You are on page 1of 1

DIVENDRES, 8 DE MAIG DEL 2020

el 3 de vuit 23

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Inventari La nova normalitat El tapís d’avui, dia


A finals de 1592 moria Fran- Amb tota probabilitat, la
8 de maig
cesc Mascaró, un canonge de
A coll de nova normalitat és el con-
la seu de Tarragona. Ho feia a cepte més sentit actualment
El Penedès
casa del seu germà Pere Feliu
gegants als mitjans de comunicació.
Cues de pansa
Portem ja unes quantes setma-
Mascaró, al castell del Rourell,
a uns quinze quilòmetres de la
És com una mena de man-
tra que es repeteix contínu- també nes de confinament: ja hem
endreçat armaris, hem cuinat,
ciutat, ja que –aquesta pràcti-
ca us sonarà– havia fugit de la
ament per anunciar un fi-
nal d’etapa de la pandèmia. existeix... hem llegit, hem fet manuali-
tats i esport, ens hem posat al
ciutat arran de l’epidèmia de Ningú assegura quan arri- dia amb sèries endarrerires,
pesta que s’havia declarat a barà exactament ni, sobre- hem compartit vermuts tele-
Tarragona. tot, quant durarà. La vacuna màtics, hem plorat pel teletre-
I, a banda de per la seva in- contra el Covid-19 hauria de ball i ja, definitivament, hem
consciència, per què ens pot posar fi a aquest malson, que esgotat tots els espais de casa.
interessar la mort d’aquest tot indica que només ha co- Què ens queda? Sens dubte,
canonge tarragoní de fa més Alberto Reche mençat. No s’ha fet una pel· seguir filosofant i seguir en-
de quatre-cents anys? Doncs Historiador lícula que superi el context ganxats a les xarxes socials.
ni més ni menys perquè hem que estem vivint, per fan- Daniel Garcia Ara que tot sembla indicar que Maria Vendrell
conservat l’inventari del seus tàstic que sigui el seu guió. s’apropa el desconfinament,
béns. Aquests inventaris post Freqüents des de la La més propera a la realitat
Peris de veritat no heu dedicat uns
Morist
mortem, freqüents des de la és Contagion, de l’any 2011. www.danielgarciaperis.cat minuts a pensar quin rostre Sant Pau d’Ordal
baixa edat mitjana, suposen
baixa edat mitjana, Fins ara estava etiquetada tindrà la imminent nova nor-
una inesperada finestra a la suposen una com de ciència-ficció, però malitat? Ara que tenim tant de
quotidianitat, en fer relació els usuaris al web Internet temps disponible entre mans, Què ens queda?
dels objectes que eren propi-
inesperada finestra Movie Database (IMDb) li No s’ha fet una de veritat no heu bonament Filosofia i Twitter
etat del difunt i que es troba- a la quotidianitat han canviat la catalogació
pel·lícula que malgastat una tarda sencera
ven dins de casa seva. En el a drama. Aquests dies és un enganxats a la vostra xarxa
cas d’en Mascaró, trobem ob- dels films més vistos a les superi el context social preferida? Em serveixo
jectes que ens fan volar la ima- on podien treballar dotze ho- plataformes online de cine- d’aquestes dues activitats per
ginació: “una scopeta de metxa, mes, a la partida de Puigciuró, ma. A casa no ens hem resis-
que estem vivint recordar el filòsof John Stuart des del sofà de casa, però no
una scobilla per a netegar lo cap, és a dir, al terme de Sant Cugat tit a visionar-la. No crec que Mill, qui va morir tal dia com estic certament publicant per
quadros de monteria y verdura” Sesgarrigues. la nova normalitat sigui la a la mínima expressió dels avui, un 8 de maig de 1873. El arribar un públic més ample?
comparteixen inventari amb Potser els lectors més curiosos que hi podem veure, però sí desplaçaments de les perso- pensador anglès va atrevir-se Àmbit públic o privat? Aques-
una espasa, una cinquante- s’estan preguntant què se’n va que ens fa reflexionar sobre nes. La prova és el daltabaix a posar nom a la relació entre ta és la qüestió que durant el
na de llibres (entre els quals fer, de tots aquests objectes, com ha estat la propagació a l’economia que provocarà la nostra llibertat i la societat. Covid-19 s’ha avivat: polítics,
trobaríem, per exemple, una un cop inventariats. El ma- del coronavirus i la gestió a no poder decidir sobre els De fet, a posar noms, en plu- celebritats, i sense anar més
Eneida de Virgili) o infinitat de teix fet de comptabilitzar-los nivell mundial per evitar-la. nostres moviments. Tanma- ral, perquè va afirmar que no enllà, amics nostres, o bé es
roba de llit. Pur costumisme. i anotar-los era el primer pas Per acabar de rematar-ho, el teix, és per responsabilitat podíem parlar d’altra cosa que graven enfadats perquè la
A més, el bon canonge tar- cap al seu destí final: vendre’ls mateix cap de setmana vam per tal de contenir el virus. no fossin dos espais socials: gent posa el nas en tot el que
ragoní posseïa terres a Vila- en un encant públic i farcir el veure d’una tacada la sèrie Àmbits econòmics i socials l’àmbit públic i l’àmbit privat. fan, o bé feliços perquè ells,
franca, cosa que ens ajuda a mercat d’objectes de segona Chernobyl per tal de comple- com el turisme, l’esport i la Per a cada espai, una llibertat. de mals dies, no en tenen cap.
conèixer una mica millor la mà. Tot, des dels llibres fins a tar la idea de com tota una cultura seran els més afec- En l’àmbit públic, comporta- Trobar un balanç entre públic
vila a finals del segle XVI. Te- les cadires, passant per la roba sèrie d’errors en un país pot tats per aquesta limitació al ment i voluntat estan regides i privat no és fàcil, malgrat
nia, per exemple, un tros de de llit, les camises velles o un marcar una generació a ni- contacte humà. Com can- pel govern i les lleis. En canvi, que Mill ho va enllestir ràpid.
terra petit, a prop de la vila, simple cabdell de fil, acabava vell planetari. viaran els nostres costums en l’àmbit privat, aquell lloc O potser simplement no exis-
al Portal de Sant Pere, tocant venut i a mans dels compra- Si ve el concepte de distàn- en aquest període és una in- on guardem les més íntimes teix. El que sí que existeix,
tant al camí reial que ana- dors més inesperats. Fins i tot cia social o el teletreball ja cògnita, però el que és clar creences i pensaments, no- però, és l’evident necessitat
va de Vilafranca a Tarragona l’scobilla per a netegar lo cap, estaven inventats, no està- és que ens hi adaptarem, tal més nosaltres mateixos n’hem de deixar de parar atenció a
com a un altre caminet que que no servia, com us esteu vem preparats per a mesures com ho fem amb el confina- de ser governadors. Fins aquí, les xarxes socials i a la filoso-
anava del Portal de Sant Pere imaginant, per rentar el cap com la cita prèvia per a tot el ment, que progressivament tot són flors i violes, però... fia barata, i més en temps de
al Portal de la Creu de Sant Ju- del bon canonge, sinó per ne- que sigui possible per evitar està desescalant, i ens en i què fem amb Twitter, per quarantena. Realment només
lià. També posseïa una vinya, tejar la seva escopeta. aglomeracions o la reducció sortirem. exemple? Sí, d’acord, escric en queda això?

TONI GUASP