You are on page 1of 8

LAM-PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM: PISMP SEMESTER: SATU TAHUN: 2009

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Puisi Kod: BCN3110 Kredit: 3(3+0)

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)

Induksi Semester 1, 2009

诗的类型、特征 概要讲述: 师生讨论: 阅读旧体诗的专用 参考资料:


与发展概况 a. 诗歌的起源与演变 举例并说明绝句诗与律 术语,以图表列出
——诗的产生、四 诗格律的异同。 其要点。尤其要注 i. 吴丈蜀《读诗常
a. 诗的起源与演 言诗、辞体、杂言、 (1 jam) 意的是诗韵和格律。 识》 ,页 11-
M1 变 五七言诗、古近体 32,页 43-108
b. 诗歌的体式特 诗 注意: ii. 赵义山、李修生
征 b. 诗歌的体式特征 所有自学作业须存 《中国分体文学
——原始歌谣、诗 档。这个学期开始, 史·诗歌卷》,
经、楚辞、汉乐府、 学员可自拟题及搜 页 1- 131
古诗、唐诗 索相关材料阅读
注:诗歌只讲到晚唐
诗,不谈宋诗。
(2 jam)
先秦诗歌选读 概要讲述: 参考资料:
两首作品在历史上的
a. 诗 不同诠释。 周啸天等《诗经楚
• 周南《关雎》 (1 jam) 辞鉴赏辞典》
• 郑风《溱洧》

先秦诗歌选读 概要讲述: 师生讨论: 查找《关雎》在不 参考资料:

Februari 2008 1
LAM-PT09-02

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)
a. 诗 屈原作品的时代意义 作品的艺术特色。 同时期对主题的诠
• 周南《关雎》 及特色,并讲述《涉 (1 jam) 释,以图表概括各 张树波《国风集
• 郑风《溱洧》 江》的内容大意。 个时期的特色。 说》,石家庄:河
(2 jam) 北人民出版社,
b. 楚辞 1993
M2
屈原《涉江》

汉代诗歌选读 概要讲述:
作品在文学史中的地
乐府《焦仲卿妻》 位。
(1 jam)
汉代诗歌选读 师生讨论:
分析汉乐府《焦仲卿
乐府《焦仲卿妻》 妻》的艺术特色,并讨
论主要人物性格特征。
(1 jam)

M3 唐代诗歌选读 师生讨论: 搜集李白的五篇作 参考资料:


a. 王昌龄《出塞》 以选篇为例,说明王 讨论李白作品中的浪漫 品,说明其诗歌创 i. 何满子等《唐宋
(其一·秦时明 昌龄、王维、李白三 色彩。 作中的浪漫色彩。 词鉴赏集》
月) 人的写作特色。 (1 jam)
b. 王维《山居秋 (2 jam) ii. 唐圭璋等《唐
暝》 宋词鉴赏辞典》
c. 李白《梦游天姥
吟留别》
M4 唐代诗歌选读 师生讨论: 搜集杜甫的五篇作 参考资料:
以作品为例,说明杜 比较《茅屋为秋风所破 品,说明其诗歌创
d. 杜甫《茅屋为秋 甫诗歌的特色。 歌》的异说,并说明自 作中的现实主义特 i. 汤江浩《茅屋为
风所破歌》 (2 jam) 己的立场。 色。 秋风所破歌异说集

Februari 2008 2
LAM-PT09-02

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)
(1 jam) 解》

e. 白居易《卖炭 以作品为例,说明白
翁》 居易诗歌的特色。
(1 jam)

唐代诗歌选读 概要讲述: 师生讨论: 参考资料:


作品的内容大意、主 针对作品中的不同解释
e. 白居易《卖炭 题思想、艺术特色。 加以讨论。 i. 方然《白居易卖
翁》 (1 jam) (1 jam) 炭翁诗意解读》

词的类型、特征 概要讲述: 参考资料:


与发展概况 a. 词的起源与演变 i. 陈振寰《读词常
——唐五代词、北 识》 ,页 1-135
• 词的起源与演 宋词、南宋词、金 ii. 赵
M5 变 词、元明词、清词 义
• 词的体式特征 b. 词的体式特征 山
——词的牌调、词 、
的章法、词的句法、 李
词的用韵、词的分 修
类 生
(2 jam)
《中国分体文学
史·诗歌卷》,
页 189- 337

M6 词的类型、特征
与发展概况 以几阙《虞美人》为例,
讨论其体式特征。

Februari 2008 3
LAM-PT09-02

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)

• 词的起源与演

• 词的体式特征 (1 jam)

唐五代词选读 i. 王正威《温庭筠
以作品为例,说明温 师生讨论《小山重叠》 〈菩萨蛮·小山
a. 温庭筠[菩萨蛮] 庭筠与李煜的词作特 中女主人公的身份与情 重叠〉》词女主
《小山重叠》 色。 感。 人公身份辨析
b. 李煜[虞美人] (2 jam) ii. 张煜、吴相洲
《春花秋月》 吟唱作品。 《温庭筠〈菩萨
(1 jam) 蛮·小山重
叠〉》的不同文
化解读
宋词选读
以作品为例,说明苏 师生讨论两篇词选的艺
a. 苏轼[江城子] 轼与周邦彦词作特色。 术特色。
《十年生死》 (2 jam) (1 jam)
b. 周邦彦[渡江云]
M7
《晴岚低楚甸》

c. 李清照[声声慢] 以作品为例,说明李
《寻寻觅觅》 清照词作特色。
(1 jam)

M8 宋词选读 以作品为例,说明辛 师生讨论李清照词中的 查找辛弃疾词作最 刘凤《从〈一剪


c. 李清照[声声慢] 弃疾词作特色。 女性情感世界。 少三首,举例说明 梅〉和〈声声慢〉
《寻寻觅觅》 (1 jam) (1 jam) 其词表现的豪迈作 探究李清照词作中
风。 的女性情感世界》
d. 辛弃疾[永遇乐]

Februari 2008 4
LAM-PT09-02

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)
《千古江山》

清词选读
以作品为例,说明陈 贺新辉主编《全清
a. 陈维崧[贺新郎] 维崧与张惠言词作的 词鉴赏辞典》
《纤夫词》 特色。
(2 jam)
b. 张惠言[水调歌
头]其五《长镵
白木柄》

M9 清词选读 参考资料:
师生讨论叶嘉莹《小词 阅读并摘录有关清 i. 赵义山、李修生
a. 陈维崧[贺新郎] 中的儒学修养——解读 词再造辉煌的原因, 《中国分体文学
《纤夫词》 张惠言<水调歌头>五 并列出主要作家及 史·诗歌卷》,
首》的学术讲演。 作品。 页 308-337。
b. 张惠言[水调歌 (1 jam) ii. 张宏生《论清词
头]其五《长镵白 复兴之端绪》
木柄》 iii.
http://kzwhj.com/cult
ure/2006-12/22/
content_3794.htm
散曲的类型、特 概要讲述: 师生讨论: 参考资料:
征与发展概况 a. 散曲的起源与演变 i 刘致中、侯镜旭
—元散曲的繁荣 元散曲繁荣、鼎盛与衰 《读曲常识》 ,
a. 散曲的起源与 —元散曲的鼎盛与 落的时代特征。 页 21-41
演变 衰落 (1 jam) ii 赵义山、李修生
b. 散曲的体式特 b. 散曲的体式特征 《中国分体文学
征 —小令、散套 史·诗歌卷》,页

Februari 2008 5
LAM-PT09-02

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)
362- 414
注:散曲只讲元代,
不谈明代和清代。
(2 jam)

小令选读
a. 元好问[黄钟] 通过作品的讲解,说 师生讨论《堂堂大元》 网上搜所与《堂堂 参考资料:
《人月圆·卜居外家 明元好问和关汉卿的 的内容与艺术特色。 大元》手法类似的 i. 蒋星煜主编《元
东园·玄都观里》 曲作特色。 (1 jam) 曲作三首,略加评 曲鉴赏辞典》
b. 关汉卿[双调] (2 jam) 述。 ii. 杜秀昌、时坚
《沉醉东风·咫 《犀利的短剑,
M10 尺的天南地 战斗的棒》
北》
c. 佚名[正宫]《醉
太平·堂堂大
元》

M11
Praktikum 1
M12
Praktikum 1
M13
Praktikum 1
M14
Praktikum 1
M15 散套选读 参考资料:
a. 关汉卿[南 讲述作品的思想内容 师生讨论作品中的“浪 任选一篇散套作品, 蒋星煜主编《元曲
《一枝花·不伏 与作者的身世遭遇与 子”形象。 改编为现代剧本。 鉴赏辞典》

Februari 2008 6
LAM-PT09-02

Mg/ Tajuk dan Kuliah Tutorial Amali ISL


Catatan
Tarikh Kandungan (jam) (jam) (jam) (jam)
老》 时代背景的关系。 (1 jam)
(2 jam)

散套选读 参考资料:
b. 雎景臣[般涉调] 讲述《高祖还乡》在 辩论《高祖还乡》是否 i. 蒋星煜主编《元
《哨遍·高祖还 元代散曲中的地位, 被评价过高。 曲鉴赏辞典》
乡》 并说明其原因。 (1 jam) ii. 吴九成《〈高祖
M16
(2 jam) 还乡〉喜剧谐趣的
艺术构成》

M17
ULANGKAJI DAN PENGURUSAN KERJA KURSUS

M18
ULANGKAJI DAN PENGURUSAN KERJA KURSUS
M19
PEPERIKSAAN AKHIR
M20
PEPERIKSAAN AKHIR

Tandatangan pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

Februari 2008 7
LAM-PT09-02

___________________________________ ________________________________
(Nama: ) (Nama:
)

Tarikh: ___________________ Tarikh: ________________________

Februari 2008 8