SEJARAH AWAL PULAU PINANG

SEJARAH AWAL PULAU

Noriah Mohamed Muhammad Haji Salleh Mahani Musa Mokhtar Saidin Ahmad Jelani Halimi Mohd lsa Othman Sohaimi Abd. Aziz

Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang November 2006

Laporan Hasil Penyelidikan Geran Penyelidikan Jangka Pendek Universiti Sains Malaysia 1 April 2AO4 - 31 Disember 2006

PENGHARGAAN
Bahan didalam laporan inimerupakan hasil kajian yang bertajuk Seiarah Awal Pulau

Pinang yang telah dilaksanakan dari

1 April 2004 hingga November

2006

menggunakan dana sumbangan Geran Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia

berjumlah RM23,000.00 (304/PHUMANITI/635063). Sehubungan

itu, semua

pengkaji ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada

Jawatankuasa

Penyelidikan, Univesiti Sains Malaysia kerana telah memberi kepercayaan kepada semua pengkajiuntuk menjalankan kajian ini.

Semua pengkajijuga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada
mereka yang terlibat seerra langsung atau tidak dengan kajian

ini. Secara khusus,

ucapan penghargaan ditujukan khas kepada semua penyelidik dan pembentang

kertas kerja lain yang telah sudi bekeflasama menjayakan dua seminar yang
berkaitan dengan kajian ini, iaitu Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang dan Kolokium Pulau Pinang Ke-2: Seberang Perai Ke Mana Hala Tuju? Bahan untuk
Kolokium Melayu Pulau Pinang telah dibukukan dengan tajuk Melayu Pulau Pinang,

Himpunan Kerfas Kerja Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang pada tahun

2005. Sebahagian bahan Seminar Seberang Perai yang relevan dengan kajian
juga sedang diusahakan untuk tujuan yang sama.

ini

NORIAH MOHAMED DAN RAKAN.RAKAN NOVEMBER 2006

il!

KANDUNGAN
HAI.AMAN TAJUK
I

PENGHARGMN KANDUNGAN PRAIGTA

iii

iv

BAB

1

ARKEOLOGI: PENEMPATAN AWAL DI PULAU PINANG
1.1

1.2

1.3

1.4

Pengenalan Paleoalam Pulau Pinang Pulau Pinang dalam akeologi Malaysia 1.3.1 Bukti arkeologi di Pulau Pinang 1.3.2 Siapakah penghuni awal di Pulau Pinang? Rumusan

1

2 3 4 6 7

BAB

2

ARKEOLOGI: PENEMPATAN AWAL Dl SEBERANG PER.AI

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
2.1O
BAB

Pengenalan Seberang Peraidalam arkeologi Malaysia Sekitaran kuno Seberang Perai Tamadun Lembah Bujang, Kedah Protosejarah Kuala Selinsing Perak Zaman prasejarah Seberang Perai Kebudayaan dan pentarikhan Guar Kepah Manusia awalGuar Kepah InskripsiCherok Tok Kun

I I
10
11 11

12 14

15
17 17 18

2.11

InskripsiBuddhagupta Rumusan

3

SEJARAH AWAL: PUI-AU PINANG SEBELUM 1786
3.1

Pengenalan

19

3.2

3.3 3.4 3.5 3.6

Pemisahan Pulau Pinang daripada ketuanan Kedah Siapakah yang membuka Pulau Haji Mohamad Salleh (Nakhoda Intan), Datok dan Batu Uban Penerokaan tanah oleh orang Melayu semasa Light Rumusan

Melayu 19 Pinang? 24 Janatun 30 Francis 38
41

BAB 4

SEJARAH AWAL SEBERANG PERAI
4.1

4.2 4.3

Pengenalan Seberang Perai sebelum 1800

42 43

"Selagiada mataharidan bulan" mutlak Inggeris?

- Seberang

Perai milik

45

1.1 5.2.2.2.2.7 4.2 Aspek kepimpinan dan kemasyarakatan Suasana sosioekonomi Rumusan 53 59 59 65 68 BAB 5 SEJARAH AWAL BAHASA DAN KERAGAiIAN BAHASA MELAYU DI PULAU PINANG 5.7 6.1 Bahasa Melayu tinggi 5.2 6.2 Bahasa Melayu tulen (dialek Melayu Pulau Pinang) 5.8 6.4 4.10 Penyanyidan lagu 6.2 7.9 Pengenalan Asal-usulghazal GhazalMelayu GhazalMelayu Johor Ghazalparti 112 112 114 116 117 Ajinda Ghazal PartiKepala Batas Kumpulan-kumpulan ghazalparti 126 '127 130 132 132 135 6j4 Rumusan parti 140 140 14 PULAU PINANG SEBAGI PUSAT ILTIU DAN PERKEMBANGAN INTELEKTUAL 7.8 Seberang Peraidan peristiwa serangan Siam 1821 Seberang Perai selepas 184.4 Pengenalan Penduduk dan profil sosiolinguistik di Pulau Pinang sebelum dan selepas kedatangan Francis Light 5.3 Pengenalan Sastera awal 7.4 Sistem pelajaran tradisional 7.2 5.5 4.3 Sastera 7.3 6.2.1 7.13 BAB 7 Persembahan ghazal 6.2.6 6.2.11 Penari 612 Pelawak 6.2 Penerbit 7.4.3 Bahasa Melayu basahan Negeri-negeri Selat Rumusan 70 71 78 88 100 110 BAB 6 SENI MUZIK AWAL: GHAZAL PARTI SEBAGAI SENI MUZIK MELAYU TRADISIONAL PULAU PINANG Pemuzik Peralatan muzik 6.5 6.1 6.4 6.1 Persuratkhabaran dan majalah 7.5 Perkembangan ilmu melalui USM Rumusan 146 149 152 159 161 170 173 178 .6 4.

Selain vtl . Seberang Perai pada tahun 1860-an oleh G. Sejarah awal negeri itu mula dikaburkan lantas tidak dapat bersaing dengan historiografi yang dicipta pihak penjajah. sejarah Pulau Pinang mengalami nasib yang sama. Keadaan inimembawa lmplikasi besar kepada Pulau Pinang yang dahulunya merupakan sebahagian kawasan milik kesultanan Kedah. Dalam konteks ini.PRAKATA Pulau Pinang mempunyai sejarah yang unik dan tersendiri. projek Sejarah Awal Pulau Pinang mula digerakkan dan hasilnya beberapa penemuan dalam aspek arkeologi. Berdasarkan kelemahan dan kesedaran untuk mengembalikan jati diri sejarah Pulau Pinang sebagai sebahagian daripada kawasan milik kesultanan tertua dan hebat dalam sejarah alam Melayu. bahasa. Pulau Pinang terus membuka jalan kepada perkembangan imperialisme Inggeris seterusnya di negeri-negeri Melayu sehinggalah Inggeris menakluki secara rasmi Tanah Melayu pada tahun 1874 menerusi Perjanjian Pangkor. Pengaruh eurosentrik mula menguasai penulisan sehingga sejarah tempatan menjadi kabur dan tidak bermakna. Pulau Pinang ternyata mempunyai bukti prasejarah yang penting. sejarah. Penaklukan ini membawa perubahan bukan sahaja dalam aspek sosioekonomi dan politik malah juga aspek pensejarahan. W. Penemuan tapak prasejarah di Guar Kepah. misalnya. Earl bukan sahaja meninggalkan timbunan cengkerang kepah dan kerang dalam rangka manusia yang membuktikan wujudnya tamadun penempatan awaldi kawasan tercebut malah lebih penting menuntut satu usaha tegas oleh pihak kerajaan untuk mempertahankan kawasan warisan daripada dimusnahkan oleh kerakusan pembangunan. Sebagai negeri Melayu yang pertama diambil alih oleh pihak lnggeris. Dalam aspek arkeologi. dan sastera berjaya dikumpulkan. Kehadiran dan sumbangan Inggeris serta masyarakat lain yang dilihat oleh penjajah sebagai penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi negeri itu diberi perhatian utama dalam kajian dan tulisan-tulisan awal.

Dato Keramat. kawasan lain yang menuntut perhatian pihak berkuasa tempatian dan pihak yang terlibat dalam soalwarisan ialah tapak KOMTAR. SungaiAra. Kajian yang dijalankan terhadap aspek ini mendapati kawasan petempatan orang Melayu dari Nusantara. dan Datok Janatun dilihat sebagai pemimpin Melayu awal yang bertanggungjawab memajukan pulau itu sebelum kedatangan lnggeris. Memasuki era sejarah. dan lain-lain lagi lama sebelum Francis Light tiba dan memacakkan bendera Union Jack pada tahun 1786. Kukuhnya ikatan pengikut-pertuanan Melayu Kedah initerbukti dengan sokongan padu yang diberikan penduduk Melayu di Pulau Pinang dan Seberang Perai dalam menentang Siam ekoran penaklukan Siam ke atas Kedah pada tahun 1821. dan Inskripsi Buddhagupta juga di Seberang Perai. Malah dikatakan meskipun berada sepenuhnya di bawah penguasaan Sharikat Hindia Timur Inggeris sejak 1786. Nakhoda Intan.Guar Kepah. Pulau Pinang dan Seberang Perai terus penting dalam sejarah petempatan dan pembentukan budaya Melayu serantau. viii . sejarah Pulau Pinang khususnya Seberang Peraisebelum kesuftanan Kedah dipulihkan kembalioleh Siam pada tahun 18/. iaitu di sekitar Batu Uban. Penemuan kubur dan sumber-sumber lisan daripada generasi keturunan orang Melayu yang awal ini mengesahkan hakikat tersebut. dan Muka Head berikutian penemuan batu nisan Acheh pada tahun 2000. khususnya Minangkabau dan Acheh telah kelihatan di beberapa kawasan di bahagian pulau. Penemuan ini membuktikan Pulau Pinang dan Seberang Perai tidak pemah terpisah daripada tamadun awaf Melayu yang berpusat di Srivijaya dan Kedah Tua. Nama Nakhoda Kecil. inskripsi Cerok Tok Kun. Sejarah awal petempatan Melayu inidiakuisendirioleh sumber-sumber Inggeris meskipun kebanyakan tulisan ini menafikan wujud masyarakat menetap dan kerajaan formal orang Melayu pada waktu itu.2 merupakan sejarah Kedah.

kemudiannya diadun. Kajian yang dijalankan menunjukkan sejak abad ke-18 terdapat pelbagai ragam bahasa Melayu yang wujud di Pulau Pinang. kesusasteraan dan keintelektualan Melayu. Bauran bahasa ini diperkukuh menerusi perkahwinan campur yang akhimya bukan sahaja mewujudkan toleransi dalam berbahasa malah juga dalam soal budaya dan sastera malah tercatat dalam sejarah sebagai pusat ilmu dan perkembangan intelektual. Pulau Pinang (termasuk Seberang Perai) mempunyai signifikan tersendiri dalam sejarah perkembangan ekonomi. Kepentingan ini terbentuk sejak sebelum kehadiran Francis Light. lx . sosiobudaya. diharap lebih banyak kajian benrvibawa tentang orang Melayu Pulau Pinang dapat dihasilkan dan diterbitkan untuk rujukan dan panduan penyelidik.Sifat kosmopolitian Pulau Pinang yang terbentuk selepas 1786 bukan sahaja kelihatan dalam aspek ekonomi dan politik malah juga dalam aspek sosiobudaya dan bahasa. Dengan kajian-kajian yang dihasilkan oleh para penyelidik yang terlibat dalam projek Sejarah Awal Pulau Pinang ini. Sumbangan dan kepentingan ini tidak pemah kalah namun sering kali dipinggirkan dalam penulisan dan kajian. disesuaikan. dan bersaing dengan sifat masyarakat kosmopolitan yang dibentuk oleh pihak penjajah. M(lrasi penduduk luar (dari negara luar) dan kawasan lain di Malaysia merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kewujudan pelbagai ragam bahasa Melayu di negeri itu.

manik. Sungai Gelugor dan Tanjung Tokong yang wujud di pulau itu. dan pecahan tembikar. alat batu. pada 17 Julai 1786. Kampung Gelugor dan .W. Guar Kepah mendedahkan timbunan cangkerang kepah dan kerang yang di dalamnya ditemui rangka manusia. dijangka bahawa tapak di Guar Kepah ini berusia sekurang-kurangnya sekitar 3. bukti pertama prasejarah negara ditemuidi Guar Kepah. Walau bagaimanapun. Seberang Perai pada tahun 1860 oleh Earl. iaitu sekitar 217 tahun yang lalu. Earltidak melaporkan sebarang pentarikhan bagitapak tersebut. Dari segi sejarah.000 - 4. G.000 tahun dahulu atau mungkin lebih tua. 2005: 78). Hampir semua rekod penulisan sejarah tentang ketibaan Sharikat Hindia Timur ini mendedahkan bahawa telah ada beberapa perkampungan Melayu. Arkeologi dalam konteks laporan ini bermaksud kajian saintifik mengenai sesuatu kebudayaan (terutama kebudayaan prasejarah) dengan cara penggafian dan penghuraian kesan-kesan tinggalan (Kamus Dewan Edisi Keempat. sisa makanan. seperti di tapak pembinaan Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR). laporan penemuan alat batu beliung di Pulau Pinang. seperti di Sungai Pinang.1 Pengenalan Bab 1 dan Bab 2 laporan ini akan memerikan aspek arkeologi Pulau Pinang dan Seberang Perai. Selain Guar Kepah. tidak ada kajian terperinci dan data yang holistik untuk membuktikan kewujudan masyarakat Melayu awal ini. Francis Light dan kumpulannya dikatakan telah memulakan penempatan di Pulau Pinang. Dari segi arkeologi. apabila dibandingkan artifak yang ditemui di Guar Kepah dengan tapak prasejarah lain.BAB I ARKEOLOGI: PENEiIPATAN AWAL Dl PULAU PINANG 1. Walau bagaimanapun. Teluk Kumbar.

P. (1972) mencadangkan aras laut penghujung Holosen menurun dan beberapa kali naik turun. baharulah bahagian pulau terpisah daripada tanah daratan Seberang Perai. sebelum 6. Aras laut terus meningkat dan mencapai ketinggian maksimum (+5 meter) pada sekitar 5.P. kajian paleoalam ataupun sekitaran kunonya akan dibincangkan terlebih dahulu. Sefepas 5.. batu nisan inidijangka mewakili era awal 1700.000 B.000 tahun dahulu. ke aras laut purata semasa. pada 9. Peta 1. Berdasarkan bentuknya. iaitu bukti dari era pertanian awal yang dijangkakan berusia sekurang-kurangnya 5. juga ada di Pulau Pinang. Contohnya. 1. laut adalah sekitar 50 -30 meter lebih rendah daripada aras laut purata Secara amnya. iaitu semasa.000 B. Ini bermakna sebelum 7.P. manusia awal boleh terus bergerak ke bahagian pulau melalui daratan.000 8. Kajian paleoalam Pulau Pinang yang dibincangkan ialah dari aspek perubahan aras laut yang berlaku yang memberikan kesan kepada pergerakan manusia di negeri ini. yakni pernah turun di bawah aras purata . Semua bukti arkeologi dan sejarah di atas menunjukkan bahawa telah ada penduduk di Pulau Pinang jauh lebih awal sebelum 17 Julai 1786.P. iaitu meningkat dari kedudukan terendah (antara - 100 meter dan -130 meter) sekitar 18.P.. Tjia et al.000 B. Kajian terbaru juga menemui perkuburan yang batu nisannya bercirikan batu nisan Aceh di Muka Head.000 B.2 Paleoalam Pulau Pinang Sebelum membincangkan tentang bukti arkeologidi Pulau Pinang.1 (di dafam Lampiran 1) menunjukkan bahawa hanya sekitar selepas 7. kedudukan tepi meter dari tepi laut sekarang.Sungai Ara menunjukkan bukti Neolitik.P.000 B.000 B. aras taut di Semenanjung Malaysia didapati sama dengan bahagian lain bumi.P.

Tamadun Lembah Bujang meliputi kawasan utara Sungai Muda yang menjadi sempadan Kedah dan Pulau Pinang sehingga ke Gunung Jerai. Kuala Selinsing. seperti inskripsi di Pulau Pinang.000 tahun dahulu (Nik Hassan. manakala selepas sekitar 7. dijangka sekurang-kurangnya kawasan Seberang Perai mempunyai perkaitan dengan tamadun Lembah Bujang. iaitu di Cherok Tok Kun dan Seberang Perai dikaitkan dengan tamadun ini (Mohd Supian. jelas mendedahkan buktitamadun Lembah Bujang (lihat Peta 1.P. Kedua-dua tapak. Maka.semasa dan pernah setengah meter lebih tinggi pada beberapa ratus tahun yang lalu. didapati Pulau Pinang berpotensi untuk mempunyai data manusia awal. sebelum sekitar 7. manusia awalmemerlukan pengangkutan laut untuk sampaike bahagian pulau. Lembah Bujang dan Selinsing mendedahkan banyak bukti .3 Pulau Pinang dalam arkeologi illalaysia Berdasarkan buktipaleoalam diatas dan buktiarkeologidisekitamya.000 tahun dengan amplitud 2 meter. Berdasarkan kelakuan aras laut ini. 1999). Di bahagian utara Pulau Pinang. Kelakuan aras laut Semenanjung Malaysia berlaku dalam tempoh 2. Kawasan inimerupakan penempatan manusia awal protosejarah sekitar 2. Perak (rujuk Peta 1. Di bahagian selatan Pulau Pinang terdapat bukti prasejarah di Kampung Kalumpang. dan kemudiannya aras laut meningkat ke aras laut purata semasa.500 tahun dahulu (Nik Hassan and Othman. 1990). 1.1 didalam Lampiran 1).1 didalam Lampiran 1) yang berlangsung seawal 1.200 8.. 2002). kedudukan minimum hingga -2 meter lebih rendah terjadi sekitar 1.P. tiada masalah untuk manusia awal ke bahagian pulau kerana semuanya daratan.000 B. Sebab itulah beberapa bukti jumpaan.000 B. iaitu jauh lebih awal sebelum kedatangan penjajah pada tahun 1786.P. Pendek kata.

secara geografi Pulau Pinang dijangka memainkan peranan penting dalam laluan perniagaan ini.3. Perak. iaitu febih kurang 5.000 tahun dahulu. Tidak ada pentarikhan kronometrik yang diberikan untuk tapak ini.000 tahun dahulu. Hal ini ketara berlaku. Pulau Pinang. Ini bermakna tefah ada manusia awal di Seberang Perai selewatJewatnya sekitar 5.000 tahun dahulu. Guar Kepah yang terletak di Seberang Perai merupakan satu-satunya tapak prasejarah di Pulau Pinang yang telah dijalankan ekskavasi. 4 . Jadual 1. terutamanya di bahagian pulau. seperti penemuan seramik asing. dan di Thailand dijangka alat batu di Guar Kepah ini berusia sekitar pertengahan Holosen. beberapa bahagian rangka manusia dan sisa makanan.1 menunjukkan beberapa kajian yang dilaksanakan dan penemuan arkeologi yang dilaporkan di negeri ini.{ Bukti Arkeologidi Pulau Pinang Sungguhpun bukti pertama prasejarah negara datangnya dari Pulau Pinang. 1. Laluan inijuga melibatkan Pulau Pinang. namun sejarah kajian dan bukti arkeologi di negeri ini sangat terhad berbanding dengan negeri lain. Tapak inimendedahkan artifak alat batu. Berdasarkan perbandingan alat batu di Guar Kepah dengan alat batu di Lembah Lenggong. manik dan lainlain yang menggambarkan sibuknya kawasan ini pada masa 2. Maka.adanya sistem perniagaan (pertukaran) barangan.

Selain di Guar Kepah. dan Sungai Ara. Gelugor. tiga alat beliung telah ditemui oleh tuan tranah yang kemudiannya melaporkan penemuan tersebut ke Pusat Penyelidikan Arkeologi. seperti di tapak KOMTAR. D. iaitu manusia yang rupanya mirip masyarakat AsliAustralia. H. dan penduduk New Guinea sekarang. (1947) 1840-an 1&40-an 1983 1983 1989 Cherok Tok Kun Inskripsi Cherok Tok Kun Inskripsi Buddhagupta Braddell(1980) Braddell(1980) Adi (1983) Adi (1983) Seberang Perai Tapak KOMTAR Kampung Gelugor Alat beliung Alat beliung Alat beliung Nisan Acheh SungaiAra Muka Head 2000 Rangka manusia yang ditemui oleh pengkaji awal di Guar Kepah digolongkan ke dalam kumpulan Australomelanesoid. C.1 Buktiarkeologi di Pulau Pinang Tahun Tapak Jumpaan Pengkaii 1851 Guar Kepah Sebahagian rangka manusia dalam timbunan cangkerang Analisis rangka manusia Laporan lokasi dan keadaan tapak Laporan kebudayaan Australomelanesoid Laporan ekskavasi Analisis rangka manusia Laporan penemuan stupa Earl (1861) 1863 1930 1935 1938 1940 1947 Guar Kepah Guar Kepah Guar Kepah Guar Kepah Guar Kepah Guar Kepah Huxley (1863) Evans (1930) Callenfels (1935) Callenfels (1938) Mijsberg (1940) Quaritch Wales. beberapa beliung Neolitik telah ditemui di bahagian pulau Pulau Pinang. . dan Quaritch Wales. Melanesia. Di kawasan kebun sayur di Sungai Ara.Jadual 1. C.

menunjukkan bahawa alat ini bertarikh seawal sekitar 5. Perbandingan secara morfologidengan kajian Othman (1988) menunjukkan bahawa batu nisan tersebut berkemungkinan mewakili era batu nisan Acheh di penghujung 1500 sehingga pertengahan 1700. Sebab itulah jika dilihat di dalam peta topografi. Tetapi siapakah . telah ditemui enam pasang batu nisan di Teluk Duyung (rujuk Peta 1. Perbandingan dengan tapak arkeologi lain di seluruh negara di mana terdapatnya juga alat beliung ini. kawasan ini banyak dikaitkan dengan Acheh.000 tahun dahulu.2 Siapakah Penghuni Awal Pulai Pinang? Secara jelas daripada bukti arkeologi. contohnya Kampung Pantai Acheh.Universiti Sains Malaysia. yakni keseluruhan tanah telah diganggu. Malah survei mendapati kebanyakan penduduk diTeluk Bahang mengakui berketurunan Acheh. 1. Ini bermakna berkemungkinan telah ada masyarakat Melayu Acheh di Muka Head seawal tahun 1600.3. Alat beliung ialah alat batu pada zaman Neolitik yang digunakan untuk aktiviti pertanian dan tugas seharian yang lain. Sekiranya hal ini benar. Batu nisan ini menunjukkan ciri-ciri batu nisan Acheh. Malangnya. maka secara jelas kawasan ini mempunyai penduduk Melayu Acheh yang ramai dan mungkin telah tersebar luas kebahagian lain Pulau Pinang.2 di dalam Lampiran 2). kajian lanjutan tidak dapat dijalankan kerana semua jumpaan tersebut berupa jumpaan permukaan. Ada generasitua yang rnemberikan maklumat bahawa terdapat lebih 300 batu nisan Acheh diTeluk Duyung tetapi nisan tersebut telah musnah akibat pertumbuhan pokok hutan di kawasan tersebut.000 tahun dahulu. dapat dikatakan bahawa telah ada penempatan awal di Pulau Pinang sekurang-kurangnya sejak 5. misalnya bukti di Guar Kepah dan alat batu beliung di bahagian pulau. Dalam surveiawalan di Muka Head untuk projek pembangunan Muka Head sebagai Taman Negeri.

Kajian terperinci di Muka Head perlu dijalankan untuk mendapatkan data yang lebih jelas tentang masyarakat awal Acheh di kawasan tersebut.4 Rumusan Berdasarkan perbincangan.000 tiahun dahulu dikatakan rangka manusia daripada kumpulan Australomelanesoid (Earl.000 tahun dahulu mempunyai ketinggian sekitar 158 sentimeter dan didapati sudah mempunyai masyarakat yang bersistem. Bukti batu nisan Acheh yang dijangka mewakili penempatan sekitar tahun 1600 secara jelas menunjukkan memang telah ada masyarakat Melayu Acheh di kawasan Muka Head pada masa tersebut. Kumpulan ini bukan sahaja duduk di tepi pantiai. pembangunan yang pesat di Pulau Pinang telah memusnahkan banyak bukti penting arkeologi yang berkaitan dengan masyarakat awal berkenaan. Manusia Perak yang menghuni Lenggong sekitar 10. Dijangka bahawa mereka yang tinggal di Guar Kepah 5. Hulu Perak. 1861. Rangka manusia di tapak Guar Kepah yang dijangka berusia sekurang-kurangnya sekitar 5. Callenfels. dan mempunyai adat istiadat pengebumian. hidup sebagai pemburu dan pemungut. 1935). malah di daratan sebagaimana Manusia Perak yang ditemui rangkanya di Lenggong.000 tahun kemudian juga mempunyaisistem hidup yang sama. 1. Tapak Guar Kepah kini didapati telah musnah seratus peratus dan hal ini tidak membolehkan kajian . Manusia Australomelanesoid ialah penghuni rantau Asia Tenggara semasa Pleistosen dan aural Holosen.penghuni di petempatan awal ini? Soalan ini hanya boleh dijawab berdasarkan penemuan bukti di Guar Kepah dan batu nisan Acheh. didapati jelas bahawa memang telah ada masyarakat awal di Pulau Pinang jauh lebih awal sebelum kedatangan Francis Light pada tahun 1786. Namun. menghormati mayat.

di Seberang Perai I . Begitu juga dengan tapak penemuan alat batu beliung. malah signifikannya juga terserlah apabila membincangkan sejarah petempatan sebagaimana yang dipaparkan didalam bab berikut. terutamanya bagi mendapatkan pentarikhan tapak yang sangat penting dalam menentukan waktu sesuatu tempat dihuni. Bukti-bukti arkeologi yang dibincangkan ini bukan sahaja penting kepada sejarah awal Pulau Pinang.terperinci dijalankan.

menjadikannya kawasan penting dari segi pergerakan manusia awal. Mereka menggunakan alat batu jenis pebel unifas dan bifas dan iuga tembikar. Kedah di utara dan kawasan protoseiarah Selinsing.000 hingga 6. Mereka hidup di sekitaran laut.2 Seberang Peraidalam arkeologi Malaysia Seberang Perai berkedudukan memaniang utara-selatan.BAB 2 ARKEOLOGI: PENEMPATAN AWAL DI SEBERANG PERAI 2. beberapa kajian laniutan telah dijalankan di tapak ini. menjalankan aktiviti memungut siput dan kerang laut. dan mempunyai adat istiadat pengebumian. atau dahulunya dikenali sebagai Province Wellesley.Sebelum itu. memungut bahan tumbuhan. Perak di selatan. memburu binatang liar. bahagian barat meng€dap laut Selat Melaka ke bahagian pulau Pulau Pinang. Seiak itu. Berikut dibincangkan arkeologi Seberang Perai bermula dan zarrnarn prasejarah sehinggalah penghasilan inskipsi. bahagian utara dan timur .000 tahun dahulu. Buldi ini telah dimasukkan ke dalam peta arkeologi dunia pada tahun 1861 oleh seorang British.1 Pengenalan Arkeologi Seberang Perai mendedahkan bahawa manusia awal mula sampai ke kawasan inisekitar 5. Selain bukti prasejarah ini. George Windsor Eart yang merupakan orang pertama yang tetah menialiankan kaiian arkeologi di Seberang Perai. Penemuan bukti tulisan pada inskripsi di Seberang Perai mendedahkan adanya bukti tamadun telah berlangsung di kawasan ini. lokasi Seberang Perai yang terletak di antara kawasan tamadun Lembah Bujangi. Seberang Perai dalam arkeologi Malaysia akan dibincangkan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran yang tebih holistiktentang kawasan ini- 2.

pernah turun di bawah aras purata semasa dan pemah setengah meter lebih tinggi pada beberapa ratus tahun yang . Topografinya jelas didominasi oleh lembah dataran pesisir dengan beberapa permatang pantai terutamanya di bahagian utara dan bersempadankan tanah tinggi di seluruh bahagian timur. Kedudukan ini mempengaruhi Seberang Perai untuk dipilih oleh masyarakat awal sebagai kawasan penempatan mereka. sungai. sebaliknya ketika 7. seperti Sungai Muda yang menjadi sempadan Seberang Perai dan Kedah. Di sini tiada gua dan tiada endapan kelikir batu seperti tapak prasejarah di Lenggong. Peta 2. Tjia et al. berkeluasan sekitar 1000km2 (Peta 2. 2.000 trahun dahulu. Beberapa sungai mengalir keluar ke laut melalui Seberang Perai. maka Seberang Perai mengalami kesan terus dari naik-turun paras laut. Pendek kata. Contohnya. aras laut terlalu rendah hingga mencapai -30m daripada aras laut sekarang.000 tahun dahulu. Seberang Perai mencapai keluasan sekitar 1350km2.1 juga menunjukkan sempadan Seberang Perai yang berubah-ubah beberapa kali mengikut perubahan aras laut (Tjia 1991). Ini bermakna.3 Sekitaran kuno Seberang Perai Memandangkan kedudukannya ditepi laut. daratan Seberang Perai mengecil kepada hanya berkeluasan 500km2. ketika Seberang Peraimasih bercantum dengan bahagian pulau Pulau Pinang. (1972) mencadangkan aras laut penghujung Holosen menurun dengan beberapa fluktuasi. Perak. aras laut telah meningkat +5m daripada aras laut sekarang. kawasan terbuka. dan mencari kelikir batu dari kawasan lain untuk dijadikan bahan mentah peralatan.bersempadankan Kedah dan bahagian selatan bersempadankan Kedah dan Perak. masyarakat awal prasejarah yang memilih Sebarang Perai sebagai kawasan penempatan mestilah mereka yang boleh hidup di sekitaran laut. Semasa 9. pada sekitar 5.000 tahun dahulu.1 di dalam Lampiran 3). Selepas 5. aras laut menurun -5m.000 tahun dahulu.

iaitu tamadun Lembah Bujang di utara dan prosejarah Selinsing di selatran maka berikut diberikan gambaran am tapak tersebut untuk melihat potensidan sumbangan Seberang Perai ketika itu.5 Protosejarah Kuala Selinsing Perak Di bahagian selatan Seberang Perai (Peta 2.000 tahun dahulu telah menyebabkan hanya kawasan agak tinggi yang dihuni. Kedudukan aras laut Semenanjung Malaysia mempunyai tempoh 2.000 tahun dahulu (Nik Hassan Shuhaimi 1999).200 tahun dahulu. Memandangkan kedudukan Seberang Perai berada diantara dua lokasi penting arkeologi negara. Tamadun ini mendedahkan banyak bukti di bahagian utara Sungai Muda yang menjadi sempadan Kedah dan Pulau Pinang.lalu. Berdasarkan kelakuan aras laut ini. seperti di Permatang Pasir Guar Kepah. Kuala Selinsing.000 tahun dengan amplitud 2m. Kawasan ini mendedahkan penempatan manusia awal protosejarah sekitar 2. seperti inskripsi di Cherok Tok Kun dikaitkan dengan tamadun ini(Mohd Supian 2002). jelas mendedahkan bukti Tamadun Lembah Bujang yang berlangsung seawal 1500 tahun dahulu (Nik Hassan Shuhaimi dan Othman 1990). kedudukan minimum hingga -2m lebih rendah terjadi sekitar 1. sehingga ke Gunung Jerai. dan kemudian meningkat ke aras laut purata semasa. Oleh sebab itu beberapa jumpaan.1). Turun naik aras laut ini memberikan impak secara langsung kepada kebudayaan manusia awal di Seberang Perai. 2. Kenaikan aras laut semas 5.4 Tamadun Lembah Bujang. 11 . Kedah Di bahagian utiara Seberang Perai (Peta 2. Perak.1 di dalam Lampiran 3) terdapat bukti protosejarah di Kampung Kalumpang. 2. Antara artifak yang ditemui di Selinsing ialah tembikar.

bukti di Lembah Bujang (1. Kajian arkeologi di Guar Kepah sejak 1851 melibatkan tiga lokasi.1).000 tahun dahulu) di Seberang Perai. dan pengkebumian. berkemungkinan ada hubungan antara masyarakat Neolitik Guar Kepah dengan masyarakat protosejarah Selinsing dan juga masyarakat tiamadun Lembah Bujang. Seberang Perai dijangka memainkan peranan penting dalam laluan pemiagaan ini. Guar Kepah terletak di bahagian utara Seberang Perai. Kedua-dua tapak.500 tahun dahulu) dan Selinsing (2. dan lain-lain yang menggambarkan kesibukan kawasan ini pada ketika itu. Mungkinkah mereka ini yang bergerak ke Selinsing dan Lembah Bujang? Sekiranya ini benar. Seorang rakyat British. Tapak Guar Kepah terdiri daripada tlmbunan cengkerang di atas permatang pasir. George Windsor Ead ialah orang 12 . maka secara geografi. yang memberikan nama Guar 'Bukit' Kepah ataupun Bukit Kerang.alat logam. Maka.000 tahun dahulu) lebih muda daripada bukti Guar Kepah (5. B dan C (Peta 2. manik. Disebabkan laluan ini melibatkan Seberang Perai. sekitar enam kilometer jauhnya dari pantai dan selatian Sungai Muda. Lembah Bujang dan Selinsing mendedahkan banyak bukti adanya sistem perniagaan (pertukaran) barangan seperti penemuan seramik asing. maka asal usul manusia di kedua-dua tapak dapat diketahui.6 Zaman prasejarah Seberang Perai Sehingga kini. di sempadan Pulau Pinang. bukti zaman prasejarah di Seberang Perai hanya ditemui di Guar Kepah. alat batu. dan Kedah. Kehadiran manik dan bahan mentahnya yang begitu banyak mencadangkan kawasan initelah digunakan sebagai tempat pembuatan manik ketika itu. 2. manik. Tapak Guar Kepah merupakan tapak arkeologi yang pertama di negara ini yang d'rjalankan ekskavasi. iaitu Bukit Kerang A. Selain itu.

Ahmad Hakimi (1994) telah membuat tinjauan ke Guar Kepah dan melapoRan keseluruhan tapak Guar Kepah telah terganggu. tembikar. Hasiltemuan rangka manusia daripada kajian initelah dilaporkan oleh Mijsberg (19a0). dilaporkan juga penemuan alat batu jenis 'sumatralit'. Bukit Kerang B (latitud 5033'31. dan sisa makanan yang lain sepertitulang rusa.5" Timur) telah rata sepenuhnya berada di belakang rumah Encik Jamil. Ekskavasi di ketiga-tiga lokasi Guar Kepah kemudiaanya dijalankan oleh tiga tokoh arkeologi terkenal.2" Utara dan fongitud 1OOo25'32. dan Huxley (1863) menyatakan rangka manusia tersebut mewakili kumpulan Melanesia. Ketika itu.3" Timur) kiniterletak di bawah rumah Encik Hoh Ah Kaw. dan Collings pada tahun 1934 di bawah Muzium Raffles di Singapura (Callenfels 1935.8" Timur) pula dilaporkan kini berada di bawah jalan raya Guar Kepah manakala Bukit Kerang C (latitud 5033'29. Callenfels. Bukit Kerang A (latitud 5033'33.4' Utara dan longitud 100025'34. Evans ialah seorang pegawai etnologi dan arkelogi di Muzium Taiping. Evans (1930) menjalankan kajian lanjutan di Guar Kepah. satu tajuk telah disediakan untuk membincangkan bukti rangka manusia prasejarah yang ditemui di 13 . Perak yang bertugas di bawah Federated Malay Sfafes Museums.1" Utara dan longitud 100025'38. Selain rangka manusia dan sisa makanan yang kebanyakannya kerang laut. Dalam usaha Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia menghasilkan buku The Perak Man and Other Prchistoic Skelefons of Malaysia pada tahun 2005. Beliau telah menemui bukti rangka manusia di dalam timbunan cengkerang. Tiada lagi Bukit Kerang yang dapat dilihat. 1938). Tweedie. Selepas lebih 70 tahun kemudiannya.pertama yang telah menemui bukti prasejarah di Guar Kepah pada tahun 1851 (Earl 1861). Beliau telah menjalankan ekskavasi ke atas sebuah bukit kerang yang berketinggian enam meter tinggi. yang kemudiannya dihantar kepada F\A/ Huxley untuk pemeriksaan lanjut.

seperti di Gua Harimau. Tidak ada pentarikhan mutlak bagi tapak Guar Kepah. Di kedua-dua tapak ini juga . Belanda.000 hingga 6. Arcidae.000 tahun dahulu.000 tahun dahulu. Perak dan Gua Cha. Walau bagaimanapun' berdasarkan bukti Awal Neolitik di atas maka dijangka usia tapak Guar Kepah ialah sekitar 5. Penyelidikan ini mendapati bukti rangka manusia prasejarah Guar Kepah kini berada Natuurhistorisch Museum di Leiden. secara jelas tapak Guar Kepah mewakili kebudayaan Neolitik. Masyarakat Neolitik Awal Guar Kepah memungut kerang dan hidup pada adaptasi laut. kebudayaan Neolitik mewakili satu kumpulan manusia yang mengamalkan pertanian dan penternakan. Lenggong. David Bullbck dari Australian National lJniversity telah menulis sebuah artikef The Guar Kepah Human Remarhs di dalam buku tersebut. Walau bagaimanapun.Guar Kepah. tldak ditemui alat batu beliung yang merupakan alat khas zaman pertanian.7 Kebudayaan dan pentarikhan Guar Kepah Berdasarkan kehadiran artifak tembikar. Kelantan. N aticidae. Dari segi teori. lokasi Guar Kepah adalah sangat stategik untuk dihuni kerana berada ditepi Sungai Muda dan ditepi pantai diatas permatang pasir. Kehadiran alat batu pebel unifas dan bifas ini menunjukkan kebudayaan Neolitik di Guar Kepah mewakili kebudayaan Neolitik Awal. Bullbeck (2003) juga mencadangkan tarikh yang sama untuk Guar Kepah berdasarkan paras air laut ketika itu dan kehadiran tembikar. banyak fauna dan flora untuk dijadikan makanan. kesemuanya di bahagian pendalaman.000 tahun dahulu di Semenanjung Malaysia. Tunitellidae dan Struth iolariid ae. malah yang dijumpai ialah alat batu pebel unifas dan bifas'sumatralit'. Ketika 5. dl National 2. Jika dibandingkan dengan tapak lain yang ada bukti 5. Antara famili kerang yang ditemui ialah Arcticidae.

Tradisi ini juga dikesan di beberapa tapak Neolitik lain seperti Gua Peraling di Kelantan.satu daripada tapak A. 93 peratus (166 batang) mendedahkan warna kemerahan akibat mengunyah pinang.mendedahkan banyak alat pebel unifas dan bifas. Ini menunjukkan sudah ada satu tradisi pengebumian menyapu bahan hematite kepada pengebumian sekunder dalam kalangan masyarakat Neolitik Guar Kepah. secara jelas individu lelaki seramai 12 dan perempuan 10.8 Manusia awal Guar Kepah Jacob (1967) merekodkan bukti rangka manusia yang ditemui di Guar Kepah mewakili sekurang-kurangnya 37 individu. Sebanyak 20 peratus (lapan individu) daripada bukti rangka manusia mendedahkan bahawa rangka disapu dengan hematite. Daripada 178 batang gigi yang dianalisis. iaitu sejenis mineral yang menghasilkan warna kemerahan. Individu termuda yang ditemui ialah 18 tahun. 31 daripada B dan 9 daripada tapak C. 2. 15 . cangkerang tetapi cangkerang sungai seperti siput sedut Brotia costula dan Brotia sptnosa. Data ini menunjukkan masyarakat awaf Guar Kepah mempunyai minat dan kecenderungan yang tinggi dalam kehidupan seharian mereka dengan mengunyah pinang sebagaimana yang pemah kita lihat generasi tua kita dahulu. Hanya satu sahaja pengebumian primer (di Bukit Kerang A) manakala yang lainnya majoriti (lebih 80 peratus) pengebumian sekunder. tetapi mewakili ras Mongoloid (Chia dan Zolkurnian 2005). bukti fauna buruan seperti khinzir. Pemeriksaan di Leiden oleh Bullbeck (2005) menemui4l individu. tembikar. rusa dan pengebumian. manakala Callenfels (1935) merekodkan 88 individu.

dan khinzir (Ratna 1994.000 ke 6. beruang. menggunakan tembikar. memburu binatang. lnilah satu-satunya bukti prasejarah yang terdapat di Seberang Perai. dan mendapatkan air tawar dari Sungai Muda. Perak yang berada pada ketinggian 157-165 sentimeter. Penemuan bukti seperti di Guar Kepah banyak dijumpai di pulau Sumatera. di Lenggong. Wiradnyana 1998. dan juga sebagai bahan pertukaran barang. hidup pada sekitaran laut. Menurut Jacob (2002). Mereka ini mempunyai rambut agak kerinting dan berkulit hitam. iaitu sekitar 5. Perak dan masyarakat Zaman Besi di Selinsing. sebagai peralatan. mempunyai adat istiadat pengebumian. mengutip siput dan kerang. suka mengunyah pinang. Analisis ke atas morfologi. selain isi kerang dijadikan makanan. tembikar. Soekmono 1988). Purata ketinggian ini menunjukkan lelaki masyarakat Neolitik Guar Kepah secara amnya lebih tinggi berbanding bukti Neolitik Gua Harimau. badak. dan bentuk gigi serta tulang tengkorak manusia awal Guar Kepah mencadangkan mereka mewakili kesamaaan dengan penduduk yang kini menguasai kepulauan Melanesia dilautian Pasifik. terutamanya di Sumatera Utara. iaitu tulang kaki dan tiangan mencadangkan ketinggian purata lelaki Guar Kepah ialah 168 sentimeter (5 kaki 6 inci) dan purata perempuan 153 sentimeter (5 kaki). yang ditemui bersama dengan alat batu 'sumatralit'. rusa. Masyarakat Guar Kepah juga didapati lebih tinggi berbanding masyarakat orang Asli (5-10 sentimeter lebih rendah). Kajian di sana juga mendedahkan bukti pengebumian di dalam bukit kerang. kulitnya turut digunakan sebagai aksesori. iaitu ras Australoid. dan bukti ini merupakan bukti 16 . saiz. Tarikh yang diberikan juga sama.000 tahun dahulu. selain kerang seperti tulang gajah. masyarakat Neolitik Guar Kepah ialah satu masyarakat yang bersistem. Indonesia. sisa makanan. Maka.Berdasarkan panjang dan saiz tulang panjang. secara amnya.

10 Inskripsi Buddhagupta Inskripsi Buddhagupta dipahat atras batu serpih.ciyate karma janmanah karma karana. Ada pengkaji mengatakan inskripsimewakili bahasa Sanskrit dengan huruf Pali. dijumpaioleh Kolonel James Low pada sekitar 1840-an. 2.. terdapat gambar stupa dengan tujuh cattras. Nik Hassan Shuhaimi (1998:64) ada merekodkan sepotong perkataan daripada inskripsi tersebut yang berbunyi prathame vayasi 'in the time of youth'.. Nac. Braddefl (1980:36) memberikan tarikh inskripsi ini tidak lewat daripada kurun kelima Masihi.penting masyarakat Neolitik yang beradaptasi marina untuk negara ini.'. Ini bermakna. Wheatley (1961:274) merekodkan sebahagian lagi maksud inskripsi. 2. Mohd Suppian (2002) melaporkan perkaitan inskripsi ini dengan inskripsi lain yang ditemui mewakili tamadun Lembah Bujang.. Inskripsi ini mengandungi teks ajaran Buddha. Di bahagian kanan cattras tertulis '. iaitu rasa syukur atas kejayaaan pelayaran yang telah dilakukan oleh seorang nakhoda yang bernama Buddhgupta dari Raktampittika. terdapat sekumpulan 17 .9 InskripsiCherok Tok Kun lnskripsi Cherok Tok Kun dipahat atas batu granit. pada masa tercebut. ditulis dalam bahasa Sanskrit dengan huruf Paflava-Grantha. Kedua-dua inskripsi mendedahkan bahawa pengaruh agama Buddha telah sampai ke Seberang Perai seawal abad ke empat Masihi lagi. bukti arkeologi Seberang Perai juga ditemui dalam bentuk inskripsi seperti yang dibincangkan di bawah. juga ditemui oleh Kolonel James Low pada sekitar 1840an.. akan tetapi ada juga mengatakan huruf Pallava (lndia Selatan). Selain bukti prasejarah. Mengikut Braddell (1980) usia inskripsi adalah tidak lewat daripada kurun keempat Masihi.

Mereka hidup di sekitaran laut. dan tapak Guar Kepah ialah tapak yang pertama diekskavasi di negara ini. Maka. disyorkan agar semua rangka manusia awal Guar Kepah di Leiden. Bukti ini menunjukkan peranan Seberang Perai dalam menyokong aktiviti tamadun Lembah Bujang.000 tahun dahulu. dicadangkan supaya di bina Muzium Arkeologi Guar Kepah di tapak Kampung Guar Kepah yang akan dapat mempamerkan bukti manusia awal Seberang Perai. atas kepentingannya.mungkin dalam pelayaran perniagaan dan mengembangkan agama ini. Kesemua ini ialah antara bukti terawal masyarakat yang hidup di tepi laut di negara ini.11 Rumusan Pendek kata. Mereka mengutip siput dan kerang laut. menggunakan tembikar. Juga. dan hidup di sekitaran air tawar Sungai Muda dan anak-anak sungainya. Tapak Guar Kepah mendedahkan bukti kehidupan masyarakat Neolitik Awal sekitar 5. mengutip tumbuhan seperti pinang. yang ketika itu aras laut lebih tinggi +5m berbanding aras sekarang. memburu binatang.masyarakat Buddha India yang sampai ke Seberang Perai. 2. 18 . bukti arkeologi Seberang Perai memainkan peranan penting baik semasa prasejarah dan juga ketika tamadun awal. Belanda di bawa pulang dan ditempatkan di muzium ini.

3. Sejak itu Pulau Pinang terpisah daripada ketuanan Melayu Kedah dan mula mencipta identiti sebagai sebuah koloni Inggeris. Pengambilan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 11 Ogos 1786 merupakan titik penting dalam catatan sejarah negara ini kerana pengambilan ini menandakan bermulanya kemasukan kuasa Inggeris ke negeri-negeri Melayu. lroninya pula. Sejarah dalam konteks laporan ini bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau (Kamus Dewan Edisi Keempaf. Inggeris terus diiktiraf sebagai pembuka negeri sementara yang terpinggir ialah kisah masyarakat yang lebih awal muncul di negeri itu. meskipun cara pengambilan ini penuh dengan penipuan dan dikecam oleh pentadbir kolonial sendiri namun tidak banyak yang dilakukan oleh orang tempatan untuk membetulkan ketidakwajaran dalam gambaran sebenar tentang peristiwa dan kesan pengambilan tersebut.1 Pengenalan Bab 3 dan Bab 4 laporan ini akan memerikan aspek sejarah Pulau Pinang dan Seberang Perai. Justeru kajian ini cuba meninjau sejarah' Pulau Pinang sebelum 1786 agar kisah masyarakat yang tersingkir dalam aliran dan catatan sejarah kebangsaan dapat dikembalikan ke tempatnya.2 Pemisahan Pulau Pinang daripada ketuanan Melayu Kedah Pulau Pinang bukanlah nama yang penting sebelum 1786 sehinggalah Sultan Muhammad Jiwa ZainalAzilin Muazzam Shah ll mula menawarkan kawasan di perairan Kuala Kedah hingga ke Pulau Pinang kepada Sharikat Hindia Timur Inggeris pada November 1771 19 . 2005: 1411).BAB 3 SEJARAH AWAL: PULAU PINANG SEBELUttt 1786 3.

seorang peniaga dan bekas pegawai angkatan tentera laut tetapi juga keghairahan Sultan-Sultan Kedah sendiri untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam negeri dan mempertahankan kemerdekaan Kedah. 1905: 1). Antara pedagang berbangsa Inggeris yang paling awal menemui Pulau Pinang ialah Kapten James Lancaster. Akibat serangan penyakit seriawan usus yang di Pulau mengorbankan ramai anak kapal. Keperluan untuk menjaga perdagangan dengan Ghina mendesak lnggeris mencari kawasan yang sesuaidi Asia Tenggara untuk dijadikan pangkalan bagi mendapatkan bekalan yang membantu perdagangan dengan China. Hakikatnya sebelum pengambilalihan itu. Kapten Lancaster tinggal beberapa bulan Rimau. iaitu tempat itu mestilah jauh dari kawasan pengaruh Belanda di Jawa untuk mengekalkan persahabatan dengan Belanda demi perimbangan kuasa di Eropah. Sejak itu nama Pulau Pinang sering terseret dalam perbincangan antara Kedah dengan Sharikat Hindia Timur lnggeris sehinggalah negeri tersebut diambil alih pada 1786. beliau menemui pula Pulau Pinang yang pada waktu itu didapatitidak berpenghuni(Cullin and Zehnder. Dalam pencarian dapat telah ini pihak lnggeris menetapkan tiga kriteria yang perlu dipenuhi. Pengambilan Pulau Pinang berkait rapat bukan sahaja dengan personaliti dan keghairahan Francis Light. pangkalan baru itu mestilah membantu dalam perdagangan dengan China. Berdasarkan catatan pelayaran kapten tersebut.dengan syarat diberikan bantuan ketenteraan untuk ekspedisi menyerang Bugis di Selangor. l(apal The Edward Bonaventure milik Kapten Lancaster ialah antara tiga kapal yang dihantar oleh Britain dalam misi perdagangan ke Hindia Timur pada tahun 1591. Pulau Pinang hanyalah sebuah pulau milik Kesultanan Kedah yang sering digambarkan dalam catatan pelawat Inggeris yang awal sebagai tempat persinggahan nakhoda kapal-kapal kecil dari Sumatera dan kapal pedagang Inggeris yang berulang afik dalam ekspedisi perdagangan ke Asia Tenggara. dan akhir sekalitempat itu mestilah selamat atau dalam erti . Setelah meninggalkan pulau itu. beliau menemui Pulau Pinang selepas singgah di pelabuhan Pulau Rimau yang terletak ke arah selatan Pulau Pinang pada Jun 1593.

Berdasarkan kajian ini. Justeru beliau memerlukan bantuan ketenteraan daripada kuasa luar yang tentu tidak akan melibatkan diri dalam hal ehwaldalaman negeri itu dan secara tidak langsung turut mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan baginda. Waktu itu Sultan Muhammad bukan sahaja berhadapan dengan Siam malah kaum kerabatnya sendiri yang belot dan mendapatkan bantuan Bugis kerana tidak berpuas hati apabila baginda menyerahkan pemerintahan seluruh negeri Kedah kepada Tunku Abdullah. Pengambilan secara tipu helah initelah didedahkan buat pertama kalinya oleh Bonney dalam satu kajian tesis Sarjana yang diterbitkan pada 1971 bertajuk Kedah 1771-1821: The Search for Security and lndependence.kata fain. bercita-cita memenuhi impian Sharikat Hindia Timur Inggeris dan kerajaan di Britain dengan berusaha mencari pangkalan yang stategik untuk perdagangan dengan China yang secara tidak langsung bakal menguntungkan beliau sendiri (Tregonning. Francis Light mula muncul dalam sejarah Kedah seiak zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Muazzam Shah ll (1710-1778). Paling penting. Sementara itu pihak Sultan Kedah pula berpendapat Kedah perlu mewujudkan hubungan dengan pihak yang dilihat kuat pada waktu itu dalam usaha menjauhkan anc€lman musuh tradisiyang amat digeruni. Sultan Kedah itu berhasrat untuk menjadikan Sharikat Hindia Timur Inggeris sebagai pelindung Kedah. 1964: 70-72). Francis Light. Siam dan Burma. Utusan wanita ini kembalisemula ke Kedah dengan membawa bersama-sanianya Francis 21 . Sejarah membuktikan bahawa pengambilan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 1786 tidak mengikut lunas-lunas yang sah. Sultan berkenaan begitu tertarik dengan kekuatan Sharikat Hindia Timur Inggeris yang memang telah diketahuikejayaan ketenteraannya di India. operasi perdagangan Sharikat itu diAcheh turut dijalankan atas dasar trade in retum for protection (Bonney 1971:32). suasana politiknya stabil. Dalam satu tindakan untuk mendapatkan bantuan Sharikat Hindia Timur Inggeris. Sultan Muhammad Jiwa telah menghantar utusan ke Acheh yang diketuai oleh seorang wanita. yang pada waktu itu seorang country trader.

Light dan pada April 1771 termeterailah perjanjian yang dilihat sebagai the first defensive agreement yang pernah ditandatangani oleh kerajaan negeri Melayu dengan Inggeris. Dalam perjanjian ini. Sultan Muhammad Jiwa yang sebelum itu sempat pula menawarkan kawasan di sepanjang perairan Kuala Kedah hingga ke Pulau Pinang akhirnya menyedari Sharikat Hindia Timur lnggeris tidak pernah berhasrat untuk memberikan bantuan. selain ketetapan dari segi hak ke atas keuntungan perdagangan Sharikat Hindia Timur tnggeris di Kedah. senjata dan harta benda yang dirampas oleh Bugis di Kedah. Motif di sebalik tawaran itu sama. Francis Light berjanji akan memberikan 100 orang sepoi untuk menghalau musuh yang mengancam Kedah. Sultan Abdullah membenarkan beliau berada di situ sementara menunggu jawapan daripada Sharikat Hindia Timur Inggeris di India berhubung tawaran tersebut. termasuk bayaran ganti rugi di atas penyerahan hak monopoli Sultan berjumlah $30. pendudukan Francis Light di Pulau Pinang sebenarnya bersifat sementara. Pada tahun 1785. iaitu sewaktu pemerintahan Sultan AMullah Mukarram Shah. Justeru dalam surat balas Gabenor Jeneral di Madras kepada Sultan Abdullah Mukarram Shah. Rundingan ini dibuat melalui Francis Light yang begitu dipercayai baginda. Sultan Abdullah bersetuju memajakkan Pulau Pinang dengan beberapa syarat. Berdasarkan perkembangan rundingan yang tidak jelas itu. tawaran memajakkan Pulau Pinang kepada Sharikat Hindia Timur Inggeris dibaharui. khususnya berhubung tuntutan baginda agar Sharikat membantu ekspedisi ke Selangor untuk merampas semula kapal. Hal yang tidak diketahui baginda ialah kerajaan di India sebenamya tidak pemah memberikan persetujuan menghulurkan bantuan ketenteraan.000 dolar Sepanyol setiap tahun. iaitu mendapatkan bantuan ketenteraan untuk menjamin kemerdekaan Kedah. Bonney percaya kerana terpengaruh dengan janji Light bahawa Sharikat dan kerajaan Inggeris akan memberi bantuan ketenteraan. aspek perlindungan menjadibegitu kabur. Tiada sebarang perjanjian rasmi dibuat berhubung . terutamanya daripada ancaman Siam dan Burma.

Malah bayaran ganti rugi yang dituntut sebanyak $30. angkatan laut lnggeris dan kapal-kapal Sharikat Hindia Timur Inggeris yang berlabuh di Perjanjian situ. Kekalahan ini menjerat Kedah.pendudukan sementara itu. Sultan Abdullah mula bertindak mengenakan sekatan ekonomi dengan memberhentikan semua perahu daripada berurusan dengan Pulau Pinang dan kemudiannya melancarkan perang di Sungai Perai tetapi tewas. King George lll disifatkan oleh Bonney bukan sahaja mengkhianati undang-undang antarabangsa malah menipu Sultan Abdullah.000 dolar Sepanyol itu dengan sewenang- wenangnya diturunkan kepada $10. Sultan Abdullah masih tidak berputus asa dan benar-benar berharap Sharikat bersetuju dengan syarat tawaran tersebut. terutamanya berikutan tekanan daripada Siam pada tahun 1787 dan 1788 yang mendesak Kedah menghantar bantuan tentera untuk memerangi Burma. Walaupun Sultan Abdullah menafikan beliau terlibat dalam serangan tersebut namun surat arahan baginda untuk serangan itu telah jatuh ke tangan Francis Light (Low. ini menetapkan syarat kuasa Eropah lain tidak dibenarkan membuat penempatan perdagangan di Kedah. iaitu jauh lebih rendah daripada tawaran $10. Pendudukan di Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786 di atas nama Raja England.000 sebelumnya. Perkembangan ini dan sikap Sharikat Hindia Timur lnggeris yang terus mendiamkan diri akhirnya mengubah hubungan baik Kedah dengan Sharikat tersebut selama ini. buat pertama kalinya Sultan Abdullah menyedari Sharikat Hindia Timur Inggeris tidak pernah berhasrat untuk memberikan bantuan ketenteraan.000 dolar Sepanyol. Sultan Kedah tidak boleh mengenakan sekatan atau cukai ke atas barang-barang yang diperlukan oleh Pulau Pinang. 1849: 613). Sultan Abdullah tidak mempunyai pilihan lain melainkan berbaik-baik semula dengan Francis Light.000 dalam tempoh lapan tahun sahaja. Perjanjian ini juga secara rasminya mengiktiraf pendudukan Sharikat Hindia Timur fnggeris di Pulau Pinang namun aspek bantuan dan perlindungan tetap tidak jelas meskipun ada frasa yang menyebut Kedah dan Pulau . Perjanjian damai yang ditandatangani pada 1 Mei 1791 akhirnya menamatkan tuntutan ganti rugi Sultan Abdullah yang kini terpaksa menerima $6. Pada bulan Jun 1788.

T. 1 . 3.' Selepas itu bermulalah sejarah Pulau Pinang yang perkembangannya sehingga pentadbiran Negeri-Negeri Selat dipindahkan dari India ke Pejabat Tanah Jajahan di London pada tahun 1867.3 Siapakah yang membuka Pulau Pinang? Pemisahan Pulau Pinang daripada Kesultanan Melayu Kedah mempunyai signifikan tertentu kepada aspek pensejarahan negara ini. lihat Braddell.418 orang dan pada tahun 1830. bilangannya meningkat kepada 33. penduduk di Pulau Pinang meningkat dengan cepat selepas beberapa tahun pembukaannya. Pengambilan pada tahun 1786 itu juga dilihat sebagai permulaan sejarah negeri itu. Buktinya penaklukan Siam ke atas Kedah pada tahun 1821 tidak cuba dihalang oleh Inggeris malah lnggeris turut menghalang percubaan orang Melayu Kedah merampas kembali negeri mereka dalam beberapa siri penentangan sejak tahun 1821 hingga Kesultanan Kedah dipulihkan kembalioleh Siam pada tahun 1843. Menurut Mills. Pulau Pinang kini menjadi koloni Inggeris. Untuk maklumat lanjut. Hasil pengenalan dasar pemberian tanah yang liberal.Pinang kini menjadi satu yang bermaksud ada sikap tolong menolong pada waktu memerlukan. Pada tahun 1816. 1961: 37-38). (1861: Jadual 1). Francis Light kemudiannya memusatkan sepenuh perhatiannya untuk membangunkan tempat itu hingga menjadi petempatan yang berkembang pesat dalam masa beberapa bulan selepas pendudukannya. menjadikan pendudukan Francis Light di Pulau Pinang pada tahun 1786 itu sebagai permulaan sejarah negeri itu. Pulau Pinang hanyalah merupakan kawasan berhutan yang tidak berpenghuni. sewaktu Francis Light mendarat. Kepentingan yang diletakkan kepada Pulau Pinang dengan sendirinya menjadikan sejarah negeri itu sebelum pengambilan Inggeris menjadi tidak penting. Pengkaji Barat seperti Mills. penduduk Pulau Pinang berjumlah 23. Hakikatnya Kedah tidak pernah dibantu oleh rakan mereka itu. Tidak dapat dinafikan bahawa Francis Light bertanggungjawab membuka pelabuhan Pulau Pinang dan memajukan negeri itu melalui dasar-dasar ekonomi bebasnya.959 orang. dibahagikan kepada beberapa fasa (Mills.

berkemungkinan besar merujuk kepada orang dan di sebelah Sumatera. Mereka. Berdasarkan kedua-dua nama ini. Orang Melayu mempunyai cerita tersendiri tentang pulau ini. NaJna ini diberi oleh seorang pelayar terkenat dari tanah Lingga yang bernama Ragam yang sering befayar di antara Lingga dengan Kedah untuk tujuan berdagarq. Bagi masyarakat yang mendiarni Seberang Perai yang juga merupakan sebafiagian daripada lGdah sebelum diambil alih oleh Sharikat Hindia Timur lnggeris pada tahun 1800. mereka mengenali tempat ini sebagai Tanjung Penaga bersempena dengan nama pokok penaga yang banyak terdapat di sekitar kawasan di mana Fort Cornwallis dibina. termasuk oleh Francis Light sendiri yang tentunya telah mendengar nama tersebut daripada pedagang Kedah yang berdagang dengan o beliau- Malah nama ini terus kelihatan dalarn senru€r gerarr Di dalam Logan (ed. Benarkah Pulau Pinang hanya tempat singgah para nelayan dan tidak wujud masyarakat menetap sebelum Francis Light? Sebenarnya gambaran yang dilihat oleh orang lnggeris yang mulamendarat di Pulau Pinang pada tatrun 1786 atau tldak larna selepas itu terhad di kawasan bandar.) (1851: 293). mengenalinya sebagai Pu&au Kesatu. Ragam menamakan pulau itu sedemikian kerana inilah satu-satunya pulau yang ditemuinya sewaktu berulang alik di antara kedua-dua tempat itu. nama Tanjong Penaga lebih diketahui ramai.$/aktu ltu (Dickene 1805)4. iaitu sekitar kawasan pendaratan di Tanjung Penaga dan kawasan hin yang berdekatan yang dibangunkan tidak tama kemudiannya Kutipan darpada naratif orang Melayu yang dikutip oleh orang Inggeris sendiri sejak abad ke19 dan juga maklumat pelawat lnggeris yang awal tiba di Pulau Pinang pula menuniukkan Pulau Pinang telah pun didiami lama sebelum ketibaan Francis Light. Justeru ada dua nama bagi dua kelompok yang berlainan. Pulau Kesatu bagi orang di sebelah Sumatera dan Tanjung Penaga bagiorang Melayu Kedah dan Seberang Perai sendiri. Pula+* Pinarq pada waktu itu tidak febih sebagai tempat singgah perahu-perahu nelayan. 27 .

Laluan kapal ini yang pertama kalinya dikesan oleh Sir Home 5 Sebagai contoh. Selain menyebut tentang tanah perkuburan Melayu dan penduduk awal yang terdapat di negeri itu. Namun. Gabenor Leith turut menyebut tentang kewujudan satu laluan kapalyang baik hala ke selatan dari pelabuhan di Tanjung Penaga. di dalam ayat'saya nak pi Tanjung saf (saya hendak pergi ke Tanjung sekejap) atau. mencari damar dan minyak kayu. Laluan ini dapat menampung l€pat berd dan meniadi laluan kapalkapal perdagangan China. Menurut Macalister. Kebanyakan penduduk ini menyara kehidupan mereka dengan mencuri dan merompak kapal pedagrang yang berulang alik ke Kedah.tanah yang dikeluarkan oleh kerajaan sehingga tahun 1800 (Vaughan. baginda telah menghantar tentera gnerqshalau rnereka keluar dari untuk situ. 1802: 231- Gambaran yang sarna diber:ikan oleh Sir George Leith yang meniadi Gabenor yang pertama di Pulau Pinang dari tahun 1800 hingga 1804. terdapat dua hingga tiga orang penduduk asal pulau itu yang menyara kehidupan dengan menjadi neliayan. 28 . Apabila Sultan Kedah mendapat tahu kegiatan tersebut. 'saya beli buku ni kat Tanjung" (saya beli buku ini di Tanjung). Kapten dan Komander Pasukan Meriam Bengal yang berpangkalan di Pulau Pinang pada awalabad ke-l9. Pulau Pinang masih menjadi sarang perompak Melayu yangr berkeliaran di Selat Mefaka.Gerita penduduk asal ini dilihat oleh Macalister mempunyai kebenarannya berdasarkan penemuan tanah perkuburan seluas dua batu persegi di Pulau Pinang (Macalister. Beliau sempat menemui salah seorang penduduk asal itu yang memberiiahu bahawa lebih kurang 60 tahun yang lalu terdapat lebih daripadae000 orang mendiami pulau tersebut. 1857: 168)Sehingga kini sebutan Tanjung masih popular di kalangan orang Melayu Pulau Pinang aBabib rnerujuk keBada bandar Georgetown. Tanjung yang dimaksudkan di dalam keduadua ayat ini ialah pekan atau bandar Georgetown.s Catatan yang dibuat oleh Macalister. sewaktu pengambilan Pulau Pinang pada tahun 1786 itu. mengukuhkan hakikat bahawa orang Melayu filerupakan pemb*a negeri tersebut. larqskah ini tidak rnuddr dilaksanakan malah sewaktu diambil alih oleh Sharikat Hindia Timur Inggeris.

bertanggungiaarab meneroka kawasan tersebut hingga menjadi sebuah perkampungan. 19&4: 121. kawasan tanah perkuburan itu dikatakan menjadi milik Datok Maharaja Setia. Pembesar ini dikatakan mempunyai hubungan baik dengan t Sekarang Teluk Jelutong dikenali sebagai Kampung Pulau. didalam satu rencana pada 1929.r.Popham sebenarnya merujuk kepada kawasan Tanjung hingga ke Pulau Jereiak yang meliputi juga kawasan di Batu Uban (Leith.o Perkampungen Datok lGramat telah dibuka oleh seorang yang bemama Datok Keramat yang berasal dari Sumatera. Sewaktu kajian ke atas daerah Teluk Jelutong dijalankan pada tahun 1795. Jalan Perak. 18O4: 18 dan 24). pembesar Kuala Muda yang mewarisinya daripada Datok Keramd. Lama sebelum kedatangan Francis Light. iaitu di Perak Road hala ke selatan Sungai Pinang dan juga kawasan di antara Green Lane dan Perak Road. rneng€nal pasti bebrapa kawasan yang telah hrna dihuni sebelum kedatangan Francis Light berdasarkan penemuan kawasan perkampungan dan tanah perkuburan seluas 18 ekar di Datok Keramat. Datok Keramat dikatakan berketurunan Acheh. Stevens. Ketiga-tiga kawasan itu kernudiannya lebrh dikenali dengaftnarnaTduk Jetutong. 29 . lni bermaksud Datok Kerarnat sudah pun dibuka untuk petempatan oleh orang Melayu sejak tahun 1705 (Stevens. Perifpl 16nah perkarnpungan ini ada dicatat di dalam satu daftar lama bertarikh tahun 1795 yang menyebut tanah di Datok Keramat itu telah dihuni sejak 90 tahun yang lalu. Selain tanah perkuburan itr. Haji Bayan. Meskipun catatan oleh Macalister dan Leith tidak menyebut nama kawasan tempat penduduk asal dan tanah perkuburan itu ditemui namun dalam satu catatan lain yang dibuat lebih terkemudian. Kawasan Teluk Jelutong meliputi Kampung Rauna (Jalan Counter Hall) dan Kebun Lama (Jalan Langkawi dan Jalan Lama). orang Acheh telah pun hadir di bumi Pulau Pinang untuk menjual dagangan mereka di suatu kawasan terbuka di Teluk Jelutong (Abdullah Husain. didapati bahawa keduadua pegawai Inggeris itu berkemungkinan besar merujuk kepada kawasan di sekitar Sungai Pinang. Datok Maharaia Setiaiuga rnerniliki 50 ekar tanah lain di sekitarnya. Perak Road dan Datok Keramat. Datok Kerama dan adiknya. Kawasan penempaian itu disebut secara spesifik. 1929: 388).

didapati kawasan seluas 1. malah . Lakaran ini menepati laporan yang dibuat oleh Popham (1805: 23) bagi Sharikat Hindia Timur Inggerb yang rnenyatakan bahawa kawasan di sepanjang timur laut pulau itu hingga ke Pulau Jerejak sebenarnya sesuaidijadikan pelabuhan. Daripada narRa orang Melayu yang tertera di dalam daftar lama pemilik tanah. Batu Uban masih lagi penting. terutamanya kawasan pekan di Pulau Pinang sejak atau sebelum tahun 1763 lagi.Beberapa lama selepas Pulau Pinang diambil alih oleh Sharikat Hindia Timur Inggeris. Batu Uban merupakan pelabuhan yang paling awal dibuka di Pulau Pinang.Francis Ught. Kawasan Sungai Kluang misalnya menuniukkan tanda-tianda telah diduduki sebelum ketibaan Francis Light. 1994: 4).200 di Sungai Kluang telah diusahakan dan didrduki. 1857: 169). 1929: 387).4 Haiitoharnad Salleh (Nakhoda Intan). telah ditandakan dengan jelas kawasan pekan (ditanda Town Areal dan tempat sumber air yang dipercayai terletak di aniara kawasan Batu Uban dan Datok Keramat (Zulkifli dan Badrol Hisham. Nama Batu Uban diperoleh daripada batu yang menyerupai kepala manusia yang beruban yang banyak terdapat di kawasan tersebut (Vaughan. tidak kurang 15 orang daripadanya dicatatkan sebagai penduduk asal pulau tersebut (Stevens. Batu Uban juga lebih rnaju berbanding kawasan lain pada pertengahan abad ke-18 sehinggalah pelabuhan baru dibina oleh Francis Light di Tanjung Penaga. 3. Pada tahun 1795. Di dalam satu lakaran peta Pulau Pinang yang dihasilkan oleh lGpten Waler Alves pada tahun 1763 pula. Ini membuktikan bahawa sudah wujud petempatan. malah pernah mengunjunginya dan menghadiahkan jala ikan kepadanya (Stevens. DatokJanahtn danBatu Uban Selain kawasan di sekitar Tanjung Penaga dan Datok Keramal beberapa kanarasan petempatan awal orang Melayu juga telah dikesan di luar kawasan tersebut. 1 929: 388-389).

Sumatera dan mempunyai hubungan darah dengan kerabat di raja Minangkabau. Beliau berasal dari Kampung Buadi. Paya Kumboh. Meskipun dalam tufisan yang berjudul Katak Keluar Dari Bawah Tempurung. Perhutanan dan Perikanan pada rnasa Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri. namun kajian lanjut mendapati Batu Uban telah dibuka oleh Haji Mohammad Salleh aiau nama sebenarnya Raja lrlan Inian lbni Almarhum Tengku Pateh Sebatang Di kalangan pengikut dan penduduk setempat di tanah asal. Flaji Mohamrnad Salleh bersama-sama adiknya. Kawasan itu dianggap sebrgai the fufure town di Pulau Pinang oleh Macdonaid wdaupun akhirnya jangkaan ini tidak menjadi kenyataan. Setelah sekian lana berada di Pulau Pinang.Sultan Muhammad Jiwa memberi keizinan dan ekoran itu kawasan yang bermula di sebelah pantai Batu Uban mula diteroka untuk petempatan. 1929: 387). Abdul Aziz lshak. Haji Mohammad Salleh lebih dikenali dengan panggilan Nakhoda Intan. Kegagalan memindahkan kawasan petempatan bandar yang selama ini terletak di kawasan berpaya di sekitar Taniung ke kawasan yang lebih tinggi. Tarikh sebenar kedatangan Haii Mohammad Salleh ke Pulau Pinang tidak dapat dipastikan namun dipercayai pembukaan Batu Uban berlaku antara tempoh tahun 1710 31 . Nakhoda Kechil(yang ditemui Francis Light ditepipantaiselepas empat hari mendarat di Puliau Pinang) pergi mengadap Suftan Muhammad Jiwa 7a nal Azifin Shah ll (1710-1778) untuk memohon membuka kawasan perkampungan di pulau itu. seperti Batu Uban ini adalah kerana masalah jalan pengangkutan darat yang sukar dibina di kawasan berbukit dan juga pemberian tanah kawalan dikawasan tersebut (Stevens.1987). bel€s Menteri Pertanian. mendakwa bahawa Datok Janatun merupakan orang yang mula-mula datang merantau ke Pulau Pinang sebelum kedatangan Francr's Ught lAbda Faiz.Major Macdonald yang berkhidmat senrasa pentadbiran Gabenor George Leith begitu yakin dengan keupayaan Batu Uban sebagai kawasan petempatan penting. yang berleluasa tanpa Kawasan petempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera.

beliau telah membina sebuah surau kecil untuk dijadikan tempat beribadat penduduk setempat. Mengikut salasilah keturunan Haji Mohammad Salleh.Sebagai seorang yang alim yang ingin melihat agama lslam yang murni ditegakkan tanpa pengaruh adat.hingga 1734. Kubur Haji Mohammad Salleh terletak bersebelahan dengan kawasan masjid tersebut. Namun tidak dapat dipastikan sama ada kedua-dua mereka dibawa bersama atau tidak oleh Haji Mohammad Salleh semasa merantau dan menetap di Batu Uban. Setibanya di Batu Uban. ltawasan yang dibangunkan oleh Haji Mohammad Salleh telah berkembang sehingga ke kawasan Tanjung. Universiti Sains Malaysia. keturunan Haji Mohammad Salleh sevnaktu beliau d'rjemput menjadi panel 'Bicara Sejarah Pembukaan Batu Uban" pada 24 Jun 2003 di Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi Budaya Utara. Lihat juga "Batu Uban Mosque" di dalam Historbal Suley of the Mosques and Kramats on Penang lsland (19741. Salasilah ini diperoleh daripada Tuan Haji Hussein lbrahim. Dewan Budaya.7 Sehingga tahun 7734. Kepercayaan ini menyebabkan ramai orang datang mandi+nanda dan membuat kenduri{<endara di telaga dan masjid tersebut. termasuk kaum keluarga Haji Mohammad Salleh dari Minangkabau. bilangan penduduk Batu Uban semakin meningkat berikutan perpindahan masuk lebih ramai orang Indonesia. Disebut di dalam kajian ini bahawa masjid Batu Uban 32 . Salasilah Keturunan Haji Mohammad Salleh. generasi kelima. Semasa zaman salah seorang cucu Haji Mohammad Salleh. Surau yang kemudiannya diperbesar menjadi masjid ini dibina pada tahun 1734 berdasarkan catatan di papan tanda masjid jamik Batu Uban pada hari ini. Haji Mohamad Salleh tidak senang hati dengan perkembangnn ini lalu membuat keputusan untuk merantau keluar daritanah asal.t Oleh sebab Haji Mohammad Salleh ' Lihat Lampiran 5 Teks 3.1. perpecahan berlaku dalam " Zulkifli dan Badrol Hisham (1994: 8). beliau mempunyai seorang isteri bernama Suri Padi di Minang&abau dan pernah berkahwin dengan seorang wanita Deli bernama Cik Aminah. Dengan adanya seorang ketua seperti Haji Mohammad Salleh yang terkenal dengan kealimannya. Hubungan baik iuga terjalin antara masyarakat Batu Uban dengan orang Kedah berikutan perkahwinan Haji Mohammad Salleh dengan seorang wanita darj Seberang Perai yang bernama Ck Aishah atau lebih dikenali dengan nama Gik Tunggal. terkenal kerana air telaganya yang dianggap luar biasa (tidak masin walaupun berdekatan dengan laut). Penulis ingin merakamkan penghargaan kepada Tuan Haji Hussein kerana membenarkan salinan dibuat terhadap salasilah tersebut.Pergndahan ini berpunca danpda pettelingkahan yang berlaht dt Paga Ruyong antara puak yang berpegang teguh kepada adat Pepatih dengan golongan yang ingin kembdi kepada a4aran yang sebenar.

Tanah itu kemudiannya diwakafkan oleh Nakhoda Kechil kepada masjid Jelutong (Nabir. 1850: 630-632). masyarakat Melayu Batu Uban apabila seorang India Muslim bemama Kadar Meah membina sebuah masjid baru di kawasan tersebut. Justeru tidaklah menghairankan apabila Nakhoda Kechil menjadi orang yang mula-mula dilemui oleh Francis Ught sewaktu mendarat di Pulau Pinang. hubungnn baik ini tetap menguntungkan Nakhoda Kechil. Nakhoda Kechil. Beliau mengetuai angkatan laut yang terdiri danpada orang tempatan yang dibentuk ofeh Francis Light. Ini kerana Francis Light telah mendarat di kawasan milik nakhoda itu di sebelah pantai Tanjung Penaga. misalnya beliau berpeluang memiliki beberapa keping tanah di bandar Georgetown dan juga di luar bandar. tumpuan di peringkat awal masih kepada usaha membersihkan hutan belantara dan menggalakkan pertanian padi. iaitu di kawasan Jelutong yang gerannya diperoleh pada 1 Januari 1797. Nakhoda Kechil meneruskan hubungan baik dengan Francis Light. Tindakan Francis Light melantik orang tempatan ini bertujuan menampung masalah kekurangan kakitangan waktu itu. Tugas baru ini dengan sendirinya melatakkan Nakhoda Kechil sebagai orang bawahan Francis Light dan bukan lagi ketua masyarakat yang awal (Logan (ed. 1993). seperti beras. beliau telah diberi kepercayan oleh Francis Ught untuk mengawasi perairan pantai dan pasar-pasar kecil yang dibina oleh orang Kedah yang membawa masuk barangan mereka ke Pulau Pinang untuk diniagakan. Beliau berpeluang mendapat tanah dengan cepat. bahagian yang menghala ke Taniong itu diuruskan oleh adiknya. Pergaduhan pernah tercetus kerana masalah dua masjid ini sehingga pihak lnggeris terpaksa campur tangan untuk memulihkan semula keharmonian di kawasan tersebut. Namun oleh sebab akur bahawa Pulau Pinang telah diserahkan kepada Sharikat Hindia Timur Inggeris.Pulau Pinang sesungguhnya bergantung kepada barangan yang dibawa masuk dari Kedah.). lembu dan ternakan lain untuk keperluan penduduk tempatan kerana sebagai tempat yang baru dibuka. 33 . Malah sebagoi kefua masyarakat tempatan yang awalyang tentunya mahir dengan selok belok negeritersebut.bertumpu di kawasan pantai Batu Uban.Wahu bagaimanapun. Nakhoda Kechil juga diberi tanggungjawab oleh Francis Light untuk menghalang orang Melayu yang bersenjata daripada mendarat di pulau itu.

Surat Penghargaan Ketua-Ketua Melayu Pulau Pinang kepada Sir George Leith. penduduk setempat bergotong-royong menyediakan makan minum baginda dan pengikutnya yang biasanya tinggal beberapa hari di situ.Apabila sultan datang ke Batu Uban. beberapakawasan perlanarnan padi telah dikesan di Sungpi Kluang (780 ekar). wujudnya hubungan baik antara Haji Mohammad Salleh dengan pihak Kesultanan Kedah kerana Haji Mohammad Salleh diiktiraf oleh sultan sebagai pemimpin orang Melayu di Pulau Pinang waktu itu. Dikatakan bahawa selepas empat tahun pernbukaannya.e Kehadiran orang Arab memberi kesan tertentu kepada struklur kemasyarakatan di Batu Uban. telah berkahwin dengan Sheikh Ahmad Makawi. Pendek kata. dan dusun buah-buahan. Universiti Sains Malavsia. Batu Uban sering dikunjungi oleh Sultan Kedah dan juga para alim ulama Arab. Orang Arab yang belayar untuk tujuan perdagangan dan mengembangkan syiar lslam pula berlabuh di Batu Uban setelah mendengar adanya pemimpin Melayu di kawasan itu. t' Lihlt Lampiran 2. di sekitar tebing barat Sungai Pinang (antara 650 hingga 780 ekar). Sehingga 1792. Dewan Budaya. kawasan di antara Sungai Pinang dan Sungai Kluang (260 ekar).lo Nama Haji Mohammad Salleh dan Nakhoda Kechil (nama sebenarnya lsmail) pernah muncul di dalarn satu surat penghargaan yang bertarikh 26 Disember 1803 yang dihantar kepada Gabenor George Leith yang akan menamatkan perkhidmatannya di Pulau Pinang.Perkahwinan campur berlaku dengan wanita tempatan dan kesannya terbentuklah golongan Arab Peranakan di negeri itu. seorang Arab yang alim yang kemudiannya menjadikan Batu Uban seb4ai ternpat untuk mengajar agama lslam. misalnya.11 Kebanyakan tanah yang ditrerokaioleh orang Melayu diusahakan untuk penanaman padi. tebu. kelapa. kawasan penanaman padiyang diusahakan oleh orang Melayr di negeri e Temu ramah dengan Puan Siti Kalsom binti Wan Teh di peftarangan masjid jamik Batu Uban pada 13 Jun 2003. Puan lGlsom yang berusia 70 tahun merupakan generasi keenam keturunan Haji Mohammad Salleh.2.lGdudukan Haji Mohammad Salleh sebagai pernimpin dan orang alim di Pulau Pinang pada tahuntahun 1730-an itu temyata merupakan satu tarikan kepada masyarakat luar. u . dan di sekitar Tanjung Tokong. '" Keterangan yang diberikan oleh Tuan Haji Hussein lbrahim dalam "Bicara Sejarah Pembukaan Batu Uban' pada24 Jun 2003 di Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi Budaya Utara. Salah seorang anak perempuan Haji Mohammad Salleh yang bernama Kalsom.

300 ekar di Sungai Dua.l<awasan seluas 1. bekas Menteri Pertanian.la Kedua{ua rnereka iatah saudara muda kepada Sultan Pagar Ruyong waktu itu. 200 ekar di Sungai Gelugor. sebahagian besarnya oleh seorang Melayu dari Minangkabau dengan rnenanam kehpa.) (1850: 65a) dan Nabir (1993: 223).000 ekar telah dibuka oleh orang Melayu di Teluk Jelutong 400 ekar di Batu Lanchang. Dalok Janatun. Sehingga 1795. Perhutanan dan Perikanan pada masa pentadbiran Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. kawasan hutan terus ditebang untuk tujuan pertanian. pokok buah-buahan dan tebu (Stevens. iaitu Mencari Bako dan Katak Keluar Dari Bawah Tempurung.l3 Kisah penghijrahan Datok Janatun ke Pulau Pinang hampir sarna dengan kisah Haji Mohammad Salleh. tt Di dalam buku Abdul Aziz lshak yang bertajuk Mencari Bako.12 Di sampirg penanarnan padi yang sernakin digiatkan oleh kerajaan. Pada tahun 1749. 'o Datok Janatun ialah moyang Abdul Aziz lshak. Meskipun laporan itu tidak menyebut nama orang Minangkabau tersebut namun dipercayai nama tersebut rneruiuk kepada Datok Janatun yang meneroka kawasan di sebelah bukit Batu Uban hingga ke Gelugor. mereka memakai gelaran Datok atau panggilan hormat kepada penghulu atau ketua keluarga nasab ibu di tanah Minangkabau. Turut dilaporkan ialah 75 ekar tanah telah dibuka dan diusahakan di Batu Uban. mereka membuang gelaran di raja dan seperti adat orang Minang jati.0OO ekar. Datok Janatun telah menghadiahkan sepuluh buah al-Quran tulisan tangan yang befiau bawa dari Minangkabau kepada Sultan Muhammad Jiwa Zaind Azilin '2 Lihat Logan (ed. iaitu Menteri di istana Pagar Ruyong bersama-sarna seorang saudaranya bernama Datok Setia dan 180 orang pengikut dan hamba dari kalangan orang Batak telah meninggalkan tanah air kerana berselisih pendapat tentang soal agama dan amalan adat. 35 . disebutkan bahawa pengikut Datok Janatun yang merantau bersama-sama beliau hanya beflumlah 90 orang. Di Kedah. dan 300 ekar di Sungai Nibong. Mereka menuju ke Kedah dengen dua buah kapal layar membawa bersama-sama beberapa buah al-Quran tulisan tiangan untuk dijualdiKedah. Abdul Aziz menegaskan bahawa orang Melayu dari Sumatera tiba lebih awal daripada Francis Light dan bertanggungjawab membuka petempatan dan pelabuhan di Batu Uban.itu telah menirgkat ke@a 3. Semasa membawa diri. 1929: 393). Di dalam dua buah buku beliau.

ls Sebagai balasan. Daripada jumhh ini. Di dalam bukunya Katak Keluar dai Bawah Tempurung. 15 36 . Tanah pemberian Sultan Kedah kepada Datok Janatun dan Datok Setia itu dijadikan perkampungan dan dimajukan sebagai kawasan pertanian dengan mengusahakan penanaman. 1983: 16). Hasil tanaman dari kawasan tersebut diangkut melalui Sungai Gelugor dan kemudian dibawa ke petabuhan Batu Uban untuk didagangkan (Zulkifli dan Badrol Hisham. Namun apabila dikatakan peristiwa itu berlaku pada tahun 1759 bermakna sultan yang memerintah waktu itu ialah Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Shah ff (memerintah 171c-. Selain pertanian. Bayan Lepas. disebutkan bahawa sultan yang memerintah pada waktu itu iafah Sultan Ahmad Tajuddin ll sementara di dalam bukunya Mencari Eako disebut sultan yang memerintah pada waktu itu ialah Suttan Mahmud Jiwa Zainal Abidin Shah ll. Kedah dan negeri-negeri lain (Abdul Aziz. Datok Janatun dan Datok Setia iuga gigih berniaga. 1983: 14-15). 1994: 9). sultan rner€anug€rahkan 100 ekar tanah dari Batu Uban hingga ke Gelugor kepada Datok Janatun dan adiknya.'17781. Abdul Aziz lshak nenyebut satu naskhah daripadanya telah dihadiahkan kepada pemenang pertandingan membaca al-Quran peringkat kebangsaan pada 1960.lrArazzam Shah ll. Dikatakan bahawa Sultan Kedah tidak keberatran menganugerahkan tanah itu kepada orang Melayu dari Sumatera kerana ingin membalas jasa baik orang Pagar Ruyong yang pernah membantu Kedah menentang Siam (Zulkiflidan Badrol Hisham. Naskhah ini diserahkan pada mulanya kepada salah seorang cucu rnenantu Datok Janatun yang bernama Haji Ghaffar (AMul Aziz lshak. 1987: Terdapat percanggahan di dalam keduadua tulisan Abdul Aziz lshak mengenai Sultan Kedah yang memerintah seuraktu Datuk Janatun mengadap dan memohon membuka tanah di Pulau Pinang. 1994: 9). Mengenai al-Quran tulisan tangan itu. sebidang tanah telah diwakafkan oleh Datok Janatun untuk dijadikan tanah perkuburan keluarganya (Abdul Aziz. Pembukaan petempatan di kawasan bukit Batu Uban ini berhku pada tahun 1759. Sebuah lagi naskhah bertulisan tangan itu pemah disimpan di masjid Permatang Damar Laut. 1987:7).Usaha ini memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Datok Janatun dan kaum keluarganya serta mendapat penghormatan masyarakal Nama baik dari segi keutuhan ekonomi dan ilmu agama menyebabkan keluarga beliau mula bersemenda dengan beberapa orang Syed dan Syeikh Arab di Pulau Pinang. iaitu 15 tahun sebelum Francis Light membuka Pulau Pinang (Abdul Aziz. Pemberian tanah dariBatu Uban ke Gelugor oleh sultan tentu sekali didorong oleh kewujudan masyarakat dari Sumatera yang tehh pun mendiami kawasan tersebut.

Pada masa generasi ketiga inilah tanah kurniaan Sultan Kedah di Batu Uban itu dicagnrkan kepada David Brown. iaitu bemiaga. 1983: 17-20\. belizu bersama-sama adik bongsunya. seorang saudagar lnggeris. Mohd. orang Arab ini mula menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat. Tanah itu dilelong oleh kerajaan pada tahun 1919 kerana cukai tanah tidak dibayar. terkenal sebagai seorang yang alim. Datok Janatun meninggal dunia pada tahun 1789 dan dikebumkan di Gelugor. 6 Tarikh kematian ini tercatat di batu nisan 37 . Sulaiman dan dua orang anak perempuan (Abdul Aziz. Berhubung dengan kedatangen orang Arab yang kemudiannya bersemenda dengan penduduk Melayu Minangkabau di Batu Uban. Ahmad membuat keputusan merantau ke Perak. Oleh sebab orang Arab ini datang tanpa membawa anak isteri. iaitu Elias. Kubur ini sangat panjang dan bersebelahan dengannya terletak kubur Datok Setia dan beberapa orang pengikut. Hasilnya wujud percampuran darah keturunan antara penduduk Minangkabau di Batu Uban dengan orang Arab sebagaimana yang kelihatan dalam keluarga Haji Mohammad Salleh dan Datok Janatun. di belakang Minden Heights.l6 Ada di kalangan kaum keluarganya masih lagimeneruskan pekerjaan nenek moyang mereka. Harun. Oleh sebab tidak suka melihat keadaan masyarakat Pulau Pinang yang mula mementingkan kebendaan. David Brown akhirnya membeli tanah tercetut. Daripada perkahwinan itu Ahmad dikumiakan lima orang anak lelaki. Apabila mendengar terdapat perkampungan orang lslam di kawasan tersebut dan kebetulan pula pemimpinnya Haji Mohammad Salleh. Semasa generasi ketiga keturunan Datok Janatun. Pada tahun 1800. Sheikh Abdul Rahman al-Baghdadi menuju ke Terong yang terletak didaerah Larut dan Matang ditimur hut Perak dan membuka tanah di situ. Gelugor. peristiwa tersebut berkait rapat dengan kepentingan Batu Uban sebagai tempat berlabuh kapal-kapalArab yang singgah di Pulau Pinang. Perkahwinan campur ini turut Datok Janatun yang dikebumikan di Taman Sentosa. Mahmud. cucunya yzrng bernama Ahmad (datuk kepada Abdul Aziz lshak) lebih bertumpu kepada usaha pertanian. Fakir dan mertuanya. mereka akhimya mengahwini wanita tempatan. lshak (bapa AbdulAziz).7). Sheikh Abdul Rahman al-Baghdadi merupakan seorang guru tasawuf.

Kapten Scott diberikan kawasan di Gelugor dan membuka tanah untuk penanaman lada hitam di kawasan tersebut. mungkin kerana pengaruh Datok Setia dari Kuala Muda yang memiliki tanah di kawasan tersebut sejak awal lagi. Francis Light mengamalkan pemberian tanah secara percuma di peringkat awalnya. Meskipun orang fuab ini tidak menetap terus di Batu Uban sebaliknya meninggalkan anak isteri mereka di situ. namun mereka tetap menjadikan Batu Uban sebagar markas aktiviti ekonomi dan keagamaan mereka di Kepulauan Melayu. Sebagai contoh. Penduduk juga dibayar $42 dolar Sepanyol untuk 68 ela persegi hutan yang ditebang dan dibersihkan untuk tujuan pertanian (Logan (ed-). terputusnya hubungan Pulau Pinang dengan ketuanan Melayu menyebabkan segala urusan memohon tanah kini diajukan terus kepada Francis Light.5 Penerokaan tanah oleh orang ilelayu senrasa Francis Light Dahm soal membuka negeri. Beberapa orang Melayu juga disebut membuka beberapa kampung di bahagian barat daya. Dengan dasar sedemikian. Al-Khayyat beremenda dengan wanita Melayu di Batu Uban. kerajaan membayar $510 dolar Sepanyol kepada penduduk asal pulau itu sebagai gal*an kepada mereka untuk terus menetap. permintaan unfuk membuka tanah terus diterima oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Beliau turut memberi ganjaran wang untuk menggalakkan kewujudan masyarakat menetap di negeri itu.rnengukuhkan kedudukan sosioekonomi kedua-dua belah pihak. pada tahun 1788. 1850: Baa). Pah Kechil dari Batu Bara (lndonesia) bersama-sama dan Jamaluddin dan tt Omar Farouk Shaeik Ahmad (1978: 3).l7 3. al-Baghdadi ialah antara orang Arab yang 38 . Malah sejak awal penubuhannya. Seorang saudagar lnggeris bernama Bacon membuka Ayer Itarn. Orang Melayu yang datang bersama-sama Francis Light dari Kedah diberikan tanah percuma di kawasan Datok Keramat. masjid Batu Uban dikatakan mempunyai imarn-iman yang terdiri Mripadaorang Arab.Untuk menggalakkan penempatan di tenpat baru itu.

Kawasan tersebut dibuka oleh Haji Moharnmad Salleh. Kawasan tersebut dijadikan perkampungan dan diusahakan penanaman buah-buahan.Berdasarkan cerita anak Haji Brunei didapati bahawa lelaki berkenaan pernah bertemu Francis Light pada tahun 1786 sewaktu beliau (Haji Brunei) singgah di Kuala Perai sekembalinya dari Mekah.nakhoda Che Sdlah dari Lingga membuka Permatang Damar [aut. Haji Brunei bersama- sama seorang lagi yang bernama Long Syed telah berpindah untuk membuka tanah di Bayan Lepas. Kemunculan petempatan yang dibuka oleh Haii Brunei ini kemudiannya menjadi tarikan kepada hijrah masuk orang Brunei pada tahun-tahun yang terkemudian. atau dikenali $ebagai Flaji Brunei kerana beliau berasal dari Brunei. Haji Bruneitiba dan bekerja menebang hutan rimba dan membuka tanah di baurah pengewasan Nakhoda lcchil. tidak lama selepas Francis Light mendarat di Pulau Pinang. iaitu selepas 11 tahun berada di Pulau Pinang. Turut disebut dalam temu ramah ini ialah nama Nakhoda lntan yang membuka Bdu Uban. Tidak lama selepas Francis Light mendarat di Pulau Pinang. kawasan perkampungan Jelutong dibuka untuk petempatan. Kawasan Bayan Lepas yang merupakan kawasan petempatan orang Melayu yang utama pada hari ini turut diasaskan oleh orang Melayu.lakhocla Kechil dan beberapa orang Melayu yang lain. sewaktu menjadi Penguasa Polis di Pulau Pinang di aniara tahun 1851 hingga 1856 pernah menemurarnah salah seorang anak Haji Brunei mengenai peristiwa pembukaan Pulau Pinang yang diceritakan sendiri oleh bapanya. Nakhoda Seedin dari Delidan Panglima Long dari Setul membuka Teluk Kumbar. Di antara tahun 1797 hingga 1798. Haji Brunei meminta kebenaran daripada Francis Light untuk membuka tanah di tempat lain.Dengan bantuan l. 1857: 174). Beliau meninggal dunia lebih kurang pada tahun 1837 (Vaugfran. Vaughan. 1857:174-775\. Selelah pelabdtan siap dibina cli Tanjung Penaga. dan LebaiTampak dari Deli membuka Balik Pulau (Vaugfinn. Antara yang penting ialah kedatangan keluargn pembesar Brunei yang diketuai Pargeran Jaafar pada .

Haji Abd. Shaer Yang Di Peftuan (Sultan Mohammad Jamalul Alam) (1979: 5 dan 25). Daim. Haji Muhammad. 14.18 Perpindahannya ke Pulau Pinang berpunca daripada satu perselisihan besar berhubung pelantikan Pemancha yang baru di Brunei. sebaliknya iawatian itu diserahkan kepada menantu beliau. tokoh boria di Pulau Pinang yang juga merupakan salah seorang keturunan Pangeran Brunei itu kerana membenarkan pengarang membuat salinan buku tersebut sevyaktu temu ramah dijalankan di rumah beliau di No. Pengeran Bendahara dan Pengeran Di Gadong dalam sistem pemerintahan Kesultanan Brunei. '" Amin Sureeney (1968: 72).4 Di percayai Pulau Pinang. Haji Awang Mohd. iaitu Hajah Halimah." '" Maklumat ini berdasarkan penerangan Pehin Jaaratan Dalam Seri Maharaja Dato' Seri LJtama Dr. Pengarang juga ingin merakamkan penghargaan kepada Tuan Haji Abu Bakar bin Jaafar atau lebih dikenali dengan panggilan Pak Khan. Nama Pangeran Jaafiar dan Ahmad (Muhammad) pernah disebut di dalam sebuah syair negeri Brunei./s./ah Raja-Raja Brunei. Apabila Muhammad Salleh meninggaldunia pada 1870. Sejak itu anak Muhammad Salleh yang bemama Jaafar merajuk dan membawa diri meninggglkan Brunei untuk memulakan kehidupan di tempat lain. Khadijah. pada 18 Ogos 2003. Lihat. Ada yang mendarat di Pertis dan ada yang menghata ke negeri Perak. Puan Misbah merupakan keturunan kelima Pangeran Jaafar. Kepala Batas. Ramlee. Seberang Perai pada 3 April 2003. ialah mengetahui. melainkan kepadanyalah dahulu dismbahkan. Dewan Budaya. anaknya tidak dilantik menggantikannya.sama lima orang adik beradiknya yang lain. Pengarang ingin merakamkan penghargaan kepada Puan Hajah Misbah Hanim kerana membenarkan satu salinan salasilah keturunan Pangeran Jaafar dibuat sewaktu temu ramah dijalankan pada 12 Jun 2003 bertempat di Rumah P. Tugas Pemancfa disebut "adalah pegangan Pemancha sekalian onng ahli mashawarat. di Bilik Penyelidikan dan Dokumentasi Budaya Utara.sekitar pertengahan abad ke-19.Sultan Omar tidak melantik anaknya Hashim atau Muhammad Salleh sebaliknya menjadikan menantunya Abdul Mumin sebagai sultan bergelar Sultan Abdul Mumin (1852-1885)- Muhammad Salleh kemudiannya dijadikan Pemancha. Pulau Pinang. dan Salamah meninggalkan Brunel dengan menaiki kapal layar namun kemudian berpecah membawa haluan masing-masing. menjadi destinasi rombongen pembesar dari Brunei ini kerana sudah ada peneroka awal yang senegeri dengan mereka menetap di bahagian tersebut. apa2 hal ehwal negeri dan bichara. t8 40 . Pemancha merupakan pembesar kanan yang ketiga penting selepas. Taman Haji Abdullah Fahim. Jamil al-Sufti yang dijemput memberi syarahan untuk siri Wacana Sejarah Awal Pulau Pinang: Pembukaan Bayan Lepas. khususnya Bayan Lepas. Universiti Sains Malaysia. Kesan sejarah yang penting berhubung pengfiijrahan masuk pembesar dan ralqyat Brunei ini kekal ufuh menerusi tinggalan kuburkubur yang terdapat di kawasan tersebut. Pangeran Jaalar bersama. Menurut S. Jalan Datuk Haji Ahmad Badawi.le Masalah timbul berhubung pelantikan jawatan Pemancha berikutan kematian Suttan Omar Ali Saifuddin 11 (182&1852't.

khususnya masyarakat dari lndia. Penghijrahan masuk masyarakat pelbagai kaum dan keturunan dari merata pdqsok duni'a menjadikan identiti petempatan awal orang Meliayu. Kewujudan masyarakat Melayu ini bukanlah bersifat sementara malah mereka merupakan masyarakat menetap yang mempunyaisistem pentadbiran tersendiritetapitunduk kepada pertuanan Kedah. hubungan orang Melayu di Pulau Pinang dengan kesultanan Kedah terlerai.3-6 Rumusan Kawasan petempatan awal di Pulau Pinang sebenarnya d'rbuka oleh orang Melayu jauh lebih awaldaripada kedatangan Francis Light pada 1786. apabila lGdah terpaksa menyerahkan Pulau Pinang kepada Francis Light. dengan dasardasar ekonomi bebas yang diperkenalkan oleh Francis Light. 41 . Namun. seperti Batu Uban semakin kurang penting. Kepentingan Batu Uban sebagai kawasan tumpuan kegiatan ekonomi clan keagamaan kini mula diarnbil alih oleh kawasan barurar apabila aldiviti ekonomi dikuasai oleh masyarakat lslam yang baru masuk ke negeri itu. masyarakat Melayu mula berdepan dengnn cabaran besar dari segi sosioekonomi dan politik. yang kebanyakannya menghuni kawasan bandar. Sistem kemasyarakatan yang sedia ada kini terpaksa disesuaikan dengan kehendak pertuanan yang baruWalaupun terbukti bahawa Sharikat Hindia Timur Inggeris tidak berminat untuk campur tangan dalam hal ehwal kemasyarakatan dan keagamaan orang Melayu namun yang jelas.

isu pokok yang mendasari perkembangan sejarah Seberang Perai sekali lagi tersisih daripada aliran sejarah induknya.z Boleh dikatakan hanya mulaitahun 1980-an barulah sedikit sebanyak sejarah sosioekonomi Seberang Perai dikaji namun masih lagi dengan tumpuan- tumpuan tertentu yang sebenarnya tidak dapat dielakkan dalam kajian sejarah. sama ada yang dilaksanakan oleh sejarawan pentadbir British yang awal mahupun sejarawan profesional yang muncul kemudiannya. History of Penang: A Selected and Annotated Bibliography. and Commerce of the Prince of Wales lsland in fhe Sfrarts of Malacca.l Apabila tulisan sejarawan profesional mula mengambiltempat sejak pertengahan abad ke-20. George Leith 1804. London. yang diingati dan diulas oleh kebanyakan sejarawan profesional ialah kenyataan bahawa di pihak Sultan Kedah. Dengan tumpuan terpilih ini. 1 ' 42 . lihat Joceline Tan Poh Choo 1991.1 Pengenalan Kajian sejarah Seberang Perai. amat kurang dilakukan jika dibandingkan dengan kajian sejarah Pulau Pinang. A Short Arcount of the Settlement. Seberang Perai yang asalnya milik kesultanan itu disewakan kepada Sharikat Hindia Timur f nggeris (SHTI) pada tahun 1800 untuk tujuan mendapatkan bayaran pencen yang lebih tinggi. Home Popham 1804.BAB 4 SEJARAH AWAL SEBERANG PERAI 4. Tulisan awal pegawai Inggeris lebih kepada percubaan untuk meyakinkan kerajaan Inggeris tentang peluang yang dimiliki oleh Pulau Pinang untuk dijadikan pangkalan lnggeris. Untuk satu tinjauan bibliografi kajian tentang Pulau Pinang dan Seberang Perai. Pulau Pinang: Pengajian Pembangunan dan Perpustakaan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Lihat. London: J. Barfield. A Description of Prince of Wales lsland in fhe Sfrarts of Malacca: with its real and prcbable advantages and sources to recommend it as marine establishment. Produce. cerita tentang Pulau Pinang terus diperkatakan namun tulisan tersebut tetap meminggirkan Seberang Perai sebagaimana sebelumnya. Akhirnya. dan sejarah kebangsaan.

2 Seberang Peraisebelum 1800 Dari segi topografi. Tahap ini memperlihatkan Seberang Perai mula membentuk acuan sejarahnya yang tersendiri. Sehingga 1831. beberapa fasa penting yang membentuk sejarah Seberang Perai sebelum abad k+20 akan ditinjau kembalididalam bab ini. 4. dikatakan semasa SHTI mengambil Seberang Perai pada tahun 1800.760 ekar. Menghala ke pedalaman pula. Selepas 1831. keluasan Seberang Perai ialah kira-kira 84 batu persegi atau 53. iaitu sebelum Perjanjian Inggeris-Siam yang menambahkan lagi keluasan kawasan itu. keluasan kawasan ini meningkat kepada 151. Fasa-fasa tersebut ialah tahun-tahun sebelum Seberang Perai berpindah tangan kepada SHTI pada 1800.Oleh halyang demikian. Seberang Perai merupakan satu jaluran sempit di tanah besar Semenanjung Tanah Melayu yang mengadap Pulau Pinang. Sungai utama ialah Sungai Perai yang mengadap bandar Pulau Pinang dan bersambung ke muara Sungai Muda di Kedah. Namun. Kini keluasan Seberang Perai ialah 738.000 ekar. kawasan penanaman padi menjadi ciri utama. Sungai Perai sejak zaman bezaman menjadi tumpuan orang Melayu mencari rezeki sebagai nelayan.4 kilometer persegi dengan Sungai Muda dan Sungai Kerian kekal sebagai sempadan di sebelah utara dan selatan. kawasan itu sebahagian besarnya 43 . dan suasana sosioekonomi dan kepimpinan Melayu di wilayah tersebut selepas kesultanan Kedah dipulihkan kembali oleh Siam pada tahun 1&42. tahun-tahun selepas Kedah diserang oleh Siam pada tahun 1821 yang menyaksikan titik peralihan besar dalam aspek kependudukan dan kepimpinan Seberang Perai.

12. Seberang Perai tunduk kepada sistem politik dan undang-undang tradisional negeri Kedah. W. Singapore: Kelly & Walsh (reprinted by Oxford University Press. Kuala Lumpur. Perkara ini pernah diulas oleh Thomas Braddell. " Roffand Braddelland St. 1786-1840-an. Mahkamah ini mempunyai juridiksi sebagaimana Mahkamah Tinggi di England. o Piagam ini membolehkan Mahkamah Judikator dibentuk di Pulau Pinang. Keserasian hubungan Kedah dengan Seberang Perai ini dapat menjelaskan sebab ramai orang Kedah lari ke kawasan tersebut sewaktu Kedah diserang oleh Siam pada tahun 1821. hlm. t . kawasan ini telah bertukar tangan kepada pertuanan Sharikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) pada tahun 1800. 4.s Pengaruh sosiobudaya. Undang-undang Kedah merupakan de jure. Hubungan yang telah wujud zaman bezaman ini tidak mudah diputuskan meskipun Seberang Perai terletak jauh ke selatan dan sekali pun dari segi pentadbiran." JlA. kepimpinan. Penang: Penang Gazette Printing Office. Peguam Agung Negeri-negeri Selat pada tahun 1871 bahawa sebelum Piagam Keadilana dikurniakan oleh Ratu England pada tahun 1807. 168. 1982) dipetik daripada Nabir HajiAbdullah 1993. "Dasar Tanah Kerajaan di Pulau Pinang. James Low 1850. Earf 1861 . hlm. Topognphy and ftinenry of Province Wellestey. "An Account of the Origin and Progress of the British Colonies in the Straits of Malacca. Kampung-kampung Kedah terus wujud di Seberang Perai manakala kawasan itu sendiri membuka seluas-luas ruang terhadap perjuangan orang Kedah G. The Law of fhe Strads Sefflemenfs: ACommentary. kemasyarakatan. Lihat juga. Malah hubungan kekeluargaan dan paling penting semangat kesetiaan kepada institusi kesultanan tidak terputus selepas perpindahan pertuanan tersebut. walaupun bukan de facto yang diguna pakai di Pulau Pinang (dan dijangkakan tentu sekali diguna pakai di Seberang Perai). John 1915.Vol. UniversitiSains Malaysia.' tesis Doktor Falsafah.masih dipenuhi hutan dengan penduduknya yang hanya kira-kira dua hingga tiga ribu orang. dan ciri-ciri sosioekonomi Kedah ini terus kekal dalam masyarakat Melayu Seberang Perai sekurang-kurangnya sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua.3 Sebagai kawasan yang berada di bawah kesultanan Melayu Kedah.

Al-Tarikh 6 Panglima penyamun dikatakan mempunyai persamaan dengan cerita Robin Hood dalam cerita rakyat di Eropah iaitu menyamun untuk membantu orang miskin. 6 4.000 - di atas tanah Seberang Prye dengan Pulau Pinang itu sepaya buleh East India Company jaga-kan perumpakperumpak yang ada bersembunyi di-dalam Sungai Kuala Muda Sungai Prye Sungai Juru dan Sungai Krian.Seberang Peraimilik mutlak Inggeris? Peristiwa penyerahan Seberang Perai kepada SHTI pada tahun 1800 diulas ringkas dafam kebanyakan tulisan sejarah. hlm. Dalam Sa/as/ah atau Tarekh Kerajaan Kedah yang dikarang oleh Wan Yahya Wan Mohammad Taib pada 1911. Singapore: Oxford University Press. 45 .merampas kembali negara tumpah darah mereka. Arshad yang sering dilihat sebagai tulisan rasmi kerajaan Kedah juga mencatat mudah tentang peristiwa penting ini.7. Peristiwa penyerahan Seberang Perai ini dikatakan berlaku semasa pemerintahan Sultan Dhiauddin Mukarram Shah (m."7 Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah (1928) karya Muhammad Hassan To' Kerani Mohd.3 "Selagiada mataharidan bulan" . Sa/asilah atau Tarckh Karja-an Kedah. disebut "uleh Kerj-an Kedah itu beri kepada East India Company tanah di-tepi laut Kedah sebelah selatan iaitu Seberang Prye antara tebing Sungai Kyala Muda dengan tebing Sungai Krian dengan membayar pda setahon $10. The Peasanf Robbers of Kedah 190U1929: Historical and Folk Perceptions. Alor Setiar. Cheah Boon Kheng 1988. 'Wan Yahya Wan Mohamad Taib 1911. Lihat. 1798-1803) dan pihak SHTI diwakili oleh Gabenor Sir George Sa/asilah Negeri Kedah menyebut: Leith. Kawasan inijuga menjadi ruang tanpa sempadan bagi persembunyian penjenayah-penjenayah dari Kedah yang dipanggil "panglima penyamun.

Tiada alasan pula diberi tentang sebab kawasan ini diserahkan kepada SHTI.000. dan East India Company mengaku membayar sa-puloh ribu ringgit ($10. Catatan sebegini. merupakan penulis rasmi istana. At-Tarikh Sa/as/afr Negeri Kedah.". menjadikan bayaran itu sa-puloh ribu ringgit ($10.00) itu bagi sa-tahun. salah seomng daripadanya. terhadap peristiwa besar yang menyaksikan satu lagi kawasan milik Kedah jatuh ke tangan SHTI. Namun catatan sebegini bukanlah perkara luar biasa. Yang dicatat oleh Muhammad Hassan hanyalah berkisar soal permintaan SHTI kepada Sultan Kedah supaya "diberi" Seberang Perai dan tentang bayaran yang bakal diterima oleh Sultan Kedah.000.Company itu mengaku akan membayar sa-banyak empat ribu ringgit ($4. hlm. Maka mengikut sharat2 di-dalam perjanjian itu Sultan hendak- lah berikan tanah di-sabelah tepi laut Kedah ia-itu Seberang Perai dan Pulau Pinang itu kepada East India Company."E Demikian ringkasnya catatan dua orang pembesar Kedah. hingga sampai kapada anak chuchu Sultan Abdullah Mukarram Shah Yang Maha Mulia..00) bagi satahun. walau bagaimanapun.00) sa-tahun kepada Sultan Yang Maha Mulia. Muhammad Hassan juga hanya menurunkan catatan yang ringkas mengenai hal ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Hassan. Arshad 1968. Maka dipersatukan bayaran yang diterima mengikut surat perjanjian yang pertama dengan bayaran mengikut surat perjanjian yang kedua. 137. dan Company itu mengaku bersahabat dengan Sultan Kedah sa- lama2nya-nya sa-lagi ada matahari dan bulan. 46 .000. Semasa Kedah kehilangan Pulau Pinang pada 1786. Sa- telah putus muafakat itu maka di-buatkan surat perjanjian yang kedua.. menimbulkan beberapa persoalan terutamanya berkait dengan pendirian sultan dan pembesar Kedah dalam soal kemerdekaan tanah air t Muhammad Hassan bin To' Kerani Mohd.

by D. 182+67. 12. iaitu untuk menghapuskan lanun. Bassett.10 dan Tregonning Ketiga-tiga tidak jauh berbeza dengan pandangan yang dicatatkan oleh Low. sarjana ini melihat pengambilan Seberang Perai dari sudut SHTI yang amat memerlukan satu kawasan luas untuk penanaman padi bagi menampung keperluan penduduk Pulau Pinang. menghalang penjenayah atau banduan dari Pulau Pinang lari daripada pengadilan (melalui Seberang Perai). Walau t James Low 1850. K. 1511-1786. menjadikan Seberang Perai sebagai dari tempat perlindungan kepada orang-orang Melayu yang teraniaya negeri-negeri berdekatan.Vol. A. Turnbull. Straits of Malacca". Beliau menyenaraikan lima faktor utama. edited for reprinting. Mills 1961. 1786-1867 by C. Adakah soaltarikan bayaran yang menyebabkan pemerintah Kedah bersedia menyerahkan satu lagi kawasan mereka dan tidak serik atau belajar daripada kesilapan lalu atau sebenamya ada kepentingan lain yang menjadi pertimbangan Kedah? Persoalan sebab Kedah menyerahkan Seberang Perai juga tidak mendapat perhatian sarjana-sarjana Barat yang lebih awal membuat kajian sejarah tentang Pulau Pinang.Bn?sh Mataya. to 47 .4. "An Account of the Origin and Progress of the British Gobnies in the Lihat L. with bibliography of writings in English on British Malaya. misalnya. hlm. M. Hal ini sekali gus dapat menghentikan pergantungan Pulau Pinang kepada Kedah dari segi bekalan makanan. Mills.50.e Pandangan sarjana-sarjana terkemudian seperti Winstedt. Kepentingan ekonomi ini menyebabkan SHTI perlu menguasai Seberang Perai sepenuhnya.mereka sendiri. James Low. menghapuskan peryantungan kepada Kedah terutamanya dari segi bekalan makanan dengan menggalakkan pertanian di Seberang Perai. JlA. dan menghalang muncul mana-mana pelabuhan yang dapat memberisaingan kepada petabuhan Pulau Pinang. MBRAS. and a new introductory chapter on European influence in the Malay Peninsula. hlm. lebih cenderung menyenaraikan sebafsebab yang mendorong SHTI mengambil Seberang Perai.

00 kepada Menteri dan gundik-gundik tersebut dan barulah penyerahan Seberang Perai dapat dilaksanakan. O. 12 Selain tujuan menjadikan Seberang Perai sebagai kawasan penananan padi. Sekiranya tuntutan ini tidak dipenuhi harapan untuk menduduki Seberang Perai tidak akan tercapai. Winstedt dan Tregonning turut mencatat isu lanun sebagai satu faktor yang mendesak SHTI mengambil kawasan tersebut. Mac 1933. {ltBRAS). A History of Malaya. A History of Malaya (first published as part 1. Singapore: Eastern Universities Press. K. Winstedt dalam bukunya A History of Malaya turut menyebut mungkin sebab memerlukan wang. hlm.000. Pelanunan sekali lagi menjadi alasan biasa campur tangan pihak lnggeris di negeri atau kawasan yang mereka minati. Winstedt. 85. Tregonning 19&4. Lanun-lanun dikatakan menganggu kapal dan perahu yang melalui kedua-dua belah pantai antara Pulau Pinang dan Seberang Perai. Vol. lsu ini memberi banyak ruang kepada pegawai-pegawai SHTI di Negeri-Negeri Selat untuk menyakinkan pihak atasan di India tentang perlunya campur tangan Inggeris bagi menjaga kepentingan perdagangan pemodal-pemodal mereka. G. A History of Mdern Malaya. Dalam kes penyerahan Seberang Perai kebanyakan tulisan sarjana Barat tidak menyatakan siapakah lanun-lanun tersebut kesilapan kerana menganggap Sultan Abdullah. Kuala Lumpur: Marican and Sons.13 Dengan pengambilan ini mudahlah SHTI mengadakan langkah kawalan. 169. Disebut juga bahawa rundingan penyerahan ini tidak mendapat persetujuan menteri-menteri Kedah sehinggalah Caunter. fn27. Winstedt 1986. Bonney. t' R. hlm. hlm. Caunter kemudiannya menjanjikan $2. sultan Dhiauddin Mukanam Shah telah menyerahkan Seberang Perai yang kemudiannya dinamakan Province Wellesley sempena nama Marquess Wellesley (kemudiannya menjadi Govemor General di India)11 kepada SHTI. 109. O. tt R. yakni sultan Kedah yang bertanggungjawab membenarkan Francis Light menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786. 169. Xlll. hlm. R. Kedah 1771-1821: The Search for Security and lndependence. Bonney mengatakan \Mnstedt membuat itu ialah Sultan Dhiauddin 48 .bagaimanapun. iaitu utusan Leith mendapat gambaran bahawa menteri-menteridan gundik-gundik raja menuntut hadiah. '" R. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

49 .000 kini dikurangkan lagi kepada $6.000 kemudian dikurangkan kepada $10. Tindakan memajukan Kuala Perai dilihat oleh Bonney sebagai satu usaha Sultan Abdullah untuk memulihkan semula kerugian ekonomidan kewangan yang dihadapi olwh baginda ekoran tragedi yang berlaku pada tahun 1786 dan 179'1. 'An Account of the Origin and Progress of the British Colonies in the Straits of Malacca. Dalam perundingan ini. Oleh sebab tiada sebarang jawapan daripada Francis Light terhadap tuntutan Kedah diberi perlindungan ofeh SHTI. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Bonney. Bonney 1971. Lihat R. Namun pada tahun 1790 iaitu selepas empat tahun pembukaan Pulau Pinang.177&1798) yang bertanggungjauvab dalam "penyerahan" Pulau Pinang kepada SHTI pada tahun 1786.000 setahun.602.pada 1 Mei 1791 yang menyaksi tuntutan elaun suttian Kedah yang pada asalnya sebanyak $30. hlm. JlA. cuba membangunkan Kuala Perai sebagai pelabuhan saingan kepada Pulau Pinang.VoL3. Sultan merasa marah dan berusaha merampas balik Pulau Pinang daripada tangan Light. pendapatan Kedah jatuh kepada 99. sebelum kemangkatannya. Sultan AMullah nampaknya enggan mengaku kalah meskipun sudah terlepas Pulau Pinang dan terpaksa pula membuat peflanjian persahabatan dengan SHTI pada 1791 ekoran kekalahan baginda dalam cubaan merampas kembali Pulau Pinang. Kedah 1771-1821. Serangan Sultan Abdullah daripada pelabuhan Perai ke atas Pulau Pinang pada12 April 1791 gagal dan Sultan kini terpaksa menandatangani satu "perianJian persahabatan" dengan Francis Light.4000 Spanish dollars. pendapatan Kedah adalah sebanyak 111. Sultan Abduffah Mukarram Shah (m. hlm. hlm 98100 dan appendiks 3(c).400 Spanish dollars.14 Nama Seberang Perai sebenarnya telah muncul sebelum perjanjian Perdamaian dan Persahabatan yang ditandatangani oleh pihak Kedah dengan Francis Light pada 1 Mei 1791. lsu initimbulsewaktu Light dengan wakil-wakil Sultan Kedah berbincang tentang syarat-syarat perjanjian. 181. walaupun sangat pasti kerajaan Bengal tidak akan meluluskan sebarang perlindungan kepada Kedah. telah memberi gambaran kepada wakil-wakil sultan Kedah seolah-olah perlindungan akan diberikan sekiranya to Kedah Lihat James Low 1849. Francis Light.namun secara tersiratnya mungkin dilabelkan kepada pihak Kedah sendiri. Pada tahun 1790. wakil-wakil sultan Kedah masih menuntut SHTI memberi perlindungan kepada Kedah walaupun mereka berada di pihak yang kalah.

.l6 Melihat kepada kesungguhan Sultan Abdullah mempertahankan hak Kedah (merujuk kepada Pulau Pinang) yang diambil oleh Francis Light tanpa restu baginda. R. Soal perlindungan SHTI juga akhimya hilang daripada perjanjian. 100.1s Oleh sebab wakil-wakil ini tidak mempunyai kuasa melepaskan mana-mana kawasan itu kepada SHTI. Syarat ini mungkin dilihat oleh pihak Kedah sebagai satu peruntukan yang membolehkan Kedah meminta bantuan SHTI semasa mereka memerlukannya (dalam konteks ini semasa menghadapiancaman Siam). Bonney Kedah 1771-1821. Menguasai Kuala Perai yang terletak berhadapan dengan pelabuhan Pulau Pinang menjadi satu kemestian. syarat-syarat Sekali lagi pihak Kedah berkemungkinan salah faham tentang satu syarat di perenggan akhir perjanjian 1791 yang menyebut bahawa "Kedah dan Pulau Pinang menjadisafu". Francis Light sedar kawasan-kawasan yang dituntut oleh beliau itu mampu memberi kemudahan kepada pihak lnggeris dari segi bekalan makanan. 105 fn. 15.menyerahkan daerah Sungai Muda. desakan utama menguasai Seberang Perai pada waktu itu bagi SHTI adalah untuk menghalang kemunculan Kuala Perai sebagai pelabuhan saingan kepada pelabuhan SHTI di Pulau Pinang. Namun yang pasti. Malah kemajuan pesat Kuala Perai benar-benar membimbangkan SHTI di Pulau Pinang. Oleh hal yang dimikian bagi Bonney. isu ini senyap begitu sahaja. Bonney. hlm. Kedah 1771-1821. hlm. Kepentingan pelabuhan Pulau Pinang harus dikekalkan agar dapat mengawal perjalanan perdagangan dan mengenakan cukai. di samping faedah dari segi kawasan bekalan makanan dan jaminan keselamatan. tidaklah mudah untuk membuat andaian penyerahan Seberang Perai yang berlaku selepas itu disebabkan dorongan mendapatkan habuan kewangan semata-mata. Sungai Perai dan Sungai Kerian kepada SHTI sebagai balasan perlindungan itu. Meskipun t5 to R.

Peristiwa ini menyebabkan orang Melayu hilang kepercayaan terhadap British.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Serangan Siam ke atas Kedah pada tahun 1821 dan kegagalan SHTI membantunya "sahabatnya" (Kedah) dilihat sebagai salu tindakan pengecut dan mencemar nama baik British dan melemahkan hubungan dan pengaruh Biltish terhadap orang Melayu. hlm. Ertfish Malaya. 38. 51 . Lihat. SHTI membuat keputusan bahawa mereka tidak boleh terlibat dalam perang dengan Siam. bantuan SHTI untuk menentang musuh Kedah. Untuk keterangan lanjut tentang perebutan takhta ini lihat. m. 1803-1845).17 namun tidak mungkin perjanjian ini termebrai tanpa sultan mengambil kira kepentingan negeri Kedah. Seperti juga perundingan awal Sultan Abdullah dengan Francis Light mengenai penyerahan Pulau Pinang. 1681to lp42. Mohd. lsa Othman 1990.ada kemungkinan Sultan Dhiauddin cuba mengukuhkan kedudukannya di atas takhta dengan berbaik-baik dengan SHTI kerana baginda sendiri menghadapi saingan takhta di Kedah. antaranya. isu perlindungan tentera SHTI merupakan satu perkara yang dijangkakan tidak pernah padam dalam setiap tuntutan sultan Kedah kepada SHT|. Walaupun dalam surat Sultan Kedah kepada SHTI di lndia bertarikh 24 Syawal 1199 antara lain menyebut bahawa baginda bersedia menyerahkan Pulau Pinang untuk dijadikan petempatan Inggeris untuk tujuan perdagangan dan membina kapal perang 'so that if any enemies of ours from the East or the West should come and attack us. Namun selepas menyedari bahawa musuh Kedah itu ialah Siam.16 Frank Swettenham pernah membuat ulasan tentang hal ini dalam bukunya British Malaya (1906). the Company would regard them as enemies also and fight them. Pada mulanya pihak atasan SHTI tidak menolak cadangan mengambil Pulau Pinang dan syarat-syarat yang diminta oleh Kedah. Akhirnya pada 17 Beliau naik takhta melangkau seorang lagi calon takhta Kedah iaitu Tunku Pangeran (kemudiannya menjadi Sultan Ahmad Tajuddin. and all the expenses of such warc should be bome by the Company" beserta beberapa syarat lain namun Kedah sebenamya pada waktu itu amat berharap bantuan perlindungan pihak luar untuk menghadapi bukan sahaja musuh tradisi seperti Siam malah juga untuk mematahkan komplot dalam negeri. London: John Lane The Bodley Head. Mungkin inilah juga alasan Francis Light berusaha keras mengambil Pulau Pinang. Frank Swettenham 1906.24. Politik Tradisional Keclah. hlm. sikap pihak tertinggi SHTI di Bengal berubah.

Tegas Sultan Ahmad Tajuddin Kedah menyerahkan Pulau Pinang dan Seberang Perai kepada lagi.45. British Maliya. Bonney. dan appendiks 4 (c). hlm. Dalam surat ini. masih menaruh harapan bahawa SHTI akan menunaikan janjinya memberi perlindungan kepada Kedah sewaktu bersetuju menandatangani perjanjian tersebut. 181-182. 186. Diandaikan juga Sultan Dhiauddin sepertijuga Sultan Abdullah Mukanam Shah yang menyerahkan Pulau Pinang kepada Francis Light. Harapan ini dapat dikesan dalam satu surat Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah ll (m. pihak SHTI kerana yakin dengan semangat persahabatan yang ditunjukkan Inggeris selama ini dan yakin SHTI akan membantu "sahabatnya" (Kedah) dalam soal memberi perlindungan dan bantuan ketenteraan. 1804- 1843) kepada Lord Minto. British 20 52 .1s Keadaan ini telah Dalam kes penyerahan Seberang Perai ini dijangkakan perkara yang sama dituntut oleh pihak Kedah.tahun 1793. htm.2o Malaya. 47-52. Untuk tiniauan lanjut tentang isu 'Kedah dan Pufau Pinang menjadisatu negeri". iaitu selepas tujuh tahun mendudukiPulau Pinang. pentadbiran tertinggi SHTf di Bengaf menghantar satu jawapan yang muktamad bahawa "no offensive and defensive altiance should be made with the Raja menyulitkan kedudukan Francis Light sendiri. Namun baginda kecewa kerana selepas dua perjanjian ditandatangani (Perjanjian 1791dan Perjanjian 1800). hlm. lihat R. Appendiks 3 (c). Frank Swettenham . Sultan Ahmad memohon SHTI menunaikan janjinya kepada ayahandanya (Sultan AMullah) dan ayahanda saudaranya (Sultan Dhiauddin) dengan memberi bantuan perlindungan terhadap Kedah yang pada waktu itu sedang berhadapan dengan ancarnan Siam. tiada keputusan diterima oleh Kedah berkenaan aspek tersebut meskipun dicatat dalam perjanjian-peqanjian tersebut bahawa "Kedah dan Pulau Pinang jadi satu negeri". of Kedah". ]l frant< Swettenham. Gabenor-General di India bertarikh 24 Disember 1810. Kedah 1771-1821.

" 53 . Kedah 1771-1821. SHTI bebas membeli barang makanan dari Kedah dan Perlis. Peristlwa initurut 21 R. Harapan Kedah untuk mendapatkan perlindungan SHTI sebenamya tinggal hanya harapan sebelah pihak kerana SHTI dalam fasal2 perjanjian penyerahan Seberang Perai.asal-fasal ini. Fasal 1 menyebut: "Kampeni Inggeris mahu bayar pada tiatrtiap tahun kapada Duli Raja Muda Perlis dan Kedah sapuloh ribu rialsa-lama Inggeris ada pegang dan dudok didalam Pulau Pinang dan Negeri yang dl-seberang kemudian ada tersebut.4 Seberang Perai dan peristiwa selangan Siam 1821 Banyak kajian membuktikan sejarah Seberang Perai mengalami perubahan besar selepas peristiwa serangan Siam ke atas Kedah pada tahun 1821. orang yang mencuri. orang berhutang. Bonney. Kedah 1771-1821. Kesemuanya terdapat 14 fasal dalam perianjian persahabatan 1800. perjanjian penyerahan Seberang Perai tidak sekali-kali bermaksud kawasan itu telah diserahkan sepenuhnya kepada SHTI. 186. lihat R. hlm. Sultan Kedah tidak boleh membenarkan kuasa lain duduk di Kedah. appendiks 4 (c). Perjanjian Persahabatran 1800 antara George Leith dan Sultan Dhiauddin dengan sendirinya membatalkan perjanjian yang dibuat antara kedua-dua pihak sebelum ini (merujuk kepada perjanjian 1791). hlm. appendix 4 (c). orang membunuh yang lari dari Kedah dan Perlis. penyerahan orang hamba. Bonney . Antara fasalfasal itu adalah tentang kebebasan berdagang antara kedua-dua pihak. 186. fasal t hanyalah merupakan satu rujukan terhadap "safla" yang perfu dibayar kepada Sultan selama pendudukan SHTI di Seberang Peral.Bonney melihat perkembangan di atas sebagai salah faham di pihak Kedah. Namun menurut Bonney. SHTI hanya berjanji untuk menjaga keselamatan 'Province Welleslef (Seberang Perai sahaja) dan bukannya Kedah."21 Menurut Bonney. Fasal-fasal lain sebenamya tidak jauh berbeza dengan fasal-fasal yang terkandung dalam Pe{anjian Persahabatan yang ditandatangani Sultan Abdullah dan Francis Light pada tahun 1791. Untuk tinjauan lanjut f.22 4.

London: Oxfrord University Press.198 8. with an introduction by C.011 8.tt Namun berbanding Pulau Pinang. ramai daripada rakyat Kedah tennasuk pembesar dan keluarga Sultan berpindah ke kawasan lain khususnya ke kawasan yang dahulunya milik kesultanan Kedah iaitu Seberang Perai dan Pulau Pinang sendiri.457 28.618 2t T.018 7. Menurut T.963 9. dan India di Pulau Pinang. masyarakat Negeri-Negeri Selat. penduduk Kedah seramai 100.715 15.291 lndia 7. 54 . Demi menyelamatkan diri dan keluarga.UO 10.504 8. 1786-1860 Melayu 1786 100 Cina 7. J. Potitical and Statistbat Account of the British Seff/ements frr the Sfrarts of Malacca. J. Satu kesan yang ketara daripada peristiwa serangan Siam ke atas Kedah adalah peningkatan mendadak penduduk kemerosotan teruk penduduk di Seberang Perai dan Pulau Pinang dan Newbold. Tumbull (terbit pertama kali pada 1831).887 8.681 1812 1820 1830 6.858 9. hlm.dikritik hebat oleh pegawai SHTI. Kritikan terhadap Siam bukan sahaja kerana kemusnahan dan penderitaan yang mereka baura namun yang lebih penting kejadian initurut menyebabkan rakyat Kedah kehilangan tanahair.570 18. di negeri Kedah sendiri.270 8.943 18.681 1842 1850 1860 11. dan mendapat fiputan meluas akhbar utama waktu itu seperti Penang Gazette.20. Newbold 1971.442 16. Seberang Peraimenerima masuk orang Kedah jauh lebih ramai sepertimana jadual berikut: Jadual4.000 orang kini hanya tinggal separuh sahaja selepas serangan Siam 1821.1(a) Bilangan penduduk Melayu. M. Cina.

4 1851 4. 178& 1840-an: perkembangan dan masalah pentadbirannya. pertambahan sebanyak 36. Penang: Penang Gazette of Berdasarkan jadual inijelas menunjukkan penduduk Melayu di Seberang Perai telah meningkat seramai 12.731 1. Jumlah ini meningkat kepada 23.805 325 951 338 654 1. Braddell 1861.Jadual 4.815 1. "Dasar tanah kerajaan di Pulau Pinang.897 orang pada tahun 1833.239 18/.350 5. Jadual ini menunjukkan pertambahan penduduk yang mendadak ini mempunyai kaitan dengan perpindahan akibat perang Kedah-Siam 1821.271 53.204 3. Kehadiran Sultan Ahmad Tajuddin dan kaum kerabatnya di Pulau Pinang tidak mampu menarik lebih ramai orang Kedah mengikut jejak baginda masuk ke negeri itu." tesis Ph.010 52. Untuk tinjauan lanjut lihat.836 4j07 8. 2o 55 .303 orang itu tidaklah boleh dianggap sebagai pertambahan yang disebabkan faktor kelahiran penduduk setempat atau kemasukan imigran biasa ke Seberang Perai. Nabir Abduflah 1993.013 1860 8.514 Sumber: T. Antara kampung-kampung Kawasan tempat tinggalsultan Kedah dan kaum kerabat serta pengikutnya pada awalnya ialah di sekitar George Town dan Telok Air Rajah. Tidak lama kemudian mereka berpindah ke kawasan luar bandar di sekitar di Telok Jelutong.399 7.2a Sebilangan besar lebih selesa membuat petempatan di Seberang Perai termasuk kerabat-kerabat diraja dan pembesar Kedah. Sekiranya diukur pertambahan penduduk dari 1820 hingga 1933.087 41. 1786-1860 Melavu 1786 1812 1820 1827 1833 500 Cina 267 India 72 3.400 orang antara tahun 1820 dan 1827. Gelugor dan Sungai Kluang.702 2. Kawasan yang menjadi tumpuan orang Melayu Kedah adalah kawasan ke selatan Sungai Muda yang bersempadan dengan Kedah dan Seberang Perai Utara. Gina dan India di Seberang Perai.r(b) Bilangan penduduk Melayu.D (Sejarah). Sfafistics of the British Possessrbns in the Sfrarfs Malacca. Universiti Sains Malaysia.

27 Dengan bilangan yang ramai ini. Zaharah Mahmud. Oleh hal yang demikian sejak 1821 sehingga kesuttanan Kedah dipulihkan semula pada tahun 1842. Penaga. hlm.2s Ada sumber mencatat bahawa sejak 1826. " . Bagan Jermal.6 Tarikan utama perpindahan orang Melayu ke kawasan Seberang Perai ini bukanlah kerana kawasan ini berdekatan dengan Kedah. Universityof Malaya. 134. penduduk Eropah dan pedagang di Negeri-Negeri Selat sendiri amat bersimpati dengan nasib yang menimpa orang Melayu Kedah. Sungai Dua. hlm. "Bagan Jermal: Sejarah Ringkas". No. Zaharah Mahmud 1966. Permatang Tok Jaya dan lainJain. kata sepakat dicapai untuk menjadikan Seberang Perai sebagai markas perjuangan merampas balik tanahair mereka daripada Siam. 9. 15. sejarah Seberang Perai turut mengambil bentuk baru dari segi kepimpinan politik. Mataysia dari SegiSelbrah. 'Change in a Malay Sultanate: An historical geography of Kedah -bgtore 1939'. "Change in a Malay Sultanate". Hal ini tidak dapat dielakkan memandangkan kebanyakan pendatang Melayu Kedah lni rata-ratanya merupakan petani di tanah tumpah darah mereka. Paling menarik. Perjuangan semangat kebangsaan begitu ketara dengan lslam menjadi tunjang perjuangan yang menyatukan orang-orang Melayu dari segenap pelusok Tanah Melayu. 15. kerana ada hubungan ketuargaan dengan orang Melayu di Seberang Perai.di utara Seberang Peraiyang menjadi tumpuan pelarian dari Kedah adalah Bagan Ajam. banyak tanah-tanah subur di Seberang Perai berpindah tangan kepada pengusaha-pengusaha kecil Melayu yang berasal dari Kedah. 26 hlm. Justeru di tempat baru ini pekerjaan bertani dan bersawah padi masih menjadi tumpuan utama. Pertimbangan utama adalah kerana Seberang Perai berada di bawah perlindungan Inggeris dan keduanya. MAthesis. 2s Ramly Mat Zin 1980. Telok Ayer Tawar. Perjuangan ini bukan lagi semata-mata perjuangan orang Kedah sebaliknya berkembang menjadi perjuangan orang lslam di Tanah Melayu menyokong rakan selslam yang dianiayaioleh bangsa bukan lslam.

Perjuangan ini yang bergerak atas nama perjuangan jihad mendapat sokongan meluas melampaui sempadan. 57 . Pattani. Tiga siriserangan utama iaitu pada tahun 1831. Kelantan dan Terengganu adalah antara negeri yang banyak memberi sokongan kepada pihak Kedah. '" The Bumey Papers 1912. Manakala Perjanjian Burney yang ditandatangani Siam-lnggeris pada 1826 benar- benar menuntut pihak Inggeris menunaikan salah satu syarat iaitu tidak membenarkan Sultan Kedah ataupun pengikutnya menyerang atau menganggu dalam apa jua cara sekalipun jajahan Kedah atau sebarang jajahan takluk Siam. satu pihak lagiakan membantu. Kedah dan Inggeris menjadi satu"2o dengan janjinya kepada Siam dalam Perjanjian Burney 1826. Namun kebimbangan bahawa Siam akan menghentikan hubungan dagang khususnya menyekat bekalan makanan dibawa masuk dari Kedah ke Pulau Pinang menyebabkan SHTI berusaha menghalang setiap percubaan pihak Melayu di Seberang Perai menyerang Siam di Kedah. Sekiranya pihak lain mengalami kesusahan. Tunku Sulaiman berjaya mendapatkan bantuan ketua-ketua 28 bermaksud Perlis (kerana Sultan memerintah/memegang kuasa di Perlis). misalnya.3. 119. hlm. 1. Justeru SHTI kini tersepit antara perjanjian dengan Sultan Kedah pada tahun 1800 yang menyebut bahawa "Perlis.2s Perisytiharan tersebut nampaknya tidak berkesan malah beberapa siri penentangan orang Kedah terhadap Siam munculselepas itu. Kedah dan Inggeris menjadi satu keluarga atau sahabat. Langkah penting diambil oleh pihak SHTI pada 23 Februari 1829 apabila satu perisytiharan dikeluarkan yang mengharamkan mana-mana pihak membantu bekas sultan Kedah menyerang Siam di Kedah. Pt. 1836 dan yang paling besar serangan tahun 1838 membuktikan kekuatan semangat orang Kedah yang diketuai oleh kaum kerabat dan panglimapanglima perang Kedah tidak dapat ditamatkan dengan mudah oleh prihak SHTI.Buat kali pertama kekuatan SHTI diuji hebat apabila mereka gagal mengesan dan mengawal pakatan-pakatan sulit orang Melayu Kedah untuk menyerang Siam. Dalam serangan tahun 1831. Vol.

3l Serangan orang Melayu Kedah pada tahun 1838 hampir-hampir menamatkan kekuasaan Siam di Kedah. Untuk tinjauan lanjut tentang gerakan jihad orang lslam menentang Siam di Kedah dalam tempoh 1831-1836. Serangan ini sekali lagi mendapat sokongan bukan sahaja orang Kedah di Seberang Perai dan Pulau Pinang malah orang lslam dari merata tempat. Serangan inijuga menyedarkan pihak Inggeris tentang kekuatan semangat orang Melayu yang tidak mampu dibendung oleh kekuatan tentera lnggeris. 240-270. lihat Mahani Musa 2003. hlm. Namun rancangan ini berjaya dikesan oleh Inggeris lalu Sultan dibawa semula ke Melaka dan pencen tahunannya sebanyak $10. Pulau Langkawidijadikan markas kepada sesiapa yang ingin melibatkan diri dalam perjuangan jihad ini. Kali ini Sultan Ahmad Tajuddin sendiri turun padang menghimpunkan bala tentera. 210. Alam Pensejanhan: Dai Pelbagai Perspeffiif. para ulama. Pt. 1821-1940-an. baginda mengambil peluang menghimpunkan penyokong untuk menyerang Siam di Kedah. Di Beruas. Abdullah Zakaria Ghazali 1996. Monograph No.3o Serangan pada tahun 1831 gagal namun muncul pula serangan berikutnya pada tahun 1836. 17-27. Hasifnya satu serangan besar dilancarkan pada tahun 1838. n "' 58 . MBRAS. hlm. dalam Badriyah Haji Salleh dan Tan Liok Ee (peny. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka . hlm. Penawanan Sultan Ahmad Tajuddin tidak menghalang perancangan serangan yang telah dibuat di Beruas diteruskan. Kongsi Gelap Melayu di Negeri-Negei Utan Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu. Pihak Inggeris tidak lagi melihat gerakan ini sebagai satu gerakan biasa malah gerakan inidilihat merbahaya dan perlu dihapuskan sebelum ia bersatu The Bumey Papers 1912.Melayu Paftani yang kemudiannya menghimpunkan 3. "Kedah '1821-184'2: Perjuangan Orang Melayu Menentang Siam". dan pedagang Inggeris serta pedagang tempatan yang banyak menghulur bantuan senjata dan makanan. Sultan Ahmad yang dibenarkan Inggeris melawat Deli dikatakan telah melencong ke Beruas.).000 itu kinidikurangkan kepada $6. 36.3.Yol.000 sahaja.000 orang Pattani untuk menentang Siam di Kedah. 1.

Tempoh inijuga turut mencorakkan pembangunan sosioekonomi Seberang Perai. didapati peningkatan penduduk di Seberang Perai hanyalah seramai 2. Vol.4. Berdasarkan perpindahan masuk penduduk ke Seberang Peraidalam tempoh 1833 hingga 184. Apa yang paling membimbangkan pihak Inggeris di Pulau Pinang adalah percubahatan rakyat Inggeris di Negeri-Negeri Selat sendiri dalam serangan tersebut. Ekoran daripada itu satu lagi perisytiharan dibuat oleh Gabenor S.6 Aspek kepimpinan dan kemasyarakatan Pemulihan kesultanan Kedah yang bererti pengunduran Siam dari negeri itu membawa kegembiraan kepada rakyat Kedah. 4.dan muncul sebagai satu kebangkitan orang Melayu-lslam yang lebih besar. 3. Fasa ini berkait dengan kemunculan masyarakat menetap di kawasan tersebut selepas perang lGdah-Siam tamat pada tahun 1842. kemasyarakatan dan infrustruktur yang musnah akibat perang. Peningkatan kecil ini dikaitkan dengan penghijrahan keluar orang Melayu dari Seberang Perai. Pt.5 Seberang Perai selepas 1842 Pemulihan semula kesultanan Kedah pada tahun 1842 boleh disifatkan sebagaifasa kedua pembentukan sejarah Seberang Perai. hlm. 2. Bonham pada 6 Februari 1839 yang antara lain memberiamaran akan mengenakan hukuman atas kesalahan menentang kerajaan kepada mana-mana rakyat Inggeris yang tidak pulang selepas 10 hari perisytiharan itu dikeluarkan.569 orang. 59 . 490. Kedah mula kembali aman meskipun terpaksa berhadapan dengan cabaran memulihkan kembali struktur sosioekonomi. berkemungkinan merujuk kepada kepulangan orang Melayu Kedah ke negeri asal 32 Bumey Papers 1912.32 4.

Logan mencatat bahawa semasa kesultanan Kedah dipulihkan pada tahun 1&4. Dari segi pentadbiran. Tanah-tanah di Seberang Perai mula dijual untuk membolehkan mereka kembali semula ke Kedah. Koroner dan Pemungut Cukai Tanah. 58. Pentadbir tertinggi di kawasan tersebut hanyalah seorang Penguasa (Superintendent) yang mula dilantik pada tahun 1820. Walaupun seluas 30 ekar tanah di Seberang Perai telah diusahakan untuk 3 Zaharah Mahmud. Seberang Perai bergantung sepenuhnya kepada Pulau Pinang. dan bagi mereka yang telah membesar di situ sepanjang penaklukan Siam. 33 Walau bagaimanapun. Penguasa turut memikul tugas sebagai polis majistret. hlm.mereka. JlA. Harga sewa tanah juga jatuh akibat fenomena ini. Namun bagi sebahagian besar penghijrah yang telah membuka tanah di Seberang Perai atau yang telah berpindah ke tempat lain yang lebih jauh. 60 . R. J. R. hasrat untuk kembali ke Kedah mungkin sudah luntur atau tidak sekuat generasi pertama apatah lagi memikirkan bencana perang yang menimpa kaum keluarga mereka selama 30 tahun. Logan 1851 . 19.2 ramai generasi tua mengikut jejak langkah menteri-menteri tua kembali semula ke Kedah. tidak semua rakyat Kedah yang lari ke Seberang Perai semasa serangan Siam kembali semula ke negeri asal mereka. Malah daripada kelompok inijuga telah terbentuk generasi ketiga yang lahir dan dibesarkan di Seberang Perai yang tiada kena mengena langsung dengan apa yang berlaku di Kedah. pesuruhjaya mahkamah. ramai yang lebih lebih suka kekal di Seberang Perai.s Bagigenerasi yang dibesarkan di sini. VoL 5. "Change in a Malay Sultanate'. hlm. * J. Dalam bentuk masyarakat Melayu sebeginilah dan juga dengan kaum-kaum Cina dan India serta penghijrah dari Nusantara yang semakin meningkat bilangannya pembangunan sosioekonomi Seberang Perai menjadi semakin rancak. 'Notes on Pinang and Kidah.

80. Mentadbir kawasan ini bukan perkara mudah oleh sebab kekurangan kakitangan untuk mengawasi kawasan yang luas.36 J. Oleh sebab kawasan di utara Seberang Peraiyang bersempadan dengan daerah Muda tiada balai polis. 13-14.YoL4.pertanian atas galakan pemerintah di Pulau Pinang menjetang tahun 1850. Logan 1885. sCheah Boon Kheng. J. Ihe Sfrarts Settlements 1826 1867: lndian Presidency to Crown Colony. JSBRAS. "Plan for a Volunteer Police in the Muda Districts. Usul ini dihantar kepada kerajaan Pulau Pinang tahun 1867. R. pihak pentadbir di Pulau Pinang telah mengambil langkah untuk mengawal keselamatan dan mempertingkatkan kawalan dan undang-undang serta peraturan di kawasan bersempadan dengan selatan Kedah. hlm. Dari s James Low 1850. Masalah sempadan terutamanya apa yang disifatkan sebagai "/adess zone" amat membimbangkan pihak Inggeris di Pulau Pinang. 16. JlA.37 Terputusnya daripada pemerintahan elit tradisional dan tidak mendapat perhatian setimpal pula daripada pertuanan baru telah mendorong orang Melayu mencorakkan nasib dan masa depan mereka sendiri. Province Wellesley". Pada abad ke-19. Namun sehingga tahun 188Gan. R. hlm. panglima penyamun bebas keluar-masuk dari Kedah (melalui Sungai Muda) dan kawasan-kawasan lain. Lihat juga C. tiada langkah daripada pihak Kedah untuk mengatasi masalah di sempadan Sungai Muda-utara Seberang Perai. Turnbun 1972. M. 114. kawasan ini begitu terkenalsebagaipusat perjudian sehingga dikenalisebagai"a small Monte Carlo of the East'. " 61 . Namun dalam banyak segi. Logan yang memiliki tanah pertanian yang luas di daerah Muda telah mengemukakan cadangan membentuk pasukan polis sukarela di kawasan tersebut. Pihak Kedah hanya mula serius mengetatkan kawalan keselamatan di kawasan iniapabila tercetus Perang Kulim (pergaduhan kongsigelap Cina) pada tahun 1889. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Memandangkan Seberang Perai berdekatan dengan Pulau Pinang. hlm. ciri-ciri Kedah masih kuat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Melayu Seberang Perai. December. 'An Account of the Origin and Progress of the British Colonies in the Straits of Malacca". The Peasanf Robbers of Kedah lgOO-1929. No. Kota Kuala Muda bukan sahaja menjaditumpuan orang Melayu tetapijuga orang Cina.35 namun masih banyak kelemahan dalam pentadbiran tempatan yang perlu diatasi oleh pihak Inggeris di Pulau Pinang.

bilal. Ketua kampung atau penghulu menduduki tempat tertinggi dalam hirarki pentadbiran tradisional ini. Manakala golongan ulama pula mendapat penghormatan tinggi masyarakat setempat kerana pengetahuan agama yang mereka miliki. Tradisi "Orang Sepuluh' ini mengawal aspek sosial. Setiap kampung mempunyai penghulu sendiri yang dipilih dari kalangan orang-omng yang berpengaruh dalam masyarakat. Eatl. pihak Inggeris lebih senang menyerahkan tugas pengawasan kampung kepada penghulu. . agama dan kemasyarakatan s G. hlm. W. Bentuk kepinpinan ini dapat dikesan dalam masyarakat Melayu di Bagan Jermal yang merupakan antara kampung yang dibuka oleh pelarian politik Kedah semasa serangan Siam 1821. alim ulama dan orang bergelaran ini lebih dikenali sebagai "Orang Sepuluh". kadi golongan rakyat biasa dan orang yang berpengaruh dalam kalangan rakyat sepertiketua kampung atau penghulu dan nakhoda Golongan pentadbir kampung yang terdiridaripada penghulu. Topography & lftinery of Province Weltesley. struktur sosial masyarakat Melayu di kawasan tersebut juga turut dipengaruhi oleh kumpulan sosial pemilik tanah dengan empat pembahagian utama seperti berikut: (1) golongan berdarah raja (2) (3) (4) golongan bergelaran seperti Syed dan Wan golongan agama sepertihaji. lebai.s Oleh sebab tanah dan pertanian menjadi ciri penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di Seberang Perai. sebagaimana juga di Pulau Pinang.segi kepimpinan. 4-5.

Haji lbrahim yang mengetuai sebuah jumaah terbesar di utara Seberang Perai untuk menggantikan kadi di daerah itu yang dipecat kerana cuai dalam tugas. Hubungan ini sebenarnya bertimbal balik. wanita itu berkahwin pula dengan Tunku Jusoh. Apabila bercerai. t6gan. 36. dikatakan diwarisi turun temurun daripada Penghulu Tok ldris. hlm. Dikatakan antara tempoh 1822 hingga 1833. golongan agama paling ramai memiliki tanah di Seberang Peraiao Pada tahun 186Gan pula Penghulu Telok Ayer Tawar telah melantik adiknya. "Plan br a Volunteer Police.kampung dan bagi kes Bagan Jermal. Ahmad bin Abdullah.3s Sebenarnya jaringan hubungan yang wujud antara keempat-empat golongan utama dalam masyarakat Melayu Seberang Perai menjadikan golongan ini saling mengukuhkan kedudukan masing-masing dalam masyarakat. hlm. dan penghulu dengan keluarga kerabat diraja Kedah. Selepas itu anak lbrahim yang bermana Ahmad pula mengetuai 'Orang Sepuluh'sehinggalah ke akhir hayatnya pada tahun 1966. Zin. Apatah lagi pihak pentadbir Inggeris di Pulau Pinang membiarkan segala urusan halehwalorang lslam berada dalam tangan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat Melayu seperti golongan alim ulama dan penghulu. hlm. ot J.al Perkahwinan ini dikatakan membentuk satu lingkungan kumpulan berpengaruh di Seberang Perai yakni dari kumpulan orang Melayu yang berpengaruh seperti alim ulama. Ramly bin Mat Rice "Bagan Jermal: SejarahHistoricalGeograpghy. adik pembesar daerah Muda. lifat * R. lbrahim yang meninggal dunia pada tahun 1917. Anak perempuan penghulu itu pula berkahwin dengan pembantu juru ukur tanah di Seberang Perai. D. Ringkas". 182 Kuala Lumpur: Oxford 3e 63 . kadi. R. Kadi Telok Ayer Tawar muncul berpengaruh di Seberang Perai antara tahun 183Gan hingga 1860-an hasil hubungan awal yang terbentuk dengan keluarga kerabat diraja yang Tok ldris dikatakan mengetuai "Orang Sepuluh" sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1877. anaknya lbrahim dan cicitnya. Jawatan itu kemudiannya diambil alih oleh anaknya. Hubungan baik atau hubungan kekeluargaan antara golongan agama dengan penghulu memberi ruang kepada kedua-dua kelompok ini untuk muncul berkuasa dari segi kepimpinan dan ekonomi. 79-89. Untuk keterangan lanjut. in Malaya: A Study in Universitv Press. Hifl 1977.

Oleh halyang demikian kerajaan lnggeris di Pulau Pinang sebenarnya mengalami kesulitan untuk mengawal kegiatan di golongan ini. Logan. Vaughan tidak menyebut nama kaditersebut. Logan melaporkan dengan cara ini kadi sebenarnya mendapat peluang mengumpul kekayaan dan adakalanya mengambil peluang mengenakan bayaran yang mahalkepada pelanggan mereka.a3 Boleh dikatakan di peringkat pemulihan dan kewujudan masyarakat menetap yang masih baru ini. kekeliruan tentang had tugas dan adakalanya penyelewengan kuasa berlaku. kaditersebut bersetuju menyerahkan isterinya kembali dengan syarat lelaki itu membayar $10.a2 Oleh sebab tiada peraturan yang jelas tentang fungsi dan tugas kadi. J.Yol. J. JIA. 152-153. Biasanya pelantikan kadi adalah atas pilihan penduduk kampung dan daerah yang kemudiannya diperakukan oleh kerajaan. Penguasa Polis Pulau Pinang (1851-1856) melaporkan ramai haji membawa watikah daripada kadi ini untuk membuktikan kepada penduduk kampung dan penghulu bahawa mereka layak menjalankan arahan kadi. D. "Notes on the Malays of Pinang and Province Welleslef . R. KadLkadi inimengendalikan banyak kes rumahtangga dirumah atau pondok berdekatan rumah mereka. -Logan melaporkan seorang lelaki Melayu yang menerima saman dari seorang haji yang mengaku dirinya kadi di daerah Kamlun dan mengendalikan kes isterinya lari dari rumah. Namun bidang kuasa kadi khususnya dalam hukuman jenayah dan agama juga tidak jelas meskipun ada kadi mendakwa mereka mendapat mandat dari kerajaan. D. kepimpinan Melayu masih mencari-cari bentuk keserasian dengan suasana sosioekonomi yang semakin berkembang. Lihat. . J. 193.00 kepada beliau. hlm.2. Vaughan. Oleh kerana pihak Inggeris sendiritidak mampu mengimbangi perkembangan ini pada peringkat awahya.menetap di daerah itu sejak 1821. R. Vaughan 1858. hlm. Menurut lelaki tersebut. maka bentuk kepimpinan dan kemasyarakatan di tangan golongan yang berpengaruh ot J. Bayaran itu disifatkan oleh lelaki berkenaan sama banyak dengan mas kahwin yang beliau bayar kepada isterinya 20 tahun dahulu. Kadi di Pulau Pinang dan Seberang Perai sebenarnya bukan jawatan yang dilantik oleh kerajaan. 'Plan for a Volunteer Police".

Kaum Melayu terlibat sepenuhnya dalam kegiatan pertanian sementara kaum-kaum lain terlibat dalam perburuhan. orang-orang Cina daripada dialek Tieuchiu sudahpun menanam tebu di kawasan itu manakala tanaman lain seperti lada hitam. ketua jumaah dan penghulu menjadiciri yang biasa sebagaimana juga yang kelihatan dalam masyarakat Melayu di Pulau Pinang pada dekad yang sama. Lihat Jocelin Tan Poh Choo. buah pala dan bunga cengkih sudah ditanam di Seberang Perai dan juga Pulau Pinang menjelang tahun 1800. Namun hubungan antara kaum tetap wujud melalui pergantungan ekonomi.7 Suasanasosioekonomi Selain masyarakat Melayu yang merupakan kelompok penduduk yang paling ramai terutamanya di bahagian utara Seberang Perai. Seberang Perai akan dimajukan sebagai kawasan pertanian padi untuk menampung bilangan penduduk yang semakin meningkat di Pulau Pinang dan Seberang Perai sendiri. lihat. xi. Dengan kemasukan kaum-kaum lain. pertanian komersil dan perdagangan. 24-48. T. Kongsi Gelap Melayu di Negeri-Negei Utara Pantai Barat Semenanjung Tanah Melavu. bab 2 dan 3. Newbolcl dan juga artikel-artikel yang tersiar dalam Joumal of the lndian Archipelago jelas menunjukkan semas€l SHTI mengambil alih Seberang Perai. tiada orang Cina dan India di Seberang Perai namun tulisan James Low. hlm. Malaysia in History.as Orang Cina yang bertumpu di sebelah selatan Seberang Perai merupakan kelompok kedua terbesar diikuti dengan kaum lndia. kawasan ini juga menerima kemasukan kaum lain sejak sebelum tahun 1800 lagi.dalam masyarakat seperti ulama. tumpuan hanya diberikan kepada kawasan ini oleh Inggeris mulai tahun 1820 dengan pelantikan seorang Penguasa. hlm. Walaupun Seberang Perai diambil oleh Inggeris pada tahun 1800. Mahani Musa. suasana sosioekonomi Seberang Perai menjadi pelbagai.a 1. Lihat juga Tan Kim Hong 1981. Sebelum 182Gan. 65 . J. No. Dalam perancangan Inggeris. 1 821-1 94Gan. kadi. * Untuk tinjauan lanjut tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat MelayuMuslim di Seberang Perai dan Pulau Pinang pada pertengahan abad ke-19. History of Penang: A Selected and Annotated Bibiography. Wilaupun statistik yang diberikan oleh Braddell menunjukkan sebelum tahun 1812. 'Chinese Sugar Pfanting and Social ou Mobifity in Nineteenth Century Province Wellesley". 24.

Tanah-tanah sawah akhirnya terbiar. hlm. pertambahan ini hanya sekadar mencukupi untuk menampung keperluan Seberang Perai sahaja. Kebanyakan tanah initerletak di antara Sungai Peraidan Sungai Muda yang merupakan kawasan pertanian padi yang utama pada waktu itu. Namun jangkaan Maingy meleset kerana peningkatan kawasan yang ditanami padi di Seberang Perai sebenarnya dicacatkan pula dengan peningkatan mendadak penduduk di Seberang Perai berikutan serangan Siam ke atas Kedah pada tahun 1821.493 ekar) tanah pertanian telah dibuka. sifat bukan di kawasan itu juga turut menyumbang kepada kegagalan Seberang Perai menjadi pembekal utama beras kepada Pulau Pinang.000 relong tanah diterokai di Seberang Perai. 1786-1840-an. Dasar tanah tersebut menghadkan pembukaan tanah untuk pertanian kepada satu atau dua s Nabir Abdullah. Oleh sebab sebahagian besar penduduk di utara Seberang Perai ini merupakan pelarian dari Kedah. keluasan tanah pertanian yang diterokai pada tahun 1824 meningkat kepada 6.hanya lebih kurang 1. . Atas usaha Penguasa Seberang Perai waktu itu. 282. Pulau Pinang akhirnya terpaksa bergantung kepada bekalan beras dari kawasan lain.000 relung (41.000 relong. sebanyak 30. SebaFsebab lain terhadap kegagalan Seberang Perai dimajukan sebagai pembekal utama beras kepada Pulau Pinang juga dikatakan ada kaitan dengan dasar tanah yang diperkenalkan oleh kerajaan lnggeris sejak 1820-an. Maingy. 'Dasar tanah kerajaan di Pulau Pinang. Malah dikatakan walaupun sehingga tahun 1860. ramai yang pulang semula ke negeri asal mereka itu apabila keadaan mengizinkan. Maingy juga yakin selepas dua atau t(.6 Selain pertambahan penduduk yang mendadak penduduk menetap di Seberang Perai. Seberang Peraiakan menjadipembekal beras utama kepada Pulau Pinang. Manakala kawasan yang tidak menjadi tumpuan masyarakat pelarian Kedah ini pula bermakna tidak banyak kawasan sawah dibuka meskipun tanah-tanah di kawasan itu subur untuk pertanian padi.a tahun.

aT Meskipun masalah-masalah yang disebutkan di atas mempunyai kaitan dengan orang Melayu khususnya kerana kelompok Melayu merupakan penanam padi yang utama namun ini tidak bermakna golongan ini tidak memberi sumbangan kepada pembangunan sosioekonomi Seberang Perai. merupakan contoh kelompok masyarakat yang berpegang teguh kepada tradisi sosiobudaya Kedah. Sistem pajakan tanah yang diperkenalkan pada tahun 1826 pula semakin tidak menggalakkan pembukaan tanah sawah yang lebih luas. Pada akhir abad ke'19. syarikat ini mula membekalkan barang harian kepada orang ot Nabir Abdullah. Masyarakat Melayu dikatakan paling sedikit terlibat dalam pertanian komersil kerana masalah sikap tidak mahu berusaha dan masalah modal. 282. 'Dasar tanah kerajaan di Pulau Pinang. Perjalanan ekonomiorang Melayu diBagan Jermal yang pada mulanya berlangsung tanpa saingan akhirnya berubah corak akibat saingan bangsa Cina dan golongan pemodal India (ceti). Penduduk Melayu Bagan Jermal. Tanah-tanah di bahagian tengah dan Selatan Seberang Peraiyang sesuai untuk pertanian padi pula nampaknya telah diubahsuaioleh orang Cina pada tahun 1820-an dan orang Eropah pada tahun 1830-an kepada pertanian komersil. hlm. . Namun meneliti sejarah penduduk kampung tertentu mungkin memberi jawapan yang berbeza.relong bagi seorang atau satu ketua keluarga. Masalah sistem pengairan yang tidak memadai serta sikap orang Melayu yang dikatakan tidak rajin bekerja juga dilihat sebagai punca mengapa tianah sawah tidak mengeluarkan hasil yang mencukupi. Pada peringkat awal syarikat ini hanya memberi kemudahan mengedar bahan mentah untuk perusahaan daun rokok secara kredit. Perubahan dan persaingan menyebabkan orang Melayu di kawasan itu bertindak balas dengan membentuk Syarikat Perniagaan Melayu yang pertama pada tahun 1880-an. 1786-1840-an". misalnya. tetapi kemudiannya terpaksa menyesuaikan diri dan menyahut cabaran pembangunan.

4. keluarga. sejarah Seberang Perai sebenarnya sangat berkait rapat dengan pergolakan yang berlaku di Kedah. Meskipun tidak lagi berada di bawah kepimpinan elit Melayu tradisional dan berada pula di bawah kuasa asing Inggeris.kampung serta menjadi orang tengah dalam membeli dan menjual barang-barang keperluan kepada penduduk setempat. Seberang Perai pada ketika itu bukan sahaja terpaksa menerima masuk penduduk yang ramai malah turut menjadi markas kebangkitan orang lslam menyusun gerakan merampas kembali Kedah dari tangan Siam. inilah manifestasi orang Melayu dalam membangunkan sejarah diri. . hlm 134-143. Kehadiran pelarian Kedah ekoran serangan Siam ke atas negeri itu pada tahun 1821 mula mengubah corak kependudukan di kawasan tersebut. Namun kewujudan masyarakat yang mmih belum berhasrat untuk menetap ini juga telah menyebabkan hasrat Inggeris untuk menjadikan Seberang Perai sebagai kawasan pembekal utama beras turut tergendala. bangsa dan daerah tempat tinggal mereka.as Dari kesedaran ekonomi sehinggalah kepada kesedaran sosial menerusi penubuhan Persatuan Khairat Kematian Dermawan Muslimin pada tahun 1928 dan usaha meningkatkan kesedaran dalam aspek pendidikan. "Bagan Jermal: Sejarah Ringkas".8 Rumusan Meskipun berada di bawah pentadbiran Inggeris sejak tahun 1800. Namun perkembangan-perkembangan seterusnya menyaksikan masyarakat Melayu tempatan terpaksa menyesuaikan diri antara keserasian berpegang teguh kepada tradisidengan tuntutan mengubah nasib ekoran cabaran baru yang dibawa masuk oleh Inggeris seperti persaingan dengan bangsa- s Ramly Mat Zin. Seberang Perai mula mencorakkan hala tuju sejarahnya tersendiri setelah pulih dari perang dengan Siam pada tahun 1&42. ciri Kedah termasuk dari segi kemasyarakatan dan kepimpinan masih ketara.

bangsa lain yang lebih maju dari segiekonomi. 69 . Proses penyesuaian ini boleh dilihat dalam sejarah masyarakat Bagan Jermal dan pasti banyak lagi sejarah seperti ini dapat dikesan sekiranya lebih banyak kajian sejarah tempatan dilakukan.

variasi dan yang berkaitan akan dibuat dalam bahagian [edua bab ini (sila rujuk 3.2. t Huraian yang dimaksudkan ialah huraian oleh Hamilton (1922). Boleh dikatakan agak kurang catatan tentang bahasa di pulau ini secara khusus dan mendalam.2).BAB 5 SEJARAH AWAL PENGGUNA DAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DI PULAU PINANG 5. tidak banyak yang diketahui mengenai Pulau Pinang pada masa silam. morfologi atiau pembentukan kata. Darisegi bahasa ini. khususnya pada abad ke-18.l Pengenalan Bab 5 akan meninjau aspek bahasa yang dikaitkan dengan sejarah pengguna dan penggunaannya di Pulau Pinang pada zaman-aman awal pulau ini. yakni huraian berbentuk kajian kata atau leksikal.1.. 70 . dialek. fonetik dan fonologi atau sebutan. Huraian sosial (termasuk sejarah. dan sintaksis atiau pembentukan ayat. sebagaimana aspek-aspek sosial lain. Kebanyakan kajian tentang dialek Melayu Pulau Pinang atau Kedah ini merupakan huraian (sinkronik) linguistik tulen. penutur. ' Definisi dan huraian istilah ragam. Kajian-kajian tentang dialek Melayu Kedah juga agak terhad dan berfokus kepada huraian linguistik. walau bagaimanapun. Ketiga-tiga karya ini tidak membincangkan pemetaan (kawasan pertuturan) dialek Melayu lulau ' Pinang secara khusus. Setakat ini hanya terdapat tiga huraian ragamt atau dialek Melayu Pulau Pinang2 sementiara huraian lain tentang dialek ini dimasukkan dalam huraian dialek Kedah3. Noor Ein Muhammad Noor (1967). dan Noor Ein Muhammad Noor (1973). sama ada sebelum kedatangan British atau sekarang ini. pola penggunaan. semasa dan selepas pengambilalihan Pulau Pinang oleh Francis Light. tiada bukti rakaman dicatatkan sebagaimana dua kaiian yang lain. fungsi. Dengan demikian bab ini akan cuba meniniau dan meneliti senario penggunaan ragam atau bahasa Melayu di Pulau Pinang dari segi profi! sosiolinguistiknya. dan sebagainya) tentang dialek ini boleh dikatakan tiada dan jika ada pun bertaburan di sana sini dan memerlukan usaha yang lebih untuk mengumpulkannya. Huraian Hamilton (1922) berfokus kepada kosa kata/leksikal dan sebutan dialek ini.

Profil sosiolinguistik di sesebuah kawasan lazimnya dapat dihuraikan menerusi profil penduduk.500 sebelum Masihi dan Pulau Pinang dihuni oleh orang zaman Neolitik (zaman batu baru) sekitar tahun 2. (terutama jenis).22. 71 . Ekspedisi ini sampai I'e Zanzibar pada akhir tahun 1591. " Kapal Kapten Lancaster Edward Bonaventure merupakan salah sebuah daripada tiga buah kapal yang dihantar dari England ke Timur untuk berdagang rempah. o Contoh peralatan yang dimaksudkan boleh dirujuk didalam Tweedie (1953: 21. dan the language situation based in part of on a senbs 35). 1940:25) pada masa itu. bertolak semula pada bulan Februari tahun berikutnya dan sampai ke pelabuhan Pulau Rimau di sebelah selatan Pulau Pinang pada bulan Jun.34.000 sebelum Masihi hingga 2. Gelugor pada tahun 1965 membuktikan o Ferguson (1966: 309) menyatakan bahawa profil sosiolinguistik ialah a sryial summary desciption of of indices and classifi@fiars. Berkaitan dengan profil penduduk awal Pulau Pinang. 1928: 83. Walaupun Kapten Lancaster menemui pulau yang tidak berpenghuni. walaupun kewujudan pulau ini dirakamkan dalam catatan pelayarans Kapten Lancaster (Sir James Larrcaster) seawaltahun 1592. Penemuan peralatan zaman Mesolitik di Seberang Perai dan peralatan zaman Neolitik6 di Bukit Gambir. catatan pedagang inijuga menunjukkan bahawa pulau initidak berpenghuni (uninhabited) (Cullin and Zehnder.28.500 sebefum Masihi.500 sebelum Masihi sehingga 1.25. Wheeler. dipercayai bahawa lama sebelum itu Seberang Perai telah pemah dihuni oleh orang zaman Mesolitik (zaman batu pertengahan/zaman Hoabinhian) sekitar tahun 4. 1905: Singam. yang terdapat ditempat berkenaan. Kapten Lancaster dikatakan pedagang pertama yang menemui Pulau Pinang.2 Penduduk dan profilsosiolinguistik di Pulau Pinang sebelum dan selepas kedatangan Francis Light Profil sosiolinguistika (atau tipologi sosiolinguistik) bermaksud huraian bahasa dari segijenis dan fungsinya dalam sesebuah masyarakat bahasa. Sebagai contoh huraian profil sosiolinguistik di Malaysia dapat dirujuk di dalam Noriah (2003: 39€6).5. 1.

" Lihat perbincangan oleh Mahani (2OO2). Melanesia dan kelompok orang Asli Negrito (Senoi dan SemangE) di Malaysia. Hal berkaitan penduduk awal Pulau Pinang sebelum kedatangan Light pula telah dibincangkan s@ara panjang lebar dalam tulisan yang lain. Bahasa yang digunakan oleh orang Melayu Deutro ialah bahasa Melayu purba. yakni bahasa yang digunakan sehingga sekitar abad ketujuh apabila empat batu bersurat awal berbahasa Melayu ditemui di Sumatera. Kelompok manusia Mesolltik yang merupakan Homo saplens awal disebut Australoid merupakan nenek moyang orang Asli Australia. orang lslam mungkin telah menetap di Pulau Pinang lama sebelum kedatangan Light dan peri hal kewujudan dan asal-usul mereka boleh diteliti daripada sumber-sumber sejarah.bahawa kelompok manusia Mesolitik dan Neolitik telah pernah menghuni Pulau Pinang. Kedua-dua kelompok ini dipercayai manusia Homo saprbnsT. kelompok-kelompok ini mungkin merupakan manusia yang singgah (dan menetap) di tempat-tempat ini sewaktu penghijrahan dari kawasan asal di utara ke kawasan-kawasan selatan. 2001:21. dan seterusnya menurunkan orang Melayu moden (Dartford. Kelompok manusia zaman Neofitik pufa merupakan Homo saprbns moden disebut Austronesia/Melayu Polinesia yang menjadi nenek moyang orang Melayu Deutro. 72 . Bahasa ini mungkin digunakan sebagai wahana komunikasi lisan kerana setakat ini belum ditemui bukti bertulis penggunaan bahasa ini di mana-mana tempat di Pulau Pinang.e Menurut perbincangan berkenaan. 1956:6). t Antara fosil manusia Homo sapiens yang ditemui di Malaysia ialah fosil Manusia Perak dan Manusia Niah. Provinoe Wellesley (Ong. penceritiaan di kalangan orang-orang tua tempatan dan catatian orang Inggeris sendiri. o Penempatan terakhir orang Asli yang direkodkan pada tahun 1920 ialah penempatan di Kubang $emang. Jika bedasarkan hipotesis perpindahan orang Austronesia dari Asia Tengah. hatta di Nusantara. Disebabkan hal itu bentuk bahasa ini juga merupakan hasil rekonstruksi bahasabahasa Austronesia yang wujud sekarang ini.

Menurutnya salah seorang penduduk natif tersebut. menunjukkan bahawa sewaktu pengambilan Pulau Pinang terdapat dua tiga orang penduduk natif pufau itu yang menjadi nelayan dan mengutip damar serta minyak kayu (wood-oil). dan to " Di dalam Logan (ed.11 apabila pihak Inggeris menduduki Pulau Pinang terdapat empat keluarga nelayan berjumlah 23 orang. 1991: 5). Di dalam Logan (ed. Leith (18O4: 24) juga menyatiakan perkara yang sama. Disebabkan penduduk ini menjalankan aktiviti mencuri dan melanun kapal dagang yang belayar ke Kedah. Sewaktu pengambilan Pulau Pinang oleh Sharikat Hindia Timur Inggeris (E. memberitahunya bahawa lebih kurang enam puluh tahun sebelum itu pulau berkenaan pernah diduduki oleh tidak kurang daripada 2. termasuk wanita dan kanak-kanak. maka Sultan Kedah telah menghantar tentera menghalau mereka dari pulau ini. 73 .Catatan orang Inggeris. sewaktu Light mendarat beliau menemui 58 orang lelaki.) (1851: 401).C. Ukiran oleh Kapten Elisha Trapaud yang menghadiri majlis menaikkan bendera British pada 11 Ogos 1786 juga menunjukkan lukisan beberapa buah rumah gaya Melayu yang dikatakan merupakan rumah 58 orang penduduk yang disebut oleh Cullin and Zehnder (1905) (Hoyt. 1858)10.000 penghuni. pulau itu masih menjadi sarang lanun yang banyak jumlahnya di Selat Melaka. Catatan lain pula menyatakan bahawa terdapat empat keluarga Melayu tinggal di pulau tersebut sewaktu pendudukan Inggeris (Maxwell.) (1S59: 29).). seorang lelaki yang sangat tua. misalnya catatan Macalister (1802: 23). wanita dan kanak-kanak di kaki bukit Datu Kramat yang memintia kebenaran Light untuk membina tempat kediaman di sana. Menurutnya Pulau Pinang pernah dihuni oleh 3.l. Catatan Cullin and Zehnder (1905: 5) pula menunjukkan bahawa sungguhpun Pulau Pinang dikatakan tidak berpenghuni. namun mereka telah diusir oleh salah seorang Sultan Kedah.000 orang penduduk yang kebanyakannya melanun. Menurut Farquhar (1804).

Nias.zaq. Boyan. Di samping itu jika diteliti penghijrah 74 . Batak. Bugis. identiti ini tidak dapat dipastikan. 14-15) kemungkinan besar penduduk awal tersebut merupakan orang lslamla yang berasal dari Sumatera dan tempat-tempat lain di Nusantara.keluarga ini dikatakan singgah sekali sekala di pulau itu.) (1851: 293). Indonesia di Pulau Pinang pada abad ke-18. Light (1786)13 menggunakan istilah inhabitans apabila menyentuh tentang penduduk awal pulau ini. I dismissed them with a present. Mandailing dan sebagainya yang jika dikelompokkan merupakan suku bangsa Austronesia bukan Melayu yang mungkin atau tidak beragama lslam (rujuk jugs Abdur-Ra. Walaupun penduduk awal ini kemungkinan besar orang Melayu. selain orang Melayu dari Sumatera (seperti Acieh). Sebagaicontoh Haji Mohammad Salleh (yang dikenali sebagai Nakhoda Intan) bersama-sama adiknya Nakhoda Kechil yang datang dari Pagar Ruyong. istilah lslam juga agak kabur. Malah menurut Low (1826: 273) a nnsidenble portion of the mahometan population of Keddah. Hal ini kerana orang Inggeris sering menyebut mereka sebagai penduduk natif. Menurutnya sewaktu rombongannya sampai ke sana some of the inhabitans of the island. Minangkabau dikatakan telah membuka Batu Uban (kawasan pantai) pada tahun 1734 selepas meminta izin daripada Sultan Kedah. Menurut Mahani (2002:7-10. '" Didalam Logan (ed. has been rcconvefted to the Boo&hist faith. '" Sebagaimana istilah natif. who darclt at the foot of the hills. Penghunian ini mungkin besifat kekal atau mungkin sementara sahaja. Dua orang menteri di istana t2 Didalam Logan (ed. Menurutnya pada waktu itu belum wujud satu bentuk pemerintahan yang sempurna disana. Semua catatan ini membuktikan bahawa Pulau Pinang telah dihuni sewaktu Light mengambil pulau tersebut. namun menurutnya nelayan tersebut mungkin singgah sekali sekala di pulau tersebut dan mereka inilah yang ditemui Light sewaktu beliau mendarat. Dickens (1805)12 bersetuju dengan pemyataan Farquhar (1804) bahawa memang terdapat 20 atrau 30 orang nelayan di Pulau Pinang sewaktu Inggeris mengambil alih pulau itu. paid me a visit and offered their seruice fo asstsf me. srhce ifs conquest by ffe Srbrnese. 2(X)1). terdapat juga orang Jawa.) (1850: 629€30). Hal ini kerana tidak dapat dipastikan sama ada semua orang Melayu pada masa itu merupakan penganut agama lslam atau bukan.

Haji Mohammad Salleh.Pagar Ruyong. Pulau Pinang kepada mereka. Nakhoda Seedin dari Deli dan Panglima Long dari Setol membuka Teluk Kumbar. iaitu 15 tahun sebelum Light menduduki pulau tersebut. Dalam tempoh 1818 hingga 1822 terdapat antara 9. Minangkabau pula. Jadi dapatlah dikatakan bahawa semua penduduk Melayu Pulau Pinang mungkin berasal dari luar pulau ini. Kedatangan beramai-ramaiorang Melayu ke Pulau Pinang berlaku selepas Siam menyerang Kedah pada tahun 182'1. Mungkin sebab itulah maka dialek Melayu Pulau Pinang dikelaskan sebagai salah satu dialek Melayu Kedah sebab penduduk asal pulau ini kebanyakannya berasal dari Kedah. tefah befayar ke Kedah pada tahun 1749 dan Sultan Kedah telah menganugerahkan 100 ekar tanah di Batu Uban. Disebabkan kedudukan pulau ini berhampiran dengan Kedah maka kemungkinan besar kebanyakan mereka datang dari Kedah.000 hingga 13. iaitu Datok Janatun dan seorang saudaranya. dan Lebai Tampak dari Deli membuka Balik Pulau. Dialek Melayu Kedah inilah juga yang telah mempengaruhidan I dipengaruhi oleh bahasa-bahasa pendatang yang mengungsi ke Pulau Pinang selepas pendudukan Light. 75 . Haji Mohammad Salleh atau Haji Brunei yang datang bersama-sama enam saudaranya pula telah membuka Bayan Lepas pada tahun 1789. Datok Janatun dan pengikut mereka juga tidak terkecuali kerana mereka datang ke pulau ini menerusi Kedah dan mungkin telah menetap di Kedah dalam jangka masa tertentu sebelum berhijrah ke pulau ini. Ada juga orang Melayu dari Kedah yang mengikut rombongan Light sewaktu beliau mendarat di Pulau Pinang. Dikatakan bahawa pembukaan Batu Uban (kawasan bukil) oleh Datok Janatun telah berlaku pada bhun 1759.000 orang Melayu Kedah yang berpindah ke Pulau Pinang. Pah Kechil dari Batu Bara bersama-sama Jamaluddin dan Nakhoda Che Saleh dari Lingga pula dikatakan membuka Permatang Damar Laut.

termasuk paderi Perancis yang membuka penempatan di Pulo Tikus (Cullin and Zehnder. Acheh. tiga kaum utama ialah Melayu. Perkembangan jumlah ketiga-tiga kaum ini di Pulau Pinang dan Province Wellesley pada abad ke-18 dan ke-19 dipaparkan di dalam jadualberikut:- Jadual5. 1&48: 1).943 1842 1850 1860 18.291 lndia 7.570 18. Arab.000 orang). Senario kepelbagaian penduduk Pulau Pinang dapat dilihat daripada banci penduduk di pulau tersebut dan di Province Wellesley sebagaimana yang dikemukakan oleh Newbold (1971: 54-55).442 16. Arab. Siam dan Burma (100 orang).E87 8. Antara imigran yang dimaksudkan merangkumi orang Cina (3. dan bangsa-bangsa lain sepertiMelayu. dan lain-lain. Chulia. Armenia dan orang Eropah yang datang bersama-sama Light.618 I 1s Orang Asli yang terdapat di kawasan pedalaman Sumatera dan pulau-pulau berdekatan (Fawe.198 8.504 8.681 11.715 15. yakni terdapat penduduk Eropah.Ekologibahasa di Pulau Pinang semakin beragam apabila imigran dari luar berhijrah ke pulau ini.270 8. Parsi.t(a) Jumlah penduduk di Pulau Pinang mengikut tiga kaum utama Tahun 1786 ilelayu 100 Gina 7.963 9. Batakls. Benggali.018 7. Armenia.840 10. Siam dan Burma. .011 8. Daripada semua penduduk. Bugis. 1905: 5-10).858 9. lndia dan Cina.681 1812 1820 1830 6. Cina.000 orang). Melayu. Chulia (1.457 28.

dan bangsa-bangsa lain) sewaktu komunikasi berlangsung antara mereka. Sfafisftbs of the British Possessrbns tn fhe Sfrads of Malacca.f (b) Jumlah penduduk di Province Wellesley (Seberang Perai) mengikut tiga kaum utama Tahun 1786 1812 1820 1827 1833 184r'.204 3.731 8.350 s.805 41. Keragaman penduduk di Pulau Pinang pada abad ke-18 dan ke19 ini telah mempengaruhi ekologi bahasa Melayu pada waktu itu. yakni bahasa atau dialek yang digunakan sebagai wahana untuk berhubung oleh orang Melayu sesama mereka:dan (3) bahasa Melayu basahan Negeri-Negeri Selat. 1851 Melayu 500 3. Jadual 1 .836 2.087 1.271 Cina 267 lndia 72 325 951 338 654 1. T. yakni bahasa yang digunakan dalam penulisan dan kesusasteraan bertulis Melayu. kebahasaan 77 .Jadual5.815 1.107 8. Tamil. (1861). iaitu:- (1) bahasa Melayu tinggi.013 1860 53.010 52.239 4. (21 bahasa Melayu tulen atau dialek Melayu.514 Sumber: Kedua-dua jadual dipetik dan diubah suai daripada Braddell.399 17. Menurut Shellabear (1913) berdasarkan jenis penduduk terdapat tiga ragam bahasa Melayu yang dituturkan di Negeri-Negeri Selat (termasuk Pulau Pinang). Cina.702 44. Melayu.. yakni bahasa atau dialek Melayu (termasuk kreol Melayu Baba di Melaka dan Pulau Pinang) yang digunakan oleh suku kaum yang berbeza (seperti Eropah.

1988: 392). tu - beku/standard.1 Bahasa Melayu tinggi Pada masa Light menduduki Pulau Pinang. " Dalam konteks moden. Menurut Harun (1966: 59) yang ganjilnya surat Penamaan bahasa Melayu berdasarkan zaman penggunaannya boleh dirujuk dalam Noriah (1999: 36 91). Misalnya digunakan di Melaka. Zaman bahasa Melayu klasik didefinisikan sebagai zaman masyarakat Melayu yang sudah mengenali huruf.16 ragam bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi ialah ragam yang dai Berunai itu ta'ada menyelitkan bahasa2 pelat daerah atau bahasa drerchnya yang banyak itu. kegiatan penulisan/perakaman dalam bentuk tulisan telah bertanggungiawab dalam menstabilkan sebutan bahasa dan sebutan ini menjadi tolok (model) bagi masyarakat penutur pada amnya (Asmah. dengan adanya tulisan maka telah wujud usaha untuk mewujudkan ft€am bertulis berdasarkan ragam lisan dan bentuk penggunaan bahasa yang seragam dalam masyarakatlT. Collins (1998: 5$78) merujuk bahasa Melayu pada abad ke-16 sebagai bahasa Melayu moden akhi (late modem Malay). walaupun usaha pembakuan bahasa Melayu ini tidak dilakukan secara rasmi. Maka bolehJah kita katakan ialan menggunakan bahasa Melayu di-seluroh Alam Melayu masa itu sangat baik dan dihormati jalan bahasa-nya mengikut loghat bahasa Melayu Kerajaan Melaka. Ragam yang kedua pula merupakan ragam lisan. 5.Ragam bahasa Melayu yang pertama lebih merupakan ragam yang disebut ragam tulisan. amnya dan di Pulau Pinang khususnya. Pada abad ke-18 dan ke-19 (atau mungkin lebih awal lagi). didapati bahawa bahasa Melayu yang wujud pada waktu itu ialah bahasa Melayu klasiklo (abad ks17 hingga abad ke-19). Terdapat dua catatan penting daripada pemyataan di atas. kesannya telah mula kelihatan.2. aktiviti ini disebut sebagai perancangan bahasa atau menghasilkan ragam pada abad ke. manakala yang ketiga mungkin terdiri daripada r€rgam tulisan dan ragam lisan. 78 . sekiranya disemak sejarah penggunaan bahasa Melayu dari segi bukti penulisan. Bahagian berikut akan menghuraikan ketiga-tiga ragam bahasa Melayu tersebut yang digunakan pada abad k+18 dan ke-19 di Nusantara. Pertama bahasa Melayu klasik merupakan bahasa yang sudah mempunyai tulisan/huruf sendiri dan kedua.

tida dapat kita mengatakan pada seseorang pun melainkan bahasa itu teftentulah kepada nja-raja juga. itupun harus berpatik dan beftitah dan murka melainkan dengan titah tuan iua. kelima nugraha. ntaka dapat. dan ketiga mufua. Hal ini dibuktikan menerusi pemyataan dalam Undang-Undang Melaka (1976: 66) yang menerangkan tentang lima patah pe*ataan yang tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa. Adapun berpatik dan beftitah dan murka itu dan Rumia itu. The language spoken by the couftiers is so swe//ing. keempat kumia. and differs so much fiom the common pure languagp (the former being not so pure because every nation fhaf speaks common Malay has mixed some words of their own language with it). so speckled with Arabic (to show their erudition in that language). hanya bofeh digunakan oleh raja-raja sahaja. muluk dan rumusnya sudah tegar (tidak dapat dibantah lagi). Mal<a segala kata ini tiada dapat dikatakan oleh kita sekalian. Adapun jikalau tiada dengan anugraha itu. that it would not be underctood by the @mfiron people. terbaik. t Dalam konteks riroden diglosia juga wujud dalam konteks lisan. Adapun jikalau seseotiang dinugrahakan. Pertama titah. though there is still a grcat difference between the court language and that of the lower c/ass. Dan jikalau orang lain beftata demikian itu digocoh hukumnya.2.1 Fasal yarg kedua pada menyatakan hukum bahasa sogala nja-nja itu lima pi<an yang tiada dapat kita menunl kata ini melainkan dengan titah tuan Kta iuga. For that reason [couttly styleJ is used only by princes. lllustration 8)1e yang berbunyi:- "Malay is spoken nowhere so conectly and so purcly as here. Diglosia bermaksud kewujudan ragam bahasa tinggi (disebut high language atau bahasa H) dan bahasa rendah (disebut low language atau bahasa L). Misalnya dalam digtosia bahasa Melayu terdapat variasi di raja dan variasi bukan di raja bukan standard yang digunakan sewaktu komunikasi lisan yang melibatkan raja atau kerabat di raja." Bahasa tinggi yang disebut bahasa jawi (bahasa mumi) ialah bahasa yang asli. and thercforc considered as fhe language of scholars. kedua patik. courtiers and priests. lama sebelum abadke-17. Bahasa ini hanya digunakan dalam tulisan di istanazo tetapitidak untuk pergaulan sehari-hari 18 Diglosia atau pemeringkatan dalam bahasa Melayu juga sebenamya telah berlaku sekian lama. murni. Dan jikalau hamba nja mengatakan dibunuh hukumnya. dibunuh hukumnya.Pewujudan ragam bertulis yang dianggap sebagai model telah menghasilkan diglosials dalam bahasa Melayu pada waktu itu. Pemyataan tersebut berbunyi:. ll Didalam Collins (1996: 3&34). Hal ini dapat dibuktikan dengan pemyataan Valengn (1726 Volume V. maka dapat. 79 .

Disebabkan bahasa H hanya digunakan di kalangan kerabat di raja maka hal initelah mewujudkan panduan surat- menyurat Melayu yang dikenali sebagai kitiab terasul yang merupakan panduan menulis surat yang khusus untuk golongan darjat tertentu ini (golongan di raja).la-raja Melayu pada waktu itu memanfaatkan sarana ini. cap mohor. Kewujudan ragam tulisan ini telah membolehkan ra. Malahan di pantai Tanah Melayu. selain sarana lisan. 80 . surat Melayu memuatkan juga utusan antara seteru. Pada waktu itu surat-surat emas yang bersampul sutera ditulis untuk menyampaikan teks-teks diplomatik dan perutusan dengan sekutu atau sahabat niaga. kepala surat. untuk berftomunikasi. Jawa dan Sumatera bahasa ini difahami oleh raja-raja yang beragama lslam dan alim ulama tetapitidak difahami oleh rakyat biasa (de Hollander.walaupun di kalangan raja dan alim ulama. John Dua pucuk surat terawal berbahasa Melayu merupakan dua pucuk surat daripada Sultan Temate. 1984: 236). panduan menulis surat di kalangan orang awam mungkin bermula apabila satu bab mengenai surat-menyurat ditulis di dalam Bustan al-Katibin 21 Suftan Abu Hayat kepada Raja Portugal. Seawal abad ke-16.21 nja-ra1a Melayu di Nusantara telah menggunakan sarana ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar. Selain pertukaran pujian dan bingkisan kenegaraan. Disebabkan penulisan surat termasuk dalam kategori penggunaan bahasa H maka tatacara penulisan yang betul (dari segi bahasa. dan sebagainya yang ditentukan oleh hubungan darjat pemeran dan nilai diplomatik) dan seragam amat penting diamalkan. Manakala bahasa rendah pula ialah ftUam bahasa Melayu lisan yang digunakan di kalangan rakyat biasa dan ragam ini bercampur aduk dengan bahasa ibunda penutur yang terdiri daripada pelbagai latar belakang bangsa. sampul surat. lll bertarikh 1521 dan 1522. Walau bagaimanapun. raia-ra1a lain atau rakyat biasa menerusi penulisan surat. Antara contoh ragam bahasa Melayu rendah ialah bahasa pijin Melayu atau bahasa pasar.

anakanda. resit. surat daripada orang Melayu. surat yang dihantar Light kepada rakan lamanya. Koleksi inimengandungikira-kira 1. Di samping perbincangan Gallop (19%) dan Kratz (1995) tentang koleksi surat ini. Dalam terasul ini puji-pujian untuk kalangan istana telah dianggap kurang penting. Dengan kata lain pada abad ke-18 dan ke-19 bahasa H tidak lagi didominasi oleh raja-raja dan ulama tetapitelah berkembang penggunaannya di kalangan rakyat biasa. dan dokumen lain yang terdiri daripada bil. dan lain-lain (KraE. kekanda. banpk yang dapat diperkatakan mengenai kepelbagaian aspek koleksi ini dari sudut lain. surat asal. sewaktu penempatan British di Pulau Pinang. perkembangan koloni Inggeris dan penulisan surat di kalangan rakyat biasa menghasilkan banyak sekali surat yang ditulis kepada Light dan juga bahan tulisan lain.karangan Raja Ali Haji yang dicetak di Pulau Penyengat pada tahun 1857. salinan dan rangka surat yang dihantar oleh Light. senarai gaji. 1994:22-26). senarai barangan. petisyen. ayahanda. 1995: 1045-1057). Surat dalam koleksi ini bermula dari zaman sebelum penempatan British di Pulau Pinang pada tahun 1786. cucunda. Salah satu terasulawam bertajuk Surat Tbrasul dan Kn-Kra telah ditulis oleh Encik Long di Kampung Gelam. tarikh Eropah dan tatacara sapaan yang lebih umum (Gallop. Singapura dan diterbitkan pada tahun 1868. sehinggalah kematian Light pada tahun 1794. guru. bil hutang. Scott. perjanjian perdagangan. Koleksi surat Francis Light (174&17941 mungkin merupakan koleksi surat Melayu paling besar yang masih ada pada hari ini. malah sejumlah besar puji-pujian disediakan untuk menulis surat kepada bonda. 81 . Di Pulau Pinang. Hal ini menunjukkan perubahan masa menyebabkan warkah Melayu beradat semakin terhad penulisannya di kalangan anggota istrana sahaja dan penulisan surat di kalangan rakyat biasa menggugurkan sebahagian besar pujipujian yang panjang lebar dan memperkenalkan penggunaan tandatangan. murid.000 buah dokumen yang terdiri daripada surat-surat yang dihantar kepada Light. nenda. adinda kekasih dan sahabat. laporan banci penduduk tempatan. adinda.

termasuklah aspek bahasanya. Salah satu contoh suratnya kepada Light dapat dirujuk di dalam Lampiran I Teks 5.1 di dalam Lampiran 7) bertarikh 5 April 1785 untuk meminta bantuan Light menjualsatu muatan barang dagangan Cina. juga menulis beberapa pucuk surat berbahasa Melayu bertulisan jawi kepada Light. Sebagai contoh surat yang ditulis oleh Enci' Lu Nga dari Perlis (Teks 5. jurutulis atau pengajar bahasa Melayu. seperti 82 . 1905: 2). 1994: 9).2. Penggunaan bahasa Metayu oleh Light sendiri membuktikan dengan tepat kedudukan bahasa Melayu pada abad ke-18 sebagai lingua franca di Nusantiara. iaitu Saudagar Raja yang berketurunan India. perihal kebolehan berbahasa Melayu Light sendiri telah diceritakan berikut:- oleh (Cullin and Zehnder. juga mewakili penggunaan bahasa Melayu versi tulisan dan dapat membuktikan hal lain berkaitan penggunaan bahasa Melayu di Pulau Pinang pada abad ke-18. ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan jawi yang begitu teratur menunjukkan si penulis yang bukan orang Melayu bukan sahaja fasih berbahasa Melayu malah bahasa ini telah digunakannya untuk berhubung dengan Light yang ternyata bahasa ibundanya juga bukan bahasa Melayu. Walaupun dikatakan bahawa Light mendapat bantuan penterjemah (Mahani 2OO0: 27\. Seorang lagi pedagang bukan Melayu. Bahasa Melayu bertulisan jawi digunakan oleh Light bukan sahaja untuk berhubung dengan raja-raja Melayu. Dengan kata lain surat-surat Light selain membantu kita memahami peristiwa-peristiwa sejarah dengan ctrttl menghidupkan semula tokoh{okoh yang terlibat dan menjadi sumber utiama makfumat yang paling penting bagi peristiwa dan zaman tertentu (Gallop. malah digunakannya sewaktu berhubung dengan bangsa lain.

Dikatakan bahawa kebolehan Light ini telah membawa rahmat kepadanya dari segi perdagangan. Beliau telah berjaya mengekalkan hubungan baik dengan saingan peniaga tempatan dalam suasana masyarakat dan ekonomi orang Melayu. umpamanya dari segi penggunaan kata ganti nama diri. peserta pelbagai kaum yang terlibat dalam penggunaan bahasa Melayu 2 Misatnya dikatakan bahawa surat Light sering disesuaikan mengikut taraf orang yang dihubungi. 1995: 1053). the former confening on him the rank and title of nobility." Kebolehan Light berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu ditunjukkan menerusi penulisan surat beliau kepada Datu' Laksmana dan Raja Kedah. dan tulisan surat dari orang Melayu dan sultan atau kerabat di raja Perak. 1994: 136-140). malah perkembangan penggunaan bahasa Melayu di salah sebuah wilayah di Kepulauan Melayu. Sebab itu dapatlah dikatakan bahawa di Pulau Pinang pada abad ke-18 penulisan surat bukan sahaja menunjukkan tahap penggunaan bahasa Melayu. . Surat Light dianggap ditulis dalam tradisi Melayu yang terbaik dan mengikut norma dan peraturan penulisan surat Melayuz seperti yang diterangkan oteh Wilkinson (1914) (KraE. termasuk hubungannya dengan pemerintah dan orang paling berpengalaman berkaitan dengan kegiatannya. 1995: 1043-1044). Selangor. Johor. on acnunt of which he was held in high esteem by the Siamese and Malay chiefs with whom he traded."That Captain Light was a linguist of no mean oder is evidenced by the fact that shortly afier his anival in the East he becane convercant with the Siamese and Malay Languages. Ini kerana Light dianggap sebagai orang yang sudah biasa dengan bahasa dan adat mereka serta orang penting yang telah menjadi sebahagian daripada rangkaian perniagaan (KraE. dan Terengganu kepadanya (Gallop.

walaupun tidak ditemui manuskrip asal bertulisan jawi yang ditulis di Pulau Pinang.pada masa itu.. frcm his rnother his knowledge of Malay. Kea kata. 1996: 393). Manuskrip ini menunjukkan contoh bahasa Tamil ditulis menggunakan tulisan jawi Arab. Van Ronkel (1922\ membincangkan sebuah manuskrip2l bertarikh 29 Ogos 1767 (4 Sha'ban 1192) yang menunjukkan penggunaan variasibahasa Melayu yang bercampur aduk dengan Tamil dan Parsi yang mungkin dihasilkan oleh penulis yang berasal dari Pulau Pinang. beliau menyatakan kemungkinan wujud bentuk tatahias lslam yang khusus ala Pulau Pinang yang digunakan untuk menghias manuskrip salinan bertulisan jawi pada abad ke-19. Manuskrip ini disimpan di Perpustakaan Universiti Leyden dengan rujukan No. u . van Ronkel (1922:34-35) merumuskan bahawa penulisnya seorang Muslim yang fasih berbahasa Melayu. bom in Malaya from a Malay mother. we cannot fancy the exisfence of a Tamil who lives long enough in a Malay country to master the Malay language so that it becomes equally easy for him as his own original idiom.23 tulisan jawi masih digunakan secae meluas. Tamil dan Parsi. dan fungsi bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam hubungan antara kaum. buku perbualan dan kamus perdagangan dicetak (ditedemahkan ke dalam pelbagai bahaa orang Eropah. 2t frcm both his lslamic crced.16 bahasa Melayu sudah mula dicetak menggunakan tulisan rumi. It is obvious thercforc that not he but a son of his. Such Semua bahan yang dicetak pada abad keenam belas ditujukan kepada orang Eropah. jurutera perlombongan dan penembak '" gJung Eropah yang ditugaskan ke Nusantara (Collins. Walau bagaimanapun.. From his father he got his familiarity wlth Tamil. didapati bahawa walaupun seawal abad ke. Walaupun nama penulis manuskrip ini tidak tercatat. wrote this book. pedagang. Sekiranya diteliti hasil-hasil tulisan pada abad ke-18 dan ke-19. diulang cetak) untuk kegunaan pegawai. 754. menurut van Ronkel (1922:34-35) lagi:- ". Individu jenis ini boleh ditemui di Negeri-Negeri Selat. Menurut Gallop (2002). Malah agak menakjubkan juga sebab tulisan jawi digunakan untuk menulis bahasa lain.

" Merujuk kepada fungsinya pula. so-called peranakan. Merujuk kepada kewujudan tiga jenis penerbit (penerbit Eropah. thereby demonstrating the vitality of Malay as a medium of communication in this culturally diverse community. all three classes of this colonial suiety produced Malay bnks. Proudfoot (1993: 9) menyatakan bahawai ".. manied native worr. Dravidians or Gujentis. and their sons.4 apabila al-Quran dengan pengenalan dan nota dalam bahasa Melayu dicetak di Singapura (Proudfoot. dalam penghasilan manuskrip bercetak pada abad ke-18 dan ke-19. albeit of different kinds and for ditrercnt putposes. These seff/ers. penerbit Baba dan penerbit Mustim) bagi bahan-bahan berbahasa Melayu.a man would be $pical rcpresentative of the immigrants who intuduced lslam into the Archipelago. Percetakan lslam terawal bertarikh 185. seawalabad ke-16 bahasa Melayu sudah dicetak dalam tulisan rumi di Nusantara. bahasa Melayu masih menjadi lingua franca dalam konteks masyarakat majmu( walaupun pada masa yang sama membayangkan corak pemerintahan kolonial pada waktu itu.indeed of the colonial oder in genercl. percetakan bahan sebegini dalam bahasa Melayu di Malaysia dan Singapura hanya bermula pada abad ke-19. Dengan demikian .. the high degree of segmentation which characterises Malay- language printing minors the plural society of the Sfiarfs Seff/emenfs under colonial rule . Kebanyakan percetakan teks lslam berkembang daripada tradisi penulisan manuskrip. /f a/so rellecfs the technological dualism upon which that plural srcial order was erected. Yet in the face of these differences." Walaupun sebagaimana yang dinyatakan.€rn in the Peninsula and in the islands. 1993:27). were familiar with the languages both of theirfather and of their mother.

1993: 10). Melano. pantai timur Sumatera. Acheh. Pulau Pinang dan Singapura (1819). Percetakan Eropah pula berkembang apabila mubaligh Protestan melancarkan gerakan dakwah secara besar-besaran. Melaka dan Pulau Pinang '5 Antara bahasa yang disebutkan ialah bahasa Thai. kitab dan kadang-kadang surat juga) dan syair. Singapura dan Kalimantan dan 26 agen pada tahun 1897 untuk memasarkan bahan penerbitan hingga ke Bangkok. dan Tamil(Proudfoot. Hal ini kerana bahan ditaip dalam tulisan jawi yang cemerkap/gabas dan tahap literasi di kalangan omng Melayu yang rendah pada waktu itu. dan di Singapura pada tahun 1890 kitab (Proudfoot. Mubaligh di Singapura. iaitu Inggeris. Gina. The Baptist Mission di Bengkulen (1818). suci Kristian dicetak dalam bahasa Melayu. hikayat (disebut juga ceritera. percetakan gazet kerajaan dan enakmen dalam bahasa Metayu di Nusantiara hanya berleluasa pada abad ke-20 dan dalam hal ini bahasa Melayu hanya merupakan salah satu bahasa daripada tiga bahasa lain yang digunakan. dan The American Prcsbyteians di Singapura (1834). Hasil percetakan mubaligh yang awaltelah gagal kerana sukar dibaca atau difahami oleh pembaca Melayu. Jawa. dan Jakarta (1822). Bikol. Penerbit kelompok inibertumpu diSingapura. Bali. Semua pusat ini dilengkapkan dengan alat cetak. Selain kedua-dua bahan ini. dan Khmer . 1993: 10 -11).penerbit lslam menerbitkan bahan-bahan seperti kitab (kadang-kadang disebut surat). Dengan demikian mubaligh mula mendirikan sekolah untuk mengajarkan literasi dan pengiraan asas. Pusat The London Missionary Wiety ditubuhkan di Melaka (1815). Bugis. Di Pulau Pinang penerbit HajiPutih bin Syaikh Abu Basyir memiliki 17 agen pada tahun 1895 untuk memasarkan bahan penerbitan di sebelah pantai barat Tanah Melayu. Pusat percetakan mubaligh ini berfungsi mencetak bahan-bahan agama Kristian (dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain)25 dan buku sekolah. Vtetnam. Tagalog.

Akibat Perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824 dunia bahasa Melayu di Nusantara dipisahkan secara politik dan simbolik. &c. iaitu mendidik orang Melayu berbahasa Melayu membaca bahasa Melayu dalam huruf rumi dan menyebarkan pelajaran agama Kristian kepada mereka. dari sudut * Dalam hal ini fungsi percetakan Melayu telah berubah kerana tujuan dan audiennya berubah. Marsden. Pulo Pinang. Sekolah yang paling berjaya ialah Beighton di Pulau Pinang.18 menggunakan bahasa Melayu dan Cina di Pulau Pinang dimulakan dengan mendirikan sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan Cina. Hal ini menjadi lebih pesat apabila percetakan bahan berbahasa Melayu yang dikefiakan di Belanda sepanjang abad ke-17. pendakwah ini mengedarkan salinan kitab sucidan risalah agama dan dipercayaibahawa beberapa salinan kitab suci Kristian dalam bahasa Melayu terdapat di Pulau Pinang tetapi bahan ini tidak diedarkan cuma diturunkan di kalangan mubaligh untuk fujuan pengajaran. Bomeo. iii) berkait dengan tatabahasa bahasa Melayu dalam ortografi jawijuga merupakan huraian tatabahasa bahasa Melayu yang digunakan sekitar tahun 1800 dan beliau mengakui bahawa bahasa Melayu yang dimaksudkan ialah Malay tongue as sryken in the Peninsula of Malacca. Buku ini ditulis sebagai buku pelajaran bahasa Belanda dan pengantar agama Kristian untuk orang Melayu. membaca dan mengira. Buku ini disusuli l€rangan Ruyll yang kedua (1612) yang mengandungi kumpulan dialog Melayu dengan padanannya dalam bahasa Belanda. Java. mencetiak26 teks pengenalan ejaan. antaranya buku pelajaran dan tedemahan kitab Kristian dan disebarkan secara luas di Nusantara. Hal ini telah berlaku lebih awal di Ambon apabila Ruyll (161 1) menerbitkan buku Sutzt ABC dengan dua tujuan. dan soal jawab agama yang dapat digunakan sebagai bahan mengajar. Sebelum itu huraian Gomhillet al (1800: tajuk. Sepanjang abad ke-17 banyak buku agama t(istian yang diterbitkan dalam bahasa Melayu beraksara rumi. 1996: 393). Walaupun demikian. the islands of Sumatra. telah mula bertungsi di Batavia pada akhir abad tersebut (Collins. Sumatera.membuka sekotah. Percubaan menyebarkan dakwah Kristian pada abad ke. Di Bangkahulu. mengumpul bahan dan mengkaji bahasa Mefayu dari tahun 1771 hingga 1779 dan hasilnya ialah pemerian nahu dan penerbitan kamus pada tahun 1812 yang memaparkan buat kali pertamanya entri bahasa Melayu dalam ortorgrafijawi. 87 . Semasa menyelia sekolah dan mempelajari bahasa tempatan. &c. W.

Kuasa Barat ini mencipta bahasa Melayu baku yang sesuai mengikut bangsa yang mereka dirikan.sumbangan kedua-dua penjajah initerhadap perkembangan bahasa Melayu. tatabahasa. 1825 dan 1826. Selepas bertahun-tahun kajian lapangan.2. Holland untuk National Bible Society di Scotland (Collins. bahasa Melayu dibakukan dan penggunaan bahasa Melayu diluaskan ke seluruh penduduk kolonial. Kajian saintifik Befanda diterbitkan semula atau dilaporkan dalam Joumal of the Sfiiatfs Branch of the Royal Asiatic Sociefy. kedua- duanya dapat bekerjasama dalam membentuk bahasa Melayu. Mereka mula mengubah suaidan mencetak sebilangan buku teks. dan ortografi. Pada tahun 1877 New Testament dalam bahasa Melayu Segala Surat Perjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Chnsfos ditulis dalam sejenis bahasa Melayu yang digunakan di Hindia Timur Belanda diGrbitkan di Haarlem. Wilkinson merujuk kepada pelbagai sumber Belanda sewaktu menyediakan kamusnya. bahan-bahan tulisan Abdullah Munshi dicetak di Batavia dan dijadikan bahan bacaan perlu di Hindia Timur Belanda. 1998: 57-58). Misalnya nahu dan kamus Marsden 1812 telah diterjemahkan ke bahasa Belanda pada tahun 1824.2 Bahasa Melayu tulen (dialek Melayu Pulau Pinang) Dalam konteks ini bahasa Melayu tulen ialah bahasa atau dialek Melayu yang dituturkan oleh penutur jati Melayu Pulau Pinang. dan menjadi bahagian penting dalam tradisi kajian Melayu oleh orang Belanda. Selanjutnya beberapa tahun kemudian bahasa Inggeris dan bahasa Belanda mulai mempunyai pengaruh yang kuat ke atas perkembangan bahasa Melayu di wilayah masing-masing dari segi tulisan dan pertuturan. Di Singapura pula. 5. Sebagaimana dialek Melayu yang 88 . kamus. Sesetengah buku memperlihatkan teks Melayu menggunakan aksara Latin dan teks setara dalam karektor Cina diterbitkan di Singapura untuk edaran di Hindia Timur Belanda.

Dari sudut yang sama. dialek atiau kelainan bahasa27. menonjolkan juga perbezaan dengan dialekdialek berkenaan. 5. dialek atau variasi bahasa. Mengapakah dialek wujud? Umumnya perbezaan ruang atau kawasan geografi disebut-sebut sebagai penyebab kepada perbezaan pertuturan antara individu atau kelompok penutur.2. di samping menampilkan ciri-ciri kesamaan dengan dialek Melayu yang lain. dialek ini. Sebagai contoh dikemukakan perbezaan sebutan bunyi[sJ bagi lapan dialek Melayu didalam Jadual 3. 27 kepada pe*ara yang sama. pewujudan bahasa boleh disejajarkan dengan sebuah sistem. Dalam sistem itu terkandung beberapa bahagian dan bahagian-bahagian dalam sistem bahasa inilah yang dikatakan dialek atau variasibahasa.lain. Bahagian berikut akan membincangkan dialek Melayu Pulau Pinang sebagai salah satu variasi bahasa/diateU kelainan/ragam yang terdapat dalam bahasa Melayu.2. Dengan perkataan lain sesebuah bahasa secara alamiah tidak seragam dan ketidakseragaman itu digambarkan menerusi kewujudan ragam.1Bahasa dan variasi bahasa/dialek: kawasan pertuturan dialek Melayu Pulau Pinang (DMPP) Kajian terhadap variasi bahasa bermula daripada kajian sosiolinguistik yang berfokus kepada ketidakseragaman perlakuan berbahasa atau perbezaan penggunaan bahasa di kalangan manusia disebabkan keragaman latar belakang manusia. Variasi bahasa lazimnya juga dirujuk sebagai ragam. lstilah variasi bahasa dan dialek akan digunakan silih beryanti di dalam buku ini untuk merujuk . Dalam hal ini bahasa boleh dianggap sebagai sebuah sistem terbuka. Dalam hal ini perbezaan penggunaan bahasa mencerminkan kewujudan variasi bahasa.3 yang berikut. Misalnya di Malaysia dapat dilihat dengan jelas perbezaan sebutan kosa katra dialek-dialek Melayu mengikut negeri.

atau menerusi perbezaan ciri-ciri tinguistik seperti kosa kata. dan pertembungan antara bahasa yang berlainan yang juga dikatakan mempengaruhi kewujudan dialek. Maka secara am dapat dikatrakan bahawa sekumpulan manusia yang berasaldari kawasan 90 .Jadual5. prestij. faktor yang menyebabkan wujud perbezaan Hal ini dapat diteliti daripada pernyataan berikut. Selain faktor latar belakang pengguna. khususnya ruang geografi. Dengan perkataan lain selain faktor ruang geografi. faktor sosial juga yang boleh mewujudkan dialek dalam masyarakat bahasa. sebutan dan nahu. (1991). kosa kata atau tatabahasa. pekerjaan. 10. Kepelbagaian FonologiDialek-Dialek Melayu. Faktor sosial dimaksudkan termasuklah faktor seperti umur. dan lain-lain yang lazimnya dikaitkan sec€lra langsung dengan latar belakang pengguna variasi bahasa tertentu.2 Perbezaan sebutan /s/ dalam lapan dialek Melayu BMS ksris Perak keReh PPlnans keReh Kedah keReh NSembilan kvrcih tikus beras tikovh beReh tikuvh beRayh tikuvh beRayh tikuyh bcReh Kelantan Johor Sarawak kanris kares kereh tikus tikus tikuh baras baras beRah Sabah karis tikus beras Sumber: Dipetik daripada Asmah HajiOmar. Ragam bahaa ini terdapat dalam daerah geografitertentu atau dalam suasana sosialtertentu (Collins. topik atau judul. formaliti. jantina. terdapat juga faktor lain seperti fungsi. stratifikasi sosial. status sosial. namun demikian ruang bukanlah satu-satunya pertuturan. 1989: n). masa. Walaupun contoh yang dikemukakan menunjukkan bahawa perbezaan ruang geografi telah mewujudkan perbezaan sebutan bagi dialek-dialek. iaitu dialek ialah suatu ragam bahasa yang dapat dibezakan dengan agak tegas daripada ragamragam lain melalui ciri-ciri lafaz. situasi. etnik. Dengan demikian dialek geografi lazimnya didefinisikan dengan cara mengaitkannya dengan ruang tempat dialek berkenaan dituturkan.

sempadan geografi politik agak jelas tetapi sempadan geografi linguistik kadang-kadang jelas kadang-kadang tidak. dalam kawasan dialek wujud kawasan subdialek dan kawasan suMialek ini biasanya disempadani oleh kampung atau mukim. Selangor dan di bahagian tengah dan selatan Perak. . Sepatutnya kedua-dua ruang geografi berkenaan tidak boleh disamakan disebabkan tiga faktor. Kedua. Kawasan geografi linguistik ialah kawasan asal di mana sesuatu dialek geografi dituturkan. perairan. Kawasan geografi linguistik kadang-kadang sama dengan kawasan geografi politik. Misalnya ruang geografi linguistik dialek Melayu Kedah tersebar sehingga ke Taiping. kawasan bahasa atau dialek lain dan sebagainya. iaitu dialek Melayu di Kelantan. misalnya di Malaysia. lazimnya lebih. bukit. Berdasarkan kawasan geografi linguistik. Pertama. Pahang. terdapat pelbagai cara pembahagian kawasan dialek geografi di Malaysia. gunung. setiap dialek menempati ruang yang kurang atau lebih. iaitu dialek Melayu di Terengganu. iaitu bahagian utara negeri Perak. Terengganu dan sebagainya. yang merangkumi dialek Melayu di Johor. Perak. Sebab itu nama dialek Melayu lazimnya disejajarkan dengan nama negeri tempat dialek tersebut dituturkan. Johor. Melaka. walaupun diberi nama mengikut negeri. kawasan dialek Melayu di Malaysia dapat dibahagikan kepada tujuh kelompok utama.geografi yang sama menuturkan dialek yang sama. daripada ruang geografi politik. kelompok timur laut. kelompok selatan. ruang geografi linguistik mengikuti ruang geografi politik. Ketiga. di Perlis. Kawasan geografi dialek dinamakan kawasan geografi linguistik. di Pulau Pinang sehingga ke bahagian utara Perak (disebut juga wilayah dialek Kedah). kelompok timur. Mengikut Asmah (1983: 84). Hal ini kerana kawasan dialek kadang-kadang mengikut sempadan negeri tetapi boleh juga disela oleh hutian. iaitu kelompok barat daya yang merangkumi dialek Melayu di Kedah. Dengan demikian wujudlah dialek tt/lelayu Kelantan.

Jakun dan Temuan fluga dikenali sebagai Beduanda Berdasarkan pembahagian Asmah (1983). Menurutnya di kawasan utara. 2t selain dua dialek Melayu Proto ini. (1996). Berdasarkan pembahagian besar dialek Kedah. menyenaraikan juga tiga bahasa orang Asli di Semenanjung Malaysia yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. dialek Kedah dipengaruhi oleh bahasa Thai. bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang-orang di kawasan ini lebih bersih daripada bahasa-bahasa Melayu di daerah-daerah lain. terdapat corak pertuturan dialek Melayu Kedah yang mirip kepada dialek Kelantan dan dikenalisebagai dialek Melayu Kedah pelat Pattaniatau cakap Pattani Di kawasan pesisir yang meliputi kawasan pamah. strctched the whole nofth-western coasf of the Peninsula from Pedis down south to Dinding in Perak. khususnya dari segi sebutan dan dialek inidikenalisebagaidialek Melayu Kedah pelat Siam. Malaysia... orang Kanaq (sekitar Mawai) dan orang Seletar (sekitar Kukuo. DMPP dikelaskan sebagai salah satu variasi yang terdapat dalam kelompok barat daya atau dialek Kedah. (termasuk Pulau Pinang) merupakan kawasan dialek Melayu Kedah yang kurang dipengaruhi oleh bahasa Thai atau dialek Pattani. Johor Baharu dan Singapura). dan dialek Melayu Orang atau Biduanda)28. dialek Melayu di Sabah. Kedah dan sebahagian Perak. Menurut lsmail (1973) ragam diafek Kedah ". Sarawak dan Brunei. 1971:6). Shuib (1971) pula membahagikan varian dialek Kedah kepada tiga. Asli. 92 . mengtnmpiri sempadan Thai. Bahasa Melayu di kawasan ini dikenali sebagai bahasa Kedah (Shuib.dialek Melayu di Negeri Sembilan. yang mencakupijuga negeri Perlis. Indonesia dan Thai. Grimes et al. Oleh itu jika dibandingkan." Collins (1988) pula mengutarakan klasifikasi dialek Kedah yang wilayahnya lebih besar dan merangkumi pesisiran dan kepulauan tiga negara. Bahasa-bahasa yang dimaksudkan ialah bahasa orang Duano (sekitar Pontian Kecil). Dibahagian timur pula. including Penang lsland.

5. yang terdapat dalam DMPP dibandingkan dengan bahasa Melayu standard (BMS). pafticularly at the level of phonology. keseragaman dialek Melayu Pulau Pinang tidaklah seratus peratus sama dengan dialek Kedah.2 Kelainan sebutan dalam DiIPP berbanding dengan BMS 5.2. .t .2lal Kelainan sebutan /s/ di akhir kata Fonem /s/ dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai /s/ jika muncul di lingkungan awal perkataan bersuku kata terbuka dan tertutup tetapi fonem ini tidak 93 .Fakta yang lebih penting daripada pemetiaan yang dibuat oleh keempat-empat pengkaji ini ialah dialek Melayu Pulau Pinang (pulau) dan kawasan yang bertentangan dengannya termasuk dalam dialek Kedah." Bahkan dialek Melayu yang dituturkan di Pulau Pinang sendiri pun tidak sercgam disebabkan faktor kerarujudan subdialek (berdasarkan mukim/daerah/kampung dan sebagainya) dan faktor idiolek (cara bertutur kendiri). between the speech of one district and that of another. There are bounds to be differcnces af a lower level of the sysfem.2. Di dalam bahagian berikut akan dihuraikan dua kelainan linguistik.s impossible to expct a space covering several thousand square miles to show a uniformity at any single level of the language sysfem. Walaupun termasuk dalam pengelasan dan kawasan dialek Kedah. Hal ini diakui oleh Asmah (1 979: 5) apabila beliau menyatakan:- "A dialect arca need nof necessarily be unifotm throughout.2.1. iaitu sebutan dan beberapa kosa kata.

Fonem /s/ di akhir kata dalam DMPP wujud sebagai /h/ sekiranya didahutui oleh vokal // tetapi muncul sebagaifih/ (bunyi geluncur) jika vokal yang mendahului bunyi /s/ itu /u/ atau /a/i Jadual5. Fonem /l/ di akhir kata dalam DMPP akan digugurkan sekiranya didahului oleh vokal ftl tetapi muncul sebagai loyl atau /ay/ (bunyi geluncur) jika vokal yang mendahului bunyi /U itu ialah lulalau lal.wujud sebagai /s/ di akhir perkataan bersuku kata tertutup.4 Kesepadanan fonem /s/ BlilS dalam DMPP Blrts DMPP Jika didahului/i/ habis /habeh/ keris gans manrs /kareh/ /gareh/ /maneh/ DMPP BMS Jika didahului/u/ /baguyh/ bagus /teRuyh/ terus tikus terjerumus DMPP BMS Jika didahului/a/ beras /beRayh/ rampas /Rampayh/ atas latayhl Itikuyh/ ftejeRumuyh/ jelabas {elabayh/ 5.s 94 .1. Jadual5.2.2 (b) Kelainan sebutan /l/ di akhir kata Fonem /l/ datam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai lll jika muncul di lingkungan awal perkatiaan bersuku kata terbuka dan tertutup tetapi fonem ini tidak wujud sebagai /U di akhir perkataan bersuku kata tertutup.5 Kesepadanan fonem /l/ BMS dalam DMPP Btrs batil DMPP Jika didahului/i/ batel /cupke/ /papge/ /sambe/ cungkil panggil sambil BMS DMPP Jika didahului/u/ lbakoyl bakul sanggul /sapgoy/ jambul gomol /lamboy/ /gomoy/ DUPP Jika didahului/a/ lajayl ajal lakayl akal lawayl awal lasayl asal Btf.

7 Kesepadanan fonem /r/ BMS dalam DiIPP (ii) BMS DMPP Diakhir kata suku kata pertama gergasi /gegasi/ merpati lmepatil permatang /pematap/ bercakap /becakap/ bersilat termakan tersilap perjalanan /besilaU ftemakan/ ftesilap/ lpeialananl /r/ di akhir perkataan bertukar menjadi [91. Lazimnya vokal yang mendahului bunyi [9] itu disengaukan:- 95 .6 Kesepadanan fonem /r/ BMS dalam DIIPP (i) DMPP BMS Diawal suku kata terbuka baru |'ata BMS kerja terbit terkam berkas DMPP Di akhir suku kata tertutup [baRu] [keRejal lRajal [teRebit'] [teRekaml IbaRekayh] rakyat rumah [Ra?yat'] IRumdh] /r/ di akhir suku kata pertama dalam perkatiaan tiga suku kata digugurkan.2.5.2 (c) lrl Kelainan sebutan fonem /r/ Fonem dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai /R/ jika muncul sebagai anggota pertama suku kata terbuka dan anggota akhir suku kata pertama tertutup. Dalam kes kedua lazimnya vokal pepet /e/ disisipkan selepas /W. Jadual5. Suku kata pertama boleh jadijuga imbuhan awalan:- Jadual5.1.

Jadual5.8
Kesepadanan fonem /r/ BMS dalam DMPP (iii)
BMS Ejaan air
pasrr

DMPP

Diakhir kata
Eiaan ayak pasiak pikiak besak hingak setak tidok
nyiok

fikir besar hingar setar tidur
nyrur

Fonemik layaql /pasiyaq/ lpikiyaql

Sebutan

lay6eI [pasii59] [pikii 6e] [bes59l lhin6el [setf,e]

/basaq/ /higaq/ /setaq/"' ftidoq/ lpiyoql
/cucoq/

ltid6fl lFii6el
[6u66t [pan66t]

cucur pancur

cucok pancok

/pancoq/

8.1.2.2(dl Singkatan

Singkatan suku kata dan fonem

Singkatan bermakna kependekan perkataan akibat terpotongnya bahagian-bahagian

dalam perkataan itu. Bahagian yang dipotong mungkin suku kata atau fonem.
Kebanyakan kata yang terpotong menjadi perkataan ekasuku kata3o. Walaupun terdapat hanya sedikit singkatan dalam DMPP, tetapisingkatan ini menggambarkan
keunikan dialek ini. Antara singkatan yang dimaksudkan ialah:-

2t Setar dalam perkataan Alor Setar.

menyatakan 'the wods in common pronunciation arc phonetically united by plrcing the awnt on the o and smetimes omitting the r while the final a teceives the abrupt acent with a nasognttural tone." '" Selain kecenderungan meringkaskan perkataan, pemendekan kepada kata-kata ekasuku kata (bersuku kata tunggal) mungkin disebabkan pengaruh bahasa Thai yang mempunyai banyak perkalaan bersuku kata jenis ini (Shuib, 1971: 61S3; Abdul Karim, 1972: 1W1O5l.

Sevrraktu menyebut nama

Alor Setar, Logan (1851:

5a)

96

Jadual5.9 Singkatan dalam DMPP (i) Bi,ts
man pergi
lnl itu

Sinskatan dalam DMPP
mal
oi nl

dia dia ini dia itu tentanq/di ikut duduk sudah apa buat

!

tidak hendak abanq kakak bapa datok pelihara

tu/nu de de ni de tu tang kot dok dah awat tak/dak nak banq kak pak

tok
Plera

Singkatan juga boleh berlaku terhadap rangkap vokal, terutamanya rangkap vokal

yang memiliki hiatus31, apabila salah satu vokal di dalam rangkap vokal tersebut
digugurkan dan vokal yang tinggal mengalami perubahan sebutan. Antara contoh
singkatan akibat prcrses yang dimaksudkan diberikan didalam contoh berikut:-

Jadual 5.10 Singkatan dalam DMPP (ii)

Bits
Eiaan kuala kuasa biawak siapa biasa Fonetik
[kuwala]

DMPP Eiaan Fonetik kola lkolal kosa bewak sapa besa
IkosaJ

[ku"asa] [biiawa?]

[bewa?]

[sijapa] [bijasa]

lsapal Ibesa]

*ii#3:',r,H;;, :"il""11?hllff"ff"#ii:fl"#,Hriffii"-','# r""#i:i::i:H gi,iTil-ff
1997: 92).

Singkatran juga berlaku terhadap nama khas dalam

DMPP. Sehubungan dengan hal

ini Logan (1851 : 60) menyatakan:-

"... words arc much compressed, the syllables

being prcnounced in a

shoft abrupt manner, and the same habit appears in the contraction

of

polysyllabic Mahomedan names, Ma for Mahamed, Mot for Mahmud,

Sme'for lsmail &c."

Beberapa contoh singkatan nama khas dicatatkan di dalam jadual berikut:-

Jadual 5.11 Singkatan dalam DMPP (iil)
BMS ahmad esah ismail iaafar kalsom bibi DMPP mat cah me'/mail pa combi

5.2.2.3
5.1.2.3

Kelainan kosa kata DMPP berbanding dengan BMS Perkataan khusus dalam DMPP

(a)

Terdapat perkataan khusus dalam dialek Melayu Kedah yang mungkin tidak terdapat

dalam dialek-dialek Melayu yang lain.
dimaksudkan dan contoh penggunaannya.

Di sini dicatatkan

perkataan yang

(1)

Awat mengapa atau sebab apa
Awat hang kena buang kerja? (Mengapa awak dibuang keda?) Awat keretapinilambat? (Mengapa kereta api inilambat?)
Awat tak buat? (Mengapa tidak dibuat?)

98

(2)

Dok: merupakan singkatan kepada duduk dan boleh membawa makna
duduk, menetap, sedang, dalam aksi atau kedudukan Hang dok tang mana? (Awak tinggal di mana? (menetap)) Mailah dok tang

ni. (Marilah duduk di sini (duduk)).

Saya dok makan masa dia mai. (Saya sedang makan sewaktu dia datang (dalam aksi)). Pi mai pi mai dok tang tu jugak. (Pergi balik, pergi balik di situ juga (dalam kedudukan)).

(3)

Dan: bermakna sempaUada masa dan jika digandakan menjadi 'dan-dan'
bermakna masa itu juga.

Saya tak dan nak balik hari ni
agaknya).

kot.

(Saya tidak sempat pulang hari ini

Kalau ikut hati dan-dan tu jugak aku nak balik. (Kalau ikutkan hati rnasa itu

juga aku hendak balik).

(4)

La: bermakna sekarang.

Kalau buleh saya mau benda tu la ni
mahukan benda itu sekarang juga).

jugak. (Sekiranya dapat saya

(5)

Sat bermakna sekejap, sekejaFsekejap (berulang kali), sekejap tadi.
Tunggu sat no. (Tunggu sekejap ya).

Sat-sat dia mai. (Sekejapsekejap dia datang).
Dia baru pisat-sat

ni. (Dia baru pergisekejap tadi).

(6)

Kot: bermakna barang kali.
Dia jatoh sat ni

kot.

(Barang kali dia jatuh sekejap tadi).

99

Bahasa atau dialek Melayu ini memperlhatkan pengaruh sosial (dalam hal ini latar belakang etnik) penutur yang menggunakannya. Misalnya dalam buku yang ditulisnya. 1998: 42-43) mengutrarakan contoh kolum sejajar ayat bahasa Belanda dengan bahasa Melayu (bahan ini digunakan sebagai bahan pembelajaran di kalangan pegawai Belanda yang datang bertugas ke Nusantara).2. Walaupun ragam ini kelihatan berbeza dengan bahasa Melayu baku. Ruyll (1612) (Collins. Kedatangan orang Barat ke Nusantara mewujudkan bahasa Melayu lisan atau bertulis yang dipengaruhi (sekurang-kurangnya dari segi sebutan) seawal abad ke. cek. Ragam iniwujud disebabkan kedatangan imigran ke Pulau Pinang. ragam ini bertaraf dialek kerana penutur ragam ini masih mengongsi ciri saling kefahaman dengan penutur dialek Melayu lain yang ada di Malaysia. (Awak buat macam ini). Hang buat lagu ni. Berdasarkan huraian kosa kata dan sebutan dialek Melayu Pulau Pinang di dalam bahagian ini maka dapatlah dikatakan bahawa ragam dialek Melayu Pulau Pinang merupakan salah satu ragam bahasa yang wujud di Pulau Pinang pada masa dulu dan sekarang. 17.Manalah tau kot-kot ada orang suka kat orang yang sukakan saya). 5. (Kalau macam initidak seronoklah). Lagu nitak syoklah. (Manalah tahu mungkin ada (7) Lagu: bermakna macam/seperti.3 Bahasa Melayu basahan Negeri-negeri Selat Sebagaimana yang dinyatakan bahasa Melayu basahan ialah bahasa atau dialek Melayu yang digunakan secara lisan atau bertulis oleh suku kaum yang berbeza sewaktu komunikasi kebahasaan. Antara contoh ayat bahasa Melayu yang .

. poolat naga bilei.. in the name of God" (2) "baick plahang. pooloot santan. Wloot sippat. kooching likat. ripen in 5 months. Misalnya untuk nama padi pulut Low (1826: 94) menyatakan bahawa:- '. pooloot guntongalo. pooloot galah. dieja mengikut sebutan lnggeris. don't brcak the door down or you'll be tined in cash" Disertasi Low (1826) juga menunjukkan pengaruh yang sama. Selain pengaruh Inggeris. pooloot etam. pooloot salambar nibong. pooloot poloot kilah. Teluk Bahang dieja Talla Bohang. pooloot kajang. Kedah dieja Queda. dag-an blsmi Allah" "wake up. khususnya nama tempat." Dafam faporan Logan mengenai Pulau Pinang dalam The Joumal of the lndian Archipelago sepanjang abad ke-18 terdapat banyak sekali perkataan Melayu. sekuppal. Kdah.memperlihatkan pengaruh sebutian Belanda dengan terjemahannya dalam bahasa Inggeris ialah:- (1) "bang-on la budak . pooloot gading. umpamanya Leith 101 . contohnya Kuala Muda dieja Qualla Moodoo. Menurut pemerhati awal. dan sebagainya. Sungai Dua dieja Soonghy Dua. d'jangan pltsiakan pintu kama de upan ja draham" "knock gently. pada abad ke-18 dan ke-19 bahasa Melryu juga dipengaruhi oleh orang India. poloot ipen in 7 months. pooloot indan. boys. Poolat gharco.

Gujarati. Pedagang Tamil lslam dari Pantai Coromandel dikenali sebagai lllapaiatau Labbai. maka istilah Kling digunakan menggantikan Chulia dalam konteks rasmi bennula dari tahun 1871 sehingga 1881. Walau bagaimanapun. sebenamya pembahagian etnolinguistik penduduk India di Malaya lebih kompleks. iaitu askar/sepoi yang dihantar untuk berkhidmat di Negeri-Negeri Selat dan banduan yang didatangkan dari Bangkahulu selepas Perjanjian lnggeris Belanda pada tahun 1824. Telugu. lstilah Chulia pula berasal daripada istilah Chola dan merujuk kepada orang India Selatan lslam yang datang dari Pantai Coromandel. Kumpulan banduan ini juga mempercepatkan kadar pertumbuhan Jawi Peranakan apabila mereka mengambil keputusan menetap di Pulau Pinang selepas mendapat keampunan daripada kerajaan lndia. Apabila Pulau Pinang dibuka. apabila semakin ramai orang India datang dari bahagian tengah dan pantai barat India.(1804) hampir semua pendatang lndia terdiri daripada kaum Chulia. lstilah Kling berasal daripada istilah kalinga yang pemah disebut dalam Sejarah Melayu dan telah digunakan untuk merujuk kepada orang India Selatan secara umum pada zaman Melaka. dan Parsi). Malayali. 1988: 30-31). orang lndia di Pulau Pinang juga terdiri daripada dua kategori lain. Pada awal abad ke. Punjabi. Menurut Sandhu (1969: 236) walaupun pembahagian kepada India Selatan dan Utara ini nampak mudah. ramaiorang Mankayar&rpindah dari Kedah dan Melaka ke pulau ini. Hal ini kerana hampir semua kumpulan etnolinguistik dari lndia terdapat di Malaya. Kedatangan orang India Hindu kemudian menyebabkan istilah Kling juga digantikan dengan istilah Tamil untuk merujuk kepada orang lndia lslam dan Hindu (Fujimoto. Sindhi. Mefaka dan Kedah. Gofongan Labbai yang kaya ialah orang Marakayar yang ramai terdapat di Acheh. Walau bagaimanapun. 102 .20.32 Sekiranya diteliti didapati bahawa terdapat satu lagi istilah. disebabkan kebanyakan orang India Selatan yang awal datang dari Pantai Coromandel maka istilah Chulia telah digunakan untuk merujuk kepada semua orang lndia lslam. Antara kumpulan etnolinguistik India yang terdapat di Malaya pada tahun 1921 hingga 1957 ialah orang lndia Selatan (Tamil. yakni Kling yang digunakan merujuk kepada orang India Selatan lslam yang datang dari Madras dan Pantai Coromandel ini. Askar dan banduan ini sudah pasti tidak terdiri daripada satu kumpulan etnolinguistik sahaja. Rajput dan Maruari. Benggali. dan kumpulan orang lndia yang lain. dan lain-lain). Pathan. Golongan ini yang berkahwin dengan wanita Melayu tempatan atau anak-anak mereka yang dilahirkan di Malaya digolongkan u Tedapat juga pendatang dari lndia Utara yang disebut Benggali. dan orang lndia Utara (Sikh. Mahratta.

lstilah ini digunakan oleh orang Melayu untuk merujuk kepada orang lslam yang lahir hasil perkahwinan orang India lslam dengan wanita Melayu atau orang lslam yang dilahirkan di Malaya oleh ibu bapa India lslam. Menurutnya sewaktu kapal{<apal pertama E/. iaitu agama lslam dan dengan demikian wujud pula istilah masuk jawi atau dalam kata lain masuk lslam. 1999:8S86). Singapura. mereka pulang ke pantai (Gallop. Kedua. dan. 1S4: 28). lstilah Jawi Peranakan kemudiannya mengambil tempat Jawi Pekan apabila generasi ketiga golongan ini muncul. dipersetujui bahawa mereka patul membukanya. tiba di Patani pada tahun 1612 beberapa orang naik ke kapal sekali lagi.C. antara mereka ada orang Chatti [Ceti] untuk menterjemahkan surat Raja ke dalam bahasa Malusia [Melayu]. s Kewujudan penterjemah Tamil untuk menterjemahkan surat berbahasa Inggeris ke bahasa Melayu telah dicedtakan oleh Peter Floris pada abad ke-17.421. Jawi Pukan/Pekan atau Peranakan. istifah ini dikaitkan dengan bahasa yang menggunakan aksara jawi dan dengan demikian wujudlah istilah bahasa Jawi. Berdasarkan keduadua perl<aitan di atas dan disebabkan agama lslam sudah dijadikan sebagai jati diri penutur bahasa terBebut. disebabkan bahasa ibunda mereka ialah bahasa Melayu dan sistem pendidikan rendah mereka berlangsung di sekolah vemakular Melayu maka generasi kemudian Jawi Peranakan kebanyakannya semakin kurang memahami bahasa Tamil.sebagai Jawi33 Bukan. 1988: 41. Jawi Bukan atiau Jawi Pukan/Pekan bermaksud orang lslam asing/bukan Melayu yang menetap di bandar. Walaupun anak-anak Jawi Peranakan boleh berbahasa (memahami atau menuturkan) Tamil. istilah ini juga digunakan untuk merujuk Istilah Jawi secara khusus dalam bahasa Metayu bersangkut paut dengan agama lslam. Walaupun Tamil merupakan bahasa ibunda pengungsi India Selatan ini. selepas menterjemahkannya dan menerima beberapa hadiah. Peranakan bennaksud lahir tempatan dan berdarah campuran Melayu (Fujimoto. Secara khusus istilah jawi bermaksud aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu di Malaysia. 103 . dan selepas perbincangan mengenai pembukaan surat itu. Brunei dan Thailand Selatan. maka tidak salah jika orang lslam (termasuk Melayu) dirujuk sebagai orang Jawi (Nodah. s kalangan orang Melayu terdapat ungkapan masuk jawi yang bermakna berfthatan dan aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti yang wajib/mesti dilaksanakan apabila seseorang memeluk agama lslam. kebanyakan mereka boleh berbahasa Melayu.s Di kalangan Jawi Peranakan. Qrang India lslam yang mengahwini orang Jawi Peranakan atiau orang Melayu lazimnya mendaftarkan anak-anak mereka sebagai Jawi Peranakan. bahasa Melayu dituturkan sebagai bahasa ibunda bermula daripada generasi pertama. Pertama. lstilah ini kemudian diluaskan maknanya untuk merujuk kepada dua perkara. manakala generasi ketiga pula didaftarkan sebagai Melayu. Misalnya di kepada agama penutur ibunda bahasa yang menggunakan aksara berkenaan.

bahasa Melayu pasar merupakan bahasa pijin yang mengacukkan bahasa Melayu dengan bahasa Tamil atau bahasa Cina dan mempamerkan Grmpur aduk kca kata dan struktur bahasa-bahasa yang terlibat. pengaruh lndia terhadap penggunaan bahasa Melayu juga tidak boleh dinafikan." Pengaruh bahasa Tamil terhadap bahasa Melayu dari segi linguistik melahirkan sejenis bahasa kacukan yang disebut bahasa pijin. Walaupun bahasa pijin merupakan bahasa yang tidak stabil. wherc Indian influence has been rclatively slight. 104 . Dikatakan bahawa pengguna bahasa pijin lazimnya mempunyai latar belakang pendidikan sekolah yang agak rendah. Malay was spoken with a strong Tamil accent. Misalnya di Malaysia. aN the Malay spoken in Penang and in the northem sfafes of Malaya rcmains distinctly differcnt ftom the Malay of the southem region. Bahasa jenis ini memperlihatkan campur aduk sistem.Di sebalik penggunaan bahasa Melayu di kalangan Jawi Peranakan. and there has been a greater admixture of Tamil words in the Malay language. Bahasa prjin Melayu Tamil memperlihatkan pengaruh sebutan bunyi-bunyi retrofleks [68] dan [t8]dalam sebutan penggunanya (Mashudi. Pafticularly in Georgetown. 1971). sekurang-kurangnya dua bahasa. Sekiranya keadaan ini berlaku maka bahasa pijin dianggap telah menjadi bahasa kreol. Menurut Fujimoto (1988:169):- "Georgetown Malay was strcngly influenced by Tamil spakers. Bahasa pijin ialah sejenis bahasa yang digunakan dalam konteks pertembungan manusia yang datang daripada latar belakang kaum atau keturunan yang berbeza. statusnya boleh berubah jika bahasa ini sudah mempunyai penutur ibundanya sendiri. terutama di pasar atau pusat perniagaan.

Yang dikenali sebagai peranakan Arab ialah keturunan Arab yang lahir di sini (tempatan). mama. mamu. atta. caca. maini. mamak dan nana untuk bapa saudara sebelah bapa. dan cenimma untuk ibu saudara sebelah ibu dan bapa. ane. cinatta. tambi untuk adik. ma'ci.Rosmaliza (2002:47-60) pula mengemukakan contoh pengaruh bahasa Tamildalam kosa kata panggilan kekeluargaan di kalangan masyarakat Jawi Peranakan di Pulau Pinang. dan nana maikan untuk datuk. aci. dan Yaman. Berbeza dengan orang India lslam. Pada abad ke. caci. di Pulau Pinang komunitinya lebih liberal apabila perkahwinan di kalangan mereka bukan sahaja berlaku dengan wanitra Melayu tempatan malah dengan wanita Cina dan bangsa lain. appa. mamak. aci untuk kakak ipar.19 hingga abad ke-20 terdapat orang Arab yang datang secara langsung ke Pulau Pinang dari Mekah. na. nana. radhak. macan. Antara contoh kosa kata yang dimaksudkan ialah affa dan ba untuk bapa. anak perempuan disekat daripada berkahwin dengan or€rng bukan Arab. Hadramaut. khususnya Gujerat (Omar. 1978:21. Walaupun di kalangan orang Arab yang konservatif. maca dan nana untuk abang ipar. Singapura dan India. khala. Selain orang India lslam. periatta. orang Arab yang lahir di negara Arab dikenali sebagaiArab Negeri. tok caca. mamu. bukan peranakan. dan akka untuk kakak. caca. Di samping itu terdapat juga orang Arab yang datang ke pulau ini secara tidak langsung menerusi Acheh. dan nana untuk nenek. 1978: 121. tok ba. nana. dan sebagainya. perima. tok atta. Orang Arab datang ke Pulau Pinang secara langsung atau tidak langsung. dan mamak untuk bapa saudara sebelah ibu. nani. dada. kewujudan orang Arab dan peranakan Arab juga telah mempengaruhibahasa Melayu diPulau Pinang. dan anen untuk abang. Malah di kalangan orang-orang tua Arab juga cenderung mengamalkan poligami (Omar. maahi. lraq. 105 .

Walau bagaimanapun.Berbeza dengan orang lndia lslam juga.1978'. orang Arab di Pulau Pinang sangat kuat mengekalkan identiti Arab mereka." didalam Malaysia in History. XXl.12 Contoh koea kata BMS yang mendapat pengaruh Arab BMS bapa emak kakak abang bapa saudara/pak cik emak saudara/ makcik baiUsihat duiUwang Bahasa ilelavu pensaruh Arab walid/babah umrnl ukhti akhoya ami amati teh kopi sava/aku awak selamat datano sila datuk lelaki datuk oeremouan khir fulus shahie qhahawa ana anta/ente ahlan ladzal iiddi iiddah Sumber: dipetik dan diubah suai daripada Omar Farouk Shaeik Ahmad. (Vol. disebabkan bahasa Melayu merupakan bahasa pertama yang dituturkan secara tabii di rumah. Jadual 5. Misalnya dari segi bahasa. maka secara umum orang Arab di Pulau Pinang juga bersifat dwibahasa. December 1978).13.12-13). Bahasa Melayu pertuturan di kalangan mereka ialah dialek Melayu Pulau Pinang dengan pengaruh Arab. Contoh berikut memperlihatkan kosa kata bahasa Melayu yang mendapat pengaruh bahasa Arab (Omar. Pengekalan dan penggunaan bahasa Arab dalam domain seharian dilakukan untuk menjamin pengekalan identiti Arab. No. 2. Bahasa Arab akan digunakan sepenuhnya apabila terdapat kesempatan berbuat demikian. dapat bertutur dalam bahasa Arab. 1978. Anak lelaki mereka kebanyakannya dihantar pulang ke negeri Arab untuk mendapat pendidikan. 106 . orang Arab secara umum dan orang lelaki Arab yang berumur secara khusus. 'The Arabs in Penang.

MenurutAbdur-Razzaq (2001: 3) pada abad ke-18 Pulau Pinang menjadi pusat perdagangan hamba abdi dan hamba abdi dari seluruh Nusantara. keturunan Baba mengamalkan hidup cara orang Cina yang disesuaikan dengan unsur Melayu dan tempatan yang lain. 2003:58). Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahasa pijin dianggap sebagai bahasa kacukan yang betum mantap sementara bahasa kreol pula bahasa kaorkan yang sudah mantap kerana krcol sudah mempunyai komuniti penutur tetap yang menjadikannya sebagai bahasa ibunda (Noriah. Anak-anak mereka dibesarkan mengikut cara kehidupan sebelah ayah (Cina). Walaupun kreol ini merupakan kreol Melayu.Jika orang India dan orang Arab telah mewarnaidialek Melayu Pulau Pinang dengan bahasa mereka. Mereka dikatakan beribukan orang Melayus atau ibu kacukan. bukan semudah itu orang Melayu dapat memahami bahasa ini.iual-beli di pulau ini. Hamba abdi yang paling laku atau digemari ialah gadis dan pemuda dari Pulau Nias. Sebahagian besar gadis ini dibeli dan dikahwini oleh pedagang Cina. Menurut Purcell (1997: 66-67) golongan Baba merupakan orang Cina yang dilahirkan di Negeri-Negeri Selat dan dianggap bukan orang Cina tulen. termasuk Melayu. pada masa yang sama mereka mentaati sepenuhnya tand+tanda luaran seorang Cina. Hal ini kerana komuniti ini telah metahirkan sejenis kreol bahasa Melayu yang disebut kreol35 Melayu Baba. sekali pun sukar meneliti salasilahnya. Walau bagaimanapun. yakni bahasa yang memperlihatkan campur aduk dua bahasa bahasa (teMama kosa kata dan struktur). Dapatlah dikatakan dalam tubuh banyak orang Cina Melayu di pesisir timur Sumatera dan Malaya mengalir juga darah Batak dan Nias. Gadis4adis Nias mempunyai pasaran yang tinggi kerana kecantikan dan kecerahan kulit mereka. Golongan ini menganggap mereka bukan orang Cina tulen dan ada sebahagiannya enggan mengakui mereka orang Cina tetapi sebaliknya mendakwa mereka orang puteh atau rakyat British. 107 . Sesetengah keturunan Cina Selat atau Baba Nyonya ialah hasil perkahwinan campur ini. pantai barat Sumatera. Jawa dan bangsa lain di. Di Melaka misalnya. Menurut Shellabear (1913) perbezaan bahasa inidengan bahasa Melayu berlaku disebabkani $ Bahasa kreol ialah sejenis bahasa yang berkembang daripada bahasa pijin. s Mungkin ya mungkin juga buian wanita Melayu sebab kebanyakan orang Melayu telah memeluk agama lslem dan dalam kebanyakan kes kahwin campur di Malaysia menunjukkan bahawa pengaruh sebelah ibu lebih kuat daripada sebelah ayah. Bahasa kreol Melayu Baba merupakan variasi bahasa Melayu kerana bahasa substratum atau bahasa dominannya ialah bahasa Melayu. Batak. Hal ini diperkuat dengan perpindahan sesetengah keluarga Cina Peranakan dari Medan ke Pulau Pinang. kedatangan orang Gina ke Pulau Pinang juga meninggalkan kesan yang mendalam terhadap bahasa Melayu. Keduadua jenis ini merupakan bahasa kacukan. Mungkin yang dimaksudkan dengan Melayu dalam hal ini ialah salah satu bangsa Austroneeia.

(4) Oo-wa!Knajeet. he gets angry. (2) Keliaykeliap. (3) (4) peribahasa Cina diguna secara meluas. kita terpaksa mengamati bahasa ini dengan teliti untuk memahami makna ujarannya. Slightly provoked. today fie dresses stylishly! Jelas bahawa walaupun kreol Baba merupakan sejenis ragam bahasa Melayu. Sebagai contoh dikemukakan beberapa ayat mudah bahasa kreol Melayu Baba37 dengan padanan ayat didalam bahasa Inggeris:- (1) Ee suka laisembang. He likesto conto here andgossrp. ee pasang kuat. Iwaited for him till I got angry. dalam sesetengah kes mereka mengubah sebutan tersebut sehingga menjadiperkataan asing kepada orang Melayu. (3) Gua tan ee sampaigua k'ee geram.htm 108 . disebabkan Baba tidak boleh menyebut perkataan Melayu dengan betul.(1) (2\ terdapat perkataan Cina yang tidak diketahuioleh orang Melayu. t7 Contoh dipetik daripada http://theoenanqfile. dan pembentukan ayatnya berbeza dengan ayat bahasa Melayu.com/nvonva%2021. ee naik angin. Wow.mvbravenet.

tanglung (daripada teng'liong).Hal ini semakin sukar kerana kosa katia dalam bahasa ini mempunyai banyak makna disebabkan jumlah kosa katanya yang terhad. misafnya adaptasi penggunaan perkataan punya untuk e dalam bahasa Hokkien telah membentuk ayat seperti "Dia punya mak-bapa ada dudok makan do sblah punya mejah" (ibu dan bapanya sedang duduk makan dimeja sebelah). wujud kelompok Melayu Pulau Pinang hasil perkahwinan campur antara orang Melayu dengan kelompok-kelompok 109 . kakak disebut facfii (sepatutnya toa-chi). Ragam-ragam ini semuanya telah mengakibatkan kewujudan pelbagai variasi dalam bahasa Melayu yang digunakan di Pulau Pinang darisegisinkroniUdiakronik dan lisan/bertulis. feko (daripada te-ko)). Cina dan Arab. terdapat kecenderungan ke arah sintaksis Cina. perkataan Cina yang masih dikekalkan dalam bahasa ini ialah perkataanperkataan untuk merujuk kepada hubungan sanak (kebanyakannya tidak betul sebutannya. bapa saudara disebut impk (sepatutnya peh). manakala kata ganti nama diriketiga menggunakan perkataan Melayu. Selain contoh di atas. peralatian rumah tangga (seperti loteng (daripada (lau-teng). iaitu dia. Dari segi ayat pula. dan idea-idea abstrak. adik bapa disebut inchek (sepatutnya chek) dan suami kakak disebut chau (sepatutnya chia- hu)). Daripada huraian di atas juga dapattah dirumuskan bahawa akibat kedatangan orang luar. upacara keagamaan. seperti datuk disebut ngkong (sepatutnya kong). perkataan Cina yang digunakan diambildaripada bahasa Hokkien. sama seperti ragam lain yang terhasil akibat percampuran antara dua bahasa. Daripada huraian di atas jelaslah bahawa kreol Melayu Baba. iaitu goa untuk saya dan lu untuk awak. Sebagaicontoh perkataan kata ganti nama diri pertama dan kedua menggunakan perkataan Cina. khususnya orang India. Dalam bahasa kreol Melayu Baba.

ln Kedah and the nofth generally there is an infusion from Siam. the Gujeratis. Dengan demikian wujudlah juga ragam-ragam bahasa hasil percampuran bahasa-bahasa yang berlainan. the cephalic indices differ widely. There has been an inbrceding with the Arabs from the Hadramaut. kewujudan fenomena akibat pertembungan bahasa sukar dielakkan.. Di samping ragam tulen yang sedia ada dalam bahasa Mefayu. and the Tamils - with the latter especially in old Malacca aN modem Penang. Therc is a mad<ed physical range from the taller people of Kelantan to those of the south." 5. Faktor utama yang mewujudkan ragam bahasa kacukan dalam sesebuah masyarakat ialah pertembungan antara bahasa yang berbeza. ragamragam ini terhasil akibat kedatangan imigran dari negeri lain di Malaysia atau dari negara luar lain.tersebut. Sebagaimana lazimnya dalam sebuah negara multibahasa.3 Rumusan Berdasarkan huraian di dalam bab ini maka dapatlah dibuat rumusan bahawa pada abad ke-18 dan ke-19 terdapat banyak ragam bahasa Melayu yang wujud di Pulau Pinang. There are several settlements from Sumatra. ate very far frcm being of pure blood. Pertembungan bahasa bukan sahaja berlaku akibat kewujudan bahasa-bahasa yang berbeza dalam sesebuah kawasan malah digalakkan lagi oleh perkahwinan campur di kalangan 110 . which is the traditional place of origin of their people acnrding to the Malays themselves. The Achinesq fhe Sramese.. Hal ini sesuai dengan pandangan Haruey (1946: 22) yang menyatakan bahawa orang Melayu moden:- " .

Menurut Mahani (2002:28-31) wujud fenomena mencampuradukkan perayaan agama dan juga perlakuan jenayah di kalangan pelbagai kaum di Pulau Pinang pada abad k+19. Hal yang sama tidak terkecuali kepada amalan berbahasa. Dengan demikian di samping penggunaan dialek Melayu Pulau Pinang yang tulen lahirlah pelbagai ragam bahasa Melayu berdasarkan latar belakang etnik dan sosialpenutur berkenaan. Bauran penduduk mengakibatkan pembentukan budaya yang kompleks tetapi disebabkan latar belakang penduduk yang pelbagai. 111 . masyarakat kompleks ini terpaksa bertoleransi dalam amalan budaya.penduduk.

Namun. Urdu. 6. spinning). lihat juga Rosiah Salim. Ghazal Parti ialah sejenis muzik Melayu tradisional yang berasal dari Pulau Pinang. Dengan kata lain. laitu ghazal. Namun. perkataan ghazal berasal daripada kata Arab gazl yang bermaksud memintaf (fo sprn. ghazal dari segi bahasa bermaksud mainan cinta. 1970: 1028. ghazal bukan bermaksud wanita memintal sesuatu seperti benang. ungkapan cinta atau ucapan yang diluahkan kepada wanita atau berkata-kata 112 . Turki.2 Asal-usulGhazal Ghazal ialah satu istilah Arab dan kemudian menyusup ke dalam bahasa Parsi. ghazal membawa kita kepada satu penataran muzik yang mencenninkan satu dimensi seni budaya Melayu tradisional. Pertapakannya di Semenanjung Tanah Melayu membentuk dua jalur perkembangan seni muzik Melayu tradisional. Dua jalur yang berbeza ini menerbitkan identiti yang berlainan tetapi membentuk sebahagian pelangi dunia muzik Melayu tradisional. Ghazal membawa lembaran pengaruh luar ke dalam seni muzik Melayu tradisional. iaitu di sebelah utara dan di selatan Semenanjung. mengikut sejarahnya. Mengikut Muhammad Bukhari Lubis (1996:1).BAB 6 SENI MUZIK AWAL: GHAZAL PARTI SEBAGAI SENI iilUZlK MELAYU TRADISIONAL PULAU PINANG 6. dan Melayu dengan makna-makna yang berbeza. 199211993: a\.1 Pengenalan Bab 6 ini akan menceritakan secara ringkas sejenis seni muzik tradisi yang telah berakar umbi dalam masyarakat Melayu Pulau Pinang sejak dahulu. Asal-usul seni muzik ini boleh dijejaki dari Timur Tengah. tetapi bermaksud nyanyian lelaki yang ditujukan kepada wanita (Lewis.

113 . menulis kesan perasaan ditinggalkan kekasih kerana berpindah mengikut sukunya dan memaparkan rasa rindu yang membara dan kesedihan yang mencengkam rasa. Menurut lsmail Hamid (1982: 16). Wahai kawan mari berhenti unta-untamu dekatku. iaitu satu bentuk puisi Arab. Dengan kata lain. ghazal bukan sahaja satu bentuk puisi tetapijuga menjadi lirik lagu-lagu cinta Arab yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Maka tidak keterlaluan jika ghazal dikata sebagai "the erotico etegiac genre" (Lewis. daripada segi sejarah. 1965: 1028). Tambah beliau lagi. sepertidi Parsi. nampaknya sepertitato di belakang tapak tangan. Ghazal juga dikenali sebagai satu bentuk "puisi nasib' iaitu puisi yang menukilkan kisah percintaan penyair dengan kekasihnya. "puisi nasib" ialah satu bentuk syair atau puisi Arab yang menjadi prolog kepada Qasrdah. katakanlah kepadaku jangan mati kerana penderitaan.dengan wanita. memang menjadi kebiasaan bagi penyair Arab menulis prolog Qasidah yang mengandungi ciri-ciri khusus iaitu. "Puisi nasib' ini kemudiannya mempengaruhi perkembangan ghazal di tempat lain. Berikut ialah contoh puisi nasib karya Tarfah yang dipetik oleh lsmail Hamid (1982:1617): Ada kesan-kesan kholah di batu. di dataran pasir Thamud. tapi hadapilah dengan penuh keberanian.

w). Semenjak zaman pralslam. ghazal tersebar ke beberapa tempat sepertidi Parsi. Mengikut Hadis yang diriwayatkan oleh lbnu Abbas (r. Bermula dari Arab. Bait pertama dikenali sebagai matla' dan terakhir dikenafi sebagai magta'. 1974: 58). Pengaruh India itu boleh dilihat.Pada asalnya. dan Semenanjung Tanah Melayu.3 Ghazal Melayu Ghazal Melayu juga mendapat pengaruh luar. antaranya melalui peralatan muzik yang dipakai dan pengaruh Arab pula boleh dilihat pada lagu yang dinyanyikan. Baginda pernah menyuruh Syaidah Aisyah untuk mengantar seorang penyanyi ghazal ke rumah pengantin lelaki dad kaum Ansar untuk menyanyi di sana kerana kaum Ansar suka akan ghazal (Ghazal Melayu Johor. Ghazalyang tiba di Semenanjung Tahah Melayu ialah satu cara permainan bunyi-bunyian dan nyanyian untuk tujuan hiburan (Mohd lshak Abdul Aziz 1978: 4). Populariti ini berlanjutan pada zaman Rasulullah (s. Ghazal menjadi lirik lagu-lagu rakyat yang popular. 6. kemudian jumlah baitnya bertambah. Turki.a. Apakah maksud ghazal dalam bahasa Melayu? Menurut Abdullah Mohamed (1972: 64): 114 . Menurut Muhammad Bukhari Lubis (1996: 2). ghazal yang mempunyai kurang daripada 3 bait dianggap bukan ghazal. Bait-bait ini mempunyai metre dan rima yang sama. ghazal terdiri daripada 4 hingga 12 bait alau bayt. ghazal telah mula diminati oleh masyarakat Arab. iaitu lndia dan Arab. India. di dalam satu majlis perkahwinan. Setiap bait itu selalunya dapat membawa ide dan maksud yang sempurna.a). 1998: 19-20). Maka setiap bait itu dapat berdiri sendiri (Prusek. Ada juga yang mengatakan bahawa sungguhpun bait-bait itu kelihatan dapat berdiri sendiri sebenarnya secara psikologi bait-bait ini berhubungan.

ghazal dalam bahasa atau masyarakat Melayu merujuk kepada satu permainan muzik yang menggunakan peralatan muzik dari luar seperti harmonium dan permainan muzik yang dimaksudkan dimainkan oleh kumpulan muzik yang dikenali sebagai kumpulan ghazal Melayu Johor. Hakikat ini nyata benamya apabila dirujuk kepada ghazal yang terdapat di selatan dan utara Semenanjung Tanah Melayu.Dafam bahasa Melayu.. Manakala mengikut Kamus Dewan (1994:403). ghazal bukannya sejenis syair atau suatu bentuk muzik: malah ia merupakan nama yang diberi kepada suatu permainan muzik. ghazal diletakkan sebagai sejenis muzik. lagu. dsb) dan biasanya diiringi oleh nyanyian. ghazal yang dimaksudkan di Semenanjung Tanah Melayu ialah sejenis muzik dan nyanyian yang dimainkan oleh sekumpulan pemain muzik dengan 115 . Di sini. Dengan kata lain. marwas. sejenis muzik yang dimainkan dengan menggunakan alat muzik seperti gambus (arkodion. ghazalialah: . Pengertian ghazal seperti yang dijelaskan di dalam Kamus Dewan ini tidak jauh bezanya dengan yang dikemukakan oleh Abdullah Mohamed. Ghazal dalam masyarakat Melayu ialah sejenis muzik. seperti suatu pancaragam muzik salun yang memainkan lagu-lagu Melayu secara teratur dengan menggunakan beberapa buah sahaja alat muzik kebanyakannya berasal dari negeri-negeri asing - dengan harmonium menjadi alat utama. Beliau juga menegaskan tentang adanya pengaruh luar berdasarkan kepada peralatan muzik yang digunakan. dan persembahannya.. Bagi Abdullah Mohamed. marakas.

peralatan muzak yang tertentu serta dipersembahkan dengan cara yang tersendiri.
Kemudian seni muzik inidiangkat sebagaimuzik Melayu tradisional.

Di Semenanjung Tanah Melayu terdapat dua jenis ghazal yang dipersembahkan oleh dua jenis kumpulan ghazal yang berbeza. Jenis yang pertama ialah daripada kumpulan ghazal Melayu Johor atau ghazal Johor. Manakala jenis yang kedua ialah
daripada kumpulan ghazal

parti

Ghazal Melayu Johor terdapat di negeri Johor iaitu

negeri paling selatan. Kumpulan ghazal parti pula berada di beberapa buah negeri

diutara Semenanjung, sepertidiPulau Pinang, Kedah, dan Perak.

6.4

Ghazal Melayu Johor

Terdapat pelbagai pendapat yang cuba menjelaskan waktu kemunculan muzik ghazal di Semenanjung Tanah Melayu, khususnya di Johor. Mengikut Rahmah

Bujang (1975:

18),

ghazal mungkin berkembang apabila adanya pengaruh

persembahan wang bangsawan yang dikenali sebagai wayang Parsi atau wayang

Mandu yang sampai ke Semenanjung disekitar tahun

1886.

LaguJagu ghazal

menjadi "extra-turn" dalam persembahan bangsawan ini dan persembahan ini
menerbitkan minat untuk mengembangkan muzik ghazal. Hal inidapat dikonkritkan

apabila Mohd Salleh bin Perang atau Datuk Bentara Luar telah mendirikan wayang bangsawan Johor Bahru. Dengan tindakan

ini,

pasti akan mempopularkan lagi

ghazal di Johor. Tambahan lagi Mohd Salleh dikatakan seorang yang gemar kepada

pelbagaijenis muzik termasuk muzik Cina (Abdullah Mohamed, 1972:71). Apabila
beliau mendapat titah daripada Sultan Johor untuk membuka daerah-daerah diJohor

maka kesempatan inidigunakan untuk meluaskan sayap ghazaldiJohor.

Penglibatan orang kenamaan Johor dalam bidang ghazal ini memberi satu lagifaktor

kepada perkembangan ghazal di Johor. Di lstana Riau-Lingga pada kurun ke-18
116

hingga ke-19, ghazal telah menjadi satu aktiviti penting di majlis keramaian di raja.

Para pembesar Johor sering berulang alik ke Riau telah mempelajari kesenian ghazal dan membawanya pulang

ke istana Sultan Johor di Teluk

Belanga,

Singapura. Apabila berlaku perpindahan pentadbiran Sultan Johor ke Tanjung Puteri

(Johor Bahru) maka ghazal juga turut berpindah ke Johor Bahru (Rosiah Salim,
1992/93:

81).

Perkembangan ghazal di istana telah mempengaruhi perkembangan

ghazal dalam kalangan rakyat biasa dan perkembangan ini dikonkritkan oleh Mohd

Salleh bin Perang. Pada hari ini, ghazal Melayu Johor terus dipelihara dan
dikembangkan diJohor.

Lagu ghazal Melayu Johor memperlihatkan pengaruh lagu Hindustan dan Parsi. Lirik

dan alunan lagunya mencerminkan pengaruh lagu Hindustan dan Parsi. Cuma
liriknya sahaja dalam bahasa Melayu. Lirik lagu ghazal berbentuk pantun yang mempunyai pelbagai tema seperti memuji keindahan

alam, percintaan,

nasihat,

kesedihan, dan sebagainya (Mohd lshak Abdul Aziz, 1978:

10). Lagu yang dicipta

tidak menggunakan notasi muzik kerana penciptanya tidak pandai membaca notasi

muzik. Manakala alat muzik yang digunakan pada peringkat awal ialah sharinggi,
sitar, harmoniam, dan tabla. Peralatan ini ialah warisan daripada tradisi Hindustan.
Kemudian sharinggi digantikan dengan biola dan sitar digantikan dengan gambus. Harmoniam dan tabla dikekalkan hingga ke hari

ini. Tegasnya, harmoniam, tiabla,

biola, dan gambus menjadi peralatan muzik yang wajib dalam persembahan ghazal

Melayu Johor (Mohd lshak Abdul

Aziz, 1978: 8). Ghazal

Melayu Johor

dipersembahkan dimajlis kenduri kahwin dan majlis rasmiyang lain.

6.5

Ghazal Parti

Ghazal parti berkembang di negeri-negeri di utara Semenanjung seperti di Pulau

Pinang, Kedah, dan Perak. Ghazal parti mendapat pengaruh daripada Timur
117

Tengah. Lagu ghazal parti ialah lagu yang berirama padang pasir. Sama ada liriknya
dalam bahasa Arab atau Melayu, irama lagu yang didendangkan ialah irama padang

pasir. Perkataan parti itu ditambah kepada perkataan ghazal untuk memberitahu
betapa meriahnya permainan ghazal yang berkembang di utara Semenanjung ini. Kemeriahan itu menonjol apabila persembahan itu diserikan dengan penari-penari jelita yang menaritarian gelek ala Timur Tengah atau trarian ala Samia Gamaal, iaitu
penari gelek dan pelakon filem yang terkenal dari Mesir. Selain tarian, ghazal parti

juga dimeriahkan lagi dengan adanya lawak jenaka. Dengan kata lain, ghazal parti
di utara Semenanjung berbeza sangat dengan ghazal Melayu Johor.

Di Pulau Pinang, muzik ghazal telah wujud selewat-lewatnya pada tahun

1870

berdasarkan kepada catatan Munshi lbrahim di dalam karyanya Kisah Pelayaran lbrahim Munsyi(1980: 114). Di dalam satu persinggah di sebuah rumah kepunyaan Tuan Haji Muhammad Nor, Munshi lbrahim melihat masyarakat India Peranakan
bersuka

ria. Mereka bemyanyi, memukul dol, iaitu sejenis gendang dan menggesek
Walau

biola. Lagu-lagu yang dinyanyikan pula ialah lagu-lagu Hindustan.

bagaimanapun, catatan Munshi lbrahim ini tidak menyatakan bahawa ghazal di
Pufau Pinang ini ialah ghazal daripada nyanyian lagu padang pasir yang menjadi identitighazal parti.

Pada suatu ketika dahulu, kira-kira pada tahun 1950-an dan 1960-an, di utara
Semenanjung khususnya diSeberang Prai, selatan Kedah dan utara Perak terdapat

banyak kumpulan ghazal parti. Hampir disetiap mukim terdapat kumpulan ghazal

parti. Kemunculan kumpulan ghazal parti
(Seberang Prai), Kedah, dan

di

merata

tempat di Pulau Pinang

Perak

menunjukkan populariti kumpulan ini dalam

kalangan peminat muzik. Sebagaimana yang telah dijelaskan, irama padang pasir
atau lagu Arab/Mesir menjadi identiti penting muzik ghazal parti.

118

Mengapakah lagu-lagu berirama padang pasir ini menjadi identiti kepada kumpulan

ghazal parti? Terdapat beberapa faktor yang berhubungan secara langsung dan

tidak langsung yang menyebabkan lagu berirama padang pasir menjadi identiti
kepada muzik ghazal parti. Faktor-faktor itu ialah perkembangan bangsawan, filem,

kemunculan taman atau pusat hiburan, peranan tokoh agama/ulama dan muzik,
dan sistem pendidikan sekolah agama rakyat.

Bangsawan ialah sejenis teater Melayu tradisional yang berasal daripada wayang Parsi atau mendu. Wayang Parsi ini dibawa oleh pedagang India yang berdagang dengan Syarikat Hindia Timur pada tahun 1870-an. Wayang Parsi menjadi popular

di Pulau Pinang kerana corak permainannya belum pernah dilihat sebelum ini dan
membawa penonton ke alam khayal, iaitu alam dewa-dewi. Tambahan pula wayang Parsi menjalinkan lakonan, tarian, dan nyanyian dan jalinan ini amat menghiburkan.

Cerita dari lndia dan Timur Tengah menjadi cerita wayang Parsi dan dbampaikan dalam bahasa Hindustan Dalam wayang Parsi

ini, lagu Hindustan yang liriknya

dalam bahasa Melayu dinyanyikan. The Pushi Indera Bangsawan dari Pulau Pinang

ialah kumpulan bangsawan profesional yang pertama (Mohamed
Nasuruddin, 2000:

Ghouse

91.

Lihat juga Rahmah Bujang, 1975:

18). Menjelang awal abad

k+20,
kecil

bangsawan menjadi satu bentuk hiburan yang popular di bandar besar dan

di

Malaya. Antara syarikat yang mengurus bangsawan ini ialah Wayang

Kassim, Wayang Yap Ghow Thong, Wayang Inche Puteh, dan Nooran Opera. MenurutTan Soi Beng (1997: 18):

By the 1920s and 1930s, bangsawan had become so popular that its "culture" was widespread.

Budaya bangsawan yang dimaksudkan yang tersebar luas pada awalabad ke-20 itu, ialah nyanyian

dan tarian. Bangsawan menjalinkan tarian, muzik, dan dialog dalam
119

struktur persembahannya (Mohamed Ghouse Nasuruddin, 2000: 93). Teater
bangsawan membawa pelbagai cerita daripada pelbagai tradisi seperti Barat, Melayu, Jawa, dan Arab. Antara cerita dariArab yang terkenal ialah Leila Majnun.
Bersama-sama dengan cerita Leila Majnun muncul lagu dan tarian padang pasir yang menjadi ciri-ciri cerita dari Arab

ini. Misalnya, lagu

berentak masri seperti

"Nasib Pandan" menjadi lagu dalam cerita Leila Majnun dan tarian zapin telah
diperkenalkan melaluicerita Arab ini. Zapin dan alat muzik gambus selalu digunakan

dalam cerita yang berasal dari Timur Tengah kerana alatan ini mempunyai ciri-ciri
Timur Tengah (Tan Sooi Beng,

153).

Rentak masrijuga dikatakan sebagai rentak

ghazal (Tan Sooi Beng, 164). Dengan kata

lain, lagu dan tarian Arab daripada

bangsawan ini menjadi popular dalam kalangan masyarakat seperti di Pulau Pinang dan Seberang Perai.

Kepopularitian lagu/muzik padang

pasir, khususnya tarian melimpah hingga

ke

taman hiburan yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Di taman hiburan
ini munculjuga acara tarian ronggeng asliyang sangat popular dan tarian zapin ialah

antara tarian berkenaan. Kegiatan menari ini mendapat sambutan yang hebat
daripada para pengunjung. Pengaruhnya nyata apabila kegiatan menari inidiadakan

juga

di

majlis perkahwinan dan keramaian yang lain. Sehubungan itu juga,

permainan alat muzik seperti

biola, gendang, akordion, dan gambus semakin

memancing minat masyarakat. Dengan kata lain, budaya tarian dan muzik Arab telah tersebar dalam kalangan masyarakat kota dan desa di Pulau Pinang melalui
bangsawan dan di pusat hiburan rakyat ini serta di majlis perkahwinan.

Seterusnya pada pada tahun 1930-an muncul pula filem Melayu. Antara filem Melayu

yang berhubungan dengan dunia nyanyian dan tarian Arab ialah filem Letla Mainun
(1934) arahan B. S. Rajan dari lndia. Filem

ini

mengetengahkan

tarian

dan

nyanyian Mesir dan Arab yang mengasyikkan dan berlatarkan persekitaran
120

berkembang pula industri perfileman serta masalah politik dan ekonomi. Ada kisah lucu yang dipentaskan oleh pasangan pelawak seperti Encik K. Selepas perang. Sungguhpun. seperti sandiwara dan drama moden yang meminggirkan unsur melodrama. Dean dan Mat Noor dana Opera Dean. Seterusnya. 10). Pada awal abad ke-20 juga muncul syarikat rakaman seperti "The gramophone and Typewriter Ltd" dan lagu yang dihasilkan ada yang mempunyai unsur irama padang pasir. sepertidi Kepala Batas. Seterusnya muncul pula bentuk teater yang lebih segar. itu. ada antara syarikat bangsawan seperti Wayang Kassim yang membawa bersama pelawak atau badut daripada sarkas untuk menghiburkan penonton (Tan Sooi Beng. pengaruh budaya piring hitam ini belum begitu meluas pada waktu pengaruhnya kepada masyarakat tidak dapat dinafikan. Filem seperfi Leila Majnun pasti meninggalkan pengaruh lagu dan tarian padang pasir kepada masyarakat di kawasan bandar dan pekan yang mempunyai panggung wayang. Menjelang dan semasa Perang Dunia Kedua. 39-40).tempatan (Tan Sooi Beng. unsur jenaka juga menjadi satu aspek penting dalam bangsawan. 10). seperti nyanyian dan tarian padang pasir serta lawak jenaka. Kemerosotan bangsawan telah memberi ruang kepada kemunculan ghazal parti yang mengambil sebahagian unsurnya. 121 . kemerosotan bangsawan dan adanya pusat hiburan memberitapak kepada kemunculan ghazal parti sebagai satu bentuk senimuzik Melayu tradisionalyang mewarisisebahagian unsur bangsawan. Dengan kata lain. kepopularitian bangsauran mula merosot kerana kurang mendapat sambutan orang ramai dan pelbagai sekatan dikenakan oleh tentera Jepun. namun Selain lagu dan tarian Padang Pasir. seperti "Gambos Bunga Tanjong' (Tan Sooi Beng.

Ada yang mengatakan beliau telah dilahirkan di kota Mekah pada tahun 1870 dan ada juga mengatakan beliau dilahirkan di Padang Terap. maka faktor khusus. 1996: 80-82). Pengalaman beliau yang begitu lama di Mekah pasti menyebabkan beliau bukan sahaja menguasai ilmu lslam tetapi juga merasai dan menyelami budaya masyarakat Arab di sana. Tempat lahimya tidak begitu jelas. usuluddin. Pengaruh Haji Abdullah Fahim dan anaknya Haji Ahmad Badawi dalam memancing minat masyarakat di Kepala Batas terhadap lagu-lagu berirama padang pasir initelah diperkatakan oleh pemuzikpemuzik lama ghazal parti di utara.Jika faktor perkembangan bangsawan ialah satu faktor umum kepada perkembangan ghazal parti. Haji Abdullah Fahim telah membesar dan mendapat pendidikan agama yang tuntas dalam pelbagai ilmu lslam seperti ilmu falak. Datuk SeriAbdullah Ahmad Badawi). Kepala Batas ialah sebuah pekan kecilyang sinonim dengan kelahiran ulama tersohor. Kedah pada tahun 1869 dan bapanya telah membawanya ke Mekah. iaitu berhubungan dengan Kepala Batas. Seberang Perai ialah pengaruh ulama atau tok guru. dan tafsir alQuran dan Hadis. Hal inijuga membawa kepada pendedahan beliau terhadap kesusasteraan dan muziknya. Gambar Foto 6. Beliau kembali ke Malaya pada tahun 1916 (Fadhullah Jamil. Antaranya ialah HajiAbdullah lbrahim atau lebih dikenali sebagai HajiAbdullah Fahim (datuk kepada perdana menteri.1 Haji Abdullah Fahim 122 . Di Mekah.

beliau telah mendirikan sebuah madrasah yang terkenal. iaitu Perhimpunan Ulama-ulama Pulau dan Kedah dan di dalam perhimpunan ini diadakan persembahan permainan gambus. Menurut Abdul Halim Pinang lagi. Institusi pendidikan agama inimengajar bahasa Arab kepada pelajarnya. Sekembalinya ke Malaya. Selain Kepala Batas terdapat beberapa buah daerah di Kedah dan Perak yang dibangunkan dengan madrasah dan sekolah agama rakyat. HajiAbdullah Fahim telah memperkenalkan lagu- lagu Arab dalam kalangan mereka yang berada di sekelilingnya serta gerak dan irama zapin yang menjadi tarian penting dalam kalangan masyarakat Arab. Ahmadl. En. Mengikut Abdul Halim bin t Temu bual dengan En. Dikatakan HajiAbdullah Fahim menceritakan cara tarian zapin itu ditarikan di negara Arab. Antaa kumpulan ghazal parti yang beliau pernah bermain ialah Ghazal Parti Bukit Raya. Halim Ahmad mula bermain ghazal dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas semenjak tahun 1970. 123 . iaitu Dairat alMa'arif al-Watani1ryah. Madrasah ini terus berkembang dan jumlah pelajarnya terus bertambah dari setahun ke setahun yang datang dari dekat dan jauh. terdapat satu acara tahunan. Kepala Batas dan Seberang Perai menjadi medan perkembangan seni muzik Arab melalui mereka yang mendapat pendedahan terus dari Timur Tengah dan hal ini dikonkritkan dengan kegiatan seni mwik seperti permainan gambus dan gendang. Abdul Halim Bin Ahmad pada 26 April 2006 di Universiti Sains Malaysia (ketika sedang berlatih untuk membuat rakaman di USM pada esoknya).Menurut Abdul Halim B. Pada tahun 193Gan telah wujud kegiatan senimuzik Arab di Pulau Pinang dan fenomena ini dikonkritkan melalui kegiatan petikan gambus dan paluan gendang satu kumpulan kecif peminat muzik iniyang mengiringitarian zapin. Kini beliau sudah berumur 67 tahun dan masih bermain ghazal parti apabila ada undangan. Beberapa tahun kemudian. Beliau berkecimpung dalam nyanyian lagu-lagu ghazal parti dan bermain flut semenjak tahun 1960an. Kedah. Dengan kata lain. Pendang. Haji Abdullah Fahim melanjutkan tradisi mengajar ilmu lslam sepertu tafsir al-Quran dan Hadis di Mekah. Beliau membuka kelas agama di rumahnya. Madrasah ini menjaditerkenaldan kewujudannya di Kepala Batas telah mencipta satu ruang untuk perkembangan lagu Arab di situ dan kawasan sekitamya.

Yan ialah antara daerah di Kedah yang pernah aktif dengan kumpulan ghazal parti. Maka ghazal parti tidak berkembang di sini. Tambahan pula. Hubungan sekolah inidengan perkembangan ghazal partidiYan sukar dinafikan. bahagian pulau tidak menyediakan ruang yang sesuai untuk perkembangan lagu Arab dan kelahiran ghazal parti. Padang Lumat. Oleh yang demikian terdapat ramaiorang yang tahu berbahasa Arab walaupun tidak mendalam dan mereka faham sedikit sebanyak maksudnya. Sehubungan itu. Bahagian Pulau di Pulau Pinang juga mempunyai madrasah yang terkenal iaitu madrasah al-Mashoor. Perkembangan ini dikonkritkan dengan muncul Kombo Ghazal Kepala Batas dan kemudian dikenali sebagaiAjinda Ghazal Parti Kepala Batas. Namun masyarakat di bahagian pulau bersifat kosmopolitan dan terpisah dengan Seberang Peraiyang masih ramai orang Melayu lslam. sekolah pondok memberi saham kepada perkembangan ghazal parti. pemimpin agama dan tokoh agama lslam yang berpengaruh seperti Haji Abdullah Fahim di Kepala Batas memainkan peranan kepada pertapakan kumpulan ghazal parti di 124 . bahagian pulau sudah ada sejenis lagi bentuk persembahan seniyang popular. Tambah beliau lagi.Ahmad lagi. iaitu Pondok Pak (Taufikiyah Batu Ya 16. apabila ada permainan ghazal parti ada antara mereka secara senyaPsenyap pergi menontonnya dan ada yang ponteng kelas kerana minat kepada ghazal parti. Yan) bennula pada tahun 1950-an. Ekoran itu. iaitu boria. tidak menjadi masalah untuk lagu Arab berkembang dan mendapatkan penyanyi yang boleh menyanyi lagu Arab. Di Perak pula perkembangan ghazal parti seperti di Kuala Kurau ada kaitannya dengan masyarakat sekolah pondok yang berada di Bagan Serai yang tidak jauh dari Kuala Kurau. Di Yan terdapat sebuah sekolah pondok yang terkenal. Penuntutnya ialah antara peminat ghazal parti. Seterusnya. penontonnya pula yang tidak asing dengan bahasa Arab dan mudah menerima lagu Arab. Dengan kata lain.

Beliau juga boleh membaca notasi muzik. Sebelum terlibat dengan ghazal parti. Beliau pandai membaca notasi muzik hasil bimbingan seorang guru bernama Master Kamaruddin yang berasal dari Mesir dan mengajar di Madrasah al-Mashoor. seruling. Beliau telah dijemput oleh Haji Abdullah Fahim ke Kepala Batas. ldrus Saidi berasal dari Permatang Bertam. En. Seterusnya menurut Kasim Saidin2 (lebih dikenalisebagai Pak Kasim). Beliau datang daripada keluarga yang berminat dengan muzik. Sekarang En Kassim Saidin telah berumur 60 tahun dan masih aktif memimpin Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. ldrus Saidi boleh bermain alat muzik seperti trompet. HajiAbdullah Fahim telah berusaha merakamkan lagu Mesir yang berkumandang di siaran radio ' Temu bual dengan En. beliau juga boleh menyanyi laguJagu Arab. Kepala Batas. 125 . ldrus Saidi bermain trompet dengan kumpulan ronggeng asli atau rambung. Seberang Perai. Selain boleh bermain akordion. Bapanya seorang pemain harmonium. Kasim Saidin adalah pemimpin Ajinda Ghazal Parti Kepala Batias semenjak tahun 1982 hingga hari ini. Kemampuannya membaca notasi muzik memberi kelebihan kepada ldrus Saidi untuk bergiat cergas dalam mempopularkan lagu berirama Arab. Selain peranan dan pengaruh golongan agama. beliau menjadi pemuzik dan mengubah lagu berirama padang pasir yang tidak asing lagi di Kepala Batias. Seberang Prai. dan akordion. Tokoh pemuzik yang tidak asing lagi di utara ini ialah ldrus Saidi atau Darus bin Saidin (1929-1982). termasuk di Kedah dan Perak. minat ldrus Saidi kepada muzik Arab ada kaitannya dengan pengaruh daripada HajiAbdullah Fahim dan Haji Ahmad Badawi.Kepala Batas dan kawasan yang berhampiran dengannya. Beliau telah bermain ghazal dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas semenjak awal tahun 1960an. Sehubungan itu. Perkembangan ghazal parti di Kepala Batas dan di utara Semenanjung disebabkan adanya inisiatif tokoh muzik seperti ldrus Saidi. tokoh pemuzik juga memberi saham kepada kemunculan Kepala Batas sebagai pusat perkembangan ghazal parti. Kepala Batas. Kasim Saidin atau Pak Kasim pada 10 Mac 2006 di Paya Keladi Hujung. Pulau Pinang. Sebagaimana yang telah dijelaskan.

nilai (Kamus Dewan.Arab pada tiga pagi dan diberikan kepada ldrus Saidi untuk berlatih bersama-sama kumpulan ghazalnya. Datuk Seri Abdullah Badawi) tentang kesesuaian sebelum dimainkan oleh Ajinda Ghazal Parti." Barangkali perkataan "ajinda" berasal daripada kata dasar "aji" yang bermaksud raja. Beliau dan rakan- rakannya telah menubuhkan kumpulan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas pada tahun 1950-an. ldrus Saidi juga mencipta seni kata dalam bahasa Melayu bagi melodi Arab yang dipelajari. Perkataan "ajinda" tidak terdapat di dafam Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Asal usul perkataan "ajinda" membawa pancaran kepada kedudukan kumpulan ini dalam perkembangan ghazal parti di negeri-negeri utara Semenanjung. Mengikut Kasim Saidin lagi.18). Kumpulan ini boleh dianggap sebagai re[a ghazal parti di utara Semenanjung kerana kumpulan ghazal parti ini telah menjadi induk atau model 126 . seni kata yang diciptanya itu disemak antaranya oleh Haji Ahmad Badawi (bapa kepada perdana menteri. harga. Namun ada perkataan daripada bahasa Jawa. Kenyataan ini menyerlah dalam konteks perkembangan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas di negeri-negeri di utara Semenanjung. iaitu "aji. ratu. Menurut isterinya Aminah Haji Mokhtar (Utusan Malaysia. nama ldrus Saidi dan Ajinda Ghazal Parti. 6.1982: 8).6 Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas sangat sinonim dengan perkembangan seni muzik ghazal parti sebagai seni muzik Melayu tradisional di nqeri-negeri utara Semenanjung. Tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas ialah raja ghazal parti yang sukar ditandingi sehingga hari ini. Maka tidak keterlaluan jika perkataan "aiinda" boleh membawa maksud seperti yang dinyatakan kepada kumpulan ghazalAjinda Ghazal Parti Kepala Batas. Nama dan peranannya sangat besar sekali. Kepala Batas begitu sinonim sehingga terkenal bukan sahaja di utara Semenanjung tetapi juga di Pantai Timur.

I 3. Parit Buntar. 5. Kedah.Ghazal PartiSungai Baru. Sik. Kedah. Selain lagu Arab.7 Kumpulan-kumpulanghazalparti Ghazal partisangat popular di utara Semenanjung antara tahun 1950-an. dan Perak ialah: 1. Perak. lagu Arab masih dominan dalam persembahan kumpulan ghazal parti. Seberang Perai. 7. 11. 6. Seberang Perai. Ghazal PartiSungai Bakau. Kedah. 9.kepada semua kumpulan ghazal partidi utara ini. Ajinda GhazalParti Kepala Batas. 10. GhazalPartiKampung Pisang. Kedah GhazalPartiBatu 5. dan 1970-an. Kedah. 4. Melayu asli. Semua pemuzik. Dengan kata lain perkataan "ajinda" yang terdapat pada nama Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas membawa makna yang tersendiri dan mempunyai dimensi yang bercabang tetapi berhubungan. Ghazal Parti Bukit Raya. penyanyi. Antara kumpulan ghazal parti yang terdapat di Pulau Pinang. Kedah 2. Pendang. Kota Setar. 127 . Kedah 8. Ghazal Parti Bukit Tengah. Kuala Kurau. Yan. Kedah Ghazal Parti Sungai Petani. Alor Setar. Perak. GhazalPartilrama Baru. Namun. dan sedikit Cina juga dipersembahkan oleh kumpulan ghazaldiatas permintaan penonton atau penganjur. 6. penari dan pelawak ghazal parti yang terkenal lahir daripada kumpulan ini. 1960-an. lagu Hindustan. Manakala ratu pula merujuk kepada penari-penari jelita yang sangat menarik perhatian penonton dan kenyataan inijuga tidak boleh diketepikan. Ghazal Parti Puspa Kencana. Sik. Ghazal Parti Mergong.

Trengganu. Akhirnya mencekik leher seni muzik mereka sehingga terpaksa menghembuskan nafas terakhir. Sesetengah orang menyebutnya sebagaiOrkestra 128 . Ghaffar Abdullah (penyanyi). Abdul Rahman Ahmad (biola dan gambus). Din Tok Arab (pelawak). Salleh Ahmad (penari). AbdulAMullah (Pak Dun) (drum) Kumpulan ghazal parti yang paling terkenal dari dahulu sehingga ke hari ini ialah Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas.2 Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas pada tahun 1950-an di Kerteh. Hari ini hanya ada beberapa kumpulan ghazal parti yang masih bernafas walaupun sering tercungap kelelahan oleh keadaan dan masa. Bakar Hashim (biola). Said (pengacara) dan Hassan Tuk Yu (trompet) Duduk dari kiri: Tuan rumah (nama tidak diketahui). lsmail (penari). Mereka menghadapi pelbagai masalah dalaman dan luaran. Gambar Foto 6. Berdiri dari kiri: ldrus Saidi (pemimpin). Jamaludin Amini (penyanyi).Kebanyakan kumpulan ghazal parti yang disenaraikan telah berkubur.

1982: 14). Kedua. penyanyi. Mengikut Kasim Saidin pula. Abdul Abdullah mula bermain gendang bersama-sama kumpulan yang mengiringi ronggeng asli. Abdul Abdullah atau Pak Dun pada 22 April 2OOO di . barulah lahir nama Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. Abdul Abdullah bertugas melatih pasukan nasyid sekolahsekolah berdekatan dan bermian dengan kumpulan lagu asli dan sesekali bermain ghazal parti apabila ada undangan. nama asalAjinda Ghazal Parti Kepala Batas ialah Kombo Ghazal Kepala Batas. laguJagu Arab diminatioleh golongan muda dan tua. penari. yakni kerana adanya lawak jenaka daripada pelawak yang berbakat seperti Hasan Putu Mayong. Kemunculan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas telah membawa satu bentuk seni muzik yang sangat digemari oleh masyarakat Melayu di utara Semenanjung. Hanya pada tahun 1950-an lahir nama Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. tidak keterlaluan dikatakan bahawa kumpulan pertama ghazal parti telah wujud seawal-awalnya pada tahun 1940-an di Kepala Batas lagi. Beliau telah bermain ghazal parti semenjak awal tahun 1940an. Kumpulan-kumpulan ghazal parti ini tidak mempunyai pemuzik. Hanya pada tahun 1950-an. Sungai Petani Kedah. Pertama. Keadaan initerjadi kerana pada suatu ketika dahulu banyak kumpulan ghazalpartiyang telah ditubuhkan diatras permintaan orang ramaisebagai Temu bual dengan En. Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas dikenali sebagai Okestra Ajinda Parti yang merupakan satu pancaragam yang memainkan lagu Melayu asli dan keroncong. Sebelum bermain dengan ghazal parti.Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. 3 129 . Perlu ditambah di sini satu lagi sebab Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas sangat diminati. Dengan kata lain. Menurut AbdulAbdullah3 (lebih dikenali sebagai Pak Dun) yang telah bermain ghazal parti semenjak tahun 1943. adanya tarian gelek ala Samia Gamaal yang menggunakan pemuda kacak yang berpakaian sepertiwanita. Umurnya sudah menjangkau 86 tahun pada hari ini. pada peringkat awal. Kemudian beliau beralih kepada pemain drum di dalam Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas di atas pelawaan ldrus Saidi. Mula-mula bellau adalah pemain gendang. Pada hari ini En. kumpulan inidiminati kerana beberapa sebab. iaitu belum wujudnya ghazal parti. Mengikut Ustaz Jamaluddin Amini yang menjadi pernah penyanyi Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas (Bintang Timur. Beliau adalah pemain Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas yang paling lama dan masih hidup. dan pelawak yang tetap.

Kedah. Keadaan yang sama berlaku ini. Sik. Pemain akordion dan biola penting untuk memulakan dan mengakhiri lagu. mereka bermain daripada satu kumpulan ke kumpulan yang lain. dan pelawak. Ada antara pemuzik ghazal parti juga penyanyi seperti Abdul Halim Ahmad yang bermain flut dan Yusoff Saidi yang boleh bermain akordion. Kasim Saidin juga mengajar muzik ghazal parti dan memimpin kumpulan ghazal parti di merata-rata tempat di Kedah dan Pulau Pinang (Seberang Perai). 130 . penyanyi. maka Kasim Saidin mengambil alih mengetuai kumpulan ini. esok bermain dengan Ghazal Parti Batu pada hari 5. Beliau pernah mengajar 17 kumpulan ghazal parti baru dan lama. termasuklah Pak Kasim yang kini memimpin Ajinda GhazalParti. penari. Jumlah pemain muzik bergantung kepada peralatan muzik yang ada. penyanyi.8 Pemuzik Di dalam sebuah kumpulan ghazal parti terdapat lebih kurang I hingga 12 orang pemuzik. Hanya ldrus Saidiyang pandai membaca notasi muzik. penari. Kebanyakan mereka tidak pandai membaca notasi muzik. Maka permintaan terhadap pemuzik. Kebanyakan pemain muzik ghazal partiyang ada sekarang sudah berumur dan ramaidaripada mereka itu ialah anak didik ldrus Saidi. ldrus Saidi ialah pemimpin pertama Ajinda Ggazal Parti Kepala Batas. Tambahan pula mereka yang terlibat dengan ghazal parti semakin berkurangan. Seberang Perai.satu sumber hiburan yang popular Namun kumpulan-kumpulan ini menghadapi kekurangan pemuzik. Kemudian selepas beliau meninggal dunia pada tahun 1982. Sehubungan itu. Misalnya. 6. Sebagaimana dengan ldrus Saidi. dan pelawak ghazal parti sangat tinggi. malam ini bermain dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. Maka mereka belajar melalui hafalan dan ingatan.

Kemudian. hayat kumpulan initidak lama. hanya beberapa tahun sahaja (Bintang Timur. arkodian iv. Maka Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas mengiringi pula kumpulan dalam rakaman ditelivisyen. 14). Beliau juga mengubah dan menyanyi lagu berirama padang pasir. ldrus bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya telah menubuhkan kumpulan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas.1982: 14). Pada tahun 1970-an. Namun. Beliau mula terlibat dengan dengan muzik secara serius apabila beliau terlibat dengan pancaragam Pemuda UMNO Kepala Batas pada tahun 1948. kecapi 131 . dan membaca notasi muzik. Ada antara mereka yang belajar di madrasah atau pondok agama lslam atau sekolah agama rakyat yang terdapat di Pulau Pinang. Beliau boleh bermain alat-alat muzik seperti akordion. Kedah. Abdut Rahman (pemain gambus) dan Abu Bakar Hasim (pemain biola) (Bintang Timur. beliau bergiat dalam penciptaan lagu- lagu nasyid untuk kumpulan nasyid. Kebanyakan pemain muzik dan penyanyi ghazal parti mempunyai latar belakang bahasa Arab. seruling. seperti Ustaz Ramli Shariff.ldrus Saidi (1929-1982) ialah pemuzik handalan ghazal parti. Ada juga yang belajar diluar negara sepertidi Mesir. peralatan muzik ghazal parti ialah: i.9 Peralatan muzik Mengikut Pak Dun. Ustaz Khalid Hassan. biola ii. Antara mereka yang sama-sama menubuhkan kumpulan ini ialah Ustaz Ramli Shariff (penyanyi). dan Perak. trompet. 6. gambus iii. pada permulaannya iaitu kira-kira pada tahun 1940-an.

klerenet. ras. Hafim Hafiz. Fairus. Walau bagaimanapun. Maal LiulTilu. Hulu Li Nak. "double bass" (sekarang gitar bass). Sama a'. bongo. yamal hijat. rokbi. Syaal Ti Haihina dan banyak lagi. dan marakas. Hubbina. Fauziah Harun dan Putih Hashim. Antara lagu Arab yang sering dipersembahkan ialah AnwintalWahdina. guitar. 6. Ana Winta. tambrin. Lagu Arab mempunyai irama seperti masri. Lagu-lagu berirama masri ialah Ana Winta dan Ahba Bina. Kasim Saidin pula menjelaskan bahawa antara peralatan muzik ghazal parti ialah arkordian. trompet. 132 . Ada antara mereka yang belajar di madrasah atau di pondok agama. flut. sika. Walau bagaimanapun. Uliamal Lak. Ghanila Su Maiya. dan saksafon. rebana. Farid al-Atrache. Antara penyanyi Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas ialah Ustaz Jamaluddin Amini. pada tahun 195Gan. Ya Ghamil Ya Ghamil.v. Ustaz Ramli Shariff. nahwan. PenyanyiArab yang diminati mereka ialah Umi Kalthum.10 Penyanyidan lagu Penyanyi-penyanyighazal parti mempunyai latar belakang pendidikan bdtasa Arab. Yas. Manakala lagu-lagu yang berirama sika-masri antaranya ialah Maal Liul Tilu dan Ya Sama a'Ya. Ustaz Yusoff Saidi. gendang maruas vii seruling/flute. dan bayati. Alabaladin. rumba. Ahba Bina Ya Aini. lagu Arab yang dipersembahkan dan diminati oleh masyarakat Melayu di utara ini ialah irama masri dan sika yang berasal dari Mesir. "double bass" vi. Abdul Halim Ahmad. Wa Hiya Wa Ghafar. dua buah biola. dan Muhammad Abdul Wahab. Rodalle Hushin. gambus. peralatan muzik ghazal parti telah ditambah seperti drum. syoba. drum (di majlis kenduri kahwin).

tamborin dan akordion. Tidak hairanlah beliau masih mempunyai peminat yang ramai yang kebanyakannya adalah golongan tua. Beliau aktif dengan kumpulan Ghazal Parti Sungai Petani pada trahun 133 . beliau juga dapat menghafal seni kata beberapa lagu dan mengalunkan renek laguJagu Arab dengan baik. Selain suaranya yang merdu. Minatnya yang mendalam telah menyebabkan beliau telah menubuhkan kumpulan Ghazal Parti Tikam Batu pada tahun 1970an tetapi hanya beberapa tahun sahaia kumpulan ini hanya dapat menghiburkan peminat-peminatnya. Kedah. Krisis dalaman telah menyebabkan kumpulan ini berpecah dan berkubur. Abdullah mula berminat dengan lagu irama padang pasir semenjak zaman remaja lagi melalui pemerhatiannya kepada persembahan Ajinda Ghazal Parti. latar belakang bahasa Arab yang dipelajarinya sedikit-sedikil semasa di sekolah agama rakyat telah menambah minatnya untuk mengetahui lengganglenggok muzik padang pasir dan menyanyi lagu-lagu Arab. Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas juga mempunyai penyanyiyang berbakat. a Temu bual dengan En. Tuniuk ajar daripada ldrus Saidi telah menjadikannya penyanyi ghazal parti yang terkenal sehingga hari ini. beliau menyanyi dengan kumpulan Ghazal Parti Sungai Petani. manakala renek lagu Arab beralum lembut. Sungai Petani. Temu bual dengan En. s 1960an hingga 1970an.Abdul Rahman Che Lah atau Abdullah 4 ialah penyanyi ghazal partiyang terkenal. Selain Abdullah. Abdul Rahman Che Lah atau Abdullah telah berlangsung pada 6 Mei 2006 di Tikam Batu. Mengikut Abdullah.s Sebelum terlibat dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. Suara dan cara penyampaiannya yang baik telah menyebabkan nyanyiannya tidak berbeza daripada penyanyi Arab yang sebenar. Namun minatnya yang mendalam kepada ghazal parti menyebabkan beliau terus menyanyi dan memain alat muzik seperti bongo. En. Kumpulan ghazal parti ini telah berkubur. Beliau juga berpendapat bahawa latar belakang sekolah agama rakyat yang tidak seberapa itu telah membantunya menghayati lagu-lagu Arab yang dibawanya. Rodalle Hushin Elah diadakan pada 6 Mei 2006 di rumahnya di Tikam Batu. Renek lagu Hindustan bergetar-getar. Pada tahun 1996. Selain itu. renek lagu Arab berbeza dengan renek lagu Hindustan dan Melayu asli. Beliau masih bemyanyi dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. Beliau telah bernyanyi dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas semenjak tahun 1960-an. Sungai Petani. Pada zaman kemuncak Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. iaitu Rodalle Hushin. beliau ialah penyanyi kedua di samping penyanyi utamanya ldrus Saidi. lagu Melayu asli pula mendatar. Beliau ialah penyanyi Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas yang masih menyanyi dari tahun 1960-an hingga ke hari ini. Rodalle mula bergiat dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas sebagai penyanyi.

Antologi ini ialah Bahagian Pertama dan mungkin ada Bahagian seterusnya yang tidak dapat dijejaki dalam kajian ini. seorang penari telah diambil untuk menari dengan kumpulan ghazal ini. Dengan kata lain. kain batik. pada peringkat awal. Beliau menambah lagi.Mengikut Kasim Saidin. hanya lawak jenaka. Kebanyakan lagunya ialah lagu Arab/Mesir. Solekannya sekadar sahaja. Penari ini lelakitetapi berpakaian wanita. 6. dan baju kurung. muncul penari mak nyah atau pondan menjadi 134 .. Kemudian jumlah penari ditambah. pakaian wanita yang dipakai ialah tudung. sepanjang penglibatannya dengan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas lebih kurang 200 buah lagu irama padang pasir telah dimainkan. seperti Umi Kalthum dan Muhammad Abdul Wahab. kumpulan ghazal parti tidak mempunyai tarian. Beliau telah menghasilkan antologisenikata lagu Arab yang sering dinyanyikan oleh kumpulan ghual parti.| I Penari Pada mulanya. iaitu Ustaz RamliShariff. Antologi ini mengandungi lagu- lagu dari Mesir dan nasyid daripada beberapa penyanyi terkenal. Antologi yang dimaksudkan ialah lrama Padang Pastl (1983-85). Pembukuan seni kata lagu-lagu Mesir ini memperlihatkan satu usaha yang serius kepada pengembangan ghazal parti. pada akhir tahun 1940-an. Kasim Saidin menjelaskan bahawa antologi ini dijual oleh Ustaz Ramli Shariff dan sambutannya sangat mengalakkan. Namun apabila persembahan kumpulan ghazal parti semakin popular maka peminat mula naik ke pentas untuk menari mengikut rentak irama padang pasir yang mengasyikkan itu. Keadaan ini menggangu ahli muzik dan orang ramai yang ingin menyaksikan persembahan. Hanya pada tahun 1950-an. Mengikut Pak Dun. penarighazal parti ialah lelaki yang dipakaikan pakaian wanita dan mereka bukannya mak nyah atau pondan. Perkembangan lagu berirama padang pasir yang dipopularkan oleh Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas di utara Semenanjung ada kaitannya dengan usaha seorang penyanyi Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas.

Sebab itu beliau menari dengan pelbagai kumpulan ghazal parti. beliau ialah penari bebas yang tidak terikat dengan mana-mana kumpulan ghazal parti. dan Perak. 135 . Mengikut lsmail. Katanya. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1943 di Mengkuang Titi. Biar lelaki sahaja yang menjadi penari tetapi dipakaikan pakaian wanita. Salah seorang bekas penari gelek yang masih hidup yang dapat ditemu bual ialah lsmail bin Din6 yang menetap di Mengkuang Titi. Maka lelaki mengambil alih tempat yang dikosongkan oleh wanita menjadi penari gelek yang seksi. Mengikut Kasim Saidin dan teman-temannya. Dalam ghazal parti wanita tidak dibenarkan meniadi penari. sepertiAjinda Ghazal Parti Kepala Batas. Yan Kedah. Tambah lsmail lagi. Seberang Prai. Mungkin Haji Ahmad Badawi tidak terfikir pada masa depan golongan mak nyah atau pondon pula menjadi penari ghazal parti. GhazalParti Puspa Kencana. Seberang Perai. Tegas Abdul Abdullah. penari ghazal parti yang paling cantik ialah Bujang Rahman atau nama wanitanya Dores dari Sarawak yang pernah menjadi penari ghazal parti pada tahun 1970-an. Tujuan diadakan tarian dan ditarikan oleh owanita" adalah untuk menarik perhatian penonton bagi meramaikan dan memeriahkan setiap persembahan ghazal parti. Beliau lebih dikenali dalam kalangan peminatnya sebagai"sarimah Mengkuang" kerana gemar mengikutifesyen baju dan gaya dandanan rambut seniwati Sarimah yang terkenal pada ketika itu. Beliau telah mula menari semenjak berumur 13 tahun. Ghazal Parti Guar Perahu. HajiAhmad Badawi berpesan jangan ada wanitia menjadi penari. Bukit Mertajam. 6 Temu bual dengan En lsmail Din telah berlangsung pada 13 Mac 2006 di rumahnya di Mengkuang Bukit Mertajam." Titi. kehadiran penari gelek dalam persembahan Ghazal Parti menjadi satu tarikan yang cukup kuat kepada penonton untuk menonton persembahan mereka. beliau pemah mempunyai "sugar daddy.penari ghazal parti. Semasa zaman kepopularitiannya sebagai penari ghazal parti. beliau dikenali seb4ai Sarimah Mengkuang dan menjadi pujuan ramai lelaki.

Mengikut fsmail lagi. majlis kenduri kahwin dan funfair menjaditempat beliau menari bersama-sama dengan kumpulan ghazal parti. Tambah beliau lagi. Menurut Kasim Saidin pula. ada juga pemuzik ghazal parti yang menggunakan jampi pemanis muka. Hindustan. Seterusnya mengikut lsmail lagi.30 malam hingga mencecah 1. Solekannya pula berdasarkan pemerhatiannya terhadap solekan wanita yang lain. ada juga yang menggunakan jampi untuk menambat hati pendengar mendengar alunan muzik daripada alat muzik yang dimainkan. antara jampi yang digunakan sebagai pemanis muka adalah seperti berikut: "JampiPemanis Muka. Pendapatannya semalam lebih kurang dua puluh ringgit dan masanya bermula dari pukul 8. Bagi lsmail. Bagi menjaga bentuk badan supaya kelihatan ramping dan manis dipandang. Dimulai dengan membaca Selawat dan membaca Fatihah jampi inisebanyak 3X: 3X. dan Melayu (kebaya). pada zamannya beliau mempunyai hampir seratus pasang pakaian yang dipakai berganti- ganti. terdapat lebih kurang dua dan tiga orang penari yang bergilir-gilir menari dan pakaian mereka ialah pakaian Arab." Cara mengamalkannya: Sediakan sehelai sirih bersama kapur dan pinang. Tarian yang ditarikan kebanyakannya tarian gelek ala Samia @maal dan zapin. Di alam persembahan ghazal parti. Kemudian dibaca 136 . Bukan itu sahaja.00 pagi. menjadi penari ghazal parti bukan sahaja mendatangkan pendapatan yang lumayang tetapijuga keseronokan. lsmail menjaga badan dengan mengawal pemakanannya seperti tidak makan nasi pada waktu malam dan menggunakan ilmu pemanis.

beliau tidak mengamalkan seberang ilmu atau pantang larang untuk kelihatan menarik bagi memikat penonton. rupa paras penari yang menarik dan kelembutan tariannya yang kadang kala menghairahkan. Mod Nor Din telah diadakan di rumahnya di Lahar Tabut. sambutannya sangat memberangsangkan. Selain itu. Beliau telah menjadi penari ghazal parti selama lebih kurang 20 tahun.Heyku buat pinang Kubuat pinang sumi bulan Bunga seraya Kembang manis Tujuh hari sembilan bulan Aku seorng dipandang manis Manis aku lebih daripada orang yang banyak Berkat doa laillahaillallah. Beliau mula terlibat dengan kumpulan ghazal parti pada tahun 1957. Menurut Mohd Nor. makan sirih bersama kapur dan pinang yang telah Walau bagaimanapun. wayang kulit. Seberang Perai. Bagi Mohd Nor. Sebagaimana derpan penaripenari ghazal parti yang lain. Prai. Temu bual dengan En. Seberang Beliau mula menjadi penari Ajinda Ghazal Parti pada tahun 1957. Ghazal parti dan penari-penarinya sangat diminat kerana beberapa sebab. Antara hiburan yang ada ialah pancaragam. Seorang lagi bekas penari ghazal parti yang dapat ditemu bual ialah Encik Mohd Nor bin DinT yang berasal dari Penaga. Muhammad Rasulullah. Begitu juga. bukan semua penari ghazal parti mengamalkan jampi pemanis muka. tidak ada hiburan yang lebih menarik. beliau menari dengan banyak kumpulan ghazal parti kerana penari ghazal parti tidak ramai tetapi permintaan untuk melihat mereka menari sentiasa ada. ini. bukan semua pemain ghazal parti menggunakan jampi pemanis muka. Selepas membaca jampi disediakan. di mana-mana sahaja beliau menari. Penaga. keroncong. dan bangsawan. ' 137 . Antaranya ialah. pada ketika itu.

terdapat semacam rasa malu kepada masyarakat setempat dan sedar tentang nasihat ibu bapanya. Hanya pada hari Jumaat sahaja beliau dapat berehat. Tambahan lagi. Menurut Mohd Nor. Beliau tertarik untuk menjadi penari ghazal parti kerana minat dan minat ini timbul apabila beliau menonton tarian penari ghazal parti terdahulu. Mohd Nor tidak akan menari apabila kumpulan ghazal parti bermain di kampungnya. mengikut Mohd Nor. dalam satu pertunjukan terdapat enam hingga tujuh tarian dan disesuaikan dengan baju tertentu.Menurut Mohd Nor.3 Encik Mohd Nor Din Populariti penari seperti Mohd Nor telah menyebabkan beliau tidak putus-putus dijemput oleh pelbagai kumpulan ghazal parti untuk menari dengan kumpulan mereka. Gambar Foto 6. Tambah beliau lagi. pada ketika itu terdapat filem-filem Mesir dan Hindustan yang memaparkan tarian gelek yang ditayangkan di pawagam di Kepala Batas. kepuasan juga memainkan peranan yang penting bagi beliau terlibat sebagai penari ghazal parti. Sehubungan itu. seperti Mohd Leh Penanti dan Mohd Salleh pada tahun-tahun 1940-an dan 1950-an. lagu Arab dan Hindustan ialah lagu yang sesuai untuk tarian gelek ala Timur Tengah itu. Filem ini bukan sahaja memberi ilham dan cara menari trarian gelek tetapijuga menambahkan minatnya untuk menjadi penari ghazal parti. Selain minat dan wang. Berbulan-bulan beliau terus menari dan menari. Mohd Nor juga menjadi rebutan peminat lelaki. Sepertijuga dengan lsmail. 138 .

Pada masa sekarang. 6. persembahan ghazal parti bersama-sama dengan penari gelek sangat berkurangan. Kewujudan lawak jenaka dalam . Apabila penari masuk ke dalam kumpulan ghazal parti maka penari ini menjadi bahan usikan para pelawak dan usikan ini sangat digemari oleh para peminat ghazal 139 parti. Lawak jenaka yang dipersembahkan tidak terikat kepada isu tertentu. wang dan kepuasan maka Mohd Nor terus berkecimpung menari bersama dengan kumpulan ghazal parti selama lebih kurang 20 tahun. pada awal permainan ghazal parti tidak ada penari tetapi yang ada ialah pelawak sahaja. penaridatang kemudian dalam permainan ghazal partiselepas pelawak. Peminat ghazal parti akan merasa sangat hampa jika pelawak ini tidak bersama- sama dalam persembahan ghazal parti yang mereka tonton. demi minatnya yang mendalam kepada tarian seperti tarian gelek ini. Pada tahun 1970-an. Dengan kata lain. Walau bagaimanapun. Mereka ialah pelawak tahun 1950-an yang sangat terkenal.Beliau mengatakan ada anggota masyarakat yang memandang serong kepada penari sepertinya. Para peminat akan menjadi marah terhadap kumpulan ghazal parti berkenaan. Mengikut Abdul Abdullah. Pelawak terkenal dalam kalangan kumpulan ghazal parti ialah Hassan Putu Mayong. Sering kali perkara-perkara setempat dan semasa dijenakakan. Husin Kacong. dan Din Tok Arab.12 Pelawak Satu lagi komponan penting dalam ghazal parti ialah lawak jenaka. Lagi pun ibu bapanya tidak suka Mohd Nor menjadi penarigelek ghazal parti. Pelawak bebas untuk mengemukakan bahan jenakanya. terdapat sema@m gelombang dakwah yang melanda kumpulan ghazal parti sehingga kegiatan menari tidak lagi digalakkan.

Mengikut Pak Kasim. Menghadap mikrofon ialah pemain akordion. Mereka juga mengadakan persembahan di radio. Balai ini didirikan menghadap anjung rumah pengantin supaya keluarga pengantin dan orang ramai dapat melihat persembahan mereka. Persembahan mereka dimajlis perkahwinan menjangkau dariawal malam sehingga ke tengah malam dan ada yang sampai awal pagi. di lndonesia.13 Percembahan Ghazal Parti Persembahan ghazal parti sering diadakan di majlis perkahwinan di kampung dan majlis rasmi di bandar kecil dan besar. paling kanan dan kiri ialah sama ada pemain drum atau pemain double bass atau gitar bass.kumpulan ghazal berfungsi untuk mengisi masa rehat bagi pemuzik dan penyanyi. Dalam percembahan ghazal parti pemuzik dan penyanyi berehat sebanyak dua hingga tiga kali dan setiap kali berehat maka ruang itu akan diisi dengan lawak jenaka. Pada asalnya pemain-pemin muzik ghazal parti berdiri apabila membuat persembahan mereka. Kumpulan Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas pernah mengadakan persembahan di luar negara sepertidiMedan. Selalunya di majlis kenduri kahwin diadakan satu balai untuk kumpulan ghazal parti bermain. 6. dan diKuwait. di televisyen. Drum dan double bass terletak jauh sedikit daripada pemain akordion kerana alat-alat muzik ini kuat bunyinya dan boleh menganggu 140 . hanya Johor dan Singapura sahaja yang belum menjemput Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas untuk membuat persembahan. Sebenamya balai inidigunakan untuk jamuan pada sebelah siangnya. Pemain-pemain ghazal parti berdiri melingkungimikrofon. dan di hotel bertaraf lima bintang serta di majlis kenamaan. Pada sebelah malamnya pula digunakan untuk persembahan ghazal parti.

Akordion Tamborin/marakas X Biola Gendang X Double bass X X Gambus X Drum X X Penyanyi X X Pelawak Penari Penari Pelawak XXXX XXXXXXXXXXX Penonton Pada masa ini. Penari-penari akan berada antara dua pelawak di depan sekali. Namun kedudukan ahli-ahli kumpulan muzik initidak banyak berubah.1 Kedudukan pemuzik. Berikut dirajahkan kedudukan pemuzik. penyanyi. maracas. Raiah 6. penari dan pelawak dalam percembahan ghazal parti. kebanyakan pemain muzik Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas ialah 141 . dan biola berada di Manakala pemain tamborin. Penyanyi akan berada berdekatan dengan mikrofon.bunyi akordion. gambus. kiri atau di kanan pemain akordion. dan Pemain flut. gambus. persembahan ghazal parti tidak lagi berdiri tetapi duduk di atas kerusi. Walau bagaimanapun. Manakala pemain flut. dan gendang di sebelah kiri atrau kanan akordion. pelawak dan penyanyighazal parti. pemain biola berada berdekatran. penari.

Mengikut Pak Kasim. Zainal lshak (tamborin/marakas). Rodalle Hushin (penyanyidan bermain gendang Turki)dan En. Zakaria Hashim (gambus). Gambar Foto 6. Mereka tidak bermain ghazal parti untuk menyara hidup. En Abdul Halim Ahmad (bermain flut dan menyanyi). 142 .orang lama. En. DariKiri: En. Abdul Rahman Md Noor (rebana/bongo). En. Sukar untuk mendapat pemain baru kerana generasi sekarang tidak berminat dengan ghazal parti. En. Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas sedang menuju ke penghujungnya kerana tonggaknya semakin tua dan peminat baru tidak kelihatan sementara peminat lama banyak yang telah meninggaldunia. pemimpin dan bermain akordion. Kasim Saidin (Pak Kasim).4 Aiinda Ghazal Parti Kepala Batas. Bermain ghazal parti ialah kegiatan sampingan bagi semua ahli ghazal parti. Maka masing-masing mempunyai perkerjaan lain untuk rnenyara hidup mereka dan keluarga. 2006.

Seberang Perai. Zuriatnya juga 143 . Jari-jari yang bergerak-gerak di lurah-lurah akordion semakin menghilang dan tapak- tapak tangan yang memalu gendang semakin kurang bertenaga. pemuzik berbakat. 6. Mohd Asmadi Thalib atau Sal (penari).5 Penari dan pelawak beraksi bersama Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas. hayatnya semakin lemah kerana dirinya semakin tua. Hanis Che Hanafi atau Anis (penari). Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas telah meletakkan asas perkembangan muzik ghazal di utara Semenanjung yang berlceza daripada ghazal Melayu Johor. peranan ulama..Gambar Foto 6. Pentasnya beraksi semakin mereput. Namun. DariKiri: En. Sudah puluhan tahun sumbangannya di arena pentas muzik tanah air khususnya di utara.14 Rumusan Kesimpulannya. dan sistem pendidikan sekolah agama rakyat menjadi faktor-faktor yang berjalinan yang membina pentas untuk ghazal parti beraksi bermula di Kepala Batas. Raja ghazal parti initelah melakar sejarah yang penting di atas peta muzik Melayu tradisional.2006. Perkembangan teater bangsawan pada awal abad k+20. En Mohd Nor Othman atau Pak Man Telo (pelawak) dan En.

Kesenian dan Warisan Malaysia. Ajinda Ghazal Parti menyedari bahawa kumpulan ini tidak boleh berjuang sendiri untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kumpulan ini memerlukan sokongan daripada rnereka yang prihatin kepada keindahan muziknya dan kemeriahan suasananya. perubahan yang akan berlaku tidak akan mengugat atau menghilangkan identitinya. Namun. Tidak boleh dinafikan.semakin lemah dan ada yang telah meninggal dunia sebelum sempat mekar mewangi di perkebunan muzik Melayu tradisional. Ajinda Ghazal Parti juga bersedia untuk berubah dengan perubahan keadaan. Sudah tiba masanya satu pelan jangka panjang untuk memantapkan semula Ajinda Ghazal Partidan membanyakkan zuriatnya diusahakan oleh Kementerian Kebudayaan. 144 . Kini wajar suntikan ubat yang lebih berkuasa diberikan kepada Ajinda Ghazal Parti Kepala Batas supaya kumpulan ini terus hidup dan melahirkan zuriat lagi yang lebih perkasa.

penulis individu. tersimpul dan sehingga sekarang menitiskan air mata. 145 . beliau menyatakan bahawa sejarah merenung kita dari jauh. Pulau Pinang bandar baru Kapten Light menjadi raja Bila terkenang zaman dahulu Jatuh berlinang air mata Kedah mungkin ditipu British. tetapi masa silam. menilai kita dan secara tidak langsung juga menghukum kita.BAB 7 PULAU PINANG SEBAGAI PUSAT ILMU DAN PERKEMBANGAN INTELEKTUAL 7. penerbit. dan pendidikan di Pulau Pinang yang memberi sumbangan besar kepada perkembangan intelektual di Pulau Pinang. Memulakan bicara. Beliau mengupas peranan surat khabar. sudah tersinpul mati. dan tidak dapat dirungkai. Kita dapat cuba merancang untuk mengubah masa depan. Sejarah Pulau Pinang juga sama. Muhammad Haji Salleh mengimbas peranan Pulau Pinang sebagaipusat ilmu dan perkembangan intelektualyang berlangsung daridulu sehingga sekarang.1 Pengenalan Di dalam bab akhir laporan ini. Kita tidak dapat mengelak hunjaman sejarah. tidak akan menjawab masalah yang kita hadapi pada hariini. tetapi tragedinya yang bermula pada 1786 menjadi kenyataan yang mencucuk kita sehingga sekarang. majalah. Menoleh ke belakang dan menyalahkan seseorang.

penulis. Perak. Kumpulan bangsawan menunjang raja.Budaya feudal Kedah pada kurun ke18 dan sebelumnya. Perak dan Perlis. . dan eksodus keluar dari pulau dan negeri ke Kedah. Riau. Di sebalik penduduknya yang ramai. kita saksikan dengan sedihnya cukup ramai penagih dadah. secara menyokong atau pun agak bebas dalam pendapat mereka berkenaan dengan lslam. Kedah. ditegakkan dalam suatu sistem dengan raja dan bangsawan berada di puncak pemerintahan. Sekiranya kita memantau sejarah. keciciran pendidikan dan sosial yang menyayat masa depan kita. dan sebagainya. yang juga telah menjadi titik-titik penarik kepada ramai pendatang yang datang sebagai pekerja. kita akan menemui beberapa sudut keluarbiasaannya. pemikir. soldadu. Minangkabau. pengungsi. penunggang gila motosikal di pagi buta yang bergelimpangan. dan raja ini mempunyai kuasa mutlak. Melaka. dan Terengganu. kemiskinan Melayu yang terpamer senget di pantai dan hujung perumahan baru. bukan saja di sini tetapi di seluruh Malaysia. pedagang. sementara alim ulama membarisi belakang mereka. Jawa. jumlah penceraian dan ibu tunggal yang tinggi. bakat dan usaha menjadikan mereka besar. bangsanya dan maruahnya. Bugis. Mereka mencari dunia dan bentuk kejayaan yang lain. Kota dan keadaan. dan tak lupa negeri-negeri tetiangganya. negeri ini dapat diibaratkan seperti dipotong daripada ibu yang membesarkan dan memberikan bentuk budayanya. cepat juga membangunkan sejumlah panadoks dan ironi buat dirinya. Kelantan. dari Acheh. Negeri yang cepat membangun. Pulau Pinang menarik ramai orang dari seluruh Nusantara. Apabila Light membeli Pulau Pinang dan Seberang Perai.

ada kekayaan dan kemiskinan luar biasa. kota berkembangan agak gemilang. Namun. Barisan Sosialis. Pulau Pinang juga membawa kontras dan menyumbang cara dan fikiran alternatif. yang memberijati diri dan tanah pejal kepada adat dan bahasa. Minangkabau. Aliran dan Jusf World berbenih dan membesar disini. Acheh. DAP. yang membebaskan dan membenarkan orang Melayu menjadi warga moden yang menyedari akan dunia yang luas. perlu disebutkan walau dari mana asal mereka. Tetapi di suatu pihak. mereka juga memahami bahawa mereka tinggal dalam zaman sebelum 1957. dalam sebuah koloni. PAS dan Keadilan juga mendapat tempat di sini. Sewaktu semua ini sedang berlaku sejak 1980-an. (yang sering menarik).Sebagai pusat sosial dan politik. disiramkan oleh laut dua selat. yang mahu tidak mahu memperkenalkan (dan malah kadang-kadang memaksa) suatu wajah lain. Di sini orang Melayu tidak dimanjakan oleh British yang 147 . Dengan paradoks ini. Terasa ketidaksetujuan berbunga di sini. Kelantan. Pulau Pinang mencipta dilema dalam diri penduduknya. Ramaimereka yang bergerak darilandasan ini. ada bukit dan lembah. manusia moden dan warga global dan globalisasiterputus dari akar awalyang membesarkan mereka. dan tidak takut kepada perubahan atau saingan. terutamanya orang Melayu. moden. Antara pemikir mereka ada yang terpanggil untuk bergelut dalam usaha mereka memberikan Melayu wajah yang lebih positif. Brunei. Ramai yang dilontarkan pilihan antara cara tradisional. Sementiara ramai yang selesa dalam dunia Melayu. konservatif dan tidak banyak berubah sementara disebelah kampung mereka. Terengganu dan lain-lain. suatu arus ped<embangan baru melanda. dan angin yang cepat menyegarkan dan membawa udara baru. antiara mereka telah terbina sebuah teras dan perasaan etnik sepunya. Demikianlah CAP. pembaratan yang keras dan saingan bangsa yang amat tajam. Dalam diri negeri ini ada daratan dan pulau. Patani.

jati diri dan perlunya berusaha. dan diteruskan dengan sumbangan daripada berbagai-bagai kumpulan etnik. pertama untuk kelangsungan hidup. Pulau Pinang tidak 148 . Pulau Pinang juga banyak memulakan sekolah dan pondok yang menjadi ruang perkembangan ilmu yang dinamis. Di suatu pihak. keadaan dan pandangan hidupnya berbanding dengan penduduk negeri-negeri Melayu lain. Kedah juga tidak menjadi terlalu penting kepada pemerintahannya kerana banyak cara lain yang dapat digunakan untuk mengumpul wang untuk negeri itu. Dalam bidang pendidikan agama atau tradisional. Antara mereka ada yang menyerlah dalam bidang sastera. muzik dan nyanyian. Kedah bukanlah negeri perniagaan tradisional atau moden seperti Pulau Pinang.memilih bangsa yang dapat menambah labanya untuk dibawa pulang ke England. tetapi Pulau Pinang memulakan bangsawan dan boria yang mencantumkan berbagai-bagai unsur daripada berbagai-bagai bangsa di sini. terutama sekali bangsawannya. tidak banyak negeri yang mencipta dua buah genre pada zaman awal moden. mungkin hal ini menyebabkan manusia Melayu Pulau Pinang lebih gelisah. pada umumnya. dan surat khabar di sini. Semua ini mencipta manusia Melayu yang agak berlainan. novel saduran. termasuk pemula catatan perjalanan (tnvelogue) yang juga dalam maksud umumnya boleh digolongkan sebagai autobiografi. dan keduanya di sini manusianya harus mencari jalan mentakrifkan kembali rupa dan jiwa bangsanya pada zaman dan masyarakat baru. novel awal. Oleh yang demikian. Seterusnya dalam seni pentras. Walaupun terdapat juga bukti perniagaan yang dilakukan oleh orang Kedah. 7.2 Sastera awal Sejarah juga menghadiahkan Pulau Pinang beberapa orang pemula. lebih sedar akan saingan. British lebih memanjakan peniaganya. namun begitu.

Sri Lanka. Sharikat Hindia Timur Inggeris ialah organisasi perniagaan yang khusus dibina untuk menjana keuntungan daripada pemiagaan Timur Jauh. mengubah rasa selesa kaum Melayu. Penulis dapat membayangkan trauma yang amat mengganggu yang dideritai oleh penduduk di kedua-dua bahagian Kedah yang akan dipindahkan ini dan akhir sekali harus menyesuaikan diri dengan sekumpulan pegawai. dan dipindahkan kepada pemerintahan kerajaan asing (yang sebenarnya ialah sebuah syarikat yang mencari keuntungan) yang berlainan bangsa dan beragama Kristian. Seberang Perai pula dijadikan semacam kepuk padi dan dusun yang menyediakan beras dan rempah ratus untuk pemiagaan mereka. Di sebaliknya pula. dengan rakyatnya sekali. India. tujuan ini bukanlah hasrat orang Melayu kerana mereka biasa dikerah oleh sultan dan diatur hidup oleh bangsawan. dan dengan demikian baginda boleh dianggap dibuang. Pertembungan dengan budaya Barat dan kedatangan pekerja berbangsa China. Walau apa-apa pun peringkat sengsaranya. amatlah perit. Pendatang ini juga datang dengan hasrat besar untuk bekerja dan mengumpul untung besar. yang dapat membawa untung yang tinggi.dianggap penting atau perlu dipertahankan oleh Sultan Abdullah. yang dapat menampung keperluan pelayaran dan perniagaan. Dengan tujuan ini juga Pulau Pinang cepat dikembangkan sebagai pelabuhan yang selesa dan mudah didatangi. ke pulau cantik ini. Dengan bantuan pekerja tempatan dan asing. maka Pulau Pinang bergerak ke arah tujuannya. terutama yang sudah ramaidiSeberang Peraidan beberapa kelompok. 149 . dan Burma. beragama dan berbahasa sendiri. peniaga British dan lainlainnya. berpisah daripada raja yang berbangsa.

dalam bahasa tempatan dan Inggeris. Oleh sebab tarikan cara hidup. Sebuah kota pelabuhan dan perdagangan membawa juga budayanya sendiri dan perniagaan ini memerlukan jurutulis untuk menghubungkan pedagang Pulau Pinang dengan mereka yang berada di tempat dan negeri lain atau dengan raja dan penghulu disana. Harap diperhatikan bahawa Ahmad Rijaluddin mendahului Abdullah Munshi Abdul Kadir sefama 27lahun. Mereka bekerja di Sharikat lnggeris atau dengan pedagang lain kerana khidmat mereka diperlukan untuk mengarang surat. Satu. Mereka berasal daripada keluarga peniaga dan melihat peluang perniagaan yang lebih besar wujud di pulau ini. Padazaman itu juga sudah terkumpul beberapa orang penulis atau penyalin di Pulau Pinang dan Seberang Perai. karangan Bukhari 150 . lnilah latar budaya yang menjaditapak bertindak orang Melayu sejak awal lagi.Pertembungan ini menimbulkan banyak masalah dan dilema. misalnya keluarga Ahmad Rijaluddin Hakim Long Kandu. seorang peniaga penting Sharikat dan sementara itu menulis sebuah karya. rezeki atau kebebasan daripada raja dan kerajaan Melayu. dan keduanya pula ingin memasukikancah persaingan yang kasar dan ganas ini. ada yang berhijrah dari Kedah ke Pulau Pinang. yang dapat dianggap catatan perjalanan yang berunsur autobiografi. di Kepulauan Salah seorang penyalin itu (kita tidak mendapat maklumat tentang pekerjaannya) iafah Muhammad Omar yang telah menyalin kitab Iai al-Salatin. yang ditujukan kepada peniaga Melayu. dan mendapatkan apa-apa yang baik daripadanya. Hikayat Perintah Negen Benggala (1811). Dari sinilah Ahmad Rijaluddin belayar ke Benggala dengan anak Robert Scott. rasa ingin lari dari pusat pertembungan ini.

dan perkembangan ilmu mutakhir melalui Universiti Sains Malaysia (USM).1 Percuratkhabaran dan majalah Sejarah percuratkhabaran Melayu di Pulau Pinang yang bermula pada tahun 1900. penerbitan. salah satu kuntum bunga yang terindah telah berkembang di Pulau Pinang. Kassim. Penulis ingin menggalurkan sejarah intelektual Melayu Pulau Pinang dan melihat perkembangannya dari segi:- (1) (2) (3) (4) (5) persuratkhabaran dan majalah. Naskhah inidianggap yang tercantik antara semua naskhah Melayu sehingga ini. Bintang Timor ini diterbitkan secara mingguan dan berakhir pada September 1900. Oleh yang demikian. dan nampaknya tradisi penulisannya juga sudah cukup matang dan canggih. memperlihatkan dua buah akhbar terbit sekali gus. 151 . Bintang Timor. perkembangan ilmu agama melaluimadrasah.2. yang terbit pada 1 Mac 1900 di bawah pimpinan Abdul Ghani bin Mohd. Pertamanya . melalui bukti yang kita lihat. sastera. 7. sebelum Abdullah Munshi lagi Pulau Pinang sudah pun memiliki autobiografi catatan perjalanan terawal. tetapi nampaknya.al-Jauhari pada tahun 1824 dengan tulisan tangan dan seni tatahias yang indah. Sememangnya tradisi penyalinan ini menjadi sebahagian tradisi Melayu Kedah atau Tanah Melayu.

Semua ini dihamburkan di halaman-halaman ini pada zaman yang agak awal dan dibentangkan dalam tulisan Jawi untuk menemui khalayak yang terbesar mungkin. iaitu Lengkongan Bulan. Akhbar inijuga diterbitkan secara mingguan dan terhenti pada tahun yang sama. Ada suatu desakan kemajuan.Abdul Ghani juga menerbitkan Cahaya Pulau Pinang. seperti kahwin paksa. status wanita Melayu lslam yang rendah. masa depan mereka. Surat khabar yang baik ialah suara jujur bangsanya. termasuk Jawi Peranakan. kegelisahan dan mimpinya. Pengarangnya ialah Ali bin Harun al-Hindi. berpelajaran dan tidak terus kalah kepada bangsa- bangsa pendatang yang tinggi kejayaannya. Contoh awalnya mungkin ditunjukkan oleh lhe Prince of Wales Gazette dan akhbar Melayu yang diterbitkan di Singapura. desakan wacana. Surat khabar dan majalah digerakkan oleh beberapa gagasan yang muncul akibat keadaan. dan beberapa masalah sosial. Ramaiyang inginkan suatu wajah dan kemajuan baru untuk bangsa Melayu dan Nusantara ini. Mereka yang memulakan akhbar biasanya agak jelas dalam hal hasrat mereka. penceraian. dan pelacuran yang seterusnya menyebabkan keruntuhan keluarga. Yang diinginkan juga ialah mewujudkan manusia Melayu yang berfikir. kelompok atau ideologi di belakangnya. viv-a-vis pendatang baru yang rajin dan dinamis ekonominya. seperti keadaan ekonomi orang Melayu yang masih terkebelakang dan ditinggalkan oleh ekonomi kaum lain. Selain maklumat yang ingin disampaikan. dan pasti juga desakan untuk berbincang tentang keadaan orang Melayu. yang pada waktu itu terjajah atau di bawah sistem kerajaan yang amat feudal dan statik. ldeologi kesemua surat khabar dan 152 . terdapat tujuan bangsa. biasanya yang rumit dan menuntut penyelesaian. perjudian. Seterusnya sebuah surat khabar lagi terbit pada tahun yang sama.

syair dan pantun yang melukis liku pendapat dan perasaan manusia ini. semangat bangsa. Di Negeri-Negeri Selat tanpa kuasa raja Melayu yang keras atau meluas. maklumat itu juga terpilih. dan pada masa yang sama memberi ruang kepada orang-orang sebegini untuk berkata dan berfikir. manusia Melayu sudah mula memperlihatkan sudut individunya. Walaupun terdapat banyak terbitan yang agak hitam putih pemikirannya.majalah ini dapat di katiakan relatif maju. penduduk Melayu perlu mengetahui kepentingan diri. Keinginan untuk menjadi bangsa yang mulia dan bermaruah secara tidak langsung bermakna ingin bebas daripada penjajah. surat peribadi. Banyak lidah pengarang. Dapat kita katakan bahawa semuanya secara kolektif melukiskan cara berfikir. Oleh yang demikian. Dia harus berfikir untuk dirinya. cara menyelesaikan masalah. antaranya yang dapat memberikan contoh kemajuan. dan berfikir serta bertindak pada zaman itu. di mahkamah atau dalam masyarakatnya. Pada tahun-tahun 192Gan. walaupun maklumat diberikan. bangsa dan agamanya. walaupun ideologi setiap surat khabar itu mungkin berlainan. mendefinisi masalah. dan dengan itu juga mempergunakan cara tradisionalyang kaya dan amat merangsang. ada juga yang menjadi pewaris kepada cara berfikir yang membawakan kias ibarat. dan mengetahui beberapa haknya. membangunkan dan menyedarkan mereka bukan saia kepada keadaan mereka yang daif tetapijuga kepada dunia luar yang jarang dikenali. dan penekanan kepada lslam yang moden 153 . yakni untuk menggerakkan bangsa Melayu ke depan. Kemunculan bibit individu inimenampung surat khabar dan majalah yang memerlukan pendapat. dan tamadun di negara yang berjaya. Surat khabar ini membantu mengumpul pendapat dan sementara itu juga menjadi rerumah jati diri orang Melayu.

tumbuh akibat keperluan. bersama-sama dengan keperluan zaman. Oleh sebab bahasa ini harus menyampaikan maklumat baru. dan medium berita. sudah ada semacam rasa kebebasan. syair. persuratkhabaran dan majalah sebenarnya ialah perpustakaan. sastera. wacana bangsa. tugas sastera ini sebahagiannya diambil alih oleh surat khabar dan majalah ini. Semua penerbitan ini mengumpulkan pemikir yang baik sementrara membenarkan pembaca biasa menyampaikan pendapatnya.juga menyarankan bahawa manusia Melayu bebas daripada penjajah yang berlainan agama itu yang dalam sejarah diperlihatkan jahat dan kejam. 194 . Tradisi diteruskan. rasa keyakinan terhadap pendapat sendiri. Penulis melihat seulaktu mereka menulis. maka bahasa itu sama berkembang. yang sering juga bersffat antarabangsa. Persuratkhabaran juga memulakan dunia bergambar seperti yang dibincangkan oleh Ahmad Suhaimi (2003). Ada pantun. sama moden. Pada dekad 1920-an dan 1930-an. tetapi keperluan semasa menerusi medium dan cala baru juga mendapat ruang dan suaranya. Setelah karya bertulis tangan menipis dan sastera lisan semakin perlahan suaranya. dan disuatu pihak yang lain. Siri cerita Syed Sheikh dan Ahmad Rashid Talu memenuhikeperluan sastera disuatu pihak. dan karangan baru. ilmu dan pemikiran. sketsa dan coretan komik merupakan wajah berbentuk visualyang baru. lklan. Di sinijuga bahasa yang lama dikesampingkan dan diberikan kehidupan baru. Tugas yang dilaksanakan ini besar dan diperlukan. bahasa dan medium baru. cerita terjemahan.

Orang Melayu sedang belajar menyatakan pendapatnya. Dua buah surat khabar ini menjadi pemula dan walaupun tidak berjaya bertahan lama. Walaupun mereka tidak lama bertahan. Kebanyakannya menggambarkan keadaan orang Melayu. dan pemimpinnya ialah Abdul Latif al-Hamidi. Mingguan ini juga bertahan sekitar setiahun. dan guru kepada Syed Sheikh sendiri. Pengarangnya ialah Rahman bin Jamaluddin. pada 12 Januari 1926 terbitlah Suara Melayu. Cina dan lndianya. tetapi semarak mula telah dinyalakan. tetapi berjaya melahirkan dirinya. Lapan bulan setelah itu. dan bakal pengarang lainnya. Tujuan yang dimaktubkan ialah 'menggemarkan kepada menuntut ilmu. yang amat jelas tujuan dan penegasan suaranya. sebahagiannya daripada pengaruh Muhammad Abduh. iaitu lima tahun. Hanya dua puluh enam tahun setelah akhbar pertama itu terbit barulah terbit pula dua buah akhbar lagi.Berikut ialah deretian majalah dan akhbar yang diterbitkan tanpa jemu. terbit pula majalah bulanan Al-lkhwan yang lebih tersusun dan jelas tujuannya. memberisudut pandangannya dan belajar berdirisebagai manusia moden. yang membawakan perspektif lslam yang baru. dan tidak lupa juga mazhab dan tafsiran agama yang berlainan. pemikir Mesir. Tajuk-tajuk ini telah mengundang ramai pemikir menyumbangkan karya mereka. Mungkin pada waktu ini semangatnya yang lebih kuat berbanding dengan pengetahuan pengurusan persurakhabaran yang cukup rumit dan khabyak yang masih belum dikenali dengan baik. vis-a-vis pandangan Inggeris. Ahlkhwan ialah alat pemikiran kumpulan yang diketuai oleh Syed Sheikh. kekuasaan dan penghakisan adat dan cara hidup. pemikiran dan pandangan Melayunya. masalah ekonomi yang dihadapi. Secara relatif usia hayat majalah ini agak panjang.' selain membawa berita dan hiburan bercorak cerita yang juga 'membawa kiasan bagi kehidupan yang 155 . Pertama.

bulanan Dewasa pula diterbitkan dan dicetak di Percama Press. Pengarangnya ialah Mohd. yakni dunia Nusantara. Majalah ini bertahan sehingga tahun 1930. dicetak di Jelutong Press. yakni penerbit yang dipimpin oleh Mohd. Jalani. Cahaya Timor diterbitkan di Pulau Pinang secara mingguan sejak 4 Januari 1930. serta Rahim Kajai. pada 20 Disember 1928. Apabifa Al-lkhwan menghadapi masalah pengeluaran dan kewangan. Perlu disebutkan di sini bahawa pada tahun 1948 telah dicetak Dunia Baru. 1952 tetapi berakhir pada tahun 1954. Majalah Murid pula di bawah pimpinan A. tetapi berakhir terbitannya pada tahun 1950. sekali lagi judulnya menyatakan hasrat untuk membawakan sudut pandangan orang Melayu dan perkara yang berlaku dalam dunianya. Semangat /s/am pula muncul pada tahun 1929 dan berakhir pada tahun 1931. pada tahun 1933. Cerita. iaitu pada 27 Februari 1942. dan Sheikh Mohd. 156 . majalah itu dengan cepat digantikan dengan Saudara. yang kemudiannya mengetuai penerbitan majalah ini.sempurna. pengarangnya Syed Alwi. Pengarangnya ialah Othman Kalam dan Haji Abdul Aziz. (tiada bertarikh).'Oleh yang demikian. diedarkan pertama kalinya pada Disember. tugas majalah memberat kepada menyebarkan ilmu dan memberikan contoh yang baik. Hamid. Yunos Abdul Hamid dan penolongnya Haji Abdul Ghani Haji Hassan. menemui pembacanya. pada tahun 1928. Arffin lshak dengan Aminah Jalal selaku Penolong Pengurus. Seterusnya pada 19 Oktober 1931. Keluaran terakhirnya menandakan bahawa mingguan ini berusia dua belas tahun setelah permulaannya. Tahir Jalaluddin. Pengarangnya ialah Dibab Haji Muhammad Salleh. Mohd Yunus di bawah sidang A. Dua tahun setelah itu. Pemimpin Melayu di bawah pimpinan Omar Khan. Dua tahun setelah itu. terbit pula Dunia Melayu.

Beliau cukup berjaya. beliau meneruskan projeknya menentang kelompok konservatif. Syed Sheikh dan kawan-kawannya inginkan supaya manusia Melayu Muslim di Nusantara tidak tercicir dalam dunia yang cepat berkembang. Kemudian. terutama 1957. serta masjid. syarahan agama dan sosial. 157 . dan di suatu pihak yang lain.Setelah tahun 1950-an. Surat khabar dan majalah menjadi media penting pada tahun-tahun ini kerana inilah satu-satunya saluran yang wujud sebelum radio dan televisyen. beliau mengutip dan menghebahkan berita kemajuan di Eropah dan negara-negara lslam. Suara dan apinya disediakan oleh akhbar dan majalah yang diterbitkan di Singapura dan Pulau Pinang. penerbit majalah dan surat khabar baru juga memilih Kuala Lumpur. Di suatu pihak. Tahun-tahun 1920-an dan 1930-an ialah suatu zaman kebangkitan sastera dan pemikiran Melayu di Pulau Pinang dan Nusantara. malah Pulau Pinang berada di depan dalam kebangkitan ini. Setelah tiga puluh tahun berlalu barulah Bintang Timor kedua terbit pada tahun 1981. Saluran lainnya ialah sekolah. banyak pejabat surat khabar dan majalah berpindah ke Kuala Lumpur. termasuk di Afghanistran dan Mesir. Di sini keghairahan dan keterlibatan mengiringi pemikiran dan semangat masyarakat yang baru. Syed Sheikh yang mengenali kepentingan dan kemungkinannya telah cuba mempergunakan sebaik-baiknya saluran ini. dan rencana yang menjurus kepada tafsiran baru terhadap masyarakat Muslim. madrasah dan pondok. Di dalamnya dibentangkan julat pandangan yang lebih luas dalam suatu penghayatan agama yang moden pula. Wafta Negara. kerana kedudukannya yang strategik dan pasarannya yang lebih luas. Tafsir al-Qurannya dijadikan rubrik wajib bulanan. yaqg terkenal dengan gelaran Kaum Tua. Surat khabar dapat membentuk jiwa pembacanya kerana di dalamnya bukan saja tersiar berita tetapi juga banyak ceritia. sebuah surat khabar nasional juga berpusat di sini.

Acheen Street. Pada umumnya buku-buku yang diterbitkan itu boleh digolongkan sebagai:- (1) (2) (3) (4) (5) buku sekolah agama. Walaupun tujuan mereka mungkin dikaitkan dengan perkiraan keuntungan. buku umum agama. Penulis catatkan senarainya seperti berikut:- (1) Maktabah HajiAbdullah b. Pulau Pinang. buku sekolah kebangsaan. Tanjung Tokong. Pulau Pinang.2. dan buku umum pengetahuan. (2) Pustaka lslam. 158 .2 Penerbit Terbitan akhbar dan majalah di Pulau Pinang juga menumbuhkan sejumlah penerbit. tetapi kita juga harus mentaksir sumbangan mereka terhadap berbagai-bagai sudut kehidupan orang Melayu di Malaysia dan Nusantrara. cereka. Kita dapat mengesan beberapa penerbit Melayu sejak awal penubuhan Pulau Pinang. bukan saja untuk kedua-dua media ini tetapijuga buku dan kitab. 279 l. M.7. syair dan bentuk lain sastera. Noordin Arrawi. 55.

389. yang pasti amat terbatas 159 . No.(3) Muhammad HajiHashim Da'iratul - Ma'arifil - Wataniyryah. Kepala Batas. A. Pulau Pinang. terutama Noordin Arrawi yang sudah mula menerbitkan buku agama pada tahun 1899. Pulau Pinang. tetapi beliau telah meneroka ke dalam bidang yang agak luas dan terbuka. 173-C. 41. (7) The United Press. bidang sains politik. Jalan Sungai Pinang. Penerbitan buku-buku Noordin Anawi dan Sinaran Bros pula dapat dilihat di dalam Jadual 13.2 di dalam Lampiran 13. (6) Sinaran Bros Sdn. Chulia Street. Pulau Pinang.. (4) S. kamus.1 dan 13. 3 dan 29-E.2. termasuk bidang sosialisme lslam. Jalan Perak. Pulau Pinang. Pulau Pinang. (5) Suasana Baru. Bajunid. 293 V. Bhd. Jalan Kelawai. Jumlahnya cukup besar dan jangka waktunya cukup panjang. Perlu disebutkan bahawa buku yang diterbitkannya bukan saja buku sekolah agama atau pondok.1 dan 13. akhbar dan radio. Pulau Pinang. (8) MaktabahMatabaatDarulMuammait. Jalan Dato' Keramat.

Ramai orang yang bekerja dengan penerbitan surat khabar dan majalah juga terlibat secara serius dalam penulisan sastera. yang bukan saja menerbitkan buku baru tetapi juga memberi ruang kepada pengarang Melayu. termasuk Bahasa Melayu.3 Sastera Sastera beRait rapat dengan persuratkhabaran.pasaran dan pembelinya. Penerbitan ini diketuai oleh Jaldin dan Mansor Sanusi.1 Al€yed Sheikh Ahmad Al-Hadi Seratus empat belas tahun setelah Ahmad Rijaluddin. Mansor sering menulis buku panduan bahasa Melayu. yang juga menulis buku-buku yang diperlukan. Ahmad Rashid Talu dan A. bahasa Melayu dan ilmu dalam bahasa itu. saling menunjang dan memperkayakan. Banyak yang harus dipersiapkan untuk Pilihan Raya pertama. Al-lmam dan Allkhwan. Jaldin pufa menulis Kiasan: Makanan Arif Kasan lbarat = Malay Adage. Syed Sheikh juga mempertegaskan tugas penulis sebagai pengkritik sosial dan manusia yang terlibat dalam masalah masyarakatnya serta 160 . 7. Dalam hal ini antara pelopor terpentingnya ialah Sinaran Bros.2. 7. malah membantu membina semangat mereka. muncul pula al-Syed Sheikh Ahmad af-Hadi dengan Faridah Hanom dan dua buah majalahnya. Rahim Kajai.2. The Way to Malay.Old Sayings. dan buku belajar bahasa Inggeris yang kita tidak menyangka menarik minatnya.3. dan Gong Ganm. Antara mereka yang dimaksudkan ialah al-Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. Buku menjadi bahan penting.

161 . terutama di Malaya. dimulakannyalah Hikayat Faidah Hanom. tetapi boleh dibaca dalam keadaan di Malaysia. cara hidup dan corak pendidikannya. Al-Syed Sheikh Ahmad al-Hadi berpindah dari Melaka. Demikianlah pada tahun 1926 dimulakan majalah Al-lkhwan sebagai saluran tambahan untuk sampai kepada hatidan jiwa pembaca di seluruh Nusantara.bersedia pula menyumbang fikiran dan penyelesaian untuk masalah masyarakat itu. pandangan ini amat terbuka dan menggoncang akar kebiasaan orang Melayu. di mana beliau telah mendirikan sebuah madrasah baru yang membawa pandangan moden agama dalam keadaan ajarannya yang tidak begitu diterima. Syed Sheikh juga mencadangkan supaya anak-anak perempuan Muslim diberikan pendidikan kerana hanya ibu yang terpelajar dapat membimbing anaknya menjadi manusia yang terbuka dan berjaya. Beliau memiliki bakat cereka. Di sini beliau menubuhkan madrasah Al-Mashoor pada tahun 1919. dan mendapati bahawa sastera juga dapat dijadikan afat untuk pemikiran barunya. Yang dibawanya ialah pandangan baru lslam. sebuah institusi moden yang mengajarkan agama lslam dan berada ditengah-tengah perkembangan dunia. Oleh yang demikian. Dalam masyarakat Melayu 1920-an. Kerja inidigandingkan dengan penerbitan sebuah majalah. sebagai kesinambungan pohon pemikiran Muhammad Abduh. Yang tidak dapat diajarkannya di Melaka diteruskannya di Pulau Pinang. Syed Sheikh masuk ke Pulau Pinang selepas beliau menghadapimasalah diMelaka. sebuah karya yang berlatakarbelakangkan Kaherah dan Mesir. Wanita diberi kebebasan untuk memilih suami. gurunya di Mesir.

" 162 . Alam Perempuan.' selain tujuan membawa berita dan hiburan bercorak cerita yang juga 'membawa kiasan bagi kehidupan yang sempuma.Faidah Hanom ialah pembawa gagasan Syed Sheikh. Keuntungan yang diperoleh daripada penjualan buku ini cukup lumayan sehingga beliau dapat memulakan sebuah penerbitan. Sementara itu beliau menyadur beberapa cerita mata-mata gelap yang diterjemahkan dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Inilah novel Melayu pertama yang pafing faris dijual (bestseller) pada kurun ke-20. Siri ini menjadi popular.' Sudah pasti Syed Sheikh tidak bergerak bersendirian. Beliau terus menyadur karya-karya penulis sastera lslam dalam bentuk novel kerana cara ini dianggap sebagai jalan yang baik untuk mendekati pembaca yang agak biasa dengan karya cereka yang meresapkan pelajarannya. sebagai pemikir lslamlah beliau lebih terkenaf. Hikayat Anak Dara Ghassan. Antara karya pentingnya ialah Al-Tarikh Al-lslami. dan Hikayat Puteri Nurul Ain. Talib Samad (1992:3a) menyebutkan bahawa Syed Sheikh ialah:- o . yakni bentuk masyarakat masa depan Melayu Muslim yang diinginkannya.. Walau bagaimanapun. Hikayat Cermin Kehidupan. Pengaruhnya begitu berkesan terhadap pemikiran bangsa Melayu sehingga ke hari inimasih dirasakan. Antara karyanya ialah Hikayat Taman Cinta Berahi.. dan Hadiah Kebangsaan. Tujuan majalah beliau adalah untuk 'menggemarkan kepada menuntut ilmu. tokoh intelektual awal bangsa Melayu yang mencetus era pembangunan intelektual. Beliau disokong oleh Sheikh Tahir Jalaluddin yang menyebarkan pendapatnya melalui syarahan agama di Pulau Pinang. Seberang Perai dan negeri-negeri lain. kitab Agama Islam dan Akal. Jelutong Press dan meneruskan perjuangannya melalui majalah pula.

Sekiranya Syed Sheikh masih memberikan latar belakang di Mesir. tahun 1889 dan meninggal pada tahun 1939.Pada hari ini kita menerima beliau sebagai pendorong kepada kebangkitian gerakan intelektual.2. Beliau pernah membantu Syed Sheikh dan pemikiran sosial Syed Sheikh jelas disambung dalam karya Ahmad. berpandangan hidup multibudaya. Salmah ialah wanita moden yang berpelajaran Junior Cambridge pada tahun 1930-an. Melalui watak Salmah dalam lakah Salmah?. Seperti Faridah Hanom.3. Mungkin menimbulkan sedikit keraguan kepada kita apabila Salmah yang berusia 15 tahun begitu fasih dan tajam dalam mengemukakan cadangannya untuk mengubati keadaan jiwa.2 Ahmad Rashid Talu Salah seorang penyambung gagasan dan visi bangsa Melayu Syed Sheikh ialah Ahmad Rashid Talu. 7. budaya dan ekonomi orang Melayu. memakai baju Shanghai dan skirt sebagai tanda kebebasannya. terutamanya. ke dapur rumah kita. kita lihat perbinclngan yang tidak tipis atau ringan tentang masalah wanita Melayu dan cara memberikan tempat dan status yang sesuai kepadanya pada zaman moden. Ahmad Rashid sudah membawanya ke pintu pembaoaan kita. 163 . kelahiran Lorong Lane. Orang dulu lebih pandai daripada kita pada abad 21! Beliau telah mencadangkan pembaikan dalam enam bidang berikut. dan berani memilih kekasihnya. suatu pencapaian yang cukup tinggi. yang menjadi penghalang kemajuan Melayu:- (1) Pendidikan. lakah Salmah? dalam memperjuangkan sebuah masyarakat Melayu yang maju tetapi bermaruah. ke kampung masalah kita.

keluarganya dan sumpah awalnya untuk membantu membina masyarakat Pulau Pinang. Wanita dijadikan pusat persoalan baru. (6) Pakaian. (5) Agama. watak utamanya kembali kepada kesedaran diri. 164 . Mereka diberikan peranan terpenting dalam beberapa novelnya.(2) Kemajuan orang Melayu. Mereka menulis untuk memimpin dan menunjuk jalan kepada yang kurang berdaya berbuat demikian. dibawa oleh Ahmad ke tengah pentas dunia. Namun akhirnya. yang lebih aslidan lebih tajam daripada Syed Sheikh. pilihan sendiri. Tetrapi kita harus tidak melupakan hakikat bahawa Pulau Pinang membinanya sebagai pengarang Melayu pertama yang menulis tentang masalah Melayu padazaman moden. secara relatifnya agak mendalam. Masalah seterusnya ialah arus hidonisme yang melanda kampung Melayu yang dipentaskan di kelab hiburan. malah diberikan ruang mabuknya dalam Perangkap Hitam. Pengarang pada zaman ini ialah pemikir di tengah-tengah rakyat yang terlibat dan sedar akan fungsi mereka. dan dalam bentuk novel. (3) Perkahwinan berdasarkan (4) Penyakit sosial. sebagai watak novel yang didaktik. Dalam jaring cerita wanita ini dijalinkan kemunduran Melayu. dibintangi wanita pelayan dan pelacur serta wang yang berlimpahan.

tetapijuga bentuk hubungan yang unggul dan berdasarkan nilai masyarakat dibincangkan berulang kali. Ramai yang mengungsi ke kampung untuk mengelak bahang perang dan karenah pemerintahan tentera Jepun. untuk tujuan terus hidup dan mendapatkan rezeki. Dua Belas Kali Sengsara.Oleh yang demikian. serta disukai ramaipembaca. 2003: 18) sebagai:- Bukan saja hubungan perasaan. Mohd. Selain karya yang disebutkan di atas. Syed Sheikh al-Hadi dan juga Ahmad Kotot. Perang Dunia Kedua mengendurkan minat penulis untuk membincangkan masalahmasalah sosial ini. Indonesia dan Filipina menggerakkan lagi hasrat ingin bebas orang Melayu dan . terutama di India. Siapa Jahat?. Maka timbullah tema kasih sayang dan mencari wanita dan lelaki yang sesuai untuk dijadikan teman hidup. Datuk Cencano Percmpakyang Termasyhur. Sebelum ini penulis cuba mentakrifkan usaha sastera Ahmad (Sohaimi (ed. Beliau diasuh oleh konteks zaman dan pemikiran demikian. kerana beliau juga pernah bekerja bersama-sama mereka. Ahmad bin Abdul Rashid Talu membawa penegasan terhadap pandangan hidup Muslim moden yang diasaskan Syed Sheikh. Marah Rusli. Sheikh Tahir Jalaluddin. Silap atau Cru yang Taat. Kemerdekaan di Asia dan Asia Tenggara setelah Perang Pasifik. pembaca dihidangkan Rahmah binti Abdullah. nafsu jasmaniah. kita maklum benar. tetapi juga kepada pengarang sezaman dengannya. Abbas dan lain-lainnya. bukan saja berlaku kepada Ahmad Rashid Talu. Pencarian begini. Ahmad memang terkenal kerana cerekanya.). Hidup kembali ke dasar dan lumpur. lni tema bersifat sejagat yang dialami ramai manusia.

terutamanya politik Melayu.2. Hasilnya berjulat panjang. Berteraskan kain cindai yang halus sebagai simbol cerita. Ayahnya ialah pendiri sebuah kumpulan boria awal. Yang paling popular ialah Ahad. Karya ini mengajak khalayak berfikir dan merasa bersam+'sama.3 Pengarang pascamerdeka Dunia kepengarangan pascamerdeka menyaksikan kemunculan beberapa orang penulis di negeri ini. yang dilahirkan dan dibesarkan di Hatin Road. daripada buku belajar bahasa Melayu hinggalah kepada kumpulan pantun dan novel serta drama. yang kita maklum amat produktif. sementara cukup menghibur pula. Antara karya pentingnya ialah Bukan Lalang ditiup Angin. metaforanya ditenun 166 . Antara karya mutakhir beliau yang mendapat sanjungan ialah Cindai. ltulah pengenalan Pulau Pinang kepada politik awal. setelah berpuluh-puluh tahun meneroka bidang yang agak sepi ini. Noordin Hassan mula mementaskan dramanya yang cuba mengumpulkan teknik dan tradisi pementasan tradisional untuk zaman baru dan media yang berbagai-bagai. Anak Tanjung. walaupun beliau menulis beberapa buah novellainnya. termasuk Hang Jebat dan Raja Haji: Pahlawan Terbilang.3. Zakaria Salleh pula muncul sebagai pengarang novel. mula menulis. seorang anak Tanjung sebenar.untuk mendapatkan kemerdekaan. selalu memberi ceramah di kampung-kampung di Pulau Pinang dan Seberang Perai. Noordin mendapat Anugerah Sasterawan Negara pada tahun 1993. 1400. dan Cindar. Beberapa tahun setelah itu. Antara yang terkenal ialah Darus Ahmad. Kerana eksperimen dan sumbangannya terhadap drama Malaysia. Dato'Onn dan setelah itu Tengku Abdul Rahman. 7. Smh Beftepuk Pinang Menari.

dibesarkan bersama-sama kontroversidan sering berubah. ruang. melukis masalah dan daya hidup purba mereka. dan menulis dengan tujuan ini. hingga kepada aliran baru agama. Sik. Pengarang berikutnya. Antara karya terakhir Shahnon termasukfah Anjing. Kedah. dan faktor-faktor ini bercantum dengan bakatnya untuk melahirkan novel-novelnya. di mana beliau bermastautin tidak kurang daripada 30 tahun. dan amat akrab dengannya. Walaupun kita semua menyedari bahawa beliau lahir di Kedah. Shahnon Ahmad. Muntah dan Pararuhi. namun banyak karya beliau ditulis di Pulau Pinang. pengaruh media massa. Antara kejayaan beliau ialah menangkap manusia Melayu di pinggir hutan atau belukar kewujudan. Tunggul-Tunggul Geigis dan Srengenge tetapi Tok Guru dan TV bergema dengan kenyataan tentang Pulau Pinang. 167 .dengan teliti untuk kain ceritanya yang melukiskan kehalusan dan sifat sebaliknya peribadi bangsa Melayu. kebebasan. Bahasanya yang dijalin daripada dialek Pulau Pinang dan Kedah menghidangkan kelainan. Dewasa iniShahnon memilih untuk menjadi pengkritik sosial dan politik. Pulau Pinang menyumbang suasana. Zakry Abadi (Zakaria bin Ahmad) lahir di Kepala Batas dan menulis dua buah novel. tetapi dari sudut seorang manusia yang melihat masyarakatnya sedang membusuk dan merosak. bukan sangat dari sudut pembangkang. Peristiwa dan Gempar dalam Gempa. nasionalisme. Shahnon bergerak dengan masalah semasa. memberikan bahan awal untuk Ranjau Sepanjang Jalan. daripada masalah politik. Beliau mungkin lebih terkenal sebagai penulis buku yang bersifat sensasi dan semasa sifatnya. kerana beliau sering berdiri di luar atiau masuk ke dalam untuk melihat keadaan dan memberikan pendapatnya. Ini bukanlah suatu pendirian baru.

yang cukup penting sebagai pemula puisi dan kritikan yang lebih rasional sifatnya. Ampang dan Villa Maya ternyata ditulis di negeri ini. Sekali lagi dari Kelantan Salleh Yaakob yang sudah lama bermastautin di Bukit Mertajam. Beliau terkenal kerana puisi. seorang penyair yang baik. terbuka. yang bekerja dengan Wafta Negara. kritikan dan buku-buku kemasyarakatannya. Azizi Haji Abdullah. Dua buah karyanya. Baharuddin MZ dan Rahimidin juga digerakkan oleh suasana dan masalah Pulau Pinang. dan dapat dianggap penulis Pulau Pinang. Dua orang penyair muda. tetapi menulis dengan suburnya di Pulau Pinang. Sekiranya kita mundur ke belakang sedikit kita akan mqnemui Keris Mas. Zurinah Hassan. Begitu juga halnya dengan pengagum Shahnon. juga dapat dianggap penyair Pulau Pinang. Zakaria Ali. juga sudah lama tinggal dan menulis di sini. Latiff Mohidin yang menjadi seniman tamu USM. Abdullah Hussain dan A.Kassim Ahmad. jujur dan kontemporari mendapat inspirasi awalnya di USM. Dewasa ini beliau kembali ke negeri asalnya dan banyak menulis eseidan puisi. Pulau Pinang sedikit sebanyak telah menyumbang kepada penciptaan mereka. di Bagan Tuan Kecil. Seterusnya penulis (Muhammad Haji Salleh) sendiri juga membesar di Seberang Perai dan menulis berbagai-bagai karya. novelis penting dewasa ini juga menulis dari Pulau Pinang. Dari asal Terengganunya pula. Beliau tinggal di pulau ini tidak kurang daripada 20 tahun. lsmailAbdullah mendapati Pulau Pinang sesuai dengan karya pascamodenismenya. 168 . dan Fatimah Busu yang berasal dari Kelantan yang juga dibina oleh pulau ini. yang berasal dari Kedah.

Seterusnya. Bukit Mertajam. (2) Sementiara itu Al-Madrasah al-Masriyah. Berikut ialah senarai terpilih pondok-pondok tersebut yang diringkaskan daripada Wan Zahidi (1988):- (1) Madrasah Al-Ahmadiah al-ljtimiah. tetapi sejak 1811 inilah kota megah sastera yang menumbuhkan penulis penting. Madrasah ini ditubuhkan di sekitar tahun 1906 oleh Tuan Guru Haji Muhammad. Pada tahun 1988 yang tinggal hanya 16 orang pelajar dan dua orang guru.2. 7. diasaskan oleh Haji 169 . Bukit Mertajam. pondok-pondok di Pokok Sena. dan rasa ingin menegaskan sejarah pendudukan lama.4 Sistem pelaJaran tradisional Pulau Pinang memiliki sebuah sejarah yang panjang dan dinamik dalam perkembangan ilmu tradisional dan agamanya. telah melancarkan aliran dakwat mereka di pulau dan tanah seberang.Sudah pasti Pulau Pinang ialah negeri sastera. dari zaman awal lagi. Sungai Bakap dan Sungai Acheh. Penanti. Ada sesuatu milik Pulau Pinang yang menjadikan kota dan negeri ini ruang menarik buat penulis. Walaupun kelihatan generasi muda menyisihkannya. seperti yang berlaku kepada Pangeran Muhammad Jaafar dari Brunei. mungkin rasa terbuang. atau keinginan menyatakan rasa merajuk kepada negeriasal mereka. Padang Lalang. Walaupun berada agak ke luar daripada arus perdagangan Melayu dan hidup baru di bawah naungan Inggeris tetapi dari segi gerakan penegasan agama dan tradisi pendidikan Melayu. Sungai Rambai. Pada tahun 1920 hingga 1940 terdapat antara 100 hingga 200 pondok dan lebih 200 pelajar. terus berkembang dengan rentak dalamannya sendiri. rasa perlu menyatakan diri di tengah masyarakat multibudaya.

(3) Pada tahun 1939 hingga 1941 terdapat 800 pondok dan pelajarnya datang dari Malaysia. Thailand. Pulau Pinang sebagai langkah konkrit mempraktikkan reformasi pemikiran lslam. Bertukar sistem sekolah sewaktu Haji Soleh Sheikh Othman. Sudan.Muhammad Soleh bin Baqi al-Masry (971). dan Singapura. Yang amat menarik ialah sistem ini muncul dari akar 170 . Pondok-pondok di Penanti dan Bukit Mertajam diubah atau digandingkan dengan sistem pendidikan baru. Bermula sebagai pondok kemudian berubah menjadisekolah. Universiti lslam Madinah dan Universiti lslam Um Dyrman. Penanti. Beliau ialah antara pelajar Malaysia terawaldiAFAzhar dan mendapat Uazah Al-Aliah. lndonesia. Sungai Bakap. (4) Madrasah Manabiul 'Ulum. (7) Madrasah Al-Mashoor. diasaskan pada tahun 1933 oleh Haji Husin bin Mohd Nasir. Kampuchea. Pada tahun 1953 sistemnya diubah kepada sistem sekolah. (6) Madrasah lrshad al-Asyraf al-Wataniah. Madrasah ini menggunakan cara pondok sehingga tahun 1957. 10 orang guru mengajar pada tahun 1988 dan mendapat pengiktirafan Al-Azhar. Diasaskan pada tahun 1953 oleh Tuan Guru Haji Yusof Haji Saad. Pokok Sena. diTanjung. (5) Al-Madrasah al-Khairiah al-lslamiah. Diasaskan pada tahun 1932 oleh Sheikh Othman Jalaluddin (1952). Pelajarnya datang dari seluruh Nusantara. Didirikan oleh al-Syed Sheikh Ahmad al-Hadi pada tahun 1918. sewaktu Ahmad Fuad menjadi muridnya.

manakala dalam bahagian alat pula meliputi bidang-bidang nahu. balaghah. Bahagian ilmu syarak meliputi bidang-bidang seperti fiqh. Di beberapa buah pondok. dan juga ilmu falak. bekerja secara bergotong royong. ilmu 'aruf dan qaurafi. Yemen. berpuncakan cara hidup mereka dan dengan demikian amat mendukung nilai-nilai bersamanya. Mengikut Wan ZahidiWan Teh. tajwid sirah dan tasauf. dan Indonesia. atau institusi pengajian tinggi lainnya di Saudi. dan selalu menyumbang tenaga untuk tok guru yang tidak mengumpul yuran. usul al-fiqh.masyarakat Melayu tradisional. tempat pelajar dan sering juga mengumpulkan penduduk setempat dan luar yang berminat pagi dan petang untuk mendengar syarahan atau ajaran guru terpilih.. sama ada dalam bahasa Melayu atau Arab. dan pelajar yang lebih berjaya mendapat tempat di Al- Azhar di Mesir. menjadi antara nilai dan sumbangan penting pelajar. tauhid. Mereka membawa kitab sendiri. Jordan. Patani. la meliputi bidang ilmu syarak dan juga ilmu alat. Kehidupan kolektif. hadis. memberi tafsiran dan penerangan dalam bahasa Melayu. tafsir.. mustalah hadis. dalam kertasnya "Pengemaskinian Sistem Pengajian Pondok di Pulau Pinang" (1988):- . daripada bahasa Arab asli atau terjemahan Melayunya. Di sinilah guru akan membaca kitabnya. Walaupun di permukaannya ilmu yang diajarkan agak dasar tetapi pengajian ini meningkat melalui waktu. 171 . mata pelajaran yang diajarkan dalam sistem pondok boleh dikatakan lengkap. Madrasah menjadi pusat. mata pelajaran sastera Arab ditambah untuk memberi wajah lain kepada bahasa Arab dan memperkenalkan pelajar kepada bahasa yang lebih canggih dan indah. darisegimelahirkan seorang alim yang mampu memahamiagama menerusikitab-kitab Luh. yang juga menggunakan sistem madrasah. saraf.

guru-guru di madrasah ini ialah cendekiawan tradisional Melayu yang sering diletak di puncak dan diberi penghormatan. yang hampir sudah terhapus kini. namun terdapat juga beberapa orang yang menulis kitab sendiri. Di samping bidang-bidang tradisional Sastera.5 Perkembangan ilmu melalui USM USM yang ditubuhkan pada tahun 1969. Walaupun ramai yang hanya mengajar dan berjaya sebagai tuan guru. Sains Kemasyarakatan. dan mengasingkan diri daripada pengaruh kolonial seberapa yang boleh. sains 172 . bidang-bidang sains yang dasar dan canggih juga cepat berkembang. sepuluh tahun setelah Universiti Malaya. Dengan penerusan sistem madrasah ini. Pondok-pondok di Pulau Pinang terkenal di seluruh Nusantara kerana guru-guru terkenal sering memilih negeri ini sebagai pusat pengajaran mereka. Dewasa ini banyak sekali kajian dan penyelidikan yang membawakan nama baru dan antarabangsa kepada penyelidiknya di bidang perubatan. Mereka mungkin datang dari Kelantan. seperti Kemanusiaan. Ada semacam kebebasan dalaman dalam sistem ini dan kebanggaan bahawa mereka tidak bergantung kepada sistem pendidikan kolonial yang mengikat dan mungkin tidak tertarik terhadap bahan yang diajarkan. Perumahan. seperti Tuan Guru HajiAhmad Tuan Hussein.Dari sudut perkembangan intelektual masyarakat Melayu. Seni. Di sini orang Melayu lebih merdeka dan lebih dekat kepada teras peribadinya. mereka meneruskan sistem yang berlatardepankan cam dan nilai Melayu lslam.2. kejuruteraan. Terengganu dan Negeri Sembilan. 7. memulakan banyak bidang pengajian. Bangunan dan Perancangan. dan sistem yang menjadikan kita pengharap dana dan ehsan kerajaan. Jadi mereka menjadi semacam simbol untuk kebebasan dan kemandirian.

Penulis tidak akan menggalurkan kerja-kerja penting setiap pusat di USM ini tetapi hanya akan menyentuh bidang Kemanusiaan yang juga sebenarnya cukup besar cakupannya. Mengikut Norizan Md. Hassan. Pulau Pinang dan USM dilihat sebagai wilayah ilmu (menggunakan istilah geografi). Dewasa ini lebih ramai ahli akademik menumpukan kajian kepada Pulau Pinang. racun. bahasa-bahasa antarabangsa. gagasan/ idea. Antara produk ini ialah beberapa alatan perubatan. yang terkenal sebagai seorang ahli urbanisasi di Malaysia. USM ialah sebuah institusi yang menghasilkan pekerja dan produk. Misalnya Wan Ruslan memantau persekitaran. walaupun tidak mengkhusus kepada Pulau Pinang. Seterusnya IMTGT berpusat di Pulau Pinang kerana di sinilah kita dapati lapangan terbang antarabangsa. 7. manakala Norizan. dan inilah juga pusat pembangunan bagi daerah utara. Beberapa persoalan berkaitan jenayah. fizik. Nor. kargo udara dan sebagainya. dan pencemaran pantaijuga mendapat perhatian ahli geografi Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan. dan industri elektroniknya yang dianggap global. universiti bertaraf antarabangsa.lautan.2. hospita!.1 Geografi Bidang geografi diperkuatkan dari awal lagi oleh Hamzah Sendut. Ruslan Rainis cukup langka dengan projek pemetaan digital Pulau Pinang. Mohar dan Suriati mengkaji SM/. kejuruteraan.5. 173 . tanah wakaf. dan buku. Kamal Salih yang menggabungkan geografi dan sains sosial banyak menyelidik dan menulis dalam bidang perancangan wilayah dalam konteks pusat pertumbuhan. kimia dan puluhan yang lain. Morshidi Sirat dan kumpulannya memusatkan perhatian kepada perkhidmatan.

yang menjadi ahli yang produktif Bahagian Sastera pula. Yahaya lsmail. Selain itu beliau memasuki jiwa pengarang. A. baru dan mendalam. dalam proses penciptaan dan tugasnya sebagai pengarang yang berada di tengah-tengah zaman. Karya ini cukup asli. Rahman lsmail ialah ahli sejarah China yang selalu mengkaji persoalan di Tanah Besar dan dunia Melayu. dirinya tidak terkecuali. malah seorang pengkritik yang cukup subur dan rajin. Antara hasil kajian awalnya ialah sebuah buku yang memperlihatkan perkembangan penyair semasa yang penting.2. Beliau banyak menggunakan peluang di Pulau Pinang untuk mengkaji beberapa pengarang Pulau Pinang. Kajian 174 .5.2 Seiarah Bidang sejarah juga menumbuhkan sarjana tempatan yang cukup prihatin terhadap masalah tempatan atau negara. 7. Antara yang terpenting ialah Shahnon Ahmad. Walaupun kajian sastera Nusantara menjadi terasnya tetrapi pengajaran dan minatnya lebih meluas dan komparatif sifatnya.5.2. termasuk mentmnskripsikan Se1brah Melayu.3 Sastera Bahagian Sastera USM diiktiraf sebagai yang terkuat.7. sebagaimana yang telah diperkenalkan. yang bukan saja seorang penulis novel dan cerpen yang kontroversial. Abu Talib Ahmad pula menyelidik sejarah pendudukan Jepun di Malaysia dan Burma manakala Mahani Musa ghairah dengan penyelidikan sudut sejarah Melayu Pulau Pinang. antaranya Ahmad Rashid Talu. Arffin Omar sering membentangkan dan menganalisis masalah tanah wakaf dan dengan lebih luas lagi nasionalisme Melayu dan Nusantara. sama ghairah dan subur. Seterusnya beliau juga terlibat dalam sebuah polemik yang membincangkan bentuk sastera lslam dengan Kassim Ahmad.

pada awalnya menumpukan perhatiannya kepada sastera sejarah.beliau ini menjadi tapak awal untuk kajian seterusnya. tetapi yang terakhirnya menumpu kepada Amir Hamzah dan rtarah ke Timur. Khalid Taib ialah sarjana sastera lisan yang terkenal. Kajian beliau tentang Lekra juga merupakan antara dokumentasi yang lengkap. yang mempunyai latar belakang sastera Nusantara dan Filipina. Setelah itu beliau juga menyeberang ke Jepun dan sastera Eropah dalam perkembangan kajiannya. Karya- karya mutakhirnya lebih bertumpu kepada sastera lslam Melayu. Kajian komparatif Perang Sab/ Filipina dan Malaysia cukup menarik dan memperlihatkan konteks budaya sastera antara kedua-dua buah negara ini secara lebih dekat. Dalam bidang ini juga beliau terlibat membantu pelajar memahami puisi yang biasanya dielakkan pelajar dan menulis buku tentang penikmatannya. dan rancangan universiti terbuka serta luar kampus. Yahaya juga selalu terlibat dalam berbagai-bagai persoalan sejarah sastera Melayu dan banyak menulis dalam bidang ini. kalendar lslam. Mohd. Beliau telah mengkaji peranan cerita-cerita Nabi Yusuf dan dengan Siti Hajar Che Man telah mengumpulkan karya-karya Melayu bercorak lslam. Noriah Tasfim pula mendapat ijazahnya dalam bidang budaya rakyat (folklore) dan meneruskan kajian ini dalam epik Melayu dan cerita-cerita lisan. Salleh Yaapar. Kajian beliau 175 . tetapi setelah itu lebih melebar dalam bidang metodologi kajian sastera lisan. Ali Haji Ahmad memulakan tulisannya dengan persoalan puisi Melayu mutakhir di Malaysia. menyumbang sudut pandang komparatif yang jarang kita temui di Malaysia.

Haron memilih mantera. Antara sumbangannya yang terbesar ialah mengaturkan sirl Seminar Kefahaman Budaya yang mengumpul pembicara tentang penulis-penulis Pulau Pinang. Persoalan inidibentangkan dalam surat khabar dan majalah. seperti Bustan al-Salatin dan berbagai-bagai manuskrip lainnya tentiang adab dan pentadbiran tradisional Nusantara. dan dunia ghaib sebagai bidang kajiannya. termasuk al-Syed Sheikh Ahmad al-Hadi. Muhammad HajiSalleh dan Noordin Hassan. 176 . Hampir sama bidang dengan Noriah Taslim ialah Haron Daun. Bermula dengan kajian teori timur dan barat. Sohaimi Abdul Aziz juga seorang yang amat produktif. jenaka Melayu. Akhir sekali dengan senyap tetapi tekun dan teliti Jelani Harun mengkaji teks-teks Mefayu. Oleh yang demikian. Beliau meneruskan kajian ini terhadap beberapa karya yang lebih moden lndonesia dan Afrika di Malaysia. Samad Said dan juga persoalan-persoalan semasa penulisan. beliau turun kepada karya-karya Shahnon dan A.biasanya padat dan tajam. t Siti Hajar Che Man memasuki bidang teorifeminisme dan menulis sebuah tesis yang baik yang mengungkap cara wanita diperkasakan dalam sastera Melayu. kajian beliau cukup langka dan menyerlahkan sudut-sudut sastera yang jarang dimasuki pengkaji lainnya. persembahan. Kajiannya yang mutakhir berfokus kepada pantun dan jenaka Melayu. Ahmad Rashid Talu.

6.3 Rumusan Demikianlah sebuah lakaran ringkas perkembangan intelektual dan ilmu di Pulau Pinang. merangkumi bahasa-bahasa bumiputera di Sarawak dan di Semenanjung Malaysia.5 lslam Mohd. manakala Syed Muhammad Dawilah al-Edrus pula menyelidik bidang keadilan dan tamadun lslam. Zaharah Abd. terutama ayat Melayu. berjaya menarik 177 . melalui kedudukan dan perkembangannya.2. dialektologi. Beliau mengkhusus dalam penggunaan komputer dalam kajian bahasa. 7. Kader. Radzi Othman ialah pakar hadith yang ternama di Malaysia. Abdullah Hassan amat produktif. hinggalah kepada sejarah bahasa.5. Beliau bermula dengan tatabahasa tetapi juga mengkaji dialek dan dewasa ini melihat dinamika bahasa dan komunikasi.5. Sementara itu Mashudi Kader mendalami sintaksis.2. Ghaffur agak langka kemahirannya. Jerman dan Perancis sebagai bahasa kebangsaan di negara-negara tersebut. terutamanya terjemahan. Abdullah terlibat dalam masalah status bahasa Melayu di Malaysia dan sering membuat perbandingan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain. seperti Cina. Pulau Pinang.7. Kajian-kajiannya juga melebar dari asasnya.4 Bahasa Bidang bahasa Melayu juga ialah sebuah bidang yang tua. Antara yang ternama dalam bidang ini ialah Abdullah Hassan dan Mashudi A. Noriah Mohamed ialah seorang sarjana yang diiktiraf usahanya dalam bidang sosiolinguistik.

Sekolah agama bersistem madrasah dan pondok tumbuh subur sesuaidengan sifatnya sebagai sebuah negeri yang dinamis ilmunya. Kedah. Mereka mencaridunia dan bentuk kejayaan yang lain di sini. Pokok Sena. kita saksikan juga sejumlah kegagalannya. Sejak akhir kurun kesembilan belas. Di sebalik kejayaan menambahkan bilangan penduduknya. Kelantan dan Terengganu. Shahnon Ahmad. tetapiternyata aktiviti persuratkhabaran pesat di sini. Sastera tempatan dibina. Di sini pula dua tahap awal novel Melayu mendapat tapaknya melalui karya-karya al-Syed Sheikh Ahmad al-Hadi dan Ahmad bin Abdul Rashid Talu. Jawa. Gurunya terkenal dan sering pula mengarang kitab. Negeri yang cepat membangun cepat juga membangunkan sejumlah paradoks dan ironi buat dirinya. Al-lkhwan. Melaka. Riau. dan negeri tetangganya. Antara yang terkenal ialah AlMasriyah. dan Azizi HajiAbdullah. Hampir semua bidang mendapat perhatian dan 178 . Fatimah Busu. Sastera awal Melayu bermula di sini. Lama setelah itu jejak mereka diikutioleh Zakaria Salleh. Inilah juga negeri pemikir. Akhir sekali penubuhan USM merasmikan Pulau Pinang sebagai pusat ilmu moden. sementara pelajarnya berasal dari seluruh Nusantara. Bukit Mertajam dan Al-Madarasah al-Khairiah al-lslamiah. Saudara. begitu juga tradisi penulisan diperteguhkan di sini. Ahmad Riialuddin memulakan autobiografi terawal Malaysia pada tahun 1811. Darus Ahmad. Bangsawan dan boria yang kosmopolitan jiwanya bermula dan berkembang dari negeri ini. Negeri ini juga negeri ilmu agama atau ilmu tradisional. Perak. Pemimpin Melayu. budaya dan pusat kepada perkembangan ilmu. penerbit. berjaya atau gagal. Noordin Hassan. dan Muhammad Umar menulis manuskrip terindah. Dunia Melayu. dan surat khabar serta majalah.orang dari Bugis. dan Wafta Negara menjadi pembawa pemikiran moden Nusantara. berpuluh-puluh majalah dan surat khabar muncul di sini. Negeri inijuga negeri ilmu.

dan dewasa ini universiti ini menjadi universiti pendidikan dengan pelajar dari banyak benua. sedang mendapat nama yang harum. Namun dewasa ini bidang sastera dan penerbitan Melayu amat menipis dan malah hampir menghilang. dan belum terlihat yang kuat dan menyerlah. Tetapi yang membawakan nama ialah USM dengan sejumlah sarjananya yang giat menyelidik dan menulis. tetapi sebenamya lebih mendekati pencetak yang masih tinggal. 179 .penyelidikan. hanyalah Noordin Arrawi dan Sinaran Bros. dalam bidang sastera dan sains. Pengarang muda yang berasal dari Pulau Pinang amat kecil jumlahnya. Penerbit yang masih wujud. Penyelidikan yang berbagai-bagai.

" Malaysia dari SegiSejanh. dai Bawah Tempurung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Abduflah Mohamed (1972) "Ghazal dalam Kesusasteraan Arab dan Muzik Melayu. Abdul Aziz lshak (1987) Katak Keluar Bistari. Abduf Wahab Othman (19741 Kajian Ringkas Sejarah Sosral Pulau Pinang 1786 7867. Latihan llmiah untuk ljazah Sarjana Muda Sastera. Kuala Lumpur. Abduffah Zakari (1996) "Kedah 1821-1M2: Perjuangan Orang Melayu Menentang Siam. Kuala Lumpur. (1984) Sebuah Perjalanan. 1996. Ahmad Hakimi Khairuddin (1994) "Tapak Prasejarah Guar Kepah Jumal Afueologi Malaysia 7. Jabatan Pengajian Melayu. 1994. Jabatan Pengajian Melayu. Latihan llmiah untuk ljazah Sarjana Muda Sastera. Universiti Malaya.). Kuala Lumpur: Karya Abduffah Hussain Pustaka. 180 . Kuala Lumpur: Penerbit Adabi. Univelsiti Malaya. Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan. Alam Pensejarahan: dai Pelbagai Perspeffiif. Abduf Karim lsmail (1972) Dialek Baling (Sfaf-Srfaf Umum dan Kumpulan Teks). Pulau Pinang. Skinner.BIBLIOGRAFI Abduf Aziz lshak (1983) Mencari Bako." Di dalam Badriyah Haji Salleh dan Tan Liok Ee (peny. hlm. Historical Practicum HHR 301. The Hague: Nijhoff. .7 Disember 1972. 81-84.)." Keftas keria yang dibentangkan di Pengkisahan Melayu Pulau Pinang. hlm.Satu Gatatan. Abduflah Hassan (1966) Perbandingan Tatabunyi Antara Dialek Kedah dengan Dialek Perak. Pulau Pinang. C. No. (ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustraka. Abdur-Razzaq (2001) "Orang-Orang lndonesia di Pulau Pinang. &t-74. Universiti Sains Malaysia. anjuran Penang Heritage Trust dan The Star pada25 Ogos 2001 di HotelCity Bayview." Ahmad Rijaluddin (1982) Hikayat Peintah Negeri Benggala.

hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (ed. Johor Bharu: Yayasan Warisan Johor. Anuar Ahmad (1997) "Pulau Pinang: Dunia Kewartawanan dan Kepengarangan Mefayu. 2. J. R.1980. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. T. (1971) Kedah 1771-1821: The Search for Security and lndependence. Pusat Seni. Asmah Haji Omar (1979) Darulaman.' Keftas kerja ceramah anjuran PACE. Asmah Haji Omar (1991) Kepelbagaian Fonologi Dialek-Dialek Melayu. (1861) Sfaflstics of the British Possessions in the Sfra/s of Malacca. Rutgers Universi$ Press." Di dalam Mercader. Pulau Pinang. Arkib Negara Malaysia (1987) Katalog Surat Khabar dan Majalah Bahasa Malaysia dalam Koleksi Suraf-Suraf Persendirian. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2003) "Hunter-gatherer Occupation of the Malay Peninsula from the lce Age to the lron Age. Bah. Braddeff. Essays on Linguistic. The Archaeology of TropicalRain Forcst. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 28 Februari. Bukhari af-Jauhari (20021(Pengenalan oleh Muhammad Haji Salleh) Taj al-Salatin. Universiti Sains Malaysia." Joumal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society. Bullbeck. (1980) "Most Ancient Kedah. hlm. Asmah Haji Omar (1988) Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Oxfiord University Press. 1997. 32- 54.Ahmad Suhaimi bin Mohd. Penang: Penang Gazette Printing Office. Tesis Doktor Falsafah. F. Braddelf. Bonney. 181 . D. 41. Cultural and SocioEconomic Aspecfs of the Malaysian State of Kedah. Amin Sweeney (1968) "Silsilah Raja-Raja Brunei. 19-160. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. R. Asmah Haji Omar (1983) The Malay Peoples of Malaysia and Their Languages.' lkatan Arl<eologi Malaysia. Jil. Noor (2003) Sejarah Kesedaran Visualdi Malaysia.).

Java. hlm.G. hlm. (1935) "An Advance in Far-Eastern Prehistory: Prehistoric Kitchen Middens in the Straits Settlements Containing Relics of an Australomelanesoid Culture in Malay Peninsula. Vol. Penang: The Criterion Press Ltd. &c. Culfin. Perak. &c. Green. Julai 1988. Chia. Singapore: Oxford University Press. Jan 5. fte Perak Man and Other Prehistoric Ske/efons of Malaysia. London: Longmans. Wortd Language. A Short History. B. G. 182 . Xlll.' Dewan Bahasa. 1938.T. Cheah Boon Kheng (1988) The Peasant Robberc of Kedah 190G1929: Historical and Folk Perceptions. V. (1996) "Bahasa Melayu Abad ke-17: Ciri-Ciri Sosiolinguistik. Bomeo. Bahasa dan Pustaka. Province Wellesley. 1935." Di dalam Zuraina Majid (ed.P. Datford. E. P. Straits Settlements. J. S. London: Arabic and Persian Press. Colfins. D.F. hlm. Coffins." Didalam Zuraina Majid (ed.Bullbeck.). hlm. Callenfels.383'424." Bulletin of the Raffles Museum.' lllustrated London News. (2005) "The Guar Kepah Human Remains.T. (1998) Malay. June 1983. Choo Keng Kun (1983) "Population Growth and Development of Penang: A Demographic History. - Ancient Shell-Heaps at Guar Kepah.386-388. (1988) lrVilayah Dialek Kedah: Bukti dari Sumatera Utara. Univerciti Sains Malaysia Press.27-37. J. (1956) A Short History of Malaya.13-15.494-522. the lslands of Sumatra." Jumal Dewan Bahasa. P. Kuala Lumpur: Dewan Cornhill. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. et al. Pulo Pinang. "An Excavation of Three Kitchen Middens at Guar Kepah." Review of Southeasf Asian Studies (Nanyang Quafterly). A Prehistoric Cemetery in Lenggong. F. W. V. 1(1).27-55. Colfins. pp. Ihe Callenfels.T. 1935. pp. dan Zolkurnian Hassan (2005) "Gua Harimau. (1800) Grammar of the Malay Tongue as Spoken in the Peninsula of Malacca. Mei 1996. (1905) The Early History of Penang 1592-1827.) The Perak Man and Other Prehistoric Ske/efons of Malaysia. and Zehnder. Reprinted from The Straits Echo. J.

(1861) Topography and ltinerary of Province Wellesley. 15-18. pada 18-21April 2002. (1994) The Legacy London: The British Library. 183 . Fujimoto. Tokoh dan Sumbangannya Jilid 11. Fadhullah Jamil (1996) "Tuan Haji Abdullah Fahim: Riwayat Hidup dan Sumbangannya Terhadap Masyarakat. 8 Julai hlm.T. A. Penang: Penang Gazette Printing Office. Jumal Penyelidikan Sejarah lslam Pulau Pinang." Journal of the Federated Malay Sfafes Museums. With Special Reference to Manuscripts in the Muzium Negeri Pulau Pinang. (1966) "National Sociolinguistic Profile Formulas. 14. 1982. Sumatra and a Few Neighbouring lslands.8.lS(1). 1930. C. Jakarta: PN Pustaka. of the Malay Letter/Waisan Warkah Melayu. hlm. N. anjuran Penang Heritage Trust dan The Star. A. (1S48) An Account of the Wld Tribes lnhabiting the Malay Peninsula. Gallop. ILCAA Tokyo Gaikokugo Daigaku. (1930) "On Ancient Kitchen Middens in Province Wellesley. hlm. (ed. Evans. The Hague: Mouton." Bintang Timur. 309-324.P. H. G W. di Hotel City Bayview.A." Di dalam Fadhullah Jamil dan Jabatan Agama lslam Pulau Pinang (penyunting). Fuady Yusof (1982) "Bapa Lagu2 Nasyid Malaysia dalam Kenangan. Socrbfhguisfibs: Prcceedings of the UCU Sociolinguistics Conference 1964. Gaffop. (2002) 'ls There a 'Penang-Style' of Malay Manuscript lllumination? Some Preliminary Comments on the Art of the Malay Book. Singapore: Mission Press. W. Ferguson." Di dalam Bright.de Hoflander (1984) Pedoman Bahasa dan Sastn Melayu.T. 119-124. (19S8) The South lndian Muslim Community and the Evolution of the Jawi Peranakan in Penang up to 1948. G. 6 Julai 1982. Pulau Pinang. 1966. 1 1. Favre.). l. Seianh lslam Pulau Pinang. (1861) 'On the Shell Mounds of Province Wellesley. Earf. pp." Utusan Malaysia. Balai Earf. W. H." Kertas Reria yang dibentangkan di Pengkisahan Melayu Pulau Pinang. Pulau Pinang: Jabatan Agama lslam Pulau Pinang." Transadions of the Ethnological Srciety. Fuady Yusof (1982) 'ldrus Saidi dalam Kenangan. pp. R.

Bhd. S. Kuala Lumpur: lsmaif Hussein (1973) "Malay Dialects in the Malay Peninsula. Kuala Lumpur: Historical Suruey of the Mosques and Kramats on Penang lsland (1974) Penang: Malayan Teachers College. R.S.F. Great Britain: The Press of the Publishers. New Series . (consutting. lf Edition 1996 1999. 1922. Jocefin Tan Poh Choo (1991\ History of Penang: A Selecfed and Annotated Bibliography. Grimes. 1973. F. fsmail Hamid (1982) Pengantar Kesusasferaan Arab Utusan Publications & Distributors Sdn. Kasik. Utrecht. & Grimes.oro/ethnoloque/ethnoloque. Hoyt. Versi internet dialamat http://www..sil. (1922) "Penang Malay. 1 863. Singapura: Pustaka Melayu.Ghazal Melayu Johor(1998) KoleksiYayasan Warisan Johor. R.). A. (ed. J. 2 (265).E. (1977) Rrbe rn Malaya: Oxford University Press. (1991) Old Penang. (1967) Sorne Problems Peftaining to the Racial History of the lndonesian Region.W. editors) (1996) Ethnologue: Languages of the Wodd. R. pp.J. No. Harvey. 85. A Study in Historical Geqraphy. 67-96. Huxley. (1S63) "Letter on the Human Remains Found in the Shell Mounds.H. pp. Harun Aminurrashid (1966) Kajian Sejarah Ped<embangan Bahas Melayu.' Joumal of the Sfrads Branch of the Royal Asiatic Society." Nusantan Vol. B. 265266.html Hamilton. Netherlands Bureau for Technical Assistance. T. pp. Jacob. Pulau Pinang: Pengajian Pembangunan dan Perpustakaan Pulau Pinang. (1946) Malaya: Outline of a Colony. Pittman." Transactions of fhe Ethnological Srciety. Singapore: Oxford University Press. W.69-79. SIL lntemational. Hifl. 1U . 3. D.

Singapore: Kraus Reprint. R. KraE. 93-119. hlm. The Hague: Martinus Nijhoff. R. Produce. pp. hlm." The Joumal of the Indian Archipelago and Eastem Asra. 1995. 354-366. J. V. lV. CH. and Commerce of Pince of Wales lsland rn fhe Sfiiarfs of Malacca.Jocefin Tan Poh Choo (2002) "Manusia Zaman Batu Tengah diAcheh Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut. Vol. Aziz Deraman dan Abd. R. (ed. 8. pp.) (1859) "The Law of England in Pinang. Ksah Pelayaran Muhammad lbnhim Munsyi. (ed. Logan. Kamus Linguistik (1997) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.) (1851a) 'Notices of Pinang. 17. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1851. 155-210. 185 ." The Joumal of the lndian Archipelago and Eastem Asia. Brill. 400-429. G. 1851. (1995) "Francis Light dan Surat-Suratnya. Rahman al-Ahmadi (penyelenggara). 292-305. 1980." Makalah Diskusi Bukit Kercng Acheh Timur. Logan. J. Penang. Penang: Janus Print. 26-55. 10431060. (1804) A Short Account of the Settlement. Kamus Dewan (EdisiKet@a) (1994) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Palat and J. V. 1-14. Schacht (eds. Vol. R. Singapore: Kraus Reprint. Singapore: Kraus Reprint. Logan. 53-65." The Joumal of the lndian Archipelago and Eastem Asra. U. (ed." Didalam lsmail Hussein.) (1965) The Encyclopaedia of lslam. Lewis. Kidah &c. Khoo Su Nin (1993) Sfreefs of George Town.) (1850) "Notices of Pinang. Barfield. Liaw Yock Fang (1976) Undang-Undang Melaka.) (1851b) "Notes at Pinang.. Leiden: E. London: J. J. Vol. J. J. Logan. (ed. Vol." Singapore: Kraus Reprint. Tamadun Melayu Jilid Tiga. A. Malacca and Singapore. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Leith.

J. lll. Vol.W. Bahan internet di alamat htto://thepenanofile. (1802) Histoical Memoir Relative to Prince of Wales lsland. Monograph No. Low. in the Sfrads of Malacca.). Kuala Lumpur.Logan." JSBFUAS. in the Strads of Malacca. (1826) Dissedation on the Sofl & Agriculture of the British Settlement of Penang or Pince of Wales lsland. Low. J. Singapore: Kraus Reprint. Mahani Musa (20031 Kongsi Gelap Melayu di Negeri-negeri Utara Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu. lncluding Prcvince Wellesley on the Malayan Peninsula." The Joumal of the lndian Archipelago and Eastem Asia. Singapore: Singapore Free Press ffirce. 2343.4. R. J. hlm. 36.mvbravenet. Universiti Malaya. December. Province Wellesley. Mijsberg. M. Mahani Musa (2002) "Perkembangan Masyarakat lslam di Pulau Pinang. Vol. London: Warwick Square. F. Malay Echoes. dan Tweedie. W. Proceedings of the Third Congress of Prchistoians of the Far East 7938. Raymond Kwok Examines fDe Baba's Past Links. Kertas kerja yang dibentangkan di DiskusiSejarah lslam Pulau Pinang. Macafister. Mahani Musa (2000) 'Bahasa Melayu dan lmperialisme British. Mashudi Kader (1971) Satu Kajian Peftembungan di Antara Bahasa Melayu Umum dengan Bahasa Tamil di Kuala Lumpur. Pulau Pinang. No. Oktober 2000. N. Singapore. Political and Commerctal.Yol. 10G'118. Province Wellesley.com/nvonva%202 1 htm . Low. T.F." The Joumal of the lndian Archipelago and Eastem Asia. 16." Di dalam Chasen. Jabatan Pengajian Melayu. pp. 1821-194han. pada 13 April 2OO2. Abad k+18 Hingga Abad ke-19"." Jumal llmu Kemanusiaan.Ramlee. MBMS. anjuran Arkib Negara Malaysia Cawangan Pulau Pinang. (1940) "On a Neolithic Palae-Melanesian Jaw Found in a Kitchen Midden at Guar Kepah. J. (1885) "Plan for Volunteer Police in the Muda Districts. (1959) "An Account of the Origin and Progress of the British Colonies in the Straits of Malacca. N. Straits Settlements. Tesis untuk llazah Sarjana Sastera. di Auditorium Kompleks Pustaka Warisan Seni Jalan P. A. 186 . and lts lmpoftant. (eds. (1849) "An Account of the Origin and Progress of the British Colonies in the Straits of Malacca.

Malaysia. K. Mohd. Malayan Branch RoyalAsiatic Society. Muhammad Bukhari Lubis (1996) "Ghazal dalam Sastera Parsi Klasik: Satu Tinjauan Awal. Kuala Lumpur. 2 Ogos 1996. fsa Othman (1990) Politik Tradisional Kedah. 1786-184G an: Ped<embangan dan Masalah Pentadbirannya. Ahmad Rashid Talu: Sasterawan Mendahului Zaman." Siri Stensilan Am Kebudayaan Bil. with an introduction by C. M. Petaling Jaya: Newbold.' Keftas kerja Seminar Antanbangsa Teori Sasfera. L. 1681-1942. A. Belia dan Sukan. Muhammad Haji Salleh (2003) "Berfikir Bersama Perubahan: Beberapa Pandangan Ahmad Rashid Talu.70-71. London: Oxford University Press. Neif Khor Jin Keong and Malini Star Publications. Anjuran Bahagian Teori dan Kritikan Sastera. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. The Encyclopedia of Malaysia: Eady History. T.). 1786-1897 by Tumbull. Das (2002) Glrmpses of Old Penang. (1961) British Malaya 182+67 (edited for reprinting. J.D. pp. Pulau Pinang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Arshad (1968) Al-Tarikh SalasTah Negeri Kedah. Nabir bin Haji Abdullah (1993) Dasar Tanah Kerajaan di Pulau Pinang. with a bibliography of witings in English on British Malaya. Muhammad Hassan bin To' Kerani Mohd. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (1999) "Kuala Linsing: Mangrove Settfement." In Hassan. 7. C. Universiti Sains Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 187 . fshak Abdul Aaiz (1978) "Ghazal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka." Tesis Doktor Falsafah.Mifls. M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Turnbull (terbit pertama kalipada 1831). 1999. Mohd. and a new intrcductory chapter on Europan influence in the Malay Peninsula." Di dalam Sohaimi Abdul Azz (penyunting). 2003. Mohd Supian Sabtu (2002) Tamadun Awal Lembah Bujang. by Basseff. Malaysia: Bahagian Kebudayaan. Mohamed Ghouse Nasaruddin (2000) Teater Tradisional Melayu. 15111786. (1971) Political and Statistical Account of the British Seilements in fhe Sfraifs of Malacca.

(1993) Eady Malay Printed Books. Noor Ein Mohd. oro/mandai linqe/m roots. Proudfoot. 2. 3. and Present State.' Bahan internet di alamat htto:/Arvww. Kuala Lumpur. Noriah Mohamed (1999) Selbrah Sosrblngutsfik Bahasa Melayu Lama. Kuala Lumpur.Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (1999) The Encyclopdia of Malaysia Early History. 221-230. Museum Association of Malaysia. hlm. Kuala Lumpur: Academy of Malay Studies and The Library. 1834. H. Noor (1967) Fonolqi Loghat Pulau Pinang. XXl. Their Establishment.Yol. Universiti Malaya. Noor Ein Mohd. Jabatan Pengajian Melayu. pp. Christian Missions. A Provisional Account of Materials Published in the Singaporc-Malaysia Area up to 1920. Ong Ju Lynn (2001) "Roots of Penang Malay. Jabatan Pengajian Melayu. mandail in g. London: John Stockdale. l. December 1978. Universiti Malaya. 4. Latihan llmiah untuk llazah Sarjana Muda Sastera. University of Malaya. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.' Malaysia in History. No. Omar Farouk Shaeik Ahmad (1978) 'The Arabs in Penang. 1-16. Noriah Mohamed (2003) Beberapa Topik Asas Sosiolinguistik. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman and Othman Mohd Yatim (1990) Antiquities of Bujang Valley. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. htm "Penang Description of the lsland: Population. Popham. (1805) A Description of Prince of Wales lsland rn fhe Sfiatfs of Malacca: Wrth lts Real and Probable Advantages and Sources to Recommend lt as a Marine Establishmenf. Balik Pulau. &c." The Chinese Repository Vol. Penang Pasf and Present 1786-1963 (1965) Penang: Penang Histor'tcal Society. Tesis untuk ljazah Sarjana Sastera. 188 . Noting Holdings in Major Public Collections. July 6. Progress. Noor (1973) Mortobgi Dialek Pulau Pinang Sepeftiyang dituturkan di Daerah Genting. Archipelago Press.

(1947) "Further Work on Indian Sites in Malaya. Kanisius Press." Soekmono." Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.2004. (editor umum) (1974) Dictionary of Oiental Literature. Sahbulah Darwi (2004) "Ajinda Ghazal Malaysia. 5. pp.. M. Penang: Malaysian German Society. Rahmah Bujang (1975) Sejarah Pefuembangan Drama Bangsawan diTanah Melayu dan Singapura. (1997) Terjemahan.' Utusan Safleh bin Hussain (1990) A History of Early Penang 1786 to 1867. Quaritch Wales. Acheh Street. Johor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka." Malaysia dari Segi Seiarah. Pulau Pinang: Persama Press. Kertas Projek untuk ljazah Sarjana Muda Sastera. V. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Purcelf. Ramly Mat Zin (19S0) "Bagan Jermal: Sejarah Ringkas. Rosmaliza binti Hassim (2002) Kata Panggilan Kekeluargaan dalam Masyarakat Jawi Peranakan: Satu Kajian Kes di Kedah Road dan Chulia Sfieei Pulau Pinang. Orang-Orcng Cina diTanah Melayu. Sarah Sardon (1996) Pengalaman.S. D. Sandhu.9. West Asia and Notth Africa. (1969) lndians in Malaya. Parti. Sikap dan Pemikiran Ahmad Rashid Talu. 189 . R. Ratna. No." Universiti Kebangsaan Malaysia: Jabatan Sejarah. H. London: Cambridge University Press. &4 Tahun Berghazal. Ramli Shariff (penyusun) (1983-S5) (Bahagian Pertama) lrama Padang Pasir. J. 1988. 2. 20 Dis.1-11.G. K. Pengantar Seiarah Kebudayaan lndonesia.Prusek. hlm. (1994) "sekitiar Bukit Kerang Prasejarah di Langsa Waspada. Rosiah Binti Salim (1992/93) "sejarah Kesenian Muzik Ghazal di Muar. S. lmportant Events and Developments. 1947. Fakutti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. London: George Allen & Unwin Ltd. Jabatan Linguistik. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 20(1). Volume 111. Universiti Kebangsaan Malaysia. and Quaritch Wales. C.

Sohaimi Abdul Aziz (ed. pp. Tesis untuk ljazah Sarjana Sastera.G. Dates of S. (1906) Bitish Malaya. Kuala Lumpur. H." Quaftemary Research.. G. Tan Sooi Beng (1997) Bangsawan. 1913.65. Jil. Sugimura. pp. Kigoshi. Tregonning. London: John Lane the Bodley Head Talib Samat (1992) Syed Syeikh Al-Hadi: Sasfenawan Prcgresif Melayu. Shuib fsmail (1971) Dialek Kedah Pesisiran: Safu Kumpulan leks serfa ljazah Sarjana Muda. Singapore: Eastern Universities Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: The Malayan Printers.' Joumalof the Malayan Bnnch RoyalAsiatic Society. F. F. 7. 2(1). Kuala Lumpur. D. Bah. and Zakaria (1972) "Radiocarbon Elevated Shorelines. An Introduction to the Language of the Straits-Born Chinese. lndonesia and Malaysia. K. 1972.487-495. hlm. Latihan llmiah untuk Pengajian Melayu. Ton binti lbrahim (1974) MortologiDialek Kedah. S. (ed. D. 3il6. No. 1991. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.) (19a0) Munshi Abdullah to Anak Singapura UVord Glimpses Malaya by Malayans). Swettenham.. Part 1. G. K. of Singam.R.1-1 5." Joumal of the Sfiarfs Branch of the Royal Asiatic Socrbfy. Universiti Malaya. A Socra/ And Stylistic History of Popular Malay Opera. 3.) (2003) Ahmad Rashid Talu: Sasferawan Mendahului Zaman. Tjia. Universiti Malaya.. 1. The Bumey Papers (1912) Vol.. (1991) "Pertukaran Garisan Tepi Laut Perak Selama Sembilan Ribu Tahun Terakhir." Jumal Arkeologi Malaysia. A. Penang and Malaysia: The Asian Centre. Jabatan Pembicharaan Linguistik. H. (1964) A History of Modem Malaya. W. Fujii. Stevens. (1913) "Baba Malay. (1929) "A Contribution to the Early History of Prince of Wales lsland.D.Shellabear. Jabatan Pengajian Melayu. Tjia. 190 . 4.

Tweedie. (1857) "Notes on the Malays of Pinang and Seberang Perai. M. Pinang).R. Anjuran Jabatan Hal EhwalAgama lslam dan FPl. Pulau Pinang: Perpustakaan Universiti Sains Malaysia. 85. Universiti Kebangsaan Malaysia. Xlll. (1972) Ihe Sfrarfs Seff/emenfs 18261867: lndian Prcsidency to Crown Colony. Acheh Timur.) (1994) Penerbitan Kakitangan Kumulatif. London: George Allen & Unwin Ltd. I dan Il.2. Vol. D. 14-15 Nov 1988. University of Malaya Press. Bangi.3. pp. (ed. O. Zaharah Mahmud (1966) "Changes in a Malay Sultanate: An Historical Geography of Kedah Before 1939.Tumbuff. (1961) The golden Khersonese. ll. 1922. M. March 1933. (19861 A History of Malaya (first published as part 1." Joumal of the Sfrads Bnnch of the Royal Asiatic Society. Yahaya lsmail (1970) Suafu Kajian Mengenai Karya-Karya Ahmad Rashid Talu.' Zulkifli Khair dan Badrol Hisham lbrahim (1994) "Sejarah Awal Masyarakat lslam di Pulau Pinang dan Masjid Jamik Batu Uban.W. J. L. Alor Setar. K." Jurnal Sejarah lslam di Pulau Pinang. P. 29-35." Joumal of the Malayan Branch RoyalAsiatic Society. van Ronkell. Wheefer. (1928) The Modem Malay. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. Vol. USM. M. Kuala Lumpur: Merican & Sons." Ihe Joumalof the lndian Archipelago and Eastem Asla. Wheatley. XXVI." Bed<ala Afteologi. Vol.F. (1953) "The Stone Age in Malaya. (1998) "Bukit Kerang di Mesjid Bendahara. JMBRAS). Pal12. Wan ZahidiWan Teh (1988) Seminar Pendidikan lslam Malaysia Kelima (P. Wiradnyana. Vergis. No. Jil. Winstedt. No. Wan Yahya Wan Mohamad Taib (1911) Sa/as/ah atau Tarekh Kerjaan Kedah. Vaughan. (1922) "A Tamil Malay Manuscript. Pulau Pinang: Jabatan Agama lslam Pulau Pinang 191 . Kuala Lumpur: Oxford University Press.

lampiran
PETA

1

i:

Paleoala- p.rta.rPFHJ;1-""r.* (selepas Tiia, 1991)

192

Lampiran 2
Peta 1.2 Lokasi Batu Nisan Acheh Teluk Duyung

193

Lampiran 3
Peta2.1

U^

l.lc ;uc}-

rfrrdlr

t

rfihr*r lrtu

I

a c

I aFlhlF

I
I

ca

aftf-t

.l

ltri..

i
I
!

' a lahr ai lmrr ?tral lrrtrl *a"atri$ I t t5'.
tLlti

---

Cqrr frnc.l

.firrfhl

tr.

FrJL.u

tlrlxo

; tfactrrae

FEllr tCsllt{

|

r11'
I

{t t .Lrir Erlai.ri

1

\'.. i f{ :ia
I
I

1|.l
a

i

i,*-

\i
t'
te

t.*

t

0

f,

?af,trr.r

I

Ellr

lat ltar '-**'-""-1

br+
ft"tiJtt. taii"r hqig1; * ali.tfrEaclr &irnf-.
:

+i-

PEf,IAK

-h

194

Lampiran tl Teks 3.1 Salasilah keturunan HajiMohammad Salleh, Batu Uban

b*V

J*
t Y
E

L)t4.P--zz*'Z

s'

".69:r,

i
air 'It

\
v

tj

w

)iJ

:

'

.l"t

a-Jr 1--'i,
1,-

' \tr :H&I

\5

1l'

h1 .. . ll.;'r:1ggn
,

$'

P

ui,,Hl

t
i.

{

"-f{ilt
"'*.^{

,
.:!-L5b

$', ,f l*.t
I tj

I

irgg'r.: t/ lc
i lfrE$ F.'
t}

1

N#l't

Sumber: Tuan HajiHussein lbrahim, Pulau Langkawi.

195

. Licutenant Governor. G. lhhonrcl Srrll.) (A truc Tlansl. Clru Ult't. Sumber: Leith.rtlladirr.2 Surat penghargaan ketua-ketua Melayu Pulau Pinang kepada Gabenor George Leith.ho leaves u. Produce.rlkrrl.Lampiran 5 Teks 3. rr. Jnchl'. and undcr.oou io return 'Ilorne: rrc thcrcibrc rcqucst his Acceptanco of gratcfirl Rr'rncnrbfa.rtiorr. . \Yc norv learn that lve are to hare tbe ]lisfort urre of being rlcl>rivcrl of our Govcrrror. Hurros. 196 . A Short Account of the Seftlement. IVIahomct Sall1.. humbly prcscnt this Addrcss to Srn Geoncn Lrrru. Noq. and Commerce of Prince of Wales Island in the Staits of Malacca. with Clernency and Justice. p ulo penoyg.dceu Shuttocr. tlth Day qf Ron:an. Oosrnarr Nina iuart llamct. for e'cry Ilappinc. lg03. Po Banhsa. Noq. lloq. who. )[uloy Capt. ind all the ilIerchantr and Inhnbitarrts of Pcnang. (36rh Dcc. i\Ialay Translaror. Ly. (1804). Kitchcc. 1803 The lUalay Captain l{ahomct Sally. Shiek }Il. Gcual. Shiek . har gorcrncd us for lour Years. : Shick llahomcr.ucc antl pral'ers.i n'hich God carr lrcstor ou lrinr. Po Lcbby. ' ' ' Cassirrr. u'lionr rvc havc crpcricnccd ercry Content anrl llappirrcss. Inchy Haruct.) T... Surraja D ccu Chu Carlcy.

T. 134.:Y.*i.gdiiJ W .1 Surat daripada Enci' Lu Nga dari Perlie kepada Kapitan Light Dewa Raia dl Salang bertarikh 5 April 1785 )q BqF$ . et\)r 6a5rffi2..Lampiran 6 Teks 5.evr*A3faQZrvl d{SFb {^iruJrniyrUury ttA4.... A.L+*cy@. 197 .W€'. iI:!r't . (1994).l'vd' . Sumber: Dipetik daripada Gallop.mt r{./:eda' . The Legacy of the Malay Lefter/ Warisan Warkah Melayu.d.

T.lampiran 7 Teks 5.2 Surat Saudagar Raja dari Kedah kepada Kapten Francis Light di Pulau Pinang Sumber: Dipetik daripada Gallop. 198 . (1994). A. The Legacy of the Malay Letter/ Warisan Warkah Melayu. 132..

Osman dan Alir. Umar. Sosialism lslam Hassan Saleh 1965 8. Mohd. lnilah Kitab yang dinamakan dia Qatharil Ghaisyiyah fii allima al Sufiyah (Jawi) Al-Banjari. di-susun mengikut Sukatan Pelajaran Federal untok Tingkatan lll Sekolah Menengah Persekolahan Tanah Melayu.1 Buku-buku terbitan HajiAbdullah b. Ali). Rengkasan Sejarah. Ringkasan Sejarah Khulafa Anashidin Abu Bakar.Lampiran 8 Jadual7. Teman Haji= Rafiq al-Haj/ Karangan al. Omar. Rahman 1961 5. Othman. Ahmad Mahdib. Kursus Bahasa Kebangsaan Abdul Razak Noordin/ Asiah Abu Samah/ hinul Arifin. Khulafa ar-Rashidin (Abu Bakar. Judul buku Pengarang Tahun diterbitkan 1899 1.a Mustafa Abd. 1963 7. di-tashehkan oleh Hassan Salleh. Rengkasan Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad: Bahagian Pertama dari Mula Hingga Berhijrah. Mihad 1966 6. Ahmad Mahdib. Ringkasan Sejarah Kerajaan (daulat) Bani Umaiyah Mustafa Abd.Sheikh Ahmad bin Osman Bajunid (Jawi) S. Taib al-Masudi 2. Osman Bajunid 1966 3. Rahman 1961 4. Pulau Pinang (Rujukan: Perpustakaan) Bit. Mihad 1gat 199 . Ahmad b. Husin Nasir b. Muhammad Noordin Arrawi.

Ahmad Mahdib. Haji. Nota Kimia untuk Peperiksaan Sijil Rendah Pelaiaran. Rengkasan Sejarah Tamadun lslam dan Perpechahan Mazhab-Mazhab dalam Sejarah Perundangan lslam. Ghazali al-Rashid 1965 al-Hiraki.E.C. 12. Sijil Percekolahan Seberang Laut. Mustapha Haji Muda 1968 200 .. Sistem Baru Mengajar Ugama di Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan. Mihad 1904 11.9. Gambridge @ F. Suloh Ugama: Pelajaran Ugama lslam untuk Sekolah-Sekolah Bahagian Menengah dan dihujungi dengan Contoh-Contoh Soalan Pengetahuan Ugama lslam bagi Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran -L. Ahmad Azzam 1967 10.M.C.

Bhd. Ahmad 1922 8. Belajar Kesehatan: Penggal ll Jaldin Sanusi 1899 5. C. Gunong Garam Mansor Sanusi (1919-1974) 1970 4.2 Buku-buku terbitan Sinaran Bros Sdn.Lampiran 9 Jadual7. John. Judul Buku Pengarang Tahun Diterbitkan 1. Perak Jawatankuasa 1969 201 . Hang Jebat Darus b. Pulau Pinang (Rujukan: Perpustakaan) Bit. Raja Haji. Bacaan Jawi(Jawi) Mansor Sanusi 1959 2. Pahlawan Terbilang (Cetakan ke-2) Darus b. Kesan Sejarah Tanah Ayer Mashhor Malaya 1956 9. Perak Menuju Kema'moran: Keluaran lstimewa 1 969. Ahmad (1s22) 1960 3. 1967 10. Mansor Sanusi (1919-1974) 1969 11.. Cherita Roman Sejarah: Panglima Hitam Mansor Abdullah 1959 7. Malaysia's Shores and Singapore's: A Book of Poems and Comprehension Exercises for Senior Students of Enqlish Bahasa Melayu: The New Method Malay Course for Beginners (Permulaan) Burhe. Omar 1958 6. Soal2an Tawarikh Rashid Ngah/ Muhammad b.

Memaham Dan Merengkaskan Karangan: Kesusasteraan Melayu.Pembangunan Negara dan Luar Bandar 12. Haji Svamsuddin Muhammad Noor b.Old Saying Jest: Witty similes that are food of the wise Malay adage . Kiasan: Makanan Arif Kiasan lbarat = Mdlay Adage . Hantu dengan Kerjanya Ahmad b. Shaharom Husain 1959 13. Contoh Surat-Surat Perjanjian Jual Putus dan Wasiat. Embun 1899 16. Buku Rengkasan llmu Alam Zainul Abidin 1962 Sutan Maideen 17. Mohamed 1960 14. Jaldin Sanusi 1958 202 .old saying jest: Witty is miles that are the food of the wise. Keluarga Haiwan 1957 15. Muhammad Noor b.

Acheen Street. P. Acheen Street. P. 2791. Noordin Anawi. Jalan Dato'Keramat. P. Pinang. P. Tokong.. Pustaka lslam. Pelajaran Agama lslam: Bahagian Ayat-Ayat AlQuran. 8. Acheen Street. Pinang. Pinang. 55. Noordin Arrawi. 2 -1959 5. 3. Noordin Arrawi.. Pengantar Kurcus lslamism -Abu Bakar 3. Pinang. Pinang.Lampiran {0 Jadual7. M. Taryung. -Abdullah Mohammad The United Press. Pinang. Pinang. Pelajaran Ugama lslam: Budi Perangai Da'iratul. (Syair) Nazam 25 Rasul dan Mengarak Pengantin. HajiAbdullah b. 55.. 55. Jalan Kelawai. A. M.Ma'arifilWataniyah.3 Buku-buku lama Pulau Pinang (Dalam koleksi peribadi MHS) Bil Judul Buku Mengapa dilarang? -Haji Abdul Rashid Hashim PenerbiU Tahun Diterbit Jumlah Buku 1 Maktabah HajiAbdullah b. M. Suluhan Rukun lslam yang k+'5 dan HajidiTanah Jawi. Kepala Batas. Acheen Street. M. Pinang. 3 203 . P. PerisaiAncaman -Abu AmirAl-Faruk S. Maktabah HajiAbdullah b. P. 41. 7. 55. -Cetakan ke-2 1 4. Bajunid. P. 1 Kedudukan Perempuan dalam lslam Maktabah HajiAbdullah b. P. 2 2. Noordin Arrawi. Muhammad HajiHashim 2 6.

Haniff Bohong diDunia -Hamka HajiAbdullah b. -Cetakan pertama 7 11. -Edisike-3 -1959 HajiAbdullah b. 2 12. Hassan Zakib. P.9. Kamus Akhbar dan Radio -susunan: Mohammad b. M. Malay Grammar for Beginners (Book 1) The United Press. Shamsuddin M. M. Perintis llmu Ekonomi -Amir Taat Nasution HajiAbdullah b. -1972 13. Syair Mengarak Pengantin HajiAbdullah b. Al-Ad'iyat ul. Acheen Street. -1969 -Cetakan Pertama 15. Salleh 17. -1910 Maktabah HajiAbdullah b. 55. P. Malay for Beginners (ln Jawiand Roman Scripts) (Book 2) -HajiShamsuddin M. Pinang. P. P. 59. Noordin Anawi. 55. M. Acheen Street. M. 55. Pinang. Pinang. Pinang. -Cetakan ke-2 -1956 HajiAbdullah b. P. M. Pinang. Acheen Street. Jalan Dato Keramat. Acheen Street. Malay Grammars for Beginners (ln English) (Book 1) -Mohammad b.Mukhtarat ulMa'thurah (Kumpulan Doa-Doa yang Terpilih) -susunan: Ust. 10. Pinang. M. Noordin Anawi. Noordin Arrawi. P. Acheen Street. P. M. 55. Joonoo 1 14. Acheen Street. Noordin Anawi. P. Noordin Anawi. 4 16. 3 204 . 2$E. M. Joonoo HajiAbdullah b. Pinang. Malay for Beginners (ln Jawiand Roman Scripts) (Book 1) -Hj. 55. 55. Noordin Anawi. Acheen Street. HajiAMullah b. Pinang. Noordin Anawi. Noordin Anawi.

. Nahu lnggeris (Dengan Bahasa Melayu yang Mudah) -Mohammad b.A. 55. M. M. Pinang. 55 Acheen Street. Pinang. pencetak dan penjilid) -Cetakan ke'3 -1971 23. P. Jalan Perak. Chulia Street. P. -1968 1 22. Sinaran Bahasa Melayu -Mansur Sanusi 25. Memilih lsteri (ldaman Berahi) HajiAMullah b. Noordin Anawi. Pinang. Noordin Anawi. Noordin Anawi. -Cetakan ke-2 1 21. M.. M. 389. Bhd. (Penerbit. 389. Noordin Anawi. Abdullah Suasana Baru. P. Chulia Street. Sejarah Perundangan lslam -Hassan b. -1961 18. 55. Pinang. Rahsia-rahsia Syariat HajiAbdullah b. 55. Acheen Street. Pinang. P. Contoh Karangan untuk SC dan FMC -Disusun: Syed lbrahim b. B. P. 4 -Edisike-3 -1954 19. HajiAbdullah b. Pinang. P. Bhd. Acheen Street. Hj. Pinang. (Penerbit dan pencetak) 1 24. P. 3 205 . Sinaran Bros Sdn.. P. Jalan Bahasa Melayu Penggal 1 -Disusun: Mansur Sanusi Sinaran Bros Sdn. Acheen Street. P. Haniff Sinaran Bros Sdn. 55. -Edisi Pertama -1gil 26. Ujian Berfikir -Mohammad Shahid b. Pinang. 389. P. llmu Ekonomi HajiAMullah b. Noordin Anawi. M. Pinang. 1 HajiAbdullah b.Haniff 55. 1 20. Chulia Street. Mansur. Syed Mohammad al ldrus. Pinang. Acheen Street. Bhd. 293 V. Acheen Street.

HajiAbdullah b. Pinang. NoordinAnawi. 55 Acheen Street. Acheen Street. Malacca Street. Pinang. P. 55. Tiga Hikayat: I (SoalJawab Menteri lslam dengan PaderiYahudi) ll (Cerita Empat Orang Miskin yang Terlalu Bodoh Sekali) lll (Syair Nasihat Bagi Sekalian.) HajiAbdullah b. P. 'Ashab ul-Kahaf' (Manusia Ajaib) HajiAbdullah b. 1 32. M. Pinang. Peribadi HajiAbdullah b. Noordin Anawi. 1 34.. -Cetakan ke-2 1 206 . Kitab Kesopanan Hidup 97. P. Pinang.. Senjata Podium (Pentas) -Budiman Radhi HajiAbdullah b. M. 55. P. Pinang. Acheen Street. P.. Acheen Street. Acheen Street. 4 28. 55. Acheen Street. P. 55. M.27. P. P. Pinang. 3 35. 55. Noordin Anawi. M. Noordin Arrawi. M. P. Madah Sukma (lmpian Nafsu dan Kesedaran) HajiAbdullah b. 55. Acheen Street. Noordin Anawi. Noordin Anawi. 33. Perintis llmu Munatik (Logik) HajiAbdullah b.. Acheen Street. Pinang. -Cetakan ke'2 HajiAbdullah b. Mendidik dan Mengajar 1 30. M. Masyarakat dan Syariat 1 31.. 55. M. Pinang. Pinang. M. Noordin Anawi. Noordin Anawi. 1 29.

Pinang. P. Rahman b. . Ta'bir Mimpi -Abu Bakar Yasin Maktabah Matabaat Darul Muammait. Jalan Sungai Pinang. 'l 38. P. P. M. Pinang. ialah pusat penerbitan. M. Pinang 1 Cukup menarik untuk dinyatakan bahawa selain penerbitan akhbar dan majalah. Pinang. Acheen Street. M. Abd. 104 tiahun ialah Noordin Anawi. M. 1 37. 55. 2 40. Indonesia dan Selatan Thailand. Jalan Dato' Keramat. 207 . Pulau Pinang juga. P. Razak -Cetakan Pertama -1935 39. Insaniah HajiAbdullah b. M. 55. Pinang. Hj. Acheen Street. 1 Tafsir Anawi Bahagian ll -Disusun: lbnu Arrawi HajiAbdullah b. 29-E. Ta'bir Kehidupan -Dikarang/disusun: Abd. Pinang. Hamid b. Beliau terkenal kerana buku agama yang diterbitkannya digunakan diseluruh Malaysia. 173-C. Hj. mula menerbit pada tahun 1899. Noordin Anawi. Risalah'Akhlak uLlman' (Simpulan lman) Osman Hj. Dalam kajian yang sedang berjalan ini penulis ingin menegaskan bahawa penerbit yang terbesar dan terlama yang masih berniaga hingga hari ini. Falsafah Keamanan dalam lslam -Ust. Noordin Anawi. Noordin Anawi. HajiAbdullah b. secara logikal. Tahir The United Press. P. Acheen Street. P. 55. Acheen Street. 55. Noordin Anawi. Abu Bakar Hamzah 41. Tafsir Arrawi Bahagian I -Disusun: lbnu Anawi 42. 1 HajiAbdultah b.36.

Teks-teks penting fiqh. buku apa: bahasa untuk kurikulum btu: bacaan sastera kajian tentang pantun bukan ilmu baru tetapi mengolah kembali buku lama. Khususnya pelajar Za'be dan yang menggantikannya.Inilah sumbangan terbesarnya. Antara contohnya ialah:- CAP dan ALIRAN Barisan Sosialis. disokong oleh penerbit Sinaran Bros - yang memerlukan manuskrip untuk sekolah. ilmu untuk sekolah - sambungan moden kepada Pejabat Karang mengarang. 208 . Pinang Darus Ahmad. Keadilan kuat. diP. jalinan kerjasama.sejarah. DAP. drama. Partai Buruh. sastera. tafsir al-Quran ialah karya yang sering diulang terbit. Zakaria Salleh meneroka bahasa. darus banyak buku tentang beberapa hal dan bidang. Bebas dari aliran perdana. trauhid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful