You are on page 1of 170

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

WOÐdF« WGK«
©bIM«Ë ¨»œ_«Ë ¨WFUD*«®
‰Ë_« ¡e‡‡‡'«

ÍuU« ‰Ë_« nBK


©fÐö*« WŽUMË qOL−²«Ë wbMH«Ë wŽ«—e«Ë wŽUMB«Ë Í—U−²«Ë wLKF«Ë WO½U½ù« ÂuKF«®

ÊuHR*«

…œuŽ qOKš ÆœÆ√ rK dLŽ åUÎI‡‡Mò Íœ«uKÝ sLŠd« b³Ž sŠ Æœ Æ√
Ê«uKŽ bL× ÆœÆ√ wdJ« qOLł bLŠ qOKš WLÞU
VOD)« bL× bLŠ√ WMÞ«uÐ ‰UL b¹“ uÐ√ bLŠ√ wuý Æœ
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
UNÝ—«b w Íu½U¦« ‰Ë_« nBK bIM«Ë ’uBM«Ë »œ_«ËWFUD*« »U² f¹—bð
Â≤∞∞∂ Ø≤∞∞µ wÝ«—b« ÂUFK

ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U‡dÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
vÝu¡UOKŽ ∫ r‡OL‡Bð
rUÝ WMO√ ∫ b‡‡OCMð
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«

 uK×J« nÝu¹ Æœ ‡ ÊULKÝ ÂU²š Æ√ ‡ p¹b« ÊUŠ≈ Æœ ‡ Wł«u)« rO¼«dÐ≈ÆœÆ√ ‡ ∫ wLKŽ rOJ%

W‡‡‡‡OÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


åoMLK U³zU½ò
Î Í—uM« œ«uł bL× Æœ Æ√ åUI‡Mò
Î WOLý uÐ√ vOŽ Æœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³Ž Æœ œULŠ qOKš.œ
å «—dIò
Î rK‡ dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dOOð »u³NÞ vM
 UdŽ Èu$ Æœ

WO
d « vË_« WFD«
‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
Z‡¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ ÊuOU*« ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤π∂π≥∑∑ fU ©π∑∞®≤≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
e-mail:pcdc@palnet.com
bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
Ò ÎU?ÝU?Ý√ b?F¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
V?F?A?K WOMÞu« …œUO« ¡UM³ UÎLN
UN² Ý— w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d
u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³
…—«“u?« wuð «c ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
j?zU?Ýu?« s? U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?«Ë W?OK;« WUI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
Æ…bŽU*«
V?²?J? ¨w?M?O?D??KH« ÃUNMLK UN²Dš s WÝœU« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d

iFÐ d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨wMI²«Ë ¨wMN*«Ë¨ WO½U½ô« ÂuKF«Ë¨ wLKF« ∫tŽËdHÐ ©±± ® Íu½U¦« ‰Ë_« nB«
Êu?Jð UNÐË ¨ÂœUI« ÂUF« w ©±≤®Íu½U¦« w½U¦« nB« ÃUNM V² UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²
q?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?BK ÂUF« rOKF²K WOÝ—b*« V²J« lOLł œ«bŽ≈ XKL√ b
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë  UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð vKŽ ÎUOUŠ …—«“u«
r?O?K?F?²?« W?O?Žu½ 5%Ë ÍuÐd²« d¹uD²« WK«u* ¨©ÎU?¹œu?LŽË ÎU?O?I?√® Y?ŠU?³?*« lOLł w ¨Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM*
ÆwMODKH«
¨ÎU?ÐU² ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu²
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UιuMÝ Ò U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
w?  «d?OG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU
WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v« vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
s? t?O? ‰c?³?¹ U? —«b?I?0 œ«œe?ð w?M?O?DKH« wÝ—b*« »U²J« WLO
Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
Uιd¼uł
Ò Î«dOOGð ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË œuNł
ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ w
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
s? w? ?¹—U?²?« w?M?Þu?« q?L?F?« «c?¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
VŠ q y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš
 U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«d
ù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tF
u
¡U?M?Ł√ Ê«b?O?*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«
ÆoO³D²«
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞µ ‰uK¹√
W bI
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ
Ê√ U?½b?F??O? ¨ b?F?ÐË 5?F?L?ł√ t³×Ë t¬ vKŽË ¨5_« tuÝ— vKŽ Âö«Ë …öB«Ë ¨5*UF« »— tK bL(«
s Ê√ bFÐ ¨ bIM«Ë ’uBM«Ë »œ_«Ë WFUD*« »U² Ó ¨WU tŽËdHÐ Íu½U¦« ‰Ë_« nB« cOöð Ó U½¡UMÐ√Ë UMðUMÐ ÍbN½
Íb¹√ 5Ð tFC½ ¨wÝUÝ_« sU¦« nBK —dI*« WUF«
¡U?ł b? Ë Æw?M?O?D??K?H« WOÐdF« WGK« ÃUNM* WC¹dF« ◊uD)« UN²MLCð w²« fÝ_«Ë dO¹UF*« oË ¨Á“U$SÐ UMOKŽ tK« ÂuKF« »U² s w½U¦« ¡e'« u¼ «c¼
v×MÂu?tOK?FU½«u× Ú ÃUNM ½Ó bIs e$√ UqŠ«d*«
ª WIÐU« l qUJ²O w …—dI*« ¨U½œöÐ V²JKw W¹uÐd²«
≠U bŠ v≈ WOKLFUÐ
≠ Ϋd¹UG5OMF*«t{dŽ qË WI¹dÞËUM²³KÞË UMOLKF
¨WUF« t²OMÐ w »U²J«
w?L?²U½œuNł
?M?ð Íc?« eJð—« d?B?F?« oË bËUN²'UF˨W¹bIM«Ë
ÆÃUNM*« «cN WOÝ—b*« V²J«
WOÐœ_« d¼«uE«ËWKKÝ’uBM« w WIKŠ—UO²š« ÊuJ¹Ëw¨WIÐU« WO ¹—U²«·uHBK
WKŠd*« bL²F¹ «b¹bł Î
v?K?Ž ¨wMODKH« ÃUNM*« WDš XžU w²« …dO³J« ÆpOUL*« WOMÞu« œuN'« dBFÐvKŽ ¡UN²½«Ë ¨wK¼U'«
»U²J« «c¼ l{ËdBF«w s W¹«bÐ ¨tO≈
o?¹d?WKŠdLK
ÂU? ¨s¹√e'« ÂuKF«vKŽ f¹—b² WŽ“uWUF« ¨WFUDLK
·«b¼_«  UŽu{u
oOI% vKŽW²Ý qLF«W¹d¦M«Ë w pcÐ W¹dFA« 5LN ’uBM« v≈ WU{ùUÐ
¨tðU¹u² nK²
 UMBBšË
ÆWHK²<« tuBË tð«bŠË w ·«b¼√ s nB«Æ…œuAM*« «c¼ ÃUNMW¹uÐd²« tŠdD¹ U¹UG«ËU ‰öšr−M¹ U0 U¼œ«bŽSÐ nOQ²«
s WOÝUÝ_«
∫WOðü« V½«u'« vKŽ ÂuIð …œb× WO−NM vKŽ tð«d³š rOLBðË »U²J« ¡UMÐ w U½bL²Ž« b Ë
WOŽUL?²łô«Ë WOÝUO?« t«uŠ√ WÝ«—b ö Î šb d?BŽ q W¹«bÐ w U?MËUMð YOŠª …—d?I*« ’uBM« ‰ËUM?ð w ×b²« ™
p?–Ë ¨V?U?D?«Ë r?K?F?*« 5?Ð qŽUH²« oKš ”UÝ√ vKŽ ÃUNM*« «c¼ ¡UMÐ vKŽ U½bNł UMKLŽ bË
s tMOUC »UFO²Ý«Ë ¨¡ËdI*« rNË ¨¡«œ_«Ë …¡«dI« V½Uł vKŽ hM« WÝ«—œ w eOd²« ¡Uł rŁ sË ¨WOKIF«Ë
f¹—b²« »uKÝ√ —UO²š«Ë ¨tÝË—œ rOLBð rKF*« lOD²¹ YO×Ð ¨ULNM q Ÿ«bÐù ·U eOŠ dOu²Ð
Ë√ ¡UMŽ ÊËœ tKš«œ v≈ Ãuu«Ë ¨tIOUG `² s VUD« sJ]L²¹ v²Š ªt³O«dðË tð«œdH s iUG« `O{uð ‰öš
UΊu²·U?H ‰?AU: ? ²? « ô«
vI³s?¹ v? ²W?ŠðËU? ª“HU?²−?¹ U? SÐ tŽłb—b?³0 n Ð Âu?¹dIF?¹²Ê√
«Ë ¨V?h U?DM«?U«Nl?OO?qDO?² ?w?¹²Ë« ¨W?
W³ÝLUM?z*ö?
« `*«O{W?Du?A²Ð ?p
½_«Ë
– b¨V?
FÐ UMÝL U?Mr?*Ł« ¨WIA
ÆrNH½√
»U²J«d¹uDð W¹UN½ wvKŽ UN’dŠ
CFÐ UM²s ³Ł√ wtвÊuF²L²¹
« lł«d*«ËUË—œ¨ «d³š UB*« w rs N³OUMOLKF
IMðË ¨ rÈb ¼œuU N−Ê√ 0 t5Mu
O Yר¡UBI²Ýô«Ë
³« ¡«dŁù cOö²« ÂU√
w? D ? F ? ð W? O ? ð U? O ?
¨UNŽËdË WGK« ÊuM W'UF* ÎUIKDMË ¨«—u×( «Ë W? I ? Ð U? « WOÝ«—b« Î W³KD«  «d³š Ê√Ë ¨W³ÝUM*«
hM« ÊU bI ªUNLOEMðË  «d³)« WLN*«
 …cNÐ
Ú ¡UMÐ w wKUJ²«ÎU?Ov×M*UÐ
ÂUOIK rNK¼R¹ 1œU√ cš_« ™
”Ë—œÆWuÝd*« q?¹u?% w?W¹uÐd²« U?½Ëb?×·«b¼_« ?¹ q_« ÊS VŠpcwIDM*« ÆÁU&ô« «c¼ w wCLK
qK²«Ë ¨Ê“«u²«rNOLKF*ËtO wŽË—rN o½W×½UÝ W d ÊUIð≈Ë
w UNð«—UN
s?Þ«u? U? ÁU?¼U?M?& J?ô«Ë
²Ý«Ë¨w? ¨hM«L?K?F?5UC « d?O?J?H²«nA  «—UN vKŽ»U²«Ë tHFð `? O?ðU?H?0 ≠ w?—bBË
Ó ¨WdFLK Ðœ_« qOKײ«
¨◊UAMK …dI‰U− —UÞ≈ v≈w ≠VUD«
ÂuKF« b¹Ëeð ™
¨UNOŽb³ nÞ«uŽË ÆWHK²<« ¨UNðULÝ
…UO(«  ôU− ÊUOÐË ¨ …—U²<« v≈ U¼dŁ√ ’uBM« w WOzd«
b²1 VUDK …—uD² —UJ_«WOB
ý `O{uð ¡UMÐqOKײ«
o¹dÞ vKŽ sLCðË ÆtO ‰UL'«
] ¨WOLKF«
 UÐuFB« q rž— XK «uð ÆUIOÝu*«Ë Ê“u«Ë dO³F²«Ë
b wMODKH« ÃUNM*«d¹uB²«w nOQ²«  ôU− œuNłwÊSWOÐuKÝ_« ¨·ËdF UNBzUBš
u¼ ULËv≈ WU{≈
q? w? «c¼ …“—U? ³?« W?O?Ðœ_«vË_«
s WO³¹d−²« d?¼«u?EWF³D« « WÝ«—œÁc¼ ‰öš “U$≈s·ËdE« Á—uDðË Ác¼ ¨tBzUBšË sL{ UMFD²Ý« »œ_« bË sŽ VUDK
ÆUM³Fý W×{«Ë UNýUŽ w²« …dJ .bIð ™
Æ‚Uðô«Ë …bŠu«Ë qUJ²« s —UÞ≈ w UNËUMðË ¨dBŽ
qI?ÓB Ú ð W?Ðd?& v?≈ W¹uÐd²« WOKLFUÐ 5OMF*« s 5BK<« q œuN−Ð ‰uײð Ê√ 5K¬ ¨»U²J«
Ô
w ≠ÊUJù« —b ≠nOH ²« l ¨ tOKŽ WΫœ bÓ¼«uýË ¨t Ó ¹—UðË ¨ tÓU−Ë bIM« vMF XKLý W¹bI½  UŽd−Ð VUD« b¹Ëeð ™
 «—«œù«Ë
ÆqOKײ«Ë qQ²« s dO³ —b v≈ ÃU²% w²« tðU¹dÂuI¹
¨Êu? ¹ u? Ð d? ² ? « ÊudA*«Ë ÊuLKF*« E½Ë ¨YO×Ð tðU×KD¨Ê«bO*«B œ«d¹SÐw cOoO³D²«
ö²« vKŽ‰öš qI¦½ ôs v²Š—u]¨DÓ tðË
ÔðœU .bIð
¨WHKØZ?
²<«¼ULU?MN?*Þ« Ue?/QÐd wHv≈
OþurNðUŠ«d²«Ë
«Ë wŽ«bÐù« srNðUEŠö ¹dO³F²« s U½«u.bI²Ð √ qLA¨—u_« ð w ªUN¡UOË√Ë F¹uMðË d¨ÊuO1œU_«Ë
O³F²«  UŽu{u¨W¹uÐd²« —UO²š« w oO b²« ™
ô ¨WłUŠË …d³š t½√ vKŽ dO³F²« l qUF²« vKŽ rNHF¹ ¨ÍdE½ —UÞSÐ ≠UνUOŠ√ ≠cOö²« b¹Ëeð vK…—«“Ë
ÆWœUI« WF³D« w UNM …œUH²Ýô« s sJL²½ v²Š ¨wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« Ž ’d(« l
Æ.uIðË —U³²š«
 «—UNÍu'« qLAð ·öG« YO×Ð∫WÝœU« ¨UN1bIð …bŠu« w à  —b²«Ë
^ ∫w¼Ë ŸuM²«Ë
 «bŠË ¨wHOþu«
lЗ√ vKŽ UN³½Uł vKŽ eOd²UÐ
»U²J« s w½U¦«.uI²«Ë ¡e'« Íu²×¹ WA UM*« WDA½√ ¡UMÐ ™
¨ÊuLC*«Ë
¨ U¹dB³«Ë …dJH« —UÞ≈ w wI²Kð w²«
¡uC«∫WMU¦« ’uBM«
…bŠu« ¨ uB«Ë 5Ð W½“«u*«Ë
WOłu*« ¨qOKײ«Ë
Wd(« ∫WFÐU«  …bŠu« ¨¡U*«
dOJH²«  «—UNË ¨»UFO²Ýô«Ë
—U
ÐË rNH«
ÆWOLA« ÆUNOŽb³
WŽuL:« Ô U¾OÐË U¼—uBŽ…bŠu«
∫WFÝU²« XHK²š« Ê≈Ë
Y?×?³?« W?D?A?½√ W?Ý—U?L?* c?O?ö?²?« ÂU?√ W?d?H?« W?ŠU?ð≈ UNb¼ ”Ë—b« s b¹bF« w WO−NM ô WDA½√ 5LCð ™
Æwð«c« rKF²«Ë ·UAJ²Ýô«Ë
ÂÒb?I½ Ê√ Òœu?½Ë ¨»U?²J« «c¼ nOQð w UMO≈ XKË√ w²« WLN*« “U$≈ w UMI ÒË b ÊuJ½ Ê√ qQ½
U?M?ð«u?š√ v?K?Ž œu?IF q_« ÊS ¨»U²J« «c¼ w ≠WI¹dÞË …œU ≠œuł_« .bIð vKŽ UMdŠ b UM «–S ¨ bFÐË
UMIË ÆrJ¹b¹√ 5РΫe¼Uł »U²J« «c¼ qF−O U½œuNł v≈ nO{√ bNł q v≈ U½d¹bIðË U½dJý
¨ U?M?ðU?M?ÒÐË U?M?zU?M?Ð_ W?G?zU?Ý W?Ðc?Ž t?ðœU ‰UB¹ù ¨WOŽ«bÐ≈  U UÞ s rN¹b U f¹dJ² ª5LKF*«Ë  ULKF*« UMðuš√Ë
ÆÊU1ù«Ë
¨WO½«bO*« rNЗU&Ë rKFUÐ rN²¹ƒ—`K²*« WöšË ÊU½ù« t«u ¡UMÐ l—Ë
¨ rNðUEŠö wIKð˨‰UOł_«
¨ rNF q«u²« WbšËvKŽ ¨WUÝd«
’d(«¡«œ√ ÊuJ¹w UrUbý√Ò¹≈ËÊuB¹dŠ
ˇ« s×½Ë
¨.dJ« tNłu ÎUBUš UMKLŽ qF−¹ Ê√ ≠qłË eŽ≠ vu*« 5KzUÝ Æt¦¹b%Ë Ád¹uDð w rN¹ U0 ¨»U²JK rN1uIðË
oOu²« wË tK«Ë
Æ qOu« rF½Ë UM³Š u¼ ÆÁU{d¹Ë t³×¹ U* U½dzUBÐ `²H¹ Ê√Ë ¨UM²G Õd ¡öŽ≈ w rN¹ Ê√Ë ¨U½¡UMÐ√ tÐ lHM¹ Ê√Ë
Êu‡‡HR*«
 U‡‡‡¹u‡‡²;«

hB(« œbŽ W×HB« r—


±± ≤ WFUD*«

vË_« …bu«
≤ ≥ nNJ« …—uÝ s ‰Ë_« ”—b«

≥ ∑ Í—UC(« —uD²«Ë WOÐdF« WGK« w½U¦« ”—b«

≥ ±π ÃöŽ dOš p×C« YU¦« ”—b«

≥ ≤∑ bOIH« lЫd« ”—b«

±≥ ¥± wK¼U'« »œ_«
± ¥≤ wK¼U'« »œ_« v≈ qšb fU)« ”—b«

WOU« …bu«
≤ ¥∑ vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ WIKF s ”œU « ”—b«
≤ µ∂ pOUFB« dFý s lÐU « ”—b«

≤ ∂¥ w½UuKð ô ô√ sU¦« ”—b«


≤ ∑¥ Âu¦K sÐ ËdLŽ WO Ë lÝU²« ”—b«
≤ ∏≤ wK¼U'« »œ_« ‰uŠ  «¡U{≈ dýUF« ”—b«

≤ π∞ wK¼U'« dBF« w bIM« dAŽ ÍœU(« ”—b«

±∂ π∏ wöÝù« »œ_«

± ππ wöÝù« »œ_« v≈ qšb dAŽ w½U¦« ”—b« WU« …bu«


≤ ±∞≤ UMKOš UMbŽ dAŽ YU¦« ”—b«
≤ ±±∞ izUIM« dFý s dAŽ lЫd« ”—b«

≤ ±±π WC¹d*« vKO dAŽ fU)« ”—b«


≤ ±≤π »UD)« sÐ dLŽ WUÝ— dAŽ ”œU « ”—b«
≥ ±≥∂ e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ …dþUM dAŽ lÐU « ”—b«

≤ ±¥∑ wöÝù« »œ_« ‰uŠ  «¡U{≈ dAŽ sU¦« ”—b«


≤ ±µµ wöÝù« dBF« w bIM« dAŽ lÝU²« ”—b«

±∂≥ lł«d*«Ë —œUB*«


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
…b‡‡‡‡‡Šu«

±
W????????F???????U???????D???????*«

ÆnNJ« …—uÝ s≠±


ÆÍ—UC(« —uD²«Ë WOÐdF« WGK« ≠≤
ÆÃöŽ dOš p×C« ≠≥
ÆbOIH« ≠¥


nNJ« …—uÝ s ± ”—b‡‡«

.UN³Š« ∫

.“ËU−²ð ô ¨·dBMð ô ∫

ÆUOÝU½
Î ÎöUž ÁUMKFł ∫

.UŽUO{Ë
Î Î U«dÝ≈∫

ÆUNÐ ◊UŠ√ U Ë√ ¨U¼—uÝ ∫

d?J??F?? œu?Ý√ —U??Š ¨r?M??N?ł ¡U?? ∫


ÆÊbF*« s V¹–√ U q Ë√ ¨X¹e «
ÆΫdI Ë√ ÎôeM ∫

Æd¹d(« s ‚—
Ò U ∫
u??¼Ë ¨d??¹d??(« s?? k??K? ž U? ∫
ÆÃU³¹b «
d?¹d?? « w?¼Ë ªW?J¹—√ lLł ∫
Æ»UO¦ UÐ s¹e*«
ÆULNÐ UMDŠ√ ∫

ƉËeðË ÂbFMð ∫


U?? ?M? ? ¼ œu?? ?B? ?I? ?*«Ë¨o?? Ž«u?? ∫
Æ»«cF «
ÆÎU{—√ Ë√ ÎUЫdð ∫
Æ¡UK ∫
Æ÷—_« qHÝ√ w ÎU³¼«– ¨Î«dzUž ∫
Æ„öN « tÐ l Ë ∫
Æ…d(«Ë ÂbM « sŽ W¹UM∫
ÆUNLzUŽœË w¼ WD UÝ ∫

ÆW−O²½ Ë√ ΫdOB ∫

∫hM« uł
s?Ð W?M?O?O?Ž rNMË g¹d ·«dý√ Ê√ UN Ëe½ »U³Ý√ w ÍË— b Ë ¨©¥¥-≤∏® n?N?J « …—uÝ s  U¹ü«
5LK*« s tÐU×√ ¡UHFCÐ rN U−¹ ôË ÁbŠË rNF fK−¹ Ê√ ©¶® ‰uÝd « s «u³KÞ ¨tÐU×√Ë sBŠ
ÎU?OŽ«œ ¨ U¹ü« Ác¼ ≠v UFð≠ tK « ‰e½Q ¨UUš
Î ÎU??K− ¡ôRN œdH¹ Ê√Ë ¨VONË —ULŽË »U³šË ‰ö³
Æ r¼dIË r¼UMž sŽ dEM « iGÐ rNMŽ bF²³¹ ô√˨¡UOIð_« 5MR*« f U−¹ Ê√ ©¶® ‰uÝd «
ÊU1ùUÐ rOI « U/≈Ë ¨ÁU'« Ë√ ‰U*UÐ XO WOIOI(« rOI U ª…bOIF « Ê«eO w rOIK d¹dIð  U¹ü« Ác¼ wË
W?LF½ ΫdJM ¨t UË tðuIÐ d²G¹
^ s* Îö?¦? »dC² ª5²M'«Ë 5Kłd « WB  ¡Uł UM¼ s ÆÈuI² «Ë …bOIF «Ë
Æ»«cF « t³OBO ¨tOKŽ ≠v UFð≠ tK «

¥
Èu²;«Ë ÊuLC*«
∫w¼Ë ¨ —UJ_« s WŽuL−  U¹ü« sLC²ð
Æs¹d³J²*« s¹dUJ « sŽ bF²³¹Ë ¨5MR*« tÐU×QÐ pL²¹ Ê√ .dJ « t uÝ— s ≠q
] łË e]Ž≠ tK « VKD¹ ≠±
ÆWUOI « Âu¹ rMNł w —UHJ « »«cŽ  U¹ü« —uBð ≠≤
ÆWM'« w 5MR*« 5I²*« ¡«eł  U¹ü« 5³ð ≠≥
Æ5²M'« WB ‰öš s s¹d³J²*« »UIŽË ¨oK)« w tð—b Ë o U)« WLEŽ v ≈  U¹ü« dOAð ≠¥

r¹uI²«Ë WAUML«
øW1dJ «  U¹ü« w VÞU<« s
Ú Ó ±
Æ…bOIF « W¹dŠ bOH¹ Íc « w½¬dI « hM « v ≈ dOý√Ô ≤
Æ©≥µ® W1dJ « W¹ü« w œ—Ë UL tH½ dUJ « rKþ nO 5Ð√Ô ≥
Æ©≤∏® W¹ü« v ≈ Ÿułd UÐ 5MR*«  UH s 5²H Z²M²Ý√ ¥

∫wðQ¹ ULO W×O×B « WÐUłù« —U²š√ µ


∫u¼ ¨˝ ˚∫vUFð tu s œuBI*« ≠√
ƉU*«Ë ÁU−K ÎU³KÞ g¹d ·«dý√ s »dI² « ≠±
Æ…dšü« …UO(« »«uŁ w W³žd « ≠≤
ÆrNŽU³ð√ sRO ¨¡U݃d « ÊU1≈ vKŽ ’d(« ≠≥

∫˝ ˚∫vUFð tu w ÂUNH²Ýô« bOH¹ ≠»


ÆwHM « ≠±
ÆaOÐu² «Ë l¹dI² « ≠≤
ÆV−F² « ≠≥
∫˝ ˚∫vUFð tu w d_« tO≈ Ãdš Íc« vMF*« ≠Ã
ÆdOO² « ≠±
Æ—«c½ù«Ë bOŽu « ≠≤
ÆœUý—ù«Ë `BM « ≠≥

µ
∫˝ ˚ W1dJ« W¹ü« w © ® WLK
bOHð ≠œ
Æ¡UHFC UÐ od « ≠≥ ÆqOI*«Ë ‰eM*« ≠≤ Æo¹bB «Ë oOd « ≠±
∫sŽ W¹UM
˝ ˚ W¹ü« ≠‡¼
ÆÂbM «Ë …d(« ≠≥ ÆbOŽu «Ë b¹bN² « ≠≤ Æ¡öF²Ýô«Ë d³J² « ≠±

ÆW1dJ «  U¹ü« w œ—Ë UL WUOI « Âu¹ s¹dUJ «Ë 5MR*« s q dOB 5Ð Ê“«Ë√ ∂
ÆtH u sŽ ŸUb « w dUJ « qłd « Ë sR*« qłd « s yq UN UÝ w² « 5¼«d³ «Ë Z−(« 5Ð√ ∑

∫wðQ¹ ULŽ VOł√ ¨WO½¬dI « WBI « s Öu/ WO½¬dI «  U¹ü« w ∏


Æ.dJ « ʬdI « w WBI « œË—Ë ÷dž 5Ð√ ≠√
ÆWO½¬dI «  U¹ü« w  œ—Ë w² « WBI « dUMŽ Ãd²Ý√ ≠»

∫vKŽ ÎôU¦ W1dJ «  U¹ü« s Ãd²Ý√ π


ÆœdH tO³Að ≠œ Æ– »uKÝ√ ≠à Æ◊dý »uKÝ√ ≠» Æ‚U³Þ ≠√

YOŠ s ©≤∏® W1dJ « W¹ü« l dUJ «Ë sR*« 5Ð —«u(« X ËUMð w² « W1dJ «  U¹ü« W öŽ 5Ð√ ±∞
Æv UFð tK « v ≈ …uŽb «

W¹uG  U³¹—bð

∫wðQ¹ ULO Âc«Ë Õb*« »uKÝ√ d UMŽ Ãd ²Ý√ ≠±


Æ˝ ˚∫v UFð ‰U ≠√
Æ˝ ˚∫v UFð ‰U ≠»
Æt×{Ë√Ë ¨·c(UРωöŽ≈ UNOKŽ √dÞ  ULK
ÀöŁ Ãd ²Ý√˨nNJ« …—uÝ s ≤∏ W¹ü« v≈ œuŽ√ ≠≤
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ√ ≠≥

Æ˝ ˚∫v UFð ‰U ≠√
Æ˝ ˚∫v UFð ‰U ≠»

◊UA½

ÆWU)« w²GKÐ UNžu√Ë ¨—«uŠ UNO WB —U²š√Ë ¨©.dJ « ʬdI «® v ≈ œuŽ√Í—UC׫ —uD²«Ë WOÐdF« WGK« ≤ ”—b‡‡«
©·dB²Ð ØÍœ«uKÝ sŠ ÆœÆ√®

Ò ²?¹ Íc « Á«bË dJH « ◊UA½ wN .U?¼d?J …¬dË ¨UNð—UCŠ Ÿœu²Ë ¨W_« …bŠË ”UÝ√ WGK «
w œœd?
w ª…bŠ«u « W_« ¡UMÐ√ 5Ð WOHM «Ë W¹dJH « …UO(« s „d²A*« —bI « w¼Ë .fHM « »UŠ— wË ¨lL²:« ‚U¬
.U¼—UJ√ ◊U/√Ë  «—UC(« …UO( qUJ « rOEM² « sŽ dO³F² « r²¹
Ò U¼“u— ÂUE½ wË ¨—UJ_« qŽUHð r²¹
Ò U¼—UÞ≈
WOŽUL²łô« tðUO×Ð dŁQ²ðË ¨Á—U¼œ“UÐ d¼œeð ¨UNHzUþËË U¼—«Ëœ√
Ô tO ”
Ô —U
Ó 9Ô Íc « lL²:UÐ …bOÞË WK  «– WGK «Ë
.r¼dOJHð oz«dÞË tzUMÐ√ „uKÝ w dŁRðË ¨W¹œUB² ô«Ë WOUI¦ «Ë
¨…u³M «
Ò ÊU Ë ¨.dJ « ʬdI « WG wN ªWOUÝ W eMË ¨…b¹d W½UJ0  UGK « dzUÝ sŽ “U²9 WOÐdF « WGK «Ë
…dO¦ 3 
Ï Ô√ UN{UOŠ vKŽ  œ—«uð WOÐdŽ …—UCŠ WG Ë ¨Á—uMÐ …—uLF*« ¡U{√ wöÝ≈
Ò dJ WG - p – bFÐ - w¼ rŁ
ÕU²H½ô«Ë ¨wMI² «
Ò Ÿ«bÐù«Ë ¨wLKF «
Ò —uD² « dBŽ t½QÐ d{U(« U½dBŽ nu¹Ë .…b¹bŽ 5MÝ UNuKŽ s WK¼U½
w UNzUMÐ√ RÞU³ð w¼ dBF « «c¼ w WOÐdF « WGK « UNNł«uð w² «  öJA*« Èd³Ë .WHK²<«  UUI¦ «Ë 3_« 5Ð
Ác?NÐ qB²ðË .W?O?*U?F? « …—U?C?(« …d?O?? w WKŽUH « W—UALK rNU√ o¹dD « bON9 lOD²ð w ¨UNÐ ÷uNM «
∫w¼Ë ¨5¦ŠU³ «Ë ¡ULKF « ÂUL²¼« ◊UM X «“U w² « W¹uGK « U¹UCI « iFÐ WKJA*«

∫WOUF«Ë v×BÔH« WOł«Ëœ“« - ôË√


Î
WÐU²J « WG w¼Ë ¨W×OB WG ∫5²G œułË Í√ ¨©WGK « WOł«Ëœ“«® …d¼Uþ s dUF*« wÐdF «
Ò dJH « w½UF¹
”UM « UNÐ qUF²¹ w² « VÞU² « WG w¼Ë ¨WOUŽ WG Ë ¨ ö:«Ë n×B «Ë V²J « wË ¨rOKF² « b¼UF w
] WGK « UNO ÈdðË ¨WOUF « v ≈ uŽbð …uŽœ Y¹b(« dBF « w  dNþË .WOuO « rNðUOŠ w
”UM « nOI¦² …dO*«
—«d?{√ UNOKŽ Vðd²¹ Ò …uŽœ w¼Ë .wLKF « ‰U:« w WOÐdF « W_« ÂbI²
Ò …dODš W«b¼ Ò Íd× «
Ò ÕU²H*«Ë ¨WUŽ
œ«d?√ 5?Ð W?O?½«błu «Ë W¹uGK « …bŠu « o¹e9Ë ¨Á“U−Ž≈ WG Ë Ê¬dI « WG d−¼ ∫UNM ¨WOŽUL²ł«Ë WOu Ë WOM¹œ
w?Ðd?F « dDI «  UFL²− ¡UMÐ√ 5Ð WFODI «Ë ¨WOöÝù«Ë WOÐdF « …—UC(« À«dð sŽ ŸUDI½ô«Ë ¨WOÐdF « W_«
.bŠ«u «
¨W?O?½U??½ù«  UGK « s U¼dOžË ¨WOÐdF « WGK « w WOFO³Þ …d¼Uþ WGK « WOł«Ëœ“« Ê√
Ò 5?¦ŠU³ « iFÐ Èd¹Ë
oOI% Ê√ ÊËd¹Ë ¨ W×OBH « Èu² v ≈ WOUF « uLð
Ó ÊQÐ ¨WOUF «Ë W×OBH « 5Ð WU*« dOBIð v ≈ ÊuŽb¹Ë


¨ÍuGK « wŽu « …œU¹“Ë rOKF² « WdŠ d¹uDð VKD²¹ tMJ Ë ¨W×OBH « s XI¦³½« WOUF « Ê_ ªdO¹ …uŽb « Ác¼
.UN  œUI½«Ë ¨W×OBH « s XÐd² «Ë ¨WOUF « XLÝ ÍuGK «
Ò wŽu « œ«“Ë rOKF² « d¼œ“« ULKJ

∫V¹dF²« -UO½UŁ
Î

∫wFU'« rOKF²« V¹dFð -√


∫wFU'« rOKF² « V¹dFð t²OLð vKŽ `KD« U Y¹b(« dBF « w WOÐdF « WGK « UNNł«uð WOC “dÐ√ qF
Ò
WOCI «
Ò Ác¼ XOEŠ b Ë .WOIO³D² «Ë WOLKF «Ë WO½U½ù«  UBB² « rOKFð w WOz— WG WOÐdF « WGK « œUL²Ž« Í√
¨…b¹bŽ  «Ëb½Ë  «d9R UN²A UM* h
Ó B
= 
Ô ¨wLÝd «
Ò bOFB « vKŽ b¹«e² ÂUL²¼UÐ WO{U*« WKOKI « œuIF « w
l?Lł√ b Ë .w?Ðd?F? « s?Þu? « w?  U?F?U?'« …cðUÝ√Ë ¨WOÐdF « WGK « lU− ¡UCŽ√ s …dOHž œ«bŽ√ UNO „—Uý
UNK¼Rð hzUBÐ “U²9 WOÐdF « WGK « Ê_
Ò ªÍ—UCŠË
Ò wu
Ò VKD wFU'« rOKF² « V¹dFð Ê√
Ò vKŽ Êu—UA*«
¨…d?¼œe?*« U?¼—u?B?Ž w? V?¹dF² « WÐd& WOÐdF « X{Uš b Ë .U?N?ðU?×?K?D?B? V?¹dFðË W¦¹b(« ÂuKF « V¹dF²
oDM*«Ë WHKH « w - W¹bMN «Ë WOÝ—UH «Ë WO½U½uO U - W1bI «  «—UC(« ÂuKŽ V¹dFð w WIzU …—UN  dNþ√Ë
... VD «Ë »U(«Ë
a?Ýd?
Ò ðË ¨WOÐdF « W¹u Ò N?Ô « w?LMð UN½_ ªWKłUŽ WOu WL?
] NÓÓ Y?¹b?(« d?BF « w wFU'« rOKF² « V¹dFð Ê≈
Ò
.w?Ðd?F? « sÞu « ¡UMÐ√ 5Ð ‰œU³²*« ¡UDF «Ë q«u² « ‰öš s UN¹cGðË dJH « …dO rŽbðË ¨w? Ò UI¦ « Ê«błu «

W?O?Ðd?F? « WGK U øV¹dF² « WÐd& WOÐdF « WGK « ¡UMÐ√ vA¹ r?
Ó Ë øV?¹d?−² « Wd WOÐdF «  UFU'« `O²ð ô rK
Ó
.wLKF «
Ò ÂbI² «
Ò W³«uË ¨…dUF*« ÂuKF « »UFO²Ý« sŽ oOCð s ˇ« »U² XFÝË w² «

∫WOLKF«  U×KDB*« V¹dFð -»


V?¹d?F?ð v?K?Ž 5¦ŠU³ «Ë 5¹uGK « bŽUð Ê√ ‡ WOŽ«uÞË W½Ëd s UN¹b d«uð U0 ‡ WOÐdF « WGK « XŽUD²Ý«
n?FðÔ b?Ž«u? U?N?³¹dF² «uF{ËË ¨ U×KDB*« ·ô¬ ‰U:« «c¼ w ¡«d³)« »d?Ò Ž –≈ ªW?O?LKF «  U×KDB*«
n?O Qð w …eO?Ò L?² œuNł wÐdF « sÞu « w WOÐdF « WGK « lU: ÊUË .q?³?I²*« w rNUN qNðË
Ô 5Ý«—b «
Íu'«
Ò jO;«Ë W¾O³ « ÂuKŽË ¨WOIO³D² «Ë WOÝbMN «Ë WO³D «
Ò ÂuKF « w WOLKF «  U×KDB*UÐ WBB² rłUF
VdÐ ‚U×K « w W¹uGK «  UÝR*« Ác¼ W³ž— vKŽ W×{«Ë W ôœ Ò‰b¹ U2 ªÂuKF « s U¼dOžË ¨ ôUBðô«Ë
.Y¹b(« U½dBŽ w wLKF « —uD² «
Ò …d¹U vKŽ UNLOLBðË ¨WO*UF « …—UC(«
bŠ«Ë `KDB WžUO w «uM¹U³ð rN½√ ô≈ ¨V¹dF² « w WOÐdF « WGK « lU− ¡UCŽ√ qC YŠUÐ dJM¹ ôË
s?¹U?³?²? « «c?¼ …—u?D?š r?N?C?FÐ dFA²Ý«Ë ¨UNO ÊuKLF¹ w² « WOUI¦ «  U¾O³ « ·ö²š« W−O²½ ¨wLKF « ÂuNHLK

¨W?O?L?K?F? «  U?×?KDB*« bOŠuð v ≈ ÊuŽb¹ «uŽdA ¨wÐdF « sÞu « w wFU'« rOKF² « V¹dFð q³I² vKŽ
w? V?¹d?F?²? « o?O??M?ð V²J tÐ ÂuI¹ Íc « —Ëb « qOFH²Ð p –Ë ¨WOÐdF « WGK « lU− œuNł 5Ð oOM² « v ≈Ë
Ò d åpMÐò fOÝQð ÊËdš¬ Õd² «Ë .◊UÐd «
r? U?F « w tÐ ‰uLF u¼ U —«dž vKŽ ¨WOLKF «  U×KDBLK Íe?
5?¦?ŠU?³? « ÂU?√ W?dH « `O²¹ U2 ¨UN oO œ n¹dF²Ð WÐu×B  U×KDB*« Êeš åpM³ «ò «c¼ WLNË
Ò .d?Cײ*«
.UNM …œUù«Ë UNOKŽ ŸöÞö  UFU'« w s¹d{U;«Ë 5Lłd²*«Ë

∫nOQ²«Ë WLłd²« -U¦UŁ


Î
ÊuJð WGK « W¹UIÝË ¨UF½U¹
Î ö Î Ô√ w?ðR?ðË uLMð w W¹UŽd «Ë W¹UI « v ≈ ÃU²% W³OD « …d−A U WOÐdF « WGK «
Ëb³ð ¨WOUIŁ W“√ tł«uð UN½√ Òô≈ ¨W¹—UCŠ WLO  «– WÏO] ËÚœÓ WG WOÐdF « WGK «Ë .V²J « dA½Ë nO Q² «Ë WLłd² UÐ
ÃU?²?M « WLłdð wË ¨UNO ≈ WLłd²*« Ë√ ¨UNÐ WH R*« W¦¹b(« WOLKF « V²J « v ≈ WOÐdF « W³²J*« —UI²« w W×{«Ë
rNð—UC( …b¹bF «  ôU:« w »dF «  «“U$≈ vKŽ  UGK « Ác¼ ¡UMÐ√ lKÒD¹ w ªWO³Mł_«  UGK « v ≈ wÐdF «
Ò
.rN²UIŁË
Ê_ ªW?O?Ðd?F « WGK « …dO w ÎU?ÐU?−?¹≈ d?ŁR?O?Ý ¨WOÐdF « v ≈ WLłd² « WdŠ jOAMð w ÕU−M « Ê√
Ò Òpý ôË
—b √ `³BðË ¨…b¹bł —œUBË ÂuKŽ s UNŁ«dð —ušc v ≈ ·UC¹Ô U0 UN U¬ lÒ²² ¨¡«dŁË vMž U¼b¹eð WLłd² «
vKŽ ÎU?dŠË .ÍdJH «Ë
Ò w?
Ò d?F*« ÕU²H½ôUÐ rÒ²?¹ Íc? « Y?¹b(« dBF «  U³KD²0 ¡Uu «Ë ¨UN² UÝ— W¹œQð vKŽ
WLłd² «Ë nO Q²K wÐdF «
Ò ed*« ÂuKF «Ë WUI¦ «Ë WOÐd²K WOÐdF « WLEM*«  QA½Ó√ UNK³I²Ë WOÐdF « WGK « d{UŠ
jOAMðË ¨r UF « ¡Uł—√ w WO½U½ù« ÂuKF «Ë WdF*« r UŽ w Y¹bŠ u¼ U q WFÐU²0 ÂuIO ª…d¼UI « w dAM «Ë
.ÂbI² «Ë w d «
Ò Ã—UF œuF w fUM²ð w² « 3_« dzUÝË WOÐdF « W_« 5Ð q«u² « oOIײ ªWLłd² « WdŠ

∫UNÐ 5IÞUM« dOG WOÐdF« rOKFð -UFЫ—


Î
q¹uL² WL{  UO½«eO bdðË .r UF « ¡Uł—√ w WOMÞu « UNðUUIŁË UNðUG dAMÐ ‰Ëb « iFÐ ÂUL²¼« b¹«e²¹
5IÞUM « dOG UNðUG rOKF² WłÒ—b²  U¹u²  «– Z«dÐ jDðË ¨WLN*« ÁcNÐ iNMð w² «  UÝR*«Ë e«d*«
.UNÐ
s? Èd?š_« 3_« ¡UMÐ√ UNOKŽ q³ √ bI ¨ZNM « «c¼ U¼—U¼œ“«  «d² w X−N½ Ê√ WOÐdF « WGK o³Ý b Ë
5*UF « w WOMF*«  UN'« s ÂUL²¼UÐ ÎU¦¹bŠ ZNM « «c¼ wEŠË .UNÐ ÊuH R¹Ë ¨UN½uÝ—«b²¹ »uË »bŠ q
.ÂuKF «Ë WUI¦ «Ë WOÐd²K WOöÝù«Ë WOÐdF « 5²LEM*« s q ÒwLÝ— qJAÐ tOKŽ Xdý√Ë ¨wöÝù«Ë wÐdF «
¨U?L?NKO³Ý ÷d²Fð X «“U  öJA WLŁ
Ò ÒÊS? ¨ÊU?²?L?EM*« ÊUðU¼ tÐ XU w² « œuN'« WOL¼√ s ržd « vKŽË

π
«c?N?Ð r?²Nð w² « WOLOKF² « œ«u*«Ë Z«d³ « hI½Ë ¨wÐdF « sÞu « w UNÐ WO?Ò MF*«  UN'« l oOM² « …—b½ ∫UNM
—UÞ≈ w ≠ÎU?³? Už≠ ×bMð œuN'« Ác¼ Ê√ v ≈ WU{≈ ¨tO 5BÒB?²*« œbŽ WK Ë ¨WOÐdF «  UFU'« w ‰U:«
.WbI²*«
Ò ‰Ëb « qFHð UL qUA « wuI «
Ò Èu²*« vKŽ UN jÒD¹ r –≈ ªW¹ÒdDÚÔI «  «—œU³*«
rL?
Ò B?ð Ê√ WOMF*« WOÐdF «  UN'« s VÒK?D?²?¹ ¨U?NÐ 5IÞUM « dOG WOÐdF « rOKFð oO³D² WOK³I²*« W¹ƒd « Ê≈ Ò
¨5LKF²*«  U¹u² tO vŽ«d¹Ô ¨ULOKÝ
Î Î UO−NM ÎUDODð bL²F¹Ë ¨W×{«Ë ÎU«b¼√ oÒI×¹ ¨öUý Î Î UOu Î U−U½dÐ
.WbN²*«  U¾H «  U¾OÐË

∫ÂöŽù«Ë WOÐdF« - U
Uš
Î
“«d?Ð≈Ë ¨U?N?Ł«d?² ‚dA*« tłu « —UNþ≈ w 3_« UNOKŽ eÒd?ð w?² « WLN*« q«uF « s Ϋb?Š«Ë ÂöŽù« ‰«“U
¨ÊË—U?A?²?Ë ¡«d³šË  «—«“Ë - Y?¹b?(« d?BF « w - ÂöŽû Ë . b?Ž«Ë q?³?I?²?? s? U?¼dE²M¹ UË UNð«“U$≈
.tMC% WOöŽ≈  UÝRË ¨tLKFð WBÒB² WOFUł  UOKË
UNÐ nB²ð w² «  UL « r¼√Ë .t?«b¼√ oOI%Ë ¨t² UÝ— qOuðË ¨ÂöŽù« ÕU$ w WLOEŽ WOL¼√ WGK Ë
…—bI «Ë ¨dýU³*« –UHM «Ë ¨W½Ëd*«Ë ¨“U−¹ù«Ë ¨Õu{u «Ë ¨WÞU³ «Ë ¨WOŽu{u*«Ë ¨WOF «u « ∫WOöŽù« WGK «
dzUÝË UN UF√ …—bIÐ  UGK « s U¼dOž sŽ “U²9 qÐ .WOÐdF « WGK « w …d«u²  UL « Ác¼ lOLłË .ŸU²ù« vKŽ
¨qOK «Ë —UNM «  «d² s WOM“ …d² Ë√ X Ë qJ `KDB hOBðË ¨se «  ôu b sŽ dO³F² « vKŽ UNþUH √
¨»d?G?*«Ë ¨q?O?_«Ë ¨d?B?F? «Ë ¨W? u?KOI «Ë ¨…dONE «Ë ¨…ËbÔG? «Ë ¨v?×ÒC? «Ë ¨‚Ëd?A? «Ë ¨d?−H « ∫q¦

.tFЗ Ë√ qOK « YKŁ ∫l¹eN «


q?O?B?H?² « «c¼ Ê√ pý ôË ¨d×?
Ò «Ë ¨w?½U?¦? « l¹eN «Ë ¨‰Ë_« l?¹eN «Ë ¨¡U?A?F «Ë
.WOöŽù« WGK «  ULÝ r¼√ s se «  ôu b* oO b «
ÊuMH? «Ë »«œx UÎd²A? UÎLÝU qJ?Að WOöŽ≈ W?G œU−¹≈Ë ¨WO?ÐdF « WG?K « WOLM?ð w wÐdF « Âö?Žù« rNÝ√Ë
Ê√ WOöŽù« WGK WOK³I²*« W¹ƒd «Ë .WOUF «Ë W×OBH « 5Ð WU*« dOBIð wË ¨Èdš_« …UO(« jýUMË ¨ÂuKF «Ë
¨rO¼UH s? W¦¹b(« W¹u?GK «  UŽuÝu?*« t²³Žu²?Ý« U qË ¨W¹uG?K « UNðËdŁ l?OLł qLA?¹ ¨dUF r−?F0 œË]eÓðÔ
.w
Ò öŽù« dO³F² « UNłU²×¹ WOŠöD«  ôôœ s WOLKF « V²J « t²MLCð U qË

∫…d UF*« UOłuuMJ²«Ë WOÐdF« WGK« - UÝœUÝ


Î
 ôU− rEF w UF¹dÝ
Î Î ÒuDð XŁbŠ√ ¨ UuKF*« WOMIð w …—uŁ s¹dAF « ÊdI « s w½U¦ « nBM « bNý
«—
v ≈ W ü« Ác¼  bË 5ŠË .»uÝU(« W ¬ WUšË ¨UNM …œUù« w d«Ë ÏVOB½ ÍuGK « ‰UBðö ÊUË .…UO(«
`?³B² UNF¹uDðË UNC¹Ëdð w WOÐdF « WGK « vKŽ ÊË—uOG «Ë ¨»uÝU(« rKŽ w ¡«d³)« dÒJ ¨wÐdF « sÞu «

±∞
¨W?O?M?I?² « WOÐdF «  U×KDB*« bOŠuð v? ≈ ·b?N?ð W?O?L?KŽ WDš l{Ë vKŽ «ub Q ªUN ULF²Ý« w WOLÝ— WG
fOÝQð rN²Dš ÕU$ dzUAÐ sË .»uÝU(« W ¬ w WOÐdF « WGK « ‰Ušœ≈ rŁ ¨WOÐuÝU(« rEM « ‰ULF²Ý« bOŠuðË
pKð WUšË ¨WOÐdF « ‰Ëb « w w UF « rOKF² «  UÝR s dO¦ wË ¨WOÐdF « WGK « lU− w W¹uG e«d
.UNLOLBð s WOÐuÝUŠ Z«dÐ vKŽ WOUI¦ «Ë WOÐœ_«Ë W¹uGK « UNðUÝ«—œ w bL²Fð w² «
UNžuBð w² « WOLM² « jDš l qUJ²ð Ê√Ë ¨5OMI² «Ë ¡«d³)«Ë 5¹uGK «Ë s¹dJH*« œuNł dL²ð Ê√ wG³M¹Ë
wË Í—U?
Ò C(« ÷uNM « w UN«b¼√ oÒI?% Ê√ œuN'« ÁcN vÒM??²?¹ w ¨WOuI «Ë W¹dDI « jOD² «  UÝR
.dšx WOF³² « s WOÐdF « WOMI² « d¹d%
Ò J?H? « Ë w?ŠËd « ”UÝ_« w¼ WOÐdF « WGK « Ê≈ ∫‰u?I« W öšË
W?O?Ðd?F? « W_« WCN½ tOKŽ œUAÔð Íc? « Íd?
.U?Nð«“U$≈Ë W¦¹b(« …—UC(«  UODF s b−¹ Ò WOŠ WG w¼Ë .UNðbŠËË
Ò U »UFO²Ý« vKŽ WIzU …—b  «– W¹u
¡U?MÐ√ qÐ ¨dUF*« wLKF « —u?
Ò D?²? « VdÐ ‚U×K « w WOÐdF « W_« RÞU³ð WO ËR qL?
Ò ×²ð ô WOÐdF « WGK « Ê≈Ë
.p – sŽ Êu ËR*« r¼ UNÐ ÊuIÞUM « W_«
5?K?U?F? « v?K?Ž V?−?¹ «c? ªW?O?Ðd?F « W_« oðUŽ vKŽ lIð WOÐdF « WGK « …dO ‚uFð w² « U¹UCI « W'UFË
WOLOKF² «Ë W¹uGK «  UÝR*« U¼cOHMð w rNð ¨·bN « W×{«Ë W¹uG WÝUOÝ «u−NM¹ Ê√ UNzUMÐ√ s 5BK<«
Íd?D?I? « 5¹u²*« vKŽ  UÝR*« Ác¼ œuNł rOEM² WIO œ W−dÐË ¨qUý wLKŽ jODð oË ¨WOöŽù«Ë
Ê√ w?Ðd?F? « s?Þu? « w? W?OK¼_«  UÝR*«Ë WOLÝd «  UN'« vKŽ V−¹ œuN'« Ác¼ ÕU$ ÊULC Ë .w?uI «Ë
oO³D² « eOŠ
Ò v ≈ ¨WJŠUL*«Ë dOEM² « …dz«œ s W¹uGK «  UÝ«—b « oKDMð w ¨W¾¹d'« WOÝUO «  «—«dI « c²ð
.WÝ—UL*«Ë

±±
∫hM« uł
¨WO*UF « …—UC(« Vd UN²³«u ‚uFð w² «  öJA*« iFÐ W¹—UC(« UNðdO w WOÐdF « WGK « tł«uð
W UIË .UN²'UF* r¼œuNł nO¦Jð vKŽ - UNOKŽ s¹—uOG «Ë rNM 5Žb³*« ULOÝ
Ò ô - U¼¡UMÐ√ eH%  öJA w¼Ë
UN²Nł«u* WOK³I²*«  UFÒKD² «Ë  öJA*« Ác¼ sŽ WLłUM « U¹UCI « ‰ËUM²ð åÍ—UC(« —uD² «Ë
Ò WOÐdF « WGK «ò
w? b?IŽ Íc « q³I²*« ·«dA²Ý« d9R w Íœ«uK « sŠÆœÆ√ tb Y×Ð W UI*« lłdË .UNOKŽ VKG² «Ë
.Â≤∞∞¥ ÂUŽ ÊULÒŽÓ w UOH œöO WFUł

r¹uI²«Ë WAUML«
. U×KDB*« V¹dFð w rNMOÐ s¹U³² « W'UF* ¡«d³)«Ë 5¹uGK « iFÐ ULN UŽœ 5Š«d² « d–√ ±
WOÐdF « rOKF² WOöÝù«Ë WOÐdF « 5²LEM*« s q WDA½√ X{d²Ž« w² «  öJA*« iFÐ d–√ ≤
.UNÐ 5IÞUM « dOG
ÆWOöŽù« WGK « UNÐ nB²ð w² «  UL « œbŽ√
Ò ≥
.WOUF «Ë W×OBH « 5Ð WU*« dOBIð v ≈ Èdš√Ë ¨WOUF « v ≈ …uŽœ Y¹b(« dBF « w  dNþ ¥
Ò U -√
ø…uŽœ q W−Š
ø…dODš W«b¼ WOUF « v ≈ …uŽb « ÒbFð «–U* -»
ø W×OBH « v ≈ WOUF « ¡UIð—« VKD²¹ «–U -Ã

.WGK « WOł«Ëœ“« ¨WLłd² « ¨V¹dF² « ∫WOðü« rO¼UH*« `


Ô {Ë√
Ò µ

∫WOðü« s W Q q vKŽ «bŠ«Ë


Î Î öO œ s
Ô OÐ√
Ò ∂
.wFU'« rOKF² « V¹dF²Ð WOLÝd «  UÝR*« ÂUL²¼« -√
.WOLKF «  U×KDB*« V¹dFð vKŽ WOÐdF « WGK « lU− ¡UCŽ√ ’dŠ -»
.se «  ôu b sŽ oO b « dO³F² « vKŽ WOÐdF « WGK « …—b -Ã

∫W¹uGK «  UÝR*« Ác¼ s qJ W¹uGK « WLN*«


] `{Ë√
= ∑
.◊UÐd « w V¹dF² « oOMð V²J -√
.dAM «Ë WLłd² «Ë nO Q²K wÐdF « ed*« -»

∫q³I²*« w WOðü«  UŠuLD « oOIײ WOz«dłù«  «uD)« s


Ô OÐ√
Ò ∏
.UNÐ 5IÞUM « dOG WOÐdF « rOKFð -√

±≤
.WOöŽù« WGK « WOLMð -»
.dšx WOF³² « s WOÐdF « WGK UÐ ‰UBðô« WOMIð
Ò d¹d% -Ã

∫wðQ¹ U q
Ô KŽ√
Ò π
.…b¹d W½UJË WOUÝ W eM0  UGK « dzUÝ sŽ WOÐdF « WGK « eO9
Ò -√
.WKłUŽ WOu WLN wFU'« rOKF² « V¹dFð -»
.WOÐdF « WGK « …dO w ÎUÐU−¹≈ dŁROÝ WLłd² « WdŠ jOAMð -Ã

∫WOðü«  «—U³F « w d¹uB² « ‰ULł `


Ô {Ë√
Ò ±∞
.UNuKŽ s WK¼U½ …dO¦ 3Ô√ UNÓ{UOŠ  œ—«uð …—UCŠ WG WOÐdF « -√
.fHM « »UŠ—Ë lL²:« ‚U¬ w œœd²¹
Ò Íc « Á«bË dJH « ◊UA½ WGK « -»
Î Îö?√ w?ðRðË uLMð w W¹UŽd «Ë W¹UI « v ≈ ÃU²% W³OD « …d−A U WOÐdF « WGK « -Ã
W¹UIÝË ¨UF½U¹
.V²J « dA½Ë nO Q² «Ë WLłd² UÐ ÊuJð WGK «
.tMC% WOöŽ≈  UÝR ÂöŽû -œ

Ác?¼ w? W?O?Ðd?F « «b²Ý« Ê√ ¨wFU'« rOKF² « w WO³Mł_«  UGK « «b²Ý« —UB½√ iFÐ Èd¹ ±±
.Í√d « «c¼ g U½√ ÆWdF*« —œUB vKŽ ‰uB(« s rNd×¹ WKŠd*«
— « d { _ « U . W ¹ —U ³ š ù « UN ð« d A ½ Ë UN − « d Ð w W O U F « Â « b ² Ý « v ≈ W O Ð d F «   UO z U C H « i F Ð Q −K ð ±≤
ø p¹ √ — w p – sŽ WL ł U M «

±≥
wHOþu« dO³F²«

WOð«c« …dO

ÍdEM« —UÞù« ôË√
Î
Ë√ …Ëb½ w W—UA*« Ë√ ¨WOLÝ— Ë√ WOLOKFð WÝR0 ‚Uײ ô« Ë√ ¨WHOþË v ≈ ÂbI² « w hý Vž— «–≈
øU¼dUMŽ UË øÂb²ð v²Ë ø…dO « ÁcNÐ œuBI*« UL ÆWOð«c « tðdOÝ .bIð ≠ ÎU³ Už ≠ tM VKD¹Ô t½S ¨d9R
øUNBzUBšË UNðUH«u “dÐ√ UË øWHOþu « VKDÐ UN² öŽ UË

∫WOð«c« …dO
« n¹dFð ≠±
w?¼Ë ¨t??H?½ s?Ž h??A? « U?N?½Ëb?¹ W?IŁu WOKOBHð  UuKF sLC²ð ¨n¹dFð W UDÐ w¼ WOð«c « …dO «
ÂbI
] ÔðË Æt?ð«—b? Ë t?ðö?¼R?0 r?N?d?F?ðË ¨—«dI « »U×√Ë qLF « »UЗ√ WKÐUI s UN³ŠU sJ9 w² « WKOÝu «
Èd?š√ W?N?ł W¹_ Ë√ ¨WOLÝd « Ë√ WOK¼_«  UÝR*« ÈbŠSÐ ‚Uײ ô« VKÞ Ë√ ¨WHOþu « VKDÐ WId …dO «
ÆtM UN³KDð

∫WOð«c« …dO
« d UMŽ ≠≤
∫U¼“dÐ√ d UMF« s b¹bF« vKŽ WOð«c« …dO« qL²Að
 U?¹«u?N? «Ë ¨ «—U?N?*«Ë ¨W?O?³?¹—b?² «  «—Ëb «Ë ¨ «d³)«Ë ¨WOLKF «  ö¼R*«Ë ¨WOBA «  UuKF*«
Ê√ WD¹dý ¨rNM¹ËUMŽË ¨5d=FÓÔ*« ¡ULÝ√ v ≈ WU{≈ ¨UN t½UIð≈ Wł—œ l UNMI²¹ w² «  UGK «Ë ¨ÂbI²*UÐ WU)«
ÆtÐ WIOŁË WK vKŽ «u½uJ¹

∫UNBzUBšË WOð«c« …dO


«  UH «u ≠≥
ÆUN² œË  UuKF*« ‚b ≠√
ÆWOð«c « …dO « Öu/ UNOKŽ qL²A¹ w² « s¹ËUMF «Ë dUMF « oË UN³OðdðË  UuKF*« rOEMð ≠»
ÆWÐuKD*« WHOþu «  U³KD²0 W öŽ  «– …dO « dUMFÐ WKB²*«  UuKF*« ÊuJð Ê√ ≠Ã
Æ UuKF*« .bIð w eOd² «Ë Õu{u « ≠œ
ÆoOM² « sŠË ¨j)« ‰ULłË ¨WGK « WöÝ ≠‡¼
¨ «—Ëb «Ë ¨ «d³)«Ë ¨ «œUNA « s W bB —u ‚U—SÐ …dO « w …œ—«u «  UuKF*« oOŁuð ≠Ë
ÆÂbI²*UÐ WU)« WDA½_«Ë
Æq¹uD² « ÂbŽË “U−¹ù« ≠“

±¥
WOð«c« …dO
K Öu/
∫©WOÝUÝ_«® WOBA «  UuKF*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫rÝô«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫…œôu « ÊUJ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫œöO*« a¹—Uð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫WOŽUL²łô« W U(«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫Íb¹d³ « ∫Ê«uMF «
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫w½Ëd²J ù«
ÆÆÆÆÆ ∫fUH « r —Ë nðUN « r —
∫©v½œ_«  ö¼R*« rŁ ¨q¼R vKŽQÐ √b³ð® WOLKF «  ö¼R*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫…œUNA « rÝ«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫hB² «
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫WOLOKF² « WÝR*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫UNOKŽ ‰uB(« WMÝ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫d¹bI² «
∫WOKLF «  «d³)«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫UN½UJ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫UNðb
∫WO³¹—b² «  «—Ëb «
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫…—Ëb « rÝ«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫UNðb
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫UN½UJ
Æ©U¼dOžË ÆÆÆ WŽU³D «  «—UN ¨»uÝU(« «b²Ý«  «—UN q¦® ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ «—UN*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫WU)«  UUL²¼ô«Ë  U¹«uN «


∫WO³Mł_«  UGK «
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫WGK «
Æ©“U²2 ¨Î«bł bOł ¨bOł ¨‰u³I® ∫WÐU²J « Æ©“U²2 ¨Î«bł bOł ¨bOł ¨‰u³I®∫ …¡«dI «
Æ©“U²2 ¨Î«bł bOł ¨bOł ¨‰u³I®∫WŁœU;«
Íb?¹d?³? « Ê«u?M?F? «Ë ¨w?H?O?þu? « v?L??*«Ë ¨r?Ýô« s?L?C?²?ðË ¨q?L?F? U?Ð W?K? r?N? s?2 5dF*« ¡ULÝ√
ÆnðUN «Ë w½Ëd²J ù«Ë
±µ
oO³D²« UO½UŁ
Î
W—UALK ªW³KD « s WŽuL− `Oýd𠨔—«b*« vKŽ UN rOLFð w w UF « rOKF² «Ë WOÐd² « …—«“Ë X³KÞ
∫sÞu « ×Uš WOÐU³A «  «dJF*« bŠ√ w
ÆdJF*« «c¼ w W—UA*« w w²³ž— sLC²ð ©WOHOþË W UÝ—® Ë√ U³KÞ
Î V²√
Ô ≠±
ÆWOð«c « …dO UÐ ’U)« ÖuLM « oË ¨WOð«c « wðdOÐ oKF²ð  UuKF VKD « l o—√ ≠≤

∫ wðü« ÖuLM « oË WOLÝd « W UÝd « V²Jð ∫d cð√

—U² «
r
Ð ∫a¹ d*«
« tK« ≈ qÝ
L Š d ∫tO OÞ WO%
d « s ÐË W³
rOŠ ¨ b F


u*«
≠ ≠ ≠≠≠
{
∫Ÿu ½ ≠ ≠ ≠≠≠
d « h≠≠≠
W UÝ≠≠≠≠ l
≠ ≠ ≠≠≠ «d²Šô«
≠ ≠ ≠≠ I²«Ë Â
≠ d¹b «
d* « rÝ
O uð Ë qÝ
Ë tF
½t «uMŽ

±∂
ÍuG V¹—bð

∫‰«bÐ≈ s WOðü«  ULKJ « vKŽ √dÞ U 5Ð√


Æl
Ó ²]Ô ¨dÓ¼ÓœÓÚ“« ¨`KÓDÓB  œ“«
Ú Ô ¨ WO]ł«Ë Ú

◊UA½

ÿUH √ Ë√ ¨WOUŽ ÿUH √ Ë√ ¨W¹u×½ Ë√¨W¹uG ¡UDš√ UNO W¹—U&  U½öŽ≈ WLš WOK;« n×B « w b—√
ÆWOÐdŽ ·Ëd×Ð X³² WO³Mł√

WOð«c« …¡«dI«

∫±ππ∏ ÂUŽ 5²
«Ë WÝœU
« tð—Ëœ w …d¼UI« w ÍuGK« lL:« d9R  UO uð
¨ÂöŽù« q?zUÝË lO?Lł W?G v?×BH? « ÊuJ?ð Ê√ vKŽ W?OÐd?F « œö?³ «Ë dB? w Âö?Žù« ¡«—“Ë qL?F¹ Ê√ -±
.W Ëb « Õ—UË …eHK² «Ë WŽ«–ù«  öK w UNLOLFð l ¨WOzd*«Ë WŽuL*« 5²Ž«–ù« w WUšË
r?O?K?? « o?D?M? «Ë ¨v×BH « bŽ«u vKŽ WO³¹—bð  «—Ëœ ÂöŽù« qzUÝË nK² w 5KUFK QONÔð Ê√ -≤
.W¹uG ¡UDš√ s WM _« vKŽ lOA¹ U ÊUOÐ l ¨UN
V?½U?−Ð - W?Łb?×?²??*« Âu?K?F?K?  U?L?−?F? l{Ë vKŽ WOLKF «  U¾ON «Ë WOÐdF « WGK « lU− qLFð Ê√ -≥
¡U?C?H? « Âu?K?ŽË ¨W?¾?O?³? « Âu?K?ŽË ¨ UO½Ëd²J ù«Ë ¨W¹uO(« UOłu uMJ² « ÂuKF - W?O?L?K?F « UNLłUF
.w ü« VÝU(« ÂuKŽË ¨WOŁ«—u « WÝbMN « ÂuKŽË ¨pKH «Ë
h?K²¹ v²Š ¨w UF «Ë wFU'« rOKF² « V¹dFð vKŽ WOÐdF « œö³ «Ë dB w rOKF² « ¡«—“Ë qLF¹ Ê√ -¥
.t WOÝUO « WOF³² « s W_« XBKð UL ¨»dGK WOLKF « WOF³² « s W_« »U³ý
U?NO œb% WLJ× WDš UN l{uð ¨WLłd²K Èd³ WÝR ¡UA½≈ vKŽ w UF « rOKF² « …—«“Ë qLFð Ê√ -µ
r?O?K?F?²?K? W?b?š ¨U?N?ð«—u?D?ð W?‡?E?Šö? l? W?OFO³D « ÂuKF «Ë ¨WOÝUÝ_« ÂuKF « WLłd²  U¹u Ë_«
¨WO³Mł_«  UGK « ÂU √ s ÊË—U²¹ 5 uH²*« 5Lłd²*« s WI³Þ V¹—b² bNF UNÐ o×K¹Ë ¨wFU'«
.WOLKF «  UOKJ « w rNz«dE½ sË

±∑
q?Š«d wË ¨w UF «Ë wFU'« rOKF² « w WO³Mł_«  UGK «Ë WOÐdF « WGK « rOKF²Ð WKU W¹UMŽ vMF¹ Ê√ -∂
UN½Ë—U²¹ w² « WO³Mł_« WGK « »öD « s×¹ YO×Ð ª5LKF*« Èu² l— vKŽ qLF « l ¨rOKF² «
.dUF*« wLKF « —uD² « «u³«u¹ v²Š ¨WÐU²Ë U¦¹bŠ
Î
wu¹Ë ¨v×BH UÐ WOLKF «  U×KDB*« ⁄uB W¹uGK « lU:« œU%« U¼bŽ√ w² « WO−NM*UÐ d9R*« VŠd¹ -∑
.WOMF*«  U¾ON «Ë W¹uGK « lU:« w UNLOLF²Ð
»öD « ”uH½ w rOK « UNID½Ë v×BH « aÝdð v²Š ªoO b « qJA UÐ wÝUÝ_« rOKF² « V² j³Cð Ê√ -∏
.«Îb¹bÝ UÎ1u UΚuÝ—
w WO*UF « W×B « W¾O¼Ë ¨jÝu²*« d׳K wLOK ù« V²J*«Ë ¨WOÐdF « WGK « lL− 5Ð ÊËUF² « d9R*« wOÒ×¹Ô -π
.ZÓbÚÔ w½Ëd²J ≈ ’d w WOMË WOLKŽ  U×KDB s tzUA½≈ cM lL:« Ád √ U q lLł
 öK*«Ë Z«d³ « s Ÿ«c¹ U WFÐU² WOÝUÝ_« UN²LN ÊuJð ¨ÂöŽù«Ë WGK WM' lL:« Àbײ¹ Ê√ -±∞
WM √ w v×?BH « vKŽ U·þUHŠ ªU?NOKŽ ÍuGK « oO?KF² «Ë UN×O×?BðË UNzUDš√ qO−?ðË ¨ «dAM «Ë
. UH¹dײ « s UN W¹ULŠË ¨5OŽ«–ù«
vKŽ WO³Mł√  UGKÐ  U²ö « WÐU² Âd×¹ ÎUF¹dAð WOÐdF «  UuJ(« —bBð WOÐdF « UM²¹u¼Ô vKŽ U‡þUHŠ
Î -±±
ÆU¼dOžË  UdA «Ë ¨‚œUMH «Ë ¨W¹—U−² « ‰U;«
 «—«“Ë vKŽË ¨WUI¦ «Ë rOKF² «Ë WOÐd² «Ë w UF « rOKF² «  «—«“Ë lOLł v ≈  UOu² « Ác¼ Ÿ“uð Ê√ -±≤
.WOUI¦ «Ë WOLKF «  U¾ON «Ë ¨ UFU'«Ë ¨lU:«Ë ¨ÂöŽù«
dLðRL « fOz—Ë lL−L « fOz—
nO{ w uý —u²b « –U²Ý_«

±∏
ÃöŽ dOš p×C« ≥ ”—b‡‡«
©·dB²Ð ØwMOÐdA « wHD Æœ®

.o¹uA² UÐ eOL²ð ∫WIzUý .U?N?ðP?łU?H?Ë U?N?KOUHð iFÐ w W?IzUý X?½U? Ê≈Ë ¨W? U?ý …d?O?B WKŠ— …UO(«
.jš ¨j/ ∫…dOðË U0d ¨…bŠ«Ë …dOðË vKŽ wC9 Ë√ ¨‰UŠ v?KŽ vI³ð Ê√ ÊËœ WŽd v «u²ð UNŁ«bŠ√Ë
Õd?*U?Ð ÁR?K1 ∫—b?B? « Z?K¦¹ fHM « ú1 U UNO b−¹ U0—Ë ¨…d*« vKŽ YF³¹Ë ¨—bB « ZK¦¹ U UNO ÊU½ù« b−¹
.—Ëd «Ë
—U?? ?³? ? ²? ?š«Ë q?? L? ?ŽË Õb?? —«œ U?? N? ?K? ?L? ?−? ? w?? w?? ¼Ë ¨…d?? ? ?ŠË ÎU?? ?½U?? d?? ŠË v?? Ý√
©∂∫‚UIA½ô«® ¡U?? Ý√ Ê≈Ë ¨U?? N? ?K? ? s?? ? Š√ ÊS?? ˝ ˚
WJzUA « UNK¼U− d³F¹Ë ¨…dŽu « WKŠd « Ác¼ p U “U²−¹ Ê√ ÊU½û nOJ ¨UNOKF
¨q?B?²? o?K? v? ≈ t?ðU?OŠ qO% w² «  U“_« l qUF²¹ Ê√ t nOË øÊU_« d?Ò Ð v ≈
.©¡ULK ® WÐËcF « ∫¡«Ëd « øW−N³ «Ë Õd*« ÊËœ —U² « ‰b¹Ë ¨…uAM «Ë ¡«Ëd UÐ V¼c¹ dL² ‚UHš≈Ë
dðuð s? UNMŽ r−M?¹ UË ¨ U“_« ÁcN ÃöŽ dO?š p×C « Ê√ …dUF?*« WOHM « WO?³D «  UÝ«—b « X²?³Ł√ bI
¨VKI «  UÐd{ »«dD{«Ë ¨rCN « ¡uÝË ¨dNE « Âô¬Ë ¨Ÿ«bB «  ôUŠË ¨œUNłù« Z UF¹ uN ¨wH½ jG{Ë
«–≈ ¨”uHMK WŠ«— p×C «Ë W¼UJH « w Ê≈ò ∫‰U s ‚b b Ë ÆWzbN*« dO UIF «Ë ÃöF « Ÿ«u½_ lłU½ q¹bÐ t½√Ë
qIÒMð v ≈ ÕUðdð qÐ ¨‰ULŽ_« WË«b vKŽ ÈuIð ô fHM « Ê_ ªåXKÒË XL¾Ý «–≈ dÞ«uK UÎÞUA½Ë ¨XKÒË X³Fð
qL?F « v ≈ t?³ŠU e?H×¹ ¨œU? ÒËÓ dOÒ½ s?¼cÐ œU'« qL?F « v ≈  œU?Ž ¨—œ«uM «Ë W?¼UJH? UÐ ¡d*« U?NHÞô ÊS? ¨‰«uŠ_«
.WLÒžË UÎIO{ q_« W× wË ¨WL²Ž —UNM « ¡u{ w Èd¹ ¨”ËR¹ ôË ”u³Ž dOž r²³ tłuÐ ÕUHJ «Ë
¨t²×MłQÐ q_« UMÐ —UÞ XII% Ê≈ w² « ÂU'«  UO ËR*« qL%
Ò v ≈ ÊuJ½ U ÃuŠ√ ÊUe « «c¼ w s×½Ë
qJ « UM—œ√ «–≈ U√ .UM²¹dŠ UMIIŠË ¨U½¡UMÐ UMOKŽ√Ë ¨UMF½UBË UMÝ—«b U½bOýË ¨U½—œUOÐ U½úË ¨UM{—√ UMŽ—e
¨œuOI «Ë Êu− UÐ UMÝuH½  ú²«Ë ¨◊uMI «Ë ”QO « ÂU¼Ë√ UM²KIŁ√ ¨…UO(« rN sŽ U½e−ŽË ¨·u)«Ë —u²H «Ë
.5MÝ œbŽ tO UM¦³ Ë ¨ULKE
Î ÎUHN UMKšœË

∫WO
HM« W×B«Ë p×C«
ÊU??½ù« …—b? Ë ¨f?H?M? UÐ WI¦ «Ë ‰U³ « WŠ«dÐ —uFA « WOŽUL²łô«Ë WOHM « 5²OŠUM « s p×C « fJF¹
¨l? «u? « l? r?−??M¹ d√ «c¼Ë ¨åpF UO½b « p×Cð p×{«ò ∫«u U ÎU?1b? Ë ¨t? u?Š s …UO(« …d¹U vKŽ

±π
.Xe² «Ë …bA « ∫W«dB « w?Ë t uŠ ”UM « w ÎU³KÝ dŁRð …bz«e « W?«dB «Ë W?ÐPJ «Ë ”u³F «  «dO³Fð Ê√ ULJ
s q 5Ð W−N³ «Ë …œUF UÐ ”UŠù« Ê«dAM¹ p×C «Ë ÂU²Ðô« ÊS ¨tH½ œdH «
¨ÈËbF « t³A¹ ULO ‰UI²½ô« WOUš UN WO½U½ù« dŽUA*« Ê√ X³Ł bI ¨qLF « Ë√ WÝ«—b « jO× w rNF qUF²½
.rNÐ ÊËdŁQ²¹Ë ¨rN uŠ s ÊuU×¹ …œUF « w ”UM U
¨W?O?K?š«b? « r'« nzUþË v ≈ b²1 qÐ ¨ÊU½û WOHM « W U(« vKŽ wÐU−¹ù« p×C « dOŁQð dB²I¹ ôË
bŽU¹Ë ¨W¹ub « …—Ëb « jAM¹Ë ¨5²zd « v ≈ qB¹ Íc « 5−_« …œU¹“ vKŽ bŽU¹ p×C « Ê√ X³Ł bI
5?Š t?łu? « —«d?L?Š« w? V³ « u¼ ÊU U0—Ë ¨·«dÞ_« ¡·bÐ ”UŠ≈ b u²O ¨5¹«dA « w Âb « lœ vKŽ
.¡U?¹d? «Ë n?KJ² « W−O²½ wðQð w² « pKð sŽ U½uLCË
Î Îö?J?ý n?K?²ð W œUB « WU²ÐôU ¨UMÐuK s p×C½
rK?ÒÝ
Ô w «bł
ΠΫd?šQ?²? r?N?³?O?ðd?ð w?ðQ?¹ w?¼UJH « f(UÐ ÊuF²L²¹ s¹c « Ê√ WOLKF «  UÝ«—b « ÈbŠ≈ X²³Ł√ b Ë
Òq(« W¼UJH « w ÊËb−¹ ÊuJ×C¹ s¹c « Ê√ p – lłdË ¨WOHM « ÷«d_UÐ WÐUû 5{dF*« ’Uý_«
.oK Ë ‚U¼—≈ s rN³OB¹ U* wzUIK² «

°øp×C½ «–U*
p×C « Ÿu{u w UMKQð ‰öš s UM½S ¨WOHOþu «Ë WOŽUL²łô«Ë WOHM « —UŁü« Ác¼ q p×CK ÊU «–≈
Ê√  ôU?(« i?F?Ð w? X?³?Ł b?I øÊu−N²³ Ë√ ÊË—Ëd UM½_ ÎU?L?z«œ p?×?C?½ q?¼Ë øp×C½ «–U* ∫‰¡U²½
Ê«bK³ « iFÐ wH ¨s¹dšü« WKU: wŽUL²łô« p×C « „UMN ¨—Ëd «Ë WŠdH « sŽ «dO³Fð
Î ÊuJ¹ ô p×C «
ÂU²Ðô« rzöŽ tNłË vKŽ rÝd¹ Ê√ WŁ—U tÐ X*√ Íc « ÊU½ù« vKŽË ¨wŽUL²ł« Vł«Ë t½√ vKŽ p×CK dEM¹
> H½ Ì»«d?D{« s w½UF¹ s UNNł«u¹ WO{d n «uË Ï ôUŠ „UM¼Ë .s?¹dšü« …UÝ«u vIK²¹ u¼Ë
U UNM w?
W? U?Š s?Ž r?łUM « ∫Íd?O?²?N « qIF « ÊuJ¹ ô w² « ¨ZMA²K WK¹b³ « p×C «  UÐu½Ë åÍdO²N « p×C «ò‡Ð vL¹
.wHM « Ê“«u² « ÂbŽ
w? d?ŁR?ð W?O?ł—U?š œ«u? W?−?O?²?½ r?łUM « p×C « UNMË ¨„uK « vKŽ Ϋd?D?O? UNO
.W¹ËUOLOJ « »Ëd(« w Âb²*« »UBŽ_« “UGÐ ·ËdF*« p¹d²OM « bO√ “Už q¦ ¨»UBŽ_«
i?F?Ð ‰ËU?Š b? Ë ¨p?×?C?K? ”U?M? « W?ÐU?−²Ý« V³ð w² « Èdš_«  UÐö*«Ë n «u*« s dO¦ „UM¼Ë
j?O??³? « q?A?H? « …b?¼U?A? b?MŽ p×C «Ë ¨U …QłUH ÀËbŠ s WA¼bK p×C « UNMË ¨U¼dBŠ 5¦ŠU³ «
Î p×C½Ë .ÊËdšü« tÐ vM1 Íc «
p×C½Ë ¨W{—UF «  UœUB*« Ë√ ¨WF u²*« dOž  PłUH*« iFÐ ÀËb( UC¹√
s r'« oÞUM iF³ wF{u fLK WÐU−²Ý« ÎUC¹√ ÊuJ¹ b Ë ÆW²J½ ŸULÝ Ë√ W —UH …b¼UA Èb p c
.åWžbžb «ò rÝ« tOKŽ oKD¹ U u¼Ë ¨Õ«e*«Ë WÐUŽb « qO³Ý vKŽ dš¬ hý V½Uł

≤∞
∫p×C«Ë ÊU
½ù«
¨œU?LłË ¨ U³½Ë ¨Ê«uO?Š s  U uK<« s? Á«uÝ ULÒŽ ÊU?½ù« UNÐ œdH?M¹ w² « d¼«u?E « bŠ√ p×C? « bÒF¹Ô
tð—b s q¹uÞ X Ë q³ p×C¹ dOGB « qHD « Ê≈ ∫Êu uI¹Ë .åpŠU{ Ê«uOŠò t½QÐ ÊU½ù« nB¹ s „UM¼Ë
vKŽ tO ≈ dEMO v²Š .VFK «Ë Wd(«Ë uNK « 5Ð lL& …d¼Uþ p×C « ÊÒ√ UÎC¹√ rNCFÐ Èd¹Ë .dO «Ë ÂöJ « vKŽ
¨UMðUO?Š w …œU'« n «u*« WNł«u* U¼dšb½ UMK?š«œ w W½e² W UÞ ‚öÞù WKOÝË ÊuJ?¹ b Ë .w{U¹— s¹d9 t½√
ŸËeM? «Ë ©dOJH²? «® „«—œù«Ë ©nÞ«uF «® Ê«błu? « v ≈ - UιdE½ - W?OKIF « n?zUþu « rI?¹ wHM « V?D « ÊU «–≈Ë
WOK?LŽ p×?C « Ê√ w?MF¹ «c?¼Ë ¨WŁö¦? « V½«u'« Ác?¼ qJ?Ð oKF?²¹ UÎÞU?A½ ”—U/ p?×C½ 5?Š UM?½S ¨©„uK? «®
U rNH¹ 5Š tH½ w YF³M¹ —Ëd UÐ f×¹ t½S ¨WÐUŽœ n u* ÷dFð b Î√d« Ê√ ÷d²H½ p – `O{u² Ë ¨WOKIŽ
.UÎOzUIKð p×C UÐ tMŽ dO³F² « ÊuJ¹ rŁ ¨tKIFÐ t—b¹Ë ¨n u*« «c¼ tOMF¹
ld¹ U q vKŽ ÂöÝù« ’dŠ bI ¨WŽUL'«Ë œdH « …UO?Š w p×C « t¹œR¹ Íc « wÐU−¹ù« —ËbK «ÎdE½Ë
¨UýUÐ ö
Î zUH² ÊuJ¹ Ê√ rKLK V×¹ uN ¨UÎMJ2 UÎMOÒ¼ «Îd√ …UO(« s qF−¹Ë ¨qK*« UNMŽ lb¹Ë ¨WÐPJ « fHM « sŽ
UÎL?zUA?² Êu?J¹ Ê√ t Ád?J¹Ë ¨©Íc?d²? « Á«Ë—® åW b p?Oš√ t?łË w pL?³?ðò ∫.dJ? « ‰uÝd « ‰u?I¹ p? – wË
l UO×¹Ë ¨Õd1Ë ¨Õe1 tIðUŽ vKŽ …UIK*«  UO ËR*« WUł rž— ÊU bI ªWMŠ …uÝ√ ©¶® tO UM Ë ¨«ÎdOD²
.rNô¬Ë rN½«eŠ√ rN—UA¹ UL rNŠ«eË rN³F Ë rNJ×{ rN—UA¹ ¨W¹œUŽ WOFO³Þ …UOŠ tÐU×√
«ÎbŠ√ «uŠb? «–≈ «u½UJ ¨b?'« s tÐ «u?HBð« U? rž— «uJ×?C¹ Ê√ «uŽU?D²Ý« U? ¡UbI « »d?F « p×?{ b Ë
«bŠ√ «u?– «–≈Ë ¨nO?C « v? ≈ g
y ¼ ¨U?¹UM?¦ « ÂU?
Ò Ð ¨t?łu «Ë s? « „u?×{ u?¼ ∫«u U?
.rN−² ∫ iUŠ ∫r¼œôË√ «uLÒÝ b Ë ¨rO²ý »uD ¨UOÒ;« rNł ¨tłu « ”u³Ž ¨iUŠ u¼ ∫«u U
.f½R ¨r²³ ∫oKÞ
.WOŠu*« W ôb «  «– ¡ULÝ_« s U¼dOžË ¨dAÐË ¨oOKÞË ¨oKÞË ¨ÂU
Ò ÐË ¨„U×C «
Âb?Ž »u?łË p? – s?Ë ¨t²«d œdHK kH% œËbŠ bMŽ nIð W¼UJH « WOŽËdA Ê√ Èd¹ ÂöÝù« Ê√ dOž

˚¨rOJ(« dc « dÞUŽ w ¡Uł UL ¨ÊU½û ÊU½ù« dOI%

t??F? ¹e??H? ðË ÊU??½ù« l?¹Ëd?ð Âb?Ž »u?łËË ¨©±±∫ «d??−?(«® ˝


p?×?C? « w? ◊«d?ù« Âb?ŽË ¨V?³?Ý ÊËœ s p×C «Ë ¨b'« l{u ‰eN « Ë√ ¨‰eN « l{u b'« l{ËË
W?K? Ë gOD «Ë WH)« vKŽ W ôœ ÎU?C?¹√ w?¼Ë ¨VKI « XO9 p×C « …d¦ Ê_ ª‰uIF*« œËbŠ sŽ Ãd¹ Íc «
¨ÎU?BI½Ë WK¹–— WKOCH « X׳√ ¨tMŽ dB Ë√ bŠ√ Á“ËUł v² —«bI t Ë ¨ÎU?F{u p×CK Ê_ ªV¹cN² «
w
Ò ×Ë
Ò Íd×Ý
Ò œËœd t `³B¹Ë ¨tb¼ p×C « oI×¹ Íu «
Ò pK*« «cNÐË .t²¹UžË ÁbB sŽ d_« ÃdšË
. UŽULłË Ϋœ«d√ UMðUOŠ w
(www.alrashedjed.com)

≤±
∫hM« uł
»—U−² «Ë  UÝ«—b « X²³Ł√ b Ë ¨ U uK<« s Á«uÝ ULŽ ÊU½ù« UNÐ œdHM¹ w² « d¼«uE « ÈbŠ≈ p×C «
ÆWOHOþu «Ë ¨WO×B «Ë ¨WOHM « wŠ«uM « s  UŽUL'«Ë œ«d_« …UOŠ w UOÐU−¹≈
ΠΫ—Ëœ t Ê√ WOLKF «
w?M?O?Ðd?A? « w?H?D? —u?²?b? « U?N³² W UI s WOzd « tðœU XOI²Ý« Íc « ©ÃöŽ dOš p×C «® Ÿu{uË
ÆWOŽUL²łô«Ë WO×B « Á—UŁ¬ sŽ nAJ¹Ë ¨t²OL¼√ “d³¹Ë ¨p×C « WO¼U 5³¹ ¨wHM « VD « w Í—UA²Ýô«

r¹uI²«Ë WAUML«
.WOHM « ◊uGC « ÃöŽ w p×C « bz«u s ÎUŁöŁ œbŽ√ ±
.fHM « w q_« —uCŠ dOŁQð 5Ð√ ≤
ø·u)«Ë —u²H «Ë qJ « lb¹ Âô≈ ≥
øW¼UJH «Ë p×C « w ÂöÝù« dE½ WNłË U ¥
øÀö¦ « WOKIF « nzUþu « ÂU √ U µ

∫wðQ¹ U* ÎôU¦ »d{√ ∂


.…d*« vKŽ YF³¹ U …UO(« w ÊU½ù« b−¹ -√
.‰UŠ vKŽ vI³ð ôË ¨…œbF² WO½U½ù« dŽUA*« -»
ÆwF{u fLK WÐU−²Ý« p×C « ÊuJ¹ b -Ã

∫W×O×B « …—U³F « e— ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ∑


.VFK « Ë Wd(«Ë uNK « 5Ð lL& …d¼Uþ p×C « -√
.qLF «Ë b'« v ≈ rNFbð UN½_ ªs¹dšü« w ÎUOÐU−¹≈ dŁRð …bz«e « W«dB «Ë ”u³F «  «dO³Fð -»
.V¹cN² « WK Ë gOD «Ë WH)« vKŽ W ôœ p×C « …d¦ ≠Ã
Î ÎUbI² rN³Oðdð ÊuJ¹ w¼UJH « f(UÐ ÊuF²L²¹ s¹c « Ê√  UÝ«—b « iFÐ X²³Ł√ -œ
rÒKÝ w «bł
.WOHM « ÷«dú 5{dF*«

≤≤
∫wðQ¹ U qKŽ√ ∏
.p×C « bMŽ ·«dÞ_« ¡·bÐ ”UŠù« -√
.UOŽUL²ł«
Î ÎU³ł«Ë ÊuJ¹ b p×C « -»
.¡U¹d «Ë nKJ² « W−O²½ wðQð w² « pKð sŽ nK²ð W œUB « WU²Ðô« -Ã
.p×C « oIײ¹ v²Š p×C*« n u*« tOMF¹ U rN …—Ëd{ -œ
.ÍdO²N « p×C « -‡¼
∫WOðü«  «—U³F « w d¹uB² « ‰ULł `{Ë√ π
.W−N³ «Ë Õd*« ÊËœ —U² « ‰b¹Ë ¨…uAM «Ë ¡«Ëd UÐ V¼c¹ dL²*« ‚UHšù« -√
.œU Ë dO½Ò s¼cÐ qLF « v ≈ fHM «  œUŽ -»
.œuOI «Ë Êu− UÐ UMÝuH½  ú²U ¨◊uMI «Ë ”QO « ÂU¼Ë√ UM²KIŁ√ -Ã

∫t½UOK¹ s¹cK « 5 «R « sŽ VOł√Ë ¨wðü« hM « √d √ ±∞


n?O?C « v ≈ g¼ ¨U¹UM¦ « ÂU?
Ò Ð ¨t?łu «Ë s « „u×{ u¼ ∫«u U Ϋb?Š√ «uŠb «–≈ »dF « ÊU
ÆrO²ý »uD ¨UO;« rNł ¨tłu « ”u³Ž ¨iUŠ u¼ ∫«u U ΫbŠ√ «u– «–≈Ë
∫wMFð WN³A WH g¼ WLK
-√
.—UJ½ô« l¹dÝ -±
..d `LÝ tłuÐ tHO{ w ö¹ -≤
∫s qJ 5U¦ Ãd ²Ý√ -»
.WG U³*« WGO -±
.‚U³D « -≤

≤≥
dO³F²«

WOŽUL²łô« WUI*«
ÍdEM« —UÞù« ôË√
Î
∫WUI*« ÂuNH ≠±
v ≈ UNKIMðË ¨VðUJ « …dJ “d³ð ¨WOŽ«Ë WO−NM WI¹dDÐ UMOF
Î ÎUŽu{u VðUJ « tO Z UF¹ ¨Íd¦½ s W UI*«
Æ«dŁRË
Î Î ÎöI½ lU «Ë ∆—UI «
UF²2

∫WUI*« d UMŽ ≠≤
∫w¼ WŁöŁ d UMŽ WUILK
ÆWÝöÝË dOÐ t bN1Ë ¨W UI*« Ÿu{u0 qB²¹Ë ¨“U−¹ùUÐ r²¹ ozUý qšb w¼Ë ∫WbI*« ≠√
qOKײ « w oLF UÐ r²¹Ë ¨WKK² W³ðd …—uBÐ Á—UJ√ VðUJ « ÷dF¹ tOË ∫W UI*« Ÿu{u ≠»
ÆÊU¼d³ «Ë W−(UÐ UNLŽœË ¨—UJ_«Ë w½UF*« bO uðË ¨¡UBI²Ýô«Ë
Æn «uË ¡«—¬ s W UI*« w œ—Ë U* n¦J hOKðË ÃU²M²Ý« w¼Ë ∫W9U)« ≠Ã

∫WUI*« Ÿ«u½√ ≠≥
∫Ÿu{u*« YOŠ s ≠√
∫Ÿ«u½_« Ác¼ “dÐ√ sË ¨UN'UFð w² «  UŽu{u*« œbF²Ð W UI*« Ÿ«u½√ œbF²ð
ÆWOÐœ_« W UI*« ≠≥ ÆWOŽUL²łô« W UI*« ≠≤ ÆWOÝUO « W UI*« ≠±
ÆW¹œUB² ô« W UI*« ≠∂ ÆWO¹—U² « W UI*« ≠µ ÆWOLKF « W UI*« ≠¥
∫»uKÝ_« YOŠ s ≠»
ÆW¹“U:« ô WOLKF « UNðôu b0 ÿUH _« Âb²¹Ë ¨ŸUM ù«Ë …œUù« všu²¹Ë ¨oDM*« v ≈ bM²¹ ∫wLKŽ ≠±
ƉUO)« W«dÞË ¨…—U³F « W U½√Ë ¨kHK « ¡U×¹≈ s tO d«u²¹ U0 ŸU²ù«Ë …—UŁù« v ≈ ·bN¹ ∫wÐœ√ ≠≤
ªWOMH « —uB «Ë WOŠu*« ÿUH _« iF³Ð W½UF²ÝôUÐ WOLKF « ozUI(« tO ÷dFðË ∫»œQ² wLKŽ ≠≥
ÆtUHłË Ÿu{u*« WÐuF s ∆—UI « vKŽ UHOHð
Î

∫UNðUŽu{uË WOŽUL²łô« WUI*« ÂuNH ≠¥


·bNÐ tO qK)« d¼UEË lL²:« WÝ«—bÐ vMF¹Ë ¨UOŽUL²ł«
Î ÎUŽu{u Z UF¹ Íd¦½ V U WOŽUL²łô« W UI*«
d?I?H? U? W?O?ŽU?L?²?łô« ÷«d?_«Ë ¨bO UI² «Ë  «œUF « ∫UN ËUM²ð w² «  UŽu{u*« sË ¨UN²'UFË UNBOAð
‰b?F? « o?O?I?%Ë ¨.d?J? « g?O?F? « d?O?u?ðË ¨r?O?KF² « dA½ v ≈ …uŽb «Ë ¨œdA² «Ë ¨÷d*«Ë ¨W UD³ «Ë qN'«Ë
ÆlL²:« ¡UMÐ√ 5Ð …«ËU*«Ë
≤¥
∫WOŽUL²łô« WUI*« hzUBš ≠µ
Æ—UJ_« ÷dŽ w œ«dD²Ýô« ÂbŽË b¹bײ « ≠√
Æw½UF*«Ë —UJú wIDM*« VOðd² «Ë qK² « ≠»
Æt² UL²Ý«Ë ∆—UI « ŸUM ù ªWK¦_«Ë 5¼«d³ «Ë W œ_UÐ —UJ_« rŽœ ≠Ã
ÆU¼bO uðË w½UF*« ¡UBI²Ý«Ë ¨qOKײ « …œułË qOKF² « sŠ ≠œ
ÆWK¹uD «  UbI*« s hK² «Ë ¨q¹uN² «Ë WG U³*« VM& ≠‡¼
ÆWOEHK « Wdše «Ë nKJ²*« l− « VM& l ¨W×{«u « w½UF*«Ë WÝu½Q*« ÿUH _« «b²Ý« ≠Ë
¨V?−F² «Ë ¨¡«bM «Ë ¨ÂUNH²ÝôU WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VO UÝ_« «b²ÝUÐ VO UÝ_« w l¹uM² « ≠“
ÆrI «Ë ¨wNM «Ë ¨d_«Ë
ÆWOŽUL²łô«  U×KDB*«Ë rO¼UH*« nOþuð ≠Õ

wKLF« oO³D²« UO½UŁ


Î
∫5Oðü« 5Žu{u*« s bŠ«Ë w WOŽUL²ł« WUI V²

Ô
Æ UO ËR UNOKŽË ‚uIŠ UN ¨tO —Ë lL²:« WCN½ w dŁRË qŽU dBMŽ …√d*« ≠±
dUC²ð Ê√ bÐ ôË ¨wŽUL'«Ë ÍœdH « 5¹u²*« vKŽ WFłU½ ÎôuKŠ wŽb²ð …dODš WKJA dIH « ≠≤
ÆtzUMÐ√ WöÝË tðbŠËË lL²:« s_ ÎU½UL{ UN²Nł«u* œuN'«

∫WUI*« WÐU² w wŽ«—√


Ÿu?{u? wH ¨UNMŽ nAJðË ¨—UJ_« wŽb²ð WK¾Ý√ dCײÝ√Ë ¨W UI*« Ÿu{u w wM¼– dBŠ√ ≠±
ÆvMF*«Ë vM³*« YOŠ s öUJ²
Î UŽu{u
Î UNMŽ WÐUłù« qJAð YO×Ð WOðü« WK¾Ý_« ÕdÞ sJ1 ©dIH «®
øt{UH½«Ë wuI « qšb « ŸUHð—UÐ t² öŽ UË ødIH « ÂuNH U ≠√
ø dIHK W¹œR*« »U³Ý_« U ≠»
ølL²:«Ë œdH « w¹u² vKŽ dIH « sŽ WLłUM « —UŁü« U ≠Ã
øUN'UF½Ë dIH « WKJA tł«u½ nO ≠œ
ÆUNM bO√Ë ¨Ÿu{u*« wMGð w² « lł«d*« s b¹bF « √d √Ë ¨W UI*« Ÿu{u w lÝuð√ ≠≤
ÆUN³OðdðË WOOzd « —UJ_« b¹b% bFÐ  «dI v ≈ Ÿu{u*« r √ ≠≥
Æd¦M «Ë dFA « —uŁQË Íu³M « Y¹b(«Ë .dJ « ʬdI « s b¼«uA «Ë WK¦_UÐ —UJ_« vKŽ ‰b²Ý√ ≠¥
ÆdÞU)« uHŽ ¡Uł U ô≈ ¨tO m U³*« ‰UO)«Ë l¹b³ «Ë WFMB « sŽ bF²Ð√≠µ
ÆW³ÝUM*« rO d² «  UöŽ Âb²Ý√Ë ¨UN²öÝË WGK « W× vKŽ ’dŠ√ ≠∂
Æ«ÎdŁR UÎIzUý ÷dF « ÊuJ¹ v²Š ZzU²M UÐ  UbI*« jЗ√Ë ¨tO dEM « bOŽ√Ë ¨t²ÐU² bFÐ Ÿu{u*« lł«—√ ≠∑
≤µ
ÍuG V¹—bð
∫V³« 5Ð√Ë ¨wðQ¹ ULO jš t²% ULO ÂUžœù« rJŠ d
–√
ÆW Uý …dOB WKŠ— …UO(« ≠≤ Æ»œ_« WK vKŽ ÏqO œ V³Ý ÊËœ s p×C « ≠±
ÆnOC « tłË w yg¼ ≠≥

ÊUÞUA½
.p×C « Vð«d ·dFð_ ªw³ UF¦K ©WGK « tI® v ≈ œuŽ√ ≠±
bz«u ÀöŁ q−Ý√Ë ¨W¼UJH «Ë p×C « Ÿu{u sŽ ©X½d²½ù«® WO Ëb «  UuKF*« WJ³ý w Y×Ð√ ≠≤
ÆhM « w œdð r ULN
WOð«c« …¡«dI«
…UO(« WH
K
©w{U uÐ√ UOK¹≈®
Ò
ö?? O? K? Ž  
Ó Ëb?
Ú ? ž «–≈ Ëb??G? ð n?
Ó ?O? ¡«œ Óp?? ?Ð U?? ? Ë w?? ?U?? ?A? ? « «c?? ?N? ? ¹√Ò
ö??O?Šd?] ? « q??O? Šd? « Óq??³? v??Òšu??²?ð Ï ? H? ½ ÷—_« w?? …U??ÔM?? '« d?] ?ý Ê≈
f?
ö?? O? ?K? ?≈ Èb??M? « U??N? Ó u?? Èd??Óð Ê√ v?L?FðË œË—u? « w? Ó„u?A? « ÈdðË
ö?? O? ?I? ?Ł ÎU?? ¾? ?³? Ž …U?
Ó ? O? ?(« s?
^ ? E? ?¹ s??  ? ?O? ?(« v?? K? ?Ž ¡V?
Ïq?? O? ?I? ?Ł …U? Ï ? Ž u?? ¼
ö?O?L?ł ÎU?¾?Oý œu?łu? « w? Èd?¹ ô ̉U?? ?L? ?ł
Ó d?? ?O? ? G? ? Ð t?? ?
Ô ? ?H? ? ½ Íc?? «Ë
ö?? O? ?K? F? ²? « «u??M? ? ŠQ? Ú ? U??¼u??K??]K??Ž Ï ?½√Ô …U?? O? (« w?? ”U??ÒM?? « r?
”U? Ô ? ÓJ??Š√
Ú
™™™™™™™™™™™™
ôu?? N? ?ł Ó q?
] ? ? E ? ? ð Ê√ —U?
 ? F ? ? « s?? ?L? ? w??ЫËd?? « —u? Ô ? O? Þ U??N? N?? ÚM??Ô ÚX??—œ√ Ó
ö??O? ³? ? « ÓÊËb??zU??B? «Ë U??N?O?K?Ž ËÓ u?
Ú ?Ó'« p??K? b?? d?Ô ?I? B? «Ë v??M? G? ²?ð
Â
ö?? ¹u?? Þ Ôg?? O? ?F? ð b? Ú ? Ë w?? J? ?³? ²?? √ ÂU?? Ž Ôi?? F? ?Ð U?? ¼d?Ô ? L? ?ŽË v?? M? G?? ²? ?ð
ôu??I?F? « ‰u??I? F? « Óq??¼√ «u?×?¹—ÓQ?? v?? I? ?ÚA?? ÓM?? …U?? O? ?(« v?? ≈ U?? M? ?O?? ðÓ√ U?? 
™™™™™™™™™™™™
ôu??I?(« 
Ô t??O?³?Ó½U??ł s?? w??I??O? ÎU??  «d? — ÷—_« w? d?Ô O?¹ Ϋd?¹b?ž s? Ú Ô
ö?? ? O? ? ?³? ? ?I? ? ?ð …—U?
Î ? ? ðË ÎU?? ? ?L? Ó ? ? ¼  “_« l?
Ò ? ? ý —U?  ð W?Î L??½ d??−?H? « l? s?
Ô ?Ýu? Ú Ô
Îö?? ¹u??Ž Âö?? E? « w?? ÷—_«
Ó Ôú??9 w??ð«u?K? « w?«u??? « l? ÎU??u?L?Ý ô
 Ð
ôu??N? ? «Ë v?Ðd?^ «Ë d?Ó ?N? M? «Ë  U? U??G? « f?
Ô ?½R??¹ ÎU??³? u?? q??O? K? « l??Ë
ö??O? L? ł œu??łu? « d?Ó ð Îö??O? L? ł s? ¡«œ
Ï p?? ? Ð U?? ?Ë w?? ?U?? ?A? ? « «c?? ?N? ? ¹√
©∂≤∂ ≠ ∂≤¥ WKUJ « WŽuL−L «Øw{U uÐ√ UOK¹≈
Ò Ê«u¹œ®
≤∂
©…dOB WB® bOIH« ¥ ”—b‡‡«
©d¹“ËUÐ r UÝ ˇ« b³Ž®

©W?K?F?A? «® W?H?O?×? s? W?O?U?I?¦? « W?×?H?B? « v?K?Ž —uAM*« tðUË Q³½ √dI¹ ©ÊUEI¹ XÐUŁ® cš√ WFÐU « …dLK
w? ”U³² « Ë√ QDš „UM¼ fO Ê√ t `Cð« b Ë ¨Êü« qFH¹ Ê√ tOKŽ «–U ÆÁd√ s …dOŠ w u¼Ë ¨WOŽu³Ý_«
∫√dI¹ cš√Ë ¨d³)« —uDÝ v ≈ œUŽ ørÝô«
„d?²?F?*« —U?Lž «u{Uš s¹c « qz«Ë_« œ«Ëd?
Ò « s? u?¼Ë ¨ÊU?E?I?¹ X?ÐUŁ dO³J « V¹œ_« ˇ« WLŠ— v ≈ wuðò
å...’Uš qJAÐ WBI « wË ¨ÎUuLŽ »œ_« w WKOKł  UÐU² t Ë ¨wÐœ_«
Ô r Ϋb?Š√ sJ Ë ... d?E?²?½«Ë ¨WHO×B « r — —«œ√Ë ¨nðUN « “UNł v ≈ t&«Ë ¨ÎU?³?½Uł WHO×B UÐ ·c
¨œÒd¹
t²ŽUÝ v ≈ dE½Ë ¨oO{Ë Âd³ð ^ w WŽUL « l{Ë ¨Ì‰Uš WHO×B « dI Ò Ê√ sI¹√ ¨…bzU ÊËœ Èdš√  UE( dE²½«
w ÊU bI ¨lD²¹ r tMJ Ë ¨ÂËRA*« d³)« p – vM¹ Ê√ ÎôËU× tKLŽ vKŽ VJ½« ÆÎUŠU³ WMU¦ « U¼błu
“U?N?ł v? ≈ œU?Ž ¨t??H?½ l? ÍcN¹ œUJ¹ u¼Ë WŽUÝ nB½  d ¨rK …d−Ð t U²ž« Íc « —d;« p – v ≈ ‚uý
∫ uB « Á¡Uł WKOIŁ  UE( bFÐË ¨r d « VKÞË WŽUL « l— ¨tIDM²¹ nðUN «
ørKJ²¹ s ¨u U¼ -
øWKFA « WHO× -
.rF½ -
.pKC s d¹dײ « d¹b l Àb%√ Ê√ b¹—√-
.ÂuO « qLFK ¡w−¹ s Ë ¨i¹d d¹b*« -
ød¹dײ « fOz—Ë -
.bFÐ qB¹ r -
.ÁdOž wU√ o³¹ r Ê–≈ -
øbBIð s -
.WK−LK wÐœ_« —d;« -
.ÃdšË qOK q³ ¡Uł -
øX½√Ë -
øp UNb ÓÔ√ Wbš s q¼ ¨d¹dײ « fOz— VzU½ U½√ -
≤∑
.rJ²HO× s dOš_« œbF « w dA½Ô Ìd³š ’uBÐ pF rÓÒKJð√ Ê√ b¹—√
Ô rF½ -
.„bMŽ U q -
ø U nO Í—bð ô√ ¨dO³ V¹œ√ …UË d³š -dA½ f√ Âu¹ œbŽ w -
øÊUEI¹ XÐUŁ ÂuŠd*« -
.rF½ -
.W²J UÐ  U t½√ XLKŽ -
øW²JÝ W¹]√Ó -
°øWO³KI « W²J « dOž Èdš√ W²JÝ „UM¼ q¼Ë -
.UNO  U w² « ·ËdE « ·dŽ√ Ê√ b¹—√ ¨ÍbB -
.dO¦ tðu ‰uŠ ÂöJ «Ë ¨tM bQð√ r Ác¼ WO³KI « W²J « d³š
Ô ¨ U nO j³C UÐ Í—œ√ ô WIOI(« -
øwMFð «–U -
.WŁ—U X½U tðUË Ê≈ ∫‰uI¹ dš¬ Îôu XFLÝ -
°WŁ—U -
¡UÐdNJ « V²J «ÎbU ÊUË ¨rÒžË r>¼ w u¼Ë ÂU¹√ q³ t²OÐ s UÎł—Uš ÊU 5J*« Ê≈ ∫Êu uI¹ -
.U¼b¹bð sŽ e−Ž w² « dOð«uH « r«d² W−O²½ ¨t eM sŽ —uM « «uFD Ê√ bFÐ rN²Fł«d* ©nO−Š® ‡Ð
øp – bFÐË -
…—UOÝ t²L¼«œ ¨dšü« V½U'« v ≈ nOd « lDIO …uDš ‰Ë√ uD¹ u¼ ULOË ¨…—UO « s ‰e½ Ê√ bFÐ -
.tKł√ XFD Ë …dO³
øWO³KI « W²J « d³šË -
.p – ‰uŠ »—UC²ð ¡«—ü« -
.UN²FLÝ w² « ¡«—ü« q b¹—√ -
¨ÎUU9 t½–√ X%Ë t³½U−Ð ŸU¹c*«Ë ¨ÕU³B « v²Š tý«d vKŽ Ϋd¼UÝ UN²KO ÊU t½≈ ∫Êu uI¹ t Êu³¹d -
.wÐdF « r UF « —U³š_lL²¹
øp – bFÐË ¨ÂU9 -
U½dB²½«ò ∫‰UŽ  uBÐ ËbA¹ t³½U−Ð ŸU¹c*«Ë ¨…bU¼ W¦ł ÁËbłu tþUI¹≈ «u ËUŠ ÎUŠU³ WÝœU « w -
.åU½dB²½«
øp – dOž dš¬ Í√— „UM¼ q¼ ∫w q sJ Ë ¨tFLÝ√ U V¹dž -

≤∏
pLÝ s t“«u Òq ¡«dý -√ b UNu¹ ÊU ¨‚u « w X½U tðUË Ê√ dc¹ dšü« Í√d « ¨rF½ -
.tŠË— X{UË ¨÷—_« vKŽ ÈËUNð v²Š ‚u « ×Uš WKOI¦ « t ULŠQÐ uD¹ bJ¹ r Ë ¨ «Ë«dCšË
øtðUË d³š rJ qI½ s ‰Ë√ u¼ s ·dŽ√ Ê√ b¹—√ sJ Ë ¨ˇ« tLŠd¹ -
.WK−LK wÐœ_« —d;« -
øÊü« u¼ s¹√Ë -
.tÐ oÒKF²¹ ’Uš dQÐ ‰uGA ÂU¹_« Ác¼ -
ød√ Í√ -
a¹—U² « p – cMË ¨tO ÃËe²O UMJ t b−¹ Ê√ q√ vKŽ ≠t½«d bIŽ Ê√ cM≠ 5²MÝ s d¦√ t qłd « -
øtdFð q¼ øtM b¹dð «–U X½√ sJ Ë ¨ÊUJÝù«Ë WHO×B « 5Ð rz«œ dHÝ w u¼Ë
.tO ≈ ‚uý w U½√ -
åøWłUŠ Í√ ‰uI½ Ê√ qB¹ UbMŽ V%ò -
.tÐ XKBð« w½≈ ∫t q ¨ô -
øpðdCŠ s -
.ÊUEI¹ XÐUŁ -
.WŽUL « l{ËË
.©‰Ë_« Êu½U
s ÊuŁö¦«Ë ÍœU(« ¨X³«®
∫√d Ë v Ë_« cš√ .©WKFA «® WHO× ËcŠ Ëc% UNK Èdš√ n× ÔÀöŁ WIÐU « WHO×B « dOž
Ó Êü« tU√
.åtO ≈ WłU(« f√ w u¼Ë …—d³ « tzUMÐ√ bŠ√ …UË VFAK wFM½ò
∫√d Ë U¼dOž ‰ËUMðË U¼U—
å...WOMÞË WKFýË ¨U¾OC
ΠΫdJË ¨WÐu³× ÎWOBý bOIH « ÊU bI ò
∫tH½ l ‰¡U²¹ u¼Ë ¨d−HM¹ tÝ√— œU
œbF½ wJ ÎôË√ «uðu1 Ê√ rNOKŽ V−¹ ÊU√ ørNðUË bFÐ ô≈ UM¹dJHË UMzUÐœQÐ wH²×½ ô »dF « s×½ «–U*
ø«c¼ VzUB*« —d×
Ô s¹√ rŁ ør¼U¹«e
∫WHO×B « r — VKÞË nðUN « WŽULÝ ‰ËUM𠨫d³ oD¹ r Ë
øWKFA « WHO× ¨u U¼ -
.oO — rŽU½  u ÁUð√Ë
..X½√ s rF½ -

≤π
.ÊUEI¹ XÐUŁ -
øvu²*«
Ò V¹œ_« -
.ÊUEI¹ XÐUŁ ÕË— -
ø–U²Ý√ U¹ wM “UGð√ -
.rbMŽ Íc « ÂRA « —d×
Ò Ô X½√ ¨ÁË√ -
Ô pKC s ¨oz«— p UÐ
W³ÞU b¹—√
øwMFð —d× Í√ -
.WHO×BK wÐœ_« —d;«
Ò øwMKGA¹ ÁdOž bŠ√ s q¼Ë -
.bFÐ qB¹ r WHݬ -
øÎUC¹√ ÊUJÝù« w u¼ q¼ -
øt²B XdŽ X½√ -
. w²B ·dŽ√ Ê√ b¹—√ U½√ ÁË√ -
Ó -
øpðUË d³š
.j³C UÐ -
.WBI « ·dF²Ý tMË ¨WŽUÝ nB½ bFÐ UM¼ p³ŠU ÊuJOÝ -
.Wö « l ¨sŠ -
.ÊUEI¹ XÐUŁ ÕË— U¹ bB √ ¨wŠË— U¹ Wö « l -
dc²¹ cš√ Ê√ bFÐ tÝu³Ž v ≈ œUŽ rŁ ¨tMŽ ULž— r²Ð« ¨t½–√ w Êdð nðUN « …U²  ULKË WŽUL « l{Ë
œuÝ_« œ«b(« »u¦Ð t²OÐ v ≈  ¡Uł ¨t²łËe W1b WI¹b t eM v ≈ XKË UbMŽ ¨WFL'« f√ Âu¹ Àœ«uŠ
v²Š tHMÐ »U³ « UN `² ULMOŠ tO l Ë UHOÝ
Î ÎUH u ÊUË ¨ÂËRA*« WHO×B « Q³MÐ UNłË“ s XLKŽ Ê√ bFÐ
.tð√— UbMŽ WMOJ*« vKŽ vLG¹ œU
¨W?H?O?×B « W*UJ bŽu 5×¹ v²Š Èdš√ WŽUÝ lЗ tU√ błu ¨t²ŽUÝ v ≈ dE½Ë tðU¹d– Ój¹dý lD
.t√ Àœ«uŠ s lDI½« U qBO œUŽ p – bMŽ
…b t ÊUË ¨tð—UŠ ŒuOý bŠQÐ vI² « UbMŽ WFL'« …ö bFÐ b−*« s UÎł—Uš ÊU ¨Èdš√ WŁœUŠ dcð
∫tNłË w UÎOK ”dÒH²¹ u¼Ë ‰U rŁ ¨tOMOŽ ‚bÒB dOž u¼Ë ¨W³¹—Ë pý w aOA « t×U ¨tÐ o²K¹ r WK¹uÞ
…UuÐ XLKŽ bI ¨t½«uš≈ bŠ√
Ô p½≈ Â√ ÊUEI¹ XÐUŁ X½√ X √ ¨ÂU¹_« Ác¼ nOF{ ÍdE½ ¨wMÐ
^ U¹ uHF «
Ó -
Î…uš≈ p Ê≈ U0d Ë√ ¨·
Ô dš√ Ò f³² « U0d sJ Ë ¨rJðdÝ√ s hý …UuÐ ...
Ó  √bÐ wM½≈ Ë√ ¨wMÐ U¹ d_« wKŽ
.ÂU¹_« Ác¼ Íd−¹ U2 ÎU¾Oý rN√ bŽ√ r ˇ«Ë ¨Îö¦ rNM bŠ√  UË s¹dš¬

≥∞
Âu¹ d¹dײ « fOz— VzU½ l t¦¹bŠ tðd«– w lłd²Ý« Ê√ bFÐ tOKŽ Áœ— ÊU nO aOA « Y¹bŠ bFÐ dcðË
∫ÎözU tOKŽ œ— ¨w{U*« fOL)«
ÁbOÐË ¡UÐdNJ « V²J ÂU√ ÎUÝu¼b  U ‰Ë_« ¨ˇ« WLŠ— v ≈ «uÒuð rNFOLł …uš≈ WŁöŁ w XÐ√ U¹ rF½ -
.t½–√ X% ŸU¹c*«Ë  UË ¨WF−H*« »dF « ÔÀœ«uŠ t³K
Ó X²JÝ√ bI w½U¦ « U√ ¨…œb
] Ô dOž …—uðU
øY U¦ «Ë -
] ×? u?¼Ë¨‚u?? « w?  UL ≠ˇ« tLŠd¹≠ Y U¦ « U√ -
t?ŠË— Ê≈ q?O? v?²?Š ¨Âu¦ «Ë qB³ « ”UOQÐ qL?
.Âu¦ « W×z«dÐ o³Fð
Ó w¼Ë ¡UL « v ≈  bF
∫WHN w ŒdË WŽdÐ tHD²š« ¨nðUN « ”dł 5½— pKð tðöQð ŸUłd²Ý« s tEI¹√Ë
.u U¼ -
øÊUEI¹ XÐUŁ ÂuŠd*« V²J -
øX½√ s t³²J bB √ .. Ád³ «c¼ rF½ -
.WO³KI « UM¹“UFð tðdÝ√ ÓmK³ð Ê√ uł—√ ¨tÐœQÐ 5³−F*« bŠ√ U½√ -
∫ÎözU kOž w œ—Ë
Ò
.rJ¹“UFð ÎUOBý tGKÐQÝ s¾LÞ« -
∫UNF— rŁ WŽUL « l{ËË œUŽ rŁ
øWKFA « WHO× u U¼
.rŽUM «  uB « Á¡UłË
ørKJ²¹ s rF½ -
.ÊUEI¹ XÐUŁ -
.ÕËd « ÕËdÐ ö¼√ -
qË q¼ WŽdÐ wM¹d³š√ ... r UF « «c¼ w Íd−¹ U2 ¡wý „dO¦¹ ô√ ¨‰U³ « WO Uš ÎULz«œ «cJ¼ X½√ q¼ -
øô Â√ ©ÍËö³ «® —d×
∫vMG²ð w¼Ë …U²H « XÐUł√
.qË w³O³Š U¹ qË .. qË ¨Á¬ -
.p – bFÐ wB —«Ë wÒMžË ¨—d;UÐ wMOKË√ ¨Êü« ‰uGA U½√ pKC s øÊü« ¡UMG « X Ë «c¼ ¨ÁË√ -
.tÐ pKË√ UL¦¹— WE( dE²½« ¨ÎUF³Þ ¨ÁË√ -
∫UJ³ðd  uB « Á¡Uł rŁ  UŽUÝ UN Uš WE( dE²½«Ë

≥±
°tHMÐ ÊUEI¹ XÐUŁ u U¼
.tL¼Ë
Ò tœË tŠËdÐ -
.ˇUÐ ô≈ …u ôË ‰uŠ ô -
WdF u¼ Êü« pM Áb¹—√ U ÒqË ¨W³FB « pËdþ ÔXdŽ Ê√ bFÐ pu √ ô U½√ .. wš√ U¹ pOKŽ Êu¼
= -
.UN Ë√ s w²¹UJŠ
.j³C UÐ u¼ s ·dŽ√ s√ r wMMJ Ë ¨dO³ V¹œ√ …UË sŽ ÂU¹√ q³ XFLÝ wM½√ u¼ –U²Ý√ U¹ W¹UJ(« -
.p – bFÐË ¨qOLł -
.…Q− pLÝ« w dD ¨wðd«– w ¡UÐœ_« lOLł  dCײݫ -
ø¡UÐœ_« q 5Ð s  «c UÐ U½√ wMðd²š« «–U* sJ Ë -
.b¹bł wÐœ√ ÃU²½≈ Í√ p √d √ r Ë ¨ÎU¾Oý pMŽ lLÝ√ r WK¹uÞ …b w -
°øp c fO √ »uKD*« u¼ «c¼ pH½ w XK
Ó -
.tðbB U «c¼ fO .ô -
.bLF² dOž
Ó Ë√ p – ΫbLF² ¨wFM «  dA½ p½√ rN*« ¨ô Â√ p –  bB -
.—dJ²ð s WDKž Ác¼ -
.ÊËdO¦ ¡UÐœ_U p – sþ√ ô -
.–U²Ý√ U¹ …—cF*« uł—√Ë ¨nݬ -
.«bŠ«Ë
Î Îô«RÝ p QÝ« Ê√ b¹—√ ¨lLÝ« -
.p «bÐ U ‰QÝ« -
.ÎU¾Oý wMŽ lLð r Î…b p Ê≈ ∫XK -
.Ϋbł WK¹uÞ …b rF½ -
ø…d²H « Ác¼ ‰«uÞ Î«bŠ√ wÒMŽ X QÝ q¼Ë -
.WOÐœ_« qKÒA « »U×√ s ΫdO¦ X QÝ -
øp «u U «–UË -
.rÝô« «cNРΫbŠ√ ÊudF¹ ô rN½≈ ∫rNCFÐ w ‰U -
øÊËdšü«Ë ¨«b
Î Oł Ò ÊuËdF ¡ôR¼ -
Ò Íb
.rN U− w j „Ëd¹
Ú r WK¹uÞ
Î Î…b rN Ê≈ ∫«u U -
ø‰U «–U Y U¦ « o¹dH «Ë ¨qL√
Ú ÚqL√ ¨f U:« Ác¼ q¦ œUð—√ ô wM½√ ΫbOł ÊudF¹ rN½≈ -

≥≤
.WÐU²J «  d−¼Ë  dłU¼ p½≈ ∫‰U -
.rNM  «uDš bFÐ vKŽ U½√Ë «c¼ -
Ò V¹œ_U ªp – w —cŽ rNCF³ ÊuJ¹ b -
n uð «–S ¨Î«dL² wÐœ_« ÁƒUDŽ «œ U ”UM « dE½ w wŠ
.r¼dE½ w  U WÐU²J « sŽ
.UNH½ …UO(« WK«u ÊËœ ‰u% ÎU½UOŠ√Ë ¨WÐU²J « 5ÐË tMOÐ ‰u% b …dO¦ Ï·Ëdþ V¹œú ¨sJ
Ú -
.p – qJÐ rN qšœ ô ”UM « -
.tO r¼ U rNOHJ¹ ¨tKUAË VðUJ « ÂuLNÐ dJHð ô ”UM « ÒsJ ¨XK U `O× -
øÊü« tKLŽ ÍuMð «–UË -
.b¹bł s WÐU²J « W Ë«e* œuŽQÝ ¨WU ¡«dIK Ë 5uLN*« ”UM « ¡ôR¼ ‰U¦_ -
.WHO×B « s ÂœUI « œbF « w pðUË d³š V¹cJ²Ð ÂuIMÝ UM³½Uł s s×½Ë -
¨w?Š U?½√Ë w?ðU?Ë ÊËd?A?M?²? ¨Âu?²?;« l? Ë U?0d ÂœUI « rœbŽ bŽu 5×¹ v²× ¨dAM UÐ «uK−F²ð ô -
.XO U½√Ë wðU$ ÊËdAMðË
ø–U²Ý√ U¹ UÒM »uKD*« u¼ U ∫w q sJ Ë ¨–U²Ý√ U¹ „dLŽ ˇ« ‰UÞ√ -
.w «b¹bł
Î ÎU¦FÐ ÊuJ² ¨ÂœUI « rœbŽ w UN½ËdAMð …b¹bł WBIÐ rJ YFÐQÝ -
.pMŽ lOý√ U fJŽ ”UMK ÔX³¦²Ý p cÐË ¨XK U qOLł -
.Wö « lË ¨UMIHð« Ê–≈ -
W? —Ë d?š¬ t?M? Ÿe½Ë ¨jzU(« vKŽ tHKš Íc « .uI² « v ≈ t&«Ë ¨t³²J vKŽ s ÂU rŁ ¨WŽUL « l{Ë
rŁ ¨öOIŁ
Î ÎU?H?O?{ Ÿœu¹ t½QË ª¡«uN « w UN½«dOÞ qQ²¹ n ËË ¨U¼U—Ë tU√ …cUM « v ≈ t&«Ë ¨wN²M*« ÂUFK
.…b¹b'« t²B V²J¹ √bÐË ¨t «—Ë√ jÐ rŁ ¨‰ƒUH² «Ë dA
Ú ³ UÐ fHM « TK²2 t³²J v ≈ œUŽ

©≤±-±≥’ WOBB WŽuL− ∫¡«c× «®

≥≥
∫hM« uł
¨©q?O?G «® WM¹b w b Ë .s?L?O? « w? …d?OBI « WBI « œ«Ë— bŠ√ u¼Ë ¨d¹“ËUÐ r UÝ ˇ« b³Ž WBI « VðU
Ò ÎUuGý ÊUË .W?O?Ðœ_« t?²³¼u X/ YOŠ ¨ÊbŽ v ≈ qI²½« rŁ ¨UNÝ—«b w rKFðË
¨W?ÐU²Ë …¡«d WBI « sHÐ Ò
¨©W?O?³?¼c? « ‰U?d? «® ∫U?N?M ¨…b¹bŽ WOBB  UŽuL− V²Ë ¨WO³Mł_«Ë WOÐdF « hBI « s dO¦J « √dI
w WOð«c « tðdOÝ œdÝ Ë ¨©rKŠ ‰UO²ž« W ËU×® Ë ¨©VA)« dzUÞ ◊uIÝ® Ë ¨©¡«c(«® Ë ¨©ÊUd³ « …—uŁ®Ë
‰Ë_« s¹dAð dNý w ÊuM*« bO t²LKÝ√ WHK² ÷«d√ s tðUOŠ dš¬ v½UŽË .©œuIH*« se « …œUF²Ý«® tÐU²
.©Â≤∞∞¥® WMÝ
WU×B « ‰Uł— bIMð WOF «Ë …dOB WB w¼Ë ¨©¡«c(«® WOBBI « t²ŽuL− s …bŠ«Ë ©bOIH «® WB Ë
V¹œ_« W UÝ— sŽ d³FðË
Ò ¨sLO « w WKUF « WI³D « UNAOFð w² « …UO(« b¼UA iFÐ —uBðË
Ò ¨wH×B «
Ò qLF «Ë
.rNuL¼Ë ”UM « U¹UC w WÐU²J « sŽ n uð Íc « V¹œ_« u¼ bOIH U ¨…UO(« w
fHM « —už d³ÚÝË
Ó ¨’uA « œbŽ WK Ë ¨Àb(« ¡UMÐ w nO¦J² « ∫…dOBI « WBIK WOMH «  UL « r¼√Ë
.œb×
Ò ·b¼ sŽ d³F¹
Ò dŁR »uKÝQÐ …dOB WOM“ …d² w w½U½≈
Ò n u d¹uBðË ¨WO½U½ù«

∫wBBI« ¡UM³« d UMŽ


∫UNLÒ¼√ ¨WOz— dUMŽ vKŽ ÂuI¹ ¨rJ×Ô wBB ¡UMÐ w WuÝd W¹Už  «– WO½U½≈ WÐd& ÷dF¹ w
Ò Ðœ√ s WBI «
w? W?FMIË ¨W¹d×Ð …UO(« w U¼—«Ëœ√ ”—U9 WO?Ò Š ÊuJð Ê√ WBI « ’uý w ◊d²A¹Ô ∫W?OBA « -±
U¼dOŁQðË U¼dŁQ² W³M UÐ WOBA «Ë .WOHM «Ë WOŽUL²łô« UNðUH wË ¨WBI « Àœ«uŠ l UNKŽUHð
s bŠ«Ë lÐUÞ  «– W²ÐUŁË ¨UNFË Àœ«u(« VŠ ÎU³KÝ Ë√ ÎUÐU−¹≈ —uD²ð
Ò WOU½ ∫ÊUŽu½ Àœ«u(« w
W??O?z— W?O?Bý ∫ÊUL Àb(« ¡UMÐ w WOL¼_« YOŠ s WO?Ò BA «Ë .U?N?²¹UN½ v²Š WBI « W¹«bÐ
WOBA « ‚ULŽ√ sŽ nAJðË ¨UNH «u0 fOzd « Àb(« bdð W¹u½UŁË ¨Àœ«u(« UNÐ Ë√ UN uŠ —Ëbð
.UNðUHË WOzd «
.rNMOÐ Ÿ«dB « fJFðË ¨rNFË rNÐ „dײðË ¨’uA « UNÐ ÂuI¹ w² « ‰UF_« WŽuL− ∫Àb(« -≤
U?N?ŽuL− s qF−¹ ÎU?OIDM ÎU?ÞU?³?ð—« W?D?³?ðdË ¨WKUJ² WL−M ÊuJð Ê√ Àœ«u(« w ◊d²A¹Ë
.UJÝUL²
Î ¡UMÐË
Î ¨W×{«Ë W ôœ  «– …bŠË
WBI « WdŠ œuI¹Ë ¨o¹uA² « du¹
Ò rN dBMŽ w¼Ë ¨Àœ«u(« w Ÿ«dB « “Qð Ô -≥
Ò …Ë—– w¼Ë ∫…bIF «
.VðUJ « tOG²³¹ Íc « Òq(« v ≈ Í√ ¨UNO ≈ ·bNð w² « UN²¹Už v ≈ wN²Mð 5Š ô≈ n u²ð ô w² «
j³ðdð p c w¼Ë ¨s¹œb×
Ò ÊUJË ÊU“ w UNuý UO%Ë WBI « Àœ«uŠ —Ëbð ∫ÊUe «Ë ÊUJ*« -¥
.UOIDM
Î ¡UMÐ
Î Àb(« ¡UMÐË ¨UFMI
ΠΫd¹uBð ’uA « d¹uBð w UL¼dŁ_ ULNÐ
≥¥
Ò Íc « ÈeG*«Ë ¨WuÝd*« W¹UG « w¼ ∫…dJH « -µ
t×O{uð v ≈ vF¹Ë ¨ÊU½ù« U¹UC s VðUJ « n u sO³¹
.t²B ‰öš s
WI¹dD « œd UÐ bBI¹Ë .—«u(«Ë œd « ∫5ÐuKÝ√ 5Ð Àb(« ¡UMÐ w WBI « VðU ÃË«e¹ ∫wMH « ¡UM³ « -∂
r¼√Ë .’uAK WOKš«b «Ë WOł—U)« `ö*«Ë ¨ÊUe «Ë ¨ÊUJ*«Ë ¨Àb(« VðUJ « UNÐ nB¹ w² «
Ò I¹ Íc « dýU³*« œd « ∫t?³OUÝ√
s?e? « W?G?OË ©u¼® VzUG « dOL{ ‰öš s wBBI « nu « Âb?
ÎW?O?B??ý W?B?I? « ’u??ý b?Š√Ë t??H?½ s qF−¹ Ê√ VðUJK `O²ð w² « WOð«c « WLłd² «Ë ¨w{U*«
.©U½√® rKJ²*« dOL{ ‰ULF²ÝUÐ p –Ë ¨…bŠ«Ë
Í√ ¨wKš«œ —«uŠË ¨’uA « 5Ð —Ëb¹ Íc « Y¹b(« w q¦L²¹ wł—Uš —«uŠ ∫ÊUŽu½ uN —«u(« U√
Ò
.Ê«eŠ√Ë ‰U¬Ë  öQðË —UJ√ s UNKš«œ w —Ëb¹ ULŽ
Ò dO³F²K UNð«– l WOBA « —«uŠ

r¹uI²«Ë WAUML«

øÊUEI¹ XÐUŁ …UË sŽ d¹dײ « fOz— VzU½ UNFLÝ w² «  U¹«Ëd « U ±


øX³ «Ë WFL'« wu¹ ÊUEI¹ XÐUŁ …UuÐ Í“UF² « Âb
Ò s ≤
ø…Uu « d³š UOHMO wÐœ_«
Ò —d;«Ë
Ò ÊUEI¹ XÐUŁ oHð« ÂöŽ
Ó ≥

.tðUË d³š tð¡«d bFÐ ÊUEI¹ XÐUŁ UNýUŽ w² « VCG «Ë oOC « W UŠ WBI « —uBð
Ò ¥
.p – `{uð W¹œdÝ  «—U³Ž lЗ√ 5
Ô ŽÓ√Ô -√
.t³Cž sŽ «d
Î ³F
Ò wÐœ_« —d;«
Ò w UN U ‰«u √ WŁöŁ 5Ž√ -»

∫wðQ¹ U2 W×O×B « WÐUłù« —U²š√ µ


.Ÿu³Ý√ q
s ........... Âu¹ WKFA« WHO× —bBð
Ô -√
.WFL'« ≠ ≤ .¡UFЗ_« -±
.X³ « -¥ .fOL)« ≠ ≥
∫u¼ WBI« w ©bOIH«® -»
.”UM « ÂuL¼ w WÐU²J « sŽ n u²¹ Íc « V¹œ_« ≠ ≤ .wÐœ_« —d;«
Ò -±
.V¹œ_« tKÐU Íc « aOA « -¥ .d¹dײ « fOz— VzU½ ≠ ≥

≥µ
∫w q(«
Ò ] -Ã
Ó ¦9
q
.wH×B « qLF « œU vKŽ ÊUEI¹ XÐUŁ Âu−¼ ≠ ≤ .WÐU²J « sŽ ÊUEI¹ XÐUŁ ·ËeŽ -±
.tO XKO w² «  U¹«ËdK ÊUEI¹ XÐUŁ Âö²Ý« -¥ .◊UAMÐ WÐU²J « v ≈ ÊUEI¹ XÐUŁ …œuŽ ≠ ≥
∫WBI« w Àœ«u(« -œ
.WO«dš WO UOš ≠≤ .UNO ·b¼ ô WJJH -±
.l «u « sŽ …bOFÐ -¥ .WIzUý WDЫd² ≠≥
∫WBI« w —«u(« WG -‡¼
.wuO « Y¹b(« s W³¹d WKNÝ ≠≤ .WCUž W³F -±
.UNÐ 5IÞUM « ’uAK W³ÝUM dOž -¥ .WLN³ W¹e— ≠≥

∫WBI « w U¼œË—Ë VŠ WOðü« Àœ«u(« Vð—


Ô √Ô ∂
.ÊUEI¹ XÐUŁ …UuÐ XbÒ Ô w² « Í“UF² « -√
.tðUË w XKO w² «  U¹«ËdK ÊUEI¹ XÐUŁ ŸUL²Ý« -»
.WOÐœ_« WÐU²J « WÝ—U2 v ≈ ÊUEI¹ XÐUŁ …œuŽ -Ã
.WKFA « WHO× w tðUË d³š ÊUEI¹ XÐUŁ …¡«d -œ
.wÐœ_« —d;«
Ò l ÊUEI¹ XÐUŁ Y¹bŠ -‡¼
.WHO×B «  UHþu ÈbŠ≈ l ÊUEI¹ XÐUŁ Y¹bŠ -Ë

∫wðQ¹ U WBI « VðU qKF


Ò ¹Ô , ∑
.WHO×B « sŽ —d;«
Ò Ò -√
VOGð
.wÐœ_« —d;«
Ò ‰UÐ w ÊUEI¹ XÐUŁ rÝ« —uCŠ -»
øWOÐœ_« qKA « »U×√ ∫rNKÐU s nË w wÐœ_« —d;«
Ò ‰u -Ã

.W¹dÝ Ë√ W —UH sŽ rM¹


Ò WHO×B «  UHþu ÈbŠ≈ l ÊUEI¹ XÐUŁ Y¹bŠ ∫‰uI « «c¼ `
Ô {
= ËÓ√Ô ∏
ÎôU¦ »d{√ .wKš«b « —«u(«Ë ¨wł—U)« —«u(«Ë ¨dÓýU³*« œd « ∫WBIK wMH « ¡UM³ « ‚dÞ s π
.UNM q vKŽ

.ÊUe «Ë ¨’uA « ∫WBI « dUMŽ s ±∞


.WOU½ ÊUEI¹ XÐUŁ WOBý ∫‰uI « «c¼ ` = ËÓ√Ô -√
Ô {
.W¹u½UŁ ’uý WŁöŁ rÝ« d–√
Ô -»
Ó -Ã
øW¹œöO*« WM « W¹UN½ w t²B Àœ«uŠ ÊU“ VðUJ « qFł r

≥∂
∫wðQ¹ ULO d¹uB² « ‰ULł `
Ô {
= ËÓ√Ô ±±
.wÐœ_« „d²F*« —ULž «u{Uš -√
.rK …d−Ð
Ò t U²ž« Íc « —d;«
Ò p – v ≈ ‚uý w ÊU -»
. uB « Á¡Uł WKOIŁ  UE( bFÐË -Ã
.WOMÞË WKFýË U¾OC
ΠΫdJ bOIH « ÊU -œ

∫wðQ¹ U2 WBI « w  d«uð w² « WOMH «  UL « —U²š√ ±≤


.l «u « s bL²
Ò WBI « Ÿu{u -√
.W¹u½UŁ À«bŠ√ Ábdð fOz— ÀbŠ  «– -»
.W¹dŠË …œ«—SÐ ÊudB²¹
Ò ô UNuý -Ã
.WOU½ UNuý lOLł -œ
.œb×
Ò Ò UNŁ«bŠ√ ÊU“ -‡¼
dOž b²2

dO³F²«

.å—UN½ qOK « dš¬ Ê≈ò …—U³FÐ wN²Mð WB V²√

ÍuG V¹—bð

∫wðQ¹ U2 jš t²% ULO dšü« w 5ЗUI²*« 5ðuB« bŠ√ ržœ√ 5Š ÀbŠ U Õdý√
ÆWKFA « WHO× w tðUË Q³½ √d ≠±
øÊü« qFH¹ Ê√ tOKŽ «–U ≠≤
ÆtðbB U «c¼ fO ¨ô ≠≥

◊UA½

∫sLC²¹ ÎöOK% Íd²œ w q−Ý√˨5OMODKH « ¡UÐœ_« s bŠ«u …dOB WB √d √


ÆWBI « t'UFð Íc « Àb(« ≠≥ ÆUN½U“Ë WBI « ÊUJ ≠≤ ÆWBI « ’uý≠±
≥∑
WOð«c« …¡«dI«
lz«d« VO³D«
s¹dÐu —bMJ √®
©f½u¹ bL× .œ WLłdð

s?Bž s jIð .W?M?U?Ý W?LEFÐ uHGð iO³ « UN²ODžQÐ dÒŁb?²ð w¼Ë ¨—U−ý_U .U³ONË
Î ÎU?zœU¼ ÊUJ*« ÊU ...
ÊuJ «Ë oOLF « XLB « kI¹√ .Èdš√ ÊUBžQÐ oKF²ð rŁ ¨‰eMð w¼Ë WAAš UN lL² ¨U½UOŠ√
Î ZKŁ WFD ‰UŽ
.XLB « «c¼Ë ¡ËbN « «c¼ q¦* ÂËUI¹ ô ÎUADFð ¨…Q− ©·u UðdO® fH½ w ¨WI¹b(« ÊUÝd×¹ Ê«cK « ¨rOEF «
p?K?ð v? ≈ V?CGÐ ·u UðdO XH² « .d?L?*« W?¹U?N?½ s? b?L−²*« ¡«uN « w Õu{uÐ œœd²¹ «b √ l Ë lLÝ
—U rŁ .Èdš√ …—Uð UNðuHšË …—Uð …—UJO « …dLł Z¼uð
Ò W¹«b³ « w b¼Uý .dL*« w dO¹ r¼bŠ√ ÊU .WOŠUM «
¨Ëd?H « s ÎU?H?D?F? Íb?ðd?¹Ë ¨W?¾?«œ WF³ dL²F¹ ¨q¹uD UÐ fO “u−Ž aOý ¨ÎU?¾OA ÎU?¾?O?ý ·u UðdO* `C²¹
f Ê√ bFÐ ¨‰U Ë ¨©·u UðdO® WOŠU½ W²GÐ XH² « rŁ ¨W³DB*« …«“«u0 V¹dG « qË .Îö¹uÞ ¡«cŠ qF²M¹Ë
∫ÎözU² ¨t²F³ ·dÞ
øUM¼ ”uK'UÐ w `Lð√ -
w fLš ozU œ XdB½« .W³DB*« ·dÞ v ≈ ÕeŠeðË ¨V¹dGK ÁdNþ UÎO u ¨«ÎbLF² ¨…b×Ð ·u UðdO —«b²Ý«
.Á—Uł V «d¹ ÊU tMOŽ ·dÚÞ sË ©p cÐ ·u UðdO dFý b Ë® …—UJOÝ U¼¡UMŁ√ V¹dG « sšœ ¨‰œU³² XL
¨ÎU½uMŠ ¨ÎUIO — tðu ÊU °wÝËd « ¡U²A « ŸË—√ U ©¡Ëb¼® ∫ …Q− V¹dG « rKJð - °WKOK « Ác¼ ‰UL' U¹ -
.tO ≈ XH²K¹ Ê√ ÊËœ t²L ·u UðdO q«Ë .tMÝ d³ sŽ rM¹
¡U?MŁ√Ë ©Â“d « s Ϋœb?Ž Áb?¹ w? q?L?×¹ ÊUË® tö V¹dG « q«Ë - r?N?d?Ž√ ‰U?HÞ_ U¹«b¼ X¹d²ý« -
.Ϋbł bOł UM¼ ÊUJ*« ∫WI¹b(UÐ d√ wJ …—ËbÐ Âu √ Ê√ ô≈ lD²Ý√ r wI¹dÞ
t?²?J?K?9 …d?Oš_« V¹dG «  ULK tŽULÝ bMŽ sJ Ë ¨Îôu?−šË ÎU?F¹œË ÎU?½U??½≈ ÂUŽ qJAÐ ·u UðdO ÊU
d?O?ž u×½ vKŽ t¹bOÐ UŠuK
Î Ô ¨ÎU?š—U? a?OA « WOŠU½ —«b²Ý« …œUŠ Wd×ÐË .w?žU?D? « VCG « s W¾łUH Włu
.tðu oM²š« b Ë ozô
Ò ³?*« bO « UN¹√ ÍbMŽ U½√ .. U?½√Ë .. °r?NdFð ‰UHÞ_ U¹«b¼ .. °U?¹«b¼ .. °U¹«b¼ -
…d?{U(« WE×K « w ¨q−?
r? l?O?{d? « q?H?D? «Ë ¨UN¹bŁ s VOK(« výöð b w²łË“Ë .. °U?¹«b¼ .. Ÿu?'« s? r?¼—«œ w Êuðu1 ‰UHÞ√
... °U¹«b¼ ... ÂuO « WKOÞ tz«cž vKŽ qB×¹
t?M?J? ¨t?K?O?³?Ý v? ≈ wC1Ë ¨aOA « iNM¹ Ê√ ¨V{UG « »dDC*« Œ«dB « «c¼ bFÐ ¨·u UðdO l uð

≥∏
Ò W−NKÐ ‰U Ë ¨5³Oý_« t¹œuË Â“U(« wc « tNłuÐ tM aOA « »d² « .QDš√
∫…œUł W¹œË
.U ¡wý w p dJH½ Ê√ qL²;« sL .ÊUJù« —b —UB²šUÐË VOðd² UÐ ¡wý qJÐ w½d³š√ °oKIð ô ... dE²½« -
t?ðU?OŠ WB t œdÝ ·u UðdO Ê√ YO×Ð ¨…dŁRË WM¾LD ÏW?IŁ V¹dGK ÍœUO²Žô« dOž tłu « uKFð X½U
 u? s?Ž ¨t?KLF t½«bI sŽ ¨t{d sŽ Àb% .W?K?−?ŽË b¹bý »«dD{UÐ sJ Ë ¨ÊUL² Í√ öÐË ‰U(« w
¨…b?Š«Ë WLKJÐ tFÞUI¹ Ê√ ÊËœ V¹dG « lL²Ý« .d?{U?(« Âu?O « v²Š tÐ XKŠ w² « VzUB*« lOLł sŽ ¨t²KHÞ
…Q− .WÐdDC*« WFłu²*« ÕËd « Ác¼ ‚ULŽ√ w qžu² « b¹d¹ t½QË ¨jI t³ŠU wMOŽ w —«dL²ÝUÐ lKD²¹ ÊU
.p c …œ«—≈ öÐ ·u UðdO b¹ ‰ËUMð ÎUU9 WÐUA « t²d×ÐË WŽdÐ ÁbFI s iN½
.ÎU³O³Þ XOI² « p½√ pEŠ s( ..°WŽdÐ iLM ©·u UðdO® bOÐ pL² u¼Ë V¹dG « ‰U - °iLM -
°V¼c½ UMŽœ .. sJ ¨¡wý ÍQÐ bŽ√ Ê√ lOD²Ý√ ô ÎUF³Þ wM½≈
‘«dH « vKŽ …œbL² «eOK¹ X½U .VO³D « t²OF0Ë »«œd « ·u UðdO qšœ ÎU³¹dIð ozU œ dAŽ wC bFÐ
ÊôËU?M²¹ U½UJ ÊUO³Ò]B « U√ .X?¹e? U?Ð WDK*«Ë W²*« …œUÝu « w UNNłË XMœ b Ë WC¹d*« UN²MЫ V½Uł v ≈
ULNŽuœ 5×ÝU ¨UOJ³ ULNðb «Ë ÊuJÝË ULNOЫ W³Ož ‰uD U³Fð—« bI .tH½ ULN½UJ w ÊUK−¹ UL¼Ë ¡U(«
w?I?ÐË ¨W?d?G? « t ušœ bMŽ tHDF VO³D « Ÿe½ .b? u?*« ÊU?šœ ÂU√ UNM dO¦J « sO?Ú —«–Ë ¨5?ð—c?I « ULNO²C³IÐ
b?M?Ž U?N?Ý√— l?d?ð r? U?N?½√ v²Š WMUÝ XKþ UNMJ ¨«eOK¹ s »d² « .‰U?L?F?²?Ýô« W?K¹uÞË “«dD « W1b …d²Ð
.UNM tЫd² «
.p²C¹d wM¹—√Ë wCN½« - ÊUM×Ð …√d*« n² vKŽ XÐd¹ u¼Ë VO³D « ‰U - wðe¹eŽ U¹ ¨vH ¨vH -
Ê√ «eOK¹ d³ł√ b tðu w Êd¹ Íc « dŁR*«Ë ÊuM(« ¡wA « p – ÊS ¨qOK q³ WI¹b(« w Èdł UL UU9
Î
—U½ ÍcG¹ ·uA¹dž ÊU 5²IO œ ‰öšË .VO³D « t³KÞ U ÷«d²Ž« öÐ cÒHMð Ê√Ë ¨UNý«d s ‰U(« w iNMð
©±®
¨tðu qJÐ ©—ËUL «®
Ò …Ëcł aHM¹ ÊUJ ·Ëb u U√ ¨t³KDÐ —U'« v ≈ VO³D « qÝ—√ Íc « VD(UÐ b u*«
W?ŁöŁ ¡UIK .ÎU?C?¹√ ·u UðdO dNþ WNOM¼ bFÐË ... U?J?ðu?ýU UN²KHÞ WN³ł ‚u W¾«b «  «œULJ « lCð «eOK¹Ë
V¹dI « rFD*« s ‰uB(«Ë pFJ «Ë dJ «Ë ÍUA « ¡«dý s ·u UðdO sJ9 VO³D « s UNLK²Ý«  öÐË—
r?²²š« .t?ðd?J?H s UNFD² « ‚—Ë WUB ‚u U ÎU?¾?O?ý V?²Ë …bCM*« v ≈ VO³D « fKł .s?šUÝ ÂUFÞ vKŽ
∫‰U Ë ¨ÍUA « Õb X% W —u « l{ËË iN½ rŁ ¨lO u² « vKŽ WUš WöŽ l{uÐ t²ÐU² VO³D «
b?M?Ž ¡«Ëb? « d?O¦OÝ .5?²?ŽU?Ý q? ¡«Ëb? « s? ÍUý WIFK U¼u ËU½Ë ... W? —u? « Ác?N?Ð W?O bOB « v ≈ «u³¼–« -
wË ¨rJ²MЫ W× s% bFÐ v²× ¨p – v ≈ WU{≈ ... W?¾«b «  «œULJ « vKŽ «ËdL²Ý« ... lAI « …dOGB «
Î UŽ«œË .Êü« p? cÐ Ád³šQÝ .bOł ÊU½≈Ë ¨‚–UŠ VO³Þ t½≈ .Ϋb?ž ·uLOÝ«d« VO³D « «uŽb²Ý« ¨‰«uŠ_« q
.rJðU¹uMF —UNMð ô√ rN*«Ë ¨w U(« rJUŽ s rJÐ ÎUI— d¦√ b¹b'« ÂUF « ˇ« qF−O °…œU « UN¹√
ÆWMšU «  UÐËdA*« lMB ¡U*« tO vKG¹ ¡UŽË ∫—ËULÒ « ©±®
≥π
vKŽ Á—Ëd ¡UMŁ√ ÓXÐ—Ë ¨UN²A¼œ s oH²ð r «eOK¹ X½UË ¨ÎU×UB ·u UðdO b¹ vKŽ VO³D « jG{
¨·u UðdO dcð .tHDF Èbð—«Ë WŽdÐ q¹uD « tz«cŠ w tOb VO³D « ”œ .ÁU dG Íc « ¨·Ëb u bš
·u UðdO ÕU ¨¡wý Í√ W¹ƒdÐ `Lð ô WLKE « Ê√ U0Ë .ÁdŁ√ w lb½«Ë dL*« w dO¹ VO³D « —U Ê√ bFÐ
∫UML
Î
·u UðdO „dŠ °pKł√ s ÊuKB¹ w UHÞ√ Ÿœ ø—u²œ U¹ pLÝ« U w q ..°n uð °—u²œ °—u²œ -
‰U? d?L*« s dšü« ·dD « sË WE×K « Ác¼ w sJ Ë .Á«d?¹ b?F¹ r Íc « VO³D UÐ pLO ª¡«u?N « w t¹b¹
∫“u−F « ∆œUN «  uB «
°WŽdÐ p²OÐ v ≈ bŽ .. °oK²ð W ULŠ Í√ -
s Îôb?Ð m? U?³?*« …d?O³  «bMÝ rzU „UM¼ X½U ÍUA « Õb Xײ ∫…QłUH Á—UE²½UÐ X½U lł— UbMŽ
...VOD « VO³D « WHË
W?łUł“ ‚u WIBK*« ¡«Ëb « W UDÐ vKF .T?łU?H?*« s;« p – rÝ« WO_« pKð w ·u UðdO ·dŽ
.å·už«dOÐ —uOËd³ « WHË Vłu0ò ∫`{«u « tDÐ V² b w bOB « ÊU ¡«Ëb «
ÂU√ Ÿu?b « ·—c¹ u¼Ë w²ÐU?² w tð—u Íc « ¨tð«– ·u?ýdOž ÊU vKŽ ¨…d? dOž WBI « Ác?¼ XFLÝ
 UłUO²Š« l »ËU−² «Ë W¼«eM UÐ dN²A¹Ë ¨·—UB*« bŠ√ w «ÎdO³ UγBM qGA¹ Êü« t½≈ .¡U(« —b Ë b u*« ÊUšœ
∫WO³(« Ÿub « s ÃbÒN²  uBÐ nOC¹ ¨lz«d « VO³D « sŽ t²B œdÝ s wN²M¹ u¼Ë ¨…d qË .¡«dIH «
©d?¹UM¹® w½U¦ « Êu½U dNý W¹«bÐ wH .¡w?ý q dOGðË .U?M²KzUŽ vKŽ dO)« „ö j³¼ ÎU?U9 5(« p – s -
W?I?H?½ vKŽ WÝ—b*UÐ ‚Uײ ô« s wš√ l ÔX?M?J?9Ë ¨U?NOb vKŽ …b «u « XH ËË ¨WHOþË vKŽ b «u « qBŠ
.…e−F „ö*« ÊU½ù« p – lM bI .W Ëb «
Æ©±≥≥-±≤π’ ±ππµ ¨Y U¦ « œbF « ∫—UJ√ WK−®

¥∞
…b‡‡‡‡‡Šu«


w????K???¼U???'« »œ_«

ÆwK¼U'« »œ_« v≈ qšb≠±


ÆvLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ WIKF s ≠≤
ÆpOUFB« dFý s ≠≥
Æw½UuKð ô ô√ ≠¥
ÆtOM³ Âu¦K sÐ ËdLŽ WOË ≠µ
ÆwK¼U'« »œ_« ‰uŠ  «¡U{≈ ≠∂
ÆwK¼U'« dBF« w bIM« ≠∑

¥±
wK¼U−« »œ_« v≈ qšb µ ”—b‡‡«

ÆWOL²« V³ÝË ¨WOMe« …d²H« ∫wK¼U'« dBF«


kHË ÆW¹u³M« W¦F³« q³ 5½d Ë√ ¨nB½Ë ÊdIÐ wK¼U'« dBF« w »œ_« —uNþ W¹«bÐ ¡ULKF« iFÐ œb×¹
rN¹b X½U »dF« Ê_ ªrKF« b{ u¼ Íc« qN'« s UÎI²A fO dBF« «c¼ vKŽ ÂöÝù« tIKÞ√ Íc« WOK¼U'«
dO³F²« WžöÐË ¨ÊU?O³« WŠUB s e−F*« oM?« «cNÐ rNOKŽ .dJ« ʬdI« ‰Ëe½ Ê√ UL? ¨…b¹bŽ ·—UFË ÂuKŽ
«u½U bI ¨dO³F²« WŽË—Ë Wžö³«Ë WŠUBH« w WOUŽ Wł—œ v≈ «uK Ë UÎu VÞU¹ ÊU t½√ vKŽ W¹u Wôœ ‰b¹
ÆW¹«—œ Ë√ …d³š Ë√ WdF Ë√ rKŽ t¹b fO q¼U' vM²¹ ô «c¼Ë ÆÁb UI Êu—b¹Ë ¨t½uLNH¹
w? .dJ« ʬdI« tMŽ d³Ž
] U u¼Ë ¨q^I?F²«Ë W¹«bN«Ë …U½_«Ë rK(« b{ u¼ Íc« qN'« s o²A kHK« U/≈Ë
©≤∂ ∫`²H«® Æ˝ ˚ ∫vUFð tu
∫tu w vMF*« «c¼ v≈ Âu¦K sÐ ËdLŽ wK¼U'« dŽUA« dOA¹Ë
U?? M? ?O? K?? ¼U?? '« q?? N? ł ‚u?
Ó ? q?
Ó ? N? ?−? ?M? U?? ? M? ? ?O? ? ?K? ? ?Ž b?
Ï ? ? Š√ Ús?? ? ÓK?? ? N? ? ?−?
Ú ? ? ¹ ô ô√
W?OÝUO« U¼œUFÐQÐ WOK¼U'« w »œ_« …UO( WUF« `ö*« WdF wC²Ið dBF« «c¼ w »œ_« WÝ«—œ Ê≈
dO³F²« w t²OL¼√Ë ¨tO«d „«—œ≈Ë »œ_« «c¼ WFO³Þ rN?^ Hð vKŽ U½bŽU¹ U2 ¨WOKIF«Ë WOM¹b«Ë WOŽUL²łô«Ë
Æ…œbF²*« tLOË ¨wÐdF« ÊU½ù« sŽ

∫wK¼U'« dBF« w WUF« …UO(«

∫WOŽUL²łô«Ë WOÝUO« …UO(« ≠ôË√


Î
s?L?O?« s? b?²?9 ¨W?O?Ðd?F?« …d?¹e?'« t?³?ý s? ·«d?Þ_« W?O?«d?²? W?F?— w? 5?OK¼U'« »dF« …UOŠ XŽ“uð
W?M?ÝU??G?« w?ð—U?≈Ë ¨5?FË Q³ sLO« pU2 UMOM¦²Ý« «–≈Ë ÆÎôU?L?ý ÂUA« Âuð v≈ ¨ÎU?Ðu?Mł  udCŠË
ÂUE½ ôË ¨rNLCð WËœ WFÝUA« WFd« Ác¼ w rN¹b sJ¹ r »dF« ÊS ¨”dH«Ë ÂËdK 5²FÐU²« …—–UM*«Ë
dL² ‰U%—«Ë rz«œ dHÝ w rN ¨©±®s?FE«Ë WUù« 5Ð WŽ“u rNðUOŠ X½UJ ªrN½ËRý vŽd¹Ë r¼œu¹
Æ¡U*«Ë úJK U³KÞ
Î

ƉU%—ô« ∫sFE«
¥≤
r?C?¹ f?K?−? r?N?K?zU?³? s? W?K?O?³ qJ ÊUË ¨WOK¼U'« »dŽ bMŽ WOŽUL²łô« …UO(« ”UÝ√ WKO³I« X½U
d?¹b?¹Ë ¨U?¼d?√ v?u²¹ Íc« WKO³I« aOý rNÝ√— vKŽË ¨Í√d« œ«bÝË WLJ(«Ë WJM(UÐ ÊuHB²¹ s2 ¨UN½UOŽ√
rN²KFł bË ¨Âb« WDЫ—Ë q _« …bŠË U¼RAM WO³BŽ WKO³I« œ«d√ 5Ð  œUÝË ÆUNÐdŠ w U¼œuI¹Ë ¨UN½ËRý
ÎU*Uþ tðdBM VNð ¨tMŽ WËR w¼Ë t²KO³ sŽ ‰ËR t½√ rNM q dFA¹ 5MUC² ¨5ÐUײ WO³BF« Ác¼
∫tuIÐ nOÚ½ÓÔ√ sÐ j
Ô ¹ÚdÓÔ tMŽ d³Ž U u¼Ë ¨ÎUuKE Â√ ÊU
U??½U??¼d?ÐÔ Ó‰U?? U?? v??K? Ž  U??³? zU??M? « w? r?
Ú ? N? Ðb?
Ô ?M? ¹ Ó5?? Š r?
Ú ? ¼U??š√ Êu??Q??? ¹ ô
w?Ë Æå…d?O?A?F?« „d?²Að …d¹d'« wò ∫U¼«œR rN²M√ vKŽ WFzUý X½U …—U³Ž w vMF*« «c¼ hÒ?K²¹Ë
∫WLB«
Ò sÐ b¹—œ ‰uI¹ p–
bý—
Ô √Ó WÔ¹ež
] bÚý
Ô dÚÓð Ê≈Ë X¹už
Ô Ú už Ê≈ WÓ¹ež
] Ús ô≈ U½√ q¼Ë
Èdš_« qzU³IUÐ UN²ÓÓöŽË ¨WNł s iF³Ð rNCFÐ U¼œ«d√ WöŽ rEMð ¨UNKš«œ w WOŽd ‰Ïu √ WKO³IK ÊUË
∫q¦ ¨W³OD« ‰ö)«Ë ¨…¡Ëd*« ∫UNŽULł ¨»dF« U¼bMŽ wI²K¹ UOKŽ ö
Î ¦ÔÔ  UöF« Ác¼  “d√Ë ¨WO½UŁ WNł s
bI ªUN1dJðË …√d*« “«eŽ≈Ë ¨nHF²«Ë ¨·uNK*« WŁUž≈Ë ¨—U'« W¹ULŠË ¨¡Uu«Ë ¨WŠUL«Ë ¨rK(«Ë ¨ÂdJ«
ÆUNð«ËežË WKO³I« »ËdŠ w W—UA*«Ë ¨dO−²*« W¹ULŠË ¨‰U*« w ·dB²«Ë ¨ÃËe« —UO²š« W¹dŠ UN ÊU
W?K?L?Š U?N?O?K?Ž s?ýË ¨Âö?Ýù« U?N?ЗU?Š …—U?{  U¬ wK¼U'« lL²:« w XŽUý bI ¨p– s rždUÐË
»ËdŠ tMŽ r$ Íc« —Q¦UÐ cš_«Ë ¨XOI*« wK³I« VBF²«Ë ¨÷«dŽ_« WŠU³²Ý«Ë ¨dO*«Ë ¨dL)U ¡«uFý
«uKFł 5OK¼U'« Ê≈ò ∫UNO ‰uI¹ W«œ …—U³Ž w –UA« l{u« «c¼ ÊËbKš sЫ —u bË ¨d²Hð ôË wMð ô W¹—U{
©±®
Æår¼dOž Íb¹QÐ UNO rNýUFË ¨rNŠU— ·«dÞ√ w W¹œU³« w rN«“—√

∫WOM¹b« …UO(« ≠UO½UŁ


Î
oM²Ž« bI ¨…dO¦  «bI²FË ¨…b¹bŽ Ì U½U¹œ «udŽ bI ¨bŠ«Ë s¹bÐ ÊuM¹b¹ WOK¼U'« w »dF« sJ¹ r
Ê«d$ w WO½«dBM« rNCFÐ oM²Ž«Ë Æ¡ULOðË d³Oš ÷—√ s U¼—ËUł UË »d¦¹Ë sLO« w W¹œuNO« rNM qOK
s? W?¾?ÐU?B?«Ë ”u?:« s? WKOK  UŽuL− WOK¼U'« w ÊUË ¨ÂUAUÐ WMÝUG«Ë TOÞ qzU³ wË ¨…dO(«Ë
ÆV«uJ«Ë Âu−M«Ë —UM« …b³Ž
ÆrN²Nü Ϋ“u— U¼u²×½ Ë√ U¼Ë—u w²« ÊUŁË_«Ë ÂUM _« ÊËb³F¹ 5OMŁË «u½U »dF« s ΫdO¦ Ê√ dOž
ÂU√ ÊuFC¹ «u½UË ÆΫd−Š ÊuJO ¨sŁu« U√Ë ¨ÎôU¦9 ≠ÎU³Už≠ ÊuJ¹ rMBU ªsŁu«Ë rMB« 5Ð ‚d „UM¼Ë
ÆrNMOЫd UNOKŽ Êu×Ðc¹Ë ¨U¼bMŽ ÊuHI¹ ¨»UB½_« vLð …—U−(« s ÎUFD rNUM √

≤±¥ ∫’ ¨WbI*« ¨ÊËbKš sЫ ©±®


¥≥
˚ ∫ vUFð ‰uIO ¨ rN² N¬ iFÐ v≈ .d J« ʬdI « d OA¹ Ë
© ≤ ∞ ≠ ± π ∫ r − M « ® Æ˝

l?L?²− w błË bI ªbŠ«u« tù« …dJ ‰u³I Ϋœ«b?F?²Ý« b$ v²Š wK¼U'« dBF« dš«Ë√ v≈ qB½ ôË
Î «b¹bł ÎUM¹œ 5L²K UNO «uJJýË ¨ÊUŁË_« «Ëd−¼Ë ¨dL)« rNH½√ vKŽ «udŠ
] ¨ÊuHMײ ©œ«d√®
Ï WOK¼U'«
X?−?K?³?½« U?L? ¨‰ö?×?½ô« p?ýË v?K?Ž X½U WOK¼U'« WOMŁu« Ê√ bR¹ U2 ª»«uB«Ë o(« o¹dÞ v≈ rN¹bN¹
s? U¼dOžË ¨g¹d s …cH?= M?²?*« WKI« W{—UF rž— 5FzUÞ tOKŽ «uK³√Ë ¨»dF« tIM²Ž« v²Š ÂöÝù« ¡«u{√
ÆWOöÝù« …uŽb« s vË_«  «uM« w WOÐdF« qzU³I«

∫WOKIF« …UO(« ≠U¦UŁ


Î
VUM*« s tÐ «uHBð« UË ¨rNU¹√Ë rNÐU½QÐ rNLKŽ ∫UNL¼√ …b¹bŽ ·—UF WOK¼U'« w »dF« Èb ÊU
w? W?O?³?D?« rN—UFË ¨©U¼—UD√® UNz«u½√Ë UNł«dÐ√Ë UNFUDË V«uJ«Ë Âu−MUÐ rN²dF UNMË ¨VU¦*«Ë
¨©≤®W?UOI«Ë ©±®W?Ý«d?H?U?Ð W? U?š W?¹U?M?Ž r?N X½UË ¨WOðU³M« dOUIF« iF³Ð ÍË«b²«Ë ¨ wJ«Ë —uJ« d³ł
UË UNM¹e¹ U WÐd−²« ‰uÞË ”«d*UÐ «udŽ bI ªqÐù«Ë qO)UÐ qBð« ULO W UšË ¨…dDO³UÐ W¹«—œ rN X½UË
s r¼«uÝ ·—UF*« Ác¼ w «uUË ¨UN²'UF WOHOË UN{«dŽ√Ë UN{«d√ ·dFð w …dO³ Wł—œ «uGKÐË ¨UN³OF¹
Æ…—ËU:« 3_«
r?NЗU& s XF³½ w²« ¨rNU¦√Ë rNLJŠË rN²GË rNÐœ√ w q
Ó ¦]LÓðÓ ¨WOKIF« rNðUOŠ d¼UE “dÐ√ Ê√ dOž
„—b?¹Ë Æd?J?H?« W?U?I²Ý«Ë ¨dEM« bFÐ s rN¹b ÊU U vKŽ ô«œ
Î ÎôU?¦? X?½U?Ë ¨W¹d¦« rNð«d³šË WOBA«
U?N?K?F?ł U?2 ¨q?zU?C?H« lO—Ë ¨ U¹UG« n¹dýË ¨qQ²« oOœË ¨vMF*« oOLŽ rNU¦√Ë rNLJŠ vKŽ lKD]*«Ô
Æb¹bł U¼—b s ^j×¹ ôË ¨ÂbÓ UNI¹dÐ s ^iG¹ ô ¨t¹—U&Ë se« V«uð
X?ŽœË√ t?O?H ªwKIF« rNO— vKŽ qOœ mKÐ√ ¨WOK¼U'« w wMH« dO³F²K qUJ« ‰U¦*« u¼Ë ¨dFA« bF¹Ë
^
w{— ≠ »UD)« sÐ dLŽ ‚b bË ÆWOKIF«Ë WOHM« U¼U¹U−Ý sŽ  d³Ž
] töš sË ¨U¼œU−√ »dF« W√
ÆåtM ` √
Ò rKŽ
Ï rN sJ¹ r Âu rKŽ dFA« ÊUò ∫‰U 5Š ≠ tMŽ ˇ«

ÆtðUH Ë töš√Ë t³½ vKŽ tzUCŽ√Ë ÊU½ù« W¾ONÐ ‰ôb²Ýô« w¼ ∫WÝ«dH« ©±®
Æ t³ŠU vKŽ ¡«b²¼ô« WOGÐ ªqd«Ë ÷—_« w dŁ_« l³²ð
^ w¼ ∫WUOI« ©≤®
¥¥
wK¼U'« »œ_« ÂuNH
d?FA« w v]K?−?²?¹Ë ¨ÂöÝù« q³ «uýUŽ s¹c« »dF« v≈ VM¹ Íc« »œ_« p– u¼ w?K¼U'« »œ_«
¨fHM«  U−Kš sŽ ULNÐ «Ëd³Ž ¨dBF« p– w ÊUO³« ÂöŽ√ `z«d ULNÐ  œUł s¹cK« mOK³« d¦M«Ë ¨l¹b³«
W?O?M? —u? s? l?L?²?:« ‰«u?Š√Ë ¨Êu?J?« d?¼U?E? t?Ð wŠuð UË ¨‰UO)« tO `³¹Ë ¨Ê«błu« tÐ gO−¹ UË
ÆfHMK ÎUŽU²≈Ë qIFK ¡«cž bFð
Ò^ ¨WF¹bÐ
dFA« Ê_ ªr¼d¦½ s UMK Ë U2 d¦√ 5OK¼U'« dFý s UMK Ë UË ¨wMH« d¦MK oÐUÝ WOK¼U'« w dFA«Ë
ÃU?²?M?« …d?Ë s? ržd« vKŽË ÆWOUI«Ë ŸUI¹ù«Ë Ê“u« jЫu{ s tO d«u²¹ U* ªÎôË«bð d¹√Ë ÎU?EHŠ qNÝ√
U2 rJO≈ vN²½« Uò ∫¡öF« sÐ ËdLŽ wÐ√ ‰u p– vKŽ ^‰b¹ ¨tM dO³ dDý V¼– bI ¨5OK¼U'« bMŽ wÐœ_«
ÆådO¦ dFýË rKŽ r¡U' ¨Î«d«Ë r¡Uł uË ¨tK^ÓÓ√ ô≈ »dF« t²U
t²Ž—Ë WOÐdF« qzU³I« t²EHŠ ¨d«Ë Òr wÐœ_« À«d²« «c¼ s wIÐ –≈ ¨WGU³*« sÏ—b ËdLŽ wÐ√ ‰u wË
w½U¦« ÊdI« w s¹Ëb²« WdŠ W¹«bÐ w ÂU{  «bK− w Áu½ËœË ÁuK−Ý ¨¡UM√ …«Ë— Íb¹√ v≈ t²LKÝ√ v²Š
 UOKCH*«Ë ¨ UIKF*« ∫w  œ—Ë …b¹bŽ W¹dFý  U³²M À«d²« «c¼ s UMK Ë bË ¨WH¹dA« W¹u³M« …d−NK
¨W?ÝU?L?(« V?²? w? œ—Ë U?Ë ¨5?O?K?¼U?'« ¡«dFA« s¹Ë«Ëœ v≈ WU{≈ ¨wFL ú  UOFL _«Ë ¨qCHLK
∫q¦ ¨wK¼U'« d¦M« s …b¹bŽ ÎU½«u√ rCð V² pc UMK ËË ÆÍd²×³« WÝULŠË ÂU9 wÐ√ WÝULŠ U¼dNý√Ë
wU_«Ë ¨œd³LK qUJ«Ë ¨tЗ b³Ž sÐô b¹dH« bIF«Ë ¨ÍbMAIKIK vAŽ_« `³ Ë ¨kŠU−K 5O³²«Ë ÊUO³«
ÆwUI« wKŽ wÐ_

wK¼U'« dBF« w dFA«

tOŽ«ËœË wK¼U'« dFA« …QA½ ≠±


tO d«u²ð ¨¡UM³« rJ× dFý u¼Ë ¨W¹u³M« W¦F³« q³ WMÝ 5LšË W¾ v≈ lłd¹ UMO≈ q Ë Íc« dFA« Âb√
VIŠ ‰öš —uDð b dFA« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ wFO³D« sË ÆdBF« p– w U¼—Ëcł XÝ— w²« WOMH« bOUI²« q
ÆÁ—uDð qŠ«dË tðQA½ ·Ëdþ sŽ UξOý ·dF½ œUJ½ ô UM½√ dOž ÆWFOd« W³ðd*« Ác¼ v≈ q Ë v²Š WK¹uÞ WOM“
rNUŠdðË rNKŠ
Ò w t½ËbýUM²¹ ¨…bOŠu« rN²ŽUM dFA« ÊUJ ¨dFA« rE½ w 3_« dzUÝ »dF« ‚U bË
∫UNL¼√ WOMH« W³¼u*« Ác¼ ZC½ vKŽ rNðbŽUÝ …b¹bŽ Ÿ«ËœË »U³Ý√ rN  QONð bË ¨rN²¹b½√Ë r¼—ULÝ√ wË
sŽ Îö?C? «c?¼Ë ÆU?N?³?O?U?Ý√ W¹uOŠË ¨UN³O«dðË UNð«œdH0 rN²G vMžË ¨rNÝUŠ≈ WU¼—Ë ¨rNðdD WöÝ
œ«R?H?« w?cðË ¨f(« n¼dð U¼d¼UE WŽË—Ë ¨UNzUHBÐ W¹œU³U ªUN½UCŠ√ w «uýUŽ w²« …dŠU« WFO³D«
w fUMð s t³KD²ð X½U U0 ¨W³¼u*« Ác¼ ¡U–≈ w W U)«Ë WUF« rNðU¹b²MË rN«uÝ√ ¨pc ¨XLNÝ√Ë
¥µ
Æd¦M« —uŁQË dFA« 5 — s teK²ð UË ¨ÊUO³«Ë WŠUBH« s¹œUO

WOK¼U'« w dŽUA« WeM ≠≤


W?½U?J? r?¼b?M?Ž d?ŽU?A?K ÊUJ¨U¼—b oŠ r¼—UFý√ «Ë—bË ¨WOUŽ WeM r¼¡«dFý WOK¼U'« »dŽ ‰e½√
Õb1Ë ¨UNÐUŠ√Ë UN{«dŽ√ sŽ l«b¹Ë ¨UNMÝU×0 ËbA¹Ë ¨U¼œU−QÐ ÕbB¹ Íc« WKO³I« ÊU uN ¨Wud
v?C?√ t?uË ¨WLK q ‚u t²LK X½UJ ¨È–_«Ë ¡uUÐ UN ÷dF²¹ s u−N¹Ë ¨U¼ö² wŁd¹Ë ¨UNðœU
«u½UË ¨UNðQMN qzU³I« UN²ð√ dŽUý UNO m³½ «–≈ WKO³I« X½U «cN˪l— Õb «–≈Ë ¨l{Ë U−¼ «–S ¨ÊUM« s
ÆZ²MÚÔð ”d Ë√ ¨m³M¹ dŽUýË ¨bu¹ ÂöGÐ ô≈ Êu¾MN¹ ô

wK¼U'« dFAK WO¹—U²« WLOI« ≠≥

¨WOK¼U'« w »dF« a¹—Uð ozUŁË r¼√ s ≠o×Ð≠ bF¹ t½_ ª©»dF« Ê«u¹œ® t½QÐ wK¼U'« dFA« n ËÔ
¨r?N?ðœU?ÝË ¨r?N?K?zU?³? ¡U?L?Ý√Ë ¨r?N?ÐËd?ŠË »d?F?« ÂU¹√ q−¹Ë ¨UN½UJÝË …d¹e'« ‰«uŠ√ vKŽ UMFKD¹ uN
∫WOÐdF« WGK« —œUB r¼√ ≠ p– v≈ WU{ùUÐ≠ u¼Ë ÆWOKIF«Ë WOŽUL²łô« rN«uŠ√ UM nB¹Ë ¨rNUDÐ√Ë
…U?×?M?« t?K?F?łË Æ©.d?J?« ʬdI«® dOHð w rN ÎU?F?łd? ÊËd??H?*« Ác?ð« bË ¨UN²žöÐË ¨U¼u×½Ë ¨UNÐœ√
ÆWOžöÐË W¹u×½ U¹UC s tuŠ «uHK²š«Ë ÁuËUMð ULO rN²−Š ÊuOžö³«Ë

¥∂
vLKÝ
Ô wÐ√ sÐ dO¼Ô“ WIKF s ∂ ”—b‡‡«
©q¹uD« d׳«®

Æ —U¹b« —UŁ¬ s ]œuÝ« U∫WMœ


©±®
ÆÊUF{u∫rK¦²*«Ë ë—Òb« W½UuŠ r?? ]K?? ?Ó¦?? ?²? ?Ô*U?? ë ] ? « W?? ?½U?
 —Òb? Ó ? u? Ó ? Ð
Ú ? ?×? r?? ?]K?? ?ÓJ?? ? ðÓ r?
Ú ? ? W?y ? ?M? ? Úœ v?? ?Ë√
Ú Â√ Ú ? ?√ ≠±
= s?
UNÐ wMF¹Ë ¨ÊuOF«  UFÝ«Ë∫5F« Ô
ÆgŠu« dIÐ
 Ó¦??−?
r? Ú Ó =q? s? Ú  Ós??ÚC?N?M?Ú¹Ó U??¼ƒö?
Ô Þ√ Ú Ë W??ÓH?? ÚK??š Ó5??A??L?
Ú ?¹Ó «—ü«Ë
Ô Ô5??F?? « U??N? Ð ≠≤
Æ¡U³E«∫«—ü«
r?? ¼^u?
Ó ? ðÓ b?
Ó ? F? ?Ð —«
Ó b?
] ? « X?
Ô ? d?
Ú ? ŽÓ ÎU?? ¹ú?? W?Î−?  s? Ó ¹d?ÚA??Ž b?F?Ð s?
Ú ? U?N?Ð X?
v?C «–≈ÆÎU?C?F?Ð U?N?C?FÐ nK¹∫W?H?Kš ] ?Š Ô ?H?ËÓ ≠≥
Ædš¬ lOD ¡Uł UNM lOD
ÆU¼ƒUMÐ√∫U¼ƒöÞ√ ™™™™™™™™™™™

l{u ¨r¦ł s ÊUJ rÝ«∫r¦− ©≤®Â  d?³?Ë Ìq?O×?Ý s? ̉U?Š q = v?K?Ž U?? L? ðb??łË Ê«b?? O????« r?? F??M?? Ó ÎU?? M? O? L? ¹ ≠¥
Ó Ô Ó Ú ÔÚ Ô = = Ó Ú Ó
Æ`¹d²ðË  U½«uO(« tO r¦&
ÆWMÝ ∫W− ] Š   M?Ú ?Ó d?ÓD?
r??A? Ú Ž r??N?M?Ó ?O?ÐÓ «u??^œË
Ó «u? Ó ?H?ðÓ U??b?
Ú ½U? Ó ? F? Ð ÊU?
Ó ? O? ЖË
Ô ÎU??? ³?Ú ? Ž U??L? ²?Ô ? Ú—«b?
Ó ?ðÓ ≠µ
bFÐ UNOKŽ ·dFð Í√ ¨WIAË «bNł∫ Î Î U¹_
ÆqQð ‰uÞË bNł Ú ?½Ó ‰u??I? « Ós?? Ì·Ëd?? F? Ë
r??ÓK?? ? Ó Ì‰U??0 ÎU?F?Ý«Ë r? = « „—b??½Ô ÚÊ≈ U?L?Ô²??K? b?
Ó ?K?? Ú ËÓ ≠∂
¨d??š¬ j??O??Ð Âd?³? d?O?ž j?O?š∫q?O?×?Ý
¡Ušd« ‰U( tÐ ed¹Ë
™™™™™™™™™™™
UÎDOš «—U v²Š ö²Ô d¦√ Ë√ ÊUDÓOÚš
Ó ∫Âd³
Æ…bA« ‰U( tÐ ed¹Ë ¨«ÎbŠ«Ë r??ł ] d?Ó ? *«Ô Y?? ¹b??Ó(U?? Ð U??N? M?Ú ?Ž u? Ó ? ¼ U??Ë r??²?Ô ?Ú–ÔËÓ r? Ú ?K?? ŽÓ U?? ô≈ »
Ú ?²?Ô ?L? Ô d?Ú ?Ó(« U??ËÓ ≠∑
v≈ edðË ¨dDF« lO³ð …√d« rÝ« ∫rAMÓ
ÆÂRA« Âd?Ó ? ÚC?? ²? U?? ¼u?? L? Ô ? ²? ¹Úd?] ? Ó{ «–≈ d?Ó ?ÚC?? ðÓË Ó ?O? –Ó U??¼u??Ô¦?? F? ³?Ú ?ðÓ U??¼u??Ô¦??F? ³?Ú ? Óð v??²? Ó ≠∏
ÎW?? L?
Æ5I¹ vKŽ bL²F¹ ô Íc« ÊuME*«∫rł ] d*«
©≥®
ÆU¼uKFAðË U¼u−ONð ∫U¼u¦F³ð Ú ?²??M?ÚðÔ r?
r?¾??²?Ú ?²?ÔÓ Z? ] ?Ł ÎU??U??A? `?Ú ?I?Ó ?K?ðÓËÓ U??N?Ó ?U??H? ¦??Ð v?Š
Ó d?] ?« „
Ó d?Ú ?ŽÓ r?
Ô ?ÔJ??Úd??F? ²? ≠π
«–≈ bÝ_« Èd{ s ¨b²Að ∫dCð
ÆW¹dHK QONð ™™™™™™™™™™™
ÆqF²Að ∫ÂdCð
ÆrJM×Dð ∫rJdFð
X% l{uð bK'« s WFD Ë√ Wdš ∫‰UHŁ
Æ5×D« UNOKŽ lIO vŠd«
ÆÂUŽ q qL% ∫UUA `IKð
Æ5√uð bKð ∫r¾²ðÔ

Ætðd−¼ t²łË“ Ê_ ªWLKJÐ oDMð rË ¨rK¦²*«Ë ë—b« W½Uu×Ð UNOKŽ n˨vË√ Â√ t²łË“ —UŁ¬ s dŁ√ sŽ dŽUA« ‰¡U²¹ ©±®
Æ¡Ušd«Ë …bA« w Ê«bO« rF½ UL¼ À—U(«Ë ÎUd¼ Ê√ dŽUA« rI¹ ©≤®
»d(« œb& v≈ …—Uý≈ w ÂUŽ q rz«u²«
Ó bKð w²« WUMUÐË ¨VÓ(« s×Dð w²« vŠdUÐ ”UM« bO³ð w²« »d(« dŽUA« t³ý ©≥®
ÆU¼—«dL²Ý«Ë
¥∑
ÆtO³M²«Ë Y×K qLF²¹ ¡UŽœ∫pUÐ√ ô
ÂQ?? ?
Ú ? ?¹Ó Óp?? ? U?? Ð√ ô ô
Î u? Ó Ó5?? ?½U?? ?L? ?ŁÓ
Ú ?Š Ú F?¹Ó Ús?Ë …U?O(«
g? Ó Ón?O?U?J?ðÓ X
Ô L?
Ú ¾?Ý≠
Ó ±∞
ÆÎöO dB³ð ô WU½∫¡«uAŽ
] ?F?Ó ?¹Ô ÚT??D???ðÔ s?
Âd?Ó ?N?Ú ?O?Ó ? d?Ú ?L? Ú ?Ë t?Ô ?²?Ú ?L??ðÔ ÚVB?ðÔ s
Ú ¡«uA
Ó ŽÓ j
Ó ³ÚÓš U?¹UM*«
Ó X Ô ¹√ÚÓ— ≠±±
ÆÍ—«b¹∫l½UB¹
Ɖc
^ ¹Ë
Ô VKG¹ œ«d*« ∫»UO½QÐ ”dC¹ r????ÚM??L?
] Ó ?Ð ÚQ??Þu??¹ÔË Ì»U?? O? Ú½Q??Ð ”
Ú d?] ?ÓC??¹Ô …Ìd?Ó ? O? ¦??Ó Ì—u?? √ w?? l?
Ú ?½U??B? ¹Ô r?
Ú ? Ús??Ë ≠±≤
”«b¹∫QÞu¹
ÆdOF³« nš ∫rM*« Âb? Ó t?? O? ?K? ?Ž ÎU?? –
Ó ? M?Ú ? ?¹Ë ] Áb?
Ô ? L?
Ú ? ?Š s?
Ú ? ÔJ?? ¹ t?K¼√
Ú d?OÓž w ·Ëd?
Ó FÚ*«Ó q?F−?
Ú ¹Ó ÚsË ≠±≥
ÆWFO³Þ ∫WIOKš  KÓF?ÚðÔ ”U
r?  ]M?« v?KŽ vH?Ó
Ú Óð U?NU?
Ó šÓ Ê≈Ë W?ÓI?OKš
Ú Ó Ús? ∆d«
Ú b?
Ó MŽ Ús?J?ð U?LNË
Ó ≠±¥
Âb?
] ?«Ë r??×?
Ú ?K? «] …—u?
Ô ? Ô ô≈ o?
Ó ³?Ú ?¹Ó r?
Ú ?K? ÁÔœ«R?
Ô Ô n?Ú ½Ë n?
Ï B? Ú ½ v?²ÓH?« ÔÊU?? ≠±µ
Ï B?
™™™™™™™™™™™

hM« uł
= ½eÓ*Ô« ÕU¹— sÐ WFOЗ vLKÝ
w UÎ×Ołdð µ≤∞ ÂUŽ bË ÆW½U d«Ë d¹uB²«Ë WLJ(« dŽUý ¨w Ô wÐ√ sÐ dO¼“Ô
«Îb?OÝË «ÎbO?− «Îd?ŽUý ÊUË ¨ÊU?HDž W?KO?³ w ©d?¹bG« s?Ð WU?AÐÓ® tU?š nM w? Áb«Ë …U?Ë bFÐ ‘U?ŽË ¨b$
¨©d−Š sÐ ”Ë√ ® t√ ÃË“ vKŽ pc dFA« w cLK²ðË ¨tIKšË tLKFÐ dŁQðË ¨ÁdFý s dO¼“ ·d²žU ¨«Îœ«uł
vLKÝ ÁU²š√ X½U pcË ¨«ÎdŽUý ÁuÐ√ ÊU bI ¨ÁdOG sJ¹ r U dFA« w t ÊUJ ¨—uNA*« wLOL²« dŽUA«
¨ö¹uÞ dO¼“ dL=ŽÔ Æ…—uNA WOô …bOB w tŠbË ©¶®‰uÝd« „—œ√ Íc« VFË dO−Ð ÁUMÐ«Ë ¨¡UM)«Ë
ÆÎU×Ołdð Â∂∞∏ ÂUŽ wuðË
¡UN²½« VIŽ UNLE½ ¨ÎU?²?OÐ 5²Ý w lIð w²« WOLO*« dO¼“ WIKF s …—U²  UOÐ√ UM¹b¹√ 5Ð Íc« hM«Ë
©±®
Ú O?= Ý s wFÐ ÊUOÐ–Ë f³Ž w²KO³ 5Ð ÂdÐ√ Íc« `KBUÐ ÎU¼uM ¨ ¡«d³G«Ë fŠ«œ »dŠ
Âd¼Ó ® ÊUHDž Íb
Ϋb?Š U?F?{u? ¨ULN«u√ s 5²KO³I« ¡UMÐ√ s vK²I«  U¹œ öL% s¹cK« ¨©·uŽ sÐ À—U(«®Ë ¨©ÊUMÝ sЫ
5×KB*UÐ Áu½Ë ¨WKOK'« …dŁQ*« ÁcNÐ dO¼“ œUý√ bË ÆÎUUŽ 5FЗ√ WЫd  dL²Ý« w²« ”ËdC« »d(« ÁcN
U?N?ðU?F?³?ð s? Ád?¹c?%Ë ¨U?NM tƒUAðË »d×K t¼d sŽ tH½ Xu« w Ϋd?³?F? ¨U?L?NFOM d³√Ë 5LOEF«
ÆWOUÝ WO½U½≈ WŽe½Ë ¨WFÝ«Ë …d³šË ¨WIOLŽ WÐd& sŽ rM¹ ¨wLJÚŠ VU w p– ⁄U Ë ÆUN«u¼√Ë

ª©¡«d?³?G«Ë fŠ«œ ®5ÝdH« —bÐ 5Ð ‚U³Ý vKŽ ÎU?½U?¼— U?N?Žôb?½« w V³« ÊU˨wK¼U'« dBF« dš«Ë√ w »d(« Ác¼ X³A½≠±
Ê√ fŠ«œ pýË√Ë ¨ÊUOЖ bOÝ —bÐ sÐ WH¹cŠË f³Ž bOÝ dO¼“ sÐ fO¨ ÊUOÐ–Ë f³Ž «bOÝ UL¼«dł√ b ÊUËÆ ULNOLÝUÐ XOL
t?²?I?³?Ý p?cÐË ¨tI¹dÞ sŽ ‰bF ¨Ád]H?½Ë t?{d?²?ŽU? ¨W?H?¹c?Š s “UF¹SÐ o¹dD« w t sL b ÊU ÊUOЖ s Îö?ł— Ê√ d?Ož¨“uH¹
Æq?zU?³?I« s ULNHUŠ sË 5²KO³I« 5Ð ”Ëd{ »dŠ v≈ ‰u? Ò % Ê√ Y?³ U «b ÀbŠË ¨pcÐ ·d²F¹ Ê√ fO vÐ√ËÆ¡«d³G«
ÆdOÞUÝ_UÐ ÊuJð U t³ý√  U¹UJŠ t²OÝËdË t²ŽU−ý sŽ X¹Ë—˨ s¹œËbF*« »d(« Ác¼ ÊUÝd s w³F« …d²MŽ ÊUË
¥∏
∫wÐœ_« qOKײ«
hM« —UJ √
sb?
= « v?K?Ž ·u?u?« w r¼bOUIðË 5OK¼U'« WMÝ ÎU?F?³?²? V?O³A²«Ë ‰eGUÐ tðbOB dŽUA« Òq?N²Ý«
d?F?²?Ý« w²« »d(U ª tðbOB  UŽu{u0 ÎôU?B?ð« d?¦?√ Ëb³¹ tKKÞ Ê√ dOž ¨UN²³ÞUË ‰öÞ_«Ë
b?J?¹ r? Íc?«Ë ¨ W³Š_« —U¹œ w tFUÞ Íc« dOOG²« «c¼ XŁbŠ√ w²« w¼ ÊUOÐ–Ë f³Ž 5Ð U¼—«Ë√
U?¼—U?¹œ w?¼ U?¼Ë ¨q?Šd?ð ©v?Ë√ Â√ ® t?²?łË“ w?¼ UN ÆWIAË bNł bFÐ ô≈ tOKŽ ·d?] F?²?¹ Ë√ ¨tMO³²¹
WC¼U½ U¼ƒUMÐ√ eUI²ðË ¨gŠu« dIÐË ¡U³E« UNzUł—√ w dA²M² ¨…UO(« “u— ≠UNÐUOž rž— ≠sC²%
∫5?LOEF« s¹bO« bNł UNIIŠ w²« Âö« ¡UO√ w UNŁUF³½«Ë ¨…UO(« œb−²Ð ¡U×¹≈ ªUNCЫd s
Æ·uŽ sÐ À—U(«Ë ÊUMÝ sÐ ÂÌd¼Ó
v?K?Ž U?²?J?ýË√ 5?²?K?« 5?²KO³I« 5Ð »d(« qO² Ÿe½ w UL¼—ËbÐ Áu½Ë ¨5×KB*« s¹cNÐ dO¼“ œUý√
w ‰«b?²Žô«Ë bBI« vKŽ Âu?
Ô I¹ «b¹bł
Î ÎU−N½ pcÐ ÎU?−?¼U½ ¨·«dÝ≈ Ë√ uKž ÊËœ ULNŠbË ¨¡UMH«

ÆÁdŁPË ÕËbL*« ‰UBš n Ë w WÞU³«Ë ‚bB«Ë ¨ ¡UM¦«
…d?b?*« U?¼—UŁ¬ s dH?= ½Ë ¨U?N?³?zU?B? r??łË ¨U?Nðö¹Ë n u ¨»d(« bMŽ p– bFÐ dŽUA« nË
ÆqM«Ë Àd×K
WŽe½ UN?O vK−²?ðË ¨dA³« lzU?³ÞË …UO(« ozUI?Š f9 ¨WLJ(«  U?OÐ√ s WHzU?Þ …bOBI« W9U?š w ‚UÝ
Æs¹dšü« vKŽ …dDO«Ë …uI«Ë W³KG« oDM0 b^²Fð W¾OÐ w ¨`U²«Ë W«bF« v≈ …uŽb« ∫UN«u WO½U½≈

WHÞUF«
q?O?Š— v?K?Ž Ád??% w? p– vK&Ë ¨WO½U½ù« WŽeM« UNOKŽ VKGð nÞ«uFÐ W½uK tO½UF dŽUA« ÷dŽ
ÊUMÝ sÐ Âd¼ 5LOEF« 5×KB*UÐ tÐU−Ž≈ ÊU UM¼ sË ÆrK« v≈ …uŽb«Ë »d(« c³½ v≈ tðuŽœË¨t²łË“
¨WLJ(UÐ oDM ¨ tFL²− Õö ≈ vKŽ UB¹dŠ
Î ¨tu wMÐ vKŽ UIHA
Î pc dŽUA« «bÐË ¨·uŽ sÐ À—U(«Ë
Æ·dB²« sŠË ”uHM« V¹cN² Ϋ—u²Ýœ UNM qFłË

hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«


∫wMH« d¹uB²«≠ôË√
Î
w²« WOMH« —uB« s b¹bF« bA×Ð tOFUÝ ”uH½ w UNOÝdðË Á—UJ√ “«dÐ≈ vKŽ dŽUA« ’dŠ -±
∫p– s˨WOK¼U'« t²¾OÐ s UNŽe²½«
¥π
w?²« WUMUÐ U¹UM*« dŽUA« t³ýË .åv?Šd« „dŽ rJdFðËò ∫tu w vŠdUÐ »d(« dŽUA« t³ý ≠√
.å¡«uAŽ j³š U¹UM*« X¹√—ò ∫tu w Èb¼ dOž vKŽ dOð
VŁu²¹ —U{ bÝ√ …—Uð wN ¨WFAÐ …dHM «Î—u —UœË  ö¹Ë s Ád& UË »d×K dŽUA« —UF²Ý« ≠»
…—Uð w¼Ë ¨f?ÐUO«Ë d?Cš_« UNI?¹dÞ w r?N²Kð …b?u² —U½ Èd?š√ …—Uð w¼Ë ¨t?²¹d ”«d?²ô
ÆU¼—«dL²Ý«Ë »d(« œb& v≈ …—Uý≈ w rz«u²« bKð˨ ÂUŽ q `IKð WËRA WU½ …dOš√
…bA« ‰UŠ sŽË ¨Âd³*« dOž 5K« jO)UÐ dO«Ë ¡Ušd« ‰UŠ sŽ lЫd« XO³« w dŽUA« vM
] ≠Ã
ÆtK² rJŠ√ Íc« jO)UÐ dF«Ë
¨5?A?1ò ∫W?d?(« v?K?Ž W?K?¦?_« s?Ë ¨ u?B?«Ë W?d?(« s?Ž r?M?ð tOM dOÐUF²Ð Á—u dŽUA« s×ý -≤
.årAM dDŽ rNMOÐ «uœò ∫ uB« vKŽ WK¦_« sË .åsCNM¹

dO³F²« ≠UO½UŁ
Î
∫VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±
ΫbzUŽ p– ÊU U0—Ë ¨bOIF²«Ë …—uŽu« s WOUš ¨cšQ*« W³¹d WKNÝ WG tðbOB w dŽUA« Âb²Ý«
dŽUA« vMÐ pcË ªrNŽUM≈Ë ”UM« W³ÞU w Õu{u«Ë …dýU³*« wC²I¹ Íc« …bOBI« Ÿu{u WFO³Þ v≈
 ¡UłË ¨ÊU¼d³«Ë W−(UÐ tö rŽœË ¨å”dC¹ Ò ÆÆÆÆl½UB¹ r sËò ∫ tuI ◊dA« »uKÝ√ vKŽ tLJÓŠ 
rJdFðò Ë ¨åÂd³Ë qO×Ý s ‰UŠ q vKŽò ∫tuI WU— ôË UNO WKNK¼ ô WMO² t³O«dðË W¹u Weł tþUH√
ÆwK¼U'« dBF« w wÐœ_« ‰ULF²Ýô« w WuQË W×{«Ë p– l UNMJË ¨åUNUH¦Ð vŠd« „dŽ
∫WOF¹b³«  UM ;« ≠≤
¨åÂd³Ë qO×Ýò ∫tu w ‚U³DU UN×O{uðË w½UF*« bOQ² ªl¹b³« s Ê«uQÐ tðbOB dŽUA« výË
·d?(« tÐUAð YOŠ ¨‰Ë_« XO³« w l?¹dB²«Ë ¨åÂdCðË dCðò ∫tu w ”UM'«Ë ¨åT?DðË VOBðËò
rOI²« sŠË ¨åe−F«ò ¨w½U¦« dDA« w dOš_« ·d(« l rO*« u¼Ë ¨å—bB«ò ‰Ë_« dDA« s dOš_«
.åÁœ«R nB½Ë nB½ v²H« ÊUò ∫w

∫UIOÝu*«Ë Ê“u« ≠U¦UŁ


Î
t?«e?²?« V?½U?ł vS ¨…bŽ qzUÝuÐ p– v≈ qÝuðË ¨tðbOB w wIOÝu*« V½U'« ¡UMžSÐ dŽUA« wMŽ
∫v≈ bLŽ ¨WOUI«Ë d׳UÐ
«–≈ d?C?ðËò ∫t?u? w? W?Šu²H*« ¡«d«Ë œUC« wdŠ —«dJ² ¨ UOÐ_« iFÐ w UNMOFÐ ·ËdŠ —«dJð≠«
W¹uI« UNðUŽUI¹≈ rNð w²« WLH*«  «u _« s ≠·ËdF u¼ UL≠ œUC«Ë ÆåÂdC² U¼uL²¹d{
ÆtŁËbŠ d¹uBð w WGU³*«Ë ¨Àb(« WU{ bO& w

µ∞
vKŽ p– b]Ë b?Ë ¨ånB½Ë ¨ nB½ò ¨åU¼u¦F³ð ¨ U¼u?¦F³ðò ∫tuI  ULKJ« iFÐ —«dJð ≠»
¨t×O{uðË ¨vMF*« bOQð w rNÝ√ U2 ª «u _« w UHPðË ŸUI¹ù« w UU−½« wðuB« Èu²*«
ÆÁdŽUAË tðôUFH½«Ë dŽUA« fOÝUŠ√Ë r−M¹ U0 …bOBI«  UŽUI¹≈ qOJAð wË ¨tðu “«dÐ≈Ë
ÆrOI²« sŠË ¨l¹dB²«Ë ¨”UM'«Ë ¨‚U³DU ∫WOF¹b³«  UM;« iFР«b²Ý« ≠Ã

dŽUA« WOBý
Æ»—U−²« t?²−C½√Ë …UO?(« t²dŽ ¨rO?JŠË »d− dŽU?ý uN ∫UNKzU? WOBý s?Ž ‚bBÐ  UOÐ_« d?³Fð
W?O½U½≈Ë `ł«— qI?ŽË ¨ÌÊ«eð«Ë W¼«e½Ë WH?Ž s tMŽ ·dŽ U?LO UN*UF? XK& ¨dO?K W¹u WŽe?½ vKŽ tH½ Íu?DMð
ÆWOÐdF« qzU³I« 5Ð ÂUzu«Ë W³;«Ë Õö û tðuŽœË ¨rKK t³ŠË ¨UNM Á—uH½Ë ¨»d×K t¼d w XK¦9 ¨WHO¼—
¨ÁbzUB rE½ w UNÐ tH½ cšQ¹ dO¼“ ÊU w²« …U½_«Ë …U½UF*« mK³ sŽ ≠p– sŽ öC Î ≠ UOÐ_« nAJðË
w? W?¹u?²?? U?N?ðU?O?Ð√ Ãd??ð v?²?Š ªtKIŽ qO−¹Ë ¨ ÁdE½ UNO œœd¹ WK¹uÞ …d² ‚dG²ð ÁbMŽ …bOBI« X½UJ
Æ  UOu(« dŽUý p– V³Ð tOKŽ oKÞ√ bË ª»uOF« s WOUš ¨…œu'«

∫WOÐœ√ d¼«u‡þ
 UIKF*«
U?1√ »d?F?« U?N?Ð v?H?²Š« bË ¨Áœuł√Ë wK¼U'« dFA« ÊuOŽ s  dO²š« ‰«uÞ œUOł bzUB ∫ U?IKF*«
v²Š X«“ UË ¨rNðUOŠ n«u w U¼uLNK²Ý«Ë ¨rNU− w U¼Ëœœ—Ë ¨rN½U¼–√ w U¼uEH× ¨¡UH²Š«
`?ö? b?¹b?% v?K?Ž r?NHF¹ U —uB« s UNO ÊËb−¹ YOŠ ª rNUL²¼«Ë 5Ý—«b« W¹UMŽ j× «c¼ UMu¹
ÆWOŽUL²łô«Ë ¨WOHM«Ë ¨W¹dJH« U¼œUFÐQÐ WOK¼U'« …UO(«
∫qOI  UIKF*UÐ UN²OLð »U³Ý√ w ¡«—ü« XM¹U³ðË
ÆW³FJ« —U²Ý√ w U¼uIKŽË ¨©oOd« ÍdB*« ÊU²J«® wÞU³
= I«
Ô w V¼c« ¡U0 U¼u³² »dF« Ê≈ ≠±
Æ»Ud« w oKF¹Ë bO'« s¹e¹ Íc« —b« s fOHM« bIF« WeM0 r¼bMŽ UN½≈ qOË ≠≤
WI²A WLKJ« Ê√Ë ¨UNÐuKÝ√ ‰ULłË UN²½U²Ë UN²ÝUHM pc XOLÝ UN½√ 5Łb;« iFÐ Í√— wË ≠≥
ÆfOHM« vMF0 ©oKÚF«® s
Ɖ«uD« l³«Ë¨ ◊uL«Ë
^ ¨ U³¼c*« ∫ UNM Èdš√ ¡ULÝ√  UIKFLKË
sÐ WdÞË ¨fOI« ∆dô ∫ l³Ý UN½√ vKŽ lL−¹ rN³KžQ  UIKF*« œbŽ ‰uŠ Êuš—R*«Ë …«Ëd« nK²š«Ë
¨…eKŠ sÐ À—U(«Ë ¨w³KG²« Âu¦K sÐ ËdLŽË ¨WFOЗ sÐ bO³Ë ¨œ«bý sÐ …d²MŽË ¨vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“Ë ¨b³F«
Æ’dÐ_« sÐ bO³ŽË ¨w½UOÐc« WGÐUM«Ë ¨vAŽú ∫ UIKF ÀöŁ UNO≈ UHOC dAŽ UN½≈ ∫‰uI¹ rNCFÐË
¨UNzUMÐ WI¹dÞ w Èdš_« t³Að WIKF q œUJðË ¨UN{«dž√Ë UNðUŽu{u œbFðË UNuDÐ  UIKF*« “U²9Ë
U¼bFÐ hK¹Ë ¨WKŠd« nB¹ rŁ ¨‰öÞ_« vKŽ ·uu«Ë VO³A²UÐ t²IKF `²²H¹ Îö¦ vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼e
W?Ðd?−?²«Ë …d³)UÐ WIÞUM« WLJ(«  UOÐ√ s WHzUDÐ UNL²¹ rŁ ¨Õb*« u¼Ë ÁbBI¹ Íc« fOzd« ÷dG« v≈
ÆdEM« bFÐË
µ±
r¹uI²«Ë WAUML«

Æ UIKF*« ¨ UOu(«
] ∫5Oðü« 5×KDB*« s Îö WK¦_« d– l `{Ë√ ±
∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ≤
∫u¼ dO¼“ WIKF w fOzd« ÷dG«≠√
ÆÕb*« ≠≥ ƉeG« ≠≤ Æn u« ≠±

∫t½_ ª© UOu(« dŽUý® VI dO¼“ vKŽ oKÞ√ ≠»


ÆöU ôuŠ …bzUB s …bOB q rE½ w wCI¹ ≠±
ÆÁbzUB rE½ w l³D«Ë WO−« vKŽ bL²F¹ ≠≤
ÆtÐuOŽ W«“≈Ë ÁdFý `OIMð w öO¾{
ΠΫbNł ‰c³¹ ≠≥

∫ sŽ ©r M0 QÞu¹® tu w dŽUA« vM ≠Ã


Æ`U²«Ë uHF« ≠≥ ÆŸuC)«Ë ‰c« ≠≤ ÆWŽU−A«Ë …√d'« ≠±

∫ ©pUÐ√ ô® …—U³Ž s œuBI*« ≠œ


ÆtOÐ√  u0 VÞU<« W¹eFð ≠±
ÆtOÐ√ bIHÐ VÞU<« vKŽ ¡UŽb« ≠≤
ÆÿUFðô« vKŽ t¦ŠË VÞU<« tO³Mð ≠≥
∫WOðü«  «—U³F« s …—U³Ž q vMF vKŽ ‰b¹ Íc« XO³« œbŠ√ ≥
ÆåWb W³OD« WLKJ«ò ∫© ¶® ‰U ≠√
Æåt½UË t³K ∫t¹dG QÐ ¡d*« U/≈ò ≠»
ÆvI³¹ ô o^K²«Ë ¨vHð ô ‚öš_« ∫¡ULJ(« bŠ√ ‰U ≠Ã
∫w³M²*« ‰uI¹ ≠œ
«œd??9 r??O? ¾? K? « X??d?√ X?½√ Ê≈Ë t??²?J?K? .d?J?« X?d?√ X?½√ «–≈

∫WOðü«  UOÐ_« s XOÐ q UNOKŽ ‰b¹ w²« WHÞUF« X% ÎUDš l{√ ¥


Æ© »U−Žù« ¨W¹d«Ë ¡eN« ¨‚UHýù«® Î -√
ÆÆÆÆU9błË Ê«bO« rFM UMO1
Æ © Êe(« ¨‚UHýù« ¨W³¼d«Ë ·u)« ® ÆÆÆ r²–Ë r²LKŽ U ô≈ »d(« UË -»
Æ©—«dI²Ýô«Ë WŠ«d« ¨WMO½QLD« ¨b¼e« ® ÆÆÆgF¹ sË …UO(« nOUJð XL¾Ý -Ã

µ≤
∫׫u)« ¡«dFý s u¼Ë …¡U−H« sÐ ÍdD ‰uI¹ µ
©±®
ŸU??D? I?½« v?≈ Êu?
Ô ?M?*« t?L?
Ú ?K??ðË
Ô Âd?? N? ¹Ë ÂQ?
Ú ?? ¹ Új?? ³?Ó ?²?Ó ? F? ¹Ô ô s??Ë
ÆvLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ bMŽ tÐUA*« vMF*« sLC²¹ Íc« XO³« 5Ž√≠√
Æ uLK s¹dŽUA« s q …dE½ 5Ð Ê“«Ë√ ≠ »
ø5²O³« w UNO≈ ‰u u« Ê«dŽUA« œ«—√ w²« W¹UG« U≠Ã
ÆdO¼“ XOÐ w WOMH« …—uB« `{Ë√≠œ
øp– s XII% w²« …bzUH« UÆ ◊dA« »uKÝ√ Ê«dŽUA« Âb²Ý«≠‡¼
Ú ?²? M? ðÔ r??Ł ÎU?? U??A?  `?
r??¾??²? ²? Z? Ú ?I? K? ðË U??N? U??H? ¦?Ð v?Šd?« „d?Ž Ôr??J?
Ô Úd??F? ²? ∂
Æ UOÐœ√
ΠΫd¦½ XO³« d¦½√
Ô ≠√
ÆvMF*« w U¼dŁ√Ë UN²LO ÎUMO³ ¨XO³« w WOMH« …—uB« `{Ë√ ≠»
`O{uðË …—uB« ¡UMž≈ w ULN
ΠΫ—Ëœ  ULKJ«Ë ·Ëd(« iFÐ —«dJð s YF³M*«  uB« Èœ√ ≠Ã
Æp– `{Ë√ ÆvMF*«
Î  ∫s q wŠuð , ≠œ
ør¾²ð ¨UUA
∫wðQ¹ ULO W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ∑
∫hM« w d«u²ð w²« WOÐuKÝ_« hzUB)« s
Æ÷uLG«Ë bOIF²« ≠à ÆVO«d²« W½U² ≠» ÆWHÞUF« ‚b ≠√
ÆrJ(« …d¦ ≠Ë ÆÿUH_« WU— ≠‡¼ Æw½UF*«Ë —UJ_« Õu{Ë ≠œ
ÆW³¹dG« WOMH« —uB« œ«d¹≈ ≠“

∫wðQ¹ U qKŽ√ ∏
ƉöÞ_« vKŽ ·uu«Ë ‰eGUÐ tðbOB dŽUA« ‰öN²Ý« ≠√
ÆgŠu« dIÐË ¡U³EUÐ qKD« ÂUŠœ“« ≠»
Æ…db UN½QÐ »d(« dŽUA« n Ë ≠Ã

 U?O?Ð_« ¡u?{ w? ‰u?I?« «c?¼ `{Ë√ ¨rNðUOŠË 5OK¼U'« W¾OÐ vKŽ UOŠ
ΠΫb?¼U?ý d?O¼“ WIKF bFð π
Æt²IKF s …—U²<«
¨UNðUŽu{uË UN{«dž√ œbF² WOŽu{u*« …bŠu« v≈ dI²Hð WOK¼U'« …bOBI« Ê√ œUIM« iFÐ Èd¹ ±∞
ÆhM« ¡u{ w WOCI« Ác¼ gU½√ Æp– fJŽ ÊËdš¬ Èd¹Ë

Æ”UM« sŽ WeŽË qK ∫ŸUDI½« ÆÁdG w ÷d Ë√ WKF  u1 ô ∫j³²ÓFÚ¹Ô ô ©±®
µ≥
ÍuG V¹—bð

∫wdB« Ê«eO*UÐ WOðü«  ULKJ« Êe½ ô «–U*


øv² ¨bÚ¨ Ô rÓFÚ½
Ó uÓ¼¨

ÊUÞUA½

q−Ý√Ë ¨©X½d²½ù«®WOËb«  UuKF*« WJ³ý v≈ Ë√ ¨ UIKF*UÐ W U)« —œUB*« bŠ√ v≈ œuŽ√≠ ±
ÆUNðUOÐ√ iFÐ v≈ lL²Ý√Ë ¨UNM q lKD
q−Ý√˨ ©WIKF*« s …dOš_« ÎU²OÐ dAŽ WL)« ® vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ WIKF s dOš_« lÐd« √d√ ≠≤
Æ UNO½UF sO³ð√Ë
] ¨hM« w œdð r WLJ(« s Èdš√ UðUOÐ√
Î

WOð«c« …¡«dI«
bUM« WHOK)«
¡U³ŽQÐ tŽöD{« s ržd« vKŽ≠ ÊUJ ¨tÐ ÎUuGý ¨dFAUÐ UÎ]OHŠ≠tMŽ tK« w{—≠»UD)« sÐ dLŽ ÊU
¨f?H?M« v≈ WF²*« qšbÔ¹Ë ¨W?œU? W?H?ÞUŽ s YF³M¹ U u¼ t¹√— w bU)« dFA«Ë Æt¹Ëd¹Ë tK¦L²¹≠Wö)«
s ÁdFý tÐ “U²1 U* ô ¨Á«uÝ vKŽ tKCH¹ ÊU Íc« vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ dFA dO)«Ë o(« Wb) tH½ ŸuD¹Ë
Ò
≠ dFA« «c¼ q¦L ¨ÂUzu«Ë Âö« v≈ ÎUOŽ«œ töš s YF³M¹ ÊU Íc«  uBK U/≈Ë ¨V× ÊUIð≈Ë …œuł
Æd¼b« tOK³¹ ôË ÂU¹_« vKŽ vI³¹ U u¼ ≠ dLŽ Í√— w
∫dLŽ t ‰UI¨ vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ ¡UMÐ√ bŠ√ …d dLŽ vKŽ qšœ
ø„UÐ√ ÊUMÝ sÐ ÂdÓ¼ U¼U w²« ©»«uŁ_«® qK(« XKF U ≠
Æ d¼b« U¼öÐ√ ∫ ‰U ≠
Æd¼b« UNK³¹ r ÎUd¼ „uÐ√ U¼U w²« ≠ dO¼“ `z«b wMF¹ ≠ qK(« sJË ∫dLŽ ‰U ≠
™™™™™
ÆÁbA½Q Æ„UÐ√ dO¼“ Õb w½bA½√ ∫ÊUMÝ sÐ Âd¼ bË iF³ dLŽ ‰UË

µ¥
ƉuI« rJO s  OÔ ÊU ÚÊ≈ ∫dLŽ ‰UI ≠
Ô ×
Æ¡UDF« t Ôs×M UM ÚÊ≈≠ tK«Ë ≠s×½Ë ∫ Âd¼ sЫ ‰UI ≠
ÆrUDŽ√ U wIÐË ¨ÁuL²ODŽ√ U V¼– b ∫dLŽ ‰UI ≠
™™™™™
…Ëe?ž ‰Ë√ w dLŽ l Xłdšò ∫tu ”U³Ž sЫ sŽ ¨©w½Už_« ® tÐU² w w½UNH _« ÃdH« uÐ√ ÈË—Ë
∫WKO  «– w ‰UI ¨U¼«ež
Æ¡«dFA« dŽUA w½bA½√ ¨”U³Ž sÐ U¹ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ u¼ sË ∫XKI ≠
ÆvLKÝ wÐ√ sЫ ∫‰U ≠
øpc —U ,Ë ∫XK ≠
Õb?1 ô˨ o?D?M?*« w? q?þUF¹ ôË ¨© ÿUH_« s s−N²*« V¹dG«® ÂöJ« wýuŠ l³²¹ ô t½_ ∫‰U ≠
ÆåtO ÊuJ¹ U0 ô≈ qłd«
™™™™™

∫tu v≈ «uN²½« ULK ≠ UbI Ò Ô ÁdFA ÊUË ≠ dO¼e «dFý Î dLŽ
Ó «ËbÔÓA½√ò ∫‰U wAzUF« sŽ kŠU'« ÈË—Ë
© ≥®
¡ö?? ? ? ? ł Ë√ ©≤®—U? ©±®
Ï ? ? ? ? ?H? ? ? ? ?½ Ë√ Ï5?? ? ? ? 1 ÏÀö?? ? ? ? ?Ł t?? ? ? ? ?F? ? ? ? ?D? ? ? ? ?I? ? ? ? ? o?? ? ? ? (« Ê≈Ë
Ë√ ¨51 ∫ÀöŁ tFDI o(« Ê≈ ¨dO¼“ ‚b ∫UNMOÐ tKOBHðË ¨‚uI(UÐ tLKŽ s V−F²*U dLŽ ‰U ≠
Ò r]ÔŁ ¨¡öł Ë√ ¨—UH½
ÆåXO³« œœ—

r ∫ 51 ©±®
ÆrNMOÐ rJ×¹ rJŠ v≈ «ËdUMð Í√ ∫ —UH½ ©≤®
ÆœuNA«Ë WMO³« ∫ ¡öł ©≥®
µµ
©œ—u« sÐ …ËdŽ® pOUFB« dFý s ∑ ”—b‡‡«
q¹uD« d׳«

ÆvLKÝ tð√d« ∫ —cM WMЫ Íd?N?Ó ÝU Âu


Ó ]M?« w?NÓ²?AÓð r ÊS? ¨w?U½Ë  ?‡?Ú M?Ô W?ÓÓM??ÐÚ U?¹ ÂÓu?
—c? Ú ]K??« w?  ≠±
] K?ŽÓ w??‡?K?=√
q²Ô√ bBI¹Ë ¨pdð√∫pOKš Ò √Ô d?C×?  Ý
Ú Ó ¡uÔ s?Ž p?‡?O?MžÚÔ√ ËÓ√ ¨p?OK?=š
Ó √Ô w?M]K?F? ¨œö?³?« w ·
Ú =u?Þ√Ô w?M¹—Ó– ≠≤
Æp—UQ pMŽ UŽUœ
Î
ÆdOÚ*« w tÐ VFK¹Ô ÕbÚ ∫rNÝ ød??š
] Q?Ó²?ÓÔ s?? Ó„«– s?Ž q?
Ú ¼Ë
Ó ¨ÎU??‡?ŽËe?ł
Ó s??ÔÓ√ r? W?‡?O?]M?L?K? r?
Ï ?‡?N?ÚÝ
Ó Ó“U?‡? ÊS? ≠≥
Æk(« tÐ bBI¹Ô
d?‡?E? Ó  u?‡?O?³?Ô « —U?‡?ÐœÚ√Ó n?
Ó M?ÚË Ó ‡?K?š r?
Ú J? Ìb‡ŽU?IÓ sŽ rÚJÔH]Ó w?LNÚÝ
Ó Ó“U Ê≈Ë ≠¥
™™™™™™™™™™™

Æ sFË `³∫ Ò v( —e?Ó ‡?−?Ó ]q?? ÎU?‡?H?¬ ‘U?‡?ÓA??*«Ô w? v?C?Ó t?Ô ‡ÔK?O s
] ł
Ó «–≈ ¨ÎU?uÔK?F
Ô Ô t?K« v?×
Ó Ó ≠µ
W?MOÒK?« ÂU?EF« ”˃—∫‘U?A*«Ô
ÆWLÝb« Ò ] O?Ó ?Ô Ìo??‡? ¹b? s?‡? U??‡?¼«d?Ó ? »U?
d??? Ó ?‡? √Ó W??‡?K?O? ]q? Ád?¼œ s? v?‡?M?G?« ^b?‡?F?ÔÓ¹ ≠∂
Æ`Ðc«
Ò ÊUJ∫ —e−
Ó
Æ ·d² wMž∫ d O
] Ô t??H?M? ô≈
Ó Ô Ò
ÆVAš s WLOš∫g¹dF«
—u?
] ?‡?−?
Ó *«Ô g??¹d?F?Ó ?U? v??‡?×?
Ó {Ó√ u??‡?¼ «–≈
Ó Ó ²?«Ú Óq?‡?O?K? ≠∑
] ‰U?‡?*« ”U?‡?L?
Æ—UNMÔ*« ÂbN ] *«∫Ô —u− ] *«Ô d??‡?H?=F?Ó²?ÓÔ*« t?‡?³??M?Úł Ó Ž ÔÂU??‡?M?¹ ≠∏
Ó s?Ž v?‡?B?
Ó («
Ó X?
^ ?‡?×?
Ô ¹Ó ÎU??ŽU?½ Ô`??³?B?
Ú Ô¹ r??‡?Ł ¨¡U?
Î A?
ÆjI¹Ë Ô q¹e¹Ô ∫X× Ò ¹Ó
Æ U³ÎF²
Ó Ô ∫U×OKÞ
Î t?Ô ?‡?M?]F??²?Ó?
ÆVF²ÚÔ*« ∫d×
d??‡??
] ?×?*«Ô d??O? F?³?U?‡? ÎU??‡? ×?O?K?Þ w???1Ë Ú ?¹Ó U? w?
= ?‡?(« Ó ?½ Ôs??‡? O?F?¹Ô ≠π
Ó ¡U?
] *«Ô
™™™™™™™™™™™

ÆÁbKł …dAÐ ∫tNłË W×OH ° —u?  ÐU??‡?I?‡?« »U?‡?N?Ó ?ý ¡u?


= ‡?M?ÓÓ²??*«Ô f? Ú ÓC? t?‡NłËÓ ÔW?‡‡×?
Ó O?H
Ó Ï„u?KFÚ
Ô  t?KË ≠±∞
Æ© —UM« ® f³I« Ë–∫fÐUI«
Æ tÐ Êu×OB¹∫ t½Ëdłe¹ d?‡?N?]A?
Ó *«Ô `?‡?O?M?L? Ú ‡?N?²?ŠU?
Ó ‡?« d?Ó ‡?ł“Ó r? Ó ?Ð Ô Úe?¹ t?‡z«b?ŽÓ√ v?ÓK?Ž Îö?‡?D?Ô ≠±±
Ôt?‡?½Ëd?Ôł
Æ dO*«
Ú ÂUNÝ s rNÝ∫`OM*«
Æ —uNA*« ∫dNA*«
] d??‡? ‡?]E??M?²?Ó*«Ô V??zU??‡? ‡?G?« q??‡?‡?¼√Ó · t?Ô‡?Ó Ð«d?Ó²?«Ú ÓÊu?‡?M?ÓQÚ¹Ó ô «Ëb?
Ó u?
^ ?A?ðÓ Ô ‡?F?ÔÐÓ Ê≈Ë ≠±≤
Æ V^dðË lKDð∫
^ ·uAð
^
°—b?‡?ł
Ú Q
Ó ÎU?‡?u¹ s?‡?G?Ú²Ó?  Š
Ú ¹Ó Ê≈Ë ¨Î«b?OL?Ó U?‡?N?ÓI?ÓÚK?¹ ÓW?‡?‡?O?M?*« o‡?KÚÓ¹ Ê≈ p?‡?c? ≠±≥
©≥∏≠≥µ®W×H ¨œ—u« sÐ …ËdŽ Ê«u¹œ
™™™™™™™™™™™

µ∂
∫hM« uł
¨t²KO³ ÁdJMðÔ r ¨UN½UÝd s ”—UË
Ï ¨WOK¼U'«
Ò w pOUFB«
Ò ¡«dFý s dŽUý w³F«
Ò œ—u« sÐ …ËdŽ
Ô b?¹Ë ¨UNz«dI s v{d*«Ë 5HFC²*« vKŽ nDF¹ ¨UNH?MÓ w gOF¹ Òq?þ qÐ ¨UN tzôË sŽ Ãd¹
l? Ú rË
Îö?¦? ÊUJ ¨UN«b¼√ rÝ—Ë ¨WJKFB?
Ò « ·d?²Š« rN²«d q?ł√ sË Æ rNM ·uNK*« ÔY?OG¹Ë
Ô ¨r?NMŽ ”R³«
Ó
Áu³IË
] ¨rN ULOŽ“
Î ¡«dIH«
Ô ¡ôR¼ t³B½
Ò bË Æ WŠUL«Ë
] …¡Ëd*«Ë ¨ÊËUF²«Ë q³M«Ë
^ ¨—U¦¹ù«Ë d³«
Ò w Èc²×¹Ô
Æ r¼dQÐ tUOË r¼U¹≈ tFL'©pOUFB« UÐ√® Ë ©pOUFB« …ËdŽ®
Ó
w? U?NMŽ d³?Ò Ž w?²?« WOzd« WÔO?Ò C?I?«Ë Æ  UŽuDI ÁdFý d?Ô ¦?√Ë ¨Ÿu?³D dFý Ê«u?
Ô ¹œ œ—u« sÐ …Ëd?
Ó F
Æ …UO(« w Á¡«—¬Ë ¨wK¼U'«
Ò lL²:« s tHu sOÐÒ UNM ÎUöD½«Ë ¨vMG«Ë dIH« WOC
Ô w¼ ÁdFý rEF
WO?Ò Bý 5Ð Ê“«u?
Ó O? UNLÓE½ ¨ÎU?²?OÐ ÊËdAŽË W?Ï F?³?Ý UNðUOÐ√ œb?
Ô Ž …b?O?B? s …—U²  UOÐ√ hM« «c¼Ë
w?²?« r?NðUH Ë ¨pOUFB« WÝUOÝ s Ò „u?KFB« WO?Ò B?ýË ¨qOc« qU)« „u?KFB«
Ó O?Ò ³?¹Ë ¨qO³M« ŸU−A« Ò
Æ UNÐ «uKײ¹ Ê√ V−¹

∫wÐœ_« qOKײ«

hM« —UJ √
sŽ d³FO qÐ ¨5OK¼U'« ¡«dFA« bOUI² …UU× UNÐ ‰eG²O ô ¨tð√d« W³ÞU0 tðbOB dŽUA« qN²Ý«
¨o— w UNu UNOKŽ œd?
Ò ¹ tMJË Æ …dUG*«Ë …—Užù« vKŽ tuKð ÎU?Lz«œ wN Æ„öN« s tOKŽ UNuð
Ò
Æ¡«dIH«Ë 5HFC²*« s U¼dOGË UN W1dJ« …UO(« dOuð UNM tb¼ Ê_ªtð«dUG WK «u vKŽ ULLB
Î
¨ WLN« nOF{ „uKF ∫5uKFÔ 5Ð W½“«u bIŽ tHu0 s¹dšü« ŸUM≈Ë t²łË“ ŸUM≈ qł√ sË
Áƒ«b?Ž√ t?ÐU?N?¹ ¨VKI« ŸU−ý ¨ÂeF« Íu „uKF Ë ªÎö?Uš Á—UN½Ë ÎU?L?zU?½ tKO wC1 ¨…uI« dzUš
ÆtMŽ «ËbFÐ Ê≈Ë ¨t½uU¹Ë
Ÿu?{u? s?Ž  d?³?Ž q?Ð ¨U?N?{«d?ž√Ë U?N?ðU?Žu?{u œbF²ð rK¨WOŽu{u*« …bŠuUÐ …bOBI« r²ð
ÆpOUFB« s dŽUA« nu u¼Ë ô√ ¨Á—UJ√ XDЫdð bŠ«Ë

WHÞUF«
e?²?F?¹Ë ¨…d?U?G?*« V?×?¹ ”—U? u?N? ¨W?O?ð«c?« d?ŽU?A?« n?Þ«u?Ž s?Ž d?³?F?ð ¨ wzUMG« dFA« s …bOBI«
Æ ¡Íd'« „uKFBUÐ V−F¹Ë ¨ „uKFB« w ‰uL)«Ë W½UJ²Ýô« dI²×¹Ë ¨WŽU−AUÐ
µ∑
hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«
∫wMH« d¹uB²« ∫ôË√
Î
Ác?¼ Âu?I?ðË ÆW?KOLł —u w w?
Ò Ð_« „u?K?F?B?«Ë ¨…d?H?M? —u? w qOc« „uKFB« dŽUA« rÝ— ≠±
∫q¦ ¨W¹UMJ«Ë tO³A²« vKŽ —uB«
Æt²L¼ nF{ sŽ d³FO ªÈdš√ …—Uð VF²*« dOF³UÐË ¨…—Uð —UNM*« g¹dFUÐ qOc« „uKFB« t³ý ≠√
.…bOL(« tH«u vKŽ Wôœ fÐUI« »UNý ¡uCÐ wÐ_« „uKFB« tłË W«dý≈ t³ý ≠»
sŽ Ϋd?O?³?F?ð t?Žu?ł— d?E?²?M?¹ Íc« VzUG« q¼_« Vd²Ð wÐ_« „uKFB« u×½ ¡«bŽ_« lKDð t³ý -Ã
Æ rNuðË rNIK
¡UOMž_«  uOÐ v≈Ë ¨ÂUEF« jI²K¹ …—«e'« sU√ v≈ tOFÐ qOc« „uKFB« l³Þ Wš sŽ vM-œ
ÆrNUFÞ  öC s  U²I¹
v?K?Ž W?«b?« W?K?¦?_« s?Ë Æ  u?B?«Ë Êu?K?«Ë W?d?(« s?Ž r?M?ð W?O?M? d?O?ÐU?F?²Ð Á—u dŽUA« s×ý ≠≤
d?ł“ t?½Ëd?łe?¹ ò  u?B?« v?K?ŽË ¨ å t?K?O? słò ÊuK« vKŽË ¨å t³Mł sŽ vB(« X×¹ò∫Wd(«
Æ WOK¼U'« W¾O³« s …bL² dOÐUF²«Ë —uB« Ác¼ lOLłË ådNA*« `OM*«

∫dO³F²« -UO½UŁ
Î
∫VO«d²«Ë ÿUH_« -±
Êu?J¹ bË Æ W³¹dG« ÿUH_« tO qIðË ¨WKN« W³¹dI« ÿUH_«Ë We'« W¹uI« ÿUH_« 5Ð hM« lL−¹
Ëb³ð w²« ÿUH_« sË Æ UNÐ s¹dšü« ŸUM≈ vKŽ ’d×¹ ¨WJKFBK WOŽ«œ ÊU t½_ ª…ËdŽ Èb ÎUOFO³Þ «c¼
Æ `OM*«Ë ¨—u−
] Ô*«Ë ¨‘UA*« ∫ W³¹dž
∫WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VOUÝ_« -≤
¨ÆÆÆ w?K?√ ∫ q?‡??¦? ¨”U?L?²?ö? d??_« ∫U?‡?N?M?Ë ¨W?‡??O?zU?A?½ù« V?O?U??Ý_« h?M?« ¡U?‡?M?Ð w??‡? d?‡?ŽU?A?« Âb??‡??²?Ý«
ødšQ² s? „«– sŽ q¼Ë ∫ q¦ ¨wHM?K ÂUNH²Ýô«ËÆÆÆ—c?M WMÐ U¹ ∫ q¦ ¨”U?L²ö ¡«bM«Ë¨ÆÆÆw?M¹—–¨ÆÆÆÍdNÝ«
∫5²O³« w ◊dA« »uKÝ√ nþËË °tÐ —bł√Ë °ÆÆÆ„uKF tK∫q¦ ¨V−F²«Ë °ÆÆÆUÎuKF tK« v( ∫q¦ ¨¡UŽb«Ë
Æ dUG*« „uKFBUÐ …œUýû ªdAŽ YU¦«Ë dAŽ w½U¦« ∫5²O³« wË ¨ «dUG*« vKŽ tU³SÐ tð√d« ŸUMù ªlЫd«Ë YU¦«
∫WOF¹b³«  UM ;«-≥
w oKI«Ë …dUG*UÐ W¾OK*« tðUOŠ UN²—UA Ë√ ¨WŠ«dK œuK)« 5Ð t²łË“ dOO² ª‚U³D« dŽUA« nþË
w tMŽ «ËbFÐ Ê≈Ë ¨rNM tЫd²«Ë rN tðœ—UD ÊuMQ¹ ô s¹c« tz«bŽ√ d¹uB²Ë ¨© ÍdNÝ« ÆÆÆwU½®∫tu
Æ©»«d²«ÆÆÆ«ËbFЮ∫tu
µ∏
∫UIOÝu*«Ë Ê“u« -U¦UŁ
Î
d?š¬ w? Âe?²?«Ë ¨©s?K?OŽUH suF ® WKOFH²« wzUMŁ d×Ð u¼Ë ¨q¹uD« d׳« vKŽ tðbOB dŽUA« rE½
ÕU?ð√Ë Æ©…d??J«® ¡«d« WdŠ ŸU³ý≈ sŽ W&UM« …œËbL*« ¡UO«Ë ©¡«d«® ÍËd?
Ò « ·d?Š s ÊuJ²ð WOU UNðUOÐ√
ÆnÞ«uŽ s tH½ w gO−¹ ULŽ dO³F²« vKŽ …—b dŽUAK UNðULK  «u √ ÂU−½«Ë UN²OUË …bOBI« d×Ð

dŽUA« WOBý
i?d?¹ ZNM u¼Ë ¨WJKFB« w t−NM* WOŽ«œË ¨qO³½ „uKF Ë ¨ŸU−ý ”—U hM« «c¼ w dŽUA«
Æ WOÝËdH« WeM v≈ WJKFBUÐ lHðd¹Ë ¨…dUG*«Ë …—Užù« w »√b¹Ë ¨WLN« nF{Ë qc²«

∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

∫wK¼U'« dBF« w pOUFB« dFý


W?N?ł«u? v?K?Ž tMOF¹Ë
Ô ¨…U?O?(« ¡U?³?Ž√ vKŽ tÐ Ô5?F?²??¹ t? ‰U ô Íc« d?Ô O?I?H?« u¼ ©WG® „u?K?FB«

«ËdNÔ²ý« s¹c« ¡«dIH« ¡«dFA« s ÏWŽULł rN ≠ wÐœ_« `KDB*« w ≠ ÔpOUFB« U√ ÆUNðöJA
W?ŽU?−?ýË ¨”Q?³« bMŽ d³BUÐ «uÚÒK?%Ë ¨W?½UJ²Ýô«Ë qÒc?²?« «u?C—Ë ¨…—Užù«Ë VK?
Ò «Ë ËeGUÐ
W?Žd?Ý w? r?NÐ q¦*« »dÔ{ v?²Š ¨Ëb?
Ú F?« W?Žd?ÝË ¨b??'« …uIÐ «udŽË
Ô ¨f?H?M?« ¡U?Ð≈Ë ¨VKI«
Æ©5z«bF«® rÝ« rNOKŽ oKÞÔQ ¨r¼ËbŽ
Ú
¨WJKÓ«
^ sÐ pOKÚ«Ë
^ ¨«dý
Î jÐQðË
] ¨ÈdHMÚA«Ë
] ¨w³F« œ—u« sÐ …ËdŽ
Ô ∫ pOUFB« ¡«dFA« dNý√
Æ ÍbÝ_« ełUŠË
w rNðôuD³Ð dÔÔšUH²«Ë ¨dIH« …—«d s ÈuJA« ∫ r¼—UFý√ w œœd²ð
Ò w²«  UŽu{u*« r¼√Ë
Ò
…œUýù«Ë
Ô ¨rNz«bŽQÐ UNu ÊuBÐd²¹
Ò «u½U w²«  UFHðd*«Ë V«d*« n ËË
Ô ¨rNð«ËežË rNð«dUG
¨r?N?ðU?O?Š w? U?N?²?L?OË rN²×KÝQÐ ÔÊU?²?²?ô«Ë ¨…—U?žù« Ë Ëe?G?« w? r?N?½u?—UA¹ s¹c« rNUdÐ
r?Nöš√Ë ¨r¼Ëb?
Ú Ž W?Žd??Ð w?MG²«Ë ¨WAŠu*« ¡«d×B« w r¼œdAðË rNðU½UF sŽ Y¹b(«Ë
Æ ·uNK*« WŁUž≈Ë ¨Ÿu'« vKŽ d³ Ò …eŽË ¨WŽU−A«Ë
 ÒB«Ë ¨fHM«  ÂdJ« ULOÝ ôË ¨…bOL(«
wzUMž dFý
Ï u¼Ë ¨ÁdýË
Ò ÁdOÐ wŽUL²łô« l«u« n Ë wF«Ë
Ò uN pOUFB« dFý hzUBš U√
©s×½ ® WŽUL'« dOL{ s ÎôbÐ ¨dŽUA«  «– sŽ d³F¹ Íc« ©U½√® œdH« dOL{ ‰ULF²Ý« tOKŽ VKž
t½S¨ r¼dFý w ©s×½® WŽUL'« d?Ô OL{ dNE¹ 5ŠË Æ qzU³I« ¡«dFý Èb dO³F²K Î…«œ√ ÊU Íc«
pOUFB« dFý w d¦Ë ÆUN r¼¡UL²½«
Ó Ê_ ªpOUFB«
Ò WŽULł sŽ qÐ ¨WKO³I« lL²− sŽ d³F¹
Ò ô
Æ W¹Ë«d×B« W¾O³«Ë ¨W¹Ëb³« …UO(« l«Ë s …bL²*« —uB«Ë ¨WOýu(« ÿUH_« ‰ULF²Ý«
µπ
r¹uI²«Ë WAUML«

Æ wÐdF«
Ò »œ_« w ©pOUFB«®
Ò `KDB
Ó Ô ·d
Ô ŽÒ√Ô ±

Æ WOK¼U'«
Ò w pOUFB« dFý w œÔœd²ð
Ò w²«  UŽu{u*« œÔbŽ
= √Ô ≤

∫ wðQ¹ ULO W×O×B«


Ó WÐUłù«
Ó —U²š
Ô √Ó ≥
Ú Ó ¡uÝ sŽ pOMžÔ√ò dŽUA« ‰uIÐ bBI
∫ådC× Ô ¹Ô ≠√
Æ WbB«Ë
Ò ¡UDF« VKÞ sŽ pOH Ó√ ≠±
Æ p dO¦J«
Ó Ó lLł
‰U*« Ô Ó√ ≠≤
Æ¡u«
Ò fU− —uCŠ 
Ô sŽ pFM Ó√ ≠≥
∫åÆÆÆ UuKF
Î Ô tK« v(ò∫ dŽUA« Ô‰u UNMŽ d³F¹
Ò w²« WHÞUF«≠»
Ô
ÆdOIײ« ≠≥ ÆÊe(« ≠≤ Æ»U−Žù« ≠±
∫å°ÆÆÆ„uKF tKËò ∫ dŽUA« Ô‰u UNMŽ d³F¹
Ò w²« WHÞUF«≠Ã
Ô
Æ»U−Žù« ≠≥ ÆV(« ≠≤ ÆW¹d« ≠±
∫åœö³« w ·
Ú uÞ√
= wM¹—–ò∫ dŽUA« ‰u w d_«
Ô ÁbOH¹Ô Íc« vMF*« ≠œ
ÆwML²« ≠≥ Æ”UL²ô« ≠≤ ÆœUý—ù« ≠±
∫ sŽ W¹UM ådHF
= Ó²*« t³ÚMł sŽ vB(« X
Ò Ô×¹ò ≠‡¼
ÆqLF«Ë ◊UAM« ≠≥ ÆWŽU−A« ≠≤ ƉuL)«Ë …—«cI« ≠±
∫ sŽ d³F¹
Ò pOUFB« dFý w © s×½ ® WŽUL'« dOL{ ≠Ë

ÆWKO³I« lL²− ≠≥ Ætð«c dŽUA« rOEFð ≠≤ ÆpOUFB« WŽULł ≠±

∫wðQ¹ ULO W×O×B« dOž s W×O×B«


Ó  «—U³F« eO
Ô √Ô ¥
.WK¹uÞ bzUB
Ô …ËdŽ
Ó Ô -√
dFý d¦√
.dŽUA«  «– vKŽ ‰b¹ …ËdŽ …bOB w ©U½√® œdH« dOL{
Ô -»
.WOeG« WbI*« s tðbOB w …ËdŽ
Ó ^ -Ã
Ô K%
q
.WOK³
Ò Ó tðbOB w dŽUA« nÞ«uŽ
Ô -œ
.WDЫd² …bOBI« w —UJ_«
Ô -‡¼
.W³¹dž WOýuŠ
Ò …bOBI« ÿUH√
Ô -Ë

∂∞
Æ W×O³ …—u w qU)«
Ó Ó „uKFB« dŽUA«
Ô rÝ— µ
Æ …—uB« Ác¼ sŽ d³F
Ò ðÔ w²«  UOÐ_«
Ó s
Ô OŽ
Ò Ô√ ≠√
Æ …—uB« Ác¼ w dŽUA« UNMOÐÒ w²«  UHB« d–
Ô Ó√ ≠»

∫ WOðü« w nOFC« „uKFB«Ë ÍuI« „uKFB« 5Ð Ê“«Ë


Ô √Ô ∂
Æ wHM« —uFA«≠Ã
 Æ dšü« —U¦¹≈ ≠» ÆÕUHJ«Ë qLF« w »√b« ≠√

∫ ULNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOłÔ Ô√Ë ¨sO²O³«


Ú s¹c¼ Ú √dÔ √Ó ∑

] Q²ÓÔ s Ó„«– s?Ž q¼Ë ¨UŽËeł
Î Ús?‡?√ r?‡ W?‡O?Ò M?L?K r?
Ï ‡?NÝ Ó“U? ÊS?
Ú  u?O³« —U‡Ðœ√ Ón?Kš rJ
d?‡EMË b?‡?ŽUI sŽ rJ]H? wLNÝ “U Ê≈Ë
Æ ÊU²O³« UNO≈ —Uý√ w²« WOK¼U'« …œUF« d–√
Ô ≠√
Æ ULNM ö
Î 5Ð√
Ô Æ 5²MŁ« s …bŠ«Ë
Ï dŽUA«  «dUG W−O²½
Ô ≠»

Æ 5²O³« w ◊dA« »uKÝ√ …bzU
Ó `{Ë
Ô Ô √≠Ã
∫ sŽ W¹UM å uO³« —UÐœ√ nKš rJ bŽUIò ≠œ
ÆœdA²«
Ò …—«d ≠≥ Ò …ÒeŽ ≠≤
ÆfHM« ÆWeM*« Ê«u¼ ≠±
åø dšQ² s „«– sŽ q¼Ëò ÂUNH²Ýô« ÁbOH¹Ô Íc« vMF*«≠‡¼
ÆwHM« ≠≥ Æd¹dI²« ≠≤ ÆaOÐu²« ≠±

∫ UNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł


Ô Ô√Ë ¨ UOÐ_« Ác¼ √d
Ô √Ó ∏
°—u? = M?²?ÓÔ*« f?ÐU?I?« »U?‡Ný ¡u? Ú ÓC? t??‡? N?łË W?Ô ?×? O?H? Ï„u??K?F?
Ô t??K?Ë
d??N?] ?A?*« `??O?M?*« d?Ó ?ł“ r??‡? N?²?ŠU??Ð t?? ‡? ½Ëd??łe?
Ô ? ¹ t??z«b??Ž√ v??K? Ž Îö?? D? Ô
d??‡?]E??M?²?Ó ?*« V??zU??‡?G?« q??¼√ ·
Ó u?
^ ?A?ð t?? ‡? ?Ыd?? ²? « Êu??M? Q??¹ ô «Ëb??F?Ô ?Ð Ê≈Ë
∫ nI¹ ÊU dŽUA« Ê√ vKŽ ©ÎöD® WLK ‰bð ≠√
ÆW³dÚÓ ‚u ≠≥ ÆÁËbŽ
Ò nKš ≠≤ ÆÁËbŽ
= ÂU√ ≠±
∫dŽUA« Ê√ vKŽ åtЫd²« ÊuMQ¹ ô «ËbFÐ
Ô Ê≈Ëò …—U³Ž ‰bð ≠»
Æ tMŽ bFÐ
Ô «–≈ ÁËbŽ
] qLN¹Ô ≠±
ÆtMŽ bFÐ
Ô «–≈ ÁËbŽ
] oŠö
Ô ¹Ô ≠≤
Æ ÁËbŽ
Ò Vd²
^ ÊuOF« ÔqÝd¹ ≠≥
Æ UOÐ_« Ác¼ w ŸU−A« „uKFBK WKOL'« …—uB« `{Ë√ ≠Ã

∂±
Ò Að W¹d¹uBð  «—U³Ž hM« w
Æ vMF*« w U¼dŁ√ sOÐÒÔ√ ¨ uB« Ë√ Wd(« Ë√ ÊuK« sŽ n π

∫ wðQ¹ U q
Ô KŽ
= √Ô ±∞

Æ t dŽUA« …√d« Âu
Ó ≠√
Æ wÐ_«
Ò ÍuI«
Ò „uKFBK dŽUA«
 ÓrOEFð ≠»
Æ …ËdŽ …bOB w WOýu(«
Ò ÿUH_« WÓÒK ≠Ã

∫t²³ŠU U³ÞU
Î Ô ≠ 5z«bF«
Ò pOUFÒB« s u¼Ë ≠ WJKÓ«
^ sÐ p
Ô OKÚ«
^ ‰U ±±

‰«u‡?Ò D« r‡LÓK«


= ËË– U‡N³−Ž√Ë
Ó w??‡?M?²?ÚÓ—U?
Ó ?B? w?
] ?K?Ž X?
Ú ³?Ó ?²?ŽÓ ô√
‰Ułd« Ò s ¡w{u« Ó qC vKŽ w?? ‡? З√Ô «u?? _« W??M? Ð U??‡? ¹ w??Ò½S??
‰U?‡?O?F?« s‡ b?
Ò ‡?F?‡¹Ô v??√ «–≈ ÂËR??½ „u??‡? K? F? B? Ð w?K?B?ð ö?
‰Ułd«
 
 UU¼ n‡O«
Ò q‡BMÐ
 Ì»Ëd??{ „u??K? F?
Ô =q?? Ús??J?Ë
∫ WOðü« w WJK^ « sÐ pOK «
^ Òh½Ë œ—u« sÐ …ËdŽ
Ó Òh½ 5Ð Ê“«Ë
Ô √Ô
.tM dŽUA« W³ŠU nu ≠√
.t²³ŠU vKŽ dŽUA« Òœ— ≠»
. pOUFB«
Ò ÂU√≠Ã
. r ÒqJ Wd²A*« WHB«≠œ
Ò
»uKÝ_ wLN ¡u{ w ‰uI« «c¼ Õdý√ ÆWKOÝu« —d³ð W¹UG«∫‰u pOUFB« „uKÝ vKŽ o³DM¹ ±≤
ÆpOUFB«

ÍuG V¹—bð

∫wdB« Ê«eO*UÐ WOðü«  ULKJ« Ê“√


ÆX
^ ×
Ô ¹¨
Ó o
Ó KÚ¹Ó ¨ÂUM¹ ¨v(
∂≤
◊UA½

s bŠ«u WLłdð V²√˨nOKš nÝu¹ Æœ ¨©wK¼U'« dBF« w pOUFB« ¡«dFA«® »U² v≈ lł—√
ÆpOUFB« ¡«dFA«

WOð«c« …¡«dI«
`?³?B² ¨UN²½UJ l—Ë ¨WJKFB«
Ò ·d²Š«
Ó ¨n¹dý Ï„u?KF Ë ¨”—U d?Ï ŽUý ¨w³F« œ—u« sÐ
Ô …ËdŽ
Ô
Î MÚ Ë ¨wIK)« q³M«Ë
ÆWOÝËdHK «u Ò »Ëd{ s ÎUÐd{Ë ¨wŽUL²łô« ÊËUF²«Ë …¡Ëd*« »«uÐ√ s UÐUÐ
Ò …œUO« Î
…Ëd?
Ó F ÊU uò∫ W¹ËUF tO ‰UI ¨r¼bFÐ ¡Uł sË t¹d UF »U−Ž≈
Ó XU½ ¨W1d ‰UBš «– …ËdŽ
Ô ÊU
rKþ bI ”UM« `LÝ√
Ô ÎU9UŠ Ê√ rŽ“ sò∫ Ê«Ëd sÐ
Ô pK*« b³Ž ‰UË ¨årNO≈ ÃËeð√
Ò Ê√ X
Ô ³³Š_
Ú bË
Ï œ—u« sЫ

åÆœ—u« sÐ
Ó …ËdŽ
Ó
∫©w½Už_«® tÐU² w w½UNH _« ÃdH« uÐ√ UN½Ëœ
Ò w²« Á—U³š√ sË
lL−¹
Ô œ—u« sÐ …ËdŽ
Ô ÊU nOFC«Ë dO³J«Ë
Ó Ói?¹d*« r¼—«œ w «udðË ¨ …b¹bý
Ï WMÝ
Ï ”UM«
Ó XÐU √ «–≈ ≠±
ÆnMÔÔJ« rNOKŽ ©≤®n Ô ¨©±®»«dÝ_« rN dH×¹ rŁ ¨…bA«
Ô MJ¹Ë Ò w tðdOAŽ s ”UM« ÊËœ s ¡ôR¼ ÁU³ý√
q?F?łË ¨—U?žQ? t?F tÐ Ãdš≠tðu?Ò ©≥®»u?¦ð n?
Ï O?F?{ Ë√ ¨t?{d s √d³¹ Ïi?¹d? U?≈ ≠ r?NM Íu?
Ó sË
¨tK¼QÐ ÊU½≈
Ì ] o(√
q Ó ¨WM«
Ò X³¼– Ë ¨«uM³√Ë ”UM« VBš√
Ó «–≈ v²Š ¨ÎU³OB½ p– w 5U³« tÐU× _
w?L?Ý pcK ¨vMG²Ý« bË tÓK?¼√ rNM ÊU?
Ô ?½ù« vð√ ULÐd?
Ò ¨U?¼u?L?Mž «u½U Ê≈ WLOMž s t³OB½ t rË
Æ©pOUFB« …ËdŽ®
Æ ”R?ÐË b¹bý Ÿu?
Ï ł r?N?ÐU? √Ë ¨r?N?«u?√ X?JK¼Q ¨rN²ÐU √ WMÝ w f³Ž wMÐ s ”U½ »bł√ ≠≤
¨UM¦ž√ ¨pOUFB« UÐ√ U¹ ∫ «uUË ¨«ušd tÐ «ËdBÐ
Ô ULK ¨t²OÐ ÂU√ «uK− ¨œ—u« sÐ …ËdŽ
Ó «uð
Ú Q
Ó
¨„öN« s tOKŽ X
Ú uð
Ò U* ªp– sŽ tð√d« t²NM ¨UýUF
Î VOB¹Ë
Ó ¨rNÐ ËeGO
Ó ÃdšË ¨rN ‚d
Ò Ó
v?KŽ UNÐ œUŽ ©Îö?Ð≈® WL
Î −
Ú ¼Ó »U?
Ó Q? ¨rNOKŽ —U?
Ó žQ ¨»dÚ¦¹ w sOÚI?Ó « wMÐ v≈ ÎU?¹“U?ž ÃdšË U¼UBF
∫ p– w ‰UË Æ tÐU× √Ë tH½
Ô·u??š√ f?
Ô ?H? M?«Ë ¡«b?
Ó ?Ž_« w??M? u?
= ??ðÔ w?? ‡? ?M? u??K? ð Ó…«b??‡? G? « ÓÊU?? ? Š Â√
] È—√
·
Ô u?
= ? ‡? Þ√Ô ÂU?? I? L? K? w??‡? ½√ —b?? ‡? ð r??Ë U??‡?½d?] ??
Ó Ó ÓX??L? √ u??‡? v??L?O?K?Ý
Ô ‰u??I?ð
©©∏∏≠∑≥® W×H ¨YU¦« ¡e−« ∫w½Už_« ®
Æ «uMI«∫»«dÝ_« ©±®
œuFð ∫»u¦ð ©≥® ÆÂUO)« rN wM³¹ ∫nMJ¹ ©≤®
∂≥
©wŁ—U׫ ÀuG¹ b³Ž®
w½UuKð ô ô√ ∏ ”—b‡‡«
Ò Ô

q¹uD« d׳«

U?? O? ? ôË d?Ï ?O?Ú ? š


Ó Âu?? ÒK?? « w?? U?? L? ÔJ??Ó U?? ËÓ U?? O? Ð U?? Ó Âu?
Ó ?ÒK?? « v?? H? Ó w?? ½U?? u??K? ð ô ô√ ≠±
¨q?zU?Lý UNFLł ∫‰U?LA« 
 s?? w??š√ w?u?
U??O?U??L?ý Ú ?Ó U??Ë ¨Ïq??O? K? U?? ?N? ? F?Ô ? ?H?Ú ? ?½Ó W?Ó ? ? ö?? ?*«Ó Ê√
] U?? ?L? ? ÓK?? ?F?Ú ? ?ðÓ r?
Ú ? ?Ó√ ≠≤
Æl³D«Ë oK)«
¨÷ËdFÓ« XOð√∫X Ú dŽ
Ó {
ÆsLO« UM¼ œuBI*«Ë
U?? ?O? ?ö?? ?Óð ô Ê√
Ú ÓÊ«d?? ?−?
Ú ? ?Ó½ s?? ÍU?? ?«b?? ?½ Ò ¨ÎU?? ?³? ?«— U?? O? ?≠≥
Ús?? ?ÓG?? =K?? ³?Ó ? Ó ÓX?? ?Ú{d?? ŽÓ U?? ≈ Ó
¨.b½ U¼œdH ∫ÍU«b½
™™™™™™™™™™™
ÆwÐU× √
ÆVM« qO √ ∫`¹d
∫vu U¼œdH ∫w«u*«
U?? ? O? ? «u?
Ó ? ?*«Ó Ós?? ? ¹d?? ?šü«Ë
Ó r?
Ô ? ?N?Ô ? ?×?
Ó ? ? ¹d?? ?
Ó Ó ? Ó »ö?? ÔJ?? ?U?? Ð w?? u?
ÎW?? ö? Ú ? Ó Ôˇ« ÈÓe?? ł
Ó ≠¥
Æ¡UHK(«
ÆWOUF« ”dH« ∫…bN½
U?? ?O? ?«u?
Ó ? ðÓ œU?  u?
Ó ? O? ?'« ] ? ?(«
Ô U?? N? ?H? ?ÚK?? ?š
Ó Èd?Ó ? ðÓ Ï ?N?Ú ? ½Ó q??O?Ú ?Ó)« s??  w?? M? ²?Ú ?$
…b? Ô ?Ú¾?? ý u??Ë ≠µ
Ò X?
jUš w²« ‰uO)« ∫u(«Ò
Æœ«uÝ UNðdLŠ
U?? O? ?U??×?
Ó ? *«Ô Ós??ÚH?? D??Ó²?? Ú??¹Ó ÕU?
Ô ? d?= ?« ÓÊU?? Ë r? Ó ? ? – w?? ?L? ? Š√
Ô ? ?ÔJ?? ?O? ? Ð√ —U? Ú w?? ? M? ? ÒM?? ?J? ? ËÓ ≠∂
WEU;« V−¹ U∫—Uc« 
™™™™™™™™™™™
ÆtOKŽ

Ú M«
ÆbK'« s WFD∫WF U?? O? ½U???  s?? Ž «u?
Ô ?I? K?? Þ√ ¨r??O?Ú ?ðÓ d?Ó ?ÓA?? F?Ú ?√ Ú ? M??Ð w?? ½U?? ? ? «Ëb?
W?? F?Ó ? ? ^ ?Óý b?? Ë ¨Ô‰u?? √≠∑
Æ«Ëd¹
Ò ¨«uKNÝ∫Ò «u×−Ý√
ÆtÐ q²√Ô v²Š tK²√ r∫UOz«uÐ
Ó ? ÐÓ s?? ? s?
U?? ?O?Ó ? ?z«u? Ú ? ÔJ?? ?¹Ó r?? r?
Ú ? ?U?? š√ ÊS?
Ò ? ? Ô −??ÝQ?
«u?×? Ú r?
Ú ?²?ÔJ?
Ú ÓK??Ó b?
Ú Ó ¨r?
Ì O?Ú ?ðÓ d?ÓÓA??F?Ú √ ≠∏
ÆW¹b wU «ËcšQð∫w½uÐd%
U?? O? U?? L? Ð w?? ½u??Ðd?
Ô ? ×? ðÓ w?? ½u??ÔI?? K?? D? Ôð Ê≈Ë Î«b?? O?= ? Ý
Ó w?
Ó ? Ð «u?? ÔK?? Ô²?? ÚI??Óð w?? ½u?? ÔK?? Ô²?? ÚI?? ðÓ ÚÊS?? ≠π
U?? O? ½U?? L? ¹Ó Ϋd?? O? ?Ý√ w?? K? ³?Ú ? Ó Í
Ú d?Ó ? ðÓ r?
Ú ?Ó ÊQ?
Ú ? W?Ï ?O?Ò ?L? A? ³? Ž W?Ï ??
Ó ?O? Óý w??M?Ò ? Ôp??×?
Ó ?C? ðÚËÓ ≠±∞
™™™™™™™™™™™

Æw²łË“∫wÝdŽ
U?? ¹œU?? ?ŽË w?
] ? ?K? ?Ž «ÎËÒb?
Ô ? ?F? ?Ó ÔY?? ?O? ? ÒK?? ?« U?? ½√Ó w??M? ½√Ò W?Ô ?ÓJ??O?Ú ?ÓK??Ô w??Ýd?ÚŽ X? Ó ?K??ŽÓ b??Ë ≠±±
Ú ?L?
ÆdOF³« ∫WOD*«
U?O?{U? w?
] ?Š ô Y?
Ô O?ÚŠ
Ó w??C?√Ë
Ú ¨w?
= D?Ó Ó LFÚË
‡« q Ô ¨—Ëe
 '«Ó —U
Ó ×Ò ½Ó X
Ô MÚÔ bË ≠±≤
ÆwbIð∫ ÍÒdÔ
U?? O?? U??ł— s?? Ž w?? ? H?= ?½Ó Íd?= ? Ô w?
Ó ? K? O?Ú ? ?  Úq?? ?√
Ô r?
Ú ? Ë
Ó «œ«
Î u?
Ó ?ł
Ó V?? —√
Ó r?Ú ? ?Ó w?
Ó ? ½Q?
Ò ? Ó ≠±≥
™™™™™™™™™™™

©±µ∏≠±µµ ∫’ › UOKCH*«¤®

∂¥
 M«
h ] uł
^
Î «bOÝË  cÚÓ WKO³ s wK¼Uł dŽUý ¨wŁ—U(«
ÎUÝ—U ÊU ¨sLO« w ZŠ Ò Ì Ë
’U Ò sÐ
Ô À—U(« sÐ
Ô ÀuG¹
Ó b³Ž
Ô
ÆwK¼U'« dBF« w dFA« ÂöŽ√ qz«Ë√ sË ¨dFA« w o¹dŽ XOÐ s u¼Ë ¨tu w
 Ô√Ë t²KO³ Xe
‰ËUŠË ¨dÓÝ Ú N  J«
Ô ¨©w½U¦« »ö Ô Âu¹®
 WF«Ë
Ô WOLOL²« rOð WKO³Ë ZŠc WKO³ 5Ð XFË
ÌW?F«Ë w ZŠc t²K² Íc« ”U?
Ò ł s?Ð ÊULFM« U¼bOÐ tK²Ið Ê√ ô≈ XC— ULO9
Î s? Ò JË ¨tH½ Íb²H¹ Ê√
q_« ŸUDI½«Ë ”QO« WUŠ —uB¹ ¨q²IK eNł
Ô 5Š dOÝ_« dŽUA« UNLE½ w²« ¨ UOÐ_« Ác¼ wË ÆWIÐUÝ
ƉU²I«Ë sFD« w t²Ž«dÐË t²ŽU−ýË tdJÐ dH¹Ë ¨t²KO³I tzUL²½«Ë ÁœuL Ë tðU³Ł sŽ Àbײ¹Ë ¨…U−MUÐ

∫wÐœ_« qOKײ«
hM« —UJ √
tðbOB ÎöN² ¨dÝ_« w tUŠ UNO —uB¹ dŽUAU ¨fHM« ¡UŁ—Ë ÈuJA« fOzd« …bOBI« Ÿu{u
t?F?³Þ s fO ÂuK« ÒÊ√Ë ¨Íb?−¹ ô »U²F« Ê√ ÎU?MO³ ¨tÐU× √ ¡U?I? s? t?ÝQ¹Ë tðU½UF sŽ UNO d³F¹ …UłUM0
Î Ô³ ¨tIKÔšË
¨t?Ð «uId¹ Ê√ t¹dݬ s dŽUA« fL²K¹Ë Æt²KO³I tzUL²½«Ë tðU³¦Ð Ϋd²HË ¨t²ŽU−ýË tJÝU9 U¹b Ô
w dŽUA« d²H¹Ë ÆtÐ ÁuK²I¹ v²Š ©ÊULFM«® r¼bOÝ qðU sJ¹ r uN ¨‰U*« s ÌW¹b ¡UI tŠ«dÝ «uIKD¹Ë
ÆtM WOLA³F«
Ó WOA« ¡e¼
Ó Î«dJM² t²OÝËdË tdË t²ŽU−AÐ …bOBI« W¹UN½
sŽ dÒ³Fð UN½S ¨UNO½UFË U¼—UJ√ wË ¨UN²GË UNÐuKÝ√ w WOK¼U'« UN²¾OÐ sŽ  dÒ³Ž Ê≈Ë ¨…bOBI« Ê≈
.dÝ_« WÐd& w¼ ¨WœU WO½U½≈ WÐd&

WHÞUF«
“«e?²?Žô«Ë d??H?« W?HÞUŽË ¨”QO«Ë …—«d*«Ë Êe(« WHÞUŽ ∫UL¼ ¨ÊU²Oz— ÊU²HÞUŽ …bOBI« w XK&
Ò
◊U?³?Š≈ s? dOÝ_« dŽUA« tO½UF¹ ULŽ rMð WœU WM¹eŠ nÞ«uŽ UNKL− w w¼Ë ¨WKO _« rOIUÐË  «cUÐ
.…ÒeŽË WH½√ l ¨dNË

hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«


∫wMH« d¹uB²« ≠ôË√
Î
∫p– sË ¨tO½UF qOL&Ë Á—UJ√ bO& w WOK¼U'« W¾O³« s WŽe²M*« W¹bOKI²« WOMH« —uB« dŽUA« Âb²Ý«
.t²ŽU−ý sŽ ΫdO³Fð ¨åYOK« U½√ò∫tu w mOK³« tO³A²« -±
∂µ
t²ŽU−ýË Á¡UL²½«Ë ÁbK& pcРΫ—uB ¨åUOU;« sHD²¹ ÕUd« ÊUËò ∫tu w WOMJ*« …—UF²Ýô« -≤
.tz«bŽ√ l …b²A*« WdF*« w ÁœuL Ë
Ò ∫tuIÐ td sŽ vM –≈ ∫W¹UMJ« -≥
Ë ¨åwD*« qLFËò ∫tuIÐ t«b≈Ë t²O×Cð sŽË ¨å—Ëe'« —U×½ò
.åÎUO{U wŠ ô YOŠ wC√ò

∫dO³F²« ≠UO½UŁ
Î

∫VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±
w WKÝ W×{«Ë WKNÝ t³O«dðË tþUH√  ¡U− ªtMŽ d³F¹ Íc« nu*« rzö¹ U0 dŽUA« ÿUH√ XÐËUMð
Wö*« Ê√ ... ULKFð ... ÂuK«ò ∫u×½ ¨vË_« WŁö¦«  UOÐ_« w ‰U(« w¼ UL ¨Ÿ«œu«Ë »U²F«Ë ÂuK« nu
UNHKš ¨rN×¹d ò ∫tuI ¨dH«Ë n u« nu w WL Weł  ¡UłË ¨å..UOöð ô Ê√ .. qOK UNFH½
.å.. U¹œUŽË
Î Î «ËbF .. rJOÐ√ —U– .. œUO'« u(«
Ò
∫WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VOUÝ_« ≠≤
œœd²«Ë nFC«Ë ”QOU?Ð ”UŠù« n«u w W UÐË WOzUA½ù« qL'« vKŽ `?{«Ë qJAÐ dŽUA« QJð«
¡«bM«Ë¨å«u×−Ý√ò ∫tu w ·UDF²Ýö d_«Ë ¨åw½UuKð ôò ∫tu w ”UL²ö wNMU tO³ŠUB ÂuK«Ë
å..rOðdAF√ò ∫q¦ ¨V¹dIK ¡«bM«Ë ¨”QO«Ë Êe(« WHÞUŽ sŽ pcÐ nAJO ªå.. U³«— U¹ò ∫tu w bOF³K
.nFC«Ë dÝ_« WE( ·UDF²Ýô«Ë œœu²« WUŠ —uBO
w½U¦« lDI*« w œ—Ë U u×½ vKŽ “«e²Žô«Ë dH« n«u w dŽUA« bMŽ  ¡Uł bI ¨W¹d³)« qL'« U√
Âb?²Ý«Ë ¨å.. U?O?{U wŠ ô YOŠ wC√Ë .. w?Ýd?Ž XLKŽ bË .. —U?– w?L?Š√ w?MMJËò ∫q¦ ¨dOš_«Ë
.tŠ«dÝ ‚öÞù Z−(« pcÐ »dCO å«uK²Ið ... w½uK²Ið ÊSò ∫tuIÐ tuBš l Á—«uŠ w ◊dA« »uKÝ√
∫WOF¹b³«  UM ;« ≠ ≥
.. «Ëb?ýò ∫t?u? w? ‚U?³?D?« u?¼Ë ¨l¹b³« Ê«u√ s Êu ¡UM¦²ÝUÐ WOF¹b³«  UM;UÐ …bOBI« qH% r
.ÁdÝ√ w tðU½UF sŽË UNЫdD{«Ë fHM« Ÿ«d sŽ «d
Î ³F
Ò å«uIKÞ√

∫UIOÝu*«Ë Ê“u« ≠U¦UŁ


Î
¨suF®  öOFH²« wzUMŁ q¹uD« d׳« vKŽ dŽUA« UNLE½ bI wIOÝu*« UNŽUI¹SÐ WOMž …bOBI«  ¡Uł
n?Q?Ð W?O?N²M*«Ë WŠu²H*« ¡UO« ·dŠ WOUI« w Âb²Ý«Ë ¨W¹—uFA« t²UŠ sŽ dO³F²« tOKŽ qNO ©sKOŽUH
Ád?ŽU?AË tô¬ sŽ dO³F²K WOU WŠU Ë√ ÎU??HM² UNO dŽUA« błË YOŠ ¨å.. UO½U .. U?Oöðò ∫‚öÞù«
vH{√ U2 ¨ö¦
Î 5«Ë ÂöU ¨wIOÝu*« ŸUI¹ù« w UF¹uMð
Î  ULKJ«Ë ·Ëd(« w —«dJ²« ·U{√Ë .WÐdDC*«
∂∂
.dŽUA« …U½UF “«dÐ≈Ë ¨w½UF*« `O{uð w rNÝ√Ë ¨wIOÝu*« UNŽUI¹≈ w ÎUU−½« …bOBI« vKŽ

dŽUA« WOBý
¨Èdš√ WNł sË ¨WNł s WzUO« WM¹e(« WÐdDC*« dŽUA« WOBý `ö sŽ …—u …bOBI« ÂbIð
WUÝ— pKðË ¨WKOL'« rOI« aOÝdðË  U³¦«Ë d³B«Ë WO×C²UÐ  eO9 wŽUL²ł« lu  «– WOBý sŽ d³Fð
.eOL²*«
Ò dŽUA«

∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

©wK¼U'« dBF« w ¡UŁd«®


Êe?(« nB¹Ë ¨ÁdŁPË wŁd*« V?UM0 dŽUA« bO?AO ¨XO*« v≈ tłu? t½√ dOž ¨Õb u¼ ©UΊö?D «® ¨¡UŁd«
œUł√ w²« ÊuMH« s ¡UŁd«Ë ÆtO gOF¹ ÊU Íc?« tFL²− w ÁdŁ√Ë ¨tu w t²½UJ 5³?¹Ë ¨ÁbIH Ÿe'«Ë ¨tOKŽ
Ê_ ªfHM« v≈ W³¹dI«  UŽu{u*« s u¼Ë ¨WœU WŽu tO ¨s¹eŠ VK  U−Kš sŽ dO³Fð t½_ ª¡Ô«dFA« UNO
∫w¼ ¨VOUÝ√ Ë√ ŸÌ«u½√ vKŽ ¡UŁd« ¡Uł bË ¨nKJ²« Ë√ WFMB« tÐuAð ULK dýU³ dO³Fð ‚œUB« ¡UŁd«
W?ŠU?M? w? s?F?L?²?−?¹ –≈ ª¡U?M« tO XŽdÐ bË Æ UŠUM*« w ‰UI¹ dFA« s »
Ï dÚÓ{ u¼Ë ∫»b?
Ú M«
] ≠±
ÆW*R WM¹eŠ ÿUHQÐ ÊuJ¹Ë ¨XO*« vKŽ q¹uF«Ë Õ«uM«Ë ¡UJ³« YOŠ
¨…b$Ë ¨ÂdË ¨W?ŽU−ýË ¨UOKŽ q¦ s ¨Áb?U× œ«bFðË XO*« qzU?C dcÐ ÊuJ¹Ë ∫XO*« v?KŽ ¡UM¦« ≠≤
∫«Îd U¼Uš√ wŁdð ¡UM)« ‰u p– sË Æd{U(« Xu« w ©¡«eF«® Ë√ ©5ÐQ²« vL¹Ë® Æp– dOžË
—U?
Ô ? ? ? ½ t?? ? ? Ý√— w?? ? ? r?
Ï ? ? ? ÓK?? ? ? ŽÓ t?? ? ? ½Q?? ? ? t?? ? Ð …«b?
Ô ? ? N? ? ?« -Q?
^ ? ? ²? ? Ϋd?? ? ? ? ? Ê≈Ë
Ò
b?M?Ž r?N??H?½√ Êu?Łd?¹ ¡«d?F?A?« i?F?Ð ÊU? b?I? ¨U?NdÞ√Ë wŁ«d*« dOš s ŸuM« «c¼Ë ∫f?H?M« ¡UŁ— ≠≥
UMF  d w²« …bOBI« p– sË Æ÷d Ë√ dÝ√ Ë√ …bý w rNŽuË Ë√ ¨rNKł√ u½bÐ
= rNÝUŠ≈
ÆwŁ—U(« ÀuG¹ b³Ž dŽUAK
‰U?L?łË ¨d?O?³?F?²?« Õu?{ËË ¨W?H?ÞU?F?« ‚b? ∫U?N?L¼√ ¨ ULÐ wK¼U'« dBF« w ¡UŁd« dFý eÓO?] LðË
Ó
Ác¼ lË s dŽUA« UNBK²¹ WLJ(« s  UOÐ√ œ«d¹≈Ë ¨t³UMË bOIH« dŁP “«dÐ≈ vKŽ ’d(«Ë ¨d¹uB²«
ÆfHM« vKŽ W³OB*«

∂∑
r¹uI²«Ë WAUML«

∫”—b« s œbŠ√Ô ±
ÆdŽUA« UNO dÝ√ w²« WdF*« rÝ« ≠ » ÆdŽUA« ¡Ub √ sÞu≠√
ÆdŽUA« rBš WKO³ rÝ«≠ œ ÆdŽUA« UNO≈ wL²M¹ w²« WKO³I« rÝ« ≠Ã
ÆdŽUA« WłË“ rÝ« ≠ ‡¼

∫WOðü« WOÐdF« rOI« vKŽ ‰bð w²« W¹dFA«  UOÐ_« œbŠ√ ≤


ÆÂdJ« ≠à ÆWOÝËdH«Ë WŽU−A« ≠» Æ—U¦¹ù«Ë WO×C²« ≠√

øtO³ŠU s »U²F«Ë ÂuK« dŽUA« lu²¹ «–U* ≥


ødÝ_« s tH½ Íb²HO dŽUA« UNUÝ w²« Z−(«
Ô U ¥

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š√ µ


∫j³ðd¹ …bOBI« ÷dž ≠√
ÆWŽUL'«Ë  «cUÐ ≠≥ ÆWŽUL'UÐ ≠≤ Æ «cUÐ ≠±
∫©UOz«uÐ s sJ¹ r rUš√ ÊS® ∫tu w dŽUA« bBI¹ ≠»
ÆtOKŽ ΫbUŠ s√ r ≠≤ ÆtÐ w½uK²Ið v²Š rJ³ŠU q²√ r ≠±
Æw²OÝËdË w²ŽU−ý Èu²0 rJ³ŠU sJ¹ r ≠≥
∫©UOU0 w½uÐd%®
Ô ∫tuIÐ dŽUA« bBI¹ ≠Ã
ÆwU WK V³Ð w½ËdÝQð ≠≥ ÆW¹b wU «ËcšQð ≠≤ ÆwU …d¦ V³Ð w½uЗU% ≠±
∫©UNFH½ Wö*« Ê√
Ò ULKFð r√® …—U³Ž w ÂUNH²Ýô« bOH¹ ≠œ
ÆaOÐu²« ≠≥ ÆwÒML²« ≠≤ Æo¹uA²« ≠±
∫lЫd« XO³« w ©wu ˇ« Èeł® ∫…—U³Ž bOHð ≠‡¼
ÆaOÐu²« ≠≥ Æ¡UŽb« ≠≤ Æ»U²F« ≠±
∫sU¦«Ë lÐU « 5²O³« w ©«u×−Ý√®Ë ©«uIKÞ√® 5KFH« s d_« bOH¹ ≠Ë
ÆWŠUÐù« ≠≥ Æ”UL²ô« ≠≤ ÆrOK²« ≠±
∫lÝU²« XO³« w ◊dA« »uKÝ√ bÔOH¹Ô ≠“
∫UO U0 w½uÐd% w½uIKDð Ê≈Ë «bO=Ý
Ó wÐ
Ó «uKÔ²ÔIÚÓð w½uKÔ²ÔIÚðÓ ÊS
Ú
Æ—UJM²Ýô« ≠≥ ÆŸUMù«Ë W−(« .bIð ≠≤ ÆdOIײ« ≠±

∂∏
∫‰Ë_« XO³« w ©ÎU³«— UO® ∫¡«bM« »uKÝ√ bOH¹ ≠Õ
ÆWÐbM« ≠≥ Æ”UL²ô« ≠≤ ÆrOEF²« ≠±
∫w¼ lЫd« XO³« w ©UO«u*«Ë ÆÆÆ rN×¹d® w²LK 5Ð WöF« ≠◊
ÆWKÐUI ≠≥ Æ‚U³Þ ≠≤ Æ”UMł ≠±
∫ÊuJ¹ fHM« ¡UŁ— ≠Í
Æ u*UÐ tÝUŠ≈ bMŽË dŽUA«  u q³ ≠≤ ÆdŽUA«  u bFÐ ≠±
ÆwUOš uN ÁbFÐ ôË  u*« q³ fO ≠≥


∫wðQ¹ ULO …—U³Ž q ÁbOHð Íc« »uKÝ_« X% ÎUDš l{√ ≠√
Æ©WŁUG²Ý« ¨V¹dIK ¡«b½ ¨bOF³K ¡«b½® ∫UO½U sŽ «uIKÞ√ rOð dAF√ ≠±
Æ©V−Fð¨V¹dIK ¡«b½ ¨bOF³K ¡«b½® ∫sGK³ X{dŽ U≈ ÎU³«— UO ≠≤
Æ©WŁUG²Ý« ¨◊dý ¨bOuð® ∫ΫbOÝ wÐ «uK²Ið w½uK²Ið ÊS ≠≥
∫wðQ¹ ULO ÍdFý XOÐ q UNOKŽ ‰b¹ w²« WHÞUF« œbŠ√ ≠»
Æ©5M(«Ë ‚UO²ýô« ¨ÂbM« ¨vÝ_«Ë Êe(«® ∫ÆÆÆ UOÐ U ÂuK« vH w½UuKð ô ô√ ≠±
Æ©bI(«Ë ÁdJ« ¨ÂuK«Ë »U²F« ¨·u)«® ∫ÆÆÆ Wö »öJUÐ wu ˇ« Èeł ≠≤
Æ©»U²F« ¨ÂUI²½ô« w W³žd« ¨·UDF²Ýô«® ∫ÆÆÆ «u×−ÝQ r²JK b rOð dAF√ ≠≥

∫ULNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨5²O³« s¹c¼ √d√ ∑


U?? O?Ó ? «u?
Ó ?ðÓ œU?  u?
Ó ? O? ?'« ] ? Ô(« U?? N? ?H? ÚK??Óš Èd?Ó ? ðÓ …b?  O?Ú ?Ó)« s? w??M?²?Ú$
Ï ?N?Ú½Ó q? Ô Ú¾??ý u?Ë
Ò X?
U??O?Ó ?U??×?
Ó ?*«Ô Ós??ÚH??D??Ó²??Ú??¹Ó ÕU?
Ô ?d?= ?« ÓÊU??Ë r? Ó ? – w?? ?L? ?Š√
Ô ? ÔJ?? ?O? ?Ð√ —U? Ú w?? M? ?M?Ò ? ?J? ?ËÓ
ÆUOÐœ√
ΠΫd¦½ 5IÐU« 5²O³« d¦½
Ô Ó√ ≠√
ÕU? Ò (« U?NHKš Èdðò ∫t?u? w? 5²¹dFA« 5ð—uB« `
Ô d?« ÊUËò ∫tuË åUO«uð œUO'« u? Ô {Ë
Ò Ô√ ≠»
åUOU;« sHD²¹
∫dŽUA«
Ó Ê√ 5²O³« s Z²M²Ý
Ô Ó√ ≠Ã
ÆtðUO×Ð WO×C²« Wł—œ v≈ t²KO³ fO«uM
 wË
Ò ≠≤ ÆtðUO×Ð j¹dH²K ÂœU½
Ï ≠±
Ænu*« «c¼ vKŽ ÁdJ
Ï tMJË lM²I dOž ≠≥

∫ULNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł Ô Ô√Ë ¨5²O³« s¹c¼ √d Ô √ ∏


U?? ¹ÓœU?? ŽË w?
] ? K? ?Ž ΫË]b?
Ô ? F? ?Ó ÔY?? O? ?ÒK?? « U?? ½√Ó w??M?Ò ?½√ W?Ô ?ÓJ??O?ÚÓK??Ô w??Ýd?Ú ?Ž X? Ó ?K? ?ŽÓ b??Ë
Ú ?L?
U?O?Ó ?{U? w?
] Š ô Y? Ó w?C??√Ë
Ô O?ÚŠ Ú w?= D?Ó ‡?« q? F?Ú ?Ë
Ó L? Ô —Ëe?
Ô '«Ó —U?
Ó ×?
Ò ½Ó X?
Ô M?ÚÔ b?Ë
∂π
Æjš t²% ULO WO½UO³« …—uB« `
Ô Ò{Ë√ ≠√
ÆqLFÚÔ ¨—U×½
Ò ¨«ÎË]bF
Ô Ó ∫WOðü«  UI²A*« Ÿu½ 5Ð√ ≠»
ƉË_« XO³« s ©«ÎËbF®
Ò WLKË ©WJOK
Ô ® Ô WLK »dŽ√ ≠Ã
ø…d¼“ ¨…dÒ¼ ¨…œ—Ë ∫WOðü«  ULKJ« dOGBð
Ô UL ¨WJK dOGBð ∫©WÔJÓOÚKÓ®
Ô ≠œ
∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ≠‡¼
∫sŽ ©—Ëe'« —U×½®
Ò tuIÐ dŽUA« vÒM ≠±
Æ—U¦¹ù« ≠à ÆÂdJ« ≠» ÆWŽU−A«Ë …√d'« ≠√
∫sŽ ©UO{U wŠ
Ò ô YOŠ wC√Ë®tuIÐ dŽUA« vM ≠≤
ÆÂu²;« dOB*« ≠à ÆWŽU−A«Ë «bù« ≠» Æq_« Ê«bI ≠√

∫wðQ¹ ULO W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ π


ÆbOIF²«Ë ÷uLG«
Ô …bOBI« w WOÐuKÝ_«  UL« s ≠√
ÆwIOÝu*« ŸUI¹ù« vMž√  ULKJ«Ë ·Ëd(« w —«dJ²« ≠»
ÆWOŽu{u*« …bŠuUÐ …bOBI« r
Ô ²ðÒ ô ≠Ã
Æ…dŽË ÎW³¹dž UNKL− w dŽUA« ÔÿUH√  ¡Uł ≠œ
ÆW¹dFA«  UOÐ_« w WOMH« —uB« œ«d¹≈ w dŽUA« mUÐ
Ó ≠‡¼
ÆWHÞUF« ‚bBÐ …bOBI«  eO9 ≠Ë
ÆwBBI«
Ò  «
œd Ò »uKÝ√
Ó tðbOB w dŽUA« bL²Ž« ≠“
ÆdO³F²« w nKJð tO Ê_ fHMK …dHM*« W¹dFA«  UŽu{u*« s ¡UŁd« ≠Õ

ÆwK¼U'« dBF« w ¡UŁd« dFý hzUBš sOÐÒ√Ô ±∞

ÍuG V¹—bð

ÆUÎUð
Ò ÎUЫdŽ≈ UNÐdŽ√Ë ¨…bOBI« w W uIM*« ¡ULÝ_« 5Ž√
∑∞
◊UA½
w?Ł—U?(« Àu?G¹ b³Ž …bOB v≈ œuŽ√˨tH½ ¡UŁ— w V¹d« sÐ pU …bOB s WOðü«  UOÐ_« √d√
ÆULNMOÐ Wd²A*« w½UF*« Íd²œ w q−Ý√Ë ¨5ðbOBI« 5Ð Ê“«Ë√ rŁ ¨©w½UuKð ô ô√®
∫tH½ wŁd¹ V¹d« sÐ pU ‰U
©±® Ì…Ód?? ?ÚH?? ÓI?? ?Ð ‰U?? ?łd?? ?« Íb?? ?¹√ v?? ?K? ?Ž Ïl?? ?¹d?? ?
U?? O? zU?? C? ?Ó ]r?? Š
Ô ÔY?? O? ?Š Íd??Ú³?? Ó ÊË
Ó Òu?? Ó?? ¹Ô
©≤®
U?? O? ðU?? ÓË X?? ½U?? ŠË w?? L? ?? ł U??N? Ð ]q?? š
Ó ËÓ w?? ? ?²? ? ? ]O?? ? ? M?? ? ?Ó ËÌÚd?? ? ?Ó b?? ? ? M? ? ? Ž  
Ú Ó¡«d?? ? ?Óð U?? ? ?*Ë
Ò
©≥®
U?? ?O? ?  «b?? ?Ð Ïq?? ?ÚO?? ?ÓN?? ?Ý
Ô ÊÚÓ√ w?? ?M? ?ÚO?? ?ÓF?? ?Ð ^d?? ?ÓI?? ?¹Ó w?? ? M? ? ?½_ w?? ?½u?? ?F? ? Ú—« w?? ? ÐU?? ?×? ? _ Ô‰u?? ?√
U?? ? ? O? ? ? U?? ? ? O? ? ? ?Ó Ïr?? ? ? O? ? ? ?I? ? ? Ô w?? ? ? ½≈Ò ÌW?? ? ? ÓO?? ? ?Ыd?? ? ? Ð Ú —Ó Úw??Ó³?? ŠU?? U??O? 
ôe?? Ú½U??Ó Ô u??*« U?? ½œ w?? K? Š
U?? ? O? ? ?Ð U?? ? Ós?? ?]O?? ? Ó³?? ? Óð b?? ? w?? ? ½ö?? ?−?? ? ÚF?? ? Ôð ôË ÌW?? ?K? ? O? ? Ói?? ?F? ?Ð Ë√ ÓÂu?? ?O? ? « ]w?? ?K? ? Ž U?? ?L? ? O? ?√Ó
U?? ?O? ?  U?? ?O? ?J?? ?Ы ]r?? ?ŁÔ ÓÊU?? ?H? ?_«Ë Ód?? ?³? ? I? ?« Ów?? ? U?? ?¾? ? =O?? ?ÓN?? ?Ó w?? ?ŠË— ]q?? ? Ô²?? ?ÚÝ« U?? ? «–≈ U?? ?u?? ?ËÓ
©¥®
U?? ? O? ? z«œ
 — Óq?? ? ÚC?? ? Ó ]w?? ?ÓM?? ? ÚO?? ? ÓŽ v?? ? K? ? Ž «œÒ—ÔËÓ w?? ?F? ? Ó−?? ÚC?? ?Ó W?? ?]M?? Ý_«
Ó ·«d?? ?ÞQ?? ?Ð U?? ÒD?? ?šË
Ô
U??O?  U??F? Ýu??ðÔ ÊÚ√Ó ÷d??ÓF??«  «– ÷—_« s?? U?? ?L? ? ÔJ?? ?O? ? Ôt?? ?K? ? « „
Ó Ó—U?? ?Ð w?? ?½«b?? Ô?? ?Ú×?? ?Óð ôË
©µ®
U??¹œU?? O?  ÎU??³? F?
Ó Âu?? O? « Óq??Ú³??Ó ÔX??ÚM?? Ô b??I? U?? ?L? ? J? ? O? ? ≈ ÍœÚd?? ? Ô³?? ?Ð w?? ?½«Òd?? ?Ô−?? ?Ó w?? ?½«c?? ?š
Ô
©∂®
U??O? ½U??ŽÓœ s?? v??≈ U??−?ÚO??ÓN??« Èb?? ÎU??F? ¹d??Ý
Ó  Ód?? ?ÐÓœÚ√Ó Ôq?? ?O? ?)« «–≈ ÎU?? ?U?? ÒD?? ŽÓ ÔX?? ?ÚM?? Ô Úb?? ?ÓI?? Ó
U?? ?O? ?½«Ë Ó—U?? '«Ë =r?? F? ?« Ós?? ?Ы Ów?? L?? Ú²?? ?Óý s?? ŽË Èd??I??«ÓË œ« Òe??« Èb?? Ϋœu??L? Ú×??Ó ÔX??ÚM??Ô Úb??ÓÓË
©∑®
U??O? ½U?? ?  ÎU?? ³? ÚC?? ŽÓ ¡«b?? Ž_« v??K? Ž Îö?? O? I? ŁÓ v??žÓu?« w? ÊÚd??I?« v?K?Ž Ϋ—U??³?Ò
Ó X?
Ô ÚM??Ô b?
Ú ÓËÓ
©∏®
U?? ? O? ? ÐU?? ? — Ô‚U?? ? ²? ? F?? ? «Ë w?? ? ½«d?? ?ðÓ Î«—u?? ? Þ
Ó ËÓ Ìl?? ? ÓL?? ? Ú−?? ?ÓËÓ Ì‰ö?? ? þ w?? ? w?? ? ½«d?? ?ðÓ «—
Î Úu?? ? Þ
Ó ËÓ
©π® Ì…d?? ? ¹b?? ?Ó²?? ?Ú?? ?Ô v?? ?Ί— w?? ? w?? ?½«d?? ?ðÓ «—
U?? ? O? ? ?ÐU?? ? O? ? ?Ł ÕU?? ? =d?? ? « Ô·«d?? ? Þ
Ú √Ó ‚
Ô =d?? ? Ó?? ? ðÔ Î Úu?? ?Þ
Ó ËÓ
≤∑≤≠≤∂π’© ËdOÐ —«œ WF³Þ®»dF« —UFý√ …dNLł

Æ¡wý ôË bŠ√ UNÐ fO w²«∫…dHI« ©±®


Ɖe¼Ë »dD{« Í√ ¨q²š« ∫wLł UNÐ qš ©≤®
ÆÁbKÐ w ô≈ Èd¹Ô ô t½_ ªt²¹ƒdÐ wMOŽ dI² ¨Á«—√ wKF w½uF—«∫‰UI ¨ÊUÝ«dšWOŠUMÐ Èd¹Ô ô ©r$® ÎöONÝ Ê√ b¹d¹ ©≥®
Æ«dHŠ« Í√ ∫·«dÞQÐ UDšË ¨ÕUd« ∫WMÝ_« ©¥®
ÆwÐuŁ ∫ÍœdÐ ©µ®
Æ»d(« ∫U−ON« ©∂®
ÆlÞUI« nO« ∫VCF«Ë Æ»d(« Í√ ∫vžu«Ë ÆrB)« ∫ÊdI« ©∑®
Í√— VŠU ÊU t½√Ë ¨rOFM« ‰öþË gOF« …cKÐ l²L²¹ t½QÐ rK« w tH½ nB¹ ¨.dJ« ”dH« u¼Ë ¨oO²F« lLł ∫‚U²F« ©∏®
Æ»Ëd(« Ë√ „—UF*« X³A½ U «–≈ ¨qO)« Êu² wD²1 ŸU−ý ”—UÏ t½√Ë ¨lU:« XI²« «–≈
Æ»d(« ∫…d¹b²*« vŠdUÐ œ«—√ ©π®

∑±
WOð«c« …¡«dI«
s?Ž …d?³?F?*« U?¼—u? Ë U?N?O?½UFË UNðôôbÐ …eO2 W¹dŁ WÐd& d UF*« wMODKH« dFA« w dOÝ_« WÐd& bFð
bOI« ‰– s ‚U²F½ö rNuÚðÓËÓ ¨ÊUOGD«Ë gD³«Ë ‰c«Ë dNI« Ê«u√ qJ rNŽd&Ë rNuL¼Ë ÈdÝ_« …U½UF
‰«œ Öu/ wðQ¹ ULOË ¨töI²Ý«Ë rNMÞË W¹dŠ sŽ ‰UŠ W¹QÐ qBHMð ô w²« ¨W¹d(«Ë ’ö)« WE×KÐ l²L²«Ë
∫WÐd−²« Ác¼ vKŽ

WMO−Ý qzUÝ—
©≤® å w√ v≈ò
ø 5d
Ú FÚðÓ q¼ vC ÂUŽ
©±®
wNłË ÂU¹_« tÐ  
Ú bÓ×
Ó ł
Ó
—U׳«
Ú d³Ž tÔI¹dÞ
Ó o
] ý
Ó œuŽu*«
Ô Vu*«
ø 5−«
Ú nO ∫ ÚqIð r
—U
Ú ;«Ë
Ó rzUM«
Ô tI½UFð
Ô ÈdÝ
Ó ËÓ
ÆÆ 5dFð
Ú p²O ÁU√
Ò vC ÂUŽ
bOFÐ
Ú s W¹bM« p²FKÞ X¹√—Ë
Ô
ÊuOF«
Ú w ÔYNK¹ lb«
ÆÆ bO× Ì ÓÞ q¦ wU√ X
Ú ¹Ó ô nO Ú KÓ¦ÔÓ
5H«Ë
Ú rD%
Ó  Š√
wö Ú Ÿ«dýË
—UN
Ú M«
Ò s(
Ó U¹ ÁU√
ÆÆ 5H«
Ú ‚džÓ
ø 5FLð
Ú q¼
œuF¹ sË 5H« ‚džÓ
5M(«Ë
Ú ‚
Ô uA²«Ë
Ò oH¹
Ô VKI«
Ô
bOFÐ
Ú s TÞ«uA« X¹œU½ ¨ XOJÐË
·uNK*«
Ó wz«b½
Ó 5FLð
Ó  p²O ÁU
Ô √
Ò
—«b'«
Ú ‚d²¹
Ô
©≥® 
—U¹b«
Ú vKŽ  UOU³« —uOD« l pO≈ wðQ¹
ÊuB
Ú G«Ë
Ô ‚  —U
 OÓ³K
Ó Õu√
= w«c− XKLŠË  K;«
oÒ dD*« l wðQ¹
ø ÁU−M«
Ú wðQð q¼ ÁU√
rÚÓ_«Ë wÝP*« ‰öÞ√ ‚u
Ó
ÆÆ Á«—√ ô pNłË ÁU√
Ò rG
Ú ½Ó vKÓŠ√
Ú U¹ ÁU
Ô √Ò
ÆÆ Á«—√
Ú ô p³K ¡UH Ë
Ô vC ÂUŽ
ÆÆ ÁU
Ú MÓOÚŽÓ X
Ú ÓdÓÐ√Ë 
Ú dÔOÚÝ_« dÓ³ÔÓ
ÁU−
Ú ÒM« wðQð q¼ ÁU√
Ò ÆÆ …UO(«
Ú v≈ œ«RH«
Ô UH¼Ë
Ó
ÁUO(«
Ú w wFœ ÒnłË …UO(« Xł
Ó œÓ rÚLÓI« vKŽ Âu−M«
Ô XKÒK¼ ÁU√
Ò
ÁUO×K
Ú d³ √ ÔXŠ—Ë …UO(« Xł
Ó œÓ

∑≤
—U׳«
Ú dÓ³Ž
Ú tIÓ¹dÞ
Ú oý] œuŽu*«
Ô Vu*«
—U;«Ë
Ú rzUM«
Ô tÔI½UFð ÈdÝË
—UE²½ôUÐ
Ú VOG¹
Ô Î öþ
—UH
Ú «
Ò t¾³¹ V—
Ï wKzUÝ—Ë
—UNM«
Ú s( U¹ ÁU√
Ò
ø 5FLð q¼
©Ú5M«® t²–√ dC²×  U½√Ò
ÚÊuME«Ë Àœ«u(« t³KIð vðu*« W½«e½“ w t²dð
dO³J«
Ú bOI«Ë qOK« dOž Tý ô
dOF«
Ú se« VzUBË
ÊuM*«
Ú ÔnײKð ¡«œuÝ
Ú5FLð p²O ÁU√
5M(«Ë
Ú ‚uA²«Ë
Ô oH¹
Ô VKI«
Ô
ÚÊu¼√ s „d−¼
Ô Ó‰UÞ ULN ÁU√ wMMJ
ÚÊu¼√ s w½≈ ÁU√
Ò
—UN
Ú ÒMU wP*« w pNłË o¹dÐË
Ô
—U;«
Ú oM²F¹ Ãu*U
ÚÊu¼√ s ÆÆ ô
—UE²½«
Ú vKŽ X½√Ë U½Q
—UE²½«
Ú vKŽ X½√Ë U½Q
©sODK Ø`U d UM« b³Ž®

∑≥
tOM³ Âu¦K sÐ ËdLŽ WOË π ”—b‡‡«


] ôË ¨Íœ«bł√Ë wzUЬ s bŠ√
Ï Úm?K³¹ r U dÚLF« s ÔX?GKÐ b w½≈= ¨w ] MÓÐ U¹
¨œôË_«Ë  U?N?_«Ë ¨œ«b?ł_«Ë ¡U?ÐüU?Ð Ó‰e?½ U? wÐ Ó‰e?M?¹ Ê√Ë ¨q?³?²?I Ìd?√ s?
¨tK¦0  
Ô dÚO=ŽÔ ô≈ Ϋd√ j öł—
Î  d
Ô ]O?Ž U ˇ«Ë w½≈ ∫tÐ rJO Ë√ U wMŽ «uEHŠU
ÔrKÝ√ t½S ¨r²A« sŽ «u^HJ ¨V] ÝÔ V
] ÓÝ sË ¨öÞU³
Î ÎöÞUÐ Ê≈Ë ¨UI×
Î ÎUIŠ Ê≈
ÆrƒUMŁ Ús×¹ ÚrÓ—Uł «uÔd√Ë ¨ÚrÔÔ—«œ ÚdLFð ¨ÚrJÓUŠ—√ «uK Ë ¨ÚrJ{«dŽ_
ô≈ ÁdOG
 WdŠ
Î ÓpN²½« s q] ÓË ¨tHM Ô—UG¹ UL ÁdOG —UG¹
Ô ô sLO
Ú ÓdOš ôË
ôË ¨p ^ cð Óp½S ¨V¹dG« rKþ s ÓV¹dI« «uFM«Ë ¨t²dŠ
Ó ³¹d vKŽ ‰ Ô Ú N²½«
XJ Ô
.’uIM*« Ë√ qOKI« ¡wA« ∫¡UHK]«
Ú ^I?Š Ús?J¹ ö ¨¡U?b« w Úr?²?Ž“U?Mð «–≈Ë ¨p³¹dž ^‰– p?Ð q
]»d ¨¡U?H]K? rJ Ô ÔL?−¹
.ÊU¹cN« ∫—«c¼ù«
.wM½eŠ√ ∫w½U−ý 
¨«ËeÔłËQ rÚ²ŁÔb]Š
Ó «–≈Ë ¨«uF r²ŁÔb=Š
Ô «–≈Ë ¨nK
Ú š Ô s dOš œËËy ¨n√
Ú s dOšÏ qł—Ì
w?? d?? J? ?« d??O? ¦? ∫·u?? D? F? «
U?0—Ë ¨ÊU“ ÁbFÐ w½U¼œ ô≈ ÌÊU“ s ÔX?OJÐ UË ¨—«c¼ù« ÊuJ¹
Ô —U?¦ù« l ÊS
.WdF*«
.—u_« w dOJH²«Ë dEM« ∫W¹Ë— .WÐu−Ž√
Ú U¼bFÐ X¹√—
Ô ô≈ ¨WŁËbŠ√
Ú s X³  UË ¨w½UMŽ
Ô −Ž  Ád√ Ô sJ¹
Ú r s w½U−ý
¨t??³? ðU??F?¹ s? w?{d?¹ ∫V??²?F?¹
ôË ¨Ú·u?O« ‰öþ
 X%
Ó  u*« Ôd?OšË ¨·uDF«
Ú Âu?I« Ól?−ý√ Ê√ «uLKŽ«Ë
ÎU??³? ³? Ý ÊU?? U? q?¹e?¹Ë
.W³ðUF*«Ë jK s ”UM« sË ¨V²F¹Ô r V
Ó ðuÔŽ «–≈ ÚsLO ôË ¨ÚVCG« bMŽ t Wӹ˗
] ô sLO
Ú dOš
Ó
.tzUDŽ WK ∫ÁRJÐ
.tKLŽË ÁdOš ∫ÁÔ—ÒœÓ ôË ¨Ád=Ð s ÏdOš tÔuIŽË ¨Á—=œÓ s dOš
Ï ÁRJ³
Ô ¨Ádý
^ ·U
Ô Ô¹ ôË ¨ÁÔdOš vłÔd¹ ô
.«Ëb²AðË ¨«uGU³ð ∫«uŠd³ð
w½—«“ rË ¨iGÐ `O³ v≈ Óp– ‰¬ ¨VŠ
> w Õ]dÐ s t½S ¨rJ³Š
= w «uŠd³
= ðÔ
.tMŽ  bF²Ð«Ë ¨tðd−¼ ∫tðdÐ
s??* ‰U??I? ¹Ë ¨»U?B? ∫r??O? K?Ý ÓnO« Ê√Ë ¨Ïr?OKÝ Ór?O?J(« Ê√ «uLKŽ«Ë ¨tðd Ô ³ÔÓ U?MÐ d¼b«
Ô ÓV?K?I½U ¨tð—“Ë
Ô ÊU½≈
Ï
©r?OK? ] «® vF√ t²žb
.‰ƒUH²« »UÐ s
¨ d²¼
Ú QÓ w³K n
Ó FÔ{Ë
Ó ¨XJ Ó Ó WÏ]– wM²KšœË ¨X Ú d¼  sJË
Ú X√
Ú r w½≈ ¨rOKÏ
.ÂdN« s Xdš ∫ d²¼√ .årU]OŠË rJ^З rJLKÝ
]
©±∑µ-±∑¥ ∫≥à ¨»dF« ‰«uŠ√ WdF w »—_« ⁄uKÐ ∫wÝu_«®

∑¥
hM« uł
¨vKO t_ Ábł ÊU pcË .tu w «ÎbOÝ ÁuÐ√ ÊU .œuÝ_« UÐ√ vMJ¹Ë ¨w³KG²« pU sÐ Âu¦K sÐ ËdLŽ
«bù«Ë WŽU−A« w ô
Î U¦ ÊU bI ¨rUÝ d¹eUÐ WO³FA« dO« w ·ËdF*« Í—uDÝ_« qD³« ¨WFOЗ sÐ qNKN
¨V?M« ·dýË q _« q³½ t?ðdÝ√ sŽ À—ËË ¨œöOLK? ”œU« ÊdI« lKD? w Âu¦K sЫ bË .W?OÝËdH«Ë
s? u¼Ë ¨UÎLOJŠË UγOD?šË «ÎdŽUý t½u sŽ ö
Î C ¨«Îœ«uł «ÎbO?Ý ÊUË ¨WMÝ …dAŽ fLš sЫ u?¼Ë tu œU
s¹dO?¦ …bHŠË ¡ÎUMÐ√ nKšË .Â∂∞∞ WM?Ý tðUË X½UË ¨ö
Î ¹uÞ Âu¦K? sЫ dL=ŽÔ bË ¨l³«  UI?KF*« »U× √
.ËdLŽ sÐ Âu¦K tLÝ«Ë ¨—uNA*« dŽUA« ©wÐU²F«® rNM
 U¹dš√ w tzUMÐ_ w³KG²« Âu¦K sÐ ËdLŽ U¼«b¼√ ¨wU« oK)«Ë lOd« »œ_« s WO Ë hM« q¦1
t?²Ðd& sË ¨qO _« wÐdF« tIKš s tžU Ë tBK²Ý« U¹uÐdð
Î ÎU?−NM Ë√ ¨WÝUOÝ UNO rN rÝ—Ë ¨tðUOŠ
.…UO(« wŠUM v²ý w WK¹uD« tðd³šË ¨WOŽ«u«
vKŽ UFÞUÝ
Î ÎöOœ bFð ¨WLOJŠ W¹uÐdð  UNOłuðË ¨WFO— WOöš√ rO s tOKŽ XKL²ý« U0 ¨WO u«Ë
X?½U? w?²?« r?OI« l ržUM²ð W¾AMð rN²¾AMðË ¨rN³¹cNð vKŽ rN dŠË ¨rNzUMÐ√ WOÐd²Ð WOK¼U'« »dŽ W¹UMŽ
.r¼dBŽ w …bzUÝ

∫wÐœ_« qOKײ«
hM« —UJ √
U0 qLF«Ë ¨¡UG? ù« sŠ vKŽ Á¡UM?Ð√ YŠË ¨tdNÐ UN?O d]– WOH?½ W¾ON²Ð t?²O Ë Âu¦K s?Ы qN²Ý«
sJË ¨Áœ«bł√Ë tzUЬ s? bŠ√ tGK³¹ r U? dLF« s mK?Ð b uN ¨`zUB?½Ë  UNOłuð s r?NO≈ Á«bÝ√
.qUFK …d³ŽË qUGK …dcð p– wË ¨tM „UJ ô Âu²× —b  u*«Ë ¨W¹UN½ qł√ qJ
.dJ« oK)« ŸULł w¼ ¨`zUBM« s WŽuL− ¨…dOB WŽu−  «—U³Ž w ¨Âu¦K sЫ ÷dŽË
Âb ¨tKł√ u½bÐ dFý 5ŠË ¨U¼dË U¼uKŠ UO½b« d³š »d− »√  UNOłuð sLC²ðË ¨UOKF« q¦*«Ë
.rNðUOŠ q³²I w UNÐ «ue²K¹ w ªtzUMÐ_ tЗU& W öš
.WOKIF«Ë WO½b³« Á«u w nF{Ë Âd¼ s tÐU √ U0 dOcð s ¨tÐ U¼√bÐ U q¦0 t²O Ë Âu¦K sЫ r²šË
Ãdð ô w¼Ë ¨wIDM qKð Ë√ VOðdð UNO fO WOzeł WO u« UN²MLCð w²« —UJ_«  ¡UłË *
.UOKF« tK¦Ë wK¼U'« dBF« ·uQ sŽ UNKL− w
tÐ oIײ¹Ë ¨…dJH« tÐ `C²ð w ªwIDM qOKFð …—u w oOÝ wKIŽ qObÐ ≠UγUž -UNM …dJ q X½d²« bË *
.«cJ¼Ë .... ÁƒUMŁ sŠ Á—Uł Âd√ sË ¨ÁËdO]Ž r¼dO]Ž sË ¨Áu³ÒÝ ”UM« V
] Ý sL ¨ŸUMù«
∑µ
hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«
∫wMH« d¹uB²« ≠ôË√
Î
∫p– sË WKOK WOu« w WOMH« —uB«  ¡Uł
.åÊU“ ÁbFÐ w½U¼œò ∫tu w WOMJ*« …—UF²Ýô« -±
.å·uO« ‰öþ X%  u*« dOšò ∫tuIР«bù«Ë WŽU−A« sŽ vM
] -≤
.åÁdý ·U¹ ôËò ∫tuIÐ W)«Ë
] W«cM«Ë 6'« sŽ vM -≥

∫dO³F²« ≠UO½UŁ
Î
∫VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±

W?¹“U?:« ô W?O?I?O?I?(« UNðôub0 ÿUH_« œ«d¹≈ vMF0 ¨wIOI(« dO³F²« vKŽ t²O Ë w Âu¦K sЫ QJð«
¨WOŠuË WKNÝ UNKL− w WO u« ÿUH√  ¡U− ¨…dýU³Ë W×{«Ë WI¹dDÐ tO½UF ¡«œ√Ë ¨Á—UJ√ ‰UB¹ù
.nKJð ôË UNO …—uŽË ô WGzUÝ WKÝ UN³O«dðË

∫W¹d³)«Ë WOzUA½ù« VOUÝ_« ≠≤

¨åwMÐ U¹ò ∫tuI ¨V³×²K oOÝ Íc« ¡«bM« ∫q¦ ¨WOzUA½ù« VOUÝ_« s b¹bFUÐ WO u« XKHŠ
s?J¹ öò ∫tu w wNM«Ë ¨år?JUŠ—√ «uK ò Ë ¨år²A« sŽ «uHò ∫tuI ¨œUý—ù«Ë `BMK d_«Ë
.å¡UHK rJIŠ
¨«uF r²ŁbÒŠ
Ô «–Sò ∫tuI ÊUO³«Ë ŸUMù«Ë `O{u²« qO³Ý vKŽ WOÞdA« qL'« WO u« w  d¦Ë
.å«ËełËQ r²ŁbÒŠ
Ó «–≈Ë

∫WOF¹b³«  UM ;« ≠≥

5?Ð ”U?M'«Ë ¨ån?K?)«Ë œu?«ò Ë åV¹dG«Ë V¹dI«ò 5Ð ‚U?³?DU l?¹b?³?« s? Ê«uQÐ WO u« XOýË
¨r?—U?ł «u?d?√Ëò ∫t?u?I? q?L'«  U¹UN½ ‚UHð« w q¦L²*«Ë ¨nKJ²*« dOž l?−«Ë ¨åV?²F¹Ë VðuŽò
U?2 ªÍd?ŁË »c?Ž w?I?O?Ýu? ŸU?I?¹≈ œU?−?¹≈Ë ¨U?N?½UOÐË —UJ_« Õu{Ë w p– rNÝ√ bË ¨årƒUMŁ s×¹
.ΫdOŁQðË …u —UJ_« V√

∑∂
V¹œ_« WOBý
w²³¼u 5Ð —«b²« w lLł Íc« UNKzU WOBý `ö sŽ W×{«Ë …—u UNKL− w WO u« ÂbIðË
∫W¹d¦« WOBA« Ác¼ UNÐ  eO9 w²«  UL« “dÐ√ s qFË .d¦M«Ë dFA«
.WÐd−²« oLŽË WJM(« -±
.Ê«eðô«Ë WLJ(«Ë qIF« WŠUł— -≤
.ÊU¼d³«Ë W−(UÐ ŸUMù« vKŽ …—bI« -≥
.WK{UH« rOIUÐ wKײ«Ë …√d'«Ë ‚bB« ≠¥
.rNK³I²Ë ¡UMÐ_« W¹UŽ— vKŽ ’d(« ≠µ
.WK¹uD« …d³)«Ë W³¼u*« s lÐUM« eOL*« wÐœ_« ¡UDF« ≠∂

∫WOÐœ√ d¼«u‡þ
∫WOu«
W? öš WO u« q¦9Ë .W?I?Šö?« —u?BF« w Á—uNþ dL²Ý«Ë ¨wK¼U'« dBF« w dNþ wÐœ√ s WO u«
ÎU−C½ …UO(« w WK¹uD« …d³)« t²³√Ë ¨WÐd−²« t²LJŠ√ ÊU½≈ sŽ Ϋd¦½ Ë√ ΫdFý —bB¹ «b¹bÝ
Î Îôu Ë√ ¨W¹dJ
.lL²:« ‰«uŠ√Ë ¨dA³« lzU³DÐ WIOLŽ WdFË ¨dOJH²« w
tÐ vKײ¹ Ê√ wG³M¹ U v≈ ÁœUý—≈Ë tNOłuð ·bNÐ WÐd& q√Ë ¨ÎUMÝ ÀbŠ√ u¼ s v≈ …œUŽ WO u« tłuðË
Â√ ÎU?³?¹d? ‚«d?H?« ÊU?√ ¡«uÝ ¨W³Š_«Ë q¼_« ‚«d bMŽ - ÎU?³Už - Âb?IðË .s??(« „u?K??«Ë fHM« qzUC s
.qł_« u½bÐ ”UŠù« Ë√ ¨‰U%—ô«Ë dH« Ë√ ¨Ã«Ëe« bMŽ WO u« q¦ ¨ÎULz«œ Â√ ÎU²R ¨«bOFÐ
Î
∫ÊUL w¼Ë ¨…UO(« w ÕU−M« vKŽ ’d(«Ë ¨…dOÚG«Ë
Ó ¨V(« l«bÐ ‰UIð U/≈ WOK¼U'« U¹U u«Ë
ÆrN½UÝd Ë√ rNKzU³ œ«d√Ë ¨rNu wM³ s¹dLF*«Ë ¡ULJ(« U¹U Ë ≠±
¨À—U?(« X?M?Ð W?U?√Ë ¨w½«ËbF« l³ ù« Í– ∫q¦ ¡UÐœ√ UNÐ dN²ý« bË ¨¡UMÐú ¡UÐü« U¹U Ë ≠≤
.w³KJ« »UMł sÐ dO¼“Ë
UL? ¨WŽu−*« …dOBI«  «—U?³F«Ë ¨‰U¦_«Ë rJ(« …d¦Ë ¨eO?d²«Ë “U−¹ùUÐ ≠ ÂUŽ tłuÐ≠ U?¹U u« “U²9Ë
.wK¼U'« dBF« w UNÐ b^²ÓF¹Ó wÐdF« ÊU½ù« ÊU w²« WOÐU−¹ù« rOI«Ë ¨UOKF« q¦*« sŽ 5_«Ë ‚œUB« U¼dO³F²Ð “U²9

∑∑
r¹uI²«Ë WAUML«
øt²O Ë Âu¦K sЫ qN²Ý« , ±
øÂu¦K sЫ Í√— w ”UM« l−ý√ s ≤
.p– `{Ë√ ÆY¹b(« »œQР«e²ô« …—Ëd{ v≈ WO u« dOAð ≥
∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ¥

∫©¡UHK rJIŠ sJ¹ ö® …—U³Ž s œuBI*« -√


.—Q¦« cš√ vKŽ —«d ù« -±
.»d(« —«dL²Ý« v≈ …uŽb« -≤
.W uIM dOž WKU ‚uI(« ¡UHO²Ý« l ¨¡Ub« sIŠË `KB« vKŽ Y(« -≥

∫©w½UMŽ Ád√ sJ¹ r s w½U−ý® ∫WOðü« …—U³F« v≈ w½UF*« »d√ -»


.åW{UC bý√ vÐdI« ÍË– rKþËò -±
.Õ«d²Ý« rN« c³½ s -≤
.—c(« vðR¹ tMQ s -≥

∫sŽ ©q³²I d√ s bÐ ôË® tu w dŽUA« vM -Ã


.…dE²M*« W³¹dI« WŠdH« -±
.oI;«  u*« -≤
.dOOG²«Ë œb−²« -≥

∫w dOŁQð UN ÊU WOu« w WŽu− *« …dOBI« qL'« -œ


.w½UF*« ÷uLž -±
ÆWOMH« —uB« …d¦ -≤
.»cŽ wIOÝu rG½ œU−¹≈ -≥
∫WOðü« U¹U u« s qJ Âu¦K sЫ tUÝ Íc« qOKF²« U µ
.r²]A« sŽ «uHJ -√
.rJUŠ—√ «uK -»
.r—Uł «ud√ -Ã
.«ËełËQ r²ŁbŠ «–≈ -œ
øV¹dG« rKþ s V¹dI« «uFM« -‡¼
∑∏
∫t²O Ë w Âu¦K sЫ UNb w²« —UJ_« VÝUMð w²« WHB« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ∂
.WO×DÝË WJJH -à .WKK² dOžË WOzeł -» .WFMIË WOIDM -√
.WuQË WOF«Ë -Ë .WDЫd²Ë W³ðd -‡¼ .WFMI dOžË WOU¦ -œ

∫WOðü« w½UF*« vKŽ W«b«  «—U³F« sŽ WO u« w Y×Ð√ ∑


©WKEMŠ sÐ rNÝ® U?? ³? Ó²??ŽÓ «–≈ v?? Ðd?? I? « «– ¡d? Ô ? ²??F?Ú ? ¹Ë
Ó ?*« V? Ô t?Ô ?ðÓË«b? ^ ? ¹Ó w?? K? Ú¦?? -√
Ó ? Ž ÍœU?? F? « v??K? Ž œd?
©wËd« sЫ® d?? ? ? ?¼b?? ? ? « l?? ? ? zU?? ? ? Ë —U?
Ô ? ? ? ?³? ? ? ?ž «c?? ? ? ¼ U?? N? ? ÔX?? K? ÓX?? ³??ýË Ó d?? ³? ?Ó ÚX?? U??-»
©wFUA«® -Ã
Ôs?? ? ?√ ”U?? M? ?K? ?Ë Ï «—u??Ž Óp?? ^K?? J? ? Ì¡Èd?? « Ó…—u?? Ž t??Ð d?Ú ? c??ð ô Óp??Ô½U?? ? 
U? U½u
Î ¼Ó Óp?C?OGÐ Úi?GÐ√˨U ÎU?u¹ p Ó C?
Ó OGÐ ÓÊu?J?¹ Ê√ vŽ U ÎU?½u¼Ó Óp?³?O³Š V? Ú ³Š√ò ∫©¶® ‰U -œ
©±∂≤µÍcd²« `O× ® .åU ÎUu¹ p³O³Š
Ó ÊuJ¹
Ó Ê√ vŽ
©tOKŽ oH²® .åVCG« bMŽ tH½ pK1 s b¹bA« U/≈ ¨WŽÓdÓBUÐ b¹bA« fOò ∫©¶® ‰U -‡µ
^
∫WOðü« ÎöKF `{Ë√ ∏
.WO u« w U¼dOž s d¦√ wM²³−Ž√ w²« W×OBM« -√
.V¹dG« ‰cÐ v{d¹ Ê√ tÐ q Ô ¹Ó ö ¨V¹dI« ‰– ÊU½ù« qL²Š« Ê≈ -»
Ô L−
.d{U(« UM²Ë w Âu¦K sЫ UNb w²« `zUBM« W¡ö Èb -Ã

∫WOðü« hzUB)« 5Ð s Âu¦K sЫ WO Ë tÐ “U²9 U 5Ð√ π


.‰U¦_«Ë rJ(« …d¦ -√
.WO½UO³« —uB« WK -»
.ŸUMû WOÞdA« qL'« œ«d¹≈ -Ã
.UN²Ð«džË ÿUH_« ÷uLž -œ
.WŽu−*« …dOBI«  «—U³F« -‡¼
.Ÿ—U³« d¹uB²«Ë lÝ«u« ‰UO)« -Ë
.WOLKF«  U×KDB*«Ë ÿUH_« Wœ -“
.w½UF*« w eOd²«Ë …—U³F« w “U−¹ù« -Õ

∑π
∫©qO³ł® tMЫ w u¹ ·UHš sÐ fO b³Ž ‰U ±∞
 −
qÓ ÚŽU rzUEF«
 Ó ŽÔœ «–S t?? Ôu??¹ ©±®»
v≈ XO Ó Ó—U?? „U?? Ð√ Ê≈ qO³ł√
Ô
©≤®
 ]e?? ÔM?? K? ÎW?? M? ?F? Ô p??ð ôË yo?? Š
‰ Ôt??Ó²?? O? ³? Ó ÊS?? Ôt??Úd??√Ó Ón?? O? C? «Ë
.‰ Ú t??²? K? O? X?? O? ³? 0
 ÓQ?? ? Ô¹ r?? Ê≈Ë t?K?¼√ Ôd³?Ú?Ô Ón?O?C?« ]ÊQ?Ð ÚrKŽ«Ë
©¥®
 e?]F«
‰ Ô ÂU?¾?K« s „
Ó ËÚd?ÓÓ¹ ô w
Ú ÁdOžË o¹b ] ©≥®’—«uI«
 BK Ó ŸœË
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« ‰öš s Âu¦K sÐ ËdLŽ WOËË WIÐU «  UOÐ_« 5Ð Ê“«Ë√
«c?¼ w p¹√— U .q?ł_« »d?Ë Âd?N?U?Ð d?O?c?²UÐ ¡UMÐú ¡UÐü« s WNłu*« U¹U u« VKž√ qN²ð -√
øtðbzU UË ø‰öN²Ýô«
øÊU²O u« UN²MLCð w²« WO³K«Ë WOÐU−¹ù« w½UF*« U -»
ULNM q UNUÝ w²« Z−(« 5Ð Ê“«Ë√ .ÊU¼d³«Ë W−(« ¡«bÐ≈Ë ¨qOKF²« vKŽ ÊU²O u«  bL²Ž« -Ã
.s¹dšü« r²ý ÂbŽË ¨nOC« «dù …uŽb« w
.Âu¦K sЫ UNb²Ý« w²« ©r²A«® ‰bÐ ©’—«uI«® WLK dŽUA« Âb²Ý« -œ
øp¹√— w ¡U×¹≈ d¦√ 5²LKJ« Í√

øwK¼U'« dBF« w U¹U u« …d¦ ‰bð ÂöŽ ±±

◊UA½

w? W?²?³?¦?*« ©v?HDB w×З œ«œË® …d UF*« WOMODKH« …dŽUA« WO ËË Âu¦K sÐ ËdLŽ WO Ë 5Ð Ê“«Ë√
ÆWOð«c« …¡«dI«

ÆU½œË »d∫»—U ©±®


Æ·uOC« tMFK¹ ∫‰eMK WMF ©≤®
Æ`O³I« ÂöJ« ∫’—«uI« ©≥®
Æ”UM« ‰e²F¹ Íc« ∫‰eF« ©¥®
∏∞
WOð«c« …¡«dI«

UN²MÐô Â√ W×OB½

Ó ? ? ^K?? ? I? ? ?ð p?? ? ?O? ? ?K? ? ?Ž v?? ? A? ? ?š√


ÊU?? ? “_« V?
w?? ? ? ½U?? ? ? N? ? ? ?ÔðË Íd?? ? ? ]¦?? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ð Ê√ Ô·U?? ? ? š√Ë
W?? ? ?? ? ? ¹d?? ? H? ? ? w?? ? u?? ? ×? ? ?²? ? ?ð Ê√ —«c?? ? ?×? ? ?
Ê«e?? ? ? Š_« l?? ? ? Èd?? ? ? c?? ? ?«Ë ”Q?? ? ? O? ? ? ?K? ? ? 
w?? ?²? ? ×? ? O? ?B? ?½ „U?? ?¼Ë w?? ?²? ? Ðd?? & p?? ?O? ?≈Ë
Ê«Ë√ q?? ? ? ?J? ? ? ? Ϋd?? ? ? ?³? ? ? ?Ž U?? ? ? N? ? ? ?Ð Íc?? ? ? ? ? ? ?
W?Ï ? ? K? ? ?O? ? ?ÝË u?? ? N? ? ? r?? ? K? ? ?F? ? ?U?? ? Ð ÍœËe?? ? ðË
ÊU?? ? ? ÞË_« v?? ? ? L? ? ? Š v?? ? ?Žd?? ? ?ð w?? ? ? Â=ú?? ? ?
…e?
Ï ? ? O? ? ?— u?? ?N? ? o?? ?ÚK?? ? Ô)U?? ? Ð w?? ?×? ? ]K?? ? ? ? ðË
ÊU?? ? ?O? ? ? M? ? ? ³? ? ? « a?? ? ?U?? ? ?ý ÌÕd?? ? ? ¡U?? ? ?M? ? ? ³? ? ? 
ÌW?? ?O? ? K? ? Š
 Óq?? ?C? ? √Ó d?? ?³? ?B?
] ? ?U?? ?Ð w?? ?K? ? L?
] ? ?&Ë
ÊU?? ? d?? ? F? ? ?«Ë V?
= ? ? ?(U?? ? Ð w?? ? ?L? ? ?F? ? ?M? ? ?ð w?? ? 
Íd?? F? A? ð v??²? Š g?? O? ?F? « w?? w??D? ?
] ?³? ðË
ÊU?? ? ? ?? ? ? ? ½ù« b?? ? ? ? ¹ w?? ? ? ? Ó…œU?? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? « Ê√
U?? ? ÐùU?? ?Ð W?? ? 1d?? ?J? ? « f?? ? H? ? ?M? ? « …œU?
Ô ? ? F? ? ÝË
ÊU?? ? ? ? ? ? ?Ž–ù«Ë =‰c?? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ?Ð ô b?? ? ? ? ? ? ?:«Ë
Ì·d?? ? ? B? ? ? ?²? ? ? Ð Íb?? ? ?O?] ? ? ? I? ? ? ²? ? ? ð ÓÊ√ —«c?? ? ?ŠË
ÊU?? ? ?¹œú?? ? Ôp?? ? ?Ú²?? ? ?N?Ó ? ? ?« t?? ? ?O? ? ? d?? ? ?O? ? ? G? ? ? K? ? ?
ÌW?? ? ?O? ? ? Ðd?? ? ?Ž Ìq?? ? ? zU?? ? ? L? ? ? A? ? ? Ð w?? ? ?J? ? ? ?
] ? ? ?9Ë
ÊU?? ? ?²?] ? ? ?H? ? ? « p?? ? ?U?? ? ? L? ? ? ł ÃU?
Ó ? ? ?ð ]q?? ? ?E? ? ? ²? ? ? 

©sODKØÊ«u¹b« ¨vHDB w×З œ«œË®

∏±
wK¼U−« »œ_« ‰uŠ  «¡U{≈ ±∞ ”—b‡‡«

wK¼U'« dFA«  UŽu{u ≠±


WOŽUL²łô« tËdþË dŽUA« …UO( ÊU U0—Ë ¨t{«dž√ XŽuMðË ¨wK¼U'« dBF« w dFA« ÊuM  œbFð
∫r¼bzUB w ¡«dFA« UN ‚dDð w²« ÷«dž_« “dÐ√ sË Æp– w dŁ√

∫WÝUL(«Ë dH« ≠√
¨t?u? VUM0 dH¹ UL ¨tHMÐ dH¹ ULNöš s dŽUA« ÊU bI ¨5² ◊UÐdÐ WÝUL(UÐ dH« j³ðd¹
 dDO ¨5OK¼U'« ¡«dFA« rEF UNŽu{u qGý bË ¨‰U²I«Ë »d(« dFAÐ ÎôUBð« d¦√ WÝUL(« Ê√ dOž
t?¹u?M?ðË ¨r?N?²?O?ÝËd?H?Ð …œU?ý≈ s? r?¼b?zU?B s …bOB uKð œUJð ôË ¨W—Uł WOÝULŠ ÕË— r¼—UFý√ vKŽ
…d?²?M?Ž w?K?¼U?'« d?F?A?« w? ÁU?&ô« «c?¼ q?¦?1 s? “dÐ√ sË ¨»Ëd(« —ULž ÷uš vKŽ rNð—bË rN²ŽU−AÐ
Æw³KG²« Âu¦K sÐ ËdLŽË ¨w³F«

∫n u« ≠»
¨r?N?M?O?Ž√ t?O?K?Ž X?F?Ë U? q? «uH Ë bI ªÊuOK¼U'« ¡«dFA« UNËUMð w²« ÷«dž_« r¼√ s n u« bF¹
¨U?N?{—√Ë U?¼¡U?L?Ý ∫¡«d×B« «uH u ¨W²U Ë WO?] Š W?O?F?O?³?Þ d?¼«uþ s WFÝUA« rN²¹œUÐ w rNÝuH½ jUšË
¨U?N?ðô¬Ë »d?(«Ë ¨‰U?Šd?²?«Ë q?(«Ë ¨—U?¹b?«Ë ‰ö?Þ_U? r?NuŠ s W¾O³« d¼UE «uH ËË ¨UNðU³½Ë UN½«uOŠË
w ÷dG« «c¼ WOL¼√ lË ÆW¹œU³« b¼UA s p– dOžË ¨V×«Ë —UD_«Ë ÕU¹d«Ë ¨bOB«Ë uNK« fU−Ë
Ær¼dFý nOŽUCðË ¨r¼bzUB U¹UMŁ w œd¹ ÊU qÐ ¨WKI² bzUB t «ËœdH¹ r ¡«dFA« ÊS ¨wK¼U'« dFA«

∫Õb*« ≠Ã
rNO rÝuð s2 UN«dý√Ë Èdš_« qzU³I« ÊUOŽ√Ë ¨tu  «œUÝ vKŽ ¡UM¦UÐ t½U wK¼U'« dŽUA« oKÞ√
Êu?F?d?²?¹ ≠w½UOÐc« WGÐUM«Ë vAŽ_U rNM WK ¡UM¦²ÝUÐ≠¡«dFA« rEF ÊUË ¨—«u'« ÂdË …uM«Ë …¡Ëd*«
¨rN »dF« …œUÝ s bOÝ
= t¹b¹ qOL−Ð ·«d²Ž« œd− `¹b*« w r¼bzUB X½UJ ªrN×z«b0 VJ²« sŽ
Æ…ezU' —UE²½« Ë√ ¨¡UDF VKÞ UNO sJ¹ rË ¨rNKzU³I Ë√

∏≤
∫¡UŁd« ≠œ
t¹uM²«Ë¨t«dH WŽuK« sŽ dO³F²«Ë ¨tMOÐQðË bOIH« »b½ tŽu{u ¨wK¼U'« dFA« ÷«dž√ s ÷dž u¼Ë
¨wcN«
Ò V¹ƒ– uÐ√ ∫dBF« «c¼ w ¡UŁdUÐ dN²ý« s2Ë ¨öO²
Î ÊU Ê≈ Á—Q¦Ð cš_« v≈ …uŽb«Ë ¨tKzULýË tðUHBÐ
Æ¡UM)«Ë ¨WFOЗ sÐ bO³Ë

∫¡U−N« ≠‡¼
q tðUŽu{u XKLý bË ¨qzU³I« 5Ð »Ëd(«Ë  «Ë«bF« …d¦J WOK¼U'« ¡«dFý 5Ð dA²½«Ë ¡U−N« Ÿ«–
¡«b?Ž√Ë t?u?B?š n?B?¹ d?ŽU?A?« ÊU?J? ¨U¼UM³²¹Ë UNÐ sR¹ wK¼U'« lL²:« ÊU w²« WFOd« q¦*« iUM¹ U
U2 p– dOžË ¨VM«Ë q _« WŽU{ËË ¨ÊQA« WP{Ë ¨ÂRK«Ë ¨W)«Ë ¨—bG«Ë ¨q³«Ë ¨6'UÐ t²KO³
Æ…¡Ëd*«Ë ·dAUÐ ”UM« 5Ð ·dF¹ Ê√ vKŽ ÎULz«œ ’d×¹ Íc« wÐdF« fH½ vKŽ b¹bý lË t ÊU

∫‰eG« ≠Ë
¡«d?F?A?« ל w?²?« W¹bOKI²«  UbI*« w tM dO¦ ¡UłË ¨wK¼U'« dFA« w WFÝ«Ë WŠU ‰eG« q²Š«
Êe?×?¹Ë ¨U?NöÞ√ vKŽ nIO ¨UNÐ tUO¼Ë …√dLK tÒ³?Š s?Ž d?ŽU?A« d³F¹ tOË Ær¼bzUB UNÐ «uKN²¹ Ê√ vKŽ
UNðœU bL²ð —u w …√d*« sÝU× nB¹ wÒŠ ‰ež ≠VUG« w≠ u¼Ë ÆUNF tðU¹d– v≈ s×¹Ë ¨UN«dH
ÆWOK¼U'« W¾O³« s UN½«u√Ë vË_«

∫WLJ(« ≠“
¨`ł«— qIŽ sŽ nAð w¼Ë ¨”UŠù« WœË ¨…dDH« ¡UHB Èb wK¼U'« dFA« w WLJ(«  ¡Uł
d?ŽU?A?« U?N?O? l?C?¹ ¨f?HM«Ë …UO(« w  öQðË  «dE½ q¦9 UN½√ UL ¨ÃU²M²Ýô«Ë W½“«u*« vKŽ WIzU …—bË
Æœd:« wHKH« qQ²«Ë i;« dJH« sŽ ΫbOFÐ tð«d³šË tЗU& W öš
v?L?K?Ý w?Ð√ sÐ dO¼“Ë ¨…b³Ž sÐ WLIKŽË ¨d−Š sÐ ”ËQ rJ(« s —U¦ùUÐ ¡«dFA« iFÐ ·dŽ bË
ÆUN{«dž√ s UOz—
Î ÎU{dž t²IKF w WLJ(« s qFł Íc«

wK¼U'« dFA« w WOMH« hzUB)« ≠≤


∫WU _« ≠√
¨WU _UÐ UNH Ë sJ1 w²« WKL²J*« WOMH« …—uB« WŁË—u*« WOMH« U¼bOUI²Ð WOK¼U'« WOÐdF« …bOBI« bFð
¨W?OMH« U¼d UMŽË UNðUuI UN XKL²«Ë ¨XÐU¦« ÍbOKI²« UNKJý 5OK¼U'« ¡«dFA« Íb¹√ vKŽ  cš√ bI
v?≈ q?I?²?M?¹ r?Ł ¨¡«d?×?B?« w? t?²?K?Š— n Ë v≈ dŽUA« UNM Ãd¹ ¨WOež Ë√ WOKKÞ WbI0 …œUŽ √b³ð YOŠ
∏≥
≠ ÎU?½U?O?Š√≠ U?N?½u?L?²??¹ ¡«d?FA« iFÐ ÊU Ê≈Ë ¨…bOBI« wN²Mð tÐË ¨¡U−N«Ë dH«Ë Õb*U fOzd« t{dž
ÆWLJ(« s  UOÐQÐ
U?NM XOÐ q Ê√Ë ¨WOHOQð …bŠË UNO fO …bOBI« Ê√ WK¼Ë ‰Ë_ Ëb³¹ b ¨ UŽu{u*« Ác¼ œbFð lË
r¾²Kð WOŽu{u …bŠË w UNCFÐ v≈ U¼bA¹ ÎUDOš UNMOÐ b−¹ Ê√ ÂbF¹ ô ∆—UI« Ê√ dOž ¨WKI² …bŠË qJA¹
Æb¹d ržUMðË ¨eO2 o½ w UNO½UF —ËU−²ðË ¨U¼ƒ«eł√ UNÐ

∫wMH« ‚bB«Ë Õu{u« ≠»


Ë√ n?K?J?ð U?N?O? f?O? ¨‰ËU?M?²?« W?³¹d ¨W×{«Ë  ¡U− ¨W¹dFA« rNO½UF vKŽ 5OK¼U'« …UOŠ XJF½«
vMF ^f1 œUJ¹ ö ¨ÎUŽd UNMOÐ qIM²¹ dŽUA« ÊU bI ¨…bŠ«u« …bOBI« w w½UF*« Ác¼ œbFð lË ¨÷uLž
hKð sŠË ¨d¹Ë WÝöÐ ¡«dFA« WO³Už bMŽ Íd& WOKLF« Ác¼ X½UË ¨q−Ž vKŽ ÁdOž v≈ td²¹ v²Š
Æl¹d« ‰uײ«Ë ¨W¾łUH*« WKIMUÐ ∆—UI« dFA¹ Ê√ ÊËœ
¨»c?J?¹ r? d?ŽU?A« Õb «–S ¨lzUu« qO−ð w W½U_«Ë ¨dO³F²« w ‚bB« ∫Õu{u« d¼UE sË
∫‰U 5Š dŽUA« tMŽ d³Ž U u¼Ë ¨mU³¹ r n Ë «–≈Ë ¨ŸcI¹ r U−¼ «–≈Ë
U?? b?? ≠Ôt?? Óðb?? A? ?½√ «–≈ ≠ ‰U?? I? ¹ ÏX?? O? Ð Ôt?? ? ?ÔK?? ? ?zU?? ? ? X?? ? ½√ X?? ? O? ? ?Ð ‚b?? ? √ Ê≈Ë
∫WOzUMG« ≠Ã
tðU¹«bÐ cM dFA« j³ð—« bË ¨tOÝUŠ√Ë tHÞ«uŽË dŽUA«  «– sŽ d³F¹ ¨wzUMž dFý tKL− w wK¼U'« dFA«
¨tÐ ÊËb×¹ ÊuOK¼U'« ÊU¨w³FA« ¡UMG« s Ÿu½ u¼Ë ¨qÐù« ¡«bŠ …dJ³*« Á—u s ÊUË ¨œUA½ù«Ë ¡UMGUÐ vË_«
w t²O?³¦ðË ¨dFA« kHŠ vKŽ ¡UMG« bŽUÝ bË ¨—UHI«Ë wUOH« 5Ð rNKIMðË r¼—UHÝ√ w WOŽULł …—uBÐ t½Ëœœd¹Ë
ÆtËcðË tÐ ŸU²L²Ýö 5FU« »cł w dO³J« Á—Ëœ sŽ ö
Î C «c¼ ¨qzU³I« 5Ð tË«bð WŽdÝË ¨…d«c«

∫WKOš_« WÞUÐË d¹uB²« WOŠ


] ≠œ
tN³A¹Ë tKŁU1 U0 t½d ô≈ ÎU¾Oý nB¹ rK ¨tÐ WDO;« t²¾OÐË ÍœU*« t*UŽ s Á—u wK¼U'« dŽUA« vI²Ý«
WOŠ
] …œU ULNOK w tO³A²« …œU X½UË Æ…—UF²Ýô«Ë tO³A²« vKŽ ÁœUL²Ž« ÊU UM¼ sË ¨w(«
Ò tF«Ë s
v?≈ ÃU?²% WOKIŽ  UNO³Að U½błË ULÒK?Ë ¨…U?O(« d UMŽË WOFO³D« d¼UE*« s tOKŽ ÍuDMð UË ¨¡«d×B« s
¨—uB²« WœU UNMJ ¨…dO¹ W³¹d UNKL− w —uB«  ¡Uł «cNË ÆdJH« …U½UF Ë√ qIF« ‰ULŽ≈ s ¡wý
ÆqO UH²«Ë  UOze'UÐ W¹UMF«Ë ¨l¹dH²«Ë œ«dD²Ýö `{«Ë qO l ¨¡«œ_« WIOœ

∏¥
∫WLJ;« W¹uGK« WžUOB« ≠ ‡¼
W?d?«Ë W?UH«Ë W«e'« 5Ð lL& WO«— WOÐœ√ t²GË ¨VO«d²« 5² WžUOB« rJ× dFý wK¼U'« dFA«
l?O?A?ð b?Ë Æ—«c?²Žô«Ë ‰eG« l{u w WKNÝ WIO— ¨dH«Ë `¹b*« l{u w W¹u Weł wN ¨WuN«Ë
Ϋ¡eł ÊS p– lË ¨…UO(« …uË gOF« W½uAš p– œdË
^ ¨bzUBI« iFÐ w WMA)« W³¹dG« ÿUH_« iFÐ
«–S ¨UM²M√ vKŽ ÿUH_« Ác¼ Ê«—Ëœ WKË ¨rNMOÐË UMMOÐ bNF« ‰uD lł«— …—uŽu« ÁcNÐ ”UŠù« s «dO³
Î
ÆWuQË W¹œUŽ X׳ √ UMðUOŠ w U¼UMb²Ý«Ë ¨rłUF*« s U¼UMdŽ U
¨t?ðdDË t²N¹bÐ vKŽ tÐuKÝ√Ë ÁdO³Fð w bL²F¹ dŽUA« ÊU –≈ ªŸu³D dFý tKL− w wK¼U'« dFA«Ë
r?¼b?zUB XdŽË ¨UN×OIMðË r¼—UFý√ b¹u−²Ð vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ q¦ ¡«dFA« iFÐ wMŽ bI ¨p– lË
ÆUNO½UFË UN³O«dðË UNþUH√ w dEM« W«œ≈Ë ¨UNO rNKQð ‰uD  UOu(UÐ

wK¼U'« dBF« w d¦M«


¨w
Ò M d¦½ s ÁËRA?½√ UË ¨dFý s ÁuLEÓ½Ó U ¨w Ò K¼U'« dBF« w »dF« Èb w
Ò KIF« w
= dÒ« vKŽ WÎôœ wHJ¹
se« bÔFÐË ¨W¹«Ëd?ÒUÐ tKÔUMðË ¨…d«c« w tEHŠ WÔÐu?F ∫p– V
Ó ³Ý q
Ò FË ¨qOK r¼d¦½ s U?MO≈ q Ë U ÊÒ√ dÓOž
 «Ë ¨‰ÔU¦_«Ë ¨U¹U u«Ë ¨WÐUD)« ∫w¼ UNÐ «uL²¼« w²« W¹d¦M« ÊuMH« dÔ¦√Ë ÆtM¹ËbðË tzUA½≈ X
ÆrJÓ(  Ë 5Ð

∫WÐUD)«
…—U?¦?²?Ý«Ë ¨rNO dOŁQ²« ·bNÐ ª5FL²*« s Ì—u?NLł w WNUA
Î V?
Ô O?D)« tOIK¹Ô w½U
Ò Íd?
Ò ¦½ s W³D)«
Ô
¨UN½uLC
Ó Ò ×ðÔ ÌW³ÝUM s W?³DK bÒÐÔ ôË ÆWœ√Ë Ì—U?J√ s ≠ t²³DÔš w ≠ Áœ—u?
œÔb? Ô ¹ U0 rNŽUM≈Ë ¨rNHÞ«uŽ
ÆUNO≈ ŸUL²Ýö ”UM« T
Ô ONðË 
Ò ¨UNzUI≈ v≈ VOD)« eÔH%Ë
U¼dŁP0 bOA
Ô ¹Ë
Ô ¨UNMŽ l«b
Ô ¹Ô ¨VODš s d¦√ Ë√ ¨VODš
Ï ÌWKO³ qJ ÊUJ ¨WOK¼U'« w WÐUD)«  d¼œ“«
¨r?O9 ÔW?K?O?³? ∫U?¼dNý√Ë ¨Ê«bO*« «c¼ w U¼dOž XKÓC?Ë ¨UNÔ½Q?ý ö?Ž b? qzU³I« s ΫœbŽ Ê√ Òô≈ ¨U?¼œU−√Ë
Æ…bŽUÝ sÐ f
Ò Ô UN³ODšË ¨œU¹≈ WKO³Ë ¨wHO sÐ r¦√ UN³ODšË
WÐUD)«Ë Òô≈ ¨»dF« …œUÝ s bOÝ
Ò r$
Ô lHð—« ULÒKË ¨WOK¼U'« w »dF« bMŽ WFO— W½UJ0 VOD)«
Ô l²9Ë
Ò
Âu?¦?K? s?Ð ËdLŽ ∫q¦ ¨dFA«Ë W?ÐU?D)« 5Ð lLł s
Ú Ó ¡U?³?D?)« sË ÆÁU¹U−Ý s WÏO?Ò −?ÝË ¨tðUH s ÏW?H
Æw³KG²«
¨rNð«dšUHË Ô rNð«dUMÔ w »dF«
Ô UNb²Ý« bI ¨…b¹bŽ ÎU{«dž√ wK¼U'« dBF« w ÔWÐUD)« XbN²Ý«
5?ÐQ?²« wË ¨¡Ub«
Ò s?IŠË rK?Ò « v?≈ …u?Žb?« wË ¨¡«bŽ_« ‰U² vKŽ =Y?(« w?Ë ¨œU?ý—ù«Ë `BM« wË
ÆWOŽUL²łô«
Ò rNðU³ÝUM wË ¨WOM¹b«
Ò rNLÝ«u wË ¨¡«eF«Ë
∏µ
∫WOK¼U'«
Ò WÐUDK Öu/

ÔÊ«dOł r²½√ ¨g¹dÔ dAF


Ó U¹ ÆÆÆò «d(« tK« XOÐ —«Ë“
Ò Â«d≈ vKŽ UA¹d
Î ÒY×¹ ·UM b³Ž sÐ rýU¼ W³Dš
¨Á—Uł s —Uł
Ï kHŠ U ÓsŠ√ rJM ÓkHŠË ¨qOŽULÝ≈ wMÐ ÓÊËœ Á—«u−Ð rJÒBšË ¨t²¹ôuÐ rJÔd√
Ó ¨ˇ« XOÐ
ÔqL×¹Ó Ï‰U? w ÊU u ¨WOÒM³«
Ó Ác¼ »
= —Óu?
Ó ÆbKÐ q s «Îd³
Ú Ôž U¦FÚý
Ô r?
Ú J½uðQ¹ rN½S ªt²OÐ —«
Ó ËÒÔ“Ë ¨tÓH?O{ «udQ
qšb¹ rË ¨rKEÐ cÓšR¹Ô rË ¨rÏŠ— tO lDIÚ ¹Ô r U ¨töŠË wU V  OÞ
Ò s ÃÏ d w½≈ ô√ ÆÁuLJÔ²OÚÓHJÓ p–
Ó
tU s rJM qł— Ãd¹Ô Òô√ XO³« «c¼ Wd×Ð
Ô rJQÝ√Ë ÆqF p– q¦ qFH¹ Ê√ rJM ¡Uý sL Æ«dŠ tO
ÆåVB²G¹Ô rË ¨rŠ— tO lDI
Ú ¹Ô rË ¨ULKþ cšR
Ú ¹Ô r ¨U³OÞ
= Òô≈ rN²½uFË ¨ˇ« XOÐ —«Ò W«dJ
 Ë“

∫‰U¦_«
w qO q¦*«
Ó Ê≈ Ò Í√ ªtKł_ ÓqO Íc« ‰U×Ð ¨tO ÓqO Íc« ‰UŠ
 t?Ô O³Að tM bBI¹Ô ¨ełu dzUÝ
Ï Ï‰u q¦*«
Ì
ÆWNÐUAÔ WUŠ = w t½Ëœœd
q Ò ¹Ô «ËcšQ ¨t ÎU½Uײݫ ”UM« 5Ð ‰uI« «c¼ —UÝ rŁ ¨U WŁœUŠ
UN½«—Ëœ …d?¦Ë ¨U¼“U−¹≈ rJ
 ×Ð
Ô ¨WOK _«
Ò UNð—u vKŽ WOK¼U'«
Ò s UMO≈ XK Ë w²« Ô‰U¦_« XEUŠË
ÆUNu V³Ý XMOÐÒ  U¹UJ×Ð Êd²« U¼d¦√Ë
Ô ÆWM_« vKŽ
w? U?N½ub²¹ «u½U U Ϋd?O¦˨rNðUOŠ ÊËRý
 r?EFÔ w ‰U?¦_« »d{ s WOK¼U'«
Ò w »d?
Ô F« d¦√Ë
Ó
∫rNÔu W¹d¦M«
Ò ‰U¦_« sË Ær¼U¹U ËË rN³Dš
Ô
Æ U U „—«bð WUײݫ w »dC¹Ô ∫‰cÓF«
Ó nO«
Ô o³Ý
ÆsO_« dOž
Ó wu
Ò ¹Ô sL »dC¹Ô ∫rKþ Vzc«
Ó vŽd²Ý« s
Ì ¡UL«
ÆWDO×«Ë Âe×UÐ cš_« w »dC¹Ô ∫fOÓÚ√Ó ¡ULÐ Ó œdð Ê√
Ætö …d¦ W−O²½
Ó ÁRDš d¦J¹
Ô sLÚ »dC
Ô ¹Ô ∫—«c¼ù« ÊuJ¹ —U¦ù« l

∫rJ(«
UNÐ d1 
Ò w²« »—U−²« W ö
Ó š
Ô ÊuJðË ÆWIOLŽ WO½U½≈
Ò Ì…d³š sŽ “U−¹SÐ
Ì dÔ³F¹
Ò Íc« bU)«
Ô Ô‰uI« w¼ WLJ(«
Ô
Æd¦M« Ë√ dFA« w WLJ(«
Ô wðQðË Æ…UO(« w tðU½UF s tLKF²¹ U …dLŁË
Ó ¨ÊU½ù«
t²O Ë
Ò w Âu¦K sÐ ËdLŽ ‰uI ¨r¼U¹U ËË rN³Dš w rJ(«
Ó ÊËbÔA×¹ U ΫdO¦ WOK¼U'« ¡U³Dš
Ô ÊUË
s?Ð r¦√ ‰uË ªåVCG« bMŽ t W?ӹ˗
Ò ô s?L?O? dOš ôòË åtHM —UG¹ UL ÁdOG —UG¹Ó ô s?LO dOš ôò ∫tOM³
s »cŽ√
Ô rKÚ(« Ÿd?Úł
Ó vKŽ d?Ô ³B«òË ålLD« ‚Ëd?Ð X% ‰Ułd« Ÿ—U?
Ô Bò ∫ÁU¹U ËË t³Dš iFÐ w w?
Ò HO
Ó
ÆåW«bM« dLŁ wMł
Ú

∏∂
wK¼U'« d¦M« w WOMH« hzUB)«
UNŠu{ËË w½UF*« WU√ ≠±
WOÐdF« …¡Ëd?
Ô *« UNOCðdð w²« ¨WOŽUL²łô« rOI«Ë ¨WOIKÔ)« qzUCH« s …ÏbL²
Ò Ô w?
Ò K¼U'« d¦M« w w½UF*«
Ò W?ÓK? vKŽ ÒY?% Âu?¦?K sÐ ËdLŽ WÔO?Ò u Æw?
r?²ÒA?« s?Ž v?NMðË ÆÆÆ —U'« «d?≈Ë ¨rŠd« Ò K?¼U?'« dBF« w
Æ«d(« ˇ« XOÐ —«Ë“ «dù ‰U*« lLł v≈ uŽbð ·UM b³Ž sÐ rýU¼ W³DšË ÆÆÆ rKE«Ë
 ¡U− ¨dÞU)« uHŽ »dF« WM√ vKŽ oKDMðË
Ô ¨WœU WHÞUŽ sŽ —bBð
Ô wK¼U'«
Ò d¦M« w w½UF*« X½UË
ÆWGU³ ôË UNO Ó÷uLž ô ¨W×{«Ë WDOÐ
Î ≠ VUG« w ≠

‰U¦_«Ë rJ(« …d¦ ≠≤


rNЗU& sŽ d³Fð
Ò X½U w²« ¨‰U¦_«Ë rJ(« s ΫbAŠ UNO b−¹ ¨r¼U¹U ËË 5OK¼U'« VDš √dI¹ ÚsÓ
Æ…UO(« Ác¼ ÓWÞUÐ ÎWDOÐ  ¡Uł «c ªrNðUOŠ w
pÝULÒ n?F{Ë ¨tO½UF iFÐ —«dJð w ÎU³³Ý ÊU ¨Íd¦M« Òh?M« w ‰U¦_«Ë rJ(« s bA(«
Ô ²« Ô «c¼Ë
ÆÁ—UJ√ 5Ð rŠö
Ô ²«Ë
Ò

WžUOB« w nÒKJ²« sŽ bF³«Ë


Ô dO³F²« ¡UH
Ô ≠≥
ÊuJ¹ b wK¼U'« d¦M« Ô»uKÝ√Ë ÆWžUOB« ‰ULłË ¨ÿUH_« W«ełË ¨qL'« dBIÐ ÒwK¼U'« d¦M« nBð«
Ò Òs?JË ¨ÎU?Žu?−?? Êu?J¹ bË ¨·UM b³Ž sÐ rýU¼ W³Dš »u?KÝQ ¨Îö?Ýd
…d?D?H?« l? r−M¹ tO l−«
ô s ”UM« sËò ∫Âu¦K sÐ ËdLŽ WO Ë w tOKŽ WK¦_« sË ÆnÒKJ²« ôË lÓMB²«
Ò Ô·dFð ô w²« ¨W¹Ëb³«
ÆåÁdÒÐ s dOš tÔuIŽË ¨Á—ÒÓœ s ÏdOš ÁRJÚÔ³ ¨ÁÒdý ·UÔ¹ ôË ¨ÁÔdOš vłd¹Ô

WÒOMH« —uB« WÒK ≠¥


ÔqO1 ÊU w?
Ò Ðd?F« Ê_ ªWKOK UNMJË ¨…d³?Ò F?*«  U¹UMJ« Ë√ ¨WKOL'«  UNO³A²« s wK¼U'« d?Ô ¦M« uK¹ ô
w²« WO?
Ò (« W¾O³« s bL²
Ò Ô wK¼U'«
Ò d¦M?Ò « w  U¹UMË  UNO³Að s œ—Ë
Ó U?Ë ÆÁ—UJ√ ÷dŽ w d¹dI²« v≈
Æå`¹dB«
Ò 6K«
Ô  d«
…užÒ X%òË åfO√ Ì¡U0 ¡U*« œdð Ê√ò ∫‰U¦_« w rNuI ¨»dFUÐ jO×ðÔ

∏∑
r¹uI²«Ë WAUML«

.ÊuOK¼U'« ¡«dFA« UNMŽ d³Ž


Ò w²« n u«  UŽu{u sOÐÒ√Ô ±
∫WOðü« s œuBI*« `{Ë√ ≤
.d¹uB²« WOŠ
Ò -» .WOK¼U'« …bOBI«  UuI
Ò w WU _« -√
.wK¼U'« dFA« w ¡UŁd« dFý 5UCË `¹b*« dFý 5UC 5Ð Ê“«Ë√Ô ≥
∫wðQ¹ ULO W×O×B« dOž …—U³F« s W×O×B« …—U³F« eO
Ò √Ô ¥
.wŠ
Ò ‰ež - VUG« w - wK¼U'« ‰eG« -√
.dH« w WIO— WKNÝ ¨—«c²Žô« w WL Weł wK¼U'« dFA« WG -»
.WOK¼U'« WO u«Ë
Ò W³D)« w ‰U¦_«Ë rJ(« d¦Jð -Ã
.UN½uLCË UNŽu{u œÒb% W³ÝUM s W³DK bÒÔÐ ô -œ
.WIOLŽ WO½U½≈ WÐd& W öš sŽ q¦*« d³F¹
Ò -‡¼
.WGU³ ôË UNO ÷uLž ô W×{«Ë WDOÐ wK¼U'« d¦M« w½UF -Ë
.Ÿu− - VUG« w - wK¼U'« d¦M« -“
∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š√ µ
∫Ád¦½Ë ÁdFý wK¼U'« »œ_« w w½UF*« -√
.wK¼U'« dBF« w …bzU« WOŽUL²łô«Ë WOIK)« qzUCH« s …bL² -±
.ÍdJ bNł sŽ —bBð ô WO×DÝ -≤
.UNMŽ d³Fð
Ò w²« VO«d²«Ë ÿUH_« …—uŽË W−O²½ WCUž -≥
∫t½_ ªwzUMž dFý wK¼U'« dFA« -»
.WOK¼U'« w ¡UMG«Ë uNK« fU− n Ë -≤ .WOK¼U'« w WOŽUL²łô« …UO(« l«Ë —u
Ò -±
.WOð«c« dŽUA« nÞ«uŽ sŽ d³Ž
Ò -≥
∫wK¼U'« dFA« w  UNO³A²« -Ã
.W¹Ë«d×B« WFO³D« s WLNK² WOŠ
Ò -≤ .WOK¼U'« W¾O³« —uBð
Ò ô WHKJ²
Ò -±
.W¹dJ …U½UF ‰uÞ bFÐ —bBð WOKIŽ -≥
∫WOK¼U'« w WÝUL(« ¡«dFý dNý√ s -œ
.w³F«
Ò …d²MŽ -≥ .vAŽ_« -≤ .vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ -±

∏∏
∫Íc« dú å`¹dB« 6K« …užd« X%ò ∫q¦*« «c¼ »dC¹Ô -‡¼
.tIOI% —ÔcF
Ò ²Ó¹Ô .-≥ UNzUHš bFÐ t²IOIŠ dNEð -≤ .WIOI(« ‰uN− vI³¹ -±
∫sŽ —bBð Ád¦½Ë ÁdFý ∫wK¼U'« »œ_« w WLJ(« -Ë
.wKIF« bJ«Ë
Ò wHKH« dJH« -≤ .…UO(« w tðd³šË wK¼U'« »—U& -±
.WO½U½ù« fHM« w oOLF« qQ²« -≥
∫åΫd³ž U¦FÔý rJ½uðQ¹ rN½Sò ∫s bBI¹Ô -“
.¡UŽbUÐ rNð«u √ XFHð—« bË ÊËdC×¹ -≤ .rN¼ułË dO)« dzUAÐ XKŽ bË rJ½uðQ¹ -±
.rN¼ułË —U³G« öŽË ¨rNÝ˃— dFý að« bË rJ½uðQ¹ -≥
∫åÁuLJ²OHJ p– qL×¹ ‰U w ÊU uò s bBI¹ -Õ
.rJÐ X¦G²Ýô wMOHJ¹ ô ‰U w ÊU u -≤ .rJOKŽ t²IH½_ rJOHJ¹ ‰U Íb
Ò ÊU u -±
.rJðbŽU ÊËœ pcÐ XLI ˇ« XOÐ —«Ë“
Ò Â«dù wHJ¹ ‰U w ÊU u -≥
Ò Ê√ ·UM b³Ž sÐ rýU¼ W³Dš UMLKFð -◊
∫WKO³I« bOÝ
.t²OŽ—
Ò tÐ Íb²I² dO)« qLŽ w tHMÐ √b³¹ -≤ .UN«u√ VK¹Ë t²OŽ—
Ò rKE¹ -±
.t²OŽ—
Ò vKŽ t«u√ oHM¹ -≥
∫·UM b³Ž sÐ rýU¼ W³D) w²Ý«—œ ¡u{ w ∂
.WOzd« —UJ_« Z²M²Ý√ -» .W³D)« W³ÝUM sOÐÒ√Ô -√
.«d(« ˇ« XOÐ —«ÒË“ «dù lL−Ô¹ Íc« ‰U*«  UH sOÐÒ√Ô -Ã
.rJ(«Ë ¨‰U¦_«Ë ¨WÐUD)« ∫WOK¼U'« w W¹d¦M« ÊuMH« s ∑
.W³D)« ·dŽ
Ò √Ô -√
.WOK¼U'« WÐUD)« UNMŽ  d³Ž Ò √Ô -»
Ò w²«  UŽu{u*« œbŽ
.q¦*« s WLJ(« eÔO
Ò √Ô -Ã

∫wðQ¹ U qKŽ√
= ∏
.5OK¼U'« dFý vKŽ WÝUL(« Ÿu{u W³Kž -√
.WOK¼U'« w wÐdF« fH½ vKŽ b¹bý lË ¡U−N« dFA -»
.WOK _« UNð—u vKŽ UM²K Ë w²« WOK¼U'« ‰U¦_« WEU× -Ã
.wK¼U'« d¦M« w WOMH« —uB« WK -œ

∏π
wK¼U−« dBF« w bIM« ±± ”—b‡‡«
å·dB²Ðò nO{ wuý œÆ√

wÐœ_« bIM« ÂuNH


o˨WOM WLO s UN U d¹bIðË ¨UNKOK%Ë WOÐœ_« ’uBM« WÝ«—œ ∫ u¼ t n¹dFð jÐ√ w wÐœ_« bIM«
UNb²Ý« bI p– q³ U√ ¨wÝU³F« dBF« cM ô≈ wŠöD ô« vMF*« «c¼ bIM« WLK cšQð rË Æ…œb× dO¹UF
b?O?'« 5?Ð e?O?O?L?²?K? Êu?¦?ŠU?³?« U?¼—U?F²Ý« rNMË ¨dO½U½b«Ë r¼«—b« s nz«e« s `O×B« eOO9 w W—UOB«
u?¼Ë ¨w?Ðœ_« b?I?M?« W?I?Šô …d?²? w WOKLF« Ác¼ XOLÝË ¨WOÐœ_« ’uBM« s `O³I«Ë qOL'«Ë ¨¡Íœd«Ë
Æ…bU)« t uB½Ë WFOd« tł–U/ v≈ Á¡«d tłu¹Ë ¨tKK×¹Ë tÝ—bO ¨WHK²<« Á—uBŽ w »œ_« V«u¹ ©s®
Êu?M?F¹ UL ¨ rNð«—U³FÐ ÊuMF¹ ¡UÐœ_« q¦ rN ¨ WOM W'UF tO r¼—UJ√ Êu'UF¹ tÐU× √ Ê_ ªÎUM wŽœ U/≈Ë
ÆÊË—dI¹Ë ÊuuI¹ U0 ∆—UI« lM²I¹ v²Š rNO½UF0

wÐœ_« bIM« …QA½


v?²?Š ¨ WK¹uÞ ÎU?³?I?Š p?– v?K?Ž q?þË ¨W?OK¼U'« w ¡«dFA« 5Ð ≠VKž_« rŽ_« w ≠ wÐœ_« bIM« QA½
dFA« WŽUM w vË_« tðUbI k×K½ Ê√ lOD²½Ë ¨tu √Ë ÁbŽ«u UNF XF{u ¨ WOÐdF« ÂuKŽ XF{Ë
f?U?:«Ë ‚«u?Ý_« w? ÁœUA½ù lL²¹ Íc« —uNL'« WUL²Ýô ÁdFý b¹u−²Ð vMF¹ dŽUA« ÊU –≈ ªwK¼U'«
ÆWUF« qU;«Ë
5ŠË ¨qOł bFÐ öOł Áb¹u&Ë Ád¹uDð w «uÐ√œ bË ¨W³³;« rN²ŽUM Ë »dF« s wK¼U'« dFA« ÊUË
r?N?ðU?O?Š l? r?¾?²?K?ð w²« …dEM« pKð tO «ËdE½Ë ¨tÐ «uMGðË ¨ÁuËcðË tÐ «uM² ¨WOMH« tð—u XKL²«Ë ZC½
ÂUJŠ√Ë ¨…ełu  «—U³Ž w ¨ «u׳I²Ý« U* rN½U−N²Ý«Ë ¨tM «ËœU−²Ý« U* rN½Uײݫ «uMKŽQ ¨ rN²FO³ÞË
W?F?O³Þ w¼ Ác¼Ë ÆqOKײ«Ë WÝ«—b«Ë Y׳« w oLFð ÊËœ¨cšQ*« »dË ¨WÞU³« dŁ√ UNO `LK½ ¨WF¹dÝ
ÆUNðUbIË U¼dO«uÐ w ¡UOý_«

π∞
wK¼U'« dBF« w bIM« hzUBš
 ULÝ ·dF²½ Ê√ WOK¼U'« w ¡«dFA« iFÐ WM√ vKŽ UM²K Ë w²« W¹bIM«  UEŠö*« ‰öš s lOD²½
¡«—ü« 5Ð sL ¨ w½UF*UÐ Ë√ ÿUH_UÐ UNM oKFð U ¡«uÝ tBzUBšË t×ö r¼√ “d³½Ë ¨dBF« p– w bIM«
∫UM²K Ë w²« ÂUJŠ_«Ë
r?
] √ bË ¨ ÁbzUB ÈbŠ≈ bAM¹ fKŽ sÐ VO*« v≈ ≠ÎUöž ‰«e¹ ô u¼Ë ≠lL²Ý«
Ó b³F« sÐ WÓÓdÓÓÞ Ê√ ≠±
∫ÎözU ÁdOFÐ n uÐ UNO
©≤® ©±®
] FO]B« tOKŽ ÃUMÐ
ÂbÓJÚÔ WÔ¹d? Ì Á—UC²Š« bMŽ rN«
] vÝUMð√ bË
Æ©qL'« ‚uM²Ý« ® ∫…—uNA*« tð—U³Ž WdÞ ‰UI ¨sNUMŽ√ w ÊuJ𠨉UL'UÐ ô ‚uMUÐ W Uš WLÝ WÔ¹]dFOÚB
] «Ë
 UdŠ 5Ð WHU<« ∫¡«uù«Ë ¨ÁdFý w ©ÍuIÚ¹®
Ô ÊU t½√ s w½UOÐc« WGÐUM« sŽ ÈËd¹ U p– sË ≠≤
∫tu w wKð— W¹—U' «uUË ¨tOKŽ p– UNK¼√ »UF ¨WM¹b*« Âb Ê√ ·œUBðË Æ…bOBI« w ÍËd« =
œ]Ëe?? ?Ô d?? ?O? ? žË œ«“ «– ÓÊö?? ?−? ? Ž b?? ?²? ?G? ? Ë√ Ï`?? ?z«— ÓW?? ?]O?? ? ‰¬ s?? 
©≥®
Ôœu??Ý_« Ô»«d??G?« U?½d?]³??š Ó„«c?ÐË Î«b?ž U?M?²?KŠ— Ê√ Õ—«u?³« Ór?Ž“
X?O?³?« w? ÂuLC*« ÍËd« dO?Ò ž Ê√ Y?³?K?¹ r?Ë ¨“U?A?½ s? U?L?N?Ð U fŠ√ 5²O³« WOUIÐ UNðu  b ULK
∫tuIÐ WŁœU(« Ác¼ vKŽ WGÐUM« VIŽË Æ©œuÝ_«
  »«dG« »UF
Ô MÚðÓ „«cÐË® ∫‰U YOŠ «—uJ tKF− ¨w½U¦«
Æ©”UM« dFý√ U½√Ë UNM XKŠ—Ë ¨WF{ ÍdFý wË WM¹b*« Xb®
¨d?Fý√ ULN¹√ dFA« w UŽ“UMð …bÓ³ÓŽÓ sÐ WLÓIÓK?ÚŽË
Ó f?OI« √d« Ê√ ÂUJŠ_« Ác¼ s UMK Ë U Âb√ sË ≠≥
…bOB ULJM q rEMO
Ú ∫XUI ¨ …dŽUý X½U UNKFË fOI« ¡Èd« WłË“ »bMł Â√ v≈ ULJ²Š«Ë
q¹uD« Ê“Ë s WOzUÐ …bOB ULNM q lMB ¨…bŠ«Ë WOUË «bŠ«Ë U½“Ë UeÓKÚ²ÓÚËÓ ¨UNO tÝd nB¹
∫XK p½_∫ XU ønO ∫‰U ¨ pM dFý√ WLIKŽ ∫UNłËe XUI ¨5ðbOBI« U¼«bA½√Ë
©¥®
 FÓMÚ Ãu¼√
V Ó lË tM
Ô dł eKË
] …—]œ ‚U?
 ?] K?Ë »u?
Ï N?Ô √ ◊u??K?K?
∫WLIKŽ ‰UË ÆpUÐ t²³FðQ ¨ ©µ®t²Ó¹dË
Ú ¨„dł“ w pÞuÐ pÝd  bN−
V?? =K?? ×? ?²? ?*«Ô `?? z«]d?? « =d?? L? ?^ d?? 1 t?? ½U?? M? ?Ž s?? ÎU?? O? ?½U?? Ł ]s??ÔN?? Ó—œQ?? 
Æt³F²¹ rË ◊uÐ tÐdC¹ r ¨odÐ t½UMŽ s ÎUO½UŁ tÝd „—œQ
WUŽ ÂUJŠ√ UNKL− w w¼Ë ¨qOKF²« sŽ bF³«Ë WÞU³UÐ r²ð ÂUJŠ_«Ë ¡«—ü« Ác¼ WO³Už Ê√ kŠö¹Ë
dFý√ Ë√ ¨»dF« dFý√ t½≈ ∫dŽUý vKŽ oKÞ√ U0d ¨ÍdŁQ²« lÐUD« UNOKŽ VKG¹Ë ¨ÍdDH« ‚Ëc« vKŽ bL²Fð
q?¾?Ý W?¾?O?D(« Ê√ p– ‰U¦Ë ÆtO ‰uI« sŠ√Ë tLE½ œUł√ bŠ«Ë XOÐ œd: s'«Ë f½ù« dFý√ Ë√ ¨”UM«
Æ ÂRAK e— w¼Ë ¨gŠu«Ë dOD« s d Ò U ∫Õ—«u³« ∫©≥® ÆÍu VK ∫ÂbJ ©≤® ÆdOF³« ∫ÃU½ ©±®
—œ
Ò tUÐ t¦×²Ý« «–≈Ë ¨W³N²K*« —UMU «b¹bý
Î ÎU¹dł vð√ ◊uÐ tÐd{ «–≈ ∫vMF*«Ë ¨Íd'« vKŽ tIMFÐ 5F²¹ Íc« ∫VFM ©¥®
Æt²Ó¦Ú¦ÓŠ∫t
Ó ²Ó¹d
Ú ©µ® ÆÊuM:« Ãu¼_U `³ √ Ádł“ «–≈Ë ¨Íd'UÐ
π±
∫‰uI¹ Íc« ∫‰UI ø»dF« dFý√ s ∫…d

Ó ? ²? ?A? ?« o?? ²?] ? ¹ ô s?? Ë Ád?? H? ?¹ t?{d?Ž ÊËœ s? ·Ëd?F?*« qF−¹ sË
r?? ²?Ó ? ÚA?? ¹Ô r?
∫‰uI¹ Íc« ∫‰U øs rŁ ∫ q¾Ý rŁ
Ô V?? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ?¹ ô t?? ? ? ?K? ? ? ? « Ôq?? ? ? ?zU?? ? ? ÝË ÁËb?? ? L?? ? ×?
Ú ? ? ¹ ”U?
Ó ? ? ?M?] ? ? « ‰Q?? ? ?? ? ?¹ s?? ? 
ÆåfOI« √d« wMF¹ ÆÕËdI« Ë– ”UM« dFý√ò ∫tu WFOÐ—Ó wÐ√ sÐ bO³Ó sŽ ÈËd¹Ë ¨’dÐ_« sÐ bO³ŽÓ wMF¹
UNðd¦ v≈ dOAð UNK qzôb« sJË ¨WKU UMKBð r 5OK¼U'« ¡«dFA«  UEŠö Ê√ tO V¹— ô Íc«Ë
s? r?¼√Ë Æ¡«d?F?A«Ë dFA« vKŽ rNH½√ Êu{dH¹ œUI½ v≈ «uu% s¹c« —U³J« ¡«dFA« s dH½ bMŽ W UšË
tOKŽ ÷dFð ¡«dFA« tOðQ² ¨ÿUJŽ ‚uÐ Âœ√ s ¡«dLŠ W³ t VBMð X½U bI ¨w½UOÐ^c« WGÐUM« pcÐ ·dŽ
‰UI d UNOš√ ¡UŁ— w UNðbOB tðbA½√ w²« ¡UM)«Ë vAŽ_« tÐ œUýQ ÁdFý tOKŽ ÷dŽ s2Ë ¨U¼—UFý√
Í—U?B?½_« X?ÐU?Ł s?Ð ÊUŠ ÁbA½√Ë Æ ©Îö?ł—® ôË t?K?«Ë ∫t? X?U?I? ° p?M? d?Fý√ v¦½√ X¹√— U tK«Ë ∫UN
∫ «d²H
Î
Ì ©≤® ©±®
U?? œ …b?? $ s?? ÊÓd?Ú ? ?ÔD?? I? ?¹Ó U?? ?M? ?ÔU?? O? ?Ý√Ë v×CUÐ
^ s?
Ó FLK¹
Ú dG«
^ Ô U?MHÓ'« UM
©¥®
 ©≥®
U?? L? ?M? ?Ы U?? M? Ð Âd?
Ú ?√Ë ÎôU?? š U?? M? ?Ð Âd?Ú ? Q?? ‚d× Ò Ú MÐ«Ë ¡U?I?M?F« wMÐ U½bÓËÓ
w?

s?0 d??H?ð r?Ë ¨ b?Ë s?0  d??Ë ¨p?U?O?Ý√Ë p?½U?H?ł X?KK√ pMJË dŽUý X½√ ò∫WGÐUM« t ‰UI
ÊS ¨ WOEHK« U√ ¨ W¹uMF Èdš_«Ë WOEH UL¼«bŠ≈ ∫ 5²Q WGÐUM« tO ‰ËUM²¹ –≈ ª b¹bÝ bI½ u¼ËÆå„bË
5Š nu*« «c¼ q¦ w WGU³*« Vײð »dF«Ë ¨…d¦J« vKŽ ‰b¹ ÎUFLł ·UOÝ_«Ë  UMH'« lL−¹ r U½UŠ
Î
d??H?ð ô »d?F?«Ë ¨r?¼ƒU?½ tðbË s0 ÁdH W¹uMF*« WQ*« U√ ¨ t²KO³ w WŽU−A«Ë ÂdJUÐ dŽUA« dH¹
Æ¡UÐüUÐ dHð U/≈Ë ¨¡UMÐ_UÐ
dFA« WCN½ w rNÝ√ U2 WOK¼U'« w WuQ …œUŽ Ë√ ¨Uł—«œ
Î ÎUdŽ ÊU bIM« Ê√ vKŽ ‰b¹ U tK «c¼ wË
t?ð—u?B?Ð ≠r?K?ÝË t?O?K?Ž t?K?« v?K? ≠‰uÝd« vKŽ .dJ« ʬdI« ‰Ëe½ w V³« u¼ p– ÊU U0—Ë Æ tO—Ë
r?¼d?N?³?¹ t?½u?FL¹ 5Š «u½UËÆ tK¦0 «uðQ¹ Ê√ WŠUBË WžöÐ s rN U vKŽ r¼«b% bI ¨ WËdF*« …e−F*«
 ?
f ^ % s rN²M?Ó]J? WJKË ¨ Ì‚«— ‚Ë– r?N?¹b? ÊU? t?½√ v?KŽ ‰bð  «—U³Ž w tÐ rNÐU−Ž≈ ÊËdNE¹Ë ¨ tULł
ÆlOd« wÐœ_« ÂöJ« w ‰UL'« sÞ«u
t?O fO ¨jOÐ Íd?
> D ‚Ë–
Ì b?
Ó I?½ ≠t? uB½ bNAð UL ≠ÊU bI ¨©r¼bI½® —uBð w mU³½ ô UM½√ vKŽ
ÆtKOK%Ë t²Ý«—œ w oLF²«Ë wÐœ_« dŁ_« U¹«Ë“ w VOIM²« WËU× Ë√ ¨‰uLA«Ë WÞUŠù« s ¡wý
ÆÂUFD« WOŽË√∫ UMHÓ'« ©±®
ÆÂdJ« vKŽ qOœ tðd¦Ë Ær×A« s UNO U …d¦J¨iO³«∫^dG« ©≤®
ƉË_« ×e)« bł ∫¡UIMF« ©≥®
Æw½UG« WK³ł sÐ À—U(« ∫‚d×= ©¥®
π≤
…bzU

ÆWžö³«Ë »œ_« a¹—UðË bIM«  U×KDB 5Ð ‚ËdH« wðü« ‰Ëb'« ‰öš s ·dFð√
Ò
t²FO³Þ t²¹Už tŽu{u `KDB*« rd«
oË »œ_« ZUF¹ s W??O? Ðœ_« ’u??B? M? « q?O?K?% ’uBM«Ë —UŁü« wÐœ_« bIM« ≠±
ÆWMOF dO¹UF b?? O? ?'« e??O? O? 9Ë U??N? ²? Ý«—œË UNÐU× √Ë WOÐœ_«
ÆUNM ¡Íœd«Ë
oOŁuðË a¹—Qð WOÐœ_«Ë WOKIF«…UO(« a¹—Qð WOKIF?«Ë WOÐœ_« …UO(« »œ_« a¹—Uð ≠≤
 «—Ëœ l? U?NF³²ðË ¨Wú Æ—uBF« d³Ž Wú
Æa¹—U²«

»d??√ r??K? Ž w??¼ ¨Wžö³« bŽ«u W¾ýUM« rOKFð UË ¨WOÐuKÝ_« hzUB)« Wžö³« ≠≥
ÆÎUM UNM v?? ²??Š d??O??³??F??²?? « V??O??U??Ý√Ë  UNO³Að s hM« tMLC²¹
ÆwÐœ_« r¼¡UA½≈ «uM×¹  «“U??−??Ë  «—U??F?? ²??Ý«Ë
ÆWOF¹bÐ  UM×Ë

WO d …bzU

b¹e¹ ôË WŁöŁ sŽ qI¹ ô œbŽ vKŽ WôbK WKI« ŸuLł ⁄UBðË ¨dOJ²« ŸuLł s …d¦J«Ë WKI« ŸuLł
∫UNGO dNý√ sË ¨…dAŽ sŽ
ÆdN½√ ¨ dN½ ∫q¦¨qF√
Ô ≠±
Æ»«uŁ√ ¨ »uŁ ∫q¦ ¨‰UF√ ≠≤
ÆWHž—√ ¨ nOž— ∫q¦ ¨WKF√ ≠≥
ÆWO³ ¨ w³ ∫q¦ ¨WKF ≠¥
ÆWGO s¹dAŽ s d¦√ UNË ¨…dAŽ sŽ b¹e¹ œbŽ vKŽ WôbK ⁄UB² ¨ …d¦J« ŸuLł U√
ÆbÒł
Ó ¨œuLŽ ¨Ÿ«—– ¨ÂUFÞ ¨dDÝ ¨v² ¨bOÝ
Ò ¨qł— ∫WKI« vKŽ Îô«œ dOJð lLł WOðü«  ULKJ« lLł√

π≥
r¹uI²«Ë WAUML«
øwÐœ_« bIMK wŠöD ô« vMF*« Êu¦ŠU³« vŠu²Ý« 3
Ò ±
øtu √Ë bIM« bŽ«u XF{Ë v² ≤
ÆbIM« WLKJ WHK²<« w½UF*« q−Ý√Ë ¨r−F*« v≈ œuŽ√ ≥
øtM «ËœU−²Ý« U0 t¹uM²«Ë Áb¹u&Ë r¼dFý d¹uD²Ð WOK¼U'« »dŽ ÂUL²¼« ≠p¹√— w ≠‰b¹ ÂöŽ ¥
ÆwK¼U'« dBF« w W¹bI½ WdŠ ¡uA½ vKŽ ‰bð d¼UE WŁöŁ œbŽ√ µ

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ∂


∫ bUM« Ê_ ªÎUM bIM« bF¹
Ò ≠√
ÆWFO— WOÐœ√ ÎU uB½ Ÿb³¹ ≠±
ÆdOŁQ²«Ë ŸUMû dO³F²« w Î UOM ÎUÐuKÝ√ Âb²¹ ≠≤
ÆWOLKŽ W'UF ’uBM« ZUF¹ ≠≥
∫»œ_« a¹—Uð UNÐ vMF¹ w²«  ôU:« s ≠»
Æ a¹—U²«  «—Ëœ l tF³²ðË wÐœ_«Ë wKIF« ◊UAM« a¹—Qð ≠±
ÆWHK²<« —uBF« w WOŽUL²łô«Ë WOÝUO« …UO(UÐ oKF²¹ U oOŁuð ≠≤
ÆUN²Ý«—œË WOÐœ_« ’uBM« qOK% ≠≥
∫ ‡Ð r ²¹ WLIKŽË fOI« ∆d« 5Ð UN²½“«u w »bMł Â√ sŽ —b Íc« rJ(« ≠Ã
ƉuLA«Ë WÞUŠù« ≠±
ÆqOKײ«Ë oLF« ≠≤
ÆWOzeł WOC vKŽ —UB²ô« ≠≥
∫ ‡Ð oKF²¹ u¼Ë ¨dFA« »uOŽ s ¡«uù« ≠œ
ÆUIOÝu*«Ë ÷ËdF« ≠±
ÆÿUH_« ≠≤
Æw½UF*« ≠≥
∫WQ w¼ ¨p½UHł XKK√ ∫ÊU ( tuIÐ WGÐUM« UNËUMð w²« WQ *« ≠ ‡¼
ÆWOEH ≠±
ÆW¹uMF ≠≤
ÆW¹uMFË WOEH ≠≥

π¥
∫wK¼U'« dBF« w bIM«  ULÝ s WLÝ vKŽ W«b« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ∑
ÆcšQ*« »dË WÞU³« ≠√
ÆWUF« ÂUJŠ_«Ë …ełu*«  «—U³F« ≠»
ÆUNÐU³Ý√ qOBHðË ÂUJŠ_« qOKFð ≠Ã
ÆÍdŁQ²« lÐUD«Ë ÍdDH« ‚Ëc« vKŽ œUL²Žô« ≠œ
ƉuLA«Ë WÞUŠù« ≠‡¼
ÆwÐœ_« hM« w q¹uD« qQ²«Ë VOIM²« ≠Ë

∫WOðü« qOKF²« l `{Ë√ ∏


ÆtÐ r¼—UN³½«Ë .dJ« ʬdIUÐ WOK¼U'« »dŽ »U−Ž≈ ≠√
ÆWOK¼U'« w dE²M¹ ÊU U bFÐ√ oOLF« wKOKײ« bIM« ≠»

∫ tÝd n Ë w fOI« ƒd« ‰uI¹ π


V?? F?Ó ? M?Ú ?  Ãu?? ¼√ l?
Ô ? ÚËÓ t?? M? ? d?? łe?? K? ?Ë …Ï—]œ ‚U?? ?? ?K? ?Ë »u?
Ï ? ?N? ? √ ◊u?? ?? ?K? ?K? ?
Æ XO³« tMLCð Íc« vMF*« Õdý√≠√
ÆtÝd dŽUA« n Ë , ≠»
ø„dE½ w ©»uN√® WLK wŠuð , ≠Ã
ÆtO w¹√— 5Ð√Ë ¨XO³« vKŽ »bMł Â√ tð—b √ Íc« rJ(« gU½√ ≠œ

πµ
WOð«c« …¡«dI«

wK¼U'« dBF« w œUIM« ¡«dFA« s

©w½UOÐc« WGÐUM«®
w? W?žu³M ªWGÐUMUÐ VIK¹ ÊU UL ¨WU√ wÐQÐ v?M?J¹ ÊU ¨ÊUOЖ WKO³ s ŸuÐd¹ sÐ W¹ËUF sÐ œU¹“ u¼
…dNý
Î »U √Ë ¨rNOKŽ œÓœd?
] ðË ¨WMÝUG«Ë …dO(« ¡«d√ Õb ÆÁbI½Ë tËcð vKŽ tð—bIË ¨tO tuHðË dFA«
Ϋd¹bIð ‚«uÝ_«Ë rÝ«u*« w r¼—UFý√ tOKŽ Êu{dF¹Ë ¨tO≈ ÊuLJ²×¹ ¡«dFA« ÊU YOŠ ¨ÁdBŽ w WFÝ«Ë
Î
∫W¹bIM« tz«—¬Ë t²—UA vKŽ W«b« b¼«uA« iFÐ wðQ¹ ULO œ—u½Ë Æt²¹dŽUAÐÎU«d²Ž«Ë t
t?O?K?Ž ÷d?F?𠨡«d?F?A?« t?O?ðQ?²? ÿUJŽ ‚uÐ Âœ√ s W³ WGÐUMK »dC¹ ÊU ∫w½Už_« VŠU ‰U
Ëd?L?Ž XMÐ ¡UM)« tðbA½√ rŁ ¨XÐUŁ sÐ ÊUŠ rŁ ¨vAŽ_« ÁbA½√ Ê√ …d  «– ÀbŠË ¨U¼—UFý√
∫d UNOš√ w UN²OŁd b¹dA« sЫ
—U?
Ô ? ? ? ? ½ t?? ? ? ?Ý√— w?? ? ? ? r?
Ï ? ? ? ? K? ? ? ? ?Ž t?? ? ? ?½Q?? ? ? ? t?? ? ?Ð …«b?
Ô ? ? ? N? ? ? ?« -Q?
^ ? ? ? ²? ? ? Ϋd?? ? ? ? ? ? Ê≈Ë
 ½≈] ∫X?KI¨ÎU?H?½¬ w?½b?A?½√ ‡ v?A?Ž_« ‡ dOBÐ UÐ√ Ê√ ôu tK«Ë ∫‰UI
ÊU??Š ÂUI ¨f½ù«Ë s'« d?Ô Fý√ p?
∫‰uIð Ê√ s% ô X½√ wš√ sÐ U¹ ∫WGÐUM« t ‰UI ÆpOÐ√ sË pM dFý√ U½_ tK«Ë ∫‰UI
©±®
l?? Ý«Ë p?? M? Ž ÈQ??²? M? *« Ê√ ÔX?? K? š Ê≈Ë w?? ?—b?? ? u?? ?¼ Íc?? ?« q?? O? ?K? ?U?? p?? ½S?? 
ÆtMŽ lł«dðË ¨tuI ÊUŠ f
Ó MÓ
Ó Ó ∫‰UI
p½≈∫‰UI ¨ÁbA½Q ¨XU 5Š ¡UM)« błu ¨WGÐUM« ¡Uł XÐUŁ sÐ ÊUŠ Ê√ ∫UÎC¹√ w½Už_« w ¡UłË
ÊU¨WGÐUM« Ê√ v≈ WO]Hš …—Uý≈ rJ(« «c¼ wË Æ©…¡UJÒ³® ©¡UM)« wMF¹® rOKÝ wMÐ Xš√ Ê≈˨dŽUA
s? —U¦ùUÐ ¡UM)« XKF? UL ¨bŠ«Ë ÷dž vKŽ tLEF? Ë√ ÁdFý dBI¹ Ê√ wG³M?¹ ô dŽUA« Ê√ Èd¹
Ì «dž√ w t²¹dŽUAÐ ‰u−¹ Ê√ wG³M¹ U/≈Ë ¨d UNOš√ w WOU³« UNOŁ«d
Æv²ý ÷
ÏT?J² ¨tO²³— vKŽ ÌÀU?ł u?¼Ë Áb?zUB ÈbŠ≈ bA½√Ë ¨UNuÝ ‰eM ¨WM¹b*« Âb WGÐUM« Ê≈ ∫‰UI¹Ë
∫bA½√Ë ¨t¹b¹ 5Ð fK− ¨rOD)« sÐ fO ÂbI² ¨bAM¹ qł— ô√ ∫‰U vN²½« ULK ¨ÁUBŽ vKŽ
ÆV«— nu dOž ÎUAŠË …dLF V¼«c*« œ«dÞU ÎULÝ— ·dFð√
sЫ f?O œe¹ r ∫5?KzU rJ(« «c?¼ vKŽ ”Ë_« WK?O³ s d?H½ oKŽË Æw?š√ sÐ U¹ ”UM?« dFý√ X½√ ∫t? ‰UI
Æ”UM« dFý√ X½√∫WGÐUM« t ‰U v²Š¨XO³« nB½ ¨åV¼«c*« œ«dÞU UÎLÝ— ·dFð√ò vKŽ WGÐUM« rOD)«

t½_ pK*« s »dN«Ë …U−MK ‰U− ô t½√ ∫XO³« vMFË ¨tM —bÐ ULŽ WMÝUG« pK* UNO —c²F¹ …bOB s XO³« «c¼ WGÐUM« ‰U ©±®
ÆUNŽUð«Ë  UU*« bFÐ rž— ¡wý q rF¹ Íc« qOKUÐ ÁU¹≈ ÎUN³A ¨WU× ô t—bOÝ
π∂
∫UNM …bŽ ozUIŠ vKŽ ‰b²½ d³)« «c¼ sË
‚u? Èd?š√ ‚«u?Ý√ v?≈ U?¼“ËU?& U?/≈Ë ¨ÿU?JŽ ‚uÝ vKŽ dB²I¹ r ÍbIM« WGÐUM« ◊UA½ Ê√ ≠±
Ær¼—UFý√ w t¹√— Íb³¹Ë ¨UNz«dFý iFÐ v≈ lL²¹Ë ¨UNO≈ qŠd¹ ÊU w²« ¨WM¹b*«
t³ŠU …—bI 5³²¹ v²Š ¨XOÐ nB½ uË lL¹ Ê√ tOHJ¹ ¨ÁbI½Ë dFA« rEMÐ ”dL²*« WGÐUM« Ê√ ≠≤
r Íc« rOD)« sÐ fO l tKF U «c¼Ë ¨”UM« dFý√ t½√ Ë√ ¨dŽUý t½QÐ t rJ×O ¨W¹dFA«
ÁdOž vKŽ tKOCHðË ¨dFA« w t²OI³ÝQÐ rJ(« w Ÿ—UÝ v²Š t²OÐ s ‰Ë_« dDA« lL¹ bJ¹
w?IÐ U Ë√ rÝd« dŽUA« t³ý bI ¨ÎU?NO³Að tO Ê≈ øXO³« s dDA« «c¼ w «–UL Æ¡«dFA« s
W³¼c*«
] œuK'UÐ Í√ø…œdD*« V¼«c*UÐ UN*UF X«“Ë ¨XÝ—œ w²« ‰“UM*« —UŁ¬ s ÷—_UÐ UI ô
Î
t?łu? t²EŠö …uË ¨dŽUA« ‰UOš WFÝ vKŽ ‰b¹ sŠ tO³Að «c¼Ë ÆWFÐU²² Ì…œd=D ◊uDÐ
ÆV¼«c*« œ«dÞ«Ë ¨rÝd« 5Ð t³A«
ÎU?¹dŁQð UÎOzeł
Ò Î«bI½ ÊU wK¼U'« dBF« w bIM« Ê√ s ¨ÎU?IÐUÝ ÁUM{dŽ U bRð U¼dOžË b¼«uA« Ác¼
Æ»U³Ý_«Ë qKF« d– s …œd− tO ÂUJŠ_« —bBðË ¨ÍdDH« ‚Ëc«Ë WHÞUF« s oKDM¹
¨»dF« bMŽ wÐœ_« bIM« a¹—Uð ¨oO²Ž e¹eF« b³Ž Æœ®
©≥≥-≤∏∫’ ¨Â±π∑≤ ¨WCNM« —«œ ¨ ËdOÐ

π∑
…b‡‡‡‡‡Šu«


w????ö????Ýù« »œ_«
ÆwöÝù« »œ_« v≈ qšb≠±
ÆUMKOš UMbŽ ≠≤
ÆizUIM« dFý s ≠≥
ÆWC¹d*« vKO ≠¥
Æ»UD)« sÐ dLŽ WUÝ— ≠µ
Æ׫uK e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ …dþUM ≠∂
ÆwöÝù« »œ_« ‰uŠ  «¡U{≈ ≠
ÆwöÝù« dBF« w bIM« ≠

π∏
wöÝù« »œ_« v≈ qšb ±≤ ”—b‡‡«

d?BF« WO?Ò √ wMÐ dBŽË ¨s¹bý«d« tzUHKšË ©¶® ‰uÝd« dBŽ WOLð vKŽ 5Ý—«b?
Ò « s dO¦ `KD «
.…d?−?N?« s? 5ŁöŁË 5²MŁ«Ë W¾ WMÝ 5¹u_« Wöš W¹UN½ v²Š ÂöÝù« —uNþ cM tM“ «uš—√Ë
Ò ¨wöÝù«
Ò
.WOKIF«Ë ¨WOŽUL²łô«Ë ¨WOÝUO« »dF« …UOŠ w öUý
Î Î uDð
«—Ò dBF« «c¼ bNý bË

∫WOÝUO« …UO(«
W?e?M?0 Àb?(« «c?¼ ÊU?J ¨ÂöÝù« —uNþ s rNðUOŠ w Ϋd?Ł√ b?FÐ√ ÎU?Łb?Š q?¹u?D?« »dF« a¹—Uð bNA¹ r
”√— vKŽ gŠ«u s WOÐdF« …d¹e'« œUÝ UË WOMŁu« WЗU×Ë ¨bOŠu²« v≈ …uŽb« cð« ÍdJË wM¹œ »öI½«
rOUF²Ð U¼œ«d√ `ÒKð w²« ¨WOöÝù« WËb« œöO* W¹«bÐ …—uM*« WM¹b*« v≈ ©¶® ‰uÝd« …d−¼ X½UË .t«b¼√
¨ ‚b?M)«Ë bŠ√Ë Ì—b?Ð —U?L?ž ©¶® ‰u?Ýd?« …œUOIÐ «u{UšË ¨ˇ« qO³Ý w s¹b¼U− «uIKD½U ¨nOM(« s¹b«
.ÂöÝù« —uMÐ UNK WOÐdF« …d¹e'« «u¾OC¹ Ê√ «uŽUD²Ý«Ë ¨WJ `²HÐ  «ËeG« Ác¼ «ułuðË
Ò
¨dBË ÂUA« œöÐË ¨Ê«d¹≈Ë ‚«dF« v≈ WOöÝù« ‘uO'« ·uŠ“ XNłuð …bý«d« Wö)« dBŽ wË
¨”dH« WËœ ∫Xu« p– w 5²Ëœ rEŽ√ vKŽ - „udO«Ë WOÝœUI« U¼dNý√ - …b¹bŽ „—UF w  dB²½«Ë
œËbŠ v²Š ÎU?d?ý 5?L?K??*« ÊUDKÝ b²U ¨Íu_« dBF« w WOöÝù«  UŠu²H«  dL²Ý«Ë .ÂËd« WËœË
w qÒžuðË ¨fb½_« ÎU%U d׳« “ËU& rŁ ¨wI¹d_« d³«
Ò œËbŠ dš¬ v²Š œö³« U¹ËUÞ
Î ÎUÐdž oKD½«Ë ¨5B«
.WFOM*« WOMODMDI« WM¹b —«uÝ√ ÂU√ Òô≈ tuŠ“ nu²ð rË ¨ÂËd« œöÐ
W?M?²? U?N?Ë√ ¨7?H?« i?F?Ð s? 5LK*« …UOŠ qð rK ¨WOKš«b« WOöÝù« WËb« ÊËRAÐ oKF²¹ ULOU√
- V?UÞ wÐ√ sÐ wKŽ Wöš …d²  bNý UL .UN½«dO½ - tMŽ ˇ« w{— - d?JÐ uÐ√ bLš√ U ÊUŽdÝ w²« s¹bðd*«
vN²½«Ë ¨WFOA«Ë ׫u)U WOÝUO« ‚dH« —uNþ tMŽ Z²½ ¨Wö)« WQ ‰uŠ UOÝUOÝ
Î Î UŽ«d - tMŽ ˇ« w{—
.rN WL UŽ oAœ «Ëcð« s¹c« ¨WO√
Ò wMÐ v≈ Wö)« ‰UI²½UÐ

∫WOŽUL²łô« …UO(«
¨WOöÝù« W_« ÂuNH t½UJ œUý√Ë ¨WOK¼U'« w »dF« …UOŠ œu¹ ÊU Íc« wK³I«
Ò ÂUEM« ÂöÝù« Âb¼

ππ
b?F?¹ r?K ªrNMOÐ nÞUF²«Ë W³;« d «Ë√ “Òe?FðË ¨5LK*« bŠu?
Ò ð w?²?« W?OM¹b« WDЫd« vKŽ ÂuI¹ ÂuNH u¼Ë
˚ ∫Ád– Òqł ‰uI¹ .t²_ gOF¹ UL½≈Ë
Ò ¨t²KO³I Ë√ tHM gOF¹ œdH«
5?Ð l?O?A?ð X½U w²« —Q¦UÐ cš_« …œUŽ ÂöÝù« »—UŠ W_« ÂuNH* Ϋb?OQðË .©π≤ ∫¡U?O³½_«® ˝
.WOK¼U'« w WOÐdF« qzU³I«
ª‚uI(« w …«ËU*«Ë ¨WOŽUL²łô« W«bF«Ë `U²« Áœ«d√ 5Ð œu¹ lL²− WU≈ vKŽ ÂöÝù« ’dŠË
- tuIÐ ÎöLŽ ¨ˇ« WŽUÞË ÈuI²UÐ ÊuK{UH²¹ qÐ ¨fM'«Ë ÊuK« w ôË ¨VM«Ë …œUO« w rNMOÐ dšUHð ö

˚ ∫- Ád– qł
Ò
.©±≥ ∫ «d−(«®˝

5?Ð W?¹—U?−?²?«  ö?U?F?*«Ë ¨W?O?ŽU?L?²?łô«  UöF« rEMð w²« WUF« fÝ_« s dO¦J« ÂöÝù« l{ËË
¨U?NuIŠ U¼UDŽ√Ë ¨UN²½UJ …√dLK kHŠË ¨U¼œ«d√ 5Ð WöF« rEM ¨…dÝ_UÐ …dO³ W¹UMŽ wMŽË ¨5LK*«
.UN²OÐdðË ¨UN²¹UŽ— sŠË ¨UNLOKFð vKŽ YŠË
w?½U?¦«Ë ¨wÐdF« dBMF« u¼ ‰Ë_« ∫s¹dBMŽ s nQ²¹ dBF« «c¼ w b¹b'« wöÝù« lL²:« ÊUË
o?M?²?Ž« s? r?N?M?Ë ¨W?¹œu?N?O« Ë√ WO×O*« t²½U¹bÐ kH²Š« s rNM ¡ôR¼Ë ¨»dF« dOž »uFA« lOLł rC¹
.©w«u*«® ‡Ð «udŽ s¹c« r¼Ë ¨»dF« qzU³ ÈbŠ≈ ¡ôË w qšœ rŁ
Ò ¨ÂöÝù«
œö³« ÊU?JÝ rEF ‰ušœË ¨WOöÝù«  UŠu²H« …dz«œ ŸUðô W−O²½ WKzU?¼ …d¦ Íu_« dBF« w w«u*« d¦Ë
rNCF³ ÊUË ¨WOŽ«—e« w{«—_« —UL¦²Ý«Ë ¨…—U−²«Ë ¨WŽUMB« —U¼œ“« w jA½ —Ëœ rN ÊUË .ÂöÝù« w WŠu²H*«
.WO³Mł_«  UUI¦« sŽ WLłd²« Ë√ ¨WOÐdF« WGK« ÂuKŽ Ë√ ¨WOM¹b« ÂuKF« w WOLKF« Wd(« jOAMð w ÊQý

∫WOKIF« …UO(«
t ð —b Ë t² O½ « b Š Ë Ë ˇ UÐ Ê U1ù « v ≈ t ð uŽ œ w ZN ½ –≈ ª »d F« Èb W OK I F « …U O( « w d O³ d Ł √  ö Ýû 
vK?Ž Y% …dO¦  U¹¬ .dJ« ʬd?I« wË .Ád¼«uþË ÊuJ« w? dEM« ÂUF½≈ v≈ u?Žb¹Ë ¨qIF« dO¦¹ ÎU?−NM
˚ ∫vUFð tu UNMË ¨÷—_«Ë  «ËUL«  uJK w qÒQ²«
©±π±∫Ê«dLŽ ‰¬® Æ˝

t?½U?×³Ý - ˇ« ‰u?I?¹ «c?¼ w?Ë ¨rN²½UJ ·d?Ò ýË ¡U?LKF« Âd?Ò Ë ¨w?½U??½ù« q?IF« ÊQý s ÂöÝù« l—
Y?? ?ŠË . ©±± ∫W?? ?œU?? :«®˝ ˚ ∫- v?? ?U?? ?F? ?ðË

±∞∞
Âu?¹ ˇ« t?L?'√ t?L?²?J rKŽ sŽ q¾Ý
Ô sò ∫©¶® ‰u?Ýd?« ‰u?I?¹ ¨r?N?L?K?F?Ð ”UM« …œU≈ vKŽ ¡ULKF« ÂöÝù«
.ÒÍcd²«Ë œË«œ uÐ√ Á«Ë— å—U½ s ÂU−KÐ WUOI«

Ò .W?O?U?I?¦«Ë W¹dJH« UNðU¼U&« XŽu?


 U?¼U&ô« Ác¼ ‰Ë√Ë Ò M?ðË ¨d?B?F« «c¼ w WOLKF«  Ud(« XDA½Ë
¨n?¹d?A?« Íu?³M« Y¹b(« WÝ«—œË ¨.dJ« ʬdI« dOHð w Í√ ¨WOM¹b« ÂuKF« w Y׳¹ Ϋ—U?¼œ“« U¼d¦√Ë
«u_« —U³š√Ë ¨©¶® ‰uÝd«  «ËežË ¨5LK*« a¹—Uð ”—b¹ UNO½UŁË ¨ULNM WOŽdA« ÂUJŠ_« ◊U³M²Ý«Ë
UNFOÐUM¹ s WOÐdF« WGK« lLłË ¨dFA« W¹«Ë— vKŽ ’d×¹ UN¦UŁË ¨.dJ« ʬdI« w U¼d– œ—Ë w²« ¨WO{U*«
.WOÝ—UH« W Uš ¨WŠu²H*« œö³«  UUIŁ sŽ WLłd²« v≈ vF¹ UNFЫ—Ë ¨WOUB«
„—U?ýË ¨w«u*« d¦ Íu?
Ò _« d?B?F« wË ¨WÐU×B« s ÂöÝù« —b dBŽ w rKF« WKLŠ d¦√ ÊUË
¨WŠu²H*« —UB_« w 5KUF« WÐU×B« Íb¹√ vKŽ rNCFÐ cLK²ð –≈ ¨WOLKF« Wd(« jOAMð w rNM ÊuNÐUM«
.WOK _« ÁœöÐ WUIŁ sŽ rłd²¹ YUŁ o¹d ŸdýË ¨UNMOF s VF¹
Ò WOÐdF« WGK« vKŽ dš¬ o¹d q³√Ë
s? U?N?O? m?³?½Ë ¨W?M?¹b?*«Ë W?J? w? WOM¹b« ÂuKF«  d¼œ“U ¨Íu_« dBF« w WUI¦« sÞ«u  œbFðË
¨W?O?M?¹b?« ‚dH« 5Ð …dþUM*«Ë ‰b'UÐ WuJ«Ë …dB³«  dN²ý«Ë .ÕU?З sÐ ¡UDŽË ¨VO?Ò ?*« sÐ bOFÝ 5FÐU²«
d?¦?√ W?e²F*« Wd fÝ√Ë ¨Á–U²Ý√ fK− ‰e²Ž« Íc« ¨¡UDŽ sÐ q «Ë ÁcOLKðË ÍdB³« s(« rÝ« lLK
∫…dB³« ¡ULKŽ s m³½Ë ¨u×M« W Uš ¨WOÐdF« WGK« ÂuKŽ 5²M¹b*« 5ðU¼ w  d¼œ“«Ë Æ…dNý WOM¹b« ‚dH«
÷ËdF« rKŽ l{«Ë bLŠ√ sÐ qOK)«Ë ¨¡öF« sÐ ËdLŽ uÐ√ ÍuGK«Ë
Ò ¨u×M« rKŽ l{«Ë wƒb« œuÝ_« uÐ√
 UUIŁ sŽ WLłd²« XDA½ 5¹u_« WL UŽ oAœ wË .WOÐdF« WGK« w r−F ‰Ë√
Ò ©5F«® »U² VŠU Ë
.U¼dOžË ... Âu−M«Ë ¡UOLOJ«Ë VD« w ¨WŠu²H*« —UB_«

±∞±
©XÐUŁ sÐ ÊUŠ®
UMKOš UMbŽ ±≥ ”—b‡‡«
d«u«

ÆUMKOš U½bI ∫UMbŽ ¡«b?


Ô ? ? Ó U?? ? ?¼b?
Ô ? ? Žu?? ? l?
Ó ? ? I? ? ?M? ? ?« d?Ô ? ? ?O? ? ?¦?? ? ðÔ U?? ?¼ËÚd?Ó ? Óð r?? ? Ê≈ U?? ?M? ?ÓK?? ?O? ? š U?? M? ?Úb?? ŽÓ ≠±
.—U³G« ∫lIM« ¡U?
Ô ? ? L? ? =E?? ?« Ôq?? ?Ý Ó U?? ?N? ? U?? ? ²? ? √ v?? ?K? ? Ž
Ó _« Ì «b?? ? F? ? ?B? ? Ô W?Ó ? ?M?] ? ? Ý_«
 s?Ó ? ? ¹—U?? ?³? ? ¹Ô ≠≤
·«d?? Þ√ w?? l??{u?? ∫¡«b?? 
.WJ ¡U?
Ô ? ? ? ? ?M? ? ?« d?? ? L?
Ô ? ? Ô)U?? ? Ð s?
] ? ? N?Ô ? ? L?
Ô ? ? =D?? ? ÓK?? ? ðÔ Ì «d?? ? =D?? ? L?
Ó ? ?Ó²?? ? Ô U?? ? ½œU?
Ô ? ? O? ? ł ^q?? ? E? ? ?ð ≠≥
.s¹—U−¹ ∫s¹—U³¹
.ÕUd« ¨ÊUMÝ lLł ∫WMÝ_« Ô ? D? ?G?? « n?
¡U? Ó ? ÓA?? J? ?½«Ë ¨`?
Ô ? ²? ?H? ?« ÊU??Ë U?? ½d?Ú ? L?
Ó ? ²?Ó ? Ž«
Ú U?? ?M?Ò ? ŽÓ «u?? {
Ô d?? F?Ú ? ?ðÔ U?? S?
] ? ≠¥
Æ «bŽU ∫ «bFB
¨W?? K? ?O? ?Ý√ U??¼œd??H? ∫q??Ý_« ¡U?? ? ? ? A?? ? ? ? ?¹ Ús?? ? ? ? Ó t?? ? ? ? O? ? ? ? ? ˇ« ^e?? ? ? ? ?F?? ? ? ? ¹Ô ÌÂu?? ? ? ¹ œö?? ? ?' «Ëd?? ? ?³?? ? ? U?? ? ? ¨ô≈Ë ≠µ
.ÕUd«
. UŽd ∫ «dDL² ™™™™™™™™™™™
¡U??? M? « »d?C?ð ∫s??N? L?D?K?ð
.U¼œd² qO)« ÁułË Ô ? ? ?H? ? ? t?? ? ? f?? ? ?O? ? ? ”
¡U?  b?
Ú ? ? I?Ô ? ? ?« ÕË—Ë
Ô U?? ? ? M? ? ? ?O? ? ? ˇ« 5?
Ô ? ? ? √ Ïq?? ? ? ¹d?? ? ? ³? ? ? łË ≠∂
w??¼Ë ¨—U?L?š l?L?ł ∫d?L?)«
tÐ wDGð Íc« d²«
¡ö?
Ô ? ? ? ³?Ó ? ? ? « l?
Ó ? ? ? H?Ó ? ? ? ?½Ó Ê≈ o?
] ? ? ? (« Ô‰u?? ? ? I? ? ? ?¹ Ϋb?? ? ³? ? Ž ÔX?? ? K? ? ?Ý—√ b?? ? ∫ˇ« ‰U?? ?Ë ≠∑
.UNÝ√— …√d*«
·u?O??UÐ »—UC²« ∫œö?'«
¡U?
Ô ? ? ?ÓA?? ? ?½Ó ôË Âu?
Ô ? ? ?I? ? ? ½ ô ∫r?
Ú ? ? ?²?Ô ? ? ?ÚK?? ? ?I?Ô ? ? ?Ó Áu?
Ô ? b? Ó «u?? ?u?? I? ?Ó ¨t?? Ð  
= ? Ú ? N?? ý
Ô b? Ó ≠∏
.‰U²I« w
™™™™™™™™™™™
t?O?K?Ž q?¹d?³?ł ∫”b?I?« ÕË—
.Âö« ¡«e?
Ô ? ? ? ? ? ? '« Ó„«– w?? ? ? ? ? ? ˇ«
 b?
Ó ? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ? ?ŽË t?Ô ?M?Ú ?ŽÓ X?
Ô ?³?Ú ?ł
Ó ÓQ?? ¨Î«b??L? ×?Ô  u?
Ó ?−??¼ ≠π
.dOE½ ∫¡UH
t?O?K?Ž bL× U½bOÝ u¼ ∫«b³Ž Î Ô ? ?H?? ? « U?? ? L? ? Ôd?? ? O?Ú ? ??
¡«b? Ó ? ?  U?? ? L? ? Ôd?^ ? ?ÓA?? ? Ó Ì¡Ún?? ÔJ?? ?Ð t?Ô ? Ó ÓX?? ??
Ú ? ÓËÓ Áu?
Ô ? ?−?
Ô ? N?Ú ? ?ðÓÓ√ ≠±∞
.Âö«
.—U³²šô« ∫¡ö³« ¡U?
Ô ? ? ? u?
Ó ? ? ? « t?Ô ? ? ?Ô²?? ? ? L? ? ? ?O? ? ? ý ¨ˇ« Ó‰u?? ? ? Ý— ÎU?? H? O? M? Š
Ó ¨«Îd?Ò ?ÐÓ ¨ÎU??—U?
Ó ?³? Ô  
Ó u?
Ú ?−?
Ó ?¼≠
Ó ±±
.tÐ XM¬ ∫tÐ  bNý
f?H?½ U?N?Ð œu?B?I?*« ∫w?{dŽ ¡«u?
Ô ???Ý
Ó Ád?Ô ? ? ? B?
Ô ? ? ? M?Ú ? ? ?¹ÓËÓ ¨t?Ô ? ? ? Š
Ô b?
Ó ? ? ? L?
Ú ? ? ? ¹ÓËÓ Ú ?ÔJ??ÚM?? ˇ«
r?  Ó‰u??Ý— u??−? N?Ú ?¹Ó Ús??L?
Ó ?Ó ≠±≤
.dŽUA«
.kHŠ ∫¡UË Ô ? ? Ë r?? ? ?J? ? ?ÚM?? ?  Ìb?? ? L?
¡U? Ò ? ? ×? ? ?Ô Ì÷d?Ú ? ? F?? ?  w?? ? ?{d?Ú ? ? ?ŽËÓ ÁÔb?
Ó ? ? «ËË w?? ? ?Ð√ ÊS?
] ? ? ? ≠±≥

.UNÐ vI²¹ U ∫¡ôb« ¡ôb?


= ? ? ? ? ?« ÁÔ—Ôb?
= ? ? ? ? ?ÓJ?? ? ? ? ?ðÔ ô Íd?? ? ? ? ×?
Ú ? ? ? ? ?ÐÓËÓ t?? ?O? ? V? Ï ? ? w?? ?½U?? ? ? ≠±¥
Ó ? ?O? ?Ž ô —U?
¡U?
Ô ? ?b?
= ? ?« j?? ?K? ? Ó²?? ?Ú?? ?ðÓ Ó5?? ?Š »d?
Ô ? ?C? ? ½Ë U??½U??−?¼Ó s?? w??«u??I? U?Ð r?  ×?
Ô ?J? Ú ?M?Ô ?Ó ≠±µ
¨XÐUŁ sÐ ÊUŠ Ê«u¹œ®
©∑∑-∑±’

±∞≤
∫hM« uł
WOK¼U'« w 5dC<« ¡«dFA« s u¼Ë ¨…—uM*« WM¹b*« w ×e)« WKO³ s ¨Í—UB½_« XÐUŁ sÐ ÊUŠ
q?³? W?M?ÝUG«Ë …—–UM*« Õb bË .ÎU?U?Ž s?¹d?A?ŽË W?¾ dLF« s mKÐ v²Š Îö?¹uÞ dÓL=ŽÔ t?½≈ q?O ¨ÂöÝù«Ë
WMÝ wuðË ¨5dA*« b{ tMŽ l«œ ¨©¶® ‰uÝd« dŽUý u¼Ë .…d−N« bFÐ —UB½_« l rKÝ√Ë ¨töÝ≈
.©∂∑¥® ‡¼ µ¥
5dA*« bŽu²¹Ë ¨WOöÝù« …uŽb« sŽË ©¶® ‰uÝd« sŽ XÐUŁ sÐ ÊUŠ l«b¹ …bOBI« Ác¼ wË
‰u?Ýd?« r?Ž s?Ы u?¼Ë ¨r?ýU?¼ sÐ VKD*« b³Ž sÐ À—U(« sÐ ÊUOHÝ wÐ√ vKŽ œd¹ rŁ .W?J? `² q³ p–Ë
—c?²?Ž«Ë ¨p?– b?F?Ð r?K?Ý√ t?M?J?Ë ¨t?ö?Ý≈ q?³ ©¶® ‰uÝd« U−¼ b ÊUË ¨WŽU{d« w Áuš√Ë ©¶®
.tM ◊d ULŽ ‰uÝdK

∫wÐœ_« qOKײ«

hM« —UJ √
∫w¼ ¨WOz— —UJ√ ÀöŁ …bOBI« XMLCð
.o(« UNO dB²M¹ »d×Ð r¼œbN¹Ë ¨s¹dUJ« dŽUA« bŽu²¹
.©¶® ‰uÝd« v≈ q¹d³ł o¹dÞ sŽ ˇ« UNKÝ—√ w²« WOöÝù« …uŽbUÐ dŽUA« bOA¹
.ÊUOHÝ UÐ√ ŸÒdI¹Ë ¨©¶® ‰uÝd« sŽ l«b¹

WHÞUF«
nOM(« ÂöÝûË .dJ« ‰uÝdK ÎU³×Ë ¨UN ÎUBK tðbOIFÐ ÎUJL² tðbOB ‰öš s dŽUA« Ëb³¹
’öšù«Ë ÊU1ù«Ë …bOIF« sŽ …d³F WœU t²HÞUŽ  ¡U− ªUNKł√ s WO×C²K ΫbF² ¨tz«bŽ_ UCG³
Î
.¡«bH«Ë WO×C²«Ë

hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«


∫wMH« d¹uB²« ≠ôË√
Î
∫UNMË ¨WOMH« —uB« s ÎU½«u√ tðbOB w dŽUA« Âb²Ý«
.lÞUI« nOUÐ ≠ÁdFý UM¼ bBI¹Ë≠ t½U t³ý –≈ å—U w½Uò ∫tu w mOK³« tO³A²« -±
d?×?³?« ¡U?0 Ád?F?ý t?³?ý –≈ ªå¡ôb« Á—bJð ô Íd×ÐËò ∫tu w UL WO×¹dB²« ∫UNOŽuMÐ …—UF²Ýô« -≤
±∞≥
W?O?×¹dB²« …—UF²Ýô« qO³Ý vKŽ —uM« V−×¹ Íc« ¡UDGUÐ dHJ« t³ýË ¨¡ôb« tO dŁRð ô Íc«
wN²Að w²« ÕUd« pcÐ bBI¹Ë ªå¡ULE« qÝ_«ò ∫tu w WOMJ*«Ë ¨å¡UDG« nAJ½«ò∫tu w
.¡UbK WADF²*« ‘uŠuUÐ ÕUd« t³ý YOŠ ¨¡Ub« pHÝË „—UF*« ÷uš
∫tuIÐ WdF*« œ«b²ý« sŽË ¨åWMÝ_« s¹—U³¹ò ∫tuIÐ WdF*« w UNðuË qO)« WŽdÝ sŽ vM ∫W¹UMJ« -≥
¨rNKOšË 5LK*« bMł ÂU√ r¼bMł —«dË —UHJ« W1e¼ sŽË ¨ålIM« dO¦ðò˨å¡Ub« jK²ð 5Šò
.å¡UM« dL)UÐ
 sNLDKðò
Ò ∫tuIÐ

∫dO³F²«≠ UO½UŁ
Î
∫VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±
…bOBI« lKD w Âb²Ý« bI ªWÝö«Ë W«e'« 5Ð dŽUA« UNb²Ý« w²« VO«d²«Ë ÿUH_« XŠË«dð
«ÎdŁQ² ¨ÍdF?A« ÷dG« VÝUM¹ U0 ¨WdF*« w U?NðbýË UN²ŽdÝË qO)« n Ë w We?'« VO«d²«Ë ÿUH_«
ÿUH_« Âb²Ý«Ë ¨å¡ULE« qÝ_«ò Ë ¨å «bFBò Ë åWMÝ_« s¹—U³¹ò Ë ¨ålIM« dO¦ðò ∫u×½ ¨wK¼U'« r−F*UÐ
åÁub «uuò Ë åo(« ‰uI¹ò Ë ¨å¡UDG« nAJ½«ò ∫tuI ¨…bOBI« ¡«eł√ WOIÐ w WK« WKN« VO«d²«Ë
¨q¹d³ł ¨UÎHOMŠò ∫u×?½ ¨w½¬dI« »uKÝ_UÐ UÎ×{«Ë t³O?«dðË t‡þUH√ w dŽUA« dŁQð Ëb?³¹ ¨dš¬ V½Uł sË
.å¡«e'« „«– w ˇ« bMŽË ¨¡UA¹ s tO ˇ« eF¹Ë ¨5√
∫WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VOUÝ_« ≠≤
s¹—U³¹ò ∫u×½ ¨bOŽu«Ë Õb*«Ë dH« w½UF bRO ªW¹d³)« qL'« vKŽ tðbOB rEF w dŽUA« QJð«
∫tuI ¨ŸUMù«Ë W−(« .bI² ◊dA« »uKÝ√ nþË˨åwÐ√ ÊS ¨ÎU—U³  u−¼Ë ¨tÐ  bNýË ¨WMÝ_«
∫tu w ÂUNH²Ýô« »uKÝQ WOzUA½ù« qL'« iFÐ p– V½Uł v≈ nþËË ¨åU½dL²Ž« ... UMŽ «u{dFð USò
Æå .. «Ëd³ «ò ∫u×½ ¨b¹bN²K d_« »uKÝ√Ë ¨aOÐu²«Ë —UJM²Ýô« ÷dGÐ øÁu−Nð√
∫WOF¹b³«  UM ;« ≠ ≥
¨l?U??« s?¼– w? U?¼b?O?Q?ðË ¨t?O?½UF qOL−² l¹b³« Ê«u√ iFÐ nþË tMJ ¨UNO öI dŽUA« ÊU
.åÕb1Ë u−Nðò Ë åULdOšË ULdýò ∫tu w ‚U³DU

∫UIOÝu*«Ë Ê“u«≠U¦UŁ
Î
w? b?ŽU?Ý ¨U?N?{d?žË U?¼uł ¡ô ¨»cŽ wIOÝu ŸUI¹SÐ  eO9Ë ¨d«u« d׳« vKŽ …bOBI«  ¡Uł
WU{≈ ¨å... U?½U?−?¼ ¨u?−?N?¹ ¨Áu−Nð√ ¨ u−¼ò ∫u×½ ÿUH_« w —«dJ²«Ë ¨ÍËd« ·dŠË WOUI« p–
V?O«d²«Ë ÿUH_« w Áb$ U u×½ vKŽ WÝUL(UÐ ULFH
ΠΫu?ł …bOBI« vKŽ vH{√ Íc« Wd(« dBMŽ v≈
.å... lIM« dO¦ð ¨sNLDKð ¨ «dDL² ¨ «bFBò ∫WOðü«
±∞¥
dŽUA« WOBý
…b?O?I?F?« t?O?K?Ž t?O?K?9 n?u? s?Ž—b?B?¹ ¨Âe?²?K? dŽUý uN ªdŽUA« WOBý `ö …bOBI« fJFð
w œUł√ bË ¨©¶® ‰uÝd« dŽUý uN ¨p– w Ëdž ôË ¨©¶® ˇ« ‰uÝ— W³×Ë ¡UL²½ô«Ë ¨WOöÝù«
.—UHJ« vKŽ œd«
Ò wË ¨ÂöÝù« sŽË tMŽ ŸUb«

∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

∫WOöÝù« …bOIF« sŽ ŸU b« dFý

¨WOöÝù« …uŽb« W¹«bÐË ¨ÂöÝù« —b w W UÐË ¨wÐdF« dFA« w …b¹bł …d¼Uþ dFA« «c¼ q¦1
·u?u?« s? bÐ ô hzUBšË l«Ëœ W¹dFA« …d¼UE« ÁcNË ¨WOöÝù« Õu²H«Ë œUN'« WKŠd w U¼öð UË
s “UF¹SÐ g¹d ¡«dFý Õ«— ¨WOöÝù« …uŽb« W¹«bÐ w 5LK*«Ë g¹d 5Ð WuB)«  b²ý« U* –≈ ªU¼bMŽ
q?³? WK g¹d ¡«dFý ÊUË .ÊU?M??U?Ð g?¹d? tЗU% UL ¨ÊUKUÐ t½uЗU×¹Ë ©¶® ‰uÝd« Êu−N¹ UNzULŽ“
.W{—UF*«Ë Ÿ«eM« wŽ«Ëb ÂöÝù« bFÐ …d¦ «Ë—U rŁ ¨ÂöÝù«
À—U?(« s?Ð ÊUOHÝ uÐ√Ë ÈdFÐe« sÐ ˇ« b³Ž t ¡U?
Î −?¼Ë ©¶® ‰uÝd« vKŽ WKLŠ g¹d ¡«dFý d¦√ ÊUË
∫—UB½_« ‰U ¨©¶® ‰uÝd« ¡U−¼ w g¹d ¡«dFý ·dÝ√ U*Ë .WIÐU« …bOBI« w XÐUŁ sÐ ÊUŠ ÁU−¼ Íc«
©¶® ‰uÝd« sŽ ÊuF«b¹ 5LK*« ¡«dFý oKD½U .åørN²MQÐ ÁËdBM¹ Ê√ rNŠöÐ ˇ« «ËdB½ s¹c« lM1 Uò
¨pU sÐ VFË ¨XÐUŁ sÐ ÊUŠ g¹dI ÎUŽU−¹≈ WM¹b*« ¡«dFý bý√ s ÊUË .r¼dFAÐ t½ËdBM¹Ë ¨rN²MQÐ
WAzUŽ sŽ ÍË—Ë .åq³M« `C½ s g¹d vKŽ bý√ dHM« ¡ôR¼ò ∫©¶® ‰uI¹ p– wË ¨tŠ«Ë— sÐ ˇ« b³ŽË
¨r?N?−¼«ò ∫tuIÐ g¹d ¡U−N ÁUŽœË ¨dFA« tOKŽ bAM¹ Ϋd?³M b−*« w XÐUŁ sÐ ÊU( vMÐ ©¶® w³M« Ê√
©¶® ‰u?Ýd?« Ê√ ÍË— pcË .åÂö?E?« f?K?ž w? ÂU?N?« lË s bý√ rNOKŽ „ƒU−N ˇ«u ¨ÎU?A?¹d wMF¹
sò ∫©¶® w³M« ‰UË åvH²ý«Ë vHA XÐUŁ sÐ ÊUŠ  d√Ë ¨sŠ√Ë ‰UI WŠ«Ë— sÐ ˇ« b³Ž  d√ò ∫‰U
¨ˇ« ‰u?Ý— U?¹ U?½√ ∫W?Š«Ë— s?Ð ˇ« b?³?Ž ‰UË ¨ˇ« ‰uÝ— U¹ U½√∫pU sÐ VF ‰UI ø5LK*« ÷«dŽ√ wL×¹
.å”bI« ÕË— q¹d³ł pFË ¨X½√ rN−¼« ¨rF½ ∫‰UI ¨ˇ« ‰uÝ— U¹ U½√ ∫XÐUŁ sÐ ÊUŠ ‰UË
¨Êu?L?K??*« U?¼√b?Ð w?²?« …d?O?³?J?« …u?Žb?« UNL¼√Ë WOöÝù«  U¹UG« d³√ s ÊU bI ¨dš¬ V½Uł sË
W?b?I? w? «u?½u?J¹ Ê√ WOöÝù« rOUF²K «uÐU−²Ý« s¹c« ¡«dFA« vKŽ ÊUË ¨UO½b« ŸUI √ d³Ž UNÐ «uIKD½«Ë

±∞µ
¡«d?FA« oKD½U .U?N?K?¦?Ë UNðU¹UžË …bOIF« ÕË—Ë oH²¹ U0 tz«œQÐ «ue²« U ¡«œQÐ ÊuuI¹ UNHKš s Ë√ ‘uO'«
..dJ« rNuÝdÐË tÐ s¹d²H ¨b¹b'« rNM¹œ sŽ 5F«b ¨WLKJ«Ë nOUÐ ˇ« qO³Ý w s¹b¼U− «œuMł
Î

.WOöÝù« …bOIF« sŽ ŸU b« dFA WOÐuKÝ_« hzUB)«


s? b?¹b?F?« U?N?M? h?K??²??ð Ê√ l?O?D?²?ð p½S ¨©UMKOš UMbŽ® XÐUŁ sÐ ÊUŠ …bOB …¡«d  bŽ√ «–≈
∫hzUB)« Ác¼ “dÐ√ sË ¨WOöÝù« …uŽb« dFý UNÐ r²¹ w²« WOÐuKÝ_« hzUB)«
Ác¼ l ÷—UF²¹ U q i—Ë ¨WOÐU−¹ù« UNðbOIŽË ¨UN½«błËË WOöÝù« WŽUL'« ÕË— sŽ dO³F²« ≠±
Æ…uŽb«
¡UL²½ô« ÕË— sŽ rłU½ «c¼Ë ¨©»dC½Ë ¨UMO¨U½œUOł¨UMbŽ® WŽUL'« dOL{ «b²Ý« s —U¦ù« ≠≤
Ϋd? bF¹ r Íc« dH« dFý w WBOB)« Ác¼ XK&Ë ¨5LK*« ”uH½ w ÂöÝù« UNLÝ— w²«
Æ·bN«Ë Ê«błu« w bײ ŸuL−L 5LK*UÐ …œUý≈ U/≈Ë ¨wK¼U'« dBF« w ÊU UL UOK³
Î
Íu?³?M?« Y?¹b?(«Ë .d?J?« ʬd?I?« w? X?K?& U?L? W?OöÝù« rOI«Ë w½UF*«Ë —uB«Ë ÿUH_UÐ dŁQ²« ≠≥
Æn¹dA«
Æq¹uD²« ÂbŽË “U−¹ù« l UMOF
Î ÎU{dž ‰ËUM²ð …bOBI« X½U –≈ª…bOBI« w WOŽu{u*« …bŠu« ≠¥
dO³F²K dÞU)« uHŽ œdð WOF¹b³«  UM;«Ë WKOš_«Ë —uB« X½U bI ªnKJ²«Ë WFMB« sŽ œUF²Ðô« ≠µ
ƉUFH½ô« …—«dŠË WÐd−²« ‚b sŽ
Ë√ ¨Ì·«Ë q?−?Ý W?ÐU?¦?0 b?F?¹ u?N? ¨W?OMH« t²LO vKŽ …ËöŽ dFA« «c¼ UNÐ rð« w²« WO¹—U²« WLOI« ≠∂
ÆÀ«bŠ√ s UNI«— UË ¨WOöÝù« …uŽb« sŽ WO¹—Uð WIOŁË
wÐœ_« bIM« a¹—Uð ∫oO²Ž e¹eF« b³Ž®
©·dB²Ð /»dF« bMŽ

±∞∂
r¹uI²«Ë WAUML«
.vË_« WŁö¦«  UOÐ_« w  œ—Ë UL qO)«  ULÝ sOÐ=√Ô ±
øUL¼ U ¨©¶® ‰uÝd« sŽ ŸUbK 5²KOÝË dŽUA« œb×¹ ≤
.©¶® ‰uÝd« dŽUA« UNÐ Õb w²«  UHB« d–√ ≥
s?¹d?B?F?« `ö …bOBI« ‰öš s sOÐ=Ô√ ¨5?d?C?<« ¡«d?FA« s XÐUŁ sÐ ÊUŠ dŽUA« bF¹ ¥
.dŽUA« bMŽ ©wöÝù«Ë wK¼U'«®
ÆWOöÝù« …bOIF« sŽ ŸUb« dFý l«Ëœ sOÐÒ√Ô µ
∫ULNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨5²O³« s¹c¼ √d√ ∂
¡ôb?? ? ? ? « Á—b?? ? ? ? J? ? ? ? ?ð ô Íd?? ? ? ? ×? ? ? ? ?ÐË t?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? V?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? Ž ô —U w½U
¡U?? ?b?? ?« j?? ?K? ? ²? ?? ?ð 5?? Š »d?? C? ?½Ë U?? ? ? ? ? ? ½U?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ¼ s w«uIUÐ rJ×M
.UOÐœ√
Î ÎUŠdý 5IÐU« 5²O³« Õdý√ -√
.©Â—U w½U®Ë ©¡Ub« jK²ð® Ë ©¡ôb« Á—bJð ô Íd×ÐË® ∫tu w WO½UO³« …—uB« `{Ë√ »
∫©U½U−¼ s w«uIUÐ rJ×M® ∫tuIÐ dŽUA« bBI¹ -Ã
.dFAUÐ rJ²×½ -±
.U½u−N¹ s
Ú Ó U½dFAÐ lM/ -≤
.U½dFý j³C½ -≥

∫wðQ¹ ULO W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ∑


.WœUB« WOM¹b« WHÞUF« …bOBI« vKŽ VKG¹ -√
.tO½UF `O{uð w WOMH« …—uBUÐ dŽUA« ÊUF²Ý« -»
.WOK¼U'« `ö*« s …bOBI« uKð -Ã
..dJ« ʬdIUÐ dŽUA« dŁQð -œ
.jI ÂöÝù« w ‘UŽ dŽUA« Ê√ wMFð ÂdC WLK -‡¼
.WBU½ XOË ¨WUð ≠UM¼ ≠ÊU Ê_ ¨`²H« - ∫wMFð å`²H« ÊUËò -Ë
ÆÊU Ì÷dž Í√ w dFA« ‰u ©¶® ‰uÝd« b¹R¹ ≠“

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š« ∏


∫©UMKOš UMbŽ® …—U³Ž bOHð ≠ √
.„öNUÐ ¡UŽb« -±

±∞∑
.WdF*« …—Uš -≤
.»d(« —«dL²Ý« -≥
∫wMFð ©¡ULE« qÝ_«® …—U³Ž ≠»
.»d(«Ë d(« …bý s «u¾Lþ s¹c« bM'« -±
.¡Ub« pHÝË „—UF*« ÷uš wN²Að w²« ÕUd« -≤
.œUNA²Ýô«Ë ‰U²IK s¹bF²*« ÊUÝdH« -≥
∫w¼ dýUF« XO³« w ©ULdOšË ULdý® w²LK 5Ð WöF« ≠Ã
.‚U³Þ -≥ .·œ«dð -≤ .”UMł -±
∫ dýUF« XO³« w ©.. Áu−Nð√® …eLNUÐ ÂUNH²Ýô« bOH¹ ≠œ
.dOO²«Ë VKD« -≥ .l¹dI²«Ë —UJ½ù« -≤ .W½UÐù«Ë `O{u²« -±
∫VO«d²«Ë ◊UH_« «b²ÝUÐ dŽUA« »uKÝ√ eO9 ≠ ‡¼
.WKN«Ë We'« -≥ .WJOd«Ë WKN« -≤ .W³FB« -±
∫sŽ W¹UM ¨‰Ë_« XO³« w ©lIM« dO¦ð® …—U³Ž ≠Ë
.UN²U √Ë qO)« WU{ -≤ .UNu¼Ë WdF*« …bý -±
.WdF*« WŠUÝ w dA²M*« —U³GUÐ qO)« ÂUL²¼« WK -≥
∫…bOBI« w dŽUA« WHÞUŽ ≠“
.WOzeł …œËb× -≥ .WFMDB WHKJ² -≤ .…d³F WœU -±
∫©¡U M« dL)UÐ sNLDKð® ∫tu w dŽUA« bBI¹ ≠Õ
.U¼œd qO)« ÁułË  ULK*« ¡UM« »dCð -±
.Âu−N« vKŽ UN¦( qO)« ÁułË  ULK*« ¡UM« »dCð -≤
.UNŽUb½«Ë UN²ŽdÝ s b×K qO)« ÁułË  UdA*« ¡UM« »dCð -≥

∫XÐUŁ sÐ ÊUŠ ‰uI¹ π


¡U?? ?L? ? E? ? « q?? ?Ý_« U?? ?N? ? U?? ?²? ? √ v?? K? ?Ž  «b?? ? ?F? ? ? B? ? ? W?? ? ?M? ? ? Ý_« s?? ? ¹—U?? ? ³? ? ?¹
∫w³M²*« ‰uI¹Ë
© ≤®
U?? O? ?«u?? F? ?« s?? F? ?³? ²? ¹ ÎU?? U?? H? ?š 7?? ³? U?? M? ?I? ?« U?? N? ?½«–¬ 5?? Ð U?? ½œb?? ©±®Î«œd?? łË
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« ‰öš s 5²O³« 5Ð Ê“«Ë√
.UOÐœ√
Î ÎUŠdý 5²O³« Õdý√ -√
ø5²O³« s¹c¼ w s¹dŽUA« bMŽ „d²A*« vMF*« U -»
.WU³« WF¹d« qO)« ∫œd'« ©±®
.ÕUd« ∫UO«uF« ©≤®
±∞∏
.5²O³« w WOMH« …—uB« `{Ë√ -Ã
.w½U¦« XO³« w ©sF³²¹® WLKJÐ ©s¹—U³¹® WLK UMb³²Ý« u Àb×¹ «–U -‡¼
.ÕUd« vMF0  ULK lЗ√ 5²O³« s Ãd²Ý√ -Ë
ø«–U*Ë ¨p¹√— w qLł√ 5²O³« Í√ -“
.ULNM q d×Ð wLÝ√Ë ¨ULNðöOFHð 5Ð√Ë ¨5²O³« lÔD=Ó√Ô -Õ
ÆWOöÝù« …bOIF« sŽ ŸUb« dFý hzUBš sOÐÒ√Ô ±∞

ÍuG V¹—bð

ÆUNFLł√Ë ¨UNOMŁ√Ë ¨…œËb2 ¡ULÝ√ WŁöŁ …bOBI« s Ãd²Ý√

WOð«c« …¡«dI«
W¹u³M« `z«b*« s

Ô‰u?‡?‡?‡?‡‡‡‡‡‡³?ÔIÚÓ —Ôc?Ô t?¹b


Ú F« Ú . Ó d?J« Ê≈
] w‡‡‡‡LKÓ s
Ú  tK«
 Ó‰uÝ— pO≈ «—
Î cÚŽÔ≠±

Ô‰u?‡?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡?  LÓÐ tÔ½S


Ô FÚÓ ÓpO w×¹b? ] Ó ŽÓ tL?FÞ w wIDMÚÓ s?
Îö? Ú J¹ rÓ Ê≈
Ú ≠≤
Ôq?‡?‡?‡‡‡‡‡‡OÚK  OÚFKÚ U?NMÝU?× w U
Ú ðÓ V? X‡‡‡‡‡‡‡LÓ—Ô b pM
Ó ‰ Ì ö  Ð WÎK]Š
Ó Ô U¼ ≠≥
Ô‰u??š
Ô b?
Ú Ó o?
Ó ¹b??B?
Ú ²?] « ôË »u?
Ï ?A?
Ô Ó w??³?=Š
Ô U?‡Ë Óp?O≈ wI¹bB? Ô Ð  ¡Uł
Ú ðÓËÓ w³=×? Ú ≠¥

Ôq?‡?‡?‡?‡?‡?‡?‡?‡?‡?‡¹ËU?M?*«ÓËÓ U?M d?ÔÞ«u?Ó)« U?N?Ð Î d?Óý


U Ó X
Ú ¼ÓœÓÚ“U? ÎU?MŠ
Ô Óp?M? UN²?Ó
Ú ³?Ó√Ú≠µ
Ô‰u?‡?‡?‡×?
Ô M?ÚÓËÓ »u?
Ï B?Ô G?ÚÓ p? b?
Ó Š Ú Ó d?Ô O?žËÓ U?‡‡‡‡NO½U?FÓ V  √Ó rÚÓË UNK?Ú×
Ú Bž  ²Ó½Ú√Ó rÚÓ≠∂

Ôq?O?‡?‡?‡?‡?‡‡‡‡‡‡‡‡‡U¦*«Ó —]b?
^ « ÊÓ“«
Ó ËÓ UL?
Ó Ð]dÔÓ t?‡?‡?‡?½Ó“«u? Ì F?ÚÓ ‰
 ðÔ ÊÚ√Ó V?  uÚÓ v?K?Ž U?ËÓ ≠∑
©ÍdO u³« s¹b« ·dý®
±∞π
©d¹dłË ‚œ“dH«® izUIM« dFý s ±¥ ”—b‡‡«
©qUJ« d׳«®

∫d¹dł vKŽ dšUH²¹ ‚œ“dH« ‰U


.l— ∫pLÝ
Ô‰u?? ? ?Þ√Ë e?^ ? ? Ž√ t?Ô ? ? ?L?
Ô ? ? ?zU?? ? Žœ ¨ÎU?? ? ?²? ? ? O? ? ?Ð U??M? v??M?Ð ¡U?
Ó ?L? ? « p??L?Ý Íc??« Ê≈
Ò ≠±
.töł Òqł ˇ« ∫pOK*«
.‰Ëe¹ ô ∫qIM¹Ô ô
Ôq?? ?ÓI?? ? M? ? ¹Ô ô t?? ?Ò½S?? ? ¡U?? ? L? ? ? ? « r?
Ô ? ? J? ? Š v?? M? Ð U??Ë ¨Ôp??O? K? *« U?? M? ÁU??M? Ð ÎU??²? O? Ð ≠≤
.ŸË—b« ∫ UGÐU«
.»d(« ∫vžu«
.f³K½ ∫qÐd²½
Ôq?? Ðd??? ²? ½ v??žu??« v?? ≈  U?
Ô ? G? ÐU??? «Ë Ô ?³? „u?? K? *« Ôq??ÓK??Š
U?? M? K? ¼√ w?? U??M? ÝU? Ô ≠≥
.UMuIŽ ∫UMöŠ√ Ôq?? ? ?N? ? ?$ U?? ? ? «–≈ ÎU?? ? ÒM?? ? ł U?? ? ?M? ? ? U?? ? ? ? ?ðË ÎW?? ? ½«“— Ó‰U?? ? ³? ? ?'« ÔÊe?? ?ð U?? ? M? ? ?ö?
Ô ? ? Š√ ≠¥
.W³O¼Ë Ϋ—UË ∫W½«“—
.WÒOLŠ VCG½ ∫qN$ ™™™™™™™™™™™

Ôq?? ?]I?? ? M? ? ð p?? ?O? ? Ð√ Èu?? ?Ý ¡U?? ?Žœ«


Ò q?? ?¦? ? Íb??zU??B? d?Ô ?¹d??ł U??¹ Óp??Ó«d??²? Ý« ÒÊ≈ ≠µ

Ô‰e?? M? *« »U?
Ô ? ²? ?J? ?« t??Ð p??O? K? Ž v??C? Ë U?N?−MÐ  u?
Ô ³?J?M?F« pOKŽ XÐd{ ≠∂
.«ËdE²½« ∫«uMO%
.¡U*« œ—u ∫qNM*«
Ôq?? ?N? ?M? ?*« u?? ?K? ?? ?¹ t?? O? ?≈ w?
= ? A? ?F? ?« œÓ—ÚË «u?? M? O?Ò ? ×? ²? ¨r?? d??O? G? ÂU?
Ó ?ŠÒe??« ÒÊ≈ ≠∑
©å±∂±-±µµò w½U¦« bK−L«∫‚œ“dH« Ê«u¹œ®
™™™™™™™™™™™
∫‚œ“dH« iUM¹ d¹dł ‰UË
.‰UI²½« ∫qIM q?? ?I?Ó ? ?M? ? Ó s?? ? t?? ? U?? ?L? ? ¨„ö?? ?Ž Ϋe?? ?Ž U??M? v??M?Ð ¡U?
Ó ?L? ? « p??L? Ý Íc?« Ê≈
Ò ≠±
.5BŠ ÊUJ ∫qIF
.÷—_« s lHð—« U ∫ŸUHO« ‰u??Þ_« ŸU?? H? ?O? ?« w?? w?? ²? ?O? Ð ^q?? ×? Ë w?? K? ?I?? F? Ó Ìr?? O? ?9 w?
Ú ? ÓK?? ³? ?ł v?? ≈ w??½≈ ≠≤
q?? ?N?Ò ? '« Ó‰U?? ?F? ? U?? ?M? ? K? ? ¼U?? ł ‚u?
Ô ? ?H? ? ¹Ë W?? ? ½«“— ‰U?? ? ³? ? ?'« Êe?
Ô ? ? ð U?? ? M? ? ö?
Ô ? ? Š√ ≠≥
™™™™™™™™™™™

.qðU ∫lU½ ‰Ë_«


Ò ”Q?? ?J? ? Ð r?? ?¼d?? ?š¬ X?? ?O? ? I? ?? ? ÎU?? F? ?U??½ ÎU?? L? Ô ¡«d?? F? ?A? ?K?  
Ò ?Ý Ô œb?
Ú ? Ž√ ≠¥
q??Ž s? Ô‚œ“d?? U??¹ p??²? H? D? ²?š« v?²?Š r?J?O?K?Ž ¡U?L??
Ò ?« s? X?
Ô ³?Ú³?Ó B?½« w?½≈ ≠µ
.‚œ“dH« …dOAŽ ∫lýU− q??H? Ý_« i??O?C?(« w? „¡U?
Ó ?M? Ð v??M?ÐË Î UFýU− ¡UL« pLÝ Íc« Èeš√ ≠∂
.…dšUH*« ∫‘UOH« w??K? D? B? *« —U??½ 5??A? ž ‘«d?
 H?Ó ?« Ôq??¦? Ô ²?Ô ?½ÚQ?ÓÓ ¨Ô‘U??O?H??« r?ÔJ??L? K?×?Ð È—“√ ≠∑
r?
©åµµ∏-µµ≥ò ∫d¹dł Ê«u¹œ® ™™™™™™™™™™™

±±∞
hM« uł
WUC ‚œ“dHUÐ VI?Ò ¨WOLOL²« —«œ WKO³ ¡UMÐ√ bŠ√ ¨lýU− wMÐ s VUž sÐ ÂUL¼Ô ∫‚œ“dH«
w oOLŽ dŁ√ pc ÊUJ ªt√Ë tOÐ√ WNł s VM« lO— XOÐ w QA½Ë ¨…dB³« w bË .t²UNłË tNłË
5Fð e¼UM¹ dLŽ sŽ …d−N« s …dAŽ lЗ√Ë W¾ WMÝ wuð .t²KO³Ë Áœ«błQРΫb²F tðUOŠ ‘UŽ –≈ ¨t²OH½
Ò ¨Ád?F?ý VKž√ ÊU dH« Ê√ Òô≈ ¨d?F?A?« ÷«d?ž√ rEF w ÁbzUB rE½ r{ dFý Ê«u¹œ tË .W?MÝ
t?½_
.tF³Þ o«u¹
w QA½Ë ¨WULO« w bË .WOLOL²« ŸuÐd¹ WKO³ ¡UMÐ√ bŠ√ VOKÔ wMÐ s wHD)«
Ò WODŽ sÐ d¹dł ∫d¹dł
w²« ¨W¹dFA« t²³¼u qI vKŽ ÁbŽUÝË ¨t²¹UŽdÐ ÁbNF²
Ò ¨«dŽUý
Î wHD)«
Ò Ò ÊU –≈ ªdFÚý XOÐ w b$
Ábł
W?²?Ý u?×?M?Ð ‚œ“d?H?« …U?Ë bFÐ …d−N« s …dAŽ lЗ√Ë W¾ WMÝ wuð .t?ÐU?³?ý ÊU?F¹— w u¼Ë XײHðË X/
Ê√ Òô≈ ¨dFA« ÷«dž√ rEF w ÁbzUB rE½ r{ dFý Ê«u¹œ tË .UH
Î O½Ë
Ò WMÝ 5½ULŁ e¼UM¹ dLŽ sŽ ¨dNý√
r?¼d?N?Ë ¨t?½U??K?Ð r?NIK ¨¡«dFA« s dO¦ 5ÐË tMOÐ b?
Ò ²?ý« ÂU?B)« Ê_ ªÁdFý vKŽ ÎU?³?U?ž ÊU ¡U−N«
.qDš_«Ë ‚œ“dH« ∫Ê«dŽUý Òô≈ tU√ bLB¹ rË ¨ÁdFAÐ
wË .¡U−N«Ë dH« ∫UNO ÊU Ozd« ÊUŽu{u*«Ë .W?MÝ 5FЗ√ d¹dłË ‚œ“dH« 5Ð izUIM« Xb²Š«
.t²KO³ VU¦Ë tÐuOŽ UMÎO³
Ò dšü« u−N¹Ë ¨Áœ«bł√ dŁPË t³ MÐ s¹dŽUA« s q dšUH²¹ 5BM« s¹c¼

∫wÐœ_« qOKײ«

5BM« w WOzd« —UJ _«


‚œ“dH« h½ —UJ √
…błU dŁP ËË– …œUÝ UNUł—Ë ¨ uO³« eŽ√ …dOAF« Ác¼ XO³ ¨tðdOAFÐ tðUOÐ√ w ‚œ“dH« dH¹
Æ WOÐ√ ”uH½Ë ¨W׳«— ‰uIŽ »U× √Ë ¨»d(«Ë rK« w
s¹dšü« WLŠ«e vKŽ ÈuIð ô UN½√ rŽe¹Ë ¨tðdOAŽ u−N¹Ë ¨ÁdFý WdРΫd¹dł ‚œ“dH« rN²¹
Æ WFd«Ë b:« w

d¹dł h½ —UJ √
»U?×? √ U?N?U?łd ¨rO9 w UN²eM uKŽË ¨tðdOAFÐ t²COI½ w dHO ¨‚œ“dH« d¹dł iUM¹
ÆrNz«bŽ√ WËUI w ”QÐ ËË–Ë ¨rKŠ
±±±
UNLKŠ UH «ËË
Î ¨tðdOAŽ WeM w UMŽUÞ
Î Áu−N¹Ë ¨t½U …bŠË ¨tzU−¼ …—«d0 ‚œ“dH« d¹dł bŽu²¹
Æ „öN« v≈ t³ŠUBÐ Íœu¹ Íc« gODUÐ
WŽ«dÐ “«dÐù WKOÝË qÐ ¨UNð«c …œuBI sJð rË ÆWOK¼Uł ≠ 5BM« w ≠ ¡U−N«Ë dH« w½UFË ™
Ædšü« …dþUM w s¹dŽUA« s q

5BM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«


∫wMH« d¹uB²« ≠ ôË√
Î
∫ ‚œ“dH« h½
ÆW¹UMJ«Ë …—UF²Ýô«Ë tO³A²« ∫Á—UJ√ sŽ dO³F²K WOMH« —uB« ‚œ“dH« nþË
∫tO³A²« ≠±
‰Uł— VCž sŽ dO³F²« w mU³O åqN$ U «–≈ ÎUMł UMUðËò∫tu w tO³A²« ‚œ“dH« Âb²Ý« -√
Æ rNz«bŽ√ vKŽ rN²OLŠË ¨t²KO³
ÆtOÐ_ t³½ dOž U1d
Î ÎU³½ tzUŽœUÐ ÁdFý d¹dł WdÝ t³ý -»
. u³JMF« XOÐ nFCÐ tHF{ t³ýË d¹dł V½ »UŽ -Ã
∫…—UF²Ýô« ≠≤
vžu« v≈  UGÐU«Ëò∫tu w WOMJ*« …—UF²Ýô« qO³Ý vKŽ fÐö*UÐ  UGÐU« ‚œ“dH« t³ý ≠√
ÆåqÐd²½
∫W¹UMJ« ≠≥
.rzUŽb« Íu XO³UÐ lOd« t³½ sŽ Ád w ‚œ“dH« vM -√
.åUMÝU³ „uK*« qKŠò ∫ tuIÐ WLOEŽ W½UJ s t²KO³ ‰Uł— tÐ nB²¹ ULŽ vM -»
.åqÐd²½ vžu« v≈  UGÐU«Ëò∫tuIÐ rNðu sŽ vM -Ã
ÆåW½«“— ‰U³'« Êeð UMöŠ√ò∫tuIÐ qIŽ WŠUł—Ë —UË s tÐ ÊuKײ¹ ULŽ vM -œ
∫d¹dł h½
∫W¹UMJ«Ë …—UF²Ýô«Ë tO³A²U ¨WOMH« Á—u rEF w ‚œ“dH«d¹dł iU½
∫ tO³A²« ≠±
Wý«dÓHUÐ tN³ýË ¨„öN« v≈ rNÐ Íœu¹ ÎUAOÞ tðdOAŽ ‰Ułd ‚œ“dH« t³½ Íc« rK(« qFł
Æ u*« v≈ —UM« ¡uC UN³Š U¼œuI¹

±±≤
∫ …—UF²Ýô« ≠≤
tÐdý Íc« r« «c¼ ¨WO×¹dB²« …—UF²Ýô« qO³Ý vKŽ qðUI« rUÐ ‚œ“dHK Á¡U−¼ d¹dł t³ý ≠√
Æ¡U−NUÐ t Èd³½« s lOLł
v?K?Ž i?I?M?¹ Íc?« ¨Õ—U?'« d?ODUÐ ¨tzU−¼ w ‚œ“dH« WeM s ‰UM¹ u¼Ë ¨tH½ d¹dł t³ý -»
.WO×¹dB²« …—UF²Ýô« qO³Ý vKŽ UNHD²¹Ë t²¹d
∫W¹UMJ« ≠≥
.å‰uÞ_« ŸUHO« w w²OÐ q×Ëò∫tuIÐ tðdOAŽ UNÐ vE% w²« WFOd« W½UJ*« sŽ d¹dł vM -√
ƉU³'«  U³¦Ð —UË s UNUł— tÐ l²L²¹ ULŽ vM -»
ÆåqHÝ_« iOC(« w „¡UMÐ vMÐËò∫tuIÐ tHF{ sŽ vMË ‚œ“dH« V½ »UŽ -Ã

∫dO³F²« ≠ UO½UŁ
Î
VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±
‰U?³?'« Êe?ð U?M?ö?Š√òË ¨åU?M? vMÐ ¡UL« pLÝ Íc«ò∫ULNuIÐ dH« sŽ dO³F²« w Ê«dŽUA« „d²ý«
v?žu?« v≈  UGÐU«òË ¨åUMÝU³ „uK*« qKŠò∫‰U 5Š Ϋu?L?Ý ÁdšUHð vKŽ vH{√ ‚œ“dH« Ê√ ô≈ ¨åW½«“—
Æ å‰uÞ√Ë eŽ√òqOCH²« wLÝ« Âb²Ý« 5ŠË ¨åqÐd²½
«uMOײò∫‚œ“dH« ‰uI ¨VO«d²«Ë ÿUH_« s tHþË U0 ¡U−N« w t³ŠU s s¹dŽUA« s q ‰U½Ë
Æå‘UOH« rJLK×Ð È—“√ò Ë åqHÝ_« iOC(« w „¡UMÐ vMÐËò∫d¹dł ‰u˨åwAF« œ—Ë
WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VOUÝ_« ≠≤
w²« tMŽUD sŽË ¨UNÐ dšUH²¹ w²« ÁdŁP sŽ —U³šù« tb¼ Ê_ ªW¹d³)« qL'« s¹dŽUA« s q nþË
d?¹d?ł nþËËÆåW½«“— ‰U³'« Êeð UMöŠ√òË ¨åÎU?²?OÐ UM vMÐ ¡UL« Óp?L?Ý Íc« Ê≈ò ∫q¦ ¨tLB) UNNłu¹
ÆåqŽ s ‚œ“d U¹ p²HD²š«ò∫tu w ¡«—œ“ö ¡«bM« qLF²Ý« –≈ ¨ wzUA½ù« »uKÝ_«
WOF¹b³«  UM ;« ≠≥
d¹dł tb²Ý« Íc« ‚U³D« ÈuÝ ULNO œd¹ rË ¨5BM« w WOL¼√ WOF¹b³«  UM;« Ê«dŽUA« dOF¹ ô
Æ r¼dFAÐ Áu−¼Ë ¨ rN²MQÐ ÁuŠdł s lOLł …U½UF sŽ d³FO ªå‰Ë_« ”QJÐ r¼dš¬ XOIò∫tu w

UIOÝu*«Ë Ê“u« ≠U¦UŁ


Î
¨ÍdFA« d׳« w tÐUA²«∫5K √ vKŽ wIOÝu*« UN½“Ë w WCOIM« bL²FðË Æ izUIM« dFý ÊUBM« q¦1
s ÊuJ²ð WOU ULNðUOÐ√ dš¬ w Ue²«Ë ¨qUJ« d׳« vKŽ 5ðbOBI« Ê«dŽUA« rE½Ë ÆWOUI« w tÐUA²«Ë
…œËb?L?*« ¡U?O?«Ë ¨‚œ“dH« …bOB w ©WLC«® Âö?« W?d?Š ŸU³ý≈ sŽ W&UM« Ë«u«Ë ¨©Âö« ® ÍËd« ·dŠ

±±≥
Æ d¹dł WCOI½ w ©…dJ«®Âö« WdŠ sŽ W&UM«

s¹dŽUA« 5Ð WöF«
5I¹b U½U ULN½√ WIOI(«Ë ÆÊUCžU³² s¹dŽUA« Ê√ ≠5BM« w ¡U−N«Ë dH« w½UF s≠ rNH¹ b
v≈ WKŠd« w ÊUI«d²¹Ë ¨”UM« s œuAŠ ÂU√ …dB³« w bÐd*« ‚uÝ w ΫdFý Ê«“—U³²¹ U½U –≈ ª5ÐUײ
t?F? d?šü« n?Ë ¨d√ tÐeŠ Ë√ ¨…bý UL¼bŠQÐ XKŠ «–≈Ë ª¡UHK)«Ë …ôu« ◊öÐ w ÊUFL²−¹Ë ¨oAœ
∫ UNFKD w²« tðbOB w ÎUM¹eŠ ¡UŁ— d¹dł ÁUŁ— ‚œ“dH« wuð 5ŠË ÆÊuF« b¹ t b1Ë ¨Á—“√ s bA¹

‚œ“dH«  u
Ô d¼b«  U³J½ vKŽ U¼]b¼Ë
Ó ÎULO9 v−ý√ bI ¨ÍdLF

∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

∫Íu_« dBF« w izUIM« dFý


dš¬ Ϋd?ŽU?ý U?NO u−N¹Ë ¨t²KO³ œU−QÐË ¨tHMÐ UNO dH¹ …bOB dŽUý rEM¹ tO ¨Íd?
Ò Fý s izUIM«
¨—u Ë ÊUF s vË_« …bOBI« w œ—Ë U UNO iUM¹ …bOBIÐ tOKŽ œd¹Ë
Ò ¨dšü« Á«bײO
Ò ¨tðdOAŽ w UMŽUÞ
Î
.UN²OUË UN½“Ë vKŽ UNLEM¹Ë
vKŽ  bŽUÝË .‚œ“dH«Ë d¹dłË qDš_« ∫tz«dFý dNý√ WM√ vKŽ Íu_« dBF« w izUIM« XDA½
∫UNL¼√
Ò q«uF« s WŽuL− U¼—U¼œ“«
.l?¹d?A?²?« ÊËRýË tIH«Ë …bOIF« w …dþUM*«Ë ‰b'«Ë —«u(« vKŽ lÝ«u« t½«dË ¨w?ÐdF« qIF« u/
Ò -±
.UN³U¦Ë qzU³I« dšUH w ÊËdþUM²¹ izUIM« ¡«dFý cš√ p– ¡u{ vKŽË
Êu v≈Ë ¨rNž«d ”UM« vKŽ ú1 ¨uNK« s Ÿu½ v≈ - WuJ«Ë …dB³« w W Uš - wÐdF« lL²:« WłUŠ -≤
5Š ¨r¼uN ÊUJ WuJ« w WÝUMJÔ« ‚uÝ Ë√ ¨…dB³« w bÐd*« ‚uÝ ÊUË .rN WF²*« du¹Ô WOK²« s
.Êu×OB¹Ë ÊuH²N¹Ë ÊuIHB¹ ULNuŠ ”UM« lL−²O ¨‚œ“dH«Ë d¹dł Ê«dŽUA« tO≈ dC×¹

∫Íu_« dBF« w izUIMK WOMH«  UL«


w¼ qÐ ¨ÎU?BUš Ϋd Ë√ ¨UBUš
Î ¡U? Ò -±
Î −?¼ izUIM« sJð r –≈ ªW?C?OIM« w W¹dFA« ÷«dž_« œbF²ð
n ËË ¨ÕbË ¨¡U−¼Ë ¨d ∫UNO ¨Íu_«
Ò dBF« w »œ_« UNdŽ w²« dFA« ÊuM s jOKš
.dšü ÷dž s UNKIMð w WOÐdF« …bOBI« sŽ ·dŽ U d¹Uð p– w w¼Ë ¨W¹œU³K
±±¥
ŸUb? Ò -≤
Ò «Ë ¨rB)« WŽ—UI* W−(« .bIðË w½UF*« iIMÐ vMF¹ Íc« ¨…d?þUM*« »uKÝQÐ izUIM«  dŁQð
Ò D?ð v≈ lł«— dÒŁQ?²?« «c¼Ë .n?u*« W×?
◊ö?²?š« v?≈Ë ¨W?u?J?«Ë …d?B³« w WOKIF« …UO(« —u? Ò sŽ
.¡UNIH«Ë ¡ULKFUÐ ¡«dFA«
Ϋd?E?½ p–Ë ¨ÂU¹_«Ë Àœ«u(« s Ádcð ULOË ¨¡U?−?N?« Ë√ dH« w½UF w —«dJ²UÐ izUIM« r²ð -≥
.izUIM« t²dG²Ý« Íc« se« ‰uD
Ò u_« dBF?« izUI½ w? w½UF*« d?¦√ -¥
b?−¹ U «ÎdO?¦Ë ¨WOŽU?L²łô« …U?O(« l«Ë s …U?I² Ë√ ¨W?OK¼U?ł Í
.”uHM« tM e¾LAð UÎŽ«c≈ ŸcI¹Ë ¨ Ud(« p²N¹Ë ¨÷«dŽ_« ‰ËUM²¹ ô
Î c²³ UÎAŠU UÎö UNO ∆—UI«
W?K?O?³? œU−QÐ bOAð w²« ¨WO¹—U²« À«bŠ_« ¡UBI²Ý«Ë ¨w½UF*« »UFO²Ýô ª‰u?DUÐ izUIM« “U²9 -µ
.tLBš WKO³ VU¦ sŽ nAJðË ¨dŽUA«
d?_« dB²I¹ ôË .åW?G?K« YKŁ V¼c ‚œ“dH« dFý ôuò ∫ qO v²Š ¨W?¹uG …ËdŁ izUIM« dFý w -∂
ÁdFý WÐËcFÐ ULNMŽ d¹dł “U²«Ë ¨UN×OIMðË tþUH√ qI w tOKŽ qDš_« ‚uHð
Ò qÐ ¨‚œ“dH« vKŽ
.tLE½ ‰ULłË

r¹uI²«Ë WAUML«
.wÐdF« »œ_« w izUIM« ·dŽ
= √Ô ±
.Íu_« dBF« w izUIM« —U¼œ“« q«uŽ r¼√ sOÐÒ√Ô ≤
∫5²COIM« w ¡U−N« Ó‰U− …dOAF« v≈ VM«
Ô ÊU ≥
ød¹dł V½ w ‚œ“dH« sŽUD U -√
ø‚œ“dH« V½ w d¹dł sŽUD U -»
øÊ«dŽUA« U¼d– w²« sŽUD*« w p¹√— U -Ã
∫wðQ¹ UÒ2 W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ¥
Ò ”QJÐ r¼dš¬ XOIÝò ∫d¹dł ‰uIÐ bBI¹ -√
∫Á¡U−¼ Ê√ å‰Ë_«
.¡«dFA« s oŠô ôË oÐUÝ tM rK¹ r -±
.t²½UJË ‚œ“dH« —b s jŠ
Ò -≤
.ÎU1b tF «ułUNð
Ú s¹c« ¡«dFA« s ‰U½ -≥
±±µ
∫ÎUAOÞ ‚œ“dH« œ«bł√ rKŠ dO Ò å‘UOH« rJLK×Ð È—“√ò ∫d¹dł ‰uIÐ bBI¹ -»
Ò Íc« Ê√
.dL)« »dýË —u−H« -±
.d³J«Ë ld²«
Ò w WGU³*« -≤
.„uK« WöłË l³D« WEKž -≥
Ò Íc« ‚œ“dH« ‰u -Ã
∫u¼ ¨lýU− …dOAŽ Èb tðU³ŁË ·dA« WU√ sŽ d³F¹
.åUMK¼√ w UMÝU³ „uK*« qKŠò
Ô -±
.å‰eM*« »U²J« tÐ pOKŽ vCËò -≤
.åqIM
Ó ¹Ô ô t½S ¡UL«
Ò rJŠ
Ô vMÐ UËò -≥

∫‚œ“dH« ‰U µ
Ô‰u?? ? ?Þ√Ë e?^ ? ? Ž√ t?Ô ? ? ?L? ? ? zU?? ? Žœ ¨ÎU?? ? ?²? ? ? O? ? ?Ð U?? M? ? v?? M? ?Ð ¡U?
Ó ? ?L? ?? ?« p?? L? ?Ý Íc?? « Ê≈
Ò
q?? ? ?N? ? ?$ U?? ? ? «–≈ ÎU?? ? ?M? ? ? ł U?? ? M? ? ?U?? ? ? ? ?ðË W?? ? ?½«“— Ó‰U?? ? ? ³? ? ? ?'« Êe?
Ô ? ? ? ð U?? ? ? M? ? ? ö?
Ô ? ? ? Š√
∫tCUM¹ d¹dł ‰UË
q?? ?ÓI?? ?M? ? Ó s?? ? t?? ? U?? ?L? ? ¨„ö?? ?Ž Ϋe?? ?Ž U?? ?M? ? v?? M? ?Ð ¡U?
Ó ? L? ?? ?« p?? L? ?Ý Íc?? « Ê≈
Ò
q?? ?N?Ò ? ?'« Ó‰U?? ?F? ? U?? ?M? ? K? ? ¼U?? ł Ô‚u?? ?H? ? ¹Ë W?? ? ? ½«“— ‰U?? ? ? ³? ? ? '« ÔÊe?? ? ? ð U?? ? ? M? ? ? ö?
Ô ? ? ? Š√
øs¹dŽUA« 5Ð Wd²A*« w½UF*« U -√
.åqN'« Ò UMUðò ∫s¹dDA« 5Ð vMF*« w Ê“«Ë√ -»
Ò ‰UF UMK¼Uł ‚uH¹ò Ë åqN$ U «–≈ UÎMł
Ò -Ã
øqOKF²« l Ϋd œuł√ 5uI« Í√

∫‚œ“dH« wŁd¹ d¹dł ‰U ∂

‚œ“d??H?«  u? - d?¼b?


Ò ?«  U??³?J?½ v?K?Ž U??¼b?
Ò ?¼Ë ÎU??L? O? 9 v??−? ý√ b??I? ¨Íd?L?F?
øo?? Łu?? q??Ýö??? « w?? ÌÊU?? ŽË ¨—U??' V??U??ž s??Ы b??F? Ð ÂU??Š—_« ÍËc?? s?L?
w?? I? ?ðd?? ¹ b?? :«Ë  «d?? O? ?)« v??≈ ÊU??Ë W??−?
Ò ?Š 5??F? ? ð b??:« w?M?³?¹ ‘U?Ž v?
Î ?²?
ød¹dł UNÐ œUý√ w²« ‚œ“dH« VUM U -√
ø¡UŁd« «c¼ ¡u{ w s¹dŽUA« 5Ð WöF« X½U nO -»
øWöF« Ác¼ ¡u{ w ‚œ“dH«Ë d¹dł izUIM pKOKFð U -Ã

∫WOðü«  U¹ü« w wMH« d¹uB²UÐ s¹dŽUA« dÒŁQð vKŽ Ò‰b¹ U 5BÒM« w sOŽ√
Ò ∑
©≤∏ ¨ ≤∑ ∫ UŽ“UM«® .˝ ˚ ∫vUFð ‰U -√

±±∂
˚ ∫vUFð ‰U -»
©¥± ∫ u³JMF«® Æ˝

W?Oðü« —uB« s …—u Òh½ q s Ãd²Ý√ .WOMH« —uB« …d¦Ë ¨d¹uB²« WŽ«d³Ð izUIM« “U²9 ∏
.W¹UMË ¨…—UF²Ý«Ë ¨tO³Að ∫UN×O{uð l

∫wðQ¹ U qKÒŽ√Ô π
.izUIM« w ¡U−N«Ë dH« w½UF —«dJð -√
.W¹uG WLO izUIM« dFA -»
.5²COIM« w VUG« u¼ W¹d³)« qL'« «b²Ý« -Ã

ÍuG V¹—bð

Æp– `{
= ËÓÔ√ ¨ÂUžœ≈Ë ‰öŽ≈Ë ‰«bÐ≈ UNO ©¡UŽœ«
= ® WLK

WOð«c« …¡«dI«

dŽUý WÐuð
 d«uð b˨dBF« p– w 5zU−N« —U³ sË ¨Íu_« dBF« w izUIM« dFý ÂöŽ√ s ‚œ“dH« bF¹
w Uξ¹dł ¨WKUF*« wÝU ¨l³D« wUł¨«Îd²N² ÁU³ cM ÊU bI ¨ZNM« «c¼ vKŽ tðbŽUÝ q«uŽ t²OBý w
ÊU pcË ¨r¼dŽUA ÕdłË ”UMUÐ dONA²« w W{UCž b−¹ ô ¨W¦¹bŠ w Uξ¹cÐ ¨”UM« ÷«dŽ√ vKŽ tËUDð
©d¹dł® ÁU−¼ bË ¨—Uł WdŠ wŽ«d¹ ôË ¨rŁ≈ sŽ d²²¹ ôË ¨W×OC Ë√ …dÒF vA¹ ô ¨ UÎAŠU tzU−¼ w
∫tuIÐ »U³« «c¼ s
Ó ? d?? ðË ÌW?? ¹e?? ? ?Ð X?
«—U?? Ž X? Ó ? K? ?Š— Ì ? ? —«b?? ? Ð ÓX?? ? e?? ? ½ «–≈ ÓX?? ? ÚM?? ? ÔË
Âu?
‰«uM*« «c¼ vKŽ dL²Ý« q¼ sJË ¨oH«Ë p²N²«Ë  «cK*«Ë uNK« w tÐU³ý …d² ‚œ“dH« vC√ «cJ¼Ë
o?¹dÞ v?≈ l?ł—Ë ¨·c?I?«Ë o?H« sŽ ÁdLŽ dš¬ w bF²Ð« t½√ tðdOÝ sŽ WŁu¦³*« —U³š_« ÍËdð øÁdLŽ WKOÞ
±±∑
ÆnFC« t—œ√Ë ¨s« w ÂbIð ULK œdD¹Ë œ«œe¹ ÊU WUI²Ýô« v≈ ŸËeM« «c¼Ë ¨s¹b«
rK ¨Î«dO¦ ¡UJÐË ÎU−OA½ XFL ¨b−*« XKšb ¨…œ—UÐ WKO w Xłdš ∫‰U wýUd« qOC ÀbŠ
w?½≈ ∫‰U?I? ø¡U?J?³?« Âö?Ž ¨”«d UÐ√ U¹ ∫XKI ¨‚œ“dH« «–S ¨`³B« dHÝ√ Ê√ v≈ p– VŠU s
Ú Ó r?KŽ√
Æ≠qłË ‰eŽ≠ tK« v≈ XŽeH ¨wM²IKQ wÐu½–  dcð tK«Ë
„dð v?K?Ž U?N?O? t?K?« b?¼U?ŽË¨W?³?FJ« —U²ÝQÐ oKF² u¼Ë ¨ÁdLŽ  U¹dš¬ w U¼bA½√ w²« tðbOB qFË
∫UNO ‰uI¹ ¨ÂUŁü« s td²I¹ ÊU ULŽ Ÿöù«Ë ¨WÐu²« v≈ tH½ ŸËe½ vKŽ ‰b¹ U2 ¨·cI«Ë ¡U−N«
ÂU?? ? ? ? ?I? ? ? ? ? Ë Ìr?? ? ? ? ? zU?? ? ? ? ? ÌÃU?? ? ? ? ?ð— 5?? ? ? ? ?Ð w?? ? M? ? ½≈Ë w?? ?З Ô b?? ? ¼U?? ?Ž w?? ?½d?? ?ð r?? ?√
Âö?? ? ? —Ë“
Ô w?] ? ? ? s?? ? ? ÎU?? ? ? ł—U?? ? ? š ôË Ô ?²?ý√ ô ÌW??H? K?Š v??K?Ž
U??L? K? ? d?¼b?« r? Î
Î UœU½
«dI Î ÎU³zUð tЗ v≈ tðœuŽ sKF¹Ë ¨WMÝ 5F³Ý t²ŽUÞ vKŽ ÂË«œ t½√ 5³¹Ë ¨Áu−N¹Ë fOKÐ≈ VÞU¹ rŁ
∫t³½cÐ
w?? ?U?? 9 -Ë
] w?? ?³? ? O?Ú ? ?Óý v?? ?N? ? ²? ? ½« U?? L?
Ò ? ?K? ? ] ? Š Ó5?? F? ?³? Ý f?
ÎW?? −? Ô ? O? ?K? ?Ð≈ U??¹ Óp?? Ô²??F?Ú ? Þ
Ó √Ó
w?? ? ?U?? ? L? ? ?Š Êu?? ? ?M? ? ? *« ÂU?? ? ¹_ w?? ? ö?? ? w?? ? M? ? ½√ ÔX?? ? M? ? ?I? ? ?¹√Ë w?? ?З v?? ?≈ Ô —d?? ? 

5¦ŠU³« iFÐ ÊS≠vUFð≠ tK« v≈ …œuF« vKŽ WOM« ‚b Ë ÂbM«Ë vÝ_« dŽUA s tðULK w U lË
Á¡U?−¼ ÁbAMO ª—uNA*« rUF« ÍdB³« s(« v≈ V¼– U* ‚œ“dH« ÊQÐ p– ÎöKF ¨t²Ðuð ‚b w pJý
¨f?OKÐ≈ ¡U−¼ sŽ v?N?M¹ s(« Ê≈ ∫‰uQ¨słdš_
] Ë√ s?
] F?L² ∫ tuIÐ Áœb?
Ò N ¨tO≈ m?B¹ r ¨fOKÐ≈ w
wN ªdŽUA« WÐuð ÂbŽ vKŽ öOœ
Î b^Fð
Ó ô ‰UŠ Í√ vKŽ W¹«Ëd«Ë ÆoDMð t½UKÐ p½S XJÝ√ ∫s(« t ‰UI
vKŽ …b¹bŽ  U¹«Ë— bRð 5Š w ¨WOBF*«Ë oH« w Á—«dL²Ý« bOQð Ë√ —«dù« v≈ UNM WÐUŽb« v≈ »d√
Ê√ p– ÊQý sË ¨Èdš√Ë WE( 5Ð  u*« t È¡«dð bI¨WœU X½U tK« v≈ …œuF« w ‚œ“dH« dŽUA Ê√
 d?CŠò ∫‰uI¹ 5Š ¡ö?F?« s?Ð Ëd?L?Ž u?Ð√ ÁbR¹ U «c¼Ë ¨œUOI½ô« vKŽ tKL׹˨WOA)« VKI« w À—u¹
ÆåtM tKUÐ WIŁ
Î sŠ√ X¹√— UL tHMÐ œu−¹ w¼Ë ‚œ“dH«
¨‚œ“dH« dFý w W¹u×M« b¼«uA« ∫sŽ ·dB²Ð®
©Â±ππ± ¨W½U_« WF³D ¨…d¼UI« ¨sO½UŠ wKŽ wײ Æœ

±±∏
©åvKO ÊuM−ò ÕuKL« sÐ fO® WC¹dL« vKO ±µ ”—b‡‡«
]

q¹uD« d׳«

.‰eNðË ÷d9 ∫vMCð øo?


Ô ?¹b??
Ó X?
Ó ?½Ú√Ë
Ó v??M?Ó ?ÚC?? ðÓ ô Óp??Ó U??L?
Ó ?Ó  F??ÚU??Ð v?ÓK??O?Ú ?Ó ÓÊu??u?I??¹Ó ≠±
ÏW??ÓC??¹d??Ó ‚«d?

Ó ‚«d??F??ÚU??Ð v??{d?Ú ?Ó =q??Ô v??K? Ž


Ôo??O? H? ý w??M?½]S? ‚«d??F?ÚU??Ð v?{d?ÚÓ Ôˇ« v??H?ÓÓý ≠≤

.„öN« ∫n²Š lLł ∫·u²(« Ô ? ?¹d?? žÓ ·u?? ²? ?×?


o? Ô ? «Ú d?? ×?
Ú ? ÐÓ w?? ? w?
Ó ? ½=S?? ÎW??ÓC??¹d??Ó ‚«d??F?ÚU??Ð v??ÓK??O?ÚÓ Ôp??ðÓ ÊÚS??Ó ≠≥

Ó Ó…«b?? ÓG?? « v?? ÓK?? O?Ú ?Ó v?? ≈ w??  U?? Ë


Ôo?? ¹d?? Þ Ó U??ÓN?? {Úd??ŽË
Ó œö??³?? « —U??D? ÚÓQ??Ð Ôr?? O? ¼Ó√ ≠¥
™™™™™™™™™™™
.bu Ë√ qFAÔ ∫—u
ÕbI¹ Íc« b½e« d−Š ∫ÕœU ‚Ë Ï ? ? ÞU?? ? Ý
Ô d?Ô ? ? ?ÐÔËÓ l? Ó V?
Ï ? ? ?O? ? ?N? ? ?Ó t?? ? O? ? ?Ë Ì œU?? ?ÓI?? ?Ð Ì—u?? ? t?? ? O? ?  Íœ«
Õ  ÓR?? ?Ô Ê]ÓQ?? ? ≠µ
.—UM« tÐ
Æ‚dÐ lLł∫‚ËÔdÔÐ Ô ? ? ?O? ? ? N?? ? ?ý
o? Ó ËÓ W?Ï ? ? ?ÓU?? ? ?²?] ? ? ?Ó …Ïd?Ó ? ? ?Ú“Ó U?? ? ?N? ? ? Ó ÎW?ÐU?
Ó ³?Ó ? X?
Ú ÓðU??Ó f?
Ô H?Ú]M??« U??N?ðÚd?ÓÓÓ– «–≈ ≠∂
.Tú² lô ∫‚ËdÐÓ ‚Ë
Ô d?Ô ?ÐÓ u?
Ó ? ¼ÚËÓ ‚
 d?Ú ?³?Ó ?« ¡Óu? Ó Ôn???? ÚJ??¹ËÓ
Ú ?{ U?¼—u
Ô ½Ô —ÓbÚ³«
Ó q?Ô −
Ú ¹Ô f?
Ï LÚý Ó M²?ÚIÓÓÝ ≠∑
Ó w

.»«dG« ÊuK œuÝ√ ∫WOЫdž Ô ? ?O? ?½√Ó ‰U?? L?


o? Ó ? ?−?
Ó ? Ú« ÍœU?? ?ÐÓ U?? ¼d?Ô ? ÓE?? ?M?Ú ? ÓËÓ U??M? ? Ú ?ÐÓ s??O?Ú ?ŽÓd?Ú ?ÓH??« ÔW?? O?] ?Ыd??žÔ ≠∏
] ?« ÔW?? ¹]—b?
d?F?A?« ∫Ÿd lLł ∫5?ŽdH«
.rŽUM« Ôo?? ? O? ? ŁÓËÓ œu?? ? O?Ô ? ?ÔI?? ? « w?? ? ÌÊU?? ? Ž w?
Ó ? ?½=ÓQ?? ? Î zU¼Ó V
UL = («
Ô sÓ  U½uM
Î − Ô dÚ bÚÓÓË ≠π
Ú Ó  
.dOÝ√ ∫ÊUŽ
Ì
™™™™™™™™™™™

¡U?O?Žù« s? „dײ¹ ô ∫`¹“— Ô ÏW?? ?½]√Ó w?? ? =M?? ?  V?? ? ÚK?? ?ÓI?? ? ÚK?? ? ËÓ
Ô‚u?? ? ÔH?? ? šË ÈÓdJ«
Ó rFÔ Þ
ÚÓ Ô√ UÓ q
 IF
Ú «Ú `¹“
Ó —Ó q
^ þ
Ó Ó√ ≠±∞
.‰eN«Ë
‚Ë
Ô d?Ô ? ? ŽÔËÓ r?
Ï ? ? ?ÔE?? ? ?ŽÚ√Ó ô
Ò ≈ o?
Ó ? ? ³?Ú ? ? ?¹Ó r?? ? ?K? ? ? w²−
Ó NÚÔËÓ w³KÓËÓ wL  UN³^Š
Ú ł Ô ÈdÓÐÓ ≠±±
.w½uuKð ∫w½ucFð Ô‚u?? F?Ô ? ¹Ó f?
Ó ? O?Ú ? Ó ÕË
 d?^ ? « b?
Ô ? ÚI?? ?ÓH?? Ó w?
] ? ÓK?? ŽÓ «u?ÔLŠ Ô JÚK?Ó¼Ó ÊÚ≈ w½u?ÔcF?ÚðÓ öÓ ≠±≤
] dÓðÓ X?
.5F« dšR ∫‡þU( Ô ? O? ?A?? ŽÓ u?
o? Ó ? ÌÿU?? ?×? ?Ó Ôq?? O? ?²?? Ó
Ó ? ¼ÚËÓ  U? «u³Ô²Ô«Ë
Ú X ^  «–≈ Íd³ÚÓ vKŽ «uD^š
Ô ËÔ ≠±≥
.błu« …bý ∫Èuł Ôo??¹d??Š Î ?ł w?? ³??ÚK??Ó w??H? Ó v??ÓK?? O?Ú ?ÓK??Ð
Ó ËÓ Èu? Ó  wôÔ√ UÓ uJÔý
ÈÓuNÓ«Ú s Ú √Ó ˇ« v≈ ≠±¥

™™™™™™™™™™™

±±π
∫hM« uł
s?Ð Íb?N?*« X?M?Ð v?KO v≈ W³½ vKO ÊuM−0 —uNA*« ¨ÍdUF« Õu?
Ò K?*« s?Ð fO  UOÐ_« Ác¼ qzU
W?ö?š l?K?D? w b$ W¹œUÐ w bË ÆÍu_« dBF« w 5¹—cF« ¡«dFA« dO¼UA s u¼Ë ¨dUŽ
WKO _« …Ë«b³« `ö t²OBý w  b&Ë
Ò ¨dUŽ wMÐ t²KO³ ÊUCŠ√ w ŸdŽdðË QA½Ë ¨WO√ wMÐ
ÆÈdš√ WNł s W¾ýUM« WOöÝù« …bOIF« t²ŽUý√ Íc« s¹b²« ÕË—Ë ¨ WNł s
¨ U?H?PðË U—UF² ¨b$ w œUÐu²« q³ł w WOýU*« ÊUOŽd¹ Ê«dOG UL¼Ë …d ‰Ë√ vKOË fO qÐUIð
g× tÐuA¹ ô nOHŽ d¼UÞ VŠ ULNF d³ ¨«d³ U*Ë ¨dšüUÐ ULNM q oKŽ b s¹dOG Uł—œË
w? U?¼d?c?¹Ë vKOKÐ V³A¹ cš√ ¨‚«dH« r√Ë V(« WŽu tÐ  b²ý« UbFÐ ¨ÎU?O sJ Ɖ«c²Ð« Ë√
t½Ud( U³³Ý p– ÊUJ ªU¼Ëœœ—Ë
] Á—U?Fý√ ”UM« ‰Ë«bðË ¨UNÐ t«džË UN tIAŽ dA²½U ¨Á—UFý√
Õd? Ë√ ¨ U?NÐ V³ý Ê√ t o³Ý s2Ò …U?²?H« ë˓ .dײР»dF« …œUŽ vKŽ U¹dł ¨UNÐ Ê«d²ô« s
bL× sÐ œ—Ë ∫t ‰UI¹ nOIŁ s qł— s UNK¼√ UNłË“Ë
] ¨UN²FLÝË UNdý vKŽ UþUHŠ ¨UN t³×Ð
—UFý_« bAM¹  «uKH«Ë Í—«d³« w tNłË vKŽ ÂU¼Ë ¨tKIŽ V¼–Ë ¨fO ÊuMł s− ¨UNMŽ ULž—
Î
b?Ë ¨¡«d?×?B?« w …—U−Š 5Ð vIK ÁËbłË v²Š ¨gŠu«Ë ¡U³E« W¹ƒd ÎU½¬ ¨t³Š w Ϋœd?H²
Ƈ¼∂∏ ÂUŽ p– ÊUË Æ…UO(« ‚—U
W?I?ÞU?½ W?O?Š W?Šu? ÷d?FðË ¨WOÝUI« WÐd−²« Ác¼ `ö `{uð fO dFý s …—U²<«  UOÐ_«Ë
r?√Ë o?O?L?Ž ÊeŠ vKŽ ÍuDM¹ tMJ ¨dND« ÁUýËË ¨·UHF« t½«“ Í—cŽ V( W¹dŽUA«Ë ‰UL'UÐ
ÆW—UB« WOŽUL²łô« bOUI²«Ë ·«dŽ_« t²K√ Íc« ÊUd(«Ë …uI«Ë WŽuKUÐ jK²¹ 5MŠË ¨ 5œ

∫wÐœ_« qOKײ«
hM« —UJ √

błuUÐ `UD« ¨‚«uý_«Ë 5M(UÐ dš«e« t*UŽ sŽ …d³F WIÞU½ …—uBÐ tðbOB lKD w dŽUA« UMFUD¹
tOÝUŠ√ X—Ë ¨ÁdŽUA XLÝ ¨‚«dF« w WC¹d t²³ŠU Ê√ tFU v≈ U/ 5× ¨…U½UF*«Ë r_«Ë
q wH?A¹ Ê√ -v?UFð - ˇ« v?≈ ¡UŽb?UÐ UÎ−?¼ô t½U? oK?D½U ¨ W?“UM?« tŠËdłË t?Fł«u s? ržd?UÐ
ÆUN²U½√Ë UNULłË UN²dÐ tðd×Ý s qł_ ‚«dF« w i¹d
±≤∞
w²« —UM« s ‚d²×¹ œUJ¹ Áœ«RH ¨ «uKH«Ë Íœ«u³« w tUO¼Ë tô¬Ë tðUЫcŽ Ϋ—uB fO wC1Ë
t?M?Ž U?¼bFÐ ÁbI√Ë ¨ UN³Š ÁUM{√ w²« ©ÁöOK® ÎU?u?A?ðË WHN ‚eL²ð œUJð tH½Ë ¨ tKš«œ w ÂdDCð
ÆsHł t iLG¹ ô «bN
Î ¨dOJH²« …QÞË X% ÎUŠ“«— ¨œuOIUÐ oŁu*« dOÝ_U v×{Q ¨t½UMłË tKIŽ
ÂU?E?Ž d?O?ž tM o³¹ r v²Š ¨Îô«e?¼Ë ÎU?H?F?{ q?P²¹Ë ÍËc¹ tLłË ¨…dŠË ÎU?*√ o?H??¹Ë ¨s¾¹ t³K
Æ‚ËdŽË
v?KŽ b¹bA« oO?OC²«Ë ¨WI½U?)« WOŽUL²łô« W?ÐUd« t²Fœ 5Š …d?Oš_«  UOÐ_« w UN?²L fO …UÝQ? mK³ðË
t³KD¹ U qJ ¨¡«uÝ ÁdE½ w …UO(«Ë  u*« Ê_ ª…UO(« vKŽ tKCH¹Ë  u*« vML²¹ Ê_ fOÝUŠ_«Ë dŽUA*«
ô t³Š vKŽ rzU u¼Ë UO½b« ‚—U ¨ÿU( qO² t½√ qOŠd« bMŽ Ád³ vKŽ «uD¹Ë ¨ tOKŽ «uLŠd²¹ Ê√ tU— s
Æ©‰uײ¹®
Ò .d¹

WHÞUF«
fHM«  U−Kš sŽ …—œUB« ‚«uý_«Ë¨ WM¹e(« dŽUA*«Ë ¨W³N²K*« WHÞUFUÐ U½u×A dŽUA« dO³Fð ¡Uł
v?≈ W?O?×?C²«Ë ‰c³K oKD œ«bF²Ý«Ë ¨ oKI«Ë »«cF«Ë …dO(UÐ l¹d ”UŠ≈ p– o«—Ë ¨‚«dH« Âô¬Ë
Æ Áœ«R vKŽ  –u×²Ý«Ë ¨t³= vKŽ Xu²Ý« s qO³Ý w ¡UMH« Wł—œ

hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«

∫wMH« d¹uB²« - ôË√


Î
∫p– sË ¨ WKOL'« WOMH« —uB« iF³Ð U½d²I dŽUA« dO³Fð ¡Uł
t?³?ýË ¨ »«d?G?« Êu?KÐ rŠUH« t²³ŠU dFý t³ýË ¨WKF²A*« —UMUÐ Áœ«R w V(« «dD{« t³ý ≠√
ÆœuOIUÐ oŁu*« dOÝ_« ‰U×Ð tUŠ
¨åw²−NË wKIŽË wLł UN³Š ÈdÐò Ë ¨ åU¼—u½ —b³« q−¹ò Ë ¨åfLý wM²IÝò ∫tu w …—UF²Ýô« ≠»
ÆåqIF« `¹“—ò ∫tuIÐ tOKŽ UNðQÞË qIŁË tuL¼ …d¦ sŽ dŽUA« v]M ≠Ã

dO³F²« ≠UO½UŁ
Î
∫VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±
¨WOzUIK²«Ë W¹uHFUÐ r²ð W¹dO³Fð WG Áœ«R ÊuMJË ¨Áb³ WdŠË ¨tH½ ZŽ«u sŽ dO³F²K dŽUA« —U²š«
kHK« v≈ ÊuJð U »d√ w¼ qÐ ¨bOIFð Ë√ …—uŽË UNO fO WGzUÝ WKÝ t³O«dðË ¨WÝu½QË WKNÝ tþUHQ
t?þU?H?√ »U??Mð «cNË ª¡U×¹ù«Ë dOŁQ²« vKŽ …—b WÝ—UL*«Ë …UO(« t²³√ Íc« ·uQ*« VOd²«Ë ¨lzUA«
WOHM« tz«uł√Ë dŽUA« ‰«uŠQÐ UNðUŽUFý≈Ë UNöþ wAðË ¨lLÝ q UNHDK²¹Ë ¨Ê–√ q w UN²ÐËcŽË UN²dÐ
±≤±
W?O?H?ÞU?F?« ÿU?H?_« Ác?¼ s? b?¹b?F?« d?ŽU?A?« b?AŠ bË ¨‚«dH« r√Ë ‚uA« …—«dŠ sŽ …d³F W¹—uFA«Ë
Æo¹dŠ ¨ Èuł ¨‚uHš ¨WUÒ² ¨…d“ ¨oONý ∫q¦ ¨WOUFH½ô«Ë
∫WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VOUÝ_« ≠≤
v²ŠË ª…bŠ«Ë …dOðË vKŽ tÐuKÝ√ ÊuJ¹ ô v²Šª ¡UA½ù«Ë d³)« 5Ð W¹dO³F²« t³OUÝ√ w dŽUA« ÕË«—
ô p UËò V−F²« bOH¹ Íc« ÂUNH²Ýô« WOzUA½ù« VOUÝ_« sË ¨rNO dŁR¹Ë 5FU« ◊UA½ s œb−¹
ö?ò ”U?L?²?ö? w?N?M?«Ë ¨å«u?D?š ¨ «u?L?Šd?ðò ·U?D?F?²?Ýô«Ë ”U?L?²?ö? d?_«Ë¨åo?¹b? X?½√Ë vMCð
Æåw½ucFð
…b?ÐU?J?*«Ë …U?½U?F?*« v?K?Ž ‰b?ðË ¨ błu«Ë Êe(« w½UF qL% W¹d³š wN ¨hM« w VOUÝ_« WOIÐ U√
.åqIF« `¹“— qþ√ò ∫q¦ ¨WÐd−²« …uË

∫UIOÝu*«Ë Ê“u« ≠U¦UŁ


Î
Ë«u«Ë ¡UO« UdŠ rNÝ√ pcË ¨tô¬Ë tuL¼ sŽ dO³F²K ÎU?HM² b−O ªq¹uD« d×Ð dŽUA« —U²š«
t?Ð i?O?H?¹ U?LŽ ÊöŽù«Ë ¨ÈuJA« YÐË ÁËQ²K WOU WŠU œU−¹≈ w ¨b*« ·dŠ√ s UL¼Ë ¨WOUI« w
¨‚«d?F?«Ë ¨ W?C?¹dË ¨v{d q¦  ULKJ« iFÐ —«dJð rNÝ√Ë ¨ .b² Èu¼Ë ·—Uł ÊeŠ s t³K
r?G?½ œU?−?¹≈ w? ·U?I?«Ë ¡U?D?«Ë ¡U?E?«Ë œU?C?«Ë œUBU rOH²« ·ËdŠ ULOÝô ·Ëd(« —«dJðË ¨w³KË
Æbłu«Ë WŽuKUÐ rFH wIOÝu

dŽUA« WOBý
w¼ U/QJ ¨ WÐËcF«Ë Wd«Ë WÞU³UÐ dŽUA« UNOKŽ QJð« w²« WOMH« —uB«Ë —UJ_«Ë w½UF*« XLð«
vKŽ Ϋd?B? ¨d?ŽUA*« oO— ”UŠù« n¼d ¨WHÞUF« ‘UOł UNöš s dŽUA« Ëb³¹ –≈ ¨UN³ŠUB …¬d
ÆÊUdŠË XMŽ s tKO³Ý w ÁUIK¹ U rž— tÐ ÎUJL² ¨t³Š

±≤≤
∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

∫Í—cF« ‰eG«
`³?BO ¨Íu_« d?BF« s? …dJ³ …d?² w t?*UF X×?Cð«Ë ¨ t×ö?  œb% ÍdF?ý s Í—cF« ‰e?G«
Æ“U−?(« d{«uŠ w d?A²½« Íc« `?¹dB« Ë√ Íd?C(« ‰eGU?Ð vL?¹ ÊU U qÐU?I UNð«c?Ð WLzU? W¹dFý W?Ý—b
ZN½ s q? vKŽ p– bFÐ oKÞ√ rŁ ¨ U¼ƒ«dFý tÐ dN?²ý« w²« …—cŽ wMÐ t²KO³ v≈ W³?½ Uι—cŽ ‰eG« «c¼ wLÝË
sŽ b?FÐË ¨dNÞË WHŽ s? tÐ nB²¹ U* ªn?OHF« dFA?« UÎC¹√ Í—cF« dF?A« vL¹ËÆrN?³¼c V¼–Ë rN−?NM
ÆWHÞUF« —«dI²Ý«Ë ¨fHM« U{—Ë ¨ÕËd« WF² s tII×¹ U v≈ dEMUÐË ¨‰uI« g×Ë ÂöJ« ‰Ë–d

Í—cF« dFA« —U¼œ“« q«uŽ


wÝUO« qUF« ≠±
Êb?*« v≈ …œUO«Ë …uI« ed ‰UI²½« pcË ¨ Íu_« rJ×K …b¹R*«Ë WzËUM*« ÈuI« 5Ð Ÿ«dB« rNÝ√
sŽ «Ëe−ŽË ¨gOF« nEýË ÊUd(«Ë WeF« s «u½UF ¨W¹œU³« ÊUJÝ vKŽ …b¹bł œuO WU{≈ w —UB_«Ë
r? w²« UO½b« `UD sŽ UC¹uFð dFA« w «ËbłËË ¨b¼e« v≈ «uN&U ¨ À«bŠ_«  «b−² l nOJ²«
ÆUN²Nł«u «uFOD²¹

wM¹b« qUF« ≠≤

U?L?O?Ý ôË ¨t?L?O?Ë t?L?O?U?F?ð —UA²½«Ë wöš_« ÁdOŁQð rJ×Ð ‰eG« s ÊuK« «c¼ w ÁdOŁQð ÂöÝû ÊU
¨d?N?D?«Ë ·U?HF« sŽ Ãd¹ ô U0 UNÐ qłd« WöŽ b¹b%Ë ¨UN²«d vKŽ ÿUH(«Ë ¨…√d*« «d²Š« v≈ tðuŽœ
ÆtOKŽ d³B«Ë ÈuN« W³UGË

wŽUL²łô« qUF« ≠≥
¡UI ÊËœ ‰u% X½U w²« W¹œU³« w WFzUA« ·«dŽ_«Ë bOUI²« UN²{d w²« WOŽUL²łô« œuOI« w q¦L²¹Ë
s? W?¹œU?³« tOKŽ ÍuDMð ULO ÎU?C?¹√ q?¦L²¹Ë ¨UNO dFA« ‰UË UNÐ dN?Ò ý s?0 UNł«Ë“ Âd%Ë ¨ V×¹ s0 dŽUA«
sÞ«uË U³B« sU_ rz«œ 5MŠ w rNKFłË ¨UNzUMÐ√ dŽUA n¼—√ U2 ª⁄«dHUÐ dO³ ”UŠ≈Ë ¨wFO³Þ ‰ULł
Æ U¹dc«

±≤≥
Í—cF« dFA« hzUBš
∫U¹«e*« Ác¼ “dÐ√ sË ¨wÐdF« dFA« w «eO2
Î ÎUFÐUÞ t XKFł …b¹bŽ U¹«e Í—cF« dFA« w d«u²ð
…b?Šu?« Ác?N? WOÝUÝ_« d UMF« œbײðË ¨UNM …dOBI« W UÐË ¨ …b?OBI« w WOŽu{u*« …bŠu« ≠±
 U?¹d?c?«Ë ¨ÊU?d?(«Ë Ê«b?łu?«Ë 5?M?(«Ë ‚u?A?« s? W?ЗU?I?²? W?¹—u?F?ý  ôU?Š s?Ž d?O?³F²« w
UN²¹«bÐ s WOež …bOB wN ¨Á«uÝ v≈ Á“ËU−²ð ô œdH ÷dž vKŽ …bOBI« ‰UL²ý«Ë ¨ UOM_«Ë
Ætð«cÐ ULzU
Î ÎU{dž qI²¹ ôË bzUBI«  UbI w wðQ¹ ÎUIÐUÝ ‰eG« ÊU ULMOÐ ¨UN²¹UN½ v≈
¨Êu?¹—c?F?« ¡«dFA« U¼U½UŽ w²« WÐd−²« fJFð WÞUÐ w¼Ë W?O?M?H« —uB«Ë w½UF*«Ë —UJ_« WÞUÐ ≠≤
Í—c?F« dŽUA« bF²Ð« «cNË ¨bOIFð Ë√ ÷uLž ÊËœ r¼dBŽ ÕË—Ë rNð«Ë– sŽ UNöš s «Ëd³ŽË
ÁœU?L?²?ŽU?Ð p?– s?Ž ÷U?F?²?Ý«Ë ¨ W³d*« …—uB« oKš w 4H²«Ë ¨WIOLF« w½UF*« w ’uG« sŽ
t?H?Þ«u?Ž s? ÎU?ÝU?Ý√ l?³?M?¹ Íc?« Íd?F?A?« t?L?−?F? ¡U?×?¹≈Ë ¨—u?F?A?« ‚b? Ë W?H?ÞU?F« …—«dŠ vKŽ
ÆtðôUFH½«Ë
Ê√ Ëb³¹Ë ¨UNM uKð Í—cF« dFA« w …bOB œUJð ô …d¼Uþ w¼Ë w½UF*«Ë VO«d²«Ë ÿUH_« —«dJð ≠≥
r?Ý« Áb¹œd²Ð dŽUA« tÐ f×¹ Íc« ŸU²L²Ýô«Ë ¨fHM« w t²¹uIðË ‰UFH½ô« bOQð p– s ·bN«
Æ U¹d–Ë WMJ√ s UNÐ oKF²¹ UË ¨ t²Ðu³×
 U−KšË ¨tH Ë W½U√Ë ¨t²HÞUŽ …—«d×Ð tOFL² lMI¹ uN ¨Í—cF« dŽUA« tÐ vKײ¹ Íc« ‚bB« ≠¥
Æ…«—«b Ë√ ‚UH½ UNŁuK¹ ôË Ÿ«bš UNÐuA¹ ô WOU tðULK dNE² ¨ tH½
U¼“ËU−²¹ ô …bŠ«Ë WÐu³× sŽ ô≈ Àbײ¹ ô uN ¨Í—cF« dŽUA« bMŽ WOHÞUF« WÐd−²« WO uBš ≠µ
V?³?ÐË ¨ÍbÐ_« t³KDË bOŠu« t³?Ò Š w?¼Ë ¨Áƒ«ËœË Áƒ«œ wN ¨UNMŽ t³?Ò Š ‰uײ¹ ôË ¨U¼dOž v≈
.vKO ÊuM−Ë ¨WMO¦Ð qOLł ∫q¦¨t²³ŠUBÐ dŽUý q rÝ« j³ð—« p–
WO×C²K oKD*« œ«bF²Ýô«Ë¨ WHÞU)« WðUH²ô«Ë¨ …dÐUF« …dEMUÐ U{d«Ë WŽUMI«Ë ¨kHK«Ë V(« w WHF« ≠∂
ÆtUN≈Ë tOŠË —bBË tðc tO Í—cF« dŽUA« b−¹ Íc« d−N«Ë ÊUd(« rž— ¨fOH½Ë ‰Už qJÐ

±≤¥
r¹uI²«Ë WAUML«
øhM« tO≈ wL²M¹ Íc« ÍdFA« ÷dG« U ±
øp¹√— w p– ‰b¹ ÂöŽ ¨ ‚«dF« w i¹d qJ ¡UHAUÐ dŽUA« UŽœ ≤
Æt²Ðu³× ‰ULł vKŽ WôbK dŽUA« UL¼d– 5²H œbŽ√ ≥
ødŽUA« VK w —UM« qFA¹ Íc« U ¥
øUN{dŽË UO½b« —UD√ w dŽUA« rON¹ «–U* µ
ÆÁ«uÝ ULŽ Í—cF« V(« UNÐ “U²1 —u ÀöŁ hM« s Ãd²Ý√ ∂
ÆdŽUA« WOBý vKŽ ‰bð  ULÝ ÀöŁ hM« s Ãd²Ý√ ∑
ødOÝ_«Ë dŽUA« 5Ð lL& w²« Wd²A*« WHB« U ∏

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{√ π


∫vKŽ åøo¹b X½√Ë vMCð ô pULò ∫tu w ÂUNH²Ýô« ‰b¹ ≠√
Æ o¹uA²« ≠≥ ÆV−F²« ≠≤ ÆrOEF²« ≠±
∫ vKŽå ‚uF¹ fO ÕËd« bIH ò∫ dŽUA« ‰u ‰b¹ ≠»
ÆÁ—UJ*« WNł«u vKŽ d³B« ≠≤ Æ u*« s tuðË ¨dŽUA« Ÿe ≠±
Æt½Qý s qOKI²«Ë ¨ u*UÐ W½UN²Ýô« ≠≥
∫åw½ucFð öò ∫ tu w wNM« s œuBI*« ≠Ã
ÆaOÐu²«Ë l¹dI²« ≠≥ ÆrOEF²« ≠≤ Æ”UL²ô« ≠±
∫ vKŽ årEŽ√ ô≈ o³¹ rKò ∫ tu w ©rEŽ√® WLK ‰bð ≠œ
ÆÁbł nF{≠≥ ÆtUEŽ WK ≠≤ ÆtUEŽ …d¦ ≠±
∫åoOAŽ u¼Ë  U ÿU( qO² ò∫ tuIÐ bBI¹ ≠‡¼
ÆV½cUÐ ·«d²Žô« ≠≤ ÆtH½ sŽ Wö*« œUFÐ≈ ≠±
ÆtÐ pL²«Ë V(« vKŽ rOLB²« ≠≥
∫sŽ åqIF« `¹“—ò tuIÐ dŽUA« vÒM ≠Ë
Æ ÂuLN« WK ≠≥ ÆdOJH²« …d¦ ≠≤ ÆqIF« VFð ≠±
∫w¼ dŽUA« WHÞUŽ UNÐ eOL²ð w²« WHB« ≠“
ÆUN²FLÝË WÐu³;« ·UHŽ vKŽ ’d(«Ë ‚bB« ≠±
ÆWHÞUF« nF{Ë ”UŠù« —u² ≠≤
Æ UNOKŽ ‰U³ù«Ë WO(« l²*« vKŽ ’d(« ≠≥

±≤µ
∫ u¼ Í—cF« ‰eG« v≈ ‰eG« Ê«u√ »d√ ≠Õ
ÆwuB« ‰eG« ≠≥ w(« ‰eG«≠≤ ÍdC(« ‰eG« ≠±

∫wðQ¹ U2 hM« w d«u²¹ WOðü« WOÐuKÝ_« hzUB)« Í√ ±∞


ÆWO(« ·U Ë_« …d¦ ≠» ÆWKOš_«Ë —UJ_« WÞUÐ ≠√
ÆWIOb« —UJ_«Ë ¨WIOLF« w½UF*« ≠œ Æ UN²—Ë ÿUH_« WÐËcŽ ≠Ã
Æs¹e(« wIOÝu*« rGM« ≠Ë ÆW¹dFA« ÷«dž_« œbFð ≠‡¼
ÆUN²Ð«džË ÿUH_« W«eł ≠Õ ÆÍd¦« lÝ«u« ‰UO)« ≠“

∫U¼bFÐ s¹cK« 5«R« sŽ VOł√Ë ¨WMO¦Ð qOLłdŽUAK WOðü«  UOÐ_« √d√ ±±


‚«d?? ?H? ? « b?? F? ?Ð V?? ?O? ?³? ?(« ©±®—U?
Ô ? ?œ«Ë
= ‚U?? ? O? ? ²? ? ýô« …b?
Ô ? ?ý Âu?
Ó ? ?M? ? « l?? ?M? ? ≠±
q?_« …d?
Ó ?¦? Èu??N?« Ó„U???½√Ë ÎU??M? O?D?Ð s?J?ð r? W?öF« Í—c?
] Ž X?M? uK ≠≤
—b? Ó ? ?I? ? ¹Ô r?? ? r?? J? ?zU?? ?I? ? Âu?
Ô ? ?¹ ÊU?? Ê≈ W?? ²? ?G? ?Ð W?? O? ?M? ?*« v?? I? ?√ w?? M? ?²? ?O? ? U?? ¹ ≠≥
d?Ô ? ? O? ? ?“Ë w?? ? ½œU?? ? ²? ? F? ? ð ‚Ì d?Ó ? ? Š
Ô s?? ? Ë ÈuN« s wô√ U uJý√ tK« v≈ ≠¥
©≤®
n
Ô FÔ{√Ë
Ú Ì LÚł
q Ô VŠ
^ wLM¹Ó ‰«“ UL `?
Ï ×?
] ?B? w?M? r?
Ô ??'«Ë U?N?²?Ô ?I?K?=F?Ô ≠µ
ÆWMO¦Ð qOLł dFý sWIÐU«  UOÐ_« w½UF vKŽ W«b«  UOÐ_« hM« s œbŠ√ ≠√
Æs¹dŽUA« 5Ð Wd²A*« w½UF*« 5Ð√ ≠»

∫ ÕuK*«
Ò sÐ fO ‰uI¹ ±≤
Ôo?? ?O? ?N? ?ýË
Ó ÏW?? ÓU?? ?Ò²?? Ó Ï…d?? ?“ U?? N? ? ÎW?ÐU?³? X?ðU fHM« UNðÚdÓÓÓ– «–≈
∫ wcN« d uÐ√ ‰uI¹Ë
dÔÚDI« tKKÐ —uHBF«
Ô ÓiH²½« UL Ï…e??¼ „«d??c?? w??½Ëd??F? ²? w??½≈Ë
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« ‰öš s 5²O³« 5Ð Ê“«Ë√
øs¹dŽUA« 5Ð „d²A*« vMF*« U ≠√
ÆUOÐœ√
Î ÎUŠdý 5²O³« Õdý√ ≠»
ÆwcN« XOÐ w WOMH« …—uB« `{Ë√ ≠Ã
ø WUÓ²ÒÓ WLK «b²Ý« Wôœ U ≠œ
ÆdDI« ¨ WÐU³ ¨ w½ËdFð∫ wzUA½≈ s qLł w WOðü«  ULKJ« s Îö Âb²Ý√ ≠‡¼
ø«–U*Ë øp¹√— w qLł√ 5²O³« Í√ ≠Ë

Æd^cð ∫—Uœ« ©±®


ÆÈuI¹Ë b¹e¹∫wLM¹ ©≤®
±≤∂
∫wðQ¹ U qKŽ√ ±≥
ÆtOM9Ë  u*« dŽUA« VKÞ ≠√
ÆW¹œU³« ¡UMÐ√ s t½√ l ¨UN²ÐËcŽË dŽUA« ÿUH√ W— ≠»
ÆUNÐ V³A¹ s* t²MЫ Z¹Ëeð wÐdF« i— ≠Ã

‰u?I?« «c?¼ g?U?½√ ¨ r?¼—U?F?ý√ w? W?GU³*« v≈ Êu×M−¹ 5¹—cF« ¡«dFA« Ê√ œUIM« iFÐ Èd¹ ±¥
ÆhMUÐ UMOF²
Î

ÍuG V¹—bð

∫hM« s Ãd²Ý√
ÆW“ô tH√ «—uBI
Î ÎULÝ« ≠±
ÆlL−K …bz«“ tH√ «—uBI
Î ÎULÝ« ≠≤
…dJ½
Î Î U uIM ÎULÝ« ≠≥

WOð«c« …¡«dI«
¡«dHŽË …ËdŽ
„UM¼ ¨W¹œU³« wË ÆÂöÝù« s ‰Ë_« ÊdI« w XŁbŠ ©Í—cF« V(«® ªnOHF« V(«  U¹UJŠ VKž√
¨W¹ƒd« 5³²ðË ¨ÕËd« uHBð ¨ÍbÐ√ ÃË«eð w ÷—_« l ¡UL« q «u²ðË ¨W¹UN½ ô U v≈ dB³« b²1 YOŠ
ÆÆt³K s WÐPJ«Ë WAŠu« q¹e¹Ë ¨tðbŠË f½R¹ oOd ÊU½ù« ‚u²¹Ë
v?I?²?«Ë ¨W?MO¦³Ð qOLł oKFðË ¨vM³ `¹—– sÐ fO È√—Ë ¨vKO tLŽ WMЫ ÕuK*« sÐ fO vI²« W¹œU³« w
Æ¡«dHŽ tLŽ WMЫ «eŠ sÐ …ËdŽ
w?³?K? 5?Ð V?(« jЗ …dJ³*« WuHD« cMË ÆΫd?O?I? ÊU? t?M?J Æ¡«dHŽ b«Ë ¨tLŽ XOÐ w …ËdŽ vÐdð bI
rŁ ÆUOUž
ΠΫdN »_« VKÞ Æt²³ždÐ tLŽ Õ—U Ë ¨t²³O³Š ÃËe²¹ Ê√ œ«—√ ‚uD« sŽ …ËdŽ Vý ULK ¨5O³B«
rŁ V¼c ¨Î«d?³š …ËdŽ »c=JÓ¹Ô r?Ë ¨dOË ‰U0 œuF¹ Ê√ vŽ t“— sŽ Y׳K ‰U%—ô« vKŽ tOš√ sЫ l−ý
v≈ W¹œU³« XdðË ¨dš¬ qł— v≈ X“ b ÁU³ WIO—Ë t²³O³Š błË t½√ ô≈ ¨b¹e¹ UË dN*UÐ dUŽ t³OłË œUŽ
°ÆÆÆUNłË“ gOF¹ YOŠ ÂUA«

±≤∑
XU¼Ë ¨œ«RH« XMJÝ s 5ÐË rNMOÐ ‰u% Ê√ sJ1 WM“_« ôË  UU*« ö ¨‚UAFK UÎLz«œ Àb×¹ ULË
Íc« UNłËeÐ qÐ ¨ UNOI²K¹ ô tMJ ÆtLŽ XMÐ ¨¡«dHŽ vKŽ UÎHO{ ‰eM¹Ë ¨ÂUA« v≈ tUŠ— …ËdŽ bA¹ ÆÕËd« UNÐ
ÆUNLŽ sЫ ‰u Ë Q³MÐ t²łË“ —U³š≈ w qÞU1
¨Í—«u'« ÈbŠ≈ l ¡«dHŽ v≈ ¡U½ùUÐ YF³¹Ë ¨6K« ¡U½≈ w t9UÐ wIKO ¨W³O−Ž WKOŠ w …ËdŽ dJH¹Ë
ÆÆÆtOI²K² ¨œUŽ b UN³O³Š Ê√ —uH« vKŽ ¡«dHŽ „—bðË
¡«Ëœ t?łöŽ w lHM¹ ô ö¹e¼
Î Îö?O?K?Ž W?¹œU?³?« v≈ œuFO ¨…ËdŽ VK w V(« VON THD¹ ô ¡UIK« sJ
¡«d?HŽ v≈ Ád³š qB¹Ë °WOM*« tO«uð v²Š UNHOÞ ÀœU×¹Ë ¨¡«dHŽ rÝUÐ ÍcN¹ qE¹Ë ÆdŠUÝ WO— Ë√ ¨VO³Þ
¨…eOłË …d² bFÐ tÐ o×Kð v²Š »«dA«Ë ÂUFD« sŽ lM²9Ë ¨Wd×Ð tOJ³ðË ¨Ÿe'« bý√ tOKŽ Ÿe−² ¨ÂUA« w
¨…—uDÝ_« ÍËdð «cJ¼ ¨q³ s ULNK¦ ”UM« d¹ r ÊU²³¹dž ÊUðd−ý X³Mð d³I« sË ÆÁ—«u−Ð d³ w sbðË
V?(UÐ UOIý 5³K œ—UD¹ qþ .b q_ ÎU?I?O?I?% ¨Èdš_« vKŽ UL¼«bŠ« n²Kð v²Š Ê«uLMð ÊUðd−A« qEðË
ÆUðU v²Š
n Ë w tu UNMË ¨WK¹uD« W¹—cF« …bOBIK Uł–u/
Î bFð
^ ¨WO½u½ …bOB V(« «c¼ n Ë w …ËdFË
∫tLł ‰u×½Ë t«e¼
©≤®
ÊU?? ?O? ? ¼“Ó ©±®ÌW?? ÓM?? ?ÚL?? ?Ó¹ «œd?? ?ÐË
Ô Ïb?? ?¹b?? ł t?Ô ? ?Ô²?? Ú?? ?³?? Ó Ïh?? ?O? ? L? ? w?? ?M? ? U?? L? ?Òd?? ž√Ó
ÊU?? ?O? ? ²? ? U?? ?¹ ¡«d?? H? ?Ž s?? ]d?? ÔC?? ?« w?? Ð U??M? ]O??³? Óð h?? O? ?L? I? « w??M? Ž U??F? d??ð v??²? 
ÊU?? ? I? ? ?H? ? ?)« r?? ?z«œ ÎU?? ? ³? ? ?K? ? ?Ë ÎU?? ? U?? ? — ÎU?? L? E? Ž√Ë Îö??O? K? ÎU?? L? ?( U??d??F? ð w??J? 
©≥®
ÊU?? H? J?? Óð U?? N? ?Ð b?? łË s?? ÍU??M? O? ŽË W??Šd?? ¡«d??H? Ž V??Š s?? Íb??³? v??K?Ž
ÊU?? ?O? ? I? ? ²? ?K? ?¹ ÂU?? ?F? ? ½_«Ë ”U?? ?M? ?« s?? Èu?? ¼ U?? L? N? M? O? Ð 5??M? Ł« ]q?? X?? O? U??O? 
©·dB²Ð ¨ÂöÝù« —b w V׫ ∫WdÐ ‰U³≈ ®

ÆÊUOM1 ÊUÐuŁ ∫WM1 «œdÐ ©±®


ÊUdA∫ÊUO¼“©≤®
ÆlbUÐ ÊUCOHð ∫ÊUHJð ©≥®
±≤∏
© ® »UD« sÐ dLŽ WUÝ— ±∂ ”—b‡‡«

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

.fO
Ú sÐ ˇ« b³Ž v≈ 5MR*« dO√ »UD)« sÐ dLŽÔ ˇ« b³Ž s
wœ Ú .WF³Ò² WMÒÝË
Ó √Ô «–≈ rNU Ô ¨WLJ× WC¹d ¡UCI« ÒÊS ¨bFÐ U√
Ò ¨pOKŽ ÂöÝ
p?? ?O? ?≈ ÂÒb?? ?I? ?ð ∫p?? ?O? ?≈ Ów?? ?œÚ√Ô
.rN²−×Ð Êu{UI²*«
.t –UH½ ô o×Ð
> rÏÒKJð lHM¹ ô tÒ½S ¨pO≈
Ò
ôË ¨pHOŠ w? n?¹d?ý lLD¹ ô v²Š ¨pNłËË pK− w ”U?M« 5Ð ”¬

.rNMOÐ uÝ
= ∫”UM« 5Ð ”¬
.tdA tF pKÚO ∫pHOŠ .pbŽ s ÏnOF{ ”QO¹
Òô≈ 5?L?K??*« 5Ð ezUł `KB«Ë ¨dJ½√ s vKŽ Ô5?LO«Ë ¨vŽœ«
Ò s? vKŽ WMO?Ò ³«
.ôöŠ ÂdŠ
Ò Ë√ ¨U«dŠ
Î Ò qŠ√ Î
U×K Ô
lłdð Ê√ „býd
Ô tO X¹b
Ó ¼ËÔ ¨pKIŽ
Ó tO XFł«d
Ó ¨ÂuO« t²OC
Ó ¡UC
Ï pMFM
Ò 1Ú ô
.qÞU³« w ÍœUL²« s dOš o(«
Ò ÔWFł«dË ¨.b
Ï o(«
Ò ÒÊS ªo(« v≈
·dŽ« rŁ ¨tOÒ³½ WMÒÝ ôË ¨ˇ« »
 U² w fOU2Ò „—b w Z
Ô KÓ−
Ú KÓ²Ó¹ ULO rÓNH« rÓNH«
.tO œœd²¹
Ò ∫ZK−K²¹
.o
Ú
Ò (UÐ UNN³Óý√Ë ¨ˇ« v≈ UNÐd√ v≈ bÚLŽ«Ë ¨p– bMŽ —Óu_« f
 I ¨‰
Ó U¦_«Ë ÁÓU³ý_«
t Ó cš√ ¨t²MÓOÐÒ dCŠ√
Ó ÊS ¨tO≈ wN²M¹ «b√
Î WM Î OÐÒ Ë√ ¨U³zUž
Î UÎÒIŠ vŽœ«
Ò s* qFł«Ë
.vLFK vKł√Ë p
= AK
Ò vH½√ p– ÒÊS ªWOCI«
Ò tOKŽ X
Ó KÚKײݫ
Ó Òô≈Ë ¨tI×Ð
=
…œUNý tOKŽ U?Ðd]− Ë√ ¨bŠ w «ÎœuK− ô
Ò ≈ ¨i?FÐ vKŽ rNCFÐ ‰Ëb?ŽÔ ÊuLK*«
.ULN
Î ²]Ô ∫UMOM
Î þ Ó .ÊU1_«Ë  UMOÒ³UÐ √—œË ¨dz«d« rJM vÒuð ˇ« ÊÒS ¨V½ Ë√ ¡ôË w UÎMOMþÓ Ë√ ¨—Ë“
W??K? Ë —b??B? « o??O?{ ∫o?ÓK??ÓG??«
.d³B« o(«
Ò ÒÊS ¨ UuB)« bMŽ dJM²« Ó Ò–Q²«Ë ¨d−C«Ë
^ Ë ¨ÂuB)UÐ Í Ò o
Ó KG«Ë
Ó „U¹≈Ë
.rNM rQ²« ∫Í–Q²« .dš^c« tÐ s×¹Ë ¨dł_« tÐ ˇ«
Ô rÔEF¹Ô Òo(« sÞ«u w
.q¼U−²« ∫dJM²«Ò
oKð
Ò s?Ë ¨”U?M?« 5ÐË tMOÐ U ˇ« ÁUH ¨tH½ vKŽ q³√Ë ¨tÔ²ÔO?Ò ½ X×
Ò sL
Ó
w - qłË Ò - ˇ« »«u¦Ð pÒMþ UL ¨ˇ« t½Uý ¨tH½ s fO t½√Ò Ôˇ« rKF¹ U0 ”UMK
tIKÔÔš w? ”UMK lÒMBð ∫oKð
Ò
Ò eŽ
.t²FO³Þ ·öš
.tÐUŽ
Ó ∫t½Uý øt²LŠ— sz«ešË ¨t“— qłUŽ

.pOKŽ Âö«Ë
Ô
»œ_«Ë WGK« w qUJ« - œd³L«
Ò ”U³F« uÐ√®
©±¥ ≠ ±≥’ ¨‰Ë_« ¡e−«

±≤π
∫hM« uł
.WO?Ò Žd?« v?KŽ ’d(«Ë ¨È—uA«Ë ‰bF« vKŽ t²öš ÂU√ .s?¹b?ý«d?« ¡UHK)« w½UŁ »UD)« sÐ dLŽ
d?¹b?I²« sŠ ¨…dOB³« cU½ ¨5LK*« ‰«u√ vKŽ UB¹dŠ
Î ÎôœU?Ž ¨UO½b« …UO(« l² w «b¼«“
Î ÎUŽ—Ë ÊUË
.o(« w ÎUŽU−ý ¨…œ«—ù« Íu
Ò ¨—uú
t²UÝ— W¹UŽd« Ác¼ vKŽ qOœ dOšË .ÁbŽ«u ÒsÝË ¨t½ËRý rOEMðË ¨¡UCI« W¹UŽdÐ - ˇ« tLŠ— - r²¼«
d?¹bI²Ð XOEŠ WOzUC WIOŁË w¼Ë .…d?B?³« vKŽ tO«Ë ¨ÍdFý_« vÝu wÐQÐ ·ËdF*« ¨fO sÐ ˇ« b³F
.WOzUCI« rNUJŠ√ w UNÐ ÊËb²N¹ ¨d{U(« dBF« w …UCIK Ϋ—bB X«“ UË . 5ŽdA*«Ë
Ò s¹dJH*«

∫wÐœ_« qOKײ«
hM« —UJ √
ÆW9UšË ¨Ÿu{uË ¨WbI ∫s WUÝd« nQ²ð
Æ WKÞU2 Ë√ RÞU³ð ÊËœ ÁcOHMð vKŽ ’d(« v≈ uŽbðË ¨ÍdA³« lL²−LK ‰œUF« ¡UCI« WOLÒ¼√ 5³Ò² WbI*« U√
¨UNÐ vKײ¹ Ê√ V−¹ w²« »«œü«Ë ¨w{UI« oðUŽ vKŽ …UIK*«  U³ł«u« WUÝd« Ÿu{u `{u¹Ë
Ò
W× s X³¦²«
Ò w t²OËRË ¨WOŽdA« tUJŠ√ w{UI« UNM bL²¹
Ò w²« WOŽdA« ‰u _« sO³¹Ë
Ò
ƉbF« b¼UA« w ◊d²A¹ U …UŽ«dË ¨ œuNA« ‚b Ë Wœ_«
o?K??Ð d?¼U?E?²?¹ ö ¨ tKLŽ w ≠ vUFðË t½U×³Ý ≠ tK t²O½ hK¹ Ê√ vKŽ w{UI« W9U)« Y%Ë
w?{U?I?« V?O?¦?O? ¨—Ëb?B?« w?H??ð U? r?K?F?¹ ≠ q?łË eŽ ≠ tK« Ê_ ª tF³Þ s fO t½√ tK« rKF¹
ÆrUE« w{UI« VUF¹Ë ¨‰œUF«
ÆrJ× wM o½ w Á—UJ√ jЫd²ð ¨bŠ«Ë Ÿu{u w X³² –≈ ªWOŽu{u*« …bŠuUÐ WUÝd« r²ð
‰bF« ‚UIŠ≈Ë ¨W¹dA³« …œUFÝ qHJðË ¨ ÊUJË ÊU“ q w oO³D²K W(U ¨…bUš —UJ√ w¼Ë
ÆU¼œ«d√ 5Ð

WHÞUF«
r?O?I?« c?O?H?M?²?Р«e?²?ô« v?K?Ž W?H?O?K?)« ’d?Š w? W×{«Ë Ëb³ð ¨WOöÝ≈ WOM¹œ WHÞUŽ sŽ WUÝd« d³Fð
¨U?¹U?C?I?« s? t? Âb?I?¹ U w{UI« q¼U& t¼dË ¨”UM« 5Ð …«ËU*«Ë ‰bF« t³ŠË ¨¡UCI« w WOöÝù«
Æ 5L U²*« l qUF²« w Á—b oO{Ë

±≥∞
hM« w WOÐuKÝ_« hzUB)«
∫wMH« d¹uB²« ≠ ôË√
Î
∫W¹UMJ«Ë …—UF²ÝôU ¨UN×{uðË —UJ_« uK& w²« WOMH« —uB« ÂbFð ô UN½√ ô≈ ª qIF« VÞUð WUÝd«
Æ åvLFK vKł√Ë ¨pAK vH½√ p– ÊS ò ∫ tu w ©vLF«® WLK ∫ q¦ ¨WO×¹dB²« …—UF²Ýô« ≠±
Æ ådšc« tÐ s×¹Ë ¨dł_« tÐ rEF¹ ò ∫ tu w ©dšc«® WLKË
Æ …dO(UÐ —uFA«Ë dOJH²« …d¦ sŽ W¹UM w¼Ë ¨ å„—b w ZK−K²¹ ULO ò ∫ tu w W¹UMJ« ≠≤

dO³F²« ≠ UO½UŁ
Î
∫VO«d²«Ë ÿUH_« ≠±
rO¼UH UNO d¦JðË ¨ n¹dA« Íu³M« Y¹b(«Ë ¨.dJ« ʬdI« s UNþUH√ bL²ð WOzUC WIOŁË WUÝd« ≠√
Æ ”UOI«Ë o(« …œUNýË ‰bF«Ë …«ËU*U ¨ ”UM« 5Ð ¡UCI« w ÂöÝù«
Æ WO½u½U WG³  «– UN³O«dðË ¨ Wôb« WIOœ UNþUH√  ¡Uł «c ªWOzUCI« 5½«uI« sð WUÝd« ≠»
wHMO tLÝ« vKŽ © tK« b³Ž® WLK 5MR*« dO√ Âb –≈ ¨dO³F²« w WÞU³« vKŽ WUÝd« w »UD)« ÂuI¹ ≠Ã
Æ©pOKŽ Âö« ® ∫tuIÐ tO≈ qÝdLK t²O% w œdHLK VÞU<« dOL{ qLF²Ý«Ë ¨WLEFUÐ —uFA«
∫ WOzUA½ù«Ë W¹d³)« VOUÝ_« ≠≤
`B?M« b?OH?¹ Íc« d?_« ∫¡UA?½ù« vK?Ž WK?¦_« s?Ë ¨¡UA?½ù«Ë d³?)« 5Ð l?L−?¹ Íd¹d?Ið W?UÝd?« »uK?Ý√
ôË ò ∫ q¦ ¨w?NM?«Ë Æ å pNłËË p?K?− w ”U?M« 5Ð ”¬ ò Ë å p?O≈ w?œ√ «–≈ rNU? ò ∫ q¦? ¨œUý—ù«Ë
¨ åøÆÆ qłË eŽ tK« »«u¦Ð pMþ UL ò ∫ q¦ ¨o¹uA²« bOH¹ Íc« ÂUNH²Ýô«Ë ¨ åÆÆ ÂuO« t²OC ¡UC pMFM1
Æ åÆÆ d−C«Ë oKI«Ë „U¹≈Ë ò ∫ q¦ ¨d¹cײ«Ë ¨ å „—b w ZK−K²¹ ULO rNH« rNH«ò ∫q¦ ¨¡«džù«Ë
∫WOF¹b³«  UM ;« ≠≥
wË ¨åôöŠ ÂdŠ Ë√ UΫdŠ qŠ√ ò∫ tu w WKÐUI*« ∫ q¦ ¨UNO nKJð ô W¹uHŽ WOF¹bÐ  UM× WUÝd« w
¨ pKIŽ t?O XFł«— ò ∫tu w l?−«Ë ¨å pbŽ s nOF{ ”Q?O¹ ôË ¨pHOŠ w n¹dý l?LD¹ ô ò ∫tu
Æö
Î OLł UÎOIOÝu UÎU−½« WUÝd« X×M  UM;« Ác¼Ë Æå„býd tO X¹b¼Ë

VðUJ« WOBý
–U?H?½Ë ¨t?½U1≈ oLŽ vKŽ ‰bð wN © ® »U?D?)« s?Ð d?L?Ž ‚Ë—U?H« WHOK)« WOBý sŽ WUÝd« rMð
WMN* rJ;« ÊUO³« «c¼ t²LN√ w²« …cH« t²¹dI³Ž sŽ nAðË ªœUN²łô« vKŽ tð—bË ¨ÁdOJHð WFÝ˨tðdOBÐ
Æ …d UF*« WO½u½UI«  UF¹dA²« UNO≈ bM²ð w²« ¨tu √Ë ¡UCI«
±≥±
∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

∫ÂöÝù« —b dBŽ w WÐU²J«


s?¹c« œbŽ mKÐ v²Š ¨tÐU× √ 5Ð U¼dA½ vKŽ ’dŠË ¨WÐU²J« rÒKFð vKŽ tÐU× √ ©¶® ‰uÝd« YŠ
Ò
tO≈ vŠu¹ U Êu³²J¹ «u½UJ ¨WËb«Ë …uŽb« ‰ULŽQÐ ÁbNŽ w »U²ÒÔJ« rNÝ√Ë .ÎU³ðU 5FЗ√Ë WŁöŁ t Êu³²J¹
w²« ¨ÂöÝù« v≈ …uŽb« qzUÝ— s rNOKŽ tOK1 UË ¨œuNF«Ë oOŁ«u*« t¹b¹ 5Ð ÊuD¹Ë ¨.dJ« ʬdI« s
ÆbM'« …œU˨…—ËU:« ‰Ëb« „uKË ¨»dF« …œU v≈ UNKÝd¹ ÊU
Î ²ÒÔ «ËcðU ©¶® ˇ« ‰uÝ— ÈbNÐ - rNMŽ ˇ« w{— - ÊËbý«d« ¡UHK)« Èb²¼«Ë
rNKzUÝ— rN Êu³²J¹ UÐU
s?Ë .WÒO?E?ŽË Â√ W?O?ÝU?O?Ý q?zU?Ýd« Ác¼ X½U√ ¡«uÝ ¨UNðUCË —UB_« …ôËË ¨WOöÝù« ‘uO'« …œU v≈
‰u √ w ÒÍd?F?ý_« v?Ýu? w?Ð√ v?≈ »U?D?)« sÐ dLŽ WUÝ— ∫s¹bý«d« ¡UHK)« dBŽ w …—uNA*« qzUÝd«
.bM'« …—«œù w½«bO*« ÍdJF« jOD²« w ’UË wÐ√ sÐ bFÝ v≈ t²UÝ—Ë ¨¡UCI«
—UB½_«Ë s¹dłUN*« 5Ð …Uš«R*« w tÐU² ∫UNMË ©¶® ‰uÝd« dBŽ w œuNF«Ë oOŁ«u*« WÐU² XŽUýË
W?ÝœU??« W?M« w g¹d 5ÐË tMOÐ  bIÔŽ w?²« WO³¹Úb?
Ó Ô(« …b?¼U?FË ¨WOöÝù« W_« Õd ”UÝ√ Òb?FÔ¹ Íc«
- »U?D)« sÐ dLŽ ÁUDŽ√ Íc« bNF« p– ¨s¹bý«d« ¡UHK)« dBŽ w WO¹—U²« oOŁ«u*« dNý√ sË .…d−NK
.©W¹dLF« …bNF«®‡Ð ·ËdF*«Ë ¨rNðœU³Ž —ËœË rN«u√Ë rNH½_ ÎW¹ULŠ ”bI*« XOÐ q¼_ - tMŽ ˇ« w{—
dO³F²«Ë ¨—UJ_« Õu{ËË ¨ÿUH_« WuNÝ ∫dBF« «c¼ w qzUÝd«Ë œuNF«Ë oOŁ«uLK WÒOMH«  UL« sË
..dJ« ʬdI« s ”U³²ô«Ë ¨“U−¹ù«Ë ¨WÞUÐË dÔ¹ w Ÿu{u*« sŽ

±≥≤
r¹uI²«Ë WAUML«
ÆUN³Oðdð oË © ® »UD)« sÐ dLŽ WUÝ— UNM ÊuJ²ð w²« d UMF« d–√ ±
.w{UIK © ® »UD)« sÐ dLŽ U¼œÒbŠ w²« WOŽdA« ‰u _« d–√
Ô ≤
.UN×{Ë
Ò √Ô .¡UCI« w WO½u½U …bŽU ådJ½√ s vKŽ 5LO«Ë ¨vŽÒœ« s vKŽ WMÒO³«ò …—U³F« sO³ð
Ò ≥
∫5ð—U³F« 5ðU¼ w ©rNH«® s œuBI*« `{Ë√ ¥
.„—b w ZK−K²¹ ULO rNH« rNH« -» .pO≈ wœ√ «–≈ rNU -√

.tðœUNý q³Ið Íc« b¼UA« w © ® »UD)« sÐ dLŽ UNÞd²ý« w²« ◊ËdA« sOÐ√
Ò µ
∫wðQ¹ U2 W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ∂
∫©¶® ‰uÝd« bNŽ w »U²ÒÔJ« œbŽ mKÐ -√
.ÎU³ðU s¹dAŽË WF³Ý -≥ .ÎU³ðU 5FЗ√Ë WŁöŁ -≤ .ÎU³ðU 5ŁöŁË WFЗ√ -±
∫wMFð åWOCI«
Ò tOKŽ XÚKKײݫò …—U³Ž -»
.Á«uŽœ W× X³Ł√
Ò -≥ .Á«uŽœ  dš
Ò √Ó -≤ .Á«uŽœ XKDÐ√ -±
∫wMFð å‰U¦_«Ë ÁU³ý_« ·dŽ«ò …—U³Ž -Ã
.WOCI« w rJ×K UNÐ cšQð ôË  UN³A« ·dŽ« -±
.»dF« Èb …—uŁQ*« ‰U¦_« iFÐ · Ò -≤
Ú dFð
.pOKŽ W{ËdF*« WOCIUÐ WNO³ý UNO rJ(« o³Ý U¹UC · Ò -≥
Ú dFð
∫wMFð åiFÐ vKŽ rNCFÐ ‰ËbŽÔ ÊuLK *«ò …—U³Ž -œ
.WOzUCI« rNUJŠ√ w ÊuœUŽ ÊuLK*« …UCI« -±
.r¼«uŽœ ‚b w ÊuðËUH² Êu{UI²*« -≤
.rNðœUNý ‰u³ w ÊËËU² ÊuLK*« -≥
Ò √—œò …—U³Ž -‡¼
∫wMFð åÊU1_«Ë  UMO³UÐ
.ÊU1_« lMË  UMÒO³« lœ -±
.ÊU1_«Ë  UMO³UÐ
Ò o(« Ò Ò qÞU³« lœ -≤
X³ŁË
.tOKŽ vŽÒb*« ÊU1√Ë ¨wŽ]b*«  UMÒOÐ 5Ð Ê“«Ë -≥
∫u¼ d¹cײ« »uKÝ√ q¦1 Íc« VOd²« -Ë
.tÒI×Ð t  cš√ t²MÒOÐ dCŠ√ Ê≈ -±
.ÂuB)UÐ Í–Q²«Ë
Ò d−C«Ë oKG«Ë „U¹≈ -≤
.„—b w ZK−K²¹ ULO rNH«
Ó rNH«
Ó -≥

±≥≥
∫WOðü« s Vł«Ë q sŽ d³ÒFð w²« …dIH« sOÒŽ√Ô ¨w{UI«  U³ł«Ë © ®»UD)« sÐ dLŽ WUÝ— sLC²ð ∑
.…d¼UE« Wœ_UÐ cš_« -à .—bB« WFÝ -» .o(« v≈ …œuF« -√
.5L U²*« 5Ð `KB« v≈ wF« -œ

∫WOðü« —u_« cOHMð w{UI« s © ® »UD)« sÐ dLŽ VKÞ «–U* ∏


.…œb×
Ò WOM“ …d² U³zUž
Î Ò s ‰UN≈ -»
ÎUIŠ wŽb¹ .5L U²*« 5Ð …«ËU*« -√
ø‰U¦_«Ë ÁU³ý_« WdF -Ã
s?Ð d?L??Ž W?U?Ý— U?N??Ð r??²??ð w??²?« W?O?ðü« W?O?Ðu??K?Ý_« h?zU?B??)« s?? q? v?K?Ž «Îb?Š«Ë ô
Î U?¦?? »
Ô d?{√Ó π
∫¡UCI« w © ®»UD)«
.¡«džù« »uKÝ√ -à .dO³F²« w WÞU³« -» .WOöÝù« rO¼UH*« d«uð -√
.WKÐUI*« -Ë .l−« -‡¼ .“U−¹ù« -œ
∫wðQ¹ ULO .uI« dOž „uK« s w{UIK .uI« „uK« eO√
Ò ±∞
.rJ(« cOHMð w qÞU1 -√
.tIŠ sŽ ŸUb« w ÎU¾¹dł ÊuJ¹ w nOFC« l−A¹ -»
.ÎUOH½ »dDCË qFHM u¼Ë rJ×¹ ô -Ã
.5L U²*« bŠ√ U¼dC×¹ w²« U¹«bN« q³I¹ -œ
.dL)« »—Uý …œUNý q³I¹ -‡¼
.ÁRDš t sO³ð
Ò «–≈ tÐ vC rJŠ sŽ lł«d²¹ -Ë
.tzUC fK− w n¹dA« wÐU×¹ -“

Æ≠rNMŽ tK« w{—≠ s¹bý«d« tzUHKšË ©¶® ‰uÝd« dBŽ w WÐU²J« ŸuOý ∫qKŽ
] √Ô ±±

ÍuG V¹—bð

∫ÂU²«
Ò j³C« l WOðü« ¡ULÝ_« dG√
Ô ¨qłUŽ ¨fK−
ÆfÚHÓ½ ¨W]MÝ Ú Ó

±≥¥
WOð«c« …¡«dI«

W¹dLŽ WOM√
‰U?I? ¨t?ÐU× √ s WŽULł v≈ - t?MŽ ˇ« w{— - »U?D?)« s?Ð d?LŽ fKł W—U³*« WM¹b*« —Ëœ s —«œ w
‰U?I? ¨«u?M?9 ∫dLŽ ‰U rŁ ¨ˇ« qO³Ý w tIH½√ ÎU?³?¼– …¡u?K?2 —«b« Ác¼ Ê√ u vM9√ ∫r¼bŠ√ ‰UI ¨«uM9 ∫rN
¨«u?M?9 ∫‰U? r?Ł ¨t?Ð ‚b?Bð√Ë ¨ˇ« qO³Ý w tIH½√ Ϋd?¼ułË Ϋb?łdÐ“Ë Î«R?R? …¡u?K?2 U?N½√ u vM9√ ∫dš¬ qł—
.5MR*« dO√ U¹ ‰uI½ U Í—b½ U ∫«uUI
¨W?H¹cŠ wÐ√ vu Ìr?U?ÝË ¨q³ł sÐ –UFË
Ô ¨Õ«d?'« s?Ð …bO³Ž wÐ√ q¦ ÎôU?ł— v?M?9√ wMJË ∫dLŽ ‰UI
.ˇ« WLK ¡öŽ≈ vKŽ rNÐ 5F²ÝQ
tÐ UO%Ë ¨…dO³J«  ôUÝd« tÐ iNMðË ¨WI(«  «—UC(« tÐ ÂuIð U0 ΫdO³š ÊU bI ¨rNK*« dLŽ ˇ« rŠ—
.…bUN« 3_«
”˃d« v≈ p– q?³ ÃU²% U?NMJË ¨…—u?AM*«  «Ëd¦?«Ë ¨…—ušc*« ÊœUF?*« v≈ ÃU²%  ôU?Ýd«Ë 3_« Ê≈
.‰Ułd« v≈ ÃU²% UN½≈ ∫U¼cHMð w²« W¹uI« rz«eF«Ë ¨U¼UŽdð w²« …dO³J« »uKI«Ë ¨UNKG²ð w²« …dJH*«
¨”UM« UO½œ w Ϋe¹eŽ r¼œułË ÊU pcË ª5LŁ d¼uł q s vKž√Ë ¨fOH½ ÊbF q s eŽ√ ‰Ułd«
©tOKŽ oH²®.åWKŠ«— UNO b& œUJð ô W¾ qÐS ”UM« U/≈ò ∫©¶® ˇ« ‰uÝ— ‰U v²Š

.Õö ù« —u×Ë ¨ ôUÝd« œULŽË ¨ UCNM« ÕË—Ë ¨…UO(« d¼uł u¼ `UB« ¡nJ« qłd«
s? X¾ý U m Ë ¨»—U;« qłdUÐ ô≈ W×KÝ_« Óq²Ið sK ¨…dOšc«Ë Õö« qUF s X¾ý U bŽ√
]
r?OKF²K Z¼UM s X¾ý U l{Ë ¨U¼cHM¹ Íc« qłd« b& r U ‚—Ë vKŽ Ϋd?³Š qE² ¨`z«uK«Ë 5½«uI«
e?−?M?ð s?K ¨ÊU' s X¾ý U TA½Ú√ÓËÓ ¨t??¹—b?²?Ð ÂuI¹ Íc« qłdUÐ ô≈ b?
Ô OH¹ ôË Z?
Ô N?M*« wMG¹Ô s?K? ¨WOÐd²«Ë
°°—uOG« qłd« XdŠ «–≈ UŽËdA
Î
.tO V¹— ô Íc« l«u« tuI¹ U p–
w? u¼ U —bIÐ Êu½UI« h½ w fO ‰bF«Ë ¨ÍbM'« VK w w¼ U —bIÐ Õö« b×Ð XO …uI« Ê≈
w fO  UŽËdA*« “U$≈Ë ¨rUF« ÕË— w w¼ U —bIÐ »U²J«  U×H w XO WOÐd²«Ë ¨w{UI« dOL{
.UNOKŽ 5LzUI« WÝULŠ w u¼ U —bIÐ ÊU−K« s¹uJð
“«d?D« s ÎôU?ł— v?M?9 tMJË °Î«d?¼uł ôË Î«R?R ôË ¨ÎU?³?¼– ôË W?C? s?L?²?¹ r? 5Š dLŽ rJŠ√ U tKK
.¡UL« »«uÐ√Ë ¨÷—_« “uM rN¹b¹√ vKŽ `²H²ð s¹c« ¨“U²L*«
…bý«— …u× qł√ s - ÍËU{dI« nÝu¹ .œ®
©±¥∏ - ±¥∑ ’

±≥µ
׫uK e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ …dþUM ±∑ ”—b‡‡«

∫e¹eF«b³Ž sÐ dLŽ
Ô tO≈ V²J ≠dJA Ú Ð tLÝ«Ë ≠wł—U)« »–uÚÓý …d¹e'UÐ ÌW¾ ÓWMÝ Ãdš
Ú ¹Ó wMÐ s ¨ÂUD
¨UM¹b¹QÐ Òo(« ÊU ÊS¨„dþU½√
Ú w≈
] r]ÔKN ¨wÒM pcÐ vË√ ÓXË ¨ tuÝdË tK U³ÎCž
Ó ÓXłdš p½Ó√ wMGKÐ ò
Æå„d√ w U½dE½ „b¹ w ÊU Ê≈Ë ¨”UM« tO qšœ ULO XKšœ
Ó
Ô p½UÝ—«b¹Ô 5Kł— pO≈ ÔX¦FÐ bË ¨ÓXHB½√ b ò ∫dLŽ
Æ åp½«dþUM¹Ë Ó v≈ ÂUDÐ V²J
¨dLŽ vKŽ UbI ¨ dJA¹ wMÐ s Îöł—Ë ¨r UŽ tLÝ« ÎUOA³Š ÊU³Oý wM³ vu dLŽ
Ó v≈ ÂUDÐ qÝ—√Ë
ÆUKł rŁ ¨åpOKŽ Âö«ò ∫ôU öšœ ULK Æ UL¼uKšœ√ ∫‰UI ¨ULNÐ d³š
Ó Q
Ô
ÆUMðdOÝ w r²MFÞ ∫UMOKŽ r²LI½ øUMOKŽ r²LI Ú Ô rJłdšÓ√ Íc« U ¨w½«d³š√ ∫ dLŽ ULN ‰U
Ú ½Ó UË ø«c¼ rJłdÓ
Æ všu²ð∫Èdײð s?Ž U½d³?Ú šÓQ? ¨ÊUŠù«Ë Ó‰b?F« Èd?Ò ×²²Ó p?½≈ ¨pÓðd?O?Ý U?MLI½ U ∫r?UŽ ‰U
ÆÁôuð ∫ d_UÐ ÂU ør¼d√
Ó -“ÚeӲЫ
Ó Â√ ¨…—uAË ”UM« s v{—
Î sŽ√ ¨d_« «cNÐ pUO
Ò bNŽË
ÊU qł— w≈ Ó ¨UNOKŽ rNÔ²³Kž ôË ¨rNOKŽ ÓW?¹ôu« rNÔ²QÝ U ∫dLŽ ‰U
ÊËd
Ú Óð r²½√Ë ¨rdOž
Ô t¼ÚdÓÚJ¹ rË ¨bŠ√ wKŽ ÁdJM¹
Ú rË ÔXLI ¨wK³
ÔX³ž—Ë Òo(« ÔXHUš ÊS ¨”UM« s nB½√Ë ‰bŽ sÓ ÒqJÐ U{d«
=
ÆrJOKŽ w WŽUÞ ö ¨tMŽ
ÁU?M?²?FM Ê≈Ë ÆUM X½√Ë pM s×M ¨ÁUMÓ²?ODŽ√ ÓX?½√ Ê≈ ¨d?√ pMOÐË UMMOÐ ∫ôU
ÆpM UMË UM XK
ø u¼ UË ∫dLŽ ‰U
ÆrNKO³Ý dOž
Ó XJKÝË
Ó ¨rUE UN²OÓLÝË
] ¨p²OÐ q¼√ ‰ULŽ√ XHUš „UM¹√— ∫ôU
ÆrNMŽ qð
] ∫ rNM √d³ð ÆrNM √Úd³ðË
Ò rNÚMFU ¨‰ö{ vKŽ r¼Ë Èb¼ vKŽ p½√ ÓXLŽ“ ÊS
Æ ‚dH
= ¹Ô Ë√ pMOÐË UMMOÐ lL−¹
Ô Íc« «cN
«u?łdÔð r? rJ½√Ó X?
Ô LKŽ b? w½Ò≈ ò ∫‰U r?Ł ¨tO?KŽ vM?Ł√Ë ¨ tK« b?L× ¨d?LŽ rK?ÒJð
tuÝ— YF³¹ r ≠q?
Ò łË eÒŽ≠ tK« Ê≈ ÆUNKÓO³Ý -Q?DšQ ¨…dšü« rðÔœ—√ rJMÒJË ¨U?NŽU²Ë UO½œ VKD «c?¼ rJł
Ó d
Ú Ó
≠q
Ò łË eÒŽ ≠ tK« ‰UË Æ©≥∂ ∫rO¼«dÐ≈ ® ˝ ˚ ∫rO¼«dÐ≈ ‰UË ¨UνUFÒ

±≥∂
U?ÎÒ– pc?Ð v?HË ¨U?ÎLK?þ rN?ÓUL?Ž√ X
Ô O?LÒÝ b?Ë Æ ©π∞∫ÂUF?½_« ® ˝ ˚∫
øÊuŽd XMF v² w½d³šQ WÏC¹d UN½≈ ∫r²K ÊS ¨UNM bÐô WÎC¹d »u½c« q
 ¼√ s
Ô F fOË ¨UÎBI½Ë
Æt²MF v² d–√ U ∫rUŽ ‰U
Æ p “u−¹√ ∫ pF¹√ ô√ wMF¹
Ô ôË ¨r¼dýË
^ oK)« ÔY³š√ u¼Ë ÊuŽd
Ó sFKð
Ó Ô OÓ√Ó ∫dLŽ ‰U
Ò pF
ô√
øÊuLzU ÊuKÒB
Ó Ô r¼Ë w²OÐ q¼√ sF√
Ó
ørNLKÚEÐ
Ô —UH
Ï r¼ U√ ∫rUŽ ‰U
tÐ d?] √ sÓ ÊU?J? ¨ÊU?1ù« v≈ ”UM« UŽœ ©¶® tK« Ó‰uÝ— Ê_ ª ô ∫d?LŽ ‰U
Æ Ÿb²Ð« ∫ ÀbŠ√ Æ b(«
Ò tOKŽ rO√Ô UŁbŠ
Î Ó ÀbŠ√ ÊS ¨tM q³ tFz«dAÐË
Ó‰e½ U0 —«dù«Ë ¨tK« bOŠuð v≈ ”UM«
Ó UŽœ ©¶® tK« ‰uÝ— Ê≈ ∫ÍdJAO«
Ò ‰U
Æ ÁbMŽ s
ÂuI«
Ó Ï fOK ∫dLŽ ‰U
ÒsJË ©¶® tK« ‰uÝ— WMÐ qLŽ√ ô ∫‰uI¹ rNM bŠ√
Æ b(« «Ë“ËUł ∫ «udÝ√ VKž sJË ¨rNOKŽ ÂÏd×
Ò t½√ rNM ÌrKŽ vKŽ ¨rNH½√ vKŽ «udÝ√
Æ¡UIA« rNOKŽ
Æ rNUJŠ√ œ]—Ë
Ô ¨p Ú 2Ò Ú√dÐU ∫rUŽ ‰U
Ó ÓKLŽ nUš s
¨ÊU?O]u?²?ð s?2Ë U?L?JöÝ√ s UOÚÓ√ ªd?L?ŽË d?J?Ð w?Ð√ sŽ w½«d³š√ ∫d?LŽ ‰U
ø…U−MUÐ ULN Ê«bNAðË
Æ vKÐ rNK«
Ò ∫ôU
Ú qN ∫dLŽ ‰U
¨»dF«  bð—U ©¶® tK« Ô‰uÝ— i³Ô 5Š ÌdJÐ UÐ√ ÒÊ√ UL²ÔLKŽ
Æ oK)« ∫ Í—«—c« ø Í—«—c« v³ÝË ¨‰«u_« cš√Ë ¨rNKðU
Æ rF½ ∫ôU
Æ ÈdÝ_« ∫U¹U³«
øW¹bHÐ U¼dzUAŽ v≈ U¹U³« pKð œÒd ¨dJÐ wÐ√ bFÐ ÂU dÓLŽ Ê√ r²LKŽ qN ∫dLŽ ‰U
ÆrF½ ∫ôU
ø ULNM bŠ√ s r²½√ Ê˃d³ð Ë√ ¨ dJÐ wÐ√ s dLŽ
Ô ¡ÈdÐ
Ó qN ∫dLŽ ‰U
Æ ô ∫ôU
ø5MŁ« Â√ «bŠ«Ë
Î Ós¹b« r²¹√—√ ∫dLŽ ‰U
Æ Î«bŠ«Ë qÐ ∫ôU
Ò e−F¹ ¡wý tO rJFÔ¹
ø wMŽ Ó qN ∫dLŽ ‰U
±≥∑
Æô ∫ôU
Æ r²³³Š√ ∫ r²Ouð ª t?³ŠU UL¼bŠ√ ] Ê√ rJFÓÝË n?OJ ∫dLŽ ‰U
Ô vÒu?ðË ¨dLŽË dJÐ UÐ√ r²OÚuð
°r?J?×¹Ë ørNM ƒd?Ò ³?²«Ë w²OÐ q¼√
 Ôs?F? ô≈ r?²LŽ“ ULO wMF?Ô ¹ ôË
t?K« Ô‰u?Ý— r?N?M? q³ U ”UM« vKŽ ÊËœd?
Ò ð r?²?½Q? ¨ Áu9QDšQ Ϋd?√ -œ—√ ¨‰UNł
Ô Âu? rJ½≈
Ó √ s rbMŽ Ô·U¹Ë ¨ÁbMŽ ·Uš s rbMŽ s
Æ ÁbMŽ s Ô ÓÚQ¹Ë ©¶®
Æ pc s×½ U ∫ôU
Ô…b?³?Ž r?¼Ë ”UM« v≈ YFÐÔ ©¶® t?K?« ‰u?Ý— Ê√ Êu?LKFð q¼ ÆÊü« pcÐ ÊËd?Ò IÔð ·u?Ý qÐ ∫d?LŽ ‰U
s?L Æ tK« ‰uÝ— ΫbL× Ê√Ë ¨tK« ô≈ t≈ ô Ê√ …œUNýË ¨ÊUŁË_« l?Kš v≈ r¼UŽb ¨ÊUŁË√
Æ pH¹ Ê√ tFM ∫tœ sIŠ …uÝ
Ô Ô√ t X½UË ¨t²dŠ
Ô X³łËË ¨tU “dŠ√Ë ¨tœ s
Ó IŠ
Ó p– qF
ø5LK*«
Æ rF½ ∫ôU

tK² ÊËbFð ∫ tœ ÊuKײð


Ê√Ë ¨ tK« ô≈ t≈ ô Ê√ bNA¹Ë ¨ÊUŁË_« lK¹ s ÊuÓIKð r²½√ r²K√ ∫dLŽ ‰U
.ôöŠ
Î ÁUÐ√Ë p– Ó„dð s ÊuIKðËøtUË tœ ÊuK×
Ò ²Ó²
Ú Ú ¨tK« ‰uÝ— «bL×
Î
øtœ Êud%Ë
= rbMŽ s
Ô QO
Ó ¨ÊU¹œ_« dzUÝ s
Á«dð√ Æ ÊuQ dOž
 Ìqł— v≈ ÁbFÐ U¼dO
Ò rŁ ¨UNO ‰bF rN«u√Ë
Ó Î wË
Uu Ó öł—
Î ÓX¹√—√ ∫ÍdJAO«
Ò ‰U
ørKÝ b Á«dð Ë√ ø qłË ÒeŽ tK teK¹ Íc« Òo(« Èœ√
Ò
Æ ô ∫dLŽ ‰U
øo(UÐ tO ÂuI¹
Ô ô t½√ Ô·dFð X½√Ë ¨ „bFÐ s b¹e¹
Ó v≈ d_«
Ó = ²ÔÓÓ√ ∫ÍdJAO«
«c¼ rK Ò ‰U
ÆÍbFÐ tO rNM ÊuJ¹ U0 vË√ ÊuLK*«Ë ¨ÍdOž ÁôË U/≈ ∫dLŽ ‰U
ø ÎUIŠ ÁÒôË s lMÚÔ s p– Èd²√ ∫ÍdJAO«
Ò ‰U
Æ ÎUŁöŁ w½«dE½√ ∫‰UË dLŽ vJÐ
Æ ÒoŠ vKŽ p½√ bNý√ ∫r UŽ ‰UI ÆtO≈ «œUŽ rŁ ¨ ÁbMŽ s Ułdš
øX½√ ‰uIð U ∫ÍdJAOK
Ò dLŽ ‰U
¨ÓX?K? U? rNOKŽ Ô÷d?Ž√ Æ d?Q?Ð 5?LK*« vKŽ Ô U?²?√ ô s?JË °XH Ë U Ós??Š√ U ∫Íd?J?AO« ‰U
Æ rN²Ó−
Ò Š
Ô rKŽ√Ë
Ô
Æ tK« dÔHG²ÝQ ¨tO X  š
Ô LÚB Ô Ë ¨b¹e¹ dÔ√ wMJK¼√ ∫‰uI¹ dLŽ ÊUË Æ¡UDFUÐ t dQ dÓLŽ bMŽ r UŽ ÂU√

sЫ ≠ a¹—U²« w qUJ« s ·dB²Ð®


©¥∏ ≠¥µ ’ ¨fU« ¡e−« dOŁ_«
±≥∏
∫hM« uł
5¹u_« —U¦¾²Ý« «u{—UŽ «c ª5LK*« 5Ð È—uýË ¨rK qJ UIŠ
Î Wö)« ÊuJð Ê√ v≈ ׫u)« UŽœ
.rN W×KÝ√ …dþUM*«Ë ¨WÐUD)«Ë ¨dFA«Ë ¨nO« «Ëcð«Ë ¨rNOKŽ «Ë—UŁË ¨UNÐ
‚d?H?« …œU? ‰œU−¹ ÊUË ¨5LK*« WLK lLł vKŽ ÎU?B?¹dŠ e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ Íu_« WHOK)« ÊUË
¨ÁdþUMO ÁUŽb²Ý« ׫u)« s t²ŽULłË - dJA¹ wMÐ s - »–uý ÃËdš tGKÐ ULK ªsŠ√ w¼ w²UÐ WOÝUO«
.ÊU³Oý wMÐ w«u s r UŽ w½U¦«Ë ¨dJA¹ wMÐ s UL¼bŠ√ ∫t½«dþUM¹ 5Kł— »–uý tO≈ qÝ—Q
ŸUMù« o¹dÞ sŽ ׫u)«Ë 5¹u_« 5Ð ·ö)« W«“≈ …dþUM*« Ác¼ s e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ·b¼ ÊUË
.rzU²A«Ë  «dðUN*« sŽ ldðË ¨ÃU−(«Ë ‰b'« vKŽ UNO bL²Ž« «c ªÊU¼d³«Ë W−(UÐ

∫wÐœ_« qOKײ«
hM« —UJ √
∫w¼ WÒOM¹œË WÒOÝUOÝ U¹UC sŽ 5Oł—U)« le¹eF«b³Ž sÐ dLŽ …dþUM `BHð
U?LNÐUłQ ¨5LK*« …—uA0 X½U q¼Ë¨ Wö)« ÁôË sÒL?Ž dLŽ ‰«RÐ …dþUM*« ÊUOł—U)« qN²Ý«
Ò
Æ È—uA« WeM0 tLJŠ sŽ 5LK*« U{— ÒÊ≈ ∫dLŽ
¨ r?J?(« w? rN−N½ nUš t½_ª rNM ƒÒd?³²«Ë¨ ÒÍu?_« t?²?OÐ q¼√ sF dLŽ s ÊUÒO?ł—U)« VKÞ
ÎU?CU½ ÎU?IO— «ÎÒœ— U?L?NOKŽ Òœ— t½√ ô≈ª ÍÒb?×?²?« s? u?K?¹ ô VKÞ u¼Ë¨ rNKO³Ý dOž Îö?O?³Ý pKÝË
Æ rUE 5¹u_« ‰ULŽ√ vÒLÝ tÒ½QÐ UOH²J˨ ULN³KÞ
¨dHJ« rŽe 5¹u_« s ÁuI³Ý sÒLŽ dLŽ lb ¨WÒO√ wMÐ dOHJð WÒOC w dLŽ ÊUOł—U)« —ËUŠ
Æ rN WŽËdA*« œËb(« «Ë“ËU&Ë ¨rNH½√ vKŽ «udÝ√ rNÒ½QÐ ·d²Ž«Ë
V?K?D?« «c?¼ U?LNOKŽ dJ½Q¨ rNUJŠ√ ¡UG≈˨ WO√ wMÐ iFÐ s ƒÒd?³?²« dLŽ s ÊUOł—U)« VKÞ
Æ …Òœd« »ËdŠ U¹U³Ý s ≠ ULNMŽ tK« w{— ≠ »UÒD)« sÐ dLŽË dJÐ wÐ√ wHu v≈ «bM²
«c?N?Ð Á—b? ‚U?C?¨ p?K?*«b?³?Ž s?Ð b¹eO bNF« W¹ôË sŽ dLŽ ‰ «RÐ …dþUM*« ÊUOł—U)« r²²š«
Æ WöK Îö¼√ fO b¹e¹ ÒÊ√ rKF¹ t½_ ª‰«R«

±≥π
hMK WOÐuKÝ_«
Ò hzUB)«

Ác¼ w ÊUNUA*« Ê«dþUM²*«Ë Æ UNO nK² WOCË


Ò ¨ ÊUNUA Ê«dþUM² ∫ÊUOz— ÊUdÞ …dþUMLK ≠±
W?Nł s Íd?
Ò J?A?O?«Ë r? U?Ž Ê U?O?ł—U?) «Ë ¨ WNł se¹eF«b³Ž sÐ dLŽ Íu?
Ò _« W?H?OK)« ∫…dþUM*«
Æ Wö)« w WO√
Ò wMÐ oŠ
Ò w¼ UNO nK²<« WOzd« WOCI«Ë
Ò Æ Èdš√
—U¦ù« vKŽ tðdþUM w e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ bL²Ž« «c ª w
Ò KIF« ‰ôb²Ýô«Ë ‰b' « vKŽ ÂuI¹ …dþUM*« ZN½ ≠≤
Æ UN{dŽ w qK²«Ë ×Òb²« wŽ«d¹ ÊU˨ 5Oł—U)« —UJ√ iIMð˨ Á—UJ√ “eÒFð w²« Wœ_« s
W?M??«Ë .d?J?« ʬd?I?« s? U?N??³?²« WO?Ò M?¹œ W?œ√ s? t?H?I?Ł U? t?ðd?þU?M? w? e?¹e?F?«b?³?Ž sÐ dLŽ bAŠ ≠≥
¨wIDM*«
Ò ÊU¼d³« U¼—«b WOKIŽ
Ò Wœ√˨ s¹bý«d« ¡UHK)« …dOÝ s U¼«dI²Ý« WO¹—Uð
Ò Wœ√˨WH¹dA«
Æ WKUJ² WLŠö² UNFOLł t²œ√ X½UJ¨ WO¹—U²«Ë
Ò WOM¹b«
Ò Wœ_« vKŽ ”UOI«Ë
w Ê«bL²F¹ ÊUOł—U)« ÊU˨ Z−(« —UNþ≈Ë ¨—UJ_« ÷dF WOzd« WKOÝu« u¼ s¹dþUM²*« 5Ð —«u(« ≠¥
«Îd?O¦˨ …dÒ 5¼«d?³«Ë Wœ_« UÎMO?Ò³ ULN²?K¾Ý√ sŽ V?O−¹dLŽ ÊU?˨ UγUž WK?¾Ý_« …—UŁ≈ vKŽ U?L¼—«uŠ
Æ Èdš√ …dÒ tÐ ÊU−²×¹ U qD³ð UN²ÐUł≈ WK¾Ý√
w?Ë ¨ U?N?O?½U?FË …dþUM*« —UJ√ w ÎU?×?{«Ë n¹dA« Íu?
Ò ³?M?« Y?¹b(«Ë¨ .dJ« ʬdIUÐ dÒŁQ?²?« Ëb³¹ ≠µ
Æ wIDM*«
Ò ÃU−(« ¡UMÐ w˨ UNþUH√ —UO²š«Ë UNKLł WžUO
o¹Ëe²« Ë√ nÒKJ²« sŽ ΫbOFÐ˨ …dýU³ tO½UFË Á—UJ√ sŽ dþUM²*« d³F¹
Ò Í√¨ Íd¹dIð
Ò …dþUM*« »uKÝ√ ≠∂
W?×?O?B ÿUH√Ë ¨ W³¹d Weł WGKÐ tÒK? «c¼ sŽd³F¹Ë
Ò ¨WÒœ_«Ë 5?¼«d³UÐ Á—UJ√“e?Ò F¹Ë¨ ÂöJ« w
Æ WÝu½Q W×{«Ë  «—U³ŽË¨ WIOœ

…dþUM*« w e¹eF«b³Ž sÐ dLŽ WOBý


Ò
l?¹d?Ý ¨ÊU?K« `OB ¨W−?
Ò (« Íu?
Ò ¨ ÊU?M?'« X?ÐU?Ł¨ f?H?M?« ∆œU¼ tðdþUM w e¹eF«b³Ž sÐ dLŽ ÊU
s?Ð b?¹e?O? b?N?F?« W?¹ôË w¼Ë ô√∫UNMŽ ÁuQÝ …dOš√ WQ w ô≈ tOKŽ —uNE« ÊUOł—U)« lD²¹ r¨ WN¹b³«
ÂU√Ë ¨o?
Ò Š v?KŽ t½√Ò r? U?Ž b?N?ý –≈¨ t?−?−?ŠË dLŽ 5¼«dÐ W³Kž sŽ r?
Ò M?ð …dþUM*« ÊÒ √ Òp?ý ôË Æ p?K*«b³Ž
ÆtH Ë W× Ë
Ò tłU−Š …uIÐ
Ò V−Ž√ bI¨ ÍdJAO«
Ò wł—U)«
Ò U√ªÁbMŽ
Ò

±¥∞
∫WOÐœ√ d¼«u‡þ

wöÝù« dBF« w WOM¹b«Ë


Ò WOÝUO«  «dþUM*«
¨W−(UÐ W−(« ŸdË ¨‰b'« vKŽ ÂuI¹ ÊuK« «c¼Ë ¨WOÝUO« VD)« Ê«u√ s Êu WOÝUO«  «dþUM*«
.s¹dþUM²*« 5Ð ·ö)« —u× ÊuJð WQ w
s?¹d?łU?N?*« …œU? l?L?²?ł« –≈ ¨wöÝù« dBF« w VD)« s ÊuK« «cN Ϋb?N? …b?ŽU?Ý w?MÐ WHOIÝ X½U
.dþUM²« «c¼ W9Uš© ® d?JÐ wÐ√ WF¹U³ X½UË ©¶® ˇ« ‰uÝ— nKOÝ sLO «ËdþUMð rŁ¨UNO —UB½_«Ë
W?ö?)« ÊQ?ý w? 5?L?K?*« ·ö²š« W−O²½ © ® V?U?Þ w?Ð√ sÐ wKŽ b?N?Ž w?  «d?þU?M*« Ác¼ ÊQý ÍuË
.rNMOÐ ·ö)« —u× X½U w²« ¨rOJײ« WQ w ׫u)«Ë wKŽ 5Ð XU w²«  «dþUM*« UNMË ¨rJ(«Ë
q ÊU –≈ ¨WOÝUO«  «dþUM*« —U¼œ“ô ÎUOŽ«œ WO√ wMÐ dBŽ w WOÝUO« »«eŠ_«Ë ‚dH« —uNþ ÊUË
W?ö?)« ÊQ?ý w? t?zœU?³? W?ö?ÝË ¨Á—U?J?√ »«u vKŽ Wœ_« œ«d¹≈ ‰ËU×¹ »«eŠ_«Ë ‚dH« Ác¼ ¡U³Dš s
w?M?Ð ¡U?HKš 5Ð XU w²« pKð  «dþUM*« Ác¼ dNý√Ë .r?N?zœU³Ë t 5{—UF*« Z−Š
Ô i?I½ wË ¨WOöÝù«
t?MOÐ XU …dþUM UNMË ¨ÊUOHÝ wÐ√ sÐ W¹ËUF b?NŽ v≈ lłd¹ U¼d¦√Ë .r?NM q —UB½√Ë ¨rýU¼ wMÐË WO√
q? ÈuŽœ w¼ ¨…dþUM*« Ác¼ UNuŠ —Ëbð w²« WOzd« …dJH«Ë .≠U?LNMŽ tK« w{— ≠ ”U³Ž sÐ ˇ« b³Ž 5ÐË
.dšü« s Wö)UÐ oŠ√ t½√ 5¹u_«Ë 5OLýUN« s
.W?Ž«d?³?« Ác?N?Ð r?¼Ëd?þU?M? r?N d√ bË ¨rNzœU³ sŽ ŸUb«Ë …dþUM*«Ë ‰b'« w 5Ž—UР׫u)« ÊUË
Wœ_« sË .e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ l W¦UŁË ¨Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž l Èdš√Ë ¨dOÐe« sÐ ˇ« b³Ž l …dþUM rNË
׫u?)« V¼c t s
Ô ¹e
= ¹Ô cš√Ë ¨Ê«Ëd? s?Ð pK*« b³Ž d?þU?½ ׫u?)« bŠ√ Ê√ …dþUM*« w WO½UO³« rNð—UN vKŽ
X?I?Kš WM'« Ê√ ÍdÞUš w lu¹ œU bI ∫‰uI« v≈ pK*« b³Ž lœ U2 ªWMOÐÒ ÿUH√Ë ¨oKÞ ÊUKÐ rNðuŽœË
ÆrN
UNO½UF bL²ð ¨WOöÝ≈ WUIŁ v≈ s¹dšü« Z−Š WŽ—UIË ¨rN−−Š e¹eFð w ÊËbM²¹ ÊËdþUM²*« ÊUË
X?½U?Ë ªr?N?«u?√Ë n?K??« V?D?šË ¨w?Ðd?F?« d?F?A?« sË ¨n¹dA« Íu³M« Y¹b(«Ë ¨.dJ« ʬdI« s
…b¹b'« …UO(« t²C²« Íc« ÍdJH« —uD²« s bOHðË ¨‰b'«Ë dOJH²« w W¹dDH« rN²FO³Þ sŽ —bBð rNð«dþUM
.wöÝù« dBF« w

±¥±
r¹uI²«Ë WAUML«

.wöÝù« dBF« w …b¹b'« WOÐUD)« —uB« s WOÝUO«  «dþUM*« ±


.dBF« «c¼ w WOÝUO«  «dþUM*« Ÿu{u 5Ð√ -» .…dþUM*« ·dŽ√ -√
.dBF« «c¼ w WOÝUO«  «dþUM*« vKŽ 5U¦ »d{√ -Ã

.ÍdJAO« wł—U)« »–uý v≈ e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ WUÝ— ÊuLC 5Ð√ ≤

∫ULNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨5uI« s¹c¼ √d√ ≥


¨U?N?ŽU²Ë UO½b« VKD «c¼ rJłd «ułdð r rJ½√ XLKŽ b w½≈ò ∫e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ‰U -√
.åUNKO³Ý -QDšQ …dšü« -œ—√ rJMJË
q³ U ”UM« vKŽ ÊËœdð r²½Q .Áu9QDšQ Ϋd√ -œ—√ ¨‰UNł Âu rJ½≈ ¨rJ×¹Ëò ∫ÎUC¹√ ‰UË -»
.åÁbMŽ s√ s rbMŽ ·U¹Ë ¨ÁbMŽ ·Uš s rbMŽ sQ¹Ë ©¶® ˇ« ‰uÝ— rNM
ø‰Ë_« ‰uI« w ׫u)« WH U -±
øu¼ U .ÊUOł—U)« tÐ ÂbIð VKÞ vKŽ Ϋœ— 5uI« dLŽ ‰U -≤
øULNMOÐ ‚dH« U .©rJK¹Ë® qI¹ rË ©rJ׹ˮ dLŽ ‰U «c ªrB)« «d²Š« …dþUM*« »«œ¬ s -≥
øw½U¦« ‰uI« w ׫u)« e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ QÓD]š Ó -¥
Ó r
. ©¶® ˇ« ‰uÝ— rNM q³ U ”UM« vKŽ ÊËœdð r²½√ò ∫dLŽ ‰uIÐ bBI¹ ≠µ
. ©¶® ˇ« ‰uÝ— rNKUŽ U q¦0 ”UM« ÊuKUFð ≠√
. ©¶® ˇ« ‰uÝ— tK³ U ”UM« s ÊuK³Ið ô ≠»
.©¶® ˇ« ‰uÝ— qFH¹ ÊU UL odÐ ”UM« WK¾Ý√ sŽ Êu³O& ≠Ã

∫WOðü« s …—U³Ž Òq vMF vKŽ W«b« W×O×B« WÐUłù« —U²š√


Ô ¥
.å”UM« tO qšœ ULO XKšœò
Ó -√
.׫u)« s p²ŽULł l wKŽ Xłdš
Ó -≤ .rJ(« w w½býd¹ U0 wM²EŽË -±
.s¹dšüU Wö)« vKŽ wM²F¹UÐ
Ó -≥
Ú Ô rJłdš√ Íc« Uò -»
øå«c¼ rJłd
øw²öš vKŽ œdL²«Ë …—u¦« r²MKŽ√ «–U* -≤ ør—U¹œ s r²łdš «–U* -±
ø5¹u_« s w²OÐ q¼√ w r²MFÞ «–U* -≥
.år¼d√ -“e²Ð«ò -Ã
.¡UH−Ð ”UM« l r²KUFð -≤ .ΫdN 5LK*« vKŽ Wö)« -cš√ -±
.UNÐ r²dBðË ”UM« ‰«u√ r²³KÝ -≥
±¥≤
.åÍbFÐ rNM ÊuJ¹ U0 vË√ ÊuLK *«Ëò -œ
.w²öš ¡UMŁ√ w w²ŽUDÐ vË√ ÊuLK*« -±
.ÍbFÐ wðQ¹ Íc« WHOK)« WF¹U³ w wM oŠ√ ÊuLK*« -≤
.Wö)« vKŽ ÍœôË√ WF¹U³0 —bł√ ÊuLK*« -≥
.å5LK *« vKŽ  U²√ ô sJËò -‡¼
.rNŽbš√ ôË 5LK*« vKŽ »c√ ô -≤ .5LK*« vKŽ ÎU¹√— ÷d√ ô -±
.rNð—uAË Ã—«u)« v≈ Ÿułd« ÊËœ pF¹UÐ√ ô -≥

∫Wö)« w ׫u)« Í√— 5Oðü« 5uI« s Z²M²Ý√ µ


.åør¼d√ -“e²Ð« Â√ ¨…—uAË ”UM« s U{— sŽ√ ¨d_« «cNÐ pUO sŽ U½d³šQò r UŽ ‰U -√
ÆånB½√Ë ‰bŽ s qJÐ U{d« ÊËdð r²½√Ëò ∫e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ‰U -»

.…bŠ«Ë WQ w ô≈ Ãd×Ð dFA¹ r ¨W−(« Íu ¨VKI« XÐUŁ e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ÊU ∂
øWQ*« Ác¼ w tH½ sŽ ŸUb« w UNb w²« W−(« U -» øWQ*« U -√
U? .b?N?F?« W?¹ôË s? b?¹e?¹ l?K?š w dJ b e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ Ê√ WO¹—U²« —œUB*« iFÐ dcð -Ã
ødOJH²« «c¼ vKŽ dýR*«

W−(« Ác¼ lłdË ¨5¹u_« iFÐ s ƒd³²« …dJ id WO¹—Uð W−Š e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ÂU√ ∑
∫…Òœd« »ËdŠ U¹U³Ý s - ULNMŽ ˇ« w{— - »UD)« sÐ dLŽË dJÐ wÐ√ nu
ø5¹u_« iFÐ s tHu qKFO e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ UNUÝ w²« W−(« U -» øULNM q nu U -√
.ULNM q vKŽ ô
Î U¦ »d{√ .wKIŽË wM¹œ ∫5KOœ v≈ WO√ wMÐ sF tC— w e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ bM²Ý« ∏

.…dþUM*« ¡UN²½« bFÐ e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ÊUOł—U)« nB½√ π


.·UB½ù« l«Ëœ w w¹√— 5Ð√ -» .tUB½≈ w ULNM q ‰u d–√ -√

∫WOðü« s e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ UNÐ nB²¹ w²« WOIK)« WHB« —U²š√ ±∞
.tH½ vKŽ ·d -» .‰UFH½ô« l¹dÝ -√
.wöÝù« s¹b« w tOI -œ .W−(« Íu ‰œU− -Ã
.WOŽdK ÊUŠù« vKŽ h¹dŠ ‰œUŽ -Ë .‘Q'« jЫ— ¨l³D« oO— -‡¼
.ÊUO³« l U½ ÊUK« `OB -Õ .Í√d« b³² -“

±¥≥
∫wðQ¹ U qKŽ√ ±±
.Íu_« dBF« w WOÝUO« …dþUM*« —U¼œ“« -√
. t²OÐ q¼√ sŽ e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ŸUœ w WGU³ ô -»

.vKÐ rNK« ∫ôU øULJöÝ√ s UO√ ¨dLŽË dJÐ wÐ√ sŽ w½«d³š√ò ∫e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ ‰U ±≤
.rF½ ∫ôU øU¼dzUAŽ v≈ U¹U³« pKð œd
Ò ¨dJÐ wÐ√ bFÐ ÂU dLŽ Ê√ r²LKŽ qNò ∫‰UË
.ô ∫ôU øULNM r²½√ Ê˃d³ð Ë√ ¨dJÐ wÐ√ s dLŽ ∆dÐ qNò ∫‰UË
.UNM q ‰ULF²Ý« WUŠ 5Ð√Ë ¨»«u'« ·dŠ√ 5Ž√
Ô -√
.WIÐU« ·dŠ_« s ·d×Ð UNM q »«uł √b³¹ WOUNH²Ý« qLł ÀöŁ TA½
Ô √Ô -»

ÍuG V¹—bð

∫WOðü« ¡ULÝ_« X³Ó ½Ô Âô≈


Ó
øÍd
Ò LÓŽ¨
Ô wł—Uš
Ò ¨Íu
Ò Ó√¨
Ô ÍdJAO«
Ò

ÍuHA« dO³F²«
…dþUM*«

ÍdEM« —UÞù« ôË√


Ë√ ¨5?F? Ÿu?{u ‰uŠ 5I¹d Ë√ 5Bý 5Ð —«u(« vKŽ bL²F¹ ÍuHý ◊UA½ w¼ ∫…d?þUM*« n¹dFð
ÆdOŁQ²«Ë ŸUMù« ·bNÐ oDM*«Ë W−(UÐ dšü« Í√— ‰UDÐ≈Ë ¨t¹√—  U³Ł≈ ULNM q ‰ËU×¹Ë ¨tO nK² WOC

…dþUM*« dUMŽ
ÆUNO nK²<« WOCI«
Ò Í√ ª…dþUM*« Ÿu{u ≠≤ ÆÊUNUA*« Ê«dþUM²*« Í√ ª…dþUM*« UdÞ ≠±
Æ—«u(« ≠¥ Æb¼UA*« Ë√ lL²*« —uNL'« ≠≥

…dþUM*« »«œ¬
—«dù«Ë ¨WIOI(« ‰u³I œ«bF²Ýô« u¼Ë ¨…dþUM*« s bBI« sŠË ¨s¹dþUM²*« Èb WOM« WöÝ ≠±
Æ…dÐUJ Ë√ XMFð ÊËœ ¨UNÐ
±¥¥
ÆtM W¹d« Ë√ t×¹d& sŽ lÒd²«Ë ¨W³ÒOD« WLKJ«Ë ¨»cÒN*« ‰uIUÐ t³ŠU W³ÞUË ¨dšü« Í√d« «d²Š« ≠≤
ôË ¨t¦¹bŠ ¡UMŁ√ w dšü« s¹dþUM²*« bŠ√ lÞUI¹ ö ¨¡UG ù« vKŽ ’d(«Ë ¨ŸUL²Ýô« sŠ ≠≥
Æt²œ√ —UNþ≈Ë tz«—¬ ¡«bÐ≈ vKŽ tF−A¹ qÐ ¨tð—ËU× s Á—b oOC¹
ÂU?“ s?¹d?þU?M?²?*« b?Š√ c?šQ?¹ ö? ¨ u?B?« ‰«b?²Ž« vKŽ ’d(«Ë ¨fHM« ¡Ëb¼ vKŽ WEU;« ≠¥
ƉuI« kOKGÐ dšü« ŸËd¹ Ë√ ¨…uIUÐ
Ò Y¹b(«
ÆVzUB« Í√dUÐ ŸUM²ö UL¼œ«bF²Ý«Ë ¨¡«—ü« œbÒF²Ð ULNŽUM²«Ë ¨WI³ ¡«—ü VB
Ò Fð ÊËœ s¹dþUM²*« —ËU% ≠µ
ÆUNO nK²<« qzU*« v≈ ‰UI²½ô« rŁ ¨UNOKŽ oH²*« —u_UÐ ¡b³«Ë ¨UN²AUM0 «e²ô«Ë ¨…dþUM*« U¹UC b¹b% ≠∂
Æ—UB²½ô«Ë W³KG« oOIײРÂUL²¼ô« s d¦√ Í√d« `O{u²Ð ÂUL²¼ô« ≠∑

∫…dþUMLK WOÐuKÝ_« hzUB)«


Æ5dD« bŠ√ ¡«—¬ ‰UDÐ≈ vKŽ UN²ÐUł≈ bŽUð Ë√ ¨WIOI(« v≈ q uð w²« WK¾Ý_« bOuð vKŽ —ËU;« …—b ≠±
ÆwIDM*« ‰ôb²Ýô«Ë ¨wKIF« ÃU−(« vKŽ s¹dþUM²*« œUL²Ž« ≠≤
ÆiF³Ð UNCFÐ ◊U³ð—«Ë ¨w½UF*« qKðË ¨—UJ_« ×bð
Ò ≠≥
ÆtO tILFðË WAUM*« Ÿu{u0 dþUM²*« WÞUŠ≈ ≠¥
 UFzUA« sŽ œUF²Ðô«Ë ¨WIOb« 5¼«d³«Ë ¨W×{«u« ’uBMUÐ
Ò ‰ôb²Ýô« Í√ ªwLKF« oOŁu²« ≠µ
ÆWKÒKC*« ÊuME«Ë
Æ…—U³F« dBË VOUÝ_« ŸuMð l ¨‡þUH_« ‰ULF²Ý« w Wb«Ë
Ò ¨dO³F²« w Õu{u« ≠∂

oO³D²« UO½UŁ
Î
∫WOðü«  UŽu{u*« s ΫbŠ«Ë —U²š√
t?O?≈ u?Žb?¹ U?½b?Š√ ¨»U?³?A?K? d?J?³?*« ëËe?« Ÿu{u w wH »öÞ s Ϋb?Š«Ë W?N?U?A dþU½√ ≠±
ÆWOFU'«
Ò WÝ«—b« ‰UL≈ bFРëËe« ÊuJ¹ Ê√ dŁR¹Ë ÁdJM¹ dšü«Ë ¨tKCH¹Ë
Ò
ÍuK)« nðUN«Ë ¨»u?ÝU(«Ë ¨“UHK²U? ∫W¦¹b(« WO?MI²« qzUÝu?« Ê√ Èd¹ hý 5Ð …dþU?M Ídł√ ≠≤
ÆtFL²− …bŠËË tKzUCË ÊU½ù« rO œbN¹ ¨dDš —bB UN½√ Èd¹ dš¬Ë ¨ÊU½û W¼U—Ë dOš —bB
U−−Š
Î ÂbI¹Ë ¨ÁdE½ WNłË sŽ ULNM q l«b¹ 5BA« s¹c¼ 5Ð …dþUM WöD½« …—U³F« Ác¼ qFł√
Æt¹√— UNÐ “eF¹ WOIDM
l? ¨—«u?Š W?¾?O?¼ v?K?Ž UNO —«œ U q−Ý√Ë ¨WOÐdF« WOzUCH«  UD;« ÈbŠ≈ w …dþUM b¼Uý√ ≠≥
ÆUN²œ√Ë U¼—UJ√ s ÎU³ÝUM Á«—√ U q¹bFð

±¥µ
WOð«c« …¡«dI«
Íu_« dBF« w wÝUO« dFA«
w fO?zd« V³?« ÊUË ¨Íu_« dB?F« w  d¼œ“«Ë X?/ w²« …b¹b'« ÷«d?ž_« s wÝUO?« dFA?« bF¹
XŽ“UMð w²« Íu_« »e(«Ë ¨Ã—«u)«Ë ¨WFO?AU¨WOÝUO« »«eŠ_«Ë ‚dH« s b?¹bF« —uNþ Á—U¼œ“«Ë Á“ËdÐ
WÝUOÐ œbM¹Ë ¨tLÝUÐ Àbײ¹Ë ¨tMŽ `UM¹Ë ¨t uŽb¹ dÏŽUý UNM »eŠ qJ ÊUË ¨Wö)« ÂuNH ‰uŠ UNMOÐ ULO
ÆrJ(«Ë WDK« ÂU“ Âö²Ý«Ë Wö)« w rN²OIŠQÐ rNLŽ«e iŠb¹Ë ¨rNÐuOŽË rN³U¦ VIF²¹Ë ¨tuBš
sŽ ŸUb« w ׫u)« ZN½ UNO —u ¨…¡U−H« sÐ ÍdD u¼Ë ׫u)« …œU bŠ_
 ÎUðUOÐ√ wðQ¹ ULO œ—u½Ë
XOÚLÓÔJK Èdš√ ÎUðUOÐ√ œ—u½Ë ¨tK« qO³Ý w œUNA²Ýö r¼œ«bF²Ý«Ë ¨rN²UÐË rN²ŽU−ý —u UL ¨rNzœU³
¨© UOLýUN«® XdŽ w²« ÁbzUB ÈbŠ≈ s …—U² w¼Ë ¨rNMŽ `UM*«Ë ¨XO³« ‰¬ dŽUý ¨ÍbÝ_«
Ò b¹“ sЫ
¨U?N?Ð V?−?ŽQ ¨XO³« ‰ü t²³×Ë tuO0 ·dŽ Íc« ‚œ“dH« v?K?Ž Ác?¼ tðbOB ÷dŽ XOLJ« Ê≈∫‰UI¹Ë
ÆwIÐ sË vC s dFý√ X½ú ¨Ÿ–√ rŁ ¨„dFý ŸÚ–Ó√ ¨wMÐ U¹ ∫t ‰UË
∫…¡U−H« sÐ ÍdD ‰uI¹

.©tHM Í√®∫ UN ‰u√ w?? ?Ž«d?? ðÔ s? Ó ? 


Ú ? Ó p?? ×? ?¹Ë ‰U?? ?D? ?Ð_« s? ÎU?? ŽU??F? ý
Ó  —U?
Ú ? Þ b?
Ú ?Ë U?? N? Ô‰u??√ ≠±
.UFD∫ UŽUFý
Î
w??ŽU??D? Ôð s? p?? Íc??« q??ł_« v??K?Ž Ó ? ?I? ?Ð X?? ?Q?? ?Ý u?? ? p?? ?Ò½S?? ? ≠≤
ÌÂu?? ?¹ ¡U?
o?? K? ?D? ?ð W?? L? ?K? ∫p?? ×? ?¹Ë
.‚UHýû ŸU?? ? D? ? ?²? ? ?
Ú ? ?0Ô œu?? ? K? ? ?)« Ôq?? ? O? ? ?½ U?? ?L? ? Ϋd??³?  u??*« ‰U??−? w? Ϋd??³? B? ≠≥
.tM Âd×¹ ∫ÈuD¹
.‰c«∫lM)« Ÿ«d?? ?O? ?« l?? M?Ú ? )«
Ó w?? š√ s?? Ž Èu?? D? ?O?Ô ? e?Ò ? ?Ž »u?? ?¦? ? Ð ¡U?? ?I? ? ³? ? « »u?
Ô ? ?Ł ôË ≠¥
.ÊU³'« ∫Ÿ«dO« 
Ì
 ÷—_«
Ÿ«œ q?? ? ? ? ? ? ¼_ t?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ?Ž«œË Ò ? ?Š q?? W?Ô ? ¹U?? ž  u?? *« Ôq?? ?O? ?³? ?Ý ≠µ
w?
.tÐU³ý w q²I¹Ô ∫ j³Ó²ÓFÚ¹Ô ŸU?? ?D? ? I? ? ½« v?? ≈ ÔÊu?? ?M? ? *« Ôt?? ÚL?? ?K? ? ? ? ðË Âd?
Ô Ú ? N? ?¹Ë ÂÚÓQ?? ? ¹Ó Új??³?Ó ? Ó²?? F?Ú ?¹Ô ô Ús?? Ë
Ó ≠∂
.t WLO ô ¡wý∫ŸU²*« jIÝ ŸU?? ? ?²? ? ? *« j?? ? ?ÓI?? ? ?Ý
Ó s?? ? ? b?
Ò ? ? ?ŽÔ U?? ? ? «–≈ Ì…U?? ?O? ?Š w?? d?Ï ? ?O? ? š ¡d?? ?L? ? K? ? U?? Ë ≠∑
©±≤≥-±≤≤’ ¨Ã—«u« dFý Ê«u¹œ®
∫ b¹“ sÐ XOLJ« ‰uI¹Ë

Ô ?F? K?¹ V??O? A? « Ë–Ë w??ÒM?? ÎU??³?F??Ó ôË


V? » Ú √Ó iO³« v≈ ÎUuý UË X
Ô dÓÞ Ô ÐÚdÓÞ ≠±
V?
Ô ? ]C?? ?
Ó ? Ô ÊU?
Ï ? M? ?ÐÓ w?? ?M? ?ÐÚd?] ? ÓD?? ²?Ó ? ¹Ó r?? Ë Ì‰e??M?Ú ?Ó r?
Ô ?Ý Ï w??M? N??ÚK??¹Ô r?
Ú —Ó ôË —«œ Ú ?ÓËÓ ≠≤
V?
Ô ? ÓK??ÚD?? ¹Ô Ôd?? O? )«Ë ¡« Ó Òu?? Š w?? M? Ð d?? O? šËÓ v?N^M?«Ë q?zU?C?H« q?
 ¼Ú√Ó v?≈ s?JË ≠≥
Ô d?] ? ?ÓI?? ðÓÓ√ w?? ?M? ?ÓU?? ?½ U?? ?L? ?O? ? t?? ?K? ? « v?? ≈
» Ô Ð s?¹c?« i??O?³?« d?ÓH??]M?« v?≈ ≠¥
Ú N?³?= ?×?
r?
Ô ?ÓC??žÚ√ÓËÓ Î«—«d?? v??{—Ú√Ó r?
V? Ú ?N??Ð
Ú ?N?Ô ?ÓËÓ r? w?? M? ½S?? w?
= ? ³? M? « Ôj?? ¼— Ìr?? ýU??¼ u??M? Ð ≠µ

±¥∂
wöÝù« »œ_« ‰uŠ  «¡U{≈ ±∏ ”—b‡‡«

∫ÂöÝù« —b w dFA«

∫dFA« s wöÝù« s¹b« nu Î-ôË√


qþ bI? ¨ÂöÝù« ¡w−0 tuÝ  bË tðËcł X³š b dFA« ÊQÐ 5Ý—«b« i?FÐ tLŽe¹ U fJŽ vKŽ
·œUN« dFAUÐ tÐU−Ž≈ Íb³¹ ÊUË ¨ rN³O¦¹Ë ¡«dFA« v≈ lL²¹ ‰uÝd« ÊUJ ¨dBF« «c¼ w UÎIb² dFA« Ÿu³M¹
.5dA*« s tz«bŽ√ tłË w ÁdNA¹ UΊöÝ dFA« s ©¶® ‰uÝd« cð« UL ¨tHU¹ ôË o(« o«u¹ Íc«

∫ÂöÝù« —b dBŽ w dFA« hzUBš Î-UO½UŁ


∫÷«dž_«Ë  UŽu{u*« -√
¨q?ÞU?³?U?Ð d??H«Ë gŠUH« ‰eG« ∫q¦ ¨ÂöÝù« rOUFð l vUM²ð w²« ÷«dž_« ¡«dFA« rEF d−¼
l? ¡ö?²?ð …b?¹bł ÷«dž√ dBF« «c¼ w  dNþË »dD«Ë uNK« fU−Ë dL)« n ËË ¨»–UJ« Õb*«Ë
∫UNL¼√Ë
Ò tLOË ÂöÝù« ∆œU³
¨©¶® ‰uÝd« ÕbË ¨ÂöÝù« WLEFÐ …œUýù« ∫tðUŽu{u r¼√Ë ∫wöÝù« s¹b« v≈ …uŽb« dFý -±
Æ XÐUŁ sÐ ÊUŠ W¹eL¼ w UMF d
] UL ¨r¼bŽuðË tuBš b¹bNðË ¨tðdB½ vKŽ ”UM« YŠË
¨r?N?²?ŽU?−AÐ …œUýù«Ë ¨5KðUI*« w WÝUL(« ¡U–≈ ∫t?ðU?Žu?{u? r¼√Ë ∫ UŠu²H«Ë Í“UG*« dFý ≠≤
.ˇ« qO³Ý w rNM bÓNA
Ú ²ÔÝ«
Ú s ¡UŁ—Ë ¨rNz«bŽ√ vKŽ —UB²½ôUÐ —U²ô«Ë

∫—UJ_«Ë w½UF*« -»
U?O?KF« q¦*« s tO≈ uŽb¹ U0 «ËdŁQðË ¨ÂöÝù« s rNO½UF ≠rNM 5dC<« ULOÝ ôË≠ ¡«dFA« vI²Ý«
¨¡U¹d«Ë ne²«Ë
^ WGU³*« sŽ Õb*« bF²Ð«Ë ¨5LK*« WUFÐ dH« v≈ wK³I« dH« ‰uײ
Ò ¨…bOL(« ‚öš_«Ë
¨ˇ« ¡UCIÐ rOK²«Ë ¨„dA« c³½Ë bOŠu²« v≈ …uŽbU ∫WOU« w½UF*« s ΫdO¦ r¼—UFý√ ¡«dFA« sL{Ë
]
Î U«dý≈Ë ÎUILŽ ÂöÝù« qCHÐ 5UC*«Ë w½UF*« X³²« «cNÐË ªs¹b« vKŽ  U³¦«Ë ¨dšü« ÂuOUÐ o¹bB²«Ë
.UŽUð«Ë
Î
±¥∑
∫ «—U³F«Ë ÿUH_« -Ã
¨5?I?U?M?*«Ë ¨5MR*« ∫q¦ ÿUH√ tO XŽUA ª…b¹bł  U×KDBË ÿUHQÐ dFA« .dJ« ʬdI« ÈdŁ√
¨W Uš dC(« ¡«dFý ÿUH√ X—Ë ..U¼dOžË ¨…œUNA«Ë wŠu«Ë ¨…dšü« —«b«Ë ¨”bI« ÕË—Ë ¨—UHJ«Ë
ÎUEH²× r¼dFý qE ¨W¹œU³« ¡«dFý U√ .WÐËcŽË WÝöÝ d¦√ rNð«—U³ŽË rN³O«dð  bžË ¨ rN³OUÝ√ XÐcŽË
.ÎU½UOŠ√ tþUH√ W½uAšË t−½ W½U²Ë t²«e−Ð

∫WKOš_«Ë —uB« -œ
s? qN½ rNM Ϋd?H?½ Ê√ dOž ¨wK¼U'« dBF« w XŽUý w²« WKOš_«Ë —uBUÐ ÎU?³Už s¹dŁQ² ¡«dFA« qþ
.ÎôULłË WÐËcŽË W— r¼—UFý√ X³√ Ϋ—u UL¼—u½ s f³²«Ë ¨Íu³M« Y¹b(«Ë w½¬dI« ÊUO³« rCš

WO√ wMÐ dBŽ w dFA«

∫Íu_« dBF« w dFA« —U¼œ“« wŽ«Ëœ Î-ôË√


UNð“d√ …b¹bł ÊuM  dNþË ¨t{«dž√  œbFðË ¨tðU¾OÐ XŽuMðË «dO³
Î «—U¼œ“«
Î dBF« «c¼ w dFA« d¼œ“«
∫…d²H« Ác¼ w dFA« —U¼œ“« vKŽ  bŽUÝ w²« q«uF« sË ¨W¹u_« WËb« w …UO(« WFO³Þ
.¡«dFA« vKŽ  U³N«Ë ‰«u_« rNUH½≈Ë dFAUÐ 5¹u_« ¡UHK)« ¡UH²Š« -√
.Wö)« WOC
Ò ‰uŠ UNö²š«Ë ¨WOÝUO«Ë WOM¹b« ‚dH« —uNþ -»
.UNðUOŠ ◊U/√Ë UNðUUIŁ vKŽ ÕU²H½ô«Ë ¨Èdš_« 3_UÐ ‰UBðô« -Ã
.WdF*« s¹œUO v²ý w ¡ULKF« s WI³Þ —uNþË ¨WOKIF«Ë W¹dJH« Wd(« ZC½ -œ

∫Íu_« dBF« w dFA« hzUBš Î-UO½UŁ


∫WOðü« hzUB)UÐ …d²H« Ác¼ w dFA« eO9
∫÷«dž_«Ë  UŽu{u*« -√
¨ÍbOKI²« UN³U w WO½UŁ —uNE« v≈ ÂöÝù« —b …d² w XÐc=¼Ô w²« W¹dFA« ÷«dž_« iFÐ  œUŽ
w? l?L?²?:« »U? √ Íc?« —uD²« qFHÐ …b¹bł ÷«dž√ UN³½Uł v≈  dNþË ¨wK³I« dH«Ë ¡U−N«Ë Õb*U
∫÷«dž_« Ác¼ “dÐ√ sË ¨Íu_« dBF«

±¥∏
w?²« bOUI²« ÎU?OŽ«dË bzUBI«  UbI w Ϋd?{UŠ ÎU?¹bOKIð ÂöÝù« —b w ‰eG« ÊU ∫‰eG« -±
ÊU½u tM dNþË ¨tð«cÐ ULzU
Î ÎUM Íu_« dBF« w sH« «c¼ `³ √ rŁ ¨WOK¼U'« w »dF« UNH√
∫UL¼Ë ¨tBzUBšË tF«Ëœ ULNM qJ Ê«b¹bł
w?Ð√ s?Ð d?L?Ž t?K?¦?1Ë ¨b??'« n ËË WO(« ·U Ë_« vKŽ ÂuI¹Ë ∫`?¹d?B?« w(« ‰eG« -√
W?U?{≈ ¨U?N?K¼√ tÐU √ Íc« ·d²« W−O²½ “U−(« d{«uŠ w d¼œ“«Ë ÊuK« «c¼ QA½ bË .W?FOЗ
.d{«u(« Ác¼ w ¡UMG«Ë uNK« fU− ŸuOýË ¨oOd« …d¦Ë ”UMł_« ◊ö²š« v≈
¨v?K?O ÊuM−Ë ¨…eŽ dO¦Ë ¨WMO¦Ð qOLł tK¦1Ë ¨W¹œU³« w dNþË∫n?OHF« Í—cF« ‰eG« -»
«c¼  ULÝ s ÎU¾Oý XdŽ Ê√ o³Ý bË .WýUO'« nÞ«uF« d¹uBðË Êu:« sŽ ÁbF³Ð rð« bË
.WOMH« tBzUBšË Á—U¼œ“« q«uŽË ‰eG«
—u?Nþ w Uγ?³Ý X½U w?²« rJ(«Ë Wö?)« ‰uŠ Ÿ«dB« W?OCIÐ ÊuK?« «c¼ j³ð—« ∫w?ÝUO « d?FA« -≤
‚dH« Ác?¼ …œU cð« bË ¨Íu_« »e?(«Ë ¨Ã—«u)«Ë ¨WFOAU? ∫WOÝUO« »«e?Š_«Ë ‚dH«
Êu²³¦¹Ë ¨rNuBš r?Ž«e ÊuCŠb¹Ë ¨rN³¼«cË rN?ð«bI²F sŽ tÐ ÊuF«b¹ U?ΊöÝ dFA« s
.Wö)« w rN²OI=Š√
tO vMGðË ¨ÂöÝù« —b w dNþ Íc« Í“UG*«Ë  UŠu²H« dFA œ«b²« u¼Ë ∫ UŠu²H« dFý -≥
.ˇ« qO³Ý w œUNA²Ýô«Ë WuD³« «uŠb²«Ë ¨„—UF*« sŽ «uŁb%Ë ¨dBMUÐ ¡«dFA«
bË .q?D?š_«Ë d¹dłË ‚œ“dH« UNK¦1Ë ¨¡U−N«Ë dH« 5Ð lL& bzUB w¼Ë ∫i?zUIM« dFý -¥
.WOMH« UNBzUBšË U¼—U¼œ“« q«uŽË …d¼UE« Ác¼ WÝ«—œ o³Ý

∫WOöÝù« w½UF*UÐ dŁQ²« -»


s?Ë ¨W?O?ö?Ýù« r?O?I«Ë w½UF*UÐ ≠ÂöÝù« —b ¡«dFý s rNöÝ√ qF UL≠ dBF« «c¼ ¡«dFý dŁQð
qzUCH«Ë ¨Ã—«u)« dFý w WOM¹b« WÝUL(«Ë ¨…uŽb« dFý w tLOË ÂöÝù« WLEFÐ …œUýù« dŁQ²« «c¼ d¼UE
w? ·U?H?F«Ë dND«Ë ¨¡UŁd«Ë `¹b*« dFý w WM«Ë »U²J« ÃUNM vKŽ dO«Ë ‰bF«Ë ÈuI²U WOöÝù«
.Í—cF« ‰eG«

∫ «—U³F«Ë ÿUH_« -Ã
Íc?« d?F?A?« u?¼Ë ¨W?G?K« …Ë«bÐË ¨VOd²« W½U²Ë ¨ÿUH_« W«e−Ð dBF« «c¼ w dFA« iFÐ nB²¹
.W¾ÓOÚDÓÔ(«Ë ¨qDš_«Ë ¨Wd«
^ Í–Ë ¨‚œ“dHU ¨wK¼U'« ÍdFA« À«d²UÐ tÐU× √ ÈcGð
tÐuKÝ√ ∫.dJ« ʬdIUÐ ÁuLþU½ dŁQð Íc« dFA« u¼Ë ¨UIOÝu*« WÐËcŽË ¨ÿUH_« WdÐ nB²¹ U dFA« sË
.’uÓŠ Ó «Ë ¨WFOЗ wÐ√ sÐ dLF Wd²*« d{«u(« w «uýUŽ Ë√ ..VO³D« sÐ …b³ŽÓ ∫q¦¨Á—u Ë
Ú _
±¥π
∫WOŽu{u*« …bŠu« -œ
 U?Šu?²?H?« d?F?ý w? W?×?{«Ë W?L??« Ác?¼ Ëb?³?ðË ¨d?B?F?« «c?¼ b?zU?B? v?K?Ž WOŽu{u*« …bŠu« VKGð
…b?O?B?I« ÷«dž√  œbFð ULMOÐ .׫u?)« d?F?ýË ¨`?¹d?B?« ‰eG« dFýË ¨Í—cF« ‰eG« dFýË ¨WOöÝù«
.W¹bOKIð WOež WbI0 √b³ð UL¼bzUB rEF X½U –≈ ¨`¹b*« dFýË izUIM« dFý w …bŠ«u«
∫dBI« Ë√ ‰uD« 5Ð WŠË«d*« -‡¼
ÊU ULMOÐ ¨WK¹uÞ `¹b*« Ë√ izUIM« bzUB X½U –≈ ªdBI«Ë ‰uD« 5Ð dBF« «c¼ w bzUBI« XŠË«—
.…dOB  UŽuDI ׫u)« dFýË ¨WOöÝù«  UŠu²H« dFý rEF

wöÝù« dBF« w d¦M« hzUBš


V?«ËË ¨W?O?K?I?F«Ë WOŽUL²łô«Ë WOM¹b«Ë WOÝUO« ∫U¼œUFÐQÐ wöÝù« dBF« w »dF« …UOŠ  —uDð
vË_« tEŠ WÐUD)« s »U Q ¨t½uM  d¼œ“«Ë ¨t³OUÝ√Ë tðUŽu{uË t½uLC w —uD²« «c¼ wÐœ_« d¦M«
Êö?¦1 ÊUB½ pÐ d?] b?Ë Æt?LŽ«dÐ XײHðË ¨tuÝ v?K?Ž Èu?²?Ý« v²Š WUÝd« s U/Ë ¨ZCM«Ë wd« s
`O²¹ U2 ¨©Ã—«uK e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ …dþUMË ¨¡UCI« w »UD)« sÐ dLŽ WUÝ—® ∫d¦M« s 5½uK« s¹c¼
Æ «eO2Ë hzUBš s d¦M« «c¼ tÐ r²¹ U ’ö²Ý« p

WÐUD
Ó )«
Ó ôË√
Î
∫wöÝù« dBF« w WÐUD)« —U¼œ“« wŽ«Ëœ
U ¡ULM«Ë —U¼œ“ô« wŽ«Ëœ s UN d«uðË ¨WLOEŽ WeM0  dHþË ¨wöÝù« dBF« w WÐUDÓ)«  —uDð
 ðË
∫wŽ«Ëb« Ác¼ “dÐ√ sË ¨tUMÔ ¨dFA« w¼UCð UNKFł
Æ”UM« 5Ð ÁdA½Ë ¨t½U—√ bOÞuðË ¨b¹b'« s¹b« sŽ ŸUb« vKŽ ÁbFÐ s tzUHKšË ©¶® ‰uÝd« ’  ≠±
Ô dÚŠ
ƉU²I« w ‰U³²Ýô« vKŽ rN¦ŠË ¨bM'« fOL% XŽb²Ý« w²« Õu²H« …d¦ ≠≤
ÆU¼d«Ë√ mOK³ðË ¨WËb« WÝUOÝ sŽ ÊöŽù« w 5¹u_«Ë s¹bý«d« ¡UHK)« W³ž— ≠≥
ŸU?b?«Ë ¨UNuBš ÂU×≈ w WÐUD)« vKŽ  bL²Ž« w²« WOM¹b« ‚dH«Ë ¨WOÝUO« »«eŠ_« —uNþ ≠¥
ÆUNzœU³ sŽ
ÆrNOKŽ œuu«Ë ¨¡UHK)UÐ WOŽd« ‰UBð« XŽb²Ý« w²«  U³ÝUM*«Ë À«bŠ_« …d¦ ≠µ
»uFA« ¡UMÐQÐ ◊ö²šô« ¡«dł s Íu_« lL²:« »U √ Íc« Í—UC(« —uD²«Ë ¨wKIF« ZCM« ≠∂
Æ…—ËU:«

±µ∞
∫UNðUŽu{uË WÐUD)« ÷«dž√
∫dBF« «c¼ w WÐUD)« Ÿ«u½√ “dÐ√ sË ¨UNzUIð—ô Uγ³Ý p– ÊUË ªUNðUŽu{u XŽuMðË ¨WÐUD)« ÷«dž√  œbFð
ÆœUý—ù«Ë kŽu« VDšË ¨s¹bOF«Ë WFL'« VD ∫WOM¹b« WÐUD)« ≠±
ÆUN«uŠ√Ë WËb« ÂUE½Ë ¨rJ(UÐ WK t U q ‰ËUM²ðË ∫WOÝUO« WÐUD)« ≠≤
¨bM'« ”uH½ w WÝUL(« ¡U–ù ªvžu«  UŠUÝË ‰U²I« s¹œUO w vIKð X½UË ∫WOÐd(« WÐUD)« ≠≥
ƉU²I« vKŽ rN¦ŠË
=
W¾MN²U ¨WOŽUL²łô« ÷«dž_« s ÷dž w fU:«Ë qU;« w vIKðË ∫qU;«Ë œuu« WÐUDš ≠¥
Æp– u×½Ë ¨rKE²«Ë ÈuJA« Ë√ ¨…dšUH*« Ë√ ¨W¹eF²« Ë√
¨W?¹u?G?K?« Ë√ W?OÝUO« Ë√ WOM¹b« U¹UCI« ÈbŠ≈ w ≠ ÎU?³?U?ž ≠ U?NŽu{u —u×L²¹Ë ∫…dþUM*« WÐUDš ≠µ
Æd¦√ Ë√ Ê«dþUM² UNO „—UA¹Ë

WÐUDK WOÐuKÝ_« hzUB)«


Y?¹œU?Š_«Ë W?1dJ«  U¹ü« s b¹bF« UNMOLC²Ð p–Ë ¨WÐUD)« »uKÝ√ w wöÝù« lÐUD« “ËdÐ ≠±
UNðœU≈Ë ¨w½¬dI« »uKÝú UNðUU×Ë ¨tO³½ vKŽ …öB«Ë ¨ÁbO−9Ë ˇ« bL×Ð UNöN²Ý«Ë ¨W¹u³M«
ÆtO dO³F²« oz«dÞË Á—u s
ÆrNO dOŁQ²«Ë ¨5FL²*« dŽUA …—UŁ≈ ·bNÐ ¨UNb Ë WHÞUF« …u ≠≤
t?F?¹uMðË ¨tÐuKÝ√ b¹u&Ë ¨tþUH√ dO?Ò ?ð v?KŽ VOD)« ’dŠË ¨VO«d²« Õu{ËË WžUOB« ‰ULł ≠≥
ÆbOIFð Ë√ nKJð ÊËœ ¨¡UA½≈Ë
Î Î «d³š
Æ «—U³F« w WUÞù«Ë ¨w½UF*« w »UMÞù« VM&Ë ¨ «—U³F« dBË ¨“U−¹ù« ≠¥
ƉU¦_«Ë rJ(« s ÂöJ« —uŁQË ¨dFAUÐ œUNA²Ýô« ≠µ
ÆlÞU« ÊU¼d³«Ë ¨W¹uI« W−(«Ë ¨wKIF« qObUÐ rNŽUM≈Ë ¨5FL²*« WUL²Ý« ≠∂

qzUÝd« UO½UŁ
Î
Wd(« ZC½Ë ¨…—UC(« uLMÐ sH« «c¼ U/Ë ¨tð«cÐ öI²
Î ÎUM ÂöÝù« —b cM qzUÝd« WÐU² X׳ √
ÆÍu_« rJ(« UN]Kþ√ w²« 3_«  UUI¦Ð WOÐdF« WUI¦« ÊuKðË
^ ¨W¹dJH«

∫UNðUŽu{uË qzUÝd« Ÿ«u½√


 U?N?'«Ë ¨UNOKÝd  ËUH²Ð ¨UNðUŽu{uË UN{«dž√ XðËUHðË ¨wöÝù« dBF« w qzUÝd«  œbFð
∫dBF« «c¼ w qzUÝd« Ÿ«u½√ “dÐ√ sË ¨UNK³I²ð w²«
±µ±
∫WO½«u¹b« qzUÝd« ≠±
oOŁ«u*«Ë œuNF« sLC²ðË ¨WÝUO«Ë WËb« ÊËRAÐ vMFðË ¨¡«d_«Ë …ôu«Ë ¡UHK)« s¹Ë«Ëœ sŽ —bBð
 UŽu{u*« s U¼dOžË ¨œUN'« vKŽ Y(«Ë ¨WŽUD« v≈ …uŽb« Ë√ ¨WËb« wHþu —U³ W³ÞUË  UMOOF²«Ë
ÆÍ—«œù«Ë wLÝd« lÐUD«  «–

∫WO½«ušù« qzUÝd« ≠≤
¨5?F Ÿu{u0 …œb× dOž w¼Ë ¨WËb« s¹Ë«Ëœ w 5KUF« dOž s r¼dOžË ¡UÐœ_« UN³²J¹ w²« w¼Ë
—«c²Ž«Ë »U²Ž sË ¨W³¼—Ë W³ž— s r¼dŽUAË ¨rNHÞ«uŽ sŽ ΫdO³Fð W Uš  U³ÝUM w ¡UÐœ_« UN³²J¹ U/≈Ë
ÆW¹eFðË ¡UŁ—Ë W¾MNðË ·UDF²Ý«Ë

qzUÝdK WOÐuKÝ_« hzUB)«

W?K?L³UÐ WUÝd« ‰öN²Ý« ∫dŁQ²« «c¼ d¼UE sË ¨n?¹dA« Íu³M« Y¹b(«Ë .dJ« ʬdIUÐ dŁQ²« ≠±
 «– VO«d²«Ë ÿUH_«Ë w½UF*« ”U³²«Ë ÆW¹u³M« Y¹œUŠ_«Ë WO½¬dI«  U¹ü« UNMOLCðË ¨WbL(«Ë
ÆwöÝù« lÐUD«
¨UNO½UF jЫdðË ¨UNŽu{u …bŠuÐ dBF« «c¼ qzUÝ— “U²9 ∫WUÝd« ¡«eł√ VOðdðË Ÿu{u*« …bŠË ≠≤
∫wðü« oM« oË ≠ ÎU³Už ≠ Vðdð WUÝd« X½UË ¨U¼—UJ√ qKðË
Æw³M« vKŽ …öB«Ë ¨bOLײ«Ë WKL³UÐ ÕU²²ô« ≠√
Æt²³ð—Ë t³I ÎU½UOŠ√Ë ¨tÐ vMJ¹ UË ¨tO≈ XKÝ—Ô√ s rÝ«Ë q 
 Ýd*« d– ≠»
Æ©bFÐ U√® …—U³Ž UNF³²ð ¨tO≈ qÝd*«
Ó vKŽ ÂöUÐ W¹«b³« WO% ≠Ã
ÆWUÝd« X³² tKł√ s Íc« Ÿu{u*« ÷dŽ ≠œ
ÆtO≈ qÝd*« vKŽ ÂöUÐ W9U)« WO% ≠‡¼
W?¹«b?Ð l  cš√ rŁ ¨…ełu …dOB d_« ∆œUÐ w qzUÝd« X½U ∫»U?MÞù«Ë “U−¹ù« 5Ð WŠË«d*« ≠≥
¨U?¼U?M?F w Wœ«d²*«Ë …dOBI« qL'« «b²ÝUÐ ¨»UMÞù«Ë WUÞù« v≈ t−²ð …d−NK w½U¦« ÊdI«
ÆVðUJ« bOL(« b³Ž UN³² w²« WO½«u¹b« qzUÝd« w W×{«Ë WL« Ác¼ Ëb³ðË
ÆdŁR*« lu«Ë ¨ÍuI« ”d'«  «– We'« ÿUH_« «b²Ý«Ë ¨qOBH²« v≈ qO*«Ë ¨…—U³F« rOH²Ð W¹UMF« ≠¥
w?½U¦« ÊdI?« W¹«bÐ l?Ë ¨Íd−N« ‰Ë_« Êd?I« »U²? bMŽ WF?MB« s?Ž bOF³?« qÝd²?« »uKÝ√ v≈ q?O*« ≠µ
ÆWKÐUI*«Ë ‚U³D«Ë l−UÐ UN½u×ýu¹Ë ¨ «—UF²Ýô«Ë  UNO³A²UÐ rNKzUÝ— ÊuM¹e¹ »U²J« √bÐ ¨…d−NK
ÆWÐU²J« w WO½U½uO«Ë WOÝ—UH« W UÐË ¨WO³Mł_« WUI¦« —UŁ¬ —uNþ ≠∂

±µ≤
r¹uI²«Ë WAUML«

ÆwöÝù«
Ò s¹b« v≈ …uŽb« dFý  UŽu{u d–√
Ô ±
ÆWOMH«
Ò —uB«Ë ¨ÿUH_«Ë ¨w½UF*« ∫YOŠ s ÂöÝù« —b dBŽ w dFA«  ULÝ s Ô OÐ√
Ò ≤
∫Í—cF« ‰eG«Ë ¨`¹dB« ‰eG« dNE ¨Íu_« dBF« w ‰eG« s —uDð
Ò ≥
ÆULNM q —uN‡þ q«uŽ s
Ô OÐÒÔ√ ≠√
ÆULNM q ¡«dFý s s¹dŽUý wLÝ√ ≠»

∫wðQ¹ ULO W×O×B« dOž s W×O×B« …—U³F« eO


Ò √Ô ¥
Æ¡U¹d«Ë WGU³*« sŽ ÂöÝù« —b dBŽ w `¹b*« ¡«dFý bF²Ð« ≠√
ÆWK¹uÞ bzUB WOöÝù«  UŠu²H« dFý rEF ≠»
ÆWÒd« Í– dFý vKŽ W¹œU³« ÿUH√ VKGð ≠Ã
Æ UŽuDI ׫u)« dFý rEF ≠œ
ÆqÒÝd²«Ë “U−¹ùUÐ VðUJ« bOL(« b³Ž qzUÝ— r²ð ≠‡¼
ÆÁd¦½Ë ÁdFý ∫wÐdF« »œ_« w Èdš_« 3_UÐ 5LK*« ‰UBð« dÚÒŁR¹ r ≠Ë
ÆWFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ dFý vKŽ UIOÝu*« WÐËcŽË ¨ÿUH_« W— VKGð ≠“

∫wðQ¹ U2 W×O×B« WÐUłù« —U²š√ µ


∫dFý w Ϋd{UŠ ÍbOKI²« ‰eG« qþ ≠√
Æ UŠu²H«Ë Í“UG*« ≠±
Æ¡UŁd« ≠≤
Æ`¹b*« ≠≥
∫w Õu{uÐ “d³ð ”uHM« w WÝUL(« ¡U–≈ ≠»
ÆWOÐd(« WÐUD)« ≠±
Æ…dþUM*« WÐUDš ≠≤
ÆqU;« w œuu« WÐUDš ≠≥
∫¡«dFý WM √ vKŽ wÝUO « dFA« d¼œ“« ≠Ã
ÆWOöÝù«  UŠu²H« ≠±
ÆWFOA«Ë ׫u)« ≠≤
ÆizUIM« ≠≥

±µ≥
∫dFý w WOK¼U'« —uB«  d¦ ≠œ
Æ’uŠ_« ≠±
ÆVO³D« sÐ …b³Ž ≠≤
ÆW¾ODÔ(« ≠≥
∫ÂöÝù« —b dBŽ w WUÝdK WOMH«  UL « s ≠‡¼
Æw½UF*« bOuðË ¨—UJ_« ÷dŽ w »UNÝù« ≠±
ÆdO³F²« w WÞU³«Ë “U−¹ù« ≠≤
ÆWKÐUI*«Ë ‚U³D«Ë l−UÐ qzUÝd« 5¹eð ≠≥

ÆwöÝù« dBF« w WÐUD)« —U¼œ“« v≈  œ√ »U³Ý√ WŁöŁ d–√ ∂


ÆWO½«ušù« WUÝd«Ë ¨WO½«u¹b« WUÝd« ∫·dŽ
= √Ô ∑
ÆŸUMù«Ë dOŁQ²« …u
Ò WÐUD)« X×M WOM  ULÝ lЗ√ 5Ð
Ô √Ô ∏

∫YOŠ s wöÝù« dBF« w WUÝd«Ë WÐUD)« 5Ð Ê“«Ë√Ô π


ÆULNM q d UMŽ ≠√
Æ «—U³F«Ë ÿUH_« ≠»
Æ»UMÞù«Ë “U−¹ù« ≠Ã

∫wðQ¹ U qKŽ
Ò √Ô ±∞
Æ©¶® ‰uÝd« s“ w dFA« WdŠ ◊UA½ ≠√
ÆÍu_«
Ò dBF« w wÝUO«
Ò dFA« —U¼œ“« ≠»
ÆÍu_«
Ò dBF« w WUÝd« s
Ò u/
Ò ≠Ã

±µ¥
wöÝù« dBF« w bIM« ±π ”—b‡‡«

∫ÂöÝù« —b dBŽ -ôË√


Î
©¶® .d?J?« ‰u?Ýd?« ÊS? ¨d?F?A?« s? w?³?K?« ÂöÝù« nu ‰uŠ 5¦ŠU³« iFÐ Áœœd¹ U ·öÐ
Ÿb?ð ôò ∫d?Ł_« w? ¡U?ł b?I? ¨l?L?²?:« w? Á—ËœË d?F?A« WOL¼_ 5—b «u½U ÁbFÐ s s¹bý«d« Á¡UHKšË
÷u??¹Ë ¨m?O?K³« ÂöJ« ‚Ëc²¹ ¨`OBH« wÐdF« u¼Ë ©¶® ÊUË ÆåUNMOMŠ qÐù« Ÿbð v²Š dFA« »dF«
»uKÝQÐ WOIK)« t²OU¦Ë tzœU³ sŽ d³ŽË ¨ÂöÝù« …uŽœ l ¡öð U tM ΫdŁR ¨tOKŽ s¹b«u« l dFA« w
«c¼ w ÈËd¹Ë ¨WKOCH«Ë WHF«Ë ‚bB« «e²« l ¨nKJ²«Ë uKG« sŽ bF³«Ë ¨WÝö«Ë WŠULUÐ r²¹
∫tu UNO mKÐ 5ŠË ¨ÁbzUB ÈbŠ≈ ÁbA½√ ÍbF'« WGÐUM« Ê√ œbB«
«—b?
] ? ?ÓJ?? ¹Ô Ê√ Áu?? ?H? ? w?? ?L? ?% —œ«u?? Ð t?? s??J? ð r? «–≈ Ìr??K? Š w? d?Ó ?O?š ôË
«—b?
Ó ? √
Ú d?Ó ? _«
Ó œ—Ë√
Ó U?? «–≈ r?
Ï ? O? ?K? ?Š t?? s??J?¹ r? «–≈ Ìq??N?ł w? d?Ó ?O?Úš
Ó ôË
w?I?K?š t?łu?ðË ¨W?L?J?ŠË ‚b? s? tOKŽ qL²ý« U* ª‰uI« «cNÐ tÐU−Ž≈Ë tŠUOð—« ©¶® ‰uÝd« ÈbÐ√
Ô i?CH¹ ôò ∫Îö?zU? t UŽb ¨bOý—
V?−?Ž√ ¨©œUFÝ X½UЮ tðbOBÓ d?O?¼“ sÐ VF ÁbA½√ 5ŠË Æå„U ˇ«
∫UNO tu t `K √Ë ¨tðœdÐ tOKŽ lKšË ¨UNÐ
‰u??K? ? b??M? N?« ·u??O?Ý s?
Ú b?
Ï ?M? N? t?? Ð ¡U?
Ô ? C? ?²?Ó ? ?
Ú ? ?¹Ô —u?
Ï ? M? ? Ó‰u?? Ýd?? « Ê≈
]
∫tKF−
Ô‰u?? K? ?? ? ˇ« ·u?? O? ?Ý s?
Ú ? b?
Ï ? M? ?N? ? t?? Ð ¡U?
Ô ? ?C? ?²? ??
Ú ? ?¹Ô —u?
Ï ? M? ? Ó‰u?? ?Ýd?? « Ê≈
Ú
.UOKF« tK¦Ë ÂöÝù« ÕË— l vMF*« ržUM²O
s?¹c?« ¡UHK)« d¦√Ë .r?N? t?L?Ý—Ë ‰u?Ýd« ÁUCð—« Íc« ZNM« vKŽ WÐU×B«Ë ÊËbý«d« ¡UHK)« —UÝË
W?d?F? t?O? r?¼c?H?½√Ë ¨d?FAK t½U“ q¼√ bI½√ s u¼Ë - t?MŽ ˇ« w{— - »U?D?)« s?Ð d?L?Ž p– rNMŽ ·dŽ
÷«d?Ž_ t?{d?F?ð t?O?KŽ dJ½√Ë ¨tMŽ —b ÌŸc?I Ì¡U?−?N? W?¾?O?D?(« f³Š bI ¨WOöÝù« ÕËd« sŽ Ϋd?O?³FðË
¨W?žU?O?B« v≈ UNCFÐ lłd¹ —uQÐ p– Îö?K?F? ¨¡«d?F?A« dzUÝ vKŽ tKCH¹Ë dO¼eÐ V−F¹ ÊUË ¨5LK*«
.t?þU?H?√ w? w?ýu?Š ôË ¨t³O«dð w bOIFð ô ¨…—U³F« qNÝ ∫Ád?Fý w dO¼e ¨v?M?F?*« v≈ dšü« UNCFÐË
tO U²OÐ lLÝ «–≈ dLŽ ÊUË ÆtO U0 ô≈ qłd« Õb1 ôË ¨¡UM¦« w ◊«dù«Ë uKG« sŽ bOFÐ ∫tO½UF w dO¼“Ë
ÊU …d²H« pKð w bIM« Ê≈ ∫‰uI« v≈ UMFb¹ «c¼Ë .t UMײ
Î ÎU³−F² Áœœ—
] ¨WOu WOIKš WŽe½ Ë√ WLJŠ
±µµ
.qOKI« w ô≈ WOŽ«bÐù«Ë WOMH« V½«u'« v≈ WOöš_« Ác¼ s XKH¹ œUJ¹ ô ¨UBUš
Î Î UOöš√ ΫbI½ tKL− w

∫Íu_« dBF« -UO½UŁ


Î
…—ËU:«  «—UC(UÐ U¼ƒUMÐ√ dŁQðË ¨UNðU¾OÐ  œbFðË ¨W¹u_« WËb« XFð« ¨oAœ v≈ Wö)« ‰UI²½« l
„—U?ýË ¨WCNM« Ác¼ bIM« d¹UÝË ¨¡«dFA« ‚«Ë–√ tF  —uDðË ¨dFA« —uD² ªÍuMF*«Ë ÍœU*« UNOIý w
b?I?M?« W?d?Š tOłuð w `{«Ë dOŁQð rN ÊU s2 ¨5¹uGK«Ë …«Ëd«Ë ¡«dFA«Ë ¡UHK)«Ë ¡ULKF« s W³½ UNO
“U−(« ∫UNL¼√Ë WHK²<« dFA«  U¾OÐ w  b& UL WCNM« Ác¼ rUF “dÐ_ `O{uð wðQ¹ ULOË .UN²OLMðË
.ÂUA«Ë ‚«dF«Ë

∫“U−(« W¾OÐ
q?FHÐ U¼œb&Ë ¨WO?ŽUL²łô« UN?ðUOŠ —uDð s?Ž «c¼ r$Ë ¨Áb¹b&Ë U¼d?Fý d¹uDð v?≈ U¼dOž “U−(« X?I³Ý
—UB½_«Ë s¹dłUN*« ¡UM?Ð√ «uDO×¹ Ê√ 5¹u_« ¡UHK)« WÝUO?Ý XC²« bI ¨Êu¹u_« UNOKŽ U?Nbž√ w²«  «Ëd¦«
.rN ÷dF²«Ë rNð√ËUM sŽ 5dBM ¨rNMŽ 5KGAM «uKE¹ v²Š ª·d²« qzUÝËË WLFM« »U³ÝQÐ “U−(« w
“d?Ð√ UNðUöŽË …√d*« Y¹bŠ `³ √Ë ¨Í—cF«Ë `¹dB« ∫tOŽuMÐ ‰eG« v≈ “U−(« ¡«dFý ·dB½« «cN
vKŽ œUIM« V√
] bI ¨UNðUNłuðË bIM« WdŠ w sOÐ= dOŁQð pc ÊUË ¨…d²H« pKð w U¼dNþ√Ë dFA«  ULÝ
¨Îö¦ …eŽ dO¦J ¨WœUB« dŽUA*«Ë WLOK« lzU³D« fO¹UI0 ÁuÝUË ¨ÍdC(« rNËcÐ tO½UF «uËUMðË ‰eG«
∫tu w WFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ “U−(« w `¹dB« ‰eG« ÂU≈ bI²M¹ ¨5¹—cF« ¡«dFA« s u¼Ë
©±®
d?? H? š w?? X?
Ô ? š√ U?? ¹ t?? ¹e??L? ž« r??Ł U?? ?M? ? d?? ?F? ? O? ? t?? Í
Ú b?
] ? ?B? ? ð ∫X?
Ú ? ?U?? 
©≤®
Íd??Ł√ w?? b?
^ ? ²? A? ð   Ú d?] ? ÓD??³?Ó ? Ý«
Ú r??Ł v?? ?ÐQ?? ? t?? ?ðe?
Ô ? ?L? ? ž b?? ? U?? ?N? ? X?
Ú ? ?U?? ?
 U1dJ« dz«d(« lzU³Þ l vUM²¹ «c¼Ë .t ÷dF²ðË tIŠöð W³O³(« qF−¹Ë ¨tHMÐ V³A¹ t½√ tOKŽ VOF¹Ë
.ŸUM²ô«Ë q−)«Ë ¡UÐù«Ë ¡UO(UÐ nB²ð U/≈ - ‰U UL - …d(« Ê_
ÕËd« q?¦9 W?¹bIM?« UNðôËU?× w X?½UË ¨qžU?A« U?NKG?ý dFA?« ÊU …bU?½  UOB?ý “U?−(« w  d?NþË
u¼Ë - tMŽ ˇ« w{— - o¹bB« dJÐ wÐ√ œUHŠ√ s ¨oO²Ž wÐ√ sÐ ˇ« b³Ž p¾Ë√ sË ¨·dþË W— s UNO U0 W¹“U−(«
¡«dF?A« v?KŽ r?J(« w W?¼«e½Ë ¨W?EŠö?*« w …uË ¨”U?Šù« w? Wœ s?Ž ÁbI?½ rM¹ ¨W?IŁ W?¹Ë«—Ë ¨pÝU?½ V¹œ√
∫…d ÁbA½√ …eŽ dO¦ Ê√ p– w ÈËd¹ U2Ë ¨rNMOÐ qOCH²«Ë
q? Ì
 ? ? O? ? K? ? I? ? Ð t?? ? v?? ?{—√ ôË Ìq?? ?O? ? K? ? Ìq??zU??M? Ð Ìq?? O? K? š s?? ÷«d? ?Ð X?
Ô ?? Ë
¡UOŠ ∫dHš ∫©±®
ÆwA*« w XŽdÝ√ ∫ dD³Ý« ©±®

±µ∂
∫‰uI¹ –≈ lM√Ë pM o³Ý√ dLŽË ¨oýUŽ ÂöJÐ fOË ¨TUJ Âö «c¼ ∫t ‰UI
U?? ?]M?? ?N? ?*«Ô d?Ô ? ?O? ? ¦? ?J? ?« U?? N? ?M? ? Ïq?? ?O? ?K? ?Ë U??N?M? 5??F?« W??E? ×?K? w?=E?‡?Š ÓX??O?
¨w?e?G?« t³¼c ¡«dFý s ÁdOž vKŽ tKCH¹Ë ÁdFý dŁR¹Ë ¨WFOЗ wÐ√ sÐ d?Ó LŽ Âb?
= I¹ oO²Ž wÐ√ sЫ ÊUË
wMŽ c ... ÁdOž dFA XO WłU×K „—œË ¨fHMUÐ ‚uKŽË ¨VKIUÐ WÞu½ WFOЗ wÐ√ sЫ dFAò ∫‰uI¹Ë
¨tOý«uŠ XHDFðË ¨ÁuAŠ 7Ë ¨tłd qNÝË ¨tKšb nDË ¨ÁUMF ‚œ
] s ”UM« dFý√ ∫p n √ U
Ëe?F?¹ b?U?M?U? ¨t?b?IðË ÍbIM« wŽu« w —uDð v≈ bIM« «c¼ dOA¹Ë .åt?²?łU?Š sŽ »dŽ√Ë ¨tO½UF  —U½√Ë
b?I?M?« w?I?ðd?¹ q?O?K?F²« «cNÐË ª»uKÝ_«Ë ÿUH_«Ë w½UF*UÐ oKF²ð qKŽË »U³Ý√ v?≈ W?F?OЗ wÐ√ sÐô tKOCHð
.WOLKF« fÝ_«Ë WOŽu{u*« o¹dÞ w …uDš wÐœ_«
W?M?O?J?ÝË V?U?Þ w?Ð√ XMÐ WKOIŽ pcÐ sdŽ s2Ë ¨ÍbIM« ◊UAM« «c¼ w d«Ë VOBMÐ …√d*« XLNÝ√Ë
¨ÁbI½Ë dFA« Y¹bŠ tO Íd−¹Ë ¨»œ_« q¼√Ë ¡«dFA« tO lL²−¹ wÐœ√ œU½ ULNM qJ ÊU YOŠ 5(« XMÐ
∫tu WMOJÝ bA½√ ©VOÚB Ó Ô½® dŽUA« Ê√ p– sË
øÍb??F?Ð U?N?Ð r?
Ô ?O?N?¹ «– Ús?? U?Ó²??K?¹Ë U?O? ÚX??√ ÊS?? ÔX?? O? O? Š U?? Ìb??Žb??Ð r?
Ô ?O? ¼√
∫‰uI¹ Ê√ t XK]CË °ø„bFÐ UNÐ rON¹
Ô s Óp×¹Ë pL¼√
] ∫…dšUÝ t XUI
Íb?F?Ð W?ÌK?]š
Ô Íc? b?
Ï Žœ X?
Ú ×?K? ö X?
Ú ?√ ÊS?? X?
Ô ? O? O? Š U?? Ìb??Žb??Ð r?
Ô ?O? ¼√
∫‚«dF« W¾OÐ
‚«d?F?« ¡«d?F?ý ÊS? ¨“U?−?(« ·ö??ÐË ¨W?¹uO(«Ë …uI«Ë ◊UAM« …—uu ‚«dF« w WOÐœ_« …UO(« X½U
XAF²½U ¨UNO …UO(« »uKÝ√Ë UNFL²−Ë UNŠËdÐ rNOKŽ …dDO W¹œU³« XKþ UL ¨W¹œU³UÐ UÞU³ð—« d¦√ «u½U
włUN²« `³ √Ë ¨UN½U—√ ÷uË ÂöÝù« UNЗUŠ UbFÐ UNÝ√dÐ WOK¼U'« WO³BF« XKÞ√Ë ¨WOK³I«  UuB)«
V?K?ž_« r?Ž_« w? U?N?Šd ÊU ¨bIM« s W³z«œ Wd( Ϋ—U?¦? ≠‚œ“d?H?«Ë d?¹dł 5Ð ULOÝ ôË≠ ¡«dFA« 5Ð
…U?C?I?« v?K?Ž ULNCzUI½ ÊU{dF¹Ë ¨ÊUL U²¹Ë UNO Ê«—ËUײ¹ WIKŠ ULNM qJ ÊU YOŠ ¨©…dB³« bÐd®
¨WF¹d«  U×LKUÐ ÊuJð U t³ý√ w¼ UUJŠ√
Î ULNOKŽ ÊuIKD¹Ë ¨rNðUEŠö ÊËb³¹ s¹c« ¡«dFA« s œUIM«Ë
.‰uI« w g×H«Ë ¡U−N« v≈ t²FœË ¨dšü« ·dD« VCž ¨·dÞ UNMŽ w{— Ê≈ w²« …dzUD«  «dD)«Ë
∫tuIÐ d¹dł ÁU−N ¨t dB²½«Ë d¹dł vKŽ ‚œ“dH« qC qDš_« Ê√ p– w ÈËd¹ U2Ë
ÊU?? ?³? ? O? ? ý w?? ?M? ? Ð w?? W?Ó ? ?u?? ?J? ?(« Ê≈
] U??N?K??¼√ s? r?
Ô ?²? ? W??u?J?(« «u?Žb?
ôu bOł dŽUý t½QÐ W]^d« Í– vKŽ ‚œ“dH« rJŠ p– s ¨…eO2 W¹bI½ ÂUJŠ√ rNMŽ UM²K Ë bI «c¼ lË
Ô G?A
d?¹dł rJŠ ÎU?C?¹√ p?– s?Ë ¨ÁU?ÞUF²¹Ë ¡U−NUÐ ”dL²¹ Ê√ ÊËœ ¨V× n u«Ë VOMUÐ tH½ q Ú Ô¹ t½√
X×M¹ t½QÐ ‚œ“dH« vKŽË ¨d×Ð s ·dG¹ t½QÐ d¹dł vKŽ qDš_« rJŠË ¨„uK*« Õb bO−¹ t½QÐ qDš_« vKŽ
±µ∑
UNCFÐ nBð« Ê≈Ë ¨WÐd−²«Ë qOKײ«Ë WÝ«—b« XMÐ ô ¨…dÞU)« XMÐ UNKL− w ÂUJŠ_« Ác¼Ë ¨d s
.WbUÐ

∫ÂUA« W¾OÐ
s? ¡«d?F?A?«Ë d?F?A?« U?NOðQ¹ ÊU U/≈ ¨WOM  UŽ“UM UNO sJ¹ rË ¨WFÝ«Ë WOÐœ√ WdŠ ÂUA« w sJð r
¨WO³FA« t²FO³Þ sŽ bF²Ð«Ë ¨wLÝ— lÐUÞ «– »œ_« `³ √ UM¼ sË ¨r¼ez«uł qO½Ë ¡UHK)« Õb* “U−(«Ë ‚«dF«
m?³? v?≈ p?– r?N?F?œ b?Ë ¨r?¼U?{— q?O?½Ë r?N?OŠËb2 ¡U{—≈ vKŽ ’d(« ÊuJ¹ U bý√ ¡«dFA« ’dŠË
∫ÁbA½√Ë Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž vKŽ d¹dł qšœ bI ¨U{d« VK²&Ë ÂUI*« VÝUMð W Uš ÂuÝdÐ r¼—UFý√
øÕ«Ëd?] ? U?? Ð Óp?? ³?Ô ? ×? ? r?
] ? ¼ W?? O?] ? A? ?Ž ÌÕU?? ? d?Ô ? ? O? ? ž „
Ó œ«R?
Ô ? ? Â√ u?? ?×? ? B? ? ð√
s? Ãd??O?Ý t?½√Ë ¨l?K?D?*« «c?¼ w? t?³?½U?ł o?O?u?²« Ê√ d¹dł „—œQ ¨X½√ „œ«R qÐ ∫pK*« b³Ž t ‰UI
∫ÎözU nu*« „—œQ ¨÷Uu« wUš WHOK)« fK−
øÕ«—
 ÓÊu?? ? D? ? ?Ð 5?? ? *U?? ? F? ? ?« Èb?? ? ½√Ë
Ú U?? ¹U?? D? ?*« V?  s?? d?Ó ? O? ?š r?
Ó ? — Ú ? ²? ?? ?√
.WO]MÓÝ …ezUł t lœË ¨tuIÐ WHOK)« V−ŽQ
r?¼dF?ýË rN?«uŠ√ s?Ž ¡«d?FA?« s —U?H?²?Ýô« œËbŠ b?MŽ Êu?H?I¹ ô W?OÐœ_« r?N?U?− w? ¡UH?K)« ÊU?Ë
tMŽ ·dŽ s d¦√Ë ¨ÊuFL¹ U vKŽ W¹bIM« rNðUEŠöË ¨rNz«—¬ ¡«bÐ≈ w Êu—UA¹ «u½U qÐ ¨rN ŸUL²Ýô«Ë
∫tu d¹dł mKÐ U*Ë ¨qDš_« u−N¹ «Îd¹dł …d lLÝ t½√ p– vKŽ WK¦_« sË .Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž p–
U?? M? ?O? ?D? ?Ó w?
] ? ≈ r?? J? ?U?? Ý ÔX?? ¾? ?ý u?? W??H? O?K?š o?
Ó ?A? œ w?? w??L?Ž s?
Ô ?Ы «c?¼
U?M?OD ]w?≈ r?J?U?Ý ¡U?ý uò ∫‰U u t½≈ U√ .Áb?MŽ ÎU?O?Þd?ý w?M?K?F?ł Ê√ v?K?Ž d¹dł œ«“ U ∫pK*« b³Ž ‰U
.å‰U UL tO≈ rN²I
Áb?A½√ bI ªr¼—u Ë rNO½UF b¹b& v≈ ¡«dFA« …uŽœ vKŽ ÎU?B¹dŠ ÊU Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž ÒÊ√ Ëb³¹Ë
∫UNO ‰uI¹ …bOB  UÒOd« fO sЫ
V?
Ô ? −? («Ë —U?
Ô ? u?? « t??O? K? Ž w?? U??F? ‡ ‡?? ? ? « u?? ? ? Ð√ Áu?? ? ? Ð√ Íc?? ? ? « d?] ? ? ? ž_« Ê≈
V?
Ô ? ? ?¼c?? ? ?« t?? ? ?½Q?? ? 5?? ? ³? ? ?ł v?? ? K? ? ?Ž t?? ? d?? ? H? ? ‚u?? ? ÃU?
Ô ? ? ²? ? ?« ‰b?? ? ²? ? F? ? ¹
∫dOÐe« sÐ VFB w ‰uIðË r−F« s w½Q ÃU²UÐ wMŠb9 ¨fO sÐ U¹ ∫t ‰UI
¡U?? L? ?K? ?E? ?« t?? N? ?łË s?? Ž X??]K?? & t?? ‡ ‡?? ?K? ? « s?? ? »U?? ?N? ?ý V?? F? ?B? ? U?? /≈
¨WKKF dOž WOzeł  UEŠö t½u ËbF¹ ô p– l tMJ ¨bOł ‚Ë– s Á¡«—Ë U vKŽ ‰b¹ oOœ bI½ u¼Ë
.WÞu³C fO¹UIË bŽ«u bI½ ô ”UŠ≈Ë ‚Ë– bI½ u¼ U/≈ …d²H« pKð w bIMU

±µ∏
oO²Ž wÐ√ sЫ q¦ œUIM« iFÐ WËU×Ë ¨W¹bIM«  UEŠö*« …d¦ l wöÝù« dBF« w bIM« Ê√ o(«Ë
v?≈ qO*«Ë ¨wð«c« Í√d« tOKŽ VKG¹ ¨qKF dOž U¹dD
ΠΫb?I½ ÊU ¨dFA« bI½ w …b¹bł dO¹UFË fÝ√ l{Ë
dBF« «c¼ v²Š »dFU ¨dO¹UF*«Ë qKF«Ë bŽ«uI« vKŽ bL²F¹ U2 d¦√ —uFA«Ë ‚Ëc« vKŽ bL²F¹Ë ¨rOLF²«
p?– l?Ë ¨q?O?K?F²«Ë ¡«dI²Ýô« vKŽ WLzUI« WOMH« bŽ«uI« l{Ë ôË UNFLł ôË ¨ozUI(« qOK% «ËœuF²¹ r
Î UOLKŽ ÎU?ÞU?A?½ bIM« `³ √ 5Š ¨wÝU³F« dBF« w Èdł U* U U¼—≈ bF¹ ¨dBF« «c¼ w œUIM« tÐ ÂU U ÊS
.t ÊuždH²¹Ë ¨¡ULKF« td²×¹Ë ¨»U³Ý_« qB%Ë ¨qzUÝu« t fL²Kð

±µπ
r¹uI²«Ë WAUML«
.qO¦L²« l t tÝUOIË dFA« s ©¶® ‰uÝd« nu s
Ô OÐÒ√Ô ±
.ÂUA«Ë ‚«dF«Ë “U−(«  U¾OÐ s W¾OÐ q w bIM« tOKŽ e— Íc« ÍdFA« ÷dG« œbŠ√Ô ≤
øvLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ dFý »UD)« sÐ dLŽ WHOK)« sײݫ «–U* ≥

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ¥


∫wMFð åtþUH√ w wýuŠ ôò …—U³Ž -√
.UNO iUMð ô -≥ .UNO WЫdž ô -≤ .UNO WuNÝ ô -±
∫v≈ edð åVKI« WÞu½ò …—U³Ž -»
.ÿUH_« …uË VOd²« W½U² -≥ .dFA« ‰ULł w WHÞUF« dŁ√ -≤ .UN²œË …dJH« oLŽ -±
∫—u√ v≈ WFOЗ wÐ√ sЫ dFA tKOCHð w oO²Ž wÐ√ sЫ bM²Ý« -Ã
.WOŽUL²ł« -≥ .WOM -≤ .WOIKš -±
∫tuIÐ Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž WHOK)« Õb w WOzU³« tðbOB Wd« Ë– qN²Ý« -œ
» Ó ÌW?? ¹d?
Ô d?? ?Ý ] ? ?H? ? Ó v?? ?K? ? Ô s?? ? t?? ?½Q?? V?J??M?¹ l?b?« U?N?M? p?OMOŽ ‰UÐ U
∫WOðü« »U³Ý_« s bŠ«Ë v≈ pK*« b³Ž WHOK)« VCž œuF¹ .ÁU×½Ë pK*« b³Ž tOKŽ VCG
.‰öN²Ýô« w WŽ«d³« ÂbŽ -≤ .tO³A²« w b¹b−²« ÂbŽ -±
.WHOK)« sŽ Êe(« nOHð w tð—bI ÂbŽ -≥
∫ÎôeG² WFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ dŽUA« ‰uI¹ -‡¼
d?? ?H? ? š w?? ? X?? ?š√ U?? ?¹ t?? ¹e?? L? ?ž« r?? Ł U?? ?M? ? d?? ?F? ? O? ? t?? ? Íb?? ?B? ? ð ∫X?? ?U?? 
Íd?? ?Ł√ w?? b?
^ ? ?²? ?A? ?ð  d?] ? ?ÓD?? ³?Ó ? ?Ý«
Ú r?? Ł v?? ? ÐQ?? ? t?? ?ðe?? ?L? ? ž b?? ? U?? ?N? ? X?? ?U?? ?
∫dFA« «c¼ w WFOЗ wÐ√ sЫ vKŽ œUIM« »UŽ
.tHMÐ t³O³Að -≥ .tþUH√ …—uŽË -≤ .tO½UF ÷uLž -±

∫WOðü«  UOÐ_« w ¡«dFA« vKŽ wöÝù« dBF« œUI½ U¼cš√ w²« cšP*« U µ
Ò dO¦ ‰U -√
∫…eŽ
q?? O? ?K? I? Ð t?? v??{—√ ôË q??O? K? q?zU?M?Ð q?OKš s ÷«dÐ XË

∫VOB½ ‰U -»
Íb?F?Ð U?N?Ð r?ON¹ «– s U²K¹Ë UO X?√ ÊS? X?OOŠ U bŽbÐ rO¼√
∫d¹dł ‰U -Ã
U??M?O?D?Ó w?
] ≈ r?
Ô J?
Ô U? Ô ?¾?Úý u?
Ó Ý X? WHOKš
Ï oAœ
Ó w wLŽ sЫ «c¼
±∂∞
‰U?I? ¨©d?¹d?łË ¨q?D?š_«Ë ¨‚œ“dH«® izUIM« ¡«dFý Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž WHOK)« bMŽ lL²ł« ∂
√b?³? ¨d?Fý√ rJ¹√ ÈdM tH½ UNO Õb1 …bŠ«Ë WOU vKŽ ÎU?²?O?Ð rJM bŠ«Ë q qIO ∫pK*« b³Ž rN
∫‰UË ‚œ“dH«
¡U?H?ý v?Ðd?−?K? Ê«d?D?I?« wË v?Ðd?ł ¡«d?F?A?«Ë Ê«d?D?I?« U½√
∫qDš_« ‰UË
¡«Ëœ t?? f?? O? ? Êu?? ŽU??D? « U??½√ w?? ?½S?? ? W?? ?K? ? «“ ‚“ p?? ?ð ÊS?? ?
∫d¹dł ‰UË
¡U?? ?$ w?? M? ? »—U?? N? ? f?? O? ?K? ? r??J? O? K? Ž w??ð¬ Íc??«  u?*« U?½√
ørJ(« «c¼ w p¹√— U ªd¹d' pK*« b³Ž rJ×

.qO¦L²« l ‰uI« «c¼ gU½√ .oO²Ž wÐ√ sÐ ˇ« b³Ž bUM« Èb WOŽu{u*« v≈ —uD²¹ bIM« √bÐ ∑
øwöÝù« dBF« w bIM«Ë wK¼U'« dBF« w bIM« 5Ð Wd²A*«  UL« U ∏

∫wðQ¹ U qKŽ√Ô π
.Áb¹b&Ë U¼dFý d¹uDð v≈ U¼dOž “U−(« W¾OÐ o Ó -√
Ó ³ÚÝ
.“U−(« W¾OÐ w W¹bIM« Wd(« w ¡UM« W—UA -»
.ÂUA« W¾OÐ w »œ_« vKŽ wLÝd« lÐUD« W³Kž -Ã
.‚«dF« W¾OÐ w W³z«œ W¹bI½ WdŠ œułË -œ

∫WOðü«  «—U³F« `{Ë√ ±∞


.åUNMOMŠ qÐù« Ÿbð v²Š dFA« »dF« Ÿbð ôò ∫dŁ_« w ¡Uł-√
.åd s X×M¹ ‚œ“dH«Ë ¨d×Ð s ·dG¹ d¹dłò ∫‚œ“dH«Ë d¹dł 5Ð ÎU½“«u qDš_« ‰U -»
„—œË f?HMUÐ ‚uKŽ WFOЗ wÐ√ sЫ dFAò ∫W?F?OЗ wÐ√ sÐ dLŽ dFý w oO²Ž wÐ√ sÐ ˇ« b³Ž ‰U -Ã
.åWłU×K

±∂±
WOð«c« …¡«dI«
5(« XMÐ WMOJÝ

…bUM« W³¹œ_«
…bO« ÊS ¨Íu_« dBF« ÊUÐ≈ “U−(« w ¡«dFA« dOž s ‰Ë_« bUM« u¼ oO²Ž wÐ√ sÐ ˇ« b³Ž ÊU «–≈
“U?−?(« q¼√ q¦1 s dOšË ¨¡«dFA« dOž s dBF« «c¼ q¦1 s dOš ULN½S ¨WO½U¦« W³ðd*« ÁbFÐ q²% WMOJÝ
.tO r¼dBÐË »œú rN³ŠË rNdþ w
qLł√ sË ¨U¼dBŽ ¡U½ …bOÝ X½U © ® V?UÞ wÐ√ sÐ wKŽ sÐ 5(« XMÐ w¼ WMOJÝ …bO«Ë
¡UÐœ_«Ë ¡«dFA« ÊUË .¡UMG«Ë dFA« bI½ w wÐœ_« UNËcÐ XdŽ bË ¨ÎUöš√ sNMŠ√Ë ÒsNdþ√Ë ¡UM«
ÎU?MŠ Á«dð U vKŽ ¡«dFA« eO&Ë ¨r¼bI²M² UNO≈ ÊuLUײ¹Ë ¨UNK− v≈ ÊuHK²¹ dFA« …«Ë—Ë ÊuMG*«Ë
l? U?N ÊUË Æåg¹d s WÒK?ł_« fU& ¨…“ÓdÚÓÐ ¨W?H?O?H?Ž X½U UN½≈ò ∫w½Už_« VŠU UNO ‰U .r?Nu s
ÊU?OŽ√ s ÊUË ¨WM¹–√ sÐ …ËdŽ vKŽ XHË UN½√ ÈËd¹ U p– s .W?H¹dþ  U¹UJŠË —œ«u½ r¼dOžË ¡«dFA«
∫qzUI« X½√ ∫t XUI WIz«— —UFý√ tË ¨5(UB« —U³Ë ¡ULKF«
d?²?²?ÝU? d²?
Ò « V?
^ % Íb?MŽ X?
Ó M? b t??Ð X??×? ÔÐË w??³? Š U??N?Ô²??¦? ¦? Ð√Ë X??U??
Íd?B?Ð v?K?Ž v?I?√ UË „«u?¼ v?D?ž U?N ÔX?K?I øwuŠ Ús? Ôd?B?³ð X√
.rOKÝ VK s «c¼ Ãdš ÊU Ê≈ dz«dŠ s¼ ∫WŠ“U XUË ¨UNuŠ s Ì Ół v≈ X²H²U .rF½ ∫‰U
] —«u
∫…eŽ w pu sŽ w½d³š√ ¨WFLł wÐ√ sÐ U¹ ∫t XUI ¨…d  «– …eŽ dO¦ UNOKŽ qšœË
©≥®
U??¼—«d? ©≤®
Ô ŽÓËÓ U??N?ÔŁU?−?Ú¦??ł
Ó Èb?M?« Z?
^ ?L?
Ô ¹Ó Èd?]¦??« W?Ô ³?O?= Þ ©±®Êe?Ú×?
Ó ÚU??Ð W?{Ë— U?Ë
©µ® ©¥®
U?¼—U? Ú d?] « ©∂®‰
Ô ½ V??Þ  b?
Ó M?ÚÓ*U??Ð  
Ú b?  Ô√ b?Ë
Ó Ë ÎU??M?¼u? Ó ?O?ÞQ?ÓÐ
Ú ?Ó …Óe?]ŽÓ Ê«œ—√ s?? V?
‰U UL XK ô√ øUN×¹— »UÞ ô≈ U¼—U½ VÞd« ‰bM*UÐ buð ¨…√d« ÷—_« vKŽ q¼Ë °p×¹Ë ∫XU
∫fOI« ƒd« pLŽ
øV?? O?] ? D? ðÓ r?? Ê≈Ë ÎU?? ³? ?O? ?Þ U?? N? Ð  b??łË ÎU?? —U?? Þ X?? ¾? ?ł U?? L? ?K? ? w??½√ d??ð r??√

Ænł nOBUÐ fŠ√ «–≈ wFOЗ  U³½ ∫ÀU−¦'« ©≤® ÆWFHðd*« ÷—_« ∫Êe(« ©±®
Æ»u¦« u¼Ë Êœ— lLł ∫Ê«œ—√ ©¥® ÆW×z«d« VOÞ ÍdÐ  U³½ ∫—«dF« ©≥®
ÆtÐ d
] ³Ó²Ó¹Ô Íc« VOD« œuŽ∫‰bM*« ©∂® ÆqOKIÐ ÁbFÐ Ë√ qOK« nB²M ∫ÎUM¼u ©µ®
±∂≤
lł«dL«Ë —œUBL« WLzU
—œUBL«
Æ.dJ« ʬdI« ≠±
Ʊπ∂µ ¨—œU —«œ ¨ ËdOÐ ¨fU)« bK:« ¨a¹—U²« w qUJ« ¨w½U³OA« bL× sÐ wKŽ ¨dOŁ_« sЫ -≤
ÆW¹dB*« V²J« —«œ ¨…d¼UI« ©≤± ¨ π ¨ ∏ ¨ ≥® ¡«eł_« ¨w½Už_« ¨ÃdH« uÐ√ ¨w½UNH _« ≠≥
Ʊπ∂¥ ¨ ≤◊ ¨dB0 ·—UF*« —«œ ¨ÊË—U¼ Âö« b³ŽË dUý bL× bLŠ√ oOI% ¨ UOFL _« ¨bOFÝ uÐ√ ¨wFL _« ≠¥
Ʊπ∑∞ ¨qO'« —«œ ¨ ËdOÐ ¨d¹dł Ê«u¹œ ¨d¹dł -µ
Ʊπ∏± ¨WOLKF« V²J« —«œ ¨ ËdOÐ ¨UMN b³Ž Æœ oOI% ¨XÐUŁ sÐ ÊUŠ Ê«u¹œ ¨XÐUŁ sÐ ÊUŠ -∂
Ʊπ∑π ¨ ≥◊¨qO'« —«œ ¨ ËdOÐ ¨l³«  UIKF*« Õdý ¨bLŠ√ sÐ 5(« ¨w½“Ëe« -∑
Æ Æœ ¨wuI« œUý—ù«Ë WUI¦« …—«“Ë lÐUD ¨…d¼UI« ¨XOJ« sЫ Õdý ¨œ—u« sÐ …ËdŽ Ê«u¹œ ¨ œ—u« sÐ …ËdŽ -∏
Ʊπ∂∂—œU —«œ ¨ ËdOÐ ¨w½U¦« bK:« ¨‚œ“dH« Ê«u¹œ ¨‚œ“dH« -π
Æ Æœ ¨dB WCN½ WF³D ¨…d¼UI« ¨rO¼«dÐ≈ qCH« uÐ√ bL× oOI% ¨WGK« w qUJ« ¨”U³F« uÐ√ ¨œd³*« -±∞
Æ©±ππ¥ ¨—œU —«œ ¨  ËdOШg¹Ë—œ w“ ÊU½bŽ oOI×ð ¨vKO ÊuM− Ê«u¹œ ¨ÕuKL« sÐ fO ¨vKO ÊuM− ≠±±
Ʊπ∂≥ ¨ ≥◊¨dB0 ·—UF*« —«œ ¨…d¼UI« ¨ÊË—U¼ Âö« b³ŽË dUý bL× bLŠ√ ∫oOI% ¨ UOKCH*« ¨w³C« Ò qCH*« -±≤

lł«dL«
Ʊπ∂≥ ¨dBLÐ ·—UFL« —«œ ¨…d¼UI« ¨w³¼c« U¼dBŽ w WOÐdF« WÐUD« ¨hM« ÊUŠ≈ ≠±
Ʊπ∂µ ¨ ≥◊ sO¹öLK rKF« —«œ ¨ ËdOÐ ¨wÐdF« »œ_« w W¹d¦M« VOUÝ_« —uDð Ò ¨wÝbIL« fO½√ ≠≤
Ʊπ∂∑ WLłd²«Ë nOQ²K W¹dBL« WÝRL« ¨…d¼UI« ¨©≥∞ »dF« ÂöŽ√® ©¶® ‰uÝd« dŽUý XÐUŁ sÐ ÊUŠ ¨sOMŠ wHMŠ bOÝ ≠≥
Æ Æœ¨∂◊ ¨·—UFL« —«œ ¨…d¼UI«¨wK¼U−« dBF«¨nO{ wuý ≠¥
Æ Æœ ¨dBLÐ ·—UFL« —«œ ¨…d¼UI« ¨bIM« ¨nO{ wuý ≠µ
Ʊπ∂∑ ¨ ≤◊ dBLÐ ·—UFL« —«œ ¨…d¼UI« ¨wöÝù« dBF« ¨wÐdF« »œ_« a¹—Uð ¨nO{ wuý ≠∂
Ʊπ∏∂ ¨w−½U« W³²J ¨…d¼UI« ¨Íu_« dBF« w dFA«  U¼U−𫠨͜UN« s¹b« Õö ≠∑
Ʊπ¥∑ ¨ ≥◊ ¨WOÐdF« WCNM« —«œ ¨ ËdOÐ ¨»dF« bMŽ wÐœ_« bIM« a¹—Uð ¨oO²Ž e¹eF« b³Ž Æœ ≠∏
Ʊπ∑π ¨WOÐdF« WCNM« —«œ ¨ ËdOÐ ¨Íu_«Ë wöÝù« dFA« w ¨jI« —œUI« b³Ž ≠π
Æ ±π∂µ ¨dBLÐ ·—UFL« —«œ ¨…d¼UI« ¨©Ê¬eł® ÂöÝù« —b w WÐUD« ¨g¹Ë—œ d¼UÞ bL× ≠±∞
Ʊπ∑≥ ¨w½UM³K« »U²J« —«œ ¨ ËdOÐ ¨ wK¼U−« dBF« ¨WOÐœ_« …UO׫¨włUHš rFML« b³Ž bL× ≠±±
Ʊπ∑≥ ¨w½UM³K« »U²J« —«œ ¨ ËdOÐ ¨WO√ wMÐ dBŽ ¨WOÐœ_« …UO׫¨włUHš rFML« b³Ž bL× ≠±≤
Æ ±π∑≥ ¨w½UM³K« »U²J« —«œ ¨ ËdOÐ ¨ wK¼U−« dFA« ¨włUHš rFML« b³Ž bL× ≠±≥
Ʊπµ∞ ¨»«œü« W³²J ¨WOł–uLM« WF³DL« ¨…d¼UI« ¨ÂöÝù« —b w Ê˃U−N«Ë ¡U−N« ¨sOŠ bL× bL× -±¥
Ʊππ∑ ¨ ±◊ ¨WO½UM³K« W¹dBL« —«b« ¨…d¼UI« ¨WOÝU³F« v≈ W¹u_« s dFA« w WKŠ— ¨WFJA« vHDB -±µ
Ʊππ∏ ¨fzUHM« —«œ ¨ ËdOÐ ¨s¹bý«d« WöšË …u³M« bNŽ w wöÝù« »œ_« ¨·ËdF n¹U½ -±∂
Ʊπ∏¥¨ ≤◊¨V²J« rUŽ ¨ ËdOÐ ¨wK¼U'« dFA« w WOÝËdH« ¨wOI« Í—u½ -±∑
Ʊπµπ ¨ ≥◊ ¨dB0 ·—UF*« —«œ ¨…d¼UI« ¨wK¼U'« dBF« w pOUFB« ¡«dFA« ¨nOKš nÝu¹ -±∏

±∂≥
∫qLF« «c¼ “U$≈ w r¼UÝ

©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'


©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“≠ ©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ ©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d« 5√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ ©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«


©Î«uCŽ®ÍbU)« dOM ≠ ©Î«uCŽ® Œdý uÐ√ Í“Už ≠ ©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
©Î«uCŽ® .uI²«Ë ”UOI«d¹b≠ ©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ Æ√ ≠ ©«uCŽ®
Î hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©Î«uCŽ® Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫»U²J« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

ÊUOKŽ uÐ√ ‰œUŽ ≠ —uHG« b³Ž 5√ ≠  U²ý uÐ√ dOLÝ ≠ “U³« dOOð ≠ WöÝ w“ ≠ ∫f½u¹ ÊUš
—œU½ bL× ≠w³OKB« 5Š ≠ …œUFÝ uÐ√ bFÝ ≠ ÊöŠœ dLŽ ≠ bO³Ž uÐ√ qC ≠
…Ëö(« uÐ√ bL× ≠ …d¹ULŽ nÝu¹ ≠ …b¹— uÐ√ nÝu¹ ≠ ‘dN« wHD ≠ »u³NÞ vM ≠ ∫qOK)« »uMł
WODŽ ‰UM ≠ ·öš dO ≠ œË«œ rOð ≠ ÍeOLÞ d¼Uý ≠
qU WLÐ ≠ VOD)« ‰ULł ≠ ÕU³B rO¼«dÐ≈ ≠ wÝuO'« ¡UË ≠ q¹ULŠ bL× ≠ ∫tK« «—
w{UI« rOF½ ≠ w½«bL(« w׳ ≠ ÂuKÝ —uM ≠ ÊUu Wuš ≠ qOLł ÂU²š ≠
÷uŽ d³ł ≠ b¹«“ uÐ√ q√ ≠ Ê«bLŠ dOM ≠ Í“U−Š ÍbłË ≠ ·uF« uÐ√ vO×¹ ≠ ∫`—
dON{ WÐdŠ ≠ wUž uÐ√ wUÝ ≠
ÍœU³Ž œuL× ≠ œu¹“ rO¼«dÐ≈ ≠ r×K tK« b³Ž ≠ qU WOײ ≠ 5Š bL× ≠ ∫5Mł
—«dł vKO ≠ …dÞUDŽ WO— ≠ Í—uHB« bUš ≠
W¹dUŽ W−¹bš ≠ …dUFð WH¹U½ ≠ UýU³« UN ≠ d¹e« ‰œUŽ≠ WC¹uŽ bL× ≠ ∫r( XOÐ
…dłU−(« œUFÝ ≠ WO−¹dÐ bL× ≠ wKŽ uÐ√ œuL× ≠
Ê«ËbŽ nÝu¹ ≠ b³ sŠ ≠ rUÝ bUš ≠ bÐUF« qC ≠ W−NÐ bL× ≠ ∫…ež ‰ULý
ÊULOKÝ W¹UH ≠
WöÝ dO³Ž ≠ dO‡AÐ
bLŠ_« q√ vKO ≠bLŠ√ ≠ wK« ÊUOHÝ ≠ ÃdŽ_« W¹d¼“ ≠
≠  UdÐ ∫XOHKÝ
œ«uŽ œU¹“ ≠ qIŽ bLŠ√ ≠ ‘UOŽ bL× ≠
VOD)« W¹“Uł ≠ «eŽ ÊuO ≠ ”U³Š ‰U¬ ≠ »uIF¹ ÊUC— ≠ ÊU²O³Ý —uNA ≠ ∫”bI« wŠ«u{
ÕU³ œ«œË ≠
Ê«bOž e¹d ≠ qOK'« b³Ž 5MŠ ≠ dODŽ WLÐ ≠ qL'« ÊUMŠ ≠ WFLł  QA½ ≠ ∫ÂdJuÞ
WÐuð 5Š ≠ Íd³ WOLÝ ≠ …œuŽ dLŽ ≠ …œuŽ WöÝ ≠ ŸuA rON ≠ ∫WOKOIK
wK« bOH ≠
∫WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'
W² uÐ√ œuL× Æœ ≠ Íœ«uKÝ sLŠd« b³Ž sŠ ÆœÆ√ ≠ wŁužd³« nODK« b³ŽÆœÆ√ ≠

tK« bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -