www.cpnsonline.

com

Pertama di Indonesia ....

EBook CPNSONLINE

Terlengkap dan Terbaik

DEPARTE~1EN AGAlVIA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Bantcng Barut Nomor 3 ~ 4 Jakarta I 07[ 0

Telepon (021) 38 l1244, 3811642, 38l165R, 3811771), 38002WI Fax. (021) 3518437

lIJUN PENYARll~GAN CALONPEGAWAI NECERI SrPIL DEPARTE1VIE A(;AMA

TAHUN2003

HART: KAMIS

VV AKTU: 60 MENIT

[V[ATA (JJIAN : PENCE fAHUAN UMLJM GO LONGAN III

TANGGAL : 16 OKTOBER 2003

PETUNJUK:

Isilah nornor ujian dan data anda sesuai dengan pernunr.ian pi1Cb kl,111Il1 VOlll~ It'r~l'di~l dalarn formul ir lernbar [awaban, Z, Sel uruh javvaban dikerjakan pada lcrnbar [aw aban YdJlh d rsechakan.

3. Har a d<111 teliti soa] serta kerjnkan dengan tenaru; (l'o]eh 111engr·I'I,1k.ln kl'li; rlahulu soal yang diangg-Ap mudnh)

4. Mata ujian terdiri d.iri 11)0 (seratus) soal, dap.u di~QII'''~ibn wnkru ± In rneriit persoal,

5. Setelah selesai agar soal dan lcmbar jawaban tiil1l1).;gill 1 i ntas kur';l/mei<l uuan dalam keadaan terbalik

PILTHI_AHJAWABANYANGPALlNGHENAR,DENGANCARAMENGHrCI\I\tIKANSETIAPLlNGKtU~N (.) YANG SESUAIDENGAN HUR UF YANG ANDA PILI H PADA LEIVlHAR.IA \VABA N YA1"lG TERSEDTA. www.cpnsonline.com

SOAL l:»ANCASILA

I. Conroh pelaksanaan politik luar negcri yang bebas uktif :'i. berdasarkan Pancasilu adalah .. ,., .. ,.,,'

A ikut campurdan memihak salah saiu blok

B. pengiriman pasukan perdamaiun ke wilayah konflik

C. mernbcri bantuan senjata kcpada negara yang bcnikai .0, meughimpun negara sepaharn dan seideologi

E. organisasi ekonorni yang Eropa seruris

2. Funas: Iilxafut Pancusila dal am hubunaan dCI1!!<l1l

ideologi-idcologi di dunia udalah scbngai ~ L h

A perbandingan pcrkernbanga» ideologi

B. penyaringan rnasuknya ideologi asing

C, perpaduan [i lsafat dan idcolog:

D. perebutan hcgernoni filsafar t. unsur ideologi setiap bangsa

3, Nil ai-n i 1 ai vuns torkunduna dalam Pancasi la rncnuundunu

di rueusi Ideal i~'li,~, nUI'J11:tlil' d,11l realisus yang ;Ln:~lya~! (,; I 7.

iucolngi P~!lll'~ISII a aJai; III , ..... " "

A utopis

B. rragm:ll!s c. universal

D. dinamis

E. rcviralisusi

Az as tllll"<1,ti Pancasi la merupakan i;cl1~~gara.'''c

A proses mernatikan dcmokratisasi

13. ,1Z<1S dari terbentuknya pana i IX~I i tik C nl at pcnguasn orde baru

D, aspirasi rakyai

E. kehendak dari pcnguasa

, " .. ,d:tI :1l11

Mcmuk s ak an ag:IIl1Ll tcrtc ntu k cpndr orang lain bcru .. :ntan~al1 dcnzun hak azasi munusia dun d,lpat

berakibnt ~ -

A tidak meudukung toleransi berugarna n, rnenimbulkun konflik "sara"

C, pendangkalun imun

D, ",111 ng curiua iuencu rigai

E kehancurun ,!g<l1Tl:1 terrenru.

l'uncasi Ii! rucrupakun sam kcsatuan yang bulut dan UlL\ h Jari kclima "iLU1}'a scpcrti yang ditetapkan padn ,

A TAPivllJR No, HlMPR/1978

13. TAPNI1, X:VfIIlMf>RII99R

C TAP N,~, XXfMPRS/ 1996

D. TAP NC!. XlIvll)RI 1 ':)98

E TAPN,I. TX/MPRl19lJR

l\lIlC,ISlla :'l'h,Ih:,,:1 d'.I~s!1 fi Is.a[all1cgnm p:lda 1;IIlg:gt,1 I,'; '\gu ,ill,'. Il)~.," tI i ~;111 kan okll :

,<\. II,'jl'RS

r~, I)['RS

L'. IWUPKi I). PPKJ

Ii I)PA

, , ,

Bam: q );1t101I<,.'-' i a I icr Puncusi 1 a dularn Ii "a azas ,It,W "In I )r;,ktll',I" daiarn :lrU )lanca:;i 1 a nwngailuung ,"'".

A a/cl~ kemandman, perirnbangan dati oronorni

13 fl/.a~ I'C I i gi u s, ckonomi dun ~OSJ ell

C UL,!S huk II ~ I!. Illlljti k dan haukam

n. ,l/a, rrl !.~i us. kcbudayaun dan kencgaruan E. i\, B. C dan D suluh sc mu a

9. Pancasila sebagai dasar ciia-cita reformasi diartikan sebagai .....

A kebijakan penguasa negara senantiasa dilegitimasi

oleh ideologi Pancasila

B. azas kekeluargaan menjadi praktek KKN

C. praktek-praktek kekuasaan diktator

D. penggantian kepaianegara secara paksa

E. A, B. C dan D salah scrnua

10. Pancasila di sahkan sebagai da: ar rilsalat ncgara A tanggal 17 Agustus 1945

B. tanggal 18 Agustus 1945

C. ianggal I J J uli 1946

D. tanggal 1 Juni 1946

E. tanggall Oktober 1965

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

II. UUD 1945 memuat hak-hak asasi manusia/ warga ncgara. Hal itu dapat kita lihat dalam :

A Batang Tubuh

B. Aturan Peralihan

C. Amandernen Tahun 199:"

D. Pernbukaan

E Peraruran Pelaksanaan

12. Kemcrdekaan tiap penduduk unruk rnemcluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurui agamanya dan kepcrcayaannya itu tercanrum dulam :

A Pasal29 ayat(l)UUD 1945 yaitu hak asasi manusia yang sangat mendasar

B. Pasal28 ayat (2) UUD 1945 yaitu hak warga negara sebagai implementasi berncgara

C. Pasal29 ayat (2) UUD 1945 yaiiu hak asasi manusia y:mg sangai meudasar If

D. Pasal 27 ayat (1) yai tu hak yang bcrsumber dan TuhanYanz Maha Esa scbagai anugerahl'Iya

E. Pasul 29 aY-Clt (2) UUD 1045 yaitu hak warga m:gara sebagai kebijaksanaan penguasa

13, Dalam perjuungan kita mcwujudkan salah saru Tujuan Nasional. kongkretnya mclindungi scgcnap bangsu Indonesia dan seluruh iumpah darah Indonesia, yaitu rakvut Indonesia tli Irian Java berdasarkan perjanjian Ne~v York rncndapat kcsemp'atfllllllCllcntukan nasibnya sendiri dulam tahun 1.969.

A rnelalui referendum

B rnelalui plebisii

C mel alui pcrnil i han u mum D. rnelalui voting

E rnclalui sensus perorangan

14. [}mJIl ianaaal 28 Mei 1945 diadakan pernbukaan Sidang Pt.:n:lln,;·~BPPK di Pcjumbo n r Jakarta. {)nluk mcmbangkitkan scman g,it para nnggoia dnlarn usahanyn menrperjunngkan kerncrdek ann Indonesia dila kuk.m :

A nyiil1y i lndoncsi ~l Raya y,lllg pertama kuh 13 pidruo h. Sockarno

C. r:I]J:Jl rclks,lS,l eli lap:lllgllil Iknda

D. pengi l1.1r,,11 Bcndcra Merah Puu 1\ E scmua hen,u.

15. Nasbh Proklnmusi Kcmertlckaun I'\egara Republik.Indone sin diumdatanunni oleh lr, Sockarno dan Drs MIll. Haua ala,;; nam~ll: uugsa Indonesia. berwnggal 17 Agusius 1945. Naskuh a,;li mernukui iuuun Jeran~ vai iu :

A Jcpnng O.l = 26U5

B. Indonesiu ! 1= m; 19~j

C. Jenanv 0 17()C: ]1)45

D 111~I(ln~si" 05"" 26 = (15 E. Seinua hcuur

! (1, is! .. ::::~:~\ :)!FlUCl\ "Res Publica" I Sckali lagi Rex Pubk" ":lV'~I:!.~~'lIl k.ircna I\.c(\,1:I:\I1 makin genling unggal .=:::_ '~~:r: - ,_:-' ~ _ .. n~: pad~4( !"u~\.ukc:J~; ~(l'[1~lLl N':g[u-a :

17.

A menginginkan Konstituantc dibubarkan

B. menganjurkan Konstituante mcnerirna ajakan Pemeriruah kernbali kepada UUD 1945

C. menghendaki agar pemerintahan dipindahkan dari Jakarta kc Yogyakarta

D. Belanda yang melakukan agresi ke II segera meninggalkan Indonesia

E MCl1111lta kepada bangsa Indonesia tetap bcrsatu.

tidak terpecah-bclah

Yang tidak tcrrnasuk maicri Instruksi Prcsiden tentang TJik"Omundo Rnkyat atau Trikora adalah :

A Gagalkan pernbcruuk an "Negara Boneka Papua" buatan kolonial

B. Kibarkan Sang Merah Putih eli Irian Barat Tanah Air Indonesia

C Bcrsinplah untu k 1110bi I isasi UlllU III

D. Pcrtuhnnknn kcmerdekann dan kesaruun Tanah Air

dan B,lm~~a

E Enynhh:a'il pcnjajahan di muku bumi Imloncsia.

UUD J l)4S Pasal I ayai (2) Y,1i1g Lelah diamandcmcn berbunyi ~ ·h'lg.1i hcrikut :

A Kcdaulaiun berada ditangan rakyat clan dilaksunukuu mcnurlillilllJang-Undang Dasar

13. Keduulutur: udnlah di tangan rakyat. dnn dilaksannkan scpcnuhnva olch Majelis Pcrmusyawarutan Rakyat

C. Negur:l lndoncsia i alah Ncgara Kesatuan yang herbcntuk Rcpubllk

D. NC!!:II·:1 Indonesi ~J udal ah Ncgara yang bcrdaul at bel~ls dun akti r

E Nei!:iu·a Indonesia herberuuk Negura Kcsutuun

RCJ;lIhl i 1-.11 idoncsia yang berdaulat pcnuh.

Concenuution 1.>1' power and rcsponsibilirv upon LI\ Prcxiden Illcngandungpengcl1.ian hahwn :

A Presidcn mcmiliki kekuasaan yang Lidak tak [erbaL;l~

8. Du l aru m cnju lankun Pc m e r i n tu hu n Ncg nru kckunsuan J:111 langgllng jawab udulah ditangun Prc"jliell

C TilL II; 111" nnkmsemu a Lallg~.\lngjr;w:Lh di limpuhk an 11::.11\,,1 f.-,~p:~dll Prcsidcn

D. 1'1\~id':ll ~c:j;I.i:lllk.llgOiIl Dewan PCl'lv:li:ian R:lkl':n

Il:llIlUI'1 lcbih kuut kL"tlJa~aar.!ly:1 E A, 8. C: dan D ~l'mll[l benar.

Oldl kurcnu [\c\.!aralndnnesia uu sualu ccnheld~:;I<l:li. muk a l!ltl'lJll',i:~lnk akal1 me mpunyru dacrah di dalnm lirl"1--unl'LlJlnY~1 V:Il1~ bersifut 'I~Hlr. Dacrrh Indoncsr» :lL~l dih7lgi ll:d'li~l d::emh provinsi Jan dihagl pula .lal.un d:ICI·:111 kcTil. SuccI-. J:111 locale rel'hl~gl'I11CC-l1,cha]1pl'i1 ~1I'IIIW:I :

/1,. r)acJ'dil Ii Ilgk'il I!

Il K :limp,lit'll d:111 ,ll: III Kotumndyu

C. K:I hu ]law I 1 II ,m/IZ( 1(:\ ITI at! y ,I de 11 g,lII I WRD

IJ Pcrnvrim ali O:ICI':1I1 Ti ll!:,:bi I I. ~:lI111l:11 KCr,::111J:tl:1i I I .. PaL~·:lh-(laLI·:tll itu hcr~;ral lli(!II(lll;,

ILJ .

20.

GARIS-GARIS BESARHALUAN NEGARA

21 . Garis Gad s Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar guna menwujudkan :

A Pemerintah yang adil dan berwibawa B, Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

C. Pernerintah yang bersib tanpa KKN

D. Kecukupan yang berkernakrnuran

E. Memajukan perekonornian rakyat

22_ Bab ill G BAN 1999- 20Q4mecilnlum kan matcri ten tang , A Tujuan pernbangunan

B. Visi dan misi Indonesia

B. Kesejahteraan rakyat

C. Transparansi Badan Peradilan

D. Prospck masa depan Indonesia

2.1_ Pengernb arigan budaya hukurn disernua lapi san rnasy .• rakat untuk tcrcapainya kesadaran dan kepatuhan hukumdilakukan dalarn rangka :

A Suprernasi hukurn dan tegaknya hati nurani

B. Supremasi hukurn dan icgaknya kcbcnaran

C. Suprcmasi hukurn dan tcgaknya hak asasi manusia

D. Suprernasi hukum dan tegaknya negara hukum

E. Suprernasi hukum dan tegaknyu peradilan

24. PROPENAS yang dirinci dalam Repeta yang memuat APBN ditetapkan Presiden bersama :

A DPR

B. MPR

C. BPK

D. DR'-\.

E. B dan C benar

-='5, Maksud dan tujuun GBHN uihun I 99i) s.d. 2004 adalah:

A Mcwujudkun kchidupan yang dernokratis

B. Mclindungi hak asasi manusia

C. Menegakkan suprcmasi hukurn

D, Mernberikan arah penyelenggaraan negnra E. A. R C. D benar

:26. Dalarn rangka penge mbangan otonomi daerah sesuai dengan GBHN rabun 19Y9 s.d. 2004 daerah yang dikhuxuskan udalah :

A D.LAce.h (NAD) B. fri an J aY,l (Papua) C Maluku

D. A. dan B bcnar E_ /-\, B dan C henar

27, Salah satu sasarun utarna pembangununjangka punjung yang tcnuang dulam GBHN tahun 1999 s,d.l004 adalah A Tercapai II yu kepribndi an bungsa lndoncsi a y:lllg tcguh kuru uruuk membangu n negaranya alas kck uatan scndiri

B, .lcrciptunva kcmampuan bangsa Irnlonexin

C. 'Iercapai nya lumlasan yang "u;ll hagi bal1g~~L lndonc~i~1 uruuk turnhuh dan bcrkeruhang di ~lW~ kckuuum

D_ Tcrcapainyu cita-cita bangxa Indonesia

E. Terjalinnya hubungun dengan ncgnru-negurn tcrangg.r

29.

nasional

E. C dan D benar

Untuk rncningkatkan kualitas pendidikan agama akan ditempuh melalui kebijakan :

A Menterpadukan pendidikan agarna dengan umum

B. Pengintegrasian pendidikan agama dengan sistcm

pendidi kan nasional

C. Penyernpurnaan sistern pendidikan nasional

D. Pcnycmpurnaan sistern pcndidikan agama

E Pcnyetliaan saran a pendidikana yang cukup

Pembangunan nusional untuk rnewujudkan masyaruka Indonesia yang adil dan makmur arnan sejahtera bcrdusarkan Pancasi in adalah usaha nyata yang harus dilaksanak an dan didukung cleh :

A Pcmcriruah dan Parpol B_ TNT dan rakyut

C. Pern cr i 11 tah sel u ru h warga Indones i a

n Pemeri ruah hersama aparatur ncgara

E. Elit poliiik dan goJongan kepentingan

Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai :

A Konclisi bangsa dan negara

B. Kondisi diuamis yang rnerupakan integrasi dari

sernua aspck kehidupan bangs a dan negara

C. Knncli~is P01CI1si hankamnas

D. Potcnsi social dan ekonorni

E. Lambang kekuatan TNl

Misi pernbangunan bidang ag<lmCl pada GBHNtnhull I q09 adalah :

A Mcrnaruapkan kwaliras kcamanan

B, Peningk.uan kerukuuan UI11f!1 beragarna

C Pening k aurn pengarnalan ajar an agama dalam kchidupan schuri-hari

D, Peningkaian pcnyclcnggaraan pendidikan agama

E_ Meuingk atkan reran seria umat beragamu dalarn

pcmbungunan

Kebijnk an kcrukunan umat bcragama diarahkan untuk :

A Mellghi n.lari masalah sara

G_ Terwujudnya suasana kehidupan beragurnu )llmg ~1I1 i 11g-1 olcrans i

C 'Ierwujudnyu kehidupan beragama yang l1a1'l11011i5 dan

s,ding IOkransi

D, Tcrwujudnya dialog antara umat berugama

E. Terwuju iny,\ kwaliias kehidupun urnat beragama

Aspek social pancagatrn pada tujuan wawasan Nusnmaru udulah :.

A TJi,) II \gl.pol iti k .ckonorni

[3 _ S\ t;i; II hudaya perta hn na n ke am n 11 an C lrc'L)!:'-1'.111

D fkm,\gl-,Irl

E r. da~l Fl lx, nar

30.

31.

3::1.

-'

3),

Salah saru ,11:111 kcbijukun GBHNdibidmig hukurn ad,ilah:

A Mengcml-nngka» negara hukurn discrnua lapisun masY2r:lkal dalnm rangka suprernasi hukum dan l.C'g;'lknv'lncg~lra hukum

B, Merevisi KUHPiKUH Pill

C. IVlcll)."ldclLil1 pcruiuran dibidang pengadiian [,WI usahu IK'(!:U';I

D. Mcn.u.i sitcrn hukum n~I~lnnClI yang rnenycluruh C, ,A, d:111 I) hcn.rr

2:. GBHN adalah suatu huluan ncuara c1alam gari:,.-\~ari' hcsar yang pacl;) h.lkck:ull_ <I L1llllah ;;u;)11: I~;-)ia umum llemnangunull nasional :

A CjBHN adalah pcrnyatann kehcudak raky.u B. GBHN adalah pernyataan yang ditctapkan : ilch tv'lPR (' GBHN adalal: pcmy.uaan seb~\gai kchcnduk WkY~11

yo.n:; kemudian ditetapkan oleh MPR D, (j B H'\l padu hukekatnya pola u mum pcmb.mgu nan

Hahl11illlldtiliS J1

36, Salah satu arah kebijakan dalam bidang kepcndidikan yang Lelah diteniukan olch GBHN :

A Mengupayakan perluasan dat1 pernerataan kesempatan

mernperoleh pendidikan yang berrnutu tinggi

E, Memperoleh pcndidikan wajib bel ajar9 tahun C Mcmperoleh pendidikan pada perguruan tinggi

D. Memperoleh pendidikan pada jenjang casar dan rnenengah

E. E dan C benar

J7. Propernas dir inci dal am rencana pembangunan (Rcpelira) yangmemuatAPBN ditetapkan oleh:

A Presiden B. DPR

C Presisdcn bersarna DPR

D. MPR

E. Ml")R dan OPR

38. YEUlg termasuk pada asas pembangunan uasional adaluh:

A Asas adil dan mcrata B. Demokrasi

CAsas prikehidupan dalarn keseimbangan

D. Asas pemerataan

E. C dan D benar

39. Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan :

A. Satu-satunya haluan negara

B. Aturan dasarpenyelenggaraan negara C Arah pembangunan yang hams dicapai

D. Kebijakan pemerintah dalarn bidang arnatir

R. Kcputusan MPR tentang ratanan perekonomian

40, Menurut UUD 1945 hasil amandernen, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkarnah Agung, Pengadilan agarna, Pcngadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara clan oleh .

A Kornisi hak asasi manusia

B. Kornisi yudisial

C. Mahkarnah revolusi

D. Mahkarnah rakyat

E Mabkamah konstitusi

I{EBIJAKANPEl\1ERINTAH

41. Untuk mempercepat patti sipasi masyarakat dalam pcmbangunan upaya yang perlu dilakukan adalah :

A Dekonsentrasi B. Debi rokratisasi C B I rokruiisasi D. Desentral i sasi E B dan C benar

42. Agar ne.guru kiln bcbas dari korupsi, kolusi dan ncpotisme mak a pemcrintah mcngeluark an Undungundang Nornor 18 Tahun 1999 sebab :

A Lelah mcnjamurnya masalah perilaku kolusi dan penyulahgunaan wcwcnang yang terjadi pada mnsyarakat

B, korupsi telah membudaya pada pegawai negeri dan ncpotismc merupakan kebiasaan rnasyarakat

C. korupsi, kolusi dan nepotisrnc bcrtenrangan dengan azas kead linn

D. korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kebiasuan masyarakai

E. C Jan d henar

43, BaQ,i Pegawai Ncgeri Sipil yang bcrkeinginun mcnjadi pcngurus / anggota Partai Politik diatur dalam :

A Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 19lJ9 S. Pcrallil'(1il Pernerinrah RI Nornor : 30 Tahun 198U C Peraturan Pemerintah RJ Nemer : 8 Tahun 1999 D. Peruiuran Pernerintah RJ Nornor r S Tahun 1999

E, Pcr~ILIJIfIl1 Pcmerinu.h RI NOTIwr: 5 Tahun 19l)9 i·) PP NomOI" 12 Tahun 1999,

-++. D;1I;111 I kri ~is moncicr hunyak BLink yang di Ii ku idasi. olch karcna itu pernerinrah mcmhern.uk badan yang bcnuaas meningkatkan kinerja Dank yaitll

A B:tdan Pcm;rik~~~ Keuangan dan Pernbangunan S, BaJ,\1l Pcrancang Pembungunan Nasional

C. Badan Pcnyehatan Perbankkan Nasional

D, B aduu Perryelidik Keuangan Negcrra

E. Bad,lll Penyehatan Keuangan Negara

.:.j:;;, Pe laksanuan Pendi di kan yang di atur dalarn Pe ratu mil Pcrnerirunh Nornor 60 Tahun 19YO aduluh Jenjil.l1!:C Pcndidikan pada Pendidikan :

A Pcndidikan Dusar

46,

D, Pendidikan Menengah

C. Pendidikan Pra Sckolah

D. Pcndidikan Menengah Kejuruan R PClldidik rill Tinggi

Y:\[1g dimaksud tennga kependidikan dalam UudangUndang IC]11ang SiSLC11'l Pendidikan Nasionai udalah unggota masynrakar yang:

A bertu gas mern hi In bing, mengaj ar; dan mel ali h pescriu didik

B. mcng abdikun dirinya dalarn penye lcriggaraan

pendidikan

C. mengcmhangkan diri dalum jalur pendiriikan D rncnyclenggarakan proses bclajar rncngnjar E. C dan D benar

Modal dusar scrta faktor-Iaktoryang dominan yang dimiliki bancsu Indonesia dnlam pcmbangunan antara lain :

A Modal rnhnniah dan mental B. Kesadnrnn hukurn

C Rencanu pembangunan yang mantap

D. Sejarah dimasa lalu yang pernah dialami

E Kckayaan alum ncgara Indonesiadi banding ncgara 1alp

Pembnnuunan ekonorni dan pcningkaian kcsejahteruan rakyut Y~~lg dibMeng: dengnn laju perturnbuhan pcnduduk dapat ted aksu n a dengan cepat apabi In Ii luksanakn 11 mclnlui :

A f'rogl'JI1, pcrbui bill kesejahteraun rn kyat 13. f'J'!l::;r:l11l kelu arga bcrencuna

r. Prorram I ransm igra,~i

D. Pru;r;11l1 Ck'll'll8ifika,i

E. Program i ntensifi kasi

Program Kabinet Gotong Royong anrara lain:

A Menpertahankan kesaiuan dan p(;rsatULu~ bangq dulam kcrungka keuiuhan Negura Ke~aLU, 11 Rcpuhlik Indoncsi a

B. N()nniliisLL~i kchidupan ekonorni dan mcmpcrku.u dasur bagl keh idupan perekonomian rakyat

C Mclakukun pcnegakkan hukum secara konsi"lcli . mewujudk an rasn aman serta terurarn dalam k e h i d up a n m as y arak at d,111 mc lanjutk un [1:':111 heruma sun Kul usi. Korupsi Jan Nepot i sme

47.

48

4Y,

50,

D. Menghindari timbulnya macam-macarn hukum yang diberlakukan pada tiap-tiap dacrah dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia

E. A, B dan C benar

Perjanjian Malina adalah suatu bentuk kesepakatan untuk rnengakhiri pertikaian yang bernuansa SARA yang terjadi :

Adi Provinsi Maluku

B. di Provinsi NanggroeAceh Darussalam

C. di Provinsi Kalimantan 'Iengah

D. eli Provinsi Sulawesi Sclatan

E. di Provinsi Papua

Suatu perkawinan rnasyarakat Indonesia diaturdalam :

A Undang-Undang Nornor 1 Tahul1 1974

B. Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 1975

C. Undang-Undang Nornor Z Tahun 1979

D, Peraturan Perner.ntah Nomor l O'Tahun 1979 E. A dan B benar

vlengapa Departernen Agan1l1 tidak terrnasuk yang diotonornikan ? karena :

A untuk menghindari iimbulnya pemerintahan agama

B. untuk rncnghindari penentuan hati raya I besar keagarnaan yang berbcda

C. Agama bersifar Uni versa! eli dasarkan atas keyaki nan dan kernerdekaan rncmcluk agama serta tidak dapat diklaim bahwa agama milik suaru kelompok atau daerah

D, rncnghindari rirnbulnya macam-macam hukurn yang diberlakukan pada seriap daerah dalam kerangka Negara Kes am ,)11 R cpu b 1 ik III doncsi a

E A, B, C dan D bcnar

Kabinct GOLOng Royong pimpinan Presiden Megawaii Soekarno Putri terdiri dari ,

A 3lV'1cnko, 17 Menteri. 10 Mencg. 2 Pejahai seringkat Menteri

B, 2 Menke, 17 Mcntcri, 10 Meneg. I Pejubat sctingkat Merueri

e. 3 Mcnko,15 Menteri. 10 Mencg. 1 Pejabar setingkar Mcnteri

O. 3 Mcnko. 17 Menteri, 10 Mencg, 1 Pejahat seringkai Menter:

E 2 Menko. 17 Menicri. 10 Meneg, 3 Pejabat sctingkat

Merueri .

51.

52.

53.

5-L

Pcrurcmbunaan daer ah secara luas. nvaru. dan bertanggung~jawah dalarn rangk a pemberdayaan. lcrnbaga rnasyarakut, politik, hukum, keagarnaan. adar, swadayu musyarakru merupakan muanat GB 1-1\ secara umurn pada bidang:

A Pembangunan daerah

B. Pcmhanaunan nasional

C. Pcngcrnbangau pcmcrintahun pusat

D. Pcngcm ban gan pc Iller! m ahan daerah r-~. Kcxctaraan 8[11<11'<1 pusar dan daerah

55,

Presiden berkcwajiban untuk mengarahkan sernua potensi dan kekuatan pemerintah dalam rnelaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional amanat ini terruang pada :

A GBHN B.DPR e. MPR

O. UUD 1945 E. Pernerintah

Pcmbangunan Nasional akan rnemperkuatjati diri dan keprihadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalarn suasana yang dernokratis, tcntram, arnan, dan damai merupakan arnanat GBH:l:'.J pada bagian :

A visi dan misi B. kondisi urnum C arah kebijakan

D. kaidah pelaksanaan E, penutup

Rencana pembangunan tahunan merupakan bcntuk rinci dari :

A PROPENAS B. APB.

e. Repelita D, RAPBN E. RAPED

56.

57.

58,

Program pernbangunan nasional yang diruangkan dalarn Uudaug Unclang Nornor 25 Tahun 2000 udalnh PROPENAS untuk tahun :

A 2000 ~,J, 2004

B. lOO():;, d. 2005

C. 20()()", .d 20 J 0

D. lOOO s.d 20 I II

E. 200!.hd.2020

Pemerintah telah mcnclapkan kebijakan wajib belajar pendidik.ui dasar 9labul1. yang dirnaksud pendidikan dasar 9 tahun :

A Pendidikun yang tcrdiri dari Prasckolah, SD, clan SLTP

B. Pcndi eli karl Sr_:TP J tahun yang di hapus dan tli iruegrasi kan rucnjadi SO 9 tuhun

C, Pcndidikan SD 6 tahun dan st.:rp 3 tahun

D. Pendidik.m pada tingkai SD yang diperpanjnng menjadi 9whull

E. Pcndidi k.an SD dan 51 TP yang sama-samamcnjadi 9lahun

59.

60.

KUA adulah :

A Kantor Dcpartcmen Aguma ungkat Kecamuum E. Kunror pfilcaltLl pcrkawinau

C. Instanxi yang rnelaksauakan rugas karuor Kecama [:1Il

D. Unit PCI:lkslllli1• rck nis Iii bidang pcncaratun perk.awinun

S. Tc 111 i,l\l perui kuhun

SEJARAH INDONESIA

61, Kula! mcrupakun kerajaan pcrtama di Indonesia yang rnendapat pcriguruh budaya India dan Agama Hindu. huktinya:

A Prus.isn bertulisk an burufhahasa Pallawa E, D '-11 UI11 prasasti memakni bahasa Sansekerra

C Dn Iam pra sust i tcrdap a: 1181ll<i i anab suc i Baprakeswara

D, Prasasti y~ng ditulis pada Yupa 1:::, Adanyn kerajann M ulawarrnan

62 Prusasri Sriwijayu yang rncrnuar herita tell lang pcmhuatnn taman uruuk kernakrnuran semua mahluk i,llah:

A Ligor

B. Keduduknn hukit C Talang llll\

D. Kula kapur

E. Tanjung pundnn

Halarnnn .') dari K )t

63. Pada masa perncriruahan Raden Wijaya, situasi politik Majapahi t dapat dikenclalikan. Tetapi setel ah pemerintahan Jayanegara timbul banyak kekacauan yang disebabkari:

A Karena banyak bekas pengikut Raden Wijaya yang rncnolak

B. Jayanegara Seorang Raja yang lemah dan kurang bijaksana

C. J <lY<lnegara bukan keturunan Maj apahit asli

D. Karena 1 ayancgara rncrebut kedudukan saudarasaudaranya

E. Karena perpecahan didalam keluarga kerajaan

64. Lungk ah pertama Patih Gajah Mada mcwujudkan sumpah palapa adalah :

A Memhangun angkatan perang untuk melakukan

ckspansi rniliter keluarjawa

B. Melaksanakan politik desentralisasi

C. Mengubah susunan pcmerintahan

D. Mengangkat wukil-wakilnya

E. Mcningkatkan perjanjian kerjasama bilateral dengan kerajaan-kerajaan lainnyadi pulau lawn dan pulau rerdekar deugan [Ju lau j a wa.

6S. Jatuhnyu Bandar Malaka ketangan Portugis pada tahun 1541 mengakibatkan :

A Munculnya bandar dagang dipantai barut Sumatera dan selat Sunde

R Mcrosotnya penman bandar Malaka

C. RUle pelayaran beralih k e pantai timur Sumatera tents ke Kalimantan hingga Maluku

1). Pcdagang rernpah-rempah rnenurun

E. Para perompak diselat malaka

Pcndiri kerajann Islam pertnrna eli Indonesia yaitu Surnudra Pasai rncrnakai gclar;

A Susuhunun

B. Sultan

C Penembahan D. Maulana

E Syeh

66.

67. Dalam rnusyarakat lawn gclar raja-raja biasnnya

. di ram bah dcngan gelar Panatugarna yang art! nyu :

A Rap dianggap keturunun desa

B. Rajn di<lI1ggap sebagai peliuduug rakyat

C. Raja diunggap sebagai pernuka agama

D. Rain dianggap sebagal peneri rna wuhyu E Raja dianggap'scbagai Tuhan

Meskipuu \fOe mcrupakun suatu perkumpulan dagang. namun rcnlapar II11SUr politis di dalarnnya y,litu :

A YOe didirikun untuk mcncegah persniugan antarn p~ll'd p~d:\g:tng Ik!amLl

B. voe mcndapat hnk IX:lJ'Oi Yilll:z-JihL'nka:l olch Dewan

i<!.: Iky:\! 11cgeri Bel undu

C. \:0(' mcmbcutuk pcngurus yang discbut Dr:\I'~L11 17

D. VOC mclakukan poliiik monopuli

E. Melalui politik dagang untuk men perluas jajuhan

Max Havcllur scbuah buku vang mcmbentunvkan

kekejarnun sistcrn ianam paksa dil~lis olch : ~

A Dauwes Dekker

8. Van I ! uc vel i

C. Van dcr capelen

D. S.c. Ncderburgh E Van Vollell Hoven

6'-).

70. Kerajaan Bali yang gigih rnelakukan perlawanan terhadap Belanda dan yang terakhir dapat dikalahkan oleh Belanda adalah ... _.

A Buleleng

B. Klungkung

C. Karangasern

D. Mengur

E. Gianyar

71. Kcsulitan Belanda dalarn menghadapi perang Arch untara lai n disebabkan ......

A Sultan Aceh pada waktu uu dibantu oleh Dewan Maugkubumi schingga kedudukan Sultan sernakin kuat

B. Pemimpin perang Acehjurnlahnya sangat ban yak

C. Pengarub u h}1l'13 rakyat sangai kuat

D. Aceh bcrhasil memperkuat dari dan mendapat hantuan dari Turki dan Arnerika Serikat

E. Be.rsatunya seluruh m asyarakat Aceh dalarn rncncruung penjajahan Belanda

72. Politik Kolonial Belanda tcrhadap pulau j awa pada abaci Xl X ialah ......

A Pcmbcrian lasilitas kearnanan dan kesehatau hanva diurarn akan untuk penduduk Jawa sehingga mcningkatkan laju perturnbuhan jumlah penduduk

B. Tidak campurtangan tcrhadap .I awn karena perhuu.u, pcmeriutah Belanda Lelah beralih ke dam-nil ILIaI' Jawu yang lebih banyak rnenghasilkan produksi ck spor

C. Penduduk Juwa harus rnennnggung segaln bcban untuk mengaiur dan mcmerintnh dacrah-duerah

koloni di ILIaI' Jnwa

73.

D. Pcrhauan h.mya diiujuk an di Jawa scbagai surnhcr taruuuan ekspor

E. Pcmhcrian prioritas kepuda pengusaha-pcngusuhu

pribumi

Sriwijuyu hcrkcmbang menjadi suaiu kerajaan nahan. k arena behernpn rubor antara lain :

A Raja Sriwijuyu mcngirimkan upcti kc Cina

B. Has: I H II III I Sriwijaya dapat dij adikun pcrdagangun Irucmasional

C. Sri wijayu mcmiliki armada yang kuai

D. Sriwi:i(1)lil scring l11elldt1pnlkunJu~gru\ pendera Budha

dari Ci\l;l

E. Memiliki wilayah lauran yang luas

Misi utam» Daendels eli Indonesia .

A Menyusun pcituhnnnn Pulau JaW" dnri seiungnn

lng_gri,

B. Mt:k'I,:k:111 dusar pernerimahan kolonial ),ang huik C McnYl'klt k: III kcuangan negura y:lng_ Ji Imltl:1 kri.,i_' D.. ~.'knl! isi kib neuura akiluu pcpcrunga»

1:_ riA i)'I~bi wi b: :~~.i'~i:lh:lIl kcxcluruh \\ihlyah NLI~alll ',Il':1

1li~lmy \ )I'LI\a adulah lupoi H'l hasH l'cngal1lalall Ral Il:-, tcrhudapI a wa y:Ulg dititik hcratkan p.ula aspek ...

A Pcrubuhnnsosial polirik

B. Susial budaya

C. 1'v1as:\Jah Sleist"llanah

D. Pcrckon. .mi an

E. Perkc moungun kcrajaan di 1 :1\·\':1 sen rasa penjajuh.m Bclunda

74,

.., - I).

76.

Puda :Ib:ld XV, Mulaku merncgnnu pcranan peming Sdl<It!,li ...

Hal.unan (1 dari X

www.cpnsonline.com

A Pelabuhan cnterport yang merupakan pintu gerbang bagi perdagangan antara Cina, India dun Indonesia

B. Pus at pcrdagangan bangsa Portugis yang mcngkoordinir perdagangan antara Aden sampai Maluku

C. Penzhasi l utama emas dan hasi I hutan

D. PuS;t pengumpulan rempah-rempah yangakan dijual ke Cina, India dan Eropa

E. Ternpat Transit kapal-kapal dagang negara-negara Eropa dan Asia

77. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia didorong oleh

seman gal perang suci, karen a , .. , .

A Portugis rnernerangi pedagang-pedagang yang herhuat curang dan mengganggu jalan pemiagaan rempah-rernpah

B. Mengadakan hubungan dagang d~ngan raja-raja Islam C Ponugis rnengadakan perjanjian persahabatan dengan Sultan 'Iernatc

D. Portugis beru saha merebut perdagangan dari pedagang Islam

E Mcrigcrnbangkan ajaran agama Kalolik

7" Orang Belanda yang pcriama kali mengajukan gagasan

unluk memberi hak alas tanah bagi orang pribumi , .

A Du Bus de Gisignes

B, Dirk V<Ul Hogcndrop

C. Van del' Capell en

D. Douwes Dekker

E. Van tier Berg

79. Tujuan Banten rnelakukan ekspansi ke Palernbang dan Larnpung adalah. ...

A. Menguasai penghasilan lada

B, Mcrncn u h i a III bi siB an ten unruk me mcgarig hegemon: di selat Sunda

C. Untuk menyusun bentong tangguh guna menghadapi ancuman Portugis di arah utara

D. Menghadapi saingan dengan Malaka

E. Mcmperluas wilayah kckuasuannya

80, Salah sail! taktik Belanda menyingkirkan Portugis dari

bebcrapa dacrah di Indonesia adalah .. , ,

A Mengadu domba Portugis dengan raja-raj a pribu m i

B. Me righuncurkun armada pelayaran dan perdagangannya

C. Mclarang pcnguasa pribumi mcngadakan hubungan dagang dcngun bangsa Portugis melalui perjanjian serernpat

D. Membanui pcdugang muslim lTIcnyerang Ponugis

E. Monopoli rempah-rernpah

A.

BAHASA INDONESIA www.cpnsonline.com

Pilihlah (A)

(Ill

(Ci

(0)

(E)

Jib. ( I ). (2) dan (1) betul Jib (I) dun (3) betul

Jib (2) dan (4) yang betul Jiku hanya (4) yung; betul Jika semuanya bciul

X I.

Angkaum Pujangga Bani herbedudengan Angkaian Bulai Pusiaka kurcna :

(!) Arigk atan Pujauggn Buru meneri ma pcngaruh kesusrraun Bclanda

(2) Angk aran Puj ,1l1gga B aru rncnuandung pi kiranpi ki run nusional i S 111C

(3) Angkatan Pujanggu Bam bergaya rornantik

(4) Angkntnn Pujangga Bani tidak mcmpcrmusalahknn

nuar

Sebclurn nruna membuat schuah karangnn ilmiah. i,1 perlLlll1cmhuClt"sehllah pola karangan kurena:

( I ) Pula kilrangan akan mcmudahkun pcnulis lIlCIlYUSLIn kurungannyu sccara icratur

('2) Pula knrangan mcrighi nduri pcngg.uup.m sebuuh pokok I JCIll bicnraan sarnpai dna kal i aiau Icbi h

\ 3 I [J() 1:\ kM'lllg:~11 aklll mcrn udal: kun pcnul is mencuri mutcn [Kill h;111\U

1-1. 1IJuL, k,Il':1ngan ak an menjamin ~cl'crha:-,i lun isi

LIUll,ll;\ll

Al.u vidio dulu penghibur kuum cmj!tllly,l S:~i:l, kini ukrnl: di puluhan jutu rurnah langpl se de rhana ierscbar discluruh duniu. mcngubah nilai. gaya hidup, "<Ill u.nnunn kcluaruu.Kalimar tcrxcbui herani

r I III i lui dan g:tyrl hidu J1 d ipengaruh i :11:\1 vidir:

I~J ,d:.lrallg hcrjul:l-_iul:l1'111TI:lh 1:lIlgg<lIllUllilikl ulnt vlLliu

13) dulu 11:1I1Y:l 11I',mg y,m? rnampu daput rncmpunyni [U ,11 '.',di(l

1-+) ul.u \'il.iill sl·LII·:lll,l! hunyuk dikenal d.in dimilik: (01':lI1g k'l)':t ~'ljLl.

Ul 0_

:"u.

R.+, Persyarut an yang' harus dipenuh i dalarn rneny usuu paragJe' I' y,ulg haik antara lai n udalah

( I ) hurus I ncrupukun kesatuan yang bulat (2) hanya udu mengandung sail! ide pokok (3) hurux ada kohcrcnsi antar kalimat

(4) kulunat UI;Lma harus diletakkan pada av .. -al paragra!

~5. Terutamu JJLTlu di kemukakan, bahwa berhasi lnya LJ~ah<L dibidung pcnccgubun penyakit yang berupa perncliharuun l.eseh.uun ruk yat adulah kcmajuan i lrnu rnedistckhnologis. yang biayanya pcrk apita relatif rendah. Yilllg samu rnaksudnya dengan kul imat di alas:

\ I ) Dcnuun hi ayil perknpi ta ynng rclali f rendah dap.u di pcro lc h husi l yang mernuaskan d i bitJallg pcnccguhun pen yak it. herkrn kcrnujuan medistckhnok ll! i s.

(1) hcrkat kC~1l1aiu,ln mcdis-tcknulogix, rnaka dcng:tll hi;;) ~I 11 'rkapiltl yang rcnduh uap<ll dipcrolch b:l~1l \':111>.' mcmuuskan.

(J 1 Bel ~ at kern ,ljU~\J1 med i s-tek hl'lulngls, muk a dcng.ui hi :1:'iI pcr-kup: la yang reluti I rendah dapa: diperol, h h~j,il y:llllo' mcrnuuxkan di hir.lUllg pcnceguh.m p';ll\'~d, i l

(-!I DCI;,iCdll hi"y:' pcr-kapitu y,lIlg rc l.uitrcudah Illl;l~ l!"l}dl,1 i Ill'l "lei I h:l~i I y<lllg mcmuuxkan l!:lbl1l l)ld,lllg IlCIll'Cg,III:Ul ~'l'"ch:ll:1Il

1<6. Pcnggull:l<lll l.utu da r ip.«la Vimi' iidak pada l..:mr:lln:,~, tcrdap.u jXllh kl.'lompok kala

( II pcnuu.ih.m d:lripat.ia pcg. wai ncgni (2) bdl<!', d~lripad<1 rusa takut

I J) ITII:i1'1I1g~c(lpi durip.ula usu] ketun (-+1 dibu.rt daripudu pbSlik

:-; 7. I) roble 111,111 k I K'ncIuti ~I k bcrus i a I11l1 da khuxu s Ily a me 1:1 nd <I mcrck.i \';1111:' I1ntli:ull di kumpung-ku 1n]1L1ng: ll1i~k i n dun [1,:11 ixnl, -I,el, '~I'k pcdcsunn. M:ls:L1ah ill i discbabkun r -lch

( I ) banyaknya pernuda yang kurang berpendidikan

(2) orang dcsa tidak bcrkernampuan untuk rncndidik anak-anaknya

(3) banyak kelahiran anak eli pedesaan

(4) pemuda desa tiada rnempunyai pandangan seluas anak kota

88, Balai pustaka didirikan pada tahun 1908 dengan rnaksud mula pcrtama untuk :

(I) rnemberi bacaan kcpada rakyat (2) menggalakkan penulisan ilmiah

(3) rnempcrkenalkan hasil sastra luar negcri (4) rnenerbitkan buku pcndidikan

89 Bahasa Indonesia, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional bcrfungsi sebagai

( 1 ) lambang kebangsaan Bangsa (2) lambang identitas nasional

(.1) alalllcngbubung antar daerah dan aurar budaya

(4) ulat untuk rnempersaiukan pelbagai suku mcnjadi satu bangsa

90, Pcrnakaian kama yang tepat tcrdapat dalarn contoh kalimat

(1) tahun 1 ')86 dinamakan tahun pcmuda. tahun 1986 dinarnakan iahun perdamaian

(2) sebelum tiba di Indonesia, OPO tclah melalui 65

negara

(3)jnui, OPD bcrtujuan ruengingutkar, dunia akan kenyiunun penindasan

(4) di Indonesia pcnyelenggarann CsL~rel. OPf) ini dikctuai Ir. ErnaWitular

() 1. .. Keatnskanlah larnpu i III agar li dak tcrberuur kcpal a", Kclompok kearas dulam keatasknnlah diLuli~ rnenjadi sutu. karcna :

(1 ) kcduanya k ala majernuk (2) kaia dasar

(3) kclompok kala depan dan kala benda (41 awalan dan benluk dasar

92, Yang' dimaksud kara pWlr(lIlgacialah

(1 ) Kara yang tidak belch dipakai dalarn kcadaan rerteruu berhubung dengan kcpercayuan

(2) Krua yang tidak boleh d ipakai karen ,I rnaknanya dapat menyinggung perasaan orang lain

(3) Kala yang mcnurut kcpcrcayaan dapat menirnbulknn malaperakujika dipakni

(4) Kata Y~lI1g hanya dipakai dalam hahasa mantra

0:1, Abdul Hamid terpilih sebagai keuta OSIS disekolal, komi, Makna awulan fer- pada knta terpitil, sama dcrrg.in rnakna a wa [<::.11 !LT- paila kut a bcrcerak mi ['i ng dalarn k:llll1lal

\ I) Peri nju tcriicbat I tu akh! rnya jatuhj Ug:l

12) MCllcJcngil,'iagu Illl Jia tering.u .rkun masa kccilnyu (3! [kball scberat itli/erwlj\kul jugu olchnya

\4) Rupanya din menjndr tertuduh dalarn perk ara itu

l)4. l'engeda: obat fer/artlllg horus dihukum schc ratlieratnva,

Fungs: 'pnlililllg.tIl pada kntu seberot-benn nva terdapat juga p:Jlht kala bcrcciak miri Ilg dalam kalimat

( 1 ) Kali all bole), 111 ak :111 sekenvang-kenvnnguyo d I rumahku

(~) Srbl'lI/(I/""sc/;eIllUI' orang iu: TI1~llcJ1g()k kc 'iillllplng J...:amUl.

(3) Pe nyc lam i LlI lxnlsah <1 rncllCl[lil i I u bu ks LlI1~:<ll

sedalwi/-dalamnya,

4JSehari'/lCIl'illya dia mernbantu kcluarga karni dirurnah

95, Salah satu langkah yan.g sangut peruiug dalam modernisasi masyarakat adalak penguasaan iptek. Jika kata modernisasi dalam kalimar itu diganti dengan kata modem, kalimat itu rnenjadi

(I) Salah satu Iangkah yang sangat penring dalarn rnasyarakat modern adalah penguasaan iptek,

(2) Salah satu langkah yang sangarpenting dalam menuju masyarakat rnodern adalah peuguasaan iptck.

(3) Salah satu langkah modern yang saugat penting dalarn masyarakat adalah penguasaan iptek. (4)Salah satu laugkah y:mg sangat penting dalam menci ptakan masy arakat modern. adal ah penguasaan irck.

96, Rumah orang kava itu SQIi./?W {inggi, Orang kayu i tu bergaya India. Gabungan kedua kalimat iui adalah

(1 ) Orang kaya yang ruruahnya bergaya India itu sanuat tinggi:

(Z) Rumah I'II"fl11g kaya yang bcrgaya India itu sangat linggi.

0) Orang kaya yang sangat tinggi itu rumahnyabergay.

India,

(4) Orang kaye! yang bergaya India itu, rurnahnya sangat linggi

<) 7. Ka 1 i mat yang I azirn unur k mengukh i ri sural res III i ad al (lil ( 1 ) Derni ki an pcrnberitahuan kami dan semcga saudara

rnenjadi maklum.

(2) Alas perluuiun saudara, saya ucapkan tcrima kusih. (3 \ Kurni bcrharap agar kerja sama terap erat.

(4) Untuk kcpcrluan tcrsebut, komi Iampirkan dua hual: paspoto.

98, Kalimat y,lllg tiduk haku adalah

( 1 ) Jika ki tu i ngi 11 maj u, kita harus rnawas eli n. (}) Pckerjaan itu rnereka bclurnjuga selcsuikan, (1) Kam i ! iduk Lull icmpat peristi rahatan i IU,

\..;.! S uran il y DII)! TIl an a Lelah diu I arakan i tu per 1 li d i perh illi k all baik -bai k.

99, Nama Puj<lllgga Bani yang seri ng disebut-sebut orang Nama itu dikuirkan dcngan

( I) numa mnjalnh yang diasuh Sutan 'Iakdir Alisjahban, d.m Ganusi Pane

(2) utuna !I,'llillk!! 'yang rliasuh Am/fIll Pane, All/WI Takrlir Alisjahbana, rial! Amir Hnmwh

(:1) scbuah majalah yallg tcrbir dalam tuhun 190),

(4) .\'('/)111111 WI,I:/.:([/(//I dolus» kesusustraun illdo/lcsiu

,00, Tu iU:L1l k I! (t me mpel ajuri kcsuxasrrunn

(I i il16ill i:,UI mcrusakun kcindnhan b.ih.rsa dnn g'ly::ll_\'~1 yanf' Llriulls «lch penga;-;ll1g

(21 i 'lgi 11 mcmhuca-baca hasil cipta seorang pcngarenu I.~Jil1gil1 m cnyel am i aru s. p e mi k i ra n VilIl1,C menipengaruhi j i wa pcngarang.

(-l-IIn~in mcuiru gay" dun irama bahasa yang dicctusknn pcng,II':tl'lg www.cpnsonline.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful