You are on page 1of 2

WANDELEN IN LIMBURG

De Regionale Landschappen ontwikkelen


kwaliteitsvolle wandelgebieden zodat je Limburg
in alle seizoenen op haar mooist kan verkennen.
Bovendien is wandelen in de natuur gezond voor
lichaam en geest. De landschapswandelingen
zijn bewegwijzerd en hebben een mooi uitgerust
startpunt. Onderweg bieden rustbanken, picknick-
plaatsen en uitkijktorens de ultieme gelegenheid
om even stil te staan bij dit prachtige landschap. De
wandelkaarten en de website bevatten uitgebreide
informatie over de verschillende wandelgebieden.
www.wandeleninlimburg.be Regionale Landschappen (RL’s) behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie.
Ze brengen inwoners, verenigingen en overheden samen rond een wervend streekverhaal dat inspireert en voor
verbondenheid zorgt. Regionale Landschappen werken integraal en geïntegreerd. In onze cultuurlandschappen
LANDSCHAPSTEAM hebben zowel natuur als mens gedurende eeuwen hun invloed uitgeoefend. Het is deze vergroeiing die door
Regionale Landschappen gekoesterd wordt. Ze kijken daarbij steeds over de muurtjes heen.
De Regionale Landschappen zetten in Limburg 6
ploegen arbeiders (via sociale economiebedrijven)
in om het landschap te onderhouden. Ze zorgen er REGIONALE LANDSCHAPPEN IN LIMBURG
het hele jaar voor dat de wandelgebieden tip top in
orde zijn. Ze maaien, snoeien, herstellen planken- REGIONAAL LANDSCHAP
paden en controleren de bewegwijzering. Daarnaast HASPENGOUW & VOEREN
zorgen de werkploegen ook voor de uitvoering van Daaleindestraat 2
3720 Kortessem
tal van landschapsprojecten in de buurt van deze 011 31 38 98
paden. Ze planten hagen, bomendreven, hoogstam- info@rlhv.be
www.rlhv.be
boomgaarden, knotten bomen, leggen poelen aan
en zorgen voor groene speelzones.

REGIONALE
REGIONAAL LANDSCHAP
KEMPEN & MAASLAND
Winterslagstraat 87

LANDSCHAPPEN
3600 Genk
089 65 56 65
info@rlkm.be

IN LIMBURG
www.rlkm.be

REGIONAAL LANDSCHAP
LAGE KEMPEN
Grote Baan 176 HASPENGOUW & VOEREN
3530 Houthalen-Helchteren
011 78 52 59 KEMPEN & MAASLAND
info@rllk.be
www.rllk.be LAGE KEMPEN

WWW.REGIONALELANDSCHAPPEN.BE
WAT IS EEN REGIONAAL LANDSCHAP? WAT DOEN REGIONALE LANDSCHAPPEN?
In Vlaanderen zijn er 16 Regionale Landschappen waarvan drie in Limburg. Elke LANDSCHAPSZORG & ERFGOED
regio heeft zijn eigen karakter, identiteit en dynamiek. Daarom heeft elke streek
een eigen regionaal landschap dat zich dagdagelijks inzet voor de natuur en het Het Regionaal Landschap en haar intergemeen-
landschap en dat met een duidelijke missie ‘Samen voor meer kwaliteitsvolle land- telijke onroerenderfgoeddienst (IOED) zijn hét
schappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst’. Mensen, landschap, aanspreekpunt voor landschapszorg in de streek.
natuur en erfgoed met elkaar verbinden, dat is de rode draad door al onze projec- Zowel particulieren als verenigingen en gemeenten
ten. Regionale landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende kunnen er terecht met vragen over de aanleg en
overheden, organisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed) en de gebrui- het beheer van landschappelijk erfgoed,
kers van de open ruimte. subsidiemogelijkheden of vergunningen.
Ook historisch waardevolle sites zoals
(kasteel)parken, schansen, tumuli, tuinwijken,
HOE WERKEN REGIONALE LANDSCHAPPEN? kapellen... krijgen een deskundig advies.
Bij elk advies wordt rekening gehouden met

D
het gebruik van streekeigen bomen en struiken
e belangrijkste onderscheidende kwaliteiten van • Ze werken bottom-up en spelen in op LOKALE BEHOEFTEN.
en cultuurhistorische aspecten.
Limburg ten opzichte van de rest van Vlaanderen • STREEKIDENTITEIT wordt gebruikt als hefboom: door de verbondenheid van
zijn de bijzondere natuur en het specifieke erf- inwoners met hun streek te verhogen, neemt de bereidheid om ook effectief zelf te
goed in zeer gevarieerde landschappen. Dit is het DNA ondernemen toe. NATUURBEHOUD
van Limburg: het maakt onze provincie uniek en het • Ze zorgen voor CONCRETE REALISATIES die op een duidelijke manier worden & BIODIVERSITEIT
is een troef die we zelf in handen hebben. Het groene gecommuniceerd.
karakter van Limburg heeft een positieve impact op vele • Ze maken het landschap op verantwoorde wijze TOEGANKELIJK voor iedereen. Maar liefst 40% van de oppervlakte van Vlaamse
onderdelen van onze samenleving: toerisme, welzijn, • Ze STIMULEREN EN HELPEN actoren zoals natuur- en erfgoedverenigingen, beschermde natuur ligt in Limburg. Van alle
gezondheid, wonen, ondernemen... Het is dan ook een landbouwers, land- en boseigenaren en toeristische ondernemers om zich samen in planten- en diersoorten in Vlaanderen komt 90%
hele opgave om daar met alle betrokkenen (gemeente- te zetten voor een gemeenschappelijk doel in een groter landschappelijk geheel. in Limburg voor en die zijn zeker niet beperkt tot
besturen, bedrijven, landbouwers, natuur- en erfgoedver- • Ze WERKEN INTEGRAAL EN VERBINDEN landschap met biodiversiteit, onze goed beheerde natuurreservaten. Daarom zet-
enigingen, land- en boseigenaren... ) op een verstandige landbouw, duurzaam toerisme, erfgoed en gezondheid. ten Regionale Landschappen natuurprojecten op
manier mee om te gaan en om deze karakteristieke om deze waardevolle fauna en flora te behouden.
landschappen zo in te richten dat ze zorgen voor een
aangename leefomgeving voor inwoners, bezoekers en DRAAGVLAK VOOR
toeristen, maar ook voor planten en dieren. Dat vraagt STREEKIDENTITEIT
om overleg, afstemming, visie, innovatie en volgehou-
den investeringen. Het is precies dat waar de Regionale De Regionale Landschappen willen het draagvlak
Landschappen in Limburg al een kwart eeuw garant voor voor natuur, landschap en erfgoed zo groot moge-
staan. En daarom wil de provincie Limburg in Regionale lijk maken. De uitdaging daarbij is om mensen
Landschappen blijven investeren. en groepen die minder vertrouwd zijn met deze
thema’s toch te betrekken bij landschapsontwik-
keling. Door het organiseren van evenementen,
BERT LAMBRECHTS excursies en cursussen kunnen inwoners proeven
Limburgs gedeputeerde voor leefmilieu en natuur van hun streek en kennis maken met de bijzondere
Voorzitter Limburgse Regionale Landschappen natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden.