You are on page 1of 2

เอกสารแนะแนวทางที่ 30 -19- เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

เอกสารแนะแนวทางที่ 30 เรื่องเส้นตั้งฉาก
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 ชื่อ ห้อง เลขที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
1. บอกเงื่อนไขของการตั้งฉากของเส้นตรงสองเส้นในทางเรขาคณิตวิเคราะห์ได้
2. แสดงให้เห็นได้ว่าเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันหรือไม่

เส้นตั้งฉาก

ทฤษฎีบท 30.1 กาหนดให้ 1 และ 2 เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน Y โดยมีความชันเท่ากับ m1


และ m2 ตามลาดับ จะได้ว่า
1) ถ้า 1 ตั้งฉากกับ 2 แล้ว m1m2 = -1
2) ถ้า m1m2 = -1 แล้ว 1 ตั้งฉากกับ 2
หมายเหตุ ถ้ากาหนดความชันของเส้นตรง 1 = m1  0 และ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับ 1
จะได้ว่า ถ้า m2 เป็นความชันของ 2 แล้ว m2 =  m1
1
ตัวอย่างที่ 30.1 กาหนดให้ 1 เป็นเส้นตรงที่ผ่าน A(-1, -4) และ B(2, 3) และ 2 เป็นเส้นตรงที่
ผ่าน C(-5, 2) และ D(-19, 8) จงตรวจดูว่า 1  2 หรือไม่
วิธีทา ให้ m1 และ m2 เป็นความชันของ 1 และ 2 ตามลาดับ
จะได้ m1 =
m2 =
จะพบว่า
ดังนั้น
ตัวอย่างที่ 30.2 จงแสดงว่า (-1, 3), (3, 5) และ (5, 1) เป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
วิธีทา ความชันของด้านที่ต่อจุด (-1, 3), (3, 5) เท่ากับ
ความชันของด้านที่ต่อจุด (3, 5), (5, 1) เท่ากับ
ความชันของด้านที่ต่อจุด (-1, 3), (5, 1) เท่ากับ
จะพบว่า
ดังนั้น

แรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทาให้ความฝันกลายเป็นจริง พาร์คส์ โรบินสัน


เอกสารแนะแนวทางที่ 30 -20- เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

เอกสารฝึกหัดที่ 30 เรื่องเส้นตั้งฉาก
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 ชื่อ ห้อง เลขที่
จงแสดงวิธที า
1. ในโจทย์ข้อต่อไปนี้ จงตรวจสอบดูว่าเส้นตรง 1 ที่ผ่านจุด A และ B ตั้งฉากกับ 2 ที่ผ่านจุด C
และ D หรือไม่
1) A(-5, 2), B(3, -1), C(4, 2) และ D(7, 10)
2) A(5, 3), B(8, 3), C(7 ,4) และ D(7, -4)
3) A(2, -3), B(-5, 1), C(7, -1) และ D(0, 3)
4) A(2, -3), B(-5, 0), C(4, 5) และ D(0, 2)
2. ในโจทย์ข้อต่อไปนี้จ งตรวจสอบดูว่ารู ปสามเหลี่ยม ABC เป็นรู ปสามเหลี่ย มมุมฉากหรือไม่
พร้อมทั้งหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
1) A(8, 6), B(4, 8), C(2, 4)
2) A(0, 9), B(-4, -1), C(3, 2)
3) A(3, -2), B(-2, 3), C(0, 4)
4) A(-2, 8), B(-6, 1), C(0, 4)
3. ให้ A(3, -1), B(6, 0), C(7, 3) และ D(4, 2) เป็นจุดยอดมุมของสี่เหลี่ยมรูปหนึ่ง จงแสดงว่าเส้น
ทแยงมุมทั้งสองเส้นจะตั้งฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
4. จงแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งมีจุดยอดมุมอยู่ที่ A(-5, 3), B(-4, -2), C(1, -1) และ D(0, 4)
เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พร้อมทั้งแสดงด้วยว่าเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นจะตั้งฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน

แรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทาให้ความฝันกลายเป็นจริง พาร์คส์ โรบินสัน