*+!

* I

CU*«^NL-

»**^
«•-

*...*

V

.

^

SAHIHU-L-BUHARI
BUHARIJEVA
zbirka hadisa
3

SAHIHU-L-BUHARI
Buharijeva zbirka hadisa

Naslov originala:

Lektura

i

korektura:

Midhat Kasap Naslov prijevoda:
Redakcija:
mr. mr.

SAHIHU-L-BUHARI
Buharijeva zbirka hadisa

Muhamed Mehanovic Senad Ceman

Autor:

mr. Abdulmedzid Semsudin

Muhammed b. Ismail el-Buhari
Prijevod
dr.
i

Teuftk Mesic

recenzija:

Dtp:
Teufik Mesic

Muharem

Stulanovic
prof,

Hasan Makic,

Dizajn korice:

mr. Ibrahim Husid
dr.

Sead Becovic

Sukrija

Ramie
Stampa:

dr. Sefik
dr.

Kurdic

Amos Graf,

Sarajevo

Zuhdija Adilovic

Zastampariju:
Redaktura:
mr.
mr.
1

Muhamed Mehanovic Muhamed Fadil

Fahrudin Korjenic

/da vac: Visoki saudijski komitet za pomoc BiH

Tiraz: 6,000

Sva prava stampanja

i

izdavanja zadrzava

Visoki saudijski komitet za
i

pomoc BiH

Kulturni centar "Kralj Fahd" u Sarajevu
-

Besplatan primjerak

iJl^f a>c*J

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne Hercegovine, Sarajevo
i i

28-725-4A5
al-BUHARI.

Muhammad

ibn Ismail

Buharijeva zbirka hadisa = Sahihu-I-Buhari / Muhammed b. Ismail EI-Buhari;
(prijevod Hasan Skapur
-

grupa prevodilaca). Sarajevo: Visoki saudijski komitet. 2008. - 4
i

sv.;

24cm

Izv. stv. nasi,

na arap.

jeziku.

-

Tekst na bos.

i

arap. jeziku

ISBN 978-9958-880-32-2

COBISS.BH-ID 16982278

<# jlmll OftOta

SAHIHU-L-BUHARI
Buharijeva zbirka hadisa
Autor:

Muhammed b. Ismail el-Buhari

Prvo cjelovito izdanje

3.

Sarajevo, 1430. h.g./2009. godine

U imc Allaha,

Svcmilosnog, Samilosnog!

VRLINE ASHABA
O VRLINAMA VJEROVJESNIKOVIH, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, DRUGOVA
Onaj koji se druzio s Vjerovjesnikom, sallallahu
alejhi
^^ilJI

ol^Jsi JjLha

oL

j>*-^

lj*

^3

j*

Si

^'
'

4-**-^ Cx*J

,

ve sellem,

ili

ga je vidio - a bio je musliman
1

: .

rr

,-

- racuna
3649.

se njegovim drugom.

'J;

&, ***

PRICAO NAM

9

I

JE Ali

b.

Abdullah, a njemu

jOJ, L:-^

4iil-Cp

j,

Jp UjS- X\i<{
,

Amra, koji je cuo Dzabira b. Abdullaha, radijallahu anhuma, da kaze kako mu
Sufjan, prenoseci od

-

-

jj\ lijji•

-

jc pricao Ebu-Scid Hudri, prcnijcvsi da

je

Allahov

^j-d-l x*l>
*-~

J-il L^s-

-oil

Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, rckao:

^j ^

"Doci ce vrijeme kada ce jedna grupa
vati
s
i

ljudi rato-

pitati:

'Ima

li

medu vama neko ko
i

se druzio
alejhi

Allahovim Poslanikom, sallallahu
fc

ve

sellem?'

Da!\ odgovorit ce
bit

pobijediti.

Doci ce

zatim vrijcmc kada ce jedna grupa ljudi (ponovo)
ratovati
i

ce receno:
s

ko se dmzio

Ima li medu vama neko drugovima Allahovog Poslanika,
fc

^

+\li

V' j^v jU j
f .'- :

\% ul cr*

J* u

T:

-!-

c

*
1

r

r

•?
1

sallallahu alejhi ve sellem 2 ?'

Ali b. Mcdini kaze: "Onaj koji sc druzio s Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem,

ili

ga je vidio makar

sat

vrcmena, racuna se njegovim drugom." Da li u Poslanikovc, sallallahu alejhi vc sellem, dntgovc spadaju ncka dniga stvorenja osim ljudi? Ovo pitanjc prcdmct jc rasprave. Slo sc tice dzina, prcdnost sc dajc misljcnju da oni mogu spadali u ovu kalcgoriju, jcrje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan njima, te su oni mui
i

i

i

kellefi (obveznici)

kao

i

ljudi.

Medu

njima ima onih koji su

bili

pokorni

i

vjernici, ali
i

ima gresnika. Slo sc
i

lice

mclcka, ulcma sc slaze dajc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan
i

njima. Pa, ipak, ucenjaci sc nc slazu
i

u vczi s tim da li sc mclcci mogu smatrati Poslanikovim, sallallahu alejhi vc sellem, drugovima: ncki njih ubrajaju u tu katcgoriju, spominjuci kao poivrdu za takav stav konsenzus, dok drugi imaju suprotno miSljcnjc. Svakako da se pri ukljucivanju nekoga u skupinu Poslanikovih, sallallahu alejhi vc sellem, dnigova uzima
u obzir

samo

to

da

li

jc

on vidio Poslanika, sallallahu

alejhi

vc sellem, na ovomsvijetu, dok jc bio vjcrnik. vc sellem, drug umro

Madiski ucenjaci navodc podatak da jc posljcdnji

Poslanikov, sallallahu alejhi

SAHIHU-L-BUHARI
*Da!\ odgovorit cc
ce receno:
pobijediti.

VRUNF ASHABA
.9 *-

, *

*

,

i

Potom ce doci
Jlij ^J&l se

vrijeme kada ce jedna grupa
i

ljudi (iznova) ratovati

bit

Mma

li

medu vama neko ko

^ 2& jji3 jUj ^&l ji.
,.

druzio s drugovima drugova Allahovog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem?'
4

-

*

?

*

Da!', odgovorit ce

i

pobijediti."

3650.

PRICAO MI JE
b.

Ishak,

njemu Nadr, da ga je
Ebu-Dzemre,
b.

obavijestio Su'ba, prenoseci od

koji je

'*•'

*

cuo Zehdema
radijallahu

Mudarriba, a on Imrana

Husajna,

anhurna,

kako

kazc

da jc

Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao:

"Najbolji su

u

mome ummetu
slijedi

moji savremenici,
iza
njih,

potom generacija koja
gencracija iza njih."

a

onda
-

K*Si «#? *# is 381 ^ jji
*
.

& S131*
'

jii

Imran kazc: "Nc znam da
generacije

li

jc

poslijc

svoje

"

*

*;- .*«:

spomenuo
biti

dvije

ili tri

generacije."
^

/

"Doista ce poslije vas doci ljudi koji ce svjedociti, a

od njih nece
bili

trazeno da svjedoce; varat ce

i

nece

od povjerenja; obavczivat cc sc, a (obavczc) nece

.^Ul^

ispunjavati.

Kod

njih ce se pojaviti gojaznost."

3651.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b. Kesir,

ouii u^-i
4illJ^P

^
a

^5 jii' iSU- .rio\
^
-•

ojegaje obavijestio Sufjan, prenoseci od Mensura,

on od Ibrahima, on od Abidca, a ovaj od Abdullaha,
radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi

^ 5X-* ^p i^J ^
,

#***-'
jj^a^.
f^

^

- l* ^<

fi

(l

**

ve sellem, rekao:
su
ljudi

"Najbolji

moji

savremenici,

potom

generacija koja slijedi iza njih, a onda generacija iza
njih.

Doci cc nakon toga

ljudi

kojima cc svjcdoccnjc
*

pretjecati zakletvu, a zakletva svjedocenje."

4^lj

.

Sil^Jl

JP

UjJ^

A > i'*l \y\Sj «*'ji!

Ibrahim

veli:
i

"Tukli su nas dok
obecanja."

smo

bili

mali zbog

svjedocenja

stoic

godinc po Hidzri.

Ebu-Tufcjl

Amir b.

medutim, kazu da sc to desilo sto scdmc, a ncki slo desetc godinc.) Bio jc lo Vasilc Lcjsi, kako tvrdi Muslim u Sahihu.
(>Jcki,

6

^jlgjll 011*^

>*

O VRLINAMA MUHADZIRA
I

1

,

aAj,u3S a -iJJ^uhJol uJ3b~C

uj

NJIHOVIM VRIJEDNOSTIMA
b.

Ebu-Bekr Abdullah
"...

Ebu-Kuhafa Tejmi, radiUzviseni kaze:
koji su iz

5

•lit

-m'**
•*

*

* '*

tiV

f

*?

*

'!

jallahu anhu, bio je muhadzir.
i

+

siromasnim muhadzirima
i

rodnog

kraja svoga protjerani

imovine svoje
naklonost
steci,

liseni, koji
i

zclc Allahovu milost
2

i

Allaha

i

Poslanika Njegova potpomoci
vjernici..."

- to
vi

su, zaista, pravi

a takoder

i:

"Ako ga
s

ne pomognete,

pa

pomagao ga je Allah onda kad
prisilili

su ga oni koji ne

vjeruju

da ode, kad je

njim bio

samo drug
i

njcgov, kad su njih dvojica

bili

u pecini,

kad jc on

rekao drugu svome:
Aisa, Ebu-Seid
i

"Nc

brini Allah jc s

namaP"

3

*'*

&

Lp

cJL»

(

liii

4)1

j[

)

Ibn-Abbas, radijallahu anhum,
s

kazu da je Ebu-Bekr bio

Vjerovjesnikom,

sallal-

lahu alejhi ve sellem, u pecini.

3652.

PRltAO
Israil,

NAM

JE Abdullah

b.

Rcdza,

AjSl^iJ

l£U

A^-j

i 4iloS 12j^ XnoY

njcmu

prcnoscci od Ebu-Ishaka, on od Bcraa

da je kazao:

"Kupio je Ebu-Bekr od Aziba sedlo za devu za
naest dirhema
i

tri-

L^ji

^p ^"^j ^-j v" J

0^ u* ^'
*

lS^* J

rekao mu: 'Naredi Berau da mi ga
k

donese!'
sta ste
ti
i

k

Ne\

rece Azib,

sve dok

nam ne
alejhi

ispricas

Allahov Poslanik, sallallahu
izisli iz

ve

sell-

ia >=j^ Jii i^jJ j^ ^

^u jui

em, ucinili kada ste
trazili.'Tada

Meke, dok su vas musrici

on poce
i

kazivatk'Izisli

smo

iz

Meke
li

i

putovali dan

noc, (prenosilac jeu nedoumici da
ili:

je

rcccno:/e ahjejna - probdjcli smo,
ovali

serejna - put-

smo) sve do podne, kada je nastupila podnevs-

ka zega. Bacio sam pogled trazeci hlad u koji bih se
sklonio, te ugledah stijenu. Otisao

sam do

nje

i

pre-

brao ocima po hladovini, a onda poravnao to mjesto
i

na

njcmu

rasirio

prostirku

za

Vjcrovjcsnika,

sallallahu alejhi ve sellem, rekavsi

mu: 'Odrnori

se,

Allahov Vjerovjesnicer

i

Muh adz iri ma
El-Hasr, S.

sc smalraju svi oni koji su sc s Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem.

iselili iz

Mckkc u Mcdinu,

2

3

Et-Tcvba, 40.

SAHIHU-L-BUHARI
Vjerovjesnik
a ja
jc, sallallahu alcjhi
li

VRLINT \SHABA

ve sellem. legao,
nas neko
slijedi.

sam krenuo da izvidim da
stijeni, zeleci isto sto
ti,

Tada se pojavi jedan cobanin

koji je

gonio ovce
upitao:

prema
'Ciji si

i

mi, pa

sam ga

mladicu?'
iz

Mednog covjeka
*A muzu
li

(plemena) Kurejsa', odgovori on

i;

cJI

£ i ci£ 2iks Sji

^jji

spominjuci covjeka kojeg sam poznavao.
sc tvojc ovcc?\ upitao

sam

ga.

'Da\ rece on. 'Hoces li nam namusti (malo mlijeka)?*, upitao sam, a on odgovori: Hocu!' Rekoh mu da sveze oven on je sveza, da otrese vime od prasine i isprasi ruke. (Bera je pokazao kako je to bilo, udarivsi dlanom o dlan).
k i i

ci jii ois ,u ju j? j- Iu2 j ji

S"
•uiS"

- »

^-\j-|

^S' " ""* ^-j_^ l-^A jUi
,, •*

-

i*
•uiS'

-

*.,,

*e

^iiJ jl

Namuzao
sallallahu

je

malo

1

mlijeka.

alcjhi
ciji

ve sellem,

Allahovom Poslaniku, napravio sam posudicu


-*

-i»j
+

t$ S1*>

^ J 4^ tf>*^
^
•*•

a

y

sam otvor stavio komad platna; sipao sam (vodu) po mlijeku sve dok se nije ohladilo. Uputio sam se potom s time Vjerovjesniku,
od koze na
*bl

sallallahu

alejhi

ve

sellem,

(i

stigao)

upravo

J^-3 ^ w^^l cJii

htf^.'il

Ji -uiil^i

u vrijeme kada se budio. Topij, Allahov Poslanice!*, rckoh mu,
toliko da

tc jc pio

sam

osjetio zadovoljstvo.
',

'Vrijemeje da nastavimo, Allahov Poslanice!

rekoh

mu
nijc

potom, a on odgovori: Tako je!'

fc

Krenuli

smo

dalje.

Oni su nas
b.

trazili, ali

nas niko

pronasao osim Surakc na svome konju.

Malika

b.

Dzu'suma,

koji je bio

'Stize nas potjera,
4

Allahov Poslanice!', rekoh.
s

Ne

zalosti se!

Doistaje Allah

nama!',

odgovori on/"

i

Kolikojcdna solja

ili

jedan muzaj. (prim, rcc.)

8

^jlaiil^iOia
3653.
a

PRICAO NAM JE Muhammed b. njemu Hemmam, prenoseci od Sabita,
kazao:

Sinan,

on od

Enesa, a ovaj od Ebu-Bekra, radijallahu anhu, da
je

£ fi l&U ^^ ^
-

oil.
*
**

£ i£ £U
; ,,

.rior
,,
j

:

„,

.

J

-T*

^ J

^
Ulj

.;

c

J

f

^ T;
1

alejhi
iz
V

"Rekao sam Vjerovjesniku, sallallahu ve sellem, dok srno bili u pecini: Da je neko
fc

-j& iS,3J-\ 5i }J
- *-

_,UJl

$

^IlJ

potjere zavirio dolje, vidio bi nas!'

*Sta mislis,

Ebu-Bekre, o dvojici
2

s

kojima je Allah

treci?\ odgovori on."

O RIJECIMAVJEROVJESNIKOVIM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: ZATVORITK SVA VRATA OSIM VRATA
EBU-BEKROVIH!
«:

^ ^i 4$

iij

^i^v

u^ii

Ovaj hadis od Vjcrovjcsnika, sallallahu

alejhi

•i^uiu-Pi?*
<fci&

ve sellem, prenosi Ibn-Abbas.
3654.

PRICAO MI

JE Abdullah

b.

Muhammed, gfc jI*

j;

Jit

.riot

njemu Ebu-Amir, a ovom

Fulcjh, rckavsi da

mu
b.

je pricao Salim Ebu-Nadr, prenoseci od Busra

Seida, a ovaj od Ebu-Seida Hudrija, radijallahu

anhu, da je kazao:
"Drzcci ljudima hutbu, Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi

41 0! Jttj J*l3l
illi jliili .'x*

& «w J_^5 CJai Jll
&j Call cm lIS 'p.
**_*-*

ve sellem, je rekao: 'Uzviseni Allah dao je
sto je
taj

Svome robu da odabere izmedu onoga
Njega
ili

kod
rob

t;

ono

sto je na dunjaluku, pa je sto je

odabrao ono

kod Allaha." Tada je - kaze

prcnosilac - zaplakao Ebu-Bckr, a
sto

mi sc zacudismo
alejhi
birati.

on place jer je Allahov Poslanik, sallallahu
koji je

^ x£ ^ 1
^ui &\

4ii

J_^j

^

o! <sis3

ve sellem, obavijestio o robu

mogao

Medutim, spomenuti rob kojem je dato da bira bio
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
0*i ;-. Si as ai *S\ ,y

j^ij jui

&Uf

2

Dio ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

br.

3922

i

4663.

3

Bczzar u Musnedu pokusava uskladili ovaj hadis s hadisima koji spominju Aliju kao jedinog komc jc to bilo dopustcno kazc: "Do nas su dospjcla prcdanja stanovnika Kufc o Aliji s dobrirn sencdima tc prcdanja Mcdinelija o Ebu-Bckru. Ako su prcdanja stanovnika Kufc istinita, uskladivanjc jc tih hadisa mogucc... Alijina su vrala bila iz pravca dzamije. On nijc imao dmgih vrata, pa mu nijc bilo narcdeno da zatvori ta
i

jedina vrala...

Osim

toga, uskladivanjc jc

mogucc

jcr jc zapovijed

o

zatvaranju vrata izdana dva puta.

Tako

jc prvi put i/uzel Alija, a drugi put Ebu-Bckr...

brana u slucaju Alijc nc odnosi na prava vrata,

Medutim, uskladivanjc nijc mogucc ukoliko sc zaa da sc u slucaju drugc zapovijedi ona odnosi na mala vrata
bi

-

prozorcicc kojc su

bili oslavili

na vratima da

sc kroz njih mogli uvlacili u dzamiju..."

SAHIHU-L-BUHAR1
a

ggfgg
1

VRLINF ASH ABA

Ebu-Bekr bio je najuceniji medu nama."
alejhi

s^jjj, .v'<

lk Jz
'

Allahov Poslanik. sallallahu
rckao:

ve sellem, je covjck u

',

^

"Ebu-Bckr mi je
i

najpovjcrljiviji

'°y^
=

j^j

&
b

r

«i
.

druzenju

imetku.

Da sam
Ali,

za pravog prijatelja

# ^ :

*-

uzimao ikoga mimo Gospodara svoga, onda bin
odabrao Ebu-Bekra.
(je bolje).

v w-

^^
>j

^ ^J^V

Ul

JUj Ai^Li J " ;
<_^
"jf-

Ji>

^^f*
-

l

islamsko bratstvo

i

ljubav

Neka nijedna vrata na dzamiji ne ostanu v otvorcna osim vrata Ebu-Bckrovih!

-•-;: ^
j

^£\|i

O TOME DA JE EBU-BEKROVA VRIJEDNOST ODMAH IZA
VJEROVJESNIKOVE, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, VR1JEDNOSTI
3655.
a

m^^A^S^ Ji

PRICAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah, gj£ Au£
9
t

£
, m

j<j3la£
* "
^
a

njemu Sulejman, prenoseci od Jahjaa b. Seida, ovaj od NatVa, a on od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da jc rckao: ^ Odabirali smonajboljeljudeu vrijemePoslanika,
* m
fc

^

S^ <^
'

u <S*

^ ^
**
„ Ui
.

l&U .noo .*,,>",

Z^lc^

&£^'&$S&J&Qfi*rf
f

sallallahu alejhi ve sellem, pa

smo

dali prednost

*j

^Ua-U j!

^J^
,

_^i £ ,^1
,:*- --:'•*
J

Ebu-Bekru,
b.

Omeru, a AfFanu, radijallahu anhum."2
zatim

onda

Osmanu
'

""*

^

^

*"*

i

Daklc, Ebu-Bckr najboljc jc poznavao Poslanika, sallallahu alejhi vc sellcin,
fcclio kazati.

i

najbolje jc znao sta jc

on

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

3697.

10

"

\

aiig^ii

(i'>\>h<b Dili's

J&a

(jJjIgiUgi/in

O RIJECIMA VJEROVJESNIKOVIM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: "DA SAM ZA PRISNOG PRIJATELJA
UZIMAO...'
Ovaj hadis prenosi Ebu-Seid.
3656.
":

%1> toil iiS ^

« ^B Ji* oU

.

j^j, *' Ji

<jii

PRlCAO

NAM

JE Muslim

b.

Ibrahim,

i&lSkijrfja &*iiSl2fc Tloi

njemu Vuhejb, aovomEjjub, prenoseci od Ikrime, on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, a ovaj od
Vjerovjesnika, sallallahu aiejhi vc sellem, da je
rckao:
iz

* ^)
j!\
"
'

^

^$
' ,

."--.'.-*&
6* '**ft
'J,

&^^
,/*«,
;

"Da sam za prisnog prijatelja uzimao koga moga ummeta, uzeo bih Ebu-Bekra; on mi je,
i

^ \'jj^ jj

ju
.

S^I^Cj*
,

,x -^^j^ifii /^.ti^^^^^f„

medutim, brat
3657.
i

sudrug."

PRICALI SU

NAM

Mu'alla

b.

Esed

£ ^jJj

^ ^ j^ ^
s*^
:

-

r ^°V
-

Musab.

Isma'il Tebuzeki, rekavsi

daim jepricao

Vuhejb, prenoseci od Ejjuba da je (Vjerovjesnik,
sallallahu aiejhi ve sellem) rekao:

^
,

..

*

e

,

>

* t

-

J

<r,

^

^

-

J^W-*
Jl

JjJt^Sl

^Uii \j±ci ois y Jlij LJ
"~ > „ ..
1

"Da sam ikoga uzeo za
njega,
ali

prisnog prijatelja, uzeo bih

,

je islamsko bratstvo ipak vrednije."

*£»

^'^ J^*' f^V 5-W <Sf^ ^s**

/s

>. >*

JE Kutejba, a njemu AbdulVchhab, prenoseci od Ejjuba isto. (isti hadis).
.
.

PRlCAO

NAM

^ /*;*

^-ji^tf;^:
-

PRlCAO NAM JE Sulejman b. Harb, da ga je £ a& IT^i ^> £ j^ &£ .tioa ,': obavijestio Hammad b. Zejd, prenoseci od Ejjuba, a ,, .., .„,£.. JS i£L. yl 4l£» #• ^y &. oJj on od Abdullaha b. Ebu-Mulejke da je kazao: ^
3658.

^
~
',

\

"Pisali su stanovnici

o (nasljedstvu)

Kufc Ibn-Zubcjru pitajuci ga djeda, pa je on rekao: 'Sto se tice
h

^jj
t

fl

j£ ;£, j ^jj, ^ j, ^', ^j " '\

onog za koga je Allahov Poslanik, sallallahu aiejhi ve sellem, rekao: Da sam iz ovog ummeta birao prisnog prijatelja, njega bih odabrao!' - stavio ga
je (djeda) na stupanj oca', misleci na Ebu-Bekra."

^' *j* j* &f*

^
f

'

j) IS

<M

J_^j

JL*

i
u

.<£**

A 'rX

>!'•'*

i-i'

*r'

-^

3

Uccnjaci sc razilazc pri stupnjcvanju rijcci: el-mevedde (dragost). el-hidle (prima prijateljstvq), el-me~ habhe (ljubav) i es-sadaka (prijateljstvo).

II

SAHIHU-L-BUHARI
3659.
b.

VRLINT \SHABA

PRICALI SU NAM Humejdi Muhammed VB 4lJg» £ ili'j Jx^l l£U .no*
i

Ubejdillah, rekavsi da im je pricao Ibrahim
fc

b.

Sa
b.

d,

prenoseci od svoga oca, on od
b.

Muhammcda

*
^

^
a --*

if

**}

if

$" &
f

-

*.

f

ps* j3
!

^^
*-*

Dzubcira

Mut'ima, a ovaj od svoga oca da

fu^-i
-

iV

*
V'

{ >

e kazao:

*-cJ]

* :

"Doslaje neka zena Vjerovjesniku, sallallahu alejhi vc scllcm, pa joj jc on narcdio da dodc ponovo.

Ij oJ>- 01 cJl^ cJli
'
**

a^-> 51 Li^Sti

-

ako ti se vratim, pa te ne nadem?', upita ga ona, kao da je mislila na njegovu smrt. *Ako me ne nades, onda se obrati Ebu-Bekru!',
sta

fc

A

j**£

i 01

*

*

Jli

o>l J>B

K

I,**

^r

1

•MM

LJ- Vj

recejoj

on"

1

3660.

PRICAO MI JE Ahmed
b.

b.

Ebu-Tajjib,

njemu

Isma'il b. Mudzalid, a ovom Bejan b. Bisr, prenoseci

Abdur-Rahmana, on od Hemmama, koji kaze da je cuo Ammara da je rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi
od Vebere ve sellem, a zene
i

£
<M

015

efo

jji'

£ i*W

s

njim je bilo samo pet robova, dvije

Laj

-till

J^~>j oJlj kijAi

Ebu-Bekr." 2

3661.

PRlCAO MI JE Hisam
b.

b. b.

Ammar

t

njcrnu

Sadeka
a ovaj

Halid, a

ovom Zejd

Vakid, prenoseci

od Busra

b.

Ubejdullaha, on od Aizillaha Ebu-Idrisa,

&\sg j.j^.-/- -^i

y.

>&

^^

.-1

^

od Ebu-Derdaa, radijallahu anhu, da je kazao:

"Sjedio

sam kod Vjerovjesnika,

sallallahu alejhi

ve scllcm, kad jc dosao Ebu-Bekr, drzcci skutovc odjece u ruci, tako da je otkrio svoje koljeno.
'Vas prijatelj se sporjeckao!\ rece Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem.
rece:

Tada on nazva selam
trazcci

i

'Izmedu mene

i

Ibn-Hattaba bilo je razmirica.
i

Zato sam pozurio k njcmu kajuci se
oprosti, ali

da mi

on

to ne htjede, te

sam

^U^l

=,

'•—

zato dosao tebi.*

^1 ojy

jg

015 j!

JUj

^
e

^

'Allah

ti

oprostio,

Ebu-Bekre!\ (rece Poslanik,
tri

sallallahu alejhi ve sellem) ponovivsi to

puta.
1:

Omcr
fc

se,

nakon toga, pokajao,
fc

te

jc otisao kuci

iJ 4*1 >iJ

Jiii

id; c-HU j^

jU j

Ebu-Bekrovoj

i

upitao:

Je

li

Ebu-Bekr u kuci?'

Nije\ odgovorise mu.

1

Ovaj sc hadis navodi
Daklc,
islam.

i

pod brojevitna 7220

i

7360.

2

samo

ic

U ovom

osobc su bile primile islam, a Ebu Bckr jc bio prvi slobodni. odrasli muskarac koji jc primio hadisu sc isticc laj Ebu Bckrov fadilct Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu br. 3857.
i

12

rti igKii i

(\\\^

qiii'i

Jill
ve

<j*jlgiJLg.inri
*

On se onda uputi Vjerovjesniku, sallallahu alejhi
sellem,
alejhi
ili
i

is ^lii J!

^U

«

V

IjJUi

_^ ^

^1 jUi
5

nazva selam. Vjerovjesnikovo, sallallahu
lice sc

_,,tf***'

ve sellem,

poce mijenjati (po izrazu

u^ ^^
..-.

5

^^
Jul
--

*_»."'

-

J*^3 r1"3

boji)

(za

od srdzbe. Tada se Ebu Bekr uplasi dva puta Omera).- Onda se baci na koljena
i

„.„
-

>.,.',,;:

.-> :-,;>:

%

*

ponovi: "Allahov Poslanice, tako mi Allaha ja
vise kriv!'
4

sam

jiL^ioi
"' '

H

l

J&\

J£y
' .

I Ikj
.

c}k ut

Tada Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, rccc: 'Allah me poslao vama, ali vi rckostc:
'Lazes!',

». jL^jj ji^^^S JUjcJiSj^llsj^pi
'

7

a

samo Ebu-Bekr
li

rece:
i

Mstinu kaze!'

/
v

>

-.Wv

Pruzao mi je potporu licno
pa hocete
ostaviti

svojim imetkom,

f^-^^T

-^f

J^„
ii'
B
'

J t7**;
''*

na miru

moga

prijatelja?!"

fli

Ponovio je

to

dva puta. Poslije toga (Ebu-Beki*)

vise nikad nijc uznemiravan." 5

3662.

PRICAO NAM

JE Mu'alla

b.

Esed, a njemu

ji>JlSi

$& Al! £ fci l£U
r

.mix
£l
,„

Abdul-Aziz b. Muhtar, koji je rekao da mu je •i -• cu ii pncao rj Hand Hazza prcnoscci od Ebu-Usmana, a ovaj od Amr b. Asa, radijallahu anhu, da ga je

nt

.

.

> ^
&\

.„

^-^

s*

,

^^
,-'*

#„-

J 15

-^
+* fi

.»?

Vjerovjesnik, imenovao za zapovjednika vojske

^j ^^ ^./^ jijj. jiio^^t > ^ /
1

upohodu na Zatu Selasil. Dosao sam mu - kaze Jr*^ Amr - upitao ga: Ko ti je najdrazi od Ijudi? 3 '^
fc

i

k

Aisa\ odcovorio mi

^ ^^^
J^ ,y

^ u# & *% m £f ® ^
'

'

.

sr

*j

£j£

g$

je.

fc

A od muskaraca?',

priupitah.

p cJ*
"

L*_*1

J& J£J\

,y ^~U*

fc

Njen otac\ odgovori on.

6

A poslije njega?\ upitah.
Omer b.
Hattab', odgovori on, a

^
-

^

«

r ;

,«£.,. ,,>

^

^^
fi

J

h

potom spomenu

6 jos nckc ljudc."

JE Ebul-Jcman, da ga jc obavijestio Su'ajb, prenoseci od Zuhrija, niega
3663.
obavijestio

PRlCAO

NAM

& 4*^ ^f ^ j? B^- -^^
* *
.

- 5„
-

,.>.:.:.

«

^tt't.?*

°-t,

hbu-Seleme

b.

Abdur-Rahman

b.

Avt,

-

da

je

Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, kazao:
Poslanika, sallallahu alejhi *t j u
" i

c~i*^

J15

4^

4)1

^»3

s Siy*

^
:

^'

^^
^. Jj--J
*.

"Cuo sam Allahovog
j ii ve sellem, da i * kaze:

Jcdan jc cobanin cuvao
ugrabio jednu ovcu.

Up

,r. ,-.
1-iP

,./^ ' k -w^ J fb lc^ J^i ^
.

<

U)I *

\

y

ovce, pa je vuk napao stado

cJ£JU ^l^Jl

<&*

sli

l^i<

lili tiiill

3

Prcpao sc za Omcra pribojavajuci

sc*

da

mu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sto ne ucini
ncpravedniji..."

4 5 6

U dnigim

mkopisima

sloji: *'Ja

sam bio dvostruko
br.

Dio ovog hadisa navodi se u hadisu Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

4640.

br.

4358.

13

SAHIHU-L-BUHARI
Cobanin ga je
4

VRLINT \SHABA

on se okrenuo povikao: Koga ce ona imati na dan kada bude prepustena zvijcri, na dan kada nc budc drngog cuvara osim
potjerao, a
i

It****-"
jlil
jl

"

,J"

J
I

'

I

***'

*

*

t"

M

rnene?!'

J

cJtS

^Ki 4l vi^Jli L^U
^,-j^h

Neki je covjck

(isto tako)
i

vodio natovarenu kravu,
*Ja,

pa se ona okrenula

rekla:

doista,

nisam
ljudi,

ou^i

J-lji

ju

iili

J&j iii
J^ *\
*•*"*
**

stvorena za ovo, nego za oranje!"
'Slavljcn

jz
ve sellem, rece:

S\j dU-L ^yj!
X

ju
**

m

fji\
tt
•! t

ncka

jc

Allah!',

povikasc

*'."

*

1

a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 'Ja

-

u

to vjerujem, a
je

i

Ebu-Bekr

i

Omer

b.

Hattab

takoder- neka
3664.
tio

Allah zadovoljan njima!*"

PRlCAO NAM JE

Abdan, njcga jc obavijes-

jijj l£

4i& ir^-i itii ifii .ru*

Abdullah, prenoseci od Junusa, on od Zuhrija,

kojeg je obavijestio Ibn-Musejjeb, da je cuo EbuHurejru, radijallahu anhu, kako kaze da je cuo

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaze:

"Spavao sam snu vidio bunar;
i

iz

njcga sam kantom

jjs i^ii

^ii j£ ^fj iu

uf lag

j J:

grabio onoliko koliko je Allah htio. Poslije
i

mene

uzeo ju je Ibn-Ebi-Kuhafe (Ebu-Bekr) - neka mu Allah oprosti slabost — muceci se izvadio kantu ili
dvije (u nedoumici je prenosilac).

Potom

se kanta

prctvorila u vccu, pa ju jc prcuzeo Ibn-Hattab

(Omer). Nisam u

tome (poslu) vidio
1

vjestijeg

covjeka od njega; tako da su ljudi napravili
(pojilista)

.•^ 'a

x

*^

odmorista oko vode."

l

Ovo jc aluzija

na vrcmcnsko razdobljc hilafcta Ebu-Bckrova
1

i

Omcrova,

radijallahu

anhuma, kao

sto sc lo

navodi u Fethul-bariju,

2/43

1

.

Dio ovog hadisa navodi

sc u hadisima br.

702

,

1

7022, 7475.

14

-

^jlqill niqKI

3665.
nJ e S a

PRICAO
Je

NAM JE Muhammed b. Mukatil,
Musa
b. b.

4>u^

uja

JJlii

£ lli' l!\U

Tlio
*
fc

obavijestio Abdullah, a njega

Ukbc, prcnoscci od Salima

Abdullaha, a ovaj

od Abdullaha

b.

Omera,
fc

radijallahu

anhuma, da

Jtf

JU [£±

4h\

^j jl* Ji Aii\X^ J*
r.

je lcazivao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi

ve sellem, je rekao:

Ko

r

-*

spusti odjecu iz oholosti
gledati u njega!
kraj odjccc

41

— Allah na Sudnjem danu nece Na to Ebu-Bckr rcce: 'Jcdan mi
*

pada

^L
jiii

& £
oi

jit

JiS ^^*i
o?

?>; 4^1
>*

akoga ne drzim!'
'Ti

L im iiuji

vs

to

ne cinis

iz oholosti!',

rece

mu
li

^^4 u
Cltf
*
**

Poslanik,
Jtf

sallallahu alejhi ve sellem."

1%X iUi £jj cJJ d£] K 4)1 Jjij
j^ jV ^Jl-^
^P^l i'^J
"**

Musa
rekao:

veli:
fc

"Upitao sam Salima da
produzi ogrtac...', pa
ista

je

Abdullah
°J'j!

Ko
.

mi je odgovorio:

^J*
Ijis

'Nisam ga cuo da spominje
odjecu

drugo osim 'svoju

Ml ^^'

D

JE Ebul-Jeman, a njemu §u ajb, prcnoscci od Zuhrija, koji kazc da ga je obavijestio Humejd b. Abdur-Rahman b. Avf, da
3666.
fc

PRICAO

NAM

^ 4wL*

il

:

I^ oyi j? iSi

.mi

je Ebu-Hurejre kazao:
6

*Cuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: Ko udijeli dvoje od necega na Allahovom putu bit cc pozvan (da ude)
k

;
•, -

{

'\\\,

-

"i
-

.*-•'

'.-t

"

'l

--

na vrata

(tj.

Dzenneta, kaze prenosilac) rijecima:

'Allahov robe, ovo je dobro!' Pa ko bude od
onih sto su

namaz

obavljali bit ce

pozvan

s Vrata
bit

^i; i.

>i ^14X1 jit ^ 01s iij s^ji
^
^

namaza, a ko bude borac na Allahovu putu

cc
**

pozvan
bit

s Vrata dzihada.

Ko

jc dijclio miJostinju
bit

ce pozvan s Vrata milostinje, a ko je postio
i

ce pozvan s Vrata posta

Vrata Rejjan.'

*A

nije
fc

li

nuzno, Allahov Poslanice', upita Ebutih

^

* , -

'

i,

Bckr, da ncko bude pozvan sa svih

vrata
1

i

da

li

ce neko tako
fc

biti

pozvan

(sa svih vrata)?

Da\odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

lju Jli

4il

Jj-i<j

U

_1>-S l^Ji"

Ljlc

^x Ji
01 j^-3'3

*i

nadam
5"
njih.

se da ces

ti,

Ebu-Bekre,

biti

jedan
.

_^ ui u

od

^

0j5j

2

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

5783, 5784, 5791

i

6062.

15

)

SAHIHU-L-BUHARI
3667.

VRLINT \SHABA

PRICAO

NAM

JE Isma'il

b.

Abdullah,

a njemu Sulejman
b.
b.

b. Bilal,

prenoseci od

Hisama

Urvc, koji kazc da ga jc obavijcstio Urvc
Zubejr, prenoseci

od Aise,

radijallahu anha,
alejhi

~jj L^P

41)1

^j 4-wU

Jfi-

supruge

Vjerovjesnikove,

sallallahu

ve

jxy\ ft °Jj*

sellem, da je: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi

ve sellem, umro, a Ebu-Bekr bio je u Sunhu

(Isma

c

il

kazc:

c

Znaci u
i

Aliji),

pa jc ustao Omcr, umro!'

-dilj

Jjaj j*s- *Ui ^JUDL

^Ju LpI^] JU
<bl

radijallahu anhu,
sallallahu alejhi

rekao: "Allaha mi, Poslanik,
nije

U

4Ji\j

j** Jlij
»

cJU
-*

?%
+ 5

Jj*"j -^\*

&

ve sellem,

">
u
to da

"Omer je", kaze Aisa,

"(kasnije) kazivao: 'Allaha

mi, ni u sta drugo nisam vjerovao osim

cc ga Allah sigurno proziviti posjeci ruke noge ljudima. M
i

tc

da cc on sigurno
fit

Dosao
'I

je Ebu-Bekr, otkrio

Allahovog Poslanika,
i

ii J\j ci J* Jvi l£2 si M j^.j
**

sallallahu alejhi ve sellem. poljubio ga

rekao:

ill

j^jjl 4i iiix V tj£

oca majku dao bih za tcbc i

^
>-'

.,

tdJIj

£*}

lijep si

i

ziv

i

mrtav!
ti

Tako mi Onoga u
je izisao rekao:

cijoj je ruci

moja dusa, Allah

sigurno nece dati da osjetis smrt dva puta!' Potom
fc

^*-

i

i

Ti sto se zaklinjes, polahkoT
sjede.

Kad progovori Ebu-Bekr, Omer
3668.

Ebu-Bekr
rece:

tada

zahvali

Allahu,

pohvali

Ga

i

'Onaj

ko je obozavao Muhammeda,

sallallahu alejhi ve sellem

- pa Muhammed je

doista

mrtav; a onaj ko jc obozavao Allaha - pa
doista ziv
ajete):
i

On

jc

Jljj

Dj^j

*bf

J^>-

4ill

jl» 4ll -LJJ 015 -jij

nc umire!' Potom jc navco (kur'anskc
i

Ti

ces, zacijelo, umrijeti, a
2
,

oni ce, takoder,

h\ lii'

Uj

)

Jlij

(

l&> £\j ^4; iL'l

pomrijeti...'

i:

'Muhammed

je

samo

Poslanik,

a
ili

i

prije

njega bilo je poslanika.

Ako

bi

on umro

ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?
vrati

Onaj ko se stopama svojim
nauditi, a Allah

nece Allahu nimalo

ce zahvalne sigurno nagraditi.' 3
J LkiVl

Ljudi su grcali u placu. Ensarije su se bile sakupili kod Sa'da b. u
sastajalistu

oo^lj JU

0^53

J-tJl g&ji

Ubade

plcmcna Bcnu-Sa'idc

i

objavili:

1

Tj.

mkc

i

nogc

ljudi koji su vjcrovali

da jc on umro.

2 3

Ez-Zumcr, 30.
Ali-lmran, 144.

16

^jlqill niqKI

od vas emir!' Otisli su im EbuBekr, Omer b. Hattab Ubejda b. Dzerrah. Omer je bio pocco govoriti, ali ga je Ebu-Bekr usutkao. Omer je (kasnije) kazivao: 'Nisam tim svojim govorom zelio nista drugo osim da kazem ono sto je bilo aktuelno za tu priliku. Bio sam to pripremio plaseci se da ce Ebu-Bekr zaboraviti.' Tada jc, kao najrjccitiji covjck, progovorio EbuBekr rekao: 'Mi smo emiri, a vi ste veziri!' 'Ne!', usprotivi se Hubab b. Munzir govoreci: 'Tako mi Allaha, mi to ne dopustamo! Neka od nas bude emir, od vas emir!' 'Ne!\ uzvrati Ebu-Bekr dodadc: 'Mi smo emiri,
'Od nas emir,
i
i

Ji li^A5

SJtk Ji jl VJ

*IU Ju sL>j\

U; «il

j

i

i

i

a vi ste veziri! Dajte prisegu
b.

Omeru

ili

Ebu-Ubejdi

^•jtf* JG3J1I ffij £#Vi iki j v Jz j?\
j]

Dzerrahu, oni su
s

iz

najplemenitijeg arapskog

plemena,

najcistijim

arapskim
i

osobinama!'
b.

jli \jL& fcJ3 fiffij
iiiii? j?

IjiS

^y^>\

Pa su
a

dali prisegu

Omeru

Ubejdi

Dzerrahu,
ti

ci

Omer

rccc: 'Naprotiv, tcbi prisegu
i

dajcmo,

si

^i jui ci>u 5; Sat d
i%ij

nas prvak, najbolji plcmic
sallallahu alejhi ve sellem,

najdrazi Poslaniku,

i

«ii

j^:

Ji i&lj
iajIjj

£b oiu
*ik»

od svih nas!'
i

Omer
bli

je zgrabio ruku

Ebu-Bekrovu stisnuo je u znak prisege. Prisegu su potom dali ostali Ijudi. Neko tada rccc: 'Ubili ste Sa d b. Ubadu!* 4 n 'Allah ga ubio!\ uzvrati Omer.
i

JUi

^ul

i*j&

8_Cj ^ix- 1>-1*

.<ul

*ia j^p-

JU* ojUp

/^j _Xj<-^

c

3669.

PRICAO

JE Abdullah

b.

Salim, prenoseci
b.

od Zubcjdija, da jc Abdur-Rahman
anha, kazala:

Kasim, rckao
^liii

da ga jc obavijcstio Kasim, da jc Aisa, radijallahu
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podigao
je pogled, a zatim
tri

j^-l

rr

uji

^

^j^

ja

puta rekao:

fc

U drustvo visoko
bi njih

(pridruzi mc)!"' (zatim jc ispricao hadis).

Aisa

veli:

"Nije bilo hutbe koju

dvojica

odrzala, a da Allah ne bi dao korist u njoj.
prestrasio ljude,

Omer je

I^J j[j ^-uJl

^P ei^- -UJ
.

l^- <i)l

iij ^/l

medu kojima

je bilo

i

licemjera,

pa im je Allah otvorio oci.

ill!

Jil

iiS^i liliJ

4

Ubil cctc lime Sa'da,

ili

sc lime aludira na lo slo su se od njega okrcnuli

i

oslavili ga. (prim, rcc.)

17

„ )

SAHIHU-L-BUHARI
3670. Potom je Ebu-Bekr ukazao ljudima na uputu
i

VRLINT \SHABA

'JJ jiJ

s r

.rnv

objasnio im istinu, koja im je biia obaveza, pa su
uccci:

izisli

"Muhammcd jc samo
je poslanika.
biste se

Poslanik, a

i

prijc njcga bilo

(

\ij)i

ji

^ ij£ J^ Vj ll* Uj
ji

Ako

bi

on umro
vratili?

ili

ubijen bio, zar
(

stopama svojim

Onaj ko se stopama

jt/^

)

J!

svojim vrati nece Allahu nimalo nauditi, a Allah ce
zahvalne sigurno nagraditi."
1

3671.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed
ovom
je

b. Kesir,

tffr

t^W j^

£
, .

JlU t&£ ,nv\

:

njcga jc obavijcstio Sufjan, a
b.

pricao

Dzami

1,

Ebu-Rasid,
b.

ovom Ebu-JaMaa,
Hanefija da
fc

prenoseci

od

^p <-^-*
,

..-..,; <;.

>. ,

,

<*
<**

J

^

*>

C

Muhammeda
"Upitao
sain

kazao:
najvredniji
alejhi

oca:

Ko

BrilTtjVcJiJiiaasti.v'AS ^'U a
poslije
,

je

Allahovog Poslanika, sallailahu

ve sellem?'

Ju
;i

& ? ^ >5 $ ^ u * * <V-3 Si?
.

**«*

-

- -

*Ebu-Bckr\ odgovorio mi
4
fc

jc.

*

A ko poslije njega?', upitao sam.
Onda Omer\ odgovorio
potom Aondasiti?'
ce Ja
je.

p

>;**.=> cJi o\£* jjiJ

i

ji

c.j.*^j ^i* li

f

Pobojao sam se
te

0-i^l^J-3VSUlUJL5

da
c c

spomenuti

Osmana,
1 ,

rekoh:

sam samo

obicni musliman

rccc on,"

3672.

PRlC AO NAM JE Kutcjba b. Scid, prenoseci
b.

od Malika, on od Abdur-Rahmana od svoga oca,
je kazala:
"Pratilc
a ovaj

Kasima, on

od Aise, radijallahu anha, da
sallailahu alejhi
I

smo Allahovog Poslanika,
bili

ve sellem, na nekim njegovim putovanjima.

lako,

"

**

*

*r

+

*V

*r

+

kad smo

u Bejdai

(ili

Zatul-Dzejs), prekinula

mi se
alejhi

ogrlica, te se

Allahov Poslanik, sallailahu

ve sellem, zaustavio da je potrazi. Zauslavili
i

su sc

ostali ljudi.

Mjcsto jc bilo bcz vodc, a oni jc

> ,ii tf *j

nisu imali.
k

Tada

ljudi otidose

Ebu-Bekru

i

rekose

vl ijiiS
jig 4)1

mu: Zar ne vidis sta je Aisa uradila? Zaustavila se s Allahovim Poslanikom, sallailahu alejhi ve
sellem,
i

>; CI j-iiJi Ju < >,

ft;

iH*-

^-Gljj

J *~"^ °-*^

i-lSU>

C..».'-/a

ljudima na

bczvodnom
1

mjcstu, a oni sa
^-'

sobom nemaju vode!

Poslanik, sallailahu alejhi ve

sellem, bio je stavio glavu na

moje

krilo

i

zaspao

'

-

'

'

-

l

Ali-Imran, 144.

18

V£±JIE&3t

qJjlaiil^iOKi

kada je dosao Ebu-Bckr: 'Zadrzala

si

Allahovog
i

^filj

M

4A

J J.

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

ljude na

bezvodnom mjestu, a oni sa sobom nemaju vode!', ukori mc govorcci ono sto jc Allah htio da on kazc bockajuci mc rukom po slabinama. Suzdrzala i sam se od pokretanja samo zato sto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na moine krilu.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prespavao
^
g":»
:li djl
***

h-

j-

je tu noc bcz vode, a onda jc Allah objavio ajct

I

«<>

,,

g

<ul

J 'Jls

e-U

Xp

.

li-

n^l

o tejemumu:
dotaknite
b.
i

'...

onda dlanovima
i

cistu

zemlju

lica

svoja

ruke svoje potarite!' 2 " Usejd

Hudajr

rece:

"Porodico Ebu-Bekrova, nije

vam oj5
sam

^JJI

^1 HZ* i*sl* cJUi jSS ^1

lo prvi bcrckct!"

Aisa dodajc: "Podigli
bila
i

smo

jahalicu na kojoj

nasli

smo moju

ogrlicu ispod nje."

JE Adem b. Ebu-Ijas, njemu Su'be, prenoseci od A'mesa, koji kaze da je cuo Zekvana, da prenosi od Ebu-Seida Hudrija,
3673.
radijallahu

PRICAO

NAM

;bi

Gfi>.

^13

1 yl 55 f^

^ nvr
-

^p
j>

<^»ji oils'j

cJL~4.1

Jis jtip-Vl

^

anhu da

je kazao; "Vjcrovjesnik je,

s

^111 JL5 JL5 ci.

sallallahu alejhi ve sellem, rckao:

'Ncmojtc

grditi

3

^
z*ii

^jjil

moje drugove! Kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi postigao nagradu koju oni postignu za udjeljivanje jednog mudda
(oko dvijc
litre),

JL

ji3 ^jJ-\

jl }Ai

^l^J*l IjJLs

V

pa

ni

pola od toga.'"

* -\'J' --

\'*

%'

**i

til-;- +

-

S njim (prcnosioccm) u prcdanju sc slazu Dzcrir, Abdullah b. Davud, Ebu-Mu'avija Muhadir, prenoseci od A'mesa.
i

En-Nisa, 43.

O

drugove Ijad kazc: "Najpoznatiji islamski ucenjaci smalraju da takvog ireba kaznili. Ncki malikijski pravnici kazu da ga ireba ubili, dok ncki safijski pravnici lakvu kaznu vczuju samo za one koji psuju dvpjicu najislaknulijih; Ebu-Bckra Omera, le dvojicu Hasana, Ij. Hasana Huscjna. Subki misli da tako ireba kaznili one koji za dvojicu najislaknulijih ashaba (Ebu-Bckra Omera) kazu da su nevjernici, ili lo kazu za one kojc jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, obvesclio Dzcnnctom, svjedoceci im iman (svakako, ako poslojc mutevaiir prcdanja o tome), posto to onda znaci neprihvalanjc onoga slo jc doslo od Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem."
koji grdc Poslanikovc, sallallahu alejhi vc sellem,
i i i i

onima

19

SAHIHU-L-BUHARI
3674.

VRLINT \SHABA

PRICAO

NAM

JE

Muhammed
b.

b.

Miskin

j&L*
tf
d[^~> b*jj^ jL^- fa
*
+ " "
.•

Ebu-Hasan,
Sulcjman,

njemu
prenoseci

Jahja

Hassan,
b.

a

ovom

od Serika

Ebu-Nemira,
Es'ari


j
*l

Ljj**-

on od Seida

b. Musejjeba da je kazivao:

^Obavijestio

me

je

Ebu-Musa
i

da

je
f

*'
-

*
»

-

-

S
.

-;*??*

Vtn

-

-"it'll*

(jednom prilikom) uzeo abdest
'Danas
s

izisao iz kuce.

cu

nastojati

da

sve

vrijeme

budem
vc
i

Allahovim

Poslanikom,

sallallahu

alcjhi

&sSi5 m 4* j^; £•& iia £> ^

sellem', rekao je.

Potom je

otisao u dzamiju

upitao
*y\ <J^ *^?j>*i La La *^*jj r-y^
IjJLSj

za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su
rekli: 'Izisao je
i

krenuo ovuda.'"
a
nijc usavsi u

5?

(Ebu-Musadaljekazuje): Isaosamzanjim,raspitujuci
sc o njcmu, svc

dok on

bascu Eris dosao

do bunara. Sjeo sam kod kapije - a ona je bila od palmina granja - dok Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi

ve sellem, nije obavio nuzdu

i

uzeo abdest,

JJ£

^

liU

^> fcj^ «*£
i*

36

a

onda sam

mu se uputio.

Zatekao sam ga kako sjedi
*

kod bunara u basci Eris. Sjcdio je nasrcd ivicc bunara
(nasutc zcmljom). Bio jc otkrio potkoljcnicc
ih u bunar.
i i

* +

stavio otisao

Nazvao sam mu selam, a onda
kapije,

sjeo

kod

rekavsi:

"Danas cu, sigurno,
alejhi

biti

vratar

Allahovog Poslanika, sallallahu
je

vc sellem.'

(Domalo zatim) dosao
kapiju.

Ebu-Bekr

i

poceo gurati
-

'Ko je
fc

to?', upitao

sam.

Ebu-Bekr!', odgovori on.

oii
i

^

#

I

oi^u ^ll 0^3 i

j-ui

jui

Tolahko!\ rckao sam

mu

otisao

Allahovom

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

'Allahov Poslanice', rekoh mu, *evo Ebu-Bekra:
trazi

da gaprimis.'

'Dopusti

mu

(da ude)

i

obveseli ga Dzennetom!',

rccc on. Vratio

sam

sc

Ebu-Bckru

i

rckao mu:

'Udi! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

obveseljava
i

te

Dzennetom!' Ebu-Bekr je usao

-oil

j_^ Oj c. lji
,*

^J&iLj Ui^j ^jh ci^i

sjeo uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve

*

sellem, s njegove desne strane. Spustio je noge

u bunar, kao sto je to bio ucinio
sallallahu
alejhi

i

Vjcrovjesnik,

ve sellem, otkrivsi (prije toga)

potkoljenice. Vratio

sam

se

i

sjeo, a

vec sam

prije

20

<*jlai]l

3101a

ostavio svoga brata koji je uzimao abdest, pa ce
se pridruziti.
fc

mi
oiii

Ako

Allah

zeli

dobro nekome (mislio je na brata)

c^ AJpU

o

J^j

aJ

jisl

JUi jil^J

- dovest ce ga!\ rekoh.

U

jiii fix

torn trenutku
1
,

neko je gurnuo kapiju.

&IM « 6fi '*% fi\

'Ko je to?

upitao sam.

'Omer

b.

Hattab!\ rece ovaj.

'Polahko!',

odgovorio sam mu, a onda

otisao

Allahovom Poslaniku.
nazvao

sallallahu alejhi ve sellem,

Cj&\

&jl Suii
+

£i*i
* ^° >

-y

ot
*
*""

\yJ•

j^i
*
**

mu
:^
'

selam

i

rekao:

'Omer

b.

Hattab

trazi

da

*^ ^

O

*******

j .

1 -

^

>

3

*-

ga pnmis.
'Dopusti

mu

(da ude)

i

obveseli ga Dzennetom!',
i

rccc on. Tada

sam

sc ja vratio do njcga

rckao

mu: 'Udi! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obveseljava te Dzennetom! On je usao,
'

C^J

4.

.ua.> ;;

tJjL

Jp

<J-L

o

-toj <J J-tfl

sjeo
s

kod Poslanika,

sallallahu
i

alejhi

ve sellem,

oLIj $£

4)1

Jj~-j ^_r^J

J^

^ °*^

njegove lijeve strane,

spustio noge u bunar.

^LJ

^

vliaii

Vratio

sam

sc,

potom,

i

sjeo, ponavljajuci:

o^i 'fix SiLj 4% Jj

'Ako Allah

zeli

dobro nckomc - dovest cc ga!'
i

Tada je (ponovo) dosao neko

gurnuo

vrata.

*•

>

'Ko je to?\ upitao sam.

[^*3>?

^jL» ^m.m-I

a

'

^

i

^j -^»^ Ji*

iiii-Cp

'Osman

b.

AfFan!', rece ovaj.

'Polahko!\

odgovorio sam mu, a onda otisao
sallallahu alejhi ve sellem,
i

Allahovom Poslaniku,
obavijestio ga.

'Dopusti

mu

(da

ude)',

rece

on,

'i

obveseli

ga

Dzennetom, usprkos nedacama koje ce ga

pogoditi!' Vratio

sam

sc

i

rckao mu: 'Udi! Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obveseljava te

Dzennetom, usprkos nedacama koje ce

te

pogoditi!'

Usao je, a
Serik
b.

ivica

bunara je bila popunjena, pa je sjeo
1

nasuprot njega, s daige strane bunara."

Abdullah prenosi da je Seid

b. s

Musejjeb
njihovim

rekao: "Shvatio

sam da

to

ima veze

kaburima."2

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima
2

br.

3693, 6216, 7097
blizii

i

7262.

Tj.

da cc

Omcr
tj.

i

Ebu Bckr

biti

ukopani

Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, dole cc

Osman

bili

nasuprot njih,

u mczarju Bcki'a. (prim, tec.)

21

-

SAHIHU-L-BUHARI
3675.
a

VRLINT \SHABA
f» *S"> Wj^jl^oUyjkA.riva {£j£
.*-*

PRICAO MI JE Muhammed
Jahja,
b.

.*c*

.

b.

Bessar,

njemu

prenoseci od Seida, on od Katadc, Malik, radijallahu anhu. kazivao
s

.

*
- -

da im je Hues

^

J

^^

„,

, >:

:*:-,<
°

^
c)I

.-,

da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo

^j jZ>y)j lait -u-i S ^Jl
dOi £p oil c±i jui
"

i^J^
j

Ebu-Bekrom, Omerom
brdo podrhtalo.
"Stani,
i

i

Osmanom

na Uhud, pa je

^y o^

Uhude, na

tebi

su Vjerovjesnik,
1

Siddik

dvojica sehida!", rece on.

3676.

PRICAO MI JE Ahmed
b.

b.

Seid Ebu-

Abdullah, njemu Vchb

Dzcrir, a

ovom
b.

Sahr,

prenoseci od Nafi'a da je Abdullah
radijallahu

Omer,

£*li
^

J* j>^> UjA^
-*

»s

j>j>-

Jj

^Aj

>

Uj-1>-

anhuma, kazao:
bio na bunaru

**-

JU! J\j l^lp 4)1

"Rekao
sellem;
iz
k

^3 j**
jA o^ii

0? ^'-4* ^'

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

Dok sam

i

zahvacao (vodu)
i

njega, dosli

su mi
i

Bekr uzeo je kofu ali je - Allah mu oprostio! — cinio to s poteskocom. Onda je iz Ebu-Bekrovih ruku Omer preuzeo kofu,
a ona se u njcgovoj
vcliku kantu.
ruci

Ebu-Bckr Omer. Ebuzahvatio jednom ili dvaput,

j\

L^o f^

oJ3\

jSsj

j+s-j

jSsj

jA

(odjednom) prctvorila u

o_U

J

cJUxllLi

^

^| _b J^

^Liaii-I

^1

vode

vjestije

Nisam vidio da jc iko grabio toliko od Omera. Vode je bilo toliko da su
je mjesto gdje Ieze deve;

^

^

**

+

ljudi tu napravili odmoriste.'"

l)aH\ il*j

J^

0^

J-^l

^^

<^

Vehb kaze: "El-alan
napiju sc vode
i

zatcgnu."

3677.
b.

PRICAO MI

JE Velid
b.

b. Salih,

njemu

Isa

i2j^.

Junus, a

ovom Umer

Seid

b.

Ebu-Husejn


#.
*•

>

jJ^ji
ir^

^ I^
*

6

.r"W
>

>''

Mekki, prenoseci od Ibn-Ebu-Mulejke, a on od
Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da je kazao:
"Stajao

sam

s ljudima
b.

kada su upucivali Allahu

dovu za Omer
lakat

Hattaba

a vec je bio stavljen
2 '!

na svoj krevet. Tada je covjek iza

mene
ti

stavio svoj

Jj
,„,

i^\
\^

jij

^uLii

-J

yjj

4)1
-

l^pii

na mojc ramc
tc

i

rckao: 'Allah

sc smilovao!

Zclim da
jer

Allah sastavi s tvoja dva druga,
Poslanika,

.-'»./*, ^> C^J ** «#£* ^ >3 ^
*
f

!^

sam mnogo puta cuo Allahovog
"

J-?* ciS

0]

4jI

^1^3 Jji

^1^ Ji

sallallahu alejhi ve sellem,
s

kako govori: 'Bio sam
s

Ebu-Bekrom

i

Omerom... - 'Uradio sam

Ebu-

C

4

4)l^0J^ j

I

Dio ovog hadisa navodi

sc u hadisima br.

3686

i

3699.

22

<^jlaiJl

piO^i
> *

Bekrom Omerom. - 'Otisao sam s Ebu-Bekrom j*l\ Jz J?\j ci* J^i £ Omerom...' Molim Allaha da te sastavi s ajima.' ^ >:";.,.>. J J**J Okrcnuo sam se (i poglcdao). Bio jc to Alija b. $• * J
' f
i .

.

>
4)1

Jji^
«.

i-Lll

i

*.

*vr>
J

,

*

J

Ebu-Talib." 2

\fc

%\

Itui

&

£$ ISs & ^ij

3678.

PRltAO MI JE Muhammcd
Velid, prenoseci

b.

Jczid Kufi,

njemu
b.

od Evza'ija, a on od Jahjaa
b.

Ebu-Kesira, on od
b.

Muhammeda
b.

Ibrahima, a

ovaj od Urve

Ez-Zubejra da je kazao:

"Upitao sam Abdullaha

Amra

sta jc bilo

najgorc

od onoga

sto su idolopolclonici prircdiii
alejhi

Allahovom
mi
je
«L>- JaliLa
i

Poslaniku, sallallahu

ve sellem, pa
b.

KJ&- cJI'l ^y.^-^ih JlJ |8
i\

.'J

4l)1

lij^'j*

odgovorio: 'Vidio

sam Ukbu

Ebu-Mu'ajta kad je

prisao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem,

dok

*fc*

J

\l\lj kj>j>

>

**
'jij gg

J^J

£31

Jl

je on klanjao, stavio

mu

svoj plast

oko

vrata

i

pocco
±*31

5^

ga zestoko stezati
i

(i

daviti).
fc

Tada je dosao Ebu-Bekr

odgurnuo

ga, govoreci:

Zar da ubijete covjeka zato

sto govori:

'Gospodarje moj Allah! \ onoga koji

vam

jc donio jasnc dokazc od Gospodara vascg?!' 3 '

"4

O VRLINAMAOMER B. EL-HATTABA
EBU-HAFSA KURESIJA ADEVIJA, RADIJALLAHU ANHU
3679.
• ,
"

*"

*

=ut

dill

^-oj

iii- 1 ^'

^j^ u^s*

^j'l

PRICAO
b.

NAM

JE Hadzdzadz
b.

b.

Minhal,

li l^

:

Jl^.

£

£lA^ iSi .riv^
.•

njcmu

Abdul-Aziz

Madzisun,

a

ovom
b.

*

Muhammed

Munkedir, prenoseci od Dzabira
sallallahu

Abdullaha, radijallahu anhuma, da je kazao:
"Vjerovjesnik,
rckao: 'Sanjao
i

alejhi

ve sellem, je

sam da sam
fc

u Dzcnnctu, kad lamo

Rumejsa, zena Ebu-Talhina. Tada sam cuo sum,

pa sam upitao:
*Bilal!\ bi

Ko je to?'

mi receno.

Vidio sam (potom) dvorac, a u njegovoj blizini

2
3

Dio ovog hadisa navodi
El-Mu'min, 28.

sc u hadisu br. 3685.

4

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

3S56

i

48

1

5.

23

SAHIHU-L-BUHARI
fc

ggGgi

VRLINE ashaba

robinja.
4

Ciji

je?\ upitao sam.
razglcdati ga,

%£$
>

5\
-

0S5U jUl
,
.

Jtti

US

^

cili

Omerov\

rekli su mi.
i

Htio sam uci

ali

sam

se sjctio

_ . ' . , ... 1 ,i/'&tfMjS* JUi,iU^o^ii^l>ni
'

tvojeljubomore.;

'Allahov Poslanice - zrtvovao bin za tebe
i

.^ii^UlJ^U
1

oca

majku! - zar da na tebe budem ljubomoran?!*,
1

rece Omer."

3680.

PRICAO
od

NAM

JE Seid

b.

Ebu-Merjem,
je

l9i\$j&f& J^i^l^J^.nA'
.„„.
-

njega je obavijestio Lejs, da
prenoseci
Ibn-Sihaba,

mu
kojeg

je pricao Ukajl,

-

obavijestio

^/^~

f

LLt
-

-

'!

-

'

£*

Seid

b.

Muscjjcb, da je Ebu-Hurcjrc, radijallahu

Jk
U1

ai

^ irv£

J^

*d£ sAP t
*

«
i

' :%r '

115

rt fo

,_

*m

?: '_---

anhu, kazao: "Bili
sallallahu alejhi

smo kod Allahovog

Poslanika,

4^ -V.
•§

ve seilem, kad je rekao: 'Dok sam

^ M * * 4^5 x* ^ &
9
"-

/.,'„'JtS

(jednom prilikom) spavao, sanjao sam da sam u
Dzcnnctu, kad ono zcna uzima abdcst pored dvorca.

.^ utl-^ff-'jiyisSli

^
-

•-"!'

**ti

'Cijijeovodvorac?', upitao sam.

o^Ji^lih^Jtf riiiniA y.ol5i jJu

Omerov\rekose.Sjetiosamsenjegoveljubomore, okrenuo se pobjegao.'Tada Omer zaplaka rece: "Zar da na tcbc budem Ijubomoran, Allahov
i

w


-

_

i

;

V-

i

r J ytS' L*^1 -1 VJ
.

>-/

Jjr -** "

r

^ ^-^
'

:

,v

Jjl

J JijCjUl

Poslanice? 3681.

!

PRICAO MI

JE

Muhammed

b. Salt

Ebu-

>^

JI
*

c~UkJl
. ,
.

£
,

*B

>^''

jlU

jUi

.Y"iA\

Dza'fer Kufi, a njemu Ibnul-Mubarek, prenoseci

od Junusa, on od Zuhrija, da ga je obavijestio Hamza, prenoseci od svoga oca da je: Allahov
Poslanik,
sallallahu
alejhi

^ ^^ ^
^j
.--

J

**.•»*,*« 30 v-* &
.~tj
'

j

^v;

j^

*el%\

vc

scllcm,

rekao:

'"

%
'

"Dok sam (jednom prilikom) spavao, sanjao sam kako pijem (mlijeko); kao da sad gledam
kako mi tecnost prolazi izmedu nokata (jednom je upotrijcbljcn izraz zufuri, a drugi put azfari). Potom sam dao Omeru (da pije).' 'Kako to tumacis?\ upitali su. 'Kao znanje\ rece on.
11

^l

l

^cJ^iUulG£jtfil«&l J>-j
,*
., s ^
,

..;

>-

s

$^$3i$&4ifA4ty&^JP*
'

v*?*fi~i u">- > Jb * r™
j

^ ^ ^ ^^ r
*
"t-.r

«j

1

Dio ovog hadisa navodi se u hadisima

br.

5226

i

7024.

24

qJjlaiil^iOia

PRICAO NAM JE Muhammed b. Abdullah b. tii^jdj, <i>ij^ ^ Numejr, njemu Muhammed b.Bisr,aovomUbejdullah,
3682.
*r

£ &* t£U tiay
>,**'*

njemu Ebu-Bekr
b.

b.

Salim, prenoseci od Abdullaha

anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pokazano mi je u snu kako kantom na koloturi vadim vodu iz bunara.
radijallahu

Omera,

^ lS"J j** ui *»*V J+f^'J'^ ^

Tada je dosao Ebu-Bekr - Allah
bas lahko izvadio kanlu
je
ili

mu

oprostio! -

i

ne

Omer

b.

Hattab. Kanta je

Nakon loga dosao odjednom postala velika,
dvijc.

a ja

nisam vidio da je iko
i

vjestije

od njega vadio vodu.

Ljudi su se napojili

tu napravili odmoriste."

Ibn-Dzubcjr kazc: "EI-abkarijju znaci skupocjcni
Iijepi siroki cilim.

S?
i

^
.

s^
u***i \J.j*J

*s :

J*^
i

1

ciJJ

J*- *i>
iUJl V*

Jahja vcli: "Ez-zerabijju et-tenafisu znaci skupocjcni
siroki cilim s

yyi

,.,s

^
*

* .^ s

J^i
***

yyi
J )

jfc*

^

njeznim vlaknima."

5^

(

$j&

Mebsuse znaci mnogobrojne.
3683.

jJj J>- U JjQiJI

PRICAO
b.

NAM

JE Ali

b.

Abdullah, njemu

£

*.

*

L>3&>

Bj£

».

4bixi 5;

.< ji Bj^ .riAr
'.•-

Ja'kub

Ibrahim, a

ovom

njcgov otac, prenoseci

od

Saliha, a

on od Ibn-Sihaba, da ga je obavijestio
a njega

Abdul-Hamid,

njegov otac kazao...; a
b.

Muhammed b. PRICAO MI JE
b.

Sa*d, da je
i

Abdul-Aziz
Abdurb.

Abdullah, njemu Ibrahim

Sa'd, prenoseci od
b.

Saliha,

on od Sihaba, on od Abdul-Hamida
b.

Rahmana

Zejda, ovaj od

Muhammed

b.

Sa'da

^ vV

i> 4>*

l

c ^

^ r* ^'

Ebu-Vekkasa, a on od svoga oca da je kazao:
"Zatrazio je

Omer
bile

b.

Hattab dopustenje da ude kod
sallallahu alejhi vc scllcm, a
iz

Allahovog Poslanika,

kod njeg su

neke zene
sto

Kurejsa koje su trazile

vise (opskrbe)

nego

im je dao, podizuci glasove,
ali

tako da su nadjacale njegov glas,

kad cuse da
i

je

Omer
alejhi

b.

Hattab zatrazio prijem, skocise

pocese

namjestati svoje hidzabc. Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem, je dopustio Omeru (da ude),
je

te je

on usao. Zatekao
alejhi

Allahovog Poslanika, sallallahu
i

ve sellem, kako se smije

rekao: "Allah te

ucinio nasmijanim, Allahov Poslanice!' 2 rccc Poslanik, 'zenama koje su bile

'Cudim se\ kod mene: kad su

2

Omcr, radijallahu anhu, ovom sintagmom nc zcli da kazc da sc Vjerovjesnik, puno smije, ncgo zcli da budc radostan. (prim, rcc.)

sallallahu alejhi

vc scllcm,

25

SAHIHU-L-BUHARI
cule tvoj glas, pozurile su s hidzabom.'

VRLINT \SHABA
O-V

dj&\ ^i^>
te

^u^
J

y*

^
£

C

jS
"

jw
,

'Allahov Poslanice,
(i

ti

si
i

preci

da

se plase

\

>

-

r

- .„

i-\ '_X> >'*

\ -'

-

j'i

postuju)!', rccc

Omcr

dodadc: 'Neprijatcljicc

samih sebe, zar se

plasite

mene, a ne

plasite se

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?!'

*Da\ rekose one, *jer si ti strasniji grublji od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!'
i
1

ls>

ld£?j iii oil

;*

$k

<bi

jjij

'Ostavi
ruci

ih,

sine Hattabov!

Tako mi Onoga u

^Ua£l g| C iy M <i»l J>ij JtS & <M J^j
r
* < 9

cijoj jc
? *

moja dusa, nikada
nije

te sejtan nije sreo

na putu,
* . **

a

da

pobjegao drugim putem!\ rece Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." 2

d£i
>

>

l^j

JlL^I

3684.

PRlCAO NAM JE Muhammcd b. Muscnna, A» ^1 &£ ^i £ iS Sit .rw«
Jahja, prenoseci

^^ .^rfl

njemu

od Ismaila, kojem je pricao
islam,
postali

> ^

Kajs, da je Abdullah rekao:

"Otkako je
postovani
i

Omer

primio

smo

cijenjeni." 3

3685.

PRICAO NAM JE Abdan, njega je obavijestio
Umer b,
ga
Seid, prenoseci

Abdullah, a njemu pricao

od
na

»

*

Ibn-Ebu-Mulejke, koji je cuo Ibn-Abbasa da kaze:

"Omcra

su, prijc

ncgo

sto su

ponijcli, stavili

^-^
r

uT^'

^^
"

•*Lr"

t> j** tf J
**

tabut, a ljudi su se okupili uceci

dove
nije

i

klanjajuci.

4

Medu

njima sam bio

i

ja.

Niko me

prepao kao rahmcl

Alija b. Ebu-Talib, koji

me

je, predajuci

Omeru, dohvatio za ramc govoreci:
nikoga - a da bih se
susreo
s s

'Nisi

mi ostavio
radijc
/Ji*y

njcgovim djclima

Allahom

-

do sebe! Boga mi, mislim da ce

cJ5

0!

*uil

ijlj

i-iXL-

-lit

LUj

-ui!

1

2

On jc bio takav samo kada Ovo nc znaci da jc Omcr,
i

su sc krsilc Allahove granicc. (prim,

rcc.)
i

radijallahu anhu, bio bczgrijcsan. Slicno prcdanjc biljczi

Tabcrani, a prcnosi

ga Hafsa. U njemu sc navodi: "Olkako jc Omcr primio islam, sejtan ga nije sreo, a da nije pao na nos." Ovo upucujc na jacinu snagu Omcrovc vjcrc. Ncvcvi smatra da ovaj hadis ima jasno znaccnjc da tu ncma alcgorijc u izrazu. Prcma tome, sejtan jc doista istinski bjczao kada bi vidio ili susreo Omcra.
i

3

Isto se navodi

u hadisu

br.

3863. Ibn-Mcs'ud kazc: "Allaha mi, nismo mogli javno klanjati dok
bio cctrdcscti musliman

Omcr

nije

dajc on kazao: "Vidis, kada sam ja primio islam, s Poslanikom. sallallahu alejhi vc scllcm, bilo jc Ick trideset devet muslimana, pa sam ja namirio na cclrdcsct" - onda Ick mozemo shvaliti kakvu jc tczinu prcvagu imalo njegovo prihvatanjc islama. Idolopoklonici su, nakon toga, rckli: "Narod nam sc prcpolovio!" Na kraju hadisa sto ga prcnosi Ibn-Abbas navodc sc Omcrovc rijeci: "Rckao sam: 'Poslanice, zasto se skrivamo?* Izisli smo stali u dva rcda. U jednom sam bioja, audmgom Hamza. Kadasu Kurcjscvici to vidjcli, pogodila ihjencopisiva tuga..." Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, uciojc dovu: "Allahu, daj potporu islamu s Omcrom ili Amrom b. Hisamom, pa je Allah uputio Omcra, radijallahu anhu!"
sto sc prcnosi
i i
i

primio islam."

Ako znamo da jc Omcr

-kao

26

qJjlaiil^iOia

te Allah sastaviti s tvoja

dva druga.

Mnogo sam puta
vc sellem, kako
i

Us Jj c^j iir^ii ^ 4i iifcg oi
»3

cuo Vjerovjesnika, sallallahu
govori:
fc

alejhi

Ebu-Bckrom Omcrom...' >? j?j — 'Usaosams Ebu-Bekrom iOmerom...'— 'Izisao sam s Ebu-Bekrom Omcrom..."'
Otisao sam
s
i

c^w jjl; is ^Ji^LLti^
>
r

3686.

PRICAO
a
i

NAM JE Musedded, njemu Jezid
.

b. Zurej*,

ovom Seid b. Ebu-Aruba.
njemu

.;

a

PRICAO
i

Ml JE Kchmcs

Halifa, a
b.

Muhammed

a

**

*

i

,

t

ti-

-**

b.

Seva"

ujJj*- <uJj>i

J, Jl9 J

y-

<ij ,P ^jl

J ^

I

*

"^

-Low

"

Minhal, koji kazu da imje pricao Scid, prenoseci od Katade, a ovaj od Enes b. Malika,
radijallahu anhu, da je kazao:

UP 4)1 ^j dJJU ^j ^jl £P oill» £p _L*-

"Popeo se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

Ebu-Bekrom, Omerom Osmanom na Uhud, pa se brdo zalrcslo. Tadaje on udario nogom u zemlju i rekao: Smiri sc, Uhudc, na tcbi ncma nikoga do
s
i k

*>?

All-


i

*""

•'«

"-"

m':*-

Vjerovjesnika, Siddika

i

dvojice sehida!'

.

oil^i }i jJu* }i *5 V] drip

£

3687.

PRICAO NAM JE Jahja b.
ovom Umer,
b.

Sulejman, njemu

£i ^ifc

Jli

oQii

£ u£

^ nAV
-

Ibn-Vehb, a
a

sin

Ibn-Muhammedov,
•£
,

njemu Zcjd

Eslcm, prenoseci od svoga oca da

je kazao: "Pitao

Ibn-Omer o onome sto se njega tice (znaci o Omeru), pa sam mu rekao ono sto znam. Nisam rece on, vidio nikoga da je nakon smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio, sve dok nije preselio, tako marljiv
je
,
i

me

yS

£ji
-

jfc»
"*•

Jli *J\

'J&

L*j^ Jlil i*

'

:r

,^,::

^l
-^
41


^^r1

^
U laAi
-^r1

^15

JoJ jo- o^

S

Jjij

jJJ
-

plemenit kao

Omer

b.

Hattab.'" 4

ilkH ,-J j**J*^J>- *j*h ui

** *

3688.

njemu

PRICAO Hammad

NAM
b.

JE

Sulejman
prenoseci

b.

Harb,
Sabita,

& i£U v^ ^ jyC
^ ^ **
' "L1

lil^ .riAA

Zcjd,

od

a on od Enesa, radijallahu anhu, da je neki covjek
upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,

o Sudnjem danu govoreci: *Kada ce nastupiti Cas?'
fc

^

jiii
**

^}^c^^ 4i $ 5iLUi ^ * jb ^3
if*J
^l!i
r o

<

A sta si

pripremio za njega?', upila ga
8

JW+fJ-y JU ^ oSoil liUj Jli i^LUl
4.1

*

-*

**

(Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem).

*Nista\ odgovori ovaj,
i

osim

sto

volim Allaha

Njegova Poslanika,

sallallahu alejhi ve sellem/

4

Misli sc

same na

razdoblje njegove vladavinc (hilafcta).
i

Omcr sc,

daklc, ne

mozc

usporcdivati s Poslanikom,
bili

sallallahu alejhi vc sellem,

Ebu-Bekrom,

radijallahu anhu, koji su

po lim svojslvima

ispred njega.

27

'

SAHIHU-L-BUHARI
'Bit ces s

VRLIM \SHABA
*
,-

onim koga

volis!*, rece
'

(mu Poslanik,

^1)

sallallahu alejhi

ve sellem).

"NicemusenismoobradovalikaoVjerovjesnikovim,
sallallahu
alejhi

Jr* (•-#*•

^jp' ^'

yrjh j^-3

& wj»

vc scllcm, rijecima: kaze Enes
i

'Bit

ccs s

onim koga
Bekra

volis!'",

nastavlja: "Ja vo-

lim Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebui

Omera,

te

se

nadam da cu zbog svoje

ljubavi

prema njima
djela

biti

u njihovu drustvu, iako

nemam

kao

sto ih oni imaju."

3689.

PRICAO NAM JE Jahja
b.

b.

Kaze'a, a njemu

Ibrahim

Sa'd, prenoseci od svoga oca, on od

Ebu-Sclcme, a ovaj od Ebu-Hurcjrc, radijallahu
anhu, da je kazao:

^Jli

U u* *
1


^
nut

a*

-

y

Uu- Oi

r* -*
1 I #*-

Jli

^
*u

"Allahov Poslanik, sallallahu
rekao: 'Bilo je
bili

alejhi

ve sellem, je

^j

sje> yl

j*.

u narodima prije vas ljudi koji su nadahnuti. Ako takvih bude u mome ummetu,
2

bitcc to Omcr.'"

»3 ji£

^

j^-T

jS j k. l$by& -\
-

Zckcrijja b. Ebu-Zaida dodajc, prenoseci

od Sa'da, on
0l£

od Ebu-Seleme, a on od Ebu-Hurejre da je kazivao:
"Vjerovjesnik,
rekao:
fc

sallallahu

alejhi

ve

sellem, je

J^ OK jij £ *JlJtf Jli 5^ y
S-^
i*

Bilo

je, prije vas,

u narodu Benu-Israila

nadahnutih
nisu
bili

ljudi:

oni su nadahnuto govorili, iako

vjerovjesnici.

Ako

u

mome ummetu
"...

bude
?

ijedan takav, bit ce to Omer.*"
Ibn- Abbas, radijallahu

;

f***

it

.

"

is'

>*,

'ii-

>-*-»f

anhuma, kaze:

od

vjei->

rovjesnika

niti

od nadahnutih...
Jusuf,

.jjJiV
njemu

3690.

PRICAO NAM JE Abdullah b.
ovom
b.

lx\

&& J£J„ ^ &\& &fe ,r\\<
* * #
-x

Lejs, a

Ukajl, prenoseci od

Ibn-Sihaba,
b.

s

on od Seida

Musejjeba

i

Ebu-Seleme
culi

Abdur-

*•

ft

A*

^

Rahmana,

koji

kazu da su

Ebu-Hurejru,
Jj-^3

radijallahu anhu, da je kazivao:

"Allahov Poslanik
k

je, sallallahu alejhi

ve sellem,

fij 1^5 38

**'

J^ J^i

"^^

**^

i^*j

pricao:

Dok

je cobanin bio kod ovaca, nasrnuo
i

je

vuk (na stado)

ugrabio jednu ovcu. Ovaj ju je

i

Dioovog

hadisa navodi sc uhadisima

br.

6167, 6171

i

7153.

2

Ovim

rijecima Vjcrovjcsnik. sallallahu alejhi vc scllcm, zcli potvrditi postojanjc ovc

Omcrovc,

radijallahu

anhu, osobinc, a nc izrazava ncdoumicu. (Prim, rcc.)

28

^jlqtll nigri

pokusao spasiti, ali se vuk okrenuo rekao: 'Koga ona ima na dan grabljivca, kada nema cobanina
i

yj>
.

^ ^>

,

<>

JUj
s,

^Ul &] JLSlj Liiii^l
-,

,

osimmcnc?!
'Slavljen

-

^

^^C
'

J

^(7—
*<*'

neka je Allah!', (zacudise se

ljudi),

Uj

^j^jflj 4,^tjJiS*3lJUi
»" * -

a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
'Ja

ve sellem, rece:
*!'»
i

u

to vjerujem, a takoder
i

i

Ebu-Bekr Omen'

A Ebu-Bekr Omer nisu bili tu.
3691.

PRICAO

NAM

JE Jahja

b.

Bukejr, njemu

£^e£k &£ ugiSfc..rm
-

Lejs, prenoseci

od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, kojeg je
b.

*

^

obavijestio

Ebu-Umame

Sehl b. Hunejf, prenoseci

£j

OUI y\

jjfltf Jtf

t^l^ ^1 J* jlk

od Ebu-Scida Hudrija, radijallahu anhu, da jc kazao:

"Cuo sam Allahovog
sam
a u

Poslanika, sallallahu alejhi
fc

ve sellem, kako prica:
Ijude koje su

Dok sam

spavao, vidio

iu

ui

£ j_>i $

4&i

3>i3

o^ ju *U

mi

predstavljali, a bili su

u

kosuljama.

Nekima je

(kosulja) dopirala

nekih je bila ispod toga.

Omer mi

se

do grudi, ukazao u

kosulji koja se vuce.'
fc

Kako

to tumacis, Allahov Poslanice?', upitali su.

*Vjera!\ odgovori on."

3692.

PRlCAO

NAM

>

JE

Salt

b.

Muhammcd, J^pl

6jJ~ jli*

£ Si^\ $j£. .n<u
J-

njemu Isma'il b. Ibrahim, a ovom Ejjub, prenoseci od Ibn-Ebu-Mulejke, a on od Misvera b. Mahreme
da je kazivao:

j* *Q* (J J? JJU3 iC Ja>- ^-p

4w ^-^
Jla h>y£
fi

jjJi> li
*

jj5

Jj-^
4}

"Nakon sto je proboden, Omer se
Ibn-Abbas, kao da ga
pravovjernih, drugovao
si,

rastuzio,

pa mu je
'Vladaru

zcli umiriti, rekao:

^J

*

*

0^3il

3

>

>*"*

jj*!

U <p_^C ^ISj

^Lp ^\

zar ne, s Allahovim
i

Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, lijepo je to
druzenje bilo; napustio
si

tobom. Potom
druzenje bilo;

si

bio s

on je bio zadovoljan Ebu-Bekrom, lijepo je to
ga, a
i

rastali ste sc,
si

a on jc bio zadovoljan
s

tobom. Zatim
i

drugovao
biti

njihovim drugovima,
ih napustis, napustit
"u JU

lijepo je to druzenje bilo;

ako

; '

Mjj-^lj

^r^ ^Lp ^_,

•*- *'f: i*S i^-i- •*?jU=i jjJj

ces ih a oni ce sigurno
4

zadovoljni tobom.'
s

^

^3>

1"

<&

To

sto

spominjes

drugovanje
alejhi

Allahovim
i

Poslanikom, sallallahu

vc sellem,
'to je

njc-

-5 -

govo zadovoljstvo', rece Omer,
Uzvisenog Allaha kojim
minjes

samo

dar

me

obdario.

To
i

sto spo-

drugovanje

s

Ebu-Bekrom

njegovo

29

SAHIHU-L-BUHARI
zadovoljstvo -

VRLINT \SHABA

samo Allahov dar kojim me obdario. A moj nemir sto ga vidis- to je zbog tebe tvojih drugova. Allaha mi, da mi je puna zcmlja
i

to je

y>
'

gy U
J
;

\Z\j

Jp
°
{

*,

y, j£i J>.
'ii-t*
-"

<bl

y

m-*?
i

:-

-*' -**

rJ

i

^

^^

zlata,

dao bih ga otkupljujuci se od Njegova azaba

prije

nego

sto
b.

Ga budem
Zejd
veli:

vidio!'"

Hammad

u

Pricao

nam

je

Ejjub,

prenoseci od Ibn-Ebu-Mulejke, a on od Ibn- Abbasa

^IiS ^Xi.

J>\

^ i£JJ

^,1

^1
'-

^ 1>£>
* , .

navcdcni hadis: 'Usao sam kod Omcra..."

3693.

PRICAO

NAM

^

JE Jusuf
b.

b.

Musa, njemu
a

>

*

Ebu-Usama, ovom Usman

Gijas,

ovome
i5Ii-

Ebu-Usman Nchdi, prenoseci od Ebu-Musaa,
radijallahu anhu, da je kazivao:
''Bio

^u*

5l Si^S

J£&

Ji5

Sail Ja

sam

s

Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve

sellem, u jednoj medinskoj basci kada je dosao

neki covjek 'Otvori

i

zatrazio da
i

mu

se otvori (kapija).

mu

obvcscli

ga Dzcnnctom!\ rccc

£&

as

££i JiS

£^u j£j ;ui &jIi
**"_,
41)1 ^
»

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Otvorio

sam mu, kad ono Ebu-Bekr. Obradovao sam ga onim sto je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
ve sellem, a on je izrekao zahvalu Allahu.

e

^^,

^

-*

< ^

^^^U Jj^jftl^ij
^J

-u>o K^h'J»vj

C^l£3

-';..---.

a

Dosao je zatim jos neko
'Otvori

i

zatrazio da udc, pa je

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

mu

i

obveseli ga Dzennetom! Otvorio

1

sam
sto

mu, kad ono Omer. Obradovao sam ga onim
a

je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

on je izrekao zahvalu Allahu.
.

Su£UI

-uj!

Jli *5 il

Dosao je potom jos neko zatrazio da ude. 'Otvori mu obveseli ga Dzennetom, uz iskusenja koja ce ga zadcsitiP, rccc mi (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem). Bio je to Osman. Obradovao sam ga onim
i
i

i^i %

-oil

j^

sto je rekao

Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi

ve sellem. dodao:
*

On je

izrekao zahvalu Allahu, a onda

Allah je Onaj od koga se

pomoc

trazi!"

30

^jlqill nigKi
* f

3694.

PRICAO NAM JE Jahjab.

Sulejman,njemu

jl-& JU ol^-

^ ^4

.ri<U

Ibn-Vehb,

ovom Hajva, a ovom Ebu-Akil Zuhre b.

Ma'bcd, dajc od svoga djcda Abdullaha b. Hisama

cuodaje kazivao:
"Bill

smo
1

s

Vjerovjesnikom, sallallahu

alejhi
- ;

*-

-

*..
**~

,*>

'„:'.-

ve sellem, kad je on
zaruku..."

Omera

b.

Hattaba drzao

--

.^)UL\£yJ>
B.

AFFANA EBUAMRA KURESlJA, RADIJALLAHU ANHU
"Rekao jc Vjcrovjcsnik,
sellem:
fc

O VRLINAMA OSMAN

sallallahu

alejhi

vc
fc

Ko

iskopa bunar

Rumc

- nagrada

mu jc mu

DzennetSpagajeiskopaoOsman,atakoderi: Ko
2 pripremi vojsku (zvanu) dzejsu usre - nagrada

^ ^^\^^^
j--^*
.-*•

hM
,-.

^

iu ojj ^L
,,

AJ
-


,

*5l Jlij

^

/Sx

e

JUj j^li>^
> 'e

^

>f

je Dzennet', pa ju je pripremio

Osman.

?1

3695.
a

PRICAO NAM JE Sulcjman njemu Hammad b. Zejd, prenoseci od

t.e^

b.

Harb,

SI?

&j£ w;>

-r=

,

£
1

>*

b\£Z tt^ T"^0
ii*

?.\U

.-s»*

Ejjuba, on

od Ebu-Osmana, a ovaj od Ebu-Musaa, radijallahu
anhu, (da je kazivao):

<?*y ^ o* J lr* y

vjk

1

-J* j*~>

o?

"Vjcrovjcsnik

jc,
i

sallallahu

alejhi

vc

sellem,
Oiil

usao u neki

vrt

naredio mi da pazim na kapiju vrta.
i

JUi b&X ji j Jl^i JaSlil lJ: JaiLi

Uto je dosao jedan covjek
da ude.
'Dopusti

zatrazio dopustenje

mu

i

obveseli

ga Dzennetom!',

rece

(Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem). Bio je to Ebu-

Bekr. Zatim je dosao drugi

i

zatrazio dopustenje da

ude, pa je (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem)
rekao: 'Dopusti
je to

mu

i

obveseli ga Dzennetom!' Bio
i

Omer. Nakon toga dosao jejos jedan zatrazio
jc, sallallahu alejhi

da ude. Poslanik

vc sellem,

zasutio na trenutak, a onda rekao:
i

'Dopusti

mu

obveseli ga Dzennetom, uz iskusenja koja ce ga

zadesiti!'

Bio je

to

Osman

b.

Affan."
« ^

.Ulkpj^

» -„

1

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

6264

i

6632.
tc

2

Bio jc to Pohod na Tcbuk. Prcnosi sc da jc
i

Osman za oprcmanjc

vojnc dao

trista

deva. Prcnosi da jc dao

I.OOOzlatnika.

31

SAHIHU-L-BUHARI

VRLINT \SHABA

Hammad
i

veli

da su

mu
culi

Ali b.

Hakem

da su

Ebu-Musaa prcnosi
sjedio na

slicno

Asim Ahvel Ebu-Usmana kako od ovomc. Asim dodajc
kazivali

da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

nekom mjestu

gdje je bila voda. Bila su
ih je,

mu otkrivena koljena (ili koljeno), pa
usao Osman, pokrio.

kada

je

3696.

PRICAO MI JE Ahmed
otac, prenoseci

b.

Sebib

b.

Seid,

njemu njegov
Ubcjdullah
i

od Junusa, da je Ibn-

Sihab rekao kako ga je obavijestio Urve, a njega
b.

Adijj b. Hijar da su Misverb.
b.

Mahrcma
rckli: '5ta

Abdur-Rahman

Esvcd

b. s

Abdu-Jcgus

te

sprecava da porazgovaras

Osmanom o njegovom
pricaju protiv njega?'
s

bratu Velidu, jer ljudi

mnogo

Udesio sam da se susretnem

Osmanom

kada on
ti

<*H h\£ jd& oi iiiiL; u
'^-

w i>:^

podc na namaz,

tc

mu

rckoh:

'Imam potrcbu da
veli:

<S£iJ

ijJaii

a J-i3i ys\ jii jjjii

dam

savjct.'
ti?!'

'Covjece', rece on, 'zar

(Ma'mer

"Mislim

>j
Jli

Uu iuii j Sj cis s*in J; p>
y>£
Jli I>1

da je rekao: 'Allahu se utjecem od tebe!'")

frji

$U

..

+ + *

Jli dlj

kJ

Okrenuo sam se vratio njima dvojici, kad dode glasnik od Osmana. Otisao sam k njcmu, pa me on upita: 'Kakav ti jc savjct?'
i

'Allah

Uzviseni je

doista

poslao

Muhammeda,
rekoh mu,

41 jl cJii

^h^; U Jlii -ili j^ J ^3

sallallahu alejhi ve sellem, s istinonr,
'i

^B3l &. Jjii j jJ-L i lis ioJ £b^.

objavio

mu

Knjigu. Bio
i

si

jedan od onih koji su

Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ucestvovao u prva dva iseljenja (iz Meke). Drugovao si s Allahovim Poslanikom,
se odazvali Allahu
i

sallallahu alejhi ve sellem,

i

vidio njegovu uputu...

cijit ju

jj_^ii

jli

j

C-iLm

^sl jij

Ljudi
'Jcsi

mnogo govore
li ti

protiv Velida!'

slusao (hadisc)

od Allahovog Poslanika,

sallallahu alejhi ve sellem?', upita on.

mi je doslo njegovo znanje nauka, koje je doslo do (neudate) nevine djevojke sklonjene u svojoj odaji.'
'Nisam', rekoh,
'ali
i i

'I

poslijc...',

rccc

on,

'doista je

Allah

poslao
«*

Muhammeda,
a ja
i

sallallahu alejhi ve sellem, s istinom,

4)1^5

o^Cj
_^P
41)1

jfi 4jI

J

'J

.ji-U|^
S

sam

bio jedan od onih koji su se odazvali Allahu
Jp- j
Olflj.
.-..I-Ip-

Njegovu Poslaniku: povjerovao sam u ono s cime je on poslan, dvaput sam se- kao stosi rekao- iseljavao
32

j

4.-

v^aP U

.

aji g Kill

diJKi^ djiki

§|S§k

(^ jLq±IL

qkiki
sf'f-

(iz

Meke)

i

druzio sc

sallallahu aleihi

AHahovim Poslanikom, ve sellem. Dao sam mu priseeu i,
s
niti

J^\^J^^\pA^,^'p^JZ^\p
.

* :.

>.
^

..*

«fw
>,

-> - -

,

.*

*•

*

/-«

Allaha mi, nisam pognjesio prema njemu
prevario
ni

sam ga

JL

^u
.

*-*

r^, ^:^
jfe J\
'
.

^^

dok ga god Allah nije uzeo Sebi, a takoder Ebu-Bekra ni Omera. Potom sam postao halifa.

y ^- u $ J&

£,^1

Pa zar ja
4

nemam

prava kao sto su

i

oni imali?'

«^

.

<M *u5 0! jJ-U
,

^ o^u^i a-J^! jut
-

Svakako!\ rekoh.

^i~*tM*1i2 MMm'i;
-

Ccmu onda
rece

sva

ta

pnca koju cujcm od vas:
tice

J

"-

,

on

i

dodade: 'Sto se

Velida

i

njegovog
da!'

problema, postupit

cemo po
1

pravdi, ako

Bog

Pozvao je Aliju

i

naredio

mu

da ga izbicuje. Udario

mu je osamdeset
3697.

udaraca."

Hatim b. Bezi\ njemu Sazan, a ovom Abdul-Aziz b. Ebu-Sclcma Madzisun, prcnoscci od Ubcjdullaha, on od Nafra, a ovaj od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, daje kazivao: "UdobaVjerovjesnika, sallallahu alejhive sellem, nikoeanismoizjednacavalis Ebu-Bekrom, azatim
b. ni s

PRICAO MI JE Muhammcd

'-

*5'_'

i**

\ >*

*" *•*
-tri

^
'

^
'

<**
'

°

3

\

<s

-

y£ j;\ ^ jjj
^
:

t£ &\ jg£ t£ 3^*^111
s

y
5

;

1

^J

^ ^ ^ * ^j
/ -'*
f

sj

:,,'*>

sf,^> *fiVT >-

u-'vi
; f

Omcrom, a zatim ni s Osmanom. Poslijc njih ostavljali smo Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve ^y^ *-&£ J--^ ^
sellem, drugove
i

^ i^ 4*l£il iJjU
f

nismo davali prednost jednima

.

nad drugima

."

$&& ** £^

<*

^
f

Ovaj hadis od Abdul-Aziza (osim Sazana) prenosi
i

Abdullah

b. Salih.

3698.

PRICAO

Ebu-Avane, a
jc

JE Musa b. Ismail, njemu njemu Usman, sin Mevhebov koii
jc

NAM

12j£

*
'

Jj^i

-

kazao:

"Dosao

ncki

Egipcanin

i

obavio

£ ^^ Bj£ .n<U "••> ^«. -. >. ^ » ^y-y. ^fotj* <*
>
**-

^

hadzdz. Vidio je ljude kako sjede, pa je upitao:

i^i J\'^ c£J| fJ*

^Kosuovi
4

^
,

jil j^ j^-3

ljudi?'
,

,^

lo su Kurejsije

odgovonli su mu.

-

J

J

r-^

,

^^

imjesejh?\ upitao je ovaj. 'Abdullah b. Omcr*, odgovorili su mu. 'Sine Omerov', rece on, 'upitat cu te nesto pa mi odgovori. Znas li da je Osman pobjegao na Dan Uhuda?'

Ako

&\x±, \j^ i^j ^*J|

'.,_.>'',
1<T o*

^
$
t

JL5
. :

j^;
,

^^
yj;^j

^1 J**

/ L Ju
-

>#

j** oS

j^

jj.]

5^ ji ii^ ji

Jl^i

l

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

3872

i

3927.

33

SAHIHU-L-BUHARI
*Da\ odgovorio
'A znas
li

VRLINT \SHABA

mu je.
*** 1*+ l^r

da nije bio na Bedru. da je bio odsulan?'

* * *

**

f*

'Da', odgovorio
*

mu je.

115 d\'^e>J\ iill

^p C^J6
JS\
4i\

4J1

Ak:

J15

li

A znas

li',

nastavi ovaj, 'da jc bio odsutan kad se

JL*j

*ja£-

/^l

J 15

J15 L*j J15 U-^-tJ

davala prisega Ridvan, da joj nije prisustvovao?'

'Da\ odgovorio
'Dodi\ rece
Sto
se
tice

mu je.
i

'Allah je najveci!\ uzviknu ovaj.

mu

j

a~£

^.b ^U jX jfi.

^ Wj

v j**J

Ibn-Omcr,
bijega

'da

ti

objasnim.

njegovog

na
i

dan

Uhuda:
1

svjedocim da

mu je Allah oprostio
s

oslobodio ga.

Sto se tice njegova odsustva

Bedra: bio je ozenjcn

Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, kcerkom;
bila jc bolcsna,

jk* jpI
•u>i

j*-l

ob

>

jl

w^l <^ jp «u^u

pa

mu jc Poslanik, sallallahu alejhi
ratni plijen.*
iz

j_^.j

i^i

ftss

Sa 5Q£ A- *sb

ve sellem, rekao: 'Imas nagradu kao onaj koji je bio na Bedru
i

njegov

A Sto se tice prisege
jaci utjecaj

-

Ridvan: da je iko

Mekke imao

Osmana, njega
je poslao prije
alejhi

bi (Poslanik, sallallahu alejhi

od ve

_L

oJjfc " -'

i.L-H

o_Lli J$5 4)1 *•*• i '

J *~-j

J^is <£* Jl "

sellem) poslao u

Mckku umjesto Osmana,
prisege.

kojcg

**

^^

^^

same

A

Poslanik, sallallahu
i

ve sellem,

pokazao je svoju desnicu
ruka!' Udario je

rekao:

'Ovo
idi s

je

Osmanova
sto si

njome
1

po drugoj rekavsi: 'Ovo je Osmanova prisega!'

A sada
3699.

ovim

cuo!\ rccc

mu Ibn-Omcr/

PRICAO

NAM

JE Musedded, a njemu

^^^^l*JboJ^l*A»-.rw
* ^

=

, *

»

Jahja, prenoseci

od Seida, on od Katade, a ovaj od

,

-.

]

.

<*

.

.^

.

.

<4

< -.,< H
jl\\

Encsa, radijallahu anhu, da jc kazivao:

^
y\

"Uspeo
s

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, j^j ^ij Jz Ebu-Beki"om, Omerom Osmanom na Uhud, pa
se
i

*^j

liii

se

on

zatresao.
i

'Smiri sc, Uhudc', rccc on (a cini mi sc

da jc

- .

tf

t

udario

nogom po
i

njemu), 'na tcbi nije niko drugi do
dvojica sehida!"'

Poslanik, Siddik

l

Na to aludiraju
i

Uzviscnog: "One medu vama koji su uzmakli na dan kad su sc dvijc vojskc sukobile, uistinu je scjtan navco da posrnu zbog onog sto su prijc cinili. A Allah im jc vec oprostio, a Allah jc Oproslilclj grijcha Blagi jc."(Ali Imran, 155.) (prim, rcc.)
rijcci

34

qJjlaJl 31013

KAZIVANJE
(IZBOR)
I

PRISEZI

I

KONSENZUSU ZA
die
dill

,

"•

,

,

-

OSMAN B. AFFANA, RADIJALLAHU
L

ANHU, PRJPOVIJESTO UBISTVU OMERA, RADIJALLAHU ANHU
JE Musa b. IsmaMI, njemu Ebu-Avana, prcnoscci od Husajna, a on od Amra b. Mejmuna da je kazivao: "Vidio sam Omera b.
3700.
Hattaba, radijallahu anhu, u Mcdini nckoliko dana
prije

^oj

ollaiJI ^>j >ttP Jji-fl Aj&$

PRICAO

NAM

<C*

4)1

^5

v^"'

<5?

j^

*-4'J

^

nego
i

sto je zboden. Stao je pred Huzejfti b.
b.

Jemana

Usmana
li

Hunejfa

i

rekao im: 'Kako

ste

uradili? Bojitc

se da ste na zcmlju propisali vise

(poreza) nego sto ona
'Propisali

moze

doprinijeti?'

smo onoliko

koliko ona
su.

moze

podnijeti,

jer

ima velik prihod\ odgovorili
1

'Gledajte', rece on, 'da ne propisete vise

nego

sto
Sf

^

^

***

•*

f*

ona moze podnijeti.
k

u j*yyi

$£ iJjSS oi r£i jti jji
vii Jii

'Necemo', odgovorili

su.
4ii
i

Ako me

jA^
J!

-A *j& jiS v

jjJ

Allah spasi

pozivi, ostavit
biti

cu iracke
potrebne

hudovice tako da poslije mene nece

j£5

^' *

J'>J' J-' J*tf

£&

nikome drugom,
Nisu
Stajao
je

zauvijek!', rece on.

iza toga proslc cctiri (noci), a bio jc
i

zboden.

sam tog jutra, a izmedu mene njega bio samo Abdullah b. Abbas. Kada bi prolazio kroz
safa,

dva
(i

imao

bi

obicaj govoriti:
bi

'Poravnajte se
's

popunite safove)!' Kada

vidio da u safovima
i

^'' ,-:Cn'
tf

fi

"Tim
i

4

-

^

''»i'ti1*"

ncma

praznina, iskoracio bi naprijed
bi,

izgovorio
sir
' •

pocetni tekbir. Ucio

mozda, na prvom rekatu sum

*t

\

'

fn

*•*

'•-

* I--

5 *'

Jusuf ill En-Nahl
klanjati u

ili

nesto slicno,

dok

se oni koji ce

dzematu ne okupe. Ovaj
tekbir,

put,

cuo sam

ga,

*

**

*

cim jc izgovorio
'Ubi

kako, kada ga jc

ubo

2
,

rece:
'j*i

me

(ili

pojede me) pseto!'
s

Skocio je barbarin

nozem

koji je

imao dvije

^

Oi*S^ *zA*

^5wj

?Jj»JI

3^

^-*^

ostrice.

2

Bio jc lo Ebu-Liriu'a Fcjruz, rob Mugirin. On se pozalio Omcru da mu jc Mugira namclnuo vcliki porcz, pa ga jc Omcr pokusao smiriti govorcci: "Boj sc Boga budi mu dobar!" Imao jc namjeru razgovarati s Mugirom da mu olaksa. Rob jc, medutim, rckao: "Njcgova jc pravda za drugc, mene ne obuhvaia!", pocco sc priprcmati da ga ubije. Napravio jc mac s dvjema ostricama prcmazao ga olrovom. Odlucio jc to uciniti na sabahu. kada jc Omcr poravnao safovc izgovorio pocetni ickbir, ovaj ga jc ubo dva pula izmedu plecki jednom u prcdjclu slomaka. Bili su lo smrlni udarci. Prcnosi sc da jc Omcr, radijallahu anhu, prijc loga na hutbi rckao: "Sanjao sam da mc horoz kljucnuo Iri puta. Mislim da jc to znak mojc smrti." Navodi sc da jc iza toga prosla samo jedna dzuma on jc zboden.
i i i

I

i

i

i

35

SAHIHU-L-BUHARI
nije

VRLINT \SHABA

i

prosao ni pored koga lijevo

i

desno a da ga

nije

ubo, tako da je ranio trinaestericu, od kojih su

sedmericapodlegla. Kadajetovidiojedan musliman
bacio je na njega ogrtac
s

&
y*

kapuljacom.' Vidjevsi da

IN* fa oi; y*rj l£*Ji 4U £> Ov*llil j* ^j ^Ui y*
iZL.

^

ce

biti

uhvacen, otpadnik je prcsudio sam sebi.
je

Omer
i

uzeo Abdur-Rahman

b.

Avfa za ruku

postavio ga na mjesto imama. Onaj koji je bio iza
vidio je to sto

Omera
bili

sam

i

ja vidio, a oni koji su

sa slrana nisu znali nista,
glas,

osim

sto se izgubio

r

+M
1s ^

A^—il ,^|«j

Mi

(

<il

Omerov
zavrsili,
fc

pa

su

govorili:

'Subhanallah!'
'
'

Abdur-Rahman
Ibn-Abbase,

je brzo klanjao namaz,2 a kad su

.

»

*<**-*•*.*,.

Omer rece:
idi vidi

ko me

ubi!

vl

Ibn-Abbas je odjurio. Nakon kratkog vremena vratio
se govoreci: 'Mugirin

momak

(rob)!'

p ££
i

Jiii

j& ji y*\ ^Cp $ C
Jli 5^*11
f
^>Vp

*(Vjesti) zanatlija?', upita

(Omer).
Jli i*j Jli
»:./ill

JUi
4»i

*L>:

'Da!', potvrdi on.

'Allah ga ubio!\ rece (Omer), dodavsi: 'Narcdio

I tejJi

iiii

iij

u; ^ o ui iaj

£L u

sam bio da mu
moja smrt
ste

se ucini dobro. Hvala Allahu da

nije dosla

od ruke covjeka koji se

predstavljao kao musliman.

A

ti

i

tvoj otac zeljeli
je,
r ci^ els ii Jul uij ^^si j-cai (JI

da se Medina napuni barbarimar Abbas inace, imao najvisc roblja.
fc

Ako
ako

zelis',

rece

(Ibn-Abbas),
ih).
i

"ucinit

&aV
sto su
£jj J}

(tj.

zelis, pobit
4

cemo

'Lazes!',

rece (Omer), dodavsi: 'Zar
i

nakon

J*^U j^5c>>- ly>>*j (t3^ l_^iv?j

progovorili vasimjezikom

poccli seokretati

prcma

vasoj kibli

i

obavili vas hadzdz?!'

Spominje sc vise imena Poslanikovih, sallallahu alcjhi vc scllcm, drugova ovog barbarina. Ka2c se da mu je glavu odsjckao Abdur-Rahman b. Avf.

koji

su uccstvovali u hvatanju

Abdur-Rahman je klanjao namaz
i

uccci kur'anskc sure: El-Kcvseri En-Nasr. Prcnosi

scdajcOmcru

pozlilo

da jc izgubio

svijest,

pa su ga

prcnijcli kuci. Bilo sc razdanilo

ashaba, upilao je da
onaj koji

li

su klanjali namaz. Oni su
i

mu

kada jc dosao scbi. Glcdajuci u lica prisutnih polvrdno odgovorili, pa jc on kazao: "Ncma islama
rckalu ucio El-Asr, a na

ncma namaza!" Uzco jc abdest klanjao sabah. Na prvom jc

drugom

El-

Kafirun. Njcgov sin Abdullah pridrzavao ga jc dok

mu jc krv

sikljala a

on

klanjao.

Pokusavao jc

zaustavili

krvarcnjc stavljajuci

mu

srednji prsl u rami, ali uzalud.

Omcrsc

pobojao da ga nisu ubili muslimani ic jc zato poslao Ibn-Abbasa da vidi ko jc lo ucinio. Ibn-Abbas prolazio jc pored okupljcnih muslimana: svi su plakali kao da su izgubili najdrazu djecu. To saznanjc obradovalo jc Omera, koji jc umirao.
Ibn-Tin kazc kako jc Ibn-Abbas ovo izrckao u indirckinoj formi jcr jc znao da

Omer nc doz.voljava da

sc

oni poubijaju.
nisu
bili

da ukazati na to da nije dozvoljcno ubili muslimana, a on jc bio poznat po svojoj zestini kada sc radilo o odbrani vjcrc. Mogucc jc da jc Ibn-Abbas mislio na one koji
rijecima
i

Ovim

Omer zeli

primili islam.

36

^jlqtll niqKi
*
t
•*

.

«-

Prenesen je kuci, a
Ljudi su izgledali

mi smo se zaputili za njim. kao da ih do tog trenutka nikad
i

j^i; j5i5j

Jz
»

Si

jJ;

Jpiii

^>; ji
Api uiiil

nije pogodila nesreca.

Neko

bi prozborio:

'Bit ce

"3£ b* fj~* $r*

4^ J"
.-

'

dobro!', drugi bi rekao: 'Bojim se za njega!' Donijeli su

mu
ali

pice;

on ga je popio.

ali

je

ono

izislo

iz njegove utrobe.

Onda
i

je doneseno mlijeko; on

ga je popio,

je

ono

izislo

na ranu. Znali su da

'jJ\

U

-iJl

JLSi JjLi

U-j

*L>-j aIIp

Oj^j

ce umrijcti. Usli
i

smo kod
je

njcga. Ljudi su dolazili
i

hvalili ga.
se,

Tako

dosao jedan mladic

rekao:
ti

'Raduj

vladaru pravovjernih, radosti koju
si

je
""
" i

Allah dao! Drugovao

s

Allahovim Poslanikom,
imas prevenstvo u islamu
si

sallallahu alcjhi ve sellem;
i

zaslugu za koju znas; postavljen

za halifu, pa

si

vladao pravedno; na koncu, imas sehidsku smrt!*
4

^

"

"

*^

Izovogazelim

izici cist: ni

zasebeni protivsebe!', 5
izide,

rece on.

Kada je mladic krenuo da
mi mladica!', rccc on.
> ,

odjeca se za
J* 51 j+*

njim poccla vuci po zemlji.
'Vratitc

^ $&i C lil^ JbIj di^S ^1
iJ

'Sinko, digni odjecu'
a blize je
i

to

ce je uciniti trajnijom,
ojU ^Ic- Jl Jli

pokornosti tvome Gospodaru!'

jj

jj

JU

o^»o jl Ull

'Abdullahu, sine Omerov', nastavio je, 'pogledaj sta

imam od

duga!' Izracunali su
i

i

vidjcli

da ima oko

osamdcsct

scst hiljada,

ili

priblizno tome.

life Vj
Usli J!

^

J

: jii fli^i ui

jl

ju
jj

'Ako bude dovoljan imelak Omerove porodice', rece on, 'neka se namiri iz njega, a ako ne bude, onda trazi od porodice Adija b. Ka'ba. Ako to ne bude dovoljno, onda trazi od Kurcjsija, neka se nc izlazi iz tog kruga! Tako vrati moj dug. Otidi kod Aisc, majke pravovjernih, reci joj: "Omer te selami' —
i
i i

jiiii Jill

US Ji

rii

>^

ne govori 'vladar pravovjernih', jer ja

to

od danas
dopustis

nisam -

i

reci:

"Omer
otisao),
i

b.

Hattab

trazi

da

mu

da bude pokopan kod dvojicc svojih drugova.' 7

*•"'
•ji

j*&

4i-T" <LUiP

f-"IjjLi

"n-" JU5

s*~i',
-Ss-j

r\'\" o-UU UJ^-jS
:

(Ibn-Omer je
primi.

poselamio je
i

i

zatrazio da ga
place.
i^ii
«j

Usao je
b.

nasao je kako sjedi
i

'Omer
'Htjcla

Hattab selami te

trazi

dopustenje da bude

Syj^j

^.il!

lij cJj iiia

ukopan kod dvojicc svojih drugova', rccc joj on.

sam ga (to mjcsto)

zadrzati za scbc, ali cu

mu

6 7

To jest, iz hilufcla; da nc dubijcm ni nagradu, ali da nc budcm kaznjcn. (prim, To slo jc bio na samrli nijc sprijccilo Omcra da kazc istinu narcdi dobro.
i i

rcc.)

Mislio jc na Poslanika, sallallahu alcjhi vc sellem,

i

Ebu-Bekra, radijallahu anhu.

37

SAHIHU-L-BUHARI
,.*

VRLIM \SHABA
'
•*

ga danas prepustiti!*

Nakon

sto se vratio, povikali su:

'Dosao je Abdullah
ga je pridigao, a on

b.Omer!'
'Dignite me!', rece
k

Omen Neko

Itti

-ja

Ji fit *[1 L, Stf

U I Jlil JU

upita:

Sta ima?'

'Ono
od

sto si zelio

— dopustilaje!\
izusti on, 'nista

rece.
nije bilo vaznije
,
•\

*Hvala Allahu',
toga.
i

mi

Iff'
"
"
i •*

Kada

urn rem, odncsi

mc, a onda nazovi

«
,'.*

'*

•',--'
-

,f.

Ti


"

li -

selam

reci joj:

'Omer

b.

Hattab moli da

mu
UUjIj

""

*

dopustis/
nosite

Ako dopusti, unesite me, a ako ne me medu muslimanske mezare.'
sa
jc, ustali

dopusli,

yj

Ifi^

j^a *LU\j

-wa*>- Jc*y-\

Uto dode Hafsa, majka pravovjernih,
Uglcdavsi
ostala placuci

zenama.
i

jili^lj <i*U

ox*

c^s O^ ^r^* ^9

smo, a ona jc usla kod njcga
trazili

neko vrijeme. Ljudi su

da

ih

Omer

primi, te

sam
te

i

ja usao s njima. Culi

smo

je

iznutra

kako

place.
naslijediti

'Oporuci ko ce
rckli

na mjestu

*N
halife!',

U

^ /N\ 14 j^l
^ic^j

ijii

irl

t;

jii

su mu.
bi

'Ne znam\ rece on, 'ko
sljedecih

bio preci za to od

osoba

(ili

skupine),

onih

kojima je

j^yo

y^ v^-*

j-»b

r** j* j

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, do smrti ostao

zadovoljan...'

Potom

je

poimence spomenuo
i

Aliju,

Osmana, Zubcjra. Talhu, Sa'da Abdur-Rahmana, a onda dodao: 'S vama ce biti Abdullah b. Omer, ali bez ikakva prava, samo kao clan pokopnog odbora.
i

•its

^i

ilii 5^)ii

cJUt 0^

Ji

CjiSi

Ako kojim
koji

slucajem vlast pripadne Sa'du, neka tako

bude, a ako ne, onda neka se njime pripomogne onaj

budc emir, jcr gaja nisam razvlastio niti zato sto
niti

je on pokazao slabost

zbog pronevjere.

Preporucujem

halifi poslije
i

mene prve muhadzire,
da pazi
i

1

*l

*

"

•*

^AJi

da zna za njihovo pravo
cast.

cuva njihovu
i

)

1^. _>Lk^L <^j\j ^&*j£- jU

Preporucujem

mu

da cini dobro

ensarijama.
i

Oni

koji su sc jos prijc nastanili

u Mcdini

prihvatili

vjeru

- neka prihvati njihove dobrocinitelje, a oprosti

Jab V^jlj

,»t

>

^
.

t^

>

• -

'•*

(i-fr;,—*

J^ .^M
"

?

t'
(

,

*

J (H^T51

njihovim gresnicima.

Preporucujem

mu dobrocinstvo prema stanovnicima
i

^

'

-"

nasclja, jcrsu oni potpora islamu

sakupljaci imctka
njih

koji izazivaju gnjev neprijatelja;

neka se od

ne

1

Izraz p/v/ muhodztri odnosi sc na one koji su klanjali okrecuci sc
i

prcma dvjema kiblama. Kazc

sc

da su

to

oni koji su dali prisegu Ridvan.

38

^jlgill nigKi

uzima

nista

osim viska kojim su

i

oni zadovoljni.

Preporucujem

mu
iz

dobrocinstvo prcma beduinima
korijen Arapa,
i

Arapimajcrsuoni

oni sudio islama.
i

Neka

se

uzme

njihova manje vrijedna imetka

podijeli

siromasnima medu njima.

Preporucujem
sticenicima
i

mu

odgovornost prema Allahovim

sticenicima

Njegova

Poslanika,
'
-

sallallahu alcjhi vc scllcm.
i

Ncka

ispuni svoj ugovor

*

*•

obaveze prema njima: da ratuje zbog njih te da im se ne propisuje nista osim onoga sto mogu podnijeli.'

'**

dJlla

f '**J> js

J^-ili

ojl^il

cJIS

Nakon sto je umro, iznijeli smo ga krenuli... (Kad smo stigli) Abdullah b. Omer nazvao joj je (Aisi) sclam rckao: 'Omcr b. Hattab trazi da udc.'
i i 4

Li^ii *Sf>i

ju£i <Js .> £ i ££

^U

Unesite ga!\ rece ona. Unesen je

i

polozen pored

dvojice svojih drugova.

Nakon
koji

sto su zavrsili s

ukopom, sakupio
izmcdu

se savjet

jebioodreden.

r j» o*-, JLij
vas!', rccc

j^ JI Jjm\ c-Lv- j*

'»>

'Prcpustitc

ovo

trojici

Abdur-

Rahman.
'Ja

svoje pravo dajem Aliji!\ rece Zubejr.
i

'Aja svoje dajem Osmanu!\ dodade Talha.
*Ja svoje

*. -

pravo ustupam Abdur-Rahmanu

b.

Avfu! ',
ce sc

i-. ^

rccc Sa'd. Tada

Abdur-Rahman
i

upita:

k

Ko

od vas dvojice odreci ovoga, pa da

to

prcdamo
^ -

drugome.

a

Allah ga nadzire, a
a on neka se

mu
i

i

uciniti,

To cemo boji Allaha drzi do vjere,
islam?
i

pJiJl j

$

-oil

J J-5 A*CI1Jiiij JlS l>o^

neka

vidi

ko je, po njegovu misljenju, najvredniji

za ovo/ Zasutjcli su dvojica scjhova
Alija).
li

(Osman

i

Abdur-Rahman

tada

ponovo
1

upita: '"Hocete

(^

j^j ^^ ^lc^ ^y o^J ^^
1

izbor prepustiti meni?

Uzdam

se u Allaha da se

necu odreci najboljeg od vas!

'Hoccmo!', potvrdno odgovorisc obojica. Tada je

^JJ J* i5 £??

on jednog od
sellem;

njih

2

uzeo za ruku kao

i

rekao mu: 'Ti

^^

5 &S C?j'

J^

si

rodak Allahovog Poslanikov, sallallahu alejhi ve

.ojiiijijji jil

medu prvima
tc

si,

sto znas, primio islam.
tc

Allahom
slusat ces
i

zaklinjcm: ako

postavim za cmira,

postupat ccs po pravdi, a ako postavim

Osmana,
se osamio

ga
i

i

pokoravati

mu

se!'

Potom

s

drugim

rekao

mu

isto.

2

Iz diiljcg tcksta vidi sc

da je to bio Alija.

39

SAHIHU-L-BUHAR1
Kad
su

§&&&

VRLINF ashaba

mu

dali

obecanje, on rece: Truzi ruku,

Osmane!' Dade

mu
i

prisegu, pa to ucini
dali

i

Alija.

Potom su

usli ostali

mu

prisegu

"'

O VRLINAMA ALIJE B. EBU-TALIBA
KURESIJA HASlMIJA RADIJALLAHU
2
,

ANHU, OCA HASANOVA
Vjerovjesnikje, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
Aliji:

£ j'^jVj,
"

*A> &)

oJ

<>
j

*fc*

"'

^
""
,

sJi

<#&
*

SL

l3j
,e ,

J~* cJl Jij gg
, >

^III

Jiij
, -

"Tj

si

moj, ija sam tvoj!

-*,/

Omcr
alejhi

vcli:

"Umro jc Allahov

Poslanik, sallallahu

uf£«*>5 £

41 Jj-jiJj^ Jtfj

ve sellem, zadovoljan njime (Alijom)!"

3701.

PRlCAO
b.

NAM

JE Kutejba

b. Seid,

a njemu

>_>'l^ l£U
'^
.

Abdul-Aziz, prenoseci od Ebu-Hazima, a on od
Sehla
Sa'da, radijallahu anhu, da je Allahov


^
oUi
Jl*

&'
,

l2fc

.WO
;

^ * «^3 ^ tf

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sutra

^

fe

g*jl

^ Vj^

mtr

f> tf ** j^ g ^ j^y
T
-,

0*

cu bajrak predati covjeku uz kojeg ce Allah dati

'

,
4il

pobjedu!" Ljudi su zanocili raspravljajuci koine ce

oj$j-£ ^-uJt

^x J*

*^

Fz

ovog prcdanja o Omcru,

radijallahu anhu,

mozcmo

izvuci brojnc zakljuckc:

- Omer sc, radijallahu anhu, brinuo za dobrobit muslimana; - upucivao jc korisnc savjctc muslimanima; - provodio jc sunncl mcdu njima; - bio jc izrazito bogobojazan; - drzao jc do vjcrc vise ncgo do samog scbe; - dopuslcno jc hvaljcnjc u lice ako sc nc radi o ociloj lazi ako
i

to ncce dovesti
ali

do samodopadanja onoga

kojeg hvalimo, posto

Omcr

nijc zabranio

mladicu da ga pohvali,

ga jc upozorio da pripazi da

mu

sc

odjeca nc vuee po zcmlji;

- trcba ostavili oporuku da sc vrali dug; - trcba sc pobrinuli da vjcmik budc ukopan uz one koji su bili dobri vjernici; - preporucujc sc sunt (savjetovanje dogovaranje) pri poslavljanju vladara le
i

biranjc najboljcg;

- dopustcno jc izabrati

-

hilafct

onog koji nijc najbolji, posto jc oslavljcna mogucnost izbora izmedu scsl osoba; postajc punosnazan s prisegom muslimana.
i

Alija, radijallahu
i

anhu, rodeni jc Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, amid^ic. Poslanik ga jc odgojio kao dijetc
Aliji, radijallahu

nijc

ga napuslao sve do smrti. Nili o jednom ashabu ncma loliko prcdanja kao o

anhu,
i

i

(o sloga

slo jc on

imao protivnikc u haridzijima
-

i

Umcjcvicima, lako da jc chlus-sunna nastojala
ucinili

prcnijcli

posvjedociti

njegove vrijednosti kao odgovor njegovim prolivnicima. Nakon Osmanove, radijallahu anhu, smrli prisegu su
dali svi jc

mu

muslimani

i

muhadziri i ensarije. To su
i

i

svi ostali koji su

bili prisulni.

To jc oglascno

i

lo su prihvatili

osim Mu'avijc u Samu. Muslim Tirmizi biljeze predanje od sina Sa'd b. Ebu-Vckkasa u kojem sc navodi da Mu'avija pilao Sa'da zaslo on nc grdi Aliju, pa mu jc on odgovorio; "Zar sc nc sjecas da jc Poslanik, sallallahu
ve sellem, rekao
trojc

kad nccu grditi!" To Irojc sc spominjc u hadisima: - da jc Alija uodnosu na Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, na stupnju na kojcmjc bio Harun u odnosu na Musaa; -da ce on ponijcli bajrak kao covjek kojeg vole Allah Njcgov Poslanik; - kada jc objavljcn ajct o proklinjanju, Poslanik jc, sallallahu alejhi vc sellem, uzco Aliju, Falimu, Hasana
alejhi
ni
i

o njemu?! Zbog njih ga

i

Huscjna

i

rekao: "Gospodaru,

ovo jc moja porodica!"

40

"

qJjlaiil^iOia

biti

predat (bajrak). Posto su prespavali noc, ujutro

j*

ijjS

j.i!ii

gil y» &£%

su otisli

Allahovom Poslaniku,
b.

sallallahu alejhi ve
taj

$ $x

sellem; svako je zelio da bude
bajrak.

koji

ce dobiti

"Gdje je Alija

Ebu-Talib?", upitao je on.

"Zali se na oci, Allahov Poslanice!", odgovorili su.
"Posaljite po njega
i

dovedite mi ga!", rece on.

*""

Kad
u
oci

je dosao, (Poslanik)
i

mu je

%
^ - -

'

-- -,

'* c '

pljucnuo pljuvacku

t.r .*:

i-

Y

fc

I--- *t

i

proucio dovu; ozdravio je kao da bolesti nije

ni bilo.

Tada

mu je dao bajrak. "Allahov Poslanice",
li

upita on,

"hocu
i

se boriti protiv njih sve

dok ne

postanu kao
(fc

mi?

"
rece

l^-Ui Jj2 J^
(Poslanik)
i

illij

JS
-

Hii JUi

1&

Budi

pazljiv!",

dodade:
-

«4

Kada stignes do njih, pozovi ih u islam obavijesti ih o duznostima prema Allahu. Allaha mi, da Allah
i

^

^

-^

uputi preko tebe jednog covjeka, bolje

ti

je nego

najvccc blago!"

3702.

PRlCAO
kazivao:

NAM JE
nije

Kutcjba, njcmu Hatim,
S" . , je *JA£ Jj
t

prenoseci od Jezid b. Ebu-Ubejda, a on od Seleme

da

je

^

jlS"

JU ilLC j* -Cp

rjl

"Alija je bio ostao

i

krenuo

s

Vjerovjesnikom,

sallallahu alejhi ve sellem, na Hajbcr, jcr je

imao

5t

L

^

upalu ociju.
4

Zar

da

ne

budem

s

Allahovim

Poslanikom,

sallallahu alejhi
i

ve sellem?!', rece on. Krenuo je

sustigao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

U

noci poslijc kojc cc Allah dati pobjcdu, Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 'Bajrak

cu sutra sigurno dati covjeku
covjek) kojeg vole Allah
rekao:
\.. koji
i

(ili

bajrak ce uzeti

Uj jjL

-j>j

bu 4^

4ii

i£i dj^jj

4ii

Njegov Poslanik (ili je voli Allaha Njegova Poslanika...');
i .

Allah ce

mu

dati pobjcdu!'

Alii 4ll tCJIS

Aj\'J>\

Uto dode
dao

Alija, a

nismo
Allah

mu

fc

se nadali.

Evo

Alije!',

rekose. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

mu je bajrak,

i

mu je podario

pobjedu."

41

SAHIHU-L-BUHARI
3703.
a

VRLINT \SHABA

PRICAO

NAM
b.

JE Abdullah

njcmu Abdul-Aziz

Meslema, Ebu-Hazim, prenoseci od
b. b.

&£. iiLi
y

i
^

Ari£

l£U

.rv-r

svoga oca da je neki covjek dosao Sehl
i

Sa'du
iLall

rekao: "Ovaj covjek"
41

-

a bio je to

emir Medine

- kod minbera

jJi

+' f j^a»

-

Ui

Jlii jJL^ /J

Ji^

Jl

grdi Aliju!"

"Sta govori?", upita ovaj.

"Zove ga Ebu-Turab
i

(Prasnjavi)." (Sehl) se nasmija

rece: "Allaha mi, Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc

sellem, ga je lako prozvao; nijedno

mu ime

nije bilo

draze od toga." Zatrazio sam,

s

uzitkom, od Sehla da
jp

mi pripovjedi
je to bilo?",
i

(o

tome) rekavsi: "Ebu-Abbase, kako
kazivati:

j£5 ju iui ^ii

-.if£ CI

i:

cisj

^

on poce

jui a^iIi
izisao
i

"Usao jc

Alija

kod Fatimc, a onda
ti

Icgao u

j

^kiu £>

^i

u»u JJ

dzamiji. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
h

ju je upitao:

Gdje

je amidzic?'
je.

"U dzamiji\ odgovorila
ga; kosulja

On

je izisao

i

nasao

mu

je bila spala s leda, a prasina se

zalijcpila za njih. Brisao

mu je prasinu ponavljajuci

°^ S* ^0^ r^ J*** ^
-

^

J!

4^'

dva puta:
3704.

"Sjedi,

Ebu-Turabe (Prasnjavi)!"

Oy_r* ^—*' y ^1 ^

jJ>l *Jj^^

JE Muhammed b. Rafi\ njemu Husejn, prenoseci od Zaidc, a on od EbuHasina od Sa'da b. Ubejde da je kazivao: "Dosao je neki covjek Ibn-Omeru pitajuci ga za Osmana, pa je ovaj spomenuo njegova dobra djela, a onda upitao: "Mozda te to pogada?'
"Da!\ odgovori ovaj.
"Allah
te ponizio!',

PRICAO

NAM

ft ju hijii h\l jiJ ju 4Ui &J& l£
'JM A* j* JL:
^yjJl

rece (Ibn-Omer).

S ^UU
^f J
j-*

4b1

l*j\i

.

JU

Upitao je nakon toga za Aliju, pa je on spomenuo
i

Oj-| Ja^jl

^

JU dl^P /^xli

njegova dobra

djela.
jc,

fc

To jc

on',

dodao

'kuca

mu

je

u

srcdini

^yu ju ji! jii is;^; dis ja jb pm
.

Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, kuca.

Mozda
"Allah

te to

pogada?', upitao je.

£5±Z-

J» J^>-^ Jlftl ^'L; -^^

*Da!\ odgovori ovaj.
te

ponizio!

Idi

pa

i

mene

napadaj!*,

rece (Ibn-Omer)."

42

'

<i jloill
*
*,

3101a
.rv«o

3705.

PRICAO MI JE Muhammed b. BeSsar, njemu j*p
ovom
SiTba, prenoseci od

Lia^ jLlj j, J** J$.
if

Gunder, a
je

Hakema,

koji

cuo Ibn-Ebu-Lejlu, da je Alija kazivao:
zita.

"Fatima, radijallahu anha, zalila se na zuljeve od

mljevenja

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

sellem, tada je bio dobio nesto roblja, pa

mu

se

Fatima uputila,
je

ali

ga nijc nasla u kuci. Zatckla

Aisu

i

obavijcstila je (zasto je dosla).

Kada

se
8

vratio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

*5i ;i£i

i^u *^jj &£ Sjlj

Aisa

mu je

rekla da je dolazila Fatima.
je, a

Dosao nam
ustati, ali

mi smo

bili

u postelji. Htio

sam

,--r-,^ *•,*,.

«^ ,-v "*;r .">„ >^

t'

on

rece: 'Ostanite na

svojim mjestima!'
osjetio

Sjeo je izmedu nas, tako da

sam na prsima
li

hladnocu njegovih nogu,

i

rekao: "Hocete

da vas
sto ste

^>

poucim necemu
trazili?

sto je vrednije

od onoga

Kada
i

legnete u svoje postelje, izgovorite:
'

'Allahu ekber! - trideset

i

cetiri puta,

'Subhanallah!

-

trideset

tri

puta
biti

i

'Elhamdulillah!'
bolje od sluge."

-

trideset

i

tri

puta.

To ce vam

f*

3706.

PRICAO MI JE Muhammed

b.

Bessar,

j.

J^i
,

tf

'5 . ij^.

TV\
rv-

njemu Gunder, a ovom Su'ba, prenoseci od Sa'da, koji kazc da je cuo Ibrahim b. Sa'da, kako prcnosi
da je njegov otac kazivao:

„,

^ r^-^;

- .

, „

*-J

^'

^

•** * '^ --

A

"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
fc

^j ui J^ $ ^l JU JB -J ^i Ji3 v **
-

Aliji:

Zar

nisi

zadovoljan da mi budes kao sto je
1

^*

^

b

-*.-..
'

CZ dj j{* ?f~i

^ °^

-

> °'
a

^

Harun bio Musau?*"
3707.

PRICAO

NAM

*

.

*

JE

Ali b. Dza'd, da ga je

ZkJ.

\&-\ jJ±\
cj*

^

ji

13a*

TV'V

od Ejjuba, on od IbnSirina, ovaj od Abldea, a on od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: "Prcsuditc kako ste ranijc prcsudivali. Mrzim razlaz sve dok ljudi nc budu u dzematu ill dok ne umrem kao sto su umrli moji drugovi." Zato Ibn-Sirin misli da je sve ono sto se
obavijestio Su'ba, prenoseci

j? cftxJ-

Uj^
*,

$ o* 4*J S^
JU
--

O^i" iS
*-.^
,i
(t

l^ ^j-^i
:

^
-

-41

c^J

'

VI1

><

v
jl

K
Cf.j^ J?
>

-

ol& ^U-it j^U
•>!,*,' •-

|^ cjy\

prenosiod Aliie(a stoprenose rafidijeonjeeovom
suprotstavljanju Ebu-Bckru
i

-.*,-:*,- ff

^

Omcru)

laz.~

i

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

441

6.

43

SAHIHU-L-BUHARI

VRLINT \SHABA

O VRUNAMA DZA FER B. EBU-TALIBA
fc

HASlMIJA, RADIJALLAHU Njemu

ANHU

1

"
^^^uiUil L?-ij

die- dill

je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

rekao: "Licis na

mene

i

fizicki

i

po moralu."
f

3708.
a

PRlC AO NAM JE Muhammcd b. Ebu-Bckr, iu i£U jz

J.

o.<

J.

^"** ><* jj-\ L'J^

TV -A

njemu

Muhammed

b.

Ibrahim

b.

Dinar Ebu-

Abdullah Dzuheni, prenoseci od Ibn-Ebu-Zi'ba,

on od Seida Makburija, a ovaj od Ebu-Hurejre,
radijallahu anhu, (da je kazivao):

"Ljudi su govorili: 'Ebu-Hurcjra prcnosi
(hadisa)!
'
'

mnogo

A ja sam bio stalno uz Allahovog Posla-

mi (makar) stomak bio pun. Tako nisam bio u prilici da jedem nadosli somun niti da oblacim novu odjecu.
nika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi

^#

Nije

me sluzio sluga niti

sluskinja.

Od

velike gladi
traziti

>l£iJ-L

j&
*««

j^Jl c-^3
'
-'

^
#*

*Sj j^Ai

pritiskao

sam stomak kamenjem. Znao sam
bi
li

> *

da mi neko prouci ajet : koji znam, ne
sjctio
i

se

on
a^r*
^r

pozvao

mc da sta pojcdcm.

Dza'fer

b.

Ebu* * ^
i

Talib bio je najbolji za sirotinju. Pozvao bi nas
castio

ima u svojoj kuci. Ako ne bi imao, iznio bi cak posudicu za maslo u kojoj nije bilo 3 nista izrezao je, kako bismo je polizali."

onim

sto
i

i

.i^iijiiS ^13:^1^ jiJii^Si

U svom
on nc
bi

udgovom, po drugom prcdanju, Ebu-Hurcjra jc kazao: "Da
pripovijedao toliko." Rckli su Talhi: "Eto, nc

nije ajcla koji

ga stimuliniju na

to,

znamo da

li

taj

Jcmcnac zna
i

vise toga

od Poslanika,
i

nego vi, osiali ashabi!", pa jc Talha odgovorio: "Allaha mi, nimalo nc sumnjam da jc on cuo ono sto mi nismo da zna ono sto mi nc znamo. Mi smo imali kucc porodicc; ujutro navecer odemo Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem, a potom sc vratimo svojim kucama. Ebu-Hurcjra jc bio siromah, bez imelka porodicc. Njcgova je ruka bila s Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, rukom. Boravio jc s njim sctali bi skupa, lako da ja nc sumnjam kako jc cuo ono sto mi nismo." U drugom prcdanju Talha kazc: "Culi smo kao slo je cuo on, ali je on zapamtio, a mi zaboravili."
sallallahu alejhi vc sellem,
i
i

i

i

glagolom koji ima isli korijen kao ovaj glagol, ali mil jc znacenje "traziti hranu". U drugom prcdanju spominjc sc da ga ni Orncr, radijallahu anhu, nije razumijevao, pa bi mu pocco uciti Kur'an. U ovom hadisu Ebu-Hurcjra kazc da je za siromahc najbolji bio Dzafcr, koji bi ih vodio kuci davao im da jedu. U drugim prcdanjima nnvodi sc da Dzafcr nc bi odgovorio kada bi ga on tako upitao, ncgo bi ga odvco kuci zatrazio od zene da ga nahrani, a tek bi potom odgovorio na pitanjc, iako jc znao da jc ono postavljcno zbog hrane (odgovorio bi jer jc, ipak, bilo mogucc da jc pitanjc poslavljeno kako bi sc saznalo ncsto, tj. radi nauka). Time bi korist bila upotpunjena. Zato ga jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, prozvao Ebu-Mesakin (Otac siromaha).
Uslvari, Ebu-Hurcjra trazio jc lo
i i

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

5432.

44

<* jloill

310*1

3709.

PRICAO MI JE Amr b. Ali, njemu Jezid b.
je

j. Jtf

U^ > j, j> jSJ- TV
*

*

Harun, da ga

obavijestio Isma'il b. Ebu-Halid,

prenoseci od Sa'bija da je Ibn-Omcr, radijallahu

anhuma. kada
sinu,

bi

nazivao

selam
te,

DzaTcrovom
+*

**

govorio

bi:

"Selam im

o

sine

onoga

koji

ima dva knla!"4

SPOMEN ABBASA B. ABDUL
-MUTTALIBA, RADIJALLAHU ANHU
3710.
icdUi :U^

#¥»
LS-b-

njcmu

PRICAO NAM JE Hasan Muhammed b. Abdullah
b.

Muhammed, Ensari, a ovom
b.

#^^
JL^t UiJb,vl 4&1jC*

_-^>

JlU

# ^^1

TV^

Ebu- Abdullah b. Muscnna, prenoseci od Surname b.
Abdullaha
Enesa, a on od Enesa, radijallahu anhu,

J

j5jJ- ^jLiJVl 4i\^p j3

da je u vrijeme susne godine

Omer b.

Hattab u dovi
molili preko
-i

za kisu molio preko Abbasa b. Abdul-Muttaliba,
govorcci: "Gospodaru nas, mi

smo Tc

'

"

^

"

^

-^

naseg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa
si

nam

udovoljavao. Sada

te
I

molimo preko njegova
kisa bi pala. 3
.

amidze: spusti

nam

kisu!"

by&& jii &iu £i

^ ^aj Jlj2
stud
rt,l.^J.-0
i)

O VRLINAMA VJEROVJESN1KOVE, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, PORODICE NJEGOVE K£ERI FATIME,
I

>
' )

l

i

"*

* y

joy^uj'

Iftjjf-

RADIJALLAHU ANHA
Rekao je Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem:
.

i$i jii *us sjp

btu ss^yii ju_

"Fatima je prvakinja med'u zenama u Dzennetu."

JE Ebul-Jeman, njega je obavijestio Su'ajb, prenoseci od Zuhrija, da mu je pricao Urve b. Zubejr, prenoseci od Aise da je
3711.

PRICAO

NAM

*.-; & ^^

u^i j^i^ but

.rv>\

Fatima,

radijallahu

anha,

uputila

molbu Ebu-

iihi

^

^t ji iiiji Alii ijii iitu

oi

Bekru u kojoj je

zatrazila svoj

dio nasljedstva

koje je ostalo iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi

ve sellem, a bio ga je zadobio kao ratni plijen (dobiven bez borbc),
i

Uj

ilaij

iiu

^Jl

}?

^Sl

ali

4iiJ

trazila je

Vjcrovjcsnikov

4

Prcnosi sc hadis koji biljezi Tabcrani u

komc stoji da
101 0.

Dza'fcr

Icti

u Dzennetu zajedno

s

mclccima. Oio ovog

hadisa navodi sc u hadisu
5

br.

5432.
br.

Oio ovog hadisa navodi sc u hadisu

45

.

SAHIHU-L-BUHARI
zekat
iz

VRLINT \SHABA

Medine

1

i

(nasljedni dio iz) Fedeka, te

od onoga sto je
Hajbera.

preostalo od petine (plijena s)

'

*

3712. Ebu-Bekr (tada) rece: 'Allahov Poslanik
je, sallallahu alejhi

jii

m
Jl

<&i

dj^'j oi jS? y\
\j\ 43-Utf

JUs

xv\y
*L»jy
J

ve sellem, rekao: Mi se ne 1 nasljedujemo: sto ostane iza nas - to je sadaka!

k

\L&

Jib

J^j uS^j

U

Muhammedova
tojest iz sta

porodica jest ce
i

Allahova imetka -

ovog imetka nema prava ni na
iz

lj-b_}j

jl

Li JJJ

4)1

JU jJ^

Jill lii {jA

dnigo! Ja, tako mi Allaha, necu mijenjati nista

od Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, sadakc: ostat ce onako kako je bilo u njcgovo doba, ja cu, zasigurno, postupati s time onako kako je radio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
i

lo^ii

ve sellem!' To je posvjedocio
fc

i

Alija,

a zatim

^

rf

u

ii>

ji

ilj

ju

L

f

j*

rekao:

Poznate su

nam

tvoje vrline, Ebu-Bekre!'

Spomenuo
prava.
je ruci

je zatim rodbinske vcze s

Allahovim
i

Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem,

njihova

Na

Ebu-Bekr rece: Tako mi Onoga u cijoj moja dusa, draze mi je da se brinem o rodbini
to

Allahovog Poslanika, sallallahu

alejhi

ve sellem,

nego o svojoj
3713.

vlastitoj."

OBAVIJESTIO

ME JE Abdullah b. Abdul- &U l-iISjIu^ A? M& JS+\ .rv\r
ovom
Su'ba,
Jli Jiij

Vehhab, da

mu

je pricao Halid, a

prenoseci od Vakida, koji je cuo od svoga oca

^

*- -

oLi

Ui-^J

ilutf-^J

kako prenosi od Ibn-Omera,
je rekao: "Pazite

a

on od Ebu-Bekra da
sallallahu alejhi

,j^
-

u

1

Muhammeda,

ve sellem, kad je u pitanju njcgova porodica!'"2

.<$jiU#ijLUij5jiJU-cp

3714.

PRICAO

NAM

JE Ebul-Velid, njemu Ibnb.

^
Ja E
f**

*±* JA

>. ,i

*

tijJ- oJlil Jl

UjJ-

TV U

Ujejna, prenoseci od Amr

Dinara, on od Ibn-Ebu-

Mulejke, a on od Misver

b.

Mahreme da je Allahov
naljuti

J j^lll ^ iSUli J J\ ji- j£i J jj^-

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

$& la»li
^

Jli

£

4)1
g#

Jj^3

01

ii>

"Fatima je dio mene: ko je
naljutiof

-

mene

je

1

Radi sc o palmoviku koji jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, dobio kao sadaka za sve muslimane, a ona jc mislila da jc to njcgovo. (Prim, rcc.)

2

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

375

1

46

'

»

ajigKiii

$\n<s

djiki

fiSs
b.

& jLq±IL qkiki
^jl^BJi
tfjS
.

3715.
a

PRICAO

NAM
b.

JE Jahja

Kaze'a,

^

^
.

Wj£.

TVU
..>.,

njcmu Ibrahim

Sa'd, prenoseci od svoga oca,

on od Urvc, a ovaj od Aisc, radijallahu anha, da jc
kazivala:

^
ftj&s

,

;-

.-.,*

-

^
J '£>\ ia^ii
a .

rir ':^
g)£

J..

"Tokom
Fatimu
i

bolesti

od koje je preselio Vjerovjesnik,

sallallahu alejhi ve sellem,

pozvao je svoju kcerku

U^S

& l££ / \ r °^ >r* U ^ ^ >? ^
*jSl

citf

"'.

s

s

,

fi

nesto

joj

sapnuo.
1

Ona

je

tada zaplakala.
joj

' ,r

.

-

,-^f-r

7,-

>

-.r.-e, ^r

On

ju jc ponovo pozvao

sapnuo

jos nesto.

Tada se ona nasmijala. Upitala sam je o tome,
3716. pa je odgovorila: 'Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi ve sellem,

-Ji

j^-U
' » ,

Si

*JI jjll JJU*
-?,>
s
.

TV\1
*

sapnuo mi je da ce umrijeti od
i

od koje jc umro, pa sam ja zaplakala; zatim mi je ponovo sapnuo da cuja biti prva osoba
boicsti
iz

^ ^^yjy^^^^k ^P
B
_*

>^

^
*

-.

:

*>^t

_.-

.• j

j*j
-

»f
-

.- -g

njegove porodice koja ce ga u tome

slijediti,

""' -

pa sam se nasmijala.'"

O VRL1NAMA ZUBEJR B. AVVAMA, RADIJALLAHU ANHU
Rekao
je

&
3
"

JJI

^j „|>JI ^^11 oili* oL> "
'

'

'

Ibn-Abbas:

"On

je

Vjerovjesnikov,

M

^lil
*

cfjlji
"
#

^

^lS
* r

£ll

JUj
?

sallallahu alejhi vc sellem, havarijj 4 (pomagac).

j

~

Nazvani
odjece."

su

havarijjuni

zbog

bjeline

njihove

"fjv*-*?"..

^-^ y
l£U .TVW
f
-

3717.

PRICAO

NAM JE Halid b. Mahled, a njemu & j£ &£ i* £ ill*
od Hisam
b.

Ali b. Mushir, prenoseci

Urvc, on od
b.

svoga oca, koji kazc da ga jc obavijestio Mcrvan

*£**"

s*

^ ^-^ &
JU
1

^
/jj

*

-**

f*
ji3^*

Hakem

kazavsi:
b.

jUp
mnogi
ljudi zadobili tu bolest

^i b\£& w>Lil

*^J-I

"Osman

Affan obolio je od teskog krvarenja

nosa, u godini kada su
(senetur-ru'af)
5

^
'

*CZ?,

J>- ^il*^
, >

&

IjJ. ^JIpj
^

tako da ga jc bolest sprijecila da
l

obavi hadz, pa je sacinio opomku. Uto
Kurejsija
i

mu dode neki Ju c&? C^^<^ J^ &%*
-^,r...
',,:

^

^

rece:

Odredi nasljednika!'

«-:

V'

Zz+

v

&

-.

'.,.•-..

3

Zubcjr jc ubijen trideset
jc

i

Scste goclinc
ulizicki

po

Hid^ri. Nijc ielio uccslvovati
Aliji. radijallahu

u

bici

izmedu muslimana. Ubio ga

Amr

b.

Dzurmuz. Kada jc

dosao

anhu. hvalcci sc lim djclima, on ga jc obveselio

Dzchcnncmom.
4

Od
To

Kaladc sc prcnosi sljcdccc: HavarijjJc onaj koji mozc
jc tridcscl

"

biti halifa",

a takixlcr

i:

"To jc

vczir",

dok sc od

Ibn-Ujcjnc prcnosi: "To jc pomagac."
5
i

prva godina po Hidzri.

47

SAHIHU-L-BUHARI
'Jesu
4

SgRgg

VRLINFASHABA

li

to rekli?', upita on.

Jlii iLjIAl Z~J-\ j£f
.
(

J^-3
'

4U
.

ji^i

Jesu\ odgovori ovaj.
V
i

'A ko je rekao?', upita ponovo (Osman). Tada je
*

ovajusutio.

Usao je (nakon
'Jesu
li

toga) dnigi covjek (mislim da je to

j^ ju^ju^i^aUBJBd&ajS
j^j Jli^Jl^i^lSj
i.

/

^

,,

, --

„ ^ jUiciL; (wiU*l^l

?., .,;

bio Haris)i rekao: 'Odredi nasljednika!'
to rekli?'. upita on.

•<§
'

.*-

;i;

i:;:i!:i.r^
'"'
'

1

.;:^iuji:i
'^

"-

'Jesu',

odgovori ovaj.

SS^ J>-j iiif*>-^ WS

'A ko je rekao?', upita ponovo (Osman). Tada je on usutio.

'Moguce
'Tako

je da su rekli da bi to trebalo da bude

Zubejr?', rece (Osman).
je!',

odgovori on.

'§to sc njcga ticc\ nastavi (Osman), 'tako

mi Onoga

u

cijoj jc ruci

sto

moja duSa, on jc najbolji po onomc ja znam, a najdrazi je Allahovom Poslaniku,
i

sallallahu alejhi

ve sellem.'"

1

3718.PRICAOMIJEUbejdb.Isma'il,njemuEbuUsama, prenoseci od Hisama, kojeg je obavijestio njcgov otac kako jc cuo Mervana b. Hakcma
(da je kazivao):

t&£
r

j^j g &f
,

^
,

rvN A

-#(

, ,

:
fe*

„.;

,,-^A^
o*

JjA

"-^T"

&?*

f ffi

°

*

jU Jaiiii ju> ji^
, tf :

&Q* Z* d£

"Bio samkodOsmanakadmujedosaoneki covjek
i

rekao: 'Odredi nasljednika!'
li

r^!

*G

ui

..„..'. Ju Si" Ju J£* f^
.,
5

^
r

'Jesu

to rekli?', upita on.
,

; - ;
*

*,, c

><

,-

.;

Da, Zubcjra!

odgovori ovaj.

'Allaha mi, vi doista znate da je on najbolji

medu

vama!', rece (Osman) ponavljajuci to

tri

puta."

3719.
a

PRICAO

NAM

JE Malik

b.

Isma'il,

jtf^^J^l^iuiSI&.YYtt

njemu Abdul-Aziz, tj. Ibn-Ebu-Selema, prenoseci od Muhammcd b. Munkcdira, a on od Dzabira,
radijallahu anhu, da je kazivao:

^
'

0*

^
'J*
s » a

-

,<>

+

<

al ;***

a* *ai y' a?
t

>

&lj£#Jfl#*^IJl*JB#A ^j
-

"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
'Svaki je vjerovjesnik imao pomagaca, a moj je

.

-

flj^l^^gjfl^lji&jj

pomagac Zubejr

b.

Avvam.''

I

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

37

1

8.

48

^jloiil^iOia
3720.

PRICAO

NAM JE Ahmed

b.

Muhammed,
Hisam
b.
b.

4kl3£

%& .ui' o; i^t

l£U tvy

da ga je obavijestio Abdullah, a njega

Urva, prcnoscci od svoga oca, a on od Abdullah

Zubcjra da je kazivao:

"Na dan ahzaba bio sam zajedno s Umerom b. Ebu-Selemom kod zena. Pogledao sam ugledao
2 i

Zubejra na konju kako dva
sc

ili tri

puta odlazi

i

vraca

plcmcnu Bcnu-Kurcjza. Kad sam sc
vidio

vratio, rckao
i

:~r
;

^^
-*

j

**

J!

-^ ^> J* i^
?'^*

j

_t^

^

^

sam (mu): 'Babuka,
vracasse.'

sam

te

kako odlazis

^a^
sincicu?', upita on.
jis

d^ij cJi
ijt]

i;

ois
£***

oJ^j
"T*

i^ii^ji

'A zar 'Da
1
,

si

me vidio,
jc,

ju

c^u

odgovorio sam. Tada on rece:
otici uhoditi

'Allahov
upitao:

J*3UU

Poslanik

sallallahu alcjhi vc scllcm,

'Ko ce
vijesti?'

Benu-Kurejzu

i

donijeti

mi
Oil

sam ja, a kad sam se vratio, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenu svoje roditelje i rece: Dao bih u otkup za tebe
Otisao
h i

Of'j J »-* Ooc^j yj C-.xlk.iU *-& j^

oca

i

majku!

j"

3721.

PRICAO

NAM

JE Ali

b.

Hafs, njcmu
b.

Ibnul-Mubarek, da ga je obavijestio Hisam

Ay&\jA&&ja&-y. j£ i2j^- .rvt \ '<"*'.--*# , , „; a

^*e

Urva, prcnoscci od svoga oca da su na dan Bitkc

^^^ld^¥~6>{#fa^-]
lis ii5 il vf ii^^ii
f
:

kod Jermuka Vjerovjesnikovi, sallallahu
ve sellem, drugovi
upitali
i

alejhi

"Hoces li napasti, pa da napadnemo mi s tobom?" Napao je zadobio dvije rane na vratu, a izmedu njih bilaje
Zubejra:
i

>;

jfjp yiS

\£z aZ\* jp j&^S
9

' a

y.^ ?$* J-^
f
•*

rana

s

Bcdra. 3

J>-a1

ci& sj>

J15

jx

pjj

\%j£ Zjj>

Urva
u
te

veli:

"Dok sam

bio dijete, stavljao
1

sam

prste

oziljke igrajuci se.'

2 3

Radi sc o Poslanikovim, sallallahu

alcjhi
br.

vc scllcm, supmgama.

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

3973

i

3975.

49

SAHIHU-L-BUHARI

VRLINT \SHABA

SPOMEN TALHE

UBEJDULLAHA, RADIJALLAHU A.NHU
B.

djt

dill j^y-i)

dUljUAP

^ d>IL ^i

t_jU

Omer
alejhi

veli:

"Umro

je

Vjerovjesnik,

sallallahu
v

jAy&£jm$\'$&Mj
,

*>

ve sellem, zadovoljan njime (Talhom).

3722, 3723.

PRlCAO MI

JE

Muhammcd

b.

Ebu-

^'^jtJlSjl* ij^.rvrr-rvtY
ft**

Bekr Mukaddemi, njemu Mu'temir, prenoseci od
svoga oca, a on od Ebu-Usmana da je kazivao:

*r

+

J*

*

*

:•' dtti

"U nekim
Talhe
i

trenucima borbe

s

Vjerovjesnikom,

sallallahu alejhi ve sellem, ne bi ostajao niko

osim Sa'da." Tako je (Ebu Usman) prenio od

It* jSi
.

J\

fito&jzj « >J\
j -

I^J^- J^ *u— j

4>Ji? j^p j§ ^1

J

J

njih dvojice.

3724.

PRICAO NAM JE Musedded, njemu Halid,
Ibn-Ebu-Halid, prenoseci od Kajs
b.

UiA>-

jJU-

L -^-

4

iJuJ b'J^

TVU

a

ovom

Ebu-

Hazima da je kazivao: "Vidio sam Talhinu ruku
paralisana."2

kojom

je
1

zastitio
;

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem

bila je

O VRLIN AMA SA'D B. EBU-VEKKASA
ZUHRIJA, RADIJALLAHU ANHU
Zuhrini
ellf- dlJl

potomci

(Benu-Zuhre)
alejhi
b.

rodbina
ve

su

Vjerovjesniku,
s

sallallahu

sellem,

majcinc stranc. Radi sc o Sa'du

Maliku.

JE Muhammed b. Musenna, a njemu Abdul-Vehhab, koji kaze da je cuo Jahju, on Seida b. Musejjeba, a ovaj Sa'da da je kazivao:
3725.
"Ja

PRICAO MI

^\X$&\&J$i&&J&.tvv*
' f ' .

sam

alejhi

povod da Vjerovjesnik, sallallahu ve sellem, na Dan Uhuda spomene zajedno
bio

JU
fji

svoje roditelje." 3

•**-*

^
ali

1

Bilo jc lo u Bici na Uhudu, kada su idolopoklonici hljdi udarili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

ga jc Talha
i

stitio.

Ebu-Bckr prcnosi da jc Talha, kada su ga
4063.

nasli,

na scbi imao scdamdcscl

i

nckoliko rana

otkinut prst

2 3

F)io

ovog hadisa navodi sc u hadisu
bi ih

br.

To jest, rckao jc da

/rtvovao za njega. Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

4055, 4056

i

4057.

50

^jlqill niqKi

3726.

PRICAO NAM JE Mekki b.
b.

Ibrahim, njemu
b.

Hasim

Hasim, prenoseci od Amira

Sa'da,
Jji)

a on od svoga oca da jc kazivao:

JU «U ^p o*^

jj ^iIp

jp *-U ^!

"Vidio sain sebe kao trecinu islama." 4

Musa, da ga je obavijcstio Ibn-Ebu-Zaide, a ovom pricao Hasim b. Hasim b. Utba b. Ebu-Vekkas, da je cuo Seida b. Musejjeba, a on Sa'da b. Ebu-Vekkasa da je
3727.

PRICAO MI

JE Ibrahim

b.

£l
if)

&& ^r & £•$ J^
*r* Ji

.rvYV

f-^

ui

(•"?**

^"^ 5 ^J

V*

kazivao:

"Niko

nije bio

primio islam dok nije osvanuo dan
bio
f

u kojcm

sam ja postao musliman. Scdam dana
slijedi

sam
Li
i4

trecina islama."

4 iv ci& A2j -J i^hi ^ili fp j

prcdanju ga ( Ibn-Ebu-Zaidu)

Ebu-Usama:

.

pu tfj£ sail

j!J

Ja; r *C?i Jj3 jij

Kazivao nam je Hasim..."

3728.
Halid

PRICAO
b.

NAM

JE

Amr

b.

Avn, a njemu

^

jJl*. hJ_L>- j_^p

^j

j^Ip

hiJi^

.WYA

Abdullah, prenoseci od Isma'ila, a on od

Kajsa, koji kaze da je cuo Sa'da, radijallahu anhu,

J^
*

^
*
•*

jp J^pp!
-j -*

^ 41-Cp

da je kazivao:

5

sam prvi Arap na Allahovom putu.
"Ja
s

koji

jc

odapco

strijclu

Borili

smo
alejhi

se

zajedno

Vjerovjesnikom, sallallahu

ve sellem,

nismo imali hrane, samo lisce s drveca. Kada bi neko od nas obavljao veliku nuzdu, izgledalo je to kao u dcvc (ili ovcc), a nccist sc zbog tvrdocc nije
a

mogla

smijesati.

A

sada, nakon svega toga,
(tj.

mene
na
to

Esedovci uce islamu
naime,
5

namazu).

Ako sam

^'• rJ•' i'5lijJii>ji4
* '

spao, onda su moja djela propala!"
Bili

i

i>sji

J ;is;

su

ga,

prijavili

Omeru, govoreci:

"Nc zna

klanjati!"

4 5

Misli sc da jc on bio Ircci koji jc primio islam. Dio ovog hadisa navodi sc U hadisima

br.

3727

i

3858.

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

5412

i

6453.

51

SAHIHU-L-BUHARI

VRLINT \SHABA

SPOMEN VJEROVJESNIKOVIK SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM,
ZETOVA, MEDU K.OJIMA JE BIO I EBUL-AS B. REBI"
JE Ebu-Jcman, da ga je obavijestio SiTajb, prenoseci od Zuhrija, kojcm je pricao Ali b. Husejn, da je Misver b. Mahreme
3729.
kazivao:
"Alija je zaprosio kcerku Ebu-Dzehlovu.

--LLP dill

^cJ^j /^;-

'

,:;t

lJ^WI

^

I

>*Ai-*

PRlCAO

NAM

0* V*

:

*•-*

i££t ouii

J

C?j£

.ma
5

.i

jj-lil jl J>~*ft ft

Jp J^^ JU

(£^311

To je
*-PJj

Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekla: Tvoj narod tvrdi da se ti ne ljutis zbog svojih kceri. Alija se zeni kcerkom Ebu-Dzehlovom!' Tada je Allahov
cula Fatima, pa jc otisla
h i

cJUi

4Jjl

J^j—pj cJli ilL>l3 *iUij

'

"•
4.T.

L/^-

- ? »*- * «.a..,. J 37. 4JJI

J a*-j fUJ

I

*

- -.-'

|» '
.

U^-

1

^jl

OJj

' '

Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, ustao.

Cuo
\..
i

sam kad

je izgovorio sehadet, a

onda rekao:
b.

^

nakon ovoga ozenio sam Ebu-Asa
i

Rebija, pa je

*

*

on razgovarao sa mnom ostao vjeran. 2 Fatima je dio mene, mrzim dajoj se ucini zlo. Allaha mi, nccc
zajedno, zajednimcovjekom,bitikcerkaAllahovog

Poslanika

i

kcerka Allahovog neprijateljaP

Nakon

4lLiU|

Jp

iijU

JL^-IJ

jij iiP

lit

J^P

cij

toga Alija se odrekao zenidbe."

Dodaje

Muhammed

b.

Amr

b. b.

Halhala, prenoseci

od Ibn-Sihaba, on od Alijc Misvera da je kazivao:

Huscjna, a ovaj od

"Cuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je spomenuo zeta iz reda potomaka
Abdu-Scmsa, lijcpo ga pohvalivsi zbog tazbinskog odnosa prcma njemu. 'Rckao mi jc ostao vjeran; obecao izvrsio!', dodao je."
i i

.,

* j*

a J y lj-^a?

1

Njcgovi su zctovi jos Alija 1c Osman. Ebu-As b. Rcbi* sin jc Ebu-Lchcbov, koji jc bio Poslanikov, sallallahu alejhi vc sellem, amidxa. Bio se o£cnio Rukajjom, ali ju jc, na nagovor oca, vratio prijc ncgo sto sc saslao s njom. Nakon loga njomc sc ozenio Osman, radijallahu anhu.
i

2

On jc,

ve sellem, poeeo pozivati u islam, bio ozenjen Poslanikovom, sallallahu alejhi vc sellem, kcerkom Zcjncbom. Zarobljcn jc u Bici na Bcdru, ali ga jc Zejncb otkupila. Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, zalrazio jc od njega (posto jc Ebu-As tada bio idolopoklonik) da mu jc
prijc

ncgo

sto jc

Muhammed,

sallallahu alejhi

posalje kada sc vrati u

Mckku, pa jc on

to

i

ucinio.

lem. rijecima. kada je ispunio obecanje. Poslijc

ovim Poslanikovim, sallallahu alejhi vc seltoga on jc ponovo zarobljcn, pa ga jc Zejncb ponovo spasila,
sc misli

Na to

nakon

fiega jc

primio islam, a Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, vralio

mu ju jc kao bracnog druga.

Zejncb

mu

jc rodila kcerku

Umamu,

koja sc pominjc u hadisima o namazu, jcr jc zabiljczcno da ju jc

Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, drzao u namazu.

52

^jlgiM nigri

VRLINAMA ZEJD B. HARISA,
RADIJALLAHU ANHU \ VJEROVJESNIKOVA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, STICENIKA (OSLOBODENOG ROBA)
Bera' od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,

*

"*

*UC

dill

j*Oj iUj J>

^

_ff

^J; UASLl*

UU

** .

=*

u*ifUj u^-i oJi

£ ^i

^

l\'J3\

JUJ

prenosi

(rijeci):

"Ti

si

nas brat

i

sticenik."

3730.

PRlCAO
b.

NAM JE Halid b.
b.

Mahicd, njcmu

Jtf OI^Li Ui-b- aJjt

J>

jJU-

Ui-b*.

XVT

Sulejman, a

ovom Abdullah
Omera,

Dinar, prenoseci

od Abdullaha
kazivao:

radijallahu

anhuma, da jc
, -

"Poslao je

Vjerovjesnik,

sallallahu

alejhi

ve

scllcm, jcdnu vojnu jcdinicu

pod zapovjcdnistvom
nezadovoljni time

J ^Ul

^^ ^Uai -£i ^

iiU-l

j^Ji

Usame
sto je

b.

Zejda. Neki su

bili

on postavio Usamu za zapovjednika, pa je
slazete da

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

*Ako se ne

vi se ni ranijc nistc

on bude zapovjednik, pa slagali da zapovjednik bude
i^

njegov otac. Allaha mi, bio je dostojan za vodstvo
i

^

zapovjednistvo. Bio je jedan od meni najdrazih
*

ljudi, a

ovaj mi je oajdrazi poslije njega!'

!

3731.

PRlCAONAM JE Jahjab.
b.

Kazc'a, a njcmu

Ibrahim
a ovaj

Sa'd, prenoseci odZuhrija, on

odUrve,

&& & J& fety :;,/.-;>.> -. * .2,
lii^

r

.>:* -

bSa^
.

Tvn
..

odAise, radijallahu anha, da je kazivala:
ispitivac porijekla (fiziognomist)
alejhi

^ ^
^^

BJj^

^ ^^^ ^
*sJ«

>.

^

"Dosao mi je

[£ J^^

a Vjerovjesnik, sallallahu

ve
i

^
b

^'

^J

sellem,

- dok su Usama b. Zcjd Zcjd b. Harise lezali, 5 pa je kazao: 'Ova su stopala otpala jedna od dru^ih!' To je zacudilo razveselilo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je o tome
bio je svjedok
i

^^^
<^*\j

r,

j^

^£ $^
^r^
/
ir
4

^1

^-^

^-i JLs

obavijestio Aisu."

^

„,;^

3

ga jc ona na Poslanikovu, sallallahu alejhi vc scllcm. molbu poklonila njcmu. Spominjc sc da su mu olac amid/a dosli u Mckku (razili da ga otkupc. Poslanik mu jc, sallallahu alejhi vc scllcm, dao na volju: da idc s njima ili ostanc kod njega, pa jc on odabrao da ostanc.
radijallahu anha, rob, ali
i i

U doba dzahilijcta bio jc Halidzin.

4
5

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

4250, 4468, 4469, 6627

i

7187.

Lezali su pokriveni, a stopala su im virila ispod pokrivaca. (prim, rcc.)

53

SAHIHU-L-BUHARI

VRLIM \SHABA

*

SPOMEN USAME B. ZEJDA,
RADIJALLAHU ANHU
3732.

Ai£- dill

PRICAO NAM JE

Kutejba

b. Seid,

a njemu

J>

^ l&£ ^
^
i^JUi
* -

<* *3* Lfc£

.WY

Lejs, prenoseci

od Zuhrija, on od Urve, a ovaj od
reklc:

Aise, radijallahu anha, da su se Kurejsije zabrinule

za Mahzumijku

i

"Ko sc

smijc usuditi

(pitati

fejg
.

yj]ii! oti i*£l
'-.

^y

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) osim

Usame
*

>c

b. Zejda, miljenika Vjerovjesnika, sallallahu alejhi

i 4i j

Jbi/JUUVlAUi

ve sellem!"
3733.

PRICAO

NAM
sam

JE

Ali:

"Kazivao je
s

Sufjan: 'Otisao

pitati

Zuhrija o dogadaju

Mahzumijkom, pa me je on pozvao...'* 'Nemas to (zabiljezeno) ni od koga?\ upitao sam Sufjana, pa je on odgovorio: 'Nasao sam to u knjizi
sto ju je napisao Ejjub b.

Musa,

koji prenosi

od

Zuhrija, on od Urve, a ovaj

od Aise, radijallahu anha,

da je neka zena Mahzumijka pribjegla kradi, pa su
upitali:

"Ko ce govoriti s Vjerovjesnikom, sallallahu
njoj (da joj ne odsijeku ruku)?
s
1

^1

^

**u
jSSft

.

0= «J*»

cl> fj>
-1>-1

^

alejhi

ve sellem. o
sc nije

Niko
b.

usudio govoriti

njim, jcdino

Usama

^ oUI <w>o <aX>u jl
* *

££j^

*-Le

Zejd. (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem)

mu je

rekao: 'Israilci su prastali kada bi neki njihov plemic

ukrao: ostavljali bi ga i ne bi ga kaznjavali; a kada bi

ukrao neko

iz nizih
i

slojeva drustva, kaznjavali bi ga.
1

Da

se ovdjc radi

o Fatimi

,

dao bih dajoj odsijeku
alejhi

ruku!\ (zakljucio je Poslanik, sallallahu
ve sellem)."

1

Trcba napomcnuli da jc Fatima njegova kccrka miljcnica.

54

ailoioJl

dii^ gjI^>

||S||

dJjLqiHci flKi

3734.

PRICAO

njemu
kazav§i:

JE Hasan b. Muhammed, Ebu-Abbad Jahja b. Abbad, a ovom
b.

NAM

>&
^

y) fcU£ -Ui'
-*

£
>

^J-i
-

».

Madzisun, kojcg jc obavijcstio Abdullah

Dinar

*
j|

"Ugledao je Ibn-Omcr, dok jc bio u
(no zemlji) svoju odjecu
rekao: *GIe ko

dzarniji,

covjeka koji je u jednom kraju dzamije vukao
i

;'; ^i JUio^lllJ^i^-U
*
-

^ ^
.

*

.

-„.;> Uj^'

^^ ^
^«,
lii'

^ li .rvr
: -^

£


*«•
:

,.

*

^
.-

J

# ^ >
£l

j&
.^

j^^JJ^J^j
.

je

ovo!

.-

4

*

<

- :

:*-.::-

Kamo
fc

srece daje ovaj kod

mene!

~

Ebu-Abdur-Rahmane? Ovo jc Muhammed b. Usama!\rccemunckicovjek. Tada je Ibn-Omer oborio glavu, udario rukama po
Zar
ga ne
poznajes,

Jtf
,

oU.t £j ili' lii

^pu^
'

rt

II

lii


s?

^*^
<1*

f ^f J

?

-

->*->

;

^ J j**
'"

zemlji

i

rekao: 'Da ga je vidio Allahov Poslanik,

££N8£<i]l J

Jf"

'JJ15

sallallahu alejhi ve sellem, zavolio bi ga!'

JE Musa b. Isma'ii, njcmu Mu'temir, daje cuosvoga oca kojem jepricaoEbuUsman, prenoseci od Usame b. Zejda, radijallahu
3735.
anhu, koji je pricao o Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi ve sellem,

PRICAO

NAM

^tfo£^&&^j2l^.m«
.

£*

°
,

;„

J

.

,

-.,
r

'* <s„

*-4

:

>

.

-

*

i>*

W*

*----;;--'

$&$M$\ ^ tfefe &\ ^j ajj
-

da ga

je,

zajedno s

Hasanom

3
,

uzimao
obojicu,

i

govorio: "Gospodaru moj, zavoli
ja
ih, doista,

ih

*.".*• \J&^ j^^a-fl^UI jj^S ^J-lj ai>-t
',

'

#

i

volim!"4

3736.

A NU'AJM VELI

da

mu

je

prenio Ibnul-

^U>i
*r
,

iijlli

^1^^
* #-.

Jlij
*

Tvrn
*,
-

Mubarck, njcga obavijcstio Maimer, prenoseci od
Zuhrija, a njegaopetobavijestiosticenik

Usame b. °
*j

^

:

,

*?

^ w

.

-^ ^-^ *&*?

~'.f

^
l

Zejda da

f^\ ijjj Omer vidio Hadzdzadza b. Ejmena ^j ,\Ut ?! .yi .yJl ,y rW*i-* b. Umm-Ejmen — a Ejmen b. Umm-Ejmen bio je * * ^ •lyj^»l >*Jrj>3<-N<*U.lU-l >iJ brat Usame b. Zejda po majci, a on je ensarija

je

Ibn

a

t

- vidio Ibn-Omcra - da nijc bio upotpunio svojc '" 5 rukue niti sedzde - pa mu je rekao: "Ponovi
!

.

:

,

>

'

***"
°

J

-^ J

r?

r

-^ ^

2 3 4 5

Tj.

da ga posavjetujem

i

poucim.

Hasan jc Poslanikov,

sallallahu alejhi

vc

scllcin,
i

unuk.

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu
br.

br.

3747 6003,

3737.

55

SAHIHU-L-BUHARI
3737. Ebu-Abdullah (Buharija) veli da
w

VRLINT \SHABA
J
-*

MU

"

JE

Si <J|cS^

L^J

-* 1

J«*

J^

-

rVrV

Abdur-Rahman, njemu Velid b. Muslim, a ovom Abdur-Rahman b. Nemir, prenoseci od Zuhrija kojem je pricao Harmela,
Sulejman
b.

PRICAO

sticenik

Usame

b.

Zejda, da je, kada je on bio

^r- ur

1

^ 4j*?\ J*s?oi o^J^

s Abdullahom b.

Omerom, usao Hadzdzadz b. Ejmen.
(Ibn-Omcr) rckao: "Ponovi!"

Klanjajuci namaz, nije bio upotpunio svoje ruku'e
niti

sedzde, pa
fc

mu jc

Nakon

sto se udaljio", kaze

Harmela, "upitao

me

ji y>*

je Ibn-Omer:

Ko je ovo?' "Hadzdzadz b. Ejmen b.

J>\

J Jli J} [}s ApI JUi a3j*u- ^ j

Umm-Ejmen', odgovorio sam.
'Da ga jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllcm, vidio, zavoiio bi ga!', rccc Ibn-Omcr.

Spomenuo
'Prenijelo

je zatim njegovu ljubav

prema onima

koje je rodila

Umm-Ejmen.

mi je nekoliko mojih drugova od
kazao jc.

Sulcjmana(dajckazivao):'BilajcVjcrovjcsnikova,
sallallahu alcjhi vc scllcm, doji!ja\

OMERA B. HATTABA, RADIJALLAHU ANHUMA
O VRLINAMA ABDULLAH
PRlCAO
B.

JE Ishak b. Nasr, a ovom Abdur-Rezzak, prenoseci od Ma'mera, on od Zuhrija, ovaj od Salima, a on od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da je kazivao:
3738.

NAM

S*

J J*
set

+

?
1

1 l "

a^ (IjV u*
5i5

j***

J*

*J\\

j ji^Ji

ju \$Z 4i
5 _

^5

"Bio jc ncki covjck
sallallahu alejhi

koji jc u

doba Vjerovjesnika,
bi sta sanjao, ispricao

ve sellem, kada

^i d££Zm£\£v» ,^'t uij iii ia;
*.«

to Vjerovjesniku, sallallahu alejhi
i

ve sellem, pa sam

.-' .*

^

.'

sS

ja pozelio da sta usnijem, kako bih to ispricao

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Bio sam mlad
sallallahu

i

ncozcnjcn,

tc

sam u doba Poslanika,
spavao
u
dzamiji.

alejhi

ve

sellem,

^> illi jilii ji ^ uiji jiiil ^sii 015 r Qi

Jedanput sam lako u snu vidio kako su

me uzela dva
isto

meleka
sto je

i

odnijela

u

vatru koja je bila obzidana kao

obzidan bunar. Imala je dva kamena stupa,
bunar.

^

4JJU J_^pl

Jyi

sam vidio ljudc kojc poznajcm. j jui j£i Id; i^aS jSn 'Utjecem se Allahu od vatre! Utjecem se Allahu od vatre! \ ponavljao sam. Ovu dvojicu meleka odjednom je susreo treci melek, koji mi rece: 'Ncccs strahovati!' I san sam ispricao Hafsi.
kao
i

U

njoj

y *>i ij*\ j&\

56

^jlgtll nigKi

3739. Hafsa gaje ispricala Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi

ri JUi
*
"
. .

gg *iji

Ji LkU \f'^ .TWT^
*
..

ve sellem, pa je on rekao:
li

'Kako
Salim

jc divan covjck Abdullah!

Samo, kada

bi

^ ^ S^\ tfr ^ 2 *#
*>US ^1 J^JI

,

»
%
t • •

jos klanjao nocni namaz!'
veli:

"Abdullah otad

nije

spavao nocu, osim

^

f

CN <&IJl£ jl$S

vrlo malo."

JE Jahja b. Sulejman, a njemu Ibn-Vehb, prcnoseci od Junusa, on od Zuhrija, ovaj od Salima, on od Ibn-Omera, a
3740, 3741
.

PRICAO NAM

i£U 5Qli £ J$
h
lr* o!
j*
1

^

-rvn-rvi
e

— J*

*

* *

*

*

ti

^*>

'

" *•
l>*'

lgj*J* J*" cT°Ji

U* S~*J
-s yJ-

ovaj od svoje sestre Hafse da joj je Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

u ju 8s Alii Si i^U oli

-Ji

"Abdullah jc

doista dobar fiovjek."

1

O VRLIN AM A AMMAROVIM HUZEJFINIM, RADIJALLAHU ANHUMA
PRICAO

U^

dill

^ a^ijlU
**•

*&* 4*15

3742.
Israil,

NAM JE Malik b.

bma'il, a njemu
j-*

prcnoseci od Mugirc, on od Ibrahima, a ovaj

-*

+ W

*

od Alkamc da jc kazivao:

"Dosao sam u Sam, klanjao dva rekata. a potom zamolio: 'Gospodaru moj, daj mi nekoga dobrog
koji

ce

sjediti sa

mnom!'
i

l^i

L£\

l^J

ti'J

oitS U-Li ULi^

Otisao sam do
sejh
i

ljudi

sjco

kod

njih.

Tada dodc jedan

do mene. 'Ko je ovo?\ upitao sam. Ebu-Derda\ rekose. Molio sam Allaha', rekoh, *da mi posalje nekog dobrog koji cc sjediti sa mnom, pa jc On tebe
sjede
l
k

cii cJi

^

Jli

J

*$*££ lili LU^-

J

odabrao!'
fc

A odakle si

ti?\ upita on.

Kufe\ odgovorih, a on stade pitati: 'Zar nije jedan od vas Ibn-Umm-Abd (Abdullah b. Mes'ud),
'Iz

>*

onaj koji je (Poslaniku) cuvao papuce, jastuk

i

leden?

Je

li

jedan od vas covjek kojeg je Allah zastitio od

sejtana?' (to jest,

jezikom Svoga Vjerovjesnika,

^

>

-

:-

sallallahu alejhi ve sellem).

'Zar nije

medu vama (Huzcjfc

b.

Jcman) poznavalac

l^jf^l

Jl2J

ilj Jli

(

J;Vl3 iijlj

j2

li

Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, tajne
koju ne zna niko osim njega?\ upita on, dodavsi:

57

;

SAHIHU-L-BUHARI
'Kako Abdullah
razastre...'?'

VRLINT \SHABA

uci:

'Tako mi noci kada tmine

Proucio sam mu: "Tako mi noci kada
i

tmine razastre,
(umjesto:
i

dana kada svane,
koji
i

i

muska

i

zenska...

Onoga

musko zensko

stvara.. .)'

'Allaha mi', rece on. 'Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi

ve sellem, tome
1

me

je poucio direktno iz

njegovih usta.'"

Sulejman b. Harb, njemu Su'ba, prenoseci od Mugire, a on od Ibrahima da
3743.
je kazivao:

PRJCAO NAM JE

'

t

•p

zLi

,-:

01^ &£ xvtr

"Otisaojc Alkama u
h

kadajc usao u dzamiju, zamolio: Gospodaru moj, daj mi nekoga dobrog koji ce sjediti sa mnom!' Sjeo je do Ebu-Derdaa,
i,

Sam

koji ga je upitao: 'Odakle si?'"

"(Alkama

dalje

pripovijeda:) *Iz Kufe*, odgovorio sam.
*

A zar nijc mcdu vama,

ili

jcdan od vas, poznavalac

<AjJ^-

^«j

fl^P *uJju 2 i^JJI

—JI <w^-Us

(Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem) tajne koju

ne zna niko drugi?', upita on misleci na Huzejfu.

ojl>-l

^AJl *-£!« jl IS^^^JJl

Jli^CcJi Jli

'Tako je\ odgovorio sam.

'Azar

nijc

mcdu vama,

ili

jcdan od vas, onaj kojcg

je Allah sacuvao jezikom Poslanika, sallallahu
alejhi ve sellem?', upita
tj.

on misleci na Ammara,

da ga

je

sacuvao od sejtana.
jedan od vas', upita
ili

At& Sis ^i ju j; ju jjiii J\ ^J>\j

Tako je', odgovorio sam. "A zar nije medu vama,
fc

ili

dalje on,

onaj ko se brinuo o misvaku
ili

tajni

IjalS

J^ »V>i y Jlj
i
,
.

li

JU J^lj /JJlj
'

(upotrijebivsi rijec el-visad
fc

es-sirar)?'

> -

».

-

1

' '

.

f

- .>

Jeste',

odgovorio sam. dana kada svane...?', upita on.
i

'A kakojc Abdullah ucio: 'Tako mi noci kada tmine
razastre,
i

'...

i

Onoga

koji
4

musko zensko

stvara...',

odgovorio sam.

Ovi su toliko

navaljivali', rece on, *da su

me

gotovo odvratili od onoga sto sam cuo od samog
1

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!"

I

Alkama hocc da kazc da jc Abdullah b. Mcs'ud ucio: "Vel-lejli izajagsa, ven-nari iza tedzella, vel-unsa" - Tako mi noci kada tmine razastre, dana kad svane, tako mi muska zenska-, a it Ve ma halekaz-zekere vel-unsa'- I (tako mi) Onoga koji musko zensko Stvara.
i i
i

vez-zekeri
nije ucio:

**

i

58

o

q5jloiJl3iaia

O VRLINAMA EBU-UBEJDE
B.

^.i^Ji

DZERRAHA, RADIJALLAHU ANHU

^ sau^ ^i ^J
>

jsli * ^j\i

AA&- dill

PRIC AO NAM JE Amr b. Ali, njemu AbdulAMa, a ovom Halid, prenoseci od Ebu-Kilabe da je
3744.
kazivao:

"Pricao

nam

je Enes b.

Malik da je Allahov
c

<t*> *

*-St

Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllcm, rckao:

Svaki

ummet ima svoga povjerenika, a nas je povjerenik,
o ummete, Ebu-Ubejda
3745.
a
b.

Dzerrah!'"2

PRICAO
fc

njcmu Su ba, a ovaj od Huzejfe,
Nedzrancima:
istinskog
fc

JE Muslim b. Ibrahim, prenoseci od Ebu-Ishaka, on od Silc,
radijallahu anhu, da je kazivao:

NAM

zkl 6jJ-

1^2 £ iiii
>
a

i£U

.rvi

"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
Poslat cu
'

vam

(kao namjesnika)
>? .
8

povjerenika!

Njcgovi

su

drugovi

4jI>«_wSI

;

'."if: , t ^J ,~*U ^yt

*>- U-»l $-•*£ f*-^*"™' i>

•*•

#
i

t

" 'Ah'

pozeljeli (da) to

(budu oni)\ pa je on poslao Ebu-

Ubejdu, radijallahu anhu."4

VRLINE MUS'ABA B. UMEJRA. RADIJALLAHU ANHU
5

SJii dij'

o^O

>

v

'

jc

.jj

i,

>y

„-i

^ uJ3_l_a lJj

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima
/bog toga Sto je Poslanik,
povjerenika.

br.

4382

i

7255.

Poslanikovi drugovi pozeljeli su da dobiju to mjesto nc zbog
sallallahu alejhi ve scllcm,

samog mjesta
koji

i

koristi

koju ono donosi, ncgo

onoga
7254.

cc dobiti to mjesto opisao kao istinskog

Dio ovog hadisa navodi se u hadisima

br.

4380, 4381

i

Ovdje je Buhari spomenuo samo naslov poglavlja, a nije navco ni jedan hadis o njemu. Mogucc jc da nije nasao nikakav hadis o Mus'abu koji ispunjava kritcrijc kojc jc sam postavio. Mus*ab b. Umcjr spominjc sc u poglavlju o dzenazi kao primjer schida koji sc radi ahircta odrckao dunjaluka. Od imucnog mladica, koji prijc primanja islama nije znao ni za sta dnigo osim za uzivanjc zabavu, on jc postao primjer skromnosti. Majka mu jc bila imucna, sto mu jc prijc primanja islama omogucavalo da sc oblaci raskosno. Kada jc pao kao schid, nije imao nikakvih eefina u kojc bi se umotao.
i

59

SAHIHU-L-BUHAR1

gsflgg

VRLINF ASHABA

O VRLINAMA HASANA HUSEJNA,
I

U^

till

RADIJALLAHU ANHUMA
Nafi
k

^

JxJ^\3

^\ u*U oU

b.

Dzubejr prenosi od Ebu-Hurejre da je

IIt^Jl

jUeSjg^* ^1

^ ^-^^U JU
•^-i

kazivao: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
grlioje Hasana."

3746.

PRICAO

NAM

JE Sadeka, njemu Ibnprenoseci od Hasana,

&£ &* # {&£ Sli t£U TYil
>,_>
*

Ujejna, a

ovom Ebu-Musa,

kojije cuo Ebu-Bekru da je kazivao:

^^^
,
t

^ „

jr

„'• "
(

,

?

C

r
r

~5^

^ &*&
j*&
i

/
-*

"Slusao sam Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi ve
sellem, (dokjcgovorio)naminbcru, a pored njega

ji yLL' <J^. j\

/.,''.
+

"#*/*"-„
*

^jjjdll

'

ill

je bio Hasan. Pogledao bi put u njega, govoreci:
fc

jednom u ljude, a drugi Ovaj je moj sin plemic;

J^j-^^J? Jj*j*j*^)j*j* j*^
•^*. •-;
i

...

.

mozdace Allan putem njega pormritidvijeskupine
muslimana.*"

^-,

-

#?f,

3747.

PRICAO

NAM

JE Musedded, a njemu

cJLi JU>Sil
,*
,
.

&£&; &£ Tviv
">
* <*.
-

Mu'temir, koji je cuo svoga oca kako

mu

je
*

:

'

.

>

;

*

pncao bbu-Usman prenoseci od Usame
alejhi
i

b.

Zejda,

.

u-

^

^
>
1

radijallahuanhuma, da gajcVjcrovjcsnik, sallallahu

£^|jSiifc5tfSjfc^l^|^4»l^j
„^
*

ve

sellem,

uzimao zajedno

s

Hasanom

/

/,'
Jlf-S^
1

govorio: "Gospodaru moj, ja njih dvojicu volim,
ih
i

J^j'U^U^*' $
m

J>*j

pa

Ti zavoli!"

-

ili

kako je vec rekao.

3748.

JE Muhammed b. Husejn b. Ibrahim, njemu Husejn b. Muhammed, a njemu Dzerir, prenoseci od Muhammeda, a on od Enesa

PRICAO MI

dtff^a&t^&^J^-TVJ A
Udt

*<*»

J* JO* ^-^
£-|

"^ ^

*-*•

-=*•*"

b.

Malika, radijallahu anhu, da je Ubejduliah

b.

£ ^xJ, j\ ^
'„

Zijadu bila donesena glava Husejnova, radijallahu
anhu; stavljena je na tacnu, a on

.'.

^
• >

.

^ ^J ^ "','/>.'
jjjl;

poce dirati (svojim stapom). Kazao je nesto o Husejnovoj Ijcpoti, pa jc Encs na to odgovono: On jc naj vise licio na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve
je

^~-k
r

J J*^ f ^-H 41* .l^J-i cr-^^J

-

^rtW-;

V- 'A^V**

,

uijil s^J& Stfj % &\ Jji^ ijfcjt

sellem,

i

bio jc obojen (kosa

i

brada)

vesmom."

1

To
»»1

sto jc Ubejduliah b. Zijad kazao o Husejnovoj Ijcpoti bilo jc pohvalno. Tirmizi navodi da jc
lijcp

on kazao:

"Nisam vidio nikoga ko jc

kao

on.'

Vesma jc

vrsla biljkc koja sluzi za bojenje. (prim, rec.)

60

aI[qM diiiod djlki
3749.

fifia
?

(^ jLqxIL

ginn

PRICAO

NAM

JE Hadzdzadz

b.

Minhal,

^Li Qj£ Ji#i
>

-

*

..r*

£ £uU l2iC .mi
- -

njemu Su'ba,

a njega obavijestio Adijj, koji je

cuo

Beraa, radijallahu anhu, da'je kazivao:

* &>) *$' ^V JU #J* $**' JU
7^ \^
'

>

*

.f

- -

"Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

* ?-jV
.

gg
f
'*

*

fjj

^J- j^
*

^

kako za vratom nosi Hasana b. Aliju govori: 'Gospodaru moj, ja ga volim, pa ga Ti zavoli!
i
1

i

4^U

*'

\'

a^i JllliJl JuJ-ujIp

t

*

t >i

3750.

PRICAO

NAM

JE

Abdan,

njega je
b.

V- JU Att£ IT^i jli^
»..

.*.„»

.-#


^

Tvo.
„>\

obavijestio Abdullah, a njega

Umer

Seid

b.

Ebu-Husejn, prenoseci od Ibn-Ebu-Mulejke, a on

od Ukbc
nosi

b.

Harisa da jc kazivao:
govori: 'Drazi

"Vidio sam Ebu-Bckra, radijallahu anhu, kako

Hasana

i

mi je od oca;

lici

na
lici

^ $ if &- J^.-^r^t^ \f&* £ $ £*[* j^ ^j^\ y/^^&ti '',.', \ Jy. ^yi > j S-^ S^J ** ^ cs^J

;

f

;

>*>,>

^

'

,"

1

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne

>

B

t

«


.

.
-.

naAliju! Ahja se na to samo nasmijao.

^-"^-o
Sadeka,

Jl»

w'-ryr

j
.

3751.

PRICALI SU MI

Jahja

b.

Me'in

i

W islij J~*
\-

rckavsi da ih jc obavijestio

Muhammcd

b.

Dza

k

fcr,

prenoseci od Su'bc, on od Vakida b.

Muhammcda,

ovaj od svoga oca, a on od Ibn-Omera, radijallahu

anhuma, da je kazivao: "Ebu-Bekr je govorio:
sallallahu alejhi

^ — J ^ *^"" ^ ^^ ^ j^ Q^ ^ yj. J>\ J, *J\ ^ jjj. ""
-**"

£ J* jt^ Tv<n >. > -> r-> u £„.*.- ^.
.

s

^

*

'

"Pazite na

Muhammeda,

.

*£ jii J >? l-ui l_^5)i _^I _^i JU

ve sellem, u poglcdu njegove

porodicc!'"

3752.

PRICAO MI

JE Ibrahim

b.

Musa, da ga

je

f^ %fi
';, J

J*y £
*
.«..

&2 Jj&
-

rvoT
>

odMa'mcra, a onodZuhrija,aonodEncsa...;aPRICAOJEiAbdurobavijestio Hisamb.Jusuf, prenoseci

:j..

^f

&*f* &f» &*+**&
-•

-.,

>,

Rezzak, da ga je obavijestio Ma'mer, prenoseci

Jji j^ii ^^ijji ^p ^IjU li^-i Jij^iXi-

od Zuhrija, kojeg je obavijestio Enes rekavsi:

"Niko
alejhi

nije bio slicniji Vjerovjesniku, sallallahu

-o^^^^^^^^S ?^
-

5

^ S.-

,'j '

I

*

5

15

*

*

ve sellem, od Hasana

b. Alije."

61

SAHIHU-L-BUHAR1

Sg^8

vrlinf ash aba

3753.PRICAOMIJEMuhammedb.Bessar,njemu jxi l&U Gunder, a ovom Su'ba, prenoseci od Muhammeda
b.

jlSj

£
1

^ J-^
0*
:

-

rvor

Ebu-Ja kuba,

fc

koji jc

cuo Ibn-Ebu-Nirma da jc
b.

J>» U
,

CH -UJ=

cuo kako je neko (Iracanin) pitao Abdullaha

^fajyJ.£4ftty&£J*^Jij!\ " *.' * Omeraoosobiu ihramima(muhrimu); Su'ba kaze :_ t fm \ Jui vP J% da misli da ga je pitao o tome sta ako ubije muhu $~T <£•* <& (V^
> ,
1
1

dok je u ihramima - pa je on odgovorio: "Iracani pitaju o muhi, a ubili su sina kccrkc Allahovog
Poslanika, sallallahu aleihi
h

-,
'

^

*£ ^jj,
;
*

-

5^
"

1
<bl

^
' '

^5

ve sellem,

iako

je

^iSl^j L^

r^i Jlij

J«^5
,;
'

^
, -

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

To su moja dva dunjalucka

bosiljka.'"

'

O VRLINAMA BILALA B. REBAHA, EBU-BEKROVA STICENIKA (OSLOBODENOG
ROBA) RADIJALLAHU ANHUMA
Vjerovjesnik
(Bilalu):
*?

&& o^ J^» *&* M&

L^
is'£ Jy.

a|]|

^jji J, J±>
o-UJ.
£i

je,

sallallahu alejhi ve sellem, rekao

•^^ <m

^Jl

Jlij

"Cuo sam u Dzcnnctu zvuk

tvojih nanula

.SLLIJ

ispred sebe!

3754.

PRICAO
b.
b.

NAM

JE Ebu-Nu ajm, njemu
fc

y.

x&\te&fe
'*

^ Jti&- XVoi
' <->

Abdul-Aziz

Ebu-Selema,
Munkcdira,
v

prenoseci

od

Muhammeda
Dzabir
b.

a njcga obavijcstio

^u- ujtf jjiSi
>

J,

jli

£ 1^, J

Abdullah, radijallahu anhuma, kazavsi:
govorio:
i

>

J^ij^i
.

d\S jtf

$* 41 ^3 -uiLOp ^

"Omer
jc

je

Ebu-Bekr

je

nas

prvak

(plemic), a

oslobodio je nasega prvaka!' Mislio

V% _^UjP j^ijUjp^^
v

na Bilala."

3755.

od Isma

PRICAO NAM JE Ibn-Numejr, Muhammeda b. Ubejda, kojem
il,

prenoseci
je

>%£ o?

pricao

>
Jlj

Cf S& 5? tiVvid *t .- "

&
w

^
\
[j\

-

rvo °
-

.'•..< =

prenoseci od Kajsa da e Bilal rekao fcbusi

Bekru:

"Ako

me
si

kupio za scbc, onda

mc

zadrzi

j£~*b
4| -

dUd
v'

j^J^\
,

c-5

jl

(kaoroba), a ako

me

pusti

meotkupio u ime Allaha, onda da radim u ime Njega!
'

*^

.<

-v^*,/*, -.'

—-

1

drugim prcdanjima ovaj hadis ima dodatak: Najvrcdnijc djclo vjcrnika jcsi dzihad, pa sam pofclio da budcm borac..." Mcdulim, Ebu-Bckr mu jc rekao: Zaklinjcm tc Allahom svojim pravom...', tako da jc oslao s Ebu-Bckrom dok on nijc umro. Nakon Ebu-Bckrovc smrti, Omcr mu jc dopustio, pa jc on kao mudzahid otisao 11 Sam, gdje jc osamnacstc ili dvadcsclc g. po Hidzri umro u poznaloj epidemiji kugc.
i
i

U

62

.

ajigKiii diiiii djiki

Jill

<£ jLqxIL

qkiki

SPOMEN IBN-ABBASA,
RADIJALLAHU ANHUMA 2
3756.

Uii* dl

^j ^U* ^Ijfi oU

PRICAO NAM JEMusedded, njemu Abdulod Halida, on od Ikrime, a on od
Vjerovjesnik,
sallallahu
i

££ ^jl^Slai s£~*

&U &J
.
-

(£U .Woi
a .

Varis, prenoseci

Ibn-Abbasa da je kazivao:
"Zagrlio

n-\Jl5
'

^
.

«'

& "ft ^ £u
'"
' -

me

je

alejhi

s^| las J^t JBj *jii Ji * i5l
"'
A

ve sellem, privukao na svoja prsa

zamolio:

'Gospodaru moj, pouci ga mudrosti!" Pricao namjeEbu-Ma'mer a njemu Abdul- Varis jos

^s J^j *^o$^ 2^ j^-* y) ^-^~
-

9

. „

*
*-

..

#,,,-/;*„

uospodaru moj, pouci ga Knjizi! Pricao nam jc Musa, a njemu Vuhcjb, prenoseci od
i:
I

rekaoje:

^
gfo
*
'

^
•£
-*
:

.

>,<*- ',vi

CLiVl 1*&-I1 IlL

Halida slicno tome. El-hikmet (mudrost) znaci ispravnost u znanju

-

osim (onoga

sto je pitanje) vjerovjesnistva.

O VRLINAMA HALID

B.

VELIDA,

^

all!

^j *#M Ji aI& *»b- Ji

RADIJALLAHU ANHU 3
PRICAO NAM JE Ahmed b. Vakid, njemu jg £ S& |&£ jflj £ jftlSt .rvov Hammad b. Zejd, prenoseci od Ejjuba, on od - ' .-* * - - £ :?
3757.
^ • •

Humejd

b. Hilala,

a on od Enesa, radijallahu anhu,

^ &y l^&^&$*C? vi ^
1

da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
obavijestio ljude

Rewahe, prije Dok su mu oci

o smrti Zejda. Dza'fera Ibnnego sto im je dosla vijest o tome.
i

&y $j\yJ£j\XjjZM$\&4& /'
J

t

<*'>'

-^h

JL&
.
'

f-*^
fc*'«

(Hsri
-

«Jl

J?*
-

^^5
&*<
i^-ijj

suzile,

govorio

je:

"Zejd

je

uzeo
rer,

>..<-*

4
'

bajrak, pa je bio pogoden; zatim ga je uzeo

Dza

w

*'f«J
l

'

"

-

pa je bio pogoden; onda ga pa jc
i

je

uzeo Ibn-Rcvvaha,

.V.-.

iij JJ£. attjis ell^j y_./»U

on bio pogoden. Allah im jc dao pobjcdu tck kada je bajrak preuzeo Allahova Sablja." 4

/

,'

^

s

rf^ ^£*J^ f -f£> Is

2

Abbas, radijallahu anhuma, bio jc uccni Poslanikov, sallallahu alejhi vc sellem, drug. Omcrgaje uvodio u drustvo sejhova iakoje bio mlad. Poznal jchadisstoga biljezi Ahmed, a u komc sc navodi: "Gospodaru, ucini ga znalccm u vjeri tumacenju (Kur'ana)!" Bio jc najuccniji Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, drug u pitanjima tumacenju Kur'ana. O njemu je Ibn-Omcr rekao: "On jc najvcci znalac Allahovc objavc Muhammcdu, sallallahu alejhi vc sellem."
Abdullah
b.
i

3

Halid je primio islam u vremenu izmedu Sporazuma na Hudcjbiji Osvojcnja Mckc, a navodi sc da je lo bilo dva mjescca prijc Bitke na Mu'ti. Bio jc sa Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem, u mnogim bilkama, gdjc sc pokazala njegova ncsvakidasnja sposobnost hrabrost. Bono sc protiv onih koji su sc odrodili od islama osvojio ogromna prostranstva zcmljc. Umro jc na postclji dvadeset prvc god. po Hidzri.
i i
i

i

i

Nosiojc nadimak "Sablja Allahovih
4

sablji".

Bio jc to Halid b. Vclid, kojcg jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, prozvao tim junackim nadimkom. Nakon spomenute bitkc Halida su, radijallahu anhu, rcdovito nazivali ovim nadimkom.

63

SAHIHU-L-BUHARI

VRLINT \SHABA

O VRLINAMA SALIMA, RADIJALLAHU
ANHU, EBU-HUZEJFINOG STICENIKA (OSLOBODENOG ROBA)
JE Sulejman b. Harb, a njemu Su'ba, prenoseci od Amra b. Murre, ovaj od Ibrahima, a on od Mcsruka da jc kazivao:
3758.

^3*0
B

dun

<-i3oa

ob
^j

ait

alii

^oj

diJii^-

PRICAO

NAM

9

f

<xz

\*j*-

^>

*-

j,
m

?,v* ji^

\ojf.

.rvoA

"Spomenut
pa
je

je

Abdullah kod Abdullah

b.

Amra,
'
'

on rekao: "To je covjek kojeg ne prestajem voljeti
JjJb
>t
4A)I
>"

'

"

***

>

/
N

otkako sam cuo Allahovog Poslanika, sallallahu
alcjhi

J J— J Caw
**

L« -L)y

Cp-\ Jljl
>

vc scllcm, kako govori: 'Uzmitc Kur'an od

a **-L« -^ <u!-Cp -« iiujl

-• jl\UI

1

jj

JL--1

cctvcricc:
k

od Abdullaha
b.

b.

Mcs'uda' - od njcga jc

poceo - Salima, sticenika (oslobodenog roba) EbuHuzejfinog, Ubejja

Ka'ba

i

Mu'aza
li

b.

Dzebela'"'

Rekao je (Amr); "Ne znam da ili s Mu'azom."

je

poceo s Ubejjom

O VRLINAMA ABDULLAHA B. MES'UDA, RADIJALLAHU ANHU
2

Umcr, a njemu Sirba, prenoseci od Sulejmana, koji kaze da je
3759.

PRlCAO

NAM
on

*

JE Hafs

-.-*

b.

^p

<**J> U; J^-

y^ jj J**>- i^a*- TVO^

«,

J

J*

J

cuo Ebu-Vaila,
Abdullah
b.

a

Mesruka, kako kaze da je
ve sellem,

Amr kazivao:
alejhi nije
niti

"Allahov Poslanik, sallallahu
bio bcstidan

raskalasen; govorio jc: 'Najdrazi
koji je najmoralniji.'

od vas mi je onaj

-

^*^

3760. Takoder je rekao: Treuzmite ucenje Kur'ana

od cetverice: od Abdullaha
sticenika

b.

Mes'uda, Salima,
Ebu-Huzcjfinog,

(oslobodenog

roba)
b.

Ubejja

b.

Ka'ba

i

Mu'aza

Dfebela.'"

i

Dio ovog hadisa navodi se u hadisima
Abdullah
b.

br.

3760, 3806, 3808

i

4999.
i

2

Mcs'ud

scsli jc

po redu primio islam. Ucinio jc dvijc hidxre. Bio jc Omcrov

Osmanov
i

povje-

rcnik drzavnc blagajnc u Kufi. Prcd kraj zivola dosao jc u Mcdinu, gdjc jc
Hidzri, u vrijeme

umro
i

trideset

Osmanova

hilafcta.

Bio jc uccnjak
i

cijc su znanjc sacuvali
slusiili.

prosirili

drugc godinc po mnogobrojni Posla-

nikovi, sallallahu alcjhi vc scllcm, drugovi

drugi koji su ga

64

u

^jlqill niqKi

3761

.

PRICAO NAM JE Musa, prenoseci od Ebu(da jc kazivao):

J* OljP

yl

^P

J^y

lIjJU-

XV\\

Avane, on od Mugire, on od Ibrahima, a on od

Alkamc
"Otisao

sam

u Sam, klanjao dva rekata

i

zamolio:

-^ c *,

'Gospodaru moj, podari mi sugovornika!' Ugledao

U^lJi ^>yj* L^i=r <i j^t
+ >

|*4^ ^J^i 0£*5j
•> ^

sam sejha kako mi prilazi. Kada se primakao, rekoh: 'Nadam sc da jc Allah udovoljio mojoj dovi!'
'Odakle
*Iz

^
-i
-j.

si?',

upitao

me je.
sam, a on stade
pitati:

f & ju a
rLjfJj
/jj! IjJ

iii jii j* iii

ei

Kufe', odgovorio

'Zar

medu vama
nije

nije bio onaj koji je (Poslaniku)
i

If )j i<Li\'j

M&iS&^fy
-y.

cuvao nanule, jastuk Ieden (Abdullah
Zar
jedan od vas onaj koji
sejtana

Mes'ud)? je sacuvan od
b.

oi^lii

-_J tfi fL_
* S*n

(Ammar)? Zar kod vas
nije
"je

nije bio onaj sto je

*-**£

o^p ^-^i ^ ^5^'

j**^

*~^L^

*

znao tajnu koju
(Huzejfe)?
ucio: 'Tako

znao niko drugi osim njcga
(Abdullah)
1 ,

Kako
mi

Ibn-Umm-Abd
je.
i

Tada sam ja proucio: *Tako mi noci kada tmine razastre, dana kada svane, muska zenska... (umjesto: Onoga koji musko zcnsko stvara...)'
noci...?

upitao

i

i

i

.

jjv-

^^

#-

'..'

_•*-'

*.'

^>* ju y J js

oii

i

'Proucio mi ju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
sellem, pratio
4

sam

to s njegovih

ali

ovi nisu prestajali

usana\ rece on, (navaljivati) dok me gotovo
11

nisu odvratili (od takva ucenja).'

3762.

PRICAO NAM JE Sulcjman b.
Jezida da je kazivao:

Harb, njcmu

A* &lS

\£j£.

Su'ba, prenoseci od Ebu-Ishaka, a on od Abdur-


a
>

a£ii i-Si .rvu

Rahmana b. "Pitali smo
i

Qti ju !>;
pojava ^;" j«
*

^ ^\i&
_
:

^ j^i y
'^':
K

Huzejfij o covjeku cije su

j '^j •:'•
*

J Jrj I/-

-

ponasanje bliski Vjerovjesniku, sallallahu alejhi
i

*

vc sellem, kako bismo on rekao:
h

mi tako

cinili,

pa

nam jc

4>yi \j^\

j/i

is

jia

&
/•^

j*tu

^

s

Ne znam
i

nikoga ko

bi

Vjerovjesniku,

sallallahu alejhi

ve sellem, bio blizi pojavom,

ponasanjem

zivotom od Ibn-Umm-Abda.'" 3

3

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

6097.

65

^
SAHIHU-L-BUHARI
3763.
a

gSS©
b.

VRLINF ashaba

PRICAO MI JE Muhammed
b.

njemu Ibrahim

Ala\ Jusufb. Ebu-Ishak, a njemu

*rf# i£U
,'

*Suil
:

od Ebu-Ishaka, kojem je pricao Esved b. Jezid, da je cuo EbuMusaa Es'arija, radijallahu anhu, da je kazivao: "Dosao sam s bratom iz Jemena: proslo je neko vrijemc, a mi smo, glcdajuci kako cesto Abdullah
pricao njcgov otac prenoscci

&W
jii
> ,

;

^
"

£ !u* Jjfc- ,mr
:"'.
.
B
1

**/*

-.

Jli

jL

-.,

,

>.

^i W ^ ^"-»
-sj^.

&]
i

1^ ^ i^Si
^
,

"'.,

J >- **

^ tf*J £j**
*

>'

^^ # °*r*
"

ju ju^li u "' >'. ^ , >

vs^Ul^l^^^^lSc^ji
'

Mes'ud njegova majka ulaze (kod Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm) mislili da jc on clan
b.
i

Vjerovjesnikove,
porodice.
'

sallallahu

alejhi

ve

sellem,

*^^>>^>j*j"iSo?^6l .**3l jS^J^jdj^^^il
<L,
aili

t

/^

*

'

;

r

SPOMEN MU' AVIJE,
RADIJALLAHU ANHU 2
3764.

^
£
\

Ji^fci

j& MV

PRICAO

NAM

JE Hasan

b. Bisr,

a njemu

JUil lil^

jL
j"

fcZ\ t£U
_
t

XVM

Mu'afa, prenoseci od

Usmana

b.

Esveda, a on od

Ibn-Ebu-Mulcjkc da je kazivao:

Ju

^ & ^ ? 5^ & ^ &
>
,

,--.>...

"Mu'avijajenakonjacijeklanjaosamojedanrekat
vitra.

js -**

^j
'
**

SS£
/

*Uult
'

To je vidio
je
ali

sticenik (oslobodeni rob) Ibn(i

' '
1

: a* CjUJ > }i '

Abbasov, pa
ga o tome),

otisao Ibn-Abbasu

obavijestio

*t»

^ J^ o- ^

^

Cy}

<J^

lT^ 0^
#

mu on

rece:

Tusti ga, pa on je
sallallahu
J

drugovao
alejhi

s

Allahovim

Poslanikom,

ve sellem!'" 3

3765.

PRICAO
b.

njemu Nafi"
"Upitan je
s

JE Ibn-Ebu-Merjem, Umer, a njemu Ibn-Ebu-Mulejke
^
fc

NAM

3^ £ £u l&i j^ ^1 £l tfk. .mo

(da je kazivao):

^ Ji^& ^ j^ J ^
>
-

*-

*-""•>**

'-

Ibn-Abbas:

Sta

mislis

da

govoris

^i^jjj/eSjiifrtf! jojil^l j

vladarom pravovjernih Mu'avijom, jer on klanja
rekat vitra?'

samo jedan

v*

«J]

^U?l JU

'Ispravno cini, jer on, doista, poznajc fikh
(scrijatsko pravo)!',

odgovorio je."

1

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu
Mu'avija jc primio islam
na torn polozaju ostao jc
prijc

br.

4384.

2

Poslanikov, sallallahu alcjhi
i

Osvojcnja Mckc. Njcgovi roditclji su primili islam poslijc njcga. Bio jc drug vc scllcm, njcgov pisar. Potom jc poslao Omcrov namjcsnik u Damasku, a
i i

Hasanom. Cctrdcsct

i

u doba Osmana tc kasnijc, u vrijemc ncsuglasica s Alijom, radijallahu anhu, prvc godinc po Hid/ri ujedinio jc ljudc pod svojom vlascu bio halifa do Sezdesete
i

godinc po Hidzri, kada jc umro.
3

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

3765.

66

qJjlaJl 31013

PRICAO MI JE Arar b. Abbas, njemu i£U Muhammed b. Dza fcr, a ovom Su'ba, prenoseci od
3766.
k


j^

j^ii
1

Jl^

.rvii
•**£•

Ebu-Tcjjaha, koji kazc da jc cuo
koji prenosi
i4

Humran
mi,

b.

Ebana
se

ju

7-u^> ^i

V -* ^-^- j-^^r jj
*

daje MiTavija, radijallahu anhu, rekao:
taj

* «

Vi

klanjate

namaz,

a

druzeci

s

Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem,
vidjeli

nismo

da ga on klanja.

On je zabranio ta dva
Jju

rckata", mislcci na

dva rckata poslijc ikindijc."

O VRLINAMA FATIMINIM, RADIJALLAHU ANHA
Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao;
.

^N) Vi| l

]jfr

y)f-

Aao13

i_x9u^q ljL

c£i jit as sip 1u>u

«

*3i jij

"Fatima 4 je prvakinja medu zenama u Dzennetu."
3767.

PRICAO

NAM JE Ebul-Velid, a njemu

Ibn-

&
|g

>..* Vg
« „

#
:

>..

fc*j£ aJ^il

Ujcjna. prenoseci

odAmrab.Dinara, on odlbn-Ebu-


-

^ k£i£ .mv
, ,

,

:

,

.-

Mulejke, aonodMisverab.

Mahremeda jeAllahov i^t ^*
<fo

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

^ £* j^j at$£ &\
.

¥ i **¥"*-?*

"Fatima je dio mene, pa ko je
naljutio."

naljuti

- mene je

^
*',

&-£
#

^

c£^ *W £a^ *£* CU* JIS
, .; .; -

+

Falima. radijallahu anha.

kecrka jc Poslanika. sallallahu alejhi vc sellem,

i

Halidzc.

radijallahu

anha.

Umrla je jcdanacslc godinc po Hidzri, scsl mjescci nakon smrli Poslanika. sallallahu alejhi vc sellem. Prenosi se daje ona kazivala: "Usao je Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem - a ja sam bila kod Aisc - pa mi jc ncslo sapnuo, ja sam zaplakala. Zalim mi jc sapnuo ncsto drugo. pa sam se nasmijala. O lomc me jc upilala Aisa, pa sam joj rckla:
Rodcna
jc Icao muslimanka. Udala se za Aliju, radijallahu anhu, poslijc Bilkc na Bcdru.
i

Zar da le obavjcstavam o (ajnama Poslanikovim, sallallahu alejhi vc sellem? Oslavila me jc, ali nakon 5to jcon umro, upilala me opcl, pa sam joj rckla... (hadis, a u njemu stoji): '... Mislim da cu umrijeii u ovoj godini. Nijcdnu zenu na svijclu lo nccc pogodili kao lebc. ali ncmoj imali manjc strpljcnja od bilo kojc od
'Znas
(i

1

to!

njih.* Ja

sam

zaplakala, a on dodadc: *Ti

si

prvakinja

medu zenama u

Dzcnnctu, osim Mcrjcmc.' Ja sam sc tada

nasmijala." Za Falimu se kazc daje bila najodabranija od keeri Poslanikovih. sallallahu alejhi ve sellem.

67

"

SAHIHU-L-BUHARI

VRLIM \SHABA

O VRLIN AM A AISINIM,
RADIJALLAHU ANHA
1

Wx£.

dill

^-^)J

dJuU J-ii

ljL>

3768. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, a njemu Lejs, prenoseci od Junusa, a on od Ibn-Sihaba, da je Ebu-Seleme rekao kako je Aisa, radijallahu
anha, kazivala:

If £3JI

Bj£ ^SS £
+

-f

>

J£ Lj-x^ TV1A
'
-

"Jcdnog jc dana Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi

ve sellem, rekao:

fc

O

Ais (zovnuvsi

jr tako

cili <si ^

WUl
& <Sy

u **&£
*

*

.\>j*- liS

&\i £

odmilja),

'Neka je i

ovo je Dzibril; on te selami!" : njemu selam, AUahova milost blagoslov',
i
fc

%&£ &jj &U| 6ij
-41
.

rekla sam,

a

ti

vidis

ono

sto ja ne

vidim/

^JJ^-W J^J^^iS
,

*

>

Mislila jc lime na Allahovog Poslanika, sallallahu
alejhi

ve sellem.
>

3769.
je

PRICAO NAM JE Adem, a njemu Su'be da kazivao...; a PRlCAO NAM JE Amr, da ga
i

>S*
JS>*

,

je obavijestio

Su be, prenoseci od
a

fc

Amra

b.

Murre,

V 0* V
ju ju c*

i!rf

u* V*—

«^*-' J j**-

on od Murre,
alejhi

ovaj

od Ebu-Musaa

Es'arija,

<ui

^j •sy^^ ^y w if
el
£&; yj *u3i 5,
ilsii A-iij

radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem, rekao:

^Jj^ji^^jis. uij^
sfja

"Mnogi su muskarci komplctnc osobc, a od zcna samo Merjem bint Imran Asija, zena faraonova. Aisa je u odnosu na ostale zene kao sto je potkriza
i

L.Tj Si^u

jJji

Li* *tdJi j£

s

mesom

u odnosu na ostalu hranu."
i.

3770.
a

PRlCAO NAM JE Abdul- Aziz b. Abdullah, jSi JU <&ta£ & JiuJlii l&U TVV njemu Muhammcd b. Dza'fcr, prenoseci od
b.
>

Abdur-Rahmana, da jc cuo Encs b. Malika, radijallahu anhu, kako kaze da je Allahov
Abdullah
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

'

'

'

'

*

"Aisa je u odnosu na ostale zene kao sto je potkriza
s

mesom
To jc

u odnosu na ostalu hranu."3
Rodcna jc kao muslimanka osam godina

1

Iskrena, kecrka Iskrenog.

prijc Hidzrc. Ostala jc iza Poslanii

vc sellem, u osamnacstoj godini zivota. Mnogo jc toga sto jc naucila prcnijcla od njega. Zivjcla jc poslijc njega gotovo pedeset godina, tako da jc od njc prcuzclo prencseno mnogo scrijatskih odrcdaba adaba (kaze sc da jc od njc prencscna cak cctvrtina scrijatskih odrcdaba propisa). Umrla jc u
ka, sallallahu alejhi
i
i i

vrijeme Muavijinog hilafcta, pedeset
2

i

osmc godinc
le

|x» Hidzri.

Nijc rodila nijedno

dijetc.

Na osnovu ovog
lallahu alejhi

dijcla hadisa ncki zakljucuju

vc sellem, rekao; "Dzibril hadisu, posclamio mclck Dzibril.
3

da Hatidza ima prcdnost nad Aisom, jcrjoj jc Poslanik, salselami od Gospodara tvoga." Aisu jc, kao sto sc navodi u ovom
5428.

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisima

br.

5419

i

68

q5jla|il

910^1

3771.

PRICAO MI JE Muhammed b. Bessar, njemu ^\Z'j\te\$fej\k&!&Jfcxvv\
b.

Abdul-Vehhab

Abdul-Medzid, a ovoin Ibn.

-

'

*

Avn, prenoseci od Kasim
fc

b.

Muhammcda: "Aisa
Ibn-Abbas

se pozalila na slabost, pa joj je dosao
i

^cs

ia a*£ cJsii

vsa

St

Majko pravovjernih, ti ides ka istinskim pretecama: Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi
rekao:

&$

ve sellem, 4

i

Ebu-Bekru!'"5

3772.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b. Bessar,

njemu Gunder, a ovom Su'ba, prenoseci od Hakema, koji je cuo Ebu-Vaila da je kazivao: "Kada jc Alija poslao Ammara Hasana u Kufu, kako
i

bi ih

(stanovnike Kufe) podigao u borbu,
fc

Ammar

je

odrzao hutbu

i

rekao:
i

supruga na
kusa - da
li

ovom

na

znam da je ona njegova onom svijetu ali Allah vas
Ja
,
.

Lil=i

cctc slijcditi Njcga

7

ili

nju!'"

8

jf o'jhLS

:£*2l 41

54j 5>^l j

3773.
a

PRICAO

NAM

JE

Ubcjd

t

b.

Isma'il,
a

UL.I
K£s>

« '.
jkJ

tfa^ J^p! 5; j£p L!-l^ .rvvr
4-!^Lp '

>« '

njemu Ebu-Usama, prenoseci od Hisama,
ogrlicu, pa ju je izgubila.

on od
*i)l

svoga oca da je Aisa, radijallahu anha, posudila od

igpj

-^

d-jl

•*&

fULa
1 '

-^p

"/

/*>

Esme

Allahov Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, poslao je

neke svoje

J->

"i

"\*

oid^j

/1-< !"»l. ^""t
*****

^1

^
'

'/(^«ll-«f OjUi-l \j\

drugovc da jc potrazc.

U

tome

ih

jc zatcklo

namasko
slo su se
^
*-

vrijeme, te su klanjali bez abdesta.
vratili

Nakon

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem,

obavijestili su

ga o tome, pa je tada objavljen

ajet

*' *• Vt V ^i> ^v ^w.1 Jus
' * *
**

r

: **£ti 1 : i'^ •!, Iir ^JJI <A OJ^3 ol dlli

o tejemumu. Usejd b. Hudajr tada je rekao (Aisi): "Allah ti podario svako dobro! Allaha mi, nista ti
se nije desilo, a da
ti

J^ ^!
.

i.5

£1 ^L J> U ily

1^

4)1

iil^

Allah

iz nje nije

dao

izlaz

i

jos

if>;

«j iyjj-lu
#^
rf^*'

bereket za muslimane."

j^ j ii> o ^u

<ii

4

Aisa pripovijcda da joj jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, rekao: "Zar

nisi

zadovoljna da mi budes

supruga na dunjaluku
5

i

na ahirctu?!"
br.

Dio ovog hadisa navodi se u hadisima
sellem, 2cna.

4753

i

4754.

6

Mislio jc na Aisu, radijallahu anha, majku pravovjernih, poslo jc ona bila Poslanikova, sallallahu alejhi vc

7

Misli se na slijedenje Allahova pula, odnosno slijedenje Njegovc odrcdbc da se nc izlazi
halifc.

i

nc ralujc proiiv

Ima, medutim, misljcnja da se ova zamjenica odnosi na Aliju, radijallahu anhu.
br.

8

Dio ovog hadisa navodi se u hadisima

7 1 00

i

7101.

69

SAHIHU-L-BUHARI
3774.

VRLIM \SHABA

PRICAO MI JE Ubejd b.

Ismail, a njemu Ebu-

Bit \s\Z\
*
*

£
:

kJ,.

J&.
:

.rvv£

Usama, prenoseci od Hisama, a ovaj od svoga oca
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u
bolesti

-

,,">•

**u
x

A
J

*
-*

-^
*sUJ

'"^[ -^
J jjx
J^>- *J>j>

redovno boravio kod svake od svojih supruga,

j[\

J **j

JlS"

govoreci: "Gdje sain sutra? Gdje

sam

sutra?

Pitao je

tako da ne bi promasio Aisinu kucu. Aisa kaze:

"A kada
3775.

bi bio

moj dan, on

bi

se smirio."

JE Abdullah b. AbdulVchhab, njemu Hammad, a ovom Hi sam, prenoseci od svoga oca da je kazivao: "Ljudi su birali priliku da doncsu darovc (Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem) kada bi on bio kod Aise. Tako Aisa kazuje:
'Iskupile su se

PRICAO

NAM

_,U}Jl-C*

,v

«&V&

i£U .two

^

>

Umm-Seleme
ljudi prate

i

rekle:
biti

kada ce

moje inoce kod 'Umm-Selema, Allaha mi, Aisin dan kako bi donijeli

jla 4lL-

^1

Jl <-:

darove.
i

Mi

takodcr zclimo dobro kao slo ga zcli

Aisa.

Zatrazi

od njega da naredi ljudima da
«31 ljj£ Si

"-

mu

donose darove gdje god se nalazio!', kazale su/"Umm-Selema je to - kaze Aisa - spomcnula

J-Qi

S^

Sf SB

-41

J>Sj

tome ona (Umm-Sclcma) kazuje; "On se okrenuo od
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem.

O

sam mu ponovo, ali se on opet okrenuo od mene. Kada sam mu to treci put spomenula, on rece: 'Umm-Selema, ne uznemiravaj
mene,
a

kada se

vralio, rekla

i

y*

J*

^>u

ilia *J

o^i ji A u

y*

me

vise (s pricom) o Aisi, jer, Allaha mi, nije mi

dolazila

Objava pod pokrivaccm nijedne od
1

vas,

samo pod njezinim!"

I

Na osnovu ovog

dijcla hadisa ncki zakljucuju

da Ai§a, radijallahu anha, ima prcdnost nad ostalim Poslanii

kovim, sallallahu alejhi vc sellem, zenama, pa cak nad Hatidzom, radijallahu anha. Subki vcli: "SmalraT* mo da u nasu vjcru u Allaha spada uvjcrcnjc da jc Fatima najodabranija, potom Halidza, a onda Aisa... Tbn-Tcjmija smalra da su slupnjevi odabranosti izmedu Aise Halidzc priblizni, ne zelcci u lu dublje ulaziii..
i

70

r

^-

U

imc Allaha, Svcmilosnog, Samilosnog!

jbaiyLaib^4ili^

VRLINE ENSARIJA
O VRLINAMA ENSARIJA
"...
i i

onima

koji su

Mcdinu

za zivljcnjc izabrali

domom

jc pravc vjcrc jos prijc njih ucinili;

oni vole one koji

im se doseljavaju

i

u grudima

svojim nikakvu tegobu, zato sto im se daje, ne
osjecaju..."'

3776.

PRICAO
b.

NAM JE Musa b.

Isma'il,
b.

a njemu
Dzerira

Bj£ J^l^J
JU
jij>r

£ ^.y

!&*£

TVV1

Mehdi

Mejmun, prenoseci od Gejlana

daje kazivao:

ui

J ^* ba^ J J**>

Ui
'*

^^
*

"Rekao sam Enesu: 'Obavijesti me o imenu
ensarije 1
:

* .**'

*

da

li

stc sc tako zvali

ili

vas jc Allah

Uzviseni tako nazvao?'
'Allah nas je tako nazvao', rece on.
Dolazili

smo Enesu, pa nam
ili

jLiSVl

u£i

£l^5

^J! j£ j£ju

je

on
fc

kazivao

ovrlinamacnsarijainjihovimdozivljajima.Obracao
bi se

meni

nekom

Ezdiji
i

i

govorio:
i

Tvoji sunar3
.

odnici uradili su toga

toga dana to

lisj lis lisj lis ijj

to.'"

&$ j^ jyi

1

El-Hasr,9.

2 3

To jc imc kojim jc

Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, nazvao Evs, Hazrcdz
br.

i

njihovc savcznikc.

Tcksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

3844.

71

j

SAHIHU-L-BUHARI
3777.

VRMNEENSARIJA

PRICAO MI

JE Ubejd

b. Isma'il,

a njemu

&U
ii-Ii

\s&\

£ &£

ii^ Tvvv

Ebu-Usama, prenoseci od H isama, on od svoga oca, a ovaj od Aisc, radijallahu anha, da jc kazivala: "Allah je ucinio da Dan Bu'asa budc dan
1

UjJ &\£ JjJ Otf cJtf
*
.

<fcl

^> J
*.

Allahovog Poslanika, sallallahu
i i

alejhi

ve sellem.

-_~.

»

* j a 11 u i Aliahov n Poslanikje stigao kada su se
rasprsili
i

om

vec u-r bill
'

jJjI

^j &

,„ ...

~

,

^1

J«^j fO&

?? <J*^jJ <i»

kada su njihovi prvaci

bili

izranjavani

ili

yrj p-'b^-

^»J

p-*j

pobijeni. Allah

mu je

podario

taj

dan, kako bi oni
2

(koji su oslali zivi) primili islam/'

3778.

PRICAO

NAM

>

*

JE Ebul-Velid,
Ebu-Tejjaha, koji

a

Su

fc

ba,

prenoseci od

njemu je cuo
dijelio

l£ <ki &*£

oJjJi y\

tsji

tvva

Encsa, radijallahu anhu, da jc kazivao:

"Kada
ratni

je osvojena

Mekka, Poslanik

je

plijen

Kurejsijama, pa su ensarije rekle:

'Allaha nam, ovo je cudno! Jos

nam

sa sablji

*

*
~

w
*•

kapa krv Kurejsija,

a

on njima

dijeli ratni plijen!'

£oi

^ ^i
<

dUi

^i ^l* *?

ilis&j

To jc doprlo do Vjcrovjesnika, sallallahu alejhi vc sellem, pa je on pozvao ensarije i" - pripovijeda
dalje prenosilac

-

"upitao

ih;

'Sta to
fc

cujem od
si

tf

'

^'

vas?' Oni nisu lagali, te su rekli:
fc

To

sto

cuo!'
vrate

Zar

niste zadovoljni', rece on,

fc

da se

1j

Lid i

svojimkucamasplijcnom,avisvojimasAllahoviin
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem?! Kada
ensarije krenule kroz
bi
.

kakve gudure ili doline, ja bill
i

,j^«,t. j!

jUaJ^I ^il j ciCL»J ULi

jl U^l

odabrao da idem

s

njima kroz gudure

doline!"

1

Kod

Bu'asa sc odigrala bitka izmedu Evsa

i

Hazrcdza u kojoj su

izginuli

mnogi prvaci

i

s jedne

i

s

drugc

si ran c.

2

Tekst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

br.

3846

i

3930.

72

jbaiyi<t|ibdik<yli£i

^jlgiM nigri

O RIJECIMA VJEROVJESNIKOVIM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM:

DA NIJE HIDZRE, BIO
To od Vjerovjesnika,
prenosi Abdullah
b.

BIH ENSARIJA!

IT

sallallahu alejhi ve sellem,

Zejd.

PRICAO MI JE Muhammed b. Bessar, njemu Gundcr, a ovom SiTba, prcnoscci od Muhammcda
3779.
b.

j-lp
„ t

u5jlp*
t

jUi
^
^

^
t

jlU j$j»- tvvi
,

,

Zijada, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu,
ili

"S-J*

w &• *

-\ £rt

^**

^ A > J* V*-*
t

^-^

<tf ^

da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

^UJi

Ebul-Kasim, sallallahu

alejhi

vc scllem, rckao:

^ ju )I £ ^3i ^ & A ^3
U
,i5ftfi

"Kada
i

bi

ensarije

krenule kroz kakve gudure

oJClrJ \1LX j\ Lplj IjxL* jLaNI o\

dolinc, ja bih

odabrao dolinu ensarija!

Da

nijc

Hidzre, bio bih ensarija!"

& ty cJsa s>^i y#

^ij J

- dao bih oca majku za pomogli mu." 3 njega! — pretjerao: primili su ga (Moze biti da je upotrijebio neku drugu rijec.)
Ebu-Hurejra
veli: "I nije
i
i i

»

lSj*- ills

t

?

j)

ej^-^J

O VJEROVJESNIKOVOM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, BRATIMLJENJU MUHADZIRA ENSARIJA
I

j*

jLojV'3 cJi^""'

o^

38

us-

'

M

3780.
a

PRICAO

NAM
L

JE

Isma'il b. Abdullah,
<*

njemu Ibrahim b. Sa d, prenoseci od svoga oca, * * < 11 JL* oJ^ 1^03 J± -U J* J^ ^ ^1^1 a on od svoga djeda da je kazivao: "Nakon sto su dosli u Mcdinu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllem, pobratimio je AbdurRahmana b. Avfa sa Sa d b. Rebi'om, pa je Sa'd rekao Abdur-Rahmanu: 'Ja sam najbogatiji J3 ^i^ ju iJli ^fu jUJSli ensarija: popolovit cemo moj imetak. Imam dvije zene: poglcdaj koja ti sc vise svida, da sc razvedem od nje, pa se njome, kad joj prode pricek, ti ozeni.' Na to mu on odgovori: 'Neka ti Allah blagoslovi porodicu da bereket u imetku, kazi ti meni gdje
*
fc

^

i

i

vam je pijacaT

3

Tcksl ovog hadisii ponavlja sc u hadisu

br.

7244.

73

SAHIHU-L-BUHARI
Uputili su ga na pijacu
se vratio

VRMNEENSARIJA
fc

Benu-Kajnuka a
sira
i

i

nije

^
j(

J-i*
4jj La

wj^] Ci£l ^ *U^S ^<ij^
,*
oj

:'.-

osim

s

viskom

masla. Tako se to
*l>-

ponavljalo jutrima, dokjcdan dan nijc dosao, a na

*»j

>> jSxj\ mjG
--.

-_*

jt>~»j Jasl

njemu
fc

zuti tragovi

(od mirisa).

^

jii

iJrj? ju

Sta

ti

je to?\ upitao

gaje Vjerovjesnik, sallallahu
s

^ m $\
r**w

jia v)£>

alejhi
h

ve sellem.
7
,

Ozenio sam se odgovorio je. Akoliko si mchra platio?\ upitao gajc. Pet zlatnika' (ili mjeru od pet zlatnika; dvoumi se Ibrahim), odgovorio je on."
c
fc

3781.
b.

PRICAO NAM JE Kutejba, a njemu
v

Isma'il
A*

Dza

fcr,

prcnoscci od Humcjda, a on

od Encsa,
f

radijallahu anhu, da je kazivao:

JU

<bl

"UP

41)1

^j ^1 Jfi XS- JP
-ajjl

"Dosao nam
ga je sa Sa d
B
fc

je

Abdur-Rahman

b.

Avf. Allahov

-* 1

J^j i^-lj ^>* <* <yv^ M*
>tf dtfj
/J oi^

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobratimio
b.

Rebi'om, koji je bio vrlo bogat.

Jtti Jill

35 %

'Ensarijc znaju da

sam ja

najbogatiji

mcdu
ti

njima',
Otsfcl

rece Sa'd,
dijela.

pa cemo
i

podijeliti

moj imetak na dva
se vise

Imam
ozcni.'
ti

dvije zene; pogledaj koja
ti,

Jj
^

J>i d&J

^ JU iJb
**

svida, da je pustim, pa se

kada bude slobodna,

njomc
fc

Ncka

Allah blagoslovi porodicu!', rccc

mu
^*-

Abdur-Rahman.
I

nije se toga
i

dana vratio (s pijace) dok
mirisa.

nije zaradio a

^ «r* J-^

1

cr^ ^.K
^s

CJ-ji

rU

sira

masla.

Nakon kratkog vremena dosao je,

na

^bi

Jj^5

^ J^ i^j

iJ: iS j4j

njemu zuta mrlja od
fc

Sta

ti

je to?', upitao ga je Allahov Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem.

'Ozcnio sam sc cnsarijkom\ odgovorio

je.
•-« o\

'A

sta si joj dao?', upita on.
(ili

«

jl

*

4J

j*
.

a\jj

Ojj Ju
ijl

1^13!

C-J

t ?

'Mjeru od pet zlatnika

pet zlatnika)", rece on.

oUj Uj

JUi

•—j^i

'Napravi svadbu makar tako sto ces zaklati jednu

ovcu\ rccc
sellem)."

mu

(Poslanik, sallallahu

alejhi

vc

74

jbaiyi<jibai<yli£i

tfjloiJl
cr

910^
'
:

PRICAO NAM JE Salt b. Muhammed EbuHemmam, da je cuo Mugiru b. Abdur-Rahmana,
3782.

«

s-» >*

s

kojcm jc pricao Ebu-Zinad, prcnoscci od A rcdza, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je
k

LL-J^

Jli

<i

-Oil

^.j o^>

yi

£P £>^l j*

kazivao:
"Ensarije rekose: 'Podijeli
datula!'

nama

i

njima stabla
ijii ^Iji

j tfj^j ajLi
^
^*

*Nc!

Ncka radc umjcsto

nas,

a uccstvovat ce

£,% Jis v

s

^

nama
'Culi

u plodovima', rece on.

smo

i

pokoravamo se!\ odgovorili su

(muhadziri)."

LJUBAV PREMA ENSARIJAMA JE DIO IMANA
3783.
a

,jUj^I

^

jLojVI

<-j*- ^»Lj

PRICAO

NAM

>

9

JE Hadzdzadz

b.

Minhal,

ELi i5j£ J14L
!•*.**

&

£££.

6^

-^vAr
jli

njcmu Su'ba, kojegje obavijcstio
cuo Vjerovjesnika,
je kazivao

Adijj b. Sabit,

cuvsi Beraa, radijallahu anhu, da je kazivao kako
je
ili

Cdi

cJL^ ju

cJ &

^

j'j&

sallallahu alejhi ve sellem,

da

je

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi

ve sellem, rekao:
"Ensarijc nc
niti

ih

mozc voljcti niko drugi osim vjcrnika, moze mrziti iko drugi osim licemjera.
a

Ko ih zavoli - Allah ce ga zavoljeti;
— Allah
3784.
a
*

ko

ih

zamrzi

?7

ce ga zamrziti.

PRICAO
b.

NAM

JE Muslim od

b.

Ibrahim,
b.

». »,

.

*

njemu

Su'ba,

prenoseci

Abdullaha
b.

Abdullaha

Dzebra, a on od Enesa

Malika,
l)C*>H fcf

radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi

ju

&

'Si. ,%i

& A ^5

d>JUi

ve sellem, rekao:
vjcrc jc Ijubav

"Znak

prcma ensarijama, a znak v licemjerstva mrznja prema ensarijama.

75

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O RIJECIMA VJEROVJESNIKOVIM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, UPUCENIM ENSARIJAMA: "VI STE MI NAJDRAZI LJUDI!
I?*

3785.

PRICAO
a

Abdul- Varis,

JE Ebu-Ma'mer, njemu ovom Abdul-Aziz, prcnoscci od
;\j L>

NAM

Enesa, radijallahu anhu, da je kazivao:
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio
je zene
i

JU <* 4ul ^j ^\

^

>,>JI-Up

^-^

djecu kako dolaze (mislim da je rekao:
i

sa svadbc), pa sc podigao

uspravio, govorcci:

'Gospodaru moj,
je to
tri

vi stc

mi

najdrazi ljudi!'

Ponovio

puta."

1

3786.
Kesir,

PRlCAO

NAM

>

'...^s

JE Ja'kub

b.
4

Ibrahim

b.

njemu Behz b. Esed, a ovom Su ba, kojeg je obavijestio Hisam b. Zejd, cuvsi Enesa b. Malika,
radijallahu anhu, da je kazivao:

"Neka

je ensarijka s djetetom dosla
sallallahu
s
i

Allahovom
on je
1

Poslaniku,

alejhi

vc sellem;

i«£j

i ai j^j j[ jUi^i ^ si^i oil*

porazgovarao

u

cijoj

je ruci
to

njom rekao joj: 'Tako mi Onoga moja dusa, vi ste mi najdrazi ljudi!
dva puta." 2

Ponovio je

i

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu
Ovaj hadis ponavlja

br.

5 80,
1

:

sc u hadisima br.

5234

i

6645.

76

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKi

O SLJEDBENICIMA ENSARUA
3787.

3

j L=i'NI

fUii

*6

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b.

Bessar,

33a iSi
j* °y*

m&^
-

iSi tvav

njcmu Gundcr, a ovom Su'ba, prcnoscci od Amra, koji je cuo Ebu-Hamzu, kako prenosi od Zejd b. Erkama da (je kazivao): "Ensarije su rekle: AIIahov Poslanice, svaki vjerovjesnik ima sljedbenike; mi tebe slijedimo,
fc

Hili 4

j j**
•ft

&^

pa zamoli Allaha da budu od nas oni koji slijcdc nas/ Poslanik je za
Ispricao
to molio."
4

Jy

J o?

1

J!

^ ^^ ^
*

£•

&^'

sam

to Ibn-Ebu-Lejli,

pa je on rekao:

"Kazivao je to Zejd."
3788.

a

PRICAO ovom Amr b.

NAM
Murra,

J

JE Adem, njemu Su'ba,
koji je

lij^

^Li Lioi S3 UJji TVAA
*. '-•,-*

J

cuo Ebu-Hamzu,

'

:** '-

jednog od ensarija, (da je kazivao):
"Ensarije su rekli: 'Allahov Poslanice, u

narodu

ima

sljcdbcnika

poslanika;

svakom mi tebe

*

-

*

*

slijedimo, pa zamoli Allaha
koji slijede nas.'

da budu od nas oni
* 5
I

'Gospodaru, ucini da od njih budi oni koji slijede
njih!\ rece Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi vc sellcm.

Amr
fc

vcli:

"Spomcnuo sam
fc

to Ibn-Ebu-Lejli,

pa je

on rekao: Kazivao je

to Zejd.'" to

Su ba

veli:

"Mislim da se

odnosi na Zejda

b.

Erkama."

3

Misli sc na njihovc sticcnikc, savcznikc
oni stckli doslojanstvo
i

i

pomagacc. Ensarije su
sami zadobili.

zcljcli

da

ih oni slijcdc

u dobru kako

bi

i

pocasli kojc su
br.

i

4

Ovaj hadis ponavlja sc u hadisu

3788.

77

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O VRIJEDNOSTI ENSARTJSKIH
NASTANBI (PLEMENA)
3789.

9t

m

-

PRICAO MI

JE

Muhammed

b.

Bessar,

3jS

&£.&&'£&
£p

JjJ-

.rvA<\
>

njemu Gunder, a ovom Su'ba, a on jc cuo Katadu da prenosi od Enesa b. Malika, a ovaj od EbuUscjda, radijallahu anhu, da jc kazivao:
jis jis
-ii

f

"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
'Najvrednije su ensarijske nastanbe one Benu-

^j xJ J

•£ dAJU

Nedzdzara, Bcnu-Harisa
Sa'd je

zatim
b.

potom Hazrcdza, pa onda Bcnu-Sa idc;
Benu-Abdul-Eshela,
k 1

a u svakoj jc cnsarijskoj nastanbi dobro.'"
rekao:

_i*-*

JLai

j*j*-

jL^j
+

ill

jj$ AS jjj SJ^Ll
+ *

w
u
s
#*

"Mislim
je receno:

da je

Vjerovjesnik,
Ji
j

sallallahu alejhi ve sellem,

davao prednost nad
"Pa
i

j^i
>

ti£z

jii
-j

jI Ni IB *5i
^
*•

tfjl
*^

nama...", pa

mu

^^

-^

-*

vama je davao

prednost nad mnogima!"

Abdus-Samcd vcli: "Pricao nam jc Su'ba, a njemu Katada, koji je cuo Enesa da je kazivao kako je ovako govorio Ebu-Usejd, prenoseci
od Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi

ve sellem."

A kazivao jc
3790.
a

i

Sa d

fc

b.

Ubada.
»

PRICAO

NAM

*

*

JE Sa'd

b.

Hafs
je

Talhi,

njemu Scjban, prenoseci od
obavijestio

Jahjc.

da jc Ebu-

Selemu

Ebu-Usejd

kako

cuo

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao:

"Najvrednije su ensarije

(ili

je rekao: "Najvrednije

su ensarijske nastanbe...") one iz Benu-Nedzdzara,

Bcnu-Abdul-Eshcla, Bcnu-Harisa

i

Bcrni-Saidc."
'
-

3791.

PRICAO

NAM JE

Halid

b.

Mahled, njemu

Jli

5^ l5t

> ^

.ui'

£ AjU- Lil^

.rv^

Sulejman, a ovom Amr b. Jahja, prenoseci od Abbas
b. Sehla, a

sallallahu

on od Ebu-Humcjda da jc Vjerovjesnik, alejhi ve sellem, rekao: "Doista su
„,

najvrednije ensarijske nastanbe, zatim kuce Benu-

,
1

,

Nedzdzara,

potom nastanbe Abdul-Eshela, pa
h

^j^-

^.j^^S^^^p -^^^J^-^

nastanbeBenu-Harisa,aondanastanbeBenu-Sa

ide;

i

Tckst ovog hadisa ponavlja se U hadisima

br.

3790, 3808

i

6053.

78

jbaiyi<jibai<yli£b

^jlgtll niqKi

a

u svakoj je ensarijskoj nastanbi dobro."
fc

Sreo nas je (potom) Sa d

b.

Ubada, pa

mu je

HkB *jJ- jUiSl jji 'J jj uȣ ^ p
Ebuii •UJ J ; ^

Uscjd rckao:
ifc

J^j ji > ^i -^-1 tf Jii sSii ^ 1^

Zar nisi vidio kako je Allahov Poslanik, sallallahu
ve sellem, vrednovao ensarije stavljajuci
zacelje?"

-

*%
"',

^ *y&
f
t

\'-\

q^j 31^1 JU
f

alejhi

nas

na

(Nakon toga) Sa d je sreo
i

fc

IjfTlS^jl^fjja^Al JjijIJJUi

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,

rekao

mu: "Allahov Poslanicc, vrcdnovanc su cnsarijske nastanbe, pa smo mi stavljeni na zacelje?!"

"A zar vam

nije

dovoljno da budete
prednost?",

medu onima

kojima je data

odgovorio
1

mu

je

(Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem)/

O RIJECIMA VJEROVJESNIKOVIM,
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, UPUCENIM ENSARIJAMA: "BUDITE STRPLJIVI DOK ME NE SRETNETE

^1 Ji* Jb

NA HAVDU!"
Ovc
rijcci

2

od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve

t-a^jfiofAi^ai

sellem, prcnosi Abdullah b. Zejd.

3792.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b. Bessar,

njemu Gunder, a ovom Su'ba, da je cuo Kaladu koji prcnosi od Encsa b. Malika, a ovaj od
Usejd
b.

€&$&&£&&&$& XVVt ^ o^ if && ^^ ^
oS
*>U-3
*
t>'

*£**

Hudajra, radijailahu anhu, da je neki je

^ ^ ^j £***•
I^V J
"

J> **-'

If
-

ensarija upitao: "Allahov Poslanice, zasto
bi postavio-,

me
,

ne

.-,-<»?

',.-

-Xi
-

kao sto

si

postavio onoga...?
4

pa je

-.
s^i ^jX,

^
i

(Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) odgovorio:

t>j2&

JlS

U^

,

^_

^.^

1^

"Dozivjet cete poslije mene sebicnost, pa buditc
strpljivi

dok

me

ne sretnete na Havdu!"5

cr^J^'

J* UJ^3 J^ J jw'U
l

:

Radi sc o Poslanikovu, sallallahu alejhi vc sellem, Havdu,
Tj.
Tj.,

koji

cc on imati na Sudnjcm danu.

3 4
3

kao skupljaca zckata

ili

kao namjesnika u nekom mjestu.
rcc.)

da cc neki vladari drugima davaii prednost nad njima u dunjaluckim pitanjima. {prim,
br.

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

7057.

79

SAHIHU-L-BUHARI
3793.

VRUNEENSARIJA

PRICAO MI JE Muhammed

b.

Bessar,

>p u^
'• •

njemu Gunder, a ovom Su'ba, prenoseci od Hisama, koji jc cuo Encsa b. Malika, radijallahu
anhu, da kazuje:

^ £ xu jt^ xv
-* **

\x

t

-

Jli »\JL&
s
!

*»P Hju5*

LjJ>-

V< i>"

».

"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
ensarijama: 'Dozivjet cete poslije

mene

sebicnost,

pa budile

strpljivi

vascg sastanka jc
3794.

dok me ne 9" Havd.

sretnete!

Mjesto

PRICAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, odi
b.

i£U- jI*

y

-iiixi

i£U.

.rvu

a njcmu Sufjan, prenoseci od Jahjaa
je cuo Enes
izisao
i

Scida koji
4»i

b.

Malika, radijallahu anhu - kada je
s

^j

jji «*^.

j^ &J£cj*
siiSVi

putovao

njim do Velida - da kaze:
Sli Sf

"Pozvao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ensarije kako bi im bila podijeljena imanja
u Bahrcjnu,
ali

ijliii

/J>Ui

;i' jj*L' it ji

su to oni odbili rckavsi:
i

c

Nc, osim

pod uvjetom da se
isto tako.'
4

nasoj braci

muhadzirima da
strpljivi

Ako

necete', rece

im on, onda budite

h

dok

mc

nc sretnete, jcr cc vas poslije mene pogoditi

sebicnost!''

O DOVI VJEROVJESNIKOVOJ,
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM:
u

UClNI CESTITIM ENSARIJE

I

MUHADZLRE!"
J

3795.
a

PRICAO
b.

NAM

>

JE Adem, njemu Su'ba,
b.

^.13 y\
ft -

!&£ tLiusjb-fiiwjb-.rvio

ovom

Ebu-Ijas Mu'avija

Kurra, prenoseci od

Enes
rekao

Malika, radijallahu anhu, da je kaz;ivao:
Poslanik,
sallallahu
alejhi

"Allahov
je:

ve

sellem,

s>^l

^Vl^VSJjIJJ.jjUjl*
^ ^".^:

"Nema

zivota

do

zivota
i

ahiretskog,

pa unaprijedi (ucini cestitim) ensarije

muhadzire!'"

^1 ^ 5i La j^j !>l^lj 3UlSfl 7«iili
.

Katada prcnosi od Encsa, a on od Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi ve sellem, isto... I rekao je:
v

jtiibu

j^u Jii j Ik 1 ^Ji

^

"Oprosti ensarijama!

80

jbaiyi<tlibai<yli£b

^jlqtll niqKi
J

3796.

PRICAO

NAM

>

JE Adem,

a

prenoseci od

Humejda

Tavila, koji

njemu Su'ba, je cuo Enes b.
'Mi smo

Malika, radijallahu anhu, da jc kazivao:
"Ensarije su na

Dan Hendeka

rekle:

Muhammedu
moj,

dali prisegu na borbu, sve

dok u

zivotu budemo!'

On im
?"

je

odgovorio: 'Gospodaru

\ jS H j#Jl fi$ 111 lL£ U >\&\ ji

.

nema
i

zivota do zivota ahiretskog, pa pocasti

cnsarijc

muhadzire!

3797.
a

JE Muhammed b. Ubejdullah, njemu Ibn-Hazim, prenoseci od svoga oca,
kopali

PRICAO MI

a on od Sehla da je kazivao:

"Dok smo

hendck

i

nosili

zcmlju
fc

na

*^lj[)1

J&j Jj&l >^ ^Jj* 4»i J ^ij
:

svojim plecima, dosao

nam

je
i

Allahov Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem,

rekao:

Gospodaru
.

moj,

nema

zivota do zivota ahiretskog, pa oprosti
,,,|
i

muhadzirima

cnsarijama!

jUiVij fetfh

>u ;>vi J& k\
^jL

O RIJECIMA ALLAHOVIM: "... VISE VOLE NJIMANEGOSEBI, M ADA IM JE SAMIMA POTREBNO."
I I

alii

j^

2

JE Musedded, a njemu Abdullah b. Davud, prenoseci od Fudajla b. Gazvana, on od Ebu-Hazima, a ovaj od Ebu3798.
Hurejre, radijallahu anhu, da
je

PRICAO

NAM

»j£

£ 4>l&

l£U

&J i£U-

.TVU

neki covjek dosao

Vjerovjesniku,

sallallahu

alejhi

ve
ali

sellem,

pa
jlS
Jill Sfi

je on poslao (nekoga)

do zena,

su one rekle:

lii

l;

^iii 43LU ji

i-^i

.

"Nemamo

nista

osim vode!"

'Koceprimiti(ilijerekao:ugostiti)ovoga?",upitao
jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem.

do svoje zene rekao joj: "Pocasti gosta Allahovog Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem!" 'Nemamo nista osim djecije hrane!", odgovori ona. 'Priprcmi hranu, upali svijecu, kada djeca

Ma

cu!'\ rccc jedan ensarija. Otisao jc s njim
i

U cJUi

^

4i)l

*

J +

* <

J

l

o.

^/I
* V

JLSi

i

htjednu vecerati, uspavaj ih!", rece

joj

on.

Ona je

1

Ovaj hadis ponavlja sc u hadisima
EI-HaSr,9.

br.

4098

i

6414.

2

81

V

SAHIHU-L-BUHARI
pripremila hranu, upalila svijecu, uspavala djecu,
a zatim ustala kao da zeli popraviti svijecu,
ali

VRMNEENSARIJA

l^-ll-

~

i
-

l^ls"
-

oJtf i; l?G** c**j*j

ju

je ugasila. Tako su pred njim udesili da izgleda

r^ ^ 9^ ^
r

^ /

ji

-^

L -

,,'./- >.fw2?W ***** * uifli
Jl
Ijla

kao da su jeli,
Ujutro je
sallallahu
taj

ali

su zanocili gladni, bez vecere.

.lU^ JU*
4l

£

<b1

JJ-j

tw>I yi

covjek otisao Allahovom Poslaniku,

aiejhi

ve sellem, pa
1

mu
i

je

on rekao:

ffi

&P CK
-* -* i
I

^
"*

5'

^
* -

-*

"Allah senasmijao

(ili

je rekao: zacudio se) nocas

onomc
nego

sto ste vas dvojc (cnsarija

njcgova supruga)
i

uradili!"

Tada je Allah objavio:

"...

vise vole njima

* ^ *t 4l T* (> J^Jjilt --* wAlijb
t

*u*^j

«-^ Jjj j-oj

S

*•****

sebi,

mada im je samima
i

potrebno.

A
IV

oni koji

se uscuvaju lakomosti

- oni

ce

biti

spaseni.
'

O RIJECIMA VJEROVJESNIKOVIM,
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM:
"PRIMITE OD DOBROCINITELJA MEDU NJIMA, A OPROSTITE ONIMA KOJI LOSE POSTUPAJU!"3
3799.
Ali,
.

*

t

,

if0 J>* *&

>

PRICAO MI JE Muhammed
brat

b.

Jahja Ebu-

njemu Sazan,

Abdanov, a njemu njegov
Su'bc
b.

otac, kojcg jc obavijcstio

Hadzdzadz,
b.
"t J

prenoseci od

Hisam

b.

Zejda, da je cuo Enesa

V

.*•

Malika da kazuje:
"Prosao
je

Ebu-Bekr,
fc

zajedno

s

Abbasom,

radijallahu

anhuma, pored nekog skupa ensarija
§ta vas jc rasplakalo?',
J „ J

na kojcm su oni plakali.
upitao ih
'Sjetili
je.

smo
ve

se sijela s Vjerovjesnikom, sallallahu

aiejhi

sellem',

odgovorili

su.

On

je

tada

otisao Vjerovjesniku, sallallahu aiejhi ve sellem,
i -.

obavijcstio ga o tome.

Omotao je"

-

kazuje

dalje

prenosilac

-

tv

Vjerovjesnik, sallallahu aiejhi ve sellem, rubove
i

burde oko glave, izisao

popeo se na minber

1

u filozofsko-leoloske rasprave o Allahovim svojstvima, podsjelit cemo samo na pravilo kojcg sc drze oni koji pripadaju chli-sunnclu kada govorc Njcgovim uzviscnim svojstvima: "Uzviscnog Allaha opisujemo onako kako jc On sam Scbc opisao, ili kako Ga jc opisao Njegov Poslanik, sallallahu « aiejhi vc sellem, bcz dodavanja ili oduzimnnja bilo ccga, ili person ificiranja Njcgovc Licnosti/

Da

nc bismo

ula/ili

2
3

Teksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

br,

4889.
Ijudi.

Ovo se ne

odnosi na serijalskc kazne

i

prava

(prim.rcc.)

82

.

iitiiyi

dibifl

cyLi^i

§3%

^jlgiUgi/i n
_>

nikad poslije toga se nije popeo na minber.
je

Jy?J i^J^ft^
f

j^*^ f^'jl
,

J^
- ;

p
;.

Izrekao

pohvalu

i

zahvalu Allahu, a onda rekao:

:
'

a

f*

*

_„

*+

.?.

,.

'Oporucujcm vam
i

ensarije, jcr su oni
Izvrsili

moja utroba

f'
.

^

''"

najprisniji

povjerenici! 4

su svc svoje

l$u-J

^ bjj^fj ***«* £*

obaveze, ostaje jos da
zato

uzmu svoja prava. Primite od dobrocinitelja medu njima, a oprostite
koji lose postupaju!'"5

onima
3800.
a

PRICAO

NAM

JE

Ahmed

b.

Ja'kub,

£l igfc

,

C*j&
>

£
> *

Sfl

(St Xa>>
,

njemu Ibn-Gasil,

koji ie

cuo Ikrimu, a on Ibn-

Abbasa, radijallahu anhu, da je kazivao:
"Izisao jc Allahov Poslanik, sallallabu alcjhi vc scllcm,
s

^ ^ ^~*t*"
*d*j
\ '

***

^^^ *—**- jr^°
4il

^ ^l Jjij P^ J^ l^
*,

ogrtaccm na ramcnima turbanom masnc
i

tr

siveboje, pa se popeo na minber, izrekao pohvalu
i

*v-*«*V**j:

^J^*J*4:
jrf

^

j

.„

-„ ,

'.*^>t".'°

zahvalu Allahu, a onda rekao:
Ijudi, svijet

'I

nakon zahvale,

p
t

^
' ,
.

^Jij ^\
,.
f

j^J j££| U
**<
+ *,'*

rjc.
> t

J[£

o

ce se mnoziti

i

povecavati, a ensarija

ccbiti sve manje sve

Ul Ju dok nc budu kao so u hrani. 6 ffi °J ^' °F Kome od vas budc povjcrcno ncsto, pa on nckoga r£ j Jft$ \jj$ J^_ ^V/| * * osteti ili nekome od koristi bude, neka primi od \ ; s>^ t ^,\i \/ 5 **** $ onih koji dobro cine, a oprosti onima koji lose 9, /** #' f ^

V

^

^ ^$^
^

a-<

.

1

"

k J^

^

postupaju!

.^^jjli^S^JS

3801.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed
fc

b.

Bessar,

^^^ji^&itfl&St.rAO
"*,<< >
J

njemu Guilder, a ovom Su ba, da je cuo Katade, koji prcnosi od Encsa b. Malika, radijallahu anhu, a ovaj od Vjcrovjcsnika, sallallahu alcjhi ve scllcm,
da je rekao:
"Ensarije su
Ijudi tic se

*

^,J juJty JU £
[<•'

*Jl\
",;

^ <£
'
f s

&\

^j "-

moja utroba

i

najprisniji povjerenici;

if

^^
r

,.

,

*

,

^j^-'j ojj&~» ^UJIj
>
. I

jy*j

mnoziti a ensarije umanjivati (izumirati),

*
[jji-J^j

pa primite od dobrotvora

medu

njima, a oprostite

^r^. a*

*4^*

onima

koji lose postupaju!'

4

Ovdjc jc izra^cna Vjcrovjcsnikova rjccilosl konciznosl u govuru. Jcr porcdi ensarije sa nlrobom fburagom) zivotinja u koji dospijeva hrana od kojc sc one poslije razvijaju (cntum kcrisi). Druga rijee kojuje upotrijebio Cajbcti) oznacava mjesto gdjc covjek ostavlja svoje najvrcdnijc stvari. (prim, rcc.)
i

5

Ovaj hadis ponavlja sc u hadisu

br.

3801
i

6

Ensarije su usporcdene sa solju zbog njihovc malobrojnosti
(prim, rcc.)

vaznosti, bas

kao

sto jc so vazna za hranu.

83

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O VRLINAMA SA'DA B. MU'AZA,
RADIJALLAHU ANHU
3802.

I

_

A&-

4l)l

^fAj

SlX-A jjJ j|*^ .-u AR*ui LJ3 LLq

ou

PRICAO MI

JE

Muhammed
fc

b.

Bessar,

<

f

* *'9

jXs-

lii_x^-

jUlJ jj _il^

^-^- .VA*t

njemu Gunder, a ovom Su ba, prenoseci od EbuIshaka, koji kaze kako je cuo Beraa, radijallahu
anhu, da je kazivao:

"Vjcrovjcsniku

jc,

sallallahu

alcjhi

vc scllcm,
>
1* slrJ

darovan svileni ogrtac; njegovi su ga drugovi
doticali, cudeci se

njegovoj mehkoci, pa im je on

/J
*

rekao: 'Cudite se mehkoci ovoga, a
b.

mahrame Sa'd
1

-^
**|J-*

Ji*& *^
£*!*£ *\" ***** °'JJ

J* o*!£JS\
*?

Jii*

Mu'aza jos su
b.

bolje

(ili
i

je rekao: njeznije).'"
le

*

X lt

<Sj*y*J

jy'

* a 1 M^* l" J* *4** y°" I****

Ovaj hadis prcnosc jos
ga od Enes

Katada

Zuhri, a culi su

Malika, koji ga prenosi od Poslanika,

sallallahu alejhi ve sellem.
*"*

3803.

PRICAO MI
b.

JE

Muhammed

b.

Musenna,

njcmu Fadl

Musavir, zet Ebu-Avanin, kojcrn

je pricao Ebu-Avan, prenoseci

od A'mesa, on od

Ebu-Sufjana, a ovaj od Dzabira, radijallahu anhu,
da je kazivao kako je cuo Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi

ve sellem, kad je rekao:
fc

"Ars sc zatrcsao zbog smrti Sa d
fc

b.

Mu'aza!"
isto.

A mes prenosi od Ebu-Saliha, on od Dzabira, a ovaj
od Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi

ve sellem,

oiijjii-

fe JUi ii- * ^iji ^
Stf
?
>

^^

Nekijecovjek rekao Dzabiru: "Bera'kaze: "Zatresla
se nosiljka (na kojoj jc prcncscn kadajc umro)... ,M
,

^li

g

i jlS %ji\ j£ii j>: a^ii

pa mu je on odgovorio: "Izmedu ove dvije plemenskc
zajednice 2 bila je mrznja.

Cuo sam

Vjerovjesnika,

sallallahu alejhi ve sellem,

kad je rekao: 'Zatresao
b.

se Ars Milostivoga

zbog smrti Sa'd

Mu'aza!''

1

U dnigom prcdanju
Tj.
i

kazc sc da jc
i

rijcc

o mahramama u Dzcnnctu. (prim,

rcc.)

2

izmedu plcmcna Evs Hazredz. Ovdjc sc da primijetili Dzabirovo cudenje Bcrau. koji jc iz islog plcmcna kao Sa'd, daklc iz plcmcna Evs. Mcdutim, Dzabiru, koji jc iz plcmcna Hazredz, nc smcta to ranijc ncprijatcljstvo njegova Sa*dova plcmcna da bi bio pravedan istinoljubiv. Tako jc on potvrdio ono sto jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rekao za Sa'da, koji nijc bio njegov suplcmcnik. Uoslalom, hadis o lomc da sc Ars zatrcsao zbog smrti Sa'da b Mu'aza prenosi vise od deset Poslanikovih, sallallahu alcjhi vc scllcm, drugova on sc, osim ii Buharijcvu Sahifm. nalazi jos u Muslimovu Sahihti. tako da sc njegova vjcrodoslojnost nc dovodi u pitanje. Sa'd ima vclikc vrijednosti vrlinc. Prenosi sc da su liccmjcri za njcgovu dzcnazu rckli: "Nijc bilo
i
i

i

i

i

laksc dzenaze za noSenje.

Na

to jc Poslanik, sallallahu alcjhi

vc scllcm, odgovorio: "Sa'da su

nosili meleci."

84

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlgill niqKI

3804.
a

PRICAO
fc

NAM

JE

Muhammed

b.

Ar

fc

ara,

QJemu Su ba, prenoseci od Sa'd b. Ibrahima, on od Ebu-Umamc b. Schl b. Huncjfa, a ovaj od
Ebu-Seida Hudrija, radijallahu anhu, da su
prihvatili
Ijudi
3

da im Sa d

fc

b.

MiTaz

sudi.

Poslao je

(Vjerovjesnik) ponjega, pa je on dosao na magarcu.

Kada
alcjhi
(ili

se priblizio dzamiji, Vjerovjesnik, sallallahu

vc scllcm,

rece: 'Ustanitc

najboljcmu od vas
fc

jcrckao:

svomc prvaku)\ idodadc: Sa
fc

v

dc, ovi

zele tvoju presudu!'
fc

Ja im presudujenT, rece on, da im budu pobijeni

vojnici, a

zene

i

djeca da budu porobljeni!'

c^i ju ^ijl ^j

^£ j£

51

TrcsudiosipoAllahovusudu,iliposuduVladara!\
rece (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem)."

O VRLINAMA USEJD B. HUDAJRA ABBAD
I

.

'

B.

BISRA, RADIJALLAHU

ANHUMA
Muslim, njemu
je

3805.

PRICAO
b.

NAM
a

JE AM

b.

ks- i&£ jlU

£

jg i£U ta-o

Habban

Hilal,

ovom Hemmam, kojeg
izisla

obavijestio Katade, prenoseci

od Enesa, radijallahu

anhu, da su dva covjeka
sallallahu alcjhi

od Vjcrovjcsnika, ve sellem, u mrkloj noci; nur im

je svijetlio sve dok se nisu rastavili, a
i

onda se
AP ^Aj
bili

svjetlo rastavilo s njima.

Ma'mer
Uscjd
b.

{j*

j»*a

JUj \&a jp\

j^yCi

prenosi od Sabita, a on od Enesa su to

Hudajr jcdan
i

cnsarija.

J liisi sfi*

^-3j
^

Hammad
od Enesa
alejhi

veli

da im je kazivao Sabit, prenoseci

^
','

5;

^ii
V-

^
• '•

*

^

(rijeci):

"Kod

Vjerovjesnika, sallallahu
i

ve sellem,

bili

su Usejd b. Hudajr

Abbad."

*

ft!

1

>s

*

3

Tj.

plcmc Bcnu-Kurejza, nitkon

slo jc prckrsilo

dogovor.

85

\

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O VRLINAMA MU'AZ

B.

DZEBELA,

A±&

dill

jwOj lJ^ cW

^l*-*

^3lw

uJU

RADIJALLAHU ANHU
3806.

PRICAO MI JE Muhammed b. Bessar, njemu
ovom
Su'ba, prenoseci od Amra, on od
psjijil

Gunder, a

Ibrahima, ovaj od Mesruka, a on od Abdullaha b.

0* Jj-^ u*

*?*,•

^-^

j-1-*

Amra,

radijallahu

anhuma, (da jc kazivao):
sallallahu
alejhi

401

^J-»^ ^
*• >

4uI-Up
J

0*i>* <-?Jj~*
>
=
.*

Cuo sam
od

Vjerovjcsnika,

ve

-

sellem, kad je rekao:
cetverice:

Treuzmite ucenje Kur'ana
Salima,
sticenika

Ibn-Mes'uda,
roba)

(oslobodcnog

Ebu-Huzcjfinog,

Ubcjja

iMu'azb. Dzcbcla/"

O VRLINAMA SA'D B. UBADE,
RADIJALLAHU AN HU
Aisa
%

* dj^

J

*l

dlJI

j-J;

buP

^jJ JU^-l- fU.fl.XO

uJU

vcli:

'l

prijc jc bio

dobar covjck.

m
.

li-U ?A£j iUi ji 5l$j ll'U ditf j

3807.

PRICAO

NAM

JE Ishak, njemu Abdus-

i£U -u-iJij^ iSi juii eSi x a
^uu
«iil

.

v
'

Samed, ovom Sifba, a ovom Katade, da je cuo Encs b. Malika, radijallahu anhu, da jc Ebu-Uscjd
kazivao:

**

*

'-.^

,<-'

,

'- e

J>*j

^

-4^'

^jI

JU ci

-oil

^^
>

"Allahov Poslanik

je, sallallahu alejhi

ve sellem,

rekao: 'Najbolje ensarijske kuce su kuce

one Benu-

Nedzdzara,

zatim
b.

Benu-Abdul-Eshela,

potom
Sa d
fc

--I
* j

Bcnu-Harisa

Hazrcdza, pa onda Bcnu-Saidc; a

u svakoj jc

cnsarijskoj kuci dobro.'

Na

to

jlSj
b.
**

cO^ ^
* **

;r*< -U-^ JU» ^x>-

jUki^l jji

J5"

Ubada, jedan od prvaka u islamu,
(neke) postavio iznad nas!
'Pa
i

rece:

'Vidim da

i *

jjis Ji it

<ui

J_^i5

l>j'

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
3

f^t^ J r ^
1

^

vamajc davao prcdnost nad rnnogim ljudima!

receno muje."

86

.

.

iitiiyi

diUifl

cyli^i

fill

(jijIgiUgi/in

O VRLINAMA UBEJJ B. KA'BA, RADIJ ALLAH U ANHU
JE Ebul-Velid, a njemu Su'ba, prenoseci odAmrb. Murre, onodlbrahima, a on od Mesruka da je kazivao: "Spomcnut jc Abdullah b. Mcs'ud, a tu jc bio prisutan Abdullah b. Amr, pa je rekao: To je
3808.
k

-is

dill

^j

^*$
.

d$S&

^
TA«A
,
.

PRICAO

NAM

-1
?

€^- jjjil J\ ':.,,-.. „.
*?Jj~*

bS

&jJL
. ^5

>

-

***
Jlii
>

trrv^jc^Vai -J^
JiIp
>5

SJ£
*

Jl 4ftj£

jjiU
„j-

£ 4)l&£
#^
J^j
-

>^

covjek kojeg ne prestajem

voljeti, jer

sam cuo
'

-^ " &?

/

*"> ,
*~~
b

*y*ry ^j

r *

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je
rekao: 'Uzmite Kur'an odcetverice: od Abdullaha
b.

>J^ ^ <ii1^ £, iZ'j j* STjSl \/jJ-

''„/'-,'
'

Mcs'uda - od njcga
fc

jc

pocco, od Salima,

J*1

0? J 1*^

^^ w JJ*/£j*E?
^-y ^j£ *****
.

-„

sticenika (oslobodenog roba) Ebu-Huzejfinog,

od

Mu

azb. Dzebela

i

od Ubejj

b.

Ka'ba.""
b.

-

3809.

PRICAO MI JE Muhammed

Bessar,

njcmu

G under,

koji jc

cuo Su'bu,

a

on Katadu,

prenoseci od Enes b. Malika, radijallahu anhu,
(da je kazivao):

JB32*|££ J lSj& &£ Jk..TA'* - * ^^ ,'.**, * o* «^ ci*i aiA cJji
t

^ ^
a

t

,

"Vjerovjesnikje, sallallahu alejhi ve sellem, rekao
Ubejju: 'Allah mi je zapovjedio da
jekunil-lezine keferu
6T 1
ti

-

^ ^ ^ -^ ^ ^ j^ - A
' ""

.-<

~-

r

,

t
,1

,,**'>
ly'
t>T
(

proucim Lem
9

J*i 'y

lj^ jt^\ {&
.
,

)

*iHp

spomenuo

je

min ehlil-kilabi... on mener! upitao je on.
,

*+ <£» Lr
*

^ JU jL^; r ^^

,-'

«

J Jtf

^l=S3l
:

'Da!', odgovorio je (Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem). Ubejj je tada zaplakao."'

O VRLINAMA ZEJD B.
PRICAOMI
ovom

SABITA,

&
njemu
.. *.

dill

^j c*l$ & $ u8fo oL

RADIJALLAHU ANHU
3810.

JE

Muhammed

b.

Bessar,

ti^ j£&^ j&/j>^ J>1^ X h\

Jahja, a

Su'ba, prenoseci od Katadc, a on od

Encsa, radijallahu anhu, (da jc kazivao): "tctverica
su u

Myn&^^&jy* &**&&***
_,

„ M^

.;

.„

-.„

<

•-*

*

doba Vjerovjesnika,

sallallahu alejhi
i

ve sellem,
j

<j|

jLi ft, r,
'
aJ

-^ Jsj*f $

*3i
'

a^ JS
"
,

naucila

napamet
2

cijeli
l

Kur'an
b.

sva cetverica su
i

ensarije: Ubejj,
b. Sabit."

Mu

az

Dzebel, Ebu-Zejd

Zejd

^

c-*lS

^
,
'

ajjj ajj _^ij
t

J^f
•*•

^
•**

iliJ}

Upitao sam Encsa:
u

"Ko
s

jc Ebu-Zejd?",

,

pa mi je on odgovorio:

Moj rodak

oceve strane."

**

'-fii-

^^ ^ ^T

4

'V;

i

Ovaj hadis navodi sc u hadisima
Tekst ovog hadisa navodi sc
i

br.

4959, 4960
br.

i

4961
i

2

u hadisima

3996, 5003

5004.

87

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O VRLINAMA EBU-TALHINIM,
RADIJALLAHU ANHU
3811.

rilt dill _^-oj
h

j^J-q

1

^-j

uiall^

oU

PRICAO NAM JE Ebu-Ma
ovom Abdul-Aziz,

4

mer, njemu AbdulEnesa,
ljudi

Varis, a

prenoseci od

radijallahu anhu,

da je kazivao: "Na dan Uhuda

su ustuknuli od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve

g£»

&

J-lSl

j?l
f

J\

\y. SlS

11

scllcm, a Ebu-Talha bio jc isprcd njcga

i

stitio

ga

svojim koznim stitom. Bio je izvanredan
i

strijelac

snazno je odapinjao

(strijele),

a toga je dana
luka.

X.Li

ll^lj

^rj

i>JJp

jjI

jl5j

iJ

ii»*j

(zatezuci tetivii)

polomio dva
Ebu-Talhi!'

(ili tri)

Desavalo
bi

sc da covjck prodc s tobolccm strijela.

On

tada
j

povikao:

fc

Daj

ih

'•

iUii

Tada se je Vjerovjesnik,

sallallahu alejhi ve sellem,

y\ U/J1 j>b
s
>
l

jj&i

5*

&£i to

gledajucu u ljude, isturio, dok

mu

je Ebu-Talha

govorio: 'Allahov Vjerovjesnice, zrtvovao bih za tcbc
i

oca

i

rnajku,

nemoj se
stit

izlagati,

pogodit cc

tc

strijela!

Moja

prsa su

tvojim prsirna!' Vidio

sam

oJO
OU
-

~^Jj

^^ Dja i<jAj
J

fViil
'

pl$— (V
'
' '

Aisu, kcerku Ebu-Bekrovu, i Umm-Sulejm, zavrnutih

"

I

nogavica, na cijim

sam nogama
s ih

vidio halhale, kako
1

•.£**"* I \**\" A 9 *\' <r" ---,- l^-lj *-"W* Hj jJV
,

\^
'
.

\

na ledima nose mjesine

vodom
i

i

poje ljude; potom

U^ J*

»

m
-

". Cw V

jt

X t

KitiW
:

-**l'

;

',

.

»»

-rO*J' Jl

>^ WJM
1.

' „

,

,-

se ponovo vracaju, pune

f^
",

.r

l>j!

daju ljudi ma. Ebu-Talhi
'

sablja jc ispadala dva-tri puta."

^

-

"

-

1

Ovo jc

bilo prijc niircdbc

o hid/abu (prim,

rec.)

88

jliaiyi

(jibdi

cylifi

^jlaJlpia^i

O VRLINAMA ABDULLAH B. SELAMA, RADIJALLAHUANHU
3812.

tii.

M ^j jfU J -111^ ^H<
'
--

oL>

PRICAO
Umer

NAM JE Abdullah b.
b.

Jusuf, da je

-

JU U&j! £
t

^

4)IXp
s
*

l£U TA
>

1

T

cuo Malika, kako kazuje prenoseci od Ebu-Nadra,
sticenika

Ubejdullaha, on od

Amir

b.

Ebu- Vckkasa, a ovaj od svoga oca da jc rekao: "Nisam cuo da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ikome ko hoda po zemlj rekao da v je dzennetlija, jedino Abdullah b. Selamu.
b.
i

Sa da

fc

T&i*+* O^^y^^WU ^ jy <J - ^-j J ^ _^
,

r

,

-

tr

,

?,>

*

''

-

"'

/

' f

o*'->^

J* <^- ^^ ^yi SI
.'.
.

^ ^ ^^
^ '"
.f
.

-;

-

*.
-

"U vezi s njim", rekao je (Sa'd), "objavljen je ajet:
ako jcjcdan od sinova da jc on od Allaha...' 2 ."
'...
i i

JU (*"
< ?,

* "S^Sj
'

*l
)

&T*
c-IjJ
„ ,

_*-.•

>*

"l

Israilovih posvjcdocio

laii,
',

i^i Ji
, „

aJJ

"Ne znam", rekao
ili

je (Abdullah b. Jusuf), "da
ajet objavljen

li

je

^^

/

„'

-,.

"
*

Ju if) 3 V Jtt ( -£• j* J^l
ti

(sam) Malik rekao da je
je to

u vezi

s

ovim

spomenuto (u sklopu) ovog hadisa."

3813.
a

PRICAO MI

JE Abdullah

b.

Muhammed, >]i
Ubade da
je

&& jo*

:

4)ix*

Jfc.

taw

njemu Ezher Seman, prenoseci od Ibn-Avna, on
b.

od Muhammeda, a ovaj od Kajs
kazivao:
"Sjcdio

A£j jiji oail j^JS J LJU- lis sam u Mcdinskoj dzamiji kada jc usao

Jli

covjek; na lieu su

mu

se vidjeli tragovi skrusenosti.

'Ovo
njim

je dzennetlija!', rekose prisutni.

On

je brzo

klanjao dva rekata, a zatim izisao. Ja
i

sam krenuo za
ljudi

rekao mu:
fc

fc

Kada

si

usao u dzamiju,

su

kazali:

Ovojc

dzennetlija!"
'3

'Allaha mi*, rece on, 'niko ne treba govoriti ono
^

u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan san, pa sam mu ga ispricao. Vidio sam u snu kako boravim
sto
Ispricat

ne zna!

cu

ti

zasto. Sanjao sam,

u nekoj basci', veli on, opisujuci njeno prostranstvo
i

zelenilo, "u sredini je bio zeljezni stup ciji je donji

dio bio u zemlji, a gornji sezao do nebesa.
bila
v

Na vrhu je j .pi j i^iij
jUU
w^l?:,.'-!

j>'s>\

j

Sail J^li A,

Rekose mi: 'Pcnji se!' Nc mogul', odgovorio sam. Tada mi jc dosao sluga;
drska u obliku
pctljc.

"V

C-U

(jjl

J J-49 oj^c- o*>U-l

zadigao mi je odjecu odzada, tako da

sam

se popeo

na vrh

i

uhvatio se za drsku.

iu^ii
1

Ji

la sj^jl oliU u^i j

El-Ahkaf,

10.

89

SAHIHU-L-BUHARI
*Drzi seP, rekose mi. Probudio
bila

VRMNEENSARIJA
.-ft*

sam

se,

a ona je
fc

*£-*:•,?

u mojoj

ruci.

1

Ispricao

sallallahu alcjhi ve scllcm,

sam to Vjerovjesniku, idx\ iusj pa mi jc on rckao: Ta
Jt)\
\y}.

J^i
iyp

livpi
iusj

iiL- jii

basca je islam, a skip je stup islama. Ta drska u obliku
4

fafi i^i
ji.

petlje jeste

veza cvrsta';

bit

ces u islarau

do

smrli."

Taj covjek bio je Abdullah b. Selam."2 Kazivao mi
je Halifa: "Pricao

J^pi klj 3j£ Ji- f *i>i

ciS

prenoseci

nam je MiTaz, a njemu Ibn-Avn, od Muhammeda, da mu je pricao Kajs b.
*'

Ubadc. prenoseci od od Ibn-Sclama, koji jc govorio
vesZ/'umjesto minsqfi.*3
a
*"

**

**

^8

******

^
J
-"***

*

3814.
a

PRICAO
4

njemu Su ba, a on od svoga oca (da jc kazivao): "Dosao sam u Mcdinu susrco Abdullah b. Selama, radijallahu anhu, pa mi je on rekao: 'Zar 4 neces doci uci u kucu da te ponudim kasom
i i

JE Sulejman b. Harb, prenoseci od Seid b. Ebu-Burde,

NAM

i

hurmama?

Ti

si

u zemlji\ nastavio je on, *u kojoj

Ji iu

oi5

lii
^

^u i^ irpi ^t iilj jii
^
^

jc kamata rasircna.

Ako
ili

ti

ncko budc duzan, pa

*

*

**

ti

pokloni tovar slame

tovar

jecma

ili

tovar pice

*

*

**

"

**

(stocna hrana), to je kamata.'"

JJiIji

/i; Ij

Cj

: £u oIii ^i Is
-

ji-

j!

En-Nadr, Ebu-Davud

i

Vehb od Su'be ne prenose
e

ovo o

kuci.

—» v*-* c^ v-*jj jj

-.*

O VJEROVJESNIKOVOJ ZENIDBI
HATIDZOM, RADIJA1-LAHU ANHA, NJENIM VRLINAMA
I

Wkit

dill

r-*b)

Uu-mOS^

3815.

PRICAO MI

JE

Muhammed,
od Hisam
b.

kojeg je Urve, a on

obavijestio Abde, prenoseci

od svoga oca, da je cuo Abdullah b. Dza'fera, on Aliju, radijallahu anhu, a on Allahovog Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, kad jc rckao...;

^

4II1XP

^-^w JU Ol /^
till

OJ^P ^1

iJjJj <S-

,e^J
'i

l^

Caw
Aii\

JU
''

__>**>

•U-L^ ^-^>-

--' -

a
*

-

f"

J>5j

t-iia *i'i

^

Oj~mj C^->-^

'

^

1

Zapravo, on sc probudio u trcnutku kada jc uzco tu drsku o obliku petlje. Ncma prcdanja o tome da jc ona oslala u njcgovoj ruci na javi. Mcdutim, ako bisrno na tcmclju jczickog znacenja shvatili da mu jc ostala u ruci na javi, moramo znati da jc Allah, doista, Svcmoguci. A mogucc jc da sc zcljclo kazati kako jc ruka oslala zalvorcna nakon budenja kao posljcdica djclovanja do kojcg jc doslo u snu,
i

i

i

i

2
3 4

Tekst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima
Vesifx

br.

7010

i

7014.
ili

minsaf s\i dvijc

rijcdi islog

znacenja, a znacc mladi sluga

sluskinja.

Kao znak

pocasli jcr jc u nju ulazio Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm. (prim, rcc.)

90

:

iitiiyi

dibifl ciltf

s»&

<j*jlgiJLginri

aPRICAOMIJEiSadeka,kojegjeobavijestioAbde, prenoseci od Hisama b. Urve, a on od svoga oca, da
je cuo Abdullaha b. Dza'fera,
b.

cJLi JU *£-£(!&*&
HI
"

&*
"
*

l&£
»
1 ,

t"

*

*

'""

"

kako prenosi od Alije Ebu-Taliba, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik,
5

^ijs^^Jli^^l^&Al^j
'

sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: "Najbolja jc zcna

%,'

'

,

Merjem,

i

najbolja je zena Hatidza 6 ."

«&** ty^Jf-j

3816.

PRICAONAM JE Seid b. Ufejr, anjemu Lejs
pisao

ju i^Ul lL\U.^ ^
„,
*se>

1^ I3j£ TAU
**

da

mu je

Hisam

b.

Urva, prenoseci od svoga
^'
&*'->

oca, a on

od Aisc,
bila

radijallahu anha, da jc kazivala:

*^f* S*
-

S*

f

^ ^
, s,

4|

"Nisam

ljubomorna

ni

na

jcdnu

>,. '
-

«„j„.
-* b\
„ :

r**

*«<

.-

a

T,-,-"

V|erovjesnikovu, sallallahu alejni ve sellem, zenu

-.
y, '

kao sto sam
umrla
prije

bila

ljubomorna 7 na Hatidzu, koja je
sto

^j£
<S?

^-jjS
"',,

p
1

!-<!> *£a£
-

Ji
-

nego

sam seja udala

za njega.

To je

*

,/

zato sto
sellem,

sam

slusala Poslanika, sallallahu alcjhi vc

kako je spominje; Allah

mu je

naredio da

f^ ^- ^^
"
"

^j—i

cd -*

^3 ^j^s «*^ ^
.;.; * *

,-,:;,
'

je obraduje

kucom od

supljeg biserja.

Kad god

^^:Hqi<^ s

hi

-

zaklao ovcu, podijelio bi njezinim prijateljicama

.^^^JLiLp.

mesa, onoliko koliko

bi

im bilo dovoljno.'*8

5

Tajbi kazc kako sc podrazumijcva da jc
jc Poslanik. sallallahu alcjhi vc scllcm.

Mcrjcm bila najbolja u svomc ummclu, a Hatidza u svomc. Zbog toga spomcnuo objc ponaosob. Mnogi komcntalori smalraju da sc u ovom
najbolja zcna
i

u svojc doba, a Hatidza u svojc.U prcdanju kojc potjece od Vcki'a, a biljezi ga Muslim, kazc sc: "... pokaza Vcki', prcma nebesima zcmlji..." Time sc, eini sc, zcli kazali da jc to ccmu sc govori - dunjaluk. To tvrdi Kurtubi. U pojasnjcnju ovakvog misljcnja jos sc kazc da,
i

hadisu govori o tome kako jc

Mcrjcm bila

ako jc hadis izrecen

kako jc Mcrjcmina dusa na nebesima, pa jc on (Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm) zato pokazao na nebesa kad jc nju spomcnuo, a na zcmlju kad jc spomcnuo Hatidzu, posto jc ona bila joS ziva, na zcmlji. U slucaju, pak, da jc to izgovorcno nakon Hatidzinc smrti, onda sc zcljclo kazati kako su njih dvijc najbolje zene kojirna su uzctc dusc odncsenc na nebesa najbolje zene eija
prijc Hatidzinc smrti, zcli kazali
i i

onda sc

pokopana u zcmlju. Bczzar Tabcrani biljczc predanje od Ammar b. Jasira u kojem sc kazc: "U mom sc ummclu Halidzi dajc prcdnosl, kao Sto sc prcdnost dajc Mcrjcmi nad zenama syjetova." Ovoje predanje s hascn (dobrim) sencdom; njimc sc dokazujc prcdnost veca vrijcdnosl Hatidzc u porcdenju s Aisom. Ncsai
su
tijcla
i i

biljezi

predanje od Ibn-Abbasa sa sahih sencdom, a

bi Ijezi

ga

i

Hakim; u njemu sc kazc: "Najodabranijc su zene

u Dzennetu Hatidza, Fatima, 6

Mcrjcm

i

Asija."

Hatidza jc prva zena kojom sc ozenio Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. Po misljcnju vecinc ucenjaka, on sc njomc ozenio udvadeset pctoj godini. Onajcranijcbilaudata za Ebu-Halu, kojijc umroudzahilijjctu. Prijc zenidbc Muhammcd je, sallallahu alcjhi vc sellem, pulovao kao njczin irgovac - zastupnik u Siriju, s njezinim imctkom, pa jc ona vidjcla dajc on postcn vrijedan. U dzahilijjctu su Hatidzu prozvali Cistiwica.
i i

Umrla jc deset godina nakon pocetka poslanstva. Poslanik,
dvadeset
7
i

sallallahu alcjhi vc sellem, 2ivio jc s

njom

pet godina. Bila jc najodabranija njegova zcna.

Na
bile

lemclju ovoga

mozc

sc zakljucili da su ljubomornc biic
s

i

najodabranijc zene na svijclu, a kad su one

ljubomornc, kako jc tck
a najvisc

ostalim zenama, Aisa jc bila ljubomorna na Poslanikovc, sallallahu alcjhi

vc sellem, suprugc,
8

na Hatidzu.
i

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima bn 3817, 3818, 5299, 6004

7484.

91

SAHIHU-L-BUHARI
JE Kutejba b. Seid, a njemu Humejd b. Abdur-Rahman, prenoseci od Hisama b.
3817. Urvc, on od svoga oca, a ovaj od Aisc, radijallahu
anha, da je kazivala:

VRMNEENSARIJA

PRICAO NAM

wri

:

jtf *s

&te

jl*1 Oi

t

H &£ taw
\i

"Nisam bila ljubomorna ni na jednu zenu kao sto sam bila ljubomorna na Hatidzu zbog toga sto ju je
Allahov Poslanik, sallallahu
fc

alejhi

ve sellem, stalno

e^olj

spominjao. Kazc daljc: Ozcnio sc
poslijc
(ili

mnomc tri godinc

j^ ^j^Aij U_l«J ^rjyj ^-^

^-*Q!

njc

(tj.

njenc smrti). Njcgov Gospodar

Dzibril,

alejhis-selam) naredio

mu

je da je

obveseli

kucom od

supljeg biserja u Dzennetu.*

3818.

PRICAO MI

JE Umer

b.

Muhammcd

b.

UJ^

{j***

^ j** j,

Hasan, njcmu njcgov otac, a

ovom Hafs, prenoseci

^ ^S^ TA
li

\

A

od Hisama, on od svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu anha, da je kazivala: "NisambilaljubomomaninajednuVjerovjesnikovu, sallallahu alejhi vc sellem, zenu kao sto sam bila
ljubomorna na Hatidzu. Nisam je vidjela,
2
1

^j liiO ^j **-*- > ^>
>
-

' ?-f

iiJI
*..

ali

ju je

c

'

,

on cesto spominjao. Katkad bi zaklao ovcu, isjekao meso na komade poslao dio toga Hatidzinim prijatcljicama. Nckad bih mu rckla: 'Kao da na
i i

>
**

>

!\1

}

dunjaluku nije bilo zene osim Hatidze!'
fc

;i_bL Sn Sfja
dijete',
A ,«
.

ksJji

Ona je

bila...

i

bila...

3
,

i

s

njom sam imao

j cA

1

26 5
1^1

dii

odgovorio bi

on."

jJj 141° J, jlSj

oJISj cJL5"

J^?

To

znaci da jc nijc vidjela ktxl Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem,

Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem.

Mogucc jc da ju jc

vidjela

odnosno da nisu bile zajedno kod drugom prilikom, posto jc ona imala scst

godina kada je Halidza umrla.

Kada

bi jc

spomenuo, pohvalio

bi jc

i

trazio oprosl za nju.

On bi navodio njenc lijcpc osobine: "Bila je vrijedna, bila je pamelna, bila jc..." Ahmed od Aisc, radijallahu anha. biljezi predanjc u komc sc kazc: "Ona jc uzvjcrovala onda kada su sc ljudi odavali ncvjcrslvu; povjcrovala mi jc onda kada su mc ljudi u laz ugonili polpomogla me imctkom onda kada
i

su mi

ljudi uskraeivali.

Allah mi je dao djeeu s njom onda kada nisam imao djceu s drugim zenama."

Sva su djeca Poslanikova od Halidzc, osim Ibrahima, koji jc od robinjc Marijc. Poslanik, sallallahu alejhi vc sclclm, jc s Hatidzom imao sina Kasima, po komc jc prozvan Ebul-Kasim, zatim cctiri keeri: Zcjncb, Rukajju, Umm-Kulsum Fatimu. Poslijc jc dobio sina Abdullalia. kojcg su pro/vali Tahir Tajjib. Ncki
i
i

i

i

smalraju da su to bila njegova dva druga brala. Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem. nijc sc ponovo zenio dok
jc Halidza bilaziva.

92

>

lUhiyi

jiUiQ

cuii^i

s£s

t£ jLqxIL

gt/in

3819.

PRICAO

NAM

JE Musedded, a njemu

J^W^ J& l2a£tcJ &£ TA\<\
'«->*'
.

od Isma'ila da je kazivao: "Upitao sam Abdullah b. Ebu-Evfea, radijallahu
Jahja, prenoseci

^rf^*>^Jcby^*U^JcJIJlS
,

**t

t

'

"

' -

anhu:

'Je

li

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

^

iZ

^

J

•£ jj

Sij^J(S
_

*

-H
',

sellem, obveselio Hatidzu?\ pa

mi je odgovorio:
(u

'Da, u

kucom od supljeg biserja kojoj nema ni svade ni umora."

Dzennetu)

s—^

i

JVv^'

*

PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemu Muhammed b. Fudajl, prenoseci od Umare, on od
3820.

£ i£ i2j£ x*i &
»*---.* 5 ^-> J &*
,

^ 6^ TAT

Ebu-Zur'e, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu,
da je kazivao:

^
,'


posudom u
kada ude kod
i

#;
^

^j,
"'

"Dosao

jc Dzibril Vjcrovjcsniku, sallallahu alejhi
i

ve sellem.
hrana

rekao mu: 'Allahov Poslanice, evo
kojoj
tebe,
i

V *«1 *4^ " -^ ^-^
L:,;
:,.^

^
.:,;
.

tf

',

^w^ jy - 4 J
r *"**
«

-

^
|

- ?

^
***


°-^*

^ J^-j ^

Hatidze; dosla je s
(ill
ill

je

zacin

*

-: .f

#.«*•

; *,

pice), pa

poselami

je

od njcnog Gospodara od menc 5 obveseli je kucom od supljeg biserja 6 u Dzennetu, u kojoj

J c~^

L**r^j J-»j l£j
,

<y«

^Ul
-=
-

IjlS
-*"

c

-


nema svade

niti

umora.

r -

^,

Ncsai od Encsa biljczi hadis u komc sc kazc: "Dzibril jc rckao Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem: 'Allah je poselamio Hatidzu..." Ona jc odgovorila: 'Allah jc Taj koji jc Hs-Sclam; ncka jc sclam Dzibrilu, lebi, Allahov Poslanice, ncka jc sclam, rahrncl bcrekct!' Ibn-Sunni svoju vcr/iju ovog prcdanja zavrsava
i

i

rijecima:

"...

i

onomc ko ga
i

cujc,

osim

scjtana!"

Po ovomc ucenjaci zakljucuju da sc Halidza razumijcvala

u nauk islama

Ilkhskc odrcdbc, poSlo ona nijc rckla: "Es-selamu alallah!" (ncka jc sclam Allahu!), kao
to rckavsi:

ncki Poslanikovi, sallallahu alejhi vc sellem, drugovi u Tesehhudu, pa ih jc Poslanik, sallallahu alejhi vc
sellem,

opomenuoi zabranio im

"Allah jc Taj koji jc Hs-Sclam, zato
jc, daklc,

recite: 'Et-tehijjatu

UllahU'

(Allahu pripadaju najbolji pozdravi!). Halidza

znala da sc Allahu sclam nc uzvraca kao sto sc

uzvraca stvorenim bicirna, jcr jc Es-Sclarn Allahovo imc, a znaccnjc

mu jc

dova

i

molba za

spas. Nista

od spomcnulog nc
Spas. Subki Stariji
i

prilici

da sc uzvrati Allahu, pa jc ona zapoccla s hvaljcnjcm Allaha, koji jc Es-Sclam, (Kcbir) kazc: "Aisa ima vrijednosti prcdnosti kojc sc nc mogu pobrojati, ali ono sto
i

odabircmo Sto prcdslavlja dio vjcre u Allaha jestc uvjcrcnjc da jc najvrcdnija Fatima, zatim Hatidza, a onda Aisa."
Radi sc o prostranom dvorcu od biscrja. To joj jc nagrada za zaslugc kojc ona ima zato sto jc medu prvima cvrsto uzvjcrovala. Udovoljavala jc Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem, u svemu sto jc bilo mogucc nikad nijc bila uzrok za njcgovu ljutnju. Oni koji lumacc ovaj hadis navodc razlogc zasto sc 11 tckstu hadisa nc spominjc dvorac, ncgo kuca. Oni kazu da jc to zato sto jc u prvo vrijeme objavljivanja samo Poslanikova,
i

Siillallahu alejhi

vc sellem,

i

Hattdzina kuca bila kuca islama. To sc zcljclo istaknuti kao vrijednost.
br.

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

7497.

93

SAHIHU-L-BUHAR]
3821
b.

S|||

VRUNEENSARIJA

.

VELI Isma'il b.

Halil da ihje obavijestio Ali

& $ &&
,—
i(

^ £ ifW
^ ^
-**
-

J»j TAT
.:

*

Mushir, prenoseci od Hisama, on od svoga oca,

,-:;.-•-

t-*"
J,

-

a

>

a ovaj od Aisc, radijallahu anha, da jc kazivala:
"Zatrazila je Hale bint Huvejlid, sestra Hatidzina,

-/
?

-^S
.

Jp^j^c^loi^c^yUcJiUilcJU
.
* .

••

.-.*

da ude kod AIIahovoi> Poslanika, sallallahu alcjhi

.„
J

.

..

.

ve sellem. Podsjetila ga je na Hatidzu, pa se on uzbudio rekao: O moj Gospodaru, neka bude
fc

,C

-,

^

,

y

J

i

^ >£]» U ci£ o>i cJIS aU

Hale!'
k

Mcnc

jc obuzcla ljubomora, tc

sam

rckla:
s

Sto se podsjecas na (bezubu) staricu

iz

Kurejsa

'_ , °^-* .L^-^ ;V" u5*? J*W»* <y 3>*^
1

^

l^JJl Jlii

crvenim desnama koju je progutalo vrijeme, kada
ti

..
:

.*.-.
-

\

;.;-.• -r

.*,.

.

je Allah dao zamjenu u boljoj od nje?!'"

1

"

-

SPOMEN D2ERIRA B. ABDULLAHA
BEDZELIJA, RADIJALLAHU
3822.

^Jl aUI4* ujjje^ j& J^
"

ANHU
tfj£
' Jli

ikM^j
£MjJl
l

JE Ishak Vasiti, a njemu Halid, prenoseci od Bejana, on od Kajsa, da je cuo Dzcrir b. Abdul laha, radijallahu anhu, da jc
"Allahov Poslanik, sallallahu
nije alcjhi

PRICAO

NAM

J^i
Jli

I*S>

-^aty

«.

J>£

oL-

^ ^ j£
"^ /,

ff juV

ve sellem,
niti

a

,

me

vratio

otkako sam primio islam,
nije nasmijesio."

me je

*^>^

jl^jlj

aj-c»lLiIJ>it«l uj**j

vidio, a

da sc

3823. Kajs prcnosi od Dzcrir
kazivao:

b.

Abdullaha da jc

«J»^

^
*

^^r
.-

^
b^l
Ji

^ yj
J
^ijl 3

<ul

-TAYr
oii jii

?

sjJii ji

Si

"U doba dzahilijjeta
Halesa; zvali su je
jemanijja)
ili
i

ji2 JL$ £uiii
ji

bila je

kuca koju su zvali Zulel-

Ka'ba jemenska (El-Ka 'ha
%

iSlill

v^Jl

Jli*

bkj
*•

Ka'ba samska (El-Ka ba es-samijja).
alcjhi

<r-

Allahov Poslanik mc je, sallallahu
upitao: 'Hoces
li

vc sellem,

l^^

j* ^j£y>

C-31

J^ij

J JUs
*

me

rijesiti

Zul-HaleseV Otisao

^.jU iuj
*/
,,

sam do nje sa sto pedeset konjanika iz (plemena) Ahmes, pa smo je porusih pobili one koje smo
i

juS J a^i o)ij JU iiU-l / / -, - ,
.

->u~
.

j

j*

o-

uz

nasli

kod

nje.

Vratili

smo

se

i

obavijestili
i

ga

jJ^j£Ji£oi&^liJ£fu

o tome, a on jc proucio dovu za nas

za

Ahmes."

Ibn-Tin vcli:

"U

Poslanikovoj, sallallahu alcjhi vc sellem, sulnji na ovo §lo je rckla Aisa

imamo dokaz

da
i

jc Aisa vrcdnija

od

Hatidzc, osim ako hadis nc prolumacimo kao da sc ta vrijednost odnosi na ljcpolu

mladosl." Ima, medutim, prcdanja u kojima sc navodi da jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, rcagirao

na to Ijutnjom, tako da jc
Biljczi sc
i

sama Aisa poslijc toga rckla kako jc vise nikada nccc spomenuti, osim po dobru. predanje u kojem sc navodi da jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, rckao: "Nije mi jc Allah
i

zamijenio boljom!"

94

jbaiyidliboiGjlifi

^jlqtll niqKi

SPOMEN HUZEJFE B. JEMANA
ABSIJA,
3824.

RADIJALLAHU
Ismail

ANHUMA
b.

.'Ji-

i*dDl

^J
-

PRlCAO MI JE

Halil, a njcga

Vfi

J^
„ '

ir.

obavijestio
b.

Seleme b. Redza, prenoseci od Hisama Urve, on od svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu
ly>

J^W J&"
' '

rATi

anha, da je kazivala:

J&-] Z'j>

j!5

U JJli

I^Ip-

*ii\

^a'j i£3l*

"Na Uhudu su
Iblis

musrici prctrpjcli ocit poraz, pa je
i

povikao: 'Allahovi robovi, pazitc

pritccitc

4)1

&s-

j<1

J~S>\ f-Lii <Z> <*±}*

Oj$

rill

u pomoc zadnjim
je pogledao

redovimar
i

Prednji
ih.

su

se
,

(redovi) povratili zadnjima

pojacali

Huzejfa

- kad ono njegov otac. 2 'Boziji robovi, moj otac, moj otac!', povikao je. Allaha mi", kaze Aisa, "nisu se prestali boriti dok ga nisu ubili. Huzejfa im je (poslijc toga) rckao:
*Da vam Allah oprosti!'"

oj&
i

_^>- lj_^*r>-l
-•

U
.

4)ly
't**!
<bl

oJUi
^ip

^1

J
*'"

4)1

cJl j

" *

U

-: t ' : 4ulj3 (il

JU

1£J

"

-'"'•

^-tj-is-

jUi

--

"Moj

otac 3 vcli: 'Allaha mi, dobro tih Huzcjfinih

J^J j* *"' J^ ^r^

£*"

Vi

4-* «i-^-

J

rijeci ostalo

je do trenutka njegove smrti/"

SPOMEN HINDE BINT UTBE
B.

REBPA. RADIJALLAHU ANHA

U^cdJI

**>

3825.

Abdan

vcli

da

IH

JE

OBAVIJESTIO
-ill

Abdullah, njega Junus, prenoseci od Zuhrija,

on od Urve, da je Aisa, radijallahu anha, kazivala: "Dosla je Hind bint Utbe rekla: Allahov
fc

^J>j ^51^ o\
;

Ij'J>
#

ijSJ^ ijijll JOftL^-

i

j~*j

Li

cJu «u^p c.i £jb
-,.

j>*

*>

cJLi l^p
Sis

Poslanice,nacitavoj zemaljskoj kugli nijebilokuce
cije bih

stanovnikc vise voljcla vidjeti ponizene od stanovnike vise voljela

4^i .i^ jit

>;Vi

> j?

u 4i

stanovnika tvoje kuce, a danas na citavoj zemaljskoj
kugli

nema kuce

cije bih

vidjeti

postovane od stanovnika tvoje kuce!'

uk oi J! 4^i ,u>. jii >jVl > J^
moja

"Takoder*, tako mi

Onoga u

cijoj je

ruci

dusa!\ rcccon.

2
3

Upozoravajuci muslimanc koji ga nisu prcpoznali, pa su ga

ubili.

(prim, rcc.)

Ovo su rijcCi
To
znaci da
i

prcnosioca Hisama

b.

Urve.

4

on prcma njoj osjeca

islo.

95

SAHIHU-L-BUHARI
fc

VRMNEENSARIJA

Allahov Poslanice', nastavi ona, 'Ebu-Sufjan je
skrt covjek; je
"

veoma
djecu?'
4

li

mi

grijeh nahraniti nasu
'

^-^ J^rj ^^^ '?/ * *
JU ULp J tfj|

ty ^1 <*'

Jj—j £

^^
\++

^ ^U ji
.

-*

: :

^>
*,,'",

j^

Ne, samo neka bude onoliko koliko jepotrebno!', 77 odgovori on.

uij^ULVjaljtN

PRIPOVIJEST O ZEJD
3826.

B.

AMRU B. NUFEJLU
b.

PRlCAO MI

JE

Muhammcd

Ebu-Bckr,
'***

njemu Fudajl b. Sulejman, ovom Musa b. Ukbe, a njemu Salim b. Abdullah prenoseci od Abdullah b. Omera, radijallahu anhuma, da je "Vjerovjesnik,
nego sto mu je bila data Objava, susrco ispod Bcldeha Zcjda b. Amra
sallallahu alejhi ve sellem, prije
b.

ch

^y ^-^ °*^ & J^

3

Nufejla. Vjerovjesniku je

ponudena

sofra, ali je
fc

on odbio da jede s nje. Tada je Zejd rekao: Ja ne jedem ono sto vi zakoljete na svojim zrtvenicima, : niti jcdcm ista osim onoga pri cijcm jc klanju spomenuto Allahovo ime.'
Zejd
b.

T
** -

-

1

*

-^

5

*

>-

ft

"

£

tf

^

'

-

_*

Amr

prigovarao je Kurejsijama zbog
to.
*
_K

njihova klanja, kudeci

.

'

^

'Ovcu je stvorio Allah, spustio
i

joj

vodu

s

nebesa

dao da

joj

hrana nice iz zcmljc, a vi jc, nakon

svega toga, koljete u necije drugo ime osim

AllahovogaP, govorio je."3

vjcrom tevhida (vjcrom u jednog Bogii, Allaha Uzviscnog). Odbacio jc obozavnjc idola sirk, ali jcumro prijc Muhammcdova, sallallahu alejhi vcscllcm, poslanslva. Prcnosi scda jc on rckao Amir b. Rcbi'i: "Ja sc razlikujcm od SVOga naroda slijedim vjem Ibrahimovu Ismailovu ono sto su oni obozavali, a molili su sc okrenuti prcma ovoj kibli. Ja iscckujem poslanika koji cc bili potomak
koji je bio
i

To jc covjek

11

polrazi /a

i

i

i

nc mislim da cu ga docckaii. Ja mu vjerujem, smalram ga islinoljubivim svjedoeim da jc on vjerovjesnik. Ako pozivis, prenesi mu moj sclam." Amir vcli: "Kada sam primio islam, obavijeslio sam
Ismailov,
ali
i

Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm,
spusli na njega, a

polom rekao:

o njemu, pa jc uzvralio sclam zamolio Allaha da sc Njcgova 'Vidio sam ga vec u Dzennctu kako vuee skulc odjece (za sobom).''
i

milost

TojckamcnjckojcjcbilopostavljcnookoKa'bc; na njemu su oni klalizrvc svojim idolima. Hallabi biljezida Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, ne bi jco meso tih zrtvi, a jco bi ako zivotinjc nc bi bile zaklanc kao zrlvc, iako oni nisu spominjali Allahovo ime, posto to jos nijc bilo scrijatski zabranjeno. Zabrana jedenja mesa zivolinja pri cijcm klanju nijc spomenulo Allahovo ime dosla jc poprilicno kasno poslijc pojavc islama.

Dio ovog hadisa navodi sc u hadisu

br.

5499.

96

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqtll nigKi

VELI Musa: 'TRICAO MI JE Salim b. *Lrf Abdullah - a ne znam da on ovaj prenosi osim od
3827.

£

1C

J&

^

Jli

TATV

Ibn-Omcra - da jc Zcjd

b.

Amr
i

b.

Nufcjl otisao u

Sam

raspitujuci se

o

vjeri

koju

bi slijedio.

Susreo je

(tamo) zidovskog ucenjaka
vjeri rekavsi:
fc

upitao ga o njihovoj

Mozda cu

prihvatiti

vasu vjeru, pa
* t
fc

me

obavijesti (o njoj).'
biti

'Ncccs

u nasoj vjeri', rece

mu

on,

svc dok nc

osjetis dio

Bozije srdzbe.'
ni

L iiE Jt
. fc

liii

Jp

o^sij

Sf

Jlii

Ta ja

i

ne bjezim

od ceg drugog', rece Zejd,

doli
<i>i

od Bozije srdzbe! Ja ne zelim podnosili ni

djelic
li

^j* If,

*i\

yA

9.*,, *,

U -Cj Jli

j>\ .....a*

If

Njegove srdzbe, ako

to

mogu

izbjeci,

pa hoces

*jLL£i1 Jitj

IjJi

Uli
ii

4il >._., Ac-

^- J>\ V j

me
'Ja

uputiti

na dnigu vjeru?'
o^sb at vj liiit
1-Jhl^jJ

ne znam za drugu, osim da budes hanefija',

Jii

ojl Jp

ii j*i
:

rece on.

^^ JU

*-tf

.-Ll
:

L*j -bj Jli Lij^-

'A
k

sta je to hanefija?', upitao je Zejd.

To je

vjera Ibrahimova". odgovori ovaj, 'a
i

bio ni zidov ni

on nije krscanin, nije obozavao nista drugo
Xl Jiii iiL

mimo Allaha.'
Potom je Zejd
pa ga
je

^ii ,sjV^\
Jj>-\J

&

liip

^a* 1^
Ip

otisao
isto.

i

susreo krscanskog ucenjaka

<bl

iij \^ LJiu-uab

^>-

lijj

J Jo

upitao
biti

'Ncces

u nasoj

vjeri',

rece

mu

ovaj, *svc

dok

£y
j^i

^ j^i
i.h?:.,i
l)_j>o

Sf

j

<i)i

oJ

^ vs yi u ju
4-J^ i* ^ j «i

ne preuzmes (na sebe) dio Bozijeg prokletstva.'
*Pa ja
"doli
i

Jtj

lit uii

ne bjezim

ni

od ceg drugog', rece Zejd,
ni

od Bozijeg prokletstva! Ja ne zelim nositi djelic Bozijeg prokletstva Njegove srdzbe, ako
i

Ujj-

jl il -cUp!
*

u JU o^ ^Jp ^SJo
^*

to
^*
l

mogu, pa hoces li me uputiti na drugu vjeru?' Ma ne znam za drugu, osim da budes hanefija',
rece on.

\

+

*

r

'A
4

sta je to hanefija?', upitao je Zejd.

To je

vjera Ibrahimova', dobi odgovor,
i

fc

a on nije
nista

bio ni zidov ni krscanin,

nije

obozavao

drugo

mimo Allaha.'
Kada
je izisao iz njihove

Posto je Zejd cuo njihovo misljenje o Ibrahimu,
alejhis-selam, otisao je.

zemlje, digao jc

mke

govorcci: 'Gospodaru moj,
vjeri

svjedoeim da sam ja u

Ibrahimovoj!"

97

SAHIHU-L-BUHARI
3828.

VRMNEENSARIJA

VELI

Lejs da

mu

je

pisao Hisam, prenoseci

J\ ji

J Li*

% C&

i^Ul Jlij

TATA

od svoga oca, a on od Esme bint Ebu-Bekr, radijallahu anhuma, da je kazivala:
"Vidjela

sam Zejd
naslonjen

b.

Amra

b.

Nufejla kako
i

stoji

ledima
Kurejsa!

na
mi,

Ka'bu
niko od

govori:

v

Sinovi
vjeri

Allaha

vas

nije

u

Ibrahimovoj osim mcnc!" Spasavao jc zcnsku djccu
(koju su htjeli zakopati zivu) govorcci
bi
fc

onomc

koji
1

namjeravao

ubiti

svoje zensko novorodence

:

Ne ubijaj je!
bi

Ja cu te postedjeti njenog izdrzavanja!

?

Uzimao
rekao
ili,

bi je, a

kada bi se razvila
li

(i

rascvjetala),
.

njcnom ocu: 'Hoccs
da
tc

ako

zclis,

da ti jc vratim, postcdim njenog izdrzavanja?'"

i^ jj^ cii

ar;

^di iji»

OGRADNJIKA'BE2
3829.

djxSJI ^;Luj

uu
:

PRlCAO MI JE Mahmud, njemu
b.

Abdur-

JU ilj*Ha^
',

Rezzak, njegajeobavijestio Ibn-Dzurejdz, anjega

Amr

Dinar, kako je cuo Dzabir b. Abdullaha,

f%
li

<*' J

^^
,.„
4ii

&£ S^£ ^ 1^
~'tV Jb
~

tayi

•-'**!

GP^ <*'

^'
]

"'1

radijallahu

anhuma, da
otisli
i

je

kazivao:

"Kada

je

JiiQli
„ >e

^=,3 <jj|j^
'

gradena Ka'ba,
alcjhi

su Vjerovjesnik, sallallahu
jc

_
.

vc scllcm,

Abbas da nose kamenje, pa
sallallahu alejhi

&*% u*W
^,:, v-.

^

'

*

^ ^Lf ^ , V.

1*^

v-*°
*

*^

Abbas rekao Vjerovjesniku,

ve

£

*jy
;

^

^

'.^r

:-iri\

sellem: 'Stavi svoj izar (donji dio odjece) na vrat

doba d^ahilijjcla Arapi su zakopavali zivu zcnsku djccu. Navodi sc da su to cinili iz ljubomorc, poslo sc nckima dcsavalo da im keeri budu zarobljcnc. Tako jc jedan Arap zarobio kecrku drugoga obljubio je. Njczin otacju je zclio otkopiti, ali je ona, nakon Stojoj je da to na volju, sama odabrala da ostane kod onoga koji ju jc
i

U

ucinio robinjom. Olac sc poslijc loga zaklco da cc ubiti svako zensko dijetc kojc
idrugi poccli
slijediti. Pa, ipak,

mu sc
jc

rodi,

pa su ga u tome
vrsti.

vccinajctocinila plascciscsiromastva^occmusvjcdoci Kur'an:"... da djccu

svoju zbog ncimastine nc ubijatc

- Mi

i

vas

i

njih

hranimo!" Zcjdov slucaj pripadao

ovoj drugoj

Od
li

Ez-Zuhrija sc prcnosi predanjc s vjcrodostojnim sencdom: "... da jc ncka zena kadila Ka'bu, pa jc iskocila iskra u njen pokrivac i spalila jc." To jc bio povod da jc Kurcjs popravi. Ibn Ishak spominjc da jc
to vrijeme Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm,

imao dvadeset

i

pet godina. Ishak b. Rahuvijch prcnosi:

Ka'ba sc pomsila, pa su jc popravili Kurcjscvici. U to vrijeme Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, biojc mladic. Kada jc trcbalo postaviti Crni kamen, posvadali su sc. Potom su sc dogovorili da im prcsudi prvi koji naidc iz uliCicc koju su odrcdili. Prvi koji sc pojavio s tc slrane bio jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. On jc prcdlozio da Crni kamen slave na platno, a onda da ga podignu predstavnici svih plcmcna uzimajuci za krajeve platna..." U drugom prcdanju stoji: "... pa su ga podigli, a on ga jc poslijc toga uzco smjestio na njegovo mjesto u zidu.'Takihi prcnosi da jc Ebu-Umcjja b. Mugira Mahz.umi, Vclidov brat, iznio ideju o tome da prcsudi prvi koji naidc, dok Musa b. Ukba tvrdi da jc to bio Vclid, koji im jc jos prcporucio da sc "u gradnji nc korislc imclkom koji jc olet ili su njimc porcmcccnc rodbinskc vczc, niti onaj koji jc uzct bespravno". Ibn Ishak tvrdi jc to bio Ebu-Vchb b. Amr, koji jc prcporucio da sc Ka'ba gradi samo od "cistog", halal imctka.
"...

pa jc proslo ncko vrijeme

i

i

98

jbaiyi<jibai<yli£j

^jlqtll niqKi

da
su

te

cuva od kamenja.'
se podigle
v

On je

pao na zemlju, a oci

mu

scbi

prema nebesima. Potom je dosao govorcci: Moj izar, moj izar!' 3 Potom ga je
•jljl

pricvrstio."

4^

^

iSjUI
*"

^

PRICAO NAM JE Ebul-Nu man, a njemu Hammad b. Zejd, prenoseci od Amr b. Dinara
3830.
fc

Jj3

£ iff &£ j^l
isU

-

i

jjl

&j£ TAt«

i

Ubejdullah

b.

Ebu-Jezida da su kazivali:
Ijjtf

"U

Vjcrovjcsnikovo, sallallahu alcjhi vc scllcm,

c-TJl

J> £ yjl -^ Jj

doba oko Ka'bc nijc bilo ogradc. Tako su oko Ka'be klanjali do Omerova vremena, pa je on dao $£da se napravi ograda."
4

J* ** ®£ J*

^

^

^r~ *>j&i

Ubejdullah

veli:

"Zid je bio nizak, pa ga je sagradio

Ibn-Zubejr."

OVREMENUPR1JE
1SLAMA (DZAHILIJJETU)
3831.

iuwi jagi ou

PRICAO
a

NAM JE Musedded, njemu Jahja,
ovome njegov
dan
kada
su,

j!

il*

£j^

j£ l&U tU, l£j£ .r At
r% ******
*.> >** r,i

\

ovom Hisam,
"ASura je
sallallahu

otac prenoseci od
\*+l**
-**

AiSe, radijallahu anha, da je kazivala: bio

u
i

predislamsko
Vjerovjesnik,

;

;

;,:

doba, Kurejsije postile. Postio je
alejhi

^_

ve sellem. Kada je dosao u
i

cull ;_J
«

$
'

li

JJ £
**"
s "'

*5| 5l5j

fljbU.1
»-

Medinu, nastavio ju je posliti naredio da se posti. A kada jc objavljcno da sc posti ramazan, A sum je
postio ko je htio, a ko nije htio vise nije morao.
11

-

-

'

*

-,-

**,.

Ebu-Tufcjl prcnosi:
mjcsto.
i

"...

i

dok jc Poslanik, sallallahu

alcjhi

vc scllcm, nosio kamcn, olkrilo

mu

sc slidno

Ncko jc

povikao:

'Muhammcdc,

pokrij svojc stidno mjcsto!'
ni prijc ni

nikada se vise nijc vidjelo njegovo stidno mjcsto,

Kada jc cuo ovaj |Tovik, on sc pokrio, poslijc ovog slucaja." Ibn-lshak navodi da
i

jc Uzviscni Allah

cuvao Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, u njcgovoj mladosti prcnosi slucaj koji sc zbio s Poslanikom, sallallahu alcjhi ve sellem: "Bio sam", (kaze Poslanik), "s mladicima \7 plcmcna Kurcjs; prcnosio Siim kamcn za nckc igrc kojim su sc igrali djecaci. Svi smo bili otkriveni, s odjecom na ramenima, kako bismo mogli nositi kamcn. Odjcdnom mc jc ncko koga nisam vidio zestoko udario rckao mi: 'Pricvrsti svoju odjecu! Obukao sam sc i nosio kamcn, jedini obuccn u cijclom drustvu.
i
'

Fakihi navodi da jc u doba Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, Ebu-Bckra

i

Omera,

radijallahu
i

okruzena kucama. To jc smctalo ljudima, pa jc Omcrotkupio kucc, porusio ih Ptxligao jc ogradu nizu od visinc covjeka postavio svjctiljkc na zidovc. Harem jc zatim, prosirio Osman, a nakon njega Abdullah b. Zubcjr.
bila
i i

Ka'ba

anhuma, prosirio Harem.
s

drugc stranc,

99

"

SAHIHU-L-BUHARI
3832.
a

VRMNEENSARIJA

PRICAO

NAM JE Muslim, njemu Vuhejb,
hadzskim mjesecima

£i

6'^ £sj iSU

p^ ifii
Si

xm

ovom Ibn-Tavus, prenoseci od svoga oca, a on od
(

Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da jc kazivao;
"Mislili su ljudi) dajc uinra u
grijeh na zemlji, a

U^ <M ^J o^ u? U* ^ J* cr-J^
f^i

''.I

'-'U

.-.', '/

mjesec muharrcm nazivali su
l^i-i JJ^il

safer

i

govorili:
i

'Kada se deve oporave, rane im

jj^ \yl£j ,j*?i\ J jj^a!1
*V

zametu se tragovi, tada je dopustena umra za onoga ko jc cirri.'
zacijele

*

^iii

cJ^

^S'i

u£j

>;1ji i>; isj

S J J^

Dosao je Allahov
sellem,
s

Poslanik.
1

sallallahu
i

alcjhi

ve

.

ashabima cetvrtog

izvrsio

hadzske
?

obrede. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

naredio im je da
fc

ih

zamijene umrom.
upitali
su,

Allahov Poslanicc',

'kojom

vrstom

skidanja ihrama?'

'Onom
3833.

koja dopusta sve\ odgovorio je."

PRICAO

NAM
a

9

'

JE

AH

.

b.

Abdullah, njemu
b.

SG
>*

OLii b$j£ AIXp
* *

£ Ji

tfai

XAVC
jii

Sutjan,

ovom Amr,

ovom

Scid

Muscjjcb,

prenoseci od svoga oca, a ovaj od svoga djeda da
je kazivao:

Ji

uj_^ j^a: /jL* o\s

Q*\±\
i

J cP *£ J^

oOi £S «J

ji>

"U doba
Sufjan

dzahilijeta naisla je bujica

napunila

dolinu izmedu dva brda."
vcli:

"Zaista jc to duga prica."

3834.

PRICAO

NAM

JE Ebun-Nu'man, a njemu

£ top
*-„';
J** JU

**

J.

jJI

&*£ 0(^1
|
l

^ Bj£ TATi
.

Ebu-Avana, prenoseci od Bejjana Ebu-Bisra, a on

od Kajsa b. Ebu-Hazima dajc kazivao: "UsaojeEbu-Bekrkodnekezene izplemenaAhmes
koju su zvali Zejneb
'Stajoj
fc

i

vidio da ona ne govori.
1

^^
r

f^ ^ ^
(J

^^
.:

^

{

rJ^

^?

j^ j^

8jja '
'

^
ijJU
J
(

c ,

r

^J %,
-

jepa ne govori?
ic

,

upitaoje.
rckli su.
-

<*^a* c-A^

£& V UU JUipiiV
-.

^ ..... on, .-.-,. Govori ,rcccjoj jcr sutnjamjc dopustena-;
,

Obavila

hadz sutcci \

la

*.

2

>^ z
,

,,.

^
-

.

-l-^

J4 ^ ,£ji
,

- r.

l-^

: f> -K; U JU o^ v f,;
^

to je dzahilijjetski, predislamski obicaj!'"

Tada je
je on.

^ 3^1 ju
,

ona progovorila
h

i

upitala:

*Ko

si ti?'

Ja

sam jedan od muhadzira', odgovorio

^3*

J^ J 15

t

**","-'""'* >-^^ ^ ^^ ^-fT ^
1 1

^ iJUi c.^fei ilUlii
1

1

U

drugom prcdanju kojc

biljezi

Ncsai

stoji:

"...

cetvrtog dana koji je prosao

od zul-hidzdzcta...

(Ibn-Esir, Dzamiul-usul, 3/138.)
2

Onaj koji tide u itikaf sulio bi dan-noc, sve vrijeme. To im jc zabranjeno narcdeno im jc da govorc ono sto jc dopustcno dobro. Ibn-Kudama u MugftijU navodi: "Nc spada u scrijat sutnja. Prcdanja upucuju na zabranu sutnje..."
Haltabi navodi:
dzahilijclske obrede spadala jc
i
i

"U

sulnja.

i

100

jbiiyi(tlibaiGjli£i

qJjlaiil^iOia

fc

Od A

kojih muhadzira?', upita ona.

J^Li dUJ

Jli

cil

^y

£1

,>.

cJU

'Iz
fc

Kurejsa', odgovori on.
koji iz Kurejsa?', upita ona.
si
ti

'Doista
k

radoznala! Ja
ostati

sam Ebu-Bekr\ rece

on.

^

Kako cemo

u ovom dobru koje je Allah
fc

^
" *
*-

^
j

3^

-^ *£ ^ ^ ^
,

"

'"'

"'

^

-

-

/

propisao nakon dzahilijjeta?', upita ona.
'Bit cete

na torn putu\ odgovori on, sve dok

vam
f-r^*^ frV b ^!\j^\j ^j^j
-

vode budu u redu.' A ko su vode?', upita ona. 'A zar u tvom narodu nema glavesina prvaka koji ljudima upravljaju, a oni im se pokoravaju?',
fc

^ J^

ot3

i

upita on.

'Svakako!', rece ona.
fc

E oni

su

ti

koji ih predvode', zavrsi on."

3835.

PRICAO MI JE Ferva b. Ebu-Magra\ a njega
a ovaj

U^-l

rfjffi

JS

ly)

Jfc

.TAT*

obavijestio Ali b. Mushir, prenoseci od Hisama,

on od svoga oca,
da
je

od Aise, radijallahu anha,
jc

kazivala:

"Ncka crna zcna, ropkinja nckih Arapa, koja

imala kucicu u dzamiji primila je islam; dolazila

nam

je

i

pripovijedala (o

kojecemu), a kada
visaha
Koji

1*
--

fT

c

je prestala pripovijedati, rekla je: 'Dan

od cuda naseg Gospodara
neyjcrstva izbavi.*

bi,

me

iz

mjesta

Posto
to

je to

ponavljala, Aisa ju je upitala:
',

k

A sta je
iJ

dan visahaT pa je ona pocela kazivati: 'Izasla je djevojcica nekih mojih vlasnika noseci visah, (ogrlicu od bisera dragulja nanizanih na koznoj traci). Ta joj jc traka spala, pa jc na nju slctio kobac
i

-i^j

i^>t

c-^->-

cJu ^ii ji

^}:

u^

4,

Jjlr-U i:iiu l^ iLJt ^aj

Ujjll

4^

uzeo je misleci da je meso. Optuzili su mene i mucili me toliko da su mi je trazili na stidnom mjestu. 3 I taman dok su oni bili oko mene, a ja u torn nezavidnom polozaju, pojavi se kobac kada
i
i i

U-

£& cist

ii

^ ^
j ulj

,Uiii

se

nade iznad nasih glava,

ispusti visoh.
fc

Uzcli su ga, a ja im rckoh:

To

jc

ono za

sto

me

ncvinu sumnjicitc!'"

3

Ovaj sc hadis navodi da bi sc vidjclo kako sc ponasalo u doba dzahilijcta kako u tom bczvjcrnickom, prcdislamskom vrcmenu nisu postovanc nikakvc moraine vrijednosti nili clcmcntama ljudska prava. Kada sc to zna, onda sc Ick mozc razumjeii s kakvim jc rcvolucionarnim vrijcdnoslima dosao islam.
i

101

-

SAHIHU-L-BUHARI
3836.
b.

^Sgg
a

vri.int knsarija

PRICAO

NAM

JE Kutejba,
b.

njemu Ismail
Dinara, a on od

j&r
<a>I

Dza'fer, prenoseci od Abdullah

Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellern, rekao:

& J-*W ^j ^ ^1 j>
1

^^^
jbi

-?AH
r-

^

a

*jI_lp

j*

"Ko

se zaklinje

^* UJU-,— ,„-

jls
>
;

<y Ml
:
>
'*

<JU si J^JI
*
.

^U^?'
:

nckasezaklinjesaraoAllahovimimenomi^Kureisijc
su se zaklinjali svojim ocevima, pa je

*

- -

on rekao:

r^r
.

:

+

"Ne

zaklinjite se

svojim ocevima!'"

l^sliL I^ALS

^

3837.

PRICAO

NAM
b.

JE Jahja

b.

Sulejman, njemu

j$^- JU
..

j^ £ ^
*.-

fcitf.
"..c -

taw
•>..

Ibn-Vehb, a njega je obavijestio Amr, kako je cuo

Abdur-Rahmana
dzenaze
i

Kasima daje Kasim
kad
bi

isao ispred

^^'

'•=.,'. - ?t

.-=.;

%*
i

nije ustajao

dzenaza

naisla.

On

prenosi od Aisc da jc rekla:

"U
i,

dzahilijjctu e vide,

^-^ o^ ji^ jl5 ^UJI ji ?- •«::;,,- •-*:>,T *
*
.

4Sj*-

*— UJl

--m'-Vu

su ustaia h kada bi dzenaza naisla
govorili:

kada

;

s

'Bila si (duso)

u svojoj porodici kao u
2

cj^UjI^^Ij J^Uj^^£UU-l j^i

onomeu
3838.

cemusisada...*

Govorili su todvaputa."

su-

:?,-

..ft
- -

-

",

PRlCAOMIJEAmrb.
a

Abbas, njemu Abdur-

j£*J\&\^^& s&JZ&XAtA
* , t„
,

ovom Sufjan, prenoseci od Ebu-Ishaka, on od Amra b. Mejmuna, koji je rekao daje Omer,
Rahman,
radijallahu anhu, kazivao:
i4

,,.**.
;^
&\

J*?* t

&*;** a*
j£jl\ dl*£i>

f-»/V^*.<*-

^

-

V
.

\j\S
;

Mnogobosci doista nisu kretali s Mjesta susreta 3 4 prijc ncgo slo suncc obasja Sebir Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi

-

ft
.

,>
^

'_>-

r-

^y^l

^j £* JtS JU s. V
,

*

>

.,

J

'*-1 :

ve

sellern, razlikovao se

od

njih;

on

JjiJi

LLL; pi

ji J*uu i^liJijUj

je kretao s tog mjesta prije izlaska sunca."

JE Ishak b. Ibrahim, koji je kazivao: "Rekao sam Ebu-Usami: Tricao vamjc Jahjab.Muhcllcb,namaHusajn,prcnoscciodIkrimc
3839.
fc

PRICAO MI

cJt
.<«.

Jli

i^ 5 jlAil _ifc TAn
**
,',

~
,

*-e

*

i

:
-;

^
^b^
\ i, Jli
\ (

r

(o rijecima):

... i

pehari puni", pa mi je odgovorio:

ISlia
, .

C^j ) ii^p ^p jj%-i>.**
'

'Punjeni kazivao:
B

iedanzadrueim/Onvelida jelbn-Abbas
oca kad jc u doba dzahilijcta
i"
1

>.

».','.",-;.,-*
,

-;

Cuo sam svoga

ISLijLL^lii^lilUU-l

J

rekao: 'Napqj nas peharima punim!'

1

Izglcda da do Aisc nijc bila doprla vijest o scrijatskoj naredbi o ustajanju prcd dzenazom.

U

poglavlju

o dzenazi
2

lo jc razjasnjeno,
si

kao

i

dcrogacija u vczi s lim pitanjem.
si bila,

Tj.

ono u ccmu

sada jc

islo

kao onaj zivot u kojem

jcr oni nisu vjcrovali u prozivljcnjc poslijc

smrli. (prim, rcc.)
3

To jc naziv za Muzdclifu. Mjcstom sakupljanja susreta {dzem'a) prozvana jc tako po Have na lorn mjestu. Tako se prenosi od Ibn-Abbasa. (Ibn-Esir, Oiami'ul-usid, 3/242.)
i

susretu

Adcma

i

4

To jc brdo kod Mekkc.

{Ibid, 3/248.)

102

"

jbaiyi<jibai<yli£i

<£jlaiJl

9ioia
*> VOL t* XMWo£
'

JE Sufjan prenoseci od Abdul-Melika, on od Ebu Seleme, a on od Ebu
3840.
Hurcjrc, radijallahu anhu, koji kazc:

PRICAO

NAM

l^ ^Uilo^
JLS JLS *cp
-uil

'J.

^j
*.

*'Jij*

yl fr* iil^ ^1

"Rekao
rijeci

je

Vjerovjesnik,

sallallahu

alejhi

ve

jj Lis >ilii
»

iXis

<hs jiil
' '

m

*Ji\

sellem: 'Najtacnije sto je ikad rekao pjesnik jesu

*, t * +

*

-

*» *£

Lebidove: "Sve je osim Allaha prolazno",

sto se toliko dojmilo

Umejje

b.

Ebus-Salta da je

gotovo primio
3841.

islam!'*'

JE Ebu-Nu ajm, a njemu Sutjan, prenoseci od Abdul-Melika b. Umejra, on od Ebu-Seleme, ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, koji kazc da jc Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
ve sellem, rekao:
"Najtacnija spoznaja koju je izrekao neki pjesnik jest
J1.1:
4Ail

PRICAO

NAM

k

*

-f

^LLil^

uu ills' jj-ii c
^U-

.vJi jis jii

rt^i- 4jjI

^j>j

U *\i J£ H\ Jui iUi

>L*Jl

Lebidov

still

5
:

'Sve je osim Allaha prolazno

(batil).'

6

A Umejja b.
3842.
brat,

Ebu-Salt gotovo da je primio islam.

PRICAO
b.

NAM

JE Isma'il, njemu njegov

prenoseci od Sulejmana b. Bilala, on od
Seida, on od

Jahjaa

Abdur-Rahmana

b.

Kasima,

ovaj od

Kasima

b.

Muhammcda,
koji

a on

od

Aise,

radijallahu anha, da jc kazivala:

"Ebu-Bekr je imao roba

mu je donosio

prihod;

i £ja f& Jz Ji
li jj »l>*i <>•] j>- ;

Sis cJii

1^ 4.1 ^j
r\jb-\
*-•

on se time koristio kao svakodnevnom opskrbom od koje je zivio. Jednog dana momak donese nesto od ccga jc objedovao Ebu-Bekr.*
'Znas
fc

/^ J5U _^ jj) jl5j ^
*
". -"*

£

*' *!

*t

*^,

»

".**?

-

li

kako je ovo zaradeno?\ rece
upita Ebu-Bekr.

mu momak.

i4ij dis

jii

yk uj

*Kako?\

^

jJt

jui

ili

u

U

dzahilijjetu

sam

se
k

nekom covjeku izdavao
nisam uvjestio;
^
r

za vraca', rccc ovaj,

a vradzbinc

_t

prcvario

sam

ga, a

on mi jc

platio

ovim
i

sto si

ti

sada jeo.' Ebu-Bekr je stavio ruku u usta
sve sto je imao u stomaku."

povratio

5

Mo2e

bili

da sc misli samo na ovaj navedeni dio

strofc, a

mo7da

i

na Cilavu pjesmu.

6 7
8

Fethul-bari,l/m.
Tekst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima
br.

6147
bi

i

6489.

U drugom
zaradio.

prcdanju navodi sc da Ebu-Bekr nc

Ovaj

mu jc

put dosao nocu, pa ga nijc

jco od onoga sto pilao dok nijc jco.

mu doncsc rob dok ga nc upita kako jc to

103

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNEENSARIJA

3843.PRICAONAMJEMusedded,anjemuJahja, *U£»
prenoseci od Ubejdullaha, kojeg
je

^ J$ &£ &£ l£U XMT
,

obavijestio
radijallahu

Nafi\
«L

prenoseci

od

Ibn-Omcra,

^^ M < ^ $ <f
rf>
,

---,..

+

-

„.:

J

C*

U

£**

anhuma, da je kazivao:
Ljudi su u dzahilijjetu prodavali

meso devcadi
ta

J^ il j/£ }$ *Mi $*# Jit SlS
^ J l«au^l5«Un^saJttlJi.jJtt^W
J,*

-^

*

^

sve do habelul-habele, a to znaci da deva rodi

ono

sto joj je u

stomaku, a zatim zanese

koja je

rodena. Poslanik
to zabranio."

im jc,

sallallahu alcjhi vc scllcm,

.^m^'j&^^^p
--

X

J G |t

* >.

-^

*

3844.

PRICAO

NAM
b.

JE Ebu-Nu'man, a njemu
Dzerir kazivao:
b.

JB

Mehdi, da je Gejlan
"Dolazili

smo Encsu
i

Maliku, pa

nam
to.

^ ^ li^^l^jiijU^^o**
l£U
a£iJl

uSI^

XMi

&zA
jc on

*

c>

>

pripovijedao o ensarijama. Govorio mi je: 'Tvoji
su sunarodnici tada
i

^ ^y

J^i J J^ o\5j jliiNl ^
!t

*

5

-

tada uradili to

i

Oni su

to

/»-

to ucinili toga

i

toga dana.'"

r*

OZAKLINJANJU U DZAHILIJJETU
3845.

\j.Ul>ll ,^3 d-oLuill

_:'_!

PRICAO

NAM

JE Ebu-Ma'mer, njemu

Jjj\'j\&
A
.-*

l£U

^J

liS*

TAio

Abdul- Varis,

ovom Katan Ebu-Hejsem, a ovom

Ebu-Jezid Medeni, prenoseci od Ikrime, a on od

Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da jc kazivao:

"Prva zakletva koja je polozena u dzahilijetu
je

bila

u nas, sinova Hasimovih. Jednog Hasimiju uzeo je pod najam neko iz drugog ogranka Kurejsa, pa
je ovaj otisao s njim
i

njegovim devama. Prosao

^

M

je pored njega ncki Hasimija

komc

sc prckinula

veza na bisagama, pa
daj

mu

je rekao:

'Pomozi mi

i

konop pomocu kojeg

se sputava deva,

kako

bih uvezao bisage, a deva nece pobjeci.'

On mu je

dao konop kojim je ovaj prievrstio bisage.

Kada su zanocili, sve su deve povczanc osim jednc. 'Staje s ovom devom; jedino ona od svih deva nije
vezana?', upitao ga je onaj sto ga bijase unajmio.

*Nema konopa', odgovori

on.

Ta

gdjc jc njczin konop?', upita ovaj. Pogodio ga
i

je stapom,

u tome je bio njegov smrtni
fc

edzel.
L>-5 *i j-^* *^"'

Naisao je (potom) pored njega neki Jemenac, pa
ga je on upitao:

Wc*

^^

W3AJ

**i-X^5

JU

Hoces

li

na hadzdz?'

104

lUhiyi diUiua

cuiifi

£§{£

<tf

jLqxIL

gt/in

'Nccu,

amozda
li

i

hocu!', odvrati ovaj.
u zivotu'. rccc

oJJiiU JUl^^la^HjUi^Jl Jil<><
5

'Hoccs

jednom

mu

on. "prenijeli

moju poruku?' *Da\ odgovori
a
ti

>

ovaj.

'Kada odes na hadzdz', napisa, 'pozovi Kurejsije,
kada
ti

oai odgovorc, lada pozovi Hasimije.
i

Ako

ju ^ j u ^^ ** £ ^ 4j?*H ltO* ^ r?-^
:

^
'
-;

B

,

..

£
cJI

&*
*

<f* ^Jl |-j

" *

^
^l*

> JU *** ^
8

»,

^jji r,

,

,

J*

J' L .'m
-

1

oni odgovore, upitai za Ebu-Taliba

obavijesti

„.'

f

•- *,/

aA't

»«l

ga da

me

je

taj

i

taj

ubio zbog konopca kojim se
rijeci)

; *

u

-

-;'

veze deva.' Tako je (nakon ovih
sto je bio unajmljen.

umro

onaj

j£t£LLl
,

oUj Jii* J jM U*>U jl o^J-U
.

_

Kada
bilo s

sc vratio gazda koji bijasc ovoga

uzco pod
c

^ JUi

najam, dosao

mu
i

je Ebu-Talib

i

upitao ga:

Sta je

nasim drugom?'
ja

^^
> ,

^
-

;?/-?*

"V j^

s

* =--

J? •* •J** il if** f^5

^iujfc
iiii

^
• jj
,

^

^ u v;
-csi

'Razbolio se,

sam ga njegovao;
odgovori ovaj.

a

kada je umro,

cJ^i <£L
,.„ ,

jil jtf i»
*

JU

c~Jy

pokopao sam
'To
si
i

ga',

.-' -

trcbao uraditi\ rccc

mu

(Ebu-Talib).

** Ci*

Jl

?;

^
-

jl

*T J*v« J
£ j£
-

-,*«..

f,«J.*
}

r

Tako je proslo neko vrijeme, dok covjek kome je bilo oporuceno da prenese (poruku) o njemu nije dosao na hadzdz pozvao: 'O Kurejsije!'
i
4

\yj
,

^ ^ j^g ^"
i_JU*

^
J,-j

^,

^Jtf^Ujk^ljltf^U^JlliJtf
si'.'-tV j^U ^i JU

Ovosu

Kurejsije !\ rckosc.
,

O

.

Hasimije!

pozvao jc ovaj

(opct).

K
'

m J i-u JU jit 4n-iit- uf
i

J1

n

;j

'Ovo su Hasimije!', odazvase

mu

sr
•>*

«•-

se.

Jifu jtip

j i& u^u
^ s

^L-_, ^ui^i ji

Xidje je Ebu-Talib?', upita ovaj.

_

'A
,-

...

,— L
-

'*

±

'Ovo je Ebu-Talib!', odgovorise.
fc

c^Ol^tfJ^lk-^JJiavJU-jel
?,-,-.

Tajitajmijcnarcdio',rcccovaj/datcobavijcstim
taj
i

;<

:,?.r

.

Ml

:rt

**'lit

da ga jc
deva.'

taj

ubio zbog konopca kojim sc vczc
fc

-

--

O^^Iilliu^^O^^ciJi
,„^
*Cjli
^
a ,
1

Ebu-Talib otisaojekod ovoga i rekao mu: Dajemo
ti tri

mogucnosti:

ili

da platis stotinu deva jer
ili

si

nam

c^iLu

y\jti

*—>,.; 4^y

Jli

<j

ijUii Cmj

ubio saplcmcnika,

da sc zakunc pedeset tvojih
ubiti

•£
/
,„

j£;
;

£* ±js
,

saplemenika da
svojima, pa su

to nisi uradio; a

onda cemo mi za njega

ako to odbijes, tebe! Ovaj je otisao
'

*+**+'*+
^-JU^

^U ^ ^ sfcl
cJUi

Ij

3^ 01
, ,

i-*>-i
. >

u

l^

c*oJj oS

mu oni

rekli:

'Zaklet

cemo
iz

se!'

' „ ,

'•

>. ,'-

Ebu-Ta!ibu (tada) je dosla neka zena

plemena
i

-,--^

J

-,

^J^j\

'^

Hasimija-abilajcudatazajcdnogod mu dijetc - rckla mu: Ebu-Talibc,
k

njih

rodila

Jliil^l, J^jJlS&Jiiidlaii^

i

voljcla bih

da

mome
.'

sinu,

umjesto jednog od pedeseterice,

*>^
.

o\

y^-j

u^
*

^>j\
,

^y>
'
-:,

ui

u

dopustis da se ne zaklinje
zakletve!

tamo edje se obavezuje na

..

,

.*-',?

»

M

.

?••*

Onjetodopustio. Potommujedosaojos

-

"-

u
-

"~'zi

->-

l

To

su radili izmedu Mckami-Ibrahimii

i

Jcmcnskog ugla Ka'bc. (prim,

rcc.)

105

^
SAHIHU-L-BUHAR1

j@£%

vrunt
J^h
r

knsariia

jedancovjekodnjih(pedeseterice)irekaomu: 'EbuTalibe, trazio
si

j^

^j

J* W?^
f*f :'

9

lj

^

9
i
«

da se pedeset

ljudi

zakune u zamjenu

>-u i-iX^ - ©_&
>
'

J/am

»' • t

za stotinu dcva; na svakog covjcka otpadaju, daklc,
9"
*

po dvije deve. Evo, ovo su dvije deve, pa
umjesto mqjc zakletve
i

ih primi

U

^Ju jSS\y -»&
•.;.„,

/Jl Jtf ijiL^j
^

ne obavczuj

me
i

zakletvom

kada se bude zakletvama obavezivalo!'
primio. Cetrdeset

On

ih je

*i

^ ^?

-X-^-»
JJ

.'."
J

^^ ^J

Ibn-Abbas

vcli:

osam njih doslo je zaklelo se." "Tako mi Onoga u cijoj je ruci
godina poslije toga, a
nije ostalo ni

moja dusa,

nije prosla ni

od cetrdeset osmerice

oko koje je

Ireptalo (svi su pomrli)."'

njemu EbuUsama, prenoscci od Hisama, on od svoga oca, a on odAise, radijallahu anha, da je kazivala: "Allah jeucinio da dan Bu'asa bude dan Njegovog
3846.
Ismail,
1

PRICAO MI JEUbejdb.

iSJ^.

J^\^[
''*

£
.

&
;

^fttf.
.

TAH
*
-*

;;.-..
-

.

,

*+.A

°^

*"

**

\

-

°^
4JjI

Poslanika,

sallailahu

alejhi

ve sellem.AIIahov

Poslanik, sallailahu alejhi ve sellem, je stigao

^3 * ^ „ ~ .„, A^ ^J » * 4>-j tJ» • i>-»3 *
£;ji il^,±AJj
"
.

JjlilSoJtf i£p

,

*

kada su se oni
izranjavani
ili

razisli

kada su njihovi prvaci bili pobijeni. Allah mu je podario taj
i

^| £;£ IjA>£j
, • u

$&
.

ci»j
f

iijiS

dan kako
3847.

bi

oni primili islam."

2

f

^ J fi^ ^ ^ ^^"^
1 *"

<

1

REKAO JE Ibn-Vchb, da ga jc obavijcstio c?.J&Cfj^&J&^j& JUj.rAiV
'

Amr, prenoseci od Bukejr b. Esedzdza, da mu je Kurejb, sticenik Ibn-Abbasov pricao, kako je IbnAbbas, radijallahu anhuma, kazivao: "Nije brzo trcanje (sa j) 3 u dubini doline izmedu Mcrvc sunnct; sami su ga prcdislamski Safe Arapi cinili, govorcci: 'Ncccmo prclazili korito doline osim trceci brzo!
k i

'

,.
'

;fg^.
(
'

*

•£*

^
"

t*'c< ?

'

{

*?'

'"

gj tf*ty\J&*l^\
'

JJ Jli

^
.

^

*

*Vi

-djl

^j
J

y.^ ^^' J*l otf W ^ sj^i j UJaJl
i** tn-i -i"4i *

,/

I

* ,

^ „

?Ci'

--

3848.

PRICAO

NAM JE Abdullah b. Muhammed &£
\
t>

*i£|

&&
.
<i)l

^\XS l2u£

njemu Sufjan, kojeg je obavijcstio Mutarrif, da je cuo Ebu-Sefera, a on Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da je kazivao: "O ljudi, slusajte sta cu vam reci ponovite mi da
DzuTi,
i

:«„,/>.
*
f

TAU V't^itVi
-Li ^l
f
i

l£i

^ Jj£ l^i

^j
-ji:

o^—
'
till

i;

'

a

j-

-o

'j

*'M

1

Kod Bu'asa

sc odigrala bitka izmedu Evsa

i

Hazrcdza u kojoj su izginuli mnogi prvaci
br.

i

s

jedne

i

s

drugc slranc.

2
3

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

3777

i

3930.
i

Ovdjc Ibn-Abbas nc misli na obicni sa'j, ncgo na brzo trcanje izmedu Safe Mcrvc, kojc nije sunnct. Danas je izmedu Safe Mcrvc zclcnim signalima oznaceno mjesto na kojem sc brzo Irci na sa'ja
i

106

jbaiyi<jibai<yli£i

qijlaiJl

9i0ia
fs

to cujem!

Nemojte otici kazati: 'Rekao je IbnAbbas... Kazao je Ibn-Abbas ../ Ko bude obilazio oko Ka'be neka to cini iza Hidzra 4 no govoritc
i
.

J

I*

.J? gl JU \j}j& lj^i: Sfj l)jz

-

>

I

za njega Hatim, jer bi se covjek u dzahilijjetu
zakleo,
5

a onda bacio svoj bid, papucu

ili

Luk."
.

«u-

>

J jl

4Jj<j

jt «U3o-*p ^-lL* •—als^ JiJ

JE Nu'ajm b. Hammad, a njemu Husejm, prenoseci od Husajna, a on od
3849.

PRICAO

NAM

-

>

,«*«

L\b-

^
-

>•
*

(-~ H\aA

f.-'

.m<\

Amr

Mejmuna da je kazivao: "Vidio sam u dzahilijjetu majmunicu
b.

koja je
nje
*•

ucinila zinaluk 6 pa su se
,

majmuni okupili oko

^-*

i

kamenovali je, a ja
i

s njima."
>
*

3850.

PRICAO NAM JE Ali

b.

Abdullah, a njemu

•£ jLii
-.'***"

&£ 4b2 £ ji &£ .r ao
..

.

Sufjan, prenoseci od Ubejdullaha, kojijecuo Ibn-

,

lS -

'..

.

,

J(

.,>

Abbasa, radijallahu anhuma, da

je

kazivao:
i

^
^\JSi\

^

^
: :. -

CT

"Medu
Sutjan

svojstva

dzahilijeta

spada

vrijedanje

J

-,ikJi
» .

^Uli-l J*>U
*
^

^
u
*,

J^U-

porijckla tc naricanjc za umrlim.
veli;

^
kazu da je
,,

r .

>

£

,

x

"Zaboravio je 7

trece;

to

-"***

trazenje kise

posredstvom polozaja Mjeseca.

^^M

^

J °"- J

.

*i^Lili^^i

Od
Oni

Mutarrifa sc prcnosi sljcdccc:

"U

prcdislamsko doba

ljudi su

Hidzr nazivali Hatim. a unutar njcga

nalazili
bi

su sc

idoli Kiircjsa."

kao znak zaklctvc ubacivali unutar tog zida ncsto od svojih pa su ga zato prozvali Hatim.

stvari,

kao sto jc obuca,

bic, luk

ili

stap,

O ovom

cudnorn slucaju posloji jos jcdno prcdanjc kojc sc dnigim lanccm prcnosilaca povczujc s Amrom b. Mcjmunom. U torn prcdanju Amr pripovijcda: "Bio sam u Jcmcnu cuvao ovcc na jcdnoj uzvisini, kada sam uglcdao majmuna s majmunicom. On jc uzco njcnu ruku stavio jc pod svoju glavu. Zatim jc dosao dnigi, mladi majmun namignuo joj. Ona jc tada oprczno izvukla svoju ruku ispod glavc prvog
i

i

i

dnigim. Imali su odnos, a ja sam to glcdao. Potom se ona vratila pokusala polahko oprczno (ponovo) stavili svoju ruku pod glavu prvog majmuna. On sc, mcdutim, Irgao probudio. Potom

majmuna

i

otisla s

i

i

i

ju jc onjusio
nju.

i

kriknuo. Uto sc okupisc drugi majmuni, a ovaj nijc prcstajao vristati, stalno pokazujuci na
sc razidosc lijcvo
i i

dcsno vraiisc sc uskoro s onim koji jc s njom imao odnos. Iskopali su dvijc rupc, a zatim ih kamcnovaii. Vidio sam, daklc, kamcnovanjc u slucaju drugc vrstc, osim ljudskc." Komcntirajuci ovo, Ibn-Tin kazc: "Mogucc jc da se ovdjc radi o onima koji su pretvorcni u majmunc koji ma jc ostala la odrcdba." Ovo prcdanjc Amr b. Mejmuna nc prihvata Ibn-Abdul-Burkusa, a to obrazlazc
i i

Majmuni

rijecima:

"To

bi znacilo

da sc za zinaluk optuzujc onaj koji nijc mukellef'x na kojcg sc obavczc nc odnosc.

To

bi, dalje,

znacilo da sc scrijatska kazna sprovodi na zivotinjama, sto ucenjaci drze pokudenim...

A ako jc prcdanjc vjcrodostojno, onda se to odnosi
mozc
rcci

na dzinc, koji potpadaju pod obavcze.'Sa sigurnoscu sc da jc Buharijcvo prcdanjc vjcrodostojno. To sto jc slucaj opisan na ovaj nacin nc znaci da sc radi

o protczanju obavcza na zivotinje. Ova kazna takodcr nijc istinska kazna {hadd)> niti jc to pravi zinaluk. Tu sc prcnosilac u opisu ovoga cudnog slucaja, komc jc sam prisustvovao, samo posliizio tim tcrminima.
Ubcjdullah jc zaboravio trccc, kao sto sc navodi u prcdanju od Ibn-Ebu-Amra, koji spominjc njegovo imc kao imc onoga koji jc zaboravio trccc svojstvo dzahilijjcta.

107

SAHIHU-L-BUHARI

VRMNEENSARIJA

O POSLANSTVU VJEROVJESNIKA,
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM,
Muhammeda
b.
1

^liuu

,'j

b.

Abdullaha 2

b.

Abdul-Muttaliba

Hisama b. Abdu-Menafa b. Kusajja b. Kilaba b. Murre b. Ka'ba b. Luajja b. Galiba b. Fihra b. Malika b. Nadra b. Kinanc b. Huzcjmc b. Mudrika b. Iljasa Mudara b. Nizara b. Me'adda
b.

Adnana. 3

**

^

*

^

**

*

^

,

*>

" -

,

3851.
a

PRlCAO NAM JE Ahmed b.Ebu-Rcdza, jj3ll£U*l^ j£l&il£U-.TA0>
^

njemu Nadr, prenoseci od Hisama, on od Ikrime, a ovaj od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da je kazivao: "Objavljivanjeje Allahovom Poslaniku, sallallahu
alcjhi

*„

'
. T

*

!

c#*J
'J*j

*^ £
jg
4&1

^ c/j 0* f*** 0*
e

„ -v

-

-

.

-

$
jy

> .

j^5 J^

jja jis

i^Ii.

vc scllem, zapoccto kada jc imao cctrdcsct
;

P^

*?5rrr:s -^^ *j^* SJKSr

^^ *z£Zs J^y.j

godina 4
a onda

u Mekki je proveo
bila

trinaest

godina 5

,

mu je

naredena Hidzra, pa se preselio

u Medinu, gdje je zivio deset godina.

Nakon

toga

umro jc

(Poslanik), sallallahu alcjhi vc scllem."6

1

kada jc roden Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllem, Abdul-Muualib napravio gozbu. Posto jc gozba zavrscna, upilali su za imc slavljcnika, pa jc on odgovorio: "Muhammcd!" - "A zasto si odustao od uobicajcnih porodicnih imena?", upilali su, pa jc Abdul-MutTalib odgovorio: "2clio sam da ga slavi Allah na nebesima, a Njcgovi robovi na zcmlji."
Bcjhcki
biljezi

da

jc,

2

Ncma

imena Poslanikova, sallallahu alcjhi vc scllem, oca ali sc ucenjaci nc slazu kad govorc o tome kada jc on umro. Ncki smatraju da jc umro prijc Poslanikova, sallallahu alcjhi vc scllem, rodenja, a ncki Ivrdc da jc lo bilo poslijc loga. Prvo jc misljcnjc vjcrodostojnijc.
razilazcnja u vczi

3

U

Ibn-Abbasovoj prcdaji navodi

sc:

"Adrian, Mc'add, Rebi'fl

i

Escd

bili

su u Ibrahimovoj, alcjhis-

sclam, vjcri." Buhari jc ovdjc skratio rodoslov Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllem, do Adnana.
Et-Turihu, medutim,

U

svom

on navodi njegov rodoslov sve do Isma'ila, sina Ibrahimovog. Na pocctku Poslanikova zivotopisa navodi sc kako postoji ncslaganjc u vczi s lozom od Ibrahima do Adcma, alcjhis-sclam. Ibn-Sa'd
u hadisu od Ibn-Abbasa biljezi: "... da bi Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllem, govorcci o

svome rodoslovu

zaslao kod Mcadda, sina Adnanovog,
4

i

nc

bi dalje

navodio svojc porodicno slablo."

Ncma

ncslaganja o tome koliko jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllem, imao godina kad je zapocclo

objavljivanjc Kur'ana. Svi sc slazu da jc on lada

imao cclrdcsct godina. Posto jc Poslanik,
sezdeset dvijc
i

sallallahu alcjhi

vc scllem, roden u mjesecu rcbiul-evvclu, a objavljivanjeje zapocclo u mjesecu ramazanu, to znaci da jc on
tada
5

imao cctrdcsct godina

i

scst mjescci.

Umro jc kada jc napunio
opsirnijc
bili

po godinc.

To jc

najvjcrodostojnijc misljcnjc.

(O tome cc
br.

govora u poglavlju o Hidzri.)
i

6

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

3902, 3903, 4465

4979.

108

jboiyi <jiliad dili5

^jlgiM nigri

ONOME STO SU VJEROVJESNIK,
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NJEGOVI DRUGOVI DOZIVJELP OD IDOLOPOKLONIKA U MEKKI
I
:

I

dS-OJ ^jjS^oJol ^>-0 djlSK^ol^

3852.
a

PRICAO NAM JE
i

Humejdi, njemu Sufjan,

lisj^*
*

ot^

;

*

i3oi ^j*'"
* 4

ovom Bcjan

Ismail, koji su culi Kajsa, a on

Habbaba da jc kazivao: "Prisao sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio u sjeni Ka be, s ogrtacem pod glavom— amismobili izlozeni sve jacim nasrtajima idolopoklonika - rckao mu: 'Allahov Poslanicc,
L i

\}y*i II-J LJLftJ- ^/IS
,*

J^P^Ij
: .^ > >

JUj

*

*

-'J ,*

r

*

"

"

'

*

zar sc ncccs molili Allahu za nas?'
s
fc

On

jc sjco -

j-

alicemujcbilocrveno - irekao: Dogadalose,prije
vas,

°-

j^So-j ^y*

jo

r ir

, '«- <"*/ *,^t 'll- : _UJ JL13 *-&>-j y*£-

''-

j*j
.

da je neko bio mucen gvozdenim cesljevima

sto su kidali

mcso

i

zile, ali

ga

to nije odvratilo

od

(J-

^

'
<*Uip jji

U

jjjj-l

J*LU,

* * y k..u.;i

njegove vjere;

stavljali bi
ali

mu
ga

zagu na razdjeljak
ne
bi

kose9

i

prepolovili ga,

ni to

odvratilo

od njegove

vjere. Allah

ce upotpuniti ovu yjeru, pa

« -d;U
^•wJ ^i>-

>.'

•-,-

it* ^L ^JLj
b
.

-:,

L

-

<*-lj o>

-w

\*

\A* jLiJ.1

>,;•;.

ce konjanik putovati od San'e do Hadramevta, ne
bojcci sc nikoga drugog

^Vl

lii

-tbl

mimo Allaha!'"

£*^J *** i* ^*

Bcjan dodajc:

"...

i

vuka za svqjc ovcc."
.

<*lp

jp cJjji j

ju;

ii] Jii Si

i

7

Misliscnara/nevidovcmu£cnjaizlo$tavljanj^ drugovi od idolopoklonika. Aisa prcnosidajcupilala Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vcscllcm: "Jcsi li ikad imao tczi dan od Uhuda?", na sto joj jc on odgovorio: "Jcsam! Ono sto sam dozivio od tvoga naroda bilo jc najtczc. Zalim jc ispricao pripovijest o onomc slo se odigralo u Taifu. Ibn-Ishak od Ibn-Abbasa biljezi hadis
u
k

komc sc spominjc mucenje Poslanikovih,
su tuccni, izgladnjivani
i i

sallallahu alejhi vc scllcm, drugova: "Allaha mi", kazc on, "bilo
k

muccni zedu, lako da nisu mogli sjediti nakon loga. Cak bi im govorili: Ibn-Hibban Lat Uzza bogovi su ti umjesto Allaha!'— Da!\ odgovarali bi oni potvrdno." Ibn-Madzc biljeze predanje u komc sc kazc: "Prvi koji su javno ocitovali da su muslimani bila su scdmcrica: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, Ebu-Bekr, Ammar njegova majka Sumcjja, Suhajb, Bilal Mikdad, Allah jc ucinio da Njcgovu Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, zaslita budc njegov amidza, a Ebu-Bckru njegovo plcmc, dok su ostalc ozcli idolopoklonici, odjenuli im gvozdene oklopc postavili ih na sunce." Sve sto jc pogadalo Poslanikovc, sallallahu alejhi vc scllcm, drugovc na poscban jc nacin pogadalo Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, jerje on bio uzrok njihovu primanju islama.
ih je koji
i

i

i

i

i

8

Bio jc pocrvenio od spavanja. Postoji mogucnost da sc zacrvenio od
Ibn-Tin
vcli:

ljutinc,

kako

tvrdi Ibn-Tin.

9

"To sc odnosilo na poslanikc ili na njihovc neposredne sljcdbcnikc... A bilo jc Poslanikovih, sallallahu alejhi vc scllcm, ashaba - da su bili slavljcni na takvc mukc, oni bi sc bili strpjcli... Ashabi, tabiini, kao oni poslijc njih, muccni su na Allahovom putu. Da su sc okoristili olaksicom, to bi im bilo
i

opravdano.

TT

109

SAHIHU-L-BUHARI
3853.

VRMNEENSARIJA

PRICAO

NAM JE
1

Sulejman

b.

Harb, njemu

Zkl &jj- u*>

£ ^C^ ^^

-

rAor

Su'ba, prenoseci od Ebu-Ishaka, on od
a

Esveda,

on od Abdullaha

,

radijallahu anhu, da je kazivao:

"Proucio je Vjcrovjcsnik,
sellem, suru
ucinili

sallallahu

alcjhi

ve

En-Nedzm
i

i

ucinio sedzdu; svi su

sedzdu osim covjeka kojeg sam vidio kako
podigao ga, a zatim na njemu
JiJi
2
i

je uzeo saku pijeska

ucinio sedzdu

rckao:

'Ovo mi

jc dovoljno!'
v

^J^i

1

Jufe

JUj <uip Jj>*-^j -oU^i
.

Li>-

Vidio sam poslije da je ubijen kao nevjernik.

Mj rj\s jJ j* oi j

3854.

PRJCAO MI JEw Muhammcd
h

b.

Bessar,

>
..'

LSj^-

jUJ

£ jlU J$JS- X Ao

*

*-*

I

njemu Gunder, a ovom Su ba, prenoseci od EbuIshaka, on od Amr b. Mejmuna, a on od Abdullaha,
radijallahu anhu, da je kazivao:

"Dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio mcdu nama na scdzdi, a ljudi iz Kurcjsa oko
..

-

njega,dodeUkbab.Ebu-Mirajtnoseciposteljicu od mladunceta deve baci je na Vjerovjesnikova,
i

sallallahu alejhi ve sellem, leda,

ali

on ne podize

glavu. Priskoci lada Falima, radijallahu anha,
i

svucc jc

s

njcgovih leda, proklinjuci onoga koji

je to uradio. Vjerovjesnik je, sallallahu alcjhi

ve sellem, (tada) rekao: 'Gospodaru moj, Ti se postaraj za ovu grupu Kurejsija: Ebu-Dzehla
b.
i

Hisama, Utbu
Urncjju
b.
4

b.

Rebi'a, Sejbu b. Rebi'a
(ili

^

jL

Halcfa!'

Ubcjja

b.

Halcfa;

lH

<j)

J'

i

-^'

(J^

V'J °^J
*

*^

^

dvoumi se Su ba). Vidio sam ih kako su na dan Bedra poslije pobacani u bunar, osim Umejje
i

pobijeni
b.

Halefa

(ili

Ubcjja),
11

koji jc

raskomadan

i

nijc

baccn

u bunar.

I

Radi sc o Abdullahu

b.

Mes'udu.
i

Podigao jc saku

s

pijcskom

prislonuo glavu na nju. (prim, rcc.)

110

jbaiyi<tliboi<yli£i

qjjloiil

910^

3855.
a

PRICAO MI JE Usman
Dzerir, prenoseci

b.

Ebu-Sejba,

S_Jr

l&£
*

ELS

J £ Jl^ iSi TAoo
ur
1

**>j

.-rs

njemu

pripovijcdao Scid b.

od Mensura da mu je Dzubcjr ili Hakcm, prenoseci
b.

-

od Seida
'Upitaj

b.

Dzubejra da je kazivao:

"Naredio mi je Abdur- Rahman

Ebza rekavsi:

Ibn-Abbasa na
fc

sta

se odnose sljedeca

dva

ajeta:
3

I

ne ubijte nikoga koga je Allah
i

zabranio...'

-

dnigi;
1

k

Onomc

koji

hotimicno

ubije muslimana...""

Ja

sam ga

upitao (o tome), pa je on odgovorio:

'Nakon sto je objavljen ajet iz sure El-Furkan, 3 mekanskisu idolopoklonicirekli: "Ubili smoonoga
koga je Allah zabranio, obozavali smo drugog boga

J^Jl LLS
aij
^>-l

_Ui iS^ J*l
*I)l

_^li
<ul

Jli Ol»>ii

UJ

iLi

U^Pij

J^-

^.'1

mimo

Allaha
6

i

cinili

velike grijehe!'

Tada

je Allah objavio: *...osim onoga koji se pokaje
i

uzYJeruje...*

Dakle, ovo je (prvi ajet) za njih.

Drugi
koji

ajet iz sure

En-Nisa, odnosi se na covjeka
i

upozna islam

njegove propisc, pa poslijc

^
»**

Oi>y j^
.

#;,•'

a s^j ^vi

_*>

toga ubije.
Ispricao
fc

Takvom je kazna Dzehennem/ sam ovo Mudzahidu, pa je on
koji se pokaje."

fas

Ai Sh jiS -uul &Jj|

rekao;

Osim onoga

njemu Velid b. Muslim, a ovom Evza'i, prenoseci od Jahjaa b. Ebu-Kesira, on od Muhammeda b. Ibrahima Tejmija, a ovaj od Urve b. Zubejra da je
3856.
b.

PRlCAO

NAM

JE Ajjas

Vclid,

jJjJI

\£fe oJ^il

£ JftlS

iSi TA01

kazivao:

fi

,f

"Upitao sam Ibn-Amrs
sta je bilo najteze"

Asa rekavsi: Reci mi od onoga sto su idolopoklonici
b.

k

3 4 5

El-En'am, 151.
En-Nisa, 93.
El-Furkan, 68.
El-Furkan, 70. Grijcsi kojc su idolopoklonici cinili prcma rnuslimanima brisu sc njihovim primanjem
islama.

6

7
8

Tekst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

br.

4590, 4762, 4763, 4764, 4765

i

4766.

Radi sc o Abdullah

b.

Amru b. Asu.
I

9

Ono

njemu sc navodi da joj je Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao kako mu jc najtczc bilo ono sto su mu uradili u Taifu. Ova sc dva hadisa mogu dovesti u sklad ako sc shvati da Ibn-Abbas nijc prisustvovao Poslanikovu, sallallahu alcjhi vc scllcm, kazivanju o desavanju u Taifu.
Sto je
nijc

odgovorio bn- Abbas

u skladu

s

hadisom

sto ga prcnosi Aisa; u

in

SAHIHU-L-BUHARI
ucinili

VRMNEENSARIIA
G,

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem',
h

>.

pa

je

on odgovorio:

Dok

je Poslanik, sallallahu
i

alejhi

vc scllcm, klanjao izmedu Hidzra

Ka'bc,

dosao jc

Ukba

b.

Ebu-Mu'ajt, omotao svoju
i

odjecu oko njegova vrata

poceo ga silno

stezati.
i

Uto je stigao Ebu-Bekr, uhvatio ga za ramena odgurnuo od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
scllcm, izgovarajuci ajct:
fc

fa Zj 3>I St
~

*w O^i) Jtt 1

yii

^

* J.

Zar cctc

ubiti

covjeka
1

samozato
"Pricao mi

sto kaze:

k

Mqjje Gospodar Allah!?r"

^ flU j£ 5^ JUj jjl*
j^Ii- j3

J>

4USJ oii

U predanju ga (Ajjasa) slijedi
je

Ibn-Ishak, koji veli:

jli

Jt5j

^UJl
t

Urva, prenoseci od Urve da je kazivao: 'Rekao sam Abdullah b. Amru. ./"
Jahja
b.

^ jjli! JJ 4J
* ^ -

*• tf ^UOI^j^P^.

o

-

ii.Lv

U'O*

Abda

prcnosi od Hisam, a on od svoga oca da jc

kazivao: "Rcccnojc

Amru b.
je

Asu..."

Muhammed

b.

Amr

prenosi od Ebu-Seleme da je

kazivao: "Pricao mi

Amr b.

As..."

od Osmana da jc kazivao: "Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, obilazio jc oko Ka'bc, a ruka mu jc bila u Ebu-Bckrovoj rucL U Hidz.ru (prostoru okruzenom zidom s desne Umcjja b. strane Ka'bc, ako slancmo naspram njcnih vrata) bili su Ukba b. Ebu-Muajl, Ebu-Dzchl Halcf. Kada jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, prolazio pored njih, In su puta rckli ncsto sto on nijc volio, a kada jc bio u cctvrtom obilasku, jurnuli su na njega. Ebu-Dzchl pokusavao ga jc uhvatiti za odjecu, ali sam ga ja odgurnuo. Ebu-Bekr odgurnuo jc Umcjju b. Halefa, a Allahov Poslanik Ukbu. Ibn-Abbas prcnosi od Fatimc da jc kazivala kako ih jc bilo vise. U torn sc hadisu navodi: "Okupili su sc idolopoklonici u Hidzru rckli: 'Kada naidc Muhammed, svako cc ga od nas udarili.' Ja sam to cula, tc sam ga o tome obavijestila, ali mi on rccc: 'Suti, keen!' Izisao jc medu njih; oni su podigli glavc, a onda sc posvetili izvrsavanju obrcda. Tada jc on uzeo saku prasinc bacio jc prcma njima govorcci: 'Lica im sc izoblicila!' Nikoga od njih nijc pogodila (praska), a da nijc na dan Bcdra bio ubijen kao nevjernik." Ebu-Ja*la Bczzar biljeze od Encsa hadis u komc sc kazc: "... udarili su jednom Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, tako da jc pao u nesvijcsl. Tada jc skocio Ebu-Bekr povikao: 'Tcsko vama! Zarccte ubiti covjeka samo zato sto kazc: "Moj jc Gospodar Allah?!' Tada su ga oni ostavili nasrnuli na Ebu-Bckra... Bczzar prcnosi da mu je pricao Ali, prenoseci od Muhammed b. Alija, a on od svoga oca da jc drzao hutbu upitao: "Ko jc najhrabriji covjek?" — "Ti!", rckosc. "Sto sc mene ticc", rccc on, "ni s kim sc nisam nadmctao (ii ncccmu), a da ga nisam porazio. Ali jc Ebu-Bekr najhrabriji. Vidio sam kad su Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, napali Kurcjsevici govorcci mu: 'Ti si laj koji zcli proglasiti jednog Boga, pored bogova!' Allaha mi, niko od nas nijc mu pritckao u pomoc osim Ebu-Bckra, koji jc udario ovoga odgurnuo onoga, govorcci: 'Tcsko vama! Zar cctc ubiti covjeka samo zato sto kazc: 'Moj jc Gospodar Allah?!' Tada jc Alija
El-Gafir, 28. Prcnosi sc
i i i
i i

--

i

i

i

'

zaplakao

i

rckao: "Zaklinjcm vas Allahom:
su,

jc

h sat

vjcmik

i/

porodicc faraonovc bio bolji vjcmik od Ebubolji jc

Bckra?" Usutjcli

a Alija rccc: "Allaha mi, ,-Ebu Bckrsvima jc oglasio svoj iman!

vrcmena Ebu-Bckra

od njcga.Taj jc

krio iman, a

112

jbaiyi<t|ibdik<yli£i

^jlgiM nigri

O EBU-BEKR ES-SIDDIKOVOM. RADIJALLAHU ANHU, PRIHVATANJU ISLAMA
JE Abdullah b. Hammad Amuli, njemu Jahja b. Me* in, a ovoin Isma il b. Mudzalid, prcnoscci od Bcjana, on od Vcbcrc,
3857.

OJS- dJJI

(M0J

3j-*-oJI j^J

^1

Ja%i»\

oL

PRICAO MI

JU

U^1 il> £5 &\XJ- j$j£
* >* > -

9'

f

TAOV

L

ovaj od

Hemama

b. Harisa,

da je

Ammar

"*

b. Jasir

*"

>

***

&**

r

ju ju ^jU-i j5
*i\

-u»

l£ i')j

If- J15

ji

kazivao:

"Vidio

sam Allahovog
s
i

Poslanika, sallallahu alejhi

^U Uj

Ifi

4)1

Jj-^j cJlj _r-^ J- jl^
»

vc scllcm, a

njim nijc bilo nikoga osim pet

.-

robova, dviju zena
k

Ebu-Bckra."

*

-

*

O SA D B. EBU-VEKKASOVOM,
RADIJALLAHU ANHU, PRIHVATANJU ISLAMA
J ^

aj^

dill

^j

PRICAO MI JE Ishak, Ebu-Usama, da mu je pricao
3858. Seida
b.

kqjeg je obavijestio

Hasim, kako je cuo
tlfc

*

El-Musejjeba, a on Ebu-Ishak Sa d

b.

Ebu-Vckkasa da je kazivao:
osim u danu u kome sam ga ja primio. Tako sam ja sedam dana bio

"Niko

nije bio primio islam

trecina islama."

113

A

.

SAHIHU-L-BUHAR1

|©S|g

vrunt

hnsarija

O SPOMINJ ANJU DZIN
i

^1 & oL
*

s

rijecima Uzvisenog Allaha: "Reci: *Meni je obja1

^ ^lll

*

J
)

*

-

*
-oil

^

<oi

J!

^j\

JLi;

Jyj
+

vljeno da je nekoliko dzina prisluskivalo...'"

, t *

3859.PRICAO MI JE Ubejdullah b. Seid, njemu l£U x^, * Ebu-Usama b. Usama, a ovom Mis'ar, prenoseci l, (n .•' od Ma'na b. Abdur-Rahmana, koji kazc da jc cuo
**

£

4ilK
**

^\U
*
+•

Xao<\
'
**

«-•'••*'<

it* ^

**

i

T

'

svoga oca kako je kazivao:
"Upitao sam Mesruka:

'Ko

je

Vjerovjesnika,

^SiT^ij^clijByfcJUi JU '^ ', /. 5 .,__,.

sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio o prisustvu

^Jv

J?-**-

^
*.

^'^'
-

l_>*i^-l iili j^-lj S3

dzina u noci kada su slusali Kur an?'
fc

;

»

:•?**?

-ii»-

"Pricao mi jc tvoj otac (znaci Abdullah)',
,r

rece on, *da ih je otkrilo drvo.

3860.

PRICAO
b. Jahja b.

NAM

JE Musa

b.

Ismail, njemu

l£U

j^j £ ^^
J*

l£U TA1
**

Amr

Seid, da ga je obavijestio njegov

»

>

tf

"

djcd, prenoseci

od Ebu-Hurcjrc, radijallahu anhu, da

je nosio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem,

posudu za abdest

i

gajejednom slijedio s njom, on upita: Ko je to?" "Ja sam Ebu-Hurejra!", odgovorio sam. "Daj mi kamenja", rccc on, "kojim cu sc obrisali

pranje poslije nuzde. u

I

tako,

dok

^j 5j£a /^ -^^ J^^^>|^^j-J^5jlS|
*J}\

:;

\Ji
,

5lS 21

<i

41

ff

f

>

,

|^f

-j,

^

£

tf

jg

,j£

-

Ovaj sc ajct spominjc ovdjc da bi sc protumacio predanjem. Ibn-Abbas nijece da su sc dzini susrcli s Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem. Prenosi se da je on rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, nijc ucio dzinima niti ih jc vidio." Sto sc tice ovog hadisa koji sc prenosi od Ebu-Hurcjrc, iako sc u njemu govori o tome da se Posalnik, sallallahu alejhi vc sellem, susreo s dzinima razgovarao s njima, ipak sc nc navodi da im jc ucio Kur'an nili da su oni slusali. Vise prcnosilaca predanja o ovoj lemi upucujc na to da sc radi o vise Poslanikovih, sallallahu alejhi vc sellem, susreta s dzinima. Do susrela s njirna u Mcki doslo jc radi slusanja Kur'ana - da sc vratc svojima kao opominjaci, dok je do susrela u Medini doslo radi saznavanja serijatskih odredaba. Muslim biljezi da jc Alkama kazivao: "Upitao sam Abdullaha b. Mcsuda: 'Da li jc iko od vas bio s Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem, u noci dzina?*, pa mi je on odgovorio: "Nijc! On sc izgubio, pa smo rekli: 'Ubijenje, nestaoje...' Prenocili smo najtezu noc, kad ujutro, oko vremena sehura, dodeon iz pravca brda Hira. Rckli smo mu (sta smo bili pomislili), a on nam odgovori: 'Dosao mi jc dzin s pozivom, pa sam otisao ucio im.' Odvco nas jc pokazao nam Iragovc njihova boravka vatre." Biljezi sc drugi hadis od Ibn-Mcs'uda sto ga prenosi Ez-Zuhri, iako on po vjcrodostojnosti nijc kao prvi, iz kojcg sc razumijc da jc on bio s njim kada jc ucio dzinima. (Tako Ibn-Mes'ud vcli:) "... kada smo bili iznad Mckkc, povukao mi jc nogom crtu narcdio da tu sjedncm. On jc potom krenuo, a onda pocco s ucenjem Kur'ana. Odjcdnom nas jc rastavilo nckakvo mnogobrojno crnilo; zbog toga nisam mogao cuti njegov glas. Zavrsio je s njima, oni su otisli sa sabahom. Tada smo mi krenuli..
El-Dzinn,
1.
i i i i
i

i

i

i

i

114

jbaiyi<jjbai<yli£i

^jlaiil^iOKi
<*

poslije nuzde;

nemoj mi

n f

nositi kost niti balegu!'
i

<$i

SSJJi

Nj
(

tk*;

jjI:

\j

L^-

jm!.^

Donio sam
zavrsio, a

mu kamenje

u rubovima svoje odjece

-j s

ostavio ga pored njega. Udaljio

sam

sc

dok on

nijc
'
••

onda smo krenuli zajedno, pa sam ga
sta je s
,

U

cJii

1^> f>
«'
»

* " *

*

lil


'
:

ciJJill L* a-L?

upitao:

"A

koscu

i

balegom?"
nrana dzina. Dosli su mi

>*,*,•

-

-'

„%

c

,

'4

**,-

Io dvoje je

rece on,

r
Sijji
«

-

^

^-^r
^} l
r...

(jednom prilikom) su dobri dzini - i
Allaha za
njih:

izaslanici dzina
zatrazili

Nasibina 2
3

—a

to

mi nafaku. Molio sam
kosti
ili

j^Jui ^' - ,
J

ji-l
f,

"^

&r
:
,

-&j
>

u$
„.'<

*,„'.'

kada god produ pored
ni

balege,

J

?Jji

F; JjH
.

-J

,^

° f*
UUUs

^-^

da nadu na tome hranu.

lyllt- I_J.1j»-J

O EBU-ZERR G1FARIJEVOM,
RADIJALLAHUANHU, PRIHVATANJU ISLAMA
3861.

dJ£

dJJI

^j-jy

jjMjJ ^1

vQ^-*u|

o\j

PRlCAO Ml JEAmrb. Abbas, njcmuAbdurb.

UJjji-

^ue-

jj*

jj**
»"

^-^

T'A'O

Mehdi, a ovom Musenna, prenoseci od Ebu-Dzemre, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, dajekazivao:

Rahman

!

>

o}

0*

J& Bj

4** iX u^'V-

"Kada

jc

do Ebu-Zcrra doprla

vijest alejhi

o poslanstvu
«.

*
.*

Vjerovjesnikovom, sallallahu
:

ve

sellem,

on rece svome bratu5 'Odjasi do ove doline*' i obavijesti se o covjeku koji tvrdi da je vjerovjesnik
i

da

mu dolazc
i

vijesti s

ncbesa; poslusaj sta govori,

a zalim se vrati natrag
otisao

k meni!' Njegov

bral je J! jf-j (H jJy

dosao do njega, poslusao sta kaze, a onda se vratio Ebu-Zerru rekao mu: 'Vidio sam da trazi cudoredno ponasanje govori nesto sto nije
i i

^ c-J

^^ J^ c

pjesnistvo.'
fc

Nisi

me

zadovoljio

onim

sto

sam

zelio!', rece on.
.;^

Opremio se, uzeo mjesinu s vodom sam otisao u Mekku. Svratio je u Dzamiju (Mesdzidi-Haram)
i

'*

trazcci Vjcrovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,

kojeg nije poznavao,

ali

se nije volio raspitivati

,j^u xui

^

*. #'

>i^*t

*->

>'

sea

ju:

^

2

Mjcsto na Arapskom poluotoku izmedu Iraka
Tj.

i

Sama. (prim,

rcc.)

3 4
5

ono

sto ostanc iza ljudi.

Ovo mozc znaciti
BiojctoEnis.

da im jc

to hrana, ali, takodcr,

i

da na tome pronalazc hranu.

6

Misli sc na dolinu Mckkc.

115

SAHIHU-L-BUHARI
o njemu.
1

VRMNEENSARIJA

Zanocalo se

i

on je legao pa ga je spazio

p
ills

.;:

*** k*
.-...
;

.*fr

,

t

J

Alija, radijallahu anhu. Primijetio je da je stranac,

pa ga

jc,
2

slijediti.

nakon sto ga bijasc uglcdao, pocco Jedan drugoga nisu pilali nista sve dok
Tada
dan
je

Cr^

1

^ *&
*

*

<S*

v-^

\£*

-i^'j

J^
p

jtj j*Jj

ji Sijj

oy

jSti

nije svanulo.
i i

ovaj pokupio svoju mjesinu

opremu uputio
taj

se ka Dzamiji.
i

Prosao je
vratio
i

dosla

noc,

a

Vjcrovjcsnik,

sallallahu alejhi ve sellem, nije ga vidio,

pa se on
\£*
A>-lj JU-j

Uto je pored njega naisao Alija upitao ga: Zar covjeku nije vrijeme da zna svoju kucu?' 3 Podigao ga jc odvco sa sobom, ali jedan
lezaju.
k
i

svome

N
+

w
^

«j

J^*Ji ulili

ij

r*

drugoga nisu
dana.
g

pilali nista

sve dok nije dosao
i

i

treci
^
**

dan. Taj je dana Alija ucinio isto sto

prethodnih
* p
j

Tako je zanocio s njim. Zar mi ncccs rcci sta tc jc dovclo (ovdjc)?\ upitao
1>j

*

."

gajc.
k

^J>-

<jU JIj

&Jl>-\3

Li-dJ

»^ »>r C*l*i (JJjlJiJ
* f '

Ako mi

das

rijec

i

obecanje da ces

me uputiti',

rece

mu

on, 'red cu

ti."

Dao mu

je obecanje, a
k

on ga je ou ;ui jjjt Jls SjS dai «jt£l i& iij d'J

obavijestio.

on jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem! Ujutro, kada ustanes, slijedi me, a ja cu, ako vidim nesto sto bi tebi moglo nastetiti, zastati kao da prolijevam vodu. 4 Ako nastavim, ti me prati dok nc udcs na
istina',

'On jc

rccc

(Alija),

i

cr-*

Ajw

cr"^

* -^

Jl

J* <y* ^^ *y^

ulaz na koji ja

udem/
dok
nije usao
i

On jc tako
on
s

i

ucinio. Slijcdio ga jc sve
alejhi

ju

^1

kod Vjerovjesnika, sallallahu
njim.

ve sellem, a

^
^t:

Cuo je sta

govori, pa je

odmah

tu primio
alejhi

(H^'Si^ -«

l

islam. 5

Vjerovjesnik

mu,

sallallahu

ve

sellem, tada rccc: 'Vrati sc svojim sunarodnicima
i

^^" c>V 5P» -^-il ^' ^5^

C-

1

^3

obavijesti ih (o poslanstvu), sve

dok

ti

ne dode

moja zapovijed.' 6

1

Znao jc da mckkanski
traxc, tc sc

idolopoklonici napadaju one koji ga trazc,

ili,

pak, njega napadaju zbog onih koji ga

stoga nije

fcclio
ili

nepotrebno izlagatimogucim ncprijalnostima.
cc ga prevarali ako

Osim

toga, nije

mogao biti

siguran

hocc
: 3

li

ga uopec uputiti

ih upila za Poslanika, sallallahu alejhi

ve sellem,

ti

drugom prcdanju od Ebu-Kuiejbe navodi
sc

se:

"Otisao je kuci, a

i

ja s njim..."

Ovo

mozc

shvatiti

kao da ga

Alija poziva kuci koja jc "njegova", poslo jc vec

jednom bio kod njega

u

gostima.
4 5

U drugom sc prcdanju
Izglcda da jc on znao
nije
i

kazc: "Prctvarat cu sc da popravljam papucu.'

prcpoznao znakovc poslanstva kod Poslanika, sallallahu
pri

alejhi

ve sellem, tako da sc

dvoumio, vec jc odmah,

prvom

susretu s njim, primio islam.

6

U

prcdanju Ebu-Kutcjbc kazc

sc: "Sakrij

ovo (primanjc islama) 116

i

vrati sc

svojim sunarodnicima pa

ih

iitoiyi

dibiua

cuii^i

«S&

gjjLqilLo.inn
'

'Tako mi
4

Onoga u
i

cijoj je

mci moja dusa\ rece on,
iz

^JVj ajL^j>\

^
>

iJ>'jJ&

fliJl

i\i

*j
,•
'

ja cu to razglasiti

medu

njima!' 7

Izisao je

uputio se u Mesdzid, a onda

sveg

d

^
>% ,
'

sir 3 f^ Ju 9* V " U* r
,

<

%

.,

*-

*

s

1

3 *

glasa povikao: 'Svjedocim da

nema drugog Boga
poslanik!'

jjgj fj, j.

*

osim Allaha da je
i

Muhammcd Allahov
i

£^

r

?j-

J.
*

$

Ljudi su skocili

i

udarali ga tako da su ga oborili.
i

&\
'

IjjUj o^jJii

l$iii jJJI •**
.'

SU-

p l^L.

Tada je dosao Abbas nadnijevsi se nad njega povikao: 'TeskovamalZarneznatedajeonGifari, a vasa trgovina prolazi njihovim putcm koji vodi za Sam?!' Tako ga je spasio od njih. Sutradan je on
uradio
isto,

*

a* \p\ Jc**

ySU

-P

a oni su se rasrdili na njega

i

ponovo

ga pretukli. Abbas se (opet) nadnio nad njega..."

O SEID B. ZEJDOVOM, RADIJALLAHU
ANHU, PR1HVATANJU ISLAMA
3862.

<d*

dill

^ £ & ^^

j&ij oL

PRICAO
b.

NAM

JE Kutejba

b. Seid,

njemu

^Ol^tfi^ j^£^tf^.rA"\Y

Sufjan, a

njemu

Isma'il, prenoseci
b.

je cuo Scid

Zcjda

Amra

b.

od Kajsa da Nufcjla kad je u
-J

mcsdzidu u Kufi kazivao:
"Allaha mi, bio sam u takvim priiikama da
i

jU 4ilj JjiG a*£Ji _l*JJ J Jlii Ji jJJ-

me

je

•:

- *

-

a

,

v.

:*-*

,

f j

->

s

*

'*.

Umer, pnje nego sto je sam pnmio islam, vezao zbog islama. 8 Zato, da se Uhud raspao zbog onoga 9 sto stc ucinili s Osmanom, imao bi zasto!"

^

j,

--^
\jJ-\

.

--

liili ^iiJ J^i'J

jl }Jj

^ii lllJ
-

— - -.,

obavijcsti.

A

kada budcs cuo da
ce,

smo
nijc

sc

mi javno

oglasili,

onda nam dodi."

To jc znacilo da

on izgovarajuci schadct, javno

oglasiti islam

mcdu

idolopoklonicima. I/glcda da jc Ebu-

Zcrr razumio da skrivanjc imana
njega zato sto scbojaoza njega.

obavcza, ncgo da jc to Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. zalrazio od
i i

Ongaje. medutim, odmahobavijestiodaon ima snagc
i

hrabrosti

da

to

javno

obznani, sto jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, odobrio. Iz ovoga vidimo da jc dopustcno kazati islinu

onomc od koga
u obzir
8
i

sc occkujc

trenutne prilikc:

napad vaga sc

zlostavljanjc,
korist jedne
ili

ali

Ovdjc sc, svakako, uzimaju drugc mogucnosti, na ccmu sc onda tcmelji nagrada.
jc. isto tako,
i

suinja dopuslcna.

i

To znaci da ga jc vczao zbog
da ga
prisili

toga Sto je on bio primio islam, ponizavajuci
i

i

omalovazavajufl ga, u nastojanju

da sc

vrati u

mnogobostvo obavczno napusti
br.

islam.

9

Tcksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

3867

i

6942.

117

SAHIHU-L-BUHARI

VRI.INE ENSARIIA

§

<

O OMER B. HATTABOVOM,
RADIJALLAHU ANHU, PRIHVATANJU ISLAMA
3863.

OUO>J)

^>J JjOS-

*>*u]

OU

Cllf-

4UI

yf?J

PRICAO MI
on

JE od

Muhammed
Kajsa
b.

b.

Kesir,

S jUi- UjW j& .v -U* jSJ*- T ATT
-

>

,r.

a njega obavijestio Sufjan, prenoseci od Isma'il
b,

Ebu-Halid,

Ebu-Hazima,

a ovaj

od Abdul laha

b.

Mes'uda, radijallahu anhu,
islam, postali

da je kazivao:
ik

Tek otkako je Omer prihvatio

smo

.£»;Uj2
* +

postovani

«

i

cijenjeni.

3864.

PRlCAO MI
je

JE Jahja
b.

b.

Sulcjman, njcmu
rekavsi

p

*

Ibn-Vehb, a
da ga
b.

ovom Umer

Muhammed,
b.

obavijestio njegov djed Zejd

Abdullah

Omer, prenoseci od svoga oca, da je kazivao: "Dok jc on, prcstrascn, bio u kuci, dodc mu As kosulji b. Vail Sehmi Hbu-Amr u crnom ogrlacu
i

y

Irti

J^ *rf" J* j-^ J?^* (>i x -

1^

obruhljenoj svilom - a bio je

iz

plemena Sehm,

koje je bilo nas saveznik
'Statije?'

iz dzahilijjeta

i

rece:

'Tvoji saplcmcnici tvrde', odgovori

mu

on, da cc
>

fc

me ubiti
'Nista
ti

ako budem primio islam!"
ne smiju uciniti!', rece
sto je to rekao, smirio

mu on."
se.

*

"Nakon
i
L

sam

As je

izisao

susreo ljude koji bijahu ispunili dolinu.

Kuda cete?', upitao ih jc. 'Hocemo onog preobracenika, sina Hattabova!', odgovorili su mu, a on rece: Nista mu se ne smije
fc

^

rf

.J.lSl'^^JaiVJBI^^UI

dogoditi!' Ljudi su se tada povukli."

1

I

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisu
radijallahu anhu, bilo ncslo vcliko.

br.

3865.

Ovo jc Scid kazao zclcci

islaknuti

kako jc ubisivo Osmana,

IIS

jbaiyi<jibai<yli£b

^jlqill niqKI

3865.

PRICAO

NAM

JE Ali

b.

Abdullah, njemu
b.

jii
>

odi l£U- 4.US
>, ii*. +
-*

-J

,V $&

xa-\ o
>*

Sufjan, a

ovom Amr

b.

Dinar, da je Abdullah

Omcr,

radijallahu

anhuma, kazivao:
ljudi

*'Kada je

Omer
sam

primio islam, sakupili su se
i

kod njegove kuce
vjeru!' Ja
dijela svoje kuce,
s

povikali:

'Omer je promijenio

tada,

kao djecak, bio iznad gornjeg
rccc:

^

J$> iiy

**&£- Ul j

^1p

Li

\j\\ij ftjb

kad (ugledah kako) dode covjek
i

ogrtaccm od brokata

vjeru, pa sta? Ja

'Omcr jc promijenio sam njegov zastitnikP Vidio sam
razilaze,

tada ljude

kako se

'Ko je ovaj?\ upitao sam, a oni rekose:
'As
b. Vail!'"

3866.

PRICAO NAM JE Jahja b.

Sulejman, njemu

ovom Omer, a ovom Salim, prenoseci od Abdullah b. Omera kako je kazivao: "Nikada nisam cuo Omera da je za ncsto rckao:
Ibn-Vehb,

X

i

U

*

Jii
^

3^ ^

<u)I-Cp

'Mislim da jc to ovako!', a da jc bilo drukcije.
Sjedio je jednom, tako, kada je prosao neki lijep
covjek.
svojoj
2

^ *

'Pogrijesit
iz

cu\

rece on, 'ovaj je
ili

ili

u

im je bio vrac. 3 Dovcditc mi ga!' Pozvali su ga, pa mu jc on rckao to. 'Nisam vidio', rece ovaj, dan kao danas - da je
vjeri

dzahilijjcta

5is jii jl

i * ^ J «** J* '-^ ^1 j!
1
1 1

^

neki

musliman tako primljen!
nista

1

'Ne trazim od tebe 'samo da
'Bio

drugo\ rece
4
,

mu

(Omer),

me obavijestis!'
dzahilijjctu'

sam im vrac u

rccc ovaj.
ti

'Pa sta je cudnije od

onoga

s

cime

je dosla ta tvoja

dzinica?', upita ga (Omer).

'Jednom sam bio na pijaci\ rece
je dosla
i

ovaj, 'kada

mi

-

a

kod nje sam tada bio prepoznao
nc znas dzinc
i

strah

rckla: 'Zar

njihovu smctcnost 5

2

Bio jc lo Scvad
i

b.

Karib Scdusi

ili

Dusi.
ili

3

Ncsio u pojavi ponaSanju, nacinu hodanja on imao predosjecaj o komc sc radi.

ncslo drugo skrenulo jc paznju

Omcr b.

Haltaba, lako da jc

4

On spominjc sia jc bilonajcudnijc stojedoicivio bavcci sc vracanjem, ono stoga jc nagnaloda primi islam. U torn koniaklu s dzinima saznaoje /a poslanstvo Muhammcdovo, sallallahu alcjhi vc scllem, Sto ga jc
potaklo na izjavu schadcla.
Tj.

5

kad izgubi ncsto pa ga

Ira/i

i

pokusava ga naci

li

Jhirbi, sto

ga

cini

ncrvoznim

i

uznemircnim.

119

SAHIHU-L-BUHARI
ocaj
i
1

VRMNEENSARIJA

i

nakon preokreta,

i

njihovo stizanje mladih

*l>- ij 1 $:i>l

-Up *jU Ul \^Z j-Ufl ji&

JU

deva

njihovih podsedlica?' 2
£*--*
I

Tada Omer poce kazivati: 'Istinu kaze. Jednom dok sam spavao pored njihovih idola, dodc covjek
s teletom pa

zJ^>

Ji

£/<*•

**H& J^y. J^J

y\ kJJr G Jji £* t>i jit Li U-jLi
>

ga zakla. Neko je tada zavikao tako
C*5y

s

,-

-

t

glasno da nikad nisam cuo jaci glas od njegovog:

<ol

VI

ill *y

Jj-*i

P^r^ N

J^"J
*£ii

f'rrT"

'O Dzelihu, uspjesna
nastavi:

stvar!

Covjek

koji je

govorio

nema dmgog
dok ne saznam
fc

(istinskog)

Boga osim
Zatim je

r

j

IJlA

*\jj

Li

lip ^>- *-^l
I

* i: *.-i

fj**^

Allaha!' Ljudi su poskocili, a ja rckoh: 'Nccu sc
smiriti
sta je iza toga!'

J_rt

£rf* tkj £~^
lii

i-l> ^ £^
»
I

lj J -

is^ O'
ii\

(ponovo) povikao:

O

Dzelihu, uspjesna stvar!

.

y

s
!

jj 51 £jJ y J^i * N

^

Govornik

nema drugog (istinskog) Boga osimAHaharUstaosam. Neposrcdno i/a togaculo
nastavlja:
sc:

'Ovojc Vjerovjesnik!'"

3867.

PRICAO MI
Jahja, a

JE

Muhammed

b.

Musenna,

b\J*-

^1 ^ ^^

njemu

ovom
b.

Isma'il, koji je

cuo Kajsa da

^

TA1V

je kazivao:

"Slusao sam Scid

Zcjda kako govori narodu:
i

'Kad sc samo sjctim kako jc Omcr mene svoju sestru vezao zbog islama, a nije bio primio islam!
Zato, da se

Uhud pomakao

onoga

sto ste ucinili

svog mjesta zbog Osmanu, imao bi zasto!'
sa

1

Tj. ocaj koji proizlazi iz cinjcnicc

da jc dzin krisom mogao slusati nckc nebeskc tajnc, ali bi odjednom lo izgubio. Zalo jc padao u ocaj Sto jc doslo do preokreta zbog poslanstva Muharnmcda, sallallahu alcjhi vc
scllcm, pa nijc

mogao

vise slusati tc tajnc.
i

2

Misli sc na pojavljivanjc Vjcrovjcsnika, sallallahu alcjhi vc scllcm,
u prihvatanju islama
i

na

to

da cc sc dzini uglcdati na Arapc

slijcdcnju Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm. (prim, rcc.)

120

jboiyi(jjbai<yli£i

^jlgill niqKI

O RASPOLUCENJU MJESECA
3868.

>aJI jtLiil

oL

PRICAO MI
b.

JE Abdullah

b.

Abdul- Vehhab,
b.

&t£
-

^>&'j}\XS
>f >. *

g *U£ jIjJ- TA1A
*

njemu Bisr

Mufeddal, a

ovom

Seid

Ebu-Aruba,
b.

-

%
ii>l

,<\-

s
i

-'h

>- *1

prenoseci od Katade, a on od Enesa
radijallahu anhu, da su stanovnici

Malika,
1

Mekke 3

trazili"

jj>i

^ ^3
-it
i»l

•iiiu

J* ,1-3

-j*

sSfi

da im Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
poslanstva), pa

sellera,
.al^li
pizjl
*^'

pokaze neki nadnaravni znak (kao potvrdu svoga
na dvijc

SI

-till

J J—»J

l_Jl->i

4&a

im je on pokazao mjesec razdvojen polovicc. 5 Izmedu njih su vidjeli brdo Hira.

-

U^

*'>*;

bb J^ u^ j***

JE Abdan, prenoseci od Ebu-Hamze, on od A' mesa, ovaj od Ibrahima, on od Ebu-Ma*mera, a ovaj od Abdullaha, radijallahu
3869.
anhu, dajc kazivao:

PRICAO

NAM

j^i\ & sjK j £ Six* i£U xk\ *
j~j ^l

J? m
I

£31 £-

^
***

JU ^p
*-

"Dok smo
sellem,
bili

s

Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve
na Mini, raspolutio se mjesec, pa je
Jlij Jr4"'

^
^1

J^ ^^
#

*-4*^.} lj J4-^'

^^*

on rekao: Togledajte!'

jedna skupina uputila se

jjjl

4Ul^ JP Jj^. JP ^flJl
*
**

prema brdu."

Ebud-Duha prcnosi od Mcsruka, a on od Abdullaha
da je rekao: "Raspolutio se u Mekki."

C^"

o<

Ovaj hadis prenosi
a on od Abdullaha.

i

Muhammcd b. Muslim od Ibn-

# *** U J "^ .ALU* .ul£ ^^^^U ^-^^^
o*
I ,

f*7~*

*>>

r

*

*

.*

1

Ebun-Ncdziha, on od Mudzahida, on od Ma'mcra,

Ovo su
nijc

mursel prcdanja od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve scllcm, drugova. Encs (iz lanca prcnosilaca) bio prisutan kad sc ovo dogodilo. Isio predanje potjece od Ibn-Abbasa, koji takodcr nijc prisustvovao
i l

saraom dogadaju.

Ebu-Nu ajm biljezi slabo predanje u komc se govori o tome da su to stanovnici Mekke trazili. On u svom Ed-Delailu od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, navodi predanje u komc se kaze: "Sakupili su se idolopoklonici kod Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm. Tu su bili Vclid b. Mugira, Ebu-Dzchl b. Hisam, As b. Vail, Esvcd b. Matlcb, Nadr b. Hans njima slicni. Oni su tada rckli Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm: Ako govoris
i

'

istinu, rascijepi

nam mjesec na

dvijc polovicc!*

On jc zamolio svoga Gospodara, pa sc

to dcsilo."

Ovaj sc izraz spominjc u razlicilim vcrzijama, a sve one upucuju na dvijc polovicc mjescca. Predanje u komc sc umjesto ovog izraza (tj. dvijc polovicc) navodi kako sc to dcsilo dva puta nijc nista drugo ncgo grcska za koju ueenjaci u oblasti hadisa poznavaoci zivotopisa (sire) Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, znaju.
i

121

SAHIHU-L-BUHARI
3870.

VRMNEENSARIJA

PRICAO
b.

NAM

JE Usman

b. Salih,
b.

njemu

Bekr
b.

Mudar, a
b.

ovom
b.

Dza'fer

Rebi'a,

prcnoscci od Iraka b. Malika, on od Ubcjdullaha

& % !&£ & oQ* l&£ -^AV :& j*A C**«j*a**wo**' ^
v ** ^

^

JLi
<*

Abdullaha

Utbe

Mes'uda, a ovaj od

P^ *

*

JUU

Abdul laha b. Abbasa, radijallahu anhuma, da se Mjesec raspolutio u doba Allahova Poslanika,
sallallahu alcjhi

ve sellem.

-T

T-

3871.

PRICAO

NAM
fc

JE Umer
a

b.

Haft,

njemu

njegov otac,
prenoseci od

ovom A'mes,
Ebu-Ma mera,

ovom

Ibrahim,

a ovaj

od Abdullaha,

radijallahu anhu, da je kazivao:

"Raspolutio se mjesec."

O ISELJENJU U ABESINIJU
Aisa
vcli:

^JU 5>>«fc L-JU

"Vjcrovjcsnik je, sallallahu alcjhi vc

sellem,

rekao:
s

'Pokazano mi je mjesto vaseg
^ >

iseljenja,

Neki su

palmama izmedu dva kamenjara.' 2 otisli prema Medini, a oni koji su boravili
Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi vc
i

u Abesiniji vratili su se u Medinu."

O

ovomc od

sellem, prenose

Ebu-Musa

te

Esma.

,_

u

r

^^
^

Misli se na prcscljcnjc muslimana iz sc
desilo

Mckkc

u Abcsiniju.

Bila su dva

iseljenja

U Abcsiniju.

Prvo

isclilo

u mjesecu redzebu pctc godinc od pocctka objavljivanja Kur'ana. Tom sc prilikom jedanaest muSkaraca cctiri zene. (Navodi sc drukcijc: dvijc zene, pa onda dvanacsl Ijudi,
i

i

deset

u Abcsiniju. Ibn-Ishak u svomc predanju, biljezi da jc razlog iscljcnju bila ncmoc Poslanika, sallallahu alcjhi vc sellem, da ih zaslili od slalnih idolopoklonickih napada. Zalo im jc on rekao: "U Abesiniji ima vladar
ljudi
itd.)

Izisli

su

pjesice

do mora,

a

onda unajmili ladu kojom su

otplovili

nikomc. Olidilc kod njega dok sc stanjc nc promijeni u vasu korist." Prvi jc na put Osman b. Affan sa svojom zenom Rukajjorn, Poslanikovom, sallallahu alcjhi vc sellem, kecrkom. Jakub b. Sufjan biljezi predanje s ncprckinutim lanccm prcnosilaca sve do Encsa, radijallahu anhu, koji jc kazivao: "Poslanik.sallallahualcjhi vc sellem, dugonijecuo nikakvevijeslio njimadvoma. Onda mujcdoSIa nckazena rekla: 'Vidjclasam ih; Osman jujeposadiona magarca.*- 'Allah jeuznjih! Osman je prvi koji sc poslijc Luta, alcjhis-sclam, iscljcva sa zenom', rekao joj jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem." (U ovomc

nc krenuo
koji

cini nasilje

i

se ogleda

i

Buharijeva mudrosl jerje on zapocco ovo poglavljc upnivo hadisom o Osmanu, radijallahu anhu)
i

muslimanima koji su bili u Abesiniji dosla vijcsl da su stanovnici Mckkc primili islam. Ncki su sc vratili u Mckku, ali posto su ulvrdili da ta vijest nijc bila istinita, ponovo su sc vratili sa skupinom novih iscljcnika u Abcsiniju. Bilo ih jc prcko osamdesct. Ibn-Dzcrir Tabcri navodi da su tu bila osamdesct dva covjeka, osim zena djecc. On, medutim, nijc siguran za Ammara b. Jasira, da li jc on bio osamdesct trcci ili nc. Spominjc sc da jc bilo osamnacst zena.
Ibn-Ishak
drugi navodc kako jc
i i

i

Ovo se odnosi

na razdoblje poslijc prva dva iseljenja u Abcsiniju.

122

*

jbaiyi<jibai<yli£i

qJjlaiil^iOia

3872.

PRICAO NAM

JE Abdullah

b.

Muhammed
*"%
*'

njemu Hisam, kojegje obavijestio Ma'mer, prcnoscci od Zuhrija, on od Urvc b. Zubcjra,
Dzu'fi,

~''i \£\

'

9

%

.i, I'll

.

;

*'

da ga je obavijestio Ubejdullah

b.
i

Adijj b. Hijar

jjUI

ol

oj^A jU-l

^ ^op j* hwI-^p jl
ii Sfii

kako su
b.

mu
b.

Misver

b.

Mahrcma

Abdur-Rahman

Esved

Abdu-Jegus

kazali: "Sta te sprecava

da porazgovaras sa svojim daidzom

Osmanom
ljudi

o

*^\

j IQi

iuii

p£ Si ii£^ u

njcgovom bratu Vclidu b. Ukbi, jcr pricaju o onome sto je on ucinio?"
Udesio sam da se susretnem
s

mnogo

Osmanom kada on
f+ *****

pode na namaz, te mu rekoh: "Imam potrebu da razgovaram s tobom: zelim ti uputiti savjet."
"Coyjefie", rccc on, "Allahu se utjcccm od tcbc!"

l£l

JU*

k^^ ^*'j i>*U- dO J d\
t

*

*

"

*

£

f
il

f * P-*

cJia

Okrenuo sam se otisao. Kada sam zavrsio namaz, sjeo sam kod Misvera Ibn-Abdu-Jegusa ispricao im sta sam rekao Osmanu sta je on meni rekao. 'Ti si svoju obavezu ispunio!", rckosc mi. I dok sam ja tako sjcdio s njima, dodc glasnik od Osmana.
i

^

i

i

C^lii 1,J&Z
* '
»

$ jtf jUii J! cJJ^
^ ^
^
*•

'

*"

^

i

*

*^
- -

-

,

.lUs.j^ciikuAiii^ijijVia^

"Allah

te iskusava!",

rekose mi.

Otisao sam k njemu, pa
to savjct sto si

me on

upita:

"Kakav

je

ga spomcnuo malocas?" Izgovorio sam sehadet, a onda rekao: "Allah je doista poslao

«-*iiSic5^iu^
*^*^

Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
Allahu
sellem,
si
i

i

objavio

^

**

^

+

*

mu Knjigu. Bio si jedan od onih koji su se odazvali
Njegovu Poslaniku,
koji su uzvjcrovali iseljenja (iz

jJjjl

juj>til

O^P-Uj

^U

O^alj

sallallahu alejhi ve

i

u Njcga. Uccstvovao
si s

J
IXi -dp

u prva dva

Mekke); drugovao

Allahovim Poslanikom,
i

sallallahu alejhi ve sellem,

^

oi

id* jii iip /j jjjii jU

vidio njegovu uputu... Ljudi
b.

mnogo govore o
..-:.:.
*

Vclidu

Ukbi; obavcza

ti

jc da nad njim izvrsis

*

scrijatsku

kaznu (hadd)!"
brata", upita

"Sine
s

moga

me on, "jesi
alejhi

li

se

ti

susreo
*s-'

Poslanikom, sallallahu
rekoh,
i

ve sellem?" od
i

"Nisam",

njegova znanja
(svake)

mi je doslo nesto nauka, bas kao sto jc doslo
"ali

do

U^i:
#^^J

djevojke u njenoj
i

odaji."

Tada Osman

izgovori sehadet

nastavi: "Doista je Allah poslao

Muhammeda,
i

sallallahu alejhi ve sellem, s istinom

objavio

mu

Knjigu, a ja

sam

bio jedan

od onih

123

SAHIHU-L-BUHARI
koji su se odazvali Allahu

VRMNEENSARIJA
ft
'

'

sallallahu alejhi
s

Njegovu Poslaniku, ve sellem: povjerovao sam u ono
i

cimc jc poslan Muhamcd, sallallahu

>-fil>t7,.,.>l *_>

alejhi

vc

"'i'tu si**; *'\i- **•'" 147,.,,. P U )J 47,.
,.r1,C-

lUI 4J

fei"-

!r*A j>J Ul

sellem, dvaput
(iz

sam

se

- kao
s

sto si rekao

-

iseljavao

Mekke)

i

druzio se

Allahovim Poslanikom,

sallallahu alejhi

ve sellem. Dao sam

mu

prisegu
niti

i,

Allaha mi, nisam pogrijesio prema njemu

sam

U
*

l5li

ISti
^ *y

j£&
******

il

i^liVl *ji
* *
**

£J
^

IS

ga prcvario dok ga god Allah nijc uzco Scbi. Zatim
je Allah Ebu-Bekrauciniohalitbm. Allaha mi, nisam pogrijesio ni

*"*

prema njemu

niti

sam ga

prevario.

slU

OyJ^I lljJl

jki

Jtf

j£l

4)1

;ii

Potom je Omer postao halifa. Allaha mi, ni prema njemu nisam pogrijesio niti sam ga prevario. Poslije toga sam ja postao halifa. Pa zarja ncmam kod vas isto ono sto su oni imali kod mene?"
i

-*

^

-*

"Svakako!", rekoh.

"Cemu onda
rece

sva

ta
ifc

prica koju

cujem od vas?",
si

on

i

dodade:

Sto se tice onoga sto

rekao o

C^ J
„ -

5 sli j^
'

<.
''

pJii

Li (

^j &**&)

Vclidu

b.

Ukbi, postupit
i

ccmo po

pravdi,

ako Bog

da!" Pozvao je Aliju

naredio

mu

da ga izbicuje.

Udario
Junus
(da jc
i

mu je cetrdeset
sin

udaraca."

moga brata Zuhrija prenose od Zuhrija Osman rekao): "Zar ja ncmam prava kod
kao sto su
i

^

'

-

-

>' ?tl *

sA>

r^

1

r^ ^
1-

'

*Cf e
>».

*!'-

Jy

l

u, -5

S l'

»^*

f

5

^
'*»

.SEl-iUsj^l

mene?" Hbu-Abdullah(Buhari)veli:"fie/tfM/7 min rabbi kum (Iskusenje od Gospodara vaseg) — to je ono cimc
vas, isto

oni imali kod

bivate iskusavani u teskim prilikama."

Na drugom
i

mjcstu
a

rijee el-belau

znaci iskusenje

preciscavanje,

izvedeno je

od

belevtuhit

i

mehhastuhit.

Ovo

zadnje znaci: "Izvukao

sam
sto

iz
i

njega sta ima." Glagol jebluu znaci isto sto
jahtebiru,

a

dio ajeta:
Rijcci:

mubtelikum
belaun

isto

i

muhtebirukum.
i

'azim,

znacc

blagodati

to je izvedeno

od eblejtuhu, dok je prvo

od

ihtelejtuhit.

124

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKI

3873.
a

PRICAO MI

JE

Muhammed

b.

Musenna,

^Jt^J&^&J^ x Avr
i# to yH

njemu Jahja, prenoseci od Hisama, kojem je pricao

njcgov otac, prenoseci od Aisc, radijallahu anha,
da su

&£ £ J Jj£. ju

f

li»

Umm-Habiba
to

i

Umm-Selema
u

pricale

o crkvi
slike.

sto su je vidjele u Abesiniji, a

njoj

su bile

Spomenule su
sellem, pa je

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve
>js

on rekao: "Oni su, ako bi medu njima bio neki dobri covjek pa umro, na njcgovu mczaru
pravili

j£ \'& o£ £juji j£ii

^

Sis

lii

bogomolju u
i

njoj slikali te slike.

To

su kod

Allaha, na

Sudnjem danu,

najgori ljudi."
>

3874.
a

PRICAO

NAM JE Humejdi, njemu
bint

Sufjan,


JJj

Ol^i b?J^ Jji^U &*£ -^Av*

ovom Ishak b. Seid Se'idi, prenoseci od svoga oca,
Umm-Halid
sam
iz

a on od

Halid da jc kazivala:

"Dosla

Abesinije

sasvim

mala,

kao

djevojeica, pa
alejhi

mi je Allahov Poslanik,

sallallahu
bili

ve sellem, obukao ogrtac na kojem su

f^^*i=f &
'.

4!
*

J^j jl^^i
•* *&
*.i *i

ncki znakovi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
scllcm, gladio jc

£~

,.

-d-Vi

-

*-

V

- r

rukom po tome, govorcci: "Senah,
>„

2

'*

-*

senahV" Humejdi
3875.

vcli:

"To znaci: 'Lijepo,

,r

lijepo!

JE Jahja b. Hammad, njemu Ebu-Avana, prenoseci od Sulcjmana, on od Ibrahima, on od Alkame, a ovaj od Abdullaha,
radijallahu anhu, da je kazivao:

PRICAO

NAM

^Si js fid

&
.">',-

ju

&

to

^j

"Nazivali bismo selam Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi

ve sellem, dok bi klanjao, a on bi

nam -^
llUi
C
'

.-* ' *

Cr

4

^^J

c\i IfU

UJ^

*>*:

^^^s

?'> -*J-a, j*j

uzvracao. Tako kada
nazvali

smo
ali

sc vratili

od Ncgusa,
odgovorio.

smo mu
si

selam,

nam on

ti& %% pi
i>—

4*

lUli ^iUJil

nije

'Allahov Poslanice', rekli smo, 'nazivali
ti
k

smo
' '.!>

selam, pa

nam

uzvracao!'
rccc on.
ti

U namazu jc covjek zauzct',
,

»

-"M

- Ifilsli *

rvi

'

Upitao sam Ibrahima: "Kako
i4

radis?'

^^iij^jl J 15

-

>->*

Odgovorim u sebf rekao je.

125

SAHIHU-L-BUHARI
3876.

VRMNEENSARIJA

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b. Ala',

l£U

oUJi

£ i£

l£U

.tavi
j

njemu Ebu-Usama, a ovom Burejd b. Abdullah, prcnoscci od Ebu-Burdc, a on od Ebu-Musaa,
radijallahu anhu, da je kazivao:

^
«*

-J\

£> &L; &
iSsJfe

<ii

"Culi
alejhi

smo

da se pojavio Vjerovjesnik, sallallahu
1

^^
~
'

J

yi

^
K

ve sellem, dok smo
2
,

bili

u Jemenu, pa smo se

!*«;

s^.

toji

^L £3
-,

ukrcali na ladu

ali

nas je ona izbacila u Abesiniju
s

u&j&yz* i£ij* &£i ^u^ jj
«*'

kod Ncgusa. 3 Tu smo se susreli
Talibom
i

Dza'fcrom

b.

Ebu-

bili s

njim sve do svoga povratka, kada
jit
ij

smo

se susreli s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi

ve sellem, u vrijeme osvojenja Hajbera. Tada

nam

^ ^ m $\ jui^

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

'Varna

se, putnici

ladom, racunaju dvijc hidzrc!"'

O NEGUSOVOJ SMRTI
njemu IbnUjcjna, prcnoscci od Ibn-Dzurcjdza, on od Ata'a, a ovaj od Dzabira, radijallahu anhu, da je kada
3877.
,

.

g^il>jJl Ci

--:

Ull

PRICAO NAM JE Ebur-Rebi

4

a

£l

ltfj£

gjjl y\

lL o^

;

TAW

je

umro Negus,

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
stanite
,

sellem, rekao:
i

klanjajte

"Danas je umro dobar covjek; dzenazu svome bratu Ashami 4 ."

t

.

4^>v^3 a\

*y>~>-\

A& \_y~ji<i \y>ya pj\*a

3878.

PRICAO

NAM JE Abdul-AMa b.

njemu Jczid b. Zurej\ ovom Scid, prenoseci od Ataa, a ovaj od Dzabira b. Abdullaha Ensarija, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dzenazu Ashami Negusu, "pa smo se" - kaze on - "i mi poredali iza njega, a ja sam bio u drugom ili ireeem saftV

: j*Vlfe £& TAVA Hammad, £>£ c a ovom Katadc, * ' *?--1-- 1< S •-**•* - l<
-II* cUaP jl coU* Uj-X^ -Uu. b-b- ajjj ^j -bj;
-

&

.

^Jlill j\ jliM c-aJaJl

J

OJ^O

opI^j U-Lii

1

Tj. culi su za
Bili

Muhammcdovo,
iz

sallallahu alejhi vc sellem, poslanstvo.

2 3

su krenuli

Jcmcna u Mckku.
njihovc volje, odnijcla u Abesiniju.

Oluja

ih jc, protiv

4

odnosno o tome ima li ona na poeelku elifili ne, tj. da li je Ashama ili Sahma ili Suhma, ili s nckim drugim vokalima. Ovaj se hadis u Buharijcvoj zbirci ponavlja na nckoliko mjesta. U ranijem prijevodu, u poglavlju O dzenazi pod naslovom "Izgovaranjc cctiri tckbira tokom dzenaze" prcvodioci nisu razumjcli ovu rijee nisu shvatili da jc ona sama predmel razlaza zbog razlicitih vcrzija ovog hadisa, pa su jc prcvcli kao atribut uz Ncgusovo imc, a onda odmah iza toga kao atribul uz jednog od prcnosilaca, umjesto dii navedu da laj prcnosilac tu rijee prenosi u loj verziji, te da se ona nc odnosi na njegovo imc. (Vidi hadis broj 1320, knjiga 2., str. 894.) U rjecniku arapskog jczika
Posloji izrazilu ncslaganje u vezi s
rijeci,
i i

ovom

Lisanuf-areb (2/413)

stoji:

"Ashama \c ime covjeka.
126

jbaiyi (Jibai

culi£i

fi£&

(^ jl^lH

QI/1H

3879.

PRICAO MI
b.

njemu Jezid
od Dzabira

JE Abdullah b. Ebu-Sejba, Harun prenoseci od Selima b.
b.

l&£
'

«£S ^1

t

£

*.

^^ «bQi

^Kr

a -

tav<*
,

Hajjana, kojcm jc pricao Scid
b.

Mina prenoseci Abdullaha, radijallahu anhuma, da je
izgovorio
cetiri tekbira.

-^ J
.

-

^

*

Vjerovjesnik, sailallahu alejhi ve sellem, klanjao

^ j.^^i^^L^
&
^Jl
ji \$s'

oi

rr" o* JjJ

&

**&

dzenazu Ashami Negusu

i

^l^JI ZJJa\ Jp JJ?
'*.,'.'*-

U

predanju ga, s lancem prenosilaca,
5

slijedi

i

Abdus-Samcd.
3880.

^^ *# ^

,

£* :

^

PRICAO
b.

NAM

JE Zuhejr

b.

Harb, njemu

$£j%&^ $$$&£. XM*
-

Jakub

Ibrahim, a

ovom njegov
i

otac, prenoseci
pricali

od Saliha, on od Ibn-Sihaba, kojem su

Ebu-

^V^^^d^^^ b^^
„ ;

^=

Selcmc

b.

Abdur-Rahman

Ibnul-Muscjjcb, da ih jc
ih je

$ ,_;m
'.

i

£|j ^JJix^
,„?{''*„.':
*

£ Sib
.

jfl
:

^jSU-

Ebu-Hurcjrc, radijallahu anhu, obavijestio da

-

a>

AllahovPoslanik, sailallahu alejhi ve sellem, izvijestio
je

-

-^ J

UP -o^

,.

J'> ^
.

i$*j*jij*
.JiUilll

o smrti Negusa, vladara Abesinije, istog dana kada
rekavsi: "Trazite oprostaza

^ jji *g\ j ^i^Xi C^-Li
>
<

Li

umro

^

svoga brataf

'-<-

3881.

PRENOSI

Salih od Ibn-Sihaba da

mu

je

JU

v £i
J 0jiJ
s -.
'

Jl -^
i *:'

JU
/*
,t

^
>

TAA\
,

pricao Scid b. Muscjjcb, da ih jc Ebu-Hurcjrc,
radijallahu anhu, obavijestio da
ih

je Allahov

^
j

^ c ^, ^
;>

*-*

•-

Poslanik, sailallahu alejhi ve sellem, poredao u

&
-

4ilJ^i3

01 -Ul^-l

^ ^

;

*,

<N
A

safove na musali i klanjao mu dzenazu izgovarajuci
cetiri tekbira.

^ ^ y*

, *

J*» J^li

5

Abdus-Samcd

slijedi

Jezida

b.

Hamna

u njegovoj verziji prcdanja

ovog

hadisa.

127

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O MEDUSOBNOM ZAKLINJANJU
IDOLOPOKLONIKA PROTIV VJEROVJESNIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM
1

* *•

5=5

LfXU*

lP^

1

ii^S>-JiJal ^<uailaj

lJU

3882.
a

PRICAO NAM JE Abdui-Aziz b. Abdullah,
s

njemu Ibrahim b. Sa'd, prenoseci od Ibn-Sihaba, on od Ebu-Sclcmc b. Abdur-Rahmana, a ovaj od
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da
je

-

"

"

*

'

'

/
+ *
-*

.

"
-till

kazivao:
**

"Allahov

je

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

*

**

iijl

kada je kanio (krenuti) na Hunejn, rekao: 'Sutra smo, ako Bog da, na obronku plemena Kinana, gdje su sc oni mcdusobno zaklcli na ncvjcrovanjc."

Jo-

-

M
:

-uil

Jj—j Jli
<fci;u h\

J15 *up

^j

s& L*H

ij£i3£ £££

.

^t j* Ll^U; i.

PRIPOVIJESTO EBU-TALIBU
3883.

ujJIL

cj! 5-03 oL <#»*
.

PRlCAO

NAM JE Muscddcd, njemu Jahja,
je

5di

5*

^ ^ *k* ^
^^
^l* vILLp

-

rAAr

prenoseci od Sufjana, kojem

pricao Abdul-

Melik, njemu Abdullah
b.

b.

Haris, a

njemu Abbas
*^«

Abdul-Muttalib, radijallahu anhu, da je rekao
ijj wU^j^r

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem:
"Nisi

mogao pomoci svomc
i

^p

l;

amidzi, a

on

tc jc 5is3
ui

^

.*

cuvao

ljutio se

zbog

tebe?!", pa je on odgovorio:

^j ^ cUAi ^ ^ Jli dU
jli

"On

je u plicaku vatre, a da nije

mene, 2 bio

bi

u

njenim najdonjim slojevima."3

i

Ovaj

strasni bojkot

i

blokada muslimana poccla jc prvog muharrcma scdmc godinc nakon poslanstva. Ibn-Ishak
i

i

"Kada SU idolopoklonici vidjcli da muslimani imaju podrsku u Abcsiniji da jc Omcr, radijallahu anhu, primio islam, da sc islam svakodncvno siri na arapska plcmcna. dogovorili su sc da ubiju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To jc doprlo do usiju Ebu-Talibu, koji jc sakupio Hasimovc Matlcbovc potomkc, one iz plcmcna koji su bili rodbinski najblizi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su ga prihvatili zaslitili od onih koji su ga namjcravali ubili. To su prihvalili svi clanovi log ogranka plcmcna. cak oni koji nisu prihvatili islam, solidarisuci sc lako sa svojim bliskim rodom. Plcmc kurcjs na to jc proklamiralo bojkot, oprcdjclivsi sc za polpunu blokadu muslimana, da s njima nccc odrzavati nikakvc medusobne odnosc, trgovinu, zenibu udaju, sve dok im nc prcdaju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pismcni proglas izvjcsili su na samoj Ka'bi. Hasimovi Matlcbovi potomci, svi dojednog. prisli su Ebu-Talibu. a samo jc Ebu-Lcheb olisao Kurcjscvicima. Tako jc potrajalo dvije-tri godinc. Kurcjscvici su mucili one koji bi kriomicc pomagali muslimanc iz svojih porodica, sve dok sc od log bojkota nijc odstupilo. Tada su polrgali proglas stavili ga van snagc." Ibn-Hi.^am navodi da jc crv raslocio sve sto jc bilo na proglasu izvjcscnom na Ka'bi osim Allahovog imena. dok Ibn-Ishak drugi tvrdc suprotno tome, Ij. da je crv pojco samo Allahovo imc, nc dopiuslajuci da ono budc na lakvom mjcstu,
drugi biljeie:
i

i

i

i

i

i

i

i

zajedno s nasilnicima

i

grijehom olvorcnog rodoskvmuca.Vakidi navodi da su muslimani
tri

izisli iz Ic
i

blokadc

dcsclc godinc poslanstva, odnosno

umro

jc Ebu-Talib, a onda

i

Ncposrcdno nakon tog izlaska iz blokadc bojkota Hatid?a. Tako jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, izgubio zastitu. pa su ga
godinc
prijc Hidzrc.
i

pripadnici Kurcjsa poccli progoniti. zlostavljati
2

muciti, a to nisu mogli

dok jc bio

ziv Ebu-Talib.

To jest, "moga zauzimanja

za njega". (prim, rcc.)
br.

3

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

6208

i

6572.

128

jbaiyi<jibai<yli£i

qjjloiil

310^

3884.

PRICAO

NAM

JE Mahmud, njemu Abdur-

d'fjfe l£U IjS- l&U XAAi
^
j*

Rezzak, kojeg je obavijestio Ma'mer, prenoseci od
Zuhrija, on od Ibnul-Muscjjcba, a ovaj

od svoga

+

+

j*

oca da je Ebu-Talibu, dok jc bio na samrtnoj postelji

4*

J& SUJJI 'cJeZ-

if

^J\i

ti d\

*J

usao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem 4 - a uz
njega se u to vrijeme nalazio Ebu-Dzehl

-

i

rekao
' : , ,

mu: "Amidza,

reci:

'Nema drugog
s
i

(istinskog)

osim Allaha!'- ja cu sc

lime zauzimati za

Boga tebe kod

\

;

'

-

Allaha!" Tada Ebu-Leheb

Abdullah

b.

Ebu-Umcjja

rekose: "Ebu-Talibe, zar ces napustiti vjeru Abdul-

Multalibovu?"
nije
"...

I

nisu

mu prestali
rijeci

govoriti sve

dok im
jc,

rekao posljednje u
vjeri

koje je uspio izgovoriti:

Abdul-Muttalibovoj." Vjcrovjcsnik

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Trazit cu oprost za

tebe sve

dok mi se ne zabrani!" Tada je objavljen ajet:
i

i

is y j

Z^jilij

i/i&J
r
,

if

i

"Vjerovjesniku

vjernicima nije dopusteno da mole
bili
i

',-•; ."t.t

i*tf

p, .UJij -it

oprosta za mnogobosce, makar im

rod najblizi,

kad im jc jasno da cc oni stanovnici u Dzchcnncmu
biti'V te ajet: "Ti, doista, ne

mozes

uputiti

na pravi

put onoga koga

ti

zelis..,"

6

3885.

PRJCAO NAM JE Abdullah b.
ovom
je

Jusuf,

njemu
b.

Jjjji

eSi

C±Ly_

t£ -ajiJii

6jJ-

taao

Lejs, a

Ibn-Had, prenoseci od Abdullah

Habbaba, a on od Ebu-Seida Hudrija, radijallahu
anhu, da

cuo Vjerovjesnika, sallallahu

alejhi ve
*#?*: iiiL-

spomenut njegov amidza, da je rekao: "Mozda cc mu koristiti mojc zauzimanjc na Sudnjem danu, pa da bude bacen u plicak vatre
sellem, kada
je

mu

^3
iUJ JUi
,-

l>j-^-i
>

>?-?

'.<::

iU
*

'4-

»-

Ixp S5i3
a
«*

i

-3\
*,
*

S.

^

koja ce
kljucati

mu

dopirati

do clanaka,

ali

ce

mu

od

nje

mozak."

4

Iz hadisa sc

razumijc da jc dopusteno obilaziti rodakc koji nisu vjcrnici, da sc pokajanjc prima cak

i

u smrtnoj

bolcsli te da prihvalanjc islama znaci spas
5

od onosvjctskc kaznc, jcr islam brisc sve slo je

prijc loga bilo.

Et-Tcvbe, 113. El-Kasas, 56.

6 7

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

br.

6564.
i

Razumijc sc da su kaznc za nevjernike razlicilc po jacini straholi, a da ce Ebu-Talibu korisliti ziigovomislvo Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, pa cc imali najblazu kaznu. Muslim od Ibn-Abbasn biljezi hadis u komc sc kazc: "Najblazu cc kaznu u Dzchcnncmu imati Ebu-Talib. On cc imali dvijc papucc od vatre od kojih cc mu kljucati mozak." Ahmed, takodcr, od Ebu-Hurcjrc biljezi hadis slican ovomc, samo sto on nc spominjc Ebu-Taliba. Rafidijc siijc navodc hadisc koji upucuju na to da jc Ebu-Talib primio islam. Nijcdan od tih hadisa, mcdulim, nije vjcrodostojan.
i

129

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNEENSARIJA

PRICAO
hadis

NAM JE
i

Ibrahim

b.

Hamza, njemu Ibn

rj^

J d?

^&
Ij^j

o!

*M ^
J
'

Ebi Hazim

Deraverdi prenoseci od Jezida ovaj

rckavsi: "tagli

(umjesto: "jagli

minhu ummii dimagihi", minhu dimuguhu ", a ohoje znaci
mozak).

iU ^LL- JU}

ijj Ap c^Jj'j^ ^

da ce

mu

^U? f

!

kljucati

KAZIVANJE O

NOCNOM
1

t-\j^j\ cjj,*>.

ob

PUTOVANJU (ISRA')
I

rijecima Uzvisenog Allaha: '"Hvaljen neka je
je

*>CJ o-CJu

^^J.1 ^JJi
*t

jUJ~~
*

)

JU; .Oil Jyj
11

Onaj koji
roba 3
iz

u jednom casu noci preveo 2 Svoga
daleki."4
'

Hrama casnog u Hram

(

^ ^ ^ J ^ ^T
!

f

^

3886.

PRICAO

NAM JE Jahja b.Bukejr, a njemu
radijallahu
sallallahu

od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, da mu jc pricao Ebu-Sclemc b. Abdur-Rahman, kako
Lejs, prenoseci

je
a

cuo Dzabir b. Abdullaha, on Allahovog Poslanika,

anhuma,
alejhi

ve

sellem, da je rekao:

^.r, ^i;is J>; *
*.
Li

i.-;
<ii

J

^.

-

><

oiu^

"Nakon

da mi povjeruju\ klanjao sam u Hidzru. Tada mi je Allah pokazao
sto su Kurejsije odbile

Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, imao jc cetverieu amidza; dvojica su
nisu.
i

od

njih primila islam, a dvojica

Oni cija su imena bila ncislamska nisu primili islam, to Ebu-Talib, (Rob Menafov) Ebu-Lehcb, cijcjc imc bilo Abdul-Uzza (Rob Uzzaov).
i i

cijc jc

imc

bilo

Abdu-Mcnaf

u stavu o Nocnom putovanju (Jsra ') Uzdignucu (Miradzu), a uzrok tome su razlicita prcdanja. Vccina islamskc ulcmc, dakic najveca skupina poznavalaca hadisa, pravnika racionalista, smatra da sc radi o istoj noci tc da jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, to dozivio tjclcsno, na javi, slo polvrduju vjcrodostojna prcdanja. Ncki, pak, smatraju da jc to ponovljcno; jednom u snu,
Islamski ucenjaci
-

klasici - razilazc sc

i

i

i

kao uvod,
pitanjc
i

i

drugi put na javi, kao sto sc to desilo

i

s objavljivanjcm. Drugi, opct, smatraju da jc

Nocno
ali

putovanjc bilo na javi, a Uzdignucc (Miradz) u snu. Dakle, naslaganja sc vezu za pitanjc Uzdignuca, a nc

Nocnog

putovanja. Zato, kada su musrici obavijesteni o

Nocnom

putovanju, oni su ga porckli,

nc

Uzdignucc.

Da jc Nocno

putovanjc bilo u snu, nc

bi

ga

poricali, jcr to

mozc

sanjati svaki covjek.

2 3 A 5

Znaccnjc jc ovog glagola (esra hihi) u arapskom "putovali nocu".
Misli sc na
El-Isra, 1.

Muhammcda,

sallallahu alejhi vc scllcm.

Daklc, pripadnici Kurcjsa ugonili suga u laz, nc vjcrujuci mu da jcbio na Nocnom putovanju. Ali -kako sc navodi: "... kadasudosli Ebu-Bckrui prcnijcli mu vijesto tome, onjc, bczdvoumljcnja, rckao: 'Svjcdocim da on istinu govori!'- 'Zar mu potvrdujes odlazak u Sam povratak u Mckku za samo jednu Hoc?!*, upilali
i

su ga.

-

*I

vise

od

toga*, odgovori on,

'potvrdujem

mu

da jc donio

vijesti s

nebesa!"

Iz tog jc

razloga

Ebu-Bckr prozvan Es-Siddik

(Iskrcni, Istinoljubivi).

130

1

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqtll niqKi

Bejrul-makdis 6 , ja
i

sam ih, dok sam gledao u

njega,

poceo obavjestavati o njegovim znakovima."7

O UZDIGNUCU (MIRADZU)
3887.

S

gJ>*W«Jj

PRICAO

NAM
a

JE Hudba

b.

Halid,

njemu

{&

l£U- -UUl

£

tli |£j£

TAAV
>-"

Hemmam

b. Jahja.

ovom

Katade, prenoseci od

Encs b. Malika, a on od Malik b. Sa'sa'a, radijallahu
anhu, da im je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi

& £K £

^

& OS tt**. J± #
$

ve sellem, o
ik

Nocnom

putovanju kazivao:

"Dok sam ja lezao u Hatimu"— a moze biti da je rekao u Hidzru — dode mi posjetilac' pa me raspori." 10
Prcnosilac vcli:
raspoluti...*,

"Cuo sam ga kad jc rekao: \.. pa odavde dovde." Upitao sam Dzaruda,
oJlA
^j\j

U

J-li J_^J -O^-^j

JU

-Us

Ol

koji se nalazio pored

mene: "Sta misli time?", pa
*

mi je on odgovorio: "Od udubine kljucnih kostiju do dlaka stidnog
rekao:
dijela tijela

a cuo

sam

i

kad je

J% ^ ^r J! > J t/j^ cJis cli Jl " *+ -^
^

*

**

M

*-"*

"Od

vrha grudnc kosti pa do dlaka stidnog
J
*

fr

tl

*

--*

* B

11-

dijela tijela."

J
|+j

*.

*jl

_<«

"Izvadio mi je srce, a onda je donesena tacna

iTy**^* '^ *C yt**
-1

^i "—aJ

*r*

od zlata" puna imana 12 pa mi je srce izaprano 13 napunjcno imanom vraccno (na svojc mjcsto).
,

.

£**
y

,

"--

- *

'

<*

i

6

Muslim od Umm-Sclcmc biljczi prcdanjc u komc sc navodi da su ga (Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc scllcm) poccli ispitivati o pojedinostima Bcjtul-makdisa. On vcli: "... pa su mc poccli pitati o pojedinostima
na kojc ja nisam bio obratio paznju, lako da sain zapao u bezizlaznu situacrju kao nikada do tada. Tada mi
jc Allah

podigao Bcjtul-makdis da gledam u njega, tako da mc vise nisu upiiali ni za jednu pojedinost, a da im jc nisam pojasnio. Pilali su mc: "Koliko ima vrala?", a ja ih nisam bio izbrojio. Gledao sam u Bcjtulmakdis poceo brojiti od vrata do vrata..." Tako jc bilo sa zapazanjima s puta koji u nomwlntm uvjetima trajc mjesec dana. Poslanik, sallallahu alejhi ve scllcm, na isli ih jc nacin obavijeslio o karavani na pulu,
i i
i

o nastradaloj devi, o broju deva
7
8

gonicima kamila, "pa jc", kazc
br.

se, "bilo

onako kako

ih jc

i

obavijeslio".

Tcksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

47

1

0.

Ncvcvi
Biojc

Ivrdi

da sc

to desilo

godinu dana

prijc Hidzrc.

9
10

to Dzibril.

Ncki nijecu da sc to desilo u vrijeme Nocnog putovanja i smatraju da jc to bilo prcd pocctak objavljivanja Kur'ana. Istina jc, medutim, da sc to, po vjcrodostojnim prcdanjima, desilo u oba slucaja.
Spominjanjc zlatnc lestije u hadisu pojavijujc sc kao problem, buduci da jc muslimanima zabranjena upotreba zlatnog posuda, pa bi to trcbalo vaziti u ovom slucaju. Ncka ulema smatra da se spomenuti dogadaj odigrao prijc zabranc upotrebe zlatnog posuda, ili da sc dogadaj iz spomenute noci odnosi na gajb (ncznano), pa su
i

1

samim
12

tim

i

propisi

u vczi

s

tim dio gajba (ncpoznalog), odnosno vrijede za buduci

svijet.
biti

Dopustcno jc personificiranje apstraktnog, kao sto sc kazc da cc na Sudnjcm danu smrt prcdstavljcna u liku ovna si.
i i

dovedena

13

U

Muslimovu

sc prcdanju kazc:

"...

pa mi jc izvadeno srec

i

oprano vodom s vrcla Zcmzcm...", stogovori

o posebnoj vrijednosti ovc vodc.

131

SAHIHU-L-BUHARI
Potom mi je
data jahalica manja od mazge, a veca

VRMNEENSARIJA
* *
-tfit

Jill jjp
>
ft*

ilU c^i
a
,*
-* rf

'

-;

^

5

>

*

x?\
t

^ ^- p,
' * *

f

s

od magareta, bijela." Dzarud ga jc upitao: 'To jc Burak, Ebu-Hamza?"
--

»*«"
n

'-"-'

*

*

jl^Jl

y> ijj^-1
Ai

<J

JLii

^£\ jl^l 3j*i
J^i

Da", odgovorio je Enes.
Pruzala je korak dokle god joj

-UP

o aia^-

/»jw ^—il

o>

Ul

L

it

pogled seze.
i

Na njoj sam

nosen
1

1

,

a sa

mnom je

isao
,

Dzibril.

2

Kada je dosao do dunjaluckih nebesa 3
da sc otvorc."

zatrazio je

'Koje to?\
1

bi receno.

'Dzibril!
fc

,

rece on.

A ko je s tobom?', upitan je (dalje).
Muhammcd!\
odgovori on.
,

fc

*A zar

mu

jc vcc objavljcno?' 5

upitan jc (opct).
fc

1-La

JUs

pjI L^s liU c~Jal>-

l^li

7*^ai «l>-

'Da!', odgovorio je.Tadaje receno:

Dobro dosao! 6
jJUJi ^liij jJL^ji

Dobar li je gost dosao!' Onda je otvoreno. Usao sam. kad tu Adem. 7

^nu

1^ jvi

*s

1

Radi sc o Buraku,

puscbno namijcnjcn za poslanikc, alcjhimus-sclam, koji su ga jahali. O lomc postojc prcdanja koja zbog svojc mnogobrojnosti podupiru jcdno drugo, npr: "... pa su ga poslanici jahali prijc mcne, a mnogojc vrcmcna prolcklo kako ga niko nijc jahao..."; "... a Burak jc jahalica na kojoj jc
koji jc bio

Ibrahim posjccivao Ismaila...
2

;

"Ibrahim jc isao na hadzdz na Buraku.

Dzibril jc Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, pralio u putu

kao vodic, prcdvodnik, pokazivac

puia.

3

U

da jc prijc loga Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dosao do Bcjtul-makdisa, gdjc jc klanjao kao imam ljudima poznatim poslanicima koji su uccstvovali u namazu. Bcjhcki od Ebu-Scida biljczi prcdanjc u komc sc kaze: "Dok nisam dosao do Bcjtul-makdisa svczao svoju
razlicilim verzijama prcdanja navodi sc
i

i

jahalicu za haiku za koju su poslanici vezivali...
i

Potom

sain

s

Dzibrilom usao
"...

u Bcjtul-makdis, gdje
i

sum

ja

i

on

klanjali

po dva
bili

poslanikc koji su
Ijad smatra

pa sam usao u dzamiju prcpoznao u namazu: na slajanju, na rukuu, na scdzdi... Zatim jc prouccn ikamct, pa sam im
rckata..."

U drugom

sc prcdanju dodajc:

klanjao kao imam..."

mogucnosl da jc on klanjao sa svim poslanicima 11 Bcjlul-makdisu, a zatim su sc na ncbcsa popcli oni poslanici kojc jc on poslijc vidio na putu kroz ncbcskc svodovc. Mogucc jc, mcdutim, da jc to bilo poslijc njcgova povratka s Mirad?a, kada su sc spustili zajcdno s njim. Ahmed Tirmizi biljeze prcdanjc u komc sc navodi: "Pricaju da ga jc vczivao. Zar sc bojao da cc pobjcci? A Allah, Onaj koji poznajc pojavni tajni svijet, njemu ga jc potcinio..."
kako
posloji
i

i

4

U

prcdanjima sc govori o vratima nebeskim "koja sc zovu Bubiil-hafeza, a cuvar im jc mclck Isma'il, koji pod svojim zapovjcdnislvom ima dvanaesi hiljada mclcka".

s

imenom

5

Misli sc na Uzdignucc (Mi'radz), a nc na pocctak objavljivanja. Postoji misljcnjc, kojc jc spomcnulo, da su

oni to
6

pitali

cudcci sc tolikoj milosti koju

mu jc Allah

time ukazao,

i

radujuci sc

njcgovom dolasku.

Ibn-Munir, na tcmclju ovoga, zakljucujc da jc dopusleno na sclam odgovoriti sa merhaba. On, mcdutim, zaboravlja da jc sclam dosao tck kada su oni usli na vrata. Tako jc merhaben bihi od mclcka bilo za dobrodoslicu, prijc sclama ulaska.
i

7

U drugom

kad ono Adcm, komc dolazc dusc od njcgovog vjcrnickog potomstva. 'Ovo jc dobra dusa, dobra osoba, stavile jc u lUijjunV, rccc on. Potom mu dodu dusc grcsnika iz njcgovog
sc prcdanju navodi:
"...

poroda, pa on kazc:
Susrct Poslanika,

*Ovo jc

losa dusa, losa osoba, stavitc jc u Sidtdzin!'"

vc scllcm, s drugim poslanicima, alcjhimus-sclam, otvara ncka problematical pitanja. Poznato jc, npr., da su oni Ijclcsno u svojim mczarima na zcmlji, pa kako onda objasnili njihovo prisustvo na nebesima? Ucenjaci objasnjavaju da su sc njihovc dusc preoblikovalc u oblik
sallallahu alcjhi

132

'

'

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKI

Adem', poselami! 'Poselamio sam i dodao: Dobro dosao,
'Ovo
ti

je

otac

rece (Dzibril),
ga, a

*pa ga

fc

on mi je odgovorio sine dobroga dobri
i

Vjerovjesnice!'

Poveo
otvore.

me je

jef

(Dzibril) navise

(i

vodio) sve dok ne
je

^ ju 4\ yy*j j* & j«

dodosmo do drugih

nebesa. Zatrazio

da se

i

ona

'Kojc to?',bi rcccno.
'Dzibril!', rece on.

'A ko je 'A zar

s

tobom?', pitano je
on.

(dalje).

'Muhammed!', odgovori

lui

^ ^JL^i ^Slj {JLill £\fL

mu je

^
y

vec objavljeno?', pitano je (opet).

'Da!', odgovorio je.

Tadajc rcccno: 'Dobro dosao!

Jii lii

£ jj £&i
„nii

iiJliil

*£Ul jl

Dobar li je gost dosao!' Onda je otvoreno. Usao sam, kad tu Jahja Isa, dvojica tecica. 'Ovo su Jahja Isa', rece (Dzibril), pa ih poselami! Nazvao sam im sclam, a oni su uzvratili rckli: 'Dobro dosao dobri bratc dobri Vjerovjesnice! Popeo se zatim sa mnom do trecih nebesa zatrazio
i k i i i i

_uj

jj _o^ ju

^3

jj

jj^
j-0*

p^J.1 j^d
iii jii

^ i^^ j-5

(U: Jii 4J!

da se otvore.

'Ko je

-

e,

to?',
1
,

upitano

je.

'Dzibril!

rece on.

'A ko je 'A zar

s

tobom?', pitano je
on.

(dalje).
J-5

'Muhammed!', odgovori

lii JL5

ijiii J^ij

mu je

vec objavljeno?', upitano

J^

je (opet).

J^

Jli lii

'Da!', odgovorio je.

Tada je receno: 'Dobro dosao!

Dobar li je gost dosao!' Onda jc otvoreno. Usao sam, kad tu Jusuf. 'Ovo je Jusuf, rece (Dzibril), pa ga poselami!' Nazvao sam mu selam, a on je uzvratio i rekao: 'Dobro dosao dobri bratc dobri Vjerovjesnice!' Popco sc zatim sa mnom do cctvrtih nebesa
4
i

(M

V 4^ oJXli 4ii jU^i J^jij

lii

^ jJL^Jl ^Ijlj jJL^Jl
ju ju; J^j

j^L L^> JU

i

zatrazio da se otvore.
to?',

'Ko je

upitano je.

J-5 JjJ^.

JU

lii

ji JjS

'Dzibril!', rece on.

'A kojc

s

tobom?', upitano

jc (dalje).

i^^jj^ju^s^iii^l^

'Muhammed!', odgovori

on.

tijcla,

ili

su dosla

i

tijcla

poslanika, alcjhimus-sclam, koji su sc srcli s

Muhammcdom,

sallallahu alcjhi vc

scllcm, da bi ga docckali na

njcgovom Mi*rad2u.

133

SAHIHU-L-BUHARI

Wrfs®

vri.int knsarija

'A zar mu je vec objavljeno?', upitano je (opet). 'Da!',odgovorioje.Tadajereceno: 'Dobro dosao!

djj\i liU o-Jai^ yi *[> *,j^ll
s „

^*
: ,

<>

Dobar li jc gost dosao! Onda jc otvorcno. Kada sam usao kod Idrisa rece (Dzibril): 'Ovo je Idris, pa ga poselami!' Nazvao sam mu selam, a on je uzvratio rekao: 'Dobro dosao dobri brate
i i

9

S

>

^ ^^
-

,

=

,

u^,
-

^
"

^ 9*

^
* ^

,

,

?

**•** ,iS

JU
:

u^ .^
-

:

"

:

^
'

jb

*2

^LtLlU iiaULJl 1]<L}\

ji)

j£- y _uj> ij
' -

dobri Vjerovjesnice!'

'i*********
nebcsa i zatrazio
I£jS
Cs*

'-

.

Popco sc zatim sa
da se otvore.

mnom do pctih
je.

a* J*^" J
*

-^
»t
^ '

a
.

4

-

J^
**

JVi *Ju

*Ko

1

JU
.

a^|

J^jI
i\>* -

jI'j^XU

ri^P!

je to?

,

upitano

'Dzibril!', rece on.

^>*
(dalje).
s -

^c
> s
,

%1^
-

-

\&
-.

*^I>
,

<i-*a *o

'A koje 'A zar

s

tobom?', upitano je
on.

'Muhammcd!', odgovori

S

> 9* c-a-li £* r1^
«*^

o

mu je

vec objavljeno?',

upitali su (opet).
-

'Da!',odgovorio je. Tada jereceno: 'Dobro dosao!

^
"-

^^
<„
;

-

JL5
'

u*^
-

.

^

-

^

ju

*J

Dobar li je gost dosao!' Onda je otvoreno. Usao sam, kad tu Harun. 'Ovo jc Harun', rccc (Dzibril), "pa ga poselami!' Nazvao sam mu selam, a on je uzvratio i rekao:
'Dobro dosao dobri brate
i

i

S^\

JU *iL££ U J JJ

,£J

^jjW^ Qi
5^1

<uf
;,

^ g£i j^-i;
•;

^

i-J c&2
i-fiv
:'%

*i

A

*H&

dobri Vjerovjesnice!'

Popeo se zatim
dascotvorc.

sa

mnom do scslih

nebesa i zatrazio

lii
..

ji JJ» JjjU £la£^U iJuLUl
.

^^1

'Koje

to?',

upitano je.

^-'-.JJ JJ a^ JU
*
tf

^ ^j
J^
/,*'-

-

>

JJ J,_> JU

'Dzibril!', rece on.

f-^^j^ll

IJcs
±

<>

\~2~J*

fi^ JLa jJI *^-^

'A koje

s

tobom?', upitano je
on.

(dalje).

+

r +

'Muhammed!', odgovori

i3^

1-U
3
1

JU
-

La\j>} b^i c-JtU-

£u

*l>-

'Azarmujc vec

objavljeno?*, upitano jc (opet).

'Da!', odgovorioje.

Tada jereceno: 'Dobrodosao!

^ f*^
rf

%

*>

Dobar li je gost dosao!' Onda je otvoreno. Usao sam, kad tu Musa. 'Ovo jc Musa', rccc (Dzibril), 'pa ga poselami!' Nazvao sam mu selam, a on jc uzvratio i rekao:
'Dobro dosao dobri brate
i

.^
. .

^
.

****

^^ JU 9* ^
-

-,

/

-

.^ ^^^ ^^ j u
:

Jt>U ji.

14^
,

IS^ ^yiHl sjo*- JI
' '
151

cJ^j

dobri Vjerovjesnice!'

^

Akada sam

(ga) prosao,
,

on zaplaka.

Zasto places.7

upitan je.

^

JlS

*^' 9

or -r
C

^ *3j q\ '^j ^ ^

>,

,

r 1*13

^
.'-

'Placcm', rccc on, 'zato sto ce
koji je poslan poslije

ummct mladica JU J-jU
Dzennet u vecem

d\ Ji

U S±& oi>U» ji^j

mene
1

uci u

broju negoli moj ummct.'

1

Biljczi sc predanje

u komc sc

kii^c

da jc Musa mislio kaku "niko nccc biti uzdignul na slupanj iznad njega

134

jbaiyi<tpbai<yli£b

^jlgtll niqKl

Popeo se zatim
i
fc

sa

mnom

do sedmih ncbesa

jl>l£jl £\j

fci-l

zatrazio da se otvore.

,r>

>

J jr£i Olid! l3 ./ A *,„«.-. V,.:

Kojc

to?', upitan jc.

'Dzibril!', rece on.

*A ko je
fc

s

tobom?\
!

upitan je (dalje).

Muhammed odgovori on. *Azar mu je vec objavljeno?',
' ,

upitano je (opet).
fc

* ^' *

'Da!', odgovorio jc.

Tadajc rcccno: Dobro dosao!
*****

Dobar li je gost dosao!' Onda je otvoreno. Usao sam, kad tu Ibrahim. 2
fc

i> ^Jj^ ^~*^y

fji

J5

a

*-^

Ovo je tvoj otac*, rece (Dzibril),
i

'pa ga

poselamiP
i

Nazvao sam mu selam,

a on je uzvratio

rekao:

'Dobro dosao dobri bratc

dobri Vjcrovjcsnicc!'
:

Onda mi

je podignuta Sidretul-munteha 3 lotosovi

oJ^Ipj

^iUIS

J^ul cJ^- Ji

tilj ^j[j a^j

U drugom

sc predanju navodi: "Israilci su tvrdili

da niko

jc odabraniji...",

pacak

i:

ummct; to jc najvrcdniji Musaov, alcjhis-sclarn, plac nijc bio uzrokovan zaviscu, jcr jc on odabrani Allahov Poslanik, vec jc on plakao zbog svoga ummcta njcgovih prijcstupa, zbog kojih sc nc mogu porcditi s Poslanikovim, sallallahu alcjhi vc scllcm, ummctom. A iz samog hadisa koji ovdjc tumacimo vidi sc Musaova, alcjhis-sclarn, Ijubav prcma nascm ummctu kada savjctujc Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, u poglcdu namaza. Muhammed
i

"Da jc samo to, bilo ummct kod Allaha."

bi to

kod Allaha od mcnc, pa ipak ovaj lahko podnosljivo, ali jc na njcgovom stupnju njcgov
nije odabraniji
i

jc, sallallahu alcjhi

vc scllcm, rckao:
i

"Musa mi

jc bio najtczi

u dolasku, a najbolji u povratku."

Kazu da sc znaccnjc mudrost Poslanikova, sallallahu alcjhi vc scllcm, susreta samo s ovim, u hadisu spomenutim poslanicima, alcjhimus-sclam, sasiojc u najavi da cc on u svom narodu imati slicne problcmc kao sto su ih oni imali. Tako jc Adcm, alcjhis-sclarn, dozivio izgon iz Dzcnncta, a to jc aluzija na Hidzru,
i

koju cc dozivjeti Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm.
sallallahu alcjhi ncprilikc, isto
i

Adcm

vc scllcm, vratio sc u Mckku. Jahja Isa, kao sto ih jc dozivio Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. Jusuf,
i

Dzcnnct, a Poslanik, alejimas-sclam, dozivjcli su od zidova vclikc
sc, nadalje, povratio u

alcjhis-sclarn, dozivio jc

od svojc brace slicno onomc

od svojc plcmcnskc brace, ali su, na koncu, oni pobijedili, o ccmu svjcdocc i Poslanikovc, sallallahu alcjhi vc scllcm, rijcci nakon osvojenja Mckkc: "Danas ncma prijekora za vas!" Idris, alcjhis-sclarn, imao jc visok stupanj kod Allaha, a Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, takodcr. Haruna su zavoljcli njcgovi sunarodnici nakon sto su ga mucili zlostavljali, isto kao Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm. Musa jc dozivio toliko zla od svoga
sto jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dozivio
i i

naroda da jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: "Musa jc mucen vise od ovoga, ali sc slrpio..." Ibn-Ebu-Dzcmra vcli: "Mudrost sto jc zatckao Adcma na prvim, dunjaluckim nebesima jest u tome sto jc Adcm prvi poslanik prvi otac covjecanstva, pa jc on prvi glavni temclj; zato jc on bio prvi, Isa, alcjhissclarn, bio jc na drugim nebesima jcr jc on vrcmenski najblizi Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm. Nakon
i i i

toga

slijedi Jusuf, jcr

cc

ummct Muhammcdov,
sredina.

sallallahu alcjhi ve scllcm, uci u Dzcnnct u

njcgovom

liku. Idris jc

na cctvrtim nebesima, jcr jc za njega

a cctvrto jc mjesto
bratu

od ukupno scdam -

u Kur'anu rcccno: "fzdigli smo ga na visok stupanj...", Harun jc na sljcdccim nebesima kako bi bio blizu svomc
s

Musau,

alcjhis-sclarn

Musa jc,

pak, na mjestu iznad njega zato sto je razgovarao
biti taj koji

Allahom.

Na koncu

dolazi Ibrahim kao posljcdnji praotac, koji cc u novi svijet.

cc

ispratiti

Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm,

on jc "pravi prijatclj Allahov" (halihiUah), sto zahtijeva visok stupanj. Naposljctku Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, prclazi taj stupanj, jcr jc on "onaj kojcg Allah voli (habibullah), tako da jc njcgov stupanj iznad Ibrahimovog.
toga,
i

Osim

Ovojc mjesto prozvano Sidretul-munteha jcr mogucnost pcrccpcijc mclcka zavrsava tu, nikood Allahovih
i

slvorenja nijc prcsao to mjesto osim Poslanika, sallallahu alcjhi ve scllcm.

135

'

SAHIHU-L-BUHARI
su joj plodovi kao krcazi Hedzera, a Iistovi kao

VRMNEENSARIJA
r*
Jb

slonove

usi.

Ovo Tu sc
fc

je

Sidretul-munteha!',
cctiri rijckc
1

rece

(Dzibril).
i

nalazc

:

dvijc ncvidljivc 2

dvijc
*zJS-'j3 -di«

JUi
Jl

vidljive.

^y JJ

<Z-&'jS \ji*

'Dzibrile\ upitao sam, sta je ovo dvoje?'
fc

fc

JUi

J* r

c^-ji

\jL*

j*

^y
-*

Dvije su skrivene rijeke dzennetske\ odgovori on,
su vidljive Nil
i

'a dvije

Eufrat,'
i

Podignut mi je zatim Bejtul-ma'mur 5

donesena

posuda

s

vinom, posuda
(priroda

s

mlijekom

i

posuda
u kojoj

s

^

^

'

medovinom. Ja sam uzeo mlijeko.
'To jc tvoj a
ti i

£2
si
#

Ali•*

JUi

^^-y f JJ J* ol}Li
*

fitrct

i

cista vjcra)

>

* *

ummct!\ rccc on. Tada mi jc narcdcn namaz'* - pedeset namaza svaki dan. Vratio sam se prosao pored Musaa.
tvoj tvoj
i
4

JJ

o^f->

f>; L

JS ol jLi
"
•j

^^^ ^>u
-

^

>

f

- hl£*i

oJi o^«l
* *

1j

JUi
5
t

-

f

Sla

li

je naredeno?', upitao

me je.
moci
klanjati

Tcdcsct namaza svaki dan', odgovorio sam.

Tvoj ummef, rece on, pedeset namaza dnevno.
ljude prije tebe
i

'doista nece
I

ills jj3i

c££ 3 J;; f >; js ^Li

ja sam, Allaha mi, iskusio

silno se trudio

oko

^->

4Liai 131 JJl^l

Israelaca. Vrati

^ iJCtfj
_

svome Gospodaru pa Ga zamoli da olaksa tvomcummctu.' o^^l L $^ ^J Vratio sam sc, On mi je oduzco desct namaza. ,U- J (^J Potom sam se povratio do Musaa, ali mi je on .juLji oLkil *£ tpu o3j^ CS Jii opet rekao isto. Vratio sam se ponovo, On mi je oduzeo jos deset namaza. Zatim sam se povratio do Musaa, ali mi je on ponovio isto. Vratio sam On mi jc oduzco jos dcsct namaza. se iznova,
se zato
( 1

i

^J

i

i

1

U

Muslimovom

sc prcdanju kazc: "Cctiri su rijckc iz Dzcnncla: Nil, Eufrat, Scjhan
i

i

Dzcjhan."

2

Prcnosi sc od Mukalihi da jc rekao: "Dvijc su ncvidljivc Sclscbil

Kcvscr."

3

Tabcri biljczi da jc Kalada kazivao: "Kazivali su

da jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rekao: *Bcjtul-ma*mur jc mesdzid na nebesima, nasuprot Ka'bi; da sc spusti poklopio bi Ka'bu. Svaki dan u njega udc sedamdeset mclcka, a kada izidu, viSc sc nc vracaju." On slicno biljczi od Alijc: "To jc hram na nebesima, nasuprot Hrainu (Xa'bi). Njcgov hurmct na nebesima isti jc kao hurmct Ka'bc na zcmlji."
Poslanik jc, sallallahu alcjhi vc scllcm, za vrijeme
u raznim vidovima ibadcla: ncki su
bili

nam

4

Nocnog putovanja Uzdignuca (Mi*radza)
i i

vidio mclckc

na kijamu

nisu sjcdali, drugi su

bili

na rukuu

i

nisu sc spustali
i

na scdzdi nisu sjcdali, pa jc Allah sjedinio sve tc vrstc ibadcta u jednom rckatu propisao namaz islamskomc ummctu, s odrcdenom potrebnom smircnoscu izmedu tih sastavnih dijclova. Namaz jc, kako vidimo iz ovog hadisa, propisan bcz posrednika, izravno Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, uz slanovila smanjenja na njegovo trazenje, za slo sc zalozio Musa, alcjhis-sclam. U prcdanju sto ga od Encsa biljczi Muslim kazc sc: "Muhammcdc, pet jc namaza obavcza svakog dana
na scdzdu,
trcci

su

bili

i

i

i

noci, a svaki

namaz ima dcsclcrostruku

vrijcdnosl."

136

lUaiyi jiUifl

cuiifi

S&
i

(^ jLqxIL

qkiki

Potom sam se povratio do Musaa, ali mi je on jos jednom rekao isto. Vratio sam se, onda mi je narcdcno dcsct namaza svaki dan. Nakon toga sam se povratio do Musaa, ali mi je on opet rekao isto. Vratio sam se jos jednom, onda mi je naredeno pet namaza svaki dan. Vratio sam se potom do Musaa, pa me je on upitao:
i

*§ta tijc narcdcno?'

'Naredeno mi je pet namaza svaki dan', odgovorio
sam.
fc

Tvoj ummet', rece on, 'doista nece moci klanjati

pet

namaza dnevno.
i

I

ja

sam, Allaha mi, iskusio

ljudc prijc tcbc
Vrati se zato

silno se trudio

oko

Israclaca.

svome Gospodaru pa Ga zamoli da
fc

olaksa tvome ummetu.'

"Molio sam', rekoh, svoga Gospodara sve dok se

nisam postidio; sad sam zadovoljan
se!'

i

pokoravam
olaksao

A kada sam prosao, tclal je povikao:
i

'Okoncao sam propisivanje Svoga farza
Svojim robovima!'" 5

Iz hadisa sc

mozc

zakljuciti:

- da ncbcsa imaju
- potrcbno jc

istinska vrata, s

cuvarima

koji

su zaduzcni za

njih;

zatraziti

dopuStcnjc kada se

zeli uci;

-onaj

koji irazi ulazak prcdstavlja sc

imcnom;
i i i

- onaj koji dolazi naziva sclam onomc komc dolazi, pa makar bio stariji ili uglcdniji; - dopustcno je lijcpo docekali pridoslicu pohvalili ga, cak u lice, ako ne postoji bojazan da cc ga lo dovesti u iskuscnjc; - lijcpo jc pulovali nocu, jcrsc Nocno pulovanjc Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, desilo nocu, kao
i i

brojni drugi Poslanikovi, sallallahu alejhi vc scllcm, ibadcti

i

putovanja;
primjera.

Njegov narod, iako jc bio fizicki jaci spremniji od Poslanikova, sallallahu alejhi vc scllcm, ummcta, nijc podnio dva dnevna namaza. To jc Musa iskusio s njima, tc jc zato, pouccn iskustvom, savjetovao Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, da Irazi olaksieu za svoj ummet. Logicno bi bilo da mu lo savjetuje Ibrahim, alejhis-sclam, koji jc bio na roditcljskom stupnju u odnosu na Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm. Mcdutim, njegovo prijatcljstvo sMIahom podrazumijeva zadovoljstvo pokornost svim zapovijedima, dok je Musa, alejhis-sclam, taj koji jc govorio s Allahom, pa sc stoga odlucio na savjet trazenja olaksanja;
iskuslvo je iznad
i

-

samog

znanja, §to se vidi

iz

Musaovog

i

u obzir ircba uzimati
i

i

obicajc;

- Dzenncl Dzchcnnem su slvorcni, kao slo sc navodi - dopustcno jc, cak lijcpo, traziti olaksieu od Allaha
i

ovog hadisa; zauzimati sc kod Njcga, kao sto jc Muhammcd, sallallahu alejhi vc scllcm, to Cinio mnogo puta trazcci smanjenje broja namaza obavcznih za njegov ummet, dok sc konacno nijc postidio prcstao nakon desctcrostrukog smanjenja; - stid ima svoju posebnu vrijednost; - trcba dati savjet onomc komc je on potreban miikar lo on ne Irazio.
u pojedinim vcrzijama
i

i

137

SAHIHU-L-BUHARI
3888.
a

VRMNEENSARIJA

PRICAO NAM JE

Humejdi, njemu Sufjan,

l&it

Odi

lio^

tf&M

&U

TAAA

ovom Amr,

prenoseci od Ikrime da je Ibn- Abbas,

anhuma - tumaccci Allahovc rijcci: "A san koji smo ti dali da usnijes nije nista drugo do iskusenje za ljude..." - rekao:
radijallahu
1

vi
-Oil

did J* sE» nL^uj)iuj^j
Jj^j
)

"To je realno videnje ocima 2 Allahov je Poslanik,
;

l£jl

Jf

IjJj J^> Jli

(

^QJ ci
-it

sallallahu alejhi ve sellem, to vidio prilikom Nocnog

putovanja do Bcjtul-makdisa.

A za rijcci:

i>^lj» j

Jtf

'proklcto

-oSi c-5 jl a, i

&J &

drvo u Kur'anu', rekao je: "To je drvo zekkum."-'

-fJ>^_>jii(ji>Jiji_^ii
-

O IZASLANSTVU
ENSARIJA VJEROVJESNIKU, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM,

*

»'«

',

U MEKKI PRISEZI NA AKABI 4
I

3889.

PRICAO

NAM

JE Jahja
i

b.

Bukejr, njemu

& &2* &* J& & J* &Z .TAA*
ju

od Ukajla, a on od Ibn-§ihaba...; Ahmed b. Salih, njemu a PRICAO NAM JE Anbesa, a ovom Junus, prenoseci od Ibn-Sihaba,
Lcjs, prenoseci

kojeg je obavijestio Abdur- Rahman
4

Ka'b b. Malik, da je Abdullah b. Ka bov vodic kada je on oslijepio, kazivao: "'Slusao sam Ka ba b. Malika kako kazuje
fc

Abdullah b. Ka'b, koji je bio
b.
' '

v

^ ^
jii
, -

jj,:

^ l>
y

»•&.

,

'

^s- J&-

*_~o

Jjli

j!5j t^JiS

&\Xs- jl

El-Isra, 60.

Nocno putovanjc
bilo

bilo jc na javi, jcrda jc bilo

u snu, idolopoklonici ga nc
i

bi nijckali.

Posto jc ono, daklc,

na javi, a Uzdignucc (Mi'radz) desilo sc
br.

istc noci,

onoje

bilo na javi.

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

4716

i

6613.

Nakon Ebu-Talibovc

smrli

i

neuspjeha koji jc dozivio u Taifu Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, pokusava
slitili

pronaci savcznikc koji cc ga

od progona

i

zlostavljanja kojima SU ga izlozili njcguvi suplcmcnici.

Mcdutim, odgovor svih njih bio jc da "covjeka najbolje poznajc njegovo plcmc". On jc u vrijeme hadzdza nastojao da sc sretne s prvacima iz raznih plcmcna upila ih za mogucnost prcdsiavljanja svoje misijc u njihovom narodu. Najzad, jedan jc covjek iz plcmcna Hcmcdan odgovorio na njegov poziv, a onda, bojcci sc da njegovo plcmc nccc odgovoriti, zatrazio od Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, da ih prvo zaisla, ensarijc su doslc u obavijesti, a ick potom dodc s njima za vrijeme hodocasca sljedece godine. mjesecu redzebu. Njcgovc pozivc misiju prihvatila su dva plcmcna: Evs Hazrcdz. Ona su bila u stalnom ncprijatcljstvu sa zidovima vjcrovala su da cc sc pojavili poslanik s kojim ce sc zajedno boriti protiv njih. I kada im sc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, javio prilikom njihovog hodocasca, oni su mu povjcrovali, a zatim sc vralili kucama stali pozivati ostalc suplcmcnikc, lako da jc iducc godine doslo izaslanslvo od dvanacsl ljudi da sc susrelnc s Poslanikom, sallallahu alejhi vc scllcm. Prenosi sc od Ubade da jc kazivao: "Bio sam prisutan kod prvog sastanka na Akabi. Bilo nas jc dvanacsl koji smo sc zavjctovali Poslaniku, sallallahu alejhi vc scllcm..." Ibn-lshak navodi da jc Poslanik, sallallahu alejhi ve scllcm, s
i I
i

i

i

i

ovom

dvanaestcricom poslao Mus'ab b. Umcjra, koji ih jc trcbao pouciti vjeri uccnju Kur'ana. Islam sc preko njega Es'ada b. Zurarc vrlo brzo rasirio u Mcdini, lako da su ga primile mnogc ensarijc. Vcc iducc godine drugom sastanku na Akabi, prisuslvovala su scdamdcscl Iri muskarca dvijc zenc.
i i

i

138

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqtll niqKi
s— ^il£ j^- j^oi jilU
-

(o

tome

sta se

sve dogadalo) nakon sto se nije
alejhi

^ *1^5
l

odazvaoVjerovjesniku, sallallahu
u Bici na Tcbuku..."

vesellem,

&$
' -

,

',

^ 4* )>
-

/,'

J

^^
.

-i.,^,'-

Jli

Ibn-Bukejrusvojoj predajikazuje:"Prisustvovao samsVjerovjesnikom, sallallahu alejhi vesellem,

.,;.:':.;

«„ --

*•

:;.

^T

CT

dogadaju u noci Akabe - ne bih ga mijenjao

ni

^ J oi LA
'

tfj

za dozivljaj Bcdra, iako jc on kod ljudi poznatiji od Akabe - kada smo se uzajamno obavezali na
islam.

'

^>i Jp llLVi j*'
a

„,.-

^

o"

^v

2>*' ->^

^^ ^ >^ J**
f *

w"

PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, Sufjan, rekavsi da je Amr kazivao:
3890.
fc

a

njcmu

jllii

l±£ 4lai

£3

Ji
*

bJai XA<\
j^lc- JlS"

j

"CuosamDzabirb.Abdullaha,radijallahuanhuma, kad je rekao: Akabi su sa mnom prisustvovala
dvojica mojih daidza."

*•# 3 3*
32&J1

J^J
o^-i J_^J

JU

i^NU-

y

1^-

-il

^3

Ebu-Abdullah veli da je Ibn-Ujejna rekao: "Jedan od njih dvojicc bio jc Bcra b. Ma rur." 5
1 k

U»J^|

^

£j|

Jli

4)1

^» Jli

Musa, kojeg je obavijestio Hisam, a njega Ibn-Dzurejdz, da je Ata rekao kako jc Dzabir kazivao: "Ja, moj otac moj daidza prisustvovali smo Akabi."
3891.
1

PRICAO MI

JE Ibrahim

>

b.

9, f

i

3892.

PRICAO MI

JE Ishak

b.

Mensur, njega

U^t jj^

f

•-

&

> .

_

Jli^l

y££ SAW
'^

obavijestio Ja'kub b. Ibrahim, a

njegovog brata amidzc, kojcg jc obavijestio Ebu-Idris Aizullah b. Abdullah, a njega Ubada b. Samit - a on je jedan od onih koji su s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, bili na Bedru, a bio je s njegovim drugovima u noci Akabe kako jc Allahov
i

njcmu pricao sin Ibn-Sihaba, prenoseci od svoga

01

-ill

-

isU Jwj^l J\ jj£\ -

Jli *Zi

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

dok je oko

•^a

4jLoP *J^>"J Jlj

?? ^ll

Jj-*J O* 6^>-l

njega bila skupina njegovih drugova, rekao:

"Dodite

i

dajte

mi prisegu da necete Allahu druga
nccctc
krasti
i

pripisivati,

da

ncmoralni

biti,

5

Tckst ovog hadisa ponnvlja sc u hadisu

br.

3891

.

U El-Musledrcku sc od Ibn-Abbasa. radijallahu nnhuma, prcnosi

daje kazivao kako jc "Bora'

b.

Ma'rurbio
i

prvi

Akabe

.

Prcnosi

scdajcon bio
bili

prvi ensarija

kojijcdao prisegu Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, unoci koji jc primio islam. Umrojc mjesecdana prijcdolaska Poslanika.

sallallahu alejhi vc sellem. u

nc navodi. Oni nisu

Mcdinu. Drugi koji sc spominjc u hadisu jc njegov bral. ali sc njegovo vlaslito imc rodene daidze prcnosiocu, ali u Arapa za majcinu rodbinu kazc da su daidze.

139

!

j

SAHIHU-L-BUHARI
da necete vlastitu djecu
ubijati,

^3g|

VRUNE
|i£l>-jl5

ENSARIJA

da necete klevetati i lagati i dami necete u dobrocinstvu nepokorni biti. Ko to ispuni - nagrada muje kod Allaha osigurana, a ko nesto od toga ucini i na dunjaluku za to bude
kaznjen
pa

^-^l 0^ ^jj&
:-•-:
-

t)£Ji lyti
-

M
j

»-fr.i;
0j

^

I

^^
.

...

><;,-

J -^

v ^^-^
~*

to

mu je

otkup.

A ko od

j ± Cj^ii uii dll ^ ^U>! ^Sj 41 je

toga nesto ucini,

njegov je slucaj kod Allaha: ako htjcdnc, kaznit cc ga, a ako
bt jedne, oprostit

mu

Allah to na vidjelo ne iznese
ce

-

^^

',

' -

-

t

*
a

*+**?
f.

u
3-3

mu
"dao prisegu na
to.'

^ :> ^ ^ u A
.

u;

V^' 0*3 s ->^ ^ S** *?-^

;^ ^

,

"I ja

sam mu",

veli on,

dUa

ji-

^^* JU *1p Up

JE Kutcjba, njcmu Lcjs, prenoseci od Jezid b. Ebu-Habiba, on od EbuHajra, on od Sunabihija, a ovaj od Ubade b. Samita, radijallahu anhu, da je kazivao: "Bio sam jcdan od voda kojc su dale prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu alcjhi vc scllcm. Prisegnulismo da necemo Allalnidrugapripisivati, da necemo krasti blud ciniti, da necemo bespravno ubijati osobe koie je Allah zabranio da se otimacinom necemo baviti. Ako to sto nam je zabranjeno budemo cinili, Dzennet nam se nece dosuditi,' a ako nesto od toga ne ispunimo, presuda
3893.
i i

PRiCAO

NAM

£*&& i^Ul l£U^ (&£ TAW
,„

S* *
-'

cW^'
jg|

,i

^ ^^
&
41
„'
,

^ ^ ^ If
..

.-*

r

^^
•.=,,

W \
-'

;

1

^*

g^

-.

Jiij
,

J^i;
# „

i^ijG

jJJl *u£j| ^»

.*-'.'\,

VjJS^Vjl^^iS^VOJ Jp»1^
.

-*r:.„

\.

.5 .
*

f.

VicCi*

-

•:

- ^
liiii

^
^lJ ^ j
5tf

{.
'

iv*.I
'

ju
'

ilJi
",

je

za to kod Allaha."

* J!

^^
;

„.'„',',

Sj *£li

l& iflB

!

Konstnikcija:

ffe

/a na'sije bil-dzenneii

mozc

znaciti

i:

Necemo

ciniti

spomenute grijehc u zarnjenu

za Dzcnncl. (prim, rcc.)

1

40

jbaiyi<t|ibdik<yli£i

<A jloill

2&13

O VJEROVJESNIKOVOJ, SALLALLAHU
ALEJHI VE SELLEM, 2ENIDBI AI$OM, NJEZINU DOLASKU U MEDINU 2
I

SPOLNOM ODNOSU
Ferva

S

NJOM 3
Ebu Magra\
»,

3894.

PRICAO MI JE

b.

b*-^ *l>il yl J>

* Ij'ji

J$jJ-

.TAW
<>

njcmu Ali b. Mushir, a prcnoscci od Hisama, on od svoga oca, a on od Aise, radijallahu anha, da
je kazivala:

*-** J*
uij

<**

a*

r

1-*

a*

j*-~* y.

£
*"

*&|

j£g dJii
L--U5
rf»

\$i 4A

^j

"Vjerovjesnik,

sallallahu

alejhi

ve

sellem,

se

ozenio

mnome

(sklopio bracni ugovor) kada

sam

^ j Uj^ o-dl
n*

jc- c~- c^j
^^ *

-

^

imala scst godina. Dosli

smo u Mcdinu
ali

i

odsjcli

kod potomaka Harisa
opet porasla

b.

Hazrcdza. Dobila sam
je zatim

groznicu od koje mi je opala kosa,
i

postala bujna. Bila

sam

u ljuljacki
*
**
+>

sa svojim drugaricama,

kada jc dosla moja majka

Umm-Ruman
do
za ruku
i

i

podviknula zovuci mc. Dosla sam

nje ne znajuci sta

hoce od mene. Uzela

me je
l

-

'

, * '\l *!*

v
I'

odvela. Zaustavila

me

je

tek na vratima

^

"'.

4j

w-^

,

••'
i

^ J^ gr * J^ J i"h >
•*v^-*

S '

3

JJ1

"r"

neke kuce, dok sam ja uzbudeno
sc

disala.

Onda sam
i

malo
lice
i

smirila, a

ona je uzela malo vodc obrisala
^
fi

mi

glavu. Zatim

me je

uvela u kucu u kojoj

jUJ'^i 5* j>i; 1^

son

^u

ii *i

^j

su bile ensarijke.
'Hairli
i

bericetno!

Neka bude svako

dobro!',

rekle su.
smirilc.

Ona me je predala njima, pa su me one A ujutro mc nijc izncnadilo (i uplasilo)
alejhi
'
.

nista

drugo do Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem. Predale su
devel godina.""
1

me

njemu. Imala sam tada

•-

*!

•.'"if

2

U Mcdinu jc
alejhi

dosla s

majkom

i

scstrom

Esmom jcr joj

sc otac Ebu-Bckr, zajcdno s Poslanikom, sallallahu

vc sellem, vec bio prcselio u Mcdinu.

3

Imala jc tada devel godina. Iza Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, jc ostala kao osamnacstogodisnjakinja.

Donja granica kada ncko postajc spolno zrco nijc uvijck ista. Po ovomc sto sc spominjc u ovim hadisima o Aisi, radijallahu anha, ona jc bila lakva kakva jc bila. Vjcrovatno jc ona uvjetovana vrcmenom, proslorom druslvcniin prilikama. Mi smo svjedoci da se danas granica spolnc zrelosti kod nas spustila nizc u odnosu na
i

raniji period, a

mozda jc

razlog

tome to sto su

djcci

dostupnc informacijc kojc atakuju na njihovu psihu cula,
i

a koje im ranijc nisu bile dostupnc.
4

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

br.

3896, 5133, 5134, 5156, 5158

i

5160.

141

SAHIHU-L-BUHARI
3895.

VRMNE

ENSARIJA

PRICAO NAM JE Mu'alla, a njemu Vuhejb,
Hisam
b.

prenoseci od

Urve, on od svoga oca, a on

od Aise, radijallahu anha, da joj je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Pokazana
si

^Jl

jl \fs.

<ul

^.j 4-JU J*4t>\j* hj*

mi u snu dva

puta...

Vidio

sam

te

u

•*

•*

*

*

* j?

,

'

'

komadu svile... Neko rece: 'Ovoje tvoja zena, otkrij jeP-kad ono ti! 'Ako jc ovo od Allaha, ncka sam ostvari!', rckoh."
1

.

<JlL»

-oil

Xs- j*

I-La

wU jj Jyli oJt ^a

JE Ubejd b. Ismail, a njemu Ebu-Usama, prenoseci od Hisama, a on od svoga
3896.

PRICAO MI

>

j

oca da je kazivao:

LLss

*»p

<uU-I

jjI

"Hatidza jc umrla
sallallahu alejhi

godine prijc Vjcrovjcsnikova, ve sellem, preseljenja u Medinu.
tri
ili

On

je tako proveo dvije godine,

blizu dvije

godine, pa je onda sklopio brak s Aisom, koja je

imala scst godina. Imao

je

spolni

odnos

s

njom

x?z crt

J ^ *** (^

r-

** ...

kada jc imala devet godina."

O ISELJENJU (HIDZR1) VJEROVJESNIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NJEGOVIH DRUGOVA U MEDINU
I 2

dijjJal ^J) djUJs'lj

?5 t^il *>?**

^t

Abdullah

b.

Zcjd

i

Ebu-Hurejra, radijallahu anhu,

le^^l^jS^i^tj jJj^J^iU^ JUJ
„«»•-.
t

prenosedajeVjerovjesnik,sallallahualejhivesellem,
rekao:

"Da

nije bilo Hidzre, bio bih ensarija/'Ebu-

/^V^ ^ ^^**?**
"*''
'

' •'

£

1

8

Musaprenosi da je Vjerovjesnik,
sellem, rekao: "Vidio

sallallahu alejhi ye

sam u snu kako se iz Mekke iscljavam u zcmlju datula. Pomislio sam da cc to biti Jemama ili Hedzer3 kad ono bijase Medina, Jesrib."
,

J^^^^^/JjUj & ^^ <^ % &f"Ct >
j! f iai
-^ *
.

^Jj
2.

&jl| ^*

|^

^ j^

Ul

ji

&\*}\ i^I jl

i

Tekst ovog hadisa ponavlja sc U hadisima

br.

5078, 51 25, 701

1

i

701

2

da jc Hidzra dopustcna osamdesctim ajciom sure Hl-lsra: "I reci: 'Gospodaru moj, uvcdi me istinskim ulaskom (u Medinu), izvcdi mc istinskim izlaskom (iz Mckkc), damj mi od Scbc snagu koja cc mi pomoci!" Hakim navodi da sc Poslanikov, sallallahu alejhi vc sellem, izlazak iz Mckkc, ij. iscljcnjc u Medinu (Hidzra), Ibn-Abbas
vcli
i i

dogodio

mjescca nakon sastanka na Akabi. Prvi sc iz Mckkc u Medinu isclio Ebu-Sclcma, kojcg su idolopoklonici Kurejsa mucili nakon njegova povralka iz Abcsinijc. Navodi sc da jc on bio povco svoju zenu Umm-Sclcmu, ali su mu jc otcli drzali jc jos godinu dana u Mckki. Poslanikovi, sallallahu alejhi vc
tri
i i

sellem, dnigovi iscljavali su sc shodno okolnostima u kojima su
sellem, isclio, ostali muslimani koji su lo mogli,
ij,

bili.

Kada

sc Poslanik, sallallahu alejhi

ve

nisu

bili sprijeecni. dosli

su za njim. Idolopoklonici su
potlaccni.

im

to branili

i

omctali

ih tc

zadrzavali one kojc su rnogli. Zalo jc njihovo iscljcnjc, u vecini slucajeva, bilo

tajno, tako da u
3

Mckki

nijc ostao niko

od muslimana, osim onih koji su

bili sprijeceni

i

Po Jakutovu

misljcnju,

Hcdzcr jc mjesto u Jcmcnu. To jc najtacnijc misljenjc.

142

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlgiM nigKi
»

3897.
a

PRICAO

NAM JE Humejdi, njemu

-

Sufjan,

6JU- ti±L 6jJ- ,<jXU-\ o-^r
*
»

l£& TA<W
:

ovom A'mes,

rekavsi kako je cuo Ebu-Vaila da

jc kazivao:
"Posjetili
'Iselili

cc£ uji j^; jnj

ul

oJuj. ju

j^\

smo Habbaba, pa (nam) je on rekao: smo se s Vjerovjesnikom, sallallahu
zelji

alejhi

ve sellem, 4 u
to

za Iicem Allahovim, pa

-

,-T-

OZ
0>-l
f

-

f

<->

^

,

,

*->

"^

je

i

nagrada za

kod Njega.

A

bilo nas je koji
0_^i

smo
bio

prosli dunjaluk

nc naplativsi

nista,

kakav jc
njime

J^J

j,

J3 jy^

J*

^-W j»-^

Mus'ab

b.

Umejr, koji je ubijen na Uhudu.

Iza njega je ostao ogrtac:

ako bismo

mu

zamotali glavu, ostale bi otkrivene noge, a ako

bismo
Zato
da

mu zamotali noge, ostala bi otkrivena glava.
Poslanik, sallallahu alejhi vc
glavu, a na noge

fi

*

*****

^

^

t*

*

nam jc Allahov

sellem, naredio da

mu zamotamo
sazreli

mu

stavimo listove mirisne zukve. pa

A

ima nas

kojima su plodovi

ih ubiremo.'

3898.PRlCAONAMJEMuscddcd,njcmuHammad, If M~> i*) y" J ^ ^-^ i -L~° ^-^ -^ A ^ A
tj.

Ibn-Zejd, prenoseci

od

Jahjaa,
b.

on

Muhammeda
=,.

b.

Ibrahima, a on od

Alkame

Vekkasa, da je cuo
* .

Omcra,

radijallahu anhu, kada je kazivao:

"Cuo sam Vjcrovjcsnika,
namjeri:

sallallahu

alejhi

vc

sellem, kad je rekao: 'Djela se prosuduju

prema
koristi,

onome ko

se

iseli radi
ili

dunjalucke

kako

bi je se

docepao,

radi zene,

kako

bi se

njorae ozenio

-

iseljenje

mu

se vrednuje

po onome

zasto sc isclio; a
i

onome ko

se iscli radi Allaha
iselio

i

Njegova Poslanika - pa on se Njegova Poslanika, sallallahu

u ime Allaha
ve sellem.
1

alejhi

4

njegovim odobrenjem, a nc u njcgovu drustvu, posto sc pouzdano zna da su dvojica njcgovih drngova: Ebu-Bckr Amir b. Fuhejra.
Daklc,
s
i

s

njim na putu bila samo

143

.

.

SAHIHU-L-BUHARI
3899.
Jahja

VRMNEENSARIJA

PRICAO MI JE Ishak b. Jezid Dimeski, njemu
b.

^ii^jji

i£ £
<

ju^,i Jsfe

.taw

Hamza, a ovom Ebu-Amr Evza'i, prenoseci od Abde b. Ebu-Lubabe, a on od Mudzahid b. Dzebra Mekkija, da je Abdullah b. Omer govorio:

*>P

J

".•

a

r

J

"Nema

iseljenja poslije osvojenja."

1

.

^tiiJl

ail ay?*-*

^

Jjij jL£

3900.
i

VELI

Jahja b.

Hamza da mu
b.

je

pricao
je

>U^i J^'i
<•

a*

<-? Si

>

^4
-

Ju .n

*

*

Evza'i, prenoseci od Ataa

Ebu-Rebbaha da

> **

kazivao:
"Posjctio
i

*-

sam Aisu

s

Ubejd

b.

Umcjrom Lejsijem
*r

J
&

-

'

upilao jc za

Iscljcnjc

(Hidzru) 2 , pa je ona

odgovorila:

'Danas

(vise)

nema

iseljenja!

oo, i*j^I
.*,
*

%

5jl-jii Sis

y£\

i'j?*

H

Desavalo se da vjernik sa svojom vjerom pobjegne

Uzvisenom Allahu Njegovu Poslaniku,
i

sallallahu
-Jj

alejhi

ve sel lem, bojeci se iskusenja ( koja nece moci
3

xJu i^Jlj i^L^fl

4jjl

y$A

J-05

ijJl

UU

podnijcti).
i

Danas

jc Allah Svoju vjcru obznanio,

danas coyjek svoga Gospodara oboza va slobodno. 4

Ali,

ima borba (dzihad)

i

namjera

(nijjet).'"

3901

PRICAO NAM JE Zekerijja
ovom Hisam,

b.

Jahja,

njemu

u^

>'S

^

^ ayj J

>,

L*-'

.rv\

Ibn-Numejr, a

da ga je obavijestio

njegov otac od Aise, radijallahu anha, je Sa'd rekao:

"Gospodaru moj, Ti znas da mi nista nije ni protiv koga draze ratovati u Tvoje ime, nego protiv onih
koji su

iH pJi; Ilm ^4ui jii liii o! ijli

-uii

^j

Tvog
i

Poslanika, sallallahu alejhi vc sellcm,

protjerali
si

u laz ugonili! Gospodaru, smatram da Ti zaustavio rat izmedu nas i njih!"

Eban b. Jezid veli da mu je pricao Hisam, prenoseci od svoga oca, da ga je obavijestila Aisa kazavsi: "... od naroda Kurejsa koji su Tvoga Poslanika u
laz ugonili
i

id

Jiij

^SJ

iS5

^>i ^JLij ji

iul

protjerali ga!'

;

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima
PiUio ju jc

br.

4309, 43

1

i

43

1

1

2

o

iscljcnju prijc osvojenja

Mckkc

(Hidzri),

odnosno o onom kojc jc bilo obavczno,

a

polom

stavljcno van snagc.
3

Razlog propisivanja iseljenja (hidzrc) jest bojazan od iskusenja koja sc nccc moci podnijcti. Sukladno tome, onomc ko mozc obozavali Allaha na bilo kojem mjestu nije propisano iscljcnjc; nasuprot tome, onome
koine jc uskraccno to pravo na

nckom mjestu obavcza jc da

sc

iscii

tamo gdjc mozc obozavati Allaha.
i

4

Nakon

osvojena Mckka, a islam primili clanovi svih plcmcna, iscljcnjc vise nije bilo obavczno.
sto jc

nakon jacanja islamskc zajednice,

144

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqtll niqKi

3902.

PRICAO MI
b.

JE Metar

b.

FadI,

njemu

Revh

njemu Ikrime, prcnoscci od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da
Ubada,
a je kazivao:

ovom Hisam,

"Allahovom Poslaniku,
Mekki, i

sallallahu alejhi ve sellem,

dosla je Objava u cetrdesetoj godini. Ostao je u
tu

->• jj

«>-.*>**> 41**

5 ^1p S-iP

^j*>C ti

a£L> ^>^>i
is

Alio

mu je objavljivana trinaest godina, a onda
Umro jc u sczdcsct
i

Ltj

^_ ^i£ ;£l£ s>UL >i

mu jc

narcdcno iscljcnjc (u Mcdinu), gdjc jc ostao
trccoj godini."

4

dcset godina.

3903.
b.

PRICAO MI

JE Metar

b. Fadl,

Ubada,

ovom Zekerijja b.

Ishak,

njemu Revh a njemu Amr b.
"j

Dinar, prcnoscci od Ibn-Abbasa da jc kazivao:

JJ+&

\£*x*-

jU>*—>J

v

fr

^?^3

Uj*i>-

SiLp

"Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi

ve sellem,

proveo je u Mekki
sezdeset
i

trinaest godina, a

umro

je u
**~"J

«

trecoj godini.

^w j» J*J Jyj •j-p ^
i

'•«

**

>'-;

^^L

*-«

3904.
a

JE Isma'il b. Abdullah, njemu Malik, prenoseci od Ebu-Nadra, sticenika
b.

PRICAO

NAM

Omer

Ubejdullaha, on od Ubejda,

tj.

Ibn-

Hunejna, a ovaj od Ebu-Seid Hudrija, radijallahu
anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, sjco na minber
i

_ci

rckao:
bira

"Allah je

Svome robu dao na volju da
ili

izmedu

dunjaluckih ljepota

onoga

sto je

kod Allaha,

pa je on odabrao ono sto je kod Allaha."

Jd iz* u ^ii Jxp u ^Jj ai
i

l;

din
PC
*

"Tad a jc (prica Ebu-Scid) Ebu-Bckr zaplakao
i

rckao:

"Otkupili
,

bismo

tc

svojim occvima

***

svojim majkama!

Iznenadili

smo

se,

a neki ljudi

rekose: Togledajte

ovog

sejha:

Allahov Poslanik,
o robu kome

sallallahu alejhi ve sellem, govori

Allah dajc da bira izmedu onoga sto
dunjaluckih ljepota
i

mu

dajc od

iiujji Jj-Sj 3-*j oJ^P

^**

onoga

sto je
te

on govori: 'Otkupili bismo
svojim
alejhi

kod Njega, a svojim ocevima

O^j

^?-"'

^y^j

i

majkamaP Allahov Poslanik, sallallahu ve sellem, bio je onaj kome je dato da bira, a
to

Ebu-Bckr jc

od

svih nas najbolje znao.

Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
*Najpovjerljiviji

mi

je

Ebu-Bekr,

i

u prijateljstvu

145

SAHIHU-L-BUHARI
u imetku. Da sam
iz

VRUNEENSARIJA

i

svoga ummeta uzimao
ali

J

prisnogprijatelja,

uzeobih Ebu-Bekra,

j^ V '

f^O"
'
"

*1>-

^| jSS

U

o^
'-

najbolje
L*> v

.

'

*-'***'''

**"*"
'

jc prisno islamsko prijatcljstvo.

Ncka nc ostanu na

,

^

**~^

^^

dzamiji nijedna vratasca osim Ebu-Bekrovih.

3905.

PRICAO

NAM JE Jahja b. Bukejr, a njemu
£* ^
*-^

od Ukajla, da je Ibn-Sihab rckao kako ga jc obavijcstio Urvc b. Zubcjr, da jc
El-Lejs, prenoseci

Aisa, radijallahu anha, supruga Vjerovjesnikova,
sallallahu alejhi ve sellem, kazivala:

dJli Si *JS\ r'jj

ic^j

"Ne poznajem
nije

roditelje

osim kao

vjernike.

prosao dan, a da
sallallahu

nam

ne

bi

Nikada dosao Allahov
i

Poslanik,
naveccr.

alejhi

vc scllcm, ujutro

*

^

Kada su muslimani poceli dozivljavati teska iskusenja, Ebu-Bekr je krenuo prema Abesiniji. Bio je dosao do mjesta Berkul-Gimad, gdjc ga jc susreo Ibn-Dcgina prvak plemena
1

C^
* *

? I*

i-*
-

*—

-

,

JUi

SjUJl

op ^3 &jJ1 £1 bi >U3i dtj
^
,.

Kara 2
fc

,

i

upitao ga:

'Kamo

ccs Ebu-Bckrc?'

Narod me moj

protjerao* 3 , odgovorio je
4
i

Ebu-

--

-?.-

Bekr, 'hocu da putujem po zemlji

*i, obozavam ^l 1.JU

svoga Gospodara!'
'Ebu-Bckrc', rccc
ti

o.j

's'i" (id JMj .W* J
. • 1

^
*•

t

\\

*

ul

-^>

tr

mu

Ibn-Dcgina,

c

takvi sc

kao

£5% Vj £J*

Si

>;

ui

u

idL ou &ii
s *
:

ne protjeruju,

niti
i

sami izlaze! 5 Ti dajes

onomc
.^***

koji

nema, pazis

cuvas rodbinske veze, pomazes
i

nemocne, docekujes
Vrati sc

primas gosta, pomazes u
6
,

?

dU

Uli jJ-l

vjjj Jj

Jyu'j ijt.^11

^j

*^

slucaju udaraca sudbine
i

zato

sam

ti

ja zastitnik!

obozavaj svoga Gospodara u svomc
vratio, a s

j2:ij

£0 34

^ jj%

cjji

^

mjestu!'

Tako se on

njim je dosao

i

Ibni

Degina, koji je navecer obisao prvake Kurejsa

rekao im: "Doista se onakvi kao sto je Ebu-Bekr

1

Tako

mu sc zvala

majka, pa jc prozvan Sin Dcginin.

2

To jc plcmc

bilo u savcznistvii s
loj vjestini.

ogrankom plemena Kurcjs. Bilo jc poznato kao plcmc

slrijclaca koji sc

uzimaju za primjer u
3 4

Tj. oni su uzrokovali

njcgovu sclidbu.
krajnji cilj iscljcnja, iako sc

Ebu-Bekr mu, kao nevjerniku, nijc kazao mu jc samo uopceno spomenuo zcmlju.

zna da jc bio posao u Abcsiniju.

On

5

Ncki ucenjaci malikijskog mezheba iz ovoga izvlacc zakljucak da potrebni svojoj zemlji nc smiju ici van njc osim u nuzdi. Opis Ebu-Bckra, radijallahu anhu,
radijallahu anhu.
koji jc

vrijcdni, vcliki

i

znacajni ljudi koji su

6

dao Ibn-Dcgina istovjclan jc opisu Hatidzc, radijallahu anha, koja jc na lakav nacin opisala Poslanika, sallallahu alejhi ve scllcm. To mnogo govori o vrijednosti Ebu-Bekra,

146

jbaiyi<jibai<yli£b

qJjloiJlpiaia

od svoga naroda! Zar cete J^j fjiA\ %rj oyrj£\ gA V j * * 5 J protjerati covjeka koji daje onome koji nema, pazi *-^ * i cuva rodbinskc vczc, pomazc ncmocnc, docckujc prima gosta, pomaze u slucaju udaraca sudbine?!' tpJl ^1 jl>o Ji'ji i*j&5 pi ji-l ^\y
ne protjemju
niti

bjeze

*"

^

**

**

fl

" *

*

i

Prvaci Kurejsa nisu osporili zastitu Ibn-Degininu,
ali

su

mu

fc

rekli:

Zatrazi

od Ebu-Bekra da svoga

Gospodara obozava u svojoj kuci; neka klanja, uci sta hoce, samo ncka nas nc uzncmirava time,
i

neka to ne

cini javno, jer se
i

bojimo da

nam

ne

zavede djecu

zene!'
to

Ibn-Degina prenio je javno

Ebu-Bekru, koji je, doista,

izvjesno vrijeme 7 ibadetio u kuci, ne klanjajuci
i

nc uccci Kur'an izvan kuce. Onda

mu

jc

palo na urn da napravi mesdzid u dvoristu ispred
svoje kuce, gdje je klanjao
i

ucio Kur'an. Zene

idolopoklonika
dolazili
i,

i

njihova djeca u velikom su broju

stvarajuci guzvu*, gledali ga s velikim
koji jc

cudenjem. AEbu-Bckrjc bio covjek
plakao.
a

mnogo
Illl;

Kada bi ucio Kur'an nije se mogao suzdrzati da ne zaplace. 9 To je uznemirilo idolopoklonicke

h

vk

^ ^j
'**
i*

Si^j
'>t

4\ 'a/Ms
:

prvake, pa su poslali po Ibn-Deginu, koji im se

odazvao. Tada su

mu
bili

oni rekli: 'Mi smo, uzcvsi u
dopustili

obzir tvoju zastitu,

Ebu-Bekru da pod
.

odredenim uvjetima obozava svoga Gospodara u
svojoj kuci, ali je

>5-

on

to prekrsio sagradivsi
i

mesdzid
uci.
i

u dvoristu svoje kuce, gdje javno klanja

Mi
*
-**

strahujemo da ce on time zavesti nasc zene
djecu, pa

nasu

mu

to zabrani.

Ako

*fr^*

* *°^ j^» ******
**

a ***

se zeli zadovoljiti
radi, a

obozavanjem unutar svoje kuce, neka to
odbija
ti
i

ako

zeli to razglasiti,
si

povrati zastitu koju

onda od njega zatrazi da mu dao, jer mi ne zelimo
vjere.'

odrzavati ugovor s

tobom buduci da nc dopustamo
S^Uii-yi

Ebu-Bekru javno ispoljavanje
Bekru
rekao mu:
fc

>:

^ ^^: £jj

ii>ij

ji

'ibn-Degina je", kazuje dalje Aisa, "otisao Ebui

Ti znas sta

sam

ja trazio

od

7
8

Nijc poznato koliko jc to vrcmensko razdobljc bilo.
Pravili su

lakvu guzvu da su padali jedni prcko drugih u naslojanju da vide Bbu-Bckra u ovotn, za

njih,

cudnom
9

slanju.
jc*

Zato sio

bio izuzetno osjecajan. (prim, rec.)

147

SAHIHU-L-BUHARI
tebe; zato,
ili

VRMNEENSARIIA

se cvrsto drzi toga
ti

ili

mi povrati
nckim
l*V

zastitu koju satn

obecao, jer ja ne zelim da se
prckrsio s

cujc

mcdu Arapima kako sam ja
ti

jw J! Fry ^
J i^ilt
ji

^\j

^

<y )*&
ill

sklopljeni ugovor.'

jJr'j

ip £L£ CJ V
y) J^** ^

'Vracam

zastitu', rece

Ebu-Bekr,
1

fc

i

zadovoljan
^'j\yr *-^! ^jl

sam Allahovom

zastitom!'

u^ ^i

O-Up

U

to vrijeme Vjerovjesnik

je.

sallallahu alejhi ve

sellem, bio u Mckki.

'Pokazano mi je mjesto vaseg iseljenja\ rekao je

jb

£J ji

j^LLih

i

Aill

jui

ki

muslimanima, \s palmama izmedu dvaju kamenjara;
1

to je zemlja crnog kamena.'

Tada su neki
otisli

otisli

u

Medinu. a
vratila se u
I

i

vecina onih koji su

u Abesiniju

Medinu. 2
iseljenje

Ebu-Bekr se bio pripremio za

u Medinu,

3^3 sii
jj

jj

i&\
iJ

j,jl ^\i

m
jjt

ali

mu

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, rekao: Tolahko,

ucim dove da
fc

se

i

meni
zaista

$

-Jjl

J*ij

JUi ooil Jj

^

dadopustcnjc!'
fc

Dao

bih oca za tcbc\ rece Ebu-Bekr,

da

li

to zelis?' 'Da!', odgovorio je (Poslanik, sallallahu alejhi

J-lii

^ JU

cJl

^U

uiLli

^r>' J*j

ve sellem). Tako se Ebu-Bekr sustegnuo od
odlaska kako
bi

bio u pratnji Allahovog Poslanika,

i^i ^j

^tiji

ijj .Up

liis

u^-ij

sallallahu alejhi ve sellem.

Hranio je dvije jahalice
*
"

koje je imao liscem

s

drveca akacije, a to je ono sto
s

#

je stapom bilo otreseno

drveta, cetiri mjeseca."

j^t

^ f- J ^>r ^ ^^ lc^
U^ J5**
'>

Ibn-Sihab veli da

mu je Urva

kazivao kako je Aisa
J_^-3 '-^ _r^
*•

^

nastavila kazivati:
"I

J^*

5^kil

_^ j

dok smo jednom prilikom sredinom dana sjedili u Ebu-Bekrovoj kuci, neko rece Ebu-Bekru:
k

/
>

-*^

Evo Allahovog

Poslanika, sallallahu alejhi ve

sellem, maskiranogP Bilo je lo danju, u vrijeme

u koje

nam

nikad nijc dolazio. 3 Ebu-Bekr tada

rece: 'Otkupio bih

ga

i

sigurno je nesto vrlo
vrijeme!'

ocem majkom, Allaha mi, vazno cim je dosao u ovo
i

^ i>i ^^ £ *Si ju jioi

Ji

Sits

lz 2 3

spomcnutog sc zakljucujc da jc prilikom izbora dopustcno da
prvo u Mckku, a potom sc vecina njih
isclila

sc

od dvijc mogucnosti izabcrc ona

Icza.

Vratili su sc

u Medinu.
i

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dolazio jc svakodncvno u jc
taj

Ebu-Bckrovu kucu, jutrom veccrom, ali pul dosao u neuobicajeno vrijeme, vrijeme popodnevnog odmora (tzv. kajlulc), slo jc znacilo da jc

posjeta bila izuzelno vazna.

148

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKI

"Dosao

je

,

kazuje ona dalje, "Allahov Poslanik,
i

sallallahu alejhi ve sellem,

zatrazio da ude, pa

mu
Jli
4J)I

je dopustcno.

Usao jc Vjcrovjcsnik,
fc

sallallahu alejhi

J^-j

U C
£\ jii

ve sellem,
koji

i

rekao Ebu-Bekru:

Reci neka izidu oni

cil
>

suu

Ji llS Jz -; ; ,
*

i£ i 4iU
i

kuci!'

-

as

'Allahov Poslanice

— ocem
4
,

bih te otkupio!

to je

"

-

samo

tvoja porodicaT

rece Ebu-Bekr.

U*U_^i

iJ^U-

cJU

^JL

'Dopustcno mi jc da sc iselim!', rece (Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem).

'Allahov Poslanice - ocem bih
li

te

otkupio!

- hocemo
*
^*

skupa?', upita Ebu-Bekr.

*^

*^

^

*

'Da!'5 , odgovori on.

ii Jiii ^ii^ii

iii i^li iuii w.i>ui

'Allahov Poslanice

- ocem

bih tc otkupio! - uzmi
jj*

jednu od ovih mojih dviju jahalica!', rece Ebu-Bekr.

J?^

J -^

^

^'^

S ^1

Jj-o

j^-

*Hocu,

ali

cu

ti

platiti

koliko ona vrijedi!',
,v

4>l&

t-^

c_J JUJ

i^ <j

H^ii

odgovori on.
"Priprcmio
sto se
ih jc", nastavlja kazivati

Aisa, "najbrze
i

moglo. Spremili smo im hranu

stavili

u
je

ranac, a

Esma, kcerka Ebu-Bekrova, otkinula

od svoga pojasa komad kojim je podvezala ranac, pa je prozvana Vlasnica dva pojasa.
Allahov se Poslanik, sallallahu
alejhi

J^
CfcU

JIpj ^1

41

jiii^

iyi g*i;
iiji

'%

vc sellem,

s

»j f^ui iii j*.

^

Ebu-Bekrom

sastao u pecini na brdu Sevr*, gdjc su

Dalclc, nije bilo

nikoga ko

bi

ga izdao, a time sc misli na Aisu

i

njenu majku.

Prcnosi se da jc Hbu-Bckr tada zaplakao. Aisa tako vcli: "(ibu-Bckr jc zaplakao.

Nisam

mislila da

ncko

mozc
Izisli

plakati

od radosli."

su na slraznji izlaz Ebu-Bckrovc kucc. Oslanjajuci sc na tevatur predanja,
i

Hakim kazc da jc

Poslanik,

sallallahu alejhi vc sellem, iz

prcdanjima sc navodi da jc

Mckkc izisao u poncdjcljak, a u Mcdinu jc usao "... na svomc krevctu ostavio Aliju, dok su sc prvaci

takodcr u poncdjcljak.

U

Kurcjsa dogovarali ko cc

ga napasti. Tako su prcnocili, a onda su ujutro vidjcli da jc na njcgovom krevctu bio Alija. Upitali su ga za Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, a on im jc odgovorio da nc zna. Tako sushvatili da imjc izmakao." Ibn-lshak u svomc prcdanju o lorn dogadaju dodajc "da jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, zanocio u
kuci, a

onda

izisao sa
1

sakom
biljezi

prasinc koju jc posipao po njihovim

glavama uccci sum Ja-Sin do

rijcci:

'...

pa oni nc vide! Ahmed od Ibn-Abbasa

"

hasen predanje u koine sc kazc: "Prvaci Kurcjsa navecer su sc u Mckki sastali radi dogovora. Ncki su prcdlozili da Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, ujutro uhvate okuju, drugi su prcdiozili da ga ubiju, a ncki opcl da sc protjera. Uzviscni Allah olkrio jc to Poslanika, sallallahu alejhi vc
i

sellem, pa jc Alija zanocio na
cuvali Aliju, mislcci
d«i

njcgovom krevctu, a on sc zaputio u pecinu. Idolopoklonici su za
dogovorili. Ali

to vrijeme
dii

jc to Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem. Cckali su do julra da usianc pa
bili

onda

kadasc razdanilo, vidjcli sudajc to bio Alija, pa suga upitali: 'Gdjc ti jc drug?' - 'Nc znam!\ odgovorio imjc on. Tada su oni krenuli slijedeci njegov trag, koji je vodio na brdo, gdjc sc poslijc gubio. Popcli su sc do pecinc, ali su na njenom otvoru vidjcli paucinu rckli: 'Da jc usao ovdjc, nc bi bilo paucinc!' Tu jc on provco tri noci." Vakidi spominje dvojieu tragaca koji su krenuli njegovim tragovima. Jcdan jc od njih bio Ibn-Alkama.
uradc s njimono stosu sc
i

149

SAHIHU-L-BUHARI
se krili
tri

VRMNEENSARIJA

noci. S njima je nocivao
1

i

Abdullah, sin

jl^uIJl^^4^1^U^^^
9,

Ebu-Bekrov, vrlo ostrouman
ih

i

razborit mladic, koji

"

*.

J

_•

^

*

jc napustao rano ujutro

i

zapucivao sc u Mckku,
sto su oni smisljali
4>»

tako da je ujutro bivao s Kurejsijama, kao da je

tamo

i

nocio. Slusao bi
i,

ono

protiv njih dvojice

shvativsi to, vracao se njima,

J_^j j$&*\j £o£)l jdJi

iris

^
XJ.
t*

kada padne lama,

s

vijestima.

Amir

b.

Fuhcjra2 sticcnik Ebu-Bckrov, cuvao im
,

je ovce.

On

bi

im, kada se zanoca, dovodio ovcu
bi zanocili sa

>lll
e*

4>lj
**

li>
r*

L>li
&

&.

&

J,

muzaru, tako da

svjezim mlijekom,

pomuzenim
dok ne
bi,

prokuhanim (na vrelom kamenju), u mraku pred zoru, podviknuo na stoku.
i

UiAi

•^ j^? jU5
*

j-^a
**

Tako jc Amir
Allahov
i

cinio svc

tri

noci.
alejhi

^

Ji >j J>4^

Poslanik,

sallallahu

ve

sellem,
*

Ebu-Bekr unajmili su nekog covjeka iz plemena Dil, potomka Abda b. Adija, kao upucivaca i vodica
(hirrit; hirrit

r

.-,

je vjcsti
s

i

iskusni vodic).

On jc

bio

krvni savcznik 3
koji je bio

porodicom As

b. Vaila

Schmija,

u vjeri idolopoklonika Kurejsa, ali su

mu

se oni povjerili, dali

mu jahalice

i

ugovorili da se

nadu nakon
Fuhcjra

tri

noci, u sabah treceg dana,

u pecini

na brdu Sevr. S njima dvojicom posli su
i

Amir
4

b.

vodic koji

ih

jc povco

prcma

obali."

Kada jc vidio paucinu na pecini, rckao jc: 'Ovdjc sc trag gubi!" Drugoga on nc spominjc poimence, u drugim prcdanjima navodi da jc to bio Suraka b. Dzu'sum.
pecini jedno vrijeme isao isprcd njega, a
jc zasto to cini,

ali

sc

Bcjhcki biljczi sljcdccc: "Ebu-Bekr jc u noci kada jc krenuo s Poslanikom, sallallahu alejhi vc scllcm, prcma

onda
li

iza

njega. Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, upitao ga
potjerc.

pa

mu jc

on rckao: 'Kada sc sjctim
sc Sto desi, da
bi

idem isprcd
dosli

tebe!'

- 'A da

kada sc sjctim zasjede, onda volio da budes ubijen umjesto mcnc?\ upitao ga jc Poslanik,
iza tebe, a

idem

sallallahu alejhi vc scllcm. *Da, tako

mi Onoga

koji tcjc

poslaos istinom!".odgovoriojc Ebu-Bckr.
i

A kada su

do pecinc. rckao

mu jc:

'Allahov Poslanicc. sacckaj dok ja ispilam
ktxl

pretrazim pecinu!'

I

ueinio jc to."

Ebu-Bckr ga jc otkupio kao roba, pa jc on

njega primio islam, nakon ccga ga jc oslobodio.
to

Sintagma galese hilfen oznacava sklapanjc savcza, a pepeo kao potvrdu savcza. (Prim, rec.)

su

radili

tako sto

bi

svojc rukc umakali u krv

ili

U

prcdanju

Musaa

b.

Ukbc

stoji

da

ih jc

dovco do obale (mora)

iza mjesta Asafan. (prim, rcc.)

150

jbaiyi<tlibai<yli£i

^jlaiJlpiOia

3906.
i

VELI

Ibn-Sihab veli da ga je obavijestio
b.

^^iJ^j^-b^Lp^jii.rv-

Abdur-Rahman

Malik Mudlidzi, sin njegovog
b.

Dzu'suma, a njcga njegov otac kako je cuo Suraku b. Dzu'suma da
brata Surakc b.

Malika

^ J ȣ ^ B
.7

*-.

+**

S>J

^^
I
^»l

je kazivao:

"Dosli

su

nam

glasnici

Kurejsa

s

proglasom

o nagradi

(krvarini)5

za

Allahovog Poslanika,
i

sallallahu alcjhi vc scllcm,

za Ebu-Bckra,

onomc

U^ -^0

J* H* £k <Jj

Jj^j

ko ga (Vjerovjesnika,
ubije
ili

sallallahu alejhi ve sellem)

zarobi ako

budu

ubijeni

ili

zarobljeni.
iz

Bio sam na

sijelu sa

svojim suplemenicima
i

r*~:

J*j 5?

]

^ ^

>-

>j~

it

Mudledza kad dode jedan covjek stade kod nas, dok smo mi sjcdili, govorcci: "Suraka, vidio sam malocas uz obalu ljudske prilike! 6 Mislim da je to Muhammed s pratnjomP Znao sam da su to bili oni, pa sam mu rekao: "Nisu to oni, nego si ti vidio
tog
i

* «v.

<

'

*+ *

*•*

f

tog

i

tog

i

tog, koji su

na nasc oci

otisli.'

Ostao sam poslijc toga jos ncko vrijcmc na
sijelu,

torn

a onda

sam ustao
i

i

usao kod svoje robinje

kojoj

sam

naredio da izide s

je bio iza brda

mojim konjem koji da ga zadrzi (spremnog). Uzeo

t^j^ f y 1

^ ^J^ O^ili d>-U Oa!

sam
dio,

kopljc

i

izisao sa straznjc stranc kuce, vukuci

donji,

okovani dio po zemlji, a spustivsi prednji
i

dok nisam dosao do konja. Uzjahao sam ga

potjerao u galop.

mi se konj spotakao zbacio mc. Podigao sam se pruzajuci rukc i tobolcu u kome su bile strijele izvadio ih kako bih gatajuci saznao hocu li im stetu nanijeti ili ne. 7 Ispalo je nepovoljno. Tada sam, ne slusajuci sto su mi strelice predskazale, uzjahao konja potjerao
Priblizio
se,
ali
i i

sam im

>*

^

i*-f^

^^-^

^^ y ^J* i^J
{

s.

i

H^j*

.t-

»

5

Tabcrani od Esmc, radijallahu anhu, biljczi hadis u Iconic sc kazc; "Nakon sto su njih dvojicu izgubili, Kurcjscvici

su krcnuli u potjcru. Za Poslanika, sallallahu
Prctrcsli su brda

alcjhi

vc scllcm,

oglasili su

nagradu (krvarinu) od stotinu dcva.
alcjhi vc scllcm, bio sklonio.

oko Mckkc

i

na kraju dosli do mjcsta gdjc sc Poslanik, sallallahu

Ebu-Bckr jc

lada rckao: 'Allahov Poslanicc, ovaj cc nas covjek vidjcli!*
alcjhi

-

a bio jc nasuprot njima. 'Nikako',

odgovori Poslanik, sallallahu

vc scllcm, 'mclcci nas zaklanjaju krilima!' Taj jc covjek pocco mokrili

okrcnul prcma pecini, pa jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: "Da nas jc vidio, nc bi to radio.'*
6

U
U

Ibn-Ishakovu sc prcdanju navodi: "Vidio

sam

tri

jahaca! Mislim da je lo

Muhammed

i

njcgovi

drugovi!"
7

nckim prcdanjima spominjc sc da je Suraka rekao: "A ii dobio stotinu dcva kao nagradu."

zclio

sam ga

uhvatiti

i

vratili

ga Kurcjsu kako bih

151

SAHIHU-L-BUHARI
ga u galop sve
Poslanika,
dole

VRMNEENSARIJA

nisam cuo ucenje Allahovog
alejhi

sallallahu

ve sellem.

On

se

nijc okretao, ali sc

Ebu-Bckr okretao vrlo
1

ccsto.

*y

'*

r

V"N\

is-?

^'j> 0*

1

Odjednom prednje noge moga konja propadose
u zemlju do koljena ja padoh s njega. 2 Pozvao sam ga, on se podigao, ali gotovo da nije mogao osloboditi noge. Kada se ispravio, iz tragova gdje su mu bile nogc dizala sc prasina kao dim prcma ncbu. Ponovo sam bacio strclicc, (opct) jc ispalo 3 lose. Tada sam ih pozvao zatrazivsi zastitu pa su stali. Uzjahao sam konja prisao im. U sebi sam osjecao, kada sam bio sprijecen (da im naudim),
, i
i

J&y &s*}\ $k Jz ^Vi j ^>
£aJ

i

^ j£
*
^i

,£ cj£i
ii!

&£j 2 l#
o>^i y^

,

£bu- jt» \£4 jfi

iisu

i

da cc stvar Allahova Poslanika, sallallahu alejhi

ve sellem,
za tebe!'

izici

na vidjelo, pa sam o

mu

rckao:

Ijiiji
**

OUSlL
******

$$&

i'J\ tfiJI

£>i

"Tvoj je narod oglasio visinu nagrade (krvarine)

>X

^> j

J^S'S
,

onome sto J namjeravaju uciniti s njima. Ponudio sam im hranu oprcmu, ali njima nijc trcbalo ono sto sam its l^ Ji lU^ Si ii cJS £ J_^ ja imao, niti su mi sta trazili. Samo mi je rekao: M Tokrivaj nas! C^^jA^^UI^jjUjl^l^jp-lj^jJJi Zatrazio sam od njega da mi napise ugovor o miru
Potom sam
ih obavijestio
i -111

i

sigurnosti, pa jc

koji je to

on narcdio Amiru b. Fuhcjri, napisao na komadicu koze. Potom je
alejhi

Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem,

nastavio put." Ibn-Sihab veli da ga je

Urva

b.

Zubejr obavijestio kazavsi: "Allahov je Poslanik,
sallallahu
alejhi

ve

sellem,

muslimanima

koji su putovali
i

medu trgovcima u karavani iz Sama
Ebu-Bekra odjenuo

susreo Zubejra, pa je on njega
u bijelu odjecu.

i

u drugim
Ti zclis!"

predanjtraa navodi sc da jc konj upao u zemlju do stomaka.

2

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ucio jc sljedccu dovu: 'Gospodaru, spasi nas

od njega onako kako

Po drugom prcdanjuon jc

ucio;

"Gospodaai- obori ga, ncka padnc!" —

i

konj ga jc doista zbacio.

3

Suraka jc primijelio da su oni zasticcni od njega. Zalo sc obratio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga spasi dovom: "Zamoli Allaha da mc izbavi iz ovog stanja, ja cu, tako mi Allaha, one iza sebe zavesti da vas nc slijede!"

U

Ibn-lshakovu sc prcdanju navodi: "... zvao sam ih: vam ncsto kazem! Allaha mi, nc nosim vam nikakvo zlo, 1"
i

fc

Ja
niti

sam Suraka b. Malik; gledajtc mc, hocu da cctc zbog mene dopasti ccga slo bi vam stctu

nanijelo!
4

Suraka
tragove

bi,
i

koga god sretne od potjerc, odvracao od daljcg traganja govorcci: "Vi znalc kako ja vjesto pralim kako poznajem put! Prctrazio sam sve nista nisam nasao!" Tako su sc oni vracali odustajali od
i
i

dalje potjerc.

152

^

/

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlgill niqKI

Muslimani u Medini
pa su svakodncvno

culi su za

odlazak Allahovog

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz
izlazili

Mekke,
vratc.

r

-

tii

\

******

u

Harm

5

iscekujuci ga,

dok

ih vrclina

podncva nc

bi prisilila

da sc

Jednog dana, kada su se nakon dugog iscekivanja
vratili
i

usli

u zaklone svojih kuca, neki se zidov

popeo na jednu zidovsku kulu da bi nesto pogledao. Ugledao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
s

fe Ji ^j5 J!
y}\

d & ,&i%i j$
I

njcgovom pratnjom kako
Arapi,

sc bjclasaju razbijajuci

6

'J4 jtf
Ujji ^
^
d
f

f^^T
-v

^
>*
"

(J»l

Ji S_£
Oy**jt
-

^

opsjenu. Nije
fc

mogao da ne zavice iz sveg glasa: evo vam vase velicine (slave srece) koju
i

*-f-

sca
!r

^

r^ *ul>w?lj

>^

-till

r^^
^

**

^

iSSekujeteP Muslimani su sc dohvatili
i

fi-^#X;
; -

oruzja


*

^

, ,

M

susrcli

Allahovog Poslanika, sallallahu

alejhi vc

sellem, na platou Harre.

On
i

je

okrenuo s njima

udesno, dok nije dospio

odsjeo kod potomaka

Amr

b.

Avfa. Bilo je to u ponedjeljak, mjeseca

rcbiul-cvvcla.

Ebu-Bckr

sc

okrenuo ljudima, dok

J_^

J>.
rf

j^i ola i^ J-i^i 8yM _4^
rfi

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
sjedio suteci. Pridosle ensarije

fc\T|

**

ill*'
*

1

*

'
,

*

°**

'

*

oni koji ranije

1

-'

-„

nisu vidjeli Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi

ve sellem - otpocele su

s

dobrodoslicom Ebu-

&j #& j* J 2& $i\ *£ jS *~
-

* *

-

Bckru. Uto je suncc doslo na Allahov Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, pa

mu je

prisao Ebu-

Bekr
alejhi

i

zaklonio ga svojim ogrtacem. Tada su

oni spoznali ko je Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu
ll

alejhi

vc sellem, provco jc desctak

i

vise noci

kod

Jj-^J a"^'

^3yd ^\ly

" ^

aILp
+*

Jit

potomaka

Amr

b.

Avfa.

Tu

je osnovan mesdzid
i

i

i

<ii

Jjij iLS
1

ills
«
*

2p

koji je utemeljen

na bogobojaznosti 7

u kome
,

>
a
(

-

*

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
klanjao.

Nakon toga on je uzjahao svoju jahalicu 8

5

Zcmlja crnog kamenjara (prim,
Bili

rcc.)
ili

6
7

su u bijeloj odjcci koju im jc dao Zubejr

Talha.
sc:

"Bio jc (Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem) medu polomcima Amra b. Avfa iri noci. Tu jc osnovao mesdzid u kojem jc klanjao, a onda su ga lu sagradili. To jc mesdzid koji jc 'osnovan na bogobojaznosti (t-akvaluku)'." U prcdanjima sc navodi "... da jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, morao imati mjcslo gdjc cc sc skloniti u hlad od sunca gdjc cc moci klanjali, napravio dzamiju u Kubau. Bio jc to prvi mesdzid koji jc sagraden." Svakako pa jc sakupio kamenje
hadisu sto sc prcnosi od Ibn-Abbasa kazc
i i
i

U

da jc bilo dzamija prijc ove, ali su one bile privalnog karaktera, o ccmu svjedoci o Ebu-Bckru, koji je bio napravio dzamiju u dvorisUi svojc kuce.
i

i

Buharijcvo predanje

8

Spominjc sc da su sc

ljudi poceli olimati za

uzdc njegove deve

-

da je povedu SVojoj kuci, pa je Poslanik,

153

*

SAHIHU-L-BUHARI
a ljudi su krenuli s

VRMNEENSARIJA

njim

(i

pratili

ga) sve dok se

&

-ill

Jj^'j

4-i

JJ»j

t$y£i\

Jp

J—
cijJ
*->

ona

nije spustila

kod (mjesta) mesdzida Allahovog
1

Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, u Mcdini,

gdje su muslimani tada klanjali. Bio je to mirbecl

y>}
"
' .

(mjesto za susenje datula) dvojice jetima - Suhejla
i

oil *
-

ft *

J^i^l JLj^
'
'

jit
**

I

.

'

*

Sehla koji su
k

bili

pod zastitom

(i

skrbnistvom)

Sa d b. Zurare. Kada sc dcva
odsjedanja, Poslanik,

spustila,

Allahov jc
1

Poslanik,

J

ji^ri

J^^

Ji^j

J^j j^u ix>
-

sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao:

ako Bog da!
alejhi

sallallahu

*Ovo jc mjesto Potom jc Allahov ve sellem, pozvao

*

dvojicu jetima da se s njima dogovori da

mu

prodaju mirbed kako bi ga prctvorio u mesdzid.
fc

Ne\

rekose oni, nego

cemo ga

darovati tebi,

Jl
Ljl«

4.1

j^j

i;

JjJ

j;

y

viii il^ii

Allahov PoslaniceT Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi

4P&I

^m

Ofc \^i4 *La, jl 4ul Jj-'j
* *
"i

ve sellem, je odbio, ne

htijuci to primiti

kao

dar.

Otkupio ga je od njih dvojice, a zatim
mesdzid. U/imao jc
i

>^'
*-£**

'i-^ju J-^ 95

i

*«' <J_J*"J

*r -

L**^^

* " *t5* »-CJ*~-*

1^

^
*->

ow

tu sagradio

nosio zajedno

s njima opeke za zidanje, govoreci: 'Ovaj tovar,
a
i

ne
cistiji

tovar

Hajbera, bolji je, Gospodaru nas,
'

pji j_^j

>ij

iir;

^ ili ^l jl^

Si

kod naseg Gospodara! Takoder je govorio:
nagrada pa sc smiluj ensarijama

'Gospodaru, doista je prava nagrada
ahircta,
i

muhadzirimar Recitirao je poeziju nekog muslimana cije se ime
veli:

ju j

i^

i

jyj^n

^ jii j& jl3
, ^ ti

ne spominje."
-

Ibn-Sihab

"Nije doprlo do nas u hadisima da
.

jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm,
recitirao ijedan cijeli stih

odi iii

^

,Li
^ -

f
'

c^ j£ #
'
-

osim ovog."

Kada sc spuslila kod minbera d£amijc u Mcdini, dosao jc Ebu-Ejjub rckao; "Moja jc kuca najbli^a, dopusti mi da jc odvedem zbrincm." Poslanik jc, sallallahu alcjhi vc scllcm, to dopustio, a zatim rckao: "Covjck idc sa svojom jahalicom." Tako je izyjesno vrijeme boravio u kuci Ebu-Ejjuba. U prcdanjima sc navodi da sc radi o scdam mjescci.
sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: "Pustitc jc, njoj jc narcdeno kiida cc!
i i

To jc mjesto gdjc
ili

sc susc datulc. Ismci, medutim, kazc:

"Mirbed jc sve ono gdje sc mogu

zatvoriti

deve

ovec."

154

jbaiyi<jibai(yli£i

^jlgtll niqKI

JE Abdullah b. Ebu-Sejba, njemu Ebu-Usama, a ovom Hisam, prenoseci od svoga oca Fatimc, a oni od Esmc, radijallahu
3907.
i

PRICAO

NAM

lL

;

^

ci

^t

£

4lfe

£U

.n-v
1
<*

anha, (da je kazivala):

"Spremila sam hranu Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi

ve sellem,

i

Ebu-Bekru
rekla

icad su htjeli (poci)

&$ l& S*4 U ^V ciS *Lail ffljl j?*

>

f:

u Medinu, pa
nista

sam onda

svome

ocu:

'Nemam

*>:

'

* t

cimc bih jc zavczala osim svoja pojasa!*

-'

*

'Pocijepaj ga!', rece on.

Po tome sam prozvana
fc

'ona

s

dva pojasaV
s

Ibn-Abbas je rekao: "Esma je ona
3908.

dva pojasa'."
Bcssar,

PRlCAO

NAM

JE

Muhammcd
h

b.

JjSS

jlfil

£

ili'

l&U

TV a

njemu Gunder, a ovom Su Ishaka, kako je cuo Beraa,
kazivao:

ba, prenoseci

radijallahu

od Ebuanhu, da je

"Kada jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo u Medinu, slijediogajc Surakab. Malik b. Dzu'sum. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
proucio
je

^lli

" 4U Lpjj .JjLf ^ ,iUU .*J w -r* a' ' ^

*

dovu, pa je njegov konj propao u zemlju.
ti

'Zamoli Allaha za mene, necu
on,
i

nastetiti!',

rece

on jc,

Ji gl^ Ja H

41

sallallahu alejhi ve sellem, zamolio." dalje

J^ J^i
'J

Jtf

Jj

&Ji

Prenosilac

kazuje:

Poslanik, sallallahu

"Ozednio je Allahov alejhi ve sellem. Naisli su

pored nekog pastira, "pa sam', kaze Ebu-Bekr,
*uzeo posudu
sve dok
mlijeka, 2 a ? " ja nisam bio zadovoljan'.
i

namuzao malo

on

je

pio

1

9

*

3909.

od Ebu-Usame, ovaj od Hisama b. Urve, a on od svoga oca da je Esma, radijallahu anha, kada je
bila trudna
* k

PRICAO MI JE Zekerijja b. Jahja, prenoseci oil J'^Jl'j.. l&j j&. —
-

.r\»\
(j*

*"'

iS^J

*lr^' if"

"-

'

J*

°3j*

iji

r—*

i

nosila Abdullah b. Zubcjra, rekla:
» 6 Uij

Krenula sam (na put Hidzre), a vrijeme trudnoce

takvom stanju dospjela sam u Medinu. Zaustavila sam se u Kubau, tu sam ga rodila. Onda sam ga donijcla Vjerovjesniku,
bilo se ispunilo.
i

U

oUy pUaj oJ_p ojII
it

**

olJli

.a'

ix->

*_*i^ Ul}
>

i"

.^

sallallahu alejhi ve sellem,
krilo.

i

stavila

ga u njegovo

Zatrazio je

datulu,

pa ju je sazvakao,

^

Jjl

jl^

«j

j

Ji;

^

l^wali

I'jLj

2

Kuliko jedna solja

Mi

jedan muZaj. (prim, rec.)

155

SAHIHU-L-BUHAR1
a

g§23|g

vri.im knsarija

onda je stavio u njegova usta. Tako je prvo sto je uslo u njegov stomak bila pljuvacka Allahovog
Poslanikova, sallallahu alcjhi vc scllcm.
je

s^L
'

&£ p
, -

.}%

&\ J_J.j jjj

Sj£ jiS
,-

:

Onda mu 4 4* t^ ^J
je
.

°^ 9* ^' ^^p J
VC
'
>• *.w. '-.:
*

-

-^

*

datulom protrliao desni

i

zazelio bereket. Bio
'

>

.

v
v

-

C.

vit

to prvi djecak koji je

roden u islamu/

-'
i^i

-

'

i

U prenosenju ovoga hadisa Halid b. Mahled slijedi
Zekerijja
b.

i^U

M ^j j£i1 j* aJ ^p aULa ji
"'„
JSp*
'

Jahjaa prenoseci od Alija b. Mushira,

on od Hisama, ovaj od svoga oca, a on od Esmc, radijallahu anha, (da je kazivala) kako se ona
iselila
i

^ * y^ ^ °^" u
c
1

/

otisla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi

ve

sellem, a bila je tnidna.

3910.

PRlCAO

NAM

JE Kutcjba, prenoseci

&^¥&&J&Z8Uj^X<\\<
\~*

>

.t

.--

od Ebu-Usama, on od Hisama b. Urve, on od svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu anha, da je
kazivala:

^ ^
,.„
_
.

,/c;
J
-

r

^ ^
-"

•-

J.---.* ajj^

>-|^jJI

£ 4^ ^>l J M'j
f
»

"Prvodijetekojejerodenou islamu bio je Abdullah
b.

^

Jjl

Zubcjr.

Donijcli

su

ga kod Vjcrovjesnika,
je

"'•-•'ft/!*! *i— -£ ^I^#*#&^li*U*^l*
fn
'.

sallallahu alejhi ve sellem, pa

on uzeo sazvakao
i

>:{-

I'r r Vfl

-

datulu, a zatim je stavio u njegova usta.
sto je uslo u

I

ako je prvo

njegov stomak

bila Vjerovjesnikova,

sallallahu alcjhi ve scllcm, pljuvacka."

PRICAO MI JE Muhammed, njemu Abdus- t£U Xl&fe &£ j& J3J- x* Samed, ovom njesov otac, a ovom Abdul-Aziz b. „ L -^ v*-> ^ jO*»-V> ^-^ y Suhejb, da je Enes b. Malik kazivao:
3911.
\

\

^
-

1

*

*

^

"Dosao jc Allahov Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi ve sellem, u Medinu jasuci (na istoj zivotinji) 3 ispred Ebu-Bekra koji je bio poznat 2 star
i ,

., > *

-.

~-

^

•?

'-

.-

., - ,

... ,

,.,

•-

^^^/ij^ulJi^^joil

a

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu

alcjhi

ve sellem,

1

Tcksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

br.

5469.

Misli sc na iscljcnikc (muhadzire) u Mcdini,

U

Abcsiniji je roden Abdullah

b.

u Medinu. Dza'fcr, dok je se ensarijama u Mcdini radio djecak po imenu Meslema,
dijetc iscljcnika koji su dosli

odnosno prvo

kako prcnosi Ibn-Ebu-Scjba. Abdullah b. Zubcjr roden jc prvc gtxlinc po Hidzri. Njcgovo je rodenje izazvalo ncopisivo vesclje medu muslimanima, jcr su zidovi bili pronijeli vijesl koju je Abdullahovo rodenje demanliralo: "Mi smo (muslimanima) napravili caroliju, nccc im sc moci radali djeca!"
i

2

Bio

jc

poznat kod njih po svojim putovanjima

i

irgovini, za razliku

od Poslanika, sallallahu

alcjhi

ve scllcm,

kojcg nisu poznavali.
3

Bio jc
njega.

sijed,

pa jc izglcdao

stariji

od Poslanika,

sallallahu alcjhi vc scllcm, koji jc, ustvari, bio stariji od

156

jbaiyi<tpbai<yli£b

^jlqtll niqKi

nije bio sijed, niti je

susreo Ebu-Bekra
taj
k

i

im bio poznat. Tako bi covjek upitao ga: Ebu-Bekre, ko ti je
fc

^\ JB
j^ai

ji5

ij^j

S/

t ou m 4i '^5

covjek koji jc

s

tobom?' 4
put!',

$x\fe*j\\ii^jzti\:!}Jd J:x
odgovorio
bi

Ovaj covjek menc upucuje na

on, pa bi onaj koji pita razumio kako ga

putovanju, a ne bi shvatio da je

on vodi u Ebu-Bekr mislio
ih je jedan

^
n
n

j«ji ii
i

' >t,

T>

j^ diw ^
*.

*

^jji

j% w a 4-w
.-?.

*

*

•-:

<
-

Jl>

na uputu dobra.
-

Vi
-

Jednom se, tako, Ebu-Bekr okrenuo, dok
nas konjanik 5 sustize!* Tada se okrenuo

-

konjanik sustizao, i rekao: 'Allahov Poslanicc, ovaj
i

Allahov
i

-» jli 1.1* <u1

J j~*j £ jUi

f»-ffi^-

-^ .r-j^

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

rekao:

'Gospodaru moj, obori ga!' Konj ga je zbacio,
a onda se podigao hrzuci.
'Allahov Vjcrovjcsnicc', rccc ovaj, narcdi mi sta
fc

^
"i

L

Jus
Si

*j>*^£

O-ab

1j

^^Ji ^j**3

godzelis!'
fc

j$js
rece

i£t£ dia ju els Q

j^

<i>*

Ostani

tu*,
i

mu

on,

ne dopusti nikome da
sallallahu

nas
bio

slijedi

sustigne! ' Tako je ovaj na pocetku dana

protiv Allahovog

Vjcrovjcsnika,

alejhi
s

ve sellem, a na kraju dana njegov cuvar
jliJVi jj LioJ

oruzjem.

L s$£l £j£ « 41 Jj^5
r

Stigao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, do kraja Harre, a onda poslao po ensarije.

Oni su dosli do njega
i

i

Ebu-Bekra, nazvali sclam
sigurnosti
s
i

rekli: 'Uzjasite

u punoj

pokornosti!'
t* *»

Uzjahali su, a oni su ih okruzili

oruzjem.
je

A'

J

U

Medini

se

govorilo:

h

Dosao

Allahov

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem!

Dosao je

Allahov Vjerovjesnik, sallallahu
Izlazili su, gledali
i

alejhi

ve sellem!'

govorili:

'Dosao je Allahov

Dosao je Allahov Vjerovjesnik!' On je isao, ali se nije zaustavljao sve do EbuEjjubovc kucc. Tu jc pocco razgovarati s njcgovom porodicom. Uto je, dok je brao plodove svojima u porodicnom palmiku, za njega cuo Abdullah b. Selam, pa je pozurio da ostavi ono sto je brao.
Vjerovjesnik!

4

U
bi

hadisu sto ga od Esmc, radijallahu anha, biljezi Tabcrani kazc sc: "Ebu-Bekr jc bio poznat covjek. Kada

tobom?', on bi odgovorio: 'UpiicivaC koji Bekr mislio na upucivaca u vjcru, a sugovornik na vodica."
i

ga ko susreo

pitao:

'Ko jc ovo

s

me upucuje!' Time jc

Ebu-

5

Bio je to Suraka

b.

Malik.

157

SAHIHU-L-BUHARI
Stigao je noseci ubrane plodove; slusao je, neko
1

VRMNEENSARIJA
A*
,,

vrijeme,
alcjhi

Allahovog

Vjerovjesnika,

sallallahu
41

vc scllcm, a onda sc vratio svojoj porodici.
tf
*
fc

Aj

Jiii *iii ji '(Jrj

pn

4i 'J.

A Mahovje Vjerovjesnik, sal lallahualej hive sellem,
upitao:
fc

Koja je kuca

iz

nase familije najbliza?'

2

4,jJ
**

J jia
**

±-/\ ai!

o^ $
^ -

"

' '
-;

Moja, Allahov Vjerovjesnice', rece Ebu-Ejjub,
-

,

,,

-;

fc

evo, ovo je moja kuca, a ovo su vrata!'
Idi\ rece
*i

k

(Vjerovjesnik,

sallallahu

alcjhi

vc

*l>- l^Ji

-oil

aS^
*>G

Ji- l^y Jtf *>La^

G fj&
ii

sellem),
'Ustajte

pripremi

nam

mjesto da se odmorimo!'
rece

vas dvojica",

on 3

k

j^-ii

,

s

Allahovim

jui

f

^

».

L. 4jij^ ;u. as 41

*.*.*

^j
ill3

2

'

blagoslovom!' 4

O-Ui- Jjj j^j

c»5sh

dlSj

<iil

J^-j

Nakon

sto je

doputovao Allahov Vjerovjesnik,
dosao (mu) jc Abdullah
si ti

sallallahu alcjhi vc scllcm,
i

b.
i

Selam rekao: 'Svjedocim da
da si dosao
prvak
i
i

Allahov poslanik

s

istinomP Zidovi znaju da

potomak njihovog prvaka, da potomak najucenijcg - pozovi ih

sam ja njihov sam najuceniji
i

jl

J^^

j *«,r (UCU j^oU

/#r

«f

^

£**1*1 ^j1j

pitaj

o mcni

prije negoli saznaju

da sam primio islam, jer ako
istinu

saznaju da

sam postao musliman, nece red
usli

o

meni!' Allahov Vjerovjesnik ih

je, sallallahu alejhi

ve sellem, pozvao, pa su dosli

i

kod njega.

*0

zidovi',

rece

im

on,

'tcsko

vama, Allaha

^

^iJi <u!>

4)i

ij£i

^iis

^\ ^in

se bojte!

Tako mi Allaha, osim kojeg drugog

(istinskog)

Boga nema,

vi znate

da sam ja u istinu

1

Ahmed,

Abdullah b. Sclam kazivao: "Kada jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dosao u Mcdinu, sakupio sc svijcl oko njega. Dosao sam s ostalima da ga vidim, kada sam promolrio njegovo lice, vidio sam da !o nijc lice lazljivca nili varalice.
Tirmizi
i

Hakim

biljeze da jc

i

2

Ovdjc jc upoirijcbljcna rijee ehl zbog rodbinskc vczc po zenskoj Sclma bila iz plcmcna Bcnu Ncdzdzar. prim, rcc.)
Daklc. otisao jc, priprcmio im mjesto za

liniji,

jerje Abdul-Mullalibovu majka

3
i

odmor kajhdu,
i

a onda rckao ovo.

Hakim

i

drugi

od Ebu-Ejjuba,

radijallahu anhu, biljeze predanje u

komc

sc kazc da jc "on smjestio

Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, u donji dio kucc, a on

sam

prcsclio sc s porodicom na kat. Poslije

loga nijc prcstao nagovarati Poslanika, sallallahu alcjhi ve sellem, sve dok ga nijc prcsclio na kat, a on sisao
s

porodicom da budc ispod njega. Poslanik jc, sallallahu sve dok nijc sagradio svoju kucu.
Bcjhcki uprcdanjubiljczi da jc Abdullah
\ i

alcjhi vc scllcm,

kod njega ostao scdam mjescci,

5

Sclam rckao: "Cuo sam o Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, znao sam njegova svojstva imc. Bio sam radostan kada jc dosao u Mcdinu. Cuo sam za njega dok sam bio na palmi, pa sam izgovorio tckbir. Na lo mi jc moja tctka Halida b. Haris rckla: 'Da si cuo za Musaa, ne bi bioglasniji!'- 'Boga mi", rekoh joj, 'on je Musaovbral! Poslanjconim scimeje poslan on!'- 'Sine moga brata', upita ona, 'on jc onaj o kojem smo obavijesteni da cc biti poslan zajedno sa Sudnjim danom?!' - *Da!', rekoh. 'Daklc, lo jc taj!\ odvrati ona. Otisao sam do njega primio islam, a zatim sc vratio kuci narcdio ukucanima da prime islam. Oni su to prihvatili, a ja sam onda otisao Poslanika, sallallahu alcjhi vc i" scllcm, rckao mu: 'Zidovi su narod klcvctnika, lazljivaca!
b.
i i i 7' i

158

.

jbiyi<jiba4<yli£i

^jloiil^iaia
s istinom

Njegov poslanik

i
1

da sam

vam dosao
i

'***?<

— pa

primite islam!

*Mi ga nc poznajcmo!', rckosc oni

ponovisc

to
' *^

za Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi ve sellem, sva
tri

\1£Z>

£lj KjC£

>-.<

.'•**..

>

iili

puta.
je

KJU ^L. J> &\Xj>

f .

>

'Ko

od vas Abdullah
fc

b.

Sclam?", upita on, a oni
i

odgovorise:
najuccniji
k

To je nas prvak
i

sin

naseg prvaka,
**•

r?

-

-

od nas

sin najuccnijcg
k

od

nas!*

A

sta

mislite', upita ih on,

ako je on primio
nije

islam?'
fc

Boze sacuvaj\ rekose

oni,
k

fc

taj

primio islam!'

*

Asta mislite', upita ih on, ako je on primio islam?'
'taj

'Bozc sacuvaj', rckosc oni,
fc

nijc

primio islam!'

Asta mislite', upita ih on, 'akoje on primio islam?'
*taj
!

*Boze sacuvaj', rekose oni,

nije
'

primio islam!'
i

id] ^i

Sh

iij

^ ^ jj'i

.0,13* iji

ij?i a^J?i
^

Tada on rece:

fc

Izidi

Ibn-Selame

On je izisao

rekao
\

^

im: *Ozidovi,Allahascbojtc!TakomiAllaba,osim

JL45 j^^^ *L>- ^lj ^1

J **^J

*J'

Ojli^i

kojeg drugog (istinskog) Boga ncma, vi doista znatc
.

ijiijjij^-^ticjls

da je on Allahov poslanik
6

i

da je dosao

s

istinom!'

'Lazes!', rekose oni. Allahov Poslanik, sallallahu
'

alejhi

ve sellem, tada

ih

je istjerao van.

r

Musa, b. kojeg je obavijestio Hisam, prenoseci od Ibn
3912.

PRlCAO

NAM
je

JE

Ibrahim

t

-'^

Dzurejdza, kojeg

obavijestio Ubejdullah b.

-

Omer, prenoseci od NatVa, a on od Omer b. Hattaba, radijallahu anhu, da je (Omer) odredio
za prvc iscljcnikc (muhadzirc)
i

7

cetiri hiljade,

a za

Ibn-Omera tri po hiljade! "Ali on je jedan od iseljenika! Zasto si mu dao manje od cetiri hiljade?!," upitan je, pa je on odgovorio: "S njim su sc isclili njcgovi roditclji s zato on nije na stupnju onoga koji se sam iseliof
i

^j

i-a><

I

«u% j^p-

^V ^y j ou j\ j

,

1«U Jj-«j

o'jj'

^ yrL* yi JU3

^i^/l iiJjl

6

U drugom
To su oni

prcdanju sc navodi:

"...

pa sam rckao: 'Allahov Poslanicc, zar
i

1c

nisam obavijestio da su oni

narod klcvctnika, varalica, lazljivaca
koji su klanjali okrecuci sc

grcsnika?!*"
ili

prcma dvjema kiblama,

oni koji su uccstvovali u Bici na Bcdru.

8

Daklc, nijc

mu

dodijelio status daigih zato sto jc prilikom iscljcnja
isclili.

imao roditcljsku

zaslitu, jcr su sc oni

zajedno

s

njim

Inacc, tada jc

imao

tck jedanaest godina.

159

.

SAHIHU-L-BUHARI
3913.PRICAONAMJEMuhammedb.Kesir,njega
je obavijestio Suljan, prenoseci od A'mesa, on od

VRMNEENSARIJA

^5t^^^&a3Bj£.rW
*

J

'
^ ,

Ebu-Vaila, a ovaj od Habbaba da jc kazivao:
"Isclili

U

^U JU

- -

^&
c*
.

.

$* W &

.

*

,

^^

smosc(u Mcdinu) s Allahovim Poslanikom,

.^4t\J^j^J>

sallallahu alejhi ve sellem.."

JE Museddcd, a njemu Jahja, prenoseci od A'mcsa, da jc cuo Sckika b. Selemu, koji kaze kako je Habbab kazivao: **Iselili smo se (u Mcdinu) s Allahovim
3914.

PRICAO

NAM

Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, iz zelje
za licem Allahovim, pa
sigurna. Ncki su
2
,

1

nam je

nagrada kod Allaha

svoje nagrade
b.

od nas umrli nc uzcvsi nista od a jedan od njih bio je Mus'ab
i

^
S

(Ji
..

J? Jt**" y. v~*-^-* f-*^
,9
*

M

*j?

-

Umejr

3
,

koji je ubijen

na dan Uhuda. Nismo

^ - -

1*1

bismo ga zamotali, osim vunenog ogrtaca: ako bismo mu u njega zamotali glavu,
imali nista u sto

ostale bi otkrivene noge, a

ako bismo

mu zamotali
je Poslanik,

-U*l

j U <«-*J ^' 55

4JJI

U>^*J u j^L3

*U*lj ^- *>-

noge, ostala

bi glava.

Allahov

nam

sallallahu alejhi ve sellem, naredio da

mu

u

to

- '

-

**

*

-•

zamotamo
pa
ih

glavu, a na noge da

mu

stavimo listove

mirisne zukve.

A ima nas kojima su plodovi sazrcli

ubiremo."4

Odnosno

s

njegovim dopustenjem

i

zapovijedu. Historijski jc poznato da su na put s Poslanikom, sallallahu
i

alejhi vc sellem, krenuli

samo Ebu-Bekr Amir
i

b.

Fuhcjra,
i

dunjaluckog odricanja on, dakle, nijc "naplatio" uzimanjem imetka ratnog plijena, koji jc kasnijc u ogromnim kolicinama dopao muslimanima. On jc, medulim, prijc loga vec bio prcsclio na ahirct.

Svoju zrtvu zbog iscljenja

prvih Bio jc jedan od poznatih Poslanikovih, sallallahu alejhi vc sellem, dnigova, prvih muslimana iscljenika u Mcdinu. Tako Bcra' svjedoci: "Prvi koji su nam dosli (n Mcdinu) bili su Mus'ab b. Umcjr Ibn-Umm-Mcktum, a bili su ucaci Kur'ana." Ibn-Ishak navodi da ga jc Poslanik, sallallahu alejhi vc
i

i

poslaosprvim izaslanicima muslimana naAkabu da ih poucava vjeri Kur'anu. Ztviojeu Mckki u bogatsvu izobilju, ali jc, kada jc prcsclio u Mcdinu, zapao u ncimastinu. Tirmizi od Muhammcd b. Ka'ba biljezi da mu jc prcnio ncko ko jc cuo Aliju kako pripovijeda: "Dok smo bili u dzamiji, dodc Mus'ab b. Umcjr s iskrpljenim ogrtacem. Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, zaplakao kad jc vidio na slo jc spao danas, nakon blagodati kojc jc ranijc uzivao."
sellem,
i i

Hadis pojasnjava iskrenost prvih muslimana u svojim vjcrskim nakanama tc njihovu pobjcdu nad siromastvom dunjaluckim vrijednostima. Samo su istinski vclikani imali lakav odnos prema vjcri.
i

da cilavo Ircba bili pokriveno. Iz hadisa sc nc moze razumjcli da jc ncimastina bolja od bogatstva, ncgo samo to da jc bilo Poslanikovih, sallallahu alejhi vc sellem, dnigova koji sc nisu iselili (u Mcdinu) radi dunjaluka matcrijalnih vrijednosti, ncgo radi Allaha.
Iz hadisa sc

razumijc da jc

lijclo

um Hog arret

i

i

160

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKi

3915.

PRICAO
a

NAM

JE Jahja

b.

Bisr,

njemu
b.
o:>

Revh,

ovom

Avf, prenoseci od Mu'avije
b.

Kurrc, kojcm jc pricao Ebu-Burdc
Es'arija da je kazivao:

Ebu-Musa
li

y y?

<j?^~ J ^ °y
Jli

& mj

1*-4

u* »-v

"Upitao

me je

Abdullah

b.

Omen
a

Al& J JU
fc

jjLft\

^y J\ £j
y£ £|
v

Znas

sta je

moj otac rekao tvome ocu?*
on rece: 'Moj je otac upitao tvoga oca: Ebu-Musa, da li bi tc radovalo
k

cii JU

SJi
u!

J\

JU U ^jji ji

*Ne znarrf, odgovorio sam,

kad bi nas islam s Allahovim Poslanikom, sallallahu
alejhi
s

ji j»J> '-

c

dJi ju
Jj~*j
v—

J Iti ju

•Uw UjjAjaj
e

a

$(. <Jj)

-

[** llc^C-l iJ *

ve sellem,
i

i

nase iseljenje

s

njim,

i

dzihad nas

i£ ?t13

njim,

sve sto

smo

uradili s njim

-

da

nam je

sve

U*j

A }jj U "--

4*ji <05

'-- 'ft

*" A""" **-* i«*i" " uU^-j Uil^-j

to ubiljezeno,

a da

nam

se sve sto
niti

uradimo poslije

njcga nc racuna kao dobro,
je otac 6 odgovorio: 'Ne
se borili
alejhi
i

kao zlo?' 5 Moj

mu
Ap
pJu«fij

bi,

tako mi Allaha!

Mi smo
l^i£
l^\>*

poslije

Allahovog Poslanika, sallallahu
postili,

LL^pj
uij

LL^j LlL^j

ve sellem, klanjali,

uradili

dosta

dobra;
i

mnogi su

ljudi

prcd

nama

primili islam,
c

jd j ju; iui

^

^ >:

iL.4

mi

ja,

Moj tako mi Onoga u
to zclimo!'

jc otac odgovorio:
cijoj je ruci

Ali bih

Omerova
i

dusa,

volio da

nam

se

ono

prije racuna, a

da se sve sto

smo

uradili poslije njega

ne racuna

da budemo
-

toga oslobodcni!"

Na

to

sam ja 7

rekao: 'Allaha mi,

v*

'

i>*-C i

^j!j iSUi

01

iiii

^i^ C15

doista je tvoj otac bolji

od moga!"'

3916.
ili

PRlCAO Ml JE Muhammcd

b.

Sabbah -

& J&/}
+
**

& && Jk .rw
a

mi je doslo od njega- a njemu Isma'il, prenoseci od Asima, a on od Ebu-Usmana da je kazivao: "Cuo sam da se Ibn-Omer naljuti kad mu se kaze kako se on iselio (u Medinu) prije oca." s Ibn Omcr kazuje: "Do§ao sam s Omerom Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 9
To jc Omcr rekao
vidcci da u

5

^

*

3

spulavajuci svoj nefs,

ili,

svakom

hajru (dobrom djclu) kojc uradi postoji

manjkavost. (prim, rcc.)
6

Pravilno bi bilo; "Rekao jc Ivoj otac...", jerje Ibn-Omer

laj

koji prcnosi

i

pripovijeda Ebu-Burdi. Daklc,

ovo

su posljcdnjc

rijcci

Ebu-Musaove.
i

Ibn-Omcru kaze mu da jc Omcr bolji od njcgovog oca. Ta se prcdnost odnosi na spomenuti razgovor spomenuto svojstvo, iako se zna da je inace, opecnito uzcv&i, Omcr vredniji od Ebu-Musaa.

To

su rijcci Ebu-Burdc, koji sc obraca

i

i

8

Zna To

se da se

on

iselio (u

Medinu) u drustvu svoga oca Omcra,

radijallahu anhu.

9

se vjerovalno zbilo kad se davala priscga Ridvan.

161

SAHIHU-L-BUHARI
ali

VRMNEENSARIJA

smo ga zatekli kako
fc

se odmara, pa

smo se vratili

Jl l£>-ji

^tel*

oUj^-ji

jig

<ui

JjJ»j

Jp

kuci.
i

(Nakon nekog vremena) Omer me je poslao
Idi
i

U

^lajli

C-ail J153

y>*

^yJ--jlJ Jjil

rckao:

vidi je
i

li

sc probudio?' Otisao sam,

usao kod njega

dao

mu

prisegu, a

onda se vratio

o-Slkil

p oJ& 4L* oi^-ai *£\* J»aj
Ji
+ ' *
djl

Omeru

i

obavijestio ga da se probudio. Potoin

smo
«J.
i

^j^J^
t .

AjJv>-U
r

^p
f

J,)
,

se zurno uputili

do njega. Usao je kod njega

dao
.,

mu

prisegu, a zatim

sam

to

i

ja

ucinio."

1

-OuL

^

-UuL*

A-U J>J

^ 4^ Jj^
Qli.

f

3917.

PRICAO

NAM JE Amed b.
ovom

Usman, njemu
b.

S

gji,

r'«> Sit j(^
•'

>• *—\
J>.

.n v
\

Surejh b. Meslema, a

Ibrahim

Jusuf,

prenoseci od svoga oca, on od Ebu-Ishaka, koji je

a* y\

if-

'%&; ^^jt o (^
1
.

""

ax

cuo Bcraa kada je kazivao:

*i2i jii

1S& ;rpi cj^ ju itiij y

Ebu-Bckr od Aziba scdlo, pa sam ga ponio (isavsi) s njim. Azib ga je upitao o iseljenju Allahovog Poslanika, sailallahu alejhi ve sellem,
"Kupio
je

pa je on poceo

kazivati:

**~ *

fi

j

Tazili su na nas, pa
i

smo

izisli

nocu. Zurili

smo noc
nje

dan sve do podncva, kada

je nastupila

podncvska

zega, onda

nam

se ukazala stijena. Otisli

smo do

- a pravila je nesto hlada - pa sam prostro Allahovom
Poslaniku, sailallahu alejhi ve sellem,
koji

i

<ii

j^ ^i> J« jt 0* O uj

komad koze
sailal-

sam imao uza

se.

Legao je Vjerovjesnik,

lahu alejhi ve sellem, na to, a ja

sam poceo
mi.

izvidati

okolo.

Domalo sam ugledao

pastira s
i

malim stadom:

zelio se okoristiti stijenom bas kao
4

Ciji

si ti,

momce?', upitao sam ga, pa mi je odgovoi

rio: 'Ja
fc

sam toga
li

toga.'

c-JL>-

cJi

ji

4J

<£ii li; Jii

^J j* ^iUi

A ima

u tvomc stadu mlijcka?', pitao
on.

sam
ga.

(dalje).

4

Ima\odgovori
li

'Hoces
4

onda pomusti?\ zamolio sam

Hocu', rece on. Izdvojio je jednu ovcu, a ja
fc

mu

rckoh:
je

Otrcsi joj prasinu s vimena!'

Namuzao mi
sam je vec
i

malo mlijeka, 2 a ja sam imao posudicu od koze za

vodu.

Na

njoj je bio

komadic

platna, a ja

bio pritegnuo, pa

sam

polijevao po mlijeku

rekao

dok sc donji dio

nijc ohladio.

Potom sam ga odnio
i

.ujij^iyijLu:!^^

;

Vjcrovjcsniku, sailallahu alejhi ve sellem,

rckao:

1

Tcksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

br.

4 86
1

i

4 87.
1

2

Koliko

solja

ili

jedan muzaj. (prim,

rcc.)

162

>
lUhiyi

diUiQ

ojLL^i

sl^|

& jLqxIL qkiki

Topij, Allahov PoslaniceT Pio je sve dok time

nisam bio zadovoljan. Onda smo krenuli, a potjera

jcbilazanama."
3918.

VELI

Bera' "Usao
:

sam

s

Ebu-Bekrom kod

jill
, b: -

jt J £ cJUai
s
",

i\'J\ Jtf
.

flu
„ -

njcgovc porodicc 3 a njcgova kccrkica Aisa Iczala
,

*

je pogodcna groznicom. Vidio
ljubi

sam joj oca kako je
si?'"

^^

„z.-*,
:

-

,,,..

>-

-

u obraz

i

govori: 'Kceri,

kako

/&£<J?\Jcs Jlij \ife j^i

Utif

3919.

PRICAO
b.

NAM

JE Sulejman
b.

b.

Abdur-

l£U

c£'J\J& $3 O^Li
*

&£ T<m
...

Rahman, njemu
Ibrahim

Muhammed

Himjer,
b.

ovom

<c",^

Ebu-Abla, a

ovom Ukbe

Vessadz,

*
gg

^ W * l^i
>*
,

1

Wa *"
fcj£
-

<-^

^ ^ "^
^j
"
tf

>. ^s-*

da jc Enes, sluga Poslanikov, sallallahu alcjhi vc
sellem, kazivao:

*^|

>£ ^Jj £j
/-'
* -

£J


- -

- >

"Dosao je Vjerovjesnik,

ve sellem, u Medinu, a medu njegovim drugovima nije bilo sijcdoga osim Ebu-Bckra. Oknioju 4 je knom
sallallahu alejhi
i

3* J*^' aA£*£\ J J4! j
I
"

& ^1
'-

f-tf

JU
I

.jor iLLLUiiii i^
'

kalinom." 5

VELI Duhajm da mu je pricao Velid, njemu ^\^\^^i\\S^^iijSjX^ ' Evza'i, a ovom Ebu-Ubejd, prenoseci od Ukbe 4 ;a ^ ^ iC ., ,„ ~ ^"^^ J CX 4*** Cf ~ M b. Vcssadza, da mu jc Encs b. Malik, radijallahu
3920.
t

c

,

tJ

J

anhu, da je kazivao:

iil
'„

gg «?j,

"Dosaoje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
u Medinu, a medu njegovim drugovima nije bilo
(izgledom) starijeg od Ebu-Bekra. Oknio ju 6 je

^ j^ <£ a ^ ^ £,

£

^

~'-/r. -^\j*&k^&*j%jv ajU^i^I 61S3
,

/;

^

,

Chills

knom
3921.

^~

-'

i

kalinom, pa jc postala tamnocrvcna."

PRICAO
b.

NAM JE Asbeg, njemu Ibn-Vehb jJ^^^j^l^^f^TAY)
s^,
-

prenoseci od Junusa, ovaj od Ibn-Sihaba, on od

„ .*.

Urve

Zubejra, a ovaj od Aise, radijallahu anha,

^-^ C# J^rtr
sf-jji .

,„*

>-„.**„

,

a

,

-

*•?*+? oi

u*
cf

da sc Ebu-Bckr, radijallahu anhu, ozcnio nckom

j£ Jg j^
'„

pj^
^

^ ^3 ^
4,1

Kclbijkom kojusuzvali Umm-Bekr. KadaseEbu-

Bekr

iselio (u

Medinu), dao

joj je

razvod braka,

^p ^ >?
J„
jc,

«,„"',',*

~

j?

>r^ U* /?

f'

^

3

To

jc bilo prijc ncgoli jc

pmpisan hid/ab

i

pokrivanjc.

On

osim

toga, bio

malodoban, a

i

Aisa,

radijallahu anha.
4
5

Misli sc na bradu.

Tcksl ovog hadisa ponavlja sc u hadisu
Misli scna bradu.

br.

3920.

6

163

SAHIHU-L-BUHARI
pa se njome ozenio njezin amidzic, pjesnik koji je
1

VRMNEENSARIJA

;-U-LA.

_u Jli ^JJI

>UI

-

i

-s

-

*

IJLi

\+Li

j?

2 u elegiji opjevao idolopoklonike Kurcjsa

:

*Kojc u jami, jami Bcdra od vlasnika cinija od drveta
ukrasenih

siza
#
**

mesom

devljih grba?

*

*

*

Ko

su u jami, jami Bedra,
pjevaljki
i

od vlasnika
Pozcli
li

pokajnika uvazenih?

<*

^

Umm-Bckr, a da ima spasa meni bez moga naroda? Poslanik nam kaze da cemo ozivjeti,
spas, o

nam

J^^y^^f^u^^y^JJ^J^f
*Utj
fr)_lj?l

oU>> *— ffij

L^-^ jb

A kakav
3922.

zivot ima nocna sovuljaga?!*" 3

PRlCAO NAM

JE Musa

b. Isma'il,

a njcmu

f

£ (3fc j^l £ J^ji l#J^ .«n
..
i(

Hemmam,prenoseciodSabita,onodEnesa, aovaj
od bbu-Bekra, radijallanu annu, da je kazivao:
s

.„

;*.'
*

{..

?*.-

-..

-,

"Dok sam

s

Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve

^fj cJiy

jUJl
'

J

M f^i\ £*
.:i

cJs* ,^

JU
.*
«-

sellem, bio u pecini, podigao
stopala Ijudi, tc rckon:
vidjet ce nasi'
fc

sam pogled ugledao
i

<

,-:

,

s

r

»f>?

,--:?

AJco ko spusti pogled,
jSL \A
*s
Li

-\

C-SL-1 Jli

\j\j n

jAi

Li?U9 ~^.Jz*j

Suti,

Ebu-Bekre', rece on,
treci!""

(nama) dvojicom je

Allah

1

Bio jc
islam.

to

Ebu-Bckr Sidad

b.

Esvcd. Za njcga se smalra da jc* napisao

mnogo pjcsama prijc nego

Stoje primio

2

Opjevao jc idolopoklonike

muslimana na Bcdru, nakon ccga ih jc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobacao u bczdan. Biljcxc se predanja u kojima se navodi da je Aisa, radijallahu anha, proklela one koji su ovc slihovc pripisivali njenom ocu Ebu-Bckr Siddiku, koji jc bio ozenjen
koji su poginuli u borbi protiv

spomenutom Umm-Bckr.
3

el-hamme shvala u znaccnju muzjaka sovc. Ncki ovu zadnju rijee (cl-hammc) turnace kao lobanju mrtvaca. Naime, Arapi su prijc islama smalrai da dusa mrlvaca koji nijc osvecen poslanc sova koja krici na njcgovom grobu vice:" Napojitc mc, napojitc mc krvlju moga ubice!" Ako se osvcla desi, ona odlcti. Ncki, pak, kazu da su Arapi smatrali da kosti, ili dusa mrtvaca, postanu sova koju oni nazivaju es-sada. Drugi smatraju da jc es-sada ptica koja Icti nocu, a el-hamme jc lobanja iz kojc izadc la ptica. Pjesnik ovim stihovima oplakujc poginulc na Bcdru ncgira prozivljcnjc pitajuci se kako covjek iz kojcg poslanc ptica moze ponovo bili prozivljen. (prim, rcc.)
Vccina ucenjaka zadnjc dvije
rijeci

es-sada

i

i

i

164

iitiiyi diitifl ciitf

«3&

aJjIgiUgi/i n

3923.
Velid

PRICAO
b.

NAM

Muslim, a b. Jusuf veli da im je pricao Evza'i, njemu Zuhri, ovom Ata b. Jczid Lcjsi, a ovom Ebu-Scid,
radijallahu anhu, kazavsi:
i4

JE Ali b. Abdullah, njemu ovom Evza L.; a Muhammed
k

-1 JJjJl

-.,>,,
*****

^ >^ *^
* s .> - :„

&£.

4ilaS

^ *U (•&. .nrr
/,*

JU J

2

J^ j£
'

•V**^

*;jj,

^ ^^Vl
.:

^^ r^
l£fc
frl

»

DosaojenekiArapVjerovjesniku, sallallahualejhi
i

^
,

^
gr*"^
*

^
r

Jr=^' **i£ 6?

^
,

ve sellem,

upitao ga o Hidzri, pa
k

mu je on
Ii

rekao:

,<

<

?

t

**

^
**

Tesko

tebi,

Hidzra ima tezinu! Imas

ti

deva?

^T
l^i

,-:

'Imam!', odgovorio je.

A dajes

li

na njih zekat?',

tjfu l"^L\ d\

S&j Jui
* *
'

sj^il

^
J4*

upitao je (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem).

'Dajem!', odgovorio je ovaj.

Ada
Da!
,

li

se

nnma J
.

konstis?
|c

,

upitao & ea *

le. J

odgovorio

on.
se poje?*, pitao je dalje

^^ >>£ JB ft ^ Jd ^J >^ v V V JU ^ Jb l^ ^ Jb ^ JU S?
..:
',.;

,.•

'-'

••<

'

-

v

J^3

*Pa ih

muzes na dan kada

^ J^-li
„ , .
'

JIS

Ii JU Uajjj
*,
t

»}J
,

L^r^*
»

/.<

(Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem).

*Da!\ odgovori ovaj. Tada
*Radi,

mu

on
ti

rece:

^^^A^^^j^^Z
s
v-a

^

makar

iza

mora, 4 Allah

nece okrnjiti od

tvoga rada!"

O DOLASKU VJEROVJESNIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NJEGOVIH DRUGOVA U MEDINU
I

&t*U

jjfcAfc

M

^

-»-

*fc

3924.

PRICAO NAM JE Ebul-Velid, njemu Su'ba,
je
,

'

'

/;

U*d ju zLi
*««
*
-

b&.
.

jJjJi jfl

&i£ /nr £
-

rekavsi da ga

_

obavijestio Ebu-Ishak,
,
. ,

da

je

cuo

.,

...

Beraa, radijallahu anhu, da
"Prvi koji su

Jjl

JU


frl

*Cp
f

<]jl

je

kazivao:

(<J>j ~
r

t , „ -Ji ,*-*»—
*

*—

.j^—
a

*
**'

nam

dosli bili su

Mus'ab

b.

Umcjr

i

L p&*i^ij
ft

Ibn-Umm-Mektum,
Jasir
i

a iza njih su dosli

Ammar

b.

*

Bilal, radijallahu

anhu."

^^4~^^r V .^M^'j^jMM^'^
rf

*c>"

.

f

*

t

3925.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b. Bessar,

*>xi

l£U
,

jll;
'

£
^

Hi'


0*"
1

Tiro

njemu Gundcr, a ovom Su'ba, prcnoscci od Hbu-Ishaka, koji kaze da je cuo Beraa b. Aziba,
radijallahu anhu, da je kazivao:

. -

:.>>,-*
1^
4,,

6

^
'^

*— *^jjj

V-

"PrvikojisunamdoslibilisuMus'abb.Umejrilbn-

^^
U ^J
1*
'

ju
*

:

^
*

^3
ii<

^ ^3
**

Umm-Mektum. Oni

su ljude poucavali Kur'anu.
fc

f^ f $J
*»>i*~ *-^*

-«**
tCi

"r*^"

^
f

Potom su dosli Bilal, Sa d Ammar b. Jasir. Onda jc dosao Omcr b. Hattab s dvadcsctcricom
i

- ,;:

- ,?i, ..it

*-

4

Nc

misli se doslovno na mora,

ncgo se misli na najudaljcnijc krajeve dr/avc. Daklc,

ircba radili, pa

makar

covjck zivio u najzabaccnijim krajcvima. (prim, rcc.)

165

SAHIHU-L-BUHARI
Vjerovjesnikovih,
sallallahu
alejhi

VRMNEENSARIJA
i -* "

ve

sellem,

i

t

*

;

it. ti

*»*'*",-£*,

drugova. Iza toga je dosao Vjerovjesnik, sallallahu

ve sellem. Nisam vidio da su se stanovnici Medina iccmu toliko obradovali kao dolaslcu' Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
alejhi

Cak su

i

robinje rekle; 'Dosao je Allahov Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem!'
2

A nije dosao dok nisam

proucio suru El-AMa (Sebbihisme Rabbikel-A

'la),

J-*"

11

cs/j^J J*^ *&»
1

^

cr*

zajedno
3926.

s

MufessaP surama."

JE Abdullah b. Jusuf, da ga je obavijestio Malik, prenoseci od Hisama b. Urve, on od svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu
anha, da je kazivala:
^lU-j £j_dl it
4)1

PRICAO

NAM

J_^-j p-^

Li.

C-JlS

£l

Lf^-

"Kada
Bilal.

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, dosao u Medinu, razboljeli su se

Ebu-Bekr

i

Usla sam kod njih
Bilalc,

k i

upitala:

K.ako se osjecas,

dJii
ttjii

dii
^

clii

j^l
*r

Ebu-Bekr bi, kada ga obuzme vrucica, govorio: 'Svakoga covjeka pogodi smrt u njegovoj porodici, a ona mu je bliza od kaisa
babuka?

kako

si ti?'

£ Iiii (jf cJf c *
*

js jy: ^l£i

S&f ii] /i ^

5is*

sandale!',

dok

bi Bilal

u trenutku kada ga popusti
fc

groznica podizuci glas kroz suzc govorio:
zanocili u dolini
i

Da mi je

trava!

Oh, da

li

Mekke, a oko mene mirisna zukva 4 cu ikada doci do vode Midzenneta

i

da

li

ce mi se ukazati

Sama

i

Tllfejla?

,5

^>J±i

>J ^ V
6

U Ji

J*J'

J*J J^-J

"Otisla

sam" pripovijeda

dalje Aisa,

"Allahovom
uil
i

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,

ispricala

J_j~-3

*^-^* iiiU cJla
£Ji

J^j *-»Ui J
i'^-ti

mu
ili

to,

pa jc on zamolio: 'Gospodaru, ucini da
sto

nam i^i ojIi

44^ ijui Jul

Medina bude draga kao

nam

je draga

Mekka,
1

i

jos vise! Ucini je zdravom, blagoslovi njezin sa' 6 7" njezin mudd odnesi iz nje groznicu u Dzuhfu!
i

i

U jcdnom
iz

prckinuiom prcdanju navodi sc da su djcca pjcvala po/natu kasidu: "Talc*al-bcdru
all

"alcjna...

(Puni mjcscc nas obasja...),

izglcda da

jc to

bilo

nakon Poslanikova,

sallallahu alejhi vc sellem, povratka

Bitkc na Tcbuku, a ne prilikom njegova doscljcnja u Medinu.
sc prcdanju kazc: "... dok nisam naucio..."
iz

2

U drugom
To su
sure

3 4
5

posljcdnjc scdminc Kur'ana pocevsi
milja udaljcno

od

sure El-Hudzural. (prim, rcc.)
bila pijaca.
to

To jc mjcslo nckoliko To su dva brda u
Iz

od Mckkc gdjc jc

blizini

Mckkc.

Ilitabi,

medutim, kazc: "Mislio sam da su

dva brda dok nisam posigurno

saznao da su to dva bunara."
6 7

ranijeg

smo

prcdanja vidjcli da jc

i

Aisa bila dobila groznicu.
pravca
ligipta,

Dzuhfa jc danas mikat za hadzijc

koji dolazc iz

a u ono vrijeme tu su zivjcli jevrcji. (prim, rcc.)

166

jbaiyi<jibai({ili£i

^jlgill nigKi
* >*

3927.
a

PRICAO MI

JE Abdullah

b.

Muhammed,

}IL* LSji- -tl* 3: 4jI^p

jSj^ T<UV

njemu Hisam, da ga je obavijestio Maimer, prcnoscci od Zuhrija, kojem jc pricao Urve, da ga
je obavijestio Ubejdullah
b.

Adijj kazavsi:

"Usao sam Osmanu..."
Bisr b. Su'ajb veli da

mu je

pricao otac, prenoseci

&J^^£
>

>*

*

J & i Jtt3$p

i

p

od Zuhrija, da
kazavsi:

mu je

pricao Urve b. Zubejr, kako
b. Adijj
b.

**..J

ga jc obavijestio Ubejdullah

Hijara

"Usao sam Osmanu, pa je on izgovorio sehadet,
a

onda rekao:

fc

A poslije...

Doista je Allah poslao

il Oil

&

IS
c

JU

L*
*

Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s istinom,
a ja sam bio jedan od onih koji su se odazvali
Allahu
i

f B>

Njegovom

Poslaniku,

i

povjerovao sam u

ono

cime je poslan Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem Nakon toga sam se dva puta iseljavao (iz Mekke), bio Poslanikov, sallallahu alejhi ve
s

sellem, zet

i

jedan od onih koji su

mu dali

priscgu.
-

>','

i

.*

Allaha
iskazao

mi,
niti

nisam

prema njemu nepokornost
i

lb.

5>j>

^

sam ga

u cemu prevario sve dok ga

Allah nije uzeo Sebi!'"
Ishak Kclbi slijedi Su'ajba u prcdanju prcnoscci
isti

slucaj

od Zuhrija.
JE Jahja
Sulejman, njemu

3928.

PRICAO NAM
a

b.

^^
*

-

5g_l

& Ji

tut tiya
l

Ibn-Vehb,

ovom

Malik...;

a

OBAVIJESTIO
l^
1

ME

JE

i

Junus, prenoseci od lbn-$ihaba, kojcg

u* o^X J-rfh

^y ^-^ v*J ^

je obavijestio Ubejdullah b. Abdullah,

da ga je

Ibn-Abbas
b.

obavijestio

kako

se

Abdur-Rahman

Avf

vratio svojoj porodici

na Mini za vrijeme

posljednjeg hadzdza sto ga je ucinio Omer, "pa
jc kazc Ibn-Abbas
l

me y^
jij

H**- -^^ j^*

J tr«

>*J

^'

Jl

-

"pronasao

i

kazao mi:

fc

Rekao

sam: Vladani pravovjernih, na hadzdzu se okuplja
svjetina
i

j&£>j
j\* IjiU

j^bJl

g£j

rulja;

mislim da

bi to trebao odloziti

dok ne
0j^\
OJil

^

j^jll J!

dodes u Medinu, mjesto Iseljenja (Hidzre), sunneta
i

(»-Uj _^>i

J^_C Jl ^j)

spasa,

i

dodes poznavaocima prava, narodnim
i

prvacima
fc

pamctnim Ijudima!'
Jjl

To je prvo

sto cu uciniti
,v

kad se vratim u Medinu!',

J y-fi y±

Jli i«fe (#jij

^1

rece

Omer.

167

.

SAHIHU-L-BUHARI
3929.

VRUNE ENSARIJA
b. Isma'il,

PRICAO
b.

NAM JE

Musa

njemu

6^ «>W ^
*
'

J^r

^ -™"
' '

Ibrahim

Sa'd, da ga je obavijestio Ibn-Sihab,
-

prenoseci od Haridzc b. Zejda b. Sabita kojeg je

Umm-Ala', jedna od zena koja je dala prisegu Allahovom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi
obavijestila

Maz'un, kada su kockom odredivali ensarijske kuce za iscljcnike (muhadzirc), dopao njima. "Usman se", kazuje Umm-Ala', "pozalio na bolest,
ve sellem, kazivala je kako je
b.

Usman

sam ga njegovala dok nije umro. Stavili smo ga u njegovu odjecu. Onda nam je dosao Allahov
pa
Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, a ja rckoh:
k

^jiiii

\f\

Ncka

s&

-ail

je na

tcbe Allahova milost,
1

&j cJ& * fji\ £&

Ebu-Saibc!

Svjedocim da teje Allah vec pocastio! To cemu znas da ga je Allah vec pocastio?',
upitao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.
k

Uj * *$l JUi 41 lu^si ISj iu£ jil^i

tsji! Sf

cii cii5

i*3s1

41

!>\

^'4

Allahov Poslanicc - otkupila bih

tc

i

majkom
njemu
"

i

occm! - nc znam, pa
: i,

koga...!',

1

odgovorila sam.
*

'Sto se njega tice\ rece on, 'Allaha mi, je dosao jekin,

*

"'"

'

Allaha mi, ja

mu

zelim svako

dobro! Ali

ja,

tako mi Allaha, iako
sta ce biti sa

sam Allahov
1

4i>l}s

CJU q Jiij U

43)1

JjJj}

^J ^0 tij^'
1

poslanik, ne

znam
ona

mnom!

Poslije

toga, Allaha mi,
je", pripovijeda
i

nisam vise nikog pohvalila. To
dalje, "rastuzilo.

me

iii illi Jy& dJU oJi: |jrf J;l S/
f *

Zaspala sam
tece, pa

u snu vidjela Osmanov izvor kako

sam

otisla

Allahovom Poslaniku,
i

sallallahu alejhi ve

.^^jijuiihiU^^ij'J—'J

sellem,

ispricalamu.

'To su njegova djela!\ odgovorio je."

3930.

PRICAO NAM JE Ubejdullah b.

Seid,

a njemu

fcU j 1^. x^ ^ ^IX^ li^
,

.r vr
;

Ebu-Usama, prenoseci od Hisama, on od svoga oca,
a ovaj

:

,.,

.

od Aise, radijallahu anha, da je kazivala:
je darovao

^^

..:;.-is^j*^
\&
<iil

'

. -

u*s.v*f

^u*
jl^

"Dan Bu'asa 3 Allah
u zivotu)
alejhi

Svome

Poslaniku,

*- fi :

*jj~>y A>-j

*u_l5

UL

<^j\Ju »'y_

sallallahu alejhi ve sellem,
primili islam.

kako

bi oni (koji

su

ostali

Allahov Poslanik, sallallahu
bili

?*fr

&* ^ M^ ^ * 4w ff 8
f

<

vc scllcm, jc stigao kada su sc oni vec
i

^>^ j p^y-a j ^13^ cj^j

razjedinili

kada su ubijeni njihovi glavari."

1

Tj.,

pa koga 6e Allah pocaslili ako nccc njega

s

obzirom na njegov iman

i

dobrocinslvo.

2
I

Tj., smrt.

Ovo jc protumaccno

u poglavlju o vrlinama ensarija.

168

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKI
-'S

Musenna, njemu Gunder, a ovom Su'ba, prenoseci od Hisama, on od svoga oca, a on od Aisc da jc kod nje usao Ebu-Bekr, dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio s njom, na Ramazanski (ili Kurbanski) bajram, a kod nje su (u to vrijeme)
3931.

PRICAO MI

JE

Muhammed

b.

*yP

*UjI

'^p

aLJLa

**p

u^i

UjJj>-

jXs-

^h\j l*lU j£S
**

JZ d
I*

Si

ilsM

^

dvije robinje pjevale

pjesme

sto su ih ensarije

mcdusobno
Bu'asa.
"
mm

recitirali

jcdni proliv drugih na dan

*5i jui

£*i

jiklji ji;>

tA

Sejtanska frula!", rekao je Ebu-Bekr. Ostavi
ih

Ebu-Bekre!",

rece

Vjerovjesnik,

&* fa iV f'J j^ k J» 4 5 CJ« - 1
-

- -

sallallahu alejhi ve sellem, dodavsi:

"Svaki narod

ima svoj blagdan, a nas blagdan jc ovaj dan!"
3932.

PRICAO

NAM

*

JE Musedded, a njemu

^

.

^ji}Jii^

&o£

V

alii U5a£

.rwr

JE i Ishak b. Mcnsur, da ga jc obavijcstio Abdus-Samcd, kako jc cuo svoga oca da mu jc pricao Ebu-Tcjjah
Jezid
b.

Abdul- Varis...; a

PRICAO

NAM

Humejd

Dab'ijj,

kako je Enes

b.

Malik,

radijallahu anhu, kazivao;

"Kada

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, dosao u Mcdinu, nastanio sc u gornji dio
grada, u cctvrt u kojoj su
bili

potomci

Amr b. Avfa.

Tu

je proveo cetrnaest noci, a onda je poslao po

p 5AJ 5^ gjl

clanove Benu-Nedzdzara, koji su dosli isukanih
sablji.
I

^

^UU JU ^i> ^1

kao da sad gledam: Allahov Poslanik,
ve sellem, na svojoj jahalici,

sallallahu alejhi

Ebu-Bekr za njim, a oni iz Nedzdzara oko njega — sve dok nije sjahao u Ebu-Ejjubovom dvoristu.
Klanjao je ondje gdje
ovcijim torovima.
4

bi

ga zatekao namaz, pa

i

u

jl^i

JU

^1»_jj1

^S eQj

^1

^^X dy-

Onda
4

je naredio da se sagradi
iz

mesdzid. Poslao jc po one
dosli.

Nedzdzara,

i

oni su

My j j^s nOJi Ssa i^ Jjj

Tada on

rece:

vi iz

Nedzdzara, recite mi

cijenu ove basce!' 5

4

On

nijc klanjao na nccistim mjestima.

U

tim mirbedima (torovima, gumnima, rnjestima za susenje dalula)

bilo jc mjcsla za
5

dzcmalsko klanjanjc.
i

U ranijem

da jc to bio mirbed. Bila jc to basca ti kojoj sc nalazio mirbed. Izglcda dajc ona najprijc bila hail (zidom ograden prostor), ali sc on vrcmenom porusio postao razvalina tor za koji jc Ebu-Bekr umjesto Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, platio deset zlatnika.
sc prcdanju navodi
i i

169

SAHIHU-L-BUHARI
fc

VRMNEENSARIJA
> .1

Ne, tako

nam Allaha\
to,

rekose oni, *ne trazimo

nadoknadu za

osim od Allaha!'
idolopoklonicki grobovi;
i

"Bilo je", kazuje (Enes) dalje, "ovako kako cu

vam

ja rcci: tu su

bili

•lj
rf*

jlSj

•—

*

'J>- ^ ^ ^

^ cJbsj

JjS" -ill j_j-3 «ui
rf

J*

**

bila je to razvalina, a tu je bilo

palmi. Allahov
C.

Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, naredio,
te a

A .5 Ir^yiil jj& 1 -Oil Jjij J& jij

su

grobovi preneseni, razvalina poravnata,
posjecene.

palme

Prema

dzamijskoj

kibli

ocisccno jc mjcsto (izvaljcnih) palmi, a dovratkc
su napravili od kamena. Prenosili su tu stijenu, dok
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

bio s njima, recitirajuci: 'Gospodaru nas,

nema

dobra bcz ahirctskoga, pa pomozi cnsarijama

imuhadzirima!"'

*#

O BORAVKU ISELJENIKA (MUHADZIRA) U MEKKI NAKON OBAVLJENOG HADZDZA
Hamza, a njemu py. i&> Hatim, prenoseci od Abdur-Rahmana b. Humejda Zuhrija da je cuo Omera b. Abdul-Aziza kako jc upitao Saiba, Ncmirovog scstrica: "Sta si cuo o stanovanju u Mekki?", pa je on odgovorio: ^
3933,

PR1CAO MI

JE Ibrahim

b.

& £ j^ta jx- .rw
"^

*

^

^"

"Cuo sam Alaa
rckao:
c

b.

Hadremija kad je kazivao da
1

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
Tri (dana)

nakon povratka

2 ?*>
.

% 4b1

J J.3 JU JU

>U^I

,v SiSJl

1

Bio jc jcdan od vclikih Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, drugova. Poslanik, sallallahu
sellem, postavio ga jc za namjesnika u Bahrcjnu. Bio jc
halifc

alejhi

vc

od onih komc

sc uslisava dova.

Umro jc u

vrijeme

Omera. Buhari od njega
s

biljezi

samo

ovaj hadis.

2

Mine. Hadis sc odnosi na boravak u Mekki, koji nijc bio dopustcn onima koji su sc isclili u Mcdinu prijc osvojenja Mckkc. Bilo jc, mcdulim, dopuslcno onima koji su isli na had/dz umru da boravc u njoj tri dana nakon obavljcnih obrcda, a onda da ponovo idu u Mcdinu kao podrska Poslanika,
Tj.

nakon povratka

i

sallallahu alejhi vc sellem.

170

,

iitiiyi (jiiioi cyiifi

«3&

ajjlgiltgi/iri

O

POVTJESTI

I

TOME OTKAD

W

/

*

5

jojtJI l>jl

£|

J>- M>tJl

oU

SU P0CEL1 RACUNATI VRIJEME
Meslema, a njemu Abdul-Aziz, prenoseci od svoga oca, a on od Sehl b. Sa'da da je kazivao: "Nisu racunali (vrijcmc) od pocctka Vjcrovjcsn3934.

PRICAO

NAM

JE Abdullah

b.

t&i idll
„ * ,
,

£
,

4il& l£U
.
.

.r«irt

Cdtfo^Jti^^** #**>
.
,

;

»

|jl^

ikovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva

niti

U ^UJ "

^ N} II ^1 dJui 5'

IjIp

;

J"
A

'
$

od njegove smrti; racunali su od njegovog dolaska u Medinu." 3
3935.
b.

**i-~*

^*

9

0^ ^S

PRlCAO

NAM JE Muscddcd, njcmu Jczid
prenoseci od Zuhrija,

gjj
J-. -

£

ijS
,

(£U
,
.

SU &£
.>
,

.nro
sj,

Zurej\ a

ovom Maimer,
a ovaj

./

on od Urve,
kazivala:

od Aise, radijallahu anha, da je

**

0Jj^

^ ^^^

*** &r J

#>- „

p 00^3 S^k'l ^J>j cJ\i L^
Nakon
toga

-ill

"Bila su propisana dva rekata namaza.

Vjcrovjcsnik sc, sallallahu alejhi vc scllcm, isclio
(u Medinu), pa su propisana cetiri rekata,
ali

^ ^/J
-.* •-

^
-

J

**£'

^>» ^ yr
i

5

'

j&*
ilil

je

5i**jti£ia5
*

Vl

U
°

putnicki

namaz ostao u prvom

obliku."

4

S ovim lancem prenosilaca Jezida u predanju
slijedi

Abdur-Rczzak, prenoseci od Ma'mcra.

Cetiri su dogadaja za koja je postojalo slaganjc

da

bi se

od

damma

njihova dogadanja

vrijcmc,
i

i

to:

Poslanikovo, sallallahu alejhi vc scllcm, rodenje, pocctak objavc, iscljcnjc
biljezi
4

moglo racunati u Medinu (Hidzra)

Poslanikova, sallallahu alejhi vc scllcm, smrt.

da je "Ebu-Musa pisao Omcru: Od tebe nam doiaze pisani dokumenli koji nisu obiljczcni dalurnom.' Tada je Omcr sakupio ljudc, pa su ncki rckli: 'Zapocni s pocctkom objavc!', a drugi su rckli: 'Zapocni s Hidzrom!' Omcr je kazao: 'Hidzra jc rastavila istinu od ncistinc; zapocct ccmo s tim datumom!' Bilo jc to scdamnacstc godinc po Hidzri. Nakon sto su sc slozili, rckli su: 'Ncka pocctak

"Ebu-Nu'ajm Fadl

budc mjesec ramazan!', ali sc Omcr usprotivio rckav&i: 'Ncka bude muharrem, jerje hadza!' S tim su sc svi slozili,"
Daklc, putnicki jc
ranijc
ali

to

mjescc povratka

s

namaz ostao dva rekata, tc stoga, kada sc putuje, nijc obavczno klanjati vise od ta dva propisana rekata. Kao da sc iz ovog hadisa da naslutiti kako jc dopustcno klanjati na putu puni namaz,
skratiti

ga jc bolje

na dva rekata.

171

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O RIJECIMA
VJEROVJESNIKOVIM, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: "GOSPODARU, UPOTPUNI HIDZRU MOJIM DRUGOVIMA!", TE NJEGOVOM SAZALIJEVANJU
dS-OJ

^jaii

Jcuiill

M ^1 Jji oil

ClU

J)Jo

j .

jj3;.c^ >oAjjMfa ^jJI^wdV

ONOGA
3936.

KOJI

UMRE U MEKKI
Jahja b. Kaze'a, a njemu

PRICAO NAM JE

Ibrahim, prenoseci odZuhrija, on od Amira b. Sa'da
b.

Malika, a ovaj od svoga oca da je kazivao:
godini

Oprosnog hadzdza posjetio me je za vrijeme bolcsti od kojc ncma ozdravljcnja

"U

Vjcrovjesnik, sallallahu alcjhi ve scllcm.

'"\-

*_b

4JJI

-i

»- r I \-Jj~«J b OJ-£3
'i

mi Ojll

7-

Jp

':

*La O-JL-jI

'

-U

'Allahov Poslanice\ rekao sam,

'vidis

kakva

me

Imucan sam, a nemam nasljednika osim jedne kceri, pa hocu li podijeliti
je bolest pogodila!

dvijc trccinc imetka?
fc

1

Ne!',receon.

fc

A da podijelim

polovicu?\ upitao sam.
fc

mnogo! Da ostavis nasljcdnikc bogatc, boljc ti jc ncgo da ih ostavis nckomc na tcrct, pa da prose od ljudi!
'Trecinu, Sa'de\ rece on,

a

i

trecina je

fox b\l»j£
^ *****

•£*! iiSji ji of dJJ
"
-J **

:

>tf

-*-

**"

(Ahmed
iz zelje

b.

Junus prenosi od Ibrahima: Da ostavis
biti

l

potomke...') Ti neces

onaj koji dijeli milostinju
te

za licem Allahovim, a da
zastiti,

Allah zbog

toga nc

pa cak

i

za zalogaj koji stavis u

usta svoje zene!'

'Allahov Poslanice\ rekoh, 'da
poslije svojih drugova?'

li

da ostanem

jJLJj ^*j^j ^rj^

**

Oidjl Vj

-uil

u^-j

l^-

Oj^I i^ >Tj
fc

flyt il,

'Neces ostati\ rece on,
time
lice
i

radeci neki
tc

posao zeleci
3^J

£&
^^5 ^ii'

Allahovo, jedino da
danijc
ti

Allah zbog toga

Vj

Lt='*** tllA-^jl

uzdignc

visokc stupnjevc.

A mozc biti

i

da ostanes, pa da se neki okoriste tobom, a dnigima da pricinis
stetu.
i

Gospodaru, produzi Hidzru mojim
ih

^^jj j>

- * > *» J ,-"t "»i-' : ^- ';'«6«j

X*-\

Jbj

-'t Jjp o\

Jt- -i i? 4«l

J_^j

*t

''

drugovima

odmah!* Jadan li je Sa d b. Havla! Allahov sc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zalostio sto on umire
ne vracaj
h

u Mekki."

Ahmed
"Da

b.

Junus

i

Musa prenose od
1

Ibrahima:

ostavis nasljednike...

172

jboiyi (jibdik

cylifi

tfjloiil

£1013

TOME KAKO JE VJEROVJESNIK,
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM,
BRATIMIO SVOJE DRUGOVE
1

AA>Ja\

J*

m

t^ill

uM

^

m5

Abdur-Rahman b. Avf vcli: "Kad smo dosli u Mcdinu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
sellem, bratimio

i

y» ^>
a
Oy

me je

sa Sa d b.

v

Mi £j
01^

Rebi'om."
Ebud-Derdaa."

^ * &$& ^ ^ 3s
!ui
*
*~
**

J»5

Ebu-Dzuhajfa

veli:

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
i

88 ^~>\ <j£-

<^A*J>tJ>-

V JU
:-

ve sellem, bratimio je Selmana

.pI^jji^i;

3937.
a

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

*

"

9

S*

*

"

9

9

9

1

*

C"*

"" £ ,

b. Jusuf,

njemu Sufjan, prenoseci od Humejda, a on od
b.

*JS Jli >CP

'

-

'ti-

"

-i
<l)l

Encsa, radijallahu anhu, da jc kazivao:

^>J

.-

'A

'

j-rfl

(%*

-^-

'-*

'

"

£j&

"Dosao je Abdur-Rahman
sa Sa'd b. Rebi
fc

Avf u Medinu, pa ga je
koji
to je

.-

^3|
+s.
*

^U

*A\ ^y>
sti

j,
3
,

C^J>^
-

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bratimio

".

i--\n

'*-"-

':•-

om, ensarijom
i

mu je predlozio
Abdur-Rahman
i

da podijele imetak
rckao: 'Allah
ti

zene.

Na

blagoslovio imetak

zene, kazi

ti

meni gdjeje

pijaca!'
i

Zaradio je nesto na siru

maslu.

Nakon nekoliko
alejhi

dana vidio ga je Vjerovjesnik, sallallahu
sellem, a na odjeci
fc

ve
per* -"

od mirisa. 5ta ima, Abdur-Rahmanc?\ upitao ga jc.
(zuta) mrlja

mu

^H

1

'J"* s^Arf

j^

^j V^J
jUiNl

(*4

(

'Ozenio sam se ensarijkom, Allahov Poslanice!',

odgovorio je.

5l^j

ojj JUi L^i

c-5.^ (^ Jli

^

*A koliko

si

potrosio na nju?\ upita on.
7
,

.siijjjHa^ijia^.y
jcdnu

'Zlata tczinc pet zlatnika

rece on.
sto ccs zaklati

Trircdi vcscljc
ovcu', rece " sellem

makar tako

mu

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

i

Ibn-Abdul-Bcrr

vcli:
i

"Bralimljcnjcjc bilo dva puta: prvi put

samo mcdu muhadznima

u Mckki, a

dmgi put

izmcdu tnuhadiira

cnsarija.

Ovo drugo

bratimljcnjc spominjc sc u naslovu

ovog poglavlja."

Ibn-Sa'd navodi prcdanjc s lancima prcnosilaca od Vakidija do grupc tabiina, koji su kazivali: "Nakon sto jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, dosao u Mcdinu, bratimio jc muhadzirc, a onda muhadiirc i ensarije.

Obavczali su sc na medusobno pomaganjc, pa su sc cak nasljedivali. Bilo ih je dcvcdcsct, §lo muhadzira sto cnsarija. Nakon sto jc objavljcno: Ve ukd-erhami...\ dokinuto jc medusobno nasljcdivanjc. Poslijc jc |TT objavljcn ajct: 'Muslimani su braca../
i K

173

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNEENSARIJA

POGLAVLJE...
3938.

PRlCAO MI
b.

JE Hamid

b.

Umcr, prcnoscci

6 jL. & y£ £ Uz Jli3b; Jtsti aLoii

tvta
s -'
1

od Bisr
a

Mufeddala, kqjem je pricao Humejd,
kazavsi:

ovom Enes
b.

3 4i3» Si ji i&i j£ i£U j-iii
•jZ

"Abdullah

Selam cuo je za Vjerovjesnikov,
Medinu, pa je
priupita.

i

*3i pii;

iii;

sallallahu alejhi ve sellem, dolazak u

^

dosao da ga poncsto

Titat cu te\ rekao (mu) je, 'o troje koje ne zna niko

,u£
'j

jji
ji

uj
f 3L;

4SLSJ1

u'Ja

jji

\i

*j vj

osim vjerovjesnika:
sta cini

sta je prvi

predznak Sudnjeg

dana?, koju ce prvu hranu jesti stanovnici Dzenneta?,
i

<J

jjjji jl;

Uj
<o

&\

jiT &fc
Jli

da dijctc biva na oca

ili

na majku?*
tome!',

'Dzibril

me

je

malocas obavijestio o
'Taj

rfC

l}\

Jtf UiT
-

\j*:'

*\

+1

^''

Jj£\

*3 jl
:
'

odgovorio je on, a Ibn-Selam rece:
zidovski neprijateljr

je melek

U'l\ Jjj l5! Jtf i&Vil y, Aji?\ jji
tij

M
%

'Sto se tice prvog predznaka Sudnjeg dana', rece

^Jii Ji jjl\ £. LX'Jl *& £1*11
^ ^
^
*>

^

'

*

(Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem),

v

bil

ce to

*

oJ-l x* siU>

oU

LiT

aKL' .lit Jj

vatra koja ih tjcra s istoka ka zapadu; prva hrana

stanovnicima Dzenneta
kita;

bit

ce odvojeni dio na

jetri

a sto se tice djeteta: ako
dijete biva

muska voda pretekne
jj^ii

zensku vodu,
pretekne

musko, a ako zenska voda

c^> j&» a: s!ui *u j^ 1^ jfcji J_jJL3 iiLI j 4»1 VI
*JI

:

musku vodu, dijctc biva zensko.' 'Svjedocim da nema drugog (istinskog) Boga
i

JU <il

V

0) 4-il JIS

osim Allaha
klevetnika

da

si

ti

Allahov poslanik! \ rece on

i

dodade: 'Allahov Poslanice, zidovi su doista narod
i

lazova! Upilaj ih o

meni

prije

nego

sto
,

it

J s

H

saznaju da

sam primio islam/

Dosli su zidovi, pa

ih

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao:

Kakav je po vama Abdullah
Najbolji
i

jui iluif ^ij SLiifj

b.

Selam?*

^

ollj

£$£

sin najboljega, najvredniji (u znanju)
o

sin najvrednijega!', rekose oni.

^
Jj-a

4

j'

A

sta mislitc

ako jc Abdullah

b.

Sclam primio

ji« lyiai pj]\p jli-U kiUj

4jI oiLi-l

islam?', upita ih Vjerovjesnik, sallallahu alejhi

ve sellem.
'Allah ga je zastitio od toga! \ rekose oni.

On im je to

O wG ^ '^ * j^j ^
,3
-Al

s:

*

stj ii vj
o_wiij"3

ponovio,

ali
i

su oni odgovorili
rekao:

Abdullah
(istinskog)

Onda se pojavio 'Svjedocim da nema drugog
isto.
i

J>-*j ^ *-»^-'

^£^5*

lli

J 15

Boga osim Allaha

da je

Muhammed

174

jbiiyi<tlibaiGjli£i

qJjlaJl 9i0ia

Allahov poslanik.' Tada oni rekose: 'Najgori je

medu nama,

i

sin

najgoregaP
i

Nastojali su ga omalovaziti

poniziti.

'Allahov Poslanice\ recc on,

'ovoga sam se plasio!'"

JE Ali b. Abdullah, a njemu Sufjan, prenoseci od Amra, koji je cuo Ebu-Minhal Abdur-Rahman b. MutMma da jc
3939, 3940.
kazivao:

PRICAO

NAM

.-

>

,< s

.

"Moj

jc

ortak

na

pijaci

prodao

(razmijcnio)

dirheme na pocek, pa sam mu rekao: 'Slavljen neka je Allah, zar to valja?!* 'Slavljen neka je Allah', odgovori on, "prodao

* if - '

*

A >*,'

,"".

-

i ii

,-*«

a

t">

*-

sam

ih

na pijaci, a niko mi nije rekao da je to

pokudcno!' Upitao sam (o tome) Bcraa b. Aziba, pa je odgovorio: 'Dosaoje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem - a mi smo na takav nacin trgovali - rekao: Ono sto se proda tako da bude primoprcdaja iz rukc u ruku - to nc smcta; ali ono
fc

******

1

^

**

*-*

**

-^

**"

t

i

I;3

oJui Sjij!

ildUl Sis J;u iiliu s$jJ

bude na pocek - to nije u redu! Potrazi Zejd b. Erkama pa ga pitaj, on je bio najveci trgovac medu nama/ Pitao sam Zejda b. Erkama, on mi
1

sto

f

Ai Jlii SI* OUjL-* J15j *li* JLoi *-*j1 Cy*

i

jc rekao isto."

j Jli'a j

*jUi *&, ^Jj

iLjil

*

*J)1 1215

Sufjan

jejednom

ispricao: "...

pa je rekao:
alejhi
i

'Dosao nam je Vjerovjesnik, sallallahu
sellem, u
"...

ve

mi smo trgovali - rekao: na pocek dosczonc (ili jc rekao do hadzdza)/
a

Medinu -

175

.

SAHIHU-L-BUHARI

VRUNE ENSARIJA

O POSJETI ZIDOVA VJEROVJESNIKU, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, KADA JE DOSAO U MEDINU
1

tfarfu, postati
/?«/*/,

zidovima;

luidnti, pokajali

smo

se;

&

( Ujl* )

iy

£!j

iSjJ: ijjlJ? ( ijSli )

koji trazi oprost.

Istfustf

3941

*&»?rf« PRlCAONAM JE Muslim b. Ibrahim, njemu ^<V
Li.

*•*!.* ^%£fUSUiZ xu

Kurra, a

ovom

prcnoscci od

Muhammcda, on od

Ebu-Hurejre, a on od Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi

ve sellem, da
2

je

rekao:

"Da
bi

su deseterica zidova povjerovala u

mene,

svi

zidovi povjerovali u mene."

3942.
b.

PRICAO MI

JE

Ubejdullah Gudani,

Muhammed) njemu Ham mad b. Usama,
Ahmed
(ili

i

,>

a njega je obavijestio Ebu-Umejs, prenoseci od

^

-

^
> f
'
**
*

Muslima, ovaj od Tarika b. Sihaba, a on od Ebu-Musaa, radijallahu anhu, da jc kazivao:
Kajs
b.

^

^ >

«

*

it

* +

i

* *

*i

'"Dosao je
sellem,
postili
te

Vjerovjesnik,

sallallahu
slavili

alejhi

ve
i

u Medinu - a zidovi su
• "J?

Dan

asure

ga - i rekao: "Mi smo preci da ga poslimo!',
«j-i2j yili *W s_dJ

naredio da se posti.

^o-l iV""

^

t_5,

JLa*

Ahtab. Nakon sto je saslusao Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, vratio se rekao svomc narodu: "Pokorite mi sc, doisia jc ovo Poslanik kojcg smo cckali!" Njemu sc suprolstavio njegov bral koji jc medu ljudima imao uglcd,
Ibn-Aiz prcnosi od Urve da
jc

Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, prvi dosao Ebu-Jasir
i

b.

ali

ga jc scjtan zavco, lako da su sc zidovi povcli za njim za onim sto jc on rekao. Ebu-Scid od Scida b. Dzubcjra prcnosi sljedecc: "Poslaniku jc, sallallahu alejhi vc sellem, dosao Mejmun b. Jamin, jedan od
i i

zidovskih voda,

rekao: 'Allahov Poslanicc, pozovi ih, a

mene

odrcdi da

vam

prcsudim, jcr sc oni u tome

meni obradajup Poslanik ga jc uvco unutra, a potom su dosli zidovi, kojima jc Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellem, rekao: 'Odabcritc covjeka da prcsudi medu nama!' - 'Mi smo zadovoljni da to bude Mejmun b. Jamin!*, odgovorili su. 'Izidi im!\ rccc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Mejmun tada izide rccc; "Svjedocim da jc on Allahov poslanik!* Oni su, uprkos tome, odbili to polvrditi.
i

Misli se na posebnu desctcricu zidova.

Ne

radi se, daklc,
i

o bilo kojoj
ncki drugi.

dcsctcrici, jcr jc vise

primilo islam, pa, ipak, to nijc utjecalo na ostalc da ga
rjctki primili islam,

oni prime. Daklc, misli
i

od deset zidova sc na vodc, od kojih su samo

kao

sto jc to bio Abdullah b.

Sclam
176

jbaiyi<jibai<yli£i

^jlqill niqKi

3943.

PRICAO
a

NAM

JE Zijad

b. Ejjub,

njemu

£3i i&£ ^jj
Crt
1

& *fo l&t

.r\ir

Husejm,

ovom

Ebu-Bisr, prenoseci od Seida b.

Dzubejra, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma,
da je kazivao:

u*

**

>*>

<y.

-V- 0*
.

r*. y>

^-^
J
i

'

-

"Kada

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

dosao u Medinu, zatekao je zidove kako poste Dan
asure. Upilani su o tome, pa su oni odgovorili:
l

Ovo je y&\

rf

jJi

iai us jia iul
i

^

*ki

dan u kojcmjc Allah dao pobjcdu Musau nad faraonom; mi ga postimo, slavcci
"Mi

i

Israilcima

ga.'
/
*Ull

smo preci Musau od vas! \ rece Allahov
i

Poslanik,

J

4—<j jLai

<J 1^-Jixj

<Uj-jaj

Sj>^J

sallallahu alejhi ve sellem,

naredi da se posti."

3944.
a

PRICAO NAM

JE Abdan, njemu Abdullah,

jjj; if 4iaS

f

*

i£U Siis i£U

xwi

ovom

prenoseci od Junusa, a on Zuhrija, kojeg

jc obavijcstio Ubcjdullah b. Abdullah b. Utbc,

prenoseci od Abdullaha

b.

Abbasa, radijallahu
sallallahu alejhi ve
pravili

anhuma, da je Vjerovjesnik,
sellem,

pustao kosu;

idolopoklonici su

razdjeljak, a sljedbenici Knjige pustali su

kosu
(^-j j
ft

- a Vjerovjesnik, sallallahu

alejhi

vc sellem, volio

^y^ ^ b^
>.?-

j|

j^

1

^^ (^-j j
ft

je nalikovati sljedbenicima Knjige u

cemu mu

nije dosla

onome o nikakva zapovijed. Potom je

y

^i£sdi jit iaiijj

44 *
5;

iSi

0153

M

* «.. --,r

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, napravio
razdjeljak;' 3

3945.

PRICAO MI JE

Zijad b. Ejjub,

njemu
b.

Husejm, a ovom Ebu-Bisr, prenoseci od Seida
da jc kazivao:

Dzubejra, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma,

"Oni su sljedbenici Knjige; podijclili su jcu dijclovc
?
i

%

^^r'

vjerovali u jedan, a odbacivali drugi dio."

On je

mislio na

rijeci
i

Uzvisenog Allaha:
.

'-

*'

(

JwiP

0\'JA\

\j&Jr ^lil

)

JLi;

<!>!

J>

(Isto tako

smo

urotitelje

opomenuli), one koji

Kur'an na dijclovc podijclisc. 4

3

Iz

ovog hadisa zakljucujcmo da sc Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, slagao sa sljedbenicima Knjige u

onomc u cemu

su sc oni razlikovali od idolopoklonika. Mcdutim, kada jc osvojena
sljedbenici Knjige, koji su iskrivili monolcislicko ucenje.
br.

dio idolopoklonika prihvatio islam, Poslanik sc, sallallahu alejhi
nevjernika, a lo su
4
bili

Mckka, kada jc najvcci vc sellem, pocco razlikovati od prcostalih
i i

El-Hidzr, 91 Tcksl
.

ovog hadisa ponavlja sc u hadisima

4705 4706.
i

177

SAHIHU-L-BUHARI

VRI.INE ENSARIIA

O SELMAN-FARISIJINOM,
RADIJALLAHU ANHU, PRIHVATANJU ISLAMA
JE Hasan b. Umer b. Sekik, a njemu Miflemir, kako mu je njegov otac rekao...; Ebu-Usman, prcnoscci od a PRlCAO NAM JE
3946.
i

dji^ ed)l

^j^j

^j-uylaJ!

,jULui si%Li)

±h

PRlCAO MI

f

*, >

* „

m1UJJ

*

:

(v

k

rift***

t

V
*?* ?
-ol

* *+*

Selman
i

Farisija

da je obisao

i

sluzio deset vlasnika

•_ .

jJJ '—'J ir*

r*^ 4JuAi -UjlX

>i^.'r

^g^jUil

jos

nekoliko

njih.
^

3947.
a

PRlCAO

NAM

«

JE

Muhammcd

b. Jusuf,

jUi-*

*

i<

bi-b-

^-^ ^

-1

**

^-^ r ^ v
-

njcmu Sufjan, prcnoscci od Avfa, a on od Ebu-Usmana da je rekao: "Cuo sam Selmana, radijallahu anhu, kako kazuje:
c

"*

'*•

'

-i-

*

i-t

'1

-'

"

-i

Ja

sam

iz

Rame Hurmuza

1

."

3948.

PRlCAO MI

JE Hasan

b.

Mudrik, njcmu

j&

Bat

a^
*

^

> e 'j,

iyM jbt t<ua
*

Jahja b.

Hammad, kojeg je obavijestio Ebu-Avane,

prenoseci od
a

Asima Ahvela, ovaj od Ebu-Usmana, on od Selmana da je rekao:
.

"Razdoblje je izmedu Isaa i Muhammeda, sallallahu
alcjhima vc scllcm, scst stotina godina."2
<jl>

<ju

o-w
(

^^J ict^*

*"'

j-^ ^-^j

To jc poznalo mjcslo u
2

Pcrziji,

ncdalcko od Iraka.

Misli sc na razdoblje u kojcm nijc poslan poslanik.

178

"

*\\ **

U

ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!
-

v

BITKE'
9 *

O BICI EL-USEJRA ILI EL-USEJRA
Ibn-Ishak
veli:

2

"Prva

bitka

koju

je

vodio

Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, bila jc

El-Ebva' 3 , zatim Buvat 4 , a onda El-Usejra."
3949.

PRICAO MI
a

JE Abdullah

b.

Muhammed,

^}

Lj_l^

JlU
*

*

f.

J>

*r

&\XS j$j£ r

XM*

njemu Vehb,

njemu Su*be prenoseci od Ebu-

Ishaka (da je kazivao):

"Bio sam uz Zejd b. Erkama kada je upitan u koliko
je bitaka ucestvovao Vjcrovjesnik, sallallahu alcjhi
'tit Ju

&*$&?% i40JtJ&
'-- : -t : -ti «^ "1 ' 4jw C~»l <^->j)* *S J^a -'I°y-^* f—*'
ji-Jfli

- Ju V

ve sellem.
fc

U devetnaesf
Au
koliko
si

5
,

odgovorio je.
ti

b^LJJI Jli Jjl C-J15
s

C*i*

5

,^P *1^

4

(bitaka)

ucestvovao

njim?',

.

^liJ) Jlii sSL^J

i#jj ££Ji| J

upitan jc.

Misli sc na megazi
scllcm,
ili

ili

bitkc proliv ncvjcrnika u kojima jc

osobno ucestvovao Foslanik,

sallallahu alcjhi

vc

jc slao vojsku koja jc bila

pod njegovim zapovjednislvom.
sallallahu alcjhi vc scllcm,

Tojc mjesto kod Jcnbua. Krcnuojc Poslanik,
ula, a cilj su

uovu

bitku u mjesecu dzumadci-

mu bili

idolopoklonici Kurcjsa.
i

Radi sc o sclu dvadeset tri milje udaljcnom od Dzuhfc na pulu iz Mcdinc. Tabcrani biljezi: "Prva bitka koju smo vodili pod ^apovjcdnislvom Poslanika, sallallahu alcjhi ve scllcm, bila jc El-Ebva'

U

hadisu koji prcnosi Ibn-Abbas kazc sc: "Kada jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dosao u El-Ebva',
i

poslao jc Ubcjd b. Harisa sa sezdcscl konjanika. Oni su sc susrcli
Kurcjsa, tako da jc Sa'd sc da jc
b.

strijclama sukobili s idolopoklonicima

Hamza

bio prvi

Ebu-Vckkas bio prvi musliman koji jc odapco slrijclu na Allahovom pulu." Spominjc bajraktar komc jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dao da poncsc bajrak islama.

Bcvat jest brdo u Dzuhcjni u blizini Jcnbua. Ibn-Ishak prcnosi: "Zatim sc priprcmio za bitku s idolopoklonicima Kurcjsa u mjesecu rcbiul-cvvclu. Dosao jc do Buvata, odaklc sc povralio bcz sukoba borbc." Buvat
ili
i

To su

bitkc u kojc jc isao Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. bcz obzira na to da
biljezi

li

sc borio
i

ili

nije.

U

vjcrodostojnom prcdanju kojc
i

Muslim navodi
i

sc,

medulim, da jc

tih

bilaka bilo dvadcscl
i

jedna. Ibn-

Ishak

Vakidi smalraju da

in jc bilo

(borbenih aktivnosli u kojima nije

scdam, a Ibn-Ishak navodi da jc vojnih iz\'idnica ckspedicija osobno ucestvovao Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm) bilo trideset scst.
dvadcscl
i

179

.

«

SAHIHU-L-BUHARI
fc

RITKE

U sedamnaest', odgovorio je on.
bila

'A koja je
odgovorio:

prva?\ upitao sam
ili

ja,

a on je

'El-Usejra,

El-Usejr.'
fc

Spomenuo

sam

to Katadi, pa jc

on rckao: EI-Uscjr.'

O VJEROVJESN1KOVU, SALLALLAHU
ALEJHI VE SELLEM, SPOMINJANJU ONIH KOJI CE BITI UBIJENI NA BEDRU 2
3950.
b.

PRICAO M
a a

I

JE Ahmed b. Usman, njemu Surejh
Ibrahim
b.

f p^i Gj^ J>

*•

'

>

,-

*

». *

o\J* J. jlM jjj>- .r^o
ui ft? si

Meslema,

ovom

Jusuf, prenoseci

od svoga oca,

on od Ebu-Ishaka, kojem je pricao
b.
fc

o* y) a*
4,1

«-*-*.£

Amr

b.

Mcjmun, kako je cue Abdullah
Halefa.

Mcs'uda,
azu:

J^W
_i*

^V Jj+*
* * *UP-

radijallahu anhu, da jc rckao Sa'du b.

Mu

^

JW jUw)

\

"On jebioprijatelj Umejjeb.

Kadabi Umejja

^

O.U-

-I
41)1

.' '''•-lit''-- ^£0} $yJ~* ^j 4MI_Lp «-»_»

dolazio u Medinu, odsjedao bi kod Sa*da, a kada bi
L-a.l>.'

Sa'd isao u Mekku, odsjedao

bi

kod Umejje.

r

J ~£a*i U,J-i j!5 Jli
--

4,1

JUU

r

v -U-l
*

Kada jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, dosao u Medinu, Sa d je otisao obaviti
fc

-ill

umru odsjeo kod Umejje u Mekki. Tokusaj mi', rekao mu je, pronaci vrijeme kada ne bude nikoga, kada bih, mozda, mogao obilaziti
i
k

J_^-j

f-Ji
'

'

'

^

Ali\

^P Jy 4>Uj ^a

lil

,Uk>l <CjA\

okoKa'be.'

Jj>t
(j^jii
*
-*-•

Si

Ja
1

s^ii

iim j

^£ii

^
*

jui

oko podneva, ali ih susrete EbuDzehl upita: Ebu-Safvane, ko je ovaj s tobom?' 'Ovo je Sa d!\ odgovorio je on. Tada mu EbuDzchl rccc: Zar ja nc vidim kako ti kruzis po Mekki slobodno, a vi pomazete preobracenike jos tvrdite kako im potporu pruzate podupirete ih?! Allaha mi, da nisi s Ebu-Safvanom, porodici
Izisao je s njim
fc

j^ ^ii if
-*

^
£

*i

r^ ^?^
^
j*

i

h

^ ^^ ^^. +-,

•^

+ *•**

fc

i

i

r,^*.-

-

..

ttff

mm

*c

i'T

-*" *

-'

se ne bi vratio citav!"

1

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisima br. 4404 4471 Radi sc o mjcslu ciji naziv inozc bili zenskoga muskog roda. Cilj upustanja a ovu bitku bio jc zarobiti kurcjscvicku karavanu koja se vracala iz Sirijc. Ona im jc, mcdulim. izmakla, Slo jc bio povod za
i i

sukob na Bcdru.
2

Misli sc na lo da jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, unaprijed dao obavijesl o pogibiji nckih,
prijc
i

mnogo

ncgo slo cc im sc lo desiti. To sc, doista, ostvarilo. A u noci prcd Bilku na Bcdru, kako stoji u prcdanju kojc biljezi Muslim, Poslanik jc, sallallahu alcjhi vc sellem, pokazao mjesta spomenuo imena onih koji cc poginuti u prcdstojcccm boju. On je kazao: "Ovo jc mjesto pogibije sutra, ako Bog da, toga toga, a ovo mjesto toga toga!" Encs prcnosi od Omcra, radijallahu anhu, da jc rckao: "I tako mi Onoga koji ga
i i
i

je poslao s istinom, nijc pogrijesio u tim odrcdenjima."

180

f^jIAjillcjlifii

^jlqill niqKI

'Allaha
bi

mi\ odgovori mu Sa

#*
fc

d podizuci glas, *kad

mi

to zabranio, ja bih tebi zabranio nesto sto je

za tcbc znacajnijc od ovoga - put u Mcdinu!*
fc

Ne

podizi glas, Sa de\ rece

fc

mu

Umejja,
fc

4

na prvaka stanovnika doline 3 Ebu-Hakema'T
ti

"Pusti

mene, Umejja', odgovori Sa
5

d,

'vec
alejhi

sam
ve

(.pijii

jit
JxJ

op J£\ J js jiz.
"**<*
<j>\
***

i:

iiij^
-

cuo Allahovog Poslanika, sallallahu
scllcm, kad jc rckao da cc te oni ubiti!'
k

A

+

******

w\y

£

-*-** ^Iup UPi J*L*
>

++

JUi

U Mekki?\ upita on.
se uzasno prepao
i

ju
uznemirio.

kL ju djbU $\ Jj£

#

.

i

<ii

j^ij

'Ne znam!', odgovori (Sa'd).

Umejja
mislis o
k

Kada

se
sta

m^j £2 iloi \*$ h\ iul) £j2 ^jSt v

vratio svojoj zeni, upitaoju je:

'Umm-Safvan,

J ju u iy it oiili 3

u;

ju

<iii

ji

b'

ovomc
je

sto

mi rece Sa'd?'
ih je

A

sta

ti

rekao?', upita ona.
fc

'Tvrdi', rece on,

da

Muhammed
sam
k

obavijestio
ga: "Je
li

kako ce

me

(oni) ubiti. Upitao

u

Mckki?', pa je on rekao:
rece Umejja, 'ne izlazim

Nc znam!
Mekke!'

Allaha mi',

^\
oi

ji;

i£ ois £u ;&

^ ££t v aij
y)

iz

Kada je bio dan Bedra,
Umejja
i

a Ebu-Dzehl pozivao Ijude

v

!

•>*

&*

\£j>\

JU J-UI j4^.

(na pohod) govoreci: 'Spasite svoju karavanu!',
nije zelio ici, ali

mu je

dosao Ebu-Dzehl
si

rckao: 'Ebu-Safvanc, kada svijct vidi da

^ijii jit j!S oiij
ti,

cJS ji J^fli dijj u

kao prvak stanovnika doline,

izostao, izostat ce s

tobom!' Ebu-Dzehl ga nije ostavio na mini sve dok

on

fc

nije rekao:

Dobro! Posto
6

si

me

uvjerio, Allaha
je

<Ual

JU (HAXw^i^l

-^jw-

J

<Ulj*

-UUP

mi, kupit cu najbolju devu
rckao:

u Mekki!' Potom
fc

'Umm-SafVan, priprcmi me!'

*i5j 01

V^

L»l

L

-J

cJLSs

-jj> jl *i-^ aI U

'Ebu-Safvane', rece
ti

mu

ona,

zar

si

zaboravio

sta

oi jujl

u Si ju U^\ aJ-\ iii ju u vi«J
iii

je rekao tvoj brat Jesribljanin?'
ici

'Nisam, necu ja

(daleko)

s

njima', odgovori on,

j^

Si

bi p>

Cu iij

Sri

^ 5^

*nego samo blizu!'

Kada

bi izlazio

Umejja, na svakom jc na konacistu
7
.

vezao svoju devu. Cinio je tako sve dok ga Allah
nije usmrtio

na Bedru 7

n

3

Misli sc

n;j

dolinu Mckkc.

4

fdolopoklonici su ga prozvali

Ebu-Hakcm (Mudri),

a Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, prozvao ga jc

Ebu-Dzehl (Ncznalica).
5

Misli sc na muslimanc,
Tj. da bi

Ij.

musliinani cc ga ubiti, sto sc

i

obistinilo na Bcdru.

6
7

mogao

pobjeci.

Ranijc jc navedeno kako jc on ubijen.

181

SAHIHU-L-BUHARI

BITKE

KAZIVANJE O BICI NA BEDRU
I

rijecima Uzvisenog Allaha: "Allah
i

vam je pruzio
i

pomoc

na Bedru, kada
fc

ste bili

malobrojni - zato

se Allaha bojtc da biste zahvalni bili

kad

£jf si
ti

jo Lib jj l[ d/Jix isaaii Usu

rckao vjcrnicima:

Zar vain nccc
tri

biti

dovoljno da
poslusni,

«s&ii

vam Gospodar
posalje? Hocc!
i

vas

hiljade

meleka u pomoc
i

& Ji\ £& fej {sl4 {&&

Ako budete

izdrzljivi

ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vas

poslat cc

vam u pomoc
To

pet hiljada

mclcka, sve

obiljczcnih!'
i

jc Allah ucinio da vas obradujc
ulijc

da time pouzdanje u srea vasa
unisti,
'

-

a

pobjeda

dolazi

samood Allaha, Silnogi Mudrog-dajednu
ili

skupinu nevjernika
sc vratcrazocarani.

da

ih

osramoti, te da

Vahsi
b.

veli:

"Hamza je na dan Bedra ubio Tu'ajmu
Hijara 2 ."

Adija

b.

Uzviseni Allah kaze: "I kad
da cc vasa
biti

vam

je Allah obecao

^

J*

OjAyj *5J
:

If jO^UaJI ^Jj-J
I

41)1

jedna od dvijc skupine..." 3

I
njemu
* *
c

.

ail

JS)lll

.

(

^' 6jfi «5}lll oli

3951.
Lejs,

PRICAO MI JE
prenoseci od

Jahja b. Bukejr,

Ukajla, on
b.

a on od

Abdur-Rahman
b.

od Ibn-Sihaba, Abdullah b. Ka ba, da je

Abdullah

Ka b

k

kazivao:
b.

"Cuo sam Ka'ba

Malika, radijallahu anhu, kad
ji- i-iiiCl i

jerekao: 'Nisam izostaoni izjednebitkeukojoj je

J^ a^p

-Oil

^^p^

^^ J^V^
:5s

ucestvovao Allahov Poslanik, sallallahu aiejhi ve
scllcm, osim Bitkc na Tcbuku.
ni

sj> J

^i

Ui> 5}> J

iii

J^:

u Bici na Bedru,

ali

se za

Nisam ucestvovao izostanak nikome nije

prigovaralo. Allahov je Poslanik, sallallahu aiejhi

ij *
rf j-^

<i)1

Jj^j r

> W ^ ^J& a^l
^L^4
_r-p

ve sellem, izisao zeleci karavanu Kurejsa,
je Allah sukobio
s

ali

ih

^y.j

neprijateljima neuobicajeno,

r^ ^' ^ ^- ^nj j*
(Jp

bez prethodnog dogovora."

1

Ali-Imran, 123-126.

2 3

Ovo jc

grcska; irebalo
7.

bi slajati
I

imc Ibn-Ncvfcl.
ili

El-Enfal,

(Sura El-En fa

u cijclosli jc,

bar svojim najveeim dijclom, objavljcna kao kazivanjc

o Bedru.)
Dvijc skupine od kojih jc jedna obceana muslimanima bile su: karavana koja se sastojala od hiljadu deva i robe u vrijednosti od pcdcscl hiljada zlatnika, koju su muslimani prizcljkivali, i druga, naomzana skupina,

koju jc dovco Ebu-Dzchl, koju oni nisu prizcljkivali.

182

chj IAftl l

c>il

t*S

^jlgiM nigri

O RIJECIMAUZVISENOG:"! KADA STE OD GOSPODARA SVOGA POMOC ZATRAZILI, ON VAM SE ODAZVAO: 'POSLAT CU VAM U POMOC HILJADU MELEKA KOJI CE JEDNI ZA DRUGIMA DOLAZITI!' ALLAH .IE TO ZATO UCINIO DA BI VAS OBRADOVAO DA BI SE TIME SRCA VAS A UMIRILA; A POBJEDA JE SAMO OD ALLAHA - ALLAH JE DOISTA SILAN MUDAR; KAD JE ON UCINIO DA SE RADI SIGURNOSTI SVOJE U SAN ZAVEDETE S NEBA VAM KISU SPUSTIO DA BI VAS NJOME OCISTIO DA BI OD VAS SEJTANOVO UZNEMIRAVANJE ODSTRANIO DA BI SRCA VASA JAKIM UClNIO NJOME KORAKE UCVRSTIO. KAD JE GOSPODAR
I
I

*

-

'

dill cjJ.v->
' •

L$

cjj3^>-a d£»^Uol ^yi
'

''

*

1

Ju^-Jjj*
dxo dial

dill ^jl

.jjilxDl yiS.u.»:WJ i'

I

I

I

I

ijiii

^~ ^ a&tfi ji 4,
s

»,

"

^

ij
-

.

TVOJ NADAHNUO MELEKE: 'JA SAM S VAMA, PA UCVRSTITE ONE KOJI VJERUJU!' U SRCA NEVJERNIKA JA CU STRAH ULITI, PA IH VI PO SI JAMA UDARITE, UDARITE IH PO PRSTIMA-ZATO STO SE SUPROTSTAVLJAJU ALLAHU POSLANIKU NJEGOVU; A ONOGA KO SE SUPROTSTAVLJ A ALLAHU POSLANIKU NJEGOVU ALLAH CE ZAISTA " STRASNO KAZNITL
I I I

;

V
jsLou

A$*j*j$

dill

l>aLi >oAJ1j ^11^

dJ>-!uj3

dill

^3

(

olbdi

^ii dUI Jjli

JE Ebun-Nif ajm, a njemu Israil, prenoseci od Muharika, a on od Tarika b. Sihaba, koji je cuo Ibn-Mes'uda da kazuje:
3952.

PRICAO

NAM

-

> ,'f

z s< t

Jli _,l^i
*

J, JjjLb -f

"Prisustvovao

Mikdad

b.

sam jednoj situaciji u Esved; a da sam ja bio u

kojoj je bio
njoj, bilo bi

*

• *

**

^

"

"

"

mi draze nego bilo sta drugo sto se moze mjeriti s tim. Dosaoje on Vjcrovjcsniku, sallallahu alcjhi
ve sellem, a Vjerovjesnik je ucio dovu protiv
idolopoklonika,
i

rekao:

'Mi necemo reci kao
i

J51I'

lidj

(

%-i^ iifjj cJl 4^ii

)

^^
ojjy

Gospodar Musaov: 'Idi ti tvoj pa sc boritc...' (ajct), nego ccmo sc boriti uz s lijcva, isprcd tebe, s desna iza!' Vidio sam
sto je rekao narod
i i

-

Jj» cr~- a ^-J S^"J Jy-1 •**

^

4

El-Enfal,9-I3.

183

.

SAHIHU-L-BUHARI

9^^

hitkf

da je Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellem,
lice zablistalo
i

razveselise ga (njegove rijeci)."

3953.
b.

PRlCAO MI JE Muhammcd
a

b.

Abdullah
Halid,

Havscb, njemu Abdul-Vehhab,

ovom

l-JJ>C J, 4la£* oli \ c- >' .-*,,- <* .

&

J;'^
-*a
>

XW
-~~

prenoseci od Ikrime, a on od Ibn-Abbasa da je
kazi vao:
^

t
Jj
,

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je na

^

',~

£ -$ ^
.

;

-

^

;

^
jb ^lS ^1
*

*?«

jii

dan Bcdra rckao: 'Gospodaru, molim Ti

se, daj

&}^i>l
-j"
-

^ &£ ^
C^ a
,

-,i.'

d^JI
j^ti
,
,

mi 2 ono na

sta si se

obavezao

i

ispuni

ono

sto

si

-rr

.^-^
"

j^
^

obecao! Gospodaru, ako Ti zelis, neces vise
c

biti
i

_c <; "7 '

*!

obozavan!' Ebu-Bekr uhvatio ga je za ruku
rckao:

(j*^ ^3e3 t^r' f Jfc^ ) J>^

Dosta

ti

jc!'
i

On

je izisao uccci: 'Skupina

cc porazcna

bili

Icda cc okrcnuli...*"

POGLAVLJE...
3954.

oU
Musa, kojcgjc

PRlCAO Ml

JE Ibrahim
cuo

b.

flL*

£j£\J*y£^\'}\Ji& X\ol
*

obavijestio Hisam, njega Ibn-Dzurejdz, a

ovog

j^,^

Abdul-Kerim,
Abdullah

da je

Miksema, sticenika
je rekao: 'Nisu
tj

P*^
;
,

^^
' '

-^ .L-j \.,
i*"*

.

-^"

£*-*"

^

r

<
J

b. Harisa,

kada je kazivao:
isti

oJXS^jUJ^AIX* j^ClLl^St
Bcdru
i

"Cuo sam Ibn-Abbasa kad
1

vjcrnici koji nisu prisustvovali...', koii su izasli na Bedr."

oni

/'#', *r* 0>a*UJ| <£^ V ) J^^i^Sl^U^I
f

v

:,

:

*

,:,v

f

.

-

tf,

Tckst ovog hadisa ponavlja sc u hadisu

br.

4609.

Poslanik jc, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj dovi uporno trazio ispunjenje Allahovog obecanja o pomoci
jcr jc lo bila prva bilka koja jc

mogla

imali ncsaglcdivc posljcdicc. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio jc

posljcdnji poslanik,
bi

i

ako
i

bi sc desilo

da

ta

skupina prvih muslimana zajedno s njim ncstanc na Bcdru. njihovim

ncstankom ncslalo

islama. Zato jc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko namctljiv u dovi, slo nijc
i

nckim drugim prilikama. Razlog jc tome, mozda, bojazan da la obecana pomoc nccc doci u ovom konkretnom slucaju prvom vclikom iskuscnju za ensarije, iako nijc moglo biti sumnjc da cc ona doci poslijc, jcr se Allahovo obecanje sigurno ispunjava. Daklc, sunnct jc da voda budc iza vojskc da uci dove.
bio slucaj u
i i

184

tfjlAMuLifa

§M

^jlqiilaiO^l

BROJ UCESNIKA BEDRA
3955.
a

jij

ol^i

si*

^
. j

Muslim b. Ibrahim, njemu Su'be, prenoseci od Ebu Ishaka, da je
.IE

PRICAO

NAM

&^fr\%&$ii&Z.XU*
, ,

-

-

Bera' rekao:

*>%&*
i

JU

^
.

'

$* JU^! tf

^
Ji

"Vraceni smo kao suvise mladi ja

Ibn-Omer."

*'\-

3956.

PRICAO MI

JE Mahmud, a njemu Vehb,

ill

^ ZJ>

j

l£U

^
^
^

^£fc .Hoi

prenoseci od Su'be, on od Ebu-Ishaka, a ovaj od

Bcra'ada jc rekao:
"Vraccni smo ja
i

& o>iLl
*

Jli ,£31

^ JU.1I J) &
j$~*

Ibn-Omer, kao suvise mladi na
nekoliko." 3

dan Bedra. Muhadzira na Bedru je bilo sezdeset
i

&j£i%bj^$Wj &£&§&. '--*.'
-

nekoliko, a ensarija dvjesto cetrdeset

i

OP^J

Wj ^ j^^j
£

J*

3957.

PRICAO

NAM JE Amr b.
ovom

Halid,

njemu je £ij G&:

oJU-

l&£ .nov

kazivao Zuhcjr, a

Ebu-Ishak, rckavsi da jc

cuo Bera'a, radijallahu anhu, kako kaze:
"Kazivali su mi ashabi

^ v^ ;% w, '*'>„*
CM™

Muhammedovi,

sallallahu

^

.liULit

£j£ J

alejhivesellem, koji suucestvovali na Bedru da je

njihov broj bio identican broju sljedbenika Talula,
koji su s njim presli

^^^
-

^jL^i

s_u- 1^15"

^\
*..
,

\j£
* -

prcko

rijckc. Bilo ih je tristo

v
.

<.
*

:;,:.

-

;>-.
'-

,^„

deset

i

nekoliko.
nj

Berra je dodao: "Ne, tako mi Allaha, s
presao rijeku niko ko nije bio vjernik/
A

im

nije

j*y Ml ^\ i« j}L>- U <bl j V

Jljpl

3

obuhvata one koji su opravdanu izoslali s Bcdra ali su uvrslcni u ratni plijen, popul Osmana, radijallahu anhu koji jc izostao s Poslanikovom, sallallahu alcjhi vc scllcm, dozvolom zbog bolcsti suprugc Rukajjc, kao Talhc
broj uccsnika
tristo

Prcma misljcnju vccinc uccnjaka
i

Bcdra jc bio

cctmacst, s tim sto

taj

broj

i

Zcjda kojc jc Poslanik poslao da izvidc sta je su izostali s dozvolom.
i

Scid

b.

s

karavanom

Kurcjsija,

i

nckih drugih ashaba koji

4

Slucaj
rijckii

Talma
Jordan

i

Dzaluta je spomenui u Kur'anu (El-Bckarc, 246-251). Uccnjaci kazu da sc ovdjc misli na

kecrku ukljuciti u vlast onoga ko ubijc Dzaluta. To jc ucinio Davud Talut jc prcma njemu ispunio svojc obecanje, sto jc povecalo Davudov ugled medu Izraelicanima, lako da je uskoro poslao njihov kralj.
i

da jc Dzalul bio voda
i

silnika. Talut jc

obecao

dati svoju

i

185

SAHIHU-L-BUHARI
3958.
a

^^
b.

BITKH

PRICAO
Israil,

NAM

JE

je

Abdullah

Redza,
je
'

Ui>llb*j^.Lf3 vdlJi^UJ^.r<loA t
(

^ >

njemu

prenoseci od Ebu-Ishaka da

Bra'

rekao:

"Mi, ashabi

Muhammcda
smo
reel

sallallahu

alcjhi

vc

^^^:'^^^ &
„.„ .j,*> *;

,

.

--,..,

?.-

sap Jp
*•

jx ^b^il so* 01 ^1^5 ,_
*

oii
*

sellem, obicavali

da je broj ucesnika Bedra
presao niko ko nije
i

~
'

bio identican broju Talutovih sljedbenika koji su
s

^ J
.

#*

' "

-^

JJJ

Ji

u
-

nil -^

:

;

njim presli

rijeku.

S njim

nije

isu

i^j ^ii- *--_X

:

l^y

^\

iu jjli

bio vjernik, a bilo ih je tristo deset

jos nekoliko."

3959.
a

PRICAO MI
on od

JE Abdulah

b.

Ebu-Sejbe,

gj£ hi


- '

4lo£

njemu

Jahja, prenoseci

od Suf]ana, ovaj od Ebu-

Ishaka, a
I

Bera'a...

^^
»

JU^|
'

W
*"'

f

^
,

.

^

^^^
*

^
* ,

.Hoi
.

-

njemu je saopcio Suljan od Ebu-Ishaka da jc Bcra\
radijallahuanhu, rekao:

PRlCAO

NAM JE Muhammed b. Kcsir,
smo
i

ti fofc gj£j
„ ^

it* i£Uj r
:

J* 5
tri

^

a

' 1

t^J

;C?I i>*

JL^!
*

^1

"Obicavali

reci

da je ucesnika Bedra bilo

*:

*

stotine deset

jos nekoliko, poput broj a Talutovih
s

sljedbenika koji su s njim presli rijeku, a nije

IjjjUr £jJU1
#

1>^
,

U£**\ si*

j^
,_

njim presao niko ko

nije bio vjernik."

#; ,_'

;

VJEROVJESNIKOVO, SALLALLAHU ALEJHIVE SELLEM, PROKLIN JAN JE KUREJSEVICKIHNEVJERNIKA:§EJBE, UTBE, VELIDA I EBU-DZEHL B. HISAMA I NJIHOVA PROPAST
3960.

&i u&ijtf ^ * ^Jl Jil J*
.

«.

\i_"
'

i
'

.

.

j,

.:

"

PRlCAO MI

JE

Amr

b.

Halid,

njemu

£o

Zuhejr, a

ovome Ebu-Ishak,

prenoseci od

Amr

^ ^ & j^ <J& .W«
,

b.

Mejmuna da
anhu, rekao:

je Abdullah b. Mes'ud, radijallahu

&

"?**=*

&J

^ & ^—J # W^
^
4,1

-

-

<s

ji£^l ju
,
1

^

"Okrcnuo sc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc sellem, prema kibli proucio dovu protiv grupe
i

J*
:-•>

^y J^ ^ J* ^ 4^' ^ ^r^
;

^ /^

^
»

Jjj ^ '_ ..'
>

^^
1

Kurejsija: protiv Sejbe b. Rebi a,

4

Utbe

b.

Rebi'a,

.
, l

.;.^ :^

:.»-•- :-

.

.

:.,;

Velid b. Utbe
sc

i

Ebu-Dzehla
ih

b.

Hisama. Zaklinjem
ih

Allahom da sam

vidio poubijanc, a suncc

^13

vec promijenilo jcr jc dan bio vrlo vruc.

-^ ^. -&& f^i* J J4^ o)j /. , { , , _\ r : : 1j^ ujj ol5j ^-Jl ^jiP Jj
1
.

,

^

^^

1

Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, jc

ovu dovu

protiv njih ucio u Mclcki, u

doba

dole

su ga

czijetili,

a dovaje uslisana u loku biikc na Bedru, kflda su svi poubijani.

186

fjhj

IAfll l ^ili*i

^jlqill niqKi

UBISTVO EBU-DZEHLA
3961.

Ji» ^1

Jji

o^

PRICAO

NAM

JE Ibn-Numejr, njemu je

^V&]j$^Jp#&&XV\\

kazivao Ebu-Usame, a

ovom

Isma'il,

kojem je

saopcio Kajs da je Abdullah, radijallahu anhu,

&&&j&$*&J£

^

* ^
e

^

-_.:>

*,

J=?W

dosao Ebu-Dzehlu, na dan Bedra, a u njemu jejos
bilo zivota, tc je

j4^/i JUiji;^;^^ J^lj Jill

Ebu-Dzehl rckao:
gore

"Da

li

je
2

iko

prosao od covjeka kojeg

ste ubili!"

3962. PRICAO NAM b. Junus, njemu Zuhcjr, ovom Sulcjman Tcjmi, a da im jc Encs pricao kako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

JE Ahmed

>

*> 3

.-.

„:**.>. &i£ jjjj £ jl^i l&£

T^t

sellem rekao...
I

^
b. Halid, a

-

PRICAO MI JE Amr
od

njemu Zuhejr,
da je
Enes,
-

prenoseci
u
**

Sulejman Tejmija

-

-

radijallahu anhu, rckao:

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

sellem:

Ko ce

pogledati sta je uradio Ebu-Dzehl?"
k

Tada se Ibn-Mes ud zaputi

i

nade ga, a vec su ga
k

dvojica Afraovih sinova bila ranila, tc jc umirao.

"Da

Ebu-Dzchl" upita ga (Ibn-Mcs ud) uzc ga za bradu, a on rece:
li

si ti

i

*u_ji *ui*

b>-

j j\ aj*£U*

.

^j j^3 Jj&j JU

neko iznad covjeka kojeg ste ubili", ili je rekao: "Covjeka kojeg je ubio njegov narod." Ahmed b. Junus jc prcnio (da jc Ibn-Mcs'ud
li

"A ima

rekao): "Ti

si

Ebu-Dzehl."

3963.
a

PRICAO MI

JE

Muhammed

b.

Musenna,

&1 &:U

Jill

£

ili'

J^-

X\*\X
-

njemu je prenio Ibn-Ebi-Adijj od Sulejmana Tcjmijc, a on od Encsa, radijallahu anhu, koji jc
izjavio da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi

^ ^
-^

: :

..

^^
M

t

B

s

---,

^^
JL5

ve

jx

*_£
,,

^

^
JU 4^

«.

5 ~ -

i

^

<ui

^j
*?•«

sellem, na dan Bedra rekao:

,",

"It'""

-^

£

'*'

-

"Ko

ce pogledati sta je uradio Ebu-Dzehl?
fc

Tada se Ibn-Mes ud zaputio

i

nasao ga, a vec ga

«&

Js-

,\^

^y

2

Ovakav
Ima
li

prijcvod najvisc odgovara Ibn-Had?crovom lumaccnju

propasti, nastradati, a ovaj oblik jc supcrlaliv.
ista cudnije...,

e'medu koja - po njemu - znaci EI-Ajni {'Umdetu-Kari, 14/75) smatra da ovo znaci:
rijc^i
li

da slijcdccci

dok Kastalani (Irsadus-Sari, 9/1 8) smatra da znaci: Da hadis podupirc ovo znaccnjc. (prim, rec.)

je iko

uglednijt,.,,

i

cini sc

187

SAHIHU-L-BUHARI
dvojica Afraovih sinova ranila,
te je

RITKF

-*

*•*

umirao.

On
i

ga je

Jij
I s

JIS
>

J4^
>>:<

Li
,.:

cJl JlS
«t

c^cL l£B
I*'
---

uzeo za bradu

i

rekao: "Ti
li

si,

o Ebu-Dzehle"

Ebujc
'

"•-

'r-

Dzchl rccc: "A ima
ubio njegov narod -

ili

ncko iznad covjcka kojcg je rekao - kojeg ste ubili."

ji^

i33f.

*& £ ms*

9

».

tfjil

J&i

jii

Kazivao mi je Ibnul-Musenna, njemu je saopcio

Mu'az

b.

Mu'az, ovom pricao Sulejman,

a njega

obavijestio Enes b. Malik slicno tome.

3964.

PRICAO

NAM JE Ali b. Abdullah rekavsi da
koji prenosi a

*

."'

.

,.*

je zapisao

od Jusuf b. Madzisuna,
b.

on od

Salih b. Ibrahima, ovaj

od svoga oca,

on od svoga
2

oca (Abdur-Rahman
to jest

Avfa) u pogledu Bcdra,

had is o dvojici Afraovih sinova.

3965.

PRICAO MI JE Muhammed
a

J^**J

b.

Abdullah

njemu Mu'temir, rekavsi da jc cuo svoga oca kako kaze da mu je pricao Ebu-Midzlez prenoseci od Kajs b. Ubada, a on od Alije b. EbuRckasi,
Taliba, radijallahu anhu, da je rekao:

"Ja

sam

prvi

koji

ce

sjesti

na

koljena

pred
.

Milostivog

na

Sudnjcm

danu

zbog

sporcnja

* * *

*

#**

(o Gospodaru)."

Kajs

b.

Ubad
3

kaze:

"U pogledu

njih je objavljeno:

Ova dva protivnicka tabora spore se o Gospodaru
svome.

On

daljc kaze:

izasli

"To su oni koji su na dan Bcdra na dvoboj: Hamza, Alija Ubejde, ili Ebui

Ubejde
i

b.

Haris
4

i

Sejbe b. Rebi'a, Utbe

b.

Rebi'a

Velid b. Utbe."

1

od Ibn Abasa da jc* Ibn-Mcs'ud rekao: "NaSao sam ga na izmaku zivota, Ic stao nogom na njegov vrat rekao: "Allah le ponizio, Allahov ncprijaleljuf "A cimc me jc ponizio? Ima li covjcka koji je vise propao od onog kojcg stc ubili." Potom
prenosi
i

Hakim

odnio jc Poslaniku, sallallahu alcjhi vc scllcm, rekavsi: "Ovo jc glava Allahovog ncprijaielja Hbu-Ozchla." U dnigim prcdajama sioji da je Ibn-Mcs'ud odveo Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, do Ebu-Dzehla, Ic jc on vidjevsi ga mrlva, rekao Iri pula: "Ncka jc hvala Uzvisenom

mu je

Ibn-Mcs'ud odsjckao glavu

i

Allahu koji jc ojacao islam
2

i

njegove sljcdbcnikc."

Dvojica Afraovih sinova su
dvojica nasrnuli na njega
alcjhi
i

pitali

Abdur-Rahmana
i

b.

Avfa za Ebu-Dzchla on
i

ih jc upulio
b.

na njega,

tc

su njih

ubili ga. Bili su to

Mu'az b. Amr

b.

Dzcmuh Mu'az
i

Afra. Poslanik, sallallahu

vc scllcm, jc prcglcdao njihovc sablje

rekao: "Obojica stc ga ubili",

ali

jc njcgovu ratnu

oprcmu

dodijelio
3 4

Mu'azu

b.

Amru.

El-Hadz,19.

Ovaj hadis je naveden pod brojem 4744.
i

188

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiilaiOia
j* acii uj£ ii-j
*

3966.

PRICAO NAM JE

Kabisa, a njemu Sufjan,

u

i&£ .r<m

prenoseci od Ebu-Hasima, on od Ebu-Midzleza,
a ovaj

od Kajsa b. Ubada da jc Ebu-Zcrr, radijallahu

anhu, rekao:
"Ajet:

Ova dva

protivnicka tabora spore se oko

Gospodara svoga - objavljen je u pogledu sestorice
kurejsija: Alije,
b.

Hamze Ubejde b.
i

Harisa, te Sejbe
b.

^J

^
:.->

Rcbi'a, Utbc

b.

Rebi'a

i

Vclida

Utbc." 5

3967.

PRICAO NAM
b.

JE Ishak

b.

Ibrahim Sawaf,

kod Beni Dubaj'ata, a on je sticenik Beni Sedusa, da im je kazivao Sulcjman Tcjmi prenoseci od EbuMidzleza, a on od Kajs b. Ubada koji jc izjavio da
njemu Jusuf
Ja'kub, koji je odsjedao je Alija, radijallahu anhu, rekao:

l)L«-w' w~l>- (r^J"^-** *_«** 3_J^

**J <iu*^

"

*

"

* **

y

**

"U

vezi s

nama

je objavljen ovaj ajet:

Ova dva
.(

protivnicka tabora spore se oko Gospodara svoga."

££ J Ijli^l

o^

01-u

)

3968.

PRICAO

NAM

JE Jahja

b.

Dza'fer,

njemu

je saopcio Veki\ prenoseci od Sufjana, on od

Ebu-Hasima, ovaj od Ebu-Midzleza, a on od
Kajs
b.

Ubada

koji je izjavio

da je cuo Ebu-Zerra,
±i*J\ jVJi

kako se zaklinje: "Ovi ajcti su objavljcni u pogledu ovc scstoclanc grupe na dan Bedra" - poput (Kabisinog kazivanja).
radijallahu anhu,

J oL^i AjS cJjd (Ui;

3969.

PRICAO

NAM

JE Ja'kub

b.

Ibrahim

Wo^^jJi^^ljI^^USj^.r^i'l
.

Dcvrcki, njemu Huscjm, a

ovom jc

saopcio Ebu-

,;

.,

-.

;,,

>

Hasim prenoseci od Ebu-Midzleza, on od Kajs b. Ubada koji je izjavio da je cuo Ebu-Zerra kako se zaklinje da je aict: "Ova dva protivnicka tabora spore se oko Gospodara svoga, objavljen u pogledu onih koji su izasli na dvoboj na dan Bedra: Hamze, Alije Ubejde b. Harisa, te Utbe b. Rebi'a, Sejbe
i

^^^f^s^
*?}\ oli jl
.

o^rl * JT r^^
c-jLJ- Jli ^Lp

n £*-:?*•»'

\^ LjZ ^ Ul
-,
.

.',-,

....
"

-,x

-:„

.

-.

^

',

-,

^j^l^SJ^jJpjijKjjif^ljjvjj^l
-:'
• ,

b.

Rebi'a

i

Velida b. Utbe,"

6

t-tr

-<

**

^ ^

5

Ovaj had is jc naveden pod brojem 4743.
i

6

broju prcdaja sc spominju pojedinosti ovog dvoboja navodcci suparnikc iz oba tabora. Tako ncki vclc da jc Alijih protivnik bio Vclid, Ubcjdcov Sejbe, a Hamzin Utbc. Mcdutim, Ebu-Davud prcnosi od
halifc Alijc da jc rekao: "Izasao jc Utbc, zatim

U veeem

njegov sin (Vclid)

su im se ncki ensarijski mladici,

ali

oni rekose:

"Mi nemamo 189

njegov brat (Scjbc) a suprolstavili polrebe za vama. Hoecmo nasc amidziee!"
tc

SAHIHU-L-BUHARI
3970.

RITKF

PRICAO MI JE Ahmed
b. b.

b.

Seid

Ebu-

&^4iU£^J^£jS >'j£.r«lV'
t .

>. *-'

Abdullah, njemu Ishak

Ibrahim

Mensur Seluli, a ovom Jusuf prenoseci od svoga oca, a on od
slusao, rekavsi:

^e
-*•

*
t

>

, ,

,

* .

& Vt

Ebu-Ishaka da je (rekao): "Neki je covjek pitao
Hl-Bera'a,
fc

#^ jqj j£j jfe jiiij J^-Jj^ JiijJ
f*^
J-^-^

dok sam ja

Da

li

je Alija ucestvovao na Bedru?'
i

y^> j yj*> J^ t>£ j*- -4-^1 jl*

,*-wi Liij

'Uceslvovao je u dvoboju

nosio dva oklopa jedan

iznad drugog', odgovorio jc on."

3971.

PRICAO
b. b.

NAM

JE Abdul-Aziz

b.

Abdullah,
11

njemu Jusuf
Ibrahim
a ovaj

Madzisun prenoseci od Salih b. Abdur-Rahman b. Avfa, on od svoga oca,
»-

-

"

i

in

*

*•' *

1' -

od svoga oca Abdur-Rahmana

koji jc rekao:

0*
5^**

^ if
T •
** j,

^
-

• -

»

ui
B
**

c^J^ & r^
*

''sii ,•'
•*

-

i'
1

s
i

^!

"Dopisivao
b.
1

sam
i

se

(i

dogovorio)

sa

Umejje
i

*r

^ ^

4

Halefom kad je dosao dan Bedra..." spomenu njegovo ubislvo ubistvo njegova
i

on

sina,

j%

jiii

oi jaj

Ji»

^Ji ji

;>; Sis

a Bilal uzviknu:

.

*-j

i^Jili^

"Ja nisam spasen ako Umejje bude spasen!"

3972.
da

PRICAO NAM

JE Abdan

b.

Usman

i

rekao
fc

j'^i

jis

o££

£

oiii ifii .r^vY

mu je

saopcio njegov otac prenoseci od Su be,

on od Ebu-Ishaka, ovaj od Esvcda, a ovaj od
Abdullaha, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik,
sallallahu
alejhi

ve

sellem,

proucio

sum

En*

Nedzm
i

i

ucinio sedzdu u njoj, a ucinio je sedzdu
s njim, izuzev sto je jedan starac
i

svako ko je bio
b.

jJ&, JUa cg^
.

J! 4^3*
;"

(Umejje

Halct) uzco saku zemlje

podigao jc
iylS" Jxi -Uj

v ^
,

i>-

tAiS'

>

do svog

cela, te rekao:

Ot^

-Lai* -illilp

Jl5 l-U

"Menije dovoljno ovo." Abdullah dalje kaze: "Nakon toga sam ga vidio kako jc ubijen kao nevjernik."

Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve scllcm, rccc: "Ustani Hamza! Ustani Alija! Uslani Ubcjdc!" Hamza sc zaputio prcma Utbi, ja prcma Scjbi, a Ubcjdc sc sukobio s Vclidom, tc ranisc jedan drugog. Potom smo nas dvojica napali na Vclida ubili ga, a zatim odnijcli Ubcjdu."
i 1

Da cc on

cuvali

moju rodbinu imovinu u Mckki, a da ja cuvam njegovu u Mcdini. {prim,
i

rcc.)

190

"

t^jIAjillcjlifii

qJjlaJl 9i0ia

3973.
pricao

SAOPCIO MI JE Ibrahim b. Musa, njemu je
Hisam
b.

l2a£

Jusuf prenoseci od Ma'mera, on

^
Z>

& y*% #p\
jom j*
Lji^ji

Tivr
^L**

od Hisama, a ovaj od Urvca koji jc rckao: "Zubejr je imao tri oziljka od sablje, jedan od
njih

fl^* Lj^\

j,j

mu je

bio na vratu,

i

ja

sam ponekad u njega
*-*

uvlacio svoje prste.
a

Dva je zadobio na dan Bedra, u jc ubijcn

%

'

- "

I

jedan na dan Jermuka."
daljc kazc:

Urvc
"
mm

"Kada
b.

Abdullah

b.

Zubejr,

Abdul-Melik
li

Mervan mi je
a

rekao:

ditt&P

j

jisj

s# ju

*ij%ii

j$

Urve, da

poznajes Zubejrovu sablju?"

Da", odgovorio sam ja,
Sta ima na njoj?"

on je upitao:
sto jc okrnjcna na

£fc

%m

Na

njoj ncdostajc dio

nakon

dan Bedra."
"Istinu
si

J^
i

In:

cJxi JU

_,x ijj l^ii iii

y

rekao", rece on

su oseceni
vratio

"Na njima od udaraca u borbama." 2 Potom ju je
citira stih:

Urveu.

Kazc Hisam: "Procijcnili smo jc, mcdu sobom, na tri hiljade neko od nas ju je uzeo, a volio bih da
i

samjejauzeo."
3974.

PRICAO

NAM
je

prenoseci od Hisama, a

JE Ferve, a njemu Ali, ovaj od svoga oca (Urvca)
bila

i

f

Li» -s ji.

&J- iyj 6fc
*- tf;"
'

.rivi
Jli
4*jI

i-iij

da je rekao:

^J^ f'j^'

^ jw/l
s

J^
6
1

"Zubejrova

sablja

okicena

srebrom."

^^ J*

i> ^^ ^^ r -^ Ju

Hisam je
srebrom.

izjavio: "I

Urveova

sablja je bila okicena

3975.

PRICAO
je
b.

NAM

JE

Ahmed

b.

njemu

kazivao Abdullah, a

Muhammed, ovom saopcio

4J3lo>

Wop-

^ jl^l
ij

Wa*.

.nvo

Urve prenoseci od svoga oca da su na dan Jermuka ashabi Allahova Poslanika, sallallahu

Hisam
alcjhi
4t
mm

ve scllcm,

rckli

Zubcjru:
i

Zar neces

navaliti,

pa da

mi navalimo

s

tobom!"
on.

uiii

^Ji ioo5

Ji Jul

im Hi
>
-

im

Ako ja navalim, vi cete izostati", rekao je Necemo to uciniti", rekose oni, on naval
i i i

na njih
•>LiJ

lako da jc razbio njihovc rcdovc

prosao kroz njih;

crj r

j

Ji>-\

Ajw

U•J

B

".

f-*}^.

;;l^

,

dio stiha poznalc pjcsmc Nabigc Zubjanija, u kom on kazc: "Oni ncmaju nikakvc mahanc izuzcv sto su im siibljc punc ogrcbolina od udaranja po cctama."

Abdul-Mclik jc ovdjc

citirao

191

SAHIHU-L-BUHARI
nikog
te
i

RITKE
* -r-

nije bilo s njim, a

zatim se vratio naprijed,

(

c£^j 4X>U- ^JP

^w_~3 syjJ&

«-«I^J IjOj-U

(Bizantinci) zgrabise za uzde njegova (konja)

zadadosc

mu dva udarca po vratu,
sam kao

izmcdu kojih jc

bio oziljak udarca kojeg je zadobio na dan Bedra."

Urve Urve

dalje kaze: "Ja

mali, uvlacio svoje

prste u te oziljke, igrajuci se."

"S njim je tada bio Abdullah b. Zubcjr, a imao jc svcga dcsct godina. Stavio ga jc na konja zaduzio jcdnog covjcka za njcga."
je izjavio:
i

3976.
da
b.
je

PRICAO MI JE

Abdullah

b.

Muhammed
j*

*->

>

*

.rvn
UAp- <oUp jj

cuo Revha b. Ubadu kako mu je pricao Seid Ebu-Arube prenoseci od Katade koji je izjavio

<,jj* yl jj i-A--

qj

da

mu

jc

spomcnuo Encs

b.

Malik prenoseci od

Ebu-Talhe da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi
i

ve sellem, na dan Bedra naredio za dvadeset

cetvericu kurejsevickih prvaka, pa su pobacani u

jedan onccisceni bunar na Bcdru.

On jc
treci
i

obicavao,

^

\*%\

'

Cf

0> J
-jit

*

r

*

*-'
i

.--

.--

!j*-Aa*

J*** *i*V~*

(>•

kad pobijcdi ncki narod, da ostanc na
tri

lorn

mjcstu

A pi ji
LiJlifl

lis

oii3

±jl o^i j^
:

noci,

ali

kad je na Bedru dosao

dan, on je
ftJI

naredio te

mu je pripremljena
ga
slijedili,

a ashabi su

on je krenuo, govoreci: "Mislimo da

deva

jAl 015

Uii

JU i.% i^UJL

sc nc bi

pokrenuo da

nije bilo
i

nckog razloga."

Dosao je na ivicu onog bunara poceo ih dozivati po njihovim imenima imenima njihovih oceva: o raj taj sine toga toga, o taj taj sine toga
i i
i i

(H=;^

J^

40J1

f^-

J*

15

f

i

Da li biste voljeli da ste se pokorili Allahu Njegovom poslaniku. Mi smo doista uvidjcli da je istinito ono sto nam je Gospodar nas obecao, da li ste vi uvidjeli da je istinito ono sto vam je u isLft5 J4i
toga!
i i

ii^

l$

^3 ^ i2%3 ^ 4*

Gospodar vas obecao?" ''Allahov Poslanice - rece Omer — tijclima koja ncmaju dusc!"

sto se obracas

'Tako mi onog u

cijoj je ruci

Muhammedova dusa
sto

— rece Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

— ni vi

ne cujete bolje od njih ono

govorim."

Katade jc

izjavio: "Allah ih jc ozivio
rijeci,

kako

bi

im

omogucio da cuju njegove
ponizenja, kazne, jada
i

kao vid grdnje,

kajanja."

192

.

, )

tfjiAMcjiifi

mm
ajcta:

^jimiloio^

PRICAO NAM JE Humejdi, njemu Sufjan, a ovom Amr prenoseci od Ata'a, a on od Ibn Abbasa,
3977.
radijallahu

*

*

adi

*

£

*•

l£U-

£x^.|

.nvv

anhuma, da jc u poglcdu

- Oni koji su umjcsto zahvalnosti Allahu na blagodatima - nezahvalnoscu uzvratili - rekao;

"Tako mi Allaha,

to su kurejsevicki nevjernici."

jus^-J JUd^^lUJ^l^l^iJl „ / + 9 ^ * J**J J*'J f-* J-r** ^ crO*

^

',

'

,

,

Amr

kaze:

"To

su

Kurejsije,

a

Muhammed

ifnV/

i>--i

-r

*-•-! f-t-

\

sallallahu alejhi ve sellem, je Allahova blagodat;
a izraz "i

narod svqj su u kucu propasti dovcli",
'

znaci: "u vatru, (pogibijom) na dan Bedra."

JE Ubejd b. Isma'il, a njemu Ebu-Usamc prenoseci od Hisama, a on od svoga
3978.

PRICAO MI

l£U fULiJ
_
, .

£
:

!ci

J& Tm
„ *
*."

oca da je rekao:

j ^ ^x^dS^T^fl^^Siafl ?i«*Jfn
: ": Ti
-

"SpomenutojepredAisom,

radijallahu anha, da Ibn

."*-"-'*
^

r

°l^ililp<bl

Omer

pripisuje Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve

-1

sellem, rijcci: "Zaista mrtvac

bivamucen u kaburu
te je

Q\

jijcJUi<iii*KL 0jU Ji^jJucJl
...

zbog placa njegove porodice",
"Allahov Poslanik, sallallahu

ona

rekla:

alejhi

ve sellem, je

^J^S^^v^^** 4*-J J B
r«,,

/

?

^^

'

t

-

>

samo

rekao: "Mrtvac se kaznjava
i

zbog njegovih

^

% J^IIij

gresaka

grijeha, a
?1

njegova porodica sada za

njim place.
3979.

w

REKLA JE Aisa:
Omerove da
je Allahov

5s

-il

Jj-iS 01 Jll ji- illij

cJU
1

.TW
f

— To

je poput izjave Ibn

«*

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stao pored

^{^ &
jjj
.

>*«

^ 9) Vs^ J*
\

u

bunara u

kom

su bili idolopoklonici ubijeni na

l;

a/ **\ 5 -; Jtf
'

l*

lL

Jlii

Bcdru, pa im

je

rekao ono sto
sto

jc

rekao,

i

dodao:

^

^
<>>

"Oni sigurno cuju ono
je

govorim." Medutim, on

4**
,

^* ^
>

j^lUJ
'&
.

oMl p-i

JU

l^j

samo
sto

rekao: "Oni sada zaista znaju da je istina
,

;e r,

,z:,
»•
(

?--='-:.. :>

.?

ono
«b

Ti

sam im govono a zatim je proucila: nc mozes mrtvc dozvati." 2 "A ti nc mozes one
;

*

>

j^ Jyl

jjll}\
'

J
'
*

^ *+
i
'

,

cJl Uj
:,

)

u grobovimadozvati." 3

,,'
(*"* -

Kaze (Urve): "To ce

biti
4

onda kada zauzmu svoja

i

^

JP-^J

w^

mjesla u Dzehenemu."

l

Ibrahim, 28. Dio ovog hadisa naveden jc pod brojern 4700.

:

En-Ncml,
Fatir, 22.

SO.

3 4

Isma'ili kaze:

"Mogucc jc

usaglasili

ovo sto jc Aisa, radijallahu anha, ncgirala s onim sto su ibn Omcr drugi
i

193

SAHIHU-L-BUHARI
3980,3981.

RITKF
-

PRICAOMIJEUsman,anjemuAbde

.

. >•*.-


-

u£ &£ ol^ „££
a,

*

.Y"U\-nA.
r

prenoseci od Hisama, on od svoga oca, a ovaj od

:

, *"

Ibn-Omcra, radijallahu anhuma, koji jc izjavio da
je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stao

1P lr**

^

J

*** ?•
f

^ ^
2*
**

*f

'
*

pored bunara na Bedru

i

rekao:
istinito

"Da

li

ste se uvjerili

da je

ono

sto

vam je

li

jjj^Jj jVl

*y-I

JU

1j U>- /t-5oj

-^J

^

Gospodar vas obecao." Zatim je rekao: "Oni sada
cuju sta govorim."
,'i
J

**.

Tojespomenuto Aisi, te jeona rekla: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je samo rekao: "Oni sada znaju da je istina ono sto sam im govorio." Zatim je ona proucila: "Ti ne mozes mrtve dozvati", - do kraja ajcta.

15 ji-l

y> La J Jt cJ5 ^JUl

5

»-*

6 e

>-

jl

JjHAl j*yi
1

*u«*~-

.^lo^J^Cjjil^J^iU!)^

VRIJEDNOST UCESNIKA BEDRA
3982.

';

A^ -lliwi

tl

>o J-^x3

UU

PRiCAO MI

JE Abdullah

njcmu

je kazivao Mu'avija b.

Muhammcd, Amr, a ovom Ebub.

tfj£ jIU

£
*

<bi^

J&
+

.rw
**

Ishak prenoseci od

Humejda

koji je izjavio

da je

cuo Enesa, radijallahu anhu, kako kaze:
"Harise je poginuo na dan Bedra, a bio je djecak, pa
je njegova
alejhi
ft*

ijjju -U£

-till

^aj

LJI cJl»,1

JU

majka dosla Vjcrovjcsniku,
i

sallallahu

ve sellem,

rekla:
ti

"Allahov Poslanice,
znacio.

znas sta je Harise meni
i

Ako je u Dzennetu ja cu se strpiti
ali

ocekivati
-

-

^

nagradu,
uraditi."

ako bude ono drugo

vidjet ces sta

cu

Tada je on rekao: "Tesko tebi, zar si izgubi la razum,
mislis
li ti

da je Dzennet samo jedan? Dzeneta ima

'.

s .T, - ^

*?.-

mnogo,

a

on je u Dzenneti-iirdevsu."

ashabi uslvrdili, jer kur'anskc
u uho

rijcci:

"Ti nc mozcs rnrlvc dozvali

nisu u konlradiklornosli sa Poslanikovim,

sallallahu rijccima, rijccima: "Zaista oni sada cuju", jcr "dozivanjc" jc dostavljanjc glasa

od onog ko doziva

onog

koji slusa, a UzviScni Allah jc onaj koji ih jc ucinio

Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, o tome, a sto se lice
to nijc

da Cuju tako Sto im jc prcnio glas svoga njenog odgovora "Oni znaju", ako jc ona to cula,

oprccno iskazu "Oni cuju", naprotiv to ga potvrduje.

194

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiil^iOKi

3983.

PRICAO MI JE
b. b.

Ishak
Idris,

b.

Ibrahim, njemu

j^lja

&

Jliij
<J»U*1

JjZ

.r^AT

je saopcio Abdullah

rekavsi da je cuo

Husajn
b.

Abdur-Rahmana kako prcnosi od Sa'd Ubcjde, on od Ebu-Abdur-Rahman Sulemija,
alejhi

a ovaj od Alijc, radijallahu anhu, da je rekao:

"Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem, je
i

poslao mene, Ebu-Merseda Ganevija
i

Zubejr

b.

Avvama, a svi smo bili konjanici; rckao: "Iditc dok ne dodete do Revdatu-Haha. U njemu je jedna od mnogoboskinja, a kod nje je pismo Hatiba b.
Ebi-Beltea, upuceno idolopoklonicima."
Sustigli

smo

je, a

ona je putovala na svojoj devi,
*

tamo gdjc
alejhi

je

rckao Allahov Poslanik, sallallahu
te

<

*r

'

^

**

ri»

ve sellem, da side

smo

rekli:

"Daj pismo!"

"Nema
naredili

nikakva pisma", rekla je ona, a mi
s

smo

deve

i

premetnuli je,

ali

nismo

nista vidjcli, pa

smo

rckli:

"Allahov Poslanik,
(i

sallallahu alejhi ve sellem, nc laze! Hi ccs

izvaditi

pismo

ili

cemo

ti

potpuno

odstraniti odjecu!"

&rj£ n
^

-wi
*

J^5

Posto je ona

vidjela

ozbiljnost,

posegnula je
Jl

^

u

ilia

QZs

y>

(rukom) prema pasu,
i

a bila je

opasana haljinom

o^l iU otj $ *s^*S ;t ^&J!

izvadila pismo. Dosli

smo

s

njom Allahovom
te

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,

je

Omer
da

uikiu
ji
<i\

••"« 'J».

^>U »ut 53^ >} £j£i
U _^i Jlii
-di\

rekao: "Allahov Poslanice, on je iznevjerio Allaha,
i

Jj-ij

Njegova Poslanika, vjernike, pa
i

pusti

me

mu

J_^3 Jl ^

prerezem grkljan!"

Tada je Vjcrovjcsnik,

sallallahu alejhi

ve sellem,

upitao: "Sta te navelo na

ono

sto

si

ucinio", pa je

^j, u jp
4il iLjj

diu,r

u m
l;

J ^.

«yji

JU3

^r^>

^^

Hatib rekao: "Tako mi Allaha, ja nisam prestao
vjerovati u Allaha
alejhi
i

*:-

j/i n d\^

4&ij
'

4-^^ J 15

Njegova Poslanika,

sallallahu
.';

vc sellem!

Samo sam

htio za te ljudc
zastititi

da

«-t

ucinim dobro djclo kojim cc Allah
porodicu
i

moj imetak. Svaki

tvoj

moju ashab ima tamo
zastititi

-,

*-

nekog rodaka pomocu kojeg ce Allah
njegovu porodicu
ve sellem,
Ali
i

njegov imetak."
*-L^

"Istinu je rekao", rece Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
"i

g

*lii

jui <jUj <Ui
Jj

.-^

a,

&\

ncmojtc

mu

govoriti nista

osim dobra."
i

Omer rece: "On je
i

iznevjerio Allaha

Njegova
prerezem

»: '?. *.* 34 21 5£i JUi l^i VI

IjJ^- Slj

Poslanika
grkljan!'

vjernike, pa pusti

me

da

mu

195

"

'

SAHIHU-L-BUHARI
ifc

9^^
,

WTKE

Zar on

nije

jedan od ucesnika Bedra
i

<ul

JJJ JUi j-J J*\

^ J4*
.„

1

J^
.;
!

4ij
- fl

'

rece Poslanik
4b

nastavi:

Allah jc poglcdao uccsnikc Bcdra i rckao: "Raditc

* rT U ^' JUi
:

»-*-

*

"*

/

- •«

-

>**

J* ^]
:

sto hocete, vi ste zasluzili

Dzennet
i

,

(ili

"oprostio
i

~<

"SS^-li
.

jii 'tSIl 153

t^ "

1

sam

vain").

Omer

zaplaka
1

rece: "Allah

Njegov
iil\ *Jj^jj
<fc1

Poslanik najbolje znaju."

J^j 3^

^

POGLAVUE
3984.

£1*

PRICAO MI JE

Abdullah

b.

Muhammed B^iiifcl jli&&4u£,^&- TUi
,.

DzuTi, njemu jc kazivao Ebu-Ahmcd Zubcjri,
a

ovom Abdur-Rahman b. Gasil, prcnoscci "od Hamze b. Ebu-Usejda Zubejr b. Munzira b. Ebi
i

-M
^
;

#
1

crt

/s** t\j ^-.: * 0*->*£ <#-£}" "^ -*
a

\

,

^
1

Usejda, a njih dvojica od Ebu-Usejda, radijallahu
anhu, koji
je

/^

j _q

1

^
'

^,-j _^(
-'

'/'..'

J

^,

:—
>

-

rekao:

J^
Poslanik, sallallahu alcihi
* l

^^
'

41 ts*j ^~* o) j*

•4*- 1

^'

"Na dan Bcdra Allahov
ve sellem,

.* *.,r .2 jrif.f.

*,*,
'

>.,-;

nam je rekao: "Kada vam dodu na domet,
svoje strijele".

**
.

-

* -

gadajte ih stedeci

l£Lp l^sS^lj

3985.

PRICAO MI JE Muhammed

b.

Abdurahim,

njemu Ebu-Ahmed Zubejri, a njemu Abdurahman b. Gasil, prenoseci od Hamze b. Ebu-Usejda Munzir b. Ebi Usejda, a niih dvojica od EbuUsejda, radijallahu anhu, da je rekao:

i

TlAo & £ i£ ^'^ ^ /^ ^ J^'^^ ^^^^^ ^J? |£U f+$\
, ^ .5
*
1 1

^
t

:; ,•-!
, -

t

b .

-Ai-

."?
,
<ul

.•-:' r;
*
,
1

"Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, nam
je na dan Bedra rekao:
(tj.
fc

^
.

/^ '^ J>-3 & JU Jtf -^
>. r

-

^3 ^r•

^'

Kada vam dodu na domet
gadajte
ih
i

bude

ih

mnogo), 2

stedite

^rj

*

r^^-r^
,:

*

-

..

>

*£&/\

*>**(*

L

vase

strijele'".

V

s

^

1

Ovim hadisom sc isticc izuzeina vrijcdnosl ucesnika Bcdra izrazima "Vi ste zasluzili Dzcnnct "oprosiio sam vam" Imami Ahmed prcnosi od Dzabira da jc Alcjhissclam rckao: "U dzchennem nccc unici niko ko
i

jc

uccstvovao na Bcdru". Daklc, njihova vclika zasluga prctpostavlja brisanjc ranijih grijcha sprcmnosl da im budu oprostcni cvcnlualni buduci grijesi.
i

2

Ovo jc komcnlar prcnosioca za koji rclcvantni komentatori hadisa
jczika. (prim, rcc.)

kazu da

nijc odrziv sa stanovista

arapskog

196

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiil^iOKi

3986.

PRlCAO MI JE Amr b.
je
b.

a
;i

ovom

Bcra'a

njemu Zuhejr, kazivao Ebu-Ishak rekavsi da je cuo Aziba, radijallahu anhu, kako kazc:
Halid,

Jjbj L.A>- -UU- jj jj+*
*

,^-b"

TSA
4*

\

I

"

""

S4

Na dan Uhuda

Vjerovjesnik,

sallallahu alejhi

ve sellem, je za vodu strijelaca odredio Abdullah
b.

Dzubejra. Oni su tada ubili sedamdeset nasih

boraca, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
i

njcgovi ashabi su na dan Bcdra zarobili

ili

ubili
i

sto cetrdeset idolopoklonika;

sedamdeset zarobili

sedamdeset

ubili.

Ebu-Sutjan je rekao: "Ovaj dan

.

JU~ w*^-l j jX

je za dan Bedra. Rat je promjenjljive srece.'

^^

jLii ^1

3987.

PRlCAO MI JE Muhammcd b. Ala, anjcmu
prenoseci od Burejda, on od svoga

ISj£

sjSti

Ji

-ui j2j£

tiav
;>

Ebu-Usame

djeda Ebi-Burde, a ovaj od Ebu-Musa'a, mislim (kaze Buhari) da je on prenio od Vjerovjesnika
sallallahu alejhi
"
-*

ve sellem, da je rekao: nagradu za iskrenost

JJ*-\

"Hajr (koji sam sanjao) znacio je dobro kojc nam
je poslije Allah darovao
i

^JUl j-UoJl »-j!jjj «bu

^a ^
P
tu

41)1

*L£
uul

.

j*Xi

-Aaj

koju

nam je Allah dao

poslije bitke

na Bedru."

3

3988.
a
a

PRlCAO MI JE
k

Ja'kub

b.

Ibrahim,

&z
JU
3j

^a
oJj>-

c*
IjP

*s%
-Uj!

<£*Jjw*

-

rUA

njemu Ibrahim b. Sa d, prenoseci od svoga oca, ovaj od svoga oca (Ibrahim b. Abdur-Rahmana)
da je Abdur-Rahman
b.

JlS

*jP

\j (»-AI\j!

koji je izjavio

Avf rekao:
i

jj, - j, tJuaH

"Ja
sc

sam

bio u stroju na dan Bedra,
s

kad sain
i

** +

^

jl

— "

^^P J^ J>^1 V-

okrcnuo primijctio sam

mojc dcsnc
i

lijcvc

strane dvojicu izuzetno mladih boraca

pobojao se

<+& J JU

SI

C,KL J^ J Jia

51)1

zbog njihove mladosti (da nece

izdrzati napad), ali

mi jedan od njih rece, tajno da ne cuje onaj drugi: £L Amidza, pokazi mi Ebu-Dzchla!"
«L

4^! j oj nil

c^laLp jii aj JL.A U j

^i J^i U
-;

Braticu, a sta bi

ti

radio

s

njim", upitah ja, a on

-'^"
l^lS^ J^U-j J^i Jl
*

'?

odgovori:

^iji

"Zakleo sam se Allahu, ako ga vidim da cu ga
ubiti,
ili

cu prije toga umrijeti."
je onaj drugi, krijuci od svog druga,
to.

J %

--

^ Jl3 Ul- 4-^U»

Potom mi
rekao isto

j^- Ji'jL^\ jL a^p ixii 4JHJ,

o^u

Tada mi je bilo draze

sto

sam medu

3

Ovo jc

dio duzcg hadisa o

jcdnom Foslanikovom snu

koji jc Buharija u cijclosti
i

navco u

knjizi Vrl'me^

poglavljc Znakovi poslansiva, hadis broj 3622, a lakodc

u

knjizi

Tumacenje snovn, broj hadisa 7035.

197

SAHIHU-L-BUHARI
njima nego da sam izmedu dvojice
Ijudi

RITKF

u zrelim
dvojica
ubisc.

godinama. Pokazao sam im ga
navalisc na njcga kao dva sokola,
Bila su to

i

njih

dok ga nc

dva Afraova sina."
Musa.
b. Isma'il,

3989.

PRICAO NAM JE
ovom Umcr

njemu je

L*r@ &£. j-Pp) 'j,

^
J
J

bili

xm.

kazivao Ibrahim, a

saopcio Ibnu Sihab rekavsi
b.
i

da ga jc izvjcstio

Esid

b.

Dzarijc Sckafi,

saveznik Benu Zuhrea

jedan od ucenika EbuJli
11-

Hurejre, da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, rekao:

"Allahov Poslanik, sallallahu
Sabit Ensarijcm,

alejhi

ve sellem,

!' UP

*.i

-tUl

^
"*
'jl\j

p-v

tjjj*

^1

^P

"

p%-

*

r

tjjj*
yfl

je poslao desetericu izvidnika na celu sa
b.

djcdom Asim b. Hattaba. Kad su bili u Hedi, izmedu Asfana Mekke, vijest o njima je stigla do jednog ogranka Huzejla po imenu Beni Lihjan koji na njih poslase blizu stotinu strijelaca. Oni su pratili njihove tragovc dok nisu nasli ostatke datula na jcdnom
i

Asim Omcra b.

^

^~A*

'
.,

g

Mp

Lllp ijts-

£

dil

Jj—-3

fX \#i &*'j &L* %> && \J>\s JU
\i\

mjestu gdje su

bili odsjeli,

pa rekose: "Jesribske
i

datulef Produzili su da slijede njihove tragove kada su
zaklon,
ih
ali
i

Asim

Jj: 'J

i

njegovi ljudi osjetili potrazili su
i

y'la ^fe

j£ j ^» ^isU

su ih ovi opkolili dignitc rukc, a
i

rekli im:

"Izadite

obecanje
ubiti!"

mi vam dajcmo cvrsto obavezu da nikoga od vas necemo

"Ljudi, sto se
sc

mene

tice,

rece

Asim

b.

Sabit, ja

nccu prcdati u

zastitu ncvjcrnika, a
izvijesti

zatim jc

*jill

Ly c^Aj

/^j

*-^Lp

JUi

I-L>-1

L>^ja

liil

dodao, moj Gospodaru

o nama Tvoga
**

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem."

^

*"

^

'

*

^

Oni tada napadose na njih strijelama ubise Asima, a trojica im se predase uz obecanje obavezu zastitc to Hubcjb, Zcjd b. Dcsinc jos
i
i

J^lj

I^Ip

UL^oj

(JUL

(t-*^*/*

» ^-L^J Up

i

i

jedan covjek. Kada su
tetive svojih

ih uhvatili, odrijesili

su

lukova

i

povezali ih njima. Tada je

onaj treci covjek rekao:

"Ovo
s

jc prva prcvara.

Tako mi Allaha, nccu
udarati,
i

ici

'

.

*

s

vama! Dovoljan mi jc primjer ovih", misljasc
i

na ubijene. Oni ga pocese vuci

ali

r!^ c^

°^^j

Jt)yr**

J-^ -^i
1

°^

yjr

je on odbio da pode s njima. Hubejba

Zejd

b.

Desinu su odveli

i

prodali,

nakon Bitke na Bedru.

198

fhj IAfll l ^ili*i

^jlgtll niqKi
*9
s

Amira b. Nevfela su kupili Hubejba, a desilo se da je Hubejb bio ubio Haris b. Amira na dan Bcdra. Hubejb jc ostao njihov zarobljcnik dok nisu donijeli odluku da ga ubiju. On je od jedne
Sinovi Haris
b.

',-

--

'

w

*

tP S*
r*-^
\'~

V^ ^^^j^ A*
v*^ ^*
.

erf

1

jM

fji
i

A* oi &M*
*"•!

Harisove kcerke zatrazio britvu da ukloni dlake
sa stidnih mjesta
i

ona

mu

"

'

-'i

'"•it *i'-

*'

**

t

ju je pozajmila.

I

dok

je ona bila zauzeta necim drugim, njeno dijete se
izmigoljilo, prislo

mu
on

i

ona primijeti da ono
drzi britvu

-t^y
*
-*

,U4

sjcdi

u njegovom
"Toliko
vidio

krilu, a

u

ruci.

i^i

j*

l^ij?

i&te

oVfT

J^ aiu ^3

sam

se uplasila, kaze ona, da je Hubejb

moj
li

strah, te je rekao:

"Bojis

se da bih ga ubio.

Ne

bih ja to uradio."

iiii iui
J-oJ 41)1}

j-\ lis u 2& ol &Jt jiii
-Jl>-

"Tako mi Allaha, kazc ona, nikada nisam vidjcla
zarobljenika boljeg

od Hubejba. Tako mi Allaha,
bio u zeljezo okovan, a u

i.

-j*

f^>- Ja*

f^l OjIj

^

4U|3

jedan dan sam ga zatekla kako jede grozd grozda

u

ruci,

u

situaciji

dok
rcci:

je

Mekki

nije bilo plodova."

Ona jc

obicavala

"To jc

bila

opskrba kojom jc

Allah opskrbio Hubejba."

Kad su ga

Harema, kako bi ga ubili izvan Harema, Hubejb im je rekao: "Pustite me da klanjam dva rckata."
izveli iz

^^

?

*

jii j^i

44^ ^ ju jjj
::

»'.*

Oni
i4

mu

dozvolise

i

on klanja dva

rekata, te rece:

Tako mi Allaha, kad ne
ih

biste pomislili

da

me je

strah, ja bih jos klanjao", a

zatim je dodao: "Moj

Gospodaru, saberi

sve

i

unisti;

nemoj nikog od
s

njih ostaviti!" a zatim jc citirao stih:

Ne obracam paznju kad kao musliman ginem

koje

juji JS
'**

4^ ^ oft
,

*i>i
'

ob j
-

iuij

ce strane doci moj a smrt koja je u ime Allaha.

A

to je

u ime Boga,

i

On, ako htjedne, blagoslovit
tijela."

-""*
*

,***
*

ce rastrgane dijelove

Potom mu
i

jc prisao Ebu-Scrvca

Ukbc

b. Haris
1

$tLzi fall

£££:&$£
^

ubio ga. Hubejb je tako uveo praksu (sunnet)

klanjanja

namaza za svakog muslimana

koji

bude
+ + + + Jii J >>^

ubijen u okovima.

Na dan njihove pogibije Poslanik, sallallahu alejhi ve
scllcm, jc obavijestio ashabc o njihovom slucaju.

jL53 *-i>*i il<

\j^ t>»3i Ol J3 *bi

lj^-b"

1

Taj njegov posiupak jc poslao sunnet jcr to Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, nije osudio, ncgo jc

prcsulno odobrio. (prim, rec.)

199

SAHIHU-L-BUHARI
Kada su
po ccmu
poslao
Kurejsije cule da je

RITKF

Asim

b.

Sabit poginuo

jL *-^UJ 4j1 ^Jli p-^lc^ *> lc^ ^*j
* .:•

poslali, su izaslanike
bi

da im donesu nesto njegovo

bio prcpoznat, a on jc bio ubio jcdnog
pcela : poput oblaka, koji ga je zastitio
izaslanika, tako da nisu mogli nista

njihovog velikana.' Mcdutim, Allah jc Asimu
roj

od njihovih
Ka'b

od
b.

^f}'^

*=*'

ui

J^J i£r**^ Cfp & *&
J

njega odsjeci.
b.

Malik jc
i

izjavio:

"Spomcnuli su Mirar

Rcbi'a Amrija

Hilal b.

Umejja

Vakifija, dvojicu
••:

dobrih Ijudi koji su ucestvovali na Bedru.

3990.

PRICAO NAM JE

Kutejbe

b. Seid,

a njemu

**£*£.£*-

od Jahjaa, a on od Nat?a da jc Ibn Omeru, radijallahu anhuma, spomenuto da se Seid b. Zejd b. Amr b. Nufejl, koji je bio ucesnik Bedra,
Lcjs, prcnoscci

razbolio u petak, pa se on zaputio na jahalici

prema

njemu, nakon sto je dan bio odmakao
sc vrijcmc

£ jjH ^ jjj £5 -L^- 0l ji^Sil^^-'''
\>Jk j!5j

JJ&

i

priblizilo

dzuma namaza,

a on izostavio

dzumu. 4
>:
>

3991.

KAZE Lejs da mu je pricao Junus, prenoseci
koji je

od Ibni-Sihaba
Ubcjdullah
otac pisao
b.

rekao da
b.

mu

je

pricao

Abdulah
b.

Utbc da jc njcgov
b.
fc

Omer
i

Abdullah

Erkam Zuhriju,

i>> J#| ^ 4U£ ^
'

naredujuci

mu da ode kod Subej
da je
pita

e kcerke Harisove,
i

'

^ ^
ji

Jul

Eslemijke,

o njenom slucaju

onom
alejhi

sto j°j J e rekao

Allahov Poslanik, sallallahu

vc scllcm, kada ga jc pitala za objasnjcnjc.
b.

Umcr
Utbcu
fc

Abdullah

b.

Erkam

jc pisao

Abdulah

b.

^l-V1 uf^j^l - ' ' I
il'i
-

^

j^

-r^5 ^^^^^ CAT

izvjestavajuci ga da ga je obavijestila Subej'a,

'

:-.-"

ft

« / -"

^, ,.-

n

kcerka Harisova, da je ona bila udata za Sa d

b.

1

Ovaj kurcjscvicki vclikan zvao sc Ukbc b. Ebi-Mu'ajt b. Bbi-Amr dan Bcdra, stoga jc ovaj hadis naveden u ovom poglavlju.
i

b.

Umcjjc, a ubio ga jc Asim

b. Sabit

na

2

Hi roj osa

ili

skakavaca. (prim,

rcc.)

3

Ovo jc dio duzcg hadisa koji prcnosi Ka'b b. Malik n poglcdu njegove levbe, nakon izoslajanja iz pohoda na Tcbuk, u kom on izjavljujc da su Mirarc Hilal bili uccsnici Bcdra. S obzirom da su ncki historicari nijckali toj dvojici ashaba uccScc na Bcdru, Buharija jc ovdjc cilirao dio Ka'bovog hadisa u kom sc poivrdujc
i

njihovo uccscc na Bcdru.
4

Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, je poslao Seid

b.

Zcjda

i

Talhu

(koji spadaju

u Ascrc MubcsScrc) da

ncgo sto su sc njih dvojica vratili, ali ih jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, uvrslio medu uccsnika Bcdra ukljucio ih u ratni plijen poput drugih iiccsnika. Ibn Omcrjc izostavio dziima-namaz iz opravdanog razloga jerje njcgov rodak bio na siimrli.
izvidc situaciju prcd bilku na Bcdru. Bitka sc odigrala prijc
i

200

t^jIAjillcjlifii

^jlqtll niqKI

Havlu, a on je jedan od potomaka Amir
i

b.

Luejja

•j-a

j&j *jy~

rjj

-U~-

0>- CjO

y.1

<*j

v-c-1

jedan od ucesnika Bedra,

te je

on umro u toku
i

oprosnog hadzdza, a ona ostala trudna
nifasa, ukrasila se za prosce, te je

porodila sc

brzo nakon njegove smrti. Kada se pridigla nakon

usao kod nje

Ebu-Senabil
i

b.

Ba'kek jedan

iz

Benu Abdud-Dara,

XC^p^^j^\<^j& ^ 4-^
5
.

tf^

-.

*^

*

l^-Ui j^ cJJJ

\Js *Cla3

rekao joj:
to,

5

>

*

+*f£

"Staje
udaju.

vidim da si sc ukrasila za proscc occkujuci mjeseca
se neces udavati dok ne " deset dana
ti

Tako mi Allaha,
cetiri
je
i

prode

"Kada mi

to rekao,

kaze Subej'a, predvece sam
r*-

ogrnula svoju odjecu i dosla Allahovom Poslaniku,
sallallahu alcjhi

." P

•-

A*

J

.z**

'»t--—t *-**•* *s *im" - d-*J
'

J1

^

im

5' fir .:ii' ^-'l *•* f>- 7*5

w

vc scllcm, pa ga upitala o tome.
^
**

On mi je

objasnio da mi je istekao period priceka
i

onda kad sam se porodila, naredio mi da se udam, ako se odlucim za to."
Lejsa
slijedi

dUi £S
^1 ^

SLi £

41

J J,;

>- .;-!-

*

^•j

Asbeg, prenoseci ovo od Ibn Vehba,

ffl' U^'J J

a on od Junusa.

Lejs kaze da

mu je

pricao Junus prenoseci
te je

od Ibnu

Sihaba kojeg smo pitali,

me

je

Muhammed
Amir
Bukcjr,

b.

on rekao: "Obavijestio Abdur-Rahman b. Sevban,
da ga je

$ J.

&
••

^j*

i4ii jiij jj*'

^

sticenik Beni
b. Ijas b.

b. Luejja,

Muhammed
#»>
\jJa
*

ciji

jc otac bio ucesnik Bcdra,

izvijestio

o tome." 5
.

o^-l

Ap

o_«I

0153 ^5L!l

^ (j-Uj

5

Izraz "izvijeslio ga o

tome

,

odnosi sc na hadis koji jc Buhari navco u
Iri

cijclosti sa
Ijas b.

sencdom u svom djclu

Et-Tarihul-Kebir, a govori o pustanju zene

puta.

Ovdjc govori o uccscu

Bukcjra na Bcdru.

201

SAHIHU-L-BUHARI

RITKF

r

*-

UCESCE MELEKA NA BEDRU
3992.

»

V.

Si

fL.

Ijli

dSj^l J>A-i uAj

PRICAO MI JE

Ishak

b.

Ibrahim, njcmu
b.

\%d

*~>\2

&

jiiii

^ xm
t
1

je saopcio Dzerir prenoseci od Jahjaa

Seida,

on od Mu'az b. Rifa'a b. RafTa Zurekija, a ovaj od svoga oca, koji je bio jedan od ucesnika Bedra,
da jc rekao:

^ jA &
J*'

&

******
*j? i$Sj

y) J* ^iP' cj
+*

J

"Dosao je
ve sellem,
** 4L

Dzibril Vjerovjesniku, sallallahu alejhi
i

j^ JaI Jj-bu U JLu SS ^1 Jl J,^ *U* + ^ +

upitao:

Sta mislite o ucesnicima Bedra?"

Oni

su

mcdu
ili

najvrijednijim

muslimanima",
su
ucestvovali

*

I*

rekao jc on,

jc rekao slicnu rcccnicu.
i

"A takode

su

meleki

koji

na Bedru", rece (Dzibril)

3993.
a

PRICAO
fc

NAM

JE Sulejman

b.

Harb,

^ 3&
J

aSai.

v > £ ii^Li &£ t <ivr

njemu Haminad prenoseci od Jahjaa, a on od
b.

-

Mu'az

Rifa a b. Raf?a. Rifa'a je bio ucesnik
^ >
^
*

Bedra, a Rafr je bio ucesnik zakletve na Akabi
i

obicavao je
bi

reci

svome

sinu:

^

**

"Nc

mi

bilo draze

da sam uccstvovao na

Bedru umjesto Akabe."
o tome... "I
3994.

On je

izjavio: "Dzibril je

-

-

pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,

PRICAO
c

NAM JE
ovom

Ishak b. Mensur, njemu

*

*.'*

\i

Ujitl j

w^ $ 3^^\ ^^ XWl
t

** * ~ '

s

-

>

r a

je saopcio Jezid, a
b.

Jahja da je cuo

od

Mu

h

az

Rifa a kako je jcdan mclck pitao Vjerovjesnika,

sallallahu alejhi ve sellem, slicno

ovome

sto je

dUI

w

OOi
»_La

^

c^r j^j •>>- ^
«j_1j>-

:

i^
0^JUi

pitao Dzibril.

A od

Jahjaa se prenosi da

rail

je saopcio Jezid

b.

___L»-I

jIjw

a^j ^jw

JO

•ul

Had da je on bio s njim onog dana kada mu je Mu'az kazivao ovaj hadis. Jezid jc dalje rekao da je Mu'az izjavio: "Melek koji je pitao bio je
,,

JdJ*
^

5 !" •"

>*

J^^-J' 0[

il*-«

JLai

-XjJj

r

Dzibril, aIejhis-seIam.

1

Izraz "o
je ovdje

tome odnosi sc na
navco
Iri

razlicila

prcthodnog hadisa scneda za ovaj hadis.
tckst

koji

od Jahjaa

b.

Scida prenosi Dzerir. Daklc, Buharija

202

-

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiil^iOia

3995.

PRICAO MI JE

Ibrahim

b.

Musa, njemu
pricao Halid

je saopcio Abdul-Vehhab, a

ovom

od Ikrimc, a on od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu
prcnoscci
alejhi

J*£ £ fe$ Jl^ Tloo * * * u <* «-•*,-^ v ^ -V& •?* ^t^
LT^-i
t

'

^

'

"

.

£-- jj gg *£\ $ £jj ^
*

**

^j*;
'

ve sellem, na dan Bedra rekao:
je
Dzibril, drzi

~

,

-

- "

*

/

"Ovo
a na

svoga konja za glavu,

-r'^lsbl^Ii^^l^i^-l J^li*

njemu

2 ratna oprema."

POGLAVUE
3996.
b.

Jb

PRICAO MI JE Halifa, a njemu Muhammed
ovom
Scid, prcnoscci

&\£*

^ -ui' ll\U iLii ji'jJ- T^l

Abdullah Ensari, a

od

Katade, a on od Enesa, radijallahu anhu, da je
rekao:

"Umro

je Ebu-Zejd, a nije ostavio potomstva.

Inace je bio ucesnik Bedra."

3997.
je

PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njemu kazivao Lejs rekavsi da mu je pricao Jahja b.
b.

J4U1 i£U- LJtijJ^I Aiofi

l£U
** *"

.mv

Seid prenoseci od Kasima

Muhammeda,
b.

a ovaj

rf

^

tf

'

od Ibni Habbaba da je Ebu-Seid
ponudila nesto kurbanskog mesa,

Malik Hudri,
sup ruga
**^ -* C
**

radijallahu anhu, dosao s puta, pa

mu je
ali

£

-*<*

**

**

je

on rekao:

|^L -cUl

-CJ]

aAa»

^i^
u;

^
>

*^lS <u* -wl

jc^j

"Ja necu to jesti dok se ne raspitam."

Otit
•j

Potom se zaputio svome bralu po majci, Katadi b. Nu'manu, koji jc bio ucesnik Bedra, pitao ga, a on mu je rekao: "Nakon tebe je dosla naredba koja
i

j£ *isl ui '"
'

juJ

^Vi X •*
f
.

&ia

i!jju

5i5j *ft *^-l J!

i&^

je dokinula ono sto je bilo zabranjeno da jedu, a to

jedenje kurbanskog mesa nakon

tri

dana." 3
^*
.

^^ ^

#UI ii*>C A*j

2

Ahmed Hakim
i i

prcnosc od Alijc, radijallahu anhu, da jc rekao:
Dzibril,

"Na dan Bedra je rcccno meni Ebu-Bckru:
i

"Sa jednim od vas dvojicc jc uccsivuje u borbi."

a

s

dnigim Mikail, a

Israfil

jc vcliki mclck koji prisustvujc u stroju

uccsca melcka u borbi na strani Poslanika. sallallahu alejhi vc scllcm, obzirom da jc Dzibril bio u stanju da jednim pcrom svoga krila odbijc nevjernike, pa sam odgovorio: 'To sc dogodilo sioga da sama borba budc djelo Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, njegovih ashaba,
Tckijuddin Subki kazc: "Upilan
svrsi
i

sam o

a da mclcki budu
3

samo pomoc, kao

sto jc uobicajeno

da vojskc dobivaju pomoc.

Dio ovog hadisa naveden je pod brojem 5568.

203

SAHIHU-L-BUHARI
3998.

RITKE

PRICAO MI

JE Ubejd

b.

Ismail, a njemu
b.

Ebu-Usame prenoseci od Hisam

Urvea,

a ovaj

od svoga oca, koji jc izjavio da jc Zubcjr rckao: Na dan Bcdra srco sam Ubcjd b. Scid b. Asa. Bio jc
naoruzan do zuba
a zvali su
i

J IS

JLS

*ujI

\p lj\&

*w

*LL*

*jP <*[L*\

jA

samo

su

mu

se

dva oka

vidjela,

ga Ebu-Zatul-Kerisi (Trbonja). Rekao jc:
Ebu-Zatil-Kerisi."
i

^h

j*j eL^ ^!

^

oji

j

£=r^- y'j

"Ja

sam

Tada sam navalio na
te

njega kopljem

ubo ga u oko,

je on umro."
«*--,

Hisam
rekao:

je izjavio da je obavijesten da je Zubejr
tk

sam svoju nogu na njega, a potom povukao koplje morao sam se namuciti da bih ga
Stavio
i

izvukao, a krajcvi su

mu

bili savijcni."

j2i oij

i£> ii 4X1 o^ii iitu is 4*
r

Kazc Urve: "Allahov Poslanik,
sellem, je zatrazio
dao.

sallallahu alcjhi vc
i

od njega

to koplje

on

mu

ga je

B

'U^U i 4)1 J_^j lift JUi S j> J15 lils>
-"*

'**«*

Nakon Poslanikove smrti uzeo ga je (Zubejr), a potom ga je Irazio Ebu-Bekr on mu ga je dao. Nakon smrti Ebu-Bekrove zatrazio ga je Omer on mu ga jc dao. Nakon Omcrovc smrti uzeo ga
i i

f, ;\
olkeli

\& p uiii u 4.u^: j«i
**

.>

J*

(ci-

'*

j^P

obi LiU-

_^3

_^>l

^^piJ

yj oQopU

je (Zubejr), dao.

ali

ga je

Osman

zatrazio

i

on

mu

ga je
Jl j!p

Kada

je

Osman ubijen ono je preslo kod Alijine Jp
kod njega sve dok
nijc ubijen."

cJ* j S|2p Ji

Cli lift iliili

porodice. Kasnije ga je zatrazio Abdullah b. Zubejr
i

ono jc

bilo

JE Ebul-Jeman, njemu je saopcio Su'ajb prenoseci od Zuhrija koji je izjavio
3999.
da

PRICAO

NAM

^ ZZ*
&
-il

(Sfjll

agl

^

£j£

T<m

mu

je saopcio Ebu-Idris Aizullah b.
b.

Abdullah

hi

I

j^Sj j5 j^il jb i^Jji
j^j

da jc Ubadc

Samit koji jc uccstvovao na Bcdru,
1

lj_b _i^-i

jl5j o-«LjJl

o^Up jl

<ul-ilp

rckao da jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc
sellem, rekao: "Dajte mi prisegu."

Jj*i^.

1

Ovaj hadis jc u cijclosti naveden u poglavlju "Iman (vjcrovanjc) a odnosi sc na zaklctvu na AkabL Ovdjc je spomenul dio u kom sc islicc da jc Ubadc b. Samit bio uccsnik Bcdra.
,

204

.

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqtll niqKI
£*>
«>>

4000.

PRICAO

NAM JE Jahja b. Bukejr, a njemu
od Aisc,
Si

* * * «

Lejs prenoseci od Ukajla, on od Ibn Sihaba kojeg
je izvijcstio Urvc b. Zubcjr, prenoseci

radijallahu anha, supruge Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi

&

*J>\

rjj

vc sellcm, da je Ebu-Huzejfe, jedan od

&
jv:

4i

^j &u

&

ucesnika

Bedra

sa

Allahovim

Poslanikom,
Vclid
j L*fti

sallallahu alejhi ve sellem,posinio

Salima i vjencao

ga s kecrkom svoga brata,
b.

Hindom kecrkom

Utbe. Salim

je

bio oslobodeni rob jedne ensarijke.
alejhi

5-

shH

# £&

/J .uiii

Isto tako je

Allahov Poslanik, sallallahu
(b.

ve

sellem, posinio Zejda

Harisa).

U

predislamsko

doba kada
pripisivali

neko nekog posinio ljudi bi posinka njemu bio bi nasljcdnik u njcgovom
bi
i

^

^

^

, ^

*.

imetku, sve dok Uzviseni Allah nije objavio:

i;uJ (^i# iijSii ) jis&i jjjf J^

"Zovite

po njihovim ocevima." 2 Sehla je potom otisla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, ... on je citirao hadis. 3
ih
i

4001
b.

PRICAO NAM JE AH, njemu je kazivao Bisr
ovom
Halid
b.

*

>a

>

Zekvan prenoseci od Rubejji'e, kcerke Mu'avvizove da je rekla: - Nakon prvc bracne noci dosao je kod mene
Mufeddal, a
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
i

#J cJ» C0J! ^ S13S & i£ ifii

sjeo
^
..

na moju postelju, kao sto

ti

sjedis, a djevojeice su

-

-

--

-,

'

udarale u def slaveci u pjesmi svoje oceve poginule

na dan Bedra, dok jedna djevojeica nije rekla:

"Medu
AIji

nama je Vjerovjesnik
Tada
je

koji

zna

sta cc sutra biti."

jui ji
:
.

j u ill; *j iljij ^u; cJiS
1

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
govoriti,

rekao:

"Nemoj tako

vec govori ono sto

si

oJ^i cJ5 l; jjj liii jy; ^

malocas govorila."
4002.

PRlCAO
I

NAM JE Ibrahim b. Musa, njemu
Ma
h

^lL* ur^-l

j^y ^ ^i^t eii

SG

.

1

Y

je saopcio
Zuhrija...

Hisam prenoseci od

mera, a on od
i

PRICAO

NAM

JE Isma'il

rekao da

mu je kazivao njegov brat prenoseci od Sulejmana,
2
3

El-Ahzab,

5.

Autor jc skratio dio hadisa koji sc odnosi na nckc bracne propisc, Sto jc u cijclosti navedeno u knjizi o braku, a ovdjc jc navco dio u komc sc islicc da jc Ebu-Huzcjfc, zajedno s Poslanikom. sallallahu alejhi vc sellem. uccstovovao u Bici na Bcdru,

205

SAHIHU-L-BUHARI
onodMuhammedb.Ebu-Atika,ovajodIbn-Sihaba, a on od Ubejdullah b. Abdullah b. Utbe b. Mes'uda da jc Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, rckao: "Saopcio mi je Ebu-Talha, radijallahu anhu, ashab
Allahova Poslanika, sallallahu
koji je s
alejhi

RITKF

#

&\Xs-

^

AU£e j*

^I4«i

^1 J*

Li

<cp <&1

J^J ^Jl»

ve sellem,
-

Allahovim Poslanikom, ucestvovao na
slika."

^

J

C:

v
,

-

,-^ J

Bedru, da je Alejhisselam rekao:
"Mclcki nc ulazc u kucu u kojoj sc nalazi pas
ili

YjZx <±fc tf&il J^ji ^

Jli t'

m

Mislio je na likove zivih bica koja imaju duse.

^i^J^Oii-U^
?,-.>

4003.

PRICAO NAM JE Abdan, njemu je saopcio i#a &\te u^-i alp i2oi .i.»r Abdullah, a ovom Junus... PRICAO NAM JE *f gfc jJU £ j£1 6j^ JC^* Ahmed b. Salih, njemu jc kazivao Anbcsc, a ovom
I

Junus prenoseci od Zuhrija kojem je saopcio Ali
Husejn, kako ga je izvjestio Husejn
b. Ali,

e

b.

*

*

neka je

Allah

s

njima zadovoljan, da je Alija rekao:
staru

- Imao sam jednu

devu koju sam dobio na
i

imc udjcla u plijcnu na dan Bcdra, a Vjcrovjcsnik,
sallallahu alejhi ve sellem,
plijena
I

mi je bio dao

iz petine

onoga sto

mu ga je Allah toga dana darovao.
alejhi

kad sam htio da se vjencam sa Fatimom, kcerkom ve sellem,
Allaha dadnc spas, dogovorio
iz

Vjerovjesnikovom, sallallahu

ncka

joj

sam

se

s

jednim zlatarom

plemena Benu Kajnuka da
.

pode sa

mnom pa

da donesemo rogozine. Htio sam
i

*,

J^.O

J'

-'J

J^plJJaJl

/^

rt * «-tr

a*-jI jl

OJjU
-*

y*-ilj
,.'

to prodati zlatarima

time se potpomoci za gozbu
I

-

prilikom mojc svadbe.

dok sam
i

ja sakupljao za
OU-lIi

»"t

«:t

,'a .r

>

svoje dvijc dcvc samare, vrccc

uzad, one su lczalc

(podvijenih nogu) pored kuce jednog ensarije.

Kad

c5^j^3 J^'j yi^J'J

^Vl

sam sakupio ono

sto

sam

uspio, ugledao sain svoje

dvije deve cije su grbe bile odsjecene, slabine

rasporcnc a od njihovih

jctri

su

bili

odsjcccni
oci su mi

^

'

**

^

^

komadi mesa. Kad sam vidio
zacaklile.
££

taj prizor,

Upitaosam:
J^i
b.

,.

Ko je ovo uradio?" To jc ucinio Hamza
njega

£

oJi >dl oJlj

> f?

'C.

*rf.

^ & ^'
,"
-*

Abdul-Muttalib", rckosc
lii

^ ^

"
i

oni, a nalazi se

u ovoj kuci na pijanki kod ensarija.
su
pjevacica
v
i

J £j uiii-Cp £ sj£ Jiii

ijju

ii

Pored

njegovo drustvo.
tfc

Ona

je u svojoj pjesmi rekla:

O

Hamza, eno

masnih devljih grba!

206

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqtll niqKI

Hamza
Ja

je skocio

i

zgrabio sablju
i

grbe, rasporio slabine

im odsjekao odsjekao mesa sajetri.
te
i

4J> 45-11 Sju 3> eSff $& J ciuj ™ *
^
*^

i*

j*

sam

sc

tada zaputio, kazc Alija,
sallallahu
alejhi

dosao
a

Vjerovjesniku,

ve

sellem,

kod njega

je bio Zejd b. Harise. Vjerovjesnik,

sallallahu alejhi ve sellem, je primijetio da

nesto dogodilo, pa je upitao: "Sta je

s

mi tobom?" moje

se
4»i
..

J^ij

u L

Allahov Poslanicc, rekoh
nesto kao danas! deve,
te

ja,

nisam nikada vidio
dvije

cii iu u Ji2 vLd ^iii ,
-

%
l*

Hamza
i

se ustremio na
i

s^- u

^ >
>
«3lSjj

•>* '-^

f^^

^-eb

odsjekao njihove grbe rasporio im slabine.
u jednoj kuci
s

Eno ga
Tada

njim pijana skupina!

u^
&
A*J|

;

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
i

ve sellem,
i

*j

^-bjU :03

Uai JLy- **

zatrazio ogrtac, ogrnuo sc

krcnuo, a ja

Zejd

b.

Harise

smo ga

slijedili

sve dok nije dosao do kuce
i

u kojoj je bio Hamza. Zatrazio je dozvolu
sto

nakon
sto je

5&

4li Jill^U S>£ <i

mu je dozvoljeno Vjerovjesnik,
koriti

^ JJI

*idl


5

sallallahu alejhi

vc sellem, jc pocco
ucinio.

Hamzu

za

ono

'tf*
&

*£l

^
i>
'

Medutim, Hamza je bio

pijan crvenih ociju,
alejhi

pogledao je prema Vjerovjesniku, sallallahu

ve sellem, a zatim je podigao pogled
pogledao ga u
li

i

pogledao u
i

njegova koljena. Potom je jos vise podigao pogled
lice,

a

potom jc Hamza rckao:

"Jcstc

vi ista

drugo do robovi moga oca." Vjerovjesnik, ve sellem, je primijetio da je on
i

i^^

{

-

J*

*•*

sallallahu alejhi

^

pijan, te je odstupio natrag, iduci natraske,

izasao,

a

i

mi smo

izasli s

njim.

1

l

Ovaj slucaj sc dcsio prijc ncgo sto jc alkohol bio potpuno zabranjcn. Hamza jc poslanika Aliju nazvao robovima Abdul-Muttaliba, zclcci naglasiti da jc on, kao njcgov sin, bio blizi njcmu ncgo njih dvojica koji
i

su

mu bili

unuci.

207

SAHIHU-L-BUHARI
4004.

RITKE

PRICAO MI

JE

Muhammed

b.

Abbad,

,3-

>» ****

oi

\

\i

<**•*

*

*

i

njemu je saopcio Ibn-Ujejne rekavsi da mu je proslijcdio Ibnul-Asbchani, koji jc cuo IbnMa'kila, da je Alija, radijallahu anhu, donio tekbir
(klanjajuci dzenazu) SchI b. Hunejfu
ik
i

rekao:

On je

bio ucesnik Bedra."

4005.

PRlCAO

NAJV1 JE Ebul-Jcman, njemu je

saopcio Su'ajb prenoseci od Zuhrija koji je izjavio
da

mu

je saopcio Salim
b.

b.

Abdullah da je cuo

Abdullaha
kaze da je

Omera,
iza

radijallahu

anhuma, kako
..*
*
r

Omer b.

Hattab, kada je njegova kcerka

:-•..

ski

Hafsa obudovila
koji je bio alejhi ve sellem,

Huncjs

b.

Huzafc Schmija,

ashab Allahova Poslanika, sallallahu
i

ucesnik Bedra, a
i

umro u Medini,
-cj^IL
*
ft

sreo

Osman b. Affana ponudio mu Hafsu rekavsi: JU
vjcncacu
tc

'

I

j^j IjX j^-i A3 ft *
-^

-ail

J^^j
»'*

-

"Ako zclis, Omcrovom."
Ja cu razmisliti

Hafsom
i

kccrkom

w'

^

rf»

^

'T;'

*

-T-

o tome, rekao je on ja sam cekao
Ji
i

nekoliko noci, a onda je on rekao; "Odlucio sam
da se ne zenim sad za sad."

JUi JUJ

cJ-ii

^1 J ^feU jLi ^i

Potom sam

srco Ebu-Bckra, kaze Omer,

rekao mu;

"Ako zclis, Omerovom."

vjcncat

cu

tc

Hafsom, kccrkom

mi nije odgovorio, pa sam se na njega vise naljutio nego na Osmana. Nakon nekoliko noci nju je zaprosio Allahov

Ebu-Bekr je sutio

i

nista

Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem,
je dao za zenu, a
ifc

i

ja

sam mu
i

Mozda

si

se

potom me sreo Ebu-Bekr rekao: naljutio na mene onda kad si mi
a ja
ti

ponudio Hafsu,

nisam

nista odgovorio."

"Da", rekao sam ja, a on nastavi:

^ja:
to

f t^ J

jii

^ iii Idi
^

^.jt jyS

"Da

ti

odgovorim

sprijecilo

me

sto

sam cuo

Allahovog Poslanika, sallallahu
Allahova Poslanika, sallallahu

c^u Is ji
*

Sii

alejhi

ve sellem,
1

c-iii Cj

iitJi

«-i

ji

kako je spominje, pa nisam htio da otkrijem tajnu
alejhi
bill

vc sellem."
1

Mcdutim, da ju jc on ostavio, ja

jc prihvatio."

I

Dijclovi siidriaja

ovog badisa se nalazc u hadisima

broj 5 22, 5 1 29
1

i

5 45.
1

208

!

.

«jltaJL«Ufi

mm
Su'be
s

^jlqiilaiO^
$j£ <£ ^Li
B -

4006.

PRlCAO

NAM JE Muslim, a njemu
k

l-Jot

pj£ l£U
B

.

£

• .

-i

prenoseci odAdijja, on od Abdullah b. Jezida koji

, e

.>.,-.
,a

...

jccuood Ebu-Mcs ud
sallallahu alejhi

Bcdrija da

jc

Vjcrovjcsnik,

^i

?>*~•

C^"

**&**•
'

W
'

.

ve sellem, rekao:
potrosi
*?

"Ono

.2ii-dil Jp J^Jliii JU %Zjh\&> "'
svoju

sto

covjck

na

porodicu

predstavlja sadaku.

4007.

JE Ebul-Jcman, njcmu jc saopcio Su'ajb prenoseci od Zuhrija koji je cuo Urvea b. Zubejra kako prica Omer b. Abdul-Azizu,
za vrijeme njegove vladavine. da je Mugire b. Su be,
fc

PRlCAO

NAM

£

ZXA %&\

o£il jjf

Sot

.** *V

^\
,
t

> '&i

dok je bio namjesnik u Kufi, odgodio

ikindiju, pa

^ J^y ^.J ^j j j^ix2 ***+*" *"*•

.

>

*

mu jc
Zejd

usao Ebu-Mcs ud Ukbc

v

b.

Amr
i

Ensari, djcd

*?* JjSiS
;

£ <±*
.

^ ^^
*
,

'

J?) j*J
.>.,

b.

Hasana

i

uccsnik Bedra,

te

rekao:

,^

,< *~

^-t,,

*Ti znas da je dosao Dzibril
(s

klanjao, te je
Jjai J-ii JtJ^r
* t

njim) klanjao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
ti
"

J^
-

cl»I1p

ve sellem, pet namaza, a zatim rekao: ovako
naredeno."

ie

^U^dttj&^JJ**^
.

--,- *J*

-^ J^3 '

Ija*

Istojekazivao

i

Besirb. Ebi Mes'ud, prenoseci od

>4

J

^^jSaaJuLJ j

*J '-zJ

5is iiJiS

svoga oca.

4008.

JE Musa, a njcmu EbuAvane prenoseci od A mesa, on od Ibrahima, ovaj od Abdur-Rahman b. Jezida, on od Alkame, a ovaj od Ebu-Mes ud Bedrija, radijallahu anhu, koji je
fc fc

PRlCAO

NAM

&
.

Slj* JS tfat

,

^
.

Wat .i**A
....
-

„ ,

..

.-

.,

°^ -s-u'-o^f ^ o firj&a

u—
t

.

{.

Jii^^il^^^jiJl ^jil^^I^iliip
,
.
{

izjavio da jc

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, rekao:

t^
mu
dovoljni."
2

"Ko

prouci poslednja dva ajeta sure El-Bekare,

u toku noci, bice

^ ^lai
"'_'„,•

^^ ^«*
" -

'

"

' ,

ii»

J_^3

^
(

Abdur-Rahman Mcs'uda dok jc
za ovo, pa mi
je

kaze:

'"Kasnije

sam sreo EbuL

y .,'/"' <^^&\^<z^l^j^Wjsy^Stf

JB

&1 J l3^

obilazio

oko Ka be
3

i

upilao ga

on

to potvrdio."

2 3

Hi, stitil

cc ga. (prim,

rcc.)

Ovaj hadis jc naveden pod brojevima: 5008, 5009, 5040, 505

209

,

^

SAHIHU-L-BUHARI
4009.

Mm
b.

WTKE

PRICAO

NAM
b.

JE Jahja

Bukejr, njemu

^ijJl l£U.jS?& J&&&
=:
,

.<»»*
,

Lejs prenoseci od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, kojem
je saopcio
koji je bio

Mahmud

Rebi' da je Itban

b.

Malik,

i,

C^'tt

,,, a

,..'

,,,;

J^t^«f*££ 0»Je *
,

, %

,

,-,
a

ashab Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve

-j
'

%

*J[j|

^u«J>i
t

sellem,

i

ensarija koji je ucestvovao na Bedru,

dosao
1

'.'

^ 5lSj ^UU ^ 5l~*
..
1

Allahovom Poslaniku^
4010.

sallallahu alejhi ve sellem...

** J>-J & a ; Lk; ^
l5fe

,;,<

^M

,.,-

PRICAO
njemu

NAM
je

JE Ahmed, a on

jc sin

^JU
*> s

£l ji j£!
, *.
-.

Salihov,

kazivao Anbese, a

ovom

Junus

da je Ibn-Sihab rekao:

~U
>
;f

,

"Zatim sam pitao Husajn

b.

Muhammeda, jednog
bio jedan od
b.

y*j
..

^^ ^
<"

-

JU

^* bJs
^
.

.iO« ,**<*, ; ..
"

j^
.

o^-I

^*j -ui
,

jwaJ-l
.

^

od Salimovih potomaka
prenosi od Itban
b.

koji je

njihovih prvaka, o hadisu koji

Mahmud

Rcbi'a

^ &* &
-

%.

#

-^ ^ ^ H"^ ^

,-

..

Malika, pa ga je on potvrdio."

ti^as

^UU

^ jli-p

401

1

.

PRICAO

NAM

JE Ebul-Jeman, njemu je

CZ*

,

* .„*

U^-l j|^l

^ILV.i-n
-"'tV *£"**"
*

saopcio Su'ajb, prenoseci odZuhrija, koji jeizjavio

;„

,.

,

>

.
'

'*«

da mu jc saopcio Abdullah b. Amir b. Rcbi'a, a bio je jedan od najstarijih potomaka Adijja, a otac mu jebioucesnikBedrasa Vjerovjesnikom, sallallahu
alejhi

"J
lj

^"C

oi

-

^-T^

x j^j, l^\ o\Sj <jjJ,-

'„.;„„* -„

ve sellem, da je

Omer

postavio

Kudamu
b.

b.

9-^ &
j^
jij
e

^ ^^
rji;

^

j£\ ^» d\Sj

"**

*ffj»<*

^ * <<;
'

£
j*
s

Maz^inazanamjesnikaBahrejna.Onje, inace,bio
uccsnik Bcdra
i

j^i
'

Stfj j^*-?
.

1

bio jc dajdza Abdullah

Omcra

i

Hafse, radijallahu annum.

r^ ^ ts*J t+^J J* & f ^
«
*:

^

.

4012, 4013.

JE Abdullah b. Muhammcd b. Esma, a njemu Dzuvejriie, prenoseci od Malika, a on od Zuhnja da mu jc rekao da je Rafr b. saopcio Salim b. Abdullah
i

PRICAO

NAM

& £ *^ ^
*

£ '

VY*-i-H

.«„
J

.

lIt ,

.

,*, .,>,<=, „,".*
"-

Ti

r

--

u

^

^j^ ^,

L\yjJ-\ Jlio^-i^laS^ilJi

Hadidz obavijestio Abdulaha
Bcdru, rckli da
alejhi
jc

b.

Omera da

su

dvojica njegovih amidza, koji su ucestvovali na

^b^'-^-^j^^^^^V
,,., >[i

Allahov Poslanik, sallallahu

rr, ._

.

-

-^

,

fc

",

>.??

vc sellem, zabranio davanjc pod zakup ga
iznajmljujes?"

I
.

-

>
Jp j*s*\

-

-

poljoprivrednog zemljista.
Zuhri je rekao Salimu: "Pa da
li

*—*:

Uilj j)

^

Jli

oJ

ti

"Da", odgovorio je on, jer je Rafr pogrijesio."2

1

Iiban b. Malik prenosi hadis

o Poslanikovom, sallallahu

alejhi

vc sellem, nama/u u kuci,
koji govori

5to je Buhari
b.

naveo

u poglavlju

O

dzumijuma, a ovdjc jc naveo samo dio hadisa

o uccscu Itban

Malika u Bici na

Bcdru.
2

Nijc pravio razliku izmedu zabranc iznajmljivanja zemlje uz nadoknadu /a plodovc od davanja u zakup

210

chj IArtl l

c>il

t*S

<^jloJlpiai3

4014.

iS .1 • \t JE Adem, a njemu Su'be c* &>* Cj» *& * prenoseci od Husain b. Abdur-Rahmana koji je ju ^ izjavio da jc cuo Abdullah b. Scddad Ibnul-Had ?' * Lejssija kako kaze: *Hj £ &Uj dJlj JU *g|JI :>Ui !gj&t\ " " Vidio sam RitVu b. Rafi'a Ensariju koji je „•**-**

PRICAO

NAM

&Z &£
B*.

**

-

^us
J
J

>

ucestvovao na Bedru."

'

J "^ x ***

40

PRlC AO NAM JE Abdan, a njemu jc saopcio Abdullah, a ovom su saopcili Maimer Junus,
1

5.

u'xi! &\xJ.

fr£] oil^ &3J* 7

.

t

\

o

i

*-

*

prenoseci od Zuhrija, a on od Urve b. Zubejra,

kojeg je obavjestio Misver

Amr
b.

b.

Avf, koji je
i

Mahreme, a njega bio saveznik potomaka Amir
b.

Lucjja

bio uccsnik Bcdra sa Vjcroyjcsnikom,
alejhi

sallallahu

ve

sellem,
alejhi

da

je

Allahov
poslao

Poslanik,

sallallahu
b.

ve

sellem,

Ebu-Ubejdu

Dzerraha u Bahrejn da donese

dzizju (glavarinu) iz tog podrucja. Inacc, Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio sklopio

** **

i

sporazum sa stanovnicima Bahrejna
stigao s

i

postavio im

za namjesnika Ala'a b. Hadremija. Ebu-Ubejde je

imetkom iz Bahrejna, te su ensarije cule za dolazak Ebu-Ubcjdc na sabah-namazu sc srcli
i

*-*

y>«43l

S*>L^

Ijilla

5-C^p

^1

^j-ii>

sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa

posto se on okrenuo, oni su dosli pred njega.
ih je vidio

Kad
»>>r ^

Allahov Poslanik, sallallahu
i

alejhi ve

sellem, osmijehnuo se

rekao:

"Mislim da
donio?"

stc

culi

da jc Ebu-Ubcjdc ncsto

-oil

JjJ-3 c j^-i ijju

^
u
i

f

ji

siri

ut ji

"Da", Allahov Poslanice, odgovorise oni,
rece:

a

on

^iji

u ^i>

:

il*i:

ilij ij^Ju

ju

"Radujte se

i

ocekujte ono sto ce vas obradovali.

Tako mi Allaha, ja se za vas nc bojim siromastva, nego se bojim da vam se pruzi bogatstvo ovog
svijeta,

Ujiii^

^

Sis y,

ji c,L„; C? doii

kao

sto je

pruzeno onima

prije vas,

pa da se

budete natjecali u njemu kao sto su se oni natjecali
i

ono vas upropasti kao

sto je upropastilo nj ih.'

Liz

novcanu rmdoknadu, jcr jc* prvo zabranjcno,

a

drugo dozvoljeno. (prim,

rcc.)

211

SAHIHU-L-BUHARI
4016, 4017.

BITKE

JE Ebun-Nu'man, a njemu Dzerir b. Hazim, prenoseci od Nafi'a da jc Ibn-Omcr, radijallahu anhuma, obicavao ubijati sve zmije sve dok mu Ebu-Lubabe Bedri
nije prenio

PRICAO

NAM


4»\

bQ2}\

y\
*;

(£fc
"
«

.i-W-i-n
-*

c^j ^

^'

<"

£

u 0*

f J^ ^ jO

*

>•

\\±

>

aajSSSi
-

L^ol^lJ^0L5U^
•-

da je Vjerovjesnik, sallallahu
'

alejhi

ve

sellem, zabranio ubijanje kucnih, malih kucnih

^

»,

.

;

-^
^'
?
"

-

*%

^ ^
s -,
. .

.-

-

•>.
'

7m n a pa sp. nn imtewan nd tnva zmija, na se on ustegao od toga.
4018.

K"£.*i'il; L^ie- <ii-^U

PRICAO MI JE Ibrahim b. Munzir, a njemu Muhammed b. Fulejh prenoseci od Musa'a b. Ukbe, da je Ibn Sihab izjavio da mu je kazivao
Enes
b.

j.

•t'.> x^ lAto- jxll ^ ^l jU*.
t->lf£

£ • \

A

Qd^-

^1 JU Zip

J>

^y

'J*

^ti
4*

Malik

da su nckc cnsarijc zatrazilc

\j$&\ jliJVi £*

^Itfj-3f dilU

& JJ

odobrcnjc od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi

ve sellem, rekavsi: "Dozvoli nam da sinu nase sestre Abbasu otpisemo
*

otkupninu.

:

"Tako mi Allaha", rekao je on, "necete ni jednog dirhema."
4019.

mu

pusliti

JE Ebu-Asim, prenoseci od Ibn-Dzurejdza, on od Zuhrija, ovaj od Ata'a b. Jezida, on od Ubejdullah b. Adijja, a ovaj od Mikdad b. Esvcda ... I PRiCAO MI JE Ishak (b. Mensur), a njemu Ja'kub b. Ibrahim b. Sa'd, a ovom bratic Ibn Sihaba, prenoseci od svoga
amidze, koji je izjavio da
Jezid Lejsi D/unde'i,
b.

PRICAO

NAM

a

c?.

+

^-^ +
(

;

|y

^

*

&
<

*

**

+
-

ft

-hit

if.

ftUaP
"

I

1

^

*

"

*

*

**

a*

<Sj*jH

tt

mu

je saopcio Ata'

b.

ovom je

^ i\Li- j'J^\ JU a^p ji ^\+l ^1 ^1

saopcio Ubejdullah

njemu jc saopcio Mikdad b. Amr Kindi, koji je bio saveznik Beni Zuhrea jedan od onih koji su sa Allahovim Poslanikom, sallallahu
Adijj b. Hijar, a
i

alejhi ve sellem, ucestvovali na

Bedru, da je rekao

si^ji^iS 5tfj ;>j ^3 iiii Sii;
4il

Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Sta mislis, ako sretnem nekog nevjernika stupim s njim u borbu, pa on sabljom udari po jednoj mojoj ruci odsijece je, a onda pobjegne od mene
i i

J_w^! JU

<Jl

o^"* ^S

-wl

J>-j

»c

za drvo

i

rekne:

r
uCestvovao u borbi na Bedru,

Ub l5-^ c2 ^
f

t coi' ii

i

Ebu-Lubabc

nijc dircktno

ali

sc smaira uccsnikom Bcdra jcrga jc Poslanik,

sallallahu alejhi vc sellem, ukljucio pri raspodjcli plijena sa Bcdra
2

Kada je bio zarobljen na Bedru. (prim,

rec.)

212

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqill niqKI
.'».:

fc

Ja prihvatam islam', hocu
sto je to rekao?

li

ga

ubiti,

Poslanice,

Jail

4i

c^L'-i

JUd

s^^jlj

^L.

i^

nakon

"Nc

ubijaj

ga",

rckao jc

Allahov

Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, a on upita:

"Allahov Poslanice, on je odsjekao jednu moju

nakon sto ju je odsjekao." "Ne ubijaj ga", rece Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, "jcr ako ga ubijcs on cc biti u
ruku,
i

izgovorio je

to,

-

'

^

-*

^

^

situaciji
ti

u kojoj u

si ti

bio prije nego sto

si

ga ubio, a

ces

biti

situaciji

u

kojoj je

on bio

prije

nego

sto

je izgovorio svoju rijec koju je rekao."3
> B . .-r«

4020.
je
a

PRlCAO MI

JE Ja'kub

b.

Ibrahim, njcmu
Tejmi,

>B

f

kazivao Ibn-Ulejje,

ovom Sulcjman
alejhi

njemu Enes,

4ii

radijallahu anhu, rekavsi da je

^j Jji i&U j^i S£l£ l£U £fc
*2
*

*

Allahov Poslanik, sallallahu
dan Bedra, rekao:

* ^

-*

ve sellem, na

"Ko

cc vidjcti sta jc uradio Ebu-Dzehl?"
se Ibn

Tada

Mes'ud zaputio nasao
i

ga, a

vec su ga

dva Afraova sina

udarila, tako da je umirao.
si

Tada
jii

mu je on

rekao: "Ti

Ebu-Dzehl?!"

Ji!

u^

lisi

oyLl

jii

ai
J4^

jit jii
,^
**

Ibn Ulcjjc jc rckao da jc Sulcjman izjavio kako je Enes rekao (da je Ibn-Mes'ud) rekao: "Ti

JU
si,

ojiilis

J^j Jy

Ji j Jii
iuy

fl cJI
^

«

Ebu-Dzehle", a on je rekao:
covjeka kojeg
fc

"A ima

" -

li

neko iznad
je rekao:

J15 ^Ji JI Jtf j Jii

4ii Jii j\ 0lclLl

ste ubili?"
i

Sulcjman se dvoumi

kaze:

"Mozda

Kojeg jc ubio njcgov narod.'"
nije zemljoradnik!'

Ebu-Midzlez je izjavio da je Ebu-Dzehl rekao:

"Da me je ubio makar neko ko

3

Dio Icksla OVOg hadisa jc navcdcn pod brojcm 6865.

213

SAHIHU-L-BUHARI
4021.

RITKF

PRICAO NAM
a

JE Musa, njemu je kazivao
prenoseci
b.

&£ j^JI j£ *&** J*y l2o£
,-;*.-

I3af>

A

*

Y

\

Abdul-Vahid,
Zuhrija,
je pricao

ovom Ma'mer

on od Ubcjdullah

Abdul laha,

od kojcm
ve

Ibn-Abbas da je Omer, radijallahu anhu,
sallallahu
alejhi

nakon smrti Vjerovjesnika,
sellem, rekao Ebu-Bekru:

"Hajdemo

nasoj braci ensarijama."

U

torn su nas srcla

dva njihova dobra covjcka koja
sa

su se borila na Bedru.

Pricao

sam o tome

Urve

b.
b.

Zubejrom
Sa'ide
i

i

on je
b,

J

>

>*

*•*>

rekao: "Ta dvojica su
Adijj."

Uvejm

Ma'n

4022.
je

PRICAO NAM cuo Muhammcd b.
hiljada,
i

JE Ishak b. Ibrahim da Fudajla kako prcnosi od davano
jiij ^iSfl
*

Isma'il b. Kajsa da je ucesnicima Bedra

po pet

da je
1

Omer rekao:
odnosu na

ii^

uiVi
«•

iu£ ii>l5i
,

^
> *>

"Ja cu njima sigurno davati prednost u

one poslije

njih."

4023.

JE Ishak b. Mensur, njemu je kazivao Abdur-Rezzak, a ovom saopcio Maimer
prenoseci

PRICAO MI

&£ Jy£* ^ iSlAiJ Jij£ A*W

od Zuhrija, ovaj od Muhammcd Dzubejra, a on od svoga oca da je rekao: uo sam Vjerovjesnika,
sallallahu
alejhi
i

b.

^
'Jj

8

,

9

.i

^
Jtf

4

,:„•.?
-**"

^-T^ r
cJl^.
Jjl

J***

-i?*u
^

Js

££ fji\

*J

{J- J^iJ>

xUl
VJu

ve
to

sellem, kako na
jc bilo prvi

aksam namazu uci suru Et-Tur 2 put da mi se iman uvukao u srce."

U

Atij j>JL ^>il

J

PRENOSI SE OD Zuhrija, a on prcnosi od Muhammed b. Dzubejr b. Mut'ima, ovaj od svoga
4024.
oca, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

-...

'-1

u pogledu zarobljenika sa Bedra, rekao:

"Da jc sada Mut im

c

b. Adijj ziv,

pa da mi sc

obrali u

pogledu ovih smrdljivaca, ja bih

mu

ih

ostavio."3

1

Misli sc na sredstva koja su davana ucesnicima Bedra svakc godinc, od pcrioda halifc

Omcra

pa nadaljc.
b.

2

Ovaj hadis jc naveden u knjizi O namazu, a ovdjc jc spomenut u vczi Mut'im uccstvovao u dogovoru otkupa za zarobljcnikc Bedra.

s

Bcdrom, s obzirom da jc Dzubejr

3

Mut'im
izrazili

na Bcdru, a Poslaiiik, sallallahu alejhi vc sellem, Ziihvalnosl za zastilu koju mu je pruzio nakon povralka izTaifa.
b. Adijj jc

umro

prijc Bitkc

mu je ovim

zclio

214

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiil^iOia

Lejs prenosi od Jahjaa, a on od Seid b. Musejjeba:
**

^

-*

"

"

**

+

Prva buna
se
i

(fitnet), to jest

ubojstvo Osmana, desila

nijc ostavila u zivotu ni

jcdnog od uccsnika

z*

J f£ $& jSs <& &i\ &ai
}

Bedra. Zatim se dogodila druga buna, to jest EI-

^b^\^\
jt

*j »-b-l j-b i^l^-^l
> -v ^

Harra4

i

nije ostavila

u zivotu nikog od ucesnika

Hudejbijje, a
i

prije

potom je doslo do trece pobune, nego sto je okoncana ljudi su se vec bili
5

2

lo^-l

%*U-1

V U«J,1 J^ jy (Ui s^U
** #*

.

osnazili."

^
*

^ujj ^>-

^

>

*,*

ijiii*

cj;

4025.

PRICAO

NAM
b. b.

JE Hadzdzadz
Numejri, a

b.

Minhal,
Junus

njemu Abdullah
b. Jezid,

Umer

ovom

rekavsi da je cuo Zuhrija kako izjavljuje

da jc cuo Urvc

Zubcjra, Scid b. Musejjeba,
i

Alkama

b.

Vckkasa

Ubcjdullah

b.

Abdullaha

kako prenose slucaj Aise, radijallahu anha, supruge
Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, tako
sto

mu je svako

od njih prenio dio tog hadisa. Ona
i

jc rckla:
te je

"Potom smo krcnulc ja Mistahova majka,
i

ona posrnula zakacivsi svoj ogrtac,

rekla:

"Neka propadne Mistah!" "Ruzno je to sto si rekla", rekoh ja, grdis covjeka key jc uccstvovao na Bcdru" - on spomenu slucaj
i

i

A^i

: ^ij ^1L cii U J-L c~& £k-«

potvore. 6

Abdulah b. Zubejr jc u Hidzdzu UStao protiv Mu'avijinog sina Jezida, pa jc Jezid protiv njega poslao Muslim b. Ukbca s vojskom iz Sama narcdio mu da prvo napadnc Mcdinu. Usprotivili su im sc brojni Mcdinjani tc su oni oklijcvali da ih napadnu. tck sto jc pocela borba, zacuo sc tekbir unutar Mcdinc. Naimc, Bcnu Harisc su uvcli u grad nckc samskc vojnikc, pa su Mcdinjani, uplascni za svojc porodicc, napustili borbu vratili sc u grad, Ic dali priscgu Jczidu. Tom prilikom u Mcdini su ubijeni brojni muslimani. Polom sc Muslim b. Ukbc zapulio prcma Mckki, ali jc umro prijc ncgo Sto jc sligao tamo.
desila sc mjescca zul-ka'dcta, 63. godinc po Hidzri.

Buna El-Harra

Nakon

smrti Mu'avijinc,

i

I

i

Imami Malik jc rckao: "Namaz u Poslanikovoj, sallallahu alejhi vc scllcm. dzamiji nijc prckidan osim na dan ubistva halifa Osmana, na dan Harre i, trccc sam zaboravio ." Ibn-Abdul-Hakcm kazc: "To jc dan napada haridzijc Ebu-Hamze." Dcsilo sc to 130. godinc po Hidzri, za vrijeme hilalda Mcrvan b. Muhammcd b. Mcrvana.
Hadis o potvori jc u cijclosti naveden u poglavljuTcfsir, a ovdjc jc naveden dio u izjavljuje da jc Mistah b. Esasc bio uccsnik Bedra.

kom Aisa, radijjallahuanha,

215

SAHIHU-L-BUHARI
4026.

RITKE

PRICAO NAM JE Ibrahim b. Munzir, a njemu Muhammed b. Fulejh b. Sulejman prenoseci
od Musa
b.

Ukbca da jc Ibn Sihab
vqjni

rckao:

:.:> j _jp

"Ovo

su

pohodi

Allahova
i

Poslanika,

sallallahu alcjhi

ve sellem,"

on spomenu hadis u
ve sellem,
ih

kom

>
*
**

>

*

*

*

"^

**

^*

se kaze:
alejhi

Allahov Poslanik, sallallahu
dozivao
i

je

*

*

*>

*

** <*

**

*

"Da li ste nasli da je istinito ono cimc jc Gospodar vas vama prijctio!" Musa kaze da je Naff izjavio kako je Abdullah (b. Omer) rekao:
rekao:

ol^il

-jA

J*U JU

&&£ ju £u JU

Neki ashabi su
mrtvc
ljudc", a

rckli:

"Allahov Poslanice,

li

dozivas
4lll
-L-v'

Allahov Poslanik, sallallahu
vi

jjI

alcjhi

Jli i,f,a

Q,U

U.

---wL ~jl

U

ve sellem, je tada rekao: "Ni
njih

ne cujete bolje od
i**

ono

sto

govorim."
(Buhari)
kaze:

Ebu-Abdullah

"Ukupan
i

broj

jLS-? C* °Jj*
l^L£a

^"J d ^w

A*"'

****—;

^

Kurejsija koji su ucestvovali na Bedru
i

ukljuceni

u dodjclu ratnog plijcna jc osamdcsct jcdan." Urve b. Zubejr je obicavao reci: "Zubejr je rekao:
'Njihovi udjeli
i

p-l^ o.LJi

j£JJl JIS

J^ JZy\

.

iipl *ulj «5U

u ratnom

plijenu su podijeljeni
i"

bilo ih je stotinu, a Allah najbolje zna.

Musa, njemu jc saopcio Hisam prenoseci od Ma'mcra, on od Hisam b. Urvea, ovaj od svoga oca, a on od
4027.

PRICAO MI JE

Ibrahim

b.

jkuU^i^j^^i^js %:,*. TV
r,„^, *„&***&• f$ ^1* C^°J-^"uif
mi

,

I

Zubejra da je rekao:

.

"Na dan Bedramuhadzirimajedodijeljeno stotinu
dijelova."
1

^ r^t-Jjj ^ — ^j^ ^ " "

jii

i

StotiQU dijelova obuhvata pctinu sc

i

raini plijen,

naimc, Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, jc izdvojio petinu

plijcna, a oslalc cctiri pctinc podijelio

uccsnicima bitkc,

medu kojima jc

bilo osamdcsct muhadzira,

i

kada

ovom

broju doda ona pctina, to cini stotinu dijelova.

216

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqtll niqKI

IMENA UCESNIKA BEDRA
Njihova imcna su spomcnuta u Dzami 'u (drugi naziv
za Sahih), a Ebu- Abdullah (Buhari) poredao
ih je

po arapskom alfabetu
alejhi

(stavivsi Poslanika, sallallahu

ve sellem, na prvo mjesto).

Vjerovjesnik

Muhammed
b.

b.

Abdullah

Hasimi,
- "

sallallahu alejhi ve scllem,
Ijas b.

"

I

>*

*

Bukejr, Bilal

Rebah - oslobodeni rob Ebu-

Bekra Kuresija,

Hamza
Hatib

b.

Abdul-Muttalib Hasimi,

b.

Ebi-Balta"
b.

- savcznik
b.

Kurcjsija,

S

'

*^

1

*

'

* J

"

Ebu-Huzejfe
Harise
b.

Utbe

Rebi'a Kuresi,

Rebi'a Ensari koji je ubijen na dan Bedra,

a to je Harise b.

Suraka koji je bio u izvidnici,
ai

1

-

Hubejb
Huncjs

b.

Adijj Ensari,

b.

Huzafc Schmi,

Rifa'a b. Rifa'a
b.

Rafr Ensari,
Abdul-Munzir Ebu-Lubabe Ensari,

Zubejr

b.

Avvam

Kuresi,

Zejd

b.

Sehl Ebu-Talha Ensari,

Ebu-Zcjd Ensari,
Sa'db. Malik Zuhri,
Sa'd
b.

Havle Kuresi,

Seid b. Zejd b.
Sehl
b.

Amr b.

Nufejl Kuresi,

Hunejf Ensari, Zuhcjr b. Rafr - Ensari

i

njegov brat Abdullah

b.

J-Ut
<
.
«i

^j.».,....4

y iUI-Lp ^^1 jj..Lal) _^j ^jt
>.^.^->
_•-.....-.-.

Usman, Ebu-Bekr Siddik Kuresi, Abdullah b. Mes'ud Huzeli, Utbe b. Mcs ud Huzeli, Abdur-Rahman b. Avf Zuhri,
fc

c.

'. *-,.'

2

j

^.

'-.->

Ubejde

b. b.

Haris Kuresi,

Ubade

Samit Ensari,
kojcg je Vjerovjesnik,
..

Omer b. Hattab Adevi, Osman b. Aftan Kuresi
sallallahu
alejhi

ve sellem, ostavio da se brine
i

-

'

o njegovoj kcerki

ukljucio ga u ratni plijen,
"
"

*

"

'

Alija b. Ebu-Talib Hasimi,

<

217

SAHIHU-L-BUHARI

RITKE

Amr b. Avf- saveznik Beni Amira Ukbe b. Amr Ensari,
Amirb. Rcbi'a Anczi, Asim b. Sabit Ensari,

b.

Luejja,

*

'

-

- '

'

'

'

Uvejm

b.

Sa ide Ensari, Maz'un.
Ensari,

k

-

*
'

*"

**

-

Itban b. Malik Ensari,

**tu u<

^
-

till' '

u

-f" °j^ j
]

'\''-"

*'

-

9 -'

*

x

j** Oi *j*"

*"u

C**^

Kudame
Katadc

b.

b.
b.

NiTman
b.

>

Mu'az
Malik

Amr b. Dzemuh,
Afra
i

MiTavviz
b.

njegov brat (Avf b. Haris),

Rebi'a Ebu-Usejd Ensari,

Murare

b.

RebPa

Ensari,

Ma'n

b. Adijj b.

Ensari,
b.

Mistah

Usase b. Abbad
Ensari,

Muttalib

b.

Abdi Mcnaf,

Mikdad
Hilal b.

b.

Amr Kindi — saveznik

Beni Zuhre,

Umejje

ncka jc Allah s njima zadovoljan.

1

Ovdjc jc autor navco imcna cctrdcscl ccliri uccsnika Bcdra ogranicavajuci sc na one koji su u njcgovom sahihu spomenuli kao uccsnici Bcdra. Imcna svih uccsnika Bcdra sabrali su Dijauddin Makdisi u djclu Kitabul-Ahkam Tbnu-Sejjidinnasi, u djclu Vjimul-Eser.
i i

218

tfjiAMcj'iifa

mk

^jlqiilaio^i

SLUCAJ BENU NADIRA I ODLAZAK ALLAHOVA POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, NJIMA ZBOG KRVARINE DVOJICE LJUDI, TE NJIHOV POKUSAJ DA PREVARE ALLAHOVOG POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM
Zuhri prenosi od Urvea da se to desilo sest
mjeseci nakon Bitke na Bedru, a prije bilke na

^Ljtj*ia
J^jtt
djj

& ^^ y&
Ki
dill

J» Aaal!
jSaJI

J>ij

g

jji

J^

^

j^jjj

L3

«L. ^.tj
;,-:

J*
,.:-

oJl£ sj^p
»J

^
v

i^iJJi Jl» »;?
,

^
(

'^

.-:-'.

Uhudu. 2 Uzviseni Allah kaze: "On ie prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjcrao
one sijedbcnike knjige
mislili

'.

"?\
(

*'-*'.: '** ^" *z^ ^
.-,

"**

koji nisu vjerovali, a niste

Ij^yJ
*

da ce

izaci."

3

Ibn Ishak smatra da se to desilo nakon bitke kod

^ ^ ^ ^ ^j
> ,
.

0*

p^st

& j-^-l Jj^

ff j^ S?

£|'&fj

bunara Me'une
4028.

i

Uhuda. 4

PRICAO

NAM

JE Ishak

b.

Nasr, njemu

Jlj^^I^^^JU^l^.i-YA
'

je kazivao Abdur-Rezzak, a

Dzurejdz, prenoseci

ovom saopcio Ibnod Musa b. Ukbea, on od

-..;„«

£
*

&

****

^ ^^ ^* 2^*" ^

-

[

> *,

>„*;

-^

NalVa, a ovaj od Ibn-Umcra, radijallahu anhuma,

^j;^ j^
.

^ ^
&\
s

-£*
,

dajcrckao:

;*

"Plemena En-Nadir
pa
ie

i

Kurejza su se upustila u

rat,

~^h?
»*.*

Jh

j^

1

J?.

% , J^ u '^.'Jj
«.
.

; ;::

^^ ; j^
1

(Poslanik) iselio pleme

Benu

Nadir, a ostavio

\<: ir..j

-..

,:-

*~

pleme Kurejza oprostivsi lm, sve dok

pleme

2

Ovu Zuhrijcvu

izjavu zabiljczio jc spojcnim
br. 2.

scncdom Abdur-Rczzak San'ani u Musannefu.
su, u

3

Sura EI-HaSr, ajct

Nakon Hidzrc ncmuslimani

odnosu na Poslanika,
i

sallallahu alcjhi vc sellem,
rat

zauzcli razlicitc stavovc. Jcdni su

poput kurcjscvickih idolopokionika. Drugi su ga piistili na mini iscckujuci kako cc sc zavrsiti njcgov poziv. Trcci su s njim sklopili ugovor o nenapadanju zajcdnickoj odbrani Mcdinc. Bila su lo tri jevrcjska plcmcna: Kurejza,
objavili
i

mu

sc olvorcno suprotstavljali

mu

Kajnuka. Prvi su ugovor prckrsili ljudi iz plcmcna Kajnuka: bilo jc to u mjesecu scvalu, neposredno nakon Bitke na Bcdru. Na zahtjev Abdullah b. Ubcjja oni nisu kaznjeni smrcu, ncgo su protjerani iz Mcdinc u Ezriat. Nakon njih su ugovor prckrsili Bcnu Nadir, a nakon Bitke na Hcndcku - Bcnu Kurejza.

Nadir

i

4

Ovaj hadis sa komplctnim scncdom naveden jc u pogjavlju Tefsir. Ibn Abbas nijc volio ovu suru nazivati Hasr, kakosc ncbi pomislilodajc rijee o prozivljcnju na SudnjcmdaniujcrHasrovdjc znaci progonstvo. Ibn Ishak
kazc da jc, nakon bunara Mc'unc,
dvojicu
ljudi

Amr b. Umcjjc

bio zarobljcn, a kasnijc oslobodcn

i

na putu za Mcdinu sreo

od Bcnu Amira koji su imali poslanikovu zastilu, za koju Amr nijc znao, pa ih jc ubio zclcci osvetiti svojc saputnikc sa bunara Mc'unc. Kad jc Poslanik to saznao, odlucio jc da plati krvarinu za njih dvojicu, tc sc zaputio savcznicima iz jcvrcjskog plcmcna Bcnu Nadir da mu u tome pomognu. Mcdutim, oni su iskoristili njcgovoprisustvousvojoj sredini pokusali ga ubiti. ali jcon za to saznao putcmobjave udaljio
i

i

sc, a

potom narcdio napad na Ponijcvsi sa sobom samo ono

njih.

slo

dana opsadc oni su sc prcdali su deve moglc ponijeti. Iscljcni su u Hajbcr
scst

Nakon

i

prihvatili
i

da napustc Mcdinu.

Sam.

219

SAHIHU-L-BUHARI

9^^
'JC

hitkf

Kurejza nije ponovo zaratilo, pajeon (naredio) da

^j^j
B
s
*

p-*^jlj

la*UJ
,.
,
*

1^-Sj
'

budu poubijani njihovi muskarci,
i

a

zene im

i

djecu

imctkc podijclio muslimanima, iziizcv nckih od

^
*

,,*\\

>'
I

"U

sff;

-**?" r*"*-

"i»

*

^ Nl

^r^-

* I'll

njih koji su prisli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi

z$£ ^j • *£
_
'

£,jJi

ve sellem, pa im je on dao sigurnost
prihvatili islam.

i

oni su

s
b.

^ ^ *jS ^
f

'/

^
ft

J^{j i^iLJ;
,

*J?
<
" ""

J**3
>.

r*i
c

On je

iselio

sve medinske jevreje: Benu Kajnuka,

7.

'.

a oni su saplcmcnici Abdullah

Sclama, Jcvrcjc
n

"

Benu Harise
4029.

i

sve medinske Jevreje.

PRICAO MI JE Hasan
b.

b.

Mudrik, njemuje
saopcio Ebu-


: :

iljii
.

ft
:r,

^Xl J'^j
r

.1<T<\
>o

kazivao Jahja

Hammad,

a

ovom

„.:
-***

tf

Avanc, prcnoscci od Ebu-Bisra a on od Scid
Dzubejra, da je rekao:
^

b.

j~\

— Rekao sam
rece:
fc

Ibni-Abbasu: "Sura El-Hasr" a on

^

&" * ->*

*

i

&

^

..

jy ££

ju jj.

'..-'«

J,

x^

'J,

"Rcci:

Sura En-Nadir.'"
slijcdi
1

Huscjm

(Ebu-Avanu) prcnoscci ovaj hadis

od Ebu-Bisra.
4030.

PRICAO NAM JE Abdullah b.

Ebul-Esved,

|gj£ tfft]

J £ &\fe I&.
<*'
*+

.

i

*r

njemu Mu'tcmir prcnoscci od svoga oca (Sulcjman Tejmija) koji je izjavio da je cuo Enes b. Malika,
radijallahu anhu, kako kaze:

^u
jg
.

;j ft

^ ^~~~
-ji
-

ft
«Ji

1

j*I*4

"LjudisuuslupalipalmovikeVjerovjesniku, sallallahu
alejhi
i

*£u ^/

jjjt ji^Ji &\s
* *

ju

<i>|

_^5

i'.i ,~;

ve sellem, doknisupokorena plemena Kurejza

°

jrf^ j

-^fJ
.

*>

" "-*

is9*

Nadir, nakon ccga im jc on to vracao."

;

^

^

J*; Stii jJS

4031.

PRICAO
v

NAM
a, a

JE Adem, njemu Lejs

p^&i^lSkfS&ZA'ry
'

prcnoscci odNafi

on odlbnOmcra, radijallahu
sallallahu alejhi ve sellem,

anhuma, da je rekao: - Allahov Poslanik,
je

*J
palme

{

^
>(,
*

-

J

>

',-,'«-

JU

^* >
*

J

*"

**J

^j^s^l^j^'j^^l^jAi
, ,

popalio

i

posjekao

Benu
"To

Nadira
sto ste
ostavili

,

,>

.

i

(u mjestu) Buvejra, pa je objavljeno:

S*

***u

^j^y $

Q ft f^ U
/ *,.
.

I

>

-

) *

nckc palmc posjckli

ili

ih

da uspravno stojc
2

^j ^

Allahovom voljom

ste ucinili."

1

Tckst ovng hadisa navcdcn jc jos pod brojcvima: 4645, 4882

i

4883.

2

Sura EI-HaSr,

5.

220

t^jIAjillcjlifii

^jlgill niqKi

4032.

PRICAO MI

JE Ishak, njemu je saopcio

frjM o&-

\&M ju^i ^£U
-

.i>rx

Habban, a ovom Dzuvejrije bint Esma, prenoseci od Nat? a a on od Ibn-Omcra, radijallahu anhuma,
da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,
popalio palmovik

'

'

Benu

Nadira, pa je tim
stih:

povodom

_

a

_

Hassan

b.

Sabit izrekao

Nevazanje za prvake Beni Luejja plameni pozar u Buvepiji?

a

*

B

--

Njemu je odgovorio Ebu-Sufjan
Neka Allah
I
it

b.

Haris:

£l ftcZ* v^uUl ucini trajnim to djelo

\+?-\ji

J

l3j£-J

£gZ>

{jA

njenom susjedstvu nek se zapali plarnen. Saznat ces kojije od nas udaljeniji od njega
i

znat ces cijoj zemlji ce to nauditi. 4

4033.

PRICAO

NAM

JE Ebul-Jeman, njemu je
je

*

.

saopcio Su'ajb prenoseci od Zuhrija koji
da

izjavio

mu je saopcio Malik b. Evs b. Hadesan Nasri da ga je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, pozvao kada mu jc dosao njcgov vratar Jcfra rckao:
i

"Zelis

li

primiti
fc

Zubejra

i

Osmana, Abdur-Rahman b. Avfa, Sa da jer oni traze dozvolu da udu?"
ih", rece on.

^

*

"Da, uvedi
rece:

Ovaj sc potom zadrza ncko vrijcmc, a zatim dodc
i

"Hoces

li

primiti

Abbasa
kad

i

Aliju,

i

oni traze

dozvolu za ulazak?"
**Da",

JU
i

^U-i (ii

li JU

uUilxU Jij -.Hi
II

odgovorio je on,
rece:

njih dvojica udose,

Abbas

<*3

&

J^'j J?.

J* U$ jA

J.IS

"Vladaru
i

pravovjcrnih,

prcsudi

izmcdu mcnc

ovoga."

Njih dvojica su se inace sporili u vezi s necim
sto je Allah,

kao

plijen,

dao Svome Poslaniku,

3

Kurejsijc, potomci Luejja, su Jcvrcjc nagovarali da prckrsc ugovor obecavsi
i

im pomoc, a kada su oni

protjerani

palmovici im popaljcni, Kurejsijc nista nisu predu^clc da im pomognu, pa Poslanikov, sallallahu alejhi vc

scllcm. pjesnik Hasan b. Sabit ismijava njihovu nczaintcrcsovanost za ono sto sc desavalo Bcni Nadiru.
4

Ebu-Sufjan

b.

Haris

b.

Abdul-Mulialib, Poslanikov, sallallahu alejhi vc sellem, amidzic, tada nije bio primio

islam, ali jc prilikom oslobadanja

Mckkc primio

islam

i

ostao vjcran Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem,

u Bici na Huncjnu.

221

SAHIHU-L-BUHARI
sallallahu alejhi ve sellem, iz plijena

RITKE

Benu

Nadir.

y.

i>^i

ijfj

C£ >a

-^ >ii

-jJ\

i

Alija
rccc:

i

Abbas

se opet sporjeckase, pa

ona skupina
njih

"Vladaru pravovjcrnih, prcsudi izmcdu
i

dvojice

rastereti

jednog od

njih/'

"Polahko", rece Omer, "zaklinjem vas Allahom,

cijom dozvolom opstoje
scllcm, rckao:
fc

i

nebo

i

Zemlja, da

li

»-*tJi

'S

>jy

znate da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

Mi

(poslanici) sc nc nasljcdujcmo.

Ono

sto

ostavimo je sadaka.'

Ovim

je

on mislio se okrenu
li* ili

na sebe.

"Rekao

je to", rekose oni, a
i

Omer

je

•itt-t ^-L^l ?.r..?--: Jli is

JU

w ^ J^

**

.

«•*

Abbasu

Aliji

i

rece:
li

"Zaklinjem vas Allahom, da
rekao?"

vas dvojica znate

jM^j J^StfEu^^iSj^Vl
licf-jl \* ^'-a

da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
to

"Rekao je", polvrdise njih dvojica. "Ja cu vam, zaista, ispricati taj slucaj", rccc on,
pa nastavi:

uIp

-Jo—j Ji-

*ul *lil

Uj

)

"Uzviseni

Allah

je

posebno

darovao

Svoga

Uj&l

Li -oilj

1j SB -^

J^-^P
:

<La!L>-

oi>

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz ovog
plijena, dijelom koji nije

dao nikom drugom osim

lijiliiil ail

fj& U> l£^i

Sfj

^j5
Lfr

njemu. Uzviscni Allah je rckao:

Ono

od njih, kao plijen, dao Svome Poslaniku a vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi toga... do rijeci: Svemocan} To je pripadalo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, posebno, tako mi Allaha, nijc on to, mimo vas, uzco samo za sebe, niti ga je prigrabio bez vas. On je to vama dao razdijelio, sve dok od toga nije ostao ovaj imetak. Iz ovog imetka je Allahov Poslanik,
sto je Allah
...
i

jLSli L^Lt Jill iJJb j^iL ^x>-

LnJ

^Jij

j^

fi-e^—'

<^

^i>l jj*-

J^>

H

4it

J^-j

<JlJl* it

4I3I

J_j—j

jj

UI3 _,5^

^*jl

JUi
^
»

sallallahu

alejhi

ve sellem, izdvajao opskrbu za
daje imetak
*+ **

svoju porodicu za godinu dana, a ono sto bi ostajalo,

odredivao
koji je u

bi

za opce potrebe, za sa se

i

ime Allaha. Tako je Allahov Poslanik,
alejhi

sallallahu alejhi ve sellem, postupao u toku zivota.

Zatim je Vjerovjesnik, sallallahu

ve sellem,

\

konjc ni kamile radi onoga sto jc Allah od njih, kao plijen, darovao Poslaniku svome, ncgo, Allah prcpusta vlast poslanicima svojim nad onima nad koji ma on hoce; Allah sve moze." (El-Hasr, 6)
nistc
Ijcrali ni

Prijcvod ovog ajcta u cijclosti glasi:

"A vi

kasom

222

f^jIAjillcjlifii

^jlqtll niqKi
!'-

umro, pa je Ebu-Bekr rekao:

'Ja

sam

>

nasljednik
"I

AUahova
i

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,"
taj

"

"

uzco jc
i

imetak,

tc

postupao

s

njim onako kako
alejhi

je
s

Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem,

njim postupao."
se

Potom
i4 i

Omer

Vi se sjecate
vas dvojica,
i

Abbasu rece: toga s Ebu-Bekrom, to sto govorite a i Allah zna da jc on u tome bio
okrenu
Aliji
i i

i*

-*

**&

T#

^'

ft

*

iskren, cestit

razborit

i

da je slijedio

istinu.
*^

Zatimje Allah uzeo
ja rekao: *Ja

k sebi (dusu)

Ebu-Bekra, pa sam

sam
(i

nasljednik Allahova Poslanika,
i

&3
jl

5^x

oi

j

ii;

y* tfii
".r

&?
jj

i;
9 !%

sallallahu alejhi ve sellem,

Ebu-Bekra*

uzco

taj

imetak

drzao ga) dvijc

sam godinc tokom
te

*» *

J* 1^1 o*a

^
*.
oj\j

^
#

J

**

cJ* 1^1

svojc vladavinc postupajuci s njim onako kako su postupali Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem,
i

Ebu-Bekr. Allah zna da sam u tome bio
i

•us s
pf*

-; .... cJac- UJ J^Si i^iii

>.

_^
>

S|

*UJ I

uj-^ «*j

*U5

iskren, cestit

razborit

i

da sam
Ti

slijedio istinu.

A

onda

ste dosli
i

vas dvojica. Rijcc
isti.

vam

jc bila

I2JJ

j^K: ^i

Srr;

**J ^jj xS

jedinstvena, a

slucaj

si

mi dosao, misljase
-

na Abbasa, pa sam
Poslanik,
fc

vam
alejhi

rekao da je Allahov

^

'

+

+

" ^

sallallahu

ve

sellem,

izjavio:

J^jVij

^Clii
j

^ ^i
^

^Jli -ii>
^
-^

iui
«I

Mi

(poslanici)

se

ne

nasljedujemo.

Ono

sto

^

^

'

ostavimo jc sadaka.' Kad sam odlucio da ga

Uiur

vama

dvojici predam, rekao sam:

'Ako

zelite,

predat cu ga

vama
i

dvojici,

pod uvjetom da Allahu

obavezu da cete postupati s njim onako kako su s njim postupali Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu-Bekr, kao sto
date obecanje
i
i

sam
a

ja s njim postupao otkako

sam ga preuzeo,
vas dvojica,

ako ne, onda mi ne govorite (o tome).'

*Daj ga
i

nama na

taj

nacin\

rekli ste

sam ga prcdao vama dvojici. Pa zar vi trazitc od mene drukciju presudu? Tako mi Allaha, s cijom dozvolom opstoje nebo Zemlja, necu u pogledu toga presuditi drukcije makar do Sudnjeg dana.
ja
i i

Ako

mozete brinuti o njemu, predajte ga mcni. Ja sc mogu, umjcsto vas, brinuti za njcga."2
se ne

:

Ovaj

hiidis jc

navcdcn

i

objasnjcn u poglavlju Propisivanje petine, hadis broj 3094.

223

'

*

SAHIHU-L-BUHARI
4034. Kaze (Zuhri): "Ispricao sam ovaj hadis

RITKE

£

iyj-

J±j£\

ili
>•

cilii

ji5

.t'Ti
~*.

Urveu Malik

b.
b.

Zubejru, pa
Evs. Ja

je

on rekao:

k

Istinu je

kazao

sam cuo

Aisu, radijallahu anha,
>

w
>-

yj

f

o5

^

i-u*

J^

.£?!

suprugu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,

jsjl

kako kaze:
'Supruge Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,
su poslale

j^ % 'J& £J]

vil*.

« ^j ib&

Osmana Ebu-Bekru da

njihovu osminu od onog sto

od njega jc Allah, kao plijcn,
traze

darovao
sellem.

svome Poslaniku, Ja sam ih odvracala

sallallahu
i

alejhi

ve

r
J

govorila im: *Zar se

J

J

-*

+

ne bojite Allaha! Zar ne znate da je Vjerovjesnik
sallallahu alejhi ve sellem, govorio:
sc ne nasljcdujcmo.
fc

Mi

(poslanici)
-

«& % '.--r Ovimjeonmislionasebe. PorodicaMuhammedova, oiicJl5SJl5^^TUJll8^3l£lj

Ono

sto

ostavimo jc sadaka.'

s*««"?

sallallahu alejhi ve sellem, se hrani

ovim imetkom.
alejhi

IfLU- .uLo

Supruge

Vjerovjesnikove,

sallallahu

ve

L-Up <J* l^-* (J* -^

*u-UlaJl

sellem, su postupile onako kako

sam im

rekla,
ruci.
'J**

^ ^^ X* ^ Jp ^ j^^- ^ Jl5 ^

a ovaj jc imctak, nastavlja ona, bio u Aiijinoj
Alija ga je uskratio

Abbasu
b.

i

nije

mu

ga dao. Zatim

je presao u ruke

Hasan

Alije, a

onda u ruke
i

Husejn

b. Alije,

potom u ruke
sto su

Alije b. Husejna

Hasan

b.

Hasana tako

ga obojica preuzimali,

a zatim u ruke Zcjd b. Hasana.

To jc, uistinu, sadaka
alejhi

Allahova Poslanika, sallallahu

ve sellem.'"

1

4035.

PRICAO

NAM JE Ibrahim b. Musa, njemu
ovom Ma'mcr,
prcnoscci od

> ICW ^^S

5 j^Q
,
a

>

£o£ .S»ro
-.~\\*
*
,

jc saopcio Hisam, a
Zuhrija,

on od Urvea, a ovaj od Aise, radijallahu
i

^
\£\

.

, :

ajj*

^,

^ ^-f"^ a* j***
J&\
r

4

..

i

.

J^_

Jf
01

f

anha, da su Fatima, radijallahu anha,
dosli

Abbas

^eJ.j
l^

\Q* ia^U
>;,-

ih\*
jSqu

Ebu-Bekru da
i

traze svoje nasljedstvo: svoju
*ijii

zemlju u Fedeku

svoj udio iz Hajbera.

i^ji i^i^.

ju^l;
t

>a u»-f-'.

I

Ovaj hadis jc takodc navcdcn pod brojcvima 6727 6730.
i

224

^jiAMdiii*

Sk
"Cuo
ve

^jiqiiiaio^
sam

4036.

Ebu-Bekr

je

tada

rekao:
alejhi

&
>,;
J* L

*J}\

IJ^J*
*,.„

Vjerovjesnika,

sallallahu

sellem,

%

kako kazc:
fc

W
'

^

^
/.
^ '

,JS

Jlii

.i«n
-

^>" u

^
> ,

,

>

,

^ J ^-

Mi

(posianici)

se

ne nasljedujemo.
Porodica

ostavimo je sadaka.'

Ono sto Muhammcdova

.

4.1

J^3 Ci^i 4,1} Jlinii J
-J^^u^
J-f
1

'

~^
<*'

^

JT

samo draze mi
se

hrani iz

ovog imetka. Tako mi Allaha,
alejhi

Jlv^'

je da gajim rodbinske veze s rodacima

Allahova Poslanika, sallallahu

vc sellem,

nego sa svojim rodacima."2

UBISTVO KA-B
4037.

B.

ESREFA
Abdullah, a njcmu

H^Vl

d £

^

J&

*Jb

PRlCAO

NAM

JE Ali

b.

but AUi

J^ Lioi .*-rv

Sufjan,

rekavsidajeAmrcuood Dzabirb. Abdul laha,
kako kaze da je Allahov Poslanik,
- - *
* -

radijallahu anhuma,

sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
ifc

£j

^

:

^1

j^j
-

ju jj; j^£
.- >5
-

&\

Ko je

za (ubistvo)
i

Ka b
fc

b.

Esrefa, jer

on vrijeda

^

j

.-,-'

Allaha

Njcgova Poslanika?"
da ga
ubijem."

Ustao jeMuhammedb. Meslemei rekao: ''Allahov
Poslanice, hoces
li

paWji^AltfSJi^a^l^^ >. ^ -.^ c^*^ *£j ^
-;

~.,

>

3

ja

"Da", odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, a ovaj je rekao: "Pa dozvoli mi da
ti

%&
i_u

nesto

kazem."
"Reci", rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
1

Jyl ol J DSU JU li JL5 a!5\ jl *•*—*«*" B * -.^9 . «- • * * .xli Ji& j5 ju 61 JUi ioi;

£

£ Jjj £& £ £ij Jsli Uli ji Ji^Ji
, „

Muhammed

b.

Mesleme dode Ka'bu
trazi

i

rece:

"Ovaj covjek od nas

zekat

i

vec nas je - vcc

Jli

^ ^
^
.

„%

, _

„ 5

-

*J

Ju

-^^'

^
,.

>

optcrctio (obavczama), pa

smo

dosli da trazimo
jc

*£g

S-

pozajmicu od tcbc, a Boca mi - rekao
je previse dosadio.
i

^^ ^ ^J
wjl j*j ^Li

^ >£j

(

_j

^
j,\

nam
0i

Mi ga slijedimo necemo da ga u^*sta

^^

^i

napustimo dok ne vidimo

ce

biti s

njim. Htjeli
(datula).
*

,r:_ s . ..r
* ~

#.-,<*^

°;.- -*,:.-

bismo pozajmili jedan

ill

dva tovara

Amr nam
b.

jc vise puta ovo kazivao (kazc Alija.
ali nije

uLj

aJ

ij

^lili ji

o^j j'

^-3 ^-^

Medini)

spomenuo
rekao:
ili

rijec

"jedan

ili

dva

tovara",

pa sam

mu

"Tu su (spomenuta) jedan
te je

dva tovara",

on rekao:

$J ^ ^ ^j.,
*|

-<

j^

2

Ebu-Bckr jc izrckao spomcnuto zclcci sc opravdali sto nijc u stanju dodijcliti Poslanikovoj, vc sellem, porodici ono sto jc trazeno, sto ne znaci da ih nijc potpomogao na drugi nacin.

sallallahu alejhi

225

SAHIHU-L-BUHARI
;

RITKF

'MisIim da su (spomenuta) jedan
h

ili

dva tovara.

Ju

i&d jjitf Jii V^J| j>i lS\'j
'
t

Tada je Ka b rekao:
44 (4

''Dajte

mi nesto kao zalog

.:*r

•>*-*

z

.*

T>- _-

(za datulc kojc trazitc)."

Sta zelis (kao zalog)", upitase oni.

Dajte mi, kao zalog, vase zene", rekao je on.

u zalog nase zene kad si ti najljepsi Arap", primijetise oni, a on onda rece: "Onda mi dajtc u zalog vase sinovc." Kako bismo ti dali u zalog nase sinove, rekose oni, kad bi se moglo desiti da neko od njih bude grden
''Kako
ti

cemo

dati

l^O

ft^-1

jj&J

AJuL

ajI

<*J*J JUJ Ofrl^tS -UjL
>,
*>

i

da

mu se
ti

kaze "ovaj je bio zalozen za tovar

il

dva

tovara datula", a to bi za nas bila sramota, nego

cemo

dati

u zalog pancir", Sufjan kaze da je

elf JLM d—a
yia-iJ

lame oruzje. Dogovorili su se da mu ponovo dode, te mu je dosao nocu, a s njim je bio Ebu-Naile, Ka'bov brat po mlijeku. Ka'b ih pozva u tvrdavu
i

AjL5 Lij-^> «_q_*-1

OJu
->*

Jr**-

^r^JJ -*
;;

«-^-^

t>5

•***

U^'

W ^^

i

podc im u

susret.

"Gdjc

izlazis

u ovo doba", rece

mu

- *

-

-

-

'L>- _Lj

-'
J U ^J L>- i
^'^--,

njegova
jj>- j

supruga.

^

4-J-L-

^ _Uj£

'To su

moj brat EbuNaile", rece on. Neki prenosioci, osim Amra, kazu
b.
i

Muhammed

Mesleme

*4^ju ^4—* JU JjaP f^W'

J^*

dajcona tada rckla: "Cujem neki glas iz kojeg kao da krv kaplje." "To je samo moj brat (tj. sestric) Muhammed b. Mesleme", rece on, "i moj brat po mlijeku EbuNaile. Plemenit covjek, kada bi u toku noci bio

& ^^' ^ ^
f.<
it

>

,U-I

^
*

l

**

^

pozvan na napad, odazvao

bi se.

Muhammed

jj^iI5 '^ *u-iU

oyi-tj
^

b.

%

JiU
^

jU
**

^u

-^

Mesleme je uveo dva covjeka." "Je li ih imenovao Amr", upitan je Sufjan. "Spomenuo je imena nekog od njih", odgovorio je.

Amr je
neki, nc
b.

rekao: "S njim su dosla dvojica ljudi", a
i

Amr, su
kaze:

rckli:

"Ebu-Abs
s

b.

Dzcbr, Haris

Evs

i

Abbad

b. Bisr."

Amr dalje
k

"Dosao je

dvojicom

ljudi

i

rekao:

Kad on dode
i

joilii ji2

ja cu se nagnuti

prema njegovoj

j^ jii ^^ii j^Vj ^yJi
^JU^L-ljplol
>: .:

kosi

pomirisati je, a kad vi viditc da
glave,

sam
i

se ja
:

domogao njegove
Jedan put je
pomirisete."
I

onda ga

drzite

udrite.'"

ju IL ^^sii yi rekao: "Omogucim vam da ga
t
t.

jUs

ju j jsn ju

2

on dode ogrnut, a miris

se sirio

od njega.

::<>

A

4jiAM<yii<b

mm
jest

^jlmilaio^

"Nikada nisam osjetio miris kao danas, to bolji ", rekaoje on tada.
ifc

Neki, mi mo Amra, su prcnijcli da jc on rckao:

Uz mene

je

najmirisljivija

i

najsavrsenija

Arapkinja."

Amr dalje
rekao:

prenosi da je
li

(Muhammed

b.

Mesleme)

"Hoces

mi

dozvoliti da

pomirisem tvoju
je pomirisao je pomirisu,

kosu?"

"Da" odgovorio je Ka b, a ovaj ju svojim drugovima da i omogucio
a

k

zatim rekao:
li

"Hoces
je on,

i

jednom) dozvolitiT'^Da", rekao kad ga sc (Muhammed b. Mesleme)
mi
(jos
i

domogao, rece: "Drzite ga"! oni ga ubise. Potom su dosli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve
sellem,
i

izvijestili ga.

1

J a

UBISTVO EBU-RAFP ABDULLAHA B. EBI-HUKAJKA
Neki ga nazivaju Selam
b.

J*** &\
11

& <%* ^b ^1 J^ *Ji
jgijll

Ebil-Hukajk, bio je

J&S
i

^L Sl£
-.-


.'«t

*i
f
*f
t

Jl*j

u Hajberu, a neki kazu, u jednoj svojoj tvrdavi
u Hidzazu. Zuhri kazc da sc to desilo poslijc

..-/,
J
i
'

-~

-

iJ

T

J
;

f*^

-„

Ka'bb. Esrefa.
4038.

.S3&\ &<*£*%£
Ishak
a
b.

PRICAO MI JE
b.

Nasr,

njemu

je

frj&&£.j32£i jliil^fe.* -VA ~'
. *

kazivao Jahja

Adcm,

ovom

Ibn-Ebi-Zaidc,

prenoseci od svoga oca, ovaj od Ebu-Ishaka, a on

/ ,*, ,~ J^^^^^'^J^Crt'^^H
1 a

^,„

t

od Bera'a

b.

Aziba, radijallahu anhu, da je rekao:

- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao do Ebu-Rafra jednu grupu, pa je Abdullah b. Atik nocu usao u njceovu kucu, dok jc on
spavao,
i

^
_

j^

Q* ^ - ^jj ^ ^, ^
"

-.

',

'

'

'

>

4^

J*"** g*'j y' J!
*;<r *.,:>*'
l

^3 ^ j& J>^j
-

:,

T^.- „

>
-

*,*.*

ubio ga.

-

"

*

-

Ka'b
i

b.

ESrefje bio Jcvrcj

Ciji

jc olac bio Arap a majka Jevrejka. Bio jc visok
i

i

krupan, s vclikim slomakom.

Nakon

Bitkc na Bcdru vrijcdao jc muslimanc

Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, a potom olisao u

Mckku

kod zastora Ka*bc zaklco sc kurcjsijskim idolopoklonicima da cc sc boriti proliv muslimana. Zatim sc vratio u Mcdinu pocco pjevati ljubavnc pjcsmc u kojima jc vrijcdao zene muslimana. 1 posto jc Ka'b ostao ustrajan u vrijcdanju Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, muslimana u hrabrenju KurejSija protiv njih. Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem. jc narcdio Sa'd b. Ebu-Mu'azu da posalje jednu grupu koja cc ga ubiti. Ibn-Sa'd kazc da sc to ubistvo desilo u mjesecu rcbiul-cwelu, trccc godinc po Hidzri.
i i i

227

SAHIHU-L-BUHARI
4039.

BITKE

Musa, a njemu Ubejdullah b. Musa, prenoseci od Israila, on od Ebu-Ishaka, a ovaj od Bcra'a b. Aziba da jc
rekao:
Poslanik, sallallahu alejhi

PRICAO

NAM JE Jusuf b.

*

>

l&U.

i**J"

Ui

V

'

\&r
9 *.

i,'.,>

- Allahov

ve sellem,
ensarija

je poslao do Jevreja
i

Ebu-RafTa grupu

poslavio im za zapovjednika Abdullah b. Atika. Ebujc

Rat?
alejhi

uzncmiravao Allahova Poslanika, sallallahu
i

vc scllcm,

potpomagao drugc protiv

njega.

Boravio je u jednoj svojoj tvrdavi u Hidzazu. Kad
su joj se priblizili, sunce je vec bilo zaslo
se bili vratili sa
i

ljudi

su

svojom stokom,

te je

Abdullah rekao

svojim drugovima: "Ostanitc na svojim mjestima,
a ja cu otici
li
i

pokusati pridobiti vratara ne bih

usao." Potom jc otisao i priblizio se vratima, a onda

se prekrio

odjecom kao da obavlja nuzdu. Ljudi su
i

vec
;;

bili unisli

strazar

ga je pozvao:
ulaziti,

Boziji robe!

Ako namjeravas
usli,

onda udi
i

jer ja hocu da zatvorim vrata". Ja
se,
i i

sam usao

sakrio

posto su svi ljudi

on je zatvorio vrata

objesio kljuceve na klin.
i

Potom sam ja

prisao

j\i jSj

Ji jJ&li jii ^uii jUl J-iSi

kljucevima, uzeo ih

otvorio vrata.

Kod Ebuse

oiij 4>di

iJ^i
J*Ap

L^Iili

-LJviSfi

Jl

iUi
_jjI

Rafi'a sc sijclilo (tc noci) u njcgovoj sobi, pa posto

su se razisli ucesnici sijela, popeo

sam

do njega

Cjso
> '

\

c

ii -J

J

d\Sj

ojIp-

^L1j

»ilj
5
I

tako sto sam, koja god vrata otvorim, zatvarao
ih za

..'/?' > • »'"M> 'l'-' •!',

'

'-

i *i

"'

sobom

iznutra.

Pomislio sam: ako
prije

me

ljudi

primijete, nece

me slici

nego ga ubijem.

Dosao sam do
svojom

njega, a

on bio u mracnoj kuci medu

celjadi, tako

da nisam znao u kojem dijelu

kuce se on nalazi, pa sam zovnuo:

"0 Ebu-RarV"!
sam
se obrusio

(S*

S*

(33
,

"Ko

je ovo", upitao je on, a ja
i

tf> ^ J ^ -^j r1^ ' " *

V"*

^J

u pravcu glasa

jedanput ga udario sabljom. Bio

>JcJiiU lii ^ JU ^13 Ui tciai odl

sam zbunjen

i

nisam nista uradio (nisam ga ubio).
i

On je kriknuo a ja sam izasao izprostorije
se malo, a zatim

zadrzao
>
fi

"Kakav je

sam ponovo usao ovo glas, o Ebu-Raf??"
i

i

rekao:
^
ft

»^^

^

:--

"Tcsko tvojoj majci", rccc on, "u kuci sc nalazi
neki covjek,

u

^

malocas

me

udario sabljom."
i

Tada sam ga
ali

jos jedanput udario

tesko ga ranio,

gyr !r'I5?

It-

ga nisam ubio.

Onda sam

stavio oslricu sablje

228

'

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqtll niqKI

na njegov stomak

i

ona je izasla na ledima. Tada

-X>-l

Ji>- -Chj

J w2~JI -Cia CnJU^J ^*JC3\lj

sam ga ubio. Poceo sam olvarati vrata, jcdna po jcdna, dok nisam dosao do njcgovih sam
shvatio da
4

*

stepenica

i

stavio nogu, misleci da sam, stigao na

zemlju, pa

sam pao u

noci obasjanoj mjesecinom

i
.

>

.:,:

.

.t

'
fl

'

,"t,

,:

*f

"tut-

slomio potkoljenicu.

Zamotao sam
dosao do
izlaziti

je turbanom

i

krenuo.

Kad sam
»>-

vrata, sjco

sam
li

i

rckao:

"Nocas nccu V

sam ga ubio." Kad je pijetao zapjevao, popeo se naricatelj na zid rekao: "Oglasavam zalost za Ebu-RatVom,
dok ne saznam da
i

cifi

v?
1

1

> c-lLf J^ c-aki 2
* *
«

".

,-»

^
« *

d*iJi

~L* yl

2iat

pi! J.: inji £}£

hidzaskim trgovcem."
Otisao sam, potom, svojim drugovima
"Pozurite Allah jc usmrtio Ebu-RatVa."
i

rckao:
**

'*

Dosao sam Vjerovjesniku,
sellem,
i

sallallahu

alejhi

ve

izvjestio

ga o tome, pa je on rekao:
potrao,

'ispruzi nogu."

Pruzio

sam nogu, pa ju jc on

nakon ccgajc

bol nestao, kao da ga nikad nije ni bilo.

4040.

PRICAO NAM JE Ahmed

b.

Usman, njemu

y* /^yi L^-^-

». >>

- *. -

0\^

jj

-L*-l Lj-Ij-

1

'

I

'

je kazivao Surcjh sin Mcslcmin, a
b.

ovom Ibrahim
Jlfij^UJul 0?
t *

Jusuf, prenoseci

od svoga oca, a on od Ebub.

Ishaka koji je izjavio da je cuo Bera'a
radijallahu anhu,

-

Aziba,
^1
^j)
1
i

kako kaze:
alejhi

Allahov Poslanik, sallallahu

ve sellem,

li
*

-uii

j j*--j

<±Sj jii *cp ^1
,1 *

1^5
i

jc poslao do Ebu-RatVa Abdullaha b. Atika

-^-"

*

-••

ji'i"

-*•

ii'i'

Abdullaha
zaputili,
i

b.

Utbu

s

grupom

ljudi.

Oni su
ja

se

kad su se
b.

priblizili tvrdavi,
tu,

rekao im

je Abdullah

Atik: "VI ostanite

odoh da
IjJulii

izvidim siluaciju."

Oprczno sam prisao kako
izasli

bill

usao u tvrdavu. Oni
s

5-ii-l

J^^l
1

o\

cakLa JU >1U
Ij 1

bijahu izgubili jednog magarca, pa su

glavnjom
ce

ju ij_^
-

da ga

traze.

Uplasio

sam
i

se da

me
zeli

^
jl

j^>^ J^ f£

^

prepoznati pa

sam

prekrio glavu

cucnuo kao da

^

obavljam nuzdu. Zatim je vratar pozvao:

"Ko

da ude, ncka ulazi prijc ncgo sto zakljucam vrata."

Usao sam
tvrdave.

i

sakrio se u staju za

magarce kod vrata

o-U-U ^iU\

J^

J>-Cli J^-Jj jl

sljl

Kod

Ebu-Rafi'a se veceralo
vratili

u nod, a onda su se svi

dugo svojim kucama.
i

pricalo

^i v

l;

2p

^ j^> j

iiiii L*

229

SAHIHU-L-BUHARI
Posto su glasovi
izasao sam."
utihli,

RITKF

a

i

svaki pokret,

on kazc: - Vidio sam vratara kako je ostavio kljuc tvrdave u jedno udubljenje u zidu, te sam ga uzeo otvorio
Nastavljajuci daljc,
i

vrata tvrdave. Pomislio sam:

ako

ljudi

za mene

^5

J-*o^l f-VJm £~J>J ^4>- <— »13I

^^-L^

saznaju,

ici

cu polahko. Potom sam se zaputio
i

prcma vratima njihovih kuca pozatvarao ih izvana, a zatim se popeo krenuvsi do Ebu-Rafi'a uz stepenice. Kuca mu je bila mracna jer su svjetiljke
vec bile ugasene,
i

',

>

:.-«

>

-'
a

nisam znao gdje je on,

r pa sam

^

ot

r&*
&j»

l

^Ui
J

rr"-^

^^
^
*j\j

zovnuo:

"O Ebu-RafiM"
sam sc zaputio u
kriknuo,
ali nista
i

j^ti

c^\

(Ji

cjlj

I J ji O-bw

"Ko

jc to", rckao je on, a ja

pravcu glasa

udario ga.

On je

U cuL*

J*-J)|

^1

jal

^

4*-!^

nisam postigao. Potom sam prisao kao da hocu da
sam, izmjcnivsi glas, rckao: "§ta

oj-aJI y>o o-Llii

JU

i-L*

^ JU

Q

mu pomognem, pa
ti

jc,

4 o Ebu-Rafi ?"

^U p

ji

lii ji: fii

^Uj i^iU

"Zar sc nc cudis, jadna

ti

majka", rccc on, "usao jc
J**
* •*

neko
Ja

i

udario

me

sabljom."
i

sam se jos jednom zaputio prema njemu ponovo ga udario, ali ga nisam ubio. On je ponovo kriknuo njegovi ukucani su skocili. Ponovo sain
i

^t

>

*

^

^ -

mu

prisao

i

promijcnio glas, tako da jc izglcdalo

da sam neko ko hoce da pomogne.
se navalio na nju tako da

On je

lezao na

**

^

*

*

a

^*

A!

^

**

**

ledima. Stavio sam sablju na njegov stomak, a onda

^ *^

sam cuo
i

prstanje kostiju.
* B

Zatim sam izasao zbunjen

do stepenista, namjcravajuci da sc spustim, ali sam pao iscasio nogu. Zamotao sam je, a potom sam dosao svojim
stigao
i

^JiiJI

O^ C^w J^>
.*>

^

**

^ a*'

^

U^

*^Sul

^

^^>^
<ii

drugovima, poskakujuci,
Idite
i

i

rekao:
vijest

prenesite

radosnu

Allahovom

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a ja ne idem

dok nc cujcm

naricatclja."
i

Kad

se julro ukazalo, pojavio se naricatelj

rekao:

ip wi ^-i

J^ £>1 Si ju %

J^5

"Oglasavam zalost za Ebu-RafVom." Tada sam ustao krenuo ne osjecajuci bol, te stigao svoje drugove, prije nego sto su dosli do Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem,
i

jJi jiii b-i5i

iui ^iIji *ij j oi5 Cu

pa

mu

objavih radosnu

vijest.

1

I

Ebu-RalV jc bio

inicijalor

i

gluvni organizalor brojnih akcija

i

napada na muslimanska

nasclja. Vcliku

230

fhj IAfll l ^ili^

^jlqtll niqKi

BITKANAUHUDU
* I

1>]

iijjs.

olj

< *

**.*

o rijecima Uzvisenog Allaha:

*i

kada si ti poranio,
ii$j
(

i

celjad svoju ostavio da vjernicima odredis mjesta
i

pred borbu, a Allah sve cuje

zna. 2
i

I

rijecima
se,

*U L*J, 4>\j Jliaii apli £$*$\

Uzvisenog:

I

ne gubite hrabrost

ne zalostite
vjcraici.

S>Vl *Jj
***

\& Tj l# Hj #i J^
)
«
**

vi cctc pobijcditi vi

ako budctc pravi
i

Ako
ovim
f

*"*

dopadate rana,

drugi rana dopadaju, a u

y}\

(J

^ Jju c j pSw^-w j^y (3 Jl

*>J jl

*

fit

*

3

danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad
drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju
i

ptyj

^\ j:

(Lj\j1

ffl\

dhj

&
-"

£ji
41

odabrao neke od vas kao sehide, a Allah ne voli
i

ncvjcrnikc
unistio.

da bi vjcrnikc ocistio, a ncvjcrnikc

j^Xa

i>tf 5jI1i 41

>*. .t\.

>^l} jJ-UiJi 4^
,
i*

j

*

Zar mislite da cete uci u dzennet, a da
i

Allah ne ukaze na one od vas koji se bore
koji su izdrzljivi?

na one
T--'

A vi

*

ste smrt prizeljkivali prije

*

t

s *

nego sto
I

ste se s

njom

suocili,

pa

ste je, eto,

ocima

,er

_*

svojim vidjeli."3

o rijecima Uzvisenog: 'Allah je ispunio obecanje kada
ste

svoje

neprijatelje,

voljom Njegovom,

nemilice

ubijali. Ali

kada

ste

duhom

klonuli

i

o

iii

J^

^ & ^jLb
)

(

^

ii

svomc polozaju se raspravljati poccli, kada nistc poslusali, a On vamje vec bio ukazao na ono sto vam
je drago, jedni od vas su zeljeli ovaj svijet, a drugi

onaj svijet, onda je On, da bi vas iskusao, ucinio da

uzmaknete ispred
i4

njih,

i

On vamje vec

oprostio, jer

4 je Allah ncizmjcrno dobar prcma vjernicima."

Nikako ne smatraj mrtvima one
izginuli... "1

koji

su

na

Allahovu putu

malcrijalnu

pomoc pruzio jc plcmcnu Gatafan drugim arapskim idolopoklonicima u borbi
i

protiv Poslanika,

muslimana. Ibn-Ishak kazc: "Kad su pripadnici Evsa ubili Ka'ba b. Esrefa, pripadnici Hazrcdza su zairazili od Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, da im dozvoli da ubiju Scllam b. Ebi-Hukajka, koji jc bio u Hajbcru, on im jc
sallallahu alcjhi
i

vc sellcm,

i

dozvolio."

Ibn-Sa'd kazc da sc to dcsilo u ramazanu, scstc godinc po Hidzri, ncki kazu pctc godinc, ncki cclvrtc,
a ncki trccc.
2
3

Ali Imran, 121. Ali Imran, 139-143. Ali Imran, 152.

4 5

Ajcl u cijclosti glasi: "Nikako nc smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Nc, oni su zivi
obilju su

i

u

kod gospodara svoga." (Ali Imran, 169)

231

SAHIHU-L-BUHARI
4041.

RITKE

JE Ibrahim njemu je saopcio Abdul-Vehhab, a
Abbasa, radijallahu anhuma,

PRICAO

NAM

b.

Musa,
je

&jM
B

.^J>

i-r

-J

i^rJl
*
.

l£U
'

.t*t\
5

ovom

kazivao Halid prcnoscci od Ikrimc, a on od Ibnkoji je izjavio

£* «?*

°/^

^

.

„:s ^

,,
.

vr

1

->*

da je

jilfJJJB^&l JtiJtf&JA^aj^CJ
.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan

Uhuda, rekao:

u-£J-1

siSl

<£*

-u-;i

^i^ JUtf Jej^-

ili

"Ovo

je Dzibril, drzi svoga konja za glavu, a na
ratna oprcma."
1

njemu jc
4042.

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

b. b.

AbdurAdijj,
:

J,

'i'_>

Rahim, njemu je saopcio Zekerijja
a

,t'K.

»•,

ir

—1

1

*

,'

'*

ovom Ibnul-Mubarek, prenoseci od
b.

V

<'•

Hajve, on od

Jczid b. Ebu-Habiba, ovaj od Ebul-Hajra, a on od

Ukbc

Amira da jc

rekao:
alejhi

- Allahov Poslanik, sallallahu
klanjao dzenazu sehidima na

ve sellem, je

*"

***

Uhudu nakon osam cA UVlj *t£**i f-Vi\k jc- JU iSJ i^l
i

godina, poput onog koji se oprasta sa zivima
i

mrlvima. Potom sc popco na minbcr
i

rekao:

Ulj

J*y (U^^il

Ui?

j!

J& jjil

£U»

p

"Ja ce

sam vasa predvodnica vas svjedok. Nas susrct biti na zdencu (havdu) u koji ja gledam s ovog

svog mjesta.

Ne bojim
ali

se za vas da cete se vratiti
dlii

u idolopoklonstvo,

se za vas bojim naljecanja u

dunjaluckim dobrima."
Bilo je to moje zadnje videnje Allahova Poslanika,
sallallahu alejhi

*^£

^f j& \JJ$

i!

$fc

ve sellem, kaze (Ukbe

b.

Amir).

Musa b. Ukbc prcnosi od Urvca uzrokc tok biikc na Uhudu, pa ka?c: "Nakon Bitkc na Bcdm, Kurcjsijc su podiglc svc Arapc kojc su mogli pod vodstvom Ebu-Sufjana sligli u dolinu nasuprot brda Uhud. Mnogim muslimanima jc bilo zao sto nisu uccstvovali u Bitki na Bcdru, pa su
i i

prizcljkivali

ponovni susrcl,

Ic

su prcdlo/ili Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem, da ne eekaju neprijalelja
i

u Mcdini, vec da

smatrao da bi bilo bolje ostali u gradu. S Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem, jc izaslo hiljadu muslimana, ali sc izdvojilo tristo munafika vratilo natrag, dok su musrici dovcli tri hiljadc ratnika. Muslimani su zauzcli
izadu u susrcl izvan grada,
jc prihvatio njihovo misljcnjc iako jc
i

mu

on

polozajc u podnozju Uhuda, a musrici u dolini nasuprot njih. Muslimani nisu imali konja, a musrici su

Vclidom na eclu. Zaslavu je nosio Talha b. Osman, a u muslimana Mus'ab b. Umcjr, koji jc u dvoboju ubio Talhu b. Osmana, tc su muslimani navalili na musrikc potisnuli ih. Medulim, njihova konjica je iza leda pokusavaia napasii muslimanc, ali su ih strijclci, kojcjc Poslanik postavio na susjedno uzvisenjc, iri pula odbijali. Tck kad je vecina slrijclaca pomislila da je bilka zavrscna napuslili svojc mjesto, Halid b. Vclid jc to primijetio navalio na preostale strijelec, tc ih poubijao prisao muslimanima s leda tako pobjedu okrenuo u poraz. Bilo je lo u sevalu, Ircce godine po Hidzri.
dosli sa stolinu konjanika s Halid b.
i i i i i

232

*

j

t^jIAjillcjlifii

^jlqill niqKI

4043.

PRICAO

NAM

prenoseci od Israila,

Musa, on od Ebu-Ishaka, a ovaj od
JE Ubejdullah
b.
lLaJ Jli -up
4Jjl

Bcra'a, radijallahu anhu, da jc rckao:

^>j

tl^Jl

^p

JIA-IJ ^1

j*

-

Taj dan

smo

se

sreli s

musricima. Vjerovjesnik,
strijelce

sallallahu alejhi

ve sellcm, je postavio

na

celu s Abdullah (b.

Dzubejrom)
vidite

i

rekao:
ih pobijedili,
*

"Ne

micite se!

Ako

da smo

nc micite sc, a ako vidite da su oni nas pobijedili,

nemojte nam pomagati."
Postoje doslo do okrsaja, oni su pobjegli i vidio sam

Juai

1S\'j

JU \J,'s ua yj li^L* *& ££
J3-I

*'.i

OX
*

-U

zene kako zure uz brdo, otkrivenih potkoljenica
*r

^^ JP y*j
,*

J OSX&

*

*

J

tako da su im se vidjele halhale.
Poccli su (strijclci) vikati: "Plijcn, plijcn!"

JU»

4^jjJl 4^jjJl

^j^yi IjJ^l*
* =.

^1^^"

c-»

Tada je Abdullah rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi

31^l^lj^Va«i#BJl4^JMa^
J * / /

ve sellem, mi je stavio u obavezu da se ne
i^

micete odavde."

^

•"*

#*^J
f

.

*

a

".

"-*

Oni ga nisu poslusali,
doslo jc do komesanja

i

posto su odbili poslusnost
njima, pa jc poginulo
se

»j^E ^ JUi jli

UJi

Jl JUi

jUi

>3

medu
u

JUi

o_j«^

^/

Jli iiL^J ^1 j^l ^^iJl <jl
p
-^*

JUi

sedamdeset
i

sehida.
li

Ebu-Sufjan
toj

podigao

upitao: "Je

Muhammed

skupini?"
JUi
*-lii

"Ne odgovarajte mu", rekao
je upitao:
<fc

je on, a Ebu-Sufjan

^1& wILUj lU

(_«L^-N tl^>-i l^jli

..

Da Ne

li

je u toj skupini Ibn-Ebi-Kuhafe?"

odgovarajte mu", rekao je opet Poslanik,

sallallahu alejhi

ve sellem.
i

J^i i
da su
zivi

*Si

jiii

j^
Ijjji

jii

odi rl

jii

"Da

li

je u

toj

skupini Ibnul-Hattab?", upita on,
zaista, poubijani, jcr

dodadc: "Ovi su,
odgovorili bi."

JU J^lj JpI
JUi

-0)1

JU Jji U
13

1^15

j$ ^jS Vj
4)1 IjJjS

tfjfii
1

od:
'

^

Omer se

tada nije

mogao

savladati pa je rekao:
ti

"Lazes, Allahov neprijatelju! Allah

je ostavio

U^

jli

JjS U

l^li 6_^>-l

£

y

nckoga ko cc

tc poniziti."

+ •*'.*:»

-j>*"lj J-^ fJri f ji

01^

k

* *

>'

«' Jl* (i^l

J}i ^

Ebu-Sufjan rece: "Uzvisen budi, Hubelu!"

Tada
"Sta

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

rekao: "Odgovorite

mu!"
on je rekao:
,,,
i

cemo

kazati", upitali su oni, a

"Recite: 'Allah jc najvcci

najuzviscniji.

Potom Ebu-Sufjan
a vi

rece:

"Mi imamo Uzza'a,

nemate Uzza'a,"

Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem, rece:

"Odgovorite mu."

233

SAHIHU-L-BUHARI
ifc

RITKE

Sta

cemo

kazati?", upitase oni, a

on odgovori: nemate

"Recite:

'Allah je

nas zastitnik, a vi

zastitnika.'"

Tada je Ebu-Sufjan rekao: "Ovaj dan je za dan
Bedra.

U
-

ratu je sreca promjenjiva. Vidjet cete
ali

masakre koje nisam naredio,
?i

mi

nije ni

zao

sto

ce se desiti.

Muhammed, jdi |fi£ _ui' £ &\& g%tt .l>li * njemu je kazivao Sufjan, prenoseci od Amra ,'•,',-f oJ^jIS-l^kil Mjfc&jf+& (b. Dinara) da je Dzabir rekao:
4044.

SAOPCIO MI JE

Abdullah

b.

t

i4

Neki

ljudi su izjutra,

na dan Uhuda,
sehidi."
1

pili

alkohol,
.

Jlaljll JriffS t-U

a

potom poginuli kao

JE Abdan, njemu Abdullah, a ovom jc saopcio §u bc, prenoseci od Sa'd b. Ibrahima, a on od svoga oca Ibrahima da je Abdur4045.
k

PRICAO NAM

u^-i &\te

&k U& $&
""

.i>io
*

*

^ * *

4*

**

Rahman

b.

Avfti donesena hrana,

a

on

bijase

IpLi OlSj
p?

*lilaj

J\ ^iy-

•£

^^Jli
J? ^U»

postio, te rece:

"Ubijen je Mus'ab
i

b.

Umejr, a bio je bolji od mene,
loliki da,

J*5

^ Jf 1*3 J?*
JU

Aa Ui 'r**

zamotan

jc

ogrtaccm koji jc bio

ako

mu
jC- j&j a\&* _p*J
oljlj «U-lj IJj o
;)l>-

se pokrije glava,

ukazu se noge,

a

ako se pokriju
J

noge ukaze se glava." Mislim da je rekao: "Ubijen je Hamza a bio je bolji od mene. Zatim nam se
pruzilo od dunjaluka
ili

ono
jc

sto

nam

se pruzilo",

**

^

^

^

*

i

*

jc rekao: "Dato

nam

od dunjaluka ono

sto

nam
a

je dato, pa se bojim da

nam

nagrada za nasa

dobra djcla nije vec data (na

ovom

svijetu)",

onda je poceo plakati tako da je ostavio hranu.

i

Zabrana alkohola

uslijcdila jc kasnijc,

kao

sto sc

u nckim prcdajama ovog hadisa

kazc: "Bilo jc to prijc

zabranc alkohola."

234

f^jIAjillcjlifii

^jlqtll niqKi
*«*#

4046.
a

PRIC AO NAM JE Abdullah b. Muhammed, jl^ &i£ jZ* njemu Sufjan prenoseci od Amra koji je izjavio da
anhuma,
rekao
sellem:
<U)t

&
\j

4i\'XJ.

l£U

.

i •

n
•*£-

je cuo Dzabira b. Abdullaha, radijallahu

tC^J

<Ull_LP-

yip- «-*— Jj*S-

kako kaze:

**

Jedan

covjek

je

na

dan
alejhi

Uhuda
ve

Vjerovjesniku,

sallallahu
ja,

Reci mi, gdje cu

ako poginem?"
bile

U Dzcnnct", odgovorio jc Poslanik. On baci nekoliko datula koje su mu
a

».

u

ruci,

zatim se poce

boriti,

sve dok ne bi ubijen.
4.-> *js-

4047.

PRICAO

NAM JE Ahmed b. Junus, njemu
ovom A'mes
prenoseci od
b. Eretta, radijallahu

'* ®£

jSji

&

& &*.

.t>tv

je kazivao Zuhcjr, a

Sekika, a on

od Habbab

anhu,

da je rekao:

Ucinili

smo

hidzru

zajedno

s

AUahovim
iz zelje olf LV-

Poslanikom, sallallahu
za liccm
i

alejhi

vc sellem,

AUahovim, Allah nam jc za to obecao nagradu. Neki od nas su otisli, ili prosli, a da od
svoje nagrade nisu nista dobili (na

a/H «y JSL

,1

^aa

jl

^^
:

ovom

svijetu).

Jedan od takvih je Mus'ab b. Umejr koji je ubijen

na dan Uhuda, a nijc ostavio nista osim jednog ogrtaca kojim, ako mu prekrijemo glavu, ukazu se
noge, a ako

&£j cJr'J- La j
*!ii 13

i;.

£u $ s> ^j
ii]

JUi lib

mu

r> &w ««

se prekriju noge, ukaze se glava.
sallallahu alejhi ve sellem,

^

"Mj

Tada je Vjerovjesnik,
rekao: "Pokrijte

"

'

mu

glavu (tim ogrtacem), a na
ili

j

noge

stavitc izhir (idirot)",

jc rekao: "Bacitc na

noge rogozine."

Nekima od nas
(jos na

su
i

njegovi

plodovi

dospjeli

ovom

svijetu)

on

ih ubire.

235

5

SAHIHU-L-BUHARI
4048. Saopcio
je pricao

BTTKF

nam

je Hassan b. Hassan,,
b.

Muhammed

Talha, a

njemu ovom Humejd
anhu,

.y

-u* Wo^ oL^-

-y
"*

oL^ U^l
»

*

*

.i**A

*

+,**

da je b. Nadr) odsustvovao sa Bedra, pa je kasnije izjavio: "Nisam prisustvovao prvoj borbi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve scllcm, ali ako Allah ucini da uccstvujcm sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u borbi Allah sigurno zna koliko cu se truditi."
prcnoscci
radijallahu

od Enesa, njegov amidza (Enes

%

**B JlS Jjl

'J.

cJ*.

Jia jX y-

Oi

d& jsj ji pJi

JU*
Ur

j& ja
>
i

c ti

^
*•

>7

ja f
*u*

J

dflj

Kasnije je docekao Bitku na
bili

porazcni, on jc rckao:

Uhudu kada su ljudi "Moj Gospodaru, trazim
i

l# j Owllil jJi
JjiJi "JC-^-j

*Vy

iljca

^j JjU-

fJ-& j^S^ill
L.

dj

od tebe oprost za ono sto su ovi uradili, misljase na muslimane, i odricem se onoga sto hoce musrici." l Potom je jurnuo sa sabljom i sreo Sa'd b. Mu aza, te rekao: "Gdje si Sa de, ja osjecam miris Dzenneta kod Uhuda!" zatim je produzio bio ubijen.
4 i

^^ aJ jji
-',"",*

aJ-i

pj
'

o^l ji ^ju-

^_i

I

t
J

-

ff~- V-JJ ^_r^^ ^-^

tj^

Prepoznala ga je tek njegova sestra, po mladezu

°> W'-' J^

ili

po prstima. Na njemu je bilo osamdeset uboda, udaraca pogodaka strijelom.
i

i

nekoliko

4049.

PRICAO NAM JE Musa b.
k

kazivao Ibrahim
saopcio Haridze

b.
b.

Sa d, Zejd b. Sabit da je cuo Zejda kako kaze:

njemu je ovom Ibn Sihab a njemu
Isma'il,
b.

&£ J^W^ ^y &1
.-'.T

.t-i<\
* *

I'*
*

"l
-^

if*

,

'

,*'

»« "

.L-"

Sabita, radijallahu anhu,

C'

* i* \

" -^

"1*1

I*

a

** : ai.-e-€ '

.^

- Priiikom ispisivanja mushafa izgubio sam jedan
ajet iz sure

El-Ahzab, a cesto sam slusao Allahova
-i
'i

4ttl

^j

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ga uci.
Potrazili
b.

'- *'

^-^-*^i

*f

'

tP

**<-

Mi

ir*

-'
^
t

smo

ga

i

nasli (zapisanog)

kod Huzejme
koji

Sabita Ensarije.

To je
1

ajet:

"Ima vjernika

ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli
i

Ijili JLf_,

S^Sl

(V

)

^jLklSfl

C-rfiS

ima

ih koji to

cekaju."
stavili

Potom smo ga

u njcgovu suru u mushafu.

.

i-ii^ai)

^

l

El-Ahz^ib. 23.

236

4jiAM<yii<b

§m
b.

^jlmilaio^
-£ ^Li l2u£

4050.

PRICAO

NAM
b.

JE Ebul-Velid, njemu je
Sabita koji

jj^
$

^

&*£ .!••
<f}*
,.

kazivao Su'be, prenoseci od Adijja
jc
b.

cuo Abdullaha

Jczida kako prcnosi od Zcjda

^
, ^

9

£ *3*
...

^r r^ ^
.

Sabita, radijallahu anhu, da je rekao:

,„- *

- -

.-

-Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ^
krenuo prema Uhudu, neki od onih koji su krenuli
njim
vratili
s

-/
"

-

+
l\

*
a

^

yg* ii£L'J.'*£

u u.'

jj.'\

$g ^J|

su se. Ashabi Vjerovjesnika. sallallahu
podijclili u dvijc

alejhi

vc sellem, su sc

grupc

^"U; Jyu
>.

li'j
,
m

jcTj
,

n ^>\ ^U^i
„, ,
,

(u pogledu ovih sto su se vratili). Jedni su govorili:
4t tt


lc*

>

,

K

„„

Boricemo

se protiv njih", a dragi su govorili:

4 r53
.-*,

>

&'s*

r*^

^ J>" Sj»j
•--*
*
../?,

Necemo

ratovati protiv njih.

Tim povodom

je

',.;-/.

..i," .*^£#t**i*'

objavljeno:

Zasto se podvajate kada su u pitanju

lieemjeri kojc jc Allah vratio u nevjernike

zbog

" ,i^\c£$\j£[S£j3i\j£k^

postupaka njihovih!"2
I

rekao je:

"Ona (Medina) je Tajba

koja brise grijehe

kao sto vatra odstranjuje prljavstinu srebra." 3

"KADA DVA KR1LA VA§A GOTOVO NISU UZMAKLA, ALLAH 1H JE SACUVAO, NEKA SE ZATO VJERNICI SAMO U ALLAHA POUZDAJlT4
4051.

(

^A j£^MJ,
*^1

'%& £| J& J&&> aii ijMJ
3

\J^

«

JE Muhammcd b. Jusuf prenoseci od Ibn-Ujejne, on od Amra, a ovaj od
Dzabira, radijallahu anhu, da je rekao:

PRICAO

NAM

&£^l J- Oij*£ J& £& A»*\
iJ*
.

^3 ^ & * cj*j
*•*

^
.

S* Jj**
*

^


i

Ovaj
,

ajet:

"Kada dva

krila

vasa eotovo nisu

<
*

**

,<,.-

**

*-

uzmakla

objavljcn jc u pogledu nas

Bcnu Sclcmc

Benu

Harise.

A

ne

bi

mi

bilo

drago da ovo

j^T \^^J\ tfj
'
.

nije objavljeno, jer je Allah

rekao: "Allah ih je

g^ ^5 £ai ^
'

sacuvao."5

(

l^Jj

<i1

j

)

6y± &\ j

2
3

En-Nisa, 88.

Ovaj dio hadisa govori o vrijcdnosli Mcdinc
Alilmran, 122.

i

objasnjen jc u poglavlju o hadzdzu.

4
5

Dzabir, radijallahu anhu, sc ponosio sto jc Kur'an za njegov narod rekao "Allah jc njihov pomagac", pa

makar

scuistomajctugovoriloonjihovojpomisli da uzmaknu.Njcgovnarod Bcnu Sclcmc biojcizplcmcnaHazrcdz, a njihovi rodaci Bcnu Harise su iz plcmcna Evs. (Ovaj hadis jc naveden pod brojem 4558)
i

237

SAHIHU-L-BUHARI
4052.

RITKF

PRICAO

NAM

JE Kutejbe, njemu je

jys frjM odi 6jj- hp £j£
^
•*

.

i

c y

kazivao Sufjan, a

ovom saopcio Amr prenoseci od
C-A& ji
oJi

+

Dzabira da jc rckao:

H

4bl

J_^- j

J Jli Jli jAap- 'J*
iJi

- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je rekao: "Jesi li se ozenio, Dzabire?" "Da", odgovorio sam ja, a on upita: £L Kime si ozenio, djevojkom ili udovicom?" tl Udovicom", rckoh ja.
44

d

ft

v£\

iiu jii jUs

^
j:

c

ci* JfcStf


r

*#

ju

d
jS

n

A

sto

se

nisi

ozenio djevojkom da se igra

**

s*

j

s

tobom?", upita on.

e?
ostavio devel kcerki, devet

"Allahov Poslanice, rekoh, moj otac je poginuo
u bitki na

Uhudu

i

^

> Jl OjSi «>0 ISJr.it sj!>1

O

^J

oL

>*" stsil

jQ'j

&* vs£ ZJi l£l
>+

mojih scstara, pa nisam htio da sastavim s njima
jos jednu nevjestu djevojku poput njih, nego zenu
*

«—--»»

J b c*^

f^j

33

koja ce ih cesljati

i

odgajati.

"Dobro
4053.

si

uradio" rece on.

PRlCAO MI

JE

Ahmed
b.

b.

Ebi-Surcjh,

fca
uk'j*

H ©^
o*

#.
fci'

*
i-i*

^ *$*
*

£,or

njemu je saopcio Ubejdullah
pricao Sejban, prenoseci
koji je rekao

Musa, a ovom
Sa'bija,
jL^-

od Firasa a on od
b.

^-^

^y

fr

^±*

da je Dzabir

Abdullah, radijallahu

anhuma, pricao da jc njegov otac poginuo kao sehid na dan Uhuda, a iza sebe ostavio veliki dug
i

ostavio sest kcerki.

1

- Kad je doslo vrijeme berbe datula, kaze on, otisao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rckao: "Ti znas da jc moj otac poginuo
i

•!>

>i
05

ft 012

iJj-^3

a?j

iss

4^

cJJi

cia ^ 4jI

cJ Jli jiSi

kao sehid na dan Uhuda, u jedan

i

ostavio veliki dug,

pa bih ja zelio da povjerioci tebe vide (kod datula).
"Idi
i

kraj stavi sve datule to ucinio, a

na hrpe", rekao
i

3^ 4-isi jiii iu>ji ii^ ii dJ jij

je on. Ja

sam

potom ga pozvao, posto

su ga oni uglcdali, kao da su narocito zavoljeli.

mc

u torn trcnutku
tri

Kad je on

vidio sta oni rade,

puta je obisao oko najvece hrpe, a onda sjeo na nju
i

rekao: "Zovi povjerioce."
nije

i,% i^$

;

L^i j^ aid
jii
r

j UL^;

Zatim im je mjerio (datule) sve dok Allah

k^sS\ j £i»

^

oi-

^ ^ ^9

U prcthodnom rivajctu hadisa spomcnutojcdcvct kcerki, a u ovom sc spominjc scsl kcerki, odnosno Dzabirovih
scstara.

Ibn-Hadzcr prclposlavlja da jc doslo do razlikc zbog loga sto su nckc od njih vec bile udanc, pa su u prvom rivajelu spomenute sve, a u drugom samo one kojc su udanc. ili samo one koje nisu udanc.

2?X

t^jIAjillcjlifii

^jlqtll niqKI
t*

>

dao da bude vracen dug moga oca. Ja sam bio
zadovoljan da Allah dadne da se izvrse obaveze

moga

oca, pa

makar

sc nc vratio ni sa

jcdnom
1

datiilom svojim sestrama. Medutim, Allah je dao

da ostanu sve hq^e

i

kao da

i

sada gledam hrpu

-

%

na kojoj je bio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
sellem, kao da
s

£& m

*£i

4^ Si <$jSi j^i J!

$
.

ji

nje nije uzeta nijedna datula.

4054.
a

PRlCAO

NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah,
fc

Uoi

<1>1j^

£ j^US
*->)

IU£

£ •

o i

njemu Ibrahim

(Sa'da b.
b.

Sa d prenoseci od svoga oca Ibrahima), a ovaj od svoga oca da je Sa'd
b.
.

0* °-^r if
-oil

J* ^*-

Oi r=*'-*i

Ebi-Vekkas, radijallahu anhu, rekao:
vidio

"Na dan Uhuda
sallallahu alejhi

sam Allahova Poslanika,
i

J_j~»3 c~J*j

J^ -up 4i\ ^j ^Mj

J

vc scllcm,

s njim dvojicu ljudi koji
i

su ga branili. Bili su u bijeloj odjeci
borili, a

zestoko su se
.

nisam

ih

vidio nikada ni prije ni poslije."

-bu

^j j^

y^.ij

u J bill xil5 ^i;
.£'00
*
»

4055.

PRICAO MI

JE Abdullah
fc

njemu je kazivao Mcrvan b. Hasim b. Hasim Sa di, rekavsi da
b.

Muhammed, l£U Mu avijc, a ovom ,ib.
fc

-ui'
> *

& Mj£ £&
i'*"'

>fti"

»*.«•*

•)''•'"

je

cuo Seida
b.

Musejjeba kako kaze da je cuo Sa'da

Ebi-

Vekkasa gdje kaze:

— Na dan Uhuda
scllcm,

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

mi jc

istrcsao strijclc iz
i

svog tobolca
oca
i

i

rekao;

"Bacaj, za tebe bih zrtvovao

majku."

4056.

PRICAO

NAM
b.

JE Musedded,
b.

a

njemu

* -> i< ^^^^ej^Sj^e^.i'oi j:
'i
.

*

s

-

.

Jahja, prenoseci

od Jahjaa

Seida koji je izjavio
JU
c.

da jc cuo Seida

Musejjeba kako kaze da jc cuo

Sa'da kadje rekao:

"Na dan Uhuda Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je zbog mene zajedno spomenuo
oba svoja
roditclja."
3

.^i^^^lj^J^U^

2

Prcmii Muslimovoj prcdaji ovog hadisa, bila su \o dvojica mclcka

-

Dzibril

i

Mikail. (Ovaj hadisje naveden

i

pod brojem 5826)
3

Rekavsi; "Za lebe bih fatvovao

i

oca

i

majku!" (prim,

rcc.)

239

.

SAHIHIM.-BUHARI
4057.

WHSb

BITKH

PRICAO

NAM
fc

JE Kutejbe, a njemu Lejs
b.

^ j£ *£ £$ &£ 3g£ &£ .*»*v
^j^Jyl^i^JUJlia^ll^
t

prenoseci od Jahjaa, a on od Ibnul-Musejjeba koji
jc izjavio da jc Sa

u.>
.

d

Ebi Vckkas, radijallahu

anhu, rekao:

j>
*

>t

>

-NadanUhudaAllahovPoslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, je zbog mene zajedno spomenuo oba svoja roditelja, misljase na ono sto muje rekao, dok sc ovaj borio: "Za tcbc bih zrtvovao oca majku."
i i

s*
t

fJi

-

^^CT
-

,,

... .;-

..

ja2^jJ!tj Jkli ji^ijl^tf
' ' '
'

'

4058.

PRICAO

NAM

JE Ebu-Nu ajm, a njemu
(b.

4

jJ^^^&fc^ji&j^.t'OA

Mis'ar prenoseci od Sa'da

Ibrahima), a on

od Ibn-Seddada
radijallahu anhu,

koji je izjavio

da je cuo Aliju,

^ ^l$*j ^f ^~*y J^
**

,

- ~

s *!•*-*

^ u*
* r
O +
rf*

kako kazc:

"Nisam cuo da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc sellem. /hog ikoga zajedno spomenuo oba svoja
roditelja

^H 4$ ku m ?Ji\ «l^- u J>:
*
***-

,

1*

,

osim zbog Sa*da."
Safvan, a njemu

4059.

PRICAO N AM JE Jcscra b.
(b.

^£| &£ oi>J> £ iy% l£U
Al
r

.

t

>

o\

Ibrahim

Sa'd) prenoseci od svoga oca, on od

Abdullaha
anhu, da
je

b.

Seddada, a ovaj od Alije, radijallahu

^
\
* '

,

<J*
%

if
t

^ & &&
e « >

^

:

if ?} if
:

rekao:

„„
**

.„

- Nisam cuo da je Vjeroviesnik, sallallahu alejhi vc sellem, zbog ikoga zajedno spomenuo oba svoja roditelja osim zbog Sa'da b. Malika. Ja sam ga cuo kako, na dan Uhuda, kaze: "Bacaj Sa'de, za
tebe bih zrtvovao
i

„* |*

>

--

_^j 'jj

j^ £l^, Ju ^U ^ _lL'J " '
'
'

'"

*

*

.

^*\j ^1

iilJj »j\

aH-

oca

i

majku."

1

4060, 4061.
prenoseci

PRICAO

NAM

JE Musa

b.

Ismail,

^ J^!^^£l^.i --n-* O
>;><'*

od Mu'temira, a on od svoga oca
sc
tih

(Sulejmana) koji je izjavio:

Cf^r
dana
=
.

1

°** J?
f,

r*->

JL>
.

>f 0* ^T~

"Ebu-Usman (Nchdi) smatra da
desavalo da
s

*u

,*.,

;,;_
-

-

^

* «t ,

Vjcrovjcsnikom, sallallahu alcjhi vc
i

J^'u;

"** l"
,

--

sellem, nije ostao niko osim Talhe

Sa'da, prema

L^^- [1 xL-j Ldi ^X

onom

sto su njih dvojica ispricali."

2

i

"Na dan Uhuda Ijudi su sc uskomcsali ja sam sc sklonio ukraj pomislivsi: /// 6u sespasifi Hi pogimtti. Odjednom sam primijelio covjeka ervena u lieu kojcg su musrici vec skoro savladali. ali on uzc saku pijeska baci na njih, Ondasam uglcdaoMikdada on mijeobjasniodajcto Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da me zove. Prisao sam mu. on me posadio ispred sebe naredio mi da baeam slrijele."
Hakim
prcnosi od Sa'da da jc rekao:
i
i i i i

2

U

loku Bitkc na
bilo

Ovih je

Uhudu muslimani su zauzcli tri stava. Jcdni su prihvatili poraz vratili sc u Mcdinu. malo. Dmgi su cuvsi glasine da je Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, ubijen, produ2ili
i

240

*

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqill niqKI

4062.
a

PRICAO

NAM JE Abdullah b.

Ebil-Esved,
^
**

njemu Hatim b. Isma'il prenoseci od Muhammeda b. Jusufa koji jc izjavio da jc cuo Saiba b. Jczida kako kaze: "Druzio sam se s Abdur-Rahmanom b. Avfom, Talhom b. Ubcjdullahom, Mikdadom Sa'dom, radijailahu anhum, pa nisam cuo ni jednog od njih kako prcnosi ncsto od Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi ve sellem, izuzev sto sam cuo Talhu kako prica o Bitki na Uhudu."
i

JlS *_i--

^

JU^^C-

^(jiu*^

4063.

PRICAO MI

JE Abdullah

b.

Ebi-Sejbe,
> ou i^ii, j: cJij ji*
> .t.

njemu Veki* prenoseci od
da je rekao:

Isma'ila, a

on od Kajsa

^ ^ j^j

jp

"Vidio sam paralisanu Talhinu ruku kojom jc
branio Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc scllcm,

na dan Uhuda." 3

JE Ebu-Ma mer, njemu je kazivao Abdul-Varis, a ovom Abdul-Aziz
4064.
prenoseci od Enesa, radijailahu anhu, rekao:
Jli

PRICAO

NAM

h

<*

-oj!

^j ^Jl

If

jjJkJLCp

L&£

— Kad

je bio

dan Uhuda

ljudi su se rasprsili

od

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a Ebu-

Talha je ostao ispred Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi

vc scllcm, ogrnut svojim stitom.
i

Ebu-

gjSi IjlS luij

Talha je inace bio dobar strijelac

zestoko je

^
4-

uii

odapinjao
luka.

strijele.

Taj dan je slomio

dva

ili

tri

^; j^ii

SiSj wis jt

^
rtf

^T Stfj

5

i££ >i
dJtA

neko naisao sa tobolcem strijela on (Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem) bi rekao:
bi

Kada

kit ^V

ii>i jjii jgii 5- <££-

"IstresiihBbu-Talhi!"
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se malo
:,>
*
e
.

:;

podigao da vidi
rekao:
sc

sta ljudi rade,

pa

mu je
i

m

f

--If

^

Ebu-Talha
_

"Za tebe bih zrtvovao oca majku, nemoj dizati da tc nc bi pogodila ncka njihova strijela.

^

da sebe odbranc ili poginu kao schidi. Ovdjc jc bila vecina ashaba. Trcci su ostali cvrsti iiz Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, borili sc da ga zaslilc. Muslim prcnosi od Enesa da jc u ovoj grupi bilo scdam ensarija dvojica muhadzira to Talha Sa'd. Ncki kazu da jc s njim ostalo dvanacst, a ncki
borbu
s ciljem
i i

i

i

cctrnacst ljudi.
sallallahu

Mcdutim, ovaj broj se ubrzo povecao kada su oni iz drugc grupc alejhi vc scllcm, ziv, pozurili su prcma njemu da ga zastitc.
djclu
i

saznali da jc Poslanik,

Hakim u svom
tridcscl
i

Iklil

prcnosi od Musa'a b. Talhc da jc Talha na dan

Uhuda zadobio

trideset

i

devet

ili

pel rana

paralizirali

mu

scprsli (kaziprsl

i

srednji).

241

SAHIHU-L-BUHARI
Ja cu se zrtvovati umjcsto tcbc." Vidio

BITKE

sam Aisu

&& p*^ fU Jh y' ^A *-^^ ^4'j -^3
*'

kcerku Ebu-Bekra
haljina toliko da

i

Ummi-Sulejm, uzdignutih
vidio halhale na njihovim

sam

^^
*
a

/


>

/y
-

-\

,

„f

:

*>-^

^*;| ^ J M /*"~^
-t
.
-

potkoljenicama, kako nose mjesine na svojim
ledima, poje iz njih narod, vracaju se,

)^.yj£ ji^-'J

p >°j£\ *\y\ j^Jz^J.
*v
1

ponovo

ih

punc

i

donosc,

tc

sipaju ljudima u usta. Ebu-Talhi
."
ili tri

CV

^ C^
I
<r

^

',.

'"^

'

Z

,

*}J*

4 i^J™

*}$£

p

je ispala sablja iz ruku dva

puta

.V%$&ffityU&Jffi&UgS\
b.

4065.
a

PRlCAO MI JE

Ubcjdullah

Scid,

ailiSfcuiJLj^/jiAijci.jsji.to^
* +
<*

njemu Ebu-Usame prenoseci od Hisama b. Urvea, on od svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu
anha, da je rekla:
+

t

* »

^^^*

* *

.

**

^

^

*

^

**

»-*

-Na dan Uhuda musrici su se razbjezali, pa je
"O

rj^ai OjS^llI i^A
Iblis,

Jb-I

*^ jl£ li

cJLS l^i*

ncka jc Allahovo proklctslvo na njcga, povikao:
I

Allahovi robovi! Cuvajte se druge skupine

-

*

-

..

(iza vas)!"

Tada se prva sknpina povratila stupila u borbu sa drugom skupinom. Huzejfe iznenada primijeti svoga oca Jcmana povika: "Allahovi robovi, moj
i
i

' -

\

t -;

'
-

f

"*

"*

.

"*

:

- *

' r ;

*
*u,_u-

-"';;
Ijj^^l

JUi oyu

moj otac!" Tako mi Allaha, kaze ona, nisu
otac,
1

^-

U

inly

cJU

se zaustavili

dok

ga nisu ubili, pa

je

Huzejfe rekao: "Neka

vam
se
\
' "

Allah oprosti."

Kazc Urvc: "Tako mi Allaha, kod Huzejfe
osjecao
Allahu."
trag
2 toga dobra sve dok

nije

otisao

-

Besurtu znaci znati. Ta

rijec

dolazi od

izraza

"El-Bcsirc fil-emri (uvid, intuicija, razboritost),

a

rijec

ebsartu znaci vidjeti okom. Ncki kazu da
i

besurtu

ebsartu imaju

isto

znacenje

(vidjeti).

Ovo

sc desilo niikon slo su slrijelci napuslili svoje mjcslo.
i

Nakon

slo sc vralila prva skupina, doslo je

do

mijesanja s musricima

do sukoba medu muslimanima,
su

iz

ncznanja. Ibn-Ishak kazc da su Huzcjfin olac
i

Jcman

i

Sabit b. Vaks,

bili

veoma

siari

i

osiali

su u Mcdini sa zenama
i,

djecom. Mcdutim, njih dvojica su,

nakon poraza, prikljucili sc muslimanima, ali oni nisu znali za njih. Sabila su ubili musrici a Jcmana jc ubio Ulbc b. Mcs'ud, nc znajuci da ubija muslimana. Huzejfe jc uzviknuo: "Ubislc mi oca!" a oni rekosc; 'Tako mi Allaha, nismo ga prepoznali." Huzejfe jc lada rekao: "Ncka vam Allah oprosti."
ipak, odlucila

da sc ukljuce u dzihad, pa su uzcli sablje

2

Tako

slo je

upueivao dovn Allahu

i

Irazio oprosl za ubiee

svoga oca. (prim,

rcc.)

242

,

chj IAftl l r^ili^

^jlgiM nigri

O RIJECIMA UZVISENOG ALLAHA: "ONE MEDU VAMAKOJI SU UZMAKLI NA DAN KADA SU SE DVIJE VOJSKE SUKOBILE, UISTINU IH JE SEJTAN NAVEO DA POSRNU, ZBOG ONOG STO SU PRIJE POCINILI, A ALLAH IM JE VEC OPROSTIO JER ALLAH PRASTA BLAG JE"
I 3

Jukit

dill

lit ^il^

l

j>j^i *

S

U

ijokx*

4066.

PRICAO

NAM JE Abdan, njemu je saopcio
Usmana
b.

*

•r

i

\&A

ji-^p

i£a>-

,i*w

Ebu-Hamza
je rekao:

prenoseci od

Mevheba da
t

- Jcdan covjck jc dosao da obavi hadz, pa jc primijctio nckc ljude kako sjcdc, tc jc rckao: "Ko
su ovi sto sjede?"

**)!$* \j}\$ iyJi}\ c*y j> sj*
::

JUi

L-*y^-

U 1»
*
f

JUi oUU

'.a: * - * * yie- *^l

l_^Jli

?*~«iJl

jj

Jl»

w£jy

Ovo su Kurejsije", rekose oni. tt Akoje onaj sejh (najugledniji)'
it «k
**

ik

o>L diia jii j5j£\ p*j A£ iibc Ji
,

upita on.

^ ,
i

5

*

?;

Ibn-Omcr", rckosc oni,
Pitat

a

on

mu

pride
i

rccc:
pitati:

cu

te nesto, te

pa mi

ispricaj",

poce
li

.''/I'mla If'.i *_b

',-•-

-«:;**!•<
i.
,_,»

jJU ^\p

-uJjta Jli

V

--:
*j<->

JU

V

Zaklinjem
b.

Osman

hurmetom ove Ka'be, znas Affan uzmakao na dan Uhuda?"
upila:

da je da jc

4—

m -f

"Da", rece on, a ovaj opel
odsustvovao sa Bcdra
i

"Znas

li

j^^^iju^jispjuiii^^
V

-

da

nije

nccstvovao na

njemu?"
"Da", odgovori Ibn-Omer, a ovaj upita: "Znas
(na Hudejbiji)
li

'^r: I*!- *?' ,''

ti f.t *," It-

,

*

da je bio odsutan prilikom prisege zadovoljstva
i

D'
:'
;'

da nije ucestvovao u njoj?"
a ovaj

^AijA OJl^J

4)1

Jj~"3

°^ *^ ^^
*J

^
( i*

"Da",
(iz

rccc

Ibn-Omcr,

doncsc

tckbir

S**

zadovoljstva).

> Jw >1 ^J • id!
01
-'*-•

JU»

Tada
i

mu Ibn-Omer
ti

rece:
sto si

"Dodi da

"

te

obavijestim
Sto
se tice

*jir; i^t- *-'•>-'

objasnim

ono

me

pitao.

oup

j;

njcgovog uzmicanja na dan Uhuda, ja svjedoeim
da

j|^

^^
dii5}

^

]pi

^.1
:

* * jis*

u

mu

je Allah to oprostio. Sto se tice njegovog

a^ijji

&s

Si^ ij^ i ii^
ji

£d

odsustvovanja sa Bedra, to je zbog toga sto je

njegova supruga, koja je bila kcerka Allahovog
Poslanikova, bila bolesna, pa ga je Vjerovjesnik,
sallallahu alcjhi vc scllcm, ostavio kod njc rckao mu:
i

i

*j&i

jii

^

oi^ Cia ui^;

3

Ali Imran, 155.

243

)

SAHIHU-L-BUHARI
fc

^Sg§

bitke

Ti ces imati nagradu
i

Bedru, kao

onoga ko je ucestvovao na udio u ratnom plijenu.' Sto se tice
bio iko ugledniji od

njcgovog odsustvovanja sa Prisege zadovoljstva,
da je u dolini
b. bi

Mekke

Osmana

AfFana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

ga poslao

(ali nije bilo),

pa je poslao Osmana,

a

Prisega zadovoljstva

je bila

nakon sto je Osman

otisao u
alejhi
fc

Mckku, pa

je Vjcrovjcsnik, sallallahu

ve sellem, za svoju desnu ruku rekao:
i
fc

Ovo je Osmanova ruka\ s njom udario po svojoj ruci rekao: Ovo je (prisega) za Osmana.'"
i

"Sada

idi

sa ovim", (rece Ibn-Omer).

"KADA STE ONO UZMICALI, NE OBAZIRUCI SE NI NA KOGA, DOK VAS JE POSLANIK ZVAO IZA VASIH LEDA, ALLAH VAS JE KAZNIO BRIGOM N A BRIGU, DA NE BISTE TUGOVALI ZA ONIM STO VAM JE IZMAKLO, I STO VAS JE ZADES1LO, A ALLAH DOBRO ZNA

^
*™ *
(

% ^ -^ ^
"
-

,&mi&
.

o^

> *** T'
,

k>

^

^ *
i|
t

)

Ji>

^^
.

-

-*UU

^^'

I*

%

ONO STO RADITE"

1

V

-

*

'

Tus'idune znaci odlazite, od glagola es'ade, dok
sa
'ide

.

c^Ji J)* -w>j oiJ»i j_^ai;

(

jj-x-Ja;

znaci popeti se npr. iznad kuce.

4067.

PRICAO MI JE Amr
b.

kazivao Zuhcjr, a

njemu je Jij ovom Ebu-Ishak rckavsi da je cuo
b.

Halid,

$U jj£ & j^ JSU
t

.i-lV
^

Bera'a

Aziba, radijallahu anhu, kako kaze:
alejhi

^f$* ve
'

o5

;i

P ^^ ^ J^»lj?
9
,t( .

„,

^
„s

-Na
b.

dan Uhuda Vjerovjesnik, sallallahu
je

-s..,
"

r.

>

*, ,

-,,**'
*

',,:.'

sellem,

na celo
da

strijelaca postavio

Abdullaha

VT
"'

^

Dzubcjra, pa su poccli
rijeci

bjczati

i

na

lo

se

£&^0\J3^j££&j&jJ.]i"
"

odnose

ih je

Poslanik dozivao iza njih.
rijeci;

f
.

(Aludira se na kur'anske

^l>^i

J J^^l ^jiiol

"Dok

vas

je

Poslanik zvao iza leda vasih." 2

1

AH

Imran, 153.
jc

2

Ovo

poglcdu dvijc brigc kojc sc spominju u navcdcnom ajctu Mudzahid kazc: "Prva briga jc bila kad su culi glasinc da jc Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, « ubijeru a dniga briga jc bila kad su sc popcli na brdo sjelili onih koji su ubijeni u loku bitke.
dio ajcta spomcnutog u naslovu poglavlja.
i

U

244

q?jIAfiJlcilif!i

<A jloill

piO^J

"ZATIM

VAM JE, POSLIJE NEVOLJE,
j
*-

SPOKOJSTVO ULIO, SAN KOJI JE NEKE OD VAS UHVATIO, A DRUGI SU SE BRINULI

^Slo
« *

43j11j
.*:•
.

mjjJSJ LojIRJ dJ-^1

>:*
*

j

--

SAMO O

O ALLAHU ONO STO NIJE ISTINA, KAO STO POGANI
SEBI, MISLECI

JW
V

'

>

*

*

p

*

,*

MISLE, GOVORECI: 'GDJE JE POBJEDA

KOJA NAM JE OBECANA?' RECI: 'O SVEMU ODLUCUJE SAMO ALLAH!' ONI U SEBI KRIJU ONO STO TEBI NE POKAZUJU. 'DA

• 3

SMO SE ZA BILO STA PITALF, GOVORE
BISMO OVDJE IZGINULI.' RECI: T DA STE U KUCAMA SVOJIM BILI, OPET BI ONI KOJIMA JE SUDENO DA POGINU N A MJESTA POGIBIJE SVOJE IZISLI, DA BI ALLAH ISPITAO ONO STO JE U VASIM GRUDIMA DA BI OCISTIO ONO STO JE U VASIM SRCIM A, A ALLAH ZNA
ONI, 'NE
I
>

L

>JJXAiJj >iSj3^_^i
• i

ja
*'

'.-:

dill
t '

JjjjJg
''

.

SVACIJE
4068.

MISLP
£>}

JE Halifa da mu je kazivao Jczid b. Zurcj', njcmu Scid, prcnoscci od Katadc, ovaj od Enesa, a on od Ebu-Talhe, radijallahu
anhu, da je rekao:

REKAO MI

£ ij 1^1^ llii

J JUj .i'1A

j-u^ii

"Bio sam medu onima koje je san uhvatio na dan

JlXa <>Li -lis JU yi£
H j^

<bi

^j
J-

Uhuda takoda mi je viseputa ispala sablja izruke. Ona mi ispadnc ja jc uzmcm, ali mi ona opct ispadne ja je uzmem."
i i

U't i^y^, ;:

Ail fji

3

Ali Imran, 154.

245

1

SAHIHU-L-BUHARI

RITKF

"OD TEBE NE ZAVISI DA LI CE ON POKAJANJE NJIHOVO PRIMITI ILI CE IH NA MUKE STAVITI, JER ONI SU ZAISTA NASILNICr
1

HumejdiSabilprenoseodEnesadajenadanUhuda
Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, ranjcn
(u lice), pa je rekao:
koji je ranio

J^ w^

1

A-J
-*

^1
^ J
i

J^ ^-^3 ^
**

-4**

J^
1

"Kako ce

biti

spasen narod
-

r*? *J**

^ C^ ^
v*

JU3 -^ JUi

r

f*

svoga Vjerovjesnika. " Tim povodom

.-';

.*.„ ^

Iif~.t\

:W

je objavljeno:

"Od

tebe ne zavisi nista.

4069.

PRlCAO

NAM

JE Jahja

b.
(b.

Abdullah
Mubarek),
r

Sulemi, njemu je saopcio Abdullah

a

ovom Maimer

prenoseci od Zuhrija kojem je

u J?-^ 4j*p u* y^ ^H ? *
]J

pricao Salim, prenoseci od svoga oca (Ibn-Omera)

da je cuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi

ve scllcm, kako, nakon sto jc podigao glavu sa
ruku'a, na zadnjem rekatu sabah-namaza, govori:

"Moj Gospodaru, prokuni toga
nakon

i

toga

i

toga",
iii

sto je rekao: "Semiallahu limen

Hamideh.

ji ) 41 JjiS l£i iiJj i3j &: #
*

Rabbcna Lckcl-hamd", pa jc Allah objavio: "Od tebe ne zavisi..." do kraja ajeta: "Jer oni su

-

-

,

'

5?

zaista nasilnici.

4070.

PRENOSI SE OD
I

-

Hanzalc

b.

Ebi-Sufjana
b.

(prcnosi Abdullah b.

Mubarek) da jc cuo Salima
alejhi

Abdul iaha kako kaze: — Allahov Poslanik, sallallahu
proklinjao Safvana
b.

ve sellem, je
b.

jjS y

X±*-j

v'

if.

Slji^ J*

y-^

Umejju, Suhejla

Amra

i

Harisa

b.

Hisama, pa jc objavljeno:

"Od

tebe ne zavisi..."

do

kraja ajeta:

"Jer oni su zaista nasilnici." 3

1

Alilmran, 128.

2

Humcjda sa potpunim scnedom, zabiljcfcili Ahmed, Tirmizi Ncsai. a hadis od Sabila prcnosi Muslim u svom Sahihu. Ibn-Ishak prcnosi od Encsa da jc rekao: "Na dan Uhuda prebijen jc sjekulic
Hadisi su od
i

Poslanikov, sallallahu alcjhi vc scllcm. Ranjcn jc u

lice,

pa jc potckla krv, pa jc. brisuci krv. govorio: 'Kako
ih

cc

bili

spasen narod koji jc oskrnavio

lice

svoga poslanika, a on

poziva njihovom Gospodaru.* Tada jc

Allah objavio ovaj ajcl."
3

Trojica kojc jc Salim

spomenuo primila su islam na dan oslobodcnja Mckkc

i

mozda

jc u

tome

lajna

246

fjhj

IAfll l ^ili*i

^jlqill niqKi

*

#

SPOMINJANJE MAJKE SELITOVE
407
fc

Ixil^u

W jS^

ujLl

1

.

PRICAO NAM
b.

JE Jahja

b.

Bukejr, a njemu
• *

Lejs prenoseci od Junusa, a on od Ibn-Sihaba da je

" * * "

*

«

Sa lebe
ogrtacc

Malik rekao:
Hattab, radijallahu anhu, je dijelio
jc jcdan dobar
J^ ljl< »V*?*
f*
*

— Omer

b.

zcnama Mcdinc. Ostao

ogrtac, pa su

mu

neki rekli:

^i^

I*'

fr

^lj j-*

p

^

Jtt

"Vladaru pravovjernih, podaj ga unuki Allahova
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja je kod
tcbc", mislili su na Alijinu kccrku

JC-ojil

j^l b o-UP ^«

^,-aAJ

^J

JUS

-U>-

Ummi-Kulsum.

Oj^iji ii-C^

^1
a*

-Oil

dfj

wJj IJ> iapi

Mcdutim, Omcr
Ummu-Selit."

rccc:

"Prccc jc da to dobijc

i^*

,

,„

,.> 1i-

V

"

*t

Ummu-Selit je ensarijka koja je dala zakletvu (prisegu) Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem. Kazc Omcr: "Ona nam jc nosila vodu u mjesinama na dan Uhuda." 4

oil

> t

f£ 6^11

& jij; Jiis <$*j£ JU

UBISTVO HAMZE B. ABDUL-MUTTALIBA, RADIJALLAHU ANHU
4072.
b.

^^

» >a

<?*>

*U»U** &*j^j£Ji>

PRICAO MI JE

Ebu-Dza'fer

Muhammed

rs

njemu je kazivao Hudzejn b. Musenna, a ovom Abdul-Aziz b. Abdullah b. EbuSeleme, prenoseci od Abdullaha b. Fadla, ovaj od Sulcjmana b. Jcsara, a on od Dza'fcra b. Amra b. Umejja Damrija da je rekao: - Zaputio sam se sa Ubejdullahom b. Adijjom kad smo sligli u Hims on mi je rekao: b. Hijar "Zelis li da potrazimo Vahsija pitamo ga
Abdullah,
i
i

>'

%
-,»

-

'

'

4-^

& 54
>..*

s8

*

.-

>

i

Jii

^iili

o Hamzinom ubistvu?" "Da" odgovorio sam ja. Vahsi je stanovao u Himsu mi smo
i

se raspitali za

*CP L3L-J

^U" j>*~i ^-^j JIj J f^*illi

1

»^*«

njega pa

nam je

receno:

JU

1^ $S *s^ Jfc J

^ J^
13

objavljivanja kur'anskih
4

rijcci:

"Od

tcbc nc zavisi da

li

cc on pokajanjc njihovo primiti.

Ummi-Sclit (majka Sclitova)jc mati poznatog ashaba Ebu-Scida Hudrija. Bila jc udataza Ebu-Sclilom, alijc on umro prijc hidzrc, pa sc una udala za Malika b. Sinana Hudrija rodila, u braku s njim, Ebu-Scida.
i

247

SAHIHU-L-BUHARI
;fc

RITKE

Eno ga u hladu svog dvorca, poput mjesine.

>
'

>

Prisli

smo mu,

stali

malo pored njega

i

nazvali

mu
>
.

sclam, a on jc otprimio sclam. Ubcjdullah sc bio

"-.:,,,
jd\
wf

'"

;"
-

.

zamotao turbanom tako da
oci
i

noge.

4fc

O Vahsi, da
je

li

mu je Vahsi vidio samo me poznajes?", upitao je
i

"

,

i

Ubejdullah, a on

pogledao prema njemu

rekao:

"Ne, tako mi Allaha, medutim, ja znam da se Adijj

$& g$ < a^u a oUy
jtf
J.

%

& S >M
P

-vJ

i

J ^ J&
*

£

zcnom po imcnu Ummu-Kital bint Ebil-Is. Ona mu je u Mekki rodila djecaka za kojeg sam trazio dojilju. Nosio sam toga djecaka koji je bio s njegovom majkom predao sam joj ga, pa kao da mi sc cini da sam vidio tvojc nogc." 2
b.

Hijar ozcnio

* *

i

*..*

-

*-

Tada Ubcjdullah

otkri svojc lice, a

zatim rccc:

"Hoces

li

nas

izvijestiti
i

o Hamzinom ubistvu?"

*wdi J^
>.„>
-

oj^" ^1

j*-*-1

*J«

°_>*"

J1^

^-f^

"Da", rece on

nastavi:

"Hamza je

na Bedru ubio

^ ^> j jia jji

jisui

^


e--

TVajmii
Dzubejr
za

b.

Adijja b. Hijara, pa
k

b.

mi je moj gospodar Mut im rekao: "Ako ubijes Hamzu,
bit

mog

amidzu,

ccs Slobodan."

Kada su
i

ljudi

(Kurejsije) godine Ajnejna, a to je brdo nasuprot

^Ul
fl^-

« ^->^>gpt

ilj 4-jj

^ 0^1 JU>«
\^
Jllill

Uhuda, a izmedu njih je dolina, krenuli, ja sam s njima krenuo u borbu. Kad su se postrojili za
borbu Siba jc izasao
na dvoboj?"
c

JlilJ \ji\%jf\ d\

JI

i

rekao: "Ima

li

ko da izadc
-Up

Na dvoboj mu je izasao Hamza b. Abdul-Muttalib rekao: "O Siba', o sine Ummi-Enmar, one koja
i

obrezuje drazice, 3 zar se suprotstavljas Allahu

Njcgovu Poslaniku, sallallahu alcjhi vc scllcm?" Potom je navalio na njega ubrzo ga je nestalo.
i
i

Ja

sam

se skrivao, da
i

me Hamza

ne vidi ispod

--

-

-

*

jedne

stijene,

kad mi se on
i

priblizio bacio

sam na
trupa,

pogodio ga u donji dio tako da jc koplje izaslo izmedu kukova.
njega svoje koplje

To je
I,
i

bio smrtni udarac.
ljudi vratili,
i

JJ c~>-^>- 1j

a*>VJ-MI

L^J Lli

^^^x^-

<5s^j

kad su se
ostao U

ja

sam

se vratio

s

njima

Mekki dok

se u njoj nije prosirio islam.

1

Tj.

debco. (prim, rcc.)
i

2

On jc

uporcdio njegove nogc sa nogama onog djecaka proslo oko pedeset godina.

uslanovio da su

istc,

iakojc od tog vrcmena bilo

3

Njcgova majka jc obrczivala 2ensku djecu u Mekki, pa

mu sc on

zbog toga obraca

s

podrugom. (prim,

rcc.)

248

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiilpiOKi

a onda

sam otisao u Taif. Potom su oni poslali izaslanika Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi vc sellem, s obzirom da mi jc rcccno da on nc uznemirava izaslanike, krenuo sam sa njima. Kad sam dosao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi
i
i

Jli

Jj £2
£

£ 41
^

Jjij J^ cJLii

J

oi*

t,y*

o»u* ou*

JU p*j o-U

^^j Cul

ve sellem, on
iL

me

vidio
ja, a

i

rekao: "Jesi
upita:

Ii ti

Vahsi?"
cis
a
4>iJiii
*

Da'',
tl

rekao sam

on

la^J £>i m
j *

<i»

jj^j

Ti

si

ubio

Hamzu?"
si

s

tfa

Desilo se ono sto

cuo", odgovorih
oSiju,"
i i

ja,

on

rece:
-

*t

Mozes Ii mi se skloniti s Izasao sam tada, kaze on
se se

ja

sam

izasao.
*-

nakon smrti Allahova
ja rckoh: "Zaputit cu
i

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavio

Muscjlimc Kczzab,

tc

£.
^

prema Musejlimi ne bih Ii ga ubio, tako se iskupio za smrt Hamzinu." Krenuo sam s ljudima desilo se s njim ono sto se desilo. Odjednom sam uglcdao covjcka kako stoji u otvoru nckog zida, poput smcdc dcvc, razbaruscnc kosc. Pogodio sam ga kopljem medu grudi tako da je izaslo izmedu
i

JU

^J
-r

^

ju

^
-*

c*->
'

^
^

4jI

«jy

^

\ i*

***> *•

-.

'**

*

*5f

^- >•

'

V*

plecki, a
i

onda
b.

je na njega skocio jedan ensarija

udario ga sabljom po tjemenu."

Abdullah
b.

Fadl kaze da ga jc izvijcstio Sulcjman
.

S^Si

j^Ji

Jesar da je cuo

Abdul laha

b.

Omera kako

kaze:

"Tada je jedna robinja zavikala, sa vrha kuce:
'Ah, zapovjednice vjernika! Ubi ga crni rob.'"
4

RANE KOJE JE VJEROVJESNIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, ZADOBIO NA DAN UHUDA
4073.

PRlfAO

NAM

JE Ishak

b.

Nasr, a njcmu
a

eii

^JJ ji

J.UU1

iSli

.i-vr

Abdur-Rezzak prenoseci od Ma'mera,

on od

Hemmama
alejhi

da je

cuo

Ebu-Hurejru,

radijallahu
jail

anhu, kako kaze da je Allahov Poslanik, sallallahu

i

41

j_^j

jii jii

4»i

^j

ve

sellem,

rekao:

"Allahova
koji

srdzba

se sa

pojacala

prcma narodu

jc

ovo uradio

<*tj J! 'jA 4^. \j& ?? j*

^ 4-^

4

Bc.v7.ar

i

Tabcrani prcnosc od l£bu-Hurcjrc, radijallahu anhu, da jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem,

vidjevsi
djcla,
iz
i

izmasakrirana, rekao: "Ncka li sc Allah smilujc, odrzavao si rodbinskc vczc, cinio dobra da nijc tugovanja za tobom tvojih bliznjih, ostavio bih tc lako (izmasakrirana) pa da budes prozivljcn

Hamzu

vise dijclova."

249

.

SAHIHU-L-BUHARI
svojim Vjerovjesnikom." -

RITKF

i

on pokaza na svoj
Allahov

ziib

4il

Jj-^3 *^t J^r J

L*

ii

41

,-

*

(donji desni sjekutic) -"i Allahova srdzba se pojacala

prcma

covjcku

kojcg

ubijc

Poslanik,
putii."

.4tl|J-^J

sallallahu alejhi ve scllem, na

Allahovom
b.

4074.

PRICAO MI
b.

JE Mahled

Malik, njemu

je


.
.

jAW
ar ,

£
t

^
J^.
,

-i-vi
>,

kazivao Jahja
prcnoscci od

Seid Emevi, a
b.

ovom

Ibn-Dzurejdz,

Amra

Dinara, on od Ikrimc, a ovaj

^

<r

"^

^
i

>*..$*.

^^
uap -Alii

-"-

^
4)1

^

„*"

od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: "Allahova srdzba se pojacala prema onomc kojeg je
ubio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, j^ jjp
,*

*jj1

Jb l^P

^*?j

**

na Allahovom prcma narodu

putu. Allahova srdzba se pojacala
koji je

<ti

okrvavio

lice

Allahovog
1

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem/

4075.

PRICAO
b.

NAM

JE
je

Kutejbe

b.

Seid,

%*

B
(SI

•;d &U
ji*-~:

.£*vo
1

a njemu Ja'kub prcnoscci od Ebu-Hazima da jc

> *

cuo Sehla

Sa'da, kada

upitan o ranjavanju
alejhi

j*j
<blj

&*
1*1

c^ ^ t^
Jj— 3
7*

t*

°*

Allahova Poslanika, sallallahu

ve sellem,

JUi

<bl

jr

Ij* Jl—-d

kako kaze: "Tako mi Allaha, ja sigurno znam ko jc
Allahova Poslanika, sallallahu
polijevao vodu
i

ispirao ranu

alejhi

ve sellem, ko je

ju

(JjjS ^1

Qj

ail

4^:

Ss

^j »

cime je lijecen. Fatima, radijallahu anha. kcerka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi
ve sellem, ga je prala a Alija je sipao vodu
iz stita.

i
# ^

J^ ci AlJl 1^1* UJ.U cJtf
^_owj v_JU? jl ^j Ae-j
*

^jJ.L alii
*
* a

*U_-Ju
**

Posto jc Fatima primijctila da ispiranjc

povecava
i

isticanje

krvi,

uzela je
i

vodom samo komad hasure
teci.

^

*

"

"J

"

*

z'js V] fjJi i_j: Si ail o*

i^u

o!j CS

zapalila ga, te stavila na ranu

krv je prestala

Taj dan
i

mu

je prebijen sjekutic, ranjen je u lice

-.

.-*

razbijcna jc

mu

7-^»-j oifljj

^**-yj

kaciga na glavi."'

^y-^J f -U* Jl.r..o.-^l>
*

l

Prcnosi Tabcrani od Ebu-Hazima, o uzroku dolaska Fatimc, radijallahu anha, na Uhud, pa kaze:

*'NadanUhuda,nak<:modIaskamu§rika,7cncsusczapmilcprcmaashabimadaimpomognu.Mcdunjimajcbila Fatima, kad jc uglcdala Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, zagrlila ga jc poccla mu prali ranc vodom. Posto jc vidjcla da se krvarcnjc pojacava, U2cla je komad hasure, spalila ga napravila od toga oblogu,
i i i i

te je

krvarcnjc prostata."

250

t

t^jIAjillcjlifii

^jlqtll niqKi

4076.

PRICAOMIJEAmrb.Ali,njemujekazivao l£U ji Ebu-Asim, a ovom Ibn-Dzurejdz, prenoseci od Amra
od Ikrimc, da jc Ibn-Abbas rckao:

'J,_

£&
> /

J^«-Tfi

.i-v~

b. Dinara. ovaj

^y\

"Allahova srdzba sc pojacala prcma
je

onomc koga
Allahova

4*1

ubio Vjerovjesnik
koji

i

Allahova srdzba se pojacala
okrvavio
lice

prema onom

je

uf° u* J* ™ v^ -*—' j ^ ^ u* J*
.

*

'

*7*£

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." 2
.

S8

4bl

J_^j *>-j

.-

ONI KOJI SU SE ALLAHU

(

<J>i>]l$

dJJ Ijjlfrjjiil ^)ji!l )

oU

I

POSLANIKU ODAZVALI"

4077.

PRlCAO
fc

NAM

JE Muhammcd,

a

njcmu

j* iju;

*

X
jr\

.'

*,->

b*j^ xla

b
4

^
^

.i

-w
*

Ebu-Mu
pogledu

od Hisama, on od svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu anha, da je u
avijc, prenoseci
ajeta:

"One
i

koji su se

Allahu

i

Poslaniku

t

c

nakon zadobijenih rana odazvali, one izmedu njih, koji su dobro cinili bogobojazni bili ccka velika
nagrada",3 rekla Urvetu:
£Jji

medu njima su bili tvoj otac Zubejr djed Ebu-Bekr. Kada je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, na dan Uhuda zadesilo ono sto ga
"Sestricu,
i
i

^L h$ Sis ^f 53 #j dju
1; i

'

»'

.*

f

"

i

'

r

i

:?. **-

%

-

-*,, *

»

jc zadesilo

i

musrici
vratiti,

da ce se on

od njega, on sc pobojao pa je rekao: *Ko ce krenuti za
otisli

njima?* Odazvalo se sedamdeset muslimana,

medu

kojima su

bili

Ebu-Bekr

i

Zubejr."

4

2

"Eto ti, a ja sam Ibn-Kamic", nasto je Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, rckao: "Allah tc ponizio." kad sc on vratio kuci olisao je da cuva brave, 1c sc popeo na vrh brda. Tu ga jc napao jedan jarac rogom ga odgurnuo sa jedne lilicc, tc sc on stropostao s brda raskomadao.
Ibn-Aiz prcnosi da jc onaj sto jc ranio F*oslanika, sallallahu alejhi vc sellem, u
lice rckao:
I i i

3 4

AliImranJ72.
Tabcri prcnosi od Ibn-Abbasa da su

Ammar b. Jasir, Talha,

Sa'd

b.

medu ovih sedamdeset ashaba bili: Ebu-Bekr, Omer, Osman, Ebi-Vckas, Abdurrahman b. Avf, Ebu-Ubcjde, Huzcjfc Ibn-Mcs'ud.
i

Alija,

251

SAHIHU-L-BUHARI

RITKE

»t

KOJI MUSLIMANI SU UBIJENI NA DAN UHUDA
Medunjimasu: Hamzab. Abdul-Muttalib, Jeman, Enes b. Nadr Mus ab b. Umejr.
k i

.—
'

.^-~ ^jAaLuJoI _>:

k

_)S$ __•; i_Jb

*J>

jS\j oyilj ^iUl-C*

^ s^

r^*

4078.
b.

PRICAO MI JE Amr b. Ali, a njemu Mu az Hisam, rekavsi da mu je pricao njegov otac koji
k

je prenio od Katade da je rekao:

"Nc poznajcm
ensarija." 2

ni

jcdno arapsko plcmcna kqjc cc

na Sudnjcm danu imati vise uglcdnih schida od

Katade kaze da mu je kazivao Enes
ubijeno na dan

b.

Malik da

ih je
'**

Uhuda sedamdeset, na dan dogadaja kod bunara Mc'unc sedamdeset na dan Jcmamc sedamdeset. Dogadaj kod "Bunara Me'une"
i

"*

*

*•'"

* * *

j

**

*

dogodio se u doba Allahova Poslanika, sallallahu
alejhi

ve sellem,

a

dan Jemame u doba Ebu-Bekra.

Bila je to bitka protiv lasca Musejlime.

4079.

njemu Lejs prenoseci od Ibn-Sihaba, on od AbdurJE Kutejbe
b.

PRICAO NAM
b.

Seid, a

^ ^Ul l^ jl^,

j

*

j

^

y

i^S

L^ A

>V<\

Rahmana
Dzabir
b.

Ka'ba

b.

Malika da ga je
alejhi

izvijestio

Abdullah, radijallahu anhuma, da jc

Allahov Poslanik, sallallahu
stavljao

vc

sellem,

po dva covjeka, od ubijenih na Uhudu, u jedan ogrtac, a onda bi upitao: "Koji od njih dvojice zna vise iz Kur'ana napamet" kada bi mu bilo pokazano na nekog on bi ga stavio naprijed u mezani, rekao: "Ja cu na Sudnjem
i i

\i\i

jVju ili! _^i i3 j

J; *J jb-ij lj y

j

ji l^i ui juj A^jji j I; ji ^i Ji ii :<^i

danu

biti
i

svjedok ovima." Naredio je da se ukopaju

krvavi

nije

im klanjao dzenazu

niti

su kupani.

1

Osim navedenih
Zcjd Arnr
i

schida Uhuda,

medu

strclaca Abdullah b. Dzubcjr, Sa'd b.
b.

Dzabirov otac Abdullah b. Amr, zapovjednik Rebi*, Malik b. Sinan, Evs b. Sabit, Hanzalc b. Ebi-Amir, Haridzc b.
poznatije spadaju
i

Dzcmuh.
i

2

Konstrukcija: Eksere sehiden e'azze mogla bi znaciti

to

da niko nccc imali vise schida.

niti

cc

biti

uglcdniji

od

ensarija na

Sudnjcm danu.

(prim, rcc)

252

(& jiAuii iiifi

111
j

^jlqiilaia^i

4080. Rekao
a

je

Ebul-Velid, prenoseci od Su'bea,

$ & &U &
^
li

•*

— .*

oJ^l JS JUj

»a

on od Ibnul-Munkedira koji je izjavio da je cuo Dzabira b. Abdullaha kako kazc:
ubijcn

-

Ja
*'

Jli <bl-Up -J

JJ£ cJU-

Jli ja5cil

"Kad jc
ashabi

moj

otac,

pocco sain

plakati

i

skidati

^-j

^p
_

,V*<jj
tf

prekrivac sa njegova
to

lica,

pa su mi Vjerovjesnikovi
ali

zabranjivali,
alejhi

mi
nije

Vjerovjesnik,
zabranjivao.

*
-

i^jpJ Sr*-*^

*

•^

Jl

A ^J^ \ ^ ^ J*£*
:

jL

31

sallallahu

ve

sellem,

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao

cjijtf^ujt^***^ JtfjSl "'"
'"'"
~}
.

,

(Dzabirovoj

tctki):

"Ncmoj ga

oplakivati",

ili

jc

i*5

j^^^^r^JjojiSS^li

rekao: "Sto ga oplakujes. Meleki ce

mu

praviti

hlad svojim krilima sve dok ne bude ponesen."

4081.
a

PRlCAO

NAM

JE

Muhammcd

b.

Ala*,

lL\U
.

oUil

£

jli

Bo£

.i*A\
>

njemu Ebu-Usame prenoseci od Burejda b. Abdullaha b. Ebi-Burde, on od svoga djeda EbiBurde, a ovaj od Ebu-Musa'a, radijallahu anhu,
mislim (Buhari
ili

^&&$d&M&J^&^j^
"
*.i

-

-

*

T

'

'

-

•*

T

njegov

ucitelj

Muhammed

b.

Ala') da je on prcnio od Vjcrovjcsnika, sallallahu
alejhi

^ ^y^ J ^> j
,
t
, ,

£jj> j J

£

*fj|

ve sellem, da je rekao:
te

"Vidio sam u snu da sam zamahnuo sabljom,
se slomio njen prednji dio.

yy/j^y\^±^\\*j*\fyijj^(A&\i

To je ono sto se desilo vjcrnicima na dan Uhuda. Polom sam zamahnuo s

> ^ ol* u Cr** iUi <^>' *# ? ;H
>.L-'
#

^

:

,

»*>*.^

»

f

njom po
bila.

drugi put

i

ona

je

postala bolja nego sto je

u r m-

<h

-

**.<

-,

',-

To je
i

ono

sto

nam je

Allah dao od oslobodenja

y
.

-

V

(Mekke)
vidio
i

ujedinenja vjernika.

U

torn

snu sam

oii^S^jil^bli^^l^L^
*

krave, a ono sto Allah ucini najbolje je.

To se odnosilo na vjcrnikc na dan Uhuda."
4082.

PRICAO NAM JE Ahmed
ovom A'mes

b.

Junus,

njemu je

*Jij

i$£

jjjj

£

j&f

t£U

.i

-ay

kazivao Zuhejr. a
a on

prenoseci od Sekika,

od Habbaba,

radijallahu anhu, da jc rekao:

-

Ucinili

smo

hidzru zajedno sa Vjcrovjcsnikom,

sallallahu

alejhi

ve sellem,

iz

zelje

za licem

Allahovim. Allah
nas su prosli
ili

nam je obecao nagradu. Neki od
da nisu jeli nista od svoje
je

otisli, a

1^* 5tf l%5 *JA j* jit I <U,i j\ JLi
*
:

naarade. Jedan od njih

Mus'ab

b.

Umejr

koji

u
-^

.*«.

**
,

-

>

jc ubijcn na dan Uhuda, a nije ostavio nista osim

r3
S--

C-* <J?
l^

-^ &
likX
- .
\i\
'

<

-r

J

^

2J'

jednog ogrtaca, kojim, ako

mu

pokrijemo glavu,

\l\j ^

iyjrj ^S-y. La'j
, «

& 5>i
*>

ukazu se noge, a ako
glava, pa

mu

se pokriju noge,

ukaze se
:

-- *

;

J

nam je

Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve

~-'

s^

"^

&^"

"^^ ^ sr^

253

SAHIHU-L-BUHARI
sellem, rekao: "Pokrijte
a na

WM
y^i^l
.

WTKE

mu

glavu (tim ogrtacem)
ili

4^j J*

^j^r^J
r a

Mj £
•>„

^j^*r

noge mu stavite rogozine",
na nogc rogozinc.
i

je

rekao: "Bacite

,

*,
- -

,
'

*!f'v

mu

Nckima od nas

su dozrch

^

w.

-"

-

w

^

njegovi plodovi

on

ih ubire.

l^-^^j L'jli ij c-i

UHUD VOLI NAS

I

MI VOLIMO NJEGA

'4^3 i&H

*>\ sti

To je prenio Abbas b. Schl od Ebu-Humejda, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.
1

.•^^J?uf#J^A ilSa«
*"

*

*

*

t

4083.

JE Nasr b. Ali, rekavsi da mu je saopcio njegov otac prenoseci od Kurreta b. Halida, a on od Katadc koji je cuo od Encsa,
radijallahu anhu, da je Vierovjesnik, sallallahu
alejhi

PRICAO MI

>: >V ^^^dtt^&Jiyj^.l'Ar

r

"
f

s

^ &} " ^^ SiL5 & £U <* ?
-•

- .* 5

n f-^i^-.

(

1-

V^&tr

°u Sr

--

ve sellem, rekao:
koje nas voli
i

v

*

.;

"Ovo je brdo
4084.

kojeg mi volimo."

PRICAO NAM JE Abdullah b.
a

Jusuf,

njcmu

^ %$u££
'

je saopcio Malik prenoseci od

Amra, oslobodenog
b.

Muttalibovog roba,

on od Enesa

Malika,

^^ &
JUi
***
,

radijallahu anhu, da jeAllahovPoslanik, sallallahu
alejhi

*** + £**

ve sellem, kada

mu

se

ukazao Uhud, rekao:
i

^U &* * * J^ ^ ** * &}
>

^ s*
?,
.

ol*j£ &£ .* »Ai \h

&•

v-^ Sy
1

Jj»*

'j*

?f ..

"Ovo je brdo koje voli nas kojc mi volimo. Moj Gospodaru, Ibrahim je Mekku ucinio svetom,
a ja proglasavam svetim ono sto je izmedu dva
(medinska) kamenjara."

.,..

«yf„

>*

?-

.-*/

V-

il-

\£?i

j^UcJV- j\j^>

I

potpunim scnedom zabiljczio jc Bczzar. U toj prcdaji ovog hadisa kazc se da jc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vracajuci sc iz Tcbuka, kad se priblizio Mcdini, rekao: "Ovo jc Taba", a kadjc uglcdao Uhud, rekao: "Ovo jc brdo kojc nas voli kojc mi volimo." Inacc, rijee "uhud" dolazi od rijeel "chad" Sto znaci "jedan". Nazvan jc tako zbog spoja nckoliko brda u jcdinslvcnu planinu.

Ovaj hadis

s

i

254

t^jIAjillcjlifii

^jlqtll niqKI

4085. Kazivao mi je

Amr

prenoseci od Jezida b.
Hajra, a ovaj od
aicjhi

njemu Lejs Ebi-Habiba, on od Ebulb. Halid,

a

ifa

l^oi -0U

£ /J£ Jfe
ii>;

.£*Ao

Ukbca da jc Vjcrovjcsnik sallallahu
i

ve sellem, jedan dan izasao klanjao dzenazu

JSu -xii >i j£ Jjai
**

poginulima na Uhudu, a zatim otisao na minber
i

rekao: "Ja

sam

vasa prethodnica

i

vas svjedok.
dati

rA * ^j i> J; jui jSfi J jjid oil £
^
--

^
>

Ja sada

gledam u svoj zdenac (havd). Meni su
ili

kljuccvi zcmaljskih riznica,

zcmaljski kljuccvi.

Tako mi Allaha, ja se ne bojim da cete, nakon mene,
ciniti sirk

;U^ re

jl

^j^

U* O-UpI J[

(idolopoklonstvo), nego se bojim da cete

se natjecati u sticanju dunjaluckih dobara.'*

BITKA NA REDITU, POHOD N A RTL ZEKVAN, BITKA KOD BUNARAME'UNE, I SLUCAJ AD ALA I KARE, TE ASIMA B. SABITA. HUBEJBA I NJEGOVIH DRUGOVA
I

i

Ibn-Ishakkazc da

mujc

kazivao

Asim

b.

Umcr da 3^

^

*

&

'<

p-* *
1

^ j^

JU«-^5

.yl

Jli

je Bitka na Redzi'u bila nakon Uhuda. 2

4086.

Musa, njemu je saopcio Hisam b. Jusuf prenoseci od Ma mcra, on od Zuhrija, ovaj od Amra b. Ebu-Sutjana Sekafija, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je
Ibrahim
b.
k

PRICAO MI JE

?

.z

rekao:

%jl £ zji\ Is:, jii 4.1 ^ij - Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao J\j jednu cctu u izvidanjc odrcdio im zapovjednika ^j ^Lp J^- jjaj Cob ^ j^jLp iV^Lp Asima b. Sabita, koji je bio djed Asima b. Omera, b. Hattaba. Oni su krenuli, kad su bili izmedu oiLp jL; 5ii ili J^ i^iiJu ^liii ^^i Usfana Mekke, o njima obavijestise jedan jii j:a* ij^ ^u;« act y: ogranak plemena Huzejl, po imenu Benu Lihjan, koji za njima poslasc oko stotinu strijclaca. j%-*jul l_^a^U >lj *jU j^ ^--j^aj -j&_jj*-Is Strijelci su pratili njihove tragove sve dok nisu stigli na mjesto na kojem su izvidnici bili odsjeli. Tu su nasli kospice datula koje su oni ponijeli iz Mediae, pa su rckli: "Ovo su jesribskc datule."
i i

&

&

i

^

^^

2

Asimova Hubcjba sa dcselericom ljudi na zahtjcv predstavnika Adala Kara, a dogodila sc krajem trccc godinc po Hidzri. Bitka kod Bunara Mc'unc desila sc pocclkom cctvrte godinc po hidzri. To jc slucaj onih scdamdescl karija sa Ri'lom Zclcvanom. Vakidi kazc da jc vijest o Bunani Mc'unc dosla Poslaniku, sallallahu aicjhi vc sellem, istc noci kada vijest o uccsnicima na Rcdzi'u.
Bitka na Redzi'u jc ustvari bila izvidnica
i

i

i

i

255

SAHIHU-L-BUHARI
Produzili su da slijede njihove tragove
stigli.

RITKF

ff-

dok

ih nisu

j]

l_jLL *A>*~a\j
>*>

1-^Lp ^^J'

lc^

i-^y^-

Na kraju su

se

Asim
i

i

njegovi drugovi popeli
o^JI
i

na jcdnu uzvisicu, a ovi su ih opkolili

rckli im:

pi

k \^ fa l>L^U fyi\ ;\£j jiji
»

>.:,, *>*

"Dajemo vam obecanje obavezu, ako sidete do nas (i predate se) necemo ubiti nikoga od vas."

Ji2 *£;

pL j£

Si

of rij

fo i\ jiLli j
>t

Asim je

mene tice, ja se necu * * K predati u zastitu nevjernika. Moj Gospodaru, ' obavijcsti o nama svoga Vjcrovjcsnikaf Potom *»*+• *,<' *.-' ~«" ***f'T? ^jJaPb >'T Jp-jj Xjj ^-^>- ^j su ih ovi napali strijelama dok nisu ubili Asima j^\
tada rekao:

ik

Sto se

&

*jj.\

i$i\ j\s

& j j>i & &

ia

l*ip

*

•-B

*.

i

J^JL

i»?ii

jos sestericu, a ostali su Hubejb, Zejd covjek. Ovi su im ponudili obavezii (da
ih

i

jos jedan

i

obecanje
**

4

.-

&*,,

*

nece

ubiti),

pa su se ova

trojica predala.

Kad
i

fa~*
lii

J^j' -J^"

fa*

Ij5£*l**l \j*

fa)\

su ih uhvatili, odrijcsili su tctivc svojih Iukova
s

povezali ih
s

njima. Tada je onaj treci covjek sto
tk

&; ^jJi Xiiiii jipi jui i£ f*J&
•->

je bio

njima dvojicom, rekao:
i

Ovo je

pocetak

"3=7^*3 *JJj** f-&>**Ai

prevare",
i

odbio da im se pridruzi. Oni su ga vukli da im se pridruzi i kad on
to nije ucinio,
i

^M

J-****

^J

1

prisiljavali

ubili su ga.

Hubcjba

i

Zcjda su odvcli

prodali u
b.

Mekki. Hubejba su kupili sinovi Harisa
b.

Amira

Nevfela, a Hubejb je na dan Bedra ubio Harisa.
ostao kod njih kao zarobljenik sve dok nisu

On je
britvu

odlucili da ga ubiju. (Prijc toga)

on je zatrazio
,'.

od jcdnc Harisovc kccrkc da odstrani dlakc
i

•-•

"

> *i-'*

,

i

*»'-

i

*'"*!

1*1

sa stidnih mjesta

ona

mu ju je
i

posudila. Kasnije

"Malo sam zanemarila svoje dijete, i ono se popelo prema njemu prislo mu, pa ga je on stavio u krilo. Kad sam to vidjcla, zcstoko sam se uplasila, on je to primijetio na meni, a u
je ona pricala:
i

^

_

^

°-^

Jj

^.s**

-^' 3

^-*j*

**? ^^-y

tttlj

ruci

mu
'

je bila britva, pa je rekao:
to,

"Zar se bojis
*iii

da bih ja njega ubio. Ja
uraditi.

ako Bog da, necu

J3*5l

ci^ u
t

iiat ii
'

j0\ jiS ^jii
*'
- '

Ona

je takode govorila: "Nikada nisam

' .?-

*

vidjcla zarobljcnika boljcg

od Hubcjba. Vidjcla
nije

sam ga kako jede grozd grozda kad u Mekki
bilo

nikakvog ploda, a on je bio okovan u zeljezo.

To nije bilo nista drugo osim opskrba Allahova." Potom su ga izvcli iz Harcma da ga ubiju, ali jc on rekao: "Dopustitc mi da klanjam dva rckata." Nakon klanjanja okrenuo im se rekao: "Kad vi
i

ne biste pomislili da
bih namaz."

me je

strah smrti, produzio

oiji o}Ti

^

I '^

^ u oi \y) SI v^' JiS

256

fhj IAfll l ^ili*i

^jlgtll niqKI
'4*1
jgf

On je

prvi koji je klanjao

dva rekata
1

sto je postalo

£

s

^

«

sunnelom prilikom egzekucije. Onda je rekao: "Moj Gospodaru, saberi ih svc po broju", a zatim
citirao stih:

i^

$U

Jtf

g l»o»

^\ $1
Jyi

"Ne obracam paznju kad ginem kao musliman, s koje ce strane doci moja smrt, koja je u ime
Allaha.

f

y _jb ju$i jj

isjtf tS; or;

ob

A

to je

u ime Boga,

a

On ako
i

htjedne

blagoslovit cc rastrganc dijclovc tijcla."

Potom

mu je prisao Ukbe b. Haris
tijela,

ubio ga. Kasnije

jl5j
'

-oy^i «J—>- ^y (C^ £j-J c-9 ^ JS
fr

su Kurejsije poslale izaslanike da donesu nesto od

^

+

a

****

i

*

-"

*

Asimovog

kako

bi

ga idcntifikovali. Asim
= S

je na dan Bcdra ubio jednog njihovog vclikana.

Mcdutim, Allah jc njcmu poslao
oblaka
i

roj

osa 2 popui

one su ga

zastitile

od njihovih izaslanika,

tako da nisu mogli nista od njega (odsjeci).

4087.

PRICAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, jdi
koji jc

1&j£ Jcii
a
>

£
,

<ilJ&
\j\Jr

&j£

.

l

AV

a njcmu Sufjan prcnoscci od Amra,
Dzabira kako kaze:

cuo

'£*

J5

^iJl

JjZ

£+L, jJJ-

^
tJb

"Onaj koji je ubio Hubejba zvao se Ebu-Sirvea."3
4088.
je

4Pj —j
'

x *>
«ji

PRICAO

NAM

JE Ebu-Ma'mcr, njcmu
a

9

*

.se

«

J"

kazivao

Abdul-Varis,

ovom Abdul-Aziz,

prenoseci od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao:

—Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao

d Jl2 4J-0.

*-

*

,

yJr'j

Jy4^

M

*J)\

CJS

sedamdeset

ljudi

poznatih kao ucaci Kur'ana, po
su

poscbnom zadatku, pa
kod jednog bunara
Izaslanici su rekli:

im

sc suprotstavila
Ri'l
i

dva

ogranka plemena Beni Sulejm:
koji se

Zekvan,

zvao Bunar Meune.
prolazu, po zadatku

"Tako nam Allaha, mi nismo
alejhi

na vas krenuli.
Vjcrovjcsnika,

Mi smo samo u
sallallahu

vc

sellem."

1

Jcr jc to odobrio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellem. (prim, rcc.)
Hi pcela,
ili

2 3

skakavaca. (prim,

rcc.)
r

Mcnsur kazc da sc Ebu-Sirvca z\ ao Ukbc b. Haris. Ibn-Ishak prcnosi od Ukbca b. Harisa da jc rekao: "Nisam ja ubio Hubejba jcr sam bio suvisc malehan da bih lo ucinio, vec jc Ebu-Mcjscrc Abdcri stavio koplje u moju niku, a zalim uzco moju ruku koplje, Ic ga
Scid b.
i

udario njimc

i

ubio ga."
fc

Ebul-Esvcd prcnosi od Urvca da jc rekao: "Kad su na njega svezanog stavili oruzjc, upiiali su ga: *Da li bi volio da jc Muhammed umjesto tebe?' On jc odgovorio: Nc, tako mi vclikog Allaha! Nc bih zclio da mc on iskupljujc, pa makar to bilo ubodom trna u njegovu nogu. i"

257

SAHIHU-L-BUHARI
Medutim, ovi su
alcjhi

RITKE

ihpobili. Vjerovjesnik, sallallahu

c-ta;

Cs Uj

o «&! *jJ
-*

silfcj

si jjJl

5*>L^

J

vc scllcm, jc mjescc dana ucio dovu protiv

*A.

njih

na sabah-namazu. To je bilo prvo ucenje
ucili."

Kunut-dave, jer prije toga je nismo

JJ V Jtf

sa_?tfl

Abdul-Aziz je izjavio da Enesa o Kiomtu da
li

je

neki covjek pitao
ili

^

£lji

xp jl ££$Jl id
©cl

nakon zavrsctka uccnja Kur'ana, pa jc rckao: "Ne, ncgo je bio nakon ucenja Kur'ana."
'

je bio nakon rukua

.

4089.

PRICAO NAM JE Muslim, njemu je kazivao &£ !•& ll* f
ovom Katade
prenoseci od Enesa da je

/i

Hisam, a
rckao:

^

V"

*

Hi^i^

"Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi

ve sellem, je

mjesec dana nakon ruku'a ucio Kumtl proklinjuci

neke arapske ogranke." 2

4090.PRlCAOMIJEAbdul-A'lab.Hammad,njcmu e£U je kazivao Jezid b. Zurej a ovom Seid prenoseci
1

&

£
Cr

jfttis
^af-*

Jfe
CP J

.t*i

,

od Katade,

a ovaj

od Enesa

b.

Malika, radijallahu
i

(•&: w -^
til

anhu, da su Ri'L Zekvan, Usajja
zatrazili

Beni Lahjan

i)ijSjj

^j ji -ci
fl*

^i»j

dUU

jj

-j

pomoc od Allahova

Poslanika, sallallahu
t->

alcjhi

vc scllcm, protiv ncprijatclja, pa im jc on

poslao sedamdeset ensarija koje
(karije) u

smo

zvali "ucaci"

>

f

* Jt" t *

njihovo doba. Danju su prikupljali drva,
stigli

a

nocu su obavljali nainaz. Kad su

do Bunara
(obccanjc)

Mc'unc, ovi su
sto su dali.
alcjhi

ih poubijali, izncvjcrivsi

To je doprlo do

Vjerovjesnika, sallallahu

ve sellem, pa je on mjesec dana u Kunut-dovi

na sabah namazu proklinjao arapska plemena Rii,

Zekvan, Usajje
kazc Encs,
ucili

i

Beni Lahjan.
ali

U

pogledu njih smo,

^

^

-

'

*

Kur'an,

jc to kasnijc dcrogirano,

a glasilo je:

a

Obavijestite nas narod o

nama da smo
sa

mi

otisli

nasem Gospodaru. On je zadovoljan
b.

nama

a

i

ucinio nas je zadovoljnim." Katade prenosi

SKJ.J-S

sa£

^3

eu:lj

&

od Enesa

Malika

koji

mu je

kazivao daje Allahov

1

Na kijamu,
Ova dva
vazilo

ij.

prijc niku'a. (prim, rcc.)

O uccnju dove proliv nckoga na namazu mozc sc poglcdali komcnlar
kojcg sc razumijc da jc ucenje Kunut-dovc poslijc ruku'a mjesec dana. (prim, rcc.)
iz

nakon hadisa
2

broj

1

00 1.
period,

hadisa pojasnjava hadis broj 4096,
tj.

samo odrcdeni vrcmenski

258

t^jIAiillcjlifii

tfjloiJl

3131a

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, mjesec dana

^ £ ^i
f" *
Sij.

jjif
jLJi

^ jjtf £
_f

Ji;

na sabah namazu u Kumtt-dovi proklinjao arapska plcmcna:
Ri'l,

Zckvan, Usajja
Pricao

i

Bcni Lahjan.

I3a>. iii>-

^3

v^i

&y**j

Hal

i

fa

dodajc:

nam

jc Jczid Ibn Zurcj\

's.*'

JJl UiJ^ ite

njemu
Bunara

Seid, prenoseci
tih
I

od Katade da

mu je

£» j^S gfc £3 5 1 i
t.

* *

Enes

kazivao da jc

scdamdcset ensarija ubijeno kod

Me
fc

4

une.

on je (poput verzije koju prenosi
.

6_^«j

LUS

Ul_j3

Abdul-A
znacenju

la)

spomenuo da
kitaben.

je to bilo u KLur'anu,

a zatim dcrogirano, s tim da jc rijcc
rijeci

kur\men

u

4091

.

PRICAO NAM JE Musa b.

Israa'il,

a njemu
b.

,,-TS

L» tfj>r

Hemmam

J^W & ^y> l&ta- .*«
,

t

r

1

prenoseci od Ishaka b. Abdul laha

Ebi-Talhe koji jc izjavio da

mu jc

Encs kazivao da

~,

^

'

'

*

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao

njegovog dajdzu, brata Ummi-Sulejme, u grupi

od sedamdeset konjanika. Voda musrika Amir b. Tufcjl jc (range dosao Poslaniku i) prcdlozio mu da
izabere jednu od
tri

& y&

'b*J&

S-i'j

Mj
'-

l?G leA
^s

mogucnosti:

"Da tebi pripadnu
sela,
ili

stanovnici pustinja, a

meni stanovnici
ili

da

ja

budem

tvoj nasljednik,

ce zaratovati protiv
hilj adorn

tebe sa pripadnicima plemena Gatafan sa
i

hiljadom. "Amir se razbolio od kugc u kuci jcdnc

j *y& £*& ^\j cJl Suki jiL iljjp
si^i 04:

zene, pa je rekao:"Kuga poput devine kuge, u kuci

zene

iz

plemena toga toga (Ali
i

Selul), dovedite

mi
'

j js\ 5-^5 5-xp jui j*** ;i cj:
*

moga

konja!"

I

umro je na ledima svoga
i

konja.

Haram,

brat L'mi-Sulejme, zaputio se sa

jednim
i

^

+

~

%

*

+

*

hromim covjckom
budite blizu

jos jednim covjckom iz toga
i

toga plcmcna (Hazrcdza),

rckao im: "Vas dvojica

dok ne dodem, pa ako mi garantuju
ako

M$ J?"

U !*J»

^

JU

°^ lA iS

* 4

*

r *

-

J^JJ

sigurnost, vi ste blizu, a

me ubiju, otidite vasim
*

drugovima." Potom je rekao (musricima): "Hocete
li

mi garantovati sigurnost da prencsem poruku
alejhi

*K

Allahovog Poslanika, sallallahu
i

vc sellem,"

on im poce

kazivati, ali oni
i

dadose znak nekom

mu pride s leda udari ga (kopljem). Kaze Hemmam, mislim da ga je probo kopljem. On samo viknu: "Allahu ckber ja sam na dobitku,
covjeku koji
tako mi Gospodara Kabe."
i

I

sustignut je covjek

^4K l^i

,>fi. f*r *j

J^^JI

j^ £fl| ^55 o>

(Haramov prijatelj) svi su poubijani osim onog hromog covjeka koji je bio na vrhu brda. Tada nam
259

di ^1 j^ili j^ ^3 J 5tf £^Vi ^

*

SAHIHU-L-BUHARI
** +

RITKE
+ -*

**

je Allah objavio nesto sto je kasnije bilo derogirano:
"'Mi
s

smo se vec susreli nama zadovoljan, a
i

s

nasim Gospodarom.

On je
s

ucinio nas je zadovoljnim."
^

Potom jc

Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi ve scllem,

Irideset jutara ucio

dovu proliv

Ri'la,

Zekvana,

jUi- jSj tfjftj ft&\ <L^*J J* J
-

J*
^

Beni Lahjana

i

Usajje, koji su iskazali neposlusnost
i

*J_^-3j

prema Allahu
alcjhi

Njegovom
1

^

'j-^2

Poslaniku, sallallahu

vc scllem.

4092.

PRlCAO MI JE
b.

>

Hibban, njemu jc saopcio
rekavsi
b.

\T^\

4>I-Cp

IQW

:*' 0U>- J3J*-

.i'U
•*
I

Abdullah, a

ovom Ma'mer
Abdullah

da

mu

je
>
i-

if

^ a

**

kazivao Surname

Enes da je cuo
>
f

Enesa

b.

Malika, radijallahu anhu, kako kaze:

^yd>

li

Jj-Sj

Cp -wl co^j ^JJL*

— Kad

pogoden Haram b. Milhan - a on je bio Encsov dajdza, na dan dogadaja kod Bunara Me'une, postupio je s krvlju ovako, odnosno poprskao s njom lice glavu, a zatim rekao: "Ja sam na dobitku, tako mi Gospodara Ka'be."
je
i

,

JIS

p

*Jjj A^-J Jp

9

H U£5 -JJL
*
-.

.

oLSCil *-»JJ

Oja

4093.

PRICAO MI

JE Ubejd

b.

Isma'il,

a njemu
'

Ebu-Usame prenoseci od Hisama,

ovaj od svoga oca
m*

"

-

,
-^p

(Urvea), a on od Aise, radijallahu anha, da je rekla:

,c^j «J^Ip /^p
*"

*J
1*

aLLa \p
1 **

* * iiL-l

-

y\ <M

- Ebu-Bekr je zatrazio od Vjerovjesnika,
alcjhi

sallallahu

J >5
Jiii

j?

* ^1

OiUll cJli

£p

vc scllem, dozvolu za izlazak (hidzru) kad

se pojacalo njegovo zlostavljanje.
ifc

On mu je rekao:

^i U Jiii jiVl 4^ o£ii ii>. ^j>i

Ostani jo§", pa je Ebu-Bekr upitao: "Allahov
li

bude dozvoljeno?" "Ja se nadam tome", rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllem.
Poslanice, zelis

da

tebi

eft iuj j^:^
dj)i

ji

j>:
-

*

^»i

j^ij

H

*i>l

J>^j °^^

^^

y) o^laiU
f ji

Ebu-Bekr ga je sacekao, kaze ona, pa je jedan dan oko podne dosao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ga rekao: 41 Izvcdi sve one koji su kod tebc." £L To su samo mojc dvi jc kcerke", rccc Ebu-Bekr.
I
i

JUs

ii-Lp ^Ja f^j>-\

JUi obli l^i'

A^JaJl

4)1

Jj«-j

Ij

JLc* /TJ^"' tJ ei

^

Malik dosao Poslaniku, sallallahu alcjhi vc scllem, on mu jc ponudio da prihvali islam, ali ovaj nijc primio islam a nijc ni odbio, ncgo jc rekao: "Muhammede, dobro bi bilo da posaljcs nckc svojc ashabc slanovnicima Ncdzda, nadam sc da bi ti sc odazvali, a ja cu ih slititi."
Ibn-Ishak kaze da jc Ebu-Bcrra

Amir

b.

i

To jc bio povod da

godine po Hidzri poslao sedamdeset karija (hafiza, ucaca Kur'ana) u Ncdzd kao vjcroucitcljc. Kod Bunara Mc'unc prcgovarali su sa Amirom b. Tufcjlom o svojoj sigurnosti, medulim, ncki iz spomenutih plcmcna organizovali su mucki napad poubijali ih.
jc Alcjhissclam u safcru 4.
i

260

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqill niqKi
+ +
,

Znas
..

li

da mi je dozvoljeno da idem

^

rece on.
s

^x*

M

-li

j J-3

u;

ju v^jji S £JI Ju*
lrt=i-APl

Allahov Poslanice", rece on, "mogu

li

tobom u
^kpli

drustvu?"
"Bit ces", rece Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
sellem.

r/j^

c~5

Sk

oliU

**

**

** **

^*

*

^

**

*

***

i

"Allahov Poslanice", rece on, "ja imam dvije deve
koje

sam pripremio
jc dao

za izlazak."
sallallahu
alejhi

On
uha,

Vjcrovjcsniku,

vc

sellem, jednu
i

od

njih dvije, a bila je
i

podrezanog

njih dvojica su uzjahali

krenuli

dok nisu

>

i

s .:

»

• >-

,-

f

do pecine na brdu Sevr u njoj se sakrili. Amir b. Fuhejre je bio rob Abdullaha b. Tufejla b.
stigli
i

Sahbcrc, kqji jc bio Aisin brat po majci. Ebu-Bckr
je

imaojos jednu devu muzaru, koju je Amirjahao y)U jja OJil U-U j^>- *oua*j
ih.

I^jw

^-jj^
#
1

prateci
ju je

Ujutro bi dolazio njima dvojici, a

potom
niko

tit

It**

••''I

**

\

\

*

** **

*•

'

**

"''^l*^*'*

upucivao na pasu, tako da ga
1

nije otkrio

od cobana.

kad jc Poslanik, sallallahu
njih dvojica su,

alejhi

vc

sellem, posao (dalje

prcma Mcdini), krenuo

je s

njima dvojicom

i

naizmjenicno

jahali iza njega, sve

dok

nisu stigli u

Medinu.
i
*' ^>Bf, I'
",

Na dan

(dogadaja kod) Bunara Me'une ubijen je
2

Amir b. Fuhejre." Ebu-Usamc kazc da jc Hisam b. Urve izjavio da mu je otac o tome rekao: Kad su ubijeni oni kod Bunara Me'une zarobljen Amr b. Umejje Damri, Amir b. Tufejl mu je, pokazujuci na jednog ubijenog, rckao: "Ko jc ovo?" "Ovo je Amir b. Fuhejre", odgovori mu Amr
i 1

-I

tl

-'

i.-"*-'-

"

>

*

i

:

" -S-i

*•

» •

"

.»..-

J!

>^

*

tf.

u! jZ-

^i J! c*

J

J^ ^

^

b.

Umejje.
sto

"Nakon

je

ubijen,

rece
toliko

on,

vidio

sam ga
gledao

lji>ji>-U Ui-

c ...^3j *^up ^r^i
• *r

1^ ^^3^"!

uzdignutog

na

ncbu,
i

da

sam

u ncbo izmedu njega
(na zemlju)."

zemlje, a zatim jc spustcn

'W ^
1

a

"Jj*

r&

-^r- vrf'J

(H^

i* •**

--

* *

2

Ovaj hadis naveden jc ovdjc da bi sc islaklo da jc Amir b. Fuhejre bio jedan od prvih muslimana. Tufejl je bio Aisin bral po majci s obzirom da jc njegov olac umro, Ic mu sc majka Ummi-Ruman udala za EbuBckra rodila Abdur-Rahmana Aisu. Ebu-Bckr jc otkupio Amira od Tufejla.
i i

3

Alcjhissclam jc poslao Munzira

njim poslao Mutalliba Sulcmija da im pokazujc put, pa su ubijeni Munzir njcgovi drugovi, osim Amra b. Umcjja kojcg su zarobili ostavili li zivolu, pa ga jc Amir b. Tufejl oslobodio na ime duga koji je imala njegova majka.
b.

Amra
i

Sa'idija

do Bunara Me'unc

i

s

i

261

SAHIHU-L-BUHARI
Vjerovjesniku,
sallallahu
te

RITKF

alejhi

ve

sellem,

je

dosla vijest o njima,
smrt, a
ali

je

on oglasio njihovu

potom
oni

rckao: "Vasi drugovi su stradali,

su

moiili

svoga Gospodara, govoreci:

'Nas Gospodaru, obavijesti nasu bracu o nama, da

smo mi
nama',
i

zadovoljni

Tobom

i

da

si

Ti zadovoljan

on

ih je obavijestio

o njima. Tada su

poginuli Urvc b.

Esma
(b.

b. Salt,
i

Urve

(b.

Zubejr) dobio ime

pa jc po njcmu Munzir b. Amr, pa je
1

po njemu Munzir
4094.

Zubejr) dobio ime.

JE Muhammed, njemu je saopciio Abdulah, a ovom Sulcjman Tcjmi prenoseci od Ebu-Midzleza da je Enes, radijallahu

PRICAO

NAM

\*m

-Aiju*

ITM jli

li-U-

.I'M

anhu, rekao:

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

je

mjcscc

dana

nakon
i

ruku'a
i

ucio

Kunut-dovu
"(Plcmc)

proklinjuci

RiM

Zckvan

govorio:

Usajja je
i

iskazalo

neposlusnost prema Allahu

Njegovom

Poslaniku."

4095.

PRltAO

NAM JE Jahja b. Bukcjr, a njcmu
b.

V5

'-

,-r*

Malik prenoseci od Ishaka
Talhe, a on
ik

Abdullaha
ve

b.

Ebi

od Enesa

b.

Malika da je rekao:
alejhi

Vjerovjesnik,

sallallahu

sellem,

je

^l; ijia 5iJJi js

m iSi Lps ju ^uu
<j
r +*

trideset jutara proklinjao

one

koji su ubili, misljase

na svojc ashabe kod Bunara Mc'unc, proklinjuci
RiM, Lahjan
i

ULil

Usajju, koji su iskazali neposlusnost
i

prema Allahu
alejhi

Njegovom

Poslaniku, sallallahu

ve sellem."
izjavio:

Enes je

"Uzviseni Allah je potom objavio
^X>- oUly

*

1

ft

Svom

\jl\iS

^ *J^*-a
•» i
'

J >

Vjcrojvcsniku, sallallahu alejhi vc sellem,
koji su ubijeni

^J

wUw>l

\j\£

u pogledu onih ashaba

kod Bunara

Me'ime kur'anski

ajet

koji

smo

ucili,

dok

nije

kasnije derogiran: 'Obavijestite nas narod da

smo se

mi vec susreli s nasim Gospodarom, on je zadovoljan
s

nama, a

i

mi smo zadovoljni

s njim.

262

«

f^jIAjillcjlifii

qJjloiil

910^

4096.
je

Musa b. Isma'il, njemu kazivao Abdul-Vahid, a ovom Asim Ahvel,
b.

PRICAO

NAM JE

rekavsi da jc pitao Encsa

Malika radijallahu

anhu, o Kunutu u namazu, pa jc on rekao:

"Da", aja sam upitao: "Da
ili
tt

li

je

on bio

prije ruku'a

poslije?"

iffy j? ok cia
rekao je on.

,yS jui -hl^\

j

Prije ruku'a",

iL

Jcdan covjck

me

obavijcstio da

si

ti

rekao da jc
/
J

poslije ruku'a", rekoh ja.
4V
**

Nije istina", rece on.

Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi

ve sellem, je ucio
Jr^ii

Kunul-dovu nakon ruku'a mjesec dana.

On

je bio

fi

Ji2 Liu

£2 ili t\ r^i ^/jJi
r,

poslao ljudc, zvanc ucaci, nckim musricima, a bilo
ih je

* - '

***

s

*

sedamdeset, a oni su imali ugovor sa Allahovim
jiljX

Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Ovi koji
su
imali

;#* j&£

^i

is 41

J^iJ

^

ugovor

s

Poslanikom su nadvladali su ugovor
i

(one koji nisu

htjeli prekrsiti

pobili ucace).

A

Allahov Poslanik, sallallahu

alejhi

ve sellem,
njih.
1

je mjesec dana nakon ruku'a ucio

dovu protiv

l

Ugovor
Usajjc

s
i

Poslanikom, sallallahu alejhi vc sellem, jc imalo plcmc Bcnu Amir ono ga jc odrzalo, a plcmcna Zekvan, \z Beni Sulcjma poslusali su Amira b. Tufcjla poubijali ucace kod Bunara Me'une.
i i

263

SAHIHU-L-BUHARI

BITKF

BITKA NA HENDEKU ILI BITKA PROTIV SAVEZNIKA
Musa
4.
b.

^l^-V

^f*$

3-iJ>Jl *3i>*

<-jL>

Ukbe

kaze:
1

"Ona

se dogodila u sevalu

£ y<^

9

&*s"y

godine po Hidzri."

4097.

PRltAO

NAM

JE Ja'kub,
k

b.

Ibrahim,
JA j*
,

anjemuJahjab.SeidprenoseciodUbejdullahakoji
je izjavio da

mu je saopcio Nafi

prenoseci od Ibn-

^
'.

j'J*-\
,'
Mr.

^ 4jI^p x^
If-ti

J>\
*

Omera, radijallahu anhu ma. da ga je Vjerovjesnik, sallallahualejhivesellem, prilikomsmotrenadan Uhuda, vratio, a imao jc tada cctmacst godina. Na dan Hendeka ga je, prilikom smolre, prihvatio (da ucestvuje u borbi), a imao je tada
petnaest godina.

>t '.'>

e

fit

J?r

"

'

"

?ji

a

^j^j

°j€ p>* u*

°j-~*

£j'

cjv

j*j

4098.
k

PRlCAO MI JE

.*-<

.<*

-

/

>

Kutcjbc, a njcmu Abdulb.

Aziz prenoseci od Ebu-Hazima, a ovaj od Sehla

<*

-ail

Sa

da, radijallahu anhu,

da je rekao;

^5

j^i

^

ji^ J^

pjii yt

Bili

smo

sa

Allahovim Poslanikom, sallallahu
i

alejhi

ve sellem, na Hendeku

dok su oni

kopali,

mi smo prcnosili zcmlju na lcdima, pa jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
ik

•£* j^l

J^ j$i »*
*j£

4>ij

Moj Gospodaru, nema

zivota osim zivota na
i

ahiretu, pa oprosti

muhadzirima

ensarijama."

4099.

PRlCAO NAM JE Abdullah b.Muhammcd,
je kazivao

njemu

Mu

k

avija b.

Amr, a ovom Ebukoji je

^^£ —
\\^j
*

^
jj.
*'

•*'**

\ \&a£.

z Ui
'

Ishak prenoseci od

Humejda

cuo Enesa,

/'

radijallahu anhu, kako kaze:

%yje
>,

^s*t

^^
>

cs-*j

V c~**— j>" ^*
'-

— Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

-rvr.-r

\~uv\t'-**7\ iiu -/1

Ovojc stav jog nckih
po Hidzri
i

hisioricara,

ali

jc miSljcnjc vccinc ulcmc da jc Bitka na

Hcndcku

bila u sevalu, pete

godine

oni kazu da jc Ibn-Omcr na dan

punih petnaest godina, slo znaci da su
sallallahu alejhi

Uhuda bio tck usao u celrnacslu godinu, a na dan Hcndcka imao izmedu Uhuda Hcndcka proslc 2 godine. Musa b. Ukbc kaze: "Nakon
i

ubislva Beni Nadira, Hajj b. Ahlab jc olisao u

Mckku

da podslaknc Kurcjsijc na novi napad na Poslanika,

Ebi-Hakik jc otisao do Bcni Gatafana da ih pozovc u borbu protiv Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni su sc odazvali. U Mcrri Zahranu su sc Kurcjsijc saslalc sa svojim savcznicima bilo ih jc deset hiljada, a muslimana tri hiljadc. Opsada gadanja strijclama prcko Hendeka Irajalo je oko dvadeset dana, a ondajc doslodo razdora medu savcznicima oni susc povukli.
b.

vc sellem; Kinanc

Rebi'a

b.
i

i

i

i

264

,

fhj IAfll l ^ili*i

^jlqtll niqKI
*
J

izasao na

Hendek

i

zatekao muhadzire

i

ensarije

djl^J^^{^pj*Zj%$\J*$i)j$&«
-

kako u toku hladnog jutra kopaju (Hendek). Oni nisu imali robova da lo urade, pa kada je
Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellcin, vidio koliko

-

*•'
-f.,'
<r
'-

«

-

-H;

^J^r*
* .

t'u r''im r
,

jL*&] y&&

0^1

su umorni

i

gladni rekao

je:

*..?>.-<
ahiretu,
.

Jt£ j^Ji ? -

Oj t£ut
-?

"Moj Gospodaru, pravi zivot je zivot na
pa oprosti ensarijama
i

muhadzirima".

ill \L£

U >t£Ll j» |&*

A oni

su

mu

odgovorili, rckavsi:

"Mi smo

oni koji su dali prisegu

Muhammedu

na

borbu, zauvijek, dok

budemo u

zivotu."

4100.

JE Ebu-Ma mer, a njemu Abdul-Varis prcnoscci od Abdul-Aziza, a ovaj od
fc

PRICAO

NAM

Enesa, radijallahu anhu, da je rekao:

— Muhadziri
Medine
govorili
i

i

ensarije su poceli kopati
nosili

Hendek oko
*

dok su
su:

zemlju na svojim ledima,
oni
koji

>

"Mi smo

su

dali

prisegu
111 lL£ U

Muhammedu
zivotu."

na islam, zauvijek, dok

budemo u

AlVl j* lili' Ij^C ^JJI ^J

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao,

odgovarajuci im:

"Moj Gospodaru, ncma dobra osim dobra na
ahiretu,

pa blagoslovi ensarije
hi dobili

i

muhadzire."2

Kaze Enes: "Oni
i

dvijesake(pregrst)jecma
i

to bi se spremilo s

pokvarenom masnocom
bili

stavilo

pred ljude. Ljudi su

izuzetno gladni, a ta hrana
i

jc bila odvratnog okusa

ncprijatnog mirisa."

^

qjj

^J J^- J **£
1

4101.

PRICAO
b.

NAM JE Hallad b. Jahja, a njemu
Ejmen prenoseci od svoga oca da
*j-o
*j-

.^e

Abdul- Vahid
jc rekao:

- Dosao sam Dzabiru, je on rekao: "Na dan

^

_,

radijallahu

anhu,

pa

>

*

*

.

Hendeka, dok smo kopali, isprijecila se gromada, 3 tc su oni dosli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekli:
i

•*

rf.

1*

-

J

^"t

"Ovo je gromada

koja se isprijecila u hendeku."

2

Iz prcdaja

sallallahu

ovog hadisa mozc sc zakljuciti da su ovi stihovi ponavljani vise pula, pa jc nckad Poslanik, alcjhi vc sellem, odgovarao ashabima, a nckad su ashabi odgovarali njemu, jcr citiranjc stihova
i

pudslicc na jos vecu aktivnosl,
3

bilojc uobicajeno za vrijeme ralovanja.

U dnigim

predanjima sc spominjc slijena (prim. rec).

265

SAHIHU-L-BUHARI
"Ja cu se spustiti
rece on, a zatim ustade.

RITKF

,

Za

aLI

4j*>\j

y^+JJ A**** s—JyA*J*

*^™J

^

f+*

stomak

mu je

bio privezan

kamcn jcr

tri

dana nismo

Potom Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi ve sellem, uze kramp udari (po lilici) ona se pretvori u osul pijesak {ehjel ili ehjem), Tada sam ja rekao: "Allahov Poslanice, dozvoli mi da odem kuci", a potom sam rckao svojoj zcni: "Vidio sam
okusili nista.
i i

C^ji

J}Ail

i

-Ji\

iili lil£ 3j'£

N

ii

:
i

<ii

J jij g ciii j#t j\ Jil uji SUi

kod Vjerovjesnika,

sallallahu alejhi ve sellem, nesto
77

na sta se nije moglo

slrpiti.
i

Imas

li ti

ista

od hrane?

jedno (zensko) jare", rece ona, a potom je zaklala kozu samljela jecam. Stavili smo meso u kameni cup, a zatim sam dosao Vjcrovjcsniku, sallallahu alcjhi ve sellem. Tijcsto smcksalo, a kameni cup na je bilo vec nadoslo
i i

"Imam

nesto jecma

-ill

<l^ ] U c J j-- j u cJl

I^i

J f*-*^

^*LS* T?***'

*^l

pladnju skoro gotov, pa

sam

rekao:
jii ii
ti,

"Imam
"Koliko
ali

nesto malo hrane, pa podi
i

Allahov
j£i

££S ^ is ju o^tj jt j£#
&$i y2
Sf

Poslanice,

jos jedan

ili

dvojica ljudi."

Si j

u

ji

ju <li

je

ima", upita on, a ja

mu

spomenuh,
joj

^

on

rece:
i

"Mnogo

dobro", a zatim nastavi: "Reci
niti

neka
^

ne skida kameni cup, ne dodem."

vadi kruh

iz peci,

dok ja
cJii

w

^#
-^\

^ui^ij ^i^ii

s *ai

"Krenite", rece Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, potom, pa muhadziri
i

ensarije krenuse.

Kad se Dosao
su
..

vratio zcni (Dzabir) rece:

"Tesko
i

tcbi!

'J^j

4j. jUtj

>i >i? J^
J>- (J*

je

Vjerovjesnik,
i

sallallahu

alejhi

ve
koji

sellem, sa muhadzirima
bili s
li

ensarijama

onima

njima."
teje pitao (o hrani)", upita ona.

u^-

^ysj p~\ y-N
*r

"Ada
tL

*
l-U>

£A ^ ^

Da", rekoh.
Uditc
i

OLs i^-Ulj

^JS JL5 aISj

'J&j lj*y^

ncmojtc

sc

gurati",
i

rece

Poslanik,

.aa?i^iiij.fli

sallallahu alejhi

ve sellem,
i

njega stavljati
bi

meso

poce lomiti kruh i na donositi ashabima. Kad god
i

uzeo iz cupa, pokrio bi ga, a takode iz peci. Neprestano je lomio kruh i zahvatao (mesa) dok se
nisu najeli,
ti
i

jos nesto ostalo, teje on rekao: "Jedi
i

i

od ovoga

podijcli drugima, jcr je ljudc zadesila

velika glad.''

266

fhj IAfll l ^ili*i

^jlgtll niqKI

4102.

PRICAO MI

JE

Amr b. Ali, njemu je

kazivao
>.

Ebu-Asim, ovom je saopcio Hanzale b. Ebi Sutjan, a njcmu Scid b. Mina, rckavsi da jc cuo Dzabira b. Abdullaha, radijallahu anhuma, kako kaze:

.V

— Kada je kopanHendek vidio sam na Vjerovjesniku,
ve sellem, zestoku glad, pa sam se vratio svojoj zcni rckao: "Imas li ista od hrane,
sallallahu alejhi
i

jer ja

sam

primijetio na

Allahovom Poslaniku,

ve sellem, zestoku glad." Ona je izvadila ranac u kom jc bio jcdan sa' jecma, imali sino jcdnu domacu zivotinjicu, pa sam je zaklao,
sallallahu alejhi
i

a ona je samljela jecam
zavrsio.
i

i

zavrsila kad

sam

- *i

- -

-

-,

ja

Potom sam meso iskomadao u kameni cup vratio se Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ali je ona rekla: "Nemoj me osramotiti
prcd Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve

^ly
- -

J) w-i-^ii l*-"-^
^

1

Oi£i»j
-

L^i^J-ii

onima sto su s njim." Dosao sam mu tiho rekao: "Allahov Poslanice, zaklali smo jednu nasu zivotinjicu samljeli sa' jccma koji smo imali, pa dodi s nckolicinom",
sellem,
i
i i

*

'

^

« * $^ *>

**

it*

^

Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, povika:

jif

5

jiii

"O

&

Hendeka! Dzabir je nesto napravio, pa pozurite da idemo (kod njega)."
ljudi s

y ^uJ &;
i

>Jj

ci

»& *i

^
-

ijji.

£i ji £l£ S» JoI^\

Potom
i

jc Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi

vc

sellem, rekao: "Niposto ne skidajte cup (s pladnja)

ne mijesite tijesto dok ja ne dodem." Dosao sam i dosao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iduci ispred ostalih ljudi. Kad sam dosao kod
svojc zene, rckla jc:

-Oil

J_^-j *Uj-j

^l^J

s^yj-l

^^
J-lSl
>

iL cJlS jl^l cir
*^

"Da Bog da
si

^
fl>
,

J^
J
6

fli
6 '^

ti

bilo (to

i

to)!"

^'

*

* ?•*

c

^ *"

*

"Uradio sam ono sto
te

rekla", rekoh ja, a

ona potom

izvadi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, tijesto

u njega blagoslovi ga, a zatim sc uputi prcma nascm cupu i stavi i tamo pljuvacke i zamoli za bericet, a onda rece: "Pozovi
stavi svoje pljuvacke
i

on

kuharicu da pece kruh sa
iz

mnom,
sc

a

ti

vadi sa

mnom
svi jeli

cupa,

ali

ga nemojte skidati
i

(s pladnja)."

Bilo ih jc hiljada,

kuncm
i

Allahom da su
se, a
1

dok ga nisu
kao
i

ostavili

odmakli

nas cup klokoce

prije,

i

nase tijesto se pece kao sto jest.

Dxabirova supruga Suhcjla, kecrka Mcs'udova, u pocciku sc prcpirala s mu7cm, mislcci da
Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem,

nijc obavijestio

o

kolicini hrane, a kad jc saznala

da

jc

on

lo ucinio. a vidjcla

da Poslanik.

sallallahu alejhi vc sellem, vodi sve ljudc, shvalila jc da sc radi

o mudzizi u poglcdu

hrane. Njcnc rijcci:

267

SAHIHU-L-BUHARI
4 1 03

RITKE

.

PRICAO MI JE Usman b. Ebi-Sejbe, a njemu

S_Cp

L±£ CJi ^1 £ 01^ jSji A\*f
4)1

Abde prenoseci od Hisama, on od svoga oca, a ovaj
od Aise, radijallahu anha, da je, u pogledu ajeta: "Kad su vam dosli odozgo odozdo kad su oci
i

if*

^j <X\* ,j* <J
*»'

j*

f

U* J*

i

i

vase bile razrogacene, a dusa dosla do grkljana..."
rekla:

1

(

>bLi

jjj&\ ojjjj

:,^

*, -

;u^i
**

a

c*ij
***

ii5

'To je

bilo

na dan Hendeka."

4104.

PRICAO

NAM

9

*

JE Muslim
je

b.

Ibrahim,
-

a njemu Su'bc prenoseci od Ebu-Ishaka, a on od
Bera'a, radijallahu anhu, da
rekao:

-

.-

^

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je

prenosio zemlju na dan Hendeka tako da

mu

je

stomak

bio

prasinom

prekrivcn,

ili

zaprascn,

govoreci: 'Tako

mi

&&1 u 4»\ Sijj aij j>; J& $ii j J&
c ^

Allaha, da Allaha nije, mi ne
dijelili, niti
i,

bismo bismo
oni

bili

upuceni, ne bismo sadaku

£l£
iiip

&£i
i

^Jjju

Gil ^j
i£m

fixis Vj

klanjali.

Pa smirenost na nas spusti

ako
u:
ji

sretnemo
koji

neprijatelja,

noge

nam

ucvrsti. Zaista,
htjcli

jjVi

Si

k ajfti cij r
1^15!
lis

su nas napali, ako ncrcd budu
odbiti."
odbiti.

mi cemo

A

podigao

bi glas govoreci:
-

.

i^ Sjifc as ^U=»
£ Jl
l£U

"Mi cemo
4 05.
1

mi cemo

?7

odbiti.

PRICAO
Hakcm

NAM

JE Musedded, a njemu Jahja
fc

_l*^

&* l£U-

.4

\ •

*

b.

Scid prenoseci od 5u bca koji je izjavio da

mujc

prcnio

prenoseci od Mudzahida, ovaj od Ibn-

Abbasa, radijallahu anhuma, a on od Vjerovjesnika,
sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

"Potpomognutsamistocnimvjetrom, a Ad je unisten

zapadnim vjelrom."2

Bike ve bike prcvcdcnc su u smislu znacenja kojc prefcrira Kaslalani
i

i

Ncvcvi. Ncvcvi u

svom komcnlaru

Muslimovog Sahiha. hadis br. 2039) kazc: "Ona ga jc prckorila izrckla nckc klclvc na njegov (Dzabirov) racun. Ncki kazu da ovo znaci: Sustici cele sramota i prijekor, a drugi: Ova se tlesila po twine nahottenju i losem
prosudivanju
i

desilo se

zbag tebe" (prim,

rcc.)

Bcnu Galafnn, a odozdo znaci sa zapada, a lo su bile Kurcjsijc iz Mckkc. lbn-Ishak kazc: "Kurcjsijc su sc utaborili tamo gdjc sc sastaju kisne rijeke, sa 10.000 svojih sljcdbcnika, a Ujejnc b. Husn sa Bcni Oalafanom drugi m plcmcnima iz Nedzda, ulaborio sc pored Uhuda.
El-Ahzab, 10; odozgo znaci sa istoka
ij.
i

Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, jc izasao sa
i

pored Hendeka. Zcnc djeca su bili u utvrdama. Hajj b. Ahtab je otisao do Bcni Kurcjzc podgovorio ih da izdaju muslimanc pridruze sc musricima, sto jc dodatno olezalo stanjc u kom su bili muslimani. Mcdutim, do borbc nijc doslo, izuzcv pojcdinacnih razmjena strijcla dvoboja sa onima koji su prcskocili Hcndck, a potom bili ubijeni
tri

hiljadc

muslimana
i

i

utaborili su sc

i

i

hladnc kisne noci Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, jc poslao Huzejfu da ispita stanjc u musrickom taboru on jc primijetio kako sc medusobno zestoko prepiru, a potom jc Allah poslao
ili

vraceni.

U tokujedne

i

vjctar koji jc porusio njihovc satore

i

isprevrtao sve njihovo posudc. Doslo jc
i

do opecg haosa panike medu
i

njima, usljcd ccga su oni oduslali od opsade

razisli se."
rckli

Ahmed prcnosi od

Ebu-Scida da je rekao: "Na dan Hendeka

smo; "Allahov Poslanicc ima

li

sta

da prouciS?

268

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiilOiaia

4106.
a

PRICAO MI JE Ahmed

b.

Usman,

njemu Surejh b. Mesleme, rekavsi da mu je pricao Ibrahim b. Jusuf, a njcmu njcgov otac prcnoscci
od Ebu-Ishaka,
koji je izjavio

da je cuo Bera'a

b.

>,

' *

'

Aziba, radijallahu anhu, kako kaze:

W

* t
'

"'
t

f

I

U.

}

U"

]

<J.

— Kad je

bio dan Bitke protiv saveznika, Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ucestvovao

Hcndcka vidio sam ga kako nosi zemlju, tako da od prasine nisain mogao vidjeti njegov stomak, a on je (inace) na prsima imao puno dlaka. 3 Recitirao je stihove Ibn-Rewahe dok
u kopanju
i

je prenosio zemlju, govoreci:

"

'

-

'

'

"Allaha mi, da Tcbc
bili,

nijc,

mi ne
nas

bi na

Pravom putu

ne bismo sadaku
smirenost
spusti

dijelili, niti bi klanjali.

Pa

na

i,

ako sretnemo
htjeli,

cij gfe XLC jijK lib n j

&&

Si;

neprijatelja,

noge nam

ucvrsti.

Ako oni koji su ccmo to odbiti."
bi glas."

nas napali nered budu

mi
.

U/"^ <>'y0 -Uj

1J

JU Ul^l *~*

Kaze (Bera'): "Izgovarajuci zadnju rijec produzio

4107.

PRlCAO MI JEAbdcb. Abdullah, a njcmu l&U
b.
#

Abdus-Samed prenoseci od Abdur-Rahmana
Abdullaha
b.

Dinara, a on od svoga oca, da je Ibn-

Omer,

radijallahu

anhuma, rekao:

^

"Prva bitka u koioj sam ucestvovao
Hcndcku.'"

je bitka

na

J& .1>«V *-*,,* ,* .UiJuS ^ *^ ^ > ^'^ S* dS C# * £* 0? J £» &
<I>1j^

£

tx£

> -

l

***J

1}

*

'

J-^

1

fid

^-^ ?ji Jj'

Dusc su doslc do
(Gospodaru.

grkljana.* *Da!', rckao jc on, a

potom

proucio: 'Allahummcstur avratina vc
ncprijatcljc vjclar
i

amin
ih

rcv'atina'

zastiti

nas

i

osiguraj nas).
b.

Polom jc Allah poslao na nasc
Esdzc'i primio islam
i

porazio

vjclrom."

od svog naroda, prisao Poslaniku, siillallahu alejhi vc sellem, on mu je preporueio da pokusa nagovorili saveznikc da se vralc. Nu'ajm je prvo otisao do plcmcna Bcnu Kurcjza upozorio ih da su Kurcjs Gatafan dalcko od Mcdinc budc li polrcbno, povuci cc sc ostaviti ih na cjcdilu, na slican nacin jc upozorio Kurcjsijc, a potom Gatafan. Doslo jc do nepovjerenja medu njima, a uz to jc puhnuo zestok vjctar savcznici su sc razisli.
Ibn-Ishak kaze da jc
krijuci to
i i

Nu'ajm

Mcsud

i

i

i

i

Dlakc Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, slomaka. Inace, on nijc bio maljav. (prim, rcc.)

bile su slozcnc

u gustu

i

tanku

liniju

od prsa do

269

SAHIHU-L-BUHARI
Musa, njemu je saopcio Hisam prenoseci od Ma'mera, on od Zuhrija, ovaj od Salima, a on od Ibn-Omcra (Maimer kaze da mu je takode saopcio Ibn-Tavus
4108.

RITKE

PRICAO MI JE

Ibrahim

b.

prenoseci od Ikrime

b.

Halida, a on od Ibn-Omera)

da je rekao:

— Usao sam kod Hafse (sestre), a iz njenih pletenica
kapa voda,
na Siffinu
i

*

_

J

*

*

J

i

rckao: "Dcsilo se ono sto znas (Bilka

pokusaj izmirenja), a meni od vlasti nije

nista dato."

"Pridruzi
se da bi

im

se, rece ona, jer oni te

ocekuju

i

bojim

zbog tvog odsustva doslo do razdora." Nije
ljudi razisli
i

ga prcstala nagovarati dok nije otisao.
I

nakon sto su se
fc

(nakon neslaganja Ebu-

* t

»

-

--

>

Amra b. Asa), Mu'avija je odrzao govor, rekavsi: "Ko zeli da govori o ovome, neka nam se javi. Mi smo sigurno preci za to (hilafet) od
Musa'a Es
arije

oa;J>I

*.?

^^ ^y U Ui4U
*
(

;\i iJi

njcga

i

od njcgova oca!"
b.

Habib

Mesleme ga
Tada
je
i

je upitao: "Pa sto

mu
"Ja

nisi

jfl Jyl

01 o-L**j

Jj£ olUJ

^bl-C^

odgovorio?"

Abdullah

rekao;

sam
je
IS*'

odgrnuo svoj ogrtac

htio reci: 'Za

ovo od tebe
i

preci onaj ko se za islam borio protiv tebe

tvoga
n: U cj?J3 ^i'J+Ji,:

^

oca/ Mcdutim, pobojao sam se da cu
dovesti do razdora u skupini
i

rcci

ncsto sto cc

£^1 JJ J>- UJ5 Jyl

\

?*

J

Ji

prolijevanja krvi, te da
a
i

Xil-j

Jill

IliJij

ce se to

moje drugacije protumaciti,
postupio

sjetio

sam

se

onoga

sto je Allah pripremio u
si
i

svojim dzenetima.''
si",

"Ispravno

sacuvan

rece Habib.
rckao:

Mahmud je, prenoseci ovo od Abdur-Rezaka,
"Nevsatuhcr (njene pletenice)
4109.
1

JE Ebu-Nu'ajm, a njemu Suljan prenoseci od Ebu-Ishaka, a on odSulcjmana
b.

PRICAO

NAM

y-

OUi

tfijut
, ,

^
'
B

/&
jJI

UJai

.IW1
^

Sureda da je izjavio kako je Vjerovjesnik,

^MW*>&^o»6^1<a}
a
y

- : - ;

,=.-„..

sallallahu aleihi ve sellem, na

dan Bitke protiv

r-

>''\r 'I

**•

iWi

saveznika (ahzab) rekao:

"Mi cemo

njih napadati, a oni nas vise nece."

I

Ovu

polpunim sencdom zabilje^io jc D^cvhcri u djclu Ahbaml-Havaridz. Ovaj hadis je naveden u ovom poglavlju jcr jc Ebu-Sufjan bio voda saveznika na Hcndcku. Inacc, Mu'avija jc smalrao da u hilafctu trcba dati prcdnost prvom u snazi, misljcnju spretnosti, a Ibn-Omcr jc smatrao da jc prvcnstvo
verziju hadisa sa
i

u islamu osnovni

kriicrij.

270

tfjlAMej'Lifa

§M
b.

^jlqiiLaiO^l
-ui'
,

4110.

PRICAO MI

JE Abdullah

njemu

je kazivao Jahja b.

Adem,

a

Muhammed, £fc ovom Israil,
-

£
,

JilJii *

^li
f

.l\\

r
t
'

>

rckavsi da jc cuo Ebu-Ishaka, a on Sulcjmana

b.

*-~*y Ofs**

^« "-r*«

^^
-

•^

SuredakojikazedajccuoVjerovjesnika, sallallahu
aleihi

oJ^JL Jj5j j_^ £J SQIi
,

^--^
> ,

J_4e

ve sellem, kad

je
"

saveznike otjerao od sebe,

dakaze:

!&&:&*&'*;***&
l£\*
;

\

+

"Sada cemo mi

njih napadati, a
-

nece oni nas.

*

\*Jl5

:

'S' l£

**"

Mi ccmo
4111.

ici

njima.

-

njemu je kazivao Revh, a ovom Hisam prenoseci od Muhammeda (b. Sirina), onod Abideta(b. Amra), ovaj od Alije, radijallahu anhu, a on od Vjcrovjcsnika, sallallahu aleihi vc sellem, da je na dan Bitkc na Hendcku
Ishak,
ik

PRICAO

NAM JE

&U
*

££J
..
a

IjSLt
-

$£J% GSi
* -'-;

.nn

-;6

«-*

<UP4U

^

Jt

^

t**

^^
21
,

^f
»

;
-

i^Ji 41 ^U

jili-l

i^ JU

/

„,>,.-,
'
.

% ^IJI ^
,'

Neka Allah napuni vatrom njihove kuce njihove
i

;.jj|

oJU JU-

U'-ju

kabure kao sto su oni nas

sprijecili

od srednjeg
3

namaza
4112.

(ikindijc) svc

dok

nije zaslo sunce."

.,^, JE Mekki b. Ibrahim, *£l Bj£ .tm a njemu Hisam prenoseci od Jahja'a, ovaj od Ebu„, 1 ?» „ ... ; ' ^" - ~* V*^ Sclcmc, a on od Dzabira b. Abdullaha da jc Omcr ^ b. Hattab, radijallahu anhu, na dan Hendeka dosao, 4il <^0 ^Ua^l Jjj£M »^ J£ J^ nakon zalaska sunca, poceo grditi kurejsevicke * 3 i& JUS C1L j^ J-LUI o!> li

PRICAO

NAM

^ (^^$£
,<*-

'-

>/

.

^ ^
'

^^
.

^
^
tf

i

nevjernike, te rekao:

.3

>

'

"Allahov Poslanice, nisam stigao
sunce nije gotovo zaslo."

klanjati

sve dok

oSliJU J-iljt JjJ5U4j1 Jj-ijUJUJ

'^
l

"Tako mi Allaha,
a

ni ja

ga (namaz) nisam klanjao",

^U U ^ * s^ JU
^ ,
s

"

'

:

1

^
'

,, •*

d]

»^
s

>

,

Ji

rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,

5
'

^JiU lijxi 5liiJ
'
5 .

IS

^III

«

djli
,^

potom smo se s Poslanikom spuslili u Buthan, zatim je on uzeo abdest za namaz, pa smo mi
i

/'. „ ^

Lr-*-^

^*o*

-^ y^* cM*
3

>>j

uzcli abdest,

i

klanjao jc ikindiju nakon zalaska

.^illlilujiil

sunca, a zatim je klanjao aksam.

2

ovo izrckao nakon sto su sc razisli saveznici, a bilo jc lo 23. zulka'deta pete godine po Hidzri. Ovo jc ustvari jedna od njcgovih mudziza, jer sc ono slo je najavio oslvarilo. Slijcdecc gtxlinc jc doslo do Ugovora na Hudcjbiji, koji su oni kasnijc prckrsili, sto jc bilo uzrok povod oslobodcnja Mckke.
Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, jc
i i

3

borbom da uopec nisu bili svjesni da jc vrijeme ikindija-namaza, pa su ikindiju klanjali tck nakon zalaska sunca. U ovakvom slucaju namaz sc nc smatra propustcnim, jcr jc Alcjhissclam u jednom hadisu rekao: "Ko prcspava namaz ili ga zaboravi, ncka
Bitkc na

U toku

Hendcku muslimani su jedan dan

toliko

bili

zauzcti

*

ga klanja kad se

«

sjcti.

271

SAHIHU-L-BUHARI
4113.

8@S&
J

WTKH

PRICAO

NAM

JE

Muhammcd

b.

Kesir,

Sdi
>

fifjll
>^

^ £ o& |&£ .inr
,*

njemu je saopcio Sufjan prenoseci od IbnulMunkcdira koji jc izjavio da je cuo Dzabira kako kaze da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Bitke protiv saveznika
(Jevmul-ahzab), rekao:"Ko ce

J« Jj^
-r
-"
;

1^ ^JLi JB jjfflt ^1 ^S

,

, a

,

-

-

->*

,:-{-

;

,"\n
is
s '

'•-

<*&

*.i

\

'*

nam

donijeti vijest

J^j uj^ J^ JU

U
4
u'

^^JjJI
,. £

jUa

*}i]i

o narodu (Beni Kurejza)?"
"Ja" rece Zubcjr, a on ponovo upita:

^ M*
,

-j- -^
s

' '

- -- ',-«
1

JU

r

-&" JUi f-^
**

"Koae nam
tt

donijeti vijest

o (torn) narodu?"
upita:

"Ja", rece Zubejr, a

on opet

J^^JflSl JU^ul^ii JUi.^Jl w "" ;
' *

-

£fc

o (torn) narodu?" "Svaki Ja", rece Zubejr, a on tada rece: vjcrovjcsnik jc imao svoga najodanijcg pomagaca (havarijuna), a moj pomagac je Zubejr."
donijeti vijest
1

Ko ce nam

.

y$\ {$j\y- j\j

4114.

PRICAO NAM

JE Kutejbe
b.

b. Seid,

a njemu

*iJJl

Bj£

j^ £ a^
Jae
1

Bj£ J U i
1

Lejs prenoseci od Seida

Ebu-Seida, ovai od

svoga oca, a on od Ebu-Hurcjrc, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu
obicavaoreci;
alejhi

^^ ^' o*
'
'
;i~:

a* -^y y
J..

a*

^~" D*
4)1

ve sellem,

Jjil jl£

4)1

J_^-j jl a^-

^3
jjj

"Nema
i

Boga osim jedinog Allaha. On je osnazio svoju vojsku potpomogao Svoga roba sam porazio savcznikc (na Hcndcku).
(istinskog)
i

;^

-jg j£*
.

^^^

^,
-

^

"

£wO y& &>-j

*l»l5>-Vl

C&j

On

ostaje

i

poslije nestanka svega."

4115.

PRlCAONAM
i

JE Muhammcd, njemu su
prenoseci od Isma'ila
b. b.

yu£j£jljiil l^faj*lfii .nio
5i

saopcili Fezari

Abde

Ebu-Halida koji je izjavio da je cuo Abdullaha

*# ^T Ju ^ y
^
'

1

J*
,

J<W
'A
i

Ebu-Evfa'a, radijallahu anhu, kako kaze: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
je

»+,+**, *,.***
-.

^

ucio dovu
tk

protiv

saveznika

(na

Hcndcku),
si

-

-

^j&\


'
1

*$}\
s

jig ^ijAVl JS
,

govorcci:

Moj

Gospodaru,

Koji

objavio

'^

/

'

Knjigu, Koji brzo vrsis obracun, porazi saveznike!

f-*^3j

f^^

ff^' ^'

^"^ f^
1

1

^^-1

Moj Gospodaru,

porazi ih

i

potresi ih!

l

Ibn-Ebi-Scjbc prcnosi od Ikrimc da jc rckao da jc jedan od musrika na dan Hcndcka rckao:

"Ko cc

izaci

na dvoboj? Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, jc lada rckao; "Uslani Zubcjrc!" Njcgova majka Sallja kecrka Abdul-Muttaliba jc povikala: "Moj jedinac, Allahov Poslanicc!' Ali jc on ponovo rckao: "Uslani
Zubcjrc!" Zubejr jc otisao, ubio ga
i

donio poslanilcu njcgovu ralnu opremu, pa

mu ju jc

on poklonio.

272

t^jIAjillcjlifii

^jlOiil^iOKi
£'j£\ jjiaJ

4116.PRICAONAMJEMuhammedb.Mukatil,njemu Ati£ je saopcio Abdullah, a ovom Musa b. Ukbe prenoseci
od Salima
(b.
i

£ 1^ i£U
""

.inn

Natl "a, a njih dvojica

od Abdullaha
**

It

J»"
"*

*""

x

Omcra), radijallahu anhuma, da jc Allahov
sallallahu
alejhi

*

*

'"ft

*

Poslanik,

ve

sellem,
ili

obicavao,
s

kada

bi se

vracao

iz

borbe, hadzdza

umre:

tri

ji> i£.»

^
^

&S s^iii jf aZi jt j#i
ill Sf

puta donijeti tekbir, a zatim reci:

"Nema

(istinskog)

5 5 Ii^S H
Sjil ^ji

i^'j ii vi

j>;

£i

Boga osim jedinog Allaha

Njemu

pripada vlast

i

nema sudmga. njemu pripada zahvala On je
koji
i

js js ji j ly!i

!ij iiiii

Svcmoguci. Vracamo sc cincci tcvbu, obozavajuci
naseg Gospodara, sedzdu

Mu

cineci

i

zahvaljujuci
.

Mu. Allah je ispunio Svoje obecanje, pomogao Svoga
roba
i

oJ^j ^\j^

31

*

JJ*j o-LP

^,-ajj

oAPj

-Oil

sam porazio saveznike

(na Hendeku)."

POVRATAK VJEROVJESNIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, IZ BITKE PROTIV SAVEZNIKA; POHOD OPKOLJAVANJE PLEMENA BENU KUREJZE
I

4117.

PRICAO MI

JE Abdullah

b.

Ebu-Sejbe,

i£U
till

b ui^

.iii;

J^
l~*

.nw

a njemu Ibn-Numejr prenoseci od Hisama, on od

svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu anha, da je
rekla:

^j ^U je

*rfl

tf> f
\

&• j^j ^1 '^ -

- Posto
se,

sc

Vjcrovjcsnik,

sallallahu

alejhi
i

vc

sellem, vratio sa Hendeka, odlozio oruzje

okupao
i

Jl2 AiJI

4U Jj^ Jl3 J^£lj Will
u ju ^1 Ju

dosao
si

mu

je Dzibril, alejhis-selam,

rekao:

"Ti

odlozio oruzje, a
odlozili.

mi

ga, tako

mi Allaha,

nismo
sK

Dakle, kreni prema njima!"

^

ji jLitj n;

jii

^j;

Gdje", upitaojeon.

41

Ovamo", odgovorio

jc

on

i

pokazao u pravcu

Beni Kurejza. Tada je Vjerovjesnik, sallallahu
alejhi

vc scllcm, krenuo prema njima. 2

2

Uzrok pohoda na plcmc Bcnu Kurejza jc njihovo krscnjc ugovora slupanjc u savcznislvo sa Kurcjsijama Gatafanom u Bici na Hcndcku. Dvadcsct trcccg zul-kadcta, pctc godinc po hidzri, Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, sc zapulio prema njima sa Iri hiljadc muslimana, medu koji ma je bilo indesel scsl konjanika.
i

i

i

i

273

SAHIHU-L-BUHARI
4118.

RITKF

PRIC AO NAM JE Musa, a njemu Dzerir b. Hazim prenoseci od Humejda b. Hilala, a on od
Encsa, radijallahu anhu, da
ic

f

3^

& k£ <&£ J*y l£U
».

.

t\ \ A
a

.>

c?

e

-

di
* -

-

,•-*

-

rckao:

-,

-'"\
JU

Kao da gledam

prasinu uzdignutu u sokaku Beni

jl

Jl*j

J L*^

j^ J! JM Jo

Ganma od

Dzibrilove povorke kada je Allahov

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo

prema

Beni Kurejzi.
4119.
b.

PRICAO
a

NAM JE Abdullah b. Muhammed
Esma' prenoseci radijallahu anhuma,
b.
**

njemu Dzuvejrije od Nafi'a, a on od Ibn-Omera,
Esma,
da je rekao:

^

*"

- Na dan Bitkc protiv savcznika Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Neka niko od vas ne klanja ikindiju osim kod (plemena) Benu Kurejza!" Neke od njih je vrijeme ikindije
zateklo
klanjati

na putu, pa su

neki

rckli:

"Ncccmo iui
.

iL i : I

Ji'

j:

lite
r

Jiij lisfc

dok nc dodcmo tamo", a drugi su rckli: "Naprotiv, klanjacemo jer se od nas nije to trazilo."

l£* io>-i3 J&J i£ ^ yii iui ^li
t*

**

1

^

*r

&

To je
alejhi

kasnije

spomenuto Vjerovjesniku, sallallahu ve sellem, on nikog od njih nije prekorio.
i

4120.

PRICAO NAM JE Ibn-Ebul-Esvcd, a njemu Mu'temir... PRlCAO Ml JE Halifa, a njemu je
I

+

*>>

^

*z

LI.

:Si ij^
LJo>-

;i

U5a^

AW
»-

*

«

kazivao Mu'temir, rekavsi da je cuo svoga oca kako
prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao:

JU

,fc.-j^

«i>-

^-^ j

- Ljudi su ustupali Vjerovjesniku, sallallahu
Kurejza

alejhi

ve sellem, palmovike dok nisu pokorena plemena

ijSHS
^jji

j^ ^1 Jt o^Iji ^? ^u
* r«B ji it jjj;i jx Sis

im vracena njihova imanja). Moji ukucani su meni naredili
i

Nadir (nakon cega
Vjerovjesniku,

su

5U.U

da

odem
i

sallallahu

alejhi

ve

sellem,
(ili

zatrazim ono sto su

mu

oni

bili ustupili,

bar dio toga). Medutim, to je Vjerovjesnik,

sallallahu alejhi ve sellem, bio ustupio

UmmiAsj

Ejmen,

i

ona je dosla
'4

i

ogrtac mi stavila na vrat,

<4s^~ n ^ Si; i\ Sf ^jji j

^ j_^
:

:

govorcci:

Nc, nikako! Tako mi Onoga osim

kojeg drugog boga nema, nece

vam on

to dati,
'ir JU

kad ga je vec dao meni",
govorio: "Dobit ces to

ili

je otprilike tako rekla.

'm *ol

?

Ulk^l Jj- 4\ j
.

^ JX

j

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je
i

to", a

ona je odgovarala:

Su^ji-Jiiis-; u

274

<tf

jIAMcjlifii

<£jlai]l

9ioia

;i

Ne, nikako, tako mi Allaha
kao sto
rckao.
1

,

dok

joj nije

dao

— mislim da je
ili

(Enes) rekao - deseterostruko vise,

je

*

£

4121.

PR1CA0 MI JE Muhammed

b.

Bessar,

tijj-'j£\Zi^ J±^&Jl^.i\<<\ J'
>
*

njemu je kazivao Gunder, a ovom SiTbe prenoseci od Sa'da koji je izjavio da je cuo Ebu-Umamu kako kazc da jc cuo Ebu-Scida Hudrija, radijallahu an.hu kadje rckao: - Clanovi plemena Kurejza su pristali da im presudi Sa'd b. Mu'az, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao po Sa'da on je dosao na magarcu.
i

J15

UUI IS1

a^jli

> US £u > j* jS a^ ji

(Cad a sc priblizio mcsdzidu, Poslanik, sallallahu
alejhi

ve sellem, rece ensarijama: "Ustanite vasem
(ili

prvaku,

najboljem od vas)", a potom je njemu
ti

rekao: "Ovi su pristali da im rekao: "Njihovi borci ce

sudis."

biti ubijeni,

Tada je Sa'd a potomstvo
je on,

ucinjcno robljcm."

"Presudio
a

si

Allahovom presudom", rekao
rekao:

moguce je da je

"Presudom Vladara".
fci& i£fc

4122.

PRICAO

NAM JE Zekerija b. Jahja, njemu
ovom Hisam

^c £

JiJ^j

i£U

.tm
-? >.

jc kazivao Abdullah b. Numcjr, a

prenoseci od svoga oca, a on od Aisc, radijallahu
anha, da je rekla:

- Sa'd je ranjen na dan Hendeka, pogodio ga jedan Kurcjsija koji sc zvao Hibban b. Arika, odnosno y>j ^y^\ £ D&- ii j£ Hibban b. Kajs, vodeci porijeklo od Beni Me'isa ^ *>! ^- K b. Amira b. Lu'ejja. Pogodio ga je bas u sredisnju ^ *-f=* venu na ruci, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi i^i % jlii 4,^ ja&i j ve sellem, postavio sator u dzamiji kako bi mu bio

j^

\* M-'j

^^
f
>,

p

^
jtoj

°

-.

^>j

sto blizc radi posjctc.

I

kad sc Allahov Poslanik,

1

sallallahu alejhi ve sellem, vratio sa

Hendeka,
Dzibril,
i

odlozio oruzje

i

okupao

se,

dosao

mu je

alejhis-selam, otresajuci prasinu sa glave,

rekao:

J fcJl

^ *ilj ^aiS ^ij

f^V^Jl

4i-

Ji^-

1

Nakon

hidirc cnsarijc su ustupili ncsto svojih palmovika muhadzirima, kako bi sc oni imali odaklc
i

nakon onog sto sc dcsilo sa plcmcnima Nadir Kurejza, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jc muhadzirima podijelio ratni plijen narcdio im da vratc ensarijama palmovikc kojc su im bili ustupili. Mcdulim, Poslanikova, sallallahu alejhi vc sellem, dadilja Ummi-Ejmcn jc mislila da jc to bilo trajno vlasnistvo, pa joj jc on darovao mnogo vise kako bi jc udobrovoljio da vrati ensarijama njihov hak.
izdrzavati, a
i

275

SAHIHU-L-BUHARI
*T1 si

RITKE

vec odlozio oruzje. Tako mi Allaha, ja ga

C+

nisam odlozio. Kreni na njih!"
"Gdjc", upitao jc Vjerovjcsnik, sallallahu alcjhi

+ *

J

ve sellem,

a

on pokaza na Beni Kurejza. Tada se
Jj

li^U
f-

s'j

prema njima zaputio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oni su pristali da im on presudi, ali je on prepustio tu presudu Sa du.
i
fc

<*&> Jp IjJp
L$J i£^i

IS

4i\

J^-5

** - _-• 01} iiiUli j£i; ji

jU

JIS -u-1

"Ja

u poglcdu

njih

prcsudujcm,
i

rccc

on,

da

njihovi borci

budu poubijani, zene
da

djecu da budu
1

pJi Jii

liL-

l)I

lh\i-

porobljeni, a da se njihov imetak razdijeli."

-f

J j^-ii

f ii*

Hisam
otac

je

izjavio

ga je

izvijestio

njegov

od Aise da je Sa'd rekao: "Moj Gospodaru, !i znas da mi jc najdrazc da se, u ime Tebe, borim protiv naroda koji je u laz p4~iJ utjerivao Tvoga Poslanika, sallallahu alejhi ve b sellem, koji ga je protjerao. Moj Gospodaru, ja 4 smatram da si dokinuo rat izmedu nas njih. Ako jc ostao jos kakav rat protiv Kurcjsija, pozivi me, kako bih se protiv njih borio, u ime Tebe, a ako si
prenoseci
i

^ tO^

1

vluw»j ii

fcil.1

jW u^
jL*

^

\s- tr£> ^j*- »>

^

J ^*

i

dokinuorat,pojacajmojuranuidajmismrtodnje."2
I

rana se rasprsila u gornjem dijelu prsa.

U dzamiji
ili

je bio sator

plcmcna Bcni Gifar

je ljude uplasila krv koja je tekla

odjcdnom prema njima,
i

u u£i

jii c ijjiS

^i j^

jji f

pa su povikali:

"Hej
krv

vi

u satoru! Sta

pravca?" Bila je to
i

ovo sto nam dolazi iz vaseg Sa'dova rana iz koje je tekla
je

od koje jc on umro, radijallahu anhu.

Ibn-Ishak kazc da jc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, opsjedao plemc Bcni Kurejza dvadcscl

i

pet noci,

sve dok

ih

opsada

nijc iscrpila

i

ulila strah u

njihova srea, pa su oni

pristali
ali

uslvari bili pristali na Poslanikovu, sallallahu alcjhi

vc sellem, presudu,

da im Sa'd presudi. Oni su su ljudi iz plcmcna Evs trazili

od Poslanika,

vc sellem, da njihov predstavnik budc taj koji cc izrcci presudu, obzirom na ranijc savcznislvo plcmcna Evs sa plcmenom Bcni Kurejza, On je udovoljio njihovoj zclji odrcdio Sa'd.i b. Mu'aza da im presudi. Tirmizi Nesai prenose od Dzabira, radijallahu anhu, da jc plcmc Kurejza tada imalo oko cetri stotinc
sallallahu alcjhi
i

i

boraca, dok ncki kazu da

ih jc bi!o vise.

Time

bi to bila

sehidska smrl. (prim, rcc.)

276

'

tfjiAMdTiis

|S&
*

^jimiiaio^
v^i
f«*» ISW Jl^
i.

4123.

PRICAO

NAM

-•

JE Hadzdzadz

b.

Minhal,

& r \j±\ &j£ .IW t.
^
_*

*. *, e

njemu

je saopcio

Su'be, rekavsi da je

njemu

saopcio Adijj da jc cuo Bcrra'a, radijallalni anhu,

^ ^ &)
,,

<

^ CT ™ &* &**
j.j^tj

*<

*

Ju
",

kako kaze da
"Ismij
s

je

Vjerovjesnik, sallailahu alejhi ve

.

,

-

*f

.

*>

.

.

r. «',

^
.

j ?

',,;

t

5

sellem, rekao Hassanu:
ih,
ili

narugaj im se u pjesmi, a Dzibril je

s^* Xj^-j

tobom.
b.

4124. Opsirnije je prenio Ibrahim

Tahman J&wl j*
/^ .

o\c
m

& J>
>

*• *
(*-* 13?! ^

*Uj

^T

*

prenoseci od Sejbanija, ovaj od Adijja b. Sabila,

on od EI-Bcra'a b. Aziba da jc rekao: - Na dan plcmcna Kurcjza Allahov Poslanik,
a

JU Jl5
>•,

^
.;
.

6*
r |S

1

t'?
',

^^
"''
:

-.*,.,
«*

^
,.
*,

*"
»-

Zu*JL*++

sallailahu alejhi

ve sellem, je rekao Hassanu

b.

^
.

m
'

Sabitu:
s

"Ismij

musrike (u pjesmi), a Dzibril je

ill; L A^

tobom." 3

0^ i^ ill ~''

POHOD ZATUR-RIKA'I (BORBAUKRPAMA)
To je pohod
i

fttjll

di *& 4*

protiv

plemena Muhariba
iz

b.

Hasefea

<^
'

J^.

&*

<i-i>-

^>jte>

sj>*

j*j

plemena Beni Sa'lebea

Gatafana. Poslanik,

^ ~»*

y
"'
'

^J
_, c

j*£j ^UJai-

v
*

sallailahu alejhi ve sellem, je torn prilikom odsjco
11

-._.
•*
'

mjestu Nahl. Bilo je to poslije Hajbera, jer je
poslije Hajbera.
4

J^~

^^

,

i
'

Ebn-Musa dosao

Ovaj hadis sa potpunim sencdom zabiljczio jc Ncsaija u Sunemt a ovdjc jc naveden s ciljem pojasnjcnja da jc Poslanikova, sallailahu alejhi vc sellem, naredba Hassanu b. Sabiiu napadu na musrike kroz pocziju izdana na dan Bcni Kurcjza
y

zbog velikc hladnocc, zamotavali svojc nogc krpama (rika 'tin su krpc). Poyjcsnicari sc razilazc u poglcdu datuma ovc bilkc. Buhari naginjc misljcnju da jc ona bila nakon Hajbera, uzimajuci kao dokaz za to cinjenieu da sc Ebu-Musa povratio iz Abisinijc tck nakon Hajbera, a u jednom od narcdnih hadisa kazc sc da jc Ebu-Musa uccstvovao u ovoj bitki. Mcdutim, Buhari jc ovo poglavljc ipak uvrstio prijc poglavlja o Hajbcru, zclcci vjcrovatno ukazati na misljcnjc vecine hisloricara da jc bilka Zalur-Rika' bila prijc Hajbera. U svakom slucaju jasno je da je ona bila poslije pohoda na Bcni Kurcjza jer Salatul-Havf (namaz u slanju bojazni) nijc bio propisan u doba bitkc na Hcndcku, a u
bilka je poznata
Zatur-rika'i, jcrsu ashabi,

Ova

pod imenom

toku bilkc Zalur-Rika'i klanjanje salalul-havf.

277

SAHIHU-L-BUHARI
4125.

BITKE

KAZAO MI JE Abdullah b.

Redza' da

mu je
Ebib.
4iil

saopcio Imran Kattan prenoseci od Jahja'a
Kesira,

b.

on od Ebu Sclcmc, a ovaj od Dzabira

Abdul laha, radijallahuanhuma, dajeVjerovjesnik,
sallallahu alcjhi ve sellem, sa svojim ashabima

^>j

<i»IjIp

-^ f)*r

if

<*-*--•

u'

if-

klanjao

namaz u strahu (salatul-havf) u toku sedme
1

bitke, bitke Zatur-rika'i.

Ibn-Abbas kaze: "Vjcrovjcsnik, sallallahu

alcjhi

ve sellem, je klanjao salatul-havf u Zi Karedu."2
4126. Bekr
b.

Sevade je izjavio da

mu

je prenio
je

0? *£3

l*^^

5

^

<S5

?5 J^J
,.

.

£

1

Y*l

Zijad b. Nafi' od Ebu-Musa'a da im

Dzabir

kazivao: "Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc sellem,
je klanjao s njima (predvodio ih u

u

r*"

'^ y-s-oi

^^ y & e

*

JU

namazu) na dan

Muhariba

i

Sa'Iebe."

3

4127. Ibn-Ishak kaze da je cuo Vehba
a

b.

Kejsana,

on Dzabira kako kaze:

"Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc sellem, jckrcnuo

u bitku Zatur-Rikal izNahla, pa je sreo skupinu

iz

plemena Gatafan,
uplasili jedni
alejhi

ali nije

doslo do borbe. Ljudi su
JyJl Jjii UiiJ
/I-j-

dmge, pa je Vjerovjesnik, sallallahu ve sellem, klanjao dva rekata namaza pri

A^j ^Ul

ciU-lj Jl3

strahu (salatul-havf)."

Jezid prenosi od Selemea da je rekao: "Ucestvovao

t

$\#mg\g

sam

sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem,

u borbi na dan Kareda."4

Izraz gazvetussabi'ati

mozc

znaciti bitku u

scdmoj godini,

ili

scdmu

bitku. Rcdoslijcd bitaka jc slijedeci;
i

prva jc Bcdr, druga Uhud, trcca Hcndck, cctvrta Kurcjza, pcta Murcjsi*, scsta Hajbcr

scdma

Zatur-Rika'i.

Zi Karcd jc mjesto udaljcno od Mcdinc dan hoda u pravcu Gatafana. Ibn-Abbasov hadis sa polpunim

sencdom

zabiljczili su

Ncsai

i

Tabcrani.

Povod bitke kod Zi Kareda jc napad Abdur-Rahmana
i

b.

Ujejnc

na medinskc deve, pa su sc muslimani uputili za njim, porazili ga

povratili devc.
i

Pominjuci bitku kod Zi
bitka Zatur-Rika'i bila

Kareda za koju sc kaze da je bila nakon Hudcjbijc, Buhari jc zclio naglasiti da jc poslijc Hajbcra, jcr su Hajbcr Hudcjbija bili u kratkom vrcmenskom razdobl ju.
i

Ovaj hadis

sa

potpunim sencdom
i

zabiljczili

su Scid

b.

Mcnsur

i

Tabcri. Inacc,

Bckr

poznatih egipatskih fckiha.

Omcr b. Abdul-Aziz poslao ga jc Afrtkancima
HidzYi.

da

ih

Scvadc jc jedan od poduci islamu. Umro jc u
b.

Egiptu slo dvadcscl

osmc godine po

Ovaj hadis Buhari

potpunim sencdom, u jednom od narednih poglavlja prijc poglavlja o Hajbcru. Iz njega sc vidi da pohodi Zi Karcd Zatur-Rika' prcdstavljaju dva razlicita dogadaja, iako ncki kazu da sc radi o jednom pohodu.
jc zabiljezio, s
i

278

fhj IAfll l ^ili*i

qJjlaiil^iOia

4128.
a

PRICAO

NAM

JE

Muhammcd

b.

Ala',

l££

»

.

**>UJ1

55

> C '> -List

l&£ .iUA

njemu Ebu-Usame prenoseci od Burejda b. Abdul laha b. Ebu-Burdc, on od Ebu-Burde, a ovaj od Ebu-Musa'a, radijallahu anhu, da jc rckao:
"Krenuli

smo sa Vjerovjesnikom,

sallallahu alejhi
^ < 7

ve sellem, u vojni pohod,
Imali

a bilo nas je sesterica.

smo jednu devu na kojoj smo naizmjenicno C^V'J ^U^* C4jj u*t*UI C ;J-^ *U£Ju jahali, pa su nam ispucalc nogc. I mojc nogc su ^ ^ bile ispucale nokti mi pootpadali. Omotavali smo i^i iji-i ilLiji j£ Jal i&j ^jiiii
• i

nase noge raznim krpama, pa je

ta

bitka nazvana

Zatur-Rika

k i

(Bitka u krpama), zbog toga sto

smo

noge zamotavali krpama." Ebu-Musa jc ovo ispricao,
govoriti o tome, rekavsi:

ali

kasnijc nijc volio
to radio

"Nisam

da bih

to

e^i J^X. jlo^^lSo^S^l jL^U^I

QJ5U

spominjao", kao da nije volio da otkriva nesto od
svojih dobrih djela.

4129.

PRICAO NAM

JE Kutejbe
b.

b. Seid,

prenoseci

>>

>A

od Malika, on od Jezida
b.

Rumana, ovaj od Saliha
koji je

Hawata, a on od onoga

ucestvovao sa
vc scllcm,
iiUpj 4Jw
c^a.J> *j£&> j\

Allahovim Poslanikom, sallallahu
da je jedna skupina bila
nasuprot neprijatclju.

alejhi

u pohodu Zatur-Rika'i kada je klanjao salatul-havf,
s

njim u

saffli,

a druga

JJa3 jjJJl

ol>-j

Klanjao je jedan rekat sa

skupinom
otisli

sto jc bila s njim, a zatim ostao stojeci, dovrsili

dok su oni samostalno
i

namaz. Potom su oni
njima klanjao onaj

<ijUaJl

O^L>-j jAxJl

oL^-J lii-^ai

1

J

-^11

poredali se nasuprot neprijatelja, a ona druga
s

skupina je dosla, pa jc Poslanik
drugi rekat koji

mu je ostao od namaza. Tako je ostao

na sjcdcnju dok su oni samostalno dovrsili namaz, pa je
s

njima predao selam.

279

SAHIHU-L-BUHARI
4130.

RITKE

REKAO

JE Mu'az da

mu

je pricao

Hisam

i<-

-

-I-"

prenoseci od Ebu-Zubejra, a on od Dzabira da je
rekao: "BilismosaVjerovjesnikom, sallallahu alejhi

vc sellem, u Nahlu"...

i

on jc spomcnuo salatul-havf,

za koji je Malik rekao: "To je najbolje sto

sam od
1

njegovih

rijeci
fc

cuo u pogledu salatul-havfa."

Njega (Mu aza) u prenosenju slijedi Lejs, prenoseci

U^

4j.l>-

-W£

^j

-—UN

Jl »-L-l

^ -bj

od Hisama,

a

on od Zcjda b. Eslcma da jc Kasim

b.

Muhammcd rckao: "Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi
ve sellem, je klanjao u pohodu Bcni Enmar."
4131.

PRICAO

NAM

JE Musedded, a njemu

x^
r
>"

-J

f.

^- tfj*. j-lJ b\bL*

A\r\
f

Jahja b. Scid Kattan prenoseci od Jahja'a b. Scida

od Kasima b. Muhammcda, ovaj od Sal ilia b. Havvata, a on od Sehla b. Ebi Hasmea da je rekao: "Imam stane okrenut prema kibli s njim jedna skupina od njih, a druga skupina u pravcu ncprijatclja, okrenutih lica prema ncprijatclju, on
Ensarijc, on
i
i

i

^jLi^ii

x^
>
-*

ji

&

>

jikai
UJI
~
i

V
:

'

f uyi

\&

ju

i^ J
/+

-

j.

j^
&

*

^

klanja s

onima
i

sto su s

njim jedan

rekal,

a zatim

*»"

/*

^ >
1

^
p J

oni ustanu

samostalno klanjaju drugi rekat; ucine
(prvi putpuni rekat)

P ^5 ^ ^^
*

> -

J

J--v j-^

J!

?4*yrj

ruku*

i

obave dvije sedzde

na svojim mjestima. Potom ovi odu na mjesto

dodu on s njima klanja jedan rekat, lako da on ima dva rekata, a potom oni klanjaju jos jedan rekat; obave rukif ucine dvije sedzde (drugi potpuni rekat)." PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jahja prenoseci od Sir beta, on od Abdur-Rahmana b. Kasima, ovaj od svoga
onih, pa oni
i i

J*

oca, on od Saliha

b.

Havvata, ovaj od Sehla

b.

Ebi

Hasmea,
sellem.

a

on od Vjerovjesnika,

sallallahu alcjhi ve

PRICAO MI JEMuhammed b. Ubejdullah, rekavsi da mu je prenio Ibn Ebul-Hazim od Jahja'a, koji jc cuo Kasima kako kazc da mu jc saopcio Salih b. Havvat da mu je Sehl tako izjavio.

1

Ovaj hadis prcnosc Muslim, Ahmed, Tirmizi, Ncsai mnogi drugi. Iz razlicitih rivajcta ovog hadisa razumijc sc da sc radi o pohodu Asfan. Prema tome, Dzabir prcnosi dva razlicita slucaja namnza u slrahu. Jedan od
i

Ebu-Sclcmc. Vchba b. Kejsana Ebu-Musa'a Misrija od Dzabira, odnosc sc na pohod Zalur-Rikai, a lo jc puhod proliv plcmcna Muharib Sa'lcbc.
njih jc rivajct Ebu-Zubcjra, a odnosi sc na Asfan,

a

rivajct

i

i

i

2

Hadis Sehla

b.

Ebi-Hasmca o pohodu Zaiur-Rika'i u pogledu nacina namaza u slrahu podudara se

sa

Dzabirovim hadisom, sto nc znaci da sc ne mozc radili o dva razlicita slucaja, iako jc mogticc da sc a jednom slucaju, s obzirom da jc plcmc Bcnu Enmar obitavalo blizu plcmcna Bcnu Saicbc.

radi

2S0

'

fhj IAfll l ^ili^

^jl/|lll

niqKI

4132.
da

PRICAO

NAM

JE Ebul-Jeman, njemu je

saopcio Su'ajb prenoseci od Zuhrija koji je izjavio

mu je saopcio Salim da jc Ibn-Omcr, radijallahu
sam
sa

& L^. IT^i ogi £ &£ VHf •*"* ^ y*l ^ $ ^ fc#*l tfj**
.i
*

cr *

*

°*

Jl5
*

1

anhuma, rekao:
"Ucestvovao
sallallahu

^

+

-

**

*

**

Allahovim
nasuprot
j*

Poslanikom,
pravcu
i

alejhi

ve sellem, u borbi u
stali

Nedzda, pa smo

neprijatelju

porcdali se tako u rcdovc.

4133.

PRICAO
b.

NAM

»

JE Mesedded, njemu

t,

+*

je

,

».< s

*

kazivao Jezid

Zurej', a

ovom

prenio
b.

Maimer

prenoseci od Zuhrija, on od Salima
b.

Abdullaha

Omcra, a ovaj od svoga oca da jc Allahov
\#j&\

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao sa

jednom skupinom, a druga skupina je bila nasuprot neprijatelju. Potom su ovi ustali otisli na mjesto svqjih drugova, pa su oni dosli on jc s njima klanjao jcdan rckat, a zatim prcdao sclam. Onda su ustali oni prvi namirili svoj rekat, a potom oni
i
i i

p j&\

s^ iSjP& &IWIJ

drugi

i

namirili svoj rekat.

4134.

PRlCAO

NAM
i

JE Ebul-Jcman, a njemu

Su

od Zuhrija koji je izjavio da su mu kazivali Sinan Ebu-Seleme da je Dzabir saopcio da je on ucestvovao sa Allahovim
ajb prenoseci

h

^ Z^l l£fc 6&I j? G&- ,im ^ -*"***.« ^^
s:
,
,

-

$* ^
.

i?J

<^ yr**£ Jl* j;>]Jl
Jy/j
fU> \ji- *0l jji-

-A>J

Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u borbi u

LI |B

*til

pravcu Nedzda.

281

SAHIHU-L-BUHARI
4135.

RITKF

PRICAO

NAM JE
-

Ismail, rekavsi da

mu
b.
b.

je pricao njegov brat (Abdul-Hamid) prenoseci

od Sulcjmana

(b. Bilala),

on od

Muhammcda
b.

Ebu-Atika, ovaj od Ibn-Sihaba, a on od Si nana
Ebi-Sinana Duelija da ga je Dzabir
radijallahu

Abdullah,
sa

anhuma,

kako je

ucestvovao
alejhi

Allahovim

Poslanikom,

saliallahu
i

ve

J*

scllcm, u borbi u pravcu

Ncdzda

kad

se

Allahov
i

Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem, vratio
se vratio s njim.

on

*'

^

Popodnevni odmor
alejhi

ih je

zatekao
oUuJl

u jednoj

dolini

punoj trnovitog drveca, pa je

Allahov Poslanik, saliallahu
odsjeo
i

ve sellem,
trazcci

J

J-&I

j> j M

:

il JjLj Jj5
,
i

ljudi su se razisli

izmcdu drveca,

hlada pod drvetom. Allahov Poslanik, saliallahu
alejhi

ve sellem, je odsjeo ispod jednog drveta
lisca
i

s

ill

p c£ ilLi y

*

\i-

ji5 iiii

£ jki VjL*

puno

na njega objesio svoju sablju. Malo kazc Dzabir, a onda nas je Allahov
ve scllcm, iznenada
j;

smo

zaspali,

Poslanik, saliallahu alejhi

ijil

lii oi

pozvao
sjedi

i

mi smo

dosli
te

kod njega, kad kod njega

H

4ii

J ^ij
>
*

J\ii

JJU-

jedan beduin,

Allahov Poslanik, saliallahu

>..

alejhi ve sellem, rece:

izvukao moju sablju

i

"Dok sam spavao ovaj je kad sam sc probudio drzao
te

'

*:*

»

ju je isukanu u svojoj ruci,
spasiti

mi rekao:
to je
alejhi

k

Ko

ce

te

od mene!'
odgovorio sam,
i

'Allah',

evo

taj

sto sjedi/'

Allahov Poslanik, saliallahu
nijc

ve sellem, ga

kaznio za

to.

282

fhj IAfll l ^ili*i

^jlgtll niqKI

4136. Eban je izjavio da

mu

je pricao Jahja b.

^^ J £ j* i^Stf
oil

jus. t\n

Ebu-Kesir prenoseci od
D/abira da jc rckao:

Ebu-Seleme, a ovaj od

s rji\ p & ju j& A£

^J

-

Bili

smo

sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve
i

pohodu Zatur-Rika'i posto smo stigli do jednog drveta sa dobrim hladom prepustili smo ga Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Potom jc dosao jcdan od musrika, a Poslanikova sabljajc
sellem, u
bila

objesena o drvo.
fc

On

ju je izvadio iz korica

i

*

i

+

*

*****
i

*"*

±

i

'it-

7

*i^^»-^ *

-^»

^iiS

rekao: *Da
tt tk &L

li

me

se bojis?"
alejhi ve sellem.
1*

Ne", rece Poslanik, sallallahu
Pa,

jcS£j <i5lk

Jii s%^l c-Ulj

ko ce

te zastititi

od

& ^1

mene", upita on.

Allah", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi vc
i

o^3

tf>vi itoiwu
-if
»•'•

j^

b>u a
-.

sellem,

njegovi ashabi

mu

priprijetise.

1

i
,

Potom je proucen ikamet za namaz. On je sa jednom skupinom klanjao dva rekata, pa su se oni povukli, a on je sa drugom skupinom klanjao jos dva rekata. Tako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
ve sellem, klanjao po dva
rekata.
cetiri rekata, a ostali

«

-

,

su klanjali

Musedded prenosi od Ebu-Avane, a on od EbuBisra: "Imc tog covjeka jc Gavrcs b. Haris. U torn pohodu borba je bila protiv Muhariba Hasafea." 2
4137.
rekao:

PRENOSI
smo

Ebu-Zubejr od Dzabira da

je

^Z&jfe&j&l j? JBj .*VTV

-

Bili

sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi vc

sellem, u Nahlu, pa je klanjao salatul-havf.

Ebu-Hurejre

je

izjavio:

"'Klanjao
alejhi

sam

sa

Vjerovjesnikom,
u
a

sallallahu

ve

sellem,

vojnom pohodu prema Nedzdu salatul-havf,
Ebu-Hurcjrc jc dosao Vjerovjesniku, sallallahu ve sellem, u vrijeme Hajbera. 3

alejhi

1

Poslanik, sallallallahu alejhi vc sellem, jc oprostio
vcci broj ljudi. Vakidi kazc da jc
vcliki broj ljudi
taj

beduinu zbog velike zclje da pridobije xa islam slo covjek primio islam vratio se u svoj narod, tc jc njegovim posredstvom
i

ovom

primio islam.

2

Ovaj hadis sa poipunim sencdom zabiljczio jc Musedded u Musnedu.

3

Ovu izjavii od Ebu-Hurcjrc

Tahavi napominjuci da jc Ebu-Hurcjrc dosao u vrijeme Hajbera, Buhari jc zclio putvrdili miSljenje da jc pohod Zatur-Rika'i bio nakon Hajbera.
i

prcnosc Ebu-Davud, Ibn-Hibban

283

SAHIHU-L-BUHARI

RITKE

>j

BORBA PROTIV BENI MUSTALIKA IZ PLEMENA HUZA'A, TO JE BITKA NAMUREJSPI
Ibn-Ishak kaze da je to bilo seste godine, a
b.

Musa

^>y>
,

Jtij

c— £— ^iJJij JjUwJ ^Jl
-

<JL*

Ukbe kaze da je bilo cetvrte godine. Nu'man b. Rasid prcnosi od Zuhrija da
potvoredesio u
bitki

.„

,. >*.*..

-„

,,Jc,, ;^;*

>.,

se dogadaj

z
.

^

9

na Murejsiji.

1

K^^lj^$Sty\>±*ii£-'d6^j>$

4138.

PRICAO

NAM JE

Kutejbe

b. Seid,

njemu

je saopcio Isma'il b. Dza'fcr prcnoscci
b.

od Rcbi'a
+

Ebu-Abdur-Rahmana, on od Muhainmeda b. Jahja'a b. Habbana, a ovaj od Ibn-Muhajriza da
je rekao:

*Z--

- Usao sam u dzamiju
te sjeo

i

vidio Ebu-Scida Hudrija,

A\

cJ&S ,£u£i

x^

ti

£$'i j^zl\

pored njega, upitao ga o azlu (ejakuliranju

izvan materice prilikom odnosa cuvajuci se od
zaceca), pa je on rekao:

"Krenuli

smo smo

sa

Allahovim

Poslanikom,

sallallahu alcjhi vc scllcm, u bitku protiv Bcni

Mustalika, pa
Bili

zarobili ncsto
i

arapskog

roblja.

smo

se pozeljeli zena
njih.

tesko

smo
i

podnosili

dij j£ 51 fijS J>J1 &£.tj i>Ji £U

nam se azl htjeli smo da ga primjenjujemo, ali smo ipak rekli: "Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllcmjc medu nama, > > * " u \j&z v ji {&& u jui ^us j£ ;uui pa zar cemo ciniti azl prije nego ga upitamo",
odvojenost od
Svidio
.
'

9.

pa

smo ga

upitali

o tome

i

on je rekao:

*.

--

"Niste obavezni da ga ne cinite!
bica

Nema

ni

jednog

do Sudnjeg dana, kojem je propisano da se 2 rodi, a da se nccc roditi."

1

Ovu Zuhrijcvu

izjavu prcnosi Bchjckija u Delailu. Ibn-Ishak

i

dnigi povjesnicari kazu da sc dogadaj potvorc

desio pri povralku iz bilkc na Murcjsi'i. Ibn-Ishak kaze da jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, saznao da sc plcmc Bcni Mustalik okuplja protiv
njega pod vodstvom Harisa
sc
b.

Dirafa, tc sc zaputio

zvao Murcjsi'a, a bio jc blizu morskc obalc. da su mnogi poubijani, a njihovc zene, djecu imctkc Poslanik, sallallahu
i

prema njima. Do borbc jc doslo kod njihovog bunara koji Doslo jc do vclikc borbc Allah jc porazio nevjernike, tako
alcjhi

i

vc scllcm, jc zarobio.

2

Azl jc izraz kojim sc oznacava sprccavanjc trudnocc tako sto sc prilikom spolnog odnosa sjeme izbacujc izvan materice, kako ne bi doslo do zaceca.

284

t^jIAjillcjlifii

V£±JIE&3t

^jloiil^iOKi

4139.

PRICAO

NAM

JE Mahmud, njemu je

kazivao Abdur-Rezzak, a
prcnoscci od

ovom

saopcio

Maimer
*+
*

Zuhrija, on od Ebu-Sclcmc, a ovaj

od Dzabira

b.

Abdullaha da je rekao:

^

"Ucestvovali

smo

sa

Allahovim

Poslanikom,

prema Nedzdu, pa je stiglo vrijeme popodnevnog odmora. Bili smo u dolini punoj trnovitog drvcca on je odsjco pod jednim drvetom trazeci hladovinu ispod njega,
sallallahu alejhi ve sellem, u bitki
i

s£ .u«ii jjs iij j -J-j skill '^i £u
-S*

*••'

It"-*

I-

\V"

*

\"

~" " *

a

te

objesio svoju sablju.
I

I

drugi ljudi su se razisli

trazeci hladovinu.

dok smo odmarali, iznenada
sallallahu
alejhi

nas

pozva Allahov Poslanik,
i

ve scllcm,
sjedi

mi dodosmo, kad ono jcdan bcduin
l

XS J*J^U £U Ulj jLJI lii 0! JUi J.X5

• ./

j

V

_

>*

e

&qu