Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”

Baia Mare

LUCRARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

Coordonator: Profesor Popan Maria

Absolvent: Sitar Ada Ionela Specializare: economic

An şcolar 2004-2005

CONTABILITATEA SALARIILOR

CURPINS:
Argument…………………………………………………………………………………..2 Cap. I Introducere………………………………………………………………………3 1.1 Salariul – preţul muncii…………………………………………………….3 Cap. II Prezentarea societăţii……………………………………………………….7 Cap. III Calculul salariilor……………………………………………………………8 3.1 Determinarea venitului brut……………………………………………….8 3.2 Reţineri din salarii…………………………………………………………….9 3.3 Impozitul pe salarii………………………………………………………….10 Cap. IV Datoriile sociale……………………………………………………………..14 4.1 CAS………………………………………………………………………………...14 4.2 CASS……………………………………………………………………………...15 4.3 Fondul de şomaj…………………………………………………………..….16 4.4 Alte datorii ………………………………………………………………..……17 Cap. V Conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale………………………………………………………………………………..……22 5.1 Conturi specifice………………………………………………………..…….22 5.2 Documente specifice………………………………………………..………29

Cap. VI Monografie………….……………………………………………..………..33 Bibliografie……………………………………………………………..…………………34

Argument

Pregătire cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii reprezintă o acţiune de maximă importanţă şi actualitate, ce trebuie susţinută de toţi chemaţi prin natura profesiei, să o facă. Am scris această lucrare cu convingerea că vin în sprijinul celor ce doresc să înveţe şi să ştie cum se ţine evidenţa contabilă a patrimoniului în economia de piaţă. Lucrarea de faţă este elaborată pe baza prevederilor Legii Contabilităţii. Cunoştinţele de contabilitate trebuie posedate nu numai de către cei ce administrează şi răspund de patrimoniul economic. Se cuvine să subliniem importanţa pe care o are astăzi contabilitatea pentru cunoaşterea situaţiei şi conducerea activităţii economice, precum şi locul important pe care trebuie să-l ocupe contabilitatea în pregătirea specialiştilor din domeniul economic. Lucrarea se adresează elevilor şi studenţilor care studiază contabilitatea (Gr.42 „Personal şi conturi asimilate” şi Gr.43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate” – Contabilitatea Salariilor). Lucrarea poate fi utilă contabililor şi economiştilor care se pregătesc în vederea prezentării la examenul pentru dobândirea calităţii de contabil autorizat şi expert contabil.

Cap. I Introducere
1.1 Salariul – Preţul muncii

Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”. Prin legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se prevede: „Art. 154 – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. (2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Art. 155 – Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Art. 156 – Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului.” Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă: • Pentru angajatori (societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuială, ca orice altă cheltuială, impusă de necesitatea desfăşurării activităţii. Angajatorul, care face „plata muncii” sub formă de „salarii”, are obligaţia:  De a se înregistra pe cheltuieli cu salariile acordate, care reprezintă o „cheltuială cu salariile”, înregistrată în debitul contului 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului”, care este o cheltuială deductibilă la calcului profilului impozabil (adică admisă a sa scădea din veniturile impozabile în scopul determinării profitului impozabil);  De a se înregistra în evidenţa financiar-contabilă cu „salariile plătite”, respectiv cu „salariile şi alte drepturi cuvenite personalului”, în creditul contului 421 „Personal – remuneraţii acordate”, şi de a calcula şi reţine, prin stopaj la sursă, obligaţiile bugetare (contribuţia pentru şomaj, pensie, sănătate şi impozitul). Calculul şi reţinerea obligaţiilor datorate statului reprezintă o obligaţie a angajatorului (a celui care face plata salariilor) şi se face prin „stopaj la sursă”, care constă în faptul că nu se face plata salariilor până nu se „stopează”, până nu se calculează şi reţin sumele datorate statului;

Bucureşti.01.2005 (art. 2001). De reţinut că unele activităţi se pot desfăşura şi pe bază de „contracte civile”. (1) nu se supun contribuţiilor bugetare (pentru şomaj. se încadrează în Codul Fiscal (C. un „venit obţinut prin muncă”. pe baza căruia se impun veniturile salariale şi asimilate salariilor. persoană fizică sau juridică. denumită salariat.f. SALARIATUL este o persoană încadrată cu contract individual de muncă. un venit acordat de angajator după ce s-au calculat şi reţinut de angajator toate obligaţiile de plată datorate statului. CONTRACTUL reprezintă „Un acord încheiat între două sau mai multe persoane spre a asigura un rezultat din care fiecare urmăreşte un beneficiu” (Oxford.f ). cu timp integral sau parţial de muncă. cât şi din punct de vedere al celui care îl primeşte (al salariatului.12.). 53/2003) se prevede: „Art. se obligă să presteze munca pentru el şi sub autoritatea unui angajator. Veniturile pe bază de „contracte civile”.) la „venituri din alte surse” (art. Atât timp cât nu există un contract individual de muncă. (2) nu se impozitează pe baza baremului lunar de impunere. care nu generează raporturi de muncă. pe o perioadă nedeterminată sau determinată. iar impozitul se calculează cu cota de 10% până la 31. pensii. care este plătitorul de salarii). sensul şi conţinutul noţiunii de salariu se vor înţelege corect şi pe deplin numai dacă este privit ATÂT din punct de vedere al celui care îl acordă (al angajatorului. calitatea de salariat se capătă numai şi numai prin încheierea unui contract individual de muncă.83 C. numită mai nou „carnet de muncă”. 85 C.. ca urmare. Prin Codul Muncii (Lege nr. nu se poate vorbi de salariat sau salariu. încheiate în baza Codului Civil. care este beneficiarul veniturilor din salarii). în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.• Pentru salariat (angajat). numite „convenţii civile”. care nu se cuprind în statul . sănătate) prevăzute pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor. . Din punct de vedere strict fiscal.2004 şi cota de 16% după 1.de salarii şi. Dicţionar de politică. (3) nu se includ în venitul anual global impozabil. care generează întocmirea documentului „carte de muncă”. Editura Univeres Enciclopedic. încheiate în baza Codului Civil. 10 – Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică.f.

beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Art. (2) Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă. 35 – (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii. contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată. 14 – (1) În sensul prezentului cod. 82 – (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o durată mai mare de 18 luni. (3) Durata săptămânală de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial este inferioară celei a unui salariat cu normă întreagă comparabil. 16 – (3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă. Art.” Desfăşurarea unor activităţi. potrivit legii. (2) – Prin excepţie. denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial. pe atât de diversificate. prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. fără a putea fi mai mică de 10 ore. 11 – Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Art. să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. în baza unor contracte individuale de muncă. prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate. 109 – (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă. . Art. Art. pe cât de numeroase. 12 – (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Art. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii. Art. încheiate în baza Codului civil. 108 – timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. în condiţiile expres prevăzute de lege. Art. 101 – (1) Angajatorul poate încadra salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă de cel puţin două ore pe zi.Art. se face pe baza unor contracte/convenţii civile. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.

Persoanele care desfăşoară activitate pe bază de contract civil nu au calitate de salariat. să presteze un serviciu pentru şi sub autoritatea unui beneficiar. să execute o lucrare. beneficiarul nu are obligaţia legală de a înfiinţa un „registru general de evidenţă al contractelor civile”. Persoanele care desfăşoară activitate pe bază de contracte civile nu au „funcţie” şi nici „funcţie de bază”. în realizarea unui produs. nici pe durată determinată. Munca prestată în temeiul unui contract civil nu-i conferă executantului vechime în muncă. ci de beneficiar. în schimbul plăţii convenite. . executarea unei lucrări. ESTE INTERZISĂ. nu se încheie nici pe durată nedeterminată. PERSOANA juridică poate încheia contracte civile nu în calitate de angajator. Persoana fizică poate încheia contracte civile atât în calitate de beneficiar. nu se încheie cu timp integral de lucru şi nici cu timp parţial de lucru. „a face”. Contractul civil este contractul în temeiul căruia o persoană fizică. respectiv al prestatorilor. de executare a unei lucrări. în general. ele au menirea de a produce efecte juridice constând în „a da”. reţină şi vireze impozitul). constând. nu pot cumula mai multe funcţii şi nu se pot afla în „incompatibilitate pentru cumulul unor funcţii” şi nu sunt obligate să declare nici unui beneficiar sau instituţii de stat ce activităţi desfăşoară pe bază de contract civil (întrucât beneficiarul are obligaţia legală să-i calculeze. persoană fizică sau juridică. iar beneficiarul nu are calitate de angajator. respectiv de realizare a unui bun. sub sancţiunea nulităţii absolute. de prestare a unui serviciu. denumită executant/prestator. Contractele civile nu sunt legate de timp. prestarea unui serviciu. se obligă să realizeze un produs. încheierea atât a unui contract civil în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.CONTRACTUL CIVIL este acordul între două sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice. cât şi de executant.

deci nu sunt salariaţi • Organizarea sectorului de contabilitate se compune dintr-o singură persoană-contabilă.Cap. . II Prezentarea societăţii Denumirea: Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Maramureş Forma juridică de organizare: ONG (fundaţie) Obiectul de activitate: administrarea fondului fostului UTC în interesul organizaţiilor de tineret legal constituite (apolitice) Modul de constituire a capitalului: Organizarea fundaţiei: • Organigrama Preşedinte* Vicepreşedinte* Director Secretară Mecanic întreţinere Femeie de serviciu Contabil Casier *Fac parte din Organizaţia de Tineret. cu toate sarcinile specifice acestei funcţii.

pe lângă veniturile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. Veniturile salariale obţinute de angajaţi se compun din: Salariu de bază + Alte drepturi salariale = Venit brut Sau Salariul realizat + Adaosurile la salariu = Venitul brut realizat 1) Salariul realizat – calculat în funcţie de salariul de bază şi de forma de salarizare aplicată (salarizare în regie – pentru timpul lucrat. prestări de servicii. spor de lucru în subteran. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă. spor de noapte. Potrivit Codului fiscal. proporţional cu cantitatea şi calitatea muncii depuse. indiferent de perioada la care se referă.1 Determinarea venitului brut Salariul este expresia bănească a părţii din venitul naţional destinat consumului individual şi repartizată celor ce muncesc. spor de vechime. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. III Calculul salariilor 3. în interesul serviciului. spor de stres. peste limita de 2. mai mare sau mai mic decât salariul de bază negociat. spor de periculozitate. 7/2001. indemnizaţie de zbor. El reprezintă o sumă brută. salarizare în acord – în funcţie de normele de muncă. Salariile se plătesc angajaţilor în două tranşe: chenzina I (avans) şi chenzina a II-a (lichidare). pentru salariaţii din instituţiile publice. sunt asimilate salariilor. Venitul reprezintă sumele sau valorile încasate sau de încasat din: livrări de bunuri. în ţară şi în străinătate. şi sumele acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit. spor de . salarizare în cote procentuale – calculat la volumul vânzărilor). Plata chenzinei I se face pe baza „Listei de avans chenzinal”. sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract de individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. executări de obligaţii legale sau contractuale. executări de lucrări. Salariul realizat poate fi egal. iar plata chenzinei a II-a pe baza „Statului de plată al salariilor”.Cap. Potrivit noii reglementări.5 ori nivelul stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 2) Adaosurile şi sporurile din salariu (indemnizaţie de conducere.

Partea I nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial. El constituie pentru societatea comercială o cheltuială. începând cu anul 2005 Art. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. proporţional cu timpul lucrat în alte condiţii.000 lei: deducerea personală lunară este 0 (zero).) – se calculează fie în sumă fixă. deducerile personale sunt degresive şi urmează să fie stabilite prin ordin al MF. – La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. fie ca procent din salariul de bază.  Ordonanţa de urgenţă nr. Pentru un venit brut lunar din salarii peste 3.S. 1 în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de peroane aflate în întreţinerea contribuabilului s-a utilizat următorul algoritm de calcul: Pentru un venit brut lunar din salarii de până la 1. rezultă Venitul brut realizat. b) Contribuţia angajatorului la fondul de şomaj – de 1% x salariul de bază -> constituie datorie faţă de fondul de şomaj . 3.toxicilitate etc. VBL – venit brut lunar 3. Prin însumarea veniturilor brute lunare realizate de toţi salariaţii societăţii comerciale.000 lei: Fără persoane în întreţinere: 250 lei Cu o persoană aflată în întreţinere: 350 lei Cu 2 persoane aflate în întreţinere: 450 lei Cu 3 persoane aflate în întreţinere: 550 lei Cu 4 persoane aflate în întreţinere: 650 lei Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000 lei.2 Reţineri din salarii Prin însumarea salariului realizat cu adaosurile şi sporul la salariu.5% x venitul brut realizat -> constitue datorie faţă de bugetul A. 1281 din 30/12/2004) Conform acesteia. inclusiv.000 lei – 3. se obţine Fondul de salarii brut realizat în luna respectivă. Din venitul brut al angajatului se efectuează următoarele reţineri individuale: a) Contribuţia angajatului la asigurările sociale – de 9.

rămâne restul de plată care se achită angajaţilor din casierie la data chenzinei a II-a.c) Contribuţia angajatului la asigurările sociale de sănătate – de 6. c)-f) din Codul fiscal. Plătitorii de venituri din salarii care efectuează regularizarea anuală a impozitului determină impozitul anual pe veniturile din salarii prin aplicarea baremului anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil. prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.(1) lit.86 alin. asupra bazei de impozitare anuale. după caz. chirii. imputaţii etc.  Pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii şi a cheltuielilor profesionale. determinată ca diferenţă între venitul net anual corectat cu diferenţa de cheltuială profesională şi suma deducerilor personale cuvenite în acel an şi. pensii alimentare. După scăderea din venitul brut realizat a tuturor reţinerilor individuale.5% x venitul brut realizat -> constituie datorie faţă de Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate d) Impozitul pe venitul din salarii. atunci . care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. 3. şi deducerile personale acordate pentru luna respectivă. prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. -> constituie datorie faţă de creditorii respectivi. În situaţia în care contribuabilul realizează numai venituri de natură salarială la funcţia de bază ca fiind angajat permanent şi beneficiază de deducerile prevăzute la art. aferent unei luni. Impozitul lunar se determină astfel:  La locul unde se află funcţia de bază.3 Impozitul pe salarii Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar reprezentând plăţi anticipate. calculat prin aplicarea cotei unice de impozitare de 16% asupra venitului impozabil -> constituie datorie la bugetul statului e) Avansul achitat angajatului la chenzina I f) Alte reţineri – rate locuinţe. cotizaţia de sindicat plătită conform legii.

p.j.pb.br.pfs.000lei 2004 x x x x x 2005 x x x variabilă C.j. conform Legii 348/2004 .bg. d) Pensii.ps.=200 x 0.–S.br. x 0. Impozit (Iz.  Ordin emis de ministrul finanţelor publice.000lei 15% din DPB(2.000.000 x 0.5 xN.br.–CAS-CASS-Iz x x V .5% Asigurări sociale (CAS) Sănătate(CASS) Cheltuieli profesionale CASS= V. c) Cedarea folosinţei bunurilor.ef.) x câte un milion lei pt.000.ps.br.pb.î (D.=2.pfs.î. supus baremului V.ps. comparaţie între anii 2004 şi 2005 Venitul brut (V. Deducerea personală de bază (D.=300.-C.p.) D.000.=V.-Iz.= =V. fiecare pers.p. Venit efectiv încasat (V.=200 lei 15% din DPB(200 lei) ->D.) S.pb.j.5 x N. x 6.=D.) Şomaj (S.5% C.î= Deducerea personală suplimentară =1.000. I Art. 43: pct.bg.î= =2. = V. *Preţuri exprimate în moneda nouă.intreţ Iz =16% x Iz V. 10 ianuarie 2005 Cap. b) Salarii.= salariu tarifar x 1% CAS= V.e f.=100 x N.pb.iz.î.) Iz.p. 1: Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) Activităţi independente.) Potrivit leului greu* ->C. g) Alte surse este de 16% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din categoria respectivă Schema de calcul al impozitului pe salariu.p. f) Premii.br.=30 lei ->D.niz.iz.000 x N. e) Activităţi agricole.ef. x 9. V.operaţiunea de acordare a deducerilor şi stabilire a impozitului pe venit se efectuează de organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.5% xN.000lei) D.

= venituri neimpozabile S.= venitul impozabil V.= contribuţii bugetare V. trecute la deduceri personale suplimentare V. ţi următoarele: deducerea personală acordată pentru luna respectivă.= deducerea personală de bază = 200 lei lunar D.1281 din 30/12/2004) Conform acesteia. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 200 euro .pfs.î. care nu poate fi mai mare de 2 x D. începând cu anul 2005: 1) Impozitul pe venit este în cotă unică de 16% 3) Nu se consideră avantaje cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor.bg. partea I nr. contribuţiile la schemele facultative de pensii ocupaţionale.= deducerea personală suplimentară.nz. cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. Ordonanţa de urgenţă nr.571/2003 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial.j. în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane. zilei de 1 iunie. Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase. calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. pentru maxim 4 persoane. precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile.= cheltuieli profesionale = 30 lei lunar D.pb. cu orice ocazie din cele de mai sus.138/2004 pentru modificarea şi  completarea Legii nr.pb.= contribuţia pentru şomaj CAS= contribuţia pentru asigurările sociale (pentru pensii) C.br.Notaţii: N.= venitul brut C. în limita a 150 lei 4) Determinarea impozitului pe salarii la funcţia de bază se face prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii.iz.ps.p. cu ocazia Paştelui.= numărul persoanelor în întreţinere.

Impozitul prevăzut la I. la locul unde se află funcţia de bază. impozitul se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. pentru fiecare contribuabil. aşa cum sunt definite prin norme. II. Au dispărut deducerile privind asigurările private de sănătate. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţa între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de organizare a acestora. Impozitul este final. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 200 euro b. asigurarea locuinţei. reabilitarea termică a locuinţei. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net sau prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. • contribuţiile la schemele facultative de pensii ocupaţionale. III. şi următoarele: • deducerea personală acordată pentru luna respectivă. Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. 10) Veniturile din alte surse.7)Pentru veniturile obţinute înafara funcţiei de bază. Determinarea impozitului pe venitul din salarii: I. • cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. se determină astfel: care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri a. se vor impozita cu o cotă de 16%.pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. 8) Nu mai există alte deduceri din impozitul pe venit cu excepţia celor 3 precizate la pct. final. .7.

care se stabileşte prin negocieri între angajator şi salariaţi.5% pentru condiţii speciale de muncă În contabilitatea agentului economic angajator. Din contextul reglementărilor în vigoare. în funcţie de condiţiile de muncă în care este încadrat personalul angajat.5% pentru condiţii normale de muncă 36. rezultă că baza de calcul a contribuţiei agentului economic angajator la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale este „fondul total de salarii”. Atât unităţile care au salariaţi cu contract de muncă. reprezentaţi de sindicate. înregistrate în creditul contului 4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”. iar angajatorul se obligă să-i remunereze pentru munca prestată. şi anume: 31. 4.5% pentru condiţii deosebite de muncă 41. contribuţia acestuia la asigurările sociale se înregistrează: a) Pe de o parte. personalul angajat primeşte un salariu. asigurările şi protecţia socială. . în obligaţiile agentului economic angajator faţă de bugetul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. În această bază de calcul intră: a) Drepturile salariale brute ale persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă. forţa de muncă reprezintă un factor principal în producerea de bunuri şi prestarea de servicii din cadrul unităţilor economice. reflectate cu ajutorul contului 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” b) Pe de altă parte. prin care personalul se obligă să efectueze activităţile prevăzute în contract. IV Datorii sociale Alături de resursele materiale.Cap.1 Contribuţia de asigurările sociale (CAS) Persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat au obligaţie plăţii contribuţiei la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. în cheltuielile agentului economic angajator. cât şi angajaţii respectivi trebuie să suporte anumite cheltuieli privind personalul. În schimbul muncii depuse. În urma negocierilor se încheie contracte colective şi individuale de muncă.

2 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) Persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat şi nesalariat au obligaţia să contribuie la fondul special pentru asigurările sociale de sănătate într-o cotă de 7% aplicată asupra fondului de salarii.  Indemnizaţiile din activităţile desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. Contribuţia angajatului la asigurările sociale este în valoare de 9. care. precum şi membrii cooperatori din organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti. c) Drepturile salariale brute ale persoanelor care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări servicii şi care realizează un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin trei salarii medii brute pe economie. pe durata mandatului.b) Drepturile salariale brute ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţiile colective sau care sunt numite în cadrul activităţii executive. acordate potrivit legii. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar.5%.  Indemnizaţia lunară brută cuvenită administratorilor la companii/societăţi naţionale. sporuri şi alte drepturi ale cadrelor militare. încheiate potrivit legii.  Drepturi de soldă lunară. indiferent de perioada la care se referă. Potrivit acestor norme reglementare. . se suportă din fondul de salarii al angajatorului. precum şi la regiile autonome. premii. sunt asimilate veniturilor care fac parte din fondul de salarii şi următoarele drepturi:  Indemnizaţiile pentru plata concediilor medicale în caz de boală. Prin fondul de salarii asupra căruia se aplică cota de 7% se înţelege suma veniturilor în bani şi/sau natură obţinute de o persoană fizică pentru munca prestată în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile de prestări de servicii.  Sumele primite de reprezentanţi în comisiile tripartite. prevenirea îmbolnăvirilor. conform legii. pentru primele 10 zile lucrătoare. acordate în bani şi în natură de către angajator. stabilite potrivit legii. prime. potrivit legii. cotă aplicată venitul brut. întărirea şi refacerea sănătăţii. indemnizaţii. 4. legislative ori judecătoreşti.  Alte drepturi şi indemnizaţii de natură salarială.

reflectate în creditul contului 4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”. într-o cotă de 3% aplicată asupra fondului total de salarii brute realizate de următoarele categorii de asiguraţi: a) Persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări servicii şi care realizează un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară. în obligaţiile agentului economic angajator faţă de bugetul asigurărilor sociale de sănătate. . d) Militarii angajaţi pe bază de contract.Termenul limită de virare a contribuţiei angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de sănătate este data plăţii pentru chenzina a II-a. contribuţia acestuia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate se înregistrează: a) Pe de o parte. ori judecătoreşti pe durata mandatului. legislative. c) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive. sunt obligate să contribuie la bugetul asigurărilor pentru şomaj. e) Persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator. Pentru perioada de întârziere se datorează majorări aferente întârzierii achitării impozitelor. cotă aplicată venitului brut. Contribuţia angajatului la bugetul asigurărilor sociale de sănătate este în valoare de 6. care angajează personal salariat român. b) Funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire. Casa de Asigurări de Sănătate va introduce dispoziţia de încasare silită. Dcă datoria nu se achită în termen de o lună de la data scadentă.5%. dar nu mai târziu de 20 ale lunii următoare pentru luna expirată. În contabilitatea angajatorului. b) Pe de altă parte. cu sediul în România.3 Contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj (fondul de şomaj) Persoanele fizice şi juridice române şi străine. 4. în cheltuielile angajatorului reflectate cu ajutorul contului 6453 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”.

în condiţiile prezentei legi. în cheltuielile agentului economic angajator reflectate cu ajutorul contului 6452 „Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj”. 3) Şomerii. obligat să conducă contabilitatea în partidă dublă. în obligaţiile agentului economic angajator faţă de bugetul asigurărilor pentru şomaj.5. sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: 1)Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă. care se adaugă la cota de CAS datorată de către angajator. b) Pe de altă parte.5% din fondul de salarii realizat. pe toată durata practicii profesionale.f) Alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit unor legi speciale. pe durata mandatului. Potrivit art. cotă aplicată venitului brut. ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. În contabilitatea agentului economic angajator.107 din 24/10/2003. Contribuţia angajatului la bugetul asigurărilor pentru şomaj este în valoare de 1%. contribuţia acestuia la fondul de şomaj se înregistrează: a) Pe de o parte. precum şi funcţionarii publici.4 Alte datorii a. Serviciului Român de Informaţii. 4) Ucenicii. 4. legislative ori judecătoreşti. Legea nr. indiferent de durata acestuia. precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.346/2003 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi bili profesionale a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. Ministerului Administraţiei şi Internelor. Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale – calculată în cote de 0. pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii. Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale. Serviciului . 2) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive. modificat. reflectate în creditul contului 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj”. elevii şi studenţii. cu ale persoanelor prevăzute la 1). Serviciului de Informaţii Externe.

şcoli. Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. curatorul. persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.5 % aplicată asupra fondului de salarii realizat anual. În cazul decesului asiguratului. moştenitorul. Comisionul datorat Casei Naţionale de Pensii – calculat astfel: 0. care poate fi. comunicate de Institutul Naţional de Statistică. biblioteci. Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie. creşe. copilul. . precum şi celui din structurile militarizate ale Ministerului Justiţiei. după caz: soţul supravieţuitor. dispensare. Acoperirea parţială a cheltuielilor privind biletele de tratament şi odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora. în limita unei cote de până la 1.75 % din fondul de salarii realizat pentru completare carnetelor de muncă sau 0. baze sportive. având ca destinaţii principale: • Funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea întreprinderilor.de Protecţie şi Pază. sau. • • • Acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor. tutorele. Cota de contribuţie datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0. cămine de nefamilişti.25 % din fondul de salarii realizat pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor. în condiţiile dreptului comun. Întreprinderile cu capital de stat sau privat pot efectua anual. cantine. cabinete medicale. beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană. muzee. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni. părintele. Acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă. cum ar fi: grădiniţe. indiferent de clasa de risc. cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal.5%. cluburi. în lipsa acesteia. b.

ca urmare a unor calamităţi naturale. 2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este de 921.5% 9. Partea I nr.1280 din 30/12/2004) Prin prevederile acestei OUG.c.5% 4% 0. din care suportat de Persoane Total Angajat Angaja fizice or t 2 3 4 5 41% 31.5% Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 9.5% 4% 0.sj.5% c.• • Acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi în gospodărie proprii.5% 1 Contribuţia de asigurări sociale (CAS) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate(CASS) Contribuţia pentru asigurările sociale de Condiţii normale de muncă Condiţii deosebite de muncă Condiţii speciale de muncă şomaj(C.25%0.5% 7% 3% 6.5% b.512/2004 (Monitorul Oficial. Acordarea de ajutoare pentru înmormântare sau pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile.5% 41% 46% 36. se revine la vechile cote de contribuţii sociale.1 lei.) Comisionul pentru asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale (C.a. Pentru condiţii normale de muncă 31.5% 46% 51% 41.139/2004 privind modificarea art. . începând cu 2005: 1) Cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a.) Comisionul pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă (C.(1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr.m.25% 0.26 alin.5% 1% 6.75% 14%38% 0. Astfel.) Impozitul pe salarii şi impozitul pe venitul anual global impozabil Angajatorul şi/sau asiguratul personal 0.5% 9. Pentru condiţii deosebite de muncă 36. indiferent de condiţiile de muncă. Sinteza obligaţiilor de plată de natură salarială datorate de angajat şi angajator începând cu data de 1 ianuarie 2005 Obligaţia de plată Total.b.5%. 75% 14%38% 14% Ordonanţă de urgenţă nr.5% 9.5% 51% 13. Pentru condiţii speciale de muncă 41.

26 din lege este de 3% b. datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.1228 din 21/12/2004) Conform acestei legi.5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară: a. Se află în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani d. Contribuţia datorată conform art.93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. la 940 lei b. Contribuţia datorată de angajatori conform art. începând cu anul 2005: Contribuţiile pentru categoriile de persoane enumerate mai jos se stabilesc prin aplicarea cotei de 6. Unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. în cazul: a. la 470 lei 4) Cotele contribuţiei pentru Fondul de şomaj: a. 6.5 şi 4%.27 din lege este de 1% c. pe sectoare economice. Se află în concediu pentru creşterea copilului Contribuţiile astfel calculate se suportă de către bugetul asigurărilor sociale de stat (prin deducerea din contribuţia datorată de angajator).150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (Monitorul Oficial. între limitele de 0. Contribuţia individuală datorată conform art. conform normelor care urmează să fie emise. Pentru anul 2005 contribuţiile pentru asigurările de sănătate rămân neschimbate: a. Partea I nr.5% pentru angajaţi b.28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 4% 5) Pentru anul 2005 cota contribuţiei pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Se află în concediu medical b. se stabileşte în funcţie de riscuri.583/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. în condiţiile legii. Se află în concediu medical pentru sarcină şi lăuzie c. Legea nr.3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte. 7% pentru angajator . Asiguratului sau pensionarului.

Principalele fluxuri contabile privind decontările cu personalul şi bugetele de asigurări şi protecţie socială 5311 „Casa în lei” 425 „Avansuri acordate personalului” 421=425 (rest de plată) 4312 „Contribuţia personalului la asigurările sociale” 4312=5121 421=4312 (pensie publică) 425=5311 (acordare avans) 5311=5121 421 „Personalsalarii datorate” 421=425 641 „Cheltuieli cu salariile personalului 641=421 (înregistrare salarii) (reţinere avans) 5121 „Conturi la bănci în lei” 4314 „Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate” 4314=5121 421=4314 (fond sănătate) 4372 „Contribuţia personalului la fondul de şomaj” 4372=5121 421=4372 (fond şomaj) 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” 427=5121 421=427 426 „Drepturi de personal neridicate” 426=5311 423 „Personalajutoare materiale datorate 423=5121 4311=423 4311=5121 4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările de sănătate” 4313=5121 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj” 4371=5121 6453 „Contribuţia unităţii pentru asigurările sociale” 6453=4313 6452 „Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj” 6452=4371 421=426 4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 6451 „Contribuţia unităţii la 6451=4311 (asigurări sociale) .

avansurile acordate anterior. a celor pentru îngrijirea copilului.) şi cu salariile nete achitate personalului.00 641 25.15 295. etc. un cont de pasiv.10 1. .00 29. a ajutoarelor de deces. După conţinutul economic.1 Conturi specifice Contabilitatea sintetică a decontărilor cu personalul se realizează cu ajutorul grupei 42 „Personal şi conturi asimilate”. iar după funcţia contabilă.00 15.00 310.00 423 „Personal-ajutoare materiale datorate” Ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă. impozitul pe salarii.00 TSC SfC C 310.15 3. D 425 427 4281 4312 4314 4372 444 5311 RD TSD 421 Personal-salarii datorate 50.00 RC 295.00 310. un cont de pasiv. este un cont de datorii salariale pe termen scurt.Cap. este un cont de datorii salariale pe termen scurt. inclusiv a adaosurilor şi premiilor achitate din fondul de salarii. Se creditează cu salariile şi alte drepturi cuvenite personalului. Se creditează cu ajutoarele materiale datorate salariaţilor. iar după funcţia contabilă. Soldul creditor reprezintă drepturile salariale datorate.45 20. la asigurările sociale de sănătate. la ajutorul de şomaj.00 25. După conţinutul economic. Se debitează cu reţinerile din salarii (contribuţiile la asigurările sociale. care cuprinde următoarele conturi de gradul I: 421 „Personal-salarii datorate” Ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau natură.15 141. V Conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale 5. etc.

este un cont de creanţe faţă de personal. Soldul creditor reprezintă ajutoare materiale datorate salariaţilor.00 50.) şi cu ajutoarele achitate personalului.Se debitează cu reţinerile din indemnizaţii (contribuţii privind asigurările de sănătate şi ajutorul de şomaj.80 120.00 RC 80.60 431 9. avansul acordat anterior.00 421 80.00 424 „Participarea personalului la profit” Ţine evidenţa stimulentelor acordate personalului din profitul realizat.00 RC 100. iar după funcţia contabilă. D 5311 RD TSD SfD 425 Avansuri acordate personalului 80. După funcţia conţinutul economic. Se debitează cu avansurile din salarii acordate salariaţilor. este un cont de datorii pe termen scurt.00 100.00 120. etc.00 RC 120. un cont de pasiv.00 C 50.00 50. un cont de activ. Soldul debitor reprezintă avansurile achitate personalului.00 120.00 100.00 TSC C 100.00 425 „Avansuri acordate personalului” Ţine evidenţa avansurilor acordate personalului. D 444 5121 RD TSD 424 Participarea personalului la profit 16.60 100. Se debitează cu impozitul reţinut şi cu sumele achitate personalului.00 . Se creditează cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansurile acordate.00 100.00 117 84.00 TSC 30. impozitul pe salarii. D 427 4282 5121 RD TSD 423 Personal-ajutoare materiale datorate 9. Se creditează cu sumele repartizate personalului din profitul realizat. Soldul creditor reprezintă stimulentele din profit datorate personalului. iar după funcţia contabilă.00 TSC C 120. După conţinutul economic.

00 25. datorate terţilor. iar după funcţia contabilă. După conţinutul economic.00 4281 „Alte datorii în legătură cu personalul” Ţine evidenţa altor datorii în legătură cu personalul.00 25. După conţinutul economic. . cum ar fi: garanţii gestionare reţinute. chirii. indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate şi alte sume pentru care nu s-au întocmit state de salarii. iar după funcţia contabilă. D RD TSD 427 Reţineri din salarii datorate terţilor 421 RC TSC SfC C 25.426 „Drepturi de personal neridicate” Ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal. Soldul creditor reprezintă alte sume datorate personalului. Soldul creditor reprezintă drepturile de personal neridicate. dar neridicate în termenul legal.00 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” Ţine evidenţa reţinerilor din salarii datorate terţilor.00 15. Se creditează cu sumele reţinute de la salariaţi. Se debitează cu sumele achitate terţilor. este un cont de datorii salariale pe termen scurt.00 25. datorate terţilor. pensii alimentare. După conţinutul economic. Soldul creditor reprezintă sumele reţinute. Se debitează cu sumele achitate personalului şi cu drepturile de personal neridicate şi prescrise. un cont de pasiv. Se debitează cu sumele achitate personalului. este un cont de datorii pe termen scurt. iar după funcţia contabilă. popriri. Se creditează cu sumele datorate personalului. un cont de pasiv. un cont de pasiv.00 15. este un cont de datorii salariale pe termen scurt. cum ar fi: rate. D RD TSD 426 Drepturi de personal neridicate 421 RC TSC SfC C 15.00 15. Se creditează cu alte sume datorate personalului.

00 25. diferenţa urmând a fi recuperată de la acesta. Soldul debitor reprezintă creanţe faţă de personal.00 25. Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări sociale şi cu sumele datorate personalului care se suportă din bugetul asigurărilor sociale. Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale. protecţia socială şi conturi asimilate”. iar după funcţia contabilă.60 9. sume acordate şi nejustificate şi alte debite. Se creditează cu sumele încasate sau reţinute de la personal. iar după funcţia contabilă. cum ar fi: cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal.60 TSC 9. .60 C Contabilitatea sintetică a decontărilor cu bugetele de asigurări şi protecţie socială se realizează cu ajutorul grupei 43 „Asigurări sociale.00 4282 „ Alte creanţe în legătură cu personalul” Ţine evidenţa altor creanţe în legătură cu personalul. un cont de activ.00 25.60 RC 9. imputaţii chirii. D 704 RD TSD SfD 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 9. care cuprinde următoarele conturi: 431 „Asigurări sociale” – se desfăşoară pe următoarele conturi de gradul II: 4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” Este. Se debitează cu sumele reprezentând creanţe faţă de personal. Notă: În cazul în care sumele datorate personalului depăşesc contribuţia unităţii la bugetul asigurărilor sociale. Se creditează cu contribuţia unităţii la asigurările sociale.D RD TSD 4281 Alte datorii în legătură cu personalul 421 RC TSC SfC C 25. în acest caz contul respectiv va funcţiona ca un cont bifuncţional. după conţinutul economic. un cont de pasiv. este un cont de creanţe. soldul contului 4311poate fi temporar debitor. un cont de datorii pe termen scurt. După conţinutul economic.

20 6451 68.45 RC 29. Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări de sănătate.70 21. un cont de datorii pe termen scurt. iar după funcţia contabilă.45 4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” Este.70 TSC C 21. Se creditează cu contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate. iar după funcţia contabilă. Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale de sănătate. Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.45 421 29.70 6453 21. un cont de datorii pe termen scurt. Se creditează cu contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate. după conţinutul economic. D 5121 RD TSD 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 21. un cont de pasiv. un cont de pasiv. Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări sociale. Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări sociale de sănătate.20 68.70 RC 21. după conţinutul economic. un cont de datorii pe termen scurt.45 29.70 4314 „Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate” Este.20 68. . după conţinutul economic. Se creditează cu contribuţia personalului la asigurările sociale.45 29.45 TSC C 29.70 21.D 5121 RD TSD 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 68.20 RC 68. un cont de pasiv. D 5121 RD TSD 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 29. Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale de sănătate.20 TSC C 68. iar după funcţia contabilă.20 4312 „Contribuţia personalului la asigurările sociale” Este.

30 9. iar după funcţia contabilă.30 9. Se creditează cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj.10 421 3.10 4381 „Alte datorii sociale” Este.10 RC 3. după conţinutul economic.15 RC 20. iar după funcţia contabilă.10 3.10 TSC C 3. după conţinutul economic. un cont de pasiv. după conţinutul economic. D 5121 RD TSD 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 3.15 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj” Este.30 4372 „Contribuţia personalului la fondul de şomaj” Este. Se creditează cu sumele privind ajutoare materiale achitate în plus personalului. reprezentând contribuţia personalului la fondul de şomaj.30 6452 9.15 421 20. un cont de datorii pe termen scurt.30 TSC C 9. Se debitează cu sumele virate. un cont de pasiv. D 5121 RD TSC 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 9.D 5121 RD TSD 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 20.15 20. Se debitează cu sumele virate asigurărilor sociale. un cont de datorii pe termen scurt.30 RC 9. Soldul creditor reprezintă alte datorii sociale. Se debitează cu sumele virate. Se creditează cu sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de şomaj.15 TSC C 20. Soldul creditor constituie fondul de şomaj datorat. Soldul creditor constituie fondul de şomaj datorat. reprezentând contribuţia unităţii la fondul de şomaj. un cont de pasiv. iar după funcţia contabilă. .15 20.10 3. un cont de datorii pe termen scurt.

50 4382 „Alte creanţe sociale” Este. asigurările şi protecţia socială: 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”. un cont de activ. un cont de creanţe.00 RC 50. Se creditează cu impozitul pe veniturile de natura salariilor datorate. D 7588 RD TSD 4382 Alte creanţe sociale 50.50 77. un cont de pasiv.00 Alte conturi specifice. care urmează a se încasa de la bugetul de asigurări sociale. Soldul creditor exprimă impozitul pe veniturile de natura salariilor datorate. Soldul creditor reprezintă alte creanţe sociale. după conţinutul economic. utilizate pentru înregistrarea operaţiilor privind salariile. iar după funcţia contabilă. 6452 „Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj”. Se debitează cu impozitul virat bugetului.00 7.00 50. 6453 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”. Se debitează cu sumele cuvenite personalului sub formă de ajutoare materiale. după conţinutul economic.00 4313 50.50 77. 6458 „Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială”.00 TSC C 50.D RD TSD 4381 Alte datorii sociale 6453 6458 RC TSC SfC C 70.50 77. iar după funcţia contabilă.00 50. 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”. 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” Este. Se creditează cu sumele încasate de la bugetul de asigurări sociale. . un cont de datorii fiscale.

lichidările. Plăţile făcute în cursul lunii. Statul de salarii serveşte ca: • •  Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. lunar. Pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor. ateliere. pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1 împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). certificatelor medicale etc. La compartimentul financiar-contabil.D 5121 RD TSD 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 1.15 RC 1. La compartimentul financiar-contabil.2 Documente specifice STATUL DE SALARII Se întocmeşte în 2 exemplare.   registrului de casă. o altă machetă a formularului.15 TSC C 1. dar care să conţină informaţiile necesare unui eventual control. a documentelor privind reţinerile legale. La persoanele autorizate să exercite controlul financiar şi să aprobe La casieria unităţii. dacă necesităţile o cer.. cum sunt: avansul chenzinal. separat de celelalte acte justificative (exemplarul 1). Circulă: plata (exemplarul 1). listelor de avans chenzinal. se includ în statele de salarii. pe secţii.  La compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2). Document justificativ de înregistrare în contabilitate. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.. de compartimentul care are această atribuţie. pentru plata sumelor cuvenite (exemplarul 1). indemnizaţiile de concediu etc.15 1.15 1. Remarcă! Se arhivează:  .15 421 1. ca anexă la exemplarul 2 a precum şi al contribuţiei privind protecţia socială şi a altor datorii.15 5. pe baza următoarelor documente de evidenţă a muncii. servicii etc. Unităţile pot să-şi stabilească.  La compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2).

Document justificativ de înregistrare în contabilitate. a timpului efectiv lucrat. a certificatelor medicale etc.  La compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). Prin întocmirea statelor de salarii acestea îşi pierd confidenţialitatea. Se arhivează: • La compartimentul financiar-contabil. de către compartimentul care are această atribuţie. La compartimentul financiar-contabil.anul…………….. Problema scoaterii lor din uz este mult discutată.  Macheta Statului de salarii: STAT DE SALARII pe luna…………………. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă(exemplarul 1).Statul de salarii este un document controversat datorită caracterului confidenţial al salariilor. Document pentru reţinerea în statul de salarii a avansurilor plătite. Lista de avans chenzinal serveşte ca: • • •  Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor ca avansuri chenzinale. ca anexă la exemplarul 2 a registrului de casă. prof Deduceri Salariu impozabil Impozit Avans Alte reţineri Rest de plată LISTA DE AVANS CHENZINAL Se întocmeşte lunar în 2 exemplare. pe baza documentelor de evidenţă a muncii.   La casieria unităţii. . pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1). pentru plata avansurilor cuvenite (exemplarul 1). Documentul circulă: La persoanele autorizate să exercite controlul financiar şi să aprobe plata (exemplarul 1). Nr crt Nume şi prenume Salariu de încadrare Sporuri Indemnizaţii Salariu brut CAS Fond de şomaj Fond de sănătate Ch.

Serveşte ca:  Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor pentru plăţile parţiale efectuate.• La compartimentul care a întocmit lista de avans chenzinal (exemplarul 2).400 22 22 200 300 500 LISTA PENTRU PLĂŢI PARŢIALE Se întocmeşte în două exemplare ori de câte ori se face o plată parţială în cursul lunii. Se arhivează: • • La compartimentul financiar-contabil. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă (exemplarul 1). crt. Document justificativ de înregistrare în contabilitate.  Macheta Listei de avans chenzinal (cod 14-5-1d) LISTĂ DE AVANS CHENZINAL Nr. La compartimentul care a întocmit lista pentru plăţi parţiale (exemplarul 2). 0 Nume şi prenume 1 2 Marca Salariu de bază 3 Timp efectiv Lucrat Concediu 4 medical 5 Avans de plată 6 1 2 Şerban Mihai Marian Ilişca TOTAL 600 800 1. Lista pentru plăţi parţiale cod 14-5-1/d1 se întocmeşte pentru prima plată parţială.   Document care stă la baza întocmirii statelor de salarii.  Modelul Listei de plăţi parţiale cod 14-5-1/d1: . iar lista pentru plăţi parţiale cod 14-5-1/d2 se întocmeşte pentru ce-a de-a doua plată parţială şi pentru următoarele.

în cadrul biroului contabilitate. crt Numele şi prenumele Venitul impozabil reţinut pe luna……………. crt Numele şi prenumele Venitul impozabil calculat anterior Venitul curent Total venit impozabil Impozitul calculat şi reţinut pe luna………….LISTĂ PENTRU PLĂŢI PARŢIALE reprezentând………………… Nr. Rest de plată Semnătura Impozitul calculat şi 14-5-1/d1  Modelul listei de plăţi parţiale cod 14-5-1/d2: LISTĂ PENTRU PLĂŢI PARŢIALE reprezentând……………… Nr. se întocmeşte statul de salarii şi lista . Salariul net cuvenit Salariul net acordat anterior Rest de plată Semnătura 14-5-1/d2 Cap. IV Monografie La sfârşitul lunii martie 2005.. în cadrul Fundaţiei Judeţene Pentru Tineret.

factura de achiziţionare a calculatorului se achită cu ordin de plată.de avans chenzinal. De asemenea se înregistrează în conturi următoarele operaţii: 1) Se primeşte în contul bancar suma de 3960.00 lei. Listă de avans chenzinal. Registru Jurnal. 2) Se primeşte prin donaţie aparatură de birotică evaluată la 7800.salarii datorate Simbol cont Data 03. calculatorul are durata de utilizare de 3 ani şi se amortizează liniar. Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Personal .00 lei reprezentând o subvenţie pentru investiţii în vederea achiziţionării unui calculator. Pentru o mai bună înţelegere a operaţiilor precizate mai sus anexez lucrării următoarele documente: • • • • • Stat de salarii.00 Simbol cont Debit corespondent 641 Credit 4730.00 . durata de utilizare este de 5 ani şi se amortizează liniar. Balanţa de verificare.200 (unitatea) Explicaţii Cheltuieli cu salariile 421 D/C C Sold 4730. Fişa de cont pentru operaţii diverse.

00 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia unităţii la asigurările sociale Simbol cont (unitatea) 4311.00 1400.00 Credit 1400.1 .00 D 3325.50 8055.50 4730.70 8055.00 1400.200 5 (unitatea) Explicaţii Reţineri salarii Acordare avans Rulaje Total sume Sold final 425 D/C C D Sold 1400.00 0 Simbol cont Debit corespondent 421 5311 1400.5 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Avansuri acordate personalului Simbol cont Data 03.5 Reţinere salarii Plata salariilor Rulaje Total sume Sold final Cls.4 5311 5829.80 2225.00 1400.00 1400.00 4730.50 D D 1099.80 3325.

60 Credit 1040.60 1040.60 1040.80 25.60 1040.80 25.60 1040.80 0 Debit 25.80 D/C C D 6451 5121 Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Simbol cont .Data 2005 Explicaţii Cheltuieli CAS Achitarea contribuţiilor şi impozitelor Simbol cont corespondent Debit 1040.60 0 6451 5121 Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia unităţii la asigurările sociale Simbol cont corespondent Simbol cont Data 2005 (unitatea) Explicaţii Ch.80 Credit 25. muncă si boli prof.60 D/C C D Sold 1040. acc.2 Sold 25.80 25.80 25. Achitarea contribuţiilor şi impozitelor 4311.

35 D Rulaje Total sume Sold final 449.10 331.Data 2005 (unitatea) Explicaţii Contribuţia personalului la asigurările sociale 4312 Sold 449.10 331.10 D/C C D Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Simbol cont .10 0 Simbol cont corespondent 6453 5121 Debit 331.10 Credit 331.10 331.35 449.35 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate Simbol cont (unitatea) Data 2005 Explicaţii Cheltuieli CASS Achitarea contribuţiilor şi impozitelor 4313 Sold 331.35 449.35 449.10 331.35 0 Simbol cont Debit Credit D/C corespondent Reţinere salarii 421 449.35 C Achitarea contribuţiilor şi impozitelor 5121 449.

90 D/C Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Simbol cont .45 307.45 0 Simbol cont corespondent 421 5121 Debit 307.45 307.90 141.45 307.90 0 C D Simbol cont corespondent 6452 5121 Debit 141.(unitatea) Data 2005 Explicaţii Reţinere salarii Achitarea contribuţiilor şi impozitelor Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Sold 307.45 Credit 307.45 D/C C D Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia unităţii la fondul de şomaj Simbol cont Data 2005 (unitatea) Explicaţii Cheltuieli şomaj Achitarea contribuţiilor şi impozitelor 4371 Sold 141.90 Credit 141.90 141.45 307.90 141.90 141.

30 47.70 3625.70 3625.70 3625.30 0 Simbol cont corespondent 421 5121 Debit 47.30 Credit 47.70 Credit 3625.70 D/C C D Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Simbol cont .70 0 Simbol cont corespondent 421 5121 Debit 3625.30 47.70 3625.30 47.30 47.30 D/C C D Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Impozitul pe venituri de natura salariilor Simbol cont Data 2005 (unitatea) Explicaţii Reţineri salarii Achitarea contribuţiilor şi impozitelor 444 Sold 3625.Data 2005 (unitatea) Explicaţii Reţineri salarii Achitarea contribuţiilor şi impozitelor Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4372 Sold 47.

00 Credit 4730.50 D/C C D Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Cheltuieli cu salariile personalului Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Cheltuieli cu salariile Închiderea conturilor de cheltuieli 641 D/C D Sold 4730.50 35.50 0 Simbol cont corespondent 635 5121 Debit 35.00 4730.Data 2005 (unitatea) Explicaţii Comision ITM Achitarea contribuţiilor şi impozitelor Fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate 447 Sold 35.00 4730.00 Simbol cont corespondent 421 121 Debit 4730.00 4730.50 35.50 35.00 C Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat .50 35.00 4730.50 Credit 35.

40 1066.40 1066.90 141.60 4311.60 1066.80 1066.90 141.Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia unităţii la asigurările sociale Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Cheltuieli CAS Închiderea conturilor de cheltuieli 6451 Sold 1040.40 0 D D C Simbol cont Debit Credit corespondent 4311.2 121 25.90 C Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat .90 141.90 141.40 D/C Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia unităţii pentru fondul de şomaj Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Cheltuieli şomaj Închiderea conturilor de cheltuieli 6452 Sold 141.40 1066.90 0 Simbol cont corespondent 4371 121 Debit 141.90 Credit D/C D 141.40 1066.1 1040.

10 331.50 35.10 D/C D C Rulaje Total sume Sold final 331.50 0 De reportat .50 Credit 35.10 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Cheltuieli cu alte impozite şi taxe şi alte vărsăminte asimilate Simbol cont Data 2005 (unitatea) Explicaţii Comision ITM Închiderea conturilor de cheltuieli 635 Sold 35.10 331.50 0 Simbol cont corespondent 447 121 Debit 35.50 35.Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate Simbol cont Data 2005 (unitatea) Explicaţii Cheltuieli CASS Închiderea conturilor de cheltuieli 6453 Sold 331.10 Credit 331.50 35.10 331.50 D/C D C Rulaje Total sume Sold final 35.10 0 Simbol cont corespondent 4313 121 Debit 331.

70 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Conturi la bănci în lei Simbol cont Data (unitatea) Explicaţii 5121 D/C C C C Sold 6004.00 3960.00 3625.70 2044.40 3960.00 10717.00 2225.4 131 404 Debit 3960.70 3625.10 2005 Achitarea contribuţiilor şi impozitelor Primire subvenţie Achitare factură Rulaje Total sume Sold final Simbol cont corespondent Cls.70 4712.10 10717.10 C 6757.Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret (unitatea) Data 2005 Explicaţii Acordare avans Plata salariilor Rulaje Total sume Sold final Fişă de cont pentru operaţii diverse Casa în lei Simbol cont corespondent 425 421 Debit Credit 1400.70 3625.10 De reportat .70 D/C C C Simbol cont 5311 Sold 1400.00 Credit 6004.70 0 0 3625.70 6757.

4426 5121 4712.00 Simbol cont Debit corespondent 5121 7584 7584 214 110.40 0 Simbol cont Debit corespondent 2132.40 4712.00 11520.00 130.40 Credit 4712.00 3850.00 C C Rulaje Total sume Sold final C 11520.00 240.40 4712.00 240.00 Credit 3960.00 3720.00 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Furnizori de imobilizări Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Cumpărare calculator Achitare factură Rulaje Total sume Sold final 404 D/C C D Sold 4712.40 4712.Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Subvenţii pentru investiţii Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Primire subvenţie Includerea la venituri a coteipărţi din subvenţie 131 D/C C C Sold 3960.40 0 De reportat .00 Recepţie aparatură birotică 7800.00 11760.00 11760.40 4712.

00 3960.40 0 De reportat .40 4424 752. control şi reglare Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Cumpărare calculator Rulaje Total sume Sold final 2132 Sold 3960.40 0 Simbol cont Debit Credit corespondent 404 752.40 752.40 752.00 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse TVA deductibilă Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Cumpărare calculator Regularizare TVA Rulaje Total sume Sold final 4426 D/C D C Sold 752.00 3960.40 752.Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Aparate şi instalaţii de măsurare.00 Simbol cont Debit Credit corespondent 404 3960.40 752.00 0 0 D/C D D 3960.

6811 Sold 110.00 110.00 130.00 240.00 240. animalelor şi plantaţiilor Simbol cont (unitatea) Data Explicaţii 2813 Sold 110.00 0 Simbol cont corespondent 2813 2814 121 Debit 110.00 2005 Amortizare lunară calculator Rulaje Total sume Sold final Simbol cont Debit corespondent 6811 0 0 Credit 110.Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Amortizare lunară calculator Amortizare lunară regim liniar Închiderea conturilor de chelt.00 240.00 .00 110.00 240.00 D/C C 110.00 D C Rulaje Total sume Sold final 0 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Amortizarea instalaţiilor .00 240.mijloacelor de transport.00 Credit D/C D 240.

00 110.00 2005 Includerea la venituri a coteiRulaje Total sume Sold final Simbol cont Debit corespondent 131 0 0 Credit 110.40 .40 752.De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Venituri din subvenţii pentru investiţii Simbol cont Data (unitatea) Explicaţii părţi din subvenţie 7584 D/C C Sold 110.40 Sold 752.00 110.00 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse TVA de recuperat Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Regularizare TVA Rulaje Total sume Sold final 4424 D/C D 0 0 752.00 110.40 Simbol cont Debit Credit corespondent 4426 752.40 752.

00 .00 0 0 130.00 C Simbol cont corespondent 6811 Debit Credit 130.00 Simbol cont Debit Credit corespondent 131 7800.00 0 0 D/C D Rulaje Total sume Sold final 7800.echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale Simbol cont (unitatea) Data 200 5 Explicaţii Recepţie aparatură birotică 214 Sold 7800.00 7800.aparatură birotică .00 D/C Rulaje Total sume Sold final 130.De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Mobilier .00 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Amortizarea altor imobilizări corporale Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Amortizare lunară regim liniar 2814 Sold 130.00 7800.00 130.

00 .00 Rulaje Total sume Sold final D 110.00 110.90 De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Venituri din subvenţii pentru investiţii Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii din subvenţie 7584 D/C C D Sold 130.90 7854 6544.90 6304.00 130.00 Rulaje Total sume Sold final C 6304.00 130. Închiderea conturilor de venituri 121 D/C D C Sold 6544.90 240.90 Simbol cont Debit Credit corespondent Cls.De reportat Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Fişă de cont pentru operaţii diverse Profit şi pierdere Simbol cont Data 200 5 (unitatea) Explicaţii Închiderea conturilor de chelt.00 240.00 240.00 121 240.6 6544.00 240.90 6544.00 Simbol cont corespondent Includerea la venituri a cotei-părţi 131 Închiderea conturilor de venituri Debit Credit 130.00 240.

583/2004 5) Monitorul Oficial. Partea I .nr.346/2003 .53/2003 .nr. 2) 3) Maria Popan – „Contabilitate –manual”. Editura Intelcredo 2003. 1281 din 30/12/2004 6) Ordinul emis de ministerul finanţelor publice. Editura Oscar Print 2001.1228 din 21/12/2004 . .De reportat Bibliografie 1) Iacob Petru Pântea – „Contabilitatea Românească” armonizată cu Directivele Contabile Europene.Legea nr. Revista „Tribuna Economică” numărul 6/11 februarie 2004 numărul 11/17 martie 2004 numărul 12/24 martie 2004 numărul 52/29 decembrie 2004 4) Codul Muncii – Legea nr.Legea nr. 10 ianuarie 2005.