TOYOTA

PRIRUCNIK ZA Ije RUKOVANJE

Manual

Radl vale IIcne slgumostl i'udobnosti molimo vas da p~fljlvo proclt8te oV8j val PRIRUeNIK. Prirucnik uvek oriae u autemcbllu.

/

INSTRUMENT TABLA srview

Pregled Instrumenata I komandl

(Modell: kl •• lfn. IInlja, IInlj. s. za.Kenlm zadnjlm krajem, sa zakosenim zadnJlm krajem I za karavan)

centralna instrument tabla

prekida~ zadnjeg tara za

maglu prekida~ elektrlene brave na vratima

prekida~ za tarove, sreClnja svetla i migavee

.:

ru~lea za otvaranje haube

signalna lamp lea instrument table

/

upalja~ ER

dugme ~oka iii prekidac ru~na kocnlca ER -

za regulaeiju goriva /

ruclca za oslobadanje

brave za naginjanje 'ER

volana

10200E01

18

"'-kldltt brtsata zadnjeg stakla I prMf. zadnJeg stakla

uklju~en takode i perae stakla uklju~en brtsac r

(normalan rad)

uklju~en brisac t (periodican :~ t~

~\.

ukljucen perac

De bi uklju~ili brlsac i pranje zadnjeg stakla okrenite dugme na kraju ruclce brlsa~a. Kada se dugme natazl u polozaju .INT·'.dnji brisa~ radi periodlcno. Prskanje tadnjeg stakla vr~i se u dva naznKena polozeja dug meta. Dugme se automat ski vraca u svoj poloza] kada se pusti. Nemojte nikada pustiti urad zadnjl brlsa~ ako je staklo suvo, jer to moze

da Izgrebe samo staklo. .

Ako pranje zadnjeg stakla ne radi, onda proverlte da nije prazna posuda za vodu za pranje zadnjeg stakla.

Za detaljnije informaeije 0 usipanju teenostl za pranje zadnjeg stakla poqleda]te u Poglavlje 6.

'-" ::::- I r "-. c> I --< -=, r-I rn ' .. " '-' ",

Parat prednjlh 'aroya

I

"' ,'e, I

---_- ' J

Da bi poprskali/oprali prednje farove, pro YO ih upalite i onda pritisnite prekldac. Povremeno proverite nivo fluida odnosno tecnostl za pranje prednjih farova u posudi u kojoj stoji ta tecnost, Posuda je providna pa se nivo rnoze lako proventl, Nemojte uklluclvatl perac prednjih farova ako je ova posuda prazna. To rnoze dovesti do pregrevanja motora peraea farova. Za pranje prednjih farova koristite teenost za pranje prednjeg stakla. Vl<1L_ .~lavlje6.

Na ovim simbolima prikazana su kontrolna svetla koja se pale na instrument tabli, ako nesto nije u redu na vozilu. U tom slucaju treba uraditi ono sto preporucuje Toyota, Pored lampice upozorenja rnoze se i pojavitl zvuk zujalice kao zvucno upozorenje.

Ako se upali lampiea upozorenja iii se ~uje

zvuk zujanja kao opomena ... s

... onda treba uraditi

Ako je otpustena rucna kocnica, onda zaustavite vozilo i proverite.

Ovo vaZi za Evropu

i za GCC zernl]e. Za I druge zemlje, otpustite rucnu kocnicu.

Veiite sigurnosne pojaseve

(CD)

illght and bUller)

Stanite i proverite

Stanite i proverite

Odvezite vozilo u Toyota servis

Napunite rezervoar

Zatvorite sva vrata

Ako je motor topao pritisnite dugme ~oka

Ispustite vodu

10 Speed w2rning

Smanjite brzinu vozila

31

1. KONTROLNA LAMPICA SISTEMA KOCENJA

Ova lampica ima sledece funkcije:

Upozor.y. n. ~nu k~nlcu

Ako lampica svetli, proverite da Ii je otpustena rucna kocnlca. Kad otpustite ruenu kocnicu, lampica se gasi.

Upozor.y. n. nlz.k nlyo k~lonog ulj.

(ovo vcdi za sve modele prodate u Evropi i u arapskim zemljama) i

Upozor.y. n. nlz.ky.kuum (na vozilima sa dizel motorom)

Ako se lampica upali dok vozite i ostaje upaljena u toku voznle, onda je najbolje da usporite i da se sklonite sa puta, odnos no da zaustavite vrlo pcdljivo vozilo. Vodite racuna, put zaustavljanja i sua k~enja na pedali kocnlce mogu se jako povecatl. Verovatno da negde u sistemu k~enja postoji neki problem.

Proverite nivo ulja u rezervoaru za kociono ulje. Ovaj rezervoar je providan te se nivo ulja rnoze lako proveriti. NAPOMENA: U ovakvim slucalevlrna kada se upali kontrolna lampica sistema k~enja (lampica upozorenja), proverite da ruena koentca nije uzrok palenju ove lampice upozorenja. Vidite da Ii je rucna k~nica otpustena do kraja.

32

C I ~ 1·.25 co

Alto Ie nlYO ulj. u rezervo.ru nlz.k ond •...

Proverite ispravnost rada kocnlca na nekom sigurnom mestu. Proveru cete izvr~iti na taj nacln sto cete kratko voziti automobil i povremeno ga zaustavljati ko~njem.

a. Ako procenite da kocnlce jo~ uvek dosta dobro koce VRLO PAtLJIVO povezite automobil do najbli~eg ovlascenag servisa radi pregleda i opravke. OPASNOJE NASTAVITI SA NORMALNOM VOtNJOM.

b. Ako kocnlce uopste ne rade, onda do~Iepajte vozilo do najbli~eg ovlascenag servisa. Za ~Iepovanje vozila pogledajte u Poglavlje 3.

Alto j. nlYO ulj. u rezervo.ru Ispr.y.n ... Za benzinske motore:

Dajte da yam se u Toyotinom servisu proveri elektri~ni sistem upozoravanja neispravnosti koclonoq sistema.

Za dizel motore:

(upozoravanje na nizak vakuum)

Testirajte vas servo uredaj kocnlce po uputstvima koja su data u Poglavlju 6.

a. Ako procenite da yam servo kocnlce rade pravilno, dajte da se proveri elektri~ni sistem kontrolne lampice upozoravanja neispravnosti koclonoq sistema.

b. Ako servo uredaj kocntce ne radi, onda od~lepajte vozilo u Toyotin servis

~-_-I

radi opravke. Za stepovanie vozila pogledajte u Poglavlie 3. OPASNO JE NAST AVITI SA VOZNJOM.

2. SVETLOSNI SIGNAL UPOZORENJA ZA VEZIVANJE POJASEVA

ZVUCNI SIGNAL UPOZORENJA ZA VEZIVANJE POJASEVA

Svaki put kada stavite kontakt kljuc u bravu u poloza] "QN" iii "START", pall se lampica upozorenja koja vas podseca (i ostale putnike) na vezivanje pojaseva. Ova lampica gori oko 4 do 8 sekundi. Zvu~ni Signal upozorenja za~vezivanje pojaseva deluje samo ako voza~ automobila nije vezao .pojas.

3. KONTROLNA LAM PICA ISPRAtNJENOG AKUMULATORA

Ova kontrolna lampica upozorenja pokazuje da je akumulator prazan. Ako se ova lampica upali u toku voznle, odmah zaustavite automobil, ugasite motor i proverite ~ta je uzrok. Prvo pogledajte na kai~ alternatora.

8. Ako je ovaj kai~ labav iii je pukao, alternator nece puniti akumulator.

b. Ako je kai~ u redu, onda je problem na nekom drugom mestu u sistemu punjenja akumulatora.

Elektri~ni sistem sveclca motora radi i dalje normal no iako je akumulator prazan. Isklju~ite klima uredaj, ventilator, radio aparat itd. Odrnan odvezite automobil u najblilu Toyotovu servisnu radi-

on leu. Nemojte nastavltl sa voznjorn ako je kal~ alternatora labav III je pukao.

4. KONTROLNA LAMPICA UPOZORE·

NJA NISKOG PRITISKA ULJA

Ova lamplea upozorava da je nlzak prltisak ulja u motoru. Ako ova lampiea trepte ill Je stalno upaljena u toku volnje, sklonlte se sa vozilom sa put a i ODMAH ugaslte motor. Prvo proverite nivo ulja u motoru. M~da ie nizak nivo ulja. U Poglavlju 6 dato je uputstvo kako se proverava nlvo ulja u motoru I kako se doliva ulje ako je potrebno.

Ako dospete ulje a lampica se I dalje ne gasi, kada ponovo upallte motor, 00- MAH ugaslte motor i pozovlte Toyotlnu servlsnu radlonlcu III neku drugu kvalifikovanu r~lonieu za pornoc,

NEMOJT~' NIKAKO VOZITI AUTOMOBIL, CAK NI STO METARA. To yam rnoze potpuno unl~titi motor.

Ova lamplea upozorenja za pritisak ulja m&e ponekad da malo trepce kada motor radl na praznom hodu (na ler gasu) iii m&e na kratko da se upali kada se naglo I ostro zakoti autornobil. To ne treba da vas brine, jer ce se lampiea ugasiti ~Im dodate gos I ubrzate automobll, Medutlm, lpak prvom prilikom proverite nivo ulja u rnotoru, jer mold a je nizak.

S. KONTROLNA LAM PICA ELEKTRICNOG SISTEMA MOTORA

Ova lamplea upozorava da postoji neki

problem u elektrtcnom sistemu motora. Ako se ona upali u toku voznle, najbalje bi bilo da se sto pre obratite vasern zastupniku u ovtascenom Toyota servisu. 6. LAM PICA UPOZORENJA ZA MALO GORIVA U REZERVOARU

Ova lampiea se pall kada je rezervoar gorlva skoro prazan. Najbalje je da sto pre napunite gorlvo.

7. LAM PICA UPOZORENJA ZA OTVORENA VRATA

Ova lampiea gori stalno sve dok se sva vrata ne zatvore uklju~ujuci tu i zadnja peta vrata na podizanje.

8. KONTROLNA LAM PICA NA DUGMETU ZA COK

Ova lamplea se pali kada se okrene kontakt klju~ i kada se izvu~e dugme eoka. Ako lamplea gori i posle zagreva,nja motora, jednostavno gurnite do kraja ovo dugme ~oka. Vidi Poglavlje 2.

9. KONTROLNA LAM PICA UPOZORENJA ZA FILTER GORIVA

SlGNALNI ZVUK UPOZORENJA

(na vozillma sa dizel motorom)

Ova lamplea vas upozorava da je koli~ina akumulirane vode u filteru za gorivo dostlgla odreden nlvo. Ako se upali ova lamplea, lspustlte vodu Iz filtera za gorlYO. Uputstvo kako Ispustiti vodu iz filtera za gorlvo dato je u Poglavlju 6.

Nlkada nemojte vozltl automobil dok je upaljena ova lampiea upozorenja. Ako

nastavite da vozite sa ovako upaljenom lampieom, doct te do o~teCenja pumpe za ubrizgavanje goriva.

Za neke zemlje izvan Evrope, postoji I zvu~ni signal koji upozorava na ovu pojavu.

10. UPOZORENJE NA BRZINU VOZILA Ako dostlgnete odnosno predete brzlnu od 120 kmlh, pojavljuje se zvucnl signal upozorenja i on nastavlja da upozorava sve dok ne smanjite brzlnu ISPOd~2O

kmlh. .,

I Kako proveritl sve lampa upozorenja

(MIn kontrolne lamplce za malo gortya u rezervoaru)

1. Povueite rucnu kocnlcu

2. Otvorite jedna vrata sa strane

Pali se kontrolna lampiea upozorenja da su vrata otvorena

3. Zatvorlte vrata

Lamplea se gasi

4. Izvuelte dugme ~oka

5. Okrenlte kontakt klju~ u pololaj "ON", ali nemojte upaliti motor.

Sve lamplee upozorenja, izuzev lampiee za otvorena vrata i za malo gorlva u rezervoaru, te se upalltl.

Ako neka lampiea upozorenja ill zvuenl Signal upozorenja ne rade, to zna~1 iii da je sljaliea pregorela iii je nekl kvar u strujnom kolu. Proverite sto je pre mogute.

33

Pokazlvatl (Indlaktorl) granlene IstroienoStl k~lonlh pl~lca

Ovi Indiaktori granice lstrosenostl ploclca, nalaze se na prednjim disk koenlcarna. Oni imaju za zadatak da daju zvuk upozorenja kad se koelone plocice tollko lstrose da je vreme za zamenu. Ako u toku v~nje ~ujete cvilenje iii ~kripanje sa prednjih toekova, proverite koclone plocice prednjih diskova u Toyota servisuo Ako se ploclce ne zamene kada je to potrebno, moze docl do ozbiljnih ostece-

nja samih diskova. ~

t.

34

I J0310-011

nJKUIV8C GOnya

(YozIla bez tahometra - pokazlvaea broja obrta motora)

I

I

skoro prazan I

i

J0320[10 I

Ovaj instrument po~inje da radi kada se okrene kontakt klju~ na nON". Pokazuje prlbillnu kollelnu goriva koja je preostala u rezervoaru.

Dobro je da u rezervoaru uvek bude goriva preko 1/4. Igla instrumenta se pomera kod kocenja, ubrzavanja i ulazaka u krivine. Ovo pomeranje nastaje zbog porneranja goriva u rezervoaru prilikom koeenja, ubrzavanja i ulazaka u krivine. Nemojte voziti kada igla padne ispod oznake E, iii kada se upali signalna lampica upzorenja nedostatka goriva. To mole dovestl do nepravilnog rada motora i oAteeenja katalitifkog konvertora.

PokUlv.c VOr1va

(YozIla sa tahometrom - pokazlva· e.m broja obrta motora)

TYPE A

skoro puno --r_"-'", rULL

skoro prazno -~.,., signalna lampica nedostatka goriva (upozor~e) 10320E11

~~lJ!lstrument po~inje d~.tunkciQDJ~e kada sa kO@!kt 1dju-e~Q_~rerl_~_uQQ_l~~ n-ON".1iQ.~~ kolifinu QQJ.iva kruajapreostala II r.e~_~_(Yo~ru. DObro je - d~J! r~ervQ.(I.[!LU'lSlt.budegoriy(l._preko Jl.~~Ovaj instrument ima nepovratnu Iglu. Zbog toga kod ovog instrumenta igla uvek ostaje u onom pol~aju pokazlvane kolifine goriva bez obzira na pololaj kontakt brave.

_lIIemojte nikadada- vozite_~~daje nivo g_Qri~a.jspocLoz{lake~.se::upali

,slgnalna ~pica upOzorenja To rnoze dovesti do nepravilnog rada motora i oAteeenja katalitifkog konvertora.

r--~"~~-"'----- ---------- .. ----

TYPE B

-~-NEARLY EMPTY

LOW FUEL LEVEL WARNING LIGHT

rTYPE C _

NEARL Y E~PTY rJEARL Y FULL

'N.~--.~-.=/

l~ ~J

a

_____ tOl2Dflj

Termometar motor.

-~ ,

pregrevanje

l ~L I

Qvaj instrument (termometar}pQ_~gulEl ternperatlmTfashtaclne tetnosti motora, ,kaaa]il1(lju~ena kontakt br~va. Raana temperatura motora vanra zavlsno od vt: .nena i opterecenla motora.

Ako iglainstrumenta udeu crvenuzonu illfQJse sasvim pti15I1l-,:odmanZaustavi·tevozilo i pustite motot.da.se.ontedi. ~~e ~i__d.Q_pregrEl_vanja mgtQra _ _I,I§_IEl-ctellmo~trim radnirriiisTOvrma kao sto su:

1,Quga v~rdo pri top 10m

vremenu ---~

2. brzine iii zaustavljanje vo-

-_:zJlI! _posle d~nJe vehkom rZI·

nom. __

.3. Prazan hoQ_!!,otora (Ier gas) du~e vre-me__ sa ukliu~emm k_ttm8-uretttill:!_ITl_1

--- - -----------------,

TYPE B

pregrevanje

;" i

lOllOEll

normalni opseg

~e:a-au:taVljanjem u gradskim us_Loy_ima__YQ nJe. - ----

4. rueoovanje prikolice

5. O~nw-mOfoTa--t-aganom vc» ~njom u direktnom stepenu prenosa (4 brzine)

Nemojte rI~~diti termostat, jer to ~e _ _90y_~~1i-__d_CLPmreva_rqa_---moT6ra. TermQ_~isan ~vi· den da ko__mroli~e protok rashladne t~~ nostt i-oddava temperaturu motora u normalnim granicama. Nemojte nikada nastaviti vo~nju sa preQreja(jim-1!'~t_~_ rom. U Poglaylju ~~_ajte_ uslove za _ pregrejani motor.

35

[ TYPE C

pregrevanje

normalni opseg

TYPE 0

pregrevanje ~- ...... /

,'''IV

,

/' ___)

'--_---"--'------L+_

normalni opseg _f-

101l0[]2

10l30f 13

36

Odometer

odometar

~

Odomet&r (Instrument kojl pokazuje ukupno predenu kllometrafu)

I Instrument kojl pokazuje predenu kllometraiu po jednom putovanju (dnevno prectenu kllometrafu) III po ochdenoJ vofnjl - trlpmetar

Odometar je instrument (rnerac) koji registruje ukupno predenu kilometrazu vozila. Tripmetar se rnoze namestiti na nulti poloza] i ovaj merae meri predenu kilometrazu po jednoj vo~nji (rastojanje koje ~elite da merite). Oa bi tripmetar namestili na nulu pritisnite dugme i onda ga pustite. Brojke na tripmetru ce se vratiti na nulu.

erne brolke na beloj podlozi pokazuju desetinu od klimetra.

T.hometar (brojac obrta motora)

Ovaj instrument pokazuje broj obrta motora u hiijadama O/min. Uvek koristite ovaj instrument da bi tacno odredili momenat prebacivanja iz jedne u ~rugu ~rzinu. Na taj nacln cere spreclti .mucenjeM motora i preterani broj obrta.

Ako vozite sa preteranim brojem obrta motora, to dovodi do prevelikog habanja motora i velike potro!nje goriva. Zapamtite, u veclni slu~ajeva sto je manji broj obrta veca je ekonornlcnost rada motora. Nikada nemojte dozvoliti da yam igla meraca broja obrta ude u crvenu zonu. To rnoze prouzrokovati opasna ostecerua motora.

11 _

c.ntd .... Instrument tabla (tip A)

slgnalna lampiea migavea i

pokazlva~ goriva

brzinomer

kontrolne i indikatorske lampiee

/

1 sat

/

termometar

\

RADIO

prekida~ za rad sva ~etiri migavea istovremeno

dugme za name~tanje/merenje dnevno predene kilometrafe

lamplea indikatora dugih farova

l0200E02

19

P,e.ddat z. regul.clJu kv.lltet. gorlv. z.vlano od okt.nake vrednostl (motor 4A-GE a. kat.lltl~klm konftl"torom)

10977EOI

Kada u rezervoar sipate normalni benzin od 91 oktana iii navlse, onda izvucite ovaj prekida¢, kao sto je prikazano na sllcl, Kada$ipate visoko oktanski benzin od 95 oktana iii vi§e, onda ovaj prekida¢ gumite nazad. U slutaju kada menjate polofaj ovog prekida¢a iz polo~aja normalnog benzina u polofaj visokooktanskog benzina od 95 oktana onda je potrebno prvo napuniti rezervoar sa visokooktanskim benzinom dva iii tri puta pa tek onda vratiti prekidat u potreban polofaj.

_7:'1- f Q.. Q

Komblnov8.n1 prekldat pal..,.. (kont.kt bray.) I brava yol.n. (benzInakl motor)

10210,01

._--

Kombinovana kont.kt bray.

PoIoI.J "START"'

Pre nego sto startujete (upalite) motor, Ntieu automatskQg menlaea postavite u .P"' ill .W, a ruelcu klasi¢nog rutnog menjata satavite u neutralni potoza]. Prltlsnlte pedalu kvatila. eim se motor upall odmah pustite kljut. On te se sam vratltl u polofaj .OW. Nemojte nikada verglati starter motor (an laser) neprekidno dule od 15 sekundi. Za ostale vazne pojedlnosti oko startovanja (palenja) motora pogledajte u Poglavlju 2 ovog PrINtnlka.

10210E02

'------------ __ ---l

U ovom polo~aju kontakt klju¢a svi pomOenl uredaJI su uklJuteniJ elek.tritni slstem motors je ukllucan. Motor je spreman za palenje. Qvo ~emeno i non:nal~ kljuta u toku-vo!nje. To znati da kontakt kljut u toku vo~nje stojl u ovom polozaju, Ako motor ne radi QO~Ojli__!likad{l 9staviJatikl)u6u ovom

"..W polotajll _ U tom slutaju praznTSe akumulator i moze ~

_.tH-ne;--- -_

PoIoI.J "ACC·

U ovom polozaju kontakt kljuta rade dodatni pribori i uredaji, kao sto je naprimer radio aparat. U ovom polozaju klju¢a motor je iskljuten i ne radio

________ . VI·· _ I I .....oi

~o!:=o:;rmml I ._~c::

Polofaj "LOCK"

r=====---:-=-~-----~l

I I

I I

I

L_

!

~ __ __J_D210[Ol I

~POlo1aju klju~a.VD@Qj~_zaklju- ~u~ se moze izvaditi samo u ovom

. poloiaju. Da bi okrenuli klju~ iz polo1aja .ACC" u ~lo1aj .LOCK" potrebno je prYO klju~ malo gurnuti u bravu. Kada pallte motor, izgleda kao da je klju~ malo zapeo u poloiaju .LOCK". Da bi oslobodili klju~, prvo gurnite klju~ do kraja u bravu, onda malo okreclte volan levo desno a Istovremeno blago okreclte klju~ u desno.

~te nlkasa kljtJ~postavljatj i yaditi ~liL.OCK" dok je yozllo

" -..u..ookretu. Ovo dovodl do zaklju~avanja brave volan. (blokiranje volana) i onda se ne mote vl!e upravljatl volanom odnosno vozllom. Ako neklm sl~ajem morate kque postavltl tako da ugaslte motor dok je vozllo u pokretu, onda klju~ postavlte u poloiaj "ACC".

Kombloov.nl' p";kld~t palenj. =(kO~" ...,

t.1tt bnlve) I breve volena "

Komblnovana kontakt brava (dlzel motor)

-~----I

-------. I,

. I

~0210f 021

PoIolaJ "ON"

U ovom polozaju kontakt klju~a kod ~izel motora uklju~eni su greja~i motora I motor se greje pre palenja. Posle startovanja (palenja) motora, klju~ se vraca u ovaj poloiaj i svi dodatni uredaji normalno rade. Kada okrenete kontakt klju~ u poloiaj .ON", pall se indik~tors~a la!",pica koja pokazuje da su uklJu~enl greJa~I motora. Kada ovi greja~1 ugreju dovoljno motor pre startovanja, ova lamP'!ca sa gasi.

To je normal an poloza] voinje. Ako motor ne radl, da bi spreclli, pra1njenje akumulatora, nemojte nikada ostavljati klju~ u ovom poloiaju .OW.

I

I

10210[04

PoIoIaJ "START"

U ovom polo1aju kontakt klju~a ukllucen

je starter motor (anlas~r). .

£'re J)a._~111a.!f1EtQ.fa rll~_I.C;lI.",!en!a~a sta- _. ~vlfe u neutralniporo1aJ I pritlsnlte ped8:" ..

hikva~1 a-:' CUiCS,ELID,Q_tQ,fup'all, . pustl~e - _ k1J~~,-On- ce se vratiti ~ polOTaJ .C?N . '~EmlOlta.nikada.neprekldr:to verglatl dumod 30 sek ..

" _::_::....:---

25

r--- ------'-'-

I

'L ---,---------- -:-------

I

I

_~O[051

U ovom pol&aju klju~a, rade svi pomocnl uredajl, kao sto je naprimer radio aparat, dok je motor ug8~en, ne radio

I ~

26

U~Ij_u~'lOl8n je zaklju-~an. Kllu~ se rnoze izvaditi samo u ovom

-pijlO.fa:u. Q:a bioKrenuliki)u~ ripolo~ara

"ACC- u poloza] "LOCK-, morate ga prvo gurnuti u bravu. Kod startovanja (palenja) motora izgleda kao da je klju~ zaglavio u bravi, u pol&aju "LOCK-. Da bi oslobodili klju~ u bravi, prvo ga gurnite do kraJa u bravu, onda lagano okreclte volan levo-desno a istovremeno klju~ blago okreeite u des no.

Nemojte nikada okrenuti klju~ u poloza] "LOCK- i u tom pol&aju ga izvaditi, dok je vozilo u pokretu. To dovodi do zakljutavanja brave (blokiranje volana) te se volan ne m&e vi~e okretati a samim tim ne mofete upravljati vozilom. Ako u toku dnje ipak morate ugasiti motor, onda klju~ okrenite u poloza] "ACC-. Nikada nemojte kljoc gumuti i izvaditi.

Komblnov.nl prekldat z. prednj. farowe, .blend I mlg.vee

L__ "'-, '-r-. __ lO_220_-1:.:.Jd

(ltl.attnl model, model sa Z.S~l nlm I sa zakoienlm zadnjlm krajem II k.,.v.n modenl

I>_!bi upalili prednj!_svetl.aokrenite dug-! me Ko~nataztnaKraJu ru~ice prekl'_l

da~a. ~

-,

Pm okretaJ do kllkstopa

(klikstop je zvuk koji se ~uje kada se okrene ovo dugme do prvog grani~nika) Kada se ovo dU9!!!_e okrene do prvog sto~Londa se pale sarno parking svetla '_Zildnja ~ainstrume-nTt~ _~YiUen,e instrument table.

~Qd dru okretanJa ovog aug meta, adnos~ okrene dalle do jjr~~ka, pale S9 nji

_faro¥l- ----- ,- ,---------

I I ......

Za druga svetla prednjih farova, jednostavno gurOife rutlca pre"RlOaeln'fa-pred. a sreanjasvetia-vrattte--ruttcu-nazad. Z. ablend ~svetlo povucite ruclcu jo~ uriazad.

~o duga~ko svetlo, onda sa na Isntrumenff~_Qlava kontrol,n!.. templea. Ablend svetlo radi ~ak i onda kada je prekida~ prednjih farova isk,OOen.

~ mlgaveA, pomerajte ru¢ieu gore-dale na 'IQb1fajen klasi~an nacln. Vidi sliku. ROOlcamlgavea se sama vra~a u normatan polofaj posle izlaska iz ostre krivine

kada je upotrebljen migavac. Medutim kod promene trake vo!nje u pravom kretanju, blee potrebno ugasiti migavce rutnlm pomeranjem same ruclce migavea.

Kod promene trake vo!nje u pravom smeru kretanja vozila, migavae mozets dati i dellmi~nim pomeranjem ruelce migavea. Tada ruclcu migavca driite rukom sve dok se ne prestrojite u drugu traku vofnje. Ako zelena kontrolna lamplea na Instrument tabli treoce brie nego §to je to normal no, to zna~i da je Izgorela prednja iii zadnja sijaliea migavca. Ako se kontrolna lampiea migavca ne pall uopste onda to znae! da je pregoreo III osigura~ iii sam migavae. Mo!ete da ablendujete ~ak i kad migavac radi.

Komblnovanl prekldaf za prednje '.rove, .blend· I mlgavee (model .kupe)

--- ----------~

i

'022OfOl I

Oa bi upalili prednje farove odnosno osvetlenje automobila, jednostavno okrenite dugme na kraju ruelce. Okret_. napred

Pm kllkstop: Ne tunkctonlse

DrugI kllkstop: Pale se samo parking (pozlelona) svetla, zadnja svetla, svetla reglstarske tabllce I Instrument table. Tret:1 kllkstop: Pale se svetla prednjih farova (srednja svetla)

Okret_. unazad

Pnf kllkstop: Gase se samo lzvucenl farovi (farovi uzdignuti)

Drugl kllkstop: Gase se ostalasvetla dok su farovi uzdignuti

Tret:i kllkstop: Farovi se uvlace u svoje ku~l§te.

27

Postojl mogucnost da se ovaj mehanlzam uvlatenja prednjih farova smrzne zlm!. U tom slutaju najbolje je dr1ati farove uzdlgnute u lzvueenom polozalu. Ako se farovl zamrznu, nemojte pokusavatl da Ih Izvutete iii uvutete nazad. Saeekajte da se sistem otopi. Aka sistem odnosno mehanizam izvlatenjaJuvIKenja farova ne radi, pogledajte u Poglavlje 3 gde su date potrebne informaeije.

28

]0220E02

Da bl dobili duga svetla farove, gurnite ruelcu napred. Za srednja svetla povueite ruetcu nazad. Da bi dobili ablend, povuelte ruelcu sasvim unazad i dr1ite je u tom polalaju. Povlatenjem i pustanlem rutlee dobijate efekat ablendovanja prednjlh farova. Kad se na instrument tabli upali plava kontrolna lampiea to znatl da su upaljena duga svetla. Ablend radl I kad su prednji farovi uga~eni.

~ 1 CI 1

desni migavac

t

promena trake kretanja

"

levi miQavac

]0220E03

'-----------+;,--------'

.. ~_bL.ukJj.utili-migil~~U~_d_nostavno pomerite ruclcu gore iii dole naveC uoblca-

jeri nactn. - --.

Rociea lTiIglIvea se sama vraca u normaIan potoza] posle izlaska iz ostre krivine kada je upotrebljen migavae. Kod promene trake v01nje u pravom kretanju, blce 'potrebno da sarni rucno vratite migavae u normal an poloza], Ako zelena kontrolna lampiea na instrument tabli trepCe bde nego sto je to normal no, to znaei da je pregorela sijaliea rnlqavca napred III pozadi. Ako se zelena kontrolna lamplea uopste ne upall, to znaet da je iii pregoreo osiguraae iii kompletan migavae. Ablendovanje se moze vr~iti i kad mlgavel rade.

I -

..... Inj.njelsavljanja volana

UNLOCK

10230£01 I

Da bi promenili ugao nagiba volana izvucite rueicu oslquraca ispod volana, savilte volan u teljeni poloza] i onda pustlte ru~icu.~

Posla podesavania polotaja volana, savllanjam gore-dole, probajte da Ii je voIan ~vrsto blokiran u svom polozaju. Ovakvo podesavanie ugia nagiba vol ana namolte nikada raditi u toku votnje.

Prekldat za Istovremanl rad sva ~a· tlrt mlg.ve. u slu~aju Izn.nadna potrebe

iskljuten

Prekida~ za modele: klaslcna linija sa prtljatnikom, zakoseni i zasecem model i karavan.

Da bi uklju~iIi istovremeni rad sva ~etiri migavca u slucalu iznenadne potrebe, jednostavno pritisnite prekldac, kao sto je prikazano na sllcl, Tada te sva ~etiri migavea da rade istovremeno. Ova signalna svetla upozorenja rade kad je motor uga~en iii upaljen, pa ~ak i kada je ivaden kontakt klju~ iz brave. Ova signalna svetla upozorenja upozoravaju ostale voza~e na putu da je va!e vozilo zaustavljeno i da predstavlja opasnost za saobrataj.

Uvek se sa ovakvim vozilom povucite sto je god rnoquce vi~e u stranu od puta. Kada rade sva ~etiri migavea upozorenja onda ne radi prekldac migavea.

29

Da bi uklju~iIi brlsaee, pomerite ruclcu. Da bj opfali pf9dnje._staklo, pritjsnite dugme~raju ru~ice. Voda poclrue da

--prSK8 po stikTu. Kada se ruelca postavi u polotaj "INT" brisa~i rade perlodlcno u odredenim vremenskim intervalima. Ne!'lOite nikada uklju~ivati brlsaee k~-

. ~no::::::--------

To mote izgrebati staklo. Ako ne radi pranjelprskanje prednjeg stakla provente da nije rezervoar za vodu za pranje stakla rnozde prazan, ?!<:Ietaljntie infor~g_Ij§ _zt__usipanje.._ tetnostj za pranje . .stakla.po.QIQ<:1llj!~_lLP__Qglavlju ~ ovog Pri.:-

_ rutnika. ----

30

fYPE B

ukljuteno prskanje stakla

spore

I

,,,",,,,,,1

brzo

Prekldat brlsefe I prenJe prednJeg st.kl. (z. Izmegllcu)

Rad brisata za izmaglicu

,

sporo

brzo

Da bi uklju~ili brisace, pomerite ruclcu prekldaca. Da bi oprali prednje staklo, pritisnite dug me na kraju ove ruclce. Vidi sliku. Za jedan orlsac, postavite rucicu prekldaca u poloza] "MIST" i pustite. Nemojte brlsace pustiti urad kada je staklo suvo, to moze izgrebati staklo . Ako ne radi pranje stakla, proverite da nije mozde rezervoar za vodu za pranje stakla prazan. Za deta.linije-WormCl_cije u,sipanja tetnoSfi za pranje pogledajte u

P<&r~vIJe 6. ~

U hlaClntmzimskim danima, prvo ugrejte staklo pre nego sto cete ga oprati. Grejanje se vr~i preko ventilacionih otvora za grejanje. Grejanjem stakla sprscavate stvaranje ledene korena staklu, koja yam ometa vidik prilikom voznle.

_______ ~.",. I 1-----

·., __ - .. -ejft" _ «

Manometar za ulje

Ovaj instrument pokazuje pritisak ulja u motoru kada je ukljucena kontakt brava. Povremeno pogledajte u ovaj instrument u toku v6tnje da bi proverili da Ii je igla instrurnenta u pravilnom polozaju.

Ako instrument pokazuje pritisak ispod norma Ie odmah se povucite sa put a i zaustavite automobil. Odmah pozovite ovlascenl Toyota servis iii neki drugi kvalifikovani servis za opr avku vozila. Nemojte nikada nastaviti sa vozniorn dok sa ne otkloni uzrok malom pritisku ulja u motoru. To moze dovesti do te§kog ostecenla motora. Pritisak ulja u motoru ne moze da bude ispravan ako je nizak nivo ulja tj. ako nema dovolino ulja u motoru.

Voltmetar

normalno polje punjenja akumulatora

Ovaj instrument pokazuje da Ii se akumutator puni iii prazni odnosno da Ii je akumulator pun iii prazan. Proverite instrument dok motor radi. Igla mora uvek da bude u polju odnosno u polozaju kao §to je prikazano na slici. Ako je igla ispod iii iznad normalnog polja, dok motor radi, to znacl da odmah treba pregledati sistem punjenja akumulatora. Medutim normal no je da prilikom start ovanja motora igla padne ispod normalnog polja.

Pokazlvat - monitor ekonomitne vain)e

I ~ "hO:;D~OMY

! g g

bez tahometra

[ ~-----~ ~-----~ I

1..._-----' '------.1

ECONOMY

. 1 I.

--------- -------

Ovaj monitor vas putem obojenog slgna-

ra 6bayeSlava da IPjazlfe ekonomitJ).OID --brzinom odnosno da Ii yam motor radi cpQdeJ(onorn i ~ l1iID-u sf6vrrna-:P-6kilsajte u toku vofi'lje da yam monitor pokazuje zelenu boju. NarandfastaOOfa na monitor~Ie povec~ri-u-Qotro§nrugo_rlvCl~::tLn~_I(Q_1lQ[!11tIllJ_yofnju Ako !ag_ano i rayoornerno lJbr~~_YQ~ilo monitor ce

yam pokaZivati zel~. --

--_._----

37

~I ventll.cloni otvori

SEDAN, LlFTBACK HATC~A'CK AND WAGON~--I r::::::----

ll~

0~;;::

zatvoreno ""II I'"

otvoreno

Za ktaslene modele sa prtljafnikom, za zakossnerzasecene modele i za karavane.

Botni ventilacioni otvori mogu biti otvoreni iii zatvoreni, kao sto je to prikazano na slici.

46

zatvoreno

'10 , ]0560E03 l

Centralni ventilacioni otvori mogu biti .~ otvoreni iii zatvoreni kao sto je prikazano na slici.

Osnovne pojedinosti 0 voznji - Poglavlje 2 !njom. fIIEMOJIE NIKADA VOllII BR-

zo SA HLADNI_M MOIOROM.

Ako je spoljna temperatura ispod nule, iii ako vozilo niie vo!eno nekoliko dana -Ol'lda ...

.. -a.Pre:ver lanja" motora, ritisnite do

I(ra·a i va iii tri

_ puta. Io <!aj~~()tgr_lJ_ _~gatiju srnesu za hladno startavanje.

Ak_o_je motor topao .anda....--

a. Pritisnite do pola pedalu gasa dok "verglate" motor. Nemojte pumpati

r>edil~. -

b;~ motor vru~, and a pedalu gasa

.. odtisnite:® kraja kada pa'2e mreor.

Aka Ie motor topao iii vru~ _ n C da. upsli, n~verovatniie ie npresisa~._U tom slue ju ...

a. pritisnjte pedalu gasa do kraj~ takQ_ je drfite jedno 15 do 20 sekundL

b. P8nte ("verglajteii) motor sa do kraja

.pnttscutom pedalom gasa~ -Bi~e -potrebno ~dno 20 do 30 sekunardiserriQtoristi _ruLPL~~.!~~P_g_g_Q!i.'{li:... Ako motor ne~e da upali sa¢ekajte nakoliko minuta i probajte panaya NemO]te pumpati ~edalom g~~a, ve~ sarno drilte peda u gasa pntlsnutu do -xtaji .

Ono ito bl trebalo da znate pre nego ito upiliite motor

1. Proverite oko vozila re n a sto udate u n

2. vu~ll8.nl¢nu ko¢nicu.

3, po<tesiiaPOlo!aj sediAta, ugao negiba nasion a, vlsinu naSfona za glavu I POlofaj volana.

4. Podeslte sPOlini I unutrasnji retrQvi-

zor.

5. ~kQII¢ajte sva \'rata.-

6. ¥elIte sigUrROSR8 palase.

7. Isklju¢lte nepotrebna svetlaJ._Qribor.

PrQYerlte da II yam r~signillna Automobll sa automatskim menja-

sjetla (Iamplee llpozorenja) kad~Q_kra- ¢em: Stavite selektorsku ruelcu me-

nete kontakt klill~ u polo!ajza palenje -- nja¢a u polo!aj "pM iii "N" (bolje je u

"ON" Proverite da Ii imate dovoljno gori- "P").

va u rezt!!~oaru. 2. la 2E moto~_ koii je predviden za

Kako startovatl motor evropsko trfiste. Pritisnite jed nom p&"

(kako upalltl motor) aalu gasa do poda I onda je pustite,

(II t 2E)JO nego Ato uoalite motor

.~ 3 ... Y.lte" motor dok ne upal,:ali?ri

Normalan. postupak palenja kada je mo- .tomLrfE S~RZATI NQ~U i'lL

tor hladan. GASU. ~im motor upali odmah pusti~

1. A~nja¢em: Priti- ,kIJU¢5J"~O motor n~e odmah da upall_

~u. ~va¢ila do poda i ruetcu __nemo te "verglatiA neprekidno:::dUfe

~lte.JJ-.!leutralni. pol<:>!~j.. g<r1S sekunar::

. ~e motor, drfHe-prltrsriutu pe- of. Posto se motor ugreje posle jedno de-

c:t~ .------- selak sektlndi, lIIolate kreiluti sa vo-

20020·02

67

K_o at.rtovatl motor (kako up.lltl motor)

(Motor 4A.F)

Normalnl postupak palenja kada je motor hladan

1. Roonl menja~: Pritisnite pedalu kva~i· la do poda a ruelcu menja~a ubacite u neutralan pvlo~aj. Dok pallte motor drflte prltlsnutu pedalu kva~ila. Automatskl menja~: Ubacite selektorsku ru~lcu menja~a u poloza] "P" iii .N· (bolje u "p.).

2. Prltlsnlte jedan put pedalu gasa i pustlte. Na taj naeln se aktivira automatski ook.

3. Upallte motor, Bel OR2ANJA NOGE NA GASU. tim motor upall pustite kljoo. Nemojte nikada "verglati" motor neprekidno du~e od 15 sekundi, ako motor nete odmah da upali.

4. Pustlte jedno desetak sekundi da se motor ugreje i onda mo~ete krenuti. Nemojte nlkada vozlti brzo sa hladnim motorom.

Ako je temperatura spoljneg vazduha Ispod nule, ill ako vozilo nije dugo bilo vofeno onda ...

a. Pre nego !to poenete da palite motor prltlsnlte dva iii tri puta pedalu gasa. Na ovaj na~in doblcete bogatiju sme!u za startovanje hladnog motora.

Dok pallte ovako hladan motor nerno]te drfatl nogu na pedali gasa.

b. Po!to je motor radio jedno 30 sekundi udarlte lagano nogom po pedali gasa da bi dobili normalan broj obrta na praznom hodu. Motor je do tada radio na brzom praznom hodu (automat ski ook).

c. Pre nego sto krenete sa vozilom pustite da se motor ugreje par minuta. Za vreme zagrevanja motora u mestu, nemojte izlaziti iz vozila.

Ako je motor .topao onda ...

a. Dok "verglate" motor pedalu gasa pritlsnrte do pola. Nemojte pumpati pedalu gasa.

b. Ako je motor vruc, onda pritisnite pedalu gasa do kraja i palite motor. Nemojte nikada pumpati pedalom gasa.

Ako je motor topao iii vruc a nece da upall, onda je najverovatnije presisao. Tada ...

a. Prltlsnite pedalu gasa do kraja i drfite je tako jed no 15 do 20 sekundi.

b. Dok drfite tako pritisnutu pedalu gasa probajte -da upalite motor. Bi~e potrebno jedno 20 do 30 sekundi neprekldnog "verglanja" dok motor ne upa-

II. Potrebno je da se za vreme ovog "verglanja" iz cilindara izbaci suvi!ak benzlna. Ako motor neee da upali, sa~ekajte nekoliko minuta i poku!ajte ponovo. Nemojte nikada pumpati pe-

dalom gasa, vee je jednostavno drfite pritisnutom do kraja (dok palite motor).

Voinia .. rutnlmmenjatem

Sema (asporeda brzina je klaSitna, ~ §19Je__pnkazana na-slic.i...----

":Uvek praVllriOkOristite kva¢ila ,

~~ b'3I,!~Qr~~_l,l _~8lI1: onda laa,ano pu$taJt,~. Dok vpzjte, nemojte nika a dr1ati nogu

Jl~~~r to dovodi do nePq-' treb.oog..tro_~~n.l!Jamerekva~ila. NalllOl: --~ak ni dOdirivat'Eeaarli~.

Kada stoHte_,adnas__ da stllnete uz neki uspon, nem.QlteQdrt~yatl-v Q.Qa _@!,I~rltIS~.@:n__k~~: Obavezno upo-" - trebite rucnu kocnlcu. -, ---~-

.---~

4 SPEED

5 SPEED

1 3 5

H-1

2 4 R

3

H,

2 4 R

Prt kojlm brzlnama bi trebalo menJati br· zI ... (preporuke)

20030 01

L- ~ _

tora. M~utim preveliki broj obrta rnoto.IIl U Pojedi01mSIep1ffi1fDipreRQSil6rii a. ~~Q!nUl~ namalrn.o1e prouzroJs.oyati jako t:labanje

1tajanj~ motora mi b! val!l__'pr~_!utili .mctcra i yeli_l(u potro~nju__gor~ Kada ~,~!>rzlOa.J>rrKOjlm~~ __ ,_ u~ "rikvercM vodi~a je

'rn~~-E!.!~l!lenlaC!:'(me- automobil f)otf)unofltlStaVijentrcfami·

njanje brzlna): ~nda m<?~et~ubaQL~,

stepen prenosa b.~~avate,_k~.Q~~ __

(brzina) brzina automobila ulazite u krivimr; -onda ubaQ_ujte u ni~i

. iz.j u 2 pri brzini ,24 Jsmlb_ 'stepen prenosa (manju brzinu')posreOe=

_jz_2_~ -(frThrzini 40 km/h ~redu:

. -~---,--~~~rofh__ stepen prenosa

_J~(!.y___~L __ - _pd.brzinL12 km/!!_ __ (brzina) brzina automobila

Ako merllille,baine ispod preporuteni~_ 2 brzina ..15JSJDlh.--

-brzinavQZ.ila moze docl do nepotrebnoc - '-3 brzlna . .... 25 k!!lLtL-... opt~~~!lj~-motor!_tj. dO "mulenj~M mOo ~,~rzi~i._-=-=~ __

70

I

t.4-e-nja~-j~p_()!P~~-~--S-i 01l!-h-r9-_~~oyan te je;t prebaCivanje u manje brzine lako, bez te·;·

§k: os-no--vn-I ..... I z. -"pnlvllnu ,

volnIu

a·~~~~!~~~t:t~: 1

. _!ll!t u ni~i stepen pr9noSa~~anju br- ¥ - zlnu), NuaLQa~in cete ko~iti rnotorOOL ~E.AMTITE~-AKc5liRl DU10J VOlNJ I NIZBRDCfSDVTSE~'CESTO iORISTITE_NQt~UKoCNiCO,:fQ ¢E P-RoUZROKOVATI PREGBEVAN.jE KOCNICA-:L60gtoga kocnlce ,nogu

"~ . _.----_-._-

b.lz ava'te reterano veli jeve

• obrta motora. Smanjjte broj obrta rnotora~.QI'.eQacujetell maDjll brzlnu

'tlli~i stepen prenosaJ._Ovonarotito va~i kada vozite po vl~nom,~enom ili-snegom pokrivellQm putu._Mo~e do~fzava~ vozii_iLM.o__menjate

-~~~_roievima obrta.

C. Kada duva jak botni vetar smanjite br:zlnu vozila Na taj::f\iietn --cete lakse upravljati automobil()m.

-----

(5) brzina

50 km/h

--------- ""'-,--- .. ".",.~.""'", ---_ ......

d. ~ite ra¢ulla da je automobil potpuno zaustavljen pre nego §to 6ete uba· citi " "rikyerc". Ako imate pote§koce oko ubaclv811ja u "rikverc", onda vrati·~

< te-~ieu menj~_u_l'l~utralni poloiaj, ,_~~ilot proba@. ponovo d(L~ .u.b@cite u "rikverc".

e. Budite izuzetnopatljivi kada ubrzavate vozilo. menjat~J:lIzjne i kada..kolltena _!slizayom terenu (putu). Naglo pro~na broia obrta motora kao i nagla promena brzine vozila iii naglo kate: ~putu, mo!e dovesti do obrtanja odnosno khzanJa eTcig...vozi· la.

f. Prilikom vofnje na autoputu i priiikom preticallJjl sporijih vozila blce pot rebno ponelad maksimalno ubrzavanje vozila (naglo dodavanje gasa). Vodite ratuna 0 sledeclm maksimalno dozvoljenlm brzinama: ..

Motor 2E _ stepen prenosa (brzina)

brzina vozila u km/h

1 2 3

45 85 123

Motor 4A·F
1 49
2 82
3 119
4 160
Motor 4A·GE
1 51
2 84
3 122
4 166
Motor 1C
1 40
2 69
3 107
4 149 N~mojte nikada prebacivati u ni!i ste-

. pen prenosa (u ma~ju brzinu) ako vozite ~r!~ n~Q~t()iE! cl(),zYoll~rll:l brzina za sl~_ deCi nifi stepen prenosa.

Kod automatskog menjata se takode koristi ktaslcna sema rasporeda brzina. Da bi selektorsku ruclcu menjata ubaciIi u poloza] "pOI, "R", "2" iii "L",potrebno je prvo da pritisnete sigurnosno dug me, koje se nalazl po strani ruclce. Dugme je prikazano na suet pod 1. Funkcije pojedinih polozala selektroske rut ice date su u sledecern opisu:

VotnJa sa automatsklm menjatem

siqumosno dugm~-lltoil~~'11

.~~. IR-

'!5 (I) I [f\J]-

;_ff ~ID- !

E Q. i2-1

._ u, I

ff/g ~-:J

~ 0

:.:::_ ~ novo vcUi sarno za ~ 0 (I) V vozila sa levim

8_s e ~ vo lanom 2U04liJi

~-5

Po.ob) "P"

Ovaj poloza] ruclce se koristi kada se vozilo parkira i kada se povuce rucna kocnica. U ovom polozaju selektorske ruclce rnozete da upalite motor. Nemojte nlkada ubacivati ruclcu menjata u ovaj polofaj kada se vozilo krece.

71

Neld osnovnl savetl za dobru I pravllnu woInIu sa automatsklm menJatem

1. Vodlte raeuna da potpuno zaustavite automobil pre nego sto ruelcu ubacite u "AM.

2. Nlkada selektorsku ruclcu rnenlaca ne stavljajte u potoza] "p", OOK POT· PUNO NE ZAUSTAVITE VOZllO. Uvek povucite i rucnu koenlcu. Nemojte racunan da yam samo rnenlac ddl vozilo.

3. Kada vozite dugo nizbrdo, birajte ni!i stepen prenosa tj. manju brzinu. Na taj na~in cere postlcl korisno ko~enje motorom, a izbegnu cete pregrevanje koentca.

4. Vodite racuna kada menjate brzine, ubrza.te iii koclte na klizavom putu (terenil). Naglo ubrzavanle/usporavanje iii naglo kotenje mote dovesti do obrtanja vozila.

5. Pri Jakim bocnlm vetrovima, usporite vozilo. Na taj natin cete bolje upravIjati vozilom.

6. Nlkada nemojte prebacivati iz "p" iii "NM u "A" iii "0" sa nogom na gasu.

Neke pojedlnostl u vezl kotenja

1. Toyota vozilo koje ima koclonl sistem sa dvokru!nim glavnim koelonlrn cilindrom (tandem glavni ko~ioni cilindar) Ovaj koelonl sistem sa tandem glavnim koetonlm cilindmm, ima dva odvojena koetone podsistema. Ako jedan od sistema otkaze, radi onaj drugi. Medutim, i pored toga, ako jedan sistem otkaze, pedala koentce postaje tvrda a duzlna ko~enja veca. Isto tako pali se kontrolna lam pica upozorenja. Nemojte se nikada osloniti samo na iedan~temkotenia, Odmah se obratite Toyotinoj servisnoj_ rad10iiici radi kon~_QpJavke.

2. Vozilo koje ima servo koclonl uredaj Ovaj servo uredaj koristi vakuum rnotora da bi yam olaksao rad prilikom pritiskanja pedale. Ako bi motor otkazao u toku vo!nje iii ako bi puknuo pogonski kai~ (samo kod dizel motora), mozete ipak zaustaviti vozllo normalnim pritiskom na pedalu kocnlce. Uvek ima dovoljno vakuuma za jedno iii dva zaustavljanja, ali ne za vise.

Nemojte pumpati pedalu kocnlce kada motor stane. Svakim pritiskom na pedalu kocnlce, smanjujete rezervu vakuuma. Pa i pored toga, ako servo uredaj kocnlce potpuno otkaze, kocnlce jo~ uvek rade, samo sto morate mnogo jate da prltiskate na pedalu kocnlce, Isto tako i du!Ina ko~enja se povecava.

Neld osnoml savetl dobra I pravllne vo-

!nje

1_ Kada operete vozilo (narocito u automatskim perionicama) iii ako sa vozi- 10m predete preko neke velike bare, mote se dogoditi da se kocnice ovla!e. Ako su kocnlce vtazne, onda se povecava duzlna kotenja i mote se dogoditi da vozilo vuce na jednu stranu prilikom kocenla. Oa bi videli da Ii su yam kocntce vlazne, probajte nekoliko put a blago da pritisnete kocnlcu, ali vodite racuna da to uradite samo tamo gde nema saobracaja odnosno u trenutku kada oslabi saobraca] oko

73

vas. Ako osecate da nema potrebne sile kotenja, najverovatnije su yam koenlce vtazne, Da bi ih osusul, vozite lagano i pafljivo sa laganim povremenim pritiskom na kocnlcu, Medutim ako kocnlca i posle toga ne koce na zadovojlavaluct naeln, stanite pored puta i pozovite pornoc iz Toyotinog servisa.

2. Kada vozite nizbrdo na duzern rastolanju, srnanlite brzinu i prebacite u ni~i stepen prenosa. Zapamtite ako nizbrdo stalno pritiskate kocnicu, docl ce do pregrevanja. To pregrevanje kocnice rnoze uticati na lose kotenje.

3. Dok vozite ne dr~ite nogu na pedali koenlce (tak i ne dodirujte) jer to mo~e dovesti do opasnog pregrevanja, nepotrebnog trosenla i povecane potrosnle goriva.

4. Ako su yam gume lstrosene, nemojte nikada naglo kotiti. Uvek dr~ite pravo prilikom smanjivanja brzine. Povucite se lagano sputa. _

5. Ako imate automatskt menjat, kada yam je vozilo zaustavljeno, ddite noznu koentcu, jer lnace ce vozllo samo od sebe polako da se pomera.

74

6. Kada parkirate vozilo na strmom terenu, okrenite prednje toekove tako da se oslone 0 ivicu trotoara. Na taj natin tete spreclti klizanje vozila. Povucite ruenu kocnlcu, ubacite u prvu brzinu iii "rikverc" iii u poloza] "P" (automatski menlac). Ako je potrebno postavite neke blokove ispod tockova.

7. Pre nego sto krenete, proverite da Ii ste otpustlll rucnu koentcu i da Ii yam se ugasila signalna larnplca upozorenja rucne kocnlce.

UPOZORENJE: Nemojte nikada stavljati neke preclmete i stvari pozadi na polici, jer kod nag log kotenja ove stvari mogu poleteti i povrediti putnike u automobilu.

Voinja po Jako vl.mom I barovltom putu

Kad je jako vlazno i kada ima jako puna vede na putu, onda voda moze da ude u prostor gde se nalazl motor i da izazove oAte(:enje kako motora tako i elektritnih komponenti. Zbog toga izbegavajte voinju preko velikih bara i mesta gde se sakupila veca kolitina vode.

Kako da itedlte gorlyo

Kako da yam automobll ito duze traJ.

Oa_bJ ~__1Jl1rom be~ pre~li ~to vlse kilometara, to je vrlo lako - vozlte-pola-

"1(0. ~TnaCinceteiprodUHtTveKtrajanja va§eg vozlla. E,.Y9_Jl~~o_li~o saveta kako da ustedlte novae i za gorivo i za opravke:

1. Vodite ra¢lIoa da SY \lam guOW uvek prayilno napumpaoe Proveravajte pritisak u gumama najmanje jed nom meseeno. Nedovoljno napurngane gume ubrzavaju njihovo habanje i iro~e vlse goriva.

2. ~e nosite nepotreban teret u automobilu. Preveliki teret opterecuje motor i povecava potrosniu goriva.

3. IZbegavajte suvi~e dUao zagrevlinje inotora u mestu. Cim motor poene iTlirno da radi, zapoentte sa vozniorn, all polako. Vodite racuna da u zimskom periodu, zagrevanje motora traje nesto duze,

4. _ Ubrzavajte (dodavan~~_~1l1_po.lako i ~o~lzbeQavajte naglo ubrza. vanje i poskakivanje vozila (dodavanje gasa uz ~kripu guma). Prebac!Jjt~_1J vi§I stepen prenosa §to]e--god moquce brre:------------ -

-I

:

I

formanse motora i povecavaju potro~nju goriva. Oa bi yam vozllo du~e trajalo i da bi imali sto manje troskove oko raznih opravkl, preporuculerno yam da se priddavate predvidenih redosleda odrzavanla i servisnih pregleda. Ako vozite u tezlm uslovima, onda je to odrzavanie i servisiranje mnogo eesce,

NAPOMENA: J-lLK~O_A_nemojte ugasiti JTlQtQl"_kada silazite nizbrdo-: Aka ugasite motor, ooda yam ne radl servo ~l~'l_i_ .serxo kot.Dl£_e. l:!_mesto toga ubacite menjat u odgovarajuci stepen prenosa a_a bntoristili kocenje motorom.

5. ~~avajte da yam motor dugo r~di 11.Nikada u toku voznle ne dr~ite nogu

~ (Ieru). Ako __ morata .na pedal! kvMala In na peaaTfl(6CnF~

dugo da eekate, a nlste u saobracaju, ceo To dovodi do preqrevarua kompo-

--bolje je da ugasite motor nenti, prevelikog habanja i povecanla

6. Izbegavajte nmutenje" motora kao i potrosn]e goriva.

preveljki hroj obrta. Uvek birMe pravi- 12.Na autoputu vozite umerenim brzina-

Ian stepen prenosa u zavisnostrbd ml,_ Sto god bde vozite to je veca po- --

'-uslova votnje:---- tr~Aja ~Griva. Smanjenj~m Drzine

7. -Koristite- klima uredaLsamo kad yam smanjujete i potrosnlu.

,1e neophodan KUma urAd8JQPterecu- --13. Vodite r~una da su yam prednji lo~-

_je motor. - --koYrpravilno pode~eni Mo se geome-

8. tz~nje ii uspo- ._tdje .-rtelzbegavajte pe __ njanje na tro-

ra'(~nje. To povecaya potro$nju. toar i visoke iviee Izbegavajte_JQ_~e

9. Iz ava'te ne otrebno zaustavljanje _ putev~ Nepravilna geometrija pred-

. oku~avajte da oddavate njih tockova ne utlee samo na pove-

-konllfntn{, brzinu. Pokusalte da usa- canu potrosruu guma vee je to i do-

glasife va~u vofnju sa radom semafo- datno opterecenle motora a time i ve- Prove,.. slgumostl pred putovanje

ra, tako da kad dodete do crvenog ca potrosrua goriva. Dobro je da pred put lzvrslte nekoliko

slgnala samo jednostavno zaustavlte 14. Vodite raeuna da vam je donji deo au- provera i kontrola. Nekoliko minuta koje

a4t0mobil a ne da ga naglo zakoelte tomoDil8 "vek Cis'. bez nasJ8ga 1)la- ... eete provesti u kontroli doprlnecs sigur-

• uz Akrlpu guma. Isto tako izbegavajte ta, snega, leda itd. Time ne samo da noj i udobnoj vofnji. Upoznajte se sa vo-

naglo ubrzavanje vozila da bi prosll - smanjujete ukupnu tefinu vozila, ne- zilom i dobro i ptdljivo pregledajte neke

kroz dozvoljeni Signal. Odite propl- go spreeavate i pojavu korozije. osnovne stvari. Ako to ne rnozete sami

sno rastojanje iza vozila da bi izbegli 15.Uvek____yodite ra~una da yam jeonda se obratite Toyotlnorn servisu koji

tznenadna kocenja. vozilolmotor pravilno pode~en i regli·_---Ce yam, uz minimalne troskove, pre-gle-

10.t,z~avajte kadgod to rnozete veliki 'ran:-PrtJav filter za vazduh, nepode- dati vozilo pred put. Ako ovu.kontrolu v~-

S80bracaj i saohratajne . .gulve-Lblb__ §en karburator, nepravilni zazori ven- ~ite u nekoj zatvorenol garafl, onda vodl-

kade. tila, prljave sveclce, prljavo ulje, ne- te raeuna da je dobro provetrena. pode~ene koenlce itd., smanjuju per-

75

6. Reze_ry_oi tocak i dizalica 1~~_rl:lsblad~~ te~nosti

Proverite pritisak u rezervl10j gumi. Proverite da II rmate rasbladne tecno-

Proverite da Ii yam je dizalica i kliu~ sti u sistemu za bladenje.

na svom mestu. Vidi uputstva~avlju 6.~~

7. SigurOQSfli pojasevi 14,Hladnjak i cr~ _-

Proverite diilllfopta- pojasa dobro i Vodite racuna da je prednja strana

sigurno zakliucava. Proverite da poja- hladnjaka cista, da na njoj nema pr-

sevi nisu pocepani iii iskrzani. Ijav~tine, zalepljenog liMa, krpe itd.

8. Sirena Proverite sva creva da nisu naprsla,

Oa Ii radi? nepravilno savijena, prelornljena, la-

9. J~enti i kornande bava itd. Ii •

~aro~itu painju posvetite signalnim i 15._~~U__ll}yLatOf-i--kablQ"'_L_/-·

kontrolnim lampicama, osvetlenju -: Sve ceu]e akumutatora rnoraju biti

-instruilielit table i sisternu Z8- --.._pravilno napunjenf.Ld~ti!.isano!:!!_vQ:"

odmrzavanje/odmagljivanje dom. Pogledajte da ~Ieme)

10.Brisa~i i peractstekta akumulatora nisu korodirani, labavi.

Proverite da Ii yam brlsacl i peracl ra- Proverite da nije kuci~te akumulatora

de ispravno i dobro. naprslo. Proverite da Ii su kablovi u

Proverite da Ii brtsact ne preskacu pri dobrom stanju i kakvi su spojevi ka-

radu. blova.

11.l~o~nice 16.lnstalacija

5. Svetl~ Proverite da Ii pedal a kocnlce ima do- Proverite da iice elektrlcne instalaci-

Pro_verite da Ii yam rade prednji f<MQ: __ n ,_ voljno zazora je nisu ostecene, labave.

vi._zadnja svetla, stop svetla, migavci 12_.Rezervni OSigUf-aGi---// 17. Nivo koclonoq ulja i nivo ulja za kva-

i ostala neophodna svetia za normal- '-~ Proverite ~rezervne oSigy:- ~ilo

nu voinju. Proverite .abtend". -ra¢e Morate irnati osigura~e za sve Proverite da Ii imate pravilan nivo

ja~ine struje koje su naznatene na ulja za kocnlce i kvacllo. Za uputstva

~lUifIji gde se nalaze svi oslquract. pogledajte u Poglav~

___ ~··-~._._w· ... "'.".,~

Izduvnl guovl su lzuzetno otrovnl! PRE PALENJA MOTORA

Vcazllo sa spoljne strane

1. ~. t lti k

Proverrte rnstrumen om prr isa u gu-

~uelno proverite era gume"nlsu ostecene, lsecene, iskrzane itd.

Proverite da nisu prevlse lstrosene.

2. Navrtke na to~kovima

Proverite da Ii moida nedostaje neka .. rlavrtka iii da ~~ahaya.

3. 'Curen)elleke te~nostl_(fluida)

Posto je vozilo stajalo izvesno vreme na nekom mestu, proverite ispod vozlla da nema tragova nekog curenja vade, ulj~, goriva; Kapljanje vode iz klima uredaja posle njegove upotrebe je normal no.

4. _Brisa¢i.stakla,

Proverite-da brisac":i nisu o~teceni, naprsli itd.

Vozilo sa unutrasnle strane

U prostoru gde se nalazi motor

18. Pogonski kai~evi motora

Proverite sve kalseve da nisu o~teceni, iskrzani, naprsli, zamascent, istrosenl itd. Palcem proverite zateqnutost kalsa na sredini izmedu dve remenice. Ugibanje kalsa mora biti u granici date specifikacije. Vidi Po· glavlje 6.

19. Cevi za gorivo

Proverrte d~a nekog curenja qoriva. Proverite spojeve ovih cevi/creva.

Poal. pal.nj. motor.

20. IZduvlti sistem

~a nekih rupa, naprsllna iii labavih spojeva i oslonaca. Poslu~ajte kako radi izduvni sistem - da nema nekih zvukova da pusta na nekom mestu. Ako ustanovite da cevi izduva negde pu~taju odmah opravite. Vidi Poglavlje 1.

21. Nivo ulja u automatskom menja¢u Nivo ulJa u automatskom menlacu se proverava samo kada motor radi na praznom hodu (na ler gasu) i kada je ru¢ica menja¢a u polozaiu "p". Vidi Poglavlje 6.

Pro ... dolt vozlte 24. ~~menti

- I e ra¢una da yam brzinomer i

. svi ostali mera¢i rade ispravno.

25. Kol:nice

Na nekom sigurnom delu puta proverite da Ii yam vozuo vuce u stranu prilikom ko¢enja.

26. Ne~to neobi¢no?

Oslu~kurme da ne ¢ujete neki ¢udan zvuk. Oa nema nekih labavih delova iii da nesto ne curi?

Ako je sve u redu, opustite se i uiivajte u voinj;

Da II Je vdem vozllu potrebna opravka?

Uvek budite oprezni i posmatrajte da Ii je doslo do promene performanse motora, zvuka rada motora iii

nekih druih vizuelnih promena koje upozoravaju da je potrebna usiuga servisa.

1. Motor ne radi pravilno, podrhtava "~tuca" itd.

2. Primetan gubitak snage

3. Curenje ispod vozila (kod klima uredaja je normal no da voda malo kaplje posle rada uredaja)

4. Promena zvuka u izduvnom sistemu tj. u izduvnim cevima. To moze dovesti do uvecanoq propustania ugljenmonoksida. Vozite sa otvorenim prozorima. Odmah se obratite servisnoj radionici.

5. tstrosene gume. Preveliko ~kripanje gume u krivinama. Nejednako trosenje gume.

6. Vozilo vuce u jednu stranu kada se vozi po ravnom i pravom putu.

7. Cudni zvuci na sistemu vesania.

8. Siabo ko¢enje. Mekana pedala kocnice iii kva¢ila. Pedala skoro dodiruje pod. Vozilo vuce u stranu kada se ko¢i.

9. Temperatura motora je stalno visa

nego sto je to normal no.

Ako primetite neke od gore navedenih nepravilnosti, odmah odvezite autornobil u Toyotinu servisnu radionicu radi pregleda i eventualne opravke.

77

Sat (za klaslean model sa prtlJainl· kom, za zaseeeni I zakoienl model I D karava" voztlo)

SEOAN-:U-FTBACK. HATCHBACK ANOWAGON~--I

I

I

I

I

_~_. _~J

Ovo je digitalni sat sa dugmetom za name§tanje i podesavanie.

Ovaj digitalni sat pokazuje vreme kada 58 kontakt klju~ nalazi u polozaju "ON" iii "ACC·. Kada se uklju~e svetla, onda 58 smanji osvetlenje sata. Da bi podesili sate, pritisnite dugme H. Da bi podesili minute pritisnite dugme M.

Ako nocete da podesite vreme na ceo sat, onda pritisnite dugme "SET·. Napri· mer: ako je vreme izmedu 1 :01 - 1 :29, onda ce se pritiskom na SET sat pomeritina 1 :00. Ako je vreme izmedu 1:30 - 1 :59 onda ce se sat pomeriti na 2:00.

Model kupe

Ako se sa sata izvuee elektrlcno napajanje, sat se sam automat ski narnesta na 1:00 (jedan sat).

Salt (ovo Je model sata sa rotacionim dugmetom za nameitanje i podeia· va.".

1---- - ----~---~ ----I

I

/ RESETTING KNOB

L _

Ovaj digitalni sat pokazuje vreme kada je kontakt klju~ u poloza]u "ON" i "ACC·. Kada se uklju~e svetla, onda se smanji osvetlenje sata. Da bi podesili sate, pritisnite i okreclte u levo dugme za oodesavanle ."

Da bi podesili minute, pritisnite i okreclte u desno dugme za pode§avanje.

Ako hocets da podesite vreme na ceo sat onda dugme za podesavanle lzvuclte ~vo dugme za namestanle/podesavanje. Naprimer: ako je vreme izmedu 1:01 - 1:29, onda ce se sat pomeriti na 1 :00. Ako je sat izmedu 1:30 - 1 :59 onda

Nekl osnovnl savetl za voznju u ztmsklm uslovlma

Provent. da nlmale antlfriz u hladnjaku. POstoJe dYe vrste anllfnza u upotrebi: !tllen-glikol i alkohol. U ~~oj novoj TO· YOU nlllazl se fabnCkl antifriz na bazi 8'1I80#0Ia. Ta' isti antifriz u treblj~ .. va i :r votlO zastupnik. Pored toga ° spreeava pucarue 0 a otora pri ternperaturama ispod nule, ovaj antifriz spreeava pojavu korozije i podmazuje pumpuzavodu.~~if~nabazial~~~ola. Jmrisll se samo.zlmr. Kada upotre javate ova~ondapred zimu isperite sistem hladenja i sipajte ovaj antifriz, a pred leto ispustite ovaj antifriz, isperite sistem i sipajte clstu vodu.

Provent. stan'e akumulatora I kablo"a Niske temperatu~ smanjuju kapacitet ~!og akumulatora. Zbog toga akumu· I~t~r_mora bit I u Izvrsnom stanjt. da bi 78

pravilno opslu~ivao tokom zime. U po- n<?9 zastupnika i u veeini prodavnica au· gTavljuo je receno kalsQ tete proverlti . to delova. Pndrtavalte se uputstva proi-

akumulator U Toyotinom servisu mo~e- zvodaea kako da rnesate sa .vodom. Ne-

fe proveriti kollko je Dapunjen vas aku- mojte nikada koristiti antifriz motora iii

rllL!lator._ neke druge zamene, jer to rnoze ostetitl

~t. d. Ii viskozltet ulja za m01Qr_. boju na vozilu.

Odgovara z. zlmske us love Nemojte koristiti ru~nu ko~nicu ako J>9~

--pogredajte u Poglav~ preporuke vi- stoje uslovi da se ona smrzoe skoziteta. Ako u motoru ostavite tesko - Kada parkirate vozilo, stavite meruac u

letnje ulje to rnoze zimi izazvati teskoce prvu brzinu iii u "rikverc" iii kod automat-

oko palenja motora .. ~ko niste ba~ sigur- skog menlaea u poloza] "P". Privremeno

nLkoje ulje da kori®e, najbolje bl bilo povucite rucnu kocnlcu, onda blokirajte

da se posavetujete sa Toyotinim zastup- toekove kamenom iii nekim dr\lenim blo-

nikom. kovima. Tek kada ste sasvim sigurni da

Provente svaelce I slstem palenja je vozilo dobro i sigurno blokirano otpu-

Provente da sve~ice "isu istrQ~ene, pr- stite rucnu kocnlcu.

Ijave iii sa nepravilnim zazororn. Pogle- Vodite racuna da yam se ne skuplja led i

dajte u Poglavlje 6. Vizuelno proverite snag ispod blatobrana. Skupljanje sne-

ostali deo elektrlcnoq sistema palenja, ga i leda ispod blatobrana rnoze otezatl

da nema nekih labavih spojeva, ostece- upravljanje vozilom. Pri vrlo toslm zlrn-

nja itd. skim uslovima povremeno proverite koli-

Vodlt. ratuna da vam se brave I vrata ne ~ine leda i snega koji se sakupe ispod

.Imfzauj.u_ ... _._. blatobrana.·

U cilindre brava usprlcajte sprej za odie- Lavisno gde vozite, mi yam preporucuje-

divanje iii glicerin. Na taj nactn cete rna da sa sobom nosite zimsku opremu

spr~iti zamrzavanje brava. Da bi otvorili za sluea] nezgode.

smrznutu bravu, probajte da zagrejete Ta zimska oprema bi bila: lanci za sneg,

klju~. specijalni brlsac za struganje leda sa

Koristlte uvek tatnost za pranje slakla stakla, manja vreca peska iii soli, malu

sa rastvorom antlfrlza lopatu, uskoene kablove za palenje rno-

Ovu t~nost za pran~stakla sa rastvo- tora itd.

rom anflfriza mo~ete dobiti kod Toyoti-

Ako motor nKe d. u.,.U - )ecInoat.me kontrol.

30010·02

Also sa motor De okreCe, !J.L_se slabo ok~ prillkgm paleDja onda ...

1. Akova~ vozilo ima automat ski menjaC!',onda proverite da Ii je ruclca menjaea u "p. iii u "W.

2 .. ,P!oe.,.rlte da Ii su kleme akumll@tora

t1!!_e I dobro st~nute. - ..

3. ~~~~il,§nje .~sv~~lenjeAko..se., _!)nO ugasl 1!!_~I!I.@.m!_ prill kom_.!'~er9!.l!~ . nTi"~toznael . akumulator i~

men.

Vi· katalHltkog konvertora

Ako motor neCe da upali, probajte da ga upallte sa uskoenlrn kablovima. Ako vo-

Poglavlje 3

zilo ima ruenl menja~ onda probajte da ga upalite na guranje.

VozIla sa kataUtltklm konvertorom Probajte da upalite motor uz pornoc uskocnih kablova, ali Demojte paliti motor na guranie .. K~taliti~k~ konvertor se m&e pregrejatl I postatl vrlo opasan zbog poiara.

Ako se prilikom verglanja motor normalno okrete, ali ipak neee da upali onda ...

1. Prayerite da Ii ima benzina u rezervoaru.

2. Proverlte da Ii su svi spojevi nJ!.bobini,razvodniku I sve<:lcama prflYilno stegriiJU I postavljeDl.

U slucaju iznenadne potrebe

~sveCice

bobina

3. Ako je motor topao iii ako osecate miris goriva, onda je najverovatnije da je motor "presisao".

Samo za vozlla bez katalltl6kog konventora

Ako motor i pored svega neCe da upali, skinite i osuslte sveCice. Verglajte motor jedno 20 sekundi i onda ponovo stavlte sveCice.

-t. Ako motor i posle toga neee da upa!i, onda je potrebno neko pode§avanje III opravka. Odmah zovite Toyotinu servisnu radionicu iii neku drugu kvalifikovanu radionicu za opravku automobila.

79

ce se satpomeriti na 2:00. Ako se iz sata izvu~e elettri~no napajanje, sat se sam automatski narnesta na 1:00 (jedan sat).

Osyetlenje instrument table (za klaSlean mOdel sa prtljafnlkom, za model sa zakoAenlm/zasetenlm zadnJlm krajem I za karayan)

L ~ ~ ~ _

Da bi podesili intezitet osvetlenja instrument table, okrectte dugme u jednom od smerova, kao sto je prikazano na slici.

Instrument panel light control (Coupe)

Na donjoj slici prikazano je dugme za podesavanie [aclne osvetlenja instrument table za kupe model. Jaclna osvetlenja instrument table pocesava se okretanjem prikazanog dug meta.

Prekldat za odmagljlvanje zadnjeg stakla

SEDAN. LlFTBACK. HATCHBACK AND

(za klaslcan model sa prtljaZnikom, zase<'!eni/zako~eni model i karavan) ,Q.a bi "palili elektrj~ni odmagljjva¢ zad- _ meg stakla, jedA9sta'lAo-pr.itisojte prekida~, kaD $to je prikazano oa slici.

lanke ~ice koje su ulivene u zadnjestaklo ~e se zagrejati i odmagliti staklo, -~aj oreja~ zae~~~ treba upotreMavati sarno tad; moior radio Kaaa-se zadn'e sa" . i lSklju~tnr

greja~. Neprekidno uklju~en greja zad-

~t~m~~ta:~:o~~e~tlu~;~!:~!II~~~~r·

ske v&nje kada se eesto stane-krene.

40

l_

I

I

I

I

I

L __

Prekida~ grejaca zadnjeg stakla za model kupe

Kada ~istite zadnje staklo sa unutrasrue strane vodite racuna da ne ostetlte fine zice grejaca.

~ uklju~eno
h
U isklju~eno .~.

Prekldat zadnjeg svetla za maglu

1---------------· -

I

I

"'. 1 ~14S0fOl

~{l . bi ukljucl!i zadnje svetlo za maglu Jedno~-p-[iti-~njte prekidac. 9YL sve!1~Lu sepale kada su uklju~eoi prednji farovi.--· --

upllq8t I pepaljara

De bi uklju~ili upalja~ jedn~::J~ ~~ -Drltisnite i(Jl_Qa. se upalja~ u;n~j; on

~m automatski isko~i iz sYog kuci!ltCl-;-Kada meAPr ne radi, onda klju~ mora biti oa .ACC", da bi upalja~ radio. Nemojte nlkad ddati upaljaQ.Qritisnut.. P-osle upo-

~eQUrnite je nazad na svoje mesto. Ako to ne uradite moze nehotice zbog opu§aka doct do pojave vatre.

Da bl izvadili pepeljaru, pritisnite na dole na protaktor i onda je jednostavno izvuclte_ Uy_ek __!Q!.istite originalnLToyota upalja~ iii neku adekvatnu zamenu.

... "-._.· H ·-"_-·- ---

Preklda~ greja~a sadista

vlsa temperatura

~_ ni~a temperatura

~

- ~,:;,--/

~.

Da bi uklju~ili greja~ sedlsta vozaca, jednostavno pritisnite prekldac na "HI" Oako zagrevanje sedlsta) iii na "LO" (slabo zagrevanje sedlsta). Kada prekldac gurnte na suprotnu stranu on se isklju~uje. Ovaj greja~ sedlsta koristite samo dok motor radi.

Komanda greja~a - ru~ica greja~a Postoje 4 komande i njihovo rukovanje je jednostavno:

a. KOMANDA ZA UBACIVANJE VAZDUHA se koristi da se izabere iii ubacivanje sve~eg vazduha spolia iii vazduha koji reclrkullse kroz kabinu.

b. KOMANDA PROTOKA V AZDUHA se koristi da bi se izabrao ventilacioni otvor (da vazduh struji prema podu,

prema staklu iii prema instrument tabli). Ovom komandom se ustvari usmerava protok vazduha

c. KOMANDA ZA REGULACIJU TEMPERATURE se koristi da bi se regulisala temperatura vazduha.

d. KOMANDA ZA ODREOIVANJE BAZINE RADA VENTILATORA. Ovom komandom se ventilator uklju~lJje/isklju~uje i biraju se ~etiri rnoquce brzine obrtanja ventilatora.

GREJANJE

a. Za normal no grejanje unutar vozila, postavite komandu za ubacivanje vazduha na "spolja~nji vazduh" (OUTSIDE AIR). Za brze grejanje ovu ruelcu postavite u srednji poloza]. Da bi se dobilo brzo grejanje najbolje da ruclcu postavite u poloza] za recirkulaciju vazduha (RECIRCULATED AIR). ImaL te na umu da ~togod yam je br1e grej8il}e;::Qre ee se odmaghtl stakla na vo-

zilu. . ....

b. Ru~icu protoka vazduha stavite u polo~aj "grejanje" (HEATING). U ovom oolozalu ruclce najvecl dec vazduha struji prema podu,_Kada je temperatur_a spoljneg vazduha niska a stakla se lako za~!lu..ll!,_ najbOlje je ru~icu stavnr-u pala'aL ba_QQrnaglllvanle I greja!!l_e (DEFROSTING AND HEATTNG).--

41

spoljni vazduh

ventilaCi~ grejanje u dva nivoa

, , . ,

, I - - - - grejanje

1 odmrzavanje i grejanje

1- odmrzavanje rr===i====;i;r==--=- c:::~::::;~=-=:Jic=t= __ I rucica orotoka

Ii ~,i ... ) r.i :« J vazduha

t- ··-j!.'__LO_'__'_~~SBOOIDI" •• ~l_!j - regulacija temperature

1 ---

recirkulacija vazduna - - - - -

rucica za ubacivanje vazdu+ a

I

I rucica za regulaciju

br:""e vsntilatora

I

nema grejanja puna grejanje (najja(:e)

c. Reguli~ite temperaturu na najudobniji nivo. Ru~ica u krajnjem des nom pololaju (FULL HETAING) daje najja~e grejanje.

d. Ukliu~ite ventilator

Grejanje u dva nivoa

Ovde se grejanje tako podesava da posto]t temperaturna razlika vazduha koji struji prema staklu i vazduna koji struji prema podu.

a. Ru~icu za ubacivanje vazduna stavite na poloza] za spoljni vazdun (OUTSIDE AIR).

liJ47flE02

b. Ru~icu za regulaciju protoka vazduha stavite u poloza] za grejanje u dva nivoa (BI-LEVEL HEATING). U ovorn pololaju ructce, strujanje vazduha se deli na dva dela, jedan prema podu drugi na gore prema staklu. Uvek je vazduh koji struji prema podu nesto topliji. Razlika temperature zavisi od podesavanja temperature vazduha izmedu ova dva strujanja.

C. Podesite temperaturu prema lelji d. Uklju~ite ventilator

Ventllaclja

a. Ru~icu za ubacivanje vazduha stavite u pololaj za spoljni vazduh (OUTSIDE AIR). Tada se vazduh ubacuje s polja.

L~ _

b. Ru~icu za protok vazduha stavite u poloza] za ventilaciju (VENTILATING).,:

Ovim se svo strujanje vazduha usme- ' rava ka staklu odnosno kroz ventilaci_ one otvore na instrument tabli.

c. Podesite po lelji najudobniju temperaturu vazduha.

d. Uklju~ite ventilator.

Odmrzavanje I odmagljlvanje

a. Ru{;icu za ubacivanje vazouna postavite u poloza] za spoljni vazdun (OUT-

SIDE AIR) ,-" -

b. Ru{;icu za regulaciju protoh vazcuna stavite u poloza] za odmrzavanje (DEFROSTING). Na ovaj nacln veci deo vazduha je usmeren ka prednjem staklu i ka bocnlrn prozorima, ukoliko vozllo ima otvore, boone ventilacione otvore, za odmrzavanje bocnlh stakala.

Za brzo odmrzavanje/odmagljivaljnje prednjeg stakla, najbolje da zatvorite ooene otvore koji usmeravaju vazduh prema bocnlm staklima.

C. Ruticu za regulaciju temperature postavite u srednji potoza]. Za najja~e grejanje ruclcu stavite u poloza] za najjate grejanje. Tada cete dobiti najbolje i najbr1e odmagljivanje odnosno odmrzavanje. Ventilator pustite na

najveCu brzinu. Cirn se staklo ocisti tj. odmrzne/odmagli, smanjite i temepraturu i brzinu ventilatora.

Nak. osnovne pojedinosti u vezi rad. greJanja

a. Proverite da usisne resetke koje se nalaze sa spoljne strane ispred vetrobranskoq stakla nisu zacepllene Ii!tem iii nekim drugim predmetima.

b. Kada vozite po prasnlavlrn putevima zatvorite sve prozore i rucicu za ubacivanje vazduha stavite u poloza] za spoljni vazduh. Ukljucite ventilator.

c. Kada vozite iza nekog vozila na pra!njavom putu iii ako vozite po vetrovitom v(emenu kada se di~e velika praAina, ~porucujemo yam da povrernsno ruetcu stavite na recirkulaciju v8Zduha. Na taj nacln se zatvaraju Spoljni prolazi i spreeava se da prasl na s polja ude unutar automobila.

Komande za klima uredaj - ruelce i

prekloac za ukljuctvanie/lskljuclvanie klima uredaja

----::_-_:===rr U:===-~l

- -~"--~-~---~-~-~

~~ -

~ ~J

I

Off LO •• HI ~00tI1I •• _ I

I ,

potpuno hladenje .c=l iskljuceno

..c=:::L uklju~eno

Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje klima uredaja

Ako vas automobil ima klima uredaj, onda je ovaj prekidac jedina vizuelna komanda koja je pridodata vasern grejacu. Samo po tom prekldacu se vas grejac razlikuje od oblcnoq grejaca koji nema klima uredaj.

Ako hocete da ukljucite klima uredaj, jednostavno pritisnite ovaj prekidac. Ako hocete da ga ukljucite pritisnite ga jo~ jednom. Indikatorska lampica pokazuje da je ukliucen klima uredaj. Ako yam ova indikatorska lampica trepce kada ukljucite kolima ureda], obratite se

sto je pre moquce vasern ovlascenorn Toyoty servisu. Mozete biti da je u pitanju proklizavanje pogonskog kalsa iii je neki problem u samom kompresoru. Ako dode do ovoga, klima uredaj se automatski iskliucu]e da ne bi doslo do ostecenja pogonskog kaisa,

Hladanje

a. Ukljucite klima uredaj pritiskom na prekldac

b. Rucicu za ubacivanje vazduha postavite u poloza] za spoljni vazduh za NORMALNO hladenje, a u peloza] za recirkulaciju vazduha ako zellte brzo hladenje.

c. Rucicu za regulaciju protoka vazduna (strujanje vazduha) stavite u poloza] za ventilaciju.

d. Podesite temperaturu prema najudobnijim uslovima. Ako ruclcu za regulaciju temperature stavite u polo~aj za najjace hladenje doblcets najjace hladenje.

e. Ukljucite ventilator. Najbolje je sred-

nja iii nalveca brzina.

Grejanje koj. otklanja vlainost

a. Ukljucite klima uredaj. .

b. Rucicu za ubacivanje vazduna stavne u poloza] za spoljni vazduh.

43

c. Ru~icu za protok vazduha (strujanje vazduha) stavite u poloza] za qrejanje.

d. Uklju~ite ventilator. Najbolje je da bude na srednjoj iii najjaco] brzini.

e. Podesite po ielji temperaturu.

Ventllaclja (bez hladenja), grejanje, odmagqlvanje III odmrzavanje

a. Uklju~ite klima uredaj.

b. Upotrebite sve komande na isti nacln kao ~to,je to opisano pod KOMANDE GREJACA - RUCICE GREJACA

Nek. osnovne pojedlnosti u vezi klima uredaja

a. Kada ste parkirali automobil na [akom suncu, prvih pet minuta vozite sa otvorenim prozorima. Posto je iza~Ia suvlsna toplota sada zatvorite prozore da bi sprecll! ulazak toplog vazduha spolja.

b. Oa bi postigli sto bolll efekat hladenja unutar vozila, svi prozori mcraju biti zatvoreni.

c. Za normal no hladenje ruclcu za ubacivanje vazduha stavite u poloza] za spoljni vazduh. Za maksimalno hladenje ovu ruclcu uvek stavite u poloza] za recirkulaciju vazduha. Medutim,

posto ovo ne dozvoljava da svez va· zduh ulazi u automobil, mi yam preporucujerno da s vremena na vreme ruclcu vratite u poloza] za spoljni vazduh kako bi obnovili vazduh unutar vozila.

d. Pri uslovima iako vel ike vlainosti, ru~icu za protok (strujanje) vazduha, nemojte stavljati u poloza] za odrzavanje dok vrslte hladenje unutradnjosti vozila. Razlika u temperaturi izmedu spoljneg vazduha i samog stakla rnoze dovesti do zamagljivanja stakla sa spoljne strane. To ce yam ometati voinju, jer se smanjila vidljivost.

e. Na duqacklrn planinskim usponima, rad klima uredaja rnoze prouzrokovati pregrevanje motora. Zato uvek pailjivo posmatrajte termometar na instrument tabli. Ako instrument pokazuje pregrevanje odmah iskljuclte klima uredaj.

f. Pogledajte i osnovne pojedinosti koje su vezane za komande grejaea.

;

,

Komande za poja~anu ventllaclju _ ~Ice za poja~anu ventllaclju

ventilacija soollnl vazdun I

recirkulacija odmagljivanje

vazduha

rLjg=~! ~---l---~ I

I

l[QFLO' . HI% 0"11 •• -_- I!

ventilator ! ruclca strujania vazduha

ruclca ubacivanja vazddha

lQSOOE02

Rukovanje sa ove tri ruclcs je vrlo jedno-

stavno \

a. Rueica za strujanje vazduha se korlsti da se izabere smer strujanja (prema staklu iii prema instrument tabli).

b. Rueica za ubacivanje vazduha se koristi da se izabare iii sveii vazduh spolja iii reclrkulaciia vazduha.

c. Bucica za ventilator se koristi za ukljueivanje/isklju~ivanje ventilatora i za biranje brzina.

Ventllaelja

a. Rueicu za ubacivanje vazduha stavite u poloza] za spoljni vazduh.

b. Ru~icu za protok (strujanje) vazduha stavite u poloza] za ventilaciju.

C. Ukljueite ventilator.

Odmagljlv.nje

a. Ru~icu za ubacivanje vazduna stavite u poloza] za spoljni vazduh.

b. Ru~icu za protok (strujanje) vazduha stavite u poloza] za odmagljivanje (DEFOGGING).

c. Uklju~ite ventilator.

Net. osnovne pojedlnostl u vezl rada sistema Yentllaelje

a. Vodite racuna da su yam ventilacione re!etke sa spoljne strane ispred stakla ~iste tj. da nisu zaeepllene li~(;em iii nekim drugim predmetima.

b. Kada vozite po prasniavtrn putevima, zatvorite sve prozore i ruclcu za ubacivanJ. vazduha stavite u poloza] za spoljni vazduh. Ukljutite ventilator.

c. Ako voiite iza nekog vozila na pra§njavom putu iii ako vozite po ventrovitom vremenu kada se di1e velika praslna, mi .vam preporuculerno da povremeno ruclcu stavljate u potoza] za recirkulaciju vazduha. Na taj nacln cete zatvoriti sve otvore i spreciti da pra§ina ude unutar automobila.

Komenda ze hledanja - ruelee

termostat

I

potouno hladenje

Termostat - Huclca termostata

Ovo je jedina vizuelna komanda koja je pridodata polacanorn sistemu ventilacije, ako vase vozilo ima sistem hladenja. Termostat ima za zadatak da ukliucuie i iskljutuje sistem hladenja i da kontroli~e i reguli~e temperaturu hladenog vazduha.

HladenI·

a. Za normal no hladenje postavite ruclcu za ubacivanje vazduha u poloza] za spoljni vazduh. Za bde hladenje ru~icu postavite u poloza] za recirkulaciju vazduha.

b. Ru~icu za protok (strujanje) vazduha postavite u poloza] za ventilaciju.

c. Ukljutite ventilator. Najbolje bi bilo na srednju iii najja~u brzinu.

d. Nemestite termostat na najudobniju temperaturu.

Vantll.elja (bez hladenja)

a. Iskljutite termostat (stavite ga u poloza] "OFF").

b. Druge ruclce koristite na isti nacln kao kod ruclca za pojacano ventiliranje.

Odmagljlv.nje

a. Namestite termostat na najudobniju temperaturu

b. Druge ruclce koristite na isti nacin kao kod ruclca za pojacano ventiliranje.

Nek. pojedlnostl

Pogledajte NEKE OSNOVNE POJEDINOSTI ZA KOMANDE KLIMA UREOAJA.

45

Zemen. z.dnjih metlic. brisaca (tIp B)

I···

I '

11~-:-

! I ~ ~---- '>

I -- .....

'.--~, II II' ~

~ 6_U2_70_EC~J. 6_02_70_EO~2

CUTOUT

, Ako brlsac ne radi dobro, onda je veravatno metlica lstrosena iii je naprsla. Potrebno Le zarneniti metlicu brtsaca. a.lzvucite tralo vrh gume metlice. Vide-

eete jedan prorez.

b. Izvucite vrh gume iz ovog proreza.

c. Svucite gumu sa drugog kraja rama i skinite gumu.

d. Da bi namestili gumu, ubacite kraj gume u prorez na ramu metlice i navla{:ite gumu sve do kraja, kada ne nme vi~e dalje.

d. Laganim razvtaceniern gume, zakacite vrh gume za kraj metalnog ram a metlice.

Za jasniju predstavu 0 skidanju/narnestanlu gume metlice pogledajte prethodnu seriju slika.

Checkinq manual transaxls oil Prover. nlvoa ulja u menjacu

eouo-os

Skinite ceo gde se usipa ulje, i prstom proverite da Ii ima ulja unutra. Ulje treba da bude do donje ivice rupe. Ako je nivo u redu, stavite ponovo cep i stegnite gao Pogledajte sliku.

Vodite racuna, ulje moze biti vruce posle voznle,

a. Kada proveravate ulje u rneruacu, vodite racuna da vozilo stoll na ravnom terenu.

b. Kada stavite cep, vizuelno proverite da nema nekih znakova curenja na kuci~tu rneniaca.

Ako je nivo ulja nizak onda, za benzinske motore, dolijte vtsenarnensko menja{:ko ulje specifikacije API GL-4 iii GL-5. Za di·

141

,..... u prostor gde stoJI motor (IIIOtor IE) , !\

Poglavlje 6 Odrf8vanje koje mozete saml uradlll

poklopac hladnjaka

113

servo urada! kotnice

razvodniik

rearvoar ulja ---;;-;;;: servo upravljata

akumulator

rearvoar tatnostl za pranJe prednjeg stakla

rezervoar rashladne tatnosti motora

flher za ulJe (motor)

IIpka za merenJe ulJa u automatskom menjal:u

60010E01

Kontrola I zamena uloska filtera za vazeiuh

(moton 2E I 4A-fl

lTj-------- leptir navrtka - - ~- poklopac

~-

1. Da bi proverili u kakvom je stanju uJo~ak filtera, odvrnite krilnu navrtku (Ieptir navrtka) koja se nalazi na vrhu poklopca i oslobodite osigura~e sa strane. Pod ignite poklopac i izvadite ulozak filtera. Ovu leptir navrtku mo~ete odvrnuti i rukom. Povucite oslqurace, Proverite gornju povrslnu uloska, Ako je prljava, zamenite ulozak. Ako je srednje zaprljana, ulo~ak mozete ocistltl vazduhom iz kompresora. Duvajte u ulozak sa donje strane. Ulozak nemojte nikada prati iii ~istiti uljem.

126

F ENGINE

- -~--~~::::UT ~

~"~~~~#;,,b -~ ELE MENT I

CLIPS

00140-09

2. Da bi montirali uloiak i kuclste, potrebno je da poravnate ploclce na ulosku na kuctstu i na poklopcu. Pre postavljanja uloska u kuclste prvo oclstlte mesto gde naseda uloiak. Mo1da ima malo prasine iii prljavst} ne. Nemojte pretegnuti leptir navrtku, jer time rnozete ostetltl sam karburator. Nemojte nikada voziti dok je skinut filter za vazduh. To moie dovesti do prevelikog habanja cilindra motora. Isto tako zbog povratnog palenja rnoze docl do pozara u prostoru gde se nalazi motor.

\ Kontrola I zamena ulolka fIItera I ZII vazduh

(motori 4A·G E I 1 C)

-GE motor bez kataliti~kog konvertor 1C motor

poklopac

-:

ulofak

4AGE ENGIN.E"WITH CATALYTIC CONVERTER

poklopac

60140E03

Da- bi proverili ulozak, oslobodite osigura~e, podignite poklopac i izvadite ulotak.

Proverite donju povrslnu utoska. Ako je prlJava potrebno je zameniti ceo utozak. Ako Je ova povrslna srednje zaprljana, samo je produvajte komprimovanim vazduhom i to sa gornje strane. Nemojte pratl ulofak iii ga ~istiti uljem.

Kad stavljate ulofak nazad na svoje mesto, prvo oclstlte mesto na koje ulotak naseda.

Nemojte nikada voziti dok je skinut filter za vazduh. Mofe docl do ostecenia motora.

Z.mena sYeClca

(4A·GE motor sa katalltltklm konvertorom)

~mo.;

natpis sa napomenom

.~[.i'I""'"

'111'.',""'11'''''11 .... IiII!(li'I1 .. 'i:I" .• I'.

Na vasem autornobllu se nalaze svecice sa platinskim vrhovima na elektrodama. ave sveclce se ne menjaju tako cestc kao oosadasnie klaslcne sveclce. One traju mnogo dute od klasi~nih svectca. Ove sveclce se menjaju svakih 100.000 km. Ove sveclce nemojte ponovo upotrebtjavati time sto cete ih o~istiti iii podeslti zazor. Ove sveclce se lako prepoznaju po plavim prstenovima na kerami~kom delu tela sveclce.

Uvek koristite samo one sveclce koje yam preeoruculemo. Upotreba nekih drugih sveclca mote ostetltl motor i dovestl do gubitka perform ansi rada motora.

Sveelce koje mi preporu~ujemo:

Nlppondenso PQ16R

NGK BCPR5EP11

127

pogre~no

ispravno

50160-08

--------

1. Otkatite kablove sveclca na taj nacln sto cete kabl povucl za gumenu kaplcu a ne za sam kabl, kao sto je na sllci pokazano.

a. Zapi§ite redosled kablova prema sveclcarna, da bi znali posle pravilno da ih namestite. Najbolje je da na kornadu papira obelezite brojeve i zalepite

lepljivom trakom. "

b. Otkaelte konektor kabla na tal nacln sto cete ga povucl ravno na gore. Povucite za gumenu kapicu a ne direktno za kabl, jer rnozete slomiti unutra§nji provodnik koji je napravljen od ugljenika. Sam a kapica rnoze biti vruca, budite oprezni.

Na donjoj slici prikazano je u kom smeru se okrece alatka da se olabavi sveclca,

128

2. Odvrnite i izvadite stare sveclce. Sta· vite nove sveclce i stavite kablove. Vodite racuna da kablove stavite onim redosledom kojim ste ih skinuli. Sveclce mogu biti jako vruce, Budite oprezni. Vodite racuna da neka prljavsttna ne upadne kroz otvor za sveclce u cilindar motora.

a. Novu sveclcu zavrnite rukom kolikogod ide. Ako je potrebno uzmite kljut za sveclce. Ako se sveclca ne rnoze lako uvrnuti u rupu, onda je izvadite i

probajte ponovo. .'

Ovo je vaznc da bi saeuvall navo] na rupi glave cilindra, odnosno glave motora. Na taj nacln pravilno podesavate navoj sveclce sa navojem u rupi glave.

b. Kljutem pritegnite sveclcu, Vodite ratuna da ne pretegnete.

c. Vodite racuna da kablove montirate pravilnim redosledom, kao sto ste ih i skinuli. Kapicu kabla nabite tvrsto na vrh sveclce, jednostavno pritisnite kapicu kabla na sveelcu.

z.men. __ lea .all modell)

6016001

Kada menjate sveeice, oncj~_.~vekkori- motor 4A-F

stile one sveeice koje...se prepon.l~uIulli .. 'lOZila sa kataliti~kim konvertorom

njima eisviyalentoe Pogr.El~no upotre- Z. Nema~ka QJ16AR-U BCRE527Y

bljene sY~ice.mQguo~tetiti motor, rno- Druge zemlje Q16R-U11 BCPR5EY11

gu uticati na performanse motora i stva- vozila bez kataliti~kog konvertora

ratl radio smetnje. Sveeice koje rnJPIe:: __ -mevropske

poruoojemo su: -. -_- -- zemlje QJ16AR-U BCRE527Y

motor 2E motor 4A-GE

-za-avropske vozilo bez kataliti~kog konvertora

zemlje ... . Q20R-U11 • BCPR6EY11

Ev~~·)\ /J

, I

2E ENGINE

povucite sarno za kapicu kabla

pogre~no

6016002

ispravno

1. Otka~ite kablove sveclca na taj na~in ~to cete kabl povuci za gumenu kapieu a ne za sam kabl, kao sto je na sllei prikazano.

a. Zapamtite iii zabeteztte redosled skidanja kablova, kako bi mogli pravilno da ih vratite na svoje mesto. Najbolje je da ih brojevima zabeleztte na nekoj lepljivoj traei.

b. Kada skidate kablove vodite raeuna da ih ne vueete za sam kabl, jer time m&ete slomiti unutrasnll kabl koji je ad ugljenika. Same kapiee kablova mogu biti vruee, vodite raeuna da se ne povredite.

129

ispravno

sllka prikazuje na koju stranu se olabavi sveclca

130

2E ENGINE

-I

,

6016003

2. Odvrnite i skinite stare sveclce. Kada skidate redajte ih onako kako ste ih i skidali. Sveclce mogu biti vruce, te zato budite pafljivi kod skidanja. Ako stanje sveclca nije normal no, bacite ih. Jedini nacln da procenite da Ii su sveclce dobre iii nisu jeste naslage ~adi. Ako sveclce na sebi imaju bilo sta drugo sem braon do svetlo braon (iii sive) naslage, to znacl da je potrebno izvr!iti podesavanle motora iii neke opravke. Sacuvajte ove sveclce i pokafite ih rnehanlcaru u Toyotinom servisu. Vodite racuna da ne upadne neka prliavsttna kroz otvor za sveclce,

4AF AND 4AGE ENGINES

I J,.

.. • 60160-09

3. Prvo na novim sveclcarna podesite potreban zazor elektroda, pa ih tek onda montirajte. Stavite kablove sveeica onim redosledom kojim su i skinuti.

a. Zazor na svcelcl se proverava mernim llstlcem (!pijunom), koji se zavlact izmedu elektroda. Kad uvucete merni listie, ako osetite lagani otpor pri izvla~enju to znael da je zazor dobar. Oa bi dobili pravilan zazor na sveclcl, lagano savijte spoljnu elektrodu. Nemojte nikada udarati iii se odupirati 0 centralnu elektrodu.

GAP SEE SECTION 8.

I

60160041

b. S*lcu prvo rukom zavrnite na svoje mesto. Prltegnite kljueem za sveclce, Voditt#:.raeuna da ne pretegnete. Vodite raeuna da ne unlstlte navoj u rupi za sve6lcu.

c. Vodlte raeuna da kablove postavite onim redosledom kojlm ste ih i skinuII. Kaplcu kabla jednostavno pritisnita na vrh sve6ice.

Proven stanja akumulatora I nlVOl! elektrollta

...... predostrofnostl keda sa radi oko _kumUI.tora

8: Ne~jte alatkama stvarati yarnitenje na a umulatoru ~

b. ~emoJte PUSIU mpali!L~.i!)~upaljat u bllZln1 a!!!rD_lJlatora--

c. uv~k:.p.UDite akl'mlilater 1;1 debro pro. vetrenoLprD.storiji..N~I,!_~atvorerio]. prostorijW<effstffi-.akwnulator za neke druge potrebe.

Elekltofir-saammrovne'-sastojke i vrlo opasnul korozivnu sumpornu kiselinu.

a. Vodite ra~uRa da \larA sumporna ~elloa.ne.. ude u oei ilida.,YiUIl dode u -kontakt sa kozorn iii da yam kapne na

odecu. .'-

b. Nemojte nikada dozyoliti da vam

sui'fiPorna kiselina ude u usta ._

c. 'KadgOC[fadite u blizini akumul!l!.()ra uye_k nosite za§titne naa¢arfL __

d:~2~~11 daca daleko od

Ata uradltl u slutaju nezgode

a. Ako yam kojim stueajem elektrolit prsne u o¢i, ispirajte eei etstom vodom najmanje 15 minuta i onda odmah potruite ,pomoe lekara. Ako je to mogu6e, dok idete prema lekaru, perlte eei vlunim sunderom.

b. Ako yam kofa dode u dodir sa elektrolitom, to mesto treba dobro prati vodom. Ako osecate 001 iii opekotine, odmah zatrazlte pornoc lekara.

c. Aka yam elektrolit padne na odecu, postoji rnoqucnost da on probile.ode- 10 i dode do koze, Odmah skinite taj dec odece i postupite kako je vee obja§njeno .

d. Ako se desi da stucajno progutate sumpornu kiselinu tj. elektrolit onda pijte velike kollclne vode iii mleka. Posle mleka nastavite da uzimate sve!e tu¢eno jaje iii mineralno ulje. Odmah se obratite lekaru.

___ Mere slgumostl prl rukovanJu sa akumlliatorom

a. Nemojte nikada 'raditi na a.!s!!f1lulatgru dok IIlotor radl. Isto tako nemojte .p~nltl akUlllulator-:-dnk:-motor ~adi. Isto tako vodite ratuna da su SVI dodatnYuredah ugaMnl. ... :----- ---

b. PiVoskinite kabl uzemljenja (mase). '. _lsto~.mQntirajte.n.aJuaiy.,-._

131

kleme

drfa~

60170-02

1. Prvo vizuelno proverite opste stanje akumulatora, da nije naprslo kuclste, da II su kleme korodirale iii da nije labay sam dda~ akumulatora.

a. Ako je akumulator korodirao, isperite ga rastvorom vode i bikarbone sode. Vodite raeuna da ovaj rastvor ne ude u akumulator. Kleme akumulatora blago namaiite ma~cu. Na taj nacln cete spr~lti dalju koroziju.

b. Ako su spojevi labavi, pritegnite ih, all vodite raeuna da ihe ne pretegneteo Uvek vodite ra~una da alatom, kojim radite, ne izazovete kratak spoj na akumulatoru.

C. Dr2a~ akumulatora stegnite samo toIIko da ddi akumulator evrsto na svom mestu. Ukoliko suvtse stegnete

132

elektrolit (providna tecnost)

mora biti izmedu gornje i donje linije I

60170 06

ovaj dda~ mozete ostetltl samo kuciAte akumulatora.

2. Proverite nivo elektrolita kao sto je prlkazano na sllcl, Ako je nivo nizak dospite destilisanu vodu;

a. Kada proveravate nivo elektrolita, gledajte u svih 6 cellla, ne samo u jednu iii dve.

b. Da bi dopunili nivo elektrolita, doslpajte SAMO destilisanu vodu. Nemojte nikada prepuniti. Ukoliko prepunite celije, mole docl do prelivanja elektrolita prilikom punjenja ekumulatora. To ce izazvati koroziju oko al-umulatora.

C. Kada dospete destilisanu vodu, proverite da Ii su ventalaeione kapiee pravilno postavljene na svoje mesto.

Mere predostroznosti prilikom punJenja akumulatora

Priliko,m punjenja akurnulatora stvara se gas vodonik.

Zbog toga pre punjenja:

1. Skinite akumulator sa automobila i skinite sve ventilacione kapice ako hocete brzo punjenje (iznad 6A max do 15A). Ako vrslte sporo punjenje akumulatora nije potrebno da skidate ventilaeione kapiee. To je punjenje ispod 5A.

2. Kada vezujete akurnulator.za punja~ sa kablovima, vodite ratt""a da je sam punlac iskljucen. Isto to vazl kada skidate akumulator sa punlaca.

3. Ako punite akumulator na automobilu, vodite racuna da skinete kabl uzemljenja (mase).

Zlimene obltnlh I eutometsklh oslgurete

~na unutrasnla strana (des no kod suvozaca). Obi~ni oslquraci i automat ski osigura~i

osigura~i u prostoru motora

50185E02

Kontrole I zemane oslgurete

,------------------

osigurati na bocno] strani kod voza~a

I I

i I I

~~.J I

50190ElO

1. Okreniie kontakt klju~ u isklju~en poloza] i otvorite kutiju osiquraca, Ako ne radi neko svetlo iii neki etektricni ureda], najverovatnije je izgoreo neki osigura~. Prvo odredite koji je to oslgura~. Na poklopcu kutije oslquraca data je serna i naziv svih strujnih kola koje osiguravaju ovi oslqurac]. U Poglavlju 8 data su imena strujnih kola za s'll8ki pojsdlnacni oslqurac,

2. Vodite raeuna da je uredaj koji ne radi isklju~en. Uz pomoe alatke za izvla~enje izvucite sumnjivi oslqurae ravno napolje. Proverite stanje osiguraea. Kako se izvla~i osiqurac, prikazano je na samoj .slici. Ako je osigura~ pregoreo jednostavno ga zamenite. Novi oslqurac samo gurnite na odgovaraju~e mesto.

~ni lim na strani suvozaea

~-

prostor oko motora

a. Pogledajte pcdljivo u oslqurac, Ako je

• tica puknuta to znact da je osigura~ izgoreo. Ako ne vidite dobro iii ako je

133

&0190·01

dovoljno rnraeno da bi prepoznali da Ii je osigura~ dobar iii ne, izvadite neki osigura~ koji je sigurno ispravan i probajte ga na ovom rnestu,

b. Stavite samo onaj osigura~ ~ija je amperaza predvidena specifikacijom. Ova arnperaza je data na poklopcu kutije oslquraca, Nikada nemojte koristiti osigura~ ~ija je amperaia veca nego sto je to predvideno. Isto tako nemojte umesto oslquraca koristiti neke druge predmete kao oslqurac.

c. Ako novi osigura~ odmah izgori to zna~i da postoji neki problem u elektrlenorn sistemu. Odmah se obratite servisnoj radionici Toyote radi kontrole i opravke.

134

dobar pregoreo

60190·02

Ako nemate pri ruci rezervni osigura~, onda rnozete u slucaju hitne potrebe, da izvadite oslqurace koji su predvideni za sledece elektrlcne uredaje i elektrtcna kola kao sto su:

"CIG" (upallac), "RADIO", "DOME", "AIC" iii "HEATER" (greja~). To su oni elektrlcnl uredaji koji nisu ba§ neophoclni za normalnu vozniu, Vaino je da njihova amperaia odgovara trazenom oslquraeu. Ako ne mozete nacl osigura~ iste amperaie, onda pre uzmite osigura~ ni~e amperaie. Gledajte da bude sto bli~i amperaii tra~enog oslquraca. Ako je amperaia stavljenog oslquraea ni~a od normalne, onda taj oslqurae rnoze ponovo da izgori, ali to ne znacl da je elektrlcni sistem u kvaru. Postarajte se da sto pre nabavite pravilan oslqurac,

Kontrola automatskln OSlguraca (prekldat strujnog kola)

~ni lim pored vozaca

60200ElO

'I.

U slu~aju da ne rade sledeci elektri~ni uredaji: elektri~ni uradaj za otvaranje prozora, uredaj za otklanjanje izmaglice na staklu, elektrlcnl sistem otkllucavanja brave na vratima, onda jednostavno proverite automatske oslqurce. Skracenica C.B.

a. Da bi ponovo uklju~ili automatski oslgura~, prvo isklju~ite kontakt bravu i onda pafljivo u rupicu autooslquraca ubacite tanku ~a~kalicu, iglicu iii tanku ukosnicu. Ove tanke elemente gurnite u osigura~ sve dok ne ~ujete metalni zvuk "klik".

Sada ce da radi elektrlcni uredaj koji je vezan preko ovog automatskog oslgura~a. Ovo se rnoze uraditi i bez skidanja auto osigura~a.·

~ni lim na strani suvozaca

autoosigurati

60200[02

b. Ako se automatski osigurat odmah prekine iii elektritni ureda] ne radi, i pored ukljutivanja osigurata, to znati d"treba iskljutiti prekidat tog uredaja i~ti da se u Toyotinom servisu proveri elektritni sistem.

U Poglavlju 8 dat je naziv strujnih kola za svaki automatski osigurat.

Kontrola slgumosnlh veza

Ako ne rade prednji farovi iii neki drugi elektritni uradaji, a svi osigurati su u redu, onda proverite sigurnosne spojeve. Ako je bilo koji od ovih spojeva istopljen, odmah ga zamenite. Uvek koristite samo originalne Toyotine sigurnosne spojeve. Nikada nemojte stavljati ~icu - tak ni privremeno. To moze izazvati ostecenia pa tak i pozar.

Ako se pojavi neko preopteretenje u strujnom kolu akumuiatora, ovi sigurnosni spojevi su tako napravljeni da se istope pre nego sto dode do ostecenla cele instalacije.

Pre nego sto zamenite sigurnosni spo], prvo proverite uzrok ovog elektritnog preopteretenja i uvek ga otklonite u Toyotinoj servisnoj radionici.

Kontrola kotlonog ulja i ulja za kvatllo

rezervoar kotionog ulja

rezervoar ulja za kvatilo

linije max. punjenja

60220[01

Da bi proverili nivoe ovih radnih fluida (ulja) jednostavno pogledajte u providne rezervoare. Nivo kotionog ulja mora biti u granici od 10 mm ispod maksimalne linije. Nivo ulja kvatila mora biti u granici od 5 mm ispod maksimalne linije. Dobra je navika da nivo ovih.ulja proveravate uvek kada proveravate nivo ulja u motoru. Normalno je da nivo kotionog ulja polako pada kako se trose koclone ploetce, Zato uvek vodite raeuna da rezervoar bude pun.

Ako bilo koji od ovih rezervoara zahteva eesto punjenje to znacl da postoji neki mehanitki problem u odgovarajutem slstemu.

135

Mere predostroinostl za ona

odm •• nj. kola mofete saml uradltl

f. Jma@ na umu da§_l!~abJ.QyLakumu-

'lator1l1slSlenfa palenja uvek pod vi-

Kada sami radite nesto oko automobila, .sokim~ap(f6Ifri"l VOd_itQ ra¢una da ne

onda bi trebalo da budete krajnje opre- napravite kratak spoj na.()llimJs__~bfo-

zni da bi spretili eventualne litne povre- vima. .

de. Ovde cemo yam navesti nekoliko g. Kada zatvarate haube proverite da

osnovnih mera predostroznostl na kole ispod haube u prostoru motora niste

morate obratiti naroeltu paznlu: ostavili neki alat, krpe iii neke druge

a._Kad motor radi, vodite ratuna da su predmete.

yam rUKe, delovi odete I alat dal'_ VOOite raeuna da nepravilno iii nekom-

.. 2w~de'ova mo:ora;~fo pletno izvr~en ~~rvis iii ',eka sitna oprav-

u J~-f, ~F5ki 4fat d.___-ka mogu stvonti dodatne probleme I ne-

Najbolje bi hila da skinete sat, peste- - zgOOe. U ovom poglavlju data su uputs-

nje, kravatu itd. tva samo za relativno lake radne opera-

_~J motor, hladnjak i izduv- cije koje sam vlasnik vozila moze da ura-

ne cevi su vrlo vruci. Vodite racuna da di. Ipak veti deo posla oko odrzavanla

ih ne dodirujete rukama. Isto tako vozila mogu da urade same kvalifikovani

ulje i ostale tecnostl mogu biti vrlo i obu~eni mehantcart.

vruee i opasne.

c. Nemojte pusltl, paliti cigarete iii prlnositi otvoreni plamen u blizini gde se nalazi gorivo iii akumulator. lsparenja goriva (benzina) i akumulatora su vrlo zapaljiva.

d. jiudlte naroclto pa!ljivi kada radite .- oko aKumm~;:1:t=ntemiTse nalazi vrlo otrovna i opasnasumporna klsetina.

e. Nemojte se nikada zavla~iti ispod automobila dok je podignut dizalicom. Uvek koristite neke jake poduplraee (klocne) da bi osigurali podignut automobil.

118

-

E.ektnenl ventilator hladnjaka

KadgOO radite nesto u blizini motora, ventilatora iii hladnjaka, najbolje je da ugasite motor i da je isklju~ena kontakt • brava. Isto to va!i i kad radite nesto oko ventilatora kondezatora klima uradaja. Zapamtite da ventilator potinje sam automatski da radi, kada je okrenut kontakt kljut, ako je motor dovoljno vruc odnosno ako je temperatura rashladne teenosti dovoljno visoka. Isto to va!i i za ventilator kondenzatora klima uredaja, ako je ukljuten klima uradaj.

I

I

-

/

L _

Ako je nivo nizak, uspite ulje SAE J703 iii DOT 3 u koclonl rezervoar iii u rezervoar za kvaello, Vodite racuna kod usipanja ovog ulja. Ono rnoze da yam ozledi ocl iii boju na automobilu.

Nemojte koristiti ulje koje je staro preko godinu dana iii ona ulja koja su dugo stajala otvorena. Kociono ulje absorbuje vlagu iz vazduha, te to izaziva opasan gubitak efekta kocenia. Zbog ove higroskopnosti kocionoq ulja, preporuculjivo je da povremeno ispustite kompletno ulje iz sistema kocenla i ubacite novo sveze ulje. Poklopce ovih rezervoara skldate i namestate rukom.

136

Kontrola ulja automatskog menjaca

1. Nivo ulja proveravajte samo onda ka· da je automatski rneruac topao (normalna radna temperatura). Kada vozi- 10 stoji na ravnoj podlozi, ruclcu meniaca stavite u poloiaj "P" i onda upalite motor. Ook motor radi napraznom hodu, pritisnite pedalu kocnlce i selektrosku rucicu rnenjaca provucite nekoliko puta kroz poloza]e od "P" do "L" i nazad do "P". Ako hocete da yam rnenlac dostigne radnu temperaturu za kontrolu nivoa ulja, dovoljno je da automobil vozite 16 km iii 24 km pri temperaturama ispod nule. Tada ulje u rneruacu dostiie 70-80 stepeni C. Nivo ulja u automatskom menja~u moiete da proverite i kada je me-

njac hladan. Ako vozilo nije vozeno preko 5 sati i ako je temperatura ulja u meniacu oko 20-30 stepeni C, to znaci da je rnenjac hladan. Medutim kontrola ulja pri hladnom rnenjacu [e samoradi vase informacije, ali prava provera kollclne ulja u meruacu mora

biti kada je rnenjac topao, .

NAPOMENA: Ako se automobil vozi duie vremena velikom brzinom, iii u uslovima gradske vozrue pri toplom vremenu iii ako je vozilo vuklo prikolicu, onda se ne rnoze dobiti tacno merenje kolicine ulja u rnenjacu. Proverite nivo ulja kada se ulje malo ohladi. Sacekajte jedno 30 minuta.

b. Izvucite gumu iz ovog otvora.

c. Da bi stavili novu gumu metlice, ubacite kraj gume (onaj kraj gume koji je probusen) u otvor koji sluii za zamenu gumene metlice. Navlaclte gumu dui iljeba po celoj duiini rama metlice.

d. Kada guma ude po celoj duiini u ram metlice, pustite da se cela metlica ra ~iri i tako ispuni svoje mesto.

140

Zamena zadnjih metlica brisaca (tip A)

_I

/

i REPLACEMENT HOLE

L _

Ako met lice zadnjeg brlsaca ne rade vi~e dobra, to znact da su se metlice iii istrestle iii su naprsle. Potrebno ih je zameniti.

a. Menjate gumeni dec metlica. Izvucite gornji kraj gume da bi ispao iz gornjeg ileba rama metlice. lspod gume cete videti jedan mali otvor. To je otvor za zamenu gume.

b. Izvucite gumeni dec metlice iz otvora.

L..___ _

60270-06

c. Da bi ubacili novu gumu metlice, jednostavno ubacite kraj gume u otvor koji sluii za zemenu gume. Navlacite gumu kroz iljeb dui celog rama metlice.

d. Kada cela guma ude u zljeb, rastrtte metlicu da guma nalegne na svoje mesto.

---- - -- -----------------------,

00310-06

zel motore, dolijte DEXRON II ulje za automatske menlace, Ulje treba dolivati sve dok se ne prelije preko otvora gde se i usipa. Stavite ~ep nazad na svoje mesto i dobro ga pritegnite.

Mi yam preporuculemo ulje sledeceg vi· skoziteta (menja~ko ulje):

SAE 75W·go iii BOW·go

a. Prvo napunite posudu za usipanje ulja. Naspite menlaeko ulje koje yam preporueujemo.

b. Kraj ceveice ove posude stavite u otvor menjaea i punite menja~ sve dok ulje ne poene da curi na otvoru.

c. Stavite i pritegnite eep, Vidi sllku gore.

142

Kontrola ulja kod dlferencljala (automatskl menjaf)

Sklnite eep i prstom probajte koliki je ni· yo. Stavite prst u rupu i probajte. Ako nlYO ulja dopire do donje ivice rupe, onda je sve u redu. Vratite eep nazad na svoje mesto i priegnite gao

Vodite racuna ulje rnoze biti vruce posle vo!nje.

a. Vodite raeuna da automobil stoji na ravnom terenu.

b. Kad stavite ceo, vizuelno proverite kuci~te da nema nekih curenja iii da samo kuci~te nije negde osteceno.

",

60320[02

I I

I

Ako je nivo ulja u diferencijalu nizak, dolijte DEXRON II ulje za automatske menjaee. Ulje treba dolivati sve dok ne poene da curi kroz rupu u koju se doliva.

a. Prvo napunite odredenu posudu odgovarajucim uljem.

b. Kraj cevi te posude ubacite u rupu kuci~ta diferencijala i sipajte ulje sve - dok ne pocne da curi kroz otvor.

c. Stavite eep i pritegnite ga dobro.

Vidi gornje slike.

Kontrola slobodnog hoda volana

30 mm 11.2 In) MAX

60370-03

Kada je automobil zaustavljen (stoji u mestu) i kada su tockovl postavljeni ravno prema napred, pomerajte lagano voIan levo-de¥lo. Ako je slobodan hod veci nego Ato je to specificirano, onda odmah potrazlte pornoc Toyotinih strucnia-

ka mehanitara. ..

Ovo pomeranje vol ana levo-desno treba da bude lagano jednim prstom. Vidi sliku.

Kontrola slobodnog hoda peelale kvatlla

60380-01

5-15 mm (02 -06 in)

Sasvim lagano pritisnite pedalu kvacila, sve dok ne osetite otpor samog kvaclla. Izmerite slobodan hod pedale. Ovaj slobodan hod pedale mora da bude u dozvoljenim granicama. Ako je ovaj slobodan hod veci nego sto je to predvideno, onda potrazlte pornoc u Toyotinoj radionici.

Kontrola slobodnog hoda peelale kotnlce

3-6 mm (0.12-0.24 in.)

60390-01

Kada je motor uqasen, prvo smanjite vakuum u servo uredaju pritiskivanjem nekotlko puta na pedalu kocnlce, Posle toga prstima lagano pritisnite pedalu kotnice sve dok ne osetite otpor pedale. Izmerite ovaj slobodan hod. Ako je ovaj slobodan hod pedale kocnlce yeti nego sto je to predvideno specifikacijama, odmah se obratite Toyotinoj servisnoj radionici.

143

Kontrola zazora pedale koenice

75 mm 130 In I MIN

60'lDO-01

Dok motor radi u mestu, pritisnite prvo nekoliko puta na pedalu kocnice i onda pritisnite jako pedalu do kraja (neka bude pritisak oko 50 kg). Izmerite rastojanje izmedu poda i gornje ivice pedale. To rastojanje ne sme da bude manje nego sto je predvideno specifikacijom. Vidi sliku. Ako je taj zazor manji, onda se obratite Toyotinom servisu radi pornocl.

144

Kontrola podesenostl ru~ne kotnlce

4A 1;[ fNGINf IlTHfHS

5 8 CLICKS

4 7 CliCKS

60410-05

Da bi proverili podesenost rucne kocnice, brojite "klik" zvukove do~ ruclcu polako vucete navlse sve dok rnoze. Rutna kotnica je dobro podesena ako je broj zvukova "klik" prema datoj slici. Ako izbrojite manje iii vtse ovih "klik" zvukova nego sto je to specificirano na slici, onda se obratite Toyotinom servisu radi pregleda.

Kontrola servo uredaja koenice

Sedite na sediste vozaca i sledite data uputstva:

(Ako vase kocnlce ne rade kao sto je opisano, onda se odmah obratite Toyottnom servisu radi pregleda)

1. Dok je motor uqasen pritisnite pedalu kotnice nekoliko puta. Rastojanje hoda pedale ne bi trebalo da se menja.

2. Kada je pedala kocnice pritisnuta do kraja, upalite motor. Kada motor upaIi pedala kocnlce bi trebalo da se po-

meri malo na dole. ,

3. Pritisnite pedalu kotnice, ugasite motor i drztte tako pedalu jedno 30 sekundi. Pedala ne bi trebalo ni da propadne ni da se podigne.

4. Ponovo upalite motor i pustite ga da radi jedan minut i onda ga ugasite. Posle toga cvrsto pritisnite pedalu kotnice nekoliko puta. Hod pedale bi trebalo da se smanji svaki put kada pritisnete.

Pad.lev"'" regulllClonog dugmete :~tor sa ketelltltklm koIWertonMn D evropske zemlje

regulaciono dugme

60504[01

Ovo regulaclono dugme se nalazi na razvodnlku_,Ono se podeAava za primenu benzlna eXt 95 oktana III viAe. PodeAavanje sa vrAl u samoj fabrici.

Da bI sa ovo dugme ponovo podesilo potrebno je sled~e:

1. Sklnlte sa dugmeta jednu malu kapicu

ORIGINAL SETTING FOR 85 OCTANE NUMBER

VERTICAL BOLD LINE

NOTCH

HORIZONTAL BOLO LINE THREAD END OF SLEEVE

1)0504[02

2. Dugme okrenite tako da ona strana na kojoj piAe SUPER bude okrenuta navlAe u liniji sa zarezom na kutiAtu. Na ovaj naeln ste podesili za benzin oct 95 oktana i viAe. Zna~i ako korlstlte benzin od 95 oktana iii viAe, okrenite ovo dugme kao sto Ie objaAnjeno.

3. Za obl~an benzin, okrenite ovo dugme tako·da strana, na kojoj piAe REGULAR bude okrenuta navlAe u linlji sa zarezom na kutlAtu.

"A" (For 86 octane number or higher

"R" (For 84 octane number or higher

VERTICAL LIGHT LINES

50504[03

4. stavlte kaplcu.

Ako tete preci na upotrebu visokooktanskog benzina od 95 oktana iii viAe, ond~ okrenite ponovo dugme u polotaj SUPER tako da se ova oznaka pojavl u IInljl sa zarezom na. kutiAtu. Ovu regulaciju uvek izvrAite posle punjanla rezervoara goriva jedno dva tri puta. Nemolte nikada zaboraviti da vratlte kapicu na svoje mesto.

119

Kontrol. nlyo. uIJ.u. motoru

( L~F

ADD Oil I I TOO FUll

. .... .. ...

O.K.

60040-01

Pro .. ~.erite nivo ulja u motoru kada je rno-

:j~f . ;S'~:1U:>i:~:--

r~~a __ o::::::=niv.oa ull~,

1. 1:)a .bl.~Ql>iIL.pra~o o~itavanje nivoa u Ij a

Y()(jlte r&fun dl.LY~m vozilo stoll na ravnomterenu, Kada uga$ite motor, sa~e1tajte nekoltkominuta da se ulje s1ij~nl.lZa<!:~_ k_E!i18(!!l0fora.

120

2. Izvucite J!Qku za ulje i obrlslte je ~i-

stom krpo~· .-.

3. Vratite §ipku nazad 19urnite.je do·kra:_

ja, koliko god mote da.ude, Ako je $---, gumete pravilnogo kr~ ocitavanje

¢ebiti pogretno___ -

4. Izvucite ponovo §ipRu i pogledajte u niyo.ulja oa vrhu Aiplca oAto S9 lIivo-~ ulja nalazi izmedu oznake "P i "L-, onda· jetoi:Jredu. ~o... je nM> ulla ._

~Jspod oznake nt:*11lse ~ak i ne vidi na

~e·~tiE~:~ ~lj~~~

·~~~~jlYC

§eulfa, ~nake _. . ote

dao§t~otQr

PrftpOIl ~am stedecl kv8ffiet. i viskozitet ulia:

."._-----_. ._--.

",

Benzlnskl motori:

Za evroDske zemlje ..s.E.-SFjlL~i

kV~-~

DIzeI motori:

UIJe~tii kvalitet ;

'N8sled~im dijagramima dat je viskozi· tet ulja koji mi prcporuculerno

Benzlnski motori

J I I 20W40

2

-50

10W-1O SW-30

10W-40

I I I I I:

10W-SO

I

30

I I I j

20

°C 29 18 7 4 16 27 38

OF - 20 0 20 40 60 80 100

TEMPERATURE RANGE ANTICIPATED BEFORE NEXT Oil CHANGE

&a040-09E

Dizel motori

1SW-40 20W-40 20W-SO >
10W-40 10W-SO
1t'W-3Q
SW-30 I I ! i I.
I I i 30
i 20 ! I i [.
, °C -29 - 18 - 7

or _ 20 0 20

4 40

16 60

38 100

27 80

TEMPERATURE RANGE AtHICIPATEO BHOAE NEXT OIL CHANGE

Na donjoj liniji svakog dijagrama dat je temperaturni opseg za promenu ulja.

121

Promena ulja I flltera

1. Zagrejte motor nekoliko minuta i on- _

'aa . ga uga '.. .. opae za

usipanje ulja.-m sliei je pn an po-

lolaj poklopca.

a. Parkirajte vozilo na ravnoj podlozi.

""Zi.QreJte motornekollkominutatako da kazaJjka termQ__m~ra7'Ude nalma· nje iznad donje erte. op cfulje saiak-

!e i.spu~ta if._i1.otoFa. ~ .. moottoorr ..

b. Odvlnite i skiOJre~ok.Iop.&_~1l sipanje ulja . .N~in-v.azo_uh ulazi u motor-dok onOlzlazi napolje~=atJk u~w~ ri napolje.

2_ Izvadite ~ep za ispu!tanje ulja i pustite da ulje do kraja iseuri iz motora. Na sliei je prikazano gde se nalazi eep za ispu!tanje za 4A-F i 4A-GE motore i za ostale motore. Strelieom je prikazan smeru kome se odvrce ~ep.

122

\Q4A~F AND 4A~ GE ENGINES '\

\ OTHERS . --1 _/

~ /-y

I ' LOOSEN ~ff

L______ LOOSEN ",,, ',,><

a. Ispod otvora za ispustanje ulja postavite odqovarajucu posudu za skupljanje ulja. To je oblcno neko malo plasneno korito.

b. Klju~em odvrnite ~ep do kraja. Vodite raeuna ulje mote biti jako vruce te vas mote ozlediti. Pustite da ulje iseuri do kraja.

3. Skinite stari filter za ulje i stavite novi filter. Novi filter stegnite samo rukom. Stavite ~ep za ispustanie ulja.

a. Uz pornoc speeijalne alatke za filtere, olabavite filter. Postoji nekoliko vrsta ovih "klju~evaU za skidanje filtera. Filter se odvrce u levo. Kad olabavite filter specijalnom alatkom, onda ga motete odvrnuti do kraja i rukom. Kada ga skidate, driite mu otvoreni kraj na gore da ulje ne iseuri po odelu.

LOOSEN

6()050-05

b. Cistom krpom oclstlte set'!~te filtera na samom motoru, tako da novi filter mole pravilno da nasedne. Vodite raeuna da se stari dihtung nije zalepio na sedlstu filtera. Pre nego sto stavite novi filter dobro oetstlte nasednu povrslnu, skinite ostatke dihtunga i obrlstte ~istom krpom.

e. Na gumeni prstenasti dihtung novog filtera stavite malo ulja tj. narnazlte ga blago motorskim uljem.

d. Navrnit6 novi filter rukom i stegnite ga rukom toliko da gumeni dihtung pravilno nasedne na svoje mesto. Posle toga zavrnite filter jo~ 3/4 obrta, da bi dobro naseo.

e. Stavite eep za ispustanle ulja i dihtung. Stegpite ~ep klju~em, ali nemojte pretegnuti, da ne bi unlstlll navoj na karteru motora.

4. Slpajte ulje u motor kroz otvor za uslpanje ulja i stavite poklopac, kao sto je to prlkazano na prethodnoj slici. Upalite,.,otor i kontrotlstlte da Ii curi ulje na fflteru i natepu na karteru motora,

a. Kada sipate ulje rukom stegnite poklopac na vrhu motora. Ova puta proverite nlvo ulja na §ipci za merenje. Nlje potrebno niti se preporuculu bilo kakvi aditivi.

b. Dok motor radi pa!ljlvo proverite da ne curi ulje neg de oko filtera iii donjeg eepa za ispu§tanje ulja. Svako curenje znaei da niste pravilno montirail eep III filter.

c. Ugaslte motor I saeekajte nekoliko min uta. Proverlte ponovo nivo ulja i dosplte ako je potrebno.

Kontrol. nlvo. r. shlMlne tKnostl motora

nost curi, obratite se Toyotinom servisu koji ~e izvr§iti testiranje sistema pod pri-

t.iskom .. o.,.a ... s~. ,ne bi ozledili, nemoJte nll(~,da ~~i~ati.PQl5.lopa~laanjaka oR je motor vru~. Pogledajte Poglavlje 3.

\:\

6C100ElO

Da bl proverili nivo rashladne tecnostl pogledajte kroz providnu posudu. Ako je nlvo izmedu oznaka "FULL" i "LOW" onda je sve u redu. Nivo rashladne tecnostl u rezervoaru varira sa temperaturom motora. Medutim ako je nivo na iii ispod oznake "LOW·, onda uspite rashladnu teenost do oznake "FULL·. Karla sipate rashladnu teen _jediAO Ato tre9a da

~l!la e este ko:>j·~a_;·i.a-r.8lii~Wf:I&-~~.st--_' u srsternu. Uvek_doslpajte onu rashlaClnu t8Cnost kola Je yAt " motoru

'Ako nlvo rashladne'teenostl padne brzo posle doslpanja to znael da negde u slstemu postojl curenje. Vlzuelno proverite hladnjak, sva creva, poklopac hladnnjake, pumpu za vodu I eep za Ispu§tanje rashladne teenostl Iz sistema. Ako vizuelno ne mofete da ustanovlte gde tee-

123

1. Ispustite rashladnu teenost iz motora i ceo sistem isperite vodom. Na prethodnoj slici strelicama su prikazani polofa]] eepova za lspustanle rashladne tetnosti kod dizel i kod benzinskog motora.

a. Prvo parkirajte vozila na ravnom terenu, tako da tecnost mozete da ispunite u odqovarajucu posudu.

b. Skinite poklopac hladnjaka. Da se ne bi povredili nemojte skidati poklopac dok je motor vruc,

c. Olabavlte dva ~pa za ispustanle tee~~sti. Postoji jedan tep na hladnjaku l ledan na motoru. To su ustvari male tep slavinice. Da se ne bi povredili,

124

Zaman. r.shl.dne tKnostl motor.

nemojte ove cepove odvrtati dok je motor jo~ vruc,

2. Zatvorite ove slaviniceltepove I sipajte antifriz i vodu. Stavite poklopao hladnjaka.

a. Proverlte da su obe slavinice evrsto prltegnute.

b. Na kutljl/posudi gde stoji antifriz protltajte uputstvo do koje temperature antlfrlz deluje. Procltajte takode uputstvo prolzvodaea kako pomesatl sa vodom. ll_kupan kapacltet rash ladnog_§lstema dat je u Poglavljll 8 gde

~~datlJ_ehnltlst podacl 0 YOZih, MI _

,yam preporutujemo__rast.ver-od----

~1i_Mill8-od 70%)j yl§e O_n_gaje_zaAtltu do oko - 35°C.

60110-02

·1iI ,

c. ~.antlfrlz u hladnjak a onda , ~.Da napunlfe-omeorun_y~dok--se ladn--------

d Satekajte nekollko mlnuta I opet doslpajte po malo vode u malim kolitinama sve dok nivo vode u hladnjaku ne prestane da opada.

e Upallte motor. Ako je potrebno dopuI nlte joA vode. Rezervoar napunlte do ! pola.

f.! Stavlte poklopac hladnjaka i poklopac rezervoara. Ova puta proverlte da nema neklh znakova curenja tecnostl na slavinicamaltepovima. Ako ste

prosuli malo antifriza iii njegovog rastvora sa vodom, odmah to mesto dobro operlte vodom, jer antifriz deluje Atetno na boju i na delove.

Kontrola pogonsklh kalieva motora

bOllO-OI

Vizuelno proverite stanje kaiseva. Proverite koliko je kai~ zategnut. To se proverava palcem negde na sredini raspona kai~a izmedu dve remenice. Vidi sliku.

a. Kada je motor uqasen, proverite da kai§ nije naprsnuo, suvlse lstrosen, iskrzan iii zauljen. Ako ustanovite da kai§ nije ispravan odmah idite u Toyota servis da ga zamenite.

b. Palcem jako pritisnite po sredini raspona kai§a izmedu dve remenice. Svaki od kai§eva ne sme se ugnuti vi§e nego sto je to specificirano u Poglavlju 8 ovog Priru~nika. Ako je kai§ labav, svratite u Toyota servis da bi ga zategli.

Vodite raeuna dok je motor vrue da ne dodirujete motor iii hladnjak.

Clic*IIe poklopea predYazduinog ........

Skinite ti~ane osigura~e odnosno oslobodite poklopac ti~anih osiauraca. Skinite poklopac koji sakuplja praslnu i dobro ga octstlte.

125

·r, n.* -

At. treb. zn at i 0 .Iuminijumskim totkoylm.

f \ ~

Kada zamenjujete toekove, iz nekog razloga, vodite racuna da novi toekovl budu ekvivalentni zamenjenim kako po optereeenju, precnlku, ~irini i svim ostalim tehnitkim zahtevima.

Tooak druge dimenzije iii drugog tipa lTlO1e negativno uticati na kontrolu i upravljanje vozilom, na vek trajanja totka i I~ajeva, na hladenje kocnlca, na kalibraciju brzinometra, na sposobnost zaustavljanja vozila prilikom nag log kotenja, na podesenost prednjih tarova, na visinu samog vozila, na visinu branika i na rastojanje lanca za sneg od lima karoserije. ~

Zbog svih 'b\ih negativnih uticaja koja n'Iogu dovesti u pitanje sigurnostvozila, vodite raeuna kada menjate tocak. On mora biti iste dimenzije i istog tipa kao zamenjeni.

1. Posle prvih 1600 predenih kilometara, proverite da Ii su navrtke toeka dobro stegnute.

2. Ako ste izmenjivali (rotirali), opravljali iii menjali gume, opet proverite posle 1600 predenih kilometara da Ii su navrtke dobro pritegnute.

3. Kada stavljate lance za sneg vodite raeuna da ne ostetlte aluminijumske naplatke.

4. Uvek koristite samo originalne Toyotine navrtke za aluminijumske totkove.

5. Kada balansirate tockove, koristite samo Toyotine tegove za balansiranje iii njima ekvivalentne. Isto tako koristite samo plastlcne iii gumene tekice prilikom stavljanja tegova.

6. Isto kao i kod drugih tockova, kontroliMe aluminijumske toekove povremeno da vidite da nisu osteeenl. Ako su ostecenl odmah ih zamenite.

161

I

I

L_

Serijski identifikacioni broj se nalazi na identifikac\onoj ploclcl koja se nalazi u prostoru gde je smesten motor. Na slici je prikazano mesto ove ploclce.

Ovo je primarni identifikacioni broj va~eg vozila Toyota.

Ovaj broj se koristi kod registracije vozila.

Poglavlje 7 Identifikacija vozila i sve 0 gumama

Broj motora je utisnut na bloku motora kako je prikazano redosledom slika.

Na slikama je prikazano mesto utisnutog broja za svaki tip motora.

4AF ENGINE

70010EOI

155

2E motor

POWER STEERING PUMP

4A·GE motor

CRANK
CRANK AIR CONDITIONER IDLER AIR CONDITIONER POWER
COMPRESS08 COMPRESSOR STEERING
PUMP
POWER
STEERING
PUMP
CRANK
CRANK AIR CONOlli::lNER
COMPRESSOR IDLER
ALTERNATOR
POWER
STEERING
PUMP
CRANK

80040-), IDLER 80040-56 8004041
165 POWER STEERING

1C motor

POWER STEERING PUMP

A-kontrola llili podesiti ako treba I-Inspakelja, popravitl III zameniti ako treba R-skinuti deo i vratiti III zameniti

ODR1AVANJE VOZILA ZA NORMALNE USLOVE V01NJE

T -pritegnuti prema speeifikaeiji

x l00Qkm

1 06

80 48 48

SERVISNI INTERVALI

Oilltavanje na instrumentu predene kilometrafe ill u meseenlm inlervalima. Sia prvo islekne

meseci

A

34' Pedala kocniee i ruena kocniea .

35 Obloge koentca, dobos], plociee .

36 Kocione ploetce, kocioni diskovi .

------------------------------------------------

24 Prazan broj obrta (Ier) (motori Ie i 4A-GE) .

25 Dimljenje dizel motora .

26 Poklopae rezervoara za gorivo, eevi goriva, spojevi .

27 Ventil pozitivne venlilaeije motora, ereva ventilacije i

pnkliuccl-spojevt .

28 Elektronski sistem varniee na sveclcama (motor 4A-F) .

29 Sistem regulacije polozaia

leptira gasa (motor 4A-F) .

30 Sistem karburatora .

31 Kanistar drvenog uglja :

32 Sistem cevovoda isparavanja

goriva, ereva i priklju~ci .

SAsuA I KARQSERIJA

33' Pedala kva~i'a .

Napomena: pod stavkorn 19 zamenili svakih 40.000 km iii 24 meseca

106

10 6 6

20 12 12

30 18 18

40 24 24

50 30 30

60 36 36

70 42 42

A

A

A

A

",.

4A-F motor

POWER

AIR CONDITIONER COMPRESSOR

CRANK

80040 14

Na ovoj sliei je prikazano ugibanje pogonskih katseva pritiskom palea na oznaten~ mestima

PalenJe:

2E motor 4A-F motor

Za sve zemlje Za Evropu

(vozila bez katalitlckoq konvertora)

Za Evropu (vozila sa katalitlcklm konvertorom) - kada je kontrolno dugme za gorivo

u polozalu "SUPER"

- kada je kontrolno dugme za gorivo u u potozalu "REGULAR"

4A-GE

Podmazlvanje motora Kolltlna ulja u motoru u Itr. 2E motor

Suvo punjenje (fabritki) 3,4

lspustanle ulja pa ponovo punjenje

sa filterom 3,2

bez filtera 2,9

4A-F motori za evropske zemlje

Suvo punjenje (tabrteki) 4,1

lspustarue ulja pa ponovo punjenje

sa filterom 3,2

bez filtera 3,0

4A-GE motori za evropske zemlje

Suvo punjenje (tabrlcko) 4,1

Ispu~tanje ulja pa ponovo punjenje

sa filterom 3,7

bez filtera 3,4

1C motor

Suvo punjenje (fabrlcko) 4,8

tsoustanle pa ponovo punjenje

sa filterom 4,3

bez filtera 3,8

5° pre GMT 10° pre GMT

10° pre GMT 5° pre GMT

10° pre GMT pri 800 o/min.

166

OperaclJI odrilvlnJI vozila

, T -pritegnuti prema specifikaciji

-

A-kontrola i/ili podesiti ako treba
I-inspekcija, popraviti iii zameniti ako treba
R-skinuti deo i vratiti iii zameniti
1 10 20 30 40 50 60 70 80
06 6 12 18 24 30 36 42 48
6 12 18 2-1 30 36 42 48
R R x 1000 km

SERVISNIINTERVALI

~itavanju na instrumentu predene kilometrale iii u meseentrn intervalima. Sta prvo istekne.

meseci

37' Kociono ulje .

38 Cevi i creva ko~ionog cevovoda .

39' Ulje servo upravlja~a .

40 Volan, upravlja~ke spone, kutija upravlja~a .

41 Geometrija prednjih toekova .

42 Za~titne navlake kardanske osovine .

43 KUQ.lasti zglobovi i zastitne navlake .

«. Ulje merqaca (prednje vuce) .

45* Ulje automatskog menjaca .

46* '\t

Ulje diferencijala .

47 Prednje i zadnje ve~anje .

48 Zavrtnji i navrtke na ~asiji i karoseriji .

49 Gume i pritisak u Qumama .

50 Svella, sirena, brtsae], pera~i stakla .

PROBNA VOlNJA .

kontrola svakih 20.000 krn Iii 12 meseci

R

R

R

T

T

T

T

T

·1

107

Modell - Tlpovl karoserije ~laSi~na linija sa POkIO~~~~-~~lja~ - I i~ika

.. vrata

,

I~

1

pogled s prednje str.

pogled sa zadnje str.

l0973f(1l

Informacije za novog vlasnika

-~~-------------~

Zasecena linija sa petim vratima na podizanje

5 vrata

pogled sa prednje str.

pogled sa zadnje str.

:i I 'I l [ -----_---J

,.--------------~~

Poglavlje 1

Zako!ena linija sa zadnjim vratima na podizanje

3 vrata

,

pogled sa prednje str,

pogled sa zadnje str.

l~_2J173fC!3J

K.t.lltl~kl konvertor

CATAL YTIC CONVERTER

Kataliti~ki konvertor je uredaj ugraden u izduvnom sistemu, koji reguli~e kvalitet Izduvnlh 'O.asova odnosno smanjuje zagadlvanje okoline. On Izgleda kao Izduvnl lonac, all glavna uloga mu je smanjenje~tetnih zagadiva~a vazduna u izduvnlm gasovima.

Vellke koli~ine nesagorelog gasa koji ulazl u konvertor, mogu prouzrokovati njegovo pragrevanje i dovesti do pozara, 1)a bl se spretilo ovo kao i druga osteeenja, trebalo bi se prlddavati sledeeih mera opreznosti:

a. Nemojte voziti automobil sa rr.alo goriva u rezervoaru. Nestanak goriva rnoze prouzrokovati nepravilno paljenje u motoru a to stvara preveliko optereeenje samog konvertora.

b. Nemojte dozvolhi da yam motor na brzom praznom hodu (ler gas) radi duie od 10 minuta iii na normal nom praznom hodu (ler gas) duze od 20 minuta,

c. Vodite racuna da yam motor uvek pravilno radi. Nepravilan rad elektrlcnoq sistema, sistema palenja iii sistema goriva motora rnoze prouzrokovati [ako visoke temperature u konvertoru.

d Nemojte startovati (paliti) motor guranjem iii stepovanlem.

e. Nemojte gasiti motor dok je vozilo u pokretu.

f. Nemojte nikada voziti, stajati u mestu sa upaljenim motorom iii parkirati vozilo Iznad n~ega sto se rnoze lako zapaliti, kao sto je suva trava, li~ce, nartija iii krpe.

g. Dok motor radi vodite racuna da Ijudi ne stoje u blizini izduvnih cevi. Isto tako vodite racuna da dok motor radi ne ddlte lako zapaljive materijale u blizinl Izduvnih cevi. Izduvni gas je vrlo topao.

h. Izbegavajte preterane brojeve obrta motora.

$

l, Koristite samo neolovno gorivo (benzin).

j. Ako te~ko palite motor iii on isprekidano radi, odmah odvezite vozllo na kontrolu. Zapamtite da va~ zastupnik najbolje poznaje va~e vozllo i njagov sistem kataliti~kog konvertora,

Da bi obezbedili da konvertor i ceo slstem regulacije izduvnih gasova radi pravilno, potrebno je povremeno vr~iti odredene provere i kontrole na vassm vozilu a prema Tabeli oddavanja vozila Toyota.

Preporuke za gorlvo

Preporutujemo yam da koristite ispravno odnosno pravilno gorivo kako bi uvek oddavali visok nivo performansi motora. Pravilno upotrebljeno gorivo stltl motor od raznih ostecenla.

Upotreba nepravilnog goriva odnosno primena neadekvatnog goriva rnoze prouzrokovati stalno tesko lupanje motora, odnosno detonaciju motora. Ako ovo detonantno sagorevanje postane vrlo ozblljno i jako to rnoze dovesti do te~kog o§teeenja motora. Ako, i pored upotrebe pravllnog goriva, primetite lupanje motora posavetujte se sa vaslm zastupnikom Toyote. Medutim, ponekad cete tuti vrlo blago lupkanje motora koje kratko traje,

naroclto kod ubrzavanja vozila iii prilikom voznle uz brdo. To ne treba da vas brine.

Ostecenle motora zbog upotrebe neadekvatnog goriva ne podleze garanciji.

Benzlnski motor

Vozila bez katalitickoq konvertora:

Upotrebljavajte benzin, olovni i Ii neolovni, sa sledecim oktanskim brojem iii vislm brojem:

Motor 2E

la Evropu 91

la druge zemlje1 85

Motor 4A-F

la Evropu, Novi leland i Singapur 95

la druge zemlje1 85

Motor 4A-GE

la Evropu 95

la druge zemlje 94

Motori oznacenl brojem (1) imaju jedno selektorsko dugme za oktanski broi, Ovim se dugmetom rnoze regulisati pretpalenje prema oktanskom broju goriva koje se momentalno nalazi u rezervoaru goriva. Ako ne rnozete da dobijete gorivo sa oktanskim brojem koji je gore naznacan, rnozete privremeno koristiti benzine

sa ne nitim oktanskim brojem od 75, ali pri tome pravilno podesite selektorsko dugme za regulaciju pretpalenfa.

Isto tako se selektorsko dugme oktanskog broja rnoze podesiti i za benzine sa oktanskim brojem vlslrn od 85 da bi se - postigla bolja ekonornlcnost rada motora i da bi se dobilo vise snage motora. la detaljnija oblasnlenja pogledajte u Poglavlje 6 gde je objasnieno podesavanje selektorskog dug meta oKfanskog broja. Ako imate bilo kakvo pitanje u pogledu ovog podesavanla okta~skog broja preko selektorskog dugmeta, slobodno se obratite vasern zastupniku Toyote. Vozila sa katalitlcklrn konvertorom:

Upotrebljavajte samo neolovne benzine sa sledecirn oktanskim brojem iii vlslrn brojem:

Motor 2E

Motori 4A-F2 i 4A-GE3

91 95

Motor oznacen brojem (2) ima jedno regulaciono dugme goriva kojim se podesava pretpalenje u zavisnosti od oktanskog broja benzina koji se momentalno nalazi u rezervoaru goriva. Medutim ako ne mozete da dobijete benzin sa gore naznacenlm oktanskim brojem, onda mozete privremeno da upotrebljavate ben-

.............. --~~-----.- .. ------~~.

zin sa oktanskim brojem ne nitim od 90, ali prethodno podesenirn pretpalenjem na dugmetu za regulaciju. U Poglavlju 6 pogledajte detaljnija obja!';njenja podesavanla ovog regulacionog dugmeta goriva. Ako i pored svega imate neka nejasna pitanja u pogledu ovog dugmeta za regulaciju, obratite se vasern zastupniku Toyote.

Motor oznacen brojem (3) ima jedan regulacioni prekldac goriva kojim se podesava pretpalenje u zavisnosti od oktanskog broja benzina koji se momentalno nalazi u rezervoaru goriva. Medutim, ako ne motete da dobijete benzin sa gore naznacenlrn oktanskim brojem, onda rno~ete privremeno da upotrebljavate benzin sa oktanskim brojem ne ni~im od 91, ali pret~no podesenirn pretpalenjem na prekida~u za regulaciju. Za detaljnija obja!';njenja upotrebe ovog regulacionog prekida~a pogledajte oblasnlenle u ovom Poglavlju na sledecirn stranicama. Ako upotrebljavate olovne benzine, kataliti~ki konvertor ce izgubiti svoju efikasnost a ceo sistem regulacije izduva nete pravilno funkcionisati. Samim tim poveeavaju se i troskovt odrzavania vozila. Da bi se sprecua slucajna zamena goriva na pumpnim stanicama, vase vozilo Toyota ima novi manji tip otvora na rezervoaru za gorivo. U ovakve manje usip-

ne otvore na rezervoaru ulaze samo specijalni "pi!';tolji" za usipanje neolovnog goriva.

Oni veti standardni "pi!';tolji" za usipanIe olovnog goriva ne mogu da udu u ovako mali otvor grla rezervoara.

Dlzel motor

Upotrebljavajte dizel gorivo sa cetanskim brojem 50 (cetanski indeks 45) iii vistm brojem.

Voinj. u lnostranstyu

Ako planirate da sa vasorn Toyotorn idete u neku drugu zemlju onda:

Prvo proverite zakonske propise

Drugo proverite da Ii u toj zemlji ima odgovarajuceg goriva

Osnovne pojedlnostl 0 voinjl Prvlh 2000 km

Ne prelazite 120 km/h

,\ 'II' /,

, ,

" "

... ..

i = -

L _="[[[0 '1O'~' I), ~:,

10040-03

Vozite lagano i izbegavajte velike br~'me Nije potrebna specijalna razrada motora, ali ako sledite nekoliko osnovnih preporuka prvih 2000 km, doblcste kasnije ekonomi~no vozilo sa dugim vekom trajanja:

a. Nemojte voziti preko 120 km/h

b. Izbegavajte polazak iz mesta sa punim gasom

c. Poku!';ajte prvih 300 km da izbegavate nagla zaustavljanja

d. Nemojte voziti sporo sa menlacem u direktnoj brzini

e. Nemojte voziti duze vremena samo u jednoj brzini, bilo da je brzo iii sporo.

f. Prvih 800 km nemojte vucl prikolieu.

5

,{;
Na ovom dijagr
viskoziteta ulja
tore. Viskozitet
sega temperat
GASOLINE ENG

10W
5W3


°C 29 18-
of 20 0
TEMPERATURE RANGE
DIESEL ENGINE
I i .~ .. 1
.i 1

5W-3
'1 1 I I
j I
°C - 29 - 18
of - 20 0
TEMPERATURE RANGE
Na ovom dijag
viskoziteta ulj
Viskozitet je d
temperature. amu je prikazan dijagram po SAE za benzinske moje dat u zavisnosti od opure

INE

30

20W40

o

7 4 '6 27 38

20 40 60 80 100

ANTICIPATED BEFORE NEXT Oil CHANGE

5W· 20W·40 20W·50

OW·40

7 4 16

20 40 60

38 100

ANTICIPATED BEFORE NExT Oil CHANGE

80040-0Kf

ramu je prikazan dijagram a po SAE za dizel motore. at u zavisnosti od opsega

Kvantet ulja (API)

Benzinski motori: SE, SF iii bolje Dizel motori: CD iii bolje

Rashladnl slstem motora Ukupni kapacitet sistema u Itr.: 2E motor

sa ruentrn meruacern

sa automatskim rneniacern 4A-F motor

sa rucnlrn menjatem

sa automatskim menjatem 4A-GE motor

1C motor

Vrsta rashladne tecnosti:

5,2 5,5 6,0 7,3

Etilen glikol

antifriz iii

antifriz na

bazi alkohola (preporucujemo antifriz na bazi etilen glikola)

Akumulator

Specifitna tezlna elektrolita pri 20°C Benzinski motori

1,260 potpuno napunjen 1,1~ do pola napunjen 1,060 prazan

Dizel motori

1,280 potpuno napunjen 1,180 do pola napunjen 1,0B0 prazan

Struja punjenja: brzo punjenje 15 A max sporo punjenje 5 A max

ft.

5,0 4,9

Kvaello

Siobodan hod pedale u mm:

Ulje: DOT 3 iii SAE J1703

Rutnl menjat

Za benzinske motore Kolitina ulja u Itr.:

Svi modeli izuzev karavana

2E motor 2,4

4A-F i 4A·GE motori 2,6

Karavan model

2E motor 2,4

4A-F motor 2,6

Vrsta ulja: visenamensko rneruacko ulje API GL-4 iii GL-5

Viskozitet: SAE 75W·90 iii BOW·90 Za dizel mot ore

Kollelna ulja u rneniacu: 2,6 Itr.

Vrsta ulja: Ulje za automatske rneruace DEXRON-II

Automatskl menjat

Kolitina ulja u Itr.:

Suvo punjenje (fabri{;ki) 5,5 lspustan]e i ponovo punjenje do 2,5 Itr. Vrsta ulja: Ulje za automatske meruace DEXRON-II

Olfereneijal (automat ski rnenlac) Kolitina ulja u Itr.: 1,4 Vrsta ulja: Ulje za automatske menjate DEXRON·II

Koeniee

Minimalni zazor pedale kada je pritisnu-

ta(mm): 65

Siobodan hod pedale u mm: 3-6

5-15

167

1 C ENGINE

156

70010-11

Sve 0 gumama

U tabeli su prikazane dimenzije guma i prltlsak hladnih guma.

Trebalo bi proveravati pritisak u gumama najmanje jednom mesecno, I nemojte zaboraviti i rezervnu gumu. Pritisak u rezervnoj gumi bi trebalo da bude 0,3 kg/eml iznad pritiska u hladnoj gumi. Nepravilan pritisak u gumama smanjuje vek trajanjaguma i nepovoljno utlce na sigurnost voznle.

Nizak prftlsak u gum I dovodi do povecanog habanja gume, lo~eg upravljanja vozilom, smanjuje ekonornlcnost vozila t], poveeava potrosnlu goriva i povecava rlzik eksplozije gume zbog pregrevanja. Isto tako nizak pritisak u gumi rnoze da prouzrokuje lose zaptivanje po obodu venea tocka gde guma naleze, Ako je prltisak u gumi isuvlse nlzak, rnoze docl do deformaeije tocka pa ~ak i do odvajanja gume od venea tocka (naplatka). Zbog toga uvek vodite racuna 0 pritisku u gumama. Ako je potrebno cesto da pumpate gumu, onda potrazlte strucnu pornoc Toyotinog servisa.

Vlsok prltlsak u gumi dovodi do "tvrde" vo~nje, teskoq upravljanja, prevelikog habanja gume po sredini i povee~nog rizika ostecenla gume u toku voznle. Uvek se treba prtdrzavatl sledecih uputstava prilikom provere pritiska u gumama:

1. Pritisak u gumama treba proveravatl samo kada su gume hladne. Gume su hladne ako je automobil stajao najmanje 3 sata !Ii ako nije vozen du~e od 1,5 km. Tada cete dobiti taeno oct-

tavanje pritiska u gumama. .

2. Uvek koristite manometar za merenle

pri1iska u gumama, .

Sam spoljni izgled napumpanostl gume moze da prevari. Pritisak koji je samo malo van speeifikaeije moze da utlee na upravljanje

3. Nemojte nikada smanjivati pritisak iii lspustatl vazduh u gu~ama O?r:nah posle voznle. Normalno je da prlttsak u gumar'na bude povecan posle votnje. . .

4. Vodite racuna da posle pro~ere prltlska iii pumpanja stavit~ za~tlt~e k~plee na ventile.- Bez kaplce, prliavstlna iii vlaga mogu uei u ventil i prouz~okovati lspustanie vazd~ha. Ako ~te rzqubili koju kapicu, kupite nove I odmah stavite na ventile.

I

I

Pode~avanje rucne kocnlce:

4A-GE motor: 5-8 zvukova klik

Ostali: 4-7 zvukova klik

Vrsta ulja: DOT 3 iii SAE J1703 Upravljac

Siobodan hod volana: manje od 30 mm Ulje za servo volan: Ulje za automatske menlace DEXRON-II iii DEXRON

168

Oslguratl I prekldatl (automatski osig·Jratl)

DRIVER'S SIDE KICK PANEL

11 n n n

1 4 7 11

w L.J L.J L.J

nnnn 2 5 8 12

LJ L.J L.J L.J

nil n n 3 6 2713

w w L.J L.J

EXCEPT WEST GERMANY

~ OJ

::::l

_. 80050ElO I

Oslguracl:

1. STOP 15A: Stop svetla

2. RADIO 7,5 A: Radio, kasetofon i

elektritni retrovizor ,

3. ECU-B 10 A: Zadnje svetto za maglu

4. ENG 7,5 A: Sistem punjenja, grejat motora

5. WIP 2OA: Brisati prednji/zadnji, pera~i stakla napred/pozadi i perac farova

6. CIG 15A: Upalja~ i digitalni sat

7. IGN 10A: Sistem punjenja, kontrolna lampica pra1njenja, sistem kontrole izduva elektri~ni ventilator motora, elektronski sistem ubrizgavanja goriva, grejat motora.

8. TAil 15A: Zadnja svetla, poziciona svetla (parking svetla), svetlo reg~ta-

DRIVER'S SIDE KICK PANEL
< ~ N
9 o c: III
9 ~=~
"'111-0
1», 0 .
CIlZ
_. CD
~ 3
nnnn ~ !II
1 4 7 11 1»",
"'7<'
L..J L.J L.J L..J !II c:
nn n n ::::l CIl
2 5 9 12 I» !II
L.J L..J LJ L.J ~3
n n n n OJ 0
3 6 10 13 :.
L.J L.J L.J L.J <,
WEST GERMANY ~ " 80050flL blice, zadnje svetlo za maglu, svetlo instrument table.

9.~TAll (desnof,T'tOA: Desno zadnje sve': tlo, desno poziciqQo svetlo, svetlo

rEt9, tabl ice. / /,

10. TAil (Ievo) 10A: levo zadnje svetlo, , levo poziciono svetlo.

11. GAUGE 7,5 A: Instrumenti i rnerael, kontrolne lamp ice upozorenja i zulalice (izuzev za pra1njenje i kontrolna lampica otvaranja vrata), monitor ekonomlcne voznle, Hrikverc" svetlo, odmrzlvae zadnjeg stakla, elektrlenl prozori, elektncno zakljutavanje vrata.

12. TURN 7,5 A: Migavci •

13. SUNROOF 3OA: Elektritno otvaranje krova

.. II.· ••• ' &II~~.' ~.~ ..

Pritlsak u hJadnim gumama
(prltlsak je dat u kg/cm2)
Za yozila sa benzinskim motorom
Dimenzija gume Standardni pritisak za Standardni pritisak
sva opterecerua za smenjeno
ukljucujuci i naivece opterecerue
opterecenje
napred pozadi napred pozadi
155SR13 1,9 2,3 1,9 1,9
155R1378S 1,9 2,3 1,9 1,9
155/80R13 78S 1,9 2,3 1,9 1,9
165SR13 1,8 1,9 1,8 1,8
165R1382S 1,8 1,9 1,8 1,8
165180R13"82S 1,8 1,9 1,8 1,8
175J70SR13 1,8 2,1 1,8 1,8
175J70R13 82S 1,8 2,1 1,8 1,8
175J70HR13 1,8 2,1 1,8 1,8
75170R1382H 1,8 2,1 1,8 1,8
18516OR1482H 1,8 2,1 1,8 1,8
Za vozila sa dizel motorom
165SR13 1,8 1,9 1,8 1,8
165R1382S 1,8 1,9 1,8 1,8
I 165180R13 82S 1,8 1,9 1,8 1,8
t 175170SR13 2,0 2,1 2,0 2,0
! 175170R1382S 2,0 2,1 2,0 2,0
;
l Kada vozite brzinama preko 160 km/h onda treba kod vozila sa benzinskim motorima oovecatl pritisak u gumama i to zavisno od tipa motora:

za vozila sa motorom 2E povecatl pritisak za 0,1 kg/cm2

za vozila sa motorom 4A-F povecati pritisak za 0,2 kg/cm2

za vozila sa motorom 4A-GE povecan pritisak za 0,5 kg/cm2

Z8 vozila sa motorom lC povecatl pritisak za 0,1 kg/cm2

157

PASSENGER'S SIDF KICK PANEL

14. Ale 7,5 A: Rashladni sistem u autu

(kabina automobila)

15. HEAD (des no) 15 A: Desni far:

16. HEAD (Ievo) 15 A: Levi far

17. HEAD (RH-UPR) 10 A: Desni farduqo svetlo

U prostoru motora

EXCEPT WEST GERMANY

SDOSOE 11

18. HEAD (LH-UPR) 10 A: Levi far-dugo svetlo

19. HEAD (RH-LWR) 10 A: Desni farsrednje svetlo

20. HEAD (LH-LWR) 10 A: Levi farsrednje svetlo

U prostoru motora Samo za Zap. Nernacku

WEST GERMANY

.. 80050Ell

21. HAZ-HO~N 15 A: Sirena i isto~remeni rad sva 4 migavca za sluca] opasnosti

22. EFI 15 A: Sistem elektronskog ubrizgavanja goriva

r

169

Tire rotation

RADIAL TIRES

~/f

o 0

6Jf

4-WHEEl

5-WHEEl

70030-02

Izmena guma (rotlranje guma)

Oa bi trosenle guma bilo podjednako na svim toekovlma, preporueujerno yam da svakih 10.000 km vrslte izmene guma (rotaciju guma, kao ~to je prikazano na slici).

Ako u ovu rotaciju guma uklju~ite i rezervnu onda ce yam gume jo~ duze trajati. Kada vr~ite izmenu guma, onda prvo proverite gume u kakvom su stanju, da Ii su osteeene, nepravilno pohabane itd. ~enormalno habanje guma nastaje Iglavnom zbog nepravilnog pritiska, ne-

r Iravilne geometrije prednjih toekova, ,Iebalnsiranih totkova i o~trog ko~enja.

158

K~d~ izvr~it~ rotaciju guma prema datoj SkICI, onda je potrebno da i pritisak u prednjim i zadnjim gumama dovedete prema specifikaciji. Isto tako proverite obavezno kako ste pritegH navrtke toekova. Kada odla!ete radijalne gume, gume za sneg i specijalne zimske gume (kramponke) za duze vreme, oznaclte smer okretanja gume. Kada ih ponovo montirate na vozilo vodite racuna da yam se okrecu ponovo u istom smeru kao i ranije. Gume treba cuvatl na hladnom i suvom mestu.

,

~-------------- 1

8. indikator lstrcsenostl .. ~are· gl-lme I

111' 1

Zamena gum a I tockova

70040AOl

.1

c. nova "~ara·

b. lstrosena .. sara"

r..

Kada indikator lstrosenostt sare gume pokaze da je guma lstrosena, potrebno je odmah zameniti gume.

Gume na vasern vozilu Toyota imaju ugraden indikator istrosenostl ,,~are" gume. Pornocu ovog indikatora lako motete znati kada je potrebno zameniti gumu. tim se guma lstrosl do 1,6 mm iii manje pojavljuje se ovaj indlkator, Ako mozete da primetite ove indikatore u dva iii vi~e susednih !Ijebova, to je znak da gumu treba zameniti novom. Zimske gume i specijalne gume kramponke gube svoju efikasnost ako se "~ara· gume pohaba ispod 4 mm.

U prostoru motora Zap. Nema~ka samo

Dr] Cls:J C19:J C2o:J

DO

WEST GERMANY

30050E 12

23. RTR iii DIESEL 30 A: Sistem izvlacenja prednjih tarova, greja~ goriva

24. DOME 10 A: unutrasnle svetlo, Ii~no osvetljenje, svetlo prtlja1nika, sat, kontrolna lampica otvaranja vrata

25. FAN-I/UP 7,5 A: Sistem greja~a rnotora, automatski ~ok

26. CHARGE 7,5 A: Sistem punjenja akumul. kontrolna lampica pra1njenja, automat ski ~ok

170

U prostoru motora

60190Ell

27. SEAT HTR 2OA: Greja~ sedlsta

28. SPARE: Rezervni osigura~ (7,5 A)

29. SPARE: Rezervni osigura~ (15 A) Prekida~i (automatski oslquracl)

30. 30 A: Elektri~ni prozori, elektri~ni ststem zaklju~avanja vrata

31. 30 A: Odrnrzlvae zadnjeg stakla

32. 30 A: Kontrolni sistem u kabini

1IIIIIIII I I

70040 02

Kada zamenjujete gumu, uvek uzmite gumu iste dimenzije i konstrukcije kao §to je bila originalna guma. Isto tako nova guma mora da ima isti iii veei kapacitet opterMenja. Ako stavite gumu druge dimenzije llidrugog tlpa, to rnoze uticati na upravljanje vozilom, na udobnost voinje, na kalibraciju brzinomera i odomera, na visinu vozila u odnosu na podlogu i na zazor izmedu gume i lima karoserije. Kada menjate tubles gumu, onda je potrebno zameniti i ventil za vazduh. Uvek ugradite novi ventil.

Nikada nemojte rnesati radijaine i oblene gume na vozilu. Ako ne.vozilo stavite radijalne i oblcne gume to rnoze vrlo NEGATIVNO da deluje na upravljanje. 00- vodi do gubitka kontrole upravljanja, sto

je jako opasno na putu. Ako hocete sa radijalnih da predete na oblene gume i obrnuto, onda promenite sve gume. Kada menjate samo jednu gumu (stavljate novu gumu) onda tu novu gumu staviti na onu osovinu gde je najmanje lstrosena guma (druga guma).

Vodite racuna da guma ne dolazi u kontakt sa uljem iii benzinom. Ako na gumi primetite znakove naprslina, zareza, pukotina i ostalih ostecenia koja dolaze do donjih slojeva gume, odmah takvu gumu zamenite novom.

Ako se guma cesto prazni (ispumpava) iii se ne rnoze dobro opraviti zbog vellclne ostecenia, onda takvu guma odmah zamenite novom.

Ako niste sigurni, posavetujte se sa struenlakorn. Ako u toku voinje primetite da guma ispusta vazduh, nemojte nastaviti sa vozruorn, jer guma u takvom stanju moze da se vrlo ozbiljno ostetl, lako raspotazete sa sredstvima za privremeno opravijanje gume, najbolje je da se sto pre obratlte vulkanizeru kako bi yam pravilno i dobro opravio gumu. Ako ste privremeno opravili gumu nemojte nikada sa takvom gumom voziti bde od 160 km/h niti duie od 80 km.

Ako su yam potrebne zlrnsks gume, onda uvek uzmite takve gume koje su iste dimenzije i konstrukcije kao i originalne gume koje su se naiazile na vasem vozi-

.• all

lu. Zimske gume stavite na sve tockove. Ako zimske gume stavijate samo na prednje tockove, onda ce docl do razlike u trenju izmedu prednjih i zadnjih guma. To dovodi do smanjenja kontrole nad vozilom.

Zimske gume treba pumpati istim pritiskom kao za normalne gume pri brzinama iznad 160 km/h. Uvek vodite racuna 0 maksimalnim dozvoljenim brzinama koje su predvidene za novokupljene zimske gume. Ako je va§e vozilo imalo radijalne gume kao originalnu opremu pri kupovini, onda bi i zimske gume trebalo da budu radijalne.

Nemojte nikada stavljati specijalne "kramponke" pre nego sto vodite kakvi su lokalni zakonski propisi u vezi takvih guma. Mo~da postoje neka oqrantcenla da se takve gume stavljaju na vozila. Vozila sa 4A-GE motorom:

Ako stavljate zlrnske gume 155R13 iii 175170R13, onda takve gume pumpajte prema sledsco] tabeli:

155R13 zimske gume pritisak u kg/cm2

prednje zadnje

2~* 2~*

2,1* * 2,1* *

175170R13 zimske gume

1,9* 2,1*

1,9** 1,9**

159

Maintenance facts

Za pravllno odr2avanje vozlla I za dugl vek trajanja,korlstlte samo orlglnaln~_ Toyotlne delove I ovla1~08Toyota ser-

~Vlane rad'e"lce-

III bI yam vozllo dufe trajalo vrlo je va-

<'"0 RIdovoo odda¥8nje

U ovom prlrutnlku je dat tabelarnl pre-

J.o~J: ~,[;:;~~~~~~tedov-

L dobru ekonomltnost motora

'(manja potro!nja gorlva) b. dufl vek trajanla vozUa c. ~ uflvanje u..Yofnjl

d~ _u slgumo"

-=.___Vicu pouzdanost

f. awanclJu -~

g.~ ~_ ~ zakonsklm propl-

Vale vozllo Toyota je vrlo ekonomltno vozllo sa ekonomltnlm odr2avanjem. Sa usavr!avanjem tehnologlje I konstrukclje vozlla mnoga ranlja odr2avanja vl§e ne postoje III nlsu tako utestala. Da bi bill slguml da ~e yam vozllo uvek bl~Lu savrtenom 'IOZllom stanju, prldr2avajte $8 pred10ftme tabale oddaVanja.

Ode cia Idete n. .?

Ha bo e e da Idete u Toyotlnu servlsnu ra~lonlcu u va§em grady. oyotlnl me-

- hanltarl su specijallstl u svom---pi)slu Onl su dobro obutenll uvek dobll.ju najsqelifiiil~ InformacUe putem ttttl:.

JlI~k~~ltena, organlz~lh~,_H[: vls"lh I"formaell. ltd. Svt Toyotlnl me- hanltarl prvo naute dB rade na Toyotlntmvozlllma PRe nago sto oocnu da rade na va§em VOl!!!! ani sa ne 'Q Da ya-18m VOlllu Onl SJLvrlo Iskusnl mehanlead._Kod vahgzastupnlka rnofete dobl-

. tll'.jbOlJ\njjJijgu. y~§ zastupnlk ra~ __ .

Ide specljalnlm alatom I _nalbo.!J2m Opremom za savr§en = . U Toyotlnlm sjManlm radlonlcam 3m 18lzvr§ltl najbolje usluge u pogledu odr2avanja YOzll.-j)rem. predvldenoj tabell odr2ava~ niL -----

Poglavlje 5 Odrlavanje vozlla

Ii. mohte uradltl sam!?

Mnoge stvarl mofete I saml uradltl, ako Imate malo mehanleke sposobnosti I znanja~ Pored toga yam je potrebno I maIo alata. Ove stvarl koje mofete I saml uradltl su prlkazane u tabelamom pregladu. ~jal nlje obave§tenje 0 tim jednostavnlm radnlm operac ama koje rnohie saml dB uiadlte dato Je u Poglavlju 8 ovog Prlrutnlka. Me<futlm, vOdlteratuna de neke radne operaclje zahtevaju specljalnl alat I dosts.SkUstva. Najbolje 18" da to poverlte Iskusnlm I obutenlri'i mehanltarlma. I pored va§eg Iskustva I poznavanja automehanI ke, savetujemo vas da sa obratlte va§em zastupnlku za sve probleme koje ne mofete uvek saml dB mite. To je vrlo vafno I zbog odr2avanja garancje.

101

Vozila sa 1C rnotororn:

Ah{ stavliate 155R13 zimske gume, onda ,,, QUr>"'pajte prema sledeco] tabeli:

155Ri0 ;e gume

mocetr k'.:I,-,i~an, zakosen, zasecsn

2,3* 2,2* *

model: karavan . 2,0

2.0~<

2,3* 2,0· •

ndardno pumpanje za sva opt ere;4'-' lja ukijucujuci tu i najvece optere~enje

•• opcionalno pumpanje za smanjena

opterecenia (1 do 3 putnika samo) Klasi{:ne iii radijalne gume, na vlaznorn iii suvom putu, bolje prijanjaju za podlogu nego zimske iii specijalne gume. Zimske gume iii lanci se preporuculu za vo~nju samo po snegu iii ledu da bi se srnanjila potrosnia goriva zbog proklizavanja guma_

Kada imate lance na gumama izbegavajte ostre vozrue u krivinama iii naglo ko{:enje, jer to moze uticati na upravljanje vozllorn.

Pre nego sto ugradite lance za sneg, uvek prvo proverite odredene propise koji zavise od mesta i vrste puta.

Oa bi spre{:ili da yam lanci ostete vozilo uvek treba uraditi sledece:

160

1. Pre nego sto montirate lance skinite "radkap.ne" (ukrasne Poklopce na tocku), jer lanac rnoze da ostett ove "radkapne" .

2. Na prednjim gumama lance montirajte sto je vise moquce stegnuto za gumu odnosno tocak, to znacl da lanac sto bolje bude vezan uz sam tocak, Ne preporucu]e se upotreba lanaca na zadnjim tockovlrna, Posle predenih 500 m do 1 km, pritegnite lance.

3. Sa lancima nemojte nikada voziti brfe od 50 km/h iii onom brzinom koju kao minimalnu preporucu]e proizvoda{: lanca.

4. Vozite pazllivo, izbegavajte rupe, neravnine i ostre krivine, jer to dovodi do nestabilnosti vozila.

5. Uvek pa1ljivo proeltajte uputstva prol-

zvodaea lanaca.

Ako je potrebno da promenite gumu zbog lstrosenostt iii nekog ostecen]a, vodite racuna 0 sledeclm merama preoostroznostl kada montirate novu gumu na tocak,

1. Narnazite ivicu naplatka i gume sapunjavom vodom iii specijalnim rnazlYom, koje se koriste pri rnontazt guma na tocak.

2. Oa bi guma pravilno nasela na naplatak tocka, napumpajte gumu do pritiska od 3,5 do 4,0 kg/cm2.

3. Posle toga podesite pritisak prema specifikaciji

Ako ste ostetltl .s~~ naplatak tocka iii je tocak naprsao III je korodirao onda zamenite ceo tocak.

Ako ne zamenite ovako ostecsn naplatak tocka, moze se cogoditi da guma sklizne sa naplatka sto dovodi do gubitka kontrole nad vozilom. Ne preporucu. jemo yam da zamenu lzvrslte sa vee kori- . scenlm tockorn, jer taj tocak je mozda vee ostecen iii ima neke deformacije koje nisu odmah vidljive. To moze dovesti do gubitka kontrole nad vozlfbm. Isto tako ne preporucujerno yam upotrebu naplatka koji je ostecen pa onda ispravljan u nekoj radionici. Pri ispravljanju naplatka mogu se pojaviti unutrasnla naprezanja i strukturalna ostecerua materijala. Takve deformacije nisu vidljive golim okom a mogu dovesti do loma tocka u toku voznle. Nikada nemojte stavljati unutrasnlu gumu kod naplatka koji je predviden za radijalnu gumu a pojavilo se lspustanie vazduha.

Kada zamenite gumu, uvek balansirajte tocak.

Nebalansiran tocak smanjuje vek trajanja gume i negativno deluje na upravljanje vozilom. Isto tako treba znati da vremenom tockovl gube svoju uravnotezenost, te je povremeno potrebno izvrsiti kontrolu i balansiranje tockova,

I

- t

I I

Toyotln tabelarni pregled odriavanja vozlla

Postoje dva tabelarna pregleda:

1. Za Normalne uslove voznie

2. Za Te~ke uslove eksploatacije (voznie) Zavisno kako koristite vozilo od toga ce zavisiti i kako cete odrzavatl vozilo. Da bi yam vozilo stalno bilo u dobrom voznom stanju Toyota je predvidela dve vrste odrzavanla zavisno od uslova odnosno od naclna eksploatacije vozila. Predena kllornetraza iii vremenski period odreduju kada je potrebno izvrslti . odredene servisne radnje. Za neke vlasnike vozila, ocitavan]e kilometrae predstavlja indikaciju za potrebno servisiranje. Medutim za one koji malo voze, servisi se odreduju po vremenskim intervalima. Ona odrzavania koja rnozete i sami uraditi oznacena su u tabelarnom pregledu zvezdicom. Na taj naeln brzim pogledom na tabelu rnozete odmah uoclti koje operacije rnozete sami uraditi. One operacije koje sami uradite zaokruzite, da bi znali vas redosled rada. Ovo je vazno da obavestite vaseq zastupnika kako bi prilikom kompletnog servisiranja va~eg vozila, znao sta ste vi sami uradili.

102

Va1no je napomenuti da gumena creva za hladenje i sistem grejanja, za sistem kocenla i za sistem goriva mora biti kontrolisan samo od strane kvalifikovanih mehanlcara a lskljucivo prema tabelarnom pregledu odrzavanla, Ovo s vrlo vazni elementi odrzavania, Bilo kakvo ostecenje iii deformacija creva zahteva njihovo zamenjivanje. Napominjemo da gumena creva vremenom gube svoj kvalitet. Guma postaje krta, puca, detorrnise

se itd. .

3

Telkl uslovl vo!nje

Odr1avanje vozila prema tabeli za teske uslove eksploatacije

1. Vuta prikolice, kamp oprema na krovu, nosatstvari na krovu

2. Cesta voinja po prasniavirn, blatnjavim, lostm putevima. Voinja po putevima koji se eesto posipaju solju.

3 .. Ceste voinje na kratkim relacijama, manjim od 8 km, a temperatura vazduha stalno ispod nule

4. Motor dugo radi na praznom broju obrta (Ieru). Tu spadaju vozila rnlllclje, taksi vozila, vozila za gradske isporuke. uopste uzevst ovde spadaju vozila koja na duiim relacijama uvek rade sa malim brojem obrta motora.

Norm.lnl uslovl voinje

Odr1avanje vozila prema tabeli za normaine uslove voi"je

Ovde spadaju svi uslovi koji nisu obuhva6eni teskim uvlovima.

---~

Follow

SEVERE

schedule

Follow

NORMAL

schedule

50040 OlE

103

!

t Dlmenzlje vozlla

Tehnicki podaci

Poglavlje 8

I

I '

, -:

\.J

sve dlmenzije su date u (mm)

Klasi~an Zasecenl Zakosent Kupe

model model model model

Karavan

Ukupna duzlna
(dufina preko svega) 4195 4215 3995 4225 4205
,~
Ukupna ~irina
(Airina preko svega) 1655 1655 1655 1655 1655
Ukupna visina
(visina preko svega) 1365 1365 1365 1300 1425**
1360* 1360* 1435***
! Razmak o®vina 2430 2430 2430 2430 2430
(rastojanjeod prednje
do zadnje)
Prednji razmak 1430 1430 1430 1430 1430
tookova 1445* 1445*
Zadnji razmak 1410 1410 1410 1410 1410**
tookova 1425* 1425* 1430**
• sa 4A·GE motorom
•• sa ve~anjem na 4 spone Oblici modela su dati na prvim
••• sa veAanjem na lisnatim oprugama stranicama ovog Priru~nika
163 3' Pogonski kaisevt (remena) benzinski motor.

/\

A

A

A

ODR1AVANJE VOZllA ZA NORMAlNE US lOVE VOZNJE

meseci

A-kontrola i/ili podesiti ako treba
I-inspekcija, popraviti iii zameniti ako treba
R-skinuti deo i vratiti iii zameniti
10 ;;0 30 40 50 60 70 80
() () b 12 18 24 30 36 42 48
() U 18 24 30 36 42 48 Operaelia oddavania vazlla

T -pritegnuti prema specifikaciji

SERVISNIINTERVALI

Ocitavarue na instrumentu predene kilometraie iii u mesetnim intervalima. Sta prvo istekne.

x 1000km

OSNOVNE KOMPONENTE MOTORA

Kais bregaste osovine (dizel motor) .

2 Zazor ventila .

zameniti svakih 100.000 predenih km

dizel motor. 4' Ulje u motoru

benzinski motor (kvalitet SE, SF iii bolji).

I R

... "

I R

R

R

R

R

R

R

R

R

benzinski motor (kvalitet SC iii SD).

menjati svakih 5000 km iii 3 meseca menjati svakih 5000 km iii 3 meseca

dizel motor.

5' Filter za ulje (motor)

6 Creva i prikljutci Sistema hladenja i grejanja ....

R

R

R

R

R

R

R

R

7' Rashladna tecnost motora

sa etilen-glikol antifrizom .

sa antifrizom na bazi alkohola .

8 Creva vakuum pumpe za ulje (dizel motor) .

9 Vakuum armatura, creva i prikljutci (benzinski motor) .

R

R R

R

R R

10

Izduvne cevi i oricvrsna armatura .

104

! I

;

Motor

Modeli: 2E, 4A-F, 4A-GE i 1C

Tipovi: Modeli 2E, 4A-F i 4A-GE motori su 4 cilindricni, linijski, benzinski, tetvorotaktni motori.

Model 1C je 4 cilindriski, linijski dizel motor

Pr~nik i hod (rnrn): 2E motor

4A-F i

4A-GE motori 1Cmotor

Zapremina motora u cc 2E

4A-F i4A-GE 1C

Gortvo

73,0 x 77,4

81,0 x 77,0 83,0 x 85,0

1295 1587 1839

Potrebno gorivo Benzlnskl motorl

Vozila bez katalititkog konvertora Benzin, olovni iii bezolovni sa sledeclrn oktanskim brojem iii vlstrn:

2E motor

ZaEvropu 91

Za druge zemlje 85

4A-F motor

Za Evropu 95

Za druge zemlje 85

4A-GE motor

ZaEvropu 95

164

Za druge zemlje 94

Vozila sa katalititkim konvertorom Bezolovni benzin sa stedeclm oktanskim brojem iii vlslm:

2E motor 91

4A-F i 4A-GE motori 95

Dlzel motor

Dizel gorivo sa cetanskim brojem broj 50 Ii vi~im

Kepaeltet rezervoere gorin 50 Itr. Tehnlfkl podeel 0 motoru

Zazor ventila: u (mm)

2E motor" usisni 0,20

4A-F motor?" usisni 0,20 4A-GE motor usisni 0,20

1C motor usisni 0,25

kada je motor vruc kada je motor hladan Zazor sveelee

2E motor

Za Evropu

Za druge zemlje 4A-F motor 4A-GE motor

izduvni 0,20 izduvni 0,25 izduvni 0,25 izduvni 0,30

u(mm)

1,1 0,8 1,1 1,1

Uglbanje pogonskog kelie palee se 10 kg

2E motor

4A-F motor

1 5,0 - 6,0

2 10,0 - 12,5

3 7,0 - 8,5

4 9,0 - 11,0

1 10,0 - 12,0

2 6,0 - 8,0

3 9,0 - 12,0

1 6,0 - 7,0

2 8,0 - 10,0

3 8,0 - 8,8

1 12,0 - 14,0

2 "til) - 8,0

3 15,0 - 18,0

\

1

4A~GE motor

1C motor

- water pump = pumpa za vodu

- power steering pump = pumpa servo

volana !

- crank = radilica 1

- air conditioner compressor = ~

I

kompresor klima uredaja 1

- idler = remenica praznog hoda ;.

- alternator = alternator I

ODR2:AVANJE VOZILA ZA NORMALNE USLOVE V02:NJE

T -pritegnuti prema specifikaciji

A-kontrola i/ili podesiti ako treba I-inspekcija, popraviti iii zameniti ako treba R-skinuti deo i vratiti iii zameniti

Oper.clj. odri.v.nj. vozil.

SERVISNr INTERVALI x 1000km 1 10 20 30 40 50 60 70 80
Otitavanje na instrumentu predene kilometrafe 0.6 6 12 18 24 30 36 42 48
iii u rnesecntrn intervalima. Sta prvo istekne. meseci 6 12 18 24 30 36 42 48
IGNITION SYSTEM
11" SVeCice (benzinski motor) SIST~M PALENJA .................. R R R R
12 Elektritna instalacija sistema palenja (benzinski motor) ......... I'
13 Kapa razvodnika i rotor (sarno za motor 2E) ..................... 14 Platinska dug mad (motor 2E) .

15 Pretpalenje i ugao zatvorenosti platinskih dugmadi

(benzinski motor) .

16" Akumulator .

SlSTEM"doRIVA I KONTROLE ZAGAOIVACA (izduva) 17 Filter za gorivo

benzinski motor .

dizel motor .

18" Taloblik vode (dizel motor) .

19" Ulotak filtera za vazduh .

20 Sistem kontlQle temperature usisnog vazduha (motori 2E i 4A.F) .

21 ftornOCna pumpa za ubrizgavanje goriva (motor 4A.F) .

22 Sistem 00ka (motori 2E i 4A.F) ..

23 Prazan broj obrta, brzi prazan broj obrta, rneMvina .

R

R

R

R

R

R R

R

R R

R

R

105

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful