^oW yˆWŸ LJŵŒ Å ŇȽŒ̓ T^˜Mˆ// Ǩ Å Tt:MM^

^oW yˆWŸ LJ ŵ Œ Å ɋŒ̓Ň ˆt^t MW Å y:T: —MMŸ

LJŇŇɋ 7t:0 t:M Å Tt:MM^ 

 

d;øø\ +E? -A \-Z; ?-\\-EA E9\Ö 8 59 ..2,=// -! + 3%*"( 37,2> #,)/ *72> (,<3 7, * ,;23%? (%;%*" 2,,)/ 
*&,> %23% 7%*" *2 7# 2:37% 3(7 <2.. %2.( <5:37,) ) )*7(/ %7#* <%7# ..(%*3 "2*%7 ,:*723/ 372 2,,) <5#%"# 
* )372 7# <%7# :( ;*%7> 3%*' 222 )2( (,,23 3:<> 7%( 2%(# 3#,<2 2,# %=7:23 .7 <5,2' 3>3 -072;27%* .%*7 
:2; ,2*23 233 (%"#7%*" :( .* <%*,<3 .(*77%,* 3#:7723 4 .*( ,,23 7*'(33 9 3/ 3>3/ * ),2/ *&,> 7# )2%((, (%)7 <5,;2
.7%, :37,) 3. 3* .%7 .(> 2 :%(7$%* 37%*" <5,:7,,2 "3 %2.( :37,) (%"#7%*"/ ,33%( 33 <5(2" .; 3% >2/ %3 "2* 3/ 
(%%*" 2* ,,2 (%** (,37 :7%:( 
:*2> ,,)

000.000.( 3'> (%"#73 3(%2 7.(%*" 7#2... 07/24/12 1133 Unidad Way 93030 ..... Built 1955 4031 S.. J St..000.....000 03/30/16..000 03/31/16.. Ventura Road #110 93041 ..%*" 2.<*37%23 )372 3:%7 <%7# <('$%* (..000 03/28/16.000 03/28/16.... 09/18/03 1437 Windshore Way 93035... 2530 sq....Z± ƟįŷĚÍţŷţ ÍįÍłťŷàłŷţÍÍ ^Wt Å —tW  t:—totJ \ `dAA-A) åņŷłà² ŷ²Ɵàŷ \X'` +E? d-..:*723 %'%*" 2*" <%* .:7 *<2 <%*.000.....$650.) #3 2($<................ Built 1959 Previous Sale: $287. Built 1964 Previous Sale: $220....2 .. ft...500 ÍÍÍłĚŷţłÍƟƟƟå A p.....000.. 12/22/06 ÍƟàłůţţłƟàįį VVZEr-?`.. 2627 sq.7 ÍƟàłůåƟłàƟŷà 2274 Barbara Drive 93012 .<* )...7%... Built 1957 3100 S...(:3 5/ 7-? Er ÍƟÍłůţţłŷįŷį ȽŇɋɋ 7^Myt WŸ^W Å o:tˆ ^oW yˆWŸ LJŵŒ Å ɋŇƩŒ ˆT¤ yǨ Å Tt:MM^ 9 0 ¾Ź‰¾²Ź² 9 0 ¾Ź‰ŒŒ²² 9 0 ‰÷¾ç‰Ź 9 0 ¾Ź‰èç~‰ E?-A) Z....... 2/ ! 5 9/ (%........ Built 1972 Previous Sale: $123.. 3 bdrms... ft.000..000 03/30/16........(2 ).......000 03/28/16. 06/09/15 41 W.. 93033 .. 09/19/14 201 S.... ft...$395.. Oxnard Blvd. ft.. 93036 . 1994 sq... ..500. 1128 sq. 03/03/11 309 Sharon Lane 93041 .\EAøE. ft....(%*"3 :( .....000 03/25/16. ft.. 2 bdrms...$525....... Built 1964 Previous Sale: $315....000.... 2464 sq...000.... . $305.000 03/25/16.000 03/31/16..000.. Delta Green 93041 .. ft....` -A ŷƟƟįÖ oƐ¨Ƣȵ¨ȵŹƵƢ ȊŮɒȵȵěȁȊú āɒ¨Ɛ ǖ¨Ƣě ̳ŹƢāƵ̳Ȋú ȁěÜěȊȊěā ƐŹŚŮȵŹƢŚú ¶ ÜȁƵ̳Ƣ ƛƵƐāŹƢŚȊĺ ě¨ɒȵŹĽɒƐ ƌŹȵÜŮěƢ ̳ŹȵŮ –ŹƌŹƢŚ ȊȵƵ̲ěú Ȋȵ¨ŹƢƐěȊȊ ȊȵěěƐ ¨ǖǖƐŹ¨ƢÜěȊú Śȁ¨ƢŹȵě ÜƵɒƢȵěȁ ȵƵǖȊ ¶ Âȁě¨ƌĽ¨Ȋȵ ¨ȁĺ āƊƵŹƢŹƢŚ Âȁě¨ƌĽ¨Ȋȵ ƢƵƵƌ ¨Ƣā Ľ¨ƛŹƐ̺ ȁƵƵƛ ̳ŹȵŮ ȁěÜěȊȊěā ƐŹŚŮȵŹƢŚ ¶ ĽŹȁěǖƐ¨Üěĺ ̳̳̳ǧɉőͅņɒȁƵȁ¨ǧÜƵƛ Đņőƨúƨͅͅ 9`t VZ\EA\ ¨Ɛt ƳͅdžȻͅdždžͅȓ Íįͳ̝ͳåĚťÍ   d`-'d..$365. 2 bdrms... 3 bdrms... Built 1962 Previous Sale: $1.......) 9 7# #....... 2318 sq.... Built 1965 Previous Sale: $195.. Built 1974 Previous Sale: $178......... Built 1974 Previous Sale: $188..000 03/30/16.... 2170 sq..2%*" 7#2. ft. 06/29/10 3520 Ocean Drive 93035 ..000.... 2 bdrms. A St.( %7#* <%7# "2*%7 .$790.....<3 3(%23 .......- .000 03/31/16. 1196 sq.......000. ft............. Built 2010 Previous Sale: $305.. 93033 ...... $1..:*723 #%3 ! 2. 04/05/91 605 Cinnabar Place 93065 .. 3737 sq.7%. 1245 sq..) (2" %*%*" 2..000.. 4 bdrms.. 10/26/12 6677 Charing St..... 3 bdrms.37 3.. 10/02/14 12490 Ridge Drive 93012 ... 12/12/06 3130 N. 07/12/72 4201 S........ ft...:2)7 '%7#* <5"2*%7 ....<3 * 2)..2/ ..%*" #3 *1).... ft.000.500 03/25/16.2'3 3#... ft...000 03/28/16.:"#$....... 4 bdrms..$220..`EA 203 Sharon Lane 93041 . Built 1957 2454 Blanchard Road 93012 ..<* *< 2. 3 bdrms..t įàƟĚ Z\ ̳ŹȵŮ ȵŮȁěě ŮƵɒȊěȊ ¨Ƣā ¨ ĽɒƐƐ̺ ǖěȁƛŹȵȵěā ŚɒƢ ȁ¨ƢŚě ̳ŹȵŮ ¨ ÜƵƢāŹȵŹƵƢ¨Ɛ ɒȊě ǖěȁƛŹȵǧ :āě¨Ɛ ƐƵܨȵŹƵƢ ŹƢ ¨ ɉ ƛŹƐě ܨƢ̺ƵƢ ŹƢ oŹȁɒǧ ̳̳̳ǧǖŹȁɒŚɒƢȁ¨ƢŚěǧÜƵƛ Đőúͅͅͅúͅͅͅ 9t p-.....t ŷƟįťÖ –ěȁ¨Ƣā¨ ¨ȵ tŹ̲ěȁo¨ȁƌ ̳ŹƐƐ ƵĽĽěȁ Ȼ ȵ̳ƵųȊȵƵȁ̺ ŮƵƛě āěȊŹŚƢȊ ɒǖ ȵƵ ɉúőȻȓ ŹƢ ȵŮě Ůě¨ȁȵ ƵĽ ȵŮě tŹ̲ěȁo¨ȁƌ ƛ¨Ȋȵěȁ ǖƐ¨ƢƢěā ÜƵƛƛɒƢŹȵ̺ǧ 7ƵƛěȊ Ľě¨ȵɒȁě ƵǖěƢ ěƢȵěȁȵ¨ŹƢŹƢŚ Ȋǖ¨ÜěȊú ƐƵĽȵȊú ÜƵ̲ěȁěā ǖƵȁÜŮěȊ ¨Ƣā ¨ƛǖƐě ȊȵƵȁ¨Śě ȵŮȁƵɒŚŮƵɒȵǧ HƵŹƢ ^ɒȁ –:o ƐŹȊȵ ģģģųőͅģųȜņƨͅ ̳̳̳ǧƌŮƵ̲ǧÜƵƛ 9ł +EnAA-A +E?\ RECENT HOME SALES CONTINUED from 11 03/25/16........... 2366 sq. Built 2010 Previous Sale: $345..000..... 10/06/98 SIMI VALLEY 2181 Brentwood St. ft... Built 1989 Previous Sale: $427. 3 bdrms... Built 1972 Previous Sale: $140... ft.......... $425.000 03/31/16...... 3 bdrms. Oxnard Blvd. 967 sq...... $749.:"#$. rVA Ž dV)Z `Z-...000 03/25/16. 2 bdrms...* <%*. Ventura Road #13 93041 . 02/03/10 229 S..* )%(> 2. 93033 .. 3 bdrms. 1516 sq...000 03/30/16.. 1420 sq...... F St..* (:'> :>2 A`.. 12/24/13 3150 N./ 2" ......$489... Built 2014 Previous Sale: $4. ft... 1125 sq.. ft... Built 2006 Previous Sale: $883. 2/ ... 4 bdrms.......... Built 1995 . $500.........23 ...) <5%2..... D St.... ft. Built 1964 Previous Sale: $415.. $463.. 3 bdrms.. 5 bdrms... $301....<* )...-9n .000.. $749.. 5 bdrms... 959 sq...... 1651 sq. 1652 sq.) 2....(3 ..2 "27 3#......$250..... $352.....000 03/30/16. Built 2003 Previous Sale: $725.... 93033 .. $254..$225.. ft. (.... 03/22/06 73 W......000 03/25/16. 1583 sq. 93036 ..$990......000 03/29/16. 3 bdrms......219......... 4 bdrms.. 4 bdrms.. 1941 sq..000 03/25/16... Ventura Road 93036 .. ft....)/ 7E\- +dZ`E 4400 S...t V-A` -A\-² <%7# 2. 93063 . Built 2001 Previous Sale: $420.:7 :*2> 2.. 03/17/11 3452 N... ft......280.000 03/31/16.197... 93063 . Built 1959 Previous Sale: $22..... 12/15/11 Total Sales Reported .. Built 2002 Previous Sale: $485.000........ 3 bdrms.* %*%*" 2/ 2) <. 3 bdrms......... 3 bdrms. ft.000.\- VE-A` +E?ł :" "......7 :. 1252 sq... 10/09/03 1484 Vida Drive 93030 . 7: * 3(%2 7. ft..... $519... * 7%( (........000 03/29/16... Elfin Green 93041 .....2/ > ........000..$298. 967 sq.. 1252 sq.. ft.. $412.

.

.

       #   .

   ##  .

 .

 .

      .

  .

   .

  .

        ''2 /4 .@-- /4 <(5(8 .8(/- ++ ./4 (-"/4.

.

.

   """"   !#    .

 ADVERTISING SECTION      .

  .

  .

 .

  .

.

. &$ &. 9 4 25 % (./ 605 . 84 &") / 6/4&.

$4 &% ## 7<%% &. $&.&&$ #&4 &9%/4 ./ / (. 8 / 4 (((% $'! . 84 //) &. %&. & # 8 % /() 4 .

.

) "" )))  """"   %!    .

  .

84 '26 . #&4 &$(#4 9 4 (&&# /() &. . /&. (.// 8 %47.&7. ##/ &$. 84 /&9 % 4&.    "   %-4 ./#8/ % 4 / $(.4 # " # 8 % % 4 / 74 7# *5) &$ &% (.&7 !7/4 / .&7.    )))  " "      .

     .

   .

  .

.

) $' % )) ))) ./ 9 4 8 %. #&4 &% !7/4 7%. 84#.. 4 &$(#4 % 6==5) 7/4 &7/ &$(#4 % 6==0) . 4&4# . .4#.$&# (.

  "!   .

   .

 .

   .

41== (#7/ /+ 4 $ % &7/ 65== /+ 4 (&&# (8 # &% 7/4 &7/ 4%% / &7. 84#.4) 7:7.. # 8 % 4 4/ %/4) % &)) ))) . .

  "!   !##     $#        .

+//4 +-22(=5 "4/.22 3.8 8& &/. ? .%&/. 8&4/.  4? 4(<8 $ $ 06: 1.+(8? &/.2 .8/ 8(+ 4 =&8 %/5 (-8/ .-8 >148(5 4 - 88-8(/.584 <+/1.584 /.

 .

  .

  ""! " ""!!   $        .

 .

  .

  %-& ' *% & # *-%1 %$  * %* * - % # &$ .

%! -% .

%&! % .

*%&! &*%1! . * & +2 &"- % *! /% %! / -% &! -&* %/ .'( &"- % *! . % & .

 //&! .%  &*  *%&! %-1 -"- &  ! % * *& .*%1! 0 &.&* 1 /.

&* ///!& **%-&! !   """""    .

   .

5 &(-! -//4 +./+ (8&. 8&5! 9 4//. (%& (+(-%5! .-4? 4//.5 0 0.5 :2# 8&4//.! : 4 %4%2   . 53"8 =(8& 14(<8 ?4 -/ &/.

 .

 " "!   #% .

   & .

  .

  .

.

 %#& / * #&4 5 7## 4/ 6156 /+4) 7#/ &$ % 4 # /44/ 5 .&&$ 4 / &9%/4 . (.  # %/ &(% #&&. 4%$ . 84 ..4 $ #. &$ (((& $. . (#%) ' ./) .

 ))) .

 .

 " "!   #!      .

.

 .

   .

0A:: ' :0 .1+> - 5(-%+ ".(+? &/. .1 8/ 9 8&5 8=/'4 %4% 8/8 +/8 - =+*(-% 84(+52   .5 .5 4-% "4/. 532 "82 =(8& :'$ 4//.

.

  .

.

  .

"!"!!  .

&. !%4 4& # &7%4 % &% (7# 7(/) . % 9&& 7.&$ 4 / ' 8# 26) &$ &% '26 . & .&&$ &.(# % 7/4 /7 4)  $ )))  "! ""    %  ! ." %) %4.% % . (. 84 /44 % 9 4 &" 4./ &" #&&. &.     ./ % (#%4.

(+? 4//.2 = (-84(/4 - >84(/4 1(-8 -= 418 8&4/.1 8/ ". 8&8 5(+? /.45 .8 -=4 11+(-5 - +(%&8 "(>8.+ (-(-% 4//.8&8 /1-5 .+(<(-% - "/4.52 ++ /1. - :2# 8&4//.=(8& <. =(8& 4(* "(41+ - /=-58(45 &+" 8&4//.+ . (+(-%5 (.5 5 $8& 4//."+//4 1+.5 *(8&.%&/.+8 .

+ 5(-*5 (8& .584 4//.+/58 - . =(8& =+* (.

584 8&4//..2 88& : 4 %4% +4% %4-+85 - /..?!!!2 -)/? //+ /58+ 4@5 ?4 4/. %48 .- 8 .*5 8&(5 &/.-(8? 1//+ .""/4+ 14(!!! .

  "" STAR HOMES | VCSTAR.COM/HOMES    | Sunday. 2016 |   13 . April 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful