Pemikiran secara reflektif • Menurut Birchall (1992) pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk

menimbang kemungkinankemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya. Wilson J & Wing Jan L (1993) berpendapat pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain.

Teks diatas dapat disi mpulkan sebagai apabila menghadapi sebarang masalah , seseorang akan memperolehi pengalaman baru tentang sesuatu situasi lalu mencari penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah itu

Carta alir berfikir secara reflektif

pengecaman penyelesaian problematize menjana hipotesis penalaraan aplikasikan 1) pengecaman penyelesian ialah cara untuk menyelesaikan masalah 2) problematize ialah keadaan atau analisis keadaan masalah 3) menjana hipotesis ialah membawa kepada pemikir supaya menyelesaikan masalah 4) penalaraan untuk menentukan sama ada hipotesis berupaya menyelesaikan masalah yang dihadap 5) minda (thought experiment) malah ia diaplikasikan dalam konteks masalah.

tahap reflektif 1. teknikal • membuat keputusan segera tentang tingkah laku atau kemahiran berdasarkan teori kebimbangan peribadi dan pengalaman lalu . Biasanya dilakukan bersama rakan sebaya • saya dapati kemahiran kawalan kelas saya masih lemah . Oleh itu saya, akan cuba mengadakan aktiviti yang menarik supaya murid-murid terasyik mengikuti kelas saya tanpa menimbulkan masalah 2. perihalan • membentuk amalan berdasarkan teori keberkesanan dan perkembangan sosial . Tindakan yang diambil mempunyai sebab . sesuai dilakukan bersendirian . • Dalam kumpulan kecil muri-murid diminta mengumpulkan pelbagai jenis daun dari taman sekolah supaya aktiviti pengelasan dijalankan dengan mengunakan objek-objek konkrit 3. Berdialog • Membuat keputusan setalah mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeza dan mencari pilihan-pilihan penyelesian yang banyak . Keputusan dibuat setelah berfikir habis-habisan berhujah dalam minda sendiri dan dengan cermat . Pemikiran berdialog boleh dilakukan bersendirian atau dengan rakan-rakan yang lain . Pengunaan bahan-bahan bertulis menyebabkan saya sedar bahawa sebilangan pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran saya . Tambahan lagi , teks yang saya gunakan juga didapati susah oleh mereka yang fasih bahasa. Alternatifnya sebilangan pelajar merupakan pelajar visual dan gerakan .Oleh itu saya perlu tambahkan aktiviti hand-on dalam pengajaran saya

4. Kritikal • Menimbangkan masalah dan amalan profession berdasarkan teori bina semula sosial ( social reconstructionist) dengan mengambil kira faktorfaktor sosial , politik , dan budaya . Boleh dilakukan bersama.

Ha ! baru daya dapati bahawa mereka tidak memahami konsep pembahagian ! Saya tinggalkan sahaja tajuk penyelesian masalah lalu memperenalakan konsep pembahagian dengan mengunakan guli-guli sebagai bahan manipulatif • .• Saya dapati masalah disiplin kelas perlu dikaji dengan mengambil kira latar belakang pelajara nilai masyarakat . peraturan sekolah . Pengkonteksan • Menangani masalah profesional dengan serta merta berdasarkan situasi sebenar dengan mengiplikasikan mana-mana jenis refleksi 1-4 diatas . dan perkembangan psikologi kanak-kanak 5. Mengapa ? cepat-cepat saya bertanya beberapa orang pelajar yang sederhana dan pintar . memahami apa yang berlaku dan memilih langkah tindakan seterusnya dengan mengunakan pelbagai pandangan yang sesuai Tiada seorang pelajar pun yang dapat menyelesaikan masalah ini. Berfikir secara sedar tentang tindakan yang sedang berlaku .

kita sebenarnya mengurus minda seperti kita tahu mida dipanggil metakognisi mengikut presseisen(1985)  mempunyai dua kebolehan seperti  kebolehan memantau prestasi tugas  kebolehan memilih dan memahami strategi pemikiran dalam erti kata lain metakognitif membantu pemikiran 1) 2) 3) 4) mengenalpasti jenis pemikiran yang sedang dan akan dilakukan menganalisis bagaimana pemikiran dilakukan mengenalpasti komponen-komponen kemahiran berfikir yang kecil menilai cara pemikiran yang dijalankan .Berfikir secar metakognitif Operasi berfikir 1) kognitif 2) metakognitif( thinking about thinking) • • • apabila kita berfikir tentang pemikirn kita .

perasaan . ramalan .Jenis –jenis soalan Soalan bercapah • tidak menuju kapada sesuatu jawapan yang tepat • memerlukan seseorang menyatakan pandangan . komen . dan peniliannya terhadap sesuatu perkara atau isu soalan tertumpu • hanya memerlukan jawapn yang tepat • Sekiranya jawapan yang diterima berbeza daripada apa yang dikehendaki atau berlainan daripada yang tercatat dalam teks secara langsung . maka jawapan itu salah Aras soalan Bertumpu peringkat rendah II (TT) Kemahiran III (CR) Bercapah pangkat rendah Aras kogniti Contoh kata kerja bloom Tingkah laku Reproduktif Pengetahuan Mentafsirkan mengenalpasti Ingat kembali Melabelkan menyenaraikan Mengenali Memadankan menamakan Memerhati Menyatakan menulis semula Produktif Pemahaman Menghuraikan menukarkan Memahami Memerihalkan meramalkan mengorganisasi Menerangkan membezakan Mengaplikasi Memberi menulis dalam contoh Bentuk lain Pengubah mengubah mengubah suai mengira menunjukkan menukar meminda menemui menyelesai Kritis Membezakan Mengasingkan Menganalisis Menyusul periksa Membuat kesimpulan Analisis Menganalisis Menjelaskan dengan contoh Membuat kesimpulan Membahagikan Menyediakan gambar rajah Menunjukkan sebab .

IV (CT) Bercapah Pangkat Tinggi Kreatif Menilai Menyelesai masalah Menunjukkan hasil yang asli Sintesis Menggabung Membentuk semula Merumuskan Merancang Mencipta Menyusun Mereka cipta Menyunting Penilaian Menilai Memangkatkan Mengkritik Membanding beza Menjelaskan justifikasi Mentafsirkan Membuat keputusan Soalan aras tinggi .

skop dan fokus Penilian Sintesis Analisis Aplikasi kefahaman pengetahuan 3 alat berfikir . Soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek iaitu aras . pengetahuan mengenai soalan dan penyoalan embolehkan kita membentul soalan dan mengunakannya secara berkesan dalam situaisi pengajajaran dan pembelajaran .Soalan penyoalan membantu kita berfikir secara mendalam dan meluas sebagai guru .

warna tau kod rahsia untuk menonjolkan perhubungan-perhubungan yang penting Keadah ini lebih berkesan berbanding dengan kaedah mencatit nota dengan mengunakan ayat.Peta minda • Cuba mengingat apa yang dipelajari dengan mengunakan anak panah . dan persembahan Pengurusan grafik . bermakna dan senang diingati  Mengembangkan kreativiti . organisasi . senarai isi pendek atau senarai kata kunci yang tidak menunjukkan kata kunci yang tidak menunjukkan perhubungan antara idea • Komponen peta minda • Kata kunci • Imej • Lukisa tiga demensi • Saiz yang berbeza-beza • Gari bawah ( underline)  Peta minda membantu anda mencatat nota dengan pantas dan ringkas  Mengelakkan penggunaan kata  Nota anda wujud dalam sebagai satu demensi gambaran mental yang lengkap .

PENGURUSAN GRAFIK. • Sesuatu persembahan visual memerlukan kerangka. bulatan. APA ITU PENGURUSAN GRAFIK. sebagai kerangka pemikiran. menyokong dan menyusun pemikiran tetapi secara tersendiri tidak melakukan pemikiran merupakan panduan. fotograf ini akan mencapah tanpa sempadan. • Mempunyai bahagian-bahagian yang boleh ditukar-tukar. • Bahagian-bahagian ini termasuk garis. • Merupakan pemetaan atau pola penyusunan yang boleh digunakan untuk mewakili perhubungan antara maklumat-maklumat tentang sesuatu idea. APAKAH KOMPONEN PENGURUSAN GRAFIK. • Digunakan dengan meluas oleh Swartz & Parks (1994) dalam program Penyebatian Pemikiran Kritis dan Kreatif dalam Pengajaran Konten. • Tanpa kerangka. . gambar dan perkataan. • Pengurusan grafik. • Membantu guru atau pelajar memvisualkan bagaimanamereka berfikir tentang konten atau sesuatu bidang kajian. Contohnya kerangka fotograf yang menyempadan gambar untuk menghasilkan sesuatu persembahan visual. Keduadua metafora ini menonjolkan ciri penting bagi kerangka pemikiran. • Ini bertujuan membolehkan kita mengawal dan mengaitkan perhubungan. BAGAIMANA PENGURUSAN GRAFIK MENYOKONG PENGAJARAN ATAU PEMBELAJARAN.

PG boleh berkembang menjadi suatu jaringan gambar dan juga boleh menjadi sesuatu benda yang menarik dalam pembelajaran. • • • Memahami proses pemikiran kendiri. . BAGAIMANA MENGGUNAKAN PEGURUSAN GRAFIK.• Pengurusan grafik juga boleh dibentuk pada kertas nota atau kad. • Merancang dan menyusun idea. Menterjemahkan sesuatu fikiran yang tersirat dalam minda.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PETA MINDA. • Nota yang mempunyai satu gambaran mental yang lengkap lebih bermakna dan senang diingati. . • Peta minda juga dapat mengembangkan kemahiran kreativiti. Garis bawah (underlining). Saiz yang berbeza-beza. • • • • • • Imej. warna dan kod istimewa. APAKAH KOMPONEN PETA MINDA. Peta minda membantu seseorang mencatat nota dengan pantas dan mengelakan pengulangan perkataan. Apakah Itu Peta Minda.• PETA MINDA. ia akan lebih meningkatkan keberkesanan dalam mengingati isi-isi penting yang sudah dipelajari dan lebih berkesan daripada mencatat nota menggunakan ayat.organisasi dan persembahan. Lukisan tiga dimensi. • Dengan ini. Cuba mengingati perkara yang telah kita pelajari dengan mencatat menggunakan anak panah. Buzan mencadangkan teknik peta minda yang mengunakan ciriciri berikut:: • Kata kunci. senarai kata kunci yang tidak menunjukan perhubungan antara idea. Warna.

• Merancang dan menyusun idea sebagai kerangka pemikiran untuk persembahan lisan dan seperti menulis esei. . didengar atau ditonton sebagai teknik mencatat nota.• Menggambarkan apa yang dibaca.

interesting) KOMPONEN CoRT 1 1 PMI Plus.KEMAHIRAN BERFIKIR CoRT 1 CoRT 1 terdiri daripada 7 teknik asas dan 3 teknik panduan iaitu:PMI-(plus. buruk. semua yang baik Elakkan reaksi Mengembangkan beremosi. menarik TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN • Komputer • • • P: senaraikan tentang sesuatu situasi. minus. interesting Baik. minus. idea atau cadangan M: senaraikan semua yang buruk I: senaraikan semua yang menarik Meluaskan fikiran mengantikan guru di sekolah • Kereta direka supaya boleh terbang semasa jalan raya sesak • Sains diajar di luar bilik darjah .

.

CAF. -Apakah hadiah yang • Pertimbangkan sesuai untuk hari jadi semua faktor. • Elakkan terlupa faktor penting -Apakah kegiatan kosemua faktor yang kurikulum yang anda ingin ikuti? berkaitan. Fizik dan Biologi? • Senaraikan . ayah anda? • Apakah -Semua pelajar keputusan setelah tingkatan 5 perlu mengikuti pelajaran pertimbangan sewajarnya dibuat? Kimia.(consider all factors) KOMPONEN CoRT 1 2 CAF Consider All Factors Ambil kira semua faktor TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN • Meninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh.

C&S-( Consequence and Sequel) KOMPONEN CoRT 1 TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN .

3. jangka pendek dan jangka panjang? Apakah cadangan berkenaan baik? 1. goals. mungkin dihadapi? Apakah kesan sertamerta. AGO-( Aims. Objective) KOMPONEN CoRT TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & 1 LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN . Buku teks dihapuskan di sekolah 2. Latihan setiap pelajar dibuat melalui hubungan komputer dengan guru (on-line). Kajian tentang klon manusia harus dimulakan. Kesan dan Akibatnya Menjangka apa yang akan Apakah cadangan berlaku selepas sesuatu berkenaan boleh cadangan dijalankan. berjaya? Meramal kesan & akibat Apakah risiko yang bagi keputusan tersebut.3 C&S Consequence and Sequel.

Possibilities. Apakah AGO rancangan? Apakah AGO hidup anda? Apakah AGO mengadakan sekolah satu sesi? Adakah tindakan terkeluar daripada AGO mengajar Kemahiran AGO? Berfikir di sekolah sukar Elakkan perkara yang Bagaimana pastikan dicapai. Goals and Objectives Tujuan. AGO dapat dicapai? APC-( Alternative. Choices) . matlamat dan Objektif Sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai.4 AGO Aims. tidak berkenaan.

pengajaran pembelajaran perkara dengan menyelesaikan masalah mengenali antara antara satu sama Priorities. Pilihan Wawasan 2020? perkara yang yang mana -Elakkan -Yang manakah tidak patut pemikiran sehala cadangan yang paling paling sahaja. First. -Menentukan -Apakah baik buruk -Peperiksaan dihapuskan. perkaraAlternatif. tersebut? dengan lebih menarik lagi. penting. sejarah yang paling baik? serentak. • ini? lain. • Elakkan perkara ini mencapai matlamat terbaik. Menentukan • Antara choices. Utama. penting? Possibilities. baik? diutamakan penting? • Apakah prioriti yang perlukan tindakan segera? .cara-cara yang -Bagaimanapasanganketua kumpulan perkara-Memikirkan -Apakah memilih hidup.KOMPONEN CoRT 1 KOMPONEN 5 CoRT 1 FIP 6 TUJUAN BERFIKIR TUJUAN BERFIKIR • KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN • Apakah KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN Mengambil -FIP semasa memilih kira perkara. -Apakah FIP yang APC. Penting. Cariharus Prioriti prioriti. dilaksanakan demi pilihan yang setiap cadangan -Sains dan matematik perlu diajar kemungkinan. APC perkara yang ahli-ahli masih tidak beberapa perkara yang untuk berlainan sedangkan -Apakah strategi Important. Alternatives.

-Rancangan TV dari luar negeri diharamkan. .KOMPONEN CoRT 1 7 OPV TUJUAN BERFIKIR KAEDAH & LANGKAH CONTOH TAJUK PERBINCANGAN -Semua kegiatan sosial dihentikan selepas 9 malam. -Gaji guru harus melebihi gaji pegawai kerajaan yang lain sebanyak 50%. -Adakah idea anda -Elakkan bernas dan harus membuat dijadikan tindakan? keputusan yang terlalu memfokuskan diri. OPV-(Other Point of View) -Mengambil -Apakah idea diri akan Others People’s kira pandangan mempengaruhi orang orang lain lain? views. sebelum -Bagaimana orang lain Pandangan membuat memandang idea anda? Orang Lain keputusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful