You are on page 1of 56

Åt e r i n f ö r m ag i n i f jä l l s e m e s t e r n !

F
f
ör väldigt många människor idag är fjällveckan (oftast skid- Västerås eller Örebro. Stora områden av boende utan några egentliga
veckan) en höjdpunkt på året. Ett tillfälle då familjen äntligen centrum – allt är byggt för att man ska komma med sin bil, ta sig runt
har tid att göra någonting tillsammans, dessutom i frisk luft och i bilen och hålla sig i sin stuga när man inte åker upp och ner i skidbackarna.
en vacker miljö. Ett tillfälle då man byter vardagen mot någonting helt Precis som man beter sig på hemmaplan. Det är väldigt stor skillnad mot
annat – något spännande, äventyrligt och kittlande. hur man upplever andra, konkurrerande turistmål – London, den lilla
En gång för länge sedan var också fjällsemestern något exotiskt, Thailändska ön, Visby, det Bohuslänska fiskeläget eller den österrikiska
romantiskt och annorlunda, när skidorterna var ursprungliga och riktiga lilla alpbyn. På alla ovan nämnda platser finns exotismen, romantiken
fjällbyar som turisterna själva hittat fram till. Inte snabbuppväxta lift- och magin kvar. Vi vågar påstå att just skillnaden mot hemmiljön är den
anläggningar som byggdes på lagom avstånd till sina målgrupper, utan avgörande resanledningen till dessa och många fler turistmål. Det är
tanke på mjuka värden som fantasi och känsla. Idag är tyvärr den där känslan dessutom en tydlig trend i vårt resande att vi söker mer och mer ”tyd-
och exotismen alltför många gånger borttappad till förmån för funktion liga” upplevelser oavsett om vi reser privat eller konfererar – ena gången
och rationalitet. Effekten är att de flesta skandinaviska skidorter är förvil- vill man ha en ”storstadsupplevelse”, nästa en ”skärgårdsupplevelse” eller
lande lika de hemorter som besökarna lämnat bakom sig – samma lekland, en ”tropisk ö” – aldrig vill man ha det ”ungefär som hemma”. De dagarna
bensinmackar, snabbmatsrestauranger, stormarknader, äventyrsbad och är sedan länge förbi. För tjugo år sedan var Holiday Inns slogan ”your
parkeringsplatser som man hittar där man tillbringar de resterande 51 best surprise is no surprise”, då strävade de efter att deras sextusen hotell
veckorna per år. Dessutom är skidorternas boende närmast kopior på de jorden runt skulle vara helt konforma. I takt med att marknaden
MÊHFOIFUTLPNQMFY  SBEIVT PDI WJMMBPNSÌEFO TPN NBO IJUUBS J .BMNÚ  mognat och blivit allt mer res- och världsvan så efterfrågas istället lokala och

21
kulturella skillnader. Idag vill resenärer märka om de är i Borås eller Vi menar att det finns en fantastisk möjlighet för Idre Himmelfjäll och
i Dubai – de efterfrågar lokal särprägel och en känsla av destinationen. att det mer eller mindre är öppet mål när det gäller att skapa en tydlig
Svenska och norska skidorter är idag väldigt dåliga på denna destination, med ett mycket större mått av känsla och genuin fjäll-
känsla, i vår konkurrensanalys fick vi ofta svaret från kollegor och upplevelse än de rationella, men ack så fyrkantiga alternativen som idag
människor i vår omgivning att de inte visste om de varit på den eller den TUÌSUJMMCVET.FEUBOLFQÌIVSTUPSUJOUSFTTFUÊSGÚSEFCFmOUMJHBBMUFSOB-
skidorten. De mindes möjligtvis en lyckad barnbacke, en bra restaurang tiven och hur bokningsläget där har sett ut de senaste vintrarna, kan man
eller en ostädad stuga, men många kunde inte svara på huruvida de varit på ju vara säker på att den som erbjuder en verkligt genuin fjällby & känsla
en ort eller inte! Till stor del handlar det nog om att man mer eller mindre kommer att stå som vinnare även under perioder av sviktande intresse (med
alltid bor i en anonym stuga, ihopträngd med andra identiska stugor – bibehållet intresse kommer man bli fullbokad först och kunna ta bäst
långt från allt som skulle kunna likna en by. Just längtan efter en ”bykänsla” betalt). Vi är övertygade om att det i grunden handlar om att återinföra
är återkommande i vår research. Det är därför Österrike är så populärt hos magin i fjällvistelsen!
NÌOHBPDIEÊSMJHHFSPDLTÌFOTUPSEFMBW¯SFT NÚKMJHFOGPSOB
DIBSN

22
23
24
L o k a l , k u lt u r e l l
och historisk förankring

F
e
n viktig och vanlig framgångsfaktor hos turistanläggningar är
huruvida den tydligt kan härledas till platsen där den är belägen.
)PUFMMJCVOHBMPXTQÌQÌMBSÚWFSIBWFUÊSUZQJTLBQÌ.BMEJWFSOB 
NFOCBSBNÊSLMJHBJ.ÊMBSFOoFUUHÊTUHJWFSJJFOGÊCPEHÚSTJHWÊMEJHUCSB 1.
i Tällberg, men antagligen mindre bra längs E20 i utkanten av Södertälje. DalArna
Det handlar om tydlighet och trovärdighet, men det går också i linje med
den moderna resenärens önskan om att uppleva exotism. Givetvis finns
det många och bra undantag där man driver framgångsrika verksamheter
utan lokal förankring. Yasuragi på Hasseludden är ett sådant – men de är 2.
just undantag, menar vi. Dagens (och framtidens) resenärer vill konsumera Samekulturen
genuinitet och förankring. Därför måste man i planeringen av Idre Him-
melfjäll noga studera platsen, området och dess historiska, naturmässiga
och kulturella särarter innan man företar sig någonting.
För att summera vår omfattande research kan vi konstatera att det finns två
självklara faktorer att ta hänsyn till, geografiskt, historiskt och kulturellt:

25
DALARNA Att detta faktum inte har använts av andra, befintliga fjällanläggningar
Om vi börjar med Dalarna så är det ett faktum att Idre Himmelfjäll ligger i Dalarna är utifrån Stylts perspektiv väldigt underligt, men det handlar
i Sveriges kanske mest turistiskt etablerade landskap, om än i utkanten och nog som i så många andra fall om en kombination av hemmablindhet
med klara kopplingar till både Norge och Härjedalen. Trots att Dalarna är och en önskan att vara som andra, snarare än att slå mynt av sin unikitet.
ett väldigt stort och givetvis mångfacetterad landskap så är bilden av vad Samtidigt är det bara att tacka och ta emot – målet står öppet!
Dalarna är och står för djupt förankrad hos svensken sedan över hundra år.
Dalarna är sinnebilden för det svenskaste svenska, men också för tradition, SAMEKULTUREN
naturromantik och folklore. Givetvis kan man argumentera att detta inte Idre Sameby är visserligen en av de sydligaste, men har icke desto mindre
är en korrekt och sann bild av Dalarna, men bilden finns där likväl och det en lång historisk förankring. Det är alltså en del av platsens kulturella arv
ska man vara tacksam för och använda sig av på bästa möjliga vis. Vi ska och dessutom ett arv som för besökare utifrån är både exotiskt och intres-
givetvis nyttja det faktum att svenskarna har en bild av Dalarna och att det sant. Eftersom samekulturen genom århundradena blivit undanknuffad och
i grunden är en väldigt positiv bild. Det finns en hel värld av traditionella negligerad, finns det en intressant möjlighet att synliggöra den på denna
byggmaterial, sätt att bygga snedhagar, brodera kläder och smycka sina ort där man för första gången på ett tydligt och genomtänkt sätt bygger
gårdar att hämta inspiration ifrån. Dessutom finns konsten, musiken och för att visa var man befinner sig – snarare än att försöka kopiera Alperna,
sagorna att nyttja i den grad vi finner lämpligt. Sist men inte minst finns Colorado eller Sälen. Den samiska kulturen är väldigt rik vad det gäller
det en alldeles egen och tydlig lokal färgskala att ta avstamp i. CFSÊUUFMTFS LPOTUPDIBSCFUTTÊUU.FOGSBNGÚSBMMUÊSEFO PNWJGÚSTUÌUUBMMU

26
DalArNa

27
SamEkulTureN

28
rätt, en fantastisk förebild i dessa dagar av uppvaknande inför miljöförstö- LÅT OSS ANVÄNDA SÄGNERNA OCH SAGORNA!

ringen. I den samiska kulturen har kretsloppstänkandet alltid varit central Förutom de givna ingredienserna Dalarna och Samekulturen så har vi lagt
och har inte glömts bort till förmån för kortsiktig girighet. Då detta är en till en viktig krydda i grytan. Detta har gjorts dels för att slutresultatet inte
egen kultur med ett stolt och självständigt folk så är det av största vikt att ska bli något slags Skansen eller museum med skidliftar, men också för att
inte bara ”stjäla” mönster, färger, eller aktiviteter från dem och göra dem till det är ett vedertaget och sedan tusentals år fungerande sätt att trollbinda
våra. Snarare handlar det om att i samarbete lyfta fram de saker som Idre människor i allmänhet och barn i synnerhet. Vi vill nämligen addera
Sameby själva vill vara delaktiga i och kan känna sig stolta inför. Kanske sagans och sägnernas kraft. Senare i detta dokument kommer vi att
handlar det om en fantastisk samisk restaurang, kanske om att företrädare fördjupa oss i hur detta tillämpas på anläggningen, men det är ett faktum
för samebyn guidar vid vissa aktiviteter – alla sådana beslut måste lämnas att det finns en uppsjö av sägner och folksagor att inspireras av i Dalarna
till framtiden och diskuteras fram tillsammans med Idre Sameby. Att den PDIJEFOTBNJTLBLVMUVSFO.FEEFOOBNBHJTLBJOHSFEJFOTLBOWJHÚSB
samiska kulturen ska få vara med och krydda gästernas upplevelse på plats Idre Himmelfjäll till något unikt inte bara i Dalarna och i Sverige.
är dock en självklarhet för oss, eftersom den är en så stor och viktig del av
platsens arv.
Det vi från dag ett och utan tvivel och utan att skämmas kan ”låna”
från samerna och som fler borde anamma är kretsloppstänkandet och
respekten inför djur och natur.

29
Sagan

30
31
32
V
VärdEord

34
naturen miljön
grannarna (svenskar & samer)

historia

R
RespeKt
besökarna (unga som gamlA)
för
framtid

traditionen

sagans kraFt årStidernas skiFtningar

35
En LångsikTigt hållbar FjäLldestiNaTion
inSpirerad av sitt eget LokalA arv och
FörpacKad med Sagans magi

eLler som man Säger på himmElFjäLlska…

37
38
39
40
43
45
46
Sagans kraft & magi

V
V
i har tidigare varit inne på att vi vill använda oss av sagornas tionsinriktade konkurrenter. Sagans värld ”vet” vi nämligen alla hur den
kraft för att paketera upplevelsen på Idre Himmelfjäll. Låt oss nu ser ut – det har vi fått hjälp med för länge sedan av exempelvis John Bauer.
berätta lite mer om hur vi tänker. Vi vet att det där gäller andra regler, att träd ibland kan tala och att det inte
Runt om i världen florerar det en mängd sägner, sagor och är omöjligt att björnen du möter faktiskt är snäll och har något att säga
berättelser. Varje kontinent eller världsdel har sina egna. Däremot berättar dig. Detta skapar en fantastisk premiss – en överenskommelse mellan oss
vi till stor del samma sagor som människor i Ryssland eller Kina. Ändå och våra besökare om att allt är lite annorlunda, lite magiskt när man väl
envisas vi med att göra dem till våra egna, teckna ned dem och kalla dem passerat portalen och kommit till Idre Himmelfjäll. I detta sagovärlds-
GÚSMBOETLBQTTBHPS.ÌOHBBWTBHPSOBTPNTÊHTLPNNBGSÌO%BMBSOBLBO perspektiv kan man ju bara konstatera att namnet Himmelfjäll är genialiskt
man faktiskt därför hitta såväl i Skåne som i Tyskland. Den tydligaste i sin enkelhet. Vad skulle ett fjäll heta i sagans värld om inte Himmelfjäll?
skillnaden bland svenska folksägner och landskapssagor uppe i norr – från
Dalarna och norröver är att de ofta inkluderar samer och att vilda djur blir TILLÄMPAD STORYTELLING I SAGOFORM

mer frekvent förekommande. De finns en väldig kraft i möjligheten att trollbinda en åhörare – stor
Vi vill använda denna kod som redan är knäckt för att göra Idre eller liten och genom berättelsen få sin poäng eller sensmoral förmedlad.
Himmelfjäll intressant och spännande, givetvis på plats genom att skapa .PUUBHBSFOUZDLFSTJHPGUBTUCBSBIBCMJWJUVOEFSIÌMMFO NFEBOIBOIPO
spännande miljöer, men också för att profilera anläggningen så att den faktiskt många gånger har lärt sig något på vägen. Denna metodik är
utmärker sig med ett magiskt skimmer i ett utbud av fyrkantiga och funk- numera vedertagen inom marknadsföring och design management, något

47
som vi givetvis ska dra nytta av även här. Eftersom hela Idre Himmelfjäll är nyskrivna ”pastischer” – se våra exempel som följer! (”Så kom Vägvisaren
en alldeles egen värld skapad av ett par deciliter Dalarna, några matskedar till Himmelfjäll” och ”Så hjälpte Vägvisaren en liten pojke”).
Samekultur och ett par rejäla kryddmått sagoskimmer så har vi möjlighet Den samiska berättar- och sagotraditionen är väldigt intressant
att bygga allt från funktionella hotellfastigheter till lifthus och vildmarks- och deras sagor har ofta en väldigt tydlig lärdom, exempelvis att man ska
lekplatser på denna grund. Varje enhet eller aktivitet får dessutom en allde- BLUBTJHGÚSFMEFOFMMFSGÚSBUUHÌWJMTFJTLPHFO.FOEFUmOOTPDLTÌFO
les egen liten saga som specialskrivs för syftet, men med tydlig förankring helt egen disciplin som handlar om en parallellvärld som lär människorna
i den berättartradition som finns i Dalarna, i samekulturen och i Sverige om hur man ska vara mot naturen. Dessa sagor är fantastiska och går som
(eller världen om man så vill). Det finns alltså ett visst sätt att berätta på, att hand i handske med såväl miljöfilosofin som berättartraditionen på Idre
formulera sig på och framföra sensmoralen på som är gemensam för dessa Himmelfjäll.
folksagor. Dessa gemensamma kännetecken måste finnas kvar även i våra

48
49
S å ko m vä g v i s a r e n t i l l H i m m e l f j ä l l

M
M
itt ute på kalfjället, på toppen av Himmelfjället, ståtar en - Nedrans tjuvjägare, muttrade gubben. Här i skogen finns det inga
knotig gammal torraka. Likt armar sträcker han sina grenar ripor och så här års får man inte jaga alls. Kom så hjälps vi åt att befria den
i alla väderstreck. I sin ungdom var han en hög och praktfull stackarn!
fura, men nu har det gått över hundra år sedan han sist bar barr. Han min- .FOGBSGBS BLUBEJH#KÚSOBSÊSWÊMKÊUUFGBSMJHB
des ännu hur han som liten kotte hade legat i en liten sameflickas kjolficka - Inte då, de är räddare för oss än vi för dem och med all rätt tydligen,
när hon, tillsammans med sin farfar, hade gjort den långa och mödosamma muttrade gubben.
vandringen från sommarvistet nere i dalen upp till toppen av fjället. Den De hjälptes åt att släppa björnungen fri, men var väldigt noga med att
gamle samegubben hade tagit sin sondotter med på vandring för att lära inte ta i honom, för om han luktade människa skulle hans mor nog bli
henne hur man täljer en kåsa. Först måste man hitta en lämplig björk hade förgrymmad, förklarade gubben.
farfar sagt. Knappt hade de lämnat hemmet förrän flickan pekat på än det Björnungen var lycklig över sin nyvunna frihet och sprang glatt till
ena, än det andra trädet: skogs för att leta rätt på sina syskon och sin stora trygga mor. Han visste
- Där farfar, titta där. Det där är väl ändå ett bra trä? att de inte var långt borta.
- Det där är ju inte ens en björk. Det är en liten tall, men ta du en av Efter ytterligare en liten stund kom de att korsa en liten å där det satt
kottarna med dig om du vill! en pojke och metade. Han hade varit riktigt lyckosam den morgonen och
.FOGBSGBS EFUIÊSÊSWÊMFOCKÚSLÊOEÌ hade redan fyra fina öringar bredvid sig på en sten. Där låg de nu i den
- Visserligen lilla vän, log gubben, men alldeles för ung och späd. Inte stort varma förmiddagssolen, medan pojken fortsatte sitt fiske.
äldre än dig skulle jag tro. Den ska vi låta leva och växa sig stor och frisk. - Ska du fortsätta att meta innan du tagit rätt på fångsten pojk, frågade
De hade gått ytterligare ett stycke när de plötsligt hörde ett gnyende samegubben strängt. Det finns väl ingen mening att slå ihjäl fler fiskar än
inifrån snåren. De banade sig in i den täta skogen och i en dunge hittade du och familjen din kan äta? Seså, rensa nu fiskarna och skynda dig hem
de en liten björnunge som fastnat med ett av benen i en snara. till mor innan de förfars!

50
Vid det här laget började flickan bli trött och ville vila. De nådde strax på fjället. En dag kan du ta dina barn och barnbarn hit och lära dem om
bergets högsta topp, där de slog sig ner för att rasta en stund och beundra hur allt i vår natur går i cirklar om vi bara varsamt vårdar det. Då kommer
den milsvidda utsikten. det trädet vi planterat med utsikt över himmel och jord att vara en påmin-
- Ska vi inte hitta någon bra björk snart, frågade flickan. nelse om vad som är rätt.
- Nej, det gör vi nog inte idag och kanske inte imorgon heller, sa gub- Trädet mindes gubbens ord som om det vore igår och han hade ägnat
CFO.FOWJIBSKVMÊSUPTTNZDLFUBOOBUFMMFSIVS *EBHIBSWJHFUUOÌHPU hela sitt långa liv åt att peka ut den rätta vägen för folk och fä som besökte
till naturen och då kanske naturen ger oss något tillbaka en annan dag. Så honom, sommar som vinter. Han gladdes åt att de som en gång fått upp-
har jag fått lära av mina föräldrar och idag var det din tur att lära. leva den magiska utsikten också brukade komma till insikt om vad som
- Låt oss nu plantera den där kotten här uppe som ett minne av vår dag faktiskt är viktigt här i världen och leva därefter.

51
H u r vä g v i s a r e n
hjälpte en liten pojke

e
E
n gång för inte så fasligt länge sedan, kanske på den tiden då däremot verkade bli fler igen och även de andra visade sig allt oftare, något
din pappa var en liten pojke, så var allt väldigt annorlunda här han inte sett på många, många år. Nåväl, så länge de inte ställde till med
VQQFQÌ)JNNFMɦÊMM.ÊOOJTLPSOBIBEFHMÚNUCPSULSBGUFOTPN något otyg fick de gärna vara där. Så synd bara att inte människorna fick
bodde i berget och i skogarna. De verkade ha fullt upp med sina arbeten se dem någon gång.
och med att skaffa sig nya saker. Om de någon gång tog ledigt för att vara Så hände det sig ändå en eftermiddag på höstkanten att han hörde
med sina barn så reste de till andra länder långt, långt bort. Vägvisaren en barnröst som ropade. Den var ännu långt borta, men tycktes komma åt
på fjälltoppen fick allt mer sällan besök, i alla fall från människor. Djuren hans håll. Jo, han hörde den allt tydligare nu:

52
.BBBBNNB QBBBQQB WBSÊSOJ IÚSEFTEFOMFETOBQPKLFOTSÚTUJWJOEFO - Jag har blivit alldeles svettig av allt letande, sa pojken. Om jag tar
Han hade visserligen längtat efter besök från människor och allra av min mössa och sätter den på en av dina grenar så kanske mamma och
helst från barn, men samtidigt förstod han att den här pojken var vilse på pappa ser oss häruppe på toppen! Själv sätter jag mig och vilar i lä av din
fjället och bara ville hitta sina föräldrar. Inte hade väl en sån pojke tid för stora stam, för härifrån ser jag ju hur långt som helst.
en gammal knotig vägvisare. Precis så lille vän, nickade Vägvisaren ivrigt. Sitt du still och vila så
- Buuuhu, buu, snyftade pojken som nu var inom synhåll. Var är ni kommer dina föräldrar nog strax ska du se. Att ränna omkring tjänar
någonstans? ingenting till och det där med den röda mössan, det trodde du nästan att
Vägvisaren visste inte vad för sort pojken var, men när de var rädda och du kom på själv va? Det gamla trädet var så nöjt med att pojken nu vilade
ledsna så kunde de ibland se de där sakerna som människor annars har så tryggt vid hans rötter och istället för att snyfta hade han nu börjat smaska
svårt att se. Därför tordes han försöka vinka lite grann till pojken med en på hans lingonodling. Nåja, det må vara hänt – det finns så det räcker till
av sina knotigaste och längsta grenar. både djuren och de andra ändå, tänkte trädet just som han fick syn på en
Pojken tycktes ha sett honom och kom nyfiket närmare. Vägvisaren ung kvinna som med orolig blick kom fram ur skogsbrynet. Typiskt att
stod först blick stilla, han kände sig faktiskt lite blyg, så gammal han var. hon kom från fel håll, men om jag försiktigt vrider grenen med mössan så
Sedan tänkte han att pojken ju behövde hans hjälp, därför kallade han kanske hon ser oss, tänkte Vägvisaren. Jodå, kvinnan såg plötsligt den röda
på honom genom att vissla lite i vinden och genom att kröka en av sina mössan och störtade emot dem. – Olle, är du där? Olle vi har letat så efter
grenar. Pojken såg till hans stora glädje mest förvånad och nyfiken ut, inte dig!
särskilt rädd. Pojken hörde sin mamma och sprang emot henne för att få en
- Ropade du på mig, frågade pojken nyfiket och torkade tårarna. kram. Efter kramandet kom han på att han glömt sin mössa i trädet och
Vägvisaren bockade till svar, med det som en gång varit hans stolta sprang därför tillbaka till den gamle Vägvisaren och knep sin röda mössa
krona. från grenen som plötsligt sänktes till lagom höjd.
- Vilken fin utsikt du har här uppe sa pojken, och såg redan lite gladare ut. - Tack, för hjälpen, sa pojken och klappade trädets skrovliga stam.
Vägvisaren bockade igen, stolt över sin utsikt och glad både över att Tack själv du, tänkte trädet. Det är nog ingen idé du försöker
pojken verkade lite gladare och över att han faktiskt verkade trivas där- förklara för mor din, henne får jag kanske hjälpa ändå tids nog. Hoppas att
uppe. Jag måste få honom att känna sig trygg och göra det rätta, tänkte det WJTFTJHFOo.PSTMJMMB0MMF
visa gamla trädet. Gör det rätta nu, tänkte han så det kliade i årsringarna.

53
54
l i k a b r a u ta n s n ö

D
D
et finns inte en enda konkurrentanläggning i de svenska eller nordiska fjällen bara är för de redan invigda. Det finns en märklig tradition
norska fjällen som är byggd för att vara lika bra att besöka av att man ska kunna allt i förväg och själv ha med sig allt man behöver.
under barmarkssäsong. Det kanske är förståeligt, men det ger Ska man vandra så fixar man det själv, möjligen lämnar men en lapp
oss också ett utmärkt mål att sträva mot: Idre Himmelfjäll ska vara lika bra någonstans om ungefär vart man tar vägen i fall man skulle försvinna på
på sommaren som på vintern. Senhöst och tidig vår kanske vi ska lämna fjället eller överraskas av något oväder. Att man däremot själv har planerat
lite därhän, men under den torrare delen av barmarkssäsongen ska alla allt och tagit med sig allt från karta till tält och frystorkad mat är liksom
i familjen (eller släkten) ha någonting vettigt och relevant att göra på Idre en självklarhet. Det finns en expert- och machokultur i det här som är
Himmelfjäll. Och då menar vi inte aktiviteter som man lika gärna kunde märklig. ”En bra karl reder sig själv liksom”. Detta gäller inte bara vandring
upplevt på hemmaplan, som äventyrsbad, spa, golf eller shopping. Inte så utan skulle precis lika gärna kunna handla om t.ex. fiske, mountainbike eller
att dessa aktiviteter inte hör hemma på Himmelfjäll – snarare tvärtom, kanotpaddling. På sommarfjället ska man redan vara expert – annars har
det är bara det att de aldrig kommer att bli huvudanledningen till att man man liksom inte där att göra. Om man istället tittar på hur vinterturismen
reser dit upp. De anledningarna måste vara kopplade till fjällmiljön på ett utvecklats på senare år, så finner man en absolut motpol. Vintertid tar man
eller annat sätt. numera med sig kläder och inte mycket mer, sedan hyr man utrustning och
annat på plats. Dessutom blir man slussad och hjälpt genom allt som om
TILLGÄNGLIGGÖR FJÄLLÄVENTYRET – ÅRET RUNT! man vore på en nöjespark. Kraven på förkunskaper vintertid är mycket små
En väldigt bra början är att fundera på varför barmarkssäsongen i de och under barmarkstiden enorma!

55
MER WILD-KIDS ÄN VERKLIG VILDMARK Väldigt mycket handlar om att skapa möjlighet att ”prova-på”,
På Idre Himmelfjäll ska fjälläventyret förpackas och tillgängliggöras även om instegsaktiviteter snarare än expertaktiviteter. De riktigt hängivna
sommartid, man ska exempelvis kunna fiska och paddla i en ”sjö” mitt fjällvandrarna, flugfiskarna eller forspaddlarna kommer aldrig att komma
i byn, man ska kunna ”vandra” längs en femhundra meters äventyrlig led till Idre Himmelfjäll i alla fall – precis som att de mest hängivna off-pist
till en magisk utsiktsplats även om man har en 3-åring och en 5-åring med skidåkarna eller brädåkarna inte kommer att komma vintertid. Vintertid
sig. Och barnen ska älska det! (Har ni någonsin försökt ”fjällvandra” på har ju alla anläggningarna anpassat sig till denna verklighet och tillrätta-
riktigt med små barn och lyckts få dem att uppskatta det…) lagt aktiviteterna för alla som är nybörjare och strax däröver – med barnen
På samma sätt ska det finnas riktiga pulkabackar, korta och även- i fokus. Varför inte gör så även sommartid?
tyrliga längdskidspår och skridskobanor på vintern – allt anpassat för även Det finns en väldigt intressant referensanläggning på Yucatan-
de minsta och allt mitt i byn. IBMWÚOJ.FYJLPTPNIFUFS9FM)B FOOBUVSMJHMBHVONFEPNLSJOHMJHHBOEF

56
källflöden och djungel som dels är en del av den verkliga naturen, dels är ett fantasifullt äventyr snarare än en ”tråkig” fjällvandring. På samma sätt
tillgängliggjord som en nöjespark. På så sätt kan även små barn och knappt kan man skriva små kapitel på de äventyrliga naturlekplatserna i om-
simkunniga vuxna snorkla bland koraller och vilda fiskar, eller paddla nedför givningen, vid fiskesjön eller kanotpaddlingen, sagor som både är under-
en klar sötvattensström genom djungel och mayalämningar. hållande och lärorika. Genomförandet och att ta detta seriöst är a och o
för att resultatet ska bli lyckat. Vi tänker oss en smakfull och naturlig gräns
AKTIVITETERNA FÅR SINA EGNA SAGOR mellan civilisationen och naturen, fullt av små och stora äventyr.
Självklart har samtliga aktiviteter en alldeles egen och specialskriven saga. .ÌOHBBWÊWFOUZSFOPDIBLUJWJUFUFSOBLBOEFTTVUPNESBNBUJTFSBT
På så sätt får man en massa spännande äventyr att uppleva tillsammans och förbättras genom utklädda och ”skådespelande” ledare.
med sina barn. Genom att först läsa sagan om Vägvisaren och sedan
genomföra ”strapatsen” att vandra ditt upp och besöka honom skapar man

57
58
S t r äva n e f t e r g e n u i n a
o c h r e l e va n ta m i l j ö e r

V
V
i har tidigare slagit fast att ett av de grundläggande behoven när finns i dessa sammanhang en överrepresentation av miljöer som är skapad
vi reser bort är en önskan om att byta miljö. Om en önskan att för länge sedan för människor och inte för bilar. Där är det Gamla Stan i
få uppleva en tydlig kontrast till vardagen. När vi reser till en Stockholm, en Toscansk bygata, Visby innanför ringmuren, Røros i vinter-
skärgårdsö vill vi att den tydligt ska känna att det är just en skärgårdsö man skrud eller en bungalow på en palmkantad vit strand som möter oss. Eller
LPNNJUUJMM/ÊSWJSFTFSUJMM.BSPDLPWJMMWJBUUEFUTLBTZOBT LÊOOBTPDI kanske en österrikisk alpby, aldrig, aldrig är det en stugby i Sälen precis på
smaka av allt man företar sig. samma sätt som att det aldrig heller är ett bostadsrättskomplex i Lerum
Exakt samma sak när det gäller fjällsemestern och här finns mycket man visar upp. Detta handlar givetvis om dramaturgi och klichéer, men till
att göra eftersom miljöerna och känslan på skandinaviska fjällanläggningar syvende och sist använder man ju dem just eftersom människor förväntar
är så pass likriktade och intetsägande. Om man tänker på vilken sorts mil- sig och önskar sig dem! Det är också i kraft av detta ganska självklara
jöer som vi söker oss till på andra turistdestinationer så är det märkligt hur resonemang som de senaste årets mest omtalade och uppskattade hotell
TWFOTLBTLJEPSUFSTFSVU.BOIBSWÊMIFMUFOLFMUÌUFSJHFOGÚSMJUBUTJHQÌEF i Dubai inte är någon skyhög byggnad i stål och glas. Det är istället ett
hårda värdena i form av liftar och restauranger och glömt bort att fundera jättehotell som byggts som ett medeltida arabiskt fort, komplett med en
över vad människor söker om de har möjlighet att välja sina miljöer. Då souk i lobbyn. Nybyggt, men fantastiskt och med en känsla av genuinitet
står det nämligen väldigt klart att människor söker sig till genuina miljöer PDI SFMFWBOT TPN JOHFO BOOBOTUBOT J %VCBJ ,PMMB JO .BEJOBU 3FTPSU
och en äkta mänsklighet. Det räcker att fundera över vilka miljöer som i Dubai som intressant referensobjekt!
figurerar i filmer, tv-serier, i turistböcker eller på vykort – över hela världen .FETWFOTLBɦÊMMBOMÊHHOJOHBSLBONBOKVIÊWEBBUUEFUÊSQSFDJT

59
som med utvecklingen vi sett inom hotell- och restaurangbranscherna - i den praktiskt, rationella och bilvänliga förorten strax utanför stadskärnan.
så länge konkurrensen är obefintlig så är ju folk nöjda med att bli mätta En bykänsla är idag en extrem bristvara i den svenska fjällvärlden och vi
FMMFSGÌUBLÚWFSIVWVEFU.FO PDIEFUÊSFUUWÊMEJHUTUPSUNFO TÌTOBSU menar att det är självklart att skapa en sådan när man nu har möjlighet.
någon inte bara erbjuder liftar, boenden och mat, utan även adderar en Det är vår absoluta övertygelse att man då slår två flugor i en smäll. Dels
känsla och en verklig upplevelse borde det börja bli verkligt skakigt bland kan man skapa en fantastisk miljö med ett levande centrum kring små
konkurrenterna. restauranger, caféer och butiker, dels har man en verklig nyhet att lansera
på marknaden. Något som marknaden bara väntar på, nämligen att man
BEHOVET AV EN BYKÄNSLA – OCH VIKTEN AV börjar med känslan och stämningen och sedan adderar de funktionella.
ATT BYGGA INIFRÅN OCH UT Alla andra bygger ett par liftar och säljer några stugtomter där folk i princip
Pratar vi stadsplanering och densitet så är det väldigt tydligt att idealet för får göra vad de själva tycker – det i sig är anledning nog att göra precis
de flesta människor, åtminstone under sin semester, är en känsla av närhet. tvärtom. Att skapa en mänsklig by där människor trivs och vill vara – och
Att saker finns tätt inpå är synonymt med en mysighetskänsla som vi till där liftarna utgår ifrån. Då kommer man dels få massor av uppmärksamhet,
stor del byggt bort i våra moderna städer. dels kunna få betydligt mer betalt för sina stugtomter i steg två.
¯UFSJHFOTÌÊSEFQPTJUJWBPNEÚNFOBPNBMQCZBS ¯SFFMMFS7JTCZ
något att fundera över. Vi kanske inte vill bo året runt i Prags gamla stad,
NFOWJWJMMGÚSUWJWMBUHÊSOBTFNFTUSBEÊSy¯UNJOTUPOFNZDLFUIFMMSFÊO

60
61
62
Arkitektur

A
A
rkitekturen på Idre Himmelfjäll hämtar sin inspiration från Korsställda gavlar, spetsiga spröjsade fönster och varierade fönster-
både tradition och framtid, från natur och kultur. Här möts storlekar bryter ner arkitekturen till en serie volymer med mänsklig skala
traditionell fjällestetik och motivvärld med influenser från där entréer och olika verksamheter som restauranger, caféer, och skid-
framtidens ekologiska och uthålliga byggande samt ett stänk spektakulär uthyrning kan lyftas fram på effektivt sätt. Skyltning målas vitt direkt på
ikonarkitektur. fasaderna eller på tunna utskurna bokstäver i trä, med en tydlig hälsning
Husen byggs med modern byggnadsteknik med fokus på till traditionell fjällbebyggelse.
effektiva energilösningar och återvinningssystem, men med ett alldeles Utvändigt nyttjas traditionell beprövad teknik för att bygga upp
eget uttryck som avspeglar den specifika miljön och känslan på Idre tåliga och samtidigt vackra fasader med lågt underhållsbehov. Linolje-
Himmelfjäll. Byggnadstekniskt är husen uppbyggda kring träregel- tjärad okantat träpanel paras med tjärade träflisor med inspiration från
stommar av traditionell modell men i extra välisolerat utförande för att äldre stavkyrkor. Tillsammans med vita rikt dekorerade foder runt fönster
möta framtida energihushållningskrav. Den senaste tekniken inom fönster och dörrar samt vita vindskivor skapas ett egenartat och specifikt uttryck
och glaspartier, samt solfångare, bergvärme och värmeväxlare säkerställer som en gång för alla markerar Idre Himmelfjälls position i fjällvärlden.
en låg förbrukning. Kraftiga murade skorstenar och massiva trädörrar med markerade smides-
Byggnadernas exteriöra uttryck formas av branta takskivor gångjärn adderar de sista detaljerna i kompositionen.
som går ner till mark, och höga takryggar med markerade och rikt Stugor, hotell, butiker, lifthus och andra byggnader på området
ornamenterade gavlar med inspiration från lokal natur och fjälliv. följer samma grundestetik men i varierat utförande. Områdets estetis-

63
ka profil dokumenteras sedan i ett illustrerat gestaltningsprogram som dalamanér och samesätt. Färgsättningen håller sig till naturliga träfärger
integreras i områdets plandokument för att på så vis säkerställa en i olika former av behandling, samt målat i områdets färger – falurött
sammanhållen bebyggelse även i en situation med olika huvudmän och och dalablått, med inslag av samiska accentfärger. Rätt genomfört säker-
entreprenörer. ställs en omisskännlig profil och en tät sammanhållen bebyggelse utan
.BUFSJBMWBMPDIGÊSHTLBMBSFHMFSBTQÌFUUUZEMJHUTÊUUPDINFEFO motsvarighet i fjällvärlden, i Sverige eller internationellt. Vi har helt enkelt
klar förankring i området och dess traditioner. Självfallet handlar det om skapat en egen estetik, med inspiration från Dalarna, från samekulturen
trä och sten, i möjligaste mån hanterat i enlighet med områdets arv – på – allt tolkat med ett sagans skimmer.

EsteTik Miljö UppLevelse

64
65
MaTerialpaleTt

66
Småskalighet och personlighet

H
H
ela byn präglas av småskalighet och personlighet. Bygger man gården och så vidare. En mer personlig förpackning som förstärker den
t ex ett hotell kan en och samma operatör erbjuda sina gäster traditionella bykänslan och inte minst trivselfaktorn markant. Operatören
”fem olika smaker”. Istället för att bo på ett hotell med hund- kan dock vara en och densamma och därmed utnyttja stordriftsfördelar
ratals bäddar indelat i olika traditionella klasser som budget, executive med ett varuintag och andra synergieffekter. Samma princip kan givetvis
etc, tar man in på det lilla fjällpensionatet, på den lite mer exklusiva fjäll- användas vid utvecklingen av butiker, kaféer, bagerier etc.

72
Inredningsarkitektur

I
I
nredningsarkitekturen bygger givetvis på samma principer och grund- Inte minst är det viktigt att vi vågar ta ut svängarna ordentligt på de
drag som arkitekturen i stort. Vi bygger vidare på vår egen tolkning publika ytorna, ytor som blir viktiga ”kulturbärare” där inredning och
av den lokala särprägeln, mötet mellan Dalarna och den samiska design kommunicerar våra grundläggande värden.
kulturen, traditionell estetik och ekologiskt nytänkande. Detta går igen
i allt från ytskikt till möbler, textilier, rekvisita etc.

73
74
75
76
Mark och landskap

U
U
tvändig markbehandling utgår från sommarens barmarkför- bör då ske med grus och sten. Vi vill skapa dramatiserade och spännande
hållanden – inte från vinter och skidåkning. Det som göms stigar som blir skidspår vintertid – små bäckar och broar skapar spänning
i snö kommer nämligen fram i tö. Armerat gräs och grus och charm. Smältvattnet tillvaratas i vår centralt belägna kanot- och
ersätter de alltför vanliga betong- och asfaltsytorna och längs bygatan fiskesjö som också förser nämnda bäckar och vattendrag. Bygatorna ska
används kullersten och grus. Planterade växter utgår alltid från den ha en naturlig grässträng i mitten som på en gammal kärrväg. Samman-
lokala floran. fattningsvis vill vi skapa en miljö som har alla bekvämligheter som finns på
Vi strävar alltså efter att framhålla platsen, naturen och den lokala modernt tillrättalagda anläggningar, men som känns som känns naturligt
kulturen även på detta område. Planterade träd måste därför tillhöra den och genuint.
naturliga floran och upplevas som en naturlig del av naturen – inte som Precis som vad det gäller exempelvis miljöpolicy, arkitektur och
en anlagd park. Vi vill alltså i möjligaste mån låta naturen vara vild och marknadsföring så är dessa punkter bara en översiktlig sammanfattning
naturlig, även i på knutarna. Det är inte för inte det heter ”stock och sten”. som pekar ut en huvudriktning. I det fortsatta projektet måste givetvis en
Johan Bauers skogsmiljöer handlar ju knappast om föryngringsytor och professionell landskapsarkitekt bli inblandad.
rätlinjigt planterad och homogen bruksskog, utan handlar snarare om
uppväxt, nedblåst och överväxt urskog.
Parkering anordnas, i möjligaste mån, på befintliga och naturliga
öppna och platta ytor. Givetvis kan marken vid behov förstärkas, men det

77
78
79
G
GoLf
G o l f på h i m m e l f j ä l l s k t v i s

V
N
är det gäller golfbanan på Idre Himmelfjäll så är det absolut ske i dialog med oss på Stylt. I möjligaste mån ska banan utformas för
viktigaste att det är en bra golfbana som är rolig att spela. Men att bli mer av ”en egen värld” och kittla fantasin, utan att det går ut över
det är samtidigt jätteviktigt att den inte sänder ut signaler som sportens seriositet. Vi tänker oss att naturen alltid ska kännas närvarande
motsäger destinationen i övrigt. Den måste därför göras på miljövänligast och att ”ruffen” är mer av storskog än anlagd park. Först och främst måste
möjliga sätt och den måste följa riktlinjerna för landskapsarkitekturen: det dock vara en bra och vacker golfbana, som beresta golfare gärna spelar
Alltså ska man inte göra några som helst onödiga ingrepp i befintlig natur på och talar om. Det ska alltid, precis som på anläggningen i övrigt, tydligt
och man ska enbart plantera växter som hör hemma i den fjällnära märkas var i världen man befinner sig och t.ex. regnskydd och sittplatser
floran. Konstbevattning, gödsling och avrinning måste planeras i samråd längs vägen runt banan vara av omisskännligt Himmelsfjäll-snitt.
med miljö- och naturkunniga konsulter. När vi kommer in på dessa Arkitektur och skyltning är två av de viktigaste verktygen vi har
områden ligger de dock utanför vår specialistkunskap, det enda vi kan säga för att kommunicera Himmelfjälls särskiljande identitet. Byggnader
med stor säkerhet är att frågorna är viktiga och att de därför förtjänar att (exempelvis klubbhus & restaurang) måste därför utgå från samma
genomlysas av specialister inom området. värdegrund och de skisser vi presenterat i arkitekturkapitlet. Slutligen
Utformningen/designen av själva golfbanan måste givetvis även tycker vi att det är viktigt att tillvarata möjligheten att använda ytorna för
den utföras av en specialist. Han/hon måste dock arbeta utifrån vår golfbanan även vintertid - exempelvis som en längdskidåkningsarena
ROADMAP och de där fastslagna grundvärdena. Arbetet bör därefter för barn och unga.
80
100