Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Rodliyah

Disusun oleh : Devianti Sri Eli Lestari Fikri Jupri (10060308082) (10060308083) (10060308097) Farmasi C

JURUSAN FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA dan ILMU PENGETAHUAN ALAM 1431 H / 2010 M UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu, dengan karunia-Nya kita masih dapat menghirup nafas di dunia yang sebentar ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada seutama-utama tauladan manusia, Rosullullah Muhammad saw. Alhamdulillaahirobbil aalamiin, bagi-Nya lah segala puji di dunia dan di akhirat, bagiNya lah segala penentuan dan hanya pada-Nya lah kita dikembalikan. Dan karena kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berjudul ³Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq´. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ³Pendidikan Agama Islam tentang Sejarah Islam´. Selain itu makalah ini berisikan informasi mengenai biografi dan prestasi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Walaupun banyak kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan makalah, Alhamdulillah karena kehendak-Nya makalah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari makalah ini jauh dari sempurna, kritik dan saran tentunya sangat penu lis harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amien.

Wassalamu¶alaikum wr.wb Bandung, 5 Desember 2010

Penulis

..7 KESIMPULAN««««««««««««««««««««««««««««.2 1...6 PEMBAHASAN«««««««««««««««««««««««««««.2 1.4 HAMBATAN YANG DIHADAPI KHALIFAH«««««««««««««««.3 Keislamannya««««««««««««««««««««««««.2 1.4 Istri-istri dan anak-anaknya«««««««««««««««««««.1 Nasabnya««««««««««««««««««««««««««...i DAFTAR ISI«««««««««««««««««««««««««««««.3 PRESTASI KHALIFAH««««««««««««««««««««««««.2 Karakter Fisik dan Ahlaknya««««««««««««««««««.DAFTAR ISI KATA PENGANTAR «««««««««««««««««««««««««..1 BIOGRAFI KHALIFAH««««««««««««««««««««««««...3 1.. DAFTAR PUSTAKA«««««««««««««««««««««««««« .ii PENDAHULUAN«««««««««««««««««««««««««««.

Disinilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa dimasa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang masa depan. Dengan munculnya permasalahan tersebut. Seraya bersumpah dengan tegas ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran (orang-orang yang murtad. Dari mulai cara pengangkatan sebagai khalifah. kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan batinnya. Khulafa al-Rasyidun sebagai sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad kiranya pantas untuk dijadikan sebagai rujukan saat kita akan melaksanakan sesuatu dimasa depan. pengelolaan administrasi. Abu bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama dalam Khulafa alRasyidin. Namun. sistem pemerintahan. AbuBakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Muhammad SAW. kadang orang malas untuk melihat sejarah.PENDAHULUAN Sejarah adalah suatu rujukan saat kita akan membangun masa depan. Karena peristiwa yang terjadi sungguh beragam. Sehingga orang cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada dimasa lalu. Meski terjadi perbedaan pendapat tentang tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan yang memuncak tersebut. Sebagai kahlifah pertama. . tidak mau membayar zakat dan mengaku diri sebagai nabi). penulis merasa tertarik untuk membahas sedikit mengenai Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. hubungan sosial kemasyaratan dan lain sebagainya.

Dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Shakhr bin Amir bin Ka¶ab bin Sa¶ad bin Taim. Dan pada masa jahiliyyah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. tidak bisa bersaja¶ dan seialu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun katam.1 Nasabnya Nama Abu bakar ash-Shiddiq ra. ³Beliau berkulit putih. Ayahnya diberi kuniyah (sebutan panggilan) Abu Quhafah. serta lembut dan ramah. keberanian. penyabar memiliki azimah (keinginan keras). kecil pinggang (sehingga kainnya seialu turun dari pinggangnya). semoga Allah meridhainya. paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka. pertama Atiq (Abu Bakar). hitam matanya. beliau terkenal dengan kebaikan. berkening lebar. kedua Mu¶taq dan ketiga Utaiq. selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah. Adapun akhlaknya. . sangat bertawakkal kepada Allah dan yakin dengan segala janjiNya. tipis kedua pelipisnya. µ Aisyah menerangkan karakter bapaknya.18 Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amru bin Ka¶ab bin Sa¶ad bin Taim bin Murrah bin Ka¶ab bin Lu¶ai bin Ghalib bin Fihr17 al-Qurasy at-Taimi. faqih.´21 Begitulah karakter fisik beliau. bersifat wara¶ dan jauh dari segala syubhat. wajahnya seialu berkeringat. Akan diterang-kan kelak secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini. kokoh pendirian. kurus.2 Karakter Fisik dan Ahlaknya Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus. Imam Thabari menye-butkan19 dari jalur Ibnu Luhai¶ah bahwa anak-anak dari Abu Quhafah tiga orang. banyak toleransi. 1. Bertemu nasabnya dengan Nabi saw pada kakeknya Murrah bin Ka¶ab bin Lu¶ai.BIOGRAFI KHALIFAH 1. zuhud terhadap dunia. seialu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting. digelari Atiq. berkulit putih20.

paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya. Hunain maupun peperangan di Tabuk. Penaklukan kota Makkah. Khandaq. Uhud.000 dirham. walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya. Ali yang pertama kali memeluk Islam.3 Keislamannya Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah. dan sebelumnya Asma¶ diperisteri oleh Ja¶far bin Abi Thalib.22 Dengan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh-tokoh besar yang masyhur sepérti Abdurrahman bin Auf. dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan µAisyah ra. 1. bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hij-rah hingga sampai di kota Madinah. sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Di awal keislamannya beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.4 Istri-istri dan anak-anaknya Abu Bakar pernah menikahi Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin As¶ad pada masa Jahiliyyah dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma¶. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. Sa¶ad bin Abi Waqqas. d kelahiran an tersebut terjadi pada waktu haji Wada¶ di Dzul Hulaifah. Beliau selalu mengiringi Rasulullah saw. Beliau juga menikahi Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah. Ternyata keislaman Abu Bakar ra. Zubair bin Awwam. Usman bin Affan. seperti Bilal ra. baik perang Badar.1. dan Talhah bin Ubaidil-lah ra. selama di Makkah. Di samping itu beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah saw. adapun dari golongan anak -anak. Beliau juga menikahi . karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhan-nya dalam berdakwah. Beliau juga menikahi Asma¶ binti Umais bin Ma¶add bin Taim alKhats¶amiyyah.

Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani al-Haris bin alKhazraj. . Abu bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting putrinya. dan beliau masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan as-Sunuh 24 hingga Rasulullah saw. wafat dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kaltsum setelah wafatnya Rasulullah saw.

pertama. dan (3) seorang pemim-pin yang adil. yaitu: (1) orang yang banyak berdzikir kepada Alloh. Karena hanya para pemimpin yang mampu berbuat adillah yang akan dapat memasuki surga Alloh subhanahu wa ta¶ala dan akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari-Nya. dihasankan al-Albani) . dari Nabi shalallohu alaihi wa sallam.´ (HR. Baihaqi. beliau bersabda: (( « : )) ³Tujuh orang yang akan Alloh naungi dalam naung -an-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan -Nya.PRESTASI KHALIIFAH Setelah Abu Bakar radhiallohu anhu dibai¶at oleh kaum Mukminin sebagai Khalifah pertama bagi umat ini. Beliau bersabda: (( : )) ³Ada tiga orang yang tidak akan Alloh tolak doany a. beliaulah yang ber-tugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Is-lam dan wilayah kekhalifahannya sepeninggal Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. al-Bukhari) Bahkan para pemimpin yang adil merupakan orang-orang yang tidak akan tertolak doanya. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu.´ (HR. (2) doa orang yang terzhalimi. Banyak sekali prestasi gemilang yang telah beliau toreh-kan dalam sejarah umat ini. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu. Beliau radhiallohu anhu tercatat sebagai se-orang khalifah yang bisa dijadikan panutan oleh para pe-megang kekuasaan atau siapapun yang mendapatkan ama-nat untuk mengatur urusan kaum Muslimin. seorang pemimpin yang adil«. dari Nabi shalallohu alaihi wa sallam.

karena sesungguhnya ia merupakan kesesat-an. (( ³Saya berwasiat kepada kalian agar bertaqwa kepada Alloh. b. Instruksinya agar jenazah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam diurus hingga selesai dikebumikan. c. Melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah radhiallohu anhu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam sebelum wafat. sebagaimana yang disabdakan oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam ketika beliau memberi-kan nasehat kepada para sahabat dengan nasehat yang telah membuat air mata mengucur dan membuat jiwa bergetar: . at-Tirmi-dzi dan ia berkata: hasan shahih) Di antara kegemilangan paling tinggi yang telah beliau raih dalam masa kepemimpinannya adalah: a.Di samping hal itu. tetap mendengar dan taat walaupun yang me-mimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. . Kebijakannya dalam menyatukan persepsi seluruh sa-habat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapannya ke arah itu. maka berpeganglah dengan Sunnahku dan Sunnah khulafa¶ur rasyidin yang telah mendapatkan petun-juk.´ (HR. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diadaadakan. karena sesungguhnya barangsiapa yang hidup di an -tara kalian akan melihat banyak perbedaan. kaum Muslimin memang diperintah-kan untuk mengikuti Sunnah para khulafa¶ur rasyidin yang salah satu dari mereka adalah Abu Bakar radhiallohu anhu. gigitlah ia dengan gigi geraham. kemudian )) . Barangsiapa yang mendapati hal itu dari kalian.

Abu Bakar ashShiddiq memerintahkan Zaid bin Tsabit agar mengum-pulkan al-Qur¶an dari berbagai tempat penulisan. orang yang paling kasih sayang terhadap kami dan yang paling lemah lembut kepada kami. maupun yang dihafal dalam dada kaum Muslimin. sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahih al Bukhari. d. Perintah beliau radhiallohu anhu agar mengumpulkan al-Qur¶an. ³Pada tahun 12 H. Kegemilangan beliau juga nampak dari pernyataan µAbdulloh bin Ja¶far radhiallohu anhu yang berkata: ³Saat Abu Bakar me-mimpin kami.´.instruksinya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. Peristiwa itu terjadi setelah para Qari¶ (penghafal al-Qur¶an) banyak yang terbunuh dalam peperangan Yamamah.´ . beliau adalah sebaik-baik Khalifah. baik yang ditulis di kulit-kulit. dedaunan. Ibnu Katsir rahimahulloh berkata.

bahkan menjadi pendukung agama melalui hartanya dan segala sesuatu yang beliau miliki. beliau juga membeli budak yang berasal dari kalangan kaum muslimin. namun imannya tetap tegar dan teguh.HAMBATAN YANG DIHADAPI KHALIFAH Abu Bakar sering menghadapi penyiksaan dan intimidasi dari kaum musyrikin. kemudian beliau melepasnya dan memerdekakannya. . sehingga dia merelakan seluruh hartanya untuk diinfakkan sehingga dalam riwayat diceritakan : bahwa beliau memiliki uang sebanyak 40 ribu Dirham yang diinfakkan dijalan Allah.

lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar berjuang bersama Rasulullah saw.PEMBAHASAN Beliau bernama Abu Bakar ±semoga Allah meridloinya-. dan da¶wah yang disampaikan Rasulullah saw kepada Islam tanpa ragu beliau segera mengikuti dan menganutnya. (Ibnu Hisyam). seorang pedagang yang memiliki perangai yang sangat mulia. beliau sama sekali tidak merasa ragu saat saya ingatkan kepadanya dan tidak ada keraguan didalamnya´. Abu Bakar merupakan seseorang yang jujur dan dekat kepada Rasulullah saw. namun Rasulullah saw menyuruh beliau untuk bersabar. maka Abu Bakar senang mengisi dunia seluruhnya dengan sinar yang baru. Sa¶ad bin Abi Waqqash. lalu Rasulullah memberinya nama Abdullah. maka Abu Bakar mengajak Rasulullah saw pergi ke Ka¶bah. Beliau lahir di kota Mekkah setelah dua tahun setengah dari lahirnya Rasulullah saw. (Al-Bukhari). tapi setelah beliau . tapi beliau adalah saudaraku dan sahabatku´. Az-Zubair bin Awwam. memberikan pengarahan kepada kaum musyrikin saat itu. Abdur Rahman bin Auf ±semoga Allah meridloi mereka semua. Dan semenjak Abu Bakar mengikrarkan keislamannya. Tholhah bin Ubaidillah. sedangkan nama asli beliau dimasa jahiliyah adalah Abdul Ka¶bah bin Utsman bin Amir. sehingga dengan hal tersebut Rasulullah saw memberikan pujian kepada beliau dengan bersabda: Sekiranya saya boleh mengambil seseorang untuk dijadikan (khalil) teman dekat. Salma binti Shar. beliau terus berjihad menyebarkan da¶wah Islam. ketidak pasitan dan penuh pertimbangan. maka aku akan memilih Abu Bakar. mereka adalah : Utsman bin Affan. karena beliau sangat mengetahui kebenaran nabi saw dan kejujurannya. sedangkan ibunya bernama Ummul Khair. Nabi saw pernah bersabda : ³Tidak ada seseorang yang aku serukan masuk Islam ada dalam dirinya ada rasa keraguan. Pada Awalnya da¶wah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. mempublikasikan Rasulullah saw dihadapan pemuka Quraisy. kecuali Abu Bakar. dan beliau merupakan seseorang yang terhormat dan hafal tentang keturunan suku-suku Quraisy. sehingga melaluinya masuk lima sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga.

sehingga pergilah Abu Bakar ke Ka¶bah dan berpidato dihadapan manusia menyeru kepada kaum musyrikin untuk mendengarkan Rasulullah saw. semenjak saat itu beliau dijuluki sebagai orang pertama yang berani berpidato menyeru kepada Allah. saat beliau sampai pada suatu tempat yang jauhnya seperti menempuh perjalanan selama 5 malam. disaat beliau duduk-duduk diemperan rumahnya. dan berkata : temui teman kamu sekarang juga. dan setelah beliau kembali siuman pertama kali yang diucapkan melalui lidahnya adalah : Apa yang sedang di perbuat Rasulullah saw ? Abu Bakar selalu berjuang bersama Nabi saw dan menanggung siksaan yang dihadapinya dalam menyebarkan Islam. datang seseorang dengan tergesa-gesa. beliau sangat senang dan bergembira sekali. maka beliaupun segera pergi untuk menemui Rasulullah saw. . namun setelah beliau siuman beliau malah bertanya tentang keadaan Rasulullah saw sehingga dirinya merasa tenang. dan ketika dikabarkan bahwa Rasulullah saw dalam keadaan baikbaik saja. sedang dihadapannya sudah ada Uqbah bin Abi Mu¶ith sedang mencekik leher Rasulullah saw dengan kain. orang-orang musyrikin menghantamnya dari berbagai penjuru dan memukulnya hingga hampir saja mereka membunuhnya. dia berkata kepada Abu Bakar : ³Mau pergi kemana wahai Abu Bakar ? Abu Bakar berkata : ³Saya diusir oleh kaum saya maka sayapun pergi meninggalkannya agar saya dapat leluasa menyembah Tuhan saya´. sampai pada akhirnya Rasulullah saw mengijinkan para sahabatnya untuk melakukan Hijrah ke Habsyah. maka Abu Bakarpun melakukan hijrah ke Negeri Habsyah. Ibnu Ad-Dagnah berkata lagi : ³Orang seperti kamu tidak boleh terusir dan diusir. beliau bertemu dengan Ibnu Ad-Dagnah salah seorang dari pemuka Makkah. maka beliau mendapati Rasulullah saw sedang sholat di Ka¶bah. namun saat beliau akan berbicara. Suatu ketika. saya adalah tetanggamu (yang akan melindungimu). Abu Bakar juga berusaha menjadi tameng dan penopang Rasulullah saw dengan sekuat tenaganya. maka secepat mungkin Abu Bakar mendorong Uqbah dari Rasulullah saw dan berkata : apakah kamu ingin membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah ?! akhirnya kaum musyrikin mengerumuninya dan memukulinya hingga pingsan.mendesaknya akhirnya Rasulullah saw menyetujuinya.

mereka berkata : sesungguhnya kami telah membiarkan Abu Bakar tinggal bersamamu agar dia dapat beribadah kepada Tuhannya didalam rumahnya. akhirnya mereka mengutus seseorang untuk menemui Ibnu Ad-Dagnah. Maka beliaupun akhirnya kembali bersama Ibnu Ad-Dagnah. setelah itu dengan penuh keparcayaan diri dan yakin Abu Bakar berkata : saya pilih melepas dari tanggunganmu. jangan disebar luaskan. kami sangat khawatir dia menyebarkan fitnah kepada anak -anak perempuan dan lelaki kami. maka penduduk Mekkahpun menjadi berang dan merasa khawatir kembali. namun dia telah melanggarnya sehingga dia membuat masjid dipelataran rumahnya. apakah engkau mau menuruti permintaan kaum Quraisy atau engkau tinggalkan hidup dibawah perlindunganku. Abu Bakar sendiri memang memiliki hati yang lembut. Maka Ibnu AdDagnahpun pergi menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya : saya berikan pilihan kepadamu. namun imannya tetap tegar dan teguh. bahkan menjadi pendukung agama melalui hartanya dan segala sesuatu yang beliau miliki. karena kami khawatir dia dapat menyebarkan fitnah terhadap anak-anak perempuan kami´. maka dia harus mengikuti perkataanmu atau diusir saja dia. sering menangis saat sedang membaca Al-Qur¶an.kembalilah. lalu beliau berkata kepada kaum Quraisy : ³Sesungguhnya Abu Bakar tidak boleh diusir dan terusir´ mereka berkata kepadanya : ³Suruhlah dia menyembah Tuhannya di rumahnya sehingga tidak menyakiti perasaan kami. Akhirnya beliaupun menyembah (melakukan ibadahnya) dirumahnya sendiri. dan sembahlah Tuhanmu di negrimu´. Setelah itu Abu Bakar sering menghadapi penyiksaan dan intimidasi dari keum musyrikin. kemudian malakukan shalat dan membaca Al-Qur¶an didalamnya. karena saya tidak ingin mendengar dari kalangan Arab saya menyimpan seseorang yang suka melanggar (perjanjian kepadanya). dan saya lebih rela dibawah perlindungan Allah. setelah mereka sampai kepada ibnu Ad-Dagnah. Lalu beliau berfikir ingin membangun sebuah masjid diteras rumahnya agar bisa sholat didalamnya dan membaca Al-Qur an. namun saat beliau membaca Al-Qur an para wanita dan anakanak dari kalangan musyrikin mengintipnya dan mendengarkan bacaannya. sehingga dia . dan mereka sangat tertarik sekali.

sebagaimana Rasulullah saw juga sangat mencintainya. (At-Turmudzi) Abu Bakar juga sangat mencintai Rasulullah saw. kemudian datanglah Umar dengan membawa setengah dari hartanya. maka gunung uhudpun bergetar. dua calon mati syahid´. dan menceritakan akan hal tersebut : bahwa sahabat Kamu mengklaim telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis ! Abu Bakar menjawab : . (Al-Bukhari). Suatu hari beliau pernah menaiki gunung Uhud bersama Rasulullah saw. lalu Rasulullah saw bersabda : ³Diamlah engkau wahai Uhud.merelakan seluruh hartanya untuk diinfakkan sehingga dalam riwayat diceritakan : bahwa beliau memiliki uang sebanyak 40 ribu Dirham yang diinfakkan dijalan Allah. Rasulullah saw menceritakan kepada umat bahwa beliau telah melakukan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsha. Umar dan utsman ±semoga Allah meridlai keduanya-. tidak ada yang membebani engkau disini kecuali Nabi. lalu Rasulullah saw berkata kepadanya : adakah sesuatu yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ? Umar menjawab : Ya. maka Abu Bakar langsung membawa seluruh hartanya kemudian memberikannya kepada Rasulullah saw. kemudian naik menuju langit yang ketujuh. beliau juga membeli budak yang berasal dari kalangan kaum muslimin. (Al-Bukhari) Saat terjadi peristiwa Isra dan Mi¶raj. Ketika Umar mendengar apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar beliau berkata : ³Demi Allah saya tidak akan pernah bisa mengungguli Abu Bakar´. setengah dari harta saya. dan melihat demikian Rasulullah saw berkata : Adakah sesuatu yang engkau sisakan untuk keluarga kamu ? beliau berkata : Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasul-Nya. padahal kami butuh waktu sampai sebulan agar bisa sampai ke Baitul Maqdis ? kemudian mereka segera pergi menemui Abu Bakar. suatu hari Nabi saw ditanya : Siapakah seseorang yang paling engkau cintai ? beliau berkata : Aisyah. seorang yang shiddiq. kemudian beliau melepasnya dan memerdekakannya. kaum musyrikin mencemoohkannya sambil berkata : bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dan saat perang terjadi ketika Rasulullah saw memobilisasi sahabatnya untuk menginfakkan dan menyumbangkan hartanya. Kemudian ditanya lagi : dari kalangan laki-laki ? beliau berkata : Bapaknya.

maka Allah tidak akan melihatnya dihari Kiamat´. maka kita akan terlihat. Lalu Abu Bakarpun berkata : ³Salah satu dari baju saya tidak akan digunakan kecuali saya telah berjanji melaksanakan sabda tersebut´. (Al-Bukhari) Abu Bakar juga selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah saw dan tidak pernah ketinggalan walaupun sekali. Abu Bakar sangat khawatir dan cemas terhadap Rasulullah saw. karena beliau disisi kami memiliki tangan yang Allah akan menggantinya yang lebih baik di hari Kiamat´. Rasulullah saw memilih beliau untuk menjadi teman dan pendampingnya dalam melakukan hijrah. tinggal di Gua Tsur selam tiga hari. maka Rasulullah saw berkata kepadanya : ³Apa pendapat kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang dan yang ketiga adalah Allah´. dan saat kaum musyrikin berdiri di depan lubang gua. suatu hari beliau mendengar Rasulullah saw bersabda : ³Barangsiapa yang menjulurkan bajunya karena sombong. Beliau juga sangat antusias dan hati-hati dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. dan berkata : wahai Rasulullah.(IbnuHisyam) Sebagaimana Abu Bakar juga selalu menjadi penolong dan pendukung Rasulullah saw disaat beliau mendapatkan pertentangan dari kaum muslimin saat terjadinya perjanjian Hudaibiyah. sungguh saya mempercayainya terhadap berita langit (wahyu) yang datang kepadanya. dan Rasulullah saw sangat mengenal kepribadian beliau. (Al-Bukhari) . (At-Turmudzi). Maka semenjak itulah Rasulullah saw menjulukinya dengan Ash-shidiq (orang yang bersifat jujur dan benar).jika beliau telah berkata demikian jelas merupakan kebenaran. Saat Allah SWT mengijinkan kepada Rasulullah saw untuk Hijrah. kalau saja mereka melihat kebawah kaki mereka. Rasulullah sawpun berkata kepadanya : ³Sesungguhnya yang kamu lakukan itu bukanlah termasuk katagori sombong´. beliau bersabda : ³Tidak seorangpun diantara kita memiliki tangan yang menyamai apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. sehingga Rasulullah saw memberikan kabar gembira kepadanya dengan Surga.

Lalu beliaupun keluar menuju kumpulan manusia. maka Abu Bakar maju dan masuk kerumah Rasulullah saw dan membuka kain yang menutupi wajahnya yang mulia. (Ali Imran : 144) Setelah itu para pemuka kaum muslimin bergegas menuju tempat pertemuan untuk menetapkan siapa yang akan menggantikan Rasulullah saw. kenapa tidak ? padahal Rasulullah saw pernah menyuruhnya menggantikan beliau dalam memutuskan perkara kaum muslimin saat baliau dalam keadaan sakit dan sekarat. beliau bersabda : ³Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kepada jamaah´. karena Allah SWT telah berfirman : ³Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. sebagian sahabat berkumpul disinggasana Rasulullah saw dan mengemukakan pandangan bahwa mereka tida k percaya akan kepergian Rasulullah saw. dan berkata kepada mereka : ³Wahai sekalian manusia. sungguh saya telah diberikan amanah . Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik kebelakang (murtad) ? Barang siapa berbalik kebelakang.Beliau juga orang yang paling takut kepada Allah. Umar berdiri dihadapan mereka dan mengancam bagi siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah saw telah meninggal akan dipenggal lehernya. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur´. saya belum merasa aman akan lepas dari murka Allah (Adzab). Setelah Rasulullah saw meninggal dunia. dan barangsiapa diantara kalian yang menyembah Allah maka selamanya Allah Hidup dan tidak pernah mati. maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Setelah beliau dipercaya menjadi khalifah. beliau pernah berkata : ³Sekiranya salah satu dari kaki saya masuk surga lalu yang lainnya di luar. ketahuilah barangsiapa diantara kalian yang m enyembah Muhammad saw maka sesungguhnya beliau telah meninggal. beliau berkata : ³Sungguh harum kematian dan kehidupan engkau wahai Rasulullah´. akhirnya kaum muslimin saat itu bersepakat membai¶at Abu Bakar sabagai khalifah setelah kaum muhajirin dan Anshor merasa puas dengan keputusan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang cocok menjadi kahlifah setelah Rasulullah saw. beliau berdiri dan menyampaikan pidato pertamanya : ³Wahai sekalian manusia. (Muttaqun µalaih).

Selama kekhilafahannya Abu Bakar telah memerangi kaum murtad dan pembangkang membayar zakat. tidaklah suatu kaum meninggalkan kewajiban jihad kecuali Allah akan hinakan mereka. sebagaimana Rasulullah saw telah memberikan mandat ke Usamah bin Zaid untuk menjadi komandan perang walaupun umurnya masih relatif muda. saya tidak akan menaiki kendaraan dan engkau jangan turun dari kendaraan. dimana beliau berjalan kaki sedangkan Usamah diatas menaiki kendarannya. Dan dalam peperangan beliau selalu mengajarkan adab berperang. kejujuran merupakan amanah. dan beliau ikut langsung mengiringi pasukan. namun jika saya menyimpang kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada taat kepadaku atas kalian´. Maka dia berkata : ³Demi Allah. beliau berkata : ³Demi Allah sekiranya mereka mencegah saya seikat unta yang mana mereka menunaikan perintah Allah di aat s Rasulullah saw hidup. Khalifah Abu Bakar menugaskan prajurit yang dipimpin Usamah bin Zaid untuk menyerang Romawi. sedang dusta adalah khianat. dan saat Rasulullah saw meninggal dunia. maka saya akan memerangi mereka´. dengan mewasiatkan kepada tentaranya agar jangan membunuh orang yang sudah tua. seekor kuda. anak kecil dan wanita. jika aku melakukan kebaikan maka tolonglah aku. Abu Bakar bersikeras memformulasi pasukan seperti yang berjalan di zaman Rasulullah saw. namun jika melakukan kesalahan maka luruskanlah. kenapa saya tidak berani menyentuhkan kaki saya dibumi menuju jalan Allah´. sudikah engkau naik kendaraan ini atau saya turun´. taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. orang yang beribadah dirumah ibadah dan jangan membakar tanaman dan menebang pepohonan. orang yang lemah diantara kalian akan kuat disisiku hingga aku dapat menghilangkan bebannya insya Allah. .memimpin kalian semua dan aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. dan tidaklah tersebar kemaksiatan dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan mereka bencana. lalu Usamah berkata kepada khalifah Abu Bakar : ³Wahai khalifah. sedangkan orang yang kuat diantara kalian lemah disisiku sampai aku dapat mengambil hak darinya insya Allah.

´ (HR. Abdullah. tanggal 22 Jumadil Akhir. kecuali pintu Abu Bakar. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw berjumlah lebih dari seratus hadits. Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: )) (( ³Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar.Khalifah Abu Bakar juga pernah mengirim pasukan ke negeri Syam. al-Bukhari) b. dan dikebumikan disamping jenazah Rasulullah saw. Asma. Abdul Rahman. tahun 3 Hijriyyah. Aisyah. Seandainya aku boleh menjadikan kekasih sejati selain Robbku. Sahabat yang paling dicintai oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. Di antara keutamaan-keutamaannya adalah: a. Adapun yang memandikan jenazah beliau adalah istrinya sendiri yaitu Asma bin Umais sesuai dengan wasiatnya. Dari µAmr bin al-µAsh radhiallohu anhu bahwa Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam meng-utusnya untuk memimpin pasukan dalam perang Dzatus Salasil. Khalifah Abu Bakar meninggal pada malam Selasa. Tidaklah terdapat pintu masjid ke-cuali ditutup. Iraq hingga akhirnya seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Paling berjasa dalam membela dakwah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ummi Kultsum ±semoga Allah meridloi semuanya. Muhammad. Abu Bakar radhiallohu anhu memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Beliau meninggalkan beberapa anak . lalu aku . sedangkan umurnya baru 63 tahun. Dan diantara prestasi yang dilakukan dalam masa kekhilafahannya adalah beliau pernah memerintahkan untuk menyusun kembali Al-Qur¶an dan menulisnya setelah banyaknya dari kalangan para huffadz yang syahid. Akan tetapi hubunganku dengan-nya hanyalah sebagai saudara seiman dan kecinta-an kepadanya.

µDari kalangan laki -laki?¶. Lalu datanglah Abu Bakar radhiallohu anhu dengan membawa semua yang ia miliki.¶.¶. Abu Dawud dihasankan al-Albani) . kalau suatu hari saya mampu mendahuluinya. )) : )) : .mendatangi beliau dan bertanya kepada Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. Maka Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bertanya kepada saya: ³Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?´. Sayapun berkata. Sayapun menjawab. al-Bukhari dan Muslim) c. dan saat itu kebetulan saya memiliki sejumlah harta. ³µAisyah´. Selalu terdepan dalam setiap kebaikan. µSeparuhnya lagi. dan berkatalah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam kepadanya: ³Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?´.(( )) : . maka beliau menjawab: . µHari ini saya akan mendahului Abu Bakar.(( : . (HR.¶ (HR. µUmar bin al-Khaththab radhiallohu anhu berkata: : : (( . Lalu beliau menjawab: ³Bapaknya (yakni Abu Bakar)´. : .(( )) : .(( )) . µAku tidak akan pernah bisa mendahuluimu dalam hal apapun. Ia menjawab. Lalu saya bergumam. ke-mudian siapa lagi?´. Dan kemudian beliau menyebut beberapa orang lagi. Akhirnya saya mendatangi Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam dengan membawa separuh hartaku. µAku tinggalkan untuk mereka Alloh dan Rosul-Nya. ³Pada suatu hari Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk bershadaqah. . µSiapakah orang yang paling engkau cintai?¶.¶. Beliau berkata: ³Kemudian µUmar bin al-Khaththab. aku bertanya lagi.´.

Allah subhanahu wa ta¶ala . µUmar dan µUtsman. bahwa Anas bin Malik radhiallohu anhu menceritakan kepada mereka bahwa Nabi shalallohu alaihi wa sallam menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar. maka beliau shalallohu alaihi wa sallam bersabda: (( )) ³Tenanglah Uhud. Dari Qatadah radhiallohu anhu. di waktu ia berkata kepada temannya: ³Ja-nganlah kamu berduka cita. yaitu Abu Bakar as-Shiddiq radhiallohu anhu.´ (QS. (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada da-lam gua. bahwa sesampainya mereka berdua di depan gua Tsur. al-Bukhari) e.´ (QS. janganlah engkau masuk ke dalam gua ini sebelum aku masuk Sahabat yang menjadi pendamping Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam saat beliau diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. ³Dan kelak akan dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa.´ (HR. sesungguhnya Alloh beserta kita. saat itu tiba-tiba gunung Uhud berguncang. berfirman: ³Jikalau kalian tidak menolongnya (Muhammad). Abu Bakar radhiallohu anhu berkata: ³Demi Alloh. at-Taubah (9): 40) Disebutkan dalam sirah. al-Lail [92]: 17-18) d. Sahabat yang dijuluki oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam sebagai ash-shiddiq yaitu orang yang paling jujur lagi terpercaya. karena sesungguhnya yang ber -ada di atasmu adalah seorang Nabi. wahai Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. yaitu orang yang menafkahkan hartanya (di jalan Alloh) untuk membersihkan diri-nya. Shiddiq dan dua orang yang syahid. maka sesungguhnya Alloh telah menolongnya.Dari riwayat tersebut para ulama tafsir menyatakan bah-wa yang dimaksud dalam firman Alloh subhanahu wa ta¶ala berikut ini ada-lah dirinya.

¶.(( ³Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?´. Lalu Nabi shalallohu alaihi wa sallam bertanya kembali: ³Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi je-nazah?´.(( : . karena takut akan mengganggu tidur Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. karena ia khawatir akan keluar binatang tertentu yang da-pat melukai Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubang dekat tempat duduk-nya.(( . f. akhirnya air matanya menetes ke wajah beliau.terlebih dahulu. Nabi shalallohu alaihi wa sallam pun me. maka beliau pun masuk ke dalam gua. Sahabat yang paling bersemangat dalam mengerjakan amal kebajikan.¶. aku digigit binatang´. : . : . Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu.(( )) : . : . µSaya. Dengan menahan sakit.(( )) )) . biarkanlah saya yang terkena terlebih dahulu. Jika di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya. wahai Abu Bakar?´. Abu Bakar radhiallohu anhu menjawab. Kemudian Ro-sululloh shalallohu alaihi wa sallam meludahi bagian yang digigit tersebut sehingga hilang rasa sakitnya. Lalu Abu Bakar radhiallohu anhu memasuki gua dengan me-nyingkirkan kotoran dan sampah yang menghalanginya. : )) : )) : . Namun ia tidak berani bergerak. Abu Bakar radhiallohu anhu menjawab. beliau merebahkan kepa-lanya di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Abu Bakar menjawab: ³Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Setelah ia merasa bahwa kondisi-nya telah aman. Lalu ia merobek mantel yang ia kenakan menjadi dua bagian guna menutup lubang dan celah yang ada di dalam gua. µSaya. Abu Bakar radhiallohu anhu berkata kepada beliau: ³Ma-suklah!´. Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam pun terbangun dan bertanya: ³Apa yang terjadi denganmu. ia berkata bahwa: Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bertanya: . asal tidak ada musibah yang me-nimpamu. Setelah mengambil tempat di dalam gua.

Beliau adalah sahabat Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam yang paling utama. Akupun khawatir jika beliau menyebutkan µUtsman setelah mereka berdua.´ (HR.¶. maka kami memilih Abu Bakar. Rosul shalallohu alaihi wa sallam pun berta-nya kembali: ³Siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sakit?´.´ (HR. kemudian µUtsman bin µAffan. Ia menjawab. al-Bukhari) Penilaian para sahabat tersebut juga dibenarkan oleh µAli bin Abi Thalib radhiallohu anhu. Abu Bakar radhiallohu anhu menjawab lagi.´. maka beliau menjawab: ³Kemudian µUmar. kemudian µUmar bin al-Khathab.´ (HR. µSaya. Khalifah yang keempat. Muham-mad bin al-Hanafiyyah (salah seorang putera µAli radhiallohu anhu ) ber-kata: . Beliau menjawab: ³Abu Bakar. µSiapakah manusia terbaik setelah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam?´. al-Bukhari) . ) ³Saya pernah bertanya kepada ayahku (µAli bin Abi Thalib radhiallohu anhu). Mendengar itu semua Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: ³Ti-daklah semua hal tadi terkumpul dalam diri seseorang. µAku hanyalah salah seorang dari kaum Muslimin.´. µKemudian eng-kau. ( : : : .¶. Muslim) g. maka aku katakan.¶.lanjutkan pertanyaannya dan berkata: ³Siapa di antara kalian yang telah memberi makan kepada orang miskin?´. : . ³Kemudian siapa?´. µSaya. Abu Bakar radhiallohu anhu kemudian menjawab. Dari µAbdullah bin µUmar radhiallohu anhu ia berkata: ³Dahulu kami memilih manusia yang terbaik pada zaman Nabi shalallohu alaihi wa sallam. Saya bertanya lagi. kecuali ia akan masuk surga.

al-Baihaqi rahimahulloh meriwayatkan dalam Syu¶ab al-Iman dari µUmar bin al-Khaththab radhiallohu anhu bahwa ia berkata. µAli bin Abi Thalib radhiallohu anhu masuk untuk menengoknya. µAli radhiallohu anhu juga pernah berkata. ³Tidak ada seroangpun yang menghadap Allah dengan ki-tab catatan amal yang lebih aku sukai dari orang ini. Ialah pendampingnya ketika beliau hijrah. niscaya akan lebih berat iman Abu Bakar ash-Shiddiq!´. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu bahwa Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: . : . seraya berkata. maka aku akan mencambuknya seperti orang yang melem-parkan tuduhan dusta (yaitu dicambuk sebanyak 80 kali). )) . dan ialah yang disuruh oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam untuk mengimami shalat sementara kaum Muslimin yang lain sebagai mak-mumnya. ialah yang menemani Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam ketika di gua Tsur. ³Barangsiapa yang meng-anggap aku lebih utama dari pada Abu Bakar dan µUmar.Keutamaan Abu Bakar radhiallohu anhu juga diakui oleh para sahabat lain yang hidup sezaman dengannya.´ h. semuanya mencintainya.´. generasi yang datang setelah para sahabat. Mendapatkan kabar gembira bahwa ia akan memasuki surga dari ke delapan pintunya. Demikian pula para tabi¶in. ³Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh pendu-duk bumi. Ketika Abu Bakar radhiallohu anhu wafat dan telah dikafani.´ asy-Sya¶bi rahimahulloh (seorang imam di kalangan tabi¶in) ber-kata: ³Allah telah mengkhususkan Abu Bakar dengan empat perkara yang tidak Dia berikan kepada seorang pun di antara hamba-hamba-Nya: Dia menyebutnya dengan ash-Shiddiq dan tidak seorang pun yang digelari ashShiddiq selainnya. Mereka semua memuji dan mencintainya.

atau dinar dan dirham. Barangsiapa yang termasuk dari ahli jihad. cukuplah seseorang dipang-gil dari salah satu pintu tersebut. ia akan dipanggil dari pintu shalat. dan saya berharap engkau termasuk orang yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut. µWahai hamba Alloh. Barangsiapa yang termasuk ahli puasa.´ (HR. lalu adakah yang dipanggil dari seluruh pintu?´ Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam menjawab: ³Ada.´ Lalu Abu Bakar radhiallohu anhu berkata: ³Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rosululloh. Barangsiapa termasuk dari ahli shalat. ia akan dipanggil dari pintu jihad. ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. al-Bukhari dan Muslim) .: (( ³Barangsiapa yang menafkahkan sepasang (yakni sepasang kuda. inilah ke-baikan. Barangsiapa yang ter-masuk dari ahli shodaqoh. ia akan di-panggil dari pintu ar-Rayyan. ia akan dipanggil dari pintu shodaqoh. atau sepasang yang lainnya) di jalan Alloh.

dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di Madinah. namun banyak juga prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar. Oleh karena peristiwa yang terjadi sungguh beragam.KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan diatas adalah bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama dalam Khulafa al-Rasyidin setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar diberi gelar Ash-Shiddiq karena selalu membenarkan perkataan Rasulullah Muhammad SAW. yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang pertama karena selama masa sakit Rasulullah SAW saat menjelang ajalnya. . Selama menjalani kekhalifahan ada hambatan yang dihadapi. Segera setelah kematian Rasulullah SAW (632). Abu Bakar sebagai sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad kiranya pantas untuk dijadikan sebagai rujukan saat kita akan melaksanakan sesuatu dimasa depan.

2010.com diakses pada tanggal 4 Desember 2010 Anonimb. Dalam hbis.DAFTAR PUSTAKA Anonima.Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.2008.wordpress.2008.Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiallohuanhu bag2.net diakses pada tanggal 4 Desember 2010 . Dalam hasimpci.Sahabat nabi saw Abubakar ash-shiddiq. Dalam artikel.bukusaku.wordpress.com diakses pada tanggal 4 Desember 2010 Anonimc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful