You are on page 1of 9

Translation from English to Swedish;

FAQ part 2: on the book: Biological Effects of Surfactants, CRC Press.

Översättning från engelska till svenska.

Vanliga frågor, del 2:

På bok med titeln "biologiska effekterna av [tensider och rengöringsmedel]",

publicerad av CRC Press, U.S.A.

Av Dr S. A. Ostroumov

Forskningsområden: miljö, bevarande, föroreningar, vattenkvalitet, biotesting,
riskbedömningar, ekologiska toxikologi; S.A.Ostroumov;

Text in English:

Engelska texten:

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7123_FAQ2BookBioeffe
cts;

http://www.scribd.com/doc/46270956;

English title of the book:
Biological Effects of Surfactants. CRC Press.
Print ISBN: 978-0-8493-2526-7
eBook ISBN: 978-1-4200-2129-5

Vanliga frågor, del 2. [Om boken, biologiska effekter av Surfactants]:

En bok publicerades på några aktuella frågor om ekologi, förorening av
vattenmiljön, och av människan skapade effekterna av en relativt dåligt undersökta
grupp av kemiska föroreningar, rengöringsmedel. Boken hade rätt: biologiska
effekter av Surfactants;

Några fler detaljer om boken se på:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/4528_EcotoxicologyDet
ergents; http://www.scribd.com/doc/44432486;

Den första serien med vanliga frågor (FAQ) besvarades i ett annat inlägg. Se:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages.
Utöver dessa frågor, är några andra frågor (FAQ, del 2) besvaras här. För att
besvara dessa nya frågor var följande material (vissa relevanta publikationer, de
finns online gratis):
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6882_scribd_fulltexts;

****** Fråga: Är de kommentarer och svar på den första serien av frågor på andra
språk, förutom engelska? Svar: Ja, kommentarerna (svaren på den första serien av
FAQ) finns tillgängliga på följande språk: Tyska:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages; franska: http://www
.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDetergents6la
nguages, spanska:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages; kinesiska:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog /
6878_EcotoxicologyDetergents6languages; japanska:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages; hebreiska: http://www.scribd.com/doc/46166219; arabiska:
http://www.researchgate.net /
profile/Sergei_Ostroumov/blog/7050_Arabic_on_Detergents;

****** Fråga: Vilka nya aspekter av miljörisker från kemikalier identifierades i boken
och annan samtidig publikationer från samma författare (SA Ostroumov)?

Svar: Flera nya typer av miljörisker från kemiska föroreningar har identifierats i
boken och i en del andra publikationer av samma författare. En av dessa faror finns
risk för skador på naturliga processer i ekologiska sanering. Dessa processer leder
till vatten självrening i naturliga akvatiska ekosystem (både sötvatten och marina
akvatiska ekosystem). Vi publicerade ett speciellt papper som fokuserar på denna
fråga. Se: Ostroumov SA Identifiering av en ny typ av ekologiska risker av
kemikalier: hämning av processer av ekologisk sanering. Doklady Biological
Sciences. 2002. 385: 377-379. I Eng. ISSN 0012-4966. DOI 10,1023 / A:
1019929305267; https: / / www.researchgate.net/file.FileLoader.html?
key=8408a7cfaa984764b812ce79c77007f2; http://scipeople.ru/users/2943391/;

All text: http://www.scribd.com/doc/45911150; Nyckelord: Identifiering, ny typ,
ekologiska, fara, kemikalier, hämning, ekologiska sanering,

****** Fråga. Använda kemikalier som fungerar som hämmare av aktiviteter av
enzymer var mycket produktiv i biokemi. Är det möjligt att använda kemikalier som
hämmar funktioner organismer i ekosystem för att få mer information om
ekologiska mekanismerna?
Svar: Ja, det är möjligt, och det visades både i boken och i en särskild papper av
samma författare. Funktionen hämmade var vattenfiltrering av sötvatten och
marina musslor. De kemikalier som hämmade denna funktion var tensider och
rengöringsmedel. Se uppsatsen: ** hämmande analys av rättsliga interaktioner i
näringsnivåer nät .- Doklady Biological Sciences, 2001, Vol. 377, s. 139-141.
(Översatt från Doklady Akademii Nauk, 2000, Vol. 375, nr 6, s. 847-849). All text:
http://www.scribd.com/doc/45911405; ABSTRACT: I uppsatsen föreslås författaren
en ny metod för att analysera de viktigaste ekologiska frågan, samspelet mellan
organismer i ekosystem. Den nya metod som föreslås är hämmande analys.
Författaren tillämpat denna metod för att analysera näringsstatus kedjor: top-down
kontroll av plankton av bentiska filtrerar födan. Denna kontroll, som författarens
försök har visat, skulle kunna avlägsnas genom kemisk hämmare (de senare kan
komma in i ekosystemet som föroreningar). Som ett exempel ger författaren
resultaten av hans experiment om hur tensider [tetradecyltrimethylammonium
bromide (TDTMA)], och syntetiska rengöringsmedel hämmade kontroll av plankton
(alger Monochrystis lutheri) av marina musslor Mytilus galloprovincialis. Metoden
har framgångsrikt tillämpats på ett innovativt sätt analysera de faktorer som är
bland skälen för övergödning. Bland de nya fakta: det katjontensid TDTMA 1 mg / L
hämmade filtration av unga exemplar av marina musslor Mytilus galloprovincialis
och avlägsnandet av celler alger Monochrysis lutheri från vatten (50 min, 26 ˚ C)].
DOI 10,1023 / A: 1019218026198;

All text: http://www.scribd.com/doc/45911405;

http://sites.google.com/site/2001dbs377p139inhibitory/; Nyckelord: Hämmande,
analys, regelverk, interaktion, trofiska, duk, tetradecyltrimethylammonium bromid,
TDTMA,, syntetiska, tvättmedel, kontroll av,, plankton, genom, musslor, Mytilus ,
galloprovincialis., övergödning., katjoniska, tensid, inhiberad, filtrering, ränta,
ungdomar, marin, musslor, Mytilus, galloprovincialis, avlägsnande, celler, alger,
Monochrysis, lutheri, vatten,

****** Fråga: i boken upptäckte författaren att rengöringsmedel och tensider
hämmar näring av musslor. Detta i sin tur leder till hämning av produktionen av
pellets av bivaqlves. I sin tur leder det till hämning av biogeokemiska flöden av
kemiska grundämnen som finns i pellets. Är det något liknande finns med andra
typer av blötdjur, säger gastropod mollusker?

Svar: Ja, det gjorde samma författare hittade några liknande svar med snäckor
mollusker, nämligen mollusk Lymnaea stagnalis. Det har analyserats både i boken
och i pappersform: ** Pellets av vissa blötdjur i biogeokemiska flöden av C, N, P, Si
och Al. - Doklady Biological Sciences, 2001. Vol. 379, s. 378-381. Bibliogr. 12 refs. [I
samarbete: SAOstroumov, Kolesnikov MP] (Översatt från: DAN 2001 Vol 379 Nr 3 s.
426-429....). ISSN 0012-4966. Distribuerad av Springer, orderdept@springer-
sbm.com. DOI 10,1023 / A: 1011620817764; All text är tillgänglig gratis online på
webbplatser: http://www.scribd.com/doc/45911730;
http://sites.google.com/site/2001dbs379p378pellets/, http://
www.researchgate.net/publication/10614352_Pellets_of_some_mollusks_in_the_biog
eochemical_flows_of_C_N_P_Si_and_Al; ABSTRACT: Nya uppgifter om koppling av
geokemiska och ekologiska (hydrobiological) processer. Roll sötvatten blötdjur
Lymnaea stagnalis i flödena av kemiska beståndsdelar i biosfären studerades
genom att upptäcka grundämnessammansättningen och mängd pellets som
tillverkas av blötdjur. För första gången har följande kvantitativt studeras:
grundämnessammansättningen (C, N, P, Si, Al) av pellets bildas av blötdjur
Lymnaea stagnalis livnär sig på bladen av högre växter Nuphar lutea och
Taraxacum officinale, beloppet (våtvikt , torrvikt) av pellets bildas av L. stagnalis
livnär sig på bladen av N. lutea och T. officinale, överföring av materia och kemiska
element (C, N, P, Si, Al) med pelletar av sötvatten musslor (Unio unionids SP, etc.)
per enhet biomassa av blötdjur och per ytenhet av ekosystemet i floden. överföring
av materia och kemiska element (C, N, P, Si, Al) med pelletar av L. stagnalis per
enhet biomassa mollusker och per ytenhet av ekosystemet i dammen. Syntetiska
tensider ТDТМА 2 mg / l, SDS 1-2 mg / l, hämmade tvättmedel Tide-Citron 75 mg / l
de trofiska aktiviteten av L. stagnalis. PROCENT av mat assimilability of taxoner av
ryggradslösa djur, från Rotatoria (48-80) till Diptera (1-31)]. DOI 10,1023 / A:
1011620817764. Nyckelord: Pellets, biogeokemiska, flöden, C, N, P, Si, Al,
grundämnen, kol, kväve, fosfor, kisel, aluminium, Doklady Biological Sciences,

****** Fråga. Med tanke på att du studerat mollusker och presenterade massor av
ny information om hur användbara de är i din bok, kan ni ge några nya saker om
hur man skyddar befolkningen av blötdjur från minskning och utrotning?

Svar: Ja, var de nya steg mot att skydda bestånden av blötdjur föreslagits av
författaren till boken i ett speciellt papper: ** systemet av principer för att skydda
biogeocenotic funktion och biologiska mångfald filtrerar födan. - DAN. 2002. V. 383.
Nr 5. P. 710-714.

All text: http://www.scribd.com/doc/45911862; Bibliogr.15 refs. . I Russ, översatt till
engelska: System av principer för bevarande av biogeocenotic funktion och den
biologiska mångfalden i filtrerar födan .- Doklady Biological Sciences. 2002 (mars).
Vol. 383: 147-150. Bibliogr.15 refs. ISSN 0012-4966 (Print) 1.608-3.105 (Online).
Distribuerad av Springer, orderdept@springer-sbm.com. SAMMANFATTNING: Som
ett resultat av författarens studier av filtrerar födan (.. Doklady Biological Sciences
= DAN, 1998, Vol 362, s. 574-576, DAN, 2001, Vol 378, s. 283-285), står det klart
att filtreringen verksamhet populationer av filter-matare i naturliga livsmiljöer kan
minskas betydligt om de koncentrationer av vissa föroreningar når vissa nivåer. Roll
filtrerar födan som faktorer av vattenrening i ekosystem är så viktigt att deras
hämning är en fara för hela ekosystemet. Författaren betonar att inte bara den
biologiska mångfalden på filtrerar födan utan också deras nivå av funktionella
(filtrering) verksamheten skall skyddas. För att göra detta, föreslog författaren om
upprättande av en ny typ av skyddade områden vars huvudsakliga syfte är att
skydda funktionellt aktiva populationer av filtrerar födan, inklusive musslor och
andra organismer. Dessa skyddade områden kan heta hydrobiological (vissa
varianter: biofiltering eller malacological) reserver (vissa varianter: skyddsrum,
helgedomar, etc.). Författaren formulerade 5 Principer för krav naturvård i
malacological och hydrobiological reserver (Tabl. 3). Bland dem är principen 2,
"bevarande av filtrering aktivitet organismer och populationer". Dokumentet
innehåller uppgifter om hur 5 tvättmedel (1-50 mg / L) hämmade filtrering aktivitet
Unio tumidus, Mytilus galloprovincialis, Crassostrea gigas (Tabl. 2), om effekter på
effektiviteten i eliminering (EEE) av suspenderat material från vatten mättes (Tabl.
2), om det antal dagar (0,3 - 10) som behövs för att filtrera den mängd vatten
(sötvatten och havsvatten) ekosystem av lokala musslor (en genomgång av data
från litteraturen) (Tabl. 1). "Jag föreslår att det nuvarande systemet med skyddad
mark-och vattenområden bör kompletteras med särskilda platser för att bevara
populationer av filtrerar födan. Utöver bevarandet av biologisk mångfald, bör dessa
populationer skall bevaras eftersom de har en mycket viktig biogeocenotic funktion
vattenfiltrering och rening "(p.149). "Systemet med fem principerna ... föreslås att
en ekologisk grund av de villkor miljövård på dessa platser (malacological och
hydrobiological reserver)" (p.149).]. DOI 10,1023 / A: 1015398125876,
www.springerlink.com/index/1MNVLNAYW36TC92R.pdf, https: / /
www.researchgate.net/file.FileLoader.html?
key=888352078b275ef40a430eb5b4d7714c;

All text: http://www.scribd.com/doc/45911862; sökord: 5 tvättmedel, inhiberad,
filtrering, aktivitet, Unio, tumidus, Mytilus, galloprovincialis, Crassostrea, gigas,
malacological, hydrobiological, reservera

****** Fråga: Har du publicerat andra artiklar för att ytterligare stödja din punkt på
ekologiska risker från syntetiska rengöringsmedel?

Svar. Ja, publicerade jag flera relevanta artiklar. En av dem är följande: ** En ny typ
av effekt av potentiellt farliga ämnen: uncouplers of pelagialen-benthal koppling. -
Doklady Biological Sciences. 2002 (mars). Vol. 383 (1-6): 127-130. Bibliogr.15. ISSN
0012-4966.

All text: http://www.scribd.com/doc/45913695; ABSTRACT:. I uppsatsen, är en ny
upptäckt rapporterade om en ny typ av negativa effekter av föroreningar i
biosfären, som en följd av hämning av vattenfiltrering av filtrerar födan /
suspensionsätare. Vattnet filtrering och tillhörande avlägsnande av suspenderade
ämnen från vattnet är en del av migration av materia. Som V.I. Vernadskij stressad,
organismer är förmedlare av "biogena vandring av atomer i biosfären." Denna
migration är delvis genomförs inom ramen för pelagialen-benthal koppling via
aktivitet filtrerar födan, som helt avlägsnar den organiska suspenderade ämnen
från vatten och utsöndra pellets. Tabellerna innehåller följande uppgifter: den
genomsnittliga andelen jämställas (16-90%) och icke-jämställda (10-84%) mat fråga
för 15 stora taxa av ryggradslösa djur (tabell 1), kaliumbikromat hämmas
vattenfiltrering av musslor Mytilus galloprovincialis (tabell 2), ytaktiva ämnen,
tvättmedel, hämmade bekämpningsmedel filtrering genom filter-matare, marina
och sötvatten musslor och hjuldjur (tabell 3). En förutsägelse gjordes: "Ytterligare
forskning och experimentella studier förväntas ge nya bevis för att subletala
koncentrationer av kemiska föroreningar upphov till en signifikant minskning av
filtrering kapacitet sötvatten och marina filtrerare" (s. 129). "Losskopplingen
processen betraktad ovan är en mänsklig kränkning av två grundläggande lagar
(empiriska regler eller principer biogeokemiska) av biosfären fungerar: (1) biogena
vandring av atomer av kemiska grundämnen i biosfären alltid tenderar mot dess
högsta uttryck, (2) på den geologiska tidsskalan, ger arternas utveckling upphov till
former av liv som är stabila i biosfären, och är riktade så att de biogena vandring av
atomer i biosfären ökar "(s. 129)]. DOI10.1023 / A: 1015385723150; https: / /
www.researchgate.net/file.FileLoader.html?
key=d988acb599e121964c48114374a87e8d;
www.springerlink.com/index/28V23JBFADL1Y100.pdf;

All text: http://www.scribd.com/doc/45913695; ** Vissa aspekter av filtrerings
aktivitet filtrerar födan / / Hydrobiologia. 2005. Vol. 542, No 1. S. 275 - 286 (i Eng.).
Bibliogr. 63 refs. DOI 10.1007/s10750-004-1875-1. All text:
http://www.scribd.com/doc/45914201, några synpunkter på innehållet i papper:
ISSN 0.018-8.158 (Print) 1.573-5.117 (Online). Tabell 1. Exempel på effekterna av
filtrerar födan på vattenmassan: clearance tid. Tabell 2. Exempel på olika taxoner
av bentiska organismer som deltar i avlägsna seston från vatten, och priser
filtrering. Tabell 3. Effekt av den ökade koncentrationen av alger på
filtrationshastigheten och det belopp som förbrukas av hjuldjur Brachionus
calyciflorus. Tabell 4. Förhållandet F: P i vissa grupper av organismer (exempel på
"ekologisk beskattning"). Tabell 5. Förhållandet F: (P + R) i vissa filtrerare. Tabell 6.
Resultat av ekologisk skatt: biosediment bildning i 6 ekosystem. Tabell 7. Bidrag
från olika akvatiska organismer till oxidation av organiskt material i ekosystemet i
Ochotska havet. Tabell 8. Vissa kemikalier som hämmar filtrering verksamhet
filtrerar födan (nya data av författaren). Tabell 9. Vissa funktioner i vatten-filtrering
biomachinery: 6 grundläggande principer. Tabell 10. Nivån-block metod för analys
av ekologiska risker av antropogen påverkan på biota (det nya tänkandet som
föreslagits av författaren). Några grundläggande principer som kännetecknar den
avgörande roller av mångfalden i filter-matare i ekosystem. Bland dessa roller är:
(1) roll ekologiska reparation av vattenkvalitet, (2) roll att bidra till tillförlitligheten
och stabiliteten i ekosystemets funktion, (3) roll att bidra till skapandet av
livsmiljöer heterogenitet, (4 ) den roll som bidragande till acceleration av migration
av kemiska grundämnen. Det är ett viktigt inslag i biomachinery av filter-feeders att
den tar bort från vattnet olika partiklar i ett mycket brett utbud av storlekar. En
annan viktig princip är att mängden av det organiska materialet filtreras bort av
vatten är större än det belopp jämställs så att en väsentlig del av det borttagna
materialet har ingen praktisk funktion för att organismen av filter-feeder, men
tjänar en välgörande funktion för vissa andra arter och för ekosystemet som helhet.
Den nya experiment av författaren visade dessutom en sårbarhet filtrering
verksamhet filtrerare (t.ex. musslor och hjuldjur) till vissa xenobiotika
(tetradecyltrymethylammonium brom, tungmetaller och några andra). Hämning av
filtrering aktivitet filtrerar födan kan leda till den situation som tidigare beskrivs som
en ekologisk försämring av den andra typen. DOI 10.1007/s10750-004-1875-1,
www.springerlink.com/index/U21P83P0423J8714.pdf,
http://scipeople.com/uploads/materials/4389/5Hydr542p275water.filt.doc;

****** Fråga: I boken, har du studerat organismer som filtrerar vatten. Bland dem,
studerade man de organismer som lever på botten av sjöar, vattendrag och hav.
Har du studera några andra organismer som lever i vattnet?

Svar: Ja, studerade vi dessa organismer. Vi studerade djurplankton. Vi gjorde
experiment med företrädare för de två stora grupper av djurplankton. Dessa
grupper är hjuldjur (hjuldjur) och kräftdjur (Cladocera). En typisk kräftdjur arter av
djurplankton är Daphnia magna. Nyligen gjorde vi några lyckade experiment med
Daphnia magna. Resultaten av dessa nya experiment i enlighet med resultaten från
våra tidigare experiment med blötdjur. Den nya försök med Daphnia magna
rapporteras av oss i uppsatsen (se nedan): - ** Vorozhun IM, SA Ostroumov. På att
studera riskerna för förorening av biosfären: effekterna av natrium dodecylsulfate
(SDS) på plankton filtrerar födan. - Doklady Biological Sciences, 2009, Vol. 425, s.
133-134. Tabeller. Bibliogr. 15 refs. http://www.scribd.com/doc/45914806, [ISSN
0012-4966. DOI: 10.1134/S0012496609020136;
http://www.springerlink.com/content/p7754h672w814m30/;

All text: http://www.scribd.com/doc/45914806;

****** Fråga: Du identifierat några nya problem, några nya risker från kemiska
föroreningar. Kan ni ge några lösningar på dessa problem?

Svar: Jag är mycket glad att svara att vi verkligen kan erbjuda några lösningar. Vi
undersökte några vattenväxter - vissa arter av vattenväxter. Dessa arter av
vattenväxter är vårt hopp. Dessa vattenväxter kan användas som grund för
innovativ teknik för att göra vattnet rent. Denna innovativa teknik kallas
phytotechnology eller Fytoremediering. Vi har nyligen publicerat en serie uppsatser
om Fytoremediering. Detta arbete utfördes tillsammans med en doktorand, Elena
Solomonova. Ett exempel på ett papper som vi publicerade med henne återges
nedan: ** E. A. Solomonova och S. A. Ostroumov. Tolerans av en vattenlevande
makrofyter Potamogeton crispus L.to natriumdodecylsulfat. Moskvas universitet
Biological Sciences Bulletin, 2007, Vol. 62, nr 4, s. 176-179.
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6643_ToleranceMacrop
hytes, DOI: 10.3103/S0096392507040074;

All text: http://www.scribd.com/doc/45556848; Abstract: Makrofyter är viktiga
komponenter i ekosystemen och delta i rening av vatten, vilket bidrar till en hållbar
användning av vattenkvaliteten. Detta är särskilt viktigt i villkoren för förorening av
vattendrag och vattendrag. Tensider är en viktig klass av föroreningar. Därför krävs
ytterligare utredning och klargörande av fakta om samspelet mellan växter och
olika tensider är nödvändiga. Detta dokument presenterar resultaten av
undersökningar av effekten av olika koncentrationer av vattenlösningar av de
anjoniska ytaktiva natriumdodecylsulfat (SDS) på lönsamheten i vattenmiljön
makrofyter, den borstnate Potamogeton crispus L. När effekterna av de anjoniska
ytaktiva natriumdodecylsulfat sulfat på vattenmiljön makrofyter Potamogeton
crispus L. studerades, fann man att halterna av 83-133 mg / l upphov fragmentering
av stjälkarna av växter. Toleransen för de anläggningar som de negativa effekterna
av tensiden var högre på våren (april) än på hösten (september). DOI:
10.3103/S0096392507040074; Moskvas universitet Biological Sciences Bulletin,
2007, Vol. 62, nr 4, s. 176-179. ISSN 0096-3925, © Allerton Press, Inc., 2007. Finns
på SpringerLink, Original rysk text © EA Solomonova, SA Ostroumov, 2007,
publicerades i Vestnik Moskovskogo Universiteta. Biologiya, 2007, nr 4, s. 39-42.
Nyckelord: effekter, tensid, vattenlevande, makrofyter, Potamogeton, crispus,
koncentrationer, fragmentering, stjälkar, växter, negativ, föroreningar, tvättmedel,
Fytoremediering, kemisk-biotiska interaktioner, vattenkvalitet,
natriumdodecylsulfat, SDS;

****** Fråga: En del av dina artiklar har publicerats i tidskriften rätt Doklady
Biological Sciences. Kan du berätta något om denna tidskrift?

Svar: Doklady Biological Sciences (på ryska, är den förkortade titeln DAN) är en av
de granskade mest auktoritativa tidskrifter av den ryska vetenskapsakademin
(RAS). Denna blogg är täckt och indexeras av PubMed. Tidningarna och
sammanfattningar finns på den välkända portalen, SpringerLink. Denna tidning
innehåller engelska versioner och översättningar av de mest avancerade pågående
forskning inom molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, immunologi, fysiologi,
allmän biologi och Plant Science, som publicerades i motsvarande avsnitt i Doklady
Akademii Nauk (Proceedings of the Russian Academy of Sciences). Proceedings
visas 36 gånger per år, har artiklar från den valda biologiska avsnitten in,
översättas och publiceras i 6 nummer per år. Doklady Biological Sciences publicerar
de mest betydande ny forskning inom de biologiska vetenskaperna som görs i
Ryssland i dag, vilket säkerställer dess vetenskapliga prioritet.

Doklady Biological Sciences är indexerad i:
Academic OneFile, Agricola, CAB Abstracts, CAB International, Chemical Abstracts
Service (CAS), ChemWeb, EMBiology, Gale, Global Health, Google Scholar, IBIDS,
INIS Atomindex, INPHARMA, OCLC, PubMed / Medline, Scopus, Summon av Serial
Solutions. Medlemmarna i redaktionsrådet för tidskriften är de mest framstående
figurerna i den internationella vetenskapen om biologi och ekologi. Alla av de
dokument som vi nämnde ovan finns tillgängliga online gratis. Vi lägger hela texten
av dessa dokument på webbplatser på Internet resurs, Scribd. Webbadresser till
dessa papers presenterades ovan. The addreses full texter av några andra
relevanta papper av mig finns här:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6882_scribd_fulltexts,
summan av sökord för denna serie på svar: föroreningar, ekotoxikologi, miljö,
hållbarhet, ekologi, effekter, ytaktiva ämnen, tvättmedel, vatten, föroreningar,
tvättmedel, phytotechnology, Fytoremediering, kemisk-biotiska interaktioner,
vatten, kvalitet, bioassay, makrofyter, Potamogeton, crispus, koncentrationer,
fragmentering, stjälkar, växter, negativ, natriumdodecylsulfat , SDS, inhiberad,
filtrering, aktivitet, mollusker, sötvatten, Unio, tumidus, Mytilus, galloprovincialis,
Crassostrea, gigas, malacological, hydrobiological, reserv, pellets, biogeokemiska,
flöden, C, N, P, Si, Al, kemiska element, kol, kväve, fosfor, kisel, aluminium, Doklady
Biological Sciences, hämmande, analys, regelverk, interaktion, trofiska, duk,
tetradecyltrimethylammonium brom, TDTMA, syntetiska, kontroll, plankton,
musslor, övergödning, katjoniska, ränta, ungdomar, marin, musslor, Mytilus,
galloprovincialis, avlägsnande, celler, alger, Monochrysis, lutheri, identifiering, ny,
typ, ekologiska, fara, kemikalier, hämning, ekologiska, sanering, skott,