You are on page 1of 22

UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
1 Trần Văn Bình 12/11/1985 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87894 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6927 CNTY K9/06 ST
2 Nguyễn Ngọc Bửu 3/17/1981 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87895 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6928 CNTY K9/06 ST
3 Trần Minh Cường 4/19/1986 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87896 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6929 CNTY K9/06 ST
4 Nguyễn Thị Phương Diễm 1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú -Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87897 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6930 CNTY K9/06 ST
5 Triệu Trí Dũng 5/15/1987 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87898 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6931 CNTY K9/06 ST
6 Lâm Anh Duy 8/7/1988 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87899 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6932 CNTY K9/06 ST
7 Lê Thị Ngọc Giao 5/29/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87900 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6933 CNTY K9/06 ST
8 Nguyễn Văn Hiền 1/6/1979 Nam Kinh t Nam Châu Thành-Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 87901 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6934 CNTY K9/06 ST
9 Nguyễn Trung Hiếu 8/5/1985 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87902 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6935 CNTY K9/06 ST
10 Bùi Văn Hưởng 8/10/1977 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87903 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6936 CNTY K9/06 ST
11 Sơn Ken 4/14/1986 Nam Khơmer t Nam Mỹ Xuyên - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87904 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6937 CNTY K9/06 ST
12 Lâm Thoại Kỳ 12/28/1988 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87905 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6938 CNTY K9/06 ST
13 Lưu Bỉnh Nam 1/1/1981 Nam Kinh t Nam TX Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 87906 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6939 CNTY K9/06 ST
14 Lương Kim Ngoãn 1/1/1985 Nữ Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87907 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6940 CNTY K9/06 ST
15 Nguyễn Văn Nhẫn 10/10/1988 Nam Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 87908 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6941 CNTY K9/06 ST
16 Trần Văn Nhi 4/2/1984 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87909 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6942 CNTY K9/06 ST
17 Lâm Vũ Phong 7/4/1982 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87910 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6943 CNTY K9/06 ST
18 Trần Thị Diễm Phương 1/4/1983 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87911 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6944 CNTY K9/06 ST
19 Huỳnh Anh Tài 1984 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87912 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6945 CNTY K9/06 ST
20 Lâm Huỳnh Tân 1988 Nam Kinh t Nam Thị Trấn Kế Sách 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87913 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6946 CNTY K9/06 ST
21 Quách Hưng Thạnh 5/6/1988 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87914 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6947 CNTY K9/06 ST
22 Tôn Cà Tiên 6/6/1985 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87915 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6948 CNTY K9/06 ST
23 Nguyễn Bích Trâm 7/1/1986 Nữ Kinh t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87916 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6949 CNTY K9/06 ST
24 Trang Thị Tuyết Trinh 6/14/1988 Nữ Kinh t Nam TX Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87917 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6950 CNTY K9/06 ST
25 Phạm Văn Vạn 4/15/1988 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87918 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6951 CNTY K9/06 ST
26 Nguyễn Thị Tố Xuyên 1986 Nữ Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87919 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6952 CNTY K9/06 ST
27 Nguyễn Kim Xứng 1/11/1982 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87920 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6953 CNTY K9/06 ST
28 Lâm Thanh Hải 10/20/1962 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 1993 - 1995 2009 THUẾ TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87921 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6954 THUE K6
29 Trần Văn Mới 11/20/1963 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 1993 - 1995 2009 THUẾ TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87922 05/QĐ.KTKT, ngày 06/01/09 6955 THUE K7
30 Nguyễn Đào Anh Dũng 1/1/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87925 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6956 CB&BQTS K5B/06 OM
31 Thạch Tấn Dũng 3/1/1987 Nam Khơmer t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87926 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6957 CB&BQTS K5B/06 OM
32 Nguyễn Tấn Đạt 11/24/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87927 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6958 CB&BQTS K5B/06 OM
33 Thái Văn Đầy 12/6/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87928 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6959 CB&BQTS K5B/06 OM
34 Nguyễn Văn Được 12/3/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87929 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6960 CB&BQTS K5B/06 OM
35 Nguyễn Hồ 11/12/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87930 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6961 CB&BQTS K5B/06 OM
36 Võ Hoàng Linh 6/2/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87931 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6962 CB&BQTS K5B/06 OM
37 Lê Đức Tài 9/17/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87932 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6963 CB&BQTS K5B/06 OM
38 Đoàn Văn Tấn 6/3/1987 Nam Kinh t Nam Tam Bình - Cửu Long 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87933 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6964 CB&BQTS K5B/06 OM
39 Ong Chí Thuận 4/14/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87934 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6965 CB&BQTS K5B/06 OM
40 Huỳnh Thanh Thuận 2/3/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hâu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87935 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6966 CB&BQTS K5B/06 OM
41 Võ Trung Trực 12/12/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87936 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6967 CB&BQTS K5B/06 OM
42 Nguyễn Thị Hương Nguyên 3/1/1987 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87937 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6968 KTDN K13/05 CT
43 Phạm Thị Huỳnh Trúc 9/6/1981 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87938 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6969 KTDN K13/05 CT
44 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1986 Nữ Kinh t Nam Mỹ Phước - Sóc Trăng 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87939 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6970 KTDN K13/05 CT
45 Huỳnh Thị Hoàng Vân 6/16/1976 Nữ Kinh t Nam TP. Hồ Chí Minh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87940 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6971 KTDN K2/06 CT
46 Đỗ Thị Thuỳ Trang 4/21/1979 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87941 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6972 KTDN K3/05 CT
47 Lê Hồng Mứt 11/29/1979 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87942 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6973 KTDN K2/06 CT-L1
48 Phạm Thành Danh 1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87943 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6974 KTDN K3A/06 HG
49 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1983 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87944 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6975 KTDN K3A/06 HG
50 Trần Văn Phục 10/21/1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87945 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6976 KTDN K3A/06 HG
51 Nguyễn Minh Phụng 8/3/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87946 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6977 KTDN K3A/06 HG
52 Đậu Chí Thanh 2/5/1984 Nam Kinh t Nam Hương Sơn - Hà Tĩnh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87947 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6978 KTDN K3A/06 HG
53 Nguyễn Thị Kiều Tiên 4/28/1982 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87948 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6979 KTDN K3A/06 HG
54 Trần Thị Thuỳ Trang 6/7/1981 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87949 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6980 KTDN K3A/06 HG
55 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 3/10/1982 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87950 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6981 KTDN K3A/06 HG
56 Bùi Thị Xuyến 1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87951 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6982 KTDN K3A/06 HG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
57 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1/21/1986 Nữ Kinh t Nam Omôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87952 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6983 KTDN K12/05 OM
58 Lê Thị Mỹ Phượng 5/10/1984 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87953 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6984 KTDN K12/05 OM
59 Nguyễn Thị Kim Dung 5/7/1978 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87954 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6985 KTDN K5A/06 OM
60 Huỳnh Thị Hồng Gấm 7/7/1985 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87955 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6986 KTDN K5A/06 OM
61 Nguyễn Thị Mộng Khánh 10/20/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87956 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6987 KTDN K5A/06 OM
62 Trương Kim Sáu 7/18/1982 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87957 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6988 KTDN K5A/06 OM
63 Lê Thị Mỹ Tiên 10/9/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87958 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6989 KTDN K5A/06 OM
64 Đặng Thị Tốt 10/12/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87959 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6990 KTDN K5A/06 OM
65 Phan Thị Bích Tuyền 9/12/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Càn Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87960 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6991 KTDN K5A/06 OM
66 Phạm Huỳnh Tố Vi 11/13/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87961 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6992 KTDN K5A/06 OM
67 Nguyễn Hoàng Anh 4/6/1985 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87962 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6993 KTDN K5A/06 OM-L1
68 Đào Khởi 11/21/1983 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87963 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6994 KTDN K5A/06 OM-L1
69 Lê Văn Lắm 4/1/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87964 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6995 KTDN K5A/06 OM-L1
70 Lê Quang Lợi 1977 Nam Kinh t Nam Long Phú-Sóc Trăng 2002 - 2004 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87965 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6996 KTDN K14/02 ST
71 Lê Thị Hồng Lan 3/20/1984 Nữ Kinh t Nam Xã Nhơn Mỹ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87966 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6997 KTDN K9/05 ST
72 Đặng Hoàng Cung 4/20/1988 Nam Kinh t Nam Trà Vinh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87967 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6998 KTDN K4/06Ñ ST-L1
73 Nguyễn Thanh Nguyên 8/2/1985 Nữ Kinh t Nam Tp Hồ Chí Minh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87968 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 6999 KTDN K4/06Ñ ST-L1
74 Lâm Trịnh Hồng Nhung 6/22/1987 Nữ Kinh t Nam TX Sóc Trăng - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87969 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7000 KTDN K4/06Ñ ST-L1
75 Hồ Tấn Phát 2/21/1987 Nam Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87970 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7001 KTDN K4/06Ñ ST-L1
76 Nguyễn Thị Minh Châu 1979 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87971 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7002 KTDN K6/06 TN-L1
77 Nguyễn Văn Thương 1965 Nữ Kinh t Nam Phương Phú - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87972 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7003 KTHCSN K3B/06
78 Võ Thị Ngọc Tú 11/30/1987 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87973 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7004 KTHCSN K3B/06
79 Nguyễn Văn Hai 2/1/1984 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87974 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7005 QLDD K4,5/05 HG
80 Trần Thị Kim Loan 1978 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2005 - 2007 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87975 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7006 QLDD K4,5/05 HG
81 Phạm Tính Nhiệm 9/5/1982 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87976 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7007 QLDD K4,5/05 HG
82 Võ Duy Tân 9/19/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp-Cần Thơ 2005 - 2007 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87977 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7008 QLDD K4,5/05 HG
83 Lê Tuyết Dung 10/21/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh-Hậu Giang 2005 - 2007 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87978 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7009 QLNS K6,7/05 HG
84 Phạm Hồng Phúc 2/11/1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2005 - 2007 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87979 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7010 QLDD K4,5/05 HG-L1
85 Nguyễn Hoàng Anh 4/4/1985 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2005 - 2007 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87980 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7011 CNTY K2/05 CT-L1
86 Uông Phạm Kim Nga 2/27/1983 Nữ Kinh t Nam Tp Cần Thơ 2005 - 2007 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87981 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7012 CNTY K2/05 CT
87 Trần Tú Quyên 10/24/1980 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2004 - 2006 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87982 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7157 KTDN K1/04 CT
88 Nguyễn Thị Trường An 7/17/1970 Nữ Kinh t Nam Thanh An 2001 - 2003 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87983 19/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7158 KTDN K5/01 TN
89 Nguyễn Thị Thùy Bia 4/15/1980 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87984 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7013 KTHCSN K10/06 HG
90 Hồng Cẩm 12/10/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87985 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7014 KTHCSN K10/06 HG
91 Từ Quang Chánh 10/12/1988 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87986 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7015 KTHCSN K10/06 HG
92 Nguyễn Thị Kim Cương 2/26/1979 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87987 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7016 KTHCSN K10/06 HG
93 Trần Thị Diệu 1981 Nữ Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87988 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7017 KTHCSN K10/06 HG
94 Lê Nguyễn Hạnh Dung 2/15/1986 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87989 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7018 KTHCSN K10/06 HG
95 Võ Thanh Dung 2/6/1985 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87990 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7019 KTHCSN K10/06 HG
96 Phạm Hoàng Đông 1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87991 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7020 KTHCSN K10/06 HG
97 Phạm Cẩm Hạnh 1984 Nữ Kinh t Nam Gò Quao - Kiên Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87992 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7021 KTHCSN K10/06 HG
98 Phan Hồng Hoa 10/20/1986 nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87993 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7022 KTHCSN K10/06 HG
99 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 11/20/1967 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87994 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7023 KTHCSN K10/06 HG
100 Bùi Hoài Khiêm 1987 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87995 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7024 KTHCSN K10/06 HG
101 Diệp Thị Thuý Kiều 7/19/1987 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87996 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7025 KTHCSN K10/06 HG
102 Phạm Ngọc Xuân Lam 10/15/1986 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88000 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7026 KTHCSN K10/06 HG
103 Nguyễn Thị Bích Liên 2/10/1980 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87998 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7027 KTHCSN K10/06 HG
104 Trần Thị Mỹ Linh 2/20/1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87999 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7028 KTHCSN K10/06 HG
105 Phạm Thị Linh 1975 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87997 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7029 KTHCSN K10/06 HG
106 Nguyễn Văn Luân 12/20/1988 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88001 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7030 KTHCSN K10/06 HG
107 Trương Văn Minh 3/6/1971 Nam Kinh t Nam Lương Mỹ - Hà Tây 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88002 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7031 KTHCSN K10/06 HG
108 Đoàn Thị Ngọc My 1/1/1988 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88003 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7032 KTHCSN K10/06 HG
109 Ngô Thị Huỳnh Nga 8/15/1982 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88004 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7033 KTHCSN K10/06 HG
110 Nguyễn Thị Hồng Ngoan 6/16/1981 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88005 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7034 KTHCSN K10/06 HG
111 Nguyễn Thị Kim Ngộ 1983 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88006 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7035 KTHCSN K10/06 HG
112 Lê Thanh Ngưỡn 1/10/1988 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88007 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7036 KTHCSN K10/06 HG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
113 Nguyễn Thị Nhanh 1987 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88008 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7037 KTHCSN K10/06 HG
114 Nguyễn Thị Hồng Như 1980 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88009 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7038 KTHCSN K10/06 HG
115 Cao Thị Kiều Oanh 1/3/1988 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88010 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7039 KTHCSN K10/06 HG
116 Phan Thị Trúc Phương 9/10/1987 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88011 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7040 KTHCSN K10/06 HG
117 Nguyễn Thị Hồng Phướng 6/8/1988 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88012 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7041 KTHCSN K10/06 HG
118 Nguyễn Thanh Quân 1977 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88013 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7042 KTHCSN K10/06 HG
119 Lương Thị Bích Quyên 1979 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88014 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7043 KTHCSN K10/06 HG
120 Trần Thị Như Quỳnh 3/16/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88015 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7044 KTHCSN K10/06 HG
121 Trương Thị Bông Sen 1986 Nam Kinh t Nam Vĩnh Xuân 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88016 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7045 KTHCSN K10/06 HG
122 Đàm Chí Tạo 12/25/1973 Nam Kinh t Nam Vị Thanh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88017 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7046 KTHCSN K10/06 HG
123 Nguyễn Chí Tâm 4/2/1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88018 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7047 KTHCSN K10/06 HG
124 Trần Thị Nhứt Tâm 10/16/1986 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88019 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7048 KTHCSN K10/06 HG
125 Nguyễn Ngọc Thảo 10/4/1987 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88020 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7049 KTHCSN K10/06 HG
126 Hồ Nguyễn Phương Anh Hương
Thoa 1988 Nữ Kinh t Nam Châu Thành A - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88021 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7050 KTHCSN K10/06 HG
127 Trần Thị Minh Thơ 7/27/1977 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tho - Tiền Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88022 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7051 KTHCSN K10/06 HG
128 Dương Ngọc Thuỳ 1982 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88023 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7052 KTHCSN K10/06 HG
129 Trần Thị Thanh Thuỷ 8/27/1987 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88024 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7053 KTHCSN K10/06 HG
130 Bùi Thị Thu Thủy 12/8/1988 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88025 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7054 KTHCSN K10/06 HG
131 Ngô Thị Cẩm Thuý 3/4/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88026 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7055 KTHCSN K10/06 HG
132 Trương Thị Kim Thúy 11/15/1987 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88027 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7056 KTHCSN K10/06 HG
133 Mai Thanh Thuý 5/6/1981 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88028 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7057 KTHCSN K10/06 HG
134 Bùi Thị Anh Thư 5/18/1985 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88029 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7058 KTHCSN K10/06 HG
135 Võ Thị Cẩm Tím 1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88030 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7059 KTHCSN K10/06 HG
136 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/7/1988 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88031 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7060 KTHCSN K10/06 HG
137 Nguyễn Thị Trắng 7/7/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88032 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7061 KTHCSN K10/06 HG
138 Ngô Ngọc Trinh 9/22/1987 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88033 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7062 KTHCSN K10/06 HG
139 Huỳnh Văn Trung 12/19/1988 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88034 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7063 KTHCSN K10/06 HG
140 Đỗ Thị Ut 1977 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88035 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7064 KTHCSN K10/06 HG
141 Trần Thị Thu Vân 11/5/1981 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88036 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7065 KTHCSN K10/06 HG
142 Dương Thái Bảo 1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88037 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7066 QLDD K11/06 HG
143 Lý Thị Kim Chi 1986 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88038 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7067 QLDD K11/06 HG
144 Nguyễn Trường Chinh 1/26/1983 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88039 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7068 QLDD K11/06 HG
145 Ngô Văn Chờ 1/15/1981 Nữ Kinh t Nam Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88040 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7069 QLDD K11/06 HG
146 Nguyễn Văn Dỡ 10/26/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88041 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7070 QLDD K11/06 HG
147 Võ Trùng Dương 6/6/1986 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88042 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7071 QLDD K11/06 HG
148 Dương Anh Đức 10/25/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88043 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7072 QLDD K11/06 HG
149 Nguyễn Văn Đực 12/18/1972 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88044 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7073 QLDD K11/06 HG
150 Lê Thị Hồng Gấm 1987 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88045 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7074 QLDD K11/06 HG
151 Trần Vũ Hà 3/21/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88046 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7075 QLDD K11/06 HG
152 Phan Thanh Trung Hậu 2/19/1986 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88047 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7076 QLDD K11/06 HG
153 Phùng Văn Hậu 1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88048 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7077 QLDD K11/06 HG
154 Bùi Thanh Hiền 1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88049 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7078 QLDD K11/06 HG
155 Trần Ngọc Hiển 5/15/1956 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88050 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7079 QLDD K11/06 HG
156 Nguyễn Chí Hiếu 1986 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88051 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7080 QLDD K11/06 HG
157 Mai Thanh Hiếu 9/16/1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh- Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88052 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7081 QLDD K11/06 HG
158 Nguyễn Thanh Hòa 1/1/1986 Nam Kinh t Nam Phụng hiệp - cần thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88053 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7082 QLDD K11/06 HG
159 Thân Hoàng Khai 11/16/1979 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88054 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7083 QLDD K11/06 HG
160 Trần Văn Khôn 2/22/1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88055 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7084 QLDD K11/06 HG
161 Phạm Thị Kim Lắm 12/10/1986 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88056 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7085 QLDD K11/06 HG
162 Lý Kim Loan 6/15/1986 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88057 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7086 QLDD K11/06 HG
163 Châu Thị Tuyết Loan 8/13/1988 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88058 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7087 QLDD K11/06 HG
164 Phan Hồng Lực 1973 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88059 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7088 QLDD K11/06 HG
165 Ngô Thị Thảo Ly 12/18/1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thuỷ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88060 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7089 QLDD K11/06 HG
166 Tạ Thị Ngọc Mỹ 1984 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88061 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7090 QLDD K11/06 HG
167 Nguyễn Thanh Ngân 5/19/1986 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88062 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7091 QLDD K11/06 HG
168 Nguyễn Trung Nghiệp 1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88063 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7092 QLDD K11/06 HG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
169 Đinh Thị Nhớ 12/2/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88064 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7093 QLDD K11/06 HG
170 Phan Minh Quân 2/6/1987 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88065 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7094 QLDD K11/06 HG
171 Bùi Văn Hồng Sách 2/9/1985 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88066 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7095 QLDD K11/06 HG
172 Ngô Xuân Sang 9/17/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88067 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7096 QLDD K11/06 HG
173 Nguyễn Hoàng Son 1964 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88068 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7097 QLDD K11/06 HG
174 Trần Lê Hải Sơn 1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88069 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7098 QLDD K11/06 HG
175 Nguyễn Hoàng Tấn 10/12/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88070 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7099 QLDD K11/06 HG
176 Nguyễn Văn Thanh 1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88071 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7100 QLDD K11/06 HG
177 Nguyễn Hồng Thắm 1987 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88072 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7101 QLDD K11/06 HG
178 Bùi Thị Diễm Thúy 1/9/1982 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88073 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7102 QLDD K11/06 HG
179 Lê Thị Thủy Tiên 2/15/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88074 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7103 QLDD K11/06 HG
180 Trần Minh Tiến 5/10/1988 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88075 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7104 QLDD K11/06 HG
181 Ngô Minh Tuân 3/18/1987 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88076 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7105 QLDD K11/06 HG
182 Lê Văn Ut 1/1/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88077 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7106 QLDD K11/06 HG
183 Huỳnh Ngọc Vĩnh 1985 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88078 21/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7107 QLDD K11/06 HG
184 Trịnh Thị Anh 6/3/1985 Nữ Kinh t Nam Nghi Xuân_ H.Tỉnh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88079 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7108 KTHCSN K12/06 CD
185 Lê Thúy Anh 2/26/1978 Nữ Kinh t Nam Vũng Liêm - Vĩnh Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88080 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7109 KTHCSN K12/06 CD
186 Huỳnh Kim Cho 2/26/1982 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88081 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7110 KTHCSN K12/06 CD
187 Phan Huy Cường 1/20/1971 Nam Kinh t Nam Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88082 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7111 KTHCSN K12/06 CD
188 Nguyễn Văn Dùng 11/10/1976 Nam Kinh t Nam Định Môn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88083 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7112 KTHCSN K12/06 CD
189 Đỗ Thị Ngọc Dững 6/9/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88084 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7113 KTHCSN K12/06 CD
190 Thái Trần Thùy Dương 7/16/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88085 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7114 KTHCSN K12/06 CD
191 Nguyễn Thanh Đạm 3/11/1965 Nam Kinh t Nam Tân An - Phong Dinh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88086 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7115 KTHCSN K12/06 CD
192 Phạm Thị Ngọc Điệp 1/29/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn -Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88087 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7116 KTHCSN K12/06 CD
193 Nguyễn Huỳnh Đức 10/27/1962 Nam Kinh t Nam Tp. Hồ Chí Minh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88088 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7117 KTHCSN K12/06 CD
194 Đinh Thành Đức 2/20/1963 Nam Kinh t Nam Thới Long - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88089 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7118 KTHCSN K12/06 CD
195 Phan Thị Hồng Gấm 2/12/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88090 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7119 KTHCSN K12/06 CD
196 Trần Thanh Hải 10/20/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88091 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7120 KTHCSN K12/06 CD
197 Đào Thị Hạnh 10/22/1973 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88092 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7121 KTHCSN K12/06 CD
198 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1/4/1972 Nữ Kinh t Nam Định Môn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88093 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7122 KTHCSN K12/06 CD
199 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 8/20/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88094 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7123 KTHCSN K12/06 CD
200 Nguyễn Thị Ut Hoa 5/20/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88095 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7124 KTHCSN K12/06 CD
201 Cao Minh Hoàng 1/17/1970 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88096 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7125 KTHCSN K12/06 CD
202 Trần Thị Hồng 11/20/1968 Nữ Kinh t Nam Trường Long - Châu Thành 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88097 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7126 KTHCSN K12/06 CD
203 Bùi Thanh Hùng 12/20/1969 Nam Kinh t Nam Thới Lai - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88098 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7127 KTHCSN K12/06 CD
204 Nguyễn Quang Huy 1/12/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88099 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7128 KTHCSN K12/06 CD
205 Trần Tâm Anh Khoa 10/2/1971 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88100 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7129 KTHCSN K12/06 CD
206 Phạm Thi Mỹ Lan 5/4/1979 Nữ Kinh t Nam Định Môn - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88101 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7130 KTHCSN K12/06 CD
207 Nguyễn Thị Trúc Linh 3/30/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88102 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7131 KTHCSN K12/06 CD
208 Nguyễn Thị Ước Mi 1/7/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88103 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7132 KTHCSN K12/06 CD
209 Trần Thị Thu Nga 1/16/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88104 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7133 KTHCSN K12/06 CD
210 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt 12/23/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88105 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7134 KTHCSN K12/06 CD
211 Nguyễn Thị Hồng Ngự 8/16/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn -Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88106 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7135 KTHCSN K12/06 CD
212 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 6/16/1985 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88107 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7136 KTHCSN K12/06 CD
213 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1972 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88108 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7137 KTHCSN K12/06 CD
214 Dương Văn Phi 10/10/1973 Nữ Kinh t Nam Trường Lạc - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88109 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7138 KTHCSN K12/06 CD
215 Phan Hoài Phong 9/18/1985 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 88110 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7139 KTHCSN K12/06 CD
216 Hồ Thanh Phong 12/1/1972 Nam Kinh t Nam Thới Lai 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88111 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7140 KTHCSN K12/06 CD
217 Nguyễn Hoàng Phủ 6/11/1963 Nam Kinh t Nam Trường Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88112 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7141 KTHCSN K12/06 CD
218 Cao Thị Mỹ Phúc 11/10/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88113 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7142 KTHCSN K12/06 CD
219 Lương Minh Quang 7/9/1964 Nam Kinh t Nam Tân An - Phong Dinh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88114 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7143 KTHCSN K12/06 CD
220 Phan Hồng Sơn 8/25/1958 Nam Kinh t Nam ÔMôn -Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88115 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7144 KTHCSN K12/06 CD
221 Nguyễn Hữu Tặng 6/3/1970 Nam Kinh t Nam Thới Lai - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88116 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7145 KTHCSN K12/06 CD
222 Võ Kim Thùy 10/20/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88117 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7146 KTHCSN K12/06 CD
223 Cao Trung Tính 5/23/1979 Nam Kinh t Nam Thới Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88118 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7147 KTHCSN K12/06 CD
224 Trần Minh Trân 3/4/1985 Nữ Kinh t Nam ÔMôn -Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88119 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7148 KTHCSN K12/06 CD
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
225 Lê Hải Triều 8/17/1983 Nam Kinh t Nam ÔMôn -Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88120 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7149 KTHCSN K12/06 CD
226 Võ Minh Triệu 7/16/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn -Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88121 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7150 KTHCSN K12/06 CD
227 Nguyễn Thanh Tú 9/2/1980 Nam Kinh t Nam Đông Thuận - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88122 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7151 KTHCSN K12/06 CD
228 Trương Thành Tú 10/6/1975 Nam Kinh t Nam Thới Thạnh - ÔMôn 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88123 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7152 KTHCSN K12/06 CD
229 Trần Tấn Tùng 10/10/1964 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88124 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7153 KTHCSN K12/06 CD
230 Lê Văn Tùng 4/13/1972 Nam Kinh t Nam Thới Đông 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88125 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7154 KTHCSN K12/06 CD
231 Nguyễn Thi Vân 12/25/1959 Nữ Kinh t Nam Bình Định 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 88126 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7155 KTHCSN K12/06 CD
232 Nguyễn Thành Vũ 7/4/1978 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88127 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7156 KTHCSN K12/06 CD
233 Nguyễn Thanh Phương 7/20/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87923 22/QĐ.KTKT, ngày 14/01/09 7159 KTHCSN K10/06 HG-L1
234 Dương Hoàng Anh 11/24/1987 Nam Kinh t Nam Hà Tiên -Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88229 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7160 QLDD K7/06 KG
235 Trần Quốc Anh 1987 Nam Kinh t Nam Phú Quốc-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88230 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7161 QLDD K7/06 KG
236 Võ Văn Bảo 1970 Nam Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88231 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7162 QLDD K7/06 KG
237 Danh Bình 2/26/1988 Nam Khơmer t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88232 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7163 QLDD K7/06 KG
238 Lê Thiện Cang 1987 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88233 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7164 QLDD K7/06 KG
239 Danh Cẩm 2/14/1984 Nam Khơmer t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88234 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7165 QLDD K7/06 KG
240 Huỳnh Trường Chiến 2/19/1986 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88235 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7166 QLDD K7/06 KG
241 Chung Thanh Chuẩn 5/15/1981 Nam Kinh t Nam Hà Tiên -Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88236 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7167 QLDD K7/06 KG
242 Trần Tiến Cường 1984 Nam Kinh t Nam Phú Quốc-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88237 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7168 QLDD K7/06 KG
243 Phạm Thị Ngọc Dầu 12/21/1988 Nữ Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88238 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7169 QLDD K7/06 KG
244 Nguyễn Văn Đát 11/10/1988 Nam Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88239 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7170 QLDD K7/06 KG
245 Nguyễn Hữu Đắc 2/2/1978 Nam Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88240 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7171 QLDD K7/06 KG
246 Quách Hải Đăng 4/9/1984 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88241 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7172 QLDD K7/06 KG
247 Danh Minh Đậm 6/20/1986 Nam Khơmer t Nam Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88242 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7173 QLDD K7/06 KG
248 Đoàn Tấn Đức 6/14/1988 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88243 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7174 QLDD K7/06 KG
249 Nguyễn Văn Giá 1981 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88244 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7175 QLDD K7/06 KG
250 Nguyễn Đức Giang 2/3/1988 Nam Kinh t Nam Rạch Giá-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88245 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7176 QLDD K7/06 KG
251 Nguyễn Quốc Hạnh 3/15/1978 Nam Kinh t Nam Phú Quốc-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88246 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7177 QLDD K7/06 KG
252 Lê Văn Hên 1975 Nam Kinh t Nam Hà Tiên -Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88247 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7178 QLDD K7/06 KG
253 Lê Thị Hiền 8/30/1985 Nữ Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88248 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7179 QLDD K7/06 KG
254 Nguyễn Văn Hiền 1977 Nam Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88249 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7180 QLDD K7/06 KG
255 Đinh Phước Hiệp 5/8/1988 Nam Kinh t Nam Hà Tiên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88250 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7181 QLDD K7/06 KG
256 Nguyễn Trung Hiếu 9/20/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88251 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7182 QLDD K7/06 KG
257 Lê Thị Huệ 1/13/1984 Nữ Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88252 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7183 QLDD K7/06 KG
258 Lê Thị Việt Hương 1988 Nữ Kinh t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88253 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7184 QLDD K7/06 KG
259 Danh Minh Kiều 6/25/1986 Nam Khơmer t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88254 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7185 QLDD K7/06 KG
260 Lý Thành Lập 9/26/1988 Nam Kinh t Nam Phú Quốc-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88255 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7186 QLDD K7/06 KG
261 Nguyễn Chí Linh 10/7/1986 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88256 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7187 QLDD K7/06 KG
262 Trương Mê Lý 6/15/1986 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88257 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7188 QLDD K7/06 KG
263 Nguyễn Hoàng Nam 10/12/1982 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88258 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7189 QLDD K7/06 KG
264 Thái Văn Nghĩa 2/21/1984 Nam Kinh t Nam Đô Lương - Nghệ An 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88259 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7190 QLDD K7/06 KG
265 Lê An Ny 4/18/1988 Nữ Kinh t Nam Rạch Giá-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88260 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7191 QLDD K7/06 KG
266 Dương Thái Quí 9/10/1981 Nam Kinh t Nam Hà Tiên -Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88261 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7192 QLDD K7/06 KG
267 Lý Văn Quý 1987 Nam Kinh t Nam Phú Quốc-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88262 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7193 QLDD K7/06 KG
268 Trần Thanh Sang 5/22/1986 Nam Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88263 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7194 QLDD K7/06 KG
269 Lâm Thị Bé Sáu 1987 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88264 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7195 QLDD K7/06 KG
270 Võ Văn Tám 10/8/1981 Nam Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88265 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7196 QLDD K7/06 KG
271 Lê Văn Tân 11/10/1988 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88266 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7197 QLDD K7/06 KG
272 Trần Văn Thái 1987 Nam Kinh t Nam Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88267 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7198 QLDD K7/06 KG
273 Lê Văn Thảo 1987 Nam Kinh t Nam Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88268 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7199 QLDD K7/06 KG
274 Nguyễn Văn Thắm 8/14/1969 Nam Kinh t Nam Thuận Hải 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIỎI Vừa làm vừa học 88269 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7200 QLDD K7/06 KG
275 Danh Ngọc Thiệu 2/14/1988 Nam Khơmer t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88270 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7201 QLDD K7/06 KG
276 Ngô Hồng Thuận 1/9/1987 Nữ Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88271 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7202 QLDD K7/06 KG
277 Lê Văn Thuận 12/21/1960 Nam Kinh t Nam An Hòa - Rạch Giá 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88272 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7203 QLDD K7/06 KG
278 Danh Tình 7/3/1983 Nam Khơmer t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88273 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7204 QLDD K7/06 KG
279 Bùi Quốc Trung 3/6/1982 Nam Kinh t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88274 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7205 QLDD K7/06 KG
280 Nguyễn Văn Trung 4/24/1983 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88275 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7206 QLDD K7/06 KG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
281 Nguyễn Văn Tuân 2/12/1988 Nam Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88276 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7207 QLDD K7/06 KG
282 Nguyễn Văn Tuấn 1978 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88277 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7208 QLDD K7/06 KG
283 Trịnh Thanh Tùng 6/16/1987 Nam Kinh t Nam Hòn Đất-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88278 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7209 QLDD K7/06 KG
284 Trần Hoàng Vũ 8/10/1980 Nam Kinh t Nam Hà Tiên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88279 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7210 QLDD K7/06 KG
285 Đoàn Thiện Vũ 10/26/1976 Nam Kinh t Nam Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88280 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7211 QLDD K7/06 KG
286 Hồ Thị Hồng Diệp 4/10/1982 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88281 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7212 KTDN K13/05 CT
287 Nguyễn Minh Hổ 12/6/1987 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88282 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7213 CNTY K9/06 ST
288 Trần Tấn Tài 1983 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88283 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7214 CNTY K9/06 ST
289 Phạm Văn Quốc 4/26/1977 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88284 93/QĐ.KTKT, ngày 17/02/09 7215 KTHCSN K12/06 CD
290 Bùi Đức Anh 4/28/1982 Nam Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88285 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7216 KTDN K4/06Ñ ST
291 Nguyễn Thị Kim Chi 7/16/1982 Nữ Kinh t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88286 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7217 KTDN K4/06Ñ ST
292 Nguyễn Thị Mỹ Diện 5/16/1979 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88287 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7218 KTDN K4/06Ñ ST
293 Huỳnh Thiện Đúng 1970 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88288 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7219 KTDN K4/06Ñ ST
294 Phạm Thu Giang 12/26/1982 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88289 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7220 KTDN K4/06Ñ ST
295 Đoàn Thị Mỹ Hương 4/8/1981 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88290 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7221 KTDN K4/06Ñ ST
296 Hoàng Thị Hướng 6/6/1986 Nữ Kinh t Nam Chợ Đồn - Bắc Thái 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88291 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7222 KTDN K4/06Ñ ST
297 Nguyễn Quốc Khải 3/13/1981 Nam Kinh t Nam Hồng Dân - Minh Hải 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88292 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7223 KTDN K4/06Ñ ST
298 Trần Thị Diệu Lành 6/21/1984 Nữ Kinh t Nam Duy Xuyên - Quảng Nam 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88293 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7224 KTDN K4/06Ñ ST
299 Dương Thị Ngọc Liên 5/18/1980 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88294 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7225 KTDN K4/06Ñ ST
300 Đỗ Thanh Long 7/10/1976 Nam Kinh t Nam Xuân Thủy - Nam Hà 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88295 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7226 KTDN K4/06Ñ ST
301 Đào Thị Thanh Mai 8/13/1982 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88296 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7227 KTDN K4/06Ñ ST
302 Nguyễn Kim Phượng 8/30/1980 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88297 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7228 KTDN K4/06Ñ ST
303 Trương Thanh Thúy 9/9/1987 Nữ Kinh t Nam Tp Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88298 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7229 KTDN K4/06Ñ ST
304 Nguyễn Thị Trinh 6/26/1982 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88299 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7230 KTDN K4/06Ñ ST
305 Lê Thị Ngọc Vân 8/8/1963 Nữ Kinh t Nam Tân Phú - Minh Hải 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88300 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7231 KTDN K4/06Ñ ST
306 Đinh Thị Tuyết Vân 11/4/1984 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88301 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7232 KTDN K4/06Ñ ST
307 Tạ Kim Yến 1981 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88302 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7233 KTDN K4/06Ñ ST
308 Nguyễn Thị Lan Đài 7/8/1974 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88303 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7234 KTDN K4/06N ST
309 Trần Thanh Điền 2/11/1981 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88304 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7235 KTDN K4/06N ST
310 Nguyễn Thị Hồng Đoan 1986 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88305 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7236 KTDN K4/06N ST
311 Lâm Thị Ngọc Giàu 1987 Nữ Kinh t Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88306 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7237 KTDN K4/06N ST
312 Trần Thúy Hằng 3/8/1987 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88307 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7238 KTDN K4/06N ST
313 Lê Trường Hân 3/29/1984 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88308 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7239 KTDN K4/06N ST
314 Trần Quang Hiền 1/13/1983 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88309 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7240 KTDN K4/06N ST
315 Nguyễn Văn Khánh 9/11/1986 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88310 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7241 KTDN K4/06N ST
316 Lý Diễm Kiều 3/21/1978 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88311 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7242 KTDN K4/06N ST
317 Phan Ngọc Liễu 11/3/1988 Nữ Kinh t Nam Ngã Năm - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88312 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7243 KTDN K4/06N ST
318 Nguyễn Thị Thúy Liễu 2/28/1988 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88313 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7244 KTDN K4/06N ST
319 Huỳnh Chí Linh 4/23/1984 Nam Kinh t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88314 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7245 KTDN K4/06N ST
320 Lê Thị Trúc Linh 1985 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88315 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7246 KTDN K4/06N ST
321 Lê Thị Bích Loan 12/12/1979 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88316 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7247 KTDN K4/06N ST
322 Tào Thị Nga 12/25/1985 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88317 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7248 KTDN K4/06N ST
323 Trần Thị Hồng Ngân 1988 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88318 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7249 KTDN K4/06N ST
324 Lê Hữu Nghị 12/29/1988 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88319 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7250 KTDN K4/06N ST
325 Lê Thị Hồng Nhung 6/28/1988 Nữ Kinh t Nam Xã An Mỹ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88320 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7251 KTDN K4/06N ST
326 Lý Quốc Thái 6/23/1981 Nam Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88321 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7252 KTDN K4/06N ST
327 Trần Thị Hương Trà 9/3/1986 Nữ Kinh t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88322 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7253 KTDN K4/06N ST
328 Thạch Hoàng Khén 10/12/1983 Nam Khơmer t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88323 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7254 KTDN K9/05 ST
329 Lê Thị Tố Quyên 7/21/1988 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88324 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7255 KTDN K9/05 ST
330 Lê Thị Tú Trinh 10/19/1986 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88325 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7256 KTDN K9/05 ST
331 Vương Đại Vô Ưu 3/25/1983 Nam Kinh t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88326 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7257 KTDN K9/05 ST
332 Trần Thanh Dũ 1981 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88327 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7258 KTDN K6/06 TN
333 Hà Thị Thu Pha 4/3/1986 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88328 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7259 KTDN K6/06 TN
334 Võ Thị Lan Phương 8/27/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88329 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7260 KTDN K6/06 TN
335 Lê Thị Tú Trinh 5/1/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88330 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7261 KTDN K6/06 TN
336 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 9/2/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88331 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7262 KTDN K6/06 TN
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
337 Sơn Nữ Chành Đa 3/17/1984 Nữ Khơmer t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88332 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7263 CNTY K9/06 ST
338 Nguyễn Minh Hổ 12/6/1987 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88333 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7264 CNTY K9/06 ST
339 Sơn Thị Sà Khương 7/24/1985 Nữ Khơmer t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88334 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7265 CNTY K9/06 ST
340 Trần Duy Linh 2/21/1988 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88335 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7266 CNTY K9/06 ST
341 Trần Tấn Tài 1983 Nam Kinh t Nam Kế Sách 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88336 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7267 CNTY K9/06 ST
342 Hồng Thanh Toàn 10/4/1985 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88337 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7268 CNTY K9/06 ST
343 Nguyễn Thanh Trà 10/8/1983 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88338 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7269 CNTY K9/06 ST
344 Ngô Thị Thùy Trang 5/28/1987 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 88339 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7270 CNTY K9/06 ST
345 Đặng Thành Trung 1987 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88340 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7271 CNTY K9/06 ST
346 Trương Thanh Xuân 12/10/1988 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88341 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7272 CNTY K9/06 ST
347 Lê Thị Kim Yến 12/22/1987 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88342 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7273 CNTY K9/06 ST
348 Nguyễn Thị Kim Ba 10/10/1988 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88343 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7274 KTHCSN K10/06 HG
349 Lê Hồng Dung 12/14/1988 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88344 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7275 KTHCSN K10/06 HG
350 Lương Văn Hải 4/20/1981 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88345 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7276 KTHCSN K10/06 HG
351 Đinh Quốc Khắn 2/16/1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88346 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7277 KTHCSN K10/06 HG
352 Bùi Thị Bạch Kim 9/9/1987 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88347 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7278 KTHCSN K10/06 HG
353 Phan Thị Thu Lan 10/1/1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88348 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7279 KTHCSN K10/06 HG
354 Lê Thị Mỹ Linh 11/13/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88349 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7280 KTHCSN K10/06 HG
355 Trần Thị Hồng Loan 7/17/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88350 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7281 KTHCSN K10/06 HG
356 Phạm Thu Ngân 3/29/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88351 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7282 KTHCSN K10/06 HG
357 Hà Thị Phúc 3/13/1985 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88352 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7283 KTHCSN K10/06 HG
358 Trần Minh Phục 12/30/1987 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88353 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7284 KTHCSN K10/06 HG
359 Triệu Hoàng Thành 11/20/1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88354 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7285 KTHCSN K10/06 HG
360 Phạm Thị Hồng Thắm 5/10/1986 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88355 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7286 KTHCSN K10/06 HG
361 Bùi Thị Thắm 1980 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88356 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7287 KTHCSN K10/06 HG
362 Trần Thì Trang 6/1/1987 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88357 110/QĐ.KTKT, ngày 24/02/09 7288 KTHCSN K10/06 HG
363 Huỳnh Duy Khánh 2/20/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88936 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7289 CB&BQTS K5B/06 OM
364 Nguyễn Dương 12/20/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88937 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7290 CB&BQTS K5B/06 OM
365 Trần Thị Khánh Linh 5/16/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88938 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7291 CB&BQTS K5B/06 OM
366 Nguyễn Cung Tưởng 8/4/1983 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88939 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7292 CB&BQTS K5B/06 OM
367 Nguyễn Thị Ngọc Bích 8/30/1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2005 - 2007 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88940 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7293 CNTY K2/05 CT
368 Lê Hồng Khanh 3/13/1975 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88941 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7294 CNTY K9/06 ST-L1
369 Nguyễn Văn Giang 3/7/1981 Nam Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88942 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7295 CNTY K9/06 ST-L1
370 Trần Văn Khải 4/4/1981 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú-Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88943 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7296 CNTY K9/06 ST-L1
371 Nguyễn Duy Khương 1988 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88944 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7297 CNTY K9/06 ST-L1
372 Nguyễn Thị Hồng Phụng 3/27/1982 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2004 - 2006 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88945 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7298 KTDN K13/04 CT
373 Lê Thị Thu Hồng 8/20/1979 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88946 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7299 KTDN K13/05 CT
374 Trần Thị Kim Quyên 5/13/1985 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88947 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7300 KTDN K13/05 CT
375 Hồ Hồng Thủy 10/5/1981 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88948 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7301 KTDN K13/05 CT
376 Hoàng Thị Kim Tuyến 11/3/1983 Nữ Kinh t Nam Bố Trạch - Quảng Bình 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88949 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7302 KTDN K2/06 CT
377 Nguyễn Thị Thúy Vy 2/11/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88950 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7303 KTDN K2/06 CT
378 Lê Thị Loan Anh 10/8/1979 Nữ Kinh t Nam An Biên - Kiên Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88951 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7304 KTDN K2/06 CT-L1
379 Nguyễn Thị Cẩm Giang 1987 Nữ Kinh t Nam Tam Bình - Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88952 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7305 KTDN K2/06 CT-L1
380 Trần Thị Anh Nguyệt 1982 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88953 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7306 KTDN K2/06 CT-L1
381 Trần Thị Thanh 12/14/1983 Nữ Kinh t Nam Ba Vì - Hà Tây 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88954 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7307 KTDN K2/06 CT-L1
382 Lê Thị Ut Bé 1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88955 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7308 KTDN K3A/06 HG
383 Nguyễn Thị Bạch Tuyến 7/30/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88956 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7309 KTDN K3A/06 HG
384 Nguyễn Chí Thanh 11/12/1986 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88957 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7310 KTDN K4/06Ñ ST
385 Nguyễn Thị Kim Hai 7/4/1983 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88958 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7311 KTDN K6/06 TN
386 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3/20/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88959 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7312 KTDN K6/06 TN
387 Lâm Bá Du 8/20/1984 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88960 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7313 KTDN K6/06 TN
388 Hồ Anh Tuấn 9/19/1985 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88961 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7314 KTDN K6/06 TN
389 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1/16/1988 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88962 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7315 KTDN K6/06 TN
390 Đoàn Hà Minh Nhựt 9/26/1988 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88963 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7316 KTDN K6/06 TN-L1
391 Võ Thị Hồng Đào 12/6/1986 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88964 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7317 KTDN K8/05 TN
392 Lê Thị Nguyệt Loan 2/20/1980 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88965 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7318 KTDN K8/05 TN
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
393 Lê Văn Hai 1965 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 88966 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7319 KTHCSN K10/06 HG
394 Phạm Hoàng Em 11/19/1985 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88967 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7320 KTHCSN K10/06 HG
395 Nguyễn Thị Hồng Gấm 3/6/1984 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ- Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88968 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7321 KTHCSN K10/06 HG
396 Lê Văn Hớn 6/12/1980 Nữ Kinh t Nam Phương Bình - Phụng Hiệp 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88969 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7322 KTHCSN K10/06 HG
397 Huỳnh Thị Diệu Linh 9/5/1982 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88970 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7323 KTHCSN K10/06 HG
398 Nguyễn Thị Quỳnh Như 9/17/1987 Nữ Kinh t Nam Hải Lăng - Quảng Trị 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88971 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7324 KTHCSN K10/06 HG
399 Tô Thị Thanh Thoản 10/20/1984 Nữ Kinh t Nam Châu Thành -Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88972 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7325 KTHCSN K10/06 HG
400 Nguyễn Thị Bích Thủy 4/22/1986 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88973 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7326 KTHCSN K10/06 HG
401 Trần Thị Thúy 11/3/1982 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88974 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7327 KTHCSN K10/06 HG
402 Trương Văn Vĩnh 1/15/1970 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88975 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7328 KTHCSN K10/06 HG
403 Huỳnh Thị Xuân Định 9/19/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88976 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7329 KTHCSN K10/06 HG
404 Lê Thanh Mộng 4/4/1980 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 88977 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7330 KTHCSN K10/06 HG
405 Lê Thanh Cần 5/1/1962 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88978 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7331 KTHCSN K3B/06
406 Nguyễn Hồng Đẹp 8/10/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88979 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7332 QLDD K11/06 HG
407 Trần Cao Tâm 10/26/1987 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88980 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7333 QLDD K11/06 HG
408 Dương Thái Thạnh 8/13/1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88981 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7334 QLDD K11/06 HG
409 Nguyễn Văn Chơn 2/2/1984 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88982 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7335 QLDD K11/06 HG
410 Nguyễn Hùng Hậu 3/24/1986 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88983 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7336 QLDD K11/06 HG
411 Nguyễn Hoàng Kha 1981 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88984 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7337 QLDD K11/06 HG
412 Huỳnh Lương Minh 1/20/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88985 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7338 QLDD K11/06 HG
413 Đoàn Minh Tâm 5/21/1987 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88986 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7339 QLDD K11/06 HG
414 Trương Hoàng Vũ 7/17/1981 Nam Kinh t Nam Long mỹ- Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88987 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7340 QLDD K11/06 HG
415 Nguyễn Văn Sang 1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88988 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7341 QLDD K11/06 HG-L1
416 Trần Văn Hoài 1966 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88989 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7342 QLDD K7/06 KG
417 Võ Hoàng Em 12/20/1986 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 88990 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7343 QLDD K7/06 KG
418 Nguyễn Thạnh Anh 1980 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88991 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7344 QLDD K7/06 KG
419 Tạ Minh Phong 12/12/1986 Nam Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88992 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7345 QLDD K7/06 KG
420 Nguyễn Tuấn Anh 1987 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88993 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7346 QLDD K7/06 KG
421 Thái Minh Đủ 4/15/1982 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88994 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7347 QLDD K7/06 KG
422 Trần Thanh Hùng 10/3/1983 Nam Kinh t Nam Kiên Hải-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88995 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7348 QLDD K7/06 KG
423 Trần Quốc Huy 9/18/1983 Nam Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88996 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7349 QLDD K7/06 KG
424 Danh Hiếu Lễ 9/7/1982 Nam Khơmer t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88997 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7350 QLDD K7/06 KG
425 Nguyễn Tấn Lực 1986 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88998 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7351 QLDD K7/06 KG
426 Lê Hoài Nam 10/14/1979 Nam Kinh t Nam Bình Trị Thiên 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 88999 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7352 QLDD K7/06 KG
427 Nguyễn Thành Ngoan 11/12/1988 Nam Kinh t Nam Gò Quao-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89000 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7353 QLDD K7/06 KG
428 Chiêm Minh Thà 9/25/1986 Nam Kinh t Nam An Biên-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89001 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7354 QLDD K7/06 KG
429 Đinh Văn Vượng 11/9/1987 Nam Kinh t Nam Hòn Đất-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89002 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7355 QLDD K7/06 KG
430 Trần Minh Thành 12/13/1986 Nam Kinh t Nam Hà Tiên -Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7356 QLDD K7/06 KG
431 Đào Thị Ngọc Duyên 7/11/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89004 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7357 KTDN K5A/06 OM
432 Nguyễn Thị Diễm Phương 9/17/1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89005 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7358 KTDN K4/06N ST
433 Nguyễn Hoàng Đen 10/20/1965 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89006 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7359 KTHCSN K10/06 HG
434 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 1/18/1981 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89007 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7360 KTHCSN K12/06 CD
435 Nguyễn Thanh Tân 7/25/1973 Nam Kinh t Nam Thới Lai 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89008 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7361 KTHCSN K12/06 CD
436 Nguyễn Trung Quân 8/21/1986 Nam Kinh t Nam An Minh-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89009 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7362 QLDD K7/06 KG
437 Nguyễn Văn Toàn 2/20/1981 Nam Kinh t Nam Vĩnh Thuận-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89010 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7363 QLDD K7/06 KG
438 Danh Tâm 1/1/1983 Nam Khơmer t Nam Châu Thành-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89011 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7364 QLDD K7/06 KG
439 Tạ Hoài Việt 12/24/1983 Nam Kinh t Nam Phú Quốc-Kiên Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89012 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7365 QLDD K7/06 KG
440 Trần Thúy An 12/20/1980 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89013 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7366 KTDN K8/06 CT
441 Trần Tuấn Anh 4/18/1981 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89014 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7367 KTDN K8/06 CT
442 Lê Thị Thu Ba 3/17/1987 Nữ Kinh t Nam Phung Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89015 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7368 KTDN K8/06 CT
443 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1987 Nữ Kinh t Nam Tiểu Cần - Trà Vinh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89016 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7369 KTDN K8/06 CT
444 Nguyễn Thị Hồng Đào 4/23/1980 Nữ Kinh t Nam Bình Minh - Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89017 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7370 KTDN K8/06 CT
445 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 4/30/1986 Nữ Kinh t Nam Châu Thành A - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89018 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7371 KTDN K8/06 CT
446 Hoàng Thị Hằng 9/12/1988 Nữ Kinh t Nam Diễn Châu -Nghệ An 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89019 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7372 KTDN K8/06 CT
447 Cao Thu Hiền 10/25/1987 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89020 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7373 KTDN K8/06 CT
448 Trần Thị Thúy Hồng 4/25/1985 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89021 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7374 KTDN K8/06 CT
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
449 Lê Thị Mỹ Huyền 10/25/1987 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89022 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7375 KTDN K8/06 CT
450 Trần Thị Ngọc Hương 5/25/1984 Nữ Kinh t Nam Hương Sơn - Hà Tĩnh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89023 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7376 KTDN K8/06 CT
451 Lê Thị Huỳnh Kha 12/15/1987 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89024 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7377 KTDN K8/06 CT
452 Nguyễn KHÁnh Lam 7/5/1981 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89025 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7378 KTDN K8/06 CT
453 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2/10/1982 Nữ Kinh t Nam Bình Trị Thiên 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 89026 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7379 KTDN K8/06 CT
454 Huỳnh Thị Huỳnh Lê 2/2/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89027 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7380 KTDN K8/06 CT
455 Lê Thị Mai Liên 7/11/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89028 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7381 KTDN K8/06 CT
456 Nguyễn Thị Thùy Liên 8/18/1985 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89029 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7382 KTDN K8/06 CT
457 Trịnh Thùy Linh 1985 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89030 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7383 KTDN K8/06 CT
458 Nguyễn Thị Bé Loan 1/15/1984 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89031 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7384 KTDN K8/06 CT
459 Trần Văn Lương 10/19/1965 Nữ Kinh t Nam Bến Hải-Bình Trị Thiên 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89032 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7385 KTDN K8/06 CT
460 Lê Thị Xuân Mai 8/19/1967 Nữ Kinh t Nam Phong Dinh - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89033 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7386 KTDN K8/06 CT
461 Quách Văn Minh 6/6/1982 Nam Kinh t Nam Bá Thước - Thanh Hóa 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89034 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7387 KTDN K8/06 CT
462 Nguyễn Thị Thúy Nga 7/16/1987 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89035 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7388 KTDN K8/06 CT
463 Nguyễn Thị Kim Ngân 4/4/1986 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89036 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7389 KTDN K8/06 CT
464 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 8/15/1988 Nữ Kinh t Nam Bình Minh-Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89037 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7390 KTDN K8/06 CT
465 Đỗ Thị Tuyết Nhung 8/10/1987 Nữ Kinh t Nam Tam Bình - Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89038 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7391 KTDN K8/06 CT
466 Ngô Thị Mỹ Nương 1987 Nữ Kinh t Nam Bình Minh-Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89039 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7392 KTDN K8/06 CT
467 Trần Thị Hoàng Oanh 2/24/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89040 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7393 KTDN K8/06 CT
468 Nguyễn Trần Sĩ Tài 5/19/1987 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89041 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7394 KTDN K8/06 CT
469 Ngô Thị Mỹ Tâm 3/8/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Phú B - An Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89042 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7395 KTDN K8/06 CT
470 Tăng Ngọc Phương Thanh 4/15/1987 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89043 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7396 KTDN K8/06 CT
471 Tô Hồng Thắm 8/23/1984 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89044 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7397 KTDN K8/06 CT
472 Võ Thị Ngọc Thu 3/12/1984 Nữ Kinh t Nam Đồng Tháp 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89045 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7398 KTDN K8/06 CT
473 Nguyễn Văn Chí Thuận 9/12/1988 Nam Kinh t Nam Trà Ôn - Vĩnh Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89046 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7399 KTDN K8/06 CT
474 Au Thị Thủy 4/20/1977 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Phú 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89047 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7400 KTDN K8/06 CT
475 Nguyễn Thị Thu Thủy 9/14/1986 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89048 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7401 KTDN K8/06 CT
476 Lê Thị Anh Thư 7/5/1981 Nữ Kinh t Nam Tam Bình - Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89049 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7402 KTDN K8/06 CT
477 Châu Thị Kiều Trang 4/9/1980 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89050 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7403 KTDN K8/06 CT
478 Lương Thị Ngọc Trang 5/4/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89051 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7404 KTDN K8/06 CT
479 Nguyễn Thùy Trang 4/25/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89052 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7405 KTDN K8/06 CT
480 Phạm Thị Thùy Trang 3/3/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hâu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89053 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7406 KTDN K8/06 CT
481 Trần Thị Trâm 6/17/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89054 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7407 KTDN K8/06 CT
482 Lê Nguyễn Bảo Trinh 11/12/1981 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89055 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7408 KTDN K8/06 CT
483 Nguyễn Thị Thanh Truyền 5/15/1986 Nữ Kinh t Nam Nghi Xuân - Hà Tĩnh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89056 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7409 KTDN K8/06 CT
484 Phạm Thị Cẩm Tú 1/24/1983 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 89057 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7410 KTDN K8/06 CT
485 Phan Thi Kiều Tươi 1982 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89058 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7411 KTDN K8/06 CT
486 Phạm Thị Ái Uyên 2/20/1985 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89059 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7412 KTDN K8/06 CT
487 Nguyễn Thị Cẩm Vân 7/18/1975 Nữ Kinh t Nam Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89060 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7413 KTDN K8/06 CT
488 Mã Thanh Vũ 8/23/1987 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89063 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7414 KTDN K8/06 CT
489 Lưu Mỹ Phương 1/3/1982 Nữ Kinh t Nam An Lạc - Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89062 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7415 KTDN K13/05 CT-L1
490 Nguyễn Thị Kiều Chinh 1/25/1982 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp Cần Thơ 2004 - 2006 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89061 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7416 KTDN K1/04 CT
491 Trần Thị Ngân 10/19/1985 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2004 - 2006 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 587/QĐ.KTKT, ngày 23/07/09 7417 KTDN K13/04 CT
492 Đặng Thị Tường Anh 9/2/1982 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7418 KTDN K13/05 CT
493 Đặng Thị Tường Em 5/19/1985 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7419 KTDN K13/05 CT
494 Lương Thị Thu Hoài 7/23/1981 Nữ Kinh t Nam Đông Hưng - Thái Bình 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7420 KTDN K2/06 CT
495 Phan Thị Kiều Phương 11/10/1986 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7421 KTDN K2/06 CT
496 Trần Thị Bé Chính 4/3/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7422 KTDN K8/06 CT
497 Lê Thành Được 11/12/1988 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7423 KTDN K8/06 CT
498 Trần Ngọc Hạnh 11/7/1983 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7424 KTDN K8/06 CT
499 Phạm Lê Như Huệ 1/9/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7425 KTDN K8/06 CT
500 Lê Thị Ánh Nguyệt 8/18/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7426 KTDN K8/06 CT
501 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/31/1984 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7427 KTDN K8/06 CT
502 Nguyễn Trần Kim Thủy 10/17/1984 Nữ Kinh t Nam Bến Tre 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7428 KTDN K8/06 CT
503 Trần Lê Thùy Trang 3/10/1971 Nữ Kinh t Nam TP Hồ Chí Minh 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7429 KTDN K8/06 CT
504 Nguyễn Ngọc Yến 12/12/1987 Nữ Kinh t Nam Trà Ôn - Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7430 KTDN K8/06 CT
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
505 Lê Thị Tuyết An 1/9/1987 Nữ Kinh t Nam Đồng Tháp 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7431 KTDN K8/06 CT-L1
506 Văn Thị Tố Anh 1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7432 KTDN K8/06 CT-L1
507 Phạm Thị Tường Giang 11/20/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7433 KTDN K6/06 TN-L1
508 Phan Văn Thật 1979 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7434 KTHCSN K10/06 HG
509 Lê Thị Thuỷ 11/8/1983 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7435 KTHCSN K10/06 HG
510 Nguyễn Thị Thanh Thuý 1981 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7436 KTHCSN K10/06 HG
511 Trần Nam Hoà 5/25/1987 Nam Kinh t Nam Vị Thanh 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7437 QLDD K11/06 HG
512 Lưu Minh Tuấn 7/3/1984 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7438 QLDD K11/06 HG
513 Hồ Hoàng Trung 3/13/1986 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89003 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7439 QLDD K11/06 HG-L1
514 Nguyễn Thanh Phong 9/15/1978 Nam Kinh t Nam Cà Mau - Minh Hải 2002 - 2004 2009 TRỒNG TRỌT KHÁ Vừa làm vừa học 89098 652/QĐ.KTKT, ngày 05/08/09 7440 KN K10/02
515 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/10/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89099 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7441 KTDN K5/07 TN
516 Trương Thị Kim Chi 6/14/1979 Nữ Kinh t Nam Trung Nhứt - Thốt Nốt 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89100 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7442 KTDN K5/07 TN
517 Mai Thị Hồng Như 7/26/1984 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89101 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7443 KTDN K5/07 TN
518 Nguyễn Ngọc Phương 4/19/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89102 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7444 KTDN K5/07 TN
519 Nguyễn Thị Trúc Phương 12/21/1981 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89103 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7445 KTDN K5/07 TN
520 Nguyễn Văn Tài 11/15/1988 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89104 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7446 KTDN K5/07 TN
521 Thạch Ngọc Thủy 10/31/1980 Nữ Khơmer t Nam Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89105 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7447 KTDN K5/07 TN
522 Cao Thị Thiên Trang 9/27/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89106 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7448 KTDN K5/07 TN
523 Lê Văn Lâu 1982 Nam Kinh t Nam Thôt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89107 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7449 KTDN K5/07 TN
524 Nguyễn Hoàng Đôn 3/1/1985 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89108 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7450 KTDN K5/07 TN
525 Nguyễn Thanh Tâm 12/12/1989 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89109 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7451 KTDN K5/07 TN
526 Lê Thị Hồng Thấm 3/27/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89110 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7452 KTDN K5/07 TN
527 Nguyễn Thị Mộng Thúy 3/4/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89111 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7453 KTDN K5/07 TN
528 Nguyễn Thanh Tùng 4/8/1965 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89112 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7454 KTDN K5/07 TN
529 Bùi Thị Thanh Tuyền 11/3/1989 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89113 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7455 KTDN K5/07 TN
530 Vũ Thị Dung 7/18/1987 Nữ Kinh t Nam Yên Mô - Ninh Bình 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89114 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7456 KTDN K2/06 CT
531 Lê Thị Tuyết Ngân 1983 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89115 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7457 KTDN K2/06 CT
532 Nguyễn Thị Thùy Linh 1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89116 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7458 KTDN K8/06 CT
533 Mai Ngọc Trâm 9/13/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89117 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7459 KTDN K6/06 TN
534 Nguyễn Thị Huỳnh Tiên 7/5/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89118 1026/QĐ.KTKT, ngày 28/10/09 7460 KTDN K6/06 TN
535 Trần Thị Phượng Anh 6/21/1984 Nữ Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89119 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7461 KTDN K4/07 OM
536 Nguyễn Thị Hồng Loan 11/4/1988 Nữ Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89120 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7462 KTDN K4/07 OM
537 Lý Thị Nguyệt 12/2/1974 Nữ Kinh t Nam Tấn Hữu - Quốc Oai 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89121 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7463 KTDN K4/07 OM
538 Phạm Thị Quỳnh Như 2/22/1983 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89122 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7464 KTDN K4/07 OM
539 Nguyễn Hoàng Thi 3/29/1988 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89123 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7465 KTDN K4/07 OM
540 Nguyễn Thanh Thúy 6/12/1988 Nữ Kinh t Nam Minh Hải 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89124 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7466 KTDN K4/07 OM
541 Nguyễn Thị Thu Vân 2/21/1989 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 89125 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7467 KTDN K4/07 OM
542 Nguyễn Bích Chi 3/17/1988 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89126 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7468 KTDN K4/07 OM
543 Nguyễn Thị Kim Cương 1/16/1989 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89127 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7469 KTDN K4/07 OM
544 Lê Trương Quỳnh Kim 2/6/1987 Nữ Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89128 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7470 KTDN K4/07 OM
545 Võ Hà Thái 10/7/1982 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89129 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7471 KTDN K4/07 OM
546 Nguyễn Kim Thoảng 1/6/1989 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89130 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7472 KTDN K4/07 OM
547 Bùi Phan Hồng Thu 11/20/1986 Nữ Kinh t Nam Tam Bình - Vĩnh Long 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89131 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7473 KTDN K4/07 OM
548 Phan Thị Bích Tuyền 5/11/1989 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89132 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7474 KTDN K4/07 OM
549 Đỗ Hoàng Yến 4/4/1986 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89133 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7475 KTDN K4/07 OM
550 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 5/9/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89134 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7476 KTDN K8/06 CT
551 Lưu Thị Thu Liên 10/18/1980 Nữ Kinh t Nam Hà Tiên - Kiên Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89135 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7477 KTDN K2/06 CT
552 Ngô Nguyễn Hồng Linh 2/19/1988 Nữ Kinh t Nam Huỵện Thốt Nốt-TP Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89136 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7478 KTDN K5/07 TN-L1
553 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 8/7/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89137 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7479 KTDN K5/07 TN
554 Đỗ Kim Phụng 7/22/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89138 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7480 KTDN K8/06 CT
555 Võ Thanh Tân 11/12/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89139 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7481 KTDN K5A/06 OM-L1
556 Phùng Thị Thủy 4/18/1988 Nữ Kinh t Nam Mỹ Đức - Hà Tây 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89140 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7482 KTDN K8/06 CT-L1
557 Mai Thị Huyền Trân 11/4/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89141 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7483 KTDN K8/06 CT
558 Lê Cẩm Tú 7/16/1989 Nữ Kinh t Nam Huỵện Thốt Nốt-TP Cần Thơ 2007 - 2009 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89142 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7484 KTDN K5/07 TN-L1
559 Nguyễn Thị Bạch Yến 10/28/1984 Nữ Kinh t Nam Thuận An - Cửu Long 2006 - 2008 2009 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89143 1111/QĐ.KTKT, ngày 19/11/09 7485 KTDN K8/06 CT
560 Đỗ Thị Thùy Diễm 12/13/1989 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89401 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7486 CB&BQTS K4/07 OM
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VHVL TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Năm Vào số cấp
Ngày tháng Giới Số hiệu văn bằng,
TT Họ và tên người học Dân tộc Quốc tị ch Nơi sinh Khoá học tốt Ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Hình thức đào tạo Số Quyết đị nh tốt nghiệp văn bằng, Ghi chú
năm sinh tí nh chứng chỉ
nghiệp chứng chỉ số
561 Lê Hùng Dũng 1/13/1989 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89402 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7487 CB&BQTS K4/07 OM
562 Lý Anh Dũng 1/22/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89403 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7488 CB&BQTS K4/07 OM
563 Hồ Thị Bé Duy 1989 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89404 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7489 CB&BQTS K4/07 OM
564 Đào Thị Thùy Dương 1/22/1989 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89405 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7490 CB&BQTS K4/07 OM
565 Huỳnh Đức Giàu 8/16/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89406 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7491 CB&BQTS K4/07 OM
566 Đặng Thị Hạnh 9/16/1983 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN GIỎI Vừa làm vừa học 89407 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7492 CB&BQTS K4/07 OM
567 Trương Hữu Hậu 1/12/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89408 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7493 CB&BQTS K4/07 OM
568 Bùi Sơn Hiền 7/19/1989 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89409 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7494 CB&BQTS K4/07 OM
569 Lâm Quang Hiếu 7/14/1988 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89410 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7495 CB&BQTS K4/07 OM
570 Nguyễn Thị Hạnh Hoa 1/3/1989 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89411 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7496 CB&BQTS K4/07 OM
571 Nguyễn Thanh Hoài 1989 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89412 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7497 CB&BQTS K4/07 OM
572 Lê Văn Hơn 1/8/1987 Nam Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89413 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7498 CB&BQTS K4/07 OM
573 Mai Thanh Hùng 1/1/1985 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89414 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7499 CB&BQTS K4/07 OM
574 Trần Phát Huy 10/24/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89415 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7500 CB&BQTS K4/07 OM
575 Đào Tuấn Kiệt 10/21/1987 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89416 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7501 CB&BQTS K4/07 OM
576 Đoàn Văn Kiệt 5/1/1988 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 89417 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7502 CB&BQTS K4/07 OM
577 Nguyễn Thị Kim Lanh 3/21/1989 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89418 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7503 CB&BQTS K4/07 OM
578 Lê Văn Lẻ 12/18/1988 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89419 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7504 CB&BQTS K4/07 OM
579 Trần Thanh Liêm 4/6/1987 Nam Kinh t Nam Long Xuyên - An Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89420 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7505 CB&BQTS K4/07 OM
580 Nguyễn Ngọc Linh 9/30/1989 Nữ Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89421 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7506 CB&BQTS K4/07 OM
581 Thái Hữu Lộc 6/16/1987 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89422 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7507 CB&BQTS K4/07 OM
582 Huỳnh Trung Luận 4/22/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89423 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7508 CB&BQTS K4/07 OM
583 Nguyễn Quốc Nam 8/28/1984 Nam Kinh t Nam t t - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89424 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7509 CB&BQTS K4/07 OM
584 Trương Thuận Ngân 4/17/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89425 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7510 CB&BQTS K4/07 OM
585 Phạm Văn Ngân 2/28/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89426 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7511 CB&BQTS K4/07 OM
586 Lý Hồng Ngọc 1/14/1988 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89427 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7512 CB&BQTS K4/07 OM
587 Lê Thanh Phong 2/19/1987 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89428 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7513 CB&BQTS K4/07 OM
588 Nguyễn Thanh Phong 2/20/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89429 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7514 CB&BQTS K4/07 OM
589 Phan Văn Phòng 3/10/1988 Nam Kinh t Nam Cờ Đỏ - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89430 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7515 CB&BQTS K4/07 OM
590 Nguyễn Ngọc Vũ Sơn 1989 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89431 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7516 CB&BQTS K4/07 OM
591 Nguyễn Văn Tâm 5/19/1986 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89432 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7517 CB&BQTS K4/07 OM
592 Nguyễn Minh Tân 5/9/1985 Nam Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89433 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7518 CB&BQTS K4/07 OM
593 Huỳnh Nhật Thanh 11/5/1987 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89434 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7519 CB&BQTS K4/07 OM
594 Đinh Chí Thành 11/11/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89435 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7520 CB&BQTS K4/07 OM
595 Au Minh Thắng 7/27/1988 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89436 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7521 CB&BQTS K4/07 OM
596 Võ Hoài Thương 10/6/1989 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89437 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7522 CB&BQTS K4/07 OM
597 Nguyễn Thanh Thường 3/29/1987 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89438 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7523 CB&BQTS K4/07 OM
598 Nguyễn Chí Tính 12/4/1987 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89439 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7524 CB&BQTS K4/07 OM
599 Liêu Minh Trung 12/18/1987 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89440 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7525 CB&BQTS K4/07 OM
600 Thái Hồng Tuấn 10/22/1986 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89441 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7526 CB&BQTS K4/07 OM
601 Hồ Văn Tuấn 1985 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89442 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7527 CB&BQTS K4/07 OM
602 Phan Thanh Tùng 2/9/1985 Nam Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89443 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7528 CB&BQTS K4/07 OM
603 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 1988 Nữ Kinh t Nam O Môn - Hậu Giang 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 89444 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7529 CB&BQTS K4/07 OM
604 La Văn Vàng 9/8/1989 Nam Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89445 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7530 CB&BQTS K4/07 OM
605 Lý Thị Kiều Vân 9/11/1988 Nữ Kinh t Nam O Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89446 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7531 CB&BQTS K4/07 OM
606 Nguyễn Văn Vân 10/7/1987 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2009 2009 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 89447 1267/QĐ.KTKT, ngày 25/12/09 7532 CB&BQTS K4/07 OM
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST

B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K2/06 CT
TDN K3/05 CT
TDN K2/06 CT-L1
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM-L1
TDN K5A/06 OM-L1
TDN K5A/06 OM-L1
TDN K14/02 ST
TDN K9/05 ST
TDN K4/06Ñ ST-L1
TDN K4/06Ñ ST-L1
TDN K4/06Ñ ST-L1
TDN K4/06Ñ ST-L1
TDN K6/06 TN-L1
THCSN K3B/06
THCSN K3B/06
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
NTY K2/05 CT-L1
NTY K2/05 CT
TDN K1/04 CT
TDN K5/01 TN
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
THCSN K10/06 HG-L1
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
TDN K13/05 CT
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
THCSN K12/06 CD
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06Ñ ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
NTY K9/06 ST
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
NTY K2/05 CT
NTY K9/06 ST-L1
NTY K9/06 ST-L1
NTY K9/06 ST-L1
NTY K9/06 ST-L1
TDN K13/04 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT-L1
TDN K2/06 CT-L1
TDN K2/06 CT-L1
TDN K2/06 CT-L1
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K4/06Ñ ST
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN-L1
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K3B/06
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG-L1
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
TDN K5A/06 OM
TDN K4/06N ST
THCSN K10/06 HG
THCSN K12/06 CD
THCSN K12/06 CD
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
LDD K7/06 KG
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K13/05 CT-L1
TDN K1/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K8/06 CT-L1
TDN K8/06 CT-L1
TDN K6/06 TN-L1
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
THCSN K10/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG
LDD K11/06 HG-L1
N K10/02
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K5/07 TN
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K8/06 CT
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K4/07 OM
TDN K8/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K5/07 TN-L1
TDN K5/07 TN
TDN K8/06 CT
TDN K5A/06 OM-L1
TDN K8/06 CT-L1
TDN K8/06 CT
TDN K5/07 TN-L1
TDN K8/06 CT
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM
B&BQTS K4/07 OM