Academia de Studii Economice, Bucure ti Facultatea de Marketing

Proiect Marketing Interna ional
Gradul de interna ionalizare a Marriott International

Profesor Coordonator: Amalia PANDELIC Bogdan CLARU Grupa 1735

...................................................................... Bucure ti ...................................................................................................................................................................................................................................................................Cuprins Academia de Studii Economice............... 6 Bibliografie .......................... 4 Marriott în Romania ............................................................................................................................................ 6 2002 .... 1 Scurt istoric ..................................................................................... 6 Situa iile financiare în perioada 2004-2007 .... 10 2 ............................................................................................................................................................................................ 3 Analiza gradului de interna ionalizare ................................................................................................. 4 Debutul financiar la JW Marriott Bucure ti..............................................

Marriott crede c aceast achizi ie ar putea cre te vânz rile i marjele de profit la Ritz. Costul ini ial al investi iei Marriott a fost estimat la aproximativ 200 de milioane dolari numerar i datoriile asumate. s li de întalnire. Marriott International i Host Marriott Corporation.5% din Carlton Hotel Ritz. Virginia este hotelul cel mai longeviv i a s rb torit a 50-a aniversare în 2009. astfel încât acestea s-ar putea concentra pe proprietate. Marriott International a achizi ionat 40. Marriot International a de inut Ramada International Hotels & Resorts pân la vânzarea acesteia din 15 septembrie 2004 la Cendant. În 2002 Marriott International a început o restructurare major prin desprinderea Senior Living Comunity Services i Marriott Servicii de distribu ie. Marriott î i 3 . Schimb rile au fost finalizate în 2003. având un numar semnificativ de propriet i care ar putea s piard bani ori s î i revin . Key Bridge Marriott din Arlington. JW (Bill) Marriott. un dezvoltator imobiliar care a cump rat Ritz-Carlton Boston în 1983 i a extins Ritz în urm torii dou zeci de ani. saloanele. Ast zi. În anul urm tor. hotel i management. Opera iunile Marriott sunt grupate în urm toarele segmenete de afaceri:   Cazare full-service 65% Cazare select-service 11% Cazare pe timp îndelungat 5% Timeshare 15% Combustibil sintetic 4% M alte Marriott International a fost înfiin at în 1992. Noua politic include toate camerele. Ei au extins mai tarziu întreprinderile lor într-un lan de restaurante i hoteluri. a condus compania la o spectaculoas cre tere la nivel mondial. La data de 19 iulie 2006. Marriott International are aproximativ 3400 de propriet i situate în Statele Unite i 67 în ri i teritorii. un lan cu probleme. La data de 11 noiembrie 2010.Scurt istoric arriott a fost fondat de J Willard Marriott in 1927 când el i so ia sa au deschis un stand de bere în Washington DC. Fiul lor i actualul pre edinte i CEO. Marriott a cheltuit 331 milioane dolari pentru a prelua Carlton Atlanta Ritz i cumpar un pachet majoritar ce cuprinde dou propriet i de inute de William Johnson. Este primul hotel care serve te mâncare f r gr simi trans la toate propriet iile sale din America de Nord. În aprilie 1995. restaurantele. Acesta a fost convins c ora ul avea nevoie de un astel de loc pentru a ob ine o bautura rece. când Marriott Corporation s-a divizat în dou societ i. Marriott a anun at ca în toate hotelurile sale fumatul va fi interzis. spa iul public i zonele de lucru ale angaja ilor. Jr.

Sofitel. iar cei implica i în afacere recunosc c dac nu ar fi 4 .9% Num rul angaja iilor pe alte pie e na ioanale decât pia a de origine raportat la num rul total de angaja i ai companiei = 16 478 / 139 681 = 11. pentru care Ministerul Finan elor a acordat o garan ie guvernamental f r ca statul român s fie beneficiar al respectivei afaceri. dar cea ce poate impresiona înc de la început este c o investi ie privat este f cut cu garan ia statului român f r ca acesta s câ tige ceva. dar pentru care pl te te milioane de dolari anual.7% Valoarea activelor angajate pe alte pie e na ionale în raport cu valoarea total a activelor companiei = / 7 933 000 = Marriott în Romania Cel mai mare complex hotelier din România. majoritatea din împrumuturi externe. Din nefericire.anun planurile de a adauga peste 600 de propriet i hoteliere pân în 2015. a fost deschis oficial la sfâr itul lunii octombrie 2000. i compexul Marriott are o garan ie dat din 1992 i prelungit apoi în fiecare an pân în 1998 când a demarat construc ia. cea mai mare parte a hotelurilor vor fi din pie ele emergente din India unde inten ioneaz s achizi ioneze peste 100 de propriet i. Grand Hotel Marriott în construc ia c ruia s-au investit 180 milioane dolari. Garan ia este dat pentru împrumuturile luate de societatea Grand SRL care a f cut afacerea Marriott. la fel ca în cazul World Trade Center. Analiza gradului de interna ionalizare Volumul vânz rilor realizate pe alte pie e na ionale decât pia a de origine raportat la volumul total al vânz rilor = 1 544 / 12879 = 11.

$ cu scaden a la zece ani.existat garan ia. Capitalul social al Grand SRL este de 10 milioane dolari din care apte milioane în cash. 5 . Complexul hotelier este realizat pe o cl dire care face parte din ansamblul Casa Poporului. SIF Transilvania a vândut în prim vara anului 2000. ONT a avut ca ac ionari FPS care a cedat pachetul de 70% din ac iuni c tre SIF Transilvania într-un proces de compensare. compania de turism va câ tiga înc 28 milioane dolari pentru c valoarea structurii cl dirii este considerat un împrumut. statul român care nu se reg se te printre ac ionarii respectivei afaceri a acceptat s garanteze un împrumut în valoare de 116 milioane dolari pe care ac ionarii de la Grand l-au primit de la un sindicat bancar. Omul de afaceri Fathi Taher este cel care controleaza afacerea. pachetul majoritar . proprietarii complexului. Aportul companiei române ti este de fapt în natur pentru c ONT a evaluat structura pe baza c reia este construit complexul hotelier la 28 milioane dolari. pe lâng cele 30% din pachetul de ac iuni.6 milioane dolari. Dou b nci austriece i sase b nci germane conduse de Erste Bank Austria au acceptat s elibereze sumele din împrumutul de 116 mil. Garan ia guvernamental din partea statului român a fost cerut din cauza instabilit ii politice care exista la vremea respectiv .. doar dac Guvernul garanteaz creditul. ONT Carpati (30%).88% c tre o companie din Cipru New Marathon Tours Ltd. suma v rsat de ac ionarii str ini i trei milioane contravaloarea terenului aflat în proprietatea ONT Carpa i. Astfel. Compania din Cipru are drept ac ionari firme cipriote i persoane fizice. Grupul hotelier Marriott nu este investitor în aceast afacere ci asigur doar managementul pe o perioad de 30 ani din momentul începerii construc iei hotelului. are drept ac ionari grupul austriac Bau Holding (51%). Restul de finan are pân la 180 milioane de dolari a fost asigurat de Ilbau Holding care a venit cu 36 milioane dolari i ONT Carpa i. Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL. dar este un beneficiar privat. O parte din cl dire a apar inut Ministerului Ap r rii Na ionale care a fost preluat în 1991 de ONT Carpa i. Mai ales c .72. ac ionarul majoritar fiind Amtho Holdings Ltd. investi ia nu s-ar fi f cut pentru c nici un investitor nu. Overseas Alliance (15%) si Grand Hotels Interests Ltd din Marea Britanie (4%).i asuma riscul. ONT Carpa i este beneficiarul român al întregii afaceri. într-o ofert public pentru 2.

695. ale companiilor aeriene i ale agen iilor de turism.008.104 -3.9%.500 de vizitatori. a a cum se întâmpl cu orice afacere în primul an.976.378 8.368.175 288.177 6 .874 2006 2.519 276.000 de vizitatori.876 -6. iar capacitatea de utilizare a fost par ial .384 259.Debutul financiar la JW Marriott Bucure ti 2002 Grand Hotel Marriott din Bucure ti a înregistrat în 2002 o cifr de afaceri de circa 23 milioane de dolari.255 2005 2. care au redus drastic veniturile hotelierilor. Pre ul unei camere la hotel Marriott (în 2003) începea de la 185 de euro pe noapte. Hotelul a g zduit pe primele ase luni ale anului în jur de 76. i un num r de 110.035 2007 2. i a cre terii aten iei la banii da i din portofel pe o camer de hotel. aproape neschimbat fa de 2002 (64%).531.891.713. veniturile au fost atunci mai mici.932 2. Ritmul de cre tere al anului 2002 a fost atât de mare pentru c 2001 a fost primul an de func ionare al hotelului i. în 2003 industria de turism din toate rile a fost puternic afectat de r zboiul din Irak i de epidemia de pneumonie atipic .826 285.115 -4.789 5.813. Situa iile financiare în perioada 2004-2007 Posturi bilan iere (ron) Active imobilizate Active circulante Disponibilit i b ne ti Crean e Capitaluri Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 2004 3.089.704. pentru o camer obi nuit i putea ajunge la 800 de euro pe noapte în apartamentul preziden ial. Pia a hotelier din Bucure ti a cunoscut în 2003 o perioad de stagnare a veniturilor sau chiar de sc dere u oar .493 280. Oricum.415 8. Datele furnizate de hotel arat c gradul de ocupare în prima jum tate a anului a fost de 63.244 272.033 5.416 797. 2003 Cifra de afaceri a Grand Hotel Marriott din Bucure ti a stagnat pe primul semestru 2003.716 252840 6. În al treilea trimestru al anului 2003 profitul grupului hotelier Marriott a sc zut pe seama reducerii num rului de turi ti veni i în interes de afaceri. ceea ce înseamn o cre tere cu 15% a cifrei de afaceri i cu 10% a num rului de vizitatori fa de 2001.

mfinante. În ceea ce prive te gradul de ocupare al camerelor. care administreaz hotelul.290. sc dere care a fost compensat de cre terea cu 6% a tarifelor practicate.717. cafenelele hotelului.484 7. euro i un profit de 16 mil.548.118. 7 .5 mil. men inându-se pe primul loc în topul hotelurilor din România în ceea ce prive te cifra de afaceri.750 de oaspe i pe zi (54. Unitatea a încheiat anul 2006 cu o marj de profit de 41%. barurile. Practic exist trei componente esen iale în stabilirea tarifului unui hotel.479 5.381 83. euro. În medie. JW Marriott domin topul celor mai profitabile hoteluri.ro 6.329.la calitate similar . În rest.712 -1. totul depinde de pia .Datorii Total Indicatori profitabilitate Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profitul net al exerc tiului Sursa: www. în propor ie de 60%. În 2007 s-a crescut standardul magazinelor din galerie.656 481. tarife similare. loca ia i functionalit ile hotelului. Galeria comerciala are o contribu ie important la veniturile hotelului.254 4.348 În anul 2006. Nu exist tarife standard la nivel de lan hotelier. Majoritatea sunt oameni de afaceri din Bucure ti. prin apara ia primului magazin Rolex din România i a primului magazin Luis Vuitton. Pe piata local .542 6. aproximativ 80% dintre clien ii hotelului pe segmentul de food&beverages sunt români. fie el parte a unui lan interna ional sau nu: pia a pe care opereaz (respectiv climatul economic.874. Principala parte a afacerilor JW Marriott este reprezentat de opera iunile ce in de activitatea de baz a hotelului. hotelul bucure tean. precum i în cadrul evenimentelor i a banchetelor. iar restul de 20% sunt str ini.644.7458 4.413 0 871. 2006 a adus o sc dere de circa 3% a clien ilor.907 2945 1.059 1.785. iar restul de 40% provine din segmentul de Food&Beverage. potrivit informa iilor financiare oferite de Societatea Companiilor Hoteliere Grand.966 556. închirierea camerelor.000 pe lun ) în restaurantele.093 315. sezonul i clientul.720.436 453. dar i concuren a existent ). ci doar repere pe care clien ii hotelului trebuie s le poat identifica . Sunt servi i aproximativ 1. clasificat la cinci stele a raportat o cifra de afaceri de 38.178 7. Unii dintre clien i vin aici doar ca s bea o cafea sau s m nânce i s fac cump r turi.629.

pân la tarife speciale pentru companii. Stabilirea pre ului se face f r interven ia vreunei firme de consultan . Sunt îns i lan uri hoteliere importante. este responsabilitatea total a directorului de hotel s . Nivelul pre urilor este stabilit în func ie de pia a local . Dincolo de analiza de pia . Aceasta permite ca tariful s se poata plia pe ceea ce cere clientul. se face analiza de pia i se fac statistici din rezultatele anterioare. aceast decizie fiind l sat 100% în mâna speciali tilor grupului. Astfel. Rezerv rile se fac i cu doi ani înainte. de obicei cele cu experien . grupuri).ofert . în medie. mai practicându-se i acum tarifarea dup fler. Num rul mic de camere din capital i pre urile cu o idee mai mari decât cele de pe alte pie e a f cut ca anul trecut Bucure tiul s aib un 8 . când nu g se ti nici un loc într-un hotel decent. În luna februarie. deoarece se st bine la management profesionist: tarifele pleac de la costurile de operare. În Bucure ti. trebuie tiut ce tarif minimal i maximal se poate cere în octombrie. care î i construiesc tarifele in-house. De exemplu. dou în prim var . 25 de tarife. dar care nu fac concuren direct (nu sunt în competitive set). iar interven ia grupului interna ional se refer doar la o politic coerent în pre uri în raport cu segmentul vizat. pentru evenimete de mare anvergur . dou în toamn . de raportul cerere . Recomandarea tarifelor nu vine exclusiv din zona companiilor de consultan . mai ales în cazul hotelurilor din provincie sau al celor care nu fac parte dintr-un lan hotelier cu tradi ie. Este o structur care are. pentru a prinde unul din planurile tarifare pe care le aplic hotelurile de lan .i g seasc punctul optim de eficien în vânzarea hotelului. de concuren a de pe pia .Tariful se stabile te în func ie de pia . Sunt patru vârfuri de ocupare. Pre urile de la recep ie .îi vizeaz de obicei pe cei care nu i-au f cut rezerv rile din timp. cât i tarifele unor hoteluri care pot concura pe diverse segmente de pia (de exemplu. oricând ar face-o acesta. de la proiec ii bugetare. vorbim de o cot de 25-30% din tarifele hoteliere care sunt stabilite dup fler. iar tarifele sunt cele de eveniment.cunoscute i sub numele de sucker rate (pre ul fraierului) . lipsa concuren ei face ca Bucure tiul s ocupe un loc în topul celor mai scumpe ora e europene din punctul de vedere al tarifelor hoteliere. începând de la tarifele underdesk (în func ie de gradul de ocupare). pentru turism individual sau de grup sau structuri guvernamentale. În primul rând se ia în calcul tarifele hotelurilor direct concurente. Bucure tiul este rezervat din punct de vedere hotelier. Cu toate c pia a s-a a ezat suficient de mult încât s se poat vorbi de analiza sectorial i management profesionist. tarifele mai depind i de sezon.

5-3 euro mai mare decât media european .tarif mediu net de 106 euro. cu 2. Evolu ia ac iunilor Marriott International în ultimii 5 ani: Sursa: Bloomberg 9 . Media crescut a fost rezultatul tarifelor mai mari (luând în calcul unit i de m sura de c iva euro) la hotelurile de patru i cinci stele.

ro http://brandchannel.com http://mfinante.ro http://target.ro http://zf.ro http://capital.ro http://wall-street.ro http://jwmarriott.com/marriott http://finance.com http://wikinvest.yahoo.Bibliografie http://jwmarriot.com/features http://shareholder.com 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times