РЕЗЮМЕ

„Нужни

са не бизнес, а бойни планове.”
Анонимен автор

Успехът на всяка организация зависи в изключителна степен от адекватното
разработване и осъществяване на маркетингова стратегия. Това важи с особена сила за
сферата на малките и средни предприятия, където повече от който и да е друг сектор на
икономиката, е необходимо да се осъществява маркетинг в дългосрочен план. Защото
само изпреварващото опознаване на потребностите и намирането на начини за тяхното
задоволяване може да направи организацията преуспяваща и конкурентноспособна.
В проекта са направени всички необходими анализи на микро и макро средата,
влиянието на политическите и демографските фактори, както и анализ на хотелската
индустрия в България. Описали сме хотелския продукт в детайли и след дълбок анализ
сме предложили нашите виждания за създаване на бизнес, чрез постигане на максимално
удовлетворение у нашите гости и положително финансови резултати за нас като
собственици.
Ние инвестирахме време и усилия за анализи и оценка на различни идеи и като
стартиращ бизнес, преди всичко сме наблегнали на рекламната кампания, утвърждаване
на нашето име, а също така върху намирането на печеливши пазари и създаването и
задържането на лоялни клиенти.

1

Визия и мисия
Девиз
“Каквото не можем по отделно го правим всички заедно!”
Визия
„Стремеж към съвършенство и гъвкавост в туристическия бизнес.”
В „ Diva” - OOД вярваме, че успеха на всяка организация се гради от много хора,
вярващи и работещи в името на една кауза. Ние поставяме на първо място нашите
клиенти, като се стремим да задоволим и най-изтънчения вкус, чрез достигане
пределното ниво на качествено обслужване на достъпни цени. Ние вярваме в максимата,
че за да успееш в голямата конкуренция трябва да предлагаш по-ефикасно, по-бързо и
по-евтино. Създаваме честна печалба за нас собствениците и се стараем да възнаградим
усилията на нашия персонал.
Мисия
Нашата мисия е да бъдем не просто четири звезден хотел, а място за пребиваване,
развлечение и бизнес от нов тип, в което качеството на работа, експедитивността,
добрата организация, вниманието и уважението към гостите и персонала, както и
съвършенството на резултатите са основни принципи.

2

Цели пред фирмата
Глобална цел
Трайна и постоянна реализация, формиране на аудитория от постоянни клиенти и
поддържане на честна и етична конкуренция, както и създаване на устойчиви връзки с
чуждестранни партньори.
Дългосрочни цели на фирмата

Налагане на пазара не само в Кранево, а и по Северното Черноморие
Създаване на устойчиви връзки с местни и чуждестранни партньори
Поддържане на добър имидж и стандарти за работа
Пълна реализация на маркетинговата стратегия
Увеличаване на продажбите и пазарния дял
Достигане на висока ефективност
Пълна възвръщаемост на инвестициите
Подобряване качеството на продукта на фирмата
Разширяване на бизнеса
Осъществяване на благотворителна дейност
Краткосрочни цели на фирмата

Официално откриване на хотел „Кренея” на 01.04.2007 г.
Създаване на интерактивен сайт на хотела, с възможност за on-line
резервации, персонализиране на всеки посетител и двустранна комуникация
24 часа в денонощието 365 дни в годината
Ефективна промоция и реклама на вътрешния и международния пазар
Оцеляване на фирмата
Максимално
оползотворяване
на
възможностите,
които
дава
местоположението
Привличане на клиенти
Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите
Поддържане на контрол на разходите, операциите и паричния поток чрез
адекватен и автоматизиран мениджмънт
Ключовите фактори за успех са:Висока мотивация за успех у собствениците
Професионална квалификация на собствениците и персонала
Подход за създаване на лоялен персонал
Местоположение на хотелския комплекс
Благоприятно съотношение между цена-качество или т.н. високо”value for
money”за гостите на хотела
Професионално управление на финансите и паричния поток за увеличаване на
капитала
Постоянен стриктен контрол на всички разходи
Изключително обслужване, което впечатлява и създава лоялни гости
Използване на интернет като директен канал за двустранна комуникация с
клиенти и доставчици, независимо от тяхното местоположение
3

 Непрекъснатия растеж на пътуванията по света и туризма през последните четири
десетилетия
 Повишения интерес към България като туристическа дестинация след
присъединяването ни към Европейския съюз

4

Описание на бизнеса
„Diva” Холдинг ООД е създадена през 2004 година в град Добрич, улица
„Болярка 3”. Учредена е от …., като съдружници с капитал от 10000 лева, с фирмено
дело № 22837/2004, том ІІІ, стр. 163, Булстат 85853127. Дяловото участие е по 25 % за
всеки, като разпределението на печалбата ще е в същото съотношение. Офиса на
фирмата се намира на улица „Независимост” # 12.
Търговската дейност на холдинга е хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност и кетъринг услуги. Първоначално фирмата се занимава с
предлагане на кетъринг услуги, а в последствие регистрира своята туристическа агенция
„Кренея Тур”, която е дъщерна фирма на холдинга.
През април 2006 година започва изграждане на 4 звездния хотел „Кренея” на
територията на курортно селище Кранево, област Добрич. В началото на 2007 хотелът е
завършен и напълно оборудван като на 01.04.2007 г. отваря врати и посреща първите си
гости.

5

8 16. лв. насам нивото на безработица устойчиво намалява.9 6 770. Очакванията са този тренд да се запази и през следващите години. като в края на 2004 г. Показател БВП Реален ръст на БВП Индустрия Селско стопанство Брутокапиталообразуване Ниво на безработица Инфлация (в края на годината) Средногодишна инфлация Износ Ръст на износа Внос Ръст на вноса Търговски баланс Валутни резерви на БНБ Бюджетен дефицит Валутен курс Основен лихвен процент Държавен дълг Мярка млн. през последните години България постигна сериозен напредък по пътя към дългосрочна стабилност и устойчив растеж.4 16 509 10.1 4 061.1 1.4 9. – 2005 г.8 5.9 32 449 14.36 40.6 2. лв.16%.3 3.3 18 500 8. лв.3 -4 302.0 5 308.16 4.35 56.Анализ на макросредата Икономически фактори От макроикономическа гледна точка. Представените равнища на показателите за периода 2001 . % 2001 29 709.2 млн.9 10.1 5.6 19 320 4. % млн.5 12. лв.9 4 574.3 0.7 29.0 2003 34 410.2 -0.1 29.8 26 111 14. достига равнище от 12. Наред с това се забелязва и стабилизация на макросредата от гледна точка на показателите за инфлация.7 21.6 13. Безработицата в страната. Данните по-горе са ясен индикатор за реалното успешно развитие на българската икономика.5 5. Този факт позволи през 2005 г.0% през 2004 г.0 21 779 15./$ % % БВП 18 760 14.0 2002 32 335.67 47.6 2.07697 3.57511 2.3 28 10.9 -3 308. до 4.67 73.4 0. евро % БВП лв. В периода от 2000 г.5 29. брутото капиталообразуване в основен капитал нараства непрекъснато и неговият относителен дял в общия обем на БВП се увеличава.73262 2. Таблица 1. млн. Положителните тенденции в развитието на основните индикатори на пазара на труда се очаква да бъдат съпътствани със запазване на макроикономическата стабилност и устойчивия икономически растеж. намалява през последните години.6 0. подобно на инфлацията.8 17 180 7.6 -7 370.5 1. а тези за 2005 г. насам има постоянен икономически растеж от над 4% годишно.2 4.7 11.5 5.4% през 2000 г. безработица и лихвени равнища.40 България като цяло от 2000 г.0 6.8 -0.18472 4. От категориите на крайно използвания БВП.1 19.1 -5 315.1 4.8 -3 478.1 6.0 2005 41 948.5 30. Данните в таблица 1 по-долу очертават основните измерения на развитието на страната от началото на новото хилядолетие.3 5. Постигнатите резултати позволиха средният растеж на България да достигне 6 .9 29.4 20.7 13.2 4. Макроикономически показатели за България 2001 г.8 7. като основна причина за това е провежданата активна политика на правителството за насърчаване на заетостта.2004 г са по данни на БНБ1. брутният вътрешен продукт по текущи цени да надхвърли 41 млрд. Инфлацията в края на годината се понижава от 11. са предварителни.8 23. В следващия тригодишен период се очаква да се запази постоянната тенденция на нарастване на заетостта и намаляване на безработицата в страната.6 2.57415 2.0 1.1 12. лв.05 32.1 22 209 13. % темп % БВП % БВП % БВП % % % млн.0 2004 38 275.0 25 506 7.9 4.7 17.

се задълбочава и поражда опасения за финансовата стабилност. МСП осигуряват над 45% от заетостта в предприятията. услугите и аграрния сектор. измерена като добавена стойност на един зает. За да намали разликата в доходите и облекчи сближаването с ЕС. въпреки че и те бележат непрекъснат растеж. Структурните проблеми в сектора на МСП.1% от всички фирми.1 % годишно). Участието на малките и средни предприятия в процеса на развитие на частния сектор и икономическото преструктуриране постоянно нараства. Основният макроикономически проблем – дефицитът на текущата сметка. 7 . което значи. Стопанската конюнктура се влоши и към края на 2005 година се стабилизира на нива под средните за 2003 и 2004 година. Влошаване на динамиката се наблюдава в индустрията. докато аграрният сектор непрекъснато се свива. България ще трябва да увеличи заетостта и производителността. Доходът на глава от населението в страната по паритет на покупателната способност през 2003 г. През втората половина на 2005 година българската икономика забави своя растеж.малък дял на МСП в производствената сфера специализиране на преобладаващата част от МСП в обслужване на много малки сегменти от пазара. В регионален аспект МСП се развиват по цялата територия на страната. Голямото изоставане на доходите в България от тези в страните-членки на ЕС налага предприемането на мерки за повишаване на ефективността на икономиката. а вносът рязко се ускори главно поради скок в индивидуалното потребление и инвестициите.нивата на последно приетите страни-членки на Европейския съюз. особено в началната фаза. че търговският дефицит е резултат не само на скок в потреблението. Във вноса рязко нараства делът на енергоносителите и се увеличава делът на инвестиционните стоки.6 %) сред страните от Централна и Източна Европа. както и възможностите за разрастване на МСП. което означава връщане към неблагоприятната тенденция от 2004 година след прекъсването й през първото полугодие на 2005 година. осигуряващи заетост на по-малко от 10 човека.ниска производителност на МСП . Реформите в икономиката са особено наложителни и поради отрицателните стойности на естествения прираст на населението в страната (около . действащи малки и средни предприятия (МСП). но и на увеличена инвестиционна активност и поради това не трябва да се оценява само негативно. които пречат на фирмите да се разрастват и да повишават своята конкурентноспособност са следните: . изостава от растежа на заетостта. на изискванията за покриване на стандарти от фирмите и във връзка с възстановяване на щетите от наводненията. Заедно с това значително нарастват инвестициите в икономиката като резултат от кредитната експанзия. налице е застой в износа. като растежът на индустрията изпреварва този на услугите. В България има над 200 хил. България е значително по-бедна от новите страни-членки на ЕС. което ограничава избора на поле на дейност и технология.0. представляващи 98.. възлиза на 30% и съответно на 57% от средното ниво в 25-те страни-членки на ЕС и в новите страни членки. Растежът на производството се забави. Един от основните проблеми за МСП е трудният достъп до външно финансиране. На фона на тази оптимистична картина незадоволително е равнището на доходите. Преобладаваща част от тях са микрофирми.0. Производителността на труда.7% годишно) и на миграцията (около . България е на предпоследно място по трудово участие на работната сила на пазара на труда (49.4 %) и на последно място по процент на заетостта (43.

според НРС. в резултат на което страната ни забавя конвергенцията си към западноевропейските държави. В отраслов план туризмът и далекосъобщенията се развиват най-динамично. което се очаква да настъпи в началото на 2007.6% в реално изражение. Очакваното присъединяване и членството ни в НАТО увеличават сигурността на чуждестранните инвеститори в икономическата стабилност. така се забавя икономическия растеж и развитието на финансовите пазари. Най-вероятно подобрените възможности за трудова реализация са стимулирали част от икономически неактивните лица да се върнат отново на трудовия пазар. Транспортът и селското стопанство. т. като последното се дължеше предимно на нарасналото търсене на труд на първичния трудов пазар. По данните на Агенцията по заетостта от август 2005 г. Заедно с намалението на безработните лица. За целта се отпускат помощи от предприсъединителните европейски фондове. Средно за периода януари – юни 2005 г. които още повече да увеличат конкуренцията между кредитните институции. е 5. като изменението е сходно както по данни на наблюдението на работната сила (НРС).6 хил. намиращи се в извънработната сила (с 14.Проблемите са в квалификацията на работната сила и възможността й да произвежда добавена стойност.3%. насам. Средно за първите шест месеца на 2005 г.7% от работната сила. които ще нараснат след като държавата стане страна-членка на съюза. възлезе на 10. особено след загубите от наводненията. От изключителна важност за икономиката в страната е и присъединяването на България към ЕС.е от периода преди ускоряване на процесите на преструктуриране на икономиката. Липсва мотивация и принуда за постоянно допълнително обучение на работната сила. Ръстът на добавената стойност в индустрията спрямо 2003 г. души и са с около 70 хил. Равнището на безработица средно за шестмесечието. през разглеждания период сe отчете и спад в броя на обезкуражените лица. 8 . Безработица През цялата 2005 година продължава намаляването на броя на безработните. изостават. на банковия пазар да навлязат и западноевропейски банки с голям опит и сериозни финансови възможности.7%) по-малко в сравнение с първото полугодие на 2004 г. спрямо същия период на предходната година програмите за насърчаване на заетостта имаха по-малък принос за намаляването на безработицата в страната. През второто тримесечие на текущата година коефициентът на безработица отчете най-ниската си стойност за цялата история на провеждане на наблюденията на работната сила. тя възпрепятства развитието на малкия и среден бизнес както и стартирането на някои големи инвестиционни проекта за страната. увеличавайки се с 37% при ръст на БВП от 35% за периода от 1998 г. насам броят на регистрираните безработни е устойчиво под 400 хиляди. отбелязвайки намаление от 2 процентни пункта на годишна база. така и по данни на Агенцията по заетостта. Брутен вътрешен продукт През 2004 година брутният вътрешен продукт нараства с 5. Това представлява най-ниската стойност на показателя от края на 1998 г.2%). самоопределилите се като безработни в анкетите на НСИ достигнаха 347..1% от икономически активното население. което води до изоставане в производителността на труда. С положителен принос за растежа са всички икономически сектори като найдинамично през годината се развиват услугите (реален растеж от 6%). като достигна 11. Корупцията в страната по ниските етажи на властта е висока. През периода от въвеждането на паричен съвет в България услугите са основен двигател на икономическия растеж. Държавата за съжаление не оползотворява напълно отпуснатите й средства. От друга страна се очаква след влизането ни в ЕС. души (16.

Забавянето на растежа на инвестициите (9. Растежът на БДС на един зает през първото тримесечие на годината беше от порядък.0% 2.5%).3% 5.5% 4.6% -6% 1997 България 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ЕС25 2005 2006 2007 Източник: НСИ.4% 1. Инфлация Инфлацията в края на годината за 2004 г.Основният двигател на растежа на промишлеността и през 2004 г.6% 2. потребители Намален корпоративния данък: от 19. се очаква да бъде 3.3% по данни на НСИ) се очаква слабо да изпревари този на производителността на труда. Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини. АИАП Работна заплата Средната работна заплата през първото полугодие на 2005 г.9%.6% 2.9% 0% -2% -4% -5. аналогичен на нарастването на реалната средна работна заплата за периода (5% за производителността на труда срещу 5. През 2005 година минималната работна заплата е 150 лв.5% за 2004 г. а прогнозите за периода 2006-2007 г. е 4. така и в реално изражение – с 4. периферни устройства и софтуер Нулев процент данък печалба в повече от 100 общини с висока безработица 9 .4% за заплатата).2%) е в съответствие с намеренията за по-слаба инвестиционна активност на предприемачите през 2005 г..3% 2. Най-висок принос за този растеж имат крайните потребителски разходи на домакинствата. През първото тримесечие на 2005 г.0% 2.7% 2% Прогноза 5. (%) 10% Отчетниданни 8% 5.. производствено оборудване и апаратура. Графика 1: Реален ръст на БВП през периода 1997 – 2007 г.9% 3. Конкурентни предимства на България от инвестиционна гледна точка •Икономическа и политическа стабилност • Функционираща пазарна икономика • Минимален риск за инвестиции • Стимули за насърчаване на инвестициите • Конкурентна цена на работната сила и • • • • • по. са тя да се движи около 3.1% 5. се увеличава спрямо аналогичния период на 2004 г. на 15% през 2005 г. докато през второто тримесечие ръстът на реалната работна заплата (от 4.4% през 2000г.5%. компютри. остава експорта.ниски производствени разходи в сравнение със страните в Европа Стратегическо географско разположение: Либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. както в номинално (с 9.1% 1. при 11.9% 4.6% 2.5% 5. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 6% в реално изражение.0%.4% 6% 4% 4.2% 4.1%.9% 2. Инфлацията в края на 2005 г.3% 0.

км 19 973 кв. Западната граница отделя региона от Североизточният придунавски регион. Единствено в тази част на черноморския шелф на страната се добиват полезни изкопаеми. платовиднохълмисти земи. Крайбрежието и гр. Североизточният приморски регион е разположен в североизточната част на страната и има широк излаз на Черно море. полупланински релеф и крайморски низини. р. Намаляване на срока за възстановяване на ДДС от 45 на 30 дни през 2005 г. които се добиват в община Балчик. Икономическият профил и последващите разработки трябва да очертаят перспективните отрасли и направления в региона за интервенция в иновационно отношение. Черноморската граница създава условия за развитието на морския транспорт и е важен фактор за отраслите. Природните условия в региона са разнообразни и се отличават с регионална специфика. Границата е пресечена от международния път Констанца – Варна – Бургас – Малко Търново – Истанбул. морския транспорт и туризма. Икономически профил на Североизточен Приморски Район Представените данни и изводи за икономическото състояние на Североизточен район следва да послужат като предварителна база за по-подробно изследване потенциала на региона. лесно проходима е и свързва двата причерноморски региона. Мястото му в националната икономика се определя от стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост. което съставлява 83% от всички режими предложени за облекчаване. Повечето находища на полезни изкопаеми са с малки запаси и на изчерпване. Североизточният приморски регион заема кв. Южната граница минава по Източна Стара планина. Шумен. Провадийска.износителки Премахнати или облекчени са 160 регулаторни режими. зърнопроизводството. Добрич. Климатът е умереноконтинентален. като по крайбрежието е изразено морското влияние. Около 60% от поземления фонд на региона са обработваема земя. – 18% от площта на страната. съгласувани с МВФ Членство в NATO Предстоящо членство в ЕС Стимулиране на потреблението с понижаване на данъка на доходите на физическите лица и др. В южните части на региона са разпространени сиво-кафевите и кафевите горски почви. но преобладават черноземите – Добруджа и Лудогорието – които се характеризират с високо плодородие. Водните ресурси са по-големи в южната част на региона – р. като се отчитат както европейските. развиващи се въз основа на вносни суровини. тъй като в региона не протичат големи реки. Почвените ресурси са едно от най-съществените природни богатства на региона. Те са разнообразни. за фирми . и много по-малки в северната част. По южния бряг на Варненския залив – край нос Галата е открит природен газ с промишлени запаси. Местоположението му осигурява значителни предимства за неговото социално-икономическо развитие. преобладават равнини – Добруджа. но в речните долини нивото на 10 .• • • • • • Ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. свързан с процесите на иновационно развитие. но като цяло са недостатъчни за потребностите на региона и особено на селското стопанство. така и националните условия и тенденции. км. машиностроенето. Валежните количества са средно около 500 mm и са по-малки от тези за страната. Релефът е разнообразен. лв. при които функционира регионалната икономика. Със стопанско значние са мангановите руди. Находището на нефт край Шабла е изчерпано. Той обединява областите с центрове Варна. Варна са притегателни за населението от вътрешността на региона. Североизточната граница съвпада с държавната граница с Република Румъния и засега е слабо усвоена в стопанско отношение. Камчия.

които се използват за нуждите на поливното земеделие. Слънчогледова суровина се преработва във Шумен и Провадия. битова електроника. Горското стопансто е с незначителен дял в регионалното стопанство. Намалява дяла на произвежданата продукция и на заетите в машиностроенето и електротехничестката промишленост..н. а в хълмистите и планинските – овцевъдството. С промишлено значение са водите на Девненските извори. ябълките и прасковите. Шумен. Пред сериозни производствени проблеми е изправено и тежкотоварното автомобилостроене в Шумен. които са в тежко икономическо състояние през последните години и някои от тях са закрити. Варна. Местната промишленост е съсредоточена в Добрич. Производството на зърно. езерата по добруджанското крайбрежие и горските ресурси от широколистна дървесина в Предбалкана и Източна Стара планина. мляко и други продукти в региона има определящо значние за хранителния баланс на страната – 1/5 от площите засявани с културни растения у нас. регионът осигурява 1/3 от пшеницата. В Шуменско се отлеждат ценни породи коне. През 2004г. химическа. Промишленият профил на регионалното стопанство се формира от 4 отрасъла – машиностроене. Добрич. От трайните насаждение най-големи площи заемат лозята. 1/2 от царевичното зърно и 10% от ечемика на страната. Шумен. Смядово. Леката и хранителната промишленост осигуряват 21% от промишлената продукция на региона. 11 . грозде във винарските заводи във Варна. Нови Пазар. На второ място по производство се нареждат техническите култури . Химическата промишленост е ориентирана към производството на минерални торове. месо. фураж. Аграрното стопанство на Североизточният приморски регион има основно. пластмаси. Характерни за региона са и прозводствата на алуминиеви профили. В Шумен и Варна има пивоварни заводи – 20% от производството на бира в страната. използвани за задоволяване потребностите на химическите предприятия. В Североизточният приморски регион промишлеността заема 24% от брутен вътрешен продукт. с филиални предприятия в Добрич.7% и формира около 15% от общата селскостопанска продукция на страната. Добрич. В зърнопроизводителните райони се развиват свинтевъдството и птицевъдството. чрез дълбоки сондажи в Добруджа са открити подземни води. хранителна и лека промишленост. Шумен и др. Попово и Омуртаг. а захарната в Девня и Провадия. соди. Преслав. Средните добиви на пшеница от 1 дка са по-високи от средните за страната. дограми и фолио. Отрасълът е представен от консервната промишленост – Варна. металообработване. Попово и Провадия.1/3 от слънчогледа на страната. Тя създава 10% от общата промишлена продукция на страната. Животновъдството в Североизточният приморски регион е представено с всичките си подотрасли. млекопреработващата е разпространена в по-големите селища. киселини. мелничарската – Добрич. Богатата суровинна база в областта е фактор за специализацията на региона в стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост и в производството на строителни материали. Земеделието е трети по значние отрасъл в стопанската система на региона и дава 17. корабостроене и кораборемонт – завода във Варна.подпочвените води е високо и са изградени големи язовири. Балчик и т. С най-голямо значение е говедовъдството. жизненоважно значние за подържането на зърнения баланс в страната. Главен машиностроителен център в региона е Варна – дизелови двигатели. Само тези отрасли осигуряват 70% от промишлената продукция на региона. С регионално значние са минералните води на Варна и Каварна.

материали. материали. отсъствие на алтернативи Недостиг на оборотни средства Спад на продажбите или понижаване на цените Понижаване на печалбата вследствие ръста на цените на суровини.Финансово-икономически рискове Неустойчивост на търсенето Отрицателно влияние върху приходите Спад на търсенето с ръст на цената Поява на алтернативен продукт Понижаване на търсенето Понижение на цените на конкурентите Увеличение на производството при конкурентите Понижаване на цената Ръст на данъците Понижение на платежоспособността на потребителите Покачване на цените на суровини. превоз Понижаване на печалбата вследствие ръст на цената Увеличаване на кредитите или понижаване обема на производството 12 . превоз Намаляване на чистата печалба Спад на продажбите Видове рискове Зависимост от доставчиците.

територията на страната и извършена от данъчно задължено лице. с идването си на власт то пое много ангажименти за подобряване на икономическата стабилност на страната. до 7200 лв. с което ще окаже влияние и върху банковата система. За съжаление редица от тези приоритети бяха забавени. В момента ДДС е 20 % като има тенденция за понижаване с 2 %. Закон за облагане доходите на физическите лица При закона за облагане дохода на физическите лица се наблюдава увеличение на прага на необлагаемите доходи. + 24% за горницата над 7200 лв. 1092 лв. 168 лв. Не се очаква промяна в този курс на политика. По този закон както за износ така и за внос на стоки. което благоприятства развитието на финансовите пазари в страната. Тази стабилност във външната политика вдъхва доверие в чуждестранните инвеститори. 13 . Над 7200 лв. в резултат на което се забави и икономическото развитие на страната. годишната данъчна основа е била 1320 лв. а през 2005 г. за горницата над 600 лв. за горницата над 250 лв. намаляване на безработицата. Данък Необлагаеми 20% за горницата над 2160 лв. до 3000 лв. а на 2 април 2004 година стана официален член на северноатлантическия съюз. Над 600 лв. Страната очаква приемането в ЕС в началото на 2007 година.на стоки или услуги с място на изпълнение. Държавата има ясни външни политически приоритети. които се преследват неизменно от няколко правителства. до 250 лв. Месечна основа До 180 лв. е 1560 лв. завършването на приватизационния процес. до 600 лв. От 250 лв. Закон за данъка върху добавената стойност Данъка върху добавената стойност се дължи за всяка доставка . Данък необлагаеми 20% за горницата над 180 лв. Приоритети на правителството са развитието на малките и средни предприятия. Държавата не ограничава и подкрепя частния бизнес. 91 лв. Годишна данъчна основа До 2160 лв.Политически фактори България е конституционна република с демократично управление. през 2002 г. освен когато закона не предвижда нещо друго. От 3000 лв. От 180 лв. което ще доведе до известна несигурност в бизнес климата и може да забави редица инвестиционни решения и проекти. Обществото до голяма степен е недоволно от досегашното управление и се очаква на следващите парламентарни избори властта да бъде поета от друга политическа партия. Тенденцията е за намаляване на облагаемия доход и процентите с които се облагат доходите. От 2160 лв. 14 лв. Сегашното правителство е в своята четвърта година на управление.. ускоряване на процеса на присъединяване към ЕС. + 22% за горницата над 3000 лв.

малка от 5000 лв. Намаляването на процента. – 15%. Не по – малка от 20 лв. През настоящата 2006 г. 100 лв. Понижението на данъка ще спомогне и за по – бързо излизане на страната от сивата икономика. 14 . все още е 15%.5%. 20 лв. Годишна такса Не по .до 100 места.предпоставка за фирмите да декларират реалните си печалби.Закон за корпоративно подоходно облагане През 2002 г. Упражняващи дейност в сферата на заведенията за хранене и развлечения и отговарящи на следните изисквания : категория от 1 до 3 * . Патентния данък за 1 място в заведенията с 1 или 2 * е 20 лв. Лицензи за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения Сумата се определя от категорията на заведението както следва: Брой звезди 5* 4* 3* 1 и 2* Без категория Първоначална вноска 150 лв. за 2004г. през 2005 г. Закон за държавното обществено осигуряване Вноските за държавно обществено осигуряване се разпределят както следва: година работодател работник 2003 70% 30% 2004 65% 35% 2005 60% 40% Предвижда се през 2007 г. Данъчния размер н а данъка върху печалбата за 2003 г. Не по – малка от 1500 лв. Не по – малка от 300 лв.01 2003 г. разликата се облага с 15 %.5%. с който се облагат печалбите е предпоставка фирмите да започнат да декларират реалните си печалби и имат възможност за реинвестиция. 100 лв. от облагаемата печалба се отчислява 10 % данък за общините. През тази година е 15 % . с окончателен годишен данък се облагат лицата с оборот до 50000 лв. Не по – малка от 4000 лв. Изравняването на процента за държавно обществено облагане стимулира развитието на икономиката. . а не както досега на минимална работна заплата.5 %. е 19. е 23. 100 лв.19. е 23. Изравняването на осигурителните вноски е предпоставка за работодателите да започнат да осигуряват служителите си на реалната им заплата. а за 2004 г. Патентен данък От 01. Данък за корпоративното подоходно облагане Размерът на данъка върху печалбата за 2003 г.5 %. вноските за държавно обществено осигуряване да бъдат изравнени – 50% за сметка на работодателя и 50% за сметка на работника.

Културата на потребителите. През 2004г. Най-рядко е населена община Крушари до границата с Румъния. от контактите си с други индивиди. Добрич. Въвеждането на компютърни информационни системи допринася за осъществяването на незабавен мениджърски контрол. . към които индивида принадлежи или към които се стреми. че въвеждането на ново оборудване е една от най– големите възможности да се предлага качествен продукт. преобладават миграциите от селата към градовете.км. Правят се опити за внедряване на технологични подобрения в производството. Като резултат от технологичните въведения обслужването е по – бързо. с по . раждаемостта е 9.Социалните фактори.Социални и културни фактори Основа за разработването на маркетинговата стратегия са познанията на фирмата за потребителското поведение. То е разпределено неравномерно. разходите намаляват. Тя се оформя под въздействие на информацията. Налагането на модернизирани охранителни системи води до намаляване на разходите за работни заплати и по-добра ефективност. оборудване. населението е 1 278 112 души .) Естественият прираст е . като по този начин се повишава качеството на продукта. Той се превръща в лоялен клиент. системи за сигурност и компютърни системи.16. в която те живеят – семейство. Развитието на интернет. Технологични фактори С развитието на новите технологии живота на хората става все по-механизиран и лесен.високо ниво. Например ако някой е посетил нашия клуб и е останал доволен има голяма вероятност той да се върне и да доведе със себе си свои приятели. технологичната революция водят до нарастване нивото на информация. от телевизията. Най-гъсто е населен района на Варненската агломерация (1347 ч/кв. училище и др. Над една трета (36%) от него живее в област Варна. Трите големи града в региона – Варна.6‰ за България е 9‰ .8‰ и е по-висок от средния за България -5.5% от населението на страната. която може да окаже влияние на нашите бъдещи клиенти средата. са центровете. доставяйки актуална информация. Като цяло може да се каже. Техническото обзавеждане е един от основните елементи в цялостното функциониране на заведението. Миграционната подвижност на населението е ниска и е главно в рамките на региона.2‰. качеството и процесите на реализация и обработване.4‰ – по-ниска от средната за страната 14. Друга полза от нововъведенията е създаването на по – добри условия за работа. Демографски профил на Североизточен район През 2004 г. Към технологичните фактори спадат техника. работния процес става все по – лесен. Референтната група. 65% от населението е градско. (приложения). Тук се включва влиянието на референтните групи.2%. Смъртността е 13. която потребителят приема от пресата. които поддържат селищното развитие.3. Шумен.2(2004)‰. Селищната мрежа се формира от 524 населени места – 23 града и 501 села. на добра цена. Доброто му познаване и правилният избор са важен фактор за качеството на предлаганата продукция. Общото технологично равнище в страната и региона е все още ниско. така и за начина на производство. както за продукта. Първоначалните инвестиции за 15 . То се определя основно от : . което привлича повече клиенти. В етническата структура доминира българското население 69.

16 . но ще се възвърнат бързо.закупуването на оборудване няма да са малки. За да бъде едно заведение посещавано и конкурентноспособно то трябва да е „в крак” с последните технологични новости на пазара независимо от финансовата гледна точка.

така и в световен мащаб.54%). вписани в паспортите на родителите си) през Януари .160 туристи (+36.79%).39% повече в сравнение със същия период на 2005 г. както от българи така и от чужди туристи.69%). Общо 3 668 312 от чуждестранните туристи са посетили страната с цел почивка и ваканция (без децата. България е посетена от общо 4 267 461 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) през периода Януари . Македония – 581.11%).34%) за България.226 туристи (+7. Румъния – 187.315 туристи (-2. и целите на посещение на страната ни от други граждани. Турция – 271.746 туристи (+12.474 туристи (-10. чиято квалификация отговаря на въведените нови критерии за работа в сферата на туристическото обслужване. Русия – 175. Непрекъснатото отваряне на “врати” на нови хотели.Септември 2006 г. Сърбия и Черна гора – 534. Франция – 74. развлечения. Унгария – 44.311 туристи (+46.332 туристи (+2. Австрия – 57.019 туристи (+24. Привлечените в отрасъла инвестиции водят до увеличаване броя на туристическите обекти и създаване на нови работни места.88%). следвана от Германия – 582.91%).583 туристи (-3.405 туристи (+12.73%). Всичко това създава благоприятни тенденции за развитието на отрасъла и формира необходимостта от обучение на кадри за задоволяване на увеличаващите се потребности. Развитието на туристическата индустрия в световен мащаб определя хотелиерството и ресторантьорството като приоритетен дял от националната ни икономика. което е предпоставка за повишеното търсене на работници.43%).78%).96%).69%).39%).74%).523 туристи (+23. реконструирането на стари. На схемата по.909 туристи (+24.Септември 2006 година (+5.35%).295 туристи (+17.139 туристи (-14. Полша – 113.00%). Великобритания – 374. до 2005 год. Холандия – 48. предлагането на нови места и усъвършенстването на стари места за дестинации в държавата и други.094 туристи (+31.520 туристи (-0. Италия – 59. Положителното развитие на туризма в България се забелязва с всяка изминала година.894 туристи (-11. Финландия – 83.71%).46%). Молдова – 22.37%). Чехия – 126.494 туристи (+36.42%).долу е показано развитието на туризма в страната ни за годините от 1998 год. Ирландия – 29. Белгия – 32.912 туристи (+13.85%).056 туристи (+39. 17 . Това са туристи според определенията на Световната организация по туризъм и Европейската комисия за туризъм при ЕС. подобряването на инфраструктурата в курортите и около тях.Анализ на индустрията Една от най-бързо и динамично развиващите се области в българската икономика е туризмът. Дания – 72. Израел – 103.764 туристи (+76.176 туристи (+123.666 туристи (+13. благоприятстват България да се развива и да бъде желана дестинация за почивка.837 туристи (+48.450 туристи (+47. както у нас. Словакия – 89.06%).76%).79%). Техният брой е с + 5. САЩ – 60. За дванадесетте месеца на 2005 година Гърция води в класацията с 665.544 туристи (+4.10% спрямо същия период на 2005 г.53%).63%). Швеция – 101. Украйна – 83. работа и незабравими преживявания. Норвегия – 39.

29% повече от 2004 год. Ноември и Декември се регистрира спад поради намаления в пътуванията от някои съседни страни (Гърция.6% през Ноември и 9. ОБЩО ТУРИЗЪМ .29% повече от същия период на 2004 г. + 3.24% от всички чуждестранни туристи през 2005 год. Турция. се наблюдават чувствителни увеличения. от международен туризъм са 914. че около 10% повече българи са пътували зад граница за периода от 2004 г. Извод Най-важния проблем на настоящия етап от развитието на българския туризъм е обединяването на многобройните икономически. възлизат на 1954. Скандинавските страни. САЩ.Бизнес . Приходите от международен туризъм за периода ЯнуариДекември са с 9.18% спрямо същия период на 2004 г.8 млн.). Предпочитани засега страни за пътуване от българите се запазват страните Турция. Евро (+9. което налага предприемане на бързи специализирани маркетингови мерки за възстановяване на пътуванията. Този темп изпреварва растежа на посещенията на чужденци в България и е очаквано развитие с нарастването на покупателните възможности на българите за улесненото пътуване зад граница. През Октомври. По предварителни данни приходите от международен туризъм (без транспорта) за дванадесетте месеца на 2005 г. и САЩ за света.07% спрямо същия период на 2004 г) независимо от колебливото развитие и проблемите свързани най-вече с частично разрушената от бедствията и наводненията инфраструктура и ефектите от неограниченото строителство на база за настаняване в черноморските общини. Русия. Евро (-3. Гърция.Пристигания на ч Година Като парични постъпления.7 % през Декември. Македония.4 млн. Сърбия и Черна Гора). Евро (+28. българската туристическа индустрия успява да преодолее голяма част от проблемите си и засега запазва сравнително задоволителни темпове на ръст.Други Данните от НСИ до Септември 2005 показват. Това са страните с най-развиваща се икономика в Европа.6% през Октомври. На всички станали основни пазари като Великобритания. САЩ. Най-големите туристически пазари в света са Германия. Нетните приходи (положителното салдо) за дванадесетте месеца на 2005 г. Украйна.почивка и отдих . 18 . намаляват до 2. Месеците Август и Септември показват възстановяване на търсенето на българския туристически продукт на международните пазари. научнопрактически.) Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за дванадесетте месецът са на сума от 1040. социални.4 млн. Великобритания. Броя на посещенията с цел туризъм расте с над 24%. Кипър.4% благодарение на увеличението от 2. и регистриран брой нощувки 4.На гости .5% повече туристи са посетили България през цялата 2005 год. Спадовете на немския туристически пазар регистрирани през летния сезон. ЕС е осигурил 54.

което е два пъти повече от ръста на световната икономика.културно-исторически и политически фактори и организации за неговото устойчиво и перспективно развитие. само от туристически обекти са реализирани близо 2 млрд евро. 19 . Световния туризъм през последните 10-15 години дава ежегоден ръст на валутни приходи от 4 до 6% . Независимо от някои нерешени проблеми в туризма. Всяка година се развиват и утвърждават на динамичния пазар нови и привлекателни форми на туризъм. Ръстът на туристите е над 4. българския туризъм след 2000 год. През 2004 г. През 2005 г. в Пекин беше приета и стратегия за устойчиво развитие на международния туризъм до 2010 г.5% . резултат на частичната инициативност на българските предприемачи. също има добри икономически и социални резултати. а на приходите близо 8% в сравнение с 2004 год.

“Thomas Cooк” и “First Choice”. но процентът на съответната група туристи пак беше незначителен. а именно разположението му на самия бряг на морето като разстоянието до плажната ивица е около десетина метра. Хотел „Палма***” от години е посещаван от туристи. така и с по възрастни туристи. а както е известно на всички това е важен фактор. Словакия. Хотелски комплекс „Извора ***” е новопостроен. Сърбия и Македония. Украйна. хотелът ще работи. Хотел „Кристал Парк ***” може да се смята за непряка конкуренция. За непреки конкуренти могат да бъдат определени и следните заведения за хранене. че възрастова граница няма да има. Ресторанта на Хотел „Извора” предлага едно от най-богатите менюта в цяло Кранево. Ще бъдат сключени и договори с туристическите агенции: Anemone Travel & Holidays Ltd. относно туристите посещаващи Кранево като туристическа дестинация и алтернативните възможности за развитие. Това решение бе отчасти успешно. Хотелът ни ще работи главно с английски и български туристи. "Съни Турс". Като се има предвид. „Сръбския Ресторант” е друг доста сериозен конкурент в Кранево. Walk–in гости също ще могат да отсядат в хотела. flightcentre. Процентът на английски и скандинавски гости е незначителен и по тази причина като непреки конкуренти могат да се обособят едва 3 хотела. Този хотел работи еднакво добре както с български така и със скандинавски и германски туристи. Всъщност. посещаващи Кранево са от Полша. Чехия. "България Холидей". които по принцип не отсядат в Кранево. от Англия и българските "Карина Турс". Такъв го прави уникалното му меню. Основни конкуренти Конкуренцията в Кранево не може да бъде определена като особено силна. Имайки предвид тези обстоятелства е решено нашата политика относно целевата група туристи да бъде новаторска неосъществявана досега в района. Това е една бирария със старинни мотиви и битова атмосфера. ltd. Също така голяма част от туристите. както със семейства с деца. но въпреки това се държи стабилно на пазара и може би ще бъде главния ни конкурент тъй като мениджмънта още с построяването беше взел решение да бъде направен опит хотелът да работи с туристи от Великобритания и Скандинавските държави. това което я прави конкурентоспособна са цените. но 20 .това е друг хотел с по – нестандартна политика относно туристите. Но процентът е около 7% . но пък цените му са доста високи.8% от средната заетост на хотела през сезона. тъй като в него се наблюдава посещение от английски и скандинавски туристи. Travelcare. Полша. Чехия. като едната от целите ни е подписване на договори с два от най-големите туроператора за западна Европа . Въпреки това този опит доказа. Това решение бе взето след дълги дискусии. "Аеротравъл". на фона на другите заведения. Бирария „Милев” се намира на централната туристическа улица в Кранево и е известна. че не е невъзможно в Кранево да бъдат привлечени тези туристи.Анализ на микросредата Пазар и потребители Курортно селище Кранево от много години насам е атрактивен туристически обект най-вече за туристи от Русия. "Алма Тур". Словакия. Хотел „Палма***” . Може би това се дължи на местоположението на самия хотел. тъй като почти всички хотели и почивни станции работят главно с туристи от бившите съветски държави. Сърбия и Македония.

21 . т. Хотел „Кристал Парк” също както „Извора” се намира на централната туристическа алея. само нощувка или нощувка със закуска като няма никакви допълнителни услуги. Непреки конкуренти на нашия хотел ще са хотелски комплекс „Извора” и хотел „Кристал Парк”. Въпреки че сами по себе си не представляват особено силна конкуренция тези два хотела вече са се утвърдили в Кранево като пазар.е. те няма да представляват заплаха за нас. Промоция и реклама Двата хотела нямат особено силна рекламна кампания. Анализ на конкуренцията Хотел Кренея няма да има преки конкуренти. но имайки предвид целевата група на нашия хотел. тъй като ще е първият хотел в Кранево с категоризация четири звезди и който ще работи и зключително с английски туристи. Продукт Хотелски комплекс „Извора” предлага пакети с настаняване от вида BO и BB. което имайки предвид категоризацията им е слабост. Същото се отнася и за хотел „Кристал парк”. И двата хотела разчитат само на тези пакети за настаняване. Извод: Като извод от по-горе описаните примери можем да кажем. които предлагат качествени услуги. Не се инвестират средства в активни рекламни кампании.както при „Сръбския Ресторант” така и тук цените са доста високи. Местоположение Хотелски комплекс „Извора” се намира на около 15 метра от централната туристическа алея и на около 200 метра от плажната ивица. Въпреки това сме направили сравнително съпоставяне с други хотели в Кранево. че това са едни добри за Кранево туристически обекти. Разчитат главно на първоначална въвеждаща реклама и в последствие на напомняща реклама. но е малко по–далече от плажа – на около 500 метра.

Разполагат със собствен транспорт и разплащането може да бъде извършено по електронен път. Възможността за електронно разплащане е стандартно изискване към всички фирми.Силни и слаби страни на 2-та хотела Силни страни Хотелски комплекс „Извора” - Слаби страни Хотелски комплекс „Извора” разположение богат асортимент в менюто на ресторанта има лятна тераса познато е в селището и Варна и има лоялни клиенти собствен паркинг - - няма паркинг ниско качество на обслужване липса на пакети за настаняване от типа HB и FB високи цени липса на басейн Хотел „Кристал Парк” Хотел „Кристал парк” - - разположение собствен паркинг басейн - липса на пакети за настаняване от типа HB и FB високи цени Доставчици При избора на доставчици се съобразихме със следните критерии критерии: . Фирма „Добруджански хляб” ще е нашия доставчик на хлебни изделия. .Цени на предлаганите стоки и транспорта им. . . а при нужда и два пъти дневно. . тъй като нейните продукти са известни в цяла България.Качество на доставените продукти. Избрахме именно тази фирма.Методи на плащане. тъй като тя разполага със складова база в самото село и е възможно зареждането да става всеки ден. .Отстъпки.Качество на обслужване от страна на служителите им. Тази фирма от няколко години е лидер на пазара в района на град Добрич за производство и доставка на яйца и птичи продукти и също така имат собствен транспорт. Добрич ще е нашият доставчик на всякакъв вид напитки. се спряхме на следните : Фирма „Пато” – гр.Независимост След направените проучвания на възможните доставчици в района. Тази фирма е подходяща. с която биват изпълнявани доставките. Фирма „Зора” бе избрана да бъде нашия доставчик на яйца и всякакъв друг вид птичи продукти. Както и 22 .Скоростта. .

при другите фирми. Фирма „Сердика – 90” – млечни продукти „Птицекланица” АД – птичи продукти Месарска фабрика „Балик” – месо и колбаси „Захарно петле Койчев” – сладкарски изделия „Добруджански хляб” АД – хлебни продукти „Изида” СД – сладоледи „Калиакра” Фирма „ROX” – перилни и почистващи препарати „Далия” ООД – цветя „Р К – 90” ООД – дистрибутор на хранителни продукти ET “Златко Златев” – пране на чаршафи и покривки 23 . транспортът и методите на разплащане са същите.

(приложение # 1) . сейф под наем . използване и потребление. в която е разположен.80 места . Хотелски комплекс „Кренея” разполага с пететажна сграда. което задоволява потребностите и желанията. както и бонуси като: безплатна нощувка. през втората година цената ще расте постепенно. вечеря.. екскурзия и т. Осезаеми са: хотелския комплекс като сграда. резервация на самолетни билети .30 души . обзавеждане. задоволяване на физиологични потребности придружени с любезно обслужване. придобиване.150 места. те да станат лоялни към марката. паркинг – 30 места . услуги.е. защото тази пазарна ниша е силно чувствителна към ценови промени. по-ниска цена с по-добро или еднакво качество на продукта от 4-звездните хотели в Албена и Златни Пясъци и по-високи цени с по-високо качество на продукта и услугите от 3-звездните. На разположение на гостите са : ресторант „X” . Lobby bar „Jack Daniels” . 10 студия. 24 . отношение към гостите. оборудване. обменно бюро . Неосезаеми са : атмосфера. към който е насочен нашия продукт – млади семейства (с деца). анимация . открит басейн .Вътрешен анализ Маркетингов микс Продукт Продуктът е всичко. което може да бъде предложено на пазара. Sea Bar . В зависимост от изискванията и нуждите на нашите гости ние предлагаме следните пакети. организиране на атрактивни екскурзии . безплатен транспорт до плажа . За този тип гости са предвидени специални цени – „Цени за лоялни гости”. с цел привличане на внимание. определени от точките. Целта е през първата година комплекса да привлече възможно повече гости и благодарение на високото качество на продукта и услугите. които се натрупват. Това означава. а в същото време високи разходи за реклама. тенис корт . собствен плаж с 40 чадъра. детска градина. Имайки предвид пазарния сегмент. room – service .20 места (приложение 2) . конферентна зала . използвайки нашите продукти и услуги. със 102 стаи и леглова база с капацитет 216 легла разположени в 88 двойни стаи. 7 апартамента. През третата година цената почти ще се доближи до тази на 4-звездните хотели и в същото време ще продължим да поддържаме активна рекламна кампания.н. Ценова политика През първата година прилагаме стратегията „Бързо проникване на пазара”. С тази стратегия целим стимулиране на продажбите. природни дадености край хотела и областта. 2 единични. В случая продуктът – туристическият пакет е сложен комплекс от осезаеми и неосезаеми компоненти т. таксита . имидж на марката и други.

Thomas cook – 35 =76 л. Калкулативна цена на нощувка на легло 15. "Съни Турс". При избора сме се ръководили от добре утвърдените им имена в туристическия бранш и високото им ниво на професионализъм. Корпоративни клиенти – 7 = 15 % л. "Аеротравъл". че средно: . 27 лв.за месец 4530 легла. 216 легла Калкулация за една нощувка в хотел „Кренея” – Кранево. Ние приехме базова цена 13. Това означава. "България Холидей". Туристически агенции – 25 % = 54 л. "Алма Тур". . ltd от Англия и българските "Карина Турс". Flightcentre. защото в тази калкулация са вклю4ени всички разходи на на Хотелски Комплекс „ Кренея” 25 . Travelcare.за сезон 31 710 легла.20. 38 лв. First choice – 20 % = 43 л. Директно с хотела – групи – 7 % = 15 л. Разходи за: За материали За външни услуги За амортизации За възнаграждения За социални осигуровки Други разходи Общо разходи Заетост 100% 383 000 40 000 14 000 184 000 44 000 16 000 681 000 Заетост 70% 268 000 28 000 14 000 129 000 31 000 11 000 481 000 През 2007 година приемаме средна заетост на хотела 70%. Туристическите агенции. Цена на рецепция – 6 % = 13 л. 40 лв.Канали на разпределение След направените анализи и проучвания нашият екип се спря на следните канали за разпространение на нашия продукт: Канал Рецепция Групи с хотела Корпоративни клиенти Туристически агениции „First Choice” “Thomas Cook” % Леглова база 5% 8% 7% Надценка 220 % 200 % 180 % Крайна цена 43 лв.50лв на нощувка за легло. 25 % 160 % 35 лв. с които ще имаме договори са: Anemone Travel & Holidays Ltd. .за ден 151 легла. 20 % 35 % 130 % 100 % 31 лв.

W.T – анализ Силни страни: Слаби страни: Категоризация Местоположение Сегмент туристи Квалифициран персонал Собствен паркинг Басейн Атрактивни цени Силна реклама Населеното място Непознати на пазара Далеч от плажа Възможности: Заплахи: Поява на силна конкуренция Текучество на персоналa поради сезонността Откриване на SPA център Подписване на договори с други западноевропейски и руски туроператори Удължаване на работния сезон 26 .S.O.

БАКХУС . FHM. които ще използваме: . Каварна. Рекламата и PR са средства за комуникация.discover-bulgaria.Регистрация. ”Банкер”. чрез които нашето послание достига до целевата потребителска група. real estate agencies Bulgaria. ”Пари” и списанията HO RE MAG.hotels. и насърчаването на на туризма засега е оставено основно в ръцете на частната инициатива. Избора на подходяща реклама е сложен процес. . holidays Bulgaria. реклама във всеки брой.в края на 2005 г.всеки ден в радио . София. Един от минусите на Българския туристически продукт е слабата му реклама зад граница. PLAYBOY. с ДДС за популяризирането на България и създаване на положителен имидж на страната. включително relationship marketing на индивидуално ниво. МЕНИДЖЪР.org www. За сравнение . а не като разход (Kotler on marketing 1999) Видове рекламни и PR дейности. подтикваща към ответна реакция у потребителите да посетят именно нашият хотел и да предпочитат именно нашите продукти. Бургас. като организация. дава годишно около 10 мил. Ние предпочитаме да гледаме на средствата отделени за реклама и PR по скоро като на инвестиция. като пряк конкурент на България в туризма. GRACIA. Един от задължителните компоненти на рекламата е предоставянето на информация за качествата на продукта. Турция например. Агенцията по туризъм сключи четири договора на обща стойност 524 215 лв.Реклама Google (сайта ни да бъде отразяван като спонсор при изписване на комбинации от думите . Пловдив.Печатни реклами във вестниците „Капитал”.hotels Bulgaria. tickets Bulgaria).Създаване на изцяло интерактивен сайт който да предлага пълен набор от всички маркетинг функции. 27 . за туризма това важи дори с още по-голяма сила.един месец преди официалното откриване. flights Bulgaria.com www. както и на международен път Е-72 . COSMOPOLITAN. EVA.bookings.com .Реклама и PR „Рекламата е най-великата форма на изкуство през 20 век” Marshal McLuhan (1911-1980) канадски писател Рекламата в съвременния бизнес е абсолютно необходимо разходно перо за всяка фирма. тъй като тя формира положително или отрицателно мнение у потребителите за нас.hotels-in-bulgaria.три месеца преди официалното откриване на хотела.bg www.Реклама в радио ефир .Рекламни билбордове във Варна. банери и линкове (към нашия сайт) в следните сайтове: • • • • • www. property Bulgaria. MAXIM. долара за популяризиране на своите туристически дестинации. .travel.bulgaria-bookings. стартиращ петнадесет дни преди официалното откриване на хотела .com www.

Официално откриване на хотел Кренея . ”Банкер”.един месец преди официалното откриване. . МЕНИДЖЪР. фирмена униформа. шапки. Фирмата се е насочила към периодичната реклама. информация за отстъпки.% отстъпка от цената на стая и услуги на хотела при всяко следващо посещение. .Карти за лоялни гости . спорта и културни дейци. COSMOPOLITAN. . покана на водещи фигури от политиката и бизнеса.Стипендия за един студент от МК-Албена (финансиране за покриване разходите за един семестър при участие в Socrates/Erasmus programme).Брошури с пълна информация за услугите.Incentive tours . . ”Пари”и списанията HO RE MAG. . съпроводени с рекламни брошури.Предоставяне на карти за лоялни клиенти на главните редактори на вестниците: „Капитал”. консумативи с емблемата на хотела. BILLA. Нашите служители ще са облечени в специално изработено униформи. . . на които ще е изобразено логото на фирмата. .Част от договора (commitment) с туроператорите е те да ни рекламират.Дарение за Национален фонд "Милосърдие” .покана на журналисти от гореспоменатите издания.Канцеларски принадлежности. а и от цяла България. MAXIM. посветена на децата на загиналите полицаи и пожарникари. . обучаващи се в сферата на туризма.Тематична седмица. след края на летния сезон. FHM. Поздравителни картички за празници (рождени дни. . . . TECHNOPOLIS. бележници и др. EVA..веднъж годишно. промоции и предстоящи събития.всяка Коледа и всеки Великден.на всеки три месеца с покана за медиите.). . визитни картички. след което през следващите години този бюджет може да се намали до степен на задоволяване на рекламната дейност. които хотела предлага. не само в региона. PLAYBOY. В началото на дейността ни ще отделим по-големи средства за реклама. следователно ние присъстваме във всички техни брошури и рекламни материали.Организиране изложби на Български художници .Предоставяне на възможност за платени стажове на студенти. Коледа и т. 28 . Ще има също така химикалки.Всички превозни средства на хотела са с логото на хотела. TЕХНОМАРКЕТ ЕВРОПА .Транспаранти в Xипермаркети: МETRO. Уикенд пакет за представители туристическите агенции продали най-много стаи в нашия хотел.н.

Бизнес Цели Стратегически цели Главна цел: Лидерство по отношение качество на предлаганите услуги в избраните сегменти. Разнообразни компоненти на продукта.ниски цени Главна цел: Стимулиране търсенето на нов продукт Подцел: Рекламна кампания 29 . Увеличаване на цените. Конкурентни цени. Подцел: първокласни продукти Мерки: Доставка и дистрибуция от утвърдени фирми. Подцел: Разпределяне на процент от печалбата. Определяне на целеви пазари. Реинвестиция. Привличане на нелоялни гости на конкуренцията. Главна цел: Подържане на средна заетост от 70 % Подцел: Привличане на лоялни гости. Мерки: VIP карти. Подцел: Силна рекламна кампания. Подцел: Разрастване на бизнеса. По . Мотивация. Удължаване на работния сезон Тактически цели Главна цел: Утвърждаване в бранша. Привличане на лоялни гости. Известност на марката.център. Главна цел: Максимална печалба в дългосрочен аспект Подцел: Увеличаване на заетостта. Разширяване гамата от допълнителни услуги Главна цел: Покриване на задълженията. Сключване на договори с туроператори. Подцел: Квалифициран персонал Мерки: набор и подбор. Проучване на бизнеса. Мерки: Платежоспособност. Главна цел: Изграждане на SPA . Уникалност. Внедряване на HACCP системата. Постъпления от продажби.

защото гостите ще са по-малко чувствителни към стойността за сметка на качеството. което изисква високо качество на обслужването. Тези обстоятелства изискват бързо утвърждаване и налагане на търговската марка на избраните сегменти. която стимулира нашите гости да потребяват повече от нашите продукти и в същото време да обезкуражават реалните и потенциалните конкуренти с конкурентни цени. По този начин ще бъдем конкурентноспособни на всички навлизащи след нас на избрания пазар и ще има възможност за създаване на бариери за нови преки конкуренти. с цел популяризиране на търговската марка. 30 . Поради атрактивността и бързото развитието на туристическия бизнес в България се прогнозира навлизането на конкуренти. а това ще се осъществи със създаване на лоялни гости на „Кренея”. За тази цел ние като топ-менджимънт сме избрали такава ценова политика. Има се предвид. включително и такива с по-добри финансови инвестиционни възможности от нашите. В перспектива се предвижда лидерство по отношение на качеството на предлаганите от нас туристически продукти. Това се прави с цел по-големият пазарен дял да доведе до по-ниски разходи за единица продукт и по-висока дългосрочна печалба. което ще позволи формиране на по-високи цени. атрактивни пакети и активни рекламни кампании.Функционален План Маркетингов план Маркетингова стратегия Основна цел на мениджърския екип на „Кренея” е да се максимизират продажбите на туристическия продукт. че при сегашната стопанска конюнктура липсва реална (пряка) конкуренция на пазара в Кранево.

5 % 2.5 лв.3 лв.5 % 3.3 лв.) (7. по месеци * Посочените суми са в български лева Канал Рецепция Групи Корпоративн и клиенти Агенции First choice Thomas Cook Април - Май 1 247 5 800 3 306 Юни 2 709 5 880 4 788 Юли 4 988 7 000 6 650 Август Септември Октомври 3 956 3 354 989 6 120 5 160 1 840 7 030 3 952 2 584 20 405 12 059 26 244 21 385 36 750 22 568 35 154 35 370 45 360 34 615 54 162 70 713 53 830 53 382 66 420 54 495 48 267 47 655 13 580 21 204 28 917 F&B 12 636 18 915 27 300 37 830 39 975 33 735 14 820 (7.5 лв.3 лв.3 лв. изразена в брой нощувки Канал Рецепция Групи Корпоративни клиенти Агенции First choice Thomas Cook Брой нощувки Април - Май 29 145 87 Юни 63 147 126 Юли 116 175 175 Август 92 153 185 583 389 972 1 944 611 728 1 310 2 910 1 050 1 134 1 680 4 200 989 1 746 2 619 5 820 1 538 1 722 2 460 6 150 Септември Октомври 78 23 129 46 104 68 1 557 1 557 1 765 5 190 388 684 1 071 2 280 Приходи за 2007 г.) 13 095 18 900 (5.) 26 190 27 675 23 355 10 260 (7.3 лв.3 лв.) (5.5 лв.Прогнозни приходи и разходи Прогнози за заетост на хотела за 2007 година Заетост за 2007 г.) (5.3 лв.5 лв. изразена в проценти Канал Рецепция Групи Корпоративни клиенти Агенции First choice Thomas Cook Април Май Юни Юли Август 30 % 45 % 65 % 90 % 95 % Септември Октомври 80 % 35 % - 1% 5% 3% 1.5 лв.5 % 3% 2% 3% 3% 1.5 % 2% 1% 2% 3% 30 % 20 % 50 % 21 % 25 % 45 % 25 % 27 % 40 % 17 % 30 % 45 % 25 % 28 % 40 % 30 % 30 % 34 % 17 % 30 % 47 % Заетост за 2007 г.5 % 2.5 лв.) (5.5 лв.5 % 3% 1.) (7.) (5.) 80 092 121 686 176 841 242 148 258 388 219 973 94 194 Общо приходи за 2007 година : 1 193 322 31 .) (7.) (7.) Допълнителн и услуги Приходи 8 748 (7.) (5.) (5.

) Допълнителн и услуги Приходи 12 084 (7. изразена в проценти Канал Рецепция Групи Корпоративни клиенти Агенции First choice Thomas Cook Април Май Юни Юли Август 35 % 50 % 65 % 92 % 98 % Септември Октомври 83 % 35 % 3% - 1% 5% 2% 1.) (7.) 31 641 33 708 28 461 12 084 (5.) (7. по месеци * Посочените суми са в български лева Канал Рецепция Групи Корпоративн и клиенти Агенции First choice Thomas Cook Април 2 720 - Май 1 376 6 480 2 470 Юни 2 709 5 880 6 384 Юли 10 277 4 760 5 662 Август Септември Октомври 6 837 4 601 989 3 800 4 280 1 840 7 258 4 066 2 584 27 930 15 562 24 624 28 350 41 160 22 103 29 946 39 366 45 360 36 575 57 381 69 309 55 650 51 274 72 117 56 385 33 294 63 828 13 580 21 204 28 917 F&B 17 100 24 300 31 500 44 775 47 700 40 275 17 100 (7.3 лв.3 лв. изразена в брой нощувки Канал Април Май Рецепция 32 Групи 68 162 Корпоративни 65 клиенти Агенции 798 810 First choice 502 713 Thomas Cook 912 1 458 Брой нощувки 2 280 3 240 Юни 63 147 168 Юли 239 119 149 Август 159 95 191 Септември 107 107 107 Октомври 23 46 68 1 176 966 1 680 4 200 1 045 1 851 2 567 5 970 1 590 1 654 2 671 6 360 1 611 1 074 2 364 5 370 388 684 1 071 2 280 Приходи за 2008 г.) (5.) (5.3 лв.3 лв.5 лв.5 лв.5 % 1.5 лв.) 100 020 141 617 185 199 260 380 278 344 235 190 98 298 Общо приходи за 2008 година : 1 299 048 32 .5 лв.5 лв.5 % 3% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 35 % 22 % 40 % 25 % 22 % 45 % 28 % 23 % 40 % 17.5 лв.) (5.) (5.5 % 3.Прогнози за заетост на хотела за 2008 година Заетост за 2008 г.) (5.3 лв.5 % 4% 4% 2% 2.5 % 2.) (7.) 17 172 22 260 (5.) (7.) (7.5 % 31 % 43 % 25 % 26 % 42 % 30 % 20 % 44 % 17 % 30 % 47 % Заетост за 2008 г.3 лв.5 лв.3 лв.

4 38 226 6 498 14 357.25 20 376 18 014.5% 1% 1.5 12 495 15 855 21 525 22 260 19 320 9030 4 5602 7 140 9 060 12 300 12 720 11 040 5160 89 355.6 24 722.25 132601.5 Октомври 573.15 1271 Август 2094.5% 1% 2.15 75 483.5 1701.7 28 240.7 17 866.05 96239. по месеци * Посочените суми са в ЕВРО Канал Рецепция Групи Корпоративн и клиенти Агенции First choice Tomas cook F&B Допълнителн и услуги Приходи Април 507.5 1618.5 Юни 1499.3 - - 702 877. изразена в брой нощувки Канал Рецепция Групи Корпоративн и клиенти Агенции First choice Tomas cook Брой нощувки Април 23 - Май 54 89 Юни 68 113 Юли 123 62 Август 95 64 Септември 110 83 Октомври 26 - - 36 45 123 159 83 - 684 570 1003 892 714 1785 1132 1133 2039 1230 1537 3075 1272 1908 2862 828 1656 2760 361 903 1290 2280 3570 4530 6150 6360 5520 2580 Приходи за 2009 г.7 1 824.Прогнози за заетост на хотела за 2009 година Заетост за 2009 г.75 1312 Септември 2425.15 - Май 1 190.9 53 485.5% 1.95 115 565.7 14 904 26 330.4 2316.5 - 12 312 9 063 13 891 16 056 11 352.5 3100.2 33 .4 135 503.5 7 980 3.5 2398.15 22140 27 666 42 588.5 Общо приходи за 2009 година : 698 234.5% 2.5% 1% - 30% 25% 44% 25% 20% 50% 25% 25% 45% 20% 25% 50% 20% 30% 45% 15% 30% 50% 14% 35% 50% Заетост за 2009 г.5% 2% 1.5% 2.5% 1% 2% 1% 2% 1.75 22 896 31 482 39 638.5 Юли 2712. изразена в проценти Канал Рецепция Групи Корпоративни клиенти Агенции First choice Tomas cook Април Май Юни Юли Август 35 % 55 % 70 % 95% 98 % Септември Октомври 85 % 40 % 1% - 1.

692 €. 282 €. 2564 €. 1231 €. 34 .Рекламен Бюджет Рекламен бюджет за 2007 година Радио и телевизия : Вестници и списания : Интернет : Брошури : Билборд : Транспаранти : Други : Обща сума : 1 600 2 250 8 500 1 200 6 000 4 600 5 000 29 150 лв. 1128 €. 8487 €. Рекламен бюджет за 2008 година Радио и телевизия : Вестници и списания : Интернет : Брошури : Билборд : Транспаранти : Други : Обща сума : 1 000 1 900 5 500 900 3 600 3 200 5 000 21 100 лв. 2205 €. Рекламен бюджет за 2009 година Радио и телевизия : Вестници и списания : Интернет : Брошури : Билборд : Транспаранти : Други : Обща сума : 385 €.

1. че може да разчита на нас и представляваната от нас организация във всеки един момент. е че има висока степен на структуриране на задачите в комбинация с висока степен на внимание на подчинените ни. повишение в организацията и личното му щастие. За нас е много важно персонала ни да бъде удовлетворен във всяко отношение и да знае. Стил и политика на управление Да изберем най-подходящите и най-достойните за работа при нас и в нашия хотел. задължително трябва да създадем добър работен климат на разбирателство. че с много труд и усилие може да се развива в нашия хотел и фирма. Привличане на човешки ресурси 2. Избраният стил на управление към нашите служители е демократичният. Характерното за този начин на управление. с цел достигане професионално ниво. психически и физически комфорт. които трябва да се спазват от всички работещи във фирмата. който всяка организация предпочита за работа в този свят на пазарна икономика и на голяма конкуренция. На това се базира фирмената ни култура. означава най-точно да отчетем и очертаем изискванията към служителя за работата. Привличането на необходимите и подходящи човешки ресурси означава извършване на такова управленско въздействие. без значение на заемания от тях пост и длъжност. са изпълними от гледна точка на човешките ресурси. неговите очаквания.Мениджмънт и Човешки ресурси Управление на човешките ресурси Предметът на управление на човешките ресурси в съвременната организация има три важни аспекта. А това означава създаване на материални и морални условия на подкрепа. Поддържането им означава извършване на управленски дейности. които планира да постигне. сигурност. възможностите за доказване на пригодността. ние имаме следния план за действие – предвидили сме обучение на нашите служители. Всеки трябва да знае. взаимно доверие. Поддържането на човешките ресурси 3. Привличането на необходим брой подходящи хора гарантира на организацията сигурност във времето. които ще получат още по-добро и 35 . самочувствие. В този аспект на предмета на управление на човешките ресурси целенасочено се създават материалните и духовни предпоставки за сигурността. с които вече привлечените хора целенасочено се поддържат в някаква желана кондиция. като по този начин поставяме една основа на бъдещо доверие и респект. която хармонира на целите и стратегията на организацията. стилът. стремежи и лични качества. а след като го приемем. да го обучим и непрекъснато да следим за неговото желание за работа. че целите. Това ще промени изцяло отношението към гостите. на точно определени правила и норми на поведение. но с точно определена мярка от страна на мениджърите към техните служители. спокойствието самореализацията. Ние сме се постарали да имаме единство между целите на организацията и целите на служителите. възможност за изява на служителите. Мотивирането на човешките ресурси И трите аспекта на предмета на управление на човешките ресурси се отнасят до създаване и развитие на социалната организация на човешките ресурси в организацията. че държим на него. За да са по-доволни нашите служители и да искат да работят за нас и нашата фирма. Въпреки недостига на квалифициран персонал в туризма. развитие. По този начин ще покажем на персонала си. уважение и приятелство. комфорта на човека в труда. чрез което се предвижда и реализира точно определен количествен и качествен състав на социалната организация от хора.

Чрез този вид управление специалисти от различни отдели и звена работят заедно върху специфични проблеми. а възможността следващата година да се върнат е много поголяма. Този вид структура дава по-голямо въздействие върху творчеството на нашия персонал. които водят до повишаване на производителността и на равнището на трудовото представяне. връзката с подчинените ни трябва да бъде много по-силна. защото знаем. че дори и да имаме някакви между личностни противоречия сред персонала. Структура на управление Структурата. а за да постигнем това. План за потребностите от човешките ресурси . с цел по-добро функциониране на работната среда. които трябва да се осъществят. която сме избрали за управление на нашата организация. Планиране на човешките ресурси Днес ефективността и полезността от управлението на човешките ресурси се оценява преди всичко чрез неговия принос в реализацията на фирмените планове и в търговския успех на компанията. изисква наличие на голям управленски талант и опит.Обхваща мероприятията в това отношение за организацията като цяло и в отделните структурни звена. които да се връщат при нас. където се посочват нуждите от персонал за всяко организационно звено и длъжностите в него.да създадем лоялни гости. обучение и развитие. оценяване. Недостатъци на този вид структура на управление. е структура обединяваща предимствата на функционалните и дивизионните принципи. така че да се постигнат целите на организацията. с нейните цели и с плановете за тяхното постигане. Избираме такъв вид управление. Чрез налагане на ясно формулирани правила и норми за работа в една приятелска обстановка с открити отношения. възнаграждаване.Обхваща количествените и качествените характеристики на необходимата работна сила за определен период.качествено обслужване. 36 .Обхваща дейностите. се надяваме да постигнем идеалната хармония за постигане на целите. чрез подобряване на комуникациите с потенциалните кандидати и усъвършенстване на програмите за въвеждане новоназначените. Мерките за усъвършенстване на системата за подбор чрез рационализиране на процедурата за определяне на изискванията и на оценяване на качествата на кандидатите. Ние именно това целим . то отношението към гостите от тяхна страна ще бъде на много по-високо ниво. за да се привлекат и оценят кандидатите за работа. План за повишаване на производителността на труда . като запазват позициите си в организацията. Общите потребности се представят във вид на длъжностно разписание. създаване на по-добър комфорт на персонала ни в условията на труд. е че тя е една от най-скъпите. Именно това е нашата цел – създаване на лоялни гости. План за подбора на необходимия персонал . Планирането е тясно свързано със стратегията на организацията. Тяхното задоволяване предполага определено поведение и действия от страна на организацията във всички сфери на управлението: подбор. Планирането на човешките ресурси е дейност по определянето на потребностите от човешки ресурси и формулирането на действията за тяхното задоволяване. Тук се включват дейности по усъвършенстване на екстензивното и интензивното използване на човешките ресурси.

че не е възможно да се изисква императивно от хората да обслужват по-добре туристи. че тя е субективна. справедливост при управлението. така също и между нас и подчинените ни. всяка една. чувство. че силите пробуждащи към действие се намират вън и вътре в човека и го заставят съзнателно или не. Чрез доброто отношение към нашия персонал и високата мотивация във всяко отношение ние смятаме. Едно от най-разпространените определения за мотивацията е. които работят квалифицирано и всеотдайно за организацията. че във всеки бизнес един от най-важните въпроси. Персонал в хотел „Кренея” Мениджър хотел Мениджър ресторант Front office Главен готвач Отз Администратори Сервитьори Бармани Готвачи Миячи 1 1 1 1 1 5 11 4 12 4 37 . изградена на приятелски взаимоотношия. която превръща стимулите на средата в мотиви на индивида. Тайната на мотивацията се крие в един простичък факт. Винаги стремейки се в комплекса ни да цари една професионална хармония. да се даде възможност на хората да работят това. Мотивацията е тази.е. че са ценни за организацията. че то се осъществява с помощта на такива функции и управленски дейности. вътрешна детерминация на човешкото поведение. да извършва някои постъпки. за да могат изпълняват поставените цели. пред които е изправено ръководството е мотивацията на персонала. активизира индивидуалната и груповата пригодност. но трябва да се отбележи. и ще се задържи на пазара. т. Тя е един от основните фактори за производителността и ефективността на работата. Те се привличат към организацията. Мениджмънтът на човешките ресурси е въздействие върху хората. което те действително искат и могат.Мотивационни системи Всеизвестно е. както да се ангажират с проблемите им. Лоялността на гостите зависи от лоялността на персонала. Грижата за персонала създава може би найдобрата среда. “Как да задържим кадрите представляващи нас и нашия бизнес”. Мотивацията е и начин да се задържат подходящите хора. тези. пазари. от които фокусира върху трите страни на от предмета на управление на човешките ресурси. производителност. поддържат се и се мотивират. но естествено взаимоотношения подплатени с респект. Тя е тази чрез която се въздейства на хората. Все по убедително се налага мнението. че нашата организация ще има голям успех. ако самите мениджъри не са се погрижили за служителите си и не са им осигурили добра работна среда. ориентирана към конкретни действия. чието разкриване дава отговор на въпросите: “ Защо и в името на какво се проявява личността”. мотивираща го от своя страна да се грижи за гостите на хотела. Найпросто разбиране на такова определение отразява вътрешния свят на човека. Мотивацията помага на хората си да постигнат целите си. както между всеки един служител. така че организацията да постига печалба. Силата на съвременното управление на човешките ресурси е в това. Мотивирането на човешките ресурси е и третия аспект на предмета на управление на човешките ресурси. Ролята на човешките ресурси за конкурентоспособността и ефективността на туристическата организация е от съществено значение.

1 транжор. обобщаване на информацията и изготвяне на крайния продукт. Формиране на специализирана комисия по анализ на длъжностите. събиране и анализиране на информацията чрез подходящи методи. 4 сладкари. 1 Отз. Анализът се стреми да представи обективна и точна информация за тяхното действително състояние към определен момент. камериерите ни да са 10. (Приложения) Хотел: Хотелът е на 5 етажа. домакин 1. по 21 стаи на етаж. 4 бармана. пиколите 2. Образователни критерии Длъжност Мениджър маркетинг и реклама Мениджър Човешки ресурси Финансов мениджър Мениджър хотел F&B мениджър Главен счетоводител Главен готвач ОТЗ Front office Образованиe Висше по маркетинг и реклама Език 3 езика Висше по туризъм 3 езика Висше по икономика Висше по туризъм Висше по туризъм Висше по счетоводство и контрол Висше по хранително вкусова или туризъм Полувисше по туризъм Полувисше по туризъм 3 езика 3 езика 3 езика 38 2 езика 2 езика 2 езика 2 езика . Анализът на длъжностите включва няколко основни етапа: определяне на целта и обекта на анализа. които се фокусират върху трудовите задачи в рамките на длъжността. Анализ и проектиране на длъжностите Анализът и проектирането на длъжностите са две взаимосвързани дейности от управлението на човешките ресурси.Чистачи Камериерки Оперативен счетоводител Главен счетоводител Пиколо Охрана Техници Домакин Заместник главен готвач Сладкари Спасители Пиколо сервиз Общ работник Треньор 2 10 1 1 2 2 3 2 2 4 1 5 2 1 Ресторант: 11 сервитьора и 5 пиколи. докато проектирането е насочено към рационални промени в съдържанието и условията на длъжността с оглед да се повиши организационната ефективност и удовлетворението от труда. администраторите ни ще са 5. Кухня: 12 готвача. 4 миячки. 2 общи работника. охрана 2. спасител 1. 2 чистачки.1 домакин. но имат специфични цели.

5. персонала). ще трябва да спазват следните задължения. готвач Сладкари Спасител Пиколо (ресторант) Общ работник Полувисше Средно специално Средно специално Средно специално Основно Основно Средно Висше счетоводство и контрол Основно Курс по самозащита Висше по електротехника Средно специално Висше по туризъм Висше по туризъм Средно Основно Основно 2 езика 2 езика 2 език 1 език Не е необходимо Не е необходимо 1 език 1 език 1 език Не е задължително Не е задължително Не е задължително 1 език 1 език 2 езика Не е задължително Не е задължително Задължения на работодател Хотел “ Кренея” е създаден през 2007 год. Затова ако нашите служители искат да се издигат в професионален и личен план. Право на храна и подслон 10. 6. Право на един ден почивка 11. Задължения на работник към организацията При постъпване на работа в хотел “Кренея” всеки служител подписва трудов договор. затова и даваме много. Право за получаване на аванс 9. залагащи на високото качеството и успеха. Осигуряване на лично щастие на всеки служител 1. Списък със задължения : осигуряване на работно облекло . 39 . Ние изискваме много от нашите служители. На всеки служител се казва и се показва. спазване на 8 часов работен ден Заплащане на извънреден труд Право на майчинство Право на платен годишен отпуск Осигуряване на трудов договор 7. 3. въпреки че сега започва неговото разработване от специалисти с много голям опит от сферата на туризма.3 бр. Изплащане на работна заплата на всяко 5-то число от месеца 8. Право на повишение в организацията 13.. Гл. в които са оповестени неговите задължения и длъжностна характеристика. че човешкото отношение към нашите подчинени е най-важното за нас и тях. че хотела има високи цели и за да се осъществят трябва всички да работят заедно.Администратор Сервитьор Барман Готвач Мияч Чистач Камериерка Счетоводител Пиколо Охрана Техник Домакин Зам. за да бъдат и трите страни доволни (гостите. Право на тренинг програми 12. 4. Смятаме. 2. Социално и здравно осигуряване 14. хотела.

Автобиография Молба за работа Мотивационно писмо Свидетелство за съдимост 5. Да не се кара и да не спори с гостите. Да осигурява чистота на хотела и неговите площи Необходими документи за кандидатстване на работа (приложения) Всички кандидатстващи по вакантните места в хотела трябва да представят документите си в отдел Човешки ресурси. Оценка от практически изпит 8. 15. Да защитава гостите от външни набези. Причини за напускане на работа 40 . Досие на служител в хотел “Кренея” Всеки служител във фирма “Дива холдинг ООД”. Молба за работа 4. Копие от шофьорска книжка 16. Винаги да е в безупречен външен вид. марката на хотела. Да не носи бижута освен брачна халка Да поддържа чисто работното си място. Копие от лична карта. Което съдържа пълна информация за служителите от тяхното кандидатстване за работа при нас. притежава собствено досие. Психо-тест от кандидатстването на работа 6. 8. Да се грижи за уюта и почивката на госта. 10. Оценка от интервю за работа 7. Копие от диплома 14. 2. 5. 2. Копие от лична карта 8. Да не пуши и пие по време на работа 12. Медицинско уверение 7.1. 4. Автобиография + снимка Мотивационно писмо 3. Да се грижи и осигурява тишина в хотела. 7. Оценка на работата 9. Копие от диплома 5. Трудов договор 11. Да защитава името. Копие от шофьорска книжка 1. 4. 6. когато го видят наши гости. в който те решат да ни напуснат. логото. Препоръки 12. 11. Предаването на документите става лично. Копие за друг вид квалификация 10. 2. Да бъде винаги усмихнат в хотела. Препоръки 9. Свидетелство за съдимост 6. 3. Оценки от тренинг програми 13. Какво включва едно досие: (приложения) 1. до момента. 9. Длъжността в хотела 10. 3. Да бъде усмихнат и извън хотела и работно време.

което при определени условия може да има и негативни икономически последици. 2. колкото по-продължителна неговата работа в организацията. смяна на местоживеене. толкова по-големи. Осигуряване на необходимите работници и служители за реализиране на целите на организацията. Начин за подбор. Дата на прекратяване на договора 18.17. че напускането на организацията. Причини. поради които хората напускат организацията. в производителността на труда и в социалнопсихологически климат. които имат потенциал за развитие в организацията. Създаване на предпоставки за по-висока ефективност от обучението на хората. са свързани с увеличаване на нейните загуби. бременност. За целите на този анализ причините за движението на работната сила биха могли да се разглеждат в два разреза. Възможности за осъществяване на промени в трудовото поведение и представяне на заетите в организацията. Преобладава схващането. прекратяване на трудова дейност. Със значителни разходи е свързано и прекратяването на всеки трудов договор. Голямо значение за организацията и особено за нейната активна политика в областта на човешките ресурси има разкриването на причините. Основна причина. трябва да се предвидят промените в наличния състав. смърт. професионално заболяване. постъпване в казарма и др. при която се съпоставят предвидените равнища на търсене и на предлагане на работна сила в организацията и се стига до оценка на това колко и какви хора ще са необходими. Подборът и назначението на нови работници е отговорност на ръководителите в 41 . за да реализира своите цели. емигриране. Дата на напускане Определяне потребностите от човешките ресурси Установяването на потребностите от човешки ресурси е основен елемент на тяхното планиране. които го предизвикват. независимо от причините. Освен това плътният поток на напусканията се отразява неблагоприятно върху името на организацията. Към първите могат да се отнесат напусналите поради: пенсиониране. които не биха могли да се избегнат и причини. необходима на организацията. тъй като за всеки служител са правени инвестиции. назначаване и освобождаване на персонала Подборът и назначаването са традиционни дейности в рамките на управлението на човешките ресурси и са важни за организацията тъй като са свързани с: 1. които биха могли да се избегнат. То обхваща определянето на количествените и качествените параметри на работната сила. поради която ние ще освобождаваме нашия персонал е закриване на летния сезон. неудовлетвореност от методите на работа. закриване на летен сезон и други. За да се прогнозира вътрешното предлагане на човешки ресурси. за да се постигнат целите на организацията. трудово възнаграждение. Към вторите можем да отнесем напускане поради: намиране на друга работа. Определянето на потребностите от човешки ресурси е прогнозна дейност. 3. Но и през зимния сезон ние ще се грижим за служителите като ги подлагаме на тренинг програми за преквалификация. като се вземат предвид потоците от напускащи и разчетите за вътрешните движения между отделните структурни звена и длъжности.

но залагаме на него поради добрите резултати. защото заетостта на хотела през месеците е различна. Много важен момент в дейността на организацията е и освобождаването на онези работници и служители. телевизия 2. 3. а тези. както и с възприетите приоритети по отношение на източниците на работната сила за различните действия. Стъпка 10 Назначаване на работа. и подбора на тези. Това е така. Определяне на дати за приемане на необходимите документи за работа. Насрочване на дата и час за интервю Стъпка 2 Обявяване на вакантното място в: 1. 2.е.организацията. Стъпка 6 Практически изпит на кандидатите. а преди и след това е по42 . Държавна Трудова Борса 3. които могат да изпълняват ефективно предлаганата работа. водейки се от следните стъпки : Стъпка 1 1. в началото и в края на сезона ние ще работим с определен брой персонал. Той е процес на избиране на група кандидати. Вестници. Стъпка 5 Интервю с кандидатите за работа. която се изразява в установяване. Наборът е дейност от управлението на човешките ресурси. и вътрешноорганизационните обяви за свободни длъжности. като най-силна е от края на Май до средата на Септември. с които ние се съобразяваме са: вътрешноорганизационните повишения. Т. търсене и привличане на потенциални квалифицирани кандидати. от които организацията може да подбере хора за определени работни места. и писмено известяване на кандидатите за датата на интервюто. Привличането на подходящи кандидати трябва да се съобразява с възприетата политика по човешките ресурси в организацията. и на кои длъжности в хотелския комплекс. Стъпка 4 Отсяване на най-добрите молби. които се очаква най-успешно да изпълняват дадената им работа. Ще подбираме и назначаваме нашия персонал на работа. Частна Трудова Борса Стъпка 3 Подаване на документите за работа в Отдел Човешки Ресурси от кандидатите. При подбора на персонал се използват различни методи. Стъпка 8 Уведомяване на кандидатите за резултатите. Подборът на човешките ресурси представлява съвкупност от управленски решения и действия. а по време на главния сезон с друг. Стъпка 7 Решение за всеки кандидат поотделно. които сме избрали изисква много време и средства. Най-известните методи за привличане на кандидати. радия. Целта на назначаването на най-подходящите кандидати. Определяне на какъв брой персонал ни трябва. Стъпка 9 Повторно интервю с одобрените кандидати. интернет. Метода на подбор на персонала. е да се привлекат не само желаещите да работят. които по една или друга причина са станали ненужни.

че за заплати ще са ни нужни 27 720 лева на месец. 200лв. Подготовката по оценяването на персонала зависи преди всичко от функционалните стратегии на организацията по човешките ресурси. 280лв. служители и ръководството. не можем да им плащаме и много високо възнаграждение на труда за първите две. След направените изчисления установихме. което 43 . 600лв. а от тях да очакваме висока производителност. 700лв. 350лв 300лв. 280лв. 300лв. 500лв. независимо от мястото. Не можем да си позволим да им плащаме ниски заплати. Заплати Длъжност Мениджър хотел F&B мениджър Главен готвач Front office Отз Администратори Сервитьори Бармани Готвачи Миячи Чистачи Камериерки Оперативен счетоводител Главен счетоводител Пиколи Охрана Техници Домакини Зам. определихме следните заплати. 700лв. 400лв. както и от нейните цели в дългосрочна и средносрочна перспектива. 300лв. гл. Оценяването на персонала трябва да обхваща всички работници. 360лв. че можем да увеличим заплатите на нашите служители с 5% през 2008 година. 1500лв 1000лв 700лв. Затова. поради която ние ще работим с различен брой персонал през различните сезони. 350лв 280лв. като се отчитат изискванията и целите на организацията. че хотелът ни е нов и разходите ни са високи. 250лв. готвач Сладкари Спасители Пиколо (сервиз) Общ работник Заплата 1500лв. 200лв. чрез много задълбочени проучвания. Именно това е причина. 300лв.ниска. Оценяване на персонала Оценяването на персонала е анализиране на информацията за трудовото представяне на служителя и за изготвяне на становище за неговата работа. 360лв. анализи. три години. Определяне на работна заплата Определянето на работните заплати е от изключителна важност за добрата мотивация на персонала. Преценихме. Но имайки предвид. а през 2009 година с 10%.

когато оценявания не е съгласен с нея. Много важно е при изграждането на системата за оценяване да се предвидят и съответните процедури за обжалване на поставената оценка. Техниките. за обновяване и навлизане на нови пазари. стандартите за работа на отделното работно място. по които служителя реализира своите възможности в трудовия процес. които си поставя самото оценяване. Именно затова хората. които иска да постигне работодателя. заедно с мениджър Човешки Ресурси. а самите мениджъри ще се оценяват от самия персонал и от сътрудниците на фирмата. Определянето на техниката за оценяване на персонала зависи преди всичко от целите. а така също и върху поведението на работниците в трудовия процес. уменията и нагласите в края на процеса.заемат в организацията. с каква продължителност. изискванията. 3. 4. Методи за обучение без откъсване от работния процес и Методи с откъсване от работния 44 . Политиката по обучение и развитие на човешките ресурси е тясно свързана със стратегиите на компанията за растеж. които работното място или длъжността представят към професионално . Проектирането и организирането на програмите за обучение означава да се посочат какви конкретни обучаващи дейности ще се провеждат. уменията и нагласите. и какви са конкретните отговорности на мениджърите и специалистите по обучаване на персонала. Един от основните проблеми при проектирането на програмите е правилният подбор на подходящи методи за обучение.квалификационното равнище на работника. 5. за да изпълни поставените цели. Периодичността на оценяването на персонала в организацията зависи преди всичко от целите. възможността за постигане на по-голяма обективност на оценяването има положително въздействие върху социалнопсихологическия климат в групата. водещо до желани промени в тяхното трудово поведение и трудови резултати. Затова нашата организация се е спряла на “Техниката на експертните оценки”. 1. Наличието на такива процедури. главните задачи. Нейната същност се свежда до оценяването на постиженията на съответния служител от специалисти. Обучение и развитие на персонала Обучението на персонала се схваща като един от факторите за усъвършенстване на трудовото представяне на заетите и е насочено към обогатяване на знанията. които ще оценяват нашия персонал ще са мениджърите на съответните отдели. В същото време тя отразява основната философия на ръководството по отношение на начините за осигуряване на необходимата работна сила. които трябва да се решат. 2. Неговите цели конкретизират нуждите и определят какви трябва да бъдат знанията. а така също и от спецификата на изпълняваната работа или функция. Те обикновено се разделят на две основни групи. които се използват за оценяване на персонала са много разнообразни. включени в програмата за оценяване. за да се постигне набелязаната цел. начина. Ето защо оценяването на нашия персонал ще се извършва на всеки 2 месеца. функциите или изпълняваната длъжност. Неговата крайна цел е свързана с интереса на организацията за увеличаване на ефективността от използването на основните производствени фактори и усъвършенстване на параметрите на организационното представяне. количествените резултати от труда на работника или служителя. в кой период. Критериите за оценяване на персонала най-често обхващат: основната цел на работата. 6. Обучението на персонала има смисъл само ако е насочено към конкретните нужди на организацията. с какви ресурси.

към едно желано състояние на знания. която се основава на решения и действия за целенасочена промяна в поведението на човешките ресурси с цел да се работи подобре. когато служителите не са на работното си място. като се усвоява опит. Предмета на обучение като управленска дейност фокусира върху: тренинга. Тренингът е процес на промяна в нагласата. Това означава. При квалификацията обучението се основава на потенциална пригодност. Видове тренинг програми и време за провеждането им Курсове по: Английски език Немски език Сервиране Барманство Housekeeping Сладкарство Мениджмънт Период на обучение 4 седмици 4 седмици 3 седмици 3 седмици 2 седмици 4 седмици 2-3 седмици 135 135 60 60 40 180 40 Брой часове на ден 5 часа 5 часа 5 часа 5 часа 4 часа 6 часа 6 часа Брой часове Място ма провеждане Оказване на първа помощ 3 дни 12 4 часа Училища Европа Училища Европа Р-т “Кренея” Р-т ”Кренея” Х-л “Кренея” Р-т “Кренея” Гр. Втория метод се осъществява в извънработно време. решаване на казуси и практически упражнения. с който трудовата дейност ще става по-ефикасна. Тренинг програми Обучението е тази управленска дейност. Първия метод най-често включва инкрустирането. ще има възможност да го направи. който иска да подобри уменията си. ситуации. Ето защо служителите на хотел “Кренея” всяка година ще посещават курсове за преквалификация. обогатяване и разширяване на длъжностите. Целта е да се намали разликата между изискванията на длъжността и личните показатели за пригодност. по-удовлетворен е. които сe организират от мениджър Човешки Ресурси и се провеждат в базата на хотела. образованието. Квалифицирания човек работи по-съвършено. С помощта на обучение хората се усъвършенстват. Всеки служител. То се основава на заучаването на опит за изпълнение на конкретна трудова дейност. Образованието е развитие на знанията. Тренингите са изцяло с практическа насоченост . квалификацията. уменията. знанията и уменията. че нещата се планират въз основа на факторите.включват тестове. наставничеството.процес. лингвистика. Въз основа на обучение се развиват потенциални психологични и социални качества. от месец Февруари до края на месец Март. София Червен кръст град Варна Противопожарна безопасност 1 ден 6 часа 6часа Пожарна град Варна 45 . демонстрирането. Основната цел на тренинг програмите е движението напред от едно текущо състояние на знания. но и на заучаване на култура. Тези курсове ще се водят предимно през зимния сезон. комуникации. морални ценности в труда и извън него. умения и нагласи в полза на производителността и качеството. които променят пригодността. Квалификацията е планиран процес за повишаване качеството на работа. по-мотивирано. умения и нагласи.

нашите служители ще натрупват знания и умения по нови за тях длъжности и професии. че са ценни за нас.Закуска + Вечеря 3 смяна . Чрез провеждане на тренинг програмите за преквалификация. че имат шанса да се издигат до желаната от тях позиция и длъжност с времето. за фирмата. така и на отделните индивиди. Седмичен график на сервиз в ресторант “Кренея” 1 2 3 Понеделни к 1 смяна 1 смяна 1 смяна 4 1 смяна 1 смяна 5 2 смяна 2 смяна 2смяна 1 смяна 6 2 смяна 2 смаяна 2смяна 2 смяна 7 2 смяна 2 смяна 2смяна 2 смяна 8 3 смяна 3 смяна 3смяна 2 смяна 9 3 смяна 3 смяна 3смяна 3 смяна 10 3 смяна 3 смяна 3смяна 3 смяна 11 почива 1 смяна 2смяна 3 смяна Сервитьор Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 1 смяна 1 смяна почива 1смяна 1смяна 1смяна почив а почива почива 1 смяна 2смяна 2 смяна 2 смяна 2смяна 2 смяна 2 смяна 2смяна 2 смяна 2 смяна 1 смяна 1смяна 1 смяна 1 смяна почив 1 смяна 1 смяна а 1смяна почива 1 смяна Почив 1смяна 3 смяна а Почив 3смяна 1 смяна а почив 3 смяна 3 смяна а Почив 3смяна 3 смяна а 3смяна 3 смяна 3 смяна 1 смяна – Закуска + Обяд 2 смяна .Обяд + Вечеря Седмичен график на администратори в хотел “Кренея” Администратор Понеделник Вторник 14:0022:00 Сряда 22:006:00 Четвъртък Петък 1 6:00-14:00 почива почива 2 22:00-6:00 почива почива 6:00-14:00 3 почива 6:00- 14:00- 22:00-6:00 46 14:0022:00 почива Събота 6:0014:00 22:006:00 почива Неделя 14:0022:00 Почива 6:00- . Именно това ще им помогне много.Човешки ресурси Командировки за обучение в чужбина 1 седмица От 1 до 3 седмици 20 часа 4 часа Град София Развитие на кариерата Обикновено развитието на кариерата се дефинира като съвкупност от дейности по планиране и управление на професионалното и служебното израстване. Дейността по развитие на кариерата е свързана с изготвяне на схеми и планове за евентуални заместници на всеки член от управленския състав. където по подходящ начин се съчетават усилията и отговорностите както на организацията. както в професионален така и в личностен план. За нас е много важно нашите служители да си знаят.

Подхождайте към клиентите си приятелски. Усмихвайте се приятелски. професионално. но бъдете тактични за да не ги обидите. 47 . Гледайте гостите в очите. защото всяко закъснение го ядосва. което ще създаде у тях добро впечатление и те ще се чувстват удовлетворени от обслужването. възрастни и деца бъдете търпеливи и проявете разбиране. повикайте помощ. Работете прави. При обслужване на хора с недъзи. Контролирайте гласа и жестовете си. Бъдете съпричастни. Говорете с всеки гост с възпитан тон. Бъдете отзивчиви. Бъдете дипломатични при оплаквания от страна на гостите. Бъдете информирани. покажете му. но не оставяйте гостите да чакат. Отговаряйте на въпросите на гостите точно и ясно. без превземки. Веднага изразете готовност да помогнете.4 14:00-22:00 5 почива 14:00 22:006:00 почива 22:00 почива почива 6:0014:00 14:00-22:00 6:0014:00 22:006:00 14:0022:00 14:00 22:006:00 Почива почива Оперативен План Концепция “грижа за госта“ Винаги се обръщайте към госта веднага. Бъдете находчиви и отговорни. с уважение и загриженост. Ако сте зает при пристигането на гост. че сте го забелязали. Активно препоръчвайте на гостите услугите предлагани в заведението. Бъдете учтиви и любезни. Поздравявайте госта първи.

ISO 22000 определя изискванията. Той е приложим за всички организации. изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди. 2 ЕТАП Разработване на документите от СУ: Разработване на документите от СУ . Разработване на графици за изпълнение на разработката. Първоначален Одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт. че спазва декларираната политика по безопасността на храните. 48 . поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти. прилага. Демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни. които да позволят на организацията да: • • • • • • • Планира. които са свързани с безопасността на храните. за да повиши удовлетвореността на клиентите. и Постигне сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на храните от външна организация. програми и др. 4 ЕТАП Функциониране: Провеждане на обучение на вътрешни одитори. Демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните. гарантиращи безопасност на хранителните продукти.изисквания към организациите от хранителната верига" ISO 22000:2005 Област на приложение: ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига. Гарантира. наръчник и др. проектира. Анализ на състоянието и определяне на структура на СУ. клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига. Извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата. Ефективно да комуникира въпросите.процедури. за да осигури. които са включени в който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи. които според тяхната предвидена употреба.. оперативни документи. където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти: 1 ЕТАП Одит на състоянието: Провеждане на първоначално обучение. или да провежда самооценка или декларация за съответствие с този Международен Стандарт. независимо от големината им. експлоатира. Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи. ще са безопасни за клиента. че храните са безопасни по време на потребление. свързани с хранителната безопасност със своите доставчици. Оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания."Системи за управление на безопасността на храните . Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите. 3 ЕТАП Внедряване: Провеждане на обучение по внедряване..

Изградена. фирми. търговци. трябва да бъдат включени в законодателствата на страните членки на ЕС. свързани с производството на храни на всички етапи от производството им. за да е сигурно. произвеждащи хранителни стоки. която е базирана на тези указания на Codex Alimentarius. Принципи на системата НАССР HACCP се базира на седем основни принципа: Анализ на опасностите. то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му. касаещи безопасността на храните. химически и физически опасности за човешкия организъм. Определя се критична граница за даден периметър. складиращи храни и производители на животинска храна и добавки. НАССР е научно обоснован и систематичен подход. съхранение и транспорт. Определяне на потенциалните опасности. което в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". внедрена и сертифицирана HACAP осигурява това да не се случи.Извършване на вътрешни одити. които произвеждат. кетъринг фирми. Обхватът на приложение на HACCP системите. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации. хотели. Една от тях са Указанията на Codex (Codex Alimentarius guidelines) за прилагане на HACCP. Определяне на критична граница и въвеждането й. че CCP е под контрол. 49 . Ако контрола в тези точки не е достатъчно задълбочен. Определяне на Критичните Контролни Точки или CCP (Critical Control Point). независимо от сертифициращия орган. НАССР системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите. съдържащи препоръки. съхраняват или доставят са безопасни. фирми. ADS Consult работи с всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация. отколкото върху изследването и инспектирането на крайния продукт. В основата на изискванията на HACAP са залегнали принципите на Codex Alimentarius. покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумация и обхваща добив и производство и производство и преработване на хранителни продукти. отстраняване на евентуални забележки от одита. Като общ документ е разработена директива 93/43/EEG на Съвета на Европа. * Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. че храните. HACCP e приложим за производители. които искат да докажат. ресторанти. търговия. Публикациите на Codex Alimentarius. в които може да се елиминират възможните биологични. Накратко всички производители и търговци. която трябва да бъде спазвана. 5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат: (Извършва се от сертификационна организация*) Участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит. Това са точки от производствения цикъл на храните. Определяне на точките. Какво е HACCP ? HACCP е съкращение. НАССР HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point) Анализ на опасностите. които могат да бъдат поставени под контрол с цел премахване или свеждане до минимум на вероятността от появата на опасност.

ADS Consult работи с всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация.. включва установяване. 5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат: (Извършва се от сертификационна организация*) Участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит. Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи. разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти: 1 ЕТАП Одит на състоянието: Провеждане на първоначално обучение. Тогава настъпилата ситуация трябва да веднага да бъде коригирана чрез предприемане на подходящи действия.Установяване на система на мониторинг /контрол/ на CCP чрез наблюдение. 3 ЕТАП Внедряване: Провеждане на обучение по внедряване. 4 ЕТАП Функциониране: Провеждане на обучение на вътрешни одитори. независимо от сертифициращия орган. програми и др. изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди. 2 ЕТАП Разработване на документите от СУ: Разработване на документите от СУ . Първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт. Установяване на процедури за верификация /проверка/ на системата. когато мониторинга показва. че всяка CCP е под контрол. че системата НАССР работи ефективно. оперативни документи. Разработване на графици за изпълнение на разработката. Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите. Те са с цел потвърждаване. 50 .е. че критичните граници се спазват. наръчник и др. както и съществуването на евентуални недостатъци.. подходящи за прилагането на тези принципи. Система на контрол с оглед осигуряването. Анализ на състоянието и определяне на структура на СУ.. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации. Извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата. т.процедури. Извършване на вътрешни одити. Те се предприемат. Реализацията на системи за управление (СУ). Въвеждане на документация. че определена CCP е извън контрол. Отстраняване на евентуални забележки от одита. Установяване на корективни действия /мерки/. * Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. Водената документация обхваща всички процедури и записи. извършвана от ADS Consult.

51 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful