QUÈ ES UN E-PORTAFOLI DE L´ESTUDIANT?

Un portafoli o carpeta d´aprenentatge, consisteix en una selecció, per part de l´estudiant, d’evidències vinculades als aprenentatges assolits en una assignatura concreta. També les evidències poden ser extretes de la seva trajectòria acadèmica i/o professional. A través del portafoli, l´estudiant mostra allò que està aprenent, i dona fe dels seus coneixements, destreses i actituds, englobats en el terme competències, mostrant els documents que verifiquen l'adquisició de les esmentades competències. S’entén per Competències a un conjunt de capacitas en termes d’objectius a assolir per l’estudiant al llarg de l´assignatura. S’entén per Evidències la mostra d’activitats, treballs, objectes, documents,... que l’estudiant ha de seleccionar tenint en compte uns criteris, que el permeten mostrar que està assolint una competència. Normalment la descripció de evidències van acompanyades d’una reflexió sobre el procés d’aprenentatge que ha viscut l’estudiant al voltant d’una determinada competència treballada. Per això, el portafoli ofereix a l'estudiant la possibilitat de fer visible el seu propi aprenentatge. El ventall de tipologies de portafoli és molt ampli. Els més utilitzats s’identifiquen com a un “instrument que té com a objectiu comú la selecció mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques”. COM DOCUMENTAR LES EVIDÈNCIES? A tall d´exemple us mostrem uns exemples de com documentar un portafoli. Evidències: “L´ús del correu electrònic, xat, el fòrum de l´assignatura per comunicar-me amb el consultor i la resta de companys de l´assignatura, també amb la realització de l´activitat Ús de l'Skype com a eina de comunicació m´ha permès desenvolupar la competència de l´assignatura: Posar en pràctica diferents estratègies d'ús d'eines i serveis relacionats amb la comunicació auditiva síncrona i asíncrona, textual, visual i audiovisual”. Reflexió: “He pogut comprovar que l'Skype des del punt de vista comunicatiu té

varies possibilitats: converses auditives sincròniques, comunicació textual sincrònica i asincrònica. Aquestes possibilitats han enriquit el nivell de comunicació entre les diferents components del grup. Com a eina educativa obre portes al món: treballar amb altres escoles sigui quina sigui la distància és possible amb l'Skipe. Hem pogut descobrir projectes en xarxa que es treballen amb aquest format com per exemple: la vuelta al mundo en 80 dias La Silvia Tolisano ens exposa en un vídeo com treballar l'Skipe amb els alumnes on explica de manera clara les possibilitats d'aquest programa: • Videoconferències amb altres alumnes de diferents parts del món. • Videoconferències amb experts en temes diversos, visites d'autor... • Narració de contes • OnlineProjects4Teachers • Experiències de connexions. • ...” Evidències: Les següents lectures i activitat m´han permès desenvolupar la competència de l´assignatura: Capacitat de percebre el canvi de rol i acció docent que comporta els processos d ´ensenyament i aprenentatge amb les TIC. • Lectura de l´article “Les TIC a l'educació infantil” http://www.agapea.com/libros/Les-TIC-a-leducacio-infantil-isbn-849788549Xi.htm) i comentari crític del tema. Ho he publicat en el meu bloc l´adreça és http://quefartaestic.blogia.com/2007/032901-el-paper-del-docent-ambrespecte-a-les-ntic-al-escola.php • Elaboració del mapa conceptual : Canvi del rol docent amb l´introducció de les TIC com a eina d´aprentatge. En base a les lectures proposades. Veure: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1208766511359_2093732611_7041/VictoriaS ole_rol_docent.cmap Reflexió: "Les lectures m’han semblat molt aclaridores sobre diferents conceptes més teòrics que vam veure la setmana passada al curs. Jo personalment, és el que necessitava : veure algun exemple concret i el de l’escola d’adults m’ha ajudat molt a situar aquesta metodologia d’avaluació i de construcció del coneixement dels nostres alumnes. Jo treballo a formació d’adults des de fa 22 anys, i com a tots els nivells educatius, les coses han canviat molt (...). Una altra idea que he extret de les lectures i que personalment em sembla molt important, és l’ús (...)" AVALUACIÓ ALTERNATIVA A TRAVÉS DEL PORTFOLI L´avaluació del portafoli està basada amb la negociació i l’intercanvi comunicatiu entre el professor i l’estudiant durant el desenvolupament del portafoli. L’estudiant té un paper actiu en el procés avaluatiu, ha de ser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina i quins necessita millorar. El portafoli és una forma de recopilar la informació que demostra els coneixements, habilitats i els èxits i mancances dels estudiants: com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional i social) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes,

procediments i actituds dels estudiants. Pot utilitzar-se de forma d’avaluació, autoavaluació i coavaluació. SUPORT TECNOLÒGIC DEL PORTFOLI El suport del portafoli pot ser en format paper (carpeta, dossier) o suport digital (a través de blocs, wikis, eines Google o plataformes de codi obert com ara Mahara o Elgg). Aquests últims també s´anomenen e-portafoli.

RECURSOS COMPLENTARIS BARBERÀ, E; BAUTISTA, G; ESPASA, A; GUASCH, T (2006). «Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la Red». En: Antoni BADIA (coord.). Enseñanza y aprendizaje con TIC en la educación superior [monogràfic en línia]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 3, n.° 2. UOC. ISSN 1698-580X [Data de consulta: 22/02/09]. <http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf> GUASCH, T ; ESPASA, A (2009). E-portafoli: les ajudes educatives des d'una perspectivasocioconstructivista;[Data de consulta: 22/02/09]. <http://portal.uoc.edu/forums2/eees/files/C_Guasch.pdf>

Universidad Miguel Hernández (2006) .“EL DOSSIER D’APRENENTATGE” [Data de consulta: 22/02/09]. <http://.www.recursoseees.uji.es/val/fichas/fm4_val.pdf> Monografia UPC (2010).El portafoli de l'estudiantat <http://www.google.es/url? sa=t&source=web&cd=7&ved=0CDMQFjAG&url=http%3A%2F %2Fwww.upc.edu%2Fice%2Fportal-de-recursos%2Fpublicacions_ice %2Fmonograficportafoliestudiantat.pdf&ei=K7GfTOznOaqK4gbC3aDCDQ&usg= AFQjCNG7E82xb8OWLakgZfZfmhCW_fldZQ&sig2=vhwPdz7_TqiBI> [Data de consulta: 12/02/10].
Teia Baus, Setembre 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful