You are on page 1of 15

,

,VSJFS
, VSJFS
listopad 2007

108*"508:
www.powiat-lubin.pl

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

XXXQPXJBUMVCJOQM GAZETA BEZP£ATNA nr 5 (5) listopad 2007 r. rok 1

J wydarzenia Powiat Platforma wygrała w naszym powiecie

Lubin postawił
Nagroda dla szpitala
WROCŁAW

na młodość
J LUBIN
PSL 4,15 pozostałe 2,67
Starosta Małgorzata 
Drygas-Majka i Edward 
Schmidt z „Gryfem”. LiD 19,67
PiS 35,74
Prestiżowe wyróżnienie:
„Dolnośląski Gryf - Nagroda Norbert Wojnarowski z Platformy Obywatelskiej został liderem
Gospodarcza” otrzymał Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
w wyborach do Sejmu’ 2007 w powiecie lubińskim. Uzyskał PO 38,17 %
Nasza placówka znalazła się 7327 głosów przy blisko 56 proc. frekwencji. Pozostawił za sobą
w gronie najlepiej zarządzanych
samodzielnych ZOZ -ów na Dolnym
dotychczasowych parlamentarzystów: Piotra Cybulskiego (PiS, 6049),
Śląsku. Grzegorza Schetynę (PO, 5726), Ryszarda Zbrzyznego (LiD, 4745), J POWIAT LUBIŃSKI
Organizatorem konkursu są: pozostałe 2,7
Zachodnia Izba Gospodarcza oraz
Tadeusza Madziarczyka (PiS, 4256 - nie uzyskał mandatu), Adama PSL 5,54
Związek Pracodawców Polska Lipińskiego (PiS, 3190) i Jerzego Szmajdzińskiego (LiD, 2716).
Miedź. więcej str. 10 LiD 18,79 PiS 35,92

W
Będzie proces? ybory już za nami. Opadły 38,17% głosów przed PiS (35,74), LiD ła, Roman Brodniak i Janusz Miku-
emocje z kampanii. (19,65) oraz PSL (4,15). Pozostałe li- licz.
LUBIN Chłodnej analizie można sty otrzymały znikome poparcie. PiS uzyskał cztery mandaty:
poddać wyniki wyborów do parla- W powiecie lubińskim wyniki by- Adam Lipiński, Piotr Cybulski, El- PO 37,05 %
mentu. Nie sprawdziły się przed- ły zbliżone: PO 37,05%, PiS – 35,92, żbieta Witek i Marzena Machałek.
wyborcze zapowiedzi niektórych LiD – 18,79 oraz PSL - 5,54. LiD w nowym parlamencie ma
lokalnych polityków co do „bankru- Ostatecznie w naszym okręgu je- dwóch posłów: Jerzego Szmajdziń-
ctwa” PO. Mieszkańcy zadecydo- leniogórsko – legnickim najwięcej, skiego oraz Ryszarda Zbrzyznego.
wali inaczej. W stolicy powiatu na bo sześć mandatów, zdobyła Platfor-   Więcej o wyborach na s. 3 
Platformę głosowało 13671 osób, a ma Obywatelska. Posłami zostali:
w całym powiecie 17356. Norbert Wojnarowski, Grzegorz
Pełne zdumienie. Milicjanci, którzy W Lubinie, tak jak w kraju, zwy- Schetyna, Ewa Drozd, Marcin Zawi-
brali udział w brutalnej pacyfikacji ciężyła Platforma Obywatelska -
lubińskiej manifestacji w 1982 r. są
oburzeni tym, iż… pokazano ich
na zdjęciu w hełmach z pałkami
i tarczami. Chcą zadośćuczynienia
za upublicznienie ich wizerunku.
więcej str. 2

Związkowcy z KGHM
LUBIN
Związek Zawodowy Pracowników
Dołowych wystosował list do
Donalda Tuska o szybką zmianę
Zarządu Polskiej Miedzi. Zdaniem
związkowców odwołanie powinno
nastąpić „niezwłocznie”.
więcej str. 2

Sukces MDK 
LUBIN
Ponad 60 tys. zł, największą
dotację na Dolnym Śląsku,
otrzymał od Ministerstwa Edukacji
Narodowej Młodzieżowy Dom
Kultury na realizację działań
w ramach projektu „Zero tolerancji
dla przemocy w szkole”. MDK
będzie realizował trzy programy:
„Lubin – miasto bezpieczne dla
każdego”, „Bezpieczni w sieci”,
„Żyj bezpiecznie – podziwiaj
świat”. Obejmują one liczne akcje
wychowawcze i profilaktyczne
połączone z warsztatami pracowni:
ceramicznej, informatycznej
oraz plastycznej. Zostanie nimi
objętych ponad 2 000 uczniów szkół
FOT. PAWEŁ WECHTA

podstawowych oraz gimnazjalnych


z terenu Lubina i powiatu. Program
będzie trwał od 2 listopada do 31
grudnia.
2 , VSJFS wydarzenia listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Czy lubinianie im zapłacą?


J Jkadry POWIAT Kijem w koalicję na potrzeby kampanii?
Milicjanci oburzeni…
Z Muzy do MIK-u
LUBIN
Małgorzata
Życzkowska-
Radni za PO–PiS-em
Koalicja PO i PiS–u w Radzie Powiatu Lubińskiego pracuje dobrze
Domagają się pieniędzy
i przeprosin za ukazanie ich
wizerunku na dużym zdjęciu
z pałkami i tarczami,
wykonanym podczas
Przypomnijmy, iż niedawno
zapadły pierwsze wyroki
za zbrodniczą akcję milicji
i ZOMO. Z okazji 25-lecia
tych dramatycznych
-Czesak przestała
pełnić funkcję i nie ma potrzeby ingerowania w jej działalność – tak zgodnie po brutalnej pacyfikacji wydarzeń Lubin oddał hołd
swoim bohaterom. Istotnym
protestu podczas lubińskiego
wicedyrektora wyborach do parlamentu twierdzą lokalni liderzy PO i PiS. I nie sierpnia. Zamordowano elementem pamięci o tamtych
Centrum Kultury
Muza. Została byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że sens jej istnienia wówczas trzy osoby. dniach są wydawnictwa
ukazujące relacje, dokumenty,
Kilkanaście odniosło rany.
samodzielnym dyrektorem podważył… poseł Adam Lipiński. zeznania i fotografie wydobyte
Miejskiego Impresariatu Kultury. z milicyjnych i SB-ckich
Zamierza stworzyć w Lubinie scenę archiwów. Można w nich
zamiejscową wrocławskiego Teatru Sądem za bezprawne wyko-
rzystanie wizerunku grożą dwaj dostrzec wiele twarzy nie tylko
Komedia i wystawiać wszystkie szeregowych funkcjonariuszy,
przedstawienia tego zespołu. funkcjonariusze byłej MO, któ-
ale przede wszystkim tych ze
Będzie prezentować inscenizacje rych zdjęcia znalazły się na gi-
świecznika.
innych teatrów w kraju. Chce także gantycznym bilboardzie umiesz-
organizować muzyczne koncerty czonym na budynku przy ul. wie dotarł do Centrum Kultury
kameralne w Galerii Zamkowej. Chrobrego w Lubinie. MUZA w Lubinie.
Na fotografii zrobionej pod- – Nie chcę oceniać żądań tych
Zmiany w radzie czas tłumienia demonstracji 31 ludzi – powiedział Marek Za-
LUBIN sierpnia 1982 roku wyraźnie wi- wadka, organizator obchodów
Remigiusz Nowakowski – prawnik dać twarze milicjantów uzbrojo- rocznicy.– Najlepiej będzie, jak
i ekonomista, prezes Energii–Pro nych w pałki i maski. Bilboard za- oceni je sąd. Uważam, że mieli-
i Leszek Jakubów – ekonomista, wisł na budynku z okazji obcho- śmy prawo wywiesić fotografię,
członek zarządu i dyrektor ds. dów 25 rocznicy Zbrodni Lubiń- która od wielu lat funkcjonuje już
ekonomiczno–finansowych Kopalni skiej. w obiegu publicznym. Jeśli jed-
Węgla Brunatnego Konin, zostali Telefon z pretensjami od jed- nak przegramy proces zwrócimy
członkami Rady Nadzorczej nego z  milicjantów odebrał się do uczestników demonstracji,
KGHM Polska Miedź S.A. Zastąpili Krzysztof Raczkowiak, autor fo- aby wsparli nas finansowo przy
oni Adama Glapińskiego, który tografii. Oficjalny list w tej spra- płaceniu kary. (dees, km)
zrezygnował z funkcji gdyż został
prezesem Polkomtel S.A i Adama
Łaganowskiego, odwołanego
przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
– Mieszkańcy powiatu oczekują współpracy, a nie kłótni – mówią zgodnie Edward
Nowy Łagun, przewodniczący Rady Powiatu (Teraz Lubin), Marek Wojnarowski (PO)
wiceprezes i Mirosław Gojdź (PiS).

A
LUBIN dam Lipiński, tuż przed czyk, pełnomocnik PiS w powiecie Lubińscy politycy uważają, że to
Adam wyborami, w obecności pre- lubińskim. – Po co niszczyć coś, co Robert Raczyński, prezydent miasta,
Milanowski zydenta Lubina, oznajmił, dobrze działa. Jestem przeciwny ja- chciał wykorzystać kłótnię koalicjan-
zastąpił Andrzeja że chce zmienić układ sił w powiecie kimkolwiek zmianom. tów podczas kampanii wyborczej, do
Paluszka, na lubińskim i zrobi wszystko, by tak – Koalicja istnieje i ma się dobrze realizacji własnych celów politycz-
stanowisku się stało. – dodał Mirosław Gojdź, przewod- nych. Jednak dziś w powiecie lubiń-
wiceprezesa – Chciałbym zaapelować do na- niczący Klubu PiS w Radzie Powia- skim radni z PO i PiS, mimo różnic
zarządu spółki
szych radnych o to, aby koalicja tu. – Nie mieliśmy okazji spotkać się w Warszawie, chcą nadal wspólnie
Interferie S.A. Nowy wiceprezes
w powiecie nie była kontynuowana i porozmawiać z panem Adamem pracować na rzecz dobra mieszkań-
od lat związany jest z lubińską
spółką jako jej dyrektor finansowy – powiedział Lipiński na konferencji Lipińskim podczas jego pobytu ców powiatu.
i główny księgowy. Nadal będzie prasowej. I wskazał przy tym na po- w Lubinie, dlatego też nie będę od- – Prezydent Raczyński od 5 lat
wypełniał te obowiązki, jednakże trzebę współpracy PiS–u z radnymi nosił się do medialnych przeka- prowadzi wojnę ze wszystkimi– do-
jako wiceprezes Adam Milanowski „Lubin 2006”. zów. daje Marek Wojnarowski. – Nie po-
zajmować się będzie finansami Jego apel spotkał się z dużym zdzi- – Wydaje mi się, że poseł Lipiński trafi poprawnie ułożyć stosunków
i ekonomią, przejmie również relacje wieniem lokalnych polityków – nie „przestrzelił” – stwierdził Marek z radnymi w mieście. Teraz spróbo-
inwestorskie. – Myślę, że duży tylko z PO, ale i z PiS–u. Wojnarowski, szef Klubu PO w po- wał skłócić koalicjantów w powiecie Za publikację fotografii zrobionej na ul.Mieszka I
skok finansowy firmy to kwestia – Ta koalicja, jak każda, może i cza- wiecie. Apel posła Lipińskiego przy- wykorzystując pobyt posła Lipiń- uwiecznieni na niej funkcjonariusze domagają się
niedalekiej przyszłości i stale będę sem jest trudna, ale funkcjonuje po- pomina mi czasy sprzed 1989 r., kie- skiego. Obawiam się, że przez jego rekompensat pieniężnych.
pracował nad tym, by te dobre prawnie, i co ważniejsze: z korzyścią dy to I Sekretarz PZPR w Warszawie aroganckie, instrumentalne trakto-
wyniki osiągnąć – powiedział nowy dla mieszkańców powiatu lubińskie- decydował o naszych lokalnych wanie radnych, zagrożony jest roz-
wiceprezes.
A gdzie awansował dotychczasowy
go – zauważył Tadeusz Madziar- sprawach. wój miasta. (km) LUBIN Dołowi proszą o zmiany we władzach KGHM
wiceprezes? Andrzej Paluszek, który
zrezygnował z pracy w miedziowej Listem w zarząd
spółce, objął funkcję wicedyrektora LUBIN Potentaci o budowie elektrowni
Kapitał
Plany pod surowiec
Polskiego Ośrodka Informacji
Związkowcy z Polskiej Miedzi
Turystycznej w Nowym Jorku.
W latach 2001–2004 był dyrektorem
biura poselskiego Adama Elektrownia pod Ścinawą? Nie kątem wymagań technicznych
na sprzęt napisali bezprecedensowy
list: zwrócili się do szefa
2008, nastąpiło to niezwłocznie –
napisał Trempała, wskazując
wcześniej, że w naszym regionie
trzeba było długo czekać na KGHM o ponad 4 mln zł podniósł Platformy Obywatelskiej o...
Lipińskiego w Jeleniej Górze. i technologicznych, analiza możli- kapitał zakładowy Miedziowego jak najszybszą zmianę władz jest wiele osób godnych powie-
polską odpowiedź wobec
wych do zastosowania technologii Centrum Zdrowia. Pieniądze z tego KGHM. rzenia im obowiązku i zaszczytu
planów zagranicznych
inwestorów. KGHM, TAURON budowy bloków energetycznych, tytułu zostaną przeznaczone na zarządzania firmą, które jedno-
podpisały nawet stosowną określenie propozycji paliwa oraz zakup sprzętu medycznego do Pismo – kierowane bezpośred- cześnie spełnią oczekiwania za-
umowę – i to w obecności sposobu jego dostarczenia. Ener- szpitala i przychodni spółki. nio do Donalda Tuska, jako przy- łogi i akcjonariuszy.

, VSJFS przedstawiciela Ministerstwa giaPro będzie odpowiedzialna za szłego szefa rządu, zostało pod- Powyższy list skrytykowali
Skarbu Państwa. analizę możliwości przyłączenia Dokapitalizowanie już jest faktem: pisane przez przewodniczącego rzecznicy KGHM i lubińskiego
planowanej jednostki do krajowe- odpowiednie zmiany zarejestrowano w ZZ Pracowników Dołowych Pio- magistratu. Związkowcy nie po-
KURIER POWIATOWY Nie wiadomo dokładnie kiedy, go systemu elektroenergetyczne- sądzie 3 października. Kapitał zakłado- tra Trempałę. zostali im dłużni.
Biuletyn Powiatu Lubiñskiego nie wiadomo gdzie, ani jak – ale jest go, a w szczególności określenie wy Miedziowego Centrum Zdrowia SA – Wyrażając wolę reprezento- Pełna treść listu na: www.powiat
Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306), niemal pewne, że duży zakład, niezbędnej rozbudowy sieci prze- został podwyższony o kwotę 4 mln 299 wanych przez nas pracowników –lubin.pl (mb, km)
59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax. produkujący energię elektryczną syłowych i dystrybucyjnych na tys. 800 zł poprzez wyemitowanie 60 560 KGHM Polska Miedź SA wnosi-
(076) 746 72 04,
powstanie w naszym regionie. Za- tym terenie, a także współpraca akcji (każda o nominale 71 zł). Zostały my o jak najszybsze dokonanie
kurier@powiat-lubin.pl,
www.powiat-lubin.pl. interesowane strony wstępnie po- z Operatorem Systemu Przesyło- one w całości objęte przez KGHM po- gruntownych zmian w Zarzą-
dzieliły już między sobą zadania. wego pod kątem identyfikacji moż- przez – jak czytamy w oficjalnym komu- dzie naszej Spółki i podlegają-
Redaktor naczelny Krzysztof Maciejak, Oto fragmenty oficjalnego komu- liwości wyprowadzenia mocy nikacie – wniesienie wkładu pieniężne- cych jej Oddziałach – czytamy
Redaguje zespó³ Miros³awa Bo¿yñska, nikatu: w poszczególnych lokalizacjach. go. w pierwszym zdaniu.
Dariusz Szymacha. – W ramach zadeklarowanej Zadaniem wspólnym dla wszyst- Uzyskane tą drogą pieniądze leczni- Związkowcy bardzo surowo
Wydawca: Starostwo Powiatowe w porozumieniu współpracy, do kich partnerów będzie określenie cza spółka chce przeznaczyć na inwesty- ocenili pracę zarządu Krzyszto-
w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b, zadań KGHM należeć będzie potencjalnego modelu biznesowe- cje – sprzęt najnowszej generacji. fa Skóry i całej ekipy PiS w mie-
59-300 Lubin wskazanie kilku potencjalnych lo- go przedsięwzięcia. - Chcemy kupić trzy rentgeny cyfrowe dziowym holdingu – od wydat-
kalizacji elektrowni, udostępnienie (...) Wspólne przedsięwzięcie bę- do przychodni w Głogowie, Legnicy i do ków na sponsoring, przez spo-
Druk: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna informacji na temat dotychczas dzie korzystne zarówno dla szpitala w Lubinie, a także sprzęt USG z sób zarządzania firmą, do po-
14 a, 65-737, Zielona Góra
prowadzonych badań w tym za- KGHM – jednego z największych głowicą do wykonywania biopsji cien- działu ubiegłorocznego zysku.
Redakcja nie zwraca tekstów kresie oraz zdefiniowanie przy- odbiorców energii elektrycznej koigłowej – powiedział nam prezes – Zwracamy się do pana
niezamówionych, zastrzega sobie szłego zapotrzebowania na energię w Polsce, jak i TAURON Polska MCZ Tomasz Dymyt. Jak usłyszeliśmy, z prośbą, aby wbrew komenta- W imieniu związku
prawo ich redagowania i skracania. elektryczną. Do zadań TAURON Energia największego w kraju pierwsze umowy na kupno już podpi- rzom medialnym, że zmiany Piotr Trempała mocno
Redakcja nie odpowiada za treœæ Polska Energia należeć będzie oce- sprzedawcy i drugiego wytwór- sano. w spółkach Skarbu Państwa mia- skrytykował zarząd
zamieszczanych og³oszeñ.
na potencjalnych lokalizacji pod cy energii elektrycznej”. (mb) łyby nastąpić dopiero w roku Krzysztofa Skóry.
listopad 2007
www.powiat-lubin.pl temat miesi¹ca , VSJFS 3

J WYBORY ‘2007 Rozmowa z Norbertem Wojnarowskim, przewodniczącym PO w powiecie lubińskim J WYBORY ‘2007


oraz nowo wybranym parlamentarzystą

Najmłodszy poseł „na miedzi”


Wyniki wyborów Wyniki wyborów
w powiecie lubińskim w powiecie lubińskim
POLSKA PARTIA PRACY POSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 MOMOT Grzegorz Sławomir 80 1 RAK Zofia 305
2 REGUŁA Grażyna Janina 47 – Uzyskał pan najlepszy wynik w Lubinie  szedłem do wniosku, że lepiej być dobrym po- 2 GRALA Leszek 320
3 ALEKSANDRÓW Anna Maria 18 i jeden z najlepszych w okręgu wyborczym. Ja- słem, niż złym prezesem i posłem. Nie da się po- 3 STAŃCZAK Anna 125
4 PAWLUK Krystyna 17 kie wrażenia po wyborach? godzić odpowiedzialnego wykonywania obu 4 GRABOWIECKI Adam 71
5 FUDALI Teresa 35 – Osiągnęliśmy wspaniały wynik! Kampania tych funkcji. Zostawiam hotel w dobrym stanie 5 TOKARCZUK Stanisław 633
6 TUŁACZKO Bartosz 11 była okresem bardzo ciężkiej pracy. Chciałbym z podwojonymi obrotami i podpisanymi umo- 6 KEMPIŃSKI Bogusław 28
7 CYMERMAN Maria 10 podziękować mieszkańcom regionu za każdy wami. Przy budowie S 3 i realizacji projektu Eu- 7 KUTY Roman Andrzej 29
8 HAŁADYN Barbara Krystyna 9 z oddanych na mnie 15439 głosów oraz na pozo- ro 2012 polkowicki hotel może śmiało patrzeć 8 SMOLIŃSKI Wojciech 34
9 MOMOT Bogusław 9 stałych kandydatów na liście PO. W sumie po- w przyszłość. 9 SKOWRON Zbigniew 33
10 PAWLUK Ewa Wiesława 11 10 SAMBORSKI Tadeusz 594
parło nas w okręgu aż 173 820 osób! Dziękuję tak-
11 KARAWAN Jerzy 10 11 PAŹDZIOR Adam Roman 28
12 PAWLUK Zdzisław 10 że wszystkim współpracownikom. Obiecuję, że – A co z odsuniętą w czasie przez ustępujący 
zrobię wszystko, aby godnie reprezentować mo- rząd budową drogi szybkiego ruchu na trasie  12 PTASZYŃSKI Jerzy 44
13 SZULC Magdalena 31 13 WĘGRZANOWSKI Tadeusz 26
14 PIETRUSZYŃSKI Roman 22 ich wyborców i nasz region. Nowa Sól – Lubin–Legnica? 
14 RUDOLF Witold 11
15 ALEKSANDRÓW Paweł Łukasz 15 – Inwestycja musi szybko wrócić na listę prio-
15 KĄDZIOŁKA Zbigniew 16
– A więc żegna się pan z Sejmikiem Woje- rytetową. Tego oczekują mieszkańcy, region, 16 SOWIŃSKI Krzysztof Jan 17
wództwa Dolnośląskiego… a przede wszystkim cały projekt przygotowania 17 GWIŻDŻ Jerzy 10
LIGA POLSKICH RODZIN – Tak, ale do ostatniego dnia chcę pracować do Euro 2012. Dzięki temu, iż PO tworzy rząd bę- 18 JANKOWSKA Izabella Maria 106
1 ŚLUSARCZYK Piotr Jan 116 nad tym, do czego się zobowiązałem. Właśnie dzie nam łatwiej rozmawiać także z PKP PKL 19 DROBNIK Wojciech 6
2 LIBER Jerzy 56
kończymy prace nad budżetem województwa o nowych połączeniach kolejowych w regionie, 20 ZYSNARSKI Radosław 3
3 KOSTROWICKI Krystyn 11
na 2008 rok. Jako przewodniczący Komisji Bu- o które zabiega Sejmik. 21 DOWGIAŁOWICZ Bronisław 7
4 WOŹNIAK Stanisław Aleksander 21
5 OLIWA Kazimierz 13 dżetu i Finansów oddaję projekt budżetu, który 22 DZIEDZIC Elżbieta Maria 90
uwzględnia wiele potrzeb regionu. Po sesji Sej- – A obietnice złożone w sprawie przyszłości  23 CICHURA Jacek Henryk 11
6 KOPEĆ Dominika Helena 28
miku składam rezygnację. KGHM? 24 BURTNY Kazimierz 48
7 PŁUCIENICZAK Anna 18
8 SKOROBOGATY Krzysztof 11 – Nie pozwolimy na wyprzedaż akcji Polskiej
9 SZLENDAK Antoni Zygmunt 4 – Odchodzi kilku radnych Sejmiku. Kto wej- Miedzi, będących w posiadaniu Skarbu Państwa. SAMOOBRONA RP
10 BRANDYS Gabriela 6 dzie na wasze miejsca? Dlatego też, jako lubinianin, zamierzam uczest- 1 LITWIN Czesław 168
11 TARNOWSKI Jarosław Michał 16 – Za Ewę Drozd – Alicja Sokołowska z Legnicy, niczyć w pracach sejmowej Komisji Skarbu. Bez 2 KOWALSKA Marianna Stefania 78
12 MAJEWSKA Stefania 8 która była już przez 4 lata, radną Sejmiku, a za dyskusji – KGHM musi inwestować w rozwój 3 SAS Dariusz Krzysztof 21
13 KALIŃSKI Piotr Paweł 10 mnie Eric Alira z Chocianowa, który pracuje w sa- naszego regionu. Dzisiaj podjęte decyzje powin- 4 WOJTKUN Czesław 17
14 BRAM Jerzy Aleksander 4 morządzie. Komisją budżetu profesjonalnie pokie- ny skutkować nowymi miejscami pracy, także da Tuska o szybkie odwołanie władz Polskiej  5 JĘDRASZKO Janusz 22
15 SZWIEC Bartłomiej Jan 7 ruje Józef Kozłowski z BOT Turów. Dla Lubina poza sferą wydobycia i przeróbki rud miedzi. Miedzi. W piśmie tym mocno dostało się Zarzą- 6 KAWECKA Marzanna 38
16 KOŁODZIEJ Marcin Tomasz 7 7 NOWAK Patrycja Anna 13
ważne jest to, że w Sejmiku zostaje Piotr Borys, któ- Nie możemy myśleć tylko o sobie, ale także dowi KGHM. Jakie jest Pana zdanie w tej spra-
17 KISIELNICKI Maurycy 4 8 MICHALSKI Henryk Zbigniew 17
ry będzie godnie reprezentował nasze miasto. o tym, gdzie będą pracować – za kilkanaście i kil- wie?
18 BRZOZOWSKI Robert Mariusz 6 9 WITKOWSKI Bolesław 14
19 KALICIŃSKI Kamil Adam 3 kadziesiąt lat – nasze dzieci i wnuki. Stąd ko- – Mogę zrozumieć niektóre elementy, o któ-
– A co z Aqua Hotelem? Dalej będzie pan  nieczność wspierania nie tylko kolejnych projek- rych piszą związkowcy, ale my obiecaliśmy lu- 10 STACHÓW Marian 24
20 SULOWSKA Barbara Grażyna 2 11 SZYMOREK Elżbieta 9
21 TRYBULSKA Teresa 7 nim zarządzał? tów wydobycia, ale także inwestowania w nowe dziom normalność. Najpierw tworzymy koalicję,
12 SAWICKI Jan 18
22 WINNICKI Robert Artur 1 – Nie. Zdecydowałem się poświęcić wyłącz- przedsięwzięcia. potem powołujemy rząd i ministra skarbu. Niech 13 CHUDY Dagmara Angelika 29
23 KWIATKOWSKA Danuta Helena 14 nie pracy w parlamencie. Już w Sejmiku praco- on sam przeanalizuje działalność władz spółki 14 TOKARCZYK Ryszard 20
24 BLICHARSKI Jacek 14 wałem dziennie ponad 16 godzin, łącząc obo- – Ostatnio Związek Zawodowy Pracowni- i wyciągnie stosowne wnioski. Rozmawiał  15 CIEŚLAK Mariola 12
wiązki szefa spółki i szefa komisji budżetu. Do- ków Dołowych w KGHM zwrócił się do Donal- Krzysztof Maciejak 17 MATUSIAK Dagmara 9
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 LADZIŃSKA Adela 5
19 NOWAK Ryszard 14
1 LIPIŃSKI Adam 3190
2 WITEK Elżbieta Barbara 448 J politycy po wyborach 20 CIOSEK-ZADROGA Anna
Małgorzata 16
3 MACHAŁEK Marzena Anna 252 Piotr Cybulski, poseł PiS,
4 MADZIARCZYK Tadeusz Józef 4256 – Mogę tylko żałować, że Platforma nie może rządzić samodzielnie, bo tylko wówczas mogłaby się wykazać realizacją swego programu
5 CYBULSKI Piotr 6049 i spełnieniem obietnic. Niewątpliwie istotne jest to, że PO ma tylko jednego i to rozsądnego koalicjanta. Ze swojego wyniku jestem bardzo LEWICA I DEMOKRACI
6 KULCZYCKI Roman Marian 322 zadowolony, jest on dużo lepszy niż dwa lata temu. Ludzie zaakceptowali mnie takim jakim jestem, mimo zmiany barw w poprzedniej 1 SZMAJDZIŃSKI Jerzy Andrzej 2716
7 SZYMAŃSKA Ewa Zofia 347 kadencji. Widać, że wciąż poszukują kogoś, kto jest osobą widoczną i klarowną, a ja cały czas jestem blisko mieszkańców i nie 2 ZBRZYZNY Ryszard 4745
8 STRUŚ Mieczysław Stanisław 82 zawiodłem jak dotąd moich wyborców. W nowym parlamencie będę chciał nadal pracować dla dobra Lasów Państwowych i ochrony 3 CICHOŃ Wojciech Andrzej 139
9 POBOL Radosław Wojciech 271 środowiska, zajmować się problematyką geotermii oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. 4 ZAKRZEWSKA Elżbieta 266
10 TOMALA Marek 87 5 ANISZKIEWICZ Ireneusz
11 CHODYRA Andrzej Piotr 66 Stanisław 24
12 ZABRZAŃSKI Józef Wojciech 59 6 DOMAGAŁA Paweł 76
13 MACIEJEWSKA Elżbieta 168 Ryszard Zbrzyzny, poseł LiD 7 ROKASZEWICZ Rafael Ryszard 27
14 SKOWRON Julian 55 – LiD uzyskał mniejszy wynik niż oczekiwaliśmy. Ale taki był klimat tych wyborów, a raczej plebiscytu. Polacy bardziej uznali za konieczne 8 DORSKI Przemysław Kamil 18
15 OSENDOWSKI Zenon Jerzy 16 odsunięcie PiS-u od władzy niż głosowanie na LiD. Kontynuacja władzy groziła rozwojowi i stabilizacji Polski oraz wyeliminowaniem jej 9 ADAMCZUK Andrzej Lucjan 34
16 LICA Wojciech 45 z rodziny państw europejskich. Ze swojego wyniku jestem bardzo zadowolony, zdobyłem ok. 2000 głosów więcej niż w poprzednich 10 BLAŻEVIĆ Bożidar 25
17 ZEMBIK Wojciech Bolesław 17 wyborach – ok. 1000 w w Lubinie i 500 w Polkowicach, czyli gminach związanych z KGHM. Widać, że ludzie nie poddają się 11 ZIENKIEWICZ Jadwiga Maria 78
18 LENCZUK Michał 107 propagandzie i sami wiedzą lepiej, kto może reprezentować ich interesy. Na dodatek nie jestem „spadochroniarzem”. Mam nadzieję, że 12 JEZIORSKI Bartosz 22
19 SADOWSKI Krzysztof Piotr 85 PO dotrzyma słowa co do strategii wobec Polskiej Miedzi i – zgodnie z zapewnieniami – nie będzie wyprowadzać środków z KGHM do 13 KRASZEWSKI Paweł 31
20 GUTEK Ewa Danuta 117 Warszawy i Wrocławia zwłaszcza. Jeśli obietnica ta będzie dotrzymana, to będę popierał działania nowego rządu wobec spółki. Jeżeli 14 SZYDA Jacek Andrzej 12
21 MELSKA Anna Agnieszka 140 natomiast nastąpi wydrenowanie pieniędzy z KGHM–u, jak za czasów PiS-u, to będę najbardziej surowym recenzentem nowej władzy. 15 PRZEWORSKA Marta Monika 341
22 KOSOWSKI Kordian Ryszard 57 16 HUZARSKI Michał Seweryn 28
23 ZARZYCKI Jan 168 17 NOWAK-GERSCHMANN
24 WÓLTAŃSKI Edward 422 Tadeusz Madziarczyk, PiS, poseł 2005–2007 Lilianna Krystyna 34
– W „miedziowych” gminach PiS osiągnął bardzo dobry wynik. W powiecie lubińskim przegraliśmy z PO zaledwie jednym procentem. 18 KARAMON Artur Grzegorz 105
PLATFORMA OBYWATELSKA Jednak na ostateczny efekt nałożyły się rezultaty z całego okręgu. Chciałbym podziękować wyborcom za każdy głos oddany na naszą 19 DUBROWSKI Ludwik 6
listę. Jak oceniam swój wynik? Otrzymałem dużo – prawie 7700 głosów – podobne poparcie jak w poprzednich wyborach. Niestety 20 PUŹNIECKI Łukasz 24
1 SCHETYNA Grzegorz 5726
okazało się, że to za mało by ponownie uzyskać mandat do parlamentu. Nie jestem rozczarowany i nie mam do nikogo pretensji. Musimy 21 HETEL Piotr 51
2 DROZD Ewa 1299
3 ZAWIŁA Marcin Edward 85 wszyscy szanować werdykt wyborców.
PEŁNE WYNIKI WYBORÓW NA
4 WOJNAROWSKI Norbert 7237
STRONIE: www.pkw.gov.pl
5 BRODNIAK Roman 77
6 MIKULICZ Janusz 336
7 PRZYBYLSKI Cezary Adam 130
8 SOKOŁOWSKI Wojciech
9 MACIEJAK Krzysztof
129
91
J senatorzy z naszego regionu
10 GRZEŚKÓW Zbigniew 68 Jacek Swakoń
11 SYNOWIEC Zdzisław 74 senator, PO
12 ŁOKIETKO Jerzy Adam 532 – Jestem mile zaskoczony bardzo wysoką wygraną PO, której lokalne sondaże nie dawały aż takiego zwycięstwa. Dziękuję wszystkim
13 KRAWCZYK Iwona 164 134680 osobom, które oddały na mnie swój głos. Myślę, że dzisiaj istotną rolą jest nie tylko utworzenie sprawnej koalicji w Warszawie,
14 PAWLUKIEWICZ-REHLIS Grażyna 81 ale także znalezienie płaszczyzny współpracy dla środowisk centroprawicowych i solidarnościowych na najniższym – lokalnym szczeblu.
15 FROST Paweł Marcin 82 Bardzo ważnym elementem stabilizującym region jest strategia wobec Polskiej Miedzi. Nasze deklaracje złożone w Lubinie trzeba teraz
16 CIEŚLA Maciej Jan 51 wypełnić treścią. Każdy w regionie zdaje sobie sprawę z tego, iż złoża miedzi kiedyś się wyczerpią. Dlatego tak istotne jest to, aby zyski
17 JOŃSKA Marzena 203 KGHM, wypracowane dzięki pracy górników i hutników, były lokowane w rozwój nowych przedsięwzięć, które zaowocują alternatywnymi
18 SOKOŁOWSKA Alicja 265 miejscami pracy.
19 ORESZCZUK Marta 82
20 SIWEK Marcin Krzysztof 42 Lech Witold Idczak
21 MAZUR Rafał 106 senator, PiS
22 ŚWIDZIŃSKI Wacław 24 – Pełnej oceny wyborów można dokonać dopiero za pewien czas, z dystansu – po głębszej refleksji i analizie. Prawo i Sprawiedliwość
23 PASZKIEWICZ Paweł Jerzy 74 zdobyło więcej głosów niż poprzednio. Taki wynik należy potraktować w kategorii sukcesu. Natomiast mój wynik oceniam jako bardzo dobry.
24 KROPIWNICKI Robert 398 Niewątpliwie wyborcy docenili 17 lat mojej działalności politycznej. To zobowiązuje do większej pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców.
4 ,
,VSJFS
Lubin
108*"508: listopad 2007
#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM

LUBIN Rada Miejska odrzuciła kontrowersyjną uchwałę prezydenta Lubina Nowy szef Rady J JSzlakiem galerii
Miejskiej

TAK dla hali


LUBIN
Marek
 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA
Bubnowski z PiS

NIE dla 15 mln w błoto


został nowym
przewodniczącym
Rady Miejskiej.
Otrzymał poparcie Marek
13 radnych. Na
Krzysztof Maciejak jego konkurenta
Bubnowski:
koniec
Andrzeja
12 radnych odrzuciło, a 11 głosowało za kontrowersyjnym projektem Górzyńskiego lekceważenia!
zmian w budżecie, zaproponowanym przez prezydenta Lubina. Ten głosowało 9 rajców. Sebastiana
Chojeckiego odwołano.
zarzuca radnym torpedowanie budowy hali dla miasta. Rajcowie nie Za co? Radni zarzucili mu m.in. to, że
chcą, aby 15 milionów z kasy podatników „trafiło w błoto”. nie podejmował stosownych działań
wtedy, gdy prezydent Raczyński
„lekceważąc prawa i godność Rady
Zapytaliśmy radnego Pawła Nie-
nie wykonywał jej uchwał”. Zarzutów
GALERIA RYNEK Najstarsza z lubińskich
wodniczańskiego, dlaczego – jak to było więcej. Dodajmy, że rada jest galerii, a jednocześnie najmniej zaawansowana
wynika z relacji w mediach prezyden- ciałem ustawodawczym, a prezydent w budowie. Zapowiadana od ponad dwóch
ta – jest przeciwko budowie hali? wykonawczym. Prezydent winien lat, nie może wyjść poza prace projektowe. Na
- To nieprawda – mówi radny Nie- wykonywać uchwały przyjęte przez dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy ruszy budowa.
wodniczański. - Ani ja, ani koledzy, nie radnych. To taki lokalny sejm i rząd. Galeria Rynek Sp.z o.o. obiecuje, że prace ruszą
jesteśmy przeciwko budowie hali. Marek Bubnowski zapytany o to czy wiosną, ale podobne obietnice były składane już
Zresztą na ostatniej sesji nie głosowali- chce wprowadzić jakieś innowacje wielokrotnie.
śmy nad tym, czy budować halę, ale w pracy rady odpowiada: - Praca
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

nad tym, czy LSI obdarować 15 milio- Rady Miejskiej oparta jest na ustawie
nami złotych! – To wysoce niegospo- o samorządzie i regulaminie pracy.
darne działanie. Ta spółka jest w cięż- Wystarczy postępować zgodnie
z obowiązującym prawem. Nie
kiej sytuacji. Odpowiada za dziurę
pozwolę jednak, aby Radę, wybraną
w rynku. Drugiej takiej dziury nie chcę.
w sposób demokratyczny, oczerniano
Paweł Niewodniczański: Jak rozwiązać ten problem? Prezydent Maria Szydłowska: nie ma i lekceważono. Z pewnością będziemy
nie głosowaliśmy nad musi chcieć rozmawiać z ludźmi. Ale gwarancji, że LSI wybuduje bardziej konsekwentnie i stanowczo
budową hali, ale nad obawiam się, że z jednej strony zamie- halę. prezentować nasze stanowisko.
obdarowaniem LSI 15 rza na siłę ratować LSI, a z drugiej boi Marek Bubnowski ma 44 lata. Jest
milionami złotych! się, że wstęgę przy otwarciu hali może - Czy jestem przeciwko hali? Ależ nadsztygarem urządzeń elektrycznych
przecinać ktoś jeszcze… skąd! – wzburza się na treść pytania

T
w PeBeKa w Lubinie. Żona Bożena
o, że prezydent Lubina źle żyje - LSI nie daje żadnej gwarancji, że Marek Bubnowski, nowy szef rady. – pracuje w lubińskim ZOZ-ie; troje dzieci:
z Radą Miejską nie jest dla niko- przekazane jej środki zostaną właści- Jestem za halą, ale nie za takim rozwią- Marek (22 lata), Jakub (21)
go tajemnicą. Ostatnią kością wie wykorzystane i hala zostanie wy- zaniem, jakie proponuje prezydent. i Bartek (11). (km)
niezgody jest budowa hali dla miasta. budowana – mówi radna Maria Szyd- Trzeba doprowadzić do porozumie-
Spór idzie nie tyle o to, czy budować łowska. - Spółka od 3 lat nie potrafi upo- nia trzech samorządów: miasta, po-
halę, bo tu wszyscy radni są co do tego rać się z uporządkowaniem Rynku. wiatu i Sejmiku, przy współpracy GALERIA PAŁACYK Rozpoczęta w ubiegłym
zgodni. Ale o to gdzie, za ile oraz kto ją Uważam, że halę powinno budować z gminą Lubin. Dziś budżetu miasta roku powoli nabiera kształtów. Po chwilowym
ma budować. Właśnie ta ostatnia kwe- miasto lub powiat wspólnie z Sejmi- nie stać na samodzielne wybudowa- przestoju budowa ruszyła znowu ostro do
stia poróżniła prezydenta z radnymi. kiem Dolnośląskim, Gminą Lubin i Pol- nie hali. Jestem za porozumieniem przodu. Planowane zakończenie inwestycji,
FOT. D. SZYMACHA

Większość z nich nie chce, aby miliony ską Miedzią. Pan Raczyński powinien i rozmowami oraz najlepszym rozwią- to koniec grudnia tego roku. Budynek ma być
na budowę hali przekazać miejskiej usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o ha- zaniem dla Lubina, problem w tym, dwukondygnacyjny. Będzie się tu mieściło
spółce LSI, co do której mają wiele li z radnymi i innymi ewentualnymi czy chce tego również prezydent? kilkadziesiąt sklepów różnej branży.
wątpliwości. Nic dziwnego. Ich rolą współinwestorami osobiście, a nie za Do sprawy powrócimy. Sebstian Chojecki musiał odejść.
jest dbać o pieniądze podatników. pośrednictwem swoich mediów. Więcej na www.powiat-lubin.pl

LUBIN „Historyczna” stacja paliw zakończyła działalność O narkotykach


LUBIN
Zamurowali W Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnoksztąłcących odbyła się
międzyszkolna debata. Młodzi lu-
dzie rozmawiali o tym, jak „Narko-
tyki szkodzą zdrowiu”. Debata

Fot. D.Szymacha
miała za zadanie nauczyć dysku-
tantów argumentowania i wysłu-
chiwania argumentów drugiej stro-
ny. Taka umiejętność prowadzenia
dyskusji jest przydatna w dorosłym
życiu. Przybliżenie wiedzy o szkod- GALERIA CUPRUM Najmłodsza, a zarazem
liwości narkotyków i przekonanie największa. Budowana z olbrzymim rozmachem
o tym, że nie ma narkotyków nie- i w imponującym tempie. Otwarcie ma nastąpić
szkodliwych jest szczególnie cenne. na Barbórkę 2008. Budynek ma być imponujący:
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Dla osób poszukujących środków 7 hektarów powierzchni, kilka sal kinowych,


odurzających są one ciągle zbyt ła- 120 sklepów i sklepików, restauracje, kawiarnie,
two dostępne i żadna ze szkół nie fitness klub i miejsca garażowe dla 600
jest przed nimi bezpieczna. samochodów. (dees)
 (dees)
Samochody jeszcze stoją, ale już nie zatankują
Nie wiedzieć kiedy, Orlen
zamknął swój punkt w centrum
ła. – Po pierwsze, stacja zatruwała - Dbając o potrzeby naszych klien- LUBIN Duże sklepy i zgoda na prowadzenie działalności
powietrze, zakręt był niewidoczny, tów styczniu 2007 r. uruchomiono
miasta. Życzeniom wielu
mieszkańców Lubina stało się
zadość. Czy i co zastąpi stację
a więc niebezpieczny, zwłaszcza, że
tuż obok mieści się szkoła.
Zdaniem lubinianki w tym miej-
sprzedaż na stacji BLISKA na ul. Hut-
niczej – poinformowała nas Joanna
Pietrak z biura prasowego Orlenu.
Urząd zawalony wnioskami
paliw – nie wiadomo. 18 października straciły
scu powinno się teren wyrównać, po- Stacja przy ul. 1 Maja została włączo- marketów. W siedzibie Metro – Muszę przyznać, że sklepy do-
stawić gazony i zbudować porządny na do programu restrukturyzacji sie- ważność dotychczasowe Group, firmy będącej właścicielem słownie zwaliły nas papierami –
zezwolenia na prowadzenie
W historię Lubina stacja paliw parking. W planach zagospodarowa- ci detalicznej. W ramach powyższych m.in. Reala odesłano nas do deve- powiedział szef wydziału architek-
hipermarketu. Ich właściciele,
przy 1 Maja wpisała się w czasie nia przestrzennego dla tego terenu działań podjęto decyzję o zamknię- albo zarządcy gruntów powinni lopera Apollo Rida, bo to ona jest tury w magistracie Juliusz Sobecki.
stanu wojennego lat 80. ubiegłego stacji paliw również nie ma, jest za to ciu stacji przy ul. M. Skłodowskiej. byli złożyć wnioski o nowe właścicielem gruntu. Ale na pytanie, czy wszyscy wnio-
wieku. Mimo to, wielu lubinian zabudowa mieszkaniowa i usługo- W tym momencie majątek stacji zo- dokumenty. W Lubinie – Wszędzie, gdzie to koniecz- ski złożyli odpowiedzieć nie mógł.
chciało jej likwidacji. Jedną z naj- wo-handlowa. Ale póki co, miasto stał zabezpieczony przed dewasta- większość dużych sklepów ne, składamy takie wnioski. Na – Dopiero teraz zajmiemy się
bardziej zagorzałych przeciwni- niewiele może zrobić, bo prawa do cją, czyli zostały zamurowane okna wywiązała się z tego pewno nie zamierzamy się uchy- sprawdzaniem.
czek punktu na skrzyżowaniu z ul. użytkowania wieczystego gruntu na- i drzwi wejściowe. Rozebrano  dys- obowiązku. lić od obowiązku – zapewniał Za prowadzenie działalności bez
Skłodowskiej-Curie była radna Ro- leżą do Orlenu. Gmina proponowa- trybutory i zabezpieczono studzien- przedstawiciel tej firmy Maciej zezwolenia grozi grzywna albo na-
zalia Józefów. ła zamianę na działkę w innej części ki zlewowe i zbiorniki. Przepis dotyczył sklepów o po- Tertelis. wet zakaz handlu na terenie gmi-
– Przez trzy kadencje samorzą- miasta – ale oferty pozostały bez od- Odpowiedzi na pytanie o grunt wierzchni powyżej 400 m kw., Podobną wypowiedź usłyszeli- ny.
du z tym walczyłam – przypomnia- powiedzi. nie poznaliśmy. (mb) a więc przede wszystkim hiper- śmy w siedzibie sieci Tesco. (mb)
listopad 2007 gmina
Lubin ,
,VSJFS
108*"508:
5

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM

KRZECZYN MAŁY Pierwsze takie gospodarstwo w gminie Nowi ławnicy CHRÓSTNIK/KRZECZYN Powiat zmodernizował drogę

Przy pawim ogonie


LUBIN
Do wyborów na ławników
„Mała obwodnica”
z terenu lubińskiej gminy
wiejskiej zgłoszono ogółem
już otwarta WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

11 kandydatów.
Spośród chętnych
Mirosława Bożyńska w głosowaniu wybrano
dziewięć osób: Janinę
– Dopiero zaczynamy i wszystkiego się uczymy – zastrzega Maria Zając z Górzycy, Danutę
Krycka. Razem z mężem postanowili otworzyć gospodarstwo Kubiak z Chróstnika,
Danutę Czernecką
agroturystyczne. Pierwsze we wsi. z Wiercienia, Bogusława
Kocabę z Karczowisk, Jana
Komarnickiego z Obory,
Annę Ickiewicz z Raszówki,

Fot.D.Szymacha
Ludwika Palcowskiego ze
Szklar Górnych, Wandę
Dobrzyńską z Gogołowic
oraz Teresę Kaczmarczyk Symboliczne przecięcie wstęgi na nowej drodze.
z Raszówki. Wszyscy
będą ławnikami Sądu Zakończył się kolejny etap – Mieszkańcy od dawna postu-
modernizacji drogi Chróstnik– lowali remont tej drogi. Zadowo-
Rejonowego w Lubinie, Krzeczyn Wielki. W ostatnich
z wyjątkiem ostatniej leni są zwłaszcza z chodnika, gdyż
dniach uroczyście oddano ją
osoby, która będzie do użytku. Koszt inwestycji zwiększa on w sposób zdecydo-
zamknął się w kwocie, 5,5 wany bezpieczeństwo dla dzieci –
w Sądzie Pracy. Do Sądu
miliona złotych. powiedziała wójt gminy Lubin Ire-
Okręgowego kandydatów na Rogowska.
nie było. W wyniku tej inwestycji, prowa-
– Ta droga jest „małą obwodni- dzonej etapami przez trzy lata,
Dotacje cą” Lubina. W godzinach szczytu zmodernizowana jest już prawie
dla parafii sporo kierowców korzysta z niej cała droga między Chróstnikiem,
dojeżdżając z Legnicy do Ustronia, a Krzeczynem. W latach ubiegłych
LUBIN czy Polnego – mówi Robert Brze- zmodernizowano i przebudowa-
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Gmina wesprze finansowo zicki z Powiatowego Zarządu no wraz ze skrzyżowaniami odci-


remonty zabytkowych Dróg. nek łączący Krzeczyn z drogą na
kościołów w czterech Między Chróstnikiem a Krze- Lubin i Gorzycę.
parafiach. Radni czynem została zmodernizowana – Do remontu pozostał fragment
nie tylko nawierzchnia, ale także położony w miejskiej części Krze-
przeznaczyli ponad 45
– Jak ktoś już do nas trafił, to wraca – mówi Maria Krycka. cała towarzysząca infrastruktura – czyna, czyli ulica Grottgera – wy-
tys. 300 zł na odwodnienie kanalizacja, wybudowano chodni- jaśnia starosta Małgorzata Drygas

W
szystko zaczęło się wtedy, prowadzić gospodarstwo turystycz- na konie do klubu Tarpan wyskoczyć (wymiana obróbek ki i ścieżki rowerowe. Przebudo- – Majka. – To „czarna plama”.
gdy państwo Kryccy ne na wsi. i… posiedzieć na balkonie. Ona sama blacharskich, rynien wano zjazdy z drogi i wjazdy do Przymierzamy się do remontu te-
wzięli udział w gminnym – Powoli coś tam zaczynają zmie- pobyt umila regionalną kuchnią – jag- i rur spustowych) dachu posesji. Obniżono krawężniki go odcinka w przyszłym roku, ale
konkursie na najładniejszą posesję. niać – komentuje sołtys Krzeczyna nięciną z rożna, czy rosołem z gołębi. kościoła w Szklarach w taki sposób, by nie utrudniały uważamy, że tutaj jest pole do po-
A właściwie jeszcze wcześniej, gdy Małego i brat agro–gospodarza, Ry- – A na dzisiaj szykuję królika – do- Górnych; 45 tys. zł – na jazdy. pisu dla prezydenta Raczyńskie-
trzeba było zagospodarować jakoś szard Krycki. – Jeśli nie ustaną w dzia- daje. zabezpieczenie konstrukcji – To dobrze, że ta droga jest po- go, który powinien nas, a tym sa-
ogrodzony hektar po dawnym sadzie. łaniach, to będzie to ładnie wygląda- więźby dachowej i belek szerzona. Przebudowa była bar- mym mieszkańców, wspomóc
Gdy więc do ich zagrody przyjechała ło. I wieś może skorzysta. dzo potrzebna – tutaj były same przy wykonaniu projektu i same-
stropowych w kościele
przedstawicielka ośrodka doradztwa Co do wyglądu, to już dziś pierw- Pawie – jedna z atrakcji dziury, teraz komfort poruszania go remontu. Apeluję więc, by pre-
rolniczego zobaczyła pięknie wyho- sze agrogospodarstwo w gminie ma gospodarstwa. w Siedlcach; ponad się jest o wiele większy – mówi zydent Lubina włączył się do
dowane we własnej szkółce buki i się czym pochwalić: przestrzenią, na 48 tys. zł – na remont mieszkający w Chróstniku Roman współpracy przy modernizacji tej
dęby. której oprócz (usunięcie złuszczonej Romańczuk. drogi. (dees)
– W sumie mamy ponad 1300 róż- drzew znalazło farby ze ścian, impregnację
nych drzew – szacuje gospodyni. Z się miejsce i tynków, naprawę rynien
zawodu jest pielęgniarką, ale z pracy dla zwierzy- elewację i usunięcie
musiała zrezygnować, gdy przed pię- ny. To takie betonowej opaski wokół
cioma laty córka zachorowała i wy- atrakcje dla tury-
ścian) kościoła p.w. Św.
magała stałej opieki. Wkrótce potem stów: kucyk, owce i –
Antoniego w Niemstowie;
pani Maria dała się namówić na udział od niedawna – pawie. Byli
w kursie agroturystycznym. już także pierwsi goście. Na 38 tys. na remont dachu
– Wszyscy się ze mnie śmiali. Ale ja pytanie, co mogą ciekawego kościoła w Gorzycy,
pojechałam i zarejestrowałam działal- spotkać w wiosce pod Lubi- uszkodzonego poważnie
ność – dodaje kobieta. nem Maria Krycka odpowiada: podczas huraganu i wichury
Na organizowane przez ODR kur- – Okazuje się, że najbardziej sobie w styczniu i maju tego roku.
sy w Legnicy dalej jeździ, nawet po chwalą spokój. To, że można na spa-
kilka razy w miesiącu. Uczy się, jak cer do lasu pójść, zwiedzić nasz pałac, (mb)

Pierwsi przejeżdżający otrzymali od wykonawcy


GMINA Mieszkańcy kilku podlubińskich wsi narzekają na jakość wody drobne podarunki.

Obrzydzenie bierze? LUBIN Radni docenili pracę


Woda, która leci z kranu jest wej Małej. – Do picia kupujemy wo- dzie, a to znaczy że „nadaje się do my-
mętna i niesmaczna. Tymczasem
według ostatnich badań
dę w butelkach, ale do prania też się
nadaje. Nawet muszlę klozetową po
cia, do spożycia, kąpieli, przygotowy-
wania zimnych napojów i potraw, my-
Podwyżka dla wójt
Sanepidu woda nie zawiera
tej wodzie trzeba czyścić. cia owoców i warzyw”. Radni lubińskiej gminy
bakterii i można jej używać bez
gotowania. Zdaniem naszej rozmówczyni, ru- - Ale obrzydzenie bierze - skwito- wiejskiej zdecydowali się grodzenia – czytamy w uzasadnie-
rociągi są stare i nawet zmiany ciś- wała mieszkanka Raszowej Małej. podwyższyć wynagrodzenie niu.
Brudną wodę mają mieszkańcy nienia powodują, że z kranów leci Jakość wody w sześciu miejscowoś- wójt Irena Rogowskiej. Wśród osiągnięć wymieniono
Pieszkowa, Osieka, Kłopotowa, Raszo- żółto-brązowa ciecz. ciach na pewno znacząco poprawi Od 1 października wójt będzie m.in. utworzenie gminnego zakła-
wej, Gorzelina i Raszowej Małej. Część tych zarzutów potwierdza Sa- się po modernizacji stacji uzdatnia- zarabiać o 2 tysiące więcej, niż do- du komunalnego, dwóch ośrod-
- Po tym, jak dotarły do nas uwagi w tej nepid. Woda, docierająca do wymie- nia w Pieszkowie. tychczas. ków kultury, pozyskanie pienię-
sprawie, poczyniliśmy starania, żeby nionych wiosek ma zawyżoną zawar- - Chcemy to zrobić w przyszłym ro- Samorządowcy po raz kolejny dzy na budowę kanalizacji w Ra-
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

jakość wody była lepsza – powiedział tość żelaza i manganu. ku i już zaplanowaliśmy w budżecie pochylili się nad projektem pod- szowej Małej i na likwidację skła-
nam dyrektor Gminnego Zakładu - Co jest powodem zwiększonej męt- pieniądze na to zadanie – powiedziała wyżek dla wójt. Tym razem uzna- dowisk odpadów.
Usług Komunalnych i Mieszkanio- ności wody, brudzenia urządzeń sani- szefowa lubińskiej gminy Irena Rogow- li projekt uchwały za zasadny. Zasadnicza pensja wójt będzie
wych Marian Domański. – Ale może tarnych i pranej bielizny oraz może po- ska. - Po przeanalizowaniu pracy Pa- wynosić 4300 zł, dodatek funkcyj-
się zdarzyć, że będzie to wymagać jesz- wodować zmianę smaku napojów – Raport z Sanepidu wójt uznała za - Jakość tej wody, mimo ni Wójt przez 9 miesięcy należy ny – 1450, zaś dodatek specjalny
cze bardziej skutecznych zabiegów. czytamy w komunikacie, sporządzo- zadowalający, jednak gdy przekazali- wielu zabiegów, jeszcze stwierdzić, że wkład pracy jaki podniesiono do 40 proc. W sumie,
Odbiorcy nie mają wątpliwości. nym po ostatnich badaniach, jakie mia- śmy uwagi naszych rozmówców obie- nas nie zadowala – przez te miesiące włożyła dla do- Irena Rogowska będzie zarabiać
- Woda jest po prostu brązowa – po- ły miejsce 8 października. Badania te cała, że osobiście weźmie wodę pod lu- przyznał dyrekotr Marian bra mieszkańców naszej gminy za- brutto 8900 zł
wiedziała nam mieszkanka Raszo- nie wykazały obecności bakterii w wo- pę. O wynikach poinformujemy. (mb) Domański. sługuje na podwyższenie wyna- (mb)
6 , VSJFS
Œcinawa gmina listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

ŚCINAWA Radni zamknęli burmistrzowi gazetę ŚCINAWA Ośrodek Alzheimerowski

Czy to już wojna?


Jest kontrakt
NFZ podpisał wreszcie kontrakt
z ośrodkiem badań chorób
otępiennych. Można było przyjąć
pacjentów.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


– Chorzy już są, mamy pełne ob-
łożenie i prowadzimy już normalną
Mirosława Bożyńska Zamknięcie pisma – jak się wydaje działalność – poinformował nas dy-
– nie zakończy jednak konfliktu mię- rektor placówki Michał Hajtko.
„Ścinawski Kwadrans” – pismo gminnego samorządu przestanie dzy radą a burmistrzem. Obie strony Umowa, którą podpisano z NFZ Placówka już przyjmuje
się ukazywać. Taką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji. sypią zarzutami i pretensjami pod dotyczy świadczeń psychogeria- chorych.
adresem przeciwnika. trycznych i neurologicznych do koń-
I nie ukrywają, że ma to być cios dla polityki informacyjnej, jaką – Burmistrz podpadł nie tylko rad- ca tego roku. Mówi także o prowa- Mrozy sprawią, że trzeba będzie
prowadzi burmistrz. nym, zraził też do siebie większość dzeniu na miejscu dwóch poradni. bardziej ogrzewać budynek, a to
sołtysów – usłyszeliśmy w jednym – Teraz martwimy się tylko o pogo- oznacza wydatki – większe, niż ku-
z komentarzy. – A na sesje też już nie dę – dodał Hajtko. piony zapas oleju opałowego. (mb)
przychodzi, bo boi się pytań...
– Nie mam obowiązku. Dopóki ta-
ka hucpa w wykonaniu Sztaby i Ko- ŚCINAWA Wizyta z miasta braci Grimm
tapki ma miejsce nie będę się poniżał
przed tymi osobami – uzasadnia swo-
ją nieobecność na obradach rajców
Niemcy nad Odrą
Andrzej Holdenmajer. Zarzutów Delegacja z niemieckiego zwa: Steinau an der Straße i Steinau
o „nicnierobienie” burmistrz się nie Steinau an der Straße, an der Oder (Ścinawa nad Odrą).
rodzinnego miasta braci Grimm,
boi. Delegacja została gościnnie przy-
gościła w Ścinawie. W jej
– Dzisiaj podpisałem umowę na składzie znaleźli się: Walter jęta przez włodarzy Ścinawy. Niem-
sprzedaż 43 arów za 1 mln 414 tys. zł Streuch, burmistrz miasteczka cy zwiedzili miasto, obejrzeli przed-
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

– wyjawił. – Całą kwotę przekażę na oraz radni różnych szczebli: stawienie kulturalne przygotowane
boisko przy SP nr 3. Wszystkie grun- Margot Dernesch, Heinrich przez uczniów w gimnazjum, zapo-
ty oddałem w dzierżawę wieczystą, Röder i Werner Hern. znali się z działalnością ŚOK oraz
załatwiłem pogłębienie portu i teraz efektami pleneru artystycznego nad
każdy statek może do Ścinawy wpły- Odrą. Goście spotkali się z dyrekto-
Jeszcze latem tego roku burmistrz Andrzej Holdenmajer aktywnie nąć i co najważniejsze, nie kosz- Już od 2004 r. niemiecki samorząd rami placówek oświatowych i sa-
uczestniczył w obradach rajców. towało nas to ani złotówki. Nie chciał nawiązać współpracy ze Ści- morządowcami. Rozmawiano na te-
wiedziałem tylko jednego: że nawą. Dopiero po trzech latach do- mat możliwości współpracy. Wię-

Ś
cinawski Kwadrans ukazywał fii w numerze osiem przedstawia współredagowanie czasopis- tereny, jak np. przy ul. Legni- szło do pierwszego spotkania. Co łą- cej na temat Steinau można znaleźć
się nieregularnie – ale jednak burmistrza...W dodatku jeszcze się ma przez Radę Miejską w Ści- ckiej są nieuzbrojone. Nic czy oba miasta? Przede wszystkim na stronie internetowej: 
nieprzerwanie – od siedmiu lat. w tym piśmie nas, radnych, atakuje. nawie. wcześniej nie zrobiono! Gdzie podobno brzmiąca niemiecka na- www.steinau.de . (km)
Do życia powołali go radni i również Oponenci Andrzeja Holdenma- – Pisano w „Kwadransie”, byli radni?
radni teraz zdecydowali się pismo jera przekonują, że likwidacja pis- że radni łamią prawo, że sto- Jan Czy to już prawdziwa wojna
zamknąć. O powodach mówią ma, to nie reakcja urażonej dumy sują prywatę. Przecież to osz- Kotapka w samorządzie? ŚCINAWA Ławnicy nowej kadencji
wprost: to nie było pismo samorzą- rajców. A przynajmniej – nie tylko. czerstwa – wyjaśnił prze- – Jak najbardziej – stwierdził
dowe, tylko tuba burmistrza. W oficjalnym uzasadnieniu uchwa- wodniczący ścinawskiej ra-
– Już w poprzedniej kadencji ły kończącej wydawanie „Kwa- dy Jan Kotapka.
burmistrz. – Oni to tak nazwa-
li. Niech robią, co chcą. Ja robię
O pięciu mniej
„Kwadrans” budził pewne wątpli- dransa” czytamy: Decyzja o likwidacji pisma swoje. Gmina Ścinawa na kadencję Sąd Okręgowy w Legnicy – Ga-
wości, ale treść mieściła się jeszcze – Biuletyn sprzeniewierzył się zapadła zdecydowaną więk- Radni nie pozostają dłużni: 2008-2011 miała wytypować 14 briela Wróblewska;
ławników do sądów
w granicach rozsądku – powiedział dziennikarskim zasadom rzetelności szością głosów. – Ja się tym – To preludium – mówią. Sąd Rejonowy w Lubinie – Kry-
powszechnych. Ale ze
Andrzej Groszek. – Ale to, co mamy i bezstronności, stał się wyłącznie na- nie przejmuje – skomento- A niektórzy coraz głośniej wspo- skompletowaniem pełnego styna Garczyńska, Jolanta Maria
teraz, to jest „chwalenie pana” za pub- rzędziem propagandowym burmi- wał uchwałę Holdenmajer. – Andrzej minają o referendum w sprawie składu był problem. Krygiel, Dorota Pilch, Jan Krzysztof
liczne pieniądze. Na dziesięć fotogra- strza, który nie wyraził zgody na Społeczeństwo ich oceni. Groszek odwołania burmistrza. Kotapka;
W urzędzie zgłosiło się zaledwie Sąd Rejonowy w Lubinie, Wy-
dziesięciu chętnych (dla porównania: dział Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
ŚCINAWA Bagażnik z kominiarkami i łomami Za psa bez zmian kadencję wcześniej kandydatur było nych – Marek Barylak, Wanda Ma-
ŚCINAWA 100). Po odrzuceniu jednej kandydatu- rianna Kucner, Elżbieta Hajnisz,

Wpadli na moście Radni ustalili wysokość podatku


od posiadania psów, jaki będzie
ry ostatecznie zdecydowano, że przed-
stawicielami gminy w sądach będą:
Maria Królikowska.
(mb)

Przestępców z Legnicy mać podejrzany samochód. W oba- Jak poinformował Andrzej Bo- obowiązywać w przyszłym roku.
zatrzymali policjanci
z Komendy Wojewódzkiej
wie, iż pasażerowie mogą posiadać rowiak z Wojewódzkiej Komendy Opłaty nie wzrosną i wyniosą: 48 zł J JRedakcja otrzymała
broń, na miejsce blokady wybrano Policji w Poznaniu, trwają ustale- – od jednego psa i 25 zł – jeżeli zwie-
Policji w Poznaniu. Wpadli
podczas obławy na moście nad most na Odrze. nia co do skali kryminalnego pro- rzę sprowadzono ze schroniska „Pytanie do… Andrzeja Sitarskiego”
Odrą. Samochód znalazł się w potrza- cederu zatrzymanych. Podejrze- (zniżka obowiązuje tylko w roku,
sku. Dwóch mężczyzn zatrzyma- wani są oni m.in. o włamania do w którym przyjęto psa). Podatek Stanowisko wobec wypowiedzi, i opiece nad zabytkami i został co
Policjanci śledzili starą vectrę na no, trzeci próbował uciekać ratując sklepów. Ich łupem padały artyku- płaci się drogą inkasa. Uprawnio- umieszczonej w poprzednim najważniejsze pozytywnie zaopi-
numerze „Kuriera” nadesłał
kradzionych - kaliskich numerach się skokiem z mostu. W vectrze po- ły, które najłatwiej można było nymi do pobierania opłat są Ści- niowany przez Dolnośląskiego Wo-
burmistrz Ścinawy. Oto jego
rejestracyjnych, którą trzej męż- licjanci odnaleźli skradzione tabli- sprzedać - jak np. papierosy i karty nawska Spółdzielnia Mieszkanio- obszerny fragment: jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
czyźni wyjechali z Wielkopolski na ce rejestracyjne, a także łomy, pod- telefoniczne. W czasie napadów wa, SM „Rolnik”, ZGK oraz sołtysi. ków we Wrocławiu Kierownika De-
teren powiatu lubińskiego. Takim nośnik hydrauliczny, nożyce do legniczanie mieli na głowach komi- (mb) – W mojej ocenie „Program opie- legatury w Legnicy. Załączone tabe-
samym autem poruszali się spraw- cięcia metalu, kominiarki i rękawi- niarki i grozili świadkom swoich ki nad zabytkami…” wyznacza dłu- le Ewidencja Zabytków – zabytki
cy włamań i napadów w rejonie ce. napadów bronią. (km) gofalowe kierunki działań Samorzą- nieruchome, ruchome, zabytki ar-
Kalisza. Jak się okazało zatrzymani są Ochotnicy na ochotników du Gminy Ścinawa w zakresie cheologiczne, zabytki objęte woje-
Po dyskretnej obserwacji mieszkańcami Legnicy, w wieku ŚCINAWA ochrony i opieki nad zabytkami wódzką ewidencją zabytków oraz
postanowiono za- 27 i 30 lat. Byli już wcześniej noto- w latach 2007–2011. (…) Powiązano tabela stanowiska archeologiczne
trzy- wani za popełniane prze- Ochotnicza straż pożarna w Ści- program z dokumentami strategicz- ujęte w wojewódzkiej ewidencji za-
stępstwa kryminalne. nawie rozpoczyna nabór na kandy- nymi dla gminy, tj. Strategią Zrów- bytków wykazują aktualny stan
datów na strażaków. Jak podaje za- noważonego Rozwoju Miasta i Gmi- prawny czyli zabytki wpisane do re-
rząd OSP w Ścinawie - o przyjęcie ny Ścinawa na lata 2000–2012, Pla- jestru i wojewódzkiej ewidencji
mogą się starać osoby w dwóch ka- nem Rozwoju Lokalnego oraz Stu- znajdujące się na naszym terenie.
tegoriach wiekowych: 12-18 lat dium uwarunkowań i kierunków Obecnie program jest konsultowa-
(działania na terenie bazy - szkole- zagospodarowania przestrzennego ny z sołtysami, radami sołeckimi
nia itp) oraz od 18-50 lat (bezpośred- Miasta i Gminy Ścinawa. Program oraz innymi instytucjami.
ni udział w akcjach ratowniczo-gaś- posiada wszystkie elementy na ja-
niczych). Jakie są warunki przyjęcia kie wskazuje ustawa o ochronie Andrzej Holdenmajer
do OSP? Kandydat powinien być
obywatelem polskim o nieposzla-
kowanej opinii, korzystać z pełni
„Podwyżki w oświacie”
praw publicznych, być nie karany, W  artykule pt. „Podwyżki stości burmistrz wnosił do rady
a przede wszystkim posiadać dobry w oświacie” Kuriera powiatowego o nierozpatrywanie tejże uchwały
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK

stan zdrowia. nr 4 z października 2007 r. ukazała w terminie przed uchwaleniem bu-


Most na Odrze okazał się idealnym Wszyscy zainteresowani mogą się nieprawdziwa informacja, że dżetu, ale w żadnym wypadku nie
miejscem na zasadzkę na bandytów. zgłaszać się w każdą sobotę (od Burmistrz Andrzej Holdenmajer był był przeciwny uchwale.
3.11) w godz. 17-19 do remizy stra- przeciwny podjęciu uchwały Burmistrz
żackiej w Ścinawie. (km) w sprawie podwyżek. W rzeczywi- Andrzej Holdenmajer
gmina
Rudna , VSJFS 7
listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

RUDNA Ośrodek zdrowia proponuje badania mieszkańcom gminy


RUDNA Segregacja odpadów

Osteoporoza jest uleczalna Gmina w pierwszej piątce


Rudna zajęła konkursie V
miejsce w konkursie
elektrycznego i elektronicznego na
Dolnym Śląsku”.
Dariusz Szymacha ekologicznym „Na najlepiej
segregującą gminę”
Gmina Rudna zajęła konkursie
Już 9 listopada w Ośrodku Zdrowia w Rudnej w województwie dolnośląskim.
V miejsce w całym województwie,
Głównym kryterium branym
przeprowadzane będą badania umożliwiające pod uwagę była ilość tuż za gminami: Żmigród, Trzeb-
nica, Kudowa Zdrój oraz gmina
wykrycie osteoporozy. zebranych i posegregowanych
Bolesławiec.
opakowań w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w ciągu - W wyniku selektywnej zbiór-
ki odpadów w 2006 r. nasz zakład

O
roku oraz poniesione wydatki
steoporoza, czyli zrzeszot- wczesne wykrycie zmian chorobowych na ten cel. przekazał do odzysku łącznie po-
nienie kości – jest chorobą i podjecie odpowiedniej terapii. nad 113,3 tys. kg odpadów, co sta-
charakteryzującą się postę- Podczas badania zastosowana będzie Konkursowi patronowały: Wy- nowi 15,90 kg na jednego miesz-
pującym ubytkiem masy kostnej nowa metoda badania – całkowicie nie- dział Ochrony Środowiska Urzę- kańca - mówi Michał Wejksznia,
i zmianą struktury przestrzennej inwazyjna – podobna do badania tomo- du Marszałkowskiego Wojewódz- szef Zakład Gospodarki Komunal-
kości. I wbrew powszechnie przy- graficznego. twa Dolnośląskiego, Fundacja nej i Mieszkaniowej w Rudnej. -
jętej opinii choroba ta nie doty- - Na to badanie nasi pacjenci czekali Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Łączne wydatki jakie poniesiono
czy  wyłącznie kobiet w okresie od około roku – mówi Ada Szklarz, dy- Wojewódzki Fundusz Ochrony na ten cel wyniosły 60 000,00 zł. -
przekwitania, ale także mężczyzn, rektor Ośrodka Zdrowia w Rudnej. – Ce- Środowiska i Gospodarki Wodnej Wszystkim mieszkańcom dzięku-
a nawet młodych ludzi. Proces na badania waha się od 120 do 160 zł ale we Wrocławiu. Obył się on w ra- jemy za wkład i zaangażowanie
chorobowy polega na powolnym dzięki sponsorom i dopłatom Ośrodka mach projektu „Współpraca samo- w segregację odpadów.
odwapnianiu się tkanki kostnej Zdrowia w Rudnej pacjenci zapłacą jedy- rządów, szkół, organizacji odzy- W przyszłym roku gmina także
i może bardzo długo przebiegać nie 28 zł. Do badania powinni zgłosić się sku na rzecz podnoszenia efek- weźmie udział w konkursie i ma
nie powodując żad- kobiety i mężczyźni powyżej 35 roku ży- tywności selektywnej zbiórki od- szanse na jeszcze lepsze miejsce.
nych dolegliwości. cia – dodaje dyrektor. padów, w tym zużytego sprzętu (dees)
Często pierwszym Ośrodek realizuje jeszcze programy
objawem zaawan- bezpłatnych badań profilaktycznych:
Każdy pacjent, który sowanej osteopo- badania przewlekłej obturacyjnej cho- RUDNA Nowy tunel już za miesiąc
zgłosi się do nas rozy jest złamanie roby płuc (dla osób 40 – 65 lat) i pro-
zostanie obsłużony
zgodnie ze standardami
towarzyszące gram profilaktyki chorób układu krą- Niebawem bezpieczniej
Fot. D.Szymacha

niegroźnemu żenia - mogą w nim wziąć udział osoby


– mówi dyrektor Ada upadkowi. w wieku. 35-55 lat. Wszyscy chętni mo-
Szklarz Dlatego gą poddać się badaniom do końca ro-
ważne jest ku.

RUDNA Nowy skład na kadencję 2008-2011 RUDNA Stypendia dla studentów


Nowi ławnicy Nauka popłaca
Opłaci się dobrze uczyć. Studenci żadna nie spełniała kryteriów docho-
Rozpoczyna się nowa kadencja zł. Ustawowo w ciągu roku powi- osiągający średnią ocen co dowych.
ławników sądowych. najmniej 4,5, zarządzeniem wójta
nien tych posiedzeń odbyć 12. W Urzędzie Gminy do końca marca
Gminy Rudna Władysława
Ławnicy uczestniczą w rozpra- Ławników powołują rady gmin. Bigusa, otrzymali stypendia przyszłego roku przyjmowane są wnio-
wach sądowych i przy orzekaniu W Rudnej wybrano ławników w wysokości 500 zł za jeden ski o przyznanie stypendiów za semestr
wyroku. Podczas rozprawy mają Sądu Rejonowego w Lubinie w ka- semestr. W gminie takich zimowy. Można oczywiście składać je
prawo zadawać pytania świad- dencji 2008-2011. wyróżniających się studentów już na przyszłoroczny semestr letni, ale
kom i stronom procesu, a przed Zostali nimi Danuta Konowalik, było dwudziestu pięciu. termin jest dość odległy – październik.
wydaniem wyroku dyskutują z sę- Ewa Madej, Maria Kucy, Janina Warto o nie powalczyć – wystar-
dzią na temat kary oskarżonego. Herejczak i Zygmunt Bartkie- Stypendia wypłacane są „z dołu” czy zaliczać poszczególne egzaminy
Warto podkreślić, że ławnik to nie wicz. – właśnie zrealizowano je za rok aka- jak najlepiej. Już niebawem cały wykop zamieni się w betonowy
zawód, ale funkcja społeczna. Nie Radni wybrali także ławnika Są- demicki 2006/2007. Z budżetu gmi- Przyjmowane są także wnioski tunel.
otrzymuje on wynagrodzenia, tyl- du Okręgowego w Legnicy w ka- ny przeznaczono na ten cel 35.000 zło- o wypłatę stypendiów socjalnych, ale
ko rekompensatę za utracony czas. dencji 2008-2011. Została nią Lidia tych. Co ciekawe nie wypłacono żad- tutaj dochód na osobę w rodzinie stu- Podziemne przejście pod nia uwagi na nadjeżdżające pocią-
Za jedno posiedzenie, niezależnie Gutkowska Dziwak. nych stypendiów socjalnych – denta nie może być wyższy niż 351 zł. torami zaczyna nabierać gi.
kształtu. Jeśli tylko pogoda
od ilości spraw, ławnik dostaje 50 (dees) z trzech osób, które złożyły wnioski, (dees) Powoli inwestycja nabiera
pozwoli, kilkanaście metrów
nowego tunelu będzie gotowe kształtu. Robotnicy zrobili wykop
za miesiąc. pod nowy tunel, założyli instala-
Święto Niepodległości cje odwadniającą, uzbroili i zbudo-
11 listopada wali szalunki pod ściany nowego
w gminie Rudna O budowie przejścia podziem- tunelu. Zburzono też ścianę istnie-
nego łączącego spore osiedle jącego już przejścia pod torami. Je-
Program obchodów: mieszkaniowe z centrum Rudnej go remont będzie drugim etapem
pisaliśmy kilka miesięcy temu. Ta całej inwestycji zostanie na nowo
• 13:00 – spotkanie uczestników
ważna inwestycja zdecydowanie oświetlony. Założony zostanie tak-
na rudnowskim Rynku poprawi bezpieczeństwo miesz- że monitoring zapewniający prze-
• 13:30 – do nieba wzleci 89 biało kańców gminy. Wprawdzie przej- chodniom większe bezpieczeń-
– czerwonych balonów ście przez tory nie jest teraz łatwe, stwo.
• 13:45 – początek przejazdu ale ma to i swoje zalety: bardzo Inwestycja jest w całości finan-
rowerów i motorów z Rudnej do trudno wejść na tory bez zwraca- sowana z budżetu gminy. (dees)
Gwizdanowa
p.n. „Droga Niepodległości”
• 14:30 – zakończenie przejazdu
uczestników na Strzelnicy
w Gwizdanowie
• 15:00 – zapłonie ognisko, a przy
nim:
– konkurs wiedzy o Święcie
Niepodległości
– rozmaite gry i zabawy
– zabawa do późnych godzin
wieczornych
fot: D.Szymacha

Organizatorzy:
W poprzednim numerze Kuriera Powiatowego pokazywaliśmy pąki chryzantem Centrum Kultury w Rudnej
w Zespole Szkół Rolniczych w Rudnej. Jak widać pięknie rozkwitły i wszystkie Klub Motocyklowy z Rudnej
znalazły już swoich nabywców. Młodym ogrodnikom z Rudnej należą się Straż Pożarna W starym przejściu wykuto najpierw dziurę,
gratulacje za wzorową uprawę. by potem zburzyć całkowicie ścianę.
8 ,
,VSJFS ,
,VSJFS 9
108*"508: listopad 2007 listopad 2007 108*"508:
#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
www.powiat-lubin.pl www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM XXXQPXJBUMVCJOQM

 LUBIN Pracownicy oświaty obchodzili swoje święto  Wyróżnieni  LUBIN Olbrzymie zainteresowanie targami pracy

Nauczyciela dzień Czekali na pracowników


 w tym roku
• Nagrody I stopnia
otrzymali:
Józef Marciniszyn
 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA
– dyrektor I LO w Lubinie, WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Paweł Klimaszewski
– dyrektor ZS nr 1
w Lubinie, Aleksander
Bobowski – wicedyrektor
Mirosława Bożyńska sterstwo oświaty napisano, że „edu- wychowankami tzw. kłopotów wy- ły się do rozwoju szkolnych klubów ZS nr 1 w Lubinie, Beata
kacja czyni Anglika – Anglikiem, chowawczych. Dla mnie to zaszczyt krajoznawczo-turystycznych – Grzelińska – dyrektor
Wychowują i uczą innych – na co dzień. Sprawdzają zeszyty, Francuza – Francuzem, i ona też po- pracować z tak inteligentnymi, mą- przedstawiał członek zarządu po- ZSZiO w Lubinie, Emanuela
prowadzą wykłady, próbują pogodzić mądrość z młodzieńczą winna Polaka czynić dobrym Pola- drymi ludźmi – podsumowała swo- wiatu Ryszard Kabat. – Korzystając Garnowska – nauczyciel
kiem”. I tak się dzieje – przypomnia- ją pracę nauczycielka. - Czy nagrody z okazji pani Starosta chciałaby ser- w II LO w Lubinie, Ewa
energią. I tego jednego dnia w roku świętują. Uroczysta akademia ła w swoim przemówieniu starosta starosty są potrzebne? Jest to forma decznie podziękować tym osobom, Janiszewska – dyrektor
– hołd dla wszystkich pracowników placówek oświatowych Małgorzata Drygas-Majka. - Ale to pewnego wyróżnienia nauczyciela, które poprzez działalność krajo- ZSR w Rudnej, Jadwiga
Ura – dyrektor SOSW
w powiecie - odbyła się w „Muzie”. też dowodzi, jak ogromne zadanie po roku ciężkiej pracy. Szkoda, że... znawczo-turystyczną wzbogacają
w Szklarach Górnych oraz
spoczywa na barkach nauczycieli. jest tylko raz w roku. formy realizacji wielu zamierzeń
Elżbieta Galas – dyrektor
Wywiązujecie się z niego rzetelnie Uczniów także zaproszono na sce- edukacyjno-wychowawczych . PPP w Lubinie.
i sumiennie – rzadko oczekując spe- nę. Stypendyści – za wybitne osiąg- Podziękowania odebrali: Ewa Cy-
cjalnej nagrody. Ale właśnie dzisiaj nięcia nie tylko w nauce, ale w in- bul, Joanna Madeja z SP nr 5 w Lubi- • Nagrodę II stopnia
w sposób specjalny dziękujemy nych dziedzinach – do czerwca przy- nie, Rafał Praszczyk z Gimnazjum nr otrzymali:
Wam. szłego roku będą co miesiąc otrzy- 5 w Lubinie, Elżbieta Michalak z SP Joanna Marciniszyn,
Za wybitne osiągnięcia w pracy mywać po 250 zł. Krzysztof Kolada, nr 8 w Lubinie, Jolanta Brzezicka Małgorzata Wójcik,
dydaktyczno-wychowawczej Staro- trzecioklasista z I LO swoje stypen- i Marta Kociołek z Gimnazjum nr 3 Ewa Urbaniak, Liliana
sta Lubiński przyznaje nagrody. dium... wyśpiewał, zdobywając na- w Lubinie, Kazimierz Cieślik z SP nr Wiśniewska-Korzeniewicz,
W tym roku wręczono je 39 nauczy- grody na wielu ogólnopolskich kon- 3 w Lubinie, Bożena Duljarz z SP nr Agnieszka Witecka – z I LO
cielom. Osiem osób otrzymało na- kursach. 10 w Lubinie, Małgorzata Grall z ZS w Lubinie, Bogumiła
grodę I stopnia, zaś 31 – stopnia dru- - Śpiew traktuję raczej jako hobby, Sportowych w Lubinie, Agnieszka Blicharska, Helena
giego. ale mam jeszcze inne zainteresowa- Kocaba i Marzena Petryk z SP nr 14 Kulczycka – z II LO
w Lubinie, Lech Pawlak,
- Ja zamieniłam kopalnię na szko- nia – oznajmił. – Lubię techniczne no- w Lubinie, Anna Porębska z SP nr 3
Mirosław Romańczuk,
łę, i nie żałuję – powiedziała nam He- winki, komputery. Chodze do klasy w Ścinawie, Agnieszka Kołodyńska Władysław Śniechowski,
lena Kulczycka, matematyk z II LO. o profilu matematyczno-informa- z Gimnazjum Publicznego w Ścina- Zbigniew Kuśmierz – z ZS
– Dla mnie wzorem w tym zawodzie tycznym, i raczej to nie przypadek. wie, Mirosława Kuciejczyk z Klubu nr 1 w Lubinie, Justyna
były panie Wodziczko i Andrejko, Poproszony o szczerą ocenę swo- LABIRYNT przy SM Polne w Lubi- Berezowska, Mariusz
nauczycielki z pasją, pomysłami, za- jej szkoły Krzysztof zapewnił: nie. Grablewski, Wacław
angażowaniem. - Jest bardzo dobra. Na pewno Jak usłyszeliśmy, pani Bożena Gniewek, Ryszard Lis,
W gronie wyróżnionych była m. sprzyja rozwijaniu zainteresowań. Duljarz z SP nr 10 w Lubinie została Danuta Krynicka-Ciuksa,
FOT. DARIUSZ SZYMACHA

in. instruktorka informatyki i foto- Panuje miła atmosfera, można się po- dodatkowo wyróżniona przez Mini- Daniel Urbański – z ZSZiO
grafii w Młodzieżowym Domu Kul- czuć, jak w domu. stra Gospodarki Odznaką Honoro- w Lubinie, Danuta Gołąb
tury, Beata Zioło. Na uroczystość zaproszono rów- wą Za Zasługi dla Turystyki. i Wiesława Wójcik-
- Mam nadzieję, że mojej młodzie- nież nauczycieli ze szkół podstawo- Tegoroczne obchody Dnia Eduka- Kuderewicz – z ZS Nr
ży daje moja praca tyle samo satys- wych i gimnazjów znajdujących się cji Narodowej uświetnił występ zna- 2 w Lubinie, Henryk
Rycombel, Arkadiusz
W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom wręczono 39 nagród. fakcji, co mnie… Mam szczęście, po- na terenie powiatu. nego krakowskiego artysty, Grzego-
Tomczuk – z ZS
nieważ do mnie trafia młodzież, któ- - Są to osoby, które w sposób szcze- rza Turnaua.

N
w Chróstniku, Małgorzata
a spotkanie w sali widowi- rocznych najlepszych maturzystów jest w rocznicę utworzenia w 1773 r. rej zależy na tym żeby się czegoś na- gólny przyczyni- Tylicka-Półtorak, Beata
skowej zaproszono nie tylko i stypendystów – najwybitniejszych Komisji Edukacji Narodowej. uczyć, czy żeby coś zrobić po godzi- Zioło, Andrzej Ossowski,
nauczycieli i pedagogów, uczniów. Przypomnijmy, że nauczy- - Trzysta lat temu, wtedy, gdy po- nach spędzonych w szkole. Pewnie, Waldemar Dolecki
ale również tego- cielskie święto obchodzone wstawało pierwsze w Europie mini- dlatego nigdy nie miałam z moimi – z Młodzieżowego Domu
Kultury w Lubinie, Aneta
Wajman – z ZSS w Lubinie, Pracodawcy każdemu z potencjalnych pracowników udzielali wyczerpujących informacji dotyczących warunków zatrudnienia.
Mirosława Hodura –
Rodzice Oli Holickiej z Poradni Psychologiczno- Dariusz Szymacha Pracy w Lubinie. – Przybywa nam nie mógł przyjść. Dostałam kilka
z dumą oglądają dyplom, Pedagogicznej w Lubinie, ofert pracy i ubywa nam bezro- ofert. Może z którejś skorzysta.
przyznany ich Agnieszka Dychtowicz, Pracodawcy byli zaskoczeni taką ilością chętnych. Niektórym botnych. To pracodawcy zaczy- Z radością ręce zacierała pani Ka-
Halina Kaszczyszyn – ze
córce, jednej SOSW w Szklarach
już po godzinie zabrakło materiałów promocyjnych i druków nają mieć problemy ze znalezie- tarzyna: – złożyłam swoją ofertę
z najlepszych niem odpowiedniego pracowni- u trzech pracodawców. Wszyscy
Górnych, Barbara osobowych. Wszyscy twierdzili, że takie targi, zorganizowane ka. Ci z kolei mają tak dużo ofert chcą mnie zatrudnić. Zobaczymy
maturzystek w powiecie. Wojtun – z ZS Rolniczych
przez PUP w Lubinie, są bardzo korzystne tak dla
w Rudnej oraz Elżbieta Dec pracy, że powinni wybrać taką, kto mi więcej zapłaci…
- z Powiatowego Centrum pracodawców, jak i poszukujących pracy. która będzie dla nich najkorzyst- – Zwróciliśmy się do wszystkich
niejsza. Targi pracy są najlepszą pracodawców biorących udział

W
Edukacji w Lubinie.
I Lubińskich Targach Zalewska z Miedziowego Cen- nych pracowników, ale ten tłum, formą kontaktu pracownika od w targach o wypełnienie ankiety,
• Wśród najlepszych Pracy udział wzięło trum Kształcenia Kadr. – Jako fir- który przyszedł wszystkich zasko- razu z wieloma pracodawcami. która pozwoli nam na ocenę przy-
maturzystów roku 23 pracodawców i 4 ma oferująca szkolenia i kształce- czył. Może on zostawić im swoje do- datności i skuteczności tej imprezy
szkolnego 2006/2007 instytucje szkolące pracowni- nie dorosłych zaobserwowaliśmy – Targi pracy są jedną z możli- kumenty i bezpośrednio poroz- – powiedziała nam Katarzyna But-
znaleźli się: ków. Do godz. 16.00 przez sale olbrzymie zainteresowanie na- wości pomocy osobom bezrobot- mawiać o warunkach zatrudnie- kiewicz – główna organizatorka – Przybywa nam ofert
I LO – Katarzyna Gołąb, MDK przewinęło się ponad 1500 szymi propozycjami. nym i pracodawcom w znalezie- nia. Targów. – Już niebawem będziemy pracy i ubywa nam
Anna Ościak, Katarzyna osób. Impreza przerosła oczekiwania niu odpowiedniej pracy i pracow- – To dobry pomysł – podkreśla w stanie powiedzieć: czy i jak dużo bezrobotnych – mówi
Konieczna, Michał Woźniak, – Targi bardzo dobrze zorgani- organizatorów i pracodawców. Li- nika – powiedziała Alicja Kargol, pani Barbara. – Przyszłam dowie- osób zdołało zdobyć zatrudnienie Alicja Kargol, dyrektor
Joanna Kazimierczak,
zowano – powiedziała Jolanta czyli na zainteresowanie potencjal- dyrektor Powiatowego Urzędu dzieć się o pracę dla wnuka, który dzięki temu przedsięwzięciu. PUP w Lubinie.
Aleksandra Holicka,
Magdalena Rajczakowska,
Justyna Kuźniar, Joanna
Czarnecka, Anna Sudenis
oraz Anna Godek; II LO –
Hanna Rogala, Anna Sikora
i Maciej Kacprzak; ZS Nr
1 – Jarosław Martyka; ZS
Nr 2 – Marcin Droń.

• Stypendium naukowe
otrzymali:
Natalia Ciuksa, Dorota
Czerwińska, Agnieszka
Rackiewicz i Bartosz Kolasa
– uczniowie II LO w Lubinie;
Stypendium artystyczne
przyznano Krzysztofowi
Koladzie z I LO oraz
Katarzynie Ignaczak z II LO
w Lubinie.

FOT. DARIUSZ SZYMACHA


• Stypendium sportowe
otrzymali:
Śpiewający Martyna Błaszczyk z I LO,
stypendysta Bartosz Bartecki – z II LO
Krzysztof Nauczyciele, uczniowie, rodzice – dla nich ta akademia i Krzysztof Dietrich z ZS
Kolada. i podziękowania za pracę. w Chróstniku
Targi odwiedzili tłumnie mieszkańcy powiatu. W przyszłym roku targi będą miały jeszcze większy rozmach.
10 , VSJFS wydarzenia listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

Prestiżowa nagroda dla lubińskiego ZOZ Rozmowa z Edwardem Schmidtem, dyrektorem

GRYF dla szpitala


ZOZ w Lubinie
Obligacje dla szpitala
- Bank Gospodarstwa Krajowego - Ile będzie trwał ten proces? Kto
w Warszawie zgodził się na emisję spłaci obligacje?
obligacji dla szpitala ZOZ w Lubi- - Emisja obligacji poręczona jest
Krzysztof Maciejak we Wrocławiu. Pierwsze miejsce nie. W jakiej kwocie? przez organ założycielski - Starostwo
w kategorii przedsiębiorstwa, za - Pozytywna decyzja komitetu Powiatowe, które zobowiązało się do
Prestiżowe wyróżnienie: „Dolnośląski Gryf - Nagroda szczególne osiągnięcia w działa- BGK w sprawie emisji obligacji ZOZ wykupienia obligacji przez pierwsze
Gospodarcza” otrzymał Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. niach na rzecz rozwoju gospodarki w Lubinie zapadła 17 października. 2 lata. Ostateczny termin wykupu
Dolnego Śląska, otrzymała Elektro- Obligacje mogą być wyemitowane obligacji to 31.12.2010 r.
Nasza placówka znalazła się w gronie najlepiej zarządzanych wnia Turów. W kategorii najlepsza na kwotę 9 mln 600 tys. zł.
samodzielnych ZOZ -ów na Dolnym Śląsku. jednostka samorządu terytorialne- - Jak będzie teraz wyglądała sytu-
go w pozyskiwaniu eurofunduszy - Na co będą one przeznaczone? acja zadłużenia ZOZ?
zwyciężyła gmina Karpacz. Świd- Co oznacza decyzja BGK dla szpita- - W wyniku działania ustawy o po-
nicę nagrodzono za najlepszy gmin- la? mocy publicznej i restrukturyzacji,
ny program rozwoju gospodarcze- - To możliwość pozyskania tej po spełnieniu warunków wynikają-
go. kwoty z przeznaczeniem na spłatę cych z tej ustawy (m. innymi spłata
Do konkursu zgłoszono dużo zobowiązań publicznoprawnych i zobowiązań ze środków pozyska-
placówek służby zdrowia. – W tej cywilnoprawnych objętych umową nych z emisji obligacji), zadłużenie
kategorii mieliśmy sporo zgłoszeń o warunkach restrukturyzacji, myślę ZOZ zostanie zmniejszone o ponad
– przyznaje Janusz Rybak. - Dlate- tu o zobowiązaniach zaciągniętych 60 procent.
go niełatwo było wskazać najlep- przez naszych poprzedników - do
szych. Jednak nasza 14-osobowa ka- końca 2004 r. Rozmawiał Krzysztof Maciejak
pituła działa według ściśle określo-
nych zasad. Zwycięzcy zdobyli naj-
więcej punktów w poszczególnych LUBIN Kwesta na rzecz hospicjum
kryteriach. Ostatecznie kapituła
przyznała nagrodę specjalną dla
najlepiej zarządzanego Samodziel-
Na łóżka
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ponad 23 tys. zł ofiarowali Pieniądze
na Dolnym Śląsku Zespołowi Opie- lubinianie na rzecz mają być
fot. zig

hospicjum.
ki Zdrowotnej w Lubinie. Najbar- przeznaczo-
Edward Schmidt odbiera „GRYFA” podczas gali we Wrocławiu. dziej efektywnie zarządzaną nie- ne na dopo-
publiczną placówką okazał się EMC Pieniądze zbierano podczas nie- sażenie lu-

K
onkurs „Dolnośląski Gryf Marszałek Województwa rialnych. Zdaniem organizatorów Instytut Medyczny SA. dzielnych mszy w kościołach w ca- bińskiego ośrodka.
- Nagroda Gospodarcza” Dolnośląskiego oraz Prezes KGHM jest to podstawowy warunek dyna- W uroczystej gali wzięli udział łym mieście. – Chcę kupić drewniane łamane
organizowany jest przez Polska Miedź. Misją konkursu jest micznego, harmonijnego rozwoju Edward Schmidt, dyrektor ZOZ – Hojni, bardzo hojni – tak sko- łóżka z pilotami i szafki przyłóżko-
Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz krzewienie idei przedsiębiorczo- gospodarczego i cywilizacyjnego i starosta Małgorzata Drygas-Maj- mentowała wynik akcji szefowa Ho- we ze stoliczkami, na których można
Związek Pracodawców Polska ści i kreatywności gospodarczej Dolnego Śląska. ka. Dodajmy, że na Dolnośląskie spicjum Małgorzata Paluch (na zdję- podać jedzenie – powiedziała dr Mał-
Miedź. Honorowy patronat objęli w środowiskach przedsiębiorców Uroczyste podsumowanie kon- Gryfy wpłynęło ponad 120 zgło- ciu). – W sumie zebrano łącznie 23 gorzata Paluch.
nad nim Wojewoda Dolnośląski, i działaczy samorządów teryto- kursu odbyło się w Teatrze Polskim szeń. tys. 511 zł i 73 grosze. (mb)

LUBIN Wielka akcja krwiodawcza w Zespole Szkół nr 1 Na leczenie LUBIN Nagrody i ambulans dla ratowników medycznych
Uczniowie krwi upuszczali LUBIN W pogotowiu
Tabliczka czekolady, mały napój a z zajęć wychowania fizycznego
owocowy na wyjście i wolne od Lubińska stacja pogotowia

FOT. ARCHIWUM Pogotowia ratunkowego w Lubinie


przez dwa dni.
lekcji, ale wszystko to za... pół ratunkowego ma nową karetkę.
- Ale nie dlatego tu jestem – za-
litra krwi. Tylko w ciągu jednego To tzw. ambulans wypadkowy,
dnia w Zespole Szkół nr 1 pewniła Dagmara Moroch, jedna z
kosztował 185 tys. zł i został
oddano ponad 36 litrów cennego pierwszych w kolejce. – Chcę poma- kupiony z własnych środków
płynu. gać innym ludziom. Może mnie kie- pogotowia. Stacja niedawno
dyś krew też będzie potrzebna. otrzymała certyfikat jakości,
- Różnie w życiu bywa – dodał Bar- a przy okazji – wyróżniono
- Trzeba przyznać, że w ostatnich tosz Krysa. Pierwszy raz zdecydował najlepszych ratowników.
czasach dużo młodzieży angażuje się się oddać krew w lutym tego roku,
w krwiodawstwo. Przy takich ak- gdy skończył 18 lat. – I to też było w Czwarty, nowy ambulans dla sta-
cjach, jak ta, to zasługa przede szkole. cji przy ul. Bema jest zarazem ostat-
wszystkim nauczycieli, którzy potra- Piątkowa akcja jest już czwartą, Ponad 2,5 tys. osób odwiedza nim w trwającej od dwóch lat wy-
fią zachęcić – powiedział nam dr Mi- zorganizowaną w ZS nr 1 pod patro- rocznie Centrum Psychiatrii mianie taboru. Elżbieta Mrozik odbiera gratulacje i nagrodę z rąk szefa
ron Róg-Malinowski, lekarz z Regio- natem Europejskiej Fundacji Hono- i Psychologii MARIAMED. - Najpierw ze środków unijnych legnickiego Pogotowia, Andrzeja Hapa.
nalnego Centrum Krwiodawstwa i rowego Dawcy Krwi. Ostatnio spotkali się tu na kon- kupiliśmy dwie karetki reanimacyj-
Krwiolecznictwa we Wrocławiu. To - Zaczęliśmy rok temu, w paź- ferencji także lekarze i pracow- ne, potem - dzięki Fundacji Polskiej Niedawno Pogotowie Ratunkowe wdrażaniu systemu jakości. Druga
właśnie stamtąd przyjechał wóz ze dzierniku, potem na walentynki, na nicy miejskich ośrodków pomo- Miedzi - jedną, wypadkową – przy- w Legnicy odebrało certyfikat syste- odebrała gratulacje i nagrodę za pro-
specjalistycznym sprzętem i słody- Dzień Dziecka – wylicza „krewna” cy społecznej. Rozmawiano pomniał dyrektor Pogotowia Ratun- mu zarządzania jakością ISO wadzenie akcji ratowniczej w kopal-
czami. nauczycielka, Agnieszka Bober. – o tym, jak skuteczniej pomagać kowego w Lubinie Andrzej Hap. 9001:2000. Podczas uroczystości, jak ni „Lubin”, cztery lata temu. Kiedy
Pracownice lubińskiej stacji krwio- Dziś przyszło 90 osób, z czego 73 mo- chorym na alkoholizm. Najnowszy ambulans kupiono za odbyła się z tej okazji wyróżniającym w grudniu 2003 r. pod ziemią wy-
dawstwa błyskawicznie rozłożyły fo- gło oddać krew. To 36,5 litrów bez- Do poradni na ostatnim pię- własne pieniądze. Choć z nazwy się pracownikom wręczono wyróż- buchł pożar, zdrowie 44 górników
tele i materiały medyczne, żeby jak cennego płynu, w tym rzadkich grup trze przychodni przy ul. Wy- „wypadkowa” – karetka będzie wy- nienia. Miło nam donieść, że w gro- w dużej mierze zależało od tego, jak
najszybciej rozpocząć pracę i obsłu- „0” Rh(-) i AB Rh(-). szyńskiego trafiają nie tylko al- syłana również do chorych w do- nie tym znalazły się dwie pracowni- szybko otrzymają pomoc medyczną.
żyć chętnych, których coraz więcej Dla porównania dodajmy, że sta- koholicy, ale również cierpiący mach czy do transportu pacjentów. ce lubińskiej stacji. Pierwsza z nich, Tego właśnie wieczoru dyżur dyspo-
gromadziło się przed drzwiami cja krwiodawstwa w Lubinie dzien- na depresje, czy schizofrenicy. Ratownicy medyczni nie kryli zado- to kierownik Janinie Słomce, której zytorski przy ul. Bema pełniła Elżbie-
szkolnej auli. Każdy uczeń, który nie obsługuje ok. 15 osób. Zebrana Zdarza się, że na miejsce w tu- wolenia z nowego wozu, zwłaszcza, podziękowano za staranność przy ta Mrozik. (mb)
zdecydował się oddać krew był podczas tego jednego szkolnego dnia tejszym oddziale psychiatrycz- że w wyposażeniu ma on nowoczes-
zwolniony z uczestnictwa w lekcjach, ilość jest bezcenna. (mb) nym trzeba czekać w kolejce. ne nosze:
A potrzebujących pomocy przy- - Część, na której kładzie się pa-
bywa – dość popatrzeć na staty- cjenta można złożyć w krzesło, co
styki, dotyczące nadużywania umożliwi np. wejście z chorym do
alkoholu czy przemocy w rodzi- wind, w których zwykłe nosze się nie
nie. - Spotkania specjalistów, mieszczą – chwalili.
którzy na co dzień zajmują się Wymiana taboru nie kończy inwe-
chorymi na alkoholizm są po- stycji pogotowia w  Lubinie.
trzebne przede wszystkim po - Przymierzamy się do budowy cał-
to, żebyśmy mogli wymienić in- kiem nowego pawilonu – powiedział
formacje i podzielić się doświad- Andrzej Hap. – Ale to dopiero
czeniami. Żeby np. pracownik w przyszłym roku. Koszt tej inwesty-
MOPS-u, który na co dzień ma cji szacujemy na ok. 400 tys. zł.
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

kontakt z osobami uzależniony- - Tymczasem obecna siedziba zosta-


mi, wiedział gdzie i do kogo ta- nie ocieplona z zewnątrz – powie-
kiego podopiecznego kierować działa obecna na uroczystości szefo-
– powiedziała doktor Dorota wa powiatu Małgorzata Drygas-Maj-
Nikt nie pokazał po sobie, że boi się strzykawki Puchalska-Antosik. ka. – Starostwo przekaże pieniądze
z dużą igłą. (mb) na ten cel. Przyjęcie ambulansu w Lubinie.
listopad 2007
www.powiat-lubin.pl wydarzenia , VSJFS 11

LUBIN Młodzi Niemcy uczyli się zawodu mechanika w… kopalni miedzi LUBIN O wychodzeniu z bezdomności
Sami nie dadzą rady

Pod wrażeniem
Uzyskują pełnoletniość, chronione –
wychodzą z domów dziecka i... stwierdziła dy-
nie mają gdzie się podziać.
rektor Powia-
W Starostwie rozmawiano
o problemach bezdomności towego Cen-
sierot. trum Pomocy
Rodzinie Alina
Mirosława Bożyńska niali, że nie mieli W spotkaniu wzięli udział m.in. Tarczyńska. –
w ogóle czasu na dyrektorzy placówek wychowaw- Mieszkanie,
Zakończył się już pobyt w Polsce grupy praktykantów nudę. Na pyta- czych, ośrodków pomocy społecznej w którym pod
z niemieckiego Cottbus. Przez trzy tygodnie poznawali tajniki pracy nie, co – poza i prezesi spółdzielni mieszkanio- okiem opieku- Urszula
praktyką - wzbu- wych. Gościem i głównym prelegen- na, uczą się sa- Murzyńska
górników w kopalni „Lubin”. Zwiedzali też nasz region i miasto. dziło w nich naj- tem tego spotkania była szefowa gło- modzielności.
więcej emocji, gowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz – Przecież przebywając w pla-
odparli, że... pa- Integracji i Usamodzielniania „Dom cówce dzieci nie mają wpływu na
intball. Jano Than w Głogowie” Urszula Murzyńska. rytm dnia, na jadłospis, na zagospo-
- Nie wiedzie- – Chcieliśmy, żeby opowiedziała, darowanie wolnego czasu – zauwa-
liśmy też, że je- w jaki sposób stowarzyszenie roz- żyła Urszula Murzyńska. – Te dzie-
dzenie jest tu ta- wiązuje problem wychodzenia ci wręcz cierpią na chroniczny brak
kie dobre. I że z bezdomności na terenie powiatu wolnego czasu, na chroniczny brak
w Polsce miesz- głogowskiego – powiedział wicesta- pieniędzy – dlatego szybko wydają
ka bardzo wiele rosta Piotr Czekajło. – Mamy podob- pierwszą własną gotówkę. Trzeba
pięknych ko- ny problem, może więc moglibyśmy im pomóc.
biet. skorzystać z doświadczeń tego Sto- Szefowa głogowskiego stowarzy-
- To była już warzyszenia, próbować zorganizo- szenia namawiał – służąc swoim
druga taka grupa, Jerome wać coś podobnego na naszym tere- przykładem – słuchaczy do działań
którą gościliśmy – Brandt nie. na rzecz usamodzielniania się mło-
powiedział dy- O skali problemu świadczą licz- dych sierot. Prezesów spółdzielni
rektor Zespołu by: w 2006 r. w domach dziecka 23 mieszkaniowych zaś próbowała
Szkół nr 2 Paweł wychowanków uzyskało pełnolet- przekonać do tego, by – jeśli jakakol-
Klimaszewski. – niość; w tym roku takich osób jest wiek instytucja zwróci się o bezpłat-
Pierwsza była 18, a w przyszłym będzie 23. ne udostępnienie lokalu na rzecz
mniej liczna, ale – Jedyną szansą dla nich startu sierot – nie wydawali negatywnej
FOT. ARCHIWUM ZS nr1

z tego, co słyszę, w dorosłe życie jest tzw. mieszkanie decyzji. (mb)


bardzo sobie
chwalili pobyt
w Lubinie i chy- Rolland
ba to sprawiło, że Litting
Takich kół nigdy wcześniej nie demontowali. znalazło się tylu
chętnych.

W
rażenie zrobiło na mnie okręg wydobywczy węgla brunatne- przyznali, nigdy w życiu nie wymie- Niemcy poznali nie tylko arkana
już pierwsze pół godziny go. niali tak wielkich kół, jak w maszy- przyszłego zawodu, nawiązali nowe
pod ziemią – powiedział - Ale to zupełnie inna praca, niż nach górniczych. kontakty, a przy okazji przysłuchali
Jerome Brandt. – To niewyobrażalne, w kopalni miedzi – przyznał inny - Zgadzam się, że nie jest to praca się polskiej mowie. Jak podsłuchali-
że pokłady są tak wielkie. Podobało uczestnik szkolenia, Jano Than. – Tu łatwa, ale w dużym stopniu jest już śmy, jeden z opiekunów z polszczy-
mi się. jest naprawdę bardzo ciężko. zmechanizowana – powiedział dy- zną radzi sobie już całkiem nieźle:

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


Jerome wraz z jedenastoma kole- - To, że mogliśmy na własne oczy rektor techniczny ZG Lubin Paweł - Bardzo dziękuję za tego możliwo-
gami uczestniczył w projekcie, przy- zobaczyć, jak wygląda eksploatacja Markowski. – Dlatego każdy z was ści praktyki i za gościnność. Wszyst-
gotowanym przez izbę rzemieślni- rudy miedzi, było… genialne – dodał może tu wrócić jako... pracownik. kie Górniki i sztygar byli bardzo mi-
czą z Cottbus. Program zakłada na- Rolland Litting. - O, nie! – odparli praktykanci. łe. Dla naszych uczniów to jest fajna
ukę zawodu młodych ludzi – w wie- Niemieccy praktykanci poznali ca- W ciągu trzech tygodni zwiedzili sprawa i mam nadzieję, że możemy Wykład o działaniach głogowskiej organizacji
ku 19-20 lat – w różnych zakładach ły cykl wydobycia rudy, a pracowa- m.in. Wrocław, Karpacz, byli przyjść jeszcze raz – powiedział Rene wzbudził zainteresowanie zebranych. Czy pobudzi
górniczych. Ich rodzimy region, to li głównie przy maszynach. Jak sami w Aquaparku i na kręgielni. Zapew- Grund, żegnając się z ZG. do działania – czas pokaże.

LUBIN Rowery w nagrodę WARSZAWA Uczniowska spółka z Lubina wyróżniona na międzynarodowym forum
Bezpieczeństwo na drodze Nagrodzony PROCEDER
Kilkudziesięciu uczniów zastępca komendanta powiatowego Istniejące w ubiegłym roku wiązać kontakt z otoczeniem, z insty-
pierwszych klas szkół Policji Mirosław Potocki i dyrektor szkolnym przy Zespole Szkół tucjami, urzędami, dotrzeć do spon-
podstawowych z całego powiatu Zawodowych
WORD Mieczysław Kraśniański wrę- sorów; produkt, który uczniowska fir-
wzięło udział w konkursie i Ogólnokształcących
plastycznym „Bezpieczna droga czyli wszystkim dzieciom nagrody. uczniowska firma PROCEDER ma wymyśliła stworzyć powinien być
do szkoły”. Wygrała Nikola Dopiero wtedy odczytano nazwi- otrzymała nagrodę na skierowany do jak najszerszego adre-
Ostańska. ska laureatów, a właściwie laureatek międzynarodowym konkursie sata, a wreszcie – musieli pokazać, jak
konkursu. III miejsce zdobyła Doro- dla młodych przedsiębiorców. rozumieją i realizują hasło :sprawni
Konkurs zorganizowały lubińskie ta Misiorna z ZS Sportowych, II miej- i niepełnosprawni razem w pracy”.
Starostwo Powiatowe i Komenda Po- sce Małgorzata Matławska z  SP O sukcesie uczniów – współtwór- W lubińskiej spółce udziałowcem był
wiatowa. Wpłynęło 327 prac pla- w Raszówce, a I miejsce Nikola ców miniprzedsiębiorstwa PROCE- niepełnosprawny uczeń.
stycznych z 18 szkół. Wyróżniono 56 Ostańska z SP nr 8. DER pisaliśmy w czerwcu, kiedy to Wręczenie dyplomów i nagrody Kamil Woźniak odbiera
uczniów. Wszyscy oni zjawili się na Laureatki jako nagrody główne firma zajęła I miejsce w ogólnopol- odbyło się w połowie października dyplom z rąk starosty
finale w CK Muza, gdzie obejrzeli otrzymały rowery górskie. Nagrody skim konkursie „Odpowiedzialny bi- w siedzibie Starostwa. Małgorzaty Drygas-Majki.
specjalnie przygotowany przez ucz- ufundował także dyrektor Woje- znes”, organizowanym przez Funda- - Bardzo serdecznie wam gratulu-
niów I LO program artystyczny: wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo- cję Młodzieżowej Przedsiębiorczości. ję tego sukcesu – powiedziała starosta Wyróżnieni „przedsiębiorcy”, to:
w kilku zabawnych scenkach miał wego Mieczysław Kraśniański – Jak się okazało, główny produkt lu- Małgorzata Drygas-Majka. – Mam na- Kasandra Dywan, Paulina Szulc, Ewa
przedstawić zagrożenia komunika- wszystkie szkoły, biorące udział bińskiej spółki – broszura „Kończysz dzieję, że to, czego się nauczyliście Bernatowska, Malwina Konarska,
cyjne i sposoby ich unikania. Dzieci w konkursie otrzymały specjalne ze- szkołę – i co dalej” zyskała uznanie nie przy okazji miniprzedsiębiorstwa być Natalia Teska, Sławomir Nieckarz,
żywo reagowały na to przedstawie- stawy służące do nauki bezpieczne- tylko w Warszawie. może zaowocuje tym, że sami założy- Kamil Woźniak, Andrzej Malinowski
– Umiem jeździć na nie, choć z niecierpliwością oczeki- go poruszania się po ulicach. - Skorzystaliśmy z zaproszenia, ja- cie kiedyś prawdziwą firmę. oraz Kamil Pietkowski. (mb)
rowerze, ale jeszcze nie wały na ogłoszenie wyników kon- Nagrodzone prace można obejrzeć kie ukazało się na internetowej stro-
wiem, gdzie pojadę na kursu. Na scenę zaproszono 53 wy- w Galerii portalu powiatu pod adresem: nie Fundacji, by wziąć udział w kon-
pierwszą wycieczkę różnionych uczestników konkursu. http://www.powiat-lubin.pl/galerie. kursie międzynarodowym, ogłoszo-
– wyznała Nikola. Starosta Małgorzata Drygas-Majka, php?act=galeria&id=5. (DeeS) nym przez Europejską Fundację Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości. Pomy-
ślałam sobie: dlaczego mamy nie
WROCŁAW Zdolni i uznani w regionie spróbować?  I... udało się! – powie-
Natalia Czerwonka i Jakub Znamirowski z Lubina oraz Justyna Wozowczyk z Parszowic w gm. Ścinawa otrzymają  stypendia działa opiekunka młodych przedsię-
w  ramach VII edycji konkursu „zDolny Ślązak”  w rok szkolnym 2007/2008. biorców, Danuta Szaflińska-Giłyk.
– Z ogromną przyjemnością przyjęłam informację o tym, że Jakub Znamirowski, nasz tegoroczny absolwent i laureat  dwóch Wśród nadesłanych z całej Europy
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

wojewódzkich konkursów „zDolnego Ślązaka” w 2007r. otrzymał, jako jedyny z Lubina, stypendium naukowe prac wyróżniono 20, ale tylko dziesię-
– poinformowała Barbara Skórzewska z Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie.  Dodajmy, iż Jakub od 1 września jest ciu przyznano nagrody. I jest wśród
uczniem pierwszej klasy I LO w Lubinie. nich PROCEDER. Za co te laury? Za
Natalia była w gronie trojga uczniów, nagrodzonych za osiągnięcia sportowe. jak najlepsze sprostanie warunkom
W sumie, na Dolnym Śląsku przyznano 10 takich stypendiów. (km)
całego projektu. Młodzież musiała na- Pamiątkowe zdjęcie firmy Proceder w Starostwie.
12 #*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

,
,VSJFS
XXXQPXJBUMVCJOQM
108*"508:
kultura listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

 LUBIN Wystawa w Muzeum Ziemi Lubińskiej LUBIN Artystyczny jubileusz

Cyganie w kadrze
Pastele pani Marii
30 lat temu absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Łodzi
w lubińskim klubie „Żuraw” po
 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA raz pierwszy wystawiła na pokaz
swoje tkaniny. Dziś
retrospektywę prac Marii
Mirosława Bożyńska – To rzad- Owczarek można obejrzeć
kość oglądać w Galerii Zamkowej.
Taka wystawa zdarza się nieczęsto: na ścianach zdjęcia jednego u nas takiego Ukończyła wydział tkanin, ale za-
z najbardziej uznanych polskich fotografików – Tomasza mistrza – fascynowały - pastele. Maria owcza-

FOT. JAnUSZ MRÓZ


stwierdziła rek jest członkiem-założycielem Sto-
Tomaszewskiego. na wernisa- warzyszenia Pastelistów Polskich. Po
żu wystawy pierwszej indywidualnej wystawie
w Muzeum w „Żurawiu” przyszły kolejne, i to
Ziemi Lubiń- w tym samym roku: w warszawskiej Maria Owczarek na 
skiej Joanna Małgorzata  „Woli” i wrocławskim BWA. Na wernisażu jubileuszowej 
Podgórska, Różycka podsumowanie 30-lecia pracy twór- wystawy.
która także – czej artystka wybrała jedynie obrazy:
choć amatorsko – zajmuje się foto- akryle, pastele, oleje. Podczas werni- mi Lubińskiej, przyznawaną przez
grafiką.. – Te zdjęcia, to majster- sażu Maria Owczarek została uhono- Towarzystwo Miłośników Ziemi Lu-
sztyk. Świetne kadry, światło i zdol- rowana odznaką Zasłużony dla Zie- bińskiej. (mb)
ność zauważenia „tematu” tam,
gdzie pozornie go nie ma.
„Cygańskie” zdjęcia Tomaszew- LUBIN Warsztaty gitarowe
skiego pokazywano w wielu kra-
jach i wielu miastach Polski. –
– Ale tylko w Muzeum Ziemi Lu-
 Szlifują riffy
bińskiej usłyszałam od razu: „Nie
ma problemu” – powiedziała kura-
tor. – To zasługa pana Edwarda
Rippela i Starostwa Powiatowego,
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

które objęło honorowym patrona-


tem wystawę.
– Romowie mieszkają wśród nas
od setek lat, ale ich kultura wciąż
„Cyganie– inni ludzie tacy jak my” można oglądać do 5 grudnia. jest dla nas obca, wręcz – egzotycz-
na. Lubimy cygańską muzykę, ale

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA


djęcia powstały na zamówie- fował Romów.. – Ja je po prostu od ba dodać, że nie jest to tematyka, która o zwyczajach i codziennym życiu
nie wydawnictwa National niego „wycyganiłam” – przyznała cieszy się powodzeniem. Wręcz wiemy niewiele. Wystawa, to mały
Geografic, z którym artysta Małgorzata Różycka, pełnomocnik – spotyka się z mieszanymi uczucia- krok ku temu, żeby to zmienić – po-
od lat współpracuje. Siedem lat wojewody ds. mniejszości romskiej mi. Fakt, że zachód słońca lepiej się wiedział starosta Małgorzata Dry-
temu jeździł po Europie i fotogra- a zarazem kurator wystawy. – A trze- ogląda, niż biedę cygańską. gas–Majka. PIANO-FORTE i Przyjaciele wrócili z wakacji i znów 
można ich było posłuchać w Klubie Pod Muzami. 
Opiekun młodych muzyków Andrzej Ossowski 
zapewnił, że w listopadzie na pewno odbędzie się 
następne spotkanie, ale jeszcze nie ustalił terminu. 
Wystąpią razem podopieczni Porozumienia Piano-Forte 
oraz adepci gry na gitarze z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Lubinie. Niewykluczone, że i tym razem 
ktoś odważnie stanie przy mikrofonie...

J Jazzowa scena 
• 2.XI – „Zaduszki jazzowe” podczas których usłyszymy znanego trębacza
Tadeusza Nestorowicza; bilety 15 zł;
• 9.XI – koncert artysty, którego przedstawiać nie trzeba: saksofonista Ja-
nusz Muniak – w kwartecie, w którym tym ra- zem wy-
stąpią muzycy młodszego pokolenia: Paweł Kacz-
Spotkanie umilał występ zespołu „Wędrowny tabor”  Wśród licznie przybyłej publiczności zabrakło tylko...  marczyk (piano), Krzysztof Dziedzic (perk.)
z Legnicy. lubińskich Romów.   i Maciej Adamczak (kontarbas); bilety 25 zł.;
• 23.XI – Kubańczyk Dennis „El Huevo” Hernan-
dez Quintet i gorące południowoamerykańskie
 LUBIN Nowości na bibliotecznej półce Jeszcze o zbrodni rytmy w jazzowym sosie, a do tego – po kon-
cercie – salsoteka, którą poprowadzi – po

Na fali – Murakami
LUBIN
raz pierwszy w Lubinie – Janusz Popow-
Ukazała ski; bilety 15 zł;
się kolejna, • 23.XI – Stilistico, czyli czwórka młodych
Dobra książka, to dla wielu wciąż gła oraz „Salsa na wolności” znane- kowski „Kultura języka polskiego: z wcześ- niemieckich muzyków. Styl, w jakim
najlepszy sposób na jesienne go muzyka Jose Torresa. teoria, zagadnienia leksykalne”, niej zapo- grają nazywają „ new guitar pop”.
(i nie tylko) dni. Wśród nowości
Nowości literatury popularnonau- „Psychologia rozwoju człowieka” wiada- Co to oznacza – można się przeko-
bibliotecznych przeważają
powieści obyczajowe kowej reprezentują: Jacek Pasieczny (t.2 i 3) oraz Davida Vise’a „Google nych, pra- nać; bilety 10 zł.
i sensacyjne. „Biznesplan: skuteczne narzędzie story: opowieść o firmie, która zmie- ca po- • Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz.
pracy przedsiębiorcy”, Andrzej Mar- niła świat”. (mb) święcona 20.00.
wydarze- Lubinianin Patrycjusz Gruszecki nie tylko 
Listę październikowych nowości niom lubińskiego Sierp- wrócił na scenę w rodzinnym mieście, ale 
beletrystycznych otwiera – ze wzglę- nia’82 r. Z wiadomych tyl- odtąd będzie na niej gościł regularnie: 
du na ilość tytułów – najbardziej po- ko wydawcy względów w każdy wtorkowy wieczór.
pularny w tej chwili pisarz japoński, książce nadano złożoną nu-
Haruki Murakami i jego starsze po- merację, bo jest to czwarta J KUPON
wieści: „Koniec Świata i Hard–boiled część drugiego tomu doku-
Wonderland”, „Norwegian wood” mentów, dotyczących Jazz z Kurierem
oraz „Przygoda z owcą”. zbrodni lubińskiej, opubli- Każdy, kto przyjdzie do Klubu Pod Muzami
Klasyków reprezentują na półce kowanych jako jubileuszo- z kuponem z naszego Kuriera może liczyć na
m.in.: najnowsza powieść noblistki we Zeszyty Lubińskie. Na gratis – kawę z firmowym ciastkiem (do 5 zł).
Nadine Gordimer „Zrozumieć ży- ponad 180 stronach znala- Przypominamy także o muzzowym konkursie na
naszej stronie internetowej www.powiat–lubin.
cie”, Gűntera Grassa „Przy obieraniu zły się – wybrane i opraco-
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

pl. Na umieszczone tam pytanie należy


cebuli” i Nora Roberts „Błękitny wane przez Pawła Piotrow- odpowiedzieć mailem w ciągu tygodnia – do
dym”. Spośród autorów młodego skiego oraz Marka Zawad- kolejnego czwartku. Nagrodą jest obiad
pokolenia uwagę zwracają Oli Bo- kę – materiały Komisji Nad- w restauracji Impresja dla dwóch osób za
cheńskiej „Biała wieża” i Rafała Wo- zwyczajnej do Zbadania połowę ceny. Wygra ją również osoba, która
jasińskiego „Przyjemność życia”, ale – W „pałacyku” można nie tylko wypożyczyć książki, ale  Działalności Ministerstwa jako pierwsza dodzwoni się do nas w czwartek,
są tu i takiego ciekawostki, jak „Got- również – za kilka złotych – kupić egzemplarze wycofane  Spraw Wewnętrznych. o godz. 10.00 i poda prawidłową odpowiedź.
tland” reportażysty Mariusza Szczy- z księgozbioru – zachęca Hanna Banaszkiewicz.  (mb) 
listopad 2007
rekreacja i wypoczynek ,
,VSJFS
108*"508:
13

#*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0
www.powiat-lubin.pl
XXXQPXJBUMVCJOQM

KSIĘGINICE Śladami wybitnego naukowca LUBIN Obejmą opieką dzieci niepełnosprawne

Rajd Jana Jonstona


Nowa kadencja w LZS
Rada Powiatowego Zrzeszenia Podczas środowego zebrania naj-
Ludowe Zespoły Sportowe bardziej zasłużonym wręczono od-
podsumował cztery lata
znaczenia. Jednym z wyróżnionych
działalności. Wybrano też władze 
- Złotą Odznaką Okręgowego Związ-
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

na nową kadencję. Funkcję


ku Piłki Nożnej w Legnicy – był dy-

J
Dariusz Szymacha an Jonston był wybitnym sie-
prezesa ponownie powierzono
Stanisławowi Samcowi. rektor ZS w Rudnej Zbigniew Gra-
demnastowiecznym przy- bowski.
Ponad 150 uczestników zgromadził IV Rajd Pieszy Śladami Jana rodoznawcą, historykiem, LZS na terenie powiatu lubińskie- Wybrano władze rady na kolejną
Jonstona. Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych pedagogiem i lekarzem. 20 ostat- go skupia blisko 380 członków. kadencję. W zarządzie znaleźli się:
nich lat życia spędził w majątku Wśród nich najliczniejszą grupę sta- Stanisław Samiec – prezes, Bogdan
przeszła trasę z Lubina przez Składowice do Księginic. w Składowicach. W tym okresie nowią piłkarze, ale istnieją tu rów- Terefelko – wiceprezes, Józef Zie-
dużo pisał oraz leczył mieszkań- nież sekcje tenisa stołowego, lekkiej miański – sekretarz,
Nic nie może się równać ców Lubina i okolic. Śladami tego atletyki, siatkówki chłopców i dziew- Edward Piwowarczyk, Mieczy-
ze smakiem kiełbasek uczonego już po raz czwarty, lubiń- cząt oraz koszykówki chłopców. sław Lodziński, Czesław Barczak
pieczonych na ognisku po ski oddział PTTK zorganizował Działacze wysoko oceniają po- oraz Dariusz Kordyka.
przejściu trasy rajdu. rajd. Zaprosił do udziału w nim ziom amatorskiego sportu na tere- Członkowie Rady Powiatowej
młodzież ze szkół podstawowych nach wiejskich powiatu. Potwierdza- LZS nakreślili też plan działań na
i gimnazjalnych. Po raz pierwszy ją to oficjalne wyniki: trzecie miejsce najbliższe lata. – Między innymi pod-
w rajdzie wzięli udział uczniowie w 2005 i I w 2006 r. na Dolnośląskich jęliśmy uchwałę w sprawie objęcia
z II LO w Lubinie. Na miejscu Igrzyskach, pierwsze miejsce (2006) opieką i naszymi działaniami dzieci
odbył się konkurs wiedzy o Janie – za organizację zawodów i popula- niepełnosprawne – powiedział nam
Jonstonie. Wygrali go ucz- ryzację sportu wiejskiego oraz wy- prezes Stanisław Samiec. – Wyszli-
niowie ze Ścinawy. różnienia i medale, zdobyte przez za- śmy tym na przeciw oczekiwaniom
Każdy uczestnik wodników w poszczególnych dyscy- rodziców, którzy właśnie z taką proś-
imprezy otrzy- plinach. bą się do nas zwrócili. (mb)
mał pamiątko-
wy znaczek.
Było też ogni-
sko i pieczo-
ne kiełbaski.
FOT. Arch. PTTK O/LUBIN

Przy orga-
nizacji rajdu
pomagali: OSP
i Henryk Nagaj,
sołtys Księginic.

WAŁBRZYCH Lubinianie walczyli dzielnie


Czteroletnia działalność Rady LZS została wysoko oceniona.

Rowerami po błocie LUBIN Piosenka dla wędrowców


Drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie w składzie: Angelika Kiereś Imprezę rozegrano w ramach i przerażenie podczas jazdy, ale też
(2n liceum), Dawid Kostecki (4d), Wojciech Wal (4d), Norbert
Uruski (3e), Mateusz Łobodzki (3h) i Arkadiusz Szlędak
Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Organizatorzy wyznaczy-
i olbrzymią radość po przejechaniu
linii mety.
Pierwsza Giełda
Piosenki Turystycznej
(2e) – wszyscy z technikum – wzięła udział w finale wojewódzkim
zawodów w kolarstwie górskim. li dwie trasy – po 9 i 5 km, osobno Dawid Kostecki, Wojciech Wal,
dla chłopców i dziewcząt. W Wał- Norbert Uruski, Mateusz Łobodzki
brzychu pogoda nie dopisała i mło- i Arkadiusz Szlęzak rywalizowali
dzież walczyła nie tylko z dystan- z bardzo doświadczonymi zawod- Na Giełdę Piosenki Turystycznej
sem i własną słabością ale także nikami z Wałbrzycha i Boguszowa w dniach 14-15 listopada
zapraszają: PTTK Oddział „
z ciężką trasą pokryta gruba war- –Gorców, bywalcami bike–marato-
Zagłębie Miedziowe” oraz
stwą błota. Nie obyło się niestety nów. Tym razem musieli uznać ich Młodzieżowy Dom Kultury
bez upadków – na szczęście nasza wyższość i powrócili do domu bez w Lubinie.
ekipa nie zanotowała żadnego po- medali.
ważnego urazu. – Najważniejsze, że dali z siebie 14 listopada to dzień przeznaczo-
Angelika Kiereś jeździ rowerem wszystko – powiedziała Kalina Ste- ny dla szkół podstawowych, a 15 li-
rekreacyjnie i start w takich zawo- pek. – Walczyli dzielnie, w deszczu, stopada dla szkół gimnazjalnych. Jak
dach był dla niej olbrzymim wy- błocie i zimnie. Za to należą im się twierdzą organizatorzy celem giełdy
zwaniem. wyrazy najwyższego uznania. Uwa- jest głównie upowszechnianie roz-
–Pokonanie 5 kilometrów trud- żam, że nasza grupa spisała się świet- śpiewania dzieci i młodzieży piosen-
nej trasy to duże osiągnięcie – mó- nie, za co im serdecznie dziękuję. ką turystyczną. Wystarczy gitara i chęć
wi opiekun sportowy grupy Kalina Kurier przyłącza się do gratula- Dla chętnych czas zgłoszenia mija żeby zaśpiewać wspólnie
Nasza drużyna z Zespołu Szkół nr 1 Stepek – widziałam w jej oczach łzy cji. (dees) 5 listopada. Przyjmuje je biuro Od- piosenkę i wyruszyć z nią
działu PTTK w Lubinie (Rynek 22 , na szlak.
tel./fax. 076 844 2410). W giełdzie
LUBIN „Wędrowiec” i „Biker” podsumowały rok działalności można wystąpić solo lub w grupie Jury oceniać będzie: wartość lite-
(do 10 osób). Drużyna może zapre- racką , muzyczną, interpretację, aran-
Na dwóch kółkach i z plecakiem zentować do trzech piosenek o tema-
tyce turystycznej. Co istotne - orga-
żację muzyczną, dobór piosenek.
Przyznana będzie nagroda GRAND
Członkowie Stowarzyszenia raz VII Maraton Leśny po Ziemi Lu- nizatorzy zastrzegli w regulaminie, PRIX - za całość programu w katego-
Turystyki Pieszej „Wędrowiec” bińskiej, który zgromadził ponad że instrumentami muzycznymi mo- riach szkół podstawowych i gimna-
i STS Lubińskiego Klubu 100 uczestników. 28 osób uczestni- gą być wyłącznie instrumenty proste, zjalnych.
Rowerowego „Biker” czyło w IV Żelaznym Maratonie co wyklucza sprzęt elektryczny. O ko- Szczegółowy regulamin dostępny
podsumowali sezon turystyczny 24h podczas którego Andrzej Kuch- lejności prezentacji piosenek decydu- jest na stronie: www.pttk.lubin.pl .
w Lubinie. Ponad 110 turystów mistrz z Lubania poprawił rekord je wylosowany numer startowy. (km)
rowerowych i pieszych spotkało
trasy wynikiem 405,6 km. 22 wrześ-
się w świetlicy w Raszówce.
nia - Dzień Bez Samochodu zgro-
madził blisko 300 uczestników, na- LUBIN Konkurs fotograficzny
Prezes obu klubów, Piotr Socha, tomiast 30 września VIII Grand Prix
poprosił o uczczenie minutą ciszy
zmarłego 26 września kolegi Adria-
Lubina w kolarstwie górskim mia-
ło rekordową frekwencję 191 za-
Powiat w obiektywie
na Kotkowskiego. Odszedł w mo- wodników. PTTK ogłasza konkurs
mencie swojego triumfu, kilka dni Po obiedzie rozpoczęły się emo- fotograficzny „Przyroda i zabytki
fot. biker

wcześniej, 15 września w Polanicy cje związane z rozstrzygnięciem Powiatu Lubińskiego”.


Zdrój zdobył tytuł mistrza Polski współzawodnictwa w klubach. Jego celem jest zachęcenie młodzie-
strażaków w maratonie MTB. Zwycięzcami okazali się: Witold Zdobywcy Pucharu Maratończyka.Od lewej strony stoją: ży do poznawania przyrody i zabyt-
Nina Zaczyńska przypomniała Biedrzycki- VI Puchar Maratończy- Witold Biedrzycki (zwycięzca ), Tomasz Waszewski, ków regionu, a także prezentacja
zebranym historię „Wędrowca”, ka, Tomasz Waszewski- VIII Pu- Adrian Szestakow, Witold Krzemiński, Adam własnego dorobku. Konkurs rozgry-
natomiast Jan Doleziński podsumo- char Sportowca, Krzysztof Poczy- Grzeziółkowski. Poniżej: Andrzej Zieliński, Sławomir wany będzie w 2 kategoriach: „Przy- Przyroda jest
wał sezon w liczbach. W 47 impre- nek-IX Puchar Najaktywniejszego Giemza, Krzysztof Poczynek oraz Piotr Socha. roda powiatu lubińskiego” i ” Zabyt- wdzięcznym obiektem do
zach (które trwały w sumie 73 dni), Cyklisty. Statuetki Wędrowca ki powiatu lubińskiego”. Każdy fotografowania.
wzięło udział 2636 turystów. otrzymali: Ludwik Droszczak- III Aksamit- V Puchar Wędrowca. Uczestnicy spotkania bawili się uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć, w którzy do 23.11 przekażą pod poda-
Prezes Bikera podsumował se- Puchar Górski, Elżbieta Wawrzy- Sklasyfikowanych zostało 210 do rana przy dźwiękach muzyki każdej kategorii. Jego uczestnikami ny w regulaminie swoje prace. Szcze-
zon rowerowy. Zorganizowano, po niak- III Puchar Nizinny, Krzysztof osób. z lat 80’ i 90’. (dees) mogą być uczniowie szkół powiatu, góły: www.pttk.lubin.pl. (dees)
14 , VSJFS informator listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

LUBIN Okiem rzecznika praw konsumentów JJ Dyżury aptek w listopadzie

Z prądem i pod prąd


1.11 ARMII KRAJOWEJ 35 Tel.: (0-76) 844 40 26
2.11 KRUPIŃSKIEGO 95A Tel.: (0-76) 746 10 19
3.11 KILIŃSKIEGO 25D Tel.: (0-76) 844 22 05
4.11 JANA PAWŁA II 28 Tel.: (0-76) 844 40 26
5.11 MIESZKA I 14/16 Tel.: (0-76) 849 12 01
6.11 PTASIA 57 Tel.: (0-76) 749 70 10
7.11 PADEREWESKIEGO 92 Tel.: (0-76) 844 35 25
8.11 KOPERNIKA 4 Tel.: (0-76) 844 27 04
ności nie może spoczy- 9.11 JANA PAWŁA II 28 Tel.: (0-76) 844 40 26
Często spotykam się z sytuacją, gdy klient ponosi karę za to, że nie wać wyłącznie na od-
10.11 KAMIENNA 18A Tel.: (0-76) 844 22 05
11.11 ARMII KRAJOWEJ 35 Tel.: (0-76) 844 40 26
udowodnił własnej niewinności. Nawet tam, gdzie w grę chodzi usługa albo biorcy energii. Sam 12.11 GRABOWA 2 Tel.: (076) 842 79 55
fakt stwierdzenia nie- 13.11 SŁOWACKIEGO 17 Tel.: (0-76) 842 32 80
transakcja kupna-sprzedaży. Najlepszym przykładem – metody zakładu prawidłowości doko-
14.11 KOPERNIKA 4 Tel.: (0-76) 844 27 04
15.11 KASZTANOWA 8 Tel.: (0-76) 844 48 14
energetycznego. nany przez pracowni- 16.11 SOKOLA 46 Tel.: (0-76) 849 12 01
ków zakładu nie wy-Jan Kotapka 17.11 ARMII KRAJOWEJ 15 Tel.: (0-76) 841 02 50

D
o Powiatowego Rzecznika du energetycznego jest sztywne: podłączył się do linii klient- starczy, ponieważ mu- 18.11 LEŚNA 8 Tel.: (0-76) 746 48 65
19.11 JASTRZĘBIA 6 Tel.: (0-76) 849 12 01
Konsumentów wpłynęły już karę trzeba zapłacić, w prze- ki i kradnie prąd. Nie szą to potwierdzić właściwe organy, jak 20.11 APTEKA W TESCO Tel.: (0-76) 841 55 45
cztery prośby o interwencję w ciwnym razie sprawa zo- podejmując żad- policja, prokuratura, wreszcie – sąd. 21.11 GWARKÓW 84 Tel.: (0-76) 849 12 01
sprawie rzekomej kradzieży energii elek- stanie skierowana do są- nych działań, Również fakt przykładania magnesu 22.11 KOPERNIKA 4 Tel.: (0-76) 844 27 04
trycznej. Dostawca prądu rzeczywiście du. zmierzających (przez nieustalonego sprawcę!) do licz-
23.11 ODRODZENIA 16 Tel.: (0-76) 844 27 04
24.11 KISIELEWSKIEGO 4 Tel.: (0-76) 849 12 01
zobowiązany jest do przeprowadzenia Że nie są to tylko do wykrycia nika, znajdującego się w skrzynce, do 25.11 APTEKA W KAUFLANDZIE Tel.: (0-76) 746 67 70
kontroli odbiorców, sprawdzania licz- pogróżki przeko- miejsca kra- której nie mają dostępu inni lokatorzy 26.11 SZPAKOWA 2A (POLOMARKET) Tel.: (0-76) 724 90 42
ników pomiarowych i egzekwowania nała się pani Aga- dzieży, na- jest dowodem mało wiarygodnym. 27.11 NIEPODLEGŁOŚCI 23/25 Tel.: (0-76) 844 73 66
28.11 KAMIENNA 1F Tel.: (076) 844-73-66
kar za bezprawny pobór energii. Można ta M. z Lubina, łożono Oczywiście: proceder ten jest dość popu- 29.11 PTASIA 57 Tel.: (0-76) 749 70 10
jednak odnieść wrażenie, że EnergiaPro wobec której karę na… larny, lecz nie można wszystkich trakto- 30.11 KRUPIŃSKIEGO 95A Tel.: (0-76) 746 10 19
postępuje wyjątkowo stronniczo. Energia Pro wy- Agatę wać jedną miarą.. Każdą sprawę należy
We wszystkich wspomnianych spra- toczyła powódz- M. zbadać indywidualnie – tym bardziej, że J Jwa¿ne telefony i adresy
wach kolejność zdarzeń była następują- two o zapłatę na- W opi- we wszystkich zgłoszonych Rzeczniko- Starostwo Powiatowe
ca: odbiorca prądu otrzymuje rachunek łożonej kary. Lo- nii Po- wi przypadkach klienci sami zgłaszali ul. Jana Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin tel. 0-76 746-71-00
za odbiór energii elektrycznej w wysoko- katorka przez wiatowe- zakładowi nieprawidłowości. Zatem fax: 0-76 746-71-01
 starostwo@powiat-lubin.pl
ści znacznie przekraczającej wysokość miesiąc była nie- go Rzecz- gdyby klienci kradli prąd – rachunki by- 
Biuletyn Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.eu
dotychczasowych opłat. Najczęściej – o obecna w mieszka- nika Kon- łyby niższe i na pewno nikt by nie zgła- www.bip.powiat-lubin.pl
ok. 400 zł. Klient zgłasza problem w za- niu, w związku z sumentów szał tego faktu sprzedawcy prądu. Oficjalny portal powiatu www.powiat-lubin.pl
System Informacji o Œrodowisku: www.powiat-lubin.sios.pl
kładzie energetycznym, co wkrótce skut- czym wykręciła bez- zakład energe- W sprawie Agaty M. sąd nie wyzna- Godziny urzêdowania poniedzia³ek-pi¹tek 7:30-15:30
kuje sprawdzaniem licznika. Kontrole- pieczniki (tzw. korki). tyczny dopuścił czył jeszcze terminu rozprawy, ale wy- wtorek - 8:00-16:00
rzy stwierdzają (w każdym przypadku Jakież było jej zdziwienie, się nieuczciwej rok na pewno zainteresuje innych od- Referat Rejestracji Pojazdów tel. 0-76 746-71-61
 poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek 8:00 – 14:30
identycznie), że do licznika przykładany gdy rachunek za ten okres praktyki. Aby komuś biorców. Tymczasem warto przypo- wtorek 8:00 – 16:00
był magnes – niewątpliwie celem oszu- opiewał na 160 zł. Według kontro- postawić zarzut kradzieży mnieć, że od kilku miesięcy mamy moż- œroda 8:00 – 14:30 (odbiór dowodów rejestracyjnych )
stwa, na klienta nakłada się więc karę w lerów pomimo wyłączonego prądu licz- prądu należy mu ją najpierw udowod- liwość swobodnego wyboru zakładu, Referat Praw Jazdy tel. 0-76 746-71-21
 poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 14:30
wysokości ok. 2400 zł. Stanowisko zakła- nik nadal się kręci, a to oznacza, że ktoś nić. Obowiązek udowodnienia niewin- który będzie nas obsługiwał. wtorek 8:00 – 16:00
Kasa poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 14:30
 wtorek 8:00 – 15:00
WARSZAWA/LUBIN Są już rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji oraz zatrudnianych osób niepełnosprawnych Kancelaria Rady Powiatu 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. (076)-746-71-02

Wnioski – od listopada
 ul. Sk³adowa 3, 59-300 Lubin
 tel.: (076) 8479691
 tel.: (076) 8479690
 dyrektor: Alina Tarczyñska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie
Nowelizacja ustawy – o czym już Aby niepełnosprawny mógł korzystać – Zabezpieczyliśmy w budżecie pew- 59-300 Lubin, ul. Kopernika 16
pisaliśmy – weszła w życie 30 lipca. z dotacji powinien być zarejestrowany ną pulę na te zadania – poinformował tel./fax (076) 849-72-73
Jednak dopiero w połowie www.poradnialubin.republika.pl
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako oso- dyrektor wydziału spraw społecznych e-mail: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl
października ukazały się
rozporządzenia, które umożliwią ba bezrobotna bądź poszukująca pracy, Piotr Anacki. – Od 7 listopada, gdy roz- dyrektor: mgr El¿bieta Galas
MŁodzie¯owy Dom Kultury w Lubinie
zainteresowanym korzystanie niepozostająca w zatrudnieniu (np.po- porządzenia wejdą w życie, zaczniemy 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 a
z nowych przepisów. bierająca rentę socjalną lub rentę z tytu- przyjmować wnioski. tel./fax (076) 847-86-64
łu niezdolności do pracy). Drugim wa- Dotacji nie trzeba będzie zwracać, o ile www.mdklubin.republika.pl
 e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl
runkiem, dającym uprawnienia do ko- beneficjent wywiąże się z umowy, jaką dyrektor: mgr Waldemar Dolecki
Jedną z istotnych zmian, jaką wprowa- rzystania z uprawnień jest to, że taka oso- zawrze ze starostą. A mówi się w niej Zarz¥d Dróg Powiatowych w Lubinie
dzono są dotacje dla niepełnosprawnych, ba musi mieć prawnie orzeczony stopień m.in. o tym, że działalność musi być pro- ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin
 tel.: 076 849 72 87
prowadzących działalność gospodarczą. niepełnosprawności lub niezdolności. wadzona przez co najmniej 24 miesiące.
 fax.: 076 849 72 89
Zastąpiły one dotychczasową pożyczkę. I wreszcie warunek trzeci: dotacja nale- Jeśli niepełnosprawny prowadzi już Piotr Anacki kierownik: Robert Brzezicki
a jej maksymalna wysokość może wy- ży się osobie, która przez co najmniej rok własną firmę, także może liczyć na po- Powiatowy Urz¥d Pracy w Lubinie
nieść maksymalnie 15–krotność mie- nie prowadziła działalności gspodar- moc państwa – w postaci dofinansowa- moc, ale nie – bez ograniczeń. Kwota de ul. J. Kiliñskiego 12b 59-300 Lubin
 tel. (076) 746-46-40
sięcznego wynagrodzenia, czyli ok. 39,7 czej. nia z Państwowego Funduszu Rehabili- minimis nie może w ciągu 3 lat przekro- e-mail: wrln@praca.gov.pl
tys. zł. Prowadzona działalność gospo- Dodajmy, że maksymalna wysokość tacji Osób Niepełnosprawnych do wyso- czyć 200 tys. euro. I jeśli już – w jakimkol- http://pup.lubin.sisco.info
darcza może mieć charakter: wytwórczy, dotacji może wynieść i 15–krotność mie- kości 50 proc. oprocentowania kredytu wiek urzędzie, czy instytucji – z takiej po- dyrektor: Alicja Kargol
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
budowlany, handlowy i usługowy, rol- sięcznego wynagrodzenia, czyli ok. 39,7 bankowego, zaciągniętego na kontynu- mocy korzystaliśmy – starając się o dota- Jan Kotapka
niczy – lub polegać na prowadzeniu dzia- tys. zł. Wszystko jednak zależy od środ- owanie tej działalności. cję w starostwie trzeba okazać stosowne Starostwo Powiatowe, ul. J. Kiliñskiego 12b, pokój 120
łów produkcji rolnej. Nowością jest moż- ków, jakimi dysponuje Starostwo – to bo- Pamiętajmy, że zarówno dotacja, jak zaświadczenie. Sami również je odbie- tel. 076-746-71-24
Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie
liwość ubiegania się o dotacje na wniesie- wiem jest organ, w którym można skła- i dofinansowanie udzielane są w ramach rzemy, gdy dotacja zostanie przyznana. ul. Szpakowa, 59-300 Lubin
nie wkładu do spółdzielni socjalnej. dać wnioski o dotacje. pomocy de minimis. To publiczna po- (mb) e-mail: pce@powiat-lubin.pl
 http://www.pce.lubin.pl
 dyrektor: El¿bieta Dec
 sekretariat tel. (076) 846-21-47
J Jrepertuar kina MUZA – listopad 
Biblioteka Pedagogiczna
fax tel. (076) 846-21-46

2.11 PIĄTEK 9.11 PIĄTEK 15.11 CZWARTEK sala multimedialna tel. (076) 846-21-42
15.30, 17.30, 19.30 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS 16.00 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM > USA /b/o/14 i 16,DS 15.30, 17.00 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM czytelnia tel. (076) 846-21-43
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK > USA /b/o/14 i 16,DS wypo¿yczalnia tel. (076) 846-21-44
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 17.30 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK S£u¯by i Inspekcje
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS 19.00, 21.15 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS 18.30, 20.45 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
3.11 SOBOTA 20.00 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK 20.00 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK ul. Traugutta 3
15.30, 17.30, 19.30 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS 10.11 SOBOTA > 16.11 PIĄTEK Tel. 076 844 28 53,  076 846 67 51
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 14.00, 17.00, 18.30 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS 16.00, 18.00, 20.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 15.30 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM > USA /b/o/14 i 16,DS fax. :076 840 62 35
16.15, 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK telefon alarmowy: 997
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK
4.11 NIEDZIELA 20.00, 22.15 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS 20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK Komisariat Policji w Œcinawie
15.30, 17.30, 19.30 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS 20.15 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK 17.11 SOBOTA ul. Grodzka 1
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 11.11 NIEDZIELA 16.00, 18.00, 20.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS tel.: 076 843 61 11
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 14.00, 17.00, 18.30 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS 16.15, 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK tel. alarmowy: 997
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS 15.30 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM > USA /b/o/14 i 16,DS 20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK Posterunek Policji w Rudnej
5.11 PONIEDZIAŁEK 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK 18.11 NIEDZIELA ul. Œcinawska 19
15.30, 17.30, 19.30 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS 20.00 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS 14.00, 15.30, 17.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,SK tel.: 076 843 42 77  
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 20.15 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK
 e-mail policja@rudna.pl
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 12.11 PONIEDZIAŁEK 20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK
 tel. alarmowy: 997
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS 15.30, 17.00 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM 19.11 PONIEDZIAŁEK Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej
6.11 WTOREK > USA /b/o/14 i 16,DS 16.00, 18.00, 20.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS
15.30, 19.15 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK 16.15, 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK ul. Œcinawska 21
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 18.30, 20.45 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS 20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK 59-300 Lubin
17.30 > DKF-12.08 NA WSCHÓD OD BUKARESZTU 20.00 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK 20.11 WTOREK tel: (076) 846 18 40
 > RUM /15/10 i 25K,DS 13.11 WTOREK 16.00, 20.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS tel. alarmowy: 998
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 15.30, 17.00 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM 16.15, 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS > USA /b/o/14 i 16,DS 18.00 > DKF-NIEZNAJOMA> WŁO /15/10 i 25K,DS ul. 1 Maja 15
7.11 ŚRODA 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK
20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK 59-300 Lubin
15.30, 17.30, 19.30 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS 18.30 > DKF-EUFORIA> ROS /15/10 i 25K,DS
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 20.00 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK 21.11 ŚRODA Tel: (076) 8466700-1
16.00, 18.00, 20.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS Fax: (076) 8466702
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 20.15 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS 14.11 ŚRODA 16.15, 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK http://psse.lubin.ibip.wroc.pl
8.11 CZWARTEK 15.30, 17.00 > I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM 20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK e-mail: psse.lubin@poczta.fm
15.30, 17.30, 19.30 > RATATUJ > USA /b/o/14 i 16,DS > USA /b/o/14 i 16,DS 22.11 CZWARTEK Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
16.00, 20.00 > PAŃSTWO MŁODZI CHUCK I LARRY > USA /15/14 i 16,SK 16.30, 18.15 > GODZINY SZCZYTU 3 > USA /15/14 i 16,SK 16.00, 18.00, 20.00 > FILM O PSZCZOŁACH > USA /b/o/14 i 16,DS 59-300 Lubin, ul.Paderewskiego 100
18.00 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,SK 18.30, 20.45 > WPADKA > USA /15/14 i 16,DS 16.15, 18.30 > WPADKA > USA /15/14 i 16,SK tel/fax. 0 76 844 28 25
21.30 > HALLOWEEN > USA /15/14 i 16,DS 20.00 > ODWAŻNA > USA /15/14 i 16,SK 20.45 > TRANSFER > USA /15/14 i 16,SK
listopad 2007
www.powiat-lubin.pl sport , VSJFS 15

LUBIN Wymiana trenerów w Zagłębiu LUBIN O puchar Prezesa KGHM

Nowy stary trener


Strzelali na pięć
Na strzelnicy sportowej • Dwubój strzelecki „Dyrektorzy”:
„Przylesie” odbyły się 1. Bronisław Rozdziewicz
barbórkowe zawody (PeBeKa) – 158 pkt
strzeleckie o puchar prezesa 2. Bogdan Drożdziak
Dariusz Szymacha Polskiej Miedzi. W zawodach
startowało 11
(H.M. CEDYNIA ) – 151 pkt.
3. Ryszard Kuźmitowicz
pięciooosobowych drużyn (INOVA ) – 134 pkt.
Do niedawna jeszcze noszony na rękach jako współtwórca Mistrza Polski. Ostatnio z oddziałów i spółek KGHM. 4. Darosław Kubiak
skonfliktowany z piłkarzami, działaczami i pracownikami klubu. Trener Czesław Michniewicz (ZG LUBIN) – 123 pkt.
W konkurencji drużynowej 5. Jerzy Górniak
odchodzi. Jego miejsce już zajął Wiesław Wojno. kolejność była następująca: (ZANAM – LEGMET)– 122 pkt.
Pierwsze miejsce i Puchar Pre- • KBKS:
mał i postanowił rozwiązać kon- mosferze wśród samych zawodni- zesa KGHM zdobyła pierwsza 1. Stanisław Paczkowski
trakt z Czesławem Michniewiczem. ków. Jeden z czołowych graczy, Ma- drużyna O/ZG „Lubin” wystę- (ZG LUBIN) – 187 pkt.
Bez względu na to, jak zakończy się nuel Arboleda chce odejść. – Czuję się pująca w składzie: Darosław Ku- 2. Stanisław Jarek
(INOVA) – 183 pkt.
spór o konsekwencje finansowe tej w tym klubie źle, bardzo źle. Są tu lu- biak, Stanisław Paczkowski, Iwo-
3. Rolad Starzyński
decyzji, dotychczasowego trenera nie dzie, którzy nie szanują mnie od sa- na Kaczmarczyk, Henryk Pacz-
(INOVA) – 178 pkt.
zobaczymy już na ławce Zagłębia. mego początku – stwierdził zawod- kowski i Ryszard Wiśniowski, 4. Kazimierz Matusz
Pojawić się tam ma Wiesław Woj- nik. uzyskując wynik 841 pkt. Kolej- (POLK–SIEROSZ.) –177 pkt.
no - trener znany w Lubinie. W teorii, Miejmy nadzieję, że klub poradzi ne lokaty zajęły następujące dru- 5. Krzysztof Szabat
bowiem w praktyce zespół poprowa- sobie z kłopotami. żyny: (ZG LUBIN) – 158 pkt.
dzi duet dotychczasowych zastępców 2. INOVA – 804 pkt. • Pistolet sportowy:
Michniewicza: Rafał Ulatowski 3. ZANAM – LEGMET – 752 pkt. 1. Henryk Paczkowski
i Adam Fedoruk. Wiesław Woj- 4. POLKOWICE – (ZG LUBIN) – 182 pkt.
no posiada licencję trene- SIEROSZOWICE – 704 pkt. 2. Ryszard Wiśniewski
ra UEFA Pro, której nie 5. ZG LUBIN II – 696 pkt. (ZG LUBIN) – 178 pkt.
Wiesław Wojno Rafał Ulatowski mają jeszcze lu- W poszczególnych konkuren- 3. Marcin Dudzic
bińscy trenerzy. cjach zanotowano następujące (ZG LUBIN) – 171 pkt.
4. Adam Telega
Głównodowo- wyniki:
(INOVA ) – 169 pkt.
dzącym będzie
5. Bernard Piećko
Ulatowski, a je- • Karabinek sportowy kobiet:
(ZWR) – 163 pkt.
go asystentem 1. Iwona Kaczmarczyk
zostanie Fedo- (ZG LUBIN) – 171 pkt. Najlepsi otrzymali puchary,
ruk. Trenerzy 2. Kamila Słowikowska medale i dyplomy z rąk dyr. Ja-
mają za zadanie (ZARZĄD KGHM) – 170 pkt. na Kurowskiego i prezesa lubiń-
3. Edyta Badecka
poprawić wyni- skiego LOK-u  Stanisława Pacz-
(H.M. GŁOGÓW ) – 101 pkt
ki drużyny, kowskiego. (dees)
zmienić styl jej
gry i zająć jak
najwyższą po-
zycje w  tabeli
Orange Ekstra-
klasy. Nie będzie to
Adam Fedoruk Manuel Arboleda łatwe.
Z klubu zaczynają
dochodzić informa-

C
zesław Michniewicz wpisał ubiegłorocznego sukcesu. Atmosfera cje o niezbyt do-
się w historię lubińskiego wokół klubu też była niesprzyjająca, brej at-
klubu. Triumfalny powrót a krążące plotki o konflikcie trenera
z pucharem Mistrza Polski kibice z zawodnikami tylko ją pogarsza-

Fot. LOK
będą pamiętać jeszcze bardzo długo. ły. Mimo wcześniejszych
Niestety, ostatnio Zagłębie gra kata- deklaracji i zaufaniu
strofalnie. Czternaście punktów stra- do trenera zarząd Zwycięska drużyna O/ZG „Lubin”
ty do lidera Orange Ekstraklasy prak- klubu nie Czesław Michniewicz
tycznie uniemożliwia powtórzenie wytrzy-
KIELCE Bilard coraz popularniejszy w Lubinie
LUBIN Ruszyła II Liga Piłki Siatkowej Najlepsi w kręglach Piętnastoletni mistrz
Jeszcze bez sukcesu Reprezentacja Zespołu Szkół
Specjalnych z Lubina wygrała Lubiński klub bilardowy DSB utytułowanych polskich zawod-
Dolnośląskie Mistrzostwa Baribal od lat stawia na ników. W finale spotkał się z uty-
Dwie porażki na starcie ligi to nie w Kręglarstwie. swoich wychowanków.
Zawodnicy do pierwszego meczu nawet zbyt bardzo. W efekcie grali tułowanym Adamem Skonecz-
tragedia. Czy siatkarze uwierzą Właśnie doczekał się
przystąpili bardzo skupieni. Może „na sztywnych nogach”. Wynik me- Lubinianie (na zdjęciu u dołu) w su- najmłodszego w historii nym i wygrał 7:3.
w siebie?
czu i poszczególnych setów nie od- mie uzyskali 387 punktów i wyprze- mistrza Polski. – Chciałem wygrać, nie liczy-
zwierciedla przebiegu gry. Spotka- dzili w klasyfikacji ogólnej drużynę z  ło się nic poza grą i byciem przy
nie było wyrównane. Zwłaszcza Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Mieszko Fortuński wpisał się stole – powiedział po meczu
w dwóch pierwszych setach zawod- w Szklarach Górnych (338 pkt.), a po do kart historii polskiego bilar- świeżo upieczony Mistrz Polski.
nicy z Lubina toczyli równorzędną niej – reprezentację z Wąsosza (288 du, jako najmłodszy zwycięzca – Byłem maksymalnie skoncen-
walkę, momentami nawet prowa- pkt). Grand Prix Polski w  Pool trowany i  wykorzystałem
dząc kilkoma punktami. Emocje podczas turnieju były Bilard „9”. wszystkie swoje umiejętności.
- Mogliśmy wygrać te dwa pierw- ogromne, a rywalizacja zacięta – Zawodnik z Lubina już nie raz Nasz zawodnik nie zamierza
sze sety. Wtedy mecz potoczyłby się o czym świadczą minimalne  różnice udowadniał, że stać go na wiele. spocząć na laurach. – Przede mną
zapewne inaczej – powiedział trener w uzyskanych notach. Dodajmy, że W Kielcach potwierdził, że nie Euro Tour w Szwajcarii i Mi-
lubinian Jerzy Zwierko.– Za słabo dalsze miejsca zajęły kolejno drużyny: była to kwesta przypadku. Naj- strzostwa Polski , trzeba praco-
graliśmy zwłaszcza blokiem i to za- ze Złotoryi, Jawora oraz Głogowa. Bez pierw bez porażki wygrał grupę wać, bo powtórzyć sukces będzie
ważyło na końcowym wyniku. udziału w klasyfikacji ale z nie mniej- eliminacyjną, a w grach finało- trudno.
Pierwszego seta lubinianie prze- szym zaangażowaniem na torze – po wych pokonywał najbardziej (dees)
grali do 21, drugiego do 18, a trzecie- raz pierwszy - walczyła WTZ Kame-
go do 19. leon.
Zespół Jokera Piła ma o wiele lep- Zwycięzcy otrzymali puchary ufun-
sze notowania od lubinian. Wystar- dowane przez powiatowy zarząd LZS.
czy przypomnieć, że grał w prestiżo- (mb)
wej Polskiej Lidze Siatkówki – czyli
ekstraklasie tej dyscypliny.
Także mecz drugiej kolejki z AZS
Zielona Góra zakończył się porażką
1:3. Nasi siatkarze grali wyraźnie
Fot. D. Szymacha

stremowani i to przeszkodziło w od-


niesieniu zwycięstwa.
Miejmy nadzieję, że była to zapła-
ta „frycowego” i w następnych me-
Mimo ambitnej walki lubinianie zbyt często nie byli czach siatkarze będą wygrywać.
w stanie założyć szczelnego bloku. (dees) Mieszko rozgrywa ostatnią, zwycięską bilę.
16 #*6-&5:/108*"56-6#*®4,*&(0

,
,VSJFS
XXXQPXJBUMVCJOQM
108*"508:
sport listopad 2007
www.powiat-lubin.pl

 LUBIN 22 Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą za nami

Ulicami i na bieżni


Mirosława Bożyńska
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Paweł Markowski, dyrektor ds.


Dorota Ustianowska z Częstochowy oraz Ukrainiec Igor Geletiy to technicznych ZG Lubin:
Wielkim nieobecnym
zwycięzcy tegorocznego Biegu Barbórkowego o Lampkę Górniczą. tych zawodów
W imprezie wzięło udział kilkuset zawodników. Najwięcej emocji jest Zygmunt
Mackało, dyrektor
– oprócz biegu głównego – wzbudziły konkurencje z udziałem ds. pracowniczych
drużyn z Polskiej Miedzi. w naszej kopalni, który
od 20 lat zajmuje się
organizacją Biegu
Barbórkowego. Formuła, w jakiej ta
impreza się odbywa dzisiaj,
to jego dzieło i jego zasługa, że
grono sponsorów, a co za tym idzie
– nagród – jest tak liczne.
trzeba ćwiczyć i pracować nad kondy-
cją. Ale w przyszłym roku.... – rozma-
rzył się szef pracowniczy ZG Polkowi-
ce–Sieroszowice Piotr Pluta. Razem Najlepsze wśród gimnazjalistek (od lewej): Sandra 
z kolegami zajął w sztafecie 6. miejsce. Chojniak, Marta Knull, Molek Małgorzata, Natalia 
Zwycięstwo należało do drużyny HM Witczak, Monika Słomka i Joanna Kozłowska.
„Głogów”.
W sztafecie międzyzakładowej wy-
grała reprezentacja ZG Lubin, przed
ZG Polkowice–Sieroszowice, ZG Rud-
na, KGHM Polska Miedź SA i DFM
Zanam–Legmet.
FOT. WInCEnTY KOŁODZIEJSKI

W szranki stanęła również młodzież.


W biegu na 500 m zwycięstwo przy-
padło (w różnych kategoriach): Kami-
li Pałce z SP nr 14, Marcie Knull z Gim-
nazjum nr 2, Dawidowi Sasowi z SP nr
1 oraz Kacprowi Bekaczowi z Gimna-
W głównym biegu na 10 km startowało  250 zawodników. Małe zdjęcie: laureaci  zjum nr 2.
trzech pierwszych miejsc w kategorii mężczyzn. Odnotujmy jeszcze inne osoby, wy-
różnione w biegu głównym: Irma Tom-

I
gor Geletiy trasę 10 km ulicami Ustianowska z Częstochowy (32 min wodniczką płci żeńskiej była główna czak z Wrocławia – jako najstarsza za-
miasta przebiegł w czasie 28 min 41,26 sek). Tuż za nią uplasowały się księgowa w ZG, Wanda Raciborska. wodniczka, Jan Malicki z Wrocławia,
12,27 sek. Był o ponad cztery Małgorzata Sobańska z Poznania – Nie od dziś wiadomo, że kobiety jako najstarszy zawodnik (rocznik
sekundy lepszy od swojego rodaka oraz Wioletta Uryga z Kluczborka. należą do odważnych – skomentowała 1929), państwo Becelewscy z Głogowa
– Mychailo Iveruka. Trzecie miejsce Do tradycyjnych konkurencji bie- swój drugi już z rzędu start w sztafecie. – jako najliczniejsza rodzina. Był wśród Najlepsi w Biegu Sztygarskim na 1 Milę open 
zajął Arkadiusz Sowa z Dąbrowy gu barbórkowego należą sztafeta dy- – Osobiście od biegania na czas wolę wę- nich również niepełnosprawny głogo- zatrudnionych w miedziowym holdingu: Mieczysław 
Górniczej. Z Lampką Górniczą rektorska 4x100 i sztafeta międzyza- drówki po górach, ale... swoje zadanie wianin Adam Wayda oraz zwycięzca Polaczyk (I miejsce) , Paweł Szczerba (II, obaj z ZG 
i gotówką w kwocie 2600 zł wyjecha- kładowa 4x400 metrów. wykonałam i myślę, że nieźle, skoro pierwszego Biegu z 1986 r., Tadeusz Lubin), Tomasz Pomierny (III, ZUW „Urbex”);  Robert 
ła z Lubina również najlepsza spo- Wśród dziewięciu drużyn dyrektor- miałam za rywali samych panów. Ławicki; po raz 22 po Lamkę Górniczą Walkowiak z ZG Rudna był czwarty, Roman Hajdus 
śród pań w biegu głównym, repre- skich tylko kopalnia „Lubin” odważy- – No, cóż, to był bardzo trudny bieg, pobiegli Zbigniew Chyb i Marek Pal- piąty, zaś Rafał Dereczeniuk – szósty (obaj z ZG 
zentantka Enery Katowice – Dorota ła się wystawić do biegu kobietę. Tą za- z którego dla nas płynie jeden wniosek: cowski. Polkowice–Sieroszowice).

Interferie 
Zagłębie 
Lubin
Tym razem w Kurierze prezentujemy
drużynę naszych wspaniałych
szczypiornistek.

Górny rząd od lewej:
Aleksandra Jacek, Renata 
Jakubowska, Joanna 
Obrusiewicz, Elżbieta 
Szczepaniak, Iwona 
Niedośpiał. 

Środkowy rząd od lewej:
Witold Kulesza (prezes 
klubu), Ewa Perek, Karolina 
Semeniuk, Bożena Karkut 
(I trener), Mirela Kaczyńska, 
Agnieszka Ziółkowska 
(kapitan drużyny), Weppe 
Piotr (trener odnowy), 

Siedzą od lewej:
Sabina Kubisztali, Monika 
FOT. ARCH. InTERFERIE ZAgŁĘBIE LUBIn

Gunia, Agnieszka Bochynek, 
Jelena Korcić, Kaja Załęczna, 
Izabela Czarna

Leży:
Natalia Tsvirko
Informacje o drużynie:
www.zaglebie.lubin.pl