You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 5-31-2020

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Z wiary wiemy, że Duch
Święty jest Pocieszycielem, jest naszym Umocnieniem, Odnowicielem i jest naszym KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Nauczycielem. W obecnej sytuacji kiedy cały Kościół jest poddany próbie z powodu ks. Andrzej Maślejak
koronowirusa, szczególnie potrzeba nam umocnienia Ducha Świętego Jego darami, proboszcz
abyśmy się nie dali zastraszyć, aby kościoły nasze mogły funkcjonować i służyć lu- Ks. Robert Wojsław
dziom niosąc im duchowe pocieszenie i umocnienie. wikariusz
W Polsce otwarto proces beatyfikacyjny Rodziców św. Jana Pawła II - Karola i Ks. Siarhei Anhur
Emilii Wojtyłów. Na duchowe życie Papieża bardzo wielki wpływ wywarł jego ojciec. wikariusz
Pewnego dnia powiedział do niego:
Zawsze módl się o dary Ducha Świętego, bo to ci pomoże w twoim życiu duchowym SIOSTRY MISJONARKI
i uchroni od zniechęcenia do modlitwy. Zawsze proś: CHRYSTUSA KRÓLA DLA
O Dar Mądrości - do lepszego poznania Boga i doskonałości Bożych. POLONII ZAGRANICZNEJ
O Dar Rozumu - do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. s. Aleksandra Antonik
przełożona
O Dar Umiejętności - abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. s. Małgorzata Polańska
O Dar Rady - abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
O Dar Męstwa - aby żadna bojaźń, ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie NIEDZIELNE MSZE ŚW.
oderwać. sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
O Dar Pobożności - abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością. in English
O Dar Bojaźni Bożej, abym wyrzekał się grzechu, który Ciebie Boże obraża. niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
Mądra rada ojca doprowadziła św. Jana Pawła II ma wyżyny świętości. Bo takie jest
zadanie Bożego Ducha. Czy Pan Jezus nie powiedział do Apostołów, że gdy przyjdzie 1:00, 7:00
Duch Pocieszyciel, On was o wszystkim pouczy. (z udziałem młodzieży)

Czy my dzisiaj, nie potrzebujemy pouczenia Bożego Ducha, jak żyć w epoce pande-
mii koronowirusa? Nic nie zrozumiemy w naszym życiu jeśli nie będziemy się kiero- Codzienne Msze Św.
wali zasadami wiary? Nic nie zrozumiemy, jeśli pozwolimy sobie na oderwanie się od od poniedziałku do soboty
Boga? Naukowcy i uczeni oderwani od Boga mogą sprowadzić na ludzkość wielką o 9:00am;
katastrofę. Czy nie nadszedł czas, aby przyglądnąć się ich badaniom i eksperymen- od poniedziałku do piątku
tom? o 7:00pm
Z kolei my sami przyglądnijmy się naszej wierze, naszym rodzinom i poprośmy
Biuro Parafialne czynne:
Ducha Świętego, aby nas uchronił przed działaniem Antychrysta. Modlitwa św. Jana
Pawła II wypowiedziana w Polsce w czasie Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w od poniedziałku do piątku
1979 r. jest dzisiaj szczególnie aktualna dla całego świata: "Niech zstąpi Duch Twój i 10:00am -12:00pm
odnowi oblicze tej ziemi". Przybądź Duchu Święty i odnów oblicze całego świata, bo 1:00pm - 5:00pm
walka, którą będzie chrześcijanom trzeba stoczyć jest do wygrania tylko z Twoją po- w soboty
mocą Boży Duchu. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Paulina Wilżak


1:00 +Helena i Władysław Lachowicz
NIEDZIELA - 31 MAJA 1:00 +Rozalia Badowska - od rodziny Stolarczyk
1:00 +Jan Kosakowski (7 rocz. śmierci)
8:00 +Marianna Hanek (12) 7:00 +Jan i Janina Powierż, Elżbieta Groszek i Wła-
9:30 +Kazimierz Godlewski (10 rocz. śmierci) - od ro- dysław Nasiłowski
dziny
11:15 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Pauliny i Pawła Pu-
lawskich w 1 rocz. ślubu
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Evana z ok. 13 uro-
dzin - babcia
1:00 +Monika, Tomasz, Kamil Pelak
1:00 +Helena i Władysław Lachowicz
7:00 +Cecylia Szulińska oraz Jana i Mariannę Paszkow-
skich POSŁUGA W KOŚCIELE
PONIEDZIAŁEK - 1 CZERWCA LEKTORZY
9:00 +Marianna Hanek (13) Sobota/Niedziela 6 - 7
9:00 +Roman Stefaniak w rocznicę śmierci 4:00 - A. Marchel
7:00 +Kazimierz Choma (8 rocz. śmierci) i za zmarłych 5:30 - W. Występek
z rodzin Chomów i Skibińskich 8:00 - A. Jachulski, I. Jędrzejczak
9:30 - B. Dulemba, S. Dobrzyński
WTOREK 2 CZERWCA 11:15 - A. Jakubowicz, S.J. Ledzinscy
1:00 - O. Ośko, S. Bis
9:00 - Dziękczynna i w Bogu wiadomej intencji 7:00 - J. A. Wróbel
9:00 +Marianna Hanek (14)
7:00 +za zmarłych i żyjących z rodziny Sroków KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 6 - 7
ŚRODA 3 CZERWCA 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 - Za Parafian 8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
9:00 +Marianna Hanek (15) 9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner
11:15 - M. Przydział, J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z.
7:00 +Kazimiera i Czesław Pruś - córka Wolan
CZWARTEK - 4 CZERWCA 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 +Marianna Hanek (16)
7:00 +za zmarłych i żyjących z rodziny Mikułów
PIĄTEK - 5 CZERWCA CZYTANIA NA
9:00 +Marianna Hanek (17) ZESŁANIE DUCHA ŚW.
7:00 - Za konających i cierpiących - od Arcybractwa Dz 2,1–11; Ps 104
7:00 - O Boże bł. dla rodziny Forbes 1 Kor 12,3b–7.12–13
7:00 - O Boże bł. dla Anny Marii J 20,19–23
7:00 +Za dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA - 6 CZERWCA

9:00 +Marianna Hanek (18) Serdecznie dziękujemy parafianom


4:00 +Zofia, Tomasz Opyt oraz zmarli z rodziny za przesłanie donacji na
5:30 - For God’s blessing for Nina Keyser - Birthday parafię przez pocztę oraz za
donacje złożone w czasie
NIEDZIELA - 7 CZERWCA
nawiedzenia kościoła
8:00 - O Boże bł. dla Mieczysława Basak w 95 urodziny w ostatnią
9:30 - O Boże bł. dla ks. Roberta z ok. Imienin niedzielę w tygodniu.
11:15 +Marianna Hanek (19)
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Renaty i Piotra z ok.
15 rocz. ślubu Bóg zapłać
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywe- za troskę o Kościół
go Różańca
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA CZERWIEC 20’


Intencja ewangelizacyjna: Droga serca.
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi ży-
W miesiącu czerwcu, cia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.
poświęconym Sercu Pana Jezusa,
zapraszamy na nabożeństwa
ku czci Najświętszego
od poniedziałku do piątku, Formacja ucznia rozpoczyna się od przebudzenia
15 minut po wieczornej Mszy świętej. wiary w Słowo i znajduje swoją kontynuację w postę-
pującym rozwoju i transformacji we wspólnocie wier-
Ogłoszenia nych, a objawia się przez osobiste świadectwo ucznia.
1. Z powodu pandemii koronowirusa Kościół ma być wy- Jak Jezus nauczał, to ludzie widzieli, że naucza ina-
pełniony tylko w 25 procentach. W naszym kościele w czej niż uczeni. Nasza posługa bycia uczniami Chrystu-
niedziele na Mszy św. powinno uczestniczyć około 200 sa ma się rozpocząć od otwarcia na Słowo Boże, dalej
osób. od poddania się autorytetowi Kościoła i tradycji. Masz
Porządek Mszy św. na weekend: w sobotę o 4:00 pm, studiować Pismo św., aby przekonać się o jego praw-
o 5:30 po angielsku, w niedzielę o 8:00 rano, 9:30, 11:15, dziwości. Ale sama znajomość nic nie znaczy. Przeko-
1:00 i 7:00 wieczorem. Najbardziej zapełnione Msze św. nali się o tym apostołowie. Dopiero gdy otrzymali Du-
są o 9:30 i 11:15. Kto może przyjść na mszę św. o 4:00 po cha Prawdy w dzień Zesłania Ducha Świętego, mogli
południu w sobotę, o 8:00 rano w niedzielę albo o 7:00 głosić z mocą.
wieczorem, to serdecznie zapraszamy, bo wtedy jest mniej W drugim liście do Tymoteusza św. Paweł pisze:
ludzi. Dla bezpieczeństwa trzeba zachować odległość od "Będą wykazywać pozór pobożności, ale wy-
następnych osób. Rodziny mogą siedzieć razem. rzekną się jej mocy” ( 2 Tym 3,5). Jaki stąd wnio-
W dzień powszedni Msze św. są rano o 9:00 i wieczo- sek: bezpośrednim celem ucznia Chrystusa to wzrasta-
rem o 7:00. nie w wierze Pana, w Jego osobę, w Jego przesłanie, po
2. W niedzielę będą pomagać w zajmowaniu miejsc w to , by się do Niego upodobnić i stać doskonałym. Dla-
kościele przedstawiciele Rady Parafialnej i Marszałkowie. tego św. Paweł napisał do Galatów: „Dzieci moje,
Ławki po każdej Mszy św. będą dezynfekowane. oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus
3. Msze św. o 9:30 i 11:15 będą transmitowane się w was ukształtuje.” (Ga 2, 20)
live-stream. Kolejny cytat jaki potrzebny jest uczniowi Chrystusa
4. Przystępowanie do Komunii św. - proszę, aby to fragment z listu do Rzymian 12,2 – „Nie bierzcie
przy balaskach były tylko 3 osoby, by zachować odległość wzoru z tego świata.” Czyli nie możecie robić to co ro-
między sobą. Komunia św. będzie udzielana przy bala- bią inni.
skach i w kaplicy św. Maksymiliana. Szczyt upodobnienia się ucznia do Chrystusa jest
5. Jeśli będzie większa ilość osób, do uczestnictwa we poprzez udział w Jego cierpieniach. Dla św. Pawła
Mszy św. będzie również dostępna sala parafialna. oznaczało to pragnienie , by cierpieć i umrzeć tak jak
6. Składka na Mszy św. nie może być zbierana przez Jezus (Flp 3,10)
podawanie koszyczka z rąk do rąk. Proszę składać donacje Co więc czyni uczeń Chrystusa? Pozwala Duchowi
na kościół do przygotowanych skrzynek w kościele, w ko- Świętemu przekształcić się. Dokonuje się w uczniu głę-
rytarzu przy kaplicy św. Maksymiliana i w lobby. Serdecz- boka duchowa przemiana w umyśle, uczuciach, emo-
nie dziękujemy za ofiary złożone na kościół. cjach, postawach i ocenach. Gdy pozwalamy Duchowi
7. Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętemu przemienić nasze umysły, serca i wolę, wów-
Świętego w sobotę 30 Maja od godziny 10:00 do 12:00 w czas poznajemy jak robić wszystko co miłe Chrystuso-
nocy. Czuwanie prowadzi Grupa Modlitewna. O północy wi. Dlaczego Matka Teresa budziła nawet podziw u
zostanie odprawiona Msza św. Serdecznie zapraszamy. swoich krytyków, bo życie jej i czyny były przejrzyste.
Uczeń Chrystusa musi uwzględnić działanie złego
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Z okazji uro- ducha, który będzie we wszystkim przeszkadzał.
czystości Zesłania Ducha Świętego proponuje Nasze naśladowanie Chrystusa będzie wreszcie pod-
Wam, abyście zastanowili się nad pytaniem: dane testowi jakości poprzez sposób w jaki funkcjonu-
Co dla mnie znaczy być uczniem Chrystusa? jemy jako chrześcijanie w naszych rodzinach, wspólno-
Myśli do rozważania zostały zaczerpnięte z cie, w naszym miejscu pracy i parafii.
książki Ks. Rufusa Pereira „Prowadzeni przez Jedyny Jezus jakiego wielu może kiedykolwiek po-
Ducha”. znać, to Jezus, którego widzą w nas, w naszym chrze-
Bycie uczniem Chrystusa ścijańskim życiu, w tym jacy jesteśmy.
Wezwanie, by być uczniem Chrystusa, to wezwanie, by
Go naśladować. (J 13,13-16) – umycie nóg apostołom.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

DZIEŃ OJCA I CZWARTEK MIESIĄCA


21 czerwca obchodzić będziemy 4 czerwca przypada pierw-
Dzień Ojca. W tym dniu bę- szy czwartek miesiąca – dzień,
dziemy pamiętać i modlić się za w którym modlimy się o po-
naszych ojców, zarówno ży- wołania kapłańskie i zakonne.
wych jak i zmarłych. Imiona Zapraszamy na Mszę św. o
ojców prosimy wypisać na spe- godz. 7:00pm i adorację Naj-
cjalnych kopertkach które dołą- świętszego Sakramentu.
czone są do rocznego zestawu kopert niedzielnych oraz
wystawione przy biuletynach.
I PIĄTEK MIESIĄCA
5 czerwca przypada I piątek miesiąca.
WYMIANA TAJEMNIC *Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
RÓŻAŃCOWYCH *Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do spo-
Wymianę tajemnic różańcowych wiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30am i
odbędzie się w następną niedzielę, wieczorem od godz. 6:00pm
7 czerwca po Mszy Świętej *Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
o godz. 1:00pm.

W przyszłą niedzielę, 7 czerwca będziemy ob-


chodzić Uroczystość Trójcy Świętej.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA


W czwartek 11 czerwca po Mszy św. o godz. 7:00
pm wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Prosimy o
przygotowanie ołtarzy następujące grupy:
I ołtarz – Rycerze Kolumba,
II ołtarz – Dunajec,
III ołtarz – ZHP,
IV ołtarz - Wojownicy Maryi i Grupa Modlitewna. I SOBOTA MIESIĄCA
Dzieci Pierwszokomunijne prosimy o przyjście w stro- 6 czerwca z okazji pierwszej soboty miesiąca
jach, dziewczynki do sypania kwiatków, chłopcy do poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP za-
niesienia symboli eucharystycznych, pozostałe grupy praszamy na śpiewanie godzinek o godz.
parafialne – o przyjście w strojach galowych. 8:30am.

ŻYCZENIA IMIENINOWE
MODLITWOM POLECAMY
W przyszłą niedzielę, 7 czerwca CHORYCH I CIERPIĄCYCH
swoje imieniny obchodzić będzie ks. Irena, Antoni Popławski, Józef Wasi-
Robert Wojsław SCh. Życzymy Księ- lewski, Anna Celińska, Maria Rożek,
dzu błogosławieństwa Bożego, opieki Eleonora, Teresa Szymański, Anna
Matki Bożej oraz zdrowia. Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Rożek, Barbara W, Marek
N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani-
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH sława Mandziuk, Morgan Czerwiński,
Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Ba-
naszych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status sak, Dorota Kuniec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria,
społeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
osoba pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Ra- Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska,
zem jest nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jeste- Siery, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Ma-
śmy silniejsi i wsparci naszą wiarą przerywamy ten rian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran
stary tryb życia. Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz; Da-
życie zmieni się na lepsze. nuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta,
Wtorek, 7:00pm w sali pod plebanią. Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski, Witold Bąk, Tade-
usz, Barbara Schmyd
Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
się na aspekcie duchowym, psychologicznym i me- nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
dycznym.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Zastępca: Marek Bieciuk i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Maria Szaflarska
Barbara Fiśkiewicz, ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Joanna Przybylska,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Wojciech Orlik, sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Paweł Rakowiecki, Zespół Młodzieżowy „Credo”
Mateusz Wasiołek, Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Zbigniew Ziarnowski, Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Daniel Myzia Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
FILMY Z NASZEJ PARAFII NA INTERNECIE
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Wszystkie najnowsze filmy video z naszej parafii można
oglądać na stronie Youtube. Wystarczy wejść na YouTube
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
i wpisać Częstochowa - Michigan - USA albo Jozef Le- czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
dzinski - video Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Kontakt: Kordynator
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przedszkole parafialne Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
stanu Michigen.
Sala Jana Pawła II
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like