You are on page 1of 130

มเด็จพระบรมโอร าธิราช

เจ้าฟ้าม าวชิราลงกรณ ยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเป็นประธานการจัดพิมพ์เป็นพุทธบูชา
และ
เฉลิมพระเกียรติ

พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ัวภูมิพลอดุลยเดช


และ
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
าชีแจง นการพิมพ พ
เนอง นโอกา รบรอบ นพระ ัง ราชู ถัมภ มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ส ก พุทธ กั ราช ๒๕ เป็นการจัดพิมพ์โนตเสียงปา ทิ ปรั
ี บปรุง
นใ มเพอสงเสริมการออกเสียงตามก วยากร ์ปา ิ และโปรแกรมสิทธิบัตรการแบงพยางค์อัตโนมัติ เล ที
๙๐ ใ ละเอียดยิง นสา รับการ ก า โดยพั นาจากการพิมพ์ครังแรกเมอ พ ๒๕๕๙ ลัก ะพิเ
องเนอ าชุดใ ม ดแก โนตเสียงปา ิ ชุดที ๒ (Pāḷi Notation Version 2) งแสดงสัททสั ลัก ์ องการ
ออกเสียงพิเ ตาง (Manner of Articulation) อันเป็น ลงานที ดรับรางวัลพระราชทานการวิจัยดีเดน พ
๒๕ ๒ โดยพิมพ์สทั ทสั ลัก ด์ งั กลาวกากับ วทีปลาย างโนต เชน เสียงพนลม เสียง มพนลม เสียงนาสิก และ
เสียงนิคคะ ิต เป็นตน
นอกจากนีทีสาคั ยิงคอทุก นา องโนตเสียงปา ิ ดมีการจัดพิมพ์ร ัส QR Code งเป็นตัวอยาง
เทคโนโลยีการพิมพ์ทางเสียงทีเชอมตอกับนวัตกรรมเสียงสัช ายะดิจิทัล (Digital Sajjhāya Recitation
Sound) องพระ ตรป กสากลทังชุด ๐ เลม อันกลาว ดวาเป็นการเปลียน านทีมีประสิทธิ าพสูงสุดจาก
สอ นังสอสูสอเสียงดิจิทัล อง าน อมูลพระ ตรป กสากล รวมเวลาทังสิน ๐๕๒ ชัวโมง รอความจุ
เทรา บต์ งสาเรจเป็นครังแรกในรัชกาลที ๙
พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ส ก (Pāḷi Transcription Notation การถอดเสียงเป็นโนต
เสียงปา )ิ พระวินัยป กเลมที จานวน เลมนี จัดพิมพ์คูกับ ชุด ป ร อีก นงเลม (Pāḷi Transliteration
Manuscript ตนฉบับการถอดอัก รปา ิ าสา) พระวินย ั ป กเลมที งอางอิงอัก รวิธกี บั ตนฉบับ จ ป ร อัก ร
สยาม พ ๒ พระ ตรป กฉบับตีพิมพ์เป็นชุด นังสอพระ ตรป กชุดแรก องโลก และเป็นชุดทีริเริมการ
ถอดเสียงปา ิและจัดพิมพ์เป็นสัททสั ลัก ์
การจัดพิมพ์ชุด ป ร และ ชุด ส ก รวมเป็นชุด ๒ เลม พ ๒๕ จงเป็นการสรางคูมอชุดตนแบบ
ทีพอเพียงอีกชุด นง สา รับเป็นดัชนีเทคโนโลยีทางเสียงเพอใชสบคนในพระ ตรป กสากล ฉบับสั ายะ ชุด
มาตร านสมบูร ์ ๐ เลม งสราง นเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที ๙ และเ ยแ เป็นพระธัมมทานสา รับใช
อางอิงในสถาบันการ ก าระดับนานาชาติ
พระกถาธัมมม์
พระกถาธั

สมเดจพระบรมโอรสาธิราช
เจา าม าวชิราลงกร สยามมกุ ราชกุมาร

โปรดเกลา
โปรดเกลา พระราชทาน
พระราชทาน

นังนัสอสานั
งสอสานักกราชเล
ราชเล านุกการในพระองค์
ารในพระองค์
สมเดจพระบรมโอรสาธิ
สมเดจพระบรมโอรสาธิรราช สยามมกุ สยามมกุ ราชกุ
ราชกุมารมาร
ทีทีพวพว๐๐๐๕
๐๐๐๕ ๕๕ ๒๒
ลงวั
ลงวันนทีที กรก าคม ๒๕๕๙
กรก าคม ๒๕๕๙

พุทธ ักราช ๒๕๕๙


(11)

สมเดจพระบรมโอรสาธิราช เจา าม าวชิราลงกร สยามมกุ ราชกุมาร


ทรงรับเป็นประธานการจัดพิมพ์พระ ตรป กสัช ายะฉบับ ป ร ตนฉบับปา าสา และ
พระ ตรป กสัช ายะฉบับ ส ก คูมอการออกเสียงปา กดวยทรงพระราชดาริวา
นังสอพระ ตรป กสัช ายะทังสองฉบับนี เป็นประโยชน์แกการอานออกเสียง
ใ ตรงตามการออกเสียงปา ในพระ ตรป ก จงมีคุ คาทังในดานการ ก าพระ ตรป ก
และการสบทอดการอานออกเสียงใ ถูกตรง การทีมูลนิธิพระ ตรป กสากลดาเนินการจัดพิมพ์
นังสอนี โดยมีวัตถุประสงค์เพอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระปรมินทรม า ูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ กับมอบใ แกสถาบันตาง
ทังในประเท และตางประเท จงเป็นบุ กริยาอันเปียม ปดวยกุ ลเจตนา ทีควรแกการอนุโมทนา
เป็นอยางยิง
ทรง วังพระราช ทัยวา นังสอนีจะเป็นเครองเฉลิมพระเกียรติและเพิมพูน
พระบารมีแ งพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัวและสมเดจพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน
อานวยประโยชน์แกม าชนทัว ป สมดังความมุง มายทุกประการ

พระทีนังอัมพรสถาน
วันที กรก าคม พุทธ ักราช ๒๕๕๙
อารัมม์ภ์ ภกถา
อารั กถา

พระบาทสมเดจพระปรมิ
พระบาท มเด็จพระ รมินนทรมทรมาจุาจุาลงกร ์
าลงกรณ
พระจุลลจอมเกล้
พระจุ จอมเกลาเจาอยู
าเจ้าอยูัว่ ัว
พระเจากรุ
พระเจ้ ากรุงงสยาม
ยาม

พระพระตรตรปฎกกปา า ิ ฉบับับบ จจป ร รอักอักรสยาม


ร ยาม
พุพุททธธ ักักราช
ราช๒
จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระบาทสมเดจพระปรมินทรม าจุ าลงกร ์ บดินทรเทพยม ามงกุ บุรุ ยรัตนราชรวิวง ์
วรุตมพง บริพัตร วร ัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมม าจักรพรรดิราชสังกา
บรมธรรมิกม าราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกลาเจาอยู ัว
(17)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
(18)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
(19)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
(20)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
(21)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
(22)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
(23)

จาก พระ ตรป ก ฉบับ จ ป ร พ ๒ เป็น พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระ ตรป กปา ิ พ ๒ ชุด ๙ เลมนี ปจจุบัน ดรับการ นานนามวา พระ ตรป กปา ิ จุลจอมเกลาบรมธัมมิกม าราช อัก ะระสยาม
เป็นตนฉบับสาคั ในการสังคายนานานาชาติ พ ๒๕๐๐ และการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล อัก ะระโรมัน พ ๒๕
โครงการพระ ตรป กสากล ดอนุรัก ์ตนฉบับนี โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลทาง าพ และพิมพ์เป็นฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕
และจัดพิมพ์เป็นพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุด ป ร (ตนฉบับปา ิ าสา) พ ๒๕๕๙
พระไตรปิฎกสากล
พระสัมโมทนียกถา

สมเดจพระสัง ราชเจา กรม ลวงวชิร า สังวร


องค์พระสัง ราชูปถัม ์โครงการพระ ตรป กสากล
สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

กองทุนสนทนาธัมม์นาสุ
ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค
ูจัดทาตนฉบับ

พุทธ ักราช ๒๕ ๒
เทคโนโลยี าพถายและการพิมพ์ กลองบันทก าพ SINAR P2 (Switzerland) เครองพิมพ์ Idigo HP 1000 (USA)
(27)

พระไตรปิฎกสากล
มเด็จพระ าณ ังวร
มเด็จพระ ัง ราช กลม า ัง ริณายก

บัดนี ดมีการปริวรรตอัก รทีพิมพ์พระ ตรป ก ฉบับม าสังคายนาสากลนานาชาติ ครังสาคั ฉบับนี


จากตนฉบับ า าปา ิเป็นอัก รโรมัน ทาน ู ิงม ีรัตน์ บุนนาค ดอนุโมทนาและเป็นประธานอุปถัม ์การ
พิมพ์เ ยแ ใ แพร ลายในนานาอารยประเท เนองในวโรกาสม ามงคลสมัยทีสมเดจบรมบพิตรพระราช
สม ารเจา พระบาทสมเดจพระเจาอยู ัวพระม าก ัตริยพ์ ุทธมามกะแ งสยามประเท ทรงเจริ พระชนมพรร า
๗๒ ในปีพระพุทธ ักราช ๒๕ ๒
อาตม าพ อ อนุโมทนา สาธุการ ใน ม า กุ ล นี และ อ อั เชิ อานุ าพ แ ง คุ พระ รี รัตนตรัย
อานุ าพ แ ง พระ ตรป ก ๐๐๐ พระ ธั ม ม ั น ธ์ พรอม ทั ง อานุ าพ แ ง พระ สยามเท วาธิ ราช
และพร มเทพเทวาทัง ลายในสากลจักรวาล ดดลบันดาลใ เกิดความสุ สวัสดี เกิดเป็นพระพรชัยมงคลนอม
ถวายสมเดจบรมบพิตรพระราชสม ารเจา พระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว พระปรมินทรม า ูมิพลอดุลยเดช
บรม ธั ม มิ กม า ราช พรอม ทั ง สมเดจ พระนาง เจา สิ ริ กิ ติ พระบรม ราชิ นี น าถ สองพระ องค์ ู ทรง พระคุ
อัน ประเสริ ูทรง มี พระ ราช ทัย เลอมใส ในพระ บวร พุทธ าสนา ใ ทรง พระ เจริ ยิง ยนนาน พรอม ทัง
พระบรมวง านุวง ์
อม ากุ ลนีจงเป็นกุ ลเ ตุใ พร มเทพเทวา มนุ ย์ และสรรพสัตว์ทัง ลาย รวมอนุโมทนาสาธุการ
ูบริจาคทรัพย์เป็นธัมมทาน และ ูรวมงานสราง พระ ตรป กม าสังคายนาสากลนานาชาติ พ ๒๕๐๐
ฉบับอัก รโรมัน ฉบับแรก องโลก ทีพิมพ์ นในประเท ทยนี เพอ ดมีความสุ ความเจริ ทัวกัน เทอ

(สมเดจพระา สังวร)
สมเดจพระสัง ราช สกลม าสัง ปริ ายก
วันที ๐ ธันวาคม พระพุทธ กั ราช ๒๕ ๒
สวน นง องพระสัมโมทนียกถา ดูรายละเอียด ดทีพระ ตรป กสากล อัก รโรมัน พ ๒๕๕
ปจจุบันโครงการพระ ตรป กสากล ดพั นา พระ ตรป กสากล อัก รโรมัน เป็น ฉบับสัช ายะ พิมพ์ดวย สัททะอัก ะระ ปา ิ
นทนาธัมมนา ุ
กองทุนสนทนาธัมม์นาสุ ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค
ในพระสัง ราชูปถัม ์
สมเดจพระสัง ราชเจา กรม ลวงวชิร า สังวร

บทนา
ความสาคั องพระ ตรป กปา
สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

พระธรรมป ก
(ป อ ปยุตโต)

พุทธ ักราช ๒๕ ๕
(31)

นทนาธัมมนา ุ
กองทุนสนทนาธัมม์นาสุ ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค
ในพระสัง ราชูปถัม ์สมเดจพระสัง ราชเจา กรม ลวงวชิร า สังวร

พระไตรปิฎกสากล
วาม า ั องพระ ตร ฎก

พระธรรมป ก
(ป อ ปยุตโต)

...บัดนี กองทุนสนทนาธัมม์นาสุ ในพระสัง ราชูปถัม ์ ดนาพระ ตรป กฉบับฉั สังคีติ ทีสอบ


ทานโดยสง ์เถรวาทนานาชาตินี มาจัดพิมพ์ดวยอัก รโรมันทีเป็นสากลแก ูอานในนานาประเท
จากการดาเนินการดวยความเพียรพยายามอยางตังใจจริง และโดยกระบวนวิธที รอบคอบ
ี รัดกุม จงมี
รายงาน องค ะ ู ทางานวา ดพบพระ ตรป กฉบับฉั สังคีติทีพิมพ์ต างวาระและสามารถกา นดแยก
ดระ วางฉบับตนรางกับฉบับทีพิมพ์เป็น ลงานอัน ดทวนทานแลว ตลอดจนรูเ าใจฉบับทีพิมพ์ครังตอ มา ด
ตามเป็นจริง ทาใ ดตนฉบับทีมันใจทีสุดกับทังยัง ดสอบทานกับพระ ตรป กฉบับอัก รตาง อง ลายประเท
าอีกครัง นงดวย เ มอนกับทาใ จุด มาย องฉั สังคีติบรรลุ ลสมบูร ์
วังวา พระ ตรป กสากล อัก รโรมัน ฉบับม าสังคายนาสากลนานาชาติ ทีกองทุนสนทนาธัมม์นาสุ
ทาน ู งิ ม ล ม รี ตั น์ บุนนาค ในพระสัง ราชูปถัม ์ ดาเนินการพิมพ์เ ยแพร ปทัวโลกนี จะเป็นสอทีเสมอน
พระธัมมทูต จาริ
ู ก ปกวาง กลโดยทา นาทีแสดงธัมมะอันงามในเบองตน งามในทามกลาง และงามตราบสุดทาย
ตามพระพุทธโอวาททีทรงสงพระสาวกรุนแรก ปประกา พระ าสนา เพอใ สัม ทธิจุด มายแ งการแ ยาย
ประโยชน์สุ แกพ ูชน คอ ประชาชาวโลกทังมวลสบ ป

พระธรรมป ก (ป อ ปยุตโต)

วันที ๙ ตุลาคม พระพุทธ ักราช ๒๕ ๙


สวน นง องบทนา ดูรายละเอียด ดทีพระ ตรป กสากล อัก รโรมัน พ ๒๕๕
ปจจุบันโครงการพระ ตรป กสากล ดพั นา พระ ตรป กสากล อัก รโรมัน เป็น ฉบับสัช ายะ พิมพ์ดวย สัททะอัก ะระ ปา ิ
พระไตรปิฎกสากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

พระ ตรป กสัช ายะ ฉบับ ส ก


(โนตเสียงปา )

การจัดท�าต้นฉบับ
พุทธ ักราช ๒๕
(34)

%0 !7+3&8:<+B+2"#$%('I;" % #-*

!5) 2%6+ 9:): )+ 1=#= $'' &+ B:;: "<


! ! ! ! ! ! !

&D,?EF3:'45*4?G'9

ต้นฉบับอักขะระสยาม-ปาฬิ
(35)

 
 

   
 


. !! (( 
 * !&$44+ 2. 0 +. # 
 '#,'.' + 4 
 3'. 00 )
, 
)20 * #& ++, 
 .2!! / 11. / / 11 
 !-#&'. ))&'), 

, 
#& ++ !&3 ,,24-% + ,24211 3'& /$44+ 0#&2 !& ,1$
, ,# !& % 3 1- $1 + 11&  /-"$&1' $3 +320-1' )&- 4 ! 

 , ,#- 3$0*'),  3 (('.211 ),  . "'002'"$ 4$, !& % 3


 
1$,2. 0 ) +' 2. 0 ) +'"$ !& % 3 1- $1 + 11&  /-"$0'


 ""&, +$1  , ,# , 3 )0- 4  1 1&% 1- 3 ((,  3  $


3 (('.211 ),  3 )/ 03 ),  ./(') 0'))&. #  . 
 11 

0 + #& ,$441'
 1& )&- !& % 3 $1 !
 '
 ,'#,$ $1 !
' . ) / $ #& ++'
 $
 $) 1& 
 ) "$
 !&'))&
# + ,1$0'5 4- !&'))& 3$ 0'))&  . "" ))&4
#2!! % ,3') "$
 +$1&2, 
 #& ++  . "'0$3 1' 0- % 1- ,

2. 0 +.#$1 !!- 4- " )&- !&'))& 3$  0'))&  . "" ))&4 
 

#2!! % 3') "$


 +$1&2, 
 #& ++  . "'0$3 1' 0- % 1- 

 2. 0 +.#$1 !!- $3 " . , !&'))& 3$ '+ 0'))&. # 
2##'0$441& 5


;.
+D< =.;. /56885A /56885 ?6885
?
7B.?.:
=.;;< 

?6885. .=.00.885 D. 1A//. . .;B68.


 :2@5A;. 

15.::. =.6?2B2DD. .;@.:.?< @6>.005
;.4.@ D.=6 =
>
768<

 5<@6 .?. B
 ?<1'  
 1' 4- 4#'0- 4 1&4211- 4 1&( ""- 4 1&,+-
D< =.; $

!7+3&8:<+B+2"#$%('I;" % #-*
4 1&%-11- 4%01&0*- 4 1&3'&/ 4 1&%-" /- 1&$/- 3 , 3- 3 + ((&'+- 

!5) 2%6+ 9:): )+ 1=#= $'' &+ B:;: <"


3 $0- 32"" 1' 4- .! ,1'
! ! ! ! ! !


/56885
1' &D,?EF3:'45*4?G'9
!&'))& )-1' !&'))&2 !&'))&" /'4 
 ((&2. % 1-1' 

 !&'))&2 !&',, . " #& /-1' !&'))&2 0 + 


4 !&'))&2 . "'
4
 
!&'))&2 $&' !&'))& #1' !&'))&2 1&' 0 / % + ,$&' 2. 0 +. ,,-1'  


!&'))&2 !& - !&'))&2 0/- !&'))&2 0$)&- !&'))&2 0$)&- !&'))&2
0 + %%$, 0 %&$, 
 11'" 1211&$, ) ++$, )2..$, "&,/ &$,

2. 0 +. ,,-1' !&'))&2 1 " %$4  !&'))&2 0 + %%$, 0 %&$,
 $

อักขะระโรมัน-ปาฬิ
 
 11'" 1211&$, ) ++$, )2..$, "&,/ &$, 2. 0 +. ,,- 4 

'+ !
' 11&$ #&'..$1- !&'))& #1'

?6885
1' 1'00- 0'))&5 #&'0* 0'))& #&'"'11 0'))& 


#&'. 
0'))& 1 " 44 
 #&'0* 0'))& 4 
 '+ !
'
 11&$ 

#&'..$1 0'))&1'


7B.
? ,+ 4 
 !& % 3 1 . 
 11 
 0'))&. # 
 $1 

0(3 
 ,+ 1 !
'
 0'))& 1' 1$, 32"" 1' 0(3 0 +. ,,-1'  

1 5 ; @ @5 1 15 ; = =5 / /5 : D > 9 B ? 5 9 .
 6 A #((
  " "  
      ! 

#
 *$!.1

(36)

 
 

   
 


. !! (( 
 * !&$44+ 2. 0 +. # 
 '#,'.' + 4 
 3'. 00 )
, 
)20 * #& ++, 
 .2!! / 11. / / 11 
 !-#&'. ))&'), 

, 
#& ++ !&3 ,,24-% + ,24211 3'& /$44+ 0#&2 !& ,1$
, ,# !& % 3 1- $1 + 11&  /-"$&1' $3 +320-1' )&- 4 ! 

 , ,#- 3$0*'),  3 (('.211 ),  . "'002'"$ 4$, !& % 3


 
1$,2. 0 ) +' 2. 0 ) +'"$ !& % 3 1- $1 + 11&  /-"$0'


 ""&, +$1  , ,# , 3 )0- 4  1 1&% 1- 3 ((,  3  $


3 (('.211 ),  3 )/ 03 ),  ./(') 0'))&. #  . 
 11 

0 + #& ,$441'
 1& )&- !& % 3 $1 !
 '
 ,'#,$ $1 !
' . ) / $ #& ++'
 $
 $) 1& 
 ) "$
 !&'))&
# + ,1$0'5 4- !&'))& 3$ 0'))&  . "" ))&4
#2!! % ,3') "$
 +$1&2, 
 #& ++  . "'0$3 1' 0- % 1- ,


2. 0 +.#$1 !!- 4- " )&- !&'))& 3$ 0'))&  . "" ))&4 
 

#2!! % 3') "$


 +$1&2, 
 #& ++  . "'0$3 1' 0- % 1- 

 2. 0 +.#$1 !!- $3 " . , !&'))& 3$ '+ 0'))&. # 
2##'0$441& 5


;.
+D< =.;. /56885A /56885 ?6885
?
7B.?.:
=.;;< 

?6885. .=.00.885 D. 1A//. . .;B68.


 :2@5A;. 

15.::. =.6?2B2DD. .;@.:.?< @6>.005
;.4.@ D.=6 =
>
768<

 5<@6 .?. B
 ?<1'  
 1' 4- 4#'0- 4 1&4211- 4 1&( ""- 4 1&,+-
D< =.; $

%0 !7+3&8:<+B+2"#$%('I;" % #-*
4 1&%-11- 4 1&0*- 4 1&3'&/ 4 1&%-" /- 1&$/- 3 , 3- 3 + ((&'+- 

3 $0- 32"" 1' 4-!5). 2%,61'


+ 9:): )+ 1=#= $'' &+ B:;: <"
! ! ! ! ! ! !


/56885
1' &D,?EF3:'45*4?G'9
!&'))& )-1' !&'))&2 !&'))&" /'4 
 ((&2. % 1-1' 

 !&'))&2 !&',, . " #& /-1' !&'))&2 0 + 


4 !&'))&2 . "'
4
 
!&'))&2 $&' !&'))& #1' !&'))&2 1&' 0 / % + ,$&' 2. 0 +. ,,-1'  


!&'))&2 !& - !&'))&2 0/- !&'))&2 0$)&- !&'))&2 0$)&- !&'))&2

อักขะระโรมัน-ปาฬิ
0 + %%$, 0 %&$, 
 11'" 1211&$, ) ++$, )2..$, "&,/ &$,

2. 0 +. ,,-1' !&'))&2 1 " %$4  !&'))&2 0 + %%$, 0 %&$,
 $

 
 11'" 1211&$, ) ++$, )2..$, "&,/ &$, 2. 0 +. ,,- 4 

'+ !
' 11&$ #&'..$1- !&'))& #1'

?6885
1' 1'00- 0'))&5 #&'0* 0'))& #&'"'11 0'))& 


#&'. 
0'))& 1 " 44 
 #&'0* 0'))& 4 
 '+ !
'
 11&$ 

#&'..$1 0'))&1'


7B.
? ,+ 4 
 !& % 3 1 . 
 11 
 0'))&. # 
 $1 

0(3 
 ,+ 1 !
'
 0'))& 1' 1$, 32"" 1' 0(3 0 +. ,,-1'  

1 5 ; @ @5 1 15 ; = =5 / /5 : D > 9 B ? 5 9 .
 6 A #((
  " "  
      ! 

#
 *$!.1

(37)

M!"#$%&'()"*+#$%'(,"N -"+<G 1<#%O4O'(,"PQ)2R(+ !"%#%8(8


8(8 2<IIO1<#%O4OQIRP'(," 59/9,=>??@9A5':
*BCB '**.*BCB '**.
% #-*
-*$%&
$%& ! yo% pana bhikkhu #$ !1"
!)<)!!M*R
!e4M*R
"7+ '8 (*4""'!"#$%&"
' (
" #'$%&
%
/<))$ (*4 %$ !2"
!(77!00(3"
!
F 5) &77(: 67('
7' 03"!=#= $/"/
!
!
! !
!
S$ !3"
bhikkhūnaṁ sikkhāsājīvasamāpanno Y$ !4"
!'(4(D"
!!"#$%T8; # ()
2":<#+$%B+(2(D92+('8^
( )
2"(("#" $%(2(D92+('8^*8 *88""* Z !/"
!&''!!=3'#= ' $@" 6:#';: '<
!
19:;: <): )'
!
!
1='#= " $'' 1'' @ 8+1+ )'' &6 06"
!
!
! ! ! ! ! ! ! !
/0 !5"
I2;*++ 1(S<
!1&Ib7sikkhaṁ /0['<8/0^)/">"<#+ $%(R
1'c
appaccakkhāya (R"",
[$ !6"
! 2" # %
$ ; 1'c
1'c
' /0 '/ #
<
!!/B/ 5B 1:;: < !'' L:: 6: (="=
! ! /0 /
%
$ #
< (R
%
$ (R
(R"",
! ! ! DE !7"
!1=#= $:;: < ;: < ! !:&: & #: $'' F77"
! ! ! ! !
\? !8"
dubbalyaṁ anāvikatvā GH !9"
!M*R!I&%-.-'8
KeR; 18(9"
#$%&"#(#<)<)e9e9(((""
!"18(9"
-' .
% #-*
-*$%&
$%& ]^ !:"
!00F!B// &777 67F:;:7;: < <
! !
! !!=!7#=7 6'
$/'"/ 8" #77 (8''"
!
!
! ! ! @$ !;"
methunaṁ dhammaṁ _` !<"
!!"#!!7+3&T8); 88; ;%" 2"#:<:<:<++$%+B+B+(2(D92+('8^
:<B+:<"; ;+"; +B+B+;"%%"; %%
%" %%
$%7+3& *88""* a$ !="
!!=#= !55)$ 2%6:;: 6:< ;: <
! !! ! 1=;<;:#= < $'
!
9:9:'): ): 1'
! !
! ):):';: ;: <"@"< 8+1+ )'' &6 06"
! ! ! ! !
5? !>"
!2"#$%paṭiseveyya
; 1'c'%'%'/0/%'<#$%(R
+
(R"antamaso
", )$ !?"
!']"7279R0R 18^)+*2+*2""%( 3$ !@"
!1=#= !&7$:7;: < " 5!:1&: 78*&F F77 #: $'
!
! !:'6: F7
!
7" 01"
(+)+ !
!
!
! ! !
! !
Ib !A"
!I&-tiracchānagatāyapīti
.-KeR; 18(9"#<)e9(("" - .
:$ !B"
!B// !)"4</70[(8S)(R'
(8S)(R'"
F:;: < !77" 6'' 8" #77 (8''"
%)
! ! ! ! ! !
8^ !C"
!(== %"3:: ' 6+L+%% ('' F+ &"
! ! ! ! ! !
'c !D"
!7+3&8; :<+B+;" d$ !E"
% #-*
-*$'&
$'&
!55) pārājiko
2% 6:;: < 9:% ): ):;: "<
! ! !
hoti
!'(4(D"*# *=)"*=)"
6 6" ' -. !F"
!']"!&'' 3''R@" 0# #0 18^
7279R0 %'
0>)(=+*2
! +*2"
"= "
%(
! ! ! !$ !G"
!&77 asaṁvāsoti
" 51 78*F F77 !:6: (+)+ 01"
สัททะอักขะระ-ปาฬิ
! ! ! ! ! ! +$ !H"
Re !I"
!12;9(*2N>
(*2N>""' %)
!)"4</0[(8S)(R'
(8S)(R'"" 4e !J"
!!77 1:;: < 8'' 01" ! ! !

!(== 3:: ' 6+L+ ('' F+ &"


! ! ! ! ! !
Ke !K"
%0 methunadhammasikkhāpadaṁ % #-* 9e !L"
%0
! !
7+3&8:<+B+2"#$%('I; % #-* " ;: <" 2e !M"
!5) 2%6+ 9:): )+ 1=#= $'' &+ B:;: "<
! ! ! ! ! ! !
=e !N"
&D&D,,?EF
?EF33:':'445*4?G'
5*4?G'99 ,e !O"

$%&' ()*+,-!./01223450+-4678 !!#$" !!!" !!"#$" !!%" !!&" !%!"$" !&!"$" $


!%6')()*+,-!./01223450+-9,9:;<9 !!'$" !!((" !!##" !!)") !!*"* !!+"+ !!,", !-!" !.!" !!'/"0
(38)

(+ M!"#$%&'()"*+#$%'(,"N -"+<G 1<#%O4O'(,"PQ)2R(+ !"%#%8(8


8(8 2<IIO1<#%O4OQIRP'(," 59/9,=>??@9A5':
*BCB '**.

#$ !1"
" #'%$%&
#-*
-*$%&
$%& !)<)e4!M*R
"7+ '8/<)' $)(*4%%
(*4""!"#$%"& ( '
%$ !2"
!(77 !0(3"
0F 5) &77:(67('
! !
7' 03" !=#= $/"/!
! !
! S$ !3"
Y$ !4"
!!"##$%(T8); :<2"+#B+$%(("(2(D92+('8^
!'(4(D" (
") *88""* Z !/"
!&'' !!=3''#= @"$ #'
! !
6:';: < 9:1=): #= )'$'''" 1'' @ 8+1+ )'' &6 06"
!
!
!
!
! ! ! ! ! ! !
/0 !5"
!1&I!b72"I2;#$%* +; 1(S< / [
0
1'c'/0/<#$%(R8
< )
^ >
" "+ ,
(R"" [$ !6"
!!/B/ !1=5B#= 1:$:;: ;: < < !'
! !
! !:'&: L:&: 6: #: (=$' "= ' F77"
!
!
!
!
!
! !
DE !7"
\? !8"
!I&-.-KeR; 18(9"#<)e9(("" - .
GH !9"
% #-*
-*$%&
$%& !M*R!B/% / '87 ' F:;: < !"!7
!
#7$%"& 6'(
' 8" #77 (8''"
! ! ! ! ! ]^ !:"
!00F !7+3&8&7;%"7 677 :<+!=B+#= "; %%$/"/ ! ! @$ !;"
_` !<"
!!"#!5$%5T8); 2% 6:;: <2"#$%9:)(2(D92+('8^
!!=#= !']"
$ 6:7279R0
)
! ! : ):;: <"
;: < 1=R#= %' $'' 1'' @18^8+1+
*88"" !
*
ปาฬิภาสา a$ !="
! !
+*2"")'
)+*2 %(' &6 06"
! ! ! ! ! ! !
5? !>"
!2"#$%!&7; 7 " 1'c
+
51 '78*/0F/<#F7
! !
$%7(R
(R"",!:6: (+)+ 01"
! ! ! ! )$ !?"

!1=#= $:;: < !:&: & #: %)$'' F77"


! ! ! ! !
3$ !@"
!)"4</0[(8S)(R' (8S)(R'"" Ib !A"
!I&-!(=.-Ke= 3:R: ; ' 6+L+
!
-
!18(9"(' #'<)e9F+(("".&"
! ! ! !
:$ !B"
!B// 7 F:;: < !77 6'' 8" #77 (8''"
! ! ! ! ! !
8^ !C"
% #-*
-*$'&
$'& !
!7+3&8; '(4(D"
%" * # %
:<+B+"; %% *=)"6"
' 'c !D"
d$ !E"
!55) !&'
2% '6:;:3'< ' @"9:): 0#):;: <"0> (="=
! !
! ! !
!
!

-. !F"
!']"!712; 9(*2N>
(*2N>"
R%' "
'
279R0 18^)+*2 +*2""%( !$ !G"
!&77!!77" 511:;: 78*< 8'F' F7
! !
! 01"7 !:6: (+)+ 01"
!
! !
! ! ! +$ !H"
Re !I"
!)"4</0[(8S)(R'
(8S)(R'"
%0 " !7+3&8:<+B+2"#$%('I;" %)
% #-* 4e !J"
!(== 3:: ' 6+L+!5)(''2%6F++ 9:&"): )+ 1=#= $'' &+ B:;: <"
! ! ! !
!
!
!
!
! ! ! ! ! Ke !K"

&D,?EF3:'45*4?G'9 9e !L"
2e !M"
=e !N"
,e !O"

$%&' ()*+,-!./01223450+-4678 !!#$" !!!" !!"#$" !!%" !!&" !%!"$" !&!"$" $


!%6')()*+,-!./01223450+-9,9:;<9 !!'$" !!((" !!##" !!)") !!*"* !!+"+ !!,", !-!" !.!" !!'/"0
(39)

-"+<G 1<#%O4O'(,"PQ)2R(+ STU%8(8 SVW'K!(X(QIR (,

!
" #'$%& )<)e4"7+% % /<)$)' (*4' (
% #-*
-*$%&
$%& *R '8 !"#$%&
.B.0TF-".: +:;
JA ( !D S8!K(
'(4(D"#( ) :<+$+()
!"#$%T8; 2"#$%(2(D92+('<8$*8*
'"1B58*"#"N8!$%B4TF"7 B>>H '"*558%B4TF"7
S8*!K(%B4TF"7 ,=4<#6'+>A6@7+8!K"1%QF$+"N:<
1&I$7I2; + 1(S</$[<8$)"
2"#$%; 1<'$'</$/<#$%(R,
TB@K6'P2''(%0%+ 7-'>>"
+8!K"/!"# =! " L>-1'!P2.
I& - -
$ K
< R
e ; -
18(9" # )
< 9
e ( .

% #-*
-*$%&
$%& *R% '8' !"#$%(&
OE6%(#<F L>-!#$% JT6Q9->Q964
JA !D %" S8!K( %%
7+3&8; :<+$+;
!"#$%T8; )
2"#$%(2(D92+('<8$*8*
0>,(. B>>H
S8!K(%B4TF"7 ,=%'4<#6'>A6@7+8%(!K"1%QF$+"N:< ภาคแปล
']"7279R$R 1<8$)+*2 ,
2"#$%+; 1<'$'</$/<#$%(R
<=40+< )A7%:;+(A
+8!K"/!"# =! " L>-1%)'!P2.
)"4- </$[(8S)(R'" .
I&-$-<KeR; 18(9"#<)e9(
Q>6J.+B5@HA8#B9 ".
OE6%(#<F L>-!#$% JT6Q9->Q964
$'&7+3&8; '(4(D" :<+*$+#%%; % i *=)"'
%"
% #-*
-*$'&

0>,(. *"#"N8B>!>H$ / 7-'>0*?.


']"7279R$12;R9(*2' 1<8$)+*2
%' %(

<=40+<!"#L>-'7E)A7%: -#-@> ;+(A


)"4</$[(8S)(R'"%)
%0 !7+3&8:<+B+2"#$%('I;" % #-*
Q>6J.+B5@HA8#B9 ".!5) 2%6+ 9:): )+ 1=#= $'' &+ B:;: <"
! ! ! ! ! ! !

&D,?EF3:'45*4?G'9

$%&' ()*+,-!./01223450+-4678 !!#$" !!! 1.%0" '"*B !!"5#H5ต$8*"ิป"#"N8


อาปต์ !!%!"ก
าราชิ !!&" !%!"$" !&!"$" $
'"*B
าปั)5ต()*+,-!.
!%6' 58ติCP2คื'CP@">F-
ความล่ @ว4F$0>8
งละเมิ
/01223450 Aด/C*"#"N8
+-9,9:; <9 !ก$CP2
, ปาราชิ ะ คื!'!'CP@">O8
$ความผิ
" !!( Aด(#6ร้" "า7Q#4K'4S8
!!##" งภิก!!!)ขุK(") Cต้56'ง4''!9"!P@">0*D
ยแรงข !!*"* กจากความเป็
!!+"+ น.!!,ภิS8", ก!ขุK(CT6!-้า"!มบวชใ
>1@NJT>-
" !.!ม่" ต5ลF'AN:
!'/"0 ว@ิต85
!ดชี
(40)

(+ M!"#$%&'()"*+#$%'(,"N -"+<G 1<#%O4O'(,"PQ)2R(+ !"#%%8(8


8(8 2<IIO1<#%O4OQIRP'(," 59/9,=>??@9A5':
*BCB '**.

#$ !1"
" #'%$%&
#-*
-*$%&
$%& !)<)e4!M*R
"7+ '8/<)' $)(*4%%
(*4""!"#$%"& ( '
%$ !2"
!(77 !0(3"
0F 5) &77(: 67('
! !
7' 03" !=#= $/"/!
! !
! S$ !3"
Y$ !4"
!!"##$%(T8); :<2"+#B+$%(("(2(D92+('8^
!'(4(D" (
") *88""* Z !/"
!&'' !!=3''#= @"$ #'
! !
6:';: < 9:1=): #= )'$'''" 1'' @ 8+1+ )'' &6 06"
!
!
!
!
! ! ! ! ! ! !
/0 !5"
!1&I!b72"I2;#$%* +; 1(S< / [
0
1'c'/0/<#$%(R8
< )
^ >
" "+ ,
(R"" [$ !6"
!!/B/ !1=5B#= 1:$:;: ;: < < !'
! !
! !:'&: L:&: 6: #: (=$' "= ' F77"
!
!
!
!
!
! !
DE !7"
\? !8"
!I&-.-KeR; 18(9"#<)e9(("" - .
GH !9"
% #-*
-*$%&
$%& !M*R!B/% / '87 ' F:;: < !"!7
!
#7$%"& 6'(
' 8" #77 (8''"
! ! ! ! ! ]^ !:"
!00F !7+3&8&7;%"7 677 :<+!=B+#= "; %%$/"/ ! ! @$ !;"
_` !<"
!!"#!5$%5T8); 2% 6:;: <2"#$%9:)(2(D92+('8^
)
! ! : ):;: <" *88"" !
*
a$ !="
!!=#= !']"
$ 6:7279R0
!2"#$%!&7
!

; 7 " 1'c
+
;: < 1=R#= %' $'' 1'' @18^8+1+
!

51 '78*/0F/<#F7
! !
$%7(R
+*2"")'
)+*2
(R"",!:6: (+)+ 01"
!
%(' &6 06"
!

!
! ! !

!
!

สัททะอักขะระ-ปาฬิ
!
! !
5? !>"
)$ !?"

!1=#= $:;: < !:&: & #: %)$'' F77"


! ! ! ! !
3$ !@"
!)"4</0[(8S)(R' (8S)(R'"" Ib !A"
!I&-!(=.-Ke= 3:R: ; ' 6+L+
!
-
!18(9"(' #'<)e9F+(("".&"
! ! ! !
:$ !B"
!B// 7 F:;: < !77 6'' 8" #77 (8''"
! ! ! ! ! !
8^ !C"
% #-*
-*$'&
$'& !
!7+3&8; '(4(D"
%" * # %
:<+B+"; %% *=)"6"
' 'c !D"
d$ !E"
!55) !&'
2% '6:;:3'< ' @"9:): 0#):;: <"0> (="=
! !
! ! !
!
!

-. !F"
!']"!712; 9(*2N>
(*2N>"
R%' "
'
279R0 18^)+*2 +*2""%( !$ !G"
!&77!!77" 511:;: 78*< 8'F' F7
! !
! 01"7 !:6: (+)+ 01"
!
! !
! ! ! +$ !H"
Re !I"
!)"4</0[(8S)(R'
(8S)(R'"
%0 " !7+3&8:<+B+2"#$%('I;" %)
% #-* 4e !J"
!(== 3:: ' 6+L+!5)(''2%6F++ 9:&"): )+ 1=#= $'' &+ B:;: <"
! ! ! !
!
!
!
!
! ! ! ! ! Ke !K"

&D,?EF3:'45*4?G'9 9e !L"
2e !M"
=e !N"
,e !O"

$%&' ()*+,-!./01223450+-4678 !!#$" !!!" !!"#$" !!%" !!&" !%!"$" !&!"$" $


!%6')()*+,-!./01223450+-9,9:;<9 !!'$" !!((" !!##" !!)") !!*"* !!+"+ !!,", !-!" !.!" !!'/"0
(41)

พิมพ์โน้ตเสีย-"งปาฬิ
+<G 1<คู#่ข%O4O'(," PQ)2R(+
นาน สัททะอั STU%8(8 และ
กขะระไทย-ปาฬิ SVW'K!(X(QIR
สัททะอักขะระโรมัน-ปาฬิ (,

� � �+ � � �+
!

(�+
�(� � � �* �� �+ , �+ , �+ �+
� � � �
' '
� �
' ' ' ' ' '
� �� �� �
" #'$%& )< ) 4
e 7
" + %
/< ) )
$ (*4'

�$�
�.B.0TF-".: � +:; � � �
-
�' �' -
�( � � �)
-
�( � � �! � �*��&
-
���
'(4(D"#( ��( ��
:<+$+(
�� ) �� �� �� ��� �

�* �, �+ �* � �+ % * & �+
�++ �* �. �+
'"1B58*"#"N8!$%B4TF"7 B>>H '"*558%B4TF"7
� � �
' 'I$7I2;� ' � 1(S< ' /$[� <8$)" ' ' � ' � ' � '
� � � �
13

��(� �
1&�. *
�. �� ��� �� �. �+� $��

-
��� TB��@K6'P2''(%��0%+ 7-��'>>" +� ,� �� ��� �� �

�* �, �+ �' � */
(� � �* �- �* �, �+ �+ � � �
'$%& ' '8 � !"#$%& '' ' ' '
� % � ��
22

% #-*
-*$%& *R �
� �(� � �*�& � �+ � *� � �.
�*� � �'�
��� JA
��� !D -
S8!K( �� ��� �� �� ��� -

�+ �+ �1 ��+ �* ��@7+8!K"1%QF$+"N:
�)� + +% �<(� * �� �. ��+
!"#$%T8;) 2"#$%(2(D92+('<8$*8*
/ � ,=4� � � �)�
' ' '

' ' � ' '� '
��S8!K(%B4TF"7 �
31

��)�
����
� �' � + �/�*�&
2"
�� # %
$ ; � �
� ��

-
<#6
1< '
'
'
$
>A6
/
<
�'
�/
$ #
< %
$ (R , �.
��
โน้ตเสียงปาฬิ
� �� �'
+ �
� �"�.�
�����

-

+8!K"/!"# =! " L>-1'!P2.


)�+
�)� � �#+
+!I&�-(�$-+�<K eR;- � 18(9" �<)e9( �+
/
� � � �)� * �� * � �* � +0%� �(� +�� � � �
' '� ' ' ' ' '� ' ' � '

40
.

� � �
�#� � �OE6%(#�*<F
�& - L>- ! �*
#$% � JT6� �*�&
Q 9- > Q96 4 -
�' � �� #� � -�%� �'� -
��� '! ��� ��� ��� �� % �� +"* ���
7+3&8;%" :<+$+%%;
�* �. +# �.* � � B>�>H �* �� �+�-
�* 0>,( �+ �+
" +� �)� * � +$ �(� * � �* �� � � �
' ' ' ' %' ' � %(' � ' � ' ' � ' ' � ' � ' �

50


��*� � �� �7279R$
��� ']" $� R - 1<8�($)+*2 �* �. ��� �� �. � �� �, �(� -
��� &� )� �� �� ��� �� (� #� �� *� �� �� �

<=40+< )A7%:;+(A
�* � �)� + �(� * � � � �+
)"4</$[+�(8S)(R'" � �* �� � � �* �� �* � �+� �* � �* �� � � �
' � ' '� ' � ' � ' � ' � ' � ' � ' � ' �

62 %)

��. �. Q>6� J.+B�� 5$�


@HA8#B9 -". $� �( - �' �*�& �. $� �(� -
��� �� $ � �� �� � ��� �� �� ���

$%&' ()*+,-!./01223450+-4678 !!#$" !!! 1.%0" '"*B !!"5#H5ต$8*"ิป"#"N8


อาปต์ !!%!"ก
าราชิ !!&" !%!"$" !&!"$" $
'"*B
าปั)5ต()*+,-!.
!%6' 58ติCP2คื'CP@">F-
ความล่ @ว4F$0>8
งละเมิ
/01223450 Aด/C*"#"N8
+-9,9:; <9 !ก$CP2
, ปาราชิ ะ คื!'!'CP@">O8
$ความผิ
" !!( Aด(#6ร้" "า7Q#4K'4S8
!!##" งภิก!!!)ขุK(") Cต้56'ง4''!9"!P@">0*D
ยแรงข !!*"* กจากความเป็
!!+"+ น.!!,ภิS8", ก!ขุK(CT6!-้า"!มบวชใ
>1@NJT>-
" !.!ม่" ต5ลF'AN:
!'/"0 ว@ิต85
!ดชี
พระไตรปิฎกสากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

พระ ตรป กสัช ายะ ฉบับ ส ก


(โนตเสียงปา )

กั ขรวิธี
“ละ ุคะรุ ัททะ ักขะระไทย-ปา ิ”
“ละ ุคะรุ ัททะ ักขะระโรมัน-ปา ิ”
“โน้ตเ ียงปา ิ”
พุทธ ักราช ๒๕
(45)

พระ ตร ฎก ัช ายะ บับ ภ ร ชุด เล่ม


āi ook ame in y
 ām āi aragraph o āi ook ame in y
 ām āi aragraph o
วินยปิ ฏก inaya utta

1V ปาราชิกปาฬิ pāḷi01:0001 pāḷi01:2438 ขุท์ทกนิกาย hu

2V ปาจิต์ติยปาฬิ pāḷi02:0001 pāḷi02:3585 27Ne เนต์ติปาฬิ pāḷi45:0001 pāḷi45:1143

3V มหาวัค์คปาฬิ pāḷi03:0001 pāḷi03:2044 27Pe เปฏโกปเทสปาฬิ pāḷi46:0001 pāḷi46:1003

4V จูฬวัค์คปาฬิ pāḷi04:0001 pāḷi04:2303 i มิลิน์ทปั ๎หาปาฬิ pāḷi47:0001 pāḷi47:2032

5V ปริวารปาฬิ pāḷi05:0001 pāḷi05:2479

อภิธัม์มปิ ฏก bhi

สุต์ตัน์ตปิ ฏก utta 29Dhs ธัม์มสํคณีปาฬิ pāḷi48:0001 pāḷi48:2329

ทีขนิกาย 30Vhb วิภังคปาฬิ pāḷi49:0001 pāḷi49:3258

6D สีลัก์ขัน์ธวัค์คปาฬิ pāḷi06:0001 pāḷi06:0961 ht ธาตุกถาปาฬิ pāḷi50:0001 pāḷi50:0643

7D มหาวัค์คปาฬิ pāḷi07:0001 pāḷi07:1150 u ปุค์คลปั ์ ั ต์ติปาฬิ pāḷi51:0001 pāḷi51:0550

8D ปาถิกวัค์คปาฬิ pāḷi08:0001 pāḷi08:1375 32Kv กถาวัต์ถุปาฬิ pāḷi52:0001 pāḷi52:2805

มั ช์ฌิมนิกาย ยมก
9M มูลปั ณ์ณาสปาฬิ pāḷi09:0001 pāḷi09:1781 33Y1 มูลยมกปาฬิ pāḷi53:0001 pāḷi53:0262

10M มั ช์ฌิมปั ณ์ณาสปาฬิ pāḷi10:0001 pāḷi10:1552 33Y2 ขั น์ธยมกปาฬิ pāḷi54:0001 pāḷi54:0994

11M อุปริปัณ์ณาสปาฬิ pāḷi11:0001 pāḷi11:1296 33Y3 อายตนยมกปาฬิ pāḷi55:0001 pāḷi55:1941

สํยุต์ตนิกาย 33Y4 ธาตุยมกปาฬิ pāḷi56:0001 pāḷi56:0244

สคาถาวัค์คสํยุต์ตปาฬิ pāḷi12:0001 pāḷi12:1706 33Y5 สัจ์จยมกปาฬิ pāḷi57:0001 pāḷi57:0824

นิทานวัค์คสํยุต์ตปาฬิ pāḷi13:0001 pāḷi13:1320 34Y6 สํขารยมกปาฬิ pāḷi58:0001 pāḷi58:0686

ขั น์ธวัค์คสํยุต์ตปาฬิ pāḷi14:0001 pāḷi14:1358 34Y7 อนุสยยมกปาฬิ pāḷi59:0001 pāḷi59:2331

สฬายตนวัค์คสํยุต์ตปาฬิ pāḷi15:0001 pāḷi15:1837 34Y8 จิต์ตยมกปาฬิ pāḷi60:0001 pāḷi60:0563

มหาวัค์คสํยุต์ตปาฬิ pāḷi16:0001 pāḷi16:2557 35Y9 ธัม์มยมกปาฬิ pāḷi61:0001 pāḷi61:0959

อํคุต์ตรนิกาย 35Y10 อินท๎ริยยมกปาฬิ pāḷi62:0001 pāḷi62:4405

15A1 เอกนิปาตปาฬิ pāḷi17:0001 pāḷi17:0483 ปั ฏ์ าน


15A2 ทุกนิปาตปาฬิ pāḷi18:0001 pāḷi18:0297 อนุโลม
15A3 ติกนิปาตปาฬิ pāḷi19:0001 pāḷi19:1150 36:37P1 ติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi63:0001 pāḷi63:6040

15A4 จตุกนิปาตปาฬิ pāḷi20:0001 pāḷi20:1611 38P2 ทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi64:0001 pāḷi64:4841

16A5 ปั ์ จนิปาตปาฬิ pāḷi21:0001 pāḷi21:1419 39P3 ทุกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi65:0001 pāḷi65:2767

16A6 ฉัก์กนิปาตปาฬ pāḷi22:0001 pāḷi22:0781 39P4 ติกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi66:0001 pāḷi66:1925

16A7 สัต์ตนิปาตปาฬิ pāḷi23:0001 pāḷi23:1132 39P5 ติกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi67:0001 pāḷi67:0450

17A8 อัฏ์ นิปาตปาฬิ pāḷi24:0001 pāḷi24:0863 39P6 ทุกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi68:0001 pāḷi68:0304

17A9 นวกนิปาตปาฬิ pāḷi25:0001 pāḷi25:0493 ธัม์มปั จ์จนีย


17A10 ทสกนิปาตปาฬิ pāḷi26:0001 pāḷi26:1534 40P7 ติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi69:0001 pāḷi69:0086

17A11 เอกาทสกนิปาตปาฬิ pāḷi27:0001 pāḷi27:0233 40P8 ทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi70:0001 pāḷi70:0313

ขุท์ทกนิกาย hu 40P9 ทุกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi71:0001 pāḷi71:0227

18Kh ขุท์ทกปา ปาฬิ pāḷi28:0001 pāḷi28:0106 40P10 ติกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi72:0001 pāḷi72:0209

18Dh ธัม์มปทปาฬิ pāḷi29:0001 pāḷi29:0468 40P11 ติกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi73:0001 pāḷi73:0195

18Ud อุทานปาฬิ pāḷi30:0001 pāḷi30:0766 40P12 ทุกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi74:0001 pāḷi74:0212

t อิติวุต์ตกปาฬิ pāḷi31:0001 pāḷi31:0858 ธัม์มานุโลมปั จ์จนีย


n สุต์ตนิปาตปาฬิ pāḷi32:0001 pāḷi32:1383 40P13 ติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi75:0001 pāḷi75:0140

19Vv วิมานวัต์ถุปาฬิ pāḷi33:0001 pāḷi33:1148 40P14 ทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi76:0001 pāḷi76:0186

19Pv เปตวัต์ถุปาฬิ pāḷi34:0001 pāḷi34:0885 40P15 ทุกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi77:0001 pāḷi77:0291

19Th1 เถรคาถาปาฬิ pāḷi35:0001 pāḷi35:1164 40P16 ติกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi78:0001 pāḷi78:0351

19Th2 เถรีคาถาปาฬิ pāḷi36:0001 pāḷi36:0617 40P17 ติกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi79:0001 pāḷi79:0142

20Ap1 เถรปทานปาฬิ pāḷi37:0001 pāḷi37:7892 40P18 ทุกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi80:0001 pāḷi80:0230

20Ap2 เถรีอปทานปาฬิ pāḷi38:0001 pāḷi38:1465 ธัม์มปั จ์จนียานุโลม


u พุท์ธวํสปาฬิ pāḷi39:0001 pāḷi39:1099 40P19 ติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi81:0001 pāḷi81:0108

21Cp จริยาปิ ฏกปาฬิ pāḷi40:0001 pāḷi40:0419 40P20 ทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi82:0001 pāḷi82:0167

22:23J ชาตกปาฬิ pāḷi41:0001 pāḷi41:7441 40P21 ทุกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi83:0001 pāḷi83:0360

n มหานิท์เทสปาฬิ pāḷi42:0001 pāḷi42:2070 40P22 ติกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi84:0001 pāḷi84:0262

n จูฬนิท์เทสปาฬิ pāḷi43:0001 pāḷi43:1575 40P23 ติกติกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi85:0001 pāḷi85:0212

26Ps ปฏิสัม์ภิทามั ค์คปาฬิ pāḷi44:0001 pāḷi44:1947 40P24 ทุกทุกปั ฏ์ านปาฬิ pāḷi86:0001 pāḷi86:0203
ตัวอย่างจากโน้ตเ ียงทัง มด น้า
โนตเสียงพระไตรปิฎกสากล :
ปาฬิ-ไทย / ปาฬิ-โรมัน พ.ศ. 2563

Quick Guide Sajjhāya Recitation


วินยปฏก
vina
vinay
yapiṭak
apiṭakaa

ปาราชิกปาฬิ
pārājik
pārājikapāḷi
apāḷi

1. มหาวิภํค
1. mahāvibʰaṁga

2 0-5
1 -1
1

[ - - - - - ] -
[ ]

5-5 5-5 4-3 0-5


12

[ - - - - - - - ]
[ ]

เวรั ๤ชกัณ๦ฑ
verañjak
erañjakaṇḍa
aṇḍa

2 3 2 4-3 3 2
1 -2
22

[ - - - - - - ]-
[ ]

2 2-5 2
33

[ - - - - - - ]
[ ]

ไมพนลม พนลม ไมพนลม พนลม ขึ้นจมูก ลิ้นรัว นิคคะหิต


ไมกอง ไมกอง กอง กอง กอง กอง โพรงจมูกเทานั้น
he r ipiṭak
ipiṭakaa ai n
āḷi- hai āḷi- man 2 2

4-5
he r ipiṭak
ipiṭakaa ai n

2 3 2 3 2 2
3Sajj -āya Recitation
āḷi- hai āḷi- man 2 2

- 4-5-
h

2[ 3 2 3 2 3 - 2
[ - - - - - - - - - ] -
]
[ - - - - - - - - - - - ] -

2 4-3 3 2-5 2 4-
[ ]

2[ 4-3- 3 2-5 2 4-
[ - - - - - - ]
]
[ - - - - - - - ]

0-5
[ ]
-
[ - - - - - 0-5- - ]
[ ]
[ - - - - 0- - - ]

2-5 3
5-3
2 3 2
[ ]
0-

[ - 2-5- 3
5-3 - -
2 3
- -
2
]
[ ]
[ - - - - - - ]

2 4-
-

3 2 3
[ ]

2 4-
-

3 2 3
[ - - - - - - ]
[ ]
[ - - - - - - - ]

5-3 2-5
[ ]
-

[ - - - 5-3 - - - - 2-5
] -
[ ]
[ - - - - - - - ] -

3 4-5 2
11 [ ]

- 4-5 -
3 2
11
[ - - - - - - - - ]-
[ ]
[ - - - - - - - - - - ]-

2 3 2 3 - 2
121 [ ]

2[ 3 2 3 - 2
121
[ - - - - - - - ]
]
[ - - - - - - - ]
[ ]

na pira e pira e na pira e pira e a ai e ri iggahi a


i ee i ee i e i e i e i e e re a a

na pira e pira e na pira e pira e a ai e ri iggahi a


i ee i ee i e i e i e i e e re a a
โนตเสียงพระไตรปิฎกสากล :
ปาฬิ-ไทย / ปาฬิ-โรมัน พ.ศ. 2563
โนตเสียงพระไตรปิฎกสากล :
ปาฬิ-ไทย / ปาฬิ-โรมัน พ.ศ. 2563
วินยปฏก
4-3 3 2-5 2 4-
Sajjhāya Recitation
132

vina
vinayyapiṭak
apiṭakaa -
[ - - - - - - - - ] -
[ ]
ปาราชิกปาฬิ
2 4-5
1 3
pārājik
pārājikapāḷi
apāḷi
[ - - ] -
[ ]
1. มหาวิภํค

3 2
1. mahāvibʰaṁga 0-3
1

- 0-5-
2
1 -1
1
[ - - - ]
[ ]
- - - - - -

3 4- 2 4-3 5-3 3 -3
[ ]

2 3 2
1 [ ]

- - 5-5
-
5-5
-
4-3 -
-
0-5 - -
12
[ ]
[ ]
- - - - - - -

5-5
[ ]

3 2 3 2
1[ ]

[ - - - - - ] -
[
เวรั ๤ชกัณ๦ฑ ]

5-5 4-3 2-3 3 2 5-5 4-5 3


1 verañjak
erañjakaṇḍa
aṇḍa

- 4-3-
2 3 2 3 2
1 -2
22
[ - - - - - - - ]
[ ]
[ - - - - - - ]-

3 2 3 4- 2 2
1 [ ]

2 2-5 2
33
[ - - - - - - - - ]
[ ]
[ - - - - - - ]

2 3 5-5 2 4-
2 [ ]

[ - - - - - - - - - - ] -
[ ]

ไมพนลม พนลม ไมพนลม พนลม ขึ้นจมูก ลิ้นรัว นิคคะหิต


ไมกอง ไมกอง กอง กอง กอง กอง โพรงจมูกเทานั้น
ไมพนลม พนลม ไมพนลม พนลม ขึ้นจมูก ลิ้นรัว นิคคะหิต
ไมกอง ไมกอง กอง กอง กอง กอง โพรงจมูกเทานั้น
พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

พระ ตรป กสัช ายะ ฉบับ ส ก


(โนตเสียงปา )

จด มายเ ตุโครงการ
พุทธ ักราช ๒๕ ๒ ๒๕
(II)

คากราบทูล
โดย ทาน ู ิงทั นีย์ บุ ยคุปต์
ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล

กราบทูลทราบ าพระบาท

เกลากระ มอมฉันทาน ู ิงทั นีย์ บุ ยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล พรอมดวย ูอุปถัม ์ทีเ าเ าอยู ทีนี รูสก
ปลาบปลมเป็นอยางยิง ทีพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว ทรงพระกรุ าโปรดเกลาโปรดกระ มอมใ เ าเ านอมเกลานอมกระ มอม
ถวายพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ ชุดอัก ะระชาติพันธ์ุ ต ปา โดยทรงพระกรุ าโปรดเกลาใ าพระบาททรงเป็น ูแทนพระองค์
ในวันนี
ในวโรกาสเดียวกันนี สมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ดทรงพระกรุ าโปรดเกลาโปรดกระ มอมใ าพระบาท
ทรงเป็น ูแทนพระองค์ เพอมูลนิธิพระ ตรป กสากล และกระทรวงม าด ทย อั เชิ พระ ตรป กปา จปร ฉบับอนุรัก ์ดิจิทัล ชุด
๙ เลม งมูลนิธิพระ ตรป กสากลรวมกับกระทรวงม าด ทย จัดพิมพ์ นในวาระ ๒ ๐๐ ปี แ งการตรัสรูพุทธชยันตีพุทธ ักราช
๒๕๕๕ มานอมเกลานอมกระ มอมถวายแดพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว อันเป็นพระกรุ าธิคุ และบุ กิริยา าทีสุดมิ ด
พระ ตรป กสัช ายะ ทีนอมเกลานอมกระ มอมถวายในวันนี เป็นการจัดพิมพ์ครังแรกในโลก เรียงพิมพ์ดวย สัททะ
อัก ะระ ปา (Phonetic Alphabet Pāḷi) สาเรจ ดในรัชกาลปจจุบัน โดย ูเชียวชา แ งราชบั ิตยสถาน รวมกับมูลนิธิพระ
ตรป กสากลจัดพิมพ์ สัททะอัก ะระ ปา คู นานกับ อัก ะระชาติพันธุ์ ต ปา งเป็นอัก ะระธัมมะทีเกาแก องมนุ ยชาติ
ในสุวรร ูมิ สัททะอัก ะระจงทาใ สามารถอานเสียงปา ดแมนตรงตามก วยากร ์กัจจายะนะปา และเป็นทีนายินดีอยางยิง
ทีค ะสง ์เถรวาทนานาชาติทัวโลก ดอนุโมทนาฉบับสัททะอัก ะระเพอถวายเป็นพระราชกุ ลแดพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว และ
สมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เมอพุทธ ักราช ๒๕๕๗
มูลนิธิพระ ตรป กสากล ดจดลิ สิทธิ และสิทธิบัตร องการแบงพยางค์อิเลกทรอนิกส์ ใ เป็นสมบัติ องชาติ กรมทรัพย์สิน
ทางป า กระทรวงพา ิชย์ อันเป็นการคุมครอง ูมิป าพระ ตรป ก งมีมาแตโบรา จารกดวยอัก ะระ อมในสมัยพระบาท
สมเดจพระพุทธยอด าจุ าโลกม าราช และอัก ะระสยาม ในสมัยพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยู ัว จนถงสัททะอัก ะระใน
รัชกาลปจจุบัน เพอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระม าก ัตริย์ ทย
พระ ตรป กอัก ะระชาติพันธ์ุ ต สอถงความสามัคคี องชาว ตทัวโลก ู งนับถอพระพุทธ าสนาเถรวาท และมีความจงรัก
ักดีในสถาบันพระม าก ัตริย์ ทย ูทรงอุปถัม ์พระ ตรป กในพระพุทธ าสนา
ตนฉบับ จปร อัก ะระสยาม และ ฉบับสัช ายะ ทัง ๒ ชุดนี เป็นการนอมถวาย ลงานการจัดพิมพ์พระ ตรป ก ทีสมเดจ
พระเจาพีนางเธอ เจา ากัลยา ิวั นา กรม ลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดทรงริเริม วใน านะสมเดจกุลเช ์แ งพระราชวง ์ เพอ
นอมเกลานอมกระ มอมถวายแดพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว
ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิงทีพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว และสมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ า
โปรดเกลาโปรดกระ มอมใ าพระบาททรงเป็น ูแทนพระองค์ในวันนี เกลากระ มอมทัง ลาย อประทานพระอนุ าตกราบทูล
อั เชิ าพระบาททรงเป็น ูนาในการจัดพระราชทานพระ ตรป ก เป็นพระธัมมทานในพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัวและสมเดจ
พระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ตามความเ มาะสมตอ ป
อเบิกนายวันชัย คงเก ม ทีปรก าดานบริ ารงานจัง วัดแบบบูร าการ สานักปลัดกระทรวงม าด ทย ถวายพระ ตรป ก
จปร พุทธ ักราช ๒ ฉบับอนุรัก ์ดิจิทัล พุทธ ักราช ๒๕๕๕ เลมที จากชุด ๙ เลม
ลาดับตอ ป อเบิก พันเอก สุรธัช บุนนาค รองประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล กราบทูลรายนาม ูอุปถัม ์ เพอนอมถวาย
พระ ตรป กสัช ายะ ตอ ป

ควรมิควรแลวแตจะโปรด
(III)
(III)

ที รล ๐๐๐๒ ๒ ๗๕ ส นักราชเล าธิการ


พระบรมม าราชวัง กทม ๐๒๐๐
๗ กรก าคม ๒๕๕
เรอง ทรงพระกรุ าโปรดเกลา ใ เ าเ า พระเจา ลานเธอ พระองค์เจาพัชรกิติยา า
แทนพระองค์
เรียน ทาน ู ิงทั นีย์ บุ ยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล
อางถง นังสอมูลนิธิพระ ตรป กสากล ลงวันที ๒ พ าคม ๒๕๕

ตาม นังสอทีอางถง อใ น ความกราบบังคมทูลกระกรุ า อพระราชทาน


พระบรมราชวโรกาสเ าเ า พรอมค ะ จ นวน ๒ คน นอมเกลา ถวายพระ ตรป กสากล
ฉบับสัช ายะ ชุดชาติพันธุ์ ต ๙ อัก ระ จ นวน ๙ เลม ในวัน เวลา และสถานทีใดสุดแต
จะทรงพระกรุ าโปรดเกลา ความแจงอยูแลว นัน
ดน ความกราบบังคมทูลพระกรุ าทราบ าละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุ า
โปรดเกลา ใ เ าเ า พระเจา ลานเธอ พระองค์เจาพัชรกิติยา า แทนพระองค์ งประทาน
พระวโรกาสใ เ าเ า ในวัน ุกร์ ที ๒ กรก าคม ๒๕๕ เวลา ๐๐ น วัง ุโ ทัย
จงเรียนมาเพอทราบ ากมีการกราบทูล อ ดโปรดสงส เนาค กราบทูล ปยัง
ส นักราชเล าธิการโดยดวนดวย

อแสดงความนับถอ

ทาน ู ิงบุตรี วีระ วทยะ


รองราชเล าธิการ ป ิบัติราชการแทน
ราชเล าธิการ

กองการในพระองค์
โทร ๐๒ ๒๒๐๗๒๐๐ ตอ ๐๗
โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗ ๗
เวบ ต์
(IV)

ที รล ๐๐๐๒ ๒ ๒ ๗๗ สานักราชเล าธิการ


พระบรมม าราชวัง กทม ๐๒๐๐
สิง าคม ๒๕๕๕
เรอง อพระราชทานทูลเกลา ถวายพระ ตรป กเพอทรงอนุโมทนา
เรียน ทาน ู ิงทั นีย์ บุ ยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล
อางถง นังสอกองทุนสนทนาธัมม์นาสุ ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค ในพระสัง ราชูปถัม ์
สมเดจพระ า สังวร สมเดจพระสัง ราช สกลม าสัง ปริ ายก ลงวันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
และ นังสอมูลนิธิพระ ตรป กสากล ลงวันที ๕ พ าคม ๒๕๕๕

ตาม นังสอทีอางถง อใ นาความกราบบังคมทูลกระกรุ า อพระราชทาน


ทูลเกลา ถวายพระ ตรป กบรมธัมมิกม าราช ปา ิ าสา อัก รสยาม ร ๒ พ ๒
พระ ตรป ก จปร อัก รสยาม ฉบับอางอิงสากล พ ๒๕๕ และพระ ตรป กสากล
ปา ิ าสา อัก รโรมัน พ ๒๕๕ จานวน เลม เพอทรงอนุโมทนา เนองในโอกาส
เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒ ๐๐ ปี การตรัสรู องสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา ความแจงอยูแลว นัน
ดนาความกราบบังคมทูลพระกรุ าทราบ าละอองธุลีพระบาท และทูลเกลา ถวาย
พระ ตรป กเพอทรงอนุโมทนาแลว

(ท่ทาน
านผู้ ู ญิิงงบุบุตตรีรีวีรีระะไวทยะ
ทยะ)
รองราชเล าธิการ ป ิบัติราชการแทน
ราชเล าธิการ

กองการในพระองค์
โทร ๐๒ ๒๒๐๗๒๐๐ ตอ ๐๗
โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗ ๗
เวบ ต์
(V)

พระบาทสมเดจพระปรมินทรม า ูมิพลอดุลยเดช ม ิตลาธิเบ รรามาธิบดี


จักรีน บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทรง นวช พ ๒ ๙๙
(VI)

ที รล ๐๐๐ ๒ ๗๗๒ ส นักราชเล าธิการ


สวนจิตรลดา กทม ๐ ๐
๒ กรก าคม ๒๕๕
เรอง ทรงพระกรุ าโปรดเกลา ใ เ าเ า พระเจา ลานเธอ พระองค์เจาพัชรกิติยา า แทนพระองค์
เพอถวายพระ ตรป ก จปร อัก ะระสยาม ฉบับอนุรัก ์ดิจิทัล พ ๒๕๕๕
เรียน ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล
ทาน ู ิงทั นีย์ บุ ยคุปต์
อางถง นังสอมูลนิธิพระ ตรป กสากล ลงวันที ๐ มิถุนายน ๒๕๕

ตาม นังสอทีอางถง อใ น ความกราบบังคมทูล สมเดจพระนางเจา


พระบรมราชินีนาถ อพระราชทานพระราชวโรกาส เ าเ า พรอมค ะ จ นวน ๒ คน
นอมเกลา ถวายพระ ตรป ก จปร อัก ะระสยาม ฉบับอนุรัก ์ดิจิทัล พ ๒๕๕๕ จ นวนรวม
๙ เลม เพอนอมเกลา ถวายแดพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว ดังความแจงอยูแลว นัน
สมเดจพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ าโปรดเกลา ใ เ าเ า
พระเจา ลานเธอ พระองค์เจาพัชรกิติยา า แทนพระองค์ ในวัน ุกร์ ที ๒ กรก าคม ๒๕๕
เวลา ๐๐ น วัง ุโ ทัย
จงเรียนมาเพอทราบ การนี อใ สงส เนาค กราบทูล ปยังกองราชเล านุการ
ในพระองค์สมเดจพระบรมราชินีนาถ สวนจิตรลดา ตอ ปดวย

อแสดงความนับถอ

ทาน ู ิงจรุงจิตต์ ที ะระ


รองราชเล านุการในพระองค์สมเดจพระบรมราชินีนาถ

กองราชเล านุการในพระองค์
สมเดจพระบรมราชินีนาถ
โทร ๐ ๒๒ ๒ ๕๕ ๐ ๒๒ ๙๒ ๙
โทรสาร ๐ ๒๒ ๐ ๐
เวบ ต์
(VII)

าพโดยพระราชทานพระราชานุ าต นังสอที รล 0004.1/32928 ลงวันที 29 ธันวาคม 2561


สมเดจพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ
ทรงอนุโมทนา
พระ ตรป ก จ ป ร อัก รสยาม พ ๒๔๓๖ พรอมพระ ตรป ก จ ป ร อนุรัก ์ดิจิทัล พ ๒๕๕๕
กอนนอมเกลา ถวาย แด
พระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว ูมิพลอดุลยเดช
เพอทรงอนุโมทนา
ในวาระ ๒,๖๐๐ ปี แ งการตรัสรูในพระสัมมาสัมพุทธเจา พ ๒๕๕๕
พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

พระ ตรป กสัช ายะ ฉบับ ส ก


(โนตเสียงปา )

มั โมทนียกถา
ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล

พ ๒๕
(XI)

ัมโมทนียกถา
สั ช์ ฌ าย เต ก เป็ น อั ก รวิ ธี ใ นพระ ตรป ก จ ป ร พ ๒ ง าสตราจารย์ กิ ต ติ คุ
ดร วิ จ ิ น ตน์ า ุ พ ง ์ เรี ย กวา อั ก รวิ ธี ม อั (อะ) อั ก ะระสยาม ปา ิ ปจจุ บั น ถอดเสี ย งเป็ น
สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ วา [ส๤ช• า• ยะ] [gต • ป ะ • กะ]
สัช์ฌาย คอ การเปลงเสียงปา ิ เพอใชทอง ก า และทรงจา (Recitation for Studying)
เต ก คอ พระ ตรป กสากล ฉบับเพอการออกเสียงปา ิ (Pāḷi Phonetic Edition)
ใน า า ทยใ ชอชุ ด นี วา พระ ตรป กสั ช ายะ อั น เป็ น ระบบการเ ี ย นเสี ย งปา ิ ด วยรู ป
อัก ะระ ทย และสัททสั ลัก ์ตามอัก รวิธีใน า า ทย และเนองดวย สัททะอัก ะระ เป็นระบบ
สั ลัก ์ทางเสียงทีเป็นมาตร าน งประชาชนทัว ปสามารถ กอานเสียงปา ิ ดงาย น กองทุนสนทนาธัมม์
นาสุ ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค ในพระสัง ราชูปถัม ์สมเดจพระ า สังวร สมเดจพระสัง ราช
สกลม าสัง ปริ ายก พระองค์ที ๙ แ งกรุงรัตนโกสินทร์ จง ด จัดพิมพ์ นเป็นคู มอสา รับการอาน
ออกเสียงสัช ายะ เพอเ ยแ เป็นพระธัมมทานเป็นครังแรก ในวาระ ๒ ๐๐ ปี แ งการตรัสรู พ ๒๕๕๕
เนอ าเสียงปา ในพระ
ิ ตรป กสัช ายะ เป็น ลจากการสังคายนาพระ ตรป กนานาชาติ พ ๒๕๐๐
งใชพระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ิ พ ๒ เป็นตนฉบับสาคั ตอมาในปี พ ๒๕ กองทุน
สนทนาธัมม์น าสุ ในพระสัง ราชูปถัม ์ ดจัดพิมพ์ต นฉบับสากลจากการตรวจทานใ ม และนอม
ถวายแดสมเดจ พระเจา พี นาง เธอ เจา า กัลยา ิ วั นา กรม ลวง นราธิวาส รา ชน ครินทร์ กุลเช ์แ ง
พระราชวง จ์ กั รี พระราชทานเป็นธัมมทานแกนานาประเท ตามรอยพระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ิ
พ ๒ ฉบับทีพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยู วั ทรงโปรดใ ตีพมิ พ์เป็น นังสอชุดแรก องโลก และ
พระราชทานเป็นพระธัมมทานจากกรุงสยามแกสถาบันสาคั ในนานาประเท เมอ ตวรร ทีแลว
การเ ยแ พระ ตรป กสั ช ายะ ดวยการพิ ม พ์ สั ท ทะอั ก ะระ ทย ปา ิ งใชอั ก รวิ ธี
เ ียนเสียงปา ิตามฉบับ จ ป ร และใชเนอ าตามฉบั บ สั ง คายนานานาชาติ มีจุ ด ประสงค์เพอสงเสริ ม
การ ออก เสียง พระพุทธ พจน์ ใ แมนตรงกับ เสียง ปา ิ ที ด มี การสังคายนา บันทก และ สบทอด มา เป็นเวลา
ยาวนานกวา ๒ ๐๐ ปี ตามวิธีการออกเสียงทีบันทก วในคัม ีร์ วยากร ์กัจจายะนะ ปา ิ อันจะนา ปสูการ
ใชทองเพอทรงจา รอใชสัช ายะอยางสมาเสมอ เป็นจุดเริมตนการ ก า เสียงปา ิในทางนิรุกติ าสตร์ใ
ถูกตองยิง นอีกทาง นงดวย สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ ชุดนี ดมีการ ก าและคัดเลอกโดยนักวิชาการ ูเป็น
ปราช ์ และอ ิธัมม์บั ิต พรอมทัง ดมีการปรับปรุงตามคาแนะนา องค ะสง ์ ูทรงพระปาติโมก ์ งทรง
คุ วุ สูิ งสุดทางเปรีย ธัมม์ ๙ ประโยค รวมทัง เชี
ู ยวชา ทาง า า าสตร์แ งราชบั ติ ยสถาน และ ดมีการ
ทดสอบการอานออกเสียงสัช ายะเป็นอยางดีแลว
ดวย สานก ใน พระ ม ากรุ าธิคุ ในสถาบั น พระ ม าก ั ตริ ย์ พุ ท ธมามกะ ทย ที ด ทรงอุ ปถั ม ์
พระ ตรป ก ใ สบทอดอยูในแ นดิน ทยจนถงทุกวันนี ูอุปถัม ์พระ ตรป กสากลจง ด อพระราชทาน
นอมเกลา ถวายพระ ตรป กสัช ายะเป็นป ม ก ์ แดพระบาทสมเดจพระเจาอยู วั และสมเดจพระนางเจาสิรกิ ติ ิ
พระบรมราชินีนาถ พ ๒๕๕๙ ปจจุบัน ด พั นา เป็ นอั ก รวิ ธี ละ ุ คะรุ สั ท ทะอั ก ะระ ทย ปา ิ
และ โนตเสียงปา ิ ในการพิมพ์พระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ

(ทาน ู ิง ดร ทั นีย์ บุ ยคุปต์)


ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล
๒ มิถุนายน พ ๒๕๕๙
พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

พระ ตรป กสัช ายะ ฉบับ ส ก


โนตเสียงปา

คานาการพิมพ์ฉบับสัช ายะ

พ ๒๕
(XV)

นทนาธัมมนา ุ
กองทุนสนทนาธัมม์นาสุ
ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค ในพระสัง ราชูปถัม ์
สมเดจพระสัง ราชเจา กรม ลวงวชิร า สังวร

รายละเอียดการพิมพ สัช์ฌาย-เตปิ ฏก
พระ ตร ฎก ัช ายะ พ

ต้นฉบับพระไตรปิฎก ัชฌายะ (Saj-jhā-ya : The Phonetic Edition) จัดท�าตามพระบัญชา


ใน มเด็จพระ ังฆราชเจ้า กรม ล ง ชิรญาณ ัง ร มเด็จพระ ังฆราชพระ งค์ที่ ๑๙ แ ่งกรุงรัตนโก ินทร์
(พระ ม ั โมทนียกถา พ. . ๒๕๔๒) โดยน�าเนื้ าพระไตรปิฎกปาฬิจากฉบับ งั คายนา ากลนานาชาติ พ. . ๒๕๐๐
มา “ถ ด ักขะระ” (Transliteration) พิมพ์เป็น ักขะระโรมัน-ปาฬิ และตร จ บท นทานใ ้แม่นย�ายิ่งขึ้น
ด�าเนินงานโดย าจารย์ ิริ เพ็ชรไชย ป.ธ. ๙ และคณะ โดยมีพระธรรมปิฎก (ป. . ปยุตโต) เป็นผู้เขียนค�าน�า
น กจากนี้ยังได้ด�าเนินการ “ถ ดเ ียงปาฬิ” (Transcription) เป็น “ ัททะ ักขะระไทย-ปาฬิ” เป็นครั้งแรก
จาก กั ขร ธิ ี “ไม้-อั ( ะ) กั ขะระ ยาม-ปาฬิ” ในฉบับ จ.ป.ร. พ. . ๒๔๓๖ ซึง่ พระบาท มเด็จพระจุลจ มเกล้า
เจ้า ยู่ ั พระปิยม าราชแ ่งกรุง ยาม ได้ทรง ร้างไ ้เป็นพระไตรปิฎกชุด นัง ื และพระราชทานไปทั่ โลก
ซึ่ง ืบท ดมาจากต้นฉบับใบลาน ักขะระข ม ในรัช มัยพระบาท มเด็จพระพุทธย ดฟ้าจุ าโลกม าราช
พ. . ๒๓๓๑

มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ ั ฒ นา กรม ล งนราธิ า ราชนครินทร์ กุลเช ฐ์แ ่ง
พระบรมราชจักรี ง ใ์ นรัชกาลปัจจุบนั ทรงรับเป็นประธานกิตติม กั ดิโ์ ครงการพระไตรปิฎก ากล พ. . ๒๕๔๗ และ
พระราชทานแก่ ถาบัน า� คัญในนานาประเท ตัง้ แต่ พ. . ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั พ. . ๒๕๕๙ ซึง่ ได้จดั พระราชทาน
ตามร ยประ ตั ิ า ตร์ ฉบับ จ.ป.ร. ไม่น้ ยก า่ ๑๒๐ ถาบัน ใน ๒๐ ประเท ทั่ โลก
การจัดพิมพ์ฉบับ ชั ฌายะจึงเป็นการถ ดเ ยี งเป็น “ ทั ทะ กั ขะระ-ปาฬิ” (Phonetic Alphabet-Pāḷi)
ในทางภา า า ตร์ เ ป็ น ครั้ ง แรก ซึ่ ง ได้ พั ฒ นาต่ ย ดเขี ย นเป็ น “โน้ ต เ ี ย งปาฬิ ” (Pāḷi Notation)
ในทางดุริยางค า ตร์ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดท�ามาก่ น ในการนี้เมื่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ เ ด็ จ ฯ มาท ดพระเนตรนิ ท รร การพระไตรปิ ฎ ก ั ช ฌายะ จึ ง มี พ ระราช รั ท ธาพระราชทานภาพ
พระนามาภิ ไ ธย .ก. จั ด พิ ม พ์ บ นปก เรี ย ก ่ า พระไตรปิ ฎ ก ั ช ฌายะ โน้ ต เ ี ย งปาฬิ ฉบั บ .ก.
( คู่ มื การ กเ ี ย งปาฬิ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุ ด ๔๐ เล่ ม การจั ด ท� า โน้ ต เ ี ย งปาฬิ จึ ง ท� า ใ ้ ามารถ
นุรกั ต์ น้ ฉบับปาฬิภา าขึน้ ใ ม่ กี ชุด นึง่ ใ แ้ ม่นตรงยิง่ ขึน้ โดยถ ดเ ยี งเป็น กั ขร ธิ ใี ม่ เรียก า่ “ละ คุ ะรุ
ทั ทะ กั ขะระไทย-ปาฬิ” พิมพ์คขู่ นานกับต้นฉบับ กั ขร ธิ ี ม อั (อะ) อัก ะระสยาม ปา ิ โดยได้รบั พระม า
กรุณาธิคุณจากพระบาท มเด็จพระเจ้า ยู่ ั พระราชทานภาพพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. จัดพิมพ์ลงบนปก
เรียก ่า พระไตรปิฎก ัชฌายะ ฉบับ ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภา า) พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุด ๔๐ เล่ม
(XVI)

F000 F001 F002 F003 F004 F005


รูF006
ปที่ 1 รF007ั ิเล็กF008
ทร นิกF009์ ยาม-ปาฬิ
F00A F00B F00C F00D F00E F00F

F010 F011 F012 F013 F014 F015 F016 F017 F018 F019 F01A F01B F01C F01D F01E F01F

ก์ ข์ ค์ ฆ์ ง จ์ ฉ์ ช์ ฌ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ต์
...
F020 ...
F021 ...
F022 ...
F023 ...
F024 ...
F025 ...
F026 ...
F027 ...
F028 ...
F029 ...
F02A ...
F02B ...
F02C ...
F02D ...
F02E ...
F02F

ถ์ ท์...
...
ธ์
...
น์
...
ป์
...
ผ์
...
พ์
...
ภ์
...
ม์
...
ย๎
...
ร๎
...
ล๎
...
ว๎
...
ส๎
...
ห๎ ฬ๎...
...
F030 F031 F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F03A F03B F03C F03D F03E F03F

F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F04A F04B F04C F04D F04E F04F

อ ั า ิ ี ุ ู เ โ ์
...
F060 F061 ...
F062 F063 ...
F064 ...
F065 ...
F066 ...
F067 ...
F068 F069 ...
F06A ...
F06B ...
F06C ...
F06D F06E F06F

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ต
...
F070 ...
F071 ...
F072 ...
F073 ...
F074 ...
F075 ...
F076 ...
F077 ...
F078 ...
F079 ...
F07A ...
F07B ...
F07C ...
F07D ...
F07E ...
F07F
  
ถ ท ธ น ป ผ พ ภ
 
ม ย ร ลว ส
 
  
 ห ฬ
...
F080 ...
F081 ...
F082 ...
F083 ...
F084 ...
F085 ...
F086 ...
F087

... 
F088 ...  F08A
F089 ... ... PF08C
 
F08B  F08D
... 
... F08E
 ... ...
F08F
 O (DV NEJV

...

... ...
๎ —...   
F090 F091 F092 F093 F094 F095 F096 F097
 F098
F099
  F09B F09C F09D F09E
F09A F09F

    O  * 
 NEJV
  

รูปที่ 2 ร ั ิเล็กทร นิก ์ ัททะ ักขะระไทย-ปาฬิ

อ ะ ั ๣ t y า า ิ b ี u ุ 6 ู ู^
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

เ็ เ g โ็ โ F ็
... ... ... ... ... ... ...

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ต
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ด ธ น ป ม ย ร ล ว ส ห ฬ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ต
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ด ธ น ป ม ย ร ล ว ส ห ฬ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

฻ ฼ — •
[ ]
... ... ... ... ... ... ...
(XVII)

ชุด “ ัททะ ักขะระ-ปาฬิ” คัดเลื กโดย าสตราจารย์กิตติคุ ดร วิจินตน์ า ุพง ์ ูเชียวชา ดาน
า า าสตร์แ งค ะอัก ร าสตร์ จุ าลงกร ม์ าวิทยาลัย ดนาเสนอและตีพมิ พ์โดยราชบั ติ ยสถานตังแต
พ ๒๕๕๒ จนถงปจจุบัน ในการนีมูลนิธิพระ ตรป กสากล นาโดย ทาน ู ิง ดร ทั นีย์ บุ ยคุปต์ ประธาน
มูลนิธิ รวมกับนายดิเรก อิงคนินนั ท์ ประธาน าล กี า นายนุรกั ์ มาประ ตี ประธาน าลรั ธรรมนู และนายเก ม
คมสัตย์ธรรม แทนประธาน
ู าลปกครองสูงสุด ดรับพระราชทานพระบรมราชานุ าตใ จัดสมโ ชพระ ตรป ก
สัช ายะฉบับดังกลาว วัดพระ รีรัตน าสดาราม ในพระบรมม าราชวัง และ ดนา นทูลเกลา ถวาย
พระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว และสมเดจพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ งทรงพระกรุ าโปรดเกลา ใ
พระเจา ลานเธอ พระองค์เจาพัชรกิติยา า ทรงเป็น ูแทนพระองค์ เมอวันที ๒ กรก าคม พ ๒๕๕
วัง ุโ ทัย
การจัดพิมพ์อัก รวิธี ละ ุคะรุ สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ เป็นการจัดพิมพ์ดวยระบบ าน อมูล
ง าสตราจารย์พเิ ดร สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบั ติ ยสถาน พ ๒๕๕ ดใ อมูลยนยันทางวิชาการ
วาเป็นการเ ยี นเสียงละ เุ สียงคะรุตามอัก รวิธี ม อั (อะ) อัก ะระสยาม ปา ิ ทีสามารถ ก าและพิสจู น์ดวย
สูตรค ิต าสตร์ งสกัดโดย าสตราจารย์ ดร ชิดชนก เ ลอสินทรัพย์ แ นกวิชาค ิต าสตร์ ค ะวิทยา าสตร์
จุ าลงกร ์ม าวิทยาลัย ราชบั ิตสา าวิทยาการคอมพิวเตอร์ สานักวิทยา าสตร์ ราชบั ิตยสถาน และ ด
ตีพิมพ์ใน นังสอราชบั ิตยสถาน ๐ ปี พ ๒๕๕๗
จาก อมูลตาง เบองตนโครงการพระ ตรป กสากล ดริเริมสรางโปรแกรมอิเลกทรอนิกส์เพอกระบวน
การตัดพยางค์ดิจิทัล อง อมูลปา ิ าสา งนา ปประยุกต์ใชกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยแสดงรูปการพิมพ์ดังนี
เสียงคะรุ (ออกเสียงนาน) ดวยเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลสีเ มทบ และเสียงละ ุ (ออกเสียงเรว) ดวยเทคโนโลยี
การพิมพ์ดิจิทัลสีเบาโปรง
กลาวโดยสรุป โครงการพระ ตรป กสัช ายะ ดตรวจสอบกระบวนการแสดง ลดิจิทัลตาม ลักการ
ในทางวิ วกรรม าสตร์คอมพิวเตอร์และ า า าสตร์คอมพิวเตอร์ใน าน อมูลพระ ตรป กสากล และ ดแจง
ลงานเป็นทะเบียนเอกสาร กรมทรัพย์สินทางป า กระทรวงพา ิชย์ ดแก
โ รแกรม อมพิวเตอร ยาม า ิ ( Sy฻ ām Pāḷi Computer Source Code)
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สยาม ปา ิ ลิ สิ ท ธิ เล ที ๐ ๗ ๙ มู ล นิ ธิ พ ระ ตรป กสากล
ดประดิ ์เป็นอัก รวิธี ม อั (อะ) อัก ะระสยาม ปา ิ ดวยระบบคอมพิวเตอร์ จากแนวคิดสิทธิบัตร
เล ที ๙๐ งเป็นโปรแกรมการตัดคาปา ิ อัก ะระสยาม เป็นพยางค์ (Sy฻ ām Pāḷi Syllable e-Segmenting)
(ดูรูปที ายมอ)
๒ โ รแกรม อมพิวเตอร ทย า ิ ( Thai Pāḷi Computer Source Code)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทย ปา ิ ลิ สิทธิเล ที ๐๕ ๒๙ มูลนิธิพระ ตรป กสากล ดประดิ ์ เป็น
อัก รวิธี ละ ุคะรุ สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ ถอดเสียงมาจากอัก รวิธี ม อั (อะ) อัก ะระสยาม ปา ิ
ดวยระบบคอมพิวเตอร์ (Sy฻ ām Pāḷi to Thai Pāḷi Mapping) จากแนวคิดสิทธิบัตรเล ที ๙๐ ทาใ
สามารถแสดงรูปเสียงคะรุดวยสีเ มทบ และรูปเสียงละ ุดวยสีเบาโปรง ประดิ ์เป็น อนต์ (Font) รอ
อัก ะระการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Typography) เป็นครังแรก งแมนตรงตามก วยากร ์กัจจายนะ ปา ิ
(ดูรูปที ๒ ายมอ)

การตรวจทานอัตโนมัติ (Automated Pāḷi Unit Testing)


กระบวนการตรวจทานใน อ และ อ ๒ างตน ใชวิธีอัตโนมัติระดับ นวย อร์สโคดทาใ สามารถ
ยนยัน ดวาการจัดพิมพ์พระ ตรป กสัช ายะ งพิมพ์คู นานระ วางอัก รวิธี ม อั (อะ) อัก ะระสยาม ปา ิ
กับอัก รวิธี ละ ุคะรุ สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ มีความถูกตองแมนตรงเป็นชุดสากล ๐ เลม พ ๒๕๕๙
นับเป็นครังแรกในประวัติ าสตร์การพิมพ์พระ ตรป กปา ิ งสาเรจ ดในรัชกาลปจจุบัน
(XVIII)

Sound Test of S฻ ā ip āii Tipiṭa a aa a


(XIX)

สมเดจพระเจาอยู ัวม าวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เมอครังทรงดารงพระราชอิสริยย สมเดจ


สมเดจพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุ ราชกุมาร ทรงรับเป็นประธานการจัดพิมพ์ และ ดทรงพระกรุ า
พระราชทานพระนามา ิ ธย ม ว ก พรอมพระกถาธั ม ม์ ลงพิ ม พ์ ทุ ก เลมพระคั ม ี ร์ พ ระ ตรป ก
สัช ายะ ชุด ๐ เลม เพอเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจาอยู ัว และสมเดจ
พระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๙ ูทรงมีพระราช รัทธาในการอนุรัก ์พระ ตรป ก จัดพิมพ์ใน
พระราชวโรกาสทรงครองสิรริ าชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี พ ๒๕๕๙ ตาม นังสอสานักราชเล านุการในพระองค์สมเดจ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุ ราชกุมาร ที พว ๐๐๐๕ ๕ ๒ ลงวันที กรก าคม พ ๒๕๕๙
โครงการพระ ตรป กสากล วังอยางยิงวา อมูลพระ ตรป กปา ิ าสาที ดตรวจทานแลวอยางดีโดย
การสังคายนานานาชาติและ ดรับการอนุรัก ์ดวยเทคโนโลยีทีทันสมัย จะเป็นประโยชน์ตอ ปตอนักวิชาการใน
ทางส สา าวิชา เพอการ ก าและคนควาใ สมบูร ์ยิง นตอ ป

(นายสิริเพชร ชย ป ธ ๙)
ประธานโครงการพระ ตรป กสากล
และ
ประธานกองทุนสนทนาธัมม์นาสุ ทาน ู ิง ม ล ม ีรัตน์ บุนนาค
ในพระสัง ราชูปถัม สมเดจพระสั
์ ง ราชเจา กรม ลวงวชิร า สังวร
สมเดจพระสัง ราชพระองค์ที ๙ แ งกรุงรัตนโกสินทร์ พ ๒๕ ๒ ๒๕๕
ูจัดทาตนฉบับ

าสตราจารย์กิตติคุ ดร วิจินตน์ า ุพง )์


(
ประธานกองทุนสนทนาธัมม์นาสุ ทาน ู ิง ม ล ม รัี ตน์ บุนนาค
ในพระสัง ราชูปถัม สมเดจพระสั
์ ง ราชเจา กรม ลวงวชิร า สังวร
สมเดจพระสัง ราชพระองค์ที ๙ แ งกรุงรัตนโกสินทร์ พ ๒๕๕ ปจจุบัน (๒๕๕๙)
ูจัดทาตนฉบับ

(ทาน ู ิง ดร ทั นีย์ บุ ยคุปต์)


ผู้แทนผู้ ุปถัมภ์โครงการพระไตรปิฎก ากล
และ
ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล พ ๒๕๕ ปจจุบัน (๒๕๕๙)
ผู้เผยแผ่
พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

บทนา
สัช ายะ เตป ะกะ โนตเสียงปา

ทาน ู ิง ดร ทั นีย์ บุ ยคุปต์


าสตราจารย์กิตติคุ ดร วิจินตน์ า ุพง ์

พ ๒๕
3
(XXIII)

ัชฌายะ เตปิฎะกะ : โน้ตเ ียงปาฬิ พ.ศ. 2559


คน
ดร.ท่าน ู้ ญิงทัศนีย์ บุ ยคุปต์
และ
ศา ตราจารย์กิตติคุ ดร.วิจินตน์ ภา ุพงศ์

โน้ตเ ียงปาฬิ พระไตรปิฎก ัชฌายะ เป็นผลงานต่ เนื่ งในโครงการพระไตรปิฎก ากล ักขะระโรมัน


ัชฌายะ เขียนตาม ักขร ิธี ยามปาฬิ ่า ั ์ า ก ( ัชฌายะ เตปิฏะกะ) จัดท ต้นฉบับโดยก งทุน
นทนาธัมม์น ุข ท่านผู้ ญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ในพระ ังฆราชูปถัมภ์ มเด็จพระญาณ ัง ร มเด็จ
พระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก และเผยแผ่โดยมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล

“ปาฬิ” เป็น “เ ียง” ในพระไตรปิฎก โครงการพระไตรปิฎก ากลจัดพิมพ์ “เ ียงปาฬิ” (Pāḷi Sound)


เป็น “ ัก รโรมัน” (Roman Alphabet) เร็จเมื่ พ. . 2548 แต่ปรากฏ ่าแม้ ัก รโรมันเป็น
ัก ร ากลข งนานาชาติ ประชาชนทั่ ไปทั้งในประเท และต่างประเท ยังไม่ ามารถ กเ ียง ่านได้
คล่ งแคล่ จึงมีค ามจ เป็นต้ งจัดพิมพ์พระไตรปิฎกชุดใ ม่เพื่ การ ่านโดยเฉพาะคื “ ั ์ า ” ซึ่งเป็น
ัพท์ปาฬิในพระไตรปิฎกที่ มายถึงการท่ งโดยมุ่ง ังการ กเ ียงที่แม่นตรง เพื่ การ ึก าและทรงจ
โดยเขียนทับ พั ท์ปาฬิ า่ “ ชั ฌายะ” แทนค ที่ใช้ในภา าไทย ่า “ าธยาย” ซึ่งปัจจุบัน าจมีค าม มาย ่า
ยืดยาดในภา าไทยที่ไม่ตรงกับค าม มายเดิมในพระไตรปิฎก

พระไตรปิ ฎ ก ั ช ฌายะคื การจั ด พิ ม พ์ พ ระไตรปิ ฎ กปาฬิ ที่ มี ก ารแบ่ ง พยางค์ ใ ้ ามารถ ่ า นได้
ง่ายขึ้นด้ ย “การถ ดเ ียง” ที่ทาง ิชาการด้านภา า า ตร์เรียก ่า Transcription เป็นการเขียน
เ ียงปาฬิด้ ย “ ัท ัก ร” (Phonetic Alphabet) โครงการพระไตรปิฎก ากลเขียน ่า “ ัททะ ักขะระ”
(Sadda Akkhara) รื เขียนตามการถ ดเ ียงปาฬิ ่า “ ัททะ ักขะระ-ปาฬิ” (Sadda Akkhara-Pāḷi)
โดยตั้งชื่ ฉบับเขียนเ ียง ่า พระไตรปิฎก ัชฌายะ (Saj-jhā-ya Tepiṭaka : The Pāḷi Phonetic Edition)

พระไตรปิฎกที่ คัญชุดเดีย ที่ ามารถ ้าง ิงการเขียนเ ียงปาฬิด้ ย “ ัททะ ักขะระ” คื


พระไตรปิฎกปาฬิ จุลจ มเกล้าบรมธัมมิกม าราช (จ.ป.ร.) พ. . 2436 ชุด 39 เล่ม ซึ่งปัจจุบันราชบัณฑิต
และผู้เชี่ย ชาญแ ่งราชบัณฑิตย ภาได้พบ ่าเป็นพระไตรปิฎกที่มีน ัตกรรมด้าน ัทท ัญลัก ณ์ในการ
เขียนเ ียงปาฬิที่เป็นเลิ ข งโลก และ ักขร ิธี “ไม้-อั ( ะ) ักขะระ ยาม-ปาฬิ” ามารถ กัดเป็น ูตร
คณิต า ตร์ที่แ ดง ่าพระไตรปิฎก จ.ป.ร. มี ิธีเขียน “เ ียง ะกด” (Final Consonant Sound) และ
“เ ียงกล้ ” (Cluster Sound) แยก กจากกันเด็ดขาด ไม่มีเ ียง ะกดที่ ามารถเพิ่มเป็นเ ียงกล้ ได้
(ดู นัง ื 80 ปีราชบัณฑิตย ถาน พ. . 2557) ด้ ยเ ตุนี้ในปี พ. . 2558 โครงการพระไตรปิฎก ากลจึงได้น
แน ค ามคิดข ง ักขร ิธี “ไม้-อั ( ะ) ักขะระ ยาม-ปาฬิ” ไปพัฒนาในการแบ่งพยางค์ค ปาฬิ รับ
ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์ และได้จด ิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์ ินทางปัญญา เลขที่ 46390 ชื่ ่า “กระบ นการตัดค
ปาฬิ- ักขระ ยาม เป็นพยางค์เพื่ การ ่าน กเ ียงปาฬิใน ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์”
4
(XXIV)

การเขียนเ ยี งปาฬิได้แม่นตรงเป็น ากลด้ ยระบบ ทั ทะ กั ขะระปาฬิ ท ใ โ้ ครงการพระไตรปิฎก ากล


ามารถบูรณาการต่ จากภา า า ตร์ ู่ดุริยางค า ตร์ โดยใช้ ิ กรรม า ตร์ค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี
าร นเท เป็นปัจจัยในการบูรณาการ ผลผลิตที่ได้คื “โน้ตเ ียงปาฬิ” (Pāḷi Notation) ที่แ ดงจัง ะ
ใ ้แม่นตรงกับเ ียงละ ุ (Lahu) และเ ียงคะรุ (Garu) ซึ่งก นดไ ้ในไ ยากรณ์ขั้น ูง เพื่ ตรึงการ
กเ ียงปาฬิใ ้ชัดเจนเ ลา ดมนต์ (ดูไ ยากรณ์ กัจจายะนะ-ปาฬิ พิมพ์ ักขะระ ยาม-ปาฬิ จัดพิมพ์โดย
ก งทุน นทนาธัมม์น ุขฯ ในพระ ังฆราชูปถัมภ์ฯ พ. . 2556)

เสียง ล ุ ละ ุ อางอิงใน กั ์ า า กฎขอที่ 4 มั ์ า รั ์ า มายถง การออกเสียงเรว


เสียง รุ คะรุ อางอิงใน กั ์ า า กฎขอที่ 602 ม ร มายถง การออกเสียงนาน ดวยเ ตุนีการแปล
เสียงละ ุเป็น า า ทยในอดีตวาเสียงเบา อาจท ใ เ าใจวาออกเสียงแ วเบา รอแปลเสียงคะรุวาเสียง นัก
อาจท ใ เ าใจวาตองออกเสียงดัง จง มตรงกับค นิยามในพระ ตรป กและ ลักการพยั ชนะกุสละ 10 ทีวา
ละ ุ คอ การออกเสียงเรว และ ะรุ คอ การออกเสียงนาน น

โน้ตเ ียงปาฬิก นด ัตราจัง ะแทนเ ียงละ ุเป็น 1 มาตรา และเ ียงคะรุเป็น 2 มาตรา จึงเป็น
“จัง ะ ลัก” ในการ กเ ียงทางดุริยางค์ แทนระบบภา าใน ดีตที่ติด ยู่เฉพาะกับจัง ะ ั้นข ง
ระเ ียง ั้นและจัง ะยา ข ง ระเ ียงยา ซึ่งไม่ ามารถเขียนเ ียง ระ ั้นที่เป็นเ ียงละ ุ ใ ้เปลี่ยน
เป็นเ ียงคะรุ ในต แ น่งที่ไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ก นดไ ้ได้ แต่ในทางตรงข้ามโน้ตเ ียงปาฬิ ามารถ
เขียนเ ียงละ ุ ( กเ ียงเร็ ) ที่ไ ยากรณ์ก นดใ ้เปลี่ยนเป็นเ ียงคะรุ ( กเ ียงนาน) ได้ เช่น
น ] ใน ม น กจากนี้ยัง ามารถเขียนเ ียงคะรุ ในต แ น่งที่ไ ยากรณ์กจั จายะนะ-ปาฬิ ก นด
ใ ้เปลี่ยนเป็นเ ียงละ ุได้ด้ ย เช่น ม ์ [เม็ต] ใน ม ์ า ์ [โ ็ต] ใน ์ถ เป็นตน (ดูรายละเ ียด
ลิข ิทธิ์การพิมพ์ที่มูลนิธิพระไตรปิฎก ากลได้จดทะเบียนไ ้กับกรมทรัพย์ ินทางปัญญา พ. . 2557-2560)

ฉบับ ัชฌายะเป็นการน เ น ิธีการเรียงพิมพ์พระไตรปิฎกปาฬิภา าใ ม่ ีกชุด นึ่ง โดยมุ่งเน้น


การเขียนเ ียงละ ุและเ ียงคะรุด้ ย ัทท ัญลัก ณ์ (phonetic symbol) ใ ้เป็นมาตรฐาน ากล เรียก ่า
การ กเ ียง ัชฌายะ (Saj-jhā-ya Pā i Recitation) โดย ้าง ิงจากการ ดมนต์ที่ ืบท ดมาในปัจจุบัน
ที่เรียก ่า การ ดตามประเพณี (Traditional Pā i Chanting)

ด้ ยเ ตุนี้ การ ่านโน้ตเ ียงปาฬิตาม ัญลัก ณ์ข งโน้ตเ ียงปาฬิ ซึ่งตรงตามจัง ะ ละ ุ/คะรุ
ที่ก นดขึ้นใ ม่ จึงเป็นการปฏิ ัติค ามคิดเรื่ งการ ดมนต์ใน ดีต ที่ผู้ ดมนต์ าจ กเ ียงไม่แม่นตรง
เพราะไม่มีค ามรู้ด้านไ ยากรณ์ในการ กเ ียงละ ุ และเ ียงคะรุ รื เพราะ นัง ื ดมนต์ ไม่ ามารถ
พิ ม พ์ เ ียงละ ุเ ียงคะรุ ใ ้แม่นตรงได้ตามกฎไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ

พระไตรปิฎก ัชฌายะ : โน้ตเ ียงปาฬิ พ. . 2559 (The Phonetice Tipiṭaka : Pāḷi Notation 2016)
จึงเป็น ิธีเขียนเ ียงปาฬิในทางภา า า ตร์ ซึ่งปัจจุบันโครงการพระไตรปิฎก ากล ามารถใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์ดิจิทัล เขียนเ ียงปาฬิได้ทั้งเ ียงละ ุ/คะรุ และเ ียง ละ ุที่เป็นคะรุ/คะรุที่เป็นละ ุ ด้ ยระบบ
โน้ ต เ ี ย งปาฬิ เ พื่ เป็ น ทางเลื ก ี ก ทาง นึ่ ง ในการ กเ ี ย งปาฬิ ใ ้ แ ม่ น ตรงตามการ ั ง คายนาใน
พระไตรปิฎกปาฬิ

โน้ตเ ียงปาฬิในพระไตรปิฎก ัชฌายะ เป็นการปรับปรุงการ ึก า ิธี กเ ียง ดมนต์ใน ดีต ที่เดิม


าจจ กัด ยู่ใน มู่ งฆ์ ใ ้แพร่ ลาย ู่ประชาชนฆรา า ทั่ ไป แม้ผู้ที่ไม่ได้ ึก าเ ียงปาฬิ รื ไม่รู้ไ ยากรณ์
กัจจายะนะปาฬิ ก็ ามารถ กเ ียง ัชฌายะได้ร ดเร็ และแม่นตรงตามโน้ตเ ียงปาฬิ เพราะโน้ตเ ียงปาฬิ
เป็น ัญลัก ณ์พื้นฐาน ากลที่ต้ ง ึก าในโรงเรียนทั่ โลก ยุ ชนนานาชาติรุ่นใ ม่แม้มิได้เป็นชา พุทธ
ย่ ม ามารถ ่านและ กเ ียงปาฬิ ด้ ยการ ัชฌายะตามจัง ะโน้ตเ ียงปาฬิได้ ย่างง่ายดาย
(XXV)

มู ล นิ ธิ พ ระไตรปิ ฎ ก ากลได้ จั ด พิ ม พ์ พ ระไตรปิ ฎ ก ั ช ฌายะ ตามค� า แนะน� า ทาง ิ ช าการจาก


ราชบัณฑิตย ถาน ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่ เป็นราชบัณฑิตย ภา และได้แจ้งการจัดพิมพ์ครั้งนี้แก่ม า ิทยาลัย
ม ามกุฏราช ิทยาลัย ซึ่งเป็น ถาบันที่ ึก าปา ิและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ืบต่ จากฉบับ จ.ป.ร. ัก ร
ยาม พ. . 2436 ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับดังกล่า เป็นแรงบันดาลใจข งการจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ัชฌายะฉบับนี้

ข ข บคุณพลเรื เ ก ม.ล. ั นี ปราโมช งคมนตรี, ิลปินแ ่งชาติ และคุณ ญิงมาลัย ัลย์ บุณ
ยะรัตเ ช ิลปินแ ่งชาติ ที่กรุณารับเป็นที่ปรึก าและใ ้ค�าแนะน�าการจัดท�าพระไตรปิฎก ัชฌายะ โน้ต
เ ียงปา ิ เป็น ย่างดียิ่ง

ข ข บคุณร ง า ตราจารย์ด งใจ ทิ ท ง น้า น้าภาค ิชาดุริยางค ิลป์ คณะ ิลปกรรม า ตร์
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย ผู้ค บคุมการผลิตและเปล่งเ ียง ัชฌายะ และผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ี พง ์
รายุทธ ภาค ิชาดุริยางค ิลป์ คณะ ิลปกรรม า ตร์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย ผู้ ร้าง รรค์โน้ตเ ียงปา ิ ข
ข บคุณพันเ ก (พิเ ) ุรธัช บุนนาค ผู้ ร้าง รรค์ ักขะระปา ิ และผู้ช่ ย า ตราจารย์ า ิน ินทรัง ี
คณะมัณฑน ลิ ป์ ม า ทิ ยาลัย ลิ ปากร ผู้ กแบบงาน ลิ ปะและผู้ กแบบค มพิ เต ร์กราฟฟิก ์ กั ขะระปา ิ

ใน ันที่ 9 ตุลาคม พ. . 2558 ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎก ากลได้รับแจ้งจาก า� นักราชเลขาธิการ ่า


มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตใ ้มูลนิธิพระไตรปิฎก
ากล ใช้ภาพตาลปัตร กั รพระนามาภิไธย .ก. เพื่ ญ ั เชิญจัดพิมพ์ลงบนปก “พระไตรปิฎก ชั ฌายะ : โน้ต
เ ยี งปา ”ิ ซึ่งจัดพิมพ์โดยก งทุน นทนาธัมม์นา� ุขฯ ในพระ ังฆราชูปถัมภ์ มเด็จพระ ังฆราชเจ้า กรม ล ง
ชิรญาณ งั ร นั เป็นพระราช รัทธาในการเผยแผ่พระไตรปิฎก ากล และเป็นพระม ากรุณาธิคณ ุ าที่ ดุ มิได้

สมเดจพระเจาอยู ัวม าวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เมอครังทรงดารงพระราชอิสริยย สมเดจ


สมเดจพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุ ราชกุมาร ทรงรับเป็นประธานการจัดพิมพ์ และ ดทรงพระกรุ า
พระราชทานพระนามา ิ ธย ม ว ก พรอมพระกถาธัมม์ ลงพิมพ์ทุกเลมพระคัม ีร์พระ ตรป กสัช ายะ
ชุด 40 เลม เพอเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระปรมินทรม า ูมิพลอดุลยเดช และ
สมเดจพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 ูทรงมีพระราช รัทธาในการอนุรัก ์พระ ตรป ก
จัดพิมพ์ในพระราชวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี พ 2559 ตาม นังสอสานักราชเล านุการใน
พระองค์สมเดจพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุ ราชกุมาร ที พว 90005.1/1562 ลงวันที 8 กรก าคม พ
2559 นับเป็นพระม ากรุ าธิคุ าทีสุดมิ ด

(ท่านผู้
ญิง ดร.ทั นีย์ บุณยคุปต์)
ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล

าตราจารย์กิตติคุณ ดร. ิจินตน์ ภาณุพง )์


(
ที่ปรึก ามูลนิธิพระไตรปิฎก ากล
และ
ประธานก งทุน นทนาธัมม์นา� ุข ท่านผู้ ญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ในพระ งั ฆราชูปถัมภ์
มเด็จพระ ังฆราชเจ้า กรม ล ง ชิรญาณ ัง ร
มเด็จพระ ังฆราช พระ งค์ที่ 19 แ ่งกรุงรัตนโก ินทร์
พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

นวัตกรรมโนตเสียงปา
สัช ายะ เตป ะกะ โนตเสียงปา

ูชวย าสตราจารย์ ดร ี พง ์สรายุทธ

พ ๒๕
(XXIX)

นวัตกรรมโน้ตเ ียงปาฬิ
โดย
ร งศา ตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์ รายุทธ
ภาควิชาดุริยางคศิลป ค ะศิลปกรรมศา ตร์
จุ าลงกร ์ม าวิทยาลัย

ค�ากล่า ที่ า่ “ดนตรีเป็นภา า ากลข งม ลมนุ ยชาติ” นั้น ยังคงเป็น มตะ ไม่เพียงแต่ภา า เ ียง
ข งดนตรีจะได้รับการย มรับใ ้เป็นภา านานาชาติแล้ ากแต่ระบบ ัญลัก ณ์ข งการบันทึกโน้ตดนตรีแบบ
ตะ ันตกยังเป็นที่ย มรับและเข้าใจในระดับ ากล ีกด้ ย การบันทึกโน้ตเป็น ั ใจ �าคัญข งการ ื่ ารใน
ภา าดนตรีเป็นระบบที่ใช้การ ื่ ารผ่านทาง ายตา รื การม งเ ็นเพื่ เป็นตั แทนข งการรับรู้ทาง ู
รื เ ียงที่ได้ยิน รื ธิบาย ย่างง่าย ก็คื การแปลงเ ียงที่ได้ยินผ่าน ู กมาเป็นรูป ัญลัก ณ์ที่ ่านได้
ด้ ยตาด้ ยการเขียนรูป ัญลัก ณ์เพื่ ื่ ค าม มายแทนเ ียงนั่นเ ง โดยชนิดและกระบ นการข งการบันทึก
โน้ตนั้นมี ลาก ลายขึ้น ยู่กับ ัฒนธรรมและปริมาณข้ มูลที่ต้ งการจะ ื่ าร ปัจจุบันการบันทึกโน้ตแบบ
ตะ ันตกกลายเป็นที่ย มรับในระดับ ากลและใช้งานกัน ย่างแพร่ ลาย เนื่ งจากเป็นระบบที่ ามารถ
คร บคลุมค ามเข้าใจในการ ื่ ารได้ ย่างชัดเจนและก ้างข างทั่ โลก
น ัตกรรมการ ร้าง รรค์และการ กแบบโน้ตเ ียงปาฬิ (Pāḷi Notation) เป็นการน�าค ามรู้ข ง
ัททะ ักขะระ-ปาฬิ ทางภา า า ตร์ราชบัณฑิตย ภา มาพัฒนาเป็น ัญลัก ณ์ข งโน้ตเ ียงและการบันทึก
โน้ตในทางดุริยางค า ตร์ตะ ันตกที่เป็นมาตรฐานการเขียนเ ียงปาฬิได้แม่นตรงเป็น ากล ด้ ยระบบ ัททะ
ักขะระ-ปาฬิ ท�าใ ้ ามารถบูรณาการต่ จากภา า า ตร์ ู่ดุริยางค า ตร์ ผลผลิตที่ได้คื โน้ตเ ียงปาฬิและ
การบันทึกโน้ตเ ียงปาฬิในระบบ ากล การ ร้าง รรค์น ัตกรรมโน้ตเ ียงปาฬินี้ า ัยข้ มูล ลักในการ ้าง ิง
มาเป็น งค์ประก บจาก 2 ปัจจัย คื งค์ประก บการ กเ ียงปาฬิจากพระไตรปิฎก ัชฌายะ และ งค์
ประก บการบันทึกโน้ตแบบตะ ันตก
�า รับ งค์ประก บด้านการ กเ ียงปาฬิจากพระไตรปิฎก ัชฌายะนั้น ได้ ้าง ิงจากกฎการ ก
เ ียงปาฬิตามไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ พ. . 1 ที่มูลนิธิพระไตรปิฎก ากลได้ประม ลและ รุปร บร มขึ้น
เป็นเ ก าร �าคัญ �า รับใช้ในการ ้าง ิง

งค์ประก บการบันทกโน้ตเ ียงปาฬิ


โน้ตเ ียงปาฬิจากพระไตรปิฎก ัชฌายะนี้เป็นผลงาน ร้าง รรค์ ิ่งประดิ ฐ์ระดับ ากล เพื่ มุ่งเน้นข ง
การ กเ ียงละ ุ คะรุใ ้แม่นตรงตามพยัญชนะพุทธิในพระธัมม ินัยซึ่งบัญญัติไ ้ในพระไตรปิฎก โดย า ัย
ลักการบันทึกโน้ตแบบตะ ันตก ากลเป็นพื้นฐานในการ กแบบ ร้าง รรค์ งค์ประก บข งการบันทึกโน้ต
เ ียงปาฬิที่รัง รรค์ขึ้นนี้ได้ใช้ ิธีการดัดแปลง ประยุกต์และประดิ ฐ์เพื่ ใ ้เกิดเป็นน ัตกรรมใ ม่ ันทรงคุณค่า
บนรากฐานเดิมทีเ่ ป็นที่ย มรับในระดับ ากล โดย ึก าจากพัฒนาการการบันทึกโน้ตแบบตะ ันตกตั้งแต่ มัย
กลางที่เป็นการบันทึกโน้ต �า รับเพลง ด การบันทึกโน้ตแบบปัจจุบัน ากล ร มถึงการบันทึกโน้ตข งผู้
ประพันธ์เพลงยุคใ ม่ การบันทึกโน้ตเ ียงปาฬินี้ใ ้ค าม �าคัญกับการ ื่ ารเ ียงปาฬิ กมาได้ ย่างถูกต้ ง
แม่นย�า ชัดเจนตามกฎไ ยากรณ์ปาฬิ โดย า ัย ลักการบันทึกโน้ตแบบ ากล ร มทั้งการประดิ ฐ์ ัญลัก ณ์ใ ม่
ใ ้ ดคล้ งกั บ รู ป ลั ก ณ์ ข ง ั ก ขะระ-ปาฬิ ที่ ใช้ ใ นการ ่ า น กเ ี ย ง ั ช ฌายะเพื่ ่ ง เ ริ ม ใ ้ ก าร ่ า น
กเ ียงปาฬิ ามารถท�า ย่างง่ายดายและเป็นมาตรฐาน ากล
(XXX)

งค์ประก บพื้น านข งการบันทกโน้ตเ ียงปาฬิที่พั นามาจากการบันทกโน้ตแบบตะวันตก ากล


1. บรรทัดเ ้นเดี่ยว (One-Sta Line)
บรรทัดเ ้นเดี่ย �า รับบันทึกโน้ตแน เ ียงเดีย ที่เลื กมาใช้ �า รับการบันทึกโน้ตเ ียงปาฬินี้ ได้
ดัดแปลงมาจากบรรทัดโน้ตที่ใช้ในการบันทึกโน้ตเพลง ด มัยยุคกลาง เนื่ งจากเ ียงปาฬิเป็นเ ียงที่มีระดับ
เ ียงเดีย ไม่มีการเคลื่ นไ ขึ้น-ลง ข งระดับเ ียง ื่น กล่า คื เป็นเ ียงที่ไม่มี รรณยุกต์นั่นเ ง จึงไม่จ�าเป็น
ต้ งใช้บรรทัด 5 เ ้นแบบระบบปัจจุบันในการก�า นดระดับเ ียง และ ามารถแ ดงใ ้เ ็นถึงระดับโน้ตเ ียง
เดีย ได้ ย่างชัดเจน ีกด้ ย
2. กุญแจกลาง (Neutral Clef)
โน้ตเ ียงปาฬิเลื กใช้กุญแจกลางซึ่งเป็นกุญแจที่ใช้ �า รับบรรทัดที่ไม่ได้มี 5 เ ้น ย่างธรรมเนียมปกติ
โดยปกติแล้ กุญแจกลางนิยมใช้ �า รับบรรทัดเ ้นเดี่ย บ่ ยครั้งที่ถูกใช้ �า รับเครื่ งดนตรีที่ไม่ก�า นดระดับ
เ ียงที่แน่น น ากแต่ใช้เพื่ ก�า นดจัง ะมากก ่า การเลื กใช้กุญแจเ ียงนี้เนื่ งจากเ ียงปาฬิเป็นการ
กเ ียงแบบระดับเ ียงเดีย (Monotone) ไม่มีระดับเ ียง เคลื่ นที่ ูง-ต่�า ที่ผันแปรตาม รรณยุกต์ไทยทั่ ไป
แต่กลับใ ้ค าม �าคัญกับค ามยา - ั้นข งเ ียง รื ก�า นดด้ ยจัง ะมากก า่
3. ตัวโน้ต (Note)
ตั โน้ตในทางดนตรี มายถึง ัญลัก ณ์ที่ใช้เป็นตั แทนเพื่ บ่งบ กค ามยา ข งเ ียงและระดับเ ียง
งค์ประก บข งตั โน้ต ประก บด้ ย ั โน้ต (note head) างโน้ต (stem) และปลาย างโน้ต ( ag)
โดย ั โน้ตท�า น้าที่บ กระดับเ ียงที่เกิดขึ้นด้ ยการ างบนเ ้น รื ในช่ งระ า่ งเ ้นบนบรรทัด 5 เ ้น
น กจากนี้ ั โน้ตยัง ามารถบ กค่าค ามยา ข งเ ียงได้ด้ ย ั โน้ตที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีเพียง 2 ี ได้แก่
ั โน้ต ีด�า และ ั โน้ต ีขา ซึ่ง ั โน้ตทั้ง 2 ีนี้จะมีค่าค ามยา ข งโน้ตที่แตกต่างกัน ่ น างโน้ตที่ลากขึ้น
รื ลงในแน ตั้งติดกับ ั โน้ตนั้นมี ่ นในการก�า นดค่าข งโน้ตด้ ยเช่นกัน เช่น โน้ตตั ด�ามี าง มีค่าแตกต่าง
จากโน้ตตั ขา มี าง และโน้ตตั ขา ไม่มี าง เป็นต้น �า รับปลาย างโน้ต คื ่ นที่ยื่นต่ มาจากต นปลาย
างโน้ตเป็นรูปคล้ายธง มี น้าที่ก�า นดค่าค ามยา ข งตั โน้ตเช่นกัน เช่น โน้ตตั ด�าที่มีปลาย างเป็นธง 1 ชั้น
มีค่ามากก ่าโน้ตตั ด�าที่มีปลาย างเป็นธง 2 ชั้น เป็นต้น �า รับปลาย างโน้ตที่เป็นธงไม่นิยมใช้กับโน้ตตั ขา
�า รับการบันทึกโน้ตแบบปัจจุบัน
4. ค่าข งตัวโน้ต และตัว ยุด
ค่าข งตัวโน้ต (Note Values) ในการบันทีกโน้ตเ ียงปาฬิเลื กใช้ค่าข งตั โน้ตเพียง 2 ชนิด
คื โน้ตตั ด�าและโน้ตตั ขา โดยโน้ตเ ียงปาฬินั้นก�า นดใ ้โน้ตตั ด�า (Quarter Note) แทนค่าค ามยา
1 จัง ะในทางดนตรี รื 1 มาตราเ ียงซึ่งตรงกับค่าค ามยา ข งการ กเ ียงแบบละ ุ รื ่ นโน้ตตั ขา
(Half Note) แทนค่าค ามยา 2 จัง ะในทางดนตรี รื 2 มาตราเ ียงซึ่งตรงกับค่าค ามยา ข งการ ก
เ ียงแบบคะรุ
ตัว ยุด (Rest) ในทางดนตรีเป็น ัญลัก ณ์ที่ใช้แทนค ามเงียบชั่ ขณะ นึ่งมีค ามยา ตามที่ก�า นด
เช่นเดีย กับค ามยา ข งเ ียงที่ได้ยิน �า รับโน้ตเ ียงปาฬิเลื กใช้ตั ยุด �า รับโน้ตตั ขา แทนค ามเงียบ
2 มาตราเ ียง รื 2 จัง ะเพื่ ใ ้เป็นไปตามกฎไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ พ. . 1 ที่ก�า นดใ ้มีการ ยุด
ระ ่าง รรคเทียบเท่ากับ 2 มาตราจัง ะ
5. เ ้นกั้น ้ ง เครื่ ง มายจบท่ น และเครื่ ง มายจบบท
5.1 เ ้นกั้น ้ ง (Bar Line )
เ ้นกั้น ้ ง เป็นเ ้นที่กั้นระ ่าง ้ งโน้ตเพื่ ก�า นดใ ้แต่ละ ้ งมีจ�าน นจัง ะที่ถูกต้ งตาม
เครื่ ง มายประจ�าจัง ะ �า รับการบันทึกโน้ตปาฬิใช้เ ้นกั้น ้ งตามธรรมเนียมปกติข งการบันทึกโน้ต
เพื่ ช่ ยใ ้ ่านง่าย บายตา
(XXXI)

5.2 เครื่ง มายจบท่ น (Double Bar Line )


เครื่ ง มายจบท่ น เป็นเครื่ ง มายเ ้นคู่ขนาน 2 เ น้ ใช้กั้น ้ ง ุดท้ายข งท่ นเพื่ แ ดงการจบ
แต่ละท่ นข งบท ด
5.3 เครื่ ง มายจบบท (Final Bar Line )
เครื่ ง มายจบบท เป็นเครื่ ง มายเ ้นคู่ขนาน 2 เ ้นที่เ ้น ลังเป็นเ ้นทึบ ใช้กั้น ้ ง ดุ ท้ายข ง
บทเพื่ แ ดงการจบข งบท ด

6. เครื่ง มายประจาจัง วะ (Time Signature)


เครื่ ง มายประจ�าจัง ะ ประก บด้ ยตั เลข 2 ตั างซ้ นกันก�ากับ ยู่ที่ต้นเพลงในบรรทัดแรก
ต นเริ่มต้นเพลง เป็นตั ก�า นด ัตราจัง ะซึ่งบ กจ�าน นจัง ะใน 1 ้ ง �า รับโน้ตเ ียงปาฬิเลื กใช้ ัตรา
จัง ะ 2 แบบ คื 2/4 และ 3/4 เพื่ ก�า นดจ�าน นจัง ะใน 1 ้ งข งบท ด เนื่ งจากค่าค ามยา ข ง
มาตราเ ียงปาฬิประก บด้ ย 1 และ 2 มาตราเ ียง เมื่ ก�า นดใ ้บันทึกลงเป็นตั โน้ตแล้ จะบรรจุ ยู่ใน ัตรา
จัง ะ 2 และ 3 ผ มผ านกันไปตามจ�าน นจัง ะในแต่ละ ้ งที่เ มาะ ม โดยใ ้มีการเปลี่ยนแปลง
ัตราจัง ะน้ ยที่ ุด เพื่ ไม่ใ ้เกิดค ามซับซ้ นข ง ัตราจัง ะที่เปลี่ยนแปลงไป

7. เครื่ ง มายการควบคุมลัก ะเ ียง (Articulation)


เครื่ ง มาย �า รับการค บคุมลัก ณะเ ียง เป็นการแ ดงรายละเ ียดข งการบรรเลง รื การ
กเ ียงข งโน้ตแต่ละตั เพื่ ใ ้ได้เ ียงที่ถูกต้ ง าจเกี่ย ข้ งกับร ยต่ ข งเ ียง รื ค ามต่ เนื่ งข ง
เ ียงระ ่างโน้ตเดี่ย รื โน้ตกลุ่มก็ได้เครื่ ง มายการค บคุมลัก ณะเ ียงมี ลายชนิดขึ้น ยู่กับค าม
แตกต่างข งเ ียงที่มีผลต่ การท�าใ ้เกิดเ ียง เครื่ ง มายนี้เมื่ ถูก างในต�าแ น่งเ นื รื ใต้ตั โน้ตแล้ จะ
่งผลใ ้การค บคุมลัก ณะเ ียงแตกต่างไปจากโน้ตที่ปรา จากเครื่ ง มายการค บคุมลัก ณะเ ียงที่เลื ก
มาใช้ในโน้ตเ ียงปาฬิ ได้แก่
7.1 เครื่ ง มายเทนนูโต Tenuto ( )
เครื่ ง มายเทนนูโต Tenuto คื ัญลัก ณ์ที่เก่าแก่ที่ ุด ัญลัก ณ์ นึ่ง มีมาตั้งแต่ประมาณ
ค. . 840 นิยมใช้ตั ัก ร t แทน ัญลัก ณ์ที่บันทึกโน้ตในโน้ตเพลง ด Plainsong มัยโบราณ
ปัจจุบันนิยมใช้เครื่ ง มายขีดแน น นค ามยา เท่ากับ ั โน้ตโดยประมาณ าง ยู่เ นื รื ใตตั โน้ต ดังนี้
ค าม มายข ง Tenuto าจ มายถึงการถื เก็บ รื ลากโน้ตตั นั้นใ ้เต็มค่าข งโน้ต รื มายถึงการเล่น
โน้ตตั นั้นใ ้ดังขึ้นเล็กน้ ยเพื่ ใ ้ค าม �าคัญ ดังนั้นเครื่ ง มาย Tenuto นี้จึง ามารถบ่งบ กถึงค ามเข้ม
ข งเ ียง รื ค ามยา ข งเ ียงก็ได้ รื ใน ีกนัย นึ่ง ัญลัก ณ์นี้บ่งบ กถึงการใ ้ค าม �าคัญเป็นพิเ กับ
โน้ตตั ทีม่ ี ญ
ั ลัก ณ์นป้ี รากฏ ยู่ โดย า ยั บริบทและการตีค ามทีเ่ มาะ มเป็น า� คัญ า� รับโน้ตเ ยี งปาฬิ
เลื กใช้ ัญลัก ณ์นี้ในการแก้ปัญ าเรื่ ง ระเ ียง ั้นที่ ามารถเปลี่ยนเ ียงเป็นเ ียงคะรุ และ ระเ ียงยา
ที่ ามารถเปลี่ยนเ ียงเป็นเ ียงละ ุได้เพื่ เป็นเครื่ งมื ในการแ ดงใ ้เ ็นถึงค่าค ามยา ข งเ ียงถูกต้ งไป
พร้ มกับการรัก าที่มาข งรูป ระเดิมไ ้ใ ้คง ยู่เพื่ ใ ้เ ็นราก ัพท์ได้ ย่างชัดเจน การใช้ Tenuto �า รับ
การบั น ทึ ก โน้ตเ ียงปาฬิเป็นการเพิ่มค ามเข้ ม ข งเ ี ย งใ ้ ดั ง ขึ้ น เล็ ก น้ ยเพื่ ใ ้ ค าม � า คั ญ กั บ เ ี ย งนั้ น
เป็นพิเ ันเนื่ งจากเป็นเ ียงที่มาจากรูป ระที่ได้ถูกเปลี่ยนมาจากรูป ระ ื่น ดังนั้นเมื่ เติมเครื่ ง มาย
Tenuto ลงไปใต้ตั ด�าจะ มายถึงโน้ตตั นั้น กเ ียงแบบละ ุ แต่รูป ัพท์เดิมมาจาก ระเ ียงยา ่ น Te-
nuto ที่เติมตั ใต้โน้ตตั ขา จะ มายถึงโน้ตตั นั้น กเ ียงแบบคะรุ รูป ัพท์เดิมมาจาก ระเ ียง ั้น เท่ากับ
ัญลัก ณ์นี้ช่ ยใ ้ผู้ ่าน กเ ียงและ ามารถเข้าใจที่มาข งไ ยากรณ์ไปพร้ มกันได้ด้ ย
(XXXII)

7.2 ชั ชาคาตูรา Acciaccatura ( )


ัชชาคาตูรา คื ัญลัก ณ์โน้ตตั เล็กก า่ ปกตินิยมใช้โน้ตเขบ็ด 1 ชั้น มีเ ้นขีดทับ างโน้ตใน
แน ทแยง ( ) บันทึก ยู่ข้าง น้าโน้ตขนาดปกติ เพื่ บ่งบ ก ่าเป็นโน้ตที่มีค าม �าคัญน้ ยก ่าโน้ตขนาด
ปกติตั ที่ตามติดมา เ ลาบรรเลงใ ้เล่นโน้ตตั เล็กที่ ยู่ด้าน น้า ย่างร ดเร็ ใ ้ชิดกับโน้ตปกติที่ตามมาใ ้
มากที่ ุดจนแทบจะเป็นเ ียงเดีย กัน แ ดงใ ้เ ็นถึงค าม �าคัญข งโน้ตตั ที่ตามมา ย่างเ ็นได้ชัด �า รับ
โน้ตเ ียงปาฬิเลื กใช้เครื่ ง มายนี้ในการก�า นดแทนเ ียงกล้�าแท้ที่เกิดขึ้นระ ่างพยัญชนะ 2 ตั ที่ติดกัน
เป็นเ ียงกล้�า และต้ งการ กเ ียงร บใ ้มากที่ ุดจนเกื บจะเป็นเ ียงเดีย กัน โดยพยัญชนะตั ลังจะ
กเ ียงชัดก า่ พยัญชนะตั น้า
7.3 บ ั ป ดจาตูรา Appoggiatura ( )
บั ป ดจาตูรา คื ญ ั ลัก ณ์โน้ตเขบ็ด 2 ชัน้ ตั เล็กเติมข้าง น้าโน้ตปกติเพื่ แบ่งค่าข งโน้ตตั ที่
ตามมา แม้โน้ตตั เล็กที่น�ามาก่ นโน้ตปกติจะไม่มีค าม �าคัญเท่าโน้ตปกติ แต่ก็ท�าใ ้โน้ตตั ที่ติดตามมาต้ ง
เลื่ นจัง ะ กไป �า รับโน้ตเ ียงปาฬิเลื กใช้เครื่ ง มายนี้ในการก�า นดเ ียงกล้�าไม่แท้ท่ีเกิดขึ้นระ ่าง
พยัญชนะ 2 ตั ที่ติดกันเป็นเ ียงกล้�า โดยพยัญชนะ 2 ตั ที่ติดกันนี้ ามารถ กเ ียงเร็ ก ่าค่าข งโน้ตปกติ
เกื บจะชิดกัน แต่ไม่ร บเท่ากับเ ียงกล้�าแท้ จะท�าใ ้พยัญชนะตั ลัง กเ ียงชัดก ่า
8. ัญลัก ์โน้ตปาฬิ (Pāḷi Notation Symbol)
“ ัญลัก ณ์โน้ตปาฬิ” เป็นรูปแบบ ัญลัก ณ์ที่ได้ท�าการคิดค้น กแบบและประดิ ฐ์ขึ้นใ ม่ �า รับ
การบันทึกเ ียงปาฬิโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคุณลัก ณะพิเ ที่ ดคล้ งกับรูป ักขะระปาฬิ ที่ทางมูลนิธิ
พระไตรปิฎกได้จัดท�าขึ้น เพื่ ง่ายแก่การ ่านโน้ตและเข้าใจ ักขะระไปพร้ มๆ กัน รูป ัญลัก ณ์ที่ ร้างขึ้นนี้
จะแ ดงคุณลัก ณะพิเ ข งเ ียงที่ไม่มีในการ กเ ียงภา าทั่ ไป และไม่เคยมี ัญลัก ณ์ รื เครื่ ง มาย
ในการบันทึกโน้ตแบบใดๆ มาก่ นเลย ัญลัก ณ์โน้ตปาฬินี้ได้พัฒนามาจากรูปลัก ณ์ข ง ักขะระ-ปาฬิเพื่
ใ ้ ดคล้ งกับการ ่าน ักขะระ-ปาฬิ ไปในครา เดีย กันง่ายแก่การ ่าน ื่ าร และจดจ�า ัญลัก ณ์ใ ม่นี้
ได้แก่ ัญลัก ณ์แ ดงเ ียงก้ ง ัญลัก ณ์แ ดงเ ียงพ่นลม ัญลัก ณ์แ ดงเ ียงลิ้นรั ัญลัก ณ์แ ดง
นิคค ิต เป็นต้น ัญลัก ณ์นี้จะปรากฏขึ้นที่ปลาย างโน้ตที่เป็นโน้ต างขึ้นในการบันทึกโน้ตเ ยี งปาฬิ โดยใช้

ั ลัก ณ์เป็นขีดแน น น ( ) ญ ั ลัก ณ์ งกลมโปร่ง ( °) และ ญ ั ลัก ณ์คลืน่ ( 〰 ) เป็นต้น

ัญลัก ณ์โน้ตปาฬิ ที่ ร้างขึ้นใ ม่ �า รับการ กเ ียงปาฬิ ได้แก่


8.1 ั ลัก ณ์เ ียงพ่นลม ( ) ธนิตนิมิต์ต dhanitanimitta [ธะนิตะนิ มต ตะ]

ัญลัก ณ์เ ียงพ่นลม เป็นการต่ เติมปลาย างโน้ตด้ ย ัญลัก ณ์ขีดแน น นไปทางด้านข าข ง
างโน้ต เพื่ ก�า นดแทน ัญลัก ณ์การ กเ ียงแบบพ่นลม พัฒนามาจาก ักขะระ-ปาฬิ พยัญชนะ กเ ียง
พ่นลม คื vักขะระโรมัน-ปาฬิ คื kh
8.2 ั ลัก ณ์เ ียงก้ ง ( ) โฆสนิมิต์ต ghosanimitta [ ฆ ะนิ มต ตะ]

ัญลัก ณ์เ ียงก้ ง เป็นการต่ เติมปลาย างโน้ตด้ ย ัญลัก ณ์ งกลมโปร่งในต�าแ น่งด้านข าข ง
ปลาย างโน้ต เพื่ ก�า นดแทน ัญลัก ณ์การ กเ ียงแบบก้ ง พัฒนามาจาก ักขะระ-ปาฬิ พยัญชนะ ก
เ ียงก้ ง คื g
8.3 ั ลัก ณ์เ ียงพ่นลม-เ ียงก้ ง ( ) ธนิตโฆสนิมิต์ต dhanitaghosanimitta

ัญลัก ณ์เ ียงพ่นลม-เ ียงก้ ง เป็นการต่ เติมปลาย างโน้ตด้ ย ัญลัก ณ์ขีดแน น นไปทาง
ด้านข าข ง างโน้ต เพื่ ก�า นดแทน ัญลัก ณ์การ กเ ียงแบบพ่นลมแล้ ต่ ปลายข งขีดแน น นไป
ทางข า ีกทีด้ ย งกลมโปร่ง เพื่ ก�า นดเ ียงแบบก้ งไปพร้ ม ๆ กัน พัฒนามาจาก ักขะระ-ปาฬิ พยัญชนะ
กเ ียงพ่นลมและเ ียงก้ ง คื gh
(XXXIII)

8.4 ั ลัก ณ์เ ียงนา ิก ( ) นาสิกานิมิต์ต ā i ā i i a [นา ิ กา นิ มต ตะ]ัญลัก ณ์เ ียงนา ิก เป็นการ าง ัญลัก ณ์ งกลมโปร่งเล็กด้านบนเ นื ปลาย างโน้ตเพื่ ก�า นด
แทน ัญลัก ณ์การ กเ ียงแบบนา ิก พัฒนามาจาก ักขะระ-ปาฬิ พยัญชนะ กเ ียงจากนา ิก คื

8.5 ั ลัก ณ์เ ียงลิ้นรั ( ) ชิว๎หาเขลนนิมิต์ต jiv ā helananimittaัญลัก ณ์เ ียงลิ้นรั เป็นการใช้ ัญลัก ณ์คลื่น างเ นื ปลาย างโน้ต ีกที เพื่ ก�า นดแทน
ัญลัก ณ์การ กเ ียงลิ้นรั พัฒนามาจาก ักขะระ-ปาฬิ พยัญชนะ กเ ียงลิ้นรั คื r
8.6 ญ
ั ลัก ณ์เ ยี งนิคค ติ ( ) นิคค์ หีตนิมติ ต์ i a a i i a [นค คะ ตะ นิ มต ตะ]
ัญลัก ณ์เ ียงนิคค ิต เป็นการต่ เติมปลาย างโน้ตด้ ยการใช้ ัญลัก ณ์ งกลมโปร่งใ ญ่ างเ นื
ปลาย างโน้ตขึ้นไป เพื่ ก�า นดแทน ญ ั ลัก ณ์การ กเ ยี งนิคค ติ พัฒนามาจาก กั ขะระ-ปาฬิ พยัญชนะ ก
เ ยี งนิคค ติ รื เ ยี งขึน้ จมูก คื

การบันทึกโน้ตแบบ ากลนั้นมี ิธีการที่ไม่ซับซ้ นเข้าใจง่าย ากแต่ ามารถบรรจุรายละเ ียดข ง


เ ียงได้ ย่างมีประ ิทธิภาพและเป็นที่ย มรับกันทั่ โลก มีรูปแบบ ัญลัก ณ์ที่มีโครง ร้างแน่น น มีระเบียบ
ช่ ยใ ้ผู้ ่านเข้าใจและจดจ�าได้ไม่ยาก จากการ ึก าเรื่ งการ กเ ียงปาฬิใ ้แม่นตรงตามไ ยากรณ์กัจจายะ
นะ-ปาฬิ พ. . 1 พบ ่า การบันทึกโน้ตแบบตะ ันตก ามารถก�า นดเ ียงที่เปล่ง กมาได้ตรงตาม ลักการ
ย่างแม่นย�าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้น ยู่กับค าม ามารถในการเปล่งเ ียงข งผู้ กเ ียงด้ ยเป็น �าคัญ เนื่ งจาก
แต่ละชนชาติมีภา าเป็นข งตนเ ง ซึ่งมีฐานที่เกิดเ ียงและ ิธีการ กเ ียงในภา าข งตนแตกต่างกัน
าจท�าใ ้มีปัญ าในการ กเ ียงที่แตกต่างกันได้ ย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการ กเ ียง ัชฌายะตามโน้ต
เ ียงปาฬิที่ได้ ร้าง รรค์ขึ้นนี้ ามารถ ร้างค ามพร้ มเพรียงและแม่นตรงเป็นมาตรฐานในการ กเ ียงทีเ่ ป็น
มูค่ ณะได้ และยัง ามารถเขียนเ ยี งปาฬิในพระไตรปิฎกปาฬิได้ทงั้ ชุด ทีเ่ ดิมเขียนไ ด้ ้ ย กั ขะระข งนานาชาติ
ไม่น้ ยก า่ 20 ล้าน ักขะระ ในชุด 40 เล่ม เรียก ่าพระไตรปิฎกปาฬิ น ัตกรรมโน้ตเ ียงปาฬินี้จึงเป็นการ
บูรณาการ าขา ได้แก่ พระไตรปิฎก ภา า า ตร์ ปาฬิภา า พุทธ า ตร์ และดุริยางค า ตร์ เข้าไ ้ด้ ยกัน
เป็นการ ร้าง งค์ค ามรู้ใ ม่ในทาง ิชาการ เพื่ ึก าและ ก นการ กเ ียงที่เรียก ่า ัชฌายะ ใ ้มี
ประ ิทธิภาพยิ่งขึ้นใน นาคต ั ใจ �าคัญข งการ ร้าง รรค์น ัตกรรมโน้ตเ ียงปาฬิในครั้งนี้ คื การ นุรัก ์
เ ียงปาฬิในทาง ิชาการด้านต่างๆ ใ ้คลัง ารยธรรมที่ ืบท ดมาด้ ยเ ียง ามารถเผยแผ่ใ ้แพร่ ลายได้เป็น
ากลยิ่งขึ้น การ ร้าง รรค์นี้มิใช่เป็นเพียงเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเ ียงเท่านั้น แต่ยัง ามารถเปิดมิติเ ียงปาฬิ
ที่ซับซ้ นใ ้ง่ายขึ้นในการ ึก า จะท�าใ ้ผู้ ่านโน้ตเ ียงปาฬิ ามารถ ่าน กเ ียงได้แม่นย�าและเกิด มาธิ
ันเป็นเป้า มายและกุ ลข งการ กเ ียง ัชฌายะ มัยใ ม่

(รง า ตราจารย์ ดร. ี พง ์ รายุทธ)


ภาค ิชาดุริยางค ิลป์ คณะ ิลปกรรม า ตร์
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
(XXXIV)
พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

นวัตกรรมเสียงสัช ายะดิจิทัล
สัช ายะ เตป ะกะ โนตเสียงปา

รอง าสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง

พ ๒๕
(XXXVIII)

เ ียง ัชฌายะพระไตรปิฎกปาฬิจากต้นฉบับ 40 เล่ม ปัจจุบันจัดพิมพ์เป็น 86 เล่มปาฬิ บันทึกเ ียง


และตัดต่อ ำเร็จในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลลัพธ์เวลาทั้ง มด 3,357 ชั่วโมง 58 นาที 10 วินาที
ขนาดไฟล์ 1.6 TB/คน 120 BPM

1. 2 3 2

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ]

2. 3 2

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

3.

[ ] [ ] [ ]

4.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

5.

[ ] [ ] [ ]

6.

[ ] [ ] [ ]

7.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

8.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

9.

[ ] [ ] [ ] [ ]

เ ียง ัชฌายะดิจิทัล 3,357 ชั่วโมง 58 นาที 10 วินาที

(รองศา
ตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง)
าควิชาดุริยางคศิลป ค ะศิลปกรรมศา ตร์
จุ าลงกร ์ม าวิทยาลัย
(XXXIX)

รวบรวมโดย พ อ สุรธัช บุนนาค สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ โดย าตราจารย์กิตติคุ ดร วิจินตน์ า ุพง ์ โนตเสียงปา ิ โดย ร ดร ี พง ์สรายุทธ, ควบคุมการออกเสียง โดย ร ดวงใจ ทิวทอง
ตัวอย่าง า นพระ ตร ฎก อัก ะระ ยาม และ ระบบการเ ียนเ ียงอ่าน ตาม ลัก วยากรณกัจจายะนะ า ิ
เ ียง า ิ เ ียนด้วย อัก รวิธี ม้อะ อัก ะระ ยาม า ิ และ ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ ทย า ิ
พระ ตร ฎก ากล โน้ตเ ียง า ิ เวฟเ ียง ัช ายะดิจิทัล
อัก รวิธี ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ า ิ

1
[ ะระ ะ ] •

[araha ] •

2
[มง ะละ ม • ] • • •

[maŋ gala mut ta maŋ] • • • •

3
[ตส สะ] •

[tas sa] •

4
[ วาส สะ ] •

[ vās sa] •

5
[เสย ยะ] •

[ sēy ya] •

6
[ โป็ ก ะระ ] • •

[ pōk kharaṇi yaŋ] • •

7
ปจ ฉา มิ] • •

[puc chā mi] • •

8
[ บ ระ มะ] •

[ b ra h ma] •

9
[สะ บ ย ะ น ]
• • •

[sa b yañ ja naŋ]


• • •

10
[ สt กยะ ปต ต • • •

[ sa k ya put t ]
• • •

11
กb • ิ]
[ ki ñ hi]•

12
อ ด ฻ ิ] • •

[ a du ñ฻hi]
• •

13
[ต มg ]

[tu m hē] •

14
ปา ตวา กา สิ ]
• • •

[ pā t vā kā si] • • •

15
สง ] • [ กbง ก ตง] •

[saŋ ghaŋ] [ kiŋ] [kā tuŋ]• •


พระไตรปิฎก ากล
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร

������ ���
[Saj-j ā-ya] [Tēpiṭaka
h
] appavvattanasu
dhammacakk
dhammacakkappa

� �� �� � � �� �� � �� � � �
�� � � � � � ��
� � � � � � � � �

���� � �� � �� �� � � � ��� ��� -


- สั พ์ เ พ สํ สํ ฆ ภู ต า
นํ ค์ คี วุ ์ 
ส า มั
ิ ส า ธิ ก า

� �� �� �� �� �� �� ���

พระ ตรป กสัช ายะ ฉบับ ส ก


(โนตเสียงปา )

เสียงปา กับพระธัมมวินัย

พุทธ ักราช ๒๕
XLII

พระไตรปิฎก ชั ฌายะ ฉบับ ภ.ป.ร. พุทธศักราช ๒๕๖๓ (Sajjhāya Tepiṭaka : the King’s Edition 2020)
เรียงพิมพ์ตาม ลักการ “สัช์ฌาย-ลิขิต” [saj • jhā • ya] [li khi ta]
ทิ ธิบตั รแบ่งพยางค์ดจิ ทิ ลั a ลิข ทิ ธิโ์ ปรแกรมค มพิวเต ร์ p i 351225

พระไตรปิฎก ชั ฌายะ ฉบับ ภ.ป.ร. เป็น “การถ ด กั ขะระ” (Transliteration) ในทาง ชิ าการด้านภา า า ตร์
คื การเขียนเ ียงปา ิเพื่ รัก ารูป ัพท์ ใช้ ลักการ ักขะระ นึ่งต่ นึ่ง โดยถ ดจาก ักขะระ นึ่งไปเป็น ีก
กั ขะระ นึง่ เช่น ถ ดจาก ักขะระข ม เป็น ักขะระ ยาม-ปา ิ ในฉบับ จ.ป.ร. รื ักขร ิธี “ไม้-อั ( ะ)
ักขะระ ยาม-ปา ิ” ดูบันทัดบน พิมพ์คู่ขนานกับบันทัดล่างซึ่งถ ดเ ียงตามรูป ัพท์ในแต่ละพยางค์ นึ่งต่ นึ่ง
จาก ักขะระ ยาม เป็น ักขร ิธี “ละ ุคะรุ ัททะ ักขะระไทย-ปา ิ” (๘๐ ปี ราชบัณฑิตย ถาน พ. . ๒๕๕๘)
โครงการพระไตรปิฎก ากลได้พัฒนา ฉบับ ภ.ป.ร. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. ักขะระ ยาม พ. . ๒๔๓๖ ตามรายละเ ยี ด
๑๐ ประการ เรียกเป็น ากล า่ [saj • jhā • ya] [li khi ta]

กรุณาดูข้ แตกต่างข งการถ ดเ ียงตาม ลักการ “ ัชฌายะ- ัททะ” ในฉบับ .ก. น้าข ามื
XLIII

พระไตรปิฎก ัชฌายะ ฉบับ .ก. พุทธศักราช ๒๕๖๓ (Sajjhāya Tepiṭaka : the Queen’s Edition 2020)
เรียงพิมพ์ตาม ลักการ “สัช์ฌาย-สัท์ท” [saj • jhā • ya] [sad• da]
ทิ ธิบตั รแบ่งพยางค์ดจิ ทิ ลั a ลิข ทิ ธิโ์ ปรแกรมค มพิวเต ร์ p i 351226

พระไตรปิฎก ัชฌายะ ฉบับ .ก. เรียงพิมพ์ด้ ย “การถ ดเ ียง” (Transcription) ในทาง ิชาการด้าน
ภา า า ตร์ ด้ ย ัทท ัญลัก ณ์จา� น นไม่จ�ากัด เช่น การถ ดเ ียงจาก “ ักขะระ ยาม-ปา ิ” “สัช์ฌาย-สัท์ท”
เป็น “ ัททะ ักขะระไทย-ปา ิ” [ส๡ช • ฌา • ย๝] [ส๡ด • ด๝] เพื่ เขียนเ ียงใ ้แม่นตรงตาม ลักพยัญชนะกุ ละใน
พระ ินัยปิฎก โดยถ ดเ ียงปา ิเป็นเ ียงละ ุและเ ียงคะรุในพยางค์ที่ไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปา ิ ระบุเป็นพิเ
เรียก า่ กั ขร ธิ ี “ละ คุ ะรุ ทั ทะ กั ขะระไทย-ปา ”ิ (๘๐ ปี ราชบัณฑิตย ถาน พ. . ๒๕๕๘)
โครงการพระไตรปิฎก ากลได้พัฒนาฉบับ .ก. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. ักขะระ ยาม พ. . ๒๔๓๖ ตามรายละเ ียด
๑๐ ประการ เรียกเป็น ากล ่า [saj • jhā • ya] [sad • da]

กรุณาดูข้ แตกต่างข งการถ ด ักขะระตาม ลักการ “ ัชฌายะ-ลิขิตะ” ในฉบับ ภ.ป.ร. น้าซ้ายมื


XLV

ัชฌายะ : พยัญชะนะกุ ะละ-ลิขิตะ (B฻yañjanakusala Lik ita) h

ชั ฌายะ : พยัญชะนะกุ ะละ-ลิขิตะ เป็น ลักการในพระไตรปิฎก ัชฌายะ ฉบับ ภ.ป.ร. พุทธ ักราช ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการ
พระไตรปิฎก ากลเรียงพิมพ์ปา ิภา าด้ ย ิธี “การถ ด ักขะระ” (Transliteration) ในทาง ิชาการด้านภา า า ตร์
คื การเขียนเ ียงปา ิเพื่ รัก ารูป ัพท์ ใช้ ลักการ นึ่ง ักขะระต่ นึ่งเ ียง โดยถ ดจาก ักขะระ นึ่งไปเป็น ีก
ักขะระ นึ่ง เช่น ถ ดจาก ักขะระข ม เป็น ักขะระ ยาม-ปา ิ ในฉบับ จ.ป.ร. รื ักขร ิธี “ไม้-อั ( ะ) ักขะระ
ยาม-ปา ิ” ดูบรรทัดบน (ภาพ น้าซ้ายมื ) พิมพ์คู่ขนานกับบรรทัดล่าง ซึ่งถ ดเ ียงตามรูป ัพท์ในแต่ละพยางค์ นึ่ง
ต่ นึ่งจาก ักขะระ ยาม เป็น ักขร ิธี “ละ ุคะรุ ัททะ ักขะระไทย-ปา ิ” (๘๐ ปี ราชบัณฑิตย ถาน พ. . ๒๕๕๘)
โครงการพระไตรปิฎก ากลได้พัฒนา ฉบับ ภ.ป.ร. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. ักขะระ ยาม พ. . ๒๔๓๖ ตามรายละเ ียด
๑๐ ประการ
กรุณาดูข้ แตกต่างข งการถ ดเ ียงตาม ลักการ “ ัชฌายะ : พยัญชะนะกุ ะละ- ัททะ” ในฉบับ .ก. น้าถัดไป
สัช์ฌาย : พ๎ยั ์ ชนกุสล-ลิขิต [saj • j hā • ya ] [by฻ añ • janakusala] [likhita] คื การเขียนเ ียงปา ิเพื่ การ ัชฌายะ ตาม
ลักการถ ด ักขะระ (Transliteration) ในพระไตรปิฎกใ ้ตรงตาม ลักการนิรุตติบัญญัติ มี ๑๐ ประการ คื
๑. สัช์ฌาย : ลิขิต-เตปิฏก การเขียนเ ียง ัชฌายะจากต้นฉบับพระไตรปิฎก ากล (เตปิฏะกะ)
lik ita-tepiṭaka
h
Pāḷi Transcription from the World Tipiṭaka Edition (Tepiṭaka)

๒. สัช์ฌาย : ลิขิต-สามั ์ การเขียนเ ียง ัชฌายะด้ ยปา ิภา าที่ไม่มีเ ียง รรณยุกต์ ูงต�่า ( ามัญญะ)
lik ita-sāmañña
h
Pāḷi Transcription in Neutral Tonal Sounds (Sāmañña)

๓. สัช์ฌาย : ลิขิต-อัก์ขร การเขียนเ ียง ัชฌายะด้ ยรูป ัททะ ักขะระ-ปา ิ ( ักขะระ)


lik ita-akk ara
h h
Pāḷi Transcription in Phonetic Alphabet-Pāḷi (Akkhara)

๔. สัช์ฌาย : ลิขิต-นิรุต์ติยา การเขียน ทั ทะ กั ขะระด้ ย ลักการทางนิรตุ ติ า ตร์ตามกฎไ ยากรณ์ปา ิ (นิรตุ ติยา)


lik ita-niruttiyā
h
Pāḷi Transcription of Garu/Lahu Vowel Sounds (Niruttiyā)

๕. สัช์ฌาย : ลิขิต-ลหุครุ การเขียนเ ียง ัชฌายะละ ุคะรุในต�าแ น่งที่ไ ยากรณ์ระบุเป็นพิเ(ละ ุคะรุ)


likhita-lahugaru Pāḷi Transcription of Garu Sound according to Grammar Rules (LahuGaru)

๖. สัช์ฌาย : ลิขิต-มัต์ตา การเขียนเ ียง ัชฌายะบ กระยะเ ลา กเ ียงแต่ละพยางค์ (มัตตา)


lik ita-mattā
h
Pāḷi Transcription according to Syllabic Meters (Mattā)

๗. สัช์ฌาย : ลิขิต-ดิจิทัล การเขียนเ ียง ัชฌายะในระบบดิจิทัล (ละ ุพิมพ์ ีเบาโปร่ง; คะรุพิมพ์ ีเข้มทึบ)
lik ita-Digital
h
Pāḷi Transcription in digital printing (Lahu light; Garu bold)

๘. สัช์ฌาย : ลิขิต-วิภชน การเขียน ญ


ั ลัก ณ์แ ดงการแบ่งพยางค์ ตั โนมัตติ าม ทิ ธิบตั รเลขที่ ๔๖๓๙๐ ( ภิ ะชะนะ)
likhita-vibhajana Pāḷi Transcription according to syllabic segmentation Patent 46390 (Vibhajana)

๙. สัช์ฌาย : ลิขิต-ปริสมาปัน์น การเขียนเ ียง ัชฌายะ [ต๞] [ ิต๞] ต นจบประโยค รื จบเรื่ ง (ปะริ ะมาปะนะ)
likhita-parisamāpanna Pāḷi Transcription of [ti] or [iti] at the end (Parisamāpanna)

๑๐. สัช์ฌาย : ลิขิต-ว๎ยากรณ การเขียนเ ยี ง ชั ฌายะในปทานุกรมพระไตรปิฎก ากลเพื่ า้ ง งิ (ปะดานุกกะมะ)


lik ita-v฻yākaraṇa
h
Pāḷi Transcription of World Tipiṭaka Studies Reference (V฻yākaraṇa)
XLVII

ัชฌายะ : พยัญชะนะกุ ะละ- ัททะ (B฻yañjanakusala Sadda)


ชั ฌายะ : พยัญชะนะกุ ะละ- ัททะ เป็น ลักการในพระไตรปิฎก ัชฌายะ ฉบับ .ก. ซึ่งโครงการพระไตรปิฎก ากล
เรียงพิมพ์เ ียงปา ิด้ ย “การถ ดเ ียง” (Transcription) ในทาง ิชาการด้านภา า า ตร์ด้ ย ัทท ัญลัก ณ์
จ�าน นไม่จ�ากัด เช่น การถ ดเ ียง จาก ักขะระ ยาม-ปา ิ “สัช์ฌาย-สัท์ท” เป็น “ ัททะ ักขะระไทย-ปา ิ”
[ส๡ช•ฌา•ย๝] [ส๡ด•ด๝] เพื่ เขียนเ ียงใ ้แม่นตรงตาม ลักพยัญชนะกุ ละในพระ ินัยปิฎก โดยถ ดเ ียงปา ิ เป็น
เ ียงละ ุและเ ียงคะรุในพยางค์ที่ไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปา ิ ระบุเป็นพิเ เรียก ่า ักขร ิธี “ละ ุคะรุ ัททะ
กั ขะระไทย-ปา ”ิ (๘๐ ปี ราชบัณฑิตย ถาน พ. . ๒๕๕๘) และจัดพิมพ์เป็น “โน้ตเ ียงปา ิ” ( ี พง ์ รายุทธ พ. .
๒๕๕๙)
โครงการพระไตรปิฎก ากลได้พัฒนาฉบับ .ก. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. ักขะระ ยาม พ. . ๒๔๓๖ ตามรายละเ ยี ด ๑๐
ประการ
กรุณาดูข้ แตกต่างข งการถ ด กั ขะระตาม ลักการ “ ชั ฌายะ : พยัญชะนะกุ ะละ-ลิขติ ะ” ในฉบับ ภ.ป.ร. น้าทีผ่ า่ นมา
สัช์ฌายะ : พ๎ยั ์ ชนกุสล-สัท์ท [saj • j hā • ya ] [by฻ añ • janakusala] [sad • da] คื ิธี กเ ียงพระไตรปิฎก ัชฌายะ
ตาม ัททะ ักขะระ-ปา ิ รื ลักการ กเ ียงปา ิในพระไตรปิฎกใ ้ตรงตามพยัญชนะกุ ละ มี ๑๐ ประการ คื
๑. สัช์ฌายะ : สัท์ท-เตปิฏก การ กเ ยี ง ชั ฌายะด้ ยปา ภิ า าในพระไตรปิฎก ากล ฉบับ ชั ฌายะ (เตปิฏะกะ)
sadda-tepiṭaka Pāḷi Pronunciation according to the World Tipiṭaka Edition (Tepiṭaka)

๒. สัช์ฌายะ : สัท์ท-สามั ์ การ กเ ยี งด้ ยปา ภิ า าทีไ่ ม่มเี ยี ง รรณยุกต์ งู ต�า่ ท่ งท�าน ง และเ ยี ง ติทฆี ะ ( ามัญญะ)
sadda-sāmañña Pāḷi Pronunciation of Neutral Tonal Sounds (Samaññā)

๓. สัช์ฌายะ : สัท์ท-อัก์ขร การ กเ ียงตามรูป ัททะ ักขะระ-ปา ิ และโน้ตเ ียงปา ิ ( ักขะระ)


sadda-akk arah
Pāḷi Pronunciation of Phonetic Alphabet-Pāḷi and Pāḷi Notation (Akkhara)

๔. สัช์ฌายะ : สัท์ท-นิรุต์ติยา การ กเ ยี งตาม ทั ทะ กั ขะระด้ ย ลักการทางนิรตุ ติ า ตร์ตามกฎไ ยากรณ์ปา ิ (นิรตุ ติยา)
sadda-niruttiyā Pāḷi Pronunciation of Garu/Lahu Vowel Sound (Niruttiyā)

๕. สัช์ฌายะ : สัท์ท-ลหุครุ การ กเ ยี ง ชั ฌายะข งเ ยี งละ /ุ คะรุ ในต�าแ น่งทีไ่ ยากรณ์ระบุเป็นพิเ (ละ คุ ะรุ)
sadda-lahugaru
Pāḷi Pronunciation of LahuGaru Sound according to Grammar Rules (LahuGaru)
๖. สัช์ฌายะ : สัท์ท-มัต์ตา การ กเ ียง ัชฌายะแต่ละพยางค์ตามระยะเ ลาการ กเ ียง (มัตตา)
sadda-mattā Pāḷi Pronunciation according to Syllabic Meter (Mattā)

๗. สัช์ฌายะ : สัท์ท-ดิจิทัล ิธี กเ ียง ัชฌายะตามระบบการพิมพ์ดิจิทัล (ละ ุพิมพ์ ีเบาโปร่ง; คะรุพิมพ์ ีเข้มทึบ)
sadda-Digital Pāḷi Pronunciation digital printing (Lahu light; Garu bold)

๘. สัช์ฌายะ : สัท์ท-วิภชน การ กเ ียงค�าปา ิ ัชฌายะแต่ละพยางค์ในพระไตรปิฎก ากล ( ภิ ะชะนะ)


sadda-vib ajana
h
Pāḷi Pronunciation with no Melodic Sounds (Vibhajana)

๙. สัช์ฌายะ : สัท์ท-ปริสมาปัน์น ิธี กเ ียง ัชฌายะพยางค์ ุดท้ายต นจบข งเรื่ ง รื จบบท (ปะริ ะมาปันนะ)
sadda-parisamāpanna Pāḷi Pronunciation of Ending Syllable (Parisamāpanna)

๐ สัช์ฌายะ : สัท์ท-ว๎ยากรณ การ กเ ียง ัชฌายะ ้าง ิงตามกฎไ ยากรณ์ปา ิภา า ( ยากะระณะ)
sadda-vy
฻ ākaraṇa Pāḷi Pronunciation according to Tipiṭaka Kaccāyana Pāḷi Grammar (Vy
฻ ākaraṇa)
XLVIII

พระ ตรป ก จ ป ร อัก รสยาม พระวินัยป ก ปริวารวัคค์ เลมที ๘ นา ๔๒๖

17.9. UBBĀHIKAVAGGA

455.
2107
“katihi| nu kho, bhante, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
na sammannitabbo”ti?

2108
“pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na
sammannitabbo. katamehi pañcahi? na atthakusalo hoti, na dhammakusalo 5

hoti, na niruttikusalo hoti, na byañjanakusalo hoti, na pubbāparakusalo


<
hoti— imehi kho, upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na
sammannitabbo. pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya
sammannitabbo. katamehi| pañcahi? atthakusalo hoti, dhammakusalo hoti,
niruttikusalo| hoti, byañjanakusalo hoti|, pubbāparakusalo hoti|— imehi kho, 10
<
; upāli, pañcahaṅgehi| samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.

พระวินัยป ก ปริวารวัคค์ ฉบับ จ ป ร อัก ะระสยาม พ ๒ น้า ๔๒๖ (ฉบับอัก ร


โรมัน เลมที ๕ อ ๕๕ ยอ นา ๒ ๐ ) เรอง อุพพ์ าหิกวัคโ์ ค ปา ิ ่า ...น อัต์ถกุสโล โหติ, น ธัม์มกุสโล
โหติ, น นิรุต์ติกุสโล โหติ, น พ๎ยั ์ ชนกุสโล โหติ, น ปุพ์พาปรกุสโล โหติ. แปล ่า ภิกขุเป็นผู้ไม่ฉลาด
ใน ั ต ถะ ไม่ฉลาดในนิรุตติ ไม่ฉลาดในพยัญชนะ เป็นผู้ไม่ฉลาดในเบื้ งต้นและเบื้ งปลาย. (ดูอธิบาย
รายละเอียด ล องความ มฉลาด คอ การออกเสียง ิด งเป็น ลใ เกิดกัมมวิบัติ และความ ิดทีตองอาบัติ
ในทางพระวินัย นา วามอ)
XLIX

วาม า ั องการออกเ ียง า ิ พยั ชนะกุ ละ ๑๐”*


ในการพิมพ์พระไตรปิฎก จ.ป.ร. ักขะระ ยาม-ปา ิ พ. . ๒๔๓๖ ใช้ ักขร ิธี “ไม้-อั ( ะ)
ักขะระ ยาม-ปา ิ ” ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็น ักขร ิธี “ละ ุคะรุ ัททะ ักขะระไทย-ปา ิ” จัดพิมพ์
เป็ น พระไตรปิฎก ัชฌายะ เพื่ เป็นชุด ัท ทะ ั ก ขะระทางเลื กที่ จ ะ กเ ี ย งปา ิ ใ ้ แ ม่ น ตรงยิ่ ง ขึ้ น กั บ
ไ ยากรณ์กัจจายะนะ-ปา ิ และ ลักพยัญชนะกุ ละ ๑๐ งเป็น ลักสาคั องการออกเสียงปา เชน
กัมมวาจา รอการสวดประกา แกสง ์ มิใ เป็นกัมมวิบัติ (กัม์มานิ วิปัช์ชัน์ติ) มีอ างอิงในพระ ตรป ก
วาตองออกเสียงแมนตรง การออกเสียง ิดถอเป็นอัก รวิบัติ (วินัยป กปา ปริวารวัคค์ อ ๕๕, อั กถา
วินัยป ก ปริวารวัคค์ อ ๕๕ และ ๕)
พระวินยั ป ก ปริวารวัคค์ ข้ ๔๕๕ เรอง อุพ์พาหิกวัคโ์ ค
455. ... น อัต์ถกุสโล โหติ, น ธัม์มกุสโล โหติ, น นิรุต์ติกุสโล โหติ, น พ๎ยั ์ ชนกุสโล โหติ,
น ปุพ์พาปรกุสโล โหติ.
... ภิกขุ เป็นผู้ไม่ฉลาดใน ัตถะ ไม่ฉลาดในนิรุตติ ไม่ฉลาดในพยัญชนะ เป็นผู้ไม่ฉลาดในเบื้ งต้น
และเบื้ งปลาย.

อั กถาพระวินยั ป ก ปริวารวัคค์ ข้ ๔๕๕ เรอง อุพ์พาหิกวัคโ์ ค


น พ๎ยั ์ ชนกุสโลติ สิถลิ ธนิตาทิวเสน ปริมณ
ั ฑ์ ลพ๎ยั ์ ชนาโรปเน กุสโล น โหติ; น อักข์ รปริจเ์ ฉเท
นิปโุ ณติ อัตโ์ ถ.
บทวา น พ๎ยั ์ ชนกุสโล มีความวา เป็น ู มฉลาดในการใชพยั ชนะใ กลมกลอม เนองดวย สิถิละ
และธนิตะ เป็นตน อธิบายวา เป็น ู มเชียวชา ในกระบวนอัก ะระ

ัฏฐกถาพระ ินัยปิฎกปา ิ ปริ าร ัคค์ ข้ ๔๘๕ เรื่ ง กัมม าจา ิบัติ


‘‘Sithilaṃ dhanitañca dīgharassaṃ, garukaṃ lahukañca niggahītaṃ;
Sambandhaṃ vavatthitaṃ vimuttaṃ, dasadhā b̮yañjanabuddhiyā pabhedo’’ti.
“สิถิลํ ( ถิ ิละ), ธนิตั ์ จ (ธนิตะ), ทีฆรัส์สํ (ทีฆะ)(รั ะ), ครุกํ (คะรุ), ลหุกั ์ จ (ละ )ุ , นิค์คหีตํ
(นิคคะ ิต) สัม์พัน์ธํ ( ม ั พันธะ), ววัต์ถิตํ (วะวัตถิตะ), วิมุต์ตํ (วิมุตตะ), ทสธา พ๎ยั ์ ชนพุท์ธิยา ปเภ
โท” ติ
... อิติ อิเมหิ ปั ์ จหากาเรหิ อนุส์สาวนโต กัม์มานิ วิปัช์ชัน์ติ.

ออกเ ียง ิถิละ เ ียงธนิตะ ม่แม่นตรงพระวินัย ฎกระบุวา่ มี วาม ิดเ นอาบัติ ทุกก
ตั ว อยางเบองตนแสดงใ เ นเนอ าการออกเสี ย งปา เชน เมอควรออกเสี ย งพยั ชนะใ เป็ น
สิถิละ (เสียง มพนลม) แตออกเสียงเป็นธนิตะ (เสียงพนลม) เมอควรออกเสียงพยั ชนะเป็นธนิตะ (เสียงพนลม)
แตออกเสียงเป็นสิถิละ (เสียง มพนลม) ถอเป็นอัก รวิบัติ และอนุสสาวนาวิบัติทาใ สัง กัมม์เป็นโม ะ งทาใ ิก ุ
อาจตองอาบัติ ด
ดวยเ ตุนีการออกเสียงปา ทีเ ียนเสียงอานดวย สัททะอัก ะระ ปา ทีแมนตรงและกากับดวยก
วยากร ก์ จั จายะนะ ปา จงเป็นการปองกันป าอัก รวิบัติ ด เชน อัก รวิธี ละ ุคะรุ สัททะอัก ะระ ปา
สามารถระบุการกาเนิด อง านเสียง และสามารถออกเสียงสระเสียงสันทีออกเสียงเรว ทีเป็นเสียงละ ุ ใ ออกเสียง
นาน นเป็นเสียงคะรุ และสระเสียงยาวบางตัวทีออกเสียงนาน ทีเป็นเสียงคะรุ ใ ออกเสียงเรว น เป็นเสียงละ ุ ด
ดวย
* ความเป็น ูฉลาดในพยั ชนะ ในอั กถาใชวา พยั ชนะพุทธิ
L

วิธอี า่ น เ ยี ง า อัก ะระ ยาม อัก รวิธี ม้ อั (อะ) อัก ะระ ยาม า โดย ริ ิ เพ็ชร ชย ธ
อัก รวิธี ยาม า ที ม่แ ดงรู เ รอง มาย อ เ ียงอะ
ใน อัก ะระสยาม ปา เชน รอ น เมอ มตามดวยพยั ชนะเสียงสะกด รอ เสียงกลา จะ มปราก
เครอง มายใด กากับ อานพยั ชนะตัวนันประกอบวิสรรชนีย์ (ใสเครอง มาย ะ ) เชน น อานตามเสียงปา
ดวย สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [ปะนะ] สังเกต เสียงละ ุ ออกเสียงเรว สัททะอัก ะระ ทย ปา
แสดงสัททสั ลัก ์การพิมพ์สีเบาโปรง สวนเสียงคะรุ ออกเสียงนาน น เชน [สt ก฻ ย ะ ป๟ต โต] แสดง • • •

สัททสั ลัก ์การพิมพ์สีเ มทบ และใชเครอง มาย จุดแบงพยางค์ [ • ] เพอใ ออกเสียง ดงาย (ดู สัททะ
อัก ะระ ทย ปา ) ใน นังสอ ๐ ปี ราชบั ิตยสถาน พ ๒๕๕๗ ๒๕๕ )
อัก รวิธี ยาม า ทีแ ดงรู เ รอง มาย มี ระเภท
ม้อะ ( ั ) ใน อัก ะระสยาม ปา แสดงเสียง สระ อะ ( -ะ ) ทีเป็นเสียงคะรุ
แสดงเสียง ระ อะ เมออยู นาพยั ชนะเสียงสะกด สังเกต มอะ ( ั ) บนพยั ชนะ นา
เสียงสะกดเชน ธัม์ คอ ธั ทีอยู นาพยั ชนะเสียงสะกด ม์ (ม วั การ) ในคาวา ธัม์มํ 2 สัททะอัก ะระ
ทย ปา เ ียนวา [ธ๤ ม ม๤ ง] •

แสดงเสียง ระ อะ เมออยู นาพยั ชนะเสียงกลา สังเกต มอะ ( ั ) บนพยั ชนะ นาเสียง


กลา เชน กัต๎วา- คอ กั (กะ) ทีอยู นาพยั ชนะเสียงกลา ต๎ว- (ต ยามักการ) ในคา กัต๎วา สัททะ
อัก ะระ ทย ปา เ ียนวา [กt ต฻ ว า] (ดูคาอธิบาย อง สระ อะ ทีตองเป็นเสียงคะรุ ในก วยากร ์

กัจจายะนะ ปา อ ๐๒)
กร ี มอะ ในคา กัต๎วา [กt ต฻วา] • จงเป็นการแสดงรูปเสียง สระ อะ เป็นสัททสั ลัก ์
เชนเดียว กับ สัททสั ลัก ์ มอิ และ มอุุ ทีเป็นเสียงคะรุ เมอตามดวยเสียงกลา เชน คุย๎หํ [ค๟ ย฻ ๤ ง] •

เสียง อะ นา ิก ( งั ) พยั ชนะปา ง มกากับดวย มวั การ มเป็นเสียงสะกด เชน


อัก ะระสยาม ปา คาวา มังคลมุต์ตมํ คานี สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [ ม๤ง คะละ ม๟ต ตะ ม๤ง] เสียง งั
• • • •

[ ๤ง] เป็นเสียงคะรุ ออกเสียงนาน


ม้วั การ ( ์ ) ใน อัก ะระสยาม ปา แสดงเสียงสะกด โดยเ ียน มวั การบนพยั ชนะ
เสียงสะกด เชน ภิก์ - เกิดจาก ภิ ( อิ)ิ ก์ (ก วั การ) ในคาวา ภิก์ขุ [ b ก ุ] •

อนง มวั การ ( ์ ) ใน อัก ะระสยาม ปา มี นาทีตางจากเครอง มายทีมีรูปพองกันใน า า


ทยปจจุบัน งเรียกวา มทั าต ( ์ ) ทีเ ียนเ นอพยั ชนะ รอ เ นอพยั ชนะพรอมสระ เพอ มใ ออก
เสียง เชน องค์ ( มออกเสียงพยั ชนะ ค) จันทร์ ( มออกเสียงพยั ชนะ ท และ ร ทังสองตัว) และ สิทธิ
( มออกเสียงพยั ชนะ ธ และ สระ อิ)

ม้ยามักการ ( ๎ )๒ ใน อัก ะระสยาม ปา เ ียน มยามักการ วบนพยั ชนะเสียงกลาตัว นา


คอ ใ ออกเสียงพยั ชนะตัว นากลากับตัว ลัง
เชน พ๎ย (พ ยามักการ ย) ในคาวา สพ๎ยั ์ ชนํ [สะ บ฻ ย ๤ ชt น๤ ง]• • •

พ๎ยั ์ ชนํ สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [บ฻ ย ๤ ชt น๤ ง] • •

เท๎ว สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [ด฼ g ว]


กัล๎ยาณธัม์มํ สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [กt ล฻ ย า t ธ๤ ม ม๤ ง] • • • •

ม้นิ ะ ิต ( ) รอใน า า ทยเรียกกันวา พินทุโปรง อัก ะระสยาม ปา แสดงเสียงนิคคะ ติ


คอเสียงพยั ชนะเกิดทีจมูกลวน โดยเ ียน มนิคคะ ิตเ นอพยั ชนะทีประกอบกับสระเสียงสัน (อะ อิ อุ)
เชน สระ อะ อ อัก ะระสยาม ปา วา ภิก์ขุสํฆํ “สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [ b ก ๟ ส๤ง ๤ ง] • • •

สระ อิ อิ อัก ะระสยาม ปา วา เอตัส๎มํิ “สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [g ตt ส฻มbง] • •

สระ อุ อ อัก ะระสยาม ปา วา ภิก์ขุํ สัททะอัก ะระ ทย ปา วา [ b ก ๟ง] •

เครอง มายนี โครงการพระ ตรป กสากลเ ียนทับ ัพท์ปา วา มวั การ ตางจากทีเ ียนใน นังสอ วิธีเรียงลาดับอัก รและเครอง มาย
พระบา ีลิปกรม องพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลัก ม ์) ฉบับม ามกุ ราชวิทยาลัย พ ๒๕ ๒ จัดพิมพ์ตามแบบฉบับเดิม พ ๒๕ ๙
เรียกวา มวั ชการ

เครอง มายนี โครงการพระ ตรป กสากลเ ียนทับ ัพท์ปา วา มยามักการ ตางจากทีปราก ใน พระบา ีลิปกรม วา มยามการ สวน
พ ๒๕ ๒ ใชชอวา ยามักการ
ใน า า ทย มมีเสียงพยั ชนะเกิดทีจมูกลวน เ มอนในปา าสา จงมักใชอัก ร ง แมกง ทีเป็นเสียงสะกดแทนเสียงนิคคะ ติ ง ดิ ลัก วยากร ป์ า
LI

ตัวอย่างอัก รวิธี ม้ อั (อะ) อัก ะระ ยาม า


จากพระ ตร ฎก า จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกม าราช อัก ะระ ยาม า พ ชุด เล่ม
ดูการเ ียนเ ียง า ด้วย อัก รวิธี ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ ทย า น้า า้ ยมอ

โดย วิจนิ ตน์ า พุ ง ์ พ ๒๕๕๙ตัวอยาง

๓ ๒

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที นา ๒ สิก าบทที

อัก รวิธสี ยาม ปา โดย สิริ เพชร ชย์ ป ธ ๙, ถอดเสียงเป็น สัททะอัก ะระ ทย ปา

ตัวอยาง ๒

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที นา ๒ สิก าบทที ๒


ตัวอยาง

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที นา ๒ ๒


ตัวอยาง

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที ๒ นา ๕


ตัวอยาง ๕

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที นา , เลมที ๒ นา


สุรธัช บุนนาค และค ะโครงการพระ ตรป กสากล พ ๒๕๕

๙ ๘
ตัวอยาง

๑๐

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที นา ๙


ตัวอยาง ๗

(พระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม ปา ๒ เลมที ๒๕ นา

การอนุรัก ์ดิจิทัล ก า และจัดพิมพ์เ ยแ จากตนฉบับวัดราชบพิธสถิตม าสีมาราม กรุงเทพม านคร


โดย สิริ เพชร ชย โครงการพระ ตรป กสากล พ ๒๕ ๒๕๕
LII

ตัวอย่าง าทีออกเ ียงยาก

๒๕๕๙
ตัวอย่าง นพระ ตร ฎก อัก ะระ ยาม และ ระบบการเ ียนเ ียงอ่าน ตาม ลัก วยากรณกัจจายะนะ า ิ
เ ียง า ิ เ ียนด้วย อัก รวิธี ม้อะ อัก ะระ ยาม า ิ และ ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ ทย า ิ

โดย วิ จิ น ตน์ า ุ พ ง ์ ตรวจทานใ ม โดย สม มาย เปรมจิ ต ต์ พ


พระ ตร ฎก จ ร พ พระ ตร ฎก ากล อธิบาย เ ียง า ิ
อัก รวิธี ม้อะ อัก ะระ ยาม า ิ อัก รวิธี ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ ทย า ิ อัก รวิธี ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ ทย า ิ

[ ะระ ะ • ต] แสดงรูป สระ อะ พิมพ์สเี บาโปรง ออกเสียงเรว (ละ )ุ


กัจจายะนะ อ รูปะสิทธิ อ มั ์ า รั ์ า

สระอะ
เสียงนิคค ิตทีอยู นาพยั ชนะวัคค์ ก อาเทสเป็น ง
๒ [ม๤ง • คะละ • ม6ต • ตะ • ม๤ง] พิมพ์สีเ มทบ ออกเสียงนาน น (คะรุ)
กัจจายะนะ อ รูปะสิทธิ อ ๙ ั ์ ั ์ า ั ์

[ต๤ส• สะ] สระเสียงสัน ทีเป็นเสียงละ ุ ท ใ เป็นเสียงคะรุ ดวยการสะกด


กัจจายนะ ข้ ๒๘ : ร าภา า

[ว็าส • สะ] เสียงสะกด มกล


สระ เสียงยาว เชน สระ อา (า) ทีเป็นเสียงครุ มีตวั สะกดตาม ลัง
๕ [ ส็ย • ยะ ใ ออกเสียงเป็น สระ เสียงสัน ออกเสียงเรว (ละ )ุ
พิมพ์สัททสั ลัก ์สีเบาโปรง [ ็ า ]
กัจจายะนะ อ ๕ รูปะสิทธิ อ ๕ อั ์ า

[ ป็ก • ะระ ิ • ย๤ง]

๒๕๕๖ ถอดเสี ย งเป็ น สั ท ทะอั ก ะระ ทย ปา


๗ [ป๟จ •ฉา • มิ] สระเสียงสัน ทีเป็นเสียงละ ุ ท ใ เป็นเสียงคะรุ ดวยการสะกด
กัจจายนะ ข้ ๒๙ รูปะ ทิ ธิ ข้ ๔๒ : ั ์ า า มา

[บ฻ระ • ฻มะ ]
เครอง มายวิสรรชนีย์ ะ แสดงรูป สระ อะ ออกเสียงเรว ละ ุ
สระ อะ พิมพ์สีเบาโปรง
๙ [สะ • บ฻ย๤ • ชะ • น๤ง] กัจจายะนะ อ รูปะสิทธิ อ มั ์ า รั ์ า

๐ [สt • ก฻ยะ • ป6ต • ต] สระเสียงสัน อะ อิ อุ ทีมีพยั ชนะเสียงกล ตาม ลัง เชน ฽ ]ิ


เสียงกล ที มสะกด

พยางค์ทมีี สระเสียงสันตัวนัน ใ ออกเสียงนาน น คะรุ


[กb • ฽ ิ สระดังกลาว พิมพ์สเี มทบ
ใสสัททสั ลัก ์ ม กล ( ฻ ) (linkage mark)
สุ ร ธั ช บุ น นาค และค ะโครงการพระ ตรป กสากล พ

๒ [อะ • ด6 • ฽ ิ] กัจจายะนะ อ ๐๒ รูปะสิทธิ อ : ม ร

รูป สระ เอ สระ โอ ทีคันอยูระ วางสัททะอัก ะระเสียงกล


ใสสัททสั ลัก ์ ม กล ( ฻ ) (linkage mark)
[ต6 • ม฼g ] ระ วางเสียงกล และสระทีอยูตรงกลางดวย รวม อัก ะระ
สระ เอ สระ โอ พิมพ์สีเ มทบ ออกเสียงยาวเทาเดิม คะรุ
กัจจายะนะ อ ๐๒ รูปะสิทธิ อ ม รุ

สระเสียงยาว ทีมีพยั ชนะเสียงกล ตาม ลัง เชน ต฽วา]


[ปา • ต฻วา • กา • สิ สระเสียงยาวตัวนัน ใ ออกเสียงยาวเทาเดิม คะรุ
กัจจายะนะ อ ๕ รูปะสิทธิ อ ๕ อั ์ า
เสียงนิคค ิตเกิดทีจมูกเทานัน แสดงรูป ง พินทุโปรง ง]
นิคคะ ิต

๕ [ส๤ง • ๤ง][กbง][กา • ต6ง] สระเสียงสันพิมพ์สีเ มทบ ออกเสียงนาน น (คะรุ)


กัจจายะนะ อ ๐ รูปะสิทธิ อ ๕ อ ั ์ ์
( ) (ก) ( )
LIII

กััจ์จายนปาฬิ ข้ ที่ ๙๙ อัก ะระสยาม ปา ิ คู นาน อัก ะระโรมัน ปา ิ พ ๒๕๕๙99 ส๎มาหิส๎มิ฾นํ ม๎หาภิม๎หิ วา.
สุต์ต s‿māhis‿miṁnaṁ m‿hābhim‿hi vā.
99 อ

ส๟ต • ตะ] เ

ก์
99 -11 ส๡พ๬พโต ลิ฾คโต ส๎มาหิส๎มิ฾ อิจ฼เจเตสํ ข์

วุต์ติ sabbato liṁgato s‿māhis‿miṁ iccetesaṁ


ค์
ฆ์
ว๟ต • ติ] ม๎หาภิม๎หิอิจ฼เจเต อาเทสา โหน๪ติ วา ยถาสํข๎ยํ. ง
จ฼
m‿hābhim‿hiiccete ādesā honti vā yathāsaṁkh⁀yaṁ. ฉ์
ช๮
ปุริส๡ม๎หา, ปุริสั ส๎มา, ปุริเสภิ, ปุริเสหิ,
อุทา รณ purisam‿hā, purisas‿mā, purisebhi, purisehi,
ฌ๦

[ ๟ • ดา • ะระ ะ] ฏ๪

ปุริส๡ม๎หิ, ปุริส๡ส๎มิ฾. ์
purisam‿hi, purisas‿miṁ. ฑ๰
ฒ์

กััจ์จายนปาฬิ ข้ ที่ ๙๙ อัก ะระโรมัน ปา ิ คู นาน สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ พ ๒๕๕๙


ī

สุต์ต 99 s‿māhis‿miṁnaṁ m‿hābhim‿hi vā.


99 u

ส๟ต • ตะ] [ส฻มา ห๞ ส฻ม๞งํ น๡ง]ํ [ม฻หา ภ๞ ม฻หิ] [วาา] ū

k
99 -11 sabbato liṁgato s‿māhis‿miṁ iccetesaṁ kh
วุต์ติ [ส๡บ บะโโต] [ล๞งํ คะโโต] [ส฻มา ห๞ ส฻ม๞ง]ํ [อ๞จ เจเเต ส๡ง]ํ g

ว๟ต • ติ] m‿hābhim‿hiiccete ādesā hon


honti
ti vā yathāsaṁkh⁀yaṁ.
gh

[ม฻หา ภ๞ ม฻หิ อ๞จ เจเเต] [อาาเดสาา] [โห็น ติ] [วาา] [ยะถาา ส๡งํ ข฻ย๡งํ] c

ch
purisam‿hā, purisas‿mā, purisebhi, purisehi,
อุทา รณ [ปุริส๝ ม฻หา] [ปุริส๝ะ ม฻ส฻หมา] [ปุริเสภิ] [ปุริเสหิ]
j

jh

[ ๟ • ดา • ะระ ะ] ñ

purisam‿hi, purisas‿miṁ. ṭ

[ปุริส๝ ม฻หิ] [ปุริส๝ ส฻ม๞ง]ํ ṭh

กั ขร ิธี “ไม้-อั ( ะ) ักขะระ ยาม-ปา ิ” มี ัทท ัญลัก ณ์ต่างๆ ได้แก่ ไม้-อั รื ไม้- ะ ( ั )
แ ดงเ ียง ะ, ไม้ ัญฌการ ( ์ ) แ ดงเ ียง ะกด และไม้ยามักการ ( ๎ ) แ ดงเ ียงกล�า้ ท�าใ ้
ามารถเขียนเ ียง ะกด กับเ ียงกล�้า ใ ้แยกจากกัน ย่างเด็ดขาด
ตั ย่างเช่น กัจจายะนะ-ปา ิ ข้ ที่ ๙๙ (ดูตั ย่างด้านบน)
เ ียง ะกดในค�า ่า สัพ์พโต ( ับบะโต) ก�ากับด้ ยเครื่ ง มายไม้ ัญฌการเ นื พ เ ียง ะกด
(ดูตั ย่างค�า ข้ ที่ ๗ น้าซ้ายมื ) ในค�า ่า ปุจ์ฉามิ
เ ียงกล�้าในค�า ่า ส๎มาหิส๎ม�ิ ( มา ิ มิง) ก�ากับด้ ยเครื่ ง มายยามักการ เ นื เ ียงกล�้า (ดู
ตั ย่างค�า ข้ ที่ ๑๐ น้าซ้ายมื ) ในค�า ่า สัก๎ยปุต์โต
ดังนั้น เ ียงกล�้าที่ก�ากับด้ ยเครื่ ง มายยามักการ จึงไม่ ามารถท�า น้าที่ได้ทั้ง ง ย่าง คื เป็น
เ ยี ง ะกดและเ ยี งกล�า้ พร้ มกันได้ ซึ่ง ักขะระ ิธี ยาม-ปา ิ ถ ดเ ียงเป็นรูปเขียนได้ ย่างชัดเจนด้ ย
ัทท ัญลัก ณ์ต่างๆ ดังกล่า ไ ้แล้
มายเ ตุ กัจจายะนะ-ปา ิ ที่เขียนด้ ย ักขร ิธี “ไม้-อั ( ะ) ักขะระ ยาม-ปา ิ” ามารถ
เขียนเ ียง ะกด และเ ียงกล�้า ได้ ย่างชัดเจน
LIV

๒๕๕๙
เ ียง า ิ และระบบการพิมพเ ียง ละ ุ ะรุ
อัก ะระ ยาม า ิ อัก ะระโรมัน า ิ อธิบาย วยากรณกัจจายะนะ า ิ

โดย วิ จิ น ตน์ า ุ พ ง ์ ตรวจทานใ ม โดย สม มาย เปรมจิ ต ต์ พ


ัททะอัก ะระ ทย า ิ ัททะอัก ะระโรมัน า ิ อัก รวิธี ม้ อั (อะ) อัก ะระ ยาม า ิ /ละ คุ ะรุ ทั ทะอัก ะระโรมัน า ิ

อร โต arahato แสดงรูป สระ อะ พิมพ์สเี บาโปรง ออกเสียงเรว (ละ )ุ


[ ะระ ะ ต ] • [araha • t ] กัจจายะนะ อ รูปะสิทธิ อ มั ์ า รั ์ า

สระอะ
มั a aa เสียงนิคค ิตทีอยู นาพยั ชนะวัคค์ ก อาเทสเป็น ง
๒ พิมพ์สีเ มทบ ออกเสียงนาน น (คะรุ)
[ม๤ง คะละ] • [maŋ • gala] กัจจายะนะ อ รูปะสิทธิ อ ๙ ั ์ ั ์ า ั ์
ั์ tassa สระเสียงสัน ทีเป็นเสียงละ ุ ท ใ เป็นเสียงคะรุ ดวยการสะกด
[ตส สะ] • [tas • sa] กัจจายนะ ข้ ๒๘ : ร าภา า

า์ ā a
[ ว ส สะ ] • [ vās sa] •

เสียงสะกด มกล สระ เสียงยาว เชน สระ อา (า) ทีเป็นเสียงครุ มีตวั สะกดตาม ลัง
ใ ออกเสียงเป็น สระ เสียงสัน ออกเสียงเรว (ละ )ุ
๕ ์ seyya
พิมพ์สัททสั ลัก ์สีเบาโปรง [ ็ า ]
[ สย ยะ] • [ sēy ya] •
กัจจายะนะ อ ๕ รูปะสิทธิ อ ๕ อั ์ า
ก์ ร p a a i a
[ ป็ ก ะระ • • ] [ p k k araṇi • yaŋ]
• h

๗ ์ าม p ā i สระเสียงสัน ทีเป็นเสียงละ ุ ท ใ เป็นเสียงคะรุ ดวยการสะกด

๒๕๕๖ ถอดเสี ย งเป็ น สั ท ทะอั ก ะระ ทย ปา


ปจ ฉา มิ] • • [puc chā mi]
• • กัจจายนะ ข้ ๒๙ รูปะ ทิ ธิ ข้ ๔๒ : ั ์ า า มา

ร ม b฼rah฼ma
บ฻ระ ฻มะ] • [ b̮ra • ḫma] เครอง มายวิสรรชนีย์ ะ แสดงรูป สระ อะ ออกเสียงเรว ละ ุ
สระ อะ พิมพ์สีเบาโปรง
๙ ั ์ sabyañ a a กัจจายะนะ อ รูปะสิทธิ อ มั ์ า รั ์ า
[สะ บ฻ย๤ ชะ น๤ง]
• • • [sa • b̮yañ • ja• naŋ]
๐ ัก ์ sakyaputto
[ สt ก฻ ย ะ ป6 ต ต
• • • [ sa • k̮ya • put • t ] สระเสียงสัน อะ อิ อุ ทีมีพยั ชนะเสียงกล ตาม ลัง เชน ฽ ิ]
พยางค์ทมีี สระเสียงสันตัวนัน ใ ออกเสียงนาน น คะรุ
ก i i
เสียงกล ที มสะกด

สระดังกลาว พิมพ์สเี มทบ


กb ิ] • [ ki ñ̮hi]

ใสสัททสั ลัก ์ ม กล ( ฻ ) (linkage mark)
๒ อ aduñ i กัจจายะนะ อ ๐๒ รูปะสิทธิ อ : ม ร
สุ ร ธั ช บุ น นาค และค ะโครงการพระ ตรป กสากล พ
[ อะ ด6 ฻ ิ ] • • [ a • du • ñ̮hi]

รูป สระ เอ สระ โอ ทีคันอยูระ วางสัททะอัก ะระเสียงกล


ม tumhe ใสสัททสั ลัก ์ ม กล ( ฻ ) (linkage mark)
ระ วางเสียงกล และสระทีอยูตรงกลางดวย รวม อัก ะระ
[ต6 ม฼ เ ] • [tu m hē]

สระ เอ สระ โอ พิมพ์สีเ มทบ ออกเสียงยาวเทาเดิม คะรุ
กัจจายะนะ อ ๐๒ รูปะสิทธิ อ ม รุ

า ากา pā ā ā i สระเสียงยาว ทีมีพยั ชนะเสียงกล ตาม ลัง เชน ต฽วา]


สระเสียงยาวตัวนัน ใ ออกเสียงยาวเทาเดิม คะรุ
ปา ต฻ ว า กา สิ ]
• • • [ pā • t̮vā • kā • si] กัจจายะนะ อ ๕ รูปะสิทธิ อ ๕ อั ์ า
เสียงนิคค ิตเกิดทีจมูกเทานัน แสดงรูป ง พินทุโปรง ง]
ก,
นิคคะ ิต

, a i สระเสียงสันพิมพ์สีเ มทบ ออกเสียงนาน น (คะรุ)ส๤ง] [ กbง] [ต6ง] [saŋ] [ kiŋ] [tuŋ] กัจจายะนะ อ ๐ รูปะสิทธิ อ ๕ อ ั ์
( ) (ก) ( )

LV

๒๕๕๙
กรณ กั ์ ามั ์ อ ์ กั ์ า กั ์ ์
าน
1 ออ a เพดานออน ทามกลางลิน ริม ีปาก เพดานออนเพดานแ ง เพดานออนริม ีปาก
อา ā อุ

โดย วิ จิ น ตน์ า ุ พ ง ์ ตรวจทานใ ม โดย สม มาย เปรมจิ ต ต์ พ


2
อ ์
3 อิ i อู
4 อี ī ริม ีปาก โอ
5 อุ u กั ์ อะ อั ๕
6 อู อา
7 เอ e เพดานออน เอ
8 โอ o ตาลุช อิ
9 ก k
เพดานแ ง อี
10 ข kh
ล ุ
11

12
g
gh ออกเสียงเรว [ะ ั า [ ิ [ ุ [เ [โ
13
รุ
14 c ออกเสียงนาน น
[t [ y า [ b [ [ 6 [g [
15 ch
16 j ลัก ณะ ั ์ า ั ์ ั ์ มั ์ า า อ ั ์ า ั ์ า าม
17 jh การเ ล่ง เสียงปา ิ พยั ชนะวัคค์ มี 5 วัคค์ วัคค์ละ 5 ตัว เสียงปา ิ ชอพยั ชนะอวัคค์
18 ñ เ ยี ง อโ โ โ าโ โ อโ
าน
19 ṭ มกอง๒ กอง๒ ม ์ ิ กอง๒ มกอง๒
กรณ
20 ṭh อุ ุม
ิถิล ธนิต ิถิล ธนิต า กั ์ า ิถิล

๒๕๕๖ ถอดเสี ย งเป็ น สั ท ทะอั ก ะระ ทย ปา


21 เ ียงเกิด
22 h ที านและกรณ มพนลม๒ พนลม๒ มพนลม๒ พนลม๒ ชองจมูก มพนลม๒ เสียดแทรก๒
23 ṇ
กั ์
24 ต t ทีเสนเสียง๒ h ห
th
25

26 ท d
กั ์ ก [ค ง
27 ธ dh ทีเพดานออน ๒
k ก kh ข g gh
น n
28
ตาลุช จ ฉ [ช ย
29 ป p ทีเพดานแ ง ๒
c ch j jh ñ y ย
ph ม ์
30

31 พ b ร
32 bh ที ลังปุมเ งอก๒ ṭ ṭ r ร ฬ
ม m
33
ั ์ ต ถ ด ธ น ล [ส
สุ ร ธั ช บุ น นาค และค ะโครงการพระ ตรป กสากล พ

34 ย y ที นบน๒ t ต th d ท dh ธ n น l ล s ส
ร r
35

36 ล l
ั ์ ์ ว
37 ว v ทีริม ปี ากกับ น๒ v ว
ส s
38

39 ห h
อ ์ ป บ ม
40 ฬ ḷ ทีริม ีปาก๒ p ป ph b พ bh m ม
41 อ a
42
อิ i
า กั ์ า ง
43 อุ u ทีชองจมูก
ค ัพท์ปา ิ าสาทีปราก ในคัม ีร์กัจจายะนะ ปา ,ิ มุ มัตตทีปนี, ปทรูปสิทธิ, และสัททนีติ ๒ ค ัพท์ทางวิชาการ า า าสตร์ปจจุบัน การถอดอัก ะระจาก
อัก ะระสยาม ปา ิ เป็น อัก ะระโรมัน ปา ิ ในพระ ตรป ก จ ป ร อัก ะระสยาม พ ๒ ตามคัม ีร์ วยากร ์ เอ โอ เป็นสระประเ ทอสวั ะ แตเสียง
ทีออกจริง เอ อาปาก มตองกวางมาก เ ยียดปากเลกนอย โอ อปาก เป็น สระแท (pure vowel) ๕ กัจจายนัตถทีปนี พ ๒ ๙๐ อธิบายก วยากร ์
กัจจายะนะ ปา ิ อ ๒ วา กั ์ ร า อ ์ าร อกา ร าม ปดกั าน และกั กร ะ แลวเปลงเสียง อ อัก ะระ ชอวา สังวุ ะ
LVI

การเปล่งเสียง Jiv฻hāmūlaṁ Jiv฻hāmajjhaṁ Jiv฻hāpaggaṁ


Jiv฻hāmūlaṁ
Jiv฻hāmajjhaṁ
Jiv฻hāmūlaṁ
Jiv฻hāpaggaṁ
[ji • v฻hā • mū • laṁ] [ji • v฻hā • maj• jhaŋํ] [ji • v฻hā • pag• gaŋํ] [ji • v฻hā • mū• laŋํ] [ji • v฻hā • mū• laŋํ]
ฐาน-กรณ์ [ji • v฻hā • maj• jhaŋํ] [ji • v฻hā • pag• gaŋํ]
ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นส่วนกลาง ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นส่วนกลาง ลิ้นส่วนหลัง ลิ้นส่วนหน้า
อุ

ถอดเสี ย งเป น สั ท ทะอั ก ขะระไทย-ปาฬ โดย วิ จิ น ตน์ ภาณุ พ ง ์ ตรวจทาน หม่ โ ดย สมหมาย เปรมจิ ต ต์ พ
Labio
อั 3 a3 [oṭ ṭ aja]
อู
1 • h

อา ā
2

3 อิ i ริVelar
มฝีปาก โอ
อี ī [kaṇ ṭ aja] อะ อ
ั อา
4 • h

อุ u
5

6
เพดานอ่อน
อู ū Palatal เอ
7 เอ e [tā luja] •
อิ
8 โอ o
เพดานแข็ง อี
ก์ k
[-ะ] [ -ั ] [ -า็ ] [ -ิ] [ - ี็ ] [ -ุ ] [ -็ู ]
9

10 ข์ kh
Lahu
[lahu] [ เ-็ ] [โ-็ ]
11 ค์ g ออกเสียงเร็ว [-a] [-a] [-ā ] [-i ] [-ī ] [-u] [-ū] [- ē ] [- ō ]
12 ฆ์ gh Garu
[-t] [ -y ] [-า ] [ -b] [ -u] [ -6 ] [ -^ ] [ g- ] [ F- ]
13 ง ṅ [garu]
ออกเสียงนานขึน้ [-a] [- a] [-ā] [-i ] [- ī ] [-u] [-ū] [-ē ] [-ō ]
14 จ์ c
ฉ์ ch
Articulation :

15
Vagga B‿yañjana : พยัญชนะวัคค์ Avagga B‿yañjana : พยัญชนะอวัคค์
ช์ j
Manner of

16
กักลม
ฌ์
Place of Articulation :

jh
Karaṇa

17
Voiceless Voiced Voiced Voiceless
18 ์ ñ Aghosa ghosa ghosāghosa ghosa Aghosa
ไม่กอ้ ง ก้อง -vimutti1 ก้อง ไม่กอ้ ง
Ṭhānakaraṇa1

19 ฏ์ ṭ Unaspirated Aspirated Unaspirated Aspirated Nasal


อุสุมะ
20 ์ ṭh Sithila Dhanita Sithila Dhanita nāsikaṭṭhānaja
กึง่ สระ
21 ฑ์ ḍ ไม่พ่นลม พ่นลม [-h] ไม่พ่นลม พ่นลม [-ɦ] ช่องจมูก เสียดแทรก
22 ฒ์ ḍh
Glottis
23 ณ์ ṇ Kaṇṭhaja h
ที่เส้นเสียง [h]
24 ต์ t
Velar
25 ถ์ th Kaṇṭhaja
k kh g gh ṅ
26 ท์ d
ที่เพดานอ่อน [k] [kh] [ g] [gh] [ṅ]
27 ธ์ dh
Palatal
28 น์ n Tāluja
c ch j jh ñ y

29 ป์ p
ที่เพดานแข็ง [c] [ch] [ j] [ jh] [ ñ] [ y]
Post-Alveolar
ผ์
สุ ร ธั ช บุ น นาค และคณะโครงการพระไตรป กสากล พ
30 ph Muddhaja
ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ r ḷ
31 พ์ b
ที่หลังปุ่มเหงือก [t] [t ]
h
[d] [ḍ ]
h
[n] [r] [ ḷ]
32 ภ์ bh
Dental
33 ม์ m Dantaja
t th d dh n l s

34 ย๎ y
ที่ฟันบน [t] [th] [d] [dh] [n] [ l] [s]
Labio-dental
35 ร๎ r Dantoṭṭhaja
v
36 ล๎ l
ทีร่ มิ ฝีปากกับฟัน [v]
37 ว๎ v
38 ส๎ s Bilabial
Oṭṭhaja
p ph b bh m
39 ห๎ h
[b]
40 ฬ๎ ḷ ที่ริมฝีปาก [p] [ph] [bh] [m]
41 อํ aṁ Nasalised ṁ
42
อิํ iṁ Nāsikaṭṭhānaja
43 อุํ uṁ (ที่ช่องจมูก) [ŋํ ]
LVII

C o m p i l e d by S u r a d h a j B u n n a g a n d Wo r l d T i p i ṭ a ka P r o j e c t , t r a n s c r i b e d i nt o P h o n e t i c A l p h a b e t by V i ch i n P h a nu p o n g , P ā ḷ i N o t a t i o n d e s i g n e d by Sasi Pongsarayuth
āi i a a i i i
āi ai /T ai i p a a T ai i p a a i p a

T ai i p a
āi ai a ā a a āi a a
a i p a

1
[ ะระ ะ] [ ะ] Kaccāyanapāḷi No. 4 :
[araha] [a] a a ā a a ā

a-
2
[มง ะละ] • [มง] Kaccāyanapāḷi No. 31 :
[maŋ gala] • [maŋ] a a a ā a

3
[ตส สะ] • [ตส] Kaccāyanapāḷi No. 28 :
[tas sa] • [tas] pa a ā ṭ ā

4
[ วาส สะ ] •
[ ว ส] Kaccāyanapāḷi No. 5 :
[ vās sa] •
[ vās ] a ā

5
[ สย ยะ] •
a R pasiddhi No. 5 :
[ sēy ya] •
a ā
[ ป็ ก ะระ ]
a-


6 (When there is nal consonant)
[ p k khara] •

ป6 จ ฉา มิ] • • ป6 จ ] Kaccāyanapāḷi No. 29 :


7
[puc chā mi] • • [puc ] a ā ā a
a i apaṭ a ā

8
[ บ ระ มะ] •

[ b ra h ma] • [ บ ระ] Kaccāyanapāḷi No. 4 :


[ b ra ] a a ā a a ā

9
[สะ บ ย ะนะ]
• •

[sa b yañ jana]


• •
see Chulachomklao of Siam Tipiṭaka 1893

10
[ สt กยะ ป6 ต ต • • •

[ sa k ya put t ]
• • •

กb • ิ] [ สt ] Kaccāyanapāḷi No. 602 :


11
[ ki ñ hi]• [ sa ] i a

12
ร6 ฻ ิ ]

[ ru ḷ฻hi] • see Chulachomklao of Siam Tipiṭaka 1893

[ต6 ] Kaccāyanapāḷi No. 602 :


[ต6 มg ]
• [tu ] i a
13
[tu m hē] •
[มg ] Kaccāyanapāḷi No. 5 :
[m hē] a ā

14
ปา ตวา กา สิ ]
• • • ปา] Kaccāyanapāḷi No. 5 :
[ pā t vā kā si] • • • [ pā ] a ā

สง] [ กbง] [ต6ง] สง] Kaccāyanapāḷi No. 30 :


a a

15
[saŋ] [ kiŋ] [tuŋ] [saŋ] a  a a i a a
p
LVIII

ธัม์มสํคณีปาฬิ ในพระไตรปิฎกปาฬิ “อักขะระสยาม-ปาฬิ” พ ๒ การจัดพิมพ์ครังนี ดมีการแสดง


เสียง ละ ุ ตามคาจากัดความในพระ ตรป ก

ล ุ
ละ ุ]

อภิธานัป์ปทีปีกาปา อภิธานัป์ปทีปิกาสูจิ อภิธานวัณ์ณนา คาถาที ๐

เวโค ชโว รโย ขิป์ปํ, ตุ สีฆํ ตุริตํ ลหุ;


อาสุ ตุณ์ณ มรํ จาวิ, ลัม์พิตํ ตุวฏํปิ จ.

ล ุ
อภิธานัป์ปทีปีกาปา อภิธานัป์ปทีปิกาสูจิ อภิธานวัณ์ณนา คาถาที ๙๒๙
ละ ุ]
กนิฏ์โ กนิโย ตีสุ, อัต์ยัป์เป’ ติยุเว ป๎ยถ;
สีฆม๎หิ ลหุ ตํอิฏ์ ํ, นิส์สารา’ ครุสุต์ติสุ.

อภิธานัป์ปทีปีกาปา อภิธานัป์ปทีปิกาสูจิ อภิธานวัณ์ณนา คาถาที ๐

ปุเม อาจริยาทิม๎หิ, ครุ มาตาปิตูส๎วปิ; รุ


ครุ ตีสุ มหัน์เต, ทุช์ชราลหุเกสุ จ. ทุช์ชร อลหุก [คะรุ]
LIX

าจากัด วาม อง ละ ุ ละ ุ] ะรุ [คะรุ]


ละ ุ ะรุ คัม ีร์กลุมอ ิธาน ัพท์ทีอธิบายความ มาย อง ัพท์ปา ดใ ความ มาย วเป็นสอง
ลัก ะ คอ รูปธัมม์ และ นามธัมม์ ในความ มาย องรูปธัมม์ มายถง สิงทีจับตอง ด เชน วัตถุ นัก วัตถุเบา
เป็นตนสวนในทางนามธัมม์ มายถง สิงทีจับตอง ม ด เชน จิต รูป เสียง กลิน และ รส เป็นตน งปา าสา
เป็น าสาทีถายทอดกันดวยเสียงอันเป็นนามธัมม์ ความ มายเกียวกับการออกเสียงปา ทีเป็นละ ุ คะรุ
จงแสดง วตาม ลัก านอางอิงดังตอ ปนี

เสียง ล ุ [ละ ุ]
อางอิงในคัม ีร์ วยากร ์กัจจายะนะ ปา อที ลหุมัต์ตา ตโย รัส์สา
ลหุมัต์ตา แปลวา มีระยะการออกเสียงเรว
ใน ธัม์มสํคณีปาฬิ ในพระไตรปิฎกปาฬิ เลมที่ ๒๙ ยอ นา ๒ อ ๒ (ดู นา ายมอ)
ล ุ ละ ุ แปลวา เรว
ล ุตา คอ ความรวดเรว องเวทนา ันธ์ สั า ันธ์ สัง าร ันธ์
ล ุ ริณามตา คอ การเปลียนแปลงอยางรวดเรว
ใน อภิธานัป์ปทีปีกาปา อภิธานัป์ปทีปิกาสูจิ อภิธานวัณ์ณนา คาถาที ๐ (ดู นา ายมอ)
เวโค, ชโว, รโย, ขิป์ปํ, สีฆํ, ตุริตํ, ลหุ, อาสุ, ตุณ์ณ, มรํ, จาวิ, ลัม์พิตํ, ตุวฏ
เป็น ัพท์ทีใชในความ มายวา เรว ทัง มด
คาถาที ๙๒๙ (ดู นา ายมอ) ลหุ ัพท์ ในนปุงสกลิงค์ มีอรรถวา ี ความเรว

ใน ปทรูปสิท์ธิ นามกัณ์ฑ ก อที ๒ ๒ สัพ์พาสมาวุโสปสัค์คนิปาตาทีหิ จ เรอง เนปาติกปท วา


ขิป์ป, อร, ลหุ, อาสุ,ํ ตุณ์ณํ, อจิร, สีฆํ
เป็น ัพท์ทีใชในความ มายวา เรว ทัง มด

เสียง รุ [คะรุ]
อางอิงใน อภิธานัปป์ ทีปกี าปา อภิธานัปป์ ทีปกิ าสูจิ อภิธานวรรณนา คาถาที ๐ (ดู นา ายมอ)
รุ [คะรุ แปลวา ชา รอ นาน น
มีอัตถะวา อล ุกะ คอ นัก มเบา มเรว มดวน มพลัน

การทีปจจุบันมีความเ าใจวา เสียงละ ุ แปลวา เสียงเบา และ เสียงคะรุ แปลวา เสียง นัก จง มตรง
ตามความ มายในพระ ตรป กและคาอธิบายเพิมเติมในพระอั กถา และอาจเ าใจวามีความ มายเป็นเสียง
คอย (เสียง มชัด) และเสียงดัง (เสียงชัด) ด สันนิ านวาความเ าใจนีมาจากนักวิชาการตะวันตกทีแปล ละ ุ
วา light (เบา) รอ quick (เรว) และคะรุ แปลวา heavy ( นัก)* ง มถูกตองกอใ เกิดความสับสนและ ัด
แยงกับ ลักการพยั ชนะกุสละ ๐ ทีวา ละ ุ คอการออกเสียงเรว และ ะรุ คอ การออกเสียงนาน น งจะ
ดอธิบายตอ ปใน ลักการออกเสียงพระ ตรป กสัช ายะ

* The Pali Text Society Pali-English Dictionary 1999


LX

B฻ a a a aa i i a :
The Orthographic Writing of Pāḷi Sound in Pāḷi
Phonetic Alphabet According to the Kaccāyana Pāḷi Grammar 1 - 10

B฻ a a a aa a a : The Recitation of Pāḷi Sound based on the Place and


Manner of Oral Articulation According to the Kaccāyana Grammar 11 - 20

7 Lahu - Quick Pronunciation 23� C!#;D C!!D C!"#$D C!%D CC!"!0#*D$ C!&D C!"!$#*D$ C-!"$D CB!"$D $
17 ��� C!E;D
Garu - Prolonged Pronunciation C!9D C!&D C!+D C!/D C!@D C!FD C-!D CB!D C!E0DG

1 -1 นโม ตัส๠ส ภควโต 1


[น๝ โม] 1
[น๝๝ โม] [ต๡ส๡ ส๝๝] [ภ๝๝ คะวะ โต]
• • • •
11

อรหโต ส๡ม๨มาส๡ม๨พุท๢ธัส๠ส.
[!๝๝ ระหะ โต] [ส๡ม๡ มาา ส๡ม๡ บ๟ด๟ ธ๡ส๡ ส๝๝]
• • • • • • •

28 -2
28 -2 พุท๢ธํ
4 สรณํ 3 คัจ฼ฉามิ,
[บ๟ด ธ๡งํ]14 [บ๟ด๟ ธ๡ง๡ ํ] [ส๝๝ ระ ณ๡ง๡ ]ํ 13 [ค๡จ๡ ฉาา ม๞]๞
1
• • • • •

6 16

10 1 -1
1
นโม 2
ตัส๠ส อิทํ 2 โข ปน ภิกขเว
[น๝1• โม]
[นะ ม] [ต๡ส [!๞๞ ด๡ง๡ ํ]12 [โโ ] [ ๝ น๝๝] [ภ๞๞ ะ ว]
• • • •

5 2
[ a ō] [a
1
1
2 ทุกขสมุทยํ อริยส๡จ฼จํ
[ด๟๟ ะสะมุดะ ๡ง]ํ [!๝๝ ริ ะ ส๡จ๡ จ๡ง๡ ํ]
• • • • •

8
ยายํ ตัณหา,
[ก๡จ·จาายะนะปาาฬิ] [ า ๡ง]ํ [ต๝๝ ณหาา]
• •

5
18
20 52 อ๡ ๤เ ทีฆา. โปโนพภวิกา,
อ๡ญ·เญ ดีฆี า [โโ โน็บ ภะวิ า]
• • •

15
นนทิราคสหคตา
9
ส๡พพทานํ ธัม๨มทานํ ชินาติ,
[ส๡บ๡ บะ ดาา น๡ง๡ ํ] [ธ๡ม๡ มะ ดาา น๡ง๡ ํ] [ ๞ นาา ต๞]๞
• • • • • • • •

19
LXI

B฻ a a a aa i i a Computer Programe Copyrighted © No. 351225


1. i i a piṭa a 1
āiTa ip i Tipiṭa a i i (Tepiṭaka)
© 352476 การเขียนเ ียง ัชฌายะจากต้นฉบับพระไตรปิฎก ากล (เตปิฏะกะ)
2. i i a ā a a 2
āiTa ip i i a T a (Sāmañña)
© 353280 การเขียนเ ียง ัชฌายะด้ ยปา ิภา าที่ไม่มี รรณยุกต์ งู ต�่า ( ามัญญะ)
3. i i aa a a 3
āiTa ip i i i p a ā i (Akkhara)
© 305129 การเขียนเ ียง ัชฌายะด้ ยรูป ัททะ ักขะระ-ปา ิ ( ักขะระ)
4. i i a i i ā 4
āiTa ip i a a (Niruttiyā)
© 308769 การเขียน ัททะ ักขะระด้ ย ลักนิรุตติ า ตร์และไ ยากรณ์ปา ิ (นิรตุ ติยา)
5. i i a a a 5
āiTa ip i a a a i a ā a a (Lahu/Garu)
© 351226 การเขียนเ ียง ัชฌายะละ ุคะรุในต�าแ น่งที่ไ ยากรณ์ระบุเป็นพิเ (ละ ุคะรุ)
6. i i a a ā āiTa ip i a i a i (Mattā)
6
© 336570 การเขียนเ ียง ัชฌายะบ กระยะเ ลา กเ ียงแต่ละพยางค์ (มัตตา)
7. i i a i i a āiTa ip i i i i a p i i (Lahu light; Garu bold)
7
© 353281 การเขียนเ ียง ัชฌายะในระบบดิจิทัล (ดิจิทัล)
8. i i a i a a a āiTa ip i a i a i ai a (Vibhajana)
8
Patent 46390 การเขียน ัญลัก ณ์แ ดงการแบ่งพยางค์ ัตโนมัติตาม ิทธิบัตรเลขที่ 46390 ( ภิ ะชะนะ)
9. i i a pa i a āpa a āiTa ip i [ti] [iti] a (Parisamāpanna)
9
© 353282 การเขียนเ ียง ัชฌายะ [ต๞] [ ติ ๞] ต นจบประโยค รื จบเรื่ ง (ปะริ ะมาปันนะ)
10. i i a ฻ ā a a a āiT a ip i Tipiṭa a i (Vyākaraṇa)
10
© 353283 การเขียนเ ียง ัชฌายะในปทานุกรมพระไตรปิฎก ากลเพื่ ้าง ิง ( ยากะระณะ)

B฻ a a a aa a a Computer Programe Copyrighted © No. 351225


11. a a piṭa a 11 āi ia i a i Tipiṭa a i i (Tepiṭaka)
© 353284 การ กเ ียง ัชฌายะด้ ยปา ิภา าในพระไตรปิฎก ากล ฉบับ ัชฌายะ (เตปิฏะกะ)
12. a a ā a a 12 āi ia i a T a (Sāmaññā)
© 353285 การ กเ ียงด้ ยปา ิภา าที่ไม่มี รรณยุกต์ ูงต�่า ท่ งท�าน ง และเ ียง ติทีฆะ ( ามัญญะ)
13. a a a a a 13 āi ia i i p a āia āi ai (Akkhara)
© 353286 การ กเ ียงตามรูป ัททะ ักขะระ-ปา ิ และโน้ตเ ียงปา ิ ( ักขะระ)
14. a a i i ā 14 āi ia i a a (Niruttiyā)
© 353287 การ กเ ียงตาม ัททะ ักขะระด้ ย ลักนิรุตติ า ตร์และไ ยากรณ์ปา ิ (นิรุตติยา)
15. a a a a 15 āi ia i a a a i a ā a a (Lahu/Garu)
© 353288 การ กเ ียง ัชฌายะข งเ ียงละ ุ/คะรุ ในต�าแ น่งที่ไ ยากรณ์ระบุเป็นพิเ (ละ ุคะรุ)
16. a a a ā 16 āi ia i a i a i (Mattā)
© 353289 การ กเ ียง ัชฌายะแต่ละพยางค์ตามระยะเ ลาการ กเ ยี ง (มัตตา)
17. a a i i a 17 āi ia i i i a p i i (Lahu light; Garu bold)
© 353290 ิธี กเ ียง ัชฌายะตามระบบการพิมพ์ดิจิทัล (ดิจิทัล)
18. a a i a a a 18 āi ia i i i (Vibhajana)
© 353291 การ กเ ียงค�าปา ิ ัชฌายะแต่ละพยางค์ในพระไตรปิฎก ากล ( ภิ ะชะนะ)
19. a a pa i a āpa a 19 āi ia i i a (Parisamāpanna)
© 353292 ิธี กเ ียง ัชฌายะพยางค์ ุดท้ายต นจบข งเรื่ ง รื จบบท (ปะริ ะมาปันนะ)
20. a a ฻ ā a a a 20 āi ia i a i a ā a a (Vyākaraṇa)
© 353293 การ กเ ียง ัชฌายะ ้าง ิงตามกฎไ ยากรณ์ปา ิภา า ( ยากะระณะ)
LXII

เสียงละ ใุ น ธัม์มจักก์ ปั ์ ปวัตต์ นสุตต์ จากพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ แสดงการพิมพ์เสียงปา ใิ นพระ ตรป ก
จ ป ร พ 2436 อัก รวิธี ยาม า ิ” เ ียนวา ล ุ และ รุ และปจจุบันเ ียนวา ละ ุ [ละ ]ุ คะรุ [คะรุ]
ทยเรียกอัก รวิธนี วาี ละ ุ ะรุ ทั ทะอัก ะระ ทย า ิ ตาม วยากร ก์ จั จายะนะ ปา ิ และ คัม รี อ์ ั กถา
เป็นการแสดงการพิมพ์เสียงละ ุ ออกเสียงเรว ดวยสีเบาโปรง และพิมพ์เสียงคะรุ ออกเสียงนาน ดวยสีเ มทบ
เพอใ การออกเสียงปา ิถูกตองแมนตรงยิง น เป็นการนาเสนอครังแรกในการจัดพิมพ์พระ ตรป กสากล
ดวย สัททะอัก ะระ ทย ปา ิ เรียกวา ฉบับสัช ายะ ดู ลัก วยากร ์ ละ ุ 1 6

�!�(
�!�(
ละ��ุ ��- �*�%
�*�%
�กเ�*�-
พยางค์ ��*�-
ทีย�ี่งเร็
� กเ ียงเร็ ����� �23� C!#;D C!!D C!"#$D C!%D CC!"!0#*D$ C!&D C!"!$#*D$ C-!"$D CB!"$D $
�!�(
�!�(������-�*�%
คะรุ �กเ��#��&
พยางค์
�*�% ทียี่ งนานขึ
���#��& /�กเ/� ีย้นงนานขึ
��#�� ้น���� C!E;D C!9D C!&D C!+D C!/D C!@D C!FD C-!D CB!D C!E0DG

16 -2209 อิทํ โข ปน ภิกขเว


อิทํ โข[!๞๞ ด๡ง๡ ]ํ [โโ ] [ ๝ น๝๝] [ภ๞๞ ะ ว]
• • • • ละ ุ
ทุขสมุ
กทุขสมุ
กทขสมุ
1 1 [ ะ]
ทุทุกกขสมุ ทยํยํทยํทยํ อริยส๡อริจอริ
ย฼จส๡ํ ยจส๡฼จจํ ฼จํ
[ด๟๟ ะสะมุ
• สะมุ
ะสะมุ ดสะมุ
ดะะดะง๡ด]ํ ะ [!๝
ง๡ ]ํ ๝ [!๝
•ริ ๝ะ ๝ริส๡ริจ๡ ะ จ๡ะง๡ ]ํส๡จ๡ จ๡ง๡ ]ํ
• • •• • • •
2 [ ิ]
1 1 1 2 1 3 [ ุ]
ยายํ ตัณหา, 4 [ า]
[ า ง๡ ]ํ [ต๝๝ ณหาา]
• •

5 [เ ]
โปโนพภวิกา,กา,
โปโนพภวิ 6 [โ ]
• ภะวิ า]า]
[โโ โน็บ ภะวิ • • •

1 2
นนทิ
นนทิ รราคสหคตา
นนทิาคสหคตา
ราคสหคตา
•คะสะหะหะคะ
•ตาา] ตาา]
สะหะคะ
[น๡น๡ ดิ ราา คะสะหะคะ • • •

2 1 1 1 1
ตัตรตัตราภินนทินี,
[ต๝๝ ตระ ต๝๝ ตราา ภิ น๡น๡ ดิ น]
• • • • • • •

1 2 2
เสย฼ย ีทํ กามตัณหา
[เส็ ะ ด๡ง๡ ]ํ [ า มะ ต๝๝ ณหาา]
• • • • • •

5 1 1

1 -397 ส๡ต หารกํ วาส๠ส ปริเยเสย฼ย,


ส๡ต์ถหารกํ [ส๡ต๡ ะ หาา ระ ง๡ ]ํ [ว็าส ส๝๝] [ ๝ ริ เส็
• • • • • • • • • ๝]
1 1 2 5
LXIII

ละหุ [ละ ]ุ คอ การออกเสียงสระใ เรว อางอิงก วยากร ก์ ัจจายะนะ ปา อ 4 กลาววา เสียงละ ุ คอ สระ อะ
สระ อิ และ สระ อุ ใ ออกเสียงเรว เรียกวา ละ ุ ดู 1 3 เชน อั ก ะระสยาม ปา วา อร
เสียง สระ อะ ทีเป็นละ ุ มแสดงรูป เป็นตน และคัม ีร์อั กถายัง ดอธิบายเพิมเติม เสียงละ ุ ดู 4 6

ล ุ (ละ )ุ 1 อรัส์สลหุ ดู กัจจายะนะ ปา ก อที 4 ลหุมัต์ตา ตโย รัส์สา


อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น ภิก์ขเว
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ข ะ ]
กัจจายะนะ อธิบายวา เสียงพยางค์ส ระ เสียงสัน เป็น เสียงละ (ุ เรว) ดแก [ ะ ]

ล ุ (ละ )ุ 2 อิรัส์สลหุ ดู กัจจายะนะ ปา ก อที 4 ลหุมัต์ตา ตโย รัส์สา


อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น อริยสัจ์จํ
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ ริ]
กัจจายะนะ อธิบายวา เสียงพยางค์ส ระ เสียงสัน เป็น เสียงละ (ุ เรว) ดแก [ ิ ]

ล ุ (ละ )ุ 3 อุรัส์สลหุ ดู กัจจายะนะ ปา ก อที 4 ลหุมัต์ตา ตโย รัส์สา


อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น ทุก์ขสมุทยํ
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ มุ]
กัจจายะนะ อธิบายวา เสียงพยางค์ส ระ เสียงสัน เป็น เสียงละ (ุ เรว) ดแก [ ุ ]

ล ุ (ละ )ุ 4 อาสํโยคลหุ ดู กัจจายะนะ ปา ก อที 5 อั ์ เ ทีฆา


ดูเพิ่มเติมใน (รูปะสิทธิ) อั ์ เ ทีฆา ข้ ที่ 5
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น วาส์ส
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ ็ ]
รูปะสิทธิ อธิบายวา เสียงพยางค์ส ระ เสียงยาว ทีมีตัวสะกด เป็น เสียงละ (ุ เรว) ดแก ็ ]

ล ุ (ละ )ุ 5 เอสํโยคลหุ ดู กัจจายะนะ ปา ก อที 5 อั ์ เ ทีฆา


ดูเพิ่มเติมใน (รูปะสิทธิ) อั ์ เ ทีฆา ข้ ที่ 5
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น เสย์ยถีทํ
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ สย ]
รูปะสิทธิ อธิบายวา เสียงพยางค์ส ระ เสียงยาว ทีมีตัวสะกด เป็น เสียงละ (ุ เรว) ดแก ]

ล ุ (ละ )ุ 6 โอสํโยคลหุ ดู กัจจายะนะ ปา ก อที 5 อั ์ เ ทีฆา


ดูเพิ่มเติมใน (รูปะสิทธิ) อั ์ เ ทีฆา ข้ ที่ 5
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น โปโนพ์พวิกา
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ นบ]
รูปะสิทธิ อธิบายวา เสียงพยางค์ส ระ เสียงยาว ทีมีตัวสะกด เป็น เสียงละ (ุ เรว) ดแก ]

มายเ ตุ เสียงสระอี สระอู ทีมีตัวสะกด มมีปราก ในพระ ตรป กปา


LXIV

เสียงคะรุใน ธัม์มจัก์กัป์ปวัต์ตนสุต์ต จากพระ ตรป กสากล ฉบับสัช ายะ แสดงการพิมพ์เสียง ล ุ และ


รุ ปจจุบันเ ียนวา ละ ุ [ละ ุ] คะรุ [คะรุ] ทยเรียกอัก รวิธีนีวา ละ ุ ะรุ ัททะอัก ะระ ทย า ิ
ตาม วยากร ก์ จั จายะนะ ปา ิ และคัม รี อ์ ั กถา เป็นการแสดงการพิมพ์เสียงละ ุ ออกเสียงเรว ดวยสีเบาโปรง
และพิมพ์เสียงคะรุ ออกเสียงนาน ดวยสีเ มทบ เพอใ การออกเสียงปา ิถูกตองแมนตรงยิง น เป็นการนาเสนอ
ครังแรก เรียกวา ฉบับสัช ายะ ดู ลัก วยากร ์ คะรุ 1 7

�!�(
�!�(
ละ��ุ ��- �*�%
�*�%
�กเ�*�-
พยางค์ ��*�-
ทีย�ี่งเร็
� กเ ียงเร็ ����� �23� C!#;D C!!D C!"#$D C!%D CC!"!0#*D$ C!&D C!"!$#*D$ C-!"$D CB!"$D $
�!�(
�!�(������-�*�%
คะรุ �กเ��#��&
พยางค์
�*�% ทียี่ งนานขึ
���#��& /�กเ/� ีย้นงนานขึ
��#�� ้น���� C!E;D C!9D C!&D C!+D C!/D C!@D C!FD C-!D CB!D C!E0DG

ตัว ย่างการถ ดเ ียง ระ ั้นจาก ักขรวิธี ยาม-ปาฬิ เป็นเ ียงคะรุ เรียกว่า บับ ัช ายะ

1 -1 นโม ตัส๠ส ภควโต


[น๝ โม] 1
[น๝๝ โม] [ต๡ส๡ ส๝๝] [ภ๝๝ คะวะ โต]
• • • •
คะรุ
5 1 3 6 3 1
อรหโต ส๡ม๨มาส๡ม๨พุท๢ธัส๠ส. 1 [ า][ ี ][ ู][ เ ][ โ ]
[!๝๝ ระหะ โต] [ส๡ม๡ มาา ส๡ม๡ บ๟ด๟ ธ๡ส๡ ส๝๝]
• • • • • • •
2 [ t][ b][ ๟ ]
28
3 -2
28 -2 พุท๢ธํ สรณํ
1
คัจ฼ฉามิ,
3 1 3 3 3 6 3 [ y ][ b] [ ๟ ]
[บ๟ด ธ๡งํ] [บ๟ด๟ ธ๡ง๡ ํ] [ส๝๝ ระ ณ๡ง๡ ]ํ [ค๡จ๡ ฉาา ม๞]๞
1
• • • • •
4 ๤ง ง๞ ๟ง
3 4 7 4 3 1 6
5 [ t][ b][ ๟ ]
6 [ t][ b][ ๟ ]
16 -2209 อิทํ โข ปน ภิกขเว 7 [ t][ b][ ๟ ]
[!๞๞ ด๡ง๡ ํ] [โโ ] [ ๝ น๝๝] [ภ๞๞ ะ ว]
• • • •

5 4 1 5 6 1
ทุกขสมุทยํ อริยส๡จ฼จํ
[ด๟๟ ะสะมุดะ ง๡ ]ํ [!๝๝ ริ ะ ส๡จ๡ จ๡ง๡ ํ]
• • • • •

5 4 5 3 4
ยายํ ตัณหา,
[ า ง๡ ํ] [ต๝๝ ณหาา]
• •

1 4
โปโนพภวิ กา,2
[โโ โน็บ ภะวิ า]
• • •

1 1

2
นนทิราคสหคตา

�� ���� ส๡พพทานํ ธัม๨มทานํ ชินาติ,


� �6 �$ �&[ส๡& บ๡ บะ ดาา น๡ง๡ ํ] [ธ๡ม๡ มะ ดาา น๡ง๡ ํ] [ ๞ นาา ต๞]๞
• • • • • • • •

3 1 4 3 1 4 5 1 7
LXV

สัช์ฌาย-ครุ a ā a- a คอการเปลียนเสียง ล ุ (ละ )ุ การออกเสียงเรว เป็นเสียง รุ (คะรุ) การออกเสียงนาน น ตาม


วยากร ์ รวมเสียง ล ุ และเสียง รุ ทีสาคั ใน วยากร ์กัจจายะนะ ปา และคัม ีร์ วยากร ์อน รวม 7 ประเ ท

ครุ (คะรุ) ระเภทที 1 ทีฆครุ ดูกัจจายะนะ ปา ก อที 5 อั ์ เ ทีฆา, 603 ทีโฆ จ


ดูเพิ่มเติมวุตโตทะยะ ทีโฆ จ คาถาที่ 7, สัททะนีติ ทีโฆ จ คาถา 9
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น โต
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ โต]
กัจจายะนะ อธิบายวา พยางค์สระเสียงยาว เป็นเสียงคะรุ [ า] [ ี] [ ู ][ เ ][ โ ]
ครุ (คะรุ) ประเภทที่ 2 ทุม๎หิครุ ดูกัจจายะนะ ปา ิ กฎข้ ที่ 602 ทุม๎หิ ครุ
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น ตัณ๎หา
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ ตt • ณ฻ า]
กัจจายะนะ อธิบายวา พยางค์สระเสียงสัน ทีอยู นาเสียงกลา ฻ ] เป็นเสียงคะรุ [ t ] [ b ][ ๟ ]
ครุ (คะรุ) ระเภทที 3 สํโยคครุ ดูกจั จายะนะ ปา ก อที 28 ปรเท๎วภาโว าเน, 29 วัค์เค โฆสาโฆสานํ ตติยป มา
ดูเพิ่มเติมวุตโตทะยะ สํโยคาทิ จ คาถาที่ 7, สัททนีติ โย โร จ คาถาที 10
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น พุท์ธํ
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ บ๟ด • ธ๡ง]ํ
วุตโตทะยะ อธิบายวา พยางค์สระเสียงสัน ทีมีตัวสะกด เป็นเสียงคะรุ [ y ] [ b ] [ ๟ ]
ครุ (คะรุ) ประเภทที่ 4 นิค์คหีตครุ ดูกัจจายะนะ ปา ิ กฎข้ ที่ 37 นิค์คหีตั ์ จ, 8 อํ อิติ นิค์คหีตํ
ดูเพิ่มเติมวุตโตทะยะ นิค์คหีตปโร คาถาที่ 7, สัททนีติ อัส์สรพ๎ยั ์ ชนโต ปุพ์พรัส์โส จ คาถาที 11
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น พุท์ธํ
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ บ๟ด • ธ๡ง]ํ
วุตโตทะยะ อธิบายวา พยางค์สระเสียงสัน ทีประกอบดวยเสียง นจมูก (นิคคะ ิต) เป็นเสียงคะรุ ๤ ง bง 6ง
ครุ (คะรุ) ประเภทที่ 5 ปทาทิครุ ดูกจั จายะนะ ปา ิ กฎข้ ที่ 602 ทุมห๎ ิ ครุ (พยติเรกนย/ตรงข้ามกับ ปทันต์ ยติครุ ข้ 6)
ดู ลักการเพิ่มเติมวุตโตทะยะ คาถาที 10 ัททนีติ ปะทะมาลา เรื่ ง สมานสุติสัท์ทวินิจ์ฉย
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น นโม
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น น t • โม]
วุตโต สัททนีติ อธิบายวา พยางค์สระเสียงสัน เมออยูตน ัพท์ เป็นเสียงคะรุ [ t ] [ b ] [ ๟ ]
ครุ (คะรุ) ระเภทที 6 ปทัน์ตยติครุ ดูกจั จายะนะ ปา ิ กฎข้ ที่ 602 ทุมห๎ ิ ครุ (ปทันต์ ยติครุ/ตรงข้ามกับ ปทาทิครุ ข้ 5)
ดู ลักการเพิ่มเติมวุตโตทะยะ คาถาที 10, ัททนีติ ปะทะมาลา เรื่ ง สมานสุติสัท์ทวินิจ์ฉย
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น ตัส์ส
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม ปา เป็น [ ต๡ส • สt ]
วุตโต สัททนีติ อธิบายวา พยางค์สระเสียงสันทาย ัพท์ เป็นเสียงคะรุ [ t ] [ b ] [ ๟ ]
ครุ (คะรุ) ระเภทที 7 ปาทัน์ตครุ ดูกัจจายะนะ ปา ิ กฎข้ ที่ 602 ทุม๎หิ ครุ
ดูเพิ่มเติม ุตโตทะยะ ปาทัน์ตครุ คาถาที่ 7
อัก ะระสยาม ปา ถอดอัก ะระ จากอัก ะระ อม เป็น ชินาติ
สัททะอัก ะระ ทย ปา ถอดเสียง จากอัก ะระสยาม เป็น [ ชb • นา • ตb ]
วุตโตทะยะ อธิบายวา พยางค์สระเสียงสัน ทีอยูทายบาทคาถา เป็นเสียงคะรุ t b 6 ]
มายเ ตุ ปทาทิครุ และ ปทัน์ตยติครุ เป็น ัพท์บั ัติใ ม องฉบับสัช ายะในโครงการพระ ตรป กสากล
(LXVI)

a p a a a

An excerpt from the Dhammacakkappavattanasutta, the World Tipiṭaka Phonetic Edition 2016,
illustrating the Lahu and Garu Orthographic Writing Symbols in Thai and Roman Scripts
in accordance with the Tipiṭaka Kaccāyana Pāḷi Grammar and its Commentaries. The Lahu
Sound, printed in light lettering is a quick-syllable pronunciation. The Garu sound, printed in
bold lettering, is a prolonged-syllable pronunciation.

�!�(
�!�(
ละ��ุ ��- �*�%
�*�%
�กเ�*�-
พยางค์ ��*�-
ทีย�ี่งเร็
� กเ ียงเร็ ����� �23� C!#;D C!!D C!"#$D C!%D CC!"!0#*D$ C!&D C!"!$#*D$ C-!"$D CB!"$D $
�!�(
�!�(������-�*�%
คะรุ �กเ��#��&
พยางค์
�*�% ทียี่ งนานขึ
���#��& /�กเ/� ีย้นงนานขึ
��#�� ้น���� C!E;D C!9D C!&D C!+D C!/D C!@D C!FD C-!D CB!D C!E0DG

� �� ��� �� � � � � �
� � �� � � � ��� �� �� � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � Lahu
Lahu

a a a a ga va 11  ะ
 aa
5 1 1
2
1 1 22  ิ

� � � � � � �� �
�� �� �� �� � �� �� � � � � ��
� �� �� � �
� ��
 ii

� � � � � � � � � � �
� � 33  ุ
 uu
��� � ���� �� ��� ���� ��� � � � ��
da a ra a a ā i 44  า
ā-
 ā-
55  เ

% �� & %� &+�� &� %


ē-
) �� $� &

 ē-
� #� � $�
" " � " " " " "

25

� � � � � � �

66  โ
 ō--
a ā p n b bha vi ā
2 6 2
1
1 1

�&
"#
, -# � )$
'
.(
'( &� % &� &� &� � 4( ! "#, 5$'($
67(
& &� ,� &�
�&
�� &� �
"% " " " " " % %
" ! "" "
!
12

� � � � � � �

�#� � �� � �� �$� *0 #วาก


1] ต
kha sa mu da a svāk ā
3 4

) &'(
$ 1
0 $,
$2 , -# $3 , ) 4( , 5 67( $&'( ) +
* -# ) .(
1

!, "# / ! "# /
% % % % %! % % % !
8 , ,

*&+%
[ "#$ +, -. /) *0#1 ]  ()
a ba a i mēt a a
7 5
1
2 1
(LXVII)

The Garu [ garu] is a prolonged-syllable pronunciation. The Tipiṭaka Kaccāyana Pāḷi Grammar states that
a long-vowel syllable i.e. a i u should be a prolonged pronunciation see No. 1 - 2
The Commentaries will elaborate further, see No. - 7 . Note Garu from Lahu 1 1 2
and Lahu from Garu. 1 1 5 7
5 6
5 6
lahu 1 1 a a see Kaccāyanapāḷi Rule No.5 a ā , No. 603 : a
garu Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi [ เ ] [ ต]
Roman Phonetic Alphabet-Pāḷi [ ē] [ t ]
Long-Vowel Syllable - Garu Sound

garu 2 - i a see Kaccāyanapāḷi Rule No. 602 : i a


1 Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi [ ตt • ต฻ ]
Roman Phonetic Alphabet-Pāḷi [ ta • tra ]
Short-Vowel Syllable becomes Garu when followed by Cluster Sound
Note Cluster-Sound Symble or linkage mark (  ) under cluster syllables

garu a see Kaccāyanapāḷi Rule No. 28 : pa a


a a ā ṭ ā
Kaccāyanapāḷi Rule No. 29 : a ā ā a a i apaṭ a ā
Tipiṭaka Commentary (Saddanītisuttamālā) Rule No. 10 : a apa a garu)
Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi [ บ๟ด งํ]

Roman Phonetic Alphabet-Pāḷi [ bud • dhaŋ]�


Final-Consonant Sound - Garu Sound

garu i a see Kaccāyanapāḷi Rule No. 37 : i a a a


a a
Tipiṭaka Commentary (Vuttodaya) Rule No. 7 : i a apa a a
Thai Phonetic Alphabet Pāḷi [ บ๟ด • งํ]
Roman Phonetic Alphabet Pāḷi [ bud • dhaŋ]�
Niggahīta Sound (only at nasal cavity) - Garu Sound

garu 2 5 a ā i a see Kaccāyanapāḷi Rule No. 602 : i a


lahu 1 ( a a i a a a a a a a i a )
Tipiṭaka Commentary (Vuttodaya) Rule No. 10, (Saddanīti Padamalā)
Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi [ t • โม]
Roman Phonetic Alphabet-Pāḷi [ na • m ]
Short-Vowel Syllable becomes Garu Sound at the beginning syllable

garu a a a a i a see Kaccāyanapāḷi Rule No. 602 : i a


lahu 1 Tipiṭaka Commentary (Vuttodaya) Rule No. 10, (Saddanīti Padamalā)
Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi [ ต๡ • t ]
Roman Phonetic Alphabet-Pāḷi [ ta • sa]
Short-Vowel Syllable becomes Garu Sound at the end of the word

garu 7 ā a a a Kaccāyanapāḷi Rule No. 602 : i a


lahu 2 Tipiṭaka Commentary (Vuttodaya) Rule No. 7 : pā a apa a a
Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi [ ๡บ • บะ • โล • ก • ม b ]
Roman Phonetic Alphabet-Pāḷi [ sab • ba • l • ga • s mi ]
Short-Vowel Syllable becomes Garu Sound at the end of the sentence (verse)
(LXVIII)

Uno cial Translation

O ce of His Majesty’s Principal Private Secretary


The Grand Palace, Bangkok 10200

17th of December B.E. 2557

Subject : Permission to use the Temple of the Emerald Buddha and Sala Sahathai Samakhom
To : Thanpuying Tasanee Puyankupt, President of the World Tipiṭaka Foundation
and Representative Patron of H.R.H. Galyani Vadhana’s World Tipiṭaka Project
Re : World Tipiṭaka Letters dated December 15th and November 27th B.E. 2557

In reference to your letters requesting to respectfully inform His Majesty


permission to use the Uposatha of the Temple of the Emerald Buddha and Sala
Sahathai Samakhom in the Grand Palace on the 18th of December, B.E. 2557 at 16:45
for the Celebration of the World Tipiṭaka Saj-jhā-ya Edition Bhikkhupātimokkkhapāḷi
which has been published in the Pāḷi Phonetic Alphabet for the rst time in the King’s
Present Reign with His Majesty’s Eldest Granddaughter, Her Royal Highness Princess
Bajrakitiyabha presiding the celebration as per the enclosed documents.

His Majesty the King has been informed and has graciously granted special
permission for this occasion.

(signed)

Thanpuying Butri Veerawaitaya

Deputy private secretary,


acting on behalf of the principal secretary to His Majesty the King
(LXIX)

เนา
ที่ รล ๐๐๐๒.๒/๒๑๑๗๗ ำนักราชเลขาธิการ
พระบรมม าราช ัง กทม. ๑๐๒๐๐
๑๔ ิง าคม ๒๕๕๕
ที รล ๐๐๐๒ ๕ ๒๒ ส นักราชเล าธิการ
เรื่อง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถ ายพระไตรปิฎกเพื่อทรงอนุโมทนา
พระบรมม าราชวัง กทม ๐๒๐๐
เรียน ท่านผู้ ญิงทั นีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล
๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
อ้างถึง นัง ือกองทุน นทนาธัมม์นำ ุข ท่านผู้ ญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ในพระ ังฆราชูปถัมภ์
มเด็จพระญาณ ัง ร มเด็จพระ ังฆราช กลม า ังฆปริณายก ลง ันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรอง พระราชทานพระบรมราชานุ าตใ ใชพระอุโบสถวัดพระ รีรตั น าสดาราม และ าลาส ทัยสมาคม
และ นัง ือมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล ลง ันที่ ๑๕ พฤ ภาคม ๒๕๕๕
เรียน ทาน ู ิงทั นีย์ บุ ยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระ ตรป กสากล และ ูแทน ูอุปถัม ์โครงการ
พระ ตรป กสากล ในสมเดจพระเจาพีนางเธอ เจา ากัลยา วิ ั นา กรม ลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อางถง นังสอมูลนิตาม ธพิ ระนัตรปง ือทีกสากล
่อ้างถึงลงวั ขอในที้นำค๕ ธัามกราบบั
นวาคม ๒๕๕๗ งคมทูและลงวั
ลกระกรุนทีณ๒๗า ขอพระราชทาน
พ จิกายน ๒๕๕๗
ทูลเกล้าฯ ถ ายพระไตรปิ ฎ กบรมธั ม มิ ก ม าราช ปาฬิ ภ า า-อั ก
ตาม นังสอทีอางถง อใ น ความกราบบังคมทูลกระกรุ า อพระราชทานพระบรม ร ยาม ร. . ๑๑๒ (พ. . ๒๔๓๖)
พระไตรปิ ฎก จปร. อัโบสถวั
ราชานุ าตใชพระอุ ก ร ดยาม พระ: ฉบั รีรตั บนอ้าาสดาราม
งอิง ากล และพ. . าลาส
๒๕๕๔ทัและพระไตรปิ
ยสมาคม ในวันฎทีก ากลธันวาคม ๒๕๕๗
เวลาภา า-อั๕กน รโรมั
ปาฬิ เพอจันดพ.พิธีส. มโ๒๕๕๔ ชพระจำนตรปน ๓กสากล เล่ม เพื่อิกทรงอนุ
ุปาติโโมก ะปาเนื่อิ ฉบั
มทนา บสัช ายะ ทีจัดพิมพ์ดวย
งในโอกา
สัททอั
เฉลิ ก ระปา
มฉลองพุ ทธชยัิเป็นนตีครั๒,๖๐๐
งแรกในรั ปี ชการตรั
กาลปจจุรู้ขบองัน โอกาสนี
มเด็จพระพระเจา
ัมมา ัมพุลานเธอ
ทธเจ้า คพระองค์ เจาพั
ามแจ้งอยู ่แล้ชรกินัต้นิยา า
เสดจ ปทรงเป็นประธานในพิธีดังกลาว ความแจงอยูแลวนัน
ได้นำค ามกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และทูลเกล้าฯ ถ าย
ดน ความกราบบังคมทูลพระกรุ าทราบ าละอองธุลีพระบาทแลว พระราชทาน
พระไตรปิฎกเพื่อทรงอนุโมทนาแล้
พระบรมราชานุ าต เป็นกร ีพิเ เฉพาะราย

(ท่านผู้ ญิงบุตรี ีระไ ทยะ)


ทาน ู ิงบุตรี วีระ วทยะ
รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
รองราชเล าธิการ ป ิบัติราชการแทน
ราชเลขาธิการ
ราชเล าธิการ
กองการในพระองค์
กองการในพระองค์
โทร. ๐๒ ๒๒๐๗๒๐๐ ต่อ ๓๓๐๗
โทร ๐๒ ๒๒๐๗๒๐๐ ตอ ๐
โทร าร ๐๒ ๒๒๐๗๔๘๗
โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗ ๗
เ ็บไซต์ : www.ohm.go.th
เวบ ต์
LXX
(LXX)

Uno
Uno cial
cial Translation
Translation

O
O ce
ce of
of H.M.’s
H.M.’s Principal
Principal Private
Private Secretary
Secretary
Chitralada,
Chitralada, Bangkok
Bangkok 10303
10303
99thth of
of October
October B.E.
B.E. 2558
2558
Subject
Subject::Her
HerMajesty’s
Majesty’spermission
permissionto
touse
usethe
thephotograph
photographof ofaaBuddhist
Buddhistceremonial
ceremonialfan,
fan,
bearing Her Majesty’s insignia, which was created
bearing HerthMajesty’s insignia, which was created for
for the
the occasion
occasion of
of Her
Her
Majesty’s 80 th Royal Birthday Anniversary, 12 nd August B.E. 2555 (2012)
nd
Majesty’s 80 Royal Birthday Anniversary, 12 August B.E. 2555 (2012)
To
To :: President
President of
of the
the World
World Tipiṭaka
Tipiṭaka Foundation
Foundation
(Dr. Thanpuying Tassanee Punyakupt)
(Dr.Thanpuying Tasniya Punyakupta)
Re
Re :: The
The World
World Tipiṭaka
Tipiṭaka Foundation
Foundation letter,
letter, September 24th B.E.
September 24
th
B.E. 2558
2558 (2015)
(2015)
Referring
Referring to
to your
your letter
letter respectfully
respectfully requesting
requesting toto use
use aa photograph
photograph ofof aa
Buddhist
Buddhist ceremonial fan, bearing Her Majesty the Queen’s insignia, which was
ceremonial fan, bearing Her Majesty the Queen’s insignia, which was
created
created by
by the
the Queen
Queen Sirikit
Sirikit Institute
Institute of
of Craftsmanship
Craftsmanship on
on the
the occasion
occasion Her
Her Majesty’s
Majesty’s
80th
80th Royal
Royal Birthday
Birthday Anniversary,
Anniversary, 12 12nd August
nd
August B.E.
B.E. 2555
2555 (2012).
(2012).
This
This emblem
emblem isis to to be
be featured
featured on
on the
the cover
cover of
of the Saj-jhā-ya
the Saj-j
h
ā-ya Tipiṭaka
Tipiṭaka
(Saj-j ā-ya Tepiṭaka : The Phonetic Edition) 2015 to facilitate studies and
(Saj-j ā-ya
h
h Tepiṭaka : The Phonetic Edition) 2015 to facilitate studies and Sajjhāya
Sajjhāya
Recitation
Recitation as
as well
well as
as in
in comemoration
comemoration of
of Her
Her Majesty
Majesty the
the Queen’s
Queen’s pious
pious homage
homage to
to the
the
Tipiṭaka in 2015.
Tipiṭaka in 2015.
Her
Her Majesty
Majesty the
the Queen
Queen has
has graciously
graciously granted
granted permission.
permission.

(Signed)
(Signed)

Thanpuying
Thanpuying Charungjit
Charungjit Teekara
Teekara
Deputy
Deputy private
private secretary
secretary to
to Her
Her Majesty
Majesty the
the Queen
Queen

Tel. 02 2207200 ext. 3307


Tel. 02 2207200 ext. 3307
Fax. 02 2207487
Fax. 02 2207487
Website : www.ohm.go.th
Website : www.ohm.go.th
(LXXI)

ที่ พ ๐๐๐๔.๑/๒๕๓๗๑ นักราชเลขาธิการ


นจิตรลดา กทม. ๑๐๓๐๓

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่ ง พระราชทานพระราชานุญาตใ ้เชิญภาพตาลปัตร ัก รพระนามาภิไธย .ก. เนื่ งในโ กา


พระราชพิธีม ามงคลเฉลิมพระชนมพรร า ๘๐ พรร า ๑๒ ิง าคม ๒๕๕๕ พิมพ์ลงบนปก
พระไตรปิฎก ัชฌายะ พ. . ๒๕๕๘

เรียน ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎก าล
ท่านผู้ ญิงทั นีย์ บุณยคุปต์

้างถึง นัง ื มูลนิธิพระไตรปิฎก ากล ลง ันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

ตาม นัง ื ที่ ้างถึง ข ใ ้น ค ามกราบบังคมทูล มเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ


ข พระราชทานพระราชานุญาตเชิญภาพตาลปัตร ัก รพระนามาภิไธย .ก. ซึ่งจัดท โดยช่าง ิลปาชีพ
ถาบัน ิริกิติ์ เนื่ งในโ กา พระราชพิธีม ามงคลเฉลิมพระชนมพรร า ๘๐ พรร า ๑๒ ิง าคม ๒๕๕๕
พิมพ์ลงบนปกพระไตรปิฎก ัชฌายะ พ. . ๒๕๕๘ ซึ่งมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล จะได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ เผยแผ่
่งเ ริมการ ึก าและการ กเ ียง ัชฌายะ และเพื่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่ งในโ กา ันเฉลิมพระชนมพรร า ๑๒ ิง าคม ๒๕๕๘ ดังค ามแจ้ง ยู่แล้ นั้น

มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาต

ทาน ู ิงจรุงจิตต์ ที ะระ


รองราชเล านุการในพระองค์สมเดจพระบรมราชินีนาถ
กองราชเล านุการในพระองค์
สมเดจพระบรมราชินีนาถ
โทร ๐ ๒๒ ๒ ๕๕ ๐ ๒๒ ๙๒ ๙
โทรสาร ๐ ๒๒ ๐ ๐
เวบ ต์
(LXXII)

(Uno cial Translation)

October 27th B.E. 2558 (2015)

Subject : Saj-jhā-ya Tepiṭaka : Pāḷi Notation ( ัชฌายะ เตปิฏะกะ : โน้ตเ ียงปาฬิ)


To : Dr. Thanpuying Tasniya Punyagupta, President, World Tipiṭaka Foundation
Re : World Tipiṭaka Foundation letter, August 7th 2015

Referring to your letter requesting my supervision, my comments are as follows :

1. The Pāḷi Notation (โน้ตเ ียงปาฬิ) was published in 2015 by the World Tipiṭaka
Foundation with reference to the King Chulalongkorn Chulachomklao of Siam Tipiṭaka
1893 Edition. It is written in international standard musical notation and can be read
by people worldwide.

2. The two Time Signatures of the Pāḷi Notation are based on the two metres
of Pāḷi grammar pronunciation; namely, Lahu (one-metre time for quick-syllable
pronunciation) and Garu (two-metre time for prolonged-syllable pronunciation).
This notational system has been proposed for the rst time by the World Tipiṭaka
Foundation.

3. The Saj-jhā-ya Tepiṭaka ( ัชฌายะ เตปิฏะกะ) has employed a new computer


programme for writing Pāḷi notation. This digital technology is useful for education
and can easily be distributed globally.

4. This Pāḷi Notation which has received a certi ed Patent (No. 46390 from
the Department of Intellectual Property, the Ministry of Commerce, Thailand) for
segmenting Pāḷi syllables digitally through electronic devices, will be a new source of
standard reference for the Saj-jhā-ya Tepiṭaka Edition

Sincerely yours

(signed)

Admiral M.L. Usni Pramoj


Privy Counsellor
Thailand National Artist (Western Music)
(LXXIII)

๒๗ ตุลาคม พุทธ ักราช ๒๕๕๘

เรื่ ง พระไตรปิฎก ัชฌายะ : โน้ตเ ียงปาฬิ (Saj-j ā pi h


: āḷi i
เรียน ดร. ท่านผู้ ญิงทั นีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล
้างถึง นัง ื มูลนิธิพระไตรปิฎก ากลข เชิญเป็นที่ปรึก าฯ ลง ันที่ ๗ ิง าคม ๒๕๕๘

ตาม นัง ื ที่ ้างถึง ผมมีค ามเ ็นดังต่ ไปนี้


๑. โน้ ต เ ี ย งปาฬิ ท ี ่ ม ู ล นิ ธ ิ พ ระไตรปิ ฎ ก ากลจั ด พิ ม พ์ โ ดย ้ า ง ิ ง จากต้ น ฉบั บ
พระไตรปิฎก จปร. ๒๔๓๖ เป็นระบบการเขียนโน้ตในทางดุรยิ างค า ตร์ทเ่ี ป็นมาตรฐาน ากล
คนทั่ โลก ามารถ ่าน กเ ียงได้
๒. ัตราจัง ะข งโน้ตเ ียงปาฬิทั้ง ง ัตราจัง ะ ้าง ิงจากมาตราเ ียงละ ุ
เ ียงเร็ ๑ มาตรา และมาตราเ ียงคะรุ เ ียงนาน ๒ มาตรา ใ ้ ามารถเขียนเ ียงปาฬิ
เป็นโน้ตเ ียงปาฬิได้ เป็นครั้งแรก
๓. เทคโนโลยีดิจิทัลในการเขียนโน้ตเ ียงปาฬิ ามารถเผยแผ่เพื่ การ ึก าได้ ย่าง
แพร่ ลาย และร ดเร็ ไปทั่ โลก
๔. โน้ตเ ียงปาฬิได้รับค ามคุ้มคร งจาก ทิ ธิบัตรในมูลนิธิพระไตรปิฎก ากล
เรื่ งการแบ่งพยางค์ค ปาฬิ เลขที่ ๔๖๓๙๐ ท ใ ้พระไตรปิฎก ัชฌายะ ามารถ ้าง ิงได้
เป็น ากล

ข แ ดงค ามนับถื

พลเรื เ ก ม่ ม ล ง ั นี ปราโมช
งคมนตรี และ ิลปินแ ่งชาติ ดนตรี ากล
(LXXV)

พระไตรปิฎก ัชฌายะ : โน้ตเ ียงปา ิ

เป็นที่น่ายินดีแด่ประชาคมโลก โดยเฉพาะพุทธ า นิกชน ที่จะได้มีบันทัดฐานที่ถูกต้ งตาม


มาตรฐาน ากล ในการ ่านและ ึก าบท ดพระไตรปิฎก ัชฌายะ : โน้ตเ ียงปา ิ ที่ ่านง่ายและ เป็น
ากล ทั้งจัง ะ ค่าข งโน้ต และการยืดค�า

จัง ะ (Time Signature) มี 2 จัง ะเท่านั้น


1. Simple Duple Signature (จัง ะ 2)
2. Simple Triple Signature (จัง ะ 3)

โน้ตและเครื่ ง มาย ยุด (Notation + Rests)


1. โน้ตตั ด�า 1 จัง ะ

2. โน้ตตั ขา 2 จัง ะ

3. เครื่ ง มาย ยุด 2 จัง ะ

ัญลัก ณ์การยืดค�า (Tenuto)


1. ัญลัก ณ์การยืดค�า (Tenuto)

จึงข แ ดงค ามยินดี ย่างยิ่ง ที่คณะผู้จัดท�ามี ิ ัยทั น์ ันก ้างไกล จัดท�าโน้ต/ ักขะระปา ิ
มบูรณ์แบบและเป็นครั้งแรกในโลกที่ได้มาตรฐาน ากล ามารถ กเ ียง ัชฌายะได้ ซึ่งจะเป็นประโยขน์
และมีคุณค่า ันม า าลแก่ คนทัง้ โลก

คุณ ญิงมาลัย ัลย์ บุญยะรัตเ ช


นักเปียนโน ครู นดนตรี และผู้เชี่ย ชาญการขับร้ งประ านเ ียง
ิลปินแ ่งชาติ าขา ิลปการแ ดง (ดนตรี ากล)
โโ รงการพระ
รงการพระ ตร ฎก ากล
ากล
พ จจุบัน
กองทุน นทนาธัมมน ุ ท่าน ู้ ิง ม ล มณีรัตน บุนนา
นพระ ัง ราชู ถัมภ
มเด็จพระ าณ ังวร มเด็ุ จท่พระ
กองทุ น นทนาธั ม มนา าน ู้ ัง ราช
ิง ม ลกลม
มณีราัตนัง บุนรินาณายก
พระอง นพระ
ที แัง ่งราชู
กรุงรัถัตมนโก
ภ ินทร
มเด็จพระ ัง ราชเจ้า กรม ลวงวชิร าณ ังวร
จัดท ต้น บับ
จัดทาต้น บับ

มูลนิธิพระ ตร ฎก ากล
มูลนิธิพระ ตร ฎก ากล
เ พยแ ่เ นพระธัจจุ
มมทาน
บัน

เ ยแ ่เ นพระธัมมทาน
มเด็จพระบรมโอร าธิราช
เจ้าฟ้าม าวชิราลงกรณ ยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเป็นประธานการจัดพิมพ์เป็นพุทธบูชา
และ
เฉลิมพระเกียรติ

พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ัวภูมิพลอดุลยเดช


และ
มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

You might also like