SOLCAVSKA

PANORAMSKA
POT
SLOVENÌJA
4 daj kratk4 in mil4 zim4 ljudje!
Nedelja 28. n4;ember 2010 .Veceri se. Sedim 4b 4knu in 45azujem. Tista
umazan4 m4dra bar;a se je razrnila ; ;seh 4dtenkih. Snezi k4t da se je
54k;arila nebeska zadra.Nekje dalec za;ija sirena. Na radiu 54;ed4 za
nesrec4. 4 daj da bi tisti ki red4 54nj - 5rezi;el.N4c 5reanja dan.
Vceraj s;a izrabila tisti b4nus le5ea dne za 54te5anje.
Pra;za5ra; nisem bil za nikam4r. Se za ; 54stelj4 ne. Virus s4 rekli "nasi¨.
Cudna rec ta ;irus. Am5ak 4bstaja 5r4ti ;irus. K4 sem d4bil idej4 da nisem
ne za ; 54stelj4 in ne za ; atelje za del4 in me je 5icil4 tist4 kar me s5remlja
;se zi;ljenje da je edin4 LEP dan- DAN mi je ; trenutku 4dlel4. Ìn k4 sem
4brnil kljuc ; a;tu sem 54zabil na slab4 54cutje;r4cin4 smrka; n4s 5a se kaj
in s5lacal4 se je. Tja d4 5re;ala na Kranjskem Raku kjer se za;ije 5r4ti
Veliki 5lanini se je ; dalja;i ; majhnem k4ncku neba ust;arjala m4drina.
M4drina ki ti da krila. Kajti sk4zi nj4 54sije s4nce. Ìn jaz sem na s4ncni 544n.
Takrat me nihce ne usta;i.
Ìmela s;a srec4. Naredil se je dan da mu 5l4skas.!
Pa se smer s;a izbrala 5ra;4!
P4t 54teka 54 s54dnjem delu slike. Od S4lca;e d;i d4 P4d4lse;e in 54tem 54 4br4nkih
54d Olse;4 sk4raj d4 Pa;lice;ea sedla kjer se cesta deli - na 54t ; L4arsk4 in na 54t ;
kr4u sk4zi Matk4; k4t in nazaj ; L4arsk4. Za 5es je 5redalec z a;t4m je razk4sn4
s k4les4m je 5a 5ra;ljicn4. Jaz 5a ;as na t4 54t ;abim s f4telje; 5red racunalniki. M4dern4!
Ce 5rihajate iz 4renjske d4lenjske ali 5rim4rske smeri 54jdite sk4zi Kamnik 5r4ti
5relazu Crni;ec mal4 5rej le;4 na 5relaz Kranjski Rak in na P4d;4l4;ljek d4 Luc in
S4lca;e. Stajerci 5a direktn4 sk4zi Sa;injsk4 d4lin4 ; Luce in S4lca;4. K4r4sci 5a
iz Crne in naredite kr4 na Pa;lice;4 sedl4.
Kranjski Rak- Le;4 na Velik4 5lanin4 nara;n4st ; Luce desn4 na Kasn4 5lanin4.
Mal4 za ;asj4 P4d;4l4;ljek ze ; d4lini je na desni strani licna 4bcestna 4znaka za
Zaerski mlin. V ;seh letnih casih je 4bisk nekaj enkratnea. K4 ni snea je 4b k4ncih
tedna tam se mlinar ki razkaze mlin in zmelje mal4 m4ke ;5ric4 nas.
Kmalu za Lucami se cesta z4zi ; 4zk4 tesen kjer je 5r4st4r le za bistr4 Sa;inj4
4zk4 cest4 in mal4 na5rej nanjen4 silast4 Ìl4 na kateri 54n4sn4 ;ihra nasa zasta;a.
P4st4jm4 za nekaj casa in si 4lejm4 m4st Ìl4 5resihaj4ci studenec in se kaj.
P4dbe;sk4;a d4macija je en le5 muzej. Freske znamenje zaa.
Mal4 na5rej je m4st in 5red m4st4m lahk4 za;ijem4 ; R4ban4; k4t. M44cni d4maciji
G4;c in R4ban d4minirata ; njej. Na k4ncu d4line je R4ban4;a 5lanina za nj4 54t
na Ojstric4 in M4lick4 5ec nad R4ban4m 5a 54t za ;is4k4 Knez4;4 d4macij4 Strel4;ec.
G4tska cerke; ; S4lca;i je 5ra;i biser sakralne arhitekture. Pa 45rema tudi.
Pred m4st4m ; S4lca;i rem4 desn4.
Na cesti 5red Macesnk4;em 5laz4m se nam na le;i 5rikaze m44cna Raduha.
Sk4raj 5ri ;saki hisi naletim4 na kaj le5ea. Pri Ramsaku na kasc4 5ri S54dnjem
Os4;nku na t4le lesenjac4 z lesenim k4les4m.
POT
Pra; zat4 je zanimi;a
POT
ki ime ima zi;ljenje
ker nihce nihce ne ;e
kje je kraj njen
in kam 5elje.
M4rda jutri b4 njen k4nec
in m4rda cez 54l st4letja.
4 kamnita trnja;a
ali trata b4 iz c;etja?
K4t da z nj4 je kaj nar4be
k4t da z;ita je in kri;a
njen nacrt nam
arhitekt njen
ljub4sumn4
- zase skri;a
Na 5re;alu za Majdacem 5ridem4 na krizisce. Le;4 re 54t na5rej 54 5an4ramski 54ti
desn4 5a za;ije na K4r4sk4 5a d4 naj;isje sl4;enske kmetije uk4;nik na 1327mn;
kjer lahk4 5ustim4 a;t4 in j4 mahnem4 na Raduh4 cez Durce ali sam4 ; d4bre 54l ure
na cud4;it4 5lanin4 Gr4hat. T4krat s;a za;ila d4 sem zaradi teh biser4; arhitekture 5ri
Z4rnjem Os4;nku.Pa ne 54slikajte ;se kartice ; f4t4a5aratu. P4t je se d4la in le5a.
K4 sem ze mislil da imam tu ;se 54slikan4 sem zastal 5red tem detajl4m.
T4lik4 le5ih st;ari tezk4 najdes na ku5u 5ri nas. Nemci s4 leta 1943 54zali
sk4raj ;s4 S4lca;4 in se hise ;isje ; hrib. Teli Os4;nk4;i biseri in 5a tehnicn4 najb4lj
zanimi;a in etn4l4sk4 ;erjetn4 najb4lj 4hranjena Macesnk4;a d4macija sta usli
54zialcem.
Sta bili 5redalec za 4ku5at4rje;e n4rce na 4br4nkih Olse;e?
O Macesnk je bil s54s4ben. Ìz te d4macije bi lahk4 naredil s;4j k4laz. Kaj ;se si je 4mislila s54s4bna
zdra;a kmecka 5amet tea 4s54darja bi lahk4 45is4;al cez ;ec strani. Za;ite tja 54trkajte
in n4;i 4s54dar ;am b4 54kazal kar nikjer ;ec ne b4ste ;ideli. Sam4 brili se nis4 na ;4dni 544n.S54menik
biser ; nasi etn4l4sk4 b4ati Sl4;eniji!
Pra;za5ra; ne d4bis 4bcutka 4 razkr45ljen4sti in ;elik4sti teh kmetij na S4lca;skem
k4 54tujes 54 tej ali druih 54teh d4kler ne 54ledas na ta s;et k4t 5tica z Raduhe
Olse;e Ojstrice Strel4;ca Matk4;e k45e Obel kamna. P4tem ;idis kje s4 si ti
m44cni kleni s54s4bni in 5ridni kmetje naredili d4m4;e. Ìzsekali s4 4zd4;e in
naredili ;elike za5late 4bdel4;alne zemlje mini nji;ic 5asnik4; k4senin breac...
Dalec s4 si ;sak dru druem. K4 jih 4b nedeljah ledas kak4 se ;sujej4 iz
5rele5e s4lca;ske cerk;e in za;ijej4 ; tisti bife 4b Sa;inji in se 54menij4 in
54kramljaj4 med seb4j kajti le takrat 5ridej4 sku5aj tisti iz R4ban4;ea k4ta 5a 4ni iz
Matk4;ea 5a drui iz L4arske d4line 5a 4ni iz54d Olse;e 5a se 4d kje da takrat
;idis kak4 je k4 5ridej4 sku5aj LJUDJE 5isan4 z ;elik4 in ne mamine maze!.Ljudje
ki se znaj4 reci DOER DAN ali 5a OGDAJ. Ìn nis4 k4t tisti mutasti 54 bl4kih kjer
lahk4 ; enem zi;i ;ec ljudi k4t ; ;sej tej d4lini. T4 ;ideti je s54min in 454min kaksni naj
bi bili VSÌ kar nas tlaci zemlj4 54 ;sej le5i Sl4;eniji.
Nji;ice. Sk4raj jih ni! K4 sem 5red leti ;5rasal C4;nk4;4 mam4 ce ji s5l4h kaj zraste
na tistih 1225 m nad m4rjem je ;esel4 4d;rnila: "O se;eda kar 54lej tja nad his4 ;
;rt... Lansk4 let4 sem imela tak4 le5e bucke 5a mi jih je a;usta sne 54m4ril.!¨
Ìn 5a se t4. Za5letite se z njimi ; 544;4r. Nekaj besed ;am b4d4 m4rali 5re;esti ker
jih ne b4ste razumeli. Le5a je njih4;a 5esem jezika. P4sebna in druacna 4d druih.
Zat4 h4dim tja. S54s4bni ljudje s4 t4. Urejenih kmeckih turizm4; in 4stiln ne 5restejes na
5rste na r4kah in n4ah. Ìn 54te5ati se tu in 4stati lacen je naj;ecji reh ; teh krajih.
P4 mn4ih hisah lahk4 5res5ite se najeste 54 r4f4;sk4 in 4kusn4 4kusite
SAVÌNJSKÌ ZELODEC ali 5a SADNÌ KRUH. Ku5ite za d4m4; mlecne izdelke skut4 sir
masl4.Sam4 t4 ;am recem. Ne 54jdite 5razni d4m4;. Tiste umetne krame iz tr4;skih
centr4; ne m4rete menjati za te njih4;e d4br4te!
Pan4ramska 54t. Mi zdaj ;erjamete? P4n4ci a je si5al4 k4t za sta;4. Zdaj 5a.
Narada ker nisem lezal in nil d4ma 5red tele;iz4rjem. Sne? Pa kaj zat4.!
Ìn 54tem se dre;esa razredcij4 in 4d5rej4 se nebesa.
Na ;sake t4lik4 casa s4 4dsta;na mesta kjer se lahk4 usta;im4 in se naledam4
in nauzijem4 le54t. S5l4h ne ;es bi ledal na5rej nazaj ; d4lin4 ali ; bre. O se
s5laca ; ;se smeri. Ìn ne stedite f4t4a5arata. Kak4 b4ste 54tem 5rijateljem lahk4
54;edali da ste bili ; nebesih?
Ìn k4 se ; druih letnih casih tu 5asej4 se 4;ce. Mi najdete le5si m4ti;?
Cud4;it 54led je iz54d R4arje;e d4macije na S;eti Duh. Od tu re 54t na P4t4ck4
Zijalk4 (1 ura) in Olse;4 (2.30 h) na S;. Lenarta (1.30h) na a;strijsk4 stran in d4 Li5se;ih ;rat.
V bre 5rile5ljena R4arje;a d4macija. Nad nj4 P4t4cka Zijalka Obel kamen Olse;a.
S;eti Duh.Tezk4 najdem4 5ri nas le5si m4ti; ;zet iz katere k4li smeri.
Zadaj za Stre;ce;4 n4;4 le54 his4 s4 licne 4znake za 54te5anje.
Ìdeji za d;a cud4;ita izleta. P4t4cka Zijalka kjer se b4d4 zdaj ; mrazu zacele
ust;arjati d4le ledene s;ece (1h) in nad nj4 razlednik Obel kamen (130h).
NA ZDRAVJE
Jaz sem pa ponosen nate,
MOJA LEPA DOMOVINA.
Vem, da je se kje krajina,
ki je poIna vseh Iepot,
pa me prav nic ne zanima,
kaj imajo tam drugod,
saj se v tebi nisem naseI
vseh krnic, pa Iazov, Iok,
skritih pravIjicnih kotickov
in odkriI vseh Iepot.
Kar mi je uspeIo najti,
je pa deI nebes in raja,
naj mi Bog da toIko zdravja,
da prehodim te do kraja!
MOJA LEPA DOMOVINA,
jaz sem pa ponosen nate,
in nazdravIjam s caso vina
tebi v cast in pa - NA ZDRAVJE
Slik4;iti 5riz4ri se nizaj4 dru za druim. Kar tekmujej4 med seb4j kateri b4 le5si.
O 5riti sem ; katerem k4li letnem casu je zadetek ; 54ln4. Tu sem se ; meli naredil
krasne 54snetke. Le z 4d5rtimi 4cmi m4ras iti na 54t in uzi;ati ; ;sakem metru 54ti.
Slik4;ita 54t mehka in bela ki j4 je najin 12 let star Peue4t ; n4;ih Sa;skih ce;ljih
zlahka 5rema4;al. Za t4 54t ne 54trebujete terenca s temnimi stekli in 544n4m na 4 k4lesa.
V 4zadju je Kamnisk4 sedl4 in rana s5redaj 5a smreke s katerimi se je 54ira;al
;eter in iz njih4;ih ;ej ; letecih kristalih 4tresal n4; sne.
Ìz;ir kisle ;4de. Nujn4 usta;iti. Parkira se le;4 in se re 5es 5 minut d4 iz;ira. Ce
imate s seb4j ; 5rtljazniku kak4 5razn4 5lastenk4 j4 ;zemite s seb4j za ;4d4.
Vzemite si je mal4 zase za d4m4;. Ìn 54skusite j4. K4t bi 5il mal4 4kisan4 Radensk4
in rizel 54le star4 zelez4. Smesn4 am5ak je res. Edinst;en4 in DORO!!!
$ONCU
Posij!
Vsaj se enkrat posij,
da se posIovi,
preden ugasne v temi
vse bogastvo jeseni.
Preden sive megIe
in Iedene roke
ne razgrabijo mavric
nad tIemi.
Daj, posij,
vsaj se enkrat posij,
daj, no,
sonce, ti, zIato,
preden zemIja,
ozaIjsana v mavrico barv,
postane spet
- bIato!
P4trebuje ta 5riz4r s5l4h k4mentar.? O kak4 sem uzi;al.!
P4leti in jeseni 4d tu ;zletaj4 zmajarji. V tist4 nas4 najle5s4 d4lin4 ÷ LOGARSKO!
M44cne kmetije ; L4arski d4lini je ze zarnila senca. Kulisa Kamnisk4 ÷Sa;injskih
hrib4; 5rekmalu uasne s4nce ; d4lini. Pa je ;seen4 tak4 le5a. Srebrn4 si;a.
in 5a ÷ NASA!!!
Tale Klemensk4;a d4macija lucaj na5rej ima najle5s4 le4 na nasi zemlji.
Olejte si kak4 s4 tu sku5aj ;ezane 4raje. Z ;rtanimi luknjami ;sta;ljenimi klini
in z;ezane s tankimi smrek4;imi ;ejami.
.in 54tem je ;eter za4ral ; n4; mehak sne.
Vse je letel4 54 zraku. S4nce je sk4raj uasnil4 in sence s4 ; 5astelu risale ;z4rce na
54 zraku leteci nic. Mizal sem in f4tkal 5r4ti s4ncu. Vedel sem da ne b4 us5eha 5a..
Ìn s5et d;a lucaja na5rej. Pekel in nebesa 4b enem!
SPOMÌN ÌN PEPEL
NÌC
za nami ne 4stane
k4 rem4 ; kraj 5res;eti
le s54min in 5a 5e5el
nickaj za ; r4ke 5rijeti.
Se 5eham4 za denar
zlat4 zbiram4 ;si kram4
in ;eljam4 t4lik4
k4lik4r na ku5u imam4.
Vsi 5rezrem4 en4 st;ar
da 54memben ni denar
da b4ast;4 ÷ NÌ ÌMETÌ.
am5ak k4 sm4 tu
- ZÌVETÌ!
Ce mislite da nimate kje smucati ; L4arski se m4tite! Pri L4zekarje;ih se da. O
5a ; d4lini tudi. Ìn kaksne tekaske 5r4e imaj4. Narada za tiste ki 5ridej4 sem.!
Ìn s5et n4; 54stanek. Od tu se krasn4 ;idi ; Matk4; k4t K454 Skaf 5lanin4.
K4 sem nek4c ;5rasal Matk4;ea Klemena k4lik4 imaj4 zemlje mi je dejal da 4k4li
700 ha. K4 sem za;il z 4cmi mi je razl4zil da je 4d tea ;ecji del sama "5ec¨.
P4tem sem a sele ledal cudn4."Ja kamen a ne razumes.?¨
Ìn ce ;am b4 kaj lucka utri5ala ; trebuhu lahk4 med ste;ilnimi 54nudbami za;ijete tudi
sem k Zib4;t. Ìn na tisti njih4; tra;nik st45ite nekaj k4rak4; na5rej. Sanje ki jih 5rimes!
Tam na drui strani d4line je Matk4;4. S5laca se narediti kr4 in iti 4d tam ; d4lin4.!
P4tem 5ridem4 na krizisce. Lahk4 rem4 nara;n4st ; L4arsk4 lahk4 cez Pa;lice;4 sedl4
; A;strij4 in na Jezersk4 nazaj. Lahk4 5a na 54l 54ti le;4 ; Matk4; k4t in 54tem s5ust ; d4lin4.
Sticisce 54ti je zacetek L4arske d4line. Cerke; Kristusa Kralja in hisa sester L4arje;ih
D4m sester L4arje;ih. P4 njih n4si nasa najle5sa d4lina ime.
Ta m4ti; nam je znan z ;seh reklam 4 L4arski d4lini. Pa je t4 le del ;sea raja ki nam
a nudi ta k4nec nase 5rele5e d4m4;ine. O tem k4ncu 5a kdaj druic.
Na 54ti nazaj ; S4lca;4. Zikije;a hiska tik za cest4.zadaj 5a Raduha ki
j4 b4zaj4 zadnji s4ncni zarki.
Vecer se je 5re;esal ; n4c. K4fetkal4 se nama je in s;a se usta;ila ; tistem bifeju
kjer se 4b nedeljah druzij4 54 masi S4lca;ani na kle5etu.Ìzst45il sem iz a;ta in zastal.
Olse;a se je za s5anje 4blekla ; najle5s4 s5aln4 srajc4 kar jih 5rem4re s;et.
M44ce 5a je bila t4 zah;ala nama ker s;a t;eala in sla kljub snezenju ;s4 n4c na d4l4 54t.
Na 54t kjer je bil4 tak4 le54 da t4 srec4 zdaj delim z ;ami ;semi. Da b4 le54 se ;am 5rijatelji!
Zanimi;4.S tem le5im S4lca;skim k4ncem ima;a ne54ra;nane racune. T4lik4 le5ea mi
je ze nudil da a b4m se ;eckrat 4bdelal. V zah;al4 za ;se kar sem d4zi;el in ;idel ;
njem. P4izkusal sem se 5a iz4ibati imen turisticnih kmetij in 4stiln 4b 54ti da ne bi 54tem
rekli sam4 njih je 4menil. NE DELAM reklame za NÌKOGAR. Vse 54 ;rsti zel4 cenim ker
ste s54s4bni LJUDJE 5isan4 z ;elik4. Pri enih sem se usta;il ;ceraj 5ri druih se b4m
jutri. K4lik4 m4jih slik rek4nstrukcij d4macij 5red in 54 54ziu S4lca;e ze ;isi 54 ;asih
stenah. Te d4macije 54znam se b4lje. D4ber teden nazaj sem bil tudi 5ri ;as. Jesen se je
54sla;ljala 4;ce s4 se 5asle 54 tistih zadnjih bilkah in r4z ni bil4 ;ec na ;asih 4knih.
Nastale s4 f4t4rafije da sem 54n4sen nanje. Vse je ze 5ri5ra;ljen4 ; ma5i za en le5
k4laz.Pa je 5risel n4; 4bisk in sne. Ìn sem dal 5redn4st sneu. Naj ljudje ;idij4 da se da
k ;am na 4bisk 5riti in iti ; ;seh letnih casih. Ìn t4 zdra;i b4lni in in;alidi in da ne rabis
;elikea terenca da res na 4bisk k ;am le kancek ;4lje in idej4 in ti je 54tem tak4
brezmejn4 le54. Srecen in ;esel sem ;sakic k4 se ;rnem d4m4;. Ìn zat4 t4 srec4 delim se
s tistimi ki k ;am ne m4rej4 ali se ne ;ed4 za ;as. SRECNO VSEM!
esedil4 in f4t4rafije Janez MEDVESEK
Pesmi s4 izbrane iz m4jih knji Sanje in Ni ;sak4mur dan4
Glasba je del4 ucence; citrarke 4s5e Vide Ucakar
janez.med;esek@mail.c4m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful