www.aamadermalda.blog.

com

83ì98

✉ aamadermalda@gmail.com

ü£Ó˚ G˛úÑ˛
÷±ùð±ûþ Õ±õ±õþ ¿õ÷±òõjËõþõþ ëÂ×Ëðɱá
■ ü¥x¿î ö±õþîÂÏûþ ¿õ÷±òÂóMò üѦš±õþ ÂóÓõDZ=ÁùÏûþ Õ¿ñßÂîDZ ÎáÌîÂ÷ ÷Å౿æÇõþ

ÎòîÔÂËQ Ûß Û¶¿î¿ò¿ñ ðù òîÅÂò ¿õ÷±òõjõþ ¿ò÷DZËíõþ æòÉ ÂóÅõþ±îÂò ÷±ùð±õþ
òùëÅ¿õ Ý ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ï±ò±õþ ùÂÏÂóÅõþ Ûù±ß± Âó¿õþðúÇò ßÂËõþò/ òîÅÂò
¿õ÷±òõjõþ Æî¿õþ ßÂõþËî 600 ÛßÂõþ æ¿÷ Û¶Ëûþ±æò/ õîÇÂ÷±Ëò Îû
¿õ÷±òõjõþ¿é ձËå î±Ëî ¿õ÷±ò Ýê±ò±÷±õþ ÎÂËS Îõú ¿ßÂåÅ ÕüÅ¿õñ± Õ±Ëå
õËù òîÅÂò ßÂËõþ ¿õ÷±òõjõþ áh±õþ ëÂ×ËðÉ±á ¿òËûþËå ö±õþîÂÏûþ ¿õ÷±òÂóMò
üѦš±/ ¿ßÂc Û¶Ëûþ±æòÏûþ Ûý× 600 ÛßÂõþ æ¿÷ ¿ßÂö±Ëõ Âó±Ýûþ± û±Ëõ î±õþ ëÂ×Mõþ
Û¶ú±üËòõþ ß±Ëå Îòý×/

ÛËüËå úõþÈ

Îæù± ÎõþùðlËõþõþ òîÅÂò Û¶±¿l
■ áî 13 ÎüË›I×¥¤õþ ÷ý±òj± òðÏõþ ëÂ×Âóõþ òîÅÂò 1.2 ¿ß¿÷ ù¥¤± ÎõþùËüîÅÂ
Ý òîÅÂò ëÂõÄù ù±ý×Ëòõþ üÓäÂò± ßÂõþËî ÛËü ÷±ùð±ûþ Îõú ¿ßÂåŠÛ¶ßÂËŠõþ ßÂï±
Îâ±ø¸í± ßÂõþËùò Îõþù÷LaÏ ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱûþ/ 20 Îß±¿é 30 ù é±ß± õÉËûþ
Ûý× ÎüîÅ¿é ¿ò¿÷ÇîÂ/ ¿î¿ò Îü¿ðò ü±÷üÏ ÎˆÂúËò ý×ëÂ× ¿é Ûü Ý ¿Âó Õ±õþ Ûü
¿üˈÂ÷ ä±ùÅ ßÂËõþò Ý ü±÷üÏËß ‘Õ±ðúÇ ÎˆÂúò’-Ûõþ ùß±öÅÂM ßÂËõþò/
Û¿ðò ¿î¿ò Îâ±ø¸í± ßÂËõþò Ûàò ÎïËß Âóð±¿îÂß Û'ËÛ¶ü ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúËò
ï±÷Ëõ/ Ûå±h± ¿î¿ò Îõþù Ý ÎßÂfÏûþ ¦¤±¦šÉ ÷LaËßÂõþ ëÂ×ËðɱËá Û¶™¦¸±¿õî üÅÂó±õþ
Φóú±¿ù¿é ý±üÂó±î±Ëùõþ ò±÷ßÂõþí Û¶ûþ±î ü±Ñüð á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþõþ ò±Ë÷
ò±÷±¿‚Âî ßÂõþ±õþ ßÂï±Ý Îâ±ø¸í± ßÂËõþò/

4 Õ±¿«ò 1417 ÷¼ùõ±õþ ✦ õø¸Ç 8 üÑàɱ 5 ✦ 21 ÎüË›I×¥¤õþ, 2010 ✦ 10 ó±î± ✦ ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

æ±ù é±ß±õþ ¦¤áÇ ÷±ùð±
qö±¿úü Îüò Ð ü¥x¿î ÎßÂfÏûþ ¦¤õþ±©†˜ ÷LaËßÂõþ Ûß ¿õþËÂó±ËéÇ Îðà± ¿áËûþËå,
ö±õþîÂõËø¸Çõþ Û¶ï÷ ¿îÂò¿é Îæù±õþ ÷ËñÉ æ±ù Îò±ËéÂõþ Îä±õþ±ß±õþõ±õþ ÷±ùð±ûþ
üõËäÂËûþ Îõ¿ú/ Ûõþ ôÂËù ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ Îû÷ò ¿õÂó±Ëß ÂóËhÂËåò, ÎîÂ÷¿ò Ûý×
æ±ù Îò±ËéÂõþ Îä±õþ±ß±õþõ±õþ Ûàò ¿õ¿öÂi§ üõþß±¿õþ Îá±Ëûþj± üѦš± Ý õþ±æ¦¤
¿õö±Ëáõþ ßÂîDZËðõþ ÂßÂÂó±ËùÝ ¿ä™Lñõþ öÒ±æ ÎôÂËùËå/ îÂÒ±Ëðõþ ÕòÅ÷±ò, Ûý×
Îä±õþ±ß±õþõ±õþ ¿úŠ¿õýÏò Ûý× Îæù±õþ ÕïÇòÏ¿îÂËß ¿îÂá虦¸ ßÂËõþËå/
¿õý±õþ õþ±ËæÉõþ ÂóÓõÇ Ý Âó¿}Â÷ äÂ¥ó±õþí Îæù±ðÅ¿é æ±ù Îò±ËéÂõþ Îä±õþ±ß±õþõ±Ëõþ
ö±õþËî ¿ZîÂÏûþ Ý îÔÂîÂÏûþ ¦š±ò Õ¿ñß±õþ ßÂõþËùÝ ÷±ùð± Îæù± æ±ù Îò±ËéÂõþ
Îä±õþ±ß±õþõ±Ëõþ Û¶ï÷/ ¿ð¿{¡õþ òïÇ
õvËßÂõþ ßÂîDZõþ± ÷Ëò ßÂËõþò, ÷ÓùîÂ
õ±Ñù±Ëðú üÏ÷±™LÃËâÒø¸± õËùý× ÷±ùð±ûþ
Ûý× Îä±õþ±ß±õþõ±Ëõþõþ õþ÷õþ÷± ÎßÂòò±
ÂóÓõÇ Ý Âó¿}Â÷ äÂ¥ó±õþËí ÷Óùî æ±ù
Îò±é Îì±Ëß ÎòÂó±ù ýËûþ/
Âó¿}Â÷õ˼õþ õ±Ñù±Ëðú üÏ÷±™LÃõîÇÂÏ
ÕòɱòÉ Îæù±&¿ù ¿ðËûþÝ æ±ù Îò±éÂ
ìÅÂßÂËùÝ ÷±ùð±ûþ Ûõþ Û¶ö±õ üõËäÂËûþ
Îõ¿ú/ Îæù±õþ 172 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ
õ±Ñù±Ëðú üÏ÷±™LÃõîÇÂÏ Õ=Áù/ û±õþ
÷ËñÉ Ã›¶±ûþ 90 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ ÕÑËú
Îß±òÝ ßÒ±é±î±Ëõþõþ Îõh± Îòý×/ ¿õáîÂ
2008 ü±ù ÎïËß õîÇÂ÷±ò ÂóûÇ™LÃ
Îæù±õþ ¿õ¿öÂi§ ÕÑú ÎïËß Îû æ±ù
Îò±é ëÂ×X±õþ ßÂõþ± ýËûþËå î±õþ
Õ¿ñß±Ñúý× ß±¿ùûþ±äÂßÂ Ý Æõøõòáõþ
Ý ï±ò± üÑù¢Ÿ üÏ÷±™Là Ûù±ß±õþ
áè±÷&¿ù ÎïËßÂ/ Õ±õ±õþ Îõú ¿ßÂåÅ
æ±ù Îò±é ëÂ×X±õþ ßÂõþ± ýûþ
ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ï±ò± Ûù±ß±õþ ¿õ¿öÂi§
æ±ûþá± ÎïËßÂ/
Îæù±õþ ÂóÅ¿ùú ßÂîDZËðõþ ÕòÅ÷±ò,
ß±¿ùûþ±äÂßÂ Ý Æõøõòáõþ ï±ò±õþ Îõú
¿ßÂåÅ áè±÷ ÷Óù ö±õþîÂÏûþ öÓÂàË`Âõþ
Õ™LÇÃáî ýËùÝ Îü&¿ù üÏ÷±Ë™LÃõþ ßÒ±é±î±Ëõþõþ Îõh±õþ ÝÂó±Ëõþ Õõ¿¦šî Îû
Õ=ÁùËß ßÓÂéÂÍò¿îÂß Âó¿õþö±ø¸±ûþ ‘Îò± ÷ɱòüÄ ùɱ`Â’ õ± ¿æÿËõþ± ÂóËûþKé õù± ýûþ/
ðÏâÇ¿ðò ñËõþý× Ûý×üõ áè±÷õ±üÏõþ± Îå±éÂà±é Îä±õþ±ß±õþõ±Ëõþõþ ü˼ ûÅM/ û±Ëðõþ
ëÂ×Âóõþ üÏ÷±™LÃõþÂÏ õ±¿ýòÏ Ý ÂóÅ¿ùËúõþ òæõþð±¿õþ ï±ßÂËùÝ üÏ÷±Ë™LÃõþ áè±÷&¿ùËîÂ
¿õðÅÉËîÂõþ ÕòÅÂ󿦚¿îÂõþ üÅËû±Ëá õþ±ËS Ûý× üßÂù áè±Ë÷õþ Îù±ËßÂõþ± Îõh± éÂÂóËßÂ
Îä±õþ±ä±ù±Ëò ûÅM ï±ËßÂ/ û¿ðÝ õþ±ËS üÏ÷±Ë™Là 100 ¿÷é±õþ îÂô±Ëî ÛßÂæò ßÂËõþ
üÏ÷±™LÃõþÂÏ ï±Ëß ¿ßÂc üÏ÷±Ë™Là ÆõðÅÉ¿îÂß ձËù± ò± ï±ß±ûþ ü±÷±òÉ éÂäÇ ¿òËûþ
ÕgÂß±Ëõþ òæõþð±¿õþ üyÂõ ýËûþ ÝËê ò±/ Õ±õþ Ûý× üÅËû±áËß ß±Ëæ ù±á±ûþ
Îä±õþ±ß±õþõ±õþÏõþ±/ æ±ù é±ß±&¿ù ÂóɱËßÂËé ÷Å¿hÂËûþ ßÒ±é±î±Ëõþõþ ÝÂó±õþ ÎïËßÂ
Û¿ðËß åÅÒËh ÎôÂËù Îðûþ/ ¿êÂßÂü÷ûþ î±Ëðõþ ¿òûÅM ÛËæKéÂõþ± Îüý× ÂóɱËßÂé¿éÂ
üÏ÷±™Là ÎïËß ßÅ¿hÂËûþ Õ±Ëò ÕgÂß±Ëõþ/ ÛõþÂóõþ Îü&¿ù Îù±ß ÷±õþôÂÈ ¿õ¿öÂi§
¿ðËß å¿hÂËûþ ÂóËhÂ/

2008 ü±ù ÎïËß äÂù¿î õåËõþõþ 30 ÕáˆÂ ÂóûÇ™Là ÷±ùð±ûþ Î÷±é 1 Îß±¿é 30
ù 53 ý±æ±õþ 600 é±ß± ÷ÓËùÉõþ ¿õ¿öÂi§ ñõþËíõþ æ±ùËò±é ëÂ×X±õþ ßÂËõþËå
¿õ¿öÂi§ ¿òõþ±ÂóM± üѦš±&¿ù/ ÷ÓùîÂÐ Ûý× Îò±éÂ&¿ùõþ Îõ¿úõþö±áý× 100, 500
Ý ý±æ±õþ é±ß± ÷ÓËùÉõþ Îò±éÂ/ 2008 ü±Ëù ëÂ×X±õþ ßÂõþ± æ±ù Îò±ËéÂõþ Î÷±é ÷ÓùÉ
¿åù 10 ù 9 ý±æ±õþ é±ß± Ûõþ ÷ËñÉ 165 ¿é 100 é±ß±õþ, 1821 ¿é Îò±éÂ
500 é±ß± ÷ÓËùÉõþ Ý 1 ý±æ±õþ é±ß± ÷ÓËùÉõþ 82 ¿é æ±ùËò±é ëÂ×X±õþ ßÂõþ±
ýËûþ¿åù ÛõÑ Ûý× âéÂò±õþ ü˼ æ¿hÂî ï±ß±õþ ð±Ëûþ 12 æò õÉ¿MËß Îáèl±õþ
ßÂõþ± ýËûþ¿åù/ 2009 ü±Ëù 100, 500 Ý 1 ý±æ±õþ é±ß± æ±ùËò±é ëÂ×X±Ëõþõþ
Âó¿õþ÷±í ûï±SË÷ 32786, 124,
372 û±õþ Î÷±é ÷ÓùÉ 37 ù 12
ý±æ±õþ 600/ Îüý× õåËõþ 37 æò
õÉ¿MËß æ±ù Îò±é üÑS±™Là ß±Ë`Â
æ¿hÂî ï±ß±õþ Õ¿öÂËû±Ëá Îáèl±õþ ßÂõþ±
ýËûþ¿åù/ ü¥x¿î úýËõþõþ Îý±ËéÂù
Û¶î±Âó±¿ðîÂÉ ÎïËß ëÂ×X±õþ ßÂõþ± æ±ù
Îò±ËéÂõþ Î÷±é ÷ÓùÉ ¿åù 2 ù 40
ý±æ±õþ é±ß±/ Ûõþ ÷ËñÉ 354¿é 500
é±ß±õþ Îò±éÂ Ý 63¿é ý±æ±õþ é±ß±õþ
æ±ùËò±é ëÂ×X±õþ ßÂõþ± ýËûþËå ÛõÑ
Û¶õÏí ú÷DZ ò±Ë÷ Õ±ü±Ë÷õþ ÛßÂ
õÉ¿MËß Îáèl±õþ ßÂõþ± ýËûþËå/
2010 ü±Ëù 30 ÕáˆÂ ÂóûÇ™Là Ûý×
æ±ù é±ß± ëÂ×X±Ëõþõþ Âó¿õþ÷±í 83 ùÂ
32 ý±æ±õþ é±ß± û±õþ ÷ËñÉ Ûß ý±æ±õþ
é±ß±õþ Îò±é 595 ¿é ÛõÑ ÂóÒ±äÂúî Ý
ÛßÂúî é±ß±õþ Îò±ËéÂõþ Âó¿õþ÷±í
ûï±SË÷ 2020, 67270/ ÛàòÝ
ÂóûÇ™Là Ûý× ß±Ë` æ¿hÂî ï±ß±õþ æòÉ
58 æò õÉ¿MËß Îáèl±õþ ßÂõþ± ýËûþËå/
Îæù± ÂóÅ¿ùúüÓËS æ±ò± ¿áËûþËå, æ±ù
Îò±éÂ&¿ù üÏ÷±™Là ÎÂó¿õþËûþ ö±õþËîÂ
ÂÛ¶Ëõú ßÂõþËùÝ ¿ßÂc Ûý×
Îä±õþ±ß±õþõ±Ëõþ æ¿hÂî ï±ß±õþ æòÉ
û±Ëðõþ Îáèl±õþ ßÂõþ± ýËûþËå î±õþ± ¿ßÂc Û¶ËîÂÉËßÂý× ö±õþîÂÏûþ ò±á¿õþßÂ/
ëÂ×ÂóËõþ±M îÂïÉ ÎïËß ¦ó©†, Îæù±ûþ æ±ù é±ß±õþ Îä±õþ±ß±õþõ±õþ S÷ú ÎõËhÂý×
äÂËùËå/ Ûõþ ôÂËù Îæù±õþ ÕïÇòÏ¿î Îû÷ò ¿îÂá虦¸ ýËBå ÎîÂ÷¿ò öÅÂMËö±áÏ
ýËBåò ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸Ý/ ÎßÂfÏûþ õþ±æ¦¤ Ý ÕïÇðlõþ ¿õËõäÂò± ßÂËõþËåò û±ËîÂ
ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ æ±ù Îò±é ü¥óËßÇ üËäÂîÂò ýò î±õþ æòÉ õɱÂóß Û¶ä±õþ ßÂõþËîÂ/
¿üX±™Là ÎòÝûþ± ýËûþËå, ¿õ¿öÂi§ Âó±õ¿ùß Λ−üÄ Îû÷ò õ±æ±õþ, ú¿ÂóÑ ÷ù,
õ±ü¿ëÂËÂó±, ÎõþùˈÂúò, Õ±ð±ùî äÂMõþ, õɱ‚Â Ý ë±ßÂâõþ&¿ùËî æ±ù Îò±ËéÂõþ
¿õËX Û¶ä±õþ ä±ù±Ëõ ¿õþæ±öÇ õɱ‚ ÕôÂÄ ý׿`Âûþ±/ Ûõþ ôÂËù ü¥óÓíÇö±Ëõ ò±
ýËùÝ ¿ßÂåÅé± ßÂ÷Ëõ æ±ù Îò±ËéÂõþ ß±õþõ±õþ/ ¿ßÂc ¿õþæ±öÇ õɱ˂Âõþ Ûý× ëÂ×Ëðɱá
ßÂîÂé± ôÂùÛ¶üÓ ýËõ î± ¿òËûþ üËjËýõþ Õõß±ú Õ±Ëå, ß±õþí Ûõþ ÷Óù ëÂ×Èü¿éÂËßÂ
ëÂ×Èà±î ßÂõþËî ò± Âó±õþËù ö¿õø¸ÉËî ձõþÝ ÷±õþ±Rß Âó¿õþí¿î âéÂËõ î± õù±õþ
ÕËÂó± õþ±Ëà ò±/

ß±ûDZùûþ

☎ 92327 90070

2 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷/ùõ±õþþ ■ 21 ÎüË›I×¥¤õþ,2010

! πK y ôò
æ¿÷ ¿õSûþ

fl¬˜«‡±ø˘

ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ

ò±õþ±ûþíÂóÅËõþ ß±÷=Á Î÷Ìæ±ûþ
õþ±™¦¸±õþ Âó±Ëú 10 ¿õâ± æ¿÷
¿õSûþ / ý×BåÅß õÉ¿Máí
Îû±á±Ëû±á ßÂò 91630
73839/
ð±ù±ù
¿ò©xËûþ±æò/

õüÅgÂõþ± éÅÂÉõþüÄ Õɱ`Â
骱ËöÂùüÄ, ÷±ùð± ú±à±õþ
æòÉ Õ¿ôÂü Û¿'¿ßÂëÂ׿éÂöÂ,
÷±ËßÇ¿éÂÑ Û¿'¿ßÂëÂ׿éÂö Ý
Õɱß±ëÂ×ËéÂKé ÂóËð 1 æò
ßÂËõþ ÂóÅø¸“ ÷¿ýù± ä±ý×/
å¿õ üý õ±Ëûþ±ë±é± ¿òËûþ
üMWõþ Îû±á±Ëû±á ßÂò 7
¿ðËòõþ ÷ËñÉ/ Îû±á±Ëû±áÐ
õüÅgÂõþ± áèÏò Âó±Ýûþ±õþ
¿ù¿÷ËéÂëÂ, Õ¿«òÏ ú¿ÂóÑ
ßÂ÷Ë›−', ¿ZîÂÏûþîÂù, õþõÏf
Û¿ö¿òëÂ×, ÷±ùð±- 732
101/ Îô±òÐ •03512—
223592/

úýËõþõþ ÷ËñÉ 2¿é ÎõëÂ÷
üý ü¥óÓíÇ ÎüÂó±Ëõþé õ±¿hÂ
ö±h± ä±ý×/ Îô±ò Ð
89728 57568

Sê˚˛ øıSê˚˛
÷±ùð± õ±üˆÂɱ` üÑù¢Ÿ
Õ¿ôÂü“õÉõü±¿ûþß Îõþ¿ëÂ
1000 ý±æ±õþ Φ¨±Ð ôÅÂÐ
æ±ûþá± üMWõþ ¿õSûþ/
98513
44390,
94345 10570

¿÷ëÂ×äÅÂûþ±ù 骱kô±õþ

ø˙é±

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

Œı˛˘
’Ú≈¸g¬±Ú 131“266000
øı˛Ê±Àˆ«¬˙Ú 138“266944

Œ|øÌıX¬
øı:±¬ÛÚ

ı±¸
¬Û±ıø˘fl¬ 252032

˜±S 35 Ȭ±fl¬±

¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 252700“252295

õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú

’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛À¯∏ı±
¬Û≈ø˘˙ 100“252001/

õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉß Ý
Æõõ±¿ýßÂ

˝±¸¬Û±Ó¬±˘
üðõþ 252947“252099
ÎõþùÝËûþ •266004/

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

’ø'ÀÊÚ

fl¬˜«‡±ø˘

ÎúŒ±õþ Õô ÷±ùð± 94341 54314
ý×ëÂ×ï ßv±õ 253118/

ß±¿j •õýõþ÷ÂóÅõþ— ÎïËßÂ
÷±ùðËý òîÅÂò
Õ±ñâKé± ðÓõþËQ ý×ÑËõþ¿æ
ß¿¥óëÂ×é±õþ Î骿òÑ
•Âó±ú— S.C ßÂɱé±á¿õþ, ÎüKé±Ëõþõþ æòÉ ¦œ±éÇÂ,
ä±ß¿õþ ß¿õþ/ ÷±ùð± úýõþ ß¿¥óëÂ×é±õþ æ±ò± ÷¿ýù±
ÎïËß 1 âKé± ðÓõþËQõþ Îû
¿õþËüÂóú¿òˆÂ ä±ý×/
Îß±ò ¦Å¨Ëù 骱kô±õþ ä±ý×/
97340 51872“
Îô ±ò Ð 92327 50626
97483 71472

fl¬˜«‡±ø˘

√¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò ☎ 92327 90070

ıv±Î¬ ı…±Ç¬ 221427/
ı˛±ÀÓ¬ı˛ ›¯∏≈Ò
¿ßÂÝõþ 250923“221630
Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
’…±•§≈À˘k 252947/
ù¨˙±Ú 248393/
Ê˘ ¸±õ≠±˝× 252560/

ı˛±iß±ı˛ ·…±¸

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ

ø¸È≈¬ ·…±¸ 266181

¿ë¿é¿Âó ÕÂó±ËõþéÂõþ
Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±ËõþéÂõþÂä±ý×/ õ±Ñù±
é±ý×Âó •üîÂÉ¿æÈ
Îù-Õ±ëÂ×é —Â æ±ò± ï±ßÂËù
Õá豿ñß±õþ/

÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñß 35
õåõþ, áèɱæÅËûþé ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò
Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/

÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L×ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

’ø˜Ó¬ ·…±¸ 266999
˜± ·…±¸ 255359
ά◊Mı˛Ì ·…±¸ 268896
Ê˚˛¿ ·…±¸ 256958

ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±·
198“252911“266111

˜fl¬˘
˜±˘± 101“252054,
‰¬“±‰¬˘ 03513-255101

ÂóËðõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ å¿õ Ý õ±Ëûþ±ë±é± üý Õ±Ëõðò ßÂò

˝◊À˘fl¬øȬ™ø¸øȬ

‘...Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’,

˜fl¬˜¬Û≈ı˛ 252055

ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101

ý×-Î÷ù

Ù≈¬˘ı±øh¬ 266520

aamadermalda@gmail.com

ı˛Ôı±øh¬ 266099

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

øÚ˜±˝◊¸ı˛± 266376
˜±˘± •Û.ý×— 253455
Ú±ı˛±˚˛Ú¬Û≈ı˛ 260157
›ã ˜±˘± 260228
Œ‚±h¬±¬Ûœh¬ 266238
˜±øÚfl¬‰¬fl¬ 272324
√õ∂˙±¸Ú
øά. ¤˜ 252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó 252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó 253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó 252733

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

¤¸.øά.› ¬±‰¬˘ó253362
øά. ø¬Û. ¤˘. › 252083
¤¸. ø¬Û 252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛Mêó 252661
øά.¤¸.ø¬Û 252148
ø¸.’±˝◊ ï¸ı˛ó 252018
ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó 252224
ø¸.’±˝◊ ï·±Àʱ˘ó 235338
øά.’±˝◊.› 252349
Û≈ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 252001“252951
Û≈ø˘˙ ˘±˝◊Ú 252386 ¬
Û≈ø˘˙ ›˚˛±ı˛À˘¸ 252310
Œ˜±ı±˝◊˘ ¬Û≈ø˘˙ 94342 06708

¬Û≈ø˘˙ Œà¬˙Ú
˝◊—Àı˛Êı±Ê±ı˛ 252071
ı˛Ôı±øh¬ 266223
˜±˘± 260222
Δı¯ûıÚ·ı˛ 224530

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ

ı±˜ÚÀ·±˘± 266324
‰“¬±‰¬˘ 252256

ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 251 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

·±Àʱ˘ 235327
Œ·±˘±¬Û·? 242660
˝øıı¬Û≈ı˛ 252664
˝øı˛}¬f¬Û≈ı˛ 255215
fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬ 244310
˜±øÚfl¬‰¬fl¬ 272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬ 248655

ŒÊ˘± ¬Ûøı˛¯∏
255038“258725
¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬ 252684
¸˝ ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬ 252683

¬Û≈ı˛¸ˆ¬±
˝◊—Àı˛Êı±Ê±ı˛
ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 252324
ö±ý×ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 252029
›ã ˜±˘±

ø‰¬øfl¬»¸±

ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 260235
ö±ý×ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 260643

Readers are recommended
to make appropriate enquires and seek appropriate
advice before sending
money incurring any expenses, acting on medical
recommendations or entering into any commitment in
relation to any advertisement published in this publication. The Newspaper
does not vouch for any
claims made by the Advertisers of products and services. The Printer, Publisher,
Editor and Owner of the Aamader Malda shall not be
held liable for any consequences, in the event such
claims are not honored by
the Advertisers.

÷/ùõ±õþþ ■ 21 ÎüË›I×¥¤õþ,2010 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± ÷/ùõ±õþþ

■ 21

ÎüË›I×¥¤õþ,2010

÷/ùõ±õþþ ■ 21 ÎüË›I×¥¤õþ,2010 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚

õø¸Ç 8 üÑàɱ 5

4 Õ±¿«ò 1417
÷¼ùõ±õþþ

áíîÂËLaõþ Õɱ¿üë ÎéˆÂ
÷ÓùÉõÔ¿X¯ áî ¿îÂò÷±Ëü Ûý× ÛßÂý× ý×üÅÉËî ßÂ÷ ßÂËõþÝ ¿îÂòËé õòÄñ ýËûþËå/ î±õþ ÷±Ëò ÂÛ¶¿îÂ÷±Ëü áËh ÛßÂé±
ßÂËõþ õòÄñ Õ±÷±Ëðõþ Âó±Ýò±/ õòÄËñõþ ¿ðò éÅÂý×é±Ëõþ Õ¿÷î±ö õBäÂò ¿ùËà¿åËùò, ‘ö±õþî õòÄñ, ý×òü±ò õòÄñ, 
«±ü õòÄñ, Õ±ú± õòÄñ, ¿òõþ±ú± õòÄñ...¯’ ús&Ëù± qñÅý× ús òûþ/ Õ™LÃÐü±õþúòÓ É Ûý× õòÄËñ Îû qñÅý× õþ±æÍò¿îÂßÂ
ô±ûþð± å±h± Õ±õþ Îß±òÝ ëÂ×ËVúÉ Îòý×, Îß Îõ±Ëç ò±· ü±õþ± Îðú ÕäÂù ßÂËõþ Îß±òÄ ¿æ¿òËüõþ ð±÷ ßÂîÂé± ÎßÂ
ß¿÷ËûþËå, î± æ±ò± Îáù ò±/ ëÂ×ˌ ¿ßÂåÅ ÷±òÅø¸ ò± ÎàËûþ ï±ßÂËùò/ Ûý× õòÄËñ ß±õþ ù±ö ýù, î± Îõ±ç± ò±
ÎáËùÝ ¿î Îû æòü±ñ±õþËíõþ ýù, ÎüßÂï± ý¿õþÂóð ÎßÂõþ±¿òÝ Îõ±ËçÂ/ ü÷üɱ ü÷üɱõþ æ±ûþá±ËîÂý× ï±ËßÂ/
õòÄñ ÎëÂËßÂý× û¿ð ¿æ¿òËüõþ ð±÷ ßÂ÷±Ëò± ÎûîÂ, î±ýËù Îî± ÎðËúõþ ÕïÇ÷LaËßÂõþ ÕËñÇß ß±æ ßÂË÷ý× Îûî¯
ÛßÂé± õ±Ëõþ± âKé±õþ õòÄËñ qñÅ Âó¿}Â÷õ˼õþ Ûß¿ðËòõþ Õ±¿ïÇß ¿î ýûþ 400 Îß±¿é é±ß±/ ö±õÅò î±ýËù,
ü±õþ± ÎðËúõþ ¿ýËüËõ õòÄËñ Îù±ßÂü±Ëòõþ Âó¿õþ÷±í¯ ¿ô ¿ßÂ’õþ ¿ýËüËõ õùËå, Ûý× ¿îÂõþ Õ‚Â ò±¿ß Û¶±ûþ 13
ý±æ±õþ Îß±¿éÂ/ Ûý× ¿îÂÂóÓõþí Îß õ± ß±õþ± ßÂÏö±Ëõ Î÷é±Ëõ, î±õþÝ Îß±òÝ ëÂ×Mõþ ¿ðËî Âó±Ëõþò ò±, ûÒ±õþ± õòÄñ
ë±ËßÂò/ Û¶ËîÂÉßÂé± õòÄñ Îû ¿õ«õ±æ±Ëõþ ö±õþËîÂõþ ý×Ë÷æ ò©† ßÂËõþ Õ±÷±Ëðõþ Ûý× õòÄËñõþ õgÂɱ õþ±æòÏ¿î Îû
ðÅ¿òûþ±õþ ß±Ëå öÅÂù õ±îDZ ÎÂóÌÒËå Îðûþ, î±õþ àõõþÝ ¿ß õþ±Ëàò îÒ±õþ±· ‘õòÄñ Õ±÷±Ëðõþ áíLaß տñß±õþ...’
Û÷ò ßÂï± õËù ûÒ±õþ± áíîÂËLaõþ ýËûþ Îæ±õþð±õþ üÝûþ±ù ßÂËõþ ï±ËßÂò, îÒ±õþ± ¿ß ÛßÂõ±õþÝ ÎöÂËõ ÎðËàËåò–
ëÂ×ÈÂó±ðò- Îû±á±ò-õKéÂò-Âó¿õþõýò-¿ú±-¦¤±¦šÉ ÛßÂü˼ ÛîÂ&Ëù± ¿õö±á ÕäÂù ßÂËõþ ¿ðËûþ áíLaß ÎðËúõþ
áíîÂLaËß îÒ±õþ± Îß±òÄ Õɱ¿üë ÎéÂˈÂõþ ü±÷Ëò ÎôÂËùËåò·
îÂõÅÝ õ± &æõþ±éÂ-÷ý±õþ±Ë©†˜õþ ÷î ¿ßÂåÅ õþ±æÉ Û¿áËûþ ÛËùÝ Ûý× õ±Ñù± ¿ßÂc ÎïË÷ ï±ß±õþ ùh±ý×-Û üõ±õþ
Õ±Ëá/ ëÂ×i§ûþËòõþ Õ±¿ôÂË÷õþ Îâ±õþ ßÂËõ Îû ß±éÂËõ· õþ±™¦¸±õþ õþ±æòÏ¿î ձæÝ õ±ã±¿ùËß Î÷±ýá虦¸ ßÂËõþ ÎõþËàËå/
õòÄñ ÎëÂËß æòæÏõò ﱿ÷Ëûþ ÎðÝûþ±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Îû Û õþ±æÉ ßÂî õh õþ±æÍò¿îÂß ú¿M û±ä±ý× ßÂõþ± ýûþ, î±
üõ±ý× Îõ±ËçÂ/ õþ±ËæÉõþ ¿õËõþ±ñÏ ÎòSÏ æ±¿òËûþËåò, ¿î¿ò ò±¿ß õòÄñ-ýõþî±Ëùõþ ¿õËõþ±ñÏ/ î±õþ ÷±Ëò ¿î¿ò
õþ±™¦¸±æÅËh ú¿M Û¶ðúÇËòõþ ùh±ý×Ëûþ ü±¿÷ù òò¯ î±ýËù 21 æÅù±ý×, ú¿ýð ¿ðõü¯ üß±ù ÎïËß ÷ɱõþ±Âó ÎõÒËñ,
á±ò æÅËhÂ, ò±á¿õþß æÏõò ﱿ÷Ëûþ ¿ðËûþ ¿õæËûþ±{¡±ü ¿ß õòÄËñõþ ÎäÂËûþ ßÂ÷ ¿ßÂåÅ· î±ýËù ¿ß Âó¿õþõîÇÂËòõþ
ò±Ë÷ ü±÷Ëò ï±ß± ÷ÅËàõþ ü±¿õþ&Ëù±ý× qñÅ õðËù û±ËBå· õ±ðõ±¿ß Îüý× Îß Îüý×· Îû ¿î¿÷Ëõþ Îüý× ¿î¿÷Ëõþý×·
÷±Ëò Ý‹ Ýûþ±ý×ò ý×òÄ ¿òëÂ× õéÄÂù¯

¿çÂ÷Äñõþ± ü÷Ëûþõþ ü±¿ýîÂÉ Ã›¶ûþ±ü
Õ¿õþj÷ ¿õ«±ü
Õ±÷õþ± Ûß ¿õw±¿™LÃßÂõþ ûÅËá õ±ü ßÂõþ¿å/ û±õþ ۶߱ú ¿úŠ õ±
ü±¿ýËîÂÉ Ã›¶ßÂéÂ, ö±ù ü±¿ýîÂÉ Õ±õþ ÎõˆÂËüù±õþ Ûàò Ûß ýËûþ
¿áËûþËå/ Û Ûß õh ¿çÂ÷Ä ñõþ± ü÷ûþ ü÷õþ ÎüËòõþ
ö±ø¸±ûþ, ‘ß񱊱 ¿ëÂ÷ ÎàËûþ Û¶¿î¿ðò ðÅÂóÅËõþ âÅ÷, “Õ±õþ
¦£ÂÏËî±ðõþ ð±¿yÂß ¦¤±÷Ïõþ ¿ÂóåËò
áöÇÂõîÂÏ üîÂÏ ü±¿õSÏ/’
¿çÂ÷Ä ñõþ± ü÷ûþ õùËî ýûþî Ûé±ý×
Îõ±ç±ûþ, Îû ü÷ûþ ü÷±æòÏ¿îÂÕïÇòÏ¿î ÷±òÅËø¸õþ Û¶±íÛ¶õ±Ëýõþ
ßÂ÷ÇäÂ=Áùî±õþ, òîÅÂò üÔ¿©†õþ á¿îÂËõþ±ñ
ßÂËõþ ¿ðËBå Õ±õ±õþ Âó±ú±Âó±¿ú ÷±òÅËø¸õþ
üËäÂîÂò Û¶ûþ±ü á¿`ÂõXÂî±õþ õ±ý×Ëõþ
¦¤îÂЦ£ÓÂîÇ Û¶±íÛ¶õ±Ëýõþ ü˼ ¿òËæËßÂ
¿üM ßÂõþËî Âó±õþËå ò±/ Û Îß±òÝ
õÉ¿Mý×Bå±õþ õɱÂó±õþ òûþ/ Õ±õþ Î÷Ëò ¿òËîÂý×
ýËõ, ÛßÂ÷±¿Sß ò± ýËùÝ ü±÷±¿æßÂ
¿õß±Ëúõþ ü˼ ¿úËŠõþ ü¥óßÇ ¿äÂõþ™LÃò
Õõ±ñ ÎûÌòî± ÎïËß ÛßÂ᱿÷î±, ÷±îÔÂ
Õ¿ñß±õþ ÎïËß ¿ÂóîÔ տñß±õþ ôÅÂËéÂËå áèÏßÂ
ÂóÅõþ±Ëí/ ðÉ ¿ö¿=Á ÎïËß Î÷¿ßÂûþ±Ëö¿ù üõ±ý×
ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ ÎõþËòüÒ±Ëüõþ ôÂüù/ üÅö±ø¸-¿õøÅü÷õþ Îüò-ßÂ÷ùßÅÂ÷±õþ ÛßÂé± ¿ò¿ðÇ©† ü÷Ëûþõþ-ôÂüù/
Õ±õþ ü±¿ýîÂÉ Îî± ¦¤ûþyÓ Û òûþ Îü ýËBå-ü÷±æ-ÕïÇòÏ¿îÂü±÷±¿æß ü¥óËßÇÂõþ æ¿éÂù ¿Sûþ±-›¶¿î¿Sûþ± ÷Ëòõþ ëÂ×Âóõþ û±
Û¶ö±õ ÎôÂùËõ î±õþ ò±j¿òß Û¶¿îÂôÂùò/ ß¿õî±õþ ö±ø¸± ñ±õþ
ßÂËõþ õùËî ýûþ, ‘æÏõòû±ÂóËòõþ å±Âó ÎäÂîÂò±Ëß áËhÂ, ÎäÂîÂò±õþ
å±Âó æÏõòû±ÂóòËß òûþ/’ î±ý× î±õþ ¿òõþ™LÃõþ Û¶ûþ±ËüÝ Îü
ü÷ûþËß տîÂS÷ ßÂõþËî Âó±Ëõþ ò±/ Û Ûß Õü÷ ùh±ý× û±
Õ±æËß Û¶¿î¿é üÈ-ü±ýüÏ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ßÂ÷ÇÏËß ùhÂËî ýËBå/

Ûý× ùh±ý×-ý× î±Ëß ý׿îÂý±Ëüõþ Âó±î±ûþ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî±õþ
ÎüîÅÂõgÂËòõþ üiœ±ò Îæ±á±ûþ/
Û¶Ÿ ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ ßÂﱿé õÉõý±Ëõþõþ ÎÛ¶¿Âî ßÂÏ, ÕïÇý× õ± ßÂÏ·
õîÇÂ÷±Ëò õ±æ±¿õþ æò¿Ã›¶ûþ ¿úŠ-ü±¿ýîÂÉËß Îûö±Ëõ ß±ùæûþÏ
¿ýü±Ëõ õíÇò± îÂï± ¿õ:±¿Âóî ßÂõþ±õþ
Û¶ûþ±ü ÎòÝûþ± ýËBå î±õþ ü˼ ¿úŠÏü±¿ý¿îÂÉßÂËðõþ ÎõÌ¿XÂß ÕËñ±á¿îÂõþ îÂï±
ü±¿õÇß Æò¿îÂß ÕõÂËûþõþ Îû ü¥óßÇ Îü
¿õø¸Ëûþ Ûß¿é ¿õúð Õ±Ëù±äÂò±õþ üÅËû±á
ò± ï±ßÂËùÝ Õ±Ëù±äÂò± qõþ Îùà±
ýËù ¿î Îòý×/ ÷Ëò ýËûþËå, ÕËòßÂ
ÕËòÉõþ ¿Âóê äÅÂùß±¿ò ýËûþËå Ûõ±õþ
îÂÏõè ¿õîÂßÇ Æî¿õþ Îý±ß î±Ëî û¿ð
¿õõ¿÷ø¸± ëÂ×Ë^ß ýûþ Îý±ßÂ, Õ÷ÔîÂ
÷LšËò ¿õø¸ Îî± ëÂ×êÂËõý×/
ÂóíÉ¿òöÇÂõþ ü÷±Ëæ, ¿õ:±Âóò
Îûà±Ëò
õý×
¿õ¿Sõþ
䱿ùß±ú¿M, Îüà±Ëò ö±ù
Îùàß ÛõÑ üôÂù ÎùàßÂ
¿ß ü÷±ïÇß ýËî Âó±Ëõþ/ ¿úŠÏ
ûàò î±õþ üÔ¿©†Ëß õ±æ±Ëõþ ÂóíÉ ¿ýü±Ëõ ÎðàËîÂ
ä±ûþ î± ¿ß ձËÂó±ø¸ å±h± üyÂõ· Õ±ËÂó±ø¸ ßÂÏ ÕËïÇ-¦¤±ñÏòî±õþ
ÕËïÇ-Õ±õþ ¦¤±ñÏòî± îÂàòý× ûàò ۶߱úß õ±¿íæÉ ßÂõþËõ ò±
Õ±õþ Îùàß ¿òËæõþ æÏ¿õß±õþ æËòÉ ¿ùàËõ ò±, ÎùàËßÂõþ
Îß±òÝ ëÂ×ËVúÉ ï±ßÂËõ ò± ¿òËæõþ ¿ä™LÃòËß õþ+Âó ÎðÝûþ± å±h±/
üõËúËø¸ õ¿ù, üÈ-¦¤±ñÏò ü±¿ýËîÂÉõþ ÎàÒ±æ Ûý× ÂóíÉ¿òöÇÂõþ
ü÷±Ëæõþ ö±ãËòõþ úËsõþ ÷ËñÉý× ßÂõþËî ýËõ/
‘ÝÂó±Ëõþ õþ±ÂËüõþ ¦óñDZ ¿ðËò õ±Ëh“ Û¶¿î¿ðò Îð¿à ëÂש†˜áèÏõ
Û¶¿î¿ò¿ñ î±õþ“ ÛËðúËß ¿ò¿õÇß±Ëõþ õù±Èß±õþ ßÂËõþ“ ¿ßÂc
ö±ý×, ¿ò¿}Âî 汿ò“ Îúø¸ ÂóûÇ™Là ý׿îÂý±ü ¿òâÇ±È Õ±÷±Ëðõþ
¿ðËßÂ/’ •ü÷õþ Îüò—

¿ÂóêÂ
þ
õ
É
ÕËò
õþ
ÕËòß ýËûþËå Ûõ± 
Â
äÅÂùß±¿ò ÂßÇ Æî¿õþ Îý±ß Â
î
ß
îÂÏõè ¿õ ¿õõ¿÷ø¸± ëÂ×Ë^
ò
¿ð
î±Ëî û Â, Õ÷Ôî ÷LšË
ß
ýûþ Îý± ëÂ×êÂËõý×/
±
¿õø¸ ÎîÂ

÷± ðÅ)±õþ ¿îÂò 

Õ±Âóò±õþ ýûþî ðÅý× ¿ßÂc Õ±÷±õþ ä±õþ/ Î÷±ËéÂý× Õ±¿÷ üÑàɱùâÅ
òý×/ ä±õþÂó±Ëú î±ß±Ëù ðùö±¿õþ ßÂõþ±õþ ÷î ÕËòßÂ&Ëù± ÷Åà ÎðàËî Âó±¿Bå û±ËðõþÝ Õ±÷±õþ
÷î Îä±àöÂõþ± ÷±ý×ò±ü Õ±õþ ý+ðûþöÂõþ± ›−±ü/ îÂËõ ßÂÏ Õ±}ÂËûÇõþ ßÂï±, Ûý× ä±õþËä±Ëàõþ ¿ßÂc
¿ð¿õÉ ÛßÂËä±Ëà± ÛßÂé± ΦóßÂé±ßÅÂÉù±õþ ö±üDZò Õ±Ëå/ Îüé± Ûõ±Ëõþõþ üÑàɱûþ Õ¿öÂËø¸ßÂ
ö±Ëù±ý× õËùËå ÷Ëò ýûþ/ Ý ¿ßÂc Î÷±ËéÂý× ä±õþËä±Ëà± òûþ ÝÂóõþÝûþ±ù±õþ ð±Ëòõþ ëÂ×ÂóËõþý×
Îõú öÂõþü± Ýõþ/ Õ±÷±õþ äÂú÷± ÎÛ¶Ë÷õþ Û¶ï÷ ÷±òÅø¸¿é ձ÷±õþ õ±õ±/ ðú õåõþ ÂóËõþÝ ÛàòÝ
Îä±à õg ßÂõþËùý× Î÷±é± ß±Ëù± ÎôèÂË÷õþ Õ±h±Ëù ùÅ¿ßÂËûþ ï±ß± ðÅËé± ý±¿ü ý±¿ü Îä±à ÎðàËîÂ
Âó±ý×/ ÛõþÂóËõþõþ õü™LÃ&Ëù± Âó±õþ ßÂõþËî ßÂõþËî ÕËòß ¿õ-j±-ü Ý õÅ¿XÂðÏl Îä±à Îä±Ëà
ÂóËhÂËå/ Õ±õþ Û¶ËîÂÉßÂõ±õþý× ÎöÂËõ¿å, Ûõ±Ëõþ Õ™LÃîÂÐ Õ±÷±õþ Îä±àé± à±õþ±Âó Îý±ßÂ/ Ûî Îõ¿ú
ö±ù Îðà±õþ Îß±òÝ Ã›¶Ëûþ±æò Õ±Ëå ¿ß· Û÷òßÂÏ ðÅ’ý±î ðÓËõþ õËü ¿é¿ö Îðà±Ý q ßÂõþù±÷
ö±ý× Õ±õþ Õ±¿÷ Âó¿õþí±Ë÷ Ýõþ ò±ËßÂõþ ëÂá±ûþ ëÂ×Ëê Ûù üÅjõþ Î÷é±ù ÎôèÂ÷/ á± æ;Ëù Îáù/
ÕõËúËø¸ Ûù Îüý× Âí ßÂËùËæ û±Ýûþ±õþ õ±üˆÂËÂó üõ±ý× ýÒ± ýËûþ Îáù Îû¿ðò/ äÂú÷± ¿òËûþå îÅ¿÷· ÕŠ ÷±ï± ò±hÂù±÷, û±õþ ÷±Ëò ‘ýÒɱ’-Ý ýûþ,
‘ò±’-Ý ýûþ/ î¿hÂâ¿h ÛßÂé± ¿ßÂåÅ Îî± ýù ÷Ëò ÷Ëò ÷Åä¿ß ý±¿ü/ õ±¿hÂËî õhÂ-Îå±é üõ±ý× Õõ±ßÂ... ßÂËõ ýù· üßÂËùõþ ¿õ¦œËûþõþ Îâ±õþ ß±é±ËîÂý×
õùËî Âó±Ëõþò, Õõñ±¿õþî ö±Ëõ îÂæÇòÏ ¿òú±ò±¿õX ýûþ îÂàòý×/ ò±ËßÂõþ ëÂ×Âóõþ Õ±õþÝ Îæ±Ëõþ õü±Ëî õü±Ëî Îî¿õþûþ± áù±ûþ Õ±¿÷Ý õ¿ù... ÕÎò-ßÂ-¿ð-ò/ ÝÂóËõþõþ ðÅý× Îä±Ëàõþ Õ±h±Ëùõþ ðÅ’ËäÂ±à ¿ðËûþ Õ±hÂËä±Ëà ÎðËà ¿òý× ëÂ×MËõþ üc¿©† Ûù ßÂÏ ò± ÕîÂÛõ ðÏâÇ¿ðò õ±Ëð æ;õþ ÎüËõþ
û±Ýûþ±õþ ÷î ä¿õþSúÓòÉ ¿÷¿òÑôÅÂù Õ±òj ÷ò}ÂË ëÂ×Âóù¿t ß¿õþ/ ñÏËõþ ñÏËõþ ÎßÂ÷ò ßÂËõþ Îûò Õ±÷±õþ äÂú÷± Âóõþ±é±ý× Ã›¶ß±ËúÉ ¦¤ÏßÔÂî ýËûþ Îáù/
õ±¿ø¸Çß ¿îÂòËé ÎôèÂ÷/ üjÏÂóò äÂËA±Âó±ñɱËûþõþ ÷î î±ý× Õ±¿÷Ý ¿êÂß ßÂËõþ¿å Îä±Ëàõþ õðËù Õ±ý× õɱ˂ ձ÷±õþ Îúø¸ äÂú÷±é±ý× ¿ðËûþ û±õ/ 汿ò
ò±, îÂàò Õ±õ±õþ äÂú÷± ôÂɱúËò ý×òÄ ò± Õ±ëÂ×é ýËõ/
äÂú÷± õd¿é ձðËî éÂËõõþ Îð±Âó±¿é ä±õþ±õþ ÷îÂ/ î±Ëî ¿òûþ÷ ßÂËõþ æù-ü±õþ ¿ðËî ýûþ Îõþ±ð-ý±Ýûþ± à±Ýûþ±õþ õÉõ¦š± õþ±àËî ýËõ/ ¿òûþ¿÷îÂ
ûPÕ±¿M ä±ûþ Îü òý×Ëùý× äÂf¿õjÅõþ ‘äÂ’, ¿õh±Ëùõþ î±ùõÉ ‘ú’ Õ±õþ ÷±Ëùõþ ‘÷±’... ýù Îî±· Õ±üËù ßÂÏ æ±Ëòò Îî±, Õ±÷±Ëðõþ æÏõËò ÎõÒËäÂ
ï±ß±õþ åùò± Ûý× Îû– æÏõËò Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× ü÷ûþ÷î âËé ò±/ ÛßÂéÅÂ-Õ±ñéÅ ձ&¿ÂóåÅ Îî± ýËõý×/ î±ý× ßŠò±îÂÏî õɱÂó±õþ&Ëù± üõü÷Ëûþý×
Õ±Ëá-ÂóËõþ âËé û±ûþ/ ÛõÑ ûàò âËé îÂàò Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ߊò±ú¿Mõþ àÒ±ä±ûþ ¿ßÂåÅ Õõ¿ú©† ï±Ëß ò±/ Îû÷ò ñò, 40 õåõþ ÎùËá Îáù
üîÂÉ¿æËîÂõþ ‘¿ü¿ßÂË÷õþ’ ú±ÂóË÷±äÂËò/ õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó±ò-ëÂ×Ëî±õþ, ¿ü¿ßÂ÷ õþ±æîÂËLaõþ ßÒ±¿äÂ, üõþß±¿õþ ëÂ×ð±üÏòî±õþ ü˼ ùh±ý× ÎúËø¸ ‘¿ü¿ßÂ÷’
Îû ÷Å¿Mõþ ÂóËï– Îü àõõþ Îõ±ñ ýûþ ÛîÂÂËí ¿ü¿ßÂË÷õþ ù±ù-òÏù-ýùÅð-üõÅæ Âó¿õS Âóî±ß±õþ± ý±Ýûþ±ûþ ö±¿üËûþ ¿ðËûþËå/ ò±÷ ò± æ±ò± ÂóËïõþ
ñ±Ëõþ Õ±õþÝ ò±÷ ò± æ±ò± õþã-ÎõõþËãõþ ôÅÂËùõþ Îç±ËÂóõþ Âó±Ëú Õõ±ß Îä±Ëà Õ±Âóò±õþ ¿ðËߠßÂËûþ ï±ß±
¿úq¿éÂÝ ÎæËò ¿áËûþËå ýûþî ÛîÂÂËí/ üõþù ¿õ«±ü Ýõþ ðÅ’Ëä±Ëà/ ö±¿áÉü Ýõþ Îä±Ëà äÂú÷± Îòý×, ï±ßÂËù ÝéÅÂßÅÂ
ü±õþùÉÝ ðÅ¿òûþ±ûþ Õ±h±ù ýËûþ ÎûîÂ/ Õ¿öÂ:î±õþ Îä±à Îû üýËæ Îß±òÝ ¿ßÂåÅ ¿õ«±ü ßÂõþËîÂý× ä±ûþ ò±/ î±ý×
î±õþ± õɱßÂõþí ÎàÒ±Ëæ ßÂÏö±Ëõ äÂf¿õjÅõþ äÂ, ¿õh±Ëùõþ î±ùõÉ ú Õ±õþ ÷±Ëùõþ ÷± ¿÷Ëù ýù äÂ-ú-÷±¯ ÎßÂòý×
õ± ¿äÂõþßÅÂé ¿ùàËî õËü ßÂù÷ äÂú÷± ÎïËß ¿ü¿ßÂË÷ áh±ûþ¯ Ýüõ ß±õþí Îà񱾱 õ±õþí Îû ÕõúÉ ý×ËBå ýËù
àÒÅæÅò îÂîÂÂËí ¿äÂõþßÅÂé Âó±¿h ¿ðß ձá±÷Ï üÑàɱûþ Îõþ±VÅËõþõþ ÎàÒ±Ëæ/ ö±Ëù± ï±ßÂËõò//
17.09.2010
mail2chirasree@gmail.com

¿ôÂËõþ Ûù üîÂÉ¿æËîÂõþ ¿ü¿ßÂ÷
ÎüÌ÷±ùÉ ò±ï
Æî¿õþ ýÝûþ±õþ 40 õåõþ Âóõþ, üîÂÉ¿æÈ õþ±Ëûþõþ îÂïÉ¿äÂS, ‘¿ü¿ßÂ÷’
æòü±ñ±õþËíõþ ß±Ëå ۶߱ú ÎÂóËî äÂËùËå/ 40 õåËõþõþ æŠò±-ߊò±,
õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó±ò-ëÂ×Ëî±Ëõþõþ Âó±ù± Îúø¸/ üîÂÉ¿æËîÂõþ Æî¿õþ Ûý×
îÂïÉ¿äÂËSõþ ëÂ×Âóõþ ÎïËß ÕõËúËø¸ ¿òËø¸ñ±:± îÅÂËù ÎòÝûþ±õþ ¿üX±™LÃ
汿òËûþËå ÎßÂf/
1971 ü±Ëù, üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ å¿õ¿éÂ
Æî¿õþ ßÂËõþò, Îüý× ü÷Ëûþõþ ¿ü¿ßÂË÷õþ
÷ý±õþ±æ Âó±ùËðòÄ Îï±òÂóÄ ò±÷áɱù
ÛõÑ îÂÒ±õþ ¦aÏ Îý±ÂóÄ ßÅÂßÂ- Ûõþ
ÕòÅËõþ±Ëñ/ ÷ý±õþ±¿ò Îý±ÂóÄ ßÅÂßÄÂ,
üîÂÉ¿æËîÂõþ ‘õþõÏfò±ï’ îÂïÉ¿äÂS¿éÂ
ÎðËà Õ¿öÂöÓÂî ýò/ î±ý× ¿î¿ò
üîÂÉ¿æîÂËß ¿õËúø¸ö±Ëõ ÕòÅËõþ±ñ
æ±ò±ò ¿ü¿ßÂË÷õþ ëÂ×Âóõþ Ûß¿éÂ
îÂïÉ¿äÂS Æî¿õþ ßÂõþËîÂ/ îÂïÉ¿äÂS¿éÂõþ
Û¶ñ±ò ëÂ×ËVúÉ ¿åù, ¿ü¿ßÂË÷õþ ¿ðËßÂ
ÂóûÇéÂßÂËðõþ ðÔ¿©† Õ±ßÂø¸Çí ßÂõþ±/ Û¶ïË÷
ëÂ×Èü±ý ò± Îðà±ËùÝ Îúø¸ ÂóûÇ™Là üîÂÉ¿æî å¿õ¿é ßÂõþËî õþ±¿æ ýò/
Ûý× å¿õ¿é üîÂÉ¿æËîÂõþ ¿ZîÂÏûþ îÂïÉ¿äÂS/
Ûý× å¿õ¿éÂõþ úÅÉ¿éÂÑ ýûþ ¿îÂò¿é ¿öÂi§ ÙîÅÂËîÂ/ ðÅ¿é ձù±ð± ö±Ëá å¿õ¿éÂ
Îî±ù± ýûþ/ Ûý× å¿õõþ ¿üËò÷ɱËé±áè±ô±õþ ÎüÌË÷jÅ õþ±ûþ ßÂï±ûþ ßÂï±ûþ
¿ôÂËõþ ÎáËùò 40 õåõþ Õ±Ëá/ ¦œÔ¿î ý±îÂËh æ±ò±Ëùò, å¿õ¿é Îî±ù±õþ
ü÷ûþ îÂÒ±Ëðõþ õU Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýûþ/ Îõþ±æ ßÂɱË÷õþ± ÛõÑ úÅÉ¿éÂÑ-Ûõþ
ûLaÂó±¿î ¿òËûþ Âó±ý±Ëh äÂh± àÅõ ÛßÂé± üýæ õɱÂó±õþ ¿åù ò±/ Ûý×
å¿õ¿é üîÂÉ¿æËîÂõþ ÕòɱòÉ å¿õõþ ÎïËß ÛËßÂõ±Ëõþý× Õ±ù±ð±/ üîÂÉ¿æîÂ
îÂÒ±õþ ü±ñ±õþí ˆÂ±ý×ù ôÂËù± ßÂËõþò¿ò/ å¿õ¿éÂõþ æòÉ ÂóÅËõþ± 6 âKé±õþ

¿ö¿ëÂÝ ôÅÂËéÂæ Îî±ù± ýûþ ÛõÑ Ûý× 6 âKé±õþ ôÅÂËéÂæ ÎßÂËé 1 âKé±õþ
îÂïÉ¿äÂS¿é Æî¿õþ ýûþ/
å¿õ¿é Îî±ù±õþ Âóõþ ¿ü¿ßÂË÷õþ õþ±æÂó¿õþõ±õþ ßÂùß±î±ûþ å¿õ¿é Û¶ï÷õ±õþ
ÎðËàò/ å¿õËî Îüý× ü÷Ëûþõþ ¿ü¿ßÂË÷õþ ð±¿õþ^É ÛõÑ õþ±æßÂÏûþî±
Âó±ú±Âó±¿ú Îðà±Ëò± ýûþ/ ¿õËúø¸ ßÂËõþ å¿õ¿éÂõþ Ûß¿é ðÔËúÉ, Ûß ÅÂñ±îÇÂ
¿ö¿à¿õþ õþ±æÛ¶±ü±Ëðõþ ÎÂóåËòõþ Õ±™¦¸±ßÒÅÂËh õþ±æËö±Ëæõþ ÂóËh ï±ß±
ÛÒËé±-ß񱎱 ý±îÂËh à±ðÉüg±ò
ßÂõþËå/ õù±ý× õ±UùÉ, Ûý× öÂûþ±òßÂ
üîÂÉ ÎðËà ÷ý±õþ±æ àÅ¿ú ýò¿ò/ å¿õ
ÎïËß ÛõþßÂ÷ Îõú ¿ßÂåÅ ðÔúÉ õ±ð
¿ðËî õù±ûþ üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ õþ±¿æ
ýò¿ò/ î±õþ ôÂËù å¿õ¿éÂËß õɱòÄ
ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýûþ/ Îüý× ü÷ûþ ¿ü¿ßÂ÷
ö±õþËîÂõþ ÎïËß ձù±ð± ¿åù/
1975 ü±Ëù ¿ü¿ßÂ÷ ö±õþËîÂõþ
Õ™LÃöÇÂÓM ýûþ/ ¿ßÂc îÂõÅ Õ±÷±Ëðõþ
ÎðËú ‘¿ü¿ßÂ÷’ îÂïÉ¿äÂS¿é ÷Å¿M Âó±ûþ
¿ò/
û¿ðÝ å¿õ¿é ¿õ¿öÂi§ ÎðËú
üîÂÉ¿æËîÂõþ ÎõþË骱˦óßÄ¿éÂËö Îðà±Ëò± ýûþ/ ðÅ’õåõþ Õ±ËáÝ ôè±Ëk
å¿õ¿é Îðà±Ëò± ýûþ/ îÂïÉ¿äÂS¿éÂõþ ðſ頿Û¶Ké ÷±¿ßÇÂò ûÅMõþ±Ë©†˜ ÛõÑ ¿õè¿éÂú
¿ôÂ{œÄ ý×òÄ¿ˆÂ¿éÂëÂ×Ëé õþ¿Âî ձËå/ ¿õè¿éÂú ¿ôÂ{œÄ ý×òÄ¿ˆÂ¿éÂëÂ×é õ± ¿õ ÛôÂ
Õ±ý×- Ûõþ ÕòÅËõþ±Ëñ Îæ±ËüôÄ ¿ù`ÂÝûþ±ù ÛõÑ Õɱß±Ëë¿÷ ÕôÄ Î÷±úò
¿ÂóßÂä±õþ Õ±éÇÂüÄ Õɱ` ü±Ëûþk å¿õ¿éÂËß üÑõþÂí ßÂËõþ ÎõþËà¿åù/
ÛîÂõåõþ ÂóËõþ õU Õ±™LÃæDZ¿îÂß ¿ôÂ{œÄ ß¿÷ëÂ׿ò¿é ÛõÑ ù ùÂ
üîÂÉ¿æî ÕòÅõþ±áÏõþ ÕòÅËõþ±Ëñ ö±õþî üõþß±õþ ü±h± ¿ðËûþËå/ å¿õ¿éÂ
ÎïËß ‘õɱòÄ’ îÅÂËù ÎòÝûþ± ýËûþËå/ 2011 ü±Ëù, 2 Î÷, üîÂÉ¿æËîÂõþ
90îÂ÷ æiœõ±¿ø¸Ç¿ß ëÂ×ÂóùË å¿õ¿é ÎðúæÅËh Îðà±Ëò± ýËõ/

Ìyv≈˛

5

I

ÂëÂ. ÕòÅõþ±ñ± ßÅÂG±Â

Âó±Ëûþ

äÂù±õþ ÂóËï...

úýõþ ßÂùß±î±ûþ õÔ¿©† ýËù æù æË÷ Ûß ýÒ±éż ¦Å¨ù û±Ýûþ±
û±ûþ ò±¼ õ±õ± ýÒ±éÅ ÂóûÇ™Là 骱ëÂ×æÿ±õþ &¿éÂËûþ õ±ý×Ëõþ û±ò¼ Î÷Ëûþé±
Îû îÂàò ÎÂó¿òôèÂß ÂóËõþ, ü±õþ±ðÅÂóÅõþ Îß±ù±ÂóÄ¿üõù ÎáËéÂõþ
÷ËñÉ ¿ðËûþ Âó± ¿ðËûþ æù ÎåÒ±ûþ Îü æËùõþ ÎåÒ±Ýûþ±ûþ ý×å±÷îÂÏõþ
ðÅÂóÅõþ ÎöÂËü Õ±Ëü, ÎöÂËü Õ±Ëü qßÂËò± õÒ±úÂó±î±, õÒ±Ëúõþ
Îà±ù±, õÒ±úÂó±î±õþ ձᱠåÒÅäÂËù± ýûþ... Îü ÎæËòËå¼ Õ±Ëü
Îõþù Îõþù Îàù±, ßÒ±ê±ùõÏ¿äÂõþ ágÂ, Îò±ò±Âó±î±, õþ±ñ±ùî±
ôÅÂù, ¿ä¿òõþ ÷î ü±ð± õ±¿ùõþ ¦óúǼ Îü ß±õþ üË/ Îõþù Îõþù
ÎàùËõ· î±õþ Îî± ö±ý×-Îõ±ò Îòý× Ûß± Ûß±ý× ÎàËù¼ ‘Õ±÷ÕÒ±¿éÂõþ ÎöÒÂÂóÅ’õþ üË/ î±õþ Îàù±¼ ý×ÒéÂ-Âó±ïËõþõþ úýËõþ Îüý×
ÎöÒÂÂóÅ üÒ±çÂ-üß±Ëù ÎõËæ ÎõËæ ÎßÂ÷ò ßÂËõþ ¦§±ûþÅËß±ø¸,
Õ¿¦š÷#±ûþ ¿÷Ëú û±ûþ¼ Îü ÎðàËî Âó±ûþ ¿æ¿òüÂóS, Îüß±Ëùõþ
ß±ËêÂõþ ¿üjÅßÂ, Îüß±Ëùõþ ÎõËîÂõþ ÂóÒɱéÂõþ±, ß¿hÂõþ Õ±ùò±
æùËäÂÌ¿ßÂËî öÂõþ±Ëò± âõþ¼ ö±¿õþ òõþ÷-ëÂ×ø¼ ÷Ëò ÷Ëò î±õþ
ÛßÂé± õgÅ ýûþ¼ î±õþ ò±÷ ÕÂóż ö±ù ò±÷ ÕÂóÓõÇßÅÂ÷±õþ õþ±ûþ¼
Õ±õþ ðÅáÄá±, ðÅáÄá±, ðÅáÄᱯ Îü õh äÂ=Áù Î÷Ëûþ¼
Û Î÷Ëûþ Õõ±ß ýËûþ Îü Î÷ËûþËß ÎðË༠ÎðàËî ÎðàËî Îü
õh ýËûþ ÝËê ձõþ ÂóËh ÎôÂËù ÂóËïõþ áŠ, ÎýËõþ ò± û±Ýûþ±õþ
ኼ îÂàò î±õþ õg ÎðÝûþ±Ëùõþ âËõþ ¿ú÷Óùá±Ëå Îõþ±ð
¿äÂßÂÄ¿äÂßÂÄ ßÂËõþ, òðÏõþ õÒ±Ëß Âó±ùËî±ù± ÎòÌß± ðÒ±h õ±ûþ, ÛßÂé±
ßÂBåÂó ÷Åà îÅÂËù «±ü ¿òËûþ òðÏËî ëÅÂËõ û±ûþ¼ ¿òÐüý±ûþ
åi§å±h± ö±ý×é±õþ æòÉ Îá±ßÅÂËùõþ õëÂ×-Ûõþ üËgÂÉËõù± ß±Ëæõþ
ôÒ±Ëß ÷òé± U U ßÂËõþ Î÷Ëûþé±õþ ÎßÂ÷ò öÂûþ öÂûþ ßÂËõþ¼ ‘÷ÅËàõþ
¿ðËß ä±ý×õ±õþ ÎßÂëÂ× Îòýׯ’Îü Õ±õ±õþ ÎßÂ÷ò ßÂﱯ Îü ÷±ËßÂ
æ¿hÂËûþ ñËõþ¼ î±õþ ÷Ëòõþ ÷ËñÉ ÂóÓ¿íÇ÷±-äÂîÅÂðÇúÏ Îß±òÝ ÛßÂé±
¿î¿ïõþ å¿õ ¿¦šõþ ýËûþ ï±Ëß Îû÷ò ï±Ëß ÕÂóÅõþ¼ ‘Îü±æ±
÷±ËêÂõþ ÂóËïõþ ðÓõþÛ¶±Ë™Là á±åÂó±ù±õþ ôÒ±Ëß ÂóÓíÇäÂf ëÂ׿êÂËîÂËå,
¿ÂóåËò ¿ÂóåËò, ÕŠ¿ðËòõþ Âó¿õþ¿äÂî±, Õò±ï±, ÕËõ±ñ, çÒ±ßÂh±
äÅÂù Îå±é ÛßÂé± Î÷Ëûþ î±ý±Ëß ձá±ý×ûþ± ¿ðËî ձ¿üûþ±Ëå¼’
Ûý× Ã›¶ï÷ î±õþ Îä±Ëàõþ æËùõþ üË/ Âó¿õþ¿ä¿î¼ î±õþ Û¶ï÷
Õ±RÏûþ¿õËûþ±á âËé Ûß îÅÂ÷Åù çÂhÂõÔ¿©†õþ õþ±Ëî¼ Õ±îÂË‚Â
üõÇæûþ± Îð±õþ õg ßÂËõþ Îðûþ, æËùõþ åÒ±Ëé âõþ ÎöÂËü û±ûþ,
ðÅáÄá± æ;Ëõþõþ Îâ±Ëõþ Û¶ù±Âó õËß¼ Î÷Ëûþé± Îõ±ç±õþ Î䩆± ßÂËõþ
‘ձ߱Ëúõþ òÏù Õ±™¦¸õþí ÎöÂð ßÂËõþ ÎßÂ÷ò ßÂËõþ ÕòË™LÃõþ
ý±îÂ屿ò Õ±Ëü¼’Îü ÎðËà ¿ò¿}¿jÂóÅËõþõþ ¿öÂËéÂõþ ÕgÂß±õþ,
Îüà±Ëò ÎßÂëÂ× üÒ±ç æ;±Ëù ò±, Û¶ðÏÂó Îðà±ûþ ò±, õþ+ÂóßÂï± õËù
ò±, áöÂÏõþ õþ±Ëî ù„ÏÂóÒɱä±õþ ë±ßÂ, ÎßÂëÂ× Îü¿ðËß û±ûþ ò±,
ßÅÂù-Îò±ò±õþ ¿÷ËïÉ Âó±ß±, ýùËð ë±ò± Îî±h±Âó±¿àõþ ÎßÒÂËð
ÎßÒÂËð ÎôÂõþ±¼ ÷±Ëûþõþ ê±ßÅÂËõþõþ Õ±üËòõþ ü±÷Ëò ðÒ±¿hÂËûþ õËù...
ê±ßÅÂõþ, ÕÂóÅ Îûò ¿êÂß ¿ò¿}¿jÂóÅõþ ¿ôÂõþËî Âó±Ëõþ, Âó¿}Â÷õË/õþ
÷ɱËÂó ¿ò¿}¿jÂóÅõþ ÎàÒ±Ëæ¼ ¿ßÂc Îü ßÒ±Ëð ò±¼ ÂóËïõþ Îðõî±
î±õþ üË/ ßÂï± õËùò¼ Îü Îõ±Ëç Âóï Îúø¸ ýûþ ò±¼
Îü±ò±ë±ã±õþ ÷±ê 屿hÂËûþ, ý×å±÷îÂÏ Âó±õþ ýËûþ, Îá±ùÂó±ßÇÂ,
ßÂËùæ ¦†˜Ïé Î÷±h ÎåËh Âóï Û¿áËûþ û±ûþ Õò™Là ß±ù Õ±õþ
Õò™Là ձß±ú, Õ±õþÝ ÕòË™LÃõþ ¿ðËß¼
ÕÂóÅ õh ýûþ üõÇæûþ± äÂËù ÎáËù Îü ÎðËà î±Ëß ÎßÂëÂ× õßÂõ±õþ
Îòý×, õ±ñ± ÎðÝûþ±õþÝ Îòý×¼ î±õþ Û¶±í ëÅÂßÂËõþ ÎßÒÂËð ÝËêÂ...
Îü ÷Å¿M ä±ûþ ò± ‘îÅ¿÷ ÛËü ú±üò ßÂËõþ±, Ûüõ åÒÅËî ¿ðÝ ò±,
ý±î ¿ðËî ¿ðÝ ò±, ¿ôÂËõþ ÛËü±–’ ÕÂóíDZ Õ±Ëü, Õ±õ±õþ
äÂËùÝ û±ûþ¼ ßÂÏ Õ±}Âûǯ ÕÂóÅ Õ±õ±õþ ¿ò¿}¿jÂóÅËõþ ÛËüËå
ß±æËùõþ ý±î ñËõþ¼ î±õþ Îä±Ëàõþ æù ÷ÅËå û±ûþ¼ ßÂî ÕÂóíDZ,
ßÂî ðÅáDZ¿ð¿ð æÏõò, æiœ-÷ÔîÅÂÉõþ Âóï ñËõþ äÂËù, Õ±òËj,
ÎûÌõËò, æÏõËò, ÂóÅËíÉ Ý ðÅÐËà, Îú±ËßÂ Ý ú±¿™LÃËî– Ûüõ
¿òËûþý× õÔýMõþ æÏõò, ÂóÔ¿ïõÏõþ æÏõò û±õþ ÅÂ^ ö¢Ÿ±Ñú ÷±S
Îü ¿òËæËß Îüý× ÂóËï ¿÷¿ùËûþ ¿ðËî ä±ûþ¼ î±õþ Îå±A ý±ËîÂõþ
÷ÅË걿é ñËõþ ï±ËßÂò ¿õöÓ¿îÂöÓÂø¸í¼

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷/ùõ±õþþ ■ 21 ÎüË›I×¥¤õþ,2010

¢Ó˚ú ãƒy!õ!ì˛ñ
õyïƒ!õÑ˛ Ü!íì˛

ÎáÌh ßÂËùËæõþ õþæîÂæûþ™LÃÏ ÕòұËòõþ ü÷±¿l
üÅ¿¦œî± Îü±÷

¯
å
Ë
ü
±
Õ
±
óÅËæ Â
¯
å
Ë
ü
±
Õ
±
óÅËæ

æûþ™LÃ ðM
Îúø¸ ÂóûÇ™Là õ±ü±õðù ßÂõþËî õ±ñÉ ýù±÷/ ¿åù±÷ ëÂ×MËõþõþ
ü±Ëõ¿ß Âó±h±ûþ Îüà±ò ÎïËß Âó± ýhÂËß ÛË!Âõ±Ëõþ ð¿ÂËí
üðÉ á¿æËûþ Ýê± Âóûþü±Ýûþ±ù± õ±õÅÂó±h±ûþ/ ðÅ’Ûß¿ðò
ï±ß±õþ Âóõþ õÅçÂù±÷ ÕïÇÍò¿îÂß ÷j± õùËî ßÂÏ Îõ±ç±ûþ/
õ±ü±õðËùõþ ÷î çÂßÂ÷±¿õþ Õ±õþ ¿ßÂåÅ Õ±Ëå õËù Îî± Õ±÷±õþ
÷Ëò ýûþ ò±/ Îß±òÄé± õþ±àõ, Îß±òÄé± ÎôÂùõ, Ûüõ ö±õËîÂ
ö±õËîÂý× Ûß ül±ý ÎßÂËé Îáù/ ¿á¿i§ Îî± ÂóËòËõþ±¿ðò
Õ±Ëá ÎïËß ¿òËæõþ ¿æ¿òü&Ëù± Îõú &¿åËûþ ¿òËùò/
Õ±÷±õþ ¿ðËß ÛßÂéÅÂÝ òæõþ Îòý×/ îÂÒ±õþ ñ±õþí±ûþ Õ±÷±õþ
æÏõËòõþ Îß±òÝé±ý× ðõþß±¿õþ òûþ õõþÑ Ýüõ å±ý×ÂóÒ±ú&Ëù± ¿õð±ûþ ßÂõþ±õþ Ûé±ý× ò±¿ß ÷™¦¸ üÅËû±á/ õùÅò Îð¿à,
õ±ËÂóõþ Õ±÷Ëùõþ üÑáèýú±ù± åûþ-åûþé± Õ±ù÷±¿õþ ê±ü± õý×/
ßÂÏ Îòý× Ýõþ ÷ËñÉ, äÂûDZÂóð ÎïËß q ßÂËõþ ÆäÂîÂòÉä¿õþî±÷ÔîÂ
Õ±õ±õþ Îõð-Îõð±™LÃ, ëÂ×Âó¿òø¸ð, õþ±÷±ûþí, ÷ý±ö±õþî ÎïËßÂ
Îô±éÇ ëÂ×ý׿ùûþ÷ ü±¿ýîÂÉ ÷±Ëò ÎßÂõþÏ ÎïËß ÛË!Âõ±Ëõþ
¿ðáðúÇò ýËûþ õ¿‚ÂË÷õþ õ¼ðúÇò ÂóûÇ™Là üõý× Õ±Ëå/ õ±õ±
õùËîÂò,‘Û&Ëù± ýù ¦¤íÇö±`±õþ ûP ßÂËõþ Îõþà/’ Õ±¿÷
Îî± ûËPý× ÎõþËà¿å Õ±õþ Îüé± õþ±àËî ¿áËûþý× ýËûþËå ûîÂ
¿õÂó¿M/ Õ±Ëá Õ±ù÷±¿õþËî ä±¿õ ¿ðî±÷ ò±, ÂóËõþ ùÂÉ ßÂËõþ
Îðàù±÷ ¿ßÂåÅ ÷ù±éÂýÏò õý× ëÂ×ñ±Ý ýËûþ û±ËBå/ ÎúËø¸ ú±ùÇßÂ
Îý±÷Ëüõþ ÷î ÕòÅüg±ò 䱿ùËûþ
õÅçÂù±÷ Ý&Ëù± ¿á¿i§ Õ±÷±õþ
ÕõîÇÂ÷±Ëò ð±¿hÂÂó±{¡±ûþ îÅÂËù
¿ðËBåò/ ÎúËø¸ õ±ñÉ ýËûþ Ûàò
Õ±ù÷±¿õþ&Ëù±Ëî ä±¿õ ¿ðËûþ
õþ±¿à/ ÷Åú¿ßÂù ýù, åÅ¿éÂõþ ¿ðËò
Õ±¿÷ õ±¿hÂËî ï±ßÂËùý× ýù
Âó±h±õþ ûî ûÅõîÂÏ ÛËü ¿öÂhÂ
ßÂËõþ/ ÛËðõþ Õ±õ±õþ õý× Âóh±õþ
àÅõ Îòú±/ ÝËðõþ Ýý× Îòú±é±ËßÂ
¿á¿i§ ¿êÂß õõþ𱙦¸ ßÂËõþò ò±/
Î÷Ëûþ&Ëù±õþ ßÂÏ ìÂãÄ, õý× ÂóhÂËõ
õËù ÛËü Îûò Îî±÷±Ëß æ¿hÂËûþ ñõþËî ä±ûþ/ Õ±¿÷ ß±Ëò
Õ±ãÅù ¿ðËûþ õ¿ù– ¿á¿i§, Ý÷ò ßÂï± ß±Ëò Îú±ò±Ý Âó±Âó/
ñ÷Ëß õËùò, ï±Ë÷±¯ ÂóÅø¸ ÷±òÅËø¸õþ ä¿õþS Õ±¿÷ Îõú õÅ¿çÂ/
îÅ¿÷ ÷Ëò ßÂõþ, Õ±¿÷ ¿ßÂåÅ õÅ¿ç ò±/ Ûß¿ðò Îðõ üõ ÎçÒ¿éÂËûþ
¿õð±ûþ ßÂËõþ îÂàò õý× Âóh± Îõ¿õþËûþ û±Ëõ/
¿á¿i§ Õ±÷±õþ ÷Åàõþ±/ î±ý× ßÂï± ò± õ±¿hÂËûþ ¿òËæËß ¿òËæý×
Õ±ñÅ¿òß ö±ø¸±ûþ õùù±÷–‘ä±Âó ¿òÝ ò± õüÄ/ Îû÷ò äÂùËå
äÂùËî ð±Ý/’
ÎîÂ÷ò ö±Ëõ äÂùËî ¿ðËûþÝ Õ±õþ Âó±õþù±÷ Îß±ï±ûþ¯ ¿á¿i§
îÂÒ±õþ Î÷æ¿Âó¿üõþ òòËðõþ Î÷ËûþËß õËù ð¿Âí ßÂùß±î±õþ
Ûß õ±õÅÂó±h±ûþ õ±ü± ö±h± ¿òËùò/
õ±ü±õðËùõþ ¿ðò ðÅý× ù¿õþ ÷±ù äÂËù Îáù ¿á¿i§ Îî± Âó±Ëòõþ
õ±é± ¿òËûþ äÂùËùò ÝËðõþ ü˼/ Õ±¿÷ ÕáîÂɱ ßÂÏ Õ±õþ
ß¿õþ ÛßÂé± Âó±?±õ 骱ߠö±h± ßÂËõþ åûþæò ÷ÅËé ¿òËûþ ÛËü
ÎÂóÌÒåù±÷ òîÅÂò Âó±h±ûþ/
òîÅÂò Âó±h±/ òõÉ Ã›¶¿îÂËõúÏËß Îðà±õþ ÎßÂÌîÓÂýù ¦¤ö±õîÂ
üßÂËùõþý× ï±Ëß ¿õËúøî¸ Î÷ËûþËðõþ Îî± õËéÂý×/ Îðàù±÷
Õ±ËúÂó±Ëúõþ õ±õþ±j±, çÅÂù õ±õþ±j±, æ±ò±ù±-ðõþæ± üõý×
Îà±ù±/ îÂõÅ Ýý× Õõ¦š±ûþ åûþ-åûþ æò ÷ÅËé áùðâ÷Ç ýËûþ
Õ±÷±õþ õý×Ëûþõþ Õ±ù÷±¿õþ&Ëù± âõþ ÂóûÇ™Là ÎÂóÌÒËå ¿ðù/

òîÅÂò Âó±h±ûþ Û¶ï÷ ßÂËûþßÂé± ¿ðò Îõú ö±Ëù±ý× ß±éÂù/ âéÂò±
âéÂù ßÂËûþß¿ðò õ±Ëð Ûß üß±Ëù/ üËõ ÛßÂéÅ æ¿÷Ëûþ
ß±áæé± ÂóhÂõ õËù õËü¿å, Ý÷¿ò Õ±÷±Ëðõþ òõ ¿òûÅM
Îå±ßÂõþ± ä±ßÂõþ¿é ÛËü õùËù, õ±õÅ Âó±h±õþ ßÂËûþßÂæò ÎåËù
ÛËüËå Õ±Âóò±õþ ü˼ Îðà± ßÂõþËîÂ/
qËòý× äÂ÷Ëß ëÂ×êÂù±÷/ î±ß±ù±÷ ßÂɱËù`±Ëõþõþ ¿ðËß ò±ýÄ/
Îß±òÝ ÂóÅËæ±-Âó±õÇí Îî± ü±÷Ëò Îòý×/ ÕõúÉ õù± û±ûþ ò±,
Ûàò Îõß±õþËQõþ ûÅËá üõ Îðõî±ý× Îî± ü±õÇæòÏò ýËûþ
ëÂ×ËêÂËåò/ õùù±÷, ÝËðõþ Õ±üËî õù/
õÉüÄ/ õù±õþ ü˼ ü˼ý× Ýõþ± üßÂËù UhÂ÷Å¿hÂËûþ ìÅÂËß ÂóhÂù/
âËõþ ìÅÂËßÂý× ÛßÂæò õùù, ‘ò÷¦¨±õþ/ ¿ßÂåÅ ÷Ëò ßÂõþËõò ò±
Õ±Âóò±Ëß ÛßÂéÅ ¿õõþM ßÂõþËî Ûù±÷/’
Âó±ú ÎïËß ձËõþß¿é Îå±ßÂõþ± õùËù, ‘Õ±Âóò±õþ ÂóÅõþËò±
õý×Ëûþõþ Îð±ß±òé± Îß±ï±ûþ î± Îî± ¿êÂß ¿ä¿ò ò±/ ¿äÂòËù
õÉõü± üÑS±™L õɱÂó±Ëõþ ßÂï± õù±õþ æòÉ Õ±÷õþ± Õ±Âóò±õþ
õ±¿hÂËî ձüî±÷ ò±/’
Õ±÷±õþ îÂàò ౿õ-à±Ýûþ± Õõ¦š±/ õùù±÷ ü¿õòËûþ,
‘ÂóÅõþËò± õý×Ëûþõþ Îð±ß±ò ÷±Ëò·’
‘ÎßÂò òɱß±Ë÷± ßÂõþËåò üɱõþ· Ý‹ õÅß ¿õæÿËòü àÅõ
ÛßÂé± à±õþ±Âó õÉõü± òûþ/ ö±Ëù±ý× Âóûþü±-ß¿h Âó±Ýûþ± û±ûþ/’
Âó±ú ÎïËß ձËõþß¿é Îå±ßÂõþ±
õùù, ‘ÂóÅõþËò± õý×Ëûþõþ õÉõü±
ò± ï±ßÂËù ÎßÂëÂ× Õ±ù÷±¿õþ ö¿îÇÂ
Ûî ÎåÒh±-ô±h± ÂóÅõþËò± õý×
&¿åËûþ õþ±Ëà· Ûàò Îî± ß±ßÅÂ
Õ±ù÷±¿õþ Îú±-¿ÂóüÄ õþ±à±õþ ûÅá,
õý× õþ±à±õþ æòÉ Õ±ù÷±¿õþ
òûþ/ õý× Ûî Îß ÂóËh õùÅò
Îî± q¿ò/’
Û¶ïË÷ Îû ÎåËù¿é ßÂï±
õËù¿åù Ûõ±õþ Îü õùËù,
‘Õ±÷±õþ õ±õ± Îî± Eý×ÑË÷ ΦÚôÂ
õþõÏfò±Ëïõþ ÎüéÄÂé± ÎõþËàËåò/ õ±õ± õËùò, ß±ùÄä±õþ Îú±¸
ßÂõþ±Ëî Ûß õþõÏfò±ïý× ûË渚, Õ±õþ ß±ëÂ×Ëß ðõþß±õþ
ýûþ ò±/’
Ûõ±õþ ÕòÉ Ûß¿é ûÅõß ձõþ îÂõþ üý×Ëî ò± ÎÂóËõþ õùËù,
‘Ýüõ ñ±ò±ý× Âó±ò±ý× ßÂï± õþ±àÅò Îî± Õ±üù õÉõü±ûþ
Õ±üÅò/ ÎðàÅò Îî±, Ûý× õý×&Ëù± äÂùËõ ¿ßÂò±/’ Ûý× õËù
Îü äÂé±Âóé ßÂËûþßÂé± õý× Îé¿õËùõþ ëÂ×Âóõþ ü±¿æËûþ õþ±àù/
Õ±hÂËä±Ëà ßÂËûþ Îðàù±÷ Îé¿õËùõþ ëÂ×Âóõþ ü±æ±Ëò± üõþù
æɱ¿÷¿îÂ, ÷±ñÉ¿÷ß á¿íîÂ, ÂóÔ¿ïõÏõþ ý׿îÂý±ü ý×îÂɱ¿ð ý×îÂɱ¿ð/
qñÅ õùù±÷, ‘Îðà ö±ý×, ¿ßÂåÅ ÷Ëò ßÂõþ ò±/ õ±¿hÂËî õËü
¿êÂß õÉõü±õþ ßÂï± ýûþ ò±/ Îî±÷õþ± õõþÑ Õ±÷±õþ Îû ÛßÂé±
Îð±ß±ò Õ±Ëå õËù æ±ò, Îüý× Îð±ß±Ëò ¿áËûþ ßÂï± õù/’
Ûý× âéÂò±õþ ÂóËõþ Õ±¿÷ Õ±÷±õþ õ±õ±õþ ¦¤íÇö±`±õþ ¿á¿i§õþ
UßÅÂ÷÷î ¿ßÂËù± ðËõþ ÎõËä ¿ðù±÷/ õ±õ± Îû&Ëù±Ëß Îü±ò±
õËù Õ±÷±õþ ý±Ëî á¿åËûþ ¿ðËûþ¿åËùò, Îü&Ëù± Ûàò
ÕïÇÍò¿îÂß ÷j±õþ ûÅËá, ¿õ«±ûþËòõþ ý±îÅ¿h ÎÂóé±ûþ/
Õ±ù÷±¿õþõþ õý×&Ëù± Ûàò ‘Îú±-¿ÂóËü’ Âó¿õþíî ýËûþËå/
î±ý× Ûàò ÎßÂëÂ× õ±¿hÂËî õý× æ÷±ûþ qòËù ÕÒ±îÂËß ëÂ׿êÂ
Õ±õþ Îä±Ëàõþ ëÂ×Âóõþ ÎöÂËü ÝËêÂ... üõþù æɱ¿÷¿îÂ, ÷±ñÉ¿÷ßÂ
á¿íîÂ, ÂóÔ¿ïõÏõþ ý׿îÂý±ü ý×îÂɱ¿ð ý×îÂɱ¿ð/ Ã

óÅø¸ ÷±òÅËø¸õþ ä¿õþS Õ±¿÷
Îõú õÅ¿çÂ/ îÅ¿÷ ÷Ëò ßÂõþ,
Õ±¿÷ ¿ßÂåÅ õÅ¿ç ò±/ Ûß¿ðò
Îðõ üõ ÎçÒ¿éÂËûþ ¿õð±ûþ ßÂËõþ
îÂàò õý× Âóh± Îõ¿õþËûþ û±Ëõ/

¿úÛ¶± õü±ß ÎöÂÌ¿÷ßÂ
ü±æ ü±æ õþõ ÂóËh ÎáËå ÆßÂù±Ëü / ß±ù ¿õ«ßÂ÷DZ ÂóÅËæ±/
¿õ«ßÂ÷DZ ¿ðËûþ ú±õþðÏûþ±õþ õëÂ׿ò ýËûþ û±ûþ/ Õ±æ ý±¿îÂõþ ¿ÂóËêÂ
äÂËh ðÅù¿ß ä±Ëù ÎðõËù±ß ձõþ ÷òÅø¸ÉËù±ß Ûý× ðÅý×-Ûõþ
÷±ç±÷±¿ç æ±ûþá± ÎïËß ÷îÇÂËù±Ëß û±Ëõò Îðõ ý׿?¿òûþ±õþ
¿õ«ßÂ÷DZ ý±ëÇÂÝûþɱõþ ÎïËß üôÂéÄÂÝûþɱõþ üõõþßÂ÷ ß±¿õþá¿õþ
¿õðɱõþ æ±ý±æ ¿õË«õþ ÎßÂËæ± ¿õ«ßÂ÷DZ/ ¿ÂóåÅ ¿òËûþËåò
¿úËõõþ ðÅý× äÂɱù± òjÏ Õ±õþ öÔ¼Ï/ ß±õþí Ûý×ËéÂý× ÂóÅËæ±
÷±ËßÇ¿éÂÑ Ûõþ Õ±üù ü÷ûþ/ ùÂÏ-üËõþ±-ß±îÅ ßÂËõ ÎïËßÂ
õ±ûþò± ßÂËõþ ÷±ï± à±õþ±Âó ßÂËõþ ¿ðËBå/ ÷îÇÂËù±ËßÂõþ ¿õËúø¸
ßÂËõþ ö±õþî ò±÷ß ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ ÷±ËßÇ¿éÂÑ Ã›¶Ëüüé± àÅõ
Õɱ骱¿"öÂ Ý ùÅËS¿éÂöÂ/ Õô±Ëõþ Õô±Ëõþ åûþù±Âó/ õ±ý×
Ýûþ±ò Îáé Ýûþ±ò ¿üˈÂ÷ Îõú Îù±öÂòÏûþ/ î±ý× ¿úõ ÂóÅSßÂòɱËðõþ Õ±¿æÇ ÷±ËßÇ¿éÂÑé± ÷îÇ ÎïËß ýÝûþ±ý× õ±>òÏûþ/
îÂËõ òjÏ Õ±õþ öÔ¿¼ ¿õ«ßÂ÷DZ ÂóÅËæ±é±Ëß ý±îÂå±h± ßÂõþËîÂ
ä±ûþ¿ò/ ß±õþí ý±Ëî õþý×ù ÎÂóòÄ¿üËùõþ ÷î ¿õ«ßÂ÷DZõþ ý±ËîÂ
ï±Ëß Îòú±/ üËgÂÉ ÎïËß ÂóɱË`ÂËùõþ ¿ÂóåËò ßv±õ üðüÉËðõþ
õËü ÂóËh ÂóÒ±ý×é ¿òËûþ/ ¿òÐúËs òjÏ-öÔ¿¼Ý Îû±á ÎðËõ
ÝËðõþ ü˼/ î±õþÂóõþ ëÂ×Ëð±÷ á±ý×Ëõ-ò±äÂËõ Îòú±õþ î±Ëù
î±Ëù ‘Îòú± äÂËh ÷±ï±ûþ Î÷±Ëðõþ Õ±÷õþ± Îòú±õþ ÷±ï±ûþ
ä¿h ձ÷õþ± Îû ¿úËõõþ äÂɱù± ÷îÇÂËù±ß ÷±ï±ûþ ß¿õþ/ ß¿õþ
Îî± ß¿õþ î±Ëî ßÂÏ· Õ±÷õþ± Îû ¿úËõõþ äÂɱù± ÂóÅ¿ùú ÛËù
¿úõËß õ¿ù/’ Ûý× ýËBå òjÏ-öÔ¿¼õþ üÅËû±á/ î±õþÂóõþ
¿õ«ßÂ÷DZ ÂóÅËæ±õþ ÂóËõþõþ¿ðò ÷±ËßÇ¿éÂÑ ßÂõþËõ/ Îü ÕËòßÂ
ýɱÂó±/ üËõþ± Ûõ±Ëõþ Îù¿áÑüÄ-Ûõþ õ±ûþò± ñËõþËå/ ëÂ×Bä±õþí
ßÂõþËîÂý× öÔ¿¼ ¿öÂõþ¿÷ ౿Båù/ ùÂÏ ÷± Ûõ±Ëõþ ý±Ëõþ÷
ÂóhÂËõ, ú±¿h õæÇò ßÂ÷ÇüÓäÂÏ ¿òËûþËå ðÅý× Îõ±ò/ ß±îÅÂé±
¿äÂõþß±ùý× ÷ë±òÇ ù±Ëõþù±m±/ Îù±-ß±éÄ æ±÷± Õ±õþ Φ†˜ËäÂõùÄ
¿æòÄü/ æá#òòÏ öÂÏø¸í ÎõþËáËåò Ûüõ ÎðËàqËò/
ßÂòɱõþ± Õ¿öÂæ±î ÎÂó±ø¸±ß ú±¿h ÎåËh û¿ð Îù¿áÑüÄ Õ±õþ
ý±Ëõþ÷ ÂóËõþò, îÂËõ ßÂÏ Õ±õþ Îðõî±Ëðõþ ÷¿ý÷±ûþ ¿õ«±ü¸
ßÂõþËõ ÷±òÅø¸· Õ±äÂõþí¿õ¿ñ Î÷Ëò äÂù± Îû ßÂîÂé± æõþÏ î±
ÎõÂóËõþ±ûþ± ÂóÅS-ßÂòɱËðõþ ßÂÏ ßÂËõþ Îõ±ç±Ëõò ðÅáÇ¿îÂò±¿úòϯ
Ý¿ðËß Îðà, áíÅ ÷±Ëûþõþ Îü±ò±õþ éÅÂßÂËõþ± ÎåËù/ üò±îÂòÏ
ü±ËõßÂß±Ëùõþ ÷î±ðËúÇ ¿õ«±üÏ/ ÂóÅSõñÓ¿éÂÝ õh ö±ù/
ù±æÅßÂ-ú±™Lÿú©†/ ÷ÅËà õþ± Îòý×/ ôÂɱúò Îî± ðÓËõþõþ ßÂï±,
ßÂËõ ÎïËß Îüý× Ûß ù±ùËÂóËh ú±¿hÂËî ÷Åà¿é ÎìÂËß ÷±ï±
òÏäÅ ßÂËõþ ò¥Ú ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþ ï±ËßÂ/
îÂËõ ¿¦šîÂñÏ áíÅ Ûõ±Ëõþ ý±Ëî ù±DÅÂõþ õðËù ÛßÂé± ùɱÂóéÂÂó
ÎäÂËûþËå/ ÕËòß õh õh ¿ýËüõ ¿òËßÂËúõþ õɱÂó±õþ õþËûþËå/
¿úõæ±ûþ± Îðõ±¿ðËðËõõþ ß±Ëå ÕòÅòûþ-¿õòûþ ßÂËõþ áËíËúõþ
ùɱÂóéÂÂóÄé±õþ ÕòÅË÷±ðò ß¿õþËûþËåò/ òjÏ Îî± ë±ûþ÷`Â,
Âó±ùÇüÄ Õ±õþ ›−ɱ¿éÂò±÷ ü¥¤Ëg Îõú ÛßÂé± Îß±üÇý× ßÂËõþ
ÎôÂËùËå/ ß±õþí ùÂÏ-üõþ¦¤îÂÏ Û÷òßÂÏ ÷± æá#òòÏÝ
Ûõ±Ëõþ Îü±ò±ð±ò±õþ ÕùÑß±õþ ÂóõþËõò ò±/ ÷± Î÷ËûþËðõþ
õËùËåò, Îü±ò± Îå±h Îð± Î÷Ëý¼± äÂÏæÿ Îý± ¿áûþ± ý×üÄõ±õþ
Âó±ùÇ-ë±ûþ÷` ¿ß çÂùßÂÄ ¿ðàù± Îð± ¿õ¿éÂûþÒ±/ ùÂÏ-üîÅÂõþ ÷ÅËà
ý±¿üõþ ùýõþ/ áýò± ö±Ëù±õ±Ëü ò± Û÷ò Î÷Ëûþ Îß ձËå·

Û¿ðËß ß¿õþîÂßÂ÷DZ ÷ý±Ëðõ ßÂËõþËåò ßÂÏ ÎæéÂù±ý×é ¿õ÷±Ëò
ÕËòß¿ðò Õ±Ëáý× Õ±á±÷ ¿é¿ßÂé ÎßÂËé ÎõþËàËåò/ ûîÂ
Õ±Ëá ÎïËß ß±éÂËõò Îß±¥ó±¿ò&Ëù± îÂî Îõ¿ú å±h ÎðËõ/
îÂËõ ÆßÂù±úò±ïËß Îõæ±ûþ ¿ä¿™LÃî Îðà±ËBå/ ¿ä™Lñé±
Û¶¿îÂõåõþý× üîÂÏõþ õ±ËÂóõþ õ±¿h û±Ýûþ±õþ ü÷ûþ ýûþ/ ÛßÂõ±õþ
¿ÂóîÔÂáÔËý üîÂÏ Îî± Û¶±íîÂɱá ßÂËõþ¿åËùò/ ßÂÏ Ã›¶ùûþò±äÂý×
ò± ò±äÂËî ýËûþ¿åù ÷ý±ËðõË߯ Ûàò Îî± ¿ðòß±ù Õ±õþÝ
à±õþ±Âó/ üÑü±Ëõþ üõ Õ±òËüɱü±ù ÷±òÅø¸æò/ ÕòÅ üÑü±õþ
å±h± Îõ±Ëç ò±/ ä±õþËé ¿ðò ÂóÅS-ßÂòɱËß ¿òËûþ ï±ßÂËõ, Îü
ýɱÂó± üîÂÏõþ ÷±-õ±õ± üýÉ ßÂõþËî Âó±õþËõò Îî±·
û¿ðÝ îÔÂîÂÏûþ òûþò ¿ðËûþ ß¿ðò Õ±Ëáý× ¿î¿ò ÎðËà ¿òËûþËåò
÷ËîÇÂõþ ÷±Ëê ü±ð± ß±Ëúõþ ëÂ×{±¡ ü, ÆßÂù±Ëúõþ Õ±ËúÂó±Ëú ü±ð±
Î÷Ëâõþ ëÂ×Mż dÂó Î÷Ëâõþ Âó±ý±h Î÷Ëâõþ ü÷Å^ Î÷Ëâõþ
çÂõþí± à±ù-¿õù ü±ð± ú±Âóù± Õ±õþ ù±ù ú±ùÅËßÂõþ Î÷±ý÷ûþ
ßÂò骱ˆÂ/ ¿Sß±ùðúÇÏ ÷ý±Ëðõ ß¿ðò Õ±Ëáý× ÎæéÂù±ý×éÂ
Îß±¥ó±¿òõþ ¿õ÷±Ëò ÷ý±÷±ûþ±õþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ üßÂËùõþ æòÉ
¿é¿ßÂé ßÂËõþ ÎõþËàËåò ÕîÂÉ™Là Îá±ÂóËò/ û±S±õþ ÷ÅËà ü±ËëÂò
ü±õþÛ¶±ý×æÿ ÎðËõò Ûý× ý×ËBå/ ¿õþé±òÇ¿é¿ßÂéÂÝ ß±éÂËî Îö±Ëùò
¿ò/ ÂóÔ¿ïõÏËî ëÂ×ø±ûþËòõþ ü÷üɱ Ûî Û¶õù Îû ÆßÂù±Ëüõþ
æ÷±é õõþôÂÝ áùËî q ßÂËõþËå/ ÎðõÏ ÂóÅS-ßÂòɱ õ±ýòüý
ÕüÅõþËß ¿òËûþ Õ±õþ±Ë÷ û±Ëõò Õ±õþ±Ë÷ Õ±üËõò/ ¿üÑý÷ûþÓõþ-ÎÂóÒä± Ûüõ õ±ýËòõþ± Õ±æß±ù ÛßÂéÅÂËîÂý× õh ýÒ±¿ôÂËûþ
ÝËêÂ/ ÷±òÅËø¸õþ± ÛËðõþ ¿õþæÿ±öÇ ôÂËõþˈ ÎõþËà õh ձðÅËõþ
ßÂËõþ ÎôÂËùËå/ ÕáîÂɱ ÷ý±Ëðõ Ûûþ±Ëõþý× û±Ýûþ± ¿êÂßÂ
ßÂËõþËåò/ Îð±ù±ûþ-ÎòÌËß±ûþ á÷ò ý×îÂɱ¿ð õh õɱßÂËëÂËéÂëÄÂ
ýËûþ ÎáËå Ûàò/ Ûûþ±Ëõþ Õ±æß±ù Îß±¥ó±¿ò&Ëùõþ ÷ËñÉ
öÂÏø¸í ßÂ÷Ä¿Âó¿éÂúò/ ¿õ¿öÂi§ Îß±¥ó±¿ò ÷ý±ËðõËß ¿õáÄ ¿õáÄ
ñ±÷±ß± Õô±õþ ¿ð¿Båù/ ÎæéÂù±ý×éÂý× ¿ÂóßÄÂÂóËûþËKé ÎûËîÂ
Âó±õþù/ Î÷±õ±ý×Ëù Îß±¥ó±¿ò&Ëù±Ý Ûî æ;±ù±îÂò ßÂõþ¿åù/
Îðõ±¿ðËðõ Îî± ßÂ÷ òò/ õɱ鱿õþ àÅËù Î÷±õ±ý×ùé± òéÄÂ
¿õþËäÂõÄù ßÂËõþ õþ±à¿åËùò/ ü±õþ±Âí éÂÉÒ± éÂÉÒ± Õ±Ýûþ±æ ß±õþ
üýÉ ýûþ, õùÅò Îî±·
÷ý±Ëðõ Õ±æ ÎïËß ý×Ké±õþËòé àÅËù ùɱÂóéÂËÂó Îä±à
õþ±àËõò/ ÷± Ûàò ý×Ké±õþòɱúò±ù ýËûþ ëÂ×ËêÂËåò/ ù`Âò,
Õ±Ë÷¿õþß±, Õ˦†¿˜ ùûþ±, üÅý×æÿ±õþùɱ` ÕËòß Îõ¿ú ÂóÂóÅù±õþ/
ÎæéÂù±ý×é ÛßÂé± Õ¾³î ¿õþË÷±é ßÂËKé˜Â±ù Õ±õþ ù±ý×-¿ëÂËéÂßÂéÂõþ
¿ðËûþËå ¿áôÂéÄ ýɱ¥ó±Ëõþ/ ¿õþË÷±éÂé± ¿ðËûþ ÷ËîÇÂõþ âéÂò±õùÏ
ßÂËKé˜Â±ù ßÂõþËî Âó±õþËõò/ Õ±õþ ù±ý× ¿ëÂËéÂßÄÂéÂõþ ¿ðËûþ ÎðõÏõþ
Âóð±òî ÕüÅõþÝ û¿ð ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ü˼ ¿öÂËh û±ûþ, î±õþ
ÛßÂé± ý¿ðú ßÂõþËî Âó±õþËõò/ üõËäÂËûþ ý×Ké±Ëõþ¿ˆÂÑ ýù,
ÎæéÂù±ý×é ÷ý±ËðõËß õ±æ±Ëõþõþ Õ±òßÂË¥x±÷±ý×æÿëÄÂ
Îß±ûþ±¿ù¿éÂõþ Ûß¿é á¿?ß±õþ ÂóɱËßÂé Âó±¿êÂËûþËå ÎüÌæòÉ
ëÂ×Âóý±õþ ¿ýËüËõ/ Û¶ïË÷ ÷ý±Ëðõ ÕîÂÉ™Là ù¿#îÂ Ý ¿õõèîÂ
ýËûþ¿åËùò/ ÂóËõþ ÕõúÉ õɱÂó±õþé± ÎöÂËõ Õ±òj Âó±¿BåËùò
Îû òjÏ-öÔ¿¼õþ Îæ±á±h ßÂõþ± Îð¿ú á񱾱 ÎàËî ÎàËî ÷ÅËà
äÂh± ÂóËh ÎáËå/ üÅÂó±õÇ Îß±ûþ±¿ù¿éÂõþ á¿?ß±ûþ ð÷ ¿ðËûþ
Ûõ±Ëõþ ÷ý±Ëðõ ÷ËîÇÂõþ ¿ðËß Îä±à õþ±àËùò/ ¿õ«ßÂ÷DZ
ÂóÅËæ±õþ Îòú±õþ î±`Âõé± ÎðàËî ýËõ Îî±/ ß±õþí ðúÇËòí
ÕñÇ Õ±òj÷¯

4 ÎüË›I×¥¤õþ 2009 ÎáÌh ÷ý±¿õðɱùËûþõþ õþæîÂ-æûþ™LÃÏ ÕòұËòõþ üÓäÂò± ýûþ/
ÂÛõþÂóõþ ü±õþ±õåõþ ¿õ¿öÂi§ Õ±Ëù±äÂò±-ÕòұËòõþ Âóõþ 5-6 ÎüË›I×¥¤õþ 2010
õþæîÂ-æûþ™LÃÏ ÕòұËòõþ ü÷±¿l ýù ÷ý±¿õðɱùËûþõþ üѦԨ¿î ßÂËÂ/ ÛßÂý× ü˼
Âó±¿ùî ýù ß¿õ&õþ ü±ñÇ-úîÂõø¸Ç æËiœ±ÈüõÝ/
ÛõþÂóõþ ¿òõDZ¿äÂî ðÅ¿é ¿õø¸Ëûþõþ õMõÉ/ ‘õþõÏfò±Ëïõþ ¿ßÂËú±õþ ÷ò™¦¸Q’ ¿òËûþ ßÂï±
õùËùò ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÕñɱÂóß ëÂ. ÎüÌËõþò õËjɱÂó±ñɱûþ/
õþõÏfò±Ëïõþ ¿ßÂËú±õþ ÷Ëòõþ ÕòÅöÓ¿î ¿ßÂö±Ëõ õþ+Âó±¿ûþî ýËûþËå îÒ±õþ Îùà±
Îå±éÂáŠ, ß¿õî±, ò±éÂß Õïõ± ëÂ×ÂóòɱËü î±õþ üÅ¿òÂóÅí ¿õË−ø¸í ¿î¿ò ßÂËõþËåò/
Û¶±ü¿¼ß ¿åù ‘õþMßÂõþõÏ’õþ õþ?ò ÛõÑ ‘âËõþ-õ±ý×Ëõþ’ ëÂ×ÂóòɱËüõþ Õ÷ÓùÉ ä¿õþS/
ÂóõþõîÂÏÇ õM± ¿åËùò õþõÏfö±õþîÂÏ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÕñɱÂóßÂ, ¿û¿ò ÛßÂý×ü˼
õþõÏfäÂäDZ ÎßÂËfõþ Õ¿ñßÂîDZ ëÂ. ÷Åò÷Åò á˼±Âó±ñɱûþ/ îÒ±õþ õùõ±õþ ¿õø¸ûþ ¿åù
‘õþõÏfò±Ëïõþ ¿ú±ö±õò±’/ Õ±Âó±î òÏõþü Ûß¿é ¿õø¸ûþËß Õò±ûþ±Ëü üõþü ßÂËõþ
îÅÂùËùò ëÂ. á˼±Âó±ñɱûþ/ üõËúËø¸ á±ò Îú±ò±Ëùò ¿õ«ö±õþîÂÏõþ ü¼ÏîÂöÂõËòõþ
Õñɱ¿Âóß± ¦¤¿™¦¸ß± ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ/
ÂóËõþõþ¿ðËòõþ ÕòұòÝ ¿åù õþõÏf÷ûþ/ ëÂ×ËZ±ñËò öÂõþîÂò±éÂÉ÷ Õ±¿¼Ëß õþõÏfòÔîÂÉ
‘¿õ«õÏí±õþËõ ¿õ«æò Î÷±¿ýËå’ Âó¿õþËõúËò Õ¥¤±¿ùß± Û¶ýõþ±Ëæõþ å±SÏ ÷ñÅ¿õþ÷±
äÂSõîÂÏÇ/ õþõÏfü¼ÏËî ðÏÂó±?ò± ú÷DZ õþõÏf ß¿õî± Õ±õÔ¿MËî ¿¿îÂú ÷±ý±Ëî±
Õ±õþ ÷ñÅ¿÷î± ßÂ÷Çß±õþ ò±éÂßÂÏûþî± Õ±õþ Õ±ËõËáõþ ûï±ïÇî±ûþ Î|±î±õþ ÷ò æûþ
ßÂËõþò Õò±ûþ±Ëü/ ¿åù Ý¿h¿ú & õþÏí± æ±ò±õþ üÅ¿ú¿Âî å±SÏ ü±ûþòÏ Îâ±Ëø¸õþ
õþõÏfòÔîÂÉ - ‘õ±ü™LÃÏ Îý öÅÂõòË÷±¿ýòÏ’/
üõËúËø¸ õ±¿äÂß ¿úŠÏ ¿õæûþù„Ï õ÷ÇËòõþ ‘õþõÏf ß¿õî± ÛõÑ ò±éÂÉÂó±êÂ’/ Âó±êÂ
ßÂõþËùò õþõÏfò±ï úº Îâ±ø¸, òæù, Îðõõèî ðM, æÏõò±òËjõþ ß¿õî±üý
õþ±æ±, õþMßÂõþõÏ ÛõÑ ‘û±õþ± õÔ¿©†Ëî ¿öÂËæ¿åù’õþ ¿òõDZ¿äÂî ÕÑú/ ðÅ’¿ðËòõþ Ûý×
ÕòұËò ü=Á±ùò±õþ ð±¿ûþËQ ¿åËùò Õñɱ¿Âóß± üÅ¿¦œî± Îü±÷ ÕñɱÂóß ٿø¸ Îâ±ø¸/

ý×Ké±Ëõþ±Ëá¿éÂÑ Õɱ` Û'¿Âó¿õþËûþ¿kÑ ¿ýjÅ™¦¸±ò
ëÂ. ÎßÂÌ¿úß äÂSõîÇÂÏ
ÎüË›I×¥¤Ëõþõþ 8, 9 Ý 10 ÷±ùð± ßÂËùËæõþ ¦§±îÂËß±Mõþ ý׿îÂý±ü ¿õö±á û±ðõÂóÅõþ
¿õ«¿õðɱùËûþõþ ý׿îÂý±ü ¿õö±Ëáõþ ü˼ ûÅ¢¬ö±Ëõ Ûß¿é Îü¿÷ò±õþ Õ±Ëûþ±æò
ßÂËõþ/ ÕÑúáèýí ßÂËõþò ùàòëÂ×, ý±ûþ^±õ±ð, ¿ð¿{¡, ý×¥£Âù, ßÂùß±î±, ¿ú¿ù&¿hÂõþ
õU áËõø¸ßÂ-ÕñɱÂóßÂ/ Ûý× Îü¿÷ò±Ëõþõþ Õ±¿ïÇß ÕòÅð±ò Õ±Ëü ý׿`Âûþ±ò ß±ëÂ׿kù
ôÂõþ ¿ýˈ±¿õþß±ù ¿õþü±ËäÇÂõþ îÂõþô ÎïËßÂ/ ¿îÂò¿ðËò ü±î¿é ÂóɱËòù, Ûß¿éÂ
¦§±îÂËß±Mõþ å±S ÂóɱËòùüý 27¿é áËõø¸í±ÂóS ëÂ×Â󦚱¿ÂóîÂ Ý Õ±Ëù±¿äÂî ýûþ/
8 ÎüË›I×¥¤õþ, ëÂ×ËZ±ñòÏ ö±ø˸íõþ ÂóËõþ ¿ßÂ-Îò±é ÎùßÂä±õþ ¿ðËùò õñÇ÷±ò
¿õ«¿õðɱùËûþõþ ý׿îÂý±ü ¿õö±Ëáõþ ÃÕñÉ Õõþ¿õj ü±÷™LÃ Ý ý±ûþ^±õ±ð ÎßÂfÏûþ
¿õ«¿õðɱùËûþõþ ý׿îÂý±ü ¿õö±Ëáõþ Õñɱ¿Âóß± Û¶ËôÂüõþ ¿õþù± ÷Å౿æÇ/ Ûý×
Îü¿÷ò±Ëõþõþ ¿ï÷ ¿åù ý×Ké±Ëõþ±Ëá¿éÂÑ Õɱ` Û'¿Âó¿õþËûþ¿kÑ ¿ýjÅ™¦¸±ò, ¿õè¿éÂú
‘ý׿`Âûþ±’ Õɱ` ‘ý׿`Âûþ±’ 1556-2000/ ý׿`Âûþ± ò±÷ßÂõþí ¿åù ¿õè¿éÂËúõþ ÎðÝûþ±,
û±õþ ü˼ æ¿hÂËûþ ¿åù ü¥óÓíÇ Õ±ù±ð± ý׿îÂý±üËõ±ñ, õþ±©†˜õÉõ¦š±, Õ±ñÅ¿òßÂî± Ý
Û¶á¿î üÑS±™Là ñ±õþí±/ ¿ßÂc Îðà± û±ûþ, ÷Åâù ¿ýjÅ™¦¸±ËòÝ ¿åù Ûß ý׿îÂý±üËõ±ñ,
õþ±©†˜õÉõ¦š±, Õ±ñÅ¿òßÂî± Ý Ã›¶á¿îÂüÑS±™Là ñ±õþí±/ ¿õè¿éÂú ý׿`Âûþ± ¿ýjÅ™¦¸±òËßÂ
Âó}±ðÄÂóð ¿ýËüËõ Îð¿àËûþ¿åù ÛõÑ 1947-Ûõþ Âóõþ Îû ý׿`Âûþ± Ûù î± ¿õè¿éÂú
ý׿`Âûþ±õþ ÎðÝûþ± Õ±ñÅ¿òßÂî±, Û¶á¿îÂõþ ñ±õþí± îÂï± ý׿îÂý±üËõ±ñËßÂý× ÕÒ±ßÂËh õþýù
× /
Ûý× Îü¿÷ò±Ëõþõþ ùÂÉ ¿åù ¿õè¿éÂú ý׿`Âûþ±õþ ÎðÝûþ± Õ±ñÅ¿òßÂî± Ý Ã›¶á¿îÂõþ
ñ±õþí±Ëß Û¶Ÿ ßÂõþ±/ ÷Åâù ¿ýjÅ™¦¸±ËòÝ ¿åù ü÷ÔX ßÔ¿ø¸ Ý ÎüäÂõÉõ¦š±, ¿úŠ, õ¿íßÂ
ÂóÒÅ¿æ, ¿õ¿ò÷ûþ, õɱ¿‚ÂÑ ÛõÑ üËõDZÂó¿õþ Õ±ý×ò-úÔºù±/ ›¶Ÿ ÝËêÂ, î±ýËù ÷Åâù
¿ýjÅ™¦¸±òËß Âó}±ðÂóð õù±é± ßÂîÂé± ü¼îÂ/
9-10 ÎüË›I×¥¤õþ, Îû áËõø¸í±ÂóS&Ëù± ëÂ×Â󦚱¿Âóî ýËûþ¿åù, Îü&Ëù±õþ ¿õø¸ûþ
¿åù Âó¿õþËõËúõþ ý׿îÂý±ü, öÓ¿÷-õþ±æ¦¤, Îû±á±Ëû±á õÉõ¦š±, Îðúö±á, ßÔ¿ø¸, ü±÷¿õþßÂ
ý׿îÂý±ü ÛõÑ ÷±òõÏ¿õðɱ üÑS±™Là ¿õø¸ûþ/ 10 ÎüË›I×¥¤õþ, öÂɱËù¿ëÂ"¿õþ ÎùßÂä±õþ
Îðò ý±ûþ^±õ±ð ÎßÂfÏûþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ›¶ËôÂüõþ ¿õþù± ÷Å౿æÇ/

÷/ùõ±õþþ ■ 21 ÎüË›I×¥¤õþ,2010 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

7

8 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± ÷/ùõ±õþþ

■ 21

ÎüË›I×¥¤õþ,2010

Ñ˛Ìy v˛zïyÁ
‘ô±ˆÇ ¿Âó¿õþûþë Î᱿ûþÑ Õò... Îõ±¿õþÑ’
‘ÎéÂËßÂòÄ ù±=Á’
‘üù÷òÄ õþßÂüÄ ý×ò ð±õ±Ñ’
Îü±üɱù ÎòéÂÝûþ±¿ßÇÂÑ ü±ý×ËéÂõþ ÎðÌùËî ðÅ¿òûþ±õþ îÔÂîÂÏûþ æòõUù ß¿KéÂËòËKéÂõþ
õ±¿üj± Õ±Âó¿ò/ ü¥x¿î æ±ò± ¿áËûþËå, ¿äÂò ÛõÑ ö±õþËîÂõþ ÂóËõþý× ò±¿ß üõËäÂËûþ
Îõ¿ú ÷ÅËàõþ ¿öÂh ÎôÂüõÅËßÂ/ üÅîÂõþ±Ñ Õ±Âóò±õþ õgÅÂõþ± ÎæËò û±ËBå üõé±ý×...
Õ±Âó¿ò ßÂÏ ßÂõþËåò, ßÂÏ à±ËBåò, Îß±ï±ûþ û±ËBåò... ú±ýà-Õ¿÷î±öÂ-Õ±¿÷õþ
ÎïËß q ßÂËõþ Îß¿÷¿¦†˜ õɱËäÂõþ Õ‚ÅÂõþ, Õòòɱ, |ÏÂóíDZ... üõ±ý× ßÂï± õùËå
ÛßÂü˼/ Õ‚ÅÂõþ ßv±ü ý×ËùËöÂò... î±õþ æiœ¿ðËòõþ Âó±¿éÇ ÛßÂé± ÎõþˆÅÂËõþËKéÂ...
ßÂËûþßÂæò õgÅÂ-õ±gÂõËß ÎëÂËßÂËå Õ‚ÅÂõþ/

þ
Õ±õ
å
B
ð
¸
ûþ±
 Öø ß äÂ±Ý M
é
Ë
±
Îâ±ù õXÂîÂ±Ë Ëß ÷Å¿ õþ
/
Ï
õ
ÂóÔ¿ï ßÂàòÝ î±õþ Îï ûþ± - ëÂ×MõhÂ
±
Â
é
ÅË
±
±Ý
ðÅ’ ð ¦ó©†î òÝ õ± þ± Õ±õþ Âó î ï±Ëß Âú÷±
Â
ßÒÂ±ä ±õþ ßÂà - ä±Ýû åéÂôÂéÂ±Ë ðàËù ä îÂÝ
Õ±õ ûþ±/ Û¶±ßÄ õþ±ëÂË' àÒÅ¿éÂËûþ Î ó ùÅËßÂ±Ë Ë¼
äÂ±Ý õÏõþ Âóɱ ± ßÂËõþ àõþ õ±© ÷±õþ ü
ÂóÔ¿ï þ±/ ö±Ëù ý× ÎäÂ±Ë / äÂú Ëø¸ß ç±
ýÝû ± á¿î Îò Îòý× ßÇ Õ¿öÂ
å±h æÅ¿h  ü¥óË
Ûõþ Íæõ¿òß
Õ±R
Λ¶±ùá

¿õËßÂù 5  Õ‚ÅÂõþ ÎõþˆÅÂËõþËKéÂ.../
¿õËßÂù 5.15  ülß ձõþ Ù¿ø¸ Ûù... ÛËüý× ß±Ëò Îô±ò ¿òËûþ ðÅ’æò äÂËù Îáù
ðÅ’Ëß±ò±ûþ/
¿õËßÂù 5.25  |ÏÂóíDZ Ûù... Õ‚ÅÂõþËß ‘ý±ý×-ýɱËù±’ ßÂËõþ õËü ÂóhÂù Õ±ý×-ÂóëÂ
ß±Ëò...
¿õËßÂù 5.30  Ûõ±õþ ¿õþ¿¥ó.../ ülßÂËß õùù, ‘¿÷ëÂ׿æÿß õ±æËõ ò±’· î± Îî±
汿ò ò±· Ûý× Ù¿ø¸, û± ò± ¿ëÂËæõþ ß±Ëå/
Ù¿ø¸ ¿ëÂËæËß òîÅÂò á±Ëòõþ ô±`± ¿ðËî q ßÂõþù... Û¿áËûþ Ûù ¿õþ¿¥óÝ/
¿õËßÂù 5.45 ¿ü' ¿Âó Û÷  Õ±õþÝ 4-5 æò õgÅÂõþ Îû±áð±ò... Âó±¿éÇÂËî ßÂï±
ßÂ÷... îÂÏõèö±Ëõ õ±hÂù ¿÷ëÂ׿æÿÿßÂ... ò±äÂ... Û¶äÅÂõþ å¿õ... ßÂɱË÷õþ± Õ±õþ Î÷±õ±ý×Ëù
Û¶äÅÂõþ ý±¿üõþ ús... à±Ýûþ± ð±Ýûþ±... Îõú õþ±î Õõ¿ñ...ý×/
õþ±î 1.30  üßÂËùõþ ÎôÂüõÅß ձõþ ÕõþßÅÂé Õɱß±ëÂ×ËKéÂõþ Õɱùõ±Ë÷ ëÂ×Ëê Îáù
å¿õ&Ëù±... ëÂ×ý×ï ßÂɱÂóúòÄ ‘ëÂ×ý× õþßÂëÄÂ’.../
éÅÂÉý×é±Ëõþ Îùà± ýù  ‘汈 ¿õþäÂëÄ Îý±÷... ýɱëÂ Û Îáèé ô±ò...
ýɱ¿Âó õ±ïÇËë éÅ ՂÅÂõþ...’
Õ±ËõþßÂæò ¿ùàù  ‘ÝýÄ ¿õþûþɱ¿ù, ôÂõþáé éÅ ëÂ×ý×ú ¿ý÷ ýɱ¿Âó õ±ïÇË믒
ÂóËõþõþ¿ðò üß±Ëù üõ±ý× ý±¿æõþ Îß¿÷¿¦†˜ Âóh±õþ õɱËäÂ... Îß±òÝ ßÂï±ý× ýù ò±
Õ±Ëáõþ¿ðËòõþ Âó±¿éÇ ¿òËûþ...
Û¶±ý×ËöÂé Φóü ëÂ×ñ±Ý ýËûþ Îáù ÝËðõþ æÏõò ÎïË߯ ßÂï± õù±õþ Îûò ¿ßÂåÅý×
Îòý× Õ±õþ, ß±õþÝ ü˼ýׯ¯¯
Ûý× ßÂù÷ ü¥óËßÇ ձÂóò±õþ ÷î±÷î üõþ±ü¿õþ æ±ò±Ëî Î÷ù ßÂò

aamadermalda@gmail.com Õïõ± SMS ßÂò 98300 13997 ò¥¤Ëõþ¼

.
.
.
Ñ
õ
Û
Ä
ú
Ï
÷
äÂú

Õ¿öÂ÷±Ëò ÷Åà ùÅ¿ßÂËûþ
ï±ËßÂ/ Îûà±Ëò ÎäÂËÂó äÅÂËÂó ±äÂhÂ, q¿ßÂËûþ û±Ýûþ±
áŠ
õþ
Ëá
Õ±
õþ
q
Âé±
ÕÒ
Ûß
×
ðý
þ
±
þ
±á, Îõ
üõ ¿ßÂåÅõ
ò äÂø¸±
÷/ â±Ëü ì±ß± ÂóËh ÎäÂõþ±-ð
Îòûþ õÏæîÂù±õþ Õ±Ëáõþ æ¿ ±ò± ÕËòß ¿ßÂåÅ/ õU¿ðò Âóõþ ÎôÂËù õþ±à± æ¿÷ ûàÝ Î䩆±
±-æ
î±
/
þ

û±û
ò±÷
× çÅÂõþçÅÂËõþ ýËûþ
æËùõþ Âóï, Õ±õþ
± Âó±Ëõþ
Âõþî ձËü ò±, ÷±¿éÂõþ ü˼ý
ýûþ, Îü&Ëù± ¿ßÂc Õ±õþ ÎôÛ¶±Íá¿îÂý±¿üß ¿äÂý ÎàÒ±æ±õþ/ Îß æ±Ëò ¿÷ùËîÂÝ Îîõþ áËîÇÂ
Â
õþ
Ë
Å
ß¿õþ çÅÂõþçÅÂËõþ ÷±¿é ý±îÂËh ±àõþ±æ õþã± &¿ùé±õþ ö±㱠éÅÂßÂËõþ±, ¿ßÂÑõ± ý×Òð ü± ýûþ
ÎÂó
ÂóÄ
Îüý× ßÂËõ ý±¿õþËûþ û±Ýûþ± Ò±ËîÂõþ é±ßÂõþ±/ çÅÂõþçÅÂõþ ÷±¿é ÷ÅËê± áËù û±ûþ, ç±

ñ
ðÅ
þ
..
.
÷±õ
±ûþ
Õ±
±
Îðà
× Õ±÷±ËßÂ
ÎôÂËù ÎðÝûþ
É äÂú÷± Âó¿h¿ò Õ±õþ äÂú÷±ý
ä±õþÂó±ú, Õ±¿÷ Îðà±õþ æò

±õþ ðÓõþ ÎïËßÂ
÷±üà±Ëòß Âóõþ Âó=Á±ú ¿÷éÂËî Âó±õþù±÷...
õþ
Õ±
±÷/
¿ðù
Â
Ëh
Îå
±
þ
î Âó±õþù±÷ ò±, õÅç
Îä±Ëé áÒ±æ±õþ ÎñÒ±Ýû
±õþ ðí ûàò Õ±Ýûþ±æ ¿ðË
à±é±ù±÷,
ä±ËfûþÏËß ò± ¿äÂòËî Âó±õþ þËå î± õÅçÂËî Âó±õþù±÷ ò±/ Îõ±ç±õþ Î䩆±ûþ õU ÷±ï± ÂÂóËï
÷±ç
þ
ýËû
Ëû
ßÂÏ
ÎÂó
/’
ò±
Ëå
ý×
Îá
Îà
ûþ
î ßÂø¸ËîÂ
Õ±÷±õþ ‘ýË
± ÷±ï± ßÂɱùßÅÂËùúòÄ ßÂø¸Ë þ ¿ëÂüËß±üÇ Î÷Ëò õ±¿hÂòÑ úõþíÑ
õþ
Âó±
ò±
Â
Õ‚
þ
õ
õþ
õË
±
þ
õõ
¿ßÂc
/ î±õþÂóõþ Û¶¿ëÂáÉù üËòõ
-ä±ËfûþÏ
Îý¿ðËûþ ¿áËûþ ý±ù ÎåËh ¿ðù  õ±¿hÂËî üõ áhÂá¿hÂËûþ ¿ðù±÷ •ÕõúÉý× á񱾱 þ õíÇ÷î
÷±õ
Âõþ
Õ±
Ëß
ÂÛõ
õ±ù
Õî
õ±ñ
Ï/
Ë
áB屿÷/ üÅ
± Ûß ÂóÔ¿ïõ
÷± Û¶±¿l
M±õþ/ ÕîÂÛõ ÕÒ±ñ±õþ±Ëù
Îükõþ ßÂËõþ—/ ÕîÂÛõ ë± ±/ Õ±÷±õþ æÏõËò Îü Ûù/ ÕîÂÛõ Õ±÷±õþ äÂú
Â÷î
Õ
ÕÂõþ-üÑàɱ ÎäÂò±õþ
âéÂù/

Õɱ` Îðò Îð ¿ùöÂÄëÂ...
¿æËjáÏ Ûß üôÂõþ¼¼

þ ÎïËßÂý× q ýûþ/
±¯ áÎm±é± Õ±üËù î±õþÂóõ ÷õþ± ÎöÂËõ õ¿ü, Û
õ±õ
þ
Ëõ
Õ±
ò±¯
þ
ýû

üÄ.../ Õ±õþ Õ±
î±õþÂóõþ ò±¿ß áÎ
áËŠõþ
Ëà Âóh±õþ Õ±Ëáý× öÅÂ-ëÂ×-úÛîÂé±ý× æ±ûþ÷±ò ýûþ Îû Îä± ýù ò±¿ß· ò± Ýé± ýûþî ‘ኒ òûþ, ¿ßÂc Õ±ËõþßÂé±
áŠ
óËýù± òÉú±
÷±¯ Ûé± Õ±õ±õþ Îß±òÝ
 ýûþ... U÷Ä÷... ÛßÂé± õÏæîÂù± Îî± õËéÂý×/
Ëî
õù
..
.
Ä
, õ±ð±¿÷-ò¿üÉ ÎðàËîÂ
÷
Ä
÷
ëÂ×
...
Ëù
Îá
ß±-ÂóÅùß±, àËûþ¿õþ-àËûþ¿õþ ôÂɱK鱿ü¯ âÅ÷é± õ±ð
óßÇÂ... ö±õËîÂ
¿÷ßÂɱù
ý±ù
ÎßÂ
ü¥
/
þ
ù
¿ü
ðõ
僱ß
ÿ
Õ±
þ
÷±Ë
¿æ
Ëõ
Õ±
¿ôÂ
•¿ô
¼
Â
Š
üË
òß
þ
¿
þ
áË
ù
÷±õ
ü±û
±
÷Ó
Âõþ
äÂú
× ßÂÏ
åÅ ü±õ- û±ý× Îý±ßÂ,
Âé± ÎÛ¶÷ 汿òÇõþ ÷îÂý× ÎöÂÌî
õþ -1.5... Õ±ýÄ î± ¿òËûþý
汿òÇ/ ÛõÑ æ±¿òÇé± ÕËòß þ ýî ò±·—/ ýÒɱ, Îá±é± 汿òÇé±Ëß ձ÷õþ± Îõú ¿ß þßÂ÷– ÛßÂé± ÎôèÂ÷, î±õþ ÷ËñÉ -1.25 Õ± ÎßÂõù ëÂ×h¿å/ âKé± áh±ù/ ü÷ûþîÂù Î÷Ëò ¿ðòîÂõ
õò/ ëÂ×h¿å
±õþ õðËù
õùËù õɱÂó±õþé± Îõ¿ú ûÅË õþé± ÛßÂéÅ Îà±ùî±ý× ýËõ/ é ÷ɱÂóé± Î÷±é±÷Å¿é Ûõ
¿ðËûþ 24×7 äÂú÷±÷ûþ æÏ -ßÂËùæ/ Õ±õþ õåõþ ä±ËõþËßÂõþ ÷ËñÉý× ¿îÂò-¿îÂòõ îÂßÂËßÂ
Âó±
õɱ
ù
ù
¨
Å
ý+¿
¿òË
Â

Îî
ÂËã

±ü
Â
ûþ
Îö
ßv
þ
ýɱ
îÂ
Ë
åõ
õþ
±
±ûþ
汿òÇ
ül±ý-÷±ü-õ
õþ/ Û¶ï÷õ±õþ ‘ßÂËý± ò± ÂóÉ
Â
1— ÎðËà õÉï± Âà±Ýûþ±/ î±Ëõþ Âó±Ýûþ± û±ûþ/
÷±õþ ÎôèÂ÷, ðÅ’õ±õþ Âó±Ýûþ± àËß ÎðËà Õ±õþ îÔÂîÂÏûþõ±õþ ßÂËùËæõþ Õ¿ò¿jî±Ëß
äÂú
ù
Îá
×
ý
û¿ð
±
úý
ú±
þ
±õþ
Â’õ
S÷
Îâ
c
TËî
åò
¿ßÂ
±ýõ
Š
ÎÂó
±õþ áË
2— ÎÂóåò
ÎðËà, ¿ZîÂÏûþõ±õþ ‘Î÷
Ëû±á/
üÄ ýËûþ Õ±ñÄ-¿õþË÷ ýËûþ Ýê ôÂɱ"õþ&Ëù± ÎßÂ÷ò
Ëù
¶±¿Âl

÷
ÂÃ
¿õþ
Ñ
Â
Ëß
Ûõ
Îï
¿éÂÑ
÷
è
Â
ÎëÂ
Îô
¸
Ëø
Âù
Ëú
¿ˆ
Â
3— Õõ
Îðà±Ëò±õþ æòÉ/
÷±-é±ò ÕòɱòÉ ü±ý×ë
Ëò±õþ Î䩆±/
é±ò, äÂú÷±õþ Û¶¿î ¿õqX äÂúËî q ßÂõþù/
ÂËå
Ëß
4— Æõ¿äÂSÉ ÛËò ö±ù ù±á± Îüý× Îî± ë±ù-ö±îÂ
Îï
Â
Ëî
ßÂ÷
Âý×
Îû
qËî
 ýËûþ
Å
5— ñɱËM¿õþ âÅõþ¿îÂ-¿ôÂõþ¿î é± Îû ÛõþßÂ÷ ýËõ î±õþ Îß±òÝ áɱõþ±¿KéÂý× Îòý×/— Ý ûàò Îûò õɱßÂáè±ëÂ×` ÎïËß Îô±õþáè±ëÂ×` ù±áù Îß±òÝ Ã›¶±Íá¿îÂý±¿üß ß±Ëù äÂú÷±Ëß qñ
áò
îÂ
Ëò
ò
Ké±
ýË
Îû
Îæ
õþ
ÎÂó
ý×
±îÂ
ò±
Â÷ò
ÂËS
õå
îÂ
Îß
¸
Î
Õ±
¿÷¿
¦
Â
Ë™
±õþ
屒
Ëß
Õ±
Ëß
üõ
¸
Ë™¦
õå± Îï
', ¿S
•îÂËõ
, Îä±Ëà S÷úý× Õ± õþ ß±õþËí ö±Ëù±õ±ü±õþ à¿îÂûþ±ò/ Õ±õþ äÂú÷±é± Õ± ßÂõþù/ Ãձ˙¦¸ ձ˙¦¸
Âús—– ßv±ü ô±ý×öÄ -¿ü
q
é±ò •éÂɱò Ûõþ õ±Ñù± Û¶¿î × ßÂüÄ ¿ü •Cos c) ¿ðËûþ-ßv±Ëü-õɱËä Îõú ¿ßÂåÅ äÂú÷Ïú
±
ýÝûþ±
û±S
÷±
ßÂ
äÂú
¿ðË
õþ
±Ëü
± ëÂ×ÂóüáÇ&Ëù±/ 
¿éÂòß±õþ ÕöÂɱËüõþ ý׿îÂý
ÎûÌòî± ÛËüËå Ýûþ±ò õ±ý ß±Ëò—/
 ÛßÂËâÒËûþ Îõ±¿õþÑ ë±Ëù-ö±Ëî õÒ±ä±õþ à±h±-õ¿hÂ-Îï±hÂ, Îï±hÂ-õ¿hÂ-à±h Ëå ä±Âó ÂóËhÂ,
¶¿î

Ã
þ
÷±õ
ßÂäÂú
ò±Ë
ý×
ý×
úÉ
é±ò
þ
õ
þ
Õõ
±Ëõ
õÑ
ß±
þ
ßÂõþù
±õþ ¢−ɱ÷
ò±ËßÂõ
Îä±Ëà •Û
èÂ÷/ îÂõÅÝ ÷±¿æÇò±ù ýÝûþ
õþéÂ±Ý öÂɱ¿òú ýËûþ Ûàò
Ï ¿õËßÂù Õ±üËî q
ˆÂ±ý׿ùú òûþ Âó±¿î üõ Îô ßÂËõþ Îû äÂú÷± Âó±Ýûþ± û±ûþ¯ ¦Å¨ùËôÂõþî± ¿úß ß±õ±õ Âù±ù... ›¶ï÷ ¿ðßÂß±õþ ý±ùß±-ÂóÅùß± õɱÂó± ÷Ëò ýûþ, Õ±õþ Îä±à ðÅËé± ÎßÂ÷ò õX ù±Ëá/ ý×ËBå
Û¶ï÷ éÂɱò Õ±Ëò... ý×úÄü ßÂÏþ Âó±ú ¿ðËûþ... ý±ô ÂóɱKéÅÂù Âó± ï÷Ëß Îáù, Îä±à ßÂä õ±Ëõõþ ß±ò ðÅËé± ÷±Ëç ÷±Ëç ÕËýîÅÂß ö±¿õþ Âî±ËßÂ/ î±õþÂóõþ ÂóÅòõþ±ûþ ò¿üõËß ᱿ùá±ù±æ
ß±
¿ù Ûý× õX
 ýËõý×/
Îß±òÝ Ûß ÕÂóÄ¿éÂßÂɱËùõ à±õþ±ÂóÏ ß±ß ýËûþ Âó± ä±ù±ù ý׿îÂý±ü ýËûþ û±Ýûþ±
ßÂËõþ åÅÒËh ÎôÂËù ÎöÂËã Îô ÷± ßÂÏ ßÂõþ±õþ Õ±Ëå Ûé± Îî± ձ÷±Ëß õËûþ Îõh±Ëî × Îõú
÷ò
ù/
Îá
ûþ
Ýý
äÂú
þ
ýË
..
.
þ
屛
÷±
ýû
æß
äÂú
±
þ
Ý
Ý
Îõ
þ
×
ù±
±
ß¿äÂõ
þ ÎðËà ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ᱠæ;
౿õ ßÂËõþ ÂóËh ¿òý
÷±-Õ¿öÂ÷±ò õÅËßÂõþ ÷ËñÉ õþÝ ÛõÑ Î÷±ˆÂ ý×÷ÂóéÇÂɱKé¿ù äÂú÷±ýÏòËðõ  ýËBå ò±/ õËù¿åù±÷ ò±, äÂú÷±õþ ü˼ý×
äÂú
¦¤±ð/
,
±ûþ
屝
Îô
±éÂ
Â
ÎêÒ
,
ûþ
ß±
Âó±
±
ß±
h±Ëî
äÂú÷±-ý×ËBå áù±õþ ß±Ëå ðù þ/ ¿ßÂc Û Îî± Õ±õþ ¿òËæõþ ý±Ëî Îòý×, ëÂ×ÂóõþÝûþ±ù±õþ ëÂ×Âóõþ ö±Ëù± Õ±Ëå, Û'骱 ¿ßÂåÅ õËûþ Îõ õþÂóõþ Îõ±ç±¦¤õþ+Âó ÛßÂËâÒËûþ ýËûþ û±Ýûþ±õþ ÛßÂé±
属
î±
Ëõ
÷h
õþ
ß±
ò¿ü
Õ± 

þ
±éÂ
Â
Ëõ
ÎêÒ
¿éÂÑ
ûþ
Âó±
ÎëÂ
Â
,
Ä
¿ðË
ÂËî
±ú
é
îÂ
±
æÅ
S
ðÒ
à±ûþ,
ý×òôÂɱäÅÂËûþúò
ß±õþÝ ßÂÂó±Ëù ä¿{¡ËúÝ ò±Ý
æËòÉ äÂú÷± õõþ±V õþ±Ëàò, ëÂ×õþ ßÂËõþ õåõþ ä±õþ-ÂóÒ±ä ÎßÂËé Îáù/
ü¥óßÇ ձËå/
ÛßÂËä±é ¿à¿™¦¸ ÛßÂñ±÷± Îà

Â

Û¿Âóùá

î±-ÂóÄ-Âó-õþ·
ßÅÂåÄ ßÅÂåÄ Îý±î± ýɱûþ¼¼

õ±¿hÂËî ÎßÂëÂ× ò±
¿ßÂùÄ ¿õùÄ... ù±ý×ò ÷±õþ±.../ þ±/ û¿ðÝ ßÂÂó±Ëùõþ
éÂü
Îù
±
Îü
...
ù
×
ý
ëÂ×
ÿ
æ
ý×
¿é Æî¿õþ ßÂõ
Îý±ûþɱõþ Îðûþ±õþ
¿òî ß±õþËí ¿æÿËõþ± ¿ö¿æÿ¿õ¿ù
DZõþ Î䩆±
ï±ßÂËù ¿é¿ö àÅËù ÆòßÂéÂÉæ ¿ò, îÂõÅÝ ¿òæý±Ëî ö±áÉ áh±õþ Û÷ò ðÅ÷Çõþ-ðÅ¿òõ ô±ý×ò
Û
±Ëé
Ä
¿ùàËò ÛËîÂÝ äÂú÷± Îæ æ Ûù, ¿ß¿=ÁÈ ¿ü÷ÄÂóɱ¿ïÝ æiœ±ù î±ý×... Õò úÒÅËhÂõþ±
þ
ÎðËà ö±ËáÉõþÝ à±¿òß ù± ˆÂ ßv±ü éÅÂËûþùöÂÄ Îõ±ËëÇ ï±ß± ý׿KéÂáèɱù ý±¿îÂõ ò Îî±
ôÂË
Õá
Â
Ä
¿é¿
/
¿÷ë
Â
áù
ù±
Õô
éÂîÂõþ ýËîÂ
Õ±ôÂé±õþòÅò
Ëß ձ¿õþß ÎôÂëÄ ձëÂ×
± ¿õþ¿òëÂ×
Û¶îÂÏßÂÏ ÎôÂëÄ ձëÂ×é Îï î±ýËù ¿ß ß±ù üËgÂÉõþ ÎÂó±ˆÂ-ÛËôÂ" ¿ýËüËõ Ûé öÂËûþõþ
þ/
ßÂ,
属
æË
åh
Õ±
±
þ
Ò±Ýû
Ûß¿å¿ù÷Ý é±¿ò¿ò
±-õý×Ëûþõþ± ÎßÂ÷ò Îûò Îñ
à±î
Â
Ëî
±
þ
Â-õ
Ëî
±
õþ
ò,
¿ðË
òýËûþ Îáù· ¿ðË

îÅ¿÷
ÕËòß õh ýËûþ Îáå òðÏ þ±
å±û
õþ
Ëå
á±
áöÂÏõþî±ûþ ¿÷ù±ûþ
õþÝ
¿õÂói§ Õ±¿÷ æù ý±îÂËh ÷Ëáõþ-Âó±Ýûþ±
ü±
±õþ
±÷
Îî
à
Îð¿
Ëà
ց* 늱
ÎõþËà
ý×ø¸È-౿òß ý×ËBå ÂóËßÂËé ûþ±
ýÝ
Â
õh
þ
ðõ
÷±Ë
Ûé±ý× õÅ¿ç ձ
ò—
±Ëõþ û¿î¿ä õ¿üËûþ ÎòËõ
•¿òæ ¿òæ ÕòÅöÓ¿î ÕòÅü
ûþ ëÂ×ê¿åù¼
û±õþ± Û ÷ôÂЦ¤Ëù õh ýË
ëÂ×ÈüáÇ Ð 2002-2007,

÷ùò±hÂÅ õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ ÷Ëò±ò÷¿òûþ±÷ üÅjõþò±õþ ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂ

ßÂ÷ àõþËä ü¿êÂß ¿ú±
àÅõ ßÂ÷ àõþËä ðÓËõþõþ å±S-å±SÏËðõþ ß±Ëå ü¿êÂß ÷±Ëòõþ
¿ú± ÎÂóÌÒËå ÎðÝûþ±õþ ùË ÛõÑ EÂó Õ±ëÂ×é å±Så±SÏËðõþ ÂóÅòõþ±ûþ ¿ú±õþ Õ±Ëù±ûþ Õ±Ëù±¿ßÂî ßÂõþ±õþ
Õ¿öÂÛ¶±Ëûþ Õ±÷±Ëðõþ ¿ZîÂÏûþ Û¶Ë䩆± ù÷ò±h õÅ þ
¿îÂËòùËö¿ùõþ ΈÂé áöÂÐ ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é Û÷ Ûü ý×ëÂ×
Ûõþ ü±Ëï ÎûÌï Û¶ûþ±Ëü ¿ëÂüéÂɱk Ý ßÂò¿é¿òëÂ×
ÛëÅÂËßÂúËòõþ üÅõÉõ¦š± ßÂõþ±/
Ã
›¶Ð Ûý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ¿ß ý×ëÂ× ¿æ ¿ü Ý ¿ë ý× ¿ü õþ ¦¤ÏßÔ¿î ձËå·
ëÂ×Ð ýÒɱ, ÕõúÉý× Õ±Ëå/ ÷ùò±h Å üõþß±Ëõþõþ 31 òÑ ñ±õþ±ûþ 7ý×
ÎüË›I×¥¤õþ, 1990 ü±Ëù ¦š±¿ÂóîÂ/ Ûà±Ëò ü÷™¦¸ Îß±üÇý× ý×ëÂ× ¿æ ¿ü
Ý ¿ë ý× ¿ü ¦¤ÏßÔÂîÂ/ • ÝËûþõü±ý×é ÎðàÅò– ý×ëÂ× ¿æ ¿ü http://www.ugc.ac.in/inside/reportstateuni.htm ÛõÑ ¿ëÂ
ý× ¿ü- http://www.dec.ac.in/newodlinstitutionsrecognised.htm Ûå±hÂ±Ý Ûý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂËß òɱß ô±ý×öÂÄ ˆÂ±õþ ˆÂɱé±ü
Û¶ð±ò ßÂËõþËå ¿õ++ ÎáèËëÂúËòõþ ÷±ñÉË÷/ òɱß - http://naacindia.org/universities.?state-22)Ûý× ¿õ«¿õðɱùûþ õþ±ËæÉõþ
õ±ý×ËõþÝ Îß±üÇ Õô±õþ ßÂõþ±õþ Õ¿ñß±õþ ÎÂóËûþËå ÎðËúõþ ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂ
Õ±ý×Ëò/
Ã
›¶Ð ßÂËõ ÎïËß ձÂóò±õþ± Ûý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ üË/ ûÅM ýËûþËåò·
ëÂ×Ð Õ±÷±Ëðõþ Îü±ü±ý׿éÂõþ Âó ÎïËß ßÂíÇñ±õþ |Ï Îðõ±¿úü¸ Âó±ù
Õ±Ëõðò ßÂËõþò Ûý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ˆÂ±¿ë ÎüKé±õþ ÷±ùð±ûþ Îæù±ûþ
ä±ùÅ ßÂõþ±õþ æòÉ/ áî 23 æÅù±ý×, 2010 ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ÎïËßÂ
ÂóûÇËõÂËí Õ±Ëüò ý׿îÂý±ü ¿õö±Ëáõþ ÎùßÂä±õþ±õþ ë±Р¿ëÂÂ.õþ±æÅ/
ü÷™¦¸ îÂïÉ ¿î¿ò üÑáèý ßÂËõþò Õ±÷±Ëðõþ Îü±ü±ý׿éÂõþ ü¥óËßÇ ÛõÑ
îÂÒ±õþ ¿õþËÂó±ËéÇÂõþ ¿ö¿MËî áî 31.08.2010 õþËà ÷ëÂ× Îî ¦¤±Âõþ
ßÂËõþò ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ Âó ýËî Îõþ¿æ¦†˜±õþ ëÂÐ Ûü. ÷±¿òß±÷ Ý
Îü±ü±ý׿éÂõþ ßÂíÇñ±õþ |Ï Îðõ±¿úü Âó±ù/ î±õþ ý±Ëî ü÷™¦¸ ß±áæ ÂóS
îÅÂËù Îðò ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ö±ý×ü äÂɱËkùõþ ( Vide order & Memo
No. MSU/DD&CE/Sc Appl./2010 dtd 31.08.10)/ ÎüKé±õþ
Îß±ë РS20/
۶РÛý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ¿õËúø¸ ¿õËúø¸ Îß±üÇ ¿ß ձËå·
ëÂ×Ð Ûà±Ëò üõËäÂËûþ &QÂóÓíÇ Îß±üÇ&¿ù ýËù±– ÷±ñÉ¿÷ßÂ, ëÂ×BäÂ÷±ñÉ¿÷ß Âó±ú ò± ßÂõþ± å±S-å±SÏõþ± Ûà±Ëò ëÂ×M Îß±üÇ&¿ùËî ö¿îÂÇ
ýËî Âó±õþËõò/ Û÷ò¿ß áè±æÅËûþúËò Û¶ï÷ õåõþ“ ¿ZîÂÏûþ õåõþ Âó±ú

ò± ßÂõþ± å±S-å±SÏõþ± Ûà±Ëò ¿õþ-Ûɱë¿÷úò ¿òËî Âó±õþËõò/ ÕïDZÈ
¦Å¨ù“ßÂËùËæõþ EÂó Õ±ëÂ×é å±S-å±SÏõþ± Ûà±Ëò ö¿îÇ ýËûþ Ûß¿éÂ
áöÂíÇË÷Ké ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ü±¿éÇ¿ôÂËßÂé Âó±Ýûþ±õþ üÅõíÇ üÅËû±á ¿òËîÂ
Âó±õþËõò/
Ûå±h± Ûý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂËî տî¿õþM ¿ëÂáèÏ Îß±üÇ- Ûõþ õÉõ¦š± Õ±Ëå
Ýûþ±ò ¿ü¿éÂÑ-Ûõþ ÷±ñÉË÷/ û¿ð Îß±ò å±S-å±SÏ áè±æÅËûþúò õ± ÎÂó±ˆÂ
áè±æÅËûþúò •¿Âó ¿æ— ßÂõþ±õþ Âóõþ ÂóÅòõþ±ûþ ý×ëÂ× ¿æ“ ¿Âó ¿æ Îß±ËüÇ ö¿îÇ
ýËî ä±ò îÂËõ ÛßÂõ±õþ Âóõþϱ ¿ðËùý× äÂùËõ/ ÛËÂËS ý×ëÂ× ¿æ “¿Âó
¿æ Îß±üÇ Ûß õåËõþý× ü¥óÓíÇ ýËõ/
›¶Ð Ûà±Ëò Îß±ò ü÷Ëûþ Âóõþϱ ýûþ·
ëÂ×Ð Ûà±Ëò õåËõþ ðÅõ±õþ Âóõþϱ ýËõ/ ßÂɱËù`±õþ ý×ûþ±õþ Ý
Õɱß±Ëë¿÷ß ý×ûþ±õþ ¿ýËüËõ ûï±SË÷ ¿ëÂËü¥¤õþ Ý Î÷- ÷±Ëü Âóõþϱ
ýËõ/
۶РÂóõþϱ Îß±ï±ûþ ýËõ ÛõÑ ßÂÏ ö±ø¸±ûþ·
ëÂ×Ð ÷±ùð±ûþ ÛõÑ ý×ÑËõþæÏ ö±ø¸±ûþ/
۶Р¿ëÂüéÂɱk ÛëÅÂËßÂúËò ¿ß ¿ß Îß±üÇ Õ±Ëå·
ý×ëÂ× ¿æ Îß±ËüÇü :
✹ BA (History, English, Music)
✹ B.Com, B.Com with Computer Application
✹ B.Sc (Maths, Physics, Chemistry, Phychology, Hotel
Management & Catering Science., Yoga, Maths with
Computer Application)
✹ BCA, BBA, BLIS.

Ûå±hÂ±Ý ¿õ¿öÂi§ ¿ëÂË›−±÷± ü±¿éÇ¿ôÂËßÂéÂ Ý ¿Âó ¿æ ¿ëÂË›−±÷± Îß±üÇ
Õ±Ëå/
۶РÛý× ˆÂ±¿ë ÎüKé±Ëõþ ö¿îÂÇ ýËù ¿ß ¿ß üÅËû±á üÅ¿õñ± Âó±Ýûþ±
û±Ëõ·
ëÂ×Ð Ûà±Ëò ö¿îÂÇõþ õɱÂó±Ëõþ üý±ûþî±, ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ˆÂ±¿ëÂ
Î÷¿é¿õþûþɱù ¿õîÂõþí, Õ±ý× ß±ëÇ ÎðÝûþ±/ Âóõþϱ ÎòÝûþ± ÷±ßÇÂúÏéÂ
Û¶ð±ò ý×îÂɱ¿ð ü÷™¦¸ ¿ßÂåÅý× Ûà±Ëò ýËõ/ ßv±ü Ûõþ üÅõÉõ¦š± ï±ßÂËõ/
ù±ý×ËõèõþÏ Îô¿ü¿ù¿é õþËûþËå/ Ûå±hÂ±Ý Õ±õþÝ üÅËû±á-üÅ¿õñ± Îß±üÇ
äÂù±ß±ùÏò ÎðÝûþ± ýËõ/ ÎûËýîÅ Ûý× ˆÂ±¿ë ÎüKé±õþ ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ
ÛËßÂõ±Ëõþ ¿ò榤 î±ý× Ûà±Ëò ¿ôÂü տî¿õþM ä±æÇ ßÂõþ± ýËõ ò±/
¿ß¿™¦¸Ëî ÎòÝûþ± ýËõ Îß±üÇ ¿ôÂ/
۶Рö¿îÂÇÇõþ ¿òûþ÷ß±òÅò ¿ß ձËå·
ëÂ×Ð üÑ¿−©† ¿õö±Ëáõþ ÷±ßÇÂúÏé , ü±¿éÇ¿ôÂËßÂé Îæõþ' ßÂËõþ ÎáËæËéÂëÂ
Õ¿ôÂü±õþËß ¿ðËûþ Õɱé±üËéÂë ßÂõþ±Ëî ýËõ Ý Ûß ß¿Âó ßÂËõþ æ÷±
ÎòÝûþ± ýËõ/ 5 ß¿Âó Âó±üËÂó±éÇ ü±ý×æ õþ¿ãò å¿õ ù±áËõ/ ö¿îÂÇõþ
ü÷ûþ Õ¿õþ¿æò±ù ÷±ßÇÂúÏéÂ, Õɱë¿÷é ß±ëÇ •ðú÷ Î|¿í— õ±
ü±¿éÇ¿ôÂËßÂé ¿òËûþ Õ±üËî ýËõ/ ö¿îÂÇõþ ôÂ÷Ç Ã›¶üËÂó"±ü üý 150
é±ß±ûþ üÑáèý ßÂõþËî ýËõ Ûà±ò ÎïËßÂ/ Îß±üÇ ¿ô ¿ë ¿ëÂ-õþ ÷±ñÉË÷
ÎðËõò (The Registrar, Manonmaniam Sundaranar University, Payable at Tirunelveli Tamilnadu)

۶РÎß±ò ¿ôÂü ßÂòËüúò Õ±Ëå ¿ß ò±·
ëÂ×Ð ýÒɱ, û±õþ± Ûý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂËî ý×ëÂ× ¿æ“ ¿Âó ¿æ ßÂËõþËåò îÒ±õþ±
û¿ð Îß±ò ü±¿éÇ¿ôÂËßÂé“¿ëÂË›±÷±“ ¿Âó ¿æ ¿ëÂË›−±÷± Îß±üÇ ßÂõþËî ä±ò
îÂËõ 50% å±h Âó±Ëõò/

¿ ó ¿æ Îß±ËüÇü :
✹ MA ( English, Public Administration, Economics, Sociology, Political Science, Journalism & Mass Communication, Criminology & Police, History)
✹ M.Sc ( Physics, Chemistry, Maths, Environment Studies, IT, Yoga, e-commerce etc.)
✹ M-Com
✹ MBA ( Market/ Production/ Finance/ HR/ System)
MCA with Lateral Entry)
✹ PGDCA, DCA
✹ PGDIM, PGDEP, PGDCR, PGDHR, PGDHN etc.

۶РÛý× ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ÝËûþõü±ý×é ¿ß ձËå·
ëÂ×Ð ýÒɱ, ¿êÂß±ò± ýËù±- www.msuniv.ac.in,
Îô±ò Ð 0462-2321620/ 14
¿õúðö±Ëõ æ±òËî ձüÅò“ Îô±ò ßÂò– ¦¤¿™¦¸ Ûɱß±ËëÂ÷Ï,
Æ÷ËSûþÏ ÛɱÂó±éÇÂË÷KéÂ, 1 òÑ áöÂÐ ßÂËù±òÏ, ÷±ùð±- 732101
Cell: 9734103622 / 9933024297
e-Mail: eswastiacademy@gmail.com
Advt.

8 õø¸Ç 5 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/
Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 92327 90070 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 94341 54440 ü±ßÅÇ Ëùúò 9475 814814 ôÂɱ' Ð •03512— 273189 ˝◊√-Œ˜˘ aamadermalda@gmail.com/ RNI. No. WBBEN/03/13342, Postal Regn. No. WB/MDA-77

÷/ùõ±õþþ ■ 21 ÎüË›I×¥¤õþ,2010 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

9

10 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± ÷/ùõ±õþþ

■ 21

ÎüË›I×¥¤õþ,2010

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.