You are on page 1of 1

DIVENDRES, 5 DE JUNY DEL 2020

el 3 de vuit 23

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Agència de la Natura de El tapís d’avui,dia L’esport post-Covid


Catalunya: de Catalunya
a ‘Barcelunya’ 5 de juny Fa només un mes començà-
vem a sortir al carrer a pas-

El Penedès
Cada país, cada persona i sejar i a fer esport en unes
Des d’aquesta tribuna sovint cada cosa tenen un dia per franges determinades del dia.
hem evidenciat com molts
dels problemes que pateix Escoltant la ser celebrats. Per exemple,
avui divendres, dia 5 de juny, Cues de pansa Veníem d’un confinament
estricte i l’anunci s’havia fet també
la pràctica política sovint te-
nen a veure amb la incompe- gent s’entén als Estats Units se celebra el
dia nacional del dònut. Mal-
per sorpresa només una set-
mana abans. Fins llavors, les existeix...
tència negociadora de molts grat l’aparent absurditat que imatges esportives que ens
polítics, així com amb les pot semblar que un simple mostraven els grans mitjans
mancances d’aquests amb dònut tingui el seu propi de comunicació, que no eren
relació a la gestió de les rela- dia, darrere d’aquesta data d’arxiu, ens informaven com,
cions i els conflictes. s’hi amaga una curiosa his- principalment els futbolistes,
Un exemple de la gravetat de tòria. Resulta que, més enllà s’entrenaven als seus gim-
les conseqüències d’aques- d’encomiar com són de bons nasos a casa. També es feien
tes mancances es troba en la els dònuts de bon matí amb ressò de la resta d’esports per
proposició de Llei de l’Agèn- Joaquim Coch un cafè, en el dia del dònut mostrar-nos com s’espavila- Daniel Garcia
cia de la Natura de Catalunya Mediador commemorem els voluntaris Maria Vendrell ven per simular de les ma-
Peris
(ANC). Així, constatem com de l’exèrcit de salvació que neres més enginyoses el seu
un instrument necessari es
www.med3c.org
distribuïen aquests dolços
Morist espai habitual. En aquestes www.danielgarciaperis.cat
troba a punt de néixer bord a als militars durant la Prime- darreres setmanes, però, hem
causa de les males pràctiques ra Guerra Mundial. Durant El dia nacional viscut el dia a dia de com els
d’aquells que l’han impulsat. els primers anys de la guerra, equips de les grans lligues de
L’ANC hauria de supervisar molts americans van ser en-
del dònut futbol retornaven als entre- Un retorn,
tot allò relacionat amb la Malgrat tot, aquests pecats viats al front de França. Avi- naments. Primer en solitari,
gestió del medi ambient a originals serien fàcilment at es van establir huts o bar- per combatre de nou a la Se- amb la polèmica dels test pre-
passat l’estiu,
tot el país. Tanmateix, però, esmenables si els polítics raques situades a prop dels gona Guerra Mundial. Gràci- ceptius, i després com comen- ple d’incerteses,
la seva creació s’ha perpe- aturessin la tramitació de camps de batalla i d’entrena- es al seu baix cost, el dònut çaven els rondos per arribar ja
trat no sols d’esquenes a una la llei i s’esforcessin a crear ment militar per proveir de va fer-se un lloc en la dieta a la pràctica en grup. Les dates
especialment
bona part del territori i la po- una Agència de la Natura de segells, alcohol, cigarretes i del tots els americans, i con- del retorn de les competicions per als esports
blació no urbans, sinó que els tots, amb representativitat aliments els soldats. Els dò- següentment tot el món ha també les coneixem gairebé a
seus òrgans de governança real i que fes partícip el món nuts van resultar ser un dolç menjat i segueix menjant la perfecció; això sí, de les lli-
col·lectius
exclouen, de fet, la possibili- rural de la lluita per a la mi- que aguantava les condici- dònuts. S’estima que el 61% gues europees de futbol i al-
tat que el món no urbà sigui llora de la biodiversitat i en la ons de la guerra i ajudava els de les llars americanes con- guna de bàsquet com l’ACB i representat deixar d’ingres-
rellevant en el disseny de les prevenció d’incendis, en lloc militars a mantenir-se des- sumeix dònuts diàriament. la NBA. Fins i tot ara es parla sar quotes en molts casos per
polítiques mediambientals. del paper passiu i representa- perts. A més, la producció de Del més humil origen a la de l’assistència controlada als afrontar les despeses ineludi-
Això s’explica perquè els im- tivament testimonial que se dònuts va anar estretament superproducció del menjar estadis per evitar el drama bles. I, per l’altra, com afecta-
pulsors de la llei han perce- li concedeix. lligada a la incorporació de ràpid, no són, doncs, els dò- de jugar sense públic. Però, i rà a la seva funció social el fet
but des del principi la relació Gestionar el territori és pro- les dones als llocs de treballs nuts un clar reflex del somni la resta dels esports? I, sobre- d’haver-se donat per finalit-
entre els mons urbà i no urbà moure complicitats. Certa- que els homes havien deixat americà? Ara bé, aquest any, tot, què ha passat amb l’esport zades les competicions per ja
en termes d’enfrontament i ment, els jocs d’equilibris buits. Les dones que s’encar- amb les protestes suscita- base? mirar de preparar la propera
no de coŀlaboració i gene- són complexos, i per això regaven de coure i repartir des per l’assassinat de Geor- El veritable drama esportiu temporada. Un retorn, passat
ració de valor. El resultat, calen unes destreses negoci- els dònuts eren conegudes ge Floyd a Minneapolis, pel és el que succeeix amb milers l’estiu, ple d’incerteses, espe-
doncs, està a punt de ser un adores i de gestió de les rela- amb el nom de Doughnut blanqueig institucional del de clubs i milers i milers de cialment per als esports col·
òrgan que, en lloc de ser ac- cions que en aquest cas han Dollies. El primer any que es supremacisme blanc i per la jugadors federats de totes les lectius, no ja per la reducció de
ceptat com a inspirador de faltat. La llei està a punt de va celebrar aquesta festa fou discriminació racial i la re- edats que s’han quedat sense l’aforament de públic previst
bones pràctiques mediambi- ser aprovada, però excloure el 1938, i es va fer per tal de pressió policial, ¿celebraran poder ni trobar-se encara fora a les instal·lacions, sinó per
entals, és rebut pel territori els actors rurals del compro- recaptar fons per als homes els Estats Units de Trump de l’entorn online. Per una l’obligatorietat de la distància
com a instrument de colo- mís mediambiental coŀlec- de Chicago que havien tor- una de les dates més ameri- banda, a nivell estructural de seguretat física, que afecta
nialisme urbanita, opressió tiu no és la millor manera de nat de la guerra, i que només cans del seu calendari, el dia poder conèixer com podran la seva essència. Són incògni-
fiscal i menyspreu. començar. un any més tard s’allistarien nacional del dònut? recuperar-se del sotrac que ha tes que haurien de ser notícia.

TONI GUASP