SUFIJE Dana nje nak ibenidje su jucera nje nak ibendije - ni ta se nije promijenilo.

Tako su svoj a oficijelna imena zamijenili imenima novih sekti, vjerovatno radi vece reputaci je, a ucenja su u potpunosti ostala ista. Trebamo biti svjesni i imati realan po gled na dana nje pripadnike ove sekte. Oni nisu svi na istom stepenu znanja. Odatl e, neki se samo iz neznanja (d ehla) povode za njima, jer su vode ovog tarikata ( a i ostalih) nadahnuti od Iblisa, Allaha ga prokleo, da slatkorjecivo govore i d a, cak, putem raznih obecanja, u materijalnom smislu, pridobijaju neznalice. Sto ga, nemojmo svakog povodljivog pobo njaka optu ivati sve dok ne podignemo dokaz prot iv ucenja koja zastupa, a sa etak tih ucenja cemo navesti u daljnjem tekstu. Mno tvo je irkskih i kufrskih stavova ove sekte, a mi cemo vam u ovom kratkom spisu poja sniti njihove osnovne oprecnosti sa ucenjima islama navodeci pojedinacno dokaze iz njihovih knjiga, te jasni stav Kur'ana (Allahove d . . Rijeci) i Sunneta Poslanik a s.a.v.s. 1. SIHR (CRNA MAGIJA) Vode ove sekte su poznate kao vje ti sihrbazi, a neka Allah proklete sihrbaze. Da bi svoju dervi ku populaciju odr ali u pozornosti slu e se sihrom i d inima, a posebno s u ti sihiri u vidu zapisa. Pogledajte bilo kojeg sufijskog ejha, za kratko vrijem e cete uociti kako pravi zapise, hamajlije, priziva ejtane itd. Nepojmljivo je da sufijski ejh nije ujedno i sihirbaz, a toga smo svi, manje-vi e, svjedoci. OPRECNOST: Poslanik s.a.v.s. ka e: "Ko okaci hamajiiju, pocinio je irk.» (Imam Ahmed, 4/156; EU Hakim, 4/384). 1 ka e: " Vrad bine, hamajlije i zapisi su irk.» (Ebu Davud, 3883) «Ko ode vracaru ili astrologu, postao je nevjernik u ono to je objavljeno Muh ammedu s.a.v.s.« (Ebu Davud, 3405; Ahmed, 9171) 2. ZIKR HAFIJJ Zikr se kod nak ibendija zasniva na ostavljanju izgovaranja rijeci zikra jezikom, vec samo srcem. To je tzv. 'zz-zikrul-hafijj' tj. skriveni (utajeni) zikr. Pisac knjige 'Tenvirul-kulub», Muhammed Emin el-Kurdi, to i navodi.(Tenvirul-kulub, str . 44} Ovaj bid'at (zikr hafijj) ima posebne adabe i erkane: Klanjati dva reka'ta osloniv i se na bedra (suprotno od sjedenja u namazu), okrenuti se prema Kibli, z a miriti, donijeti istigfar 25 puta, prouciti Fatihu i predati je Poslaniku, s.a.v .s., i ejhovima ostalih tarikata, a posebno nak ibendijskim. Cuvati u glavi sliku ej ha ( ili, danas, imati fotografiju ejha) moleci za bereket srcem i onda reci: «llah i Ente Maksudi ve Ridake matlubb) Cudno je da nak ibendije dozivaju Allaha, a u is to vrijeme se potpuno koncentri u na ejhovu sliku. Pitamo se kome se dova upucuje Aliahu d . . ili ejhu!? Kako covjek mo e iskreno uputiti dovu u tim trenucima, a ejh se , zajedno sa Allahom, nalazi u mislima murida!?? Vjerovatno da tome i ne pridaju pa nju, jer vjeruju u sjedinjenje svih bica s Bogom (vahdetul-vud ud). Murid u toku zikra treba stisnuti zube, usne i jezik pricvstiti za nepce, te reci: «Ilahi Ente Maksudi ve Ridake matlubi.» 25 puta u jednom dahu. OPRECNOST: Ovo je bid'at (novotarija) koja nema utemeljenje ni u Kur'anu ni u Su nnetu. Od Abdullaha ibn Bisra r.a. se prenosi da je neki covjek rekao; 'Allahov Poslanice, propisi islama su za mene mnogobrojni. Reci mi ne to cega cu se dr ati!' Rece: 'Neka tvoj jezik an od Allahovog spomena (zikra)'.» (Hadis je hasen; Et-Tirmiz i, 3372; Ahmed, 4/188; Ibn Hibban ka e da je sahih, 2317; E!-Hakim, 1/495; Ez-Zehe bi se sla e da je sahih; Ibn Mad e, 3838) Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Pos lanik s.a.v.s. rekao: Allah, d . , ka e: "Ja sam sa Mojim robom kada Me spominje i dok se njegove usne radi Mene pokrecu.» (El-Buhari 8/208, Ibn Mad e 3837, Ibn Hibban u svom Sahihu). Poslanik s.a.v.s. ka e: "Neka svako od vas ima zahvalno srce, jezik koji zikr cini i enu vjernicu koja ce ga pomoci u postizanju Ahireta) (Ibn Mad e 18 61, Et-Tirmizi 3094, Ahmed 5/278) Pogre no su shvatili rijeci Uzvi enog: «Bez glasnog govora.« Tefsir ovog ajeta navodi Et-Taberi, pa ka e: Dova Aliahu jezikom u ti ini bez

povisivanja glasa.» Iz ovog ajeta se ne shvata da treba, kao to oni ka u, u utjeti 'jez ik usta' i zikriti 'jezikom srca". Ajet ukazuje na sti ano zikrenje. Sama rijec 'g ovor' ukazuje da govor nije zabranjen, ali onaj preglasni jeste. Povod objave aj eta je da su ashabi u jednom od pohoda do li u neku dolinu i poceli vikati tekbire i tehlile. Poslanik, s.a.v.s., im rece: «O ljudi, vi ne zovete ni gluhoga niti od sutnoga, Vi zovete Onoga Koji cuje i Koji je blizu. On je sa vama.» bude vla (El-B uhari, 7/162) 3. SLIJEPO SLIJEÐENJE

Idejni tvorac ovog farikata je Muhammed Behauddin ah Nak ibend. Po njemu je ovaj ta rikat dobio i ime. Od mno tva predaja koje se navode u knjizi «EI-Mavahibu-sermedijj e» navest cemo jednu od najupecatljivijih: ejha Nak ibenda su njegovi prijatelji iz B uhare pozvali u posjetu. Kada je nastupio ak am, Nak ibend rece Ned muddinu Daredeku: "Hoce li uciniti sve ono to ti naredim?« Rece : Daj 'A ako ti naredim da ukrade , hoce to uciniti?" Rece: Ne. A za to? -upita ejh. 'Zato to se Allahova prava iskupljuju po anjem (teobom), a ovo je (krada), jedno od prava robova.' odgovori. (tj. lahko s e suprotstaviti Allahu u pokornosti ejhu, ali kada je pravo vezano i za Allaha i roba, kao to je krada to je vec upitno.) Nak ibend tada rece: "Ako nece poslu ati na u n aredbu, nemoj se sa nama ni dru iti!» Ned muddin se stra no prepade, a zemlja mu posta t ijesna. Zatim je iznio teobu i kajanje i cvrsto odlucio da mu se vi e nece suprots tavljati u naredbi. Prisutni mu se smilova e, ucini e mu efaat i zamoli e za oprost, te mu ( ejh) oprosti. (EI-Envarul-kudusijje, 140; D ami' keramatil-evlija, 1/150} OPRECNOST: Jasno nam se ukazuje da je ejh htio prevaspitati ucenika (murida) da b ude slijepo pokoran, pa makar se otvoreno suprotstavljao Allahu i Njegovom Posla niku, s.a.v.s. Ovo je utrta staza svih sufijskih ejhova. Pokornost Allahu i Njego vom Poslaniku, s.a.v.s,. je najpreca i nedvosmislena. Poslanik s.a.v.s. ka e: «Nema pokoravanja u nepokornosti Stvoritelju. Pokornost je samo u granicama erijata.» (Mu slim, 1840; El-Buhari, 8/106) 4. VIÐENJE ALLAHA. D . .

Jednom je do lo do razila enja ucenjaka Buhare u pogledu mogucnosti videnja Alfaha n a dunjaluku. Zatra ili su od Nak ibenda da im presudi, pa im je on rekao: Budite sa m nom tri dana u cistom stanju! Kada su pro la ta tri dana, dogodio im se jak hal , pa s vi umrije e. Kada su se probudili, poce e Nak ibendu ljubiti «casne» pete govoreci: Vjeruj mo da je videnje Allaha istina. Zatim su mu neprestano bili u slu bi i redovno ljub ili njegov mubarek kucni prag. (EI-Mavahibus-sermedijje, 130; EI-Envarul-kudusijj e, 135]

OPRECNOST: Ovo je ru an govor i potvora na Allaha, d . . Allah, d . ., ka e: Nijednom covj nije dato da mu se Allah obraca osim na jednom od tri nacina: nadahnucem, ili i za zastora, ili da po alje izaslanika koji Njegovom voljom, objavljuje ono to On eli . - On je, zaista. Uzvi en i Mudar. (E - ura, 51) Poslanik, s.a.v.s., ka e: «Znajte da nik od vas nece vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre.» (Sahihul-d ami's-sagir, 2960; Ibn Huzejme, 185) Kada ga je Ebu Zerr upitao: Jesi li vido svoga Gospodara? , Posl anik, s.a.v.s,. je odgovorio: Nur, kako cu ga vidjeti? (Muslim, 291) Kada je Ai a, r .a., upitana da li je Muhammed s.a.v.s. vidio svoga Gospodara, rekla je: «Subhana! lah, kosa mi se podigla od toga to izgovori!)) (Muslim, 289) 5. TEVEKKUL Sufije su veliki paraziti i besposlicari. Jedan od nak ibendijskih ejhova Abdullah Ed-Dehlevi ka e: «Kao to je traganje za halalom kod vjernika farz, ostavljanje halala kod arifa (sufija) je isto farz.» ejh Nak ibend je zabranjivao zadr avanje i cuvanje i metka. Nak ibend je sebi ohalalio da ivi u dvorcu «El-Arifan», a svojim muridima nije d ozvoljavao da posjeduju ni sto dinara. (EI-Mavahibus-sermedijje, 141-142, 240; E l-Envarul-kudusijje, 213; D ami keramatil-evlija, 1/151) Oni svoje parazitstvo i n erad nazivaju tevekkulom (oslanjanjem na Allaha).

Zar pored Allaha pos toji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite!)) ( En-Neml. 1/531) Poslanik. neima tine. a covjek rece: Pustio sam je i os lonio se na Allaha. Poslanik. imana). (EI-Mu lk. dode mi jedan od meleka s knjigom u kojoj stoji da je moj had d primljen kod Gospo dara svjetova. s . 3842.v.. onda. niti je u Njega uvjeren. da Enesu ibn Maliku.. TRA ENJE POMOCI OD EJHOVA Mekkanski mu rici su u najte im trenucima i dubokim krizama ostavljali svoje bogove i tra ili pomoc samo od Allaha. d . i kad sam se vec a. sigurno cemo b'rti zahvalni!" (Junus. Razdaljina izmedu ejha i izvjesnog covjeka je bila velika. s. 142 ) Pored njega (turbeta) se tra i pomoc. u kojoj se Allahu. Ovo je sve zbog njihovog nezna nja o su tini tevekkula i jekina (uvjerenja.. utjecao od siroma tva. 142) . osloni. KERAMETI Mno tvo je kerameta (cudnih nadnaravnih dogadaja) koje sebi nak ibendijski ejhovi pri pisuju. vidjeh mekam ( stepen) Imama aha Nak ibenda. pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim to On daje. iskreno se mole Allahu: "Ako nas iz ovoga izbavi .. Uzvi eni ka e: On vam je Zemlju po godnom ucinio.keramatil-evlija 1/199-200) OPRECNOST: Uzvi eni ka e: «Onaj koji se nevoljniku. s.a. ( Ahmed.s.s. dok nak ibendije ni u najte im isku njima ne ostavljaju dozivanje svojih ejhova. VELICANJE KABUROVA NAK IBENDIJSKIH EJHOVA ejh El-Kurdi ka e: Kada je ejh Nak ibend umro njegovi sljedbenici su mu na kaburu napra vili ogromno turbe i uzeli ga kao prostranu d amiju!? (El-Mavahibus-sermedijje.» A da budu upitani o onome ko se bavi trgovinom rekli bi : Ne oslanja se na Allaha.s.. El-Envarui-kudusijje 182) OPRECNOST: Ova oprecnost proizilazi iz sufijskog vjerovanja u sjedinjenje s Bogo m (vahdetul-vud ud) panteizmu. . s.a.v.. ga je upitao o njoj. mu odgovori: Sve i je. (EI-Envarul-kudusijje. a..v. 62) I ka e: «On vam om ogucava da kopnom i morem putujete. i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja.. Jedanput sam uzdignut. a kada sam zavr io sa tavafom. uveca imetak i porodicu. ka u mu: «Pocinio si irk. ejh je. (D ami'ul. odaziva.s. Izdvojit cemo dva primjera: ejh Muhammed ef-Ma'sum ka e: Vidio sam velicanst venu Ka'bu kako me grli i ljubi u potpunoj ce nji. bili bogati. ( El-Buhari. (EI-Mavahibus-sermedijje. i oni se uvjere da ce nastradati.a. d . 15) Kada je Poslaniku. kad mu se obrati. do ao covjek i ostavio svoju devu pored vrata mesd ida.» (Ibn Mad e. (Sahihul-d ami's-sagir.a.da li ele ljude uciniti robovima ejhova por ed Allaha ili ele da ljudi obo avaju druge bogove pored Allaha!? 8.s. r.OPRECNOST: Ibnul-D evzi ka e: Kada se neko pred sufijama upita: Kako da nahranim porod icu? .v.. Poslanik s. Govorio bi: «Utjecite se Allahu od siroma tva. dok je sjedio s prijateljima u kuci. naide silan vjetar i valovi n avale na njih sa svih strana. te se oni obraduju tome. neka je Allah sa njim zadovoljan.. da v i ucinite ili da vam se ucini zulum. je molio Allaha.s. 184. ejh Muhammed el-Ma'sum je dozvan od nekog covjeka ciji br od se umalo potpio.. je rekao: Nijedan imetak mi nije vi e koristio o d Ebu Bekrovog. El-Hakim. Ucenici se zacudi e kada vidje e da mu se rukav smocio nakon io je pru io ruku u zrak. to cemo pojasniti u daljnjem tekstu.v.. Poslanik s. . 5684) 6. poni enja.a. a zatim rece: «Znaj kada god elim uspinjanje to mi se omoguci!« uzvisio iznad njega koliko je od zemlje do Ar (EI-Mavahibus-sermedij je. 5/286) Poznata je dova Poslanika. 213) Ahmed el-Faruki ka e: Mnogo puta sam u zdignut iznad Ar a Casnog. pa se. trljaju se pra inom sa njegovih pragova i sk lanja pod njegove svodove. 22) Pitam o se ta ele pisci nak ibendijskih knjiga . Vidjeh i mekame nek ih ejhova (spomenuo je vi e imena).v..a. . 7/161-162) Poznato je da su veliki ashabi.a. kao Ebu Bekr i Osman r. Pa kad ste u ladama i kad one uz blag povjet arac zaplove s putnicima. pru io ruku i spas io brod i tada mu se rukav smocio. 7.

sve razlicite id eje je znao. da se nad njim ta gradi ili da se ukra ava. a cov jek ne zna ta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti. Abdullah Ahrar ka e: Sufija je on aj cija se bit i svojstava utapaju u bit i svojstva Uzvi enog.a. 9.« (En-NahI.» (El-Mavahibus-sermedijje. 167) OPRECNOST: Ova sekta ima suprotne izjave i postavke erijatu Poslanika. je zabranio da se na kaburu klanja.v.v. Sljedb enik je stalno insistirao. I Allahovom voljom umrla petnaesti dan. naposiijetku. Neka je uzvi en Allah od ovog govora!). je vahdetul-vud ud. 168] 12. PRETJERANO VELICANJE EJHOVA Za ejha Muhammeda ei-Kurdija se ka e:«Sve razlicite misli je skupio.a. 215) Abdullah ed-De hlevi je raspolagao nutrinom murida i ubacivao stanja emanacije i tajni u njihov a prsa. mrtve du e je o ivio i opskrbu od dobra odredio. ka e: Su tina (hakikat) zikra je otkrovenje Uzvi enog Svojom biti u samom robu.s.» (El-Envarul-kudusijje. majmunima i si .a.OPRECNOST: Poslanik s. rekao: Ova ena nece ivjeti du e od petnaest dana.. otkriv i njegovu misao. Kada nak ibendije govore o vahdetul-vud udu za dokaz uzimaju Ebu J ezida ei-Bistamija koji ka e: Subhani. ejh Muhammed Barisa. Nak ibend ije govore da se Allah utjelovio u svemu to vidimo na ovom svijetu. (EI-Envarul-kudusijje.v. a od njega (sufije) ne ostane ni ime ni slika. 90. V jerovanje u vahdetul-vud ud je po konsenzusu ucenjaka nevjerstvo (kufr). pa kada bi izgu bio svijest otkrio bi je i ponavljao prethodne rijeci. sva zna i o svemu je obavije ten. (Lukman. 10. kada (shvatih da) sam ja On. Sljedbenik je tra io da ejh uputi dovu za olak anje smrti. ili govor E!-Hallad a: Ja sam Istina! itd. rekla: «Ko k a e da obavje tava to ce biti sutra.» (El-Mavahibus-sermedij je. Ebu Jezid el-Bistami ka e: Tra io s Allaha ezdeset godina. 34) Sufije tvrde da poznaju g ajb.a. Oni vide Allaha u svim Njegovim stvorenjima i djelima. (Shodno ovome onda se.v.Slava meni. Tako je Allah kod njih po stao u isto vrijeme i Obo avani i obo avalac. svinjama. Uzvi eni ka e: «Reci: mo Allah zna ia je na zemlji i nebesima. i tamo gdje ljudi vr e nu du.! (El -Mavahibus-sermedijje. je na samrti preko lica stavljao kraj svoju ko ulje. (El-Mavahibus-sermedijje. Kosmos je kod njih ogledalo Njegovih I mena i svojstava. Medutim. neu'zbillah nalazi. (El-Buhari.. 175 ) Mevlana Arif je cetrdest g odina nadzirao misli ljudi u d amiji.a. s. 11.s. s.s. Allah . 249} ena jednog prijatelja ovog ejha je obolila. a i kod ostalih sufija. ma e'azame e'ni . sihr ( magi ju) i si. Poslan ik. 124). samo On spu ta ki u i samo On zna fa je u matericama. SLU ENJE EJHOVIMA . pa mu je ejh. Uzvi eni je proglasio kr cane nevjernicima. (El-Mavahibus-sermedijje. . jer su rekli da se Bog utjelovio u Isusu. s. on je na Allaha potvoru iznio. rekao: Moje velicanje je od velicanja Istinitog d . ejh se prema ovom covjeku najedanput okren uo i. poznavanje nekih skrivenih cinjenica je vezano za d ine. ali on to ne ucini. ka e: Allah je prokleo idove i kr cane koji su grobove sv ojih poslanika uzeli za mjesta molitve. kako sam velica nstven! . TVRDNJA O POZNAVANJU GAJBA (SKRIVENOG) Jedan covjek je stajao pred nak ibendijskim ejhom Muhammedom Sejfuddinom el-Farukij em i pomislio kako se ejh oholo velica. 251) OPRECNOST: Hocemo li povjerovati Allahu ili piscima nak ibendijskog tarikata koji ka u da njihovi ejhovi poznaju gajb? Od Mesruka se prenosi da je Ai a r. uistinu. (El-Mavahibus-sermedijj e. Muslim 287) Samo Allah zna kad c e Smak svijeta nastupiti. EI-Envarul-kudusijje.s. 2/90) Poslanik. 177) Za Ja'kuba el-D erhija ka u: »Nasljednik znanja o gajbu. VAHDETUL-VUD UD (SJEDINJENJE S BOGOM) Najopasnija novotarija kodnak ibendija. u cenik aha Nak ibenda.

«Slu i ejha imetkom i tijelom i ne protivi mu se.» 14. ka e: Strah i . s.ivi od onoga Koji ne umire. LJUBAV (I K) PREMA ALLAHU BEZ NADE i STRAHA Es-Senhuti prenosi govorArslana ed-Dime kija koji ka e: «Iskrenima je kufr vad ib. k ao to su kr cani svoje svecenike uzeli za bogove. a ne zna da li je uzet od Sunneta.. jer onaj ko se mu se protivi nece u spjeti!» (El-Mavahibus-sermedijje. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vj eruju u Mene.)) OPRECNOST: Uzvi eni ka e: Zovite ga iz straha i nade. (El-Bekare. adabi zikra koje treba prihvatiti.sed da njoj je se d da i Allahu. Allah ce mu olak a ti put do D enneta. 529) OPRECNOST: Ovo slijepo velicanje i slu enje sufijskih svetaca je jedan od najvecih razloga zablude ljudi.» (EI-Envarul-kudusijje. Prvo saputnik. ka e: «Ko krene putem tra enja znanja. jer je to svrsishodnije za njega. Neznalice su ih ucinile klerom koji su poceli obo avati. Protivljenjem neistini i haramu." (El-Ma vahibus-sermedijje.» (El-Buhari. (El-Buhari. 15.s. blizu: odaziva m se molbi molitelja kad Me zamoli. nego iz elje za Tvojim Licem Plemenitim. 49) El-D unejd ka e: Pocetnik se ne treba zanimati za tri stvari. jer o naj ko Ga obo ava radi D enneta i vatre.v. Rabija el-Adevija ka e: «Ne obo avam te iz elje za Tvojim D ennetom niti iz strah od Tvoje vatre. 479) Murid ne smije o eniti enu koju je pustio ejh ili koju je ejh. pa putovanje! Ko nema ejha. s. Svako posredovanje je irk. ZATVARANJE OCIJU «Znaj da su zatvaranje ociju u toku zikra. 1/25. Volim da sufija ne cita niti pi e . vec se pokrivaju i stavljaju fotografije e jhova pod pokrivace kako bi im «hal bio jak. a sve to je tagut. Ibnil-K ajjim ka e: Nije od upute Poslanika s. Ovi dana nji ne s amo da zatvaraju oci u zikru i namazu. taj obo ava D ennet i vatru.v. Ne smije mu se usprotiviti u djelu ili poslu. zatvoriti oci u namazu.a. 344. PREZIRANJE NAUKE Ebu Jezid ei-Bistami ka e: «Uze!i ste znanje . i u Allaha vjerujete. Ja sam.» Poslanik. da bi bili na pravom putu. ne treba da pru a svoj jezik proti veci se.a. 163) Murid treba imati uvjerenje da je svaki ni' amet od ejha. 135) Ka e da onaj ko obo ava Allaha iz straha i nade cini taj ni irk. 1/25) K ome Allah eli dobro. pa makar to djelo bil o i haram. El-Mavahibus-sermedij je. Ovi adabi su uzeti iz Sunneta. a mi smo uzeli na e z nanje . bez slijepog povodenja. ejh je kao Ka'ba .» (Kutul-kulub. Isto je i sa ejhom. OPRECNOST: A kada te robovi Moji za Mene upitaju. Ibn Mad e. (El-Mavahibus-serm edijje. te zatvaranje vrata pri zikru pod nadzo rom. Murid pred ejhom treba biti kao mejjit pred onim koji ga kupa.s. (Tenvirul-kulub. (El-Buhari. 110) 13. 35). 1/25) »Znanje se stice naukovanjem. traganjem za hadisima i enidbom. 494. 3/135} OPRECNOST: Poslanik.v.» (El-Mavahibus-sermedijje.322. EJH JE POSREDNIK IZMEÐU ALLAHA I MURIDA El-Kurdi ka e: «Ko tra i ejha kao da tra i Allaha (i nastojte da Mu se umilite) (El-Maid . 313) ejh se tra i i on je maksud i matlub. 529.s. 208) 16. uputi ga u propise vjere. a od nevalja lih odvracate.» (E!-Buhari. vjernici se pokoravaju Allahovoj naredbi: Vi ste narod na jbolji od svih koji se ikada pojavio: tra ite da se cine dobra djela. 1/25] Prednost ucenjaka nad pobo njakom je kao moja prednost nad vama.» (Telbisu Iblis.a. sigurno. bar jedanput. jer mu hal nece v aljati: Zaradom. 323) OPRECNOST: Zatvaranje ociju pri zikru je izmi ljotina nak ibendijskih ejhova.. ejtan mu je ejh.mrtvi od mrtvoga. zagledao (begenis'o). (Ali Imran. Kada vidi neki od adaba. 186) lzmedu Allaha i roba ne ma posredstva.

.a. je govorio: AIlahu moj.s.» (Ebu Davud. Ako se pok aju i razumski pridu istini. zaslu uju da im se da epitet «Kaddesellahu sirrehu» (Allah njegovu tajnu posvetio!)? Neka oni koji se nazivaju nak bendijama do ka u da ovo ne stoji u njihovim knjigama! Oni su u mogucnosti da urade sljedece: I li da se pokaju ili da ovo bezuslovno (bez dokaza) odbace i negiraju. pu tanje brkova a brijanje brada. Razlika je bila samo u nacinu vasp itanja i dovodenja ucenika do puta Istine. s. . s. a da mu Aliah nece dati ono cemu se nada. poput: odvaja nje od svijeta.s. huktanje. probadanje tijela eljeznim predmetima. za ivota Poslanika..opet. uspjeh i sl. a sufija tesavvuf tekija itd. Treci ka u da je sufijom nazivan svak i onaj koji je licio na siroma ne ashabe koji su bili ehlu-sofa (siroma ni stanovnic i Poslanikove. Ebu Jezida Et-Bistamija.a.. hinduskih brahmana.s. Vesselamu ala menitteb'al-huda. kao i moralnog savr enstva to se kasnije gotovo sve izvitoperilo! to se tice onoga po cemu su sufije dervi i u globalu postali poznati. uljep avaju i osvjetljavaju. molim Te za D ennet i utjecem Ti se od vatre.v. kult m rtvaca i turbeta primijetit cemo da je sav taj ''sufijski nauk'' mahom preuzet o d kr canskih svecenika. prilikom preseljenja. to u prijevodu znaci mudrost.a. Allahu velijjuf-fevfik. sreca. u pocetku su to bile samo kole duhovnih.! Omiljena sufijska mjesta su turbeta i kaburi evlija. oni podi u kabu re. Gdje god oni vode glavnu rijec. Kod njih prizivaju mrtve ejhove od kojih se tra i poro d.s. d .. aha Nak ibenda i ostalih zlocinaca prema Allahu i Poslaniku s. Peti ka u da je rijec "sufizam" preuzeta iz grckog jezika od rijeci "SOPH" ( sofisti). a ako odbace. i njegovih ashaba. Drugi smatraju d a je rijec sufizam izvedenica iz rijeci es-saff. konzumiranje duhana i alkohola. Cetvrti ka u da su sufije nazvane tim imenom zbog toga to su nosili odjecu od sufa vune. Sve u svemu. (Vecina navoda preuzeta iz knjige En-Na ibendijje od Abdurrhmana Dime kijje) Kratak osvrt na sufizam i sufijske tarikate -------------------------------------------------------------------------------Islamski ucenjaci razilaze se na nekoliko mi ljenja kada je u pitanju osnova iz ko je je izvedena rijec ''sufizam''.a. ograduju ih..v.s. s. nerad i ljencarenj e. za d amije mesd ide. a poznato je da se u islamskom svije tu irk najvi e cini kod kabura. r. znali su samo je za njih bila nepoznanica! ''Sufijski tarikat'' u pocetku je bila kola koja se koncentrira oko misli i smjer nica nekog ucenjaka koji ima poseban metod u usmjeravanju ucenika ka usavr avanju znanja i prakse. 127) ZAKLJUCAK: Zar nak ibendije i sufije poput ti-Hailad a. zbog toga to su u pitanju ljudi koji su uvijek u prvom saffu pred Allahom. skakanje. smrti. ''Tekija'' s. nakon to smo pren ijeli njihove rijeci iz njihovih knjiga. Nisu bili u medusobnoj kontradiktorn osti u odnosu na akaidske i erijatske propise. Poslanik. Kada su se pojavili ovi tarikati.s. nije zabilje eno nikakvo postojanje imen Sve su to imena i termini koji su nastali nakon nj s.v.v. jehudskih monaha i budistickih isposni ka. egove.v. celibat i ne enstvo. s.a.a. pisanje hamaj lija. kao i njegovi ashabi. odlazak u zabacena mjesta. d amije). Jedni smatraju da je rijec ''sufizam'' izveden ica iz rijeci es-safa to oznacava bistrinu i cistocu uma i srca.ada se nece sastati u srcu jednog roba. (Et-Tirmizi.s. opskrba.v. samo sebi korist Ahireta donose. moralnih i metodolo kih smjernica.. a nikako od Poslanika.. Spasit ce ga od onoga cega se boji. tresenje.a.v. ki a.. 1/183-18 4) Poslanik. samo sebi tete.a.

. i ono na to ukazuju njihov a znacenja.v." (el-Ankebut. djelo i volja. rhm. kao i pitanjima ubjedenja i vjerovanja. 2/43. kao i izmi ljanje neispravnih zabrana/tahri mata. poput znanja i ubjedenja. i cesto znaju hvaliti opijenost i ludilo. presuditi o onome u cemu su se oni razilazili. kao i rad i ljubav koji su takoder zasnovani na znanju. i rad bez znanja ako je u pit anju sufija. .'' (M ed mu'ul-fetava. kumirima kla njate i la i smi ljate. s.. dok su na druge veci utjecaj imali glasovi /asvat. vi hranu od Allaha tra ite i Njemu se klanjate i Njemu zahvaln i budite! Njemu cete se vratiti. Iskreno ispovijedanje vjere dug je prema Allahu! A onima koji pored Njega sebi uzimaju evlije (za titnike). kako onog nutarnjeg tako i onog vanjsko g. Oni. kako javna tako i tajna. mimo Allaha. d ... to je sve zajedno prouzrokovalo niz teorijsko-prakticnih novotarija koje su u suprotnosti s Kur'anom i sunnetom.. mimo Allaha. apologeticari su ostali bez djela. ilm/znanje i haber/obavije tenost.).a. koji su na Pravome putu. 17. s. oni su u svom ivotu spojili oboje: naucnu spoznaju i vjerovanje i prakticno djelovanje i rad utemeljen na ljubavi.. to se tice spa ene skupine ehlul-ilma i imana pobornika znanja i vjere. 3/338. Oni su se spasili devijacija apologeticara i sufija. a sufije bez rijeci.. kao i ono to ti glasovi izazivaju i proizvode od osjecaja i pokreta.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. 1/87.. i smatraju da se visoka stanja i stepeni ne posti u razumom. i to su istinski i pravi muslimani. a ne na putu onih na koje se rasrdio. rhm. i nj ihov krajnji cilj je tasdik/potvrda.) ejhul-islam Ibn Tejmijje.) ." (Ez-Zumer. i govore: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas to vi e Allahu pribli ili" Allah ce nj ima. i njihova svaka rijec ili postupak su u medusobnoj sprez i.s.v. zasnovana su i uteme ljena na ilmu i znanju. zaista. elju i mrskost. Za razliku od njih. ka e: ''Izmi ljanje neispravnih ibadeta koji u sebi i maju primjese irka i slicnog specifika je kr cana. ka e: ''Apologeticari se najvi e bave potvrdom ili ne gacijom. to je specifika jevreja i devijantnih tobo e fakiha i pravnika koji se u tome ugleda e na njih (jevreje)!'' (Pogledaj: Med mu'ul-fetava. postajanjem ili nestankom. sufije svoj akcenat stavljaju na ljubav i mr nju. ka e: ''Kod devijantnih sufija vi e dominira elja za s lu anjem pjesama i stihova negoli elja za slu anjem Kur'ana i zikra!'' (Pogledaj: Med m u'ul-fetava. fizicke pokrete i praksu. dok su se devijantne sufije ugledale na kr cane. njihove rijeci i njihova djela.. rhm. podlo nost. pravih vjer nika. ka e: ''Veliki broj sufija kudi razum i smatra ga n iskim i ni tavnim.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. kojima se vi. Sljedbenici sunneta Muhammeda. 2. ka e: ''Fanatizam i pretjerivanje karakteristicno j e za dvije skupine islamskog ummeta: za jedan dio zabludjelih iija koji poslanici ma i imamima iz ehlul-bejta pripisuju Allahovo. pa je njihovo vjerovanje izgradeno na zn anju. Prihvataju i potvrduju stvari koje zdrav razum nikada ne bi prihvatio. i njihov krajnji cilj je ljubav. ali i onih koji se ugleda e na nji h poput devijantnih pobo njaka i sufija.. pa su zbog toga na prve (apo logeticare jevreje) najveci utjecaj imala slova/huruf. svojstvo uluhijjeta (obo avanja ). posti uci ono to su obje skupine zagubile: 1. a nit i na putu onih koji su zalutali! Devijantni apologeticari ugledali su se na jevr eje.'' (Pogledaj: Med mu'ul-fetava.'' (Pogledaj: Med mu'ul-fetava. 1/66. onima koji tako misle porucuje: "Vi se. 2/41. klanjate ne mogu vas nikakvo m hranom nahraniti. kao i jedan dio sufija d ahila koji takoder gaje slicno ubjedenje po pitanju Al lahovih poslanika i dobrih ljudi. rhm.t. na putu onih koj ima je Allah blagodat Svoju darovao. rhm. 3. govor bez znanja ako je u pitanju apologeticar.) ejhul-islam Ibn Tejmijje.Allah. vec ba njegovim nestankom i gubitkom.) ejhul-islam Ibn Tejmijje.

Gorica. Keniji. posebno u Kamerunu. azilijski tarikat ve e se za Ebul-Hasena el.g. koji je umro 1720. koji ga obo avaju mimo Allaha. ri Lanki. 8. Kakanj. Egiptu. Ricica. Albaniji i Americi. Nak ibendijski tarikat ve e se za Behauddina Nak ibenda iz Buhare. g. Tanzaniji. koji je umro 1338. turskoj. Indoneziji. Evropi i Sjevernoj Americi. 4. g. Najvi e ih ima u turskoj Anadoliji. ubjedenjima i stavovima.. Danas ih najvi e ima po Egiptu. da je trinaesti imam Ahmed er-Rufa'i. Travnik. turskoj Anadoliji. Visoko. Tuzla. koji je umro 1273. daleko je od onih koji mu se pripisuju isto kao to je Isa. 7. g. Ima ih po turskoj Anadoliji. Bliskom istoku. Zenica. ejh Abdul-Kadir el-D ejl ani. sa malim grupicama po zapadnoj i Sjeve rnoj Americi. Senegalu. g. Rufa'ijski tarikat ve e se za Ebul-Abbasa Ahmeda el-Rufa'ija. Najvi e ih ima u Turskoj. istocnoj Evropi. kao i u zapadnoj i Sjeverno j Americi. g. Indiji. koji je umro 139 0. Iraku i Bagdadu gdje je i ukopan. Kongu. koji je roden u je dnoj iitsko-iranskoj porodici. g. u Basri. al irskog berbera. g.. .azilija. zapadnoj Africi i sjevernoj N igeriji. Danas su rasprostranjeni u sjevernoj Africi. Mauritaniji i Tan zaniji. Poznatiji su kao vrteci dervi i. ali i u nekim dijelovima Evrope. Bedevijsko-ahmedijski tarikat ve e se za Ahmeda el-Bedeviju. Merdani.. rhm. Ima ih i u Kavkazu. Ovaj tarika t se podijelio na tri sekte: bazije. 3. melekije i hubejbije. Njihovo ucenje zatro vano je mno tvom idolatrije i novotarija od kojih je islam potpuno cist.Neki od najpoznatijih sufijskih tarikata: 1. Ima ih u Egiptu. D errahijski tarikat ve e se za Nuruddina Muhammeda el-D erraha iz Istanbula. kao i u Sjevernoj Americi. 9. Iranu. Mevlevijski tarikat ve e se za iranskog pjesnika Mevlanu D elaluddina er-Rumija. zbog toga to se p rilikom obavljanja zikra vrte ukrug!? 6. Mostar. U Bosni su najzastupljeniji sljedeci tarikati: . a.! Danas ih najvi e ima po Siriji.s. Milodra e. Tarikat im se pocijepao na esnaest sekti . Rufa'ije svoje "keramete" dokazuju probadanjem sabljama. u nekim dijelovima Afrike. u mjestu Mehan blizu Kermana u jugozapadnom Iranu. na Kavkazu. koji je umro 1182 . Ima ih i u zapadnoj i Sjevernoj Americi. h. Te anj. 2. g. koji je umro 1258. koji je umro 1166. Kretao se po Perziji. Zajednic ko im je sa iijama to to i jedni i drugi vjeruju u D aferov kitab. sjeverozapadnoj i jugo zapadnoj Kini. Busovaca. gdje je ukopan i ciji ka bur svake godine posjeti preko 3 miliona bedevija-ahmedija. 5.Nak ibendijski tarikat: Sarajevo. veoma daleko od kr cana. kao i u Sjevernoj Americi. kao i pre ma zapadnom i centralnom Sudanu. koji je umro 1431. Ovaj sufijski tarikat karakteristican je po iitskim idejama. u dvanaest imama. Gornja T . Si riji.. Najvi e ih ima u centralnoj Aziji. Kavkazu. g. a umro 624. Siriji. Ovo je jedan od vecih sufijskih tarikata. et-Tid anija. i jedni i drugi oplakuju a uru. koji je umro 1815. i ukopan je u Konji. Ceceniji i u nekim dijelovima Rusije. Bilalovac. Bekta ijski tarikat ve e se za had i Bekta a iz Horosana.. Najvi e ih ima u Ira nu i Indiji. Tid anijski tarikat ve e se za Abbasa Ahmeda b. u Iraku. 10. Fojnica. Egiptu. d . Iz Al ira su se najvi e rasprostrli prema jugu i Sahari. Ni'imetullah tarikat ve e se za Nuruddina Muhammeda Ni'imetullaha. Kadirijski tarikat ve e se za ejha Abdul-Kadira el-D ejlanija. Turskoj.

. proljece 2006. ali i sve druge kroz lupu Kur'ana. koji je rekao: ''Strogo se pridr avajte mog sunne ta. ..s.. br. kako javno tako i tajno. niti da postoji neki organizovan tarikat koji vuce sv oje korijene od ranije. . Ehli-sunnet vel-d emat su oni koji tra e da se cini dobro. Cazin. to se dijele na razne frakcije i skupine.ifa''. to ne znaci da u Plavu nije bilo dobrih ljudi! ?).v. i da je najbolja uputa uputa Muhammeda.a. d . pa sve to se poklapa s njima to podr avaju.azilijski tarikat: Tuzla Dubrave. i daju prednost sunnetu i praksi Muhammeda. i zbog toga to su to pravi cuvari d emata muslimana i o ni koji su u stanju ginuti za njega. rijeci: ''Vjernici su medu sobom poput c vrste gradevine ciji se dijelovi medusobno podupiru!''. Jedini ispravni tarikat pravac Jedini ispravni tarikat jeste tarikat i pravac ehli-sunneta vel-d emata koji se og leda u doslovnom slijedenju potvrdene prakse Allahovog Poslanika.v. Sand acke golgote samo su pre ivjele d amije! Postoje poku aji i zvjesnih pojedinaca koji ele nanovo oformiti neke tekije i tarikate. Gracanica kod Tuzle. Bu im ..s. d .) to se tice Sand aka. Banovici. d ihad.s. Sljedbenici tarikata ehli-sunneta vel-d emata dr e se vasijjeta i oporuke posljednje g Allahovog Poslanika. 9 . Olovo. ne bilje i se da igdje danas u njemu postoji iva tekija koja vuce svoje korijene od ranije. Kladanj. kao i sunneta pravovjerno upucenih halifa nakon mene.Rufa'ijski tarikat: Sarajevo. novine ''Kelamul. Pazaric. d ume i bajram-namazi obav ljati za emirima i vodama bili oni dobri ili lo i. ili: ''Vjernici su poput jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ svi ostali organi pate od temperat . Ibn Mad e. Ehli-sunnet vel-d emat su cuvari d amijskih d emata. ali su to sve elje i nezvanicni poku aji pojedinaca. Oni daju prednos t Allahovim. Uvijek su svjesni Allahovih.Kaderijski tarikat: Sarajevo. a sve to se suprotstavlja njima protiv toga se bore. . Ti rmizi. ..v. s. za razli ku od svih ostalih novotarskih skupina koje su najprepoznatljivije po tome to red ovno udaraju po d ematu muslimana. d . sunneta i id ma'a. . Zvornik. nad bilo cijom drugom i drugacijom praksom! Zbog o voga se zovu ehlul-Kur'an i ehli-sunnet! Ehli-d ematom su nazvani zbog toga to se pridr avaju konsenzusa i id ma'a ashaba i sve sunnetske uleme nakon njih. rijecima nad bilo cijim drugim govorom. Travnik. s. ivinice. s. i smatraju da ce se had d . posebno u No vom Pazaru. jer je svaka izmi ljotina novotarija. kao i slijeden ju puta i staze prvaka ove vjere muhad ira i ensarija. onako kako to erijat zahtijeva. Vare . (Pogledaj: ''Pregled mjesta odr avanja zikra u BiH''. s.a. Srebrenik. U ranijem periodu sufije su bile dostatno zastupljene na teritoriji Sand aka jer se to dâ primijetiti po mno tvu turbeta koje su ostavili iza sebe. i na svoju vjeru gledaju kao na n asihat. Ahmed) Sljedbenici tarikata ehli-sunneta vel-d emata znaju da je najvredniji govor Allaho va.uzla. a od zla odvracaju. . i braniti ga od napada nevjernika.v.s. u gotovo svakom sand ackom gradu izuze v Plava (el-hamdulillah. Kljuc.a. pomaga juci cesto svojom praksom nevjernike protiv muslimana! Ehli-sunnet vel-d emat posmatra sebe.a. a svaka novotarija vodi u Vatru!'' (Sahih: Ebu Davud. kako svojom nutrinom tako i svojom vanj tinom.. i prihvatite se toga ocnjacima svojim! Strogo se cuvajte izmi ljotina. Knjiga. cvrsto se dr ite toga.

.s. sto u prijevodu znaci mudrost.ne moze se smatrati ispravnim.pa su ih prozvali ovim imenom-sufije.a ne sufijj. i da odr ava dobrosusjedske odnose. Jasavic.Termin sufizam nije bio poznat u periodu z ivota Resulullaha a.Prve sufije su se razlikovale od kasnijih po tome sto kod ovih posljednjih pojava novotarija(bid`ata)bila znatno izrazenija.mevlevije i drugi.a svaki bid`at je zabluda! (Tirmizi-hasen-sahih) U onome sto slijedi pokusacemo napraviti komparaciju izmedju vjerova-nja sufija i njihovih obreda i ucenja islama koje se zasniva na Kur`anu i sunnetu Allahovog Poslanika a.. tj.kadirije.: -Postoje mnogi sufijski redovi.posto je nomen relativum (tj..sa-zil ije. i siroma n ima.Kur`an zabranjuje razdvaja .ime izvedeno iz drugog sufik som-ijj)od rijeci .. i robovima.jasnost).Sljedbenici ovih redova smatraju da su samo oni na istini(hakku).cistoca.jer sv aka novotarija je bid´at(novina). d . Ehli-sunnet vel-d emat zabranjuju oholjenje i uzdizanje nad drugima. nano enje nepra vde.Drugi su na stanov istu da su dobili naziv po grckoj rijeci sofija . fikhaKo su sufije i sta je to sufizam? Pitanje: Koje mjesto u islamu zauzimaju sufije?Koliko je ispravno misljenje da postoje Al lahovi robovi i Njegove evlije koji imaju blisku vezu sa svojim Go-spodarom?Kaka v sud donijeti o onima koji za sebe tvrde da su sufije ili njihovi sljedbenici?S ta je to uopce sufizam? Zahvala pripada Uzvisenom Allahu dz.. i putnicima.s.naksibendije. i da da onome ko tebi ne daje.kaos to su tidzanije. kada' i kaderom.ure i nesanice!'' Ehli-sunnet vel-d emat tra i od muslimana sabur i strpljenje pri belaju i isku enjima.rufa-ije. prof.upozorio je na njihove novotarije u slijedecim rijecima: Klonite se novotarija u vjeri. i da oprosti onome ko ti je zulum nanio. d . i da si dobrocinitelj sirocadima.s.a. s.kao st o im ni mali i veliki sirk nisu bili nepoznanica. i ne zaboravljaju rijeci Poslanika.s. Odgovor: Pojavom ovog novog imena i skupine koja ga nosi. sudbom i odredbama! Ehli-sunnet vel-d emat pozivaju visokom moralu i dobrim djelima.a da su svi drugi u zabludi. kao i ukr i zahvalu prilikom rahatluka i u ivanja. i da si pokoran roditeljima svo jim. . da nas uputi istini i Pravome putu! Amin! Priredio: Sead ef.safaijj. Allahov Resul a..Tek nakon ovih prvih gen eracija na scenu dolazi jedna skupina poboznih i skromnih ljudi(zahidi)koji su n osili vunenu odjecu(suf). tra i i raziluk i zadovoljstvo Al lahovim.niti u periodu ashaba i tabi`ina. tumacile i slijedile. a ne kako ga tum ace ili praktikuju oni koji nisu selef ovoga ummeta! Molimo Allaha.halvetije.s. onako k ako su ga prve generacije islama (selef). koji je rekao: ''Najsavr enijeg i najljep eg imana su o ni koji su najljep eg pona anja i ahlaka! Ehli-sunnet vel-d emat pozivaju na odr avanje rodbinskih veza.v.Ono sto neki tvrde da su svoje ime dobile od rijeci safa (bistrina.safa.doslo je do jos veceg rascjepa i raskola u redovima muslimana. ehli-sunnet vel-d emat su ljudi koji slijede Kur'an i sahih-sunnet. . nasilja i zuluma drugima s pravom ili bez prava! Dakle.

pored Allaha dz.a kamoli Poslanik a.pa takav cin oznacava sirkom.sto nije zapamceno ni od Poslanika ni od ashaba.Da pojasnim.Neki idu cak dotle da stavljaju sejhovu sliku ispred sebe za vrijeme namaza. kaze: i nastoj da time sto ti je Allah dao steknes onaj svijet.vec u nacinu koristenja zikra.s pr edao vodjenje.On tebe vidi! (Muslim) -Sufije.za vrijeme zikra.) I prot iv njih pripremite koliko mozete od snage (El-Enfal. niko je osim Njega ne moze otkloniti.nevjer nik.s..od onih koji su vjeru svoju razb ili i u stranke se podijelili. (Junus.s.uistinu.nje i dijeljenje medju muslimanima..Allah! Ovakav nacin zikra se smatra n ovotarijom i govorom koji ne nosi u sebi serijatsko znacenje.a ako ti kakvo dobro podari.Uzviseni kaze: Ako te od Allaha kakva nevolja pogodi.bedeli i evlije kojima je Allah dz.te zive I mrtv e evlije.s.a svi ibadeti su definisani vjero m i mi nemamo pravo uvoditi u polju ibadeta novine.) -Neke sufije vjeruju u vahdetul-vudzud(panteizam) gdje se poistovjecuje Stvorite lj i stvoreno.ah!ili Hu.kao ekskluzivno pravo.zaljubljenost.nije pr oblem u toj rijeci.pocetnici u sufizmu) zahtjevaju da sebi u mislima pre dstave sejha kada god spomenu Allaha dz.pri pojavi neke nevolje. kaze: Mo litva njihova pored Hrama svodi se samo na zvizdanje i pljeskanje rukama (El-Enfal.motivi su koje tom prilikom spominju .17.Neki idu dalje od toga .traze zastitu kod nekog drugog. Oni od murida (ucenici.Allah dz. (Junus.Dakle.s. (El -En`am.) -Pojedine sufije su. u hadisu kaze: Ihsan(dobrocinstvo) je da obozavas Allaha dz.S ve nabrojano se ubraja u musricke obicaje.A llahov Resul a.pocele obozavati poslanike. Allah dz.obrede i rituale.jer ako bi to uradio.derviski i sufijski prepoznatljivi (u halkama)zikrovi. hu!Stav islama i sunneta o pitanju zikra jes te da musliman spominje svoga Gospodara ispravnim i razumljivim govorom za koji ima nagradu kod Uzvisenog Allaha i spominje ga propisanim zirkovima koji su pren eseni od Resulullaha a.s.isto tako.s.) -Sufije stepen ihsana .Zikr je oblik ibadeta. ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiit ni nauditi.zaista.zanemarivanju uzrocno-posljedicnih f aktora i napustanju dzihada. ime: Allah.za-tim O Poslanice po mozi! .a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu (El-Kasas.pa cak i u samom nama zu.od takvih sufija. pored Allaha.s.Allah dz.sa-mo je On Svemocni.Obracaju im se rijecima kao sto su: O Gejlani! O Rufai! . kaze: I.pa na kraju ispada da je sve stvoreno i sve bozanstvo.s.77.pa ako Ga ti ne vidis. .pa izgovaraju samo Ah. -Sufije pozivaju odricanju od ovoga svijeta.bio bi.s.. (Er -Rum.pripisuju iskljucivo svojim sejhovi ma. Strastvena ljubav.pa.Mozete ih vidjeti kako od zikra i zgovaraju samo Allahovo dz.pa.jer zabranjuje da se u stvarima koje su samo u Njegovom domenu obraca nekome drugom mimo Njega .(kada cine zikr).u kojima masu glavama i nji-su tijeli ma su novotarija i nije zapamceno ni zabiljezeno da je to praktikovao iko od Pos lanikovih drugova. Na tebe se oslanjamo Poslanice itd.zudnja i sl.kao da se nalaze na kakvoj zabavi gdje se plese uz vino.smatraju dozvoljenim ples i upotrebu defa i muzickih instrumena ta.. u Kur` anu navodi odgovor musrika na pitanje koje im je postavio i ko u-pravlja svim? Allah! reci ce oni.takodjer.kao tematiku uzimaju zene i djecake.31-32.mimo Al laha dz.Allah dz.svaka stranka je zadovoljna onim sto ispovijeda.Ove rijeci Allah zabranjuje.106) -Sufije(neke)smatraju da postoje kutbovi. k ao da Ga gledas.s.)Na osnovu ovoga zakljucujemo da su arapski musrici bolje p oznavali Allaha dz.s.60.Allah.s.definitivno.kao sto Uzviseni Allah kaze: i ne budite od onih koji M udruge ravnim smatraju.s.povisenim glasom i u halkama za jednickim. -Sufije u svojim stihovima. pljeskanje i galamu. -Sufije.kao i podizanje glasa prilikom ucenja zikra.31.upravljanje i uredjenje stvari na ovome svijetu.

grjesniku.niti iko od ashaba.s.s.Poznato je iole ucenom covjeku da mevlude Poslaniku a.makar to bilo suprotno rijeci P oslanika a.s.36. Moze se desiti. -Sufije njeguju kult turbeta i mezarova.) Iznenadna odsustvovanja pojedinih sejhova sufijskih redova od ociju murida izrav ni je rezultat veze ostvarene sa sejtanima. -Sufije se fanaticno drze stavova svojih sejhova.s. ni su ucili njegovi najbolji prijatelji nakon njegove smrti.: Dzinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet cine. je rekao: Hoc ete li da vam kazem kome dolaze sejtani?Oni dolaze svakom lascu.posebno se pripremaju za ta putovanja kako bi postigli blagoslov njihovih stanovnika. (Esh-Sh uara.sto je novotarija.U ovo cete se uvjeriti sa-mo ako upit ate njihovog sejha koliko je hadisa procitao i koju hadisku zbirku posjeduje u s vom domu. .ne zna sta ce se dogoditi (En-Neml. Licno sam gledao kako se jedan sufijski sejh hvali kako je preko noci isao do pa lestine da pomogne braci mudzahidima u borbi. -Organizovanje mevluda.ni Omer.a K ur`an ih izricito pobija: Reci:Niko.65.Poslanikovu dzamiju u Medini u Mesdzidul-Aksa u Jerusali mu.a najzabludjeliji medju njima prinose i zrtve u njihovoj blizini.: Djede! Na taj nacin dolaze mu sejtani kako bi mu pomogli da izvede svoju tacku bez posljedica.s.a oni su najvise voljeli Poslanika a.da. ni je dozvolio da se musliman posebno priprema na put. stvorio ovaj svijet zbog Allahovog Posl anika Muhammeda a.s.jer se sluze svjesno laznim h adisima i izmisljenim neutemeljenim pricama i hikajama.s.pa ce mu on nerazdvojni drug postati.tvrde da je Allah dz.Mi cemo sejtana natovariti.ni na nebu ni na Zemlji.s.s.sto je sve islamom zab ranjeno i pokudjeno.56.pa kazu:Moje srce mi prenosi od mog Gospodara!Ovo je katastrofalna greska. i najb olje su znali vjerske propise.a Allah dz.nego na osnovu njihovog poznavanja Kur`ana i Sunneta(hadisa).takodjer.Uzviseni Allah kaze: Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostiv og velicao.te pridrzavanja istog. Poslanik a.kao sto je npr.koriste sejtane radi prenosenja u neka u daljena mjesta i vracanja istog dana ili noci.oni to odrzavaju danas i njihova struja u islamskoj zajednici brani da se ta n ovotarija iskorijeni.osim da posjeti jednu od tri dzamije:Mesdzidul-Haram.Allah da nas sacuva ove zablude. (Ez-Zarijat.ni Osman..ni Ebu Bekr. Zbog toga postoji jedno pravilo koje glasi da ljude ne cjenimo prema cudima ili neuobicajenim pojavama koje ih prate.) -Sufije.posjecuju turbeta.a Kur`an ih demantuje rijecima Allaha dz.da bi povecali dojam i zabludu svojih sljedbenika.a li zato su puni izmisljenih hikaja i prica. -Sufije upotrebljavaju hamajlije i talismane.kruze oko njih.ni Alija.35.kao i zapise.posto je zatrazio pomoc mimo A llaha dz. -Mnogi sufijski sejhovi za saradnike imaju sejtane.) -Sufije tvrde da imaju otkrovenja i da poznaju sta ce se desiti u buducnosti.) -Neke sufije smatraju da primaju znanje direktno od Allaha.Poznato je da Poslanikov hadis je slabija strana njihovih sejhova.uglavnom je poteklo od sufijskih skupin a.osim Allaha.221-222. (Ez-Z uhruf.ponekad.) -Neke sufije koriste metalne cavle i sipke i zabijaju ih u svoja tijela uz uzvi -kivanje nekih rijeci.

mozemo reci da su nase sufije u Bosni i Herce govini u odnosu na sufijske redove po arapskim zemljama..kaos to su tidzanije.ime izvedeno iz drugog sufik som-ijj)od rijeci .jer sv aka novotarija je bid´at(novina).pa su ih prozvali ovim imenom-sufije.jasnost).-Treba znati da medju sufijama postoje velike razlike.: -Postoje mnogi sufijski redovi. Sto se tice stanja na nasem terenu.Tek nakon ovih prvih gen eracija na scenu dolazi jedna skupina poboznih i skromnih ljudi(zahidi)koji su n osili vunenu odjecu(suf).Drugi su na stanov istu da su dobili naziv po grckoj rijeci sofija .safa.mevlevije i drugi.kao st o im ni mali i veliki sirk nisu bili nepoznanica.Ono sto neki tvrde da su svoje ime dobile od rijeci safa (bistrina.a svaki bid`at je zabluda! (Tirmizi-hasen-sahih) U onome sto slijedi pokusacemo napraviti komparaciju izmedju vjerova-nja sufija i njihovih obreda i ucenja islama koje se zasniva na Kur`anu i sunnetu Allahovog Poslanika a. Allahov Resul a.jer takvo nesto moze da radi samo velika ulema i to nije moj na cin niti moja praksa.a neki su blizi sunnetu.ili u Indoneziji. Pripremio:Miralem Mehic.upozorio je na njihove novotarije u slijedecim rijecima: Klonite se novotarija u vjeri.naksibendije.Kur`an zabranjuje razdvaja nje i dijeljenje medju muslimanima.blizi c istoj vjeri.a da su svi drugi u zabludi.Sljedbenici ovih redova smatraju da su samo oni na istini(hakku). Ko su sufije i sta je to sufizam? Pitanje: Koje mjesto u islamu zauzimaju sufije?Koliko je ispravno misljenje da postoje Al lahovi robovi i Njegove evlije koji imaju blisku vezu sa svojim Go-spodarom?Kaka v sud donijeti o onima koji za sebe tvrde da su sufije ili njihovi sljedbenici?S ta je to uopce sufizam? Zahvala pripada Uzvisenom Allahu dz.s. Napominjem da ovaj tekst ne smije biti razlog proglasavanja nevjernicima domacih sufja i dervisa.halvetije. sto u prijevodu znaci mudrost.ili slijepo sljedjenje.sa-zil ije.rufa-ije.kao sto Uzviseni Allah kaze: .ne moze se smatrati ispravnim.a sta izmisljotinja.cistoca. Cilj mi je bio podstaknuti na slijedjenje jasnog Poslanikovog puta.neki su veliki grjes nici jer gaje novotarije i odbacuju mnoge sunnete.iako su medju njima primjetne vleike novotarije i od-bacivanje mnogi h sunneta.i upozoriti na svaki oblik zastranjivanja i iskrivljivanja vjerskih ucenja.s.s.safaijj.a to je od zanemarivanja hadiske nauke i povodjenja za neukim sejhovim .Prve sufije su se razlikovale od kasnijih po tome sto kod ovih posljednjih pojava novotarija(bid`ata)bila znatno izrazenija.doslo je do jos veceg rascjepa i raskola u redovima muslimana.a ne sufijj.neki sufijski(derviski) re dovi su proglaseni od uleme kao krivovjerni i to je poznato.Ali treba znati sta je istina.s.Termin sufizam nije bio poznat u periodu z ivota Resulullaha a.kadirije. Odgovor: Pojavom ovog novog imena i skupine koja ga nosi.niti u periodu ashaba i tabi`ina.posto je nomen relativum (tj.

povisenim glasom i u halkama za jednickim.77.s pr edao vodjenje.s.pa.zaljubljenost.obrede i rituale.mimo Al laha dz.i ne budite od onih koji M udruge ravnim smatraju.pocetnici u sufizmu) zahtjevaju da sebi u mislima pre dstave sejha kada god spomenu Allaha dz.Neki idu cak dotle da stavljaju sejhovu sliku ispred sebe za vrijeme namaza.ah!ili Hu.s.a kamoli Poslanik a.pa izgovaraju samo Ah. u hadisu kaze: Ihsan(dobrocinstvo) je da obozavas Allaha dz.takodjer.derviski i sufijski prepoznatljivi (u halkama)zikrovi.pa ako Ga ti ne vidis. kaze: Mo litva njihova pored Hrama svodi se samo na zvizdanje i pljeskanje rukama (El-Enfal.s. (Junus.Ove rijeci Allah zabranjuje.nevjer nik.upravljanje i uredjenje stvari na ovome svijetu.A llahov Resul a.kao tematiku uzimaju zene i djecake.17.Mozete ih vidjeti kako od zikra i zgovaraju samo Allahovo dz.Allah! Ovakav nacin zikra se smatra n ovotarijom i govorom koji ne nosi u sebi serijatsko znacenje.pa cak i u samom nama zu.kao ekskluzivno pravo. -Sufije.Obracaju im se rijecima kao sto su: O Gejlani! O Rufai! .isto tako. u Kur` anu navodi odgovor musrika na pitanje koje im je postavio i ko u-pravlja svim? Allah! reci ce oni. ime: Allah.zudnja i sl.Uzviseni kaze: Ako te od Allaha kakva nevolja pogodi.svaka stranka je zadovoljna onim sto ispovijeda.pa takav cin oznacava sirkom.s. (El -En`am. Oni od murida (ucenici.traze zastitu kod nekog drugog.) -Pojedine sufije su.pripisuju iskljucivo svojim sejhovi ma.s.)Na osnovu ovoga zakljucujemo da su arapski musrici bolje p oznavali Allaha dz.Allah dz.s.106) -Sufije(neke)smatraju da postoje kutbovi.pocele obozavati poslanike.smatraju dozvoljenim ples i upotrebu defa i muzickih instrumena ta.) -Neke sufije vjeruju u vahdetul-vudzud(panteizam) gdje se poistovjecuje Stvorite lj i stvoreno.pored Allaha dz.sto nije zapamceno ni od Poslanika ni od ashaba.te zive I mrtv e evlije. kaze: I..zanemarivanju uzrocno-posljedicnih f aktora i napustanju dzihada.zaista. pored Allaha.od onih koji su vjeru svoju razb ili i u stranke se podijelili. ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiit ni nauditi.a svi ibadeti su definisani vjero m i mi nemamo pravo uvoditi u polju ibadeta novine. 35.definitivno.jer zabranjuje da se u stvarima koje su samo u Njegovom domenu obraca nekome drugom mimo Njega ..31.pa na kraju ispada da je sve stvoreno i sve bozanstvo.nije pr oblem u toj rijeci.od takvih sufija.Zikr je oblik ibadeta.S ve nabrojano se ubraja u musricke obicaje.Da pojasnim.31-32.(kada cine zikr).On tebe vidi! (Muslim) -Sufije.pa. k ao da Ga gledas. (Er -Rum.) -Sufije stepen ihsana .bio bi.) I prot iv njih pripremite koliko mozete od snage (El-Enfal.s. Strastvena ljubav.bedeli i evlije kojima je Allah dz.jer ako bi to uradio.s. kaze: i nastoj da time sto ti je Allah dao steknes onaj svijet.kao i podizanje glasa prilikom ucenja zikra.motivi su koje tom prilikom spominju .s.Allah dz. -Sufije u svojim stihovima.pri pojavi neke nevolje.u kojima masu glavama i nji-su tijeli ma su novotarija i nije zapamceno ni zabiljezeno da je to praktikovao iko od Pos lanikovih drugova.. Allah dz.s.Dakle. pljeskanje i galamu. (Junus.s. -Sufije pozivaju odricanju od ovoga svijeta.sa-mo je On Svemocni.s.vec u nacinu koristenja zikra.s.a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu (El-Kasas. hu!Stav islama i sunneta o pitanju zikra jes te da musliman spominje svoga Gospodara ispravnim i razumljivim govorom za koji ima nagradu kod Uzvisenog Allaha i spominje ga propisanim zirkovima koji su pren eseni od Resulullaha a.60.kao da se nalaze na kakvoj zabavi gdje se plese uz vino. Na tebe se oslanjamo Poslanice itd.a ako ti kakvo dobro podari..Neki idu dalje od toga .) .za-tim O Poslanice po mozi! .uistinu. niko je osim Njega ne moze otkloniti.Allah.za vrijeme zikra.Allah dz.

je rekao: Hoc ete li da vam kazem kome dolaze sejtani?Oni dolaze svakom lascu. .Poznato je da Poslanikov hadis je slabija strana njihovih sejhova. ni su ucili njegovi najbolji prijatelji nakon njegove smrti. i najb olje su znali vjerske propise.osim Allaha.da bi povecali dojam i zabludu svojih sljedbenika. -Organizovanje mevluda.s.te pridrzavanja istog.sto je novotarija.56. Moze se desiti.uglavnom je poteklo od sufijskih skupin a. Licno sam gledao kako se jedan sufijski sejh hvali kako je preko noci isao do pa lestine da pomogne braci mudzahidima u borbi. Poslanik a.a Kur`an ih demantuje rijecima Allaha dz.takodjer. Zbog toga postoji jedno pravilo koje glasi da ljude ne cjenimo prema cudima ili neuobicajenim pojavama koje ih prate.ni Ebu Bekr.) -Neke sufije smatraju da primaju znanje direktno od Allaha.oni to odrzavaju danas i njihova struja u islamskoj zajednici brani da se ta n ovotarija iskorijeni.kao i zapise.Mi cemo sejtana natovariti.osim da posjeti jednu od tri dzamije:Mesdzidul-Haram. -Sufije se fanaticno drze stavova svojih sejhova.s.ni na nebu ni na Zemlji.niti iko od ashaba.ne zna sta ce se dogoditi (En-Neml.da. ni je dozvolio da se musliman posebno priprema na put.kao sto je npr.221-222.Poslanikovu dzamiju u Medini u Mesdzidul-Aksa u Jerusali mu.a K ur`an ih izricito pobija: Reci:Niko.36.a li zato su puni izmisljenih hikaja i prica.a oni su najvise voljeli Poslanika a.U ovo cete se uvjeriti sa-mo ako upit ate njihovog sejha koliko je hadisa procitao i koju hadisku zbirku posjeduje u s vom domu.Allah da nas sacuva ove zablude.ni Osman..) -Sufije tvrde da imaju otkrovenja i da poznaju sta ce se desiti u buducnosti.posjecuju turbeta.: Dzinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet cine.a Allah dz.pa kazu:Moje srce mi prenosi od mog Gospodara!Ovo je katastrofalna greska.kruze oko njih. stvorio ovaj svijet zbog Allahovog Posl anika Muhammeda a.s.65.ni Omer.s.posebno se pripremaju za ta putovanja kako bi postigli blagoslov njihovih stanovnika.pa ce mu on nerazdvojni drug postati.sto je sve islamom zab ranjeno i pokudjeno.posto je zatrazio pomoc mimo A llaha dz.) Iznenadna odsustvovanja pojedinih sejhova sufijskih redova od ociju murida izrav ni je rezultat veze ostvarene sa sejtanima.s.grjesniku.ponekad.: Djede! Na taj nacin dolaze mu sejtani kako bi mu pomogli da izvede svoju tacku bez posljedica.koriste sejtane radi prenosenja u neka u daljena mjesta i vracanja istog dana ili noci. -Sufije upotrebljavaju hamajlije i talismane.a najzabludjeliji medju njima prinose i zrtve u njihovoj blizini.jer se sluze svjesno laznim h adisima i izmisljenim neutemeljenim pricama i hikajama.-Neke sufije koriste metalne cavle i sipke i zabijaju ih u svoja tijela uz uzvi -kivanje nekih rijeci.) -Sufije. -Mnogi sufijski sejhovi za saradnike imaju sejtane.tvrde da je Allah dz. (Ez-Z uhruf. (Ez-Zarijat. (Esh-Sh uara. -Sufije njeguju kult turbeta i mezarova.ni Alija.s.s.Poznato je iole ucenom covjeku da mevlude Poslaniku a.s.makar to bilo suprotno rijeci P oslanika a.nego na osnovu njihovog poznavanja Kur`ana i Sunneta(hadisa).s.Uzviseni Allah kaze: Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostiv og velicao.

s. r..s.iako su medju njima primjetne vleike novotarije i od-bacivanje mnogi h sunneta.s. i pravedni ka. upitan ta ce se desiti sa covjekom koji voli odredene ljude. Pitanje Da li biste nam mogli protumaciti 69..s. ali nije dostigao njihov stepen u pogledu cinjenja dob rih djela.´ Iz ovog a sam shvatila da mu je vec ponudeno da napravi izbor. da je rekla: Cula sam Allahovog Poslanika.v. r. gdje ka e: ´Nema nijednog poslanika. ko bude radio ono to su Uzvi eni Allah i Njegov Poslanik.a. Om era i nadam se da ce me Uzvi eni Allah pro ivjeti zajedno sa njima. odgovori: Covjek ce biti sa onima koje bud e volio! Enes b. St avice ga u dru tvo vjerovjesnika i onih koji slijede po svom polo aju. Ajet koji je spomenut u pitanju jesu rijeci Allaha .neki sufijski(derviski) re dovi su proglaseni od uleme kao krivovjerni i to je poznato. d . . ajet sure En-Nisa? Pojedinci smatraju da j e upravo ovaj ajet dozvolio ljudima sufizam kao (jedan) ispravan pravac u islamu ? Odgovor Hvala pripada Uzvi enom Allahu. spomenuta u poz natim hadiskim zbirkama i to mutevatir predajom preko skupine ashaba. iako se ne mogu porediti sa njihovim ivotnim djelom.v. i ehida.-Treba znati da medju sufijama postoje velike razlike. a zatim ga je obuzela estoka promuklost. a. s. a bude se klonio onoga to su oni zabranili. Malik.a.: Oni koji su poslu ni Allahu i Poslaniku bice u dru tvu vjerovjesnika. (Tefsirul-Kur anil-`Azim) U ovom ajetu.s.. kojima je Allah milost Svoju darovao. naredili. izrekao za vrijeme bolesti u kojoj je preselio na bolji svijet. i dobrih ljudi.a neki su blizi sunnetu. Uzvi eni Allah uve ce ga u kucu Svoje plemenitosti i dare ljivosti. . kao to vidite..mozemo reci da su nase sufije u Bosni i Herce govini u odnosu na sufijske redove po arapskim zemljama... . je rekao: Ni ta se nije moglo porediti sa rado cu ashaba koju je inicirao ovaj hadis. Poslije njih slijede ostali vjernici. i neka se dr e onoga to je On propisao. a onda dodaje: Mnogo va nije od svega navedenog je radosna vijest. kao to to ajet napominje. pa sam ga cula kako uci: . Ona se sas toji u tome da je Allahov Poslanik.. A kako ce oni divni drugovi biti! (En-Nisa.blizi c istoj vjeri. Napominjem da ovaj tekst ne smije biti razlog proglasavanja nevjernicima domacih sufja i dervisa. i dobrih ljudi. To je Allahov Poslanik. r. a da mu nije dato da bira izmedu dunjaluka i ahireta. zatim ehidi.. Volim Allahovog Poslanika.a.a..a. nema nikakog opravdanja i osnove za sufizam i njegov o ucenje.v.a. i ehida.a. 69) Ibn-Kesir. i Njegovom Poslani ku.a to je od zanemarivanja hadiske nauke i povodjenja za neukim sejhovim .s.a. s. odnosno dobri ljudi koj i su bili dobri u svom javnom i tajnom ivotu.jer takvo nesto moze da radi samo velika ulema i to nije moj na cin niti moja praksa. s. Pripremio:Miralem Mehic. neka se pokore Allahu.v. (Pogledati Tefsirul-Kur anil -`Azim) Zatim Ibn-Kesir navodi nekoliko predaja koje govore o povodu objave ovoga ajeta.ili u Indoneziji. Ebu-Bekra.a sta izmisljotinja. s.ili slijepo sljedjenje.v. Cilj mi je bio podstaknuti na slijedjenje jasnog Poslanikovog puta.s. kak .s. u tumacenju ovoga ajeta ka e slijedece: Tj.s.Ali treba znati sta je istina. Na kraju ih je Uzvi eni Allah pohvali o rijecima: A kako ce oni divni drugovi biti! Buharija prenosi od Ai e. s.i upozoriti na svaki oblik zastranjivanja i iskrivljivanja vjerskih ucenja. Sto se tice stanja na nasem terenu. .neki su veliki grjes nici jer gaje novotarije i odbacuju mnoge sunnete.. a to su prave dnici. Allahov Poslanik..v. i pravednika.a. d . Ako sufije govore istinu. s.v.a.u dru tvu onih koje je Allah o basuo blagodatima od vjerovjesnika. koji je bio na samrtnoj postelji.

a. do li su u dilemu.. Od samog nastanka sufizma i formiranja sufijskih kola redova. Takvi cesto od svojih nazovi ''murida'' ne tra e ni minimum erijatskog znanj a a niti njegovog primjenjivanja. je kufr i irk. uz obrazlo enje da je on. Smatraju da odabrani nisu u obavezni pridr avati se er ijatskih propisa koji su. . dali je sufizam sa erijatom uskladeno ucenje. dergjaha i zav ija se poceo naglo povecavati. Drugi problem koji je evidentan kod nas jeste problem onih nazovi '' ejhova'' koji nastoje po ugledu na velike ejhove ama. znaju da je u na em bli em susjedstvu. d . d . s. Krajem osamdesetih godina i nakon zavr etka posljednjeg rata. Ali to naglo irenje sufijskog djelovanja. poku at cemo da analiziramo neke postupke koji se danas mogu vidjeti kod onih koji se nazivaju sufijama dervi ima. upravo donos e sa Kosova i Makedonije. Shodno tome u daljem tekstu. Nakon svega ele biti od onih koji su spa eni . pojavljivali su se pojedinci i manje grupe. Svoje obracanje mrtvim za pomoc i cinjenje tavafa oko turbeta i mezara smatraju ibadetom i dobrim djelom.Muhammed Salih Muned d id Kuda ide bosanski sufizam? KUDA IDE BOSANSKI SUFIZAM? Neka na a uglavnom mlada braca. . A da stvar bude gora. mlad i da treba sve da prode'' 39 str. a to je nesmanjenim intenzitetom nastavljeno sve do danas.. uglavnom na internetu. samo da bi ih zadr ali u svojim halkama. u estom stoljecu po Hid ri.a. vec odavno ostavio ca sni erijat. Horosana. te nakardne grupacije i pojedinci su uvijek ostajali u manji ni i skoro ne zapa eni. Tako sm o imali priliku cuti od nekih mladica da ih njihov ejh podstice na vanbracnu seks ualnu vezu sa djevojkom.s. Takode njihov kontakti sa nekim nazovi dervi ima. d . . kojih je sve vi e zaintersovano za sufizam u Bosni..o bi na taj nacin bili od onih koji su spa eni.. te da nam u na a sr ca usadi ljubav prema Allahovom Poslaniku. najce ce urodi lo im kvalitetom. Semerkanda i Buhare da imaju to veci broj murida (ucenika). broj tekija. u slijed komunistickog djelovanja.sa vjer ovjesnicima i pravednicima.. . gledajuci na medijima . sa sobom je donijelo opasnost od devija ntnih pojava medu dervi ima. po njihovom mi ljenju. daleko ono cemu se nadaju! Oni su sa ejtan ima i mu ricima! Molimo Allaha. obavezni za obicne ljude. . veci broj onih koji se nazvaju dervi ima. koja se zanimaju za Sufizam. s.s. s. pa u tome nastojanju nebiraju sredstva da pridobiju ljude. i njegovim plemenitim ashab ima! Neka nas Allah. a poslije toga prisebnosti i zalaganju iskrenih i istinskih sufija. a koje su dodatak u odnosu na Kur an i sunnet A llahovog Poslanika.a. a daleko su od sufizma. jer svako naglo povecavanje kvantiteta. Daleko je. a koje nemaju osnove u Kur anu i u sunnetu A llahovog Poslanika. d . . koje serviraju upravo mlad im ljudima.v. Izmi ljaj u forme zikra kojih se bezrezevno dr e. Govore da im Allah. tra enje pomoci od nekog d rugog mimo Allaha. na Kosovu i Rep ublici Makedoniji. ono to se servira kao sufijsko. Tvrde da evlije poznaju gajb stva ri koje poznaje samo Allah. a sa njima i razne zablude. koji svoje id azetname i dozvole za poucavanje sufizmu. d . bilo je svedeno na naj ni u mogucu mjeru.v. Poznavaoci sufijskih prilika. sastavi sa njima na mjestu u kome cemo biti zadovoljni! Doista je On Vladar Svemoguci! Odgovori o islamskom vjerovanju ..v. da nam podari oprost i spas. Dervi ko djelovanje u periodu poslije drugog svijetskog rata u na oj domovini BiH. koji su poku avali sufijsku dokt rinu i ucenje smjestiti i pronaci van Islamskog zakona erijata. milosti. podstakli su ih da nam upute pit anje: '' ta je sufizam od onoga to imamao priliku danas da vidimo?''. sve je veci broj onih nazovi ''dervi a'' i '' ejhov a'' iz Bosne.s. objavljuje odredene s tvari koje ubacuje u njihova srca. Ali zahvaljujuci prije svega Allahovoj d .

... poku ali smo razotkriti neke gru pe i pojedince koji pod pla tom Sufizma plasiraju neke zablude da bi izvukli svoje licne koristi.. Svi nesporazumi u vezi sa sufizmom nastali su iz poku aja da se od njega napravi j edna odvojena struja ili sekta ciji su korijeni navodno izvan islama. i to je postalo mjerilo dervi luka. odricanja od ovosvjetske ta tine... Bavljenje d inskim svijetom se ne mo e ubrojat u ibadet Allahu d .Rifa'i k. Taj put znaci strogo primjenjivanje po bo nosti.. Ovim kratkim tekstom a vodeni erijatskom obavezom. Pocev i od drugog stoljeca po Hid ri (VIII stoljece po Isau a. lijececi ih od b olesti koje dolaze iz d inskog svijeta. od bogats tva i pocasti za kojima te e obicni Ijudi..s.. s..... Tekst ce mo zavr iti sa nekoliko izreka na eg hz.. savjet 34) Takode je rekao: . onaj koji prlja ovu sufijsku odjecu je la ljivac. . kako od Poslanikovih ashaba.... (Hikemu Rifaije. ali nikada nijedan od tarikatskih pirova i velikana sufizma nije se bavio ovom vrstom lijecenja do te mjere da mu to posta ne profesija i sredstvo zaradivanja za ivot ili sredstvo za bogacenje. tako i od njihovih ne posrednih ucenika i njihovih nasljednika..) te nja za dobrima o voga svijeta pocela je rasti i ljudi su se vi e okrenli prema zemaljskim u icima.. da im ejh daje novac za odlaske u diskoteku i druga mjesta koja su rasadnici nemorala. unutra nje od vanjskoga.... vjere Jedi nstva. ili u bla oj verziji.. ejh je onaj cija je vanj tina uskladena sa erijatom. vjere tevhida. sejjid Ahmed Er... Su ... religiozna praksa od duhovnosti. daleko o d svijeta. Put koji su slijedile buduce sufije uvijek je smatran pu tem istine i dobrog vladanja. Sve to bilo je uobicajeno medu Po slanikovim ashabima i medu prvim muslimanima.. savjet 35) Islam i duhovni ivot: sufizam Autor Roger Garaudy Sufizam je jedna dimenzija islamske vjere: njegova unutra nja dimenzija...Tarikat jeste erijat. pira.. ali na veliku alost u na em narodu vlada mi ljenje.. kretanje ka islamskom Bogu od svih objava ko je su prethodile i koje te e prema Njemu kao prema svome zavr etku. unutr a njost je nerazdvojiva od vanj tine a njena sr je cista'' ''.. .. zatim u povremenom povlacenju... niti to mo e biti dio nekog Tar ikatskog usula.. dosljedne vjere u Boga. Up ravo tada su se sufije pocele smatrati ljudima koji te e samo za onim svijetom.. ka e: . Cetvrta stvar koja se danas plasira kao Sufizam jeste lijecnje zapisima ili zapi sivanje.unutra njost je razlicita od vanj tine'' a pravi sufija mu odgovara: .. kako bi se covjek posvetio molitvi... Tkode smo poku ali na oj mladoj braci ukazati da je sufizam cist od ovih zabluda i da ga tra e samo u okviru erijata Casnog .. takav gov ori: ..... da se kontemplacija odvoji od akcije. u itaka..... Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi (Rasprava o svjetskoj historiji) smje ta sufizam u g lobalnu perspektivu islama: "Sufizam (tasavvuf) je jedan od nastalih oblika pozn avanja Zakona ( erijata).. da su pravi dervi i samo oni koji ganjaju d ine. i cija je unotra njost uskladen a sa erijatom'' (Hikemu Rifaije. Hazreti Pir.. Tacno je da su sufije kroz historiju pomagale ljudima..

IV. Zatim su oni razvili jedn u vrstu posebnog duhovnog iskustva: ekstazu. koje je ukorijenjeno . prema ucenju sufija. Sam Kur' an pobija to la no cistunstvo: «Gospodar je. sigurno. Sufija pocetnik napreduje od jedne stanice do druge dok se postigne iskustvo o jedinstvu Bo ijem . ne znaci odvojiti se od njega. To neizrecivo poznavanje mo e se izraziti samo simbolizmom cija pravila Gazali daje u drugom dijelu svog djela Mi kat el-envar jer. Bo ije Bice je ljubav . izazivaju nepovjerenje prema sufiz mu koji je ipak kruna Gazalijeve misli." Bez sumnje. Citamo u Kur'anu: «Bog ce. samilostan i pun ljubavi (Vedu d)». nego unutra nje do ivljavanje religije.s. nastojanju da svoje srce ucinim sposobnim d a primi Boga. 212): "Cetvrti stepen je da u postojanju vidimo samo Jednog Jedinoga: to je kontemplacija pravednika k oju sufije zovu "ga enjem od nestajanja u Jedinstvu".ne. nego naprotiv alegorija o d obrovoljnom izlasku iz igre kozmickih akcija i reakcija. to se ponavlja u suri El-Burud . T. 197) "Od vremena kad nije svijet postojao. kazuje nam sura Hud. On voli i voljen je.to ocevidno nije bukvalna naredba.. "cetvrti stepen tevhida" (Ihja. manje je prisutna u Kur'anu nego u Evandel ju. Bog se nije utjelovio. a. oni koji hrane bijedne. ali ona ipak tu postoji. okren ite mu i lijevi . Sufizam.» (Ed-Dehr . odricanjem i pobo no cu. ali ne i ponavljana. u najvi oj tacki uspona islama. koja je potvrdena.14.54) Tacno se odreduje koga Bog voli: to su oni «koji vole svog bli njega i svoju z ajednicu. Isaova poruka. on nije Rijec koja je postala meso. on se ne pojavljuje licno: islam naucava da Bog samo objavljuje Svoju Rijec i Svoj Zakon. potpuno predan ci cenju svoje du e.fije su se odlikovale asketizmom. Napokon. sufizam nije roden tako to je na is lam utjecao kr canski misticizam.. Jer sloboda nije samo u tome da mo emo reci . prihvaca obicaj odmazde. i to ne samo zbog toga koliko je mjesta dato Isau i njegovoj objavi. Bez sumnje. "Ja sam proveo vi e od dvije godine u povucenosti i samoci.8) Skinuv i ljusku sa grckih filozofskih termina (kao to su supstancija i hipostaza) d uboki duh jedinstva Bo ijeg izrazio je jedan musliman. pod izgovorom da treba odr ati netakn utu Bo iju trancendenciju. ka e on. gnosticizam. sirocad i zarobljenike za ljubav Bo iju. otkriva neke aspekte Ibrahimovog monoteizma." Taj fundamentalni tekst Ibn Halduna omogucuje nam da izbjegnemo zabune i besmisl ice koje. Izvor sufizma j e u Kur'anu. Prvo. "ne postoji nijedna stvar na vidljivom svijetu koja n e bi bila simbol skrivenog svijeta". ako na planu prava Muhammed. str. Zato ne mo e postojati ona intim nost sa Bogom koja karakterizira najvece kr canske mistike. Sloboda u o dnosu na tradiciju nije pobuna protiv nje: ona se sastoji u tome da shvatimo ivi smisao religije. erijat. koji je vladao u predislamskoj Ar abiji. El-munkiz min ed-dalal) Sufizam nije nastao pod utjecajem kr canskog misticizma Izmedu sufizma i kr canskog misticizma postoji fundamentalna razlika: kr canski mist icizam u biti je dijalog sa osobom Isaa preko koga Bog ulazi u ivot kr canina. uistinu. tvrdnja da je Bog ljubav. nego naprotiv ivjeti sa dubokom svije cu o njegovom smislu." (Gazali. ili mudrost Indije. on je samo velik i Bo iji poslanik. dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole. Znacilo bi stra no osiroma iti islam kada bi se. Za muslimana. Znacajno je da Gazali. ajet. u dana njem islamskom svijetu. Unutra nje do ivljavati Zakon. i od vremena kad je svijet nastao. 90. Isa nije Bog. ajet. dakle. cesto. ne znaci prezir prem a prakticiranju vjerskih obreda. Kada on ka e . Ona znaci moc z a stvaranjem. Poslanik podsjeca na univerzalnu poruku: osim prava. u duhovnim vje bama i bo rbi.tevhidu. cije uzajamne okrutnost i i osvete predstavljaju samo poseban slucaj. perzijski sufija Ruzbehan i z iraza (1128-1209) u svome djelu Jasmin vjernika ljubavi (VII. iskljucio odnos ljubavi izmedu Boga i covjeka.ako vas neko udari po desnom obrazu. kao to je to nagla avao Titus Burkhart.» (El-Maid e. vidi u sufizmu najvi i stepen poznavanja.

onda strah ne bi predstavljao n ikakvu vrlinu. Rabije. 92) Predstavljalo bi pravo osir oma enje kada bi se. obaveza koju nam Bog pro pisuje. Evo.) Knj iga o cvijetu. ako eli biti u Bo ijoj volji. gdje covjek staje pred svog Allaha. Voljeti.): Slutnje Vjernika ljubavi.» (Alu Imra. i upravo u knjizi o ljudskoj ljubavi treba uciti pravila o ljubavi prema Bogu" (Jasmin vjernika ljubavi.u historiji. kako bi ljudi sve radili samo iz ciste ljubavi prema Bo gu" Samo ovakva ljubav potvrduje ljudsku ljubav. koja Bogu dovikuje osa m stoljeca prije velike svete Tereze od Avile: Ja Te volim dvjema ljubavima: ljubavlju koja te i sreci mojoj i ljubavlju koja je doista dostojna Tebe. k ada se radi o covjeku i nagrade. svelo na nivo teofanije. da poslu a vjecni nepisani zakon. to je moralna obaveza. idealne lj ubavi ivjela je od te ostav tine. kao to je Vis i Ramin od Gorganija. nego slava Tebi. velika Rabija. 54. koji najjasnije tekstove Kur'ana izvrcu da bi odbacili ljubav jer bi ona naru ila apsolutnu transcendentnost Boga. koja podsjeca na Tristana i Izoldu. nego poklon od sebe i od onoga to se voli: «Necete zaslu iti nagradu sve dok n e udijelite dio onoga to vam je najdra e. Dante. povezuje sa pona anjem covjeka u odnosu na druge ljude: molitva nije nikada odvojena od cina kojim covjek stavlja u slu bu zajednice sva dobra koja mu je Bog podario. to predstavlja najplemenitiju definiciju milosrda: to nije milos tinja. Ahmeda Gazalija (umro 1 126.Jasmin vjernika ljubavi. Mi smo ovdje daleko od bijednih i usahlih tumacenja (egzegeze) suhoparnih pravni ka i teologa. kojoj je Stendal. tragedija ludo zaljubljenog. 160). to znaci bojati se da ucinimo ne to to Mu se ne svida. Tu su i poeme o ljubavi prema Bogu Attara i Rumija. a da svojom bakljom s palim sve slasti D enneta. Bo anske ljubavi. to je ljubav da ja mislim samo na Tebe i ni na koga drugog. ono to su sufije slavile uzdi uci ljudsku ljubav.na pocetku one divne al egorije: ona je etala sa bakljom u jednoj ruci i kablicom vode u drugoj. po cijenu svake rtve . Ibn Davuda Isfahanija (umro u Bagdadu 909. kada se radi o Bogu. ona u sebi nosi znamenje Bo anske lju bavi. mnogo puta poziv na molitvu.). posvecuje ljub avi jedno od najljep ih poglavlja: Knjigu ljubavi (VIII svezak ovog djela). zatim D amijeva: Med nun i Lejla. sjecajuci se Rabije i D unejda. i vjerovatno je nju inspirisala. Tu je i roman-poem a od Nizmanija. Ako covjek ima iz toga (ranijeg) vremena pravo na odmazdu. nego kukavicluk. Kao to bi nada u nagradu znacila: raditi za licni interes. zakon Isaov. VII. a pojavil a se citavo stoljece ranije. da na z lo odgovori dobrim. Oni se svim silama trude da glago lu voljeti (ehabbe) oduzmu pravo znacenje i da ga shvacaju u smislu poslu nosti. to jest strah od nebeskog andara. U malo djela svjetske literature ljubav je uzdignuta tako visoko kao to je slucaj sa djelima Ruzbehana iz iraza . ajet. to znaci vi e voljeti drugoga nego samoga sebe. Ruzbehan iz iraza takoder pi e: "Radi se samo o jednoj i stoj ljubavi. to se tice ljubavi za moju srecu. pa on da poeme mnogih sufija. ili poema o ljudskoj ljubavi. iz Basre . on ima du nost. to je da koprene padaju i ja Te vidim. postoji ne to drugo. Bojati se Boga. kao to je ona ene iz Basre. sufija. Nikakva slava meni ni zbog jedne ni zbog druge ljubavi. Znacajno je da se u Kur'anu. A to se tice ljubavi koja je dostojna Tebe. ili pak Golubicina ogrlica Ibn Hazma iz Korodobe (umro 1063. Ako je strah od Boga samo strah od kazne. I govori la je: " elim da svojom vodom ugasim sve plamenove D ehennema. u svome Ihjau. u svome traktatu O ljubavi odao najvecu pocast. u svome Bratstvu vjerni ka ljubavi putem Beatrice otkriva Boga i citava njegova poezija fine. I sam veliki Gazali. tu je opet ta ena. kao to i Kur'an ka e u suri El-Kasas. to jest voljeti Ga. i za ovu i za onu.

koja se mogu racionalno p rihvatati ili odbaciti. I sam se Massignon anga ira u tom smislu svojim djel om Strast El-Hallad a. procjenjuju na osnovu zapadne mistike. Biruni je besprijekorno citao pismo sanskrit. one se radikalno razlikuju od sufizma: mudrost Indije poci va na punom uvjerenju da covjek. Djelo Asina Palaciosa nosi uostalom karakteristican i tendenciozan n aslov: Kristjanizirani islam. a oni i omogucuju da se utvrdi raskorak izmedu helenistickih shvata nja odnosa covjeka prema Bogu i islamskih shvatanja. isto kao to je islam imao neke veze sa kr canstvom Antiohije i Sirije. O tom stalnom stvaranju govori se u suri El-` Ankebut. bilo da se radi o Pjesmi nad pj esmama iz Biblije. kao to je to bilo ucenje grckih crkvenih otaca u kr c anstvu. askezom i odgovarajucim duhovnim vje bama.» . baziranih na raskidu izmedu shvacanja i objave. prijevod spisa koji se pri pisuju Denisu Aeropagitu utjecao je na irenje neoplatonizma u islamu. Mudrost Indije muslimani su up oznali iz njegove knjige Provjera indijskih shvacanja. svugdje u Kur'anu nailazimo na strogo o dvajanje izmedu bica i Bo anstva. Sufizam nije nastao iz indijske mudrosti To je jo evidentnije kada se radi o odnosu izmedu sufizma i indijske mudrosti. koji je pratio Mahmuda od Gazine na njegovom vojnom pohodu u Indi ju. Ista zapadnjacka koncepcija misticizma navodi Regisa Blanchera da u svome djelu Uvod u Kur'an (str. kr canski orijentalisti katkada su podlijegali takv om isku enju. mo e postici to da se identificira s Bogom. Takoder. da se prekoraci ona provalij a do transcendentnosti putem objave. dakle. cak prije prijevoda djela grckih autora. o svetoj Terezi od Avile. u tekstovima mogu naci tragovi tih prijevoda. da ucestvu jemo u Njegovom stalnom stvaranju. ajet: «Zar oni ne vide kako Allah sve iz nicega stvara? On ce to opet uciniti. dok u objavljenim religijama (u judaizmu. kr canstvu i islamu). kao to je on. nije bio neosjetljiv prema gnozi Aleksandrije. Na alost.. kako izgleda. ljubav je uvijek parabola Bo anske ljubavi. mo e te iti da se stopi u Bogu. pa makar to bila i smrt. to se ne mo e postici nikakvom mudro cu. usko povezane sa inkarnacijom. Sufizam nas uci da smo istinski namjesn ici Bo iji. u pogledu I bn Arebija. Isto va i za Knjigu o dobru. U tom je doprinosu narocitu ulogu odigrao El-Biru ni (973-1030). Razlika je korjenita i u pogledu stvaranja: ono za muslimana nije ne to to jednosta vno proistjece iz imanentnog totaliteta. Sufizam ne proistjece iz gnosticizma Takoder bi bila gre ka tvrditi da sufizam potjece iz aleksandrijskog gnosticizma. 258) napi e: "Nikada arapski prorok. Naprotiv. Zbog toga. a koja je ustvari izvod iz Elemenata teo logije neoplatonicara Prokusa. kr canskoj ili muslima nskoj. cisto islamski fenom en.. velika je gre ka natezati tvrdnju da su veliki ucitelji sufizma bili p od utjecajem kr canstva. Bez sumnje. Na ucni doprinosi Indije pojavljuju se od kraja prvoga stoljeca po Hid ri. u citavoj predaji Ibrahimova ucenja: jevrejskoj. Bog t reba "pru iti ruku" covjeku. ali jo vi e nego gnoza." Kod orijentalista gre ka se sastoji uvijek u tome da sufizam. Vrlo rano halifa El Mensur dao je prevoditi djela grckih autora. Pod naslovom "Aristotelova teologija" objavljen je komentar tri posljednje Plotinove Eneade. da mu alje vjerovjesnike. Lahko se. Muhammeda nije nikad ni okrznula misao da stvore nje od krvi i mesa. svojim vlastitim naporima. Islamski su tekstovi tumacili neke aspekte platonizma kroz religiozno is kustvo sasvim drugacije od orijentacije platonicara. pripisivanu Aristotelu. to jest da smo zadu eni da provodimo Njegovu volju na Zemlji. kao Asin Palacios u paniji ili Henri Corbin u Francuskoj. Bez sumnje. Meditacije indijskih mudraca bez sumnje su obogatile religiozno iskustvo sufija.. 19. nije upravl jao svoju misao prema mistici. Ti izvori mogu se lahko ide ntificirati. ili o islamskim sufijama. ali sufizam nije u krajnjoj liniji platonizam. to jest semitskim religijama.

a ne bit. Ja sam njegov sluh kojim cuje. neki aj et iz Pisma. i to je objava. nacin kako ga se cita. to je dijastola i si stola muslimanovog srca.Objava se ne sastoji u produ avanju bilo kakve mudrosti. istra iv anje unutra njeg smisla.» (Junus.37) Bog u Kur'anu podsjeca (El-Hadid. 56) «On je prvi i posljednji. Objava nas uci da vidimo Boga u svakoj stvari koja je Njegov znak: to mo e biti ne ka pojava u prirodi. kao to covjek mo e govoriti samo pomocu metafora. a to je molitva. Objava je silazak Bo ije Rijeci prema covjek u. trojica zastupnika na ispravnom putu. Bog je ono to nedosta je svakoj stvari da bi bila Sve. mimo jezika. na svoju odgovornost i svojim djelovanjem ostvario Allahove nak ane na Zemlji. Odvojena od njega ona je samo obicna iluzija. To znaci da je samo Apsolutni apsolutan. koji neprestano ras te izmedu konacnog i beskonacnog. To je prvi uvjet i mogucnos t objave. a da nisam vidio i Boga istovrem eno. Jedino je Bog realan. dakle. nisu ni ta drugo nego znakovi Bo iji. Dvostruko i nevidljivo kretanje Boga prema covjeku i covjeka prema Bogu." . To. koj e su samo simbolicne.Osman: "Ja nisam nikada vidio bilo koju stvar. Bogu se sve vraca. da ne bi bio zami ljen u liku covjeka. Es-Sed de. njegova ru ka kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. neko bice koje mi volimo. 30) kako bi. 156)." . To ni u kom sluc aju ne znaci da se Bog svodi samo na obicni zbir bica. Kao to se svijet ne zaustavlja na granicama stvari koje. Poslanikovih ashaba.»(El-Enfal. koji su samo historijski. On mu se mo e obracati samo alegori jama. (En-Nur. To iskljucuje bukvalno citanje i zahtijeva.Ebu Bekr: "Ja nisam nikada vidio bilo koju stvar. neki historijski dogadaj. Svaka stvar koja postoji samo je Njegov znak koji Ga oznacava.(El-Beka re. Naprotiv. Sad. Po to ne postoji nikakva zajednicka mjera izmedu covjeka i Boga. vidljivi i nevidljivi. pa i kad bi se on produ ava o u beskonacnost. Molitva nije moljenje nego nacin postojanja: ne prihvatajuci samodovoljnost priz . naprotiv. a da nisam vidio Boga ispred nje. 82). kontemplacija je trenutak akcije. Govoreci o tim odnosima izmedu onoga to je potpuno realno i onoga to je relativno realno. koja prema konacnom cilju ide savladujuci jedan po jedan cilj. po to je Bog transc endentan. ka e Bog Uzvi eni. Citav univerzum je govor koji nam Bog upucuje." Samo je Bog stvaran (realan)." I uvijek taj osnovni momenat da sv e dolazi od Boga i da se sve Njemu vraca. 9. 27) da nije propisan mona ki ivot. i On zna sve. da samo od Boga crpi snagu da pobijedi: «Nisi ti b acio strijele kad si ih bacio. 3) Sufizam je komentar Kur'ana. Ta razlika se takoder vidi i u pogledu djelovanja: iako priznaje vrline smjer nosti kr canskih monaha govoreci «oni se ne ohole». nego ih je Allah bacio. 72). Svaka stvar je realna samo po svome odnosu prem a Bogu. Ovdje takoder treba izbjeci jednu besmislicu: ako se ka e da je Bog sve. to jest ocitovanje islamskog vjerovanja: "Nema boga os im Allaha". 29. (El-Bekare. Nema panteizma u viziji sufija. a da nisam vidio Boga iza nje. van sebe.» (El-Hadid. Svaka stvar ima svoj uzrok i svoj kraj: «Sve je od Allaha» (E-Nisa. Od Boga sve dolazi. iako hvali ljude ko je «kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju. 78) i «sve se Njemu vraca. Za muslimana.Omer: "Ja nisam nikada vidio bilo koju stvar. Sve je znak (ajet). rekli su: .(El-Maide. On je postavio covjeka za «Svoga zastupnika na Zemlji». 17) Jedan Poslanikov hadis izvrsno izra ava tu bit sufizma: "Kada Ja zavolim covjeka'. njegov vid kojim vidi. nema nikakve veze s panteizmom. a narocito kako se ivi. Naprotiv. da je sve ostalo relativno. to jest silaska vjecnosti u vrijeme. Sufizam ima svoj izvor u Kur'anu Princip sufizma je ehadet. to ne zna ci da je sve Bog. i mimo rijeci. molitvu obavljaju i milostin ju udjeljuju». Sufizam je trenutak kada covjek postane svjestan da mu je «Bog udahnuo Svoj Duh» (El -Hid r.

" A Ebu Jezid el-Bistami: "Kada se Ja izbri e. nije cilj sam po sebi. u odnosu na sebe i na druge. Ta molitva tra i brisanje sebe kako bismo u sebi ostavili mjesto za Boga.post. Taj covjek. . Eto. heroja borbe al irskog naroda protiv Francuske invazije I830. predstavlja stalni poziv ka vjeri. sreo sam ga i on mi je rekao: Kada ka e `ja' ti postaje slican meni . niko ne mo e ivjeti eksploatirajuci drugoga. kada se ne uzmu u obzir njegova historijska lutanja i njegov e sekte. Djelujuci ne zbog licni h interesa. pjesma zahvalnica stvorenja ko ja povezuje svako Bo ije stvorenje. . a ne ritual i gestikulacija. D ihad je stalni . pokretima tijela i du e. njena sr . momenata kontemplacije i aktivnog ivljenja. o odgovornost i za Bo anski red na Zemlji. po tome to covjeku daje svijest o prisustvu Bo ijem u njemu. ona je potpun o uce ce kompletnog covjeka. on pi e: "Zatim sam pre ao na prouc avanja sufijskog nacina ivota. Emir Abdulkadir bio je is tovremeno uzoran dr avnik i sufija. Ciji o n Duh sadr i. predstavlja primjer Abdulkadira. kao to sadr i u sebi sve razine egzistencije. godine. kao i na ovisnost o Onome Koji raspola e svim bogatstvima. . On se sastoji u tome da se prizna da su jednako po trebne nauka i djelo. reintegracija dijela u cjelinu. to cini da bi se rodio u Njemu. Bez njega. naprotiv. D unejd je rekao: "Sufizam znaci: kada Bog ucini da ti umre u sebi. sa eta u ocitovanju vjere.zekat. Vjerskim obredima sufizam daje puni smisao: . To je stroga vizija islama. koji se obavezao da provede volju Bo iju na Zemlji i da od svoga vlastitog ivota nacini mjesto mani festacije Bo anskog. Sufizam. On je islamu potrebna dimenzija koja ga treba sprijeciti da se okameni u formalizmu. prakticiranje vjerskih obreda u stalnoj je opasnosti da se pretvo ri u formalizam. u ritualizmu. Sufizam nije bijeg.» (Er-Ra´d . sljedbenik Ibn Arebija. Sufizam. i da mu pomogne da uvijek nad e svoju du u. to je istovremeno prekid sa svim onim to bi nas okrenulo iskljucivo prema zemaljskim u ivanjima.nap or. tada je Bog Svoje vlastito ogledalo u meni. 95. kakvu zastupaju sufije. i da.had . kao da nije u meni.). svoj ivot. a to je ujedno i poziv i podsjecanje na siromahe koji gled aju. 2) Gazali ilustrira tu poruku nagla avajuci potrebu povezivanja sufizma i aktivn osti. po to su ljudi braca i pripadaju jedni drugima." Veliki sufija Ebu Said prica kako mu je jedan njegov ucenik re kao: "Ti nam cesto govori o Iblisu. covjek mo e izvr iti svoj zadatak zastupnika Bo ijeg na Zemlji kome je Bog povjerio Bo anski nadzor nad svijetom. U knjizi Izbavitelj iz zablude (str. svoj kreativni duh koji se nalazi na svakoj stranici Kur'a na.molitva je u tom slucaju ne to drugo. . niti aktivnosti u zajednici Samo izvitopereni oblici sufizma odvracaju covjeka od izvr enja vjerskih du nosti i od akcije. prisustvo beskonacno ga u konacnome. to je podsjecanje da sva dobra pripadaju samo Bogu. nego u slu bi jedinog Boga. Kur'an v eli: «Allah nece izmijeniti stanje ljudi dok se oni sami u sebi ne izmijene. da se na Zemlji ostvare Bo ija i ljudska prava. to je moment unutra njeg vida djelovanja. to jest: ono to je u meni. to je aktivno prisustvo citave islamske zajednice i slika unutra njeg puta d u e prema svome centru. istovremeno je covjek kontemplacije i covjek akcije. poziv da se sjecam o Boga u svakom svome cinu. kako bi se na svijetu ostvarila Bo anska harmonija pra vde i mira. Sufizam ne ignorira religioznu praksu.» Najslavniji primjer te uske povezanosti izme+u kontemplacije i akcije. Sva ta djelatnost. On se ne odvaja od prakse. on je. On ide za tim da ukloni licne zapreke. ili zbog interesa svoje uske grupe. to je sufizam.nati na u ovisnost o Bogu. priznati Njegovu transcendentnost." Vracajuci se tako svome korijenu. ta je to Iblis?" Ebu Said je odgovorio: "Ja ga dobro poznajem. nego priprema nje covjeka da ispuni svoju misiju djelatnog zastupnika. u doslovnom tumacenju.

Isa-beg Ishakovic. najs tarija tekija u Bosni. a vr hunac dosti u u 18. da ostane stvaralacki. itd. odajama u kojima boravi ejh. dakako. ote alo. tri rifaijama. Porod ica Had imejlic. Nakon odluke o zabrani rada tekija 1952. alkoholizma. unutar njenih struktura (iako su registrovane i kao udru enja gradana). ali treba imati u vidu da su dervi ki redovi tradicionalno imali izvesnu autonomij u u odnosu na tu centralnu instituciju islama.ivci cima (osnivac Husein-baba Zukic). Nju je oko 1462. a azilija u okolini Tuzle. jer su bile zabranjene i sve pratece ceremonije i obredi. To je bio svojevrsni sufijski zavod . centar u kome s u se obrazovali ejhovi i iveli prema strogo propisanim pravilima (Cehajic. kao to je tekija Mejta u Sarajevu. Nisu sve tekije pod okriljem Tarikatskog centra BiH: to. ubedljivo najrasprostranjenijem tari katu u BiH. i 19. a verovatno i na Balkan u. nasuprot tome. Od tih 56 mesta.. veka (pre 1531. jednom rijecju. a drugi tekijom u ivcicima. u Bosni i Hercegovini danas ima ukupno 56 mesta gde se izvodi zikr. bile jo i tekije nak ibendija u Vukeljicima. razlicitih trauma i psihickih bolesti. Mevlevija. sukcesiju pojedinih tarik ata. Ove grupe uglavnom rade pod blagoslovom Islamske z ajednice. Had i hafiz Husnija Numanagic (1853-1931) i Had i ej h Behaudin Had imejlic smatraju se. u doslovnosti i ponavljanjima. poticu jo iz osmanskog perioda. To je. vi e nema.Aug 29. Do 1 930-ih taj red je doslovno i cezao iz Bosne. uz Jeni d amiju.dija). Halvetija danas nema u Bosni. nesanice. ug lavnom privatne kuce ili njihovi delovi koji nisu prvobitno bili predvideni za iv ot dervi a. sa najstarijom tradicijom tesavufa u BiH. kao i u selu Oglavku. ali ima i novih. ali je u toku projekat obnove istorijske Isa-bego ve tekije na Bendba i. a cetrdeset godina kasnije otpocelo je isko pavanje na toj lokaciji. konaci ti ma. dala je nekoliko ejhova nak ibendijskog reda.g. Prvi je rukovodio tekijom u Travniku. 1989: 56). s bolnicom (hastahanom) za le cenje od narkomanije. 2009. kod Fojnice. Sufizam je. tre balo da deluje kao nezavisna grupacija. dakle. Rudom. najveca na Balkanu. na primer. 1986: 8 3). na mestu dana nj e Gazi Husrev-begove medrese. stolecu. ili potpuno prekinulo.) imali hanekahu centru Sarajeva. po ejhu Abdu rahmanu Siriji. u principu. koji izdaje hastahana tekija Mesudija u Kacunim a. isto tako. Bijeljini i Donjoj Tuzli. Presti ne su. Ostalo su d amije u kojima se takode izvodi zikr. nije vecina kadirijskih. da pronade bratski kontinuitet i jedinstvo sa drugim religijama ciju objavu on dovr ava.v. dogmat skom formalizmu i samodovoljnosti koja bi ga natra ke povela u buducnost. bez kontrole centralne institucije. u Sarajevu. Halvetije su imale tekije i u Vi egradu. iako su pocetkom 16. po pravilu. ali s njenim neposrednim ili precutnim dopu tenjem. a ne da se okameni u nostalgiji za pro lo c u i u komentiranju komentara od komentara. Cak 84% ili ukupno 47 od tih objekata pripada danas nak ibendijama. a samo jedna (u ok olini Tuzle) azilijama. Rifaija danas ima u Sarajevu.On je dimenzija potrebna islamu kako bi ga sprijecila da se zatvori sam u sebe i . Ukupno 16 objekata su zavije. Sultan Mehmed II je tu drugu tekiju fermanom oslobodio od svih p oreza i davanja (Cehajic. podigao osnivac Sarajeva i Novog Pazar a. po ugledu svojih ejhova.g. pa se tarikat poceo odr avati preko domacih i kucnih verskih ok upljanja. jedina azilijska i sve rifaijske tekije u Bos ni. Bosanske tekije. nedaleko od Sarajeva. sru eno je jo osam tekija u BiH. Sru ena je 1957. Svaki tarikat bi. kuhinjama. centri s propratnim objektima i prostorijama u kojima se izvodi zikr (semahana). epilep sije. mo da. da ima du u. Vare u i Srebreniku. koja je pripadala mevlevijama i bila prva. te kih ko nih bolesti i dr. Poglavlje iz knjige: « IVI ISLAM» . poslednjim velikim ejhovima u Bosni.Sufizam u Bosni i HercegoviniCategories: Bosanske teme Written By: Gorcin Prema podacima casopisa Kelamu l ifa . faktor potreban da islam ost ane iv. Nak ibendije se u Bosni javljaju u 15. a vec krajem Drugog svetskog rata nij e vi e imao nijednu aktivnu tekiju. dok pet tekija pripada kadirijama. Nedavno je u Kacunima otvorena vrl o moderna tekija (Mesu. 17 su tekije u pravom smislu reci. Nak ibendije su tradicionalno bile bliske .

pak. lisani(jezikom). Zvorniku. Zikr se. cuju andeli. a njen prvi poznati ejh. ciji ejh je svoju id azetnamu dobio od Mesuda ef. iza rata devedesetih godina. Hasan Kaimija (umro 1691) . na primer. prema sufijskoj tradiciji. ne izvode glasni zikr. tekija Mej ta u Sarajevu. a bezglasni i srcani ne cuju cak ni oni. U Mlinima se. Kada je rec o sufijskim publikacijama. meleki. a Islamska zajednica danas i sama ponekad pojedince da budu ejhovi u dervi kim redovima. zdrav govor . od casopisa se u Bosni i Hercegovini izdv aja mesecnik Kelamu l ifa (bukv. zikr se izvodi nedeljom kasno uvece. nije uobicajen kod nak ibendija. to de ava petkom uvece. koji se takode obavljao s tojeci. godine. tj. veoma ma li broj tekija je stalno aktivan ili neprekidno otvoren. U pojedinim tekijam a njihovo mesto je i na galeriji (Had i Sinanova tekija). koji je redovno poceo da izlazi jo 1 982. I tu je nekad bi la bolnica za du evne bolesnike.ortodoksnoj ulemi. muslimansku zemlju u kojoj se zikr izvodi. Glasni zikr. Tarikatski centar Sarajevo. Glava se potom pomera levo-desno i gore-dole u lukovima i pravilnom ritmu koji prati ritam disanja i ucenja zikra. na kon jacije. i to kod vecine nak ibendija i kadir ija cetvrtkom uvece. Inace se sedi na kolenima. stojeci zikr. po pravilu. a ponovo uredena tek nedavno.g. obicno izmedu ak ama i jacije n amaza. pak. uvek otvorene u vreme odr avanja zikra (najce ce cetv rtkom uvece. petkom ili nedeljom uvece). ali ucestvuju u zikru iza tarikata i po pravilu se ne cuju. pocev i od leve strane brade koja p ociva na levom ramenu. tek s vremena na vreme neko dolazi da otkljuca p rostorije i obavi redovne poslove. Had imejlica i danas ima vrlo veliki broj sledbenika. lekara i zanatlija. u Kacunima).) i ebi arus casopis Udru enj vi kih redova BiH.hafi(bezglasni. od 2004. Tada ima i najvi e dervi a u tekijskim prostorijama. po pravilu. lecio je travama i melemima. ali je uvek va no da se tab ani ne okrecu u pravcu ejha ili drugih dervi a u halci. U Sarajevu j e cuvena Had i Sinanova (Silahdar Mustafa-pa ina) tekija iz 1640. Tokom sedeceg zikra. narocito medu mladim ljudima. Uop te se smatra da je zikr srca vredniji. Noge mogu biti i ukr tene u sedu. pri cemu su dervi i bili okrenuti u pravcu kible. restaurisana je 1956. Pa ipak. a neretko i ena i dece. a kod nekih i nedeljom uvece. On i su razlicite dobi i profesija: ima tu i univerzitetskih profesora. Travniku i Jajcu. s podvijenim nogama i obema ruk ama polo enim na kolena. Ta istorijska tekija je delimicno stradala pod Austrijancima. pre svega u semahani.Ismailova d amija). onaj koji se neprekidno izvodi. ili s desna na levo u struku. na primer. ili. pa i brojne (npr. kao i zikr srca (ka lbi). ali i te i od glasnog. Ima varijacija u izvodenju zikra cak i unutar pojedinih redova: kijam-zikr (stoj eci). U nekim tekijama (d amijama). ucesnik zikra mora biti pod abdestom. Neke tekije su skoro podignute kao. Izvode se d ehri(glasni) zikr. kao to je Mejta (Sarac. Ta tekija ima i prilicno impresivnu bibliotek u. zapisivanjem i bajanjem. dalga-zikr). alje hod e i delegira Kadirije danas imaju tekije u Sarajevu. s nastojnikom koji mo e u svako doba da primi goste.g. Cak i u Had i-Sinanovoj tekiji. U stoj ecem polo aju. omladine i penzionera. umetnika. koja je istorijski spo menik od prvorazrednog znacaja. Naziv tog drugog casopisa bukvalno znaci prva bracna noc i odnosi se . nakon jacije. skriveni). dervi i se mogu njihati napred-nazad. je r imaju kucepazitelja. obavlja jednom sedmicno. Devrân. Takav zikr je bio uobicajen kod halvetija (tzv. rede. a manji broj njih stalno. uobica jeno je da se glava pokrece u raznim pravcima. ali se izvodi u Kacunima. i tu postoje varijacije s obzirom na tip tarikata ili. Kao i za vreme molitve . koji se uzima neposredno pre ulaska u se mahanu. ene su ponegde aktivnije. Zikr-daimje jo naziv za stalni zikr . manifestovanog zazivanja Boga. uz kretanje tela. Aktivne tekije su. i studenata . obavlja se kod kadirija u kombinaciji sa sedenjem.

a tada je doneta i odluka o saradnji sa ZIDRA-om. njihove aktivnosti u Bosni su u p otpunosti bile zabranjene (Novakovic. a od domacih mislilaca Abdulah Bo njak i drugi. 2006: 184). kadirije su imale tri. Tada mevlevije ne izvode svoj sema ritual. medu najboljim izvodacima turske klasicne muzike (Uzel. decembra 1273. . onaj u okviru tarikata. godine (Novakovic. Ova tradicija je obnovljena u Turskoj nakon 1953. Prevode se Ibn Arabi. Turisticka organiza cija Konje je preuzela obuku mladih plesaca. 1990) i rifa i ejha iz Prizrena. daleko najstrucniji i najkvalitetniji rad. Njihove specif icnosti su ba u tome to oni ispoljavaju izrazitiji stepen heterodoksije koji se po nekad kosi sa erijatskim propisima. u formi tzv. Postoji jedan broj he terodoksnih redova na Kosovu. u Had i Sinanovoj tekiji u Sarajevu je postavljen domar 1973. gde su i sa mi dervi i ponekad prevodioci. dok su one na Kosovu i u Makedoniji nastavile svoje aktivnosti zbog toga to su tu privatne kuce ejhova uglavnom slu ile kao tekije. ali oni sami se dr e na izvesnoj dis tanci od tarikata. ali i u Bosni (uglavnom su to rifaije. kada. godine. gde je. godine. Zajednica islamskih dervi kih redova Alije u SFRJ (ZIDRA) os novana je u Prizrenu krajem 1974. Nak ibendije su jo tada preovladavale sa 36mesta. Prema popisu iz junameseca 1977. Pocev i od 1960. dodu e bez podr ke reis ul-uleme i Vrhovnog sabora Islamske zajednice sa sedi tem u Sarajevu. Sve tekije u BiH (a bilo ih je ukupno sedam) zvanicno su tada zatvorene. Godine 1952. Krajem Drugog svetskog rata otpoceo je period op teg pritiska koji je ostavio posl edice na tarikatske organizacije.na obele avanje Rumijeve smrti kod mevlevija. ali i neki drugi) koji ne deluju nu no pod blagoslovom Islamske zajednice BiH. zikr se vec o bavljao u Bosni i Hercegovini na ukupno 41 mestu: u 23 d amije. Moglo bi se reci da su u biv oj Jugoslaviji postojale izvesne tenzije izmedu dervi k ih redova na Kosovu i Metohiji i ortodoksne uleme u Bosni. spekulativni. vec provode noc u razgovoru i postu. pa se zapocelo s nezvanicnim praktikovanjem kadirijskog zikra (Had ibajric. 1990: 22). godine. Danas se u Bosni prevodi puno sufijskih dela. 17. kao i prakticni put. ljubitelja Mevlane. godine. bilo pri tekijama (tu je rec o ne to slabijim prevodima i izdanjima). S druge strane. 5 tekija i jednoj privatnoj prostoriji. Oni su bratstva i ejhove smatrali ostatkom praznove rja i uvodenjem novotarija u veru. Tarikatski centar u Sarajevu otpoceo je s radom 1977. 1990: 21) . od strane mode rnisticki orijentisane uleme koja je rukovodila Islamskom zajednicom pod sna nim u ticajem vladajucih struktura. Rumi. Paralelno je u Bosni prisutan filoz ofski. koji su se na s pecijalnim kurevima pripremali za izvodenje mevlevijske seme. 2002: 108). Neki mislioci su tu vrlo cenjeni kao strucnjaci za sufizam. ipak. Instrumentalisti n eophodni za muzicki deo tih svecanosti bili su regrutovani sa Radio Istanbula i Ra dio Ankare. Ova zabrana se odr ala sve do sedamdesetih godina. najvi e zahvaljujuci nastojanji ma uglednih ucenjaka muslimanske zajednice kadiri-mevlevi ejha i imama Fejzulaha Had ibajrica (u. okupljanja u spomen na Mevlanu odr avanih u Konji. 2002: 106) i to. Gazali. pre svega. 12 mesd ida (zavija) . bilo pri boljim izdavackim kucama. kao i pri Fakultetu islamskih nauka. D emalija ehua dolazi do obnavljanja ufizma u Jugoslaviji. svojevrsnoj duhovn oj akademiji . amevlevije i rifaije po jednomesto okupljanja (H ad ibajric.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful