You are on page 1of 2

Toegewijd leven

in kerk en wereld
De leerroute Toegewijd leven in kerk en wereld
Werkvormen
is een programma van de Fraters CMM over
een aantal thema’s uit hun spiritualiteit. Het
We nodigen elke keer iemand uit om het thema
programma biedt deelnemers de kans om hun
kort in te leiden. Daarna is er ruimte voor een
kennis van de spiritualiteit van barmhartigheid
gezamenlijke uitwisseling en persoonlijke
en broederschap te verdiepen en over enkele
verwerking. We doen dat op gevarieerde wijze,
kernwaarden van religieus leven in gesprek te
bv. in kleinere groepjes, door samen een tekst te
gaan. De leerroute is bedoeld voor mensen die in
lezen, door iets creatiefs te doen, in stilte.
hun eigen leven aan deze kernwaarden een plek
willen geven.
Kosten
Waar en wanneer
Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage geven

Schilderij uit de serie Werken van Barmhartigheid - Marjolein Esser


voor de onkosten van het programma en de
De leerroute vindt plaats op zes
maaltijden.
woensdagavonden: 26 januari, 23 februari,
23 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni 2011. De
Opgave en nadere informatie
bijeenkomsten worden gehouden in het centrum
ZIN en de Eleousacommuniteit in Vught. Het
Opgave voor de leerroute kan, graag vóór
tijdschema van elke avond ziet er als volgt uit:
17 januari 2011, bij:
17.00 uur ontvangst met soep en een
frater Frans van Pinxteren
broodje
Eleousacommuniteit
17.45 uur inhoudelijk programma
Boxtelseweg 60,
19.45 uur een korte viering
5261 NE Vught
20.00 uur afsluiting
tel 073-6577044
Email: fvanp@hetnet.nl
We hopen dat de leerroute op deze manier
Indien u nog vragen hebt over de leerroute,

uitnodiging
inpasbaar is in ieders vaak volle agenda en dat we
kunt u ook terecht bij frater Jan Koppens (013-
zo ruim de tijd hebben om elkaar te ontmoeten
4638505) en frater Wim Verschuren (tel 073-
en een thema te verdiepen.
6577044).
Toegewijd leven
in kerk en wereld Uiteraard is het ook een van de grote thema’s in
We willen u uitnodigen voor een leerroute over de het leven van leken en niet-religieuzen. Tijdens Gastvrijheid en menselijkheid
spiritualiteit van de fraters: zes bijeenkomsten over deze bijeenkomst denken we na over het ritme van 11 mei met zr. Mariëtte Kinker
toegewijd leven in kerk en wereld in het voorjaar Thuis in barmhartigheid? inzet en inkeer en stellen we ons de vraag: hoe is de
van 2011. Het is een programma over enkele 26 januari met Marius Buiting balans in ons eigen leven? Wat zijn onze bronnen Vormgeven van gastvrijheid is een wezenlijk punt
kernwaarden van religieus leven, thema’s waarvan en hoe is onze gerichtheid? in een religieus leven. Een gast moet zo menselijk
we denken dat ze niet alleen in ons leven maar Vaak is onze eerste associatie bij het begrip mogelijk worden ontvangen, al het menselijke
ook in uw leven een rol spelen. barmhartigheid: iets wat je vormgeeft op het Broeders en zusters voor elkaar! zal hem of haar worden gegeven, zegt een oude
werk, in de wereld of misschien wel in een 23 maart met fr. Broer Huitema kloosterregel. Dat woordje ‘menselijk’ heeft
Waarom? We ervaren bij veel mensen een verlangen ander werelddeel. Maar hoe zit het met de hier een diepe weerklank, het verwijst naar de
naar religieuze verdieping. We merken in gesprekken barmhartigheid thuis, in je eigen omgeving en/ Vanaf het allereerste begin hebben christenen menselijkheid die Jezus heeft voorgeleefd. Maar
dat het dan dikwijls gaat om vragen en thema’s die ook of leefgemeenschap? Wat zijn de vragen en elkaar ‘broeders’ en ‘zusters’ genoemd: een het gaat ook om onze eigen menselijkheid die
in ons leven belangrijk zijn. Daarom willen we er graag moeilijkheden als het erom gaat die barmhartige aanspreekvorm die in de religieuze wereld tot we in gastvrijheid laten zien: onze authenticiteit,
over in gesprek gaan. De leerroute is bedoeld als een liefde daar, heel dichtbij en elke dag opnieuw, vandaag de dag wordt volgehouden. Maar wat hartelijkheid, kwetsbaarheid, mens-zijn samen met
verrijking van de spiritualiteit van alledag: van iedere in de praktijk te brengen? Hoe kan het een betekent het om elkaars broeders en zusters ándere mensen. Gastvrijheid doet op ons een appèl
mens, leek of religieus. levenshouding worden en uit welke bronnen kun je (oftewel: fraters) te zijn? Wat zegt ons vandaag om de volle diepte en omvang van ons bestaan in
daarvoor putten? Hoe raken we in barmhartigheid de dag het christelijk ideaal van broederschap en te zetten en met elkaar te delen.
We willen voor deze leerroute ruim uitnodigen: mensen ‘thuis’? Aan de hand van ervaringen uit het leven zusterschap? En waarom is het thema nu actueel?
die op de een of andere manier iets met de fraters van alledag komen we tot een uitwisseling. Eenvoud een kernwaarde
hebben. Mensen met wie wij ons verbonden voelen. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een 8 juni met fr.Wim Verschuren
Mensen die zich in onze spiritualiteit herkennen. Balans in ons leven licht op mijn weg (psalm 119)
Mensen in wie wij iets herkennen. Mensen die de 23 februari met Ria Weijens 13 april met Charles van Leeuwen Een belangrijk kenmerk van onze religieuze
wereld en het evangelie ter harte gaan. levenswijze als fraters is de eenvoud: daarmee
Een van de grote opgaven van een geëngageerd Hoe moet je vandaag de dag met het bijbelwoord staat of valt de geloofwaardigheid ervan. Aan
De leerroute is een initiatief van de werkgroep leven in de wereld is het vinden van de juiste omgaan? Waar en hoe kun je de Schrift leren lezen? eenvoud zijn tal van andere waarden verbonden,
associatie van de fraters in Nederland.We zijn als balans: tussen momenten van bezig zijn en van Welke plaats geef je aan lezing en overdenking? zoals eerlijkheid, authenticiteit, integriteit,
werkgroep op zoek naar een eigentijdse verwoording bezinning, van actie en contemplatie, ontmoeting Dit zijn in onze tijd moeilijke vragen. Je vindt er bescheidenheid, transparantie, delen in
van religieus leven en ook naar eigentijdse vormen van en stilte.Van oudsher heeft de kloostertraditie het in je eentje ook geen antwoord op. We worden gemeenschap, vertrouwen. Eenvoud heeft ook te
verbintenis.We hopen dat de leerroute een vorm kan over een afwisseling van ora et labora, een ritme misschien ook afgeschrikt door geijkte antwoorden maken met levensstijl en duurzaamheid. Op deze
zijn om onze evangelische bezieling met anderen te van bidden en werken. In alle religieuze tradities, op deze vragen. Samen denken we na over hoe avond verkennen we de kernwaarde eenvoud. Wat
delen en te verdiepen. Dat we samen met u verder van kluizenaars en monniken tot meer actief we met onze schroom kunnen omgaan… en onze is eenvoud in het evangelie? Wat betekent eenvoud
kunnen werken aan een authentieke ‘toewijding in kerk georiënteerde gemeenschappen zoals die van de bijbellezing tot een ervaring kunnen maken die voor ons? Hoe geven we haar vorm? Wat staat
en wereld’. fraters, speelt deze vraag van de balans. daadwerkelijk verlicht. haar in de weg?