AVRAM FIŢIU

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Editura Academicpres 2003
1

REFERENŢI

Prof.dr. Leon S. MUNTEAN Prof.dr. Mircea ŞTIRBAN Prof.dr. Ioan ROTAR

2

PREFAŢĂ
Actualizarea cursului de Ecologie şi Protecţia Mediului s-a impus ca o necesitate stringentă în ultima perioadă în contextul evoluţiilor recente din lumea agricolă românească. Integrarea României în Uniunea Europeană pe termen mediu şi problematica sectorului de mediu din România în acest context, cer responsabililor din acest domeniu răspunsuri imediate la problemele cu care se confruntă agricultura. Prefigurarea unei agriculturi durabile în anii ce vin, la scară europeană, presupune o schimbare de optică în definirea tipului de agricultură care trebuie dezvoltat în România, schimbare în care disciplinele de mediu au un cuvânt din ce în ce mai mare, în acest nou context de durabilitate socială, economică şi ecologică a unui sistem agricol. Introducerea în ultimii ani în universităţile agricole a unor specializări precum Ingineria Mediului obligă lumea agronomică la o atenţie mult sporită faţă de domeniul protecţiei mediului. Se cere în anii care vin ca disciplinele de mediu să ofere soluţii concrete la problemele cu care diferitele sectoare ale economiei se confruntă de unde şi necesitatea orientării ecologiei înspre zona aplicativă. Cursul de faţă răspunde unui astfel de deziderat în condiţiile în care identifică pe de o parte agresiunile la adresa diferiţilor factori biotici şi abiotici, iar pe de altă parte prezintă soluţiile deja existente sau în lucru pentru limitarea impactului sau eliminarea totală a acestui impact. Cursul se constituie în special ca material didactic pentru studenţii facultăţilor de Agricultură şi Horticultură din cadrul secţiilor de Agricultură, Agromontanologie, Chimie Alimentară, Biologie Arhitectură peisageră, Management Dezvoltare Horticultură, Cadastru, şi Amenajare Rurală,

Silvicultură. În acelaşi timp cursul vizează specialiştii care lucrează în învăţământul din mediul urban şi rural precum şi responsabilii din administraţia publică şi locală.
3

AVRAM FIŢIU..................................................................................................1 ECOLOGIE .......................................................................................................1 ŞI PROTECŢIA MEDIULUI............................................................................1 REFERENŢI........................................................................................................2 PREFAŢĂ............................................................................................................3 CAP.1. ECOLOGIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .......................................8 CA ŞTIINŢĂ .......................................................................................................8 1.1. DEFINIŢIA ECOLOGIEI..........................................................................8 .........................................................................................................................8 1.2. PARADIGMELE ECOLOGIEI................................................................11 1.3. RAMURILE ECOLOGIEI........................................................................12 CAP.2. ECOSISTEMUL..................................................................................13 2.1. DEFINIŢIA ECOSISTEMULUI...............................................................14 2.2 LEGILE DE BAZĂ IN ECOLOGIE..........................................................15 2.3. BIOTOPUL..............................................................................................18 2.4. FACTORII ECOLOGICI.........................................................................19 2.4.1. Factorii climatici..............................................................................20 2.4.1.1 Lumina........................................................................................20 2.4.1.2.Temperatura................................................................................21 2.4.1.3. Apa.............................................................................................23 ..............................................................................................................26 Indici climatici corelaţi...........................................................................26 2.4.1.4. Vântul.........................................................................................27 2.4.2. Factorii edafici (Solul)......................................................................28 2.4.3 Factorii orografici (relieful)..............................................................36 2.4.4 Factori corelativi...............................................................................37 2.4.4.1. Salinitatea..................................................................................37 2.4.4.2. Compoziţia ionică......................................................................38 2.4.4.3. Oxigenul.....................................................................................38 2.4.4.4. Influenţele lunare şi planetare...................................................38 2.4.4.5. Gravitaţia...................................................................................40 2.4.4.6 Sistemul general al curenţilor de aer.........................................40 2.4.4.7. Presiunea atmosferică...............................................................41 2.4.4.8. Focul.........................................................................................41 2.5. AUTOCONTROLUL ECOSISTEMELOR................................................41 2.6. POPULAŢIA............................................................................................42 2.6.1. Definiţia şi trăsăturile ......................................................................42 2.6.2. Structura populaţiei..........................................................................43
4

...3................ Definiţia..........................3...........................1........45 2....................................4............... CLASIFICAREA ECOSISTEMELOR................. BIOSFERA.........................61 2................................11................68 3............1....................... 3........................................................... NIVELE TROFICE........46 → VITALITATEA.2................................................................3.......7...... Relaţii intraspecifice...............51 2...............4..............................7....60 2................................T)..................52 2..................................7...... ECOLOGIE ŞI ECONOMIE.......... Agroecosisteme extensive sau de intensitate redusă ......... STABILITATEA IN AGROECOSISTEME...................................10........ BIOCENOZA..............................1 Definiţia...................48 2..............57 2.............74 CAP............2.............2...8......................2.......55 2.....69 3...............3..64 2........77 4..................... DEFINIŢIA AGROECOSISTEMULUI............................7.77 4.........................................67 3........58 2.... Relaţii interspecifice legate de relaţia directă cu mediul ambiant ......2.........................................................................7..2..... Clasificarea lanţurilor trofice..........................................2..................................9.................3...61 2...........14............. Productivitatea primară.............................. Indicii structurali ai biocenozei.........2....................... ECOSISTEME SILVICE...................................................... Bio-ecosisteme.... CLASIFICAREA AGROECOSISTEMELOR............................59 2..................7...... Agroecosisteme intensive................55 2..........45 2............. Mărimea populaţiei..........2.............................................................5...................................................71 3...............48 2.............66 CAP............9........................................69 3................... ECOSISTEME ACVATICE)................................7...3.........6................ Agroecosistemele industriale sau industrializate....70 3.....1............. PRACTICI TEHNOLOGICE PENTRU DIMINUAREA INTRĂRILOR ENERGETICE . DURABILITATEA AGROECOSISTEMELOR.................................................................11........................ ECOSISTEME URBANE........ NIŞA ECOLOGICĂ. AGROECOLOGIA SAU ECOLOGIA AGRICOLĂ.......9...........AGROECOSISTEMUL....13.............66 2.................... LANŢURI TROFICE.2........ Materia organică totală (M.............................7.............................................................................................................63 2.......................72 3.........11........................11............. Realţii interspecifice legate de rolul lor în viaţa populaţiilor.O........... DEFINIŢIA AGROECOLOGIEI...56 2..............3....... Relaţii interspecifice.......................................................60 2.............1 Relaţii interspecifice stabilite pe criteriul efectului direct ...1.. Productivitatea secundară.. PRODUCTIVITATEA ECOSISTEMELOR..............................................................6.. AGROECOLOGIE ŞI FITOSOCIOLOGIE...............................67 3..........65 →ECOSISTEME ARTIFICIALE (ECOSISTEME AGRICOLE...........................4.....................1...................................................5.........11...........78 5 ............................... STRUCTURA BIOCHIMICĂ A ECOSISTEMULUI................54 2........44 2.............48 2.....................15......................11............12.......68 I. PIRAMIDA ELTONIANĂ.4............. Mineralomasa....................................53 2...Biomasa............................................................3...............................3................................70 3................2............

............. Flotare........................132 5..................87 4.... Alte procedee (schimb ionic.......3........................................................................................... Agricultura biologică ...... Concepte şi definiţii ................93 INTRODUCERE..................................... Eliminarea uleiului..................130 5.... Metoda ecopunctelor..... POLUAREA ŞI GESTIUNEA AERULUI........2 Poluarea cu substanţe chimice........1 Principalii indicatori de poluare ..........................108 5....3..98 5......................................................2..... Denisipare prin gravitaţie sau sedimentare...........3....................... Cernere..140 5.........2................... Impactul global al poluării atmosferice................3...... Stoarcere.. Inducere de spume.......... Precipitarea............ reducere).....4......................................141 6 .. Evaporare...........................................4.............108 5........................1.3.................... Combustie.......................80 4..1............................. 13 Principalele caracteristici de mediu ale solurilor (Smith şi Dumanski 1993)..91 4......... Adsorbţie........... Tratamente biologice................3............2.99 5.3.....1.................................................... Impactul activităţii umane..........119 SISTEME DE EPURARE A APELOR UZATE........4... Electrodializă...... AGROECOLOGIE APLICATĂ (SISTEME DE AGRICULTURĂ).............................3.........113 INTRODUCERE..........................3 Tratamentele chimice: Neutralizarea şi reglarea pH-ului... CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ ..107 Tabelul nr...............2 Practici de prevenire şi control ............... Distilare.................3.................................3................................................ Extracţie cu solvenţi. Sisteme de tratare sau recuperare a solurilor poluate................ POLUAREA ATMOSFEREI.....................4 EVALUAREA ECOLOGICĂ A RESURSELOR NATURALE DIN ECOSISTEME ŞI AGROECOSISTEME....................80 4........96 5........ 3.2..........5...............4...3..........4......136 5....... Poluarea solurilor cu produse organice...............130 5.........2............. 3 Gestiunea apei. Curăţitor de gaze...................... Tratamente fizice: Grilaje.........................131 5.......................................................130 5................................ Oxidarea.2 POLUAREA ŞI GESTIUNEA SOLULUI.......4..3..............................4 Contaminarea solului..............2...........3..130 5.............81 4..............................3 POLUAREA ŞI GESTIUNEA APEI....... PROTECTIA MEDIULUI...............109 5........................................2..........4.........2...........................................111 5..............4.......3.. Agricultura organică...............98 5..........................110 5.. Filtrare....... coagularea şi sedimentarea...................................... Incinerare deşeuri lichide.......89 Metoda Agro-Eco........................................... Agricultura biodinamică.....................................................................................2.........92 5..............................................1.................................................. Rolul solului în ecosistemele terestre......80 4...........................................113 5...........3........................137 5............. Impactul asupra ecosistemelor ( ploile acide )...1 Presiunile asupra solurilor..........................................................................93 5.....3.............101 5.....2...................1..............130 .................................4.....1.................................1....2.......................2........1 “Diagnosticul ecologic” .......3....................1.....

.....................187 5....................5....9...1.....200 BIBLIOGRAFIE..5......186 5..5......................................................................189 5................. Impactul asupra stratosferei ( distrugerea stratului de ozon ) ........11......................................... Măsuri privind prezervarea biodiversităţii ..........................4.....191 5...........151 5..............................................197 5....193 5.........9....... Organisme internaţionale specifice.....8........................6..154 5..6........143 5.................. GESTIUNEA REZIDIILOR ORGANICE DIN AGRICULTURĂ.................................... Biomasa...9......................7..................................................................2.........................198 5........8.......... Conservarea biodiversităţii prin practicile agricole... DISTRUGEREA BIODIVERSITĂŢII PRIN ACTIVITATEA UMANĂ...............................196 5................. Biomateriale de construcţii.........4.....2.. Biocarburanţii ..................... Noţiuni generale............153 5..............8.............7. GESTIUNEA RESURSELOR REGENERABILE...........9...................................3.1......190 5............7.......145 5........7..........................................6..............GESTIUNEA POLUĂRII FONICE......................................................................7......................................8..................4.... BIOGAZUL.8.....................10.... Sistemul de manegement al Uniunii Europene “EMAS”..............................175 5....................................3.............184 5...................174 5..........6...................1..........7........................10......... Biocoloranţi ...........145 5.............................8...............5.....Norma ISO 14001..175 5.............. Conotaţiile utilizării OGM...................182 5................ Dispariţia habitatului şi a diversităţii biologice datorită practicile agricole.............183 5.. 6..............5...155 5.............2.....4.1..158 5.7... 7.204 7 .........2.....5.....................3........... Gestiunea aerului.....3.. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ...............8..................................................7...155 5.................. Riscul pentru sănătate. SISTEME DE AUDIT AL MEDIULUI..........................................183 5....... Bioadjuvanţi pentru pesticide......................187 5................................... Gestiunea poluării fonice............................. Biocomplexanţi .......8...........181 5.........................184 5..................................10.............5.......4.............. GESTIUNEA DEŞEURILOR............. GESTIUNEA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC............... Biodetergenţi şi Biotensioactivi......................1..........................6.....................................152 5..... Aplicatiile potenţiale ale organismelor modficate genetic (OGM) 190 5....................................................................2.................................1 Date generale...4..9...................185 5........ Impactul asupra climei ( efectul de seră)............188 5................................ Zonele protejate din România...........2........................................................4..............7................................... Evaluarea poluării fonice...5....................194 5............ Biodiversitatea sau diversitatea biologică.................175 5... Riscuri pentru mediu ..

CAP. Haeckel a definit Ecologia ca fiind „Ştiinţa care se ocupă cu studiul relaţiilor complexe.1. ECOLOGIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI CA ŞTIINŢĂ 1. DEFINIŢIA ECOLOGIEI Prima definiţie a Ecologiei a fost dată de către Ernst Haeckel unul din marii evoluţionişti ai secolului 19 care în lucrarea „ Morfologia Generală a Organismelor” în anul 1866. cuprinse în noţiunea darwiniană a luptei pentru existenţă” 8 . directe sau indirecte. care a dezvoltat concepţia darwinistă asupra luptei pentru existenţă.1.

Vădineanu (1982) „Ecologia studiază legile care determină productivitatea. Harper şi Townsend (1996) „Ecologia nu este o ştiinţă cu o structură simplă . → R. fiindcă în interiorul ecologiei orice proces afectează alt proces” → N. stabilitatea şi evoluţia ecosistemelor şi a ecosferei în ansamblul ei şi implicit studiază influenţa activităţii umane asupra acestor procese precum şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii oamenilor” → Clements (1905. biocenoze. Botnariuc şi A. În cele ce urmează vom prezenta câteva definiţii în ordine alfabetică.Dajos (1970) „Ecologia este ştiinţa care studiază condiţiile de existenţă a fiinţelor şi interacţiunile de orice natură care există între aceste fiinţe şi mediul lor” → M. 1949) „Ecologia este ştiinţa comunităţilor vii şi ea cercetează sociologia şi economia animalelor şi plantelor” → Chrebs. gospodărie) şi logos (cuvânt).S. Între timp au fost dezvoltate multe definiţii ale ecologiei dar nici una nu este acceptată ca şi o definiţie de bază.” → Begon. → Hutchinson (1978) „Ecologia este studiul modului în care lucrează sau operează lumea vie” 9 .Ch. Botnariuc şi A.I. Vădineanu (1982) „Ecologia studiază sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii (populaţii. (1978) definea Ecologia ca fiind „studiul ştiinţific al interacţiunilor care determină distribuţia şi abundenţa organismelor”. biosfera) integrate în mediul lor abiotic „ → N.Astfel el a introdus termenul de ecologie ce provine de la cuvintele greceşti „oikos” (casă. liniară. Ghilarov „ Ecologia este ştiinţa corelaţiilor şi interacţiunilor vieţii cu mediul înconjurător pe trepte supraindividuale”. considerând că o ierarhie a importanţei acestor definiţii ar fi greu de realizat: → Beeby (1993) „Ştiinţa ecologiei încearcă să explice relaţiile dintre organisme şi mediul lor.

P.→ Kormondy (1996) „Substanţa ecologiei se găseşte în multitudinea structurilor nevii şi vii .P. energie. pentru a descoperi principiile după care se desfăşoară aceste relaţii” → E. MacFayden (1957) „Ecologia studiază relaţiile dintre vieţuitoare. Soran (1984) „Ştiinţa care se ocupă de toate relaţiile ce se stabilesc între organisme şi diferite comunităţi (biocenoze) precum şi de raporturile organismelor şi comunităţilor cu mediul fizic de trai” → Ricklefs (1976. Odum (1971) „Ecologia este ştiinţa care studiază relaţiile organismelor individuale cu ambianţa lor vie şi nevie” → Pianka (1978. 1990) „Ecologia este studiul plantelor şi animalelor ca indivizi (autecologie).P. ecosisteme şi biosfera” →E.Odum (1966. Odum (1959) „Ecologia este studiul structurii şi funcţionării naturii” → E. biocenoze. Testard (1971) „Ecologia este disciplina biologică care studiază raporturile dintre organisme şi mediul lor înconjurător” 10 structurii şi funcţionării . şi informaţie care străbate un ecosistem bine delimitat :este deci ştiinţa care studiază ecosistemele” → A.F.1971) „Ecologia studiază nivelurile de organizare superioare celor individuale şi anume-populaţii.Ionescu (1988) „Ecologia este ştiinţa interelaţiilor dintre vieţuitoarele care alcătuiesc o bionocenoză şi dintre acestea şi biotop. 1994) „Ecologia este ştiinţa care cercetează raporturile dintre organisme şi toţi factorii fizici şi biologici din mediu „ → I. Sachi şi P. populaţii (demecologie) şi comunităţi vii (sinecologie)” → C.P. în reglarea structurii şi dinamicii populaţiilor şi comunităţilor vii „ → A. Ea studiază fluxul de materie. Odum (1962) „Ecologia este studiul ecosistemelor” → E. plante sau animale şi mediul lor. Puia şi V. a proceselor şi a interelaţiilor cuprinse în circulaţia energiei şi a nutrienţilor.

→ B. Stugren (1975) „Ecologia este ştiinţa interacţiunilor în sistemele supraindividuale „ → Shelford (1937) „Ecologia este o ramură a fiziologiei generale care se ocupă de organisme ca un întreg, cu procesele lor vitale; ea se distinge de fiziologia generală a organelor” → Whittaker (1975) „Ecologia studiază biosistemele în context cu ambianţa lor”

1.2. PARADIGMELE ECOLOGIEI

După Kuhn T., (1976) « concepţiile dominante ale comunităţii savante sunt paradigmele sale, idei care nu mai sunt puse la îndoială şi care constituie temelia manualelor , cursurilor şi exerciţiilor de laborator »

→ Paradigma mezologică (sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX) Potrivit paradigmei mezologice, obiectul central de studiu al ecologiei era analiza efectului factorilor de mediu asupra organismelor luate individual. Ecologul care a marcat această paradigmă a fost Kuhn T.E.(1976).
11

→ Paradigma demografică (sec.XX) Potrivit acestei paradigme obiectul central de analiză al ecologiei s-a concentrat asupra studiului dinamicii populaţiilor. Dintre apologeţii acestei paradigme amintim pe Cetverikov (1926), Alfred Lotka (1924), Vio Volterra (1931, Umberto d’Ancona, Scherdtfeger (1963), Şvarţ (1960), Naumov (1948), Botnariuc (1953), Cure (1959).

→Paradigma sistemică Potrivit paradigmei sistemice obiectul central de analiză în ecologie este după Stugren (1982) « studiul reţelei de interacţiuni dintre componentele ecosistemului ; accentuarea întregului ; a caracterului unitar al relaţiilor interspecifice în contextul unei structuri ; ecologia sistemică fiind ştiinţa structurilor funcţionale şi logico-matematice ale sistemelor ecologice » Referinţa istorică a acestei paradigme este Odum (1957, 1959, 1971). 1.3. RAMURILE ECOLOGIEI E. Warning (1896-1909) şi Dajos R. (1975) au defint 3 orientări majore ale ecologiei: → Autecologia (gr. auto = însuşi): studiază raporturile indivizilor indivizilor, dintr-o anumită specie cum mediul lor de viaţă (până la nivelul de populaţie sau specie), cu mediul înconjurător abiotic si biotic. → Demecologia (gr.demos= popor sau mulţime): studiază relaţiile dintre indivizii aceleaşi populaţii precum şi raporturile dintre populaţii cu factorii ecologici → Sinecologia (gr. syn = împreună) :studiază raporturile existente între indivizii şi populaţiile ce aparţin unei biocenoze cu mediul lor de viaţă şi raporturile existe între biocenoze la nivel de biosferă..
12

Barbour, Burks, Pitts (1987) au realizat următoarea clasificare a specializărilor ecologiei plantelor: → Sinecologia (Paleoecologia/Sociologia plantelor în trecutul lor ecologic; Sociologia plantelor/clasificarea comunităţilor vegetale conform hărţilor de vegetaţie; Ecologie evoluţionistă /stabilitatea comunităţilor, diversitatea speciilor; Dinamica comunităţilor /sisteme ecologice; → Autecologia (Ecologia populaţiei /mărime, hibridări evolutive, speciaţii ; Ecofiziologie /perturbări, limite de toleranţă, interacţiuni biotice, fenologie ; Ecologie evoluţionistă (idem clasificarea anterioară) După mediul de viaţă în care trăiesc organismele, ecologia se împarte în trei ramuri (Muntean şi Ştirban ,1995): oceanologia (ecologia marină); limnonologia (ecologia apelor interioare); ecologia terestră (din care s-a desprins ecologia solului sau ecopedologia); Pe baza criteriului taxonomic aceiaşi autori au definesc 3 clase :ecologia vegetală; ecologia animală; ecologia microorganismelor.

CAP.2. ECOSISTEMUL
Motto: „Învăţaţi-i pe copii voştri ceea ce i-am învăţat noi pe ai noştri: că pământul este mama noastră: Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ… Noi ştim cel puţin atât: nu pământul îi aparţine omului ci omul îi aparţine pământului: Aceasta noi o ştim: Toate lucrurile se leagă, la fel ca sângele care uneşte o aceeaşi familie: tot ceea ce i se întâmplă pământului ajunge să li se întâmple şi fiilor pământului. Nu omul este acela care a ţesut trama vieţii-el este doar un fir; Şi ceea ce îi face acestei trame, îşi face lui însuşi” Marele şef sioux Seattle ( din răspunsul dat în 1854 preşedintelui SUA

13

la oferta acestuia de a cumpăra pământul pieilor roşii soiux) citat de Neguţ S. (1988) 2.1. DEFINIŢIA ECOSISTEMULUI După Riklefs R.E (1976) „ecosistemul este constituit din întreaga mulţime de interacţiuni a factorilor fizici şi a lumii biologice care acţionează într-un fragment al biosferei”. Kormondy E.J. (1996) definea ecosistemul ca „un tot ce prezintă două forme: o formă reală (un fragment din natură/lac, pădure, ocean) şi o formă conceptuală (abstractă)” Odum (1971) definea ecosistemul ca fiind „ orice unitate care include toate organismele de pe un teritoriu dat şi care interacţionează cu mediul fizic în aşa fel încât curentul de energie creează o anumită structură trofică, o diversitate de specii şi un circuit de substanţe în interiorul sistemului”. Begon M., Harper J.L., Townsend C.R, (1996) citaţi de Puia. I, Soran V., Carlier L, Rotar I. Vlahova M.,(2001) au îmbinat 3 definiţii într-o abordare mai complexă : „În mod tradiţional ecosistemul include comunitatea biologică (biocenoza şi biota ) luată împreună cu mediul său fizic (abiota)”;” Este rea ideea că biocenoza şi ecosistemul ar putea fi studiate separat fiindcă nici un sistem ecologic fie individual , populaţional sau biocenotic nu pot fi separate de mediul în care există „; „Ecosistemul este un concept holistic (integralist şi integrator) cuprinzând plantele şi animalele de obicei asociate între ele şi cu toţi componenţii fizici şi chimici ai mediului înconjurător sau ai habitatului formând împreună o unitate autocuprinzătoare recognoscibilă”. Lindeman (1942) definea ecosistemul ca fiind „o unitate formată din reunirea proceselor active fizice, chimice şi biologice care se petrec în interiorul unei unităţi spaţiu-timp de orice mărime, cuplând prin urmare comunitatea vie de mediul ei abiotic „
14

→Factori de mediu: biotop format din climatop (meso şi microclimat) şi edafotop (sol. Legea exprimă interacţiunile existente între elementele unui sistem. L. Carlier. Potrivit legii. 2. Rotar. micocenoză). P3-Consumatori secundari: carnivore (se hrănesc cu animale şi organisme vegetale). Soran. 15 . I. zoocenoză. biomasa. substrat) . M. hidrotop (factorul apă). L. 1980) citat de I. V. Puia. 1980) citat de I. Soran. microbiocenoză. carnivore destructori.” După Sukatchev (1954) citat de Duvigneaud (1974) ecosistemul este constituit din : →Biocenoză (fitocenoză. M. P2P1-producători consumatori primari (erbivore) . Interacţiunile sau funcţiile de interacţiune care realizează legăturile între curentul de energie. Fiind vorba de abordări uneori sectoriale alteori transversale ale ecologiei ne vom rezuma la o prezentare a legilor în ordinea alfabetică a autorilor: → „Orice lucru este legat de alt lucru” după Commoner (1971. substanţa organică şi anorganică. Canalele de scurgere a energiei şi substanţei care leagă proprietăţile una de alta şi pe acestea de curentul de energie. Puia. Vlahova (2001). Vlahova (2001). V. Rotar. I. Carlier. → „Orice lucrare trebuie să conducă undeva” după Commoner (1971. curentul de substanţe şi însuşirile ecosistemului. Forţele sau resursele de energie care întreţin sistemul în funcţie (energia solară) iar în cazul agroecosistemelor şi alte surse de energie.2 LEGILE DE BAZĂ IN ECOLOGIE Mai multe legi guvernează modul de desfăşurare a proceselor biologice în natură.Odum (1975) citat de Muntean şi Ştirban (1995) prezenta 4 componente esenţiale ale unui ecosistem: ecosistemului: „ Proprietăţile sau stările fundamentale ale primari (plante fotosintetizante).

Soran. I. → „Legea existenţei şi dezvoltării sistemelor naturale numai pe socoteala mediului înconjurător” (Reimers. Carlier.orice acţiune la nivelul sistemului are consecinţe clar definite.” → „Legea migrării biogene a atomilor „ (Perelman 1973. „dezvoltarea plantei este dependentă. L. I. Rotar. → „Nu există un astfel de lucru cum ar fi un prânz gratuit” ( Commoner (1971. L. Soran. I. Carlier. → „Legea excluderii „ (Gauze 1934) : Potrivit acestei legi după I. Puia. → Legea relativităţii (Lundegardh 1957) Potrivit acestei legi „forma curbei de creştere nu depinde numai de factorul chimic minimal ci şi de concentraţia şi natura celorlalţi ioni prezenţi în substrat". 1980) citat de I. → „Natura ştie cel mai bine” (Commoner. Soran. L. V. M. Conform acestei legi după Muntean L. Carlier. două specii nu pot să ocupe în acelaşi timp aceeaşi nişă ecologică. şi Ştirban M. (1995) „Amplitudinea zonei de toleranţă a speciei faţă de un factor este influenţată de ansamblul factorilor limitativi. Legea defineşte modul de migraţie al elementelor chimice în scoarţa terestră. Rotar. Vlahova (2001) „într-un ecosistem . M. Vlahova (2001). 1984 citat de I. prin pierderea treptată a elementelor componente. Puia. L. şi Ştirban M. V. M. 1840) Legea se referă la cazul special al acţiunii îngrăşămintelor chimice asupra plantelor cultivate. Soran.. → Legea relaţiei statistice. Carlier. Vlahova (2001). V. Rotar. citat de I.. materia din care sistemul este alcătuit fiind indestructibilă. Puia. I. M. Puia. Rotar. care are concentraţia cea mai scăzută". adică să îndeplinească aceeaşi funcţie într-o configuraţie dată” → Legea minimului: (Justus von Liebig. V. 1971. în primul rând de acel element chimic din sol. 1980) citat de I. V. indiferent de complexitatea lui. După Hilmi (1966) aplicarea legii minimului o durată mare de timp duce la o dezintegrare a sistemului. Puia. Soran.. Carlier. Vlahova (2001). I. Legea se bazează pe acţiunea limitativă a factorului chimic cu concentraţia cea mai mică. Potrivit lui Muntean L. L. 16 . Potrivit acestei legi sistemele construite de către natură pot fi greu realizate de către om în ceea ce priveşte structura şi durabilitatea acestora.

→ Legea optimalităţii” (Reimers. → „Legea efectului combinat al factorilor de creştere (Mitscherlich.. 1984 citat de I. Soran. Vlahova (2001). şi Ştirban M. → „Legea periodicităţii sistematice” (Reimers . optim chimic şi optim sinecologic) După Muntean L. M. Soran. M. Potrivit legii outputurile şi inputurile la nivelul biosferei sunt egale cantitativ. Potrivit lui Stugren (1982) succesul speciilor se poate realiza în aşa numitele zone de optim (optim climatic. V. ci numai atunci când concentraţia lor depăşeşte anumite mărimi . Puia. Soran. → „Legea constanţei materiei vii” (Vernadskii. şi Ştirban M. → Legea substituirii factorilor" (Rubel. Conform legii sistemele biologice nu se pot dezvolta izolat în natură în condiţiile în care ele au nevoie permanent resurse. I. V. 1984 citat de I. I. Legea stă la baza gestiunii unor sisteme naturale omogene. Rotar. calitativ şi cantitativ complexul de condiţii de care depinde reproducerea sa”. Carlier. 1926. Carlier. L. 1930). Depăşirea pragurilor de toleranţă după Shelford conduce la moartea sistemului..Rotar. I. Vlahova (2001). factorii ecologici nu acţionează limitativ în permanenţă. M. V. M. Legea exprimă după Stugren (1982) „realizarea celei mai favorabile configuraţii structurale şi funcţionale a ecosistemelor şi biosferei”. citat de I. după Muntean L. Puia. 1921) Potrivit legii. Rotar.). → „Legea unităţii fizico-chimice a sistemelor vii” (Vernadskii 1926. citat de I. Rotar.. M. edafici şi biotici sunt echivalenţi şi se înlocuiesc reciproc” → Legea toleranţei (Shelford în 1913 ) Potrivit legii toleranţei formulate de către Shelford „succesul unei specii în biotop va fi maxim atunci când se va realiza pe deplin. Vlahova (2001). Potrivit acestei legi asupra sistemelor vii şi nevii acţionează aceleaşi legi fizice. V. Vlahova (2001). Soran. (1995) „În ecosistemele naturale sau artificiale. 1967. 1967. Carlier.limită de toleranţă – de către substanţa vie. Puia. Rotar. Puia.Conform acestei legi „Factorii climatici. L. I. L. Carlier. Vlahova (2001). nu are loc niciodată o creştere proporţională a unui indicator 17 . L.

(1977) „biotopul constituie un complex de factori naturali . Gunther (1950) defineşte biotopul ca „fiind locul de viaţă a unei biocenoze”.climatop şi edafotop.” După Ellenberg (1958) biotopul este locul de creştere al plantei. BIOTOPUL Noţiunea de biotop defineşte mediul de trai al organismelor individuale. cele două componente împreună cu formele de relief formând ecotopul sau staţiunea.cantitativ pe măsura creşterii în valoare a factorului mai slab reprezentat în mediu ci numai o creştere logaritmică. 18 . staţiunea sau habitatul său. vegetale sau animale în strânsă interacţiune cu factorii de mediu. După Dahl (1908) şi Schmithusen (1968) biotopul este definit de către fragmentul şi tipul de relief sau de apă care este sediul unei biocenoze.3. 2.subordonat biocenozei. După Pop I.

fizico-geografici sau orografici (de relief). citaţi de B. factori edafici). lumina selenară. mediul hidrologic este format din toate formele fizice de manifestare a apei. pulberea cosmică. mediul biochimic este format din combinaţiile biochimice date de metaboliţii vieţuitoarelor (Cernobrivenko şi Şandra . câmpul magnetic precum şi alte forţe fizice terestre (Hilmi. mediul biocenotic este format din structura internă a biocenozei. factori fizici neclimatici (factorii mediului acvatic.” După Stugren (1982) se pot defini 8 faţete ale mediului: mediul orografic este compus din formele de relief situate deasupra scoarţei terestre. lumină umiditate relativă a aerului. FACTORII ECOLOGICI Factorii ecologici.. umiditatea.1966) 2. animalelor şi microorganismelor. mediul cosmic este format din forţele fizice extraterestre precum radiaţia cosmică. Dajos (1978) clasifica factorii ecologici în următoarele clase: factori climatici (temperatură. pluviometrie).Puia şi Soran (1984) defineau biotopul ca fiind „mediul de trai al comunităţilor biocenozelor” iar habitatul ca „mediul de trai al speciei” (al populaţiilor şi chiar a organismului individual)”. mediul geofizic este format din câmpul gravitaţional. edafici (de sol). mediul edafic este definit de către sol ca şi mediu de viaţă al plantelor. temperatura. 1949). după Tansley şi Chipp (1926. Stugren.4. Aceiaşi autori propuneau şi o altă definiţie ”biotopul constituie universul în care se desfăşoară existenţa unei comunităţi vii (biocenoze). 19 .1982) se împart în patru clase: climatici (lumina. mediul geochimic este format din elementele şi combinaţiile dintre elementele chimice (Vinogradov. 1966). biotici. vânt. etc). factori biotici (interacţiunile specifice şi interspecifice).

partea vizibilă a spectrului solar (3800-7800 A) ce reprezintă 54 % din spectrul solar. În schimb albedoul unui lac este mai ridicat ( 50-60 %). 20 emisia de căldură a . albedoul (aG) care este energia reflectată. precum şi difuzia realizată de către picăturile de apă şi de praf aflate în suspensie . 1978)factorii de mediu se împart în: factori periodici primari. Factorii climatici 2.1.4. factori biotici. Aceste radiaţii traversează atmosfera de manieră inegală. factori antropici. Albedoul variază în funcţie de natura solului. Radiaţia solară este formată din: radiaţia totală ( G) din care se elimină. radiaţia termică (Q2).1 Lumina Radiaţia solară ca şi sursă de energie este compusă din lungimi de undă diferite. absorbţia unei mari părţi a radiaţiilor infraroşii de către CO2 (lambda mai mare de 24 000 A) . Radiaţia termică poate fi divizată în : radiaţia ce provine din atmosferă (A) din care se elimină o parte care este reflectată (aNA). 2. După Monchadski (citat de Dajos.3 micrometrii) care se formează la o altitudine de 25 km .După Iaroşenko (1967) factorii ecologicii se împart în 4 categorii: factori climatici. o componentă redusă de radiaţie infraroşie (7800-24000 A) ce reprezintă 42% din spectrul solar. Apar diferite pierderi de radiaţii: absorbţia unei mari părţi a radiaţiei ultraviolete de către ozon (lambda mai mica de 0. Radiaţia totală corespunde sumei celor 2 componente: radiaţia solară (Q1). Cu cât suprafaţa este mai sumbră şi neregulată cu atât albedoul este mai slab. reflecţia realizată de către faţa superioară a norilor.1. factori periodici secundari.4. difuzia realizată de către moleculele gazoase care dau cerului culoarea albastră. Fluxul energetic care ajunge la nivelul scoarţei terestre cuprinde 3 componente: o componentă redusă de radiaţie ultravioletă (2950-3800 A) ce reprezintă 4 % din spectrul solar. factori edafici . factori neperiodici.

arţar. Organismele care nu suportă lumina solară directă se numesc umbrofile. Q=Q1+Q2 Q=(G-aG) +(A-aNA-T) Intensitatea şi cantitatea de lumină ce ajunge in ecosistemele de pe glob variază în funcţie de diferiţi factori (latitudine. orientarea rândurilor. lăcrimioara. Bilanţul este pozitiv pe timpul zilei şi se anulează pe timpul nopţii.4. la 40 cm unda termică 21 . carpen. în organisme heliofile şi umbrofile. stenofote.2. Pe de o parte temperatura solului are un rol important asupra creşterii rădăcinilor plantelor de cultură iar pe de altă parte ea joaca un rol la fel de important asupra activităţii microorganismelor din sol. schiafile (fag. factor în funcţie de care plantele se împart în 2 categorii: plante de zi lungă şi plante de zi scurtă. Lumina are un rol esenţial în existenţa organismelor vegetale datorită fenomenului de fotosinteză. Reacţia plantelor la durata zilei şi a nopţii se numeşte fotoperiodism. feriga etc…). etc…). 2. Organismele care sunt condiţionate de prezenţa directă a luminii numesc fotofile heliofile sau eurifote.1. În funcţie de momentul desfăşurării activităţii biologice animalele se împart în 2 grupe: animale diurne (activitate biologică în timpul zilei) . expoziţie.. De exemplu. molid. După Pop (1977) organismele se clasifică în funcţie de intensitatea luminii. fotofobe. altitudine. La 1 cm adâncime temperatura solului este aproximativ egală cu cea a aerului în timp ce pe măsură ce coborâm în adâncime amplitudinea între temperatura maximă şi minimă diminuează.animale nocturne (activitate biologică în timpul nopţii).Temperatura Temperatura reprezintă partea din energia luminoasă care este absorbită de către sol şi are rol de încălzire a acestuia. poluarea atmosferei. brad.pământului (T) ca rezultantă a radiaţiei termice terestre.

Stenotermele de climat rece se mai numesc psihrofile sau criofile (foca. lupul etc. Apare astfel o limită către în limbajul comun se numeşte temperatură letală. mezoterme. morsa). brad. ♦ Mezoterme: adaptate la temperaturi de 15-20 grade Celsius (măslin. bananier etc…). leandru etc…).). macul arctic. ursul alb. Temperatura aerului variază în funcţie de latitudine. În acelaşi timp frigul este şi un factor necesar organismelor vegetale în anumite faze precum perioada de repaus. În funcţie de adaptarea la diferite temperaturi organismele împart după De Candolle citat de Pop (1977)în organisme: megaterme. vulpea polară). Hechistormele şi Megatermele formează grupa organismelor stenoterme sau termofile. adică temperatura la care 50% din indivizii vegetali mor după 2 ore. necesară numitor specii cum este cazul celor pomicole. ursul brun . Organismele vegetale îşi desfăşoară procesele de creştere li dezvoltare într-o plajă de temperatură cuprinsă între o limită minim şi maximă. pin. → o temperatură minimă de supravieţuire. altitudine. ♦ Hechistoterme: adaptate la temperaturi situate în jurul valorii de 0 grade Celsius (murul.. Microtermele şi mezotermele formează grupa organismelor 22 . de microclimat. topografie. Temperatura de supravieţuire variază în funcţie de activitatea organismelor vegetale. molid. microterme şi hechistoterme: ♦ Megaterme: adaptate la temperaturi mai mari de 20 grade Celsius (palmier. viticole şi nu numai.prezintă un decalaj de întârziere de o jumătate de zi în timp ce la 15 cm nu există o undă termică. de covorul vegetal. ♦ Microterme: adaptate la amplitudini mari de temperatură cuprinse între 0 şi 15 grade Celsius (fag. Vis a vis de temperatura minimă putem distinge 2 limite şi anume: → o temperatură minimă de creştere. renul.

Plantele cu flori care în timpul zile îşi pot menţine temperatura internă la un nivel mai ridicat decât cel al mediului exterior se numesc „specii supratemperaturale” (cactacee.3. observabil la scara organismului. apa rezultată din scurgerile de pe sol. Variaţia conţinutului în apă (DW) este egală cu conţinutul în apă al solului (Ws) plus conţinutul în apă al fitocenozei (Wf). → plantele a căror temperatură este apropiată de cea a mediului. 2. Ştirban.euriterme (puma. Microclimat. crassulacee) în timp ce plantele care îşi menţin temperatura la un nivel inferior cu cea a mediului se numesc „specii subtemperaturale” (pepenele verde) după Pop (1977). ♦ Organisme poikiloterme În această categorie se încadrează: → animalele cu temperatura corpului variabilă numite animale cu sânge rece (nevertebratele. ceaţă . Ca rezultantă a interacţiunii dintre factorii de mediu rezultă ceea ce numim climat. care se împarte în 3 mari tipuri: Macroclimat sau climat regional: se poate observa la nivelul unei mari entităţi geografice. vertebratele/peştii. amfibienii şi reptilele). . Mezoclimat sau climat local : se observă la nivelul ecosistemelor. condensarea vaporilor de apă (rouă). gheaţă). leul argintiu). În funcţie de temperatura internă avem 2 grupe mari de organisme(Muntean. L.4. 1995): ♦ Organisme homeoterme În această grupă se încadrează animalele cu temperatura corpului constantă sau animale cu sânge cald (păsările şi animalele).S..1. Apa Cantitatea de apă care intră într-un ecosistem (import) poate să fie sub divizată în: precipitaţii apa capilară. plus conţinutul în apă al zoocenozei (Wz) plus conţinutul în apă al aerului (Wa) plus conţinutul în apă al litierei (Wl) 23 atmosferice (ploaie. M. zăpadă.

În cazul apelor dulci în funcţie de pH avem mai multe categorii: →ape oligotrofe (4-6). În funcţie de economia în apă a plantelor distingem mai multe grupe de plante: →plante xerofite. În funcţie de conţinutul apelor în cloruri avem mai multe categorii de ape halofite: →ape polihaline (mai mult de 10 g/l). O parte din apa meteorică (A m) este interceptată de către frunzele arborilor şi se evaporă. Plantele se adaptează la acest regim prin modificarea suprafeţei de transpiraţie care se realizează prin micşorarea sau reducerea suprafeţei limbului foliar. →ape eutrofe (pH mai mare de 7). 24 . →ape mezohaline (1-10 g/l). →ape mezotrofe (6-7). O altă parte din apa meteorică se scurge de pe frunze pe sol şi vorbim în acest caz de apă de picurare (Ap) . Partea cea mai importantă a apei meteorice o reprezintă apa de penetrare directă (Apd) care ajunge direct pe sol fără să atingă frunzele organismelor vegetale. Am=As+Ap+Apd În funcţie de adaptarea plantelor la diferite medii avem mai multe grupe: ♦ Plante hidrofite: plante libere şi plutitoare. plante fixe (ex. ♦ Plante halofite Aceste plante sunt adaptate la ape sărate.DW=Ws+Wf+Wy+Wa+Wl Dintre toate aceste rezerve de apă cea mai importantă ca şi pondere este conţinutul în apă al solului (Ws).1-1 g/l). nufăr). O parte din apa meteorică se scurge pe trunchiul arborilor şi vorbim în acest caz de apa de scurgere (As). a căror organe aeriene rămân rigide după moartea plantei (plante de climat sec). Scurgerea apei nu este omogenă şi depinde de natura scoarţei. →ape oligohaline (0.

Cactacee. care suportă condiţii de umiditate atmosferică scăzută În funcţie de cantitatea de precipitaţii pe care le primeşte un ecosistem rezultă caracterul climatic (Ionescu Al.1988) al unei anumite zone de pe glob: 25 . Asclepidiacee). uneori fără frunze/Sedum. leandrul. Plantele prezintă stomate pe ambele feţe ale frunzelor. În general plantele au frunze late şi moi prezentând pe epiderma ambelor feţe. ♦ Suculente (plante cu organe vegetative cărnoase. Agave. Pentru reducerea evaporării apei anumite specii îşi transformă frunzele în spini (Euphorbiacee. Umiditatea atmosferică este unul din factorii fundamentali ce condiţionează existenţa biotopurilor terestre: În funcţie de umiditatea atmosferică asociaţiile vegetale se împart în 2 categorii: → asociaţii vegetale higrofite. 1977) în: ♦ Sclerofite (plante cu frunze tari. un sistem radicular superficial puţin ramificat . măslin. Opunţia) În climatele uscate şi aride plantele suculente îşi formează rezerve de apă. → plante mezofite care nu au un comportament fixat vis a vis consumul în apă şi sunt caracteristice zonelor temperate. → plante tropofite. care suportă o umiditate atmosferică ridicată →asociaţii vegetale xerofite. ♦ Hemixerofite (plante cu sistem radicular bine dezvoltat /lucerna galbenă). cârmâz).În funcţie de consistenţa organelor vegetative plantele xerofite se împart (Pop. care necesită medii umede . → plante higrofite. care pot suferi o schimbare de climat în timpul anului. tulpini fragile şi se întâlnesc în general în pădurile tropicale umede. stomate. dure /ex.

climate mediteraneene cu sezon uscat vara). unde d este deficitul de apă în perioada secetoasă iar n este nevoia de apă a vegetaţiei (mm). climate continentale cu sezon uscat. ♦ climate extratropicale (climate oceanice fără sezon uscat. ♦ ecosisteme cu stepe. ♦ climate nedeşertice (regim pluviometric regulat). Indicii anuali se bazează pe cuantificări anuale: → Factorul de ploaie (R)= precipitaţii medii anuale/temperatura medie anuală. → Indicele de ariditate (Martone) Im=P/T+10. ♦ climate subpolare şi polare (fotoperiodism sezonier specific). savane şi păduri: precipitaţii între 250 şi 750 mm. Indici climatici corelaţi Precipitaţiile şi temperatura sunt factori majori care caracterizează climatul. ♦ ecosisteme deşertice :precipitaţii între 0 şi 250 mm. ♦ climate tropicale (regim termic cald). 26 . Emberger a clasificat climatelele globului pe baza indicelui pluviometric în următoarele categorii: ♦ climate deşertice (regim pluviometric aleatoriu). ♦ climate intertropicale (climatul ecuatorial şi subecuatorial). unde P reprezintă precipitaţiile (mm) iar T reprezintă temperatura (grade Celsius).♦ ecosisteme cu păduri dense: precipitaţii mai mari de 750 mm. → Indicele de ariditate (Thorntwaite):It =100d/n. iarna.

Vântul Vântul intervine şi condiţionează anumite fenomene precum polenizarea plantelor anemofile ierboase (graminee. căderea fructelor. 2. (1987) vântul exercită 3 acţiuni agresive la nivelul ecosistemelor : → Acţiuni mecanice : eroziunea solurilor. stejarii etc…). lemnoase (conifere. diseminarea sporilor.4. tulburări de ordin sanitar pentru animale.→Indicele xerotermic (Gaussen). distrugerea locuinţelor. Astfel vântul devine un factor de diseminare la multe populaţii la distanţe de până la câteva mii de de km. →Indicele pluviometric (Emberger): Ie=P/ (M+m/2)(M-m) unde M este media temperaturilor din luna cea mai caldă iar m este media temperaturilor din luna cea mai rece. În acelaşi timp vântul este factorul mecanic care produce fenomene de eroziune eoliană. arinii. răspândirea fructelor. formează dunele de nisip. sporilor. →Acţiuni termice : răcirea solurilor (datorită evaporării intense a apei de suprafaţă) . 27 . nevertebratelor.1. perturbarea irigaţiei. După Soltner D. căderea cerealelor. Potrivit acestui indice. tulburări de polenizare. ciperacee etc…). deformarea arborilor. fenomenul de secetă apare atunci când dublul temperaturii medii lunare (grade Celsius) este mai mare decât precipitaţiile lunare (mm). întârzierea recoltelor . seminţelor. căderea frunzelor . cheltuieli calorice superioare pentru locuinţe →Acţiuni fiziologice : creşterea evapotranspiraţiei . bolilor şi a seminţelor de buruieni.4. determină adaptări la multe populaţii de plante şi animale reprezentând şi un factor de selecţie al acestor populaţii. germenilor. diminuarea umidităţii aerului şi a temperaturii solului de unde şi o întârziere a proceselor de creştere) .

nisipul şi pietrişul ) şi constituenţi organici (substanţele organice). sărurile minerale. usucă recoltele . Ţinând cont de faptul că partea minerală este larg deschisă în cadrul disciplinelor tehnice în acest capitol vom insista mai mult pe rolul constituenţilor organici ai solului.4. 28 . este indispensabil polenizării încrucişate la anumite specii . 2.2. pulberile.Vântul exercită şi acţiuni pozitive la nivelul vegetaţiei precum : evaporarea apei şi pe această cale el contribuie la aerarea superficială a solului . Factorii edafici (Solul) După Pop (1977) prin factor edafic se înţelege un „complex de influenţe şi de acţiuni stabilite între organisme şi proprietăţile fizico-chimice ale solului” Solul este alcătuit din constituenţi anorganici sau minerali (argila.

roca mamă.Toate transformările substanţei organice în sol sunt sub dependenţa substanţei organice vii. Macrofauna şi microfauna din sol este constituită din următoarele grupe de organisme (Desbrosses P. baze azotate. sunt deosebit de reactivi (BALASDENT. etc. Substanţa organică proaspătă este în principal reprezentată de compuşi vegetali în ordine cantitativă descrescătoare: celuloze. responsabili şi de alte fenomene din procesul compostare. activi la o concentraţie foarte slabă. 1993): Microfauna : rozătoare. lignine. care intervin simultan sau succesiv. şi trebuie deci considerată aceasta din urmă ca un agent de evoluţie a substanţei organice şi nu doar ca un component oarecare. Primele stadii de descompunere sunt în general nişte depolimerizări succesive. taninuri). care ating 1 miliard /gram de pământ fie 1500 kg /ha . ligninele joacă un rol important în sol. lipoproteine. Aceşti monomeri fenil-propan sunt nişte antiseptici puternici. Acestea apar ca urmare a acţiunii enzimelor specifice.) asupra celorlalte două “compartimente”: substanţa organică proaspătă şi substanţa organică amorfă. 1998). pectine. ciuperci. bacteriile care ating 100 de milioane/gram de 29 . lipide. Substanţa organică vie constituie astfel “compartimentul viu” care acţionează în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale mediului (climat. proteine. adesea destul de multe.. hemiceluloze. Pe urmă aceea a microflorei: polizaharide. cu modificări chimice fără hidroliză completă (GODDEN. crustacee. compuşii eliberaţi. proteine. insecte. 1986). lumbricide (râme) cu o greutate de 500-2000 kg /ha . chiar dacă aceşti compuşi liberii nu sunt prezenţi decât în cantităţi mici în sol. Pe de altă parte. Dimpotrivă. aminoacizi. miriapode. care sunt rapid absorbiţi de către celulele bacteriene sau de hifele ciupercilor. Pe de o parte derivaţii lor sunt abundenţi pentru că biodegradarea lor este lentă: acestea sunt supuse unei biotransformări progresive. Este vorba în special despre macromoleculele polimerizate. Lignina poate fi degradată de către ciuperci şi de către actinomicete. Ele reduc până la monomeri sau dimeri ( zaharaţi). fenoli şi chinine.

şi mai precis de cea a pereţilor celulelor vegetale. De fapt compuşii organici solubili sunt cei mai rapid utilizaţi de către microfloră. actinomicetele care ating un număr de 40 de milioane /gram de pământ fie circa 7-8000 kg /ha .pământ fie 500 kg/ha. Rezistenţa la biodegradare este legată de natura biochimică a constituenţilor celulelor. Urmează apoi hemicelulozele şi celulozele. pe motivul derivării structurii sale de la nucleul fenolic. glucidele şi lipidele simple respectiv în zaharaţi simpli şi acizi graşi. a căror degradare ia mai mult timp pentru că ea necesită extragerea unei părţi de azot mineral în mediu (imobilizare totală). practicile culturale. Proteinele sunt astfel hidrolizate în peptide simple şi aminoacizi. →Natura substanţelor organice Odată cu oprirea funcţiilor vitale a celulei vegetale. protozoare care ajung la 300 kg/ha. este foarte rezistentă la degradare. Cu cât moleculele organice sunt mai complexe. Microfauna: nematozii care ajung la mai multe miliarde /ha ceea ce reprezintă circa 600 kg/ha . factorii fizico-chimici. algele care ajung la 300-400 kg/ha. Lignina. factorii biologici. La un ciclu mediu de viaţă de 30 de zile (anumite specii au un ciclu de viaţă numai de câteva zile) se ajunge la aproximativ 120 t/ha materie organică vie care nu mai este reciclată în sol. aceştia din urmă reprezentând cea mai mare masă de substanţă organică adusă solului. cu atât biodegradarea scade şi durata de descompunere este mai lungă. 30 . în sistemele clasice de agricultură. Aceste substanţe servesc ca hrană microorganismelor care vor ataca moleculele mai rezistente a pereţilor celulari vegetali. O serie de factori intervin în mineralizarea materiei organice: natura substanţei organice. are loc autoliza citoplasmei (autodistrugerea de natură enzimatică). unde pesticidele distrug o mare parte a macro şi microfaunei.

necesară în mod egal dezvoltării rădăcinilor plantelor. chiar inhibată pentru anumiţi compuşi specifici (NICALARDOT. argilos) precum şi de climatul local (pluviometrie) şi de lucrările solului ( hardpan. ♦ Temperatura: Optimul de activitate a microflorei este atins pentru temperaturi cuprinse între 10 şi 40° C. Sub efectul rădăcinilor şi a microorganismelor. umidităţii. favorizând în special micro-organismele anaerobe ca urmare a unei lipse de oxigen datorate ocupării cavităţilor solului cu apa în exces. Acest factor este strâns legat de tipul de sol şi sub-sol (nisipos. ♦ Nivelul de oxigen: Cea mai mare parte a micro-organismelor responsabile cu degradarea materiei organice a solului sunt aerobe. care necesită oxigen.→ Factori fizico. ♦ Apa: Optimul descompunerii carbonului organic este atins pentru valori ale umidităţii solului apropiate de capacitatea de apă în câmp. conţinutului în oxigen. Prezenţa oxigenului. lutos. 1993). Înafara acestui interval. În solurile foarte umede. Lipsa apei duce la o scădere a activităţii populaţiilor microbiene prin moarte sau trecere la o viaţă încetinită. degradarea ligninelor . este deci primordială pentru o bună mineralizare. este foarte încetinită şi substanţa organică se poate acumula ( soluri hidromorfe). compactare). Aceşti factori fizico-chimici nu intervin în general decât prin acţiunea lor asupra organismelor vii din sol. descompunerea materiei organice este puternic redusă. concentraţia în oxigen a solului este de altfel mai scăzută decât cea a atmosferei exterioare ( mai puţin de 10% în loc de 21%) chiar dacă concentraţia în CO2 este mai ridicată (de 1 până 31 . a conţinutului în argilă şi a compoziţiei chimice a solului. O umiditate prea mare va conduce la un efect similar.chimici: Vom aborda succesiv efectele temperaturii. viteza de descompunere este în general înmulţită cu 2 dacă temperatura creşte cu 10°C. a ph-lui. şi totodată la o scădere a numărului de râme care migrează în profunzime.

dar mai ales concentraţiile în carbon şi azot sunt cele care vor determina viteza de transformare a substanţei organice proaspete. 1981). Ea este în mod egal dependentă de umiditate. formând un echilibru dinamic pentru împărţirea surselor de hrană. datorită galeriilor lor. care sunt atunci mai puţin disponibile pentru microorganisme. În plus substanţele organice localizate în micro-porii argilelor au o accesibilitate redusă. ciuperci. spunea că pe o suprafaţă de un hectar. care constituie un mediu aerat şi bine drenat. Această concentraţie în oxigen este dependentă de structura solului. măresc considerabil macro-porozitatea solului şi schimbul gazos între atmosfera exterioară şi atmosfera internă a solului ( îmbogăţirea acesteia din urmă în oxigen). şi totodată de textura sa şi de conţinutul în substanţă organică (care joacă un rol primordial în stabilirea structurii prin formarea agregatelor solului). rolul lumbricidelor care . Putem aminti în acest context. De fapt. Acest efect de protecţie depinde de tipul de argilă . BOUCHE (1984).03%) (HELLER. micro-organismele sunt agenţii responsabili cu degradarea substanţei organice. Mineralizarea reziduurilor este astfel încetinită în soluri foarte acide (pH 4. ♦ Compoziţia chimică a solului: Compoziţia chimică a solului va putea face să varieze sursele de hrană a micro-organismelor. după scurgerea apei de gravitaţie. există în 32 .5). Diferitele populaţii de bacterii. Într-un sol dat. are loc saturarea macroporilor solului care nu sunt în principiu ocupaţi decât de faza gazoasă. ♦ Reacţia solului: Optimul pentru descompunerea compuşilor organici este obţinut în soluri a căror pH este aproape de neutru. A fost demonstrat experimental că argilele pot reduce disponibilitatea şi/sau accesibilitatea moleculelor organice pentru micro-organisme. actinomicete sunt în constantă evoluţie unele în raport cu celelalte. pentru că dacă aceasta este prea mare. ♦ Conţinutul în argilă: Există o relaţie foarte strânsă între conţinutul în substanţă organică a unui sol şi conţinutul său în argilă. argilele adsorb moleculele organice.→ Factorii biologici După fauna solului care joacă un rol de fragmentare a resturilor organice. râmele sapă 4000 până la 5000 km de galerii.la 5% în loc de 0.

loboda (Chenopodium murale). mai ales pentru azot şi fosfor (COLEMAN şi col. ştirul (Amarantus retroflexus) ciumăfaia (Datura stramonium).general toate micro-organismele necesare biodegradării reziduurilor vegetale şi animale.1977) 33 . album). Tabelul nr.1996). etc. coada şoricelului (Achilea milefolium). nu trebuie să uităm prezenţa plantelor. între 8 şi 23% carbon fixat prin fotosinteză (DAVET. zincofile. oligotrofe şi eutrofe (Pop . romaniţa de câmp (Anthemis arvensis).1978). Micro-organismele şi lumbricidele (râmele) joacă un rol complementar în degradarea substanţei organice moarte: prezenţa microorganismelor în cavitatea intestinală a râmelor şi în excrementele lor. adică în medie 1/6 carbon net fixat. spanacul ciobanilor (Chenopodium bonus-henricus. Conţinutul în săruri minerale a unui sol poate fi evidenţiat prin intermediul plantelor bioindicatoare cum este cazul plantelor halofile. dispersia microorganismelor prin intermediul excrementelor de râme. factorii fizico-chimici. plantele elimină. De fapt. măselariţa (Hyoscyamus niger). → Practici culturale: Acestea intervin modificând factorii prezentaţi (natura substanţelor organice. ceea ce reprezintă o sursă de energie şi de hrană foarte importantă. zburătoarea (Epilobium angustifolium ). ştevia de stână (Rumex alpinus). muşeţelul (Matricaria chamomila). socul negru (Sambucus nigra).1. loboda sălbatică (Atriplex hastata). cuprofile. calcifile. care întreţin la nivelul rizosferei. urens. nitrofile. prin exudatul din rădăcini. 1977): → Plantele nitrofile iubesc solurile bogate în azot :spanacul sălbatic. Printre factorii biologici. urzica (Urtica dioica. o competiţie între rădăcini şi microfloră. bozul (Sambucus ebulus). predigestia substanţei organice de către micro-organisme înainte de ingestia realizată de către râme . Legătura dintre înălţimea urzicii şi nivelul de azot din sol (Olsen citat de Pop. pătlagina (Plantago media). factorii biologici). cuscuta de grădină.

Armeria elongata. Sedum serpentini. →plante zincofile sau plante indicatoare de zinc (Minuartia verna.2 Legătura dintre plante şi conţinutul în elemente minerale (Olsen citat de Pop. alte specii: Armeria juncea. Tabelul nr. ochii şoricelului Saxifraga cebennensis. antofite: Potentilla crantzii.8 107. umbelifere: buruiana vântului . Thlaspi).37-37. crucifere: Kernera alpina. cuneifolium. 34 . Euphorbia serpentini. dolomite: inul dolomitic -Linum dolomiticum.Seseli leucospermum.0 79.9 Înălţimea urzicilor (cm) 0 80 100 160 200 225 → Plantele calcifile (iubesc solurile bogate în calciu) şi calcifuge (iubesc solurile silicioase).9 50.7 225. Sempervivum hirtum.1977) Plante calcifile Asplenium lepidium Salix retusa Dianthus spiculifolius Erica multiflora Gentiana clusii Androsace helvetica Selseria rigida Plante calcifuge Asplenium septentrionale Salix herbacea Dianthus nardiformis Erica arborea Gentiana kochiana Androsace moschata Selseria coerulans → plantele indicatoare de magneziu: ferigi: Asplenium adulterinum.mg N /kg de sol 1.1 40. Myosotis suaveolens. Viola calaminaria.

trifoiul roşu. linariţa . folosită în prospectarea minereurilor de cupru de către geologi. →plante litofile iubitoare de stânci şi bolovănişuri (alge.) →plante seleniofile . solul brun ) din care amintim : păiuşul de livadă. →plante eutrofe.1999). iedera . →plante casmofile sau saxicole ce trăiesc în crăpăturile stăncilor şi a zidurilor (ipcărigea de stâncărie –Gypsophila petraea. Asarum europaeum. →plante oligotrofe iubitoare de soluri acide (Nardus stricta) sau sărace în elemente minerale (roua cerului (Drosera). fumăriţa . perişorul (Elymus arenarius). Ocimum homblei. 35 . ochii şoricelului – Saxifraga aizon. iubitoare de seleniu (Astragalus pectinatus). muşchiul de turbă (Sphagnum).Linaria cymbalaria. pătlagina de nisipuri (Plantago indica).. Plantele glicofile sunt adaptate la concentraţii mici de elemente minerale în sol în timp ce plantele halofile sunt adaptate la concentraţii foarte ridicate în elemente minerale. licheni).Fumaria muralis. →plante psamofile iubitoare de terenuri nisipoase (garofiţa de nisipuri (Dianthus diutinus). troscotul de nisipuri (Polygonium arenarium). Onaca Rodica. iubitoare de substanţe nutritive (specifice solurilor bogate precum cernoziomul. Asperula odorata în păduri. obsiga nearistată de pe pajişti . mărtăloaga (Calluna v. După modul de adaptare la concentraţia solului în substanţe minerale plantele se împart în plante glicofile (nehalofile) şi halofile.Hedera helix (Fabian Ana.→ plantele cuprofile sau plante indicatoare de cupru (floarea de cupruHaumaniastrum robertii.

4. Tamarix etc…) . podişuri. brânduşa de munte – Crocus heuffelianus). →Mezorelieful: acoperă suprafeţe de sute sau mii de m pe orizontală şi de 2-100 m pe verticală (Pop. →Megarelieful: acoperă suprafeţe mari de mărimea unui continent sau a unui ocean ce se caracterizează prin diferenţe de nivel de mii de m. Frankenia.A citat de Pop (1977) plantele halofite se împart în 3 categorii. munţi). macrorelieful. salcia pitică. mezorelieful. → plante halofite ce absorb elementele minerale dar nu le acumulează (Statice.Dryas octopetala. 1977) şi se caracterizează prin diferenţe de nivel de 36 .După Keller B. depresiuni. iubitoare de zăpadă (degetărelul alpin Soldanella pusilla.3 Factorii orografici (relieful) După Sukacev (1961) toate treptele de relief existente pe uscat prezintă o importanţă ecologică (megarelieful. →plante chionofile . 2. herbacea. →plante euhalofite ce rezistă la concentraţii foarte mari de elemente minerale (sărăţica) ciurlanul (Salsola ruthenica).Salix reticulata. arginţica . ghirinul ( Suaeda maritima). microrelieful şi nanorelieful). →plante halofite sensibile la concentraţii mari de săruri minerale (Artemisia maritima). →Macrorelieful: acoperă teritorii cu suprafeţe de 5-50 km2 pe orizontală şi de sute-mii de m pe verticală şi se caracterizează prin diferenţe de nivel de sute de m (câmpii .

scăderea temperaturii. ♦ Panta: Mărimea pantelor determină anumite distribuţii ale biocenozelor precum şi grăbirea sau întârzierea fenofazelor. panta. Versanţii sudici acumulează cantităţi mai mari din aceşti factori faţă de versanţii nordici.4.zeci de m (văi.4 Factori corelativi 2. crovuri. adăpostul): câţiva ♦ Altitudinea: Biocenozele se stratifică pe măsura creşterii altitudinii datorită modificării factorilor de mediu (rarefierea aerului. 2. muşuroaie) →Nanorelieful: se caracterizează prin diferenţe de nivel de decimetri şi cm O serie de indicatori caracterizează acţiunea factorilor orografici (altitudinea. Salinitatea 37 . dune de nisip. înflorirea şi fructificarea şi în general dezvoltarea plantelor. precipitaţii şi viteza vântului. Factorii de mediu caracteristici microreliefului dau naştere la ceea ce numim microclimat.4. De existenţa unor adăposturi depinde intensitatea transpiraţiei.4.1. luminii şi umidităţii). creşterea intensităţii vântului. temperatură. ♦ Adăpostul : Adăpostul prezintă o importanţă mare pentru diferite organisme în lupta acestora împotriva vântului. ♦ Expoziţia: Prin expoziţie se înţelege orientarea versanţilor munţilor şi dealurilor vis a vis de punctele cardinale. →Microrelieful: acoperă suprafeţe de 10-200 de cm pe orizontală şi 50100 cm pe verticală (vâlcele. În funcţie de orientarea în spaţiu a anumitor versanţi se va distribui cantitatea de lumină. expoziţia. coastele dealurilor). stâncării. interfluvii.

4. 2.3. Compoziţia ionică După Botnariuc şi Vădineanu (1982) „în orice ecosistem natural. (1936) luna acţionează asupra creşterii şi dezvoltării plantelor pe mai multe căi : ♦ prin intermediul luminii (lumina acţionează asupra mecanismelor fotoperiodice declanşatoare a înfloririi.95% majoritatea organismelor de pe suprafaţa scoarţei terestre utilizează calea aerobă pentru desfăşurarea activităţilor de eliberare a energiei dintr-un substrat.4.Fluctuaţia concentraţiei apei în săruri influenţează compoziţia biocenozelor naturale producând adaptări ale populaţiilor naturale.4.4. Influenţele lunare şi planetare Oamenii de ştiinţă de astăzi factorilor astrali asupra scot din sertare explicaţii la influenţele creşterii şi dezvoltării plantelor precum şi asupra creşterii animalelor lucruri cunoscute de către oamenii de ştiinţă de ieri. După Azii G.2.4. nefiind suficient de puternică pentru a putea acţiona asupra fotosintezei dar suficientă pentru a putea acţiona asupra 38 . După Tait (1979) prin salinitate se înţelege »greutatea elementelor solvite exprimată în grame. care poate fi obţinută în vacuum la o temperatură de 480 grade Celsius ». dar care din motive politice şi religioase nu au putut să le valorifice în slujba agriculturii. 2.4. 2.4. Oxigenul Cum conţinutul în oxigen părţii inferioare a atmosferei este de 20. energia solară este convertită în energie chimică (a materiei sintetizate în procesul de fotosinteză) şi este transferată componentelor biologice concomitent cu procesul de introducere în circuit şi de reciclare cu rate diferite a majorităţii cationilor şi anionilor care intră în compoziţia mediului abiotic „.

♦ prin modificarea câmpului magnetic al pământului (Câmpul magnetic al pământului este modificat de către ciclul soarelui şi a lunii.. ♦ Interacţiunea ” lună/foc „acţionează pozitiv asupra fructelor . Silguy (1994) luna exercită influenţe asupra proceselor agricole prin intermediul acţiunii sale asupra celor 4 elemente fundamentale ale universului : ♦ Interacţiunea „lună/ pământ” acţionează pozitiv asupra rădăcinii . ♦ prin intermediul fenomenului de atracţie (atracţia lunară exercitată asupra lichidelor din ţesuturile vegetale este similară cu atracţia soarelui exercitată asupra mareelor) . taurului şi fecioarei . ♦ prin acţiunea complementară cu cea a planetelor (producţiile maxime de rădăcini. Silguy (1994): 39 . ♦ Interacţiunea „ lună/apă” acţionează pozitiv asupra frunzelor . luna jucând ca şi factor de amplificare al acţiunii soarelui) . ♦ Interacţiunea „ lună/aer „acţionează pozitiv asupra florilor . acţionând asupra metabolismului substanţelor acumulate în celule) . producţia maximă de frunze se obţine pentru semănăturile efectuate în constelaţiile scorpionului. Potrivit acestei metode lucrările agricole trebuiesc efectuate în funcţie de ritmul sideral al lunii C. frunze şi seminţe se obţin în constelaţiile următoare : producţia maximă de rădăcini se obţine efectuând semănăturile în constelaţia capricornului. producţiile maxime de seminţe se obţin prin efectuarea semănăturilor în constelaţiile gemenilor.. vărsătorului şi balanţei . Prin acţiunea conjugată a lunii şi a soarelui se obţine calendarul planetar aplicat astăzi în agricultura biodinamică din Uniunea Europeană plecând de la aplicaţiile efectuate de către Rudolf Şteiner creatorul antroposofiei şi a agriculturii biodinamice. . peştelui şi racului .maturării fructelor şi a seminţelor. După C.

morcovilor. recolta cepei. Viteza coloanelor de aer este redusă de către rezistenţa pe care o creează covorul vegetal format din diferite culturi agricole. dispunerea apelor calde şi reci pe verticala unui ecosistem acvatic. cartofilor. discuitul.4.3 Sinteza interacţiunilor dintre elementele fundamentale şi constelaţii (C. tăierea gardurilor vii. 40 . ♦ lucrări agricole în lună descendentă : În această fază seva coboară înspre sistemul radicular fiind recomandate lucrări ca prăşitul.♦ lucrări agricole în timpul lunii ascendente : semănatul trebuie efectuat în perioadă de lună ascendentă sau dimineaţa devreme . usturoiului. Tabelul nr. se recoltează salata. curenţii verticali din oceane.4. aratul. plantarea şi tăierile.6 Sistemul general al curenţilor de aer. efectuarea altoirii în momentul în care lăstarii sunt bogaţi în sevă . repicarea. Silguy 1994) Când luna trece Elementul activ Partea din prin faţa plantă care este constelaţiei stimulată Lună Gemeni Aerul Floarea descendentă Rac Apa Frunza Leu Focul Fructul Fecioară Pământul Rădăcina Balanţă Aerul Floarea Scorpion Apa Frunza Lună ascendentă Săgetător Focul Fructul Capricorn Pământul Rădăcina Vărsător Aerul Floarea Peşte Apa Frunza Berbec Focul Fructul Taur Pământul Rădăcina 2. ridichilor. varza. Gravitaţia După Krîlov (1964) şi Serdiuk (1977) materia vie este influenţată şi de câmpul magnetic terestru (căderea frunzelor.4.5. etc…) 2. conopida . butăşirea.4. transplantarea.

4.5. Presiunea atmosferică În corelaţie cu alţi factori de mediu presiunea atmosferică dă naştere la o anumită compoziţie a ecosistemelor alpine. biodinamică. Focul Chiar dacă în general focul prezintă o conotaţie negativă prin efectele sale în ultimii ani. Pentru a putea face faţă perturbărilor produse de către factorii externi ecosistemul dezvoltă diferite mecanisme de autocontrol (capacitate de restabilire a unui echilibru. capacitate de menţinere a factorilor abiotici ). AUTOCONTROLUL ECOSISTEMELOR Procesul de evoluţie al ecosistemelor în timp se numeşte succesiune ecologică ca şi rezult alt interacţiunilor dintre biotop şi biocenoză.4. 2.2. rezistenţă la pătrunderea altor specii. Astfel focul reprezintă principalul mijloc de control al dezvoltării buruienilor în sistemele de agricultură durabilă (ecologică. 41 .4.4.7. focul reprezintă una din cele mai eficiente soluţii de luptă împotriva buruienilor. În aceste condiţii existenţa unui biotop stabil permite instalarea unui ecosistem complex cu stabilirea unui echilibru relativ datorită influenţelor permanente venite dinspre exteriorului lui. etc…) 2.8.

4 Succesiunea ecologică (Smith. 1974) Caracteristica Faza succesională Timpurie Matură Biomasa Mică Mare Producţia finită /Respiraţia Mai mare de1 Tinde câtre 1 biocenozei Producţia brută/biomasă Mare Mică Biomasa /unitate de flux Scăzută Ridicată energetic Lanţuri trofice Scurte Lungi. simple Lungi. vitalitatea. Definiţia şi trăsăturile După Allee şi colab. complexe Mecanisme de control ale Fizice Biologice populaţiilor Fluctuaţii Mai pronunţate Mai puţin pronunţate Cicluri minerale Deschise Mai mult sau mai puţin închise Rolul detritusului Neimportant Important Stabilitatea Scăzută Ridicată Recolta potenţială pentru Ridicată Scăzută om 2. POPULAŢIA 2.6. complexe Stratificarea Slabă Pronunţată Diversitatea speciilor Scăzută Ridicată Specializarea nişelor Largă Îngustă Relaţii trofice Generale Specializate Talia indivizilor Mai mică Mai mare Cicluri de viaţă Scurte.6. delimitarea în timp şi spaţiu”) După Ghilearov (1954) „populaţia cuprinde toţi indivizii dintr-o specie care aparţin aceleaşi biocenoze”. Stugren (1982) prezintă la rândul lui 5 trăsături fundamentale 42 .1.Tabelul nr. similitudinea indivizilor între ei. (1949) 4 trăsături fundamentale definesc o populaţie („numărul de indivizi.

Structura populaţiei După Stugren (1982) structura unei populaţii este dată de structura genetică şi de structura ecologică.6. După Şilov şi colab. 43 . Pentru populaţiile naturale se acceptă de obicei 3 vârste ecologice: vârsta prereproductivă. ecuaţia logistică . 2. →Structura pe sexe (raportul pe sexe) Diferenţierea pe sexe reprezintă o condiţie indispensabilă pentru caracterizarea ecologică şi evolutivă a unei populaţii ţinând cont de faptul că rata intrărilor de indivizi în populaţie prin reproducere este condiţionată de numărul de femele. → densitatea: raportul dintre numărul de indivizi şi unitatea de spaţiu (supraaglomerarea subaglomerarea fiind după Stugren în 1975 doi indicatori principali ai densităţii populaţiei) .→ efectivul: numărul de indivizi care alcătuiesc la un moment dat populaţia unei specii. amplitudinea claselor de vârstă şi de distribuţia efectivului populaţiei pe clase de vârstă. → rata creşterii numerice /diferenţa dintre natalitate şi mortalitate (exprimată printr-o serie de indicatori : coeficientul creşterii numerice.(1969) structura ecologică cuprinde 4 elemente : → Structura de vârstă După Botnariuc şi Vădineanu (1982) structura pe vârste este dată de numărul claselor de vârstă.2. vârsta reproductivă şi vârsta postreproductivă. → rata natalităţii /raportul dintre natalitate şi efectivul populaţiei. ecuaţia creşterii numerice. ecuaţia creşterii exponenţiale . → rata mortalităţii: raportul dintre mortalitate şi efectivul populaţiei.

grupată: această distribuţie ar putea indica o viaţă socială dezvoltată →Structura genetică Adaptarea populaţiilor la presiunile exterioare realizate de către factorii de mediu se realizează prin modificarea structurii genetice. → Distribuţia spaţială După Stugren (1982) teritorialitatea este un fenomen specific lumii animale fiind o proprietate constantă a speciei sau un fenomen legat de sezonul de reproducere şi creştere a puilor.3.→ Configuraţia funcţională. uniformă: distribuţia se întâlneşte la populaţiile animale cu comportament de teritorialitate. După Allee (1931) tendinţa opusă teritorialităţii este agregarea conform căreia „nu numai suprapopulaţia dar şi subaglomerarea spaţiului.6. După Litvin (!977) populaţia este scindată în 2 componente cu funcţii diferite: comportamentul intraorganismic (indivizii care parazitează efectiv o gazdă trăind într-un biotop organic) şi comportamentul extraorganismic (indivizii care duc un mod de viaţă neparazitar). Conform lui Şilov şi colab. Mărimea populaţiei După Pop (1977) „densitatea sau desimea poate fi evaluată stabilindu-se distanţa dintre indivizii unei specii care depinde atât de tipul biformelor cât şi de modul de distribuţie pe suprafaţa cercetată” După Botnariuc şi Vădineanu 44 . 2. După Botnariuc şi Vădineanu (1982) distribuţia spaţială poate să fie: întâmplătoare: În cazul acestei distribuţii poziţia în spaţiu a unui individ este independentă de poziţia altor indivizi. După Şvarţ (1965) şansele de supravieţuire a unei populaţii sunt influenţate de relaţiile dintre grupele genetice ce alcătuiesc o populaţie. . populaţiile de rozătoare sunt uneori scindate în indivizi sedentari şi indivizi migranţi. subpopularea poate fi asociată cu mortalitatea ridicată”.

) 2. metoda capcanelor.7. densitatea relativă: reprezintă abundenţa unei populaţii într-un ecosistem şi redă importanţa unei anumite populaţii (metoda pătratelor. densitatea în biomasă: (cantitatea de substanţă uscată/unitatea de suprafaţă sau volum). metoda capturării/marcării şi recapturării. (1877) citat de Vîntu V. unite prin dependenţe reciproce. metoda Joly.. legate într-un întreg care se schimbă odată cu schimbarea condiţiilor de mediu şi cu 45 . (2000) prin biocenoză putem înţelege „totalitatea organismelor vegetale şi animale care populează un anumit biotop cu condiţii de existenţă mai mult sau mai puţin uniforme create în mod natural sau artificial” sau „o comunitate de organisme. ocupând un anumit teritoriu. chestionare. metoda Peterson. densitatea ecologică : numărul de indivizi raportat la unitatea de suprafaţă sau volum locuit de populaţie în cadrul ecosistemului.(1982). mărimea unei populaţii este dată de o serie de indicatori numerici sau procentuali: densitatea absolută: numărul de indivizi raportat la unitatea suprafaţă/volum. adaptate la mediu.1 Definiţia După Mobius K. BIOCENOZA 2.7.

fitomediul ca produs al fitocenozei a rezultat în urma interacţiunilor stabilite între organisme şi între organisme şi mediu”. După acelaşi autor „zoocenoza constituie o grupare sau o comunitate de animale între care se stabilesc relaţii de interdependenţă în strânsă legătură cu factorii de mediu” 2. zoocenoza. După Pop (1977) „fitocenoza reprezintă o grupare de mai multe populaţii de plante legate de un anumit mediu de trai având următoarele trăsături principale: organizarea sub formă de pâlcuri cu contur şi mărimi variate. fitocenoza este sediul acumulării substanţelor organice elaborate de plantele verzi. formând un complex unitar” Cele două componente ale biocenozei şi anume fitocenoza şi zoocenoza pot fi definite sectorial cu elementele lor componente. hidrosferei şi pedosferei. litosferei. microbiocenoza şi părţile corespunzătoare ale atmosferei. Sukacev (1961) făcea o o paralelă între biocenoză şi biotop şi înţelegea prin noul termen de biogeocenoză „o anumită suprafaţă de teren care cuprinde fitocenoza.1982) Indicele (procente) exprimă proporţia dintre numărul sau/şi indivizilor unei specii faţă de celelalte specii. structura. →Dependenţa După Duvigneaud (1974) « Dependenţa reprezintă relaţia dintre populaţii din forme de viaţă diferite în care o formă de viaţă obţine un beneficiu 46 masa .2. Indicii structurali ai biocenozei → Abundenţa relativă (Botnariuc şi Vădineanu . toate strâns legate între ele prin interacţiuni. între diferitele componente –cormofite şi talofitese stabilesc relaţii de interdependenţă atât pe bază trofică cât şi pe bază ecologică. părţile structurale ale fitocenozei poartă denumirea de sinuzii. fizionomia şi relaţiile de independenţă dintre populaţiile de plante şi dintre plante şi biotop se menţin timp îndelungat.7. compoziţia floristică.schimbarea numărului unora dintre ele”.

5 Evaluarea abundenţei şi dominanţei Blanquet: Scara + 1 2 3 4 4 Acoperire în % 0. epifitele se protejează de soare la umbra altor specii arboricole) » → Dominanţa (Botnariuc şi Vădineanu . specii accesorii (frecvenţa între 25 .1982): specii constante (frecvenţa mai mare de 50%) .5 17.5 5.1982).5 37. → Diversitatea Acest indice se calculează ţinând cont de numărului speciilor şi de abundenţa relative a acestora şi de echitabilitate (Botnariuc şi Vădineanu.50%). ♦ diversitate biochimică (în cazul constituenţilor esenţiali ai biomasei ) . specii accidentale ( frecvenţa mai mică de 25%).5 62.1-1 1-10 10-25 25-50 50-75 75-100 Media 0. Tabelul nr.5 după scara lui Braun- →Coabitarea După Duvigneaud (1974) « coabitarea presupune relaţia prin care mai multe specii exploatează împreună condiţiile de viaţă care le sunt oferite de un anumit mediu » → Constanţa Acest indice se exprimă de obicei în funcţie de frecvenţa speciei(Botnariuc şi Vădineanu .1982) Dominanţa este un indice care exprimă influenţa uneia sau mai multor specii asupra structurii şi funcţionării biocenozei.5 87.nereciproc din relaţia cu alte populaţii (lianele. -echitabilitate (repartizarea indivizilor între 2 specii). 47 .variabilitate specifică (numărul de specii pe unitate de suprafaţă) . După Duvigneaud (1974) diversitatea se poate defini sub 2 forme : ♦diversitate specifică care se regăseşte sub alte 2 abordări : .

În funcţie de acest indice speciile se împart în mai multe categorii (Botnariuc şi Vădineanu. Specii preferenţiale.7. Specii indiferente.1982) → Frecvenţa Indicele se exprimă în procente şi este dat de proporţia dintre numărul de probe care conţin specia dată şi numărul total de probe adunate în acelaşi timp (Botnariuc şi Vădineanu .În 1967 Odum se întreba dacă « diversitatea constituie numai piperul existenţei pe pământ sau ea este necesară pentru supravieţuirea biosferei. → Fidelitatea Indicele exprimă tăria legăturilor unei specii cu alte specii ale ecosistemului. 1982): specii caracteristice (speciile nu pot persista în alte ecosisteme) . specii preferenţiale (speciile preferă anumite biocenoze).3.1982). 48 . 1977) 2. specii indiferente (speciile pot trăi în diferite ecosisteme).7.1 Relaţii interspecifice stabilite pe criteriul efectului direct permite împărţirea acestora în 6 grupe: Specii accidentale. Specii exclusive .. Specii accesorii. Indicele ia în calcul abundenţa relativă numerică a unei specii faţă de alte specii (Botnariuc şi Vădineanu . Relaţii interspecifice 2. → Vitalitatea Indicele exprimă capacitatea organismelor de a putea trece prin toate fazele de dezvoltare începând cu germinarea şi creşterea şi terminând cu reproducerea” (Pop I. ecosistem ce înglobează omul cu natura « → Echitabilitatea Indicele exprimă modul în care este distribuită abundenţa relativă la speciile unei biocenoze. specii străine sau întâmplătoare (speciile apar întâmplător într-un ecosistem)..3. După Duvigneaud gradul de fidelitate al speciilor Specii elective.

lianele). adăpost. b) Competiţie (concurenţă) (. neutră (0).Uneori ambele populaţii sunt afectate. alteori doar una este eliminată din nişa respectivă (Botnariuc şi Vădineanu. Relaţia nu este obligatorie pentru nici una dintre specii. În această relaţie amensalul este inhibat de produsele elaborate de parteneri (ex: antibioticele produse de ciuperci sau bacterii). Luând în calcul toate combinaţiile posibile pot exista 9 combinaţii diferite(3 x 3 = 9) deci 9 tipuri de relaţii posibile prezentate în ordine alfabetică: a) Amensalism (antibioză: Rafes . c3)Endoecia Este o relaţie de cooperare ce presupune utilizarea cavităţilor corpului altor organisme fără agresarea acestora din urmă (nematozii Trichostrongylidae utilizează stomacul calului ca adăpost fără să-l paraziteze).Relaţiile dintre două specii (A şi B) pot fi exprimate astfel încât fiecare săgeată să aibă trei semnificaţii: acţiune pozitivă (+). etc. nulă. 1982) Una din consecinţele concurenţei este migraţia în zone mai puţin populate. 1977) (.0). negativă (-).-) Cele 2 specii concurează pentru aceeaşi hrană. Competiţia reglează în acelaşi timp densitatea populaţiilor c) Cooperare (Pop. 1977) c1) Forezia Este o relaţie de cooperare ce presupune transportul indivizilor unei specii de către indivizii unei alte specii (Gândacul de bălegar.).Geotrupes stercorarius transportă o specie de acarieni ( Parasitus coleoptratorum) de la o dejecţie la alta. fenomen ce permite supravieţuirea populaţiei în cauză. c2)Epecia Epecia este o formă de cooperare în care indivizii unei specii utilizează ca substrat indivizii altor specii (epifitele.. c4) Comensalism (+ 0) 49 . loc de trai.

c6) Protocooperare (+ +) Speciile profită de pe urma convieţuirii. dar relaţia nu este obligatorie pentru nici una din ele (crabul şi actiniile).Relaţia este obligatorie pentru comensal. celenteratul de apă dulce (Hydra viridis) cu alga verde Chlorela. convieţuirea dintre alge. fiindcă ar rezulta moartea acesteia/ Botnariuc şi Vădineanu. ciuperci şi uneori bacterii). e) Parazitism (+ -) Relaţia este obligatorie şi are un efect pozitiv pentru parazit şi un efect inhibitor pentru gazdă (parazitul nu omoară gazda. ♦ Simbioze între plante şi microorganisme: Rhizobium şi plantele leguminoase. Sunt cunoscute multe forme de parazitism: speciile de clocotici (Rhinanthus) îşi fixează haustorii în rădăcinile plantelor erbacee din pajişti. 1982). în timp ce gazda nu este afectată (relaţia poate însemna un prim pas către mutualism sau parazitism/ciocârliile şi potârnichile ce însoţesc turmele de copitate sălbatice utilizând resturile alimentare ale acestora). furnicile cu plantele mirmecofile (iubitoare de furnici). smochinul (Ficus carica) cu viespea Blastophaga grossorum. coleoptere sau alte specii de insecte dintr-un ecosistem silvic) (Botnariuc şi Vădineanu. pasărea crocodilului (Pluvianus aegyptius) adună lipitorile de pe gingiile crocodilului de Nil. ♦ Simbioze între plante şi animale: furnicile sud-americane Atta cu ciupercile Rozites gongylophora. 1982). c5)Mutualism (simbioză) (+ +) Cele 2 specii sau populaţii sunt afectate pozitiv fiind dependente una de alta . ♦ Simbioze între animale: peştele numit boarţă (Rhodeus amarus) îşi depune ouăle în scoicile de râu (Unio anodonta). bacteriile fitopatogene trăiesc în celulele plantelor gazde provocând boli numite 50 . d) Neutralism (00) Speciile nu se afectează în mod direct: De exemplu populaţia veveriţei este indiferentă vis a vis de populaţiile de fluturi.

toxine. Pirul de exemplu elimină în mediu o substanţă toxică numită „agropiren”. Aceşti metaboliţi se numesc ectocrine în contrast cu denumirea substanţelor endocrine. → Relaţii de înmulţire şi creştere Anumite specii elimină diferiţi metaboliţi în mediu care împiedică înmulţirea. Relaţii interspecifice legate de relaţia directă cu mediul ambiant Aceste relaţii pot fi clasificate în mai multe categorii (Botnariuc şi Vădineanu (1982): →Relaţii de orientare în spaţiu Anumite specii pot să perceapă cu ajutorul organelor de simţ chimic (ex. ♦ intrare în stare de alertă (teriboni). substanţe repelente. 1982). et col. plantele insectivore care se hrănesc pe seama animalelor mici (Botnariuc şi Vădineanu.7. prădătorul omorându-şi de regulă prada : (fitofagele ce se hrănesc cu produse vegetale..baterioze. 1977).2. ♦ îndepărtare de sursă (repelenţi). J. 51 .3. ciupercile produc la plante boli numite micoze. antofitele parazite (cuscuta) îşi înfing haustorii în trifoi şi lucernă pompând substanţele elaborate. care inhibă creşterea cerealelor (în special a ovăsului).P. gust sau miros) anumiţi metaboliţi dizolvaţi în apă şi în funcţie de semnificaţia acestora vor elabora diferite răspunsuri: ♦ mişcarea către sursă (atractanţi). Cele mai cunoscute ectocrine sunt antibioticele care fiind eliminate de anumite ciuperci inhibă dezvoltarea unor bacterii (Charboneau. hormoni juvenili. 2. →Relaţii de apărare Pentru a se apăra de o agresiune diferite populaţii utilizează diferite mijloace chimice (Ex. venin. zoofagele care consumă animale vii. f) Predatorism (+ -) Relaţia este obligatorie pentru prădători şi are un efect pozitiv în timp ce pentru pradă are un efect negativ. creşterea şi dezvoltarea altor specii.

substanţe urticante. metaboliţi. ♦ Relaţii de apărare colectivă Aceste relaţii au la bază mijloace de apărare precum ecloziunea concentrată. familia Aegeridae care imită viespile şi albinele. repelenţi. →Relaţii de reproducere Sunt relaţii care se stabilesc pentru realizarea fenomenului de reproducere . gheare . rularea corpului.3. carapace etc…) sau mijloace de apărare activă (fuga. apărarea cu dinţi. peri. îngroparea. Realţii interspecifice legate de rolul lor în viaţa populaţiilor După Botnariuc şi Vădineanu (1982) putem defini mai multe relaţii: →Relaţii de apărare În funcţie de relaţiile bilaterale de apărare se cunosc 2 categorii de mijloace de apărare: ♦ Relaţii de apărare individuală Aceste mijloace cuprind acţiuni de apărare pasivă (spini. copite. ţepi. comportamente ce simulează moartea.2. coarne. familia Papilionidae care imită indivizii din familia Danaidae) ♦ Homocromie: Constă în schimbarea culorii şi a desenelor de pe corp.7.3. autonomia/ eliminarea cozii de către şopârle). gheare.La aceste relaţii putem asocia diferite manifestări precum: ♦ competiţie (pentru locuri de cuibărit şi depunere de ponte). agregări de apărare sau utilizarea de indivizi specializaţi în apărarea colectivităţii În funcţie de relaţiile multilaterale se cunosc 3 mijloace de apărare: ♦ Mimetism sau Imitaţie: Acţiunea constă în imitarea unor animale care posedă mijloace eficiente de apărare (Familia Syrphidae care imită anumite himenoptere veninoase. cochilii. 52 .

2. →Efectul de masă: Efectul de masă apare în cazul suprapopulării mediului ca un factor de autoreglare al populaţiei.4. Chelidonium. → Relaţii trofice Aceste relaţii determină structura trofică a unei anumite biocenoze. Cele mai cunoscute exemple sunt cele care asociază furnicile cu seminţele anumitor specii (acţiunea este numită şi mirmecohoria). → Relaţii de răspândire Anumite specii (Viola. Carex) ajung în alte regiuni prin transportarea seminţelor sau a fructelor prin ingerarea acestora de către unele mamifere. Ele determină anumite adaptări legate de creştere. reproducere talie sau apărare.♦ mutualism (insecte polenizatoare cu speciile specifice).Anumite seminţe de arbuşti trec nevătămate prin intestinul unor păsări sălbatice în timp ce ouăle de rezistenţă a unor crustacee nu sunt distruse în intestinul multor specii de peşti. loc de viaţă. spaţiu. 1988). longevitate. Rumex. Între diferitele specii dintr-un anumit nivel trofic pot apărea relaţii de competiţie pentru hrană . Relaţii intraspecifice Relaţiile care au loc între indivizii aceleaşi specii se numesc relaţii homotipice în timp ce relaţiile dintre indivizii unor specii diferite se numesc heterotipice sau interspecifice (Ionescu .7. 53 . care prin numărul mare de indivizi riscă să pericliteze existenţa întregii populaţii (Tribolium confusum). lumină. Relaţiile trofice presupun existenţa unui transfer de energie şi materie între nivelele trofice succesive ale unui lanţ trofic. mamifere sau păsări. ♦ parazitism (cuc). Două relaţii homotipice sunt cunoscute şi anume: →Efectul de grup: Efectul de grup (efect pozitiv) este efectul rezultat în urma asocierii dintre doi indivizi care realizează împreună diferite activităţi (lupii).

Potrivit acestei abordări plantele şi animalele elimină produşi secundari ai metabolismului numiţi metaboliţi care imprimă o anumită configuraţie biocenozei (ergoni/ectocrine/ allelochimicale . gale. alcaloizi (mijloace de apărare împotriva animalelor fitofage) telergoni (feromoni). antibiotice (Penicillium notatum. Inductanţi: modifică creşterea unei alte specii cu care acestea sunt asociate (favorizează ciupercile care atacă nematozii. După Butenandt (1959) ergonii cuprind următoarele grupe de substanţe: toxine bacteriene (marasmine/ rol în veştejirea frunzelor şi ramurilor. Aceste două grupe luate în ansamblu se prezintă sub formă de: Autotoxine: Autoinhibitorii adaptativi care limitează populaţia în număr (Tribolium confusum. butilen etc. Depresanţi : Inhibă sau otrăvesc fără avantaje pentru cel care le produce (toxine bacteriene). ajută procesul de polenizare. propilen. Atractanţi: semnalează localizarea hranei .8. analogi ai hormonilor juvenili ai insectelor ce blochează la doze foarte mici 54 .). Whittaker. Inhibitori: substanţe care inhibă sau suprimă alte specii competitoare: substanţe ce frânează germinaţia altor specii (juglona secretată de rădăcinile nucului). Contractanţi : (anticorpi). Substanţe de apărare: (cerneală de cefalopode). substanţe de îmbătrânire produse de ciuperci . substanţe care opresc fenomenul de germinare la plantele superioare. micorize). ce intervin în competiţia dintre diferite microorganisme în sol. fitoncide (protoanemonina). STRUCTURA BIOCHIMICĂ A ECOSISTEMULUI După Gauze (1944)şi Kolesnicenko (1966) relaţiile interspecifice pe baza cărora este structurată biocenoza au la bază legi biochimice.2. 1970). După Duvigneaud (1974) substanţele biochimice se împart în alomone (substanţe dau un avantaj adaptativ organismului producător) şi kairomone (substanţe care dau un avantaj organismului receptor). Antibiotice. nodozităţi. coline (etilen. de tipul acidului transcinamic secretat de rădăcinile lui Parthenium în deşerturile mexicane). bacteriotoxine ..

LANŢURI TROFICE 2.9. Definiţia După Elton (1966) lanţul trofic cel mai simplu este acela în care „ un animal trăieşte pe cheltuiala unei singure specii de plante care numai este utilizată ca hrană de nici o altă specie de animal. Southern (1954) cu 30 de verigi. metamorfoza nu are loc decât atunci când glandele secretă hormon juvenil. Feromoni de marcare a teritoriilor.9. 2. Telergoni ( Feromoni): Mesaje chimice transmise între indivizii aceleaşi specii care declanşează un anumit comportament sexual. de pericol sau de toxicitate având un avantaj adaptativ pentru receptor. 55 . în beneficiu pentru organismul receptor inducând creşterea sa.acţiunea ecadisonului care controlează metamorfoza şi maturarea sexuală. sau sunt semnale de organizare şi de apărare a populaţiei. acţionând într-o diluţie foarte mică: Feromoni sexuali: afrodisiaci şi atractivi. Veninuri ce otrăvesc gazdele. Semnale avertizoare. Feromoni de alarmă şi de apărare.1. Respingători: furnizează o apărare respingând un atac sau o infecţie. Feromoni de recunoaştere socială. Un astfel de lanţ este posibil dar greu de întâlnit în natură ca şi cazul lanţurilor trofice cu foarte multe verigi (lanţul în care avem striga /Strix aluco. Stimulatori: de tip hormonal. animalul erbivor nu are nici un parazit şi nici nu este prădat de un alt animal”.

Drosera.De regulă numărul verigilor este mai ridicat decât în agroecosisteme de unde şi nivelul mai ridicat de instabilitate al acestora din urmă. →Lanţuri de plante carnivore În anumite lanţuri se inversează relaţia dintre plante şi animale. →Lanţuri parazitice 56 . Un agroecosistem este cu atât mai stabil că cât are mai multe verigi datorită posibilităţii înlocuirii unei verigi cu alta în cazuri limită. După Gere (1957) fluxul de substanţă se scurge de la plante înspre animale pe calea excrementelor erbivorelor. etc.9. Dactyela.2. cele din urmă devenind consumatori (Ex. 2.. utilizarea bacteriilor ca şi sursă de hrană de către protozoarele din sol sau de către fauna cavernicolă în peşteri). Clasificarea lanţurilor trofice După Strugren (1982) se pot deosebi 4 lanţuri trofice: →Lanţuri bacterivore În aceste lanţuri sursa de hrană este reprezentată de către biomasa bacteriilor (bacteriplanctonul utilizat de către zooplancton). După Slobodkin (1962) concentrarea hranei scade pe măsură ce urcăm nivelurile trofice în piramida eltoniană iar numărul de indivizi scade de la prima înspre ultima verigă în timp ce dimensiunea corpului creşte.) →Lanţuri detritivore În aceste lanţuri prima verigă este reprezentată de către detritusul organic (substanţa organică moartă) urmată de a doua verigă (animal saprofag sau o specie saprofită) şi de verigile 3 şi 4 (animale zoofage). →Lanţuri erbivore În aceste lanţuri prima verigă este ocupată de o plantă iar a doua de un fitofag.

destructori sau detritivore 57 . 2. → Al patrulea nivel trofic Acest nivel trofic este reprezentat prădători de vârf care se hrănesc cu consumatori secundari (consumatorii de ordinul III). 1982): ♦ Tutun → VMT. ♦ Substanţă organică moartă→ bacterie saprofagă → virus bacteriofag. → Al treilea nivel trofic Al treilea nivel este reprezentat din animale care se hrănesc cu animale fitofage (consumatorii secundari de ordinul II). → Descompunători. → Al doilea nivel trofic Acest nivel este reprezentat animale fitofage (consumatorii primari de ordinul I). ♦ Plantă → cărăbuşel (Anisoplia) → ciupercă (Metarhizium) → acarian parazit. virusuri. bacterii. micromicete.Sursa de hrană este reprezentată în aceste lanţuri de către ţesuturile vii care sunt atacate de către ciuperci. NIVELE TROFICE După (B. sau se ramifică. ♦ Plantă → Icerya purchasi (păduche lănos) → fung (Cephalosporium longisporum) → ascomicete (Melanospora parazitica). În anumite situaţii lanţurile parazitice se încucişează cu lanţurile detritivore. Stugren. ♦ Morus alba → Bombyx mori (insectă) → Borelina bombycis (virus).10. 1982) într-o biocenoză există mai multe nivele trofice: → Primul nivel trofic Acest nivel este reprezentat de plantele verzi (producători primari: bacteriile fotosintetizante şi chimiosintetizante). Lungimea acestor lanţuri trofice este foarte diferită existând lanţuri cu numai 2 verigi trofice (o plantă şi un parazit) şi lanţuri lungi cu mai mulţi paraziţi (Stugren.

Indivizii vegetali consumă o cantitate de materie (C) care se împarte într-o componentă asimilată (producţia brută) şi dintr-o parte neasimilată (excremente). →partea pierdută prin secreţie (lapte.Acest nivel este reprezentat de către bacterii şi ciuperci care se hrănesc cu organisme moarte → Paraziţii şi descompunătorii Aceste grupe de organisme intervin în nivelurile trofice în care se află şi sursele lor de hrană 2. nectar. săruri minerale prin picăturile de apă de ploaie/S).11. C=A+NA Componenta asimilată se împarte în: →producţia netă (ţesuturi noi /PN) . →combustia respiratorie (R) . A=PN+R+S 58 . PRODUCTIVITATEA ECOSISTEMELOR Productivitatea este reprezentată de viteza de producere a biomasei în unitatea de timp.

lumina. pajişti. După Lieth şi Whittaker (1975) ecosistemele terestre se grupează din punct de vedere al productivităţii primare în 4 categorii: ♦ Ecosisteme cu productivitate supranormală: păduri tropicale (20003000 g/m2/an).11.1. lanuri de cereale (250-1000 g/m2/an) . pajişti (1000-2000 g/m2/an). După Stugren (1982) există 2 forme de productivitate : ♦ Productivitatea primară brută (rata totală a fotosintezei ). ♦ Ecosisteme cu productivitate medie: arbuşti. Productivitatea primară Productivitatea primară este realizată de către plantele fotosintetizante prin convertirea energiei radiante în energie chimică. ♦ Ecosisteme cu productivitate inferioară : deşerturi. răşinoase. ♦ Productivitatea primară netă (rata de depozitare a substanţei organice în organismul vegetal). o parte v-a fi exportată din ecosistem (E). Factorii productivităţii primare sunt : temperatura. sărurile minerale. tundre (0-250 g/m2/an). apa. o parte se transformă în litieră (L) iar restul reprezintă producţia netă aparentă (T) PN=I+L+E+T 2. intensitatea fotosintezei. Eficacitea ecologică Transformările care au loc de-a lungul unui lanţ trofic au loc cu o anumită eficienţă sau eficacitate ecologică.O parte din producţia netă (PN) v-a fi ingerată (I). CO2. desişuri. ♦ Ecosisteme cu productivitate normală: păduri de foioase . Eficacitatea ecologică reprezintă raportul 59 .

Originea producţiei (producţia rezultată din reproducere şi creştere). Consumaţia (cantitatea de hrană consumată în unitate de timp).dintre productivitatea netă şi fotosinteză la un moment dat faţă de nivelul precedent al altui lanţ trofic. Asimilaţia (cantitatea de hrană convertită în materiale specifice în corpul organismului heterotrof. Excreţia (masa totală a materialelor eliminate de organismul heterotrof ca urină şi fecale).2. Putem vorbi astfel de biomasa unei populaţii. Biomasa se exprimă în mai multe feluri: → sub formă de greutate de materie uscată (kg. 60 . → în conţinut de energie (Kcal) obţinută în urma prelevării unui eşantion de 1 gr care este ars într-o bombă colorimetrică: ♦ 1 gram de glucide este echivalent la aproximativ 4 Kilocalorii. Productivitatea secundară După Stugren (1982) productivitatea secundară constă în “ procesul de transformare a materialului produs de plante în material specific animal. ♦ 1 gram de protide este echivalent la aproximativ 4 Kilocalorii. gr).Biomasa Biomasa reprezintă masa unui organism viu la un moment determinat.3. 2. t. → sub formă de greutate materie proaspătă. convertirea energiei asimilate ca hrană. După Petrusewicz (1967) caracterizarea cantitativă a productivităţii secundare se poate realiza prin următorii indicatori: Biomasa prezentă (suma obţinută prin reproducere şi creştere) . Respiraţia (materialele cheltuite pentru întreţinerea organismului. ♦ 1 gram de lipide este echivalent laq aproximativ 9 Kilocalorii. de biomasa unui nivel trofic sau de biomasa unei biocenoze. 2.11. în substanţă animală”.11.

Materia organică totală (M..4. scoarţe detaşate.11.11. 61 . 2. Mineralomasa este foarte importanţă pentru a realiza diferite aplicaţii agricole în cazul plantelor care acumulează cantităţi mari de elemente minerale. Pentru mediile acvatice şi pentru soluri biomasa se exprimă pe unitate de volum. 2. ramuri.5 Kilocalorii. → litieră (frunze moarte pe sol.). E. K). Aceste plante permit realizarea de prospecţii fitogeochimice pentru identificarea rezervelor de metale grele (Delcarte.5. → utilizarea biohiperacumulatorilor de elemente minerale (Cu) pentru combaterea poluării. Adesea biomasa este exprimată într-o unitate de suprafaţă (ha.O. Materia organică moartă este fixată: → deasupra solului sub formă de mulci rezultând „necromasa” (materia organică moartă). fructe. m2). cum este cazul lui Equisetum arvense (coada calului). iar pe de altă parte materia organică moartă.♦ 1 gram de materii vegetale este echivalent la aproximativ 4. 1989). Mineralomasa Mineralomasa este reprezentată de către fracţia minerală a biomasei.T) Materia organică totală cuprinde pe de o parte materia organică vie. → în primul orizont humic al solului. Ea rezultă din incinerarea unei materii în urma căruia se obţine o cenuşă şi care este echivalentă cu mineralomasa. excremente. Aceste plante pot prezenta diferite aplicaţii: → utilzarea mineralomasei pentru îmbogăţirea solului (Ca.

Cantităţile de substanţă organică prezente în sol depind în acelaşi timp de „imputurile” şi de „outputurile” din sol prin mineralizare. 62 . biomasa ciupercilor fiind în general cea mai importantă. resturi de recoltă) şi într-o mai mică măsură de resturile provenite de la animale ( dejecţii. substanţa organică vie reprezintă 20% din masa substanţei organice totale într-un sol bun de pajişte cu 4% substanţă organică. Regăsim aici macroelementele în mod curent regrupate sub denumirea de humus sau de substanţe humice. care cuprinde totalitatea biomasei în activitate. mai mult sau mai puţin legate de fracţiunea minerală a solului . exudate) şi de origine animală ( dejecţii şi cadavre). Cercetările din aceşti ultimi ani au arătat că localizarea substanţelor organice în structura solului şi interacţiunea lor cu mineralele solului explică în mare parte timpul în care acestea rămân în sol. → Substanţa organică vie După BACHELIER ( 1963). Biomasa microbiană este în mod esenţial reprezentată de ciuperci. cadavre ). sau mai mult sau puţin rezistente la biodegradare. culturi). pajişte. Ea este deci în majoritate compusă din materie organică vegetală (frunze şi rădăcini moarte. Acestea din urmă sunt afectate de tipul de sol şi practicile culturale. bacterii şi actinomicete. vegetală şi animală. → Materia organică amorfă: toate celelalte forme de materie organică. → Substanţa organică proaspătă Natura sa este direct legată de activităţile de suprafaţă şi în primul rând de covorul vegetal (pădure. → Substanţa organică proaspătă sau substanţa organică microbiană : resturi de origine vegetală ( reziduuri vegetale. Biomasa vegetală ( aici sunt cuprinse şi bacteriile) este superioară biomasei animale. Putem împărţi fracţiunea organică a solului în trei compartimente distincte → Substanţa organică vie.

aminoacizi. dificile de separat din substanţa organică proaspătă şi de produsele nou formate care intervin în sinteza compuşilor humici.→ Substanţa organică amorfă Este vorba despre compartimentul cel mai dificil de împărţit.Y. pentru că acesta grupează molecule extrem de variate (Delphin. Chapot.. După Bei-Bienko (1964) „nişa de biotop este supusă uneori schimbării de poziţie”. E. cu proprietăţi tensioactive. fenoli. puţin solubile în apă. NIŞA ECOLOGICĂ Elton (1927) definea nişa ecologică ca fiind „poziţia sau stratul unui organism în interiorul comunităţii şi ecosistemului „ sau „ansamblul de relaţii trofice al unei specii cu biocenoza” sau „ansamblul relaţiilor trofice ale speciei de animal. ♦ Substanţa organică stabilă ( humusul) Substanţele humice sunt macromolecule cu greutate moleculară mare. aşadar relaţiile sale cu hrana şi duşmanii (concurenţi. Grinnell (1917) definea nişa ca „un concept care defineşte mediul de trai al speciilor” 63 . şi pot lega metale... paraziţi.. etc. J. Schoellen. 2. Ele au o mare varietate de grupări funcţionale: carboxil. prădători). hidroxil . J.12. A. 1995): ♦ Substanţa organică instabilă sau tranzitorie Este vorba mai ales de moleculele cu greutate moleculară mică: glucide simple. care le conferă o încărcătură anionică globală foarte ridicată: ele au o capacitate de schimb cationic mai mare decât cea a argilelor.

Acest sistem poartă numele a ceea ce numim noi astăzi piramidă eltoniană. un set de dimensiuni ale structurii biocenotice. care face posibilă vieţuirea unei specii zoologice în biotop” După Hutchinson (1958) „fiecare specie îşi are propria sa nişă ecologică sau nişă fundamentală”. La baza piramidei se află producătorii primari urmaţi fiind de consumatorii primari (fitofagii) care sunt cei mai numeroşi.13. Şenikov (1964) definea nişa ecologică ca fiind „partea din spaţiu a asociaţiei vegetale ocupată şi utilizată de o specie de plante” „ansamblul relaţiilor 2. Kendeigh (1974) înţelegea prin nişa ecologică trofice şi al relaţiilor speciei cu mediul fizic în general”. Elton (1927) a construit un sistem geometric sub forma unei piramide a numerelor în care diferitele etaje ale unei piramide redau diferitele niveluri trofice. Iahontov (1964) spunea că „ în ecologia insectelor termenul de nişă este utilizat ca echivalent cu locul de viaţă” Conformul definiţiei date de Odum (1959) „nişa arată profesia speciei iar biotopul adresa ei”. IV Consumatori terţiari 64 . PIRAMIDA ELTONIANĂ După Stugren (1982) ”reţeaua trofică este un sistem dinamic apărut prin organizarea fluxului de substanţă din biocenoză”. Al treilea etaj al piramidei este ocupat de consumatorii secundari (zoofagi) urmat apoi de consumatorii terţiari sau prădătorii de vârf.După Gunther (1950)” nişa nu este un fragment din substanţa vie a ecosistemului ci un sistem dinamic de relaţii.

Tabelul nr. Păşuni temperate. Zonele oceanelor cu curenţi de convecţie. Păduri boreale şi de foioase. Lacuri şi cursuri de râuri. Savane tropicale b) Grupe de ecosisteme cu un flux ridicat de energie 65 1000-10000 kcal/m2/an cu o medie de 2000 kcal Unica sursă de energie este cea solară.14. CLASIFICAREA ECOSISTEMELOR După Puia (1989) ecosistemele se clasifică în funcţie de fluxul energetic în ecosisteme naturale şi ecosisteme construite de om.6. Platforma continentală. Tundra. Ecosistemele constituie suportul de bază al vieţii pe pământ 10000-40 000 hkcal/m2/an cu o medie de 20000 kcal .III Consumatori secundari II Consumatori primari I Producători primari 2. Ecosistemele biosferei contemporane (Puia 1989) Ecosisteme a) Grupe de ecosisteme cu flux naturale scăzut de energie Largul oceanului.

Produce numai biomasă umană După Al. (1930) « biosfera este o realitate geografică o “haină a litosferei” ce pătrunde în scoarţă şi în păturile de jos ale atmosferei. recifi. ecosisteme urbane. Pe lângă energie solară intră acvaculturile. Ionescu (1988) ecosistemele se clasifică în funcţie de prezenţa au absenţa omului în ecosisteme naturale şi ecosisteme artificiale: →ecosisteme naturale (tundra. ecosisteme marine). savanele. →ecosisteme artificiale (ecosisteme agricole. pădurile. păduri tropicale Pe lângă energia solară intră în umede ecosisteme energia mareelor şi a ploilor abundente. energia culturală. munţii. deşerturile. agroecosistemele. 2. Se produc materii organice în exces care pot fi transferate altor ecosisteme. ecosisteme acvatice). BIOSFERA Duvigneaud (1974) definea biosfera ca fiind „porţiunea de pe glob care conţine organismele vii şi care permite funcţionarea ecosistemelor datorită cărora. energia radiaţiilor solare produce modificări fundamentale chimice şi fizice a materiei minerale inerte de pe pământ transformând-o în materie organică vie care se organizează într-un covor vegetal ca sursă de hrană pentru viaţa oamenilor şi a animalelor „ După Mehedinţi S. Ecosisteme a) Grupe de ecosisteme 10 000-40 000 kcal/m2/an cu o construite producătoare de substanţă organică medie de 20 000 kcal de om având un aflux ridicat de energie Silvoecosisteme amenajate. aşezări urbane consum ridicat de energie culturală. stepele.Estuare. 66 . Se produc alimente şi materii prime b) Grupe de ecosisteme 100 000-300 000 kcal/m2/an cu consumatoare de substanţă o medie de 200 000 kcal organică având un flux de energie foarte ridicat Construcţii hidraulice.15. aşezări Se întemeiază pe baza unui rurale.. ecosisteme silvice.

apoi păşuni pentru erbivore domesticite şi un sistem industrial a cărui existenţă depinde în egală măsură de combustibilii fosili şi de produsele agrare”. materie « mijlocit vie » .1. hidrosferă şi atmosferă” CAP. 3. creată de om în scopul obţinerii de produse 67 .un câmp de interferenţă a energiilor din toate celelalte învelişuri « .AGROECOSISTEMUL 3.. Puia I. Harper (1974) definea agroecosistemele ca fiind „ în primul rând monoculturi intrinsec instabile cu o diversitate foarte scăzută şi cu o reţea trofică simplă” După Springett (1974) „agroecosistemele constituie unităţi funcţionale constructive ale biosferei din punct de vedere dinamic şi structural”. 1986. materie organică moartă . Vernadski (1967) definea biosfera ca fiind „un ansamblu care cuprinde mai multe tipuri de materie şi anume :materie vie. apărută la interferenţa dintre litosferă.. (1978. DEFINIŢIA AGROECOSISTEMULUI După Odum (1971) „ un agroecosistem este o prezentare grafică a deosebirilor majore dintre un sistem agricol format din tarlale cultivate cu cereale şi alte plante. . 1981. materie minerală „ După Stugren (1975) „ biosfera este una dintre geosferele superficiale ale planetei. 1998) defineau agroecosistemul ca fiind „ o unitate funcţională a biosferei . Soran V.

Vlahova M. CLASIFICAREA AGROECOSISTEMELOR După gradul de artificializare al ecosistemelor Haber (1990) citat de Puia. (2001) clasifică ecosistemele în: bio-ecosisteme (naturale. complexe industriale): Tabelul nr. Bioecosisteme 1. Influenţate de om dar similare cu cele naturale (se schimbă puţin dacă se sistează influenţa umană.. Cu ajutorul acestor minime intrări el suplineşte autocontrolul intern (natural) de reglare al efectelor dăunătorilor şi bolilor şi totodată grăbeşte restabilirea după perturbările proceselor agroecologice provocate de cultivare şi recoltare” 3. fără să fie create intenţionat.. Stephen R. 7 Clasificarea ecosistemelor ( Haber . Ecosisteme aproape naturale 3. ecosisteme antropogene) şi tehno-ecosisteme (aşezări umane. I. După Kormondy E. Se schimbă semnificativ dacă influenţa omului încetează.J.. Rotar I. ecosisteme seminaturale. „agroecosistemul este o unitate ideală ce aparţine mezocosmosului ecologic fiindcă are o structură vegetaţională simplă cu graniţe bine conturate şi cu intrări şi ieşiri de agrochimicale bine dirijate de către om”. sunt capabile de autoreglare) Rezultă din folosirea de către om a tipurilor I 1 şi I 2... Capacitate limitată de autoreglare.1990) I.. Ecosisteme naturale 2. pe baza şi a unui minimum de intrări artificiale din exterior.agricole şi prin aceasta este dependentă de om”. Carlier L. Soran V. sisteme de trafic..2. Ecosisteme seminaturale Se caracterizează prin dominanţa componentelor naturale şi a proceselor biologice Fără influenţare umană directă (capabile de autoreglare). Gliesman (1999) citat de Puia I. 2001 defineau agroecosistemul sustenabil ca fiind „ acela care îşi poate menţine indefinit în timp resursele fundamentale prin mijlocirea cărora se autosusţine. Manegementul este necesar 68 . ecosisteme aproape naturale. şi col.

recoltă utilă redusă. Rotar I.4.2. 69 . utilizarea unor tehnologii tradiţionale. utilizarea de soiuri cu potenţial genetic mai redus. utilizarea de soiuri cu potenţial genetic ridicat.1. utilizarea irigaţiei. Sisteme de trafic 3. Din punct de vedere energetic. Create intenţionat de om pentru activităţi industriale. lanţurilor trofice reduse. utilizarea îmbunătăţirilor funciare.Ecosisteme antropogene (biotice) II. viile intensive. economice. etc… Ageroecosistemele sunt dependente de factori exteriori (fertilizare. intensive. Dependente în întregime de controlul uman şi de bioecosistemele cu care alternează sau de care sunt înconjurate. control redus sau inexistent al bolilor şi dăunătorilor. Tehno-ecosisteme 1.2. Complexe industriale Create intenţionat de către om.2. Aceste agroecosisteme prezintă un anumit grad de instabilitate datorită diversităţii reduse.Aşezări umane 2. tratamente fitosanitare). păşunile şi făneţele seminaturale. Agroecosisteme intensive Aceste agroecosisteme se caracterizează prin: raportul ieşire/intrare aproximativ egal cu 1. şi industriale (industrializate) 3. Din această grupă fac parte: livezile.. solar). Aceste ecosisteme prezintă o durabilitate ecologică dar nu integrează dimensiunea economică şi socială. controlului uman neapărat necesar. Agroecosisteme extensive sau de intensitate redusă Caracteristicile acestor agroecosisteme sunt următoarele: raport ieşire/intrare ridicat/ 5-100. Puia I. grădinile din mediul rural. culturale. (1998) clasifică agroecosistemele în agroecosisteme extensive (intensitate redusă) . 3. Soran V. Domină structurile (artefactele) cu procesele tehnologice. Dintre agroecosistemele extensive putem aminti: agroecosistemele agriculturii tradiţionale. culturile legumicole în spaţii protejate (răsadniţă... Dependente în totalitate de manegenmentul şi controlul uman Sisteme tehnice antropogene.

economic şi ecologic.3. factorii financiari (împrumuturi bancare). ♦favorizarea metodelor de producţie care restabilesc mecanismele homeostatice. STABILITATEA IN AGROECOSISTEME După Altierii 1986 . Agroecosistemele industriale sau industrializate Agroecosistemele se caracterizează printr-un raport ieşire /intrare subunitar datorită intrărilor ridicate de substanţe din afara agroecosistemului. creşterea eficienţei şi viabilităţii economice a exploataţiilor mici şi mijlocii.3.3. mari ferme de cultură mare.2. factori politico-economici (subvenţii). optimizarea nivelului de reciclare a nutrienţilor şi a materiei. 70 . 3. factori energetici (criza petrolului. Aceste agroecosisteme sunt foarte instabile şi depind de o serie de factori exteriori precum :factorii sociali (mâna de lucru). perenizarea unui sistem agricol în timp şi spaţiu trebuie să implice următoarele elemente: ♦ reducerea risipei de energie şi a resurselor consumate. ♦reducerea costurilor. ♦încurajarea unei producţii de alimente adaptate contextului ecologic şi socio-economic local. maximizarea capacităţii de utilizare multiplă a peisajului. cu scopul favorizării creării unui sistem agricol mai diversificat şi potenţial mai rezistent. asigurarea unui flux de energie eficient. Orice problemă apărută cu unul din factorii exteriori poate dezechilibra agroecosistemul putând duce chiar la dispariţia sa. complexe mari de creştere a animalelor. gazului etc…). ele nefiind durabile social. Din această grupă fac parte: serele. propice stabilităţii biocenozei.

→ Interacţiunile: relaţiile dintre elemente.8 Diferenţele structurale şi funcţionale dintre ecosistemele naturale şi agroecosisteme după Odum (1969) Caracteristici Productivitate netă Lanţuri trofice Diversitatea speciilor Diversitatea genetică Cicluri biogeochimice Stabilitate Entropie Control uman Permanenţă în timp Heterogenitatea habitatului Fenologie Maturitate Agroecosisteme Mare Simple.Tabelul nr. → Produsele sau performanţa dorită: producţiile principale dorite. → Imputurile: utilizate de către sistem care provin din afara lui. → Limitele: un mijloc prin care se pot defini elementele care sunt în interiorul sistemului şi care sunt în afara lui.4. liniare Slabă Slabă Deschise Slabă Puternică Necesar Restrânsă Simplă Sincronizată Imature Ecosisteme naturale Medie Complexe Puternică Importantă Închise Puternică Slabă Nu este necesar Lungă Complexă Sezonieră Mature. → Elementele componente: elementele principale care formează acest sistem. → Contextul: mediul extern în care sistemul operează. Climax 3. DURABILITATEA AGROECOSISTEMELOR După Spedding (1975) crearea unui agroecosistem durabil presupune furnizarea unui minim de informaţii: →Finalitatea sistemului : obiectivul pentru care sistemul este dezvoltat. 71 . → Resursele: elemente situate în interiorul sistemului care sunt utilizate în timpul funcţionării acestuia.

utilizarea de mulci din plastic de culoare roz. controlul îngheţului prin intermediului perdelelor de protecţie a sistemelor de ventilaţie şi de irigaţie. care reflectă lumina pe partea inferioară a frunzelor. controlul temperaturilor din sol datorită utilizării de mulci. creşterea fixării azotului din aer. prin selecţia de bacterii capabile de a fixa azotul. împrăştierea de îngrăşăminte în cantităţi mai reduse şi creşterea eficacităţii consumului de îngrăşăminte de către plante. 3. utilizarea de gunoi. utilizarea de varietăţi care au o perioada de creştere mai lungă.→ Subprodusele: producţiile utile dar secundare. înlocuirea arăturii de bază prin sisteme minime de lucrare a solului. utilizarea de asociaţii ce comportă micorize. rocă fosfatică). citat de Altieri) sunt necesare următoarele acţiuni pentru a crea premisele unui sistem durabil: Pentru creşterea eficacităţii fotosintezei este nevoie de: ameliorarea arhitecturii plantelor pentru a permite o mai bună interceptare a luminii (frunzele trebuie să prezinte o orientare verticală). utilizarea directă de surse originale de îngrăşăminte (ex. compost.1975. plante de acoperire şi îngrăşăminte verzi. Este nevoie de o mai bună gestiune a solurilor: selecţia genetică de culturi tolerante la deficienţele în nutrienţi din sol sau la existenţa unor substanţe toxice. Sunt necesare modificări aduse componentelor mediului: modificarea vântului prin utilizarea de perdele de protecţie. reducerea sau inhibarea fotorespiraţiei şi/sau a respiraţiei nocturne. îmbogăţire artificială cu CO2. selecţia genetică de varietăţi care au o mai bună eficacitate fotosintetică (index foliar mai ridicat). 72 . folosirea de scheme de plantare eficace (orientarea rândurilor pe direcţia nord-sud). la nivelul rizosferei unor plante cultivate ce nu sunt leguminoase. PRACTICI TEHNOLOGICE PENTRU DIMINUAREA INTRĂRILOR ENERGETICE După (Wittwer.5.

transplantarea rapidă a răsadurilor viguroase în terenuri curate de buruieni . utilizarea de substanţe atractive şi de capcane cu feromoni. utilizarea de plante de acoperire a solului . Gestiunea insectelor dăunătoare să fie realizată prin: acţiuni preventive: utilizarea de varietăţi rezistente. sisteme 73 . culturi asociate . culturi de plante gazdă. aplicarea de volume de apă. şi a alelopatiei. inducerea de modificări în comportament. diversificarea culturilor. eliminarea mecanică sau termică. manipularea datei de plantare. culturi în benzi.Se recomandă o mai bună gestiune a apei : irigarea prin sisteme picătură cu picătură. introducerea. creşterea şi menţinerea populaţiilor de duşmani naturali. utilizarea de perdele paravânt. gestiunea covorului vegetal. amestec de varietăţi . a momentului efectuării arăturii. utilizarea de culturi de acoperire în livezi şi vii. Este necesară o gestiune adecvată a buruienilor prin :conceperea de asociaţii culturale competitive . culturi intercalate cu gazon în benzi şi sisteme de legume şi mulci viu. culturi mixte. acţiuni directe: utilizarea de masculi sterili. controlul deschiderii stomatelor. a distanţei dintre rânduri şi a rotaţiei culturilor. controlul cu pesticide (admise de caietele de sarcini) în extremis dacă nivelul de pagubă economică este atins. Este nevoie de utilizarea de sisteme agricole corespunzătoare : folosirea de sisteme de cultură multiple: culturi intercalate. O mai corectă gestiune a bolilor este de dorit prin: utilizarea de varietăţi rezistente . practicarea mulcirii şi a sistemelor de lucrări minime. control biologic utilizând de specii antagoniste . utilizarea de feromoni sexuali. folosirea de distanţe mici între rânduri . folosirea mulcirii. ameliorarea igienei câmpurilor. rotaţia culturilor . eliminarea buruienilor din culturi în perioadele critice în care competiţia are loc . rotaţia culturilor . estimate pe baza conţinutului real în apă a solului. pentru controlarea gradului de umbrire. utilizarea de insecticide de origine microbiană sau vegetală.utilizarea de sisteme minime de lucrări ale solului.

societate şi natură (Alternativa „radical pozitivă”. ECOLOGIE ŞI ECONOMIE Fedorov (1977. → Alternativa „oportunistă”: potrivit acestei abordări pompieristice pentru reglarea dezechilibrelor şi a accidentelor care apar la scara planetei sunt necesare intervenţii punctuale pe termen scurt. tehnocraţi) ecosfera poate fi înlocuită parţial de către evoluţia tehnologică. bancheri. sisteme de cultură analoage în diferite stadii ale succesiunii naturale a vegetaţiei secundare din regiune. 3.6. Alternativa „moderat pozitivă”. 74 .agrosilvice. Alternativa „radical negativă”. dar care nu oferă soluţii durabile. →Alternativa „radical negativă”: potrivit acestei abordări (ecologiştii radicali) soluţia de reglare a raporturilor dintre om şi natură este dezvoltarea unei societăţi pe bază de sisteme economice tradiţionale. Alternativa oportunistă .). → Alternativa „radical pozitivă”: potrivit acestei abordări (economişti. 1981) a definit 4 mari strategii alternative de reglare a raporturilor dintre economie.

→Alternativa

„moderat-pozitivă”:

alternativa

este

marcată

de

dezideratul dezvoltării durabile preluat la Rio de Janerio ca şi simbol al dezvoltării armonioase a generaţiilor viitoare. Alegerea unei alternative sa a alteia sau concilierea dintre promotorii şi susţinătorii uneia sau alteia presupune abordări globale ale problemelor omenirii care să integreze:

♦ dimensiunea economică susţinută de alternativa „radical pozitivă” şi
oportunistă

♦ dimensiunea ecologică susţinută de alternativa « radical negativă » şi
« moderat pozitivă »

♦ dimensiunea socială
pozitivă »

şi etică susţinute de alternativa « moderat

Una din marile provocări la care trebuie să facem faţă acum la început de mileniu este cea a reconcilierii dintre ecologie , economie şi societate. Ecologia economică şi ecosociologia s-au dezvoltat în ultima vreme din ce în ce mai mult pentru a putea studia problematica dezvoltării durabile un concept care acordă o importanţă considerabilă preocupărilor economice sociale şi de mediu. La ora actuală teoriile economice clasice şi neo-clasice obligă economiştii de a consideră ca distrugerea pădurilor ecuatoriale, supraexploatarea rezervelor oceanice de peşte, ca şi contribuţii pozitive la bilanţul economic al unei societăţi. Acest tip de abordare este evident unul pe termen scurt, care nu integrează impactul acestor activităţi economice pe termen mediu şi lung. Punctul slab al acestor teorii economice este acela că ele nu rezistă la o analiză a societăţii pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte capacitatea acestor ştiinţe de a furniza puncte de reper şi răspunsuri privind dreptul generaţiilor viitoare de acces la resursele naturale. Pentru a face faţă serioaselor probleme de mediu care ameninţă la ora actuală vaste ecosisteme locale, regionale, naţionale sau chiar la nivel mondial, trebuie sa ne schimbăm modul de a gândi mai ales în domeniul economic. Demersurile neo-clasice precum şi replicile materialiste şi reducţioniste trebuie să fie înlocuite de către demersuri
75

inovatoare care integrează grija de a proteja resursele naturale, calitatea vieţii şi o dezvoltare durabilă şi echitabilă. O dezvoltarea durabilă nu vrea să spună o creştere durabilă a producţiei industriale. În ţările industrializate nevoia socială de dezvoltare poate să fie satisfăcută printr-o reducere a presiunii asupra ecosistemelor (reducerea risipei resurselor; deplasarea unei activităţi importante dinspre producţie înspre sectorul serviciilor). Pentru ţările mai sărace trebuie acţionat evident în sensul unei creşteri industriale, dar economia trebuie pusă în slujba societăţii şi nu invers.

♦ Economismul şi ecologismul
Întro-o abordare reducţionistă demersul economic şi ecologist pot să apară ca fiind antagoniste: Finalitatea urmărită de către economie este maximizarea producţiei fără să ia în calcul o manieră judicioasă de gestiune a resurselor. Economistul este tentat de a vedea dezvoltarea prin prisma unor simple ecuaţii econometrice în care se accesează factori de producţie externi plecând de la premisa, că aceştia se găsesc în cantităţi nelimitate în natură. La polul opus, ecologia radicală cere eliminarea de „facto” a calculelor economice din gestiunea naturii. A fixa preţul unui m3 de lemn sau de apă presupune pentru apologeţii acestui curent legitimizarea dreptului de a polua şi de a exploata ecosfera şi deci de a compromite şansele generaţiilor viitoare. În astfel de abordări economismul într-adevăr se opune ecologismului. Această situaţie este astăzi întâlnită în ţările Europei de Est în care concepţia extremă asupra procesului de creştere economica a unei naţiuni pe seama exploatării naturii conduce în multe situaţii la catastrofe uneori ireversibile. Pe de alta parte aplicarea riguroasă a unor principii exprimate de către curentele ecologiste poate fi o cauză de imobilism economic al unei societăţi.

♦ Economia şi Ecologia
În ţările industrializate au loc uneori confruntări destul de agresive între exponenţii curentelor ecologiste si adepţii teoriilor economice neoliberale. Aceste momente de confruntare sunt din ce în ce mai puţine datorită maturizării
76

actorilor de ambele parţi. În condiţiile în care un ecologism radical se opune unui economism simplificat, apar convergenţe de fond între demersurile economiei şi ale ecologiei. Prin definiţie economia este ştiinţa alocării resurselor rare. Tot prin definiţie ecologia este ştiinţa de a gestiona şi salva resursele rare din natură. Apropierea etimologică dintre cele 2 definiţii este cel puţin un motiv de a apropia cele 2 demersuri pentru o gestiune adecvată a resurselor limitate.

CAP.4. AGROECOLOGIA SAU ECOLOGIA AGRICOLĂ
4.1. DEFINIŢIA AGROECOLOGIEI După Puia I., Soran V., Carlier L., Rotar I., Vlahova M „agroecologia este acea ramură sau disciplină aplicativă a ecologiei generale care se ocupă de studiul multilateral, îndeosebi sub raport productiv, a influenţelor exercitate de factorii de mediu asupra plantelor cultivate şi animalelor domesticite (aşa numita autecologie agricolă) precum şi de cercetarea ecologică a sistemelor agricole (aşa numita sinecologie agricolă)” Ramurile agroecologiei După Puia I., Soran V., Carlier L., Rotar I., Vlahova M. se pot defini 3 ramuri principale ale agroecologiei: ♦Agroecologia scalară („studiul dimensiunilor fizice între care poate fi studiată o structură sau investigat un proces”;

77

♦Agroecologia factorială (studiul factorilor naturali şi artificiali: discipline auxiliare/Agrohidroecologia; Agroecotoxicologia; Agroecofiziologia stresului; Ecoagrochimia; Ecopedologia; Meteoagroecologia ; ♦Agroecologia teoretică sau conceptuală :Taxonomia agroecologică, Agroecologia restaurativă, Agrocibernetica;

4.2. AGROECOLOGIE ŞI FITOSOCIOLOGIE După Duvigneaud (1974) „peisajul unei regiuni este făcut dintr-un mozaic sau dintr-o zonare de grupuri vegetale care prezintă o fizionomie caracteristică: Peisajul este constituit din formaţiuni vegetale/ un grup vegetal care îşi datorează fizionomia sa particulară dominanţei uneia sau mai multor forme de viaţă numite tipuri biologice”. Şcolile de fitosociologie (Duvigneaud, 1974) a) Şcoala de la UPSALA (Du Rietz 1921) Conform floristică acestei în şcoli, care asociaţia fiecare vegetală strat este este bazată pe de constanţă/dominanţă caz în care vorbim de fitocenoze stabile, cu o compoziţie omogenă caracterizate constante/dominante. b) Şcoala de la Zurich-Montpelier Flahaut şi Braun-Blanquet (1915)
78

Negru : Nebulozitate . Albastru: Arţar. Albastru : umiditate . fiecare serie sau etaj are o culoare ce corespunde ecologiei acestuia. Roşu : Căldură . 79 . Galben: Stejarul în primăvară. Asociaţia vegetală este caracterizată prin specii care îi sunt fidele.Negru: Molid. Fiecărui component al vegetaţiei. asociaţiile unistratificate fiind singurele grupuri care pot fi considerate ca şi unităţi elementare ale vegetaţiei. Indigo: Brad (albastru cu negru). Mai multe curente de gândire ale acestei şcoli pot fi prezentate : Sistemul lui Clements (1916) şi Şcoala de la Toulouse (Gaussen. Oranj : Stejarul în toamnă. Plecând de la aceste raporturi se pot prezenta ca şi exemplu culorile principalelor serii de vegetaţie obţinute din suprapunerea culorilor corespunzând factorilor ecologici dominanţi: Roşu: Măslin. Roz : Lumina din munţii înalţi. d) Şcoala dinamistă Principiul de bază al acestei scoli este cel al succesiunii. Verde: Stejar cu frunza caducă. c) Şcoala estono-americană (Lipmaa 1933) Principiul pe care se bazează şcoala lui Lipmaa este cel al independenţei staturilor în sânul unei fitocenoze. Violet: Pin silvestru .Criteriul cu cea mai mare importanţă potrivit acestei şcoli este fidelitatea. 1933-1955) Gaussen şi colaboratorii. Negru: umbră. Roz : Serii alpine . Alegerea culorilor este bazată pe principiul potrivit căruia 2 serii vecine trebuie să aibă două culori vecine din spectrul vizibil. Ca şi punct de referinţă se ia gama de culori a curcubeului. Rey. i se va atribui o anumită culoare raportăndu-ne la o sinteză grafică a influenţei mediului : Galben: soare. au creat procedee cartografice potrivit cărora.

cum ar fi interzicerea îngrăşămintelor minerale şi autonomia exploataţiei agricole datorită sistemului de policultură-zootehnie. ca o reacţie la dezvoltarea materialistă din momentul respectiv. Pe de altă parte această mişcare se bazează pe influenţa fazelor lunare şi planetare asupra culturilor agricole şi creşterii animalelor. Pfeiffer şi se bazează pe teoria elaborată în 1913antroposofia.3. AGROECOLOGIE APLICATĂ (sisteme de agricultură) 4.4. Agricultura organică 80 .2. Agricultura biodinamică dezvoltată de către un discipol de al sau şi anume de către Pfeifer preconizează ideea unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate care se bazează pe mai multe principii de bază ale agriculturii biologice. 4.3. Agricultura biodinamică Sistemul a fost creat în Germania sub inspiraţia lui Rudolf Şteiner şi pus în aplicare către E.3.1.

termenul biologic (Franţa.Agricultura organică s-a născut în Anglia după cel de al doilea război mondial şi a pus accentul pe echilibrul biologic şi al fertilităţii solului. Bulgaria. pentru care aportul de materii organice compostate este esenţial.3. a prezentat conţinutul sistemului în “Testamentul agricol” din 1940 în care se bazează pe observaţii făcute în India timp de mai multe decenii.3. Această metodă se caracteriza la momentul respectiv printr-o importanţă mare acordată humusului din sol pe utilizarea compostajului de suprafaţă şi pe faptul că munca solului trebuie limitată la strictul necesar cu scopul de a evita perturbarea microflorei solului. ) şi termenul ecologic 81 . Italia. Luxemburg. Potrivit acestor 2 acte normative cei trei termeni se referă la acelaşi sistem de agricultură dar în funcţie de ţară (de sensibilitatea şi conotaţiile pe care expresia poate să o capete la nivelul oamenilor de ştiinţă şi al opiniei publice) se folosesc după cum urmează: termenul organic (Marea Britanie). Belgia. Aceste idei s-au concretizat într-o metodă pe care autorii au numit-o agricultură biologică şi care pune accentul pe resursele regenerabile în vederea asigurării securităţii alimentare a populaţiei.Ungaria. etc. producătorilor şi în special la nivelul consumatorilor.. 4. agricultură organică şi agricultură ecologică) care au creat multă vreme confuzie în rândul oamenilor de ştiinţă. Acestea au un rol capital în ceea ce priveşte rezistenţa plantei la boli şi dăunători. Grecia. Agricultura biologică În Elveţia în anii “40” Hans Peter Rush şi H. Promotorul conceptului ( Howard). Muller au pus accent pe autarhia producătorilor şi interesul unor circuite scurte de piaţă. Cele 2 acte normative au preluat şi armonizat 3 termeni (agricultură biologică. Astăzi sistemul de agricultură biologică este reglementat la scară europeană prin Regulamentul 2092/1991 pentru sectorul vegetal şi de Regulamentul 1804 /1999 pentru sectorul animal.

Principiile care stau la baza agriculturii ecologice după Silguy C. Danemarca. termenul ales a fi folosit de România fiind cel ecologic. punând accent pe fertilizarea organică. 82 . o fertilizare organică de bază.). Fertilizarea „nu vizează numai furnizarea plantelor cu elemente nutritive”. Ionescu A. de urgenţă nr 34/2000. În România cele 2 acte normative europene au fost armonizate prin ord. Muntean L.. Olanda. Fertilizarea implică: o bună practică a rotaţiilor cu plante ce au exigenţe diferite şi în special cu leguminoase care îmbogăţesc solul cu azot. Austria.. un aport complementar cu îngrăşăminte minerale autorizate de lege mai ales în solurile cu carenţe. Soran V. Portugalia. .. In sistemele mixte de policultură-zootehnie în care materiile organice sunt gospodărite corect. şi Ştirban M.. (1994) preluate şi de către legea nr 38/2001 sunt următoarele: Fertilizarea: Obiectivul fertilizării este menţinerea şi creşterea fertilităţii solului şi a activităţii biologice a acestuia. Finlanda. cu produse ce provin din fermă. Termenul de „agricultură ecologică” ales de către România întâmpină mai puţină rezistenţă din partea comunităţii ştiinţifice datorită faptului că el a fost utilizat de în anii trecuţi de către Puia I.. Suedia. fertilizarea minerală complementară nu mai este necesară. Spania. ea constituie un demers global care permite să răspundă la un ansamblu de nevoi. România etc.. dispoziţii preluate în Legea nr 38/2001 privitoare la produsele agricole ecologice. S. Este vorba de „a hrăni solul pentru a putea hrăni planta”. un termen mai uşor acceptat de opinia publică românească... lucru pe care legile europene si legislaţia românească îl interzic astăzi.(Germania. Abordarea autorilor români apropie înţelesul acestei expresii de ceea ce astăzi noi cunoaştem ca agricultura sustenabilă sau durabilă în condiţiile în care ei prevedeau utilizarea de imputuri chimice de sinteză de o manieră raţională.

eşalonarea lucrărilor solului prin importanţa lor. dejecţii lichide. etc. utilizarea raţională a rezervelor de apă din sol. Rotaţia culturilor Rotaţia culturilor este una din cheile fertilităţii solului. . acumularea azotului în sol în cazul cultivării leguminoaselor.. Alegerea soiurilor şi raselor: 83 . cele de toamnă. adâncimea şi aria de răspândire a sistemului radicular al plantelor precum şi de capacitatea de utilizare a elementelor nutritive din sol. consumul specific în substanţe nutritive. cele duble şi triple.Sunt furnizate solului mai multe tipuri de materii organice: amendamente cu o evoluţie lentă: gunoi de grajd. asigurându-se o succesiune a culturilor cu consum specific de apă diferit. situaţia economică a fermei. dependent de compoziţia chimică a plantei şi nivelul producţiei. cu care concurează pentru factorii de vegetaţie. făină de sănge. Rotaţia se realizează ţinând cont de anumite fenomene biologice: perioada de vegetaţie a plantelor la culturile de primăvară. prin fixarea azotului atmosferic de către bacteriile din genul Rhizobium cu care leguminoasele trăiesc în simbioză. ca îngrăşăminte complementare se pot utiliza îngrăşăminte organice cu mineralizare rapidă: guano. fenomenul de suportare (culturi care se pot succeda pe aceeaşi suprafaţă) şi autosuportare (specia care se poate cultiva în monocultură). ameliorând structura solului şi care nu eliberează decât circa jumătate din azot în primul an. debuşee . a luptei împotriva buruienilor a bolilor şi a dăunătorilor. rotaţia diminuează nivelul de îmburuienare prin plantele care pot înăbuşi buruienile şi prin măsurile culturale prin care se combat buruienile. făină de peşte. natură. în combaterea buruienilor şi distrugerea rezervei de boli şi dăunători. compost care vor crea un humus stabil. amendamente cu evoluţie mai rapidă: purin. Alegerea speciilor care intră în rotaţie depinde de numeroşi factori: de climat.. fertilitatea solului. îngrăşăminte verzi. nevoile în furaje. făină de carne. plantele cultivate au capacităţi diferite de luptă împotriva buruienilor.

reacţia la fertilizarea organică. specializate pentru agricultura ecologică pentru pregătirea momentului în care seminţele convenţionale nu vor mai putea fi folosite (1 ianuarie 2004). aptitudinea de a concura buruienile. luptă eficientă împotriva buruienilor. Culturile asociate Asociaţiile de plante diverse pot să valorifice influenţele benefice ale unor plante asupra altora. o mai bună rezistenţă împotriva anumitor boli şi dăunători.Criteriile care trebuie avute în vedere constau în adaptarea la tipul de sol. o mai bună ocupare a spaţiului subteran prin înrădăcinări de diverse tipuri şi datorită unor exigenţe diferite în apă şi elemente nutritive. Controlul buruienilor 84 îmbogăţirea în azot organic prin culturile de leguminoase. Acestea sunt capabile să se ajute între ele. sau parazitismului şi în acelaşi timp pot utiliza mai bine potenţialul solului şi energia solară datorită nevoilor fiziologice diferite ale speciilor. la calitatea produsului dorit. Au început să apară societăţi de producere de seminţe. o mai bună ocupare a spaţiului aerian. Acest fenomen de interrelaţie dintre diferitele plante se numeşte amensalism sau alelopatie. adăpost pentru insectele auxiliare. Există asociaţii de plante foarte fericite cum sunt usturoiul şi capşunii dar există şi altele mai nefericite cum este cazul fasolei şi a cepei. La ora actuală încep să fie realizate cercetări în ceea ce priveşte selecţia de varietăţi adaptabile la agricultura ecologică. rezistenţa la boli şi dăunători. un factor important al randamentului şi al calităţii producţiei. Efectele benefice ale asociaţiilor vegetale sunt multiple: o interacţiune favorabilă între diverse plante din păşunile naturale şi păduri. humus. să reziste la excesul unui climat. pentru o mai bună valorificare a energiei luminoase şi a gazului carbonic (ameliorează randamentul fotosintetic). protecţia împotriva eroziunii şi a spălării nutrienţilor cu azot. îmbogăţirea în .

care constă în pregătirea superficială a pământului cu scopul de a germina buruienile urmată de distrugerea acestora prin intermediul unei grape sau prin distrugere termică. lucernă ) precum şi a unei alternanţe de culturi de iarnă şi primăvară care duce la eliminarea buruienilor . legumicultură. pomicultură şi viticultură. alegerea unor rotaţii nefavorabile buruienilor prin utilizarea anumitor culturi ( cartof. mulcirea împotriva invadării cu buruieni. suprimarea surselor de diseminare organice necompostate: amendamentele organice (gunoi. şi menţinerea umidităţii în perioade de secetă. limitarea lucrărilor culturale propice dezvoltării buruienilor: arătura profundă. o compostare termofilă reduce puternic capacitatea de germinare a seminţelor. Această tehnică foloseşte temperaturi cuprinse între 70 şi 800°C în funcţie de tipul de procedeu utilizat. treceri repetate. aplicată în culturile perene. Metode curative: Pe lângă lucrările manuale şi mecanice de distrugere a buruienilor o metodă aproape generalizată în agricultura ecologică este dezburuienarea termică. are ca obiectiv protejarea solului de excesele climatice. varză. metodele curative fac apel la tehnici biologice cu substanţe vegetale şi minerale. paie) ce prezintă un potenţial puternic de seminţe de buruieni.Metode preventive (Desbrosses P. 1993): utilizarea de varietăţi cu o creştere rapidă care pot concura buruienile. Metoda este foarte folosită în 85 . asigurarea unei bune stări fiziologice a plantelor cu scopul de a fortifica autoapărarea naturală a acestora. semănatul fals. Se urmăreşte utilizarea de tehnici care sa îndepărteze dăunătorul şi limitarea populaţiei acestuia. Lupta fitosanitară Aceasta luptă are la bază următoarele principii: protecţia fitosanitară este în principal preventivă: In acest scop se recomandă folosirea de varietăţi rezistente.. înainte de pregătirea patului de semănat.

lumină. utilizarea nicotinei împotriva afidelor. pentru colorado. Tanacetum vulgare. capcane. ciuperci antagoniste cu alţi patogeni. muşte. culoare ( culoarea galbenă pentru musculiţa albă). hidrolizaţi de proteine.. rotaţii variate ce permit limitarea naturală a dăunătorilor şi bolilor. prin crearea şi amenajarea de spaţii adecvate. taluzurile). Encarsia formosa. Lonchocarpus. măr şi păr). Urtica dioica. Arbutus umedo. crearea unui mediu favorabil auxiliarilor. confuzia sexuală prin folosirea de feromoni care acţionează ca atractivi şi stimulenţi pentru sexul opus. terenurile dificile de lucrat (bordurile de parcele. păr). care constituie de asemenea nişe ecologice interesante pentru auxiliari. etc. bălţile.alimentari: zahăr. utilizarea rotenonei care provine din Derris. fluturele alb al verzei. Artemisia absintum (furnici . utilizarea de atractivi: . material plastic. utilizarea unor preparate pe bază de Quasia împotriva insectelor 86 . marginea unui curs de apă. utilizarea de obstacole fizice: fileuri textile. păianjenul roşu. tripşi. Dacnusa etc…). folosirea de insecticide vegetale: piretrine pentru afide. folosirea de plante ce produc efecte repulsive : Tanacetum vulgare (varză. chimici: metaldehidă pentru melci. produşi pe cale sintetică. plante gazdă care adăpostesc populaţii de dăunători şi care atrag în acelaşi timp auxiliarii care sunt duşmanii lor naturali. Lupta curativă: lansarea de auxiliari (Trichograma. virusul granulozei -virus specific carpocapsei. menţinerea şi crearea de zone de refugiu prin diferite măsuri precum: plantarea de perdele de protecţie cu un anumit conveier varietal în funcţie de auxiliarii doriţi (Hedera. pot să fie amenajate în “terenuri neproductive” ale căror avantaje ecologice vor compensa pierderile economice.Metode preventive: crearea unui mediu defavorabil dăunătorilor unei culturi prin favorizarea echilibrului populaţiilor microbiene. utilizarea de virusuri bacterii şi ciuperci: Bacillus thuringiensis. fizici : sunet. părţile laterale ale drumurilor. afide la varză. etc. măr. îndepărtarea prin intermediul mirosului prin folosirea de asociaţii de plante: morcov şi ceapă. Laurus nobilis). fortificarea plantelor prin efectuarea de tratamente cu preparate pe bază de plante: Equisetum arvense. oţet. afide.

cupru. precum şi pentru conservarea resurselor abiotice (apă.nocturne. Acest model de evaluare oferă un tablou destul 87 . folosirea de uleiuri minerale şi vegetale care colmatează organele respiratorii ale insectelor : săpun negru şi alcool ars care acţionează ca şi uleiurile. de a face un recensământ. Sistemul de evaluare prezentat în cele ce urmează permite într-un mod precis pentru fiecare parcelă. sol).4 EVALUAREA ECOLOGICĂ a RESURSELOR NATURALE din ECOSISTEME şi AGROECOSISTEME Peisajele se compun dintr-o multitudine de parcele care au o importanţă variabilă pentru protecţia speciilor şi a biotopurilor. Datorită numeroaselor presiuni care acţionează astăzi asupra zonelor naturale. sulfat de calciu. regruparea terenurilor agricole în exploataţii viabile. 4. o evaluare şi un bilanţ al resurselor biotice (flora. care să fie în acelaşi timp durabilă şi să respecte conservarea resurselor naturale. apa) cu scopul de a instaura bazele necesare unei gestiuni. de a determina rolul ecologic al fiecărei parcele şi a lua măsuri speciale pentru cele care prezintă o valoare deosebită. zeamă bordeleză. măsuri de conservare). a devenit esenţial pentru orice activitate de planificare (amenajarea teritoriului. faună) şi abiotice (sol . utilizarea de substanţe fitosanitare admise prin Legea nr 38/2001 : sulf.

Un studiu aprofundat a unor inventare floristice şi fitosociologice a servit de asemenea.B. retribuirea prestaţiilor ecologice în agricultură. a fost pusă la punct în anii 80’ în cadrul departamentului geobotanic şi ecologic de la Institutul de Botanică Agricolă din Bonn. definirea contribuţiei fermelor agricole la protecţia mediului şi a resurselor naturale.C. specii şi populaţiile acestora) Institute Botanique de Bonn (1980) Categori a A Impact şi exemple Puncte Foarte mare importanţă în conservarea resurselor 16-20 biotice (Ex: vaste complexe de păşuni umede cu păduri de câmpie.de precis şi complet al mediului natural. Această clasificare. Schema a fost special realizată pentru zone de munte. fiind perfecţionat continuu. 9 Clasificarea parcelelor în funcţie de resursele lor biotice (biocenoze. ca bază de muncă în domeniile următoare : amenajarea structurilor funciare. raritate/risc de dispariţie. Ţinând cont de nevoia crescândă a investigaţiilor ecologice şi de sisteme de evaluare pragmatice. de altitudine medie. evaluarea măsurilor de compensare şi de substituţie necesare de luat în cazuri de atingere la integritatea naturii. amenajarea teritoriului. merge de la un impact foarte puternic pentru resursele biotice (categoria A) la un impact foarte scăzut până la nul (categoria E) şi se realizează cu ajutorul a 5 criterii (proximitatea stării naturale. Modelul de evaluare poate să servească.D E) . o schemă de evaluare pentru protecţia speciilor şi a biotopurilor. garantând în acelaşi timp maximum de transparenţă. având un potenţial biotic foarte important pe mici suprafeţe şi permite clasarea fiecărei parcele într-una din cele 5 categorii (A. impactul asupra structurii biotopurilor) Tabelul nr. ca bază de realizare a schemei de evaluare. integritate. care este aproape imposibil de înţeles în toată complexitatea sa. posibilitatea de substituire. vaste păduri de foioase) 88 .

apă şi aer. a permis acumularea de informaţii preţioase referitoare la evaluări şi bilanţuri ecologice ce privesc zonele respective. El oferă posibilitatea de a analiza şi de a evalua toate formele existente de ocupare a terenurilor (ecosisteme naturale sau apropiate de starea naturală. 4. Cu ajutorul unei cartografii complete a vegetaţiei şi ţinând cont de aspectele faunistice şi de structuri importante în termeni de ecologie animală. a fost pusă la punct o metodă de evaluare pentru soluri. Metoda astfel completată a fost utilizată pentru prima dată în regrupare funciară de 500 ha în regiunea Eifel (Germania). zonele de regrupare funciară şi fermele agricole de pe o suprafaţă de 250 km2.1 “Diagnosticul ecologic” Diagnosticul ecologic este o metodă ce permite evaluarea transparentă şi precisă pentru fiecare parcelă a resurselor biotice şi abiotice de care dispune o fermă agricolă sau o zonă naturală oarecare. trebuiesc localizate 89 1997 pe o zonă de .4. evaluarea resurselor biotice şi abiotice a fost efectuată separat. Spre sfârşitul anilor 90’ pe baza numeroaselor analize. se poate descrie o situaţie efectivă. Utilizarea sistemului de evaluare presupune o prima etapă decisivă ce constă într-o muncă de prospecţie intensivă în zona de investigaţie (muncă de teren). biotopuri agricole şi zone de locuit). In cadrul acestor prospecţii. Pentru o mai bună înţelegere a metodei.B C D E Mare importanţă în conservarea resurselor biotice (Ex: păşuni extensive cu o mare biodiversitate în asociaţie cu perdele forestiere) Importanţă medie în conservarea resurselor biotice (păşuni cu slabe aporturi de îngrăşăminte) Importanţă slabă în conservarea resurselor biotice (drumuri rurale şi forestiere neasfaltate şi acoperite de vegetaţie) Importanţă foarte slabă sau nulă în conservarea resurselor biotice (drumuri rurale asfaltate şi alte suprafeţe artificializate) 12-15 8-11 4-7 0-3 Utilizarea metodei în numeroase cazuri particulare.

Pentru verificarea metodei trebuie realizate analize punctuale de sol şi apă. Tabelul nr. Principalul parametru de evaluare a parcelelor este impactul ecologic al fitocenozei şi/sau a tipurilor de biotopuri pe parcelele studiate. supusă evaluării. In caz de modificare a condiţiilor de mediu ei vor trebui să fie completaţi cu alte tipuri de biotopuri. se obţine un punctaj final prin simpla cumulare a totalului de puncte pe unitatea de biotop. De asemenea. Acest tip de investigaţie necesită prezenţa unui personal competent în fitosociologie şi uneori în ecologie animală. Analiza şi evaluarea resurselor biotice Situaţia actuală în materie de protecţie a speciilor şi a biotopurilor este evaluată pe baza a 5 criterii. Tabele ce furnizează definiţii şi exemple concrete pentru fiecare criteriu. uşurează această muncă de evaluare şi notare. 1980): Criterii Proximitatea stării naturale Posibilitatea de înlocuire Raritate/risc de dispariţie Subcriterii Acţiunea antropogenă In spaţiu şi timp Raritate/risc de dispariţie a speciilor. pot fi realizate anchete la nivelul agricultorilor pentru a colecta informaţii referitoare la fertilizarea parcelelor. din fermă şi împrejurul fermei cu scopul de a obţine elementele necesare evaluării resurselor abiotice. 10 Criterii şi subcriterii pentru evaluarea globală resurselor biotice a unui site(Institute Botanique de Bonn. Bilanţul este efectuat cu ajutorul subcriteriilor ce permit o clasificare precisă a fitocenozelor sau biotopurilor.speciile şi biotopurile rare ameninţate cu dispariţia şi interesante din punct de vedere biogeografic. După atribuirea de puncte pentru diferitele criterii. Colectarea informaţiilor de la fermieri sau de la proprietarii pământurilor nu este necesară. Muncile de cartografie pe teren trebuiesc realizate pe baza unor hărţi topografice la scara 1/5000. pentru ca vegetaţia prezentă constituie un indicator precis a intensităţii activităţilor potenţial poluante din fermă. raritate/risc de dispariţie a tipurilor de biotopuri 90 a .

funcţia de tampon. laboratorul de Agricultură al INRA (Institutul Naţional de Cercetare Agricolă) din Colmar (Franţa) a elaborat o metodă de evaluare a efectelor practicilor culturale asupra mediului. Chiar dacă agricultura durabilă a devenit un concept cheie al agriculturii viitorului. fosfor. pesticide. ci ea utilizează informaţia disponibilă în fermă (intervenţii tehnice. variind de la 0 la 10. În acest context. degradări Funcţia de integrare. La ora actuală opt indicatori agroecologici sunt disponibili şi trei sunt încă în curs de definitivare. indicatori de perturbare. cu ajutorul unor indicatori. 91 . Indicatorii sunt calculaţi pe fiecare parcelă. caracteristici stabile ale mediului). Tabelul nr. Indicatorii sunt prezentaţi sub formă de note. Este vorba de indicatorul asolament. 11 Atribuire de puncte în funcţie de gradul de realizare a fiecărui criteriu: Gradul de realizare Criteriu realizat în foarte mare măsură Criteriu realizat în mare măsură Criteriu realizat în măsură medie Criteriu realizat în foarte mică măsură Puncte 4 3 2 1 Criteriu nerealizat Metoda Agro-Eco 0 Această metodă constituie un instrument de diagnostic în sprijinul deciziei agricultorilor de a repera punctele slabe şi atuurile unei ferme. Calculul indicatorilor nu necesită o măsurătoare directă în teren. funcţia de refugiu. Criteriile de evaluare sunt aplicabile la totalitatea parcelei de investigaţie şi fac fiecare obiectul unei evaluări pe unitate de biotop prin intermediul unei graduări cu 5 nivele notate pe o scară cu puncte (de la 0 la 4 puncte). acoperirea solului. biodiversitate şi diversitatea structurilor relative. La început. metoda a fost dezvoltată pentru cultura mare. impactul asupra speciilor animale a căror exigenţe de supravieţuire depăşesc cadrul biotopurilor. încă nu există o iniţiativă în raport direct cu durabilitatea.Integritate Impactul asupra structurii biotopurilor Mărimea realtivă a parcelelor. în ceea ce priveşte practicile agricole.

Metoda ecopunctelor Numeroase metode au fost create în ţările Uniunii Europene pentru a încuraja practicile agricole care respectă mediul înconjurător. formând un "tablou de bord" agroecologic care pune în evidenţă punctele slabe şi cele tari ale fermei analizate.3. materia organică. metoda "ecopunctelor" din Austria este una dintre cele mai originale. Indicatorii agroecologici au ca obiective principale: de a servi ca şi diagnostic unei ferme.succesiunea culturilor. Alţi indicatori. 12 Metoda ecopunctelor Region Basse Autriche. în raport cu un ansamblu de practici predefinite şi care sunt notate printr-un ansamblu de puncte. vis-a-vis de o referinţă sau dacă este comparat cu date obţinute anterior pe aceeaşi parcelă. Tabelul nr. Region Alsace 92 . decât dacă este poziţionat. Region Baden Vurtenberg. azot şi indicatorul irigare. în ceea ce priveşte acordarea subvenţiilor financiare agricultorilor. asupra unui component al mediului. Performanţele ecologice sunt recenzate pe fiecare parcelă. Pentru fiecare tip de practică agricolă privitoare la conducerea exploataţiei. de a putea decide ameliorarea necesară unei parcele în ceea ce priveşte anumite practici culturale riscante pentru mediu. sunt în curs de construcţie (indicatorul "valoarea cinegetică" şi "valoarea peisajului"). de a servi ca instrument de apreciere a unei ferme. de a evalua impactul noilor practici asupra unei parcele. în funcţie de impactul practicilor agricole asupra mediului 4. care permit să se evalueze impactul ansamblului practicilor culturale. de a stabili o urmărire a fiecărei parcele an de an. Valoarea unui indicator nu prezintă mare importanţă. Obiectivul programului este de a evalua totalitatea unei ferme în ceea ce priveşte practicile agricole şi întreţinerea patrimoniului natural şi peisajer. Numărul total de ecopuncte obţinut de către fiecare fermă va determina nivelul ajutorului financiar care va fi acordat fiecărei ferme.4. nota atribuită în ecopuncte poate să fie pozitivă sau negativă. Printre acestea.

a) Culturi perene (c. o perspectivă de altfel parţială care denaturează adevărata sa semnificaţie. sensul este destul de reductor şi constă în a desemna ceea ce ne înconjoară şi ceea la ce noi suntem sensibili. PROTECTIA MEDIULUI INTRODUCERE Noţiunea de « Mediu » este adesea foarte vagă.a c. pentru a putea fi utilizat întotdeauna în direcţia dorită. 1998) ca şi formă dar care prezintă nuanţe care le diferenţiază în mod considerabil: 93 . Din această cauză este de dorit de a încerca o alta definiţie. nu numai pentru a putea înţelege mai bine un concept foarte larg.p) Intensitatea fertilizării Metodele de fertilizare c. ci şi pentru a putea pune în evidenţă anumite nuanţe care trec adesea neobservate atunci când subiectul este abordat. In general.Terenuri arabile Asolament Culturi arabile (c.p Suprafaţa parcelelor Utilizarea de biocide Elemente constituente ale peisajului Păşuni şi pajişti Frecvenţa cosirilor Intensitatea fertilizării Metode de fertilizare Vârsta păşunii Utilizarea de biocide Elemente constituente ale peisajului Ecopuncte 0 la +7 0 la +7 0 la +9 -9 la +6 -6 la +7 -6 la +5 0 la +5 -7 la 0 0 la +30 Ecopuncte 0 la +6 -6 la +8 -6 la +8 0 la +5 -7 la 0 0 la +30 5. Abordarea presupune două definiţii adesea similare (Ademe.

natura terenului sau bogăţia/sărăcia unei ţări în resurse minerale nu sunt decât câteva simptome ale unui mediu dificil perceptibil şi anume al mediului chimic.. topografie.) şi factori biotici sau trofici (parazitism. topografia. Pe de altă parte.” Prima definiţie este axată pe enumerarea elementelor statice care configurează mediul rural. sau de prezenţa unor deşeuri din plastic sau hârtie în mediul rural. Dar mediul fizic nu este constituit exclusiv din componente. chimice şi biologice) în interiorul cărora organismele vii reacţionează într-o formă sau alta. A doua definiţie este axată pe comportamentul dinamic al mediului rural şi datorită acestei abordări ea este mai conformă cu starea actuală existentă în lume. Pe de altă parte.a) „MEDIU”: „un ansamblu de factori abiotici sau fizico-chimici (climat. hidrologia. 94 . Cum vorbim de o definiţie adesea prea generică vom încerca să o dezvoltăm în cele ce urmează. meteorologia fac de asemenea parte din mediu precum şi alţi factori care de asemenea intervin asupra acestuia şi în acelaşi timp unul asupra altuia. care teoretic sunt supuse procesului de alterare. Atunci când vorbim de peisaj. ( toate trei fiind interdependente) este constituit din organisme microscopice şi macroscopice în evoluţie continuă şi care oferă o încrucişare infinită de interese şi de posibilităţi. concurenţă) care reacţionează şi determină existenţa organismelor vii”. calitatea apei. care este faţeta mediului cea mai evidentă pentru om. b) „MEDIU”: „un ansamblu de raporturi „cauză-efect” care configurează elementele care ne înconjoară (fizice. poluanţii atmosferici. prădare. mediul biologic care depinde de cel fizic şi chimic. suntem adesea tentaţi de a face aluzie la caracteristicile mediului fizic. etc. comportamentul dinamic al acestuia manifestându-se în mod implicit. sol.

nu este vorba de o obligaţie ci de un veritabil demers voluntar destinat a ameliora mediul şi în acelaşi timp o imagine de marcă. concurenţe care se stabilesc între aceste 2 sau 3 medii. Uneori. 95 . din aceste 3 medii. ecologismul este legat în cea mai mare parte legat de atitudini şi idei filozofice sau politice fără raport cu Ecologia. Din acest motiv nici un sistem de minimizare a pagubelor nu este pus în aplicare. reducând astfel costurile de producţie. care este rezultatul dezvoltării ştiinţifice şi sociale a unor ştiinţe precum Ecologia. Ajunşi la acest punct. sub presiunea pieţei tind de a creşte la maxim producţia lor. trebuie să facem diferenţa între ecologie şi ecologism. adesea însă este destul de dificil de a cuantifica precis acest impact. Adiţionarea celor 3 medii ar fi mai aproape de prima definiţie dar nu ţine cont de nuanţa reieşită din definiţia a doua şi anume de interacţiunea lor dinamică şi anume de ansamblul de sinergii. dezvoltând programe de gestiune a mediului. Adoptarea unui astfel de sistem duce la obţinerea unor mari avantaje pentru o întreprindere (Ademe 1998): -o minimizare a costurilor şi a riscurilor. Astăzi asistăm la o conştientizare din ce în ce mai mare a necesităţii de a prezerva mediul.In natură pot să existe situaţii care sunt rezultatul unei asocieri de 2 sau chiar 3. In fapt. Societăţile industriale din ce în ce mai competitive. inhibiţii. Pentru acestea. la revoluţia tehnologică şi industrială. activitatea omului are efecte negative asupra anumitor medii sau resurse naturale. Dezvoltarea industrială constituie o ameninţare constantă pentru mediu. Totuşi anumite întreprinderi au început să-şi asume responsabilitatea. Aceasta apare ca un răspuns social la criza de mediu legată de progresul actual. la creşterea demografică care favorizează naşterea unei sensibilităţi „ecologice” în opinia publică.

care presupun accesul la mijloacele de existenţă precum şi securitatea economică în caz de şomaj. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ Conceptul de "dezvoltare durabilă" instituţionalizat în 1987 de către comisia Brundtland din cadrul ONU şi care presupune " o dezvoltare care satisface nevoile prezentului. Prin " satisfacerea nevoilor prezentului" comisia Brundtland a înţeles: → nevoi economice. fără a compromite capacitatea generaţiilor următoare de a-şi satisface propriile nevoi" . băncile. colectivităţile. 5.mai bune relaţii cu furnizorii.1. In aceste condiţii înainte de a ne lansa în diferite interpretări ale definiţiei acestui concept.-o ameliorare a performanţelor vis a vis de respectarea criteriilor de mediu. este bine de văzut ceea ce au înţeles promotorii conceptului prin această dezvoltare. boală. -o mai bună conformitate cu legile în vigoare. clienţii. . este un concept universal citat şi foarte mult interpretat în ceea ce priveşte conotaţiile care pot decurge din aplicarea lui. handicap sau orice 96 .

97 resurse . transport în comun. → practicarea unei exploatări durabile a resurselor regenerabile (a apei dulci. legată la un sistem de aducţiune de apă. care asigură drepturile civile şi politice precum şi aplicarea legislaţiei de mediu. culturale şi sanitare ce presupun o locuinţă corectã. ce permite o educaţie armonioasă a copiilor. → nevoi politice. ce presupun libertatea de a participa la viaţa politică naţională şi locală precum şi la luarea deciziilor relative la gestiunea şi dezvoltarea unei familii şi a vecinătăţii locuinţei în cadrul unei structuri mai vaste. reciclarea şi recuperarea lor). → nevoi sociale. sisteme de canalizare. Partea a doua a definiţiei "fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi" presupune : → minimizarea consumului şi reducerea risipei resurselor neregenerabile precum combustibilii fosili şi înlocuirea în măsura posibilului cu regenerabile.altă formă de incapacitate de a reuşi prin sine însuţi de a-ţi satisface necesităţile de existenţă. a solurilor şi a pădurilor în măsura în care să permită asigurarea înnoirii naturale a acestora. organisme de sănătate. pecuniar accesibilă şi protejată. → reducerea risipei resurselor (prin reducerea utilizării lor. protejată împotriva pericolelor exterioare. sigură. Serviciile trebuie să răspundă nevoilor specifice ale copiilor şi adulţilor (ale femeilor mai ales) ceea ce implică o repartiţie mai echitabilă a veniturilor între naţiuni şi în cele mai multe cazuri chiar în interiorul unei anumite naţiuni.

care sunt susceptibile de agresa sănătatea umană şi calitatea mediului. de a antrena o deteriorare a 98 . liderii politici au trebuit să pună în aplicare acest concept de dezvoltare durabilă. şi este vorba de capacitatea cursurilor de apă de a digera substanţele biodegradabile precum şi de capacitatea sistemelor ecologice planetare (capacitatea climatului de a absorbi gazele responsabile de efectul de seră).. Concepte şi definiţii Există în literatura de specialitate mai multe definiţii ale solului şi a poluării solului printre care amintim : → « Solul este un mediu viu şi dinamic. » « Solul este un element fundamental al biosferei şi contribuie cu vegetaţia şi cu climatul la reglarea ciclului hidrologic. ca şi sursă de hrană şi de materii prime. care permite existenţa vieţii vegetale şi animale. turism durabil. 5. în ceea ce priveşte aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă a fost câştigată în 1992 la Rio de Janeiro.→ nedepăşirea limitelor capacităţii de absorbţie a locurilor de depozitare a deşeurilor de pe plan local şi mondial .2. Bătălia pentru obţinerea unui sprijin general la scara întregului glob. După această întâlnire la vârf a pământului. → Poluarea solului se poate defini ca şi « o introducere directă sau indirectă prin activitatea umanã. industrii durabile. silvicultură durabilă etc. Acesta este un element esenţial în viaţa omului. influenţând calitatea apelor » (Carta europeană a Solurilor. a unor substanţe în sol. pregătind politici sectoriale pentru promovarea unei agriculturi durabile.1992).1.2 POLUAREA şi GESTIUNEA SOLULUI 5.

bunurilor materiale, de a deteriora mediul sau alte utilizări ale acestuia » (Directiva 96/61). → « Solul este un mediu de transfer situat la interfaţa cu mediile acvatice, cu atmosfera şi cu biosfera ». « El poate să fie contaminat pe perioade mari de timp sau chiar permanent de către agenţi biologici, chimici, minerali sau organici care se acumulează de o manieră reversibilă sau nereversibilă » (Ministerului Mediului Franţa, 2000). Din punct de vedere al compoziţiei sale, solul este considerat ca şi un ansamblu de componente solide de mărime şi natură diferită care interacţionează cu fazele fluide, lichide şi gazoase. Solul poate să fie definit în mai multe feluri şi în funcţie de diferitele domenii de activitate ale omului. »Solul este un ansamblu de particule naturale de la suprafaţa scoarţei terestre, care serveşte ca şi suport plantelor, a cărui limită inferioară pe verticală coincide cu nivelul la care apar componente minerale neconsolidate». ( Serviciul american pentru conservarea solului, 2000); → Din punctul de vedere al pedologilor « solul este o materie minerală neconsolidată sau organică de la suprafaţa scoarţei terestre ca rezultat al interacţiunilor între materia organică, climat, macroorganisme şi microorganisme, topografie şi care se diferenţiază de materia de plecare prin caracteristicile sale fizice, chimice, litologice, şi morfologice. Solul este un sistem deschis, complex, autonom, structural şi multifuncţional care acţionează ca şi filtru şi la nivelul căruia se produce şi se reglează fluxul de energie al materiei « ( Consiliul Europei,1992). 5.2.2. Rolul solului în ecosistemele terestre Importanţa solului şi rolul său în sânul ecosistemelor agricole, fac obiectul unei consideraţii sociale crescânde, tradusă prin noţiunea de “calitatea solului”. Această noţiune este deja utilizată ca şi criteriu de evaluare a impactului activităţii umane asupra mediului. Prezervarea sa, răspunde unei preocupări
99

sociale ce se bazează pe conservarea unei resurse considerată din ce în ce mai mult ca o resursă neregenerabilă. Experţii recunosc la ora actuală că dimensiunile sociale şi economice a evaluării terenurilor, sunt efectiv cel puţin atât de importante ca şi aspectele fizice. Comunitatea ştiinţifică este de acord de a utiliza noţiunea de “calitate a solului” în două optici: prima, ca şi mijloc de producţie agricolă şi a doua, ca şi componentă majoră a mediului. Această abordare ne obligă la considerarea stării şi evoluţiei caracteristicilor unui sol având la bază 2 elemente de reflecţie: perenitatea utilizărilor şi perenitatea funcţiilor. Cel mai vechi şi important criteriu de apreciere a solului, este valoarea productivităţii, sau mai exact capacitatea acestuia de a furniza o varietate de produse indispensabile sau utile comunităţii umane. Ea răspunde unei logici de utilizare, care vizează capacitatea unui sol de a produce cantitativ (potenţial de producţie), în calitate şi în uşurinţă (itinerariu tehnic). Această optică conduce la 2 căi de interpretare a obiectului “sol” (Juste, C., 1980): → ca şi material; → ca şi instrument; Ca şi material, solul este redus la o materie primă consumabilă, a cărei utilizare antrenează denaturarea, sau chiar distrugerea, pentru servirea obiectivelor producţiei agricole. Această optică, circumscrie noţiunea de calitate, la expresia sa cea mai limitată şi incompatibilă cu un obiectiv de prezervare. Ca şi instrument, solul este considerat ca şi un mediu, un suport indispensabil producţiei agricole a cărei uzură, trebuie să fie compensată şi a cărui funcţii nu pot să fie utilizate durabil, fără să i se afecteze folosinţa. Această poziţie se apropie de un punct de vedere apropiat de mediu. Intr-o altă optică mai globală, în publicaţiile ştiinţifice, noţiunea de calitate a solului este înţeleasă ca şi component al ecosistemului agricol. Este vorba de capacitatea sa de a funcţiona în sânul unui ecosistem suportând productivitatea,
100

fără

sã compromită resursele naturale, menţinând calitatea mediului şi Noţiunea de calitate poate astfel să fie evaluată prin (Silguy, C.,1994): → capacitatea sa de a îndeplini funcţiile ecologice, a realiza ciclurile

contribuind la sănătatea animală şi vegetalã.

geochimice şi de a conduce sau stoca fluxurile de energie şi de materie; → activitatea sa de componentă biologică, ca principal indicator al conceptului de “sănătate a solului”: care traduce o viziune sanitară şi agronomică a activităţii biomasei telurice. Noţiunea de “calitate a solului” ia astfel o anvergură de mediu şi depăşeşte cadrul producţiei agricole, pentru a se extinde la ansamblul cadrului de viaţă şi astfel integrează constrângerile legate de amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului. Oamenii de ştiinţă utilizează criterii de evaluare a “calităţii solului” precum indicatorii fizici (cei mai numeroşi) chimici şi biologici. Aplicarea practică rămâne însă un larg subiect de dezbatere: sensibilitatea lor la diferite fenomene, câmpurile lor de semnificaţie limitate, sunt tot atâtea cauze care restrâng utilizarea lor şi interpretarea la abordarea pedologilor. 5.2.3. Impactul activităţii umane "Solul este un unul din bunurile cele mai preţioase ale umanităţii, dar el este o resursă limitată, care se distruge uşor." Aceasta este concluzia, pe care o putem regăsi în "Carta Europeanã a Solului" realizată de către Consiliul Europei. Analizând practicile actuale existente în toate ţările europene, se poate uşor observa o tendinţă de reamenajare a terenurilor cultivate, obţinându-se astfel suprafeţe din ce în ce mai mari, ocupate cu un număr restrâns de culturi. Dezvoltarea vegetaţiei adiacente, jenată fiind de concurenţa pe care o exercită faţă de culturi, a putut fi oprită graţie utilizării de erbicide, iar paraziţii animali precum şi cei vegetali fiind combătuţi, prin aplicarea de pesticide specifice de natură chimică.
101

În cazul exploataţiilor agricole strict vegetale, asistăm la o folosire din ce în ce mai mare de îngrăşăminte chimice, eliminând aproape în totalitate îngrăşămintele organice. Nefolosirea îngrăşămintelor organice pentru fertilizarea solului, duce la o diminuare a stabilităţii structurii agregatelor, care constituie stratul arabil. Ca urmare, rezistenţa solului la fenomenul de eroziune şi de şiroire scade, fenomene provocate de precipitaţiile atmosferice şi de acţiunile cumulate ale vântului, îngheţului şi dezgheţului. Cercetări efectuate în Elveţia arată faptul, că pierderea de pământ prin şiroirea apelor de ploaie în ferme viticole, se situează între 12 şi 48%, în funcţie de intensitatea şi durata precipitaţiilor, natura şi gradul de permeabilitate al solului la ploaie precum şi de gradul de saturare prealabil în precipitaţii. Pe un sol acoperit cu un compost menajer procentul de şiroire este aproape inexistent. În ceea ce priveşte contaminarea solului o comparaţie (Greanpeace , 1997) între două ferme de grâu vecine, una în agricultură convenţională şi una în agricultură biologică în USA a arătat că între 1948 şi 1985 , ferma convenţională a pierdut 21 de cm din stratul vegetal, ceea ce înseamnă circa un sfert din stratul de pământ fertil arabil. Solul este locul în care se întâlnesc toţi poluanţii: apele de infiltraţie care impregnează solul cu substanţe poluante, antrenându-le spre pânzele freatice; pulberile atmosferice care ajung prin intermediul apei de ploaie pe sol; rezidiile solide depozitate pe sol şi spălarea acestora, va duce la penetrarea solului; cursurile de apă care conţin substanţe poluante, prin inundarea unor terenuri, aduc aceste substanţe poluante în sol. Aproape orice substanţă chimică care poluează atmosfera, poluează şi solul. În caz de accidente majore la instalaţii chimice, cum este cazul accidentului de la Seveso din Italia, substanţele puternic poluante ajung în prima fază în atmosferă iar pe urmă ajung pe sol. În cazul respectiv, dioxina a afectat înafara populaţiei şi a animalelor, şi solul. Poluarea a fost atât de puternică încât a fost necesară decopertarea unui strat de circa 20 cm , ceea ce înseamnă munca realizată de către natură, timp de 7 milenii ( Neguţ S.1978).
102

pe o rază de 15 km. şi pot astfel să producă fenomene de poluare a acestor ţări. a cărui valoare 103 . Depunerile atmosferice din această zonă. pe măsura apropierii de uzină. Aşa se poate explică faptul. Compuşii cu azot şi sulf asociindu-se cu particule mici . putem vorbi de un filtru biologic. ph-ul solului creşte de la 6 pănă la 8. care posedă o puternică capacitate de retenţie şi degradare. D. aceste substanţe pot să depăşească frontierele dintre state. Aciditatea solului. În componenţa emisiilor intreprinderilor industriale. concomitent cu oxizii de sulf şi azot. Gradul de influenţă a emisiilor industriale asupra solurilor şi în special asupra ph-ului. au dimensiuni mari. intră de asemenea elemente alcaline sau alcalino pământoase (Calciu. de poluarea difuză cu nitraţi în special. este un indice total. 1987). este responsabilă de exemplu de diferite forme de poluare precum fenomene de şiroire şi contaminare bacteriană a cursurilor de apă. Datorită transportului la mari distanţe a emisiilor industriale. împrăştierea necontrolată a dejecţiilor animale de la porci pe terenurile agricole. În acelaşi timp. pot să fie transportaţi la mari distanţe şi se depun pe sol prin intermediul precipitaţiilor atmosferice (Greanpeace. metale etc. Acest mediu poros este capabil să absoarbă cantităţi de oxigen destul de mari. de ordinul a 1-9 tone oxigen/ha /zi (Soltner. Particulele ce transportă aceste elemente. că pe teritoriul oraşelor cad precipitaţii mai puţin acide iar în zonele preorăşeneşti sau în zone mai îndepărtate de oraş. căt şi o acidificare a acestuia. În practica agricolă. ) sub formă de cenuşă. provocând alcalinizarea solurilor şi a apei... Fenomenul de poluare a solurilor este deosebit de evident în jurul întreprinderilor industriale. prezintă în egală măsură o reacţie alcalină. 1997). precipitaţiile sunt mai acide. sunt determinate într-o mare măsură şi de proprietăţile solului..Solul constituie un reactor microbiologic complex ale cărui capacităţi de epurare limită au fost rar utilizate.. Cercetări efectuate. demonstrează faptul că în astfel de zone. unde se observă atât o alcalinizare a precipitaţiilor atmosferice şi a solului. şi se depun în apropierea întreprinderilor.

Cea mai mare capacitate o au cernoziomurile. pot să fie foarte nocive pentru om plante şi animale. altele şi în special cele bogate în metale grele. Pe de altă parte. Modificarea ph-ului. cum este cazul celor care conţin sol. nisip si alte impurităţi mecanice. C. care sunt greu sau deloc biodegradabile. fapt care duce la crearea unor zone artificiale din punct de vedere geochimic. solurile au o capacitate de refacere. Reducerea phului duce la creşterea cotei parte de compuşi solubili ai metalelor din sol şi la modificarea gradului de descompunere a materiei organice. caracteristice pentru un tip sau altul de sol. Dacă concentraţia unor rezidii eliminate în aer sau apă. prin dispersia respectiv diluţia 104 . poate să modifice ph-ul. Este cazul combinatelor de prelucrare a metalelor neferoase. schimbul de gaze se deteriorează. diferite microelemente. Din acest motiv efectele de acidificare şi alcalinizare sunt mai pronunţate la solurile podzolice înţelenite necultivate. determinând doar uşoare degradări ale solului. a întreprinderilor de producere a îngrăşămintelor chimice. Influenţa exercitată asupra solului de către precipitaţiile acide sau alcaline. prelucrare şi rafinare a petrolului. Cu căt este mai mare această capacitate tampon. să extragă fosforul din îngrăşăminte. îl constituie depozitarea unor rezidii chimice pe terenurile din apropierea unor obiective industriale. cianuri.. solurile înţelenite şi solurile sărăturoase. a platformelor de extracţie.1980). pot să ducă la o acumulare a unor substanţe. iar cea mai redusă o au cele podzolice. cu atât solurile vor rezista mai bine la diferite agresiuni. determinând prin aceasta echilibrul din sistemul sol-soluţie. Dacă anumite rezidii pot să fie inofensive pentru om şi animale. Pentru plante.este condiţionată de compoziţia şi proprietăţile solului. este însoţită de înrăutăţirea fertilităţii solului şi de modificări negative ale proprietăţilor chimice (Juste. datorită proprietăţiilor de tampon. Un punct aparte în poluarea solului. devine tot mai greu. se poate diminua. aceasta variind între anumite limite. Aceste rezidii depozitate pe sol. scăzând în acelaşi timp gradul de activitate biologică.

Aceastã poluare a solului cu diferite substanţe chimice. 1997) arată. un mediu propice dezvoltării lor” . Acelaşi studiu a calculat. Multe ţări au început să adopte măsuri pentru împiedicarea degradării solurilor şi pierderea pământurilor arabile. Un echilibru trebuie să fie găsit în acţiunile umane între profit şi deteriorare pentru solul agricol” (Mustin. C. rezidiile depuse pe sol. produse agroalimentare. M. fără de care el nu ar putea să hrănească o populaţie în perpetuă creştere cu din ce în ce mai puţini agricultori. apă. rezistente la descompunere. se pot acumula în acesta. dar cel mai adesea aceste eforturi nu se integrează într-o politica naţională de amenajare a teritoriului sau de protecţie a solurilor. Cele 2 percepţii a noţiunii de calitate a solului care au fost prezentate. Este în egală măsură un fertilizator la scara mare. şi afirmă rolul solului ca şi component esenţial al ecosistemelor terestre. Solul a devenit un receptor de substanţe diverse. Pentru anumiţi autori “Omul nu este singurul responsabil al progresiei spaţiale a eroziunii şi a degradării peisajelor. se bazează pe “aptitudinea sa de a furniza la ansamblul biomasei şi în particular plantelor. creează premisele migrării acestora din sol în celelalte elemente ale biosferei şi anume. aer. că la ora actuală.5 % din total). În ceea ce priveşte degradarea solului prin diferite practici agricole. principiul solului ca “instrument de producţie”. ar trebui extinse la un sfert din toate pământurile agricole. că pentru a remedia această situaţie. iar prin intermediul animalelor aceste substanţe ajung în final la om.3 .1988) 105 ..1980). vegetaţie. In fapt. măsurile de conservare a solurilor şi a apei. pentru anumiţi autori (Juste.. Astfel. emise de către diferite activităţi umane. un studiu al FAO (Greanpeace. pot să pară complementare.acestora. dintre care unele sunt susceptibile de consecinţe nefaste ale funcţionării acestuia.0. se pierd în fiecare an ( circa 0. în funcţie de cantitatea depusă şi de gradul de stabilitate chimică . între 5 şi 7 milioane ha de pământ cultivat. Ori această definiţie ilustrează noţiunea de biotop. el devine un martor strategic al poluării. el nu este decât o ameninţare pentru sol.

Gestiunea îngrăşămintelor. politicile şi acţiunile ce asociază principiile socio-economice. securitate. acceptabilitate socială. diminuează covorul vegetal şi expune solul la eroziune. trebuie să fie adaptată sistemelor specifice de producţie sau potenţialului de resurse. Gestiunea solurilor combină tehnologiile. Gestiunea durabilã a resurselor şi protecţia solurilor au devenit leitmotiv în numeroase programe de mediu cu aplicabilitate agricolă. 1980).. Mult mai des ei caută să rezolve probleme concrete sau neclare. In zonele cu un înalt potenţial. C. slaba utilizare de îngrăşăminte epuizează fertilitatea naturală a solurilor. preocupărilor de mediu: productivitate. Cele 5 criterii prezentate. sistemele intensive se bazează pe puternice aporturi de fertilizanţi. impune vigilenţă asupra menţinerii unuia ca garanţie a altuia. şi protecţia mediului (Juste. Relaţia strânsă dintre calitatea solului şi cea a produselor agricole. dar încadrează într-o combinaţie mai vastă dezvoltarea durabilă Acest obiectiv transpare în propoziţiile de gestiune “durabilă” a solurilor. Utilizatorii /beneficiarii de la diferite nivele. face apel astăzi la principiul de durabilitate. care se ataşează de practici de fertilizare echilibrate: “ Gestiunea fertilizanţilor. Acestea pot conduce la poluări ale apelor subterane sau de suprafaţă. Un efort de claritate şi de fiabilitate se impune în schimburile între oamenii de ştiinţă.Contextul exploatării umane (în special agricole) a resurselor solului. viabilitate economică. nu poate să fie avută în vedere în afara contextului gestiunii durabile a resurselor naturale. 106 . pentru prezervarea resurselor naturale în special pentru restaurarea resursei ”sol”. şi-au exprimat aşteptările lor vis a vis de datele pedologice: ei cer rar o cartografie sau o clasificare a solurilor. constituie cadrul de evaluare a gestiunii durabile a solurilor. Obiectivul pedologului nu este numai legat de o necesitate de rentabilitate economică sau de o prezervare a mediului. In zonele marginale. deţinători de informaţii indispensabile şi utilizatori sau factori de decizie.

Climatul, natura rocii şi durata de interacţiune sunt factori determinanţi ai caracteristicilor fizice şi chimice ale solului. Acestea predispun la îndeplinirea mai mult sau mai puţin eficace a funcţiilor economice şi de mediu: producţia agricolă şi forestieră, reţinerea poluanţilor, rezervor de carbon. Formarea unui sol este un proces lung: trebuie aproximativ 100 000 ani pentru a forma un sol cu o grosime de 1m ( Neguţ S.1978). Această durată şi variaţiile climatice îl fac o resursă neregenerabilă la scară umană. Se cunoaşte clasificarea solurilor în mai multe categorii. Această simplificare a caracterizării solurilor, nu trebuie să uite marea variabilitate internă a asociaţiilor posibile între solurile din diferite categorii, şi diversitatea solurilor care implică mari diferenţe în calitatea lor agricolă, sensibilitatea lor la eroziune, capacitatea lor de absorbţie a poluanţilor, rolul lor în epurarea apei sau bogăţia lor biologică.

5.2.3.1 Presiunile asupra solurilor Solurile sunt ameninţate de către diferite tipuri de degradări: practici agricole ce conduc la o “supraexploatare”, poluările industriale, “artificializarea” datorată dezvoltării infrastructurilor rutiere şi a urbanizării. Rezidiile rezultate din staţiile de epurare a apelor reziduale, poate duce la antrenarea de substanţe poluante şi la diseminarea de germeni patogeni înspre pânza freatică, cu riscul de a fi încorporaţi în final în lanţul alimentar. Mobilitatea metalelor grele poate să crească în funcţie de variaţiile condiţiilor fizico-chimice ale solului şi în special o creştere a acidităţii. Solul este de asemenea ameninţat de către poluările industriale concentrate, ce interzic utilizarea solului mai mulţi ani sau chiar decenii. In zonele agricole, utilizarea de materiale de exploatare a solului din ce în ce mai grele, reduce porozitatea solului şi contribuie la diminuarea activităţii sale biologice, în timp ce intensificarea muncii solului, irigaţia şi rotaţiile dese, fac să scadă nivelul de materie organică, un component esenţial al fertilităţii
107

solului şi factor de stabilitate a straturilor mai superficiale ale solului vis a vis de eroziune. Solurile provenite din formaţiuni cernoziomice majoritare în zonele cerealiere, sunt sensibile la fenomenul de eroziune, dar ele prezintă o bună capacitate de reţinere a elementelor chimice. Ele joaca un rol de filtru epurator. Solurile dezvoltate din structuri nisipoase şi calcaroase, nu oferă decât o protecţie slabă împotriva poluării pentru pânzele de apă freatice, contrar solurilor argiloase. Solurile dezvoltate pe formaţiuni nisipoase sau cele puţin diferenţiate prezintă o sensibilitate particulară la acidificare. Solul nu poate să fie considerat ca un mediu omogen: definirea normelor şi a politicilor de prezervare a calităţii lor, trebuie să se ţină cont de aceasta situaţie.

Tabelul nr. 13 Principalele caracteristici de mediu ale solurilor (Smith şi Dumanski 1993).
Soluri Acidificare Protecţia freatice Roci calcaroase Materiale nisipoase Materiale de alterare puţin diferenţiate Formaţiuni cernoziomice Materii argiloase Sensibile Puţin sensibile Sensibile Puţin sensibile Foarte sensibile Puţin sensibile Puţin sensibile Foarte sensibile Sensibile poluării Puţin sensibile Foarte sensibile Sensibile pânzelor contra Degradare (compactare, eroziune) Puţin sensibile Sensibile Sensibile fizică

5.2.4 Contaminarea solului Solul este una din principalele resurse naturale care joacă un rol cheie ca şi receptor sau amortizor al poluării. Din păcate din ce în ce mai des mecanismele de amortizare nu mai sunt suficiente şi multe zone se găsesc într-o stare de degradare avansată datorită contaminării chimice. Atunci când vorbim de degradarea solului, ne referim în special la pierderea de calitate a acestuia şi în
108

consecinţă rezultă o utilizare inadecvată. Este vorba de un ansamblu de procese care diminuează capacitatea sa reală şi potenţială de producere de bunuri. Sunt repertoriate 5 forme de degradare a solului (Ademe, 1997) : prin eroziune fizică ; prin eroziune eoliană ; prin exces de săruri ; prin degradare chimică (acidificare şi toxicitate) ; prin degradare biologică ;

Degradarea solurilor poate exersa un impact negativ asupra mediului şi în special asupra productivităţii agricole. Surse de poluare Termenul de « poluare » se referă (Ademe 2001) la existenţa unui agent chimic sau organic prezent în mediu, care atinge o concentraţie care exercită un efect fiziologic defavorabil asupra organismelor şi poate conduce la transformări ecologice. In funcţie de natura lor, poluanţii se împart în 2 categorii (Ademe 1997) : - Organici ; - Anorganici ; Sursele de poluare prezintă în general 2 cauze : - Naturală Aceste surse sunt prezente în natură la anumite nivele toxice (metalele grele) ; - Antropică, care decurge din domenii diferite de activitate ale activităţii umane ; (sectorul industrial, municipal, agricol); 5.2.4.1.1. Poluarea solurilor cu produse organice

109

Poluarea solurilor şi a apelor subterane cu produse organice este esenţial datorată cauzelor de natură antropică chiar dacă aceşti produşi sunt consituenţi naturali ai humusului din sol. Poluarea cu produşi organici se caracterizează mai ales prin complexitatea sa, ocazionată pe de o parte prin numeroasele produse existente iar pe de altă parte prin reactivitatea moleculelor sale care pot reacţiona cu moleculele din sol şi apă pentru a forma produşi nou uneori necunoscuţi. Anumiţi compuşi sunt foarte mobili şi migrează rapid de la suprafaţa solului prin suprafaţa nesaturată putând astfel să atingă apele subterane. Unii compuşi sunt absorbiţi de către materiile din sol în timp ce alţii suferă un proces de degradare microbiologică. Anumiţi compuşi sunt solubili în timp ce alţii sunt insolubili putând fi mai denşi sau mai puţin uşori decât apa. Trebuie ţinut cont de toţi aceşti factori în momentul în care se concep sisteme de detecţie şi de control a poluării. Sursa principală de poluare cu caracter organic este industria, atât prin volumul efluenţilor generaţi cât şi prin toxicitatea materiilor prime şi a deşeurilor produse. Extracţia petrolului şi tratamentul brut generează substanţe organice nocive cum este cazul hidrocarburilor aromatice, fenolilor şi a compuşilor cu sulf. 5.2.4.1.2 Poluarea cu substanţe chimice → Poluarea solului cu pesticide Pesticidele au un rol nefast asupra faunei edafice distrugând populaţia microbiană din sol şi pe această cale efectele pozitive ale acesteia. “Solul acţionează ca un receptor şi rezervor pentru pesticide, în care fie că acestea se degradează. fie că în mod treptat sunt dispersate în mediu sau translocate în plante, unele putând totuşi persista în sol mulţi ani de la aplicare” (C. Răuţă şi S. Cărstea, 1983 citaţi de Muntean, L.S, Ştirban, M., 1995).
110

2. etc… 5. stocarea combustibililor şi a substanţelor periculoase ar putea să reprezinte o ameninţare pentru calitatea solului. Cd. Adesea eficacitatea unui tratament este legată 111 .O sursă de poluare cu pesticide. → Poluarea solului cu metale grele Fenomenul este întâlnit în România (Zlatna. Pesticidele sunt descompuse în sol de către microorganisme sub acţiunea luminii. mai multe opţiuni de tratament se prezintă. agricultura raţională). Aplicarea intensivă de îngrăşăminte exercită un efect negativ asupra ecosistemelor putând să atingă organismele vegetale şi animale. a ph-ului( bacterii. → Poluarea solului cu îngrăşăminte chimice Aplicarea de pesticide este cauza principală a prezenţei unor substanţe organice contaminante. Cu.5. Sisteme de tratare sau recuperare a solurilor poluate Atunci când a fost luată decizia de a restaura un site poluat. Deşeurile animale şi vegetale (resturile de recoltă) produc compuşi organici rapid degradabili. Ultimii 13 ani au produs o reechilibrare a ecosistemelor agricole datorită neutilizării de mari cantităţi de către o mare parte dintre agricultori (lipsă mijloace financiare) ceea ce ar putea constitui premisa dezvoltării pe viitor a unor forme de agricultură durabilă (agricultura ecologică. actinomicete. Poluarea cu îngrăşăminte cu azot este una din aceste consecinţe. este şi eliminarea ambalajelor conţinând resturi produse şi care uneori sunt abandonate în câmp. In industrie. Copşa Mică. As. în special pe cale biologică a căror tratament este simplu şi ieftin din punct de vedere economic. Mb. Ni. ciuperci). Baia Mare etc…) în jurul unor întreprinderi industriale care prin emisiile eliminate provoacă fenomene de poluare a solului prin acumularea de Pb. de regulă generală.

→tratamentul of site Aceste tratamente constau în decopertarea solului şi transportarea acestuia în staţii de tratare situate la exteriorul zonei afectate sau în depozite controlate de deşeuri. realizarea de teste fiabile de laborator este de indicat. Clasificarea metodelor de recuperare a solurilor poluate poate să răspundă la diferite criterii (Smith şi Dumanski 1993): →tratamentul on site Acest tratament este aplicat zonei afectate după o prealabilă decopertare a solului.de natura solului ce trebuie tratat. Ea este realizată cu ajutorul unor mijloace de tratare mobilă sau construite ad-hoc. 112 . →tratamentul in situ Este vorba de tratamente realizate în zona afectată fără o decopertare prealabilă. In momentul în care solul a fost decontaminat el este restituit la locul de origine. In aceste condiţii înainte de implantarea unui sistem la scara industrială. Ultima opţiune nu este luată în calcul atunci când volumul de sol poluat este redus şi când gradul de contaminare este suficient de ridicat pentru a compromite viabilitatea tratamentului.

Intr-o mişcare permanentă datorită acţiunii gravitaţiei şi a energiei solare. epurarea apelor uzate constituie una din problemele majore în materie de protecţia mediului. In industria agroalimentară. apa se prezintă pe Terra în diferite faze sau stări ale ciclului hidrologic. 10 tone de apă pentru a rafina o tonă de petrol. Intervenind de o manierã sau alta în cea mai mare parte din activităţile umane de exploatare a resurselor. ea constituie un factor determinant în amenajarea teritoriului.5. ale cărui unitate şi indivizibilitate fac ca toate aceste manifestări ale apei să fie considerate ca făcând parte integrantă a unei resurse unice. apa este un element esenţial al mediului nostru iar importanţa sa este vitală. şi 380 tone de apă pentru a fabrica o maşină (Ademe 1997).3 POLUAREA şi GESTIUNEA APEI INTRODUCERE Necesară vieţii. Activităţile industriale şi agricole sunt cele mai mari consumatoare de apă. 113 . 40 tone de apã sunt necesare pentru a produce o tonă de conserve din produse vegetale.

dar mai periculoasă în consecinţe decăt poluarea acută. este poluarea insidioasă. ca şi informaţie o putem observa periodic în mediile de informare interne sau internaţionale ca urmare a unor accidente. o ameninţare generală pentru toate apele. conservatori. datorită funcţionare sau întreţinere. Papadopol 1975). progresivă. microbiocide. pentru a putea răspunde nevoilor sale. alţii nu mai ştiu ce să se facă cu excedentele de îngrăşăminte naturale. În timp ce mulţi agricultori deversează mari cantităţi de îngrăşăminte minerale pe pământul lor. cu poluările difuze şi putând lua forme cronice (Barnea. apa devine moartă şi se instalează "vidul biologic" (Barnea. urmată fiind de o înşelătoare îmbogăţire cu plante şi animale din speciile mai rezistente. ea se întinde ca un cancer. La început se răresc organismele cele mai sensibile. viaţa dispare. În unele cazuri.Realizarea unor instalaţii de tratare a apelor uzate în interiorul unor întreprinderi mici sau mijlocii este dificilă. Dacă poluarea este momentană. acestea migrând spre zone neafectate. Poluarea acută a apelor. cumulând efectul poluărilor mărunte. atunci după accident calitatea apei se poate redresa în timp. care vor prolifera în detrimentul speciilor cu valoare economică ridicată. Adesea. Nevoile domestice în apă sunt foarte reduse în comparaţie cu volumul global de apă utlizat de către om. Dacă este 114 costurilor ridicate ale acestor instalaţii şi a costului tratamentelor necesare. lipsită de elemente spectaculoase. Apele uzate în provenienţă din filiera agroalimentară sunt purtătoare de poluanţi organici dar în egală măsură de detergenţi. Pe lângă această poluare accidentală. de poluare masivă. agricultura nu mai reuşeşte să se alinieze la ecosistemele în care ea operează. respectiv reciclarea după tratament sunt mijloace de a regla problema conţinutului ridicat în materii grase sau alte substanţe în apele uzate. După introducerea tehnicilor intensive moderne. în strânsă corelaţie cu mărimea agresiunii produse. precum şi a costurilor de . Papadopol 1975) . Prevenirea şi minimalizarea poluării la sursă sau reutilizarea. ea trece neobservată.

În Marea Britanie. iar pe de altă parte. pe de o parte. faptul că aceste îngrăşăminte chimice ameliorează productivitatea pe termen scurt. Poluarea cu pesticide 115 cefalee. greaţă. dar fără a se manifesta prin semne clinice. Pe ansamblu.indiscutabil. a dus în timp la creşterea nivelului de nitraţi în sol. methemoglobinemie (Zamfir 1975). Aceasta boală se întâlneşte mai des în zonele rurale din România. Boala apare de regulă la sugarii care sunt hrăniţi artificial cu lapte praf . diaree. în vederea creşterii producţiei. pentru aprovizionarea lor în apă. unde se foloseşte apă ce provine din fântâni bogate în nitraţi. aproximativ 75/% din locuitorii UE depind de pânzele de apă freatică. Costul epurării rezervelor de apă potabilă este enorm (Greanpeace . Poluarea apei cu îngrăşăminte Folosirea în cantităţi din ce în ce mai mari a îngrăşămintelor azotate. ca urmare a depozitării necorespunzătoare a îngrăşămintelor organice şi a amplasării incorecte faţă de sursa de apă . care se prepară cu o apă cu un conţinut ridicat de nitraţi. Nitraţii rezultaţi din transformarea azotului. manifestările constând în familiei au prezentat simptomele citate mai sus (Zamfir 1975). la dispariţia diversităţii biologice şi la epuizarea resurselor care nu se mai pot reînnoi. la degradarea pământurilor şi a peisajelor. Cazuri de methemoglobinemie se observă şi la adulţi. Cazuri de methmoglobinemie determinate de consumul de apă furnizată de instalaţii centrale sunt foarte rare în România.1997). produse agricole şi implicit în apă. intoxicaţie cu nitraţi iar de către personalul medical. Pe scurt practicile agricole actuale. ameninţă în acelaşi timp prezentul şi viitorul rezervelor de apă în Europa. Ministerul Mediului admite. utilizarea crescândă de îngrăşăminte chimice. După apariţia unui caz de methemoglobinemie la un sugar membrii . duce la agravarea poluării mediului înconjurător. pesticide şi de energie. că din punct de vedere tehnic este imposibil să se conformeze normelor UE. datorită practicilor agricole. determină la sugari o afecţiune denumită de către unii autori.

prin utilizarea pentaclorofenolului ca pesticid. prin contaminarea solului şi a apei din jurul unei uzine chimice şi prin arderile anumitor substanţe organice din incineratoarele municipale de deşeuri organice (Sanda Postel 1987). nu permit a se cuantifica decât circa jumătate din elementele active conţinute în pesticide.Substanţele chimice. chimică şi biologică) pot să altereze calitatea apelor. Totuşi numai anumite 116 . Odată ingerată. cum este cazul unei mari părţi din Italia şi Danemarca. POLUAREA APELOR CONTINENTALE Un mare număr de elemente şi de substanţe de natură diferită (fizică. Aceasta. Metodele de analiză actualmente disponibile. Pe de altă parte. care stau la baza pesticidelor folosite în ultima vreme în cantităţi din ce în ce mai mari în practicile agricole. Nivelele detectate au produs tumori la animale iar la oameni au fost legate de anumite forme foarte rare de cancer. produc efecte îngrijorătoare asupra substratului somatic al organismelor căt şi asupra celui genetic fiind afectate procesele de reproducere şi implicit descendenţii. Unii cercetători cred astăzi că de pildă dioxinele. în cursul perioadei lor de fecunditate (efecte mutagene) . sunt prezente în lanţurile alimentare. dioxina din alimente este înmagazinată în grăsimea corpului. unele dintre cele mai toxice substanţe cunoscute. pune serioase probleme în regiunile care depind puternic de pânzele freatice pentru aprovizionarea lor cu apa potabilă. Problema se complică datorită faptului că se pot scurge 10-20 de ani înainte ca substanţele poluante impregnate în sol să atingă pânzele de apă freatică. (Zamfir 1975). Aceste substanţe chimice pot exercita o influenţă asupra glandelor sexuale ale organismelor (efecte gonadotrope) asupra dezvoltării intrauterine a fetusului (efecte embriotrope) precum şi asupra descendenţilor care provin din subiecţi expuşi contactului cu aceste substanţe. Dovezi mai recente sugerează faptul că dioxina poate afecta sistemul imunitar. programele de măsurători sunt limitate sau inexistente în multe ţări.

precum şi anumiţi indicatori sau parametrii de poluare care permit definirea mai precisă a gradului şi a tipului de poluare a apei. pământ. debitul este mai continuu iar caracterul lor poluant este mai mare. 2001): →Surse de poluare de origine domestică Substanţele încorporate ce provin din emisiile provocate de activitatea umană (hrană. puţin poluante şi se caracterizează prin importante aporturi intermitente.14. 1997 Caracteristici CBO5 CCO MES Ape pluviale 25 65 230 117 Ape uzate urbane 100-450 150-1100 100-600 . Tablou comparativ al poluanţilor în ape pluviale şi în ape uzate (mg/l)/Ademe. şi din acest punct de vedere se disting 2 categorii (Ademe. Tabelul nr. industrială. etc. Principalele surse poluante pot să aibă origini diferite (Salat Annie. agricolă. menajeră. curăţenia domestică. hârtie etc…) precum şi microorganisme. nisip. Aceste emisii conţin produse organice (deşeuri de origine vegetală sau animală. Volumul lor adesea este foarte important. Apele uzate sunt efluenţi care rezultă din diferite utilizării a resurselor de apă. Apa de ploaie se încarcă în poluanţi în contact cu aerul şi prin spălarea de suprafaţă a solului.elemente şi anume cele mai semnificative sunt luate în calcul. Atunci când ele suferă procese de fermentare. ele au un miros sulfhidric şi iau o culoare grinegricioasă.. →Apele uzate urbane: Aceste ape provin din activitatea umană. curăţenia străzilor ): Aceste ape sunt în general inodore de o culoare galben-gri sau albă. grăsimi) substanţe anorganice (produse dizolvate precum sarea şi elemente inerte (resturi de materiale. dejecţii. 1997): →Apele de ploaie sau pluviale: Apele provenind din drenaje sau din spălarea superficială. dejecţii umane.

Ea poate consta în evacuări de ape uzate industriale. precum şi de alte efecte precum acidificarea apelor şi eutrofizarea acestora. scurgerile din rezervoare de stocare. lixiviaţii din rampele de descărcare.20 0. gunoi) Aceste deşeuri modifică sensibil caracteristicile apelor cursurilor receptoare. instalaţii industriale.05 0. Fertilizanţii fac parte în egală măsură în această categorie.05 1. nitraţii. sulfaţii. Apele pot de asemenea să conţină elemente proprii fiecărei activităţi industriale: produse toxice. puncte dispersate ale căror control şi detectare 118 . detergenţi. Trebuie de asemenea să distingem poluarea normală (punctuală şi difuză) de poluarea accidentală. produse chimice.MESV N (NH3) N (NO2) N (NO3) N (organic) 40 0. ioni metalici. produse de transformare.2 0. ei sunt astăzi înlocuiţi de îngrăşăminte anorganice cum sunt sulfaţii. transmiterea căldurii şi a frigului). →Poluarea de origine punctuală Poluarea punctuală are la bază eliminarea de substanţe poluante în mediul acvatic plecând de la puncte de emisie concrete în general identificabile.10-0. exploataţii agricole. De origine organică. domestice sau municipale. pesticide. ape de scurgere din oraşe.60 8-40 →Surse poluante de origine industrială Substanţele care provin din activităţile industriale (materiile prime uzate. deşeuri diverse.4 60-450 7-50 0-0. →Surse poluante de origine agricolă Substanţele provenind din activităţile agricole şi zootehnice (pesticide. produse radioactive…. →Poluarea de origine difuză In general poluarea difuză consta în emisia de substanţe poluante în mediul acvatic. plecând de la diferite. hidrocarburi.

în urma unui accident sau a unei situaţii neprevăzute.sunt adesea dificile.3. şi poate antrena o reducere considerabilă a ph-ului apelor din fluvii. Acidificarea poate antrena în egală măsură o infiltrare în apele subterane. Problemele legate de poluarea difuză sunt foarte similare cu cele ale poluării punctuale. →Poluarea accidentală Poluarea accidentală este rezultatul unei emisii care conţine un nivel foarte ridicat de poluanţi plecând de la o sursă punctuală. fiind de natură acidă. Acidificarea apelor necesită adoptarea unor măsuri clare împotriva poluării atmosferice. Distincţia dintre sursele punctuale şi difuze poate să fie adesea destul de dificilă. Ele constau într-o poluare de origine agricolă şi zootehnică precum şi o poluare sub formă de precipitaţii atmosferice. Acest fenomen agresează mult ecosistemele naturale şi poate antrena în cazuri extreme moartea lacurilor respective. dar consecinţele sale pot fi mai ridicate. Un nivel ridicat de nutrienţi poate favoriza o creştere excesivă a 119 . este în general similară cu cel al poluării punctuale. Precipitatul rezultat. b)Eutrofizarea Eutrofizarea este datorată poluării apelor de către nutrienţi precum azotul şi fosforul. Sursele difuze înglobează poluarea rezultată din consumarea de produse de către industrie sau de către consumatori. lacuri naturale şi artificiale.1 Principalii indicatori de poluare a) Acidificarea Acidificarea este o modalitate specifică de poluare difuză datorită eliminării în atmosferă a unor poluanţi precum SO2 şi NOx . Impactul asupra mediului şi asupra utilizărilor potenţiale ale apei poluate. amoniac. poate cădea la mii de km de sursa de poluare. 5. diferenţa esenţială rezidă în alegerea măsurilor şi a instrumentelor de eliminare a poluării.

creşterii turbidităţii. datorită tensiunii superficiale. → Impregnează plantele şi animalele împiedicând astfel fotosinteza. lacuri şi baraje. →Perturbări în staţiile de tratare a apei potabile. Una din caracteristicile elementelor din acest grup. fiind aproape nulă. acestea formează o barieră care împiedică transferul de oxigen în masa lichidă. →Cum solubilitatea oxigenului în uleiuri şi grăsimi este extrem de scăzută. Aceste diferenţe au o mare repercusiune asupra biocenozelor existente. d) pH-ul Ph-ul măsoară concentraţia ionilor de azot în apă. unei activităţi intense şi dezechilibrate. Eutrofizarea poate în acelaşi timp să fie la originea: lipsei de oxigen. Prezenţa derivaţilor din petrol în colectoare şi prin vaporizare. mări. vegetală sau minerală. → Apariţia unor savori şi mirosuri la nivele de concentrare variabilă în funcţie de produse. Un pH ridicat denotă o slabă concentraţie a ionilor de H şi în consecinţă o alcalinizare a mediului. Efectele asupra mediului receptor: → Efecte estetice: Un mare număr de derivaţi din petrol sunt toxici şi împiedică activitatea biologică. poate duce la producerea unor atmosfere explozive sau toxice. de origine animală. Ei dizolvă grăsimea plămânilor păsărilor acvatice.algelor în detrimentul faunei şi florei naturale. Un pH scăzut indică o acidificare a mediului. c) Uleiuri şi grăsimi Această categorie regrupează grăsimile şi uleiurile în stare liberă. suprimând astfel flotabilitatea acestora. respiraţia şi transpiraţia. → Prezenţa acestor poluanţi duce la fenomene de floculare şi de decantare. Această problemă este cu atât mai gravă cu cât aceste cantităţi reduse ocupă o mare suprafaţă. decantării rapide prin formarea unor depozite pe patul de scurgere. Materialul filtrant riscă de a rămâne impregnat mult timp. 120 . diminuării funcţiei clorofiliene datorită slabei penetrării a luminii. chiar în slabă cantitate în apă. este că acoperă o mare suprafaţă.

121 plaja care permite o activitate biologică. ape uzate industriale. . apa atacă elementele metalice (de exemplu structuri care pot să fie instalate în cursul receptor) . acidul clorhidric. Efectele asupra mediului receptor → Doi factori se asociază în general pentru a crea probleme vieţii acvatice: diminuarea cantităţii de oxigen dizolvat şi creşterea nevoii în oxigen. cererea în oxigen creşte iar disponibilitatea sa scade. datorită .Trebuie ştiut faptul că pH-ul are o mare influenţă asupra toxicităţii anumitor produse chimice precum amoniacul. corespunde la un interval redus şi critic în afara căruia viaţa nu există. →Acţiunile sinergice ale poluanţilor sunt mai intense la temperaturi ridicate: Anumite ape uzate domestice.9. uleiuri. . e) Temperatura In anumite limite creşterea temperaturii poate să aibă un efect benefic asupra creşterii peştilor.5 şi 7. datorită creşterii vitezei reacţiilor metabolice provocate de o temperatură mai ridicată: Pe măsură ce temperatura creşte. acidul nitric.Efecte asupra mediului receptor . acidul fosforic. acidul carboxilic. In general valorile de pH înregistrate în apele de suprafaţã naturale oscilează între 6. In fapt denaturării proteinelor.Măsurătorile sunt exprimate în unităţi de pH la o temperatură de 20 grade celsius. acidul carbonic.Valoarea pH-ului constituie un parametru cheie pentru determinarea calităţii apelor uzate. gudroane. De la aceste limite temperatura are consecinţe negative asupra organismelor acvatice. Se recomandă ca pH-ul efluenţilor să fie cuprins într-o plajă de la 6 la 9. Pe de altă parte dacă pH ul este acid.Aciditatea apelor uzate industriale este datorată dizolvării compuşilor organici şi anorganici. Diminuarea solubilităţii oxigenului implică o dispariţie a anumitor specii cum este cazul salmonidelor. Principalii acizi prezenţi sunt: acidul sulfuric.

122 . g) Mirosul Mirosul este datorat degajării de gaze din apa uzată. mirosul este produs de către compuşii organici. In siturile industriale pot să apară de asemenea compuşi organocloruraţi cu un miros specific. Apele naturale au propriile lor mirosuri. In apele naturale. →Creşterea temperaturii favorizează descompunerea materiilor organice. Mirosul apelor uzate proaspete nu este nici intens nici dezagreabil. Apele uzate urbane sunt de culoare gri. înmulţirea bacteriilor saprofite. In general. Toxicitatea creşte în egală măsură. formarea gazului. mirosul se degajă din produsele prezente în proces. Acest tip de poluare poate antrena probleme diferite: →Efecte estetice. datorate descompunerii produselor naturale. apoi ele devin mai sumbre iar cu trecerea timpului se înnegresc. →Reducerea transmiterii energiei solare şi în consecinţă a fotosintezei. detergenţi şi fertilizanţi cresc consumul lor de oxigen în apă la temperaturi ridicate. In apele uzate industriale. Staţiile de epurare urbane nu degajă în general nici un miros dacă conceperea şi funcţionarea lor este corectă. Prezenţa fitoplanctonului dă naştere unor culori verzui. consumarea oxigenului prin procesele de putrefacţie. a ciupercilor (în special în prezenţa deşeurilor organice). prezenţa materiilor naturale le conferă o culoare galbencafenie. →Creşterea/Diminuarea solubilităţii sărurilor Temperatura apelor uzate industriale depinde de natura proceselor utilizate (frig/căldură) precum şi de volumul apei utilizate în sistemele de refrigerare. Chiar la cantităţi mici de substanţă poluantă pot apărea mirosuri perceptibile.insecticide. mirosul creşte datorită degajării de gaze (sulfhidrice sau metan) prin descompunere anaerobă. Pe măsură ce timpul trece. f) Culoarea Culoarea apei poate să fie cea naturală sau să fie datorată poluării. Culoarea apelor industriale depinde de tipul de fabricaţie şi de materiile utilizate.

123 Calitatea descriptivă (Miros de …) Peşte Amoniac Carne stricată Ouă stricate Identic cu cel de la gazul metan de oraş Varză stricată . → CBO5 este mai mare de 5 mg/l. apele sunt poluate. apele sunt bogate în materie organică. Moleculele organice care nu se discociază în apă sunt rele conducătoare de curent electric în apă. 15 Principalele calităţi descriptive ale mirosurilor în apă (Ademe. i) Cererea Biochmică în Oxigen (CBO) Cererea Biochimica în Oxigen a unei ape uzate este dată de cantitatea de oxigen utilizată de către microorganismele din apă pentru a degrada materia organică biodegradabilă prezentă în apa uzată. trebuie ştiut faptul că dacă: → CBO5 este mai mic de 2 mg/l. Concentraţiile de CBO5 în apele uzate brute industriale oscilează în general între 50 şi 800 mg/l. Conductibilitatea se exprimă în miliohmi/cm sau micro ohmi/cm la 20 grade Celsius. prin intermediul proceselor biochimice. 1997) Compusul Amine Amoniu Diamine Sulfura de azot Mercaptani Sulfuri organice h) Conductibilitatea Conductibilitatea se măsoară în microhmi /cm şi constituie un parametru util ce furnizează un indiciu global asupra cantităţii de săruri dizolvate şi asupra mineralizării totale. în cifre întregi (fără zecimale). → CBO5 =3/4 mg/l. Un mare număr de acizi sunt buni conducători. In ceea ce priveşte valorile CBO care se obţin curent în cursurile de apă.Tabelul nr. apele sunt de bunã calitate. j) Cererea Chimică în Oxigen (CCO) CCO a unei ape uzate poate fi definită ca şi cantitatea de oxigen utilizată pentru oxidarea materiei organice prin intermediul unor reactivi chimici.

T.O. gudron.4.T. Nisipul.4 compuşii conţinuţi de către apa uzată sunt consideraţi ca fiind biodegradabili. m) Materiile totale în suspensie (MEST) În industria agroalimentară materiile în suspensie provin în mare măsură din spaţiile de stocare. în apele brute industriale variază în general între 50 şi 500 mg/l.O. poluarea are o origine anorganică. → Dacă CBO5/CCO este de 0. Concentraţiile de C. tratare şi finisare a produselor. reprezintă rezultatul măsurătorii conţinutului materiei organice în carbon. Fracţia organică este compusă din grăsimi uleiuri.O. poluarea este considerată a fi de natură organică materiile fiind foarte biodegradabile. păr. acoperă toate materiile organice şi anorganice.2 . de a şti dacă este sau nu necesar de a efectua un tratament biologic sau fizico-chimic al apei uzate. CCO oxidează toată materia organică în timp ce CBO/CCO va fi întotdeauna mai mic decât 1. materia conţinută fiind puţin biodegradabilă şi în consecinţă se recomandă efectuarea unui tratament fizico-chimic.T. l) Materiile solide: Este vorba de toate elementele sau compuşii solizi prezenţi în apele uzate. Efecte asupra mediului receptor Acest parametru de analiză. şi se recomandă efectuarea unui tratament biologic. k) Carbonul Organic Total (C. fibre. → Dacă CBO5/CCO este mai mare de 0. rumeguş precum şi alte materiale. 124 .2-0.Determinarea CBO şi CCO permite stabilirea unui raport între cele 2 şi plecând de la rezultatele obţinute. → Dacă raportul CBO5/CCO este mai mic de 0.) C. argila sunt considerate de exemplu ca şi produşi anorganici.

clorurile şi sulfaţii.Aceste materii sedimentează în apele receptoare şi formează depozite care distrug fauna (hrana peştilor ) din partea inferioară a cursurilor de apă. Tabelul nr. Variaţia solubilităţii oxigenului în mediu. adică elemente chimice esenţiale pentru creşterea organismelor vii. n) Materiile totale dizolvate Materiile dizolvate prezente în apele uzate industriale sunt esenţial. Din punct de vedere al calităţii apei. rezultând o creştere excesivă a plantelor acvatice şi în special a algelor. reduc gradul de penetrare al energiei solare şi pe această cale eficacitatea fotosintezei. Depozitele de materie organică pot să dea naştere la condiţii de descompunere anaerobă.16. carbonul. nutrienţii pot să fie consideraţi ca şi poluanţi atunci când concentraţia lor este foarte ridicată. 125 . Concentraţiile în MEST a apelor uzate industriale variază în general între 40 şi 200 mg/l. Reutilizarea şi reciclarea apei sunt la originea acestor concentraţii. au loc depuneri pe plante şi pe branhiile peştilor. o) Azotul şi fosforul Azotul şi fosforul sunt nutrienţi. Chiar dacă nu sunt toxice. Principalele efecte ale acestora sunt: Creşterea salinităţii cu o creştere consecutivă a presiunii osmotice. ele pot să inducă o toxicitate a numitor compuşi. Concentraţiile maxime recomandate în funcţie de diferitele utilizări ale apei (ADEME 2001) Utilizarea apei Aprovizionare domestică Irigare Hrana animalelor Viaţa acvatică Concentraţia mg/l 1000 700-1500 2500 2000 Concentraţia medie de materii totale dizolvate în efluenţii din industrii este de 400-700 mg/l. Alte efecte modifică culoarea naturală a apei.

dar se recomandă evident un conţinut inferior. stocare. poate să atingă 50 mg/l. de unde şi necesitatea de a nu deversa detergenţi dacă un lac suferă de un fenomen eutrofizare. Efectele asupra mediului receptor → In prezenţa oxigenului dizolvat el se transformă în nitraţi (NO3) prin acţiunea bacteriilor nitrificatoare. încărcare şi descărcare. este în special important în lacurile naturale şi în cele artificiale. amoniacul este prezent sub formă de sulfură sau bisulfură de amoniu şi de alte săruri precum clorura de amoniu. Proliferarea algelor şi a altor plante acvatice datorită îmbogăţirii în nutrienţi antrenează moartea sau descompunerea acestora. Concentraţia totală de fosfaţi în apele uzate industriale variază între 0. p) Azotul amoniacal Efluenţii poluaţi cu amoniac provin din zone de producţie. Fosfaţii prezenţi în apele uzate industriale provin din produsele chimice utilizate pentru gestiunea fenomenului de coroziune.05 şi 30 mg/l. în timp ce în lacuri elementul limitativ este fosforul. datorat utilizării detergenţilor. produs intermediar al descompunerii amoniacului în nitrat. Ionul nitrit (NO2). Cea mai mare parte dintre elementele necesare creşterii şi reproducerii plantelor se găsesc în cantitate mai mult decât suficientă existând tot timpul un nutrient cu acţiune limitativă care împiedică creşterea excesivă a plantelor. Activitatea umană prin intermediul poluării cu nitraţi din agricultură şi din zootehnie precum şi poluarea cu fosfaţi provenind în principal din detergenţi.Procesul de îmbogăţire în nutrienţi şi în special în azot şi în fosfor cunoscut sub numele de eutrofizare. Nivelul admisibil în nitraţi şi nitriţi în sistemele publice de aprovizionare a apei. In aceşti efluenţi. poate să fie prezent dacă concentraţia în oxigen este scăzută. In general azotul este nutrientul limitativ în apele marine. 126 . este responsabilă de fenomenul de eutrofizare. Sistemele de refrigerare conţin în general între 20-50 mg/l ioni fosfaţi.

fiind în acelaşi timp şi toxic. Sulfurile reacţionează în contact cu oxigenul dizolvat şi reduc concentraţia acestuia în mediu. Toxicitatea asupra peştilor creşte pe măsură ce pH-ul diminuează. r) Compuşii fenolici Principalii efluenţi poluaţi de către compuşii fenolici. provoacă apariţia spumei în timp ce în apele de origine industrială.Nitraţii fac parte din categoria compuşilor poluanţi în apele mineralizate. Alcalinitatea sau salinitatea foarte ridicată între altele sunt la 127 . sulfurile solubile reduc nivelul de pH. In apele uzate urbane.05 şi 250 mg/l. degajând mirosuri dezagreabile. Compuşii fenolici sunt în general mai toxici decât fenolul pur. Ele provin din apele din puţuri şi din activităţile de producţie.p. concentraţiile compuşilor fenolici în apele uzate brute industriale oscilează între 0. spumele sunt date de tensioactivi. Valoarea limită de fenoli în emisar trebuie să fie mai mică de 30 p. Fenolii şi compuşii fenolici sunt foarte toxici pentru peşti şi pentru organismele acvatice. Concentraţiile tipice de azot amoniacal în apele uzate industriale brute variază între 0. In mod obişnuit. provin din activităţile de producţie. t) Spumele Apariţia spumei într-un curs receptor este rezultatul prezenţei altor poluanţi responsabili de diminuarea tensiunii superficiale. reacţionând în contact cu ferul şi cu alte metale dând naştere la un precipitat de culoare neagră. prezenţa proteinelor şi a detergenţilor. Efecte asupra mediului receptor →In apele receptoare precum şi în cursurile de apă.5 şi 100 mg/l.m s) Sulfuri Sulfurile prin caracterul lor coroziv diminuează calitatea produselor şi reduc viaţa catalizatorilor. Toxicitatea lor depinde compoziţia şi de natura apelor uzate. particule solide şi foarte fine. unde pot să aibă loc scurgeri atunci când diluanţi ai fenolilor sunt utilizaţi.

Temperatura apei are o mare influenţă asupra menţinerii spumei. Se cunoaşte faptul că anumite elemente din cele prezentate.floculare şi de decantare. 128 . cobalt. →Perturbă transferul oxigenului în atmosferă şi reduce energia solară. acţionând negativ asupra proceselor biologice şi interferează cu sistemele de coagulare. sunt sensibile chiar la concentraţii foarte scăzute. Cromul împiedică în egală măsură dezvoltarea algelor şi este toxic pentru om în toate valenţele sale. depinde de specia în cauză.originea acestui fenomen. dar depăşind o anumită concentraţie devin toxice. nichel. beriliu. crom. taliu şi titan. mangan. dar organismele pentru care acestea constituie nutrientul lor. mercur. →Toxicitatea sărurilor de crom asupra speciilor acvatice. →Acţionând asupra microorganismelor. Efecte asupra mediului receptor →Efecte grave de poluare estetică. →Emulsionează şi solubilizează grăsimile şi uleiurile. penetrând în masa de lichid deranjând astfel procesul de fotosinteză. stromţiu. In fapt metalele grele nu pot să fie degradate nici biologic şi nici chimic în natură. Efectele asupra mediului receptor →Chiar şi prezenţa în mediu a acestor elemente constituie un semn evident al poluării. zinc. bismut. cupru. seleniu . de concentraţie şi de efectele antagonice sau sinergice ale compuşilor prezenţi în apă. pH. trebuie pus accent în special pe: arsen. cadmiu. Compuşii metalici pot să se transforme în compuşi mai toxici dar metalele grele rămân invariabile. de temperatură. ele împiedică autoepurarea naturală. plumb. antrenând astfel o creştere a poluării cu materii organice dizolvate. →Provoacă grave probleme în staţiile de epurare. ţ) Metalele grele Printre metalele grele. sunt nutrienţi pentru un număr mare de specii de animale şi plante. Peştii au o toleranţă relativă la sărurile de crom. fer.

concentraţiile totale de crom în apele uzate brute variază între 0. industrial sau militar. → Sumatre (până la 5000 mg/l. apa se mineralizează atunci când traversează solul sau spală rocile. In cazul studiilor de radioactivitate a apelor potabile. Efectele asupra mediului receptor Salinitatea provoacă efecte negative asupra microorganismelor datorită variaţiei presiunii osmotice. Prezenţa sa poate în egală măsură să accentueze efectele toxice a altor compuşi. biomedical. contribuie la creşterea salinităţii apelor. Apa se evaporă dar sărurile rămân şi cum volumul apei pentru diluarea unei cantităţi identice de sare este mic. → Saline (mai mult de 5000 mg/l). Acesta este periculos atunci când este agitat sau reîncălzit. în mod natural prezent în apele subterane constituie un element cheie.01 şi 10 mg/l. y) Salinitatea După cum s-a menţionat şi până acum. deşeurile cele mai toxice sunt cele provenite din ciclurile de producţie şi din utilizarea uraniumului în interes ştiinţific. 129 . Pe de altã parte anumiţi efluenţi din industriile agroalimentare. x) Substanţele radioactive In ceea ce priveşte poluarea apelor prin intermediul substanţelor radioactive. In anumite filiere industriale. robineţilor.In general. gazul de radon. Cantitatea de săruri dizolvată serveşte pentru clasarea apelor în diferite categorii: → Naturale (până la 1500 mg/l). sau a radiului sunt de origine naturală. în special după utilizarea sării comune pe şosele împotriva zăpezii precum şi procesele de evaporare. care rezultă din procesele de neutralizare acid-bazã sau din apele uzate urbane. concentraţia în sare creşte. Anumite elemente radioactive prezente în apă cum este cazul potasiului. cum este cazul filierei vaselor emailate. concentraţiile sunt cu mult mai ridicate. chimic.

Filtrare. 2001): Menţinerea cererii în oxigen la valori acceptabile.2.Cantitatea de săruri dizolvată limitează utilizarea eventuala a apelor.3. SISTEME DE EPURARE A APELOR UZATE Epurarea constă în eliminarea poluării şi tratarea impurităţilor prezente în apă. Stoarcere. Obiectivele finale ale tratamentului sunt următoarele (Ademe. Curăţitor de gaze. Flotare. Precipitarea. 130 . Adsorbţie.1.3. Distilare. Alte procedee (schimb ionic. Tratamente fizice: Grilaje. Eliminarea metalelor grele şi a altor rezidii periculoase. Eliminarea uleiurilor şi a grăsimilor. Procedeele clasice sunt următoarele: Nămol activ.3. Denisipare prin gravitaţie sau sedimentare. Procedeele care trebuie aplicate în epurarea apelor. Inducere de spume. Depoluarea apelor uzate industriale. Extracţie cu solvenţi. Evaporare. Filtre biologice. Cernere.3. Apa potabilă trebuie să aibă un conţinut în substanţe saline mai mic de 500 mg/l. Distrugerea compuşilor toxici specifici prezenţi în ape.3. coagularea şi sedimentarea. chimice şi biologice: 5. Combustie. 5. Neutralizare. Oxidarea. depind de natura apei uzate. Bazine de stabilizare. în condiţiile în care cea mai mare parte a speciilor vegetale tolerează un conţinut maxim de săruri de 1500 mg/l. reducere).3.3 Tratamentele chimice: Neutralizarea şi reglarea pH-ului. Tratamente biologice Tratamentele biologice au un efect metabolic şi favorizează flocularea particulelor în suspensie. 5. Electrodializă. In acelaşi timp trebuie supravegheată salinitatea apelor de irigaţii. Eliminarea materiilor dizolvate şi a celor în suspensie. Incinerare deşeuri lichide. Bazine de aerare. Eliminarea uleiului. necesită tratamente fizice.

a) Epurarea primară sau fizică Procesul sau ansamblul de procese destinate a separa fizic materiile în suspensie. nereţinute în urma operaţiilor de pretratare a apelor. secundare şi terţiare. b) Epurarea secundară Acest tratament vizează distrugerea CBO a apelor uzate. 131 . Pe parcursul acestei faze de epurare se face apel la tratamente care necesită utilizarea de produse chimice sau coagulante care distrug starea coloidală a particulelor şi formează „floculi” care decantează rapid. este necesar a face apel la metode de epurare mai complexe cum este metoda schimbului cationic. c) Epurarea terţiară Atunci când este indispensabil ca apele uzate să prezinte concentraţii date pentru anumite substanţe. industriale sau urbane: Este cunoscutã sub denumirea de tratament biologic datorită proceselor de oxidare biologică care se produc. procedee de epurare cu membrană. osmoza inversă şi electrodializa.Din punct de vedere al randamentelor susceptibile de a fi atinse în procedeele de epurare.3. 5. tratamentele se clasifică în funcţie de natura acestora: primare. Activităţile nelegiferate ce favorizează ameliorarea unei părţi sau a totalităţii mediului sunt în egală măsură incluse: →Studiul calităţii apei în funcţie de utilizare. ultrafiltrarea.2 Practici de prevenire şi control Procedura constă într-un ansamblu de practici ce vizează prevenirea şi minimizarea efectelor negative ale instalaţiilor din industrii asupra mediului. fac obiectul epurării primare sau fizice. →Studiul posibilităţilor de recirculare.

→Realizarea unor instalaţii cu bacuri de reţinere a apei la principalele puncte de generare a apei uzate. dispariţia de zone umede. Aceste politici au dus la o creştere semnificativă a consumului de apă în scopuri agricole ducând la apariţia unor probleme de mediu crescânde. utilizarea apei în scopuri agricole fiind practicată de multe mii de ani de către civilizaţiile succesive. →Realizarea unor studii de minimizare a consumului. 5. Apa dulce este un element constituent al ciclului apei în natură şi este o sursă indispensabilă pentru viaţa pe pământ. Politicile agricole naţionale şi comunitare au modificat situaţia de echilibru din aceste ţări. 3. Problemele majore de gestiune a apei sunt astăzi regăsite în ţările mediterane. Creşterea suprafeţelor irigate după cel de al doilea război mondial. De asemenea ea a condiţionat prezenţa activităţilor umane. O gestiune raţională a resurselor de apă este un element inconturnabil al oricărei strategii de dezvoltare durabilă şi de menţinere a biodiversităţii. Relaţia apă-agricultură este o relaţie foarte veche. a pus probleme de mediu din ce în ce mai importante. Aceste prelevări mari de apă au dus la slăbirea pânzelor de apă freatică şi la reducerea debitelor în apele curgătoare. →Realizarea de controale regulate ale apei uzate.→Realizarea unor operaţii de curăţire robotizate pentru anumite instalaţii şi substanţe cu risc ridicat pentru sănătate. 3 Gestiunea apei Gestiunea apei este o practică tradiţională în numeroase regiuni a Europei plecând de la sistemele de irigare din sudul Europei şi terminând cu sistemele de drenare din nordul Europei. Astăzi dezvoltarea economică este strâns dependentă de creşterea consumului de apă şi de problemele legate de disponibilitatea apei. Dintodeauna disponibilitatea apei a ghidat apariţia şi dezvoltarea organismelor vii de pe această planetă. →Crearea unei reţele de aparate înregistratoare permanente. apariţia de deficit de oxigen în apele curgătoare care conduc la eliminarea 132 .

La aceste aspecte semnalate. cererea industrială şi în special apa de răcire. 1997): ♦Creşterea productivităţii necesare agriculturii nu poate să fie realizat durabil decât prin utilizarea eficientă a acestei resurse din ce în ce mai rară. cel animal. Politicile de intensificare a consumului de apă au dus în egală măsură la o extindere a irigaţiei în Europa nordică şi în special în Franţa. Belgia Olanda şi Marea Britanie. utilizarea apei ca şi solvent etc… In numeroase cazuri diferitele sectoare în competiţie sunt în acelaşi timp şi victimele deteriorării securităţii aprovizionărilor şi a calităţii apei. Pentru gestiunea apei în zonele cu risc. privesc în egală măsură şi alte ţări din Europa. Suprafeţele irigate reprezentau în 1995 aproximativ 29% din suprafaţa agricolă utilă (SAU) a Olandei (Greanpeace. Sunt necesare sisteme moderne de dezvoltare a acestei strategii (sisteme informatice de ajutor a deciziei. ajungându-se în final la o salinizare progresivă a pânzelor de apă freatică.multor specii animale. ♦Autorităţile statale trebuie să fondeze dezvoltarea durabilă a agriculturii pe realizarea şi punerea în aplicare de scheme de amenajare şi a unor măsuri reglementare adecvate. Urbanizarea zonelor cu riscuri de inundaţii. 1997. utilizare bazată pe o gestiune durabilă a resurselor de apă şi a impacturilor nedorite asupra mediului. fie sudice fi nordice ale Europei sunt necesare măsuri concrete ce trebuiesc luate (Greanpeace. se adaugă consumul uman de apă. Ţările din sud se confruntă în special cu probleme cantitative în timp ce ţările din nord se confruntă cu mari probleme de poluare a apei. Datorită acestui fapt problemele de mediu legate de utilizarea apei de către agricultură. Evident că agricultura nu este singurul responsabil al perturbării ciclului apei. turismul şi construcţia de şosele sau canale ce blochează căile naturale de evacuare a apei prezintă cu siguranţă un impact asupra mediului bine definit. sisteme informatice de informare geografică). a) Gestiunea cererii în apă 133 .

autorităţile responsabile trebuie să ia în considerare importanţa irigaţiei vis a vis de securitatea alimentară. Teledetecţia. ♦ Autorităţile au sarcina de a informa populaţia asupra rarităţii acestei resurse şi a problemelor de gestiune a apei. ♦ Realizarea unei organizări instituţionale corespunzătoare. Sisteme de Informare Geografica (SIG). ♦ Trebuiesc realizate ameliorări tehnologice prin automatizarea sistemelor de distribuţie. ♦ Tehnologia modernă propune instrumente şi sisteme precum sistemul DAS (Sistem de Ajutor al Deciziei). previziunea resurselor disponibile trebuie să fie realizată pe termen scurt şi mediu pentru a servi în planificarea integrată a distribuţiei apei. ♦ Economiile în apă trebuie realizate pentru o utilizare mai eficace a apei. b) Gestiunea resurselor de apă ♦ La nivel naţional şi regional. ♦ Pentru realizarea unor astfel de strategii este necesară implicarea agricultorilor prin angajarea activă acestora în programe definite clar ( Ex. ♦ Sistemele evitarea pierderilor. ♦ Dezvoltarea resurselor neconvenţionale este necesară (ape uzate epurate) . de dezvoltarea rurală. ♦ Autorităţile statale trebuie să-şi fondeze dezvoltarea durabilă a agriculturii pe realizarea de scheme naţionale de amenajare a resurselor de apă şi a unor măsuri legale adecvate. ♦ Autorităţile trebuie să ia masuri pentru situaţiile de urgenţă cum este cazul secetelor prelungite sau foarte puternice. de economie şi de eliminarea sărăciei.♦ Pentru planificarea alocării resurselor de apă între sectoare. 134 trebuiesc concepute de manieră a încuraja economia şi . Phito-Mieux).

trebuiesc create sisteme adecvate de supraveghere în care principiul "poluator -plătitor " să fie funcţional. incluzând o gestiune eficace a organismelor gestionare sau a asociaţiilor de utilizatori şi nivelul preţului plătit pentru acest serviciu. Apele obţinute din drenare pot şi ele să fie reutilizate în condiţii bine precizate. Sunt necesare campanii de sensibilizare a populaţiei pentru a accepta produse agricole la obţinerea cărora sa utilizat această apă reziduală epurată. ♦ Relaţiile dintre organismele gestionare şi agricultori trebuie formulate contractual. trebuiesc analizate riscurile pentru mediu. → Supravegherea şi controlul impacturilor asupra agriculturii: Salinizarea apelor provoacă pagube importante agriculturii. d) Valoarea apei (Estimarea costului şi a preţului de facturare) ♦ Valoarea apei trebuie evaluată pe o bază socio-economică în aprecierea valorii produselor în care valoarea apei trebuie inclusă. In acest context trebuie căutate practici adecvate pentru a preveni pe cât posibil aceste efecte. In ceea ce priveşte utilizarea pesticidelor care în final ajung în apã. Trebuie încurajate practicile agricole respectuoase de mediu. ♦ Împărţirea costului apei între guvern şi utilizatori trebuie avută ca bază de calcul prin crearea de resurse financiare adecvate pentru acest scop. e) Impactul asupra mediului → Utilizarea apei de slabă calitate: Pentru utilizarea apelor uzate.c) Rolul organismelor gestionare de apă şi a agricultorilor ♦ Organisme gestionare adaptate sau asociaţii ale utilizatorilor de apă trebuiesc create pentru toate proiectele. ♦ Există o relaţie directã între calitatea serviciului. 135 .

indispensabil în respiraţia animalelor şi în fotosinteza plantelor . Comisia Europeană 2000) Poluarea aerului poate fi văzută fie ca o modificare totală a compoziţiei optime a aerului. distrug bunurile materiale . gata să aibă efecte nocive asupra fiinţelor vii şi asupra naturii . Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra poluărilor posibile este necesară crearea unor sisteme de suport informatic pentru luarea deciziei. produc dereglări olfactive puternice „ ( Codul Mediului. ea protejează fiinţele vii împotriva efectelor negative ale razelor ultraviolete. POLUAREA şi GESTIUNEA AERULUI INTRODUCERE Atmosfera este pătura gazoasă care înconjoară planeta . resursele biologice şi ecosistemele . Efectele alterării compoziţiei atmosferei – rezultatul progresiv al modernizării – constituie principalele surse de îngrijorare în ceea ce priveşte mediul: efectul de seră .4. schimbarea climei . permiţând astfel dezvoltarea corespunzătoare a fiinţelor vii de pe pământ şi respectarea patrimoniului natural şi artistic . fie ca o emisie totală care antrenează depăşirea unui anumit prag al calităţii aerului considerat a fi periculos pentru sănătatea publică . Element necesar vieţii. direct sau indirect . 136 . în atmosferă şi în spaţiile închise .→ Impactul poluării asupra mediului. Această definiţie prevede fixarea anumitor nivele de concentraţie a poluanţilor atmosferici în aer. ploile acide… Utilizarea atmosferei trebuie să fie condusă de reguli care vizează perseverenţa calităţii şi purităţii acesteia. Poluarea atmosferică este definită ca fiind ca fiind „ introducerea de către om . distrugerea stratului de ozon. a unor substanţe care au grave consecinţe şi care pun în pericol sănătatea umană . 5.

5. Patronul unei activităţi poluante trebuie să ştie că reducerea emisiilor va fi totdeauna o componentă a costurilor .1. 1987). îcăleşte ozonul şi astfel apar straturi calde în partea superioră a stratosferei. În straturile înalte ale atmosferei la circa 25 de km se formează un strat de ozon. Lichidele frigorifice utilizate în sectorul conservării de frig sau de alte substanţe proprii sub-filierelor specifice . care se va comporta sub forma unui "capac pus peste o oală". Prin intermediul unor procese ca respiraţia şi transpiraţia . care nu mai este descompus. atunci când moleculele de O2. Energia radiaţiei absorbite. formând ozonosfera care este un strat care protejează viaţa pe pământ. Din gazele care compun atmosfera. Acest gaz are proprietatea de a absorbi razele ultraviolete . ozonul protejeză oxigenul de la altitudinile inferioare. care a 137 .4. Ozonul (O3) este o formă de oxigen care se formează. În ultimele decenii acest echilibru.Produse de-a lungul proceselor în filierele industriale . gazele din sectorul agro-alimentar sunt constituite din emisia arderilor prin combustie provenind de la centrale . oxigenul ajunge la 20 % iar dioxidul de carbon la 0. Poluarea atmosferei Aerul constituie sursa principală a vieţii pe pământ alături de apă. cel mai adesea în stratosferă. (Tine. care este atmosfera turbulentă. descompune moleculele de oxigen iar o parte din atomii de oxigen liberi se recombină cu O2 şi dau naştere la O 3. sunt emisii importante. Radiaţia primită. care sunt un consumator permanent de oxigen. în organismul uman pătrund aproximativ 15 kg de aer în fiecare zi. cuptoare etc. acest echilibru a fost păstrat prin intermediul ecosistemelor naturale.03 %. Sub acestă foră. În decursul timpului. lucru nerealizat de către O2. cum ar fi CO2 în fermentaţii . sunt bombardate de raze ultraviolete provenite de la soare. realizate la nivelul căilor respiratorii şi prin intermediul porilor. constituind un ecran împotriva radiaţiilor solare. şi în special a vegetalelor.

În mod global. În ultimii. temperatura medie a globului s-ar situa la circa -20°C. cu cel care există într-o seră. amoniacul şi oxidul nitros. Dioxidul de carbon (CO2) joacă un rol important în climatologie. s-a observat că practicile agricole convenţionale. constituie o sursă importantă de poluare atmosferică a cărei efecte nefaste sunt globale. Creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră şi în principal a CO2. Metanul şi oxidul nitros contribuie amândouă la încălzirea globală. El creează astfel un efect comparabil. Oxidul nitros epuizează. care prin intervenţiile lui.rezistat mii de ani. Acumularea de CO2 în atmosferă a devenit o problemă care preocupă din ce în ce mai mult lumea. pentru ca împreună cu alte gaze. agricultura generează aproximativ 45% din emisiile totale de metan. datorită acţiunii omului. să atingă valori apropiate de 15 °C. Agricultura intensivă este în egală măsură. în timp ce amoniacul încurajează căderea de ploi acide. CH4 si CFC. de asemenea stratul de ozon. Dacă acest efect de seră nu ar exista. absoarbe radiaţiile infraroşii ale Terrei. este încă în creştere. Cu titlu de exemplu. a indus un fenomen puternic de poluare a aerului. calculele arată că rumegătoarele contribuie singure la circa 15% 138 din emisiile totale de metan ((Interguvernamental Panel on Climate Change 1992). ceea ce ar presupune creşterea temperaturi globului cu 2°C. Se apreciază că această cantitate ar putea creşte în următorii 20 de ani cu circa 33 %. mare consumatoare de energie fosilă şi contribuie deci indirect la încălzirea globală. dintre care cele mai importante sunt metanul. permiţând ca temperatura aerului aproape de sol. duce la un impact negativ asupra activităţii umane şi în final asupra vieţii pe pământ. Metanul Concentraţia atmosferică în acest redutabil gaz cu efect de seră. Deşeurile animale. în condiţiile în care ultima perioadă circa 360 000 000 de t au intrat în atmosferă ( Resmeriţă.I 1983). . Intensificarea producţiei agricole a dus la o creştere considerabilă a anumitor gaze. este perturbat. cu perturbaţii puternice a echilibrului climatic şi biologic al pământului.

la fel ca şi combustia de energie fosilă. Există mai mult de o sută de compuşi organohalogeni care sunt utilizaţi ca pesticide (PNUE 1992).constituie o altă sursă de emisie de metan din ce în ce mai semnificativă. S-a putut observa. poluând aerul. Prezenţa pesticidelor în aer Pesticidele contribuie de asemenea la poluarea atmosferică. Solurile fertilizate cu îngrăşăminte azotate sintetice.6 . distrug stratul de ozon care protejează Terra de razele ultraviolete.2-0. Nivelul de oxid nitros a crescut cu 0. emit de 2-10 ori mai mult NO2 decât solurile şi păşunile nefertilizate. că gunoiul conservat în condiţii de anaerobioză.5% din încălzirea globală. Studii efectuate în ţările Uniunii Europene. Poluarea de origine industrială se caracterizează prin marea cantitate şi diversitatea agenţilor poluanţi . Pesticidele organoclorurate au fost detectate în aer aproape de Arctica şi în Antarctica. emisiile potenţiale de metan sunt importante. în unităţi de stocare a dejecţiilor lichide. contribuie la diminuarea stratului de ozon. în fermele unde deşeurile animale se descompun în condiţii de anaerobioză. reprezintă 0. Coşurile instalaţiilor de ardere pentru generarea energiei termice şi a căldurii industriale şi procesele industriale sunt surse principale de poluare a atmosferei . Aplicarea de dejecţii lichide sau de deşeuri animale solide degajă în egală măsură oxid nitros. În consecinţă. În anii 1980.1. degajă mai mult metan decât gunoiul în contact cu aerul. Se estimează că bromura de metil este de 30 de ori mai distrugătoare decăt CFC (cloro-fluorocarbamaţii). relevă faptul că 75-90% din anumite pesticide.(Interguvernamental Panel on Climate Change 1992). NO2 produs de către agricultură. Anumiţi dintre aceştia. se evaporă din câmp. Pe de altă parte. departe de câmpurile unde au fost împrăştiate. Pesticidele. întâlnim în industrie atât emisii 139 . călătoresc lungi distanţe prin atmosferă. Un anumit număr de studii arată că diferitele tipuri de pesticide. NO2 Oxidul nitros este produs în mod natural prin acţiunea unor bacterii în sol şi în apă.3% pe an. ca bromura de metil sau tetraclorura de carbon.

poluarea atmosferică a devenit mai apoi o ameninţare a calităţii vieţii. sau cu trafic rutier intens Prafurile şi gazele corozive poluează mediul şi produc mirosuri dezagreabile . vegetaţiei şi materialelor de construcţie. o poluare excesivă poate pune în pericol sănătatea şi poate transforma unele zone locuibile în zone nelocuibile . sinergiile dintre poluanţi. Tipurile de agenţi poluanţi produşi de emiţătorii industriali depind esenţial de calitatea combustibililor şi materiilor prime implicate şi a proceselor tehnologice utilizate. fluctuaţiile concentraţiilor în timp a agenţilor poluanţi . pe lângă amoniac . 5. în funcţie de cerinţe: pentru răcirea apei . culturilor . datorită proprietăţilor sale termice foarte bune. sisteme criogenice deschise sau echipamente de răcire mecanice care utilizează diferite fluide frigorifice În momentul de faţă.specifice. pierderea vederii şi alte daune sănătăţii omului . mai ales pe cei care locuiesc în oraşe mari şi în regiuni industriale . 140 . sensibilitatea receptorilor. De fapt .uşor de depistat şi de reglat . Impactul global al poluării atmosferice Poluarea atmosferică a marcat milioane de oameni în lume . graduarea impactului pe măsură ce concentraţia şi durata expunerii cresc . De fapt .4. Compus toxic. Considerată într-o primă fază ca o gravă vătămare . amoniacul este folosit în marile uzine de mare putere calorică . durata expunerii. derivaţii clorofloruraţi a hidrocarburilor saturate (freonii) sunt agenţii refrigeranţi cei mai des utilizaţi . care arde şi explodează fiind expus în diverse condiţii . Reducerea temperaturii se face în diverse moduri . Impactul poluării atmosferice este dependent de mai mulţi factori cum ar fi (Ademe 2001) : gradul de concentraţie a agenţilor poluanţi. natura lor. amoniacul este totuşi destul de utilizat în industria agro-alimentară . uşurinţei de aprovizionare şi a costului mic .2.cât şi emisii greu de stopat şi de determinat .

Marea Britanie şi în ţările scandinave cad ploi cu un ph de 2-3. In SUA. Impactul asupra ecosistemelor ( ploile acide ) Nivelurile crescânde de amoniac.E. Hidrocarburile halogene şi oxizii de azot eliminate de avioanele supersonice pot provoca diminuarea ozonului prezent în stratosferă. şi în consecinţă. Aceste substanţe se oxidează în aer şi formează pe 141 . climei şi stratosferei . sunt oxizii cu sulf şi azot din componenţa emisiilor ce provin de la întreprinderile industriale. responsabili pentru scăderea vizibilităţii. Cauza principală a precipitaţiilor acide. sulfaţii şi particulele fine . nordul Italiei). Olanda. În urma unor cercetări 20% din ploile acide în U. pot reduce intensitatea razelor solare . acidificând ecosistemele acvatice şi solurile. prin efectul de seră . susceptibil să modifice regimul de precipitaţii şi în consecinţă să altereze terenurile cultivabile şi extinderea deşerturilor . Creşterea concentraţiilor în dioxid de carbon şi alţi agenţi poluanţi în atmosferă poate provoca o creştere generală a temperaturii în întreaga planetă .1997). 5. Agricultura industrială nu constituie singura sursă de amoniac. care se evaporă din îngrăşămintele animale (dejecţiile lichide ĭn special) şi din îngrăşămintele minerale contribuie la căderea ploilor acide.4. sunt provocate prin evaporarea amoniacului în agricultură (Greanpeace. Problema este în special observabilă în regiunile cu producţie agricolă intensivă (Flandra. pe termen lung . a poluării atmosferice asupra ecosistemelor . pătrunderea radiaţiilor ultraviolete în cantitate mare pe Pământ .Tot mai mult putem sublinia necesitatea introducerii studiilor asupra eventualului impact. Pe de altă parte . Danemarca. Modificarea caracteristicilor solului – provocată de scurgerea ploilor acide – sau alterarea marilor planuri de apă – rezultat al creşterii concentraţiei în metale toxice – poate avea repercusiuni ireversibile asupra mediului . dar ea joacă un rol important în moartea pădurilor din aceste regiuni (OCDE 1994).3.

1997). Din momentul în care a ajuns pe frunze. În general. Odată ce. ploaia acidă blochează funcţionarea stomatelor. sub forma unor particule uscate. molidul şi pinul dar şi specii foioase precum fagul şi stejarul. distrug sistemul radicular şi în cele din urmă vor neutraliza elementele nutritive de bază. în 142 . atacă arborii din toate direcţiile. ceea ce produce decolorarea frunzelor şi îmbătrânirea prematură a acestora.. este imposibil de a adopta măsuri preventive. Procesul de fotosintează este perturbat. aşa încât copacul moare încet fiindu-i paralizate sistemul respirator circulator şi digestiv (Greanpeace. adică sindromul pădurilor muribunde. În final ploaia acidă îndepărtează elementele nutritive vitale de pe frunze. Precipitaţiile acide se scurg în jos pe sol. Două feluri de măsuri pot fi adoptate în acest caz (Ademe. fulgi de zapadă şi vapori de ceaţă. deci trebuie făcut apel la acţiuni corective pentru a evita degajarea poluanţilor în atmosferă. trebuie conjugate cele două tipuri de măsuri pentru ca sistemul de epurare să asigure o bună protecţie a mediului la un cost rezonabil. 1997): Concentrarea şi reţinerea poluanţilor cu mijloacele de curăţire adecvate. Poluarea aeriană. În Germania. apare la început pe coroana celor mai înalţi copaci ai pădurii. poluarea atmosferei este evitată dar deşeurile lichide sau solide generate vor polua solul şi apa. acid azotic şi sulfuric. Aceştia se dizolvă în apa din nori şi în apa pluvială. De fapt. care acţionează ca un paravan natural în calea vântului.această cale. în măsura în care diluarea să fie suficientă şi să împiedice un nivel ridicat al concentraţiei în sol. Ploaia acidă. Eliminarea poluanţilor pe căi adecvate. Printre altele. pentru un motiv oarecare (lipsa tehnologiilor adecvate sau a finanţării necesare). Fenomenul nu se limitează numai la aceasta ţară. ajungând pe pământ odată cu precipitaţiile atmosferice. Prima categorie de măsuri prezintă un inconvenient: poluarea este transferată dintr-un mediu în altul. Cele mai sensibile specii sunt bradul. efectele ploilor acide sunt cunoscute sub denumirea de Waldsterben.

pot fi mai uşor asimilate de către animalele şi plantele acvatice . oamenii de ştiinţă şi-au exprimat grija în ceea ce priveşte eventualul impact pe care îl pot avea agenţii poluanţi generaţi de activităţile umane asupra climei. suprapuse rocilor granitice. degradarea solului şi o dezertare crescândă care . puţin adânci .4. pe de o parte . sursa de alterare la toate nivelele trofice. Impactul asupra climei ( efectul de seră) În ultimii ani . la rândul lor.4. ea poate în schimb. Foarte toxic pentru majoritatea organismelor . 143 . să provoace probleme departe de sursele de emisie (ploi acide). zincul şi plumbul. Creşterea de CO2 din atmosferă este datorată schimbărilor provocate de activităţile umane în ciclul geo-bio-chimic al carbonului . sau cu soluri nisipoase foarte erodate . Creşterea acidităţii apelor lacurilor şi fluviilor se poate traduce prin creşterea cantităţii de ioni de aluminiu dizolvaţi în apă . În ceea ce priveşte a doua procedură. Alte metale cum sunt cadmiu . ionul de aluminiu ar fi ultimul responsabil al morţii peştilor în lacurile acide prin otrăvirea cu aluminiu. Măsurile de gestiune a traficului (cum ar fi utilizarea catalizatorilor) şi a încălzirii permit doar de a acţiona asupra consumului (scăderea sau înlocuirea combustibilului). Acidificarea surselor de apă are efecte deosebit de grave asupra ecosistemelor acvatice . 5. De fapt. utilizare lor se traduce de asemenea prin producerea poluării. dacă ea reduce problemele de poluare la scară locală.măsura în care echipamentele de epurare consumă resurse naturale şi energie. Zonele cele mai expuse acidificării apei sunt cele dotate cu soluri acide . aceste incendii şi doborârea progresivă a arborilor antrenează reducerea masei forestiere planetare . Anumite studii au dovedit că toate organismele din ecosistemele de apă dulce sunt sensibile la acidificare . arderea combustibililor fosili şi incendiile din păduri degajează cea mai mare cantitate de CO2. presupun o scădere a nivelului de adsorbţie totală a CO2 atmosferic de către vegetaţie . pe de altă parte .

temperatura atmosferei ar putea să se ridice cu 2-3 grade C. Studiile prevăd de asemenea o creştere cu un grad a temperaturii pe Glob . La temperatură ridicată . Sulfaţii şi particulele fine prezente în atmosferă pot să aibă de asemenea un impact asupra climei . După unele studii . care va continua să crească de-a lungul timpului (PNUE 1992). Particulele situate la o altitudine mică reduc fluxul solar care ajunge pe Pământ dar participă activ în efectul de seră . Efectele rezultate asupra atmosferei vor depinde de altitudinea la care se află aceste particule .Creşterea concentraţiei de CO2 din atmosferă poate modifica temperatura Terrei. care trebuie să absoarbă razele solare ultraviolete din stratosferă şi să regleze temperatura acesteia. dacă concentraţia actuală de CO2 din atmosferă s-ar dubla. Ploile se vor înmulţi în regiunile ploioase . cu atât mai importantă va fi cantitatea de energie emisă de soare . efectul barierei solare este impus . 144 . producând răcirea păturii inferioare a atmosferei şi încălzirea stratosferei . cu cât concentraţia de CO2 din atmosferă va fi mai ridicată . datorat activităţilor umane . CO2 permite trecerea razelor solare emise de soare . Incidenţa relativă al emisiilor de agenţi poluanţi asupra eventualelor alterări ale climatului constituie axul central al cercetărilor în curs care urmăresc cunoaşterea eventualului impact global . regiunile secetoase vor fi şi mai secetoase şi banchizele polare se vor topi . dar adsoarbe radiaţiile infraroşii provenind de pe pământ. primită de Pământ şi reţinută în atmosferă sub formă de căldură . la nivelul întregii planete . În consecinţă . De fapt . Acest fenomen cunoscut sub numele de efect de seră va provoca o supraîncălzire a atmosferei . Clorofluorocarburile sunt de asemenea o ameninţare pentru climă deoarece ele distrug stratul de ozon . Particulele fine acţionează dublu asupra radiaţiilor solare : ele antrenează reîncălzirea particulelor şi emisia radiaţiilor infraroşii.

4. Gravă şi importantă. Gestiunea aerului a) Eliminarea NOx Diferitele tehnologii permit reducerea formării oxizilor de azot. permite o reducere a emisiilor de NOX cuprinsă între 10 şi 40%. alterări profunde ale proceselor terestre esenţiale pentru menţinerea producerea oxigenului şi a biomasei la scară mare . Impactul asupra stratosferei ( distrugerea stratului de ozon ) Distrugerea stratului de ozon va avea efecte negative grave asupra sănătăţii omului şi asupra mediului.4. Combustia cu un exces slab de aer.5. permite reducerea emisiilor de NOX cu 20% maxim printr-o diminuare a excesului de aer furnizat arzătoarelor. 6. pământ. Diminuarea stratului de ozon va antrena (Ademe 1997): creşterea radiaţiilor solare care ating Pământul cancerul de piele şi cataractele). de exemplu. care implică substanţe a căror durată de viaţă este cuprinsă între 70-100 ani. cum ar fi fotosinteza . fapt care a atras atenţia atât a diverselor guverne cât şi a sectoarelor industriale implicate şi a publicului. În acest context. urgentă şi care priveşte întreaga planetă care necesită soluţii urgente aprobate la nivel internaţional. gaura din stratul de ozon a fost definită ca şi o problemă capitală a mediului . Ozonul din stratosferă filtrează razele ultraviolete care provin de la soare . datorită modificării concepţiei arzătoarelor sau a condiţiilor de combustie. această problemă – a cărei efecte nu le resimţim încă. dar care ar putea lua amploare în a doua jumătate a secolului în cazul în care această situaţie persistă – reprezintă un proces cumulativ . Combustia eşalonată şi adăugarea aerului la arzătoare . care împiedică fixarea CO2 şi reduce 145 .5. (astfel multiplicându-se modificări ale sistemului imunologic. echilibrului ecologic pe transformarea ciclurilor de viaţă a organismelor marine . 5.

Utilizarea arzătoarelor aşa numite cu « nivel scăzut de oxid de azot » reduce formarea NOx. Ciclonii sunt aparate utile pentru captarea pe cale uscata a particulelor fine sau grosiere de praf. — larg răspândită — permite atingerea unor reduceri mai mari de 50% în consumul de NOx pentru modele mai recente şi mai sofisticate.. Amestecul gazos determină o mişcare turbionară descendentă . Întreţinerea lor este foarte simplă.. coloana întoarsă de gaz. b) Sisteme de reţinere a particulelor (Interguvernamental Panel on Climate Change 1992). a cărei răcire superficială împinge praful într-un curent spiral spre camera de colectare. ciclonii sunt cei mai eficienţi(Ademe 2001). întârzie formarea amestecul dintre aer şi combustibil. Practicat în mod obişnuit de mai mulţi ani. Această metodă. în mod natural. Aceştia sunt alcătuiţi dintr-un recipient cilindric vertical prin care este introdus gazul încărcat cu particule de praf. schimbă sensul şi iese printr-o ţeavă care se găseşte la parte superioară a axei ciclonului. Totuşi. 146 . făcând excepţie uzura provocată de frecarea particulelor. astăzi. Odată ce aceasta atinge fundul recipientului. eficacitatea de captare a acestor echipamente este redusă şi acestea sunt folosite ca sisteme de eliminare a prafului. folosite în prealabil pentru tratarea gazelor într-un sistem mai eficient. Aceştia sunt fabricaţi din diferite materiale foarte rezistente şi adaptate pentru locul unde vor fi folosite. Curentul este deviat în cercuri şi forţa centrifugă proiectează particulele spre pereţii cilindrului. Eficacitatea de captare a ciclonilor depinde de un număr mare de factori. Diferitele constrângeri legale — în ceea ce priveşte cantitatea şi granulometria particulelor emise au provocat. la temperaturi ridicate şi la coroziune. o evoluţie a vechilor separatoare mecanice spre echipamente cu înalt randament (precipitatoare electrostatice sau filtre cu tuburi). c) Cicloni colectori pe bază de inerţie Printre echipamentele de separare prin inerţie. şi limitează disponibilitatea de oxigen liber. În general. aceştia sunt rezistenţi la eroziune. eliminarea particulelor solide se bazează pe tehnologii verificate şi foarte eficiente.

acestea pot funcţiona la temperaturi ridicate (până la 700ºC). Fiecare ciclon fiind conceput pentru a lucra eficient cu o gamă dată de particule (diametru. chiar şi cu particule fine.Ciclonul multiplu este un sistem de asemenea foarte răspândit. Totuşi. etc. cu o pierdere mică de sarcini. Eficacitatea lor atinge 80% . Procesul de separare se derulează în trei etape (Interguvernamental Panel on Climate Change 1992). Acestea cer o întreţinere redusă şi costurile operaţionale sunt rezonabile.. Extragerea particulelor depuse.5% chiar.. Precipitatoarele electrostatice sunt folosite de mai bine de 70 de ani. Deşi sunt mai puţin eficienţi în captarea particulelor mai mici de 10 µm. greutate. pot lucra la temperaturi ridicate. adesea instalat sub formă de baterie din mai multe echipamente individuale. Captarea particulelor de către electrozi. lungi şi cu diametru redus. chiar 95% la multi-cicloni. 147 . Capabile de a trata volume mari de gaz. este vorba despre aparate cu cost de instalare ridicat care separă apa şi fumul cu conţinut mare în sulf dar pot suferi fluctuaţii în condiţii gazoase. : Generarea sarcinii electrice pentru particule. se produce un fenomen de coeziune şi pelicula lichidă coboară în lungul electrodului până la căruciorul de recuperare. ceea ce favorizează folosirea lor în anumite cazuri specifice. Electrofiltrele pot atinge randamente de 99. uneori de 100%. centralele cu lichide sub presiune.. Praful depus pe electrozi va forma— dacă este uscat — o peliculă care va fi luată prin oscilaţii sau vibraţii înainte de a cădea pe un cărucior cu care vor fi transportate în afară.90%.). Dacă particulele sunt lichide. d) Precipitatorii electrostatici Funcţionara precipitatorilor electrostatici se bazează pe un principiu după care particulele încărcate electric şi supuse la acţiunea câmpului electric sunt atrase spre electrozii care creează câmpul şi se depun pe aceştia din urmă. diferite unităţi de cicloni sunt dispuşi unii după alţii pentru a controla tot spectrul de mărime al particulelor.

care este suportată de către filtru dar care participă la procesul de intercepţie şi reţinere a particulelor de praf. e)Filtre Acest sistem constă în trecerea unui curent de gaz încărcat de particule de praf printr-un mediu poros care reţine praful datorită asocierii diferitelor metode. Aceste filtre permit de a ajunge la randamente mai mari de 99% . şi într-un mod continuu. care provin dintr-o serie de procese. Gradul de umiditate a curentului de gaz poate provoca probleme de funcţionare datorate formării crustelor pe marginile filtrului. Pe măsură ce gazul trece.oricare ar fi caracteristicile gazului. Filtrele sunt grupate în trei categorii(Ademe. Filtrele cu tuburi sunt cele mai răspândite în cea mai mare parte a filierelor. Particulele colectate pe materialul filtrant formează o structură poroasă. Hârtie poroasă şi materii fibroase . Aceste filtre au o limitare în folosire dată de temperatura maximă suportată de către margini (depinde de ţesut). Filtre cu tuburi . Cele mai rezistente nu pot suporta temperaturi mai mari de 250-300ºC. dar cea mai răspândită este prin suflarea unui contra curent la presiune. f) Spălătoare cu lichide 148 .01 µm. cum ar fi cernerea. separarea prin inerţie şi forţe electrostatice sau moleculare. stratul de praf depus se îngroaşă. În aceste cazuri.şi separã particule de mărimea 0. pot trata volume mari de gaz cu conţinut ridicat în praf. trebuie să fie condiţionat gazul de combustie. 2001): Pat de prundiş sau nisip . Există diferite tipuri de curăţire.Electrofiltrele prezintă probleme operaţionale în contact cu cărbunii săraci în cenuşă cu o rezistivitate mare electrică. amoniac sau compuşi aminici) fie trebuie instalate electrofiltrele înainte de preîncălzitor urmată de folosirea lor la temperaturi ridicate (electrofiltre calde). (adăugarea de SO2. Foarte eficiente. Sunt deci necesare operaţii de curăţare automată şi regulată a filtrelor.

Deşi capabile de a atinge randamente de 90% pentru particulele mai mari de 2 µm. se foloseşte apa pentru a separa particulele. → Efectuarea de măsurători pentru identificarea nivelului de emisii. problema. De fapt.În acest sistem. constă într-o aplicare a măsurilor care anticipă. Apa încărcate cu particule trece într-o cameră de separare . adică măsuri preventive sau de control. Contactul între cenuşă şi picăturile de lichid duce la absorbţia cenuşii de către apă. g) Practici de prevenire şi control Poluarea atmosferică rezultă întotdeauna datorită unei planificări neadecvate sau datorită utilizării incorecte a tehnologiilor. convingerea generala la ora actuală este că metoda cea mai eficace . → Instalarea de aparate de înregistrare continuă. aceste echipamente sunt mari consumatoare de apă. efectivă şi chiar economică de protejare a mediului. → Alcătuirea şi punerea în aplicare a unor planuri de acţiune în cazul depăşirii limitelor admise ale emisiilor. la ora actuală. o parte este recirculată în timp ce alta este purjată până la un sistem de tratare unde cenuşa este captată şi separată. Asistăm. → Folosirea substanţelor care nu sunt dăunătoare pentru stratul de azot şi înlocuirea eventualelor substanţe dăunătoare. Vom prezenta în cele ce urmează câteva iniţiative legate de condiţiile atmosferice şi care pot contribui la ameliorarea mediului : → Utilizarea combustibililor mai puţin poluanţi. În mod curent. la o schimbare. materialele sunt separate umede şi cer o staţie de tratare a apei. acesta iese rece şi saturat în vapori de apă. → Controlul şi întreţinerea adecvată a instalaţiilor de epurare a gazelor. protecţia mediului din punct de vedere a controlării emisiilor nocive se bazează pe adoptarea măsurilor curative. odată ce răul asupra mediului a fost făcut. dacă este posibil. 149 . In ceea ce priveşte gazul. prezintă probleme de coroziune şi costul lor este ridicat.

dioxid de azot. poluare datorată dioxidului de sulf emis de către instalaţiile de ardere. etc. Sunt organizate două tipuri de măsurători : → Măsurarea poluării emisiilor este făcută de către întreprindere şi comunicată serviciilor şi instalaţiilor calificate sau reţelelor colective de supraveghere şi alertă din zonele mai afectate de poluarea aerului. Un veritabil dispozitiv de supraveghere sistematică în ceea ce priveşte calitatea aerului a fost pus la punct (D 96/61. monoxid de carbon. 150 . UE 1996) . Cunoaşterea stării de evoluţie a maselor de aer în straturile joase ale atmosferei este fundamentală atât pentru a supraveghea cât şi pentru a înţelege fazele poluării. oxid de azot. amoniac. Măsurătorile efectuate sunt pentru aciditatea puternică a aerului. → Celelalte gaze poluante nu sunt măsurate decât în anumite instalaţii (monoxid de azot. fumul negru şi praful care se depune.În Uniunea Europeană supravegherea calităţii aerului este asigurată de către Statele Membre cu concursul colectivităţilor locale. Toate reţelele sunt echipate cu aparate de măsurare meteo pentru a cunoaşte parametrii de difuzare în atmosferă.).

Agresiunea sonoră provoacă reacţii la nivelul indivizilor. In schimb apar numeroase sunete dezagreabile şi acestea se numesc zgomote. Procesul actual de modernizare se traduce printr-o creştere a nivelului sonor în jurul nostru.5. nu are în general legătură cu nivelul fizic de zgomot la care acesta este expus. creşterea numărului mijloacelor de transport şi dezvoltarea a ceea ce în ultima vreme numim « cultura zgomotului » antrenează o creştere a nivelului de decibeli la care indivizii umani şi animali sunt supuşi.GESTIUNEA POLUĂRII FONICE INTRODUCERE Sunetul este un element aşa de obişnuit în viaţa noastră cotidiană încât rar îi simţim funcţiile lui. In general. Evaluarea acestei agresiuni este complexă.5. sau ne permite prevenirea unui pericol. datorită naturii subiective a răspunsului dat de către creierul uman. Dezvoltarea industrială. nivelele sonore la care cetăţeanul este expus nu sunt excesive. legate într-o mai mică sau mai mare măsură de caracteristicile fizice ale zgomotului. adesea aceste reacţii apărând ca un răspuns subiectiv la prezenţa însăşi a agresiunii. 2001). Este astfel destul de dificil de a crea 151 . Luat ca şi « o percepţie sonoră deranjantă » „zgomotul constituie un agent poluant de primă mărime şi unul din principalele motive de plângeri ale persoanelor care locuiesc în vecinătatea unei surse de zgomot” (Ademe. dar acestea pot provoca deranjamente cum ar fi tulburarea somnului. furnizează senzaţii foarte agreabile. Sunetul permite comunicarea orală. Agresiunea subiectivă percepută de individ.

nivele de evaluare care să permită descrierea efectului zgomotului asupra unui individ.5. 152 . măcinarea. Frecvenţa unui sunet este măsurată în hertz (hz). astfel spus modificări ale presiunii susceptibile de a fi detectate de către urechea umană. spectrul normal de audiţie a unei persoane mergând de la 20 hz la 20 000 hz. se preferă utilizarea noţiunii de decibel (db). Pe de altă parte. Sunetul cel mai slab care poate fi detectat de către timpan are o mărime de 20 micro Pa (mai mic de 5 000 000 000 de ori decât presiunea atmosferică normală) Această valoare se numeşte « valoare de audiţie ». spălarea buteliilor de sticlă. o creaţie dealtfel matematică care ne permite să utilizăm cifre mai puţin complicate. In industria agroalimentară zgomotul poate să provină de la mijloacele de transport precum şi de la operaţiile tipice a anumitor filiere precum condiţionarea. energia vibratoare este transmisă moleculelor adiacente ale mediului în care ea se găseşte. etc… 5. până la 100 Pa. Problema care se pune este aceea de a cunoaşte care sunt instrumentele utilizate pentru măsurarea unei valori date şi cât timp este necesar pentru a efectua măsurători. Această vibraţie produce compresii şi alterări locale. Cum acest interval este foarte larg. Noţiuni generale Atunci când se produce o vibraţie. fie de la nivelul unei portavoci sau de la corzile vocale ale unei persoane care vorbeşte. Din acest motiv s-au creat o legislaţie specifică care precizează metoda utilizată pentru a realiza măsurători cât şi pentru definirea caracteristicilor echipamentelor. Urechea noastră poate deci detecta diferenţe de presiune sonoră mergând de la 2 ori 10 la puterea 5 Pa. valoarea maximă tolerată de către ureche este de 100 Pa numindu-se « valoare dureroasă ».1.

« Nivelul de Presiune Sonoră » este definit ca fiind (D 96/61. 17 Scara decibelilor (db) (Ademe.2. ceea ce nu se traduce bineînţeles printr-o « absenţă a sunetului » ci mai degrabă printr-o « absenţă a unei senzaţii sonore ». de decibeli 5 25-35 45 60 75 85 10 0 12 0 Senzaţie auditivă Nivel de audibilitate Calm Destul de calm Zgomote curente Zgomotos suportabil dar Zgomote interioare Conversaţie cu o voce joasã la 1. Evaluarea poluării fonice In timpul evaluărilor agresiunilor provocate de zgomot. ceea ce face desul de dificilă alegerea unui nivel de evaluare a poluării sonore cu o singură cifră.5 m distanţă Apartament normal Zgomot de magazine mari Uzină medie Radio foarte puternic Presă de decupat tablă metalică groasă Zgomote exterioare Zgomote de autovehicule Barcă cu pănze Stradă rezidenţială Barcă cu motor Zgomotul metroului pneuri Claxon pe Conversaţie dificilă Nivel de risc Eşti obligat de a striga pentru a te face auzit Valoare dureroasă Circulaţie intensă la 1 m Picamer la mai puţin de 5 m Motocicletă la 2 m distanţă Motor de avion la câţiva m 5. unde: P este presiunea sonoră exprimata în Pascali P0 este presiunea de referinţă. Tabelul nr. Acest nivel este definit ca şi 0 db. pentru a putea îngloba toţi factorii. trebuie ţinut cont de diferitele caracteristici ale acestuia. 153 . 1 ori 10 la puterea –5 pascali (Pa) Scara în decibeli este logaritmică şi utilizează o valoare auditivă de 20 micro pascali (Pa) ca şi nivel de referinţă.1997) Nr.5. UE 1996): NPS=20 log P/P0.

5. 5. UE 1996). posedă aceeaşi presiune sonoră pătratică medie ca şi a sunetului măsurat. Pentru reducerea impactului poluării sonore trebuie acţionat asupra unuia dintre cei 3 factori. In practica curentă se utilizează sonometre integratoare. este obligatoriu să cunoaştem caracteristicile zgomotului (nivel.) precum şi sursa de emisie înainte de a adopta măsuri care să vizeze reducerea şi minimizarea agresiunilor sonore la nivelul unui receptor. NCE este definit ca fiind « valoarea nivelului de presiune sonoră în db a unui sunet continuu şi stabil care într-o perioadă de timp dată. Măsuri pentru minimizarea impactului : Reducerea la sursă : deplasarea sursei .3. Trei elemente sunt tot timpul prezente în emisia unui sunet (Ademe 2001): . care calculează automat zgomotul într-o anumită perioadă de măsură.Emiţătorul .Mijlocul de transmitere . Dacă nivelul sonor variază în salturi. Gestiunea poluării fonice Pentru a putea minimiza impactul zgomotului. instalarea de aparate silenţioase . benzi de frecvenţă. 154 . .modificarea concepţiei elementelor care stau la originea zgomotului . etc. tip. este suficient dacă se prevede un echipament de măsură al nivelului sonor şi un cronometru pentru a putea măsura durata în timp. iar nivelul variază cu timpul » Vorbim în acest caz de o medie energetică a valorii sunetului într-o perioadă dată de timp. înlocuirea sursei cu o altă sursă cu un nivel de zgomot mai redus .Receptorul .. .Unul dintre parametrii cei mai utilizaţi pentru evaluarea poluării provocate de zgomot este NIVELUL CONTINUU ECHIVALENT (NCE) exprimat în db (D 96/61.

Acţiuni asupra receptorului : utilizarea de căşti pentru urechi . saci. Industria agroalimentară este o mare consumatoare de ambalaje. sau altfel spus „orice rezidiu a unui proces de producţie.6. de 155 . carton.1 Date generale Potrivit directivei 156 /1991 a CEE se consideră ca şi deşeu „Orice substanţă sau obiect a cărui deţinător are intenţia de a se dispensa prin abandonare ”. agroalimentară) pot să fie valorificate ca şi subproduse sau pot să fie reciclate. Legislaţia în vigoare la ora actuală pune accent pe importanţa politicilor de securitate alimentară (incluzând lupta împotriva poluării şi pe efectuarea în bune condiţii a operaţiilor de condiţionare). protejarea cu izolaţii absorbante de zgomot . nămolul rezultat din epurare. In mod obişnuit deşeurile cele mai frecvent produse de către sectorul agroalimentar sunt resturile organice.rotirea posturilor de lucru . Cea mai mare parte a acestor deşeuri pot să fie reintegrate într-un ciclu economic ca şi materie primă pentru un alt proces (hrană pentru animale) sau prin intermediul reciclării (ambalaje şi condiţionare). un slab procentaj de deşeuri este valorificat la ora actuală.Reducerea difuziei : încapsularea sursei . uleiuri utilizate de către maşinile agricole şi utilajele de transport.6. sticlă. lemn. ambalaje. crearea de elemente de izolaţie a locului de muncă . GESTIUNEA DEŞEURILOR INTRODUCERE Un mare număr de deşeuri provenind din industrii (ind. 5. realizarea de bariere acustice. cutii. Chiar dacă există posibilităţi de reciclare. 5.

Deşeurile inerte: 156 .Deşeuri industriale speciale (DIS) specifice activităţii industriale conţinând elemente periculoase. nămolul din staţiile de epurare.Deşeuri Industriale Banale (DIB. produs abandonat sau pe care deţinătorul doreşte să îl abandoneze”. artizanat şi transporturi. deşeurile verzi şi deşeurile din atelierele mecanice. →Deşeuri agricole. In aceastã categorie se pot defini 2 subcategorii: . După origine deşeurile pot să fie clasate în categoriile următoare: →Deşeuri urbane sau municipale: Această categorie include deşeurile produse de către menaje inclusiv deşeurile ”ocazionale” cum ar fi deşeurile ”voluminoase”. textile. -gradul de periculozitate. exploataţiile forestiere şi de pescuit. materii deversate accidental). Este vorba de deşeuri produse de către exploataţiile agricole. ambalaje) care pot să fie tratate sau stocate în aceleaşi condiţii ca şi deşeurile menajere. →Deşeuri industriale: Sunt produse de către industrie. chimică sau biologică semnificativă. . Pentru clasificarea deşeurilor sunt utilizate 2 criterii (D 156 /1991 a CEE): -originea deşeului şi natura acestuia. Anexa acestei directive se referă la 16 categorii de deşeuri (rezidii de producţie sau de consum. materiile organice vidanjabile. generatoare de factori perturbatori. produse în afara normelor.deşeuri de lemn. deşeurile din spaţiile verzi.transformare sau utilizare a unei substanţe sau orice substanţă. →Deşeuri spitaliceşti (legate de activităţile de îngrijire) In funcţie de gradul de periculozitate avem mai multe categorii: →Deşeuri periculoase →Deşeuri nepericuloase constituite din mai multe subgrupe: ♦Deşeuri inerte: Deşeuri care nu suferă o transformare fizică. material. comerţ. deşeurile rezultate din curăţirea căilor de circulaţie.

♦ Alte deşeuri nepericuloase (deşeuri ce nu figurează în categoriile. → Deţinător: producător de deşeuri sau persoană fizică sau morală care deţine deşeurile în posesie. → Colectare: operaţie de strângere.. . şi ecotoxicitatea lixiviatului sunt nesemnificative şi nu presupun nici un risc pentru calitatea apelor de suprafaţă sau subterane. amestecare sau alt tip de operaţie care conduce la o schimbare a naturii sau compoziţiei deşeurilor. armonizate deja în România următoarele definiţii sunt utilizate(D 156 /1991 a CEE şi Legea 137 -1995 ): → Producător: Orice persoană a cărui activitate produce deşeuri sau orice persoană care a efectuat operaţii de pretratare. .nu au nici un impact negativ susceptibil de a polua mediul sau de a afecta sănătatea umană în contact cu alte materii. conţinutul deşeurilor în poluanţi. 157 . transportul. -reciclare.) Conform legislaţiei europene în vigoare. → Gestiune: Colectarea. . -valorificare (compostare. mai sus prezentate). precum şi supravegherea acestor activităţi precum şi supravegherea rampelor de depozitare după închidere. Gestiunea deşeurilor periculoase este reglementată prin legi specifice. triere sau de regrupare a deşeurilor în vederea transportării lor. Lixivierea totală..nu sunt nici solubile nici comestibile. incinerare cu recuperare de energie etc.nu reacţionează nici fizic nici chimic nici de o altă manieră. metanizare. valorificarea şi eliminarea deşeurilor. Destinaţiile finale admise pentru deşeurile de orice natură sunt următoarele: -reutilizare.nu sunt biodegradabile.

J. 1994): rezidii vegetale (subproduse ) ale culturilor: paie. îngrăşăminte verzi. Gestiunea rezidiilor organice din agricultură În agricultură .. dejecţii animale solide şi lichide . trebuie totuşi găsit un mod adecvat de gestiune a materiei organice în cunoştinţă de cauză. abandonarea rotaţiilor culturale. deşeuri agroalimentare. Definiţia de deşeu periculos este legată de cadrul legal în care este produs şi în care criteriile şi metodele de clasare şi caracterizare sunt fixate. precum culturile asociate . a unor practici alternative de agricultură. . 1993). Dacă astăzi nivelul de materie organică dintr-un sol agricol.2.M. 158 este realizat în mod necorespunzător (Petit. este direct dependent de compromisurile de ordin tehnic. culturile în amestec.. Silguy. transport. creşterea adâncimii arăturilor. dacă din punct de vedere a gestiunii el este susceptibil de a provoca un pericol sau un risc pentru persoane sau pentru mediu. stocare. pe care fermierul le face.1997). etc. alte materii organice. frunze.. creşterea procentului de culturi prăşitoare. rădăcini.. 5.6. economic sau social . composturi . Cronologic. conceptul de deşeu periculos are la bază faptul cã „deşeul provoacă sau contribuie semnificativ la o creştere a mortalităţii sau a unor boli grave ireversibile sau reversibile sau dacă provoacă un pericol substanţial pentru sănătatea umană sau mediu a cărui tratament..De manieră generală un deşeu trebuie să fie considerat periculos şi datorită acestui fapt se distinge de cele care nu sunt periculoase. au condus în timp la diminuarea nivelului de materie organică în solurile cultivate (Merillot. gestiune P. Importanţa repercusiunilor tehnice şi economice a unei clasificări ca deşeu periculos sau nepericulos obligă definirea criteriilor de caracterizare a deşeului. tulpini. prima abordare din punct de vedere practic. Mai multe tipuri de materie organică sunt utilizate ca fertilizanţi în agricultură (C.

comparativ cu cele fertilizate cu îngrăşăminte minerale.B. permite menţinerea unui nivel de humus pe timp îndelungat. şi în final apare o stimulare vieţii biologice a solului. 159 . de menţinerea condiţiilor care influenţează humificarea şi mineralizarea. stocul de humus poate să varieze în funcţie de culturi şi de tehnicile culturale. levigarea rapidă a azotului mineralizat. Regimul restituirilor de materie organică.B. reciclarea cenuşii . Pentru fiecare situaţie pedoclimatică variaţiile sunt în funcţie de (S. comparativ cu solurile. rezidii eliminate de pe sol (pierdere de materie organică şi implicit de elemente minerale) . 2001) : tipul de cultură şi de rotaţie. o creştere a producţiei de CO2. Efectele unor practici diferite de gestiune a rezidiilor culturale. arată faptul că în cazul solurilor în care a avut loc o reîncorporare totală a rezidiilor culturale. Creşterea nivelului de acizi humici antrenează în acelaşi timp o creştere a nivelului de reţinere a apei în sol şi o diminuare semnificativă a compactării acestuia. randamentele obţinute sunt semnificativ pozitive în primul caz. de reciclarea rezidiilor de cultură . b) Dejecţiile animale Studii comparative între fertilizarea organică şi minerală a solului.. 2002): rezidii încorporate (reciclarea materiei organice şi obţinerea de humus prin mineralizare) .a) Rezidii culturale În cultura de câmp. rezidii arse pe sol (pierdere de materie organică. irigarea. de pe care această materie organică a fost eliminată. prin intermediul rezidiilor culturale. au pus în evidenţă efectul pozitiv al îngrăşămintelor organice asupra creşterii nivelului de acizi humici şi humine. comparând nivelul humusului în sol în relaţie cu practicile culturale şi cu randamentele. fertilizarea. tratamentele cu pesticide. Experienţe. de mobilizarea solului şi în special de grosimea stratului lucrat . pot să ducă la creşterea nivelului de humus în sol sau la scăderea treptată a acestuia (S.

frunze de vie. pulpă. Aceste rezidii pot suferi un proces de degradare aerobă. (Chambre d’Agriculture Vauclause Franţa) c2. ca urmare a modului de colectare a deşeurilor menajere şi a compoziţiei acestora . cu un ph cuprins între 5 şi 8. un compost cu valoare fertilizantă pentru solurile agricole. se poate obţine în urma unui proces de fermentare aerobă. pentru a crea condiţiile normale pentru un proces de fermentare aerobă. întâlnim composturi care provin din diferite domenii (Fiţiu. Problemele care apar în utilizarea de composturi urbane. pulpă. frunze. P. este produsul rezultat în urma fermentării aerobe sau anaerobe a unei materii organice. şi este folosit ca substanţă fertilzantă pentru culturile agricole.. Rezidiile viticole. şi rezidii ce provin din transformarea produselor pomicole în alcool sau suc (pieliţă. composturi menajere. ele conţin cantităţi însemnate de elemente minerale ( N. în urma căruia. sâmburi). 2000): composturi vegetale.Compost rezultat din subproduse viticole Aceste rezidii sunt constituite din coarde. c1.5. şi subproduse care rezultă în urma procesului de vinificare: pieliţă.c) Compostul Compostul. au un conţinut de materie organică cuprins între 20% şi 50% din materia proaspătă. rădăcini. c3. Aceste produse pot să fie compostate în amestec cu alte rezidii agricole. Pe lângă această materie organică brută. rezultă un produs fertilizant pentru culturile agricole şi horticole. Mg). Compost rezultat din subproduse pomicole Subprodusele pomicole sunt constituite din ramuri. Compost urban Plecând de la deşeuri solide de origine menajeră. K Ca. 160 . La ora actuală. în agricultura ţărilor din Uniunea Europeană. seminţe. sunt legate de riscul existenţei unor metale grele. composturi din nămol de la staţiile de epurare urbană etc.

etc…) va creşte: produsele organice provenite din degradarea îngrăşămintelor verzi au de fapt un rol de liant. Zâzanie-Lolium perene. obţinute în urma recoltei primare.Medicago lupulina. Trifoi de Alexandria. 2002): Leguminoase: Trifoi mărunt . cu atât mai puţini cu cât ţesuturile lor sunt tinere şi puţin lignificate.După încorporare. Ele produc puţin compuşi humici. d) Îngrăşămintele verzi Cunoscute din antichitate. protecţia solului în timpul iernii. Ovăs. asamblând elementele minerale a solului. Efectul este de scurtă durată 161 Măzăriche. transferul de elemente fertilizante la cultura următoare. Fasoliţă. etc. Trfoi alb. Meinrad.. etc. etc. aportul de compost obţinut din subprodusele vegetale. rezistente la presiunea ploii şi la presiunea exercitată de trecerea maşinilor agricole. Rezistenţa solului la agenţii de degradare (condiţii climatice. Îngrăşămintele verzi aduc solului substanţe organice care se degradează rapid. accelerarea mineralizării humusului. Cercetările efectuate până la ora actuală. Graminee : Secară. Ridiche furajeră. fixarea azotului atmosferic. împotriva eroziunii şi a spălării.. Cele mai folosite îngrăşăminte verzi sunt următoarele(L. Mazăre furajeră. Hrişcă. Trifoi violet. Lupin. Agregatele formate devin mai stabile. ameliorarea stabilităţii structurale. următoarele aspecte pozitive asupra solurilor. este neapărat necesar. pentru menţinerea unei bune stabilităţi structurale a solului şi a unei activităţi biologice susţinute..c4. efecte mecanice asupra rădăcinilor). Compost de grădină În culturile legumicole. sunt culturi vegetale care vizează ameliorarea fertilităţii solurilor cultivate. produsele organice provenite din degradarea ţesuturilor vegetale vor juca un rol esenţial în ameliorarea structurii solului. trecerea utilajelor. datorită relativei intensificări. ca urmare a utilizării îngrăşămintelor verzi: stimularea rapidă şi intensă a activităţilor biologice din sol. . Crucifere: Muştar. amestecuri etc. scot în evidenţă... îngrăşămintele verzi aşa cum şi numele le indică. Rapiţa.. o puternică producţie de polizaharide.

La toate tipurile de sol. Totuşi. constituie o protecţie împotriva elementelor climatice naturale: apă. menţinerea unui covor vegetal. 22. Încorporarea în sol a îngrăşământului verde provoacă o proliferare a lumbricidelor care se hrănesc cu resturile vegetale. Astfel. Gramineele sunt apte pentru ameliorarea structurii grăunţoase a solului. Îngrăşămintele verzi absorb elementele fertilizante şi le restituie solului. b). Îngrăşămintele verzi prezintă avantajul că acumulează elemente minerale în ţesuturile lor. bilanţul fiind nul.5 kg de P2O5. pot fi modificate. De altfel. vânt şi soare. de exemplu potasiul sub formă de silicat. Astfel o cultură de măzăriche care produce 3 tone de substanţă uscată /ha 90 kg N. Cantităţile de elemente fertilizante conţinute în părţile aeriene ale îngrăşămintelor verzi pot fi considerabile. 1988). îngrăşămintele verzi contribuie la protejarea împotriva eroziunii provocate de ploile de iarnă întârziind formarea unei cruste dar şi diminuând agresivitatea şiroirilor. Excepţia face azotul care poate fi fixat de către leguminoase. recunoscut în special în regiunile cerealiere. Rădăcinile de lucernă au un efect pozitiv asupra structurii. calitatea acestor elemente cât şi repartiţia lor în diferitele straturi din sol. în urma unui îngrăşământ verde se pune în evidenţă o creştere importantă şi durabilă a fosforului asimilabil. 162 ( în jur de 15 tone de substanţă proaspătă).(maxim trei săptămâni după încorporare) dar intens (MONNIER. 1965 a. Astfel cruciferele utilizează elementele minerale din sol sub formă insolubilă. conţine în părţile aeriene în jur de : - . apoi le restituie solului sub formă organică uşor asimilabile pentru cultura următoare. Săpând galerii ele menţin porozitatea solului şi uşurează uscarea şi aerarea părţii superficiale a solului. asigurând menţinerea solului pe loc cu ajutorul rădăcinilor. Îngrăşăminte verzi încorporate superficial îmbunătăţesc disponibilitatea fosforului şi a potasiului în primii 15 cm ai solului (MAILLARD & VEZ.

2002): reducerea bolilor parazitare (viţa de vie). composturi diverse şi îngrăşăminte verzi. o regăsim în floricultură. prin şiroire sau prin acţiunea văntului. Cea mai mare utilizare a composturilor menajere în horticultură. nevoile de înlocuire a acestui substrat sunt foarte ridicate. Pe solurile goale. acestea se suprapun fenomenului de “terroir”. situaţii evitate în cazul plantaţiilor care au suprafeţele dintre rânduri acoperite. se recomandă folosirea de îngrăşăminte verzi combinat cu folosirea altor complemenţi organici. pentru menţinerea unui nivel ridicat de humus.În plantaţiile înierbate. sol acoperit (înierbarea permanentă a solului). evitând astfel fenomenul de eroziune. Aprovizionarea plantaţiilor cu materie organică. ovăs. antrenând plecarea particulelor organice şi minerale. În cazul plantaţiilor neînierbate. provocând dispersia agregatelor. pentru obţinerea de amestecuri de pământ. sub formă de îngrăşăminte naturale.- 90 kg de K2O. calitatea alimentară a produsului rezultat. 2001): lucrări superficiale. impactul ploilor asupra solului este foarte mare.păstrarea gustului specific al unei regiuni. Ţinând cont de faptul. trifoi şi fasoliţă). este acoperită total sau parţial cu iarbă. Datorită specificului produselor floricole. piaţa floricolă se orientează spre o vânzare a florilor împreună cu substratul de cultură. 75 kg de CaO. dintre rândurile de plante pomicole şi viticole. e) Utilizarea materiei organice în culturile horticole Efectele pozitive ale humusului asupra calităţii producţiei horticole. că în ultima perioadă. În ceea ce priveşte efectele humusului asupra calităţii gustative. influenţează pozitiv stabilitatea agregatelor de sol. Cele mai folosite îngrăşăminte verzi. sunt amestecurile de graminee cu leguminoase şi alte specii (ex. suprafaţa dintre rânduri. dozele de compost 163 . Două mari opţiuni există în ceea ce priveşte întreţinerea solului în plantaţiile pomicole şi viticole între rânduri (Salat Annie. se referă la cel puţin trei aspecte (Catherine Regnault Roger.

C. iar pe de altă parte datorită vânzării plantelor dendrofloricole împreună cu substratul de cultură. In floricultură. de către populaţiile urbane. Fenomenul de eroziune este mult limitat datorită aportului materiei organice. poate să ducă la creşterea fertilităţii solului şi la îmbunătăţirea unor caracteristici fizice ale acestuia (Fiţiu. culturile horticole prezintă anumite specificităţi care influenţează puternic utilizarea şi gestiunea materiei organice.1994)etc.. noi substraturi sunt folosite în ultima vreme şi care au la bază amestecuri de composturi urbane menajere. cu analizele de rigoare referitoare la nivelul de metale grele care pot să apară în cazul deşeurilor urbane sau a nămolului de la staţiile de epurare.în aceste amestecuri pot să fie mai ridicate. care stabilizează agregatele de sol. composturi din subproduse forestiere. S. materie organică care cel mai adesea se pierde. observându-se creşteri la acest nivel între 10 şi 30 %. Mg. această materie organică influenţează şi capacitatea de reţinere a apei . chiar în cazul unor composturi cu un conţinut mai ridicat în metale grele. Ca. se pot elimina mari cantităţi de deşeuri urbane produse la ora actuală. Utilizarea de materie organică de diferite origini în culturile horticole are efecte pozitive asupra conţinutului în C organic al solurilor şi asupra nivelului în principalele elemente fertilizante . răspunzând în această situaţie şi unei nevoi sociale şi ecologice (Carre. 164 . că utilizarea de materie organică în culturile horticole . Sub aceasta formă. În acelaşi timp. Acest consum este mai ridicat în horticultură datorită intensificării producţiilor pe de o parte. de rezidii de la staţiile de epurare. 2000) . 1995). K. In raport cu culturile de câmp. În concluzie putem spune.. Se pot realiza substraturi de cultură având la bază aceste composturi. composturi din rezidii vegetale (Bourgeois. P. domeniul horticol ce absoarbe cele mai mari cantităţi de materie organică de origini diverse.N. Aceste produse nu sunt utilizate niciodată singure.

2002). Pe lăngă faptul că horticultura este un domeniu în care se pot valorifica şi elimina pe acestă cale cantităţi mari de compost. Pinus eldarica. Cupresus arizonica. ea produce în acelaşi timp cantităţi interesante de deşeuri care pot să sufere un proces de compostare aerobă. pomicultura. datorită costului redus al acestor composturi comparativ cu preţul turbei şi a altor materii folosite pentru amestecuri..1993): → Scoarţe de pin + Compost urban de deşeuri menajere. Plantele dendrofloricole cultivate la ghivece. Juniperus. Valerie Souchard. care au la bază folosirea turbei sunt: → Economie financiară importantă. f) Gestiunea deşeurilor organice urbane Deşeurile civilizaţiei noastre. → Rezidii de vinificaţie + Rumeguş + Compost de deşeuri menajere. începând cu ţările 165 . Pinus halepensis. sunt: Cotoneaster francheti. → Rezidii de vinificaţie + Rumeguş + Composturi de nâmol de la staţiile de epurare a apei. Pyracanta atlantioides. → Resorbţia deşeurilor şi valorificarea materiei organice şi a elementelor minerale pe care acestea le conţin. provenit din deşeuri urbane. Legumicultura este un domeniu care alături de celelalte ramuri ale horticulturii (viticultura. floricultura). Marion Sanchez. constituie una din slăbiciunile sistemelor economice. care s-au dezvoltat în multe ţări din lume.In Uniunea Europeană se comercializează substraturi de cultură care au la bază următoarele materii organice alături de alte substraturi artificiale (Bourgeois. produce rezidii vegetale care pot fi compostate şi refolosite în agricultură (Guy Cesar. la care sunt utilizate cu predilecţie aceste composturi şi în special cele care au o origine menajeră şi urbană (nămol). → Scoarţe de pin + Compost de nămol de la staţiile de epurare. Prunus laurocerasus. → Autonomie locală în ceea ce priveşte producţia de substraturi. Avantajele utilizării acestor constituenţi ai substraturilor clasice. S.

cu materii organice proaspete. în zonele urbane. sau a materiilor nocive. Amendarea solului. organice sau minerale extrase din deşeurile menajere prin percolarea apelor de ploaie. → Poluarea apei: riscul de infiltrare spre apele freatice a germenilor patogeni. producţia de deşeuri menajere pe cap de locuitor pe zi .. se situează între 0. are avantajul major. că poate asigura eliberarea progresivă de elemente fertilizante.(Fiţiu. şi rozătoare.8 kg . în căutarea procedeelor de tratament. pune probleme economice şi ecologice. Debuşeul acestui compost.1980) Abandonarea şi răspândirea necontrolată a deşeurilor în natură. în toate ţările occidentale. Ea poate să servească.4 kg în zonele rurale. o ţară în curs de dezvoltare. În cazul României. Volumul acestor deşeuri creşte în fiecare an. de către populaţiile de microorganisme. este utilizarea sa în agricultură. prezintă o importanţă mare. sau să atingă pânzele de apă freatică de către apele de percolare care se infiltrează în sol. şi ca amendament pentru sol. Din cauza acestor considerente. au început demersuri.6-0. 1997) Gestiunea şi tratarea deşeurilor menajere. 166 . şi între 0. Acest ultim sistem. şi să dea în acelaşi timp deşeurilor. proliferarea insectelor şi a rozătoarelor în climate calde. pune numeroase probleme. ca şi sursă de energie. a unei hrăni abundente: → Poluarea aerului: riscul de incendii spontane. păsări. Fracţiunea organică a acestor deşeuri. care conduce la o alterare a constituenţilor chimici a acestor deşeuri parţial stabilizate. dintre care cele mai importante sunt: → Aspectul sanitar: prezenţa germenilor patogeni susceptibili de a fi propagaţi de către insecte. sau după compostarea acestora.3-0. ca o descompunere aerobă a deşeurilor organice. mai ales datorită existenţei în deşeuri. C. poate să se facă. compostajul se poate defini. care ar putea să prezerveze mediul înconjurător. o valoare utilă. Din punct de vedere biologic. f1) Efectele deşeurilor (Juste. faptul. producerea de mirosuri neplăcute(fermentaţie).industrializate şi terminând cu cele sărace.

aspectul localităţilor. un teren de depozitare nu mai poate fi utilizat pentru locuinţe. → Aspectul social: tulburări fiziologice posibile la persoanele care locuiesc în vecinătatea terenurilor de depozitare . → Aspectul economic: risipire de materie . pentru terenuri de sport. f2. ele pot sa atingă omul. Este un mod de distrugere prin căldură şi diverşi factori interni. chimice. caracteristicile fizice. risipire de teren. apoi în peşti. → Atingerea provocată faunei si florei: în cazul deversărilor în mare (deşeuri industriale): introducerea posibilă de elemente toxice (Pb. în caz de deversare pe malul lacurilor.→ Poluarea solului: la proximitatea terenurilor de răspândire solul devine acid (pH 1-3). În general un teren de depozitare epuizat. vectori de boli. industrie sau agricultură. veriga finală a lanţului alimentar. solul poate în acelaşi timp să conţină produse toxice şi germeni patogeni extraşi din deşeuri menajere de către apele de ploaie (vezi poluarea apei). a germenilor şi paraziţilor nedorite. Compostarea Exista multe accepţiuni referitoare la procesul de compostare dintre care pot fi citate cele mai reprezentative (Fiţiu. de seminţe şi fructe 167 . după trecerea multor ani. dar cu prioritate deşeurilor solide şi semisolide. şi prezintă rele caracteristici mecanice. La mulţi ani de la închiderea sa. îl fac impropriu pentru construcţii şi agricultură. 1997): • • • Compostarea este o tehnică de stabilizare şi de tratare aerobă a deşeurilor organice biodegradabile. Se adresează tuturor deşeurilor organice. poate să fie folosit. Hg ). există riscuri mari pentru fauna şi flora din aceste lacuri . parcuri de agrement. se acumulează în organisme. şi redat circuitului silvic prin împădurire. în plancton. cea mai mare parte din deşeurile toxice.

1997). ca şi în sol.. sunt aceia care influenţează condiţiile de viaţă ale microorganismelor. urmănd lanţurile de transformare naturală. Compostarea nu trebuie deci să fie considerată (Juste. S-a reuşit progresiv realizarea unor condiţii de viaţă optime pentru aceste microorganisme în timpul diferitelor faze al unui fenomen continuu cum este compostarea.1980): nici ca un remediu miraculos pentru tratarea tuturor deşeurilor. nici ca o tehnică de depoluare de materii şi compuşi care nu sunt biodegradabili. Principalii parametrii ai compostării. celulelor vegetale sau animale. Parametrii compstării acţionează simultan (Fiţiu. nici ca un panaceu al crizei economice. Compostarea este de asemenea şi o "ecotehnologie" pentru că ea permite întoarcerea materiei organice în sol . factor de stabilitate şi fertilitate al solului. descompunerea materiilor organice se efectuează. Prin practica empirică. umiditatea. temperatura. C. şi prin experimentare ştiinţifică. şi deci reinserţia acesteia în marile cicluri ecologice vitale a planetei (Fiţiu. Parametrii compostării In timpul compostării. S-au stabilit relaţii între activitatea microorganismelor şi evoluţia compostului. În această măsură compostarea este deci o "biotehnologie" pentru că ea răspunde unei exploatări industriale a potenţialităţii microorganismelor. care în finalul evoluţiei ei dă naştere la humus. caracteristicile chimice ale materiilor compostate. cum sunt: nivelul de oxigen lacunar. • Este rezultatul unei activităţi microbiologice complexe. 1997): → Nivelul de oxigen lacunar Orice organism aerob consumă oxigen pentru a oxida compuşii organici care îi servesc de hrană. 168 . au fost identificaţi parametrii care acţionează asupra acestor transformări.• Este o tehnică biologică de reciclare a materiei organice. care survine în condiţii particulare.

cel mai adesea spre 50-60°C. termofile (puţin numeroase). În timpul fazei de fermentare aerobe active. Apriori. parametrul "conţinutul în apă" variază din două motive: Conţinutul în apă are tendinţa de a creşte. a căror temperatură optimă este cuprinsă între 30 şi 45°C. şi a aerării forţate. În funcţie de temperaturile lor optime.R. microorganismele consumă între 15 şi 30 de ori mai mult carbon decăt azot din substrat. 169 . care degradează materiile organice în prezenţa oxigenului..E. sub acţiunea conjugată a creşterii temperaturii. 1984). In cursul evoluţiei. care antrenează pierderi sub formă de vapori de apă (Anid. în practică el este de asemenea un veritabil proces termic. şi de plaja de temperatură la interiorul căreia. şi a căror temperatură maximă poate să treacă de 90°C.N. a căror temperatură optimă se situează la mai mult de 45°C. ele pot să se multiplice. → Temperatura: Dacă compostarea este înainte de toate un fenomen microbiologic. mezofile (cele mai numeroase).→ Umiditatea: In timpul compostării . într-un compost terminat (A. microrganismele se clasifică astfel (Anid. Conţinutul în apă are tendinţa de a diminua. 1980). şi care se multiplică şi la 0°C. → Caracteristicile chimice ale substratului: ♦ Raportul C / N: Carbonul este principalul constituent al moleculelor organice. a căror temperatură optimă de creştere este inferioară la 30°C. sau datorită întoarcerii periodice a substratului. Raportul C/N descreşte deci în mod constant în cursul compostajului pentru a se stabili spre 10 (între 15 si 8).D. raportul C/N de 30 este deci favorabil fenomenului. 1989: • • • psicrofile. substraturile organice pierd mai rapid carbonul lor (metabolizat şi degajat sub formă de gaz carbonic) decât azotul (metabolizat sau pierdut sub formă de compuşi azotaţi volatili ca amoniacul). căci există o producţie de apă de către microorganisme.

Un deşeu animal bogat în azot şi foarte umid. care corespunde timpului necesar colonizării mediului de către microorganisme (o zi aproximativ).E. care este datorată multiplicării microbilor mezofili care provoacă începutul fermentării.Exemple (A. deşeuri de hârtie. 170 Zona optimă largă 20-70 2-5 75-150 100-300 Zona optimă medie 30-35 300 100-150 . dacă nu. La 60-70°C. subproduse lignocelulozice. b) Materiale bogate în azot: resturi de legume.D. care corespunde perioadei de activitate . relativ uscat şi susceptibil de a provoca o bună formare de spaţii lacunare. lemn . plante leguminoase.1980): a) Materiale bogate în carbon: paie. ea rezultănd din activitatea respiratorie endogenă a celulelor vii prezente în masă : → faza mezofilă. carton. microbii termofili mor la rândul lor . Temperatura creşte uşor. 18 Sinteza raporturilor între elemente (Mustin 1988) Raporturi C/N N/P C/P C/S Fazele compostării: Fermentarea se realizează în 4 faze succesive distincte (Mustin 1988): → faza de latenţă. şi care continuă opera de degradare şi de creştere a temperaturii. Aceste microorganisme degajă mari cantităţi de căldură. ♦ Alte raporturi: Alături de raportul Carbon/Azot mai există şi alte raporturi care condiţionează buna desfăşurare a procesului: Tabelul nr.R. subproduse animale. temperatura amestecului crescând puternic. In jur de 40-45°C. microbii mezofili mor ( temperatura optimă -30°C ): → faza termofilă. Această fază nu poate să dureze mult timp (4 zile minimum). a unui alt val microbian care îl înlocuieşte pe precedentul. . va fi perfect completat de către un deşeu bogat în carbon.N. (temperatura optimă-50-55°) astfel câ toţi germenii patogeni şi paraziţii diverşi.

ciupercile şi actinomicetele. se evită poluarea mediului prin degajarea de mirosuri sau prin scurgerea sau infiltrarea sucului de percolare. ea corespunde cu finalizarea procesului de compostare. In acest mod. Deşeurile sunt astfel umectate şi puse în contact cu populaţiile microbiene. Biometanizarea se realizează în recipienţi închişi şi etanşi cu scopul de a menţine condiţii de anaerobioză. pectinolitice. dar o data terminată.conţinutul în materie organică din compost va fi foarte scăzut. Principalele microorganisme responsabile de această descompunere. sunt bacteriile. care provine în general din deşeurile menajere sau din dejecţiile animale” (L'ECO Industrie. potenţial de buna calitate şi care furnizează energie sub formă de biogaz. deşeurile triate şi mărunţite. şi nu vor rămâne decât compuşii minerali pe care îngrăşămintele chimice pot să le aducă solului. Pe de altă parte procedeul permite recuperarea biogazului produs. alimentează digestorul (instalaţia de metanizare) împreună cu sucul de presare a compostului final. Se poate distinge (Juste. proteolitice. care permite stabilizarea materiei organice. dezvoltate la ora actuală. şi care conţine aproximativ 70% metan. amilolitice şi amonifiante. este o tehnică de bioconversie anaerobă. Primele trei faze sunt destul de scurte. In procedeele de metanizare. care conţine în cea mai mare parte metan. repartizate în funcţie de principalele grupe fiziologice funcţionale: celulolitice. în timp ce ultima (maturarea este destul de lungă) → faza de maturare: Durata sa este de 60 de zile minim. f3.Biometanizarea „Biometanizarea sau digestia anaerobă. Prin acest procedeu se obţine un compost stabilizat. Temperatura este un parametru foarte important care condiţionează timpul de sejur al deşeurilor în digestor.1995). 1980): 171 .

1996) Compusul Metan Dioxid de carbon Oxigen Hidrocarburi parafinice Hidrocarburi aromatice Hidrogen Sulfură de hidrogen Monoxid de carbon Seria B. E. 19 Compoziţia gazului emis de către o rampă de deşeuri menajere (Ph. zaharuri).1 0. In plus. iar moleculele mari (proteine.*un regim mezofil : 35-37°C.. cu timpul de sejur între 2 şi 3 săptămâni. datorită unui raport C/N mai slab (15 în loc de 18-30 ). X. biometanizarea permite recuperarea de energie sub formă de gaz combustibil (82 Nm3 de metan / tona de materie digerată). care permite diminuarea taliei digestorului. T. Procedeul de metanogeneză cuprinde 4 faze (Anid –1989): → Faza de hidroliză enzimatică: In cursul acestei faze. (Benzen. Numeroase bacterii gram-negative sau pozitive. *un regim termofil: 55-65°C. Thonart şi col. Toluen.5 Inafara timpului de sejur mai scurt. In comparaţie cu compostarea aeroba clasică. Thermoanaerobium. cu timpul de sejur între 7 şi 10 zile Tabelul nr.5 47 3.1 0.7 0.01 0. stabilizarea compostului este mai bună. regimul termofil produce cantităţi de gaz mai importante şi asigură distrugerea a aproape 100% din germenii existenţi în 24 de ore. amine. Xilen) Concentraţia (procente din volumul uscat) 47. structura materiei organice este distrusă şi solubilizată . Ruminococus sp. 172 .2 0. şi a seminţelor care ar putea contamina compostul.1 0. Etilen . sporulate sau nesporulate intervin în această fază: Bacterioides sp. Clostridium thermocelum.. polizaharide) sunt depolimerizate în molecule mai mici (acizi.

Clostridium thero acericum. Metan Methanobacterium sochngenii.5. temperatură de intensă activitate microbiană mezofilă. 173 2 CH3 .8 şi 7. Methanospirillum. wolini.Materie organică → Faza de acidogeneză: » Acizi. Pe parcursul acestei faze intervin: Methanobacterium formicum. Syntropomonas wolfei.COOH + 2 CO2 +4 H2 » Acetaţi . pentru a se elimina problemele derivate din metanizare (incendii. Clostridium. Este o etapă mai puţin cunoscută în care intervin: Metanobacilus. rezultând acizi (în special acid acetic). C6 H12 O6 +2H2O » → Faza de acetogeneză: In aceasta fază. În această fază intervin bacterii nesporulate: Bacterioides ruminicola. Zaharuri Aceasta fază constă într-o simplificare a moleculelor rezultate în prima fază. la o temperatură cuprinsă între 30 şi 40°C. Metanosarcina barkeri. Acizi → Faza de metanogeneză: Aceasta fază corespunde cu transformarea acetaţilor şi a CO2 în metan. Amine . acizii rezultaţi anterior sunt transformaţi în acetaţi. Methanococus Acetaţi » mazei. unde fenomenul se produce în mod spontan. La temperaturi mai înalte. fiind mai scurtă şi mai sensibilă la variaţiile de ph şi de temperatură. În aceste cazuri se poate recurge la captarea gazului situat în inima rampei. la un ph cuprins între 6. Omelianski. Procesul de metanogeneză se realizează în condiţii optime. digestia este posibilă fiind realizată prin intermediul unui val termofil. Această tehnică este valabilă astăzi ca o soluţie în extremis. Fenomenul de metanizare este des întâlnit în condiţiile unor rampe de depozitare necontrolate de deşeuri menajere. Bifidobacterium. CO2 H2 şi NH3. poluare atmosferică).

Eole/2005 etc. problemele se intersectează. Franţa de exemplu a dat un impuls important în ultimii ani lansării de programe structurale în acest domeniu (Planul Lemn/Energie. Într-adevăr partea energiilor regenerabile variază. în consumul intern brut. Între energia solară.20 000 de instalaţii de încălzit apã cu energie solară. La ora actuală energia regenerabila şi carburanţii “curaţi” sunt la ordinea zilei.La nivel european. opinia publică se vrea tot mai responsabilă şi cercetătorii se preocupă de energiile regenerabile. În ce priveşte energia obţinută din lemn. biomasa şi biocurenţii. obiectivele principale sunt clare şi anume: ameliorarea ofertelor de utilaje necesare pentru cercetare şi dezvoltare. În U. energia viitorului. Energii nepoluante. În acelaşi timp există mari dezacorduri. reprezintă 5 % din consumul de energie în Franţa ( 10 milioane tone echivalent petrol pe an – TEP). 7. Noul mileniu se vrea mai curat şi mai responsabil faţă de mediu. Se scot din sertare energiile alternative: solară. Ele reprezintă 3 % din bilanţul energetic european.E.). energia din lemn constituie 40 % din producţia totală de lemn. prin programele SAVE şi ALTERNER. ALTERNER) pentru a ajuta dezvoltarea acestor energii “curate”. Programe europene au fost lansate (SAVE. aproape 150 milioane de euro au fost consacraţi energiei regenerabile în anul 2002. După Bruno Hucbourg (2002) bioenergiile de origine agricolă sau forestieră. energia verde. agricultura joacă rolul său în folosirea unei energii ce respectă mediul înconjurător. în funcţie de ţară. eoliană. guvernele Uniunii Europene au decis să ducă o politică incitativă în acest domeniu.5. forţa eoliană şi energia geotermală. pe când această proporţie este de 55 % la nivel mondial. de la 1 % la 25 %. GESTIUNEA RESURSELOR REGENERABILE Conferinţele internaţionale se succed. născute din resurse naturale regenerabile. Ca urmare a Conferinţei de la Rio şi a întâlnirii de la Kyoto (asupra efectului de seră). În Franţa de exemplu. 174 . precum şi promovarea rezultatelor obţinute.

7. În felul acesta întregul ciclu se închide (Ademe 2001).3. este numit bio-carburant. permiţând astfel realizarea fotosintezei. Ea formează masa totală a materiei vii de pe planetă. aer şi de asemenea de la soare. spre deosebire de energia din combustibilii fosili. casete. Biomasa Biomasa reprezintă o altă energie posibilă de utilizat. rezultând biomasa.1. Această biomasă se naşte. boxpaleţi uzaţi) şi plachete forestiere. singura firmă care producea benzină aditivată cu ETBE era firma ELF. 5. Această producţie reprezintă 4 % din 175 .2. pe care îl recombină cu elementele nutritive din sol. creşte şi se reînnoieşte repede. Ajutoarele oferite la acest tip de energie trebuie să permită dezvoltarea în vederea învingerii piedicilor la nivelul pieţei.. în principal scoarţă de arbori. 45 kg de potasiu şi 280 kg de calciu). condamnată la epuizare. eliberată prin arderea biomasei. dar şi deşeuri industriale banale (lăzi. Biocentrale din Uniunea Europeană. Această energie.7. folosit în stare brută sau transformat în ETBE (tri-etil-butileter). 2002). rumeguş. Acest alcool. În ce priveşte cenuşa. Biocarburanţii Bio-etanolul se obţine prin transformarea grâului şi a sfeclei (L. provine din pământ.7. Arderea produce CO2 necesar creşterii plantelor. Plantele absorb dioxidul de carbon (CO2). 5. Biogazul Referitor la biogaz. Meinrad. ea este bogată în substanţele ce se pot folosi ca îngrăşământ (o tonă cenuşă conţine 15 kg de fosfor. se prevede dezvoltarea acestui sector. care îl absorb din atmosferă. eliminând oxigenul şi utilizează carbonul. Până în martie 1996. în special pentru deşeurile fermentative. precum cea din Autun (Franţa) consumă biomasă de origine vegetală.5.

Un câmp de cereale sau oleoproteaginoase contribuie la reducerea efectului de seră. celuloză) din care se poate scoate energie şi se eliberează în atmosferă oxigenul. deoarece este un mare consumator de carbon din CO2 atmosferic.benzina consumată în Franţa. prin arderea cărbunilor sau petrolului. ADEME explică că înlocuirea a 1000 TEP/an de origine fosilă cu energie regenerabilă. Nu este de neglijat să ne gândim la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă. Apoi. Lumea îşi asigură sursa de energie în cea mai mare parte din combustibili fosili. Plantele verzi fixează CO2 din aerul “de azi” sub diverse forme (amidon. se accentuează efectul de seră şi se modifică astfel climatul. Se prevede pe viitor un impozit la nivel mondial pe activităţile care emit în atmosferă CO2 provenit din carbon fosil. au fost puse în funcţiune două mari unităţi de producţie de către firma TOTAL. Ca urmare conţinutul de CO2 în atmosferă creşte. dar care se eliberează astăzi din nou în atmosferă. Pe scurt deci. orizontul energetic european va fi verde. Deci. Aceasta duce la creşterea cantităţi de CO2 din atmosferă. adică rezultă mai mult CO2 în atmosferă decât poate întreaga vegetaţie a planetei să-l absoarbă. care va 176 . permite reducerea emisiilor de CO2 cu 3000-4000 tone/an. Biocarburantul contribuie la scăderea emisiilor de CO2 în atmosferă. Dacă omul utilizează carbonul din plante ca energie (biocarburant) el va folosi carbonul din atmosfera „de azi „ şi nu cel de „ieri” stocat în zăcământ . Carbonul combustibililor fosili provine din CO2 atmosferic stocat prin intermediul plantelor de milioane de ani. putem afirma că folosirea biocarburanţilor determină consumul şi restituirea de CO2 din atmosfera de azi în timp ce folosirea combustibililor fosili determină consumul de CO2 stocat de milioane de ani şi eliberarea lui în atmosfera de azi. Explicaţia acestui lucru este următoarea :bilanţul CO2 pe planetă a devenit pozitiv. Este deci mai bine să ardem carbonul rezultat din CO2 din atmosferă decât carbonul rezultat din CO2 fosil. În anul 2030 lumea va suporta efectul de seră din cauza creşterii procentului de CO 2.

randamente foarte corecte au fost obţinute în Spania pentru culturi irigate (5 t/ha). moment în care cultura poate căpăta amploare. cu consecinţele de rigoare asupra nivelului mărilor. cu un randament la ha de 500 kg de ulei pentru anumite varietăţi. Apa. Pentru Euphorbia. Florida vor vedea o partea din suprafeţele lor acoperite de ape. Rezultatul pare dezamăgitor pentru Lesquerella şi Dimorphoteca. Agricultura nu va mai apărea ca poluantă. genetica lasă câteva speranţe pentru un rezultat mai bun. ca un absorbant de carbon prin intermediul plantelor cultivate şi a arborilor. care va fi aur în secolul XXI. va lipsi în anul 2050 în 50 % din ţări.face să crească temperatura cu un grad pe o perioadă de 30 de ani. Uleiul de Lunaria arată şi el o bună aptitudine industrială. cu un potenţial de randament de 3 t/ha. Euphorbia lagascae. Acest proiect asociază. Totuşi. în Siberia (Ademe 2001) Tot ce poate servi la protejarea stratului de ozon şi diminuarea efectului de seră va ghida activitatea organizaţiilor economice. Omenirea va consuma mai multă energie. industriile de profil şi cele din sectorul vopselelor şi a lubrifianţilor. dar alegerea formei de energie utilizate se va face în funcţie de efectul de seră. Bangladeşul. În schimb. Callendula officinalis. producători. producători se sămânţă. Dimorphoteca pluvialis. datorită slabului randament agronomic. util în industria lubrifianţilor. ci dimpotrivă. Incepând cu 1994. Uleiul extras din această plantă conţine într-o bună măsură acid vernolic. creşterea temperaturii va deschide noi perspective pentru agricultură în unele zone ale Canadei şi de ce nu. nu va fi penurie de energie. programul VOSFA realizat asupra acizilor graşi vegetali. Două culturi (Lesquerella şi Cuphea lutea) au fost de asemenea testate în Statele Unite unde specialiştii estimează că trebuie circa 10 ani de selecţie pentru a obţine randamente pe măsură. Uleiul de Calendula este foarte pun pentru vopsele. 177 . studiază fezabilitatea mai multor culturi: Lunaria annua (bănuţul papei).1994). situaţie care va avea consecinţe pentru agricultură (OCDE.

E. Bousens şi Verdun). obligată fiind de criza petrolieră. Elf.P. Se preconizează la nivelul Franţei de exemplu ca producţia de ester-metil (diester) să se dubleze pe termen scurt. În practică. Produs derivat din uleiuri vegetale. în amestec cu motorina.2002) : Diester-Industrie şi Novaol în 4 localităţi (Grand-Couronne. Total-Fina. Comisia Europeană a decis anul trecut că energiile regenerabile trebuie să furnizeze 12% din bilanţul energetic european până în 2010. Starea de spirit europeană vis a vis de carburanţi este pe cale de a se schimba. care au produs în acelaşi an 470 000 tone. cu atât mai mult. cu cât industriile petroliere cer acest lucru.Comisia Europeană este pregătită să încurajeze dezvoltarea biocarburanţilor. Letouze. Comisia Europeană este astăzi mai deschisă sau am putea zice chiar favorabilă biocarburanţilor . utilizează un amestec mergând pănă la 30% Diester. Diesterul este utilizat în U. DIESTERUL. Alte ţări precum Brazilia şi Statele Unite au înţeles mai devreme această necesitate. Venette. Ele au parcurs 20 milioane de km cu acest bio-carburant. dar şi de către distribuitorii independenţi şi de către GMS (Supermarcheturi). Această creştere a randamentelor de producţie ar trebui să ducă la obţinerea unei rentabilităţi suficiente care să poată dezvolta acest produs. Euzen. el este cel mai adesea încorporat la nivel de 5% în motorina distribuită de către marile companii petroliere precum. A. Foarte rezervată acum câţiva ani. F. Producătorii de sfeclă sunt optimişti atât pentru zahăr cât şi pentru etanol datorită progreselor de productivitate aşteptate în anii ce vin. s-a ridicat în 1999 la 250 000 tone. lansând de multă vreme programe de dezvoltare a producţiei de etanol. ceea ce plasează Franţa în capul listei ţărilor europene. face parte din opţiunile posibile. Mai mult de 4000 de vehicule ale administraţiilor publice franceze. în motoare Diessel. şi Shell. J. 178 . Producţia franceză de esteri metilici de uleiuri vegetale (EMHV) pentru fabricarea diesterului. EMHV sunt produşi în Franţa de către 2 societăţi (Villneuve. P. pentru a atinge acest obiectiv. faţă de 6% în prezent.Bosc. energie regenerabilă prin excelenţă.

2 t). o vor cunoaşte uleiurile de rapiţă. 20 Taxa Interioară pe Produse Petroliere (TIPP) în Europa (euro/m3. A. Producţia europeană ar putea să-şi dubleze de asemenea capacităţile pănă în 2010. el ameliorează lubrifierea motorinei şi funcţionarea catalizatoarelor. compus jumătate din etanol din sfeclă sau grâu în cursul anului 2000. Pe lângă utilizarea pentru producţia de Diester. Cea mai importantă dezvoltare. Tabelul nr.500000 t fie circa 300-400 000 ha de culturi oleaginoase industriale (1 ha pentru 1. el reduce de 3.5 ori noxele de CO2 în atmosferă. Ademe 2001) Ţara Taxe pe uleiuri Exonerare Remarci minerale de taxe pentru biodiesel Austria 283 283 Nici o restricţie pentru cantitate Germania 351 351 (exonerare Nici o restricţie pentru totală) cantitate Franta 378 351 Cota de producţie limitată la 271000 t Italia 403 403 Cota de producţie limitată la 125000t Obiectivul filierei de oleaginoase este de a atinge în Franţa de exemplu 400 000 .Biodegradabil ca produs. Acest bilanţ va permite evaluarea interesului de implantare de noi uzine de producţie. Diesterul este încorporat în proporţie de 30% în carburant 179 . Substituindu-se motorinei. J. 2002). la Mede pentru 73000 tone şi unul al Societăţii Elf.. Pe plan tehnic. pentru a atinge 1000 000 tone/an (Villneuve.Bosc. este o energie regenerabilă. la Donges pentru 82000 tone pe an. P. Euzen. rapiţa este utilizată pentru fabricarea vopselelor. Acest fapt ar oferi un debuşeu comercial pentru 500 000 ha de oleoproteaginoase. Două proiecte sunt în studiu: un proiect al Societăţii Total.P. Un proiect similar de construcţie de uzină este în curs în Spania pentru 100 000 tone etanol plecând de la cereale. Letouze. ceea ce înseamnă aproximativ 200 000 tone ETBE. a linoleului etc. F. Guvernul francez a făcut un bilanţ asupra productivităţii industriei care produce ETBE-un aditiv pentru benzină.

Compiegne ( Franţa) Cognis. Boussens (Franţa) Novaol. esterul (ester metilic de ulei vegetal) este gata pentru a fi folosit ca şi carburant. metanol şi un catalizator. Astfel se obţine Biodiesel şi glicerol. Preţul seminţelor de oleaginoase se situează în ultima vreme aproape de preţul petrolului. chimia parafinei antrenează riscuri care trebuiesc gestionate. Tabelul nr. nu doreşte să precipite dezvoltarea biocarburanţilor. Glicerolul este utilizat în industria cosmetică.E. ţinând cont că rentabilitatea acestei filiere pentru moment depinde direct de preţul petrolului. 21 Producţia de diester din uleiuri vegetale în anul 1999 si 2000 (Ademe 2001) Localitatea / Societatea Dico. Verdun (Franţa) Novaol (Italia) Connemann (Germania) Total 1999 150000t 45000t 33000t 30000t 6000t 7500t 271 500 t 2000 180500 t 60500t 33000t 32500t 0 11000t 317000t Obiectivul la care trebuie să se ajungă în termen scurt este costul utilizării diesterului pentru industriile petroliere trebuie să fie apropiat de cel al petrolului. De exemplu Novaol produce 180 tone de biodiesel pe zi. Insă ultima criză a petrolului din toamna 2000 oferă pentru seminţele de oleaginoase un preţ mai bun decât debuşeele clasice agricole. fiind astăzi în vogă datorită originii lui vegetale. 180 . Procedeul elaborării este discontinuu prin şarje de 5 tone.pentru serviciile urbane în circa 30 de mari oraşe franceze. chimia transformării uleiului vegetal în biocarburanţi nu este periculoasă. Pentru a realiza acest biocarburant se adaugă ulei de rapiţă. Rouen (Franţa) Robbe. El constituie un înlocuitor al sulfului şi aduce calităţi lubrifiante suplimentare carburantului. In ciuda acestei situaţii filiera de oleaginoase din U. Datorită utilizării clorului. După un proces de distilare şi de decantare pentru separarea produşilor de reacţie. această dezvoltare trebuie să se facă cu prudenţă.

la biocarburant. Aceşti adjuvanţi sunt de origine sintetică. Întreprinderi precum Agro Industrie Recherche (ARD) vor să meargă mai departe cu utilizarea acestor agromateriale înlocuind fibrele sintetice cu rapiţă ca şi liant al fibrelor. 2000) Mercedes Volvo VW Ford C220 . Tabelul nr.Un hectar de rapiţă produce circa 1 tonă de ulei. C220 CDI. Se utilizează încă polimeri de origine sintetică pentru a lega fibrele vegetale de paie de exemplu.8 D. E 220 CDI (septembrie 1999) S70 si V 80 Polo diesel. TCI biodiesel 5. In acelaşi domeniu. Industria construcţiei de locuinţe este unul dintre beneficiari. înlocuind polistirenul cu un 181 .4. golf vento. Novaol transformă de exemplu. bora. chimia verde a cunoscut o amploare deosebită. În industria construcţiilor de locuinţe nu toate agromaterialele folosite sunt de origine pur vegetală. Produsele naturale ce pot fi utilizate sunt mai puţin toxice. classic. Turbodiesel 1. E 200.8 TD. 800 de staţii de benzină distribuie un carburant 100% biodiesel care este în întregime exonerat de taxa interioară pe produse petroliere (TIPP). În unele ţări cum este cazul Germaniei. Endura DE. atenţia firmelor s-a concentrat pe construcţia de barchete alimentare (ambalaje din polistiren). unde conceptul reciclării materialelor de origine agricolă nu merge până la biodegradabilitatea acestora şi absenţa inocuităţii pentru mediu. passat 351 MD 1. Liantul în acest caz ar putea fi un extract de ester metilic extras din rapiţă şi care are proprietăţi adezive remarcabile. În Germania. 35000 ha de rapiţă. în special la agromaterialele din Germania. biocarburanţii sunt exoneraţi de taxe în proporţie de 100% şi vehiculele pot să-l utilizeze în stare pură. Obiectivele actuale în materie de biocarburanţi urmăresc înlocuirea a circa 12% din carburanţii pe bază de petrol la orizontul anului 2010.7. Firmele constructoare de maşini au făcut paşi importanţi în tehnologie pentru a adapta vehiculele produse. variant. Biomateriale de construcţii De la catastrofa petrolierului Erika pe coastele Bretaniei în Franţa. 22 Constructorii de autovehicule ce utilizează (Terroir Magazine.

până la producerea unui polimer de origine complet vegetală. şi poate fi extras din paie. La Pomacle în Franţa societatea Soliance tratează prin intermediul uzinei Cantor circa 400 000 tone de grâu pe an în domeniul cosmeticelor. 5. Acest ulei provenit până astăzi din petrochimie ar putea fi înlocuit de către uleiul de palmier sau cel de rapiţă sau floarea soarelui. care este de asemenea hidrofil. Consumul de emulsifianţi de origine vegetalã creşte foarte mult în ţările nordice. Polul hidrofob este partea "grasă" a tensioactivului care până în prezent este de origine minerală. ea propune consumatorilor o gamă de produse de spălat.produs rezultat din paie de cereale şi tărâţe de grâu.5. Procedura constă în înlocuirea polului hidrofil cu un zahar. Paiele care până astăzi erau utilizate ca şi litieră pentru animale sau erau încorporate în sol sau arse. amortizare 182 . Înainte de a trece la producerea de emulsifianţi de origine vegetală trebuie schimbate mai întâi mentalităţile. Singura problemă care încă nu este rezolvată este rehidratarea acestora în prezenţa apei. Plecând de la paie de cereale şi uleiuri vegetale. Un tensioactiv este o moleculă lungă care posedă 2 poli: unul hidrofil şi altul hidrofob. Industria coloranţilor de origine vegetală prezintă de asemenea un mare potenţial de dezvoltare. capătă astfel un debuşeu de primă importanţă. Biodetergenţi şi Biotensioactivi Industria de tensioactivi şi de detergenţi elaboraţi plecând de la cereale duc la obţinerea de produşi mai puţin iritanţi.7. Este vorba de o pentoză care până astăzi nu a fost valorificată. Încet. De exemplu pe piaţa americană produsele sunt încă scumpe datorită faptului că producţia este încă la început şi investiţiile încă nu au fost amortizate ca în cazul produselor ce provin din petrochimie. de muiat (şampoane etc). Un strat subţire de polistiren ar putea pentru moment rezolva această problemă. Toată această gamă de produse chimice este provenită încă din petrochimie. această gamă de produşi va înlocui produsele astăzi realizate de către petrochimie.

Potenţialul de piaţă pentru biodetergenţi este enorm: circa 1266 miloane de tone de detergenţi menajeri pentru Europa celor 15. Biocoloranţi 183 . 2000). Produsele de sinteză complexante sunt stabile şi puţin biodegradabile.2000). 5. care la ora actuală sunt de origine minerală (Terroir Magazine. Aceste noi produse vor permite agricultorilor de a dezvolta producţiile în scop neagricol şi le va permite de asemenea o reconciliere cu protecţia mediului. a merelor). Domeniul de tensioactivi numai pentru Franţa de exemplu este de asemenea interesant. creând premisele modificării proastei imagini pe care lumea agricolă şi-a creat-o în ultimii ani datorită poluării masive a mediului. acidul fitic sau acidul galacturonic care provine din pectine (pulpa sfeclei.petrecută de mulţi ani. Industriile de profil propun înlocuirea EDTA cu complexanţi de origine vegetală cum este cazul acidului mucic care provine din sfeclă. un produs de sinteză.6. Această funcţie complexantă este foarte utilizată pentru detergenţi şi pentru pesticide pentru reducerea efectelor metalelor.7. motiv pentru care preţurile au putut fi deja mai mici (Terroir Magazine. utilizat în cosmeticã şi industria alimentară (Ademe 2001).7. In domeniul şampoanelor pentru păr datorită agresivităţii pentru păr a şampoanelor clasice.7. 5. fiind de circa 54 de milioane tone pe an numai ca agenţi adjuvanţi pentru pesticide. tensioactivii de origine vegetală dizolvă de 100 de ori mai puţină proteină la nivelul părului (Keratina) şi în plus sunt biodegradabili. Biocomplexanţi Un alt produs al chimiei verzi sunt complexanţii de origine vegetală ce vor permite de a înlocui EDTA .

2000).E.Un alt domeniu de actualitate al chimiei verzi este cel al producţiei de antociani. 5. Industriile de cosmetice.7. antifungice. Elementul de bază pentru producţia acestor polifenoli îl reprezintă seminţele de struguri. flavonoide şi fenoli. Distrugerea biodiversităţii prin activitatea umană 184 . producerea unui bioadjuvant de origine vegetală provenit din paie de cereale şi din rapiţă (Terroir Magazine.E. farmaceutice şi agroalimentare încep să înlocuiască coloranţii de origine sintetică care uneori sunt toxici şi pentru care legile sunt din ce în ce mai constrângătoare. textile. regulatori ai funcţiilor vasculare etc…). antioxidante. Proiecte de cercetare au fost de exemplu lansate în U.8. hârtie. foto-protectoare. 5. taninuri.8. Extracţia de polifenoli din plante va constitui o piaţă importantă a chimiei verzi. Polifenolii prezintă circa 55 de calităţi medicinale (anticancerigene. Bioadjuvanţi pentru pesticide Pentru înlocuirea adjuvanţilor minerali utilizaţi pentru fabricarea pesticidelor. pentru obţinerea de antociani din varză roşie şi din frunzele de viţă de vie. se are deja în vedere în U.

185 .1. până la savane împădurite sau stepe aride. peisajele şi ecosistemele. şi chiar o diversitate între ecosisteme şi biotopuri. Ea trebuie să presupună şi prezenţa obligatorie a unui mediu diversificat. plecând de la molecule şi celule. va duce la o accentuare a acestei dispariţii. pentru a înlocui o expresie sinonimă şi anume diversitatea biologică. Evoluţia omenirii nu este posibilă. Acest termen. a posibilităţii pe care omul o are. de recreere sau de altă natură decât cele strict materiale. cu peisaje variabile. acoperă un mare număr de caracteristici biologice diferite. nu are ca scop doar satisfacerea nevoilor alimentare şi energetice. exemplele de biodiversitate sunt nenumărate. care caracterizau planeta noastră acum câteva secole au dispărut.8. menţinerea biodiversităţii reprezintă o sursă de venit considerabilă în condiţiile în care aceste spaţii devin tot mai rare. de adaptare la schimbările mediului. organisme. Creşterea în continuare a populaţiei globului şi a nevoilor acesteia. singurele capabile de a aduce populaţiei umane şi satisfacerea altor nevoi. consecinţă inevitabilă a extensiei populaţiei globului. De la oceane arctice. Viaţa omului. decât în condiţiile unei diversităţi intra şi interspecifice. Aspectul cel mai bine reprezentat al biodiversităţii. Biodiversitatea sau diversitatea biologică Biodiversitatea este un termen care a fost introdus recent. este o atingere a puterii sale evolutive. este cel reprezentat de multitudinea peisajelor de la suprafaţa pământului. Prin activităţile umane.5. pănă la nivelul biosferei. Chiar din punct de vedere strict economic. de la păduri ecuatoriale la păduri temperate sau tundre. populaţii. biocenoze. la mări calde. Orice atingere adusă biodiversităţii în lumea vie. care se manifestă la toate nivelele de organizare.

2002). Pierderea de habitate şi perturbările în lanţurile alimentare. în regiunile cu culturi intensive din Germania. două rase de porci domină: Large White şi British Landrace. Utilizarea de pesticide toxice în agricultura industrială. a contribuit în egală măsură la dispariţia speciilor în habitatele agricole. provoacă o problemă suplimentară. Celelalte practic au 186 . Habitatele care rezistă. Dispariţia habitatului şi a diversităţii biologice datorită practicile agricole 50% din speciile animale şi vegetale sunt pe cale de dispariţie. au dus la utilizarea unui număr limitat de varietăţi. dintre care unele sunt foarte vulnerabile la boli şi dăunători. Pomicultura europeană este un bun exemplu. Încercările de folosire în agricultură a unor specii din ce în ce mai productive. După lista roşie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN). urmănd aceaşi tendinţă.2. 30 de ani de specializare au dus practic la dispariţia a circa 1000 de soiuri de măr (C. habitatele naturale nu ocupă mai mult decât 2-3% din suprafaţă. Utilizarea intensivă de îngrăşăminte şi pesticide. Industria porcină. sunt adesea atâta de mici încât acestea nu mai pot să întreţină numeroasele specii de animale. a scăzut cu două treimi în decursul ultimilor 15 ani. sunt principalele cauze ale acestui fenomen.8. Numeroase habitate. în particular cele cu azot. este în egală măsură simptomatică. Insecticidele comune au omorât între 32-97% din larvele de tentreide. cea a simplificării genetice. au grave repercursiuni asupra faunei şi florei.B. 1997). De exemplu. datorită conţinutului de rezidii chimice acumulat în melci. create prin activităţi agricole au fost distruse prin folosirea de îngrăşăminte azotate minerale. în timp ce îngrăşămintele şi pesticidele din câmpurile alăturate distrug plantele care cresc pe bordurile acestor habitate.5. În Marea Britanie. numărul de privighetori pe teritoriul Marii Britanii. cum sunt preriile care abundă în faună şi floră. Studii detaliate au arătat că practicile agricole industriale. cu care puii de fazan se hrănesc (Greenpeace. cu care acestea se hrănesc.

biodinamice). Scopul acestui program este acela de convinge opinia publică. studii efectuate de către Ministerul Agriculturii.Vanellus vanellus. Conservarea biodiversităţii prin practicile agricole În ceea ce priveşte menţinerea biodiversităţii prin practicile agricole .Carduelis cannabina.8. comparativ cu fermele convenţionale. că în fermele de agricultură alternativă (biologice. Programul a fost realizat cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru mediul înconjurător (PNUI) şi cu sprijinul Fondului Mondial pentru Natură (WWF-World Wildlife Fund). pun în evidenţă faptul. Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN). minimizănd în acelaşi timp spălarea nutrientilor. În Dannemarca. printre care putem cita un program numit “Strategia Mondială a Conservării” cu un subtitlu “Conservarea resurselor vii în serviciul unei dezvoltări durabile. Culturile asociate constituie un aspect important. crescând riscurile de propagare epidemică de boli specifice. utilizate în numeroase ferme de agricultură alternativă în ţările europene. organice.3. că sunt necesare 187 . nagâţul. cât şi organele de decizie din cât mai multe ţări.dispărut. câneparul . unde aceste păsări au dispărut. Această practică permite susţinerea diversităţii şi a abundenţei speciilor. Organisme internaţionale specifice În ceea ce priveşte măsurile de conservare a speciilor. care cuprind culturi vegetale alături de zootehnie. 5. ca tehnică folosită în aceste sisteme. a fost observat un număr mare de păsări precum: rândunica.8. a creat mai multe programe.4. 5. reducând astfel diversitatea materialului genetic disponibil. permit menţinerea multor procese ciclice caracteristice ecosistemelor naturale. exemple diferite arată modul în care sistemele agricole alternative pot contribui la menţinerea acesteia. Sistemele mixte de cultură.

crearea de strategii coerente.8. singura cale capabilă de a răspunde nevoilor viitoare de adaptare. priveşte aspectele globale ale peisajelor şi a ecosistemelor. Practic. au fost create rezervele naturale şi parcurile naturale. A treia direcţie. Dificultatea apare în momentul în care.5. la plantele cultivate şi animalele domestice. la scara întregului glob. este cea legată de menţinerea biodiversităţii genetice. atenţia cuvenită. Rezervele biosferei create de către UNESCO în cadrul programului MAB au acelaşi scop. În ciuda unui interes practic evident. O atenţie particulară trebuie acordată unor specii ameninţate şi pe cale de dispariţie. au dus la selecţionarea unui număr restrăns de specii. A doua direcţie. joacă un rol primordial în această direcţie. crearea acestor rezerve decise către autorităţile naţionale şi internaţionale. Măsuri privind prezervarea biodiversităţii Pentru încetinirea degradării patrimoniului biologic al pământului. în diversele părţi ale lumii. aceste probleme sunt departe de a fi primit. Prezervarea unui mare număr de ecosisteme.măsuri susţinute de conservare. se referă la supravieţuirea speciilor. Interesele imediate. trebuie avută în vedere. 5. 3. 2. 188 . Prima direcţie. a diversităţii genetice . nu trebuie să lase la o parte. succesele realizate în ameliorarea randamentelor diferitelor culturi şi calitatea raselor de animale. Acest lucru. Trei direcţii ar putea fi avute în vedere după Maxime Lamotte (Consiliul Europei 1999): 1. pe criteriul randamentului. importanţa fundamentală pentru viitor. acumultate pană la un moment dat şi la restrângerea numărului acestora într-o zestre săracă pentru mileniul următor. ca un complement la dezvoltarea economică şi socială. sunt adesea neînţelese de către populaţiile locale şi slab respectate. a dus deja la diminuarea resurselor genetice. Pentru asigurarea conservării acestora.

Reţeaua mondială a zonelor protejate evoluează rapid: se creează zone noi. 189 . de agricultura convenţională. care se ocupă cu alegerea. Aceste reţele de zone protejate. aceste zone protejate.8. etc. se modifică limitele celor care există .. Muntele Parâng. le regăsim sub formă de rezervaţii ale biosferei (Rezervaţia Biosfera Delta Dunării). Cheile Nerei. Letea. Călimani. în timp ce alte zone sunt distruse de dezvoltarea industrială. Cheile Caraşului.. a Uniunii Mondiale pentru Conservarea Naturii(UICN). Grindul Lupilor.În ceea ce priveşte zonele protejate. Comisia parcurilor naţionale şi a zonelor protejate. Muntele Postăvarul. este principalul organ internaţional. Cheile Bicazului -Hăşmaş. Retezat. variază mult de la o ţară la alta. obiectivele referitoare la gospodărire ( clasificarea în 5 clase de importanţă) şi autoritatea organului respectiv.. Ceahlău. 5. în funcţie de nevoile şi posibilităţile fiecăreia în funcţie de condiţiile instituţionale. Zonele protejate din România În România. Grindul Chituc. ştiinţific şi tehnic. Lacul Snagov. legislative şi financiare disponibile. Insula Mică a Brăilei. crearea şi amenajarea parcurilor naţionale şi a zonelor protejate în general.6.). Cozia. de Parcuri Naţionale (Bucegi. catastrofe naturale sau de conflicte. majoritatea ţărilor de pe glob.). s-au dotat cu o reţea de zone protejate. Piatra Craiului. Trei criterii stau a baza înscrierii unei zone protejate pe Lista Naţiunilor Unite: dimensiunea. rezervaţii naturale (Caraorman. Rodna etc.

ele prezentănd calităţi agronomice inedite ( rezistenţă la insecte dăunătoare.1. 2001). organismul obţinut nu este vizat de către directiva 90/220 sau regulamentul 258/97. „un organism modificat genetic. inducţie poliploidă. conjugare. 15 milioane ha din care 2 treimi în SUA iar restul în China. In 1999 au fost cultivate în întreaga lume. America de Sud. la condiţii climatice extreme). transducţie. rezistenţă la boli. ce rezultă din organisme care pot de asemenea să fie produse prin metode de înmulţire naturală). 190 . urmată fiind de porumb şi de alte 48 plante modificate genetic care sunt autorizate în diferite ţări din lume. celulară sau multicelulară. Dacă modificarea genetică a fost obţinută prin infecţie virală. fuziune de celule vegetale obţinute prin metode tradiţionale (fuziunea de protoplaşti. Toleranţa la erbicide este principalul caracter care este conferit acestor plante. Aplicatiile potenţiale ale organismelor modficate genetic (OGM) Aplicaţiile potenţiale ale transgenezei sunt numeroase (Fiţiu. 5. toleranţă la erbicide.” La ora actuală sunt cultivate suprafeţe însemnate cu organisme modificate genetic.5. în categoria OGM. Soia este prima plantă cultivată ca suprafaţă. 2000) : → în agricultură: Plante cu genom modificat au fost deja create. mutageneză. GESTIUNEA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC Potrivit directivei 90/220 a CEE. este o entitate biologică necelulară.9.9. Canada precum şi în alte ţări (Salat Annie. capabilă de a se reproduce sau de a transfera material genetic modificat pe o altă cale decăt înmulţirea sau recombinarea naturală.

soia.2. pot să prezinte noi proprietăţi în materie de compoziţie nutriţională. De exemplu porumbul. 2000): Cultura plantelor transgenice antrenează posibilitatea difuziei de gene introduse prin transgeneză la soiuri nemodificate de la aceasi specie sau specii apropiate. Orice tehnologie nouă este susceptibilă de a antrena riscuri directe sau induse. de savoare (conţinut în zahăr sau arome). Această diseminare de gene care există de altfel la plante în stare naturală se cheamă "flux de gene". Riscuri pentru mediu → Fluxul de gene şi diseminarea genelor ce dau toleranţă la erbicide (Fiţiu. Fluxul de gene este frecvent între plantele aceleaşi specii. care devin adevărate uzine celulare. Singura abordare rezonabilă este cea realizată caz cu caz. Această transmitere poate să se facă în direcţia unor specii sălbatice.→ în sectorul agroalimentar: Alimentele provenind din organisme genetic modificate. cartoful şi tutunul care nu sunt originare din Europa nu pun această problemă de transmitere la specii sălbatice din aceaşi familie. prin intermediul vântului sau a insectelor polenizatoare. Probabilitatea realizării unui flux de gene se pune diferit în funcţie de specii şi de ecosistem. El este realizat prin încrucişare sexuală. Evantaiul de riscuri potenţial legate de dezvoltarea transgenezei ar putea fi repertoriat în 2 categorii : riscuri pentru mediu şi riscuri pentru sănătate. Pe această cale este posibilă producerea la un cost mai redus. de conservare.9. Schimburile intervarietale sunt posibile şi pentru andive. căci nu există nici o specie sălbatică în ecosistemul european cu care acestea ar putea să se încrucişeze. 5. a unor molecule farmaceutice de către plante. Pentru alte specii precum rapiţa. → în sănătate. Polenul este vectorul privilegiat al diseminării genelor şi deci al unei transgene în cazul unei specii genetic modificate. cicoare precum şi pentru sfecla de zahăr unde cultura 191 . studii realizate arată că ele se pot hibrida cu alte crucifere ( muştarul etc…).

Un impact potenţial plantelor transgenice poate apărea la acest nivel. pentru că pierderea de eficacitate a acestor produse active vor priva agricultura de erbicidele totale considerate ca mai puţin poluante şi vor duce la o utilizare crescândă a produselor selective cu o toxicitate superioară. Acest factor de sărăcire a diversităţii poate deveni un factor de vulnerabiltate a culturilor. → Impactul asupra rizosferei Rizosfera este partea din sol situată în imediata vecinătate a rădăcinilor plantelor. → Riscul de reducere a biodivesităţii Se estimează că difuzarea acestor biotehnologii genetice ar putea fortifica tendinţa prezentă deja în agricultură de reducere a biodiversităţii genetice prin posibilitarea transferului aceleaşi gene la mai multe specii. Ea este foarte bogată în microorganisme şi în substanţe biologice. Problema fluxului de gene apare la modul serios atunci când vorbim de organisme modificate genetic în care prin transgeneză se introduce o genă de toleranţã la erbicide. Studii asupra rapiţei rezistentă la erbicide în strănsă corelaţie cu impactul asupra albinelor sunt astăzi în curs de realizare în Uniunea Europeană. Un eventual transfer al acestei transgene înspre buruieni ar putea antrena o pierdere de eficacitate a erbicidelor utilizate pentru o anumită cultură. 192 . modificând acest biotop evolutiv într-o direcţie necontrolabilă. In această situaţie nu este vorba numai de o pierdere economică pentru firma care produce acel erbicid ci şi de un risc de mediu. → Impactul OGM asupra albinelor Insectele utile cum este cazul albinelor riscă să fie afectate de dezvoltarea plantelor transgenice.este puternic contaminată cu specii de sfeclă salbatică (sfecla maritimă) ceea ce indică o puternică probabilitate de transfer a unei gene înspre buruieni.

Nu este exclus ca un fenomen identic să se producă şi cu plantele transgenice dacă nivelul acestei proteine este inferior.3. nu mai este posibilă. 5. Interesul acestor plante ar fi atunci mai puţin interesant pentru că autoprotecţia nu va funcţiona.M. 193 . Riscul pentru sănătate → Riscul toxicologic Adăugarea unei gene într-o plantă poate provoca o perturbare nedorită a metabolismului ei: inserţia unei transgene (prin mutageneză inserţională) poate duce la inactivarea altor gene sau poate stimula alte gene.→ Apariţia de insecte rezistente la plantele transgenice Plantele genetic modificate pentru a se autoproteja împotriva unei insecte ar putea suscita apariţia de insecte rezistente la aceste plante transgenice în urma unei mutaţii naturale.”.G. In fapt toxina produsă de către bacteria Bacillus thuringiensis este utilizată în diferite ţări în agricultură. Un risc toxicologic poate apărea atunci cănd prin transgeneză se poate ajunge la producerea de substanţe toxice noi sau la stimularea producţiei de toxine naturale prezente dar într-o cantitate scăzută în alimentele tradiţionale (cazul solaninei din cartof.M. a tomatinei din tomate sau acidul erucic din rapiţă). Astfel. → Reducerea arealului potenţial de cultură în agricultură ecologică Ţinând cont de faptul că legislaţia în agricultură ecologică (în Uniunea Europeană şi în România) interzice utilizarea „O. arealul potenţial de dezvoltare al agriculturii ecologice v-a fi direct afectat datorită diseminării genelor în terenurile cultivate în agricultura convenţională.9.G. şi a cărei aplicare repetată sub formă de pesticid a antrenat selecţia de dăunători capabili de a rezista la acţiunea acestui produs. conversia la agricultură ecologică a unor terenuri pe care s-au cultivat O. atunci cănd ea este interiorizată în planta transgenică în raport cu concentraţia mai puternică a acestei proteine utilizată la ora actuală.

→ Riscul transferului genelor ce produc rezistenţa la antibiotice în tubul digestiv uman Anumite bacterii sunt capabile de a integra AND celular în genomul lor prin "transformare genetică spontană".4. Este deci din punct teorectic de conceput ca o transgenă vegetală să poată fi transferată înspre microorganisme (la flora din tubul digestiv şi la microorganismele din sol). 194 .9. Conotaţiile utilizării OGM Manipulările genetice revoluţionează relaţia omului cu plantele şi animalele. persistenţa posibilă în tubul digestiv a unor fragmente de ADN suficient de lungi pentru a conţine totalitatea transgenei şi prezenţa unor bacterii modificate în mod spontan. 5. Acest caz poate să se producă atunci cănd această genă provine dintr-o specie cunoscută prin proprietăţile ei alergice (arahide) fie prin introducerea în celula gazdă a unei transgene care determină sinteza unei proteine alergice. Un exemplu cunoscut este transgeneză vegetală realizată plecând de la Nuca de Brazilia aliment alergic consumat curent. prin intermediul căruia s-a transferat la soia o genă care permite sinteza metioninei. Posibilitatea încă nu a fost demonstrată. În acest sens este de recomandat ca introducerea acestor biotehnologii şi a rezultatelor acestora în agricultură să fie însoţită de o reflecţie aprofundată a problemelor de etică ce decurg din această utilizare a OGM. Soia rezultată conţine şi ea proteine alergice. Se poate pe de altă parte concepe că o genă introdusă prin transgeneză să provoace sinteza unor proteine alergice la persoane care sunt alergice de felul lor. şi este motivul pentru care s-a oprit comercializarea acesteia.→ Riscul alergen Acest risc există şi la ora actuală prin consumul curent a anumitor alimente şi care nu conţin neapărat OGM. ea presupunând printre altele.

trebuie să primeze o etică de responsabilitate. In acest sens vis a vis de speciile vegetale şi animale utilizate în agricultură şi rezultate dintr-o manipulare genetică. Viitorul acestor tehnici în agricultură şi sectorul agroalimentar poate prezenta mai multe conotaţii : →pentru economie : Utilizarea OGM ar putea crea distorsiuni de concurenţă în materie agricolă între producătorii autorizaţi sau neautorizaţi pentru utilizarea acestor organisme precum şi schimbări importante a statutului agricultorului şi a funcţiilor agriculturii în societate. filozofic sau etic asupra noţiunii de specie vegetală sau animală şi a raporturilor acesteia cu specia umană. →Pentru viitorul alimentaţiei : La scară mondială proiecţiile demografice pentru prima jumătate de secol arată nevoia unei revoluţii verzi pentru a putea hrăni planeta la acest orizont de timp.Utilizarea transgenezei în agricultură ridică multe probleme de ordin moral. →Din punct de vedere etic : Utilizarea OGM în agricultură ridică problema riscului apariţiei derivelor genetice la adresa demnităţii umane. 195 .

La nivelul CEE a apărut Regulamentul 1836/1993 numit « Regulamentul Eco-Audit » sau « EMAS ». fondat pe norma englezească BS 7750 care a introdus un sistem de audit de mediu facultativ.10. Conceptul apărea astfel şi era conceput nu ca un sistem real ci mai degrabă ca un instrument în slujba întreprinderilor conţinând aspecte foarte concrete de acţiune de protejare a mediului. 196 . În 1972. In cursul anilor 1960 anumite ţări au cunoscut o dezvoltare ce avea la bază o anumită sistematizare a managementului mediului. Întreprinderile certificate cu acest standard au obţinut un mare succes comercial ceea ce a împins multe întreprinderi în a integra acest sistem de gestiune a mediului în întreprindere. Conferinţa de la Stokholm dădea naştere “Declaraţiei asupra protejării mediului uman”.5. Primul sistem de manegement al mediului (SMM) apărea în Marea Britanie în 1992 sub numele de British Standard 7750 (BS 7750-92). SISTEME de AUDIT al MEDIULUI Problemele spinoase ale protecţiei mediului au apărut în anii 70 în momentul în care au fost create sisteme industriale care aveau un singur obiectiv şi anume acela de a maximiza productivitatea. Sistemul constă în realizarea unui program de gestiune a calităţii în întreprinderi. Întreprinderile care doreau astfel să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea durabilă integrau acest instrument de gestiune care constă într-o evaluare sistematică şi periodică a instalaţiilor şi echipamentelor pentru a verifica eficacitatea lor în materie de mediu şi să ia măsurile necesare pentru ameliorare.

este aplicabilă la toate tipurile şi mărimea întreprinderilor . pus în aplicare prin Regulamentul nr.Norma ISO 14001. prezintă multe similitudini asupra fondului şi se vor apropia mult în anii ce vin.1. -ea încurajează adoptarea de tehnologii mai bune ce permit o protecţie a mediului . Două instrumente există astăzi pentru a putea efectua un demers de gestiune a mediului la nivelul unei întreprinderi : .ea necesita angajarea conducerii întreprinderii de a se angaja la conformarea cu conţinutul normei .Paralel cu acest sistem european întreprinderile pot integra certificarea ISO (International Standard Organisation ) 14001 care a introdus aceste norme de management de mediu la nivel internaţional începând din 1996. 197 . 1836/93. -ea permite certificarea de către un organism agreat . In schimb ele nu sunt realizate în acelaşi spirit şi se diferenţiază în ceea ce priveşte procedura de punere în practică. Principalele caracteristici sunt următoarele : . .10.Norma ISO 14001 Norma prescrie exigenţele relative la un sistem de management de mediu care să permită unei structuri de a-şi formula o politică şi obiective care să ţină cont de exigenţele reglementare şi de informaţiile referitoare la impacturi de mediu semnificative. 5. Sistemul EMAS şi norma ISO 14001. -ea nu stabileşte exigenţe în materie de performanţe de mediu nici în materie de sănătate şi securitate . -Sistemul european EMAS sau Eco-Audit .

Programele de management de mediu presupun desemnarea de responsabili pentru fiecare funcţie. -efectuarea periodică a unui audit de mediu şi a unei declaraţii de mediu .10. -efectuarea unei analize de mediu al site-lui . lupta pe cale preventivă împotriva poluării. . -realizarea unui program de mediu pentru site detaliind obiectivele şi măsurile de luat pentru punerea în aplicare a unei politici de mediu . Structura care aplică norma ISO trebuie să pună în aplicare proceduri care să asigure : . 198 . mijloacele ce trebuie puse în mişcare precum şi calendarul de realizare. 5. Regulamentul 1836/93 permite participarea voluntară a întreprinderilor din sectorul industrial la un sistem comunitar de management de mediu şi audit şi are ca obiectiv. furnizarea de informaţii pentru public. .realizarea de audituri periodice pentru verificarea conformităţii sistemului de management.definirea responsabilităţilor.2. Orice întreprindere care integrează norma EMAS pe cale voluntară trebuie : -să adopte o politică de mediu care defineşte obiectivele şi principiile de acţiune a întreprinderii vis a vis de mediu . Sistemul de manegement al Uniunii Europene “EMAS” Acest sistem se bazează pe un demers voluntar al unei întreprinderi şi se înscrie în logica normei ISO 14001.comunicarea internă şi externă asupra programului . .supravegherea operaţiilor (prevăzând măsuri de urgenţă). programe şi sisteme de management de mediu. evaluarea eficacităţii lor. -stabilirea unui sistem de management de mediu . Sistemul constă în promovarea ameliorării rezultatelor de mediu ale întreprinderilor pentru punerea în aplicare a unor politici.

O listă a întreprinderilor ce au integrat sistemul EMAS este actualizată periodic. -ameliorarea relaţiilor cu clienţii. cu autorităţile de control şi cu colectivitatea locală. Regulamentul stabileşte procedurile după care se realizează auditurile de mediu precum şi declaraţiile de mediu. -realizarea unei mai bune planificări a resurselor şi a activităţilor. 199 . -minimizarea riscurilor de mediu şi a responsabilităţilor aferente . -reducerea cheltuielilor de exploatare. cu personalul. In 30 octombrie 1998 Comisia Europeană a decis lărgirea câmpului de aplicare a sistemului EMAS la alte sectoare economice. prevăzând introducerea normei ISO 14001 în EMAS. Aplicarea normei EMAS pe cale voluntară de către o întreprindere prezintă următoarele avantaje pentru o întreprindere: -ameliorarea imaginii de marcă a întreprinderii oferindu-i un avantaj concurenţial .Ansamblul acestor elemente trebuie examinat de către un verificator de mediu agreat şi independent de întreprindere. -ameliorarea performanţelor de mediu. Fiecare ţară europeană stabileşte un sistem de agreere a verificatorilor şi de supervizare a activităţilor lor.

Robichon. ruptura dintre oameni. Paris 2001). EDUCAŢIA ECOLOGICĂ Motto „Noi nu moştenim pământul de la strămoşii noştri ci îl împrumutăm de la copii” C.11. Souchon şi Yolanda Ziaka (2001) au formulat într-un caiet de propuneri 6 direcţii de acţiune în domeniul educaţiei ecologice la nivel mondial. Silguy (1994). Educaţia cetăţenească : „ Obiectivul prioritar al educaţiei ecologice trebuie să fie întărirea spiritului critic al cetăţenilor pentru a permite în continuu un mai bun control democratic al soluţiilor. prezentate ONU pentru implementare: 1. P.5.. de dezvoltare şi de gestiune a resurselor” Propunerea vizează dezvoltarea unui spirit critic prealabil oricărei acţiuni civice pe baza propunerii formulate de UNESCO (1991): „a înţelege pentru a putea acţiona” O explicare detaliată a acestei propuneri ar consta în următoarele manifestări ale individului: 200 . „Planeta noastră suferă astăzi 3 rupturi concomitente: ruptura dintre om şi natură.. Ch. orientărilor politice şi al acţiunilor în materie de mediu. ruptura dintre societăţi (La platforme pour une monde responsable et plurielle.

adoptarea unui demers filozofic şi cultural cu scopul de a dezvolta gândirea critică la elevi şi studenţi. utilizând recurgerea la sensul cuvintelor pe cale etimologică. Formarea formatorilor: „suscitarea dezvoltării de module de formare adecvate pentru formatori pentru realizarea unei Educaţii Ecologice în sprijinul cetăţenilor aplicând formule pedagogice adaptate” Obiectivele care trebuie urmărite în cadrul formării formatorilor trebuie să vizeze: analiza conţinutului textelor literare şi a celor care provin din dezbaterea socială şi din mas-media. 3. 201 . integrarea dimensiunii educaţiei ecologice a cetăţenilor în toate celelalte discipline. realizarea unei analize conceptuale a analizei curriculei. utilizarea demersului sistemic ca şi instrument de analiză a unor situaţii complexe. dezvoltarea curriculelor conceptuale de manieră transversală (interdisciplinară). organizarea şi punerea în aplicare a unor proiecte de mediu sau a unor aplicaţii potenţiale de mediu.A observa/ A Discerne/ A analiza/ A înţelege pentru : A te comporta/ A te alerta/ A Acţiona cu scopul de: A preveni/ A opri/ A remedia /A repara 2. Formarea elevilor şi studenţilor : „Promovarea dezvoltării şi /sau introducerii disciplinei de Educaţie Ecologică atât ca şi mijloc de educaţie a cetăţenilor cât şi in interiorul sistemului de învăţământ” Obiectivele ce trebuie urmărite în cadrul introducerii în sistemul de învăţământ trebuie să vizeze: dezvoltarea unui demers global şi critic care să fie adoptat de către sistemul de învăţământ în ansamblul său şi mai ales în raport cu disciplinele tradiţionale.

a alege o alimentaţie sănătoasă şi un regim alimentar echilibrat. ♦ tinerii: Obiectivele vizate sunt: asigurarea accesului la o educaţie care să fie apropiată de nevoile sociale ale zonei: a suscita angajarea tinerilor în acţiuni concrete vis a vis de problemele care îi preocupă la vârsta lor. a evita risipa de resurse prin supraconsum. pentru a putea întreprinde acţiuni în special în domeniul alimentaţiei. educaţiei copiilor) 202 . ♦femeile: Obiectivele propunerii vizează: obţinerea de mijloace adecvate pentru a putea realiza o analiză critică a situaţiilor. Obiectivele vizate sunt : obţinerea unei informaţii fiabile şi analiza critică a acestei informaţii. ♦ membrii comunităţilor (sate. O propunere ce vizează marele public: ” favorizarea dobândirii de competenţe (ştiinţifice . sănătăţii. exprimarea punctului de vedere şi luarea de măsuri atunci când factorul de decizie riscă să ia o decizie greşită pentru comunitate.4. a rezista publicităţii. de a incita tinerii în crearea propriilor lor structuri asociative în diferite domenii. tehnice) şi suscitarea angajării cetăţenilor în acţiuni ce vizează viaţa lor cotidiană (sănătate. riscuri) cât şi inserarea cetăţenilor în viaţa colectivă” Această propunere vizează 4 categorii mari de public: ♦consumatorii : Obiectivele vizate sunt: a permite identificarea de către fiecare consumator a nevoilor sale specifice. cartiere). a fi capabili de a elabora propuneri de soluţii la problemele apărute. alimentaţie.

negociere. 203 . organizaţiile de protecţie a mediului. analiza critică a expertizei ştiinţifice şi a relaţiilor publicului cu ştiinţa. Propunerea vizează următoarele grupuri socio-profesionale ţintă: massmedia.. regruparea în acţiuni comune a formatorilor din domenii diferite. De exemplu pentru mass-media propunerea vizează: cunoaşterea metodelor de analiză a complexităţii mediului.5. Crearea de instrumente colective de muncă: „crearea de instrumente colective de dobândire de cunoştinţe destinate acelora care au un rol de formator şi prin intermediul acestora tuturor cetăţenilor” Pistele de acţiune vizate de această propunere sunt: realizarea de schimburi de experienţă între diferitele asociaţii şi grupuri socio-profesionale. pentru a se putea poziţiona ca individ prin luări de poziţie. realizarea de module de formare mixtă a jurnaliştilor şi a militanţilor din asociaţii de mediu. organizaţiile de consumatori. critică asupra unei informaţii primite. realizarea de module de formare cu ajutorul unor specialişti în materie de calitate a alimentelor. pentru a putea stabili o responsabilitate clară în situaţii de criză. protest. gestiune a resurselor etc. O propunere ce vizează grupurile socio-profesionale:” realizarea de grupuri organizate sau de grupuri socio-profesionale care să servească de interfaţă pentru a putea realiza o Educaţie Ecologică adresată în final marelui public. cunoaşterea metodelor de analiză a raporturilor de forţă dintre grupurile sociale implicate în problemele de mediu.. asociaţii locale. comunicare. conceperea de practici formatoare care ţintesc aspecte de analiză. incitarea publicului de a comunica cu presa. 6. consumatori etc….

..1980 Le compost urbain: notions sur sa technologie et sa valorisation. D.1998 Les biotransformations du carbone et de l’azote in sol.M. Paris Azzi.D. Constable...D. nb. agroalimentaires .M...1989 Contribution a la caracterisation des composts des dechets urbaines. London Allee W.. Belgique Altieri. George Braziler.BIBLIOGRAFIE Anid.E. A.. Ademe.E. A. L.. Faculte de sciences Agronomiques Gembloux. entreprises Philadelphia A. Ed.. 1993 Applied Ecology: Chapman and Hall. 1949 Principles of animal ecology. Travail de fin d'etudes. New-York BOUCHE. Publications. Tese de Doctorat. Intermediate Tech. G. London-Glasgow-NewYork-Tokyo-Melbourne-Madras Bertalanffy.E. M. 1984 Les vers de terre. La Recherche. INRA editions Beeby. Paris 2001 Le fenomen de pollution dans les entreprises agroalimentaires.E.. D. 1958 Agricultural Ecology. J. Ed.156 204 . 1968 General System Theory. Faculte des Sciences Agronomiques de Gembloux Belgigue Anid.A. 1987 Agroecology. M. Ademe. col. 1997 Le fenomen de pollution dans les Saunders. Ed. Evaluation de leur etat de maturation et des risques eventueles de contamination metalique des cultures. London BALASDENT.. C.

et col. Botnariuc. 2000 Comisia Europeană. 1982. Articolul L. Springer Verlag. 1977 Encyclopedie de L’Ecologie. S. 2. 1928 Pflanzensazilogie. Ed. 209. Bourgeois. Grundzuge.ro Cercul care se închide. 1992 Consiliul Europei. Ed. C. Ecologie.33-35 Coleman. Méth. 1971 The Closing Cercle..P. pag..B.. “Les boues des stations d’epuration urbaine” journees d’etudes. B..Bourgeois. octombrie pag. auteurs 2001 La platforme pour une monde responsable et plurielle.. New-York Commoner. 1993 Consequances de l’epandage agricole des boues liquides de station d’epuration urbaine: bilan de 4 annes d’essai... Bucureşti. Utilisation en agriculture. 220-2 Carta europeană a Solurilor.. 1967 Principii de biologie generală. ADEME 13-14 oct . Vadineanu. Man and Technology. 1980) Charboneau. pag..Porte de Versailles-Hall 1. 1994 recyclage des effluents d'elevage et dess boues d'epuration. INA-PG. Ed. J. 107-109. Leopold Meyer. Ed. Academiei. N. Larousse. Der Vegetationskunde. „Le developement durable” ONU. A. Regnault Catherine Roger 2002 PHM Revue Horticole. Sci. Aproche agronomique de l'utilisation des boues et des efluents. Bucureşti..1959 Wirkstoffe des Insektenreiches. Ed. 2002 Reussir Fruits et Legumes nr. Paris. S. Techn. Didactică şi Pedagogică.. Ed. Berlin Butenandt. D.. Paris 205 . 1995 Le marché du compost..1978 Microbial Ecology Codul Mediului. Naturw C. Braun-Blanquet.) Comission „Brundtland” 1987. A. C.. 19 Carre. Nature. et col. Ch. nr 440. J. Paris Col. pag 1-11 Botnariuc N.. RSR. New York (tr..

1927..R Heavy metals in the environement. Gembloux. 1997 Implantation de petites installations de compostage de dechets menagers. Paris. Cluj Napoca Fiţiu. J.. Duvigneaud.Clements.Ch.. INRAAgronomie-Sciences des productions vegetales et de l'environnement. Dunod. 1989 Comparison of different minerilisation techniques for heavy metals determinations.. E.Y. E. A. au sein d'exploitations agricoles en Roumanie:-etude de faisabilitéMemoire de fin d'etudes.. Paris Elton. E. Schoellen.I. P. Ed. 1974 La syntese ecologique. Chapot. Londra Fabian Ana. A. Du Rocher. Ed. R. Ed. 1. Londra. France Davet. Plant Succesion:Analysis of vegetation.. París. Ed. 1916. A. Precis d'écologie.S. Onaca Rodica 1999 Ecologie Aplicată „Cine se teme de Ecologie”.P. 47 pag Fiţiu. Elton. Ch. Ed. Directive 90/220 de CEE sur OGM Directive 156 /1991 de CEE Directive 96/61 sur la prevention et le control de la polution Delcarte. P... DAJOS. Faculté de Sciences Agronomiques. Teză de doctorat. J.. Ed. New York Dajoz. Dunod.S.Harper and Row.. 1978 Ecology.. C. R. 1993 Nous redeviendrons paysans. 1958. Ed.Ed. Carnegie Institute Wachington the Developement of Chrebs. Ch. 1995 Relations entre le pouvoir mineralisateur des sols et la minerilisation nette de l'azote au champ. Bertand.. Ed.. 1972 Precis d’Ecologie. Elsevier.972.. Amsterdam. J. Paris Desbrosses P. Belgique. Sidgwich & Jackson.. Animal ecology. 2000 Valorificarea în agricultură a compostului rezultat din fermentarea aerobă a deşeurilor menajere.1996 Vie microbienne du sol et production vegetale. Sarmis. Methuen. The ecology of invasions by animals and plants. F. USAMV Cluj Napoca 206 . Doin. INRA editions Delphin.

M. S. 1954 Vid . 1992 Towards elucidation of the lignin degradation pathway in actinomycetes. Hidrometeoizdat. ULB Bruxelles Godden. Journal of General Microbiology Ghilearov . 1981 Abrege de physiologie vegetale Ed. Valerie Souchard. These de doctorat.. Londra. 1917. B.E. nr 203. R. Leningrad. 2001 Studiul indicatorilor microbiologici ai unui compost rezultat dintr-un proces de compostare aeroba a deseurilor urbane.. Gauze G.. Antreatise of limnology.Revue horticole Haber. Ecol. Izd. Press.1990 Basic Concept of Lanscape Ecology and Their Application in Land Management Ed. et PENNINCKX. ianuarie.1934 The Struggle for Existence. Acad. 49-50 Hutchinson. Ed. supliment al PHM. J. Maryland Grinneli. K.Fiţiu. Moskva Guy Cesar.. Reussir Fruits et Legumes.. Marion Sanchez. 1957 b. populiaţiia i bioţenoz.. Masson. 427-433.. Williams and Wilkins. 2000 Consideraţii privind utilizarea organismelor genetic modificate în agricultură şi implicaţiile acestora asupra mediului înconjurător .relationship of the California transher. pag.. A. G. Simpozionul USAMV Cluj Napoca Fiţiu.. G. 1986 Etude du processus de compostage du fumier de bovin. Greanpeace 1997 Analise comparative de l’agriculture conventionelle et biologique aux Etats Unies Godden. 34.W.. The niche ..E. Press. M. 2002 GRCETA de Basse Durance. Baltimore.. 2002 Le maraicher. B.. Japan HELLER. A... Ed. ISO 14001 207 . B.Auk. Londra Hutchinson. Simpozionul USAMV Cluj Napoca FAO 2000 Agriculture Toward Fedorov . Chambre d’Agriculture de Vaucluse. 1948 On living in the biosphere Ed. Ed. P. Paris Hucbourg. Acad. E.F. 1977 Ecologicheschii krisis i sotsialnyi progress.

. Madrid 22-26 janvier 1980 Krîlov . Nicolardot.12. 1978 Un singur pământ. 92.P. Diagostique cologique Juste. Moskva Kormondy. L'ECO Industrie. Ed. Suplement a l'ecomanager . Fenomenul de poluare şi măsuri antipoluante în agricultură Interguvernamental Panel on Climate Change 1992 Institut Botanique de Bonn 1980.. 1988 Ştiinţa ecosistemelor. 1959 Fundamentals of Ecology. Neguţ. Ed.. nr. Inst. B. Brindas Meinrad. 1982. Editions Francois Dubusc. Ed. New Jersey Lindeman. L.. Agr.Ionescu. Ceres. 1980 Avantages et inconvenients de l'utilisation des composts d'ordures menagers comme amendament organique des sols ou support INRA Bordeaux. 14 mars 1995. Paris. 1971 Environement Ed. 1988 Le Compost-Gestion de la matiere organique. Tome 22 .. 1993 Les matieres organiques et leur evolution dans le sol.Misl. E. E.P. Bucureşti Ionescu.. 1995 Ecologie şi Protecţia Mediului.. Berca. Bioscience.S.V. 1930 Terra.. 1984 The mesocosmos. Philadelphia. Ed. Journe"s internationales sur le compost. 1942 Ecology.. Ed. AL.. 1995 Les chemins de la biometanisation: Dossier thematique. 1988 Ecologie şi Protecţia Ecosistemelor . Methuen. M. L’information agricole du Rhone. Ed. London Mehedinţi. 23. A. Ciornei.. noiembrie 2002. Saunders C.J. Cluj Napoca Mustin. Bucureşti Ionescu.P. Ştirban. A. Ed. 1996 Concept of Ecology.. 16pag. R. Prentice Hall. ed. pag 2326 Macfayden.. Odum.1964 Magnitotropizm u rastenii. L. Wiley Interscience. Ed. Travaux&Innovations. Dacia.. S. 441pag. nr. Naţională S. E. TRAME.. A.. 1963 Animal Ecology. E. S. USA Odum.L.. M.. Upper Saddle River. A.. Philadelphia co.. New-York 208 . A. C.. Bucureşti Muntean.P. Albatros Bucureşti Odum.

1987 Les bases de la production vegetale..... 1982 Probleme moderne de Ecologie. Cluj Napoca Puia. Ed.R..E. V. Souchon. V. 2001 Education a l’environement. Academicpres. Bucureşti Stugren. Cluj Napoca Robichon. 1994 Raport anuell sur l’environnement de l’Union Europeene PNUE. P. USA Serviciul american pentru conservarea solului... I. Rotar. Genesis.. Rotar. Angers Silguy... Bucureşti Regulamentul 1836/1993 numit « Regulamentul Eco-Audit » Riklefs. Meyer. Philadelphia co. Saunders C.Odum. Ed. Cluj Napoca Puia. 69 pag Puia. Bucureşti 209 . Ed. L. Ecologism.. Soran. Ştiinţifică şi Pedagogică. 1977 Biogeografie Ecologică. 1975 Ecologie generală. Ed. V. I. Conservarea dinamică a naturii.. Memoire de fin d'etudes. Paris Recomandarea Ministerului Mediului Franţa 19 iulie 2000 Resmeriţă. Lienhart. I. Genesis.. Aubenas d’Ardeche Stugren. Cluj Napoca Pop I. P. Y. Faculté de Sciences Agronomiques de Gembloux. I. ed. Soran.. 2000 Soltner. 1994 Evolutionary Ecology. 1976 The Economy of Nature. Portland. Dacia. I.P. 2001 Agroecologie şi Ecodezvoltare. Didactică şi Pedagogică. Chiron Press..P. Vlahova. Ecologizare . Ed. ed. E. Ecologizare.. 1998 Agroecologie. Soran... Oregon. Belgique. 1992 Bilan anuell de l’environnement Pianka... vol. (1998) Agroecologie. C. I.. C.. B. Carlier.. 1983 Basic Ecology.1. Harper Collins. SaintGemmes –sur Loire. New York Petit. Ch. R. M. tome 2. B. Ecologism. Ed. Ed. Ed. DES Genie Sanitaire.. OCDE..L. Ed. E.. Rotar I. Inc. 1983. 1997 Valorisation de dechets en agriculture. 1994 L’agriculture biologique. D. Ziaka. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Ed.

C. Sarmis.. supliment al PHM. France Warning . A.5-7 S. 164-304 Thonart. 87. V.Revue Horticole. London Sukacev . G. Ed. Ion Ionescu de la Brad. V. 22-45 Speding. vol I-II. F. Alcan. SPHL. octombrie pag. B.. pag. Faculte de Sciences Agronomiques de Gembloux. şi col Narcisa Băbeanu. 1996 Biotechnologies agroalimentaires. 1949 Vozniknovenie biosferi. Ed. 1935 Ecology. A. Bucureşti Stugren. 1975 Poluarea mediului ambiant. A.. Cotigă. 2000 Ecologie şi Protecţia Mediului. Ed. V.. septembrie. Ştiinţifică şi Pedagogică. Oxford Witaker. F.. 1961 Metodiceskie ukazania k izuceniiuntipov lesa. pag. Cours.B. University Press. Ed. Hortensia Rădulescu. 2002 CTFIL de Lanxade. Terroir Magazine.H. Tome 16. 4344 Vîntu. Ion Ionescu de la Brad.. 1927 La Biosphere.R. Dumitrescu.Paris. 1975 The Biology of Agricultural Systems Ed. E. Penescu. I. Bosc.. D. Moskva. AN SSSR..P. Iaşi 210 . 1975 Communities and Acosystems... nr.. M. 1909 Ecology of plants. 1926 Limnologie. nr 211.. N. pag.B. B.. octombrie.. Jedermans.. 1994 Ecologie teoretică. Moskva Vernadskii.. Iaşi Salat Annie..Stugren. et col. T. 1982 Bazele ecologiei generale. Borza. New-York Zamfir.. R. Oxford. V. A. Ed.. Şchiopu. Letouze. 52-63 S.. I.. 2001...I. Euzen. N. 428. 2002 Reussir Bovins /Viande.J. Ştirban.Vîntu. Izd. Ed. Coste. Breslau Villneuve.G.. P. Junimea. CTFIL Sileban.W. P. I. P. Cluj Napoca Şchiopu. 2002 Ecologie şi Protecţia Mediului.. mai-iunie 2000 Tansley. nr . Ed. nr 75.. Belgique Thieneman. Reussir Fruits et Legumes. Olteanu. A. Iaşi Vinogradov.. Mc. Milan Publishing Co... C. Ed. M.. Berca. 2001 Le maraicher. Academic press. 2001 Reussir Bovins /Viande.

211 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful