ANALISIS KESALAHAN BAHASA Definisi kesalahan bahasa ialah kesalahan yang kerap kali dilakukan dalammembuat sesuatu ayat

. Kesalahan dari segi tatabahasa ini merangkumikesalahan pembentukan kata, penggabungan kata, penyusunan ayat, ejaan, dankesalahan-kesalahan kebahasaan lain seperti penggunaan kata kerja, katanama, dan yang seumpamanya. Subtopik di bawah akan memberi contoh-contoh kesalahan bahasa yang dapat dikenalpasti dari artikel ‘Hak Untuk Didengar’. ENGGUNAAN EJAAN Ejaan adalah salah satu daripada komponen penting dalampembentukan ayat bahasa Melayu. Perkataan-perkataan bahasa Melayuyang kadangkala dipinjam dari bahasa asing menyebabkan wujudnyakekeliruan dalam pembentukan ejaan. Selain itu, kesalahan ejaan jugamungkin berlaku akibat pecuaian penulis sehingga mengakibatkanmaksud sesuatu ayat itu terpesong atau tiada makna sama sekali. CONTOH KESALAHAN i) Aorang itu hendaklah diberi peluang menafikan,membuat komen, memperbetulkan atau membeladirinya. (Perenggan ketiga, muka surat pertama). ii) Mahkamah memutuskan bahawa pemohon memangberhak terhadap hak untuk di dengar, tetapi hak initelahpun diberikan kepadanya. (Perenggan keenam,muka surat keempat). 2.1.2AYAT BETUL i) Orang itu hendaklah diberi peluang menafikan,membuat komen, memperbetulkan atau membela dirinya

muka surat pertama.1 CONTOH KESALAHAN i) Kaedah ini bermaksud bahawa sebelum seorang itudicela. KATA JAMAK Kata jamak merujuk kepada kata yang membawa maksud banyak.3 PENJELASAN Ejaan ‘aorang’ yang terdapat dalam artikel tersebutmenyebabkan ayat tersebut tidak mempunyai makna keranaperkataan ‘aorang’ tidak terdapat dalam kosa kata bahasa Melayu.Selain itu. muka surat kedua dan perenggan kelapan. dihukum atau dikenakan satu tindakan ataukeputusan… (Perenggan ketiga.Mahkamah memutuskan bahawa pemohon memangberhak terhadap hak untuk didengar. Sesuatu kata yang sudah membawamaksud jamak juga tidak perlu diulang lagi. Berkenaan perkataan ‘didengar’. Oleh kerana‘dengar’ merupakan kata kerja. ii) … amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan berbagai-bagai jenis persoalan- .1. menurut Tatabahasa Dewan.muka surat keempat). 2. dan pengulangankata adjektif seperti baik-baik. kata jamak juga merujuk kepada pengulangan kata bilanganyang membawa maksud jamak seperti para pemuda. maka perkataan ‘didengar’tidak seharusnya dijarakkan. 2. tetapi hak initelahpun diberikan kepadanya.perkataan ‘di’ dan perkataan selepasnya mestilah dijarakkansekiranya perkataan kedua menunjukkan arah.2.Kesalahan yang sama dikenalpasti di perenggankelapan.

adalah jelas bahawa penulis ingin menggunakan katajamak ‘seseorang’ bagi menunjukkan mana-mana orang. sesuatu kata yang sudah membawa maksud jamaktidak perlu diulang lagi. tanda soal.persoalan…(Perenggan keenam. Seperti yang telahdijelaskan. Tanda baca yang terdapat dalam tatabahasa bahasaMelayu termasuk tanda nokhtah. muka surat pertama) AYAT BETUL i) Kaedah ini bermaksud bahawa sebelum seseorang itudicela. . tanda koma. Di samping itu. adalah menjadi satukesalahan untuk menggunakan perkataan persoalanpersoalandengan kewujudan kata jamak sebelumnya. penggunaan kata jamak berbagai-bagai jugaadalah kurang tepat kerana perkataan yang seharusnyadigunakan ialah berbagai atau pelbagai. tanda seru.Contoh kesalahan kedua pula menunjukkan kesalahan penulisdalam membuat ayat berbentuk jamak. TANDA BACA Tanda baca merujuk kepada tanda-tanda yang terdapat di dalam ayatbertujuan membantu para pembaca untuk membaca sesuatu ayatdengan betul. Oleh itu.dan sebagainya. dihukum atau dikenakan satu tindakan ataukeputusan… ii) … amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan pelbagai jenis persoalan… (atau) …amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan berbagai jenis persoalan… PENJELASAN Perkataan ‘seorang’ dalam contoh kesalahan pertamamenujukkan tunggal dan jika dilihat dalam konteks keseluruhanayat.

namun kesalahan-kesalahan tatabahasa tetap dilakukan. Sekiranya tandakoma tidak diletakkan. Tanda koma perlu diletakkanselepas perkataan ‘ringkas’ bagi menunjukkan tempatperhentian sebentar apabila ayat ini dibaca.2. analisis yang dilakukan juga dapat membuka mata semua pihak terutamanya para pelajar tentang peri pentingnya bahasa Melayu dipelajari dengan bersungguh-sungguh agar kesalahan-kesalahan tatabahasa yang telah dikenalpasti dapat dielakkan di kemudian hari . Hal inisewajarnya dielakkan bagi memastikan bahasa Melayu terus kukuh dalambidang perundangan dan bidang-bidang lain. Kesalahan-kesalahan yang dijumpai dalam artikelperundangan ini menunjukkan bahawa walaupun bahasa Melayu ialah bahasakebangsaan.3 PENJELASAN Tanda koma diletakkan dalam sesuatu ayat sebagai tanda jeda.atau tempat perhentian sebentar. Selain itu. ayat ini juga mungkin akan menimbulkanunsur ketaksaan sekiranya tanda koma tidak diletakkan.3.1 CONTOH KESALAHAN i) Dalam erti kata yang ringkas hak untuk didengar iniadalah satu cara untuk membela diri dari tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan pihak berkuasaawam yang menjejaskan seseorang individu.3. hak untuk didengar iniadalah satu cara untuk membela diri dari tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan pihak berkuasaawam yang menjejaskan seseorang individu. AYAT BETUL i) Dalam erti kata yang ringkas. ayat ini akan menjadi satu ayat yangmeleret. KESIMPULAN Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan seharusnya bahasa inidimartabatkan dengan sewajarnya tidak kira dalam bidang perundangan ataubidang apa sekalipun. 2. Selain itu.

Objek mesti kata nama. 5. Justeru itu. …digunakan sebagai penanda wacana. Penggunaan kata hubung pada awal ayat sebagai penanda wacana : Namun. Malah. Ini kerana …… sepatutnya Hal ini demikian kerana… 7. Manakala Sepatutnya : Akan tetapi... kata kerja ‘memberikan’ perlu diikuti oleh objek tidak bernyawa manakala ‘memberi’ diikuti objek bernyawa. ‘banyak’ bukannya objek.bak kata pepatah…..(ditulis di dalam ayat) 3. (ditulis untuk menghubungkan dua ayat) 2. Ini menunjukkan….manakala……. sepatutnya Hal/ Perkara ini menunjukkan…… 6. 4. ……malah…. Kesalahan ejaan…bah kata peribahasa….. sepatutnya …. Ayat tergantung kerana tiada subjek. ‘bah’ membawa maksud ‘banjir’. … mempunyai banyak pilihan…. Tetapi. Pembetulan : …. ‘justeru’ ialah kata hubung yang membawa maksud ‘malahan’ atau ‘bahkan’.1. Ayat tergantung. mempunyai pilihan yang banyak… . ( Bak kata pepatah…. (Penanda wacana) …. Umumnya... memberi kasih sayang …… sepatutnya memberikan kasih sayang. ‘banyak’ ialah kata bilangan tidak tentu. 8. Tidak menyelitkan objek selepas kata kerja transitif.) ditulis pada awal ayat. Namun begitu. sepatutnya …bak kata peribahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful