You are on page 1of 2

க ச க க வ ெபஷ பை ட க ஆ க க டா ஜ ால ி பஜ ா சின ம ா ளா வ கட .

க ாம
◌் பை ட க அ ப...

AOLHealth.com Ads by Google


ந க நாச பா ைவய சின மா... ஓ உைரயாட அ பவ !

-அ ண
நம மிக வ பமான யாேரா ஊ லி வ தி கிற ெப ய பா, சி த பா ஒ வ
ந ேமா உ கா ெகா கைதெசா லி ந ேமா ேபசி ெகா தா எ ப
இ ... அ ப தா இ த அ ைற .

ைவ ப கைல கழக தி ப ரமணய பாரதியா


தமிழிய ல தி ஆ மாணவ க ெகா
ேக வ களா ைள ெத க சி ெகா ேட, பாட
நட கிற ேபராசி யைர ேபால அவ க பதி
ெசா கிறா அவ .. தமி சினமா உலகி றி ப ட த க
கைலஞ நாச .
'இ ைறய சினமா ெமாழி ம ப பா ேபா க
றி நாச ட ஓ உைரயாட ' எ ற ெபா ள
மாணவ கள சினமா றி த ேதட க கான
வ ைடகேளா அவ கேளா நா மணேநர எ த
வ தமான ந க ப தா இ லாம எளைமயாக
Travel.AOL.com Ads by Googleஇனைமயாக கல ைரயா னா .
ஆ மாணவ க எ பதா சினமாவ
எதி க றி த ேக வ க இட
ெப றி தன எ றா , அவ ைறெய லா
ஒ வ தமான ெபா ண ேவா ஏ ெகா
சி தப ேய அவ கைள பா ேக கிறா .
'அ த சினமாைவ ந க எ ன ெச ய
ேபாகிற க ?' மாணவ க ம திய ச அைமதி,
அ ற ெதள ... இ ப ெதாட கிய உைரயாட
ஒ க ட தி மிக காரசாரமாக ,
வ வ பாக மாறிய .
தமி சினமா, இ திய சின மா, உலக சின மா என வ த அளவ ேப ெச ற . தமி
சின மா கள இ ைறய இைளஞ கள ப கள றி ேக வ க ேக க ப டன.
சி ெகா ேட பாட நட கிற மாதி ேய பதி ெசா கிறா ... அ பவ தி ெதறி
க தி ெத ய, ேகமரா ெவளய லான அவர வா வ ய பதி க
இட ெப கி றன.
'சின மா ப
றி ம றவ க ைடய தைல அறி ெகா வத காக , சினமாைவ
உ வா கி ற ஒ ைமய தி இ ெகா பா கிற நா , சினமாைவ இ ெனா
ேகாண தி இ ெகா பா கிற வ கிற ரசி கிற உ க ைடய க கைள ,
அ ைறகைள அறி ெகா வத காகேவ இ த ச தி நா ஒ
ெகா ேட ,' எ றா .
'எைத ேவ மானா ேபசலா எ றா நா ஒ சினமா கார எ பதா அைத
ன திேய ேபச வ கிேற . அத காரண இ கிற . இ ைற சினமா
றி த தவறான த க பல இ கி றன. அைத றி த வ வாத ைத வ கிேற '
எ றினா .
'ேகா பா தியாக சின மா வலிைமயான ஊடக எ றா தமி ச க தி அ தைகய
வலிைம பய ப த ப கிறதா?' எ ற ேக வ ைய அவேர எ ப , உலக வதி
றி பாக ஐேரா ப ய நா கள சினமாைவ ப றிய பாட க பா இ கிற .
ஏென றா வா வ ய வள சி சினமாவ ப மிக கியமான எ பதா அ
சின மா க டாய பாடமாகேவ இ கிற . ஆ வ ய மாணவ க இ ைறய ச க தி
ேதைவ சினமாவ ப றி த ெதள மிக அவசிய ' எ பதா அவ
வ ள கமள தா .
'இ த அம சினமாைவ றி த ஒ தலாக உ க என அைம . நா
ஒ சின மாைவ கைர தவ அ ல . உ கைள ேபால நா ஒ
மாணவ தா . ச னா அ பவ ப வ ட மாணவ எ ற நிைலய தா
உ கேளா கல ைரயா கிேற . நா ந த, நா ரசி த சினமா கைள றி ந க
ரசி தவ ேறா ேச ஒ ப ேப வ இ இனைமயாக இ ,' எ றா .

converted by Web2PDFConvert.com
ெபா வான ேமைட ேப ேபாலேவா அ ல ேகமிராவ னா நிக கிற
ந ைப ேபாலேவா அ லாம இய பாக , யதா தமாக ேக வ க அவ
பதிலள த வ த மாணவ கைள எளதி ஈ அவேரா ஒ உறவாட ைவ த எ ப
உ ைம.
சின மா உலகி தா கட வ த பாைதகைள அேத ப ைமேயா அ பவ வமாக
மன திற மாணவ கேளா ம நிைன தா . எ ேகா எ டாத ர தி இ கிற
ந ச திர ைத ேபால ெத கிற சினமா ந க கைள பா கிற கிராம ஆ மாணவ க
த ைடய அ தைன நா ேக வ கைள இைடவ டா ெதா ெகா ேடய தன .
நா மணேநர ச அய வ டாம நி ெகா ேட, இைடய க பலைகய
பட வைர வ ள க ெசா லி சினமாைவ ேகா பா ைறய ேலேய க ெகா தா
.
பதி க அ தைன அ பவ ப ழி எ பத ஒ சா .

ஒ மாணவ ேக வ , 'ஒ சினமா எ றா பல ேப கல த ஒ ெசய பா


எ றா , உ க தாேன ெப ைமெய லா வ ேச கிற ? இ எ ப ?'
ச ேநர ஆ ேயாசி வ பதி ெசா கிறா . (தன ேதந ெகா வ த
ல தி பணயாளரான ஓ அ மாைவ கா ) 'இவ யா எ ெத மா' எ ேக டா .

'ெத 'எ றா அ த மாணவ .

'அ ப யானா அவ ெபய எ ன?' எ ேக டா .

அ த மாணவ ட தி ெமௗன ...

அ ற ெதாட கிறா ...

'காைலய வ த ட யா தலி வண க
ெச வ க ?'

'ேபராசி யக 'எ றா அ த மாணவ


'ஏ இ த அ மா வண க ெச யவ ைல'
'ந
க உ கா பாட ப பத ேபாதிய த ைத , அழைக அதிகாைலய இ
வ ெச த பவ அவ தா எ றா ந க உ க கியமானவ க தாேன
வண க ெச கிற க ?' எ அவ பாகேவ ைகத ட உர ஒலி கிற .
மாணவ க ம ம லாம ல தி ேபராசி ய ெப ம க த கள வ னா கைள
எ ப ன . எ லா ைடய ேக வ கைள ெபா ைமேயா அைமதியாக ேக ஒ ைற
உ ற சி தி அவ கள ேக வ ய ஆழ அத ேக றவாேற பதி ெசா னா
எ பைத ேக வ ேக டவ கள க கள ஏ ப ட மகி சிைய ைவ ேத அைடயாள
காணலா .
இல கிய , வரலா , ப பா எ பதாகேவ வ ள தமி பய மாணவ க
சின மா றி த இ த ச தி ஊடக க றி த ஒ திய வாசைல திற வ ட
எனலா .
ல தி த ைமய எ .ஆேரா கியநாத , நாச ெந கிய ேதாழராக கவ ஞராக
வள வ ைரயாள பா.இரவ மா உ ள ட ேபராசி ய ெப ம க பல கல
ெகா டன .
அதிக மகி சி மாணவ கள க திேலதா ... மதிய உண ேவைள கட த ப
'இ ேக க ' எ பதா த ைன ேநா கி வ ேக வ கைணக கா கா
ெகா தா நாச .
இ ெனா சமய வா காமலா ேபா வ ? எ பதா அவ வ ைடெப ேபாதி 'அேத
சி த பா ஊ ேபா ேபா சி ன ழ ைதக க தி ஓ ஏ க வ த
ேதா ேம' அ ேபாலேவ ஒ ப ண சி மாணவ கள க தி ெத ப ட . ைறயாக
எ ேலா ட வ ைடெசா லி ற ப டேபா நாச ைடய க தி அ ெத ப ட
இய பாக இ த .
*

About Us I Terms & Conditions


For contents & Feedback: youthful@vikatan.com I For technical issues : webmaster@vikatan.com I For Advt: dotcom@vikatan.com
Copyright © 2008 Vikatan.com Pvt Ltd. all rights reserved.

converted by Web2PDFConvert.com