December 10, 2010

10 ธันวาคม 2553

Exclusive : Probe reveals Thai troops’ role in civilian deaths
รายงานพิเศษ : ผลการสอบสวนเปดเผยถึงบทบาทของกองทหารไทยตอ
การตายของพลเรือน
By Jason Szep and Ambika Ahuja
โดย เจสัน เซพ และ แอมบิกา อาฮูจา
The Thai military played a larger role in the killing of civilians during political unrest in Bangkok this
year than officials have acknowledged, leaked state documents seen by Reuters show.
ทหารไทยแสดงบทบาทในการสังหารพลเรือนระหวางสถานการณไมสงบทางการเมืองในกรุงเทพปนี้ซึ่ง
มากกวาที่เจาหนาที่ไดรับรู, เอกสารของรัฐที่รั่วไหลถูกพบเห็นโดยรอยเตอรชวยยืนยัน
A preliminary state probe into political violence in April and May concluded Thai special forces
positioned on an elevated railway track fired into the grounds of a Buddhist temple where several
thousand protesters had taken refuge on May 19.
การสอบสวนเบื้องตนของรัฐตอความรุนแรงทางการเมืองในเดือนเมษายนและพฤษภาคมสรุปวากองกําลัง
พิเศษของไทยซึ่งประจําตําแหนงอยูบนรางรถไฟฟายิงสูพื้นดินของวัดพุทธที่มีผูประทวงหลายพันคนหลบ
ภัยอยูเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
Three of six people shot dead at the temple were likely killed by troops, the investigation found, directly
contradicting statements by the Thai military, which has denied soldiers were responsible for the killings
at the temple.
3 ใน 6 ของประชาชนซึ่งถูกยิงตายที่วัดนาจะถูกสังหารจากกองทหาร, จากการสืบสวนที่พบ, ซึ่งขัดแยงโดย
ตรงกับแถลงการณของกองทัพไทย, ซึ่งปฏิเสธวาทหารไมมีสวนรับผิดชอบตอการสังหารที่วัด
The report said there was not enough evidence to come to a conclusion about who was responsible for the
other three deaths in the temple, but it said all six victims were hit by high-velocity bullets.
รายงานพูดวาไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะนําไปสูการสรุปเกี่ยวกับใครเปนผูรับผิดชอบตอการตายอีก 3 รายใน
วัด, แตมันพูดวาทั้งหมดของเหยื่อ 6 รายถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง
“There is a reasonable amount of facts, evidence and witness accounts to believe that (three) deaths
resulted from security officials “actions on duty”,” the investigators said, recommending that police look
into the deaths further.

 
 

 
 

December 10, 2010
10 ธันวาคม 2553
“ดวยขอเท็จจริงรวมที่สมเหตุสมผล, หลักฐานและคําใหการพยานที่เชื่อไดวาการตาย (ทั้งสาม) เปนผลมา
จากเจาหนาที่รักษาความมั่นคง “ปฏิบัติตามหนาที่”” ผูสืบสวนพูด, ซึ่งแนะนําวา ตํารวจจองมองตอการตาย
มากขึ้น
Asked by Reuters to comment on the leaked documents, Prime Minister Abhisit Vejjajiva did not deny
their authenticity, but said investigations were still not complete and efforts were being made to expedite
the process.
คําถามจากรอยเตอรถึงความคิดเห็นตอเอกสารที่รั่วไหล, นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไมปฏิเสธตอ
ความถูกตองของพวกมัน, แตพูดวาการสืบสวนยังคงไมสมบูรณ และพยายามที่จะเรงรัดกระบวนการ
“The next step will involve the judicial process so we can’t react to any incomplete information”, he said.
“ขั้นตอนตอไปจะเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเราไมสามารถแสดงปฏิกิริยาตอขอมูลที่ไม
สมบูรณใดๆ” เขาพูด
The findings by Thailand’s Department of Special Investigation (DSI) are likely to embolden the “red
shirt” anti-government protest movement challenging the legitimacy of Prime Minister Abhisit Vejjajiva,
who in June blamed armed elements among the protesters for the temple deaths.
ผลการวินิจฉัยขอเท็จจริงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ของประเทศไทยนาจะปลุกใจ “เสื้อแดง” ตอการ
เคลื่อนไหวของผูประทวงตอตานรัฐบาลซึ่งกําลังทาทายตอความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ, ผูซึ่งในเดือนมิถุนายนตําหนิขบวนการติดอาวุธทามกลางผูประทวงสําหรับการตายในวัด
Wat Prathum Wanaram, a Buddhist temple, had been designated a “safe zone” for women, children, the
elderly and the infirm. Thousands fled there when the military used force on May 19 to disperse protesters
occupying a nearby commercial district.
วัดปทุมวนาราม, วัดพุทธ, ถูกกําหนดใหเปน “เขตปลอดภัย” สําหรับผูหญิง, เด็ก, คนชรา และคนเจ็บ หลาย
พันคนหลบหนีเขาไปภายในเมื่อทหารใชกําลังเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมเพื่อสลายผูประทวงที่ยึดครองพื้นที่
ใกลยานการคา
According to the DSI’s investigation, witnesses reported scenes of chaos outside the temple as gunshots
rang out and civilians fled a shopping area.
กลาวถึงการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พยานรายงานถึงเหตุการณที่ยุงเหยิงภายนอกวัดเมื่อ
เสียงยิงปนดังออกมา และพลเรือนหลบหนีออกจากพื้นที่ช็อปปง
One witness said he saw soldiers firing from the elevated train track into a medical tent inside the
compound, where two nurses treating wounded civilians were killed.
พยาน 1 รายพูดวาเขาเห็นทหารยิงมาจากรางรถไฟฟาสูเต็นทปฐมพยาบาลภายในพื้นที่, ที่ซึ่ง 2 พยาบาลที่
กําลังรักษาพลเรือนที่ไดรับบาดเจ็บถูกสังหาร
 
 

 
 

December 10, 2010
10 ธันวาคม 2553
Ninety-one people were killed and at least 1,800 were wounded during the unrest in April and May. More
than 30 buildings were set on fire. It was the worst political violence in modern Thai history.
ประชาชน 91 รายถูกสังหาร และอยางนอย 1,800 รายไดรับบาดเจ็บระหวางสถานการณความไมสงบใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคม อาคารมากกวา 30 แหงถูกวางเพลิง มันเปนความรุนแรงทางการเมืองที่เลวราย
ที่สุดในประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
Reuters cameraman likely killed by troops, report shows
ชางภาพของรอยเตอรนาจะถูกสังหารโดยกองทหาร, รายงานยืนยัน
The DSI is investigating a total of 89 deaths linked to the unrest but the government has yet to publicly
release any findings despite pressure from human rights groups.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กําลังสอบสวนการตายทั้งหมด 89 รายซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณความไม
สงบ แตรัฐบาลไทยยังคงไมเปดเผยตอสาธารณะถึงผลการวินิจฉัยขอเท็จจริงใดๆ ทั้งๆที่ถูกกดดันจากกลุม
สิทธิมนุษยชน
The findings seen by Reuters were contained in two DSI reports -- one on the temple shootings and
another on the April 10 death of Reuters cameraman Hiro Muramoto.
ผลการวินิจฉัยขอเท็จที่ถูกพบเห็นโดยรอยเตอรประกอบดวยรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 ฉบับ -ฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการยิงที่วัด และอีกฉบับเกี่ยวกับการตายเมื่อวันที่ 10 เมษายนของชางภาพรอยเตอร ฮิโระ
มุราโมโตะ
Muramoto, a 43-year-old Japanese national based in Tokyo, was killed by a high-velocity bullet wound to
the chest while covering protests in Bangkok’s old quarter.
มุราโมโตะ, อายุ 43 ป ประชาชนญี่ปุนซึ่งอาศัยในโตเกียว, ถูกสังหารดวยกระสุนความเร็วสูงซึ่งสราง
บาดแผลที่หนาอก ขณะกําลังหลบอยูหลังผูประทวงในยานเมืองเกาของกรุงเทพ
The report quoted a witness who said Muramoto collapsed as gunfire flashed from the direction of
soldiers. Thailand’s government has not yet publicly released the report into his death despite intense
diplomatic pressure from Japan.
รายงานอางถึงพยานผูซึ่งพูดวามุราโมโตะลมลงเมื่อเกิดแสงวาบจากการยิงปนจากทิศทางของทหาร รัฐบาล
ของประเทศไทยยังคงไมเปดเผยตอสาธารณะถึงรายงานที่เกี่ยวกับการตายของเขา ทั้งๆที่มีการกดดันทางการ
ทูตอยางเขมขนจากญี่ปุน
Reuters Editor in Chief David Schlesinger called for the immediate public release of the full report.
หัวหนาบรรณาธิการของรอยเตอร เดวิด ชเลซิงเงอร เรียกรองใหเปดเผยรายงานฉบับเต็มตอสาธารณะทันที
 
 

 
 

December 10, 2010
10 ธันวาคม 2553
“The Thai authorities owe it to Hiro’s family to reveal exactly how this tragedy happened and who was
responsible,” Schlesinger said in a statement.
“ผูมีอํานาจไทยเปนหนี้ครอบครัวของฮิโระที่จะเปดเผยอยางแทจริงวาโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นอยางไร และ
ใครรับผิดชอบ” ชเลซิงเงอรพูดในแถลงการณ
The detailed accounts of soldiers opening fire on civilians could inflame public anger and galvanize
supporters of twice-elected and now-fugitive former premier Thaksin Shinawatra, who has called for an
international probe into the April - May violence, including the contentious deaths at the temple.
รายละเอียดคําใหการของทหารซึ่งเปดเผยถึงการยิงใสพลเรือนสามารถจุดไฟความโกรธแคนตอสาธารณะ
และกระตุนผูสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการเลือกตั้ง 2 ครั้งและตอนนี้กําลังหลบหนี ทักษิณ ชิน
วัตร, ผูซึ่งเรียกรองการสอบสวนจากนานาชาติตอความรุนแรงในในเดือนเมษายน - พฤษภาคม, รวมทั้ง
ความตายที่เปนที่โตแยงที่วัด
One witness hiding under a car at the temple said he was shot at four or five times by men in camouflage
uniforms positioned on the elevated mass transit Skytrain track.
พยานคนหนึ่งซึ่งซอนอยูใตรถยนตที่วัดพูดวาเขาถูกยิง 4 หรือ 5 ครั้งจากชายหลายคนในเครื่องแบบลายพราง
ซึ่งประจําตําแหนงอยูบนรางรถไฟฟายกระดับขนสงมวลชน
He was hit once and helped to safety by a monk. Autopsies showed bullets found in four of the six bodies
inside the temple were the same type that soldiers on the elevated tracks said they were equipped with. An
unknown number of people were wounded at the temple.
เขาถูกยิง 1 นัดและถูกชวยเหลือจนปลอดภัยจากพระสงฆ การชันสูตรพลิกศพแสดงใหเห็นวากระสุนปนที่
ถูกพบ 4 จาก 6 ศพภายในวัดเปนชนิดเดียวกับที่ทหารบนรางรถไฟฟาพูดวาพวกเขาเตรียมมา ไมรูจํานวน
ของประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บที่วัด
“Official secret”
“ความลับอยางเปนทางการ”
Soldiers quoted in the DSI report said they fired warning shots toward the temple and came under fire
from black-clad gunmen from below and by another gunman in the temple. They said they were providing
cover fire for troops on the ground, who had requested backup.
ทหารอางในรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งพูดวาพวกเขายิงปนเตือนไปที่วัด และอยูภายใตการยิงจาก
ผูมีปนชุดดําจากดานลาง และจากผูมีปนอื่นในวัด พวกเขาพูดวาพวกเขายิงคุมกันกองทหารบนพื้นดิน, ผูซึ่ง
รองขอการหนุนหลัง
 
 

 
 

December 10, 2010
10 ธันวาคม 2553
Tharit Pengdith, director general of the Department of Special Investigation, said the DSI had concluded
its preliminary investigation and passed the results to the police but had not publicly disclosed the
contents.
ธาริต เพ็งดิษฐ, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, กลาววา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สรุปผลการสืบสวน
เบื้องตน และสงผลลัพธใหตํารวจ แตไมไดเปดเผยตอสาธารณชนถึงเนื้อหา
“The investigation report is a sensitive issue to talk about or to confirm its authenticity,” he said. “It’s an
official secret. To confirm the authenticity of the report sent to police would affect the rights of the people
whose names were in it.”
“รายงานการสืบสวนเปนปญหาที่ออนไหวที่จะพูดถึง หรือยืนยันความถูกตอง” เขากลาว “มันเปนความลับ
อยางเปนทางการ เพื่อยืนยันถึงความถูกตองของรายงานที่สงใหตํารวจซึ่งจะกระทบตอสิทธิของประชาชน
ซึ่งมีรายชื่ออยูใน”
He would neither confirm nor deny the authenticity of the two reports seen by Reuters but said police will
now investigate the case of the three people believed to have been killed by troops at the temple, along
with three others possibly killed by troops, including Muramoto.
เขาจะไมทั้งยืนยันหรือปฏิเสธความถูกตองของรายงาน 2 ฉบับที่ถูกพบเห็นโดยรอยเตอร แตพูดวาตํารวจจะ
สืบสวนในตอนนี้ตอกรณีของประชาชน 3 รายซึ่งเชื่อวาถูกสังหารโดยกองทหารที่วัด, พรอมดวยอีก 3 ราย
ซึ่งเปนไปไดที่จะถูกสังหารโดยกองทหาร, รวมถึงมุราโมโตะ
The results of the police investigation will be sent to the DSI and government prosecutors.
ผลลัพธของการสืบสวนของตํารวจจะถูกสงใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และพนักงานอัยการของรัฐบาล
If troops are found responsible for civilian deaths, families could sue for compensation. But authorities
could also claim shootings were committed in the line of official duty.
ถาการสอบสวนพบความรับผิดชอบตอการเสียชีวิตของพลเรือน, ครอบครัว [ของผูเสียชีวิต] สามารถฟอง
รองคาชดเชย แตผูมีอํานาจยังคงสามารถรองเรียนวาการยิงไดรับมอบหมายในขอบเขตของหนาที่อยางเปน
ทางการ

 
 

 
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful