Kisah-kisah Karamah Wali Allah

Thu, 2007-08-02 09:59 — admin

Buku ini judul aslinya adalah Jami' Karamat al-Aulia'. Buku ini diterbitkan beberapa kali di Indonesia dalam beberapa judul, antara lain Kisah-kisah Karamah Wali Allah dan Mukjizat Para Wali Allah. Pengarangnya adalah Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Membaca buku ini insya Allah kesedihan dan ketakutan diri kita akan sirna. Jangan pernah bersedih lagi, betapa para wali tidak pernah bersedih dan takut menghadapi apapun yang ada. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambaNya. Karena janji Allah tidak pernah ingkar.

Rasulullah Saw. dalam sabdanya, Sesungguhnya ada golongan hamba Allah yang bukan termasuk nabi dan bukan syuhada (syahid), yang pada hari kiamat nanti mereka menempati tempat para nabi dan syuhada. Para sahabat lalu bertanya, Ya, Rasulullah, beritahu kami siapa mereka itu? Apa pekerjaan mereka ? Semoga kami bisa mencintai mereka. Nabi menjawab, Mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan satu rahim, juga bukan karena harta yang mereka miliki. Demi Allah, wajah mereka bercahaya. Mereka berada di atas mimbar cahaya, mereka tidak pernah takut ketika orang-orang ketakutan, mereka juga tidak bersedih ketika orangorang merasa sedih (HR. Umar bin Khattab).

Buku ini merupakan khazanah yang luar biasa tentang fenomena karamah wali-wali Allah yang dihimpun dari banyak sumber klasik karya para wali dan ulama yang diakui kapabilitasnya di seluruh penjuru dunia. Di dalamnya, karamah dibahas secara rinci dan jelas, didukung argumen kuat dari Al-Qur’an, Sunnah, dan peristiwa-peristiwa nyata yang diriwayatkan secara sahih. Dalam buku ini juga menuturkan tentang konsep dan landasan karamah, mukjizat Nabi Muhammad Saw. sebagai wali Allah yang paling agung, dan karamah sahabat-sahabatnya. Kisah-kisah ajaib tentang mereka semoga dapat menjadi bahan renungan kita untuk menambah keimanan kepada Allah dan

meneladani kepatuhan mereka kepada-Nya, kearifan, kebersahajaan, dan kerendahan hati mereka yang telah dianugerahi kemuliaan.

Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah

Pendahuluan
Sun, 2010-04-18 16:02 — admin

PENDAHULUAN Ingatlah! sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasatakut dan sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalubertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dankehidupan akhirat. (QS Yunus [10]: 62-64) Bismillaahirrahmaanirrahiim Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam, Zat yangmemuliakan hambahamba-Nya yang saleh yang Dia kehendaki denganmenganugerahkan berbagai karam ah, yang merupakan bagian darimukjizat para nabi yang diutus dan bukti kebenaran agama-Nya yanglurus. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaanRasul yang utama, penghulu segenap makhluk, junjungan kita Muhammadyang jujur lagi tepercaya, yang dianugerahi Allah mukjizat palingbanyak bila dibandingkan dengan seluruh nabi dan rasul. Beliauadalah wali termulia di tengahtengah umatnya dengan karamah palingsempurna dibandingkan dengan wali-wali yang mendahuluinya. Kitab ini saya beri judul Jami' Karamat al-Auliya'(Karamah-karamah wali Allah), karena dalam kitab ini, sayamenghimpun karamah para wali yang belum pernah dibukukansebelumnya. Setiap karamah umumnya saya sandarkan pada pemilikaslinya, kalau ia dikenal atau —ini jarangsekali— saya nisbatkan pada periwayatnya,

jikanama wah itu tidak begitu dikenal orang. Setiap karamah sayarujukkan pada kitab yang saya kutip, kecuali yang saya saksikansendiri atau saya dengar langsung dari seseorang yang telahmenyaksikannya secara langsung. Saya menyebutkan beberapa referensi yang banyak saya kutip, agardapat diketahui bahwa tidak ada kesamaan dalam bab-babnya dansupaya tidak ada satu karamah yang dilekatkan pada orang yang tidakmemilikinya. Kitab-kitab tersebut di antaranya: 1. Misykat al-Mashabih karya Waliyyuddin al-Tabrizi (disusun tahun737 H.). Dari

kitab ini saya mengutip kurang lebih seratus hadistentang mukjizat. 2. Al-Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi (wafat tahun 606H.). Dalam

pendahuluan, saya mengutip penjelasan Al-Razi tentangketetapan karamah para wali, termasuk juga karamah para sahabatNabi. 3. 4. Al-I'tibar karya Amir Usamah bin Munqidz (wafat tahun 584 H. diDamaskus). Al-Risalah al-Qusyairiyyah karya Abu al-Qasim al-Qusyairi(wafat tahun 465 H. di

Naisabur). 5. Mishbah al-Zhallam fi al-Mustaghitsin bi Khair al-Anam 'alaihial-Shalat wa al-

Salam karya Abu 'Abdullah bin al-Nu'manal-Marakisyi (wafat tahun 683 H.). 6. Ruh al-Quddus, Al-Futuhat al-Makiyyah, Mawaai' al-Nujum, danAl-Muhadharat

karya Al-Syaikh al-Akbar Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi(wafat tahun 636 H.). 7. H.). 8. Tuffah al-Arwah karya Kamaluddin Muhammad bin Abi Hasan 'AUal-Siraj al-Rifa'i Raudh al-Rayyahin dan Nasyr al-Mahasin karya Imam al-Yafi'i(wafat tahun 768

al-Qursy al-Syafi'i (hidup pada abad ke-8 H.,satu masa dengan Al-Subki dan Ibnu Taimiyyah). Kitabnya yangberjudul Karamat al-Auliya' terdiri dari 2 jilid, tetapi yang sayatemukan hanya jilid pertama. 9. 10. Syarh al-Hikam al-'Athaiyyah karya 'Arif bin 'Ibad (wafat tahun792 H) Tuhfatul Ahbab karya Al-Sakhawi yang membicarakan wah-wali

yangdimakamkan di Mesir. Al-Sakhawi hidup pada abad ke-9 H., iabukanlah Al-Hafidz alSakhawi yang terkenal itu.

disusun pada tahun 1002 H. Al-Thabaqah al-Kubra dan Al-Thabaqah al-Shughra karya Imamal-Munawi (wafat tahun 1001 H. 15. 21. 24. 19. Ayisyarai U Amakin al-Ziyarat fi Dimasyqa al-Syam karya Ibnual-Haurani.). 12. 16. di daerahZubaidi. hidup pada abad ke-11 H. Al-Ajwibat al-Mardhiyyah.dan Al- Thabaqah al-Kubra karya Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani(wafat tahun 973 H. mulai disusun tahun 1129 H. 13. Qala'id al-Jawahir fi Manaqib Syaikh Abdil Qadir karya SyaikhMuhammad bin Yahya al-Tadzfi al-Hanbali (wafat tahun 963 H. Al-Ibriz fi Manaqib Sayyid 'Abdil 'Aziz al-Dibaghi karya Ibnual-Mubarak al-Fasi. Nafhu al-Thayyib karya Syihab Ahmad al-Muqri (wafat tahun 1041H) Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarni al-Hadi 'Asyara karyaAl-Muhibbi (wafat tahun 1111 H. meninggalkan kitab Nasamat al-Ashar yang belumselesai disusun.Ia wafat pada 936 H.).11.). 18. Al-Minan al-Kubra. Al-Syaqaiq al-Nu'maniyyah karya Thasyi Kubra(wafat tahun 893H). seolah-olah baru berupa pendahuluan sebuah bukuyang masih perlu disempurnakan. Tuhfah al-Anam fi Fadhail al-Syam karya Syaikh Jalaluddinal-Bishyri al-Dimasyqi.penyusun Mukhtashar al-Bukhari (wafat tahun 893 H.). Al-Bahr al-Maurud. 17. Syarhu Ta'iyyah Ibn Habib Ashafdi dan Nasamat al-Ashar fiKaramat al-Auliya' alAl-Anas al-Jalil karya Qadhi 'Abdurrahman al-'Alimi al-Hanbali(wafat tahun 927 Akhyar karya Sayyid Syaikh 'Ulwan al-Hamwi.). di DamaskusSyam). 14. . Yaman). H. Thabaqah al-Khaiuwash min Ahli al-Yaman karya Imam ZainuddinAbil 'Abbas Ahmad bin Ahmad bin 'Abdil Lathif al-Syarji al-Zubaidi. 22. Sayyid Muhammad bin Abi Bakar al-Syali Ba'alwi(wafat tahun 1093 H. 23. 20. Al-Kawakib al-Sairah fi A'yan al-Mi'ah al-'Asyirah karya SyaikhMuhammad Najmuddin al-Ghazi (wafat tahun 1061 H. di Damaskus). Al-Musyri' al-Rawi fi Manaqib Sadatina 'Ali Ba'alwi karya salahseorang ulama besar.

26. 29. Saya juga terkadangmengutip dari beberapa kitab lain dengan menyebut nama penyusunnyasaja. seorang mufti Syam (wafat tahun1206 H. Manaqib al-Quthbi Syamsuddin al-Hifni al-Mishri karya SyaikhHasan Syammatul 'Umdat al-Tahqiq fi Basyairi 'Ali al-Shiddiq karya SyaikhIbrahim al-'Abidi al- Mishri al-Fawi (murid Syaikh Syamsuddin).25. 30. Manaqib al-Quthbi Sayyidi al-Syaikh Muhammad al-Jasrial-Tharabulusi karya putranya sendiri yaitu Al-'Allamah SyaikhHusain al-Maujud al-'An. 34. 33. disusun oleh Syaikh 'AU bin 'Umar al-Batnuni. Satu karamah terkadang dijelaskan dalam beberapa kitab. tetapi sampai sekarang belum juga kembali danbelum juga dicetak. Misalnya. 28. Tarikh Mishra karya 'Abdurrahman bin Hasan al-Jabaruti (wafattahun 7 H. Kitabtersebut dipinjam oleh seseorang dari Mesir untuk dicetak beberapatahun yang lalu. 32. Syarh al-Burdah karya Syaikhuna Hasan al-'Adwi al-Mishra (wafattahun 1303 H. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. 31.). Hadaia al-Wardiyyah fi Haqaiq Ajla'i al-Naqsyabandiyyah karyaSyaikh 'Abdul Majid. di Konstantinopel). Manaqib al-Quthbi al-Kabir Sayyid Syamsuddin al-Hanafial-Mishri. kemudian saya menemukankaramah tersebut juga ada dalam . di Mesir). ulama-ulama agung yang diakuieksistensinya di seluruh penjuru dunia.). Karamah para wali dalam kitab ini saya kutip dari 40 kitab lebihyang disusun oleh para wali agung. Juga kitab saya sendiri Hujjatullah 'ala al-'Alamin yangsebagiannya saya kutip dari Al-Thabaqah karya Al-Subki. sayamengutip satu karamah dari kitab Al-Munawi. karenasaking ringkasnya maka kemudian disempurnakan dengan mengutip dariThabaqah al-Sy a'rani. putra dari Syaikh Muhammad al-Khanial-Naqsyabandi (wafat tahun 1317 H. Maliki. Dalamhal ini. 27. Khulasat al-Atsar fi A'yan al-Qarni al-Tsani 'Asyara karyaSayyid Muhammad Khalil al-Muradi. saya cukup mengutip dari satu kitab saja. Syarh al-Thariqah al-Muhammadiyyah karya Syaikh 'Abdul Ghanial-Nablusi (wafat tahun 1144 H.).

agar menjadi tambahan untukkitab saya Hujjatullah 'ala al-'Alamin fi Mukjizat Sayyidal-Mursalin Saw. Menurut saya.Hilyat al-Auliya' karya Abu Na'im.kitab Al-Thabaqah karya Al-Zubaidiyang lebih dulu ditulis daripada kitab Al-Munawi. Shufuwwat al-Shufuwwah karyaIbnu Al-Jauzi. yang notabene tokoh-tokohbesar tak terkecuali beberapa karamah orang-orang yang tidakdikenal yang dijelaskan dalam penutup. juga memuliakan hamba-hamba-Nya yang saleh dan taat. Kalaupun saya mengutipdari sebagian kitab tersebut. Inilah misi yangterkandung dalam penyusunan kitab ini. Saya tidak membacakitab-kitab berisi karamah dan cerita para wali yang ditulis denganmetode para muhadditsin seperti kitab Al-Zuhud karya Imam Ahmad. maka sesungguhnya saya mengutipdengan perantaraan orang yang mengutip darinya seperti Al-Munawidan yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap karamah wali merupakan mukjizatbagi nabinya. Ibnu Abi Dunya. Tujuan penyusunan kitab ini bukan semata-matauntuk mengutip cerita-cerita historis dan hikayat yang dituturkan. Karamahpara wali dari umat Muhammad Saw. Maka saya akan tetap menggunakankutipan saya yang pertama yakni dari kitab al-Munawi meskipun kitabyang saya kutip ditulis lebih belakangan. seperti akan dijelaskan dalam pembahasan. mungkin pemilik karamah ini adasekitar 1400-an wali. serta Karamat al-Auliya' karya Abu Muhammadal-Khilal. Haltersebut bermanfaat . karamah-karamah yang disebutkan dalam kitab initidak kurang dari sepuluh ribu.untuk menimbulkan kesan kekaguman dengan karamah yang dianugerahkanAllah pada hamba-hamba-Nya yang khawwas (elit spiritual). Kemudian sayamenemukannya lagi dalam kitab Al-Yafi'i yang lebih dahulu ditulisdaripada kitab karya Al-Zubaidi. termasuk para sahabat Nabi dan orang-orangsetelannya hingga saat kitab ini disusun. adalah mukjizat yang membuktikankebenaran dan kesahihan agama yang diemban Nabi. yaknipara sufi. Barangsiapa meyakini para wali danmeminta barakah melalui cerita-cerita dan atsar mereka. sertapenyebaran karamah-karamah mereka. dan Al-Lalakai. pada hakikatnya telah berusahamemperkuat keimanan kepada Allah dan kekuasaan-Nya yang mahadahsyat. Tujuan sebenarnya merujuk pada diri alim ulama danorang-orang pilihan itu sendiri.

sebagaipenghulu para rasul yang paling bermanfaat. Bila ada beberapa nama yang sama. diikuti penyebutan nama aslinya. Sebelum memulai pembahasan. ketetapan karamah danjenis-jenisnya. setiap huruf diurutkan berdasarkan masahidup wali. sebagian lagi diprediksi jika saya tidak mengetahuitahun wafatnya. Babpendahuluan merupakan bagian yang sangat penting. Pada umumnya. maka penentuanyang didahulukan atau diakhirkan . baik yang shahih maupun hasan (dalamterjemahan ini. Karamah-karamah yang tidak diketahui namapemiliknya saya letakkan di bagian penutup. saya akan mengutarakan beberapacatatan yang perlu diketahui oleh pembaca kitab ini: 1. tetapi saya mengutipnyadari para periwayat dan penulis kitab yang tepercaya. juga karamah wali-wali yang bernama Muhammaduntuk mengagungkan nama yang mulia ini. Saya menyertakan lebih dari 100 hadis yang berkaitan denganmukjizat Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskanmaksud dan faedah karamah para wah. serta tingkatan-tingkatan wali. Saya mengurutkan nama-nama wali pemilik karamah secaraalfabetis. penguasa segenap pujian.Inilah tujuan utama penulisan kitab ini. maka yang sayagunakan adalah nama tenarnya.juga akan semakin memperkuat iman bagi orang yang sudah beriman. Beberapa wah yang tidak saya ketahui nama aslinya danterkenal dengan nama kunyah atau laaab (gelar).. dengan pertimbangan nama semata tanpa memperhatikansifat-sifatnya. dan agung. Saya tampilkan pula hadis-hadis tentang karamah 54 sahabatmenurut urutan abjad. 100 hadis tersebut diklasifikasikan dalam beberapatema).Dengan demikian. di antaranya Imam Nawawi dalam Tahdzib al-Asma' waal-Lughat. seperti yang dilakukan olehpara sejarahwan. tinggi.untuk mengokohkan kebenaran agama yang lurusdan mengakui kebenaran junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Nama-nama wali pemilik karamah dalam kitab ini diurutkan secaraalfabetis. Segala puji hanya milikAllah. meyakini para wali dan karamah-karamahnya disamping akan menimbulkan keimanan bagi orang yang tidak beriman. sehingga kitab inimenjadi sebuah kitab yang ringkas.

Sayamenyebut mereka berdasarkan urutan huruf yang sesuai dengan sifatmereka yang paling dikenal. Misalnya beberapa karamah Sayyid 'Abdul QadiralJailani.Sayyid Muhammad al-Jasr al-Tarabulusi. 4. Penambahan tersebuttentu bukan suatu kesalahan. Namun kesibukanmenghalangi saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Merekamemiliki banyak karamah yang diceritakan dan masyhur dalam beberapakitab yang disusun khusus tentang karamah. mungkinkalau saya mau bersusah payah untuk melacak. Ada juga wali yang mempu nyai dua nama kunyah danlaqab secara bersamaan. saya menjelaskan karamahberdasarkan huruf yang sesuai dengan nama itu. baik laqab maupun kunyahnya. Tidakmungkin nama kuniyah Abu al-Hasan. Saya menyaksikan dan meyakinikewalian dan karamah mereka karena kesaksian saya kepada parapenutur cerita itu. sehingga saya bisa mengetahuipara wali Allah dengan pengetahuan sejati. 3. adakalanya karenametode buku rujukan. Mereka mengetahui hakikat dan rahasia-rahasiaAllah. lalu saya sebut 'Ali. .Jika demikian. Saya mengumpulkan dan mengutip sebagiankaramah tersebut dari mereka. atau nasab(keturunan) mereka tanpa saya ketahui nama asli mereka. bila demikian. maka akan dikemukakan tanggalwafatnya setelah penjelasan tentang karamahnya. saya akan menemukansejarah dan waktu wafat sebagian dari mereka. 2. maka saya berupaya meringkas dan tidak berpanjanglebar menuturkannya. karena mengikutisifat yang lebih dikenal. bila dalamreferensi tidak ada penjelasan nama 'Ali. saya beri keterangan "ini perkiraan". Demi Allah. laqab (gelar kehormatan). Kadang-kadang saya meringkas penjelasan tentang karamah walidengan mengemukakan substansi biografinya saja. Banyak pemilikkaramah yang dikenal dengan nama kunyah (julukan dengan menggunakankata Abu. Jika ada wali pemilik karamah yang sudah diketahui tanggalwafatnya namun tidak dituliskan. Ummu. dan lain sebagainya. Sayyid Muhammad Hanafi. Untuk orangorang yang tidakdiketahui masanya. atau Ibnu). Semua orang menjelaskan biografi para wali dengan sumberpenyaksian langsung. tetapi adakalanya karena begitu banyaknyakaramah yang dimilikinya dan karena sudah terkenalnya sang wali. Kuniyah menunjukkan bahwaitulah namanya.tergantung pada sejarahnya denganmempertimbangkan masa hidupnya. Sayyid Muhammad al-Hifni. saya sendiri bukan orang yang memiliki kewaliansecara khusus dan bukan ahli kasyf.

niscaya pohonitu akan menjatuhkan buah kurma yang masak untukmu. maka itulah yang saya kehendaki. 2010-04-18 16:05 — admin • Mukjizat nabi membuktikan kejujuran dan kebenaran agama yangdiembannya.Yang demikian itu adalah kemenangan besar. • "Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Namun. maka semoga Allah mengampuni saya dan dirinya.jika tidak. kemudian makandan minumlah "(QS Maryam [19]: 25-26). MahaSuci Allah dari segala sesuatu.a. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Allah berfirman: • "Ingatlah! Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasatakut dan sedih. Allah-lahpelindung kegaiban. « === sekian === ‹ `Ashim bin Tsabit dan Khabib r."(QSYunus[10]:62-64) • Allah juga berfirman. Dia mengetahui segala ciptaan.Barang-siapa sepakatdengan prasangka baik saya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dankehidupan akhirat. "Setiap Zakaria masukke mihrab untuk menemui .sementara kita meng-hukumi sesuatu secara lahiriah.1. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalubertakwa.1 Penetapan Karamah Wali • Sun. upPenutup: Biografi Syekh Yusuf bin Ismail an Nabhani › • • • • • • Rupa-rupa Printer-friendly version Add new comment 919 reads 2.

ia melihat makanan di sisinya. .2 Definisi Wali Sun. Pertama. seperti kata al-'alim bermakna yang sangat alim dan kataal-qadir bermakna yang sangat berkuasa. • Firman Allah yang lain.Zakaria bertanya. Maka kata al-wali bermaknaorang yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah tanpa tercederaioleh kemaksiatan atau memberi kesempatan pada dirinya untuk berbuatmaksiat. maka carilah tempat berlindung ke dalam guaitu. miring ke arah kiri gua" (QS AlKahfi[18]: 16-17).1. Dankamu akan melihat matahari ketika terbit miring ke arah kanan gua. • " Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang merekasembah selain Allah. dari mana kau memperoleh makananini?" Maryam menjawab. Al-Fakhr al-Razi dalamAl-Tafsir al-Akbar mengemukakan bahwa para sufi menjadikan ayat inisebagai hujah atas kebenaran adanya karamah. "Makanan itu dari sisi Allah. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamudan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. 2010-04-18 16:06 — admin Siapakah wali itu? Ada dua penjelasan tentang makna wali.Maryam. dan kami akanmenjelaskan masalah ini dengan jalan meneliti secara mendalamsebelum menceburkan diri dalam masalah dalil tentang kemungkinankaramah." SesungguhnyaAllah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendakitanpa perhitungan "(QS Ali 'Imran [3]: 37). • Banyak sekali penjelasan yang menafsirkan ayat ini.dan ketika terbenam. "Hai Maryam. berkaitandengan penetapan karamah para wali. kata al-wali merupakan bentuk superlatif dari subyek(fa'il). Hal itu merupakanistidlal (pengambilan dalil) secara zahir.

kata al-wali merupakan subjek bermakna objek. Ketika seorang hamba dekat kepada Allah karena ketaatandan keikhlasannya. dan kebaikan. kejadian luarbiasa yang muncul diiringi dengan pengakuan. • "Dan firman-Nya. 2010-04-18 16:07 — admin Kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia ada tiga macam: Kejadian Luar Biasa Pertama. "Engkaulah Penolong kami (maulana). hingga mencapaijenjang al-wilayah (kewalian). Pengakuan ketuhanan (iddi'aul ilahiyyah) . • • "Dan dia melindungi (yatawalla) orang-orang yang saleh "(QSAl-A'raf [7]: 196). pengakuan kenabian. a. pengakuan sihir dan menaati setan.Kedua.dengan limpahan rahmat. al-wali berartiyang dekat. Pengakuan dalam halini ada empat macam: pengakuan ketuhanan. maka Allah akan senantiasa dekat kepadanya. • "Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung(maula) orang- orang beriman dan karena sesungguhnya orang-orangkafir itu tidak mempunyai pelindung" (QS Muhammad [47]: 11). keutamaan.: • "Allah adalah pelindung (wali) orang-orang yang beriman" (QSAl-Baqarah [2]: 257). Perlu diketahui bahwa kata al-wali diambil dari firman AllahSwt.pengakuan kewalian. Sesungguhnya penolong kamu (waliyyukum) adalahAllah dan Rasul-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 55) Menurut saya. 2. maka tolonglah kami darikaum yang kafir "(QS Al-Baqarah [2]: 286). Maka kata al-wali bermakna orang yang dijaga dandilindungi oleh Allah Swt. sepertikata al-qatil bermakna yang terbunuh dan al-jarih bermakna yangterluka. ditinjau dari segi etimologis.1.3 Kejadian Luar Biasa Sun. dijaga terus-menerus dari berbagai macammaksiat dan selamanya mendapat pertolongan Allah untuk selaluberbuat taat.

maka iaharus ditentang. Pengakuan kenabian {iddi'aun nubuwwah) Orang yang mengaku nabi ada dua macam. seperti cerita tentangFir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan memunculkan kejadian luarbiasa dengan tangannya. Pengakuan sihir dan menaati setan (iddiaus sihrwatha 'atusysyaithan) Menurut kami. Demikian pula tentang kebenaran Dajjal. Kalau iaseorang pendusta. d. Kalau ia seorang yang jujur. Kejadian luar biasa yang ditunjukkan olehorang-orang yang saleh disebut karamah wali. hal ini bisaditerima karena untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. dan mazhab kamisepakat dengan kemungkinan terjadinya hal ini. orang yang jujur danpendusta. sedangkan menurut kelompok Mu'tazilahmereka tidak mungkin menampakkan hal-hal luar biasa. sudah semestinya ia mampumemunculkan kejadian luar biasa dengan tangannya. maka ia tidak akan mungkin menunjukkan kejadianluar biasa. baikoleh orang saleh yang diridhai Allah maupun orang yang keji dansuka berbuat dosa. Pengakuan kewalian (iddi'aul wilayah) Orang-orang yang mengakui adanya karamah wali berbeda pendapatdalam hal ini. Artinya. sedangkan kaumMu'tazilah mengingkarinya. kejadian-kejadianluar biasa yang ditunjukkan seseorang tanpa mengaku sesuatu.Mereka ini kemungkinan dapat memunculkan kejadian luar biasa ditangannya sendiri tanpa ada perlawanan. hal itu mungkin saja terjadi karena bentuk dantimbulnya kejadian luar biasa itu justru semakin membuktikankebohongan dan kepalsuan dirinya. orang-orang yang mengaku sebagai pelaku sihir dan pengikut setan mungkin bisa menampakkan hal-hal luarbiasa dengan tangannya. kecuali Abu Husain al-Bashri dan Mahmudal-Khawarizmi. kalaupun ia mampu menampakkannya. c.Menurut mazhab kami. Apakah boleh seseorang mengaku memiliki karamah?sehingga muncul persetujuan terhadap pengakuan kewaliannya atautidak. b. . Kejadian Luar Biasa Kedua.

Sebagian orang menetapkan adanya karamah wali berdasarkan firmanAllah. 2010-04-18 16:12 — admin Ketetapan adanya karamah para wali dinyatakan oleh dalil-dalildari Al-Qur'an.1. "Akuakan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.4 Dalil Dalil Tentang Adanya Karamah Wali Sun. Allah melindungi mereka dari panasmatahari. Al-Qadhi menanggapi masalah ini. Dan kamu mengiramereka itu terjaga. 1. sebagaimana telahdijelaskan di muka maka tidak akan kami ulangi lagi disini. maka tidak benar mengambil dalil denganayat ini. padahal sebenarnya mereka tidur (QS Al-Kahfi[18]: 18).. namun tetapselamat dari malapetaka. condong kearah kanan gua (QS Al-Kahfi [18]: 17). dan dalil aqli (rasio). 2. kejadian-kejadianluar biasa yang ditunjukkan oleh sebagian orang yang menolak taatkepada Allah yang disebut dengan istidraj. seperti termaktub dalam firman Allah. "Di antara ashabul kahfi ataupada zaman mereka pasti ada seorang nabi."Padahal orang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab dalam ayat tersebutadalah Nabi Sulaiman a.s. Dalil 2 Kisah ashabul kahfi yang tertidur selama 309 tahun. atsar.Kejadian Luar Biasa Ketiga. Dalil Al-Qur'an Ada banyak ayat yang dijadikan pegangan mengenai hal ini: Dalil 1 Kisah Maryam dalam QS Ali 'Imran [3]: 37 di atas. karena tidur mereka yangbegitu lama bertentangan dengan . Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. khabar.

a. Sementara Juraijadalah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israil yang memilikiseorang ibu.s. Banyak orang tidak mempercayai kejadian ini. "Hanya ada tiga bayi yang bisa bicara.s."Tuhan. Pada suatu hari ketika Juraij sedang shalat. "Ya Allah. Orang-orang mengetahui bahwa mereka yang datangpada masa itu telah tertidur selama 309 tahun. manakah yang lebih baik. melanjutkan shalat atau menjawabpanggilan ibu?" Juraij memutuskan untuk tetap melanjutkanshalatnya. "Aku akanmenggoda Juraij. . sampai ia bertemu seorang pelacur. diriwayatkan dari AbuHurairah r. tidurnya ashabul kahfiyang begitu lama mustahil merupakan mukjizat salah seorang nabi. Ketika lelah. Sang ibu marah.pelacur itu merayu penggembala. sang ibumengetuk pintu dan memanggilnya.. Sang ibu lalu memanggil untuk kedua kalinya. "Juraij!" Juraij kebingungan. Sampai panggilan ketiga. sebagaimanaseluruh mukjizat yang ada. cukuplah dianggapsebagai karamah dan ihsan para wali.ada seorang pelacur yang berkata pada beberapa orang."Kisah Nabi Isa a. bahwa Nabi Saw. telah diketahui secara luas. Keseluruhan syaratini tidak terpenuhi. seorang penggembala beristirahat di gubugnya. lalu berdoa. Khabar 1 Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Khabar Nabi Saw." Pelacur itumendatangi Juraij tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. sampai ia mau berzina denganku." Di tempat Juraij tinggal.karena tidur bukanlah kejadian yang luar biasa untuk disebutsebagai mukjizat. bayipada masa Juraij (seorang ahli ibadah). jadi tidak mungkin mengklasifikasikan kejadiantersebut dalam kategori mukjizat salah satu nabi. yaitu Isa a. Juraijtetap kukuh melanjutkan shalatnya dan tidak menghiraukan panggilanibunya. tetapiJuraij tetap melanjutkan shalatnya. jangan biarkan diamati. Suatumalam. dan seorang bayi lainnya. bersabda. 2." Menurut saya.karena mereka tidak mengetahui bahwa ashabul kahfi adalah orangyang jujur dalam pengakuannya kecuali bahwa mereka tinggal di dalamgua selama itu.kebiasaan manusia.

" Akan tetapi Juraij menolak tawaran mereka dan membangunrumahnya seperti semula."Kemudian bayi itu menyahut. "Dulu. "Ya Allah. Sang ibu berdoa. "Ya Allah."Akhirnya Bani Israil menyesali perbuatan mereka terhadap Juraij danmengucapkan janji. "Haibocah. "Ya Allah. "Kami akan membangun rumahmu dari emas atauperak. aku tidak ingin jadi seperti dia. jadikan anakku seperti dia. jadikan akuseperti dia. Lalu lewatlah seorang pemuda tampan berparaselok. dan ia hanya berkata. "Cukuplah Allah sebagaipelindungku. 'Demi Allah. jangan jadikan aku sepertidia. "Ya Allah. Abu Hurairah berkata. Bayi lain yang bisa bicara adalah seorang bayi yang sedangmenyusu kepada ibunya. ia diisukan sebagai seorang pencuri.bercerita dengan mengacungkan tangan ketika beliau berkata. padahal ia bukanpencuri. kemudian mereka berlindung dan bermalam di dalam gua.dan terjadilah perzinaan antarakeduanya." Khabar 2 Khabar tentang sebuah gua yang terkenal dalam kitab-kitab sahih. Kemudian Juraij shalatdan memanjatkan doa. "Penggembala itu. siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab." Bani Israil lalu mendatangi Juraij. Sibayi berkata. ada tiga orang sedang menempuh suatuperjalanan."Ini anak Juraij." Bayi itu menimpali." Sang ibu bertanya-tanya tentang celoteh anaknya. Sementaraperempuan yang diisukan sebagai pelacur itu bukanlah seorangpelacur. kami tidak akan selamatdalam gua . bercerita. "Sepertinya aku melihat Nabi Saw.Al-Zuhri meriwayatkan dari Salim dari Ibnu 'Umar bahwa RasulullahSaw. Pelacur itu kemudian melahirkan seorang bayi dan mengaku. jangan jadikananakku seperti dia. Sang ibu berdoa. Mereka berkata." Lewat lagi seorang perempuan yang diisukan sebagai pencuri.Lalu sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutupipintu gua.menghancurkan rumahnya dan mencaci-makinya. dan residivis.pezina. "Pemuda itu orang yang suka bertindaksewenang-wenang. hingga bergeraklah bayi itu.

Ya Allah. aku telahmempekerjakan orang. Orang kedua berkata. 'Aku memiliki sepupuperempuan yang sangat mencintaiku. aku membawakannyauntuk mereka. kecuali kami memohon kepada Allah dengan perbuatanbaik yang telah kami lakukan' Salah seorang di antara mereka berkata. Aku beri mereka upah.'Aku tidak mengolok-olokmu. Orang ketiga berkata. kambing. ambillah semua upahmu dan gunakan untukmakan/ Ya Allah. tetapi akumenolak. kemudianpergi. Aku memerahsusu sebagai minuman sore hari untuk keduanya. apabila hamba melakukan semua itu karena mencariridha-Mu. Suatu hari. 'Tidak mungkin kamu bisamelepaskan cincin ini. ia mendatangiku dan berkata. aku tunggui mereka hinggaterjaga sampai fajar merekah. . danmeminumnya. maka bebaskan kami dari pintu guaini. saya mau minta upah. dan hanya ada satu orangyang belum kuberi karena ia meninggalkan pekerjaannya.' Aku menjawab. apabila aku lakukan semua" itu karena mencariridha-Mu. mereka tertidur dibawah sebatang pohon. Kemudian ia merayuku. 'Seperti apa yangkamu lihat. engkau mengolok-olok saya?' Aku menjawab. 'Hai'Abdullah. Aku membungakan upahnya hingga menjadi kekayaan yangberlipat-lipat. Aku tidak berniatmembangunkan mereka juga tidak mendahului meminumnya.' Bergeserlah batu besar itu. kecuali dengan cara yang benar.' Diaberkata. dan budak. maka keluarkan kami dari hadangan batu besar ini/'Kemudian batu itu bergeser sedikit sehingga terbuka celah kecil. hingga aku menyakiti dirinya selama beberapa tahun.Akhirnya ia menemuiku dan aku berikan harta yang banyak agar diamau meninggalkanku. aku tidak memindahkan mereka. Ya Allah. tetapi mereka tetap tidur. Pada suatu saat. 'Hai'Abdullah. sebelumnya aku tidakpernah membuatkan mereka minuman. Selanjutnya mereka bangun. 'Akumemiliki dua orang tua yang lanjut usia. apabila aku lakukan halitu karena mencari ridha-Mu.ini. semua upahmu berupa unta. Waktu itu ia berkata.' Lalu akumeninggalkannya bersama hartanya. 'Ya Allah. Sambilberdiri dengan menenteng gelas di tangan. tetapi mereka belum juga bisakeluar dari sana.namun mereka belum bisa keluar dari gua.

'Karenaaku mendengar suara petir yang akan mengairi kebun Fulan. Aku bergegas menuju kebun itu. Mereka keluar dan berjalanbersama-sama. ada seorang laki-laki berdiri di sana. 'Jika benar apa yang kau katakan. dan aku bertanya. bahwaNabi Saw. Atsar Sahabat . sepertiga untukku dan keluargaku. Jika aku bersumpah dengan namaAllah.maka lepaskan kami dari padang pasir ini. tanda musim hujan.' Diaberkata.' Aku. ada seorang laki-laki yang sedangmenggiring seekor sapi dengan beban berat. bersabda. 'Fulan bin Fulan bin Fulan. dan 'Umar mempercayai kejadianitu. 'Maha suci Allah.' Akhirnyaterbukalah batu itu dari gua.' Beberapa orang berseru." (HR Bukhari dan Muslim dengan kualitas hasansahih) Khabar 3 Sabda Rasulullah Saw. aku sudah membuat kusut danmengotori kain lusuh dengan debu. dan sepertiga lagi akan akunafkahkan. yang akanmengairi kebun Fulan. tetapiuntuk membajak. Khabar 4 Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah r.. sepertiga untukorangorang miskin dan musafir. 'Kenapa kau tanyakan hal itu?' Jawabku. maka aku akan membaginyamenjadi tiga.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. pada waktuitu.a. "Suatuhari seseorang mendengar petir. 'Aku diciptakan bukan untuk ini." Khabar 5 Abu Hurairah r. seekorsapi bisa bicara.. Sapi itu menoleh ke arahlaki-laki itu dan berkata. "Ya Allah. "Suatu hari. Abu Bakar. niscaya kain itu akan rapih dan bersih kembali.'" 3. 'Apa yang kau kerjakan di kebun ketika panen tiba?'Dia balik bertanya.' Akubertanya lagi. atasnama Allah." Tidak adasesuatu pun yang dapat menyangkal sumpah Nabi Muhammad Saw.'Siapa namamu?' Dia menjawab.

Al-Razi berkata. Siapa yang inginmempelajarinya. seperti dinyatakan dalamfirman-Nya. "Demikianlah. sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takutdan sedih" (QS Yunus [10]: 62). dan mengutip karamah para sahabat Nabi lainnya dari periwayatlain. sesungguhnya Allah menjadi pelindung (maula)orang-orang beriman" (QS Muhammad [47]: 11). "Beberapa kitab sufi membahas hal ini berupariwayat-riwayat yang tak terhitung jumlahnya. silakan mengkajinya. Jadi. jelaslah bahwa Allah adalah wali hambaNya dan hamba adalahwali Allah. "Sesungguhnya penolong kalian (waliyyukum) adalah Allah danRasul-Nya" (QS Al-Maidah [5]: 55). lainnya. • "Ingatlah. Di sinisaya mengutip sebagian karamah Khulafa'ur Rasyidin dari AlRazi. sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. • • • "Allah itu pelindung (wali) orang-orang beriman" (QSAl-Baqarah [2]: 257). sebagaimana dinyatakandalam firmanNya. "Dia terus-menerus melindungi orang-orang yang saleh"(QS al-A'raf [7]: 196). Begitu juga Allah adalah kekasih hamba. .Kita mulai dengan mengutip beberapa karamah yang muncul dariKhulafa'ur Rasyidin dan para sahabat Nabi Saw. • • "Engkaulah Penolong kami (maulana)" (QS Al-Baqarah[2]: 286). Allah juga wali hamba-Nya. Dalil Aqli (rasio) Di antara dalil aqli dan qat'i yang berkaitan dengan kemungkinanmunculnya karamah adalah: Dalil 1 Sesungguhnya hamba Allah adalah wali-Nya." 4. sebaliknyahamba adalah kekasih Allah.

cinta dan ketaatan kepada-Nya. sedangkan Tuhan Yang Maha Penyayang melakukanhal-hal utama yang dikehendaki hamba-Nya dalam sekali hitungansaja. hal itu lebih utama daripada hanya memberi sepotong kuesebagai hidangan. Atau jika ketidakmunculankaramah membuat manusia menuduh seorang mukmin tidak patutdikaruniai karamah oleh Allah.• • • "Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya" (QSAl-Maidah [5]: 54).Bagaimana mungkin ia tidak melaksanakan perbuatan yang dikehendakiTuhan Yang Maha Penyayang lagi Maha Mulia sekali saja. padahalhanya Tuhanlah yang utama baginya. • "Penuhilah janjimu kepada-Ku. dan menyambut gembira nama-Nya dan membacakan tahliluntuk-Nya itu jauh lebih mulia daripada hanya memberikan sepotongkue untuk menundukkan ular atau harimau. Jadi. maka itu termasuk mencelakekuasaan Allah dan dihukumi kufur. maka ia akan terdorong untuk melaksanakan segala yangdiperintahkan Allah dan semua hal yang diridhai-Nya. sifat. niscaya Aku penuhi janji-Kukepadamu. karena hamba sesungguhnya tidakberdaya dan lemah ketika mengerjakan semua hal yang dikehendaki dandititahkan Allah. zikir." (QS Al- Baqarah [2]: 40) Dalil 2 Jika ketidakmunculan karamah membuat manusia menuduh Allah tidakahli melakukan perbuatan seperti itu.mengagungkan. "Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah" (QSAl-Baqarah [2]: 165). serta terus-menerus menyucikan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah. dan akanmeninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dicegah olehNya. "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat danorang-orang yang menyucikan diri "(QS al-Baqarah [2]: 222). mahabbah. karenamengetahui zat. . bisa dikatakan bahwa jika seorang hamba telah mencapaiketaatan. hukum-hukum dan nama-nama Allah. alasan ini tidak sah. dan syukur tanpapermohonan. Ketika Allah menganugerahiseorang mukmin ma'rifat. perbuatan.

maka apa susahnya memberi sepotong roti atau air minum dipadang tandus kepada seseorang? Dalil 4 Nabi Muhammad Saw.apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan"(QS Al-Ahzab [33]: 36). dan berjalan melalui Aku. hati. "Tidak ada yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada-Kuyang sebanding dengan menunaikan semua kewajiban yang Kuperintahkandan senantiasa mendekati-Ku dengan perbuatan-perbuatan sunnahhingga Aku mencintainya.Ia mendengar melalui Aku. Sebab kalau masih ada ruang untukselain Allah. bersabda bahwa Allah berfirman. • "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidakpula bagi perempuan yang mukmin (untuk memilih ketetapan lain). lidah. ia melihat melalui Aku." Menyakiti wali sama dengan menyakitiAllah. . tentunya Allah tidak akan berkata.' Khabar ini menunjukkan tidak adanya ruang dalam pendengaranmereka untuk selain Allah. Dan jika Aku telah mencintainya. "Aku mendengar danmelihat-Nya.Dalil 3 Nabi Muhammad Saw. setangkai anggur dan segelas air kepadaseseorang yang kelaparan dan kehausan di padang tandus. maka ia benar-benar menyatakanpeperangan dengan-Ku. ia berbicaramelalui Aku. tidak juga dalam penglihatan dankeseluruhan anggota tubuhnya.sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah" (QS Al-Fath[48]: 10)." Maka tidak ada keraguan lagi bahwa inilah maqam yanglebih mulia daripada kemampuan menundukkan ular dan binatang buas. menceritakan bahwa Allah berfirman. penglihatan. tangan."Barangsiapa menyakiti wali-Ku. hal ini sesuai dengan firman-Nya: • "Orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad).atau memberi sepotong roti. maka akumenjadi pendengaran. KetikaAllah dengan rahmat-Nya mengantarkan hamba-Nya sampai derajat yangtinggi. dan kakinya.

berfirman. Berjanji setia (bai'at) kepada Nabi Muhammad Saw. berartimenyakiti Allah. Kedekatan adalah asal ataupokok. menyakiti Nabi Muhammad Saw." Hadis qudsi ini menunjukkan ketetapanAllah bahwa menyakiti wali sama dengan menyakiti-Nya.• "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah danRasul-Nya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat" (QSAl-Ahzab [33]: 57). "Aku sakit. ridha kepada Nabi Muhammad Saw. "Ya Tuhan. Aku meminta makan kepadamu tapikau tidak memberiku makan. Tidak diragukan lagi. seseorang yang diangkatsebagai pelayan khusus oleh seorang raja dan diizinkan masuk keruang untuk bersenang-senang. sementara . berartiberjanji setia kepada Allah. tetapi kau tidak menjengukku. Dalil 5 Kita melihat bahwa dalam kebiasaan." Demikian juga ketika kita memberi minum dam makan wali-Nyaberarti kita juga memberi minum dan makan Allah. tetapi kamu tidak menjenguknya. derajat Muhammad adalahderajat tertinggi. Bahkan akalsehat juga menyaksikan bahwa kedekatan dengan seorang raja akanmenimbulkan naiknya pangkat (kedudukan). maka ia telah menyatakanpeperangan dengan-Ku.bagaimana kami melakukan hal ini. Seluruh khabar diatas membuktikan bahwa para wali Allah telah mencapai derajatini. Hal ini diperkuat dengan khabar masyhur yang menyatakan bahwapada hari kiamat nanti Allah Swt. Apakah kamu tidaktahu kalau saja kamu menjenguknya. Aku meminta minumtetapi kau tidak memberiku mimun." Orang-orang bertanya. sementara Engkau adalah TuhanPenguasa alam?" Allah menjawab. "Barangsiapa menyakiti wali-Ku. maka kamu akan menemukan Aku disisinya.berarti ridha kepada Allah. Inilah arti dari firman Allah dalam sebuah hadisqudsi. "Sesungguhnya hamba-Ku si Fulansedang sakit. maka ia juga diberi kekhususan untukmelakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain.

Maka 'Ali memiliki kemampuan sepertimalaikat yang tidak dimiliki oleh orang lain. dan malaikat memancarkan cahayaalam keagungan." Ketika cahaya keagungan Allahmenjadi pendengarannya. berdasarkan penafsiran kami atas firmanAllah. menganugerahinya rahasia ma'rifat dan kemampuan menyingkaphijab antara Allah dan dirinya. Sedangkan Raja PalingAgung adalah Tuhan Penguasa alam. jauh maupun dekat. 'Ali memutuspandangannya dengan alam jasad. Dalil 7 .tetapi gerbang itu terlepas dengan kekuatan rabbaniyyah. serta mendudukkannya dalamkedekatan. ia akan tiba pada maqam yangdifirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi. "Akubermalam di sisi Tuhanku yang memberiku makan dan minum." Haltersebut karena pada waktu perang Khaibar. Begitu juga penguasaan Allah atas ruh sama denganpenguasaan ruh atas badan. Dalil 6 Tidak diragukan lagi bahwa yang menguasai perbuatan adalah ruh. Demikian pula hambalain yang terus-menerus taat. Ketika cahaya Allah menjadi tangannya. Rasulullah Saw. kita tahu bahwa semakin banyak pengetahuan seseorangtentang alam gaib. Jika Allah memuliakan seoranghamba dengan mengantarkannya ke pintu pengabdian dan derajatkaramah.gerbang Khaibar itu tidak aku dobrak dengan kekuatan jasadiah. bersabda. maka tidak ada kesulitan baginya untuk menampakkansebagian karamah di dunia ini. maka iamemiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang sulit maupunmudah. maka semakin kuat hatinya dan semakin sedikitkelemahannya. "Dia menurunkan malaikat dengan (membawa) ruh (wahyu) berupaperintah-Nya" (QS Al-Nahl [16]: 2)." Darihadis ini. Karena itu.kedudukan adalah pengiring. sehingga ruh 'Ali menjadi kuat dan menyerupaisubtansi ruh malaikat serta memancarkan kilauan cahaya alamkesucian dan keagungan. maka ia mampu mendengar suara yang dekatmaupun yang jauh. 'Ali bin Abi Thalib berkata. "Aku menjadipendengaran dan penglihatannya.bukan badan. "Demi Allah.

yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagidipercaya" (QS Al-Takwir [81]: 19-21).dapat dipisah-pisah. Demikianlah. cahaya substansi. demikian juga ruh-ruh falakiyah(wilayah langit).Barangsiapa tidak bisa mencapainya. dan dipotong-potong. Ruh manusia mengandung kekuatan dan kelemahan. serta jarang mengikuti kehendak tubuh. Penjelasan yang mulia ini mengandungrahasia-rahasia terselubung dan fenomena-fenomena yang mendalam. kekokohannya lenyap hingga iatidak kuasa melakukan apa-apa. kemudian ia akan diberikekuatan hingga mampu menguasai alam materi. Allah berfirman tentangsekelompok malaikat lainnya. dan inilah yang disebut karamah. ditambah denganberbagai macam riyadhah (olah spiritual) yang membersihkan debudunia wujud dan kerusakan dari wajahnya. Tidakkah kau lihat Jibril.karenanya kita memohon pertolongan Allah agar dapat memahaminya. Menurut mazhab kami. maka ia akan melupakan negeri asal dan tempattinggalnya yang lama.maka ruh-ruh penghuni langit dan 'arsy akan memancarkan kilauancahaya mereka atasnya dan menyelubunginya. rusak. dan berapa banyak malaikat di langityang syafa'atnya tidak berguna kecuali setelah Allah memberikanizin kepada yang dikehendaki dan diridhai-Nya. Namun ruh adalahsubstansi malaikat. subtansi ruh bukanlah raga yang fana. . cahaya dankegelapan. yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisiAllah Pemilik 'Arsy.Menurut hukum akal. ketika jiwa berpadu dengan kekuatan yang suci danmendasar. ketika Allahmenyifatinya dalam Al-Qur'an. penghuni langit. ruh manusia berbeda dengan benda-bendacair. kehormatan dan kehinaan. sesuatu yang kudus dan suci. keluhuran tabiat. "Sesungguhnya Al-Qur'an itubenar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia(Jibril). berkilauan. Ketika ruh senang dengan ma'rifatdan mahabbah kepada Allah. dan secara keseluruhan ia serupa dengan tubuhyang rusak. maka jiwanya akanbercahaya. kekuatannya melemah. berarti ia tidakmeyakininya. seperti ruh-ruhpenghuni langit. dan mampu menguasai alam nyata dan fanadengan bantuan cahaya ma'rifat yang mulia dan kekuatan cahaya SangMaha Perkasa lagi Maha Mulia.Hanya saja ketika ruh terikat dengan tubuh dan terbelenggu dengankehendaknya.

karena tampaknyakaramah menunjukkan bahwa ia tidak berdusta. Nabi Muhammad Saw. Sudah ada dalilmeyakinkan mengapa harus mencari dalil perkiraan.Jika orang yang mendekat kepada-Nya karena menjalankan perbuatanwajib saja tidak memperoleh karamah apa pun. Demikian juga. Bagaimana mungkin dapat dipahamibahwa seorang wali meninggalkan negerinya untuk beribadah hajidalam waktu satu hari saja? 4. tetapi kalau kitatidak menuntutnya untuk menunjukkan bukti.Para penyangkal adanya karamah memiliki beberapa argumen: 1. kalau muncul di tangan selain nabi. Mereka bertanya apakah wali yang memperlihatkan karamah karenamengharapkan uang dari manusia bisa dituntut untuk menunjukkanbukti kewaliannya atau tidak? Kalau kita menuntutnya untukmenunjukkan bukti. Mereka berpegang pada firman Allah. Pendapat mereka yang menyatakan bahwa wali itu pindah dari satunegeri ke negeri yang jauh tidak sesuai bahkan bertentangan denganayat ini. Adanya bukti tetapi tidak ada yang dibuktikan akanmenodai eksistensi bukti tersebut dengan demikian bukti tersebutmenjadi batal. 2. berarti kita telahmengabaikan Sabda Nabi SAW. . hingga merekamenunaikan hal-hal yang Ku-wajibkan atas mereka. tidak akan bisaberjalan dari Mekah ke Madinah kecuali dalam tempo yang lama dengandisertai kepayahankepayahan. "Dan dia memikulbeban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu capai kecualidengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri"(QS Al-Nahl [16]:7). Mereka berpegang pada sabda Rasulullah dalam sebuah hadis qudsiyang menceritakan tentang Allah. maka apalagi orangyang mendekat kepada Allah dengan menjalankan perbuatan sunnahtidak patut memperoleh karamah. 3. maka itu siasia belaka." Mereka mengatakanhadis ini adalah bukti bahwa mendekat kepada Allah dengan caramenjalankan semua perintah-perintah-Nya yang wajib lebih agungdaripada mendekat kepada-Nya dengan menjalankan perbuatan sunnah. Para penyangkal karamah berlaku tidak adil dan menyesatkankarena berpendapat bahwa munculnya peristiwa luar biasa merupakanbukti kenabian. maka bukti inimenjadi batal. "Orang-orang yang mendekatkepada-Ku itu tidak akan pernah dekat kepada-Ku.

kita bisamembedakan antara mukjizat dan karamah. Karena perbedaan inilah. sedangkan wali tidakdiperkenankan menyatakan pengakuan kewaliannya. tetapi untuk menunjukkan kasih sayangnya kepadamakhluk. "Bukti itu ada padaorang yang menyatakannya. menyatakan kenabiannya bukan bertujuan untukmengagungkan diri.Adapun pernyataan kewalian seseorang tidak menyebabkan orang yangtidak mengakui kewalian-nya menjadi kafir atau menyebabkan orangyang mengakui kewalian-nya menjadi beriman. agar mereka hijrah (beralih) dari kufur menuju iman. Jawaban atas argumen yang pertama: Umat muslim berbeda pendapat tentang apakah seorang wali bolehmenyatakan kewaliannya? Kelompok Al-Muhaqqiqun (orang-orang yang menyatakan kebenaran)tidak membolehkannya. Jadi. oleh karenanya Nabi wajibmenyatakan secara jelas pengakuan kenabiannya. Berdasarkan pendapat ini.yang berbunyi. darimaksiat kepada ketaatan. Mukjizat muncul setelahpengakuan kenabian. dan hal inilah yang akan menodai mukjizat dankaramah. Langkah-langkahNabi Muhammad Saw. Kalau pengakuan kenabian tidak dinyatakan.Jika para nabi menyatakan kenabian dan menampakkan mukjizat mereka. para nabi diutuskepada makhluk untuk menyeru dari kekufuran kepada keimanan.maka kaum mereka tidak akan beriman. maka ia jugabisa terjadi pada orang lain. sementara karamah tidak muncul setelahpengakuan kewalian. pengakuankewalian dinyatakan karena nafsu. ." Ini menunjukkan bahwa pendapat yangmengatakan adanya karamah itu batil. sehingga tampaklahperbedaan antara keduanya. maka akan sama denganadat. Jika karamah sudah begitu banyaksampai menjadi hal yang tak luar biasa lagi. Apabila kemunculan karamah begitu sering. maka karamah itumenjadi biasa saja.maka kaum yang diserunya akan mempercayai mereka. 5. dengan kata lain tetap kufur. Apabila karamah bisa muncul pada sebagian wali.

Jawaban atas argumen yang kedua: Taqarrub(mendekatkan diri kepada Allah) dengan melakukan amalan-amalanwajib tentu lebih sempurna daripada taqarrub dengan amalan-amalansunnah.sedangkan wali ketika menunjukkan karamahnya tidak untuk meyakinkandirinya. jelaslah perbedaannya. 4) Seorang wali tidak boleh memperlihatkan karamahnya ketika iamenyatakan pengakuan kewaliannya. Bila hal ini terjadi. 3) Melawan orang-orang yang menyangkal mukjizat itu wajib. Jawaban atas argumen yang ketiga: Firman Allahdalam QS Al-Nahl [16]: 7 yang berbunyi. menunjukkan mukjizatnya dan meyakinkan dirinya. menyebutkan perbedaan mukjizatdan karamah ditinjau dari beberapa segi: 1) Kemampuan melakukan hal-hal luar biasa menunjukkan pelakunyabebas dari maksiat. tetapi justru menjadi penguatkenabiannya. jelas bahwa mengakui adanya karamah para walitidak berarti menyangkal mukjizat para nabi. "Dan ia memikulbeban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak sanggup kamu capai kecualidengan kesukaran kesukaran yang memayahkan diri". kondisi ini lebihbaik daripada orang yang membatasi diri pada hal-hal yang fardhusemata. sedangkan peristiwa luar biasa yang diiringi denganpengakuan kewalian menunjukkan pengakuan kewaliannya itu benar. Tidak diragukan lagi. .Sementara orang yang berpendapat bahwa seorang wali bolehmenyatakan pengakuan kewaliannya. maka karamah itumenjadi mukjizat bagi Nabi dan mengukuhkan risalahnya. sementara karamahtidak. Seorang wali hanya akan menjadi wali ketika ia menunaikanibadah fardhu dan sunnah. Adapun peristiwa luar biasa yang diiringidengan pengakuan kenabian menunjukkan pengakuan kenabiannya itubenar. Karena mukjizat wajib ditampakkan. tindakan memperlihatkan karamah tidak berarti menyangkalkenabian seorang nabi.sedangkan para penyangkal karamah tidak wajib dilawan. Jadi. Dengandemikian. kecuali jika untuk memper kuatdakwah agama Nabi Saw.Dengan demikian. 2) Nabi Saw.

mencakupkebiasaan-kebiasaan umum.Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Tidak ada orang yang berputus asadari . Sedangkan karamah para wali adalahfenomena yang langka. Ingatlah. 2. Jawaban atas argumen yang keempat: Berpegangpada Sabda Nabi Saw." Jawaban atas argumen yang kelima: Orang-orangyang taat itu sedikit jumlahnya.5 Apakah Seorang Wali Dapat Mengetahui Kewalian Dirinya Sun. SementaraUstad Abu 'Ali al-Daqaq dan Abu Qasim al-Qusyairi (muridnya)mengatakan bahwa hal itu mungkin. Jadi. kecuali kaumyang kafir (QS Yusuf [12]: 87). sebagaimanadinyatakan dalam firman Allah. Akan tetapi meraih keyakinan rasa aman itu tidakdiperbolehkan. maka ia akan merasa aman. Alasan pertama: Kalau seseorang mengetahuibahwa dirinya adalah wali. karena beberapa alasan: 1) Allah berfirman. pengecualian dari kebiasaan-kebiasaanumum. Dan seperti yang dikatakaniblis dalam firmanNya. sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah. "Dan sedikit sekali hamba-hamba-Ku yangbersyukur/taat"(QS Saba' [34]: 13). Alasan kedua pendapat yangberseberangan ini cukup banyak. maka itu berartiberbeda dengan kebiasaan.1. sesungguhnya wali-waliAllah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati (QS Yunus[10]: 62). Putus asajuga tidak diperbolehkan. 2010-04-18 16:13 — admin Ustad Abu Bakar bin Faurak mengatakan bahwa seorang wali tidakmungkin mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. "Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakanmereka bersyukur/taat" (QS AlA'raf [7]: 17). yang menyatakan. "Bukti itu ada pada orangyang mengaku. ketika orangyang memperlihatkan karamah sangat sedikit. Tiada yang merasa aman dari azab Allahkecuali orang-orang yang merugi (QS Al-A'raf [7]: 99).

Sesuatu yang baru dan terbatas tidak dapat mengalahkan yang kekaldan tak terbatas. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat di atasmenganjurkan berdoa dengan mengharap dapat berjumpa dengan Allah. bukan karena ia mencintai Allah. Alasan kedua: Seorang wali tidak mengetahuibahwa dirinya wali. karena ketaatan adalah sesuatu yang baru munculkemudian. Danmereka berdoa kepada Kami dengan rasa berharap dan takut. demikian jugasebaliknya seseorang menjadi musuh Allah karena Allah memusuhinyabukan karena ia memusuhi Allah. terkadang seorang hambabermaksiat kepada Allah saat ini.Hilangnya sikap pengabdian dan penghambaan kepada Allah akanmenimbulkan rasa permusuhan.dan berdoa dengan rasa takut berpisah dari Allah. maka tidak akandiperoleh rasa aman. 3) Rasa aman akan menyebabkan hilangnya penghambaan kepada Allah.rahmat Tuhannya. keputusasaan hanya akan dirasakan oleh orangyang keyakinannya sedikit. 4) Allah menyifati orang-orang yang ikhlas dengan firman-Nya. Berdasarkan hal ini. jikarasa terpaksa ini mendominasi jiwa seseorang. Adapun pendapatyang paling tepat adalah berdoa dengan mengharap kepada Allah danrasa takut terhadap-Nya. Artinya. sedangkan rasa aman menyebabkanhilangnya rasa takut.sementara berdoa dengan rasa takut adalah takut terhadap siksaAllah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat di atas bermakna berdoadengan mengharap karunia Allah dan berdoa dengan rasa takutterhadap siksa-Nya. 2) Ketaatan sebesar apa pun tetap lebih besar rasa terpaksa. Danmereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami (QS Al-Anbiya'[21]: 90). kecuali orang-orang yang sesat (QS Al-Hijr[15]: 56). Mencintai dan memusuhi Allah adalahdua rahasia yang tidak tampak pada diri seseorang. maka orang yang merasa amandari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah adalah orang yangkafir. padahal sebelumnya . Keyakinan yang lemah dan sedikit kepadahak-hak Allah adalah perbuatan kufur. Ketaatan dankemaksiatan hamba tidak mempengaruhi seseorang untuk mencintai ataumemusuhi Allah. sebab ia menjadi wali karena Allahmencintainya. rasa aman hanya akan dirasakan oleh orang yangkeyakinannya lemah. Sebagian orang menafsirkan bahwa berdoa dengan rasaberharap di sini adalah berdoa memohon pahala kepada Allah. sedangkan sifat Allah itu kekal dan tidak terbatas.

Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. (QSAl-Maidah [5]: 116) Alasan ketiga: Seorang wali tidak mungkinmengetahui bahwa dirinya wali karena hukum yang menentukan bahwaseseorang termasuk wali.s.Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Firman Allah tersebut bukan berbunyi. terkadang juga seorang hamba taat kepada-Nya saatini padahal dulunya ia bermaksiat terhadap-Nya. Karena itu. maka baginya pahala sepuluh kalilipat sepadan dengan perbuatannya itu. Barangsiapa memusuhi Allah tanpa alasan. sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalamdiri-Mu. niscaya Alah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telahlalu" (QS Al-Anfal [8]: 38). ketetapan bahwa seseorangtermasuk wali atau musuh Allah. begitupula sebaliknya. Barangsiapa mencintai Allah tanpaalasan. Yang memperkuat pendapat ini adalahdalil yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghabiskan seluruhusianya dalam kekufuran. maka ia tidak akan menjadi musuh-Nya karena melakukanmaksiat. orang yang berpahala.Barangsiapa mengerjakan kebaikan.mencintai dan memusuhi Allah adalah sifat. Karenamencintai dan memusuhi Allah merupakan dua rahasia yang tidak bisadilihat. maka ia tidakakan menjadi pencinta Allah karena melakukan ketaatan. Engkau mengetahui apa yang adadalam diriku. Allah berfirman. dan penghuni surgatergantung pada akhir kehidupan.bukan pada awal perbuatan. Barangsiapa membawa amal yang baik. dan barangsiapa membawa amal yang burukmaka dia ia hanya diberi balasan yang sepadan dengan amal buruknya(QS Al-Maidah [6]: 160). lalu di akhir hayatnya ia masuk Islam. sedangkan sifat Allahtidak bisa dijelaskan alasannya. Hal ini menunjukkan bahwapenerimaan pahala dari Allah tergantung pada akhir pelaksanaan. orang yang mendapat pahala ataumendapat siksa terletak di akhir hidupnya. dalilnya adalah firman Allah yangmenyatakan. berkata. maka Nabi Isa a. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting adalahakhirnya bukan awal perbuatannya. maka baginya pahalasepuluh kali lipat amalnya. Pada prinsipnya. Jadi.iamencintai-Nya. "Jika mereka berhenti darikekufuran. Dan telah jelas bahwaakhir kehidupan tidak diketahui oleh seorang pun. Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak bisa .maka ia termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala.

Secara lahiriah. 2. Apabila seseorang telah mencapai dua unsur ini dan orang-orangmengetahui manifestasi dari dua unsur di atas. disebut sebagai ma'unah. dan dengan mengikuti . pengalamannya membahayakan. Ma'unah adalahkejadian luar biasa di tangan orang-orang muslim awam untukmelepaskan diri dari berbagai cobaan dan hal-hal yang tidakdisukai. penetapannyasulit. Hanya Allah Yang MahaMengetahui hakikat dari rahasia-rahasia.. Adapun mereka yang menyatakan bahwa seorang wali terkadang bisamengetahui kedudukannya sebagai wali.yang muncul di tangan seorang hamba untuk menampakkan kemaslahatan. Adapun kejadianluar biasa yang tidak dibarengi niat untuk memperlihatkannyaseperti halnya mukjizat.dipakai untuk menetapkan ittiba'nya (ketaatannya) kepada Nabi Saw.tiada sesuatu pun dalam dirinya selain Allah.mengetahui bahwadirinya wali. ia tenggelam dalam cahaya hakikat. dijauhkandari istidraj. yang muncul di tangan orang yang secaralahiriah dinilai baik. Sayyid 'Abdul Ghani al-Nabulusi dalam Syarh al-Thariqahal-Muhammadiyyah mengutip penuturan Imam Barkawi yang menyatakanbahwa karamah wali itu benar-benar ada.didukung oleh keyakinan yang benar dan amal saleh. maka eksistensikewaliannya bisa diketahui. Karamah adalah munculnyahal-hal luar biasa yang tidak dibarengi niat untuk menampakkannya. disertai keyakinan yang benar dan amal saleh. Banyak kesalahan yang samar dalam pembahasan tentang apakah walimengetahui kedudukannya sebagai wali atau tidak. ia tunduk dan patuh kepada syariat. kepastiannya adalah tipuan. berpegang pada kesahihanpendapat mereka yang menyatakan bahwa kewalian terdiri daribeberapa unsur: 1. Kepatuhan kepada syariat secara lahirterlihat dari tindakan lahir. Secara batiniah. sementara tenggelamnya batin dalamcahaya hakikat berupa kesenangan menaati Allah dan mengingat-Nya. dandi depan jalan menuju alam ketuhanan ada tabir-tabir yang terkadangberupa api dan terkadang berupa cahaya.

Karena kewalianseorang wali tidak terlepas meskipun ia wafat. Maryam berada dalam asuhan Zakaria a. "Makanan itu dari Allah" (QS Ali'Imran [3]: 37).Nabi Saw. Kisah lain dalam Al-Qur'an yang menegaskan adanya karamah adalahkisah tentang ashabul kahfi yang tinggal dalam gua selamabertahun-tahun tanpa makan dan minum dan kisah tentang Asif binBarkhiya yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelumNabi Sulaiman mengedipkan matanya. "Hai Maryam..Bila Zakaria keluar dari sana. Seperti Nabi yangtidak lepas dari status kenabiannya.Zakaria bertanya. di antaranya dalam kisah Maryam. keinginan untuk bersenang-senangdan mengumbar hawa nafsu akan hilang.mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya. Al-Sa'di mengungkapkan dalam kitab Syarh al-'Aqaidbahwa dengan mengekang hawa nafsu. Maryam menjawab bahwa semua itu adalah rezekidari Allah. dari mana engkau memperoleh semuamakanan ini?" Maryam menjawab. menjauhimaksiat. Dialah Pemberi rezeki kepada siapa saja yangdikehendaki-Nya dari jalan yang tidak disangkasangka. Karamah para wali adalah kebenaran yang ditegaskan dalam nashAl-Qur'an. ia menemukanbuah-buahan musim dingin pada musim panas. Setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam. tertutuplah tujuh pintu mihrabtersebut.seperti meludahnya Musailamah ke dalam sumur air tawar agar airnyaterasa manis. Wali adalah orang yang 'arif.baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. senantiasa taat. tetapi yang terjadi justru airnya asin dan pahit. dan menemukanbuah-buahan musim panas ketika cuaca dingin. Nabi memperlihatkankejadian luar biasa untuk mengokohkan kebohongan para pendusta. dan bersungguh-sungguh menahan diri dari kenikmatan danhawa nafsu. Al-Laqani menyatakan bahwa karamah diperuntukkan bagi para wali. Setiap Zakaria masuk kemihrab untuk menemui Maryam. Zakaria merasa herandan menanyai Maryam. ia mendapati makanan di sisi Maryam. hanya saja seorang wali tidakdiboleh mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dimudahkan dandihalalkan baginya. tabi'in(generasi .s. dan takseorang pun pernah masuk ke dalam mihrab Maryam. Karamah para sahabat. selain Zakaria.

setelah sahabat), dan orang-orang saleh sesudahnyadiriwayatkan secara mutawatir dalam hal makna atau inti ceritanyawalaupun perinciannya disampaikan secara ahad. Dalam kitabnya, Syarh Maqasid al-Maqasid, Al-Dulji berkata,"Orang-orang yang mengingkari karamah bukan termasuk ahli bid'ah.Anehnya, meskipun mereka belum pernah meyaksikan langsung karamahpara wali dan belum pernah mendengarnya secara langsung dari parapemimpin mereka padahal mereka bersungguh-sungguh dalam beribadahdan menjauhi kemaksiatan, tetapi mereka mencaci maki wali-waliAllah sebagai pemilik karamah dan menyakiti hati mereka, karenamereka tidak mengerti bahwa karamah didasarkan pada akidah yangjernih, jiwa yang bersih, jalan dan hakikat pilihan. Bahkan sangatmengherankan pendapat sebagian ahli fikih pengikut Sunnah yangdiriwayatkan Ibrahim bin Adham r.a. di Basrah dan Mekah pada haritarwiyyah (lempar jumrah), yang menyatakan bahwa orang yangmeyakini hal-hal tersebut adalah kafir. Pendapat yang moderatdiungkapkan oleh Al-Nasafi ketika ia ditanya tentang suatu beritayang menyatakan bahwa Ka'bah selalu dikunjungi oleh salah seorangwali, betulkah kabar itu? Ia menjawab, 'Itu melanggar kebiasaanpara wali yang menempuh jalan karamah, tetapi mungkin saja bagiorang yang mengikuti Sunnah Nabi Saw. yang biasa menempuh jarakjauh dalam waktu singkat.' Hal-hal tersebut dimasukkan oleh paraahli fikih pengikut Hanafi dan Syafi'i ke dalam pembahasanmasalah-masalah syariat." Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi'i menjelaskan dalam kitabAl-Fatawa bahwa jika seorang musafir tiba di suatu negeri saatmatahari telah terbenam, lalu ia melaksanakan shalat Maghrib disana, kemudian ia sampai di tempat pemberhentian lain yang di sanamatahari belum terbenam, padahal ia telah melakukan shalat magribdi negeri pertama, maka ia tidak wajib mengulang shalatnya.Munculnya makanan, minuman, dan pakaian secara gaib ketikadibutuhkan seperti yang terjadi pada para wali, kemampuan terbangdi udara seperti dikutip dari Ja'far bin Abi Thalib dan LuqmanalSarkhasi, kemampuan berjalan di atas air, berbicara dengan bendamati dan binatang seperti binatang ternak dan burung dan lain-lainadalah sebagian dari kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi padapara wali. Semua itu adalah penghormatan dari Allah untuk

mereka,dan merupakan mukjizat bagi Rasul-Nya, meskipun beliau sudah wafat.Dalam hal ini, munculnya mukjizat tidak harus ketika Rasul masihhidup, tetapi juga bisa terjadi setelah beliau wafat. Demikian pulakaramah bisa terjadi setelah sang wali wafat, seperti telahdijelaskan pada akhir penjelasan Sayyid 'Abdul Ghani al-Nablusidalam Syarh al-Thariqah al-Muhammadiyyah. Dalam kitabnya Nasyrul Mahasin al-Ghaliyyah, Imam Yafi'imengutip pendapat tokohtokoh umat ahlus sunnah wa al-jama'ah danpara syaikh tentang kemungkinan terjadinya sesuatu di luar adatyang muncul dari karamah para wali. Di antara ulamaulama tersebutadalah Imam Haramain, Abu Bakar al-Baqillani, Abu Bakar bin Fauraq,Hujjatul Islam Al-Ghazali, Fahruddin al-Razi, Nashiruddinal-Baidhawi, Muhammad bin 'Abdul Malik al-Salma, Nashiruddinal-Thusi, Hafiduddin al-Nasafi, dan Abu Qasim al-Qusyairi. Setelahmengutip pendapat mereka, Al-Yafi'i berkata, "Mereka adalah sepuluhimam yang sebagiannya menyusun kitab-kitab dan memiliki pembicaraantentang agama yang bisa dijadikan pegangan dalam bidang akidahahlus sunnah wa al-jama'ah. Tidak perlu menyebut lebih banyak lagi,karena menyebut sepuluh saja sudah dianggap cukup. Mereka sepakatbahwa perbedaan antara karamah dan mukjizat adalah pada tingkatkenabian semata, dan tidak satu pun dari mereka yang mensyaratkanbahwa jenis dan keagungan karamah tergantung kepada mukjizat." Imam Abu Qasim al-Qusyairi mengungkapkan dalam Al-Risalahkaryanya bahwa kemunculan karamah pada para wali mungkin terjadikarena bisa dipahami secara rasional, lagi pula kemunculannya tidakmelenyapkan asal-usul karamah, tetapi justru menunjukkansifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa. Jika keberadaan karamah sangattergantung kepada Allah, maka tidak ada satu pun hal yang dapatmerintangi keberadaannya. Kemunculan karamah merupakan tandakejujuran orang yang memilikinya. Orang yang tidak jujur tidakmungkin mampu memunculkan karamah. Dalilnya adalah bahwa ilmuma'rifat yang diberikan Allah kepada manusia sehingga ia bisamembedakan antara orang yang jujur dengan orang yang batil ketikameniti jalan yang ditempuhnya adalah persoalan yang abstrak.Hal-hal itu tidak akan terjadi kecuali pada para wali secarakhusus, tidak pada orang yang hanya berpura-pura mengaku

wali.Inilah persoalan karamah yang sedang kita bicarakan. Karamah pastimerupakan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan danmenjelaskan sifat kewalian untuk menyatakan kebenarankeadaannya. Banyak ulama membahas perbedaan antara karamah dan mukjizat,salah satunya adalah Imam Abu Ishaq al-Asfaraini yang menyatakanbahwa mukjizat adalah tandatanda kebenaran para nabi dan dalilkenabian yang hanya ada pada nabi, sedangkan wali memiliki karamahseperti terkabulnya doa, tetapi mereka tidak memiliki mukjizatseperti yang dimiliki para nabi. Imam Abu Bakar bin Faurak R.A. menyatakan bahwa mukjizat adalahtanda-tanda kebenaran. Jika pemilik mukjizat mengaku sebagai nabimaka mukjizatnya itu menunjukkan kebenaran pengakuannya. Jikapemilik mukjizat mengaku sebagai wali, maka mukjizatnya itumenunjukkan kebenaran pengakuannya, tetapi hal itu disebut karamah,bukan mukjizat, meskipun serupa dengan mukjizat, tetapi memilikiperbedaan yang nyata. Al-Qusyairi mengemukakan pendapat orang yang paling ahli dalambidang mukjizat pada masanya yaitu Al-Qadhi Abu Bakar al-Asy'arir.a. yang menyatakan, "Mukjizat dikhususkan bagi para nabi,sedangkan karamah untuk para wali. Para wali tidak memilikimukjizat, karena di antara syarat-syarat mukjizat adalah jikakejadian-kejadian luar biasa itu dibarengi dengan pengakuankenabian. Kejadian luar biasa tidak disebut mukjizat hanya karenabentuknya saja, tetapi disebut mukjizat karena adanya banyak syaratyang dipenuhinya, jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi,maka itu bukan mukjizat. Satu dari beberapa syarat mukjizat adalahpengakuan kenabian, sedangkan wali tidak menyatakan pengakuankenabian, jadi yang muncul darinya bukanlah mukjizat."

Al-Qusyairi menegaskan. bertentangan dengan kebiasaan dan tampak pada masataklif. Dan karenabanyaknya riwayat mutawatir tentang eksistensi karamah. Ketika muncul karamahpadanya. begitu juga menurut kebanyakan ahli ma'rifat. keyakinannya semakin kuat dan mata hatinya semakin tajamuntuk menegaskan bahwa karamah adalah perbuatan Allah. yangdengannya mereka memperoleh bukti kebenaran akidah yangdiyakininya. . kecuali syarat pengakuankenabian saja. maka keyakinan dan pengetahuan tentangadanya karamah pada para wali tidak diragukan lagi. dan tidak ada jalan lainkecuali dengan mukjizat. Berbeda dengan para nabiyang harus memiliki mukjizat. bahkan meskipun seorang walitidak memiliki karamah secara lahiriah di dunia. didukung dengan hikayatdan khabar mutawatir. Wali tidak diperintah untuk memohonkaramah bagi dirinya. karena tidak ada sesuatu yang dahulu khusus adapada seseorang. bahkan kami meminjamnya. Barangsiapabersikap moderat terhadap masalah karamah." Masih menurut Al-Qusyairi. sesungguhnya seorang wali tidakmerasa senang dengan karamah yang muncul pada dirinya tidak jugamemiliki perhatian yang besar kepadanya. Semua syarat mukjizat atausebagian besarnya ada dalam karamah. kadang sebagai hasil dari ikhtiar dan doanya. Sebaliknya kedudukan sebagai wali tidakharus diketahui oleh orang lain. namunkadang bukan karena ikhtiar. karena mereka diutus kepada manusiayang harus mengetahui kebenarannya. "Pendapat inilah yang kami pegangdan ungkapkan. maka ia tidak akan meragukan karamah. baik berupakhabar maupun hikayat. Al-Qusyairi berkata." Al-Qusyairi mengungkapkan bahwa karamah adalah peristiwa yangmungkin terjadi. muncul pada hamba sebagai bentuk pengkhususan danpengutamaan. "Tidak setiap karamah yang dimiliki seorangwali wajib dimiliki oleh seluruh wali. hal tersebut tidakmempengaruhi kedudukannya sebagai wali. Singkatnya kemunculan karamah pada para wali adalahwajib.

Adapun tingkatan para wali tidak akanmenyamai tingkatan para nabi berdasarkan dalil ijma' (kesepakatanulama). Al-Qusyairi mengungkapkan. yang tiba-tiba berkata. atau hewan-hewan lain. munculnya makanan ketikadibutuhkan tanpa sebab yang jelas. Di antara karamah adalah dilahirkannyaseorang manusia tanpa ayah dan ibu dan mengubah benda mati. Mengenai hal tersebut. Jikaseorang rasul tidak mempercayai umatnya. terbebas dari musuh.kemudahan menempuh jarak dalam waktu sekejap. ditemukannya air ketika haus.A. Juga riwayattentang Umar bin Khattab R.mendengar percakapan tanpa rupa. Setiap nabi yang memunculkan karamahnya kepadasalah seorang umatnya. . "Hai parakabilah di atas gunung!" padahal ia sedang menyampaikan khutbahJumat. karamah para wali terkaitdengan mukjizat Nabi Muhammad Saw. baik karena terpaksaatau sedikit keterpaksaan. maka karamah itu termasuk mukjizatnya.binatang ternak. "Aku akan datang kepadamu dengan membawasinggasana (Balqis) kepadamu sebelum matamu berkedip" (QSAl-Naml[27]: 40). dan bolehkah mengutamakan para wali diatas para nabi? Menurut Al-Qusyairi. suara Umar didengar oleh pasukan Islam yang berada digunung. padahal seorang wali tidakdiperkenankan untuk memperlihatkan karamahnya. maka tidak akan munculkaramah pada umatnya.. Al-Qusyairi menjelaskan bahwakaramah terkadang berupa terkabulnya doa. karena setiap orang yang tidakjujur dan sungguh-sungguh dalam Islamnya maka ia tidak akan mampumemunculkan karamah. Bagaimana mungkin diperbolehkan melebihkan karamah para wali diatas mukjizat para nabi.Al-Qusyairi kemudian mengemukakan bahwa di antara dalil-dalildari pendapat di atas adalah nash Al-Qur'an tentang sahabat NabiSulaiman yang berkata. sehingga mereka selamat dari tempat persembunyian musuh digunung saat itu. dan hal-hal lain yang bertentangandengan kebiasaan. Al-Qusyairi menyatakan bahwa pada masa sekarang ini banyakkemampuan wali yang tampak. padahal ia bukan seorang nabi.

Setiap karamah akan diperoleh wali atau akanditunjukkan melalui tangannya. Kemuliaan karamah merujuk kepadaNabi Muhammad SAW. ada yangberpendapat bahwa mukjizat Nabi SAW.S. mengemukakandalam kitabnya Mawaqi' al-Nujum wa Mathali' Ahl al-Asrar waal-'Ulum bahwa Nabi Isa A." Sahal bin 'Abdullah berkata. memperoleh kedudukan yang mulia danpenglihatan yang agung berupa kemampuan menghidupkan orang mati danmenyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra dengan izin Allah. Allahtidak akan membiarkannya berbuat maksiat. Demikianlahpendapat Al-Qusyairi tentang karamah. "Siapa yang zuhud terhadap duniaselama 40 hari dengan ketulusan dan kejujuran dari lubuk hatinya. kemudian mencampur daging-dagingnya." Karamah paling agung yang dimiliki para wali adalah langgengnyaketaatan dan terjaga dari kemaksiatan dan pelanggaran."Wali adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatan. Para wali bukan orang yangma'shum (terjaga dari kesalahan dan dosa) seperti para nabi. sehingga tidak terus menerus berada dalamdosa. Dalam persoalan ini.mengumpulkan bagian-bagian burung yang telah terpotong-potongmenjadi beberapa bagian. semua terjadi dengan seizinAllah. Barangsiapamencintai Allah Swt.a." Lalu ada yang bertanya kepada Sahal. "Denganmemperoleh segala yang diinginkannya. dan burung-burungtersebut segera datang kepadanya."Bagaimana cara karamah tampak padanya?" Sahal menjawab. mampu menghidupkan burungburung.S.Demikian juga Ibrahim A. Bila tidak muncul karamah. adalah . tetapiorang yang terjaga. maka Dia akan menjaga dan melindunginya. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya.maka muncullah karamah padanya. para ulama berbeda pendapat. Dia akan melanggengkanpertolongan-Nya kepada orang yang taat." Dan Dia melindungi orang-orang yangsaleh "(QS Al-A'raf [7]: 196). Dengan mengikuti Rasulullah dan tetap menaatibatas-batas yang ditetapkan olehnya maka karamah adalah hal yangbenar. Bukan hal yang bertentangan dengan akal ketika Allahmemuliakan seorang wali dengan memberinya karamah dan menampakkankaramah di tangannya. Syaikhul Akbar Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r.Ibrahim memanggil potongan-potongan burung. berartizuhudnya tidak benar.

Setelah menjelaskanbeberapa karamah sahabat Nabi SAW.karena mereka adalah orang yang mencapai tingkatan kasyf dan dzauq."Peristiwa-peristiwa luar biasa yang muncul dari tangan parasahabat yang telah kami ceritakan akan diterima orang yang memilikibashirah(penglihatan mata hati). "Seandainya aku melihatkejadian luar biasa muncul dari tangan seseorang. tentu kebingungandan sikap mereka yang mendustakannya tidak akan muncul.karamah bagi wali.Kalau saja ia menyempurnakan pandangannya terhadap orang yang mampudan dipilih oleh Allah untuk menunjukkan karamah. niscaya aku akanmenganggap peristiwa tersebut dusta menurut logikaku. tetapi jikamemang peristiwa itu benar-benar terjadi dan menurutku itu mungkinmaka sesungguhnya jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu yangluar biasa di tangan seseorang.Jika kami mengungkapkan karamah-karamah yang kami saksikan dancerita-cerita dari orang-orang tsiqah (tepercaya) tentang karamah. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadapdiri orang yang menampakkan karamah melalui tangannya. bahkan mungkinmencelanya. pastilah akan terjadi. adajuga yang menolak pendapat ini. Kami akan mengemukakan dalil-dalilkhusus untuk mematahkan kekacauan pandangan . ada juga yang berpendapat bahwawali memiliki karamah yang bukan merupakan mukjizat bagi NabiMuhammad Saw. karenakepribadian dan sikap mereka yang memandang rendah terhadapnya. Ibnu 'Arabi menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh pernah bertemuseorang sufi pada masanya yang berkata.pasti orang yang mendengarnya akan mendustakannya.begitu ingkar dan bodohnya ia." Imam Tajuddin al-Subki dalam kitab Thabaqatnya berbicara panjanglebar tentang ketetapan adanya karamah para wali dan menyatakankepalsuan argumentasi para penentang karamah. ia berkata."Ibnu 'Arabimengomentari orang itu. Semoga Allah menjaga tangan-tangankita dan tangannya serta cahaya mata hatinya.. "Lihatlah! Alangkah tebal penghalang ini. Tokoh-tokoh sufi tidak menafikan karamah karena merekamelihatnya ada pada diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka.

Kebanyakan mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Asifdalam kisah tersebut adalah orang yang memiliki ilmu dari Al-Kitab. Pada masa mereka. Sejak dulu sampai sekarang selalu ada orang-orangseperti itu.kecuali oleh orang bodoh dan orang yang menolak karamah para ulamadan orang saleh. Kisah Asif bin Barkhiya dengan Sulaiman a. ada beberapa macamdalil tentang penetapan karamah: 1. seperti keberanian 'Ali dan kedermawanan Hatim.s. Kisah Maryam yang hamil tanpa suami. dan adanya makanan yang bukanmusimnya di sisi Maryam tanpa sebab.ia menemukan makanan di sisinya.para penentang karamahdan menangkis argumen mereka.Mengingkari karamah itu lebih besar tingkat kedurhakaannya. jadi semua yangmereka alami bukanlah mukjizat. orang-orang yang cendekia hanyasedikit sedangkan orang-orang yang menyimpang sangat banyak. 4. Cerita yang tersebar dan terdengar yang tidak diingkari. "Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Merekamempercayai karamah orang-orang yang saleh dan meriwayatkankisah-kisah tentang hal tersebut dari . Menurut kami. padahal Maryam bukan seorangnabi. karenakaramah lebih dikenal dan lebih nyata. bahkan kami mengambil kesimpulan dari kisah-kisah yangada pada mereka. dan hanya orang yang hatinyatertutup yang menentang adanya karamah. ketika memboyongsinggasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman mengedipkan matanya.Kami telah memengemukakan kisah-kisah tentang karamah beberapasahabat dan orang-orang sesudah mereka yang disampaikan secaramutawatir. tersedianya kurma segardari batang kurma kering untuknya. "Semua inidari Allah" "(QS Ali 'Imran [31:37). melainkan karamah. "Hai Maryam.dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab. Kalau saja ada seseorang yang mau mencurahkan segaladaya untuk meneliti kisah-kisah tersebut. 2. Zakaria bertanya. Kisah ashabul kahfi (penghuni gua) yang tertidur dalam sebuahgua selama 300 tahun lebih tanpa terkena penyakit dan tetap kuatseperti sediakala meski tanpa makan dan minum. 3. Mereka bukan nabi. Sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah. tentu akan diperoleh datayang berlimpah. Hal itu termasukmenyalahi kebiasaan manusia.

Pada bab ke-187 dalam kitabAl-Futuhat. seperti munculnya roti di tanah yang gersang dan air dipadang sahara yang tandus dan sejenisnya yang dapat dianggapsebagai karamah.sang nabi melarangnya pada waktu tertentu atau selama hidupnya. Hal tersebut tidaklah dilarang seperti yangterkenal di kalangan para wali. bukan demikaramah itu sendiri.Bani Israil dan orang-orangsesudah mereka. bersabar dalammujahadah (berjihad) dan riyadhah (melakukan olah spiritual). hanya saja saya mensyaratkan satu syaratlain yang tidak disebutkan olehnya. Syaikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi berkata. Menurut saya.tekun mencintai ilmu dan gigih untuk memperolehnya. Dalam pembahasan ke-29 tentang al-Yawaqit wa al. maka ia akan mengetahui bahwa yang diberikan kepadamereka lebih besar daripada yang diberikan kepada sebagianhambanya. ImamAl-Sya'rani r. Allah menganugerahkan ilmu-ilmu para ulama dan wali. menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan.mengekang diri dari kenikmatan duniawi dengan kesadaran total. sehinggamereka mampu menyusun banyak kitab yang tidak mungkin mampu disusunoleh orang selain mereka dalam waktu sepanjang usia pengarangnya. "Ketahuilah.Jawahir. Jika seseorangmerenungkan anugerah Allah yang diberikan kepada para ulama danwali di atas. mayoritas ulama berpendapatbahwa mukjizat seorang nabi bisa menjadi karamah bagi wali. kecuali jika ketika karamah muncul. Berbedadengan kaum Mu'tazilah dan Syaikh Abu Ishaq alIsfiraini yangberpendapat bahwa mukjizat seorang nabi tidak mungkin menjadikaramah bagi wali.a. Karamah bisa berupa terkabulnya doa ataumunculnya air di padang sahara yang biasanya tidak ada air. mengambil banyakmakna dari Al-Quran dan hadis yang dapat diterapkan dalam kehidupandunia. dan para sahabat termasuk orang yang berceritatentang kisah-kisah seperti ini secara panjang lebar. danbeberapa peristiwa luar biasa lainnya.menyerukan kebenaran dan sabar terhadap berbagai penderitaan.mampu menjelaskan hal-hal di luar kebiasaan. diperkenankan melakukan . menemukan hal yangmenggembirakan orang yang memiliki kecerdasan. kecuali sang wali melakukanperbuatan luar biasa untuk menegaskan kebenaran nabinya.Oleh karena itu. mukjizat tidakmungkin menjadi karamah bagi wali. "Pendapat AbuIshaq alIsfaraini benar. berkata.

Di antara sebab-sebabnyayang paling kuat adalah adanya karamah-karamah di kalangan umatnya. yangmemperkuat eksistensi Al-Qur'an sebagai induk mukjizat.Jadi. "Para wali terkadangmemiliki berbagai macam karamah. atas keseluruhan nabi. Karamah wali adalah penyempurnaan mukjizat paranabi. maka apa yangdiucapkan oleh Abu Ishaq tidak bisa direalisasikan.karamah bagi selain rasulsesudah zamannya berakhir. kumpulanayat-ayat penjelasan." Syaikh Muhammad bin 'Ali al-Mahalli dalam Syarh Taiyati al-Imamal-Subki menyenandungkan syair mengomentari perkataan penulis. dengan doamereka turunlah rahmat. adalah penutup para nabi dan kekasih TuhanPenguasa alam serta karena kelanggengan agama yang diembannyahingga akhir masa. Hikmah banyaknya karamah para wali di kalangan umat Muhammadadalah menunjukkan kepemimpinan Nabi Saw. peringatanNya yangbijak. dan mengetahuisebagian peristiwa sebelum terjadinya karena berkah mengikutiRasulullah SAW. dan dengan adanya mereka hilanglahsiksa. maka kebutuhan akan sebab-sebab yangmembenar-kan Nabi juga terus berlangsung.maka karamah tersebut merupakan kesempurnaan bagi mukjizat nabinya. panggilan batin."Setiap waktu kalau kamu memperhatikan orang yang akalnya mencapaipuncak menyaksikan munculnya mukjizat yang baru." Artinya. melipat bumi. Adanya para wali dibumi ini termasuk dalam mukjizat nabi yang terus menerus. setiap wali yang memiliki karamah sesudah nabinya. seperti mendengar suara tanpa rupadi awang-awang. dengan berkahmereka bencana yang akan menimpa suatu negeri tertolak. firman Allah yang qadim. karenadengan adanya mereka kebutuhan para hamba terpenuhi.yang pada hakikatnya serupa dengan mukjizat Nabi Saw.Dan karena Nabi Saw. karamah milik orang-orang yang saleh dalam umat ini adalahpenyempurnaan bagi mukjizat Nabi Muhammad SAW. yang tidak didatangkan oleh-Nya kebatilan dari hadapan . bila nabi tersebut membiarkannyamelakukan karamah dan tidak memberi batasan..dengan melimpahnya mukjizat pada masa hidup dan sesudah wafatnya. Namun." Syihabuddin al-Suhrawardi mengatakan.

hal itu dikarenakan para sahabat memiliki iman yangkuat sehingga tidak membutuhkan tambahan untuk memperkuat .danbelakangnya. Pada masa sahabat. Dengan adanyakaramah. karenatetapnya kebenaran agama disebabkan oleh bertambahnya imanorang-orang mukmin dan hidayah untuk orang-orang yang belumberiman.menyaksikan mukjizatnya sesudah beliau wafat sebagaimana umatnyamenyaksikan mukjizat Nabi ketika beliau masih hidup. muncul begitu banyak mukjizat Nabi Saw. termasuk kepadaorang-orang yang sebelumnya tidak beriman. dan tidak berbatas. mukjizat NabiSAW.000. seolah-olah Nabi SAW. Banyaknya karamah diketahui dari banyaknya wali dari kalanganumat Nabi SAW. hanya sajakebutuhan ter hadap karamah para sahabat lebih kecil dibandingkebutuhan terhadap karamah para wali. itu berlipat ganda.Meskipun karamah para sahabat juga dianggap sebagai mukjizat NabiSAW. seperti halnya seluruh karamah para wali. seperti yang dijelaskanoleh Muhyiddin Ibnu 'Arabi dan yang lainnya berdasarkan hadis yangmenjelaskan tentang hal itu juga berdasarkan pengetahuan sahih yangmenyatakan bahwa para nabi berjumlah 124. yang muncul di setiap masa. Allahberfirman. Al-Taj al-Subki juga menjelaskan dalam kitab Al-Tabaqat. tidak berbilang. yang diturunkan oleh Sang Maha Bijak lagi Mahaterpuji. dan seluruhkaramah itu merupakan mukjizat bagi Nabi SAW.. bahwameskipun jumlah sahabat banyak. Jadi. Menurut Imam Ahmadbin Hanbal R. karamah mereka lebih sedikitdibandingkan dengan karamah para wali lainnya. tentang tanda-tanda terjadinyakiamat dan lain-lain secara berangsurangsur.Hikmah banyaknya karamah dan keberlangsungannya sebagaimana yangtelah kami kemukakan adalah penyebab munculnya karamah di tanganpara sahabat lebih sedikit ketimbang di tangan para wali. "Supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya" (QSAl-Muddatsir [74]: 31).yang bisa disaksikan setiap saat dalam beraneka ragam jenisnya. dan penguat hadis Nabi Saw.A. berada di tengah-tengah umatnya. Allah akan memberi petunjuk menujuagama-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Tidak diragukan lagibahwa dari tangan mereka muncul sangat banyak karamah.

iman. Pertama.sedangkan para sahabat yang kedudukannya di atas para wali tidakmempunyai hijab (tabir) yang menutupi hati mereka. merasa puas dengan memandang Nabi MuhammadSAW.sehingga Allah meridhai mereka. bahkan terkadang wali yang tidak memiliki karamah lebihutama daripada yang memiliki karamah. berpendapat senada dengan mengemukakandua sebab karamah para sahabat lebih sedikit daripada akramah parawali.Begitu juga Imam Yafi'i berpendapat senada bahwa wali yang memilikikaramah tidak mesti lebih utama daripada wali yang tidak memilikikaramah. .a. sehinggamemerlukan penguat iman dengan menampakkan karamah. merekatidak meliriknya. tidak mendekatinya. Sebab keutamaanterletak pada bertambahnya keyakinan bukan pada tampaknya karamah. sebagai rahmatAllah untuk hamba-hamba-Nya dan sebagai pahala yang disegerakan. Syaikh Suhrawardi r.. munculnya peristiwa-peristiwa luar biasa pada parawali akan menghilangkan lemahnya keyakinan mereka.sedangkan orang-orang selain mereka imannya lemah. dan senantiasa menempuh jalan istiqamah yang merupakankaramah terbesar. Mereka hanya inginmeninggikan agama Allah dan berada di dekat-Nya Yang Maha Agung danMaha Tinggi. Kedua.barangkali para sahabat tidak memerlukan munculnyakejadian-kejadian luar biasa karena merasa cukup dengan jumlahmereka yang banyak. sehingga merekatidak memerlukan munculnya kejadian-kejadian luar biasa. tetapi penolakan mereka terhadapnya begitu besar dan inimerupakan karamah terbesar bagi mereka.Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari menjelaskan dalam syaraknya bahwaterkadang wali yang tidak ditampakkan karamahnya oleh Allah lebihutama daripada wali yang ditampakkan karamahnya. Imam Qusyairi mengemukakan bahwa tidak tampaknya karamah seorangwali di dunia tidak mempengaruhi eksistensinya sebagai wali. Meskipun dunia dibukakan di tangan mereka. dan tidak memintanya. Kenikmatan duniawi yang ada ditangan mereka berlipat-lipat banyaknya daripada yang ada di tangankita.

jika tidak mengapa AllahSwt. atau badut yang dilempar dengan batu. Memang. rijalullah dan parawalinya. dan lain-lain. padahal pada hakikatnya mereka adalahorang-orang yang bodoh. dan tertutup dari yang lain. Mereka adalah pemilik keutamaanyang selalu memelihara derajat kewalian. dan naungan kebajikanmakhluk. hanyaberupa rahasia yang samar. pusat masa dan wali-wali badai al-abda. memuliakan mereka dengan karamah dan menganugerahi merekakemampuan melakukan hal-hal luar biasa. Para da'i palsu terkadangmemanipulasi masyarakat dengan memakai jubah sufi dan mengakusebagai ahli petunjuk. penguasa seluruh sifat. hanya sedikit yangmemperlihatkan karamah. maka orang-orang tidak mempercayai derajat . Adapun permatamerah. "Semua wali yang sudahsaya jelaskan adalah orang-orang yang memiliki maqam-maqam pemimpinkebajikan. kedudukanmereka tak dikenal dan tertutup. bukanterhadap persoalannya. obat mukjizat yang mujarab.setelah menceritakan sejumlah karamah seperti kemampuan berjalan diatas air. Mereka khawatir jika mereka tidak memperlihatkankaramah. Begitu juga sebagian wali yangtidak memperlihatkan karamah belum tentu tidak lebih utama daripadawali yang memperlihatkan karamah. berjalan di udara. orang-orang takwa nan terpilih. tersingkap dan tersembunyi.Saya tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wali-wali yangterpilih dalam kondisi seperti permata yang ada pada masanya dandalam wujud seperti mukjizat adalah wali-wali yang tidak memilikikaramah sama sekali.yang ditemukan dalam pertokoan dalam keadaan berbaring di tempatyang didiami anjing. tidak mengenal dan dikenal. Adapun kelanjutannya tiada jalan.a. dalam kegaiban.Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi menjelaskan dalam Mawaqi' al-Nujum. tidakdipedulikan dan tidak dipandang orang. dan melanggar batasjalan petunjuk. perbuatan yang bersih darikekurangan. suka berbuat kerusakan. Mereka tersembunyi dari manusia. Dari sini diketahui bahwa seorangwali yang memiliki karamah lebih banyak daripada wali lainnya belumtentu memiliki keutamaan yang lebih." Al-Qusyairi r. karamah adalah waktu baginya. yang bebas dari segalamalapetaka merupakan pengantin yang penglihatannya tersembunyidalam tirai perlindungan. menjelaskan bahwa para wali golongan inimeskipun memiliki kemampuan yang sangat besar.

Dalam bab 185tentang mengetahui maqam wali yang tidak memperlihatkan karamah. demikian jugawajib bagi wali yang mengikuti jejak Nabi untuk menyembunyikankaramahnya. . iamenyatakan: "Tidak memperlihatkan karamah bukanlah petunjukketidakwalian seseorang Dengarkanlah ucapanku yang merupakan jawaban paling benar Karamah itu terkadang tampak wujudnya Sebagai keberuntungan bagi orang yang dimuliakan tetapi kemudianjeleklah jalannya Peliharalah ilmu yang kau kuasai jangan kau ambil pengganti selainTuhan Menyembunyikan karamah wajib bagi para wali Dan karenanya engkau tak akan diabaikan Menampakkan karamah wajib bagi para rasul Dengannya. Tidak semestinya seorang wali mengakumemiliki karamah. Mereka adalah pemuka-pemuka agama ahlitajrih (mencela) dan ta'dil (menganggap adil). wahyunya benar-benar turun" Sebagaimana wajib bagi para Rasul untuk menunjukkan tanda-tandakekuasaan Allah dan karamah mereka demi dakwahnya. Mereka merasa lebih agung daripada para pemilik karamahsejati dan meremehkan kejadian-kejadian luar biasa yang munculmelalui tangan wali-wali Allah. karena wali tidak diwajibkanuntuk menyatakan kewaliannya. Semua itu dilakukan untuk menipumasyarakat dan membuat mereka kagum. Sesungguhnya mereka termasukorang yang paling buruk dan maksiat. Inilah madzhab jamaah. karena hal tersebut tidak disyariatkan. dan orangorang awam yangbodoh yang menampakkan beragam kefasikan secara terangteranganjauh lebih baik daripada mereka. Parametersyariat telah ditetapkan di dunia ini dan ditegakkan oleh para ahlifatwa penyeru agama Allah.kewalianmereka. Penulis akan mengutip ucapan Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi yangmemuat penjelasan hakiki berdasarkan kebenaran.

seperti AlHallaj dan orang-orang yangsenasib dengannya. Kitamelihat beberapa wali yang menjalani perilaku ini. Hal tersebut juga berlaku padahal-hal yang disyariatkan. namun ia membiarkannya tetap menjadimilik Allah. padahal ia memiliki akal taklif. sehingga ia tidak menampakkannya sama sekali. mulutnyasibuk sementara kakinya terus melangkah. makahakim wajib menetapkan hukuman atasnya. Allah berkata kepada para pahlawanperang Badar tentang dimaafkannya perbuatan-perbuatan mereka.Apabila seorang wali keluar dari aturan syariat yang telahditetapkan. karena Aku telah mengampunimu. Seorang wali yang dikenai hudud akan diberi pahala dansebenarnya ia tidak berdosa. Halini juga dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi." Allah tidak berkatakepada mereka.. wali tetap terkena hukumsyara'. "Lakukan apa yang kauinginkan."Betapa mengagumkan apa yang dikatakannya. "Shalat lima waktu danmenanti kematian. atau terkadang walitersebut dianugerahi kekuatan." Di dunia.a." Si penanya berkata. artinya Allah tidak membekali wali tersebut sesuatu punmeskipun ia termasuk hambanya yang terpilih. "ApakahAllah menganugerahi Anda karamah?" Ia menjawab. "Kemudianperintah apa lagi?" Al-Syibli menjawab. Akan tetapi di akhirat. Allah ridha jika kita melaksanakan perintah-Nya untukmenjadikan-Nya sebagai wakil. Jika seorang wali melakukan perbuatanyang mengharuskan adanya had (hukuman) menurut zahir syara'. sejak umur 25tahun Allah telah memberi saya karamah dan saya meninggalkannyadengan baik." Si penanya bertanya lagi.mereka tetap tidak terlepas dari hukuman di dunia jika menyalahisyara'. sebagaimana yangdikatakan Sayyid Abu Su'ud bin al-Syibli al-Baghdadi r. Ada seseorang bertanya kepadanya. maka akibat perbuatantersebut ditanggung dirinya sendiri. Manusia itu laksana pengusir burung. kecuali perkataannyaberikut ini: . "Aku telah menggugurkan hukuman-hukuman syara' yangditetapkan atasmu di dunia. seorangrasionalis pada masanya. Sikap wali yang tidak menampakkan karamah adakalanya bersumberdari Allah. Meskipun para wali mungkintermasuk hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya atau diperbolehkanmelakukan perbuatan yang diharamkan syara tanpa mendapatkan siksa. "Ya.

Jadi. makhluk tetap makhluk. Mungkin ada yang sepakat dengan maqam iniseperti yang telah penulis sepakati dalam sidang yang kami hadiripada 586 H. kalau tidak demikian ia bukanlahseorang wali. karena karamah merujuk kepada orangyang menampakkannya. Seorang hamba yang teguh selalu sadar dengan kemampuannya. Seorang filosof menyampaikan kepada kami bahwa iamengingkari kenabian berdasarkan batas yang ditetapkan olehorang-orang Islam. Di hadapan kami ada tungkubesar yang apinya menyala. Api yang dimaksud adalah api kemarahan. ada anugerah yang senantiasa dicari seoranghamba.Pada waktu itu musim dingin dan hujan. "Berkaitan denganpenjelasan di atas. dengan kata lainkemarahan Namrud tidak . Barangsiapa melindungi-Ku. suatu ketika Allah berkata kepadaku secararahasia. karena amarah itu ditujukan kepadanya. Ia mengingkari kejadian-kejadian luar biasa yangditunjukkan oleh nabi. Sayyid Muhyiddin berkata. maka ia telah meminta-Kuuntuk menegakkan perhitungan yang telah ia jaga untuk-Ku. "Orang awam mengatakan bahwa Ibrahim dilemparkan ke dalamapi dan tidak terbakar di dalamnya. dan bahkan kebenaran itu tidak akan berubah.Allah hanya akan menjadikan orang yang memiliki akal dan anggotabadan yang benar sebagai wakil-Nya. Inilah anugerah Allahkepada hamba-hamba-Nya yang diridhai dan dipilih-Nya.hambatetap hamba. maka ia telahmelindungi-Ku. dan Tuhan tetap Tuhan" Apabila muncul peristiwa luar biasa seperti ini. padahal api bersifat membakarbenda yang bisa terbakar. danapi kemarahan itu tidak membakar Ibrahim. Ibrahimdilempar ke dalam api. itu bukanlah karamah. menurutpenulis. kemudian si penyangkal dan pendusta ituberkata."Kakinya memijak kuat dalam genangan kematian. Di atasanugerah tersebut. Ia berkatapadanya tanpa menepiskannya" Demikianlah sikap seorang wali. tidak mungkin kebenaranbisa diganti: "Kebenaran tetap kebenaran. Api yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalamkisah Ibrahim merupakan kiasan tentang kemarahan dan dendam Namrudkepada Ibrahim. 'Barangsiapa menjadikan-Ku wakilnya.'Perintahnya berbalik dan urutannya berganti.

tetapi tidak membakarnya. "Demikianlah adanya. Allah Maha Berkuasa melakukan apayang dikehendaki-Nya." Kemudian ia melemparkan api dari tungku ke pangkuan sangpenyangkal itu." Setelah penyangkal itu menyelesaikan ucapannya. Dan itu adalah mukjizatnya." Syaikh Muhyiddin berkata lagi. "Bukankah api ini membakar?"Jawabnya."Dekatkan tanganmu ke dalam api itu!" Si penyangkal mendekatkantangannya ke dalam api hingga tangannya masuk. karena diamemiliki maqam dan kedudukan. Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlahbagi Ibrahim (QS Al-Anbiya' [21]: 69). akumeyakini firman Allah yang menyatakan bahwa api itu tidak membakarIbrahim secara makna lahir. Lalu dikembalikannya api ituke dalam tungku. Syaikh berkatapadanya. "Itu tidak mungkin terjadi. kemudian Syaikh Muhyiddin berkata kepadanya. sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya." Sang penyangkal berkata. karena baginya telahjelas hujah yang diperolehnya. Kalau boleh aku memberitahumu. "Lihatlahsendiri. Dan Ibrahim menjadikan ini sebagai dalil.mempengaruhi Ibrahim. yakni dalil berupa terbenamnyacahaya.bukan semata-mata untuk menunjukkan Muhammad SAW sebagai wali Allahdengan hal-hal luar biasa yang ." LaluSyaikh Muhyiddin berkata kepadanya. "Ya. "Yang jelas. api diperintah untuk membakar sesuatuatau untuk tidak membakarnya. Api itu masih melekat di atas pakaiannya." Akhirnya si penyangkal itu masuk Islam danmengakui mukjizat Nabi Ibrahim A. Aku tegaskan bahwa Ibrahimberada dalam maqam. iamembolak-balik api itu dengan tangannya.S. salah seoranghadirin berkata. Contoh orang yang tidak mengakui karamah muncul padamasa setelah Rasulullah SAW Bukti-bukti kekuasaan Allah atas kebenaran Rasulullah SAWberfungsi untuk menunjukkan kebenaran syariat dan agama Islam. Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi mampumenampakkan karamah seperti ini (tidak terbakar api). Kalau saja cahaya itu adalah Tuhan pasti tidak akanterbenam.sehingga si panyangkal merasa heran.

Semua itu memilikimanfaat besar bagi yang menyaksikannya. Bagaimana mungkin mereka .Kita harus berprasangka baik bahwa para wali yang memperlihatkankaramah tidak bermaksud memamerkan kewaliannya. kecuali menurut batas yang telahkami sebutkan. "Para wali harus mengeluarkan berbagai macam karamahdengan cara sebagaimana mukjizat Nabi dimunculkan yakni sebagiankarena permintaan orang-orang kafir. dan sebagian lagimuncul bukan karena permintaan seseorang seperti berita-beritatentang kejadiankejaidan gaib. Inilah makna darimeninggalkan karamah bagi kelompok Al-Mulamatiyyah khususnya. Tidak sedikit karamah yangmenjadi sebab semakin kuatnya iman orang-orang yang menyaksikannya. Sebagimana yang dikatakan SayyidMuhyiddin. dan bukti-buktiyang menunjukkan kebenaran dan kesahihan agama serta kenabiannya. Tidak diragukan lagi bahwa mukjizat Nabi SAW.dimilikinya. Para wali pasti tidak akanmelakukan hal tersebut dan pasti menyadari bahwa mereka seharusnyamenyembunyikan karamah.Adapun menurut ulama-ulama besar. Karena karamah para wali merupakanbagian dari mukjizat Nabi Saw. sebagian lagi muncul karena permintaan kaummuslimin seperti melimpahnya air dan makanan. tetapi mereka pastipunya tujuan lain yang sesuai dengan syara'.nya atau menampakkan kemulian dan kebenaran agamayang lurus ini.sebagian muncul karena permintaan orang-orang musyrik sepertiterbelahnya rembulan.a..Inilah manfaat besar yang dikehendaki menurut syara'. dan sebagian lagi tanpa diminta. meskipun pengaruhnyatidak terlihat oleh kita seperti untuk memperkuat iman para hadirinyang menyaksikan. Karamah wajibdisembunyikan ketika tidak ada hikmah dan faedah menampakkannya." Janganlah berburuk sangka kepada salah seorang wali bahwa iamenampilkan karamah untuk menetapkan kewalian dirinya dan menambahpengaruh dirinya atas orang lain.. baik bagi mereka yangmelihat rahasia tersebut atau tidak.seorang yang selalu berkata benar dan jujur. Demikianlah pendapat Muhyiddin Ibnu 'Arabi r. para sufi menampakkan karamahsebagai bagian dari gerakan jiwa. sebagian karena permohonankaum muslimin. berarti mereka menampakkan karamahsebagai ganti dari Nabi SAW.

seperti Ma'ruf. mereka menjawab. Ada sebagian orang yangmempercayai bahwa wali-wali Allah memiliki karamah. Muhammad SAW. dikatakan. Imam Yafi'i menjelaskan dalam Raudh al-Rayyahin. Merekaadalah orang-orang yang oleh Abu Hasan al-Syadhily r. dan semoga Allah tidakmemberi kita kemampuan untuk menentang mereka. Kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan yang sempurnadalam agama.karena mereka semasa dengan Musa. Tetapi yakinlah bahwa merekatidak menampakkannya kecuali berdasarkan hukum yang benar dan niatyang lurus yakni untuk mencari ridha Allah dan mengabdi kepadaagama-Nya yang lurus.a. para wali menempati maqampemilik mukjizat." Imam Yafi'i mengatakan bahwa ketika beberapa ulama besarditanya tentang karamah wali. Al-Junaid. karenabarang-siapa tidak mengakui karamah seorang wali. maka ia tidakakan bisa mengambil manfaat dari karamah wali lainnya.. Hanya kepadaAllahlah kita mohon pertolongan dan husnul khatimah (akhir yangbaik)." Maksudnya. dunia. Allah Swt. dan akhirat.memperlihatkannya. "Manusia yangmengingkari karamah ada berbagai macam. tetapi tidakmeyakini karamah satu orang wali pun yang hidup pada masanya. maka hendaklah ia kembalipada pemikiran bahwa sesungguhnya Allah .Kebanyakan karamah yang dianugerahkan Allah kepada mereka munculkarena dipaksakan dan tanpa ikhtiar. Sahi. "Barangsiapamenyakiti wali-Ku. Ketika itulah. tidak ada yang bertindak demikian selain kaum BaniIsrail. Semoga Allah melimpahkankebaikan kepada kita dengan berkah mereka. Allahmemberitahukan akan memerangi orang yang menyakiti wali-Nya danmenjadi musuhnya. dan lain-lain. karena mereka adalahwali Allah. ada yang mendustakan karamah parawali pada masanya tetapi mempercayai karamah para wali yang bukanmasanya. Mereka ini terhalang mendapatkan berkah karamah. Mereka percaya kepada Musa tetapi mendustakan Muhammad SAW. Para ulama menyatakan bahwa peringatan keras inihanya diberikan kepada mereka yang menyakiti para wali dan memakanriba. maka Aku izinkan memeranginya. ada yang mengingkarikaramah para wali secara mutlak. "Barangsiapamenyangkal karamah padahal ia tidak mengerti sedikit pun tentangkaramah dan tidak mampu memikirkannya.sehingga diharamkan keberkahannya. berfirman dalam hadis qudsi.'Demi Allah. yaitu pemimpin para rasul.

"Menurut Imam Yafi'i. tentulah orang-orang kafir ituberkata. DalamAl-Qur'an. Al-istidraj. Sebagaimana firman Allah. istilah istidraj diungkapkan dengan beberapaistilah: 1.padahal karamah-karamah itu telah dijelaskan dalam ayat-ayatAl-Qur'an yang mulia. sikap para penyangkal karamah ini sangat aneh. Akantetapi pemberian Allah tersebut bisa berarti penghormatan Allahuntuk hamba-Nya (karamah) atau tipuan untuknya (istidraj). ulama salaf dan khalaf. baikpemberian Allah tersebut sesuai atau berbeda dengan kebiasaan. maka itu belum tentumenunjukkan bahwa ia seorang hamba yang mulia di sisi Allah. atsar-atsar terkenal. dan begitu banyakjumlahnya yang tersebar di seluruh negeri.1. "Ini benar-benar sihir yang nyata. seperti dinyatakan dalam firman Allah: Kami (Allah) akan memperdaya mereka secara berangsur-angsurdengan cara yang tidak mereka ketahui. lalu mereka dapat memegangnyadengan tangan mereka sendiri. (QS Al-A'raf [7]: 182) Makna al-istidraj dalam ayat ini adalah Allah mengabulkan semuakeinginannya di dunia agar pembangkangan. kesesatan. merekaakan menganggap itu sihir atau menuduh mereka setan. dankedurhakaan mereka semakin . danDialah Yang Maha benar perkataan-Nya.6 Perbedaan Antara Karamah Dan Istidraj Sun. Mayoritas penyangkal karamah. hadis-hadis sahih. 2010-04-18 16:14 — admin Perlu diketahui bahwa siapa saja yang menginginkan sesuatu dankeinginannya itu dikabulkan oleh Allah.hikayat-hikayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang melihat danmenyaksikan langsung. kebodohan. sampai tak terhitungbanyaknya. kalau mereka melihatlangsung para wali dan orang-orang saleh terbang di udara. "Dan kalau Kami turunkankepadamu tulisan di atas kertas. berarti ia mendustakan hal-hal yang tampak di depan matadan yang tertangkap oleh fisik. Tidakdiragukan lagi bahwa orang yang mengharamkan taufiq lalumendustakan kebenaran karamah karena dianggap tidak masuk akal dandengki." "(QS Al-An' am [6]:7) 2.Maha berkuasa melakukan apayang dikehendaki-Nya dan Maha menetapkan apa yang Dia inginkan.

mengulang-ulangperbuatan akan menyebabkan pelaku semakin kuat menguasai perbuatanyang diulang-ulangnya. Al-makr. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. sebagaimana dinyatakan dalamfirman Allah: . menurut logika. dan sudah tentu akansemakin menjauhkan diri dari Allah. (QSAli'Imran [31:54) • Mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kamimerencanakan makar pula. setiaptahapan akan mendorong kepada tahapan selanjutnya. Sudah dimaklumi bahwakesibukan orang terhadap kenikmatan yang menyenangkan ini akanmenghalangi diri dari maqam-maqam mukasyafah (tingkatketersingkapan cahaya) dan derajat ma'rifat. sehingga akan diperolehkenikmatan. kemudian Allah mengabulkan keinginannya. seperti dinyatakan dalam firmanAllah. setahap demi setahap hinggamencapai puncak kecondongannya kepada dunia. lalu kecondongan kepada dunia mengharuskannya untuksemakin keras berusaha untuk mencapai keduniaan. Inilah yang dinamakanistidraj. Bila hati seorang hamba condong kepadadunia. Al-imla (memberi tangguh). Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.bertambah. Al-kaid (tipu daya). (OS Al-NamlT271:50) 3. sedang mereka tidak menyadari. dan Allahakan membalas tipuan mereka. dan adanya kenikmatan akan semakin menambah kecondongankepada dunia. hingga setiap hari semakinjauh dari Allah. dan setiaptahapan akan semakin menguat secara gradual. 2. (QS Al-A'raf [71: 99) • Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. maka ketika itulahia mencapai apa yang diinginkannya. Pada praktiknya. dan Allah membalastipu daya mereka. Selamanya. seperti dinyatakan dalam firman Allah: • Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidakterduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecualiorang-orang yang merugi. (QS Al-Nisa' [4]: 142) 4.

(QS Ali 'Imran [3]: 178) 5. golongan Al-Muhaqqiqun takut kepada karamah. dan tidak takut kepada siksaAllah. Kami siksa mereka dengansekonyong-konyong. Sedangkan pemilik istidraj sangat senang denganhal-hal luar biasa yang ada pada dirinya dan mengira bahwa karamahitu ada pada dirinya karena ia berhak memilikinya. (QS Al-An'am [6]: 44) Dan dalam firman Allah tentang Fir'aun. Perbedaan antara karamah dan istidraj adalah bahwa pemilik karamahtidak begitu senang dengan karamah yang dimilikinya.seperti rasa takut mereka kepada berbagai macam cobaan. Jika sikap seperti ini muncul pada diri seorang pemilikkaramah. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada merekahanyalah supaya dosa mereka bertambah. kewaspadaannya terhadapsiksa Allah semakin kuat. sebagaimana dinyatakan dalam firmanAllah: Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telahdiberikan kepada mereka. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi tanpaalasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akandikembalikan kepada Kami.Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwamasa penangguhan yang Kami berikan kepada mereka adalah lebih baikbagi mereka. membanggakan diri sendiri. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran (Al-Muhaqqiqun)mengatakan bahwa ada kesepakatan bahwa keterputusan dari hadiratAllah sebagian besar terjadi dalam kondisi memiliki karamah. dan merasaaman dari tipu daya dan siksaan Allah. bahkan karamahitu membuatnya semakin takut kepada Allah. Maka Kami hukum Fir'aun dan balatentaranya. lalu Kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan (QSAl-Qashash [28]: 39-40). Karena itu iamemandang rendah orang lain. berarti yang dimilikinya bukanlah karamah tetapi istidraj. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tercapainya keinginan seoranghamba tidak menunjukkan kesempurnaan derajat dan keberuntunganmendapat kebaikan. karena ia takut kalau-kalau hal tersebutmerupakan istidraj. Al-ihlak (siksaan). Tidakdiragukan lagi. Rasa .

Dan Allahberfirman. ketikaseseorang yakin bahwa dirinya berhak memperoleh karamah dansekiranya ia bukanlah orang yang berhak mendapatkannya maka tidakakan muncul rasa bangga itu bahkan rasa bangganya itu muncul hanyakarena karamah wali. Ketika Ustaz Abu 'Ali al-Daqaq mengkaji firman Allah yang berbunyiKepada-Nyalah naik . Hal ini dapatdijelaskan dengan beberapa hujjah: Hujjah pertama: Ketertipuan ini terjadi. dan semuapengetahuan dan ilmu mereka dibandingkan dengan keagungan Allahhanyalah kebingungan dan kebodohan saja. Keutamaan karamahnya lebih besar daripadakebahagiaan karena karamah itu sendiri. Kalau sajaia mengenal Tuhan. Rasa senang karena memilikikaramah adalah senang kepada sesuatu yang bukan haknya. Ini adalah kebodohan yang nyata karena paramalaikat saja berkata. ia pasti menyadari semua ketaatan makhluk disisi Allah itu hanya sedikit. makabagaimana mungkin ada orang mengaku berhak mempunyai karamah. Ada dalil meyakinkan yangmenyatakan bahwa makhluk tidak berhak mendakwakan kebenaran. Jelas bahwakebahagiaan karena adanya karamah tidak akan muncul kecuali denganadanya keyakinan bahwa dirinyalah pemilik karamah itu dan yangberhak mendapatkannya. dan orang yangterhalang dari kebenaran bagaimana mungkin layak untuk senang danbergembira? Hujjah ketiga: Orang yang yakin bahwa dirinyaberhak memiliki karamah karena merasa amal perbuatannya memilikipengaruh besar dalam dirinya dan merasa bahwa perbuatannya bernilaiatau berpengaruh pada dirinya adalah orang yang bodoh.senangkepada karamah dapat memutuskan jalan kepada Allah. Rasa senangkepada sesuatu yang bukan haknya merupakan penghalang kebenaran. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatanyang semestinya (QS Al-An'am [6]: 91). Hujjah kedua: Karamah adalah sesuatu yangsenantiasa tergantung pada Allah Swt. Kebahagiaan dengan adanyakaramah itu melebihi kebahagiaan pada dirinya sendiri. semua rasa syukur mereka atasanugerah dan nikmat-Nya itu juga sangat sedikit. Tidak ada yang kami ketahui kecuali dari apayang Engkau ajarkan kepada kami (QS Al-Baqarah [2]: 32).

itu tidak berarti apa-apa."Pertanda bahwa amalmu dinaikkan oleh Allah adalah jika kamu tidakmengingat-ingatnya.s. kecualisetelah datang ilmu kepada mereka. juga firman-Nya kepada Bani Israil. takwa dengan kelemahan adalah lemah. Jika kamu mengingat-ingat amalmu. "Adapun bagi-Mu. beliau selalu mengakhirinyadengan kalimat. Sikapseperti inilah yang membuat pemilik karamah tertolak. sebaliknya bila kamu tidak mengingat-ingatnya.merasa sempurna . menceritakan tentang manaqib(keistimewaan) dan keutamaan dirinya." maksudnya "Aku tidak banggadengan karamah yang kumiliki ini. "Tiada kebanggaan. berartiamalmu ditolak. Oleh karenaitu. kepada bal'am. Jika ia merasa bangga." Merasa cukupdengan kefakiran adalah fakir. karena itu Nabi Ibrahim a. makabatallah segala sesuatu yang menyebabkannya menerima karamah. tetapi kemudian Allahberfirman kepada iblis. Ia termasuk golongan kafir.berkata. di antara mereka kemudian adayang membangkang (QS Ali 'Imran [3]: 19)." Hujjah kelima: Kemunculan hal-hal luar biasapada iblis dan bal'am begitu menakjubkan. yang aku banggakan adalah Zatyang memberi karamah. setiap kali Rasulullah Saw. dan kepada ulama Bani Israil. dan sombong disebabkan karamah yang dimilikinya. tetapi tidak mengamalkannyaadalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal (QSAl-Jumu'ah [62]: 5).berarti amalmu diterima dan dinaikkan oleh Allah Swt. Perumpamaanorangorang yang memegang Taurat. dansegala sesuatu yang tidak mulia adalah kehinaan.Ia seperti anjing.Orang-orang yang telah diberi Al-Kitab tidak berselisih." Hujjah keempat: Pemilik karamah merasa bahwakaramah yang dimilikinya justru untuk memperlihatkan kerendahanhati dan ketundukan di hadapan Allah.perkataan-perkataan yang baik dan amal yangsaleh dinaikkan-Nya (QS Fathir [35]:10). di majelisnya ia berkata. tinggihati. Jadi jelaslah bahwakegelapan dan kesesatan yang menimpa mereka disebabkan karena rasabangga dengan ilmu dan kezuhudan yang diberikan kepada mereka. Barangsiapamemuliakan kehinaan berarti ia hina. Hujjah keenam: Karamah bukanlah kemuliaan.

meninggalkansinggasana dan memilih penghambaan ('ubudiyah)kepada Allah. Namun Nabi Saw. sudah tentu diamenjadikan sunnah sebagai penghormatan seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. maka ia tidak memiliki tujuan apa-apa. Sebabketika menjadi seorang hamba. padahal tidakdiragukan bahwa posisi raja yang meliputi daerah Timur dan Baratadalah kemuliaan. Dansembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini (ajal)(QS Al-Hijr [15]: 99). Ketika Allah menganugerahkan karunia yangmelimpah kepada kita. Fakir adalah ketika seseorang senang dengan kemuliaanyang menjatuhkan derajatnya. dan setiap ia melihat ciptaan niscaya iamelihat penciptanya. adalah hamba dan utusan-Nya.yang terakhir adalah orang yang membanggakan diri. kebanggaannya diarahkan kepadatuannya. Tetapi ketika menjadi raja. Hujjah kesembilan: Ketika Nabi Saw. bahagia dengansemua hal yang diperkenankan dan menerima seluruh kebenaran adalahsikap ikhlas. Setiap orang yang mengaku nabi atau tuhansecara dusta. Iblisberkata. Aku lebih baik daripada Adam (QS Al-A'raf [7]: 12) danFir'aun berkata. Jika seseorang melihat karamah. kita diperintah untuk menyibukkan diri denganmelayani Sang Pemberi. bahkan mukjizat. Ketika Nabi Saw. Olehkarena itu. beliau tidak memilih posisi raja. "Aku bersaksi bahwaMuhammmad Saw.sesunggu-hnya setiap ia melihat keperkasaan niscaya ia melihat sangpemberi keperkasaan. "Ada tiga hal yang merusak. Maha . disuruholeh Allah untuk memilih antara menjadi raja yang nabi atau hambayang nabi." Hujjah kedelapan: Allah berfirman. Hujjah ketujuh: Bangga terhadap diri dansifat-sifatnya termasuk sifat-sifat iblis dan Fir'aun. Rasulullah Saw. kecuali untukmenghias diri.." Allah berfirmantentang mi'raj Nabi Saw. kebanggaannya diarahkan kepadabudaknya.dengan kekurangan adalah kurang. bukan malah bangga dengan karunia yangdiberikan-Nya itu. memilih penghambaan. Bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku (QSAl-Zukhruf [43]: 51). memperkuat ketamakan dan kebanggaan diri. bersabda. Berpegangteguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamutermasuk orang-orang yang bersyukur (QS Al-A'raf [7]: 144).

suci Allah yang telah memperjalankanhamba-Nya pada suatu malam.1. Orang seperti ini hanya mencintai dirinyasendiri. kami mengutip pendapat imam-imamyang berkompeten dalam hal ini seperti Al-Mawardi.Al-Qasthalani. Danbarangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkankeperluannya (QS Al-Thalaq [65]: 2-3). Kesenangan dan kegembiraan dengan selain Allahmenunjukkan bahwa ia tidak mencintai tuannya. maka ia tidak akan senang dan gembira selaindengan kekasihnya. Sebenarnya ia tidak mencintai tuannya.7 Perbedaan Karamah Dengan Peristiwa Luar Biasa Lainnya Sun. mencintai sesuatu demi tuan juga tidak ada artinya. Ibnu Hajar. dan lain-lain. rasa takut karena menyembah berhala tidak sebesarrasa takut karena merasa bangga dengan adanya karamah. Jadi. tetapi ia hanyamencintai bagian dari nafsunya sendiri dan bagian dari nafsu hanyadituntut oleh nafsu.Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunyasebagai tuhannya (QS AlFurqan [25]: 43). Barangsiapabertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar danmemberinya rezeki dari arah yang tidak disangkasangka. Manusia seperti iniadalah hamba berhala agung hingga para muhaqqiqin mengemukakanbahwa mudarat karena menyembah berhala tidak sebesar mudarat karenamenyembah nafsu. Berhalabesar adalah nafsu. Ayat ini menunjukkan bahwaorang yang tidak bertakwa dan bertawakkal kepada Allah. Hujjah kesebelas: Allah berfirman. maka tidakakan memperoleh apa-apa dari perbuatan dan keadaan mereka itu. kami tidak . 2. Dalam penjelasan itu. (QS Al-Isra' [17]: 1) Hujjah kesepuluh: Mencintai tuan itu tidak adaartinya. AlSya'rani.Barangsiapa mencintai. 2010-04-18 16:15 — admin Kami telah menjelaskan perbedaan antara mukjizat dengan kejadianluar biasa lainnya dalam pembukaan kitab Hujjatullah 'alaal-'Alamin. ia hanya menjadikantuannya sebagai sarana untuk memperoleh apa yang dicarinya. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya.

lalu ia melakukan hal-halluar biasa untuk memenuhi keinginannya itu. peristiwa luar biasa itu ada beberapa macam.perlumencantumkannya lagi di sini. Terkadang berupa tipu muslihat yang sudahdiketahui. peristiwa luar biasa yang muncul untuk menunjukkan kebenaran Seperti mukjizat para Rasul Yang lainnya ada beberapa macam Tiada ilmu untuk bisa menjelaskannya Semuanya termuat jelas dalam kitabullah Cobalah kaji dalam tulisannya Kabar gembira. Terkadang berupapenyebutan nama-nama. terkadang berupa kemampuan mengatur huruf-huruf denganastrologi. Peristiwa tersebut muncul sesuai dengan kekuatan namayang disebutkan. sihir. yang bersumber dariucapan Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r. seperti al-qalfitriyat dan hal-hal yang sudah dimaklumiulama. manusia tidak mempunyai andil dan kekuasaan. peristiwa luar biasa yang muncul karena kekuatan diri. dalam bab 186 kitabMawaqif al-Nujum tentang mengetahui maqam peristiwa luar biasa: Peristiwa luar biasa terbagi menjadi beberapa macam.yaitu apabila orang alim berbuat dosa. yang berbeda dengankebiasaan. diantaranya. Dan semua peristiwa luar biasa ini muncul melaluikekuatan ilahi. Demikian Allahmengabulkan kehendaknya. Saya akan mengemukakan batasan-batasannya Diantaranya. . ini berlaku untuk ahli astronomi. lalu muncul hal-hal luar biasa menurutpandangan mata orang yang melihatnya. Semua ini terjadi di bawah kekuasaan makhluk atasizin Allah. tipu muslihat atau tanda-tandanya Semua telah disebutkan dalam kitabullah Semuanya diringkas dalam lima macam Terkenal di kalangan orang-orang yang mampu melihatnya Perlu diketahui. hanya perlu mengingatkan satu halyang belum dijelaskan dalam kitab di atas.a.

Ada yang disebut sebagai ayat. makr. bukanmukjizat. Dankejadian luar biasa termasuk kejadian alam. Ada yang dinamakan karamah. atau meninggalkansuatu kewajiban syariat.Mawaqi' al-Nujum adalah sebuah kitab dengan metode yang sahih. dan hasilhasilnya dalamkitab Mawaqi' al-Nujum. tingkatan-tingkatan.sangat bermanfaat. dan lain-lain. atau melakukanperbuatan yang dilarang karena godaan setan. dan kecil bentuknya. oleh karena itu keduanyaharus diyakini dan diceritakan. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah dialam ini yang bersifat biasa hanya bisa dipahami oleh ahlul fahmi(orang yang memahami Allah secara khusus) dan selain . Kitab ini hanya menceritakankaramah-karamah saja bukan menjelaskan pengetahuan tentangnya. dan istidraj. Berbedadengan mukjizat. semua kejadianluar biasa ini tampak tanda-tandanya pada diri orang-orang yangmenempuh jalan Allah meskipun mereka tidak mengetahuinya. Penulisnya menjelaskannyasecara teratur karena keteraturan merupakan asal adanya alam. muayyadah. Allah membuat tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam ini. Selain mukjizat. Barangsiapa mempunyai hal luar biasa dalamdirinya. maka Allah akan memberinya kemampuan melakukan hal-halluar biasa di dunia ini seperti kemampuan berbicara melalui kontakbatin atau berjalan di udara. Demikian juga dengan muayyadah.tetapiAllah-lah yang menampakkannya atau muncul atas perintah Allah danpetunjuknya. jaza'. baik yangbiasa maupun yang luar biasa. Ibnu 'Arabi telahmenjelaskan karamah. Apakah kejadian-kejadian luar biasa ini terjadidengan campur tangan Allah atau tidak? Hanya mukjizat dan ayat yangpasti terjadi karena pertolongan Allah. munabbihat danbaitsah. selain dua hal inimasih merupakan kemungkinan seperti yang telah kami jelaskan. Kejadian luar biasa yang muncul dari para wali tidak akanterjadi pada orang yang mampu menampakkan kejadian luar biasatetapi kemampuan itu digunakan untuk hal yang mubah. karena para pemiliknya mengetahui apa yang adadalam diri mereka. Kejadian-kejadian luar biasa mempunyai tingkatan sebagaiberikut. ada yang disebut mukjizat yang memiliki syarat dan sifattertentu yang sudah diketahui.

Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa adalah adanyakejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia. perbedaan bahasa dan warna. kalau kemudian terulang maka tidak dinamakankejadian luar biasa. Kejadian-kejadian luar biasa mengandung rahasia yang mengagumkanbagi para ahli ma'rifat. sedikit makanan yangmengenyangkan banyak orang. paling ada kejadian yang serupa dengannya. kalau terjadi dua kali maka disebut halyang biasa. kami pasti akan menjelaskannya. seperti perbedaan malamdan siang. Allah lebih berhak disembah tetapikejadian- . maka hal itu disebut makar dan istidraj karena dia tidaktahu bahwa itu adalah tipuan setan yang kuat yang diberikan olehAllah kepada orang-orang yang ingkar. binatang berbicara. Pada hakikatnya. mau mendengar. seperti goncangan. tidak ada yang mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaanAllah kecuali Ahlullah. sadar. Kejadian-kejadiantersebut memberi pengaruh kejiwaan atas manusia. Dalam kitab Al-Futuhat al-Makiyyah dan Mawaqi' al-Nujum. Disamping itu. berlayarnyakapal di laut. dan mau berpikir. kitab yangbanyak faedahnya. dan kalau tidak berbahaya disiarkan kepadaorang awam.mereka tidakmempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah. berbicara melalui batin. mengerti. berjalan di atas airatau di udara. turunnya hujan. kecil bentuknya. keluarnya tumbuh-tumbuhan. ditulis dalam cetakan lamakira-kira 100 halaman. Kejadian luar biasaterjadi hanya satu kali. Ibnu 'Arabimenyatakan. hal ini dijadikan pelajaran oleh orangkebanyakan pada khususnya. meyakini. Allah telah memenuhiAl-Qur'an dengan ayat-ayat yang menerangkan tanda-tanda kekuasaanAllah berupa kejadian-kejadian yang biasa. "Manusia tidak bisa mengetahui hakikatkejadian-kejadian luar biasa. kejadian luar biasa selalu merupakankejadian baru. Semua dijelaskan dalam AlQurxan sebagaitanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau suatu peristiwa yang luar biasatidak membuat orang menjadi istiqamah. mengetahui peristiwa yang akan datang sebatas yangdiketahui. dan dikarang pada 595 M. beriman. dan tidak mendoronguntuk kembali kepada Allah dan tidak berpengaruh sedikit punbaginya.bisa memahami.gempa bumi dan gerhana. tidur di waktu malam dankerja di waktu siang. yaitu ahli Al-Qur'an secara khusus.

sehingga mereka mempunyai keistimewaan dibandingkan orang lain danalam ini. Merekaadalah orang-orang yang dekat dengan Allah. selalu menjaga langkah. golongan kanan.kejadian luar biasa telah menutup mata buta yang hanyamengutamakan hal-hal lahir kehidupan dunia yaitu wujud kehidupankedua (al-mitslu al-tsani)daripada kehidupan akhirat." Syaikh Muhammad bin 'Ibad al-Randa dalam syaraknya tentang hikmahyang dianugerahkan Allah. mereka tidak memandangdiri mereka istimewa. sebagaipenenang jiwa dan penguat keyakinan dalam hati. pertolongan. ahli zuhud. dan penjagaan yang dilimpahkan Allah kepada sebagianhamba-Nya. dan percayaakan adanya hijab. Meskipun mereka sejajardengan orang-orang yang pertama kali masuk surga karena mendapatkankemurahan.kekuasaan adalah jendelanya. dan kemampuan dari Allah untuk melakukantugas. bahkan menjagasebab-sebab untuk mendapatkan karunia Allah tersebut. Di antara mereka ada yang diberi kemampuanmencapai puncak kesempurnaan dan Allah menjaga keadaannya denganmenganugerahinya ilmu dan perbuatan yang pantas baginya. ketaatan dan ibadah hanya kepada-Nya. dan ahli zikir. kekokohan dan keteguhan mereka. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka dengan menampakkankaramah di tangan mereka dan melalui perantaraan mereka. Para sahabatRasulullah yang termasuk golongan yang pertama masuk surga tidakmendapatkan karamah karena mereka tidak membutuhkannya dan karenakedalaman keyakinan. kasihsayang." Keistimewaan yangdimaksud di sini adalah kemuliaan. perlindungan. Di antara mereka ada yang terus menerus mendapatkankaruniakarunia di atas dari Allah hingga tampaklah kearifannya. tidak sempurna keikhlasannya. Sebagaimanadikatakan oleh penulis kitab Awarif al-Ma'arif bahwa orang yangtidak . kemuliaan. Manapengulangan itu? Tidak masuk akal kalau tidak ada pengulangankarena pengulangan merupakan kejadian luar biasa. Mereka adalah orang-orang khawwash yang dekat denganAllah. Mereka lalaidan terpedaya kehidupan dunia. berkata. Kemungkinan itu tidak terbatas. "Setiap orang yang merasadirinya istimewa. dan kebenaran adalah pasti. yaitu orang-orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah danmencintai Allah. ahli mujahadah.

dan sebab-sebabnya untuk menutupi kekuasaandan menyelubungi cahaya keesaan-Nya. seakan-akan satu sifat vangmenyatu dalam Zat Yang Maha Esa. Allah-lah yang telah menetapkan adanya kejadian-kejadianyang biasa. makaDia akan memberiku makan dan minum. Demikianlah keadaan para sahabatRasulullah. kehendak dan sifat-sifat azali Allah yangmenyatu dan tidak berdiri sendiri. maka diaakan seperti orang yang berkata. kalau ia mencapai tempat kebenaran. Jika seorang wali melihat adanyakaramah dalam dirinya. bukan kejadian-kejadian biasa yang menetapkan adanyaAllah.a. Kekuasaan adalah buktiadanya Zat Yang Maha Kuasa. Allah tidak perlu menampakkan karamah .'" Al-Syibli menjelaskan dalam kitab Lathaif al-Minan bahwa karamahdalam diri seorang wali terkadang tampak oleh dirinya sendiri danterkadang tampak oleh orang lain. Allah-lah yang telah membuat kejadian-kejadian yang biasa.mampu menyingkap makna kejadian-kejadian luar biasa terkadanglebih utama daripada yang mampu menyingkapnya bila telahdisingkapkan oleh Allah dengan ma'rifat. sehingga mereka tidak membutuhkan karamah untukmemperkuat keyakinan mereka. Orang yang tidakmempercayainya adalah hina dan orang yang terbuka hatinya sertapercaya bahwa Allah pelakunya. berarti ia mengetahui kekuasaan dan keesaanAllah dan mengetahui bahwa kekuasaan-Nya itu tidak mengikuti sebabakibat. Karamah adalah penguat keyakinan bagi orangyang dianugerahi karamah seperti yang dialami oleh para wali diawal laku spiritualnya dan tidak dialami para ulama yang telahsempurna laku spiritualnya karena sudah mempunyai keyakinan yangmendalam. Tidaklah sama antara orang yangmengenal Allah melalui mata hatinya dengan orang yang mengenalAllah melalui akalnya. diberitahu tentang Abu Turab yang kelaparan di gurunpasir lalu ia melihat gurun pasir itu penuh berisi makanan. ' i< Al-Syibli r. "Abu Turab adalah hamba yangditolong oleh Allah. maka dia itu mulia.perantara-perantara. kekuasaan. Dan orang yang secara khusus mendekatkepada Yang Maha Kuasa tidak memandang aneh kejadian-kejadian luarbiasa. 'Aku menginap di sisi Allah. ia melihatnya tampak nyata dari tabir alam hikmah. Al-Syibli selanjutnya mengutip pendapat Syaikh Abu Hasan yangmengemukakan bahwa karamah berfaedah untuk memperkuat keyakinankepada ilmu.Al-Syibli kemudian berkomentar.

golongan yang meragukan karamah dan menganggapnya sebagaitipuan yang dilakukan oleh para pencinta dunia untuk menjagakedudukan mereka sehingga mereka tidak bisa mencapai kedudukan yangbukan haknya." Cerita ini berasal dari Abu Turab r. golongan yang menjadikan karamah sebagai puncak kekuatan. lalu ia memukulkan tangannyake atas tanah dan tiba-tiba mengalirlah air dari tanah tersebut. "Saya tidak melihat satupun dari mereka yang tidak mempercayainya. padahal sebenarnya tidakbegitu. Sikap manusia terhadap karamah ada tiga macam: Pertama. Karamah adalah bukti bahwa orang yangmempunyainya istiqamah dalam beribadah kepada Allah.a." Abu Abbas menjawab. "Sayatidak tahu pendapat mereka. Karamah dimunculkan karena adanya keraguanterhadap karunia Allah dan untuk mengetahui karunia Allah padaorang yang mempunyainya." Kemudian Abu Turabberkata. karena tipuan bersifat menenangkan orang yang memilikinya. "Barangsiapa tidak mempercayainya. ia minum dan memberi minum kami semua. pengetahuan musyahadah. Maka barangsiapa yang tidak gembira dan tidakmerasa aman dengan adanya karamah. Abu Turab al-Nakhsyabi bertanya kepada Abu Abbas al-Riqi." Abu Abbas menjawab. berarti ia telah mencapaitingkat rabbaniyyin. "Apapendapat temantemanmu tentang karamah yang merupakan cara Allahmemuliakan hambanya. Abu Abbas berkata."Gelas itu kami bawa sampai ke Mekah. "Sesungguhnyateman-teman. ketikaada beberapa temannya yang kehausan." Abu Turab berkata lagi." lalu iamemukulkan tangannya ke tanah tiba-tiba ia memegang gelas dari kacaputih.Yang saya tanyakan adalah pendapat mereka tentang ahwal (keadaanketika orang alim dekat dengan Allah). dan apabila karamah lenyap dari diri seseorang.Kemudian ia berkata. "Aku ingin minum dengan gelas.mu berkeyakinan bahwa karamah adalah tipuan untukmemalingkan manusia dari kebenaran.berupa fisik padamereka karena Allah telah menganugerahi mereka pengetahun tentanghal-hal gaib." . laksana gunung yang takmembutuhkan tiang. maka dia telah kafir.mereka tidak memuliakannya.Apabila mereka menemukan orang yang mempunyai karamah merekamemuliakannya. Kedua.

perlihatkankepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. tetapi ia kemudian meninggalkan hartanya. Maksudnya adalah supaya orang yang menyaksikannya mengakuikebenaran jalan yang ditempuh wali yang dikaruniai karamahtersebut. tetapi karena merekamembutuhkannya dalam keadaan terpaksa dan untuk menghilangkankesedihan karena kurangnya rezeki yang telah dijanjikan Allah bagimereka. Dia berkuasa memberikan rezekikepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada suatu hari ia berkatakepada Sahi.Syaikh Abu Hasan berkata." Ketiga. 'Allah berkuasa mengubah batumenjadi emas. atau dulu ia kafir lalu beriman. 'Ya Tuhanku. "Kesimpulannya." Ishaq berkata. Abu Nashr al-Siraj bertanya kepada Abu Hasan bin Salim. Baik orang itu dulunya mengingkari karamah kemudianmengakuinya. yang mengisahkan bahwa adaseorang laki-laki Basrah bernama Ishaq bin Ahmad yang tergolongmemiliki banyak harta. sesungguhnya jiwaku tidak bisalepas dari bisikan dan teriakan takut kehilangan makanan dan harta. Karamah adalah bukti kuat bagi mereka dan sarana untukmelatih dan mendidik jiwa." Dalam hal ini. "Siapapanutanku untuk melakukan hal itu?" Sahl menjawab. "Ambil batu lalu mintalah kepada Allah untuk mengubahnyamenjadi makanan yang bisa kau makan.a. sampai-sampai orang yang memilikinya meninggalkan duniasebagai ladang ikhtiar. "Wahai Abu Muhammad.' Allah bertanya. berarti Allahmemuliakannya karena hal itu menjadi bukti bahwa dia istiqamahdalam beribadah kepada Allah." Sahlmenjawab.'Apakah kamu belum . atau dia ragu akankeistimewaan seorang wali kemudian muncul karamah dalam diri walitersebut supaya Allah menunjukan kebaikannya kepada orang lain. seperti yang terlihat. "Panutanmuadalah Nabi Ibrahim ketika ia berkata.' Para walimemerlukan karamah untuk mendidik jiwa mereka karena tidak adanyarezeki. "Apa maknakaramah. Barangsiapa dikaruniai karamah. Abu Nashr pernah mendengar Ibnu Salim berceritatentang hikayat Sahi bin 'Abdullah r. Iabertobat dan bersahabat dengan Sahl. "Mereka dianugerahikaramah bukan karena mereka menguasainya. kita tidak pantas memintakaramah dari Allah. tampaknya karamah dalam diri seorang wali di hadapan oranglain. bagaimana mungkin mereka mulia denganmerubah batu menjadi emas?" Abu Hasan menjawab. sehingga mereka mengatakan.

tetapi jiwa tidak puas apabila tidak melihat langsung.Demikianlah pendapat Abu Nasr. 'Aku telah percaya."Demikian juga para wali Allah dianugerahi karamah untuk mendidikdan memperhalus jiwa serta sebagai keutamaan tambahan bagi mereka. jika anak kecil menangis ia diberi mainan agartenang. berkata kepadanya. Di antaramereka ada yang kepala bagian depannya botak dan sedikit bicara." kemudian ia membawanya ke pasarpandai besi." Al-Junaid menceritakan bahwa Abu Hafshah al-Naisaburi dan 'Abdullahal-Ribati beserta jamaahnya pernah berkunjung kepadanya. Salah seorang ulama berpendapat bahwa karamah hanya dimiliki olehorang-orang jujur yang bodoh. Akan tetapi para ahli ma'rifat dan para ahli hakikat menghindar dan takut untukmenunjukan karamah mereka. "Tipu daya yang paling tidakkentara bagi para wali . tetapi aku tidak melihat sesuatu pun pada dirimu. Aku sebenarnya sudah percayakepada-Mu.Maka ia menunjukkannya untuk memperoleh simpati. dan menambah imannya.tetapi agar hatiku bertambah kuat (Al-Baqarah [2]: 260). "Kemarilah. Kemudian ia berkata kepadaorang itu.percaya?' Ibrahim menjawab." Artinya. menjawab. seolah-olah Ibrahim berkata. seorang sahabat Sahlbin 'Abdullah r. jiwa hanya akan puas setelah melihat secara langsungkarena ia diliputi keraguan. keadaannya akan berubah. "Yangsaya tahu.a." Salah seorang ulama salaf berkata. "Tatkala aku berwudhu untukshalat. "Hal itumenunjukkan bahwa orang yang memilikinya adalah orang yang muliadan ia takut kalau tidak menunjukkannya." AbuHafshah r. tiba-tiba air yang mengalir di tanganku berubah menjadisegenggam emas dan perak. "Salahseorang jamaah yang kemarin ke sini memiliki tanda-tanda karamahyang nyata." Sahl kemudian berkata kepadanya. "YaTuhan.a. perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orangmati agar hatiku bertambah kuat.Pada suatu hari. Abu Hafshah menuju tungku besar dan memasukan besibesar ke dalam tungku kemudian memasukan tangannya ke tungkutersebut dan mengambil besi yang terbakar itu lalu mengeluarkannyahingga menjadi dingin di tangannya. "Inikah yang kau inginkan?" Beberapa orang di antaramereka menanyakan tujuan menampakkan karamah. Pada suatu hari. ia menjawab. si kepala botak bertanya kepada Abu Hafsah. menjagakeadaannya.

Lalu aku menangis dan bertanya kepada Allah tentang apa yangdiminta dan diharapkan kijang tersebut. berkata.tetapi . padahal kita ingin mencapai kedudukan sepertikedudukannya sedangkan ia tidak menginginkan kedudukan kita?"Pembicaraan tersebut terdengar oleh Syaikh Abu Madyan.a. Danapabila kamu melihat orang yang berzikir dan hatinya bergantungkepada yang ia zikirkan. Maka ketika kijang ini meminta berkah kepada kita akumerasa diriku seperti Fir'aun ketika meminta kepada Allah untukmengizinkannya berlayar di Sungai Nil lalu Allah mengizinkannya.a. sedangkan Abu Madyan mudah sekalimelakukannya. Seandainya Engkau mendatangkan seorangbadui kepadaku. "Apa yang terjadi pada kita sehinggakita sulit melakukan sesuatu. memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya dan karamah. ada seekor kijangturun dari gunung dan ia meminta berkah kepada mereka.lalu ia berkata. Abu Hafsmenjawab. niscaya ia akan menamparku dan memberiku minum. berarti ia menempuh jalan ahli ma'rifat{'arifin)." Yahya bin Mu'adz al-Razi r. Jika kamu melihat orang menunjukkan karamah danmenyenandungkan pujian kepada Allah.. AllahSwt. "Apabila kamu melihat orangmenunjukkan tanda-tanda karamah. "Ketika kalian duduk di sampingku tiba-tiba terbesitdalam hatiku apabila aku mempunyai kambing. lalu iaberkata.a." Diceritakan bahwa salah seorang Abdal berkata kepada salah satumurid Syaikh Abu Madyan r. "Pada permulaan olah spiritualku. kemudian ia ditanya kenapa menangis. "Katakan padanya bahwa kami akan meninggalkan tujuan kamiuntuk tujuannya. Inilah jalan yang paling tinggi derajatnya. maka akan aku sembelihuntuk kalian.adalah karamah dan ma'nah" Diceritakan bahwaketika Abu Hafs duduk dengan temantemannya. Abu Hafslalu menangis. berkata. berarti ia menempuh jalancinta. Jalan kedua ini lebih utama daripada jalan pertama.sungguh hal itu lebih aku sukai dan aku tahu bahwa bantuan orangbadui itu bukan dari dirinya sendiri. berarti jalan spiritualnya adalahjalan kaum Abdal." Abu Yazid r. "Aku tahu Engkau mampu melakukan ini sedangkan akutidak mampu melakukannya." Diceritakan bahwa suatu kali Syekh Abu Madyan berjalan di gurunpasir sampai ke sebuah sumur yang airnya meluap hingga bibir sumur.

2010-04-18 16:20 — admin Al-Tajj al-Subki menjelaskan macam-macam karamah dalam kitabAl-Tabaqah al-Kubra sebagai berikut: 1. Menghidupkan yang sudah mati Kisah Abu 'Ubaid al-Bisri dalam sebuah peperangan ketika memohonkepada Allah untuk menghidupkan kembali binatang yangdikendarainya.Syaikh Zainuddin kemudian berdoa kepada Allah.1 Macam-macam-karamah Sun.2. guru besarSyam. ada anak kecil yang jatuh dari atap lalu meninggal." Selesailah penjelasan dalamSyarh Ibn 'Ibad atas kitab Al-Hikam.« Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. Kisah Syaikh Zainuddin al-Faruqi alSyafi'i. Kemudian tatkala Allah memperlihatkanlagi kepadaku. Kisah Syaikh al-Ahdaiketika memanggil seekor kucing yang sudah mati. Hal ini belum pernahkami temui dan saya tidak percaya hal itu bisa dilakukan olehseorang wali." lalu mayat itu berdiri dan hidup kembali dalam waktu yangcukup lama.aku tidak mempedulikannya. putraSyaikh Zainuddin) Al-Subki selanjutnya berkata. maka hiduplah binatang yang sudah mati itu. tetapi tidak diragukan bahwa kejadian semacam itupernah dilakukan oleh nabi-nabi Hal ini bisa terjadi . "Bangunlah dengan izin Allah. (Riwayat Syaikh Fathuddin Yahya.Zat Yang Menghidupkan tulang-tulang yang remuk. Hikayat Syaikh 'Abdul Qadir ketika berbicara denganayam setelah ia menyantap dagingnya. lalu kucing itumendatanginya. KisahMifraj al-Dimamini ketika berkata kepada ayam yang dipanggang. hingga akhirnya anaktersebut hidup kembali. "Bangkitlah! Dengan izinAllah." tibatiba ayam itubangkit kembali."Terbanglah!" Tiba-tiba ayam itu terbang. yang diriwayatkan oleh Al-Subki bahwa di rumah SyaikhZainuddin. "Tidak ada carauntuk menghitung cerita-cerita seperti ini karena banyaknya. Tetapisaya atau mungkin juga orang lain belum yakin bahwa seorang walibisa menghidupkan orang yang sudah lama mati dan telah menjaditulang belulang kemudian mayat itu hidup untuk waktu lama. Kisah Syaikh Abu Yusuf al-Dahmani ketikamendatangi sesosok mayat. ia berkata. tahulah aku bahwa Allah menjadikan hal tersebutsebagai jalan untuk mengenal-Nya.

Dapat berbicara dengan orang mati Karamah ini lebih banyak terjadi dibandingkan karamah sebelumnya. Taqiyuddin bin Daqiqil 'Id juga telah mengalami halini 4.a. merekaingin sekali mengunjungi Masjidil Haram. makanlah!" Mereka lalu memakannya dantiba-tiba arak itu berubah menjadi mentega dan tidak terlihatsedikit pun warna maupun aroma arak. 5. Hikayat-hikayatsemacam ini sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Syaikh 'AbdulQadir r. Ketika kepala merekadikeluarkan. dan golongan wali setelah mereka yakni beberapa guruSyaikh Imam al-Walid. Merubah benda-benda Diceritakan bahwa Syaikh 'Isa al-Hatar al-Yamani pernah didatangiutusan seseorang yang mengolok-oloknya dengan membawa dua bejanapenuh arak.melaluimukjizat bukan dengan karamah.a. Kemudian Syeikh 'Isa menuangkan arak dari salah satubejana ke wadah lainnya dan Syaikh berkata kepada murid-muridnya. 3. Seorang nabi sebelum tertutupnyapintu kenabian bisa menghidupkan umat yang telah hancur beberapaabad."Dengan menyebut nama Allah. tidak adayang mengingkarinya. Banyak orang menceritakankisah semacam ini. Saya tidakpercaya bahwa wali bisa menghidupkan Imam Syafi'i atau Imam AbuHanifah lalu keduanya hidup dalam waktu lama sebelum wali tersebutwafat atau bahkan hanya untuk waktu singkat dan mereka bisa bergauldengan orang yang hidup sebagaimana mereka bergaul sebelumwafat.. Melipat jarak bumi Diceritakan bahwa beberapa wali berkumpul di Masjid Tharsus. Membelah dan mengeringkan laut. . mereka sudah sampai di Masjidil Haram. Mereka kemudian memasukkankepala ke dalam saku masing-masing. kemudian mereka hidup kembali untuk waktu lama.. Syaikhul Islam dan pemimpin kaum mutaakhirin.Misalnya kisah tentang Abu Sa'id al-Kharazi r. kecuali para pendusta. serta berjalan di atas airKaramah ini sering terjadi.' 2. ayahanda dari Imam Taqiyuddin alSubki.

Memberitahukan dan menyingkap hal-hal gaib. Berbicara dengan benda mati dan binatang Tidak diragukan hal ini sering terjadi Diceritakan bahwa Ibrahimbin Adham memanggil sebatang pohon delima ketika ingin sekalime makannya. Menyembuhkan berbagai macam penyakit Al-Sari menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seoranglaki-laki di sebuah gunung yang dapat menyembuhkan cacat sebagiananggota badan. Karamah inimerupakan tingkatan yang melampaui batas pengetahuan kita 15. Diceritakan pula kisahSyaikh 'Abdul Qadir ketika berkata kepada seorang bocah yanglumpuh. Beliau memakannya. buta. Mengendalikan perubahan musim Banyak orang menceritakan bahwa ada wali yang selalu diikuti hujan.6. bawalahmereka!" 9. Melipat waktu 10. Memikat hati dalam majelis hingga mempengaruhi akhir keputusanyang diambil 14. "Angin. Menundukkan binatang Seperti hikayat Abu Sa'id bin Abu Khair al-Mihani yang menundukkansinga dan hikayat Ibrahim al-Khawwash. dan sakit lepra. 11. buta. 12. Membentangkan waktu Dua macam karamah di atas sulit dipahami. Mengendalikan lisan ketika berkata dan fasih bicaranya. dan yang mulanya asam. menjadi manis. 7. Sabar atas ketiadaan makanan dan minuman dalam waktu yang cukuplama 16. 8. Juga kemampuan menundukkanbenda mati seperti hikayat Syaikhul Islam 'Izzuddin bin 'Abdussalamyang menundukkan angin dalam peristiwa alFaranji. tetapi kemudianmemanjang."Akhirnya bocah tersebut bangun tanpa kesulitan. dan lebih baik kitamenyerahkan pemahamannya kepada para ulama.diantaranya Syaikh 'Abdul'Abbas al-Syathir (dari kelompok ulamamutaakhirin) yang pernah menjual . 13. Peristiwa initerjadi dua kali dalam setahun. "Bangunlah dengan izin Allah. Terkabulnya doa Karamah macam ini sering terjadi dan kita juga seringmenyaksikannya. mulanya buahnya kecil. Hikayat-hikayat tentangkeduanya cukup banyak. dan penyakit lain.

21. Menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda Dalam istilah sufi disebut alam mitsal (dunia penyerupaan). 20. sehingga tidakada alasan untuk mengingkarinya.dan lain-lain. Allah mencegah kejahatan yang akan menimpa seorang wali danmengubahnya menjadi kebaikan. "Dalam bentuk mana engkau melihatku tidak melakukanshalat?" Banyak kisah mengenai karamah semacam ini. Ditakuti Orang yang menyaksikannya secara langsung bisa meninggal sepertisahabat Abu Yazid al-Busthami. Mampu memperoleh banyak makanan 18. Ada yangmengatakan tubuhnya bergerakgerak jika menemukan makanan haram. Banyak hikayat tentang karamah semacam ini. 19. Ruh bisa mengambil bentuk dan menampakkan diri dalambentuk yang bermacam-macam di alam mitsal lalu menyerupai manusia. yakni dunia yanglebih lembut daripada dunia fisik dan lebih kasar daripada duniametafisik. seperti yang terjadi antara ImamSyafi'i dan Khalifah Harun alRasyid. Terjaga dari memakan makanan haram Diceritakan bahwa Al-Harits al-Muhasibi mampu mencium aroma panasmakanan yang haram sehingga ia tidak jadi memakannya. Merekamenetapkannya sebagai dunia pertengahan antara dunia fisik dandunia metafisik sehingga disebut alam mitsal. Ia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi beberapa bentuklalu bertanya. salah seorang Abdal.Diceritakan bahwa Qadhib al-Ban al-Musili. 22. padahal ia sedang berada di Baghdad.hujan dengan harga beberapadirham.berdasarkan firman Allah. 17. Maka ia (malaikat) menjelma di hadapannya(dalam bentuk) manusia yang sempurna (QS Maryam [19]: 17).Syaikh Abu 'Abbas al-Mursi juga mempunyai kemampuan serupa. atau mengaku bahwa ia menyembunyikan sesuatu darinya.dituduh meninggalkan shalat oleh seseorang yang belum pernahmelihatnya. atau menjadi tidak berkutik dihadapannya. Salah satu kisah yangdisepakati oleh . Melihat tempat yang jauh dari belakang h ijab Sebagaimana diceritakan bahwa Syaikh Abu Ishaq al-Syirazi mampumelihat Ka'bah.

akhirnya mereka memenuhi bejana yangmereka bawa dengan air tersebut. padahalia setiap hari menghatamkan Al-Qur'an sambil merenungkannya." Syaikh itu lalu menjawab. kemudian ia menunjukkan sumber air itu kepadajamaah haji rombongannya.a. Selanjutnya ia memenuhi bejana miliknyadengan air itu.dan mungkin ia terkena tiga puluh macam penyakit.para ulama Mutaakhirin adalah kisah tentang seorangsufi besar di Kairo yang berwudhu tidak secara berurutan dimadrasah Suyufiyyah." Ia lalu mengambiltangan orang itu dan memperlihatkan Ka'bah kepadanya. Ia hanya menemukan seorang sufisedang menyandarkan tongkat di suatu tempat. tidak cukup untuk menyusun sepuluh kitabnya. karya-karya yang dihasilkannya. sementara air memancardari bawah tongkat itu. Kemudahan para ulama untuk menyusun karya dalam waktu relatifsingkat. "Saya selaluberwudhu dengan urut. "Wahai Syaikh. sementara bumi patuh pada kaki yang menginjaknya. Orang itu kemudian melewati Mekah dan melihat Syaikh itu ada diMekah. 24. 23. padahal untuk menuliskankitab-kitab itu pun waktu yang ada tidak mencukupi apalagi untukmengarangnya. Para ulama sepakat bahwa umur ImamSyafi'i r. memberi fatwa.wudhumu tidak berurutan. tiba-tiba air memancar."Diceritakan pula bahwa ada seseorang yang dilanda kehausan ditengah perjalanan menunaikan ibadah haji. Dansetiap bulan Ramadhan ia khatam dua kali sehari padahal ia sibukmengajar. ketika kakinya menjejak bumi. ia tidak menemukanseorang pun yang memiliki air. "Karamah initerjadi sebagai berikut: Allah menciptakan air tidak padatempatnya. kamu yang salah lihat. Mereka mampu menyusun banyak kitab di tengah kesibukandalam bidang keilmuan sampai mereka wafat. dan ia tinggal di sana beberapa tahun. Hal ini termasuk karamah memanjangkan waktu sepertitelah kami sebutkan di muka. .. berpikir dan berzikir serta terkadangtertimpa sakit karena ia terkena satu atau dua penyakit atau lebih. Allah memperlihatkan isi bumi kepada mereka Sebagaimanadalam hikayat Abu Turab. Kemudian ada orang menegurnya. bilaumur. Demikian jugayang terjadi pada Imam Haramain Abu Ma'ali al-Juwani r. Ibn al-Subki mengatakan.a.

ayahanda dari Syaikhul Islam Imam Taqiyuddin al-Subki r. dan kesibukannya dalam urusanhukum dihitung. lalu memerintahkan murid-murid syaikh itu memasukinya. "Kalau Engkau tidak bisamenunjukkan hal yang luar biasa kepadaku. di dekat syaikh ada kotoran unta. "Dari mana saja kamu?" Jawabnya.a.Selesai mengelilingi api. Banyak wali yang mampu menghatamkan Al-QurKan 8 kali setiapharinya. niscaya umurnya tidak cukup untukmelakukan semua itu. Semua itu terjadi berkatAllah yang Maha Suci yang telah memberikan berkah dan rahmat kepadapara wali. "Dari taman. Menghilangkan pengaruh racun dan hal yang membahayakan.a."Berkomentarlah para punggawa raja.lalu syaikh berkata. "Lihatlah!" Tiba-tiba kotoran itu berubahmenjadi emas. niscaya umurnya tidak cukup untuk melakukansepertiga dari aktivitas-aktivitasnya itu. Demikian juga Syaikh Imam al-Walid. gayung itu sudah penuh air. tidak nyata. Diceritakan bahwa pada sua tu hari seorang syaikh ditantang olehseorang raja untuk menunjukkan karamahnya. masuklah syaikh dan beberapa muridnya kedalam api.menuliskan fatwa. "Ini dibuat-buat. Ia masuk kembali ke dalam api dan menghilangselama satu jam sampai raja menduga anaknya ikut terbakar. "Ini sihir!" Selanjutnya raja menyalakan apibesar.aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat."Sang raja berkata kepada Syaikh itu. padahal posisigayung itu terbalik tetapi tidak ada setetes air pun yang tumpah. padahal usiahidupnya tidak cukup untuk menuliskan kitab-kitab itu apalagi untukmengarangnya. Sewaktu iamengambilnya kembali.pertemuan-pertemuannya untukpengajaran. telahmengisi hidupnya untuk menyusun berbagai kitab.Sang ayah bertanya. maka aku akan membunuhmurid-muridmu ini?" Saat itu. membaca Al-Qursan. Di sisi syaikh ada sebuah gayung tanpa air. 25. Kemudian syaikh keluar lagi dari api itu dan menyambarputra kecil sang raja. dan waktu zikirnya di majelis zikir yang tidak pernahterlewatkan dibandingkan. Lalu iamengambil gayung itu dan melemparkannya ke udara. mengajarkan ilmu. ditambah dengan kegiatan ibadahnya. KemudianSyaikh dan anak raja itu keluar sambil memegang apel dan delima. Imam AlRabani Syaikh Muhyiddin al-Nawawi r. . ditambah lagi waktu untuk melakukan berbagai ibadahdan aktivitas lainnya. Jika waktunyauntuk menyusun berbagai kitab.Sang raja berkomentar.

sebagai penghormatan bagi orangyang mengikuti dan mencintainya. Meskipun pendapatnya tidak berbedadengan pendapat Muhyiddin Ibnu 'Arabi dalam kitab Mawaqi' al-Nujum. Al-Munawi berkata. maka terkoyak-koyaklah pakaiannya. "Perlu diketahui bahwa tujuan Allah menampakkankaramah adalah untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban-Nya danmemperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada wali tersebut yangakan menambah kecintaan wali kepada maqamnya dan memperkuattujuannya. Tetapi racun yangmematikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Agar kami perlihatkankepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Kami (QS Al-Isra'[17]: 1).akan tetapi Al-Munawi memberikan ringkasan. Maksudnya adalah. Sebagaimana firman Allah. selain kebenaran adalah kesesatan. maka aku akan mempercayaimu. Semua karamah di atas telah banyak diriwayatkandan diceritakan dan telah tersebar pula khabar-khabar danriwayat-riwayat tentangnya. apabila seorang wali telah menaatiAllah dan Rasul-Nya. "Menurut perkiraan saya. Kalau saya mencoba membatasi apa yang terjadi pada parawali." Syaikh itumeminumnya. mengemukakanpendapat-nya sendiri. Orang yang setuju tidak menyerah begitu saja. maka terkoyak-koyaklah kainnya. Jadi. karamahpara wali lebih dari seratus macam.Demikian hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga hancurlahpakaian syaikh tersebut hingga kelihatan ototnya. . Selanjutnya Al-Subki menjelaskan. maka Allah akan memberikan karamah kepadanyaseperti kemampuan untuk mengetahui orang yang akan datang darijarak jauh atau melalui hijab yang tebal. Hadirin lalumemberinya pakaian yang lain. dan kalau bukan berupa penjelasan tentang hidayahberarti sia-sia. menyaksikan alam gaib. dan menolak pendapat yang sudah ada. berarti saya telah mempersempit jiwa kita dan menghabiskanbanyak kertas.tetapi selalu meminta kepada Tuhannya untuk menghubungkannya denganorang-orang yang saleh.' Imam' Abdur Rauf al-Munawi menuturkan dalampendahuluan kitab Thabaqah al-Shugra tentang macam-macam karamahdengan gaya bahasa yang berbeda. melihat Ka'bah daritempat yang jauh. Macam-macam karamah yang telahsaya kemukakan di atas merupakan bukti bagi orang yang meremehkandan mengabaikannya."Kalau kamu bisa selamat minumsegelas racun ini. dan hal-hal luar biasalainnya seperti yang dialami Nabi. Mereka senantiasa berjalan di atas jalanyang lurus.

Apabila manusiamemiliki sifat-sifat malaikat. danteman yang menyelamatkan dari kejahatan. Tidakkah kau lihat Ibrahim al-Khawwas ketika bertemudengan Khidir. dan mampu berubah bentuk seperti alamruhani. Itu karena kebaikanmu terhadapibumu. yang bisa menjelma menjadi bentuk yangia inginkan. danlain-lain. Cahaya perlindungan Allah telah mematangkan sifat-sifatketanahan mereka yang baik. lalu mengeluarkan mereka dari asal mulamereka untuk mencapai alam yang tinggi. ia menjadikan pertemuan itu sebagai bentukpenghormatan. yaitu makhluk yang Dia cintai dan merekamencintai-Nya. terbang diudara. dan alam ruhseperti Abdal dan Autad. 'Bagaimana aku bisa melihatengkau?' Khidir menjawab.s. Kebanyakan manusia seperti itu tidak bisadilihat oleh mata sebab terhalang oleh sesuatu.s. pertemuan dengan makhluk-makhluk Allahyang mulia harus kita yakini sebagai perhatian Allah kepada kita. seperti Khidir a. Adapun alam ruhani bisadisaksikan oleh setiap orang yang mempunyai sifat seperti malaikatyang teguh dan sungguh-sungguh menaati perintah Allah sertamempunyai sifat-sifat yang sempurna seperti Nabi Khidir a. . bisa dirasakantetapi tidak bisa dilihat. Apa anggapanmu terhadap orangyang menjadi teman para malaikat yang tidak pernah lalai. dan bercampur dengansifat-sifat yang lembut. alam jabarut seperti jin. Tidak akan sengsara orang yang menjadi teman merekakarena mereka adalah orang-orang yang telah terlepas dariunsur-unsur tanah dan keluar dari kejelekan-kejelekan sifatmanusia. terberkati.'" Masih menurut Al-Munawi. Mereka bertasbih malam dan siang tiadahentinya (QS Al-Anbiya' [21]: 20). Sehingga pada akhirnyakebiasaankebiasan mereka menjadi luar biasa. lurus. Para malaikat adalah makhluk yangdifirmankan Allah sebagai. Ia pastiorang yang selalu berzikir dan merenungi kekurangan dirinya denganmenjalankan berbagai ketaatan untuk mendapatkan kedudukan yangtinggi dan menyaksikan {musyahadah) Yang Maha Agung dan Mulia.karena Allah-lah yang telah mempertemukan kita dengan makhluk-Nyayang taat dan khawwash.Ia juga bisa menyaksikan alammalakut seperti malaikat. maka ia akan keluar dari kebiasaanmanusia dan muncul darinya keajaiban seperti yang dimiliki malaikathasil dari musyahadatnya. tidak terlihat. mampu berjalan di atas air. Lalu ia bertanya kepada Khidir.

Sebagian wali tidak mengetahui itu keinginan siapa.sehingga langsung menyatakannya kepada orang yang dimaksud. dan sebagian lain mampu menandai sifat-sifat oranglain dalam cermin hatinya karena kesuciannya. padahal ia tidakmenginginkannya. apabila seorangwali mau. Tahulah ia bahwa ia tidak menginginkan makanan ituuntuk . Apabila tidak ada. Pangkalpengetahuannya adalah bahwa pada dasarnya antar hati itu adahubungan. Apabilaterlintas sesuatu yang baik maka asap itu menjadi asap yang lembutdan berbau harum di hidungnya. ada sebagian wali yang mampu menyingkaphal-hal gaib. waktu. maka orang akan mampu mengetahui getaran-getaranhati yang baik dan yang buruk. Apabila terlintas dalam hati syaikh atau murid sesuatuyang jelek maka muncullah asap yang membentuk awan gelap dalam hatiSyaikh. maka asapnya semakin tebal. dan apabilaia memalingkan wajah darinya maka asap itu menghilang. Dan sebagian lagi mengetahui siapa yang menginginkannya. Melihat di sini artinyaterbuka mata batinnya sehingga tersingkaplah baginya rahasiahakikat dan tampaklah cahaya yang suci. Apabila syaikh sedang berhadapan dengan orang yangmempunyai keinginan jelek. makaseperti ahli ma'rifa t yang berdiam diri di sebuah masjid dan padasaat yang sama keluarganya atau orang lain menginginkan makanantertentu.Al-Munawi menjelaskan lagi. Oleh karena itu. Hal itu menjelma dalam cermin imajinasipenglihatan sehingga mata batin bisa melihatnya yang pada akhirnyatampak kepadanya hal-hal gaib dan apa yang tersembunyi dalam hati. Hal itu berlaku bagiorang yang melepaskan keinginan-keinginan duniawi. yakni tersingkapnyaselubung hati sehingga maksud-maksud ilahiah dan rahasia-rahasiahakikat menjadi jelas. "Ketahuilah bahwa manusia bisaberpindah dari menyaksikan alam malakut yang ada di luar dirinyauntuk melihat keadaan alam khusus tersebut. niscaya ia bisa menunjukkan kemampuannya itu dan apabilatidak dia akan menutupinya sesuai kondisi.Apabila hijab (penghalang) mata hati telah tersingkap dan tutupnyatelah terbuka.Berdasarkan hal ini. dan kemaslahatan. Dan apabila iamenemukan keinginan yang tidak sesuai dengan maqamnya. Keadaan itu terjadi apabila orangyang menginginkannya ada di hadapannya. maka iaberbicara tentang ciri-ciri orang yang sesuai dengan keinginantersebut. Tiba-tiba makanan itu ada di hadapannya. maka ia tahubahwa itu adalah keinginan orang-orang yang ada di hadapannya.

Abu Madyan berkata.dirinya. Diceritakan bahwa ada seoranglakilaki ribut di majelis Abu Madyan. kemudian papan itu hilang. Mukasyafah ini khusus bagi orang yang bersifatwara' (orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat). ketika sibuk menyusun sebuah kitab. lalu di bajunya muncullahtanda bahwa keinginannya itu diperintahkan atau dilarang olehAllah.2.2 Beberapa mukasyafah yang dialami wali Sun. iamelihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukanmaksiat 'Ali Abi Ya'zi. adayang berkata kepadanya. kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu. Seteleh kebingungannya hilang. atau orang yang suka berbuat zalim. ia mengetahui derajat dan apa yang akan terjadi denganorang itu. 2010-04-18 16:21 — admin • Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib.pencuri.dan ia selamanya tidak akan salah. "Pertahankan istrimu!" Dan seperti yangdialami Ibnu 'Arabi r. Abu ' Abbas al-Khasyab melihat tulisan dibaju Syaikh Abu Madyan. ia tidak tahu apa yang akan dituliskannya dan bingungsesaat. Sebagaimana yang dialami Abu Madyan r. pencela. hingga dinding dankegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukanorang-orang di dalam rumah mereka. pemabuk. lalu AbuMadyan berkata.a. ia melihat papan bertangkaiyang bercahaya di hadapannya. guru Ibnu 'Arabi." Termasuk kategori mukasyafah yang halus adalah terbersitnyasuatu keinginan dalam hati seorang wali. lalu orang itu disuruhkeluar. "Ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. ketika inginmenceraikan istrinya." Dua ." Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan. "Tulislah bab yang sulit dipahami ini. • Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam dimajelisnya. di atasnya terdapat tulisan hijaubercahaya. maka ia memberikan dan mengirimkannya kepada orangyang menginginkannya. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2.a. • Ada wali yang ketika berjumpa dengan seorang pezina. "Kamu akan melihat keadaanya setahunkemudian."Setelah itu. termasuk wali yangmenempati maqam ini.

Yang termasuk hal luar biasa ada 2 macam." • Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. Apabila seorang hambamemperoleh maqam ini. "Hai hamba Allah. sehingga ia bisa mendengarucapan benda-benda mati. apa yang dikatakan Abu Madyan terjadi. tetapi ia tidak menggelutinya. dansemacamnya. dan bahaya daribatu-batu itu. Tumbuh-tumbuhan itu berkata. dan air. Apakah kemampuan itu termasuk hal yangbiasa atau luar biasa tergantung pada tingkatan pemahaman terhadapucapan benda mati. • Ada wali yang dianugerahi kemampuan menyingkap duniatumbuh-tumbuhan. • Ada wali yang dianugerahi maqam bisa memahami Allah danmendengar tanda- tanda kekuasaan-Nya. susu. misalnya bertasbihnyakerikil di telapak tangan sebagian sahabat. rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itusesuai dengan keadaannya. • Ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidakmungkin melalui jentera dan merubah yang kasar menjadi lembut dansebaliknya. Kemampuanini berasal dari ilmu ladunni. merujuk pada orang yang mendengarnya. • Ada wali yang mampu mengetahui alam ruhani yang berbeda denganalam fisik.Binatang- binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yangdikandungnya.khasiatku begini dan bahayaku begini. di hadapannya sudahtersedia minuman dari madu. yakni kemampuanmemahami hakikat ucapan benda mati. • Ada wali yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orangyang masih hidup. .puluhtahun kemudian.Pertama. Ia mengetahui khasiat. lalu ia meminumnya. • Ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral. merujuk pada ucapanbenda-mati itu sendiri melalui karamah. Kedua. Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepadawali itu sari-sari yang dikandungnya baik yang berbahaya atau yangberkhasiat. • Ada wali yang tatkala bangun tidur. rahasia. maka ia akan mendengar semua benda matibertasbih dengan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia. dan bagaimana perkembangan ibadahnyadalam perjalanan hidupnya itu.

benda-benda yang abadi. . Allah telahmenghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagaisebaik-baik perhiasan. kelembutan dan rahmat orang-orang yangdisifatinya. benda- benda yang langgeng. rahasiaalam. dan syariat-syariat yang telah diturunkan. sebab terjadinya. mazhab-mazhab yanglurus.rahasia-rahasia kelemahan. dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepadaorang yang berhak. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkancahaya. ide-ide yang cemerlang. dan firasat • Ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain.penghitungan. • Ada wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-carayang sistematis dan menyeluruh. serta cara menjaga hati dari hal-hal yangmerusak. lalu ia meminta dihindarkan sehingga ia tidak terkenahal buruk itu. • Ada wali yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyahdan diberitahu cara-cara untuk mencapainya seperti persiapan yangharus dilakukan. • Ada wali yang terlihat sebagai orang alim. • • Ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. • Ada wali yang mampu menangkap alam tashwir. berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alamfisik. dan berjalannya rahasia ilahi di alam iniserta sebabnya. alambenda-benda mati. kemampuan membedakan antara prasangka danilmu. alam taksin.• Ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yangakan terjadi. dan bentuk-bentukkesalahan pemahamannya. memegangdan menyebarluaskannya. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi • Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatanilmu-ilmu teoritis. bentuk-bentuk suci dan jiwa tumbuhan yangmestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik. • Ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol. etika dalam mencari dan mengamalkan ilmu. mampu menyingkapkebenaran dan pendapat-pendapat yang benar.

Sebagianmanusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka. Masuk akal jika Allahmemuliakan wali dengan memberinya karamah. atausebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika. teguhpendirian. kekurangan. dan tingkatanazabnya. "Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir danorang yang berpenyakit lepra dan menghidupkan orang mati denganizin Allah" (QS Ali Imran [3]: 49). dan sejenisnya. Apabila seorang hambamencapai maqam ini maka ia bisa memanggil dan berhubungandengannya.• Ada wali yang dianugerahi kewibawaan. • Ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. tetapi tidak terlihat siapa yangdiajak bicara. Sebagian wali menuju maqam yangmulia sehingga ia mampu mengatakan 'jadilah' maka sesuatu yangdikehendakinya itu terjadi dengan izin Allah. • Ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi danmemberitakan hal-hal gaib sebelum tampak.s.kelemahan. dan kemampuan mengetahui tipu muslihat danrahasia-rahasia yang tersembunyi. berupa penyampaian. Ibnu 'Arabi berkata. Apabila ia hanya berbicara kepadanya. tulisan. • Ada wali yang mampu berbicara. Maqam ini sangatmulia dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang. Dalam hal ini ada tigabentuk yang mungkin terjadi.mereka akan saling berbicara. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraanitu. Sesungguhnya . Ibnu Mukhallad mengalami tiga hal tersebut • Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan. maka malaikat akan menolongnya. • Ada wali yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatanderajatnya. maka malaikattidak menjawabnya. • Ada wali yang naik maqamnya. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar. serta memberi danmenjawab salam. "Kita telah samasamamenyaksikan karamah seperti ini. dan rahasia-rahasia perbuatan. berkata. Merekamempunyai tasbih khusus yang bisa diketahui oleh wali apabila iamendengarnya." Nabi Isaa. neraka beserta tingkatannya. ketenangan. baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya. danpertemuan. hingga ia mampu berbicara kepadamalaikat dan bercakap-cakap dengannya. Dan apabila ia mengalami haltersebut.

ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian dilauh mahfud dalam bentuk huruf-huruf yang bersyakal dan bertitik. berwarna hitam. sehingga ia pantas mendapatkannya. tiba-tiba keluar keringat dari jarinya. padahal usianya pendek. • Ada wali yang naik menuju alam gaib.Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditunjukkan Allah dalamdirinya atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu. seorang wali yang dikunjungiteman-temannya padahal ia hanya mempunyai satu makanan saja. • Ada wali yang menjaga diri dari makanan. • Ada wali yang apabila menyentuh makanan yang sedikit. sehinggamemuntahkannya kembali. makamakanan itu menjadi banyak. lalu ia melihat di sebelahkanan alam itu. Misalnya. apabila dihidangkan kepadanya makananyang syubhat.karena wali tersebut telah mengikuti dan menjalankanajaran-ajarannya.bahkan tangannya mengenggam sendiri jika menemukan makanan syubhat. minuman. danlain-lain. Begitu pulayang terjadi pada ibu dari Abu Yazid al-Bustami ketikamengandungnya." Kain itulalu diambil tapi ."Ambillah kain ini sehingga cukup untuk orang banyak. Ada juga makanan syubhat di hadapan seorangwali berubah menjadi darah. Apabilapenelitiannya lama. makhluk berkaki empat. hewan. Maka mereka punmemakan roti itu sampai kenyang padahal roti itu tetap sepertisemula (tidak berkurang).macammacam benda mati. Laluia mengiris roti dan menutupinya dengan kain. tumbuh-tumbuhan. Karamah ini merupakan warisan NabiMuhammad Saw. tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat.Orang yang mempunyai maqam ini selalu berusaha menemukan pemilikhuruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. Seperti yangdialami Al-Haris al-Muhasibi. maka Allah membuatnyarendah hati dan memohon kepada Allah untuk menghapuskannya. ulat. makhluk bersayap. Contoh lainnya adalah yang terjadi pada Abu' Abdillahal-Tawadi yang membawa secarik kain dan memegang sisinya.karamahyang diterima seorang wali merupakan penghormatan kepada Nabi Saw.Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk dan jenis makhluk. apalagi dari yangharam. atau babi.Seperti golongan manusia. dan lain-lainnya. dan baju yangsyubhat (tidak jelas kehalalan dan keharamannya).. kemudiania menunjukkan ujungnya kepada penjahit sambil berkata kepadanya.

" Lalu Abu'Abdillah melemparkan kain itu dan berkata. Ia meminumnya lalumeninggalkannya. dengan nama Allah makanlahapa yang kau inginkan. Allah memberikan karamah dalamdirinya sebagai penghormatan dan untuk membaguskan maqamnya. Tiba-tiba ia mendengarderingan di atas kepalanya. • Ada wali yang bisa merubah air yang pahit dan asin yangditemukannya menjadi manis dan segar. Hal ini pernah terjadi pada Al-Hajj AbuMuhammad al-Marwazi dan Abu' Abbas bin Abi Marwan di Ghirnatah. "Wahai Syaikh. Halini pernah terjadi pada salah seorang guru Abu Madyan r. lalu ia mendongakkan kepalanya. 'Umar merasakenyang di tempatnya dan dia merasakan bau makanan itu seakan-akandia yang memakannya." • Ada wali yang bisa menjadikan makanan. ia bertemu dengan seorang laki-laki. "Ketika sayaterus menerus mengangankan keinginanku. Dalamsuatu perjalanan.a. Syaikh dan anak itu mulai makan. anak Ustaz al-Marwazir. dan tiba-tiba saya mendapatkan makanan yang sayaangankan. salah seorang khawwash murid dari salah seorang guru AbuMadyan. "Saya ingin yang saya makan ini menjadi begini. belum punya rambut dipelipisnya. "Sayapernah meminum air semacam itu dari Abdullah. lalu perempuan tua itu menghidangkannampan berisi piring dan roti. Sore harinya. Anak itu masih muda. Zaid memakanmakanan dari 'Umar padahal 'Umar tidak di hadapannya. minuman dan bajunyatergantung di udara. Ibnu' Arabi berkata." Abu Madyan kemudian berkata. "Sudah. dan disitu ada gelas yang tergantung pada rantai emas.a. anak itu melontarkan ucapanpertamanya. "Kain ini tidak habishabis. makadari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. Halitu terjadi karena ahli ma'rifat ini mempunyai keinginan yang sucidan bersih dari dosa dalam batinnya.. Anak itumengucapkan salam kepadanya. ia kembali lagi ke perempuan tua itu danduduk di sampingnya sampai putra perempuan itu datang. Lalupenjahit itu berkata. • Ada wali yang memakan makanan dari orang lain. Seperti yang terjadi pada salah seorang waliyang membutuhkan air di padang pasir. cukup!" • Ada wali yang mampu menjadikan satu macam makanan dalam piringmenjadi bermacam-macam sesuai dengan keinginan orang yang ada."Anak itu lalu menjawab. laluberjalan bersamanya sebentar dan ia masuk ke rumah perempuan tua disebuah gua. Sisyaikh berkata.tetap tidak habis-habis dengan izin Allah. .

• Ada wali yang bisa datang ke lauh mahfuzh melalui esensihatinya.lapisan-lapisan. "Karena apa engkaumendapatkan karamah itu?" Ia menjawab. rahasiakehidupan. • Ada wali yang dibukakan kepadanya alam malakut. siapa yang memiliki dan tidak memilikinya. sehinggaia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata danmampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada dilaut. • Ada wali yang mengetahui rahasia biji-bijian dan penyemaiannyadi bumi. Ia tidak membutuhkan makanan jasmaniah kecuali hanya sedikituntuk mempertahankan dirinya. angin yangmenyebarluaskannya dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang. kegunaannya didunia. Makanan itu mengandung kesempurnaan seperti yangdiusahakan manusia. danlain-lain. • Ada wali yang mengetahui segala tingkat ilmu.kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. serta segala hukum alamyang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. . • Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi.padahal anggota badannya tidak bergerak." Lalu iaberlalu. dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedangberjalan di udara. • Ada wali yang bisa berjalan di udara. • Ada wali yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alammalakut. kecuali keduamatanya. ia dapat menyingkap danmenyaksikan secara langsung (musyahadah) hal-hal yang ada di sana. dan rahasia-rahasianya. Lalu dengan izin Allah. sehingga ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia dan caramalaikat naik turun. "Kutinggalkan nafsuku untukmenuruti keinginan-Nya. rahasia pengaturan dan penundukan mereka. lalu ia bertanya kepadanya.• Ada wali yang memakan makanan spiritual yang menjadikan jiwanyakekal. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang muliadan bernilai tinggi yang Allah berikan kepada para wali-Nya. Kekekalan jiwa bisa tercapai denganmakanan ruhani.serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagitumbuhan. maka Dia menundukkan udara bagiku. hujan yang menyebabkannya tumbuh. Hal tersebut dialami olehbanyak wali.

"Siapaahli ma'rifat itu?" Ia menjawab.a. lalu ia diuji denganbertemu seseorang yang berkata kepadanya. yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan BaitulMaqdis. • • • Ada wali yang terkadang menyaksikan lauh mahfuzh Ada wali yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas lauhmahfuzh. Ada wali yang melihat gerakan pena di lauh mahfuzh. ketikaterbersit hal tersebut dalam pikirannya. Setelah ia mengetahuinya. maka ia memperingatkan temantemannya. Orang itu kemudian mempekerjakan Nassaj selama ." Nassaj seakan-akan mendengar Allah yang mengatakan ucapantersebut. • Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah alasan dan sebab terjadiatau tidak terjadinya suatu peristiwa. Maqam ini adalah maqam yang penting.padahal tidak ada manfaatnya.a. • Ada wali yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihatseorang pun yang ia ajak bicara kecuali Allah Swt. Seperti Ibnu Barjanr.Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira. maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. apayang akan ia dapatkan. • Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah rahasia-rahasia yangtersimpan di alam yang paling agung. Setiapmaqam mempunyai tata cara yang khusus. "Kamu budakku. dan bagaimana keadaannya nanti. namamuKhair.a. Orangyang mengalami maqam ini adalah Khair al-Nasaj r." Dan tanda orang yang menyaksikanpena lauh mahfuzh sedang menulis adalah ia bisa mengetahui rahasiayang kamu katakan dalam hati dari manapun asalnya dan sebabadanya. Ia melaksanakansegala perintah-Nya. iamemikirkan apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak?Apabila ada pengaruhnya. terjadilah apa yangdiramalkannya. Tanda orang yang menyaksikanlauh mahfuzh adalah ia menyebutkan rahasiamu padahal kamu diamsaja.• Ada wali yang terus-menerus bersimpuh di hadapan lauh mahfuzh. ketika ditanya.Apabila pengaruhnya merusak. Dan pada tahun yang ditentukan. Seperti yang dikatakan Al-Junaid r. "Orang yang memberitahukanrahasiamu padahal kamu diam saja. maka iabersiap-siap untuk bersyukur dan memuji Allah. • Ada wali yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya.

dan hati.telinga. lalu ia berkata kepadanya. tangan. Saya berusaha meringkas sedikit tentangdelapan anggota tubuh dan karamah yang muncul dari nggota tubuhsebagai upaya untuk menyempurnakan manfaat dan untuk mencapaitujuan kami. kemaluan. Apabilamasingmasing anggota tubuh menaati hukum syara' dan dilakukan olehorang yang bertanggung jawab.a. . Dan karena Imam al-Munawi tidak menguraikan arti darikaramah yang muncul dari anggota-anggota tubuh yang taat.beberapatahun. juga yangtelah saya lihat dalam kitab Mawaqi' alNujum karya Syaikh al-AkbarIbnu 'Arabi r. maka kamu tidak akan mendapat kebaikan. dalampenjelasan sebelumnya yang diambil dari kitab Mawaqi' al-Nujum. rahasia ilmu hakikat. maka akan muncul karamah. kaki. "Kamu bukan budakku dan namamubukan Khair.maka di sini saya akan berusaha memaparkannya. karamah tidak akan pernah habis untuk diungkap. Demikianlah. perbuatan ataukeadaan mereka. perut. Ibnu 'Arabi menyebutkan kitabnya yangberjudul Mawaqi' alNujum. bersopansantun kepada mereka apabila mendengar perkataan. Anggota tubuh itu adalah mata. jikatidak. lidah. mematuhi perkataan mereka meskipun belum paham.2. danmanfaat ilmu syariat. danberdamai dengan mereka supaya selamat.a. maka terimalah dan percayailah. Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. Apabila engkau mendengarrahasia Allah yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilihsesuai dengan kehendak-Nya." Lalu orang itu melepaskan Nassaj.3 Karamah Sebagai Buah Ketaatan Anggota Tubuh Sun.Karamah-karamah yang disebutkan di atas cukup untuk mencapaitujuan. yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali. Dalam kitabtersebut disebutkan berbagai pengetahuan. yang sering dipujinya sebagai kitab yangsangat bagus dalam mengupas masalah karamah yang muncul darianggota-anggota tubuh yang taat. 2010-04-18 16:20 — admin Dalam kitab al-Futuhat. Inilah penjelasan yang saya ambil dari pendahuluan kitabAl-Tabaqat al-Kubra karya Imam 'Abdul Rauf al-Munawi r.

Ini merupakan karamah terbesar. yang mendengarkan perkataanlalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (QS Al-Zumar [39]:17-18). dan paraAbdal. sehinggaterdengar semua benda bertasbih kepada Allah dengan bahasa yangjelas. karamah yang akan muncul adalah mampu berbicara danbercakap-cakap dengan alam yang lebih tinggi (alam a'la). Di antara karamah lainnya adalah mampu mengatakansuatu keadaan sebelum terjadinya. Demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya. Karamah lainnya adalah dapat mendengar ucapan benda mati.penghuni alam itu tidak menjawabnya. 4. memberitahukan hal-hal gaib.sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. maka kemampuannya berbicara dengan merekaadalah karamah lisan. 3 Lidah Ketika lidah digunakan untuk melaksanakan ketaatan dan menghindarikemaksiatan. dan lain-lain.penghuni ketinggian (mala'ul a'la). dan kemampuannya menyaksikan mereka adalah karamahmata. Tangan . Telinga Bila telinga digunakan untuk melakukan ketaatan dan menjauhikemaksiatan. Nabi Khidir. Apabila terjadi pembicaraanantara dia dengan mereka. Apabila ia hanya sekedar berbicara dengannya.apabila seorang hamba memperoleh karamah atas telinganya. 2. karena adahubungan antara anggota-anggota badan dan ketaatan yangdilakukannya. kemampuannya mendengar ucapan mereka adalahkaramah telinga. Sebab itu sampaikanlahkabar kembira kepada hamba-hamba-Ku. Di antara karamah lainnyaadalah dapat menyaksikan alam malakut spiritual baik malaikat. karamah yang akan muncul adalah mendengar kabargembira bahwa sang pemiliknya merupakan salah seorang yang diberihidayah dan akal oleh Allah. Jadi. Mata Di antara karamah mata jika digunakan untuk melakukan ketaatan danmenjauhi kemaksiatan adalah mampu melihat tamu dari jarak jauhsebelum ia datang. jin. melihatKa'bah ketika shalat. maka iaakan bisa memanggil dan berhubungan dengan para penghuni alam yanglebih tinggi. sebagaimana bahasa manusia. bisa melihat dari balik dinding tebal. danakan munculnya benda-benda.1.

Pada wali lain. Para wali Allah dengankehendak-Nya mengepalkan tangan ke udara. hingga terkumpullah sedikit makanan.seekor babi.Adakalanya tanda itu muncul dalam dirinya sendiri atau dari sesuatuyang bersifat syubhat atau haram. melemparkantanah ke muka musuh. 5. dan lain-lain yang Allah khususkan bagi para wali danorang-orang suci-Nya. lalu ketika merekamembukanya muncullah perak. tangannyatidak pernah menyentuh makanan haram. sehingga ia hanya memperolehsesuatu yang baik saja.. Wali lainnya jatuh pingsan ketika menemukanmakanan yang tidak halal. berwarna hitam. dan lain-lain. Begitu juga yang terjadi pada ibunda Abu Yazidal-Busthami r. dan pakaian yangtidak halal dengan munculnya tanda yang disampaikan oleh Allah. sehingga mereka kalah. mengucurlah keringat disela-sela jarinya. Karamah perut yang lainnya adalah dapat membuat satu macam makanandi atas piring menjadi berbagai macam jenis makanan sesuai dengankeinginan orang-orang yang . Ada juga wali yang makanan haram di hadapannya berubah menjadi darah. Perut Di antara karamah yang muncul bila perut digunakan untuk melakukanketaatan dan menjauhi kemaksiatan —tidaktermasuk dalam kategori makr dan istidraj—adalah terpeliharanya perut dari makanan. ketika sedang mengandung Abu Yazid. Rasulullah menggelar sebuah tikar kulitdan didatangi oleh pemilik gandum dengan memberikan setangkaigandumnya dan pemilik biji-bijian dengan memberikan setangkaibiji-bijiannya. Beliau berdoaagar makanan itu diberkati. Ketika itu. Ini merupakan warisan dariRasulullah Saw.a. minuman.a. Dikisahkan bahwa ketika disajikan makanansyubhat kepada Al-Harits al-Muhasibi r. lalu orang-orang mengisi tempat yangmereka bawa dengan makanan itu sampai penuh.Di antara karamah yang akan muncul bila tangan dipergunakan untukmelakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalah munculnya warnaputih bersih tanpa noda di tangan ketika dimasukkan ke dalam sakuseperti yang terjadi pada Nabi Musa as. muncul suarayang berkata "jauhi". Karamah lain yang muncul karena ketaatan perut adalah makanan yangsedikit bisa mengenyangkan orang banyak. sebagaimana dijelaskandalam hadis sahih riwayat Muslim. emas.. memancarkan air disela-sela jari yang terjadi pada Nabi Muhammad Saw.

Makanan halal ituadakalanya diperoleh dengan bekerja atau dengan menjauhi dosa-dosa. dapat mengelilingi bumi. sedikit saja cukup baginya." Dan darikehendak kuat itu keluar semua yang telah kami sebutkan dan banyakkaramah yang belum terlintas dalam benak manusia.maka ketika diperoleh barang halal. Kaki Di antara karamah yang akan muncul jika digunakan untukmelaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan ada-lah mampuberjalan di atas air. Dan Kami jadikan dia dan anaknyatanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam (QS Al-Anbiya'[21]: 91). dan pakaiannya.Bila ia melaksanakan hal ini. "Saya pernahmeminum minuman seperti itu dari tangan Abu Muhammad 'Abdullah binUstad Al-Marwazi Al-Hajj. dan berjalan diudara. Termasuk karamahperut lainnya adalah didatangi jin atau raja yang membawakanmakanan. Hikayat-hikayat tentang maqam ini sangat terkenal. Ibnu 'Arabi berkata. Karamah lain dalam maqam ini adalah mampu mengubah air minum yangasin dan pahit menjadi manis.hadir di tempat itu. 6. termasuk murid khusus Abu Madyan r. hikmah-hikmah dan rahasia ilmuhakikat 7.Kitab-kitab kumpulan .menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita lepra. "Ahli ma'rifat adalah orangyang tidak memadamkan cahaya ma'rifatnya sebagai cahaya wara'nya.a. maka tumbuh dalam batinnya keinginanmelakukan perbuatan baik yang diwujudkan Allah dalam jiwa hamba inisebagai karamah karena kedudukan dan kejujurannya. minuman. Dalam hal ini. Ibnu 'Arabi juga telah menjelaskan secaramendalam hubungan-hubungan lain antara ketaatan anggota tubuh dankaramah yang dikeluarkannya. atau menggantungkannya diudara. Allahberfirman.beliau selalu disebut sebagai Al-hajj al-mabrur.. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dariruh Kami (QS AlTahrim [66]: 12). sakingterkenalnya hingga tidak perlu lagi kami jelaskan di sini. Dan Maryam puteri 'Imran yang memelihara kehormatannya. Kemaluan Di antara karamah yang dihasilkan ketika kemaluan dipergunakanuntuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalahanugerah dari Allah berupa rahasia menghidupkan orang-orang mati.seperti yang dikatakan beberapa syaikh. danmeninggalkan semua perkara yang membuatnya melupakan Allah.

" 8. Setiapperbuatan berasal dari hati. Allah telahmenolongmu. Karena Allah Swt. dan barangsiapa berhijrah kepadadunia dan perempuan yang akan dinikahinya. Segala karamah yang berkaitan dengan anggotatubuh lainnya merujuk dan kembali kepada hati. Kalau tidak adahati. dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. maka amal tersebut bagai debu beterbangan." Allah berfirman. lalu hati menggerakkananggota tubuh yang dipilihnya untuk mewujudkan gagasan itu. menerangi hatimu. Hati Di antara karamah hati ketika digunakan untuk melakukan ketaatandan menjauhi kemaksiatan adalah mampu mengetahui sesuatu sebelumterjadi.syair dipenuhi hikayat-hikayat tentang karamahini. maka seluruh anggota tubuh lainnya tidak berarti. "Kami telah menyaksikan dengan jelas penempuh jalan iniberjalan di atas air dan di udara." Dari sini jelaslah bahwasudi dan ternodanya semua perbuatan lahir maupun batintergantung pada hati.Barangsiapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. maka Diamemunculkan semua karamah ini bersama mereka. Apabila hati inginmewujudkan gagasan itu. melapangkan dadamu. "Sesungguhnya segala perbuatan tergantung padaniat. Ibnu 'Arabimenyatakan. dan dapat melipat bumi. baikuntuk ketaatan maupun kemaksiatan. maka hijrahnya adalahkepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. dan atas anggota tubuh . maka hijrahnyaadalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu 'Arabi berkata. "Ketahuilah anakku.tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Gagasan muncul pertama kali di dalam hati. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untukmenyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalammenjalankan agama dengan lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 5). Jadi. dan menyucikanpakaian serta hatimu. gerakan atau diamnya anggota tubuh untuk menaatisyariat dan melakukan maksiat hanya berdasarkan pada perintahdan kehendak hati. kalau tidak didasari keikhlasansebagai aktivitas hati. DanRasulullah bersabda. adalah pemilik para wali. maka ia mempertimbangkan anggota tubuh manayang sesuai untuk melakukan gagasan itu.

baikspiritual maupun non spiritual. Bila kamu meyakini hal ini. maka niatnya itu tidakditulis dan tidak dihitung. alasan dansebab perintah-Nya. tetapi tidak jadi melakukannya. karena Allah Yang Maha Maha Bijaksana.a. kecuali jika adakesesuaian antara maqam itu dan sifat yang kita punya. 2010-04-18 16:27 — admin Sayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi r . Adapun jika hati berniat melakukan ketaatan. selama belum dilakukan atau hanyasebatas ucapan semata. berupa rahasia-rahasia. Maha Mengetahui.sebagaimana bila hati menghendaki dan berniat melakukankemaksiatan.itulahpahala dan siksa diberikan.lagi Maha Waspada.2.meskipun ia belum melakukan ketaatan yang telah diniatkannya. seperti yang sudah dijelaskan olehSayyid Muhyiddin Ibnu 'Arabi dalam kitabnya. menyimpan hikmah dalam setiap munasabah(kesesuaian). Tidakkah kamu merenungkan bagaimanaAllah menganggap pandangan pertama kepada seorang perempuan bukanmuhrim yang dilakukan tanpa sengaja dan tidak diniati dalam hatisebagai suatu hal yang dimaafkan dan tidak dikenai siksa? Demikian pula ketika seorang hamba melakukan perbuatan salah tanpasengaja.niatnya telah ditulis sebagai kebaikan. Seperti halnya mata.jika kita menggunakannya sesuai dengan perintah Allah Swt.maka ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niat dan harapannya. danhati itu sendiri dapat memunculkan karamah-karamah tertentu. memperlihatkan kepadanyasemua yang tersimpan di dunia. baikyang wajib maupun yang .. itulah yang menjadi landasan kitab ini (Mawaqi'al-Nujum). Suatu maqam tidak akan diperoleh.maka tetaplah yakin bahwa hati adalah pemimpin raga. maka Allah benar-benar telah mengampuni perbuatannya itu. Karamah hati lainnya adalah Allah Swt.4 Penutup Sun. 2. atau apa pun yang mewujud dalam alam. Seluruhkaramah yang muncul dari anggota tubuh merujuk kepada hati. menjelaskan bahwa terlipatnyabumi (menempuh jarak bumi dalam sekejap) bagi ahlul mujahadah(perang besar melawan nafsu) yang mempunyai kemampuan luar biasaadalah tanda kesungguhan dan kegigihan mereka dalam beribadah danbekerja.

maka ia bisa mendengar dengan matanya danmelihat dengan telinganya. Allah tidak menjadikanmusyahadah sebagai pahala bagi telinga dan munajat sebagai pahalabagi mata karena hakikatnya bukan begitu. mengajar orang yang bodoh. Begitu juga kemampuan berjalan di atas air bagiorang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yangtelah kami jelaskan. Kedua kemampuan ini merupakan rahasia duakehidupan. bisa ditetapkan bahwa kemampuanseorang hamba untuk melipat bumi (mengelilingi bumi dalam sekejap)dalam alam kabir merupakan hasil dari kemampuannya melipat unsurtanah dalam dirinya dengan melakukan mujahadah dan macam-macamibadah serta menjaga kesucian dan menahan lapar selamabermalam-malam. senantiasa sesuaidan cocok dengan yang menerimanya. pembicaraan. baik dari hartanya maupun karena gaji ataskerja mereka. Meskipun kita menganggaplogis bahwa mata bisa mendengar. Apabilademikian. maka apa manfaatnya mata jika belum pernah merasakanmusyahadah.Mata tidak bisa merasakan kenikmatan munajat.dan lain-lain. Mata berfungsi untuk melihat dan musyahadah. Oleh karena itu. Jika seorangwali hanya memiliki satu sarana pengetahuan sebagaimana dikatakanoleh sebagian wali. pada hakikatnya kemampuanmendengar itu bukan dilakukan oleh mata. maka mata akan dapat bermusyahadah. maka ia bisa . Pahala yang diberikan Allah Swt. karena Dia senantiasa meletakkansesuatu pada tempatnya (Maha Adil). maka jiwa akan merasabahagia dari segi pendengaran (telinga) bukan penglihatan (mata). baik kehidupan panca indra maupun kehidupan ilmiyah. dan memberi petunjukkepada para pencari ilmu. karena hakikat fungsimata adalah melihat dan mata tidak mengenal munajat. memberi pakaianorang yang telanjang. Barangsiapa mampu menguasai dua kehidupan itu. Apabila kita diberi kemampuan munajat (doa dalam bentukpercakapan intim antara Allah dan manusia). tetapi dilakukan olehtelinga.sunnah. Adahubungan yang jelas antara dua kehidupan di atas dengan air. dan bersegera menggunakan-nya dengansebaik-baiknya. Ilmu munasabah adalah ilmu yang mulia yang hanya diketahui olehorang yang mendalam ilmunya (rasikhuna fi al-'ilmi).

Allah tidak berfirman saksikanlah atau dengarlah. Sesungguhnya orang-orang kafir telahdiberi balasan atas apa yang dahulu mereka lakukan (QSAl-Muthaffifin [83]: 36). Lalu Diamenyempurnakan firman-Nya. dan sumbernya. asal. Pada hari ini. maka pada hari ini kamu pundilupakan (QS Thaha [20]: 126). Barangsiapa berpendapat bahwa Allah Swt." Dalam pengetahuan tentangmunasabah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yangmenertawakan orang-orang yang beriman (QS Al-Muthaffifin [83]: 29). Ibnu 'Arabi hanya mengatakan bahwa apabila hal ituterjadi."Kutinggalkan nafsuku untuk melaksanakan keinginan-Nya. kecuali jika iameninggalkan nafsunya untuk mengikuti keinginan Allah.menguasaiair. Allah berfirman. inilah sebabsebab. Sebagaimana orang yang mampuberjalan di udara. Allah berfirman tentang balasan untukorang-orang kafir. Kami melupakan merekasebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini (QSAl-A'raf [7]: 51). Bagiannya hanya padakedudukan dan rahasia-rahasianya saja. berarti ia tidak mempunyaipengetahuan tentang letak-letak hikmah. Akan tetapi. Allah membalas . kemudian ia ditanya. Ibnu 'Arabi pernah terlihat berjalan di udara. berarti itu bukan bagian orang 'arif. maka Kamipun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek Kami (QS Hud [11]:38). Ia tidak bisa melakukan hal itu. sehinggaAllah menundukkan udara untuk-ku. Begitu pula kemampuan menghidupkan orang yang mati dalam kehidupanilmiah. Jika kamu mengejek Kami. Allah berfirman."Dengan cara apa kamu memperoleh karamah ini?" Ia menjawab. orang-orang beriman menertawakanorang-orang kafir (QS Al-Muthaffifin [83]: 34)). tetapi kamu melupakannya. Makan danminumlah dengan enak disebabkan amal yang telah kamu kerjakan padahari-hari yang telah lalu (QS Al-Haqqah [69]: 24). melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hal di atas. Ibnu 'Arabi tidak begitu yakin dengan karamah ini.Dalam ayat selanjutnya. ia bisa berjalan di atasnya. Kapan pun ia mau. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatKami. Apabila hal tidakterjadi. karenaitulah balasan yang sesuai atas puasa yang telah merekalakukan. yakni hariharipuasa. ilmu dan hikmah merupakan ketetapan logika dan ketetapanilahiyah yang mengandung hikmah. Pada hari kiamat ini.

Dia mengurutkan sesuatu sesuai dengan urutannya. danhanya sedikit pengetahuan tentang keruntutan yang kita peroleh. baiktampak maupun tidak tampak. Itu adalah anggapanorang-orang kafir (QS Shad [38]: 27). Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana.olok-olok orang-orangmunafiq kepada orang-orang mukmin sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. Ya Tuhan kami. Al-Ghazali bisamelihat kesesuaian itu dan mengemukakannya. dan tidak bermusuhan. Apabila hal tersebut dicari denganteliti. Pada suatu hari. hai orang yangmenghabiskan malam dengan membaca Al-Qurvan! Minumlah.yang tidak akan diketahui orang bodoh. kecuali jika ada kesesuaian antara keduanya. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang adadi antara keduanya itu tanpa hikmah. Engkau tidakmenciptakan semua ini sia-sia."Keduanya berkumpul karena ada kesesuaian antara keduanya. ia berkata. iamelihat merpati dan gagak di Quds. 'Makanlah haiorang yang tidak makan! Minumlah hai orang yang tidak minum!'" Mengapa Allah tidak mengatakan. Seperti hikayat Imam alGhazali." Iamenunjuk kedua burung itu dengan jari. . Dan tidaklah Kami ciptakanlangit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya denganbermain-main (QS Al-Anbiya' [21]: 16).berkasih sayang. Maha suci Engkau (QS Ah 'Imran [3]:191). lalu merekabertanya. "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Ibnu 'Arabi menjawab. sepertidinyatakan dalam firman-Nya. niscaya akan kelihatan."Sesungguhnya Allah tidak membuat sesuatu itu sia-sia. Dua wujud tidak akan menyatudan bergabung. Sesungguhnya kami hanyamengolok-olok. Ayat ini jawaban atas ayat sebelumnya.salah seorang pemimpin dan penghulu tariqah. "Dia mengasihiku dan berkata kepadaku. Ketika Ibnu 'Arabi membicarakan tentang astronomi. Lalu masing-masing terbang. hai orangyang melewati hari-hari melelahkan!" Inilah kesesuaian yangdianugerahkan Allah sebagai hikmah. AlGhazali kemudian berkata. lalu kedua burung ituberjalan bersama. (QS AlBaqarah [2]: 14) ^ fl i Sebagian syaikh mimpi bertemu Muhyiddin Ibnu 'Arabi." Setiap wujud pasti mengandung hikmah bagi orang yang mengetahuinya. Allah membalas olok-olok mereka (QS Al-Baqarah [2]:15). "Makanlah. keduanya saling mengendus.

telah mengalami hal ini. tetapi ia merasa tidak senangdengan orang itu. tetapi dalam kitab Al-Ma'arif waal-I'lam. contohnya berbicara lewat hati. dan lain-lain. Abu Madyan menemukan suatu ide. menutup penglihatan. melipatbumi."Muhammad" dan "Ahmad".. Orang-orang yang berbicara tentangmunasabah biasanya adalah para tokoh dari kalangan orang-orang yangdekat dengan Allah. dan ternyata orang itumusyrik.dan pengetahuan tentangnya merupakan maqam pengikut tariqah yangkhawwash (khusus). Sesungguhnya munasabahmenuntut adanya karamah meskipun tidak ada tuntutan bagi orang yangmempunyai karamah. Karena Abu Madyan mengerti ilmu munasabah.Begitupula seorang penghulu syaikh di wilayah barat. memperolehrezeki dari alam. Karamah ada dua macam. Munasabah (kesesuaian) ada dalam hubungan antara segala sesuatu. Munasabah bersifat sangat samar dan ada dalamsegala sesuatu. dengan nama"Muhammad" atau "Ahmad". menghindari akhlak yang buruk. berjalan di atas air. maka iameninggalkan orang itu.Adapun karamah ma'nawiyah hanya diketahui oleh orang-orang khawwas. Ibnu 'Arabi menjelaskanbahwa karamah merupakan kebenaran dari nama Allah. terkabulnya doa seketika. Al-Birru (YangMaha Baik) dan hanya muncul pada hamba-hamba-Nya yang baik sebagaipahala yang setimpal dengan amal mereka. Demikian penjelasan Ibnu 'Arabi dalam kitabMawaai' al-Nujum. Padasuatu hari. selalu menunaikankewajiban secara mutlak dan . Orang-orang awam hanya bisa mengetahui karamah yang bisa diindra(hissiyah). menundukkan udara. ia telah menunjukkan munasabah dalam nama Nabi Saw. memberitahu hal-halgaib yang sudah terjadi dan kejadian yang akan terjadi. maka ia menanyainya. hissiyah danma'nawiyah.Hal itu karena orang-orang khaiuwas selalu menjaga etika syariat. Dalam bab 184 kitab Al-Futuhat al-Makiyyah.berakhlak mulia. bahkan antara sebuah nama dan yang mempunyai nama itu. Dia menyatakan bahwa ada munasabah(kesesuaian) antara perbuatan dan akhlak Nabi Saw. Lalu Abu Madyan bertemuseseorang yang seide dengannya.. serta menyibukkan diri dan halmereka di jalan Allah. Meskipun Abu Zaid al-Suhaili tampak asing bagipara pengikut tariqah ini. beradab tinggi. Abu al-Najayang terkenal dengan nama Abu Madyan.

segera mengerjakankebaikan. Semua itu adalah karamah para wah yang bersifat ma'nawi yang tidakbisa dimasuki makr dan istidraj. Ilmu akanmenjaga hukum-hukum syara'. Apabila muncul karamah dalam diri seorang wah. Karamah ma'nawi menunjukkan bahwawah yang memilikinya telah memenuhi janji. Karena itu. menyucikan hati dari segenapsifat tercela dan menghiasinya dengan selalu memelihara jiwa. maka kamu akan selamat dari kesombongan. ia takut kepadaAllah dan memin taNya untuk menyembunyikan hal-hal luar biasa itudan agar ia tidak dibedakan dari orang kebanyakan dengan karamahyang diberikan kepadanya kecuali ilmu. sedang ilmu menjagamu agar tidak sombong denganperbuatanmu.mendekatkanmu kepada Allah. Salah satu kelebihan ilmu adalah ia menjagamu. dan memberitahukan kepadamu bahwapertolongan dan petunjuk-Nya akan muncul dari dirimu. mempunyai niat yangbaik. dan buruk sangkaterhadap orang lain dari dalam hati.mencari jejak-jejak Allah dalam hatinya. karena ilmu adalah suatukebutuhan. Hukum-hukum syara' tidak bisa dimasuki perangkap makr. maka mungkin Allahmenjadikan karamah itu sebagai pahala dan balasan atas perbuatanmu. dendam.tepat waktu. Allah memberikan perhitungan kepadamu dengankaramah ma'nawiyah. Karenahukum-hukum syara' merupakan sarana yang jelas untuk mendapat-kankebahagiaan. menghilangkan dengki.Dengan kata lain.menjaga hak-hak Allah dalam dirinya dan dalam segala sesuatu. ridha dengan ketentuan Allah terhadap apa yang hilang dansesuatu yang dibencinya. danapabila ia menjagamu. Karamah semacam ini hanya bisa dimilikioleh para malaikat yang dekat dengan Allah dan manusia-manusiaterbaik pilihan-Nya Karamah yang bisa diketahui oleh orang awam bisa dimasuki makr yangtersembunyi. menurut kami. karamah harus bisa menghasilkan sikap istiqamah atau istiqamah akan menghasilkankaramah. Karamah ma'nawiyah tidak mungkin dimasuki makryang tersembunyi Kekuatan dan kemuliaan ilmu memberimu kemampuanuntuk menangkal makr sehingga tidak masuk ke dalam karamahma'nawiyyah. Jikakaramah bisa menghasilkan sikap istiqamah. Dengan ilmu orang akan bermanfaat meskipun belum . tidak bisa disebut karamah. iri. Jika tidak demikian. memelihara jiwa dari masukdan keluarnya jejak-jejak itu.

Ya Allah. padahal ia tidak memiliki tempat di sisiAllah. tidak cukup hanya dengan kejadian luar biasa itusaja. "Burung juga bisa terbang di udara. karena ilmu merupakan hadiah dan karamah yang palingmulia. sedangkan kejadian-kejadian luar biasasesungguhnya tidak bertempat di dunia. Jadi. Allah tidak pernah memerintahkan Nabinya untuk meminta tambahansesuatu kecuali minta ditambah ilmu. Sesungguhnya tidak sama orang-orang yang tahudengan orang orang-orang yang tidak tahu.Bagaimana mungkin apa yang bisa dilakukan burung bisa disebutkaramah. pernah ditanya tentang kemampuan melipat (menempuhjarak dalam sekejap) bumi. Itulah yang disebut ilmu. "Itu tidak seberapa.padahal di sisi Allah seorang mukmin lebih mulia daripada burung. karamah ilahi adalah ilmutentang Allah (ma'rifat) yang dianugerahkan Allah kepada parawali.sesungguhnya suatu kaum meminta Engkau memberikan apa yang merekasebutkan. Karamah hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yangtaat kepada-Nya karena mereka belum melihat wajah Tuhan dalamdirinya Karamah mereka yang paling tinggi adalah ilmu. Orang berilmuyang malas melaksanakan ibadah sunnah lebih baik daripada orangbodoh yang rajin melaksanakan ibadah sunnah. Jadi.sempatmengamalkannya. Abu Yazid r. kecuali disertai dengan ilmu tentangAllah (ma'rifat). karenaiblis juga menempuh jarak dari ujung barat sampai timur hanya dalamsekejap.a."Selanjutnya Abu Yazid ditanya tentang orang yang mampu melayang di udara. lalu ia berkata. Banyak cara mendapatkan ilmu. meskipun Engkau menjadikanku ahli tentang sesuatu." Abu Yazid hanyameminta ilmu. sehingga dengan itu Engkau membuat mereka sibuk dan ahli. karena duniaadalah tempat ilmu. tetapi ilmu akanmenjadikanmu introspektif dan mengetahui apa yang baik dan burukbagimu serta apa yang menjadi milik-Nya. Para ulama adalahorang-orang yang percaya akan adanya percampuran (antara ilmu dankaramah). Meskipun dengan ilmu kamu bisa berhujjah. Ia menjawab. Karena semua kebaikan terletakdi dalam ilmu. hari akhir. Ilmu adalah karamah yang paling besar. kejadian luar biasatidak bisa disebut karamah. sehingga manusia bisa memikirkan . Ilmu yang dimaksud di sini adalahilmu tentang Allah." Demikianlah penjelasan Abu Yazid. Ia menjawab. sebab-sebab dan tujuan duniadiaptakan. "Tuhanku. tapiberilah aku kemampuan untuk mengetahui rahasia-Mu.

meskipun mereka belummengetahui hal itu dari-Nya melalui pemberitahuan kepada merekakarena dikhawatirkan ada makr ilahi di dalamnya." Orang itu berkata lagi. Mereka adalah orang-orang yangmendatangi Allah.karena kamu tak melihatnya di awal kedatanganmu. Hal ini pernah terjadi pada Abu Yazid. Apabila Allah mengharamkanmu untuk mencapai ilmu musyahadah. "Allah. Allah tidak mengurangi pahala akhiratmu dan karamahitu juga bukan balasan atas perbuatanmu. "Yang kau cari itu kautinggalkan di Bustam.a. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya.yang berusaha mencari-Nya. Ilmu adalah sumberrahmat. atau akanmengurangi pahala akhirat. Oleh karenaitu. Kelompok orang seperti ini berbuatkarena Allah dan untuk mencari-Nya.itu bukan berarti keimananmu kepada-Nya lebih kecil. Abu Yazid bertemu seseorang dania ditanya.3. tidak ada ilmu dan tidakada iman. Dengankaramah itu. Karamah adalah pengetahuanilahiyah yang diberikan kepadamu sebagai karamah dari-Nya. Dia bersamamu di manapun kamu berada. Allah hanya menyatakankebenaran dan Dia memberi petunjuk. Mereka mengharapkan akhirat karenamereka belum diberi tatkala di dunia. tetapi balasan karena kamumendatangi Allah. Kami berikankepadanya rahmat dari sisi Kami dan Kami ajarkan kepadanya ilmudari sisi Kami (QS Al-Kahfi [18]: 65). "Wahai Abu Yazid. Saya telah menjelaskan makna karamah. apa yang kau cari?" Abu Yazidmenjawab. ketika ia keluar mencariAllah di Bustam untuk pertama kali. Demikianlah penjelasanMuhyiddin Ibnu 'Arabi r." Dari jawaban itu..asal-usulnya danmengenal diri serta aktivitasnya.0 Tingkatan Dan Klasifikasi Wali . Ilmu adalah rahmat Allah yangpaling mulia. dan Dia memberitahu mereka bahwa kedatanganmereka itu dibolehkan secara khusus. Jadi dalam hal ini. Abu Yazid sadar mengapa iamencari Allah padahal Dia telah berfirman. sehingga Dia mendekat kepada mereka sebagai-manamereka mendekati-Nya. Ilmu merupakan sifat segalasesuatu yang bersifat Ilahiyah.« Home › Kisah-kisah Karamah Wali Allah › Bagian 1 Karamah Wali 2. kami mengatakan bahwa hanya orang yang tidak mengetahui Allah. Kamu mendatangi Allah karena ketidaktahuanmu.

a. Ada wali yang terkumpul dalamdirinya semua tingkat dan hal. terkadang iamerupakan pemimpin . Di sini saya akan meringkas pembahasan tersebut dari kitabImam al-Munawi dengan memakai kata-kata Ibnu 'Arabi dan mengutipbanyak hal yang ditinggalkan oleh Imam Munawi. suatu nama yang mencakup mereka semua. Pemimpin suatu negeri juga terkadang disebut Quthb negeriitu dan guru suatu kelompok juga terkadang disebut Quthb kelompokitu. Mereka mempunyaitingkat dan hal yang berbeda-beda. Ada wah yang mencapai sebagiantingkatan dan hal sesuai dengan kehendak Allah. Setiap tingkatan(tabaqah) wali yang mempunyai hal dan maqam memiliki gelartersendiri. 2010-04-18 16:49 — admin Syaikh Akbar Muhyiddin Ibnu 'Arabi menyebutkan secara panjanglebar tingkatan dan klasifikasi wah berdasarkan perbedaan halmereka di bab 73 kitab Futuhat al-Makiyyah. Dari segi maqam.kadang sedikit kadang banyak.3. "Ketahuilah. Imam al-Munawi meringkaspembahasan tersebut dari kitab Futuhat. berkata. 2010-04-18 16:45 — admin 1. (radiyallahu 'an/wm/semoga Allah meridhaimereka). hamba-hamba Allah yangberada di jalan ini adalah mereka yang dinamakan dunia jiwa (alamanfas). baik menerimanya secara langsung maupun karena warisan.1 Wali yang Jumlahnya Bisa Dihitung Sun.Sun.Penggunaan nama ini meluas sehingga orang yang mempunyai salah satumaqam juga disebut Quthb. 2. Kami akan memaparkanwaliwali yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung jumlahnyasekaligus dengan masing-masing gelarnya. Ada juga yang tidak bisa dihitung jumlahnya." Insya Allah. wali tingkatan ini hanyaada satu. Dalam pendahuluankitabnya yang berjudul Thabaaah Sughra. Aqthab r. Ia juga disebut Al-Ghaits (penolong). ia adalah pemimpinsuatu golongan pada zamannya. Ibnu 'Arabi r.a. sehingga meninggalkan beberapa halpenting. Akan tetapi Aqthab yang dimaksud di sini hanya ada satu setiapzamannya. Di setiap zaman. tetapi dengan bahasanyasendiri yang panjang lebar. Mereka adalah para wali yang terkumpul dalam dirinya semua hal dan maqam. Ada tingkatan wah yang jumlahnya bisa dihitung dalamsetiap zamannya.

Setiap Badai (bentuk tunggal dariBadai) mempunyai daerah dan wilayah sendiri-sendiri. 'Umar. sedang yang satunya hanya mengetahui alam mulk(alam kerajaan/dunia jasmani/makrokosmos).Terkadang Quthb hanya mempunyai kekuasaan batin. Hasan. Umar bin 'Abdul' Aziz.Tak diragukan lagi. dan AlMutawakkil. selatan. artinya tidak ada yang ketiga. Badal yang ia tinggalkan terlihat sepertidirinya sendiri. Setiap orang yang . tidak kurang dan tidaklebih. yang keempat mengikuti jejak Idris a. Jumlahnya ada tujuh tidak kurang tidak lebih. dan'Abdul Murid.s. Allahmenjaga mereka di tujuh wilayah. yang kedua dinamakan 'Abdul Malik.. (para pemimpin). Masing-masingdari keempat orang itu tinggal di di daerah timur. Iaadalah seorang pekerja penumbuk daun pacar atau inai. Sebagian mereka perempuan. maka ia akanmeninggalkan seseorang yang mirip dengan sosoknya di tempat itu. Salah seorangdari mereka hanya mengetahui alam malakut (alam kekuasaan/alamgaib/mikrokosmos). dalam setiap zamannya. 'Ah.a. jumlahnya tidaklebih dari dua.a. Aimmah r a. tidak punyakekuasaan fisik. Disebut Abdal karena jikaseorang Badai akan meninggalkan suatu tempat dan ingin mengangkatBadai untuknya di tempat itu yang menurutnya mengandungkemaslahatan dan usaha pendekatan diri kepada Allah. TJtsman.s. 'Abdul 'Alim. Abdal r. sedangkan Quthbadalah 'Abdullah. Mereka hanya berjumlah empat. Badal itu sendiri adalah sosok spiritualnya dengantujuan untuk mengetahuinya.dan utara. Arahnya dilihat dari Ka'bah. Yang pertama bernama'Abdur Rabbi.kekuasaan yang memiliki kekuasan fisik dankekuasaan batin. Salah satunyamengikuti jejak seperti Khalilullah (Nabi Ibrahim). Kedua Aimmah ini akan menggantikan Quthb apabilaia meninggal dan kedudukan keduanya seperti menteri. Autad r. yang keduamengikuti jejak Al-Kalim (Nabi Musa). barat. 'Abdul Qadir.a. ketiga mengikuti jejak Harunr. 4... dan ketujuh mengikuti jejak Adam a.Mu'awiyah bin Yazid. Dalam setiap zaman. keenam mengikuti jejak Isaa. contohnya Abu Bakar. yang kelimamengikuti jejak Nabi Yusuf r.Gelar mereka adalah 'Abdul Hayyi. Kami pernah bertemu salah seorangdari mereka di kota Fes yang dikenal dengan nama Ibnu Ja'dun.s. Mayoritas Aqthab tidak mempunyai kekuasaan fisik 2.a. contohnya Ahmad bin Harun al-Rasyid dan Abu YazidalBusthami.. 3.

Lalu iamenjawab. salah seorang pemimpin mereka dan 'AbdulMajid menyampaikan salam Mu'adz untuk kami 'Abdul Majid menanyakankepadanya dengan apa para Abdal mendapatkan kedudukan itu. Nujaba r. Allah memberi merekapengetahuan tentang syariat-syariat yang diturunkan. Ulama yang mempunyaikemampuan semacam ini banyak. Mereka mampumenyingkap isi hati dan kedengkian yang tersembunyi di dalam hatimanusia. Di setiap zaman. Jika merekabukan wali Allah. tidak ada orang yangpernah saya lihat yang mempunyai akhlak sangat baik daripadamereka. Kami pernah berkumpul dengan mereka. meskipun mereka . Kami pernah melihat tujuh Badaldi Mekkah dan bertemu mereka di belakang kerumunan pengikutHanbali." seperti yang disebutkan Abu Thalibal-Makki. Setiap Naqib (bentuk tunggal dari Nuqaba')mengetahui khasiat dari satu galaksi.a. lalu bertemu seseorang dan mengatakan bahwa orang itulahpemilik jejak kaki tersebut. apakah itujejak orang yang bahagia atau sengsara. ia mendatangi kami dan berkumpul dengan kami. Kami juga pernah bertemu Musa al-Baidrani di Asybiliyahtahun 586 H. tetapi ia tidak mengetahui apa-apa tentangitu. diam. maka ia bukan yang dimaksud sebagai Abdal yang telah kamisebutkan. Dan barangsiapa yang dijadikan Allah sebagaiBadal di suatu tempat. sama dengan jumlah galaksi (kumpulan bintang)dalam tata surya.a. Nuqaba' r. tidakkurang tidak lebih. tidak kurangtidak lebih. dan mengetahui tipu daya nafsu. Kamijuga pernah bertemu Syaikh al-Jibal Muhammad bin Asyraf al-Rindi. lalu apa sehutanmu terhadap para Nuqaba' yangdikaruniai Allah ilmu tentang jejak? 6. Jika mereka melihat jejak di padangpasir. yaitu lapar. ternyata apa yang mereka katakan itu benar. 5.mempunyai kekuatanini disebut Badal. Kami pernah bertemu dengan Abdal. bangun malam. dan uzlah. jumlahnya hanya delapan. Setiap zaman. "Dengan empat hal.Teman kita juga 'Abdul Majid bin Salamah pernah bertemu seseorangbernama Mu'adz bin Asyras. mereka berjumlah 12 orang.. Mereka adalah orang-orang yang tampak dalam dirimereka tanda-tanda diterimanya hal (kondisi spiritual yangdiperoleh sebagai anugerah) mereka. Mereka juga mengetahuiiblis padahal iblis sendiri tidak mengetahui dirinya. Mereka bisamengetahui bekas dan jejak seseorang di atas tanah.

tidakmengusahakannya, tetapi justru kondisi spiritual itu yang menguasaidiri mereka. Hanya orang yang kondisi spiritualnya berada di atasmereka yang bisa mengetahui keadaan mereka. 7. Hawariyyun r.a. Setiap zaman, jumlahnya hanya ada satu. Apabilayang satu itu meninggal, maka baru muncul yang lainnya. Pada masaRasulullah Saw., orang yang mempunyai maqam (kedudukan spiritualyang diperoleh dengan usaha) ini adalah Zubair bin 'Awwam. Banyakorang yang membela agama dengan menggunakan pedang, sedangkanAl-Hawariyyun adalah orang membela agama dengan menggunakan pedangdan hujjah. Ia dikaruniai ilmu, ketekunan beribadah, hujjah,kemahiran berpedang, keberanian, dan keteguhan. Maqamnya adalahmempertahankan kebenaran agama yang disyariatkan. 8. Rajabiyyun r.a. Jumlahnya ada empat puluh orang di setiap zaman,tidak kurang tidak lebih. Mereka adalah hamba-hamba yang halnyamengagungkan Allah. Mereka dinamakan Rajabiyyun, karena hal merekahanya diperoleh pada bulan Rajab, sejak awal sampai akhir bulan.Setelah itu, mereka kehilangan hal ini, sampai datangnya bulanRajab tahun berikutnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui danmengenal mereka. Mereka terpencar di beberapa tempat, tetapi merekasaling kenal. Ada yang bermukim di Yaman, Syam, dan DiyarBakar. Muhyiddin Ibnu'Arabi berkata, "Saya pernah berjumpa dengan salahseorang dari mereka di Danusiri, Diyar Bakar, dan tidak berjumpadengan yang lainnya. Saya memang ingin sekali bertemu mereka.Sebagian mereka ada yang tetap mempunyai hal ini (Rajabiyyun)sepanjang tahun, ada juga yang memilikinya hanya selama bulanRajab. Rajab yang kujumpai itu mampu melihat keadaan golonganSyi'ah Rafidhah yang sebenarnya dalam rupa babi, padahal ketika itubukan bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa ia memperoleh halRajabiyyun sepanjang tahun. Kemudian datanglah seorang Syi'ahRafidhah, lalu Rajab itu berkata, 'Bertobatlah kepada Allah, karenakamu termasuk golongan Syi'ah Rafidhah.' Orang-orang takjub dengan kejadiantersebut. Apabila orang Syi'ah Rafidhah itu bertobat dengansebenar-benarnya, maka Rajab itu melihatnya dalam rupa manusia,tetapi jika ia bertobat hanya di mulut saj a, maka Rajab itu

tetapmelihatnya dalam rupa babi, lalu berkata kepada orang Syi'ahRafidhah itu, 'Kamu bohong ketika mengatakan telah bertobat.'Apabila orang Syi'ah Rafidhah itu berkata benar, maka Rajab ituakan berkata, 'Kamu jujur.' Akhirnya orang Syi'ah Rafidhah itu tahubahwa Rajab itu benar, sehingga ia keluar dari mazhabnya." Ibnu 'Arabi juga menceritakan bahwa hal seperti itu pernah terjadipada dua orang yang berilmu dan adil dari kalangan mazhab Syafi'iKeduanya tidak dikenal sebagai orang Syi'ah dan memang tidaktermasuk golongan Syi'ah, hanya saja pendapat keduanya cenderung kegolongan itu. Keduanya berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i,tetapi menganggap buruk Abu Bakar dan 'Umar serta mengagungkan 'Alisebagaimana kaum Syi'ah. Ketika keduanya melewati tempat seorangRajab lalu mengunjunginya, Rajab itu mengusir mereka dari sisinya,karena Allah telah menyingkapkan batin keduanya di pandangan sangRajab sehingga tampak dalam rupa babi, tanda yang diperlihatkanAllah bagi seorang Rajab untuk mengetahui pengikut mazhab Syi'ahRafidhah. Tahulah kedua orang itu bahwa sang Rajab itu mengetahuikeyakinan mereka sebenarnya, padahal mereka terkenal sebagai saksiyang adil dan ahli hadis. Maka mereka berdua menanyakan haltersebut kepada sang Rajab. Lalu dijawab, "Aku melihat kalianberdua dalam rupa babi. Itu tanda yang diperlihatkan Allah bagikuuntuk mengetahui orang yang bermazhab Syi'ah Rafidhah." Kemudiankeduanya bertobat tetapi hanya dalam hati, tidak menampakkannya.Lalu Rajab itu berkata kepada keduanya, "Sekarang, kalian berduatelah meninggalkan mazhab tersebut, karenanya saya melihat kaliandalam rupa manusia." Keduanya takjub dengan hal tersebut danakhirnya bertobat kepada Allah. Di hari pertama bulan Rajab, seorang Rajab merasa sangat beratseperti sedang memikul beberapa lapis langit, sehingga tidak dapatmengedipkan mata dan menggerakkan anggota badan. Ia hanya bisaberbaring dan sama sekali tidak mampu bergerak, berdiri, duduk,menggerakkan tangan dan kaki, atau mengedipkan mata. Keadaantersebut berkurang sedikit demi sedikit pada hari kedua dan ketigabulan Rajab. Lalu ia mengalami mukasyafah, tajaliyyat, dan mampumengetahui hal-hal gaib. Akan tetapi ia masih tetap dalam keadaanberbaring. Setelah dua atau tiga hari, ia baru bisa berbicarasampai akhir

bulan. Apabila bulan Rajab telah habis dan masuk bulan Syaban, iabisa berdiri seperti terlepas dari jeratan. Apabila ia seorangpekerja pabrik atau pedagang, ia bisa melakukan kegiatannya lagikarena telah lepas dari keadaan itu kecuali orang yang dikehendakiAllah tetap dalam keadaan tersebut. Keadaan para Rajab ini aneh dantidak diketahui sebabnya dan hanya terjadi di bulan Rajab. 9. Khatmu r.a hanya ada satu sepanjang zaman. Dia hanya ada satu didunia. Allah telah menutup kewalian umat Muhammad dengankemunculannya. Tidak ada wali dari kalangan umat Muhammad yanglebih besar daripada dia. Di adalah penutup (khatm) terakhir yangdengannya Allah menutup kewalian yang ada dalam seluruh umat sejakAdam sampai wali yang terakhir. Dia adalah Isa a.s. Dialah penutuppara wali sebagaimana ia juga merupakan penutup peredaran falak.Pada hari akhir nanti, Isa akan dikumpulkan di Padang Mahsyarsebagai rasul bersama rasul-rasul lainnya. 10. Tiga ratus wali yang mempunyai hati seperti Nabi Adam a.s.,jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya. SabdaNabi Saw. tentang tiga ratus orang yang mempunyai hati seperti Adamjuga sabda beliau tentang orang-orang yang mempunyai hati sepertimanusia-manusia yang agung (para nabi dan rasul) dan para malaikat,mengandung arti bahwa orang-orang seperti itu mempunyai hati yangsesuai dengan pengetahuan ilahiah. Ilmu-ilmu ilahiah masuk ke dalamhati, maka setiap ilmu yang masuk ke dalam hati orang besar, baikia raja maupun rasul, berarti ilmu itu juga masuk ke dalam hatiorang-orang yang mirip dengan hati raja dan rasul itu. Sebagaimanayang biasa diungkapkan oleh sebagian orang, "Si Zaid mempunyailangkah seperti si Ahmad." Muhyiddin Ibnu 'Arabi berpendapat bahwadalam hadisnya, Rasulullah tidak menyebutkan tiga ratus orang yang berhati sepertiAdam itu ada dalam umatnya saja atau ada di setiap zaman. Dan kitahanya mengetahui mereka dalam setiap zaman dengan jalan mukasyafah.Setiap zaman tidak pernah kosong dari jumlah ini. Tiga ratus orangitu mempunyai tiga ratus akhlak ilahiyah. Barangsiapa berakhlakdengan salah satunya saja, maka ia akan mencapai kebahagiaan.Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan sangat suka memanjatkandoa Nabi Adam a.s., Ya Tuhan kami, kami telah berbuat zalim kepadadiri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami danmemberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-

orang yangmerugi. (QS Al-A'raf [7]: 22) 11. Empat puluh wali yang mempunyai hati seperti Nabi Nuh a.s.,jumlahnya tidak kurang tidak lebih di setiap zaman. Hal inidinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw., dan beliau adalah rasulserta orang pertama yang mempunyai hati seperti Nuh a.s. Merekasangat cekatan dan selalu memanjatkan doa Nabi Nuh a.s., YaTuhanku! Ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk kerumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman baik laki-lakimaupun perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orangyang zalim itu selain kebinasaan (QS Nuh [71]: 28). Maqam merekaadalah mempunyai ghirah keagamaan yang merupakan maqam orang yangmenempuh jalan sulit Segala sifat yang terpencar dalam diri empatpuluh orang itu terkumpul dalam diri Nuh a.s., sebagaimana segalasifat yang terpencar dalam diri tiga ratus orang yang memiliki hatiseperti Adam terkumpul dalam diri Adam a.s. Dalam menaiki tanggamenuju tingkat tersebut, mereka berkhalwat selama tepat empat puluhhari, tidak lebih, sebagai khalwat pembukaan. Mereka berdalildengan hadis Rasulullah Saw., "Barangsiapa membersihkan hati karenaAllah selama empat puluh hari, maka akan keluar dari hatinyasumber-sumber hikmah melalui lisannya." 12. Tujuh wali yang mempunyai hati seperti Nabi Ibrahim a.s.,jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih di setiap zaman. Hal inidinyatakan dalam hadis Rasulullah Saw. Mereka selalu memanjatkandoa Nabi Ibrahim a.s., Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah danmasukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (QSAl-Syu'ara' [26]: 83). Maqam mereka selamat dari segala keraguandan kebimbangan. Allah telah mencabut belenggu dunia dari hatimereka. Mereka tidak mempunyai buruk sangka terhadap orang lainbahkan mereka tidak mempunyai prasangka apa pun, karena merekamerupakan orang yang berilmu benar, sedangkan prasangka hanya adapada orang yang tidak mempunyai ilmu. Mereka tidak pernah berbuatjahat terhadap orang lain karena Allah telah memberikan hijabantara dia dan kejahatan yang biasa dilakukan manusia. MuhyiddinIbnu 'Arabi berkata, "Saya pernah bertemu dengan mereka. Saya belumpernah bertemu dengan orang yang lebih baik jalan, ilmu, dankemurahannya daripada mereka. Di surga nanti, mereka dudukberhadapan di atas dipan-dipan dengan hati penuh persaudaraan, dankehidupan surga yang bersifat maknawi telah tertanam

dalam hatimereka." 13. Lima wali yang mempunyai hati seperti Jibril a.s., jumlahnyatidak kurang tidak lebih setiap zamannya, sebagaimana dinyatakandalam sebuah hadis Rasulullah Saw. Mereka adalah raja dari orangyang menapaki jalan ini. Mereka memiliki ilmu yang dimiliki Jibrilberupa kekuatan yang dilambangkan dengan sayap-sayap yang digunakanuntuk naik turun langit. Akan tetapi, ilmu mereka tidak melampauiilmu Jibril, karena Jibril lah yang memberikan pengetahuan tentanghal-hal gaib kepada mereka. Pada hari kiamat nanti, mereka akanberkumpul bersama Jibril di Padang Mahsyar. 14. Tiga wali yang memiliki hati seperti Mikail a.s., jumlahnyatidak kurang tidak lebih pada setiap zaman. Mereka dikaruniaikebaikan, rahmat, kasih sayang, dan belas kasih Allah. Merekabertiga lapang dada, murah senyum, lemah lembut, penuh belas kasih,dan memiliki ilmu yang sebanding dengan kekuatan Mikail a.s. 15. Satu wali yang memiliki hati seperti Israfil a.s. di setiapzamannya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Saw. Iamemiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang, serta tidak beraisebelah dalam memandang masalah. Abu Yazid al-Busthami termasukorang yang memiliki hati seperti Israfil, dan dari golongan nabiadalah Isa a.s. Barangsiapa memiliki hati seperti Isa a.s., berartiia juga seperti Israfil a.s., akan tetapi terkadang orang yangmemiliki hati seperti Israfil tidak mesti memiliki hati seperti Isaa.s. Muhyiddin Ibnu'Arabi menyatakan bahwa salah seorang gurunyamemiliki hati seperti Isa a.s. dan dia termasuk orang besar. 16. Para wali yang mempunyai hati seperti Dawud a.s., jumlahnyatidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya, insya Allah sayaakan membahas tentang mereka menurut kacamata spiritual saya. Hal,ilmu, dan tingkatan yang terpencar dalam diri mereka terkumpuldalam diri Dawud a.s. Saya pernah bertemu dan bergaul dengan merekasemua, serta belajar dari mereka. Tingkatan mereka tidak bisaditentukan dengan jumlah tertentu. 17. Orang-orang gaib (rijalul ghaib). Mereka hanya ada sepuluhtidak kurang tidak lebih. Mereka adalah orang-orang yang khusyukdalam shalat dan selalu berbicara dengan suara berbisik karenaAllah selalu menyingkapkan diri-Nya (tajalli) ke dalam jiwa mereka,sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, Dan merendahlah

Mereka . sepertidinyatakan dalam firman-Nya.biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya (QS Al-Baqarah[2]: 91).dan terkadang didefinisikan sebagai kelompok yang tidak memperolehrezeki dan ilmu dari alam fisik. Orang-orang yang berjalan di atas bumidengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil mengajak merekaberbicara. Salah satu darigolongan ini adalah guru kami Abu Madyan r. dan ayat. Katakanlah: "Allah (yang telah menurunkan AlQur'an). Mereka adalah orang-orang yang tersembunyi dan tidak'dikenal. danNabi Saw. mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan(OS Al-Furqan [25]: 63). jumlahnyatidak kurang dan tidak lebih dalam setiap zaman. tetapi mengambilnya dari alamgaib. telah bersabda. baik nikmat zahirberupa kejadian-kejadian luar biasa maupun nikmat batin berupama'rifat. sehingga kamu hanya mendengarbisikan saja (QS Thaha [20]: 108). Dan terhadap nikmatTuhanmu hendaklah kamu menceritakannya (QS Al-Dhuha [93]: 11). Sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepadaiman secara terangterangan (QS Nuh [71]: 8)."' 19.terkadang didefinisikan dengan kelompok jin yang mukmin dan saleh.a. urat leher merekamenonjol dan mereka merasa heran. 'Menceritakan karunia Allah adalah bentukbersyukur.semuasuara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. serta hanya Diayang mengetahui dan menyaksikan keberadaan mereka. Mereka sangat pemalu. Para ulama terkadang mengartikanrijalul ghaib sebagai manusia yang tidak bisa dilihat dengan mata. Delapan wali yang memiliki kekuatan ilahi Firman Allah tentangmereka adalah ayat. Allahtelah menyembunyikan mereka di bumi dan langit-Nya. jika merekamendengar seseorang berbicara dengan suara keras."kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Qursan kepada mereka). 18. yang berkata kepadateman-temannya. Firman Allah tentang mereka adalahayat. Delapan belas wali yang menegakkan perintah Allah. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Mereka yang keras terhadap orang-orang kafir(QS Al-Fath [48]: 29). Perlihatkannikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu. "Perlihatkan kebenaran kalian kepada manusiasebagaimana mereka memperlihatkan kedurhakaan mereka. Mereka menegakkanperintah Allah dengan melaksanakan hak-hak-Nya dan menguatkankejadian-kejadian yang biasa.

ada empat wali.mempunyai nama-nama Tuhan yangdinyatakan dalam firman-Nya. Saya pernah bertemu dengan sebagianmereka. Mereka juga terkadang disebut dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Lima belas wali yang memilikikelemahlembutan dan kasih sayang ilahiyah. tidak kurang dan . ada lima wali. 21. 22. Akan tetapi di negara-negaranonArab. Dikota Fas. Di setiap zaman. Sayyid MuhyiddinIbnu 'Arabi menyatakan bahwa ia pernah bertemu dengan sebagian darimereka dan berguru kepada mereka. Mereka mengasihi hamba-hamba Allah baik yangmukmin maupun yang kafir.Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemahlembut (QS Thaha [20]: 44). 20. Mereka dapat menguasaiangin seperti Nabi Sulaiman yang dikisahkan dalam firman-Nya. mereka menampakkan kekuatan mereka di samping bersikaplemah lembut. yang mempunyai kekuatan seperti delapan orang darikelompok sebelumnya.dan tak seorang pun yang bergunjing tentangku. tidak kurangtidak lebih. Di setiap zaman. Maka disebabkan rahmatdari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka (QS AhTmran [3]: 159)." Muhyiddin Ibnu'Arabi menyatakan bahwa salah seorang gurunya termasuk dalamgolongan mereka. Yang Mempunyai Kekuatan lagi SangatKokoh (QS Al-Dzariyat [51]: 58). Di beberapa negara. sama dengan kelompok sebelumnya. Kecaman orang lain tidakmengganggu mereka dalam beribadah kepada Allah Swt. dan memandang makhluk dari kesungguhandan keberadaannya. mereka menampakkan sikap lemahlembut meskipun mempunyai kekuatan. dan firman-Nya. Allah tidaksedikit pun memberi mereka kewalian lahir berupa kekuasaan hukummaupun kerajaan karena dzauq dan maqam mereka tidak mencakup tugasmengatur makhluk.. tetapi mereka dan makhluk-makhluk yang lainsama-sama dinaungi rahmat Allah yang universal sebagaimanadinyatakan dalam firman-Nya. "Aku tidak pernah menggunjing orang. Anginyang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya(QS Shad [38]: 36). hanya saja mereka memiliki sifat lemah lembutyang tidak dimiliki kelompok sebelumnya. Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu(QS Ah 'Imran [3]: 156). bukan dari mata hukum dan peradilan.Mereka terkenal sebagai orang yang selalu berpikiran positif. ada satu orang dari mereka bernama Abu 'Abdullahal-Daqqaq yang pernah berkata. Maqam mereka mengikutijejak para rasul Sifat mereka dijelaskan dalam firman Allah Swt.

yang mendapatkan fath (pembukaan / Allah menyingkapkanpengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia kepada mereka). dan ada yang memiliki hati seperti NabiHud a. Mereka tidaktakut dizalimi. maka tidak ada seorang pun yang dapatmenahannya. Sayyid Muhyiddin berkata.Mereka adalah orang-orang yang disegani dan bermartabat tinggi. justru takut dipuji-puji.s.tetapi saya tidak tahu bahwa mereka menduduki maaam ini Ketika itu.seakan-akan keberuntungan selalu menyertai mereka. enam orang berada daerahbarat. Apa saja yang Allah anugerahkan kepadamanusia berupa rahmat." 23. ada yang diperhatikan olehMikail.Hati mereka ada di langit. empatorang di negara-negara bagian timur. Jumlahmereka sesuai dengan jumlah jam.. baikkala siang maupun malam Mereka terpencar di muka bumi ini dan tidakpernah saling bertemu. selebihnya terpencar di seluruh pelosok dunia. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan TuhanYang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang (QS Al-Mulk [67]: 3).tidaklebih. Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan bumijuga diciptakan seperti itu.. Sifat merekadijelaskan dalam ayat. Merekalah yangmembentangkan pasak-pasak yang meliputi keadaan spiritual mereka. Dua orang bertempat di Yaman. Di setiap jam.saya tahu bahwa mereka termasuk golongan empat orang ini. dan ada yang diperhatikan oleh Israfil.s.saya hanya menganggap mereka termasuk hamba-hamba Allah."Ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti itu di Damaskus. ada dua puluh empat wali.s. Di antara merekaada yang memiliki hati seperti Nabi Muhammad Saw. Kedudukan merekamenakjubkan dan keadaan mereka aneh. ada satu orang yangdibukakan oleh Allah padanya tentang pengetahuan dan rahasia.Sebelumnya saya pernah melihat dan bertemu mereka di Andalusia. Yang telah menciptakan tujuh langitberlapis-lapis. . Masing-masing menempati tempatnya sendiritanpa berpindah sedikit pun. perintah Allah berlaku padanya (QSAl-Thalaq [65]: 12). Di antara mereka ada yang selalu diperha tkan oleh Izrail. tidak dikenal di bumi.ada yang diperhatikan oleh Jibril. Di setiap zaman. yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan dalam firmanAllah Swt. ada yangmemiliki hati seperti Nabi Syuaib a. Sayabersyukur kepada Allah yang telah membuat saya mengetahui maaammereka dan menampakkan hal mereka kepada saya. tidak kurang dantidak lebih. ada yang memiliki hatiseperti Nabi Shalih a.

Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Sebagian ahli tariqat yang berpendapat bahwa Abdalberjumlah tujuh orang menganggap golongan ini (orangorang yangmempunyai tingkatan tinggi) sebagai Abdal.tidak kurang tidak lebih. Allah mempunyai hamba-hamba pilihanyang menjadi perantara Allah dalam menjaga alam ini Ada beritabahwa jumlah mereka sekian.Kamulah yang paling tinggi. tidak kurang dan tidak lebih. orang-orang yang amanah. sebagaimana ada tingkatan-tingkatanwali yang tidak diketahui jumlah pastinya di setiap zaman.tidak ada yang lebih rendah daripada alam fisik. Para wali tersebut hanya melihat apa yang dikehendakioleh Allah dari ruh mereka.orang-orang yang tinggal di air. dan Allah menyertaimu (QS Muhammad[47]: 35). Mereka semuaorang-orang yang terpilih. Sifat mereka dinyatakan dalam firmanAllah. Jumlah mereka tetap setiap zamannya. Hal ini disebabkan karenamereka tidak memperoleh pengetahuan dari Allah tentang berapajumlahnya. Di setiap zaman. Mereka mampu menghadirkan Allah (ahlulhudhur) terus-menerus. mereka adalah para wali dan pemilik martabat yang tinggi. Di setiap zaman. dan orang-orang sufi. orang-orang yangbercakap-cakap dengan Allah.orang-orang yang berbicara dengan Allah. Mereka berada dalamtingkat yang paling tinggi. seperti para Afrad. Dua puluh satu wali yang berada di lapisan paling bawah. tetapi jumlah merekatidak bisa dibatasi sebagaimana yang telah kami sebutkan. Merekaadalah orangorang yang memperoleh ruh dari Allah tanpa pengetahuantentang ruh mereka sendiri. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yangserendah-rendahnya (QS Al-Tin [95]: 5). sebagaimana sebagianahli tariqat yang berpendapat bahwa Abdal berjumlah 40 orangmenganggap Rajabiyyun sebagai Abdal. dan para sahabat karib.(QS Fathir [35]: 2) 24. parapencinta.yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi. ada tujuh wali. Setiap tingkatan ini dijaga olehorang-orang tersebut dalam setiap zamannya. yakni alam fisik Jadi. Allahmengembalikan mereka ke alam fisik agar mereka menghidupkannya. ahlullah (kaum Allah).karena pada dasarnya alam fisik itu mati kemudian ruh mereka iniyang menghidupkannya dengan dikembalikannya mereka oleh Allah kealam fisik. karenajumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. 25. .

Jumlahnya tetap di setiap zaman. Jumlahmereka tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya.tidak kurang tidak lebih.keberanian. "Yang memiliki maqam iniadalah guru kami 'Abdul Qadir al-Jabali di Baghdad. Mereka memiliki keyakinan yang uniktentang firman Allah. Ia termasuk tiga wah yang tidak pernahmeminta kepada makhluk Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Ia mempunyaikekuasaan dan kemampuan menegakkan kebenaran atas para makhluk. Allah memberi mereka kemampuan untuk memenuhi kebutuhanmanusia dan menyelesaikan masalahnya karena Allah. Sayyid Muhyiddin berkata. Ia selalu berkata benar dan menghukumsecara adil.dengan syarat ia tidak meminta apa pun kepada makhluk/ Ciri-cirimereka adalah jika mereka menolong orang. tetapi mereka bukanAbdal. Namanya Musa bin'Imran.26." 27. milah maaam mereka. Merekamirip dengan Abdal dalam sebagian sifatnya. pemimpin zamannya. mereka tampak lembut danbaik budi. Ia bisamenguasai segala sesuatu kecuali Allah dan mempunyai kecerdasan. maka aku akan bertemu dengannya di surga. ada satu wah. Syaikh Muhyiddin berkata. Di setiap zaman. terkadang perempuan.sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi. Saya belum pernah bertemu orang yang lebih baik daripadamereka dalam bergaul dengan manusia. dan pemaksaan. seakan-akan mereka yang ditolong padahal justru yangmenolong. 'Barangsiapamenerima satu hal dariku. bukan karenaselain-Nya. kekerasan. Mereka memanfaatkan karunia Allah dan memberi manfaat kepada paramakhluk. Dan Dialahyang berkuasa atas hamba-hamba-Nya (QS Al-An'am [6]: 18). Tiga wah yang berjiwa ilahiyah yang maha pengasih. Mereka adalah orang yang menerima wahyu Allahdan hanya bisa mendengar wahyu seperti bunyi rantai terjatuh diatas batu atau seperti dentingan lonceng.Kedudukannya agung dan cerita tentangnya . dan keperkasaan. Tiga wali yang diberi kelapangan ilahiah dan kauniyah. tidak lain hanyalah siulan dantepukan (QS Al-Anfal [8]: 35). 28. darikalangan laki-laki dan perempuan. Sembahyangmereka di sekitar Baitullah itu. Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Mereka selalu mencari kebenaran danmenolong makhluk dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. bukandengan kekejaman. yangmempunyai sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. "Saya pernah bertemu dengansalah satu dari mereka di Asybiliyyah dan ia adalah orangbermartabat paling tinggi yang pernah saya temui.

30. memiliki banyak pengetahuan. Salah satu dari mereka mampu menyingkap alam syahadah(alam yang bisa diindra. Allah menjaga maqamkeduanya. Demibintang ketika terbenam (QS Al-Najm [53]: 1). Kedudukannya tinggi danhalnya agung. dan sangatpemalu..sifatnya menakjubkan. yang terlahir darimalaikat dan manusia. padahal ia bukan Quthb. Di setiap zaman." 32. Ia membingungkan sebagian ahli tariqat yang mengenalnyasebagai seorang Quthb. tetapi Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dua wali yang disebut sebagai orang-orang yang membutuhkanAllah. dan setiap orang yang membutuhkan Allah di alam malakutmembutuhkan orang ini. Mereka ada di setiap zaman di alam anfas (alam nafas. sebagaimana Bilqis yang menurut cerita dilahirkan dari jindan manusia. ada satu wali. Kesibukannya tidakmembuat ia melupakan diri dan Tuhannya. Sedangkan yang satunyamampu menyingkap alam malakut (alam gaib. yangmengetahui detil-detil semua alam." 29. dan semua orang yang adadi alam syahadah membutuhkan orang ini. terkadang perempuan.Di setiap zaman. alam bentuk-bentukhalus).populer. Ia gabungan dari dua unsur yang berbeda.kehidupan itu sendiri). "Saya pernah bertemudengannya di kota Qouniyah.s. ada satu wali yang merupakan gabungan daribeberapa unsur. Tidak diketahui apakah ia punya ayah seorangmanusia. 31. Ia adalahperantara Allah yang bertugas menjaga alam barzakh terus menerus. Yang . Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatudari semesta alam (QS Ali 'Imran [3]: 97). Selain'Abdul Qadir. Sayyid Muhyidin berkata. Mereka adalah para wali yang memilikibeberapa kedudukan. Tandanya ada dalam firman Allah. Ia adalah orang yang mempunyaimaqam aneh. Ia bisa mempengaruhi hal orang yang melihatnya. sebagaimana sebelumnya. saya tidak tahu siapa yang menerima maqam ini sampaisekarang. pasti ada orang yang mempunyai maqam ini. tetapi saya pernah bertemu dengan kawannya yangsezaman dengan kita yang pernah dibimbing oleh 'Abdul Qadir. Saya belum pernahbertemu dengannya. Ia menyerupai Nabi Isa a. Satu wali yang maqamnya dinamakan saqiith rafraf anak darisaaqith 'arsy. Iaterlahir hanya dari sel telur ibunya berbeda dengan pandangan paraahli ilmu alam. Di setiap zaman. Sifat keduanyadinyatakan dalam ayat. alam kasat mata).

Jadi. Halmereka adalah keimanan yang selalu bertambah kepada hal gaib danyakin akan mendapatkan hal gaib itu. 34. Kemudian Kami berikankepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali (QS Al-Isra'[17]: 6).Jumlah mereka tidak kurang dan tidak lebih di setiap zamannya. Tidak ada yang gaib bagimereka. maka golongan ini terdiri dari tiga.Ia kaya hati.menolong dua orang tersebut adalah ruhyang tinggi yang melaksanakan kebenaran. Sifat merekadinyatakan dalam firman Allah. terkadang dari kalangan perempuan. membutuhkan Allah sedangkan Allah tidak membutuhkannya. Saya pernah bertemu dengannya dan bergurukepadanya. maka ada dua.tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan (QS Thaha [20]: 114). Tidak adasesuatu pun yang serupa dengan Dia. Sifatnya dinyatakan dalam firman Allah. dan Dia-lah yang Maha Mendengarlagi Maha Melihat (QS Al-Syura [42]: 11)). jika ditambah denganruh tersebut. Tidak ada wali yang lebih menakjubkanhalnya daripada dia.Sayyid Muhyiddin berkata. Supayakeimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada(QS Al-Fath [48]: 4).Maqam mereka adalah mampu mencapai . Tidak ada ahli ma'rifah yang lebih muliapengetahuannya daripada orang yang memiliki maqam ini. Dan katakanlah: Ya Tuhanku. Aku mengabulkan permintaan orang yangberdoa apabila ia berdoa kepada-Ku (QS Al-Baqarah [1]: 186). dan jika dilihatdari sisi manusia. "Kita hanya sedikit mengetahui perihalketiga orang tersebut. Jumlahnya tidakkurang dan tidak lebih di setiap zaman. maka jawablah bahwasesungguhnya Aku dekat. Satu wali yang berulang-ulang menyebut nama Allah dalam hatinyadi setiap tarikan nafas. Urat lehernya selalu menonjol karena takut kepada Allah. berbeda dengan Abdal. Sepuluh wali yang bijak dan memiliki kelebihan. ^ 35. Dan apabilahamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku. Kemampuan mereka melihat hal gaibmenambah keimanan mereka kepada hal gaib lainnya dan menambahkeyakinan untuk bisa mengetahui hal gaib itu. Segalakeadaan mereka adalah ibadah.Demikianlah yang pernah kami saksikan. karena segala yang gaib dapat mereka saksikan.' 33. sedangmereka merasa gembira (QS Al-Taubah [9]: 124). Ia takut danbertakwa kepada Allah. Maka surah ini menambah iman mereka. Maqam mereka adalah mampumencapai tujuan khusus dengan doanya yang selalu terkabul. Dua belas wali yang disebut Al-Budala'.

baik siangmaupun malam.Romawi. Lima wali yang disebut para perindu (rijalul isytiyaq). Saya tidak tahu apakah ia hidup ataumeninggal. Enam wali di setiap zaman. di dunia ini tidak ada sesuatu yangjumlahnya terbatas. Saya bertanya kepadanya dan ia menjawabsambil tawaf. iasedang tawaf di Ka'bah.2 Wali yang Jumlahnya Tak Terhitung . Melalui merekalah. Hal mereka adalah selalu bertambahnya keimanan dankeyakinan mereka kepada hal gaib. 36. Saya pernah menemuinya di Haran ketika iasedang melayani ibunya. tidak kurang dan tidak lebih. Ia mempunyai ibu yang selaludiperlakukan dengan baik. Ketika itu."=== sekian === 2. Ia juga mempunyai harta yangdiperolehnya di Damsiq. Maltiyah. "Shalih al-Barbari adalahsalah seorang dari mereka. Salahsatu dari mereka adalah anak Harun al-Rasyid yaitu Ahmad al-Sibti. Iapernah membantu saya sebentar. Swes. Mereka dinamakan Budala' karenajika sembilan orang dari mereka sudah tidak ada.Ia menghormati saya dan sering memperhatikan saya. Saya belum pernah melihat orang yangmemperlakukan ibu sebaik dia. kecuali orang-orang dalam jumlah tertentu disetiap zaman yang dipilih oleh Allah untuk urusan tertentu pula. maka yang satunyamenggantikan kedudukan dan tugas mereka. Merekaadalah para pemimpin ahli tariqah. Saya jugadiberitahu bahwa salah seorang dari mereka berasal dari Irzun. Begitupula Abu'Abdillah di kota Fes adalah salah seorang dari mereka. Saya pernah bertemu dan bersahabatdengannya. Saya mengenalnya secara langsung dan bersahabat dengannya. dan jagalah shalat umstha' (QS AlBaqarah[2]:238)." 37. "Saya pernah bertemu dengan Ahmad al-Sibtiketika tawaf setelah shalat Jumat pada tahun 599 H. Merekamenguasai enam arah angin yang ditempati manusia.seperti merasuknya Jibril ke dalam tubuh orang Badui. Secara umum. Saya juga pernahberjumpa dengannya di Damaskus. dan sayapernah berteman dengannya.3.Muhyiddin berkata. Allah menjagaeksistensi alam Sifat mereka dinyatakan dalam Al-Qur"an/ Jagalahshalat-shalatmu. Ruhnya merasuk ke dalam tubuh saya yang sedang tawaf. Sayyid Muhyiddin berkata.tujuan khusus dengan doanya yangselalu terkabul. serta berguru kepadanya sampai ia wafat. dan Qusiri. Mereka tidak pernah meninggalkan shalat.

Mereka tidak pernah mengatakan tiga kalimat. Allah berfirman sebagai penghormatan terhadap segalamaujud dan sebagai bukti ada-Nya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkansupaya mereka menyembah-Ku (QS Al-Dzariyat [51]: 56)." Artinya."Allah berfirman. Pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad Saw. Jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya tidak terbatas. dengan apa aku mendekatimu?" Allahmenjawab. jumlah mereka bisa bertambah dan berkurang. "Kami telah menyebutkan wali-waliyang yang jumlahnya terbatas di setiap zamannya. Abu Yazidpernah berkata. "Dengan sesuatu yang tidak kuinginkan dan kubutuhkan. serta menyatakandan menghilangkan sebab-sebab sesuai dengan tempatnya. "Barangsiapa akhlaknya bertambah baik. bisa bertambah danberkurang. Kemampuan dankekuatan para Mulamatiyyah hanya diketahui oleh pemimpin merekayang menyaring dan menempatkan mereka pada maaam tertentu. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlak mulia." Maqam mereka berada dalam satu hati.a.a. Shufiyah r. Mereka adalah raja dan pemimpin ahli tariqah. Mereka tidakmeninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. makabertambah pula kesufiannya. Mereka melihat sesuatu dengankacamata Allah dan tidak mencampur-adukkan hakikat. Jumlahmereka tidak tentu. bisa bertambah dan berkurang. "ini untukku". bisa bertambah danberkurang. 3. "inipunyaku." dan "ini hartaku. disertai . Hai sekalian manusia. berkata. Mereka tidakpernah meninggalkan apa yang telah diatur Allah atas makhluk-Nyauntuk mengikuti apa yang telah mereka atur sendiri.Mulamatiyyah r. "Wahai Tuhanku. 2. Bagi mereka. kamulahyang membutuhkan (al-Fuqara') Allah (QS Fathir [35]: 15).a.a. ada yang menyebutnya Malamiyyah. 2010-04-18 16:46 — admin Sayyid Muhyiddin r. Sekarang kami akanmenyebutkan wali-wali yang jumlahnya tak terhitung di setiapzamannya. Fuaara' r. Mereka adalah orang-orang bijak yang menempatkandan menghukumi segala sesuatu sesuai tempatnya. mereka tidak mengatakan bahwamereka memiliki sesuatu.sehingga dikatakan.Sun. Mereka tidak mempunyai apa-apa karenasemuanya milik Allah. apa yang mereka miliki sama sajadengan sesuatu selain Allah Swt.. atau meninggalkanakhirat untuk mendapatkan dunia." 1.

Mereka mampu melakukan hal-hal luar biasasebagai kebiasaan dan bukan hal luar biasa bagi mereka. kiamat dankengeriannya. mereka tidak berlebih-lebihan dantidak . mereka laluisaja dengan menjaga kehormatannya (QS Al-Furqan [25]: 72).pengakuan bahwa makhluktidak memiliki apa-apa.a. selalu shalat berjamaah. karenanya merekadisebut para pengembara. Dan orang-orang yangapabila membelanjakan harta.Orang-orang yang mengisi malam harinya dengan bersujud dan berdiriuntuk Tuhan mereka (QS Al-Furqan [25]: 64). serta tidakmemahami ayat Allah ketika dibacakan. Sebagian lagi tidak pernah meninggalkanrumah.Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. dan surga diperlihatkan kepada mereka. orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah-ibadahwajib. Kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah diri dan suara lirih(QS Al-An'am [6]: 63). Sifat mereka dinyatakan dalam firman Allah. Orang-orang yang berjalan di muka bumidengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka. dan jurang. neraka. Mereka tidak mempunyai pengetahuantentang ma'rifat. dan sibuk dengan diri sendiri.Sebagian mereka menggunakan perantara (sebab-sebab sekunder) untukmengenal Allah dan sebagian lagi tidak menggunakannya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yangmengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. merekameneteskan air mata. padang rumput. sepertiberjalan di atas air dan udara sebagaimana kita dan makhluk melatalainnya berjalan di atas tanah. Mereka mengarahkan sifat-sifat yang mulia untuktujuan-tujuan yang terpuji. Sebagian mereka berkelanake gunung. Hanya kepada Kamilahmereka selalu menyembah (QS Al-Anbiya' [21]: 73). 'Ubbad r. dan alam malakut. Jika pahala. rakus. serakah. menjauhisifat dengki. Kami telah menyaksikankelompok semacam ini.. pantai. untuk membuktikankebenaran agama dalam keadaan darurat.mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan (QSAl-Furqan [25]: 63). Allah memuji mereka dalam firman-Nya. Merekaadalah orang-orang yang saleh baik lahir maupun batin. Mereka tidakmelakukan ibadah-ibadah yang tidak wajib. sedang mereka berdoakepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap (QS Al-Sajdah [32]:16). 4. Mereka tidak mencari maqam ini. dan sifat-sifat tercelalainnya. rahasia-rahasia. iri hati. Tingkatanini adalah tingkatan ketika hal-hal luar biasa muncul dari dirimereka karena usaha yang mereka lakukan.

Zuhhad r. Dikalangan mazhab kami.pula kikir. Sayyid Muhyiddin berkata. telah memperolehkebahagiaan karena mengikuti Nabi. 'Abdullah juga dikenal sebagai 'Ubbad (ahliibadah). penguasa kota tersebut." 5. Jika rasa lelah menyerangnya. Demi Allah aku akan menyaingimereka sehingga mereka tahu bahwa jejak mereka telah diikuti olehpara penggantinya. tetapi di tengah-tengah antara keduanya (QSAl-Furqan [25]: 67). tetapi selalu menjunjungtinggi kebenaran dengan penuh penghormatan dan pengagungan.a.diiringi ajudan . tetapi ia tidak melakukannya dan tidak berusaha.apakah orang ini termasuk zahid atau bukan? Sebagian berpendapatbahwa ia termasuk zahid. iamemukul kedua kakinya dengan tongkat dan berkata kepada kedua kakinya itu. Banyak kitab telah menulis tentangmereka dengan panjang lebar. 'Abdullah telah memutuskan tinggal di masjid untukberibadah kepada Allah. Makamnya terkenal sebagai tempat ziarah. "Saya pernahbertemu dengan sebagian besar dari mereka dan menuliskan kisahtentang mereka dalam kitab saya.Ketika orang saleh ini ('Abdullah) berjalan-jalan di kota Tilimsan. orang-orang yang meninggalkan keduniaan. Abu Muslim al-Khaulani termasuk tokoh 'Ubbad ini. ada seorangpenjual buah yang ahli ibadah asal Tunisia yang terkenal dengansebutan 'Abdullah al-Tunisi seorang ahli ibadah pada zamannya. "Salah seorang paman saya yang bernamaYahya bin Yafan termasuk golongan mereka. Ia selalu terjagadi waktu malam untuk beribadah. ada perbedaan pendapat tentang orang yangtidak memiliki dunia sedikit pun padahal ia mampu mencari danmengumpulkannya. dan ia pernah menjadipenguasa kota Tilimsan. Diluar kota Tilimsan. Salah satu pemimpinmereka adalah Ibrahim bin Adham dan kisah tentangnya sudahterkenal. Mereka tidak pernah melakukankebatilan dan kemaksiatan sedikit pun." Muhyiddin Ibnu 'Arabi berkata. maka ia tidak termasuk zahid. Mereka jarang tidur dan selalu berpuasa untukberlomba-lomba menuju kesuksesan. dan sebagian lagi tidak menganggapnyazahid karena tidak berusaha.ia berjumpa dengan Yahya bin Yafan. Sahabatsahabat Nabi Muhammad Saw. sehingga apabila ia nanti mendapatkansedikit dunia. "Kalian lebih berhak dipukul daripada binatangternakku.. Pada masa pemerintahannya.

Dimataku. hafid. tiba-tiba terbersitdalam pikiranku apakah ada hamba Allah yang .Pada waktu itu.Syaikh 'Abdullah berkata. sungguh aku tidak mungkin bisamenjadi orang yang zuhud. Lalu Yahya bertanya. "Ketikaaku berada di tepi sungai Tigris di Baghdad. Seandainya aku diuji dengandianugerahi kerajaan seperti Yahya. ia mendatanginya denganmembawa tali. Yahya memakai pakaian kebesaran. kamu menanyakantentang pakaian dan hambahamba yang telah engkau zalimi?'Tiba-tiba Yahya bin Yafan menangis dan turun dari kudanya. seorang pemimpin pada zamannya. KemudianYahya menjual kayu bakar itu. waktubertamumu telah habis. 'Karena kerendahanakalmu dan ketidaktahuanmu terhadap diri sendiri dan keadaanmu. 'Wahai sang penguasa. kamu bagaikan anjing yang berguling-guling di atas darahkering kemudian memakannya dan mengotorinya. danmenyedekahkan sisanya. lalu ia bertanyakepada Syaikh. ApabilaSyaikh 'Abdullah didatangi orang-orang yang meminta doa kepadanya. 'Mintalah doa kepada Yahya bin Yafan. Maka Yahya bin Yafan memegang cambuk kudanyadan mengucapkan salam kepada Syaikh itu. 'Wahai Syaikh. Tidak adaseorang pun yang mengetahui mereka. SetelahSyaikh mengajari Yahya selama tiga hari. mengambil keuntungannya. berkata. Mereka adalahgolongan yang menyembah Allah di dasar laut dan sungai. Apabila ia akan kencing. seorang yangjujur.dan dhabith terhadap apa yang ia kutip. lalumeninggalkan kerajaannya dan menjadi pembantu Syaikh itu. meriwayatkan bahwa AbuSu'ud bin Syibli. Yahya terus melakukan pekerjaan itu sampaiwafat dan dimakamkan.Dan kamu bagaikan wadah yang penuh barang haram. Yahya bin Yafan diberitahu bahwaorang yang dijumpainya adalah 'Abdullah al-Tunisi seorang ahliibadah pada zamannya.'Mengapa engkau tertawa?' Syaikh itu menjawab.dan pelayannya. mengetahui apa yang diceritakannya. Makamnya sekarang sering diziarahi.' Lalu Yahyamencari kayu bakar dan membawanya ke pasar dengan menyungginya diatas kepala sehingga orang-orang yang melihatnya menangis.'" 6.seorang penguasa yang zuhud. lalu berkata kepadanya. Para wali yang tinggal di air (Rijalul Ma'). ia mengangkat kakinya agar tidak kecipratan air kencing. Syaikh menjawab salamnya. berdiri dan carilah kayu bakar. Abu alBadri. apakah pakaian yang saya pakai inibisa untuk shalat?' Syaikh itu tertawa. dapat dipercaya.

Mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allahdengan melakukan ketentuan syara'. Ia telahmemberitahuku kejadian yang akan terjadi. Mereka tidak bisa dikenali karena tidakmenampak-kan hal-hal yang luar biasa. 'Abdul Qadir al-Jili berkata tentang Ibnu Qaid. Nabi bersabda. makatampaklah maaam mereka di tengah-tengah makhluk lainnya. Aku adalah salah satunya. Jumlahnya tidak bisadihitung.Aku berasal dari Tikrit. Setelah lima belas hari berlalu. 'Ada.mereka . wahai Abu Su'ud. tiba-tiba sungai Tigristerbelah dan muncullah seorang laki-laki dengan mengucapkan salamkepadaku dan berkata. Salah seorang dari mereka adalah Muhammad al-Awani yang dikenal dengan sebutan IbnuQaid Adanah." 7." 8."Mereka berasal dari kalangan Mulamatiyyah dan tidak ada yangberasal dari kelompok lainnya. yaitu orang-orang yang keluar ke daerahkutub dan tinggal di sana. lalu tiba-tiba iamenghilang. salah seorang pegawai di Baghdad dan sahabat 'AbdulQadir al-Jili. Mereka hanya menjalankanperintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Allah mempunyaihamba-hamba yang menyembah-Nya di air. semoga Allah meridhainya. terjadilah kejadianseperti yang telah diramalkan oleh laki-laki itu. Orang-orang yang sendirian (Afrad). Aku meninggalkan Tikrit karena suatu harinanti akan terjadi sesuatu di sana." Nabijuga pernah berkata tentang Abu 'Ubaidah bin Jarah. Umana' adalah para mulamatiyyah yangmulia dan khusus. Mereka adalah orang-orang yang setaradengan malaikat yang terus-menerus mengagungkan Allah dan selaluberusaha menghadirkanNya dalam hati. orang-orang yang terpercaya.' Laki-laki itu menceritakankejadian yang akan muncul di Tikrit itu. Maqam tersebut tidakdiketahui oleh kebanyakan ahli tariqat padahal termasuk maqam yangtinggi. "Dia adalahorang yang terpercaya dari umat ini. Di dunia. Umana'. "Iaadalah orang yang mulia dan 'Abdul Qadir al-Hakim menganggapnyatermasuk golongan Afrad.menyembah-Nya di dalamair? Belum sempat aku memikirkannya. Maqam mereka berada di antara orang-orangyang jujur dan para nabi pembawa syariat. Apabila kiamat tiba. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentanghakikat mereka sendiri."Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang terpercaya. Mereka tidak mengenal apa-apaselain Allah dan tidak bereaksi kecuali apa yang mereka ketahuitentang-Nya.

a. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allahmencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya (QS Al-Maidah [5]:54). maka Dia mengujinya. Nabi Saw. Qurra' r.pernah bersabda. Mereka adalah Ahlullah (kaum Allah)dan hamba-Nya yang khusus. Allah berkatakepada Nabi Muhammad Saw.Barangsiapa menaati Rasul. niscaya Allah akan mencintaimu" (QSAh 'Imran [3]: 31). Hanyamereka yang seperti ini. maka ia juga termasuk Ahlullah. bisa bertambah dan berkurang. Mereka tampak seperti mukmin yang awam. "SesungguhnyaAllah memiliki umana' (orang-orang yang terpercaya). (orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah). Ahbab r. 10. Kedua. Nabi Saw. KetikaNabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Dan dalam firman-Nya yang lain. Katakanlah: "Jika kamu benar-benarmencintai Allah. Abu Yazidal-Busthami termasuk salah satu dari mereka.Kelompok ini terbagi menjadi dua. ikutilah aku. sesungguhnya ia telah menaati Allah (QSAl-Nisa' [4]: 80). Jumlah mereka tidak terhitung. Jumlah umana'bertambah dalam setiap tabaqat. kelompok yang menaatiRasulullah Saw. maka Dia menyaring dan memilih mereka. sampai tibasaatnya Khidir memberitahukan maknanya kepada Musa. dan karenamereka mencintai Allah. tidak wali lainnya.Barang-siapa yang ahli Al-Qur*an.Jumlahnya tidak terhitung. Allah mencintai mereka karena ketaatan . 9. Sahl bin 'Abdullah al-Tustarimemperoleh maqam ini padahal ia baru berumur enam tahun." dan kamitidak menyebutkan siapa orang-orang yang terpercaya itu. Pertama. berarti ia termasuk ahli AlQur'an.tidak dikenal. "Ahli AlQur'an adalah Ahlullah dan hambaNya yang khusus. Allahberfirman." Ahli Al-Qur'an adalah orang-orang yang menjagaAl-Qur'an dengan menghafal dan mengamalkannya.. Barangsiapa berakhlakdengan akhlak Al-Qur'an. karenanya mereka tidak mengenalsatu sama lain. pernah bersabda. sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman. Allah menyuruh NabiKhidir untuk tidak memberitahu Musa terlebih dahulu tentang maknahal-hal aneh yang dilakukannya meskipun Musa bertanya terus.a (para pembaca). kemudianketaatan mereka menyebabkan mereka dicintai Allah.karena AlQur'an adalah kalam Allah. Karena mereka mencintai Allah. danNabi Khidir menurutinya karena ia termasuk umana'. kelompok yang sejaksemula sudah dicintai oleh Allah.

apa maksud ucapan-Mu?" Allah menjawab. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepadaAllah dan hari akhirat. saling berkasih sayang dengan orang-orangyang menentang Allah dan Rasul-Nya. meskipun kedua kelompoktersebut sama-sama dicintai oleh Allah. "Aku harusmencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku." Mereka bertanya kepada Allah. salingbergaul karena aku. Mereka teguh beribadah kepada Allah dan selaras dengan alamkarena alam juga bergerak sesuai dengan aturan syara'. SayyidMuhyiddin berkata.merekakepada Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Tuhanku. termasuk salah seorang dari mereka." Ia menyebutkan perbuatan-perbuatan baik. Allah berkata kepadaorang yang dianggap mempunyai maqam ini. anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang teguhpendirian. karena rasa kasih sayang (QS AlMumtahanah[60]: 1). Hadis Rasulullah yang sahih juga menyatakan. Muhaddats (para wali yang diajak bicara oleh Allah ataumalaikat). Allah berfirman. atau keluargamereka. apa yangtelah kau lakukan untuk-Ku?" Hamba itu menjawab. Mereka berhubungan dengan Allah sesuai dengan adab. Tanda mereka adalah hati yang bersih tanpa noda sedikitpun. "Yang termasuk golongan mereka pada zaman kitaadalah Abu 'Abbas al-Khasysyab dan Abu Zakaria al- . karena tampak jelas siapa yang mulia dan yangdimuliakan.aku shalat dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh serta melakukanini dan itu. "Perbuatan itu untukmu. janganlah kamu mengambil musuh-Ku danmusuhmu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada merekaberita-berita Muhammad. yang baikdan yang jelek.a. Lalu Allahberkata. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkankeimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan(QS Al-Mujadalah [58]: 22). saudara-saudara mereka." 11. Haiorang-orang yang beriman. 'Umar r. orang-orang yang saling mencurahkan perhatiankarena aku.Mereka membantu dan membenci karena Allah. sekalipun orang-orang itubapak-bapak. "Hai. hamba-Ku. dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku." Inilah perhatian Allahkepada orang-orang yang dicintai-Nya. "Apakah kamu menolong wali-Ku karenaAku dan memerangi musuh-Ku karena aku. bukan mencintainya sejak awal tanpausaha yang mereka lakukan (kelompok kedua). Maaam mereka diketahui olehsesamanya."Wahai Tuhanku.

golongan yang diajak bicara olehAllah melalui hijab. maka ia akan mencapai alam yang cocokdengan alam malaikat sehingga bisa mengetahui ilmu malakut danrahasia-rahasia yang diketahui oleh ruh-ruh yang mulia. Israfil lebih tinggidaripada Mikail. Setiap Muhaddas diajak bicara oleh ruh yang sesuai dengannya. Jika Muhaddats memperoleh semua sifat inidengan melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Merekaditetapkan semuanya sebagai orang yang dapat diajak bicara olehpara malaikat karena mereka telah melakukan riyadhah dan mujahadah. Pertama. maka merekatermasuk dalam Muhaddats yang pertama.Jika jiwa bersih dari noda.Bihai di Ma'arrahtetangga 'Umar bin Abdul 'Aziz di Dir Baqarah. bisa bertambah dan berkurang. Akhilla' r.Jumlahnya tidak terbatas. Dan Allah menjadikan .Dia adalah jiwa yang melampaui unsur-unsur jasmaniyahnya. tetapi setiap malaikat mempunyai maqam tersendiri Mereka mempunyai beberapa tingkatan. dan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yangmemiliki hati seperti Mikail.a. Kemudianterukirlah dalam jiwa itu semua makna yang ada dalam alam. mampu memberi pertolongankepadanya. Dan tidakada seorang manusia pun yang Allah berkatakata dengannya kecualimelalui wahyu atau dari belakang hijab (QS Al-Syura' [42]: 51). Wali yangmempunyai hati seperti Israfil. Jibril lebih tinggi daripada Izrail. dan beriman secara pasti. tetapi tingkatan dankedudukan Mikail lebih tinggi daripada Jibril. (para kekasih). sehinggaia dapat mengetahui hal-hal gaib.mengikuti Nabi. 12. Kedua. itu bukan syarat kebahagian iman di akhirat sebab syaratnyaadalah penyucian hati. Hal itu menunjukan adanya kebersihan dan keikhlasan jiwadan terangkatnya unsur-unsur dan rukun-rukun yang ada di dalamnya. yang telah kami sebutkanmempunyai beberapa tingkatan." Golongan initerbagi menjadi dua. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. golongan yang diajak bicaraoleh para malaikat melalui hati dan kadang telinga mereka.Banyak Muhaddas yang tidak mengetahui siapa yang berbicaradengannya. Sebagiankelompok merasa cukup dengan menjadi kelompok Muhaddats kedua. Meskipun para malaikat hanyamempunyai satu tugas. Apabila ketaatannya kepadaNabi disandarkan pada pembicaraan Allah kepada mereka.Golongan ini tabaqahnya banyak. Jibril adalahmalaikat yang paling tinggi tingkatannya. Akantetapi. Allahberfirman. maka ia pantasmendapatkan berita yang membahagiakan.

MakaNabi menganjurkan dua hal tersebut karena mereka adalah orangoranglemah. sehingga mereka berbahagia di akhirat kelak." 23. "Sesungguhnya dirimu mempunyaihak dan matamu mempunyai hak." Apabila seseorang puasaterus-menerus dan selalu terjaga di waktu malam untuk beribadah.maka ia telah menganiaya diri sendiri. Sumara'. Mereka ada tiga macam.. Jumlah mereka tak terbatas. Waratsah (para ahli waris). karena orang yang melanggar syara'tidak disebut sebagaihamba pilihan. Allahberfirman. yaitu yangmenganiaya (bersikap keras pada) diri sendiri demi melakukankebaikan. Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada hambahambapilihan Kami.Ibrahim sebagai kekasih-Nya (QSAl-Nisa' [4]: 125). karena jiwaselalu cenderung untuk mendapatkan keringanan dan istirahat. Yang demikian itu adalahkarunia yang besar (QS Fathir [35]: 32). "Ulamaadalah pewaris para nabi. Allah tidakbermaksud menunjukkan orang yang berbuat kezaliman yang dilarangsyara'. Dan dalam firman-Nya (zhalimun linafsihi). Mereka adalah Muhaddatsyang khusus. dan yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Di antara mereka ada yang menganiaya diri merekasendiri (zhalimun linafsihi). Oleh karena itu. "Kalau aku inginmenjadikan seseorang sebagai kekasih (khalil). Nabi Muhammad Saw. karena dirinya dan matanyamempunyai hak untuk tidur dan makan. Adapun golongan kedua yang termasuk pewaris kitab adalah muqtashid." Adapun maksud firman Allah tentang para pewaris pilihan yangmenganiaya diri sendiri adalah Abu Darda' dan lain-lain yangbersikap keras (menganiaya) pada diri mereka sendiri demi melakukankebaikan. ada yang bersikap tengah-tengah (muqtashid ). firman Allah (zalimlinafsihi) artinya adalah keinginan dan usaha keras. bersabda. yang bersikap tengahtengah (sedang-sedang saja) dalammelakukan kebaikan. Nabi juga bersabda. Kezaliman pada diri sendiriuntuk tujuan ibadah. dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan (sabiqun bil khairat) dengan izin Allah. niscaya aku akanmenjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Hal itudinyatakan dalam sabda Nabi Saw.yaitu orang yang memberikan hak berupa kenikmatan dunia kepadadirinya agar kenikmatan itu . tidakdengan para malaikat. akan tetapi temanmu ituadalah kekasih Allah. 14. karena mereka hanya berbicara dengan Allah.

ia akansegera mengeluarkan zakat dan menunaikannya ketika masuk satutahun. aku selalu melakukanshalat dua rakaat. Beliau juga segera melakukan kebaikandan berakhlak mulia sampai Allah memberinya risalah kenabian. Allah menganugerahkankenabian kepada mereka.aku selalu berwudhu. ia segera melakukan kewajibannya tanpa ada yangmenghalangi.bisa digunakan untuk mengabdi kepadaAllah dengan memanfaatkan istirahat dan berbuat kebaikan. sebagaimana Sabda Nabi kepada Bilal. disyariatkan untuk beribadahdan tidak diperintah untuk melakukan ibadah selain yang diwajibkan. 2010-04-18 16:46 — admin 1. sehingga ia selalu siap. seorang muqtashid jugatidur untuk istirahat.=== sekian === 2. Demikian juga bagi orang yang mempunyai harta. ia segera melakukansemua perbuatan baik."Dengan apa engkau menyusulku ke surga?" Bilal menjawab. hambahamba yangdikhususkan oleh-Nya di hadapan Allah.mereka mempunyai keinginan kuat (azimah) untuk berbuat baik danmemanfaatkan kemudahan (rukhsah) yang diberikan kepadanya. kemudian membayar zakat kepada amil sebagai kewajibannyakepada Tuhan di awal tahun kedua.3 Wali Yang Bisa Dihitung dan Tak Bisa Dihitung Sun. Sabiqun bil khairat adalah orang yang bersegera melakukan pekerjaansebelum masuk waktunya. Waktuitu. "Setiap berhadas. Demikian juga dengan amal-amal lainnya.3. Disamping giat mengisi malam dengan ibadah." Rasulullah kemudian bersabda. Ketika waktu shalat tiba.Maqam kenabian . kemudian ia menjauhkandiri dari masyarakat menuju Tuhannya dengan melakukan tahanuts(menyepi untuk beribadah). beliau belum dibebani taklif (syariat). ia sudahdalam keadaan suci sehingga bisa segera melakukan kewajibanshalatnya. Ketika waktunyasudah masuk. Anbiya' (para nabi). seperti berwudhu sebelum masuk waktu shalat dan dudukdi masjid sebelum waktu shalat. Demikianlah. Artinya. di tengah kaum musyrik ketika masih muda. yaitu orang-orang yang dipilih Allah untukdiri-Nya dan untuk mengabdi kepada-Nya. Dan begitulah keadaanRasulullah Saw. "Engkaumenyusulku ke surga dengan keduanya (wudhu dan shalat dua rakaat)."Itulah beberapa contoh sabiqun bil khairat. dan setiap selesai wudhu.

karena kami pernah mengalaminya dan Allah tidak melarangnya. berarti iamenapaki kenabian.sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. "Haram bagikumembicarakannya. Allahtelah menganugerahi mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. sebagaimanadinyatakan dalam firman-Nya. Kami bisa berbicara tentang selain kedua maqam ini. Rasul (para rasul yang diberi risalah oleh Allah).Taklif (syariat) adalah ujian. yang diutus untukseluruh umat manusia untuk menyampaikan perintah Allah. karena dunia merupakan tempatmati dan hidup. karena ia merasa bukan nabi atau rasul. Kewalian adalah kenabian yangbersifat umum. Kewajiban Rasultidak lain hanyalah menyampaikan risalah (QS Al-Maidah [5]: 99). merekamemperoleh ketetapan tentang perkara-perkara yang dihalalkan dandiharamkan oleh Allah yang khusus untuk mereka bukan untuk yanglainnya. Dunia membutuhkan hal itu. Hanya Nabi Muhammad Saw. Ia menegaskan. karena kami hanya membicarakan apa yang pernahkami alami. Shiddiqun (orang-orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya). sampaikanlah apa yang telahditurunkan Tuhan kepadamu (QS Al-Maidah [5]: 67). Yaitu. Hai Rasul. Allah berfirman. sedangkan kenabian yang diangkat oleh Allah denganmembawa syariat adalah kenabian yang bersifat khusus. mereka itulah orang-orang shiddiqin (QSAl-Hadid [57]: 19). bukan karena dalil cahaya keimanan yang adadalam hati yang mencegahnya untuk meragukan perkataan Rasul.Maqam penyampaian itu dinyatakan sebagai risalah bukan yang lain. 2. Barangsiapa mengaku mendapatkan kenabian denganmembawa syariat setelah Nabi Muhammad Saw." 3. Shiddiq (bentuk tunggal dari shiddiqun) adalahorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya karena perkataan yangdisampaikan Rasul. Dialah yang telah menciptakankematian dan kehidupan untuk menguji kalian (QS Al-Mulk [67]: 2). Barangsiapa yang menapaki jejak Shiddiqun.Sayyid Muhyiddin tidak membicarakan seputar maaam kenabian dankerasulan ini.. maka .merupakan maqam kewalian yang khusus.para nabi yang diutus untuk sekelompok umat manusia atau kepadaseluruh umat manusia. Orang-orang yang berimankepada Allah dan Rasul-Nya. Tidakada maaam dan kedudukan di antara kenabian yang membawa syariat danshiddiqah.

Mereka adalah saksi-saksi yangdimaksud dalam ayat tersebut. 5. Allah mengumpulkan mereka dengan para malaikat dalammenegakkan kesaksian. sedangkan tauhid seorangShiddiq disebabkan oleh iman. Allah berfirman. karena Abu Bakar adalah temanyang meyakini kebenarannya dan tepercaya. Meskipun begitu. Jadi. padatingkat keempat.a. tetapi terkadang kesalehan jugadipunyai oleh bukan nabi. hanya saja kesalehanpara nabi .adalah maqam aurbah yang khusus untuk Afrad. Tidak ada seorang pun di antaraAbu Bakar dan Nabi Muhammad Saw. Kedudukan merekamenakjubkan dan keadaan mereka aneh. maqam qurbah ada di atas maqamshiddiqah dan di bawah maqam kenabian yang membawa syariat. Allah menyatakan bahwasanya tidak adaTuhan melainkan Dia. Allah menganugerahkan'kesaksian' kepada mereka.. Shadiq. Kedudukan (Afrad) dimata Allah lebih rendah dibanding maaam kenabian yang membawasyariat dan berada di atas maaam shiddiaah. Para malaikat danorang-orang yang berilmu juga menyatakan hal itu (QS Ah 'Imran [3]:18). atau Syahid. berkata. yang selalu menghadap Allah dengan pengetahuan yang luastentang-Nya. orang-orang yang mengetahui Allah danberiman setelah mengetahui firman Allah. karena tauhid seorang Syahiddisebabkan oleh ilmu bukan keimanan. Syuhada' (orang-orang yang syahid). Setiap nabi adalah orang yang saleh dan ia mengakusebagai orang yang saleh sekaligus nabi Tingkatan ini merupakantingkatan khusus dalam kenabian. Hal ini ditunjukkandengan adanya rahasia yang diukirkan pada hati Abu Bakar yangkarenanya para Shiddiq dimuliakan. maqam Syahid berada di atasmaqam Shiddiq dari segi ilmu. Mereka adalah yang bertauhid kepada Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga dan Azali.ia telah berdustadan kafir terhadap apa yang dibawa oleh orang jujur yaituRasulullah Saw. Allah menganugerahkan kesalehan kepadamereka dan menempatkan kedudukan mereka setelah Syuhada. sebaliknya maaam Shiddiq berada diatas maqam Syahid dari segi iman dan keyakinan." 4. yang menegakkan keadilan. Nur seorang Shiddiq lebihsempurna daripada nur seorang Syahid. Shalihun(orangorang yang saleh).Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. SayyidMuhyiddin r. yakni orang-orang yang dekat denganAllah. "Maqam yang telah kami tetapkan berada diantara maqam kenabian yang membawa syariat dan maaam shiddiaah.

Oleh karena itu.Sedangkan makna iman dalam perkataan dan perbuatan didasarkan padasyariat. kecuali jika ia menjagadiri dari menyakiti muslim lainnya. bukan yang lain. Nabi Saw. maka ia termasuk orangyang saleh. Rasulullah Saw.Menurut etimologi bahasa dan syariat.tidak menganggap seseorang sebagai muslim. Rasulullah Saw. orang mukmin adalah orang yangperkataan dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diyakininyatentang perkataan dan perbuatan itu. Mereka adalahorang-orang yang dijanjikan Allah akan mendapat ampunan dan pahalayang besar. baik dalam perkataan. syarat. Kesalehan seperti inilahyang disukai para nabi. sempurnakanlah bagi kami cahaya kamidan ampunilah kami" (QS Al-Tahrim [66]: 8). esensi iman adalah keyakinan. Orang-orang saleh adalahorang-orang yang tidak mempunyai cacat dalam perbuatan dan keimananmereka kepada apa yang berasal dari Allah. Jadi. juga bersabda. Apabila ada cacat. "Orang mukmin adalah orang yangdipercaya manusia untuk menjaga harta dan jiwa mereka. yaitu ketundukan secara khusus kepadaapa yang berasal dari Allah. perbuatan. maka ia bukan Muslim. Muslimun wa Muslimat (orang-orang muslim). bersabda. "Orang mukmin adalah orang yangtetangganya aman dari kejelekannya. 6. setiap orang yang tidak ada cacatdalam keyakinan. kesaksian. sambil merekamengatakan: "Ya Tuhan kami. seorang hambayang berserah diri kepada segala kewajiban. Maksud "cahaya" di siniadalah amal saleh mereka di dunia di hadapan Allah.dimulai sebelum mereka. Allahberfirman mengenai orang-orang mukmin. artinyakekuasaan yang dimiliki seorang muslim tidak mendorongnya untukmelakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam atau menentanghukum Allah terhadap muslim lainnya. Allahmenganugerahi mereka islam. dan kaidahAllah disebut muslim. Mukminun wa Mukminat (orang-orang mukmin)." Makna "tangan" di sini adalah kekuasaan. makabatallah kedudukannya sebagai orang saleh. Rasulullah Saw. Apabila ada sedikit syarat yang tidakterpenuhi. dan kenabiannya. bersabda. Allah menganugerahimereka iman. bukan secara bahasa." Dalam kedua . Sedang cahaya merekabersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. maupun keyakinan. Kata "lidah" disebutkan karenaterkadang lidah lebih menyakitkan daripada tindakan. 7. Jadi." Dalam hadislain. Jadi. "Seorangmuslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslimlainnya.

Dalam ayat lain. tahukah kau mengapa lelaki itumemilih-milih dirham yang akan diberikannya kepada si . Peliharalahsegala shalatmu. maka ia tidaktermasuk golongan orang mukmin sebagaimana yang telah kamisebutkan.(QS Al-Ahzab [33]: 35) Sayyid Muhyiddin bercerita.Sedangkan dalam hadis tentang orang muslim sebelumnya. Allahmenganugerahi mereka kepatuhan. 'Siapa yang inginbersedekah untuk mendapatkan ridha Allah/ Ada seorang laki-lakimembuka tempat uang berisi dirham yang dimilikinya. dan (peliharalah) shalat wustha. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Pengemis itu berkata. memilihbeberapa dirham pecahan kecil. bukan manusia secaraumum Kita tahu bahwa iman mempunyai sifat khusus yaitu pembenaransecara taklid tanpa ada dahi sehingga bisa dibedakan antara imandan ilmu. Kalau ia mempunyainya. jadilah orang-orang yang taat.Artinya. Qanitun wa Qanitat (orang-orang yang taat kepada Allah). "Suatu hari. meyakini hal-hal gaibtanpa keraguan seperti menyaksikannya secara langsung. yakni menaati semua perintah Allahdan menjauhi semua laranganNya. 8. Semua itumerupakan bukti bahwa ia termasuk orang-orang mukmin. bahwa pengertian mukmin secara terminologis adalahorang yang menempuh jalan Allah berdasarkan syariat Seorang mukminmemiliki dua tanda dalam dirinya.sehingga mereka mempercayakan harta. Rasulullahmenyebutkan bahwa orang muslim adalah orang yang lidah dantangannya tidak menyakiti "muslim lainnya".saya bertemu seorang pengemis dan di sisi saya ada seorang hambayang saleh bernama Al-Hajj Madur Yusuf al-Astaji. lalu berkatakepada saya. 'Wahai Fulan. Allah berfirman. AlHajj Madur memperhatikan lelaki itu.hadis tersebut. Kalau duatanda tersebut tidak ada dalam diri seseorang. maka iatermasuk golongan mukmin. Tanda kedua. tetapi menyebutkannya secara umum tanpa batasan. Allahberfirman. jiwa dan keluarga merekasecara penuh kepadanya tanpa kekhawatiran sedikit pun. seorang darigolongan umiyyin yang mempergunakan seluruh hidupnya untukberibadah kepada Allah. Tanda pertama.iman yang ada dalam diri seorang mukmin mempengaruhi semua orang. Perlu diketahui. lalu memberikannya kepada sipengemis. Berdirilah karenaAllah (dalam shalatmu) dengan khusyu' (QS Al-Baqarah [2]: 238).Rasulullah tidak menyebutkan "manusia" dan "tetangga" yang mukminatau muslim.

Engkau Maha Penyayang di antara yangpenyayang. Allahmenganugerahi mereka kejujuran dalam ucapan dan keadaan mereka.' Al-Hajj lalu berkata. Tidakkah kalian lihat Nabi Ayyub a. mereka juga mengikat diri untukselalu meninggalkan larangan-Nya. bukan pada keadaan yang mengharuskannya untuk taat. Shabirun wa Shabirat (orang-orang yang sabar). Ya Tuhanku. Ayyub mengungkapkan sebab-sebabpenderitaannya dan mengadukannya kepada Tuhan agar menghilangkanderita yang menimpanya. Tuhan . Orang-orang yang menepati apa yang telah merekajanjikan kepada Allah. Kesabaran mereka tak terbatas waktu dan menyeluruh di setiap tempatyang menuntut mereka sabar. sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. (QS Al-Ahzab [33]: 23) 10. sehingga Allah juga melimpahkan pahala tanpa batas waktuatas perbuatan mereka. maka nilai dari apa yang disedekahkannyakarena Allah itu tergantung kepada Allah.Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahalanyatanpa batas (QS Al-Zumar [39]: 10). Shadiqun wa Shadiqat (orang-orang yang benar dan jujur)." Akan tetapi menurut kami.dan bantuan kepada selain Allah. syafaat. Adapun ganjaran yang diterima seorangaanil tergantung pada apa yang mendorongnya untuk taat kepadaAllah.ketika memohon kepada Allah untuk menghilangkan derita yangdialaminya. Sebagaimana mereka mengikat diri untukselalu mengerjakan perintah Allah. sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit danEngkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara yang penyayang(QS Al-Anbiya' [21]: 83). 9. salah satu syarat orang yang amit (patuh)kepada Allah adalah ia menaati Allah karena ia hamba Allah. Dalam doa ini. Kesabaran mereka tidak ternodaoleh rasa sakit yang menyebabkan mereka mengadu kepada Allah agarmelenyapkan cobaan itu. 'Tidak.Allah berfirman. Allahmenganugerahi mereka kesabaran. Mereka adalah orang-orang yangmemenjarakan diri kepada Allah untuk selalu menaati-Nya tanpa bataswaktu.s.mereka juga manahan diri untuk tidak meminta pertolongan. 'Ia adalah orang yangsaleh di sisi Allah. Ketika datang cobaan dan bahaya. bukankarena mengharapkan ganjaran dan pahala yang dijanjikan Allah bagiorang yang taat kepada-Nya. sebab ia bersedekah kepada si pengemis karenamengharap ridha Allah.pengemis?'Saya menjawab. Nabi Ayyub mengadukan penyakitnya kepadaAllah dengan berkata.

Sesungguhnya dia amattaat kepada Tuhannya (QS Shad [38]: 44).Orang-orang seperti ini adalah orang-orang sabar yang dipuji olehAllah. "Allahtelah membuatku lapar sehingga aku menangis." Ini adalah ucapanorang yang mengetahui Allah. 11. Lalu ia ditanya. Kami dapati dia (Ayyub)seorang yang sabar. maka Allah tidak akan memuji Ayyub sebagai orang yangsabar. dan berbuat baik. Maka Kamipun mengabulkan permohonannya (QS Al-Anbiya' [21]: 84). berjalan lurus menuju Allah. "Allah telah membuatku lapar. Ada seorang sayyid menangis karena lapar. sertamengenal diri dan Tuhannya. Sikap seperti ini initidak berlawanan dengan rasa ridha terhadap qaadha (ketentuan Allah sebelum jaman azali).ia tetap merasa lemah. Artinya. Allah juga memuji ibadahAyyub. Seorang 'arif (yang mengetahui dan mengenal Allah)berkata. sehingga aku menangis. karena cobaan berupa penderitaanmengarah pada qadha. .jika seorang hamba tidak memohon kepada-Nya untuk menghilangkanpenderitaannya. karena semuakekuatan adalah milik Allah. padahal Dia sungguh-sungguh memuji Ayyub. Allah jugamenguji kesabaran Ayyub dalam firman-Nya. Bila doa yang dipanjatkan Ayyub kepada Allah agar kemalangandan cobaan itu hilang bertentangan dengan kesabaran yangdisyariatkan. maka ia memohon kepada Allah untukmelenyapkan penderitaannya atau menjaganya agar tidak berburuksangka terhadap penderitaan yang menimpanya.Mereka dikaruniai kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah.Kekua-saan Allah tampak dalam hati mereka di dunia. Ia rela dengan ketentuan Allah dan memohonkepada-Nya untuk menghilangkan penderitaan yang sudah digariskanoleh-Nya itu.mengabulkan doanya dan menghilangkanpenderitaan itu. sehingga ia menjadi orang yang ridha dan sabar. Ayyub kembalikepada Allah dalam menghadapi cobaan-Nya. Khasyi'un wa Khasyi'at (orang-orang yang selalu khusyuk)."Seorang yang 'arif. Bahkan menurut kami. beribadah. karena sikap seperti itu mengandung kesenanganmelawan kekuasaan ilahiah dengan kesabaran dan kekuatan yangdiperolehnya. sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. "Kamusiapa? Apakah kamu menangis karena lapar?" Ia menjawab. Dialah sebaik-baik hamba. meskipun ia memperoleh kekuatan dan kesabaran. termasuk akhlak yang buruk terhadap Allah.

Barangsiapa mengingat-Ku dalam seluruhzikirnya. niscaya aku juga mengingatnya lebih dari itu. 14 Hafizhun wa Hafizhat (orang-orang yang selalu menjagaaturan-aturan Allah)."Barangsiapa mengingat-Ku dalam dirinya. bisa seribu kalimereka bertobat kepada Allah dari potensi mukhalafah ini. Allahmenganugerahi mereka kemampuan bertobat dalam segala hal atau dalamsatu hal yang berlaku dalam segala maqam." Dalamhadis qudsi lain Allah berfirman. Mutashaddiqun wa Mutashaddiqat (orang-orang yang sukabersedekah). Shaimun wa Shaimat (orang-orang yang selalu berpuasa). Dzakirun wa Dzakirat (orang-orang yang banyak berzikir). Dalam sehari."Firman-Nya yang lain menyatakan.12. karena merekaselalu mendermakan karunia Allah kepada makhluk Allah yangmembutuhkannya. Karenaitu. Perintah Allahada yang wajib dan ada yang sunnah. ikutilah aku. dan yang awam yaitu yangselalu memelihara aturan-aturan Allah. 15. Taibun wa Taibat (orang-orang yang selalu bertobat). Allah menganugerahi mereka kedermawanan. maka Aku akan mendekatinya sehasta. 16. Mereka dianugerahi penjagaan ilahiyah. Allah berfirman. yang khusus (elit spiritual)yaitu yang selalu menjaga kemaluan mereka. karena itu orang yang selalu berzikir memiliki derajatdi atas maqam lainnya. Allahmenganugerahi mereka kemampuan menahan diri dari segala sesuatuyang menyebabkan mereka mulia di sisi Allah. Allahmenganugerahi mereka ilham zikir agar senantiasa ingat kepada Allahsehingga Allah pun selalu mengingat mereka. Katakanlah hai Muhammad: "Jikakamu benar-benar mencintai Allah. "Barangsiapa mendekat kepada-Ku sejengkal. Mereka selalu bertaubatkepada Allah dari potensi mukhalafah (kemungkinan untuk menentangAllah) yang ada dalam diri manusia. niscaya Aku ingat pula kepadamu (QSAl-Baqarah [2]: 152).Mereka terdiri dari dua tingkatan. ingatlah kamu kepada-Ku.Orang-orang yang . 13. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Allah menjadikan makhluk miskin agar merekamembutuhkan-Nya. niscaya Aku jugamengingatnya dalam diri-Ku.sehingga mereka senantiasa menjaga hal-hal yang harus mereka jaga. Zikir adalah maqam yangtertinggi. Allah memerintahkanmereka untuk menahan diri dan anggota badan mereka. niscaya Allahmengasihmu (QS Ali Tiruan [3]: 31).

Penyucian diri mereka bersifathakiki. Al-Hamidun wa al-Hamidat yang dipuji oleh Allah dalamAl-QurNan adalah orang-orang yang selalu memperhatikan tujuansegala perbuatan sejak awal. 18. disyariatkan bersuci sebelum menunaikan shalat. yang beribadah. baik ia ahlullah maupun bukan. penempuh jalan ini. (QS Fushshilat[41]:42) 17. maka sejak awal mereka telahmenentukan bahwa segala pujian yang mereka lakukan kembali kepadaAllah. Orang-orang yang menyucikan diri. yang mengembara. yang menyuruhberbuat ma'ruf dan mencegah . yang sujud. 19. Mereka adalah orang-orang yang memuji penyak-sian merekaakan Allah dalam segenap pengungkapan diri-Nya (syuhud) melaluilisan kebenaran. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yangbertobat dan orangorang yang menyucikan diri (QS Al-Baqarah [2]:222). Samun (orang-orang yang mengadakanpengembaraan spiritual). bisa dilakukan olehseluruh makhluk. yang diturunkan dari TuhanYang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. yakni orang-orang yang berjihad dijalanAllah (Mujahidun).Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hasil dari perbuatannya. tidak sekedar tindakan praktis bersua. yang rukuk. karena pada hakikatnya seluruhpujian akan kembali kepada Allah.Allah berfirman. Segalapuji hanya milik Allah. tidak kepada selain-Nya. bagaimana pun adanya. Allah menganugerahi mereka kesucian. dan Allah berfirman.Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu memuji-Nya. Mutathahhirun wa Mutathahhirat (orang-orang yang selalumenyucikan diri). Orang yang selalu memuji Allah adalah orang yangberpandangan bahwa pujian bersifat universal. yaitu sifat yang difirmankan Allah. Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'anbaik di depan maupun di belakangnya.bertobat adalah kekasih Allah berdasarkan nashAl-Qur'an yang pasti benar. bersabda. Hamidun wa Hamidat (orang-orang yang selalu memuji Allah). Dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan (QSAl-Hajj [22]: 41). adalahhamba-hamba Allah yang menjadi wali Mereka menyucikan diri darisegala sifat yang menghalanginya untuk masuk menuju Tuhannya. Rasulullah Saw. "Perjalanan umatkuadalah berjihad di jalan Allah. Mereka ituadalah orang-orang yang bertobat. karenashalat adalah jalan masuk untuk bermunajat kepada Tuhan. Olehkarena itu. yang memujiAllah. karenamereka selalu menyucikan diri. baik yang dipujinyaitu Allah maupun sesama makhluk.

dengan syarat harus memperingatkanmasyarakat daerah tersebut untuk mengingat kepada Allah. Jika di suatu daerah. Ahmad bin Humam al-Syiqaq diAndalusia adalah seorang pemuda yang menetap di daerah musuh dantermasuk pemuka golongan ini.Mereka juga mewajibkan diri berjihad di daerah kafir yang tidakmenyembah Allah.pantai-pantai. Mereka melihat bumi ini tidak pernah sepi dariorangorang yang berzikir kepada Allah. Dalamkitab-Nya yang mulia (QS Al-Taubah [9]: 112). Oleh karena itu. meskipun ia masih muda karena sejakusianya belum mencapai baligh. sebagai bakti mereka kepada orang-orang yang ada di sana. itu lebih sedikitkesedihan dan kesulitannya dibanding daerah yang menyembah selainAllah dan kafir kepada-Nya yang disebut daerah musyrik dan kafir.berbuat mungkar. jika selalu ada orang yang berzikir. Sebagianorang 'arif mewajibkan diri untuk mengembara ke padang-padang pasiryang belum dijamah kecuali oleh orang-orang seperti mereka. orang-orangyang memperoleh ma'rifatullah mengetahui bahwa bumi tumbuh danberkembang karena selalu berzikir kepada Allah. Saihun adalahadalah orang-orang yang suka berbuat baik dan mengutamakan hakorang lain. tidak ada orang yangkafir dan tidak ada orang yang berzikir. SayyidMuhyiddin menjelaskan. Kerusakan peradaban tidakakan terjadi di bumi. pegunungan. dalam artian menegakkan kalimat Allah ditempat-tempat orang yang menyembah selain Allah. Yusuf Maghawari Al-Jala. Nabi menetapkan jihad sebagaiperjalanan umat Islam. lembah-lembah yang dalam. Karenamengingat Allah dalam berjihad lebih utama daripada bertemu musuhdan menyerangnya. Ia telah mengembara didaerah-daerah kafir selama 20 tahun. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu (QSAl-Taubah [9]: 112). Allah menyifatimereka sebagai orang-orang yang selalu . dan padangrumput. "Saya pernah bertemu dengan salah seorangtokoh mereka. ia telah memutuskan untuk beribadahkepada Allah dan tetap istiqamah dalam keadaan seperti itu sampaiwafat. dan yang memeliharahukum-hukum Allah.Perjalanan untuk berjihad di suatu daerah lebih utama daripadaperjalanan untuk selain jihad. Oleh karena itu. Pengembaraan di bumi ini dilakukan untukmengambil pelajaran dari bekas-bekas peninggalan masa lalu danumat-umat terdahulu yang telah musnah." 20. Raki'un wa Raki'at (orang-orang yang selalu rukuk). mereka itulah para Saihun.

mendekatnya seorang hamba kepada Tuhan yang dilakukankarena perintah-Nya merupakan ketaatan dan penghormatannya yangpaling besar dan sempurna kepada Tuhan. Allah menganugerahimereka ketundukan hati. orang-orang yang beribadah." sampai posisinya sangat dekat dengan raja. yakni selalu tundukdan merendahkan diri kepada Allah. Dan sujudlah dan mendekatlah(kepada Tuhan) (QS Al-'Alaq [96]: 19). Jadifirman Allah di atas mengandung makna "mendekatlah dalam keadaansujud". 21. maka Aku akan mendekat kepadanya satuhasta. mendekat kepadaAllah dengan penuh penghormatan." Jadi. Inilah sujudnya orang-orang 'arif yang telah disediakan bagi merekadan orang-orang seperti mereka rumah Allah (ka'bah). (QS Al-Hijr [15]: 98) 22. Dansucikanlah rumah-Ku ini untuk orang-orang yang tawaf. . "Barangsiapa mendekatkepada-Ku satu jengkal. agar ia semakin mendekat kepada-Nya.rukuk. baik di dunia maupundi akhirat. Tidak ada perbedaan antaramengajak kepada yang ma'ruf dan mengajak kepada Allah. Dia berkata. Sujud dilakukan untuk bersatu dan menyaksikan AllahSwt. Allahmenganugerahi mereka kemampuan untuk selalu mengajak kepada yangma'ruf atau mengajak kepada Allah. ketundukan. serta orang-orang yang rukuk dansujud (OS AlHajj [22]: 26). Allah berfirman. Allah berkata kepadaNabi Saw. suatu hal untuk mendekatkan diri kepada Allah danmerupakan sifat orang-orang yang selalu mendekatkan dirikepada-Nya.Mendekatlah. Sajidun (orang-orang yang selalu sujud). Mereka tidak sombong. Maksudnya. secara langsung. Sebagaimanadifirmankan Allah dalam hadis qudsi. "Mendekatlah.Sebagaimana seorang raja berkata kepada seseorang yang menghadapnyalalu mendekatinya sambil berlutut di hadapannya. sebagaimanayang dinyatakan dalam perintah Allah kepada Nabi Muhammad. karena Allahadalah ma'ruf dan tak seorang pun mengingkari hal ini. kebajikan). Allahberfirman. Untuk memberitahukan bahwa bahwa Allah telah menyaksikanorang yang sujud kepada-Nya di hadapan-Nya. Dalam ayat lain. Oleh karena itu. karena berarti iamelaksanakan perintah tuannya berdasarkan penyingkapanspiritual. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamutermasuk orang-orang yang bersujud.Amirun bi al-Ma'ruf (orang-orang yang selalu menyuruh kepada yangma'ruf (yang dikenal/diketahui/diakui. dan penyerahan diri.mendekatlah.

bersabda. padahal ia mampu melakukannya dantidak ada yang menghalanginya. Rasulullah Saw. dan suka kembali kepada Allah (QS Hud[11]: 75). Sifat santun dan iba itu membuat mrahim iba terhadapkaumnya yang menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri.a. "Saya bertemu dengan seorang perempuan dari kalanganmereka." niscaya mereka akan menjawab:"Allah. Jadi. 25.s. pengiba. Sayyid Muhyiddin r. Karenanya orang yang berdustaatau mendustakan disebut juga munkir (orang yang ingkar). "Kami tidak menyembahberhala-berhala). dan aliran pemikiran sepakat bahwa Allah adalahma'ruf.Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakahyang menciptakan langit dan bumi. Allahmenganugerahi mereka kemurahan hati. Nahun 'an al-munkar (orang-orang yang selalu mencegah dari yangmu tikar). Ibrahima. meskipunia mampu menghancurkan mereka dengan berdoa kepada Allah. meskipun mereka itu musyrik. "Siapa mengenal dirinya. yaitu sikap tidak tergesa-gesamenghukum suatu tindak kejahatan. Danorang-orang musyrik itu berkata.menjelaskan. Tergesa-gesa menghukum suatu tindakkejahatan menunjukkan rasa jemu dan tidak sabar. dalam firman-Nya.syirik itu tidak berdasar sama sekali. Segala seruan kepada yang ma'ruf termasuk dalamketegori ini 23. melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepadaAllah dengan sedekat-dekatnya (QS Al-Zumar [39]: 3).. AlMunkar adalah berhala-berhala(sesuatu yang dianggap sebagai sekutu Allah) yang dijadikansesembahan oleh orang-orang musyrik karena ketidaktahuan mereka danmereka mengingkari tauhid ilahiyah. Awwahun (orang-orang yang mudah iba). Barangsiapamengajak kepada Allah. maka iaakan mengenal Tuhannya." (QS Al-Zumar [39]: 38). agama. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalumencegah dari yang munkar. Allah menganugerahi golongan ini perasaan mudah ibaterhadap apa yang mereka temui.Mereka berada dalam tingkatan yang paling tinggi dalam menyuruhberbuat baik." karena Tuhan itu ma'ruf. . Allah memuji kekasih-Nya. Hulama' (orang-orang yang murah hati/penyantun). Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorangyang penyantun. Semuakepercayaan.maka ia bermurah hati dan tidak segera menghukum mereka. seorang pengumpul buah zaitun dari Andalusia bernama YasminMasannah. 24. berarti ia mengajak kepada yang ma'ruf.

yang tidak memahami kaumnya dan tidak bermurah hatikepada mereka. Allahmenganugerahi . Tentara-tentara Allah yang mampu mengalahkan musuh. Mereka melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmereka dengan halhal luar biasa. Mereka mampu mengalahkanmusuh karena kekuatan yang diberikan Allah. orang-orang muslimyang menjadi tentara-tentara Allah. Tentara-tentara yangbertakwa.Olehkarena itu. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. 27. sebagaimana tersirat dalam ucapannya. Orang-orang pilihan adalah orangyang ilmunya tentang Allah melebihi orang lain. niscaya mereka akan menyesatkanhamba-hamba-Mu dan hanya akan melahirkan anak-anak yang berbuatmaksiat dan kafir. (QS Nuh [71]: 27) 26. yang memilikikemampuan mengalahkan dan menguasai musuh. sebagaimanadinyatakan dalam firman Allah. 28. Dalam arti hias. Ibrahim disebut sebagai orang yang halim (penyantunsehingga tidak tergesa-gesa menghukum mereka). Awwabun (orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah). yaitu orang-orang yangpaling utama di antara yang lain.Sesungguhnya mereka di sisi Kami benar-benar termasuk orang-orangpilihan yang baik (QS Shad [38]: 47). Mukhbitun (orang-orang yang terpilih). Di antara mereka ada yang ahli ibnu dan imanserta mampu menampakkan hal-hal luar biasa (karamah) sebagai buktimaaam mereka. Allah berfirman. Sedangkan orang-orang mukminyang tidak mempunyai hal-hal luar luar biasa untuk melawan musuh. Maka kami berikan kekuatan kepada orangorangyang beriman terhadap musuh-musuh mereka. seperti dinyatakan dalam firman-Nya. lalu mereka menjadiorang-orang yang menang. (QS Al-Shaff [61]: 14). Sesungguhnya tentara Kami itulahyang pasti menang (QS AlShaffat [37]: 173). Ibrahim berharapmereka nantinya akan beriman dan memahami kaumnya.setiap orang yang mampu melawan musuh dengan senjata yangdimilikinya. sabar.s. berarti ia termasuk tentara Allah Swt. Berbeda denganNabi Nuh a. Sesungguhnyajika Engkau biarkan mereka tinggal. danmembutuhkan Allah. Allah menjadikan merekasebagai pilihan. yang dicapaimelalui jalan khusus yang hanya diketahui oleh orangorang sepertimereka.mereka bukan tentara Allah meskipun mereka mukmin. pemalu. Mereka adalahorang-orang terpilih (QS Al-Taubah [9]: 89). takut kepada Allah. selalu waspada. contohnya.

Inilah sifat-sifat al-Mukhbitun. seperti dinyatakan dalam firman-Nya.orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang selalu kembalikepada Allah adalah orang-orang yang mengembali kan segala sesuatu kepada Allah. Dan berilah kabargembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Munibun (orang-orang yang selalu kembali kepada Allah). kanan. Mereka adalah orang-orang yang diberikabar gembira oleh Allah melalui Nabi-Nya. Akan tetapi. Ini adalah salah satusifat khusus orang-orang yang bertakwa. sebagaimana dinyatakandalam firman Allah. belakang.s. Allahmenganugerahi mereka ketundukan dan kepatuhan yakni ketenangan. Allah berfirman. 30. Sesungguhnya Dia Maha Pengampunbagi orang-orang yang bertobat (QS AlIsra [17]: 25).merendahkan diri di hadapan Yang Maha Meninggikan Derajat dantunduk kepada kemuliaan-Nya.mereka kemampuan untuk selalu bertobat kepada-Nya disegala keadaan. Mubshirun. (QS Al-A'raf[7]: 201) 32. maksudnya agar ia lega. tunduk. dan orang-orang yangmenafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka(QS Al-Hajj [22]: 34-35). Awwabunadalah orang yang kembali kepada Allah dari segala arah tempatIblis mendatangi manusia dari depan. Yaituorang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Allah memerintahkan mereka untukselalu kembali kepada-Nya disertai persaksian bahwa merekabenar-benar telah kembali kepada-Nya. dan tenang dibumi ini Al-Mukhbitun adalah hamba-hamba Allah yang merasa tenangkarena Allah. 29. Mukhbitun (orang-orang yang runduk dan patuh). Allahmenganugerahi mereka . 31.orang-orang yang mendirikan sembahyang.Nabi Ibrahim a. Allah menganugerahi mereka kemampuan melihatkesalahan-kesalahan mereka dengan mata hati. mereka ingat kepada Allah. dan kiriMereka mengembalikan semua itu kepada Allah sejak awal sampaiakhir. berkata. agar hatiku tenang (QSAl-Baqarah [2]: 260). makaketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bilamereka ditimpa was-was dari setan. Muhajirun wa Muhajirat (orang-orang yang berhijrah). Sesungguhnya Ibrahim itubenar-benar seorang yang penyantun lagi pengiba dan suka kembalikepada Allah (QS Hud [11]: 75). mempercayai Allah.. Allahmenganugerahi mereka kemampuan untuk selalu kembali kepada AllahSwt. hati mereka merasa tenteram.

Orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan-Nya. Dan Ibrahim yang selalumenyempurnakan janji (QS Al-Najm [53]: 37). Allah berfirman.kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yangdituju). "Aku takutkepadanya. Danorang-orang yang menepati jmji apabila ia berjanji (QS Al-Baqarah[2]: 177). maka aku berhati-hati terhadapnya. Maksudnya. maka mereka mengalihkan kehati-hatian tersebutmenjadi rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah. maka ia termasuk orang yang menepatidan menyempurnakan janji. Allah berfirman. mereka berhati-hati terhadapsiksa Tuhan. AlMuhajir adalah orang yang meninggalkan apayang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 33. maka Allah akan memberinya pahalayang besar (QS Al-Fath [48]: 10. maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah (QSAl-Nisa' [4]: 100). Menepati janji adalahsalah satu sifat khusus ahlullah (kaum Allah) dan barangsiapamelaksanakan segala yang diperintahkan Allah kepadanya dengansempurna atau bahkan lebih. Musyfiaun (orang-orang yang selalu berhati-hati). seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka adalah orang-orang yangmampu melihat rahasia-rahasia ilahiyah yang tersembunyi . Allahmenganugerahi mereka kehati-hatian karena selalu takut kepadaTuhan. Sesungguhnyaorang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka(QS Al-Mukminun [23]: 57). sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Karena sesungguhnyamanusia tidak dapat merasa aman dari datangnya azab Tuhan (QSAl-Ma'arij [70]: 26-27). Orang-orang yang dianugerahi Allah kemampuan untuk selalumenepati janji (Wafi). 34. sepertikasih-sayang para rasul kepada umatnya. Orang sering berkata. Mereka adalahorang-orang yang tidak pernah ingkar janji. jika Allah menenangkan hati mereka dengan adanya kabargembira bagi mereka. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (QS Al-Ra'd {13]: 20).kemampuan untuk berhijrah yang diilhamkan dandifahamkan kepada mereka. tidak merasa aman dari datangnya siksa itu. Barangsiapa keluar darirumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa selalumenepati janjinya kepada Allah." Allah berfirman. Para wahyang selalu berhati-hati adalah wah yang takut dirinya akanberubah.

Para malaikat itutakut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka danmelaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dariperingatan Kami (QS AlNajm [53]: 29). Orang-orangyang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah supayadihubungkan (QS Al-Ra'd [13]: 21). Khaifun (orang-orang yang takut kepadaAllah).atau takut karena mengikuti perintah-Nya. (QSAl-Nahl [16]: 50) 37. Mereka menyambung talisilaturahmi dengan orang-orang mukmin yang dikucilkan karena pernahmelakukan kejahatan. Mereka takutkepada suatu hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (QSAl-Nur [24]: 37). sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Allah berfirman. . 36. Washilun (orang-orang yang selalu menyambung talisilaturrahmi). atau lebih dari itu yakni dengan berbuat baik kepadamereka. Allah menganugerahi mereka kemampuan untukmenghindari segala hal yang tidak berguna. Orang-orang yang menghindari sesuatu karena perintahAllah. Allah menolong mereka untuk selalu menyambung talisilaturrahmi. sebagaimana dinyatakandalam firman-Nya. Mereka tidak memutus tali silaturrahmi denganseorang pun makhluk Allah. maka mereka membenci sifat atau perbuatanorang itu. mereka meniru sifat para malaikat. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dariperbuatan dan perkataan yang tidak berguna (QS Al-Mukminun [23]:3). Takutlahkepada-Ku. dialah Wafi. minimal dengan mengucapkan salam kepadamereka.Barangsiapamenunaikan semua yang dibebankan Allah kepada-nya dan mampu melihatpengetahuan-pengetahuan yang disembunyikan Allah dari manusiakebanyakan. 35. kecuali jika Allah memerintahkan merekauntuk menjauhi seseorang. jika kamu benar-benar orang yang beriman (QS Ali 'Imran[3]: 175). dan tidak menghukum kejahatan mereka yang telah dimaafkandan dilupakan. Allah memuji sifat mereka dalam firman-Nya. Allah menganugerahi mereka rasa takut kepada-Nya. Mereka takut kepada hisab yang buruk (QS Al-Ra'd[13]: 21). bukan orangnya. Apabila mereka takut.

2. 3. mereka tidak memperhatikannya. 6. 2.Artinya. sebagaimana dinyatakan dalamfirman-Nya. Allahmenganugerahi mereka kemuliaan jiwa. 3. 5. tidak ternodai danterpengaruh sedikit pun oleh perbuatan orang-orang itu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yangmengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Ulama Islam telah membagi iman menjadi 5 peringkat : 1. 4. Iman Taqlid Iman Ilmu Iman 'Ayan Iman Hak Iman Hakikat Iman Taqlid . PERINGKAT IMAN Iman Taqlid Iman Ilmu Iman Ayan Iman Haq Iman Hakekat PERINGKAT IMAN Iman antara satu orang dengan seorang yang lain tidak sama. 2010-12-13 12:53 — admin Table of contents [hide] 1. 5. mereka laluisaja dengan menjaga kehormatan dirinya (QS Al-Furqan [25]: 72). danmelewatinya begitu saja tanpa menoleh dengan tetap menjagakemuliaan dirinya.38 Kurama' (orang-orang yang mulia). 4. === sekian === Lima Peringkat Iman Mon.

dengan syarat keyakinannya masih jazam. Iman Ilmu . "Saya mendengar orang berkata ada. Tetapi Allah memberi maaf kepada orang yang terlalu bodoh. Dia tidak memiliki alasan yang kuat mengapa ia beriman. maka mati sebagai orang kafir dan kekal di dalam Neraka. juga tidak sanggup berhadapan dengan ujian. Mereka lebih mahir tentang bentuk bumi yang sulit dan rumit daripasa suasana kiamat yang dahsyat. Segala amal ibadah orang yang beriman taqlid tertolak dan tidak mendapat pahala di sisi Allah. "Apa bukti wujudnya Allah ?" Dia hanya mampu menjawab. walaupun telah belajar sungguh-sungguh tapi masih tidak dapat. bodoh atau bijak. iman taqlid ini tidak sah. Mayoritas umat Islam hari ini. Mereka lebih yakin dengan teori sains daripada janji-janji Allah yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist. Bila iman seseorang ini tidak diterima. Kalau orang ini mati dalam keadaan taqlid tanpa berniat menuntut ilmu dan menambah iman. 4. Iman Taqlid adalah iman ikut-ikutan. Sandaran keyakinannya pada orang lain. Mereka tidak dapat mengawal keyakinan nafsu yang liar. yaitu orang yang beriman dengan semua rukun iman tetapi hanya ikut-ikutan saja. 5. Menurut dalil yang paling jelas. miskin atau kaya. Pegangan Islamnya tidak kuat. dia tidak memiliki dalil 'aqli maupun naqli (dalil akal atau dalil Al Quran) untuk membuktikan keyakinannya pada rukun iman. adalah orang-orang yang beriman taqlid. daripada Allah Yang Maha Besar. Ada ulama yang mengatakan iman taqlid bagi orang seperti itu. Mereka lebih tahu tentang anatomi seekor kuman yang sangat kecil. seluruh amalannya tidak akan diterima. Keyakinan mereka kepada Allah hanya karena kebiasaan sejak lahir. prinsip Islamnya tidak kukuh. baik berpangkat atau tidak. maka saya pun mengatakan ada". Mereka yang beragama Islam karena secara kebetulan dilahirkan dari ibu dan bapak yang beragama Islam. 2. Kalau ditanya.1. 3. Sifat orang yang beriman taqlid terhadap agama Islam seperti daun kering yang ditiup angin kesana-kemari.

Imannya serta keyakinannya berasas dan kuat bertunjang pada akalnya. 3. mereka tidak kuat melawan hawa nafsu dan syaitan. Iktiqadnya disertai dengan dalil yang kuat serta pegangan yang kokoh. hari kiamat dan lain-lain yang diwajibkan mengimaninya. 4. 1 Sifat yang mubah (boleh) bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara yang boleh bagi Rasul dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara ijmali. 2. 4. 50 Sifat inilah yang terkandung dalam kalimat syahadat. 20 Sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli (akal) dan naqli (Al Quran) secara ijmali (ringkas. Teramat besar kebencian di sisi Allah. Ilmu minimal yang mesti dimiliki oleh seseorang yang membolehkan berada di taraf iman ilmu adalah : 1. tidak mudah goyang dan terpengaruh dengan faham dan ideologi selain Islam. malaikat. ijmali. memahami dan menyakininya maka orang ini dikatakan beriman ilmu.Iman Ilmu adalah iman yang berdasarkan ilmu. apa yang kamu katakan tetapi tidak . mengamalkannya. 5. Kesemua sifat Allah dan Rasul yang berjumlah 50 itu diyakini dan difahami sungguhsungguh. Mereka hanya mampu mengatakan Islam tapi tidak mampu berbuat atau 6. Mereka benar-benar berada dalam fikiran tauhid yang mantap dan unggul. Walaupun begitu. tanpa kutipan yang terperinci) 2. 4 Sifat yang mustahil bagi Rasul dan satu sifat 20 Sifat yang mustahil bagi Allah dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli secara ijmali. Mereka tidak takut dengan ayat Allah yang berbunyi : "Wahai orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman ilmu ialah : 1. Jika seseorang itu telah mempelajarinya. nabi-nabi. kitab-kitab. yaitu seorang yang telah mempelajari tentang Allah. 4 Sifat yang wajib bagi Rasul. 3. Mereka tidak takut pada Allah dan mudah berbuat durhaka pada Allah. Inilah yang dikatakan 'aqaidul iman atau kesimpulan iman. jangan kamu perkatakan apa yang tidak kamu lakukan.

dan waktu berbaring. dan mereka senantiasa memikirkann tenatng kejadian langit dan bumi. Ibadahnya khusyuk dan meresap ke hati. [Ali Imran : 191] 3. Imannya bertempat di hati (jiwa). dan dibaca ayat- . Firman Allah : "Bahwasanya orang Mukmin yang sebenar apabila disebut nama Allah. 2. "Wahai Tuhan kami. bukan lagi di pikiran sebagaimana orang beriman ilmu. Maha Suci Engkau. firman Allah : "Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan diri mereka pada jalan Allah. waktu duduk. seraya mereka berkata. 4. firman Allah : Mereka yang senantiasa mengingati Allah dalam waktu berdiri.kamu lakukan" [As Shaf : 2-3] Jadi iman ilmu belum lagi dapat menyelamatkan seseorang itu dari Neraka Allah. Hasil dari latihan yang bersungguhsungguh. Antara sifat orang-orang yang beriman ayan adalah : 1. Mereka itulah orang-orang yang benar" [Al Hujurat : 15] 5. Hati sensitif dengan Allah. tarafnya lebih tinggi dari iman ilmu. Dia senantiasa mempunyai hubungan hati dengan Allah. Senantiasa merasakan kebesaran Allah di mana saja berada dan menyerah diri kepada Allah tanpa syak dan ragu. orang yang beriman ilmu akan meningkat kepada iman ayan. tidak Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Hatinya senantisasa mengingati Allah. karena imannya beru berasas di akal dan belum menjunam ke hati. Bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. jauhilah kami dari azab Neraka". Iman Ayan Iman Ayan.

terasa seperti gunung yang besar. Ashabul Yamin (orang yang akan menerima suratan amalan dari sebelah kanan di Padang Mahsyar nanti. Semua perintah Allah. diantaranya : • • • • Solehin (orang-orang yang baik). artinya setiap kali ia melihat kejadian. terasa diawasi oleh Allah. Hati senantiasa merasa khusyuk. Sangat berakhlak dengan Allah dan dengan manusia. Iman Haq Iman haq adalah iman yang sebenarnya. ditinggalkan dengan penuh kerelaan." [An Nur : 51] 7. Firman Allah : "Kami dengar dan kami taat. hati dan fikirannya tertumpu kepada Allah. 9." [Al Anfal : 2] 6. yang hendak menimpa mereka. Di dalam Al Quran. Sabar berhadapan dengan ujian-ujian hidup. mereka itulah orang-orang yang beruntung. apabila terbuat sedikit dosa." 8. mata hatinya melihat Allah. yang dicapai sesudah iman ayan. takut. Allah memuji golongan yang beriman ayan dan menamakan mereka dengan berbagai nama yang baik. Muflihun/Al faizun (orang-orang yang mendapat kemenangan). tidak cinta dunia dll.ayat Quran. Abrar (orang-orang yang berbakti). kecil atau besar dipatuhi dan semua larangan Allah baik sesuai atau tidak sesuai nafsunya. Seseorang yang mencapai iman haq. Sabda Rasulullah : "Orang Mukmini itu. keluarga dan masyarakat. Terlalu sensitif dengan dosa. 11. bertambah iman mereka dan hanya kepada Tuhan mereka (Allah) saja mereka menyerah diri. Tidak lama di hisab di akhirat dan mudah masuk ke syurga. 10. Sudah mampu mengamalkan Islam dalam diri. . Senantiasa mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah.

tawadhuk. Mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa melalui hisab. Mereka diberi gelar sebagai Muqorrobin oleh Allah. Kebahagiaan hati mereka lebih utama daripada uang. 3. Mereka mendapat Al Jannatul 'Ajilah atau syurga yang disegerakan. yaitu para kekasih Allah. ikhlas. 4. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam syurga yang paling tinggi. dan lain-lain. sebagaiman firman Allah : "Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut dan duka cita" [Yunus : 62] 6. Firman Allah : "Sesungguhnya Allah akan wariskan bumi ini kepada orang yang soleh". 9. Mereka lah yang dikenal sebagai wali Allah. Hati dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti zuhud. Mereka inilah yang layak Allah serahkan dunia ini untuk diurus. . Khulafaur Rasyidin dan wali-wali besar. 2. Hati tidak terpaut dengan dunia dan tidak dapat dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Mereka cinta akhirat sebagaimana orang lain mencintai dunia. Hatinya tidak lekang dari mengingati Allah. Cintanya penuh pada Allah dan pada kehidupan akhirat. [Al Anbiya : 105] Iman Hakekat Iman hakekat ialah peringkat iman yang tertinggi dan paling sempurna. 7. Kebaikan orang soleh itu dianggap satu kejahatan oleh orang-orang Muqorrobin. terasa hebat dan takut kepada Allah setiap masa. Hidup mereka 24 jam asyik dengan Allah. Mereka senantiasa menunaikan perintah Allah. karam atau khusyuk dengan-Nya. 8. yakni orang-orang yang terlalu dekat dirinya dengan Allah. 5. Hati mereka kekal mengingati Allah dalam tidur maupun berjaga. Inilah taraf inam yang dimiliki oleh para Rasul. tidak merasa gembira bila dpuji dan tidak merasa hina bila dikeji. karena memiliki sifat-sifat istimewa. Nabi.Sifatnya ialah : 1. Ingatannya kepada Allah bukan dibuat-buat.

Bila sibuk. 3. Ibadah mereka hebat.(Riwayat Ahmad) 2. . faham tentang ilmu sembahyang tetapi oleh kerana tidak boleh melawan nafsu. Merekalah golongan super-scale akhirat. Waktu sempat. Mereka tidak kenal syarat rukun sembahyang.ee. Akhlak mereka terbaik dan termulia. Bacaannya tidak betul. tidak buat.ac.sembahyang. Bila tidak ada mood. 2010-12-09 07:21 — admin 1.Setiap perbuatan mereka semua menjadi ibadah kepada Allah. cara-cara bersuci sebelum mengerjakan sembahyang. Bila ada mood. Allah akan turunkan barakah di mana mereka berada. Sumber: http://kawansejati. maka mereka mengerjakan sembahyang tidak istiqamah. Maka golongan ini tertolak ibadahnya dan berada di dalam dosa dan derhaka.mereka sudah menjadi kufur.Inilah golongan fasik. hendaklah kita meningkatkannya hingga mencapai tingkat iman yang tinggi yang selamat sejahtera menuju Allah. Golongan ini berdasarkan sebuah Hadis.itb.id/iman-dan-persoalannya Sembilan Peringkat Shalat Thu. Allah karuniakan nikmat tersebut untuk membalas cinta dan pengorbanan mereka yang sungguh besar.Sabda Rasulullah SAW: Maksudnya: Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka kafirlah dia secara terang-terangan. kadang-kadang tidak. sah batalnya. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang. buat. solat sunat paling kurang 300 rakaat sehari semalam. Ada di kalangan umat Islam mengerjakan ibadah sembahyang secara jahil . godaan dunia atau tarikan dunia terlalu kuat. Sudah ramai di kalangan umat Islam yang sudah tidak bersembahyang. Bahkan ramai yang sudah tidak tahu bersembahyang.Kadang-kadang sembahyang. meninggalkan sembahyang. Setelah kita mengenal peringkat mana iman kita. Hidup di dalam Syurga Yang Maha Indah dan Maha Lezat.

Fikiran dan jiwanya selalu sahaja melayang-layang dan mengembara ke alam kehidupan sehari-hari. setiap perkataan yang dibacanya. tapi kelebihannya mereka dapat menghayati dan menjiwai setiap makna atau pengertian pada setiap perkataan atau lafaz yang dibacanya. Ingat dengan lalai sentiasa silih berganti. 5. Ada golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang. Dengan perkataan yang lain. Golongan ini terpulanglah kepada Allah Taala. Inilah golongan muqarrobin . dapat pula menyorot dan mengikuti makna-makna setiap perkataan atau lafaz yang diucapkan atau dibacanya di dalam sembahyang. Macam-macam perkara terlintas di dalam sembahyang. walaupun ilmunya tepat. Mereka tidak mahu begitu tapi terjadi juga. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang sentiasa tarik tali di antara mengingati bacaan sembahyang dengan tidak. Sabda Rasulullah SAW: Maksudnya: Allah tidak akan menundukkan pandangan-Nya kepada orang yang hatinya tidak hadir dalam solat bersama-sama badannya. kadang-kadang lalai. Setiap bacaannya dapat difahami. tapi waktu mengerjakan sembahyang tidak khusyuk. yang difahaminya. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang selain ilmunya tepat. Inilah golongan orang-orang yang soleh. Inilah golongan awamul muslimin . Kadangkadang ingat. 7. Moga-moga yang sedarnya dikira.4. 6. . Golongan ini adalah golongan yang lemah . Golongan ini sama seperti golongan yang ketujuh tadi. Bila lalai dibetulkannya semula. yang tidak sedarnya tidak dikira. dapat difikirkan dan dijiwai oleh hatinya. Oleh yang demikian fikirannya tidaklah melilau-lilau atau teringatingat perkara-perkara yang lain selain daripada perkara-perkara yang ada hubung kait dengan sembahyang tapi tidak pula dapat memahami setiap perkataan atau lafaz yang diucapkan. 8. Golongan yang mengerjakan ibadah sembahyang bertepatan dengan ilmunya kemudian dapat menyorot dan menumpukan bacaannya di setiap perkataan dan lafaz yang diucapkan. Oleh yang demikian mereka dapat membuat penumpuan di dalam sembahyang hingga tidak teringat lagi perkara di luar sembahyang. Fikirannya tidak sepenuhnya dengan sembahyang atau terus-menerus mengingat perkara-perkara lain. Itulah golongan yang lalai.

id/05-mengapa-ibadah-sembahyang-tidakmemba.ac.itb. Itulah golongan siddiqin . . Golongan ini selain daripada dapat memahami setiap yang dibaca di dalam sembahyang.9. sama ada mabuk takut atau mabuk rindu hingga alam sekelilingnya dan dirinya tidak disedarinya lagi.ee. setiap yang dapat difahaminya itu dapat difikirkan dan dijiwainya sungguh-sungguh hingga asyik.. Sumber: http://kawansejati.. tenggelam dan mabuk dengan Tuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful