You are on page 1of 6

http://syazalina83.blogspot.

com
9. Contoh Modul :
9.1 Tilawah al-Quran.

@ @_____@

Þë…ìß
oîäîß@60@

æaõŠÔÛa@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @@@
@ @Na†äm@æa…@í‰bi@ðb™bjÜÏ@ðõbíìо@Íí@Õí†äîÏ@òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾ 1.1

@ @
@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @

@ @@N@|î–Ï@æa…@Þìni@Íí@‫@ﳐﺮج‬åË…@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß@L@ÝäÌß@1.1.2
@ @H26@L25@L24@I@p‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@@@@@@

‫اوﺑﺠﻴﻜﺘﻴﻒ‬
åËìmìÏ@„bjß

NBÞB@æa…@B‰B@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã@ÝäÌß
NÞìni@åË…@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß

N1
N2

N‫@ﻓﺼﻴﺢ‬æa…@Þìni@åË…@BÞB@æa…@B‰B@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß N3
@ @

@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ñ†ÇbÓ
@ @
@@‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm@N1
@@ïiìm@éîmü@N2
@ @NÉîàŽm@N3

@@ë…a…@êaìi@
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi

@ @áíŠØÛa@æaõŠÔÛa

1

NåŽj¹a@†×

2

@ @5 ‫@اﻗﺮاء‬ì×ìi

3

bmŠ

4

@ @@

47

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

http://syazalina83.blogspot.com
@ @LCD

5
@ @

@ @æŽØnäÏ
@ @@òàÜ×@bã‰ìß@N11
@ @òàÜ×@åØíaì@N2

@ @@
æõb톍ŠÏ@bbÏ

@

@ @@´mbçŠàÏ@1.1
@ @@@@@@@@@N@„bi@a†äm@³íõb׊i@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.1.1@@
@ @@

ć@@ñ@@Ć@@

‫ْن‬
@ @

@ @N@a†äm@æa…@í‰bi@åË…@³íõb׊i@†í‰ìß@åË…@laìu@Þaõ썊i
@ë‰ì™@1.1.4oäÏ@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@Ýî×aë@@1.1.2@@@NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@„bi@a†äm@åØníõbÌß@ë‰ì™

1.1.2
1.1.3

@ @@@@@Næõbbi@òía@æa…@ñ‰ì@åË…@åÏaìu@åØníõbÌß
@ @@îŽîÛbãa@@1.2
1.2@@@@“power point”@æŠÏbÏ@ðõìÛýß@BÞB@æa…@B‰B@‫@ﺣﺮوف‬ðõbíìо@Íí@òàÜ×@åØÜä׊о@ë‰ì™@@1.2.1

‫رءَاى‬ ‫َﻣﻦ‬

‫َرءَاى‬

‫َﻣ ْﻦ‬

‫ﻚ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬

‫ﻚ‬
َ َ‫ﻟ‬

‫َﺧْﻴـٌﺮ‬

ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣﻦ‬

ْ‫ﱂ‬

‫َﻣ ْﻦ‬

‫راﻓِ َﻌﺔ‬

ِ
ٌ‫ﻀﺔ‬
َ ‫َﺧﺎﻓ‬

ِ
‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬
َ ‫َﺧﺎﻓ‬
@ @

@ @

N ë†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@L@Ü×@a‰bv@pìjŠm@@òàÜ×@„bj¾@†í‰ìß@1.2.2@
NòèÏb’ß@ïÔÜm@a‰b‚@„bj¾@†í‰ìß@1.2.3

http://syazalina83.blogspot.com
@ @NåíbÏb‚äÏ@pìØîÌß@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c…

†í‰ìß@1.2.3
@ @

ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ@1.3
@ @Na†äm@æa…@í‰bi@åË…@³íõb׊i@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.3.1

@

@ @

ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣﻦ‬

‫ﻚ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬

‫رءَاى‬ ‫َﻣﻦ‬
ِ
‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬
َ ‫َﺧﺎﻓ‬
@ @

@ @Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@L@Ü×@a‰b‚@pìjŠm@òía@åËìmìÏ@O@òàÜ×@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.2
@ @
@ @Z@bí†ía@îŽînäî@1.4

@åØèî™c…@†íŠãaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ð@N5@õaŠÔË@ì×ìi@„bj¾†í‰ìß @1.4.1
@ @Në†íûí†äía@a‰b‚@@77@œÌîç@46@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰b‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@ÒaŠi@†Ð×
@åÌjà׊Ï@bbÏ@
@ @Z@åÔíõbjèjàäÏ 1.5
@ @

@†Ð×@åØèî™c…@NåÛìÐßì×@a…@26@æa…@25@ñ‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß @1.5.1

@@@ñ‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@†Ï‰…@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@åË…@³íõb׊i@Œíõì×@å×a…bÌß@ë‰ì™ @1.5.2

@ @@@@26@MN25
@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@ìãìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@ëbma@òàÜ×@å×bbj¾@oÏa…@Íí@åÛìÐßì×@1.5.3
@ @Né׊ß@ðŠi…@å×a@BÞB@æa…@B‰B

@÷ë‰ìm@NÍäàÏ@ðb™bj@a×…@ÕíõbiŠm@Íí@òía@åËìmìÏ@ëbma@òàÜ×@å×bbj¾@oÏa…@Íí@åÛìÐßì× @1.5.4
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@…Må×a‰@Íîjàîj¾
@ @@ðýîäß@@1.6
@ @N@H1@æнI@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™@1.6.1
@ @NðŠi@ÙíŠß@éÜm@Íí@åÏaìu@üì@„bj¾@†í‰ìß@1.6.2
@ @NÙíŠß@æõbbi@æa…@éÛb@Íí@†í‰ìß@åÏaìu@åØÛìnj¾@ë‰ì™@1.6.3

http://syazalina83.blogspot.com

@ @@@†í‰ìß@æõbbi@åØÛìnj¾@ë‰ì™@1.6.2
@åÓ†äîm@bbÏ
@ @@Z@æõbãbŽÔÜÏ@@1.7@
@ @@Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì׊i@a‰b‚@õaŠÓa@ì×ìi@üì@„bj¾@†í‰ìß@1.7.1
@ @NåíbÏb‚äÏ@…ìØí‰@ì×ìi@a…@†í‰ìß@æõbbi@å×…ìØíŠß@ë‰ì™ 1.7.2
@ @@

@@Z@åëŠmŠi@åÜàÇ@@1.8

@ @@Nåí‰bç@åÜßbÇ@åØí…bväß@æa…@éß뉅@æaõŠÔÛa@„bj¾@´ua‰@bíbÏì@†í‰ìß@åØÔÛbšÌß@ë‰ì™@1.8.1
@
@

@ @Néß뉅@íûîn×a@ðb™bj@buŠ×@æ½@扆ía@a

@

@@

50

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

http://syazalina83.blogspot.com

@ @N1@æн
@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@H@‫@ ْن‬I@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@@òàÜ×@ëbma@òía@åËìmìÏ@å×bã‰ë@æa…@„bi

@ @NBÞB@æa…@B‰B

@

‫اﺳﺘَـ ْﻐ َﲎ‬
ْ ُ‫رءَاﻩ‬ ‫أَن‬

‫رِﺣﻴ ِﻢ‬ ‫ﻮر‬
ٌ ‫َواﷲُ َﻏ ُﻔ‬

‫ﺗَ ْﺸﻌُ ُﺮو َن‬‫َوﻟَ ِﻜﻦ ﻻ‬

ٍِ
‫ﲔ‬
َ ِ‫ﺬﺑ‬ ‫ْﻠ ُﻤ َﻜ‬‫ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻟ‬

‫َﺧ َﻔﻰ‬
ْ ‫ﺮ َوأ‬‫ﺴ‬ ‫ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟ‬

‫اﳊُ ْﺴ َﲎ‬
ْ ُ‫َﲰَﺎء‬
ْ ‫ ِﻪ اْﻷ‬‫َوﻟِﻠ‬

ِ ‫ر‬ ‫ﻴﺸ ٍﺔ‬
‫اﺿﻴَ ٍﺔ‬
َ ‫ِﰱ ِﻋ‬

‫ُوﱃ‬
َ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ اْﻷ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬
@@

http://syazalina83.blogspot.com

@ @2@æн
Nåíìäm@ëbma@òä×b@æìã@ÒëŠy@åË…@òàÜ×@åØíaì@æa…@„bi

ُ‫رءَاﻩ‬ ‫أَن‬
‫ﺗَ ْﺸﻌُُﺮو َن‬‫َوﻟَ ِﻜﻦ ﻻ‬
‫ﻚ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬

Þ

ِ
‫ﺻ ًﺪا‬
َ ‫ر‬ ‫ﻟَﻪُ ﺷ َﻬﺎﺑًﺎ‬

‫ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن‬‫ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻻ‬
ِ ‫ر‬ ‫ﻴﺸ ٍﺔ‬
‫اﺿﻴَ ٍﺔ‬
َ ‫ِﰱ ِﻋ‬

52

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010