You are on page 1of 13

UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
1 Nguyễn Trúc Anh 7/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114401 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 845
2 Đặng Hải Au 10/20/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114402 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 846
3 Lê Thúy Duy 7/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114403 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 847
4 Nguyễn Thị Thúy Duy 10/15/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114404 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 848
5 Lê Quốc Đạt 12/16/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114405 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 849
6 Nguyễn Đông Đức 8/13/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114406 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 850
7 Hà Thị Gái 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tân Thạnh - Long An 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114407 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 851
8 Vỏ Trường Giang 9/27/1989 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114408 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 852
9 Thái Thị Ut Giàu 11/16/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114409 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 853
10 Dương Thị Kim Hằng 4/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114410 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 854
11 Lê Thị Thuý Hằng 5/28/1987 Nữ Kinh Vieät Nam An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114411 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 855
12 Võ Quốc Hiệu 2/10/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114412 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 856
13 Nguyễn Trần Hoàng 12/15/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114413 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 857
14 Nguyễn Thị Tú Huỳnh 2/3/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Trà Ôn - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114414 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 858
15 Trần Văn Khải 12/12/1987 Nam Kinh Vieät Nam Trần Văn Thời - Cà Mau 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114995 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 859
16 Lư Thiên Khuê 4/17/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thành phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114416 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 860
17 Trần Thị Tố Lam 2/22/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIỎI Chính quy 114417 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 861
18 Trần Hoàng Lĩnh 1/21/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114418 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 862
19 Võ Bùi Vân Long 6/19/1988 Nam Kinh Vieät Nam Long Xuyên - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114419 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 863
20 Lê Tấn Lộc 1988 Nam Kinh Vieät Nam Hoà Lạc - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114420 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 864
21 Trần Thị Ngọc Lợi 11/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thạnh Mỹ Tây - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114421 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 865
22 Nguyễn Thành Luân 7/25/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114422 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 866
23 Khưu Thị Luyến 5/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành phố Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114423 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 867
24 Trần Thị Mai 1/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114424 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 868
25 Nguyễn Thị Trà My 6/12/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114425 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 869
26 Nguyễn Hoàng Nghĩa 10/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114426 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 870
27 Trần Thị Thu Nhi 10/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114427 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 871
28 Nguyễn Thanh Nhớ 4/17/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114428 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 872
29 Phạm Thị Thu Oanh 1/27/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114429 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 873
30 Tô Thị Kim Quyên 3/5/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114430 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 874
31 Nguyễn Tiến Sỹ 9/10/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114431 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 875
32 Trần Tấn Tài 3/18/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114432 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 876
33 Cao Minh Thành 12/25/1989 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114433 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 877
34 Khưu Lý Phương Thảo 4/10/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114434 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 878
35 Nguyễn Thị Kim The 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114435 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 879
36 Nguyễn Phước Thiện 5/18/1989 Nam Kinh Vieät Nam Tân Hiệp - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114436 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 880
37 Huỳnh Thị Tho 12/2/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114437 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 881
38 Võ Hoàng Thu 9/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tri Tôn - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114438 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 882
39 Cao Thị Bé Thùy 5/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114439 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 883
40 Khưu Thanh Thúy 8/22/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thành phố Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114440 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 884
41 Trần Thị Anh Thư 5/15/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Thuận - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114441 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 885
42 Võ Hữu Tình 8/3/1985 Nam Kinh Vieät Nam Vọng Thê - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114442 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 886
43 Võ Thị Huyền Trang 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114443 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 887
44 Huỳnh Quế Trăm 1/12/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đa Phước - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114444 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 888
45 Nguyễn Thị Hồng Xuân 5/27/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Trà On - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114445 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 889
46 Lê Thị Thanh Xuân 3/24/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114449 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 890
47 Nguyễn Lương Y 4/19/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114448 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 891
48 Trần Thị Kim Yến 9/24/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114447 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 892
49 Lê như Ý 12/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành phố Cần Thơ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114446 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 893
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
50 Phạm Thị Lan Anh 11/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Xuyên - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114450 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 894
51 Đặng Văn Biên 6/26/1987 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114451 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 895
52 Nguyễn Phú Cường 12/25/1987 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114452 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 896
53 Nguyễn Thị Ngọc Dễ 10/15/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114453 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 897
54 Hồ Thị Hồng Dung 6/6/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Hồ - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114454 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 898
55 Phan Thanh Duy 8/14/1988 Nam Kinh Vieät Nam Tam Bình - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114455 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 899
56 Lê Thị Thu Duyên 3/10/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114456 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 900
57 Nguyễn Thị Xuân Đào 10/29/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Luông - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114457 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 901
58 Huỳnh Thị Trí Đức 3/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cao Lãnh - Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114458 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 902
59 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10/27/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114459 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 903
60 Trần Văn Hảo 1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114460 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 904
61 Phan Thị Tiệp Hằng 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114461 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 905
62 Phan Thanh Hiển 10/7/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114462 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 906
63 Lê Thị Như Huỳnh 12/24/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114463 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 907
64 Dương Tài Hưng 12/28/1987 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114464 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 908
65 Lê Châu Nguyên Khánh 8/1/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cà Mau _ Minh Hải 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114465 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 909
66 Phạm Kim Lài 12/13/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114466 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 910
67 Nguyễn Hoàng Linh 12/21/1989 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114467 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 911
68 Nguyễn Thành Long 7/1/1989 Nam Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114468 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 912
69 Nguyễn Văn Long 7/28/1986 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Thạnh - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114469 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 913
70 Lê Văn Lộc 1989 Nam Kinh Vieät Nam Vĩnh Bình - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114470 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 914
71 Đào Thị Lợi 3/7/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114471 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 915
72 Nguyễn Thị Hồng Mai 7/15/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Hồ - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114472 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 916
73 Lê Hoàng Nam 1990 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114473 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 917
74 Phạm Quốc Nghị 9/19/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cái Nước - Cà Mau 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114474 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 918
75 Nguyễn Thị Nhi 3/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chánh Hội - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114475 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 919
76 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5/26/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114476 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 920
77 Hà Minh Nhựt 1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114477 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 921
78 Nguyễn Hoàng Ninh 2/20/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114478 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 922
79 Nguyễn Thị Phương 8/10/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114479 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 923
80 Nguyễn Văn Phương 2/15/1986 Nam Kinh Vieät Nam Vĩnh Thuận - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114480 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 924
81 Nguyễn Văn Quí 1989 Nam Kinh Vieät Nam Tiểu Cần - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114481 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 925
82 Huỳnh Hồng Sang 7/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Rạch Giá - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114482 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 926
83 Dương Quốc Cẩm Thanh 5/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Xuyên - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114483 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 927
84 Lê Tuyết Thanh 10/22/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114484 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 928
85 Nguyễn Trần Linh Thảo 8/31/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114485 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 929
86 Võ Hữu Thái 7/26/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114486 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 930
87 Nguyễn Minh Thắng 5/25/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114487 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 931
88 Nguyễn Tấn Thắng 6/12/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114488 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 932
89 Nguyễn Thị Ngọc Thẩm 8/29/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Lộc - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114489 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 933
90 Nguyễn Thị Diễm Thi 3/3/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114490 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 934
91 Phạm Văn Kịp Thời 7/3/1988 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114491 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 935
92 Lê Thị Anh Thu 5/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bạc Liêu - Minh Hải 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114492 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 936
93 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114493 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 937
94 Trần Anh Thư 8/26/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114494 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 938
95 Mai Thị Bích Tiền 12/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Hưng Lợi - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114495 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 939
96 Đinh Thị Ngọc Tố 3/19/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114496 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 940
97 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh 1/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114497 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 941
98 Tăng Thị Thanh Trúc 5/31/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114498 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 942
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
99 Nguyễn Thành Tuấn 1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114499 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 943
100 Nguyễn Hoàng Vinh 2/16/1989 Nam Kinh Vieät Nam Mỏ cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114500 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 944
101 Trần Thị Kim Xoàn 8/5/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114501 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 945
102 Lê Phạm Hồng Yến 6/5/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Xuyên - An Giang 2007 - 2010 2010 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114502 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 946
103 Nguyễn Bảo Anh 11/7/1988 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114503 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 947
104 Đào Hoàng Anh 8/26/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114504 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 948
105 Nguyễn Thế Anh 3/24/1989 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114505 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 949
106 Nguyễn Việt Anh 9/12/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114506 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 950
107 Đoàn Vũ Bá 9/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114507 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 951
108 Trương Thị Mỹ Chi 7/10/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chánh Hội - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114508 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 952
109 Nguyễn Lê Thu Hằng 3/2/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114509 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 953
110 Nguyễn Thị Mỹ Hiên 6/25/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Cầu Kè - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114510 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 954
111 Đoàn Hiếu Nguyên Khôi 3/17/1989 Nam Kinh Vieät Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114511 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 955
112 Nguyễn Trung Kiên 1/30/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114512 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 956
113 Nguyễn Thị Tuyết Lan 1/4/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114513 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 957
114 Trần Hữu Lành 5/30/1988 Nam Kinh Vieät Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114514 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 958
115 Trần Thị Mỹ Lành 8/20/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Hoà - An Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114515 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 959
116 Ngô Thanh Lâm 10/19/1987 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ -Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114516 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 960
117 Võ Minh Luân 3/8/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn _ Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114517 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 961
118 Phạm Hùng Nghị 9/10/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114518 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 962
119 Mai Trọng Nghĩa 1989 Nam Kinh Vieät Nam Gò Công Đông - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114519 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 963
120 Đoàn Trung Nghĩa 4/20/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114520 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 964
121 Đặng Ngọc Nhã 5/3/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114521 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 965
122 Võ Hiệp Phố 12/1/1981 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114522 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 966
123 Ngô Hoàng Phương 1/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114523 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 967
124 Phạm Duy Quang 2/12/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114524 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 968
125 Lê Thị Ngọc Sương 1/15/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114525 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 969
126 Nguyễn Văn Tảo 2/19/1987 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114526 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 970
127 Chương Hoài Tâm 8/17/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114527 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 971
128 Lưu Nguyễn Tâm Thảo 10/26/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114528 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 972
129 Lê Minh Tiến 10/1/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cầu Ngang - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114529 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 973
130 Huỳnh Nhựt Tiến 9/19/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cai Lậy - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114530 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 974
131 Nguyễn Trung Tín 7/26/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114531 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 975
132 Nguyễn Chánh Tính 5/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114532 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 976
133 Trần Thị Kiều Trinh 7/24/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114533 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 977
134 Huỳnh Ngọc Tú 8/27/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114534 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 978
135 Nguyễn Thanh Tùng 9/29/1989 Nam Kinh Vieät Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 CHĂN NUÔI KHÁ Chính quy 114535 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 979
136 Nguyễn Văn Minh Châu 7/20/1988 Nam Kinh Vieät Nam Long An 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114536 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 980
137 Châu Thị Mỹ Dung 1/13/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114537 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 981
138 Nguyễn Thị Ngọc Dung 6/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114538 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 982
139 Nguyễn Thị Dung 10/10/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách- Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114539 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 983
140 Trần Phát Đạt 6/22/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thuận An- BM- VL 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114540 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 984
141 Võ Thị Kim Giao 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Khánh Bình -An Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114541 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 985
142 Võ Trần Thu Hằng 7/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114542 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 986
143 Nguyễn Trung Hiếu 5/15/1987 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành -Tiền Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114543 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 987
144 Nguyễn Thị Huệ 9/11/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Giồng Riềng -Kiên Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114544 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 988
145 Lê Phi Hùng 5/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114545 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 989
146 Nguyễn Quốc Khanh 8/1/1988 Nam Kinh Vieät Nam Long Xuyên -An Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114546 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 990
147 Nguyễn An Khoa 2/7/1988 Nam Kinh Vieät Nam TX Sóc Trăng-Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114547 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 991
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
148 Lê Văn Lạc 10/10/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114548 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 992
149 Lý Nguyễn Hoàng Trúc Linh 3/17/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Đốc -An Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114549 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 993
150 Nguyễn Minh Lộc 1986 Nam Kinh Vieät Nam Cầu Kè- Trà Vinh 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114550 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 994
151 Nguyễn Thanh Lộc 6/26/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114551 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 995
152 Võ Minh Luân 12/24/1986 Nam Kinh Vieät Nam Lon g Mỹ -Hậu giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114552 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 996
153 Huỳnh Thị Lý 3/2/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè-Tiền Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114553 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 997
154 Phan Văn Nên 6/19/1986 Nam Kinh Vieät Nam Tân Thạnh - Long An 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114554 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 998
155 Phú Phúc Nhân 10/31/1989 Nam Kinh Vieät Nam TX Bạc Liêu-Bạc Liêu 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114555 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 999
156 Giảng Thanh Nhường 6/18/1988 Nam Kinh Vieät Nam Tam Bình- cửu long 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114556 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1000
157 Trần Văn Nước 1987 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Phú- An Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114557 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1001
159 Trần Duy Phương 11/6/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114559 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1002
160 Nguyễn Hoàng Sơn 6/8/1987 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114560 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1003
161 Phạm Văn Sung 1989 Nam Kinh Vieät Nam Hoà Bình 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114561 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1004
162 Phan Minh Thành 12/29/1987 Nam Kinh Vieät Nam An Phú- An Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114562 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1005
163 Nguyễn Phát Thành 12/25/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114563 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1006
164 Ngô Thanh Thiên 12/20/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114564 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1007
165 Huỳnh Thoại Thuận 1988 Nam Kinh Vieät Nam Kế Sách- Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114565 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1008
166 Lê Hoài Thương 9/11/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114566 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1009
167 Nguyễn Mạnh Tiến 10/21/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114567 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1010
168 Huỳnh Ngô Minh Toàn 4/8/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh _ Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114568 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1011
169 Phan Thị Thùy Trang 5/1/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114569 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1012
170 Châu Thanh Việt 10/11/1988 Nam Kinh Vieät Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114570 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1013
171 Ngô Hồ Xuân 11/9/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô môn-Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC KHÁ Chính quy 114571 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1014
172 Nguyễn Hồng Châu 8/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thị trấn Cái Vồn - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114572 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1015
173 Nguyễn Phan Diễm Chi 12/20/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Tam Bình - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114573 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1016
174 Lê Minh Cơ 11/23/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114574 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1017
175 Phạm Thành Đạt 1988 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114575 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1018
176 Nguyễn Trí Đức 5/10/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114576 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1019
177 Nguyễn Thị Thu Hà 1985 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114577 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1020
178 Nguyễn Trung Hậu 5/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Luông - An Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC KHÁ Chính quy 114578 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1021
179 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 4/3/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Điền B - An Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114579 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1022
180 Nguyễn Minh Hoài 7/7/1988 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Xuyên - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114580 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1023
181 Trần Phú Hữu 12/28/1983 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114581 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1024
182 Trần Kim Loan 3/5/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 23842 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1025
183 Nguyễn Tấn Mạnh 1/28/1988 Nam Kinh Vieät Nam An Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114583 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1026
158 Trần Quang Phú 8/21/1989 Nam Kinh Vieät Nam Nhơn Phú 2007 - 2010 2010 NÔNG HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114558 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1027
184 Ngô Huỳnh Ngọc Minh 1/16/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114584 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1028
185 Phan Hồng Phúc 12/15/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114585 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1029
186 Trần Thanh Phương 3/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114586 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1030
187 Châu Văn Quốc 12/7/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114587 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1031
188 Phan Văn Sự 9/10/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Phước 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114588 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1032
189 Lê Chí Thái 9/16/1981 Nam Kinh Vieät Nam Triệu Phong - Quảng Trị 2007 - 2010 2010 TIN HỌC KHÁ Chính quy 114589 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1033
190 Nguyễn Quốc Thái 9/2/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114590 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1034
191 Nguyễn Hồng Thanh 12/20/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114591 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1035
192 Nguyễn Hữu Thiện 4/24/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114592 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1036
193 Lê Minh Trường 9/11/1989 Nam Kinh Vieät Nam BVĐK -Cửu Long 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114593 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1037
194 Hoàng Anh Tú 10/28/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114594 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1038
195 Nguyễn Thị Kiều Tuyên 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TIN HỌC KHÁ Chính quy 114595 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1039
196 Nguyễn Như Ý 5/5/1989 Nam Kinh Vieät Nam Lục Sĩ Thành- Trà On 2007 - 2010 2010 TIN HỌC KHÁ Chính quy 114596 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1040
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
198 La Nhựt Anh 1/15/1988 Nam Kinh Vieät Nam TX Sóc Trăng- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114597 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1041
199 Nguyễn Văn Anh 8/18/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Mỹ - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114598 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1042
200 Dương Vĩnh Bảo 8/2/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114599 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1043
201 Trương Thanh Bình 9/24/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114600 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1044
202 Trần Quốc Dinh 6/5/1988 Nam Kinh Vieät Nam Tân Hiệp- Kiên Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114601 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1045
203 Phạm Duy 1/6/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114602 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1046
204 Trần Đức Dư 12/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Phú Hoà - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114603 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1047
205 Nguyễn Thị Hồng Đang 1986 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114604 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1048
206 Nguyễn Nhân Điền 3/10/1988 Nam Kinh Vieät Nam Hoà An - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114605 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1049
207 Chương Văn Đở 7/25/1986 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114606 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1050
208 Chung Thiện Đức 10/17/1987 Nam Kinh Vieät Nam Long Phú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114607 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1051
209 Nguyễn Văn Giàu 3/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114608 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1052
210 Trần Thị Mỹ Hạnh 11/24/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tam Bình - Cửu Long 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114609 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1053
211 Phạm Thị Hằng 5/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114610 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1054
212 Nguyễn Thành Hây 10/12/1987 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114611 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1055
213 Nguyễn Trung Hiếu 10/9/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114612 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1056
214 Tỳ Trung Hiếu 12/5/1988 Nam Kinh Vieät Nam An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH Chính quy 114613 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1057
215 Lê Nguyễn Khanh 1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114614 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1058
216 Huỳnh Quốc Khiêm 12/22/1988 Nam Kinh Vieät Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114615 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1059
217 Phạm Thanh Lâm 10/20/1989 Nam Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114616 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1060
218 Trần Thị Mỹ Loan 1987 Nữ Kinh Vieät Nam Hoà lạc - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114617 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1061
219 Ninh Đức Long 9/24/1989 Nam Kinh Vieät Nam An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114618 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1062
220 Nguyễn Giang Long 8/6/1990 Nam Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114619 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1063
221 Đoàn Ngọc Lợi 7/27/1989 Nam Kinh Vieät Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114620 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1064
222 Ngô Điền Nguyên 5/15/1989 Nam Kinh Vieät Nam Bình Long - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114621 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1065
223 Lưu Thế Nguyễn 5/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114622 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1066
224 Nguyễn Thị Yến Nhi 3/2/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114623 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1067
225 Phạm Phong Nhĩ 12/14/1988 Nam Kinh Vieät Nam Khánh Hoà - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114624 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1068
226 Đỗ Thị Trúc Phương 10/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Phú - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114625 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1069
227 Trương Ngọc Sang 9/7/1989 Nam Kinh Vieät Nam Long Phú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114626 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1070
228 Nguyễn Văn Tạc 4/23/1987 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114627 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1071
229 Nguyễn Văn Hữu Tài 8/5/1988 Nam Kinh Vieät Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114628 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1072
230 Trần Phúc Tân 6/27/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114629 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1073
231 Dương Hữu Thiện 2/18/1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIỎI Chính quy 114630 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1074
232 Phan Minh Thiện 1987 Nam Kinh Vieät Nam Bình Thạnh Đông - An Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114631 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1075
233 Trần Hữu Thọ 9/23/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114632 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1076
234 Võ Trần Thanh Tiến 1/20/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114633 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1077
235 Đỗ Thương Tính 1988 Nam Kinh Vieät Nam Cái Nước- Minh Hải 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114634 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1078
236 Bành Thị Bích Trâm 7/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114635 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1079
237 Lê Thị Thuỳ Trâm 11/13/1988 Nữ Kinh Vieät Nam TX Vĩnh Long - CL 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114636 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1080
238 Tôn Nữ Bảo Trúc 7/29/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114637 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1081
239 Phan Giang Tiến Trung 9/2/1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÁ Chính quy 114638 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1082
240 Trần Ngọc Mỹ Anh 3/8/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114639 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1083
241 Nguyễn Văn Tuấn Anh 12/29/1988 Nam Kinh Vieät Nam An Biên - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114640 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1084
242 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Gạo - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH GIỎI Chính quy 114641 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1085
243 Thái Vũ Bằng 2/14/1988 Nam Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114642 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1086
244 Phạm Thị Ngọc Dung 11/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114643 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1087
245 Lê Minh Duy 8/10/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thành phố - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114644 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1088
246 Nguyễn Thị Bé Dư 8/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Lợi - BM - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114645 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1089
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
247 Sơn Hải Đăng 2/27/1989 Nam Kmer Vieät Nam Long Phú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114646 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1090
248 Nguyễn Văn Đính 11/11/1989 Nam Kinh Vieät Nam Long An - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114647 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1091
249 Phạm Hồng Đức 11/1/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114648 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1092
250 Lê Thị Kim Em 8/18/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114649 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1093
251 Vũ Thị Hồng Hạnh 9/4/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114650 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1094
252 Nguyễn Thúy Hằng 2/23/1988 Nữ Kinh Vieät Nam U Minh - Cà mau 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114651 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1095
253 Lê Ngọc Hân 2/21/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114652 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1096
254 Trần Ngọc Diệu Hiền 1/29/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114653 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1097
255 Nguyễn Minh Hiếu 2/7/1987 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114654 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1098
256 Trần Thị Cẩm Hồng 8/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114655 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1099
257 Lê Huynh 12/22/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cai Lậy - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114656 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1100
258 Ung Thanh Hưng 1/24/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114657 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1101
259 Nguyễn Thị Thanh Lan 9/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Long - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114658 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1102
260 Thạch Thị Lanh 1988 Nữ Kmer Vieät Nam Tân Tuyến - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114659 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1103
261 Nguyễn Văn Lận 4/2/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thành phố Cần Thơ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114660 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1104
262 Dương Thị Bích Liễu 9/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114661 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1105
263 Nguyễn Thị Thanh Loan 7/8/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114662 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1106
264 Phạm Châu Long 2/22/1988 Nam Kinh Vieät Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114663 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1107
265 Lê Quang Lưỡng 6/28/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ba Chúc - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114664 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1108
266 Nguyễn Thị Tuyết Minh 11/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114665 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1109
267 Nguyễn Kim Ngân 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Nước - Minh Hải 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114666 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1110
268 Trần Thị Kim Ngân 9/14/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114667 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1111
269 Lê Thị Phương Ngân 11/11/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Hoà - Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114668 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1112
270 Trương Như Ngọc 11/28/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH GIỎI Chính quy 114669 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1113
271 Nguyễn Thị Phương Ngọc 4/15/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114670 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1114
272 Đặng Chúc Ngờ 6/7/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114671 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1115
273 Lê Thị Minh Nguyệt 7/20/1986 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114672 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1116
274 Đặng Thị Nhạng 2/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114673 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1117
275 Trần Thành Nhân 3/15/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114674 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1118
276 Nguyễn Thị Kiều Oanh 9/13/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tịnh Biên - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114675 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1119
277 Nguyễn Thanh Phong 10/16/1989 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Hoà - Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114676 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1120
278 Đặng Ngọc Mai Phương 10/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tân Hiệp - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114677 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1121
279 Bùi Trần Việt Phương 5/3/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114678 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1122
280 Trần Văn Sự 1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114679 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1123
281 Phùng Quốc Sỷ 4/22/1987 Nam Kinh Vieät Nam Ba Tri - Bến Tre 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114680 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1124
282 Dương Thạch Tâm 3/22/1987 Nam Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114681 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1125
283 Nguyễn Văn Tâm 12/20/1989 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114682 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1126
284 Nguyễn Kim Thanh 10/22/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114683 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1127
285 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114684 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1128
286 Lê Thị Kim Thi 5/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114685 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1129
287 Đoàn Thị Ut Thôi 9/5/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Tân Hiệp - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114686 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1130
288 Lê Thụy Anh Thơ 8/30/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114687 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1131
289 Bùi Thị Hồng Thu 1/5/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114688 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1132
290 Bùi Tú Nhật Thu 9/25/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114689 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1133
291 Dương Thị Thuỳ 11/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Điền B - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114690 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1134
292 Trần Thị Yến Thùy 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114691 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1135
293 Nguyễn Trung Tín 1/31/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114692 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1136
294 Vương Phước Toàn 9/10/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114693 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1137
295 Lâm Trương Thu Trang 12/31/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114694 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1138
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
296 Nguyễn Trương Thùy Trang 8/13/1989 Nữ Kinh Vieät Nam TT Chợ Mới - An Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114695 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1139
297 Trần Thị Trâm 6/17/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114696 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1140
298 Đinh Thị Bích Trầm 9/20/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114697 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1141
299 Cao Cẩm Tú 3/27/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114698 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1142
300 Lý Châu Tùng 3/18/1988 Nam Kinh Vieät Nam Hậu Giang 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114699 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1143
301 Ngô Thanh Tùng 5/3/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cái Vồn - Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114700 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1144
302 Phạm Huỳnh Vân 6/5/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Duyên Hải - Cửu Long 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114701 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1145
303 Huỳnh Thị Vẹn 5/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁ Chính quy 114702 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1146
304 Đinh Hoàng Vinh 1/12/1988 Nam Kinh Vieät Nam Càng Long - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114703 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1147
305 Lý Hồng Xuyên 2/23/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Thạnh Hưng - Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114704 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1148
306 Nguyễn Thị Thuý An 11/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Hồ - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114705 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1149
307 Phạm Tuấn An 1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114706 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1150
308 Nguyễn Quốc Anh 2/10/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114707 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1151
309 Phan Quốc Bảo 7/3/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đức Hoà - Long An 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114708 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1152
310 Nguyễn Thị Thu Cúc 4/30/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Kim Thi - Hải Hưng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114709 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1153
311 Nguyễn Văn Dễ 1987 Nam Kinh Vieät Nam Càng Long - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114710 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1154
312 Cao Bé Diễm 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Hậu - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114711 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1155
313 Ngô Hoàng Diễm 4/18/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114712 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1156
314 Nguyễn Kiều Diễm 4/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Nước - Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114713 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1157
315 Đỗ Ngọc Diễm 3/27/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114714 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1158
316 Trần Thúy Diễm 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114715 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1159
317 Đoàn Thị Dung 9/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Hoà An - Chợ Mới - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114716 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1160
318 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Trà ôn - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114717 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1161
319 Nguyễn Văn Đô 8/5/1986 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114718 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1162
320 Lê Thị Hồng Gấm 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Hội An Đông - Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114719 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1163
321 Dương Ngọc Gấm 8/1/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114720 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1164
322 Trần Ngân Giang 10/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thoại Giang - An giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114721 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1165
323 Lưu Thị Trà Giang 1/30/1989 Nữ Kinh Vieät Nam TX Vĩnh long - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114722 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1166
324 Phan Thị Cẩm Giàu 7/27/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Giồng Trôm - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114723 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1167
325 Nguyễn Minh Giàu 1/15/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cai Lậy - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114724 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1168
326 Nguyễn Ngọc Thu Hà 11/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114725 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1169
327 Thạch Nguyễn Thuý Hằng 2/2/1989 Nữ Kmer Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114726 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1170
328 Lê Thị Thúy Hằng 7/15/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114727 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1171
329 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/25/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114728 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1172
330 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Lách - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114729 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1173
331 Nguyễn Thị Phụng Hoàng 5/27/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Tam Bình - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114730 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1174
332 Ngô Thị Bé Hồng 12/16/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114731 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1175
333 Hứa Thị Thái Hồng 2/2/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Trà Cú - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114732 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1176
334 Nguyễn Khắc Huy 1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114733 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1177
335 Phạm Minh Hưng 4/6/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ngọc Hiển - Minh Hải 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114734 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1178
336 Huỳnh Thị Thanh Hương 8/2/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114735 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1179
337 Nguyễn Thị Thu Hương 9/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cát Hải - Bình Định 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114736 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1180
338 Lê Quang Khải 5/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cai Lậy - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114737 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1181
339 Vương Văn Khải 12/24/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114738 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1182
340 Trần Minh Anh Khoa 9/29/1989 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114739 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1183
341 Phan Thanh Liêm 7/25/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114740 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1184
342 Phạm Thị Ngọc Linh 2/16/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Hà Tiên - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114741 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1185
343 Phạm Thị Thùy Linh 5/22/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114742 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1186
344 Phùng Thị Phương Loan 9/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thoại Sơn - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114743 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1187
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
345 Nguyễn Thị Thúy Loan 2/21/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp- 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114744 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1188
346 Phạm Thị Thúy Loan 7/14/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114745 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1189
347 Hàn Văn Long 6/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thiệu Hoá - Thanh Hoá 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114746 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1190
348 Bùi Hữu Lộc 12/26/1987 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114747 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1191
349 Ngô Phước Lộc 1/23/1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114748 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1192
350 Đoàn Diệu Lý 4/15/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114749 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1193
351 Ngô Thị Kim Mơ 10/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114750 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1194
352 Phạm Thị Thảo My 1/25/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114751 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1195
353 Bùi Thị Hoài Nam 7/17/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114752 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1196
354 Bùi Thị Tố Nga 8/30/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Lộc -An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114753 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1197
355 Mã Thị Kim Ngân 7/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mang Thít - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114754 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1198
356 Nguyễn Thị Kim Ngân 1/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mang Thít - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114755 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1199
357 Phan Thị Việt Ngân 10/19/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114757 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1200
358 Trần Thị Kim Ngoan 9/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114756 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1201
359 Tạ Thị Ngoan 1/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114758 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1202
360 Lê Thùy Nhiên 12/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114759 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1203
361 Nguyễn Quỳnh Như 10/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114760 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1204
362 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114761 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1205
363 Ngô Thanh Phong 1988 Nam Kinh Vieät Nam Cái Bè - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114762 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1206
364 Nguyễn Văn Hữu Phúc 6/16/1989 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114763 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1207
365 Tăng Bá Phước 1/9/1988 Nam Kinh Vieät Nam Long Hồ - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114764 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1208
366 Bùi Hữu Phước 12/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cao Lãnh - Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114765 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1209
367 Bành Thị Thanh Phương 10/4/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114766 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1210
368 Dương Thị Trúc Phương 8/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114767 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1211
369 Lê Thị Yến Phương 11/2/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114768 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1212
370 Nguyễn Bình Quân 6/1/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114769 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1213
371 Đặng Minh Quân 6/6/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thạnh Phú - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114770 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1214
372 Trần Thị Kim Quê 2/5/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114771 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1215
373 Lê Kim Quyên 11/11/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Song Phú - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114772 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1216
374 Nguyễn Thị Thảo Quyên 6/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114773 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1217
375 Phan Thị Kim Quyến 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cầu Kè - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114774 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1218
376 Trần Thị Kim Son 6/15/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114775 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1219
377 Nguyễn Hoàng Tân 9/26/1988 Nam Kinh Vieät Nam Càng Long - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114776 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1220
378 Nguyễn Hoàng Châu Thạch 10/2/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114777 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1221
379 Phạm Thị Lê Thanh 5/19/1988 Nữ Kinh Vieät Nam TX Trà Vinh - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114778 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1222
380 Nguyễn Minh Nguyệt Thanh 8/18/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114779 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1223
381 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 12/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114780 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1224
382 Lê Thị Thanh Thảo 8/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114781 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1225
383 Nguyễn Thị Thu Thảo 4/8/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114782 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1226
384 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114783 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1227
385 Nguyễn Thị Thu Thảo 1987 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách -Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114784 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1228
386 Võ Văn Thảo 1989 Nam Kinh Vieät Nam Cầu Ngang - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114785 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1229
387 Phan Anh Thơ 7/4/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114786 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1230
388 Nguyễn Thị Kim Thơ 7/9/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Điền B - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114790 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1231
389 Nguyễn Huỳnh Minh Thơ 1/28/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Lách - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114791 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1232
390 Trần Thị Diễm Thu 7/10/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114789 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1233
391 Phan Thị Thu 5/12/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tân An - Long An 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114788 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1234
392 Đỗ Văn Thuần 1988 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114787 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1235
393 Huỳnh Thị Diễm Thuý 6/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Mới - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114792 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1236
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
394 Bùi Minh Thùy 11/10/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114793 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1237
395 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 1/7/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114794 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1238
396 Trần Thị Diễm Thúy 9/4/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114795 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1239
397 La Thu Thúy 6/14/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114796 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1240
398 Lê Nguyễn Minh Thư 1/27/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỹ Thạnh - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114797 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1241
399 Hồ Võ Minh Thư 10/24/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114798 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1242
400 Thạch Thương 12/18/1988 Nam Kmer Vieät Nam Cầu Kè - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114799 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1243
401 Châu Minh Toàn 10/10/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114800 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1244
402 Võ Thị Mỹ Trang 12/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Duyên Hải - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114801 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1245
403 Nguyễn Thị Thu Trang 4/19/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Đốc- An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114802 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1246
404 Nguyễn Thị Thu Trang 11/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vị Thanh-Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114803 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1247
405 Lê Thị Thùy Trang 1987 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114804 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1248
406 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cà Mau - Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114805 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1249
407 Hồ Bảo Trân 10/10/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114806 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1250
408 Trần Thị Bảo Trân 9/7/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114807 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1251
409 Nguyễn Thị Bích Trân 10/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam TX Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114808 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1252
410 Phan Thị Ngọc Trân 3/6/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114809 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1253
411 Trần Thị Trân 3/22/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Quảng Nam - Đà Nẵng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114810 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1254
412 Huỳnh Thị Kiều Trinh 1/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114811 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1255
413 Nguyễn Ngọc Lan Trinh 8/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114812 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1256
414 Nguyễn Đào Ngọc Trinh 12/31/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114813 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1257
415 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 7/8/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114814 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1258
416 Nguyễn Xuân Truyên 12/23/1987 Nam Kinh Vieät Nam Vĩnh An - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114815 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1259
417 Lê Phong Trưởng 1989 Nam Kinh Vieät Nam Tiểu Cần - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114816 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1260
418 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114817 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1261
419 Nguyễn Văn Tuấn 1989 Nam Kinh Vieät Nam Vĩnh Trường- an Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114818 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1262
420 Nguyễn Thị Cẩm Vân 2/6/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Đầm Dơi - Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114819 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1263
421 Nguyễn Thị Cẩm Vân 11/14/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Hoà Hiệp - Tam Bình 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114820 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1264
422 Đặng Hoàng Vinh 10/11/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thị Xã Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114821 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1265
423 Lê Thị Thanh Xuân 7/6/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Hoằng Hoá - Thanh Hoá 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114822 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1266
424 Nguyễn Thị Hải Yến 4/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114823 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1267
425 Võ Thị Xuân Yến 12/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114824 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1268
426 Hồ Thị Loan Anh 1985 Nữ Kinh Vieät Nam Tiểu Cần - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114825 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1269
427 Nguyễn Duy 6/2/1988 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Xuyên - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH Chính quy 114826 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1270
428 Hứa Ngọc Duyên 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114827 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1271
429 Trương Thiên Định 9/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114828 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1272
430 Nguyễn Thị Giàu 8/2/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114829 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1273
431 Nguyễn Thị Thu Hai 8/22/1984 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Hoà - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114830 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1274
432 Huỳnh Thị Ngọc Hân 6/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Lách - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114831 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1275
433 Phan Huy Hoàng 11/12/1989 Nam Kinh Vieät Nam Bình Long - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114832 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1276
434 Nguyễn Minh Hoàng 1988 Nam Kinh Vieät Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114833 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1277
435 Dương Thị Mộng Huyền 7/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114834 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1278
436 Huỳnh Duy Khoa 1/12/1989 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ - LH - CL 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114835 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1279
437 Nguyễn Ngọc Lan 9/29/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114836 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1280
438 Nguyễn Đinh Lăng 4/15/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thới Bình - Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114837 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1281
439 Nguyễn Khắc Lê 6/1/1989 Nam Kinh Vieät Nam Nhà Bè - TpHCM 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114838 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1282
440 Lê Thị Hà Linh 6/20/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114839 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1283
441 Châu Thành Luân 12/15/1986 Nam Kinh Vieät Nam Khánh An - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114840 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1284
442 Nguyễn Văn Lục 1987 Nam Kinh Vieät Nam Bình Định 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114841 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1285
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
443 Nguyễn Hằng Mơ 8/21/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thới Bình - Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114842 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1286
444 Trần Thị Mỹ 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Phú Thọ - Phú Tân - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114845 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1287
445 Hồ Thành Nam 3/31/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114846 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1288
446 Nguyễn Ngọc Huyền Nga 11/13/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114843 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1289
447 Trần Thị Ngọc Ngà 10/26/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bệnh Viện Tam Bình 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114847 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1290
448 Trương Thái Ngọc 6/1/1987 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114844 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1291
449 Nguyễn Thị Ngọc 12/10/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Phú Châu - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GIỎI Chính quy 114848 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1292
450 Nguyễn Thị Hồng Nhan 1/4/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Duyên Hải - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114849 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1293
451 Phan Nguyễn Quỳnh Như 5/12/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114850 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1294
452 Phạm Quỳnh Như 8/10/1980 Nữ Kinh Vieät Nam Cai Lậy - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114851 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1295
453 Huỳnh Ngọc Nữ 2/17/1989 Nữ Kinh Vieät Nam TP Cần Thơ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114852 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1296
454 Phạm Thị Hồng Nương 1/9/1988 Nữ Kinh Vieät Nam TX Bến Tre - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114853 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1297
455 Đặng Thị Thu Phê 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Duyên Hải -Trà Vinh 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114854 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1298
456 Võ Phong Phú 4/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Tân Châu - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114855 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1299
457 Nguyễn Thị Phụng 6/3/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Trần Văn Thời - Cà Mau 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114856 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1300
458 Nguyễn Thị Minh Phương 11/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114857 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1301
459 Châu Thành Quốc 4/1/1989 Nam Kinh Vieät Nam Tân Lập - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114858 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1302
460 Trần Văn Quốc 10/13/1989 Nam Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114859 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1303
461 Trần Ngọc Quý 8/17/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114860 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1304
462 Nguyễn Văn Rụm 7/2/1989 Nam Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114861 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1305
463 Trịnh Thị Sen 9/9/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Mỹ - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114862 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1306
464 Phạm Định Sơn 8/11/1988 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114863 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1307
465 Phan Thị Thu Sương 9/8/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH Chính quy 114864 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1308
466 Nguyễn Phước Tài 7/24/1989 Nam Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114865 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1309
467 Hồ Hoài Thanh 11/7/1989 Nam Kinh Vieät Nam Tri Tôn - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114866 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1310
468 Đỗ Thanh Thảo 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Long Phú - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114867 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1311
469 Từ Phước Thọ 8/5/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114868 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1312
470 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/10/1985 Nữ Kinh Vieät Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114869 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1313
471 Nguyễn Minh Thông 3/31/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114870 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1314
472 Lý Y Thơ 3/14/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đông Bình - B M - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114871 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1315
473 Đặng Thị Cẩm Thu 4/21/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114872 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1316
474 Nguyễn Hồng Tín 1/22/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114873 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1317
475 Vương Thị Thùy Trang 5/19/1985 Nữ Kinh Vieät Nam Tịnh Biên - An Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114874 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1318
476 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12/7/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114875 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1319
477 Nguyễn Thị Huyền Trinh 1/3/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114876 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1320
478 Võ Minh Trung 11/26/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114877 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1321
479 Nguyễn Ngọc Vinh 8/20/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114878 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1322
480 Nguyễn Văn Vinh 10/7/1989 Nam Kinh Vieät Nam TX Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114879 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1323
481 Nguyễn Thị Kim Yến 11/25/1986 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÁ Chính quy 114880 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1324
482 Nguyễn Thiên An 10/17/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114881 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1325
483 Trần Thị Thúy An 9/19/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Càng Long - Trà Vinh 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114882 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1326
484 Phan Thị Vân Anh 4/26/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114883 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1327
485 Trần Thị Bé 1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cà Mau - Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114884 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1328
486 Trịnh Ngọc Diễm 7/21/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114885 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1329
487 Trần Thị Thùy Dương 11/30/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Hiếu Nghĩa - VL - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114886 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1330
488 Nguyễn Thị Hồng Hà 2/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114887 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1331
489 Nguyễn Minh Hà 6/30/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114888 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1332
490 Phạm Thị Bích Hạnh 4/24/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114889 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1333
491 Trần Đình Hiệp 4/30/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114890 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1334
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
492 Nguyễn Thị Ngọc Hương 5/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114891 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1335
493 Lý Trần Đình Khôi 5/29/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cà Mau - Minh Hải 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114892 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1336
494 Nguyễn Ngọc Kiều 4/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114893 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1337
495 Nguyễn Nhật Lam 9/15/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Lách - Bến Tre 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114894 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1338
496 Nguyễn Thị Lan 3/26/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Hòn Đất - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114895 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1339
497 Phạm Thị Lan 12/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Kiến Xương - Thái Bình 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114896 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1340
498 Trần Thị Phương Linh 12/11/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114897 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1341
499 Nguyễn Thị Trúc Linh 11/7/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114898 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1342
500 Đỗ Thị Kim Loan 10/30/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Thuận - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114899 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1343
501 Phan Thị Mỹ Loan 2/9/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Giá Rai - Bạc Liêu 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114900 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1344
502 Đỗ Thúy Loan 5/2/1986 Nữ Kinh Vieät Nam Trần Văn Thời - Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114901 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1345
503 Lê Văn Minh 10/29/1987 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114902 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1346
504 Nguyễn Hoàng Nam 7/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114903 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1347
505 Nguyễn Thị Bích Ngân 11/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114904 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1348
506 Lê Kim Ngân 8/30/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114905 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1349
507 Lê Thùy Ngân 3/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114906 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1350
508 Võ Phạm Kim Ngọc 7/21/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Tân An - Long An 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114907 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1351
509 Đỗ Thị Mỹ Ngọc 9/19/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114908 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1352
510 Trần Thị Ngọc Nguyên 11/24/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Hưng - Long An 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114909 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1353
511 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/10/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Tam Bình - Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114910 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1354
512 Huỳnh Thị Hồng Như 9/13/1990 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114911 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1355
513 Lê Thị Hồng Như 11/27/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114912 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1356
514 Trương Mỹ Phụng 11/27/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114913 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1357
515 Đoàn Thị Phụng 2/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày - Bến Tre 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114914 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1358
516 Nguyễn Thị Phượng 11/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114915 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1359
517 Nguyễn Thị Mỹ Quí 1/4/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114916 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1360
518 Nguyễn Thủ Quới 10/15/1989 Nam Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114917 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1361
519 Lê Thật Thúy Quỳnh 12/1/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114918 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1362
520 Sa Ky Roh 1984 Nữ Chaêm Vieät Nam Phú Châu - An Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114919 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1363
521 Dương Hoài Sơn 10/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114920 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1364
522 Phạm Thị Thu Sương 12/8/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tam Bình - Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114921 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1365
523 Trần Bé Thảo 9/19/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114922 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1366
524 Trần Thị Ngọc Thảo 2/2/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114923 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1367
525 Đoàn Nguyễn Kim Thi 1/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cái Dầu - An Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114924 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1368
526 Trần Duy Thiện 12/25/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114925 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1369
527 Dương Thế Thủ 10/8/1989 Nam Kinh Vieät Nam Gò Công Đông - Tiền Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114926 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1370
528 Nguyễn Diễm Thúy 1986 Nữ Kinh Vieät Nam Đầm Dơi - Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114927 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1371
529 Phan Thị Mỹ Thúy 9/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Hưng Nguyên - Nghệ An 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114928 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1372
530 Đặng Thị Hoài Thương 7/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Thành - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114929 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1373
531 Lê Thị Thanh Trang 1/10/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114930 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1374
532 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114931 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1375
533 Hồ Bảo Trân 11/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114932 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1376
534 Nguyễn Thị Tố Trinh 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Tân Thạnh - Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114933 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1377
535 Thái Tú Trinh 5/4/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114934 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1378
536 Lê Phước Trung 1/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114935 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1379
537 Trần Thị Bích Tuyền 1989 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114936 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1380
538 Nguyễn Thị Bích Vân 1/7/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114937 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1381
539 Phạm Thị Thanh Vân 1/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114938 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1382
540 Trần Thu Vân 8/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114939 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1383
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
541 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 7/31/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114940 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1384
542 Huỳnh Ngọc Anh 3/22/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114941 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1385
543 Huỳnh Ngọc Bích 11/16/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ -Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114942 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1386
544 Nguyễn Thị Chăng 3/10/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Quỳnh Phụ - Thái Bình 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114943 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1387
545 Lê Minh Châu 12/26/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thới Bình - Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114944 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1388
546 Bùi Tuấn Cường 7/19/1988 Nam Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114945 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1389
547 Lý Thị Ngọc Diễm 8/13/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Sóc Trăng 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN GIỎI Chính quy 114946 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1390
548 Nguyễn Ngọc Dũng 11/6/1989 Nam Kinh Vieät Nam Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114947 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1391
549 Lê Thùy Dương 5/16/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114948 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1392
550 Phan Quốc Đạt 8/29/1988 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn- Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114949 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1393
551 Đoàn Thị Gây 8/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Tân Hiệp- Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114950 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1394
552 Nguyễn Thị Thu Giang 8/21/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Lý Nhân - Hà Nam 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114951 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1395
553 Hứa Thị Hoàng Hà 6/20/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Phú Hiệp - An Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114952 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1396
554 Nguyễn Thị Hạnh 2/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Chợ Lách - Bến Tre 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114953 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1397
555 Võ Thị Thúy Hằng 10/25/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN GIỎI Chính quy 114954 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1398
556 Đỗ Thị Thu Hiền 6/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114955 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1399
557 Nguyễn Tấn Hiệp 10/18/1988 Nam Kinh Vieät Nam Đầm Dơi - Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114956 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1400
558 Võ Thanh Hoai 2/2/1989 Nam Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114957 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1401
559 Nguyễn Chí Khánh 10/9/1989 Nam Kinh Vieät Nam Cái Nước - Cà mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114958 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1402
560 Lê Kim 4/3/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Trà On- Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114959 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1403
561 Võ Thị Thúy Liễu 4/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Bà Bịa - Vũng Tàu 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN GIỎI Chính quy 114960 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1404
562 Nguyễn Thị Trúc Linh 4/10/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114961 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1405
563 Lê Thị Thanh Loan 11/14/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114962 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1406
564 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 5/9/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Phú B- An Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114963 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1407
565 Vũ Hà My 12/3/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114964 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1408
566 Nguyễn Huy Nam 5/30/1988 Nam Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114965 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1409
567 Dư Thúy Ngân 11/28/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114966 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1410
568 Nguyễn Thúy Ngân 5/17/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bệnh viện Trà On 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114967 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1411
569 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/11/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Gò Quao - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114968 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1412
570 Hồ Thanh Nhàn 10/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Ô Môn - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114969 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1413
571 Đặng Thị Hồng Nhung 7/4/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt- Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114970 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1414
572 Trần Nguyễn Kim Nhung 12/14/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN GIỎI Chính quy 114971 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1415
573 Trương Thị Hùynh Như 7/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Đào Hữu Cảnh - An Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114972 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1416
574 Lê Thị Hồng Phúc 2/23/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Bảo Sanh Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114973 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1417
575 Lý Thị Kim Phương 3/20/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Châu Phú B - An Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114974 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1418
576 Huỳnh Minh Phương 12/23/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114975 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1419
577 Nguyễn Thị Kim Soàn 10/2/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Mỏ Cày- Bến Tre 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114976 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1420
578 Dương Minh Tâm 9/19/1989 Nam Kinh Vieät Nam Thạnh Trị - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114977 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1421
579 Đinh Nguyễn Minh Tâm 8/9/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114978 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1422
580 Đặng Thị Thấm Tháp 8/18/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Ô Môn - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114979 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1423
581 Lê Ngô Quỳnh Thơ 11/2/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ -Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114980 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1424
582 Phạm Thị Lệ Thu 2/25/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vũng Liêm - Cửu Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114981 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1425
583 Huỳnh Thị Thanh Thúy 1987 Nữ Kinh Vieät Nam Đồng Tháp 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114982 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1426
584 Đặng Anh Thư 1989 Nam Kinh Vieät Nam Hoà Bình 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114983 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1427
585 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/22/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114984 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1428
586 Lê Thị Tím 10/29/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114985 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1429
587 Trần Thị Huyền Trang 4/12/1987 Nữ Kinh Vieät Nam Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114986 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1430
588 Huỳnh Thị Ngọc Trang 4/4/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114987 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1431
589 Nguyễn Hồ Phương Trang 11/11/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Cần Thơ- Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114988 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1432
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2010
SỐ
NĂM HÌNH
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO THỨC CHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP ĐÀO TẠO
BẰNG
590 Liên Quỳnh Trang 11/4/1988 Nữ Kinh Vieät Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114989 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1433
591 Nguyễn Quốc Trạng 9/10/1986 Nam Kinh Vieät Nam Đầm Dơi- Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114990 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1434
592 Cao Ngọc Trâm 11/11/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Thành Phố Cần Thơ 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114991 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1435
593 Trần Kim Tuyền 1986 Nữ Kinh Vieät Nam Ngọc Hiển - Cà Mau 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 114992 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1436
594 Đào Thụy Mỹ Vân 10/6/1989 Nữ Kinh Vieät Nam Gò Quao - Kiên Giang 2007 - 2010 2010 KẾ TOÁN KHÁ Chính quy 114993 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1437
595 Nguyễn Trọng Lê Tín 7/9/1988 Nam Kinh Vieät Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2009 2010 QUẢN TRỊ KINH DOANH TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 0073976 1019/QĐ.KTKT, ngày 05/10/10 1438
596 Nguyễn Minh Tân 1/1/1988 Nam Kinh Vieät Nam Trà On- Vĩnh Long 2007 - 2010 2010 TIN HỌC TRUNG BÌNH KHÁ Chính quy 0073977 1124/QĐ.KTKT, ngày 16/11/10 1439
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
HUỲNH THÀNH NHÃ