Àrea de Programes de Formació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

Nom del recurs Descripció

Projecte de grup
Aquest instrument té cinc parts. Anàlisi del punt de partida. El professorat assistent se situa davant del mapa conceptual (scoba) elaborat entre tots i enriquit amb les aportacions de la persona formadora. La reflexió parteix de l’individu (Què faig jo respecte de l’objectiu que ens proposem?) i per la qual es deixen 5’, per anar cap a la reflexió del grup, eixamplant la mirada (Quines són les pràctiques més representatives, més comunes, del grup, del centre? Tenen un denominador comú? Quin?); es debat en grup durant 20’. Fitxa de lectura col·lectiva. Aquesta part es pot fer també després del punt següent (“Concretem en la programació curricular”) tot depenent del grau de maduresa que el grup té respecte de l’objectiu. La lectura de l’article es pot fer a casa, però seria convenient que la persona formadora l’iniciés de manera presencial i en veu alta per atraure l’atenció del professorat assistent. En tot cas, i si han llegit a casa, es podria fer un resum abans de començar l’activitat. Es deixarien 7’ de reflexió individual per contestar les tres preguntes. Si el grup és molt nombrós, s’exposaria en petit grup durant 10’, però si el grup consta de menys de dotze persones, es pot debatre directament en gran grup durant 20’. S’hauria de poder arribar a un document consensuat que anotaria la persona formadora per fer el retorn o la síntesi. Aquest primer document representaria el primer marc de referència conceptual compartit pel grup, que pot servir per documentar el punt de partida grupal. Concretem en la programació curricular. Els diversos projectes individuals han de tenir un paper important en la programació curricular de cada àrea o matèria, ha de contribuir a l’assoliment dels objectius i continguts d’aquestes àrees o matèries. És necessari que el professorat en prengui consciència i faci explícita aquesta inclusió en la seva programació del curs. El meu projecte en el centre. Aquest punt és especialment important si el que desitgem és que el professorat prengui consciència que cada projecte individual revertirà en la millora del centre. Les preguntes estan orientades per anar de dins a fora: • Què necessito jo del centre per dur a terme les meves pràctiques? Es pot respondre des del recolzament professional i personal fins a determinats medis logístics (aules específiques, sortides, instruments TIC...) • En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre? El que el professorat fa, si és innovador, afecta també a la innovació pedagògica del centre. • Què puc fer jo des del meu espai d’influència? (des de la tutoria, departament, coordinació, aula...) Cada professor/a té el seu petit àmbit d’influència i n’hauria de ser conscient. • Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta

Zinka Carandell, Inma López

Àrea de Programes de Formació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics millora? Les respostes van més enllà de les del primer punt. Toca ara parlar d’equips docents, de rendibilització de reunions pedagògiques, de visió de futur... Aquest serà el punt de partida per a la confecció, ja en l’última trobada del curs, del Decàleg de necessitats que el professorat assistent pot elaborar per donar a la Direcció del centre i continuar d’aquesta manera reflexionant sobre la pròpia millora (la del centre). Paral·lelament a aquest instrument, i en aquest punt, s’ha de treballar el projecte individual (Document El meu projecte de canvi). Document final del grup. De tot projecte col·lectiu és bo que surti un document de síntesi del treball fet. En tot cas, se’ls pot presentar el conjunt de propostes i que el professorat assistent en triï una. Pot adoptar diverses formes: • Decàleg de... Es tractaria d’un decàleg de base conceptual que tindria com a tema bàsic el macrotema o tema paraigües treballat al llarg de l’assessorament. Veure document del Decàleg en el apartat d’Avaluació. Aquest document es presentaria en contrast amb el document grupal que recollia la primera base conceptual compartida de resultes de la primera lectura (v. Fitxa col·lectiva) • Recull de bones pràctiques. Serien la síntesi dels diversos projectes a mode d’antologia de grup. • Propostes d’organització interna. Parteix del debat sobre la pregunta Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta millora? El document resultant aniria a Direcció. El debat del grup s’eixamplaria al centre. • Decàleg de necessitats. Més ampli que l’anterior perquè, partint del mateix punt, no es limita als aspectes organitzatius, sinó que pot anar més enllà i abraçar els aspectes pedagògics. També el document resultant aniria a Direcció i el debat del grup s’eixamplaria al centre. Es comença a treballar en aquest projecte grupal una vegada està definit l’objectiu de millora compartit i una vegada s’ha presentat l’objectiu en tota la seva complexitat; és a dir, hem treballat el seu scoba (mapa conceptual, esquema) i els hem acostat cap a l’scoba (mapa conceptual complet, esquema complex) de la persona formadora. Últimes trobades. El document final del grup s’hauria de fer en l’última trobada. Sobretot, la conscienciació que el professorat és un col·lectiu que no es pot deslligar del centre on treballa. Que tot el que fa té una repercussió en el centre. Que el centre també depèn del que fa el seu professorat, perquè mantenen una relació recíproca. És una manera de trencar la idea tan arrelada que cadascú està sol dins de cada aula. Obre la mirada cap al treball en col·lectivitat.

Moment del procés

Utilitat. Què desencadena?

Presencial/no presencial Presencial. Temporització total
És un instrument de procés, per tant dependrà del temps de què la formació disposi o de la pròpia planificació del curs. El document final de grup ocuparia d’hora i mitja a dues hores

Zinka Carandell, Inma López

Àrea de Programes de Formació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

de l’última trobada.

Projecte de grup
Anàlisi del punt de partida Individual: Què faig jo respecte de l’objectiu que ens proposem?

Grup: Què fem? Quines són les pràctiques més representatives, més comunes, del grup, del centre? Tenen un denominador comú? Quin?

Fitxa de lectura col·lectiva Què ens ha resultat més significatiu de la lectura?

A què no podem renunciar? Què és imprescindible?

Del que hem llegit i del que hem parlat, què ens interessa treballar? Com?

Zinka Carandell, Inma López

Àrea de Programes de Formació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

Zinka Carandell, Inma López

Àrea de Programes de Formació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

Concretem en la programació curricular El que treballarem, com l’inclourem en la programació curricular?

El meu projecte en el centre Què necessito jo del centre per dur a terme les meves pràctiques?

En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre?

Què puc fer jo des del meu espai d’influència? (des de la tutoria, departament, coordinació, aula...)

Què pot fer la Direcció del centre per facilitar aquesta millora?

Zinka Carandell, Inma López

Àrea de Programes de Formació Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

Document final del grup

Zinka Carandell, Inma López