ALLIANCE OF CHIN REFUGEES

tywfpOfowif;
Office Ph: +6(03)-21457632
Hotline Ph: 017 304 4991
Editor Ph: 017 391 8926

Jan 2, 2011

tcrJjh zefUa0onf

2011 ESpo
f pfr*Fvm qkawmif;

31 Mo*kwf
1 pufwifbm
26 atmufwdkbm
6-7 Edk0ifbm
20 Edk0ifbm
27 Edk0ifbm
1 'DZifbm
25 'DZifbm

- trsKd;om;aeY (National Day)
- Hari Raya puasa Day-2
- a'0gvDaeY (Diwali)
- Hari Raya Haji
- uav;rsm;aeY (Children's Day)
- Awal Muharram
- World AIDS Day
- c&pörwfaeY (Christmas Day)

ACR ausmif;

atmifpm&if;ESiYf 2011
ynmoifEp
S f ausmif;tyfvufcc
H sdef

atmifpm&if;xkwfjyefrnfYaeY
3 &uf? Zefe0g&D
2010 ckEpS ?f wpfEpS w
f mvH;k om;orD;wpfO;D csi;f \qkawmif;oHrsm;
(reuf 9 em&DrS 12 em&Dxd)
udk em;anmif;um ,aeYwkdif ouf&Sdxif&Sm;&Sdae&ef apmifrMunfY ausmif;tyfvufcHonfYaeY
5 ESifY 6 &uf? Zefe0g&D
½SLaom bk&m;ocif\*kPfawmfudk csD;rGrf;ygonf/
(reuf 9 em&DrS 12 em&Dxd)
ausmif;atmifvufrSwfcsD;jrSifYyJG 14 &uf? Zefe0g&D
ACR rdom;pkEi
S Yf twl pmapmifzwfot
l a,mufwidk ;f tay: bk&m; rSwfcsuf/ /ausmif;tyfvufcH&mwGif vltuefYtowf&dSaom
&Si\
f arwÅmawmf tpOfoufa&mufvQuf usef;rmjcif;? 0rf;ajrmuf aMumifY ausmif;om;topf? ta[mif; cJGjcm;rnfr[kwfbJ OD;ol
jcif;? aqmif&Guf&m&m trIudprö sm; acsmarGYjcif;? b0\aumif; pepfjzifYom ausmif;tyfvufcHrnfjzpfonf/
pm;jcif;rsm; 2011 ckEpS w
f iG f qxufxrf;yd;k &&Scd pH m;Ekid Mf uygap[k
ACR rS ESpfopfr*Fvm qkawmif;arwÅmydkYotyfygonf/
ACR ausmif; tyfEv
HS Qif od&ef

2011ckEp
S ?f rSwo
f m;tyfaomaeYpr
GJ sm;
1 Zefe0g&D
3 azazmf0g&D
4 azazmf0g&D
15 azazmf0g&D
8 rwf
22 {NyD
24 {NyD
1 ar
2 ar
8 ar
17 ar
4 ZGef
12 ZGef
19 ZGef
20 ZGef

- New Year's Day
- Chinese New Year (Day 1)
- Chinese New Year (Day 2)
- ya&mzuf rdk[mruf arG;aeY
- World Women's Day
- Good Friday Day
- Easter Sunday
- tvkyform;aeY (Labor's Day)
- Labor Day' Observed
- Mother's Day
- Wesak Day
-Yang di-pertuan Agong's Birthday
- Pentecost Sunday
- Father's Day, Trinity Sunday
- World Refugee Day

ausmif ; om;a[mif ; jzpf v Qif ausmif ; om;u'f , l v m&ef ? rd b
odkYr[kwf tkyfxdef;olwpfOD; vkdufygay;&ef? ausmif;vc &if;*pf
10 ESifY 2011 ckESpf? ausmif;om;u'ftopfjyKvkyf&ef &if;*pf 10
,laqmifvm&rnfjzpfonf/
ausmif ; om;opf j zpf v Qif rd b od k Y r [k w f tk y f x d e f ; ol w pf O D ;
vdkufygvm&ef? ausmif;vc &if;*pf 10? ausmif;om;u'fjyKvkyf&ef
&if;*pf 10? ausmif;0ifaMu; &if;*pf 10 ,laqmifvm&ygrnf/
tu,fí armifESr 3 OD;ESifYtxuf ausmif;tyfESHvQif ausmif;vc
3 OD; (vpOf &if;*pf 30)pmom aumufcHygrnf/

ACR tcrJa
Y q;cef; jyefvnfzi
G v
Yf p
S f
tywfpOf Mumoyaw;aeYwikd ;f zGiYf vpS af om ACR tcrJYaq;cef;udk
2011 ckESpf? Zefe0g&Dv 6 &ufwGif yHkrSeftcsdefjzifY jyefvnfzGifY
vSpfrnfjzpfonf/ uGsrf;usifaom EdkifiHjcm;om;ESifYcsif;q&m0efwdkYrS
Muyfrwfukoay;NyD;? trnfpm&if;ay;csdefrSm eHeuf 8 em&D ESifY 9
em&DMum;jzpfonf/

63 Budra
f jrmuf csif;trsKd;om;aeY ESiYf
10ESpjf ynfr
Y av;&Sm;csif;'kuo
© nfrsm;
aeYusif;ya&;qyfaumfrwDtzJUG 0ifrsm;

&ufaemufq;kH xm;í rdrd Community wGif pm&if;ay;oGi;f &ygrnf/

cGifYjyKcsufESifYtwl abmvHk;twGuf wpfoif;vQif
&if;*pf 500 ? abmvDabmtwGuf wpfoif;vQif &if;*pf 100?
'DZifbmv 18 &uf? COBEM ½kH;wGif usif;yaom 63 Budrf ydkufausmftwGuf wpfoif;vQif &if;*pf 50 0ifaMu;toD;oD;
ajrmuf csif;trsKd;om;aeYESifY 10 ESpfjynfY rav;&Sm;csif;'ku©onf ay;oGif;&rnf[k od&Sd&ygonf/
rsm;aeY usif;ya&; tpnf;ta0;rS qyfaumfrwD 6 ckzJGY&ef qHk; tm;upm;zGifYyJGudk Zefe0g&Dv 16? tifbD;uGif;wGif usif;yygrnf/
jzwfNyD;? tzJGY0ifrsm;rSm atmufygtwdkif;jzpfonf/
(1) owif;ESifYjyefMum;a&;qyfaumfrwD
Mangtha pifwm jyefvnfzi
G v
Yf p
S f
John Pum No (Siyin)
Dai Thet Saw (Dai)
Lal Rin Sanga (Mizo)
David (Falam)
New Star (Hakha)

(2) tm;upm;qyfaumfrwD
Aung Phe (Matu)
Mana Hung (Dai)
Sithu (Asho)
KT Naing Bu (Kanpelet)
Za Lian Mang (Zotung)
Freddy Lian (Falam)
Hual Sailova (Mizo)

(3) ,Ofaus;rIqyfaumfrwD
Za Hnin (Senthang)
Phun Sang (Mi E)
Vungh Cin Pau (Siyin)
Siang Mang (Falam)
Peter Kee Choi (Dai)

(4) azsmfajza&;qyfaumfrwD
Yan Han (Mindat)
Laltanpuia (Mizo)
Sang Bawi (Hakha)
Bawi Hre (Falam)
Henry Mang (Siyin)

(5) tcrf;tem;jyifqifa&;? auGs;arG;a&;ESifY{nfYBudKqyfaumfrwD
David (Falam)
Maung San (Zotung)
Khua Hup (CSO)
Stella (CWO)
Khin Mar Aye (Mangtha)

(6) vHkNcHKa&;qyfaumfrwD
Mawia (CDAC)
Richard Thawng Hnin (Lautu)
Henry Tin Maung Shwe (Zotung)

csif;trsdK;om;aeYEi
S '
Yf u
k o
© nfaeYtxdr;f
trSwf tm;upm;NydKifyGJ 4rsdK;yg0ifrnf
'DZifbmv 31 &uf? COBEM ½k;H wGif usi;f yaom yJjG zpfajrmufa&;
aumfrwDtpnf;ta0;\qH;k jzwfcsuft& csif;trsKd;om;aeYEiS Yf 10
ESpfjynfY rav;&Sm;csif;'ku©onfrsm;aeYtxdrf;trSwfwGif abmvHk;
(usm;)? abmvDabm(usm;?r)? ydkufausmf(usm;)? ajy;ckefypfrsm;
yg0ifrnfjzpfNyD; yg0ifvdkolrsm;taejzifY 2011? Zefe0g&Dv 8

Community

pifwmudk Zefe0g&Dv 4 &ufwGif jyefvnfzGifYvSpfrnf
jzpfNyD;? tcrJY tajccHpufcsKyfESifYcsnfxdk;oifwef;wufa&mufvdk
ol r sm; Mangtha pif w m od k Y r [k w f ACR ½k H ; wG i f pwif
pm&if;ay;oGif;EdkifNyD;jzpfaMumif; today;vdkufygonf/
tcrJYtajccHt*Fvdyfpum;ajymoifwef;udkrl Zefe0g&Dv 10 wGif
jyefvnfpwifrnfjzpfonf/
Mang Tha pifwm
Mangtha

18 (A), Lorang Brunei Utra
Pudu, Kuala Lumpur

oifwef;csdef- wevFm ESifY Mumoyaw;
aeYvnf 1 em&DrS 3 em&D
ydkYcsay;ol - EdkifiHjcm;om;rsm;

BID 0efxrf;rsm;ESiy
Yf ;l aygif;um

rdb
ESiYf twlraeaomuav;rsm;udu
k n
l p
D Ykd
rdrd Community &Sd touf 18 ESpfatmuf uav;rsm;ESifYywf
oufí vdktyfaomtultnDrsm; awmif;vdk? ay;vdkvQif atmufyg
BID (Best Interest Determination) 0efxrf;rsm;ESifY tcsdefra&G;
qufoG,fEdkifygonf/
ACR
ACR
CRC
CRC

1. Mr. Kam Ngaih Lian (Phone: 017 368 3124)
2. Ms. Chin Chin (Phone: 012 918 1042)
3. Mr. Van (Phone: 017 353 2248)
4. Ms. Nu Bawi (Phone: 012 690 1292)

BID team rS
(atmufygtrnf&Sifrsm;

pOf

trnf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ta Lian Thang
Sang Par
Ro Sang Lian
Pa Len
Timothy
Ngai Di
Van Lawm
Aung Ta
Morn Nuei
Ye Cy
Pa Ling
Sui Te
Mi Mi
Sung Te
Elen

qufo,
G r
f &olrsm;

rcsifcsif; - 0129181042 udk quf&ef)
Zmwd
Matupi/Sangtak
Matupi/Sangtak
Matupi/Nye La O
Matupi/Kadu
Matupi/Matupi
Matupi/Matupi
Matupi/Matupi
Matupi/Matupi
Matupi/Nga Lai
Matupi/Pha Neng
Matupi/Pei Ser
Matupi/Lai Seng
Matupi/Lung Tum
Matupi/Matupi
Matupi/Vung Tu

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Mana Kee
Ne Niang
Ma Mang
Ling Naing Ling
Om Khui Shing
Zing Mawi
Par Tha Bor
Ester Dawt Chin Par
Edward Sang Ceu Lian
Ngun Nei Mawi
Cung Bawi Lian
Za Lian Mang
Lian Thang
A Boi
Lawm Thang
Mawi Le
Lai Thang Kor Rin
Ram Cung Lian
Khen Sang
Aye Myint
Lian Za Thang
Tha Mang
Tum Thang
Noi Por
Maung Tum Thang

Mindat/Duk
Mindat/Hunai
Mindat/Hunai
Mindat/Makwi Imnu
Mindat/Mindat
Senthang/Lok Lung
Senthang/Lok Lung
Senthang/Lok Lung
Senthang/Lungtar
Senthang/Lungtar(Falam)
Senthang/Taal
Matupi/Cang Bong Block
Matupi/Chang Pai
Matupi/Changtah
Matupi/Chanping
Matupi/Kaboi
Matupi/Kho Boi
Matupi/Matupi
Matupi/Matupi
Matupi/Mitu
Matupi/Nga Leng
Matupi/Nga Leng
Matupi/Nga La block
Matupi/Nga Leng
Matupi/Pha Neng

(atmufygtrnf&i
S rf sm; udu
k rfiu
kd v
f s-H 0173683124 udk quf&ef)

pOf

trnf

Zmwd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Din Ro Puia
Tuang Pu
Mang Khan Khual
Thang Mun Mang
Cin Lian Van
Khai Pi
Hang Za Mung
Hang Za Pau
Khai Pian Sang
Lun San Kim
Lian Muan Sang
Cing Sial Nem
Cing Ngaih Lian
Dai Khai Pau
Kan Sian Mang
Khual Lam Thang
Zam Khan Thang
Cing Za Dim
Kam Suan Khan
Go Deih Tuang
Sian Kap
Pia Piang
Sian Ngaih Thang
Thang Lian Pum
Khual Sian Muang
Cin San Lun
Lian Do Niang
Lang Deih Tuang
Cing San Lian
Pau Cing Khup
Nu Niang

An Laang
Saipi Mual
An Laang
Tedim/Phai Za
Buanli
Gam Ngai
Gam Ngai
Gam Ngai
Gam Ngai
Gaw Sing
Gaw Sing
Gaw Sing
Geel Mual
Hei Lei
Hei Lei
Hei Lei
Hei Lei
Tedim/Phaiza
Hei Lei
Hei Lei
Kan Ma Gyi
Kan Ma Gyi
Kel Tal
Hei Lei
Hei Lei
Khaw Dai
Lai Lo
Hei Lei
Lai Tui
Lai Lo
Hei Lei

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Khan Do Khup
Man Deih Nuan
Mang Sian Khai
Pau Mun Sang
Cin San Aung
Lian Deih Piang
Niang Hau Nuam
Zen San Cing
Kap Pian
David Lamh Mung
Nang Do Pau
Thang Sian Lian
Hoih Nu
Bawi Cung Lian
Thang Lam Kim
Thang Sian Hoih
Dam Sian Siam
Dong Sian Khual
Suang Sian Tuang
Thang Mun Mang
Cin Gin Mang
Pau Lam Tung
Cin Go Mang
Khai Sen
Thang Sian Lian Piang
Kim Tuang
Khup Tung Mang
Zam Khual

Hei Lei
Hei Lei
Hei Lei
Lai Lo
Hei Lei
Tedim/Phaiza
Tedim/Phaiza
Lam Zang
Lawi Bual
Limkhai
Limkhai
Lun Mual
Mang Ken
Mang Ken
Maung Keng
Mual Bem
Mual Bem
Mual Bem
Mual Nuam
Phai Za
Sai Zang
Sai Zang
Tedim/Sakollam
Tedim/Sezang
Tedim/Sezang
Tedim/Sezang
Tedim/SungHoih
Tedim/Suanpi

owif;"gwfy-kH rav;&Sm;Edik if o
H Ykd acwÅa&muf&adS eaom jrefrmEdik if H
c&pf,mefaumifpDrS pmaya&;&mwm0efcH q&m Thang Tin Sum
ESifYZeD; 'DZifbmv 28 &ufwGif ACR ½kH;odkY vma&mufvnfywf
NyD;? EC rsm;u vufcHpum;ajymaepOf/
UN u'f aumuf&xm;on
xm;onf

trnf Ro Lin \ UN (354-07C................) u'f
aumuf&xm;onf/ ACR ½kH;wGif vm,lEdkifygonf/
oufqdkifolrsm; tjrefqHk;qufoG,f&ef
rif;wyfNrdKYae OD;a&Tvdef;ESifYa':a&TEdkif;wdkY\orD;jzpfol ra&T&SJif;ESifY
4if;\cJtdkjzpfol udkrmefvdef;wdkY ta&;BuD;udp&ö SdygojzifY Zefe0g&D
vukef aemufq;kH xm;í ACR OuúXESiYf tjrefq;kH qufo,
G af y;yg/

OPE

rS qufo,
G r
f &olrsm;
('DZifbmv yxrywf)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Name
Li Meng
(CHN)
Banya Mon
(Mon)
Naing Gyi David (BMS)
Mary Sui
(Falam)
Chan Ramonya
(Mon)
AgTheinMg Shwe (ARA)
Nu Nu Win
(Lai)
May Me
(BMS)
Sai Jang Meng
(Lai)
Bawm Zung Galau (KC)
Than Win Aung (ARA)
Duh Kip Cuai
(Lai)
Aung Naing
(BMS)
Kam Suan Kim (Tedim)
Mary Myint
(BMS)
Ceu Uk
(BMS)
Shwe Mg Kaung (ARA)
Wai Tin Aung
(ARA)
That Soe Htike
(BMS)
Mawi Dim
(BMS)
Hlim Pui
(Falam)
Cung Lian Thang (Hakha)
Biak Tin Mawi
(Hakha)
OPE

Contact No.
017 612 2688
014 264 4098
016 320 7684
017 236 9028
012 299 5795
016 280 6485
012 644 5690
017 539 5152
012 944 1478
017 395 2881
016 396 3496
017 236 3809
012 5801793
012 258 0392
017 254 3869
012 964 4938
010 202 3314
012 395 3874
016 983 9541
012 687 1954
017 643 0049
016 242 4581
012 337 1504

rS qufo,
G r
f &olrsm;
('DZifbmv 'kwd,ywf)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Name
Contact No.
Zung Len Mawi Lydia (Falam) 012 907 8429
Dal Sian Khun (Tedim)
016 968 7653
Win Kyaw Than (ARA)
017 682 4429
Par Mawii (BMS)
016 916 5110
Bawi Thuah Tial (BMS)
012 672 4665
Aung Than Soe (ARA)
010 250 3596
Zen Lian Thang (Tedim)
017 283 1547
Thiang Hlim (Lai)
012 698 7636
Ca Peng Lian Sang (Lai)
012 979 6140
Zhi Mang Renh (Lai)
016 273 8754
Sein Moe Ti (ARA)
016 950 3522
Win Maung San (ARA)
012 223 2907
Lang Geel Cing (Tedim)
010 293 3884
Gre Ha Maung (BMS)
016 677 6064
Aung Ah Htike (BMS)
016 279 0229
Maung Lin (ZY)
016 256 6650
Kap Than (Falam)
012 903 3597
Van Lian Thang (BMS)
016 915 8175
Marip Zaw Than (KAC)
012 391 1474
Khin Aung (ARA)
012 917 3927

5. PAN HLA, Win Naing
6. NADARAJAH, Raja
7. TIN, Ah
8. SORN, Nai Saik
9. SHWE, Mya
10. PAR, Ngun Ngun
11. THARAY, NawPhawShiWa

016 294 5118, 016 615 5996
017 563 0122, 012 271 4973
016 396 0244
014 648 1970, 016 372 3243
016 291 0516
016 912 1987
012 247 0193

12. MOE, Nai

014 927 7088

OPE-Post Team rS tvd&
k o
dS r
l sm;
(aq;ppf&ef qufoG,fr&olrsm;)
1. THANG, Van Nei
2. THANG, Pau Lian
3. CHAN, Naing Ag Chan
4. NYUNT, Nyunt Thein
5. BON, Elty
6. KYAW, Tun Tun
7. MA, A Lin
8. SAN, Aung Min
9. MON, Lyi Tama

Kalaymyo/Sagaing division
Tamu/Sagaing division
Chaungzon/Mon state
Rangoon/Rangoon division
Chin state
Mrauk-U/Arakan state
Matupi/Chin state
Ramree/Arakan state
Ye/Mon state

OPE-Post Team rS tvd&
k o
dS r
l sm;
(v0u tqifY NyD;pD;? qufoG,fr&olrsm;)
1. ISA, Mohammad
2. MAHAW, Ma Roi Lunn
3. BIMALI, Netra Bikram
4. ZHANG, Zi Lian
5. LING, Sui

012 681 01275
014 635 0994
016 248 0825
016 983 0813
017 667 5682

ACR 0efxrf;rsm; vefum0DusG ef;odUk
2010 ckESpf? 'DZifbmv 29 &ufrS 31 &uftxd rav;&Sm;EdkifiH?
vefum0DuGsef;wGif ACR-EC rsm;? ACR ausmif;0efxrf;? ACR
tcrJYaq;cef;rS 0efxrf;? ACR tBuHay;yk*Kd¾ vfEiS Yf 4if;wdYk \rdom;pk
0ifrsm;pkaygif;í ESpu
f ek jf yefvnfrrG ;f rHa&;c&D;pOf xGucf mG cJYMuonf/

OPE-Post Team rS tvd&
k o
dS r
l sm;
(aq;ppf&ef qufoG,fr&olrsm;)
Name
1. MAWI, Ceu Lian
2. HANG VAW, Pa Lia
3. THONG, Le
4. BA, Yaw

Contacts
016 268 8771
017 548 3843
017 430 7949, 012 645 5216
017 277 9113, 012 584 0767

c&D;pOfwGif 0efxrf;rsm;ESifY rdom;pk0ifrsm; &if;&if;ESD;ESD;oduGsrf;cGifY
&cJYMuNyD;? c&D;pOfpDpOfjzpfjcif; t"du&nf&G,fcsufjzpfaom ACR
\ 2011 ckESpftwGif; vkyfaqmif&rnfYtMumif;t&mrsm;udkvnf;
aqG;aEG;jzpfcJYMuygonf/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful