ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 1 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

8A8 l
ÞLnuAPuLuAn

1Ŧ1 Latar 8e|akang
ualam kehldupan lnlţ warna merupakan salah saLu baalan vana sanaaL penLlnaŦ
8avanakan [lka Lldak ada warna dalam hldup lnlţ maka klLa Lldak akan mampu
berekspresl dan menaapreslaslkan dlrl klLaŦ Sehlnaaa hubunaan anLara warna dan
[lwa manusla sanaaL eraL kalLannvaŦ Serlnakall warna memberlkan maksud dan arLl
LerLenLu dalam sebuah benLuk bendaŦ uan Lldak [arana melalul warnaţ emosl
manusla dapaL berubahŦ Sebaaal conLohţ warna rumah menenLukan emosl
penahunlnvaŦ Seandalnva warna dlndlna dalam rumah berwarna hlLamţ maka emosl
penahunl rumah LersebuL cenderuna menun[ukkan keLldak bahaalaanţ keLakuLanţ
dan menvlmpan mlsLerlŦ Selaln lLuţ warna [uaa serlnakall dlaunakan sebaaal lambana
aLau clrl khas darl sesuaLuŦ Pal Ŷ hal dl aLas melaLarbelakanal hubunaan anLara warna
dan slsl pslkoloals manuslaŦ uan hal lnllah vana akan dlbahas dalam buku lnlŦ

1Ŧ2 kumusan Masa|ah
Apakah warna melambanakan sesuaLu dalam bldana LerLenLu ?
uapaLkah warna memberlkan clrl khas Lersendlrl dalam mendeflnlskan suaLu hal ?
Adakah hubunaan anLara warna denaan pslkoloals manusla ?
!enls warna apa sa[akah vana memlllkl hubunaan denaan bldana Ŷ bldana LerLenLu ?
Akankah warna mempenaaruhl emosl manusla ?

1Ŧ3 1u[uan
uenaan mempela[arl warna klLa dapaL leblh menaerLl menaenal kehldupan klLaŦ
Mulal darl emosl manusla hlnaaa sesuaLu hal vana mampu mendaLanakan
keunLunaan baal klLaţ seperLl blsnlsŦ karena warna adalah sesuaLu vana mampu
mempenaaruhl orana vana mellhaLnvaŦ uenaan mempela[arl komposlsl penempaLan
warna dan campuran warna klLa mampu berkreasl denaan balkţ bahkan mampu
membuaL karva vana menarlk perhaLlan orana lalnŦ
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 2 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

8A8 ll
unSu8 Ŷ unSu8 WA8nA

2Ŧ1 Macam Ŵ Macam Warna
Warna adalah salah saLu hal vana Lldak dapaL Lerplsahkan dalam kehldupan klLaŦ
Warna dapaL dllbaraLkan sebaaal noL Ŷ noL dalam sebuah Lanaaa nadaţ vana mampu
memberlkan lrama dl dunla lnlŦ ualam Leorl flslka khususnva warna cahavaţ seLlap
[enls warna memllkl pan[ana aelombana vana berbeda Ŷ bedaŦ Secara umum [enls
warna dapaL dlbedakan men[adl 2 [enlsţ valLu warna cahava dan warna bahan ( aLau
selan[uLnva dlsebuL denaan warna plamen )Ŧ Warna cahava sanaaLlah berbeda
denaan warna plamenţ LeruLama dalam proses pencampuran warnaŦ namun buku lnl
hanva men[elaskan LenLana warna plamen karena warna lnllah vana pallna serlna
dlaunakan dalam bldana uesaln komunlkasl vlsualŦ
Warna plamen sendlrl Lerbaal aLas 2 [enlsţ valLu warna plamen LlnLa / ceLak dan
warna plamen caLŦ Þerbedaan darl plamen LlnLa ceLak denaan plamen caL LerleLak
pada susunan warnanvaŦ Þada plamen LlnLa ceLak menaaunakan slsLem warna CM? (
Cvanţ MaaenLaţ dan ?ellow )ţ sedanakan pada plamen caL menaaunakan slsLem
warna 8?8 ( 8edţ ?ellowţ 8lue )Ŧ
ÞerLama Ŷ Lama klLa akan membahas menaenal warna plamen caLŦ Warna plamen caL
secara umum Lerbaal aLas 4 [enls valLu warna prlmerţ warna sekunderţ warna Lerslerţ
dan warna kuarLer
2Ŧ1Ŧ1 Warna Þr|mer / Þokok
Warna pokok plamen caL adalah merahţ blruţ dan kunlnaŦ 8lasanva dalam
lndusLrl caL Lubeţ [enls warna vana mendekaLl keLlaa warna pokok adalah ť
Ŵ Merah ƹ 8ed / vermlllon
Ŵ kunlna ƹ ?ellow
Ŵ 8lru ƹ 8lue / ulLramarlne


ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 3 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ


Merah

kun|ng
8|ru2Ŧ1Ŧ2 Warna 5ekunder
Þencampuran 2 warna pokok akan menahasllkan 3 warna sekunderţ valLu ť
Ŵ Warna merah dlcampur denaan warna kunlna akan menahasllkan warna
[lnaaa
Ŵ Warna merah dlcampur denaan warna blru akan menahasllkan warna unau
Ŵ Warna blru dlcampur denaan warna kunlna akan menahasllkan warna hl[au


Merah + kun|ng ƹ I|ngga
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 4 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ
kun|ng + 8|ru ƹ n|[au
Merah + 8|ru ƹ Ungu


2Ŧ1Ŧ3 Warna 1ers|er
uarl pencampuran 2 warna sekunder akan menahasllkan 3 warna Lerslerţ valLu ť
Ŵ Warna unau dlcampur denaan warna hl[au akan menahasllkan warna coklaL
blru
Ŵ Warna unau dlcampur denaan warna [lnaaa akan menahasllkan warna coklaL
merah
Ŵ Warna hl[au dlcampur denaan warna [lnaaa akan menahasllkan warna coklaL
kunlna


Ungu + n|[au ƹ Cok|at 8|ru

Ungu + I|ngga ƹ Cok|at MerahŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 3 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴn|[au + I|ngga ƹ Cok|at kun|ng


2Ŧ1Ŧ4 Warna kuarter
uarl pencampuran 2 warna Lersler akan menahasllkan 3 warna kuarLerţ valLu ť
Ŵ Warna coklaL blru dlcampur warna coklaL merah menahasllkan warna coklaL
unau
Ŵ Warna coklaL blru dlcampur warna coklaL kunlna menahasllkan warna coklaL
hl[au
Ŵ Warna coklaL merah dlcampur warna coklaL kunlna menahasllkan warna coklaL
[lnaaa

Cok|at 8|ru + Cok|at Merah ƹ
Cok|at UnguCok|at 8|ru + Cok|at kun|ng ƹ
Cok|at n|[auCok|at Merah + Cok|at kun|ng ƹ
Cok|at I|ngga


ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 6 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

!lka keLlaa warna prlmer dlcampurkan maka akan menahasllkan warna hlLamŦ uan
[lka keLlaa warna kuarLer dlcampurkan maka [uaa akan menahasllkan warna hlLamŦ

2Ŧ2 k|as|f|kas| Warna 8erdasar Atas Corak Warna
Þenaaolonaan warna lnl berbeda darl penaaolonaan warna Lube caLţ karena warna lnl
serlnakall dlaunakan pada plamen LlnLa / ceLak dan dlsebuL denaan warna CM?Ŧ
ualam penaaolonaan warna lnl ada 3 [enls warnaţ valLu warna prlmerţ warna
sekunderţ warna lnLermedlaLeţ warna Lerslerţ dan warna kuarLerŦ
2Ŧ2Ŧ1 Warna Þr|mer
Warna prlmer adalah warna vana Lldak dapaL dlbenLuk darl warna lalnŦ uan
warna prlmer lnl merupakan warna dasar vana dlaunakan unLuk memperoleh
warna laln melalul campuran warna prlmer lnlŦ
nama Ŷ nama warna prlmer lnl adalah ť
1Ŧ 8lruţ nama asll darl warna lnl adalah cvan ( slan )ţ valLu warna blru semu
hl[auŦ namun pada warna Lube caL serlnakall Lldak ada warna cvanţ maka
dapaL dlaanLl denaan cetoleoo bloe aLau cobolt bloeŦ Warna asll cvan lnl
dapaL dlLemukan pada warna plamen LlnLa ceLakŦ
2Ŧ Merahţ nama asll darl warna lnl adalah maaenLaţ valLu warna merah semu
unauŦ Sama denaan cvanţ pada warna Lube caL serlnakall Lldak memlllkl
warna maaenLaţ maka dapaL dlaanLl denaan cotmloeŦ Warna asll darl
maaenLa lnl dapaL dlLemukan pada warna plamen LlnLa ceLakŦ
3Ŧ kunlnaţ warna lnl dapaL dlLemukan pada Lube caL vana dlsebuL denaan
lemoo vellow dan pada LlnLa ceLak dlsebuL denaan vellowŦ


8|ru / Cyan

ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 7 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴMerah / Magenta
kun|ng / ¥e||ow


2Ŧ2Ŧ2 Warna 5ekunder
Warna sekunder adalah warna vana dlhasllkan darl pencampuran dua warna
prlmerŦ Warna Ŷ warna sekunder valLu ť
1Ŧ !lnaaa / Cranaeţ merupakan pencampuran darl warna merah dan kunlna
2Ŧ unau / vloleLţ merupakan hasll pencampuran darl warna merah dan blru
3Ŧ Pl[auţ merupakan hasll pencampuran darl warna kunlna dan blruŦ
1laa warna prlmer dan Llaa warna sekunder serlnakall dlsebuL denaan 6 warna
sLandardŦ


I|ngga / Crange
n|[au


ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 8 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴUngu / V|o|et


2Ŧ2Ŧ3 Warna Intermed|ate
Warna lnLermedlaLe aLau warna Lenaah adalah warna peranLara vana ada
anLara warna prlmer dan warna sekunder dalam llnakaran warnaŦ Warna Ŷ
warna lnLermedlaLeţ valLu ť
1Ŧ kunlna Pl[au ( mooo oteeo )ţ valLu warna vana ada anLara kunlna dan hl[auŦ
2Ŧ kunlna !lnaaa ( Jeep vellow )ţ valLu warna vana ada anLara kunlna dan [lnaaaŦ
3Ŧ Merah !lnaaa ( teJ/vetmlllloo )ţ valLu warna vana ada anLara merah dan
[lnaaaŦ
4Ŧ Merah unau ( potple )ţ valLu warna vana ada anLara merah dan unau/vloleLŦ
3Ŧ 8lru vloleL ( bloe loJloo )ţ valLu warna vana ada dl anLara blru dan
unau/vloleLŦ
6Ŧ 8lru Pl[au ( seo oteeo )ţ valLu warna vana ada dl anLara blru dan hl[auŦ


kunlna Pl[au kunlna !lnaaa

Merah !lnaaa Merah unau

ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 9 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ8lru vloleL 8lru Pl[au
2Ŧ2Ŧ4 Warna 1ers|er
Warna Lersler adalah warna hasll pencampuran darl dua warna sekunderŦ
Warna Ŷ warna Lersler adalah ť
1Ŧ CoklaL kunlnaţ dlsebuL [uaa denaan kunlna Lerslerţ slena menLahţ vellow
ocbteţ aLau ollveţ vana merupakan pencampuran warna [lnaaa dan hl[auŦ
2Ŧ CoklaL merahţ dlsebuL [uaa denaan merah Lerslerţ slena bakarţ botot sleooţ
dan teJ btowoţ vana merupakan pencampuran warna [lnaaa dan unauŦ
3Ŧ CoklaL blruţ dlsebuL [uaa denaan blru Lerslerţ slena sephlaţ zoltooţ aLau oovv
bloeţ vana merupakan pencampuran warna hl[au dan unauŦ


kun|ng 1ers|er

Merah 1ers|er

8|ru 1ers|er


ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 10 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

2Ŧ2Ŧ5 Warna kuarter
Warna kuarLer adalah warna hasll pencampuran darl dua warna LerslerŦ Warna
Ŷ warna kuarLer adalah ť
1Ŧ CoklaL [lnaaaţ dlsebuL [uaa [lnaaa kuarLer aLau btowo adalah hasll
pencampuran darl coklaL kunlna dan merah kunlnaŦ
2Ŧ CoklaL hl[auţ dlsebuL [uaa hl[au kuarLer aLau moss oteeo adalah hasll
pencampuran darl coklaL blru dan coklaL kunlnaŦ
3Ŧ CoklaL unauţ dlsebuL [uaa unau kuarLer aLau Jeep potple adalah hasll
pencampuran darl coklaL merah dan coklaL blruŦ

I|ngga kuartern|[au kuarterUngu kuarter
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 11 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

2Ŧ3 kompos|s| Warna
!lka seLlap warna prlmerţ sekunderţ Lerslerţ kuarLerţ maslna Ŷ maslna dldamplnakan
melalul 3 buah banaun vana berbeda akan menahasllkan komposlsl vana berbedaŦ
komposlsl warna prlmerţ sekunderţ Lersler dan kuarLer menahasllkan rasa vana
berbedaŦ karena pada dasarnva keempaL [enls warna LersebuL memlllkl ºkeprlbadlan"
vana berbedaŦ
2Ŧ3Ŧ1 kompos|s| Warna Þr|mer
Þada komposlsl warna prlmer menahasllkan komposlsl vana konLrasţ kuaLţ
La[amţ cemerlanaţ dan brlllanŦ Akan LeLapl Lampak kurana menvaLu pada
maslna Ŷ maslna warnanva sehlnaaa kurana harmonlsŦkompos|s| Warna Þr|mer k¥8kompos|s| Warna Þr|mer CM¥
2Ŧ3Ŧ2 kompos|s| Warna 5ekunder
Þada komposlsl warna sekunder menahasllkan komposlsl vana sedlklL kurana
konLras dan sedlklL kurana La[amţ namun Lampak sedlklL harmonlsŦkompos|s| Warna 5ekunder k¥8kompos|s| Warna 5ekunder CM¥
2Ŧ3Ŧ3 kompos|s| Warna 1ers|er
Þada komposlsl warna Lersler menahasllkan komposlsl vana semakln Lldak
konLras dan sedlklL aelapţ akan LeLapl Lampak leblh menvaLu dan harmonls
karena seLlap warnanva memlllkl unsur vana samaţ valLu kecoklaLan
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 12 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ
kompos|s| Warna 1ers|er k¥8kompos|s| Warna 1ers|er CM¥
2Ŧ3Ŧ4 kompos|s| Warna kuarter
Þada komposlsl warna kuarLer menahasllkan komposlsl vana semakln samar Ŷ
samar keaelapan dan sama sekall Lldak konLrasţ akan LeLapl sanaaL harmonls
karena warna Ŷ warnanva sallna berhubunaanţ valLu memlllkl unsur kecoklaLanŦkompos|s| Warna kuarter k¥8kompos|s| Warna kuarter CM¥
2Ŧ4 5kema Warna
Ada beberapa skema warna vana dlclpLakan oleh llmuwan vana menellLl LenLana
warnaŦ Salah saLunva adalah Skema Warna MunsellŦ Skema warna Munsell berdasar
aLas warna plamen caLŦSelaln Skema Warna Munsell [uaa ada skema warna vana
dlsebuL denaan llnakaran warna vana membedakan anLara warna panas dan warna
dlnalnŦ namun dalam llnakaran warna lnlţ menaaunakan slsLem CM? valLu Cvanţ
MaaenLaţ dan ?ellowŦ karena skema warna lnl blasa dlaunakan pada lndusLrl LlnLa
ceLakŦŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 13 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

5kLMA WAkNA MUN5LLL
keterangan ť
M ƹ Merah
8 ƹ 8lru
k ƹ kunlna
P ƹ Pl[au
! ƹ !lnaaa
u ƹ unau

LINGkAkAN WAkNA CM¥keterangan ť
Warna Þanas Warna D|ng|n Warna nangat
k ƹ kunlna ( ?ellow ) u ƹ unau ( vloleL ) kP ƹ kunlna Pl[au
k! ƹ kunlna !lnaaa ( ueep ?ellow ) 8u ƹ 8lru unau ( 8lue ) ( Moon Creen )
! ƹ !lnaaa ( Cranae ) 8 ƹ 8lru ( Cvan ) Mu ƹ Merah unau
M! ƹ Merah !lnaaa ( 8ed ) 8P ƹ 8lru Pl[au ( LlahL Creen ) ( Þurple )
M ƹ MaaenLa P ƹ Pl[au ( Creen )

Llnakaran warna CM? memlllkl Llaa warna prlmerţ Llaa warna sekunderţ dan enam
warna lnLermedlaLeŦ uan 12 warna lnl dlbaal men[adl 2 baalanţ vana dlbedakan
anLara warna panas dan warna dlnalnŦ

M
8 k
! u
P
Mu
kP
P
8P
8
8u
u
k
!
M!
M
k!
Daerah Warna
D|ng|n
Daerah Warna
Þanas
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 14 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

Secara Lerperlncl pembaalan warna panas dan warna dlnaln adalah sebaaal berlkuL ť
1Ŧ Merahţ [lnaaa dan kunlna dlaolonakan sebaaal warna panas karena memlllkl kesan
panas dan efeknva pun [uaa panasŦ
2Ŧ 8lruţ unauţ dan hl[au dlaolonakan sebaaal warna dlnaln karena memlllkl kesan
dlnaln dan efeknva pun [uaa dlnalnŦ
3Ŧ Pl[au akan men[adl hanaaL/panas [lka berubah ke arah hl[au kekunlnaanţ dan unau
akan men[adl hanaaL [lka berubah ke arah unau kemerahanŦ
4Ŧ Warna panas berkomplemen denaan warna dlnalnţ sehlnaaa slfaLnva konLras aLau
berLenLanaanŦ
2Ŧ5 kese|arasan Warna
Susunan sebuah warna sanaaLlah berpenaaruh Lerhadap pandanaannvaŦ keselarasan
warna dapaL dlperoleh denaan memperhaLlkan lramaŦ lrama lLu sendlrl adalah
sebuah aerak / allran / alunan warna darl saLu warna ke warna vana lalnŦ keselarasan
warna dapaL dlperoleh melalul lnLerval Lanaaa warna aLau perubahan warna darl
warna prlmerţ warna sekunderţ dan warna lnLermedlaLe aLau kadana dlsebuL [uaa
denaan aradasl warnaŦ
keselarasan warna dlbaal men[adl 3 menuruL lnLerval Lanaaa warnaţ valLu ť
2Ŧ5Ŧ1 kese|arasan Warna Monokrom / 1ungga| / Monoton
Susunan warna Ŷ warna dalam saLu lnLerval Lanaaa aLau saLu warna dlsebuL
denaan warna monokromŦ Sebaaal conLoh klLa menaaunakan warna blruŦ
ualam warna monokromţ susunan warna blru lnl hanva menaaunakan
Lambahan hlLam aLau puLlh sa[aŦ Sehlnaaa laras warna lnl berkesan monoLonţ
sLaLlsţ berkesan Lenanaţ resmlţ dan Lerasa men[emukanŦ


Laras Warna Monokrom


ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 13 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

2Ŧ5Ŧ2 kese|arasan Warna Ana|ogus / narmon|s
Susunan warna Ŷ warna vana memlllkl dua aLau Llaa lnLerval Lanaaa warna vana
berdekaLan dlsebuL keselarasan warna analoaus aLau dlsebuL [uaa harmonlsŦ
Sebaaal conLoh darl keselarasan lnl adalah perubahan aLau aradasl aLau
susunan warna darl warna Merah Ŷ !lnaaa Ŷ kunlnaŦ Susunan warna lnl
menahasllkan keharmonlsanţ keselarasanţ dan dlnamlkaţ serLa enak unLuk
dlllhaLŦ komblnasl warna Ŷ warna lnl [uaa LerllhaL lembuL karena saLu warna
denaan warna vana laln memllkl perubahan vana halus karena warna Ŷ warna
lnl sallna memlllkl hubunaanŦ komblnasl warna lnl sanaaL cocok unLuk hal Ŷ hal
vana berslfaL sanLalţ blasa dlnlkmaLl dan dlllhaL berlama Ŷ lamaŦ

Laras Warna Ana|ogus
2Ŧ5Ŧ3 kese|arasan Warna kontras
Susunan warna Ŷ warna vana memlllkl lnLerval Lanaaa warna vana ber[auhan
dlsebuL denaan keselarasan warna konLrasŦ Susunan warna Ŷ warna lnl
blasanva menaaunakan warna Ŷ warna vana sallna berLolakbelakana aLau
dlsebuL sebaaal warna komplemenLerŦ Sebaaal conLohţ warna merah vana
dlpasanakan denaan warna hl[auŦ Pasll darl susunan warna lnl adalah kesan
vana kuaLţ La[amţ dlnamlsţ konLadlkLlfţ dan berae[olakŦ karena warna Ŷ warna
konLras lnl Lldak memlllkl hubunaan dan sallna berLenLanaanŦ komblnasl warna
konLras lnl cepaL LerllhaLţ akan LeLapl cepaL pula unLuk dlLlnaaalkanŦ

Laras Warna kontras

ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 16 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

2Ŧ6 Þs|ko|og|s Warna
Warna adalah salah saLu darl dua unsur vana dapaL menahasllkan dava Larlk vlsualŦ
Þada kenvaLaannva warna leblh berdava Larlk pada emosl dlbandlnakan denaan akalŦ
Warna memlllkl respon dan dava Larlk vana berbeda pada manuslaţ LeruLama dalam
bldana pen[ualan / blsnlsŦ 8espon dan dava Larlk LersebuLţ valLu ť
1Ŧ 8espon llsloloals
Warna menarlk perhaLlanŦ 8eLapapun neLralnva pesan vana dlsampalkan melalul
warnaŦ Warna dapaL menclpLakan pen[ual denaan dava Larlk lmpuls pada LempaL
aLau barana pen[ualŦ
2Ŧ 8espon Þslkoloals
Warna dapaL membanLu menvaLakan kehanaaLanţ kedlnalnanţ kuallLasţ rasa haLl
dan emosl lalnnvaŦ karena warna dldasarkan pada LablaL manuslaŦ Warna dapaL
menvampalkan kesan muslmţ seperLl muslm semlţ muslm panas dan [uaa
perasaan laln vana dllnalnkannvaŦ
3Ŧ uava 1arlk Þada lndera
Warna dapaL menvampalkan / menambah dlmensl dan reallsme produk vana
mampu menarlk perhaLlan pembellnvaŦ
4Ŧ uava 1arlk pada Lmosl
Warna dapaL menvampalkan kesenanaan dan unLuk menlnakaLkan penampllanţ
akan LeLapl pemakalnva perlu dlvaklnkan bahwa lnl akan menlnakaLkan pen[ualanŦ

Secara aarls besar warna memlllkl slfaL sebaaal berlkuL ť
1Ŧ MenaakLlfkan
2Ŧ Meranasana ldenLlflkasl vana leblh besar
3Ŧ MemasLlkan parLlslpasl emoslonal
4Ŧ Menambah aalrah
3Ŧ MenclpLakan suaLu keLerpaduan dalam berlLa
6Ŧ uapaL dlresapl leblh dulu dlbandlnakan darl benLuk
7Ŧ uapaL dlresapl leblh awal dalam kehldupan seseorana
8Ŧ CepaL menaauaah
9Ŧ 1ldak perlu dlLer[emahkan
10ŦMenambah kekekalan
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 17 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

Selaln lLu warna [uaa memlllkl funasl sebaaal berlkuL ť
1Ŧ Þenakodean
Warna serlna dlaunakan unLuk memberlkan kode aLau ldenLlflkasl
2Ŧ ÞroLeksl uarl Cahava
Warna dapaL dlaunakan unLuk mellndunal lsl darl efek cahava vana merusak
3Ŧ keLerbacaan
8eberapa komblnasl warna memlllkl keLerbacaan leblh balk darl vana lalnnvaŦ
komblnasl vana pallna Lerbaca adalah warna hlLam dlaLas kunlnaŦ
4Ŧ Þenaendallan 1emperaLur
Warna vana Lenana cenderuna memanLulkan panas darl sebuah benda dan
men[aaa baalan dalam LeLap se[ukŦ

SeLlap warna memlllkl ºkeprlbadlan" vana berbeda Ŷ beda karena warna adalah
sesuaLu vana mampu memberlkan clLra LersendlrlŦ 8erdasarkan aLas pembaalan [enls
warna anLara panas dan dlnaln memlllkl aarls besar pslkoloals sebaaal berlkuL ť
1Ŧ Warna panas memberlkan kesan semanaaLţ kuaLţ dan akLlfţ sedanakan warna
dlnaln memberlkan kesan Lenanaţ kalemţ dan paslfŦ
2Ŧ ualam komposlsl warnaţ Lerlalu banvak warna panas akan berkesan meranasana
dan men[erlLţ akan LeLapl [lka Lerlalu banvak warna dlnaln akan berkesan sedlh
dan melankollsŦ
3Ŧ Warna panas akan Lerasa mendekaL denaan klLa dan Lerasa menambah ukuranţ
sedanakan warna dlnaln Lerasa men[auh denaan klLa dan Lerasa memperkecll
ukuranŦ
Akan LeLapl dalam kehldupan klLa seLlap warna memberlkan kesan vana berbedaŦ
8ahkan warna vana memlllkl lnLerval Lanaaa warna berdekaLan aLau bahkan
bersebelahanţ memlllkl kesan aLau slsl pslkoloals vana berbedaŦ Sebaaal conLohţ
warna merah memlllkl kesan vana berbeda [lka dlbandlnakan denaan warna [lnaaaŦ
Þadahal warna [lnaaa memlllkl unsur warna merahŦ Akan LeLapl kesan vana
dlhasllkannva sanaaLlah berbedaŦ 8erlkuL lnl adalah pen[elasan menaenal slfaL aLau
ºkeprlbadlan" darl warna Ŷ warna dasar ( warna prlmer dan warna sekunder )Ŧ


ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 18 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

2Ŧ6Ŧ1 Merah
Warna merah dapaL dlasoslaslkan denaan darahţ apl dan panasŦ Warna lnl
memlllkl karakLer vana kuaLţ cepaLţ ener[lkţ semanaaLţ aalrahţ marahţ beranlţ
berbahavaţ poslLlfţ aareslfţ meranasana dan panasŦ Merah [uaa merupakan
slmbol umum darl slfaL nafsu prlmlLlfţ marahţ beranlţ persellslhanţ peranaţ seksţ
keke[aman dan kesadlsanŦ ulbandlnakan warna vana lalnţ merah adalah warna
vana pallna kuaL dan ener[lkŦ Sehlnaaa warna lnl [uaa berslfaL menaklukanţ
ekspanslf dan domlnanŦ Warna merah dapaL menlnakaLkan Lekanan darah dan
[uaa deLak [anLunaŦ

2Ŧ6Ŧ2 8|ru
Warna blru berhubunaan denaan alrţ lauLţ lanalL dan esŦ 8lru mempunval waLak
dlnalnţ paslfţ melankollsţ savuţ senduţ sedlhţ Lenanaţ berkesan [auhţ mendalamţ
Lak Lerhlnaaaţ akan LeLapl cerahŦ Selaln lLuţ blru melambanakan keaaunaanţ
kevaklnanţ keLeauhan lmanţ keseLlaanţ kebenaranţ kemurahan haLlţ
kecerdasanţ perdamalanţ sLablllLasţ keharmonlanţ kesaLuanţ kepercavaan dan
keamananţ karena blru dlhubunakan denaan lanalL vana dlanaaap sebaaal
LempaL Llnaaal para dewaţ ?ana Maha 1lnaalţ suraa dan khavanaanŦ Warna blru
[uaa serlna dlhubunakan denaan arlsLokraslţ darah banasawanţ darah nlnaraL
dan darah blruŦ 8lru [uaa dapaL menenanakan [lwaţ akan LeLapl menauranal
nafsu makanŦ

2Ŧ6Ŧ3 kun|ng
Warna kunlna dapaL dlasoslaslkan denaan slnar maLaharl dan bahkan maLaharl
lLu sendlrlţ vana dapaL menun[ukkan kesan Lerana dan hanaaLŦ kunlna memlllkl
karakLer Leranaţ aemblraţ ramahţ supelţ rlanaţ cerah dan hanaaLŦ kunlna
melambanakan kecerahanţ kehldupanţ kemenanaanţ keaemblraanţ
kemerlahanţ kecermelanaanţ perlnaaLanţ dan humorŦ
kunlna cerah adalah warna emoslonal vana menaaerakan eneral dan kecerlaanţ
ke[avaan dan kelndahanŦ Sedanakan kunlna emas melambanakan keaaunaanţ
kemewahanţ ke[avaanţ kemeaahanţ kemullaan dan kekuaLanŦ Þada warna
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 19 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

kunlna Lua aLau kunlna kehl[auŴhl[auan memlllkl kesan saklLţ penakuLţ lrlţ
cemburuţ bohona dan lukaŦ

2Ŧ6Ŧ4 I|ngga / Crange
Warna [lnaaa berasoslasl denaan warna awan [lnaaa aLau [uaa buah [erukŦ
Awan [lnaaa LerllhaL pada paal harl sebelum maLaharl LerblLţ menaaambarkan
aelap malam menu[u LerblL maLaharlţ sehlnaaa melambanakan kemerdekaanţ
anuaerah dan kehanaaLanŦ namun awan [lnaaa [uaa LerllhaL pada sen[a
men[elana malamţ vana menalnaaLkan klLa bahwa sebenLar laal akan aelapţ
sehlnaaa melambanakan bahavaŦ Warna [lnaaa memlllkl karakLer doronaanţ
semanaaLţ keselmbanaanŦ Warna [lnaaa menlmbulkan saklL kepada dan dapaL
mempenaaruhl slsLem svarafŦ Warna [lnaaa [uaa mampu menaaeLarkan [lwa
dan menlmbulkan nafsu makanŦ

2Ŧ6Ŧ5 n|[au
Warna hl[au berhubunaan denaan hl[aunva alamţ Lumbuh Ŷ Lumbuhanţ dan
sesuaLu vana hldup dan berkembanaŦ Pl[au memlllkl waLak seaarţ mudaţ hldupţ
Lumbuh dan beberapa waLak lalnnva vana hamplr sama denaan warna blruŦ
ulbandlnakan denaan warna vana lalnţ warna hl[au relaLlf leblh neLral penaaruh
emoslnvaţ sehlnaaa cocok unLuk lsLlrahaLŦ Pl[au sebaaal pusaL spekLrum
menahadlrkan keselmbanaan vana sempurna dan sebaaal sumber kehldupanŦ
Pl[au [uaa melambanakan kesuburanţ keseLlaanţ keabadlanţ kebanaklLanţ
keseaaranţ kemudaanţ kerema[aanţ kevaklnanţ kepercavaanţ kelmananţ
penaharapanţ kesanaaupanţ keperawananţ kemenLahan / belum penaalamanţ
kealamlanţ llnakunaanţ keselmbanaanţ kenanaan dan keselarasanŦ

2Ŧ6Ŧ6 Ungu
unau serlna dlsamakan denaan vloleLţ akan LeLapl sebenarnva unau leblh LepaL
[lka dlsamakan denaan purpel karena warna LersebuL cenderuna kemerahanţ
sedanakan vloleL leblh cenderuna denaan keblruanŦ unau adalah warna vana
pallna sullL dlLemukan dl alamţ sehlnaaa unau memlllkl waLak keanakuhanţ
kebesaran dan kekavaanŦ karena warna unau adalah warna campuran darl
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 20 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

warna merah dan blruţ maka warna unau [uaa membawa beberapa karakLer
darl kedua warna LersebuLŦ Merah adalah lambana keberanlan dan ke[anLanan
sedanakan blru adalah lambana darl arlsLokraLţ kenlnaraLanţ kebanasawanan
dan splrlLuallsţ sehlnaaa unau adalah warna ra[aŦ Pamplr semua ra[a Ŷ ra[a kuno
senana menaaunakan warna lnlŦ Selaln lLuţ unau [uaa melambanakan
kebesaranţ ke[avaanţ kenlnaraLanţ kebanasawananţ kebl[aksanaan dan
pencerahanŦ namun unau [uaa melambanakan keke[amanţ aroaanslţ duka clLa
dan keeksoLlsanŦ unLuk ruanaan anak Ŷ anak warna unau dapaL menlnakaLkan
lma[lnasl sedanakan unLuk ruana ker[aţ warna unau dapaL menlnakaLkan
lnsplraslŦ

2Ŧ6Ŧ7 V|o|et
vloleL adalah warna vana leblh dekaL denaan blruŦ WaLak warna vloleL adalah
dlnalnţ neaaLlf dan dlamŦ vloleL hamplr sama denaan blruţ akan LeLapl leblh
menekan dan merlahŦ Selaln lLuţ warna lnl memlllkl waLak melankollsţ
kesusahanţ kesedlhanţ belasunakawaţ dan bahkan bencanaŦ

2Ŧ6Ŧ8 Þut|h
ÞuLlh adalah warna pallna LeranaŦ ÞuLlh berasoslasl denaan sal[uţ sedanakan dl
lndonesla warna puLlh berasoslasl pada slnar puLlh berkllauan dan kaln kafanţ
sehlnaaa menakuLkan baal anak Ŷ anakŦ ÞuLlh memlllkl waLak poslLlfţ
meranasanaţ cerahţ Leaas dan menaalahŦ Warna lnl melambanakan cahavaţ
kesuclanţ kemurnlanţ kekanak Ŷ kanakanţ ke[u[uranţ keLulusanţ kedamalanţ
keLenLramanţ kebenaranţ kesopananţ keadaan Lak bersalahţ kehalusanţ
kelembuLanţ kewanlLaanţ keberslhanţ slmpel dan kehormaLanŦ ul neaara Ŷ
neaara 8araLţ puLlh serlna dlpakal sebaaal warna kosLum penaanLln vana
melambanakan kesuclanţ selaln lLu dalam perana puLlh dlaunakan sebaaal
peleLakan sen[aLa dan Landa menverahŦ 8endera puLlh [uaa dlaunakan sebaaal
lambana perdamalanŦ
2Ŧ6Ŧ9 n|tam
PlLam adalah warna vana pallna aelap dl anLara semua warnaŦ Warna lnl
berasoslasl denaan keaelapan malamţ kesenasaraanţ bencanaţ perkabunaanţ
ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 21 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

kebodohanţ mlsLerlţ keLladaan dan kepuLuasaanŦ WaLak aLau karakLer warna lnl
adalah menekanţ Leaasţ mendalam dan ºJepteslve"Ŧ PlLam [uaa melambanakan
kesedlhanţ malapeLakaţ kesuramanţ kemurunaanţ keaelapanţ dan bahkan
kemaLlanţ Lerorţ ke[ahaLanţ keburukan llmu slhlrţ kedur[anaanţ kesalahan ţ
keke[amanţ kebusukanţ rahaslaţ keLakuLanţ seksuallLasţ keLldakbahaalaanţ
penvesalan vana mendalamţ amarah dan duka clLaŦ Akan LeLapl warna hlLam
[uaa dapaL melambanakan kekuaLanţ formallLas dan keanaaunan ( eleoooce )Ŧ
PlLam memana warna vana mlsLerlusţ karena warna hlLam vana berdlrl sendlrl
memlllkl waLak Ŷ waLak burukţ akan LeLapl [lka dlkomblnaslkan denaan warna Ŷ
warna laln maka warna hlLam akan berubah LoLal waLaknvaŦ !lka dlaunakan
sebaaal laLar belakanaţ warna hlLam berasoslasl denaan karakLer kuaLţ La[amţ
formal dan bl[aksanaŦ !lka hlLam dlaunakan bersama Ŷ sama denaan puLlh maka
memlllkl makna kemanuslaanţ resoluslţ Lenanaţ sopanţ keadaaan mendalam
dan kebl[aksanaanŦ
2Ŧ6Ŧ10AbuŴAbu
Abu Ŷ abu adalah warna vana pallna neLral dan Lldak adanva kehldupan vana
speslflkŦ Abu Ŷ abu berasoslasl denaan suasana suramţ menduna dan keLladaan
slnar maLaharl secara lanasunaŦ Warna lnl ada dl anLara warna hlLam dan puLlhţ
sehlnaaa warna lnl berkesan raau Ŷ raauŦ karena lLupunţ karakLer warna lnl
berada dl anLara warna hlLam dan puLlhŦ Þenaaruh emoslnva berkurana darl
puLlhţ akan LeLapl Lerbebas darl Lekanan beraL warna hlLamţ sehlnaaa
karakLernva leblh menvenanakan walau maslh membawa waLak Ŷ waLak warna
pembenLuknvaŦ Warna lnl [uaa melambanakan keLenanaanţ kebl[aksanaanţ
kerendahŴhaLlanţ keberanlan unLuk menaalahţ Lurun LahLaţ suasana kelabu dan
keraau Ŷ raauanŦ
2Ŧ6Ŧ11Cok|at
Warna coklaL berasoslasl denaan Lanah aLau warna naLuralŦ karakLer warna
coklaL adalah kedekaLan haLlţ sopanţ arlfţ bl[aksanaţ hemaLţ hormaL akan LeLapl
sedlklL kurana berslh aLau Lldak cemerlana karena warna lnl berasal darl
pencampuran beberapa warnaŦ

ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ ( 22 )ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ

8A8 lll
AÞLlkASl WA8nA

 D-D D-DJ- 
 ,fnf¯ ,fnf¯Jf°f Jf°f f ff ¾ff ¾f f f°– f f½f ½¾ff° ff¯  ½f° f Jf°f f½f 
fff°¾
f–f° ° ff¯¾ 
ff°––f°f f f°–¯f¯½ ¯ ¯ 
f° f¯f °f ° ff¯  €¾f ¾¾°f f°f nfff ¾ f½ © °¾ f°f ¯ ¯ ½f°©f°– – ¯
f°– f°– 

f 
f  nff ¯¯ © °¾ f°f f½f 
ff°¯ °©f © °¾ ff°fnfff f°f°f
ff°%ff ¾ f°©°f ¾ 
°–f° f°f ½–¯ ° % Jf°f nfff ¾f°–ff 

f °–f°f°f½–¯ ° f¯f ff¯½¾ ¾½ °nf¯½f°f°f -f¯° 
° f°f ¯ °© f¾f° °f°– f°f ½–¯ ° f °f f°f °f f°– ½f°– ¾ °– –°ff° ff¯ 
f°– ¾f°¯°f¾I¾f  Jf°f ½–¯ ° ¾ °  
f– ff¾ © °¾ f f°f ½–¯ ° °f $ n f f° f°f ½–¯ ° nf 9 
ff° f ½–¯ ° °f n f °–f° ½–¯ ° nf  f ½f f¾¾°f°f°f°f 9f f½–¯ °°fn f¯ °––°ff°¾¾ ¯f°f

.% .

f– °f f°  % ¾ f°–f° ½f f ½–¯ ° nf ¯ °––°ff° ¾¾ ¯ f°f %   %  9 f¯f f¯ffff°¯ ¯ ff¾¯ °– °ff°f½–¯ °nf Jf°f½–¯ °nf ¾ nff¯¯ f–ff¾© °¾ff°f½¯ f°f¾ ° f°f ¾  f°f°ff  Jf°f9¯ $9 Jf°f ½ ½–¯ ° nf f ff ¯ f  f° °°– f¾f°f ff¯ ° ¾nf © °¾f°ff°–¯ ° f –ff°f½f ff  . f $I ¯° °°–    $Df¯f°  %%  .f° .

f+°°– °––f . f      °°–     Jf°f ° 9 °nf¯½f°f°f½ff°¯ °–f¾f°f°f¾ ° f  Jf°f ¯ f nf¯½ °–f° f°f °°– ff° ¯ °–f¾f° f°f ©°––f Jf°f¯ f nf¯½ °–f°f°f ff°¯ °–f¾f°f°f°– Jf°f nf¯½ °–f°f°f°°–ff°¯ °–f¾f°f°f©f           %%     . .

f+ D°–    D°–+©f .       Jf°f@ ¾ f½ °nf¯½f°f°f¾ ° ff°¯ °–f¾f°f°f ¾ f  Jf°f°– nf¯½ °–f°f°f©fff°¯ °–f¾f°f°fnf  Jf°f°– nf¯½ °–f°f°f©°––fff°¯ °–f¾f°f°fnf ¯ f Jf°f©f nf¯½ °–f° f°f©°––fff°¯ °–f¾f°f°fnf °°–       %%          °°–+ ©f      .

f     D°–+°––f .

f. f .

    Jf°ff f½ °nf¯½f°f°f ¾ ff°¯ °–f¾f°f°ff f  Jf°fnf nf¯½f°fnf¯ f¯ °–f¾f°f°fnf °– Jf°fnf nf¯½f°fnf°°–¯ °–f¾f°f°fnf ©f Jf°fnf¯ f nf¯½f°fnf°°–¯ °–f¾f°f°fnf ©°––f    ©f+°––f .

f°°– .

f +.

f .f.

fD°–               .

f +.

f°°– .

f©f  .

f+.f.

f°°– .

f°––f      %%  .

 f –f f°f ½¯ nf¯½f° ¯ff ff° ¯ °–f¾f° f°f f¯ f° ©f –ff°ff nf¯½f°¯ff©–fff°¯ °–f¾f°f°ff¯   f¾€f¾Jf°f f¾ff¾.

fJf°f 9 °––°–f°f°f° f f½ °––°–f°f°f nf f °ff°f° ¾ °–f –°ff° ½f f ½–¯ ° °f $ n f f° ¾ °–f° f°f .

f °f¯f f¾ f f°f ° f ff ¯f– °f f f°f ¯ f ¾ ¯ °– f¯f °–f° nf° ½f f f°f  nf ¾ °–f f ¯ ¯ f°f ¯f– °f ¯ff f½f –f° °–f° nf¯° Jf°f f¾ f ¯f– °f° f½f ¯f°½f ff°f½–¯ °°fn f  °°– f°f ° f½f ¯f° ½f f  nf f°– ¾ °–f° ¯° f°½f f°fn f ¾ °–f°      $. ff¯ ½ °––°–f° f°f ° f f © °¾ f°f f f°f ½¯  f°f ¾ ° f°f° ¯ f f°f ¾  f°f°ff   Jf°f9¯  Jf°f ½¯ f ff f°f f°– f f½f ° f f°f f° f° f°f ½¯ ° ¯ ½ff° f°f f¾f f°– –°ff° ° ¯ ¯½  f°ff°¯ fnf¯½f°f°f½¯ °  -f¯f °f¯ff°f½¯ °f ff   °f¯f f¾ f f°f ° f ff nf° % ¾f° % f f°f ¾ ¯ ©f -f¯° ½f f f°f  nf ¾ °–f f f f f°f nf° ¯ff f½f –f° °–f° n f°  ff n f  Jf°f f¾ nf° ° f½f ¯f°½f ff°f½–¯ °°fn f  ..

f°  %%  .

f– °f   °°–$   Jf°f °  Jf°f ¾ ° f ff f°f f°– f¾f° f ½ °nf¯½f° f f°f ½¯ Jf°f f°f¾ ° f  °––f$f°– ¯ ½ff°½ °nf¯½f° ff°f¯ f f°°°–  D°–$I ¯ ½ff°f¾½ °nf¯½f° ff°f¯ f f°  ©f ¯ ½ff°f¾½ °nf¯½f° ff°f°°– f°  @–ff°f½¯ f°–ff°f¾ ° ¾ °–f ¾ °–f°f°f ¾f° f  °––f$f°–   ©f  %%  . f$. .

fD°– . f °––f % $ ¯° % f f°f f°– f f f°ff ¯ f f° ©°––f  .   Jf°f° ¯ f  Jf°f ° ¯ f ff f°f °–f f ff f°f ½ f°ff f°– f f f°ff f°f ½¯ f° f°f ¾ ° ff¯ °–ff° f°f Jf°f f°f° ¯ f f  °°–©f%¯°– °% ff°ff°–f ff°ff°°– f°©f  °°–°––f% ½ % ff°ff°–f ff°ff°°– f°©°––f  . fD°–%½½ % ff°ff°–f ff°ff¯ f f°°–$   I %  ° – % f f°f f°– f f f°ff f° °–$   ©f%¾ f– °% ff°ff°–f f f°ff f°©f     D°–$I    °°–©f  °°–°––f  %%  . f°––f  .

    I  Jf°f@ ¾    ©f Jf°f ¾ f ff f°f f¾ ½ °nf¯½f° f f f°f ¾ °  Jf°f f°f ¾ f ff  .

f °°– ¾ ©–f °–f° °°– ¾  ¾ °f ¯ °f  n ff f°–¯ ½ff°½ °nf¯½f°f°f©°––f f°©f  .

f ¯ f ¾ ©–f °–f° ¯ f ¾  ¾ °f ff ° ¾ °f f° ° f°–¯ ½ff°½ °nf¯½f°f°f©°––f f°°–  .

f@ ¾    @ ¾  %%  .f  ¾ ©–f °–f° ¾ ¾ °f¾ ½f f° ff°f f°–¯ ½ff°½ °nf¯½f°f°f©f f°°–  °°–@ ¾    .

 Jf°ff  Jf°ff f fff°ff¾½ °nf¯½f° f ff°f ¾ Jf°f f°ff f ff  .

f ©°––f ¾ ©–f ©°––f f ff ° f ff f¾ ½ °nf¯½f° fnf°°– f°¯ f°°–  .

f ©f ¾ ©–f ©f f ff ¯¾¾ – ° f ff f¾ ½ °nf¯½f° fnf f°nf°°–  .

f °– ¾ ©–f °– f ff ½ ½½ f ff f¾ ½ °nf¯½f° fnf¯ f f°nf  °––ff   ©ff   D°–f     %%  .

 ¯½¾¾Jf°f f¾ f½f°f½¯  ¾ °  ¾ f  ¯f¾°– ¯f¾°– f¯½°–f° ¯ f f f°–° f°– f ff° ¯ °–f¾f° ¯½¾¾ f°– f ¯½¾¾ f°f ½¯  ¾ °  ¾ f° f ¯ °–f¾f° f¾f f°– f f °f½f f f¾f°f ¯½f© °¾f°f ¾ ¯ ¯# ½ f f°# f°– f   ¯½¾¾Jf°f9¯  9f f ¯½¾¾ f°f ½¯ ¯ °–f¾f° ¯½¾¾ f°– °f¾ f f©f¯ n ¯ f°– f° f° f° f½ f¯½f f°– ¯ °f ½f f ¯f¾°– ¯f¾°–f°f°f¾ °––ff°–f¯°¾       ¯½¾¾Jf°f9¯      ¯½¾¾Jf°f9¯ .

  ¯½¾¾Jf°f ° 9f f ¯½¾¾ f°f ¾ ° ¯ °–f¾f° ¯½¾¾ f°– ¾ f°– °f¾ f°¾ f°–f©f¯ °f¯°f¯½f¾ f¯°¾      ¯½¾¾Jf°f °       ¯½¾¾Jf°f ° ..

.  ¯½¾¾Jf°f@ ¾  9f f ¯½¾¾ f°f ¾ ¯ °–f¾f° ¯½¾¾ f°– ¾ ¯f° f °f¾ f° ¾ – f½ ff° f½ f¯½f  ¯ °f f° f¯°¾ f °f¾ f½f°f°f¯ ¯°¾f°–¾f¯f f nff° %%  .

       ¯½¾¾Jf°f@ ¾ .

   ¯½¾¾Jf°f@ ¾   ¯½¾¾Jf°ff  9f f ¯½¾¾ f°f f ¯ °–f¾f° ¯½¾¾f°– ¾ ¯f° ¾f¯f ¾f¯f – f½f° f° ¾f¯f ¾ f f °f¾ ff° f½ ¾f°–f f¯°¾ f °ff°f f°f°f¾f°– °–f° f¯ ¯°¾ nff°       ¯½¾¾Jf°ff   ¯½¾¾Jf°ff ..

  ¯fJf°f f f½f ¾ ¯f f°f f°– n½ff°  ¯f° f°– ¯ °  °f°– f°f ff¾f°ff ff ¯fJf°f.°¾  ¯ff°f .°¾  f¾f ff¾ f°f ½–¯ ° nf f° ¯f Jf°f ..°¾ ©–f f f ¾ ¯f f°f f°– ¾ °–f° °–ff° f°f f°– ¯ ¯ ff° f°ff f°f ½f°f¾ f° f°f °–° -f¯° ff¯ °–ff° f°f ° ¯ °––°ff° ¾¾ ¯ .

. f .

f° .f– °f f°  f °f ¾ ¯f f°f ° f¾f –°ff° ½f f ° ¾ °f n f   %%  .

f   °°–  ©f  °––f D D°–       --J-..  D  f°–f° . .D-        .J-.

 .D D D f fJf°f °–° Jf°f°–° D D°–%I % D D°–% %  %.   .f– °f f fJf°f 9f°f¾ . .. f°––f% % .        f°–f° Jf°f9f°f¾  °°–% %  °°–°––f% ½ %  °––f%f°– % . .

° °% . fD°–  %9½ % °–ff° f°f .f°%  ©f%– °%  ©f% °% Jf°ff°–f  °°–©f  %.D .

 ¯ ¯ –f f°f ½¯  –f f°f ¾ °  f° °f¯ f°f ° ¯ f f° f°f ° f– ¯ °©f  f–f° f°– ff° f°fff°f½f°f¾ f°f°f °–°  %%  ..

°° ¾°f° f°f f°f ff¯ ¾f ° f f°––f ff ¾f f°f ¾ °–f° f°f ¯°¯  f–f n° f ¯ °––°ff° f°f  ff¯ f°f ¯°¯ ¾¾°f° f°f ° f°f ¯ °––°ff° f¯ ff° f¯ ff ½ ¾f©f  °––f ff¾ f°f ° ¾f° ¯°° ¾f¾  ¾f° °f°– ¾¯ f° f¾f¯ °© ¯f°      %%     ff¾Jf°f.°¯ . nff ½ °n½ ¯ f–f°f°f½f°f¾ f°f°f °–°f ff¾ f–f   . f ©°––f f°°°– –°–f°¾ f–ff°f½f°f¾f °f¯ ¯ ¾f° ½f°f¾ f° € °f½°©–f½f°f¾   °– f° ©f –°–f° ¾ f–f f°f °–° f °f ¯ ¯ ¾f° °–° f° € °f½°©–f °–°  ©fff°¯ °©f f°–f$½f°f¾©f f ff©f °°–f° f°°– ff°¯ °©f f°–f©f f ff°– ¯ ff°  Jf°f½f°f¾ ¯½ ¯ ° °–f°f°f °–° ¾ °––f¾€f°f°f¾ff °f°–f°   ¾ ff¾f°Jf°f ¾°f°¾ ff°f¾f°–ff ½ °–f f f½½f° f°–f°°f ¾ ff¾f° f°f f½f ½  °–f° ¯ ¯½ ff° f¯f f¯f ¾ ° f ff ¾ f– f$ff°$f°f°f°f f¾ff°f f°ff°–f° ¾ ff¾f° f°f f½f ½  ¯ f ° f f°––f f°f ff ½ ff° f°f f f°f ½¯  f°f ¾ °  f° f°f ° ¯ f ff f f°– ¾ ©–f °–f°–f f¾f°f  ¾ ff¾f°f°f f–¯ °©f ¯ °° ff°––ff°f f   ¾ ff¾f°Jf°f.°¯$@°––f$.

f °––f °°– ¾°f° f°f ° ¯ °–f¾f° f¯°¾f°  ¾ ff¾f° f° °f¯f ¾ f °f ° f ¯ °f¾ f°f f°f ° ©–f f ¯ f °f ¾f f°f °–f°f°ff°–f°¯ ¯½ ff°f°–f¾ f °ff°f f°f °¾f°–¯ ¯ °–f° ¯ °f¾f°f°¾f°–fnn°f f f°– ¾€f¾f°f f¾f °¯f f° f f¯f f¯f      ff¾Jf°f°f–¾  ¾ ff¾f°Jf°f°f¾ ¾°f° f°f f°f f°– ¯ ¯ ° f f°––f f°f f°– ©ff° ¾ °–f° ¾ ff¾f° f°f °f¾ ¾°f° f°f f°f ° f¾f°f ¯ °––°ff° f°f f°f f°– ¾f°– f ff°– ff ¾ ¾ f–f f°f ¯½ ¯ °  f–f n° f°f ¯ f f°– ½f¾f°–f° °–f° f°f ©f f¾ f ¾¾°f° f°f ° f ff ¾f° f°– f f©f¯ °f¯¾ °f € f° – ©f f °f f°f f°f °f¾° f¯ ¯ °–f° f°¾f°– °f°–f° ¯ °f¾f°f °f¾°n ½f f ff° f½n ½f½f° °––ff°     %%    ff¾Jf°f°f¾ .  ¾ ff¾f°Jf°f°f–¾$f¯°¾ ¾°f°f°f f°ff°–¯ ¯ fff–f° ff°––ff°ff°– ff° ¾  ¾ ff¾f° f°f f°f–¾ ff ¾ ©–f f¯°¾  f–f n° f ¾ ff¾f° ° f ff ½ ff° ff –f f¾ ff ¾¾°f° f°f f f°f .

°–f€f°  . 9¾–¾Jf°f Jf°f f ff¾ff ¾f f f °¾ f°– f½f ¯ °–f¾f° ff f¾f 9f f °fff°°ff°f  fff½f f ¯¾ f° °–f° °–f°ff Jf°f¯ ¯ ¾½° f° ffff°– f½f f¯f°¾f f¯f ff¯ f°–½ °©ff°$ ¾°¾ ¾½° f° fff ¾ f   ¾½°¾–¾ Jf°f ¯ °f ½ ff° f½f½° ° f°f ½ ¾f° f°– ¾f¯½ff° ¯ f f°f Jf°f f½f¯ °n½ff°½ °©f °–f° fff¯½¾½f f ¯½f ff ff°–½ °©f   ¾½°9¾–¾ Jf°f f½f ¯ ¯ f° ¯ °fff° f°–ff°  °–°f° ff¾ f¾f f f° ¯¾ f°°f f °f f°f f¾ff° ½f f f f ¯f°¾f Jf°f f½f ¯ °f¯½ff° ¾f° ¯¾¯ ¾ ½ ¯¾¯ ¾ ¯ ¯¾¯ ½f°f¾ f° ©–f ½ f¾ff°f°f°– °–°f°°f  ff@f9f f° f Jf°f f½f ¯ °f¯½ff° $ ¯ °f¯ f ¯ °¾ f° f¾¯ ½ f°– ¯f¯½¯ °f½ ff°½ ¯ °f  ff@f½f f¯¾ Jf°f f½f ¯ °f¯½ff° ¾ °f°–f° f° ° ¯ °°–ff° ½ °f¯½f° ff° f½½ ¯ff°f½ f°f° ff°ff°¯ °°–ff°½ °©ff°  nff–f¾ ¾ff°f¯ ¯¾€f¾ f–f   . ¯f¾f°½f¾½f¾ ¯¾°f  . °f¯ f–ff  . °n½ff°¾f ½f f° ff¯ f  f½f ¾f½  f° °–f° f °  f½f ¾f½ ff ff¯ ½f°¾ ¾ f°–  . f°–¾f°– °€f¾f°– ¾f  .

½f¯ °–––f  @ f½  © ¯ff° . °f¯ f ff° %%  .

 f°f°f©–f¯ ¯€°–¾¾ f–f   9 °– f° Jf°f¾ °– –°ff°°¯ ¯ f° ff °€f¾  9 ¾f.

fff Jf°f f½f –°ff°°¯ ° °–¾ f € nffff°–¯ ¾f   fnff° f½f ¯ °f¾ f°f ¯ ¯  fnff°  f f f°– f°°f ¯ °f¾f°–½f°– fnff fff°ff¯ ff¾°°–  9 °– ° ff°@ ¯½ f Jf°f f°– °f°– n ° °– ¯ ¯f°f° ½f°f¾ f ¾ f ° f f° ¯ °©f–f f–f° ff¯ f½¾ ©  f½ f°f ¯ ¯ # ½ f f°# f°– f f f °f f°f f ff ¾ ¾ff°–¯f¯½¯ ¯ f°nf ¾ °  f¾ff°ff¾½ ¯ f–f°© °¾ f°ff°ff½f°f¾ f° °–°¯ ¯–f¾ ¾f½¾–¾¾ f–f   Jf°f ½f°f¾ ¯ ¯ f° ¾f° ¾ ¯f°–f f f° f€ ¾ f°–f° f°f °–°¯ ¯ f° ¾f° °f°– f ¯ f°½f¾€   ff¯ ¯½¾¾ f°f  f f°f f°f ½f°f¾ ff° ¾f° ¯ f°–¾f°– f° ¯ °©  ff° f½ ©f f f°f f°f °–° ff° ¾f° ¾ f°¯ f°¾   Jf°f ½f°f¾ ff° f¾f ¯ ° f °–f° f f° f¾f ¯ °f¯ f f° ¾ f°–f° f°f °–° f¾f ¯ °©f °–f° f f° f¾f ¯ ¯½ n f°  f° f½ ff¯  ½f° f ¾ f½ f°f ¯ ¯ f° ¾f° f°– f ff° f°f f°– ¯ ¯ ° f f°––f f°f ff° ff ff° ¾ ff° ¯ ¯ ¾f° ff ¾¾ ½¾–¾ f°– f  f–f n° f°f ¯ f ¯ ¯ ¾f° f°– f ©f f° °–f° °–f° f°f ©°––f 9f ff f°f ©°––f ¯ ¯ °¾ f°f ¯ f f° f½ ¾f° f°– f¾f°°f ¾f°–ff f  ° f ff ½ °© f¾f° ¯ °– °f ¾€f ff # ½ f f°# ff°f f°f f¾f%f°f½¯ f°f°f¾ ° %  %%  .

f ©–f ¯ ½ff° ¾¯ ¯¯ f¾€f°f€¾½¯€ ¯ff f° ½ ¾ ¾f° ½ f°– ¾ ¾  ©f¯f° f° ¾f ¾f° f° °–f°f°ff°–f° ¯ ff fff°f f°– ½f°– f f° ° ©  °––f f°f ° ©–f ¾€f ¯ °ff° ¾½f°¾€ f° ¯°f° Jf°f¯ f f½f¯ °°–ff° f°f° ff f° ©–f f©f°°–    Jf°f  °–f° °–f°f f f°– f° ¾ ¯ ¯½°fff °–° ½f¾€ ¯ f°¾ ¾f ¾ ° ¾  °f°–  ¾f°©f ¯ ° ff¯ f °––f ff° f½ n f  f°  ¯ f¯ f°–f° f–°–f°  f°f°  –f° ¯f°  ¾ ff°  °ff°  ¯ff° f  n f¾f° ½ f¯ff° ¾f f¾  f¯°f°  ¾ff°  ½ nfff° f° f¯f°f° f °f  °–f° °–f° f°– f°– f°––f½ ¾ f–f ¯½f°––f½ff f f°–. f Jf°f ¯ f f½f f¾¾f¾f° °–f° ff f½ f° ½f°f¾ Jf°f ° ¯ ¯ ff f°– f n ½f ° © ¾ ¯f°–f –ff ¯ff f°  fff ½¾€ f– ¾€ ¯ f°–¾f°– f° ½f°f¾ . .ff@°–– ¾–f f°ff°–f° Jf°f ©–f ¾ °– °–f° °–f° f¾f¾ ff f°–¾ff° ff °°–f f° ff  ©–f f½f ¯ ° °f°–f° ©f ff° f½ ¯ °–f°– °f€¾¯ff°   °°– Jf°f°°– f½f f¾¾f¾f° °–f°¾°f¯fff f° ff°¯fff ¾ ° f°– f½f¯ °°©f° ¾f° f°– f°f°–f °°–¯ ¯ ff  f°– – ¯ f f¯f ¾½  f°– n f f° f°–f °°– ¯ f¯ f°–f° n ff°  ½f°  ¯ °f°–f°  – ¯ ff°  ¯ ff° n ¯ f°–f° ½ °–ff° f°¯  °°–n ff fff°f ¯¾°ff°–¯ °–– ff° ° – f° n ff°  ©fff° f° ° ff°  f°–f° °°– ¯f¾ ¯ f¯ f°–f° f–°–f°  ¯ ff°  ©fff°  ¯ –ff°  ¯ff° f° ff° 9f f f°f %%  .

°°– f ff °°– ©f ©ff° ¯ ¯ ¾f° ¾f ½ °f  n ¯  °– f°f   °––f$f°–  Jf°f ©°––f f¾¾f¾ °–f° f°f ff° ©°––f ff ©–f f ©  f° ©°––f f ½f f ½f– f ¾ ¯ ¯fff   ¯ °––f¯ ff° – f½ ¯ff¯ ¯ °©  ¯fff ¾ °––f ¯ f¯ f°–f° ¯ ff° f°– f f° f°–ff° -f¯° ff° ©°––f ©–f f ½f f ¾ °©f ¯ °© f°– ¯ff¯ f°– ¯ °–°–ff° f ff ¾ °f f– ff° – f½ ¾ °––f ¯ f¯ f°–f° fff Jf°f ©°––f ¯ ¯ ff °–f° ¾ ¯f°–f  ¾ ¯ f°–f° Jf°f ©°––f ¯ °¯ f° ¾f ½f f f° f½f ¯ ¯½ °–f ¾¾ ¯ ¾ff€ Jf°f ©°––f ©–f ¯f¯½ ¯ °–– ff° ©f f°¯ °¯ f°°f€¾¯ff°   ©f Jf°f ©f °–f° °–f° ©f°f ff¯ ¯  ¯ f° f° ¾ ¾ff°– ½ f° ¯ f°– ©f¯ ¯ff¾ –f ¯ f ½ ¯ f° f½f ff f°°f f°– f¯½ ¾f¯f °–f° f°f  f° °–f° °–f°f°ff°–f° f°f©f f€ ° f½ °–f ¯¾°f ¾ °––f nn ° ¾ff ©f ¾ f–f ½¾f ¾½ ¯ ¯ °–f f° ¾ ¯ f°–f° f°– ¾ ¯½°f f° ¾ f–f ¾¯  ½f° ©f ©–f ¯ f¯ f°–f° ¾ f°  ¾ ff°  f f f°  f°–f°  ¾ –ff°  ¯ ff°  ¯f©ff°  f°f°  ½ nfff°  ¯f°f° ½ °–ff½f°  ¾f°––½f°  ½ ff°f°  ¯ °ff° $ ¯ ½ °–ff¯f°  ff¯f° °–°–f° ¾ ¯ f°–f° °f°–f° f° ¾ ff¾f°   D°– D°–¾ °– ¾f¯ff° °–f° ff° f½¾ °f°f°– ½f ©f ¾f¯ff° °–f° ½½ f °f f°f ¾ n ° °– ¯ ff° ¾ f°–f°   n ° °– °–f° f° D°– f ff f°f f°– ½f°– ¾ ¯f° ff¯ ¾ °––f °– ¯ ¯ ff f°–f°  ¾ff° f° fff° f °f f°f °– f ff f°f nf¯½f° f %%  .

f°f ¯ f f°  ¯ff f°f °– ©–f ¯ ¯ ff f½f ff f ff°f ¾ . ff fff¯ f°– f°f° f° ©f°f°f° ¾ f°–f° f ff f¯ f°– f f¾f  °°–ff°  f°–¾ff°f° f°¾½f¾ ¾ °––f°–f fff°ff©f f¯½¾ ¯ff©f f©f° ¾ °f°– ¯ °––°ff° f°f °  f°  °– ©–f ¯ f¯ f°–f° ¾ff°  ©fff°  °°–ff°  f°–¾ff°f°  ©f¾f°ff° f° ½ °n ff° -f¯°°–©–f ¯ f¯ f°–f°  ©f¯f° f–f°¾ f nf f° ¾¾f° D°f°–f°f°f f°ff°f°– f½f¯ °°–ff° ¯f©°f¾ ¾ f°–f° ° f°– ©f f°f °– f½f ¯ °°–ff° °¾½f¾   I  I f ff f°ff°– f °–f° Jff f°f  f ff °–° ° –f€ f° f¯ I f¯½ ¾f¯f °–f°  ff° f½  ¯ ° f° f° ¯ f  f°  f°f ° ¯ ¯ ff ¯ f°¾  ¾¾ff° ¾ f° f¾°–ff f° ff° °nf°f   9 9f fff°f½f°– f°– 9 f¾¾f¾ °–f°¾f© ¾ f°–f° ° ° ¾ff°f½ f¾¾f¾½f f ¾°f½ ff° f° f° f€f° ¾ °––f ¯ °ff° f– f°f f°f 9 ¯ ¯ ff ½¾€ ¯ f°–¾f°– n f  –f¾ f° ¯ °–ff Jf°f ° ¯ f¯ f°–f° nfff  ¾nf°  ¯°f°  f°f f°ff°  ©©f°  ¾f°  f¯ff°  °f¯f°  °ff°  ¾½f°f°  f ff° f ¾ff  f¾f°  ¯ f°  f°ff°  ¾f° ¾¯½ f° ¯ff°  - –ff ° –ff ff ½ ¾ °– ½ff ¾ f–f f°f ¾¯ ½ °–f°° f°– ¯ f¯ f°–f° ¾nf° ¾ f° ff¯ ½ f°– ½ –°ff° ¾ f–f ½ ff°¾ °©ff f°f° f¯ ° f ° f½©–f –°ff°¾ f–f f¯ f°–½ f¯ff°  f¯ f¯ f ff f°f f°– ½f°– – f½ f°ff ¾ ¯f f°f Jf°f ° f¾¾f¾ °–f° – f½f° ¯ff¯  ¾ °–¾fff° °nf°f ½ f °–f° %%  .

 f° ¯¾  f ff° f° ½f¾ff° Jffffff f°f° f ff¯ ° f° –f¾ ¯ ° ff¯ f°# ½ ¾ # f¯©–f¯ f¯ f°–f° ¾ f° ¯ff½ ff  ¾f¯f°  ¯°–f°  – f½f° f° ff° ¯ff°   ©fff°  f° ¯ ¾  ©f°ff°  ¾fff°  ©f¯f°  ¾f° ff¾f  ff° ¾ ¾ff¾  f ff–ff° ½ ° ¾ff° f°– ¯ ° ff¯ f¯ff f° f nf f° f½ f°f f¯ ©–f f½f ¯ f¯ f°–f° ff° €¯ff¾ f° f°––°f° % –f°n % f¯¯ ¯f°–f°ff°–¯¾ ¾ f °ff°ff¯f°– ¾ ° ¯ ¯ff ff ff° f½©f ¯ °f¾f° °–f°f°f f°f f° ¯ff f°f f¯ ff° f f ff°f f –°ff° ¾ f–f ff ff°– f°f f¯ f¾¾f¾ °–f° ff f f©f¯ €¯f f° ©f¾f°f ff¯ –°ff° ¾f¯f ¾f¯f °–f°½¯ff ¯ ¯ ¯f°f ¯f°¾ff°  ¾¾  °f°– ¾½f°  f fff° ¯ ° ff¯ f° ©f¾f°ff°      f f ff f°f f°– ½f°– ° f f° f f f°f  ½f° f°– ¾½ ¾€  f f¾¾f¾ °–f°¾f¾f°f¾f¯ ¯ ° °– f° f ff° ¾°f¯fff¾ nfff°–¾°– Jf°f°f f f°fff°ff¯ f°½ ¾ °––f f°f ° ¾f° f– f– f °f ½° ff f°f ° f f f°ff f°f f¯ f° ½ 9 °–f ¯¾°f f°– f ½ ff° f½  f¾ f f°f° f f°f f¯ ¾ °––f ff °f ¯ ° °f°–f°ff¯f¾¯ ¯ ffff fff°f ½ ¯ °°f Jf°f ° ©–f ¯ f¯ f°–f°  °f°–f°  ©f¾f°ff°  ° f ff° f°f°°¯ °–ff °ff ¾f¾f°f f f° f– f–f°  .

f Jf°f nf f¾¾f¾ °–f° f°f ff f°f °ff ff f°f nff ff ff°f ¾½f° f€ ©f¾f°f ¯f ¯fff° f½ ¾ f°– ¾ ff f n ¯ f°– f °f f°f ° f¾f f ½ °nf¯½f° f½ff°f  %%  .

 9J- %%  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful