Biblija - temeljna knjiga europske civilizacije nastajala tijekom vi e od tisu u godina, naj itanija i najprevedenija knjiga u povijesti, za idove

i kr ane sveta, mnogi biblijski motivi su u li u razne umjetnosti - naziv: stara feni ka luka Biblos; ta biblia (gr .) = knji ice - struktura: Stari zavjet (73 knjige = Petoknji je, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proro ke knjige) i Novi zavjet (27 knjiga = Evan elja, Djela apostolska, Poslanice apostola Pavla, Katoli ke poslanice, Otkrivenje (Apokalipsa)), granica podjele je ro enje Isusa Krista - jezici: aramejski (najstariji dijelovi), hebrejski (ve ina Starog zavjeta), gr ki (Novi zavjet) - prijevodi: Septuaginta (Prijevod Sedamdesetorice, Stari zavjet s hebrejskog na gr ki, 2.-3. st. pr. Kr.), Vulgata (cijela na latinski, pripisuje se sv. Jeronimu, 4. st.), na hrvatski Bartol Ka i (17. st., nije tada objavljen) i Matija Petar Katan i (tiskan 1831. u Budimu) - temeljni tekstovi predvi eni programom Homer: Ilijada - pretklasi no (arhajsko) razdoblje anti ke gr ke knji evnosti (9.-8. st. pr. Kr.) - ep nacionalni ep - heksametar - 24 pjevanja (kasnija podjela) - tema: Ahilejeva srd ba pred kraj Trojanskog rata ratni ki ivot - motivi: rat, hrabrost, srd ba, prijateljstvo - najva niji likovi: - Grci: Ahilej, Agamemnon, Menelaj, Patroklo (Ahilejev prijatelj) - Trojanci: Hektor, Paris, Prijam - ene: Helena (Melenajeva ena koju je Paris oteo i time izazvao Trojanski rat), Andromaha (Hektorova ena), Briseida (Ahilejeva robinja koju je Agamemnon prisvojio i time izazvao njegovu srd bu) - bogovi: Apolon, Tetida (Ahilejeva majka), Afrodita, Zeus, Atena, Hera - zavr ava Hektorovim pogrebom (u njoj nije opisan pad Troje) Homer: Odiseja - pretklasi no (arhajsko) razdoblje anti ke gr ke knji evnosti (9.-8. st. pr. Kr.) - ep nacionalni ep - heksametar - 24 pjevanja (kasnija podjela) - tema: Odisejeve pustolovine pri povratku iz Trojanskog rata na Itaku ivot pomoraca, mirnodopski ivot - motivi: lutanje i e nja za domom, vjernost, traganje za ocem, osveta - najva niji likovi: Odisej (gr ki junak iz Trojanskog rata), Penelopa (Odisejeva ena), Telemah (Odisejev sin), Kalipsa, Kirka ( arobnice), Polifem (Kiklop) Sofoklo: Antigona - klasi no razdoblje anti ke gr ke knji evnosti - tragedija - najva niji likovi: Antigona, Izmena (njezina sestra), Kreont (njihov ujak, kralj), Tiresija (prorok)

Bo anstvena komedija = 100 pjevanja = uvodno + 33 Pakao + 3 istili te + 33 Raj (simbolika 3 brojeva broj 3 Sveto Trojstvo) . godine pregradna plo a u crkvi sv. drugih 6 na Ilijadu) .klasi no razdoblje anti ke gr ke knji evnosti .. prijelaznim oblikom iz staroslavenskog u hrvatski jezik akavskog narje ja. no ona je zatrudnjela sa siroma nim mladi em Likonidom.srednjovjekovna forma alegorijske vizije zagrobnog ivota. stavlja du nost (sudbinu) ispred osobne sre e .komedija komedija karaktera i intrige (nesporazuma) krti starac Euklion uva svoj up sa zlatom i pravi se da je siroma an.simbolika likova: Dante = gre no ovje anstvo. vodi i: Vergilije (kroz Pakao. pobo an. darovnica kralja Zvonimira i svjedo anstvo o izgradnji crkve.tragedija . eli k er udati za bogatog starca Megadora. predstavlja razum). a njegovi su potomci prokleti) Plaut: krtac .zavr etak srednjeg vijeka i po etak talijanske predrenesanse . Beatrice (kroz istili te i Raj.ostali va ni likovi: Didona (kraljica Kartage). povijesni dokaz o rasprostiranju Hrvatske u to doba. Lucije u Jurandvoru kraj Ba ke na otoku Krku. a otac smrtnik Anhiz iz Troje hrabar. ubio svog oca Laja i o enio se majkom. proro ica Sibila (vodi Eneju u podzemni svijet) Ba anska plo a oko 1100. danas se uva u zgradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu va nost: najva niji hrvatski glagolji ki epigrafski spomenik (pokazatelj razvoja hrvatskog jezika i pisma).Eneja rimski nacionalni junak majka mu je bo ica Venera (Afrodita).prvo veliko autorsko djelo na narodnom jeziku zasluga za razvoj talijanskog knji evnog jezika . Kreont. u tragediji to saznaje i samoka njava se osljepljivanjem. uzor za pisanje epa. najstarije poznato hrvatsko "knji evno djelo" Dante Alighieri: Pakao . Tiresija (prorok).12 pjevanja (prvih 6 po uzoru na Odiseju. Jokasta (Edipova ena i majka) . predstavlja bo ansku milost. domoljub. po rtvovan. ena je moralno-fizi ki ideal i poveznica ovjeka s Bogom) . ne znaju i.ep .tema: sukob bo anskog i ljudskog zakona (Antigona je pokopala brata za kojega je Kreont to bio zabranio i stoga ju pogube) Sofoklo: Kralj Edip .zlatno razdoblje anti ke rimske knji evnosti .arhajsko razdoblje rimske knji evnosti .najva niji likovi: Edip (tebanski kralj). njegova nesretna platonska ljubav. pisana glagoljicom prijelaznog tipa iz oble u uglatu.ep nacionalni ep cilj: proslaviti Rimljane i cara Augusta koji prema njemu vu e podrijetlo od Enejina sina Askanija Jula . u njoj se prvi put na hrvatskom jeziku spominje ime hrvatskog naroda i hrvatskog kralja. zabuna je u tome to kad mu Likonid priznaje svoju ljubav prema njegovoj k eri Euklion misli da priznaje kra u zlata Vergilije: Eneida . i po uzoru na anti ke .tercine .tema: prokletstvo Edipova roda (Edip je.

kanconijer = zbirka ljubavne poezije posve ena jednoj eni Laura (nesretna platonska ljubav sli no kao Danteova Beatrice) .puni naziv Bistri vitez don Quijote od Manche .drugi naziv: Razasute rime (prema uvodnom sonetu) . uglavnom soneti 2 dijela: za Laurina ivota i poslije Laurine smrti .suprotstavljeni temeljni motivi: ljubav prema Lauri i e nja za pjesni kom slavom .glavni lik osiroma jeli seoski plemi Alonso Quijano. ivotinje = nagoni koji navode na grijeh (pantera = putenost.najzna ajnije prozno djelo predrenesanse (prve novele). sadr ajno tercine donose obrat Giovanni Boccaccio: Dekameron .preko 350 pjesama. na konju Rocinanteu putuje u namjeri da poma e potla enima. rima u katrenima abba abba.kritika dru tva (u Paklu su mnogi tada nji mo nici) Francesco Petrarca: Kanconijer .slatki novi stil (kao i Dante) idealizirana ena podvojen izme u srednjovjekovnog i svjetovnog poimanja .uokvirena novela okvir: kuga u Firenci. kli eizirani motivi i stilske figure) . na talijanskom . seljak koji ga prati na putovanju. poludio od previ e itanja vite kih romana.najve e lirsko dijelo predrenesanse.Petrarkin sonet forma soneta u jedanaestercima 2 katrena + 2 tercine.simbolika u uvodnom pjevanju: mra na uma = grijeh.roman: satira na srednjovjekovne vite ke romane . realno do ivljava svijet . na kraju mu se pred smrt vra a razum .donkihotizam = borba s vjetrenja ama = uzaludna borba protiv ne eg na to se ne mo e utjecati William Shakespeare: Hamlet . nema alegorije. imaju simboli na imena koja sugeriraju karakter) 10 dana pri a sveukupno 100 novela (simbolika brojeva) . ravna staza = pravi ivotni put. trpe odgovaraju u kaznu . 3 mladi a.petrarkizam pjesni ki pravac (stil) koji se javlja nakon Petrarkine smrti i temelji se na opona anju njegovih soneta (forma. 10 pripovjeda a (7 djevojaka.definitivni raskid sa srednjovjekovnim: u sredi tu je obi an ovjek (pojedinac) i njegova snala ljivost. zrake planeta (sunca) = Bog. stalno upada u nevolje.dekameron = knjiga 10 dana (gr ki) .najprevo enije djelo nakon Biblije . vu ica = lakomost) . panjolska . gre nici raspore eni prema vrsti i te ini grijeha. esto slobodni erotski motivi. u tercinama razne kombinacije ali obavezno su povezane rimom.renesansa.Pakao je komponiran kao amfiteatar 9 krugova spu ta se prema dnu. nema pomirivanja s kr anstvom Miguel de Cervantes: Don Quijote .zna enje Petrarkine poezije . lav = oholost. zamislio da je djevojka iz susjednog sela dama u koju je zaljubljen Dulcinea od Tobosa.. na talijanskom .njegova fizi ka i psiholo ka suprotnost: Sancho Panza. proglasio se vitezom.

stari poete (anti ki rimski pjesnici) . Nabukodonosor (asirski kralj.dvostruko rimovani dvanaesterci . kr anski (biblijski) sadr aj u invokaciji se odri e anti kih muza i bogova i obra a Bogu.. ljubav i mr nja. 16.1 in od 7 prizora . komedije Dundo Maroje.djela: Judita. vrijeme karnevala .dovr ena 22.6 pjevanja . nezasitan). st. u Veneciji prvo djelo hrvatske knji evnosti otac hrvatske knji evnosti . Pedeset pri a. 1501. Evan elistar. osnovna ivotna pitanja (pravda i krivnja. a za njegova ivota najpoznatije Pouke za estit ivot s primjerima (najobjavljivanija hrvatska knjiga u inozemstvu). pokladna komedijica Novela od Stanca. poruka: nada za spas je u vjeri u Boga Marin Dr i .Dubrovnik. pohlepan) .Novela od Stanca . radnja je preuzeta iz biblijske pri e o udovici Juditi koja je uz Bo ju pomo zavela i ubila oholog asirskog vojskovo u Holoferna i tako spasila svoj grad Betuliju . skromna).djela: lirika (petrarkisti ke ljubavne pjesme).3 dijela (3 dana) .alegorija: Split u opasnosti od Turaka.olta i natrag ..maskirani dubrova ki mladi i (D ivo Pe ica. ohol.renesansa.uzori: za injavci (narodni pjesnici koji su mu izravno prethodili). 4. Arkulin . pismo papi Hadrijanu VI.najva niji likovi: Judita (pobo na. Skup.trodnevni izlet Hektorovi a i dvojice ribara (Paskoje i Nikola) Hvar-Bra . neobrazovani-obrazovani. Vlaho. druga djela na latinskom: najopse niji ep Davidijada. siroma ni-bogati. Engleska . u Splitu. . starost-mladost. tiskana 1521. Trip e de Utol e.dramska napetost temeljena na psiholo kom stanju glavnog lika . fikcijastvarnost.teme: mogu nost spoznaje apsolutne istine i djelovanja u skladu s njom. ivot i smrt.najpoznatija svjetska drama tragedija . vjernost i izdaja). stranci-starosjedioci Petar Hektorovi : Ribanje i ribarsko prigovaranje . sve tada poznate dramske vrste: pastirske igre Tirena. Gri ula. tragedija Hekuba.dvostruko rimovani dvanaesterci .novela = ala . pou ne i domoljubne pjesme. Miho) uvjere starog Vlaha Stanca da e ga pomladiti ( to je njegova velika elja jer ima mladu enu Mionu) te ga sve u i uzmu mu svu robu koju je do ao u Dubrovnik prodati (ali ostave mu novac u protuvrijednosti tako da to nije plja ka. Venera i Adon.glavni lik Hamlet ovjek kojeg mu e univerzalne ivotne dvojbe . nego samo podrugljiva ala) . obiteljski odnosi Marko Maruli .dvostruko rimovani dvanaesterci . Holoferno (asirski vojskovo a.biblijsko-vergilijanski ep vergilijanska forma. Molitva suprotiva Turkom i Tu enje grada Hjerozolima) i latinskom jeziku.Judita . npr.suprotstavljanja: selo-grad. lirska poezija na hrvatskom (religiozne.

teme: osobne (putovanje u potrazi za oslobo enjem od nesretne ljubavi).. Kaldejku i Hrvaticu koje predstavljaju umjetnosti (knji evnosti) tih naroda.prvi hrvatski roman . licu) putuje po zavi aju (zale e Zadra) . Grkinju. simbolika brojeva). ali o radosnoj. i ljeto. ali se probudi lirika hrvatskih petrarkista . realisti no diskurzivno knji evno djelo .Hanibal Luci Robinja prva svjetovna drama u hrvatskoj knji evnosti. smrti i ljubavi . stari motiv gubitka srca. 3 ina.izmjenjuju se proza i stihovi .Marko Maruli Judita . pobjednik nad Turcima) koji ju spa ava iz gusarskog zarobljeni tva i vjen aju se barokni odnos prema temi ivota. (dvostruko rimovani dvanaesterci. Ovidija (Metamorfoze) . uz utjecaj Dantea (alegorijsko putovanje s vodi em. dvostruko rimovani dvanaesterci.djela: lirske pjesme (u mladosti). kulturne (lo a situacija u hrvatskoj knji evnosti) .knji evna vrsta mu se mo e razli ito odrediti: ribarska ekloga (dijalozi ribara).. Planine) kritika to hrvatski pisci nisu pisali hrvatskim jezikom a zatim sre e vilu "svudzvu nu Slavu" i ho e ju ne to pitati.senzualni do ivljaj ljubavi Ivan Gunduli . pokornih psalama).) . idili ni spjev elementi svih knji evnih rodova prvo hrvatsko svjetovno.prolaznost ivota.Juraj i gori ibenik Elegija o pusto enju ibenskog polja latinski jezik. a jabuke u njihovim krilima umjetni ka (knji evna) djela. (dvostruko rimovani dvanaesterci. pomisao na neizbje nu smrt je tema kojom su opsjednuti . uzvra enoj ljubavi). Dijana.. Bogom dana ljepota drage) tematika rasute ba ine i turske opasnosti . dokumentaristi ki putopis (detaljni opisi prirode. Armida).folklorni elementi: dvije bugar tice (o kraljevi u Marku i bratu mu Andrija u i o Radosavu Siverincu) pjesme vrlo dugog stiha (15-16 slogova. i mjesec. Hrvatica ih ima jako malo (uklju uju i i onu sa Zorani evim imenom i djelima: Ljubveni lov. ili 8.D ore Dr i Dubrovnik Grem si. akrostih) . Vilenica.Perivoj od Slave Zoran u snu sre e vile Latinku. alata.i ko Men eti Dubrovnik Bla eni as i hip. cezura) s kra im (5-6 slogova) pripjevom iza prvog i iza svakog drugog stiha) i tri kratke pjesmice.glavni lik: pastir Zoran (sam Zorani u 1. akrostih. likovi Robinja i ban Deren in njezin biv i udvara (junak.. ribe. Prvi pogled (dvostruko rimovani dvanaesterci.. Pjesni pokorne kralja Davida (slobodni prepjevi 7 tzv. po uzoru na Petrarkin sonet Bla en nek dan je. pripjev). narodne mudre izreke Petar Zorani : Planine Perivoj od Slave . Dra a je od zlata (dvostruko rimovani dvanaesterci. Sannazzara Arcadia. nacionalne (opasnost od Turaka). samosvijest renesansnog umjetnika da e ljepota voljene biti ovjekovje ena u umjetni kom djelu) . Prozerpina..Hanibal Luci Hvar Jur nijedna na svit vila (savr ena kompozicija: osmera ke oktave. st. humanizam (15. grem. poslanica (pismo Jeronimu Brtu evi u). iza 7. teolo ko-meditativna pjesma Od . melodrame (Arijadna.).po uzoru na pastoralni roman J..

religiozna poema Suze sina razmetnoga. udala se za atenskog kralja Tezeja tragedija opisuje Ferdinu neuzvra enu ljubav prema Tezejevu sinu iz prvog braka Hipolitu. na to Tezej zaziva bogove da ubiju Hipolita. ist.pastorala (scene iz idealiziranog pastirskog ivota. drama uz glazbu.klasicizam.tragedija po uzoru na anti ke (tema iz gr ke mitologije. pastorala/melodrama Dubravka.Dubravka . Ju na Amerika) i do ivljava mnoge nevolje. lutaju i proputuje mnoge krajeve (Europa.elementi dramskog. eni ostarjelom i poru njelom Cunigondom i nalazi smirenje u obra ivanju svog vrta . fantasti ni likovi.u dubrova kom prevladavaju nagla eno umjetni ka barokna knji evna djela..teme: prividna: ljubavna.veli anstva Bo jijeh. ljubavni zaplet.4 samostalna regionalna knji evna kruga: dubrova ki (Dubrovnik i Dalmacija). vedro i bezbri no raspolo enje) ili melodrama (barokna vrsta. naivan karakterizacija imenom . ples.tema: sukob izme u du nosti i strasti . ali slabo . po Tezejevu povratku Fedrina slu avka Enona optu uje Hipolita da je zaveo Fedru.Candide je protjeran iz dvorca zbog ljubavi prema k eri svog dobrotvora Cunigondi. pastirski i mitolo ki likovi. koju mu ona na la nu vijest o Tezejevoj smrti priznaje (Hipolit joj ne uzvra a ljubav.suprotstavljanja: sloboda (Dubrovnik) ropstvo (mleta ka Dalmacija). nego voli mladu Ariciju).stih aleksandrinac (najpoznatiji francuski klasicisti ki stih) parna rima . pastir Grdan = dubrova ko oboga eno pu anstvo. na ostale). Fedra mu ena gri njom savjesti zbog Hipolitove smrti priznaje Tezeju svoju krivnju i po ini samoubojstvo Voltaire: Candide . a u ostalim religiozno pou na Jean Racine: Fedra . lirskog i epskog . slavonski (Slavonija) utje u jedan na drugi (osobito dubrova ki. ozaljski (Banska Hrvatska). pjevanje.glavni lik: Candide = lat. prava: dru tveni odnosi (alegorija: uma Dubrava = Dubrova ka Republika. Martin (pesimist) Candide na kraju romana postaje racionalist ("sredina") .. kajkavski (Banska Hrvatska). ljepota= ast (Miljenko) ru no a=pohlepa (Grdan). Francuska . koji je najnapredniji. sretan zavr etak. alegori nost) . franc. ep Osman . tematska i anrovska raznolikost hrvatskoga baroka . Gunduli je bio plemi pa se protivio propadanju plemstva) .prosvjetiteljstvo.filozofski roman . pastir Miljenko = dubrova ko plemstvo.Candideovi u itelji: Pangloss (optimist). Francuska .Fedra je k i kretskog kralja Minosa i njegove ene Pasifaje.podloga: engleski empirizam (John Locke) filozofsko u enje da ovjek mo e spoznati svijet oko sebe samo na osnovi vlastitog iskustva . parodija na svaki nerealni optimizam . bo anska pravda nepravda me u ljudima.drugi naslov Optimizam kritika. jaki scenski efekti. na kraju se nastanjuje u Turskoj. forma) . prete a opere. zlatna pro lost pokvarena sada njost geografska. vila Dubravka = vlast.

misti na. prosvjetiteljstvo.istovremeno (18.romantizam. 3. enu svog najboljeg prijatelja Alberta).pu ko-prosvjetiteljski tip knji evnosti glavni cilj je pou avanje naroda prevladava epika u stihu (narodni epski deseterac) Filip Grabovac: Cvit razgovora naroda i jezika iliri koga aliti rvackoga. isprva (prolje e. samo kraj (nakon Wertherove smrti) pri a "izdava " (objektivni. SAD . pona anja.verterizam "moda" nakon izlaska Patnji mladog Werthera: opona anje Wertherova odijevanja. okultna tematika proza strave .romantizam. kasnije (jesen. ljeto) idealizirana ljubav. lice). Andrija Ka i Mio i : Razgovor ugodni naroda slovinskoga .. lice) . predromantizam .ljubavni trokut (Werther se zaljubio u Lottu. govora. samoubojstva (zbog porasta broja samoubojstava roman je zabranjivan) .simbolizam . st.sadr i prikaz utopije (Eldorado) tematska specifi nost hrvatskoga prosvjetiteljstva .utemeljitelj kriminalisti ke pri e i znanstvene fantastike .humanizirani pejsa odraz Wertherova raspolo enja . Njema ka .pripovijetka . 1.jo uvijek je zbog rascjepkanosti teritorija knji evnost regionalnog karaktera Johann Wolfgang Goethe: Patnje mladoga Werthera .epistularni roman sastoji se prete no od Wertherovih pisama prijatelju (subjektivni.) su ra ireni razni stilovi: barok. zima) nesretna te se Werther zbog ljubavi ubija (ustrijeli iz Albertova pi tolja) .dobro pogo enim "duhom vremena" u inio Goethea najve im njema kim knji evnikom Edgar Allan Poe: Crni ma ak . klasicizam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful