UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 1

HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

Integrasi

aktiviti

main hasil

dalam

pembelajaran yang

kanak-kanak berkesan di

adalah samping

penting

untuk

memaksimumkan

pembelajaran

mempengaruhi

perkembangan fizikal kanak-kanak.

1. Huraikan kenyataan di atas dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Craig dan Kremis (1995) serta Doherty dan Brennan (2008). Kemukakan jurnal-jurnal yang berkaitan untuk menyokong ulasan anda.

Dalam alam kanak-kanak, bermain merupakan satu kegiatan yang penting dan tidak dapat dielakkan. Secara am aktiviti bermain boleh didefinisikan sebagai apa-apa kegiatan yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil atau akibat kegiatan itu. Kanak -kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Bermain bukanlah satu kegiatan yang dipaksa malah merupakan perkembangan semulajadi kanak-kanak.

Main dalam konteks prasekolah ialah satu proses yang berstruktur dalam tujuan meningkatkan proses perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Main juga

merupakan jambatan yang akan dilalui oleh kanak-kanak bermula dari nilai simbolik menuju ke arah situasi pengalaman yang sebenar (Meaning 1977). Menurut teori Rubin, Fein dan Vanderbergh (1983) sesuatu aktiviti itu perlu mempunyai lima perwatakan yang mustahak sebelum ianya dikategorikan sebagai main.

Pendidikan prasekolah telahpun mempunyai kurikulum yang sesuai serta strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, fizikal dan sosial kanak-kanak. Kurikulum bukan sahaja meliputi mata pelajaran dan

pengalaman terancang yang berlaku dalam bilik darjah tetapi meliputi juga semua kegiatan kebudayaan, kesenian, permainan dan interaksi sosial yang dilakukan oleh kanak-kanak di dalam dan di luar kelas di bawah kelolaan sekolah (Al-Tourny AlSyaibany, 1979: Gordon and Brown, 1989).
1

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI

bergusti. bahasa. Semasa bermain. Vygotsky (1967) berpandangan bahawa permainan juga dapat membantu perkembangan pembelajaran dan pengajaran. gerakan. Beliau juga berpendapat bahawa melalui penerokaan alam menjadikan kanak-kanak berkebolehan dalam menyelesaikan masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. . Kanak-kanak dapat mengawal emosi di mana mereka akan laluidalam dunia sebenar. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Ianya bersifat universal sehingga para pengkaji menyebutnya sebagai refleksi tumbesaran kanak-kanak. mereka bebas dari segala peraturan. Struktur mental dapat dibentuk dengan menggunakan kaedah nyanyian dan permainan membantu dalam pembentukan ini. Almy (1984) pula menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Doherty dan Brennan (2008) pula mengkategorikan main kepada dua bentuk iaitu main bebas (free play) dan main berstruktur (structured play). Menurut Gordon Brown (2000). Kanak-kanak akan berasa seronok dengan aktiviti fizikal tersebut dan seterusnya meningkatkan kemahiran motor mereka. Setiap kategori ini mempunyai ciri dan fungsi khusus. Melaluinya. 2 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Main dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. menyatakan kanak-kanak dapat menyusun pengalaman mereka dengan menggunakan kemampuan fizikal dan mental melalui permainan imaginatif. main merupakan intipati kreativiti bagi kanak-kanak. Kategori dalam bermain untuk kanak-kanak adalah untuk deria. drama dan main berperaturan.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 2 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Craig dan Kremis (1995) telah menyatakan bahawa terdapat enam kategori dalam bermain.

bermakna dan menyeronokkan dapat memperkembangkan kemahiran. Main adalah satu cara bagaimana kanak -kanak boleh Terdapat banyak definisi main serta pelbagai pandangan yang berbeza terhadap konsep bermain. bermain dengan rakan sebaya. belajar menj di a pemimpin dan pengikut. bahasa percakapan. pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan seseorang kanak-kanak. Seperti yang kita sedia maklum. Mereka menajamkan skema melalui interaksi dengan objek. bahasa penulisan. Apabila usia kanak-kanak bertambah. 3 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . memori). mereka belajar bersosial dan menyelesaikan masalah. Dari sudut psikologi. Sharani (2006). mereka menunjukkan kemampuan untuk bermain bersama rakan secara tersusun dan berkerjasama. perkembangan kognitif (nombor. Kanakkanak banyak belajar melalui aktiviti main yang melibatkan sensori dan juga hasil interaksi mereka dengan orang sekeliling.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 3 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Mohd. kemahiran seni dan imaginasi. menyatakan bermain membolehkan kanak-kanak melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh halangan persekitaran terhadap tingkah laku mereka. masa. belajar berkerjasama. perkembangan kognitif (klasifikasi dan seriasi). Di samping itu. tingkah laku prososial. ruang. secara tidak langsung memberi banyak faedah terhadap anak-anak tanpa disedari oleh ibu bapa. bertoleransi dan bertolak ansur. terdapat duabelas bahagian perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain yakni perkembangan emosi. melepaskan perasaan mereka. bukannya menghalang anak-anak bermain kerana apabila anak-anak bermain. Mereka juga akan cuba berdikari dan menunjukkan minat dalam aktiviti main melalui percubaan pelbagai jenis mainan dan mencuba pelbagai cara memanipulasinya. perkembangan motor kasar dan motor halus. individu lain dan komunikasi yang berulang-ulang. keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki kea lam persekolahan formal. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan. Apa yang utama ialah ibu bapa seharusnya lebih peka kepada keperluan anak-anak mereka dan sentiasa memberi galakan serta sokongan untuk anak -anak bermain. mengenal identiti diri sendiri.

jelas dan menarik. Aktiviti pembelajaran dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran perlu terdiri daripada bahan konkrit. Terdapat banyak teori dan kajian tentang gaya pembelajaran kanak -kanak prasekolah. Oleh itu penggunaan buku kerja. pengajaran guru yang berkesan perlu mengambil kira gaya pembelajaran kanak-kanak. Katz (1985) menyatakan pendedahan akademik kepada kanak-kanak yang terlalu awal akan merosakk an perkembangan minat belajar kanak-kanak. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. Khadijah Rohani (1992) mendapati program prasekolah yang menekankan akademik menyebabkan kanak-kanak mengalami kegagalan dan kehilangan kepercayaan diri. 4 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Pada peringkat umur ini. Keadaan ini akan menjadikan kanak-kanak tertekan.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 4 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Justeru itu. Kanak-kanak perlu bermain dengan bahan sebenar dan mengalami peristiwa sebenar sebelum mereka boleh memahami makna simbol sebenar seperti abjad dan nombor. Di peringkat prasekolah proses pemodelan dan percontohan adalah amat baik untuk mencapai matlamat yang abstrak. Pendekatan belajar melalui bermain dirancang supaya penekannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melalui bermain mereka dengan gembira dan senang hati membuat penerokaan. lukisan dan membuat persembahan lain-lain aktiviti seperti diarahkan oleh orang dewasa. bahan sebear dan relevan kepada kehidupan kanak -kanak. Menurut Teori Pembelajaran Sosial Bandura (1977). buku warna dan model yang dibina oleh orang dewasa untuk disalin oleh kanak-kanak adalah tidak sesuai untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun. salah satu pembelajaran yang amat berkesan ialah melalui model atau teladan yang sesuai. Pusat Perkembangan Kurikulum menyarankan pendekatan belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. kehilangan minat untuk belajar dan menimbulkan masalah pembelajaran di bilik darjah. kanak-kanak menunjukkan kebolehan dan keinginan belajar melalui latihan lisan.

memberi peluang kanakkanak untuk menumpukan perhatian dan kelonggaran masa bermain. Misalnya. 5 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . melibatkan penerokaan kanak-kanak persekitaran. Mereka saling lengkap melengkapi. µCooperative play¶ ialah di mana kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. µAssociative play¶ ialah seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang tetapi pengkaji percaya jenis permainan ini boleh menjadi pengalaman yang matang dan menggembirakan. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan. Contohnya. Minat sendiri boleh dijadikan minat dalam kumpulan. Pusat Perkembangan Kurikulum menggariskan ciri-ciri pendekatan dan belajar interaksi sambil bermain yang dengan menggembirakan. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. beberapa orang kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. Terdapat kerjasama dan mengamalkan sikap bertolak ansur.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 5 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping keupayaan kognitif. Permainan µsolitary¶ adalah di mana kanak-kanak bermain bersendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. µParallel play¶ pula bermaksud kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. Guru kurang untuk campur tangan. kemahiran motor kasar dan motor halus. dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama. permainan µassociative¶ dan permainan µcooperative¶. Terdapat empat jenis permainan yakni permainan µsolitary¶. melibatkan percubaan idea kanak-kanak sendiri. permainan µparallel¶.

benar dan bermakna perlu disediakan untuk menggalakkan komunikasi. Pendekatan ini turut meningka tkan penguasaan kemahiran emosi. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Bahan juga perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan kanak -kanak. menguasai kemahiran manipulasi. mental dan sosial. 6 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . perkembangan intelek dan sosial di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. bersosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar. 1979) menitikberatkan bermain bagi kanakkanak kerana dengan bermain kanak-kanak boleh mengembangkan sifat semulajadi mereka di samping menyuburkan tubuh dan menguatkan otot-otot. Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan dengan mengambilkira hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. seseorang kanak-kanak dapat belajar mengawal pergerakan dan mengimbang tubuhnya serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. daya cipta. Ini disebabkan bermain banyak mendatangkan faedah kepada mereka terutamanya dari segi fizikal. Melalui aktiviti bermain juga ianya mampu mengurangkan ketegangan mental.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 6 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Imam Al-Ghazali (Hassan Langgulung. Di antara faedah yang diperolehi kanak -kanak dengan cara bermain terutamannya dalam permainan aktif. Ia juga dapat meningkatkan keupayaan kognitif. kestabilan emosi. Melalui pendekatan bermain juga dapat mengukuhkan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spesifik. Menurut Caplan dan Caplan (1973). mengukuhkan perkembangan fizikal. imaginasi dan yang terpenting sekali ialah permainan ini menarik minat dan menggembirakan murid. Beliau juga menyatakan bermain boleh mendatangkan kegembiraan. Kita tidak sepatutnya menyekat kebebasan kanak-kanak bermain. main sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsaiah. menguasai daya reka cipta secara konseptual dan di harap kanak kanak dapat melahirkan dan menyatakan perasaan sendiri. Bahan konkrit.

kanak-kanak berupaya mengawal rasa takut sambil berlatih menjadi lebih dewasa atau matang. mereka memperolehi kebolehan-kebolehan baru yang membawa kepada keyakinan diri serta ketabahan yang diperlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum). aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Kanak-kanak seharusnya dibenarkan bermain di luar rumah kerana ruang yang luas menggalakkan mereka bebas berlari. kurang nakal serta lebih mudah dikawal. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Secara ringkasnya. Pakar perkembangan kanak-kanak mengatakan bahawa kanak -kanak yang banyak menghabiskan masa di luar mempunyai perilaku yang lebih baik. Melalui bermain.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 7 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. Langkah sebegini membantu mengurangkan risiko obesiti dan membantu mereka tidur lena di waktu malam. kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai. belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat. mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. menggembirakan dan bermakna. Dalam konteks main bebas. 7 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Dalam dunia tersebut. Selain itu Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan.

melalui permainan. Melalui permainan. iaitu kanak-kanak boleh menerima maklumat yang membantu perkembangan 8 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . adalah dipercayai kanak-kanak menggunakan permainan sebagai cara menghilangkan rasa kekecewaan dan emosi serta mengurangkan ketegangan. permainan memainkan peranan asimilasi. permainan merupakan aktiviti yang paling penting untuk kanak-kanak prasekolah. Menurut Piaget pula. Kanak-kanak belajar melalui permainan kerana permainan merupakan cara semula jadi kanak-kanak mengenal dunia dan persekitarannya. Menurut teori cathartic. mereka dapat mengenal peranan-peranan diri mereka.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 8 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas. Kedua. Ada pelbagai teori tentang tujuan dan fungsi permainan. telah didapati kanak-kanak mempunyai tenaga yang berlebihan dan kita dapati kanak-kanak sentiasa bermain sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah.

Setiap zon akan memainkan peranan yang unik di dalam memperkembangkan tahap jasmani. memanjat dan bermain bola.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 9 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 2. melahirkan kanak kanak yang sihat dan cergas serta boleh menjadikan kanak -kanak itu seorang kreatif dan imaginatif. rohani dan sosial kanak-kanak. Guru perlulah menyediakan pelbagai peralatan dan bahan yang boleh diklafikasikan dan diletakkan kepada zon -zon tertentu. Sebagai seorang guru prasekolah. Kanak-kanak biasanya gemar memilih aktiviti yang diminatinya semasa berada di ruang luar bangunan. memperluaskan lagi tahap kemahiran berfikir. ianya juga mampu menambah keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi. Aktiviti luar bilik darjah selain dapat mengembangkan perkembangan fizikal kanakkanak. Aktiviti di luar bilik darjah boleh melibatkan pelbagai kemahiran gerakan motor kasar seperti keseimbangan. berikan cadangan beberapa jenis mainan luar bangunan yang sesuai untuk dipraktikkan di sekolah anda. Jenis permainan luar bangunaan dapat diklafikasikan mengikut zon aktiviti yang akan diadakan. Adalah diharapkan semasa kanak -kanak ini berada di luar bangunan bilik darjah. Sokong cadangan anda dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan dan ruang yang ada. emosi. ia akan dapat meningkatkan kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. mengamalkan sikap berakhlak mulia dan beretika. sentiasa berkeyakinan dan berdisiplin. 9 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . berkerjasama dan menambah kemahiran bersosial kanak -kanak. melompat. berlari.

Semasa bermain pasir. cangkul plastik. Guru hendaklah menyediakan pasir yang bersih dan alat permainan pasir seperti baldi yang kecil. Ia diwujudkan bagi membolehkan murid menjalankan aktiviti sendiri. berinteraksi dan berkomunikasi. Zon main air: Di zon ini merupakan zon yang membolehkan kanak-kanak bermain air samada air itu diletakkan di dalam besin. guru hendaklah mengingatkan peraturan bermain pasir yakni pasir hanya dimainkan di dalam kawasan berpasir atau sandpit dan tidak dibenarkan membaling pasir kepada rakan. Di zon ini juga kanak-kanak akan memikirkan di zon mana yang ia akan bermain. Zon transisi: Ini merupakan zon peralihan yang diletakkan di bahagian hadapan tempat permainan. pili air dan kotak main air. iv. Ruang ini boleh dimasukkan permainan seperti alat permainan air.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 10 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Di antara jenis mainan luar bangunan yang sesuai untuk dipraktikkan di sekolah ialah seperti. penyodok plastik. lori mainan dan sebagainya. Zon main pasir: Di zon ini kanak-kanak dapat membina dan membentuk kekuatan tangan dan jari dan ini membolehkan kanak -kanak itu mengimbangi otot-otot motor halus di dalam mengkoordinasikan mata-tangan kanak-kanak. kolam atau pada tempat khas yang telah tersedia bina. iii. melakonkan cerita berdasarkan pengalaman di rumah dan persekitaran serta mengalami suasana seperti rumah kediaman. (a) Zon senyap i. ii. Cadangan pengisian di ruang ini ialah set peralatan permainan memasak. kedai dan klinik. pakaian UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI 10 . Zon main drama: Tempat yang sesuai untuk kanak-kanak bermain peranan dan amat berguna untuk memperkembangkan kemahiran sosialisasi dan kemahiran literasi kanak-kanak. Ruang pondok boleh diwujudkan di dalam atau luar kelas. Pada zon ini perlu disediakan satu pondok agar kanak -kanak dapat memainkan peranan dan berinteraksi bersama. melahirkan emosi dan mengembangkan minat serta bakat.

papan imbangan. Zon permainan motor kasar: Merupakan zon yang dilengkapi dengan peralatan permainan seperti papan gelongsor. melompat. Tali buaiannya ada lapisan plastisol atau yang setara untuk mengelakkan berlakunnya kecederaan. guli. Zon main buaian: Ini merupakan permainan yang paling diminati oleh kanak-kanak dan aktiviti ini hendaklah diletakkan berjauhan dengan tempat permainan lain untuk tujuan keselamatan. Saiz tempat duduk ialah 600 x 100 milimeter serta tali buaiannya berukuran 1250-1800 milimeter panjang. jongkang-jongkit.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 11 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK doktor dan peralatan perubatan. iii. palang bergayut. terowong dan getah pelapik. Zon biasa: Ianya adalah sebuah padang yang mana menggalakkan kanak-kanak berlari. batu seremban dan konda-kondi. Kita hendaklah memastikan kerangka yang digunakan stabil dan memastikan tiada unit buaian yang bersentuhan. Alat permainan luar disediakan bagi membolehkan murid meningkatkan kemahiran motor kasar dan mendisiplinkan diri semasa menggunakannya. Selain daripada itu set permainan tradisional seperti congkak. 11 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . ii. bermain bola dan sebagainya. (b) Zon Bising i. Zon permukaan kasar: Zon ini mengandungi permukaan konkrit yang melibatkan aktiviti bermain seperti melantunkan bola. mengayuh basikal dan aktiviti yang banyak melibatkan motor kasar dan penglibatan koordinasi anggota badan. Tujuan permainan buaian ini adalah untuk latihan kekuatan tangan dan membina keyakinan diri. iv. Ketinggiannya antara 2000-2100 milimeter. Seelok-eloknya terdapat banyak pokok dan tempat berpayung untuk kanak-kanak berehat.

memberi maklum balas ataupun memberi sokongan kepada kanak-kanak walaupun hanya mengangguk kepala ataupun senyuman. penyelia dan penilai. Selain itu. Guru juga sambil memerhati dan menyelia kanak-kanak bermain. Pembahagian ruang mestilah seimbang dengan peyusunan permainan memudahkan pergerakan murid supaya tidak berlanggar di antara satu dengan yang lain dan boleh mendatangkan kecederaan. emosional dan fizikal mereka. Penyusunan permainan tidak melindungi pandangan guru untuk memerhati pergerakan murid. ianya juga seharusnya dapat membantu kanak-kanak dalam pembentukan dan penyuburan dirinya secara menyeluruh dan seimbang. guru berupaya mengenal kanakkanak. Di samping itu. Guru juga dapat mengenal pasti tahap pemikiran. Di samping itu juga setiap prasekolah perlu menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap dan berada di tempat yang selamat serta boleh dicapai. kebolehan. keselamatan yang memberikan manafaat untuk kanak-kanak. Guru perlu memahami keperluan bermain untuk kanak-kanak dan seterusnya mewujudkan ruang bermain ini secara bijaksana dan mengunakannya dengan sepenuhnya. berupaya menilai kanak-kanak secara berterusan kerana bermain adalah cara belajar yang asas. UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI 12 . Ini bertujuan agar guru dapat menentukan sama ada kanak-kanak menghadapi masalah ataupun memerlukan bantuan. Memerhati kanak-kanak bermain adalah cara menilai perkembangan dan kemahiran intelektual. Semasa kanak-kanak bermain guru haruslah menjalankan peranannya sebagai pemerhati. interaksi dan kemahiran motor kanak-kanak. sosial. perancang.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 12 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Guru juga perlu menitikberatkan soal keselamatan kanak-kanak yang menggunakan kemudahan dan peralatan bermain. Guru harus bijak menjana kreativiti untuk mewujudkan ruang bermain sebagai pusat pembelajaran tidak formal dengan mengambilkira aspek keselesaan.

13 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI .UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 13 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Kanak-kanak juga perlu diasuh dan diajar untuk mencuci alat permainan. mengeringkannya dan mengembalikannya ke tempat asal selepas digunakan. Peralatan sukan yang sudah digunakan perlu dibersihkan dan dikembalikan ke stor penyimpanan agar dapat digunakan pada masa yang lain. Guru juga harus memastikan peralatan yang rosak diperbaiki dan seelok-eloknya tidak menggunakannya sehingga dibaiki. Kawasan berpasir hendaklah sentiasa ditutup bagi mengelakkan daripada najis haiwan.

Doherty dan Brennan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Craig dan Kremis. Khadijah Rohani. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Cambridge. Meridian Book. Katz. (1992). (1991). New York: Routledge Field. The language and thought of the child. L. Kursus Perguruan Asas Lima Semester Awal Kanak-Kanak. Bahagian Pendidikan Guru. (1984). (1995). Kementerian Pendidikan Malaysia.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 14 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK RUJUKAN Almy. Kurikulum Pendidikan Awal: Ke Arah Pendidikan Holistik. Eaglewood Cliffs. Kuala Lumpur. MA: Harvard University Press. Kementerian Pendidikan Malaysia. M. Rohani Abdullah. Sharani.C. Panduan Kurikulum 14 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . (1985).M. Sukatan Pelajaran Ilmu Pendidikan. Infancy. S. (1958). Cergas (M) Sdn. Perkembangan Kanak-kanak. (1967). T. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003). Administrating for young children. Nani Menon dan Dr. 33-44. Pendidikan dan Pendidik12.Washington:NAEYC. (2008). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jean Piaget. (1990). Vygotsky. Children today. L. Early Education:What Should Young Children Be Doing? The National Debate: Yale University Press. Physical Education and Development 3-11. Cambridge. Prasekolah. MA:Harvard University Press. Mind in Society. Mohd. A Child Right to Play. (2006). (1992). Bhd. Rozumah Baharuddin. Prentice-Hall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful