You are on page 1of 22

UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
1 Đoàn Đức Sông 1978 Nam Kinh t Nam Đại Hải - Kế Sách 2001 - 2003 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117774 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6315 CNTY K1A/01 ST
2 Lê Văn Chính 1972 Nam Kinh t Nam Thạnh Xuân - Hậu Giang 2003 - 2005 2008 TRỒNG TRỌT TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117775 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6316 KN K5/03 CT
3 Lê Lộc Định 1985 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2003 - 2005 2008 TRỒNG TRỌT TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117776 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6317 KN K5/03 CT
4 Nguyễn Quốc Tuý 1/21/1968 Nam Kinh t Nam Vĩnh Long, Cửu Long 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117777 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6318 KTDN K1/04 CT
5 Trần Thị Xuân Ai 2/28/1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117778 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6319 KTDN K10/04 VT
6 Trương Thị Trọng Phương 7/25/1976 Nam Kinh t Nam Cái Khế - Cần Thơ 2003 - 2005 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117779 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6320 KTDN K15B/03 CT
7 Thái Thị Loan 3/30/1979 Nam Kinh t Nam TX Sóc Trăng 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117780 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6321 KTDN K2/04Ñ ST
8 Trần Thị Nga 7/10/1977 Nam Kinh t Nam Hà Nam Ninh 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117781 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6322 KTDN K2/04Ñ ST
9 Nguyễn Chí Tâm 5/20/1982 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117782 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6323 KTDN K3/04 OM
10 Hồ Thị Tuyết Lan 3/4/1980 Nam Kinh t Nam Tân Hiệp - Kiên Giang 2001 - 2003 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117783 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6324 KTDN K5/01 TN
11 Trịnh Thuỳ Diễm Thơ 10/7/1983 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117784 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6325 KTDN K7/04 TN
12 Võ Thanh Thương 10/16/1980 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117785 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6326 QLDD K10/04 VT
13 Mai Thị Ngân 2/25/1985 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117786 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6327 QLNS K12/04 HG
14 Lê Minh Tuyền 8/8/1969 Nam Kinh t Nam Châu Thành - An Giang 2094 - 2096 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 117787 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6328 KTHCSN K2/94 AG
15 Nguyễn Quốc Nam 9/2/1978 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17788 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6329 KTDN K1/04 CT
16 Trương Thái Khanh 1/29/1983 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 16754 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6330 KTDN K10/04 CT-L1
17 Nguyễn Văn Bình 9/5/1970 Nam Kinh t Nam Thới Lai 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17790 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6331 KTDN K12/05 OM
18 Hồ Hoàng Duẩn 9/6/1986 Nam Kinh t Nam Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17791 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6332 KTDN K12/05 OM
19 Nguyễn Tiến Dũng 4/26/1971 Nam Kinh t Nam Hoà Bình 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17792 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6333 KTDN K12/05 OM
20 Thạch Phan Thái Duy 5/30/1977 Nam Khơmer t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17793 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6334 KTDN K12/05 OM-L1
21 Huỳnh Thị Cẩm Duyên 9/18/1984 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17794 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6335 KTDN K12/05 OM
22 Nguyễn Thành Đức 11/12/1986 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17795 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6336 KTDN K12/05 OM
23 Nguyễn Văn Tuấn Em 1986 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17796 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6337 KTDN K12/05 OM
24 Quảng Đông Giang 1/31/1976 Nam Kinh t Nam Ômôn 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17797 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6338 KTDN K12/05 OM
25 Nguyễn Thị Hồng Lan 2/16/1987 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17798 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6339 KTDN K12/05 OM
26 Lý Thị Bảo Liên 4/1/1987 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17799 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6340 KTDN K12/05 OM
27 Nguyễn Thị Hồng Phương 1/25/1983 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17800 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6341 KTDN K12/05 OM
28 Trần Kim Phượng 12/26/1974 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17801 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6342 KTDN K12/05 OM
29 Nguyễn Thị Thu Thảo 8/9/1967 Nữ Kinh t Nam Gia Định 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17802 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6343 KTDN K12/05 OM
30 Nguyễn Trọng Trí 8/10/1985 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17803 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6344 KTDN K12/05 OM
31 Đoàn Thị Bích Tuyền 12/1/1985 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17804 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6345 KTDN K12/05 OM
32 Nguyễn Thị Bích Vân 5/26/1975 Nữ Kinh t Nam TT Ômôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17805 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6346 KTDN K12/05 OM
33 Kiên Huỳnh Thuỳ An 8/2/1986 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17806 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6347 KTDN K13/04 CT
34 Huỳnh Thị Xuân Anh 11/23/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17807 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6348 KTDN K13/04 CT
35 Lê Thị Diễm Ba 1984 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17808 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6349 KTDN K13/04 CT
36 Đinh Ngọc Dung 10/30/1984 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17809 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6350 KTDN K13/04 CT-L1
37 Võ Thanh Lâm 1/12/1986 Nam Kinh t Nam TP Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17810 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6351 KTDN K13/04 CT
38 Lê Thị Xuân Mai 2/24/1986 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17811 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6352 KTDN K13/04 CT-L1
39 Phan Thị Phụng 3/3/1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 17812 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6353 KTDN K13/04 CT
40 Trần Tấn Quang 11/8/1984 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17813 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6354 KTDN K13/04 CT
41 Lê Thị Hồng Quân 8/19/1983 Nam Kinh t Nam Mỹ KHÁnh - Cần thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17814 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6355 KTDN K13/04 CT-L1
42 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 11/23/1977 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17815 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 639 KTDN K13/04 CT
43 Lê Thị Ngọc Thuỳ 10/4/1977 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17816 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6357 KTDN K13/04 CT
44 Vương Viêt Trung 12/24/1981 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17817 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6358 KTDN K13/04 CT
45 Trần Thị Tuyền 5/20/1984 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17818 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6359 KTDN K13/04 CT
46 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10/22/1985 Nam Kinh t Nam TP Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17819 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6360 KTDN K13/04 CT
47 Nguyễn Thị Bảy 1984 Nữ Kinh t Nam An Biên - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17820 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6361 KTDN K3/05 CT-L1
48 Đinh Thị Phương Dung 1/19/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17821 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6362 KTDN K3/05 CT
49 Nguyễn Thị Thu Hà 11/16/1980 Nữ Kinh t Nam Thoại Sơn - An Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17822 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6363 KTDN K3/05 CT - L1
50 Đặng Thị Mỹ Hạnh 10/5/1980 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17823 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6367 KTDN K3/05 CT
51 Châu Thị Lệ Hằng 12/6/1959 Nữ Kinh t Nam Ba Trinh - Ba Xuyên 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17824 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6368 KTDN K3/05 CT
52 Nguyễn Đình Minh Hoài 7/28/1984 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17825 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6369 KTDN K3/05 CT - L1
53 Trần Thiện Khương 11/3/1982 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17826 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6370 KTDN K3/05 CT - L1
54 Châu Thị Tuyết Lê 1/25/1978 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17827 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6371 KTDN K3/05 CT
55 Nguyễn Thị Tú Linh 6/7/1984 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17828 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6372 KTDN K3/05 CT - L1
56 Võ Thị Hồng Nhung 3/19/1983 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17829 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6373 KTDN K3/05 CT
57 Phạm Thị Trúc Phượng 5/15/1983 Nữ Kinh t Nam Thới Bình - Minh Hải 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17830 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6374 KTDN K3/05 CT
58 Trần Thị Ngọc Quí 10/1/1984 Nữ Kinh t Nam Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17831 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6375 KTDN K3/05 CT
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
59 Võ Thị Mỹ Quyên 10/10/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17832 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6376 KTDN K3/05 CT
60 Lê Thị Kim Sang 11/2/1982 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17833 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6377 KTDN K3/05 CT
61 Nguyễn Thị Thân 9/17/1980 Nữ Kinh t Nam Bình Lục - Hà Nam Ninh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17834 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6378 KTDN K3/05 CT - L1
62 Đặng Thị Thu 12/9/1986 Nữ Kinh t Nam Yên Thành - Nghệ An 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17835 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6379 KTDN K3/05 CT-L1
63 Nguyễn Ngọc Thuần 2/21/1985 Nam Kinh t Nam Phú Quốc - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17836 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6380 KTDN K3/05 CT
64 Phan Thanh Thuỷ 10/10/1970 Nữ Kinh t Nam Trần Văn Thời - Cà Mau 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17837 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6381 KTDN K3/05 CT
65 Nguyễn Thị Minh Thư 8/6/1984 Nữ Kinh t Nam Chương Mỹ - Hà Tây 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17838 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6382 KTDN K3/05 CT
66 Nguyễn Thị Thu Trang 1/8/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17839 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6383 KTDN K3/05 CT
67 Nguyễn Kiều Trang 8/20/1982 Nữ Kinh t Nam Tam Bình - Vĩnh Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17840 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6384 KTDN K3/05 CT
68 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/9/1983 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17841 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6385 KTDN K3/05 CT
69 Lê Thị Ngọc Ý 11/27/1985 Nữ Kinh t Nam Đồng Tháp 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17842 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6386 KTDN K3/05 CT
70 Phan Văn Bình 3/18/1975 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17843 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6387 KTDN K8/05 TN
71 Nguyễn Thị Phấn Em 1983 Nam Kinh t Nam Chợ Mới - An Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17844 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6388 KTDN K8/05 TN
72 Trương Thị Huệ 3/7/1987 Nam Kinh t Nam Thừa Thiên - Huế 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17845 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6389 KTDN K8/05 TN
73 Nguyễn Thị Khoẻ 1982 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17846 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6390 KTDN K8/05 TN
74 Hồ Tuyết Oanh 1980 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17847 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6391 KTDN K8/05 TN
75 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5/10/1983 Nam Kinh t Nam Chợ Mới - An Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17848 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6392 KTDN K8/05 TN
76 Huỳnh Văn Thành 10/17/1980 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17849 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6393 KTDN K8/05 TN
77 Lê Minh Thành 11/28/1982 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17850 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6394 KTDN K8/05 TN
78 Nguyễn Thị Kim Thoa 8/26/1982 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17851 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6395 KTDN K8/05 TN
79 Đoàn Thị Kim Thủy 11/10/1978 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17852 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6396 KTDN K8/05 TN
80 Mai Thị Huyền Trân 10/26/1984 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17853 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6397 KTDN K8/05 TN
81 Lê Thị Bích Trân 4/25/1985 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17854 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6398 KTDN K8/05 TN
82 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 4/2/1983 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17855 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6399 KTDN K8/05 TN
83 Phạm Hùng Em 10/25/1970 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 1789 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6400 KTDN K9/04 CT-L1
84 Trần Thị Hà Giang 11/18/1982 Nam Kinh t Nam Thanh Chương - Nghệ An 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17857 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6401 KTDN K9/04 CT
85 Lê Ngọc Quý 12/23/1985 Nam Kinh t Nam Bình Trị Thiên 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17858 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6402 KTDN K9/04 CT
86 Hồ Lê Thanh 12/25/1986 Nam Kinh t Nam Ô Môn Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17859 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6403 KTDN K9/04 CT
87 Trần Thị Trúc Bé 1984 Nữ Kinh t Nam Cầu Kè - Trà Vinh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17860 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6404 KTDN K9/05 ST
88 Đỗ Thị Hồng Hoa 1988 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17861 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6405 KTDN K9/05 ST
89 Lê Thị Trúc Linh 1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17862 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6406 KTDN K9/05 ST-L1
90 Nguyễn Thị Mơ 1985 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17863 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6407 KTDN K9/05 ST
91 Phan Thị Nhôm 1983 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17864 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6408 KTDN K9/05 ST
92 Quách Trần Xuân Phương 11/7/1987 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17865 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6409 KTDN K9/05 ST
93 Đỗ Thị Hoài Thanh 7/21/1983 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17866 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6410 KTDN K9/05 ST
94 Quách Thị Kim Thuỷ 2/4/1987 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17867 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6411 KTDN K9/05 ST-L1
95 Trần Thị Thảo Trang 3/15/1986 Nữ Kinh t Nam Xã Phú Tâm 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17868 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6412 KTDN K9/05 ST
96 Trần Thị Thùy Trang 10/11/1987 Nam Kinh t Nam TX Sóc Trăng-Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17869 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6413 KTDN K9/05 ST
97 Nguyễn Bích Trân 8/8/1986 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17870 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6414 KTDN K9/05 ST
98 Trương Thị Diễm Trinh 7/18/1987 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17871 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6415 KTDN K9/05 ST
99 Trần Kim Trường 8/7/1984 Nam Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17872 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6416 KTDN K9/05 ST
100 Nguyễn Cẩm Tú 11/15/1982 Nam Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17873 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6417 KTDN K9/05 ST
101 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11/20/1985 Nam Kinh t Nam Long Tuyền - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17874 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6418 QLDD K1/05 CT
102 Phạm Trung Tín 4/3/1977 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17875 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6419 QLDD K1/05 CT
103 Võ Thành Công Toại 9/11/1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17876 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6420 QLDD K1/05 CT
104 Nguyễn Phạm Trung 3/8/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17877 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6421 QLDD K1/05 CT
105 Trần Xuân Bãnh 8/15/1959 Nam Kinh t Nam Long Bình - Long Mỹ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17878 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6422 QLDD K4,5/05 HG-L1
106 Lâm Nhựt Bình 10/13/1985 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17879 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6423 QLDD K4,5/05 HG
107 Võ Tuyệt Dời 3/10/1982 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17880 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6424 QLDD K4,5/05 HG
108 Nguyễn Thị Găng Đi 11/22/1984 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17881 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6425 QLDD K4,5/05 HG
109 Phan Thanh Điền 9/9/1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17882 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6426 QLDD K4,5/05 HG
110 Nguyễn Minh Đường 8/18/1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17883 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6427 QLDD K4,5/05 HG
111 Nguyễn Ngọc Hào 11/5/1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17884 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6428 QLDD K4,5/05 HG
112 Trần Thanh Hóa 11/26/1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17885 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6429 QLDD K4,5/05 HG
113 Lê Thanh Hồng 12/11/1961 Nam Kinh t Nam Long Mỹ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17886 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6430 QLDD K4,5/05 HG
114 Đỗ Minh Hùng 9/1/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17887 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6431 QLDD K4,5/05 HG
115 Trần Hoàng Hưng 11/9/1981 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17888 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6432 QLDD K4,5/05 HG
116 Trần Văn Hường 1/1/1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17889 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6433 QLDD K4,5/05 HG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
117 Trần Quốc Khanh 10/22/1979 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17890 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6434 QLDD K4,5/05 HG
118 Phan Duy KHÁnh 12/15/1985 Nam Kinh t Nam Vị Thuỷ-Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17891 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6435 QLDD K4,5/05 HG-L1
119 Huỳnh Thị Ngọc Linh 3/8/1986 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17892 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6436 QLDD K4,5/05 HG
120 Phạm Thanh Lợi 12/6/1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17893 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6437 QLDD K4,5/05 HG
121 Nguyễn Tấn Lượng 2/10/1984 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17894 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6438 QLDD K4,5/05 HG
122 La Văn Mến 1970 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17895 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6439 QLDD K4,5/05 HG
123 Trần Tuấn Phương 1985 Nam Kinh t Nam Vị Thanh-Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17896 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6440 QLDD K4,5/05 HG-L1
124 Võ Hoàng Sơn 2/18/1978 Nam Kinh t Nam Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17897 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6441 QLDD K4,5/05 HG
125 Nguyễn Tiến Tài 7/9/1984 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17898 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6442 QLDD K4,5/05 HG
126 Cao Văn Thơ 11/9/1984 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17899 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6443 QLDD K4,5/05 HG
127 Nguyễn Phi Thường 1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17900 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6444 QLDD K4,5/05 HG
128 Huỳnh Thanh Tiền 1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17901 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6445 QLDD K4,5/05 HG
129 Trần Thống Tính 1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17902 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6446 QLDD K4,5/05 HG
130 Võ Hồng Toàn 1/7/1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17903 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6447 QLDD K4,5/05 HG
131 Trần Quốc Toàn 12/25/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17904 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6448 QLDD K4,5/05 HG
132 Tạ Văn Toàn 3/2/1985 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17905 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6449 QLDD K4,5/05 HG
133 Nguyễn Quốc Toàn 7/26/1985 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17906 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6450 QLDD K4,5/05 HG-L1
134 Hồ KHÁnh Trình 3/15/1987 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17907 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6451 QLDD K4,5/05 HG
135 Trần Hoàng Trung 4/17/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17908 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6452 QLDD K4,5/05 HG
136 Võ Hoàng Trung 11/7/1978 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17909 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6453 QLDD K4,5/05 HG-L1
137 Lê Văn Tuấn 1983 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17910 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6454 QLDD K4,5/05 HG
138 Trịnh Thị Thanh Tuyền 8/11/1981 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17911 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6455 QLDD K4,5/05 HG-L1
139 Khúc Minh Vũ 1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17912 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 649 QLDD K4,5/05 HG
140 Trần Hoàng Vương 12/1/1983 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17913 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6457 QLDD K4,5/05 HG-L1
141 Trần Văn Bền 11/9/1985 Nam Kinh t Nam An Minh - Kiên Giang 2003 - 2005 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17914 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6458 QLDD K7/03 KG-L1
142 Trần Văn Còn 1981 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17915 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6459 QLNS K6,7/05 HG
143 Dương Hồng Diễm 10/20/1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh-Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17916 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6460 QLNS K6,7/05 HG
144 Lê Chí Dũng 2/16/1984 Nam Kinh t Nam Vị Thanh-Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17917 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6461 QLNS K6,7/05 HG
145 Lưu Thị Kim Duyên 6/25/1985 Nữ Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17918 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6462 QLNS K6,7/05 HG
146 Nguyễn Thái Dương 1/1/1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17919 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6463 QLNS K6,7/05 HG
147 Phạm Thị Đoan 6/15/1983 Nữ Kinh t Nam Nho Quan-Ninh Bình 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17920 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6464 QLNS K6,7/05 HG
148 Nguyễn Thị Hồng Em 1/1/1968 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17921 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6465 QLNS K6,7/05 HG
149 Nguyễn Hồng Gấm 12/30/1975 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17922 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6466 QLNS K6,7/05 HG
150 Phạm Kiên Giang 1978 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17923 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6467 QLNS K6,7/05 HG
151 Phan Thị Nhật Hằng 2/28/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2094 - 2096 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17924 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6468 QLNS K6,7/05 HG
152 Phan Văn Hậu 7/10/1981 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17925 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6469 QLNS K6,7/05 HG
153 Võ Ngọc Linh 7/30/1984 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17926 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6470 QLNS K6,7/05 HG
154 Nguyễn Thị Thùy Ninh 12/31/1983 Nữ Kinh t Nam Nghệ An 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17927 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6471 QLNS K6,7/05 HG
155 Trần Thị Yến Oanh 2/24/1984 Nữ Kinh t Nam Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17928 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6472 QLNS K6,7/05 HG
156 Lê Trần Ngọc Phượng 12/11/1987 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh-Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17929 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6473 QLNS K6,7/05 HG
157 Võ Hoàng Sơn 2/2/1962 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17930 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6474 QLNS K6,7/05 HG
158 Phan Hồng Thắm 1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÁ Vừa làm vừa học 17931 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6475 QLNS K6,7/05 HG
159 Phan Thị Hồng Thấm 12/19/1986 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh-Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17932 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6476 QLNS K6,7/05 HG
160 Trương Thị Thuận 8/23/1979 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17933 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6477 QLNS K6,7/05 HG
161 Nguyễn Thị Kim Thư 3/21/1986 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh-Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17934 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6478 QLNS K6,7/05 HG
162 Lê Trung Tín 10/10/1986 Nam Kinh t Nam Vị Thủy-Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17935 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6479 QLNS K6,7/05 HG
163 Phạm Kim Trúc 1983 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17936 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6480 QLNS K6,7/05 HG
164 Phan Thị Phương Trúc 12/30/1983 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17937 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6481 QLNS K6,7/05 HG
165 Nguyễn Văn Bé Tư 11/26/1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh-Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17938 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6482 QLNS K6,7/05 HG-L1
166 Nguyễn Trọng Tường 1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17939 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6483 QLNS K6,7/05 HG
167 Nguyễn Ngọc Thuận 8/10/1985 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt CT 2003 - 2005 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17940 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6484 CNTY K11/03 CT
168 Võ Quốc Thái 6/6/1983 Nam Kinh t Nam Tam Bình Vĩnh Long 2003 - 2005 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 17941 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6485 CNTY K11/03 CT
169 Lâm Văn Trung 11/8/1981 Nam Kinh t Nam Gò Quao - Kiên Giang 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17942 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6486 KTDN K10/04 VT
170 Nguyễn Thị Lệ 5/20/1964 Nam Kinh t Nam Phú Tân - An Giang 1994 - 1997 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17943 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6487 KTHCSN K2/94 AG
171 Châu Thanh Xuân 12/9/1970 Nam Kinh t Nam Tri Tôn - An Giang 1994 - 1997 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 17944 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6488 KTHCSN K2/94 AG
172 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2/10/1959 Nam Kinh t Nam Bình Hưng - Gia Định 1994 - 1997 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17945 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6489 KTHCSN K11/94
173 Nguyễn Văn Tuấn 12/11/1953 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng 1993 - 1995 2008 THUẾ TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17946 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6490 THUE K6
174 Cao Phúc 1958 Nam Kinh t Nam TP Hồ Chí Minh 1993 - 1995 2008 THUẾ TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17947 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6491 THUE K6
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
175 Trương Hoàng Lên 1984 Nam Kinh t Nam Vĩnh Thuận -Kiên Giang 2004 - 2006 2008 NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17948 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6492 NTTS K14/04 KG
176 Nguyễn Quốc Việt 1982 Nam Kinh t Nam Vĩnh Thuận -Kiên Giang 2004 - 2006 2008 NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 17949 43/QĐ.KTKT, ngày 18/01/08 6493 NTTS K14/04 KG
177 Nguyễn Ngọc Chiểu 2/10/1983 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y GIỎI Vừa làm vừa học 18166 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6494 CNTY K2/05 CT
178 Nguyễn Thị Huyền Diệu 3/7/1982 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18167 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6495 CNTY K2/05 CT
179 Trương Thị Kim Dung 8/5/1985 Nữ Kinh t Nam Thọ Xuân - Thanh Hóa 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18168 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6496 CNTY K2/05 CT
180 Võ Trung Đức 7/5/1977 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18169 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6497 CNTY K2/05 CT
181 Lê Thị Ngọc Hà 10/20/1985 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18170 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6498 CNTY K2/05 CT
182 Hồ Cẩm Hằng 7/1/1986 Nữ Kinh t Nam Măng Thít - Vĩnh Long 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18171 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6499 CNTY K2/05 CT
183 Lâm Hoàng Hậu 12/25/1984 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18172 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6500 CNTY K2/05 CT
184 Lê Trung Hậu 6/30/1982 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18173 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6501 CNTY K2/05 CT
185 Nguyễn Tấn Hiệp 1983 Nam Kinh t Nam Kiến Thành - An Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18174 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6502 CNTY K2/05 CT
186 Đặng Trí Hiểu 1985 Nam Kinh t Nam Thới Hoà - Cửu Long 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18175 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6503 CNTY K2/05 CT
187 Võ Đức Hoàng 9/18/1979 Nam Kinh t Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18176 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6504 CNTY K2/05 CT
188 Thái Minh Phương Hồ 2/4/1982 Nữ Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18177 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6505 CNTY K2/05 CT
189 Trần Thanh Hùng 11/15/1966 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18178 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6506 CNTY K2/05 CT
190 Nguyễn Kim Hương 1981 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18179 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6507 CNTY K2/05 CT
191 Nguyễn Minh Khải 12/15/1976 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18180 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6508 CNTY K2/05 CT
192 Phan Minh Khang 7/19/1980 Nam Kinh t Nam Long Thạnh - Phụng Hiệp 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18181 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6509 CNTY K2/05 CT
193 Nguyễn Việt Kiểu 1977 Nam Kinh t Nam Thạnh Hòa 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18182 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6510 CNTY K2/05 CT
194 Võ Ngọc Lam 1980 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18183 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6511 CNTY K2/05 CT
195 Châu Thị Lẹ 5/15/1983 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18184 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6512 CNTY K2/05 CT
196 Huỳnh Thị Chúc Linh 11/11/1980 Nữ Kinh t Nam Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18185 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6513 CNTY K2/05 CT
197 Huỳnh Thanh Long 10/20/1969 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18186 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6514 CNTY K2/05 CT
198 Lê Thị Chúc Ly 4/12/1982 Nữ Kinh t Nam Đồng Tháp 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18187 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6515 CNTY K2/05 CT
199 Tôn Nhựt Minh 3/29/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18188 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6516 CNTY K2/05 CT
200 Nguyễn Thanh Nam 11/1/1970 Nam Kinh t Nam Vị Thanh 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18189 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6517 CNTY K2/05 CT
201 Nguyễn Hữu Nghĩa 10/26/1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18190 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6518 CNTY K2/05 CT
202 Trần Kim Ngọc 3/20/1974 Nữ Kinh t Nam Bình Dương 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18191 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6519 CNTY K2/05 CT
203 Lê Minh Nguyên 1/31/1986 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18192 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6520 CNTY K2/05 CT
204 Lý Bá Nguyễn 11/20/1982 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18193 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6521 CNTY K2/05 CT
205 Nguyễn Văn Nhẫn 12/20/1975 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18194 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6522 CNTY K2/05 CT
206 Lý Ut Nữa 2/2/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18195 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6523 CNTY K2/05 CT
207 Lý Thành Phát 12/13/1987 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18196 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6524 CNTY K2/05 CT
208 Nguyễn Triệu Phước 9/1/1968 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18197 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6525 CNTY K2/05 CT
209 Trần Văn Phương 5/19/1971 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y GIỎI Vừa làm vừa học 18198 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6526 CNTY K2/05 CT
210 Tô Văn Sơn 1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18199 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6527 CNTY K2/05 CT
211 Nguyễn Văn Thanh 9/14/1981 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18200 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6528 CNTY K2/05 CT
212 Dương Hoàng Thọ 4/4/1978 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18201 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6529 CNTY K2/05 CT
213 Lưu Văn Thông 7/14/1973 Nam Kinh t Nam Minh Hải 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18202 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6530 CNTY K2/05 CT
214 Nguyễn Ngọc Thống 11/17/1984 Nam Kinh t Nam Tường Lộc - Cửu Long 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18203 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6531 CNTY K2/05 CT
215 Nguyễn Thị Hồ Thuỷ 1985 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18204 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6532 CNTY K2/05 CT
216 Lê Văn Thuyền 1967 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18205 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6533 CNTY K2/05 CT
217 Thái Thành Tính 1981 Nam Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18206 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6534 CNTY K2/05 CT
218 Phạm Văn Toàn 1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18207 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6535 CNTY K2/05 CT
219 Nguyễn Quốc Trạng 5/20/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18208 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6536 CNTY K2/05 CT
220 Tạ Hoàng Ngọc Trâm 8/8/1984 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18209 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6537 CNTY K2/05 CT
221 Trần Thanh Triệu 11/21/1983 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18210 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6538 CNTY K2/05 CT
222 Nguyễn Hữu Trình 12/15/1987 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18211 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6539 CNTY K2/05 CT
223 Nguyễn Thành Trung 12/7/1988 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18212 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6540 CNTY K2/05 CT
224 Nguyễn Ngọc Chiểu 2/10/1983 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y GIỎI Vừa làm vừa học 18166 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6541 CNTY K2/05 CT
225 Huỳnh Cẩm Tú 5/1/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18214 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6542 CNTY K2/05 CT
226 Lưu Cẩm Tú 5/17/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18215 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6543 CNTY K2/05 CT
227 Lâm Thị Hồng Viên 1981 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18216 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6544 CNTY K2/05 CT
228 Trần Văn Việt 7/27/1965 Nam Kinh t Nam Tân Bình 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y GIỎI Vừa làm vừa học 18217 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6545 CNTY K2/05 CT
229 Võ Ut Vinh 9/9/1984 Nam Kinh t Nam An Phú - An Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18218 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6546 CNTY K2/05 CT
230 Phạm Hồng Xuân 1984 Nữ Kinh t Nam Trà Ôn - Cửu Long 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18219 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6547 CNTY K2/05 CT
231 Trương Minh Sang 4/11/1971 Nam Kinh t Nam Trường Long Tây 2003 - 2005 2008 TRỒNG TRỌT TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18220 87/QĐ.KTKT, ngày 25/02/08 6548 KN K5/03 CT
232 Nguyễn Thị Hoàng Anh 1/12/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18265 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6549 KTDN K13/05 CT
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
233 Trần Thị Hạnh Dung 11/16/1983 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18266 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6550 KTDN K13/05 CT
234 Nguyễn Thị Thùy Dương 5/22/1986 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18267 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6551 KTDN K13/05 CT
235 Ngô Thành Đa 1/10/1972 Nam Kinh t Nam Thới An Đông - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18268 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6552 KTDN K13/05 CT
236 Nguyễn Thị Hồng Đẫm 1986 Nữ Kinh t Nam Cầu Kè - Trà Vinh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18269 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6553 KTDN K13/05 CT
237 Đồng Thị Ngọc Điệp 10/22/1978 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18270 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6554 KTDN K13/05 CT
238 Võ Thị Ngọc Điệp 5/13/1983 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18271 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6555 KTDN K13/05 CT
239 Lê Thị Hồng Hạnh 4/10/1971 Nữ Kinh t Nam Cửu Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18272 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 659 KTDN K13/05 CT
240 Nguyễn Thị Đào Hoa 12/26/1978 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18273 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6557 KTDN K13/05 CT
241 Mai Thị Huế 2/13/1982 Nữ Kinh t Nam Hậu Lộc - Thanh Hóa 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18274 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6558 KTDN K13/05 CT
242 Triệu Huệ Lan 12/5/1978 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18275 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6559 KTDN K13/05 CT
243 Lê Thị Thùy Loan 1982 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18276 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 690 KTDN K13/05 CT
244 Mai Thị Túy Loan 4/20/1957 Nữ Kinh t Nam Tân An - Phong Dinh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 18277 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 691 KTDN K13/05 CT
245 Dương Thị Ngọc Mai 11/9/1987 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18278 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 692 KTDN K13/05 CT
246 Trần Thị Mến 1984 Nữ Kinh t Nam Trà Ôn - Cửu Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18279 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 693 KTDN K13/05 CT
247 Lâm Tiểu Muội 1986 Nữ Kinh t Nam Cầu Kè - Trà Vinh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18280 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 694 KTDN K13/05 CT
248 Đinh Thị Nên 12/21/1985 Nữ Kinh t Nam Nho Quan - Ninh Bình 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18281 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 695 KTDN K13/05 CT
249 Trần Kim Ngọc 10/13/1983 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18282 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 696 KTDN K13/05 CT
250 Đặng Thanh Nhàng 1980 Nam Kinh t Nam Cù Lao Dung - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18283 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 697 KTDN K13/05 CT
251 Huỳnh Cẩm Nhung 9/18/1984 Nữ Kinh t Nam Ngọc Hiển - Minh Hải 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18284 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 698 KTDN K13/05 CT
252 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 4/18/1986 Nữ Kinh t Nam Phú Quốc - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18285 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 699 KTDN K13/05 CT
253 Đoàn Thị Huỳnh Nở 8/26/1983 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18286 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6570 KTDN K13/05 CT
254 Đặng Thị Kiều Oanh 1980 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18287 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6571 KTDN K13/05 CT
255 Nhan Kim Oanh 5/29/1984 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18288 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6572 KTDN K13/05 CT
256 Lê Thị Diễm Phương 10/13/1986 Nữ Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18289 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6573 KTDN K13/05 CT
257 Phan Thị Linh Phương 3/4/1984 Nữ Kinh t Nam Bình Minh - Cửu Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18290 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6574 KTDN K13/05 CT
258 Lê Thị Ngọc Quyên 6/15/1986 Nữ Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18291 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6575 KTDN K13/05 CT
259 Kiều Minh Thông 2/15/1985 Nam Kinh t Nam Trần Văn Thời - Cà Mau 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18292 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6576 KTDN K13/05 CT
260 Đào Thị Trúc Thủy 7/30/1985 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18293 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6577 KTDN K13/05 CT
261 Trần Thị Thanh Thúy 1984 Nữ Kinh t Nam Đồng Tháp 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18294 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6578 KTDN K13/05 CT
262 Nguyễn Lê Mai Trang 6/16/1976 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18295 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6579 KTDN K13/05 CT
263 Huỳnh Minh Tuấn 7/27/1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18296 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6580 KTDN K13/05 CT
264 Phạm Nguyễn Phương Uyên 11/20/1984 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18297 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6581 KTDN K13/05 CT
265 Bành Thị Bảo Yến 10/1/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18298 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6582 KTDN K13/05 CT
266 Nguyễn Thị Tuyết Nga 3/3/1980 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 16755 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6583 KTDN K7/04 TN-L1
267 Phan Thị Kim Chi 4/4/1979 Nam Kinh t Nam Bến Tre 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18300 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6584 KTDN K13/04 CT
268 Đoàn Văn Nhì 1984 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú -Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18301 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6585 KTDN K9/05 ST
269 Huỳnh Kiến Vĩ 4/22/1981 Nam Kinh t Nam TX Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18302 303/QĐ.KTKT, ngày 08/05/08 6586 KTDN K9/05 ST
270 Phạm Thị Cẩm Linh 1983 Nữ Kinh t Nam Vũng Liêm - Cửu Long 2004 - 2006 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y KHÁ Vừa làm vừa học 18353 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6587 CNTY K11/04 VL
271 Nguyễn Thanh Còn 1/10/1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Kiên Giang 2004 - 2006 2008 NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18354 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6588 NTTS K14/04 KG
272 Phạm Thị Tố Như 9/8/1980 Nam Kinh t Nam Cà Mau, Minh Hải 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18367 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6589 KTDN K9/04 CT
273 Hà Thị Thuỷ 9/15/1984 Nam Kinh t Nam Đông Hưng - Thái Bình 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18366 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6590 KTDN K13/04 CT-L1
274 Nguyễn Thị Đan Thanh 4/26/1987 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18365 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6591 KTDN K3/05 CT
275 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1985 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18359 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6592 KTDN K9/05 ST
276 Đặng Thị Phượng Kiều 9/22/1984 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18368 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6593 KTDN K9/05 ST
277 Lâm Thị Hồng Phúc 4/16/1987 Nam Kinh t Nam TX Sóc Trăng-Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18369 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6594 KTDN K9/05 ST
278 Nguyễn Văn Bắc 6/20/1972 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18355 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6595 KTDN K12/05 OM
279 Đỗ Kim Hồng 6/13/1984 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18356 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6596 KTDN K13/05 CT
280 Nguyễn Thị Luyến 1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18357 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6597 KTDN K13/05 CT
281 Võ Thị Kim Phiển 1/25/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18358 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6598 KTDN K13/05 CT
282 Nguyễn Thanh Diệu 5/16/1981 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18360 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6599 KTDN K13/05 CT
283 Cao Thị Duyên 1/28/1980 Nam Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18361 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6600 KTDN K13/05 CT
284 Nguyễn Thị Hòa 12/22/1983 Nam Kinh t Nam Thanh Chương - Nghệ An 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18362 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6601 KTDN K13/05 CT
285 Trần Minh Hùng 12/7/1986 Nam Kinh t Nam Bình Minh - Cửu Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18363 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6602 KTDN K13/05 CT
286 Nguyễn Thị Trúc Linh 8/17/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18364 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6603 KTDN K13/05 CT
287 Dương Hữu Tài 3/29/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18370 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6604 QLDD K1/05 CT
288 Trương Hữu Đức 1/5/1987 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18371 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6605 QLDD K4,5/05 HG
289 Lê Văn Tuấn 11/10/1962 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18372 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6606 QLDD K4,5/05 HG-L1
290 Phạm Phú An 2/11/1982 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18373 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6607 CNTY K2/05 CT
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
291 Hồ Văn Huấn 8/1/1985 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18374 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6608 CNTY K2/05 CT
292 Trần Tấn Lực 1/7/1981 Nam Kinh t Nam Long Hồ - Cửu Long 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18375 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6609 CNTY K2/05 CT
293 Nguyễn Đông Phương 5/1/1987 Nam Kinh t Nam Tân Hoà - An Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18376 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6610 CNTY K2/05 CT
294 Phan Thị Xương 1983 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18377 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6611 CNTY K2/05 CT
295 Nguyễn Thị Mộng Trinh 2/20/1980 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18378 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6612 CNTY K2/05 CT
296 Phạm Hữu Trí 12/26/1988 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18379 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6613 CNTY K2/05 CT-L1
297 Cao Trí Dũng 5/10/1970 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18380 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6614 CNTY K2/05 CT-L1
298 Huỳnh Minh Luân 5/20/1969 Nam Kinh t Nam Trường Lạc 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18381 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6615 CNTY K2/05 CT-L1
299 Lê Trung Trực (81) 1981 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 CHĂN NUÔI THÚ Y TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18382 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6616 CNTY K2/05 CT-L1
300 Trần Hoàng Giang 1985 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2004 - 2006 2008 NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18383 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6617 NTTS K14/04 KG-L1
301 Nguyễn Thị Cẩm Bào 11/10/1985 Nam Kinh t Nam Giồng Riềng - Kiên Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18384 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6618 QLNS K6,7/05 HG
302 Trần Văn Nghĩa 1969 Nam Kinh t Nam Tam Bình - Cửu Long 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18385 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6619 QLNS K6,7/05 HG
303 Phạm Hoàng Giang 11/29/1964 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18386 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6620 QLNS K6,7/05 HG
304 Phạm Thị Ngoan 1/30/1986 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18387 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6621 QLNS K6,7/05 HG
305 Nguyễn Văn Tường 1986 Nam Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18388 473/QĐ.KTKT, ngày 23/07/08 6622 QLNS K6,7/05 HG
306 Nguyễn Thị Hải Anh 7/18/1975 Nữ Kinh t Nam TX Hải Dương - Hải Hưng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18389 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6623 KTDN K2/06 CT
307 Trần Hoàng Dung 12/21/1972 Nam Kinh t Nam Tân Phú Thạnh 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18390 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6624 KTDN K2/06 CT
308 Nguyễn Thị Phúc Hiền 7/4/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18391 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6625 KTDN K2/06 CT
309 Nguyễn Thị Xuân Hòa 1/2/1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18392 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6626 KTDN K2/06 CT
310 Giang Cẩm Huê 8/18/1977 Nam Kinh t Nam Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18393 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6627 KTDN K2/06 CT
311 Trần Thị Bé Lam 1/7/1978 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18394 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6628 KTDN K2/06 CT
312 Đỗ Ngọc Lan 4/17/1978 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18395 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6629 KTDN K2/06 CT
313 Dương Thị Luyến 1982 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18396 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6630 KTDN K2/06 CT
314 Nguyễn Kim Ngân 7/30/1987 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18397 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6631 KTDN K2/06 CT
315 Nguyễn Thị Bé Ngoan 11/8/1983 Nam Kinh t Nam Tân Hiệp - Kiên Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18398 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6632 KTDN K2/06 CT
316 Nguyễn Xuân Nguyên 8/26/1985 Nam Kinh t Nam TP Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18399 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6633 KTDN K2/06 CT
317 Nguyễn Thị Minh Nhựt 5/18/1980 Nam Kinh t Nam Chợ Lách - Bến Tre 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18400 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6634 KTDN K2/06 CT
318 Huỳnh Kim Phụng 1/1/1986 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18401 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6635 KTDN K2/06 CT
319 Cao Thị Diễm Phương 11/5/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18402 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6636 KTDN K2/06 CT
320 Đào Thị Kim Phượng 6/20/1986 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18403 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6637 KTDN K2/06 CT
321 Nguyễn Thanh Tân 9/18/1983 Nam Kinh t Nam Châu Thành 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 18404 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6638 KTDN K2/06 CT
322 Đoàn Đắc Thắng 4/20/1969 Nam Kinh t Nam Thái Thụy - Thái Bình 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18405 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6639 KTDN K2/06 CT
323 Trần Thanh Trúc 8/17/1980 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18406 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6640 KTDN K2/06 CT
324 Văn Quốc Thanh Trúc 6/11/1985 Nam Kinh t Nam Cửu Long 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18407 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6641 KTDN K2/06 CT
325 Đặng Ngọc Tuyền 12/20/1986 Nam Kinh t Nam Cái Nước - Minh Hải 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18408 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6642 KTDN K2/06 CT
326 Trần Thị Ngọc Vui 12/11/1983 Nam Kinh t Nam Gò Công Tây - Tiền Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 18409 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6643 KTDN K2/06 CT
327 Phạm Mỹ Xuyên 5/23/1985 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18410 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6644 KTDN K2/06 CT
328 Nguyễn Thị Yến 9/5/1984 Nam Kinh t Nam Bình Lục - Hà Nam Ninh 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18411 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6645 KTDN K2/06 CT
329 Trần Phương Thanh 8/26/1985 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18412 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6646 KTDN K13/05 CT
330 Nguyễn Trọng Cần 6/20/1980 Nam Kinh t Nam Ômôn - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18413 485/QĐ.KTKT, ngày 30/07/08 6647 KTDN K12/05 OM
331 Đặng Thị Hoàng Anh 2/19/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18829 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6648 KTDN K5A/06 OM
332 Nguyễn Thị Ngọc Dung 7/10/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành- Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18830 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6649 KTDN K5A/06 OM
333 Lê Thị Lan Hương 9/17/1988 Nữ Kinh t Nam Bình Minh - Vĩnh Long 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18831 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6650 KTDN K5A/06 OM
334 Hà Khắc Kim 8/28/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18832 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6651 KTDN K5A/06 OM
335 Huỳnh Thị Mỹ Linh 2/27/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18833 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6652 KTDN K5A/06 OM
336 Hồ Kim Ngân 9/10/1985 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18834 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6653 KTDN K5A/06 OM
337 Nguyễn Kim Nhi 1986 Nữ Kinh t Nam Giồng Riêng-Kiên Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18835 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6654 KTDN K5A/06 OM
338 Lương Thị Quỳnh Như 7/18/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18836 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6655 KTDN K5A/06 OM
339 Lâm Thùy Như 1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18837 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 669 KTDN K5A/06 OM
340 Trương Thị Mỹ Nương 5/25/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18838 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6657 KTDN K5A/06 OM
341 Nguyễn Tấn Phát 9/23/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18839 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6658 KTDN K5A/06 OM
342 Võ Thị Kim Quyên 1985 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18840 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6659 KTDN K5A/06 OM
343 Nguyễn Ngọc Thạnh 2/28/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18841 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6660 KTDN K5A/06 OM
344 Trần Huỳnh Thuỵ Loan Thảo 7/5/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18842 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6661 KTDN K5A/06 OM
345 Trần Thị Thanh Thắm 11/20/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18843 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6662 KTDN K5A/06 OM
346 Huỳnh Thị Kim Thoa 5/5/1969 Nữ Kinh t Nam Thới Thạnh 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18844 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6663 KTDN K5A/06 OM
347 Nguyễn Ngọc Thuỷ 7/11/1981 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18845 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6664 KTDN K5A/06 OM
348 Nguyễn Thị Bích Tiên 7/15/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18846 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6665 KTDN K5A/06 OM
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
349 Nguyễn Thị Kim Chi 6/15/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18847 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
350 Lê Thị Thủy Cúc 9/23/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18848 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
351 Danh Hoàng Cường 2/3/1987 Nam Khơmer t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2004 - 2006 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18849 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
352 Nguyễn Thị Diễm 3/22/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN GIỎI Vừa làm vừa học 18850 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
353 Trương Quốc Đường 5/4/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18851 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
354 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 3/20/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18852 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
355 Đào Thị Thuý Huỳnh 10/10/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18853 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
356 Đỗ Văn Khọl 8/25/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hâu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18854 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
357 Trần Thị Thu Khuê 2/6/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18855 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
358 Nguyễn Hữu Lành 8/1/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18856 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
359 Lưu Thanh Lâm 9/2/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18857 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
360 Nguyễn Văn Lực 9/17/1985 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18858 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
361 Nguyễn Thị Màu 12/29/1986 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18859 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
362 Hứa Kim Ngân 9/10/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18860 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
363 Phan Thanh Nhàn 5/8/1985 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18861 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
364 Trần Hoàng Nhân 7/25/1987 Nam Kinh t Nam Thôt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18862 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
365 Đỗ Thị Nhiên 5/10/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18863 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
366 Võ Văn Phiền 1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18864 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
367 Trần Trí Phong 12/17/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hâu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18865 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
368 Nguyễn Tấn Phú 4/20/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18866 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
369 Sa Ri 1985 Nam Khơmer t Nam Đầm Dơi - Cà Mau 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18867 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
370 Đặng Thanh Tâm 2/12/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18868 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
371 Lê Thanh Tâm 5/19/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18869 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
372 Huỳnh Hữu Tân 1988 Nam Kinh t Nam Thạnh Hưng-Đồng Tháp 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18870 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6689 CB&BQTS K5B/06 OM
373 Lê Hoàng Thái 8/27/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18871 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6690 CB&BQTS K5B/06 OM
374 Phạm Văn Thệ 9/10/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18872 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6691 CB&BQTS K5B/06 OM
375 Lương Chí Thiện 10/19/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 18873 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6692 CB&BQTS K5B/06 OM
376 Phan Thành Thống 11/24/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18874 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6693 CB&BQTS K5B/06 OM
377 Nguyễn Hồng Tính 12/10/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18875 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6694 CB&BQTS K5B/06 OM
378 Nguyễn Hữu Toàn 3/22/1987 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18876 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6695 CB&BQTS K5B/06 OM
379 Huỳnh Thị Thu Trang 8/28/1987 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18877 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6696 CB&BQTS K5B/06 OM
380 Lê Thị Trắng 5/27/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 18878 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6697 CB&BQTS K5B/06 OM
381 Nguyễn Thị Huyền Trâm 9/15/1988 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18879 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6698 CB&BQTS K5B/06 OM
382 Trần Thiện Trường 10/30/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18880 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6699 CB&BQTS K5B/06 OM
383 Phạm Thị Cẩm Tú 5/26/1984 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18881 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6700 CB&BQTS K5B/06 OM
384 Nguyễn Thanh Tùng 8/7/1988 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18882 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6701 CB&BQTS K5B/06 OM
385 Nguyễn Thị Hồng Tươi 1/25/1983 Nữ Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18883 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6702 CB&BQTS K5B/06 OM
386 Phan Quốc Văn 3/26/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18884 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6703 CB&BQTS K5B/06 OM
387 Nguyễn Quốc Việt 2/14/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN KHÁ Vừa làm vừa học 18885 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6704 CB&BQTS K5B/06 OM
388 Phạm Ngọc An 4/20/1987 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18886 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6705 KTDN K3A/06 HG
389 Võ Ngọc Bích 5/22/1979 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18887 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6706 KTDN K3A/06 HG
390 Nguyễn Ngô Bình 10/18/1978 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18888 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6707 KTDN K3A/06 HG
391 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 12/20/1983 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18889 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6708 KTDN K3A/06 HG
392 Huỳnh Thanh Duy 1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18890 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6709 KTDN K3A/06 HG
393 Đỗ Tấn Đa 9/26/1979 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18891 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6710 KTDN K3A/06 HG
394 Lê Kim Đào 1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18892 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6711 KTDN K3A/06 HG
395 Mai Trọng Đắc 8/15/1988 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18893 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6712 KTDN K3A/06 HG
396 Bùi Bảo Đăng 6/12/1982 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18894 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6713 KTDN K3A/06 HG
397 Ngô Thị Hồng Điệp 2/20/1982 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18895 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6714 KTDN K3A/06 HG
398 Nguyễn Thị Tuyết Đông 9/20/1974 Nữ Kinh t Nam Đại Thành 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18896 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6715 KTDN K3A/06 HG
399 Trần Văn Đường 7/23/1978 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18897 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6716 KTDN K3A/06 HG
400 Võ Vũ Em 1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18898 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6717 KTDN K3A/06 HG
401 Lê Việt Hà 3/24/1978 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18899 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6718 KTDN K3A/06 HG
402 Võ Văn Hóa 3/2/1982 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18900 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6719 KTDN K3A/06 HG
403 Dương Thị Hường 1/25/1987 Nữ Kinh t Nam Thiệu Hóa - Thanh Hóa 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18901 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6720 KTDN K3A/06 HG
404 Bùi Thị Huỳnh Kha 9/18/1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18902 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6721 KTDN K3A/06 HG
405 Nguyễn Văn Long 1967 Nam Kinh t Nam Huyện Phụng Hiệp 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18903 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6722 KTDN K3A/06 HG
406 Nguyễn Văn Lộc 5/15/1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18904 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6723 KTDN K3A/06 HG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
407 Nguyễn Thị Mãi 3/12/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18905 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6724 KTDN K3A/06 HG
408 Bùi Thúy Ngân 1985 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18906 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6725 KTDN K3A/06 HG
409 Trịnh Thị Ngọc Ngoan 2/12/1984 Nữ Kinh t Nam Hiệp Hưng - Phụng Hiệp 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18907 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6726 KTDN K3A/06 HG
410 Nguyễn Thị Nguyệt 9/13/1987 Nữ Kinh t Nam Hương Sơn - Hà Tĩnh 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18908 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6727 KTDN K3A/06 HG
411 Lưu Thị Hồng Nhiên 4/11/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18909 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6728 KTDN K3A/06 HG
412 Nguyễn Thị Kim Oanh 2/10/1974 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18910 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6729 KTDN K3A/06 HG
413 Bùi Văn Phiên 1984 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18911 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6730 KTDN K3A/06 HG
414 Lê Hoàng Phong 11/14/1985 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18912 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6731 KTDN K3A/06 HG
415 Lê Vũ Phương 1980 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18913 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6732 KTDN K3A/06 HG
416 Lương Thị Phượng 1970 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18914 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6733 KTDN K3A/06 HG
417 Nguyễn Thu Sương 1970 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 18915 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6734 KTDN K3A/06 HG
418 Huỳnh Chí Tâm 10/25/1981 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18916 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6735 KTDN K3A/06 HG
419 Nguyễn Minh Tân 3/15/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 18917 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6736 KTDN K3A/06 HG
420 Nguyễn Thành Tây 3/22/1983 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18918 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6737 KTDN K3A/06 HG
421 Huỳnh Thị Thu Thanh 4/17/1975 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18919 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6738 KTDN K3A/06 HG
422 Dương Thanh Thảo 4/4/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18920 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6739 KTDN K3A/06 HG
423 Vương Đại Thắng 2/25/1980 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 18921 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6740 KTDN K3A/06 HG
424 Phạm Thanh Thoa 2/16/1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87473 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6741 KTDN K3A/06 HG
425 Lê Mỹ Thu 8/10/1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87474 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6742 KTDN K3A/06 HG
426 Trương Thanh Thúy 10/19/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87475 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6743 KTDN K3A/06 HG
427 Kiều Nguyễn Quán Thư 1988 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87476 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6744 KTDN K3A/06 HG
428 Phạm Thị Mỹ Tiên 4/28/1984 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87477 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6745 KTDN K3A/06 HG
429 Nguyễn Thị Diễm Trang 6/4/1982 Nữ Kinh t Nam Châu Thành - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87478 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6746 KTDN K3A/06 HG
430 Phạm Thùy Trang 9/2/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87479 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6747 KTDN K3A/06 HG
431 Phan Thùy Trang 1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87480 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6748 KTDN K3A/06 HG
432 Trần Thị Tố Uyên 1986 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87481 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6749 KTDN K3A/06 HG
433 Mai Văn Vinh 1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87482 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6750 KTDN K3A/06 HG
434 Nguyễn Thị Ý 1987 Nam Kinh t Nam Châu Thành - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87483 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6751 KTDN K3A/06 HG
435 Hoàng Duy An 6/11/1979 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87484 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6752 KTHCSN K3B/06 HG
436 Nguyễn Phương Anh 1/9/1970 Nam Kinh t Nam Giai Xuân - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87485 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6753 KTHCSN K3B/06 HG
437 Nguyễn Văn Anh 10/15/1969 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87486 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6754 KTHCSN K3B/06 HG
438 Võ Văn Ba 11/9/1964 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87487 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6755 KTHCSN K3B/06 HG
439 Nguyễn Văn Bình 1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87488 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 679 KTHCSN K3B/06 HG
440 Nguyễn Thị Ca 1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87489 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6757 KTHCSN K3B/06 HG
441 Lê Việt Cảnh 10/23/1987 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87490 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6758 KTHCSN K3B/06 HG
442 Ngũ Thị Diễn 12/10/1986 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87491 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6759 KTHCSN K3B/06 HG
443 Trần Thanh Dũng 3/6/1972 Nữ Kinh t Nam KHÁnh Hưng - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87492 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6760 KTHCSN K3B/06 HG
444 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1979 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87493 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6761 KTHCSN K3B/06 HG
445 Lê Văn Đang 9/9/1968 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87494 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6762 KTHCSN K3B/06 HG
446 Mai Mộc Đồng 11/15/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87495 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6763 KTHCSN K3B/06 HG
447 Thái Thanh Hải 11/28/1971 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87496 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6764 KTHCSN K3B/06 HG
448 Trần Thanh Hải 1976 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87497 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6765 KTHCSN K3B/06 HG
449 Huỳnh Kim Hạnh 6/27/1980 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87498 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6766 KTHCSN K3B/06 HG
450 Nguyễn Thị Thúy Hằng 5/31/1988 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87499 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6767 KTHCSN K3B/06 HG
451 Nguyễn Hữu Hậu 4/18/1980 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87500 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6768 KTHCSN K3B/06 HG
452 Lương Thiện Hậu 1/25/1972 Nữ Kinh t Nam Long Thạnh - Phụng Hiệp 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87501 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6769 KTHCSN K3B/06 HG
453 Nguyễn Văn Hiểu 1/15/1980 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87502 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6770 KTHCSN K3B/06 HG
454 Ung Thị Mai Hồng 1962 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87503 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6771 KTHCSN K3B/06 HG
455 Bùi Thị Hồng 10/15/1972 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87504 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6772 KTHCSN K3B/06 HG
456 Lê Văn Hơn 6/11/1964 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87505 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6773 KTHCSN K3B/06 HG
457 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 1/2/1972 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87506 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6774 KTHCSN K3B/06 HG
458 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh 1982 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87507 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6775 KTHCSN K3B/06 HG
459 Phan Trường Lâm 1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87508 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6776 KTHCSN K3B/06 HG
460 Lê Hiến Lê 1/8/1976 Nam Kinh t Nam Tân Bình 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87509 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6777 KTHCSN K3B/06 HG
461 Nguyễn Thùy Linh 7/4/1982 Nam Kinh t Nam Long Mỹ - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87510 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6778 KTHCSN K3B/06 HG
462 Huỳnh Thị Loan 7/24/1985 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87511 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6779 KTHCSN K3B/06 HG
463 Đỗ Văn Lợi 4/10/1969 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87512 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6780 KTHCSN K3B/06 HG
464 Trần Minh Luân 5/5/1970 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87513 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6781 KTHCSN K3B/06 HG
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
465 Nguyễn Văn Mộc 1965 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87514 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6782 KTHCSN K3B/06 HG
466 Trần Thị Diễm My 4/17/1988 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87515 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6783 KTHCSN K3B/06 HG
467 Võ Thị Nên 1968 Nữ Kinh t Nam Phương Bình 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87516 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6784 KTHCSN K3B/06 HG
468 Trần Thị Tố Nga 10/2/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87517 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6785 KTHCSN K3B/06 HG
469 Lư Thị Kim Ngân 1968 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87518 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6786 KTHCSN K3B/06 HG
470 Phạm Thị Kim Ngân 3/6/1974 Nữ Kinh t Nam Hòa An 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87519 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6787 KTHCSN K3B/06 HG
471 Võ Hồng Nhơn 1968 Nam Kinh t Nam Châu Thành 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87520 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6788 KTHCSN K3B/06 HG
472 Phan Thị Kim Oanh 6/13/1964 Nữ Kinh t Nam Châu Đốc - An Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87521 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6789 KTHCSN K3B/06 HG
473 Đoàn Thị Phúc 11/27/1976 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87522 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6790 KTHCSN K3B/06 HG
474 Đặng Văn Phước 1959 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87523 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6791 KTHCSN K3B/06 HG
475 Hồ Ngọc Quyền 1972 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87524 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6792 KTHCSN K3B/06 HG
476 Nguyễn Thị Sẩm 5/13/1967 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87525 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6793 KTHCSN K3B/06 HG
477 Mai Thành Tâm 8/25/1960 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87526 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6794 KTHCSN K3B/06 HG
478 Phan Thế Tâm 4/15/1972 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87527 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6795 KTHCSN K3B/06 HG
479 Lê Việt Thắng 6/6/1965 Nữ Kinh t Nam Trường Long 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87528 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6796 KTHCSN K3B/06 HG
480 Võ Hoàng Thân 1969 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87529 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6797 KTHCSN K3B/06 HG
481 Nguyễn Ngọc Thuận 1/3/1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87530 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6798 KTHCSN K3B/06 HG
482 Dương Kim Thùy 9/10/1981 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87531 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6799 KTHCSN K3B/06 HG
483 Châu Thị Tiếng 1966 Nam Kinh t Nam Hòa An 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87532 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6800 KTHCSN K3B/06 HG
484 Trần Hồng Trang 1986 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87533 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6801 KTHCSN K3B/06 HG
485 Giang Thị Kiều Trang 7/28/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 87534 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6802 KTHCSN K3B/06 HG
486 Nguyễn Thị Thùy Trang 1/9/1981 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87535 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6803 KTHCSN K3B/06 HG
487 Mai Văn Tú 2/24/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87536 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6804 KTHCSN K3B/06 HG
488 Đinh Vũ Anh Tuấn 5/18/1975 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87537 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6805 KTHCSN K3B/06 HG
489 Mai Văn Tuyền 10/6/1984 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87538 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6806 KTHCSN K3B/06 HG
490 Nguyễn Thị Diệu Tư 12/17/1985 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87539 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6807 KTHCSN K3B/06 HG
491 Nguyễn Thị Tươi 10/13/1966 Nữ Kinh t Nam Thạnh Hòa 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87540 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6808 KTHCSN K3B/06 HG
492 Trần Thị Kim Tỵ 8/22/1977 Nữ Kinh t Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87541 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6809 KTHCSN K3B/06 HG
493 Nguyễn Thị Chiều Xuân 2/18/1969 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87542 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6810 KTHCSN K3B/06 HG
494 Lê Thanh Xuân 6/16/1980 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87543 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6811 KTHCSN K3B/06 HG
495 Lê Thị Xuân 6/10/1961 Nữ Kinh t Nam Hưng Yên - Hải Hưng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87544 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6812 KTHCSN K3B/06 HG
496 Lê Thị Mộng Thu 10/16/1984 Nam Kinh t Nam Ô Môn - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87545 786/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6813 KTDN K13/04 CT
497 Huỳnh Thị Mỹ Anh 8/13/1987 Nam Kinh t Nam TP Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87546 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6814 KTDN K13/05 CT
498 Đinh Thị Mỹ Hiền 10/20/1986 Nam Kinh t Nam Cửu Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87547 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6815 KTDN K13/05 CT
499 Trần Thanh Hồng 3/19/1981 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87548 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6816 KTDN K13/05 CT
500 Nguyễn Thị Thùy Linh 5/11/1984 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87549 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6817 KTDN K13/05 CT
501 Lý Tiểu Long 7/6/1987 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87550 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6818 KTDN K13/05 CT
502 Phan Thị May 5/20/1985 Nam Kinh t Nam Thuận Thành - Bắc Ninh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87551 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6819 KTDN K13/05 CT
503 Vũ Thị Hồng Minh 1/18/1985 Nam Kinh t Nam Kim Bảng - Hà Nam 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87552 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6820 KTDN K13/05 CT
504 Phạm Phú Quới 10/25/1983 Nam Kinh t Nam Duyên Hải - Trà Vinh 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87553 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6821 KTDN K13/05 CT
505 Nguyễn Thị Mỹ Tho 8/8/1986 Nam Kinh t Nam Trà On - Vĩnh Long 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87554 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6822 KTDN K13/05 CT
506 Trần Thị Thu Trang 8/7/1969 Nam Kinh t Nam Côn Sơn 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87555 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6823 KTDN K13/05 CT
507 Đỗ Quang Linh 12/28/1980 Nam Kinh t Nam Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87556 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6824 KTDN K13/05 CT-L1
508 Nguyễn Tính Thiện 11/24/1983 Nam Kinh t Nam Cần Thơ - Hậu Giang 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87557 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6825 KTDN K13/05 CT-L1
509 Văn Thị Thanh Diệu 1/6/1983 Nam Kinh t Nam Cầu Kè - Vĩnh Long 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87558 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6826 KTDN K2/06 CT
510 Nguyễn Thị Duệ 7/1/1981 Nam Kinh t Nam Đô Lương - Nghệ An 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87559 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6827 KTDN K2/06 CT
511 Đặng Thị Ngọc Huệ 1/5/1982 Nam Kinh t Nam Gia Viễn - Ninh Bình 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87568 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6830 KTDN K2/06 CT
512 Khưu Hồng Bửu 1/17/1980 Nam Kinh t Nam Kiên Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87560 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6829 KTDN K2/06 CT-L1
513 Lê Ngọc Giàu 9/2/1983 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87561 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6828 KTDN K2/06 CT-L1
514 Lê Trường Chinh 4/5/1984 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87562 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6831 KTDN K3/04 OM
515 Võ Hoàng Nam 1/5/1986 Nam Kinh t Nam ÔMôn - Cần Thơ 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87563 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6832 KTDN K3/04 OM
516 Nguyễn Thị Lài 1/28/1986 Nam Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87564 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6833 KTDN K3/05 CT
517 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 2/15/1979 Nam Kinh t Nam Ô Môn CT 2004 - 2006 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87565 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6834 KTDN K9/04 CT
518 Dương Kim Bảo 3/22/1986 Nam Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87566 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6835 KTDN K9/05 ST
519 Võ Thị Tú Quyên 10/29/1987 Nữ Kinh t Nam Phụng Hiệp - Cần Thơ 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87567 796/QĐ.KTKT, ngày 23/10/08 6836 KTDN K9/05 ST
520 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2/2/1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87749 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6837 KTDN K4/06N ST
521 Trầm Thanh Bửu 10/27/1986 Nam Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87750 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6838 KTDN K4/06N ST
522 Mai Lê Anh Đào 11/5/1984 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87751 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6839 KTDN K4/06N ST
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
523 Nguyễn Thị Anh Đào 7/23/1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87752 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6840 KTDN K4/06N ST
524 Nguyễn Hồng Gạch 10/20/1988 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87753 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6841 KTDN K4/06N ST
525 Trương Thị Cẩm Hà 1/15/1983 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN GIỎI Vừa làm vừa học 87754 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6842 KTDN K4/06N ST
526 Nguyễn Thị Hằng 10/6/1985 Nữ Kinh t Nam Tiên Cường-Thạnh Thới An 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87755 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6843 KTDN K4/06N ST
527 Châu Thị Thanh Hiền 1988 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87756 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6844 KTDN K4/06N ST
528 Trần Thị Kim Huệ 1988 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87757 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6845 KTDN K4/06N ST
529 Tạ Xuân Huyên 11/21/1988 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87758 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6846 KTDN K4/06N ST
530 Trần Quốc Hương 5/3/1988 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87759 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6847 KTDN K4/06N ST
531 Trần Trọng Hữu 2/20/1985 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87760 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6848 KTDN K4/06N ST
532 Đỗ Hạnh Kiều 3/17/1985 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87761 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6849 KTDN K4/06N ST
533 Nguyễn Hồng Liên 8/26/1988 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87762 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6850 KTDN K4/06N ST
534 Trần Kim Loan 3/18/1988 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87763 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6851 KTDN K4/06N ST
535 Dương Huệ Mẫn 8/28/1985 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87764 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6852 KTDN K4/06N ST
536 Quách Thị Như Ngọc 1983 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87765 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6853 KTDN K4/06N ST
537 Nguyễn Thị Hồng Ngự 2/15/1987 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87766 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6854 KTDN K4/06N ST
538 Phạm Thị Hồng Nhân 1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87767 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6855 KTDN K4/06N ST
539 Nguyễn Hồng Nhi 3/17/1987 Nữ Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87768 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6856 KTDN K4/06N ST
540 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11/12/1985 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Lợi - Minh Hải 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87769 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6857 KTDN K4/06N ST
541 Trương Thị Nhựng 6/26/1984 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87770 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6858 KTDN K4/06N ST
542 Trần Hồng Phấn 6/15/1988 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87771 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6859 KTDN K4/06N ST
543 Trần Thanh Phong 3/16/1982 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87772 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6860 KTDN K4/06N ST
544 Trương Hồng Phúc 3/27/1987 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87773 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6861 KTDN K4/06N ST
545 Võ Tấn Phương 1987 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87774 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6862 KTDN K4/06N ST
546 Lý Thị Trúc Phượng 3/27/1987 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87775 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6863 KTDN K4/06N ST
547 Phạm Thảo Quyên 1/15/1986 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87776 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6864 KTDN K4/06N ST
548 Hồ Trí Sang 8/30/1985 Nam Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87777 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6865 KTDN K4/06N ST
549 Đỗ Văn Sia 1984 Nam Kinh t Nam Vĩnh Châu - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87778 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6866 KTDN K4/06N ST
550 Lê Chí Tâm 7/18/1984 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87779 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6867 KTDN K4/06N ST
551 Mai Thị Thảo 1987 Nữ Kinh t Nam Hồng Dân - Minh Hải 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87780 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6868 KTDN K4/06N ST
552 Lý Ngọc Thắm 1983 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87781 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6869 KTDN K4/06N ST
553 Nguyễn Thị Mỹ Thương 1986 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87782 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6870 KTDN K4/06N ST
554 Nguyễn Thị Hồng Tím 7/26/1987 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87783 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6871 KTDN K4/06N ST
555 Nguyễn Kiên Trung 1/9/1987 Nam Kinh t Nam Hồ Đắc Kiện 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87784 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6872 KTDN K4/06N ST
556 Giang Ngọc Viễn 2/19/1986 Nữ Kinh t Nam Giá Rai - Minh Hải 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87785 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6873 KTDN K4/06N ST
557 Võ Phi Yến 10/7/1988 Nữ Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87786 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6874 KTDN K4/06N ST
558 Phạm Thúy An 1986 Nữ Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87787 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6875 KTDN K4/06D ST
559 Nguyễn Kiều Anh 1974 Nữ Kinh t Nam Đại Hải 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87788 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6876 KTDN K4/06D ST
560 Phan Thị Hồng Bích 2/1/1984 Nữ Kinh t Nam Vị Thanh - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87789 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6877 KTDN K4/06D ST
561 Huỳnh Thị Ngọc Bích 6/22/1984 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Châu - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87790 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6878 KTDN K4/06D ST
562 Lưu Ngọc Bích 11/12/1982 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87791 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6879 KTDN K4/06D ST
563 Lưu Bửu Châu 10/25/1983 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87792 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6880 KTDN K4/06D ST
564 Trần Minh Châu 10/12/1983 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87793 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6881 KTDN K4/06D ST
565 Vũ Thị Minh Chuyên 11/8/1987 Nữ Kinh t Nam Kim Thi - Hải Hưng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87794 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6882 KTDN K4/06D ST
566 Nguyễn Thị Hồng Diễm 12/15/1986 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87795 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6883 KTDN K4/06D ST
567 Nguyễn Huỳnh Đức 3/31/1971 Nam Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87796 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6884 KTDN K4/06D ST
568 Trần Thiếu Hoa 2/10/1982 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87797 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6885 KTDN K4/06D ST
569 Trần Ngọc Hoà 6/24/1974 Nam Kinh t Nam Phú Tâm 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87798 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6886 KTDN K4/06D ST
570 Quách Thị Im 4/28/1982 Nữ Kinh t Nam Mỹ Tú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87799 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6887 KTDN K4/06D ST
571 Nguyễn Giang Kiều 1986 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87800 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6888 KTDN K4/06D ST
572 Lương Viết Mỹ Linh 1/25/1981 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87801 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6889 KTDN K4/06D ST
573 Trần Hoàng Bảo Ngọc 1976 Nữ Kinh t Nam Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87802 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6890 KTDN K4/06D ST
574 Dư Thị Thu Nguyệt 9/3/1986 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87803 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6891 KTDN K4/06D ST
575 Võ Thị Kim Oanh 10/20/1986 Nữ Kinh t Nam Can Lộc - Hà Tĩnh 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87804 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6892 KTDN K4/06D ST
576 Dương Duy Phương 2/16/1988 Nữ Kinh t Nam Bạc Liêu - Minh Hải 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87805 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6893 KTDN K4/06D ST
577 Trần Hoàng Tâm 10/7/1986 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Châu - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87806 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6894 KTDN K4/06D ST
578 Trịnh Ngọc Tâm 9/11/1988 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87807 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6895 KTDN K4/06D ST
579 Nguyễn Phương Thảo 1983 Nữ Kinh t Nam Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87808 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6896 KTDN K4/06D ST
580 Đỗ Chí Thiện 9/4/1984 Nam Kinh t Nam Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87809 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6897 KTDN K4/06D ST
UỶ BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

DANH SÁCH HỌC SINH BẬC TCCN VLVH TỐT NGHIỆP NĂM 2008
SỐ
NĂM
NGÀY GIỚI DÂN QUỐC KHÓA XL HÌNH THỨC HIỆU SỐ QĐ SỐ
STT HỌ VÀ TÊN NƠI SINH TỐT NGÀNH ĐÀO TẠO GHI CHÚ
SINH TÍNH TỘC TỊCH HỌC TỐT NGHIỆP ĐÀO TẠO VĂN TỐT NGHIỆP VÀO SỔ
NGHIỆP
BẰNG
581 Nguyễn Kim Thoa 8/1/1976 Nữ Kinh t Nam Thạnh Trị - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87810 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6898 KTDN K4/06D ST
582 Hồ Thị Au Thơ 11/2/1984 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87811 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6899 KTDN K4/06D ST
583 Nguyễn Thị Bảo Thy 12/13/1981 Nữ Kinh t Nam Thị Xã Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87812 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6900 KTDN K4/06D ST
584 Đặng Văn Toàn 1986 Nam Kinh t Nam Xã Gia Hòa 1 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87813 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6901 KTDN K4/06D ST
585 Nguyễn Thị Kiều Trinh 11/24/1984 Nữ Kinh t Nam Tx Sóc Trăng - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87814 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6902 KTDN K4/06D ST
586 Phùng Văn Tuấn 6/5/1976 Nam Kinh t Nam Long Phú - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87815 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6903 KTDN K4/06D ST
587 Lê Hồng Tươi 1982 Nữ Kinh t Nam Kế Sách - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87816 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6904 KTDN K4/06D ST
588 Lý Tuyết Anh 4/23/1985 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87817 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6905 KTDN K6/06 TN
589 Phùng Thị Kim Chi 1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87818 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6906 KTDN K6/06 TN
590 Đoàn Thị Kim Duyên 9/11/1979 Nữ Kinh t Nam Tân Lộc - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87819 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6907 KTDN K6/06 TN
591 Nguyễn Thị Mỹ Đào 11/26/1979 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87820 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6908 KTDN K6/06 TN
592 Mai Kim Hoàng 2/2/1986 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87821 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6909 KTDN K6/06 TN
593 Lâm Phương Hùng 1984 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87822 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6910 KTDN K6/06 TN
594 Nguyễn Thị Ngọc Hương 3/28/1988 Nữ Kinh t Nam Vĩnh Trinh - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87823 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6911 KTDN K6/06 TN
595 Nguyễn Thị Mộng Kiều 1983 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87824 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6912 KTDN K6/06 TN
596 Nguyễn Thị Lệ 2/20/1983 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87825 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6913 KTDN K6/06 TN
597 Đặng Nguyễn Tiểu My 7/25/1985 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87826 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6914 KTDN K6/06 TN
598 Trần Mai Bích Ngọc 8/26/1987 Nữ Kinh t Nam Long Xuyên An Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87827 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6915 KTDN K6/06 TN
599 Trần Thị Phương 11/16/1963 Nữ Kinh t Nam Trung Nhứt 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN KHÁ Vừa làm vừa học 87828 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6916 KTDN K6/06 TN
600 Đặng Kim Quyên 7/20/1988 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87829 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6917 KTDN K6/06 TN
601 Trần Minh Thái 1988 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87830 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6918 KTDN K6/06 TN
602 Ngụy Lan Thanh 1/24/1987 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87831 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6919 KTDN K6/06 TN
603 Trần Tuấn Thanh 1988 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87832 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6920 KTDN K6/06 TN
604 Trần Thị Mỹ Tiên 2/17/1986 Nữ Kinh t Nam TT Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87833 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6921 KTDN K6/06 TN
605 Chế Thụy Vĩnh Tiên 1979 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87834 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6922 KTDN K6/06 TN
606 Nguyễn Văn Tiền 4/12/1985 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Hậu Giang 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87835 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6923 KTDN K6/06 TN
607 Lê Thị Xuân Trang 12/14/1986 Nam Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87836 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6924 KTDN K6/06 TN
608 Nguyễn Thanh Trạng 3/18/1982 Nữ Kinh t Nam Thốt Nốt - Cần Thơ 2006 - 2008 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH KHÁ Vừa làm vừa học 87837 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6925 KTDN K6/06 TN
609 Đinh Văn Trắng 1988 Nam Kinh t Nam Kế Sách - Sóc Trăng 2005 - 2007 2008 HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN TRUNG BÌNH Vừa làm vừa học 87838 1021/QĐ.KTKT, ngày 22/12/08 6926 KTDN K9/05 ST-L1
NTY K1A/01 ST
N K5/03 CT
N K5/03 CT
TDN K1/04 CT
TDN K10/04 VT
TDN K15B/03 CT
TDN K2/04Ñ ST
TDN K2/04Ñ ST
TDN K3/04 OM
TDN K5/01 TN
TDN K7/04 TN
LDD K10/04 VT
LNS K12/04 HG
THCSN K2/94 AG
TDN K1/04 CT
TDN K10/04 CT-L1
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM-L1
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K12/05 OM
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT-L1
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT-L1
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT-L1
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K13/04 CT
TDN K3/05 CT-L1
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT - L1
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT - L1
TDN K3/05 CT - L1
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT - L1
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT - L1
TDN K3/05 CT-L1
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K3/05 CT
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K8/05 TN
TDN K9/04 CT-L1
TDN K9/04 CT
TDN K9/04 CT
TDN K9/04 CT
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST-L1
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST-L1
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
LDD K1/05 CT
LDD K1/05 CT
LDD K1/05 CT
LDD K1/05 CT
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
LDD K7/03 KG-L1
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG-L1
LNS K6,7/05 HG
NTY K11/03 CT
NTY K11/03 CT
TDN K10/04 VT
THCSN K2/94 AG
THCSN K2/94 AG
THCSN K11/94
TTS K14/04 KG
TTS K14/04 KG
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
N K5/03 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K7/04 TN-L1
TDN K13/04 CT
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
NTY K11/04 VL
TTS K14/04 KG
TDN K9/04 CT
TDN K13/04 CT-L1
TDN K3/05 CT
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K12/05 OM
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
LDD K1/05 CT
LDD K4,5/05 HG
LDD K4,5/05 HG-L1
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT
NTY K2/05 CT-L1
NTY K2/05 CT-L1
NTY K2/05 CT-L1
NTY K2/05 CT-L1
TTS K14/04 KG-L1
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
LNS K6,7/05 HG
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K13/05 CT
TDN K12/05 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
TDN K5A/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
B&BQTS K5B/06 OM
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
TDN K3A/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
THCSN K3B/06 HG
TDN K13/04 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT
TDN K13/05 CT-L1
TDN K13/05 CT-L1
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT
TDN K2/06 CT-L1
TDN K2/06 CT-L1
TDN K3/04 OM
TDN K3/04 OM
TDN K3/05 CT
TDN K9/04 CT
TDN K9/05 ST
TDN K9/05 ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06N ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K4/06D ST
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K6/06 TN
TDN K9/05 ST-L1