Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan  di  Malaysia  adalah  suatu  usaha  berterusan  ke  arah  memperkembangkan  lagi  potensi  individu  secara 

menyeluruh  dan  bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari  segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan  kepatuhan  kepada  Tuhan.  Usaha  ini  adalah  bagi  melahirkan  rakyat  Malaysia  yang  berilmu  pengetahuan,  berketerampilan,  berakhlak  mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan  mencapai kesejahteraan  diri  serta  memberi  sumbangan  terhadap  keharmonian  dan  kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 

Falsafah Pendidikan Guru  Guru  yang  berpekerti  mulia,  berpandangan  progresif  dan  saintifik,  bersedia  menjunjung  aspirasi  negara  serta  menyanjung  warisan  kebudayaan  negara,  menjamin  perkembangan  individu,  dan  memelihara  suatu  masyarakat  yang  bersatu  padu,  demokratik,  progresif, dan berdisiplin. 

Cetakan Pertama 2009 

Kementerian Pelajaran Malaysia 
Hak  cipta  terpelihara.  Kecuali  untuk  tujuan  pendidikan  yang  tidak  ada  kepentingan  komersial,  tidak  dibenarkan  sesiapa  mengeluarkan  atau  mengulang  mana­mana  bahagian  artikel,  ilustrasi  dan  kandungan  buku  ini  dalam apa­apa juga bentuk dan dengan apa­apa cara pun, sama ada secara  elektronik,  fotokopi,  mekanik,  rakaman  atau  cara  lain  sebelum  mendapat  izin  bertulis  daripada  Pengarah  Pendidikan  Guru,  Kementerian  Pelajaran  Malaysia.

Kandungan 

Muka Surat 

1.0  Pengenalan  2.0  Penggunaan Modul  2.1  2.2  2.3  2.4  Kandungan Modul  Objektif Modul  Sistem Penyampaian  Struktur Pelaksanaan Modul 

1  1  1  2  2  3  5  5 

3.0  Kandungan Pengetahuan / Kemahiran  Unit 1  Pengenalan kepada Kanak­kanak di Kawasan  Pedalaman  Pengurusan  Pedalaman  Tingkah  Laku  Kanak­kanak 

Unit 2 

25 

Unit 3 

Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran  Kelas Bercantum  Kepelbagaian  Strategi  dalam  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  Pedagogi Bahasa Inggeris Sekolah Pedalaman  Pedagogi Sains Sekolah Pedalaman  Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman  Pentaksiran  dan  Penilaian  Terhadap  Pencapaian  Kanak­kanak Pedalaman 

36 

Unit 4 

50 

Unit 5  Unit 6  Unit 7  Unit 8  Unit 9 

60  85  96  115  131 

4.0  Jadual Pelaksanaan  Panel Penggubal Modul 

143  145

1.0 

PENGENALAN  Modul  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Kursus  Perguruan  Lepas  Ijazah  Sekolah  Rendah  (KPLI  SR)  Sekolah  Pedalaman  ini  merupakan  bahan  tambahan  (add  on)  kepada Sukatan Pelajaran KPLI SR sedia ada.  Sebagai  modul  pengajaran  dan  pembelajaran,  bahan  ini  dihasilkan  untuk  menjadi  garis  panduan  kepada  pensyarah  yang  mengajar  KPLI  SR  Ambilan  Jun  2009  di  semua  Institut  Pendidikan  Guru  Malaysia  yang  terlibat.    Di  samping  itu,  modul  ini  juga boleh menjadi salah satu sumber rujukan kepada pelajar apabila mereka berada  di  sekolah  pedalaman  bagi  membantu  mereka  melaksanakan  tugas  dengan  lebih  berkesan.  Kandungan  modul  pengajaran  dan  pembelajaran  ini  mengandungi  dua  komponen  iaitu Pengetahuan Kemahiran (Skills Knowledge) dan Tugasan/Latihan Pelajar. 

2.0 

PENGGUNAAN MODUL  2.1  Kandungan Modul  Modul pengajaran dan pembelajaran KPLI SR Sekolah Pedalaman ini terdiri  daripada 09 unit seperti yang berikut:  Unit 1  :  Pengenalan kepada Kanak­kanak Pedalaman  Unit 2  :  Pengurusan Tingkah Laku Kanak­Kanak Pedalaman.  Unit 3  :  Pengurusan  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum  Unit 4  :  Kepelbagaian Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  Unit 5  :  Pedagogi Bahasa Melayu (Sekolah Pedalaman)  Unit 6  :  Pedagogi Bahasa Inggeris (Sekolah Pedalaman)  Unit 7  :  Pedagogi Matematik (Sekolah Pedalaman)  Unit 8  :  Pedagogi Sains (Sekolah Pedalaman)  :  Unit 9  Pentaksiran  dan  Penilaian  Terhadap  Pencapaian  Kanak­kanak  Pedalaman  Setiap pelajar yang mengikuti Program KPLI SR Sekolah Pedalaman Ambilan  Jun  2009  dikehendaki  mengikuti  semua  09  tajuk  yang  disediakan  di  dalam  modul ini, tanpa mengambil kira bidang pengkhususan dalam program  KPLI  SR yang sedang diikuti oleh mereka.

  ii.  supaya  dapat  membantu  murid­murid  pedalaman  menguasai  Mata  Pelajaran  Teras  di  sekolah  (Bahasa  Melayu. 2  .  pengaruh persekitaran  dan  keperluan murid­murid/kanak­kanak pribumi di pedalaman.  dan  seterusnya  mengambil  tindakan  susulan  bagi  memupuk/menggilap  potensi semula jadi yang ada pada kanak­kanak pedalaman tersebut. Membuat  hubung  kait  dengan  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  di  dalam bilik darjah. budaya.  vi. Matematik dan Sains).  2. Melalui sesi ini pelajar lain juga akan mendapat  pengetahuan  tambahan melalui pemerhatian (observation).  Meningkatkan  daya  inisiatif.  kreativiti  dan  inovatif  guru  dalam  pelaksanaan  pengajaran  dan  pembelajaran  bagi  mendorong  minat  murid­murid pedalaman supaya rajin ke sekolah dan bertambah motivasi  untuk belajar.  iv.  bahasa.2  Objektif  Modul  Secara  keseluruhan  penyediaan  dan  penggunaan  modul  pengajaran  dan  pembelajaran  KPLI  SR  Sekolah  Pedalaman  ini  untuk  mencapai  objektif  kursus seperti yang berikut:  i.  Membantu  pelajar  bertindak  atau  mengambil  langkah­langkah  secara  profesional dalam mengurus tingkah laku murid­murid pedalaman.  Membantu pelajar membuat pentaksiran dan penilaian secara bijak dan  tepat  terhadap  pencapaian/kebolehan  kanak­kanak  pedalaman.  Memahami latar  belakang.3  Sistem Penyampaian  Modul  ini  akan  dimanfaatkan  oleh  pensyarah  dan  pelajar  melalui  tiga  mode  penyampaian.  Bahasa  Inggeris.  v.  Latihan  kendiri/berkumpulan/tugasan  yang  diberikan  kepada  pelajar  pula  adalah  secara  terarah  (guided)  berdasarkan  templat/borang  pengurusan  grafik yang disediakan di dalam modul.  Latihan/tugasan  ini  perlu  dibentangkan  dalam  sesi  tutorial  untuk  diberi  peneguhan oleh pensyarah.  Membekalkan  ilmu  pengetahuan  dan  kemahiran  kepada  bakal  guru  sekolah  pedalaman.  Membolehkan  pelajar  menguruskan  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  di  dalam  Kelas  Bercantum  jika  mereka  ditempatkan  di  Sekolah Kurang Murid (SKM).  iii. Menyampaikan idea utama dan idea sokongan berkaitan tajuk. Memberikan contoh­contoh yang relevan. iaitu: · Kuliah · Latihan kendiri/berkumpulan/tugasan · Tutorial/Pembentangan Latihan/tugasan  Dalam sesi kuliah. Mengaplikasikan/memberi  tunjuk  cara  pelaksanaan  aktiviti  pengajaran  dan pembelajaran sebenar di dalam bilik darjah.2. pensyarah akan melaksanakan aktiviti­aktiviti pengajaran­  pembelajaran seperti yang berikut: · · · · · Memberi definisi/menjelaskan konsep­konsep/istilah­istilah.

  2.  pelajar  akan  diberi  Sijil  Penyertaan  sebagai  bukti  bahawa  mereka  telah  diberi  pendedahan  tentang  pengajaran  dan  pembelajaran Sekolah  Pedalaman  selama 10 hari  (02  minggu)  semasa  mengikuti program KPLI SR  di IPG. pensyarah membuat  rumusan  terhadap  hasil  tugasan  dan  penyertaan  pelajar  dalam  sesi  pembentangan  tersebut  dengan  membuat  catatan  pada  borang  yang  disediakan di bawah:  *Sila tanda X pada ruangan berkenaan  Bil  Nama Pelajar/Kumpulan  Tugasan  Penyertaan  Dalam  Sesi Pembentangan  Catatan: · Pada  akhir  kursus. · Sijil Penyertaan tersebut akan diberikan oleh IPG masing­masing. Struktur pelaksanaannya seperti di bawah:  Minggu 1:  Hari  I  II  III  IV  V  Modul  Pengenalan kepada Kanak­kanak Pedalaman  Pengurusan Tingkah Laku Kanak­kanak Pedalaman  Pengurusan Aktiviti P&P Kelas Bercantum  Kepelbagaian  Pembelajaran  Strategi  dalam  Pengajaran  dan  Jumlah  Jam  6 jam  6 jam  6 jam  6 jam  3 jam  27 jam Pentaksiran  dan  Penilaian  Terhadap  Pencapaian  Kanak­  kanak Pedalaman  Jumlah  3  .Dalam sesi pembentangan tugasan/latihan oleh pelajar.4  Struktur Pelaksanaan Modul  Modul pengajaran dan pembelajaran ini akan digunakan dalam masa 10 hari  (02 minggu).

Minggu 2:  Hari  I  II  III  IV  V  Modul  Pedagogi Bahasa Melayu (Sekolah Pedalaman)  Pedagogi Bahasa Inggeris (Sekolah Pedalaman)  Pedagogi Matematik (Sekolah Pedalaman)  Pedagogi Sains (Sekolah Pedalaman)  Sambungan  Pentaksiran  dan  Penilaian  Kanak­kanak  Pedalaman. (Membina item soalan)  Jumlah  · · Jumlah  Jam  6 jam  6 jam  6 jam  6 jam  3 jam  27 jam Jumlah keseluruhan = 54 jam Jadual  waktu  pelaksanaan  kursus  setiap  hari  dilampirkan  di  dalam  modul. 4  .

  dalam  Abbas  Mohd. moral. ‐  ‐  ‐  ‐  5  .  Perbezaan tersebut meliputi amalan seperti berikut:  i.  Mereka  akan  hadir  ke  sekolah  pada  awal  tahun.  Shariff:  2002).  bekalan elektrik. telefon awam dan kemudahan perubatan.  Situasi  ini  mempengaruhi  motivasi  anak­anak  mereka  untuk pergi ke sekolah.0  KANDUNGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN  PENGENALAN KANAK­KANAK PEDALAMAN  UNIT 1:  1.  Kamus  Dewan  (2007:307)  mendefinisikan  istilah  pedalaman  sebagai  daerah  yang  jauh  dari  pantai  (yang  terletak  di  ceruk  pelosok  atau  di  hulu  negeri).  Status  kehidupan  kanak­kanak  pedalaman  bercorak  sara  diri. dapatlah dikatakan bahawa istilah pedalaman merujuk perihal kawasan  atau daerah yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri dan kurang atau tiada  mempunyai  kemudahan  asas  yang  sempurna  seperti  kemudahan  bekalan  air  paip.1  Konsep kawasan pedalaman  Setakat  ini.1  Pengenalan kanak­kanak pedalaman  1. undang­undang  dan  sebarang bentuk  keupayaan  dan  kebiasaan  yang  diperoleh  oleh  seseorang  sebagai  ahli  masyarakat. kesenian.  budaya  bererti  sebagai  keseluruhan  yang  kompleks  yang  mengandungi  ilmu  pengetahuan.3.  tidak  ada  satu  huraian  yang  lengkap  atau  bersifat  menyeluruh  untuk  mentakrifkan istilah pedalaman dengan tepat.2  Siapa kanak­kanak pedalaman  Secara perbandingan. pengangkutan awam. pengertian  istilah  ini  memberi  penekanan  kepada  aspek  tertentu.  Budaya  ‐  Taylor(1871.  Contohnya.  Kanak­kanak  pendalaman  sensitif  dengan  perkara  yang  berkait  dengan  keturunan  Ibu  bapa  dan  masyarakat  kanak­kanak  pedalaman  tidak  mempunyai  pendidikan  formal.  tetapi  apabila  tiba  musim  menanam  padi  dan  menuai  mereka  tidak  hadir  ke  sekolah  dalam  tempoh  yang agak panjang.  1.1.  Ringkasnya.  kaum  Penan. Hampir sebahagian besar. kanak­kanak yang hidup di pedalaman cukup berbeza dengan  kanak­kanak  yang  menetap  di  kawasan bandar atau  pinggir  bandar(Arshad:  2007).  Kemudahan asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip.1. adat.  telefon  awam dan kemudahan perubatan).  Kanak­kanak  pedalaman  terikat  kuat  dengan  cara  hidup  dan  sistem  kepercayaan yang diamalkan oleh ibu bapa mereka.  kepercayaan.  Kemudahan  asas  yang  tidak  sempurna  (tiada  pengangkutan  awam. bekalan elektrik)  dan;  ii.  berpindah  randah  dan  serba  serbi  kekurangan.  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1980 dan Pekeliling Perkhidmatan  Bilangan  9  Tahun  1991  pula  menyatakan  erti  pedalaman  berdasarkan  keperihalan  sesuatu kawasan yang mencakupi kriteria­kriteria seperti yang berikut:  i.

  Kanak­kanak pedalaman kurang terdedah dengan masyarakat luar.  Terdapat kosa kata. Mereka hanya makan dan  minum  sekadar memenuhi keperluan  hidup. frasa dan ayat bahasa ibunda kanak­kanak pedalaman  mempunyai  makna  yang  berbeza  dengan  Bahasa  Melayu  khususnya  dari  segi makna budaya.  menggunakan  perahu panjang. bubur atau nasi bersama  garam. berjalan kaki dalam jarak jauh dan lain­lain.3  Ciri­ciri kanak­kanak di kawasan pedalaman  Menurut  Kamaruddin  Abu  Hassan  dan  Narendra  Kumar  Anopchand  (2009:3).  Tahap  pencapaian  rendah  dalam  semua  mata  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah  ‐  Kanak­kanak  pendalaman  tidak  menguasai  kemahiran  asas  membaca.  Contohnya.1.  Ketidakhadiran tanpa sebab ke sekolah  ‐  Catatan  kehadiran  kanak­kanak  pedalaman  ke  sekolah  merosot  dan  tidak  ada perubahan yang ketara dalam hal ini. Contohnya:  /lawa/  Bahasa Melayu baku  Dialek Sarawak  ‐  ­  ­  perihal cantik  sombong atau ego  Sensitiviti  perihal  penggunaan  bahasa  perlu  difahami  oleh  guru  agar  hubungan dengan kanak­kanak pedalaman dapat diperkukuhkan  iii. 6  .  menulis dan mengira (3M)  ii.ii. Contohnya.  Bahasa  ‐  ‐  Dari segi komunikasi sama ada formal atau non formal.  Kanak­kanak tinggal di rumah yang kurang selesa. bahasa yang kerap  digunakan oleh kanak­kanak pedalaman adalah bahasa ibunda atau dialek  setempat.  Menu makanan mereka tidak seimbang.  Persekitaran  ‐  ‐  ‐  Lokasi  sekolah  jauh  dari  tempat  kediaman  mereka(kanak­kanak  pedalaman)  corak  perhubungan  ke  sekolah  agak  sukar.  Kanak­kanak  pedalaman  bermasalah  dalam  mendapatkan  sumber  air  bersih. bilangan isi  rumah ramai.  Masalah buta huruf  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  sebahagian  besar  menghadapi  masalah  buta  huruf dan tidak mengenal huruf vokal dan konsonan dan fungsi setiap huruf  tersebut  iii.  kebiasaannya kanak­kanak pedalaman  mempunyai ciri­ciri seperti berikut:  i.  Kanak­kanak  pedalaman  menghadapi  masalah  kekurangan  zat  makanan. keperluan asas kurang lengkap dan sebagainya. bot. Contohnya.  ‐  ‐  ‐  1.

iv.2  Kepelbagaian ‘keperluan khas’ kanak­kanak di kawasan pedalaman  Murid­murid pedalaman seperti murid­murid yang lain terdiri daripada pelbagai tahap  kebolehan  dan  keupayaan  mereka  yang  boleh  dikembangkan  dan  dipertingkatkan  dari  semasa  ke  semasa. Keadaan ini menyebabkan mereka memiliki budaya pelupa.  Oleh  itu.  Keciciran  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  ketinggalan  dalam  semua  mata  pelajaran  dan  tidak mendapat kelulusan yang baik dalam peperiksaan.  viii.  Adalah perlu  sebagai  seorang guru  kita  perlu  mengetahui  dan menguasai beberapa aspek pengetahuan dan kemahiran dalam mendidik murid­  murid yang berkategori keperluan khas dan yang menghadapi masalah penguasaan  kemahiran asas membaca. menulis dan mengira.  xi.  Pelupa  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  tidak  menyimpan  maklumat  untuk  dijadikan  panduan hidup.  Lambat menerima perubahan dan sukar dididik  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  tidak  mempunyai  cita­cita  hidup  yang  tinggi  dan  berpada dengan kehidupan yang sedia ada.  x.  Sangat pemalu  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  mempunyai  sifat  pemalu  yang  tebal.  Bermasalah pembelajaran  ‐  Kanak­kanak pedalaman yang tercicir dalam pelajaran. 7  .  ix.  Masalah Kemiskinan  ‐  Latar  belakang  ekonomi  keluarga  sangat  rendah  dan  di  bawah  paras  kemiskinan  menyebabkan  kanak­kanak  pedalaman  kekurangan  serba  serbi. terdiri juga daripada  kanak­kanak yang bermasalah pembelajaran seperti berikut:  o  Disleksia  o  Hiperaktif  o  Autistik yang ringan  o  Sindrom down  o  Slow learner  o  Terencat akal  o  Gangguan emosi yang ringan  1.  v.  Ponteng dan tidak minat belajar  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  tiada  ada  sebarang  motivasi  untuk  mendorong  mereka hadir sekolah seperti murid­murid lain.  vii.  Tidak mempunyai cita­cita  ‐  Kanak­kanak pedalaman tidak memahami dan tidak mempunyai kesedaran  terhadap kepentingan pelajaran dalam membaiki hidup mereka.  vi.  mereka tidak berkongsi masalah yang dihadapi dengan guru.

8  .2.  mengeja  dan  mengira.  Oleh  itu  perlu  bagi  seorang  guru  mempunyai  pengetahuan  atau  kemahiran  untuk  mengenal  pasti  dan  seterusnya membantu murid­murid ini .  menulis.  Berikut  adalah  beberapa  contoh  senarai  semak  pengesanan kanak­kanak yang mempunyai ciri berkeperluan khas.  Beberapa maklumat asas perlu diketahui untuk mengesan murid­murid yang  disyaki  mempunyai  masalah  atau  kecacatan  supaya  guru  boleh  mengambil  langkah  awal  bagi  menjalankan  program  pemulihan  dan  tindakan  susulan  terhadap  kanak­kanak  ini. Kategori kanak­  kanak bermasalah pembelajaran  di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia  adalah:  o  Sindrom Down  o  Austisme ringan  o  Hiperaktif (Attention Deficit­Hyperactivity Disorders /ADHD)  o  Terancat akal minimum  o  Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disabilities)  o  Kurang upaya dalam pembelajaran khusus (Disleksia)  o  Pintar cerdas  Menurut  The  Individuals  with  Disabilities  Education  Act  (IDEA  1990)  menyatakan  pelajar  bermasalah  pembelajaran  adalah  pelajar  yang  menghadapi  masalah  khusus  dalam  satu  atau  lebih  proses  psikologi  yang  melibatkan  kefahaman  atau  penggunaan  pertuturan.1  Definisi keperluan khas  Jabatan  Pendidikan  Khas.  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  (2003)  mendefinisikan  “murid  berkeperluan  khas  adalah  kanak­kanak  yang  mempunyai  masalah  kognitif  (kerencatan  akal)  yang  dianggap  boleh  diajar  (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal.1.  dan  penulisan  yang  mengakibatkan  kurang  kebolehan  memikir.  bertutur.  Golongan  pelajar  yang  termasuk  dalam  pelajar  bermasalah pembelajaran adalah seperti berikut;  o  Hiperaktif  o  Autistik yang ringan  o  Sindrom down  o  Slow learner  o  Terencat akal  o  Gangguan emosi yang ringan  o  Multiple problem children  Sebagai  bakal  guru  berkemungkinan  terdapat  pelajar    di  dalam  kelas  yang  diajar  mempunyai  kategori  di  atas.  membaca.

 pakar dan pakar Masalah matematik. seperti jadual darab  (multiplication tables) Sukar mengingati ejaan sesuatu perkataan  untuk tempoh lama Keliru dengan urutan huruf dan digit seperti  31. mengeja atau menulis Kerja sekolah tidak menggambarkan  kebolehan sebenar Guru menjangka pencapaian yang tinggi  Sukar mengingati arahan Masalah  mempelajari kemahiran  bahasa  yang asas seperti abjad dan bunyi Sukar mengingati perkataan yang baru  dibaca Masalah mempelajari sesuatu yang  melibatkan urutan.  Senarai semak Disleksia  Petunjuk  Pencapaian  yang rendah di  sekolah Masalah ingatan · · · · · · · Masalah membaca . mengira dengan  menggunakan jari Menyalin dengan tidak tepat Kesalahan ejaan yang sama dan berulang  Masalah susah mendapat perkataan sesuai  semasa bercakap Masalah menyebut  perkataan yang  panjang seperti ‘penyelarasan” Masalah menyebut bunyi yang bergabung  seperti “sahsiah” Masalah mengenal pasti dan membaca  rhymes Masalah mengenal  pasti dan membaca  perkataan yang bermula dengan suku kata  yang dekat seperti  “bapa baca” Masalah mempelajari fonik Lebih lewat dari kanak­kanak lain Untuk  kemahiran bertutur Masalah struktur bahasa dalam penulisan  Lambat untuk mendapati perkaitan antar  bunyi dan huruf Mampu mengeja sesuatu perkataan secara  lisan tetapi tidak dapat menuliskan  perkataan tersebut Sukar menyampaikan idea secara bertulis Terjangkau atau terlebih perkataan dalam  penulisannya Membaca perkataan yang tidak ada pada  buku Pembacaan  yang kurang kelancaran dan  kelajuan yang tidak sesuai  Lambat mendapat kemahiran menulis 9  Catatan  · · · · · · · · · · Masalah  pertuturan dan  fonologikal · · · · · Masalah  menggabungkan  bahasa lisan  dan bahasa  bertulis · · · · Masalah visual · .i.

  tangan  mudah menjadi letih Postur yang tidak betul dan tidak stabil  semasa bekerja pada meja atau duduk di  lantai  Selalu berkhayal atau berangan dalam kelas Senang tertarik dengan rangsangan lain Didiagnostik bermasalah  Attention Deficit  Disorder Tidak boleh duduk diam. tidak kemas.Petunjuk  motor  · · · · · · · · berbanding kanak­kanak lain Hasil kerja yang lemah. selalu lupa  tentang mana letaknya sesuatu  Harga diri yang rendah mengenai kerja  sekolahnya Mengelakkan pembelajaran contohnya  “menghilangkan buku” Tidak menjangka dirinya akan berjaya. jadi  tidak bekerja bersungguh­sungguh Keberatan menerima bantuan dan nasihat  orang lain  Catatan  Masalah  tumpuan · · · · · · · · Masalah sosio­  emosi · · · · (Sumber :Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas) 10  . selalu merengek Bertindak mengikut gerak hati membuta tuli  (impulsif).bergerak tanpa berfikir dan selalu  menjerit Melakukan banyak kesilapan cuai Hanya boleh bertumpu pada pembacaan  untuk jangka masa yang pendek Organisasi diri yang lemah. comot  dan daya menulis yang tidak sesuai Keliru dengan huruf kecil dan huruf besar Lambat menghabiskan kerja sekolah Koordinasi fizikal  yang lemah dan  pergerakan yang kekok Hilang baris semasa membaca Menulis huruf dan nombor secara terbalik  contoh “b” dan “d” Masalah semasa penulisan lama.

 seni dan tarian Pandai berjenaka Kebolehan bersukan yang luar biasa Kebolehan membina dan mereka cipta  contohnya semasa bermain blok Kemahiran kepimpinan yang luar biasa  Menghabiskan masa yang panjang untuk  aktiviti yang diminati 11  Catatan  · · Sifat ingin tahu · · · · · Perkembangan  akademik yang  menonjol Bakat yang  istimewa · · · · · · · · · · Gaya  pembelajaran . ingin tahu yang mendalam Suka memahami sebab dan akibat sesuatu  perkara seperti bagaimana sebuah mesin  berfungsi Suka mencipta dan melakukan eksperimen  Menonjol dalam pemahaman pembacaan Menonjol dalam matematik Menonjol dalam bahasa bertulis  Kebolehan artistik yang luar biasa seperti  muzik. menonton  dokumentari menunjukkan pemahaman yang matang dan  canggih Tidak mudah menerima jawapan yang  ringkas.ii.  Senarai semak kanak­kanak pintar cerdas  Petunjuk  Perkembangan  awal  (maklumat  yang boleh  dikumpulkan  melalui temu  bual daripada  ibu bapa  /penjaga · · · · · · · · Kebolehan  kognitif yang  tinggi · · · Lebih responsif  pada peringkat bayi Boleh berjalan awal Boleh bercakap lebih awal Perkembangan bahasa yang maju pada  peringkat kanak­kanak Menguasai kemahiran membaca yang awal Kemahiran melukis yang maju berbanding  rakan sebaya Perkembangan pemahaman matematik yang  awal Guru prasekolah dan penjaga  menganggapnya sangat cerdik  Mendapat skor IQ yang melebihi 130 pada  ujian kecerdasan Mampu memahami konsep yang canggih dan  kompleks Meminati permainan rumit dan mencabar  seperti permainan catur dan komputer yang  tertentu Meminati permainan rumit dan mencabar Menggunakan dan memahami kosa kata yang  lebih canggih  Selalu bertanya soalan yang mencabar dan  inovatif Selalu membaca buku yang berdasarkan  fakta seperti ensiklopedia.

 seperti isu keamanan dunia laku · Menjadi tidak sabar dengan rakan yang  lambat · Berdebat dengan orang dewasa dan selalu  ada jawapan yang tersendiri · Senang menjadi bosan dan tidak melibatkan  diri /mengganggu orang lain  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · · · iii. lebih suka bergaul dengan  sebaya kawan yang lebih dewasa · Lebih suka bersendirian. penulisan ataupun mengeja · Bermasalah dalam matematik · Tidak aktif · Jangkaan yang tinggi.Petunjuk  Menolak tugasan yang mudah dan ringkas Minat yang mendalam pada topik tertentu Memahami dan dapat menangani masalah  baru dengan cepat · Tidak suka kepada kerja yang berulang  seperti latih tubi · Tertarik kepada cabaran atau rangsangan  baru · Cenderung menyempurnakan tugasan mudah  yang diberi dengan cara yang kompleks · Menangani masalah dengan cara yang paling  pintas dan kreatif · Suka menjawab soalan matematik tanpa  merujuk operasi matematik  Masalah suai  · Mendapati rakan sebaya lebih  dengan rakan  mengecewakan.  berjalan) 12  Catatan Catatan  . seperti membaca  buku di perpustakaan seperti waktu rehat · Tidak suka bekerja kumpulan. keberatan untuk  melakukan kesalahan · Keberatan melakukan tugasan pada peringkat  umurnya · Pencapaian yang tidak konsisten (pencapaian  yang tinggi di bawah guru tertentu dan  sebaliknya merosot di bawah bimbingan guru  yang lain)  Masalah emosi  · Memahami isu peringkat dewasa dan berasa  dan tingkah  kerisauan. lebih suka  bekerja bersendirian · Sukar difahami oleh kanak­kanak yang lain  Masalah  · Kadang­kadang bermasalah dalam  akademik pembacaan.  Senarai semak kerencatan intelek minimum  Petunjuk  Lambat dalam  perkembangan · · Lambat bercakap Perkembangan fizikal lebih lambat (duduk.

Petunjuk  · Masalah sosial · · · · · · Tidak matang  dalam aktiviti  mainan dan  rekreasi · · Lambat menguasai kemahiran pengurusan diri  dengan sendiri (toilet training)  Sukar  berkawan dengan rakan sebaya Selalu diejek dan dibuli oleh rakan lain Tidak matang dalam aktiviti atau pergaulan  sosial Terlalu senang mempercayai atau mengikut  orang lain.walaupun  hanya kenalan biasa  Selalu bermain dengan kumpulan kawan yang  lebih muda Suka kepada mainan. senang ditipu Tidak pandai mengawal emosi Menganggap seseorang itu kawan . program TV atau  aktiviti yang sesuai bagi kanak­kanak yang  lebih kecil Menjadi keliru dengan permainan yang sesuai  dengan peringkat umurnya Bertindak kasar atau bodoh dalam permainan  yang berorganisasi  Perkembangan bahasa yang mundur  berbanding dengan rakan lain Pergerakan yang kurang cekap (physically  clumsy) Masalah pendengaran atau penglihatan Ahli keluarga yang lain juga bermasalah  mental  Terlalu aktif dan sukar memberi bantuan dalam  kelas Mengelakkan kerja sekolah Terlalu bergantung kepada orang lain Memerlukan perhatian guru yang berlebihan Tertekan atau tidak suka bekerjasama dengan  orang lain apabila diberi tugasan Tidak bertanya untuk mendapatkan bantuan  apabila menghadapi masalah  Perkembangan akademik yang lambat  berbanding dengan rakan lain Mundur dalam pencapaian semua bidang  kurikulum Memerlukan tugasan dipecahkan kepada  bahagian yang lebih kecil Memerlukan banyak perulangan untuk  menguasai sesuatu kemahiran Memerlukan pengalaman yang konkrit dan  barang yang maujud Memerlukan pengajaran yang jelas dan  eksplisit Pemahaman pembacaan yang lemah 13  Catatan · · Masalah lain · · · · Masalah  dalam bilik  darjah · · · · · · Masalah  dalam  pembelajaran · · · · · · · . buku.

 contohnya  mainan Tidak memahami mengambil giliran. pelukan dan lain­lain Susah menilai jarak sosial yang sesuai. contohnya  semasa bermain  Bercakap atau melakukan sesuatu yang tidak  sesuai secara sosial Tidak berasa segan dengan tingkah laku yang  tidak sesuai 14  Catatan Catatan  .  Senarai semak Autism  Petunjuk  Kurang  upaya dalam  komunikasi  bukan lisan · · · · · · · · Kurang  upaya dalam  empati sosial  dan emosi · · · · · · · Masalah  persahabatan · · · · · · · Masalah  memahami  tingkah laku  yang sesuai · · Kurang kontak mata untuk menyampaikan  perasaan Kurang memahami/memberi respon kepada  kontak mata Kurang menggunakan pergerakan fizikal atau  bahasa badan untuk menyampaikan maksudnya Tidak banyak menunjukkan mimik muka Susah memahami mimik muka orang lain Tidak kerap membalas senyuman kepada  orang lain Tidak begitu berminat dengan belaian kasih  sayang.Petunjuk  Susah memahami konsep yang abstrak Lukisan dan hasil kerja yang tidak matang Usaha yang tinggi tetapi tidak mencapai hasil  yang setimpal · Pencapaian semakin mundur ke belakang  berbanding rakan yang lain dengan peredaran  masa  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · · · iv. berdiri  terlalu dekat atau jauh  Tidak memahami perasaan orang lain Tidak berkongsi sesuatu yang dia minati dengan  orang lain Tidak rapat dengan orang lain. kecuali ahli  keluarganya sendiri Hanya rapat dengan satu atau dua ahli keluarga Tidak banyak menunjukkan kasih sayang Tidak mudah meniru tingkah laku orang lain Tidak memahami konsep sosial yang abstrak  “menjadi budak baik”  Tidak menyedari kehadiran orang lain Tidak cuba berkawan dengan orang lain Mencuba tetapi tidak berjaya dalam berkawan  dengan orang lain Tidak menyertai aktiviti permainan Sangat menyedari kehadiran orang asing Tidak memahami konsep berkongsi.

 tekstur dan rasa  yang tertentu Ketahanan yang tinggi kepada kesakitan. dan  merenunginya Koordinasi badan yang lemah Berjalan dengan pergerakan yang kaku Sangat sensitif dengan bau.  contohnya jadual ketibaan kereta api Kemahiran teknikal yang luar biasa. kereta api dan lain­lain Tertangguh dengan perubahan kecil pada rutin Menegaskan rutin yang tidak semestinya perlu.  contohnya roti mesti dipotong dalam bentuk  empat segi Terlalu berminat dengan bahagian objek Berminat dengan objek yang berpusing atau  berkelip Aktiviti perulangan . api. contohnya  dalam muzik (walaupun kurang menunjukkan  ekspresi kreatif) 15  Catatan · · · Kemahiran  atau ingatan  spesifik yang  luar biasa · · . tetapi tidak memberi respons yang  sesuai apabila diberitahu Susah menunggu giliran semasa berbual Mengulangi corak perbualan yang sama  berulang kali Suka meniru percakapan atau tingkah laku  orang lain Tidak memahami bahasa yang tersirat Tidak terlibat dalam main imaginatif Susah memahami ‘pantomime” (berlakon tanpa  bahasa)  Pergerakan yang berulang.Petunjuk  · Kurang  upaya  komunikasi · · · · · · · · · · · · Mannerisme  fizikal yang  luar biasa · · · · · · · Minat yang  tidak fleksibel  dan terikat  dengan rutin · · · Menanyakan soalan yang eksplisit  contoh  “Adakah saya bercakap terlalu banyak ?”  Bahasa lisan yang lemah Perkembangan yang lambat dalam bahasa lisan Mengulangi apa yang baru diucapkan oleh  orang lain Mengulangi apa yang baru diucapkan olehnya  sendiri Menggunakan perkataan atau frasa yang pelik  dan tidak bermakna Mendengar. suhu  yang tinggi/rendah Mencederakan diri sendiri.  contohnya kunci. contohnya menggigit.contohnya menyusun  mainan mengikut corak  tertentu secara  berulang­ulang  Ingatan luar biasa untuk maklumat tertentu.  menghentakkan kepala  Obsesi dengan objek atau topik yang tertentu. seperti  mengayunkan tangan Menggerakkan jari di depan mukanya.

 melakukan sesuatu  terlalu  lama  Menyentuh barangan walaupun diberi amaran Bertindak dan bercakap sebelum berfikir Sering mengulangi kesalahan yang sama Menjerit dan bercakap dalam kelas semasa  pelajar sepatutnya mendengar atau menunggu  gilirannya Menyiapkan kerja dengan cepat dan  melakukan kesalahan  yang tidak  sepatutnya  berlaku Menyampuk apabila orang lain bercakap Kelihatan kesal dengan kesalahannya tetapi  mengulangi kesalahan yang sama selepas itu  Menjadi terlalu seronok dan hilang kawalan  semasa tidak mengikuti rutin 16  Catatan  · · · Organisasi diri  yang lemah · · · · · Ketidaksabaran · · · · Kawalan  terhadap  tingkah laku  impulsif · · · · · · · Senang  terangsang · . tertangguh  sehingga saat akhir Meja sekolah. almari berkunci dan beg  sekolah selalu  bercelaru dan tidak terurus  Benci menunggu Selalu bergegas dan terlewat Menjadi  tidak sabar dengan permainan dan  aktiviti yang memerlukan kesabaran Konsep masa yang lemah.(Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  v.  Senarai semak Masalah Penumpuan dan Hiperaktif atau ADHD (Attention  Deficit Hyperactivity Disorder)  Petunjuk  Tumpuan  yang  lemah · · · · Selalu bermimpi siang atau seolah­olah dalam  dunia sendiri Tempoh tumpuan pendek Melupakan tugasan yang sepatutnya  dihabiskan (tertarik dengan aktiviti yang lain) Bercakap sesuatu yang tidak dijangka dan  tidak ada perkaitan dengan perbualan atau  tugas semasa Kadang­kadang dijangka bermasalah  pendengaran Mengambil masa yang terlalu panjang dengan  tugas harian. seperti berpakaian dan  bersarapan Lambat memberi respons apabila ditanya atau  diminta melakukan sesuatu  Selalu kehilangan sesuatu yang diperlukan  untuk tugas atau aktiviti Selalu kehilangan sesuatu yang diperlukan  untuk tugas atau aktiviti Tidak boleh mengorganisasikan tugasan  sekolah yang diberikan seperti keliru dengan  apa yang perlu dilakukan dahulu Tidak merancang terlebih dahulu.

  sukan dan aktiviti lain Sukar dihiburkan Menganggap semuanya tidak bermakna Selalu mengadu  Tidak suka menyertai aktiviti keluarga atau rakan  sebaya Terperuk di bilik bersendirian Tidak banyak kawan 17  Catatan Catatan  Kehilangan  minat dan  keceriaan Masalah  sosial .  Senarai semak kemurungan  Petunjuk  Perasaan  yang  negatif · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mudah tersinggung perasaan dan sensitif Tidak suka kepada kebanyakan perkara Selalu mengadu berasa tertekan Selalu mengadu berasa bosan Kelihatan murung dan selalu sedih Kelihatan dingin dan tidak beremosi Panas baran dan cepat mengaduh Mudah menangis  Kehilangan minat dengan aktiviti yang disukai  sebelum ini Kehilangan perasaan kecindan. nampaknya lebih bertenaga  fizikal berbanding dengan yang lain · Banyak pergerakan seperti bermain jari.Petunjuk  Tidak boleh berhenti apabila bermain atau  berjenaka · Keletihan menjadikannya semakin liar · Sukar mengawal emosinya.  pergerakan tangan semasa bercakap · Sukar ditenangkan · Koordinasi dan pergerakan fizikal yang lemah  Masalah sosial · Tidak disukai kerana tingkah laku yang amat  aktif · Kanak­kanak lain tidak suka cara bermain dan  tingkah laku yang agresif · Susah bekerjasama dalam kumpulan seperti  mengambil giliran. tidak berjenaka  atau terhibur dengan jenaka Nampak malas dan tidak mengendahkan apa  yang berlaku Tidak berminat dengan kejayaan di sekolah. seperti jadual  darab  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · vi. tidak boleh kalah dan cepat  menjadi marah  Ingatan yang  · Selalu tidak ingat arahan lemah · Susah belajar secara hafalan. seperti menjadi  marah atas sesuatu sebab yang remeh ­temeh  Aktiviti secara  · Selalu bergerak.

 Senarai semak ini akan membantu kita untuk lebih memahami kanak­  kanak tersebut berdasarkan kebolehan mereka.  Para  profesional  dan  ibu  bapa  akan  mengisi  maklumat  ini  untuk  mengenal  pasti  kecenderungan  individu  sama  ada  ianya  normal  atau  berbeza  atau  mengalami  gangguan  kecacatan.  mungkin dengan cara  menyalahi peraturan atau  mengganggu kelas  Corak  · Susah untuk tidur pemakanan  · Senang terjaga dari tidur dan tidur  · Tidur untuk masa yang terlalu panjang berubah · Makan dengan sedikit. keganasan dan  bencana · Menyebut tentang membunuh diri  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · Catatan Senarai semak di atas dipilih berdasarkan kemungkinan terdapat kategori di  atas di  dalam  kelas perdana di kawasan pedalaman.Petunjuk  Menganggap orang lain sengaja menjadikannya  marah · Kehadiran sekolah yang merosot · Menafikan masalah emosi sendiri  Bergantung  · Terlibat dalam aktiviti berisiko dengan rakan  kepada  seperti merokok rakan  · Mencabar disiplin yang ditetapkan orang dewasa.  sebaya seperti sengaja balik lewat malam · Memerlukan banyak perhatian orang dewasa. 18  . Kita harus  memerhati setiap  perkembangan  dan  cara  hidupnya.  Penyeliaan  yang  berterusan  perlu  dijalankan  untuk  mendapat  respon  dan  tindak balas dari segi personaliti.  yang  contohnya mengambil pil tidur berlebihan kerana  negatif dan  susah tidur tidak sihat · Tertarik dengan lagu. Berdasarkan  analisa  senarai  semak  itu. Senarai semak di atas  adalah  sebagai  contoh  instrumen    yang  boleh  digunakan  untuk  mengukur  tahap atau  kemampuan  kanak­kanak atau awal  remaja di  antara  umur  4­18  tahun.  murid­murid    berkeperluan  khas  di  dalam  kelas  biasa dapat dibantu bagi menjalani proses pemulihan nanti. menunjukkan  pemikiran  kecenderungan memusnahkan diri sendiri. tingkah laku dan persekitaran. berita atau filem yang  berkaitan dengan kematian. kehilangan selera · Tidur pada bila –bila masa  Harga diri  · Tidak berminat/menjangka tentang kejayaan yang  · Sering menyatakan dirinya bodoh rendah · Sukar menerima kritikan · Mengatakan dirinya baik mati · Menganggap ibu bapa lebih suka kepada anak  yang lain · Rasa bersalah yang tidak perlu · Berasa kesal dengan perkara yang kecil  Dihantui  · Tingkah laku yang berisiko.  Setiap  kanak­kanak adalah  unik  dan  tersendiri.

  Ø  Selalu  tidak  hadir  ke  sekolah  dengan  berbagai  bagai alasan.  tidak  patuh  pada  peraturan­peraturan  dan  suka melawan.  Ø  Perasaan  takut  akan  perkara­perkara  baru. guru seharusnya mempunyai pengetahuan dan kemahiran  asas dalam mendidik murid­murid yang memerlukan pendidikan pemulihan.  Perbezaan  minat. Justeru.  Berikut adalah ciri­ciri murid pemulihan dari beberapa aspek:  Aspek  Emosi  dan  Tingkah laku  Pemerhatian  Ø  Perasaan  rendah  diri.  Ø  Lemah / kurang interaksi dengan rakan.  melalui  program  pemulihan  khas. 19  Catatan  Sosial  Kesihatan  .  di  mana  murid­  murid  yang  belum  menguasai  kemahiran 3M  dikeluarkan  daripada  kelas  biasa  dan  dikumpulkan dalam kumpulan kecil untuk dipulihkan melalui program pemulihan khas  yang  dilaksanakan  oleh  guru  pemulihan  khas  bagi  mata  pelajaran  Bahasa  Melayu  dan Matematik.  hiba  atau  duka. Oleh itu.    sakit  terlalu lama  dan  teruk.  Ø  Tumbesaran  tubuh  badan  tidak  seimbang  (gemuk/kurus).  Program  sistem  menarik  keluar  (withdrawal)  telah  diperkenalkan.  pengalaman.  Ø  Pasif.  Ø  Kesihatan    terganggu    seperti  selalu    sakit.  Ø  Perasaan  sedih. emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan negara.  Ø  Perasaan risau.  Ø  Malas  Ø  Gelisah    dan    selalu    bergerak    di    dalam    darjah  serta mengganggu  kawan­kawan.  rohani.1.  keperluan­keperluan  murid berprestasi rendah dapat dikenal pasti dan dipenuhi.  Ø  Perasaan    cepat    bosan    atau    jemu    terhadap  pelajaran.  Ø  Gemar  menghisap  atau  menggigit  jari/kuku.  Ø  Lemah  tubuh  badan  serta  kurang  zat  makanan.  Ø  Degil. mereka  mungkin  gagal  memperoleh pendidikan  yang perlu  dan  potensi  mereka  terbenam. Penguasaan  kemahiran  asas  3M  perlu  dikuasai  lebih  awal  bagi  membolehkan  murid­murid  berkomunikasi  dan menimba ilmu  pengetahuan.  Justeru.  Ø  Menangis ­ enggan  masuk  darjah.  bakat  dan  gaya  belajar  individu  mengakibatkan  segolongan  mereka  lebih  lambat  atau  ‘terkebelakang’  dalam  menguasai  sesuatu  kemahiran berbanding  rakan  sebayanya.  Program  Pemulihan  Khas  mengutamakan prinsip  “menyelesaikan  masalah seawal  mungkin” agar  masalah ini  menjadi kronik sehingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengah rendah.  Ø  Lemah  gerakkan  motor­kasar  dan  halus.  Ø  Kurang menjaga kebersihan diri.3  Pengenalan Murid­Murid Pemulihan  Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan melahirkan insan yang  seimbang  serta  berkembang  secara  menyeluruh  dan  bersepadu  dari  segi  intelek.  Sekiranya  mereka  tidak diberi pengajaran  pemulihan.  Ø  Hiperaktif.  Ø  Tumpuan  perhatian  terhad (masalah  penglihatan).

  Lemah  pergerakan  dan  perbuatan.  Catatan  Pengamatan  1.1  Bagaimana mengenal pasti  murid­murid pemulihan  i.Aspek  Kesediaan  Belajar  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Pemerhatian  Belum  bersedia  untuk  belajar.  Lemah  daya  pemikiran/ingatan.  Tidak  boleh  mengingat  kembali.  warna  dan  turutan.  Lemah  pendengaran  bunyi dan rentak.  bakal  guru  yang  ditempatkan  di  kawasan  pedalaman  harus  mempunyai  asas  kemahiran  dalam  memberikan  pendidikan  yang  sebaik  mungkin  untuk murid perdana  dan murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran bagi  menyuburkan  emosi. Seterusnya.  ii.  Kurang  matang  –  IQ  tidak  seimbang  dengan  umur  hayat.  Lemah  pemahaman.  Melalui    perbincangan    dengan    guru    kelas    atau    guru    mata  pelajaran.  vi.3.  Sukar    ambil    bahagian    dalam    permainan    dan  tidak  faham  undang­undang.  v. bakal guru dapat memberi peluang atau  keseronokan  kepada  murid­murid  untuk  belajar  dan  merasa  gembira  di  atas  kejayaan dan kemajuan yang dicapai walau di mana mereka berada. 20  .  mental.  Kesukaran    mengaitkan    pelajaran    yang    lama  dengan  yang  baru.  Rekod­rekod  prestasi  Rekod  kesihatan  Kerja­kerja  harian  murid  Laporan  Adab  Belajar ( LAB )  Melalui  pemerhatian  Kesimpulannya.  Tidak   kenal  perbezaan  bentuk.  dan  intelek  terutama  bagi  murid­murid  yang  datang kawasan pendalaman.  Tidak  dapat  menyelesaikan  masalah.  sosial.  iv.  Kurang  keyakinan diri dan rangsangan.  Lambat  mengkelaskan  benda.  Tidak  kreatif.  Perbendaharaan  kata  kurang.  saiz.  iii.  Keliru  terhadap  konsep  ruang  dan  mencari  arah.

6     Tidak minat belajar  3.5  Ponteng  3.4  Tugasan  Tugasan 1  Setiap  kanak­kanak  pedalaman  mempunyai  potensi  diri  untuk  dibangunkan  dari  semasa  ke  semasa.  cadangkan  langkah­langkah  atau  tindakan  yang  sesuai  untuk  membantu  meningkatkan keupayaan kendiri mereka.10   Lambat menerima perubahan dan  sukar dididik 21  .  menulis dan mengira (3M)  3.7   Tidak mempunyai cita­cita  3.2  Masalah  tidak  menguasai  kemahiran  asas  membaca.  Berdasarkan  ciri­ciri  kanak­kanak  pedalaman  di  bawah.1.3  Ketidakhadiran  tanpa  sebab  ke  sekolah  3.8    Sangat pemalu  3.  Tindakan atau langkah­langkah  membantu mengatasi masalah yang  dihadapi kanak­kanak pedalaman  Ciri­ciri kanak­kanak pedalaman  3.9  Pelupa  3.1  Tahap  pencapaian  rendah  dalam  semua  mata  pelajaran  yang  diajarkan di sekolah  3.4  Keciciran  3.

Tugasan 2  Masalah  ketidakhadiran  murid  pedalaman  ke  sekolah  telah  menjejaskan  proses  pengajaran  dan pembelajaran. tidak patuh pada peraturan­  peraturan dan suka melawan · Pasif · Malas · Lemah/kurang berinteraksi dengan  rakan · Rasa ingin tahu yang tinggi 22  Aktiviti P&P .  anda  diminta  untuk  merancang  satu  pelan  operasi  untuk  mengubah senario di atas berdasarkan borang grafik yang disediakan.  Cikgu  Amin  mendapati  beberapa  orang  muridnya  menunjukkan  tingkah  laku  seperti  di  bawah.  Sepanjang  pengajarannya.  Bincangkan  aktiviti  P&P  yang  sesuai  dan  berkesan  bagi membantu golongan pelajar ini. Sebagai  seorang guru permulaan  yang  ditempatkan  di  sekolah  pedalaman.  Bil.  Aktiviti  Petunjuk Prestasi  Peneraju  Tugasan 3  Cikgu  Amin  telah  mengajar  di  Tahun  2  Mawar  selama  satu  bulan.  Tingkah laku yang dibantu  · Perasaan cepat bosan atau jemu  terhadap pelajaran · Perasaan takut akan perkara­perkara  baru · Degil.

  2007. Institut Pendidikan Guru Malaysia.2009.  Institut  Perguruan  Kota  Bharu.  anjuran  Bahagian  Pendidikan  Guru.  Mohd. Budaya dan Falsafah Orang Melayu.  H.London: The Guilford Press  Individuals  with  Disabilities  Education  Act  Amendments. Kuala Lumpur: PTS Profesional Pub. Mengurus kanak­kanak yang susah belajar.  Harris  &  Steve  Graham. Shariff.  Kamal  Mohd  Ali  dan  Ab.2007.104­476.Karen  R.  Kuala  Lumpur:Universiti Malaya 23  . 2006. Terengganu.  Handbook  of  Learning  Disabilities.  Washington  DC:US  Kamaruddin Abu Hassan dan Narendra Kumar a/l Anopchand.P. Kuala Lipis: Pahang.  Pengesanan  kanak­kanak  dengan  keperluan  khas.  Sandiyao  Sebestian.  1990. Pelaksanaan program  KIA2M  sekolah angkat  pendidikan anak orang  asli  peribumi:  Satu  bicara profesional. Kampus  Tengku Ampuan Afzan. Menjadi guru pendidikan khas. EDN Media: Singapura. 2004.Lee  Swanson.L. 2002.  Seminar Pedagogi Peribumi Kebangsaan.  Amalan  terbaik  melaksanakan  kelas  intervensi  awal  membaca  dan  menulis. Sharani Ahmad.Rujukan  Abbas Mohd.  K.A.  Rahman  Mahmud.  Kelantan  dan Institut Perguruan Sultan Mizan Besut.  2006. Razhiyah.  Mohd.  Seminar  Kebangsaan  Penyelidikan  Guru. Kuala Lumpur:  PTS Profesional Pub.

 Beaker (2001). tingkah laku adalah  sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak.  dan  reaksi  yang  melibatkan otot­otot.  Carl  Rogers  (1999)  menekankan  bahawa  seseorang  individu  bertingkah  laku  mengikut  persepsi  diri  sendiri  dan  keadaan.  modifikasi  atau  pengubahsuaian  merupakan  satu  pendekatan  berstruktur  dan  bersistematik  bagi  meningkatkan  tingkah  laku  diingini.1  PENGURUSAN TINGKAH LAKU  Pengenalan  Tingkah laku adalah berbeza dan merupakan manifestasi fizikal sebarang sikap yang  berasaskan nilai­nilai tertentu.  Menurut ahli Teori Behaviorisme.    Oleh  itu  tingkah  laku  boleh  diajar  dan  dipelajari  oleh  semua.  mengurangkan  tingkah  laku  yang  buruk  dan  mengekalkan  tingkah  laku  sasaran  melalui aktiviti  peneguhan  bagi  mencapai matlamat pengubahsuaian tingkah laku diingini.  bertindakbalas.UNIT 2:  2.  Tingkah laku manusia mempunyai ciri­ciri  §  berasaskan dorongan serta tujuan  §  berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu­satu situasi itu.    Sekiranya  tingkah  laku  boleh  dipelajari.  Konsep asas pengurusan tingkah laku meliputi perkara­perkara yang berikut:  §  §  §  §  perancangan yang rapi  tentukan individu atau kumpulan  teknik intervensi yang berkesan  penilaian secara objektif  Beberapa  perkara  perlu  diambil  kira  dengan  teliti  tentang  murid­murid  pedalaman  sebelum program pengurusan tingkah laku dilaksanakan.  Merujuk  perspektif  Islam. secara sedar  atau separa sedar.    Sekiranya  individu  itu  mempunyai  konsep  kendiri  yang  positif  maka  dia  berupaya  berinteraksi  dan  bertindak  dengan  lebih yakin. pembelajaran merupakan perubahan yang  secara  relatifnya  kekal  dalam  tingkah  laku. afektif dan psikomotor) 24  .  Al­Ghazali  mengklasifikasikan    tingkah  laku  manusia  bertujuan agama dan kemanusiaan.  bererti tingkah laku juga boleh diubah sebagaimana kata­kata orang tua dahulu kala;  “Rupa tidak boleh diubah tapi perangai (tingkah laku) masih boleh diubah.  Manakala  Garry  Martin  &  Joseph  Pear(2003)  pula  menyatakan  bahawa    tingkah  laku  merangkumi  aktiviti.  Menurut Lewis M.  keupayaan  atau  sikap.  aksi.  prestasi.  tindakan. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ.”  Oleh itu. seperti:  §  §  §  §  kepelbagaian murid  persekitaran murid  tiada satu cara yang berkesan bagi semua murid  program  intervensi  berdasarkan  keperluan  dan  kehendak  murid  (meliputi  aspek  kognitif.

  dalam  pemerhatian  anda  akan  melihat­lihat.  Jenis­jenis ujian yang boleh dlaksanakan bagi membuat pilihan.  anda  dapat  menyaksikan  perlakuan  seperti  berjalan­jalan  dalam  kelas.  memerhati dan  bertanya  supaya  dapat  memahami sesuatu  yang berlaku dalam  bilik darjah.  pemerhatian  merupakan  teknik  berkesan  untuk  digunakan  dalam  pengumpulan  data.  mendengar. mengklasifikasi  keputusan.Langkah­langkah Mengenal pasti Tingkah Laku  Tahukah anda apakah langkah­langkah mengenal pasti masalah tingkah laku murid?  Antara langkah yang perlu dilakukan guru adalah:  i.  mengetuk  meja  dengan  pensel.  Dengan  kehadiran  dalam  kelas.  Melalui  pemerhatian.  Mengenal pasti tingkah laku yang perlu diubah suai (berdasarkan keutamaan)  Terdapat  lima  langkah  perancangan  pengurusan  tingkah  laku  yang  perlu  dilakukan bagi mengenal pasti tingkah laku sasaran yang ingin diubah suai:  §  Kenal pasti tingkah laku sasaran yang ingin diubah suai secara spesifik  Contoh:  kurang tumpuan  §  Kumpul maklumat:  o  Bilakah tingkah laku itu berlaku?  o  Berapa kerap ia berlaku?  o  Dalam keadaan apa ia berlaku? 25  .  anda  dapat  merapatkan  diri  dengan  murid  di  samping  memerhati  dan  mendengar  apa  yang  berlaku  dalam  kelas.  §  Mengumpul data melalui pemerhatian dengan menggunakan alat seperti:  §  rekod berterusan  §  time sampling  §  soal selidik ibu bapa  §  temu bual  §  pengalaman sendiri atau orang lain  §  rujukan daripada artikel atau jurnal  iii.  Lazimnya.  mengusik  murid lain dan sebagainya.  Mengesan tingkah laku bermasalah  Ujian  pengesanan  perlu  dilaksanakan  supaya  dapat  mengenal  pasti  masalah  sebenar  yang  menyebabkan  seseorang  murid  itu  tidak  mencapai  objektif  pembelajaran serta menentukan tahap dan arah pembelajaran murid.  Memerhati dan merekod  Untuk  mengkaji  dan  memahami  proses  yang  berlaku  dalam  bilik  darjah. dan  Ujian personaliti  ii.  meminjam  buku  murid  lain.  penilaian  rawatan  dan  mendapatkan  pengesahan  hipotesis  saintifik  ialah:  §  §  §  §  §  Ujian pencapaian  Ujian kecenderungan  Ujian minat  Ujian kecerdasan.

o  Apa berlaku sebelum tingkah laku ditunjukkan?  o  Adakah  tingkah  laku  itu  selalu  berlaku  sewaktu  dia  bersendirian/semasa  di  bawah  penyeliaan  guru/  semasa  bersama orang lain?  §  Tafsir maklumat yang dikumpul  §  Analisis fungsional  Stephen  Starin  (2007)  mendefinisikan  analisis  fungsional  sebagai  satu  proses  mengenal  pasti  sebab  atau  fungsi  sesuatu  tingkah  laku  sebelum  membentuk  tindakan pemulihan yang sesuai.  Buat penilaian terhadap rancangan dan usaha anda  vi.  Analisis fungsional membantu guru membina andaian mengenai:  §  mengapa seseorang murid terlibat dalam tingkah laku tersebut  §  bila murid berkemungkinan besar menunjukkan tingkah laku tersebut  §  keadaan  apakah  yang  berkemungkinan  mengurangkan  tingkah  laku  tersebut  Terdapat 7 komponen penting dalam analisis fungsional. iaitu:  §  Definisi operasional yang jelas mengenai tingkah laku bermasalah  (Contoh:  William enggan mendengar arahan guru – klasifikasikan jenis  arahan  seperti  disuruh  diam.  Mengkaji punca tingkah laku bermasalah yang dikenal pasti  §  Tingkah laku bermasalah positif  Tingkah laku bermasalah positif  seperti rajin bertanya dan sifat ingin tahu  berlebihan  yang  boleh  menimbulkan  masalah  kepada  guru  dan  mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah 26  .  dan  sebagainya  serta tempoh masa keengganan mendengar arahan  tersebut)  §  Kenal pasti masa. tempat dan keadaan di mana tingkah laku bermasalah  berlaku atau tidak berlaku  §  Kenal pasti faktor­faktor yang terjadi sebelum tingkah laku bermasalah itu  berlaku (antesedent)  §  Kenal  pasti  faktor­faktor  selepas  tingkah  laku  bermasalah  itu  berlaku  (konsekuens)  §  Menguji  antesedent dan konsekuens  tersebut bagi memerhati hubungan  kesan antesedent dan konsekuens tersebut dengan tingkah laku sasaran  §  Pembentukan  hipotesis  atau  andaian  terhadap  fungsi  atau  hubungan  antara  tingkah  laku  bermasalah  itu  dengan  persekitaran  seseorang  bagi  menghasilkan strategi intervensi  §  Pengumpulan  data  berterusan  bagi  memantau  atau  menyemak  semula  hubungan  fungsional  yang  diandaikan  dan/atau  strategi  intervensi  yang  dilaksanakan.  iv.  diminta  membuat  latihan.  Rancang pengubahsuaian  §  peneguhan semerta  §  peneguhan bergantung kepada kekerapan ganjaran  §  peneguhan bergantung kepada perubahan tindakan lazim murid  §  peneguhan selepas beberapa bilangan gerakbalas yang berubah  v.

 masalah emosi serta kurang minat terhadap  pelajaran yang diajari guru.  Merancang program intervensi yang sesuai  Contoh:  Program  Ekonomi  Token    bagi  menghapuskan  tingkah  laku  yang  tidak  diingini  seperti  ponteng  sekolah.  Hal ini  secara  tidak  langsung  akan  menjejaskan  suasana  pembelajaran  yang  kondusif.  bahan  yang  digunakan  tidak  menarik  atau  sesuai  dengan tahap pencapaian serta minat murid  §  Mengganggu proses P&P  Murid  yang  bermasalah  tingkah  laku  akan  mengganggu  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  dengan  membuat  bising  serta  mengganggu rakan­rakan mereka atau tidur di dalam bilik darjah.  pergantungan  berlebihan.1  Kesan­kesan salah laku terhadap pembelajaran  Kesan  masalah  tingkah  laku  terhadap  pembelajaran  adalah  seperti  yang  berikut:  §  Kurang tumpuan terhadap pengajaran guru  Murid  kurang  memberikan  tumpuan  terhadap  pengajaran  guru  kerana  tidak  berminat.  tidak  menyiapkan  tugasan  pada masa yang ditetapkan dan merokok.2. kemurungan.  letih.2  Punca salah laku  Tingkah  laku  yang  ditunjukkan  oleh  kanak­kanak  berpunca  daripada  faktor­faktor  tertentu.  §  Sukar memahami pengajaran guru  Murid  menghadapi  masalah  untuk  memahami  pengajaran  guru  kerana  keyakinan  diri yang rendah.  2. 27  . ponteng dan sebagainya.  distruktif  (suka  merosakkan  harta  benda awam).§  Tingkah laku bermasalah negatif  Tingkah  laku  bermasalah  negatif  iaitu  tingkah  laku  yang  menimbulkan  masalah  kepada  dirinya  dan  orang  lain  seperti  disruptif  (mengganggu).  Roger  Stancliffe  telah  menyenaraikan  9  faktor  yang  dikaitkan  dengan  masalah tingkah laku kanak­kanak. pengasingan diri.  vii.  §  Enggan bekerjasama dengan rakan dalam aktiviti berkumpulan  Murid enggan bekerjasama dengan rakan dalam aktiviti kumpulan kerana  sikap mereka yang sukar difahami dan lebih suka bersendirian.  agresif.  §  Gagal menyiapkan tugasan yang diberi  Murid yang kurang motivasi dan bermasalah tingkah laku ini kerap gagal  menyiapkan  tugasan  atau  latihan  yang  diberikan  oleh  guru  dalam  bilik  darjah. iaitu:  §  §  §  §  §  §  §  §  §  persekitaran  tekanan psikologikal  ketakutan  dan fobia  peneguhan yang kurang sesuai  kemahiran komunikasi dan sosial yang terhad  kesukaran tugasan  aktiviti dan tahap rangsangan  kesihatan dan perubatan  jangkaan tingkah laku  2.

 memerhati dan bertanya untuk memahami  apa yang berlaku dalam bilik darjah.2.2  Prinsip­prinsip asas mengurus tingkah laku  Mengurus  tingkah  laku  memerlukan  kemahiran    guru  yang  khusus  dalam  bidang  tersebut  berlandaskan  prinsip­prinsip  tertentu.  Pemerhatian  boleh  dikategorikan  mengikut  tujuan  dan  aspek  penilaian seperti:  (i)  (ii)  (iii)  memerhati tanpa membuat tafsiran  memerhati perlakuan atau sikap yang dikenal pasti  memerhati  untuk  jangkamasa  tertentu  (jangka  pendek  dan  jangka panjang) 28  .  seperti  peneguhan.1  Prinsip peneguhan  Peneguhan  atau  pengukuhan  amat  penting  untuk  mengekalkan  minat.  senyuman.  Melalui  pemerhatian. iaitu:  (i)  Peneguhan  Ketara  (tangible)  seperti  makanan  /  minuman  /  barangan yang disukai murid  Peneguhan  Deria  (sentuhan  /  tactile.  peneguhan  (ganjaran  atau  dendaan)  yang  diberikan hendaklah sesuai dan berkesan serta dapat diterima oleh  murid.  mengusik  murid  lain  dan  sebagainya. auditori)  Peneguhan  Sosial  (pujian.    Justeru.  meningkatkan  prestaswi  atau  mengurangkan  tingkah  laku  bermasalah.  beri  perhatian/kasih  sayang dan persahabatan)  Aktiviti  (lawatan/pertandingan  mewarna  /  teka  silang  kata/  menonton TV Pendidikan)  (ii)  (iii)  (iv)  2.2.  Dengan kehadiran dalam kelas.2.  wangian / oltofactory.  pemerhatian  merupakan  teknik  berkesan  untuk  digunakan  dalam pengumpulan data. guru dapat menyaksikan perlakuan  seperti  berjalan­jalan  dalam  kelas.  mengetuk  meja  dengan  pensel.2.  penggetar  /  vibratory.  Terdapat  empat  jenis  peneguhan  yang  boleh  diberikan  kepada  murid­murid.  guru  dapat  merapatkan  diri  dengan  murid  di  samping memerhati dan mendengar apa yang berlaku dalam kelas. visual. Lazimnya.  meminjam  buku  murid  lain.2  Jenis­jenis pemerhatian  Untuk  mengkaji  dan  memahami  proses  yang  berlaku  dalam  bilik  darjah.2.  2.2. mendengar.  jenis­jenis pemerhatian dan pengurusan tingkah laku. dalam pemerhatian guru akan  melihat­lihat.

  Guru  boleh  meningkatkan  tingkah  laku  ini  dengan  memberi  ganjaran  yang  berbentuk  pujian.  kerap menyudahkan latihan atau kerja rumah yang diberikan guru pada  masa  yang  ditetapkan  atau  menjaga  kebersihan  dan  bilik  darjah  hendaklah ditingkatkan lagi atau sekurang­kurangnya dikekalkan.  ketidak hadiran ke sekolah tanpa sebab.  guru  boleh  membangkitkan  keinginan  murid  untuk    membuat  kemajuan  dalam  pembelajaran  melalui  aktiviti 29  .2.1  Strategi dan prosedur pengurusan tingkah laku  (i)  Meningkatkan Tingkah laku  Tingkah laku yang baik atau yang diingini seperti rajin datang  ke kelas.3  kebanyakan tingkah laku boleh dipelajari  semua tingkah laku adalah dirangsang secara khusus  tingkah laku boleh diajar dan diubah  matlamat perlu jelas dan khusus  program perlu secara individu  program  berbentuk  semasa  (tertumpu  kepada  masalah  tingkah laku semasa)  program berfokuskan persekitaran kanak­kanak  Strategi Pengurusan Tingkah Laku  Tingkahlaku  bermasalah  yang  ditunjukkan  oleh  murid  perlu  ditangani  segera  oleh  guru  dengan  merancang  program  interevensi  yang  sesuai.  Misalnya.  Guru juga boleh memberikan ganjaran dalam  bentuk  token  seperti  buah­buahan. serta menjadikan murid sebagai ’model’  kepada murid­murid lain.3.  Guru  perlu  merancang  aktiviti  yang  berkesan  dan  menarik    minat  murid.2.  2.  (ii)  Mengurangkan Tingkah Laku  §  Penghapusan (extinction)  Memerhatikan  atau  menyekat  murid­murid  daripada  terus  melakukan  tingkah  laku  negatif  secara  beransur­ansur  dengan  menggantikannya dengan tingkah laku baru yang positif.  Proses  perubahan  tingkah laku perlu dilakukan mengikut langkah yang telah ditetapkan seperti memilih  tingkah laku sasaran serta merekodkan data dan melaksanakan interevensi. guru perlu  memahami prinsip­prinsip pengurusan tingkah laku yang berikut:  (i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)  (vi)  (vii)  2.  cokelat.3  Prinsip pengurusan tingkah laku  Dalam melaksanakan program pengurusan tingkah laku.  dan  sebagainya sekiranya individu atau kumpulan murid dapat mengekalkan  sesuatu tingkah laku yang diingini guru.  piala  kehadiran  penuh  pada  akhir  tahun  (Anugerah  Majlis Kecemerlangan Sekolah).  pensil  warna.  Di  samping  itu.2.

lakonan,  main  peranan,  simulasi  dan  sebagainya  dengan  berlatar  belakangkan persekitaran murid.  Kursus  motivasi  dan  kem  bina  semangat/jati  diri  juga  dapat  menghapuskan murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif  seperti  ketidak  hadiran  ke  sekolah  tanpa  sebab,  sifat  pemalu  dan  mengasingkan  diri  serta  tidak  mahu  bekerjasama  dengan  rakan­  rakan lain dalam kumpulan.  §  Hukuman/dendaan  Contoh:  Murid  membuat  bising  di  dalam  kelas  (sama  ada  secara  individu  atau  kumpulan).    Guru  mengenakan hukuman tahan  kelas  (lambat  balik),  denda  fizikal,  atau  mengambil  balik  token/hak.  Proses  bagi  mengatasi  masalah  tingkah  laku  kebisingan  ialah  dengan  melakukan  kaedah  pemerhatian  dengan  mengikut  urutan  langkah­langkah yang berikut:  (i)  Melihat kekerapan tingkah laku kebisingan  (ii)  Tempoh masa (bila tingkah laku bermasalah dilakukan)  (iii)  Dengan siapa  (iv)  Penilaian  (v)  Penambah baikan (guru melaksanakan penambahbaikan atau  pengubahsuaian kaedah pengurusan tingkah laku murid)  Disensitisasi  Tindakan  secara  beransur­ansur  untuk  menghilangkan  rasa  gugup  atau  takut  yang  berlebihan  (takut  bercakap  di  depan  kelas,  fobia)  Murid diberikan latihan menghafal dialog atau bait­bait puisi (pantun,  seloka,  gurindam  dan  lain­lain)  serta  mengungkapkannya  di  hadapan  rakan­rakan  bagi  mengatasi  perasaan  fobia  atau  takut.  Latihan  secara  berulang  kali  atau  melalui  teater  pembaca  (teknik  menyebut perkataan dengan intonasi dan sebutan yang betul dalam  mata  pelajaran  bahasa)  juga  dapat  membantu  murid  mengatasi  kegugupan dalam pertuturan serta membina keyakinan diri mereka.  Overcorrection  Prosedur  yang  memerlukan  pelajar  memperbaiki  keadaan/kesalahan  yang  dilakukan  melebih  keadaan  sebelumnya.  Teknik  ini  sesuai  digunakan  sebagai  latih  tubi  bagi  memperbaiki  kesilapan  ejaan  atau  kemahiran  3M  (membaca,  menulis  dan  mengira murid) 

§ 

§ 

Cuba  anda  renungkan  cara­cara  mengurangkan  masalah  tingkah  laku  dalam  kalangan  murid anda di kawasan pedalaman

30 

Contoh: 

Masalah Tingkah  Laku  1.  Autisme 

Cara mengurangkan masalah tingkah laku 

1.  Menggunakan  kaedah  time  out  iaitu  membuat  pengasingan  di  satu  sudut  bilik  darjah  dalam  masa  10  minit yang masih boleh dipantau oleh guru kelas.  Contoh: Murid A tidak membuat latihan Matematik  2.  Pintar  Cerdas  dan  1.  Menggunakan  teknik  semasa  dengan  memberikan  Berbakat  ganjaran  berbentuk  positif  atau  menggunakan  kaedah  Ekonomi Token  2.  Contoh:  Murid  dapat  melengkapkan  aktiviti  pengayaan  bagi murid pintar cerdas dan berbakat  3.  Kanak­kanak  Cacat  Peranan Guru  Emosi  i.  Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa  Contoh: Mengadakan aktiviti kerjasama  Peranan Ibu Bapa  ii.  Ibu  bapa  meninjau  tingkah  laku  anak­anak  dalam  bentuk  gerak  balas  tertentu  setakat  yang  boleh  dibilang.  Contoh:  Berapa  kali  kanak­kanak  itu  memukul  adiknya  dalam  jangka masa tertentu.  Ibu bapa memberi ganjaran ke atas tingkah laku yang  diingini  dan  jangan  mudah  memberi  hukuman  terhadap tingkah laku yang tidak dikehendaki.  3.  Peranan Guru  i.  Proses kaunseling  ii.  Kem motivasi  iii.  Perkhemahan  iv.  Kolaboratif bersama ibu bapa  v.  Kolaboratif bersama rakan sejawat  vi.  BBM yang menarik  vii.  Kaedah P & P pelbagai  viii. Dorongan ibu bapa  i.  Semasa  di  dalam  kelas,  jauhkan  daripada  sebarang  gangguan dengan guru lain semasa waktu keluar.  ii.  Murid  dibawa  ke  bilik  lain  bagi  menyelesaikan  tugasan  dalam tempoh masa yang ditetapkan 

4.  Murid tidak  Bermotivasi  §  Malas  §  Tidak berminat  datang ke  sekolah  §  Lambat  menerima  perubahan  5.  ADHD 

2.3.2  Strategi pengurusan tingkah laku  mengikut model  Strategi  pengurusan  tingkah  laku  dilaksanakan  berasaskan  model  pengurusan  tingkah  laku  iaitu  biofizikal,  psikodinamik,  behavioral  dan  persekitaran  §  Biofizikal  Model ini menekankan bahawa punca tingkah laku adalah secara organik.  Model  ini  melihat  hubungan  antara  kecacatan  fizikal,  kekurangan  zat 31 

makanan,  dan  penyakit  dengan  tingkah  laku  individu.  Strategi  ini  menekankan peranan guru dalam intervensi biofizikal tersebut  §  Psikodinamik  Model  psikodinamik  melibatkan  teknik  kaunseling  seperti  temu  bual  dan  terapi reality, teknik media ekspresif seperti lakonan bebas, puppet, main  peranan,  pergerakan  kreatif,  tarian,  dan  aktiviti  fizikal.  Manakala  teknik  tingkah  laku  yang  dibuat  secara  terancang  (planned  ignore)  mengurangkan  ketegangan  melalui  gurauan  dan  sebagainya.  Model  psikodinamik  melihat  punca  tingkah  laku  manusia  daripada  faktor  dalaman  individu  itu  sendiri.  Melalui  perspektif  psikodinamik,  perkembangan  personaliti  terjadi  semasa  kanak­kanak  berkembang  melalui  siri  tingkat  perkembangan  psikoseksual  (oral  stage,  anal  stage,  phallic, latency, genital).  §  Behavioral  Punca  tingkah  laku  manusia  berlaku  di  luar  diri  manusia  di  dalam  persekitarannya.  Justeru  tingkah  laku  manusia  ditentukan  oleh  faktor  luaran  di  sekelilingya.  Pengurusan  tingkah  laku  berasaskan  model  ini  berteraskan  teori­teori  tingkah  laku  yang  melibatkan  rangsangan,  ganjaran dan sebagainya.  §  Persekitaran  Intervensi  tingkah  laku  berasaskan  model  ini  termasuklah  persekitaran  strategi  yang  berpusatkan  kanak­kanak,  berpusatkan  persekitaran,  berpusatkan. Pengaruh persekitaran terhadap tingkah laku manusia pada  masa  kini  sangat  ketara.  Ahli­ahli  mazhab  persekitaran  ini  menekankan  bahawa  mengasingkan  kanak­kanak  daripada  persekitaran  yang  boleh  menyebabkan berlakunya  tingkah laku itu  boleh mengelakkan fenomena  tingkah laku itu berlaku.  2.4  Tugasan  2.4.1  Anda diminta membuat rujukan tentang:  §  Definisi pengurusan tingkah laku yang  dilakukan oleh tokoh­tokoh  dalam  bidang behaviourisme, humanistik, dan sosial  §  Kajian  pengurusan  tingkah  laku  berasaskan  model  tingkah  laku  yang  berteraskan tiga elemen penting; rangsangan, tindak balas, kesan/akibat  2.4.2  Di  bawah  ini  diberikan  beberapa  contoh­contoh  tingkah  laku  yang  dominan  terdapat pada murid­murid di kawasan pendalaman. Anda dikehendaki yang  mencatat  tindakan  yang  sepatutnya  dilaksanakan  oleh  seorang  guru  bagi  menguruskan  tingkah  laku  tersebut.  Catat  tindakan  anda  di  dalam  ruangan  yang disediakan. Anda dikehendaki menyediakan jusifikasi yang menyokong  tindakan­tindakan yang anda cadangkan itu.

32 

Bil  1  2  3  4  5  Persekitaran tidak  mencabar minda  6  Kanak­kanak ADHD  Ibu bapa/guru tidak  dapat mengenal  pasti  murid  bermasalah  pembelajaran  7  Penampilan diri tidak  Ketidakupayaan  kemas  mendapatkan  kemudahan asas  yang terhad  8  Pergaulan yang  Rasa rendah diri  terbatas/tidak luas  9  Komunikasi terhad  Penguasaan bahasa  yang lemah  10  Adab makan tidak  Kurang pendidikan  teratur  & pendedahan etika  makan  2.  budaya  dan  pengaruh  persekitaran  bagi  membantu  anda  mengurus tingkah laku murid­murid anda.  Sediakan  satu  prosedur  untuk  membantu  murid­murid  anda  supaya  dapat  menunjukkan tingkah laku yang diingini sebagai seorang murid sekolah yang  berkesan.  Pelaksanaan  pelan  tindakan  anda  hendaklah  merangkumi  aspek­  aspek berikut:  §  §  §  §  §  Perkara  Strategi  Tindakan  Penunjuk prestasi dan  Peneraju Tingkah laku yang  perlu diurus oleh  guru  Ibu bapa melibatkan  anak dalam aktiviti  menuai hasil  tanaman  Kerap ponteng  sekolah  Tidak menumpukan  perhatian dalam  kelas  Keupayaan  pemikiran yang tidak  berdaya saing  Tidak cerdas  Punca/sebab  Tenaga buruh  Tindakan  Justifikasi  tindakan  Jarak sekolah yang  jauh dari rumah  Kurang tumpuan  Kurang zat makanan  33  .4.3  Anda telah ditempatkan di  sebuah  sekolah pedalaman.  tugas pertama  anda  adalah  mengenal  pasti murid­murid di bawah tanggungjawab anda dari segi  latar  belakang.

 2005. Kuala Lumpur:  Kementerian Pendidikan Malaysia.  Bahagian Pendidikan Guru.  Kuala Lumpur:  Open University Malaysia.  Sandra F. 1988. 2007. 2007.Bhd.” dalam Pendidikan  Pemulihan.  2007. Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) Mod Latihan Perguruan  Berasaskan Sekolah. 34  . Dewan Bahasa dan  Pustaka. Bimbingan kanak­kanak luar  biasa.Rujukan:  Jamila  K. Bagaimana  mendekati dan mendidik kanak­kanak ADD/ADHD.  Hamidah  Sulaiman. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.    “Modul  HBSE2203  Pengurusan  Tingkah  Laku  Kanak­kanak  Berkeperluan Khas”.  Hasnah Udin. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur  PTS Professional Publishing Sdn. ”Modul 1/3 Pengurusan tingkah laku.Rief. Mohamed. Kuala  Lumpur. Pendidikan khas untuk kanak­kanak istimewa.A.

  Oleh  sebab  terdapat  banyak  sekolah  kurang murid di pedalaman.  tidak  membolehkan satu kelas biasa dibuka. bilangan guru  di sekolah­sekolah tersebut juga adalah sedikit dan dengan itu. perlu mengajar lebih  daripada satu kelas pada masa­masa tertentu.UNIT 3:  PENGURUSAN  AKTIVITI  PENGAJARAN  –  PEMBELAJARAN  KELAS  BERCANTUM  3. 35  . kelas bercantum diadakan.  3.3  Ciri­ciri kelas bercantum  i.  Walau bagaimanapun.  iii.1.  Kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja. tahun tiga dan empat serta tahun  lima dan enam.1.  v.  Bilangan murid di sekolah­  sekolah ini adalah minima dan tidak mencukupi untuk dijadikan sebuah kelas biasa.  Murid­murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan  Bilangan  murid  kurang  daripada  10  orang  dan  dengan  itu.  Guru  mengajar  lebih  daripada  satu  tahun  persekolahan  kerana  peruntukan  guru mengikut bilangan kelas. Di samping itu.    Multiple  Class  Teaching  dijalankan  di  Lower  Primary  School  ketika  itu  oleh  sebab  keadaan  bilangan  guru  yang sangat minima dan kemudahan asas seperti bilik darjah dan papan tulis tidak  mencukupi.  Strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa.1  Latar belakang dan konsep kelas bercantum  Setiap  murid  di  negara  ini  perlu  diberikan  peluang  untuk    memperoleh  pendidikan  selaras  dengan  pendemokrasian  pendidikan.  Konsep  kelas  bercantum  merujuk  kepada  kelas­kelas  di  sekolah  rendah  yang  mengandungi  murid­murid  yang  umurnya hampir  sebaya;  misalnya  tahun  satu  dan  dua.  ii.2  Definisi kelas bercantum  Kelas  yang  mana  seseorang  guru  mengajar  lebih  daripada  satu  kelas  yang  mempunyai  murid­murid  yang  berbeza  umur  dan  tahun  persekolahan  pada  masa  yang sama.1  Pengenalan Kelas Bercantum  3.  Sejarah  kelas  bercantum  telah  bermula  sejak  penjajahan  British  di  negara  ini  di  mana  ia  dikenali  sebagai  Multiple  Class  Teaching.  3.1.  iv.  sekolah  kurang  murid tidak  boleh  ditutup oleh  kerana setiap  kanak­kanak di negara ini perlu diberikan akses kepada kemudahan persekolahan di  tempat yang berhampiran dengan kediaman mereka.

    Bagi  menjamin  wujudnya  suasana  pembelajaran  yang  menggalakkan  adalah  mustahak  bagi  guru  memberi  pertimbangan  sewajarnya  kepada  aspek  pengurusan  bilik  darjah.1.  1988).  Seelok­eloknya satu kelas bercantum tidak melebihi 20 orang murid. kelas perlu dicantum.    Sebagaimana  kita  sedia maklum.  Walau bagaimanapun mungkin terdapat juga percantuman yang berlainan: misalnya  di sekolah­sekolah yang mana bilangan gurunya mencukupi.  Sekolah­sekolah  di  pedalaman  mempunyai  hambatan  daripada  aspek  kemudahan  asas.”  (UNESCO.  semua  murid  yang  tinggal  di  kawasan  pedalaman  mendapat peluang untuk bersekolah di tempat sendiri walaupun sekolah berkenaan  mempunyai bilangan murid yang terlalu sedikit.    Bilik­bilik  darjah  yang terdapat di sekolah­sekolah bukanlah dibina khas untuk mengajar murid­murid  dalam  situasi  “bercantum”. darjah satu dan darjah  enam  sengaja  tidak  dicantumkan  kerana  difikirkan  darjah  satu  itu  memerlukan  perhatian seorang guru khas untuk menanam pelajaran asas yang kukuh dan darjah  enam  pula  perlu  diberi  persediaan  yang  sistematik  untuk  menghadapi  Ujian  Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).2  PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN KELAS BERCANTUM  3.  Umur  murid­murid  dalam  satu  kelas  bercantum  perlulah  hampir  sama  dan  dari  tahap  yang  sama.    Maka  komposisi  dalam  kelas  bercantum hanya berlaku dalam situasi­situasi berikut:  i.1  Komposisi Dalam Kelas Bercantum  Kelas  bercantum  “sebagai  satu  bentuk  pengajaran  yang  mana  seorang  guru  mengajar murid­murid terdiri daripada beberapa gred atau lebih daripada satu gred  di  dalam  sebuah  bilik  darjah.  infrastruktur  dan  kewangan.  Kalau  enrolmen  tahun  /  darjah  berkenaan  ada  10  orang  murid  atau  lebih.  Sehubungan  itu.  3.  Oleh  yang  demikian. kelas tidak perlu dicantum.2.2.  v.  Kalau bilangan guru mencukupi. satu­satu kelas bercantum itu mempunyai murid­murid yang berlainan  umur  dan  pencapaian  akademik  yang  berbeza.  iv.3.  ii.  misalnya  darjah  satu  dan  dua  atau  darjah  dua  dan  tiga.  kelas tidak perlu dicantum.  iii.4  Kepentingan kelas bercantum  Kelas bercantum yang diwujudkan di sekolah­sekolah kurang murid khususnya dapat  mengatasi masalah bilangan  murid­muridnya tidak mencukupi untuk dijadikan satu  kelas  tunggal.2  Penyusunan Bilik Darjah Kelas Bercantum  Kerja­kerja  mengelola  dan  mengurus  kelas­kelas  bercantum  memerlukan  banyak  persediaan  dan  pendekatan  yang  mahir  daripada  pihak  guru.  kelas  bercantum  boleh  meminimumkan  kekurangan  berkenaan  dengan  perkongsian  penggunaan  yang  maksimum.  Kalau  bilangan  guru  tidak  mencukupi  dan  bilangan  murid  adalah  10  orang  atau kurang.  3.    Guru­guru  yang  mengajar di  kelas  bercantum  bolehlah 36  .

 dan  ada masanya pula beliau menggabungkan kesemuanya.  Selain  daripada  itu.  ada  masanya  beliau  terpaksa  mengajar  murid­murid  secara kelas.  3.  Antara  lain rekod tersebut hendaklah menunjukkan: 37  .  Tikar / linolium  d.2.    Ini  juga  dapat  membantu guru  mengawal  semua  yang  berlaku dan memberi  panduan  dan  bimbingan kepada murid­murid bila perlu.  Papan flenal.4  Penyimpanan Rekod  Dalam  situasi  kelas  bercantum  yang  mana  murid­murid  terlibat  dalam  aktiviti  yang  berlainan.  rekod  murid  yang  teratur  dan  kemas  kini  hendaklah  disediakan.  Sudut­sudut tertentu hendaklah disediakan untuk semua mata pelajaran dan  juga untuk aktiviti pemulihan. rehat. bacaan. ada masanya perlu diberi bimbingan  secara perseorangan.  e.2.  Kerusi­meja  elok  disusun  semula  dari  semasa  ke  semasa  untuk  menyesuaikannya dengan situasi pengajaran­pembelajaran yang berlainan.    Dalam  penyusunan  bilik  darjah  beberapa  garis  panduan  bolehlah dirumuskan untuk panduan guru:  i)  Kerusi meja hendaklah disusun dengan sempurna supaya guru dapat melihat  murid­murid  dari  mana­mana  tempat  dalam  bilik  darjah.  c.  Bilik setor untuk penyimpanan barang.  Oleh  yang  demikian.    Walau  bagaimanapun.  ii)  iii)  iv)  3.  Beberapa  contoh  penyusunan  kerusi  meja  telah  diberi  dalam  Buku  Panduan  Guru  Kelas  Bercantum  PPK.  Dawai­dawai yang diregang untuk menggantung bahan­bahan / hasil  kerja murid  f.  perlulah  difikirkan  juga  kemungkinan  mengadakan  kemudahan­kemudahan lain seperti :  a.3  Penyusunan Bilik Darjah Untuk Pengajaran­Pembelajaran  Satu­satu  kelas  bercantum  itu  mengandungi  murid­murid  yang  berlainan  umur  dan  pencapaian  akademik  yang  berbeza.  Tempat penyimpan / pameran beroda.  perlulah  difikirkan  bahawa  contoh­  contoh ini tidaklah menyeluruh dan mungkin ada lagi penyusunan lebih sesuai yang  boleh  dipertimbangkan. ada masanya secara kumpulan.  b.    Situasi  ini  memerlukan  guru  kelas  tersebut  mengajar dengan menggunakan pendekatan­pendekatan dan kaedah­kaedah yanlg  berbagai  corak  misalnya.  Papan tulis bergerak. permainan dan sebagainya.  penyusunan  kerusi­meja  dalam  satu­satu  kelas  bercantum  itu  perlulah  diubahsuaikan  dengan  kaedah  pengajaran  yang  berbeza­beza  dan  yang  boleh  memberi  peluang  kepada  murid­murid  menyertai  berbagai­bagai  aktiviti  pembelajaran.menggunakan  kebijaksanaan  mereka  memikirkan  cara­cara  yang  sesuai  dan  praktikal bagi menyediakan bilik darjah kelas bercantum.  Tujuan bahagian ini adalah  untuk memberi satu gambaran mengenai aspek­aspek pengelolaan dan pengurusan  kelas  bercantum  yang  dipertimbangan  supaya  boleh  menimbulkan  suasana  pengajaran­pembelajaran yang berkesan.

  iv.  Dalam  keadaan  yang  demikian perlulah dipastikan kelas­kelas bercantum dipertanggungjawabkan kepada  guru­guru terlatih dan berpengalaman sahaja.3.3  PENGURUSAN KURIKULUM  3.i)  ii)  iii)  iv)  Kedudukan murid­murid dalam tiap­tiap kumpulan dan aktiviti­aktiviti yang  telah dikendalikan oleh kumpulan tersebut;  Aktiviti­aktiviti yang telah dikendalikan oleh murid­murid secara individu;  Rekod kemajuan murid­murid dalam bentuk markah dan / atau gred;  Rekod pemindahan murid­murid satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain.1.1   Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum  Kebanyakan  kerja­kerja  di  sekolah  rendah  dijalankan  di  dalam  bilik  darjah  dan  kebanyakan masa belajar murid­murid dihabiskan bersama gurunya.  Di  sekolah­sekolah  yang  ada  kelas  bercantum  mungkin  terdapat  seorang  dua  guru  yang  tidak  terlatih.  iii.  Dalam  situasi  pengajaran  secara  kelas.  ii.  3.  Pembahagian  murid­murid  kepada  kumpulan­kumpulan  yang  lemah.  Oleh  itu  murid­murid  di  bawah  jagaannya  lebih  sesuai  dibahagikan  kepada  kumpulan­kumpulan  kecil.1  Pengelolaan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum  Kerja­kerja  mengelola  kelas­kelas  bercantum  banyak  memerlukan    persediaan  dan  pendekatan  yang  mahir  daripada  pihak  guru.  3.2   Kumpulan Sama Kebolehan  Kumpulan  yang  sama  kebolehan  ini  dikenali  sebagai  kumpulan  akademik. Ini  sudah  tentu  memerlukan  arahan­arahan  daripada  guru  darjah  setiap  masa  untuk  membolehkan  murid­murid  memahami  dan  mengikut  pengajarannya.  Tujuan  bahagian  ini  adalah  untuk  memberi satu gambaran mengenai aspek­aspek pengelolaan kelas bercantum yang  perlu  dipertimbangkan  supaya  dapat  menimbulkan  suasana  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  berkesan.  Prinsip­prinsip pecahan kepada kumpulan adalah seperti berikut:  i.  Cara  pembahagian begini akan lebih cenderung membawa kepada bilangan murid­  murid  dalam  kumpulan  sederhana  adalah  lebih  ramai  daripada  murid­murid 38  .  kerana  tiap­tiap  murid  mempunyai  daya  tanggapan.  v.  imaginasi.  murid­murid  tidak  dapat  peluang  belajar  sepenuhnya.3.  minat  dan  konsentrasi  yang  berbeza­beza  walaupun  mereka  dalam  kumpulan  umur  yang  sebaya.  Kumpulan Sama Kebolehan  Kumpulan Pelbagai Kebolehan  Kumpulan Tahun Persekolahan  Kumpulan Sosial  Kumpulan Individu  3.3.1. Guru memerhati dan mencatat pencapaian murid­murid dalam  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  dan  kemudian  secara  berhati­hati  membahagikan  murid­murid  pada  kumpulan­kumpulan  tertentu.  Pelajaran  seperti  matematik  dan  bahasa  amatlah  sesuai  diajar  mengikut  kumpulan ini.

 ada  penulis dan ada  juga  yang  aktif  dalam  kerja­kerja  praktikal. CANTUMAN KELAS: CANTUMAN TAHUN2 DAN 3 KAEDAH KUMPULAN SAMA KEBOLEHAN  PAPAN TULIS Me Gu ja  ru SUDUT PEMBELAJARAN 3. dalam tiap­tiap kumpulan itu  nanti terdiri daripada murid­murid yang berkebolehan dalam pelbagai aktiviti. ada  yang pandai  melukis.dalam  kumpulan  cerdas  dan  lemah.1.  Kalau  murid­murid dibahagikan mengikut kumpulan ini.3.  ada  yang pandai  membaca.  Guru  hendaklah  lebih  menitikberatkan  keperluan kumpulan yang lemah ini.3  Kumpulan Pelbagai Kebolehan  Kumpulan  ini  terdiri  daripada  murid­murid  yang  pelbagai  kebolehan.  Murid  yang  cerdas  dapat 39  SUDUT PEMBELAJARAN A  B  SUDUT BACAAN C  SUDUT PAMERAN  PETUNJUK: ­ TAHUN 2 TAHUN 3 KUMPULANA  Tahun 2 dan 3yang  lambat  KUMPULANB  Tahun 2 dan 3yang  sederhana  KUMPULANC  Tahun 2 dan 3yang  cerdas .

6  Kumpulan Individu  Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan  diri  dalam  aktiviti  pembelajaran.3.membantu  murid  yang  lambat.  Sediakan  lembaran  kerja  untuk semua  kumpulan.  Jenis­jenis  aktiviti  yang  dibuat  biasanya  termasuklah  permainan.4  Kumpulan Tahun Persekolahan  Guru  mengajar  satu  tahun  tertentu.  3.3.  manakala  masa  yang  sama  kumpulan  tahun  persekolahan  lain  melakukan  kerja  sendiri.  Sesuai  bagi  kemahiran  yang berbeza.3.3.1.  Di  sini  kanak­kanak  diberi  peluang  memilih  kumpulan­kumpulannya  sendiri.  3.  Oleh itu  kumpulan  yang  mempunyai  pelbagai  kebolehan  dapat  menghasilkan  kerja  projek  yang  berjaya.  P e n g e n d a lia n K e la s K a e d a h K a e d a h D a r ja h // T a h u n T a h u n P s e c a rr a s e c a a e r s e k o la h a n G U R U g  u  r  u  m  s  e  c  a  r  a  e  n  g  a  j  a  r  b  e  r  g  i  l  i  r  T A H U N 2 T A H U N 3 k  u  m  p  u  l a  n  k  u  m  p  u  l a  n A B C A B C 3.  3.2  Rancangan Pengajaran Kelas Bercantum 40  .  drama  atau  pelajaran  bercorak  rekreasi dan kerehatan.  pelajaran  muzik.1.  Guru  mengambil  kesempatan  untuk  membimbing secara individu.5  Kumpulan Sosial  Kumpulan  ini  berbeza  dengan  Kumpulan  Aktiviti  dan  Kumpulan  Pelbagai  Kebolehan  kerana  kumpulan  ini  dibentuk  berdasarkan  kepada  penyesuaian  kanak­kanak  itu  sendiri. Setiap darjah ada kumpulan:  §  lambat  §  sederhana  §  cerdas  Guru  mengajar  mengikut  darjah  secara    bergilir.  Biasanya  kumpulan  ini  dibentuk  untuk  menjalankan  satu­satu projek.1.  Lembaran  kerja  pula disediakan mengikut kebolehan individu.

  Guru  yang  mengajar  kelas  bercantum  Tahun  4  dan  5  perlu  meneliti  isi  kandungan  sukatan pelajaran  bagi  kedua­dua  tahun  tersebut  dan  membuat  penyesuaian bagi setiap mata pelajaran supaya dapat diajar serentak.  Namun  jika  dua  tajuk berlainan terpaksa diajar pada satu masa.1    Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran  Guru­guru yang terlibat dalam kelas bercantum perlu sedar sukatan pelajaran  yang  disediakan  oleh  PPK  adalah  untuk  kegunaan  kelas  biasa.3.2.3.  Sukatan  Pelajaran tersebut perlu diubahsuai supaya selaras dengan kehendak murid­  murid dalam kelas bercantum. kaedah pengajaran kumpulan  perlu dititikberatkan. (rujuk  Rancangan Pengajaran Harian)  Mata pelajaran dan tajuk yang sama boleh diajar serentak mengikut prinsip­  prinsip  kelas  bercantum.  GABUNGAN KEMAHIRAN DALAM  MATEMATIK  KEMAHIRAN NOMBOR YANG SAMA  Bil.  Guru  perlu  mengubahsuai  jadual  waktu  supaya  mata  pelajaran  berkenaan  dapat  diajar  dengan  serentak.  1  2  Tahun 1  Nombor 1­  Nombor 1  10  ­10  Tahun 2  Nombor  kurang 300  Tahun 3  Nombor  kurang 700  PENGGUNAAN MASA KAEDAH DARJAH / TAHUN PERSEKOLAHAN  MASA  TAHUN 2  TAHUN 3  15 minit  Guru Mengajar  Kerja sendiri  15 minit  Kerja sendiri  41  Guru Mengajar .

  iv.  iii.2.P  Bil.3.  Rancangan  Pengajaran Harian sangat penting kerana:  i.256/1961.  ia sebagai satu rujukan persediaan pelajaran harian. 42  .3.  v.  ia  dapat  menentukan  kemajuan  sesuatu  kelas  dalam  pelbagai  mata  pelajaran.  ii.  Rancangan  Pengajaran  Harian  terus  dianggap  sebagai  rujukan  penyediaan  pelajaran  harian  tetapi  lebih  menekankan  kepada  pendekatan  yang  menyeluruh dan saling berkaitan bagi kedua kelas yang dicantumkan.  sebagai  panduan  dan  membantu  guru­guru  lain  yang  mengambil  alih  mengajar sesuatu darjah.  dapat  menyemak  tugasan­tugasan  yang  sudah  atau  belum  selesai  dalam rancangan untuk setahun.2  Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Kelas Bercantum  Rancangan  Pengajaran  Harian  merupakan  satu rekod  yang  sangat  penting  bagi  guru  berdasarkan  surat  pekeliling  K.  ia sebagai panduan berkenaan kemajuan dan prestasi sesorang murid.

  Objekti  :  Pada akhir pembelajaran murid­murid dapat  a.  Objektif KBKK  :  Menyusun atur digit nombor mengikut rumah  dalam  proses penambahan.  b.  menambah  sebarang  dua  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  dengan  mengumpul  semula  dan  hasil  tambahnya tidak lebih daripada 100.  Tahun 2  Menambah sebarang dua nombor dua digit dan satu digit  dengan  mengumpul  semula  dan  hasil  tambahnya  tidak  lebih daripada 100.  Mengamalkan semangat bekerjasama.  Tahun 2  Murid dapat menambah sebarang nombor  2 digit & 1 digit  dalam lingkungan 50. tanpa mengumpul semula. teliti  Tahun 1  Murid dapat menambah sebarang nombor 2 digit & 1 digit  dalam lingkungan 50.CONTOH  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  KELAS BERCANTUM  MATEMATIK  TAHUN 1 DAN 2  Mata Pelajaran  Cantuman Kelas  Bilangan murid  Masa  Kaedah  Tajuk  Kemahiran  :  :  :  :  :  :  :  MATEMATIK  Tahun 1 dan Tahun 2  Tahun 1 – 10 orang  Tahun 2 – 10 orang  60 minit  Kelas dan Tahun  Tambah dalam lingkungan 100  Tahun 1  Menambah sebarang dua nombor dua digit  dengan  satu  digit tanpa mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak  lebih daripada 100. dengan mengumpul semula. Nilai Murni  PSA  :  :  43  .  menambah  sebarang  dua  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  tanpa  mengumpul  semula  dan  hasil  tambahnya tidak lebih daripada 100.

  Guru memilih murid secara rawak untuk membuat latihan  di papan tulis.  1) 82 + 6              8      2  +        6  44  .Aktiviti  Langkah  Tahun 1  Tahun 2  (Masa)  Set Induksi  Guru bersoaljawab dengan murid tentang  (5 minit)  (2  jumlah murid­murid Tahun 1  ii)  jumlah murid Tahun 2  iii)  jumlah keseluruhan murid Tahun 1 dan Tahun 2  (dengan cara membilang/guna operasi “+” dalam  bentuk lazim)  Catatan  Kaedah kelas  Langkah 1  (15 minit)  Guru menunjukkan bagaimana menambah sebarang dua  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  tanpa  mengumpul  semuladan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100. Berdasarkan  contoh  di  atas  guru  menunjukkan  cara  menulis dalam bentuk lazim  Pu   Sa  6       4                   6       4  +         5  atau  +          5  _______               _______  Guru menekankan setiap pengiraan dalam bentuk lazim  dimulakan dari rumah Sa.  Guru beri 1 contoh serupa lagi.  Contoh:  (3  63 + 5 =  //////////  //////////  //////////                      //////////  //////////                      //////////  //////////     +  ///// =     //////////  //////////                      //////////  //////////                      //////////  ////  /////////  Murid­murid  Tahun  1  dan  Tahun  2  belajar  bersama  secara  kelas.

  Penutup  (5 minit)  Guru menanyakan murid apakah yang dipelajari hari ini  untuk rumusan Kaedah darjah  Kaedah kelas  45  .  kumpulan kebolehan  (20 minit)  Beri pengayaan  (lembaran kerja)  (lembaran kerja)  Guru semak bersama murid.  Langkah III  Guru  dan  murid  hasil  Murid  membuat  kerja  dalam  kerja bersama.  Pu  Sa  2    7             3     6  +       5  +        6  _______         ______  guru  ulang  dengan  contoh  serupa.  hasil  tambah  tidak  lebih  daripada 100  contoh:  46 + 5 =  //////////                 //////////  //////////                 //////////  //////////   +  /////  = //////////  //////////                //////////  //////                   //////////  /  tunjuk  cara  pengiraan  dalam  bentuk lazim.______  2) 88 + 5  8      8  +         5  _______  Langkah II  (15 minit)  Murid­murid  membuat  Guru  mengajar  bagaimana  menambah  sebarang  dua  lembaran kerja  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  dengan  mengumpul  semula.

  Tajuk­tajuk  yang  dipilih  hendaklah  sesuai  dijadikan  bahan­bahan  pengajaran sendiri.  3.3  Pengurusan Jadual Waktu  Jadual  waktu  hendaklah  disusun  mengikut  masa  yang  diperuntukkan  untuk  sesuatu  mata  pelajaran.3.  iii.  3.  Sebaik­baiknya  gabungan  2­3  waktu  untuk  satu  mata  pelajaran  secara  berterusan  terutama  mata  pelajaran  teras. kit pembelajaran dan bahan­bahan pengajaran guru sendiri.3.3.  Terdapat  juga  syarikat­syarikat  penerbitan  yang  menghasilkan  kad­kad  berkenaan untuk dijual ke sekolah­sekolah.  Tumpuan  perlu  diberikan  kepada  mata  pelajaran  asas  iaitu  Bahasa  Melayu  bagi  SK/SRK.  Bahasa  yang  digunakan  perlu  diselaraskan  dengan  kebolehan  murid­  murid.  Matematik.Bagi satu contoh penambahan dalam bentuk lazim  3.  Bahan­bahan boleh digunakan tanpa pengawasan guru. 46  .3.  Guru  boleh  menyediakan  sendiri  atau  mendapatkan  bahan  tersebut  dari  Pusat  Kegiatan  Guru  sekiranya  ada.2.  Jadual  waktu  boleh  juga  disusun  bagi  mata  pelajaran  yang  berlainan  tetapi  pendekatan  dan  kaedah  pengajaran  guru perlu diubahsuai mengikut aktiviti yang hendak dikemukakan.  Kad kerja merupakan lembaran kerja yang disediakan dalam bentuk kad atau  kertas  yang  seragam  saiznya.    Bahasa  Tamil  dan  Bahasa  Cina  bagi  SRJK.  Kad kerja hendaklah diletakkan  di tempat  atau sudut  yang mudah diakses oleh murid­murid setiap masa.2  Jenis­jenis dan sumber bahan bantu mengajar  Antara bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk kelas bercantum  ialah kad kerja.3.  iv.    Hal  ini  penting kerana murid­murid boleh menggunakan bahan­bahan yang disediakan bila  guru mereka mengajar kelompok tahun persekolahan yang lain.  ii.3.  Sebaik­  baiknya hanya 5 mata pelajaran sehari. (Rujuk Lampiran 6 : Jadual Waktu)  3.  Bahan­bahan  disediakan  secara  bersiri  yang  disusun  mengikut  turutan  supaya  murid  boleh  menggunakan  berdasarkan  kebolehan  dan  tahap  penguasaan masing­masing.  Jadual waktu disusun pada waktu yang sama bagi mata pelajaran yang sama  mengikut  kelas  yang  dicantumkan.3  Bahan Bantu Mengajar Kelas Bercantum  Guru­guru yang mengajar kelas bercantum perlu menyediakan banyak bahan­bahan  bantu  mengajar  yang  sesuai  untuk  digunakan  dalam  kelas  bercantum.  Bahasa Inggeris dan Sains.1  Garis  Panduan  Penyediaan  Bahan  Bantu  Mengajar  untuk  Kelas  Bercantum  i.

  4.3.  Pemerhatian secara tidak langsung dalam bilik darjah.  3.  bahasa  dan  lembaran  kerja  yang  bersesuaian  dengan kebolehan murid­murid mereka dan berpandukan sukatan pelajaran. guru perlu peka kepada aspek­aspek  seperti  tajuk  pengajaran. guru­guru yang mengajar kelas  bercantum dapat mengenalpasti kekuatan dan kekurangan dalam proses pengajaran  dan pembelajaran mereka.  2.  Bentuk tingkah laku di  dalam kelas bercantum  Murid  mengganggu  aktiviti  pengajaran–pembelajaran  kumpulan lain  Masalah kebisingan  Murid  tidak  bahagian  mengambil  Tindakan guru  Justifikasi  tindakan  1.Kit  pembelajaran  terdiri  daripada  satu  kit  yang  mengandungi  kad­kad  kerja.  carta.  3.  c.  Pelajar hiperaktif  Tingkah laku yang lain 47  .  Berikut ialah cara­cara menilai murid­murid kelas bercantum ;  a.4  Tugasan / Latihan  Dalam kumpulan berdua. Walau bagaimanapun.  Semakan untuk tugasan kumpulan / individu boleh dlakukan dengan kerjasama  murid di dalam kelas.  Ujian­ujian formal untuk menguji pencapaian murid­murid berkenaan.  Guru­guru  dapat  menggunakan  kit  ini  dengan  mudah  berdasarkan  modul  atau manual penggunaan yang disertakan.  Bil.  radas  dan  bahan­bahan  berkaitan.  Kit  dibekalkan  oleh  syarikat­syarikat  tertentu  atau  agensi­agensi    kerajaan.  guru  juga  dapat  menggunakan inisiatif dan kreativiti masing­masing bagi menyediakan bahan  mereka sendiri.  Selain  daripada  kedua­dua  bahan  bantu  di  atas.  gambar  slaid.  3.  b. pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu tugasan berikut:  Tugasan 1:  Antara bentuk tingkah laku adalah seperti berikut.  d. Catatkan hasil perbincangan anda seperti  grafik yang disediakan di bawah mengenai tindakan guru serta justifikasi tindakan.  Ujian  diagnostik  yang  dapat  mengenalpasti  kelemahan/  penguasaan  murid­  murid. Sehubungan itu.  pita  kaset.4  Penilaian  Penilaian  untuk  murid­murid  kelas  bercantum  adalah  penting  untuk  mengukur  pencapaian murid­murid berkenaan.

 Jilid 5 ­ Pengurusan Bilik  Darjah. Kuala Lumpur. bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia.Tugasan 2:  Anda  akan  mengajar  satu  topik  untuk  mata  pelajaran  Bahasa  Melayu  kelas  bercantum  Tahun  4  dan  Tahun  5.  Mok Soon Sang.  ____________ ( 1982).  Kementerian Pendidikan Malaysia. (1989). Small Group Work in the Classroom. 1982).  RUJUKAN  Anthony Candia.  Anda  perlu  menyediakan  bahan  atau  sumber  pengajaran­  pembelajaran  yang  sesuai  untuk  kelas  tersebut.  Senaraikan  bahan  sumber  serta  contoh  yang  sesuai  untuk  pengajaran  topik  yang  anda  pilih  serta  cara  penggunaannya.  Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran: Siri Pendidikan  Perguruan Kumpulan Budiman sdn. Siri Pendidikan Logman.  Kementerian Pelajaran malaysia. 48  . Pusat Perkembangan  Kurikulum.  Asmah bt. Pengurusan Bilik Darjah Dalam Konteks Kelas Bercantum.  Pedagogi 2. (1982). Panduan Kelas Bercantum.  Gunakan  contoh grafik berikut:  Jenis bahan P&P  Bahan untuk Tahun  Bahan untuk Tahun 5  4  dan  cara  Dan cara penggunaan  penggunaan  Tugasan 3:  Pelajar dikehendaki menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap  untuk  sebuah  kelas  bercantum  untuk  murid­murid  dua  tahun  yang  berbeza. (1994).  (Curriculum Branch  Education Department of Western Australia). Kementerian Pendidikan Malaysia.  Nyatakan  dengan jelas langkah­langkah pengajaran dan pembelajaran serta alat ABM yang digunakan  untuk kelas tersebut.  Siri Pendidikan Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah.  Buku Panduan Khas Kelas Bercantum  Kurikulum Baru Sekolah Rendah. (1992). (1989). (1980 ­ pindaan. Hj Ahmad.

  pembelajaran  berlaku  dengan  merentasi  kurikulum  pelbagai  mata pelajaran  Ø  Pelajar mempelajari sesuatu secara holistik.4  PBL  –  Menggalakkan  Penerokaan  Isu­isu  Kompleks  secara  Intelektual  Melalui Tugasan yang Diberi  Ø  PBL Menggalakkan penguasaan pengetahuan secara autentik  Ø  Pelajar  meneroka  isu  /  masalah  à  menilai  maklumat  yang  diperoleh  à  membuat interpretasi à mensintesiskan maklumat secara bermakna. 49  .  ‘research  gathering’.5  Kepentingan PBL  Ø  PBL  membantu  membina  kemahiran  berasaskan  pengetahuan  dan  masyarakat berteknologi tinggi  Kehidupan di abad ke­21 memerlukan pelajar memiliki kedua­dua kemahiran  iaitu  kemahiran  asas  (3M)  dan  kemahiran  era  digital  (kolaborasi.Unit 4:  Kepelbagaian Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  4.  4.  pengurusan  masa.2  PBL ­ Pembelajaran Secara Mendalam dan Bermakna  Ø  PBL memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengamalan secara  hands­on melalui aktiviti:  o  Lawatan lapangan  o  Eksperimen  o  Penghasilan model  o  Penghasilan Poster  o  Persembahan multimedia  Ø  Pelajar juga diberi peluang untuk mempersembahkan hasilan masing­masing  melalui pelbagai cara.  Dalam  PBL  proses  inkuiri  bermula  dengan  membentuk  soalan  pencetus  idea  yang  membantu    pelajar  menghasilkan  projek  secara  kolaboratif  merentasi  pelbagai mata pelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.  4.  mensintesiskan maklumat.  Apa itu Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL)?  4.  pelajar  mempelajari  sesuatu  secara  berasingan  berdasarkan mata pelajaran tertentu.  menyelesaikan  masalah.3  PBL  –  Meneroka  Isu  dan  Tajuk  untuk  Menyelesaikan  Masalah  Kehidupan  Sebenar dengan Merentasi Kurikulum Pelbagai Mata Pelajaran  Ø  Dalam  P&P  tradisional. menggunakan peralatan berteknologi tinggi).  Ø  Pelajar  diminta  untuk  meneroka  sesuatu  tajuk  secara  mendalam    yang  berkaitan rapat dengan kehidupan sebenar  Ø  Menarik  minat  pelajar  kerana  pembelajaran  menyentuh  kehidupan  atau  pengalaman sebenar masing­masing  4.1  PBL Berasaskan Kurikulum dan Sukatan Pelajaran  PBL  memainkan  peranan  penting  dalam  memenuhi  tuntutan  sukatan  pelajaran.  Ø  Dalam  PBL.  4.

 dan penaakulan · Kemahiran  berkomunikasi  yang  mantap  untuk  memenuhi  keperluan  interpersonal dan persembahan · Kefahaman merentasi budaya · Membuat keputusan · Penggunaan teknologi  o  Bagaimana  o  Bila  o  Apa  Ø  Laporan SCANS – SCANS Workplace Know – How  5 Kompetensi  Sumber  Kemahiran Interpersonal  Maklumat  Sistem  Teknologi  Kualiti Kemahiran dan personal  Kemahiran Asas:  membaca. pengurusan diri. dan membaik  pulih peralatan dan kemudahan Kemahiran Interpersonal  Maklumat  Sistem  Teknologi  50  . membuat keputusan. dan  sumber lain  Kebolehan untuk bekerja dan  berkomunikasi dengan ahli pasukan dan  pihak lain  Kebolehan untuk meneroka.Ø  Kemahiran Abad ke­21  (oleh Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS)) · Tanggungjawab personal  dan sosial · Merancang. mengira. menyenggara. bahan.  menyelesaikan masalah. penaakulan dan  mengetahui cara belajar  Kualiti Personel:  tanggungjawab. integriti  Ø  Maklumat untuk mencapai Kemahiran Abad Ke­21  5 Kompetensi untuk Pekerja Produktif dan Efektif  Sumber  Kebolehan untuk merancang peruntukan  masa. kewangan. menulis. bersosial.  penghargaan diri.  mengguna.  sosial dan teknologi  Kebolehan untuk memilih secara efektif. mengumpul  dan memproses data dalam bentuk  maklumat dan membuat pembentangan  tentang keputusan  Kebolehan untuk bekerja dan  meningkatkan prestasi sistem organisasi. berfikir secara kritis dan kreatif. bertutur dan  mendengar  Kemahiran Berfikir:  kreativiti. ruang.

    Guru  membahagikan  kumpulan  tersebut  mengikut  ciri­ciri  seperti  kaum. mereka bentuk dan meningkatkan sistem. kewangan. berunding.  dan  gaya  pembelajaran.    Guru  dan  pelajar  mendapat  pendedahan  dan  mempelajari  sistem  sosial.  organisasi  dan  teknologi.    Usaha  tersebut  memberi  peluang  kepada  pelajar  untuk  mengusai  kemahiran  interpersonal  dalam  situasi  pembelajaran  yang  diwujudkan.  Melalui pelaksanaan  aktiviti  mengikut  perancangan  projek  .  mengajar  orang  lain.  memimpin. bahan.  Ø  PBL dan penggunaan ICT  Kurikulum melalui PBL menggunakan ICT dalam konteks kehidupan sebenar  menggalakkan  pelajar  menjadi  pekerja  berpengetahuan. ruang.  jantina.  organisasi  dan  teknologi yang terdapat dalam komuniti.  b.  memantau  dan  menambah baik prestasi. dan sumber manusia  Aktiviti PBL:  Pelajar merancang aktiviti untuk setiap projek PBL.  budaya. dan bekerja secara harmoni dengan individu yang  berlainan latar belakang dan budaya.  Aktiviti PBL  PBL  memberi  penekanan  kepada  pembelajaran  secara  holistik  dan  pengalaman  kehidupan  sebenar  dalam  proses  P&P.Ø  Kemahiran dan Keperluan SCANS  a.  melayan  pelanggan.  Kemahiran Interpersonal  Bekerja  dalam  pasukan.  c.  d.  pelajar  dapat  memperoleh  kemahiran  dan  pengetahuan  menggunakan  sumber  yang  terhad  dalam  masa yang suntuk.  Maklumat · Menggunakan  komputer  untuk  memproses  dan  menguruskan  maklumat · Memperoleh  dan  menilai  maklumat  à  membuat  interpretasi  à  mensintesiskan maklumat secara bermakna  Aktiviti PBL  Pelajar  menguasai  kemahiran  mengurus  maklumat  kehidupan  sebenar  melalui kitaran proses PBL:  Menerokai à Menyelesaikan à Mencipta à  Berkongsi.  Sumber  Peruntukan masa.  pemikir  yang  kritis 51  .  Aktiviti PBL  Pelajar  bekerja  dalam  kumpulan  kecil.  Sistem  Memahami  sistem  sosial.

    PBL  bukan  sekadar  satu  cara  pembelajaran  juga  satu  cara  bekerja  sepasukan.    Pelajar  mengambil  tanggungjawab  terhadap  pembelajaran  mereka  menyediakan  asas  untuk  mereka  bekerja  dengan pihak lain untuk masa depan.    Pelajar  akan  berusaha  memberikan  yang  terbaik  jika  melakukan sesuatu yang mereka minati.  Ø  PBL  menampung  perbezaan  pembelajaran mereka  pelajar  dan  kepelbagaian  gaya  Pelajar  mempunyai  gaya  pembelajaran  tersendiri  dan  belajar  berdasarkan  pengalaman  dan  latar  belakang  masing­masing.  Ø  PBL menawarkan penilaian autentik  Melalui  penilaian  autentik.    PBL  mengambil  kira  perbezaan  dalam  kalangan  pelajar  melalui  pelbagai  aktiviti  dalam  tugasan  yang  disediakan. 52  .  perkembangan  dan  pencapaian  pelajar  didokumentasikan secara sistematik.  PBL menggalakkan ini berlaku melalui: · · · · · · Guru boleh menjalankan pelbagai peluang penilaian Pelajar  boleh  mempamerkan  kebolehan  mereka  melalui  tugasan  yang  diberikan Pelajar boleh mengaplikasikan kemahiran seperti melakukan penyelidikan Membina  kemahiran  bekerja  secara  kolaboratif  dan  sepasukan  dengan  rakan­rakan Guru lebih mengenali pelajar Membantu  guru  berkomunikasi  dalam  pelbagai  isu  secara  berkesan  dengan pelajar secara individu dan kumpulan.dan  pelajar  sepanjang  hayat.  Ø  PBL menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat  PBL menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat melalui: · · · PBL  dan  penggunaan  ICT  membolehkan  pembelajaran  berlaku  dengan  lebih meluas bukan hanya di sekolah; Pelajar menghayati budaya ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat; dan Guru membimbing pelajar mengurus pembelajaran mereka sebagai asas  pembelajaran sepanjang hayat  ICT membantu pelajar mencapai pakar dan kajian dari sumber primer dalam  usaha mereka memperoleh pengetahuan baru.

  Namun  guru yang berpengalaman lebih cenderung memilih tempoh enam minggu  atau lebih. temu bual.6  Prinsip Mereka Bentuk Projek  Ø  Menetapkan Hasil  Langkah­langkah merancang projek seperti berikut: · Membangunkan idea · Menentukan skop projek · Memilih standard (Sukatan Pelajaran) · Menggabungkan hasil serentak · Bekerja berdasarkan kriteria reka bentuk projek · Menyediakan persekitaran pembelajaran secara optima  Pertimbangan Sebelum Merancang Projek:  Skop Projek · Projek melibatkan kajian lapangan. tahap kepakaran dan keselesaan anda. tinjauan perpustakaan.  Tiada satu panduan khusus untuk menjawab persoalan ini.  mata  pelajaran.  tempoh  sesuatu  projek  tidak  kurang  dari  satu  minggu. · Guru  sering  bertanya  tentang  saiz  sesuatu  projek  yang  perlu  dilaksanakan.  Tempoh · Secara  umum.  Kebanyakannya dilaksanakan dalam tempoh dua ke tiga minggu. dan  inkuiri  komuniti.4. 53  .    Skop  aktiviti  ditentukan  sebelum  projek  bermula  dan  berdasarkan  kesediaan  dan  pengalaman  pelajar.  namun faktor berikut mungkin relevan untuk membantu anda merancang.  jadual  sekolah.

  luas.  tetapi  juga  merangsang  mereka  mengemukakan  cadangan  penyelesaian  tentang  masalah  yang dihadapi  Soalan  ini  memerlukan  bukti  saintifik  dan  pertimbangan  profesional  berdasarkan  kriteria  dalam  bidang  biologi.    Aktiviti­aktiviti  ini  memerlukan  masa  dan sering berlarutan.  sama  ada  pakar  atau  wakil  komuniti. namun perancangan tambahan diperlukan.  dan  mempunyai  pelbagai  penyelesaian  sebagai  fokus  projek.    Penglibatan  orang  dewasa  boleh  menambahkan  kedalaman  dan  minat  terhadap  projek. 3.  dan  inkuiri  komuniti.  Isu­isu · Terdapat  guru  yang  memilih  soalan  terbuka.  Penglibatan Orang Dewasa · Projek  yang  berkesan  lazimnya  melibatkan  orang  dewasa.    Untuk  menjawab  soalan  ini.Koleksi maklumat/data · Umumnya  pelajar  terlibat  aktif  di  lapangan  seperti  temu  bual.  1.  kimia.  dan  fisiologi.    Projek  seumpama  ini  memerlukan  masa  yang  lebih  untuk  pelajar  membuat  persediaan  dan  penyelidikan.  Soalan Pencetus Idea ­  Mendalami sesuatu disiplin  atau tajuk · Bagaimanakah air sungai  kita boleh diminum dengan  selamat?  Soalan  ini  bukan  sekadar  memaksa  pelajar  memberi  fokus  kepada  pencemaran  alam  sekitar.  Ø  Merangka Soalan Pencetus Idea  Apakah Soalan Pencetus Idea?  Berdasarkan  tema  atau  “idea  besar”  sesuatu  projek.  Soalan Pencetus Idea ­  Provokatif · Adakah penggunaan bag  plastik menggambarkan  kesedaran seseorang  terhadap pencemaran alam  sekitar?  2.  tinjauan  perpustakaan.  Soalan Pencetus Idea –  Terbuka (Open­Ended) · Adakah wajar syarikat rokok  menaja dalam bidang  54  .  sediakan  soalan  pencetus  idea  dalam  bentuk  permasalahan  yang  tidak  mudah  diselesaikan  atau dijawab.  Di  samping  itu.  Ciri­ciri Soalan Pencetus Idea · Provokatif · Soalan Terbuka (Open­Ended) · Mendalami sesuatu disiplin atau tajuk · Mencabar · Timbul dari delima kehidupan sebenar yang menarik minat pelajar · Selaras dengan kurikulum dan sukatan pelajar.  sebagai  rakan  kongsi  projek.  pelajar  perlu  mengkaji  dan  mengusai  kriteria­kriteria  dalam  bidang saintifik.  Soalan  ini  memerlukan  pemeriksaan  yang  mendalam  sama  ada  memihak  atau  membantah  .

  Soalan  ini  menggalakkan  pelajar  untuk  meneliti  pelbagai  cadangan  hukuman  yang  berkesan  walaupun  akan  melibatkan  ahli  keluarga sendiri.    Adalah  penting  untuk  pelajar  menguasai  konsep.  atau  ujian.sukan?  pelajar  juga  berpeluang  untuk  memberi  pendapat  berdasarkan  penaakulan sendiri.  pameran.  Sejauh  manakah  pelajar  telah  menguasai  kemahiran  utama dalam projek?  Aspek kemahiran memainkan peranan yang penting dalam  menentukan  keberkesanan  sesuatu  projek.  4.  Soalan  ini  membantu  pelajar  mencapai hasil pembelajaran yang  ditetapkan  dalam  kurikulum  mata  pelajaran Sains (Tahun 6) sekolah  rendah.    Penilaian  pencapaian  atau  rubrik  digunakan  untuk  mengukur  kemahiran  yang  telah  dikuasai  dalam  sesuatu  projek.  Soalan Pencetus Idea ­ Selaras  dengan kurikulum dan sukatan  pelajar · Bagaimanakah aktiviti  manusia boleh  menyebabkan bencana  alam sekitar?  Ø  Merancang Penilaian  Penilaian dalam sesuatu projek perlu dirancang sebelum projek bermula. 55  Soalan 1  Soalan 2  .  Soalan  ini  menarik  perhatian  pelajar  terhadap  delima  dalam isu  penguatkuasaan  undang­undang  alam  sekitar  yang  tidak  berkesan  di  samping  mengemukakan  cadangan  untuk  mengatasi  masalah ini.  Amalan penilaian yang berkesan mempunyai ciri­ciri berikut: · Pelajar patut dimaklumkan tentang apa yang mereka perlu lakukan · Kriteria yang digunakan untuk menilai pencapaian pelajar  Sejauh  manakah  pelajar  menguasai  isi  kandungan  tajuk  projek?  Isi  kandungan  utama  boleh  dinilai  melalui  persembahan.  prinsip  utama  dan  perbendaharaan  kata  sesuatu  tajuk.  Soalan Pencetus Idea ­ Timbul  dari delima kehidupan sebenar  yang menarik minat pelajar · Bagaimana untuk  memastikan penguat kuasa  alam sekitar benar­benar  menjalankan tugas dengan  berkesan?  6.    Namun  kemahiran  tidak  boleh  dinilai  melalui  ujian  bertulis  kerana  penguasaan  kemahiran  perlu  dipamerkan  melalui  tingkah  laku.    Penilaian  direka  bentuk  untuk  mengenal  pasti  sejauh  mana  pelajar  telah  melaksanakan  tugasan.  Soalan Pencetus Idea ­  Mencabar · Apakah hukuman yang  setimpal untuk mencegah  tabiat merokok?  5.

    Guru  merancang  mengikut  urutan  menentukan  hasil pembelajaran à  merancang  aktiviti  P&P  dan  tugasan  à  menentukan  penilaian.  merancang  aktiviti.Sejauh  mana  pelajar  mengaplikasikan  pengetahuan  dan  kemahiran dalam menyediakan hasil tugasan?  Dua aspek yang akan dinilai dalam projek: · Proses  o  Contoh:  menggunakan  rubrik  untuk  menilai  perkembangan projek · Hasil tugasan  o  Contoh:  bahan  bukti  atau  artifak  seperti  rekod  kajian.  dan  menyediakan  sumber.  Manakala  pemetaan  projek  yang  berdasarkan  reka  bentuk  UbD  mengikut  urutan  mengenal  pasti  hasil  pembelajaran à menetapkan bukti hasilan untuk dinilai à merancang aktiviti  P&P  56  . Pemetaan  projek  terdiri daripada dua aspek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.  Perbezaan  di  antara  rancangan  mengajar  dan  pemetaan  projek  ialah  rancangan  mengajar  menekankan  hasil  pembelajaran.  Soalan 3  3 Langkah dalam Merancang Penilaian yang Berkesan: · · · Sesuaikan hasil tugasan dan pencapaian dengan hasil pembelajaran Tahu  apa  yang  hendak  dinilai  –  sediakan  kriteria  untuk  menilai  setiap  hasil dan pencapaian projek Menyediakan rubrik untuk menilai projek  Ø  Pemetaan Projek  Pemetaan  dalam  sesuatu  projek  merujuk  kepada  usaha­usaha  mengenal  pasti  keperluan  pengajaran  dan  pembelajaran.  memperuntukkan  masa.  nota  temu­bual.    Pemetaan  memainkan  peranan  penting  dalam  menentukan  keberkesanan projek.  dan  dokumen  lain  yang  menunjukkan  usaha  pelajar  dan  perkembangan  projek.  Bahagian  ini  memberi  fokus  kepada  tugas  pemetaan  untuk  membantu  guru  menjadi  seorang perancang projek yang berkesan.  Pemetaan  Projek  Struktur  Haha Tuju dan  Sokongan Rajah 2: Aspek Pemetaan Projek  Struktur:  Merancang  pengajaran  merupakan  amalan  biasa  bagi  seorang  guru.

 dan  mengumpul sumber yang diperlukan untuk menyokong aktiviti P&P yang  kritikal dalam projek. Langkah penting dalam mengurus  projek: · Berkongsi matlamat projek dengan pelajar · Menggunakan kit penyelesaian masalah · Memantau projek · Merancang refleksi dan penilaian  Sebagai pemudah cara. 57  . Kemahiran fasilitator diperlukan untuk  membantu  pelajar  melaksanakan  projek  sepanjang  proses  penemuan  dan  refleksi.  Langkah­langkah utama dalam menghasilkan perancangan projek yang  berkesan · Menguruskan tugasan dan aktiviti · Memulakan projek · Mengumpul sumber · Menyediakan Jadual Pelaksanaan  Ø  Mengurus Proses PBL  Pengurusan  berkesan  sesuatu  projek  membimbing  pelajar  mengurus  dan  bertanggungjawab terhadap kerja mereka. menentukan tempoh masa projek.  Kemahiran Mengurus  Guru  perlu  memiliki  kemahiran  mengurus  supaya  boleh  merancang  dan  melaksanakan projek dengan berjaya.Rancangan Mengajar  Pemetaan Projek (Reka Bentuk  UbD)  Mengenal pasti hasil  pembelajaran  Menentukan hasil pembelajaran  Merancang aktiviti P&P dan tugasan  Menetapkan bukti hasilan untuk  dinilai  Menentukan penilaian  Merancang aktiviti P&P  Hala Tuju dan Sokongan  Pemetaan membantu guru mengenal pasti kemahiran­kemahiran yang perlu  dikuasai dan ditunjukkan oleh pelajar.  Membiasakan  diri  dengan proses inkuiri di  samping  menstrukturkan  dan  membimbing  pelajar  melengkapkan  projek. peranan guru berubah dari menyampaikan maklumat  kepada  menguruskan  proses  pembelajaran.    Kemahiran­kemahiran  tersebut dimantapkan melalui pengalaman.  Guru  perlu  menyediakan  kit  pengurusan  untuk  menguruskan  PBL  supaya  projek  kekal  berfokus  dan  berjalan lancar.

 J.  namun  pelajar  boleh  memurnikan  perancangan  projek  berdasarkan  minat  mereka.  nd  Wiggins.  berkongsi  matlamat  projek  tersebut  dengan  pelajar. sekolah.  Oakland. (2003).  Namun  pelajar  yang  terlibat  bersama  dalam  membangunkan  projek  mempunyai  keyakinan  diri  yang  tinggi  seperti  autonomi  dan  daya  tahan. Understanding by design professional development  workbook. Project based learning: A guide to standards­  focused project based learning for middle and high school teachers (2nd. (2005). Tucson. dan  komuniti. 58  . (2004). G. Alexandria. G. CA: Wilsted & Taylor.  Salah  satu  strategi  berkesan  untuk  melibatkan  pelajar  ialah  berkongsi  matlamat  dan  konteks  projek  dengan  mereka  seawal  yang  mungkin. VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria.  · Memurnikan Projek  Guru mungkin mempunyai projek yang telah dirancang dengan rapi dan teliti. (2007).  Partnership for 21st Century Skills. Understanding by design (2  ed. & Wiggins. AZ: Author. DC: Author.).  The Buck Institute for Education.. & McTighe.  Berkongsi Matlamat Projek dengan Pelajar · Matlamat  projek  lebih  mudah  dicapai  sekiranya  projek  tersebut  mempunyai  kepentingan  dan  berkaitan  dengan  kehidupan  seharian  pelajar. Sekiranya  guru  telah  merancang  sesuatu  projek  yang  baik. J.  Pelajar  diberi  pendedahan  bagaimana projek ini memberi manfaat kepada diri mereka.). Ed.    Ini  boleh  dilakukan  melalui  perbincangan  atau  aktiviti  yang  sediakan.Washington. Tough Choices or Tough Times:  The Report of the New Commission on the Skills of the American  Workforce. (2007).  Lebih  baik  sekiranya  matlamat  projek  dikaitkan  dengan  masa  depan mereka..  Rujukan:  McTighe.Apakah Pengurusan Berkesan?  Guru boleh memilih untuk membangunkan projek sendirian tanpa melibatkan  pelajar.  Sama  pentingnya  melakukan  perkongsian  refleksi  dan  pendapat  di  akhir  projek  dalam kalangan pelajar.  National Center on Education and the Economy. Beyond the Three Rs: Voter Attitudes Toward  21st Century Skills. VA:  Association for Supervision and Curriculum Development.

· · · · · · Penentuan pendekatan berdasarkan objektif pengajaran Pemilihan kaedah dan teknik mengajar  berdasarkan pendekatan yang  ditentukan Menyusun pendekatan kaedah dan teknik mengajar Pengagihan masa setiap langkah Penggunaan bahan pelajaran mengikut keperluan kaedah dan teknik Pengurusan kelas mengikut pendekatan. Guru­guru haruslah sedar bahawa kemahiran asas yang perlu diajar  dan  dikuasai  oleh  murid­murid  pedalaman  ialah  kemahiran  bertutur.  jauh  daripada  bandar­bandar  atau  pekan­pekan  yang  kemudahan  infrastruktur  terhad.  Memandangkan  permasalahan  yang  dihadapi.  5.  Kebanyakan  murid­murid  di  pedalaman pula adalah terdiri daripada mereka yang bukan penutur bahasa bahasa Melayu.1  PEDAGOGI BAHASA MELAYU SEKOLAH PEDALAMAN  Pengenalan  Pedagogi  Bahasa  Melayu  Sekolah  Pedalaman  bermaksud  Pendekatan  atau  kaedah  pengajaran  yang  disesuaikan dengan  murid­murid yang  belajar  bahasa  Melayu  di  daerah­  daerah  pedalaman.  membaca dan menulis.  Guru­guru  di  pedalaman  menghadapi  masalah  pengajaran  bahasa  Melayu  berpunca  daripada  guru  bukan  opsyen  mengajar  bidang  tersebut.  Masalah  kemudahan  infrastruktur  kerap  dikaitkan  dengan  masalah  pembelajaran  murid­murid  di  daerah pedalaman.UNIT 5:  5. Pendekatan.1  Strategi.  maka adalah  perlu  guru­guru  pelatih  dalam  pelbagai  opsyen  yang  sedang  menuntut  di  IPGM  Sabah  dan  Sarawak  dibekalkan  ilmu  tambahan sebagai persediaan sebelum ditempatkan di sekolah pedalaman.2  Aplikasi Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  Pedagogi  bahasa  Melayu  Sekolah  Pedalaman  perlu  diubahsuai bagi  memenuhi  keperluan  pembelajaran  dalam  ketiga­tiga  aspek  Kemahiran  Bahasa  Melayu  iaitu  kemahiran  Lisan.  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran  Strategi merupakan rancangan sesuatu tindakan atau operasi yang  teratur.  Sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah. mereka wajib menguasai bahasa  Melayu dengan baik.  Pedalaman  bermaksud  daerah­daerah  yang  terpencil.  Strategi  dalam  P&P  sekolah  pedalaman  perlu  dijuruskan  ke  arah  keberkesanan  proses  pengajaran  pembelajaran  di  sekolah  pedalaman  dengan  memberi  pertimbangan  kepada perkara­perkara berikut.  Strategi  pengajaran  dan  pembelajaran  sekolah  pedalaman  memberi  penekanan  kepada penguasaan  kemahiran­kemahiran asas bahasa iaitu: · · · Lisan (Mendengar dan bertutur) Membaca Menulis 59  .  5. Kaedah dan Teknik Pengajaran  a.2.  manakala  kemahiran  menulis  merupakan  kemahiran  bahasa  yang  sukar  dan  perlu  diajar  dengan  pendekatan  yang sesuai.

  Dengan  perkataan  lain pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan  untuk mencapai objektifnya.  Kaedah  mengajar  ialah  cara  mendekati  sesuatu  objektif  pelajaran  dengan langkah­langkah penyampaian yang tersusun.  berpendapat  bahawa  kaedah  merujuk  kepada  satu  ikhtiar keseluruhan.  Secara  keseluruhannya.Lisan (Mendengar dan bertutur)  Murid­murid sekolah pedalaman perlu dibimbing supaya dapat memahami apa yang  didengar  dan  memberi  maklum  balas/menjawab  dengan  betul  dan  tepat. terbentuk dalam satu set prosedur yang tersusun.  Ini  adalah  sesuai  dengan  amalan  pedagogi  iaitu  belajar  daripada  dekat  kepada jauh dan daripada mudah kepada yang sukar.  c.  Murid­  murid perlu menguasai kemahiran pra tulisan dan penulisan mekanis.  Membaca:  Murid­murid  pedalaman  seharusnya  dapat  menguasai  bacaan  secara  mekanis  dengan cara dapat membunyikan sebutan vokal dan konsonan.  Menulis:  Murid­murid  pedalaman perlu diajar  teknik  menulis dengan  cara  yang  betul  supaya  setiap  huruf  yang  ditulis  menunjukkan  konsonan  dan  vokal  yang  sebenar. membaca dan menulis  Pendekatan  mengajar  bahasa  Melayu  sekolah  pedalaman  perlulah  mengambil  kira  latar  belakang  kehidupan  murid­murid  di  sekolah  dan  alam  sekitar  perkampungan  mereka.  Definisi Kaedah  Edward  M.  Kaedah mengajar bahasa melayu juga perlu disesuaikan mengikut keperluan murid­  murid di sekolah pedalaman. dan ayat dengan betul. Kaedah ialah  satu  siri tindakan  guru  yang  sistematik  untuk  mencapai objektif  pelajaran  spesifik dalam  jangka  pendek. pendekatan merupakan cara atau langkah­langkah  yang  diambil  bagi  memulakan dan  melaksanakan  sesuatu  tugas. berlandaskan  suatu pendekatan yang dipilih.  kaedah  merupakan  satu  set  siri  tindakan  guru  yang  sistematik  dengan  tujuan  mencapai  objektif  pelajaran  dalam  jangka  masa  yang  pendek.  Anthony  (1963).  Sewaktu  mereka  berlisan  atau  bertutur  mereka  sepatutnya  dapat  menggunakan  perbendaharaan kata yang tepat dengan sebutan yang betul. misalnya objektif  pelajaran  yang  ditentukan  untuk  pengajaran  dan  pembelajaran.  Pendekatan Pengajaran Pembelajaran  Mengikut Kamus Dewan (1998).  Kemahiran asas membaca ini boleh membantu kanak­  kanak pedalaman untuk membaca dan memahami ayat atau petikan yang diberikan.  frasa.  Kaedah­kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa  Melayu yang boleh diaplikasikan adalah seperti berikut: 60  . konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu.  b.  Pendekatan untuk mengajar mendengar bertutur.  Di dalam  konteks  pendidikan.  Kaedah Pengajaran Pembelajaran  Kaedah ialah cara atau peraturan untuk  melaksanakan  sesuatu. sebutan suku kata.

  ii.1  Kemahiran Lisan  Konsep kemahiran mendengar  Proses melibatkan dua peringkat  i.  murid­murid  hendaklah  didedahkan  dengan  kemahiran  Pra  tulisan. menyebut bahasa Melayu dengan bahasa tempatan.Kemahiran Lisan:  Kaedah Audio­Lingual  Kaedah Dengar dan Sebut  Kaedah Askar/tentera  Kaedah Oral­Aural (dengar tutur)  Kaedah terus  Kemahiran Membaca:  Kaedah Abjad  Kaedah Fonik  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Campuran  Kemahiran Menulis:  Dalam  kemahiran  menulis  di  sekolah  pedalaman.  klausa dan ayat dalam bahasa tempatan dan bahasa Melayu.    Kemahiran­kemahiran  dalam  penulisan  mekanis  dimulakan  apabila  murid­  murid telah melalui latihan intensif dalam kemahiran pra tulisan.  5.3  Kemahiran Lisan. 61  .  frasa.  Peringkat menerima dan membezakan bunyi­bunyi bahasa yang  hampir  sama  Contohnya.  Antara teknik­teknik pengajaran ialah: · Teknik  simulasi:  main  peranan  dan  lakonan  antara  penduduk  kampung    dalam  aktiviti harian mereka. · Teknik  lawatan  sambil  belajar  :  Melawat  kebun  atau  dusun  di  sekitar  kawasan  kampung.  Teknik Pengajaran Pembelajaran  Teknik  mengajar  boleh  ditakrifkan  sebagai  kemahiran  atau  kecekapan  guru  digunakan  untuk  mengelola  dan  pelaksanaan  kaedah  mengajar  dalam  sesuatu  aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah pedalaman.  d.  guru­guru  haruslah  melaksanakan  aktiviti­aktiviti  fizikal. Membaca dan Menulis  5.3.  Untuk  membolehkan  murid­murid  itu  mempunyai  kesediaan  menulis. · Teknik tunjuk cara : Demonstrasi berkaitan membuat pekerjaan seni pertukangan  dan anyaman kepada rakan · Teknik  perbincangan  :  Membincangkan  masalah­masalah  kampung  dengan  rakan­rakan · Teknik kerja kumpulan: perbincangan menyiapkan pekerjaan di kampung · Teknik penyelesaian masalah : masalah­masalah yang dihadapi semasa musim  kemarau atau musim banjir.  Peringkat  memahami  bunyi  bahasa  yang  bermakna  seperti  perkataan.

  seperti  fakta  dan  budaya  bahasa  setempat yang didengar serta bagaimana bahasa digunakan  o  Pengetahuan tentang bahasa tempatan berlakunya pertuturan yang didengar  dan pengetahuan tentang sistem bahasa.  5. perlu memiliki unsur­unsur  kefahaman berikut:  o  Pengetahuan  yang  ada  pada  pendengar.  Peringkat Kedua · Pemahaman bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan. · Untuk memahami bunyi bahasa setempat . iaitu;  Kaedah Dengar  dan Sebut  Kaedah Askar / Tentera Kaedah Kemahiran  Mendengar dan  Bertutur  Kaedah Audio­  lingual  Kaedah Terus  Kaedah Oral /  Aural (dengar ­  tutur)  a. · Bahasa berbeza antara satu sama lain. · Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. c sebagai s dalam kacang –  kasang) dan masalah penyukuan seperti : karabau untuk suku kata kerbau.1. · Bahasa ialah apa yang dipertuturkan oleh penutur natif.  62  . budaya  masyarakat setempat. Contoh:  Murid­murid dari suku Dusun di Sabah kerap menyebut huruf z sebagai j dalam  (Zainal – Jainal). u sebagai o dalam pulau – pulou). pengalaman.  Kaedah Audio­lingual  Pengenalan: · Kaedah ini berdasarkan kaedah terus dengan pembaharuan dari segi teknik.  bahan dan teknologi. · Alat­alat mengajar moden seperti alat rakaman digunakan.3.1  Kemahiran mendengar  Kemahiran mendengar dan bertutur sekolah pedalaman dibahagikan kepada  beberapa kaedah. · Pelajar  diajar  untuk  menggunakan  bahasa  dan  bukan  diajar  tentang  pengetahuan bahasa. · Lebih mementingkan penggunaan bahasa daripada huraian bahasa.  Prinsip­prinsip : · Bahasa adalah pertuturan bukan penulisan.Peringkat Pertama · Pelajar dapat menerima dan membezakan bunyi­bunyi bahasa yang hampir  sama bunyinya.

  Kaedah Dengar dan Sebut  Pengenalan: · Dicipta  berdasarkan  teori  bahasa  yang  berpendekatan  empirisis  yang  diutarakan oleh Leonard Bloomfield. · Dialog  yang  diperdengarkan  itu  perlu  dipelajari  oleh  murid­murid  melalui  proses meniru dan menghafal.  Pelaksanaan: · Pengajaran dan pembelajaran bahasa dijalankan secara lisan.  b. · Mengadakan  aktiviti  bahasa  yang  sebenar­benarnya  sama  ada  bahasa  harian di sekolah. · Membolehkan  murid­murid  memahami  kebudayaan  asing  melalui  amalan  bahasa.Objektif: · Membolehkan  murid­murid  memperkembangkan  keempat­empat  kemahiran  bahasa iaitu  mendengar. · Murid­murid kemudian membaca dan menulis tentang perkara yang didengar  dan dibaca. · Guru  bahasa  harus  peka  tentang  aspek­aspek  gangguan  daripada  bahasa  ibunda dan dialek tempatan murid­murid pedalaman. murid­murid  dilatih  tubi untuk berdialog. bertutur.  dan  menulis  tetapi  keutamaan  lebih kepada kemahiran mendengar dan bertutur. · Sesuai  untuk  murid­murid  pedalaman  kerana  pada  dasarnya  mereka  suka  meniru dan menghafal bahasa.  guru  perlu  mengadakan  latihan  tubi  fonologi dan pola­pola ayat. dan di rumah . · Setelah  menguasai  sebutan. · Pada  tahun  1964  Wilga  M.  Aktiviti  latih tubi pola­pola ayat dijalankan selepas aktiviti berdialog. 63  . · Bagi  mengatasi  gangguan  tersebut.  manakala  pada  tahap  kedua  adalah  untuk  latihan  membaca  dan  menulis  dan  hanya  dilakukan  apabila  murid  sudah  menguasai bahasa lisan. · Murid  diajar  dan  digalakkan  menggunakan  bahasa  dengan  betul  melalui  model atau contoh yang baik.  membaca.  Cara Pelaksanaan di sekolah pedalaman: · Kaedah  ini  dimulakan  dengan  aktiviti  mendengar  dialog  dalam  bahasa  Melayu yang disampaikan oleh penutur natif.  Kelebihan: · Kaedah ini  berjaya menghasilkan  murid­murid  yang  mahir  dalam  kemahiran  lisan bahasa Melayu.  Pada tahap pertama kaedah ini adalah untuk melatih kefahaman mendengar dan  bertutur  dalam  bahasa  sasaran.  Rivers  telah  menjadikan  kaedah  tersebut  lebih  konkrit  dan  memasukkan  teori  Skinner  (khususnya  dalam  aspek  pelaziman  dan latihan) untuk membentuk perlakuan bahasa yang betul.  Prosedur Pengajaran seperti dalam langkah­langkah berikut: · Murid­murid  belajar  bertutur  dengan  betul  menurut  contoh  yang  diperdengarkan.

  lebih­lebih  lagi  jika  gurunya bukan penutur jati bahasa yang diajar itu. Tulisan tidak dipentingkan.  baik  dalam  sebutan  mahupun dalam bidang memahami bahasa itu.  menggunakan  soalan­soalan mudah. · Ia menekankan ‘oral skill’ dan baik pada permulaan pelajaran.  d.  Kebaikan · Kaedah ini adalah kaedah ‘semula jadi’ atau ‘natural method’. kemahiran lisan adalah menjadi tumpuan utama. · Pelajar berpasang­pasangan. · Kelas  dibahagikan  kepada  dua  dan  masing­masing  menyoal  di  antara  satu  sama lain. · Kaedah ini menjadikan pelajar­pelajar patuh mengikut atau meniru guru. · Penyelia  latih  tubi  berjalan  ke  tiap­tiap  kumpulan  dan  membetulkan  atau  membaiki bunyi setiap sebutan.  Kaedah Oral – Aural (dengar – tutur)  Pengenalan · Kaedah  ini  menggunakan  dialog  untuk  dihafaz  dan  diikuti  ‘mimicry’  (ajukan). Pelajaran  hendaklah  mencapai  peringkat  kemahiran  bahasa  yang  sama  dengan  pengguna­pengguna  dan  penutur  jati  bahasa  itu. menyoal antara satu sama lain.Kaedah ini bermula dengan sebutan lisan. · Bahan  pita  rakaman  boleh  digunakan  sepenuhnya.  mendengar  pembacaan.  Tujuan · Untuk  membolehkan  pelajar­pelajar  memperkembangkan  keempat­empat  kemahiran berbahasa (mendengar. · Senarai yang disediakan diulang beberapa kali secara beramai­ramai.  Kaedah Askar / Tentera  Pengenalan · Dalam kaedah ini. menggunakan skrip.  Cara Pelaksanaan di Sekolah Pedalaman: · Latih tubi.c. 64  . · Latih  tubi  dan  dialog  dijalankan  dalam  cara  realistik  dengan  perhatian  terhadap intonasinya yang betul. · Kaedah ini juga  membolehkan pelajar­pelajar untuk  memahami  kebudayaan  asing melalui pengalaman dalam bahasa. · Kaedah yang digunakan adalah sama dengan kaedah terus di mana latih tubi  dipergunakan  dengan  sehabis­habisnya  melalui  instruktor  yang  terdiri  dari  penutur jati. · Menyediakan  kumpulan  10  orang. bertutur. · Kaedah ini menggunakan teori behavioris atau tanggapan bagaimana kanak­  kanak mempelajari bahasa mereka dengan cara semula jadi. membaca dan menulis). mimik dan hafazan. · Kaedah ini amat sesuai untuk mengenalkan nahu dan perbendaharaan kata. · Objektif bagi kaedah ini ialah sebutan penutur jati bahasa itu.

  kemudian  dipecahkan  kepada beberapa kumpulan kecil.  o  Sebutan  yang  betul  diutamakan  dan  oleh  kerana  itu  kaedah  ini  memerlukan pengetahuan ilmu fonetik. · Pengajaran  harus  dikaitkan  dengan  pengalaman­pengalaman  yang  telah  sedia ada.  Asas Kaedah Terus · Perhubungan  secara  langsung  antara  perkataan  dengan  benda  atau  ayat  dengan fikiran atau di sebaliknya.  Cara Pelaksanaan di Sekolah Pedalaman · Pelajaran bahasa dimulakan dengan cara menghubungkan murid­murid terus  kepada bahasa Melayu.  murid­murid  akan  diperbetulkan dan mereka diminta mengulang sebutan yang betul itu. · Pengajaran secara terus memudahkan pencapaian tingkatan serta merta dan  murid­murid  dapat  menggunakan  bahasa  itu  secara  aktif  dan  seterusnya  membolehkan mereka cepat dapat bertutur dengan lancar dan fasih.  o  Harus mempelajari sesuatu secara keseluruhan.  Kaedah Terus  Pengenalan · Kaedah yang mengutamakan prinsip­prinsip psikologi kanak­kanak.  baharulah  mereka  diberi  teks  yang  merupakan  kesimpulan  am  daripada pola­pola struktur yang telah diubah. · Kalau  terdapat  kesalahan­kesalahan  yang  dilakukan. 65  .  e.  o  Harus  mempelajari  sesuatu  yang  mudah  terlebih  dahulu  dan  kemudian  bergerak kepada yang lebih rumit.  Kebaikan · Kaedah  ini  sangat  sesuai  untuk  mempelajari  bahasa  kerana  sifatnya  sama  dengan cara kanak­kanak menguasai bahasa kandung mereka.  kemahiran  mendengar  harus  mendahului  kemahiran bertutur. · Bila  murid­murid  telah  mencapai  kebolehan  untuk  menghasilkan  sesuatu  struktur. · Harus  timbulkan  perasaan  ingin  tahu  kanak­kanak  melalui  soalan­soalan  yang telah dirancang. · Guru  mendengar  sebutan  penutur  jati  atau  sebutannya  sendiri  melalui  pita  rakaman.  o  Tidak  mempelajari  sebarang  undang­undang  tentang  bahasa  yang  hendak dipelajari.  o  Murid­murid dihubungkan terus dengan bahasa yang hendak diajar. · Pengajaran  berpandukan  kepada    lunas­lunas  kanak­kanak  mempelajari  bahasa kandung mereka iaitu :  o  Mengutamakan  bahasa  lisan.Cara Pelaksanaan di Sekolah Pedalaman: · Pelajaran dimulakan dengan dialog tertentu. · Di  peringkat  awal  mereka  berlatih  bersama­sama.  kemudian  murid­murid  diminta  menyebut  rangkai  kata  selepas  model sehingga sebutan mereka menjadi lancar. · Membolehkan  kanak­kanak  menguasai  keempat­empat  kemahiran  berbahasa  itu  secara  berkesan  dan  membolehkan  mereka  menggunakan  bahasa yang dipelajari itu di dalam masyarakat berkenaan.  o  Ulangan dan Pengukuhan harus diperbanyakkan.

  o  Dengan menjelaskannya dalam ayat­ayat.  iv. rajah­  rajah. memahami dan bertindak balas · Berlaku kerana ujaran itu membawa makna  Mendengar secara berhati­hati · Mendengar dengan teliti dan bersungguh­sungguh · Perlu  menumpukan  kepada  kata.  .  Mendengar Secara Aktif · Mendengar dengan melakukan tindak balas dan bersifat dua hala. · Dibahagikan kepada dua jenis;  a.  o  Memberi huraian atau cerita.  o  Menggunakan perkataan seerti atau berlawan.  rangkai  kata  dan  ayat  dalam  pertuturan · Bertujuan agar setiap butiran kata difahami dengan tepat dan betul · Dapat dicapai dengan banyak latihan mendengar. · Murid­murid dapat menguasai sistem bahasa yang didengarnya.  o  Dengan menggunakan aksi atau lakonan.  Mendengar dengan beremosi · Murid  mahir dalam bahasa yang dituturkan · Mereka boleh mendengar. · Dilakukan melalui aktiviti mendengar secara kritis dan logis.  Berpusatkan kefahaman makna secara terperinci  b. · Mampu melatih murid memberi pandangan dan pendapat.  Mendengar secara kritikal · Kemahiran mendengar tahap tinggi · Berupaya memilih dan menentukan perkara yang benar dan palsu 66  iii. lukisan atau sebagainya.  v.· Segala  makna  perkataan  yang  tidak  difahami  oleh  murid­murid  dijelaskan  oleh guru dengan cara berikut :  o  Mengaitkan perkataan atau ayat dengan benda yang sebenar. · Tindak  balas  berlaku  mengikut  bentuk  dan  jenis  ujaran  yang  didengar.  Mendengar Secara Ekstensif · Bertujuan meluaskan penguasaan keseluruhan bahasa Melayu.  Mendengar Secara Intensif · Dilakukan  melalui  latihan  dan  aktiviti  formal  dengan  pengawasan  guru.  f.  Menekankan latihan mendengar bahasa Melayu yang dituturkan  Latihan berpusatkan kefahaman · Mendengar arahan · Menjawab soalan kefahaman · Mendengar mendapatkan maklumat · Membuat ringkas · Menyelesaikan masalah  ii.  Peringkat mendengar bagi murid­murid sekolah pedalaman  i.  vi.  o  Mengaitkan perkataan­perkataan atau ayat­ayat dengan gambar.

  Motivasi  adalah  penting  untuk  meningkat  minat  mendengar  dalam  kalangan  murid.  Setelah  muri­murid  dapat  mendengar  dan  menanggapi  apa  yang  didengar  baru  mereka  dibawa  mendengar  bahagian­bahagian tertentu lebih kursus dan terperinci.  Sesetengah  murid  mungkin  memahami  sesuatu  petikan  tetapi  sukar  menjawab  soalan  yang  dikemukakan  dalam  ayat  yang gramatis.  Murid­murid  mempunyai  kebolehan  memahami  lebih  tinggi  berbanding  kemahiran  bertutur  atau  menulis.  Peruntukan  masa  yang  lebih  diberikan kepada aspek lisan.  kemahiran  mendengar  haruslah  dijalankan  dengan  memberi  latihan  mendengar  secara  keseluruhan  dahulu.  Kemahiran  mendengar  hendaklah  dijalankan  berperingkat­peringkat  dan  dirancang  dengan  baik. membuat sesuatu dan sebagainya.  contohnya tugasan itu biar berupa beberapa masalah dan murid diminta 67  .  2. sesuai serta memberi kesan yang lebih baik.  2. iaitu kemahiran lain yang lebih berkesan.  Sebahagian  pula.· · vii.  Dapat  menentukan  kesahihan  fakta  dan  menyedari  kelemahan  bahasa Perlukan berfikir secara kritis dengan memberi latihan secara intensif  Mendengar dengan pengamatan · Berlaku  kepada  murid­murid  yang  mencapai  tahap  berfikir  secara  kritikal · Mendengar dengan berasaskan pengalaman · Ujaran perlu ada kaitan dengan pengalaman pendengar  g.  Prinsip­prinsip pengajaran kemahiran mendengar  1. Latihan yang dirancang berteraskan sesuatu tugasan  yang  boleh  membawa  kepada  sesuatu  aktiviti  tertentu.  5.  Fizikal  Jantina  Status Sosioekonomi  Gangguan Bunyi  Mental  h.  memahami  apa yang didengar tetapi tidak mengaitkan isi penting yang ada dalam  petikan.  menunjukkan aksi.  Pelbagai  tugasan  yang  mencabar  perlu  disediakan.  4.  3.  Guru  perlu  ingat  supaya  jangan  terlalu  ghairah  untuk  menjalankan  aktiviti  mendengar  sehingga  boleh  membebankan  murid.  Guru  perlu  berfikir  bagaimana  cara  membolehkan  murid  bertindak balas seperti aksi.  Aktiviti  mendengar  diikuti  oleh  aktiviti  lain  seperti  melakukan  sesuatu.  Pada  awal  pengajaran.  membaca  dan  menulis.  Pilih  aktiviti  yang menarik.  6.  Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan bersama  kemahiran yang  lain.  Kemahiran  ini  dikaitkan  dengan  kemahiran  yang  lain  seperti  bertutur.  3.  5.  4.  Kemahiran mendengar adalah latihan adalah kemahiran yang dianggap  dinamik dan aktif.  murid  tidak  diminta  mendengar  sahaja  tanpa  memberitahu  apa  yang  didengar.  Faktor­Faktor Mempengaruhi Kemahiran Mendengar  1.

 struktur.  Bahan  seperti  ini  boleh  dijadikan  bahan  penggalak. · Individu  lebih  banyak  belajar  bertutur  melalui  pengalaman  daripada  kecerdasan  otaknya.  7. Ia berlaku setelah si penutur itu  dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya.  Konsep bertutur  Sebagai seorang guru haruslah melatih murid­murid di sekolah pedalaman untuk  berkomunikasi  dengan  baik. intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.  Guru  harus  memberi  peluang  kepada  murid  berlatih  mendengar  sebanyak­sebanyaknya untuk mewujudkan keyakinan.  Tugasan  yang  berbentuk  latihan  kefahaman memerlukan murid menjawab soalan daripada petikan tidak  begitu digalakkan.  8.  Arahan  dan  soalan  diberi  sebelum  murid  mendengar  supaya  mereka  menumpukan  sepenuh perhatian kepada apa yang diperlukan.2  Kemahiran Bertutur Di Sekolah Pedalaman  a.  Beberapa konsep pertuturan; · Pertuturan ialah gabungan bunyi­bunyi bahasa yang dilafazkan. · Aspek­aspek penting dalam kemahiran bertutur; 68  .3. · Berita  dan  laporan  iaitu  kemahiran  melahirkan  semula  pengalaman  dan  pengamatan  secara lisan dalam struktur ayat dan frasa yang baik.  Ini  sebagai  persediaan  murid–murid  menghadapi  masyarakat  luar  dan  berurusan  rasmi. · Kemahiran menyebut atau mengajuk bunyi dan suara. · Pengucapan yang berunsur sosial dan bermoral.  5.  9.  Berikan    murid  soalan  terlebih  dahulu  sebelum  mereka  mendengar  rakaman  tersebut. · Pertuturan berlaku pada peringkat produksi.  Bertutur  ialah  kegiatan  melafazkan  bunyi­bunyi  yang  dilahirkan  daripada  alat­alat  sebutan  atau  dikenali  juga  sebagai  artikulator.  Bertutur  merupakan  satu  cara  berkomunikasi  yang  kompleks  dan  melibatkan  proses  mental  yang  menggerakkan  alat  pertuturan  untuk  mengeluarkan  bunyi  bahasa  yang  bermakna. · Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek  fonologi.  Murid    berasa  puas  jika  dapat menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian  mereka. · Perbincangan  dan  perbahasan  iaitu  kemahiran  mengeluarkan  pendapat  di  samping · mempertikaikan pendapat orang lain secara serentak. · Bercerita  sebagai  cara  untuk  menyampaikan  pengalaman  dan  perasaan  individu.  Guru  hendaklah  mengelakkan  diri  daripada  menyoal  murid  setelah  mereka  mendengar  rakaman.mendengar  dan  menyelesaikannya.  Bertutur  merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa dan berlaku pada  peringkat produksi.  Bahan  yang  digunakan  oleh  guru  untuk  mengukuhkan  kemahiran  mendengar  murid­murid  hendaklah  daripada  bahan  sedia  ada.1.

  intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. · Menunjukkan  arah  tempat­tempat  menarik  di  sekeliling  mereka  dengan  mudah.  Peringkat­Peringkat Kemahiran Bertutur  Aktiviti yang boleh dijalankan pada peringkat awal ialah: · Mengajuk perkataan dan ayat­ayat yang didengar.(a) Sebutan  (b) Tekanan  (c) Mora (panjang­pendek)  (d) Jeda (persendian)  (e) Intonasi  (f) Nada  (g) Tatabahasa  (h) Kelancaran  (i) Kefasihan  (j) Laras bahasa  b. · Bertemu ramah dengan penduduk kampung. di rumah. · Bertindak terhadap soalan­soalan mudah. · Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. · Memberi komen secara mudah. 69  .  Tujuan bertutur  Kemahiran  bertutur  diajarkan  di  sekolah  pedalaman  untuk  membolehkan  murid  bertutur  dan  mengeluarkan  buah  fikiran  dengan  menggunakan  bahasa  yang  sesuai  dalam  pelbagai  keadaan  perhubungan  seperti  perbualan  dengan  rakan­  rakan. · Memberi arahan. · Menyoal soalan­soalan mudah berdasarkan situasi tertentu. · Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar bersiri · Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. · Membina soalan untuk mencari maklumat berkaitan sekeliling mereka. persekitaran. · Membuat ayat­ayat mengenai diri sendiri. · Memberi ucapan pendek dan mudah. · Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan  situasi. · Bertutur secara bertatasusila dengan rakan dan orang di sekeliling mereka. ibu bapa dan sebagainya. · Membuat ayat­ayat daripada gambar sekitar sekolah atau kampung.  guru  haruslah  memastikan  murid­murid  pedalaman  boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan.  Aktiviti bagi peringkat pertengahan: · Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. guru.  Dalam  menguasai  kemahiran  tersebut. rakan. · Menyoal untuk mendapatkan maklumat. · Menyoal  dan  menjawab  soalan­soalan  berhubung  dengan  peribadi  seseorang · bersekolah. ibu bapa.  Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid; · Menyebut dengan jelas perkataan bahasa Melayu standard. · Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi berdasarkan perkara atau  peristiwa di sekitar mereka.  c.

 u = babu. · Mengikut kaedah ini murid­murid diperkenalkan dengan huruf­huruf yang ada  di  dalam  sistem  ejaan  bahasa  Melayu.  iaitu  dengan  menggabungkan huruf­huruf konsonan. babu. kaedah abjad dan kaedah fonik.  b. b.  Nyatakan teknik­teknik yang sesuai dan bahan bantu yang digunakan dalam  satu sesi pengajaran dan pembelajaran. misalnya:  ba  bi  bu  ca  ci  cu  da  di  du  ha  hi  hu  ja  ji  ju · · · Daripada  suku kata itu dibentuk perkataan mudah  seperti baca. iaitu secara huruf satu demi satu.i    dan  u  dan  daripadanya  dibentuk  suku  kata  untuk  membentuk  perkataan. · Setelah  murid  diperkenalkan  huruf  vokal  asas  a.  Nyatakan cara­cara memperbaikinya. budi dan sebagainya.  3.3. · Menganal  dan  menghafal  huruf  kecil  dan  besar  serta  menghafal  nama­  namanya. 70  .  dada.  Situasi  inilah  akan  menyulitkan  pengajaran  guru. t.g  hingga k. misalnya  disebut;  b.  Terdapat  juga  ramai  kanak­kanak  yang  tidak  boleh  membaca.Soalan Tugasan  Murid­murid  pedalaman  didapati  menghadapi  masalah  dalam  kemahiran  Lisan bahasa Melayu. u = batu.  Terdapat  pelbagai  kaedah  yang  boleh  digunakan  untuk  mengajar  kanak­kanak  pedalaman  membaca  antaranya  ialah; kaedah pandang dan sebut. Mengeja perkataan­perkataan itu.  5. Perkataan­perkataan  dieja  mengikut  nama  hurufnya  dan  kemudian  disebut  perkataannya.  Kaedah Abjad · Kaedah  abjad  merupakan  satu  kaedah  yang  telah  lama  diamalkan  oleh  kebanyakkan guru bahasa di sekola.  Nyatakan  bahan  bantu  Mengajar  (BBM)  yang  sesuai  digunakan  dalam  pengajaran lisan (mendengar dan bertutur).a.  yang  susah  membaca.  1. dan r hingga z.  Bagaimana mengesan daerah­daerah kelemahan lisan murid­murid?  2.2  Kaedah Membaca Sekolah Pedalaman  Sesunggguhnya bukan semua kanak­kanak pedalaman dapat menguasai kemahiran  membaca  dengan  mudah. Kaedah ini disebut juga sebagai kaedah  huruf dan kaedah mengeja.  a.  4. cucu.  iaitu  huruf­huruf  kecil    a  hingga  f  . dahi.l hingga p. a.  tidak  mahir  membaca  dan  tidak  suka  membaca.

· Membunyikan  huruf­huruf  dahulu.  lepas  itu  menjadikannya  suku  kata  dan  akhirnya perkataan.  misalnya “satu” (gabungan bunyi “sa” dan “tu”) “batu”. Oleh kerana sistem ejaan  bahasa  Melayu  bersifat  fonemik. Dengan  demikian  mereka  akan  boleh  membaca apa  sahaja  perkataan  atau  ayat­ayat  yang  dihadapkan  kepada  mereka  walaupun  mereka  tidak  memahami makna perkataan­perkataan.  masalah  membaca tidak lagi. u (uh) = tu  ba + tu = batu 71  .b. Apabila  mereka  sudah  menguasai  kemahiran  ini  dengan  baik.  maka  apabila  murid­  murid bertemu dengan apa jua suku kata (gabungan beberapa bunyi/ huruf).  b (beh). ca = baca  sa. ya = saya · Kebaikannya  ialah.  kemahiran  membaca  dalam  kalangan  murid­murid  diasaskan pada pengenalan huruf dan  suku kata. · Menggabungkannya bunyi huruf­huruf yang lain untuk membentuk suku kata  dan perkataan. “susu” dan sebagainya.  misalnya ba. d. · Begitu  juga  dengan  bunyi  [ә]  dan  [e]  yang  di  dalam  tulisan.  · · b. i = budi  atau secara suku kata. · Lambang­lambang itu tidak diperkenalkan bunyinya sahaja. u. · Sebagai contoh. · Membunyikan  suku  kata  dan  menyambungkan dengan suku  kata  yang lain.  hanya  dilambangkan oleh huruf “e”. · Bunyi­bunyi itu kemudiannya dicantumkan menjadi suku kata dan perkataan. · Murid  pada  mulanya  diajarkan  dengan  bunyi­bunyi  yang  tidak  bermakna  tetapi  ia  boleh  menanamkan  asas  yang  kukuh  kepada  kanak­kanak  untuk  mengenali  bunyi­bunyi  yang  dilambangkan  oleh  huruf­huruf  dalam  sistem  ejaan. · Gambar­gambar disediakan juga bagi kaedah ini dengan padanan huruf. · Kanak­kanak  membunyikan  sukukata  yang diwakili  oleh  dua  lambang  bunyi  seperti “ng”. a (ah) = ba  t (teh). iaitu  cu. tang.  Kaedah Fonik · Murid­murid diperkenalkan dengan bunyi huruf bukan nama huruf.  lambang  “b”  dengan bunyi “beh” dan seterusnya. “ny”. = batang. ci = cuci  ba.  lambang  “t”  dengan  bunyi  “teeh”. “kh”. lambang “S” diperkenalkan dengan bunyinya “sss”. “gh” dan “sy”.  mereka akan dapat menyebutnya dengan sebutan yang betul. lambang  “a”  dengan  bunyi  “aaaa”. Misalnya.  iaitu  setiap  huruf  atau  lambang  mewakili  satu  bunyi  yang  tertentu  dan  keadaannya  pula  tetap.

  Dengan  kata  lain. Perkataan  ditulis  penuh adalah  difikirkan  lebih  bermakna  dari  pecahan  tiap­  tiap hurufnya. 72  . · Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. · Kaedah  ini  timbul  sebagai  reaksi  kepada  kelemahan  kaedah  abjad.  murid­murid  memahami  apa  yang  mereka  baca  dan  ini  dapat  mengelakkan  mereka  daripada merasa bosan. · Kemahiran  mengenal  lambang­lambang  yang  membentuk  perkataan  tidak  muncul dengan cepat. · Membaca ayat. · Mengenal  beberapa  puluh  ‘lambang  perkataan’  sebelum  boleh  membaca  ayat­ayat. · Membolehkan kanak­kanak membaca perkataan­perkataan baharu walaupun  perkataan­perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka.  Cara menggunakan Teknik Pandang dan sebut. · Murid diajar mengenal huruf­huruf.  barulah  mereka  mengenali  satu  demi  satu  akan  abjad­abjad  yang  membentuk perkataan­perkataan itu. · Murid­murid  cuba  mengenal  keseluruhan  lambang­lambang  itu  untuk  membaca. · Hanya  setelah  mereka  boleh  menyebut  perkataan. · Walau bagaimanapun. Kanak­kanak membaca bukan berdasarkan lambang­  lambang  yang  membentuk  huruf  tetapi  berdasarkan  gambar. Perkataan seiring dengan gambar.  iaitu  lambang­lambang  yang  membentuk  sesuatu  perkataan  dan  untuk  boleh  membaca sebuah ayat pendek.  Kaedah Pandang Sebut · · · · Dikenali sebagai kaedah “seluruh perkataan”. · Murid  cuba  mengenali  lambang­lambang  (abjad)  secara  keseluruhan.  yang  dianggap  tidak  bermakna  kerana  menekankan  penghafalan  huruf­huruf  dan  suku kata pada peringkat awal pembelajaran.  Kaedah ini mementingkan dua perkara: · Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui  gambar. kaedah ini ada juga kelemahannya. · Murid­murid diajar mengeja tiap­tiap perkataan.  c. · Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.  rangkai  kata  atau  ayat.Kebaikannya · Membaca  dengan  kaedah ini  sesuai  dengan  bahasa  Malaysia kerana  suku­  suku kata yang hampir tetap bunyinya. · Kaedah  ini  dikatakan  lebih  bermakna  kerana  perkataan  yang  diperkenalkan  itu  secara  tersendiri  memang  bermakna.  Jadi.  mereka  sebenarnya  menyebut  nama  gambar    (kerana  mereka  mengenali  benda  dalam gambar) bukan membaca apa yang tertulis mengenai gambar itu. · Murid­murid  disuruh  menyebut  perkataan­perkataan  itu  dengan  mengenali  gambarnya sekali. Menjadi asas untuk mengajar murid­murid mula membaca.  Cara pelaksanaan · Menyebut perkataan.

· Selepas itu barulah bacaan mekanis. · Kegiatan pramembaca adalah diperlukan pada peringkat awal. · Dalam  pengenalan huruf­huruf.Prosesnya · Mengecam  dan  mengenal  perkataan  dengan  memandang  keseluruhannya  dan  terus  menyebut  perkataan  itu. · Kaedah suku kata dan kaedah bunyi juga diperlukan sebagai sokongan bagi  menguatkan  pengecaman  bunyi­bunyi  huruf  dan  suku  kata. · Melibatkan pendengaran dan penglihatan.  d. · Seterusnya  kanak­kanak  diminta  mengecam  ayat­ayat  yang  pendek  dan  mudah  dengan  tidak  mengeja  satu­satu  perkataan  yang  terkandung  di  dalamnya. · Kaedah  ini  dari  awal  mementingkan  makna.  Pada  peringkat  permulaan.  perkataan­  perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini disertakan dengan gambar. Setelah mengecam. · Guru dapat melatih kanak­kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama  ataupun alunan suara yang betul dari mulanya. dan  pengenalan kepada nama huruf dibuat secara tidak langsung. penekanan adalah pada bunyi huruf itu.  Kaedah Campuran · Kaedah campuran yang memberatkan cerakinan. dan digalakkan  selepas bunyinya dikuasai. · Selepas  kanak­kanak  menguasai  kecekapan  asas  ini.  Dengan  itu  kanak­kanak    dari  mula mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka. · Waktu  membunyikan  suku  kata  hanya  bunyi  huruf  konsonan  awal  sahaja  yang  ditekankan  dan  seterusnya  digabungkan  dengan  bunyi  vokal  yang  mengikutinya. · Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan. kanak­kanak diminta terus membaca. · Tatacara pendekatan ini bolehlah dirajahkan seperti berikut:  KAEDAH PANDANG DAN SEBUT  (ayat/perkataan)  KAEDAH SUKU KATA  Kaedah Sokongan KAEDAH HURUF/ BUNYI  73  . seterusnya hingga menjadi perkataan.  kanak­kanak  akan  didedahkan  pada  bahan  bacaan.  Kelebihannya · Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak­kanak kerana mereka mempelajari  sesuatu secara keseluruhan kepada bahagian kecil dan menarik minat murid­  murid.  iaitu  menguasai  kecekapan  yang  mudah  kepada mereka.  serta  bentuk­  bentuknya.

 kain  1. Terbuka + tertutup: bu + lan  1.7.  Begitulah seterusnya dengan perkataan­perkataan lain. · Peraturan  berikut  adalah  sesuai  bagi  menentukan  prinsip  pemilihan  bahan  bacaan itu.6. · Tanpa  menggunakan  gambar.3.2.  Dua suku kata tertutup: sam + pah  1. Terbuka yang menggunakan sy. minta murid menyebut (membaca) kad perkataan itu.8.7.1. · Aktiviti pengukuhan yang mirip kepada bahan yang dibaca untuk setiap murid  dijalankan.  Bahan · Daripada segi bahan bacaan.2.  Dua suku kata:  1. Buih.1. Laut. 74  .7.8.4. amboi  Pengelolaan · Tunjukkan  gambar  (baju)  dan  minta  murid  menamakan.4. ng.8. Main.1.8. Tertutup + terbuka: lam + pu  1.  Suku kata campuran:  1.  Tiga suku kata terbuka: ke + ru + si  1.9. gh.7.  Dua suku kata terbuka: ba + ju  1.2.9.  Dua vokal berganding termasuk diftong:  1.  1.1. mem + ba + ca  1. me + lu + kis  1.3.  kemudian  berbual  mengenainya dengan menyerapkan isi pengetahuan daripada mata pelajaran  alam dan manusia. · Pemilihan  perkataan  dan  benda­benda  di  sekeliling  yang  diketahui  oleh  murid.1. Terbuka + tertutup: kha + mis  1. · Seluruh perkataan didahulukan untuk mengaitkan lambang  dan konsep.3.9.2. · Tunjukkan kad perkataan baju dan minta murid sebut perkataan itu. un + tung  1. in + tan  1. em + pat  1.  Dua suku kata bermula dengan vokal:  1.1.  Dua suku kata  1.9. ber + la + ri  1. · Ketepikan kad gambar.3.6. perlu mengikut prinsip daripada senang kepada  susah.  guru  tunjukkan  kad­kad  perkataan  dan  minta  murid membacanya.2.  dan  minta  murid  sebut  perkataan tersebut. me + nga + nga  1.3.8. · Pengecaman simbol huruf­huruf diberatkan melalui penggunaan kaedah suku  kata dan kaedah huruf/ bunyi untuk pengecaman yang lebih teliti.5.5.8.2. taat  1. · Bahan bacaan diperingkatkan mengikut senang susah. pe + rem + pu + an  1. · Tunjukkan kad­kad suku kata satu persatu bagi perkataan tadi. kh: nya + nyi  1.Ciri­ciri · Bahan yang akan dibaca harus difahami dan sebutannya dibetulkan.3. ny.  Dua suku kata terbuka bermula dengan vokal: i + bu  1.6. · Gandingkan  kad  perkataan  baju  pada  gambar  tadi.

  Bacaan Mentalis  Tujuan Bacaan Senyap  adalah untuk melatih murid­ murid supaya boleh  membaca dengan sendiri . · Bersoal  jawab  dan  membantu  murid­  murid  dengan  perkataan  rangkai  kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. Tunjukkan  semula kad perkataan baju dan minta murid­murid membacanya. · Guru membaca sebagai contoh dan murid mengikut.  Jenis­Jenis bacaan  i.  ii. · Guru  memberi  satu  petikan  dalam  satu  masa  khas  untuk  bacaan  dgn  kebolehan dan umur murid. Seterusnya  membolehkan  murid  mencapai  kemahiran  dan  kecekapan  membaca mekanis/bersuara.  Bacaan Mekanis  Tujuan Bacaan Mekanis  Membolehkan  membaca  dengan  cekap  dan  pantas  dengan  sebutan  dan  intonasi  yang  betul  serta  jelas. · Guru membaca sebagai contoh dan murid­murid pula menyemak bacaan  guru.  membolehkan  murid  membaca  dengan  irama  bacaan  yang  betul. b(beh).  Selain  itu. · Guru  berbincang  dan  bersoal  jawap  dengan  murid­murid  tentang  isi  bacaan  untuk  menguji kefahaman mambaca mereka (dilakukan secara  lisan dan bertulis). Pecahkan suku kata tadi pada huruf­huruf dengan menggunakan kad lain dan  minta kelas membunyikan huruf­huruf itu –  a(a).· · · Gandingkan  suku  kata  ba  +  ju  pada  kad  perkataan  baju  dan  minta  murid  menyebutnya dengan meneliti persamaan perkataan itu. · Guru memandu murid membaca secara individu bergilir­gilir. Selain itu untuk melatih murid­ murid supaya  boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya dan melatih murid­  murid membaca senyap dan pantas untuk mendapatkan pengetahuan.  sesuai dengan kebolehan dan umur murid. u(u). 75  .  Cara Melaksanakan Bacaan Mekanis · Guru  memberikan  satu  petikan  dalam  satu  masa  khas  untuk  bacaan. j(jeh)  =  ba(ba). · Bersoal  jawap  dan  membantu  murid­murid  dengan  perkataan  dan  rangkai  kata  yang  susah  sama  ada  dari  segi  sebutan  atau  makna  perkataan itu. · Guru membaca dan murid­murid mengikut.  Membolehkan  murid  tahu  menggunakan  tanda­tanda  baca  serta  tahu  berhenti  pada  tempat­tempat  berhenti  yang  betul. Cantumkan dengan  segera dan minta murid­murid membacanya. ju(ju)  sebut  ( baju)  e.

  Kaedah Campuran  2.Cara Melaksanakan Bacaan Senyap · · Bacaan ini adalah bacaan untuk kefahaman Bahan­bahan  yang  diajar  mestilah  berperingkat­peringkat  daripada  bahan­  bahan  yang  sedikit  dan  senang  kepada  bahan­  bahan  yang  banyak dan susah Guru  memberi  dan  menentukan  bahan  bacaan.  · · Soalan Tugasan  1.  Semasa  pelajaran  diadakan guru membantu dan membimbing murid­ murid yang lemah.3. Guru  bersoal  jawab  dan  membincangkan  perkataan  dan  rangkai  kata  yang susah. murid­murid di sekolah pedalaman juga tidak terkecuali  daripada  menghadapi  masalah  kemahiran  menulis.  Nyatakan aktiviti­aktiviti pembelajaran membaca yang sesuai dengan kaedah­  kaedah pengajaran membaca berikut:  a. kemas dan teratur. (1981) menyebut:  Proses  memilih.  pendapat.D.  Kaedah Abjad  b.  Bilakah masanya guru boleh menggunakan Kaedah bacaan mekanis dan bacaan  Mentalis dalam pengajaran kemahiran membaca?  3.  menyatukan.  Sebagai  seorang  guru  yang  bertanggungjawab dan berdedikasi harus melatih muird­murid supaya mahir menulis  dengan cantik .  menyusun  dan  mengembangkan  idea  ke  dalam ayat dan perenggan yang efektif.  Menulis  ialah  proses  merakam  atau  menghasilkan  bahan  yang  berbentuk  idea.  Kaedah fonik  c.  Senaraikan tujuan­tujuan dalam pengajaran dan pembelajaran bacaan?  5. perasaan. Tulisan ialah alat untuk  melahirkan  fikiran  dan  perasaan. pengalaman. Jika  tulisan itu dibunyikan semua ia dikatakan bahasa.3  Kemahiran Menulis Sekolah Pedalaman  Selain kemahiran membaca. R. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung  dengan orang lain atau dengan diri sendiri.  Menurut Kamaruddin Hj Husin.  Menurut Walshe.  Ia  merupakan  bahasa  yang  tersusun  yang berupa rangkai­rangkai kata dan ayat­ayat. (1988:178):  Tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang­lambang bunyi.  Kaedah Pandang Sebut  d. 76  .

  kerja  menulis  dengan  terperinci  berdasarkan  perancangan  / rangka isi yang telah dibuat.  It  includes  whatever  goes  on  before  you  make  the  purposeful  effort to produce a first draft.  iii.  Peringkat­peringkat penulisan  Terdapat 3 peringkat dalam proses menulis atau mengarang. Secara  ringkasnya.  b.  ü  Untuk  melatih  dan  meningkatkan  kemahiran  murid  menulis  dan  mengarang.  2.  Membuat rangka kasar mengenai topik yang hendak ditulis. antara kegiatan prapenulisan  yang boleh dijalankan di dalam kelas ialah;  i. * Berdasarkan daripada pernyataan tersebut.  ‘Brainstorming’ atau sumbang saran berdasarkan isi sesuatu tajuk.  Membentuk ayat yang jelas untuk mengambarkan isi / idea.  Perbincangan di dalam kelas.  ü  Untuk  menguji  kemahiran  menulis  dan  mengarang  murid  bagi  mengenal pasti masalah supaya kelemahan mereka dapat diperbaiki. (1979:1):  Kita  menggunakan  simbol­simbol  grafik  semasa  menulis.  iv.  Membina / mengembangkan isi / idea yang telah dirancang.  Peringkat kedua : Menulis * * * Pada  peringkat  ini.  a.  Memberi bukti / alasan yang kukuh untuk menyokong kenyataan yang  dibuat.  iaitu  penggunaan  huruf­huruf  atau  gabungan  huruf­huruf  yang  berkaitan  dengan lambang­lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap.  Matlamat penulisan · Menulis dan megarang merupakan satu kemahiran.  ii. Oleh itu matlamat utama  dalam penulisan adalah :  ü  Untuk mengenal pasti sub­sub kemahiran tersebut.  Peringkat pertama : Prapenulisan  Mengikut Wilma dan David Ebbitt (1978:5):  Prewriting  is  discovering  what  you  think  and  feel  about  your  subject.  iii.  iv.Menurut Don Bryne.  ii. Murid hendaklah menulis apa sahaja isi atau idea yanhg telah dirancang  atau dirangkakan tadi. it’s finding the perspective from which you’ll write about it. 77  .  1.  Mencari pendekatan yang sesuai untuk menyampaikan isi / idea.  ü  Murid­murid diajar oleh guru mengenai sub­subkemahiran tersebut.  Memberi tanda baca yang bersesuaian bagi memperjelaskan maksud.  kerja  penulisan  dalam  peringkat  ini  melibatkan  perkara­perkara berikut ;  i.

· Membentuk huruf / bentuk dengan menggunakan tanah liat.  Peringkat menyediakan murid  Peringkat ini memerlukan persediaan seperti: · Melakukan aktiviti pergerakan tangan. · Latihan bentuk menyerong dan menegak. · Semasa menulis. · Melakukan latihan pergerakan mata.  iii.  Peringkat latihan menulis. · Cara ini mempunyai kelebihannya. · Murid diperkenalkan dengan lambang huruf yang bersesuai dengan gambar.  Peringkat mendirikan asas.  ii.  iii.  ii. · Latihan membentuk atau melukis bentuk yang berkaitan dengan bulatan.  ü  Keindividuan dalam tulisan mudah dilihat. menulis dengan kemas. · Apabila tulisan murid beransur baik. iaitu;  ü  Ia lebih cepat ditulis.  Peringkat menyediakan murid. · Melakukan latihan kordinasi tangan dan mata. · Menggunting / membentuk huruf atau corak. mereka boleh menulis dalam buku  latihan bergaris. · Menguasai gerak tangan yang besar agar boleh menulis dengan selesa dan  sempurna. · Buku tulisan pada peringkat ini sebaiknya tidak mempunyai garisan. dimensi dan susunan melalui aktiviti  seperti: · Menekap. · Menyalin kembali huruf / bentuk. adunan tepung  dan sebagainya untuk melatih kordinasi tangan dan mata. murid menulis ayat­ayat yang dicontohkan oleh guru.  Peringkat mendirikan asas · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan. · Latihan ini bertujuan membolehkan murid menulis dengan jarak yang sesuai  dengan perkataan dalam ayat. · Latihan mewarna bentuk.  Peringkat latihan menulis · Pada peringkat ini.c. seperti: · Latihan membentuk corak. · Bahasa tulisan haruslah sama dengan bacaan yang diajarkan kepada murid.  Aktiviti tersebut dapat dibentuk dalam pelbagai jenis sama ada dengan cara  membesarkan atau mengecilkan saiz.  Aktiviti latihan menulis boleh dilakukan dalam beberapa cara.  i. · Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya. seperti :  i.  seterusnya menulis ayat pendek. murid digalakkan menyebut huruf dan membaca perkataan  itu. serta dengan  kepantasan yang sesuai. 78  .  Latihan awal penulisan bagi murid­murid sekolah pedalaman  •  Latihan awal menulis di peringkat rendah perlu menekankan beberapa  aktiviti.  ü  Tulisan ini biasanya digunakan dalam surat menyurat.

  perhubungan  dan  matlamat menerusi penulisan. cekap. * Membina minat suka menulis atau mengarang. 79  .  Tujuan Mengajar Menulis Murid­murid Sekolah Pedalaman  1.d.  pengalaman  dan  perasaan. ialah;  i. * Menambah  dan  meluaskan  pengetahuan  dalam  perbendaharaan  kata.  Karangan terkawal * Merupakan  karangan  peringkat  asas  /  pertama  yang  harus  dilalui  oleh  setiap murid.  pengalaman.  Tujuan Semerta * Untuk  mendirikan  asas  yang  kukuh  seperti  kanak­kanak  boleh  menulis  dengan baik. * Karangan  jenis  ini  menitikberatkan  kelancaran  dalam  penggunaan  bahasa  dan  mengeluarkan  fikiran  dengan  tidak  diganggu  oleh  soal  bahasa.  Murid  dipimpin  sedikit  demi  sedikit      ke arah  karangan bebas  yang  menitikberatkan  soal isi  dan  bahasa.  ii.  Jenis­jenis penulisan karangan  1. * Menyediakan  kanak­kanak  dengan  pengetahuan  ini  supaya  dapat  memenuhi  kehendak  dan  hasrat  masyarakat  moden  khasnya  bagi  kepentingan diri sendiri dan orang lain  e.  Tujuan Lanjut * Untuk  meluaskan  pengetahuan.  murid  masih  diberikan  kawalan  walaupun  tidak  sepenuhnya. * Karangan  terkawal  ialah  segala  isi  dan  bahasanya  sedia  terkawal  oleh  guru. * Dapat  memberikan  kepuasaan  jiwa  dalam  pemikiran.  Karangan separa terkawal * Pada  peringkat  ini. * Antara tujuan karangan terkawal.  2. * Menyediakan kanak­kanak untuk menghadapi peperiksaan. * Kanak­kanak  boleh  mengulangi  pelajarannya  menerusi  membaca  tulisan­tulisan  yang  tercatat  atau  membaca  buku­buku  luar  untuk  menambah lagi isi bacaannya. dan pantas. * Membolehkan  kanak­kanak  mengeja  perkataan­perkataan  dengan  pantas  dan  menyusun ayat­ayat  dengan  betul  dan  boleh  difahami  oleh  pembaca.  2.  Menjadi  asas  kepada  karangan  bebas.  perkembangan bahasa dan tulisan.  iii.  Membolehkan  murid  menggunakan  bahasa  dengan  lancar  dan  mengeluarkan  fikirannya  dengan  tidak  diganggu  oleh  masalah­  masalah berbahasa. * Membolehkan  kanak­kanak  melahirkan  fikiran  dan  perasaan  dengan  sempurna dalam bentuk tulisan.  Mengurangkan kesilapan yang dibuat oleh murid. * Susunannya dikawal ketat dan sedikit­sedikit dipimpim ke arah karangan  bebas.

 imaginatif.  guru  membaca  sebuah  karangan  yang  sudah  disediakan.  iaitu  karangan  bentuk naratif.  Kecekapan Berbahasa Untuk Latihan Menulis · Pelajar  dapat  melahirkan  secara  bertulis  fikirannya. * Bentuk  karangan  bebas  ini  dapat  diperlihatkan  dalam  rajah  di  bawah;  f.  dan  menggunakan  tatabahasa  yang betul. cerita imaginasi.  perasaan  dan  pengalaman  dengan  jelas.Tetapi  ada  kekecualian  bagi  mereka  yang  telah  menerima  latihan­latihan  yang  banyak  dan  dapat  memahami  sepenuhnya  cara  tersebut  pada peringkat terkawal dan separa terkawal. perbahasan. Mengembangkan  daya  cipta  untuk  menulis  sesuatu  yang  kreatif  atau  kritis  seperti cerpen.  murid­murid  diberi  tajuk  umum  dan  mereka  diminta  untuk  terus  menumpukan  perhatian  kepada  apa  yang  hendak ditulis dan bukan lagi bagaimana hendak menulisnya.  tersusun. * Jenis karangan ini diperluaskan lagi kepada beberapa bentuk dan  bentuk  ini  dibahagikan  kepada  lima  bahagian. Menghasilkan rumusan daripada pelbagai bahan prosa. * Pada  peringkat  ini  juga.  kemungkinan  murid­murid  akan  melakukan  kesalahan­kesalahan  yang  lebih  besar. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan  kemahiran menulis di kalangan pelajar: 80  · · · · · .  Karangan bebas * Karangan  bebas  hanya  akan  dapat  dijalankan  setelah  murid­  murid  sudah  mula  boleh  menguasai  bahasa  yang  diajar  itu  dengan baik.  Karangan berpandu  * Pada peringkat ini. dan argumentatif.  guru  membacakan  sebuah  karangan  pendek  yang  sedia  ditulis di papan hitam dan  kemudian murid­murid diminta menggantikan  beberapa  perkataan  yang  telah  dipadam  dengan  perkataan­perkataan  lain yang disediakan. Menterjemahkan  bahan  prosa  bahasa  tertentu  ke  dalam  bahasa  Malaysia  Baku dengan memelihara makna asalnya.  i.* Muird diberi peluang untuk menggunakan sedikit daya pemikiran mereka  untuk  memilih  perkataan  dan  menyesuaikannya  dengan  pengajaran  guru. * Di  peringkat  ini. pandangan. kreatif.  logik. Membolehkan pelajar berkomunikasi secara bertulis dalam urusan rasmi atau  rakan sebaya untuk memenuhi pelbagai keperluan. murid­murid menerima sedikit kawalan sahaja  dimana  seolah­olah  mereka  dipandu  dalam  membuat  karangan  tersebut.  Contohnya. deskriptif. * Pada  peringkat  ini.  Contohnya. dan  syarahan.Kemudian  murid­murid  diminta  menuliskan  semula  perenggan­perenggan  tersebut  berdasarkan  garis  panduan  atau  arahan yang diberi guru.  guru  masih  memberikan  bimbingan  kepada  murid­murid.  ii. perbincangan.

  imbuhan)  dalam  sebuah  karangan.  tanda  bacaan. ucapan. Penulisan  karangan  pada  peringkat  awal  (menengah  rendah)  mestilah  bersifat  terpimpin  atau  terkawal  dalam  erti  kata  guru  memberi  bantuan  dari  segi perbendaharaan kata dan/atau kandungan. Guru mestilah menitikberatkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar  termasuk kesalahan ejaan. kad jemputan.  syarahan. Menterjemahkan petikan daripada bahasa tertentu ke bahasa Malaysia tanpa  menjejaskan makna asalnya. penyampaian. Latihan  menyusun  semula  bahagian­bahagian  ayat  supaya  menjadi  ayat  yang betul tatabahasanya. Mengenal  teknik­teknik  untuk  menghasilkan  sebuah  karangan  yang  baik  termasuk teknik membuat pendahuluan. Latihan  yang  mencukupi  perlu  dijalankan  untuk  membolehkan  pelajar  membuat  ayat­ayat  yang  betul  untuk  melahirkan  fikiran  dan  perasaan  tertentu.  ceramah. Pelajar  mesti  diberi  latihan  yang  memadai  untuk  menulis  perenggan  yang  terdiri daripada urutan ayat yang teratur dan logik. tanda bacaan dan imbuhan. Latihan  mengenal  pasti  dan  membetulkan  kesalahan  (termasuk  perbendaharaan  kata. · · · · · 81  .· · · · · · · · · · · · · · · Latihan  imlak (dictation) di mana pelajar dikehendaki menyalin dengan betul  ayat atau perenggan yang dipilih. Penulisan karangan bergambar sama ada berdasarkan sebuah gambar atau  satu gambar bersiri. Penulisan  surat  biasa  kepada  guru.  guru  patutlah  mendedahkan  mereka  kepada  karya  penulisan  yang  baik  daripada pelbagai sumber termasuk bahan yang ditulis oleh rakan sebaya.  dan  sebagainya) berdasarkan tugas yang diberi.  jabatan  kerajaan. Membuat rumusan daripada pelbagai bahan prosa.  ejaan.  Prinsip­prinsip Penulisan · Latihan  imlak  mestilah  diberi  penegasan  wajar  kerana  ia  memberi  latihan  bertulis yang  berguna kepada pelajar dengan memerlukan mereka menyalin  dengan tepat sesuatu yang telah dibaca oleh guru. Menulis  karangan  berformat  (laporan. Penulisan surat biasa kepada ahli keluarga dan sahabat. Menulis rangka karangan yang tajuknya telah diberi. Untuk  membolehkan  pelajar  mengenal  hasil  penulisan  yang  bermutu  tinggi.  perbahasan. Latihan  menyempurnakan  ayat  atau  urutan  ayat  dengan  perkataan/frasa  yang paling sesuai dan tepat. mesej. dan sebagainya. Penulisan notis. Menilai suatu karangan dari segi kekuatan dan kelemahannya. Latihan  mengatur  semula  sebilangan  ayat  supaya  menjadi  satu  perengan  yang tersusun dan logik.  dan  syarikat  untuk  pelbagai tujuan.  g. dan kesimpulan.

  peringkat­peringkat. sederhana dan  lemah.  a.  Pendidikan Pemulihan dalam KBSR · Dalam Buku Panduan Asas KBSR.  Nyatakan  beberapa  aktiviti  penulisan mekanis kepada murid­murid yang telah bersedia untuk menulis.  c.3.Soalan Tugasan  1. Pemulihan peringkat pertama  dijalankan dalam kelas biasa iaitu selepas kelemahan menguasai satu kemahiran  berbahasa  (focus  utama/sampingan)  dikesan  melalui  aktiviti  penilaian.  berpandu. guru disarankan merancang aktiviti P&P  berdasarkan kebolehan  dan perbezaan murid.  Sekiranya  murid itu masih gagal dalam pemulihan yang dijalankan dalam kelas  biasa.  Keadaan  ini  akan  membebankan  guru­guru  di  sekolah  menengah. mereka  akan  ditempatkan  dalam  bilik  pemulihan  khas    dan  akan  menjalankan    aktiviti  pemulihan yang dirancang oleh guru pemulihan khas.  Huraikan  matlamat.  Bilakah  masanya  guru  mengajar  jenis­jenis  karangan tersebut kepada murid­murid?  5.4  Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  Pendidikan  pemulihan  perlu  diambil  perhatian  serius  oleh  guru­guru  di  sekolah  pedalaman.  Rasional pendidikan pemulihan di sekolah pedalaman. · Semasa kumpulan cerdas dan sederhana menjalankan pengayaan kumpulan  lambat menjalankan aktiviti pemulihan dan akan dinilai semula · Murid yang berjaya dipulihkan akan diberi aktiviti/pelajaran seterusnya 82  . berdikari · Meneruskan pembelajaran dalam persekolahan biasa.  Keadaan ini  adalah untuk mengelakkan bertambahnya bilangan  murid­  murid  yang  buta  huruf  apabila  tamat  persekolahan  peringkat  rendah.  separa  terkawal.  dan  bebas. · Murid­murid dibahagi kepada tiga kumpulan iaitu cerdas.  dan  latihan  awal  menulis  yang  perlu  diketahui oleh seseorang guru dalam pengajaran bahasa Melayu?  2.  Tujuan pemulihan · Membantu murid menghadapi masalah pembelajaran · Membantu murid menguasai kemahiran mengikut aktiviti · Layanan yang sesuai dengan kebolehan dan kognitif · Mengembangkan potensi dan minat murid · Peluang pendidikan yang sama dan aktiviti sosial yang baik · Menanam sikap positif serta keyakinan diri.  Pendidikan  pemulihan  ialah  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  untuk  membantu  murid­murid  sekolah  pedalaman yang menghadapi masalah pembelajaran. · Murid mempunyai pelbagai perbezaan · Guru mengajar menggunakan kaedah keseluruhan kelas · Murid­murid tidak dapat menguasai kemahiran asas · Masalah pembelajaran diharap tidak berhimpun sehingga akhir persekolahan · Murid lemah memerlukan perhatian dan bimbingan · Program pemulihan harus disediakan bagi membantu menghadapi masalah  pembelajaran  b.  Kemahiran  dalam  penulisan  mekanis  dimulakan  apabila  murid­murid  telah  melalui  latihan  intensif  dalam  kemahiran  pratulisan.  3.  Terdapat  beberapa  cara  menulis  karangan  seperti  karangan  terkawal.

 Asas Pedagogi 1 dalam Pengajaran Pembelajaran. semua program pemulihan tertumpu kepada  kemahiran asas iaitu lisan. Pengajian Melayu 2. 1996. Fajar Bakti  Sdn Bhd Petaling Jaya . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.  http://www. menulis dan mengira.edu. (1987).Perkaedahan Pengajaran bahasa Malaysia. Bhd. Siti Hajar Hj.my/kecheng/malay/drafsukatan. Abdul Aziz.  Kamaruddin Hj Husin.  Kamaruddin Hj Husin.  Mok Song Sang.· · Murid yang masih belum menguasai kemahiran itu akan ditempatkan dalam  kelas pemulihan khas Dalam rancangan KBSR. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. membaca. Penguasaan Kemahiran  Menulis. Abdul Aziz. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Siti Hajar Hj.  Sumber Rujukan:  Juriah Long dan rakan­rakan.htm 83  . Kuala Lumpur:  Kumpulan Budiman Sdn Bhd.(1994). Selangor. (1986).(1990). (1997). Husin.  Kamaruddin Hj.djz.Kumpulan  Budiman Sdn Bhd. Selangor.  Selangor: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Fajar  Bakti Sdn Bhd . Selangor.  Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam.

……………………………………………………………………… 84  .………………………………………………………………………  d)  Which area of the English Language was the most challenging to teach to the  pupils  during  the  practicum?    Which  pedagogical  skill/knowledge  did  you  apply to overcome that particular challenge?  …………………………………………………..………………………  ……………………………………………………………….  ………………………………………………….UNIT 6:ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY FOR SCHOOLS IN THE INTERIOR AREAS  6. You may use an example in your description:  Strategy: ………………………………………………………………………………  Approach: …………………………………………………………………………….  a)  Describe the terms below.………………………  ……………………………………………………………….………………………………………………………………………  c)  What pedagogical  skills/knowledge  have  you  learnt/gained  while  undergoing  the teacher training programme?  List a few challenges that you encountered  while undergoing the practicum.………………………………………  ………………………………………………………………….………………………………………  …………………………………………………………………..  Group representatives share the contents of their discussion.………………………………………  ………………………………………………………………….1.…………………………  ………………….1  Reflection (Group work: 4 groups)  Each group is assigned a question and allowed three minutes discussion time.  Technique: ……………………………………………………………………………  b)  What  is  “language”?  What  are  the  main  components/skills  of  the  English  Language that you are required to teach to pupils at the primary school level?  ………………………………………………….………………………  ……………………………………………………………….1  An Introduction to the English Language Pedagogy for Schools in the Interior  Areas  6.…………………………  ………………….…………………………  ………………….  Method :……………………………………………………………………………….

  2.  1.  3.  3.6.  4. Professional Preparation  Rationale  85  .  3.1.  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  c)  List  some  advantages  of  teaching  in  the  interior/remote  areas  of  Sabah/Sarawak.  4.  2.  3.2  Brainstorming  a)  List some challenges that you think you will encounter when you are posted  to  a  remote  school  in  the  interior  areas  of  Sabah/Sarawak  to  teach  the  English Language.  b)  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  Suggest some means to overcome these challenges.  2.  1.  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  d)  Suggest how you would prepare yourself personally and professionally should  you be posted to a remote school  Personal Preparation  1.  2.  1.  4.  4.

3  Points to Ponder.  Strategy:  Approach:  Method:  Technique:  Manage all activities to achieve objectives.  The Communication Process  86  .6.    Communication  is  successful  when  the  party  that  wants  to  convey  a  message  is  able  to  produce  the  necessary  symbolic codes for the message using the correct rules and  the receiving party can  understand the codes to get the message.  emotions  and  anything  else  wished  to  be  conveyed.1.  experiences.g. repetition.drill. Inductive approach  Procedures  (teaching  steps/  stages  of  implementation:  teaching  models)  e.g.  Choosing  the  correct  approach  in  order  to  deliver  what  is  to  be  delivered to the pupils  e. reading aloud  The Integrated Language System  Listening  Writing  Integrated Language  System  Speaking  Reading Understanding Language  Language  is  a  symbolic  system  created  to  communicate  ideas.

  Lack of resource & material.  rewarding)  and  provide  plenty  of  room  for  success  (achievements  on  the  part  of  the  pupils).  Inability to apply pedagogical skills / Training did not prepare the teacher to face  the reality/challenges in the teaching profession  6.  Code switching / Using the 1  language to teach English  3.  Therefore it is essential that the teacher find out the cognitive and language 87  .   This should contain elements of  fun.  pupils’  mother tongue.  Teachers  can  source  for  ideas  from  any  books  on  the  teaching  of  the  English  Language.  be  non­threatening  (accommodating.  Teachers teaching the English Language to these students have to create  situations  that  will  provide  the  platform  for  the  English  Language  to  be  used  appropriately to achieve the purpose of communication.  biological and environmental factors.  Language  activities  should  include  creative  and  practical  drills  to  help  the  pupils  to  acquire  language  items  therefore  enabling  them  to  use  the  language  appropriately  and relevant to situations.    In  general  pupils’  learning  are  affected  by  psychological. it  is essential that the language appropriate to the communicational situation will have  to  be  taught  to  the  pupils  first.  therefore one must be equipped with the necessary language knowledge and skills in  order to be able to carry out any communicational task.  Maslow’s hierarchy of self actualisation concept  7.  Psychological factors: Intelligence and emotional health.    These  situations  should be able to trigger pupils’ interest to speak the English Language. no teacher support  4.    It  is  best  to  remember  that  input  precedes  output.  The majority of pupils are children with learning difficulties/pupils are not ready to  learn/pupils unable to bridge communication with teacher  Teaching in Different Communicational Contexts  The English syllabus for the special education programme for students with learning  difficulties  focuses  on  the  English  Language  usage  in  different  communicational  contexts.  Most  of  these  are  the  result  of  inadequate  mastery  of  the  skills  related  to  the  language  components. Jais Sahok & Mat Nor Husin 1990)  Some  problems  faced  by  trained  teachers  teaching  in  the  remote  areas  in  Sabah/Sarawak  (Are these current issues? Are these problems the teacher’s or the pupil’s?)  1.  encouraging.  Any idea/situation can be modified/adapted to suit/cater to the learner’s  needs.  Biological factors: Physical health and Neurological function  Environmental factors: Language formation and school practice  (Suggested reference: Pendidikan Pemulihan.  However.  Inability to adapt to living conditions in the unfamiliar rural area leading to inability  to teach in the unfamiliar rural environment  5.  Lacking/Having  superficial  knowledge  of  pupils’  cultural  background.  motivating.  Creating numerous situations that will allow pupils to speak the English Language is  a  task  that  a  capable  and  competent  teacher  can  accomplish. social taboos  st  2.A  lot  of  children  with  learning  difficulties  often  have  problems  related  to  language.  The  teacher  needs  to  provide  pupils  the  opportunity  to  acquire  language  via  language  activities in a pupil friendly environment.

 “there’s no need to  worry about a person’s culture – if you’re a  sensitive teacher.  It is important to be a  culturally  competent  communicator.e. i.  ETHNOCENTRISM  ­  inability to accept another’s culture world view. be careful about interpreting the culturally  different student’s behaviour.ability  as  well  as  the  specific  needs  of  the  pupils  to  successfully  plan  teaching  strategies and activities.g.  “she’s  like  that  because  she’s  Asian  –  all  Asians  are  nonverbal”  CULTURAL BLINDNESS  ­  Differences are  ignored  and  one  proceeds  as  though    differences did not  exist. you do okay”  CULTURAL IMPOSITION  ­  Belief  that  everyone  should conform to  the  majority e. “my way is the best”  DISCRIMINATION  ­  Differential  treatment  of  an  individual  due  to  minority  status.g. e.g. e.  CULTURALLY EFFECTIVE COMMUNICATION  Communication is an essential skill utilized by any teacher.    It  is  also  important  to  identify  the  belief  systems of both the student and teacher to spot blocks to communication. especially if unfamiliar with the culture  Notice and negotiate differences in understanding of teaching and  learning  Involve cultural resources as appropriate  Collaborate to develop objectives and educational strategies N  I  C  88  .  “we  know  what’s  best for you.  e.g. if you don’t like it you can go elsewhere”  CONCEPTS RELATED TO BRIDGING CULTURAL DIFFERENCES (ETHNIC)  E  T  H  Everyone has a culture  Take time to collect relevant cultural information  Hold all judgements. “we just aren’t equipped to serve people like that”  STEREOTYPING  ­  Generalising  about  a  person  while  ignoring  presence  of  individual  difference.  actual  and  perceived.

 electrical appliances  1.  4.  4.  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  c)  Suggest ways to teach in schools labeled “SKM”(low enrolment schools)?  1.  3.  2.  1.6.  4.  3.  2.  2.  3.  2.  1.1  Teaching & Learning Strategies (Group work)  a)  List a few teaching and learning strategies.  non­threatening  and  could  encourage pupils participation.  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  d)  Suggest  some  language  activities  that  are  fun.2.  b)  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  List  a few  teaching  aids  that would be  accessible in the  primary  school in  a  remote area e.2  Pedagogical Application  6.  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 89  .g.

 Zaharim Yusof.  Mok  Soon  Sang 1994)  6.  So can I.  Can’t you see? Can’t you see?  I can see you eating.  Television  3.2.2. brush my teeth.2.2.2. brush my teeth.  Inductive approach / Inductive teaching strategies  5.  This is the way I brush my teeth.2.1 Teaching and Learning Strategies  1.  3.  Classroom teaching  2.  He is walking (2X)  I can see him walking (2X)  She is reading (2X)  I can see her reading (2X)  It is raining (2X)  I  can see it’s raining (2X)  We are singing (2X)  I can see you’re singing (2X)  They are standing (2X)  I can see them standing (2X)  You are jumping (2X)  I can see I’m jumping (2X)  Noriza Ibrahim.  This is the way I go to school……  Action Song: I Am Eating (to the tune of Are You Sleeping)  I am eating. school net)  4.e)  Suggest some activities for the teaching of the following:  Skill  Activities  Justification  Listening and  Speaking  Reading  Writing  Grammar  6.  Computers (Internet access i.  Radio  2.  Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE)  6.e.2.  Jazz chants  Action Song: This is the way  1. Madiah Musa. This is the  way I brush my teeth.  Songs / Action songs  2. I can see you eating. early in the morning.  So can I.  2.2.  Individual teaching (one­to­one)  3.  This is the way I comb my hair….  Group teaching  4.2 Teaching aids accessible in the primary schools in some remote areas:  1. I am eating.3  Some examples of activities:  1.3 Combined class: a means of teaching in “SKM” schools  (Adapted from  Asas  Pedagogi dalam  Pengajaran­Pembelajaran. 90  .  Deductive approach / Deductive teaching strategies  6.2  Points to Ponder  6.

 Yee Mei Ling 91  .  There will be six.  There will be nine.  Nine tiny ants.  There will be five.  Take away one.  By Saiful Adli & Muhamad Musa  The Coconut Tree (to the tune of Mulberry Bush)  Here we go round the coconut tree  The coconut tree  The coconut tree  Here we go round the coconut tree  Early in the morning.  Eight tiny ants.  Six tiny ants  Go walking on a little branch.  Take away one.  Five tiny ants. Noraida Abdull Khalid.  Take away one.  Take away one.  Six tiny little ants  Go walking on a little branch.  The durian tree  The rambutan tree  The mango tree  The soursop tree  The langsat tree  The banana tree  The grapefruit tree  The lemon tree  The papaya tree  The mangosteen tree  The longan tree  The guava tree  The starfruit tree  The orange tree  The lime tree  The pulasan tree  The bacang tree  The ciku tree  Siti Rosmizan Ibrahim.  There will be four. Sharifah Suliman.  Take away one.  Six tiny ants.  Take away one.Ten Tiny Ants (to the tune of Enjit­Enjit Semut)  Ten tiny ants.  There will be eight.  Seven tiny ants.  There will be eight.

 . .  I had nasi lemak and coffee.  Raining. . . raining  I got the flu  Couldn’t go to school  I got the flu  Couldn’t go to school  I went to bed  And slept instead  I went to bed  And slept instead  Soft dream .  What did you have for breakfast?  What did you have for breakfast?  I had bread with butter. raining  Amiza.  Soft rain . raining  Sweet rain . Yong Yoke Lian 92  . . . raining. soaking wet. . . raining. dear children  How are you today?  How are you today?  We are fine today.  Saravanan. . raining. . . . . Vejaya. . soaking. raining. .  Thank you!  Have you eaten your breakfast?  Yes we have. Noor Shahira.Jazz Chant:  Dear Children  Dear children. . raining  Sweet dream . Tan Lee Lee. Raining  It was raining raining raining hard  It was falling on the sun  It was falling on the stars  It was falling on my head  It was falling on my shoes  I got soaking wet  I got soaking wet  I got soaking.  I had tosei and tea.

 address problems) 93  .3  Workshop (2 hours)  Mr.  What’s Your Name?  Student A  What’s your name?  What’s your name?  My name is Dayang. I am.    He  is  assigned  to  teach  in  a  remote  school  in  Sabah/Sarawak. Joseph to employ to teach English. Siti Asmidah Abd Aziz & Norzaini Abd Kadir  . state the type of language activities that  would  be possible for Mr.  The area gets electricity supply via a generator that runs from 6am  to  10pm  daily.I’m Going To School  I’m going to school tomorrow morning  I’m going to school tomorrow morning  With my friends  With my friends  I’m going to school tomorrow morning  With my friends  Rafedah Md Nayan.  Use the table below to present your assignment.  State how English teachers  can  teach  without  having  to  code  switch  to  pupils’  first  language  to  define/explain/elaborate/demonstrate/exemplify/emphasize.  You  may  apply  First  Steps  materials. Awang Hidup.  6. I am  So you’re Dayang?  Yes.  Are you Dayang?  Yes.    Based  on  your  knowledge  of  areas  in  Sabah/Sarawak  where  only  general basic facilities are available.  Yes.  You  may  use  the  LDOCE. but in rising every time we fall.  Norhalizah Hussain & Dayang Saftuyah bt.  Joseph  is  from  Kuala  Lumpur.  You  may  refer  to  any  activity  as  a  teaching strategy.  ( Rise to challenges.  (Taken from New Songs & Jazz Chants © Malaysian Schools CfBT English Language Project  Curriculum Development Centre Ministry of Education and CfBT (M) Sdn Bhd)  The  ones who will be really happy are those who have sought and found how to  serve  ­ Albert Schweitzer  More man fail through lack of purpose than lack of talent  ­Billy Sunday  Our greatest glory is not in never falling. I am.  ­Oliver Goldsmith  Student B  My name is Dayang.

 leech  Justification  Pupils’ familiarity  with existing  surroundings  (culture.g. stone.Scenario  e. leaf. shy to  speak English  Strategy  Action  Ask question by providing  stimulus to trigger interest to  speak based on familiar  surroundings e.  (Jean Piaget)  Motivate pupils  to speak  Presentation (2 hours)  Group presentation. 94  .g.  Course participants assess the content of every presentation and give  feedback in the form of constructive comments or adding to ideas/ sharing of experience.  lizard.  environment) allow  pupils to relate  new language  experience with  existing  experiences.  Reserved  pupils.

  2. Tanah  13.  Hidup  Tajuk  Diri Kita  Haiwan  Tumbuhan  Benda Hidup dan Benda Bukan  Benda Hidup  Tahap I  Dunia di Sekeliling  Kita  1. Justeru itu orang Asli di Semenanjung.  budaya    dan  persekitaran  mereka.  Mencampurkan Benda  7.UNIT 7: PEDAGOGI SAINS (SEKOLAH PEDALAMAN)  7.  Panjang dan Pendek  5.  prinsip  utama  kita  ialah  berasaskan  kepada  pengalaman  murid.1  Pengenalan Konsep Pedagogi Sains (Sekolah Pedalaman):  Sejajar  dengan  matlamat  negara  iaitu  “Pendidikan  untuk  Semua”  menjelang  tahun  2015. Mencampurkan Bahan  1. Spring  11.  Bateri  6.  Terang dan gelap  4.  Tolak dan Tarik  8.  Magnet  9. Maka aktiviti pengajaran pembelajaran  mestilah bersifat konteksual dan disesuaikan dengan pengalaman murid setempat.  Deria  2. Bumiputera di pedalaman  Sabah dan Sarawak juga tidak terus terpinggir daripada arus pendidikan global. Serapan  12. hutan dan sistem  social serta budaya dan amalan biasa murid.  Bahan Asli dan Bahan Sintetik 95  Tahap II  Menyiasat Alam  .  Pedagogi  pribumi  perlu  mempertimbangkan  tentang  sistem  dan  ilmu  yang  berasaskan warisan mereka (intellectual properties) seperti tanah.  3.  Elektrik  10.  Pendidikan Sains Sekolah Rendah merangkumi aspek­aspek berikut:  i)  ii)  iii)  iv)  v)  vi)  Memberi pengetahuan dan konsep asas sains kepada murid;  Merangsang sikap ingin tahu murid sekolah pedalaman dan menanam minat  mereka terhadap alam sekeliling mereka;  Merangsang kreativiti murid;  Memberi peluang kepada murid dengan menggunakan kemahiran yang  dipelajari;  Untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan  Menyedari keperluan untuk mencintai dan menjaga alam sekitar  Kurikulum Sains Sekolah Rendah  Tahap  Tema  1.  Tenggelam dan Terapung  3.  Dalam  pengajaran  dan  pembelajaran  sains.  KPM  berusaha  untuk  memberi  peluang  pendidikan  kepada  semua  kanak­  kanak dan remaja.  pemerhatian.  4.

Tahap  Tema  Bahan  2. Cecair dan Gas  Asid dan Alkali  Pengaratan  Pengawetan Makanan  Pengurusan Bahan Buangan  Kuantiti Fizik  Kemagnetan  Elektrik  Haba  Cahaya  Bunyi  Tenaga  Daya dan Gerakan  Menyiasat Daya  dan Tenaga  1.  Perkembangan Teknologi  2.  3.  Mesin Menyiasat Bumi  dan Alam Semesta  Menyiasat Dunia  Teknologi  96  .  5.  Hidupan dan Proses Hidup  3.  Interaksi Antara Hidupan  1.  4.  Kemandirian Hidupan  4.  Astronomi  1.  Tajuk  Pepejal.  4.  6.  Bumi.  8.  Menyiasat Alam  Kehidupan  1.  2.  Struktur Binaan  3.  7.  Fenomena Alam  3.  3.  5. Bulan dan matahari  2.  Kepelbagaian Hidupan Dalam  Alam  2.

2.  b)  Mengetahui faktor­faktor yang mempengaruhi hasil penapaian.7.  talam.  senduk  nasi.  Strategi P & P : Pembelajaran Berasaskan Budaya  Prosedur aktiviti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Pilih dan basuh bersih beras pulut.  Pengalaman  berasaskan  budaya  memainkan  peranan  penting dalam membentuk sikap.  seronok  dan  hormat  murid­murid  terhadap  budaya mereka.  g)  Letakkan bekas di tempat yang gelap. nilai dan corak perlakuan murid di pedalaman.1  Kaedah dan Aktiviti Pengajaran Sains (Sekolah Pedalaman)  7.  Melalui kaedah ini murid­murid juga berupaya mengalami sendiri dan seterusnya  meningkatkan  keupayaan  berfikir  serta  membuat  keputusan  yang  rasional  berdasarkan  apa  yang  dialami.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 5  Tema : Menyiasat Alam Kehidupan  Topik : Mikroorganisma  Sumber  P  &  P  :    Beberapa  biji  ragi.  bekas  kedap udara dan kain penutup.  contohnya  melalui  aktiviti  “hands­on”  atau  kerja  lapangan.  Pengetahuan  sedia  ada  :  Murid­murid  telah  mempelajari  tentang  jenis­jenis  mikroorganisma dan ciri­ciri mikroorganisma  Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran.  beras  pulut.2.  Rendamkan pulut ke dalam air semalaman. 97  .  h)  Peram selama 2 hari pada suhu bilik (proses penapaian lengkap selepas 2  hari).(1biji ragi untuk 1 kg beras pulut)  Letak campuran di atas ke dalam sebuah bekas kedap udara yang tertutup  dan balutkan dengan kain. murid akan dapat:  a)  Melakukan proses penapaian.2  Aplikasi Pedagogi Sains dan Sumber P&P  7.1.  Tabur dan gaulkan ragi sehingga sekata.  c)  Mengetahui mikroorganisma juga berfaedah kepada manusia.  Sejukkan pulut yang telah dimasak pada sebuah bekas/ talam.1  Pembelajaran Berasaskan Budaya  Pembelajaran Berasaskan Budaya merupakan salah satu kaedah P&P di mana  murid  didedahkan  dengan  aktiviti­aktiviti  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  budaya  mereka.  Masak beras pulut tersebut.  Interaksi positif  antara  murid dengan  budaya  mereka pada peringkat awal akan  membantu  mewujudkan  rasa  takjub.

7.2.1.2 

Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (Experiential Learning)  Pembelajaran  berasaskan  pengalaman  merupakan  salah  satu  kaedah  P&P  Sains  sekolah  rendah  di  mana  murid  belajar  melalui  pengalaman.  Mereka  didedahkan dengan aktiviti­aktiviti Sains yang sesuai dengan keupayaan mereka  bagi  meneroka  sendiri  alam  Sains.  Melalui  ‘Experiential  Learning’  murid­murid  berupaya  mengalami  sendiri  dan  seterusnya  meningkatkan  keupayaan  berfikir  dan  membuat  keputusan  yang  rasional  berdasarkan  apa  yang  dialami.  Antara  contoh pembelajaran melalui pengalaman ialah membuat aktiviti­aktiviti di tempat  yang  sebenar.  Contohnya  aktiviti  “hands­on”  atau  penjelajahan  aktif  (active  exploration) serta kerja lapangan (field trips).  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 5  Tema : Menyiasat Alam Kehidupan  Topik : Pembiakan Tumbuhan  Sumber P & P : Carta Kitaran Hidup Tumbuhan  Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari  pembiakan haiwan.  Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pelajaran, murid dapat:  a)  Menyatakan dengan betul cara bagaimana tumbuhan membiak  Strategi P & P : Pembelajaran Berasaskan Pengalaman  Prosedur aktiviti:  b)  Guru mengenal pasti tempat­tempat yang sesuai untuk dijadikan kerja  lapangan di kawasan / persekitaran sekolah  c)  Guru menyediakan lembaran kerja untuk murid menjawab semasa kerja  lapangan seperti Lembaran Kerja A.  d)  Guru membawa  murid melawat kawasan sekolah untuk mengenal pasti cara­  cara tumbuhan membiak seperti Bryophyllum, Begonia, pokok jagung, pokok  betik, pokok rambutan, pokok pisang, bunga, mengkuang, kangkung, tebu,  paku pakis, pokok ubi kayu, bunga seri pagi, lalang, rumput, ubi keladi, ubi  keledek dll.  e)  Murid menjawab soalan lembaran kerja selepas perbincangan seperti berikut: · Apakah nama tumbuhan ini? ( Guru mengambil gambar digital) · Sekiranya kita ingin menanam tumbuhan ini, bahagian manakah yang  harus kita gunakan? (Guru mengambil gambar bahagian yang  menjadi bahan pembiakan)  f)  Selepas balik ke bilik darjah guru menyemak jawapan bersama murid.  (Sekiranya ada LCD, guru boleh mengimbas kembali  gambar­gambar yang  diambil untuk pengukuhan)  g)  Guru membuat rumusan terhadap pelajaran. 98 

Lembaran Kerja A  Nama : _______________________________  Kelas :  _______________________________  Bilangan  Cara pembiakan tumbuhan  Tarikh: _________________  Contoh­contoh  a)   pokok durian  1  Menghasilkan biji benih  b) c)  a)  Bryophillum  2  Membiak melalui daun  b) 

a)  Tebu  3  Menggunakan  keratan batang  b) 

a) Paku –pakis  4  Menggunakan spora  b) 

a) Pokok pisang  5  Menggunakan sulur/anak pokok  b) 

a) Rumput  b) 99 

Menggunakan batang rayap 

a) Halia  7  Menggunakan batang bawah tanah  b) 

7.2.1.3 

Pembelajaran Koperatif  Pembelajaran  koperatif  ialah  pembelajaran  yang  melibatkan  kumpulan  murid  yang  bekerja  sama  bagi  mencapai  suatu  matlamat  atau  tujuan  bersama­sama  dalam  keadaan  yang  berstruktur.  Pembelajaran  koperatif  membolehkan  murid  pelbagai aras kecerdasan bekerja dalam  kumpulan kecil. Melalui  pembelajaran  koperatif,  murid  dapat  bekerjasama  dan    berkomunikasi  antara  satu  sama  lain  bagi  mencapai  matlamat  pembelajaran  yang  spesifik. Bagi murid­murid  sekolah  pedalaman,  guru  memberi  peluang  kepada  murid  untuk  memperkembangkan  kemahiran proses sains dan sikap dalam pembelajaran sains.  Bagi  menjayakan  pelaksanaan  pembelajaran  koperatif,  guru  perlu  memahami  dan menggalakkan lima unsur seperti berikut:  a)  Saling  bergantung  secara  positif  –  tiada  murid  yang  dapat  melengkapkan  tugasan melainkan bekerjasama bersama ahli  b)  Interaksi bersemuka – ahli­ahli kumpulan bekerjasama dalam kumpulan kecil.  c)  Bertanggungjawab  individu  –  setiap  ahli  kumpulan  bekerjasama  dalam  kumpulan kecil.  d)  Kemahiran  interpersonal  –  ahli­ahli  kumpulan  menggunakan  kemahiran  interpersonal melalui interaksi dan kumpulan yang berkesan.  e)  Pemprosesan kumpulan – membuat refleksi, rumusan dan membentang.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 5  Tema: Menyiasat Bumi dan Alam Semesta  Topik : Fasa Bulan  Sumber P & P : Carta Kitaran Fasa, Lembaran Kerja Fasa Bulan dan ciri­cirinya

100 

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari  bahawa bulan memantulkan  cahaya  Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pelajaran, murid dapat:  a)  Menamakan 5 fasa bulan dengan betul  b)  Memadankan fasa bulan dengan ciri­ciri fasa bulan dengan betul  Strategi P & P : Pembelajaran Koperatif (Student Teams Achievement Division­  STAD)  Prosedur aktiviti:  a)  b)  c)  d)  e)  Murid membentuk kumpulan kecil yang heterogen  Carta Kitaran Fasa Bulan (Lembaran Kerja B) diedarkan kepada setiap  kumpulan.  Setiap ahli kumpulan akan mendapat sekurang­kurangnya satu nama  fasa bulan dalam sampul surat  Selepas perbincangan, ahli­ahli kumpulan meletakkan 8 nama fasa bulan  pada ruang­ruang yang disediakan dalam masa 10 minit.  Kumpulan tersebut akan membentangkan hasil dan guru akan menyemak  serta membetulkan nama fasa bulan tersebut. Setiap jawapan yang betul  akan diberi satu markah untuk kumpulan berkenaan.  Seterusnya setiap kumpulan diberi Lembaran Kerja C yang mengandungi  fasa bulan dan ciri­cirinya.  Setiap kumpulan akan membincang dan memadankan fasa bulan yang  disediakan pada ruang yang betul dan sepadan dengan ciri­ciri fasa bulan  tersebut.  Kumpulan tersebut akan membentangkan hasilnya dan guru akan  menyemak  serta membetulkan nama fasa bulan tersebut. Setiap  jawapan yang betul diberi dua markah untuk kumpulan berkenaan.  Jumlah markah kumpulan akan dicatat. Kumpulan yang mendapat  markah yang tertinggi akan menjadi pemenang.

f)  g) 

h) 

i) 

101 

Lembaran Kerja B  (Sila rujuk kepada Lampiran yang disertakan pada muka surat sebelah) 

C  A  H  A  Y  A

B

Gibbous Baru 

Gibbous Lama 

Bulan Sabit Baru 

Bulan Sabit Lama 

Anak bulan 

Bulan separa 

Bulan Purnama 

Bulan Separa Baru 

102 

Lembaran Kerja C  FASA BULAN  · · · CIRI CIRI  Bulan berada di antara Bumi dan  Matahari Bahagian gelap Bulan menghadap  Bumi Maka keadaan ini menyebabkan  bulan tidak kelihatan kecuali  menggunakan teleskop  Fasa ini adalah di antara Bulan  baru dan Bulan separa Bulan berbentuk sabit  Bahagian sabit sebelah kanan  sahaja nampak  Berlaku seminggu selepas anak  bulan.  103  . Lebih kurang separuh Bulan  sebelah kanan yang nampak  Bulan telah beredar sebanyak satu  suku orbitnya.  KEJELASAN (VISIBILITI) Tidak dinampak · · Hanya bahagian kanan  sahaja dinampak  sebanyak 1­49% · · Hanya bahagian kanan  sahaja dinampak  sebanyak 50% · · Sebelah kanan bulan  boleh dilihat sebanyak 51­  99% · · · Berlaku dua minggu selepas anak  bulan. Sepenuhnya dinampak Ini berlaku apabila Bumi. Separuh di sebelah kiri Bulan  adalah di antara Bumi.  Sebelah kiri Bulan nampak  sebanyak 50% · · Ini Fasa terakhir bulan sebelum  anak bulan muncul. Bulan Sabit lama bermaksud bulan  Sebelah kiiri Bulan  nampak sebanyak 1­ 49% ini berkurangan dari segi saiz  sebelah kiri untuk membentuk  bulan sabit yang baru.  Berlaku di antara Bulan separa dan  Bulan purnama Lebih daripada separuh Bahagian  Bulan menghadap Bumi adalah  terang. Bulan  dan Matahari adalah sebaris Bahagian terang Bulan menghadap  Bumi  · · Fasa ini adalah di antara Bulan  Purnama dan suku yang ketiga Bulan adalah terang di sebelah kiri  Sebelah kiri nampak  sebanyak 51 – 99% · · Fasa ini berlaku seminggu selepas  Bulan Purnama.

A  B  C  D  E  F  G  H 104  .

  membuat  rujukan.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 6  Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga  Topik : Pergerakan  Sumber P & P : bola ping pong.4  Inkuiri Penemuan  Pengajaran  inkuiri  memerlukan  guru  berkemahiran  dan  berpengetahuan  berkaitan  isi  kandungan  dan  pedagogi  saintifik  supaya  dapat  merangka  pengalaman  pembelajaran  yang  mencabar  murid  bagi  membentuk  dan  mencadangkan soalan. menyebabkan objek pegun mula bergerak dan  mengubahkan arah gerakan objek  Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pelajaran.  dan  berbincang  sesama  sendiri.  Ahli kumpulan yang lain memerhati kelajuan pergerakan bola ping pong  tersebut. murid akan dapat:  a)  menyatakan dengan betul kesan geseran terhadap pergerakan objek  Strategi P & P : Inkuiri Penemuan  Prosedur aktiviti:  a)  b)  c)  d)  Semua murid diberi satu lembaran kerja untuk dijawab selepas aktiviti.1.  Murid membentuk kumpulan kecil ( 5­6 orang)  Setiap kumpulan dibekalkan 3 biji bola ping pong dan 3 jenis permukaan  yang berbeza  3 orang ahli kumpulan akan melepaskan bola ping pong secara serentak.7. kertas pasir (kotak dan pasir).  Salah  satu  cara  pendekatan  inkuiri  ialah  menyampaikan  pembelajaran  sains  sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan bukan fakta yang harus dihafal.  Pengajaran  inkuiri  membimbing  murid  melalui  pengalaman.2.  Murid  membina  kefahaman berkenaan idea­idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi  dengan  bahan­bahan  manipulatif. membentuk pembelajaran melalui perbincangan sesama  sendiri dan orang lain. kaca . papan  kayu  Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari  bahawa daya  menambahkan  kelajuan objek yang bergerak.  Murid menjawab soalan­soalan dalam Lembaran Kerja D yang  disediakan. 105  e)  .

Lembaran Kerja D:  Arahan:  1.  7.  3.  2. · Jenis permukaan  · Jisim Bola Ping Pong  · Kelajuan pergerakan bola  8.  Berikan sebab bagi jawapan anda. dan  pembelajaran kolaboratif juga boleh dilaksanakan.  Lepaskan  3 biji bola ping pong secara serentak di bahagian atas papan.  Padankan yang berikut dengan betul  Apakah yang dimalarkan?  .  Apakah kesimpulan anda ?  Selain daripada menjalankan eksperimen. Apakah yang diperhatikan  .  Perhatikan bola ping pong yang mana akan sampai di hujung papan dahulu. Apakah yang diubah  . 106  .  Pada pendapat anda permukaan mana yang paling memperlahankan pergerakan?  6.  Letakkan 3 papan yang mempunyai permukaan yang berbeza pada satu garisan  permulaan. teknik berbincang.  1  2  3  Jenis permukaan papan  Permukaan Berpasir  Permukaan kaca  Permukaan papan kayu  Kelajuan Bola Ping Pong  4.  Bola Ping Pong  Papan  MEJA  Bil.  Apakah tujuan penyiasatan ini?  5. tunjuk cara.

  Ulang langkah 1­4 pada pokok yang lain yang hendak ditentukan usianya.  d.2.  Hasil Pembelajaran: Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 4  Tema  : Menyiasat Alam Kehidupan  Topik  : Proses Kehidupan  Sumber P&P: Pita pengukur. 107  . Catatkan nama pokok dalam jadual  yang dilampirkan.  Letakkan sekeping “ masking tape” di batang pokok dengan jarak 2 meter dari tanah.  dengan  bimbingan  minimum daripada guru.5  Pembelajaran Berasaskan Projek (Project­Based Learning­PBL)  PBL  merupakan  satu  aktiviti  pembelajaran  yang  menggunakan  kaedah  pemusatan murid di mana guru memberi satu tajuk masalah untuk dibincangkan  oleh murid.1. Tugas guru adalah menyediakan pilihan projek yang  realistik.  Strategi P&P: Pembelajaran Berasaskan Projek  Kaedah:  a.  e. pelajar akan dapat:  a.  Gunakan pita pengukur.  Projek  boleh  dilakukan  oleh  seorang  sahaja  atau  kumpulan  kecil  yang  terdiri  daripada  dua  atau  tiga  orang.  Ukur lilit batang pokok tersebut bermula dari kawasan yang telah diletakkan “  masking tape” dengan menggunakan pita pengukur. masking tape.  Mengetahui bagaimana kaedah asas untuk menentukan usia sebatang pokok.  Kenal pasti pokok untuk ditentukan usianya.  c.  memberi  garis  panduan.7.  b.  Mengaplikasikan kemahiran manipulatif. melanjutkan  atau  mengaplikasikan  sesuatu  konsep  dan  menyebabkan  murid­murid  menggunakan proses sains. Projek boleh dijalankan untuk menjelaskan.  Catatkan bacaan dalam jadual.  Selain  itu  projek  boleh  diadakan  mengikut  minat  dan  keupayaan  murid  terutama  murid  bermasalah pembelajaran. benang atau tali  Pengetahuan sedia ada:  Pelajar telah mengetahui bahawa setiap benda hidup akan membesar.  Projek  boleh  dijalankan  mengikut  keperluan  tajuk  yang  diajar. pembinaan atau tugasan yang menuju ke  suatu  tujuan  yang  tertentu.  Projek ialah penyiasatan yang teratur.  b.  mencadangkan  bentuk  persembahan  dan  memantau progress pelaksanaan dari semasa ke semasa.

  Mengira  usia pokok.  Dengan  menganggap ukur lilit pokok  membesar  sebanyak 2.3  Kenalpasti tahun yang paling banyak pokok hidup daripada aktiviti ini?  2.  Kira dan catat semua usia pokok yang telah anda kenal pasti di ruang kanan jadual.  maka  usia  pokok  boleh  ditentukan  dengan  menggunakan  formula  berikut:  Usia pokok=  Ukur lilit batang pokok ( cm)  2.5  2. 108  .4  Lakukan sedikit kajian.5  cm  setahun. mengapa ukur lilit pokok bertambah setiap tahun?  Nota untuk guru: Aktiviti ini tidak sesuai untuk pokok berkayu keras yang tua.  2.Jadual  Nama pokok  Diameter  Usia pokok  Kawasan:  Analisis:  1.2  Berapakah usia pokok yang paling tua dalam aktiviti ini?  2.1  Berapakah usia pokok yang paling muda dalam aktiviti ini?  2.

  Penggunaan  sumber  alam  sekitar  di  kawasan  pedalaman  amatlah  digalakkan. surat khabar.  dapur.  Setiap  kumpulan  juga  digalakkan  mengguna  strategi  P&P  yang  berbeza.7. Berikut adalah  beberapa contoh sumber pengajaran dan pembelajaran sains sekolah pedalaman:  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  model (contoh benda maujud yang terdapat di sekitar kawasan pedalaman. bot berenjin.  hutan / kampung)  bahan terbuang (botol. 109  . parabola. kenderaan. dll)  persekitaran sekolah. Selain itu guru juga boleh menggunakan  sumber komuniti atau menguruskan projek kerja lapangan di luar bilik darjah.  Contoh­  contoh sumber yang digunakan juga perlu disertakan. atau dengan menggunakan peralatan yang  terdapat dalam bilik darjah dan bilik sains sekolah.  Berdasarkan  strategi  P&P  yang  sesuai  sediakan  satu  aktiviti  P&P  untuk  pembentangan  kumpulan  nanti.3  Tugasan dan latihan  Tugasan dalam kumpulan kecil)  Berdasarkan  kepada  pengalaman  anda  di  kawasan  pedalaman.2.  7.2  Sumber­sumber untuk P&P Sains  Sumber P&P boleh dihasilkan oleh guru sendiri. dll)  Nota: Guru­guru boleh memikirkan contoh­contoh lain yang berkaitan dan mudah terdapat di  pedalaman.  rancangkan  satu  aktiviti  P&P  dengan  memilih  satu  atau  dua  hasil  pembelajaran  dalam  Huraian  Sukatan  Mata  pelajaran  Sains  Sekolah  Rendah. rumah (family science)  permainan tempatan  lawatan / projek atau kajian lapangan  elemen teknologi (Astro. generator. plastic.  7.4  Pembentangan tugasan / latihan  Setiap  kumpulan  yang  membentang akan dinilai oleh  pensyarah  serta  rakan­rakan  daripada kumpulan lain dengan menggunakan borang penilaian yang disediakan.

Borang Penilaian Kumpulan Sendiri  Nama ahli _________________________________________  Tajuk Tugasan _____________________________________  Tarikh ___________________  Peranan kumpulan anda:  Menghabiskan tugasan tepat pada masa              Ya            Tidak  Semua ahli bekerja sama                                      Ya             Tidak  Berjaya menghabiskan tugasan dengan baik        Ya             Tidak  Komen:  Sumbangan ______________________________: 110  .

  2.  Komen lain: 111  .1.

  Kekuatan yang ada pada kumpulan ini?  (nyatakan sebab)  2.        Apakah penambahbaikan yang perlu ada? (nyatakan sebab) 112  .Borang Penilaian Pembentangan Aktiviti Kumpulan  Nama kumpulan:  1.  Apakah unsur P&P yang paling berjaya dalam aktiviti ini?  3.

 Ali Samsudin. Petaling Jaya. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.  Zurida Ismail. Syarifah Norhaidah Syed Idros & Mohd. Ahmad. Alias Abdullah & Nur Huda Faujan. 2008. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.  Sasbadi Sdn. 2005. Nexus Science UPSR.Rujukan:  Faujan H. Teknologi dan Inovasi untuk Pendidik. 2008.  Pusat Sains Negara. Bhd. 113  . Kaedah  Mengajar Sains.  Modul Program Pembelajaran Sains.

 Perkiraan adalah manipulasi dari nombor­nombor  yang  mengikut  peraturan  preset  untuk  menentukan  ramalan  dapatan.1  Pengenalan Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman (1 jam)  Asas  Matematik  adalah  salah  satu  pembinaan  blok  kepada  semua  bentuk  pendidikan  rendah.  fakta  nombor. tolak.1  Kajian Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah  Kandungan  sukatan  pelajaran  Matematik  sekolah  rendah  adalah  seperti  yang  ditunjukkan dalam jadual berikut:  Bil  1  Nombor Bulat Topik  Sub­topik  · · · · Kemahiran  Perbandingan kuantiti.  NOMBOR  · · · · · · · Pengenalan pecahan.1.    Pembelajaran  untuk  berfikir  secara  matematik  adalah  penting  dalam  dunia  kehidupan  kita. Nombor Bercampur. Masalah ini dapat dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi. Operasi tambah. Pecahan 114  .    Kemahiran  ini  adalah  amat  penting  dalam  dunia  pekerjaan. · Gabungan dua operasi termasuk tanda  kurung.  8. Penganggaran dan pembundaran.  Asas  matematik  dibahagikan  kepada  dua  komponen  iaitu  komponen  perkiraan  dan  komponen penyelesaian masalah.    Demikian  juga  kebolehan  menyoal  soalan  yang  betul  dan  mengenal  pasti kesalahan adalah faktor penting yang akan menentukan masa depan kita. Nombor bulat hingga tujuh digit. darab dan  bahagi melibatkan nombor bulat. Pecahan Setara.UNIT 8: PEDAGOGI MATEMATIK (SEKOLAH PEDALAMAN)  8. Operasi tambah dan tolak melibatkan  pecahan.  perkiraan  nombor  bulat dan pecahan.  Ianya  bermaksud  hanya  satu  hasil  atau  jawapan  yang  boleh  diterima.  Matematik  asas  mengandungi  satu  set  terdiri  daripada  bahagian­bahagian  yang  digabungkan sebagai asas untuk membentuk kemahiran matematik yang lebih tinggi. Pecahan Tak Wajar. Pecahan Wajar.  Penyelesaian  masalah  adalah  aplikasi  kemahiran­kemahiran  pengiraan  yang  telah  dipelajari yang merangkumi cara berfikir bagi memahami beberapa situasi yang tidak  diketahui.  Ia  dibahagikan  kepada  empat  bidang  kemahiran  iaitu  kesediaan.    Kuasa  matematik  begitu  besar  sekali  dan  ianya  boleh  membawa  hasil  dan kemajuan dalam kehidupan dan juga boleh membawa kemusnahan jika berlaku  kesalahan. Perbandingan nilai pecahan.

· Gabungan dua operasi tambah dan  tolak melibatkan pecahan. · Operasi tambah. · Operasi darab dan bahagi perpuluhan  dengan nombor bulat. · Gabungan dua operasi tambah dan  tolak melibatkan wang. · Operasi tambah. tolak. segi tiga Perpuluhan Peratus 2  WANG  Wang 3  Masa dan  Waktu Panjang UKURAN  Timbangan  Berat Isi padu Cecair 4  BENTUK  Bentuk Dua 115  . · Penentuan nilai peratus.  · Pengenalan unit isi padu cecair.  · Jenis bentuk dua matra: Segi empat  tepat. · Penimbangan dan penganggaran. · Operasi tambah dan tolak melibatkan  perpuluhan. tolak. · Penentuan nilai wang. tolak. darab dan  bahagi melibatkan wang. tolak. · Penyukatan dan penganggaran.  · Pengenalan unit panjang. · Pengukuran dan penganggaran. · Perbandingan nombor hingga tiga  tempat perpuluhan. · Gabungan dua operasi tambah dan  tolak melibatkan perpuluhan. · Pernyataan waktu termasuk sistem 12  jam dan 24 jam. · Penukaran unit timbangan berat.Bil  Topik  Sub­topik  Kemahiran · Operasi darab pecahan dengan  nombor bulat. · Penentuan tempoh masa. darab. dan  bahagi melibatkan panjang. · Penukaran pecahan dan nombor  perpuluhan kepada peratus dan  sebaliknya. segi empat sama.  · Pengenalan peratus. · Penggunaan peratus.  · Pengenalan perpuluhan. · Operasi tambah. dan  bahagi melibatkan timbangan berat. · Penukaran pecahan kepada nombor  perpuluhan dan sebaliknya. tolak. dan  bahagi melibatkan masa dan waktu. · Penukaran unit panjang.  · Pengenalan masa dan waktu. · Penukaran unit isi padu cecair. · Operasi tambah.  · Pengenalan mata wang.  · Pengenalan unit timbangan berat. · Operasi tambah. darab. darab. darab dan  bahagi melibatkan isi padu cecair.

1  Pendekatan Kontekstual dan Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran  Matematik Sekolah Pedalaman  Pendekatan Kontekstual dan konstruktivisme merupakan dua jenis Pendekatan yang  sesuai  diamalkan  bagi  subjek  Matematik  di  sekolah  pedalaman. kuboid.  Jenis bentuk tiga matra: kubus.  piramid tapak segi empat tepat.  · · · · · Bentuk Tiga  Matra · · · · · 5  Purata STATISTIK  Perwakilan Data · · · · Pungutan data. Pembinaan piktograf dan carta palang.2  Aplikasi Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman  8.Bil  Topik  DAN  RUANG  Sub­topik  Matra  · Kemahiran  sama kaki.  Kedua­dua  pendekatan  ini  dapat  meningkatkan  keberkesanan  pengajaran  dan  pembelajaran  matematik  di  kalangan  murid  pedalaman  kerana  ia  berasaskan  persekitaran  murid  dan aktiviti yang berpusatkan murid serta sumber pengajaran pembelajaran. Perimeter segi empat dan segi tiga. Pengiraan purata.  a.  Pendekatan Kontekstual  i.  Pengenalan purata. segi empat  sama.  menghuraikan  teori  pembelajaran  kontekstual. Lukisan bentuk tiga matra.2. segi tiga sama sisi dan segi  tiga bersudut tegak. 116  . segi  tiga bersudut tegak dan bulatan. Ciri­ciri bentuk dua matra. Ciri­ciri bentuk tiga matra.  8. segi tiga sama sisi. sfera.  prisma. silinder dan kon.  membincangkan  kaedah­kaedah  pembelajaran  kontekstual  dan  mengaplikasikan  pembelajaran  kontekstual  ke  dalam  pengajaran  dan  pembelajaran  dalam kelas agar murid yang berkualiti dapat dihasilkan. segi tiga sama kaki. Lukisan bentuk dua matra.  pyramid tapak segi tiga sama sisi. Piktograf dan carta palang. Maklumat daripada piktograf dan carta  palang. Luas segi empat tepat.  Pengenalan  Untuk membantu guru menjelaskan definisi pembelajaran kontekstual. Isi padu kubus dan kuboid.  pyramid tapak segi empat sama.

  Kemanusiaan  Unsur­unsur  tersebut  menegaskan  bahawa  pembelajaran  akan  menjadi  lebih  berkesan  jika  maklumat  disampaikan  dalam  konteks  yang pelbagai dan bermakna kepada murid.  pelajar  akan  melalui  satu  atau  lebih  daripada  kaedah­kaedah  pembelajaran  berikut  .  Apabila  kanak­kanak  membesar.  Makmal.  dan  menggunakan  pengalaman  serta  informasi  demi  membina  pengetahuan  sendiri. Teori ini juga menegaskan  bahawa  penekanan  perlu  diberi  kepada  kepelbagaian  persekitaran  pembelajaran  untuk  menghasilkan  pembelajaran  yang  berkesan. pembelajaran hanya berlaku  apabila  pelajar  dapat  memproses  maklumat  atau  pengetahuan  baru  dengan  cara  yang  bermakna  dalam  rangka  minda  mereka.  Kurikulum  yang  cuba  menempatkan  pembelajaran 117  .  Pemahaman  pelajar  menjadi  semakin  jelas  apabila  mereka  berupaya  mengaitkan  pengetahuan  yang  diperoleh  dalam  bilik darjah dapat diaplikasikan dengan  situasi di luar  konteks bilik darjah.  iii.  fizikal Kepelbagaian  persekitaran  pembelajaran  ­  Bilik  darjah.  Pembelajaran  kontekstual  mempertimbangkan  interaksi  antara  pelbagai  tahap  dan  unsur  pengajaran.  Kaedah  ini  menyediakan  pembelajaran  secara konkrit  yang  melibatkan aktiviti  hands –  on dan  minds – on.  Tempat kerja.  Pembelajaran  kontekstual  memastikan  pelajar  disediakan  peluang  untuk  menjadikan  pembelajaran  bermakna  melalui  pengalaman  dan  informasi.  sosial.  Definisi  Pembelajaran  kontekstual  ialah  kaedah  pembelajaran  yang  menggabungkan  isi  kandungan  dengan  pengalaman  harian  individu.  Komunikasi.  Teori  pembelajaran kontekstual adalah berdasarkan unsur­unsur berikut: · · · Konteks  pembelajaran  yang  pelbagai  –  budaya.    psikologi.  adalah  menjadi  lebih  sukar  untuk  menyediakan  konteks  pembelajaran  yang  bermakna.Pembelajaran kontekstual merupakan satu model dinamik dan terbuka.  ia  dapat diringkaskan menjadi “REACT” · Relating (Menghubung kait):  Pembelajaran  dalam  konteks  menghubungkaitkan  pengetahuan  baru  dengan  pengalaman  hidup  merupakan  suatu  bentuk  pembelajaran  kontekstual  yang  biasanya  berlaku  di  kalangan  kanak­kanak.  Kaedah­Kaedah Pembelajaran Kontekstual  Dalam  proses  pembelajaran  secara  kontekstual.  ii.  Sains.  Komunikasi.  Ini  memerlukan  proses  pembelajaran  yang  luwes  dan  tidak  mengikut  susunan  bukan  kontekstual yang berbentuk artifisial.  iv.  Pendekatan  kontekstual  juga  merentas  pelbagai  disiplin  ilmu  seperti  Matematik.  masyarakat  dan  alam  pekerjaan. Kehidupan harian Kepelbagaian  disiplin  ilmu  –  Matematik.  Teori  Mengikut teori pembelajaran kontekstual.  Kemanusiaan.  Sains.  Teknikal  dan  Vokasional.

  Contoh  murid  melakukan  aktiviti  mengutip  sampah  di  sekitar  sekolah  untuk  menanam  sikap  cintakan  kebersihan.  Secara  tradisinya. Contoh murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut  tegak  dengan  menggunakan  Teorem  Pythagoras.  Kemudiannya.  Menerusi  pengalaman  ini  murid  dapat  mengaitkan  aktiviti  yang  dilakukan  oleh  ibu  bapa  mereka  semasa  membersihkan  kawasan  tempat tinggal mereka setiap hari.  mentoring  dan  latihan  kerja. 118  · · · .dalam  konteks  pengalaman  hidup  mesti  menumpukan  perhatian  pelajar  kepada  taakulan.  peristiwa  dan  keadaan  harian.  atau  memindahkannya  adalah  berlandaskan  apa  yang  telah  diketahui  pelajar. aplikasi sering berdasarkan aktiviti pekerjaan.  dan  komunikasi  dengan  pelajar  lain  ­  merupakan  strategi  P&P  yang  utama dalam pembelajaran kontekstual.  Majikan  mementingkan  pekerja  yang  boleh  berkomunikasi. Applying (Mengaplikasikan):  Mengaplikasikan  konsep  dan  informasi  dalam  konteks  untuk  digunakan  dalam  situasi  yang  lain.  Dalam  kursus  pembelajaran  kontekstual.  bertindak  balas.  peristiwa  dan  keadaan  harian  itu  dipautkan  dengan  maklumat  baru  untuk  penyelesaian  sesuatu  masalah.  tetapi  mereka  masih  merupakan  bentuk  pembelajaran  yang  pasif  secara  bandingannya. penemuan  dan  reka  cipta  ­  merupakan  nadi  pembelajaran  kontekstual.  naratif.  Walaupun pelajar­pelajar boleh dimotivasikan dengan strategi P&P  seperti  video.  atau  aktiviti  berasaskan  teks.  berkongsi  maklumat  dan  bekerja dengan selesanya dalam pasukan di tempat kerja. · Experiencing (Mengalami):  Pengalaman  ­  pembelajaran  dalam  konteks eksplorasi.  taakulan.  Pendekatan  ini  menyerupai  RELATING  iaitu  ia  berasaskan  perkara­perkara  yang  lazim  dan  diketahui. Transferring (Memindahkan):  Pembelajaran  sesuatu isi dalam  konteks pengetahuan  yang  sedia  ada.  kebanyakan  pelajar  menghadapi  situasi  pembelajaran  yang  baru  tanpa  sebarang  kaitan  dengan  pengetahuan  sedia  adanya.  Kebanyakan  sekolah  akan  mengadakan  lawatan  kilang. 4m dan 5m untuk  menghasilkan  sudut  tegak  dalam  aktiviti  mengecat  garisan  gelanggang permainan.  Murid  boleh  memindahkan pengetahuan segi tiga bersisi 3m.    Guru  boleh  membantu  meningkatkan  keyakinan  pelajar  dengan  menyediakan  panduan  yang  dapat  menghubungkan  pengalaman  pembelajaran  baru  dengan  apa  yang  telah  diketahui  pelajar. Cooperating (Bekerjasama):  Pembelajaran  dalam  konteks  berkongsi. Pengalaman bekerjasama  bukan  sahaja  membantu  kebanyakan  pelajar  mempelajari  bahan  pengajian.  video.  makmal  dan  amali.  malah  ia  juga  dengan  konsisten  dengan  fokus  dunia  sebenar  tentang  pengajaran  kontekstual. Ini boleh  dilakukan  dengan  teks.  Pembelajaran  adalah  lebih  berkesan  sekiranya  pelajar­pelajar  dapat  memanipulasikan  alatan  dan  bahan  serta  melakukan bentuk penyelidikan yang aktif.

  guru  menanyakan  soalan  yang  akan  mendorong murid menggunakan ensiklopedia sebagai rujukan.  Kesimpulan  Pembelajaran  hanya  akan  berlaku  apabila  murid  dapat  memproses  maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada  mereka.  Minda  seseorang  akan  cuba  mencari  makna  dalam  konteks  dengan  membuat  hubung  kait  yang  bermakna  dan  relevan  dalam  persekitarannya.  Teori  Pembelajaran  Kontekstual  menumpukan  kepada  kepelbagaian  aspek  persekitaran  pembelajaran  sama  ada  di  bilik  darjah.  vi.  Teori  ini  menggalakkan  pendidik  memilih  atau  mewujudkan  persekitaran  pembelajaran  yang  merangkumi  pelbagai  pengalaman  sama  ada  dalam  konteks  sosial.  Murid  diberikan  kebebasan  mengutarakan  perkara­perkara  yang  berkaitan. Penilaian  Penilaian  boleh  dilakukan  dengan  cara  lisan.  cenderung  kepada  aplikasi  konsep.v.  Pendekatan  kontekstual  merupakan  suatu  kaedah  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  mencabar. Pemahaman  Ia merangkumi kemahiran murid yang berkaitan dengan tajuk yang  dipelajari.  · · · vii.  seterusnya  dapat  menyumbang  ke  arah  pemeringkatan  penguasaan  kemahiran dan prestasi murid.  perbincangan  kumpulan dan membuat kajian.  tajuk  darurat  –  guru  boleh  memperdengarkan  rakaman  bunyi  tembak  menembak  berserta  jeritan  sebagai  motivasi.  berkesan  dan  menyeronokkan.  budaya.  fizikal  atau  psikologi  untuk  mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan.  terdorong  melakukan  aktiviti  hands­on  dan  tidak  yakin  mempelajari Matematik secara abstrak.  Ini  boleh  dilakukan  dengan  bacaan.  Kaedah  penyampaian  maklumat  harus  dipelbagaikan  agar  dapat  menarik  minat  murid  terhadap  sesuatu  konsep  itu. 119  .  Pelaksanaan  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Kontekstual  memerlukan: · ini  Motivasi  Bertujuan  untuk  menarik  minat  dan  mencetuskan  idea  asas  terhadap  sesuatu  tajuk  yang  akan  dibincangkan.  Contoh  selepas  muris  mempelajari  cara  penggunaan  ensiklopedia. Kemahiran  Pengetahuan  baru  yang  diperoleh  murid  dapat  diaplikasikan  bagi  mencetuskan pemikiran murid dan dengan itu dapat menyelesaikan  masalah  harian. Aktiviti boleh dilakukan dengan cara  kuiz.  tempat  kerja  atau  kehidupan  harian.  Kumpulan Murid Yang Sesuai Untuk Pembelajaran Kontekstual  Terdiri  dari  kumpulan  yang  sederhana. perbincangan kumpulan dan penyediaan portfolio.  perubahan sikap dan bertulis.  makmal.  pemerhatian.  Contoh  mata  pelajaran  Sejarah.

  Kelebihan pembelajaran secara konsturktivisme : · Murid  lebih  berfikir  ­  untuk  menyelesaikan  masalah..  b.  kaedah  pengajaran.  dan  membuat  keputusan  yang  bijak  dalam  menghadapi  pelbagai kemungkinan dan cabaran Murid  lebih  faham  –  kefahaman  murid  tentang  sesuatu  konsep  dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam  pembinaan pengetahuan baru.  menjana  idea. objektif pembelajaran  dapat dicapai melalui pelbagai bentuk. Ini menjadikan mereka lebih  yakin  kepada  diri  sendiri  dan  berani  menghadapi  and  menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Learner autonomy and initiative is  accepted and encouraged.  industri  dan  masyarakat  perlu  bersedia  menerima  perubahan  dalam  menjayakan  pengajaran  dan  pembelajaran  secara  kontekstual. 1999)  i.  Pendekatan Konstruktivisme  Pembelajaran  secara  konstruktivisme  penting  dalam  sistem  pendidikan  hari ini.  Penglibatan  masyarakat  dan  industri  dalam  merancang  strategi  untuk  menjayakan wawasan bersama dengan pihak sekolah sangat penting.  mengaplikasikan.  murid  akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka  terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima  dengan  pengetahuan  sedia  ada  untuk  membina  pengetahuan  baru.  bekerjasama  dan  memindahkan. Murid  lebih  berkemahiran  sosial  –  murid  diberi  peluang  untuk  berinteraksi  dengan  rakan­rakan  dan  guru  dalam  membina  pengetahuan mereka.  It  is  the  learner  who  interacts  with  objects and events and thereby gains an understanding of the features held by  objects  or  events. N.  The  learner.  situasi  dan  masa.Dalam proses pembelajaran secara kontekstual.” (Sushkin.  mengalami. Antara bentuk yang diutarakan  adalah  menghubung  kait.  constructs  his/her  own  conceptualisations and solutions to problems.  Murid yang melalui kaedah pembelajaran secara kontekstual berupaya  mengaitkan  apa  yang  dipelajari  dan  mengaplikasikannya  kepada  situasi lain. Murid  lebih  Yakin  –  murid  diberi  peluang  untuk  membina  kefahaman mereka tentang sesuatu.  Pembelajaran  kontekstual  yang  efektif  memerlukan  gabung  jalin  atau  interaksi  di  antara  kurikulum. · · · · 120  .  “In the constructivist theory the emphasis is placed on the learner or the student  rather  than  the  teacher  or  the  instructor.  Oleh  itu  sekolah.  therefore. Murid  lebih  ingat  –  Setelah  memahami  sesuatu  konsep.  Setiap  bentuk  yang  dibincangkan  harus  mengaitkan  pembelajaran  dengan  pengalaman  dan  persekitaran.

2  Contoh­contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan  kontekstual dan konstruktivisme dalam pedagogi sekolah pedalaman seperti yang  disenaraikan berikut:  BIL  AKTIVITI  1  Pertandingan  Melastik/  menyumpit Anyaman BAHAN/SUMBER  · Kad/daun nombor · Gelang getah/  sumpit/lastik · Tanah liat · Mengkuang/daun  kelapa KEMAHIRAN MATEMATIK  CATATAN  · Mengenal nombor · Operasi penambahan · Operasi tolak · · · · · Konsep/rumus luas Konsep/rumus perimeter Pecahan Peratus (10 x 10 grid) Perpuluhan · Pendekatan  kontekstual  2  · Anyaman tikar · Corak segi empat  sama · Pendekatan  konstruktivisme  · Pendekatan  kontekstual · Kolaborasi  3  4  Main lompat­  lompat  (Skiping)/  Sepak bulu  ayam Pertandingan  Lompat jauh/  parit Garis nombor · Tali /rotan · Gelang getah · Bulu ayam · Membilang · Gandaan · Mengukur masa · Rotan · Pita ukur/  pembaris meter 5  · Biji getah · Dawai/bambu · Menganggar jarak · Mengukur jarak dengan  unit sebarangan · Mengukur jarak dengan  unit metrik · Membilang · Operasi tambah. tolak.2.  Peranan yang dimainkan oleh seorang guru konstruktivis adalah  seperti berikut : · · · menggalakkan  murid  menerangkan  lebih  lanjut  jawapan  kepada  soalan yang ditanya.· Murid  lebih  seronok  –  murid  diberi  peluang  untuk  berinteraksi  dengan  rakan­rakan  dan  guru  dalam  membina  pengetahuan  mereka.  ii.  8. menggalakkan  penemuan  oleh  murid  melalui  pertanyaan  soalan  bercapah .  darab dan bahagi · Membilang · Operasi tambah dan  tolak dengan/tanpa  mengumpul semula · Perpuluhan · Nilai tempat 121  · Pendekatan  kontekstual  · Pendekatan  kontekstual  6  Dekak­dekak · Biji getah · Dawai/bambu · Pendekatan  kontekstual . menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai  pandangan mereka.

 ulam) · Bulu ayam · Paku · Gelang getah · plastisin · Gelang getah KEMAHIRAN MATEMATIK  CATATAN  · Menyelesaikan masalah  harian melibatkan wang · Mengumpul data  (Statistik asas) · Mengenal nombor · Penambahan · Pendaraban · Membilang · Ukuran panjang · Mengumpul/Perwakilan  data · Penyelesaian masalah  melibatkan 4 operasi  asas · Kontekstual · Main peranan  8  Pertandingan  dart · Kontekstual  9  Pertandingan  Main gelang  getah Penyelesaian  Masalah  berbentuk  cerita · Kontekstual  10  · Daun · Batu · Biji getah · Kontekstual · Simulasi  8. ikan  masin.  Dalam kumpulan 2 – 3 orang.3  Contoh Cara pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pelajaran:  Aktiviti  1: Anyaman  Hasil Pembelajaran:  Menemui rumus luas segi empat  Tahun: 4  Sumber/Bahan:  1.  Kertas berbentuk L  Prosedur:  1. Lebar daun hendaklah sama.  Murid diminta mengira jumlah bilangan unit segi empat sama untuk panjang dan  lebar anyaman.  4.  2.  Guru mengedarkan jadual  seperti berikut;  BENTUK  JUMLAH BILANGAN UNIT  PERSEGI SEGI EMPAT  SAMA  1  100  2  3  4 BILANGAN UNIT  SEGI EMPAT  SAMA (LEBAR)  10  BILANGAN UNIT  SEGI EMPATSAMA  (PANJANG)  10  122  . sayur.2.  Murid diminta untuk mengira jumlah bilangan unit segi empat sama dalam anyaman  mereka. murid diminta membina satu anyaman menggunakan  daun tersebut (grid segi empat sama bersaiz 10 x 10 unit persegi) berpandukan  tunjuk cara guru.BIL  AKTIVITI  7  Tamu Tani BAHAN/SUMBER  · Hasil­hasil  masyarakat  setempat  (buah.  Daun mengkuang/pandan/kelapa  2.  Guru membekalkan daun mengkuang/pandan/kelapa yang terdapat di persekitaran  murid.  3.  5.

 Contohnya 10 getah setiap murid.  Dalam kumpulan seramai 3 orang murid. · Getah dikumpulkan dan disusun di atas palang.  3. Getah yang paling hampir dengan garisan  merupakan pemain pertama dan terjauh dari garisan atau terkena garisan  sebagai giliran terakhir. guru membekalkan 20 gelang getah  kepada setiap murid. · Permainan berterusan mengikut masa yang ditetapkan.  9.  dan merekodkan kiraan bilangan unit segi empat yang disediakan.  Guru memacak 2 batang ranting kayu secara selari dan diikat satu gelang getah  menghubungkan kedua­dua ranting tersebut sebagai palang. · Dari garisan yang ditetapkan peserta secara bergilir akan melastik gelang  getah di atas palang.  7.  murid  akan  mengulangi  langkah  3  dan  4.  Gelang getah  2.  Berdasarkan  jadual. Contohnya 10 minit.  2.6.  murid  dikehendaki  mendapatkan  hubungan  di  antara  jumlah  bilangan  unit  segi  empat  sama.  Rajah:  Garisan Melastik  Ranting kayu  Palang getah 1 ­ 2  123  .  Arahan pertandingan; · Ahli kumpulan membuat persetujuan tentang bilangan gelang getah yang  hendak pertaruhkan.  Kertas skor  3.  dengan  bilangan  unit  segi  empat  sama  untuk  panjang dan lebar bagi setiap bentuk. murid diminta  menutup  sebahagian  permukaan  anyaman  untuk  membentuk  segi  empat  pelbagai  saiz (sekurang­kurangnya tiga bentuk). · Ahli kumpulan membuat persetujuan untuk menentukan jarak dan  menentukan giliran dengan cara yang kreatif contohnya menghumban gelang  getah ke garisan tertentu.  8.  Dengan menggunakan kertas berbentuk L yang disediakan oleh guru.  Guru  membuat  kesimpulan  tentang  perkaitan  dalam  aktiviti  8  dengan  memperkenalkan rumus luas segi empat sama dan segi empat tepat seperti berikut;  Luas  segi empat sama/tepat = panjang x lebar  Aktiviti  2:  Permainan main gelang getah  Hasil Pembelajaran:  Membilang  Tahun:  Sumber/Bahan:  1. Getah yang terjatuh akan menjadi miliknya.  Untuk  setiap  segi  empat  yang  dibentuk. · Pemenang ditentukan berdasarkan bilangan gelang getah yang diperoleh.  Ranting kayu  Prosedur:  1.

  Murid­murid diminta menggunakan dekak­dekak untuk membuat operasi tambah dan  tolak dengan/tanpa mengumpul semula seperti jadual berikut:  Bil  1  2  3  4  Operasi ayat matematik  27+ 12  =  17 + 5 =  45­ 34 =  25­17 =  Jawapan  39  Sepit  Tambah biji getah pada  tiang dekak mengikut  nilai tempat Buluh Diraut  Biji Getah  Buluh  tens  ones  Rajah 1 : Dekak­dekak  4.Aktiviti 3:  Menggunakan Dekak­dekak  Getah gelang  Hasil Pembelajaran:  Operasi tambah dan tolak dengan/tanpa mengumpul semula  Tahun:  Sumber/Bahan:  2  Biji getah /warna/Dawai/bambu/buluh /papan/ sepit  Prosedur:  1.  124  .  Dalam kumpulan 3  orang.  2.  3. murid diminta membina satu dekak­dekak berpandukan  tunjuk cara guru seperti Rajah 1.  Guru memberi lembaran kerja menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi  tambah dan tolak.  Guru membekalkan  biji getah  dan dawai atau bambu (buluh)  terdapat di  persekitaran kampong.

  Bunga / daun/ batu kecil / lidi  Prosedur:  1. guru menunjukkan proses  menyelesaikan masalah melalui simulasi.  Biji getah berwarna  2. ( contoh : sebiji batu = seekor ayam) 125  .  Basru ada 9 ekor ayam. Dia mengutip 3 biji  buah durian pada  awal pagi. ( contoh : sehelai daun = sebiji durian )  4.  Berapakah ekor  ayam Basru yang tinggal ?  6  Dengan menggunakan bahan yang disediakan.  5.  Buah­buahan  3.  Guru menunjukkan contoh lain yang melibatkan operasi tolak.  2.Aktiviti  4:  Penyelesaian masalah berbentuk cerita  Hasil Pembelajaran:  Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dan tolak  dengan/tanpa mengumpul semula  Tahun:  2  Sumber/Bahan:  1. Kemudian dia mengutip lagi sebanyak 5 biji pada sebelah petang.  Guru memberi satu situasi masalah berdasarkan suasana kehidupan seharian.  Dengan menggunakan bahan yang disediakan.  Guru menunjukkan penyelesaian masalah berdasarkan Model Polya seperti berikut:  Langkah 1: Apakah maklumat yang diberi?  Langkah 2: Apakah operasi yang digunakan?  Langkah 3: Selesaikan  Langkah 4: Semak Jawapan.  Ah Lek seorang pekebun buah­buahan.  Guru membekalkan  pembilang seperti yang disenaraikan oleh guru yang boleh  diperoleh  di persekitaran kampong.  Berapakah jumlah biji durian dikutip oleh Ah Lek ?  3. guru menunjukkan proses  menyelesaikan masalah melalui simulasi.  4 ekor ayam telah dicuri orang.

  Arahan :  Teliti senario di bawah ini untuk membuat  tugasan / latihan bagi unit ini.  Murid­murid diminta menyelesaikan masalah berbentuk cerita yang disediakan oleh  guru dalam lembaran kerja seperti jadual berikut:  Bil  1  2  Masalah berbentuk cerita  Emak beli dua biji nenas.  Hasil bengkel anda akan  dibentangkan mengikut kumpulan .7  Guru menunjukkan penyelesaian masalah berdasarkan Model Polya seperti dalam  langkah 4 di atas.  Kebanyakan  murid­murid  sekolah  rendah  di  kawasan  pedalaman  menghadapi  masalah pembelajaran matematik seperti berikut; · Tidak menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru di bilik darjah · Mengingat fakta asas · Memahami sesuatu konsep · Memadankan kuantiti suatu objek dengan angka · Tidak menyiapkan kerja rumah · Murid pasif  Berdasarkan senario di atas.  sediakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh menarik minat murid­  126  murid pedalaman mempelajari matematik dengan baik.  Zainab beli dua biji  kobis.  8.  Kaedah “ take­away”  8.  Berapakah biji nenas semuanya?  Bobie mahu memelihara 5 ekor arnab. anda dalam kumpulan berempat dikehendaki  merancang satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik dengan memilih  satu atau dua hasil pembelajaran matematik sekolah rendah seperti yang  terdapat dalam huraian sukatan pelajaran matematik sekolah rendah.  Pakciknya telah berinya 2 ekor arnab.   Aktiviti  tersebut hendaklah disesuaikan dengan persekitaran murid­murid sekolah  pedalaman.  Berdasarkan  kepada  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  dirancang.3  Tugasan/latihan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah  Pedalaman  Perbincangan kumpulan tentang aplikasi pendekatan Kontekstual dan  Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik sekolah pedalaman.  Guru memberi lembaran kerja menyelesaikan masalah berbentuk cerita yang  berkaitan operasi tambah dan tolak.  Berapakah biji kobis Zubaidah lebih  daripada kobis Zainab?  Penyelesaian/ Ayat  matematik  3  9.  Berapakah ekor arnab lagi yang perlu Bobie beli?  Zubaidah beli lima biji kobis.  Bapa beli tiga biji  nenas.

 setiap pelajar perlu membuat refleksi kendiri.8.  Borang penilaian pembentangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kumpulan  Nama Kumpulan: ___________________________  Topik:  Perkara  ___________________________  Komen  Kelebihan 127  .4  Pembentangan Tugasan / Latihan (2 Jam)  Setiap  kumpulan  diminta  membentangkan  tugasan/latihan. Pensyarah dan pelajar  bersoal jawab tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dibentangkan dan  mencatat  maklum  balas  berdasarkan  pemerhatian  terhadap  tugasan/latihan  kumpulan lain di dalam jadual mengikut format yang disediakan seperti berikut.  Di  akhir  sesi  pembentangan.

Kelemahan  Cadangan  penambahbaikan 128  .

 Mathematics : A Good Beginning Strategies for  nd  Teaching Children ( 2  Edition ). Published By BPG  L.  Oxfor University Press:London  Pukal Latihan Penggunaan Bahan Manipularif Dalam Pengajaran Pembelajaran Matematik  Sekolah Rendah.edu/~mryder/itc_data/constructivism.W. Paling (1963).K. (1982). (1999). Kuala  Lumpur.  Sushkin. Downes & D.A. (1999).  Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).  J. Monterey.html 129  . Ohio  Nik Azis Nik Pa. BPG  Troutman A.Rujukan:  Buku Konsep Dan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah  (1998). Universiti Malaya.  California. Blake (1998). Mathematics for Young Children. Merrill Prentice­Hall:  Columbus. Lichtenberg B.N.P. The Teaching Or Arithmetic In Tropical Primary Schools.. [Online] Available:  http://carbon.cudenver.  Kuala  Lumpur. Pendekatan konstruktivisme radikal dalam pendidikan matematik. Pembelajaran secara konstruktivisme.S. Brooks/Cole Publishing Company. Shaw & S.

1.  9.  d)  Memberi  maklumat  kepada  ibubapa/penjaga  tentang  prestasi  pembelajaran  anak/ anak jagaan mereka.1  PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  KONSEP PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  9.  Dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  guru  perlu  mengetahui  maklumat  yang  dikumpulkan  melalui  pelbagai  cara  pengujian  atau  kaedah  lain.  c)  Mengenal  pasti  jika  murid  memahami  kurikulum  yang  diperlukan  dan  mengajar semula jika murid tidak memahaminya.  Dalam  pendidikan  khas  pula  tujuan  pentaksiran  dan  penilaian  adalah  untuk  mendapatkan  maklumat  mengenai  keupayaan  dan  pencapaian  murid­murid  bekeperluan khas.  Pentaksiran dan penilaian bagi murid bermasalah pembelajaran  seharusnya  dijalankan  secara  individu dengan  mengambilkira  semua aspek seperti  berikut:  a)  Kemahiran kognitif  §  Kecerdasan  §  Memori  b)  Kemahiran motor  §  Motor kasar  §  Motor halus 130  . mendapatkan  dan  memberikan  maklumat  yang  berguna  untuk  membuat  pertimbangan  mengenai  tindakan  selanjutnya.UNIT 9:  9.2  Definisi  Menurut Gronlund (1993). pentaksiran merupakan proses menentukan.  Kesimpulannya  pentaksiran  adalah  satu  proses  mengumpulkan  maklumat  untuk  merancang  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  dengan  cara  yang  lebih  berkesan.  b)  Mendapatkan  maklumat  yang berkualiti bagi  membuat  interpretasi  yang  sah  dan boleh dipercayai mengenai pembelajaran murid.3  Tujuan Pentaksiran dan Penilaian  Tujuan utama pentaksiran ialah:  a)  Memberi maklumbalas kepada murid untuk membaiki pencapaian.1  Pengenalan  Pentaksiran  merupakan  bidang  untuk  mendapatkan  maklumat  bagi  mengenal  pasti  masalah  yang  dihadapi  oleh  seseorang  murid.1. Pentaksiran  juga  merupakan  proses  memerhati  dan  mencerap  pembelajaran  serta  mengintepretasikan  maklumat  berhubung  pembelajaran  seorang  murid.  9.  guru  perlu  menilai  keberkesanan  perancangan dan pengajarannya.1.  Gay  (1985)  mengatakan  penilaian  adalah  satu  proses  yang  sistematik  dalam  pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah  dicapai yang membolehkan sesuatu pertimbangan atau keputusan dibuat.  Justeru.

  b)  Ujian Saringan · · · · Ujian  yang  dijalankan  untuk  mengenal  pasti  kanak­kanak  yang  berisiko  menghadapi masalah.  menari.c)  Kemahiran persepsi  §  Persepsi visual  §  Persepsi auditori  d)  Pencapaian akademik  §  Bacaan  §  Tulisan  §  Matematik  e)  Kemahiran bahasa  §  Bahasa eskpresif  §  Bahasa reseptif  f)  g)  h)  i)  j)  9.  Pentaksiran pencapaian adalah berdasarkan kepada pemerhatian dan penilaian  guru  ketika  murid  sedang  melakukan  sesuatu  aktiviti  tingkah  laku  serta  berinteraksi  dengan  orang  lain.  kemahiran  merancang.  Kaedah  ini  memberi  peluang  kepada  murid  untuk  menyemak  sendiri  perkembangan  linguistik  dan  proses  pembelajaran.  mengguna alat  sains.  menyumpit.  Pentaksiran  pencapaian  juga  dikenali  sebagai  pentaksiran autentik kerana ia menilai kebolehan murid untuk melakukan sesuatu  tugas  dalam  keadaan  atau  situasi  yang  sebenar  (real  life  task/  situation).  Pentaksiran  jenis  ini  memberi  peluang  untuk  mentaksir  kreativiti.2  Tingkah laku  Keadaan sosial dan emosi  Kesihatan  Pemeriksaan penglihatan  Pemeriksaan pendengaran  INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  a)  Pentaksiran Alternatif  Pentaksiran  alternatif  adalah  berasaskan  pendapat  bahawa  murid  boleh  membuat akses pembelajaran kendiri dan belajar dari proses penilaian tersebut.  Satu  contoh  pentaksiran  alternatif  ialah  pentaksiran  pencapaian  (performance  assessment)  seperti  bermain alat  muzik.  kebolehan  untuk  mengintegrasikan  pengetahuan  dan  kemahiran  untuk bekerja dengan orang lain.  Pentaksiran  alternatif boleh  dilaksanakan  dengan  menggunakan  senarai  semak  dan rubrik. Untuk mengasing dan menentukan kumpulan murid Dilaksanakan melalui ujian formal atau tidak formal sama ada secara individu  atau kumpulan 131  . Satu alat pengukuran yang menyeluruh membantu mengesan murid yang  lemah. memancing ikan  dan lain­lain.

  Guru  akan  mengajar  murid  kemahiran­kemahiran  kecil  yang  masih  tidak  dapat  dikuasai oleh murid.  Pemerhatian  yang  dibuat  perlu  direkodkan  dan  terdapat  beberapa  cara  untuk  merekod  hasil  pemerhatian. · Mengenal  pasti  kumpulan  tertentu  mengikut  Kebolehan  dan  kawasan­  kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. · Mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.  Guru  perlu  mengenal pasti apakah kemahiran­kemahiran kecil yang terdapat dalam sesuatu  tugasan. · Membolehkan  guru  merancang  dan  membina  bahan  bantu  mengajar  yang  bersesuaian mengikut tahap murid.  e)  Portfolio  Pentaksiran  portfolio  merupakan  satu  cara  pentaksiran  yang  amat  popular  digunakan  dalam  kalangan  guru. Hal ini kerana tugasan yang  dilakukan sebenarnya terdiri darpada  satu  siri  kemahiran  kecil  yang  perlu  dilakukan  dengan  jayanya  sebelum  menguasai  tugasan  atau  kemahiran  yang  lebih  berat. · Membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus ­ individu  atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. dan kemudian menguji kebolehan murid menjalankan tugasan tersebut. Tujuannya adalah untuk: · Mengenal pasti secara khusus kesulitan­kesulitan yang dihadapi oleh murid.  Pemerhatian  juga  sesuai  digunakan  untuk  mengumpul maklumat mengenai tingkah laku dan kemahiran sosial murid. · Membantu guru merancang objektif pengajaran.  Sampel­sampel  kerja  tersebut  boleh  digunakan  sebagai  bukti  pencapaiannya. 132  .  Pentaksiran  jenis  ini  dijalankan  secara  berterusan.  c)  Ujian Diagnostik  Ujian  diagnostik  adalah  satu  instrumen  pengukuran  yang  membolehkan  guru  mengesan  punca  dan  kawasan  kelemahan  secara  spesifik  yang  dihadapi  oleh  seseorang murid. kemahiran  kecil  yang  masih  tidak  dapat  dilakukan  oleh  murid  perlu  diajar.  Ianya  dapat  mengenal  pasti  murid­murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.  Kelebihan  cara  pentaksiran  ini  ialah  sampel­sampel  kerja  yang  disimpan dalam  portfolio boleh menunjukkan kemajuan  yang dicapai oleh murid  dengan  ketara.  Murid  mungkin  hanya  boleh melakukan sebahagian daripada kemahiran kecil tersebut.  d)  Analisis Tugasan  Bagi  sebilangan  murid.  sesuatu  tugasan  yang  diberi  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan baik.  f)  Pemerhatian  Pemerhatian  merupakan  satu  alat  yang  biasa  digunakan  oleh  guru  untuk  mengumpul maklumat khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang  murid.  Untuk mengajar murid menjalankan sesuatu tugasan dengan jayanya.· Dalam  pendidikan  pemulihan  ujian  saringan  adalah  satu  instrumen  pengukuran  yang  menyeluruh  terhadap  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  penguasaan  kemahiran­kemahiran  asas  oleh  murid  pemulihan  secara  individu  untuk    mengikuti  sesuatu  program.

  h)  Temu bual  Kaedah  temu  bual  sesuai  digunakan  bagi  mendapatkan  maklumat  berkaitan  murid  dengan  cara  menemu  bual  ibu  bapa.1  Analisis Tugasan  Contoh aktiviti: Analisis Tugasan memberus Gigi  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  Picit tiub ubat gigi untuk mengeluarkan amaun yang wajar di atas berus  Membuka pili air  Berkumur  Menggosok gigi dengan cara yang betul  Membersihkan mulut dengan air selepas gigi diberus  Menutup tiub ubat gigi  Menyimpan berus gigi  9. Di peringkat  awal.  Garis panduan untuk membina portfolio adalah seperti berikut:  a)  Senarai Isi Kandungan  b)  Penilaian guru terhadap kerja murid  o  Contohnya : · Dalam bentuk jurnal · Dalam bentuk senarai semak · Dalam bentuk rakaman audio  c)  Sampel­sampel kerja murid yang terpilih  o  Contohnya: · Sampel kerja di peringkat permulaan · Sampel kerja selepas pengajaran dijalankan · Hasil kerja yang terbaik · Hasil kerja yang paling tidak memuaskan · Sampel kerja bagi kemahiran yang berlainan  d)  Penilaian kendiri oleh murid  e)  Soal selidik tentang aspek­aspek tertentu berkaitan murid 133  .2  Portfolio  Untuk memastikan supaya portfolio tidak menjadi tempat simpanan bagi semua hasil  kerja murid.  9. skala pengkadaran memerlukan satu  skala persetujuan diberikan dan responden perlu memilih darjah persetujuannya. pembinaan portfolio mesti dirancang dengan teliti oleh guru.g)  Senarai semak  Senarai  semak  merupakan instrumen pengumpulan  maklumat  yang  berstruktur.3  CARA MEMBINA INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  9.  i)  Skala Pengkadaran  Bentuk  skala  pengkadaran  hampir  sama  dengan  senarai  semak.3.3.  guru  perlu  merancang  apakah  yang  harus  dimasukkan  dalam  portfolio  dan  sediakan satu garis panduan.  Jika  senarai  semak memerlukan respon “ya atau tidak”.  Soalan­soalan  spesifik  dikemukakan  dan  responden  hanya  memilih  jawapan  mengikut pandangannya.  guru­guru  yang  lain  serta  rakan  sebaya murid.

  Bil  1  2  Menunjukkan kemajuan  Masih perlu tunjuk kemajuan  Tidak tunjuk kemajuan  Belum diajar  Kesediaan Membaca  Dapat membezakan persamaan dan perbezaan objek  Dapat membezakan persamaan dan perbezaan dalam  gambar  Membaca dari kiri ke kanan  Mengenal warna  Dapat melihat dan mengingat objek dalam gambar  Dapah menghafal alamat dan nombor telefon  Mengetahui nama sendiri  Mengetahui hari lahir  Dapat menulis nama dengan tulisan yang tepat  Dapat memadan perkataan nama warna dengan warna  Dapat menggunakan gunting 1  2  3  4  3  4  5  6  7  8  9  10  11  134  .3.9.  4.  2.  3.3  Skala Pengkadaran  Laporan Kemajuan Murid  1.

9 Mengambil sesuatu barang tanpa izin  4)  Permasalahan Emosi  4.2 Menipu/ berbohong  4.2.7 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba­tiba (abrupt  behavior)  1.8 Suka membuat bising  3.5 Berbahasa kasar  3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah  3.3 Tidak menepati janji  3.4 Menangis dalam kelas  4.1 Mengusik  3.1 Gelisah  4.1 Merosakkan harta benda sendiri/ orang lain  1.3 terlalu pendiam  2.4  Senarai Semak  Contoh Senarai Semak Untuk Mengenal Pasti Masalah Tingkah Laku Murid  Nama Murid  :  Umur  :  Alamat Rumah  :  Telefon  :  Alamat Sekolah  :  Telefon  :  Tarikh dan waktu dijalankan  :  Sila tandakan ( / ) pada ruang yang disediakan.2 Bercakap bohong  3. sugul  2.5 Mencederakan diri  1.8 Hiperaktif  2)  Perlakuan Pasif  2.6 Terlalu suka bercakap  3.4 Tidak menurut perintah  3.1 memencilkan diri  2.2 Selalu bergaduh/bertumbuk  1.  Keterangan  Bil  1)  Perlakuan Agresif  1.3 selalu mengadu sakit  4.9.3.4 Mengacau orang lain  1.5 mudah terganggu perhatian  2.6 Risau  4.5 Memerlukan perhatian yang lebih  4.6 terlalu malu  3)  Perlakuan Negatif Sosial  3.6 Panas baran  1.4 Terlalu malas  2.7 Mengkhayal 135  Ada  Tiada  Catatan  .3 Cepat marah/ meradang  1.

  _____lar _____kan ___mak ___pi ___tik 136  ___tak .1 Ujian Diagnostik  Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis ) KEMAHIRAN 3 :  Suku kata V  Arahan Guru  :  Tulis suku kata V berdasarkan gambar.4  PENTAKSIRAN INSTRUMEN  9.4.9.

 memakai pakaian  tanpa bantuan.  asertif.  b)  Supaya murid dapat menjaga keperibadian diri sendiri dan berupaya menguruskan  diri sendiri tanpa pertolongan orang lain  9.  b)  Kemahiran Tingkah Laku  Pemerhatian  terhadap  tingkah  laku  murid  A  memberi  gambaran  kepada  saya  bahawa  murid  A  merupakan  seorang  murid  yang  mempunyai  perwatakan  yang  sukar dijangka.  Keupayaan  sosial  individu  yang  mampu  mencapai  kejayaan  tanpa  menggangu  orang lain.5.  Pentaksiran  Pengamatan Penglihatan  9.9. Dia boleh menjadi seorang  yang  periang.  bergaul.4.2  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Kemahiran Sosial Dan Emosi  Tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di rumah.1  Kemahiran Pengurusan Diri  a)  Keupayaan menguruskan diri sendiri (membersihkan diri sendiri. 137  .  menyendiri  dan  lebih suka memerhati.3  a)  Pentaksiran Ketajaman Visual  Alat  yang  digunakan  untuk  menguji  ketajaman  penglihatan  ialah  Carta  Snellen.  Namun.  Membolehkan  mereka  berinteraksi  dan  menjaga  hubungan  antara  masyarakat  dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan. Dia juga boleh menjawab soalan jika  ditanya  dan  memberi  pandangan  apabila  perlu.  Membantu murid dalam proses P&P dan kehidupan seharian mereka.5.  Carta  ini  terdiri  daripada  nombor  atau  huruf  ‘E’  yang  ditunjukkan  pada  berbagai­  bagai  arah  atau  gambar  tertentu  yang  ditulis  dalam  saiz  yang  berbeza­beza.  Tujuan  pentaksiran  adalah  untuk  mengenal  pasti  murid  yang  mempunyai  kelemahan dalam bersosial.  9.5  Pentaksiran Murid Bekeperluan Khas  9.  makan  dengan cara  yang betul  dan  mampu  memenuhi kehendak  asas diri seperti membuang air.  bergaul.5.  Aspek  dalam  kemahiran  sosial­kemahiran  berkomunikasi.  Hal  ini  digambarkan  apabila  dia  mampu  bermain.  beliau  mengambil  masa  untuk mesra dengan sesiapa yang baru dikenalinya. sekolah dan bersama  masyarakat.  berbual  dan berinteraksi dengan rakan dan gurunya.  menyelesaikan masalah. suka bermain dan  suka  bercakap  tetapi  kadangkala  dia  menjadi  seorang  yang  pendiam.1  Pemerhatian  Contoh melaporkan hasil pemerhatian:  a)  Kemahiran Sosial  Murid  A  merupakan  seorang  murid  yang  mempunyai  kemahiran  sosial  yang  memuaskan.

  Semakin  besar  nombor  penyebut. Angka ini ditulis di atas latar belakang yang  terdiri  daripada  titik­titik  berwarna  yang  serupa  bentuk. 138  .  Hasil  yang  diperoleh  akan  dinyatakan  dalam  6/6  menunjukkan  ketajaman  penglihatan yang baik.  Angka  itu  terdiri  daripada  warna hampir serupa dengan latar belakang bagi individu yang buta warna.  skor  bagi  pesakit  tersebut  ialah  6/18.Biasanya  pesakit  diminta  membaca  carta  dari  jarak  20  kaki  (6  meter).  Dan huruf  terkecil yang dapat dibaca daripada carta tersebut direkodkan.  CARTA SNELEN  b)  Pentaksiran Kepekaan Warna  Seseorang  itu  dikatakan  buta  warna  jika  dia  tidak  dapat  mengenal  warna.  Penting untuk difahami  bahawa ujian ketajaman penglihatan adalah untuk setiap  mata.  (nombor  pada  carta)  semakin  kecil  ketajaman  penglihatan. Jika mata  pesakit  yang  berdiri  enam  meter  dari  carta  dapat  melihat  huruf­huruf  nombor  penyebut  bagi  jarak  18m.  Bagi  menguji  masalah  buta  warna  satu  kaedah  iaitu  Carta  Isihara. Nilai ini menunjukkan mata pesakit dapat melihat dari jarak  enam meter pada carta yang memang dapat dilihat oleh orang normal.  biru  dan  hijau  untuk  membolehkannya  melihat  keseluruhan  spectrum  warna.  Carta  ini  berupa  plat  yang  tercetak  di  atasnya  angka  yang ditulis dengan titik­titik berwarna.  Mata  yang  normal  memerlukan  kon  merah.

  berenang  dan  sebagainya. KVVV (K­Konsonan; V­ vokal) 139  .  Contohnya;  kemahiran  menulis.  terutama di dalam sebuah kelas yang bising berkemungkinan besar mengakibatkan  maklumat yang diberi tidak sampai.  d)  Sederhana  Perbincangan kelas dari jarak 3 hingga 5 kaki boleh difahami sekiranya struktur dan  penggunaan perkataan dikawal.  suku  kata.  mencantum  puzzle.  Kebanyakan  murid­murid  yang  mempunyai masalah dalam motor halus biasanya bermasalah dalam membunyikan  perkataan tertentu.  meniru  mimic  muka.  KVVK.  KVK.  menyebut  perkataan.  berdiri sebelah  kaki. KVV.  Keupayaan  mengimbangi  kedudukan  tubuh  adalah  elemen yang perlu dipertimbangkan dalam membuat pentaksiran kemahiran motor  kasar.  Contohnya.  Perbualan  oleh  murid  lain  dan  arahan­arahan  guru  yang  diberi  secara  pantas.  b)  Motor Halus  Kemahiran motor halus melibatkan otot­otot halus seperti tangan.5.4  Pentaksiran  Pendengaran  a)  Pendengaran biasa  Murid  boleh  mendengar  semua  bunyi  pertuturan  walaupun  pada  peringkat  perbualan yang perlahan.5  Pentaksiran  Kemahiran Motor  a)  Motor Kasar  Keupayaan murid­murid melaksanakan aktiviti yang memerlukan penglibatan otot­  otot besar.5.  9. kaki.  9. lidah. KKVK. Hasil ujian akan membantu guru mengetahui tahap pencapaian murid  dalam  penguasaan  huruf.  Ujian  diagnostik  yang dicadangkan ialah: · Mengenal huruf besar secara rawak · Mengenai huruf kecil secara rawak · Mengenal  suku  kata  mengikut  pemeringkatan  KV.  c)  Ringan  Murid  tidak  dapat  mendengar  dengan  baik  sehingga  50%  daripada  perbincangan  kelas  terutamanya  jika  tahap  pertuturan  digunakan  agak  perlahan  di  dalam  persekitaran yang bising.  melompat. bibir.  dan  bacaan  ayat  mudah.5. KKV.  melontar.  otot muka yang digunakan semasa melakukan tugasan yang  lebih susah ataupun  tugasan  yang  memerlukan  kehalusan  (delicate  task).6  Pencapaian Akademik  a)  Kemahiran Lisan  Ujian  diagnostik  lisan  merupakan  satu  cara  untuk  mengetahui  aras  pencapaian  murid­murid.  b)  Kehilangan pendengaran minima  Murid  bermasalah  untuk  mendengar  pertuturan  yang  perlahan  atau  tidak  jelas.  KVKK.9.  melukis.  menjahit.  meniup  buih.  berlari. berjalan.  VK.  bersiul  dan  sebagainya.

  Ujian  diagnostik  matematik  digunakan  untuk  mengenal  pasti  secara  khusus  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  kemahiran  tertentu.  c)  Bina  satu  senarai  semak  untuk  mengesan  minat  murid  terhadap  mata  pelajaran  yang  anda ajar.  Sebagai  guru  penasihat.  ­  Tugasan perlu dibentangkan semasa tutorial.  kemudian  laksanakan  satu  analisis tugasan untuk membantu murid menguasai kemahiran tersebut.  anda  dikehendaki  untuk  menilai  pencapaian  setiap  murid  dalam  drama  tersebut.  Bina  satu alat pentaksiran untuk tujuan tersebut (contoh; senarai semak. rubrik).  a)  Bina satu set ujian diagnostik (mengikut mata pelajaran)  b)  Kenal  pasti  satu  masalah  yang  dihadapi  oleh  murid  anda.6  Tugasan Pelajar  Sebagai  seorang  bakal  guru  anda  perlu  menghasilkan  alat­alat  pentaksiran  dan  penilaian  untuk  mengumpul  maklumat  bagi  membantu  anda  dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran.  Nota:  ­  Setiap kumpulan hanya dikehendaki  menjawab satu soalan sahaja.  d)  Kelab  Bahasa  telah  melaksanakan  satu  pementasan  drama.b)  Kemahiran menulis  Murid  yang  bermasalah  dalam  penulisan  biasanya  membuat  kesilapan  seperti  berikut: · bentuk huruf tidak konsisten saiznya · jarak huruf atau perkataan yang tidak seimbang · kecondongan huruf atau perkataan tidak selari · salah ejaan · Tulisan kotor – kerap dipadam dengan getah pemadam  c)  Kemahiran Mengira  Keupayaan  menguasai  pengetahuan  tentang  perkara  asas  matematik  seperti  nombor dan operasi mudah.  Kemahiran  yang  terkandung  dalam Ujian Diagnostik Matematik ialah: · · · · Kuantiti dan nilai Angka bulat Mengenal nombor Operasi tambah dan tolak  9. 140  .

 2  .htm  http://www. 1991.  Rief.com/alt_assess.toolbox/whatisit. Educational and Evaluation and Measurement.htm/ 141  . 5  . 2007.E Jr. Merrill. and expanded ed. Terj.E.htm/  http://www. R. L.  G. Ohio: Charles E.  R.nclrc..noctrl.faculty.  New York: Macmillan Co.RUJUKAN  Gay.htm/  http://jonathan. 1993. Rev.projectappleseed. How to Make Achievement Tests and Assessments.  th  Gronlund. Ed. Boston: Allyn & Bacon.  2006. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia  Berhad. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak­kanak ADD/ADHD: teknik  dan  strategi  praktikal  untuk  membantu  kanak­kanak  yang  menghadapi  masalah  penumpuan dan hiperaktif.Ed.  The  Special  Educator’s  Comprehensive  Guide  to  301  Diagnostic Tests.org/essentials/assessing/alternative. N.  &  Giuliani.R.aurbach. 1985. San Francisco: Jossey­Bass. Competencies for Analysis  nd  and Application.  http://www.  Owen..edu. Sandra F.org/index.  Pierangelo. Language Disorders: A Functional Approach to Assessment and  Internention.

4)  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 1)  SELASA  Punca­punca  Salah Laku  (Unit 2.30 – 12.0  CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN  MINGGU 1:  MASA  HARI  8.00 – 3.3)  10.00 – 9.2)  Pengenalan  PBL*  (Unit 4.3)  Pengurusan  Kurikulum KB*  (Unit 3.4)  A  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 4)  T  JUMAAT  Petunjuk:  KK*  :  Keperluan Khas  KB*  :  Kelas Bercantum 142  PBL*  :  Pembelajaran Berasaskan Projek  .4)  Tugasan/Latihan:  Bengkel  Pengurusan KB*  (Unit 3.00  Kepelbagaian  KK*  Kanak­kanak di  Kaw.1)  Konsep  Pentaksiran &  Penilaian  (Unit 9.4.00  9.00 – 10.2)  Pengurusan  Kurikulum KB*  (Unit 3.4)  R  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 2)  E  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 3)  RABU  H  H  A  T  KHAMIS  Tugasan/Latihan:  Perancangan Unit P&P  (Unit 4.1 – 3.30  – 2.00  2.30  12.00  –  10.  Pengelolaan &  Pengurusan KB*  (Unit 3.1)  Pengenalan.00  3.30  11. Pedalaman  (Unit 1. Pedalaman  (Unit 1.3)  Cara­cara  Membina  Instrumen &  Mentaksir  (Unit 9. Pedalaman  (Unit 1.3 ­ 9.L  (Unit 2.30  10.30 – 11.1)  Tugasan/Latihan:  Bengkel Pengenalan Kanak­kanak di  Kaw.3)  Kepentingan  PBL*  (Unit 4.1)  Pengenalan  Pengurusan  Tingkah Laku  (Unit 2.2)  R  E  Strategi  Pengurusan  Tingkah Laku  (Unit 2.3)  Tugasan/Latihan:  Bengkel  Pengurusan T.2 – 1.00 – 4.2)  Instrumen  Pentaksiran &  Penilaian  (Unit 9.00  ISNIN  Pengenalan  Kanak­kanak di  Kaw.

MINGGU 2:  MASA  HARI  8.1)  Pengenalan  Pedagogi Sains  SP*  (Unit 7.00 – 10.00  ISNIN  Tugasan/Latihan:  Bengkel Aktiviti P&P BM SP*  (Unit 5.3)  Tugasan/Latihan: Bengkel Aktiviti  P&P Sains SP*  (Unit 7.1)  9.30 – 11.1)  Pengenalan  Pedagogi BI  SP*  (Unit 6.5)  (Unit 9.00 – 9.2)  Aplikasi  Pedagogi BI  SP*  (Unit 6.30  11.5)  Petunjuk:  SP*  :  Sekolah Pedalaman 143  .00  –  10.30 – 12.00  Pengenalan  Pedagogi BM:  SP*  (Unit 5.30  – 2.2)  R  10.3)  Tugasan/Latihan:  Bengkel Aktiviti P&P Matematik SP*  (Unit 8.3)  Pembentangan  Tugasan/Latihan  (Unit 9)  R  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 5)  SELASA  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 6)  E  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 7)  E  RABU  H  A  H  A  KHAMIS  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 8)  T  T  Tugasan/Latihan:  Tugasan/Latihan:  Membina  Membina  JUMAAT  Instrumen  Instrumen  (Unit 9.3)  Tugasan/Latihan:  Bengkel Aktiviti P&P BI SP*  (Unit 6.00  Aplikasi  Pedagogi BM  SP*  (Unit 5.1)  Pengenalan  Pedagogi  Matematik SP*  (Unit 8.00  3.30  2.2)  Aplikasi  Pedagogi Sains  SP*  (Unit 7.2)  Aplikasi  Pedagogi  Matematik SP*  (Unit 8.00 – 4.00  10.00 – 3.30  12.

  Pn. Arun b. Hj. Ramlah binti Alias  ­  2.  Pn.  Cik Lim Siew Geck  ­  IPGM Kampus Perempuan Melayu  IPGM Kampus Ilmu Khas  Unit 5  :  Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  1.  En. Jawing Dongkok  ­  ­  ­  IPGM Kampus Kent  IPGM Kampus Keningau  IPGM Kampus Gaya  Unit 6  :  Pedagogi Bahasa Inggeris Sekolah Pedalaman  1  En.  Pn.  Cik Angie Garet  2.  Tn.  En. Halik Wang  ­  Pengurusan Tingkah Laku Kanak­kanak  1.  En. Idris  3. Sukran Nelamin  ­  ­  ­  IPGM Kampus Tun Abdul Razak  IPGM Kampus Kent  IPGM Kampus Tawau 144  . Arun bin Daud  2.  En.  Cik Khaw Ai Guat  3.Panel Penggubal Modul KPLI SR Sekolah Pedalaman  Penyelaras: Pn. Norhayati binti Idris  Unit 3  :  ­  ­  IPGM Kampus Kent  IPGM Kampus Keningau  IPGM Kampus Kent  IPGM KampusTun Abdul Razak  Unit 2  :  Pengurusan Aktiviti Pengajaran­Pembelajaran Kelas Bercantum  1. Ling Hau Ching  2. Choy Sau Kam  3. Daud  2.  En.  En. Fatimah binti Daud  Unit 1  :  Pengenalan Kanak­kanak Pedalaman  1. Raiti btinti Naiman  ­  ­  ­  IPGM Kampus Gaya  IPGM Kampus Batu Lintang  IPGM Kampus Keningau  Unit 8  :  Pedagogi Sains Sekolah Pedalaman  1. Majid  ­  2. Jausip @Joseph Yabai  2  Pn. Mustaffar bin Abd.  Pn. Hj.  Tn. Zulkarnain bin Mohd Noor  ­  IPGM Kampus Batu Lintang  Unit 4  :  Kepelbagaian Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  1.  Pn. Norhayati binti. Ali bin Abu Bakar  2.  En.  En. Ruslan bin Mapeala  ­  ­  ­  IPGM Kampus Rajang  IPGM Kampus Tun Abdul Razak  IPGM Kampus Tawau  Unit 9  :  Pentaksiran dan Penilaian Pencapaian Kanak­kanak Pedalaman  1.  Pn. Anne Anthony Lajinga  ­  ­  IPGM Kampus Keningau  IPGM Kampus Batu Lintang  Unit 7  :  Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman  1. Jovinia Lajiwin Kudun  3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful