SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEK GONG BADAK

PELAN STRATEGIK KANTIN
(TAHUN 2010-2014)1AWATANKUASA KANTIN

ANALISIS SWOT 1AWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Kekuatan (Strength - S)
S1 - Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan
S2 - Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K
S3 - Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.
S4 - Keriasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.
Kelemahan(Weakness-W)
W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.
W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan.
W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelaiar makan
Peluang(Opportunities-O)
O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.
O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.
O3 - Sokongan padu dari pihak Peiabat Daerah Kuala Terengganu.
Ancaman(Threat-T)
T1 - Pelaiar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

PELAN STRATEGIK 1AWATANKUASA KANTIN SEKOLAHIsu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Pengurusan
kantin kurang
memuaskan
1. Perkhidmatan pelanggan
yang kurang cekap.
2. Menu tidak disediakan
seperti yang dipaparkan
3. Kualiti kebersihan kurang
diberi perhatian.
4. Harga makanan yang tidak
berkualiti dan mahal.
5. Kekurangan dalam
keceriaan kantin.
Meningkatkan mutu
perkhidmatan menielang 2013.
Memastikan menu dapat
disediakan seperti yang
dipaparkan.
Mempertingkatkan kualiti
kebersihan kantin.
Memastikan kualiti makanan
setanding dengan harga.
Harga makanan selaras dengan
pasaran
Menceriakan kawasan kantin
Perkhidmatan
berkualiti
menielang 2013.
Pelbagai menu
disediakan menielang
2013.
Tahap kebersihan
mencapai 100°
menielang 2013.
Perkhidmatan bermutu
Penyediaan menu/
makanan yang sihat
Kebersihan kantin
Harga Pasaran

PELAN TAKTIKAL 1AWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014)
Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian
1.Program K3C
(cekap,cepat &
ceria)
Meningkatkan
mutu
perkhidmatan
i/ Pengusaha
kantin
ii/ AJK kantin
Jan
Nov
- Kantin
- SWA
-90°
amalan 3C
dapat
dicapai pada
akhir tahun

-100°
pengusaha
kantin dapat
menerapkan
nilai 3c
i/Perkhidmatan bermutu
ii/ Pengusaha kantin
2.Program
Hidup Sihat
Meningkatkan
tahap kesihatan
i/ Pengusaha
Kantin
ii/Pihak sekolah
Jan
Nov
-RM500 dpd
SWA
-Kementerian
Kesihatan
-90°
amalan
hidup sihat
dapat
dicapai

-100°
pengusaha
kantin dapat
menerapkan
nilai 3C
i/Penyediaan
menu/makanan yang sihat
3.Program Ops
Bersih
Meningkatkan
mutu
kebersihan
i/ Pengusaha
kantin ii/ AJK
kantin
Jan
Nov
Kantin 90° amalan
kebersihan
dapat
dipraktikan
dan dicapai

-100° tahap
kebersihan
dapat
diterapkan
Kebersihan kantin
PELAN OPERASI 1AWATANKUASA KANTIN SEKOLAH
Nama proiek
(AJK KANTIN)
K3C ( Kantin cekap, cepat dan ceria )
ObiektiI Mempertingkatkan mutu perkhidmatan

Tempoh Januari hingga November

Kumpulan
Sasaran
Pengusaha Kantin

Guru Terlibat AJK kantin

Proses Keria 1. Mesyuarat Program K3c
1.1 Ucapan HEM
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Perlantikan Penyelarasan Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
- pengusaha dan pekeria kantin
3. Program diialankan sepaniang tahun
4. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c
5. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat
Laporan menggunakan borang yang disediakan.

Kekangan 1. Kesuntukan masa guru guru
2. Pengusaha kantin iarang bersama para pekeria kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.
Pemantauan AJK kantin, HEM, Pengetua, pengawas sekolah
Penilaian Penilaian diialankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Nama proiek
(AJK KANTIN)
Program Hidup Sihat
ObiektiI Meningkatkan tahap kesihatan

Tempoh Januari hingga November

Kumpulan
Sasaran
Pelaiar dan guru-guru

Guru Terlibat PK HEM,AJK kantin

Proses Keria 1. Taklimat PK HEM
1.1 Bersama para pelaiar tentang peningnya pemakanan yang sihat.
2. Taklimat kepada pengusaha kantin
2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.
3. Ceramah - Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepaniang tahun.
Kekangan 1.Pertindihan iadual keria pegawai kesihatan dengan program sekolah.
2.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.

Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.

Penilaian Penilaian diialankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program

Nama proiek
(AJK KANTIN)
Program Ops Bersih
ObiektiI Meningkatkan tahap kebersihan

Tempoh Januari hingga November

Kumpulan
Sasaran
Pengusaha kantin dan para pekerianya

Guru Terlibat PK HEM,AJK kantin dan Pengetua

Proses Keria 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri, kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK
HEM.
2. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekeria
- Menganalisis hasil pemantauan sebulan sekali.
3. Pemeriksaan mengeiut

Kekangan Kesuntukan Masa

Pemantauan Pengetua,PK HEM,Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan

Penilaian Sebulan sekali

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mempertingkatkan program.

9039.507:-:3.-./.3 0.3802:.3 !0:.3.2802:.3 55479:3908  025:3.32:9:507/2.9 .%0703.8:.7:.3.3:7:-07429203.038:.3  ..3:7.502.393 $ 07.2.3  0:7...75.3802:.3./.393..2804.$04..3-.9.3.72.3..2.3.$0. 002..35./:/.  $443.0:7.9 % % !0.7907/0/.3807-..3.393.../.05.3802./.9.393.804.2.:.07.9805079$04.5.39025.8:39:50.35.3 $ 0-.3::7/..38.7  !8039.3:7./:/.8.350.9-075.9..3.8.5747.!0.202-078443.503./03.7.3: 3...3.3088  !03:8.3 %70.

9.9.2.3  3/.9 2030.3 .3 202:.7.5..50-078.7.92.89..3 0250793.3203:.7.3 03.9.393 $97.5. -07:.3. !07/2.5.3 805079.. !$%#%%&$%$ 8: !03:7:8.2..9..3.3.3 !07/2./80/.3:7.380..3 5.3/.3  %.2.3  !0-.3.7.8..393 ...5.3 ..39/..89.3/5.0.8.3.3 203..5.3805079.350.3203:/.9.9 /80/.3 :.5  03:9/.32030.3 ..07.3  .8/03.8.3.9.9.3.32030.3.3:.2 0.7.. .9 033.3 809.  0:7.947!03.3 -07:.3.203: /80/.3 /-07507.3:7.393:7.7.3:.32.32:9: 507/2.3  02.3.3-072:9: !030/..07.3/3/03.7.9.393 02.3. 2030.8.3...9 0-078.90-078.9/.90 !07/2..3 /5.

!.38. 2.7.9 0-078.7.3.3    ..393 .3.8.3.

.3:3.07.3 2:9: 507/2.0.- .2 !747.9. !%%%&$%$   !747.05. -091 033.3 %.2 .9.9 .5 .

!03:8..393 . .

393 %0254 48..

9.3/. 9.9 /.5.5 0-078.  503:8.9 20307.3 0-078. .5.5./.9 /907.9 20307.3 3.3 /.2.3 3/.3 /:58.393 $ % '  .9.$:2-07 .5.5.3 /.5.5.9 08.2... . ....3 0203907. ..:3 # /5/  $ .5..3 /.393 .3 3..393/...5.5.5..9 /57..79.3 4.2. .3 /.9 /.5.3 /.5.3 .393/.5.947503.  %#  503:8.

9.!07/2.3-072:9: .

9.393 !747..2 /:5$.3 .9 033.!03:8..

508.!03:8..3 .393 .9. 9..

 .!. .3 4.804.

.3 203:.!030/.

9..38.3 2:9: 0-078.2.9 !747.3.3 .2 58 078 033.3.

393.!03:8.. .

 .3.393    .393 .3 4. 0-078.

39..3-.3 503.9.:. !03.20250793.39039. 503.3.:.5007.3-47.:3 !03:8..-.2/..35747.9502.3.3 !02.32. % -091 0250793.8.39.8503.8.3.5.320.9 .39.8.3 %0254 .3.3/.3:.2 03.3805.890-0708.3.3202-:.547..39..2..07.2-.39.35747.3 :7:%07-..7.3.393 !747.:..3 08:39:. &.393...59.3/..:7: :7: !03:8.7.38.38005. 08:.2.3..3-.73.5..9 .3 !0307.393 $.5.3  0.7..3/03.9.5.02-07 :25:.3!747.89:25:.3502.8.393:39:202-:.8.7.3 503:8.3 .3 !03.35007.7.3.3203:3.32:9:507/2.35747.2 !07.2/.9507/2.3!030.3:.9!747.8.-.9.3/..2 ..3.2.393 !7480807.:..-:.8804.3 !03:8. ! !#$%&$%$ .2.393 !0309:.8.3..3-078.393.3.3.9.8808:...0..393/50703.05.290780-:9 !03..7.:.4. -079:.3 07/.3809.5 .20303.5740 .9:5747..7.7./.9/.2-.3/80/.

3802-.08.8808:.9.50./.3-.5%.38.2-.3203:..73.07.39.7/.3.3.3.3 %0254 .79039.38.3..9/.35747.8503.502.02-07 :25:.8.393/..3 503.9 % -091 033.393.393 !7480807.3. .5.9  %.503:8.3203:3.9..7..20303.2805.2.9! 078.8.3 !0793/./.3:...3....3.2...2.9  !02.3/03.508.39039.3-.2804.  :7.35747.5.-.9.9.39.7 :39:507..3:.3.2.3  !03./.3/80/.20250793.  ..35.890-0708.39.-:.290780-:9  !03.350309.3:7: :7: $.38005.-.3/.3 !03.3 .3.3 07/.7:82030/.35747..8.3/:58.3 !0.3 :7:%07-...2/:5$.3  07.2...3/.8.3.:.:.3.393 !03:8.905.350333.9 ! .3.7../:. %.4.7.2-.50.2..-:..35747.3809.3.3!/03.:.5740 !747.2  .3-47.9:5747.:3 0.2/.

 .8.3-.3939039.35.-.:.380.8502.32030:9 0.9.9.89443.8503.3 %0254 .2 58078 % -091 033.02-07 :25:. !02..3/80/.39.3/7 02:/.3/.2..3 503.8.. !03.3 !03:8.2-.3/.7..39.393/. 03.59.73.9 ! .50-078.7.3 :7:%07-.3.340!  03..3/.2  .393/.3.9:503:8.35747.7.393/..3 $0-:..3203:3.:.5.5740 !747.88. %.38.3..380-:.9:39:503:8.8..50-078..  !02078.33897:2039..3.8.2-..5007.20250793.5007..3.3 !0309:.3 !03.-:.39.39.35.7.380.3507.3.3 07/.3.2.3:.8.:.3809. !7480807.7.3 08:39:.... $.3!0309:. ! 09:.-.4..:./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful