You are on page 1of 33

.

6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

,1752'8&7,21ý
åíý4)3ðìéëí&
.6ííçç8ýLVýDýGRWýPDWUL[ý/&'ýGULYHUý÷ýFRQWUROOHUý/6,ýZKLFKLVý
IDEULFDWHGýE\ýORZýSRZHUý&026ýWHFKQRORJ\ïý
,WýFDQýGLVSOD\ýìRUýëýOLQHVýZLWKýWKHýèuåýGRWVýIRUPDWýRUýìýOLQHý
ZLWKýWKHýèuììýGRWVýIRUPDWï

)81&7,216

‡ &KDUDFWHUýW\SHýGRWýPDWUL[ý/&'ýGULYHUý÷ýFRQWUROOHUï
‡ ,QWHUQDOýGULYHUãýìçýFRPPRQýDQGýéíýVHJPHQWýVLJQDOýRXWSXWï
‡ (DV\ýLQWHUIDFHýZLWKýéðELWýRUýåðELWý038ï
‡ 'LVSOD\ýFKDUDFWHUýSDWWHUQãýèuåýGRWVýIRUPDWýõëíåýNLQGVôý÷ýèuììýGRWVýIRUPDWýõêëýNLQGVôï
‡ 7KHý6SHFLDOýFKDUDFWHUýSDWWHUQýLVýGLUHFWO\ýSURJUDPPDEOHýE\ýWKHý&KDUDFWHUý*HQHUDWRUý5$0ï
‡ $ýFXVWRPHUýFKDUDFWHUýSDWWHUQýLVýSURJUDPPDEOHýE\ýPDVNýRSWLRQï
‡ 3URJUDPPDEOHý'ULYLQJý0HWKRGýE\ýWKHýVDPHýFKDUDFWHUýIRQWýPDVNýRSWLRQãý'LVSOD\ý:DYHIRUPý$ðW\SHýDQGý%ðW\SH
‡ ,WýFDQýGULYHýDýPD[LPXPýDWýåíýFKDUDFWHUVýE\ýXVLQJýWKHý.6ííçè%ýRUý.6ííçê%ýH[WHUQDOO\ï
‡ 9DULRXVýLQVWUXFWLRQýIXQFWLRQVï
‡ %XLOWðLQýDXWRPDWLFýSRZHUýRQýUHVHWï

)($785(6ý

‡ ,QWHUQDOý0HPRU\
ðýý&KDUDFWHUý*HQHUDWRUý520ýõ&*520ôãýìíñíåíýELWVýõëíéýFKDUDFWHUVuèuåýGRWVôý÷ýõêëýFKDUDFWHUVuèuììýGRWVô
ðýý&KDUDFWHUý*HQHUDWRUý5$0ýõ&*5$0ôãýçéuåýELWVýõåýFKDUDFWHUVuèuåýGRWVô
ðýý'LVSOD\ý'DWDý5$0ýõ''5$0ôãýåíuåýELWVýõåíýFKDUDFWHUVýPD[ïô
‡ /RZýSRZHUýRSHUDWLRQ
ðýý3RZHUýVXSSO\ýYROWDJHýUDQJHýõ9''ôãýëïæýWRýèïèý9ý
ðýý/&'ý'ULYHýYROWDJHýUDQJHýõ9''ð9èôãýêïíýWRýìêïíý9ý
‡ &026ýSURFHVV
‡ 3URJUDPPDEOHýGXW\ýF\FOHãýìîåñýìîììñýìîìçý
‡ ,QWHUQDOýRVFLOODWRUýZLWKýH[WHUQDOýUHVLVWRU
‡ /RZýSRZHUýFRQVXPSWLRQ
‡ åíý4)3ýRUýEDUHýFKLSýDYDLODEOH

ý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

%/2&.ý',$*5$0

9''
*1'

9ì 3DUDOOHOýWRý6HULDO
9ë 'DWDý&RQYHUVLRQý&LUFXLW

9é è è

%XV\ &KDUDFWHU &KDUDFWHU


)ODJ *HQHUDWRU *HQHUDWRU &XUVRU
520 5$0 ÷ý%OLQN
õ&*520ô õ&*5$0ô &RQWUROOHU
ìííåíýELWV èìëýELWV

å å
'DWD
5î: 5HJLVWHU éíðELW éíðELW éí
å õ'5ô 6KLIW /DWFK 6HJPHQW
56 å 5HJLVWHU &LUFXLW 'ULYHU 6ìð
ð6éíý
,QSXW å
( î2XWSXW
%XIIHU æ

ð
'%íð ,QVWUXFWLRQ ,QVWUXFWLRQ 'LVSOD\ý
'%ê UHJLVWHU 'HFRGHU 'DWDý5$0
'
å õ,5ô å õ,'ô æ õ''ý5$0ô
ð
'%éð åí[åýELWV
'%æ

$GGUHVV
&RXQWHU
æ
ìçðELW
&RPPRQ ìç
6KLIW
'ULYHU
æ 5HJLVWHU ð&ìç
&ìð

26&ì &/.ì
7LPLQJý
*HQHUDWRUý &/.ë
26&ë &LUFXLW 0

ýýý
3,1ý&21),*85$7,21

.6ííçç8
ýýý6ëê ýýýåí
ýýý6ëé ýýýæä
ýýý6ëè ýýýæå
ýýý6ëç ýýýææ
ýýý6ëæ ýýýæç

ýýý6êé ýýýçä
ýýý6êè ýýýçå
ý6êì ýýýæë

ý6êç ýýýçæ
ý6êæ ýýýçç
ý6êå ýýýçè
6ëå ýýýæè
6ëä ýýýæé
6êí ýýýæê

6êë ýýýæì
6êê ýýæí
ýýý6ëë ýýýì çéýýý6êä
ýýý6ëì ýýýë çêýýý6éí
ýýý6ëí ýýýê çëýýý&ìç
ýýý6ìä ýýýé çìýýý&ìè
ýýý6ìå ýýýè çíýýý&ìé
6ìæ ýýç èäýýý&ìê
6ìç ýýýæ èåýýý&ìë

ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'
6ìè ýýýå èæýýý&ìì
ý6ìé ýýýä èçýýý&ìí
6ìê ýýìí èèýýý&ä

.6ííçç8
6ìë ýýýìì èéýýý&å
ýýý6ìì ýýýìë èêýýý&æ
ýýý6ìí ýýìê èëýýý&ç
ýýý6ä ýýýìé èìýýý&è
ýýý6å ýýìè èíýýý&é
ýýý6æ ýýýìç éäýýý&ê
ýýý6ç ýýýìæ éåýýý&ë
ý6è ýýìå éæýýý&ì
ýýý6é ýýýìä éçýýý'%æ
ýýý6ê ýýýëí éèýýý'%ç
ýýý6ë ýýýëì ééýýý'%è
ýýý6ì ýýýëë éêýýý'%é
ýýý*1' ýýýëê éëýýý'%ê
ýýý26&ì ýýýëé éìýýý'%ë

ýýýýêêýýý9''
êéýýý0ýý

êçýýý56

êåýýý(ýý
êìýýý&/.ì
êëýýý&/.ë

êèýýý'ýý

êäýýý'%í
éíýýý'%ì
ëèýýý26&ë

êæýýý5î:
ëçýýý9ìýý
ëæýýý9ëýý
ëåýýý9êýý
ëäýýý9éýý
êíýýý9è
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

3$'ý',$*5$0

6ëê
6ëé
6ëè
6ëç
6ëæ
6ëå
6ëä
6êí
6êì
6êë
6êê
6êé
6êè
6êç
6êæ
6êå
åí

æä

æå

ææ

æç

æè

æé

æê

æë

æì

æí

çä

çå

çæ

çç

çè
6ëë ì çé 6êä
6ëì ë .6ííçç8 çê 6éí
6ëí ê çë &ìç
6ìä é çì &ìè
6ìå è çí &ìé
6ìæ ç èä &ìê
6ìç æ èå &ìë
6ìè å èæ &ìì
6ìé ä èç &ìí
6ìê ìí èè &ä
6ìë ìì < èé &å
6ìì ìë èê &æ
6ìí ìê èë &ç
6ä ìé õíñíô ; èì &è
6å ìè èí &é
6æ ìç &+,3ý6,=(ãýéíçíuêåéí éä &ê
ý3$'ý6,=(ãýìííuìíí
6ç ìæ ýýýýýýýý81,7ãýýPP éå &ë
6è ìå éæ &ì
6é ìä éç '%æ
6ê ëí éè '%ç
6ë ëì éé '%è
6ì ëë éê '%é
*1' ëê éë '%ê
26&ì ëé éì '%ë
ëè

ëç

ëæ

ëå

ëä

êí

êì

êë

êê

êé

êè

êç

êæ

êå

êä

éí
26&ë

&/.ì
&/.ë

5î:

'%í
'%ì
0
9''

'
56

ýýýýýýýýýýýýý127(ã.6ííçç8ýPDUNLQJýLVýWRýPDNHýWKHý3$'ý1RïýçèýHDV\ýWRýILQGï
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

3$'ý/2&$7,21
õ8QLWãýP PPô
7DEOHýìïýý3DGý/RFDWLRQýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

&RRUGLQDWH &RRUGLQDWH &RRUGLQDWH &RRUGLQDWH


3DGý 3DGý 3DGý 3DGý 3DGý 3DGý 3DGý 3DGý
1Rï 1DPH 1Rï 1DPH 1Rï 1DPH 1Rï 1DPH
; < ; < ; < ; <

ì 6ëë ðìåçé ìéçè ëì 6ë ðìåçé ðìíêé éì '%ë ìåçé ðìéåå çì &ìè ìåçé ìíåè

ë 6ëì ðìåçé ìêéí ëë 6ì ðìåçé ðììèä éë '%ê ìåçé ðìêçë çë &ìç ìåçé ìëìí

ê 6ëí ðìåçé ìëìè ëê *1' ðìåçé ðìëåè éê '%é ìåçé ðìëêå çê 6éí ìåçé ìêéì

é 6ìä ðìåçé ìíäí ëé 26&ì ðìåçé ðìéìé éé '%è ìåçé ðìììë çé 6êä ìåçé ìéçç

è 6ìå ðìåçé äçè ëè 26&ë ðììëí ðìæèé éè '%ç ìåçé ðäåå çè 6êå ååç ìæèé

ç 6ìæ ðìåçé åéí ëç 9ì ðäæí ðìæèé éç '%æ ìåçé ðåçë çç 6êæ æçí ìæèé

æ 6ìç ðìåçé æìè ëæ 9ë ðåëí ðìæèé éæ &ì ìåçé ðççè çæ 6êç çêç ìæèé

å 6ìè ðìåçé èäí ëå 9ê ðçæí ðìæèé éå &ë ìåçé ðèéí çå 6êè èìí ìæèé

ä 6ìé ðìåçé éçè ëä 9é ðèëí ðìæèé éä &ê ìåçé ðéìè çä 6êé êåç ìæèé

ìí 6ìê ðìåçé êéí êí 9è ðêæí ðìæèé èí &é ìåçé ðëäí æí 6êê ëçí ìæèé

ìì 6ìë ðìåçé ëìè êì &/.ì ðëëí ðìæèé èì &è ìåçé ðìçè æì 6êë ìêç ìæèé

ìë 6ìì ðìåçé äí êë &/.ë ðæí ðìæèé èë &ç ìåçé ðéí æë 6êì ìí ìæèé

ìê 6ìí ðìåçé ðêè êê 9'' åí ðìæèé èê &æ ìåçé åè æê 6êí ðììé ìæèé

ìé 6ä ðìåçé ðìçí êé 0 ëêí ðìæèé èé &å ìåçé ëìí æé 6ëä ðëéí ìæèé

ìè 6å ðìåçé ðëåè êè ' êåí ðìæèé èè &ä ìåçé êêè æè 6ëå ðêçé ìæèé

ìç 6æ ðìåçé ðéìí êç 56 èìå ðìæèé èç &ìí ìåçé éçí æç 6ëæ ðéäí ìæèé

ìæ 6ç ðìåçé ðèêè êæ 5î: çéë ðìæèé èæ &ìì ìåçé èåè ææ 6ëç ðçìé ìæèé

ìå 6è ðìåçé ðççí êå ( æçå ðìæèé èå &ìë ìåçé æìí æå 6ëè ðæéí ìæèé

ìä 6é ðìåçé ðæåè êä '%í åäé ðìæèé èä &ìê ìåçé åêè æä 6ëé ðåçé ìæèé

ëí 6ê ðìåçé ðäìí éí '%ì ìíìå ðìæèé çí &ìé ìåçé äçí åí 6ëê ðäåä ìæèé

ýý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

3,1ý'(6&5,37,21

7DEOHýëïýý3LQý'HVFULSWLRQ

3LQý
3LQ ,î2 1DPH 'HVFULSWLRQ ,QWHUIDFH
1Rï
9'' êê ð 6XSSO\ý9ROWDJH 6XSSO\ý9ROWDJHýIRUýORJLFDOýFLUFXLW 3RZHUý6XSSO\
õòê9ýrýìíøñòè9ýrýìíøô
*1' ëê *URXQGýõí9ô
9ìð9è ëçðêí %LDVýYROWDJHýOHYHOýIRUý/&'ýGULYLQJ
6ìð6éí ìðëëñ 2 6HJPHQWýRXWSXW 6HJPHQWýVLJQDOýRXWSXWýIRUý/&'ýGULYH /&'
çêðåí
&ìð&ìç éæðçë 2 &RPPRQýRXWSXW &RPPRQýVLJQDOýRXWSXWýIRUý/&'ýGULYH /&'
26&ì ëé , 2VFLOODWRU 2VFLOODWRUïý:KHQýXVLQJýLQWHUQDOýRVFLOODWRUñ ([WHUQDOý
FRQQHFWýH[WHUQDOý5IýUHVLVWRUïý UHVLVWRUîRVFLOODWRU
26&ë ëè 2 2VFLOODWRU
,IýH[WHUQDOýFORFNýLVýXVHGñýFRQQHFWýLWýWRý õ26&ìô
26&ìï
&/.ì êì 2 ([WHQVLRQýGULYHUý ([WHQVLRQýGULYHUýODWFKýFORFN ([WHQVLRQýGULYHU
/DWFKýFORFN
&/.ë êë 2 ([WHQVLRQýGULYHU ([WHQVLRQýGULYHUýVKLIWýFORFN
6KLIWýFORFN
0ý êé 2 $OWHUQDWHGýVLJQDOý 2XWSXWVýWKHýDOWHUQDWLQJýVLJQDOýWRýFRQYHUWý ([WHQVLRQýGULYHU
IRUý/&'ýGULYHUý /&'ýGULYHUýZDYHIRUPýWRý$&ï
RXWSXW
'ý êè 2 'LVSOD\ýGDWDý 2XWSXWVýH[WHQVLRQýGULYHUýGDWDý ([WHQVLRQýGULYHU
LQWHUIDFH õWKHýéìVWýGRWöVýGDWDô
56ý êç , 5HJLVWHUýVHOHFW 8VHGýDVýUHJLVWHUýVHOHFWLRQýLQSXWïý 038
:KHQý56ý ý¦+LJK§ñý'DWDýUHJLVWHUýLVý
VHOHFWHGïý
:KHQý56ý ý¦/RZ§ñý,QVWUXFWLRQýUHJLVWHUýLVý
VHOHFWHGï
5î:ý êæ , 5HDGî:ULWH 8VHGýDVýUHDGîZULWHýVHOHFWLRQýLQSXWïý 038
:KHQý5:ý ý¦+LJK§ñýUHDGýRSHUDWLRQïý
:KHQý5:ý ý¦/RZ§ñýZULWHýRSHUDWLRQï
(ý êå , 5HDGî:ULWHýHQDEOHý 8VHGýDVýUHDGîZULWHýHQDEOHýVLJQDOï 038
'%íð'%ê êäðéë ,î2 'DWDýEXVýíðæ ,QýåðELWýEXVýPRGHñýXVHGýDVýORZýRUGHUý 038
ELGLUHFWLRQDOýGDWDýEXVïý
,QýéðELWýEXVýPRGHñýRSHQýWKHVHýSLQVïý
'%éð'%æ éêðéç ,QýåðELWýEXVýPRGHñýXVHGýDVýKLJKýRUGHU 038
ELGLUHFWLRQDOýGDWDýEXVïý
,QýéðELWýEXVýPRGHñýXVHGýDVýERWKýKLJKýDQGý
ORZýRUGHUïý
'%æýXVHGýIRUý%XV\ý)ODJýRXWSXWïý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

)81&7,21ý'(6&5,37,21

6\VWHPý,QWHUIDFH

7KLVýFKLSýKDVýERWKýNLQGVýRIýLQWHUIDFHýW\SHýZLWKý038ãýéðELWýEXVýDQGýåðELWýEXVïý
éðELWýEXVýDQGýåðELWýEXVýDUHýVHOHFWHGýE\ýWKHý'/ýELWýLQýWKHýLQVWUXFWLRQýUHJLVWHUï

'XULQJýUHDGýRUýZULWHýRSHUDWLRQñýWZRýåðELWýUHJLVWHUVýDUHýXVHGïý
2QHýLVýWKHýGDWDýUHJLVWHUýõ'5ôñýDQGýWKHýRWKHUýLVýWKHýLQVWUXFWLRQýUHJLVWHUýõ,5ôï

7KHýGDWDýUHJLVWHUýõ'5ôýLVýXVHGýDVýDýWHPSRUDU\ýGDWDýVWRUDJHýSODFHýIRUýEHLQJýZULWWHQýLQWRýRUýUHDGýIURPý
''5$0î&*5$0ïý7KHýWDUJHWý5$0ýLVýVHOHFWHGýE\ý5$0ýDGGUHVVýVHWWLQJýLQVWUXFWLRQïý
(DFKýLQWHUQDOýRSHUDWLRQñýUHDGLQJýIURPýRUýZULWLQJýLQWRý5$0ñýLVýGRQHýDXWRPDWLFDOO\ï
7KXVñýDIWHUý038ýUHDGVý'5ýGDWDñýWKHýGDWDýLQýWKHýQH[Wý''5$0î&*5$0ýDGGUHVVýLVýWUDQVIHUUHGýLQWRý'5ý
DXWRPDWLFDOO\ïý$OVRñýDIWHUý038ýZULWHVýGDWDýWRý'5ñýWKHýGDWDýLQý'5ýLVýWUDQVIHUUHGýLQWRý''5$0î&*5$0ý
DXWRPDWLFDOO\ï

7KHý,QVWUXFWLRQýUHJLVWHUõ,5ôýLVýXVHGýRQO\ýWRýVWRUHýLQVWUXFWLRQýFRGHVýWUDQVIHUUHGýIURPý038ïý
038ýFDQQRWýXVHýLWýWRýUHDGýLQVWUXFWLRQýGDWDïý

7RýVHOHFWýDýUHJLVWHUñý\RXýFDQýXVHý56ýLQSXWýSLQýLQýéðELWîåðELWýEXVýPRGHï
ýýýý
7DEOHýêïýý9DULRXVýNLQGVýRIý2SHUDWLRQVýDFFRUGLQJýWRý56ýDQGý5î:ýELWV

56 5î: 2SHUDWLRQ

/ / ,QVWUXFWLRQý:ULWHýRSHUDWLRQýõ038ýZULWHVý,QVWUXFWLRQýFRGHýLQWRý,5ôý

/ + 5HDGý%XV\ýIODJõ'%æôýDQGýDGGUHVVýFRXQWHUýõ'%íýWRý'%çô

+ / 'DWDý:ULWHýRSHUDWLRQýõ038ýZULWHVýGDWDýLQWRý'5ô

+ + 'DWDý5HDGýRSHUDWLRQýõ038ýUHDGVýGDWDýIURPý'5ô

%XV\ý)ODJýõ%)ô

%)ý ý¦+LJK§ñýLQGLFDWHVýWKDWýWKHýLQWHUQDOýRSHUDWLRQýLVýEHLQJýSURFHVVHGïý
6RýGXULQJýWKLVýWLPHýWKHýQH[WýLQVWUXFWLRQýFDQQRWýEHýDFFHSWHGïý%)ýFDQýEHýUHDGýWKURXJKý'%æSRUW
ZKHQý56ý ý¦/RZ§ýDQGý5î:ý ý¦+LJK§ýõ5HDGý,QVWUXFWLRQý2SHUDWLRQôï
%HIRUHýH[HFXWLQJýWKHýQH[WýLQVWUXFWLRQñýEHýVXUHýWKDWý%)ýLVýQRWý¦+LJK§ï

$GGUHVVý&RXQWHUýõ$&ô

7KHýDGGUHVVý&RXQWHUýõ$&ôýVWRUHVý''5$0î&*5$0ýDGGUHVVHVñýWUDQVIHUUHGýIURPý,5ï
$IWHUýZULWLQJýLQWRýõUHDGLQJýIURPôý''5$0î&*5$0ñý$&ýLVýDXWRPDWLFDOO\ýLQFUHDVHGýõGHFUHDVHGôýE\ýìïý
:KHQý56ý ý¦/RZ§ýDQGý5î:ý ý¦+LJK§ñý$&ýFDQýEHýUHDGýWKURXJKýSRUWVýý'%íýWRý'%çï
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

'LVSOD\ý'DWDý5$0ýõ''5$0ô

''5$0ýVWRUHVýGLVSOD\ýGDWDýRIýPD[LPXPýåíuåýELWVýõåíýFKDUDFWHUVôï
''5$0ýDGGUHVVýLVýVHWýLQýWKHýDGGUHVVýFRXQWHUõ$&ôýDVýDýKH[DGHFLPDOýQXPEHUýõ5HIHUýWRý)LJðìïô

06% /6%

$&ç $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í

)LJXUHýìýïý''5$0ý$GGUHVV

ìôýìðOLQHýGLVSOD\
ýýýý,QýFDVHýRIýìðOLQHýGLVSOD\ñýWKHýDGGUHVVýUDQJHýRIý''5$0ýLVýíí+ðé)+ï
ýýýý$QýH[WHQVLRQýGULYHUýZLOOýEHýXVHGïý)LJðëýVKRZVýWKHýH[DPSOHýZLWKýéíýVHJPHQWýH[WHQVLRQýGULYHUýDGGHGïý

ý'LVSOD\ýSRVLWLRQ

ì ë ê é è ç æ å ä ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå ìä ëí ëì ëë ëê ëé
&20ì
íí íì íë íê íé íè íç íæ íå íä í$ í% í& í' í( í) ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ
&20å
6(*ìýýýýýýýýýýýýý.6ííçç8ýýýýýýýýýýýý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí

ý''5$0ýDGGUHVV


ì ë ê é è ç æ å ä ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå ìä ëí ëì ëë ëê ëé
&20ì
íì íë íê íé íè íç íæ íå íä í$ í% í& í' í( í) ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå
&20å
6(*ìýýýýýýýýýýýýý.6ííçç8ýýýýýýýýýýýý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí

õ$IWHUý6KLIWý/HIWô


ì ë ê é è ç æ å ä ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå ìä ëí ëì ëë ëê ëé
&20ì
é) íí íì íë íê íé íè íç íæ íå íä í$ í% í& í' í( í) ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç
&20å
6(*ìýýýýýýýýýýýýý.6ííçç8ýýýýýýýýýýýý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí

õ$IWHUý6KLIWý5LJKWô

)LJXUHýëýïýìðOLQHýuý
ýuýëéýFKDUïýGLVSOD\ýZLWKýéíý6(*ïýH[WHQVLRQýGULYHU
ýuý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

ëôýëðOLQHýGLVSOD\

ýýýýý,QýFDVHýRIýëðOLQHýGLVSOD\ñýWKHýDGGUHVVýUDQJHýRIý''5$0ýLVýíí+ðëæ+ýDQGýéí+ðçæ+ï
ýýýýý$QýH[WHQVLRQýGULYHUýZLOOýEHýXVHGïý)LJðêýVKRZVýWKHýH[DPSOHýZLWKýéíýVHJPHQWýH[WHQVLRQýGULYHUýDGGHGïý

ý'LVSOD\ýSRVLWLRQ
ì ë ê é è ç æ å ä ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå ìä ëí ëì ëë ëê ëé
&20ì
íí íì íë íê íé íè íç íæ íå íä í$ í% í& í' í( í) ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ
&20å
ý''5$0ýDGGUHVV
&20ä
éí éì éë éê éé éè éç éæ éå éä é$ é% é& é' é( é) èí èì èë èê èé èè èç èæ
&20ìç
6(*ìýýýýýýýýýýýýýýý.6ííçç8ýýýýýýýýýýýýýý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí

ì ë ê é è ç æ å ä ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå ìä ëí ëì ëë ëê ëé
&20ì
íì íë íê íé íè íç íæ íå íä í$ í% í& í' í( í) ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå
&20å

&20ä
éì éë éê éé éè éç éæ éå éä é$ é% é& é' é( é) èí èì èë èê èé èè èç èæ èå
&20ìç
6(*ìýýýýýýýýýýýýýýý.6ííçç8ýýýýýýýýýýýýýý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí

õ$IWHUý6KLIWý/HIWô

ì ë ê é è ç æ å ä ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå ìä ëí ëì ëë ëê ëé
&20ì
ëæ íí íì íë íê íé íè íç íæ íå íä í$ í% í& í' í( í) ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç
&20å

&20ä
çæ éí éì éë éê éé éè éç éæ éå éä é$ é% é& é' è( é) èí èì èë èê èé èè èç
&20ìç
6(*ìýýýýýýýýýýýýýýý.6ííçç8ýýýýýýýýýýýýýý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí 6(*ìý([WHQVLRQý'ULYHUýõéí6(*ôý6(*éí

õ$IWHUý6KLIWý5LJKWô

)LJXUHýêýïýýëðOLQHýuý
uýëéýFKDUïýGLVSOD\ýZLWKýéíý6(*ïýH[WHQVLRQýGULYHU

.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

&*520õ&KDUDFWHUý*HQHUDWRUý520ô

&*520ýKDVýDýèuåýGRWVýëíéýFKDUDFWHUVýSDWWHUQýDQGýDýèuììýGRWVýêëýFKDUDFWHUVýSDWWHUQýõ5HIHUýWRý7DEOHýéôïý
&*520ýKDVýëíéýFKDUDFWHUýSDWWHUQVýRIýèuýåýGRWVñýDQGýêëýFKDUDFWHUýSDWWHUQVýRIýèuììýGRWVï

&*5$0õ&KDUDFWHUý*HQHUDWRUý5$0ô

&*5$0ýKDVýXSýWRýèuåýGRWVýåýFKDUDFWHUVïý
%\ýZULWLQJýIRQWýGDWDýWRý&*5$0ñýXVHUýGHILQHGýFKDUDFWHUVýFDQýEHýXVHGýõ5HIHUýWRý7DEOHýèôý

7LPLQJý*HQHUDWLRQý&LUFXLWýýýýýýýýý

7LPLQJýJHQHUDWLRQýFLUFXLWýJHQHUDWHVýFORFNýVLJQDOVýIRUýWKHýLQWHUQDOýRSHUDWLRQVï

/&'ý'ULYHUý&LUFXLWýýýýýýýýýýýýýýý

/&'ý'ULYHUýFLUFXLWýKDVýìçýFRPPRQýDQGýéíýVHJPHQWýVLJQDOVýIRUý/&'ýGULYLQJïýýýýýý
'DWDýIURPý&*5$0î&*520ýLVýWUDQVIHUUHGýWRýDýéíðELWýVHJPHQWýODWFKýVHULDOO\ñýDQGýWKHQýLVýVWRUHGýWRýéíðELWýVKLIWýODWFKï
:KHQýHDFKýFRPPRQýLVýVHOHFWHGýE\ýìçðELWýFRPPRQýUHJLVWHUñýVHJPHQWýGDWDýLVýDOVRýRXWSXWýWKURXJKýVHJPHQWýGULYHUý
IURPýDýéíðELWýVHJPHQWýODWFKï
,QýFDVHýRIýìðOLQHýGLVSOD\ýPRGHñý&20ìýWRý&20åýKDYHýìîåýGXW\ýRUý&20ìýWRý&20ììýKDYHýìîììýGXW\ñý
DQGýLQýëðOLQHýPRGHñý&20ìýWRý&20ìçýKDYHýDýìîìçýGXW\ýUDWLRï

&XUVRUî%OLQNý&RQWUROý&LUFXLW

,WýFRQWUROVýWKHýFXUVRUîEOLQNý21î2))ýDWýFXUVRUýSRVLWLRQï
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

7DEOHýéïý&*520ý&KDUDFWHUý&RGHý7DEOH
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

7DEOHýèïýý5HODWLRQVKLSýEHWZHHQý&KDUDFWHUý&RGHýõ''5$0ôýDQGý&KDUDFWHUý3DWWHUQýõ&*5$0ô
&KDUDFWHUý&RGHýõ''5$0ýGDWDô &*5$0ý$GGUHVV &*5$0ý'DWD 3DWWHUQ
'æ 'ç 'è 'é 'ê 'ë 'ì 'í $è $é $ê $ë $ì $í 3æ 3ç 3è 3é 3ê 3ë 3ì 3í QXPEHU
í í í í u í í í í í í í í í u u u í ì ì ì í SDWWHUQýì
í í ì ì í í í ì
í ì í ì í í í ì
ï ï í ì ì ï ì ì ì ì ì
ï ï ï
ï ì í í ì í í í ì
ï ï
ï ï ì í ì ï ì í í í ì
ï ï ï
ì ì í ì í í í ì
ì ì ì í í í í í
ï ï ï ï
ï ï ï ï
ï ï ï ï
ï ïý ýï ïý
ï ï ï ï

í í í í u ì ì ì í í í í í í u u u ì í í í ì SDWWHUQýå
í í ì ì í í í ì

ï ï í ì í ï ì í í í ì
ï ï í ì ì ï ì ì ì ì ì
ï ï ï
ï ï ì í í ï ì í í í ì
ï ï ï
ì í ì ì í í í ì
ì ì í ì í í í ì
ì ì ì í í í í í
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

,16758&7,21ý'(6&5,37,21

2XWOLQH
7RýRYHUFRPHýWKHýVSHHGýGLIIHUHQFHýEHWZHHQýWKHýLQWHUQDOýFORFNýRIý.6ííçç8ýDQGýWKHý038ýFORFNñý.6ííçç8ý
SHUIRUPVýLQWHUQDOýRSHUDWLRQVýE\ýVWRULQJýFRQWUROýLQIRUPDWLRQVýWRý,5ýRUý'5ïý7KHýLQWHUQDOýRSHUDWLRQýLVýGHWHUPLQHGý
DFFRUGLQJýWRýWKHýVLJQDOýIURPý038ñýFRPSRVHGýRIýUHDGîZULWHýDQGýGDWDýEXVýõ5HIHUýWRý7DEOHýæôï
,QVWUXFWLRQVýFDQýEHýGLYLGHGýODUJHO\ýLQWRýIRXUýJURXSVã
ýýýýýìôý.6ííçç8ýIXQFWLRQýVHWýLQVWUXFWLRQVýõVHWýGLVSOD\ýPHWKRGVñýVHWýGDWDýOHQJWKñýHWFïô
ýýýýýëôýDGGUHVVýVHWýLQVWUXFWLRQVýWRýLQWHUQDOý5$0
ýýýýýêôýGDWDýWUDQVIHUýLQVWUXFWLRQVýZLWKýLQWHUQDOý5$0
ýýýýýéôýRWKHUV
7KHýDGGUHVVýRIýWKHýLQWHUQDOý5$0ýLVýDXWRPDWLFDOO\ýLQFUHDVHGýRUýGHFUHDVHGýE\ýìï

ý1RWHãý'XULQJýLQWHUQDOýRSHUDWLRQñý%XV\ý)ODJýõ'%æôýLVýUHDGý¦+LJK§ïý
ýýýýýýýýýýý%XV\ý)ODJýFKHFNýPXVWýEHýSUHFHGHGýE\ýWKHýQH[WýLQVWUXFWLRQï
ýýýýýýýýýýý:KHQýDQý038ýSURJUDPýZLWKýFKHFNLQJýWKHý%XV\ý)ODJýõ'%æôýLVýPDGHñýLWýPXVWýEHýQHFHVVDU\ýìîëýIRVF
ýýýýýýýýýýýIRUýH[HFXWLQJýWKHýQH[WýLQVWUXFWLRQýE\ýWKHýIDOOLQJýHGJHýRIýWKHýö(öýVLJQDOýDIWHUýWKHý%XV\ý)ODJýõ'%æôýJRHVýWR
ýýýýýýýýýýý¦/RZ§ïýýýýýý

&RQWHQWV

ìôý&OHDUý'LVSOD\

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í í í í í í í ì

&OHDUýDOOýWKHýGLVSOD\ýGDWDýE\ýZULWLQJý¦ëí+§ýõVSDFHýFRGHôýWRýDOOý''5$0ýDGGUHVVñý
DQGýVHWý''5$0ýDGGUHVVýWRý¦íí+§ýLQWRý$&ýõDGGUHVVýFRXQWHUôïý
5HWXUQýFXUVRUýWRýWKHýRULJLQDOýVWDWXVñýQDPHO\ñýEULQJýWKHýFXUVRUýWRýWKHýOHIWýHGJHýRQýWKHýILUVWýOLQHýRIýWKHýGLVSOD\ïý
0DNHýWKHýHQWU\ýPRGHýLQFUHPHQWýõ,î'ý ý¦+LJK§ôï

ëôý5HWXUQý+RPHý

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í í í í í í ì ð
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýóý¦ðý¦ãýGRQ©WýFDUHýýýýýý
5HWXUQý+RPHýLVýFXUVRUýUHWXUQýKRPHýLQVWUXFWLRQï
6HWý''5$0ýDGGUHVVýWRý¦íí+§ýLQWRýWKHýDGGUHVVýFRXQWHUïý
5HWXUQýFXUVRUýWRýLWVýRULJLQDOýVLWHýDQGýUHWXUQýGLVSOD\ýWRýLWVýRULJLQDOýVWDWXVñýLIýVKLIWHGïý
&RQWHQWVýRIý''5$0ýGRHVýQRWýFKDQJHï
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

êôý(QWU\ý0RGHý6HW

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í í í í í ì ,î' 6+

6HWýWKHýPRYLQJýGLUHFWLRQýRIýFXUVRUýDQGýGLVSOD\ï

,î'ãý,QFUHPHQWýîýGHFUHPHQWýRIý''5$0ýDGGUHVVýõFXUVRUýRUýEOLQNô
:KHQý,î'ý ý¦+LJK§ñýFXUVRUîEOLQNýPRYHVýWRýULJKWýDQGý''5$0ýDGGUHVVýLVýLQFUHDVHGýE\ýìïý
:KHQý,î'ý ý¦/RZ§ñýFXUVRUîEOLQNýPRYHVýWRýOHIWýDQGý''5$0ýDGGUHVVýLVýGHFUHDVHGýE\ýìïý
óý&*5$0ýRSHUDWHVýWKHýVDPHýZD\ýDVý''5$0ñýZKHQýUHDGLQJýIURPýRUýZULWLQJýWRý&*5$0ï

6+ãý6KLIWýRIýHQWLUHýGLVSOD\
:KHQý''5$0ýUHDGýõ&*5$0ýUHDGîZULWHôýRSHUDWLRQýRUý6+ý ý¦/RZ§ñýVKLIWLQJýRIýHQWLUHýGLVSOD\ýLVýQRWýSHUIRUPHGïý
,Iý6+ý ý¦+LJK§ýDQGý''5$0ýZULWHýRSHUDWLRQñýVKLIWýRIýHQWLUHýGLVSOD\ýLVýSHUIRUPHGýDFFRUGLQJýWRý,î'ýYDOXH
õ,î'ý ý¦+LJK§ãýVKLIWýOHIWñý,î'ý ý¦/RZ§ãýVKLIWýULJKWôïý

éôý'LVSOD\ý21î2))ý&RQWURO

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í í í í ì ' & %

&RQWUROýGLVSOD\îFXUVRUîEOLQNý21î2))ýìýELWýUHJLVWHUï

'ãý'LVSOD\ý21î2))ýFRQWUROýELW
:KHQý'ý ý¦+LJK§ñýHQWLUHýGLVSOD\ýLVýWXUQHGýRQï
:KHQý'ý ý¦/RZ§ñýGLVSOD\ýLVýWXUQHGýRIIñýEXWýGLVSOD\ýGDWDýUHPDLQVýLQý''5$0ï

&ãý&XUVRUý21î2))ýFRQWUROýELW
:KHQý&ý ý¦+LJK§ñýFXUVRUýLVýWXUQHGýRQï
:KHQý&ý ý¦/RZ§ñýFXUVRUýLVýGLVDSSHDUHGýLQýFXUUHQWýGLVSOD\ñýEXWý,î'ýUHJLVWHUýSUHVHUYHVýLWVýGDWDï

%ãý&XUVRUý%OLQNý21î2))ýFRQWUROýELW
:KHQý%ý ý¦+LJK§ñýFXUVRUýEOLQNýLVýRQñýZKLFKýSHUIRUPVýDOWHUQDWHO\ýEHWZHHQýDOOýWKHý¦+LJK§ýGDWDýDQGý
GLVSOD\ýFKDUDFWHUVýDWýWKHýFXUVRUýSRVLWLRQïý
:KHQý%ý ý¦/RZ§ñýEOLQNýLVýRIIï
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

èôý&XUVRUýRUý'LVSOD\ý6KLIW

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í í í ì 6î& 5î/ ðý ð
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý
6KLIWLQJýRIýULJKWîOHIWýFXUVRUýSRVLWLRQýRUýGLVSOD\ýZLWKRXWýZULWLQJýRUýUHDGLQJýRIýGLVSOD\ýGDWDï
7KLVýLQVWUXFWLRQýLVýXVHGýWRýFRUUHFWýRUýVHDUFKýGLVSOD\ýGDWDïõ5HIHUýWRý7DEOHýçô
'XULQJýëðOLQHýPRGHýGLVSOD\ñýFXUVRUýPRYHVýWRýWKHýëQGýOLQHýDIWHUýWKHýéíWKýGLJLWýRIýWKHýìVWýOLQHï
1RWHýWKDWýGLVSOD\ýVKLIWýLVýSHUIRUPHGýVLPXOWDQHRXVO\ýLQýDOOýWKHýOLQHVï
:KHQýGLVSOD\HGýGDWDýLVýVKLIWHGýUHSHDWHGO\ñýHDFKýOLQHýLVýVKLIWHGýLQGLYLGXDOO\ï
:KHQýGLVSOD\ýVKLIWýLVýSHUIRUPHGñýWKHýFRQWHQWVýRIýWKHýDGGUHVVýFRXQWHUýDUHýQRWýFKDQJHGïý

ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý
7DEOHýçïýý6KLIWý3DWWHUQVý$FFRUGLQJýWRý6î&ýDQGý5î/ý%LWV
6î& 5î/ 2SHUDWLRQ
í í 6KLIWýFXUVRUýWRýWKHýOHIWñý$&ýLVýGHFUHDVHGýE\ýìý
í ì 6KLIWýFXUVRUýWRýWKHýULJKWñý$&ýLVýLQFUHDVHGýE\ýì
ì í 6KLIWýDOOýWKHýGLVSOD\ýWRýWKHýOHIWñýFXUVRUýPRYHVýDFFRUGLQJýWRýWKHýGLVSOD\
ìý ì 6KLIWýDOOýWKHýGLVSOD\ýWRýWKHýULJKWñýFXUVRUýPRYHVýDFFRUGLQJýWRýWKHýGLVSOD\

çôý)XQFWLRQý6HWý
ý
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í í ì '/ ý1ý ý)ý ðý ð


ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý
'/ãý,QWHUIDFHýGDWDýOHQJWKýFRQWUROýELW
:KHQý'/ý ý¦+LJK§ñýLWýPHDQVýåðELWýEXVýPRGHýZLWKý038ï
:KHQý'/ý ý¦/RZ§ñýLWýPHDQVýéðELWýEXVýPRGHýZLWKý038ïý+HQFHñý'/ýLVýDýVLJQDOýWRýVHOHFWýåðELWýRUýéðELWýEXVýPRGHï
:KHQýéðELWýEXVýPRGHñýLWýQHHGVýWRýWUDQVIHUýéðELWýGDWDýWZLFHï

1ãý'LVSOD\ýOLQHýQXPEHUýFRQWUROýELWý
:KHQý1ý ý¦/RZ§ñýìðOLQHýGLVSOD\ýPRGHýLVýVHWï
:KHQý1ý ý¦+LJK§ñýëðOLQHýGLVSOD\ýPRGHýLVýVHWï

)ãý'LVSOD\ýIRQWýW\SHýFRQWUROýELWý
:KHQý)ý ý¦/RZ§ñýèuåýGRWVýIRUPDWýGLVSOD\ýPRGHýLVýVHWï
:KHQý)ý ý¦+LJK§ñýèuììýGRWVýIRUPDWýGLVSOD\ýPRGHï
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

æôý6HWý&*5$0ý$GGUHVVýýý

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í í ì $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í


ý
6HWý&*5$0ýDGGUHVVýWRý$&ïý
7KLVýLQVWUXFWLRQýPDNHVý&*5$0ýGDWDýDYDLODEOHýIURPý038ï

åôý6HWý''5$0ý$GGUHVVýýýýýýýýý

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í í ì $&ç $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í

6HWý''5$0ýDGGUHVVýWRý$&ïý
7KLVýLQVWUXFWLRQýPDNHVý''5$0ýGDWDýDYDLODEOHýIURPý038ï
:KHQýìðOLQHýGLVSOD\ýPRGHýõ1ý ý/RZôñý''5$0ýDGGUHVVýLVýIURPý¦íí+§ýWRý¦é)+§ïý
,QýëðOLQHýGLVSOD\ýPRGHýõ1ý ý+LJKôñý''5$0ýDGGUHVVýLQýWKHýìVWýOLQHýLVýIURPý¦íí+§ýWRý¦ëæ+§ñýDQGý''5$0ýDGGUHVVý
LQýWKHýëQGýOLQHýLVýIURPý¦éí+§ýWRý¦çæ+§ïý

äôý5HDGý%XV\ý)ODJý÷ý$GGUHVVýýýýýýýýýýýýýý

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

í ì %) $&ç $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í

7KLVýLQVWUXFWLRQýVKRZVýZKHWKHUý.6ííçç8ýLVýLQýLQWHUQDOýRSHUDWLRQýRUýQRWïý
,IýWKHýUHVXOWDQWý%)ýLVý¦+LJK§ñýLQWHUQDOýRSHUDWLRQýLVýLQýSURJUHVVýDQGýVKRXOGýZDLWýXQWLOý%)ýLVýWRýEHý/RZñýZKLFKýE\ýWKHQý
WKHýQH[WýLQVWUXFWLRQýFDQýEHýSHUIRUPHGïý,QýWKLVýLQVWUXFWLRQý\RXýFDQýDOVRýUHDGýýWKHýYDOXHýRIýWKHýDGGUHVVýFRXQWHUïý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

ìíôý:ULWHýGDWDýWRý5$0ýýý

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

ì í 'æ 'ç 'è 'é 'ê 'ë 'ì 'í


ýýýýýýýýýýýýýýýýýý
:ULWHýELQDU\ýåðELWýGDWDýWRý''5$0î&*5$0ï
7KHýVHOHFWLRQýRIý5$0ýIURPý''5$0ñýDQGý&*5$0ñýLVýVHWýE\ýWKHýSUHYLRXVýDGGUHVVýVHWýLQVWUXFWLRQýõ'5$0ýDGGUHVV
VHWñý&*5$0ýDGGUHVVýVHWôïý
5$0ýVHWýLQVWUXFWLRQýFDQýDOVRýGHWHUPLQHýWKHý$&ýGLUHFWLRQýWRý5$0ï
$IWHUýZULWHýRSHUDWLRQñýWKHýDGGUHVVýLVýDXWRPDWLFDOO\ýLQFUHDVHGîGHFUHDVHGýE\ýìñýDFFRUGLQJýWRýWKHýHQWU\ýPRGHï

ììôý5HDGýGDWDýIURPý5$0ý

56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í

ì ì 'æ 'ç 'è 'é 'ê 'ë 'ì 'í


ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý
5HDGýELQDU\ýåðELWýGDWDýIURPý''5$0î&*5$0ï
7KHýVHOHFWLRQýRIý5$0ýLVýVHWýE\ýWKHýSUHYLRXVýDGGUHVVýVHWýLQVWUXFWLRQïý,IýWKHýDGGUHVVýVHWýLQVWUXFWLRQýRIý5$0ýLVýQRWý
SHUIRUPHGýEHIRUHýWKLVýLQVWUXFWLRQñýWKHýGDWDýWKDWýKDVýEHHQýUHDGýILUVWýLVýLQYDOLGñýDVýWKHýGLUHFWLRQýRIý$&ýLVýQRWý<HWý
GHWHUPLQHGïý,Iý5$0ýGDWDýLVýUHDGýVHYHUDOýWLPHVýZLWKRXWý5$0ýDGGUHVVýLQVWUXFWLRQVýVHWýEHIRUHýUHDGýRSHUDWLRQñýWKHý
FRUUHFWý5$0ýGDWDýFDQýEHýREWDLQHGýIURPýWKHýVHFRQGïý%XWýWKHýILUVWýGDWDýZRXOGýEHýLQFRUUHFWñýDVýWKHUHýLVýQRýWLPHý
PDUJLQýWRýWUDQVIHUý5$0ýGDWDïý
,QýFDVHýRIý''5$0ýUHDGýRSHUDWLRQñýFXUVRUýVKLIWýLQVWUXFWLRQýSOD\VýWKHýVDPHýUROHýDVý''5$0ýDGGUHVVýVHWýLQVWUXFWLRQñý
LWýDOVRýWUDQVIHUVý5$0ýGDWDýWRýRXWSXWýGDWDýUHJLVWHUïý
$IWHUýUHDGýRSHUDWLRQñýDGGUHVVýFRXQWHUýLVýDXWRPDWLFDOO\ýLQFUHDVHGîGHFUHDVHGýE\ýìýDFFRUGLQJýWRýWKHýHQWU\ýPRGHïý
$IWHUý&*5$0ýUHDGýRSHUDWLRQñýGLVSOD\ýVKLIWýPD\ýQRWýEHýH[HFXWHGýFRUUHFWO\ï

127(ãý,QýFDVHýRIý5$0ýZULWHýRSHUDWLRQñý$&ýLVýLQFUHDVHGîGHFUHDVHGýE\ýìýDVýLQýUHDGýRSHUDWLRQïý
ýýýýýýýýýýý$WýWKLVýWLPHñý$&ýLQGLFDWHVýWKHýQH[WýDGGUHVVýSRVLWLRQñýEXWýRQO\ýWKHýSUHYLRXVýGDWDýFDQýEHýUHDGýE\ýWKHýUHDGý
ýýýýýýýýýýýLQVWUXFWLRQïýýý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

7DEOHýæïýý,QVWUXFWLRQý7DEOH

,QVWUXFWLRQý&RGH ([HFXWLRQý
,QVWUXFWLRQ 'HVFULSWLRQ WLPHýõIRVF ý
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í ëæíýN+]ô

&OHDU ý:ULWHý¦ëí+§ýWRý''5$0ýDQGýVHWý
í í í í í í í í í ì ìïèêýPVý
'LVSOD\ ý''5$0ýDGGUHVVýWRý¦íí+§ýIURPý$&

ý6HWý''5$0ýDGGUHVVýWRý¦íí+§ý
ýIURPý$&ýDQGýUHWXUQýFXUVRUýWRýLWV
5HWXUQý
í í í í í í í í ì ð ýRULJLQDOýSRVLWLRQýLIýVKLIWHGïý ìïèêýPV
+RPH
ý7KHýFRQWHQWVýRIý''5$0ýDUHýQRWý
ýFKDQJHGï

(QWU\ý0RGHý ý$VVLJQýFXUVRUýPRYLQJýGLUHFWLRQý
í í í í í í í ì ,î' 6+ êäýPV
6HWý ýDQGýHQDEOHýWKHýVKLIWýRIýHQWLUHýGLVSOD\ïý

ý6HWýGLVSOD\õ'ôñýFXUVRUõ&ôñý
'LVSOD\ý21î êäýPV
í í í í í í ì ' & % ýDQGýEOLQNLQJýRIýFXUVRUõ%ôýRQîRIIý
2))ý&RQWURO
ýFRQWUROýELWï

&XUVRUýRU ý6HWýFXUVRUýPRYLQJýDQGýGLVSOD\ý
êäýPV
ý'LVSOD\ý í í í í í ì 6î& 5î/ ð ð ýVKLIWýFRQWUROýELWñýDQGýWKHýGLUHFWLRQñý
6KLIW ýZLWKRXWýFKDQJLQJýRIý''5$0ýGDWDïý

ý6HWýLQWHUIDFHýGDWDýOHQJWKýõ'/ãý
ýåðELWîéðELWôñýQXPEHUVýRIýGLVSOD\ýOLQH êäýPV
)XQFWLRQý6HW í í í í ì '/ 1 ) ð ðý
ýõ1ãýëðOLQHîìðOLQHôýDQGñýGLVSOD\
ýIRQWýW\SHýõ)ãèuììGRWVîèuåýGRWVô

6HWý&*5$0ý ý6HWý&*5$0ýDGGUHVVýLQýDGGUHVVý
í í í ì $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í êäýPV
$GGUHVV ýFRXQWHUï

6HWý''5$0ý ý6HWý''5$0ýDGGUHVVýLQýDGGUHVVý êäýPV


í í ì $&ç $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í
$GGUHVV ýFRXQWHUï

ý:KHWKHUýGXULQJýLQWHUQDOýRSHUDWLRQ
5HDGý%XV\ý
ýRUýQRWýFDQýEHýNQRZQýE\ýUHDGLQJý%)ïý
)ODJýDQGý í ì %) $&ç $&è $&é $&ê $&ë $&ì $&í íýPV
ý7KHýFRQWHQWVýRIýDGGUHVVýFRXQWHU
$GGUHVV
ýFDQýDOVRýEHýUHDGï

:ULWHý'DWDýWRý ý:ULWHýGDWDýLQWRýLQWHUQDOý5$0ý
ì í 'æ 'ç 'è 'é 'ê 'ë 'ì 'í éêýPV
5$0 ýõ''5$0î&*5$0ôï

5HDGý'DWDý ý5HDGýGDWDýIURPýLQWHUQDOý5$0ý
ì ì 'æ 'ç 'è 'é 'ê 'ë 'ì 'í éêýPV
IURPý5$0 ýõ''5$0î&*5$0ôï

ýýýýýýýýýýýýóý¦ð¦ãýGRQ©WýFDUH
127(ãý:KHQýDQý038ýSURJUDPýZLWKýFKHFNLQJýWKHý%XV\ý)ODJõ'%æôýLVýPDGHñýLWýPXVWýEHýQHFHVVDU\ýìîë)RVFýLV
ýýýýýýýýýýýýýQHFHVVDU\ýIRUýH[HFXWLQJýWKHýQH[WýLQVWUXFWLRQýE\ýWKHýIDOOLQJýHGJHýRIýWKHýö(öýVLJQDOýDIWHUýWKHý%XV\ý)ODJýõ'%æôý
ýýýýýýýýýýýýýJRHVýWRý¦/RZ§ïý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

,17(5)$&(ý:,7+ý038

ìôý,QWHUIDFHýZLWKýåðELWý038
ýýýýý:KHQýLQWHUIDFLQJýGDWDýOHQJWKýDUHýåðELWñýWUDQVIHUýLVýSHUIRUPHGýDWýDýWLPHýWKURXJKýåýSRUWVñýIURPý'%íýWRý'%æï
ýýýýý([DPSOHýRIýWLPLQJýVHTXHQFHýLVýVKRZQýEHORZï

56

5î:

,QWHUQDO ,QWHUQDOý2SHUDWLRQ
VLJQDO

1R
'%æ '$7$ %XV\ %XV\ %XV\ '$7$

,QVWUXFWLRQ %XV\ý)ODJý&KHFN %XV\ý)ODJý&KHFN %XV\ý)ODJý&KHFN ,QVWUXFWLRQ

)LJXUHýéýïýý([DPSOHýRIýåðELWý%XVý0RGHý7LPLQJý'LDJUDP
ëôý,QWHUIDFHýZLWKýéðELWý038
ýýýýý:KHQýLQWHUIDFLQJýGDWDýOHQJWKýDUHýéðELWñýRQO\ýéýSRUWVñýIURPý'%éýWRý'%æñýDUHýXVHGýDVýGDWDýEXVïý
ýýýýý$Wý)LUVWñýWKHýKLJKHUýéðELWýõLQýFDVHýRIýåðELWýEXVýPRGHñýWKHýFRQWHQWVýRIý'%éýðý'%æôñýDQGýWKHQýWKHýORZHUýéðELWý
ýýýýýõLQýFDVHýRIýåðELWýEXVýPRGHñýWKHýFRQWHQWVýRIý'%íýðý'%êôýDUHýWUDQVIHUUHGïý6RýWUDQVIHUýLVýSHUIRUPHGýWZLFH
ýýýýý%XV\ý)ODJýRXWSXWVý¦+LJK§ýDIWHUýWKHýVHFRQGýWUDQVIHUýLVýHQGHGï
ýýýýý([DPSOHýRIýWLPLQJýVHTXHQFHýLVýVKRZQýEHORZï
ý
56

5î:

,QWHUQDO ,QWHUQDOý2SHUDWLRQ
VLJQDO
1R
'%æ 'æ 'ê %XV\ $&ê %XV\ $&ê 'æ 'ê

,QVWUXFWLRQ %XV\ý)ODJý&KHFN %XV\ý)ODJý&KHFN ,QVWUXFWLRQ

)LJXUHýèýïýý([DPSOHýRIýéðELWý%XVý0RGHý7LPLQJý'LDJUDP
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

$33/,&$7,21ý,1)250$7,21ý$&&25',1*ý72ý/&'ý3$1(/

ìôý/&'ý3DQHOãýåýFKDUDFWHUVýuìðOLQHýIRUPDWýõèuæýGRWVýòýìFXUVRUýOLQHñýìîéýELDVñýìîåýGXW\ô


ïýïýï


.6ííçç8
ïýïýï

6ìí
ïïï

6êå
6êä
6éí

ëôý/&'ý3DQHOãýåýFKDUDFWHUVýuìðOLQHýIRUPDWýõèuìíýGRWVýòýìFXUVRUýOLQHñýìîéýELDVñýìîììýGXW\ô


ïýïýï

&ìí

&ìì
.6ííçç8

ïýïýï

6ìí
ïïï

6êå
6êä
6éí
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

êôý/&'ý3DQHOãýåýFKDUDFWHUVýuëýðOLQHýIRUPDWýõèuæýGRWVýòýOLQHñýìîèýELDVñýìîìçýGXW\ô

ïýïýï


ïýïýï

.6ííçç8
&ìè
&ìç

ïýïýï

6ìí
ïïïï

6êä
6éí

éôý/&'ý3DQHOãýìçýFKDUDFWHUVýuìðOLQHýIRUPDWýõèuæýGRWVýòýìFXUVRUýOLQHñýìîèýELDVñýìîìçýGXW\ô


ïýïýïïýïýï

.6ííçç8

6ìí
ïïïý

6êä
6éí

ïýïýïýïýï

&ìç
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

èôý/&'ý3DQHOãýéýFKDUDFWHUVýuëðOLQHýIRUPDWýõèuæýGRWVýòýìFXUVRUýOLQHñýìîéýELDVñýìîåýGXW\ô


ïýïýï

6ìí
ïïï

6ìå
6ìä
6ëí


ïýïýï


.6ííçç8

6ëì
ïýïýï

6êí
ïïï

6êä
6éí

ý
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

çôý$33/,&$7,21ý&,5&8,7

/&'ý3DQHO

&ìýðý&ìç
6ìýðý6éí
6&ìýðý6&éí 6&ìýðý6&éí 6&ìýðý6&éí
'/ë '/ë '/ë
' '/ì '/ì '/ì
'/ì
.ý6ýíýíýçýèý%

.ý6ýíýíýçýèý%

.ý6ýíýíýçýèý%
'5ë '/ì '5ë '/ì
)&6 )&6
'5ë
&/ì &/ì )&6
6+/ì &/ì
6+/ì &/ë &/ë 6+/ì
6+/ë &/ë
26&ì 6+/ë ý0 ý0 6+/ë
966 ý0
966 966
9''
26&ë 9'' 9''
9 9 9
.6ííçç8 9 9 9 9 9 9 ( 9 9 9 9 9 9 ( 9 9 9 9 9 9 (
ç è é ê ë ì ( ç è é ê ë ì ( ç è é ê ë ì (
ý 966
ý0
&/.ì
&/.ë
9''
9''
9ì 9ìýýýý
9ë ý9ë

9/&'ýõìîèýELDVô
9ê 9ê
9é 9é


*1'ýRU
'%íýðý'%æ 7Rý038 2WKHUýYROWDJH

127(ãý:KHQý.6ííçè%ýLVýH[WHUQDOO\ýFRQQHFWHGýWRýWKHý.6ííçç8ñý\RXýFDQýLQFUHDVHýWKHýQXPEHUýRIýGLVSOD\ýGLJLWVý
ýýýýýýýýýýýýýXSýWRýåíýFKDUDFWHUVï

%,$6ý92/7$*(ý',9,'(ý&,5&8,7

ýýýýìôýìîéýELDVñýìîåýRUýìîììýGXW\ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýëôýìîèýELDVñýìîìçýGXW\

9'' 9'' 9'' 9''


5 5
9ì 9ì
5 5
9ë .6ííçç8 9ë
5 .6ííçç8
9ê 9ê
5 5
9é 9é
5 5
9è 9è
*1'ýRU *1'ýRU
2WKHUýYROWDJH 2WKHUýYROWDJH
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

,1,7,$/,=,1*

:KHQýWKHýSRZHUýLVýWXUQHGýRQñý.6ííçç8ýLVýLQLWLDOL]HGýDXWRPDWLFDOO\ýE\ýSRZHUýRQýUHVHWýFLUFXLWï
'XULQJýWKHýLQLWLDOL]DWLRQñýWKHýIROORZLQJýLQVWUXFWLRQVýDUHýH[HFXWHGñýDQGý%)ýõ%XV\ý)ODJôýLVýNHSWý¦+LJK§ýõEXV\ýVWDWHôýWRý
WKHýHQGýRIýLQLWLDOL]DWLRQï
õìôý'LVSOD\ý&OHDUýLQVWUXFWLRQãý:ULWHý¦ëí+§ýWRýDOOý''5$0
õëôý6HWý)XQFWLRQVýLQVWUXFWLRQãý'/ý ý¦+LJK§ãýåðELWýEXVýPRGHý
ýý1ý ý¦/RZ§ãýìðOLQHýGLVSOD\ýPRGH
ýý)ý ý¦/RZ§ãýèý;ýåýIRQWýW\SH
õêôý&RQWUROý'LVSOD\ý21î2))ýLQVWUXFWLRQãý'ý ý¦/RZ§ãý'LVSOD\ý2))
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý&ý ý¦/RZ§ãý&XUVRUý2))
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý%ý ý¦/RZ§ãý%OLQNý2))
õéôý6HWý(QWU\ý0RGHýLQVWUXFWLRQãý,î'ý ý¦+LJK§ãý,QFUHPHQWýE\ýì
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý6+ý ý¦/RZ§ãý1RýHQWLUHýGLVSOD\ýVKLIW

)5$0(ý)5(48(1&<

3URJUDPPDEOHý'ULYLQJý0HWKRGýE\ýWKHýVDPHýIRQWýPDVNýRSWLRQãý'LVSOD\ýZDYHIRUPý$ð7\SHñý%ð7\SH

ìôýìîåýGXW\ýF\FOH
ýýýýý
ýýýýýý$ôý$ðW\SHý:DYHIRUP
ìð/LQHýVHOHFWLRQýSHULRG
ì ë ê é ïýïýï æ å ì ë ê ïýïýï æ å
9''


&20ì
ïýïýï ïýïýï
ïïï

ýýý 9è
ýýýýý
ýýýýýý%ôý%ðW\SHý:DYHIRUP
9''


&20ì
ïïï


ìý)5$0( ìý)5$0(

ìð/LQHýVHOHFWLRQýSHULRGý ýéííýFORFNV
ìý)UDPHýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ýéííuåuêïæýPVý ýììåèíýPVý ýììïäýPVýõìýFORFN êïæýPVñýIRVF ëæíýN+]ô
)UDPHýIUHTXHQF\ýýýýýýýýýýýý ýìýîýììïäýPVý ýåéïéý+]
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

ëôýìîììýGXW\ýF\FOH
ý
ýýýýý$ôý$ðW\SHý:DYHIRUP
ìð/LQHýVHOHFWLRQýSHULRG
ì ë ê é ïýïýï ìí ìì ì ë ê ïýïýï ìí ìì
9''


&20ì
ïýïýï ïýïýï
ïïï

ýýýý%ôý%ðW\SHý:DYHIRUPýýýýýýýýýýýý

9''


&20ì
ïïï


ìý)5$0( ìý)5$0(

ìð/LQHýVHOHFWLRQýSHULRGý ýéííýFORFNV
ìý)UDPHýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ýéííuììuêïæýPVý ýìçêííýPVý ýìçïêýPVýõìýFORFN êïæýPVñýIRVF ëæíýN+]ô
)UDPHýIUHTXHQF\ýýýýýýýýýýýý ýìýîýìçïêýPVý ýçìïéý+]

êôýìîìçýGXW\ýF\FOH

ýýýýý$ôý$ðW\SHý:DYHIRUP
ìð/LQHýVHOHFWLRQýSHULRG
ì ë ê é ïýïýï ìè ìç ì ë ê ïýïýï ìè ìç
9''


&20ì
ïýïýï ïýïýï
ïïï


ýýýýý
ýýýý%ôý%ðW\SHý:DYHIRUP
9''


&20ì
ïïï


ìý)5$0( ìý)5$0(

ýýýýýýýýìð/LQHýVHOHFWLRQýSHULRGý ýëííýFORFNVýýýýýýýýýýý
ýýýýýýýýìý)UDPHýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ýëííuìçuêïæýPVý ýììåèíýPVý ýììïäýPVýõìýFORFN êïæýPVñýIRVF ëæíýN+]ôý
ýýýýýýýýý)UDPHýIUHTXHQF\ýýýýýýýýýýý ýìýîýììïäýPVý ýåéïêý+]
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

,1,7,$/,=,1*ý%<ý,16758&7,21

ìôýåðELWýLQWHUIDFHýPRGHýõ&RQGLWLRQãýIRVFý ýëæí.+=ô

3RZHUýRQ ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

:DLWýIRUýPRUHýWKDQýêíýPVý
DIWHUý9''ýULVHVýWRýéïèýY

í ìðOLQHýPRGH
1
)XQFWLRQýVHW ì ëðOLQHýPRGH
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í
í í í í ì ì 1 )ý ; ; í GLVSOD\ýRII
)
ì GLVSOD\ýRQ

:DLWýIRUýPRUHýWKDQýêäýPVý

í GLVSOD\ýRII
'
ì GLVSOD\ýRQ
'LVSOD\ý21î2))ý&RQWURO
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í
í FXUVRUýRII
í í í í í í ì ' & % &
ì FXUVRUýRQ

í EOLQNýRII
:DLWýIRUýPRUHýWKDQýêäýPVý %
ì EOLQNýRQ

'LVSOD\ý&OHDU
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í
í í í í í í í í í ì

:DLWýIRUýPRUHýWKDQýìïèêýPVý

(QWU\ý0RGHý6HW
í GHFUHPHQWýPRGH
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í ,î'
ì LQFUHPHQWýPRGH
í í í í í í í ì ,î' 6+

í HQWLUHýVKLIWýRII
6+
ì HQWLUHýVKLIWýRQ
,QLWLDOL]DWLRQýHQG
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

ëôýéðELWýLQWHUIDFHýPRGHýõ&RQGLWLRQãýIRVFý ýëæí.+=ô

ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý
3RZHUýRQ


:DLWýIRUýPRUHýWKDQýêíýPVý
DIWHUý9GGýULVHVýWRýéïèýY

í ìðOLQHýPRGH
)XQFWLRQýVHW 1
ì ëðOLQHýPRGH
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í
í í í í ì í ; ; ; ;
í GLVSOD\ýRII
í í í í ì í ; ; ; ; )
ì GLVSOD\ýRQ
í í 1 ) ; ; ; ; ; ;

:DLWýIRUýPRUHýWKDQýêäýPVý
í GLVSOD\ýRII
'
ì GLVSOD\ýRQ
'LVSOD\ý21î2))ý&RQWURO
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í í FXUVRUýRII
&
í í í í í í ; ; ; ; ì FXUVRUýRQ
í í ì ' & % ; ; ; ;
í EOLQNýRII
%
:DLWýIRUýPRUHýWKDQýêäýPVý ì EOLQNýRQ

'LVSOD\ý&OHDU
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í
í í í í í í ; ; ; ;
í í í í í ì ; ; ; ;

:DLWýIRUýPRUHýWKDQýìïèêýPVý

(QWU\ý0RGHý6HW í GHFUHPHQWýPRGH
,î'
56 5î: '%æ '%ç '%è '%é '%ê '%ë '%ì '%í ì LQFUHPHQWýPRGH
í í í í í í ; ; ; ;
í HQWLUHýVKLIWýRII
í í í ì ,î' 6+ ; ; ; ; 6+
ì HQWLUHýVKLIWýRQ

,QLWLDOL]DWLRQýHQG
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

0$;,080ý$%62/87(ý/,0,7

7DEOHýåïýý0D[LPXPý$EVROXWHý3RZHUý5DWLQJV

&KDUDFWHULVWLF 6\PERO 8QLW 9DOXH


3RZHUý6XSSO\ý9ROWDJHõìô 9'' 9 ðíïêýaýòæïí
3RZHUý6XSSO\ý9ROWDJHõëô 9/&' 9 ý9''ðìèïíýaý9''òíïê

,QSXWý9ROWDJHý 9,1 9 ðíïêýaý9''òíïê


ý127(ãý9ROWDJHýJUHDWHUýWKDQýDERYHýPD\ýGDPDJHýWKHýFLUFXLWï
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý9''ýýtý9ìýtý9ëýtý9êýtý9éýtý9è

7DEOHýäïýý7HPSHUDWXUHýFKDUDFWHULVWLFV

&KDUDFWHULVWLF 6\PERO 8QLW 9DOXH


2SHUDWLQJý7HPSHUDWXUH 7235 q& ðêíýaýòåè
ý6WRUDJHý7HPSHUDWXUH 767* q& ýðèèýaýòìëè
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

(/(&75,&$/ý&+$5$&7(5,67,&6

'&ý&KDUDFWHULVWLFV

7DEOHýìíïýý'&ý&KDUDFWHULVWLFVýõ9''ý ýéïè9ýaýèïè9ñý7Dý ýðêíýaýòåèR&ôýýý

&KDUDFWHULVWLF 6\PERO &RQGLWLRQ 0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLW


2SHUDWLQJý9ROWDJH 9'' ð éïè ð èïè 9
,QWHUQDOýRVFLOODWLRQýRU
6XSSO\ý&XUUHQW ,'' H[WHUQDOýFORFNï ð íïêè íïç P$
õ9'' èïíý9ñýIRVFý ýëæíýN+]ô

,QSXWý9ROWDJHýõìô 9,+ì ð ëïë ð 9''


9
õH[FHSWý26&ìô 9,/ì ð ðíïê ð íïç

,QSXWý9ROWDJHýõëô 9,+ë ð 9''ðìïí ð 9''


9
õ26&ìô 9,/ë ð ðíïë ð ìïí

2XWSXWý9ROWDJHýõìô 92+ì ,2+ý ýðíïëíèýP$ ëïé ð ð


9
õ'%íýWRý'%æô 92/ì ,2/ý ýìïëýP$ ð ð íïé

2XWSXWý9ROWDJHýõëô 92+ë ,2ý ýðéíýP$ íïä9'' ð ð


9
õH[FHSWý'%íýWRý'%æô 92/ë ,2ý ýéíýP$ ð ð íïì9''

9G&20 ð ð ì
9ROWDJHý'URS ,2ý ýòýíïìýP$ 9
9G6(* ð ð ì
,QSXWý/HDNDJHý&XUUHQW ,,.* 9,1ý ýíý9ýWRý9'' ðì ð ì
9,1ý ýíý9ñý9''ý ýèý9 P$
,QSXWý/RZý&XUUHQW ,,/ ðèí ðìëè ðëèí
õ38//ý83ô
,QWHUQDOý&ORFNý 5Iý ýäìýN:ýòýëø
I26&ì ìäí ëæí êèí N+]
õH[WHUQDOý5Iôý õ9''ý ýèý9ô
I26& ìëè ëæí éìí N+]
([WHUQDOý&ORFN GXW\ ð éè èí èè ø
W5ñýW) ð ð íïë PV
/&'ý'ULYLQJý9ROWDJH 9/&' 9''ð9èýõìîèñýìîéý%LDVô êïí ð ìêïí 9
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

7DEOHýììïýýý'&ý&KDUDFWHULVWLFýõ9''ý ëïæ9ýaýéïè9ñý7Dý ýðêíýaýòåèR&ô

&KDUDFWHULVWLF 6\PERO &RQGLWLRQ 0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLW


2SHUDWLQJý9ROWDJH 9'' ð ëïæ ð éïè 9
,QWHUQDOýRVFLOODWLRQýRU
6XSSO\ý&XUUHQW ,'' H[WHUQDOýFORFNï ð íïìè íïê P$
õ9'' êïíý9ñýIRVFý ýëæíýN+]ô

,QSXWý9ROWDJHýõìô 9,+ì ð íïæ9'' ð 9''


9
õH[FHSWý26&ìô 9,/ì ð ðíïê ð íïèè

,QSXWý9ROWDJHýõëô 9,+ë ð íïæ9'' ð 9''


9
õ26&ìô 9,/ë ð ð ð íïë9''

2XWSXWý9ROWDJHýõìô 92+ì ,2+ý ýðíïìýP$ íïæè9'' ð ð


9
õ'%íýWRý'%æô 92/ì ,2/ý ýíïìýP$ ð ð íïë9''

2XWSXWý9ROWDJHýõëô 92+ë ,2ý ýðéíýP$ íïå9'' ð ð


9
õH[FHSWý'%íýWRý'%æô 92/ë ,2ý ýéíýP$ ð ð íïë9''
9G&20 ð ð ì
9ROWDJHý'URS ,2ý ýòýíïìýP$ 9
9G6(* ð ð ì
,QSXWý/HDNDJHý&XUUHQW ,,.* 9,1ý ýíý9ýWRý9'' ðì ð ì
9,1ý ýíý9ñý9''ý ýêý9 P$
,QSXWý/RZý&XUUHQW ,,/ ðìí ðèí ðìëí
õ38//ý83ô
,QWHUQDOý&ORFNý 5Iý ýæèýN:ýòýëø
I26&ì ìäí ëæí êèí N+]
õH[WHUQDOý5Iôý õ9''ý ýêý9ô
I26&ë ìëè ëæí éìí N+]
([WHUQDOý&ORFN GXW\ ð éè èí èè ø
W5ñW) ð ð íïë PV
/&'ý'ULYLQJý9ROWDJH 9/&' 9''ð9èýõìîèñýìîéý%LDVô êïí ð ìêïí 9

127(ãý/&'ý'ULYLQJý9ROWDJH
'XW\ ìîåñýìîììý'XW\ ìîìçý'XW\
3RZHU
%LDV ìîéý%LDV ìîèý%LDV
9'' 9'' 9''
9ì 9''ð9/&'îé 9''ð9/&'îè
9ë 9''ð9/&'îë 9''ðë9/&'îè
9ê 9''ð9/&'îë 9''ðê9/&'îè
9é 9''ðê9/&'îé 9''ðé9/&'îè
9è 9''ð9/&' 9''ð9/&'
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

$&ý&KDUDFWHULVWLFV

7DEOHýìëïýýý$&ý&KDUDFWHULVWLFVýõ9''ý ýéïè9ýaýèïè9ñý7Dý ýðêíýaýòåèR&ô

0RGH &KDUDFWHULVWLF 6\PERO 0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLW


(ý&\FOHý7LPH WF èíí ð ð
(ý5LVHýîý)DOOý7LPH W5ñW) ð ð ëí
(ý3XOVHý:LGWKýõ+LJKñý/RZô WZ ëêí ð ð
:ULWHý0RGH
5î:ýDQGý56ý6HWXSý7LPH WVXì éí ð ð QV
õ5HIHUýWRý)LJðçô
5î:ýDQGý56ý+ROGý7LPH W+ì ìí ð ð
'DWDý6HWXSý7LPH WVXë åí ð ð
'DWDý+ROGý7LPH W+ë ìí ð ð
(ý&\FOHý7LPH WF èíí ð ð
(ý5LVHýîý)DOOý7LPH W5ñW) ð ð ëí
(ý3XOVHý:LGWKýõ+LJKñý/RZô WZ ëêí ð ð
5HDGý0RGH 5î:ýDQGý56ý6HWXSý7LPH WVX éí ð ð QV
õ5HIHUýWRý)LJðæô
5î:ýDQGý56ý+ROGý7LPH W+ ìí ð ð
'DWDý2XWSXWý'HOD\ý7LPH W' ð ð ìëí
'DWDý+ROGý7LPH W'+ è ð ð

7DEOHýìêïýý$&ý&KDUDFWHULVWLFVýõ9''ý ëïæ9ýaýéïè9ñý7Dý ýðêíýaýòåèR&ô

0RGH &KDUDFWHULVWLF 6\PERO 0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLW


(ý&\FOHý7LPH WF ìííí ð ð
(ý5LVHýîý)DOOý7LPH W5W) ð ð ëè
(ý3XOVHý:LGWKýõ+LJKñý/RZô WZ éèí ð ð
:ULWHý0RGH
5î:ýDQGý56ý6HWXSý7LPH WVXì çí ð ð QV
õ5HIHUýWRý)LJðçô
5î:ýDQGý56ý+ROGý7LPH W+ì ëí ð ð
'DWDý6HWXSý7LPH WVXë ìäè ð ð
'DWDý+ROGý7LPH W+ë ìí ð ð
(ý&\FOHý7LPH WF ìííí ð ð
(ý5LVHýîý)DOOý7LPH W5ñW) ð ð ëè
(ý3XOVHý:LGWKýõ+LJKñý/RZô WZ éèí ð ð
5HDGý0RGH 5î:ýDQGý56ý6HWXSý7LPH WVX çí ð ð QV
õ5HIHUýWRý)LJðæô
5î:ýDQGý56ý+ROGý7LPH W+ ëí ð ð
'DWDý2XWSXWý'HOD\ý7LPH W' ð ð êçí
'DWDý+ROGý7LPH W'+ è ð ð
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

7DEOHýìéïýý$&ý&KDUDFWHULVWLFVýõ9''ý ëïæ9ýaýéïè9ñý7Dý ýðêíýaýòåèR&ô

0RGH &KDUDFWHULVWLF 6\PERO 0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLW


&ORFNý3XOVHý:LGWKýõ+LJKñý/RZô WF åíí ð ð
&ORFNý5LVHýîý)DOOý7LPH W5ñW) ð ð ëè
,QWHUIDFHý0RGH
ZLWKý &ORFNý6HWXSý7LPH WVXì èíí ð ð
QV
([WHQVLRQý'ULYHU 'DWDý6HWXSý7LPH WVXë êíí ð ð
õ5HIHUýWRý)LJðåô
'DWDý+ROGý7LPH W'+ êíí ð ð
0ý'HOD\ý7LPH W'0 ðìííí ð ìííí

9 , +ì
56 9 , /ì
W68ì W Kì

5î: 9 , /ì 9 , /ì
WZ W Kì
WI
9 , +ì 9 , +ì
( 9 , /ì 9 , /ì 9 , /ì
WU W 68ë W Kë

9 , +ì 9 , +ì
'%ía'%æ 9 , /ì
9DOLG 'DWD
9 , /ì
W&

)LJXUHýçýïýý:ULWHý0RGHý7LPLQJý'LDJUDP

9 , +ì
56 9 , /ì
W 68 WK

9 , +ì 9 , +ì
5î:
WZ WK
WI
9 , +ì 9 , +ì
( 9 , /ì 9 , /ì 9 , /ì
WU W' W' +

9 , +ì 9 , +ì
'%ía'%æ 9 , /ì
9DOLG 'DWD
9 , /ì
W&

)LJXUHýæýïýý5HDGý0RGHý7LPLQJý'LDJUDP
.6ííçç8 ìç&20ýîýéí6(*ý'5,9(5ý÷ý&21752//(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'

WI
9 2+ë 9 2+ë
&/.ì WZ 9 2/ë
WU WZ

9 2+ë 9 2+ë
&/.ë 9 2/ë 9 2/ë
W 68ì WZ

9 2+ë
' 9 2/ë
W' +
W 68ë

0 9 2/ë
W' 0

)LJXUHýåýïýý,QWHUIDFHý0RGHý:LWKý([WHQVLRQý'ULYHUý7LPLQJý'LDJUDP