You are on page 1of 5

Vragen aan het College Van de gemeente Haaren over de voorgenomen proefboring naar schaliegas in de gemeente 1 december 2010

1) Algemeen: De toestemming van de Gemeente. Wat is het wettelijke kader waarbinnen toestemming door de gemeente wordt verleend? Wat is de rol hierin van het College, de Raad, de Provincie, en de Rijksoverheid? Welke beroepsprocedures zijn mogelijk voor belanghebbenden? 2) Is de aanvraag van Cuadrilla (cq Brabant Resources) al geheel compleet? Graag zouden wij de gehele aanvraag, met alle bijgaande gegevens, willen inzien, 3) Is het College van mening dat voor de gemeente Haaren de voordelen van dit project de nadelen en risico’s overtreffen? 4) Welke voordelen denkt de gemeente Haaren te verkrijgen uit het verlenen van deze toestemming? 5) Hoe zijn deze voordelen onderbouwd? 6) Heeft de firma Cuadrilla aan vertegenwoordigers van de gemeente aanbiedingen gedaan voor het verlenen van middelen of diensten die zouden kunnen worden gezien als voordelen voor de gemeente? 7) Wie is aansprakelijk voor schade die door de gemeente en omwonenden wordt geleden ten gevolge van de proefboring? Te denken valt aan waardevermindering onroerend goed, bodem-, lucht- en waterverontreininging, geluidshinder, gezondheidsrisico’s, schade aan wegen, verminderd woongenot, schade aan dier en gewas. 8) Denkt de gemeente dat het verantwoord en toelaatbaar is om de boring op locatie Haaren 1 minder dan 300 meter van vier woonhuizen uit te voeren, terwijl de gepubliceerde praktijk is om een afstand van tenminste 300 meter aan te houden? 9) Welke criteria heeft de gemeente gebruikt voor de keuze van locatie Haaren 1 ten opzichte van Haaren 2?

Pagina 1 van 5

10) Is de gemeente van mening dat de proefboring in dit kwetsbare, aan Natura 2000 terreinen grenzende gebied, waar bv. intensieve veehouderij niet is toegestaan, kan worden uitgevoerd zonder eerst milieu effect rapportage te hebben gedaan, terwijl dit elders in Nederland, in een soortgelijke situatie (Tjeukemeer) wel gebeurt? 11) Kan de gemeente een complete lijst geven van de voorwaarden die zij aan Cuadrilla stelt voor het verlenen van de vergunning? 12) Heeft Cuadrilla, of een van de bedrijven waaruit Cuadrilla is voortgekomen, in de loop van haar bestaan, bij de exploratie naar olie of gas incidenten ondervonden zoals: - verontreiniging van bodem of oppervlaktewater; - explosies of branden; - defecten of dysfunctioneren van apparatuur waardoor potentieel gevaar - voor personen of met milieu zou hebben kunnen ontstaan; -overtreding van wettelijke voorschriften die hebben geleid tot veroordelingen of boetes van Cuadrilla of Cuadrilla’s personeel? 13) Welke instanties zullen het toezicht uitvoeren over de activiteiten van Cuadrilla? 14) Indien dit door het Staatstoezicht op de Mijnen zal gebeuren, in welke categorie A t/m D, zoals in het document SodM Toezicht delfstofwinning BMP04 paragraaf 11 omschreven, zal het toezicht op deze proefboring vallen? 15) Welke vorm van rapportage wordt door de toezichthoudende instantie gedaan, en hoe wordt deze rapportage aan het bestuur en de inwoners van de gemeente Haaren gecommuniceerd? 16) Naar welke parameters wordt door de toezichthouders gekeken? 17) Welke sanctie is mogelijk als Cuadrilla regelgeving, voorschriften overtreedt dan wel afspraken niet nakomt? Is stopzetting van alle activiteiten, en een dwangsom per dag mogelijk? 18) Zal Cuadrilla zich bij de proefboring houden aan alle E&P Safety Standards van de API? Zo niet, welke standaarden worden door Cuadrilla aangehouden? Zijn deze standaarden voldoende naar het oordeel van de gemeente? Welke garanties heeft de gemeente dat hierbij aan alle wettelijke eisen en “industry best practices” zal worden voldaan? 19) De locatie Haaren 1 is uitermate slecht afgewaterd en staat momenteel vrijwel onder water. Kan onder zulke omstandigheden veilig geboord worden naar het oordeel van de gemeente, zonder risico van vervuiling van het oppervlaktewater? 20) Wordt er bij het boren een surface casing aangelegd? Zo ja, tot welke diepte? Is Brabant Water hierin geconsulteerd, en heeft Brabant Water hier schriftelijk mee

Pagina 2 van 5

ingestemd? 21) Op welke diepte zit op de boorlocatie het diepste grondwater? 22) Zal de surface casing voor de proefboring volledig worden gecementeerd? 23) Wordt de integriteit van het cement inclusief de vulling van de annulus vervolgens ook getest? Zo ja, op welke manier, en tot welke druk? 24) Worden er blowout preventers aangebracht, zo ja op welke diepte, en met welke druktoleranties? 25) Onder welke omstandigheden zal de (gemeentelijke) overheid of toezichthouder intermediate casing vereisen bij de proefboring tussen de surface casing en de target schalielaag? 26) Hoe denkt Cuadrilla, gegeven de volgens het oordeel van EZ matige geologische onderbouwing, zich te kunnen voorbereiden op onvoorziene omstandigheden en mogelijke risico’s die kunnen optreden ten gevolge van de aanwezigheid van formaties tussen het aardoppervlak en de schalielaag die aanleiding zouden kunnen geven tot vervuiling van ondergrondse zoetwaterreservoirs en, via de boorput, van de oppervlakte? Heeft Cuadrilla inzicht in de mogelijke scenario’s met een milieuof volksgezondheidsrisico, en adequate plannen van aanpak voor onverwachte scenario’s? 27) Wordt er, als onderdeel van de proefboring, ook een horizontale boring uitgevoerd? Zo ja, in welke richting, en over welke lengte? 28) Wordt er, als onderdeel van de proefboring, ook hydraulische fractionering uitgevoerd? Zo ja, in welke mate, met welke chemische stoffen in welke concentraties in de fractioneringsvloeistof, en met welke volumina? 29) Hoe worden de benodigde chemicaliën op de locatie opgeslagen, en hoe wordt de veiligheid van vervoer en opslag ervan gewaarborgd? 30) Worden van alle bij het fractioneren gebruikte chemicaliën Material Safety Data Sheets bekendgemaakt? Op welke manier? 31) Worden er tevoren grondwatermonsters genomen om de nulwaarden van alle bij het fractioneren gebruikte chemicalien en hun degradation products te bepalen? 32) Hoe wordt het hydraulisch fractioneren microseismisch gemonitored om er zeker van te zijn dat de fractures zich niet tot in boven- en onderliggende formaties zullen voortzetten? Heeft Cuadrilla de juiste middelen en voldoende ervaring om deze monitoring adequaat uit te voeren?

Pagina 3 van 5

33) Hoeveel water denkt Cuadrilla te gaan gebruiken voor de proefboring, inclusief eventueel fractioneren? 34) Waar zal dit water worden betrokken? Is er contact geweest met Brabant Water over deze boring? 35) Hoeveel backflow verwacht Cuadrilla uit de proefboring te produceren? 36) Hoe wordt dit opgeslagen op de locatie, en hoe wordt dit afgevoerd en verwerkt? 37) Kan worden zekergesteld dat aan alle voorzorgen voor het voorkomen van vervuiling door dit potentieel zwaar verontreinigde materiaal tijdens opslag, transport en verwerking? 38) Hoe zal de backflow worden verwerkt door Cuadrilla? Welke garanties heeft de gemeente dat hierbij aan alle wettelijke eisen en industry best practices zal worden voldaan? 39) Hoe zal Cuadrilla de aanwezigheid van Naturally Occurring Radioactive Materials (NORMs) monitoren? Hoe zal Cuadrilla ervoor zorg dragen dat er geen acute of chronische blootstelling aan radioactieve straling plaatsvindt voor personeel en omwonenden? 40) Hoe zal Cuadrilla zorg dragen voor het voorkomen van verontreiniging met NORMs via geproduceerd water van het grondwater, het drinkwater, en de plaats waar het geproduceerde afvalwater zal worden verwerkt? 41) Hoe zal het overheidstoezicht de NORMs management van Cuadrilla bewaken? 42) Hoe kan Cuadrilla de gemeente en haar inwoners garanderen dat het personeel dat de proefboring gaat uitvoeren volledig opgeleid en getraind is voor alle taken waarbij fouten kunnen leiden tot milieu- of gezondheidsrisico’s? 43) Hoe kan Cuadrilla de gemeente en haar inwoners garanderen dat er, met in acht nemiing van Arbo-regelgeving, 24/7 capaciteit aanwezig is om alle potentiële risico’s op de locatie en daarbuiten die met de boring samenhangen? 44) Heeft de gemeente nagedacht over of, als de proefboring succesvol blijkt, de huidige locatie verder worden ontwikkeld tot een productielocatie? 45) Op welk niveau zal dan besloten worden over een vergunning voor productie? 46) Zal, bij het nemen van een besluit tot productie, een kosten/baten analyse worden gemaakt waarbij aan de kostenkant ook wordt gekeken naar: - de milieuschade van de exploratie en exploitatie van schaliegas voor lucht, bodem en water,

Pagina 4 van 5

- de landschappelijke schade van de installaties voor productie, opslag, verwerking en transport van aardgas, fractioneringshulpmiddelen, backflow water, - de CO2-productie van het winningproces - de grotere kans dat het door aardgaswinning aangetaste landschap in de toekomst zal worden aangewezen als locatie voor andere industriële toepassingen: het is immers “toch al verloren”zal 47) Worden er in het geval van een besluit tot productie naar verwachting meerdere boringen verricht op dezelfde locatie? 48) Gaat er in dat geval ook een toename komen van de bovengrondse ontwikkeling? 49) Hoeveel boorputten gaan er in Helvoirt en omgeving komen? 50) Hoe gaan deze met de benodigde processing plant en het gasnet verbonden worden? 51) Hoe verhoudt de proefboringslocatie Haaren 1 zich tot het nieuwe, in het BD van 12 november aangekondigde verkeersplan waarbij voorgesteld wordt de Gijzelse straat door te trekken naar de N65 en de Heusdensebaan af te sluiten? 52) Wordt er vóór de proefboring nog een nulmeting gedaan m.b.t. de omliggende woningen om eventuele schade/verzakkingen door de proefboring te kunnen aantonen? 53) Wanneer is de Gemeente voornemens dit besluit te publiceren? Is er een publicatiedatum voorzien?

Pagina 5 van 5