PRINSIP PERAKAUNAN KBSM

SUKATAN PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN KBSM (MULAI SPM 2011)

2011@http://cikgusila.blogspot.com

1

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

2011@http://cikgusila.blogspot.com

2

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

2011@http://cikgusila.blogspot.com

3

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM

KATA PENGANTAR
Kurikulum pendidikan perakaunan mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyediakan warga Malaysia yang dapat menghadapi cabaran era globalisasi dalam abad 21.

Penggubalan kurikulum ini telah mengambil kira keperluan tenaga kerja negara dan perkembangan teknologi. Selaras dengan matlamat pendidikan perakaunan iaitu untuk melahirkan profesional perakaunan lepasan sekolah yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri ataupun bagi tujuan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kurikulum ini juga dapat menyediakan seorang insan yang mempunyai nilai murni, etika kerja yang cemerlang dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya.

Kurikulum pendidikan perakaunan disediakan sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran dengan berkesan. Penguasaan prinsip dan konsep perakaunan dalam mata pelajaran ini melalui pelbagai aktiviti pembelajaran akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bagi membangunkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri jati diri yang kukuh, berketrampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020.

Setiap murid mempunyai keupayaan dan cara belajar yang berbeza. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai perlu digunakan supaya proses penerimaan pengetahuan dan penguasaan kemahiran menjadi lebih berkesan. Justeru, kurikulum yang holistik bersifat autentik menggabungkan falsafah, teori dan amalan menggunakan pendekatan kontekstual bagi menghasilkan pembelajaran bermakna diperkenalkan supaya proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan berkesan.

2011@http://cikgusila.blogspot.com

4

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Kurikulum ini juga digubal untuk memenuhi keperluan artikulasi bagi melengkapkan diri murid meneruskan laluan melanjutkan pengajian di bidang perakaunan ke peringkat lebih tinggi atau sebagai persediaan ke dunia pekerjaan yang menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perakaunan. kepakaran. pihak institusi pengajian tinggi awam dan swasta.blogspot. badan penguatkuasa. badan profesional. lembaga penggubal dan penentu piawaian perakaunan. badan profesional perakaunan. Bagi menjadikan kurikulum pendidikan perakaunan ini lebih mantap dan relevan. ( Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom ) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 2011@http://cikgusila.com 5 . pendidik serta institusi akademik dijalankan dari semasa ke semasa. pihak industri dan semua pihak yang telah menyumbangkan idea. usaha dan kerjasama berterusan dengan pihak berkepentingan (stakeholder) perakaunan seperti majikan / industri. masa dan tenaga sehingga terhasilnya kurikulum ini. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan kepada semua guru.

Dalam pada itu adalah menjadi hasrat negara untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan. murid-murid didedahkan tentang konsep dan prinsip asas perakaunan. Di samping konsep. murid-murid juga didedahkan kepada penggunaan komputer dalam sistem perakaunan serta menganalisis maklumat untuk membuat keputusan selaras dengan keperluan kekonomi dan perkembangan teknologi maklumat semasa. perancangan kewangan dan pengurusan pengekosan. proses lengkap penyediaan penyata kewangan. emosi dan jasmani. rohani. Dalam Prinsip Perakaunan.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah satu proses pembelajaran yang berterusan untuk membina insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Justeru itu ilmu dan kemahiran perakaunan sangat diperlukan sebagai asas kepada fungsi dan proses pengurusan yang berkesan.blogspot. Sukatan pelajaran Prinsip Perakaunan disemak semula bagi membolehkan muridmurid mendapat kemahiran sebenarnya memenuhi keperluan badan profesional dalam menyediakan satu set lengkap rekod perakaunan berdasarkan urus niaga atau peristiwa perniagaan mengikut prinsip perakaunan yang diterima pakai serta mentafsir maklumat kewangan yang telah disediakan. Ini sejajar dengan usaha negara untuk meningkatkan lagi Kecekapan dan pertumbuhan ekonomi menerusi pemodenan dan pelbagaian.com 6 . 2011@http://cikgusila. keberkesanan dalam pengurusan amat diperlukan untuk meningkatkan produktiviti negara dan meletakkan negara di peringkat yang lebih kompetitif bagi menghadapi persaingan di alaf globalisasi. prinsip dan kaedah perakaunan. kompeten dan berketrampilan untuk mengisi keperluan tenaga manusia.

terarah kendiri dan penilaian kendiri. berkemahiran dalam teknologi maklumat. Pembelajaran hayat sepanjang Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat melalui pembelajaran akses kendiri. Akauntabiliti Bertanggungjawab kepada Pencipta. teratur. Mengamalkan budaya kerja yang beretika berasaskan sifat teliti. 3. kritikal dan Berkeupayaan berfikir secara kritis serta reflektif (mengimbas kembali) dalam pelbagai situasi perniagaan dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh dan melakukan muhasabah diri. berfikiran kritikal dan reflektif.com 7 . masyarakat dan negara ke atas keputusan dan tindakan yang diambil. Budaya kerja yang beretika 5. mempunyai kemahiran komunikasi yang baik melalui pendekatan pembelajaran bermakna dan kesepaduan teori dan amalan perakaunan seperti yang dinyatakan dalam objektif pembelajaran. teknologi maklumat perisian asas dan perisian perakaunan). menepati masa dan mematuhi peraturan serta boleh membezakan antara amalan kreatif dengan amalan penipuan (fraudulent practices). mengamalkan budaya kerja yang beretika. 2.blogspot. tekun. berakauntabiliti. Pemikiran reflektif 4. 2011@http://cikgusila. adab dan etika kerja perakaunan untuk memahami dan menilai prestasi perniagaan. 6. Definisi Perakaunan sebagai satu Pengajian asas merangkumi kebolehan pengajian asas menyepadukan ilmu kitaran perakaunan dengan nilai murni. Berpengetahuan dalam Berupaya dan mahir menggunakan ICT (internet.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM MATLAMAT Prinsip Perakaunan merupakan satu pengajian asas perakaunan yang bertujuan untuk melahirkan individu yang mempunyai kemahiran perakaunan. membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. diri. Matlamat ini diperincikan satu demi satu dalam definisi yang ditunjukkan dibawah: Matlamat 1.

Berkemahiran untuk menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi secara interpersonal dangan beradab.blogspot.com 8 . Kemahiran berkomunikasi Berkemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan dengan berkesan yakni berupaya menyampaikan ide dengan jelas dan yakin. mena’akul dan merealisasikan dalam persekitaran perniagaan sebenar) 2011@http://cikgusila. Pendekatan pembelajaran Mewujudkan pembelajaran bermakna dengan bermakna menghubungkaitkan teori dan amalan perakaunan dalam pendekatan kontekstual dan autentik (berkebolehan berfikir. 8. sama ada dalam menjalankan tugas yang berkaitan perakaunan atau yang lain.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM 7.

2. Membandingkan ciri perniagaan dari aspek struktur modal. 2011@http://cikgusila. relevance. adab dan kod etika profesion perakaunan. kelab dan persatuan serta menghitung nilai pendapatan. agihan untung dan rugi (profit distribution). Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk milikan tunggal secara manual dan berkomputer.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM OBJEKTIF Kurikulum Prinsip Perakaunan mempunyai objektifnya tersendiri bagi membolehkan pelajar: Objektif Pembelajaran 1. Juga merangkumi pengenalan kepada badan-badan yang berkaitan dengan profesion perakaunan. Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal secara manual dan komputer. reliability. syarikat dan organisasi bukan perniagaan.blogspot. ciri kualitatif laporan kewangan seperti understandability.com 9 . 3. Menyediakan akaun penamat untuk perkongsian. dan persembahan penyata kewangan. akaun penamat untuk perkongsian. Membuat perbandingan antara jenis perniagaan dari aspek perakaunan bagi pemilikan perniagaan milikan tunggal. termasuk pengenalan kepada perakaunan dalam Islam. penyata pengurusan tunai dalam penyesuaian bank dan buku tunai (jurnal menyediakan belanjawan tunai. Menghitung nilai pendapatan. sejarah. prinsip. aset dan liabiliti dalam keadaan rekod tak lengkap. penubuhan dan pembubaran (formation and dissolution). kelab dan persatuan berdasarkan maklumat lengkap. perkongsian. penerimaan dan pembayaran tunai) penyata penyesuaian bank dan buku tunai (jurnal penerimaan dan pembayaran tunai) termasuk tunai runcit sistem panjar (imprest system) 4. Huraian Merangkumi konsep. aset dan liabiliti dalam keadaan rekod tak lengkap menggunakan kaedah perbandingan dan kaedah analisis akaun-akaun yang relevan. constraints on relevant and reliable information and. comparability. pemilikan (ownership). true & fair view/ fair presentation dan piawaian perakaunan. Mengaplikasikan prinsip Menyediakan belanjawan tunai.

menggunakan perisian asas komputer dan perisian perakaunan. pulangan atas modal (milikan tunggal. kos berubah). nisbah semasa termasuk nisbah ujian mampu. perakaunan dalam menjana dan mempersembahkan maklumat perakaunan. Mampu menggunakan teknologi Berupaya dan mahir menggunakan ICT maklumat dalam bidang seperti melayari internet. Mengira serta mentafsirkan nisbah kecairan (nisbah semasa). tetap.Mengira titik pulang modal menggunakan volum untung untuk membuat maklumat kos mengikut gelagat (kos keputusan. kerja berkumpulan. peratus untung bersih atas jualan (pulangan atas modal) dan nisbah aktiviti (kadar pusing ganti stok). nisbah keberuntungan (nisbah peratus untung kasar atas kos jualan). Berkemahiran secara lisan dan bukan lisan dengan berkesan. Mengaplikasikan analisis kos. perkongsian dan syarikat berhad) dalam membuat rumusan prestasi kewangan sesebuah perniagaan. peratus untung kasar atas jualan (margin). pengurusan dan kepimpinan serta etika profesional dalam melaksanakan aktiviti perakaunan. (tokokan/mark-up). 7. 8.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM 5. 2011@http://cikgusila. 6.blogspot. Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan analisis nisbah asas. Menyampaikan idea dengan jelas dan yakin dan menjadi pendengar yang baik.com 10 . tempoh kutipan dan pembayaran hutang. Berupaya berkomunikasi secara interpersonal dengan beradab dalam melaksanakan tugas yang berkaitan perakaunan. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi.

menganalisis.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Prinsip Perakaunan dibentuk berdasarkan aspek teori dan amalan perakaunan yang disepadukan dalam 15 tajuk pembelajaran. MICPA. CIMA. konsep dan prinsip serta diperkukuhkan dengan kemahiran mengklasifikasi. Pendekatan yang digunakan seharusnya dapat menggalakkan murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran dan kemahiran generik yang berteraskan kemahiran kaedah berfikir secara kritis dan reflektif. mentafsir dan mengungkap data kewangan berdasarkan urus niaga atau peristiwa perniagaan sebenar seperti amalan industri dan memenuhi keperluan sukatan pelajaran badan profesional pada peringkat yang setara. MIA. khususnya berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sesuai dengan pendidikan alaf baru. Kebijaksanaan dan kreativiti guru amat perlu untuk menggalakkan murid menggunakan potensi kecerdasan pelbagai mereka secara optimum. adab dan etika perakaunan disepadukan secara langsung dan tidak langsung. nilai-nilai murni. Urutan dan gabung jalin antara satu tajuk ke tajuk yang lain dirancang mengikut kitaran perakaunan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bermula dari pemahaman falsafah. 2011@http://cikgusila. Penyampaian kurikulum mata pelajaran ini adalah berdasarkan kepada amalan proses kerja perakaunan yang dijalankan dari satu peringkat ke satu peringkat lain yang dinamakan Kitaran Perakaunan. ACCA dan LCCI mampu memberikan modal insan yang dapat melahirkan profesional perakaunan peringkat sekolah bertaraf antarabangsa. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu yang mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum Prinsip Perakaunan Semak Semula yang memenuhi keperluan badan profesional perakaunan seperti MSAB. masyarakat dan negara serta menyumbang kepada pembangunan negara maju 2020. Tajuk-tajuk berkenaan merangkumi dua (2) bidang iaitu perakaunan kewangan dan pengekosan.com 11 .blogspot. berilmu dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk diri sendiri. merekod.

(iii) Melatih murid membentuk teknik pemikiran yang logik dan kritis melalui proses menyediakan rekod. perniagaan dan kerajaan. (v) Memahami bahasa perakaunan sebagai bahasa perniagaan yang digunakan untuk menilai prestasi dan perkembangan sesuatu usaha perniagaan dengan bijak berdasarkan penyata kewangan yang dibuat dari semasa ke semasa. (vi) Menguasai pengetahuan dan kemahiran asas perakaunan bagi membolehkan mereka bekerja dengan baik dan seterusnya memajukan diri dalam kerjaya. mengapa dan bagaimana. mentafsir. Paduan kedua-duanya akan mendorong naluri ingin tahu murid dan menjadikan pembelajaran suatu aktiviti bermakna kepada mereka. menganalisis dan mengungkap maklumat dan data perakaunan. pemahaman. 2011@http://cikgusila. Kebolehan melakukan (hands-on) dan berfikir (minds-on) merupakan asas pendekatan kontekstual. aplikasi serta imbasan kembali dan penilaian.com 12 . (vii) Membina minat dan kecenderungan untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi (profesional) dalam bidang perakaunan. Melalui pendekatan ini murid akan dapat: (i) Memahami aspek-aspek asas perakaunan dan dapat memberikan rasional apa.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM STRATEGI PEMBELAJARAN BERMAKNA Pendekatan kontekstual yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu melalui proses motivasi. Aspek teori yang memerlukan kemahiran berfikir (minds-on) dan kemahiran melakukan (hands-on) disepadukan untuk mencapai objektif kurikulum dan memenuhi keperluan murid dalam pendidikan perakaunan.blogspot. (iv) Mengetahui peranan alat-alat elektronik (ICT) yang membantu dalam bidang perakaunan. (ii) Menghargai kepentingan dan nilai perkauanan kepada individu.

PENGGUNAAN KOMPUTER DAN PERISIAN PERAKAUNAN Selaras dengan perkembangan ICT. menganalisis maklumat dan mengungkapkan data perakaunan dapat membina atau meluaskan daya dan ruang pemikiran secara berstruktur. Murid akan didedahkan dengan penggunaan komputer dalam sistem perakaunan berkomputer. Murid juga sedar akan kepentingan teknologi moden yang boleh membantu dan memberi manfaat kepada bidang kerja perakaunan selaras dengan keperluan industri perakaunan.com 13 . nilai dan adab ditegaskan bagi membolehkan murid menggunakan prinsip dan kaedah asas perakaunan yang dipelajari dalam sesuatu situasi perniagaan berdasarkan kes dan masalah yang autentik dan realistik. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer hendaklah dijalankan bagi mencapai hasil 2011@http://cikgusila. Kajian kes perakaunan melibatkan tugasan mentafsir. Manakala pembelajaran perakaunan berasaskan masalah (PBM) membawa murid kepada satu pendekatan pembelajaran konstruktivis dalam menyelesaikan masalah perakaunan dalam persekitaran sebenar. Kerjasama di kalangan murid merupakan kunci utama kejayaan kaedah pembelajaran ini.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM (viii) Menghayati nilai-nilai murni dan membina sifat-sifat positif yang boleh meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam apa sahaja bidang kerja yang diceburi.blogspot. Melalui pengintergrasian komputer dan penggunaan perisian perakaunan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. komputer memainkan peranan dalam pengendalian tugasan perakaunan. aspek pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan maklumat (ICT) melalui penggunaan komputer dan perisian perakaunan dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran semak semula bagi mengisi jurang kemahiran yang terhasil kesan daripada sukatan pelajaran yang lalu. kemahiran hands-on. Oleh yang demikian. KAJIAN KES DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENYELESAIAN MASALAH (CASE STUDY AND PROBLEM-BASED LEARNING) Aspek kompetensi yang menggabungkan pengetahuan. murid berpeluang mempamerkan kompetensi yang diperlukan dalam penyediaan satu set lengkap akaun.

Penggunaan mesin kira fizikal atau mesin kira digital dapat membantu murid dengan kerja pengiraan manual.blogspot.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM pembelajaran yang tersurat dalam kurikulum dan sukatan pelajaran semak semula mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Penggunaan mesin kira ini akan memberi lebih banyak masa untuk murid memberi tumpuan dan penghargaan kepada ilmuan dalam perakaunan. turut juga menekankan keperluan penggunaan alat elektronik seperti mesin kira fizikal dalam pengajaran dan pembelajaran perakaunan di bilik darjah. PENGGUNAAN MESIN KIRA Pendidikan perakaunan masa kini yang mementingkan pendidikan sistem perakaunan berkomputer. Oleh itu penggunaan alat mesin kira berbentuk fizikal perlu digunakan terutama semasa peperiksaan.com 14 . 2011@http://cikgusila.

1 6.1 5.7 2.2 1.1 Fungsi dan Jenis Jurnal 12 12 5 Lejar 5.4 1.1 3.3 1. Belanja Dan Akaun Kontra 2.9 Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Hasil Belanja Akaun Kontra Carta Akaun Persamaan Perakaunan Sistem Catatan Bergu 3 Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.com 15 . Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan Kitaran Perakaunan 24 24 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10 Klasifikasi Akaun: Aset.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.5 2.2 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual 8 8 4 Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 2. Ekuiti Pemilik.blogspot. Hasil.7 2 Pendedahan kepada Penyata Kewangan Sejarah Perakaunan Bentuk Organisasi Perakaunan dan Simpan Kira Persekitaran Perakaunan di Malaysia Konsep.6 2.2 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan 32 32 6 Imbangan Duga 6.5 1.3 2.4 2.6 1.2 2. Liabiliti.1 1.2 Fungsi Imbangan Duga Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan 16 16 2011@http://cikgusila.8 2.

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM 7 Penyata Kewangan .1 7.com 16 . Pelarasan Akaun Penutupan Akaun Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira 56 56 8 Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 8.Milikan Tunggal 7.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.2 7.blogspot.4.3 Yuran 12.3 Kawalan Tunai Penyata Penyesuaian Bank Belanjawan Tunai dan Varian 18 18 9 Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 10.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.4 10.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.3 7.1 8.2 10.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira 12 12 12 16 16 13 16 16 2011@http://cikgusila.4 Dokumen Penggajian Kawalan dalam Penggajian Pengiraan Gaji Kesan Penggajian ke atas Pendapatan 8 8 10 Perkongsian 10.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 9.3 Penentuan Pendapatan 13.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 10.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.6 Kunci Kira-kira Rekod Tak Lengkap 13.2 Bentuk Modal 11.5 Penubuhan Perkongsian Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian Akaun Penamat Kunci Kira-kira Pembubaran Perkongsian 20 20 11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.2 9.3 9.

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM 14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Kos Pengeluaran 14.blogspot.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah Jumlah Waktu 158 20 20 15 12 12 122 280 2011@http://cikgusila.com 17 .3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Konsep Kos 14.

surat khabar. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan Hasil Pembelajaran 1.blogspot. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK – Laman web Bahan maujud: (laporan kewangan tahunan perniagaan sebenar. Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. 4. Menyatakan komponen –komponen dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 2. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan. 6. 5.com 18 . 3. 7. buletin dan jurnal perniagaan) 2011@http://cikgusila. Menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan.

Mengenalpasti keperluan kod etika profesion perakaunan. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK – Laman Web Perisian Perakaunan Aktiviti kumpulan Sumbangsaran Lawatan industri. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Menjelaskan maksud profesional. 5. 2011@http://cikgusila. 2. Menerangkan falsafah kos sejarah dan nilai saksama (historical dan fair value reporting) dalam sistem perakaunan. Membezakan falsafah perakaunan Islam dan konvensional berasaskan konsep pendedahan dan konsep penemuan (disclosure vs discovery). 3. 8. Menerangkan perkembangan proses perakaunan secara manual dan berkomputer. Menerangkan perkembangan sistem dan falsafah perakaunan berasaskan kebertanggungjawaban (accountability). 4.com 19 .PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 1.blogspot. 7. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. amanah dan integriti. 9. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. 12. 10.2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu (c) Perkembangan Sistem Perakaunan: (i) Falsafah Perakaunan Islam Dan Konvensional Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery) (ii) Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama (Historical dan Fair Value Reporting) (iii) Proses Perakaunan (Manual Dan Berkomputer) (d) Perakaunan Sebagai Profesion: (i) Maksud Profesional (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin (iii) Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menerangkan sejarah permulaan penggunaan catatan bergu oleh ahli perniagaan Itali mulai tahun 1200 SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. 6. 11.

3. 3.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) Perakaunan Kewangan (ii) Perakaunan Pengurusan (iii) Audit (iv) Percukaian (v) Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan maksud perakaunan dan simpan kira. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan dengan tepat. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Membanding dan membezakan ciriciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. Membezakan antara perakaunan dengan simpan kira. Menerangkan fungsi perakaunan dan simpan kira. 1. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan tepat. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . 2. 2. 3. 2.blogspot. sumber modal dan liabiliti. syarikat berhad dan koperasi. 4. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. 1.com 20 . Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. 4.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 1. Penerangan Buku skrap Peta minda Laman web Aktiviti kumpulan Kajian kes Lawatan Industri Ceramah Penerangan Penerokaan TMK 2011@http://cikgusila. perkongsian.

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 1.blogspot. Menerangkan latar belakang badanbadan perakaunan di Malaysia. 2011@http://cikgusila. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri Menyenaraikan fungsi badan-badan perakaunan di Malaysia. 2.com 21 .5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal Selia – MIA (Regulatory Body) 1. (ii) Badan Penggubal Piawaian – MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional – (Professional Body) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

2. 3.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1.blogspot. 3. 2. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir 2011@http://cikgusila. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan.com 22 .PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 1. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: (i) Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) Kebolehfahaman (ii) Relevan (iii) Kebolehpercayaan (iv) Kebolehbandingan (v) Tepat Masa (Timeliness) 1. Melakarkan carta kitaran perakaunan.6 Konsep. Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. Penerangan Kajian kes Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 1. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan.

EKUITI PEMILIK.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. Menjelaskan definisi hasil. 4. Menjelaskan definisi liabiliti. Menjelaskan definisi belanja. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. 3. 2. Menjelaskan definisi aset. Penerangan Carta Lakaran Padanan 2011@http://cikgusila. 2.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1.blogspot. Menyenaraikan akaun-akaun kontra. 3. 2.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 2. Menyenaraikan contoh-contoh aset.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 1. 3.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 1. 2. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. 3. 2. 2. Mengkategorikan hasil. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. Mengkategorikan belanja. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. Mengkategorikan liabiliti. 2. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. Mendefinisikan Akaun Kontra. 4. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. Bidang Pembelajaran 2. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. 2. 2. 4. untung atau rugi.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun 1. HASIL. LIABILITI.com 23 . 4. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. 2. Mengkategorikan aset. 3.

Menyediakan jadual carta akaun. 3. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. 2. 2. Memberi rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 2.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: • Perubahan kepada aset • Perubahan kepada liabiliti • Perubahan kepada ekuiti pemilik 1. Mendefinisikan carta akaun. 2. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. 3.com 24 .7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Penerangan Perisian perakaunan Aplikasi TMK 1. 2.9 Sistem Catatan Bergu • Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. Penerangan Kuiz 1. (d) Inventori : (i) Sistem Inventori Berkala (ii) Sistem Inventori Berterusan 2. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Menjelaskan kegunaan carta akaun. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK 2011@http://cikgusila. Menghitung samada aset. Penerangan Kad Imbasan Menulis Rumus Kuiz 1. Mendefinisikan inventori.blogspot. 2. Menghitung samada aset. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan Penerangan Kad Imbasan Menulis Rumus Kuiz (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja Iaitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil – Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: • Perubahan kepada hasil • Perubahan kepada belanja 2. 3. liabiliti atau ekuiti pemilik dengan menggunakan persamaan perakaunan. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. 3.

Mengenalpasti fungsi setiap dokumen perniagaan. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. 2.com 25 .blogspot. Menyediakan carta aliran dokumen antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. Menyenaraikan dokumen-dokumen sumber dan ciri-ciri setiap dokumen perniagaan. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga. Menyediakan dokumen perniagaan. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. Penerangan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) Penerangan (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) Pesanan Belian Bil Tunai Cek atau tunai Resit Keratan Cek Baucer Bayaran termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan Invois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang 1.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan fungsi diskaun niaga. Simulasi Aktiviti kumpulan 2011@http://cikgusila. 2. Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai 1. 3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli Dan Penjual 1. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai 4. 2. Penerangan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Aktiviti kumpulan 3.

Penerangan Kuiz Penerangan Lakaran jurnal (c) Format jurnal 1. Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2011@http://cikgusila. 2. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal Khas. 2. 2. (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: (i) Dokumen perniagaan • Secara manual • Secara berkomputer (ii) Pernyataan urus niaga • Secara manual • Secara berkomputer 1. Menjelaskan fungsi dan kegunaan setiap jenis jurnal khas.blogspot. Melakarkan format jurmal khas dan jurnal am yang lengkap. Merekod beberapa urusniaga berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal Khas. Penerangan Peta minda • Jurnal Jualan • Jurnal Pulangan Jualan Tunai Tunai • Jurnal Penerimaan • Jurnal Pembayaran (ii) Jurnal Am 1.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal (a) Fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai buku catatan pertama.com 26 . Penerangan • Jurnal Belian • Jurnal Pulangan Belian 1. Menyenaraikan jurnal khas. Menerangkan kegunaan jurnal am.

5. Menyenaraikan fungsi lejar.blogspot. Menjelaskan sistem panjar runcit. Pernyataan urus niaga • Secara manual • Secara berkomputer 1. Hasil Pembelajaran 6. 9.com 27 . dokumen perniagaan ii. Merekod perbelanjaan runcit menggunakan sistem panjar berdasarkan maklumat dari : i. Mengenalpasti akaun-akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas . Dokumen perniagaan b.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. Menjelaskan maksud lejar. (mengikut pengkelasan akaun).1 Fungsi Dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am a. pernyataan urusniaga (Secara manual dan berkomputer) Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 2011@http://cikgusila. Mengenalpasti jenis-jenis lejar. 8. 2. Mengimbangkan lejar. 4. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Tunjuk cara (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) (ii) Perekodan Buku Tunai Runcit menggunakan maklumat: a. 3. 2. Mengenalpasti format Buku Tunai tiga lajur (termasuk merekod diskaun tunai) Merekod urus niaga ke dalam lejar (termasuk Buku Tunai) menggunakan maklumat dari: a) Dokumen sumber perniagaan b) Pernyataan urus niaga (secara manual dan berkomputer) Memindahkan catatan jurnal ke lejar. 7. Buku Tunai (c) Perekodan urus niaga dalam lejar (termasuk Buku Tunai) berdasarkan: (i) Dokumen perniagaan (ii) Pernyataan urus niaga • Secara manual • Secara berkomputer (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 1.

3.2 Akaun Kawalan 1. Mengenalpasti butiran dalam akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. (Secara manual dan berkomputer) Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 2011@http://cikgusila.blogspot.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 5. (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 2.com 28 . Menyatakan fungsi akaun kawalan. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur.

Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Peta Minda Kertas Edaran Kuiz 6. Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan • Bentuk T • Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan • Secara manual • Secara berkomputer 1. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 1. 2. 2. 3. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 2011@http://cikgusila. Menyatakan jenis kesilapan dalam Imbangan Duga. Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk ’ T’ dan bentuk lajur 3. 3. Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. 2. 4. Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. Menyatakan fungsi dan kekangan Imbangan Duga. Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. 4.blogspot.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara berkomputer 1. Menyediakan Penyata Pendapatan. 4. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 6.com 29 .

6. Menyediakan Kunci Kira-kira 2011@http://cikgusila. Mengenal pasti format Kunci Kirakira.com 30 . 7. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan] . Menjelaskan tujuan penyediaan Kunci Kira-kira.blogspot.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (iv) Kesan perekodan sistem inventori ke atas Penyata Pendapatan (b) Kunci Kira-kira (i) (ii) Tujuan Kunci Kira-kira Format Kunci Kira-kira • Bentuk T • Bentuk penyata Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira • Secara manual • Secara berkomputer 5. (iii) 8.

Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan 2.com 31 . 1. 7. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul 5. 4. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. Penerangan Perbincangan 2. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. Menyatakan tujuan mewujudkan peruntukan hutang ragu. 3. 2011@http://cikgusila. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Peta Minda Laman web berkaitan Aplikasi TMK 3. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu 1.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan.blogspot. 6. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN .

10. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK • • 3.blogspot. 8. Merekodkan hutang lapuk. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 4. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. 6. baki berkurangan dan penilaian semula. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar.com 32 . 3. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. 9. 2. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir 1. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 7. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira-kira. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. 7. 5. 2011@http://cikgusila. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. Merekodkan hutang lapuk. 11. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira.2 Penutupan Akaun : • • • • • Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu.

Menerangkan pengertian pelupusan aset. Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira-kira.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: (i) Manual • Bentuk T • Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. 3.com 33 . Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran • Pelupusan Aset Bukan Semasa 1.blogspot. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. Menyediakan Kunci Kira-kira dengan pelarasan Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 2011@http://cikgusila. 4.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual • Bentuk T • Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. Penerangan Tunjuk cara Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. 2. Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke lejar.

1 Kawalan Tunai Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti butiran yang menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Bank. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. 5. 8.blogspot. Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Bidang Pembelajaran 8. 4. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai.com 34 . 8. 2.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. 6. Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. 3. Menjelaskan fungsi Penyata Bank.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUK TUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar.2 Penyata Penyesuaian Bank 2. 4. (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 3. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Aktiviti Kumpulan 2011@http://cikgusila. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.

Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) 2011@http://cikgusila. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kaki tangan awam dan swasta) Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 9.com 35 .1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Menyatakan maksud penggajian. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian. 2. Pemberian Kuasa (Authorisation) b. 3.blogspot. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. 2. Kawalan dan Keselamatan (Security and Control) 1.2 Kawalan Dalam Penggajian a. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji 9.

Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain • Yuran Koperasi • Pinjaman Koperasi 9. Menerangkan maksud gaji pokok. elaun. KWSP dan PERKESO. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 9.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan 3. Merekod pembayaran gaji dalam lejar Penerangan Sumbang saran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP & PERKESO) 1.blogspot.com 36 . 4. Penerangan Sumbangsaran 2011@http://cikgusila. Mengenalpasti butiran yang menyebabkan pengurangan gaji. 2. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu. Menghitung gaji bersih. 1. 2. 5. Menyatakan maksud gaji dan upah.3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar (i) Gaji pokok (ii) Elaun (iii) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) – Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan dalam penggajian (i) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – Caruman Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) .

Mengelaskan butir Akaun Semasa dan Akaun Modal. 4. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : (i) (ii) (iii) (iv) (v) Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman Gaji rakan kongsi Kongsi untung / rugi 1. Sumbang saran Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) Bidang Pembelajaran 10. 4. 2011@http://cikgusila. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. 3. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. 6. 10. 3.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta Minda 2. 7. 2. 5. Menghitung : (a) (b) (c) (d) (e) Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman Gaji rakan kongsi Kongsi untung / rugi Penerangan Tunjuk cara Peta Minda Kuiz Aktiviti kumpulan 5.blogspot. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian.com 37 .1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian) (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian Hasil Pembelajaran 1.

2. 10. (a) Sebab-sebab pembubaran (b) Cara merekod pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat 1. Mengenalpasti butiran Kunci Kirakira perniagaan perkongsian.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kira-kira.3 Akaun Penamat (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi 3. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2011@http://cikgusila. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. Menyediakan Kunci Kira-kira.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 10. Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk T dan penyata.5 Pembubaran Perkongsian. 3. Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir Penerangan Tunjuk cara 2. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2.blogspot. 10. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. 1.com 38 . Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran.

com 39 .2 Bentuk Modal 1. 5. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) 2011@http://cikgusila. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. Merekod terbitan saham dalam jurnal dan lejar.1 Penubuhan Syarikat Berhad (a) Pengertian Syarikat Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 1. modal diterbitkan. 3.blogspot. Menerangkan maksud dividen. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Menghitung modal dibenarkan. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. 11. Penerangan Tunjuk cara Lawatan industri (Bursa Saham Malaysia) Bahan maujud : (contoh penyata milikan saham) 11. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira 1. 6. 3. 2. Mengenalpasti ciri-ciri saham biasa dan saham keutamaan. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 11. (a) Bentuk modal: (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar (iv) modal belum diterbitkan (b) Saham (i) Jenis saham: • Saham Biasa • Saham Keutamaan (ii) Merekod terbitan saham (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 7. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. 2. 2. Menerangkan maksud modal. perkongsian dan milikan tunggal. 4.

PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 12. 6. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Laman web berkaitan Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan persatuan.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. Membezakan perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal.com 40 . 12.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. Menyediakan Kunci Kira-kira.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal. 8. (c) Belanja hasil dan modal. Menyediakan Akaun Yuran. Penerangan Tunjuk cara 2011@http://cikgusila. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. Aplikasi TMK 3. 2. Kuiz Lawatan industri 5. 10.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 1. 7.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Menerangkan maksud dana terkumpul. Menghitung dana terkumpul.blogspot.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. Menghitung yuran ahli. pendapatan hasil dan modal 4. 9. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. Penerangan Aktiviti kumpulan 2. 12. (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja 3. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran.

4. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.blogspot. Menghitung untung atau rugi perniagaan. Menganalisis Buku Tunai. 9.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Menyediakan Kunci Kira-kira. (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah 1. 10. Menghitung modal. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda 2011@http://cikgusila.com 41 . Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. 8. Menganalisis belanja dan hasil. 5. Menghitung jualan dan belian.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 13. Menyediakan Penyata Pendapatan . 6. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. 11. 3.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. 7. 2.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13.

2.3 Akaun Pengeluaran (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 1.blogspot.com 42 . Menerangkan pengertian konsep kos. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14. Menyatakan jenis-jenis kos. Menghitung kos pengeluaran. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. Menghitung kos tetap dan kos berubah. Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari Aktiviti kumpulan Lawatan industri 14. Menyediakan Akaun Pengeluaran. 4. 3. Menghitung kos prima dan kos overhed.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 1. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 2011@http://cikgusila. 3.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah Hasil Pembelajaran 1. Penerangan Tunjuk cara 14. 2. 2. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran.

Menghitung titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf.blogspot. 2. 3. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK 2011@http://cikgusila. Menerangkan maksud kos volum untung. 5.com 43 .4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung (b) Analisis Titik Pulang Modal: (i) Kaedah Margin Caruman (ii) Kaedah Graf (iii) Kaedah Margin Keselamatan (c) Pengiraan Titik Pulang Modal (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman 1. Menerangkan pengertian titik pulang modal dan margin caruman.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 14. 4.

com 44 . 3. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. Penerangan Laman web berkaitan Aplikasi TMK • Perakaunan Kewangan • Perakaunan Pengurusan (ii) Tujuan maklumat pengurusan • Perancangan • Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat. Membezakan fungsi perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 15.blogspot. 4.1 Maklumat Pengurusan (a) Pengenalan kepada maklumat pengurusan (i) Jenis maklumat 1. 2. Menerangkan cara penyampaian maklumat pengurusan. Menerangkan maksud perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Memo dan Email) (iii) Komunikasi 2011@http://cikgusila.

• Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan • Kadar Pusing Ganti Stok • Tempoh kutipan dan pembayaran hutang 15. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan. 2. Menerangkan maksud setiap nisbah. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz • • • (ii) Nisbah Kecairan • Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. 3. Menghitung setiap nisbah.com 45 . 3. Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. (b) Membezakan prestasi antara firma 1. 4. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 2011@http://cikgusila. Membuat keputusan memilih firma.blogspot. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: • Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan / Mark-Up) Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) Peratus Untung Bersih atas Jualan Pulangan atas Modal Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan prestasi mengikut jangka masa.PRINSIP PERAKAUNAN KBSM Bidang Pembelajaran 15. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful