Prof. Dr. Adrian-Paul Iliescu (cu asistenţa Prep. drd.

Dorina Cucu)

TEORIA DECIZIEI RAŢIONALE (suport de curs masteral)

Bucureşti 2005

2

Cuprins

Cuprins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raţionalitatea ca adecvare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Agentul raţional, deciziile şi acţiunea raţională. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Interacţiunea raţională. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Dificultăţi şi paradoxuri ale interacţiunii raţionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3 (Contribuţia Prep. Drd. Dorina Cucu este reprezentată de elaborarea părţii de text de la pp. 18-21 şi 38-44)

RAŢIONALITATEA CA ADECVARE

Nu există un singur şi complet model de raţionalitate umană. Opiniile, deciziile, acţiunile, reacţiile, atitudinile sunt judecate drept raţionale sau iraţionale ţinându-se seama de diverse criterii şi indicii. Complementar, iraţionalitatea este judecată conform mai multor criterii sensibil diferite. Pe scurt, nu există un unic algoritm de raţionalitate/iraţionalitate. Cu toate acestea, există un grad destul de mare de consens asupra a ce înseamnă că o decizie este raţională/iraţională. Spre exemplu, se afirmă că este iraţională o decizie care  nu ţine seama de propriile dorinţe, intenţii, interese sau scopuri ale autorului ei nu ia în considerare informaţiile relevante, nu se adaptează la ele (atunci când ar fi

posibil să le ia în calcul şi să se modifice conform lor) nu ţine seama de probabilităţile relevante (ale corectitudinii unor date, ale apariţiei

unor evenimente favorabile/nefavorabile, ale producerii anumitor efecte, ale apariţiei unor reacţii de răspuns, etc) este incoerentă (contradictorie sau lipsită de logică); filosoful american Donald

Davidson a propus chiar ipoteza că toate actele iraţionale sunt acte contradictorii (în Incoherence and Irrationality, în revista Dialectica, vol. 39, fasc. 4, 1985, p. 350): „numim o atitudine, convingere sau acţiune singulară iraţională numai atunci când

4 presupunem că ea este în conflict cu alte convingeri sau atitudini ale agentului” (Ibidem, p. 349). este contraproductivă (produce efecte opuse celor urmărite, ceea ce se putea

determina anterior luării deciziei) nu se adaptează contextului specific, situaţiilor cărora trebuie să le răspundă (deşi

acestea sunt cunoscute şi puteau fi luate în calcul); iraţionalitatea poate fi definită şi ca eşec al adecvării răspunsurilor deliberate la situaţiile problematice relevante (vezi, în acest sens, Adrian-Paul Iliescu Conservatorismul anglo-saxon, ALL, 1994, pp. 16-22). dacă admitem că societatea este un sistem de coordonare reciprocă a răspunsurilor

şi că „a avea sens” înseamnă „ a avea răspunsuri adecvate” (deci că am reuşit să captăm sensul atunci când ştim cum să răspundem), o teză „behavioristă” (susţinută, de exemplu, de Peter C. Sederberg The Politics of Meaning, The University of Arizona Press, 1984), atunci iraţional înseamnă fără sens, şi, mai departe, fără un răspuns adecvat

Într-o încercare provizorie de sinteză, se poate spune că, ori de câte ori căutăm raţionalitatea, căutăm un tip oarecare de adecvare: adecvarea la propriile noastre dorinţe, intenţii, scopuri, credinţe, la propria experienţă, la propriile cunoştinţe sau la informaţiile disponibile, la probabilităţile ce pot fi atribuite unor evenimente relevante, la cerinţele logicii (coerenţă, non-contradicţie), la cerinţele eficienţei (optimizarea raportului costuri-beneficii), la situaţiile-problemă etc. Raţionalitatea ar putea deci fi înţeleasă ca adecvare, iar iraţionalitatea ca inadecvare la anumite elemente relevante în cazul respectiv.

Raţionalitate şi cunoaştere

5 Întrucât cunoaşterea (informaţiile existente) nu este niciodată 100% certă, raţionalitatea presupune nu pur şi simplu mobilizarea sau folosirea cunoaşterii existente, date, ci examinarea ei critică. Fiecare agent raţional trebuie să plece de la conştientizarea faptului failibilităţii cunoaşterii, a riscului de eroare şi a necesităţii de permanentă examinare critică a informaţiilor folosite. Trebuie avut mereu în vedere că „oamenii nu sunt infailibili, că adevărurile lor sunt, în cea mai mare parte, doar jumătăţi de adevăr, că unitatea de opinii nu este de dorit [...] iar diversitatea nu este ceva rău, ci este un bine” (J. S. Mill, Despre libertate, Humanitas, ediţia 1994, p. 74). Diversitatea de păreri este necesară nu pentru că „fiecare are partea lui de dreptate” (este posibil ca, într-o chestiune dată, unii să nu aibă deloc dreptate), ci pentru că dialogul şi confruntarea diverselor păreri diminuează riscul de eroare (pe care însă nu-l elimină complet). S-a susţinut încă din secolul XIX, că succesele civilizaţiei moderne, raţionaliste, se datoresc capacităţii de examinare critică şi de corectare a erorilor pe care o are omul raţional: „Atunci când examinăm fie istoria opiniilor, fie cursul obişnuit al vieţii omului, cui se cuvine să-i punem în seamă faptul că nici cea dintâi, nici cel din urmă nu decurg mai rău decât aşa cum decurg? De bună seamă că nu forţei intrinseci a intelectului omenesc; căci, în orice chestiune care nu este evidentă în sine însăşi, pentru fiecare persoană capabilă să judece chestiunea există nouăzeci şi nouă care n-o pot judeca; iar capacitatea acelei unice persoane este şi ea numai relativă; căci majoritatea oamenilor eminenţi din fiecare generaţie trecută au susţinut multe opinii recunoscute azi drept greşite, şi au făcut sau aprobat numeroase lucruri pe care acum nimeni nu le va mai justifica. Cum se explică, dar, că pe total există o preponderenţă a opiniilor şi conduitelor raţionale în rîndul oamenilor? Dacă această preponderenţă există realmente — şi ea trebuie să existe, dacă e ca oamenii să nu fie, şi să nu fi fost totdeauna, într-o situaţie aproape disperată — ea se datorează unei calităţi a spiritului omenesc, izvorul a tot ce este respectabil în om, atât ca fiinţă intelectuală, cât şi ca fiinţă morală, şi anume calitatea de a-şi putea îndrepta greşelile. El este capabil să-şi îndrepte greşelile pe baza discuţiilor şi a experienţei. Nu pe baza experienţei singure. Discuţiile sunt şi ele necesare,

6 pentru a arăta cum trebuie interpretată experienţa. Opiniile şi practicile greşite cedează treptat în faţa faptelor şi a argumentelor; dar faptele şi argumentele, pentru a putea produce un efect asupra spiritului, trebuie aduse în faţa lui. Foarte puţine fapte pot vorbi de la sine, fără nici un comentariu care să scoată în evidenţă înţelesul lor. Prin urmare, întrucât întreaga putere şi valoare a judecăţii omului depinde de această unică însuşire, aceea de a putea fi îndreptat atunci cînd greşeşte, judecata lui este demnă de încredere numai dacă mijloacele pentru îndreptarea ei sunt păstrate mereu la îndemînă. [...] Obiceiul statornic de a corecta şi completa propriile opinii prin confruntarea lor cu opiniile altora, departe de a genera îndoială şi ezitare în punerea lor în practică, este singurul fundament stabil al încrederii noastre îndreptăţite în ele” (J. S. Mill Despre libertate, Humanitas, 1994, pp. 29-30).

Problema asigurării raţionalităţii nu este deci niciodată una pur individuală; există, desigur, eforturi individuale de căutare a soluţiei raţionale la o problemă, dar în ansamblu raţionalitatea este o problemă de dialog, dezbatere, confruntare de alternative, spirit critic, deci o chestiune de cooperare, şi nu de iniţiativă solitar. Raţionalitatea are caracter dialogal, nu monologal.

pe costurile şi beneficiile asociate propriilor acţiuni sau decizii 6. are preferinţe bazate pe propriile ierarhii (de interese şi scopuri). de regulă. minimizarea costurilor şi maximizarea beneficiilor 5. este în genere conştient de interesele şi scopurile sale 2. Dar. urmăreşte. şi tocmai de aceea este fumător..7 AGENTUL RAŢIONAL. el poate să aibă şi preferinţa de . pe mulţimea propriilor preferinţe) Exemplu clasic. are în genere capacitatea de a-şi ierarhiza interesele şi scopurile 3. stări etc. DECIZIILE ŞI ACŢIUNEA RAŢIONALĂ AGENTUL RAŢIONAL Agentul raţional este definit de trăsăturile: 1. Fumătorul preferă să fumeze (în loc să nu fumeze). dacă este conştient de riscurile fumatului. este în genere capabil (şi interesat) să analizeze costurile şi beneficiile propriilor acţiuni sau decizii 4. are preferinţe de preferinţe (preferinţe care se definesc nu pe o mulţime de obiecte.

A e preferat lui C) 8. a fumătorului care are interesul de a se lăsa de fumat dar nu reuşeşte. resursele. este adeseori cauza unor conduite contraproductive) 2. improbabilitatea unor evenimente favorabile acţiunii iniţiate sau probabilitatea unor evenimente defavorabile ei) 5. mijloacele sau scopurile existente). dacă mijloacele folosite sunt inadecvate scopurilor (produc efecte contrare celor urmărite) 4. Buchanan). J. se lasă de fumat (T. de exemplu. dacă ea dăunează propriilor scopuri (lipsa de voinţă. O conduită este iraţională: 1. el rămâne fumător.8 a fi preferat să nu fumeze (de a nu fi fost fumător). p. nu eventuale interese colective – Dunleavy Democracy. este individualist (urmăreşte cu prioritate interesele proprii. Bureaucracy and Public Choice. necontradictorii şi tranzitive: dacă A e preferat lui B. Dacă preferinţa de a fuma este mai puternică. dacă scopurile agentului sunt incoerente (contradictorii) 3. şi B lui C. mijloace şi consecinţele lor. vezi şi Elster Despre posibilitatea politicii raţionale). absurde) sau respinge să ia în considerare informaţiile relevante pentru succesul sau eşecul ei (de exemplu. dacă se bazează pe convingeri iraţionale (contradictorii. preferinţele agentului raţional sunt în genere „logice” sau coerente (adică. şi ea este văzută drept conduită adaptativă (deciziile sunt adaptate intereselor. 3) Conduita raţională este în genere definită ca fiind conduita agentului raţional. dacă agentul refuză să examineze critic sau să controleze propriile acţiuni. se pun de regulă următoarele întrebări: . Schelling. (Pentru unele detalii. dar dacă preferinţa de preferinţă este mai puternică. DECIZIILE În evaluarea raţională a deciziilor. 7. inclusiv dorinţei de minimizare a costurilor şi maximizare a beneficiilor) sau drept conduită adecvată (în raport cu problemele. scopurilor.

Thomas Sowell dă exemple ca: instanţe de judecată care ar urmări în toate cazurile cele mai înalte standarde privind probele şi examinarea situaţiilor relevante. Standardele morale prea rigide ar dihotomiza excesiv şi ar pune la un loc oameni doar imperfecţi cu cei mai răi criminali (căci toţi ar cădea în categoria „răi” sau „păcătoşi”). deoarece ele tind să fie  incrementale.cit. decizia suscită întrebări privind:  scopurile deciziei  efectele deciziei  costurile deciziei. 17). ar ajunge să trebuiască să amâne la nesfârşit alte procese. 25). op. care informaţii lipsesc etc)  ce mecanisme de control (feed back) pentru decizie există (Thomas Sowell. formal sau informal. Sowell) sunt de regulă mai puţin costisitoare decât cele formale. p. Perfecţionismul politic i-a dus pe mulţi la concluzia că nimic nu poate fi mai rău . nu categorice  individualizate.cit. De asemenea. Deciziile se iau individual sau colectiv. adică: cu ce informaţii. ne-ar obliga la respingerea unor date şi metode (insuficient de precise sau de sigure) care ar putea fi importante pentru înţelegerea fenomenelor sociale. Standardele intelectuale supreme. şi nu tip „package deals” (vezi mai jos)  episodice. nu bazate pe precedente Dar ele sunt de regulă „mai ieftine” şi pentru că sunt luate de persoane care se cunosc bine între ele. chiar mai importante decât cel în curs. ceea ce implică faptul că ele au investit anterior în cunoaşterea reciprocă (Sowell. op. În acest sens. Limitarea performanţelor de raţionalitate Oricât de ciudat sau de paradoxal ar părea.9  cine decide  sub ce constrângeri se ia decizia (inclusiv sub ce constrângeri cognitive. susţinute rigid... p. în sensul că efortul de atingere a unui optim absolut este contraproductiv. Deciziile informale (luate în afara unor organizaţii sau fără urmarea unor norme prestabilite şi fără constrângeri ierarhice – cf. cu ce grad de certitudine al informaţiilor. căutarea maximului de raţionalitate este iraţională.

deşi pentru o decizie raţională avem nevoie de sortare şi etichetare (a situaţiilor. sortarea fină. Cazul băncilor. sau cu cele care ar fi putut fi obţinute (fără costuri exagerate) la acea dată. experienţa. sortări şi etichetări excesiv de fine (de precise.Sowell).10 ca republica de la Weimar. care sunt obligate să judece solicitările de credite ale persoanelor fizice pe baza apartenenţei acestora la grupe de risc. cauzelor. elementelor etc. ceea ce este necesar este doar o reducere a incertitudinii. cum ar fi cel al francizelor (care ne asigură doar cu aproximaţie de un anumit nivel al raportului preţ-calitate din hotelul sau localul respectiv). chiar dacă deseori persoanele sunt astfel nedreptăţite (oameni cinstiţi şi capabili să plătească înapoi creditele sunt refuzaţi pentru că aparţin unor grupe de mare risc: cetăţeni de culoare. deşi dezirabilă moral. 81. Aşa cum . perseverenţa sunt limitate.. persoanelor. 85). op. p. de detaliate) sunt contraproductive.Sowell. care are o privire de ansamblu şi mult mai multe date (inclusiv privitor la consecinţele deciziei luate). nu o maximă precizie (a cărei atingere ar consuma multe resurse). Ca rezultat. Deciziile se iau adesea în condiţii de incertitudine şi/sau sub anumite constrângeri. În acelaşi sens. nu cu ceea ce se ştie post factum (după luarea deciziei) sau din perspectiva ulterioară. În multe cazuri. deoarece cresc costurile mai mult decât cresc beneficiile.). În numeroase cazuri. Raţionalitatea trebuie deci judecată în raport cu informaţiile existente la data luării deciziei..cit. op. De ce? Pentru că şi înţelepciunea. cu atât mai mult cu cât nici un surplus de cercetare nu duce la certitudine absolută (numărul mare de crime comise de un soţ asupra celuilalt arată nici o cunoaştere reciprocă foarte bună nu exclude incertitudinea cu privire la conduita celuilalt. deciziile care (în sine sau ulterior) par iraţionale se pot dovedi necriticabile (sub aspectul raţionalităţii) date fiind condiţiile în care au fost luate (condiţii de incertitudine sau de constrângere). ib). 82). p. exactă. iar istoria perioadei următoare (1933-1945) le-a arătat ce mult au greşit (Sowell. în SUA etc . iar încercarea de a atinge standarde perfecte va conduce la pierderi masive datorate epuizării acestor resurse (în efortul de căutare a perfecţiunii (Sowell.cit. nu e posibilă practic datorită costurilor excesive ale informaţiei.

se vorbeşte şi de „mănunchiuri” de programe pe care decidentul trebuie să le accepte sau respingă în bloc. p.. „întrebarea [. Acesta este de regulă cazul cu exprimarea opţiunilor electorale. 283). decidentul este constrâns să opteze asupra unui pachet. Campbell McConnell. cf. când votanţii trebuie să opteze pentru un pachet (oferit de un partid sau candidat). Ori de câte ori evaluăm raţionalitatea deciziilor trebuie să avem în vedere ce anume ştiau şi ce anume puteau şti cei care au decis la momentul respectiv. ci care decizii anume pot fi luate efectiv. ci se fac „la pachet” (package deals – cf. Constrângerea suferită de alegător în asemenea cazuri îl poate absolvi de reproşul de a fi ales greşit sau iraţional. au făcut-o pentru că aprobau programele sale economice (de creare de locuri de muncă etc). cauza eşecului poate să fie legată tocmai de acele componente pe care decidentul le-a aprobat sub constrângere (din cauză că erau incluse în acelaşi pachet cu componentele pe care le susţinea) – caz în care eşecul nu i se poate imputa. p. În economie. 1996. Sowell). Producerea de efecte contraproductive (la o anumită decizie) constituie dovadă de iraţionalitate numai dacă efectele se datorează exact componentelor pentru care decidentul a optat şi dacă. deci de alegeri-mănunchi (bundled-choice. deciziile nu se pot face individualizat (asupra fiecărei componente relevante). realizând dimensiunea uriaşă a costurilor (Thomas Sowell. fără a i se oferi posibilitatea să disocieze componentele (din pachet) pe care le aprobă de cele pe care le respinge sau faţă de care este rezervat. efectele respective erau previzibile. b) deseori. Spre exemplu.] nu este ce decizie am lua dacă am fi Dumnezeu. . mulţi dintre susţinătorii iniţiali ai războiului şi-au revizuit atitudinea.. Stanley L. 19). adică asupra unui întreg „pachet” de componente sau opţiuni.cit. Exemple: a) abia pe parcursul războiului din Vietnam au putut fi cunoscute exact costurile implicării armatei americane în acest conflict. dacă rezultatul deciziei luate este negativ. nu pentru că aprobau rasismul şi naţionalismul său agresiv. 624).11 spune Sowell. McGraw-Hill. dat fiind că suntem simpli oameni” (op. date fiind informaţiile existente la momentul deciziei.. Brue Economics. p. mulţi dintre germanii care în 1933 l-au votat pe Hitler. drept rezultat. fără a putea preciza ce anume din acest pachet (agendă) aprobă şi ce nu.

cit. scop al acţiunii – consecinţe ale acţiunii etc. p. se impune o diferenţiere între informaţiile autentice.12 De asemenea. deoarece. decizia raţională se bazează pe informaţii. informaţii disponibile (pe care agentul le-ar fi putut lua în calcul) dar nevalorificate. 301). vede că alţii au (inclusiv că ea ar fi putut avea. op. se produce uneori şi un proces invers. Runciman. apud R. disparităţile presupun ignorarea unor informaţii semnificative (utile) pentru decizie sau acţiune. În genere. percepe ca posibil să aibe acel ceva. p. ea nu are acel ceva. şi simpla opinie la modă (inclusiv în rândurile intelectualilor). îşi înzeceşte eforturile). 3. care sunt reflectarea experienţei empirice efective şi sunt colectate pe baza unor proceduri valide. Aproape în toate cazurile. care nu e iraţional: scopurile sunt adaptate resurselor. se spune că un fanatic este un om care. În mod aparent paradoxal. dar nu şi pe cei mult mai bogaţi. Acest fenomen explică şi frustrarea relativă (W. doreşte acel ceva. care nu are valabilitate ştiinţifică (Sowell. problemăsoluţie. interese-scopuri. Iraţionalitatea poate fi deci tratată ca un tip de proastă gestionare a informaţiilor. 4. deşi şi-a uitat scopurile. De asemenea. . 2. 170). nu orice fenomen de non-adaptare a mijloacelor la scopuri este dovadă de iraţionalitate.. Frustrarea relativă explică de ce suntem adesea invidioşi pe cei care sunt cu puţin mai bogaţi sau mai bine situaţi sau mai apreciaţi decât noi.. raţional fiind. mai bine situaţi sau mai apreciaţi decât noi. A fundamenta o decizie pe opinia curentă (chiar dacă ea este luată în serios şi tratată ca un adevăr incontestabil de către majoritatea oamenilor influenţi) nu reprezintă o garanţie de raţionalitate. disparităţile dintre componentele actelor raţionale (mijloace-scopuri. G. Cu alte cuvinte. Boudon): o persoană este frustrată relativ de ceva dacă 1. (De ex.) sunt considerate drept simptome de iraţionalitate. agentul evită să dorească lucrurile imposibil de obţinut cu resursele pe care le are la dispoziţie: „nu dorim decât ceea ce putem spera în mod plauzibil obţine” (Raymond Boudon Efecte perverse şi ordine socială. sau ar fi meritat să aibă). nu pe simple prejudecăţi la modă.

dacă probabilitatea de a obţine beneficiul este mică. 269).13 În schimb.  şi. ci şi a nu reuşi să iei în considerare probabilităţile” (Alfred J. a costurilor reprezentate de riscuri. într-o conduită raţională informaţiile relevante sunt luate în considerare iar resursele sunt mobilizate şi selectate în vederea atingerii scopurilor. p. Speranţa matematică este un element important al deciziei. expert în chestiunea propriei sale aversiuni faţă de risc” (Sowell. Speranţa matematică este produsul dintre valoarea beneficiului urmărit şi probabilitatea de a-l putea obţine. Pe de altă parte. Dat fiind faptul că majoritatea deciziilor se iau în condiţii de incertitudine. în consecinţă. a riscurilor. 61) Speranţa matematică. însă. 4. A fi iraţional înseamnă nu numai „să faci evaluări incorecte sau fără nici un fundament ale adevărului şi falsităţii. dacă este vorba să fie apreciate riscurile şi costurile reprezentate de ele.cit.. ea nu se aplică oricând. p. nu este simplă şi algoritmică. fasc. fiecare om are reacţii care nu se bazează pe calculul costurilor şi beneficiilor etc. dar nu certitudinea lor. vol. căci „fiecare individ este. Aici se ascunde însă o confuzie gravă. Evaluarea probabilităţii succesului unei acţiuni. adică în situaţii în care avem cel mult posibilitatea de a aprecia probabilitatea unor evenimente. a dimensiunii costurilor şi beneficiilor. Precizare esenţială. Teoria deciziei raţionale nu susţine că toţi oamenii se comportă totdeauna raţional şi. speranţa matematică este mică şi agentul raţional (care îşi concentrează dorinţele asupra a ceea ce poate obţine) nu se mobilizează pentru dobândirea lui. Nimeni nu se comportă totdeauna ca agent raţional. The Scope of Reason. Există înclinaţia de a respinge teoria deciziei raţionale pe motivul că oamenii nu sunt atât de raţionali cum ar rezulta din descrierea agentului raţional dată de teorie. deoarece  „fiecare este expert în propria sa situaţie” (Sowell. în revista Dialectica. numai agentul raţional în persoană poate face aceste evaluări. a complexităţii situaţiei. Indiferent cât de mare este valoarea respectivă. etc. 39. a fi capabil să ţii seama de probabilităţi este un lucru definitoriu pentru raţionalitate. Ayer. „costul unui anume risc nu este mai obiectiv decât orice alt cost”. p. op. evaluarea iraţionalităţii nu este uşor de făcut. În multe cazuri. spre exemplu. Ea susţine numai că majoritatea oamenilor se comportă . 62). bineînţeles. 1985.

care reprezintă un alt aspect al vieţii de familie. Faptul că naşterea şi creşterea copiilor poate fi analizată ca activitate „economică” (prin prisma costuri-beneficii) nu exclude existenţa relaţiilor afective. p. chiar dacă ei aduc şi beneficii. 183) Copiii care implică cheltuieli mai mari au o valoare mai mare. Becker Comportamentul uman. aşa cum automobilele care costă mai mult sunt de calitate mai bună.14 frecvent în mod raţional şi doresc frecvent să acţioneze raţional. Ceea ce nu înseamnă. nefiind pur descriptivă. Teoria deciziei raţionale modelează unele aspecte ale conduitei umane. p. minus valoarea actuală a venitului monetar prevăzut plus valoarea atribuită serviciilor copiilor. Dacă costurile nete ar fi pozitive. ci sunt adesea urmate efectiv (chiar dacă nu deliberat) de către multe persoane. 1998. „În principiu. De exemplu. op. naşterea şi creşterea lor implică anumite costuri. copiii ar fi un bun de consum îndelungat şi s-ar obţine de la ei venit monetar” (Gary S. desigur. 1998. ea poate modela deciziile familiilor de a avea şi creşte copii.. 181). Dacă costurile nete ar fi negative. All. Este egal cu cu valoarea actuală a cheltuielilor prevăzute plus valoarea atribuită a serviciilor părinţilor. Nu este vorba de un egoism . Teoria deciziei raţionale nu neagă că „copiii sunt o sursă de venit psihic sau de satisfacţie” (Becker. Dar modelele respective nu sunt utopice. dar ea nu pretinde să se aplice în absolut toate cazurile şi nici să dea o descriere completă a conduitei. deci nu neagă existenţa altor aspecte sau dimensiuni). Becker Comportamentul uman. În plus. teoria este pe de o parte statistic relevantă (în sensul că nu este lipsită de corelaţii semnificative cu anumite fapte constatate). copiii ar fi la echilibru un bun de consum îndelungat şi ar fi necesară ipoteza că s-a obţinut de la ei venit psihic sau utilitate. a dragostei parentale. iar pe de alta relevantă normativ (în sensul că oferă modele de raţionalitate). pe baza premiselor sale: copiii sunt „bunuri de folosinţă îndelungată”. All. Teoria se aplică numai acestor situaţii frecvente. fiind „de calitate mai bună”.cit. Pe scurt. p. dar ea nu are caracter reducţionist (nu reduce conduita la acele aspecte. că ar fi neapărat vorba de o calitate morală sau intelectuală mai bună! (Gary S. costul net al copiilor poate fi calculat cu uşurinţă. 181). ea îmbracă mai ales un caracter normativ (indică modele de conduită raţională).

15 economic total al părinţilor. de anumite drepturi. ci de existenţa unei laturi economice a vieţii de familie care joacă un rol important în deciziile acesteia. acest lucru nu se întâmplă. Justiţia poate fi şi ea analizată din punct de vedere economic-raţional. 1998). ca parte a procesului alocării de resurse (Gary S. de exemplu. cu anumite proceduri ale justiţiei. Practic. Un drept legal cu valoarea X (în bani sau altceva) nu este de fapt un drept dacă exercitarea lui costă 2X. drepturile ne sunt garantate constituţional şi protejate de stat. Uneori. ci este oferită doritorilor contra cost). ci este victima unei ilegalităţi): "Costurile sunt un factor crucial în orice formă de procedură legală. All. ci reflectă toate cheltuielile făcute pentru desfăşurarea unei activităţi sau obţinerea a ceea ce dorim să obţinem. ceea ce ar însemna că exercitarea lor (şi eventuala apărare sau restabilire a lor) trebuie să se realizeze la costuri zero pentru beneficiarul acestor drepturi. ele sunt minimale. bunăoară. de energie etc." (Thomas Sowell Knowledge and Decisions p. Becker Comportamentul uman. Aşa se întâmplă. pentru a-mi putea exercita dreptul de vot trebuie să mă deplasez la cea mai apropiată secţie de votare). 236) . Există costuri de timp. deoarece trebuie să plătim individual anumite costuri pentru exercitarea drepturilor. Teoretic. COSTURI Costurile nu se reduc la costurile financiare uzuale (costurile în bani ale produselor sau serviciilor). uneori. deci neglijabile (de exemplu. Este posibil chiar ca existenţa (teoretic sau principial incontestabilă) a unui drept să fie practic pusă sub semnul întrebării dacă suma costurilor exercitării sale este prea mare. corespunzătoare diverselor tipuri de resurse cheltuite. alteori costurile sunt exagerate chiar faţă de valoare drepturilor respective. plătim costuri nu numai pentru a dobândi bunuri sau servicii de pe piaţa liberă (a căror furnizare nu este garantată nimănui. ci şi pentru a beneficia de ceea ce ne aparţine deja. care impun costuri mari cetăţeanului (chiar dacă el nu este vinovat de nici o ilegalitate.

. despre externalităţi). o parte semnificativă dintre ele fiind plătită nu de autorii deciziei sau acţiunii vizate. prin acte de cumpărare. plătite de persoanele care suferă de pe urma poluării respective.16 Costurile unei decizii exprimă de regulă costurile plătite pentru luarea ei sau pentru ajungerea la decizia finală respectivă. uneori datorită simplei vecinătăţi dintre ei. şi. de regulă. avem de ales între diverse alternative iar alegerea uneia dintre acestea presupune abandonarea altora. optând pentru ceva. în anumite cazuri. şi nu costurile efectelor ei (Thomas Sowell. costurile poluării chimice sau sonore. fără existenţa vreunui temei pentru achitarea lor de către aceştia. acţiunii sau bunului respectiv) şi cost social (suportat de întreaga societate). Uneori. adesea. Faptul că. ci de alţi agenţi care sunt obligaţi să-şi asume o parte din costuri (fără a fi dorit să o facă). Diferenţa dintre costurile sociale sau totale şi cele private o reprezintă costurile externe (sau externalităţi negative). De aceea. deşi aceştia nu sunt datori să le suporte şi nici nu sunt compensaţi pentru pierderile prilejuite de aceste costuri) sau pozitive (beneficii primite de terţi. Dar costurile se pot dispersa şi „în spaţiu”. fără a fi contribuit cu nimic la producerea ei şi fără a fi despăgubiţi în vreun fel). ele mai sunt numite şi efecte de vecinătate. Costul de oportunitate este unul dintre cele mai importante tipuri de cost. 23). Ele pot fi negative (costuri suportate de terţi. (De exemplu. dificultatea apare din faptul că respectivele costuri se dispersează în timp. Costurile unei acţiuni exprimă de regulă costurile plătite pentru efectuarea ei de către autor.cit. costuri suportate de terţi. În acest caz. ele se evidenţiază numai în timp. deşi aceştia nu intră în posesia lor voluntar. Externalităţile apar în genere datorită interdependenţei sau a contactelor dintre agenţi. nici nu au îndreptăţiri speciale pentru respectivele beneficii). Totuşi. Costul de oportunitate. p. Costurile totale (ale unei decizii sau acţiuni) nu sunt totdeauna uşor de determinat. Economiştii disting între cost privat (suportat de autorii deciziei. sunt luate în considerare şi costurile consecinţelor unei decizii sau acţiuni (vezi mai jos. Apariţia sa este determinată de faptul că. op. trebuie să . fiind imposibil de stabilit la un moment iniţial (atunci când se fac calculele privind utilitatea actului respectiv).

 valoarea pe care o atribuim celei mai bune alternative la care am renunţat prin respectiva alegere. Dorina Cucu) Orice alegere sau decizie raţională presupune cheltuială de resurse sau.a Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă:  costul de a renunţa la beneficiile care s-ar fi putut obţine prin alegerea altei alternative (cea mai bună alternativă imediat următoare) decât cea care a fost aleasă. presupune un cost. Ex. Costul de oportunitate este egal cu valoarea celei mai bune alternative la care a trebuit să se renunţe atunci când s-a ales o anumită alternativă. iar mersul la meci era cea mai bună alternativă pe care o aveam la mersul la cinematograf. altfel spus. Acest cost este costul de oportunitate. Construind catedrala respectivă s-a renunţat la altă alternativă. un spital. 1. Costurile de oportunitate apar atunci când intervine alegerea între două sau mai multe alternative. atunci costul de oportunitate al vizionării filmului este egal cu valoarea pe care o avea mersul la meci.17 renunţăm la altceva (care nu mai poate fi obţinut simultan cu ceea ce am ales) înseamnă că noi plătim un cost pentru alegerea făcută. e. Tipuri de costuri (Capitolul despre tipuri de costuri este elaborat de Prep.g. . costul de oportunitate al acestei decizii reprezintă orice alt lucru care ar fi putut fi construit pe acea bucată de pământ. 1: dacă municipalitatea unui oraş hotărăşte să construiască o catedrală pe o suprafaţă de teren pe care o deţine în proprietate publică. pentru a merge la cinematograf a trebuit să renunţ la a merge la un meci de fortbal. Dacă. Drd. spre exemplu.

Costul mediu -. calculat prin împărţirea costurilor totale la numărul de unităţi produse şi scoase pe piaţă în timpul în care a fost rulată afacerea (presupunând că unităţile produse sunt de acelaşi tip). Costul incremental se adaugă costurilor totale.costul alocat la un moment dat pentru obţinerea unui anumit produs suplimentar (adiţional).b Cost total. cost mediu şi cost marginal Costul total -.e. Exemplu (Sowell): Costul unui zbor suplimentar ( sau al unuia în minus faţă de orarul de zboruri stabilite. adică costul necesar obţinerii încă a unui produs faţă de produsele obţinute în medie sau acoperite de costul mediu. dată fiind utilizarea avionului care va acoperi uzura şi consumul acestuia prin plata oferită de pasagerii dispuşi să plătească acel cost incremental. Costul marginal -. în cazul zborului suplimentar. costuri de tranzacţie etc.18 1. Costul total investit într-un interval de timp se obţine prin însumarea costurilor necesare pentru achiziţionarea avioanelor şi a combustibilului. Exemplu (Sowell): Costul mediu al unei afaceri care presupune o companie de zbor va consta în costul total împărţit la numărul de zboruri efectuate.. Alte observaţii: . pentru retribuţia echipajului de zbor şi de service. medii) în cadrul unei companii de zbor reprezintă costul incremental al acestui zbor. tot ceea ce se investeşte într-o afacere într-un interval de timp care include şi momentul pornirii afacerii).costul de rulare a unei afaceri (i.costul sau suma totală necesară pentru a realiza o afacere sau pentru a face o investiţie incluzând costul investiţiei sau afacerii ca atare la care se adaugă comisioanele. taxe. însă este mai mic decât costul mediu şi conduce către o profitabilitate mai mare a firmei sau a companiei de zbor respective: costul incremental al zborului va genera profituri mai mari firmei respective. cât şi pentru realizarea întreţinerii aparatelor de zbor.

costul procesului decizional decât costul generat de decizia respectivă (Sowell). b). căutarea potenţialilor cumpărători sau vânzători. 1. Impunerea contractului cât şi plata daunelor în caz de nerespectare.19 Costul marginal se mai numeşte cost incremental sau cost diferenţial sau cost adiţional. Căutarea informaţiei despre preţ şi calitate a ceea ce vrei să vinzi sau să cumperi. Monitorizarea partenerilor contractuali.  costuri de aranjare a contractelor (de negociere a termenilor contractuali sau de schimb înainte de satisfacerea contractului sau schimbului propriu-zis. f). în primul rând. Negocierea . mai curând. Costul marginal reprezintă indicatorul principal în determinarea numărului de unităţi dintr-un bun pe care vrem să îl consumăm. Costurile de tranzacţie reprezintă:  costuri care apar când indivizii fac schimburi de drepturi de proprietate în vederea obţinerii unor bunuri şi când doresc să-şi impună drepturi exclusive asupra bunurilor respective.c Costurile de tranzacţie Nu există o definiţie clară a costurilor de tranzacţie. ca fiind opuse costurilor de producţie care sunt costuri de realizare a conţinutului contractual (inclusiv costuri de informare).două sau mai multe unităţi de decizie . Protecţia 1.e). Deciziile colective diferă de deciziile individuale. c). prin faptul că actul decizional depinde de mai multe unităţi decizionale -. cât şi a poziţiei şi circumstanţelor lor.  a). ex ante) şi costuri de monitorizare şi de veghere ex post. drepturilor de proprietate de părţi externe relaţiei contractuale. Realizarea contractului.d Costuri ale deciziilor Prin costuri ale deciziilor se înţelege. d).

costuri de oportunitate. Coase. adică numărul celor responsabili în luarea unei decizii creşte. T. Institutions. costuri de timp şi de informare atunci când individul nu ştie ce să aleagă sau nu e sigur că face alegerea cea mai bună pentru el). op cit. Costul deciziilor colective este reflectat de procesul (modalităţi prin care se ajunge la acord.20 trebuie să ajungă la un acord asupra unei singure alternative. Institutional Change and Economic Performance. A se vedea: R. costuri de timp. T.  Costul deciziilor colective tinde să crească pe măsură ce grupul de decidenţi se supradimensionează. North. The Nature of the Firm. durata sau timpul alocat. criterii după care se aleg modalităţile. Costul deciziilor individuale reprezintă costul procesului decizional la nivel intern sau individual (costuri sau eforturi de aranjare a preferinţelor funcţie de priorităţi. Sowell. Economic Behavior and Institutions.  Costurile deciziei colective vor fi costuri de negociere. numărul celor care decid ) prin care se ajunge la un acord între doi sau mai mulţi indivizi. D. Eggertson. costul asumării unor alternative care nu sunt cele mai adecvate preferinţelor proprii ci unor preferinţe împărtăşite sau comune. funcţie de utilităţile imediate sau pe termen lung. .

additional exchange opportunities would be exploited and the extent of exchange increased". Dar acest lucru este adesea trecut cu vederea. In a world of uncertainty and incomplete knowledge. şi ea este adesea foarte împrăştiată în fragmente inegale. 26). but the search costs might prevent them from discovering the best alternative.21 COSTURILE INFORMAŢIEI „Cunoaşterea poate fi enorm de costisitoare. (Svetozar Pejovich Economic Analysis of Institutions and Systems. cit. if the price at which a person could obtain additional information were reduced. Shoppers know that by driving around they can find the best bargains. prea mici pentru a fi folosite individual în luarea unei decizii” (Thomas Sowell. ca şi costurile informaţiei. 1998. However. given the cost of gasoline and the alternative use for their time.. it takes real resources (including time) to produce information. p. College graduates know that it takes time and money to gather information about employment opportunities. De aici decurge necesitatea unor mecanisme de decizie care să antreneze mai mulţi agenţi. op. Kluwer Academic Publishers.11 ) . but it might not be an efficient thing to do. deţinători ai mai multor fragmente de informaţie. p. "Information is not a free good.

1996.22 În unele cazuri. Exemplu: cazul medicilor (nu ne putem permite să lăsăm piaţa să decidă care chirurgi sunt competenţi şi care nu. în majoritatea cazurilor de acest fel. Trebuie intervenit cu restricţii şi reglementări. în timp ce altcineva care a plecat doar la o plimbare de plăcere va intra cu proritate în intersecţie. Exemplu (Sowell). McGraw-Hill. personal sau social. [. ca şi toate celelalte reguli arbitrare. criticate ca greşite pe simplul motiv că unele dintre consecinţele lor sunt lipsite de sens în comparaţie cu ce ar fi decis o persoană inteligentă şi imparţială în lumina tuturor faptelor din acel caz particular. încât nu pot fi plătite de stat sau de terţe părţi. de asemenea. costurile informaţiei sunt atât de mari. Atunci când sunt luate în calcul aceste costuri. implică asemenea «ineficienţe» sociale – şi ele implică. decizia că toate costurile pentru eliminarea «ineficienţelor» depăşesc cu prea mult beneficiile pentru a încerca această eliminare. Stanley L. nici imparţialitatea nu sunt bunuri gratuite. se naşte impresia greşită că acţiunea raţională ar putea fi lesne eficientizată prin înlocuirea regulilor mecanice sau formale cu o monitorizare şi coordonare mai inteligentă. impresia greşită provine din ignorarea costurilor informaţiei şi ale coordonării. nici inteligenţa. şi e necesară o reglementare ce limitează libertatea. Brue Economics. care să oblige agenţii implicaţi să furnizeze ei înşişi informaţia relevantă. „Traficul este de obicei reglementat pe baza unor priorităţi complet arbitrare.. fără nici o consideraţie pentru chestiunea dacă traficul de pe o direcţie anume are vreun motiv. 611) În asemenea cazuri.Campbell McConnell. Nici faptele. în general. în timp ce monitorizarea şi coordonarea inteligentă este ineficientă (căci este ultracostisitoare) şi nefezabilă. de a porni primul. În foarte multe cazuri. categorice sau «birocratice» nu pot fi. rezultă clar că regulile mecanice (constrângeri nediferenţiate) sunt eficiente şi practicabile. se constată că libertatea unora (de a profesa) e plătită foarte scump de alţii (victimele malpraxisului). p.] Regulile arbitrare. Este clar că vor exista cazuri când cineva care e aşteptat la o întâlnire importantă (pentru el sau pentru societate) va aştepta nerăbdător să se schimbe culoarea semaforului. Regulile categorice sunt o recunoaştere a acestui fapt şi o încercare de a economisi resursele disponibile în . stabilite mecanic de semafoarele de la intersecţii.. În realitate. Regulile de trafic. deoarece aceasta ar implica imense costuri uman .

ea a încercat să acţioneze în instanţă compania.. aşa cum este cazul politicienilor). în alt stat american. şi. între decidenţi (politicieni. după un accident suferit pe vas. şi a constatat că pentru aceasta trebuia să se deplaseze la mare distanţă.cit. caracterul tot mai alambicat al intervenţiei deliberate (a statului. consilii. amplificarea şi complicarea deosebită a sistemelor de norme şi reglementări (juridice dar nu numai). a instituţiilor. Drobak A cognitive science perspective on legal incentives.” (Thomas Sowell. Contracts and Organizations. Deciziile sunt deci modelate de expertiza de specialitate. consilieri. Chiar dacă ar fi fost interesată în aceasta. Dar nici în viaţa privată omul nu îşi poate permite să plătească toate costurile legate de buna informare. p. singurii în stare să stăpânească informaţia necesară. a organizaţiilor) face ca acţiunea raţională să se bazeze tot mai mult pe cantităţi mari de informaţie specializată. votanţi) şi decizie se interpun experţii sau specialiştii (consultanţi. 283). ci numai de grupuri mici de persoane cu interese şi poziţii speciale) exclud tot mai mult participarea cetăţenilor obişnuiţi şi cresc posibilităţile de manipulare a atitudinii lor. 2000.. 318-319). Edward Elgar.23 lumina costurilor respective. comisii). op. 137-138) Dezvoltarea extraordinară a structurilor instituţionale moderne. ceea ce era în avantajul companiei şi în dezavantajul ei (costuri prohibitive de deplasare). ceea ce poate duce la reducerea capacităţii de control democratic asupra lor şi a acţiunilor iniţiate (Sowell. . lideri. etc) şi organismele lor (comitete. fără a citi toate detaliile „contractului” astfel făcut (scrise pe spatele biletului). decât unde anume ar fi trebuit să acţioneze în judecată compania de navigaţie. Oamenii fără pregătire de specialitate nu mai pot acumula sau controla această informaţie (nici măcar atunci când sunt chemaţi să o folosească pentru decizia raţională. p. şi între care exista ostipulaţie privind locul unde se va desfăşura orice eventual proces între client şi compania de navigaţie. Cazul Eulala Shute: persoana care a cumpărat un bilet pentru o croazieră pe ocean. ar fi fost un consum prea mare de timp şi ceva prea costisitor pentru ea să încerce să negocieze cu compania privind locul de desfăşurare a unui evatual proces” (John N. p.cit. în volumul Claude Ménard (ed) Institutions. „Existau probail multe alte dimensiuni ale croazierei care erau de mai mare interes pentru ea. op. Costurile mari ale informaţiei mobilizate de sistem pentru luarea deciziei (costuri ce nu pot fi plătite de marea masă a oamenilor. drept rezultat.

. astfel încât scopurile vizate să fie atinse) şi eficienţa (capacitatea de a obţine maxim de beneficii cu minim de costuri). Cazul vânzătorului unui produs second hand rar (gen piesă de schimb pentru un aparat sau o maşină. EFICIENŢA În general. În mod analog. a tuturor specificaţiilro tehnice asociate unui document etc. magazinele cu autoservire. în timp ce alţii pot considera construirea catedralei drept necesitate imediată. dar de ea beneficiază printre alţii companiile care eliberează carduri. piesă care nu se găseşte în comerţul de specialitate) care ar fi extrem de util unor cumpărători. p. ce aduce puţine beneficii reale comparativ cu alte obiective posibile. şi deci aplicarea unor politici publice adecvate. Ca atare. 37). şi costurile pot fi evaluate diferit.24 Nimeni nu poate consuma tot timpul care ar fi necesar pentru citirea atentă a tuturor clauzelor contractelor.cit. dar care nu îi poate găsi pe aceştia (şi nici ei pe el) datorită uriaşelor costuri ale căutării informaţiei vitale (cine are nevoie/cine are de vânzare). Serviciul de colectare a impozitelor” (Thomas Sowell. unii contribuabili pot considera construirea unei catedrale drept un lux. morale etc. datorită costurilor prea mari ale informaţiei.. raţionalitatea implică eficacitatea (capacitatea de a decide corect. conform unor preferinţe diferite. dificultatea determinării eficienţei este legată de diferenţele intersubiective privind evaluarea costurilor şi beneficiilor (de exemplu. Exemplu: „Educarea copiilor să fie cinstiţi este o investiţie făcută de părinţi. de rutină. implicând beneficii maxime). ci şi psihologice. parţial imprevizibile sau incerte.. op. În cazul în care scopurile urmărite cuprind obţinerea anumitor bunuri publice. Dar determinarea eficienţei nu este o sarcină simplă. Beneficiile unei decizii sau ale unei acţiuni care se repartizează altor persoane decât autorii acestora sau decât destinatarii vizaţi (prevăzuţi să beneficieze) sunt externalităţi pozitive. Şi ele sunt sau pot fi dispersate (în timp sau spaţiu). BENEFICIILE Beneficiile sunt şi ele de diverse tipuri: nu numai financiare sau materiale.

De asemenea. Este deci esenţial să ţinem totdeauna seama de faptul că în interacţiunea socială se confruntă mai multe tipuri de raţionalitate: raţionalitatea instituţiilor. economisindu-şi astfel costurile pe socoteala instituţiei sau a clienţilor ei. 15). De fapt. ce este risipă şi ce nu. . op. atunci este normal ca la beneficiile mici pe care le obţine să încerce să-şi minimizeze costurile personale. p. raţionalitatea angajaţilor acestor instituţii etc. ei pot să răspundă foarte raţional şi abil la setul de stimulente pe care îl au” (Sowell. Ce anume este eficient şi ce nu. ceea ce poate apărea drept iraţional din anumite puncte de vedere (din punctul de vedere al unui agent raţional) poate fi foarte raţional din punctul de vedere al altuia. 52).25 „denunţările «ineficienţei» sau ale «risipei» nu sunt adesea decât afirmări ale unui set diferit de preferinţe” (Sowell. De exemplu. nu sunt lucruri absolut obiective şi unanim recunoscute. Ceea ce poate fi apreciat drept eşec din punctul de vedere al unui tip de raţionalitate poate să fie un real succes din punctul de vedere al altui tip de raţionalitate. „Multe dintre criticile aduse «birocraţilor incompetenţi» presupun implicit că cei ce aparţin sistemului birocratic urmăresc scopul atribuit lor dar nu reuşesc să îl atingă din lipsă de abilitate.cit. op. poate apărea drept ’iraţional’ agenţilor care reprezintă interesele instituţiei sau agenţilor-clienţi ai instituţiei.. p. funcţionarul care lucrează lent şi puţin. raţionalitatea beneficiarilor acţiunii instituţionale. Dar dacă funcţionarul în cauză nu este bine stimulat (este prost plătit) şi nu are nici o alternativă (nu îşi poate găsi alt loc de muncă).cit. etc..

.26 INTERACŢIUNEA RAŢIONALĂ Interacţiunea agenţilor care se comportă raţional poate fi numită interacţiune raţională.. inclusiv costuri de informare. fiecare urmărind un beneficiu care constituie daună sau cost pentru celălalt) Există şi interacţiuni parţial cooperative (deoarece implică un consens parţial între parteneri. op. . cel puţin asupra unor reguli generale de conduită. iar (în cazul oricăror doi agenţi A şi B). p. împărţind costurile) sau conflictuală (în care agenţii nu colaborează. cea dintre parteneri care colaborează pentru atingerea unui beneficiu comun. Interacţiunea implică totdeauna costuri. op.. „costul incertitudinii cu care se confruntă B este costul pregătirii sale pentru un întreg spectru de posibilităţi de comportare ale lui A” (Thomas Sowell. „reguli ale jocului”) şi parţial conflictuală. 31). Astfel. Interacţiunea raţională este cooperativă (de ex.cit. 31). şi riscuri deoarece agenţii raţionali se bucură în general de libertate de acţiune sau flexibilitate. „flexibilitatea lui A este incertitudinea lui B cu privire la ce va aface A” (Thomas Sowell.cit. p.

20). Pentru ca aceasta să nu fie exagerat de mică. în anumite roluri. p. Chiar dragostea pentru partener. un cost sau un insucces pentru partener). pe contracte specificând costurile (legate de contribuţia adusă) şi beneficiile (interacţiunii) pentru fiecare partener. acela de a obţine un profit sau un succes ce constituie o daună. All. se poate impune chiar cerinţa unei utilităţi medii 1 n ∗ de nivel critic (care să nu scadă sub un anumit prag). Van Parijs [2000]. în genere. p. cu atât valoarea primului creşte (vezi şi Gary S. sub aspectul ei de „grijă” pentru acesta. Becker Comportamentul uman – o abordare economică. poate fi modelată în termeni economici-raţionali (ca dependenţă a utilităţii proprii scopurilor unui partener de utilitatea obţinută de celălalt . fie ca sumă de utilităţi individuale fie în alt mod. 1998. altfel definite însă!). Cu cât rolurile unuia sunt mai greu substituibile de către celălalt.27 deoarece implică existenta unor scopuri opuse (de ex.. Interacţiunea cooperativă Se bazează pe roluri atribuite fiecărui partener. soţii au adesea roluri complementare (soţul repară instalaţiile din casă. Se bazează. De exemplu. pe complementaritate a acestor roluri dar şi pe substituibilitatea lor. 227). Acesta este cazul interacţiunilor de tip competiţional. 1998. 243). Ceea ce nu exclude afecţiunea dintre soţi (deşi chiar sub aspect afectiv există uneori complementaritate şi substituibilitate. când e cazul. Trebuie însă subliniat că nici prin aceste nuanţări sau rafinări nu se exclude posibilitatea unor mari disparităţi de utilitate în cazul a diferite persoane. All. . ci o utilitate medie: 1 n n ∑u i =1 i .Gary S. soţia „repară” hainele rupte sau pătate) dar ei se şi înlocuiesc. p. Mulţi utilitarişti contemporani recurg la o idee de utilitate globală care nu constituie simpla însumare a utilităţilor individuale.Arnsperger. Becker Comportamentul uman. Contractul trebuie să mărească utilitatea globală urmărită de parteneri. astfel ca ∑ ui ≥ u (unde u * n i=1 constituie un prag minim de utilitate dezirabilă .

Brue. contractul. deci stimulându-l astfel să facă eforturi excepţionale. eventual. Cazul defectelor ascunse ale unei mărfi. 2. deci pentru lezarea intereselor celeilalte părţi. adică faptul că angajarea va fi pe termen scurt). Contractele nu sunt simple consfinţiri pasive ale intereselor existente. deci. (McConnell. fiind protejate contra acestor dificultăţi. Există însă şi cazul intereselor ascunse: al unei firme ce angajează pe cineva pe termen nelimitat. Fenomene similare pot apărea şi în cazul unor contracte de alt tip (de ex. crează stimulente pentru satisfacerea unor interese inavuabile ale unei părţi în dauna alteia. când. Exemplu (McConnell. p. de stimulente pentru satisfacerea intereselor celeilalte părţi (adică pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale). în loc de a proteja interesele legitime ale ambelor părţi prin crearea. creându-i sentimentul unei posibile cariere de succes şi al unor posibile beneficii financiare mari în viitor. vor fi mai puţin interesate să-şi depăşească diversele conflicte maritale şi ele pot .moral hazard). dar care crede că este acceptat pe viaţă). de fapt firma urmăreşte folosirea persoanei în cauză doar pe timp scurt. Brue. 611. nu-şi îndeplineşte obligaţiile şi care. Asimetria informaţiei poate conduce la contracte unfair ce servesc interesele unei părţi şi lezează pe ale alteia. unele cupluri. acceptat ca „umbrelă de vreme rea”. tocmai datorită contractului existent. lezează interesele altor părţi contractante. aliat tip „tovarăş de drum”. pentru fiecare parte.28 Contractul pare a fi un instrument ideal de cooperare. În realitate. Riscul moral este creat de interesul uneia din părţi ca. 614). deoarece el apără interesele tuturor părţilor contractante prin aceea că impune costuri suplimentare părţii care. să-şi modifice conduita într-un mod benefic pentru ea. Cazul efectelor perverse ale contractului (cazul „riscului moral” . Întâi. sau contracte maritale: cazul partenerului „temporar”. politice: cazul aliatului „temporar”. p. 612): dacă o companie de asigurări oferă o asigurare pentru persoanele divorţate (urmând a acoperi cheltuielile de divorţ şi a reduce dificultăţile financiare ale perioadei imediat următoare divorţului).. ce urmează să fie abandonat îndată ce anumite interese politice unilaterale sunt atinse. lucrurile nu stau totdeauna aşa. ele pot crea interese noi. dar care impune costuri suplimentare altei părţi contractante. (Angajatul nu ştie ceea ce firma ştie. Astfel. fără a-i da nici o şansă la carieră sau beneficii mari ulterioare.

reglementarea nu este contraproductivă. Mai ales în condiţii de „aglomeraţie” şi „competiţie”. şi este. Când este necesară sau utilă interacţiunea raţională? Problema coordonării. „Semafoarele mă constrâng şi îmi limitează libertatea. scade cel al deciziilor „libere” (private). care reglementează şi deci restricţionează. Atunci când introducem semafoare. şi cele care îţi dau drum liber. Se afirmă uneori că el se bazează pe eroarea numărului limitat de decizii. În mod analog. Este şi motivul pentru care societăţile de asigurări nu fac contracte de asigurare pentru divorţ. p. Aici. Interacţiunea raţională presupune frecvent coordonare. Se poate însă argumenta că statul. însă criticat. proprietarul. iar acasta presupune constrângeri.29 chiar să divorţeze pentru a obţine sumele garantate de asigurare (continuîndu-şi ulterior căsnicia fără forme legale). în loc de a plăti personal pentru repararea sau înlocuirea motorului. care furnizează bunuri publice (şi reglementările sunt un tip de bun public). 636.cit. tind să privească orice limitare a libertăţii private de decizie ca pe ceva rău. ne-am creat. inclusiv cei care în SUA sunt numiţi conservatori sau neoconservatori. asimetria informaţiei (societatea de asigurări nu ştie anumite lucruri pe care asiguratul le ştie) dă avantaje unei din părţi. Dar oare în mijlocul unui ambuteiaj de circulaţie pe un drum nedeschis. Liberalii. .. cum se ştie. Brue. sunt considerate negative. prin cooperare şi constrângere. . În asemenea cazuri. eram realmente «liber»? Şi oare totalul algebric de libertate. op. Mai ales intervenţiile statale. nu reduce numărul de decizii libere ci amplifică sfera deciziilor libere (de exemplu. dacă motorul unui automobil asigurat s-a defectat serios. a crescut sau a scăzut prin introducerea unor semafoare bine proiectate? Semafoarele care te opresc sunt. deoarece restrâng libertatea de acţiune. pentru mine sau pentru şoferul tipic grupului ca întreg. în loc ca societatea de asigurări să ajute victima unei tamponări să-şi recupereze paguba. adică pe supoziţia că există totdeauna un număr limitate de decizii posibile într-o societate: cu cât creşte numărul deciziilor luate de stat. . societatea însăşi devine victimă a unei înşelătorii. ci dimpotrivă. în măsura în care permite comunităţii să beneficieze de bunuri şi servicii de care altfel n-ar putea beneficia) – McConnell. libertarienii. Acest punct de vedere poate fi. poate simula o tamponare pentru a obţine suma garantată de contractul de asigurare şi a-şi cumpăra un motor nou. încă nesemaforizat.

it is also in his own interest to follow the same rule..] What distinguishes the above examples is that it would be impossible to anticipate a priori which of several possible institutions or conventions would provide the solution to the coordination game.” (Paul A. leading the system towards a particular institutional solution from which it is no longer possible to escape. Rationality. [. iar coordonarea garantează o libertate (limitată dar reală).. Bo Gustafsson & Christian Knudsen. Each individual sees it as being in his own interest to choose a behavioural pattern which conforms to that chosen by the other individuals. Coordonarea şi problema ’dependenţei de cale’ Christian Knudsen Modelling Rationality. apud McConnell. Apparently unimportant events can arise early on in such a process and start a ‘snowball’ effect. în timp ce absenţa coordonării poate anula libertatea sau poate face ca costurile acţiunii libere să fie extrem de mari (prohibitive pentru unii). Institutions and Processes in Economic Theory în vol. p. and say that it is the solution to or the result of the game. They can in many cases account for the existence of inefficient institutions” [La fel a fost cu alegerea tastaturii standard (QWERT)]: “Once the system is set in . In this kind of situation the path-dependency theorists insist that it is of decisive importance to explicitly model the process from which the institution emerges. 1993: “In the coordination game the agents have a common interest in avoiding uncoordinated actions. Institutions and Economic Methodology. Samuelson. Processes of this kind are known as pathdependency processes. Exemplu: ghişeele extrem de aglomerate (ca cele pentru înmatricularea-radierea automobilelor) şi nevoia de reglementare (bonuri de ordine). Brue.cit. By Uskali Mäki. Ed. It is not possible to simply point out one institution as for example the most efficient.30 mai multă libertate. Routledge.. 636) Semafoarele furnizează coordonare. it is also in the interests of the agent to learn the same language. If for example an agent expects other motorists to drive on the right. deşi arhi-individualistului poate să nu-i placă noua ordine. op. If the others speak a certain language.

unpublished paper). In sfârşit. Acest concept a fost elaborat de către Paul David şi Brian Arthur. Primul mecanism se referă la faptul că cu cât mai multe tastaturi vor utiliza modelul QWERTY. Creşterea ’beneficiilor’ ca urmare a adoptării tehnologiei rezultă din scăderea costurilor de utilizare a unei tastaturi QWERTY pe măsură ce aceasta este acceptată de utilizatori din ce în ce mai numeroşi. creşterea ’beneficiilor’ca urmare a adoptării tehnologiei (increasing returns of adoption) şi quasi-ireversibilitatea investiţiilor în competenţele utilizatorilor. Probabilitatea ca o anumită culoare să fie extrasă va creşte şi una dintre culori le va elimina pe celelalte. cu atât mai mulţi utilizatori vor învăţa această tehnologie. David. alegerea unei tehnologii va conduce la eliminarea celorlalte iar implicaţiile ideii ’dependenţei de cale’ sunt că această alegere este influenţată de . Pentru a exemplifica influenţa evenimentelor accidentale asupra procesului de alegere a unei tehnologii . Prin analogie. o bilă de aceeaşi culoare este adăugată. David (1985) explică ’dependenţa de cale’ prin trei mecanisme bazate pe exemplul istoric al tastaturii QWERTY (care a devenit dominantă în ciuda inferiorităţii sale în faţa altor tehnologii) : necesitatea compatibilităţii dintre tehnologie şi competenţa utilizatorilor.31 motion towards a specific solution.] This is a cumulative process where random events in the opening phase of the process determine the outcome in the long term. 1988. ceea ce conduce la o quasi-ireversibilitate a investiţiilor în adoptarea de competenţe necesare utilizării tastaturilor1. va creşte şi numărul celor care vor achiziţiona această tehnologie. In concepţia lui David (1985) şi Arthur (1989). odată adoptată. David observă că cuantumul costurilor de reconvertire a utilizatorilor de la un standard la altul sunt extrem de mari.. şi dacă din ce în ce mai mulţi utilizatori vor avea această competenţă. alegerea unei tehnologii este ’dependentă de cale’(path-dependent) dacă este greu de anticipat. continuă să domine piaţa chiar dacă s-a dovedit ineficientă pe termen lung. It is therefore with good reason that these processes are termed ‘historical’(P.. A. David foloseşte exemplul urnei Polya: de fiecare dată când o bilă este scoasă dintr-o urnă care conţine bile de mai multe culori.” Iată cum prezintă dependenţa de cale un tânăr autor român (Dorin Palaghiciuc): „Conceptul ’dependenţei de cale’ a apărut iniţial în domeniul studiilor privind dezvoltarea tehnologică pentru a explica de ce o anumită soluţie tehnologică. the tendency is soon reinforced because of the number of decision makers choosing the same solution rises [. dificil de schimbat (locked-in) şi ineficientă.

Forţele cauzale de mică amplitudine ce acţionează la începutul unui lanţ de evenimente au o mai mare importanţă decât aceleaşi cauze care se produc mai târziu.32 evenimente întâmplătoare (ce culoare/tehnologie a fost extrasă/aleasă în primele momente). pe parcursul întregului proces. In primul rând. Arthur identifică patru mecanisme similare de autoconsolidare a ’căii’(self-reinforcing mechanisms) alese iniţial care pot împiedica utilizatorii unei tehnologii relativ ineficiente săşi modifice opţiunea. Studiile consacrate schimbării instituţionale şi analizei ’dependenţei de cale’ pornesc de la presupoziţia . ’efectele de învăţare’(learning dividends) acţionează în direcţia îmbunătăţirii produselor sau a scăderii costurilor pe măsură ce creşte gradul de utilizare al produselor. atunci este posibil ca aceste cauze aparent neînsemnate să provoace efecte durabile. o tehnologie ineficientă poate prevala. perpetuând existenţa pe piaţă a respectivei tehnologii Arthur sugerează două consecinţe ale acestui fenomen. ’efectele de coordonare’ (coordination or network effects) presupun faptul creşterii avantajelor (increasing returns) pentru toţi utilizatorii odată cu sporirea numărului celor ce folosesc respectiva tehnologie iar ’adaptabilitatea aşteptărilor’ (adaptative expectations) presupune convingerea intimă a utilizatorilor existenţi sau potenţiali că ceilalţi vor alege această tehnologie şi nu alta. pe care o considerăm întemeiată. definirea criteriilor de cuantificare a eficienţei unei instituţii. astfel cum a fost elaborat de David şi Arthur. cumulative. pentru că „accidentele contează”.2 Astfel. pentru că utilizatorii pot deveni ’dependenţi’ de calea aleasă iniţial şi cantonaţi ireversibil în acest perimetru. dacă evenimente accidentale ce se petrec în debutul unei succesiuni temporale. In al doilea rând.’ costurile iniţiale de implementare ridicate’(large initial set-up costs) vor produce creşteri ale ’beneficiilor’ pe măsură ce tot mai mulţi utilizatori adoptă respectiva tehnologie. determină sau sprijină utilizatorii în adoptarea tehnologiei inferioare. ce diferă semnificativ în cazul instituţiilor.3 Principalele obstacole în calea unei transpoziţii prin analogie a acestui concept de la tehnologii la instituţii vizează precizarea mecanismelor generative. Pentru că tehnologia nu este aleasă în conformitate cu eficienţa sa ci datorită feedback-urilor pozitive (increasing returns) şi a evenimentelor întâmplătoare. se bazează pe o serie de mecanisme economice precise. şi este ireversibilă. a căror relevanţă pentru sfera instituţională nu poate fi pur şi simplu asumată. care este problematică chiar în cazul tehnologiilor şi viziunea asupra schimbării tehnologice( o tehnologie le va elimina . succesiunea evenimentelor este la fel de importantă ca şi evenimentele în sine. Accidente de acest tip pot ’imobiliza’(lock-in) utilizatorii în perimetrul unei tehnologii inferioare şi aceste accidente au o pondere însemnată în istorie. că acest concept.

20) Grupuri Grupurile acţionează ca agenţi raţionali dacă au anumite interese şi preferinţe comune pe care încearcă să le promoveze. pentru găsirea unei soluţii optime pentru mai multe părţi (cu interese diferite). pentru toate părţile. Se pune în primul rând problema distribuirii beneficiilor şi a costurilor. 362-363). dacă prin acestea se obţin un surplus de utilitate (faţă de cea sacrificată) sau beneficii în total. iar ui utilitatea individuală – Arnsperger. Atunci cînd. ce nu se confirmă decât parţial în cazul instituţiilor” (Dorin Palaghiciuc Teorii ale ’dependenţei de cale’ în volumul Adrian-Paul Iliescu (coordonator). şi dacă. se caută aplicarea formulei Binelui maxim (utilităţii comune maxime). . decât raţionalitatea acţiunii individuale. Negocierea În nenumărate cazuri. p. Van Parijs. în acest context. Dar nu toate concepţiile utilitariste respectă cerinţele Pareto-optimalităţii: există şi tendinţa de a admite sacrificii ale utilităţii sau avantajelor unora dintre părţi. părţile contractante trebuie să negocieze pentru găsirea unei soluţii optime comune. Raţionalitatea acţiunii de grup este o chestiune mult mai complicată. Ars Docendi. urmăresc minimizarea costurilor şi maximizarea beneficiilor. soluţia Pareto-optimă asigură maximul de avantaje. În acest caz. pp. O soluţie este Pareto-optimă atunci cînd nu se mai poate face nici o îmbunătăţire pentru vreuna din părţi fără a se ajunge la o înrăutăţire pentru altă parte (cu alte cuvinte.33 întotdeauna pe celelalte iar aceasta este întotdeauna cea mai eficientă ). 2002. Mentalităţi şi instituţii. mai spinoasă. utilitatea totală se calculează ca ∑u i =1 n i (unde n este numărul de persoane dintr-o comunitate. ce poate fi atins fără a impune un dezavantaj suplimentar vreuneia dintre ele). se poate folosi drept criteriu Pareto-optimalitatea.

34 Este normal şi raţional ca orice grup să urmărească maximizarea propriilor beneficii (dacă nu mizează pe acest lucru, are puţine stimulente să acţioneze) dar ideal este ca prin obiectivele urmărite de un grup  să se obţină bunuri publice (beneficii pentru toţi)  sau să se amelioreze şi beneficiile altor grupuri  sau, cel puţin, să nu se reducă beneficiile altor grupuri (mai ales dacă sunt mai mari decât grupul care îşi ameliorează beneficiile). Adesea, însă, grupuri mici, active şi coezive reuşesc să-şi amelioreze beneficiile sau să-şi micşoreze costurile cu ajutorul politicilor publice, în condiţii care măresc costurile altor grupuri sau le micşorează beneficiile, ori în condiţii în care nu se obţine nici un bun public. În asemenea cazuri, beneficiile se acumulează în mâinile unor grupuri mici, iar costurile aferente sunt plătite de alte grupuri (de regulă mult mai mari) care nu obţin nici un fel de beneficii. Exemplele sunt numeroase: investiţii publice care îmbogăţesc pe furnizor dar nu aduc beneficii suficiente (în raport cu costurile), etc. Aceste grupuri mici care beneficiază de politicile publice în interes propriu şi pe socoteala altora sunt grupuri de interese ascunse sau de interese speciale. Problema apare şi în societate ca întreg, şi în interiorul unui grup anume. Nici costurile, nici beneficiile unei acţiuni de grup nu se distribuie de regulă uniform: o parte a grupului poate plăti mai mult din costurile necesare, alta mai puţin sau deloc; şi o parte poate culege mare parte din beneficii, în timp ce alta obţine puţin sau deloc din ele. În plus, este totdeauna posibil ca beneficiile să meargă la unii dintre membri, iar costurile să fie plătite de alţii. Tocmai aici apare chestiunea intereselor speciale. „O chestiune de interes special este un program sau o politică din care un număr mic de oameni vor obţine individual câştiguri mari, pe socoteala unui mult mai mare număr de persoane care suferă individual pierderi mici. Micul grup al beneficiarilor potenţiali va fi bine informat şi foarte activ în discutarea chestiunii, presând politicienii să aprobe programul. Cei foarte numeroşi care au de înfruntat pierderile foarte mici nu vor fi în general bine informaţi şi vor avea o atitudine de indiferenţă; pentru ei, nu se pune în joc nimic important. Politicienii ştiu că în mod clar vor pierde

35 sprijinul micului grup cu interese speciale care sprijină programul, dacă vor vota contra lui. Dar ei nu vor pierde sprijinul grupului mare de votanţi neinformaţi care îi vor evalua în funcţie de alte chestiuni în care ei au interese mai mari. Mai mult, înclinaţia politicienilor de a sprijini legislaţia favorabilă intereselor speciale este amplificată de faptul că asemenea grupuri sunt adesea mult mai dispuse să contribuie la finanţarea campaniilor electorale ale politicienilor „cu atitudine justă”. Rezultatul va fi că politicianul va sprijini un program de interes special, chiar dacă acesta nu este dezirabil din punct de vedere social” (McConnell, Brue, op.cit., p. 623). Pe de altă parte, există problema că beneficiile şi costurile nu apar simultan şi nici la fel de evident. Este problema numită uneori „beneficii clare, costuri ascunse”: „Întrucât deţinătorii de funcţii politice trebuie să solicite sprijinul votanţilor la fiecare câţiva ani, politicienii favorizează pe de o parte programe care au beneficii imediate şi bine diferenţiate, pe de alta programe cu costuri vagi, greu de identificat, sau cu costuri amânate. În mod convers, politicienii vor privi cu ostilitate programele ce au costuri imediate şi uşor identificabile precum şi programele cu beneficii ulterioare difuze şi vagi” (McConnell, Brue, op.cit., p. 623) Decizie şi informaţie. Deciziile exclusiviste (luate de o singură persoană sau de un mic grup „închis”, de un „clan”) au avantajul de a reduce costurile de tranzacţie (se iau mult mai uşor) şi de a satisface optimal interesele persoanei sau ale grupului închis. În schimb, pe termen mai lung, ele pot avea consecinţe negative datorate carenţelor de informaţie la decidenţii iniţiali, a numărului mic de ajustări-acomodări-corecţii, a unilateralităţii şi a neglijării unor aspecte importante (alte interese relevante, alte opţiuni sau puncte de vedere), nu se bucură totdeauna de largă susţinere activă. Deciziile inclusiviste („democratice”, care se acomodează la mai multe grupuri de interese) sunt totdeauna mai costisitoare (implică mari costuri de tranzacţie) şi ele nu servesc optim unele interese speciale (personale sau de grup), dar au avantajele: 1. folosesc mai multă informaţie dispersată 2. aplică mai multe criterii (corespunzând mai multor puncte de vedere) 3. iau în calcul mai multe tipuri de interese

36 4. includ mai multe ajustări, acomodări, corecţii 5. amplifică participarea şi deci cresc şansele unei susţineri active mai largi 6. sunt mai puţin expuse „riscului ideologic” (dependenţei excesive de o ideologie)

Organizaţiile Se face frecvent eroarea de a privi organizaţiile ca simple instrumente pentru atingerea unor scopuri prestabilite, şi deci de a judeca performanţele lor exclusiv prin prisma acestor scopuri. Se neglijează astfel faptul că organizaţiile, odată create, devin agenţi raţionali, cu propriile lor scopuri şi interese, agenţi al căror comportament depinde de stimulentele pe care le au. „O organizaţie poate lua decizii care nu reuşesc să atingă scopul ce i-a fost atribuit acesteia sau decizii care nu servesc interesul social, fără a avea vreun «eşec» de înţelegere sau capacitate, pur şi simplu pentru că ea răspunde la structura reală de stimulente pe care o are, şi nu la retorica sau speranţele altora” (Thomas Sowell, op.cit., p. 15) Acesta este şi cazul birocraţiilor (al funcţionarilor), şi cel al agenţiilor de reglementare create de stat. „Odată ce s-a creat o motivaţie pentru reglementare, comportamentul real al agenţiilor de reglementare nu mai urmează acea motivaţie sau rezultatele sale sperate, ci se adaptează la stimulentele şi constrângerile instituţionale pe care le au acele agenţii” (Sowell, op.cit., p. 195) Sigur că riscul unor sancţiuni aplicate de organizaţii ierarhic superioare (pentru devierea de la obiectivele urmărite sau pentru proasta funcţionare) pot şi ele servi drept stimulente (negative), dar sancţiunile nu pot fi aplicate totdeauna (nici o organizaţie nu este dinamizată doar prin sancţiuni), iar ori de câte ori riscul unor asemenea sancţiuni diminuează sau dispare, organizaţia va tinde să-şi urmărească propriile scopuri (de a se conserva, de a diminua costurile şi mări beneficiile), chiar dacă în acest fel sunt periclitate obiectivele trasate oficial organizaţiei.

3. tradiţii. furnizează stabilitate şi semnificaţie vieţii sociale. 6. obiceiuri. Instituţiile sunt compuse din elemente cultural – cognitive. 5. un cadru instituţional care guvernează interacţiunile acelor persoane care constituie o organizaţie. Instituţiile reprezintă patternuri comportamentale specifice la care individul apelează dintr-o necesitate de a diminua incertitudinile mediului social. consiliu al oraşului. Drd. valori morale. organizaţiile sunt seturi (sisteme) de relaţii şi de roluri . Instituţiile sunt formale – de tip legislatură. Instituţiile sunt seturi (sisteme) de reguli ce structurează interacţiunea umană într-un mod specific.37 Instituţii (Capitolul despre instituţii este elaborat de Prep. normative şi reglatoare care. Dorina Cucu) a) Definiţii ale instituţiilor: 1. Instituţiile sunt diferite de organizaţii: instituţiile sunt seturi (sisteme) de reguli ce structurează interacţiunile între indivizi. o agenţie în birocraţia publică sau un cadru legal – sau informale – o reţea de organizaţii care interacţionează sau un set de norme împărtăşite ( practici. Instituţiile formale sunt instituţii derivate din cele informale. 4. [Organizaţiile. în general. credinţe religioase sau alte norme de comportament ce au trecut testul timpului). ele fac explicită regula ce funcţiona deja în societate sub forma unor cutume sau practici. Instituţiile sunt structuri sociale care normează interacţiunile între indivizi. împreună cu unele activităţi şi resurse asociate lor. au o structură internă.grupuri de indivizi (actori colectivi) uniţi în vederea atingerii unui scop comun. Organizaţiile includ corpuri politice (partide politice. . 2. supuşi constrângerilor instituţionale.

coduri. reguli de decizie care specifică ce inputuri trebuie convertite în outputuri. reguli ale accesului şi ale ieşirii dintr-o organizaţie. proceduri.  reguli operaţionale: reguli cu privire la deciziile obişnuite (operaţionale) în care predomină conflictul de interese între indivizi. strategii. b) Instituţiile ca sisteme de reguli: Abordările economice neoinstituţionale văd aranjamentele instituţionale drept sisteme de reguli. de ex. paradigme.  patternuri comportamentale la care indivizii apelează în mod repetat ori de câte ori sunt valabile circumstanţele în care o practică socială s-a dovedit a fi utilă. Instituţiile sunt structuri sociale ce conferă stabilitate şi reduc incertitudinea la nivelul acţiunilor şi interacţiunilor umane. acumulare şi manipulare a informaţiei. culturi şi forme de cunoaştere care susţin.  credinţe. şi constituţionale: reguli care guvernează deciziile operaţionale. 8. proceduri etc. fac inteligibile. o birocraţie guvernamentală. reguli de evaluare care specifică criteriile obţinerii unor rezultate.  reguli procedurale care specifică cum trebuie să aibă loc un proces şi în ce circumstanţe. Regulile sunt înţelese ca fiind:  rutine. reguli de înregistrare. cluburi). Un sistem (set) de reguli reprezintă o instituţie numai dacă aceste reguli sunt cunoscute şi împărtăşite de membrii unei societăţi sau comunităţi relevante.  mecanisme prin care sunt diminuate riscurile de apariţie a conflictelor. . elaborează sau contrazic regulile ca rutine. Instituţiile definesc şi limitează alegerile indivizilor. universităţi). economică şi socială.] 7. convenţii. instituţiile constrâng şi reglementează comportamente individuale cu scopul de a modela interacţiunea umană în vederea coeziunii sociale. corpuri economice (firme. roluri. o firmă. corpuri educaţionale (şcoli. corpuri sociale ( biserici. deţinere. reguli de reglementare şi control al autorităţii şi responsabilităţi. Unele entităţi colective pot fi concepute atât ca instituţii cât şi ca organizaţii. prin diminuarea ambiguităţii de la nivelul schimburilor economice şi politice. o universitate. prin urmare.38 parlamentul). asocieri familiale). forme organizaţionale şi tehnologii în jurul cărora se construieşte activitatea politică. o biserică. cooperative. reglementează interesele operaţionale ale tuturor indivizilor dintr-o societate.

fiind forme de emergenţă naturală şi spontană. acţiunea va presupune adecvarea la acesta pentru a fi una de succes.potrivit căreia acţiunea raţională este contextualizată social. (Varianta optimistă a instituţionalismului normativ susţine că regulile care supravieţuiesc sunt acele reguli rentabile. Regulile definesc relaţiile între roluri. construite raţional de indivizi care caută să îşi promoveze sau să îşi apere interesele. acestea definind modurile de acţiune disponibile. Indivizii sunt importanţi în acest model dat fiind că aceştia fac alegeri conştiente. Instituţionalismul istoric de tip normativ furnizează explicaţii care susţin impactul deciziilor anterioare şi tendinţele inerţiale în evoluţia instituţională (standardizarea rigidă a unor rutine până la o ‘dependenţă de cale’ care fac dificilă restructurarea instituţională). ca atare. instituţiile există .  Organizaţiile în această perspectivă reprezintă un sistem de roluri: scopurile şi activităţile individuale sunt adecvate funcţiilor sau rolurilor.  sisteme de reguli create de oameni în vederea modelării interacţiunii umane. utile pentru indivizii participanţi. alegerile sociale fiind constrânse şi condiţionate de alegeri şi experienţe anterioare care nu conduc neapărat către un optim social. 2) Instituţiile şi alegerea raţională: Teoria instituţiilor bazate pe reguli.  Perspectiva istorică este o perspectivă evoluţionistă: instituţiile reprezentă realităţi sociale care nu au la bază scenarii individuale. Teoria agentului -. Instituţiile reprezintă:  sisteme de coordonare sau de reguli. consecinţe ale unor practici comune. acestea referindu-se la ceea ce datorează deţinătorul unui rol deţinătorilor altor roluri. însă aceste alegeri sunt condiţionate de apartenenţa socială şi politică. satisfacerea unor preferinţe depinde de context şi. Teoria jocurilor. preferinţele sau interesele indivizilor reprezintă variabile dependente de contextul instituţional.principal.)  Preferinţele indivizilor nu sunt stabile şi sunt părţi ale cadrelor instituţionale. cât şi de valorile susţinute de instituţii.39 Instituţiile în perspectivă istorică  Perspectiva istorică pune accent pe aspectul constrângător (normativ) şi contextual al regulii şi se sprijină pe o logică a adecvării (logic of appropriateness) .

Tullock: teoria alegerilor publice ca variantă de interpretare a constituţiei şi a instituţiilor politice). Consideraţii generale:  Principiul principal al acestei teorii este principiul maximizării agentului. 2. însă ridică probleme instituţiilor sau regulilor vulnerabile faţă de comportamentul profitor sau al blatistului. deci preocuparea acestora pentru eficienţa organizaţiei este determinată de satisfacerea intereselor lor individuale. 3. cum este structurată informaţia. total ordonate.) Teoria agentului -. comportamentul agenţilor fiind o funcţie de reguli şi stimulente. 2. nu un răspuns la obligaţii şi datorii). sau mecanisme decizionale. Legislatorii sau birocraţii. în timp se va ajunge la echilibrul conformării reciproce. în aşa fel încât.  reguli folosite de indivizi pentru a determina cine şi ce va fi inclus în situaţiile decizionale. . (Această perspectivă poate fi valabilă în cazul jocurilor de coordonare sau consensuale. ceea ce poate duce la putere coercitivă. mai curând decât o conformare la norme şi valori (acţiunea este considerată o consecinţă a unui calcul raţional. nu sunt imorali ci sunt agenţi raţionali.eficienţa organizaţiei depinde de modalitatea în care este ‘recompensat’ principalul agent.)  structuri de stimulente . Buchanan & G.40 pentru a reduce incertitudinea de la nivelul interacţiunilor umane. şi cum pot fi acţiunile individuale agregate în decizii colective.2. ce acţiuni pot fi făcute şi în ce perioadă de timp.)  consecinţe ale integrării regulilor în preferinţele agenţilor. (J. controlul activităţii fiind unidirecţional.) Teoria jocurilor Instituţiile sunt:  sisteme de cooperare care apar în urma dezvoltării unor strategii de reciprocitate (Axelrod le numeşte ‘tit for tat’ strategies) în cadrul unor jocuri de tipul dilemei prizonierului: jucătorii vor fi pedepsiţi atunci când nu se conformează şi recompensaţi atunci când cooperează.principal. (Această perspectivă ridică probleme în condiţiile în care modelul funcţionează cu preferinţe stabile. (Conformarea la reguli este legată de exerciţiul autorităţii publice. Potrivit acestei perspective instituţiile reprezintă mijloace eficiente şi stabile prin intermediul cărora se fac alegeri sociale sau publice.)  modalităţi de atingere a echilibrului social în condiţiile unor agenţi raţionali-maximizatori de utilitate. Instituţiile reprezintă:  structuri de relaţii între agenţii principali şi ceilalţi agenţi.

Ambele opţiuni sunt costisitoare şi necesită condiţii speciale pentru a fi eficiente (concurenţă perfectă. şi nu consecinţe ale structurii organizaţionale sau ale comportamentului adecvat. Instituţiile nu sunt create pentru a fi eficiente social. analoge firmelor. ele sunt create pentru a satisface interesele celor cu putere de a negocia design-ul instituţional. sunt construcţii ale unor indivizi interesaţi. d) Problema răspunsului persoanelor la disfuncţionalităţile instituţiilor Există (Hirschman) două modalităţi comportamentale la care persoanele pot apela în condiţiile în care instituţiile nu mai sunt funcţionale sau nu îşi mai respectă angajamentele iniţiale:  abandonul sau părăsirea instituţiei respective. arată că opţiunea concomitentă abandon—contestare. Acţiunile individuale sunt orientate de întrebarea: care îmi sunt interesele în această situaţie?  Aceste modele ale instituţionalismului bazat pe alegere raţională sunt funcţionaliste. (Hirschman) căilor ferate din Nigeria.cognitive. Organizaţiile reprezintă: sisteme de contracte şi modalităţi de acţiune colectivă care reduc sau economisesc costurile de tranzacţie. fenomenele politice sunt consecinţe agregate ale comportamentului utilitarist. elasticitate medie. nu a condus către o redresare a instituţiei responsabile cu transportul pe calea ferată.  contestarea sau riposta faţă de declinul pe care îl are respectiva instituţie. costurile de tranzacţie afectează eficienţa rezultatelor (crearea instituţiilor nu este un proces lipsit de costuri) –deci.  Variantele mai atenuate ale acestui instituţionalism sunt cele propuse de North. Însă. şi dispun de o putere de negociere considerabilă.) Ex. când oamenii respectivi au pus multe în joc.  Una din asumpţiile importante ale acestei teorii este că organizaţiile politice sunt analoge firmelor: rezolvă probleme ale acţiunii colective şi facilitează obţinerea unor avantaje prin intermediul schimburilor. structurile instituţionale sunt dificil de schimbat odată create. instituţiile suferă modificări şi generează rezultate care nu coincid cu deciziile iniţiale. normative şi cultural . Opţiunea pentru contestare se va întâlni mult mai frecvent printre membrii unei organizaţii decât printre clienţii unei firme. numărul de consumatori scăzut. reducţioniste şi constructiviste: instituţiile apar în vederea satisfacerii unor necesităţi economice şi sociale. intermediară a cererii funcţie de calitate.41  Această perspectivă se sprijină pe o logică a utilităţii – potrivit căreia comportamente interesate generează cadre de reguli în mod intenţionat pentru a eficientiza interacţiunile. Williamson şi Posner care adaugă elemente istorice. .

- contestarea nu a funcţionat. Aceasta ar fi fost mai preocupată de protestele publice ale clienţilor (consumatorilor) pentru care serviciile oferite erau esenţiale. cele rutiere. căile ferate din Nigeria au eşuat în redresare dat fiind că în condiţiile apariţiei unor firme concurente de transport în comun nu au luat în calcul abandonul unor clienţi care ar fi plătit serviciile dacă erau îmbunătăţite. Concluzie: abandonul nu a funcţionat ca un semnal de alarmă. şi ca atare este mai puţin preocupată de pierderile de venit generate de migrarea clienţilor către alte firme concurente. dat fiind că veniturile erau asigurate de banca naţională.42 Explicaţie: existenţa unor servicii echivalente celor furnizate de o întreprindere sau instituţie publică va genera rezultate suboptime pentru cea din urmă. în condiţiile deteriorării. nu reprezentau o problemă de extremă gravitate pentru conducere. deoarece clienţii cei mai nemulţumiţi şi care aveau motive să protesteze au abandonat căile ferate pentru a apela la alte servicii de transport. dat fiind că întreprinderea de stat are susţinere financiară de la stat. Astfel. iar migrarea acestor clienţi nu a constituit o informaţie importantă pentru firma respectivă. însă în condiţiile existenţei unor alternative ele nu mai au loc. . deoarece pierderile de venit erau compensate altfel.

43
contestarea nu ar fi fost un mecanism de recuperare eficient decât în condiţii de monopol absolut, de unde nu există nici o posibilitate de scăpare.

44

DIFICULTĂŢI ŞI PARADOXURI ALE INTERACŢIUNII RAŢIONALE

Interacţiunea umană implică numeroase dificultăţi, probleme şi dileme, precum şi paradoxuri cu consecinţe negative. Interacţiunea raţională este problematică, şi nu „naturală”, „armonioasă” sau „simplă”.

Problema coordonării Printre cele mai simple forme de interacţiune se află coordonarea conduitelor în vederea atingerii unui scop comun. Cazuri simple cum este cel al doi canotori care trebuie să se coordoneze în acţiunea de a vâsli pentru a obţine performanţe la proba de dublu ilustrează situaţiile simple în care există interese comune şi, practic, nici un conflict. Totuşi, chiar şi în aceste cazuri pot apărea probleme de întâietate, fiecare dintre canotori pretinzând ca celălalt să se adapteze stilului sau ritmului său, şi nu el stilului sau ritmului celuilalt. De asemenea, dacă unii agenţi vorbesc o limbă anume, şi alţii au interesul de a vorbi aceeaşi limbă (pentru a putea comunica reciproc - Christian Knudsen,op.cit., p. 290).

Acest lucru poate fi exemplificat pe baza cazului a doi automobilişti care ajung simultan, dar din sensuri opuse, la un pod îngust, pe care nu poate trece în acelaşi timp decât o singură maşină. Dacă unul dintre automobilişti a pornit deja pe pod, de la un capăt, cea mai bună soluţia pentru amândoi este ca celălalt să aştepte trecerea primului (altfel, există costuri mai mari pentru amândoi, inclusiv riscul unei ciocniri); situaţia este deci una cu două stări optime, ambele rezultând în absenţa unei coordonări prealabile (Hollis):

45

1) X porneşte, Y stă: 1, 1 2) X stă, Y porneşte: 1, 1 3) X şi Y pornesc simultan : 0, 0 4) X şi Y stau simultan: 0, 0 (Exemplul lui M. Hollis, op.cit., p. 117)

De fapt, cum varianta intrării simultane pe pod este mai costisitoare decât cea a aşteptării, modelul trebuie să fie:

1) X porneşte, Y stă: 1, 1 2) X stă, Y porneşte: 1, 1 3) X şi Y pornesc simultan : -1,-1 4) X şi Y stau simultan: 0, 0 Poziţiile 1) şi 2) sunt poziţii de echilibru (Hollis), în sensul că reprezintă poziţii optime pentru fiecare jucător în condiţiile în care unul porneşte primul pe pod (căci celuilalt nu poate să-i convină să pornească şi el, de vreme ce aceasta înseamnă fie ciocnire, fie revenire a ambelor la intrarea pe pod, ambele variante fiind mai costisitoare decât simpla aşteptare). Dar este evident că, de regulă, celor doi nu le este indiferent care dintre ei trece primul podul (timpul costă bani!). Ca atare, fiecare dintre jucători preferă să treacă el primul, deci matricea devine: 1) X porneşte primul, Y stă: 2, 1 2) X stă, Y porneşte primul: 1, 2 3) X şi Y pornesc simultan : -1,-1 4) X şi Y stau simultan: 0, 0 Aşadar, în cazurile mai complexe şi mai interesante, între participanţii la o activitate există şi interese comune, dar şi interese diferite sau opuse. Aici, interesul comun este evitarea ciocnirii şi a necesităţii de a reveni în marşarier la intrarea pe pod (în cazul în care cei doi se întâlnesc la mijlocul podului şi nu mai pot înainta), iar interesele private sunt cele (ale fiecăruia) de a trece primul pe pod. Dacă însă fiecare îşi urmăreşte strict propriul interes, şi se

Două persoane. cel puţin fiecare ia 5 ani. Dar dacă ambii merg pe această strategie 'raţională' (optimă). sub forma posibilităţii fiecăruia de a-l înşela pe celălalt şi a trăda.46 grăbeşte să intre primul pe pod. Exemplul taxelor vamale (Axelrod). Importanţa încrederii în orice acord social iese aici în prim plan. A şi B. dar pe acesta nu-l aleg deoarece nici unul nu este sigur de celălalt). sunt arestate (şi deţinute separat) pentru o crimă comisă în comun. iar celălalt este condamnat la 10 ani. Dacă niciunul nu mărturiseşte. iar dacă şi celălalt vorbeşte.10. ei se vor întâlni la mijlocul podului. Li se oferă următoarele alternative. drept recompensă este eliberat. cel ce a vorbit scapă. Y tace: 0. se ajunge la mărturisire comună şi deci la cîte 5 ani condamnare (rezultat suboptim. cel optim ar fi fost să tacă amîndoi. 1) X mărturiseşte. Y mărturiseşte: . Paradoxul (sau dilema) deţinutului (Tucker) Este un model abstract care reprezintă relaţiile dintre jucătorii raţionali în funcţie de interesele lor. -1 Interesul personal cere fiecăruia să vorbească repede (dacă celălalt nu face la fel. Dacă ambii mărturisesc. -5 4) X şi Y tac: -1. fiecare pentru exporturile celeilalte. paradoxul deţinutului). Dacă unul mărturiseşte tot. ajungând astfel la o variantă proastă de final (vezi mai jos. amîndoi primesc cîte un an (din lipsă de probe). nu 10). Din . -10 2) X tace. „Un bun exemplu al problemei fundamentale a cooperării este cazul în care două naţiuni au ridicat bariere vamale reciproce. 0 3) X şi Y mărturisesc simultan : -5. primesc fiecare 5 ani de închisoare. Paradoxul nu depinde de izolarea lor: reapare şi dacă ei se înţeleg.

p. „Ceea ce face posibilă apariţia cooperării este faptul că s-ar putea ca jucătorii să se întâlnească iar” (Axelrod).77-8 şi Norman Barry Bunăstarea. indiferent ce face o ţară. s-ar găsi într-o situaţie comercială care i-ar leza economia. În serii mai lungi de jocuri (acte succesive de posibilă cooperare). Dimpotrivă. „Tit for tat este politica de a coopera la prima mutare şi de a face apoi exact ceea ce a făcut celălalt jucător la prima mutare” (Axelrod). ambele ţări ar fi mai prospere dacă aceste bariere ar fi eliminate. rentează să trădezi” (Axelrod). (vezi şi Norman Barry An Introduction to Modern Political Theory. p. raţional pentru fiecare jucător este să urmeze principiul „ochi pentru ochi” („tit for tat”). . optim pentru fiecare separat este să trădeze. în absenţa altor condiţii suplimentare (a altor interese de cooperare ulterioară. Deci. The Problem of Cooperation).47 cauza avantajelor reciproce ale comerţului liber. Nu tot ceea ce este optim pentru fiecare separat este optim şi pentru toţi la un loc. De fapt. fiecare ţară are stimulente să-şi menţină barierele vamale. Astfel. Situaţia este următoarea: „este mai bine să trădezi. Dar dacă vreuna dintre ele şi-ar elimina unilateral barierele pe care le-a impus. cealaltă va fi mai avantajată dacă îşi menţine barierele. 169). ceea ce duce la un rezultat mai rău decât acela la care s-ar ajunge în caz de cooperare” (Axelrod. cit. fiecare jucător are stimulentul de a respecta scopul comun (rezultatul optim comun: varianta 4 din tabel). op. În schimb. Deci. sau a riscului unor pedepse aplicate pentru „trădarea” partenerului). şi este mai bine să trădezi dacă eşti convins că celălalt va trăda. Acelaşi tip de situaţie apare în cazul încetării unilaterale a acţiunilor ofensive în cadrul unui conflict. pentru a-şi asigura încrederea celuilalt pentru jocul ulterior.. dacă există interesul pentru cooperări ulterioare. nu totdeauna maximizarea interesului personal duce şi la cea a interesului comun. indiferent ce face celălalt. dacă eşti convins că celălalt va coopera.

Morala jocului este: în absenţa unui arbitru care să sancţioneze agresiunea sau a riscului unei „răzbunări” din partea unui al treilea grup. Dacă unul dintre grupuri este agresiv. 18 3) X este non-agresiv. 4 „Dilema apare când fiecare participant trebuie să facă o alegere ireversibilă între violenţă şi nonviolenţă fără să ştie ce va alege celălalt” (Eggertsson. bunurile se conservă şi se păstrează paritatea. de putere egală). cooperarea continuă în beneficiu mutual.. care rămâne cu mai puţine. Y este non-agresiv: 18. X şi Y. căci conduce la pierderi. iar celălalt este non-agresiv. Y este non-agresiv: 10. Y este agresiv: 2.48 Aceasta înseamnă că îndată ce unul va trăda. agresiunea rentează (aduce beneficii). se presupune. 1) X este agresiv. p. care posedă iniţial bunuri evaluate la 10 unităţi fiecare. . Dacă ambele sunt non-agresive. Dacă nici unul nu trădează. 2 2) X este non-agresiv. 10 4) este agresiv. non-agresiunea reciprocă (în caz de paritate) menţine paritatea. Robert H. op. 308) Problema informaţiei şi a incertitudinii este deci centrală pentru acest paradox (la fel ca în oricare tip de dilemă a deţinutului). şi celălalt va trăda.cit. Dacă ambele grupuri sunt agresive (şi. ambele pierd bunuri dar se păstrează paritatea. Y este agresiv: 4. Paradoxul deţinutului: varianta dilemei agresivitate – non-agresivitate (cf. primul poate acapara bunuri de la celălalt. agresiunea reciprocă (în caz de paritate a forţelor) nu rentează. Bates şi Thráinn Eggertsson) Există două grupuri de actori.

4 2) X este non-agresiv. Y este non-agresiv: 10. Y este non-agresiv: 2. agresorul suferă mai mult decât victima iniţială a agresiunii (pierderea sa va fi în final mai mare decât pierderea pe care el însuşi a provocat-o . Y ripostează agresiv: 0. va reacţiona tot agresiv. trebuie recurs (în absenţa încrederii) la „restricţii exterioare” (Eggertsson). aşa cum este justiţia) care. În cazul în care nu este disponibilă varianta MAD. pentru prevenirea agresiunii unilaterale este necesar să existe un terţ (grup de răzbunare non-statal. 10 4) X este agresiv. 0 2) X ripostează agresiv la agresiunea iniţiată de Y: 0. prin intervenţia de pedepsire. în cazul unor triburi. Y e non-agresiv : 10. clanuri mafiote etc. În această variantă. 2 Se presupune că.. 4 Această variantă a jocului raţional modelează strategia cunoscută din timpul războiului rece sub numele de „MAD” (mutual assured destruction): agresiunea este descurajată prin faptul că posibilitatea unei riposte distrugătoare la agresivitate duce ambii jucători la anihilare. 0 3) X e non-agresiv. prin capacitatea de a pedepsi (deci de a amplifica costurile agresiunii) să descurajeze violenţa agresivă. 1) X este agresiv. 2 3) X este non-agresiv.49 Pentru evitarea rezultatelor nefavorabile. 10 4) X şi Y sunt simultan agresivi: 4. Y este agresiv: 4. atunci (în condiţii de paritate a forţelor) se ajunge la un echilibru perfect în toate cele 4 situaţii (Eggertsson): 1) X iniţiază agresiunea. Y este agresiv: 2. Dacă fiecare dintre părţi face cunoscut că. sau instituţie statală de pedepsire. în caz de agresiune. informaţiile despre capacitatea de ripostă a adversarului joacă rol de avertisment şi descurajează agresiunea.

Y nu e agresiv. pentru evitarea unei ciocniri. Dacă agresiunea este distrugătoare (aduce victima la nivelul 0).5. Y e non-agresiv : 10. -5 Justificarea statului. 0 2) X nu e agresiv la agresiunea iniţiată de Y. În acest caz. astfel că. X e pedepsit: 0. 0 3) X e non-agresiv. 10 4) X şi Y sunt simultan agresivi şi sunt pedepsiţi: .50 victimei: în acest fel. s-a făcut totdeauna pe baza ideii că ameninţarea (cu pedeapsa) pe care o reprezintă instituţiile sale contribuie la descurajarea violenţei şi la stimularea strategiilor cooperative. vom avea 1) X iniţiază agresiunea. dar Y e pedepsit: 0. este necesar ca cel puţin unul . se asigură ca agresiunea să nu fie rentabilă). JOCURI ALE AMENINŢĂRII (bazate pe capacitatea de ameninţare – threat capacity) Laşul O variantă a jocului de cooperare prilejuit de trecerea podului de către cei doi automobilişti este şi jocul practicat cândva de tinerii americani: doi automobilişti pleacă în viteză unul spre celălalt pe acelaşi drum. este necesar ca şi intervenţia de pedepsire să fie la fel (pentru a descuraja agresorul. ca instrument de prevenire a violenţei şi agresivităţii. eliminând orice speranţa de obţinere a unui avantaj asupra victimei).

Ei preferă. Jocul astfel conceput. Hollis. cei doi parteneri ar putea rezolva problema stabilind fie să meargă mereu separat la distracţiile preferate.cit. Ea la meci: 2. presupus a fi mai fricos. Y merge: 2. îl câştigă. cel care rămâne pe drum. ci mai multe. Ea la film: 1. celălalt (Ea) amatoare de filme. Cel care virează primul. 2 2) X virează primul. să fie împreună. 123). Concret. 1 4) El la film. 1) El la meci. Y virează primul: 4. 1 2) El la film. în general.51 să vireze şi să părăsească drumul. 0 4) X şi Y virează simultan: 3. atunci când intensitatea acestei dorinţe nu este egală. Ea la meci: 0. pierde jocul. Înfruntarea sexelor Înfruntarea sexelor este un joc între doi parteneri legaţi prin anumite interese comune (dorinţa ambilor de a fi împreună) dar care pot fi şi împinşi spre decizii diferite. fie să . 3 Acest joc poate. în condiţii de deplină egalitate a preferinţelor. 0 3) El la meci. Să presupunem că un jucător (El) este amator de sport. nu are o soluţie unică. modela politica MAD („mutual assured destruction”). 1) X merge.. op. practicată în timpul războiului rece. după unele păreri. 4 3) X şi Y merg fără oprire şi fără să vireze: 0. când fiecare dintre părţi încerca să intimideze şi să descurajeze partea adversă prin accelerarea înarmării (cf. Ea la film: 1. 2 Valorile de utilitate mai mari din cazurile 3) şi 4) reflectă preferinţa lor comună de a fi împreună (faţă de a merge separat la distracţiile dorite). Varianta simplă (şi neinteresantă) a jocului este cea în care cei doi parteneri ţin la fel de mult să fie împreună. dar au înclinaţii diferite în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber comun. p.

Ea la film: 2 3) El la meci. Aşa s-ar întâmpla dacă obiceiul local ar cere ca Ea să se supună preferinţelor lui (patriarhalism) sau ca El să se supună preferinţelor ei (cavalerism). Din combinaţia acestor două seturi de preferinţe. preferinţele ei sunt următoarele: Preferinţele ei 1) Ea la film. deşi în general şi ea preferă să meargă la distracţii împreună cu El. decât la meci singur. totuşi Ea preferă să meargă singură la distracţia ei preferată decât să meargă cu el la distracţia lui preferată. iar celălalt dezavantajat. totuşi unul ţine mai mult la distracţia preferată decât la a rămâne împreună cu celălalt. Dacă însă ei ar respecta o convenţie locală favorabilă unilateral. va rezulta următoarea situaţie de joc: 1) El la meci. Ea la meci: 0 Pe scurt. Ea la film: 1. totuşi preferă să meargă la film cu Ea. Varianta mult mai interesantă a acestui joc este cea în care. În schimb. atunci unul dintre cei doi ar fi permanent favorizat. El la meci: 1 4) Ea la meci. data următoare de celălalt). deşi în general El preferă meciul filmului. deşi cei doi jucători preferă în general să fie împreună (în loc de a fi singuri). Ea la film: 1 4) El la film. El la film: 3 2) Ea la film. preferinţele lor se prezintă separat astfel: Preferinţele lui 1) El la meci. 2 . Ea la meci: 3. El la meci: 2 3) Ea la meci. Ea la film: 2. El la film: 0 Pe scurt. Ea la meci: 3 2) El la film.52 meargă succesiv împreună la distracţiile dorite (o dată de unul. 3 3) El la meci. 1 2) El la film. În acest caz.

pianul deranjează mai puţin pe trompetist decât trompeta pe pianist. Din păcate însă. care nu va propune acest lucru). Matei este mai înclinat să exerseze odată cu Luca decât Luca odată cu Matei. astfel că Luca are o capacitate mai redusă de ameninţare asupra lui Matei decât Matei asupra lui Luca. rezultă că. Matei exersează: 1. şi au la dispoziţie numai o oră pe zi pentru a se exersa acasă. succesiv. jocul nu modelează numai relaţiile dintre sexe. 10 .53 4) El la film. Matei exersează: 4. Acest lucru se vede şi din modelul conceput de Braithwaite. fair. cunoscutul model al celor doi instrumentişti vecini. Luca şi Matei. Rezultatul va fi că El va merge sistematic unde vrea Ea. Evident. dar numai utilitatea 1 din mersul de unul singur la meci). este cea în care ei se înţeleg să cedeze fiecare într-o seară. Ea la meci: 0. ci orice relaţii între doi parteneri care au anumite lucruri în comun dar şi capacităţi diferite de ameninţare. Jocul se referă la doi instrumentişti. care sunt vecini. acumulate. Evident. pentru a nu se deranja reciproc cu zgomotul produs (dacă ar exersa simultan. Această stare de lucruri este sintetizată în ideea că Ea are o capacitate de ameninţare mai mare decât El (fiind mai înclinată să propună separarea lor pentru a merge la distracţii diferite decât El. cu alte cuvinte. aşadar. Repetarea identică a jocului cu acest rezultat poate însă conduce la frustrări (din partea lui). următoarea situaţie: 1) Luca exersează. zgomotul fiecăruia l-ar deranja pe celălalt). în timp ce Ea va renunţa la a fi împreună cu El pentru a merge la distracţia ei preferată. pot să schimbe şi preferinţele lui. în timp ce Ea preferă să meargă singură la film decât cu El la meci (drept dovadă: ea extrage utilitatea 2 din a merge singură la film. Ca efect. ameninţarea reprezentată de posibila lor separare (în vederea unor distracţii diferite) este mai mare pentru El decât pentru Ea. întrucât El preferă să meargă la film cu Ea decât la meci singur (drept dovadă: El extrage utilitatea 2 din mersul la film cu Ea. timpul de exersare celuilalt. dar numai utilitatea 1 din a merge cu El la meci). frustrări care. Luca este pianist iar Matei trompetist. Matei nu exersează: 7. El va renunţa la distracţia lui preferată pentru a fi împreună cu Ea. 2 2) Luca exersează. 0 Din această ultimă distribuţie a preferinţelor (utilităţilor). varianta corectă. 3 3) Luca nu exersează. Avem.

Aşadar. vol. Luca preferă să fie linişte (să nu exerseze niciunul) decât să fie zgomot (să exerseze amândoi). prin aceasta. von Neumann. O. Harvester-Wheatsheaf. p. 1989. care conduce la rezultate (avantaje-dezavantaje) diferite este ilustrată şi în celebra problemă a lui Nash. op. I. Luca nu va mai cânta. 34. ei pierd toată suma). pe când dacă Luca începe să cânte. să presupunem. Morgenstern). celălalt foarte sărac.cit. Ca efect. dacă Matei începe să cânte. Theories of Justice. situaţia celuilalt) Se presupune că cineva lasă prin testament suma de 100 Euro pentru două persoane. va fi prea puţin afectat de cât de mulţi bani primeşte. Barry) Problema lui Nash se construieşte în contextul teoriei clasice a jocurilor (J. pe când Matei preferă să exerseze chiar şi când e zgomot. PROBLEMA LUI NASH (expunere după B. Aceasta înseamnă că: „Cel bogat. 1 (Expunere după Brian Barry. bazate pe premisele:  nici un jucător nu va accepta un acord care îi oferă mai puţin decât ar obţine fără nici un acord  părţile nu vor ajunge la acord câtă vreme există o variantă care i-ar da uneia mai mult decât a primit deja (fără a înrăutăţi. la rândul său.). Matei va începe şi el să cânte. Capacitatea de ameninţare diferită. Barry preia valorile folosite de Luce şi Raiffa. Matei nu exersează: 2. cu condiţia ca ele să ajungă la un acord privind împărţirea acestei sume (condiţie care îi obligă la negociere: dacă nu ajung la acord. Cazul interesant este cel în care cei doi moştenitori au situaţii materiale diferite: unul este foarte bogat. pe . dar Luca nu poate face acelaşi lucru (B. Matei e mai puţin interesat decât Luca în realizarea unei înţelegeri care să ducă la evitarea situaţiei în care cei doi se deranjează reciproc. El poate să-l împingă pe Luca în cea mai proastă situaţie pentru Luca.54 4) Luca nu exersează. Barry). care priveşte raporturile dintre jucători prin prisma relaţiei de negociere raţională.

fiind mai puţin preocupat de obşinerea unei sume mari. 73-27 Euro) în favoarea celui bogat.cit. . cf. ca urmare. 9 80 0. 25 Euro au utilitatea 0. De exemplu. pentru el.. unde fiecare parte obţine utilitatea de 0. op. Cel sărac. 7. 7 60 0. p. formulei matematice. 2 10 0. 3 20 0. op. avantaj ce decurge din poziţia sa” (B. op. 1 0 0 (B. 5 40 0. însă. 6 50 0. 15) B Bani 0 Euro 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 A Utilitate 0 0. 96 0. el va propune abandonarea negocierii (nu este interesat de sume mici). atunci cei 50 Euro au utilitatea 0. 78 0. 91 0. 99 1 Cel sărac B Din tabel rezultă că un echilibru se va atinge în jurul distribuţiei 70-30 a sumei de 100 Euro (mai exact. Barry. ceea ce reflectă nevoia sa mai mare de bani. Dacă pentru el 100 Euro au utilitatea 1.cit. 18). lui îi este indiferent dacă obţine 25 Euro sau dacă banii sunt traşi la sorţi (ceea ce înseamnă că are 50% şanse să ia 100 Euro şi 50 % şanse să nu ia nimic).. în Brian Barry. 4 30 0. 13). iar 0 Euro au utilitatea 0. 6 0. p. Faptul că cel bogat va obţine din negociere mai mult reflectă capacitatea sa de ameninţare mai mare: dacă i se propune o sumă sub 50 de Euro. se spune că celui bogat îi este indiferent dacă obţine 50 Euro sau dacă banii sunt traşi la sorţi (ceea ce înseamnă că are 50% şanse să ia 100 Euro şi 50 % şanse să nu ia nimic). 85 0. 98 0. Echilibrul se atinge la distribuţia 70-30. Calculând apoi utilităţile respective ale celor doi jucători (vezi şi formula matematică a lui Harsanyi. 4 0. adevărata negociere începe de la oferta de 50 Euro pentru el. 5.cit.. 8 70 0. se ajunge la următoarea situaţie: Cel bogat A Bani Utilitate 100 Euro 1 90 0. p. Avem sentimentul intuitiv că cel bogat are un avantaj în negociere. Pentru el.55 când cel sărac are nevoie disperată de o mică parte din bani. Pentru a exprima acest avantaj. Barry. 7 0. este indiferent doar la sume mai mici. 5 (pe care bogatul o dă sumei de 50 Euro).

ele au ca element specific faptul că aparţin simultan mai multor posesori. Încercarea simultană a celor doi de a culege în beneficiu exclusiv duce la recoltarea prematură a cireşelor. 1) X culege singur cireşele. În schimb. şi că X vrea să . şi decide să-l culeagă chiar el cu două zile mai devreme. împărţind apoi cireşele. 0 2) X aşteaptă. TRAGEDIA BUNURILOR COMUNE (the tragedy of the commons – G. Însă. nefiind strict private. dilema deţinutului ia anumite forme specifice interesante. adică de a aştepta coacerea fructelor şi a le culege la data optimă. Neîncrederea poate avea două efecte: a) încercarea de a trăda. Y culege singur cireşele: 0. care poate declanşa şi o întrecere a trădării: X poate bănui că Y vrea să culeagă singur pomul cu o zi mai devreme. 2 4) X şi Y încearcă simultan să culeagă cireşele prematur: 1. culegând tot pomul cu o zi înainte de data optimă şi acaparând astfel toate fructele în beneficiu individual exclusiv. Y aşteaptă: 3. Hardin) În cazul bunurilor comune. Y poate bănui că X bănuieşte intenţiile sale. dar nici unul dintre ei nu poate fi sigur că celălalt nu va trăda. 1 Varianta 3) este optimă pentru amândoi. Ei au posibilitatea de a coopera. 3 3) X şi Y culeg simultan la data optimă: 2. Să presupunem că X şi Y posedă în comun un cireş. Exemplul pomului fructifer (Robert Sugden).56 BUNURI COMUNE Bunurile comune sunt asemănătoare bunurilor private. există pentru fiecare şi posibilitatea de a „trăda”. prin aceea că folosirea sau consumul lor de către unii reduce posibilitatea folosirii sau consumului lor de către alţii (care pot fi totuşi la fel de îndreptăţiţi la acel bun) şi prin divizibilitatea lor.

parcuri. Ele sunt indivizibile (nu se pot împărţi şi transforma astfel în bunuri private. să încerce culegerea pomului cu trei zile mai devreme şi aşa mai departe. Tragedia îşi are cauza în neîncrederea fiecărui jucător în ceilalţi. De remarcat faptul că. consumul se poate bloca) . obligaţia jucătorului raţional de a se înarma ca replică la înarmarea celuilalt. în consecinţă. grădini. numele de „tragedie” a bunurilor comune. care poate duce la o cursă a înarmărilor: X ştie că Y poate trăda (culege prematur pomul) şi se înarmează pentru al păzi. non-rivalitatea în consum (toţi consumă din acelaşi bun. logica cursei înarmărilor (Robert Sugden). Y răspunde prin propria sa înarmare. Distincţia dintre bunuri private şi publice Bunurile private sunt bunuri al căror consum de către unii reduce posibilitatea consumului de către alţii (dacă A mănâncă un măr întreg. monumente. divizibile. dacă unul singur dintre jucători se înarmează pentru a păzi pomul. Zidul Chinezesc etc. Această cursă a trădării duce la culegerea fructelor anterior perioadei optime. etc. B nu mai poate mânca acelaşi măr). zone verzi.).57 prevină trădarea printr-o trădare proprie – culegerea cireşelor cu două zile mai devreme – şi. eventual superioară celei a lui X. prin paza pomului. Khan. a conservării bunurilor comune de patrimoniu (situri. „rezervate” fiecăruia). pentru acesta tentaţia de a-l culege în beneficiu propriu exclusiv creşte. 270). Bunurile publice (aer curat. Alte exemple: cooperarea în vederea protecţiei mediului. Langmead. De aici. unde fiecare are „partea sa” şi orice încercare a unuia de a obţine „partea” altuia crează rivalitate) ceea ce nu înseamnă însă că bunul este infinit disponibil (în condiţii de supraaglomerare. securitate etc) sunt bunuri ce pot fi consumate de către unii fără ca aceasta să excludă consumarea lor şi de către alţii (Hardwick. b) încercarea de a preveni trădarea. a menţinerii curăţeniei în spaţii publice. deoarece lipsa de arme a celuilalt îl pune într-o poziţie de invulnerabilitate. sau chiar la pierderea recoltei (alcătuite din cireşe necoapte) – de aici. De aici. p. drumuri publice. spre deosebire de cazul bunurilor private.

semnalele luminoase ale unui far sau ale semafoarelor. op. Khan. cit. Motivul acestor fenomene este că: „În viaţa de toate zilele există puţine bunuri private ori publice pure” (Hardwick. p. Multe dintre bunurile cu care avem de-a face sunt mixte. prin taxe de intrare pe autostradă). 14-15) Paradoxul blatistului (free rider) 1) 2) 3) 4) eu nu contribui. neîngrădit). p. alţii contribuie : aer curat şi nu mă costă eu contribui. (Exemplu lui Shaw. cât şi caracteristici de bun public (Hardwick. pentru reducerea poluării se cere ca oamenii să se abţină de la folosirea maşinii personale. securitatea publică (securitatea persoanelor în spaţii publice). p. nici alţii nu contribuie : aer poluat. după cum în alte cazuri este posibilă apariţia rivalităţii în consum (datorate supraaglomerării). alţii contribuie : aer curat dar mă costă eu nu contribui. 271). În unele cazuri. mă costă Preferinţele mele sunt indicate de cifrele respective. beneficiază toţi. accesul la aceste bunuri poate fi totuşi restricţionat (de exemplu. este foarte greu sau imposibil ca unii să fie excluşi) Exemple: aerul curat. Apare că cel mai raţional (convenabil) pentru mine este să fiu 'blatist' adică să beneficiez de sacrificiul altora fără să fac şi eu un . pacea socială (absenţa conflictelor civile. alţii nu contribuie: aer poluat. apa din oceane sau râuri (dacă nu este captată şi distribuită artificial). Spre exemplu. Aceasta implică anumite costuri pentru fiecare. dar nu mă costă eu contribui. a războiului civil) etc. având atât caracteristici de bun privat. Langmead. siguranţa naţională. mediul natural (nepăzit. şosele publice şi poduri (nerestricţionate). dar şi o contribuţie la reducerea poluării. abţinerea constituie un cost pentru automobilist.58 non-exclusive (o dată ce sunt date unora. Dar furnizarea bunurilor publice (de care beneficiază toţi) presupune şi costuri pentru toţi (toţi trebuie să participe la obţinerea lor). Langmead. 271). Khan.

se ajunge la rezultat suboptim (negativ). La fel. nu se mai ajunge deloc la rezultatul dorit. cum fiecare judecă la fel. etc. Sub aspect politic. oricum nu se ajunge la aer curat (problema neîncrederii: indiferent ce convenţie s-ar face. PB iese din ecuaţie şi rămîn în joc doar considerente 'raţionale' personale (plus eventual elemente 'iraţionale' ca ura contra puterii. la dezarmarea nucleară etc. Pe planul politicii internaţionale. deci. or. Raţionament tipic: 'dacă eu contribui. Gordon Tullock propune ecuaţia: R=PB+D-C R este reacţia revoluţionarului potenţial B este beneficiul tip bun public al revoluţiei P este probabilitatea ca participarea individului să aducă succesul revoluţiei C este costul personal D este cîştigul personal Cum P este infim. dar ceilalţi nu. există exemplele participării la reducerea poluării (protocolul de la Kyoto).59 sacrificiu (fără a plăti personal vreun cost). din care rezultă că participarea nu este rentabilă? Iar cei ce nu-l fac acţionează oare iraţional? Problema extremismului politic sau a fanatismului politic (poziţii care nu se axează pe calcul raţional): tocmai pentru că extremiştii şi fanaticii nu fac calcule . cu problema biletului de autobuz. ceilalţi nu (s-ar ajunge la 1). Dar dacă fiecare judecă raţional astfel. avem exemplul participării la o acţiune colectivă (o mişcare revoluţionară. furia. dacă ceilalţi contribuie. Problema care se pune este următoarea: dar dacă toţi ar raţiona la fel? dacă toţi oamenii ar face acelaşi calcul. ca aceea din 1989.) Iată explicaţia pasivităţii raţionale (preferinţa pentru varianta 1). Fiecare ar vrea ca numai el să judece aşa. oricum se ajunge la aer curat (contribuţia mea este infimă). cu păstrarea curăţeniei în oraş etc. la 3. este preferabil să nu contribui (să nu plătesc costul)'. spre exemplu). ceilalţi pot să încalce angajamentele luate). dar eu nu.

p. preferinţe. 79-96 (apud Patrick Dunleavy Democracy. obţinut din apartenenţa la grupul respectiv Cj este costul participării Rj este beneficiul optim pe care persoana j îl poate obţine dacă îşi cheltuieşte altfel resursele (de timp.60 raţionale ci acţionează orbeşte (motivaţi de ura împotriva celor pe care îi consideră ‘duşmani’). 1. exasperare). pp. Bureaucracy and Public Choice. or. rezultă neparticiparea. De asemenea. vol. la colaborarea cu inamicul. Cazul participării la alegeri: PB fiind minimă. intensă şi deci periculoasă. rămîn consideraţiile personale. participarea lor este necondiţionată. M. în timp ce participarea cetăţeanului moderat este condiţionată. 33): Gj este câştigul obţinut de persoana j în cazul că grupul obţine beneficiile colective vizate Pj este probabilitatea ca decizia individuală a lui j de a participa să determine obţinerea beneficiilor urmărite Ij este beneficiul personal al lui j. Prentice Hall. revoltă. Rolul factorilor 'culturali' sau 'morali' (valori. no. furie. opţiuni. în articolul The Political Economy of Group Membership. bani) decât pentru a participa la acţiunea colectivă respectivă. 1985. 1991. C fiind ceva mai mare. Alte exemple similare sunt: rezistenţa la corupţie. participarea la mecanismele democratice (vot). teamă. . D fiind de regulă şi el mic. publicat în revista American Political Science Review. idealuri) poate fi însă şi el semnificativ. rezistenţa la dictatură şi refuzul de a ocupa poziţii de conducere în sistemul dictatorial. 79. rolul factorilor 'iraţionali' (ură. principii. disperare. energie. Dar aici este vital ca oamenii să înţeleagă şi interesul public. adesea mai puţin intensă şi deci mai puţin eficientă. Decizia de participare sau neparticipare la o acţiune colectivă poate fi descrisă formal şi cu ajutorul unei inecuaţii propuse de J. Hansen.

61 Persoana j va participa la acţiunea colectivă dacă şi numai dacă (Gj * Pj) + Ij – Cj > Rj Dacă persoana nu are nici o alternativă la folosirea resurselor sale (decât aceea de a participa la acţiunea comună). principiile democraţiei cer ca opţiunile colective să reflecte interesele şi dorinţele majorităţii. de fapt. ea se dovedeşte în final contraproductivă. Alegătorii pot crede în mod greşit că un anumit partid le va rezolva problemele (cazul alegerilor din 1933 din Germania. politică. Şi astăzi multe persoane fără pregătire de specialitate cred că. Problema cooperării pe baza agregării democratice a deciziilor Indiferent dacă modelul de relaţii politice pe care îl preferăm este cel conflictual sau cel cooperativ. lucrurile sunt neproblematice. formula se modifică puţin şi devine (Gj * P/N) + Ij > Cj unde P este probabilitatea ca grupul să-şi atingă scopurile iar N este apartenenţa potenţială a lui j. indiferent dacă cetăţenii se află în consens sau în disensiune. deoarece regula majorităţii asigură mereu soluţia optimă la problemele interacţiunii sociale. S-a considerat că. soluţia (adoptării deciziei preferate de majoritate) este optimă deoarece majoritatea nu poate greşi. cînd. Conform unor interpretări (J. Acest fenomen devine explicabil îndată ce se recunoaşte că majoritatea deciziilor sociale semnificative se iau în condiţiile existenţei unei anumite incertitudini . socială) este optimă. Este oare adevărat acest lucru? Experienţa istorică contestă optimismul implicat în această presupunere. în relaţiile interumane etc. Rousseau). J. în sfera relaţiilor şi a interacţiunilor sociale. cînd naţional-socialiştii au obţinut majoritatea) sau că o anumită strategie (economică. Apărătorii democraţiei moderne şi mai ales cei ai votului universal au crezut că aplicarea regulei majorităţii (a regulii care cere ca decizia finală să reflecte opţiunile majorităţii) duce la rezolvarea problemelor cooperării şi conflictului social. aplicarea acestei reguli dă o soluţie raţională şi democratică problemei găsirii căii optime în viaţa colectivă.

doar pentru a se apăra: "unicul scop care îi îndreptăţeşte pe oameni. impunînd minorităţii religia ei (fanatismul religios). un mod de organizare etc. neproblematică. ci una extrem de dificilă. Ştiinţifică. individua sau colectiv. 17). s-a constat fie existenţa de fapt. opiniile ei. cit. Problema evaluării consecinţelor anumitor manifestări politice nu este una banală. impunînd minorităţii voinţa sau opţiunea sa chiar şi în cazurile în care o atare constrîngere nu se justifică.62 ontologice (indeterminare a evoluţiilor proceselor. algoritmică. posibilele consecinţe nedorite etc. Mill. fapte. [Pentru acest subiect. Spre exemplu. unicul ţel în care puterea se poate exercita. la ingerinţe în sfera libertăţii de acţiune a oricăruia dintre ei este autoapărarea. împotriva voinţei sale. În acest sens. Ed. Ca urmare. în limba română. eventualele efecte negative ale unui anumit program de guvernare. Analiza diverselor cazuri istorice a arătat. Humanitas. este acela de a împiedica vătămarea altora" (Mill. de la început. filozofi ca Mill au stabilit ca regulă că aceasta are dreptul de a-şi impune voinţa doar atunci cînd există pericolul vătămărilor. este greu de prevăzut sau evaluat dacă anumite opinii. S. a rezultatelor lor). idei. 1994]. Este însă de observat că şi aici acţionează incertitudinea: de nenumărate ori. cognitive (necunoaşterea unor date. conduite. electoratul nu poate determina precis. în mod legitim. fie posibilitatea practică a unei tiranii a majorităţii. şi că majoritatea poate abuza de autoritatea ei. nu se pot determina exact costurile sau beneficiile şi deci nici preferinţele sau soluţiile optime). valori) sau a unei incertitudini de ordin evaluativ (nu se pot face evaluări comparative precise. Majoritatea s-a dovedit deseori intolerantă. p. . nici aplicarea principiului lui Mill nu este simplă. . (Tocmai de aceea trebuie să existe totdeauna mijloace de înlăturare a liderilor care se dovedesc promotorii unei politici cu consecinţe negative – cerinţa lui Popper). asupra oricărui membru al societăţii civilizate. de asemenea. lucrarea Incertitudinea de Cătălin Zamfir. se poate consulta. rezultate. obiceiurile ei. moduri de organizare vor dăuna sau nu comunităţii (majorităţii) şi în ce măsură. 1990]. [A se vedea J. op. atitudini. Despre libertate. Plecînd de la premisa că majoritatea nu este nici ea infailibilă (deci că şi majoritatea poate greşi).

privind în detaliu. şi existenţa următoarelor opţiuni: 2 alegători preferă varianta (ierarhia) A B C 6 alegători preferă varianta (ierarhia) A C B 2 alegători preferă varianta (ierarhia) B A C 5 alegători preferă varianta (ierarhia) B C A 2 alegători preferă varianta (ierarhia) C A B 4 alegători preferă varianta (ierarhia) C B A Conform regulei majorităţii simple. B. Robert A. Marchizul de Condorcet a descoperit paradoxul care azi îi poartă numele şi care arată că. A. raţională. Spre exemplu (cf. Univ. A este preferat lui C de 10 alegători. constatăm că doar 10 preferă pe A lui B. A. la rezultate contradictorii. regula majorităţii duce la rezultate finale opuse unora dintre opţiunile individuale iniţiale. p. Adepţii acestei reguli (şi ai votului universal) au presupus totdeauna că nu există asemenea limite: că se poate oricînd deduce o preferinţă globală corespunzătoare (adecvată. s-a descoperit că nu este aşa. 1966. y lui z şi x lui z . Dahl. z). 27): presupunem existenţa unor alegeri în care 21 de alegători au de optat între 3 candidaţi. y.63 PROBLEMA AGREGĂRII PREFERINŢELOR Una dintre marile dificultăţi ale regulei majorităţii este creată de limitele agregării preferinţelor. B. în anumite cazuri. A Preface to Democratic Theory. y. pe cînd C lui A de 11. C sunt grupuri de alegători. Gh. Spre exemplu (cf. z (Atenţie! aici A. Încă din vremea Revoluţiei Franceze. nu A trebuie să cîştige! Paradoxul reapare şi dacă se iau în calcul ierarhii. în timp ce B este preferat lui A de 11 ori. şi nu doar simplul număr de voturi. B de 7 şi C de 6. Păun. Să presupunem că A preferă x lui y. ci B ar fi preferat. Din spectacolul matematicii. of Chicago Press. candidaţii sunt x. Dar. 42): Fie 3 grupuri egale de alegători. Albatros. A ar fi cîştigător şi C pe ultimul loc. B şi C. Mai mult. Deci. Deci nu A. necontradictorie) din preferinţele individuale. C şi trei candidaţi: x. Ed. nu candidaţi ca mai sus. Deci. A este preferat de 8 alegători. p.

5.. 30-32). Există limite ale posibilităţii . DAR. Acest paradox nu este o simplă excepţie minoră. cele mai complexe. însă. Teorema nu arată deloc că nu s-ar putea face niciodată ierarhizări raţionale (corecte din punctul de vedere al datelor iniţiale). şi deci x ar trebui preferat lui z. 3. avem cel puţin 3 elemente de ierarhizat şi cel puţin 2 criterii de ierarhizare (condiţie pentru ca problema să nu fie banală) dacă A este preferat lui B în toate ierarhiile iniţiale. Laureatul premiului Nobel. conform B şi C. Dacă sunt satisfăcute condiţiile: 1. ar trebui ca y să cîştige faţă de z. Iar B şi C preferă z lui x. z lui x şi y lui x C preferă z lui x. deci z trebuie să cîştige faţă de x. cum A şi B împreună reprezintă 2/3 din alegători. Arrow a demonstrat o teoremă care afirmă că există limite în orice metodologie complexă de agregare a ierarhiilor (deci de stabilire a unei ierarhii sau preferinţe finale şi globale plecînd de la mai multe ierarhii sau preferinţe iniţiale şi parţiale). 2. z este preferat lui x! Paradox. x este preferat lui y (A şi C). dar nu totdeauna. 4. x lui y şi z lui y (deci tranzitivitatea este respectată de fiecare grup în parte.64 B preferă y lui z. cit. ci numai că în anumite cazuri. A este înaintea lui B şi în cea finală (Pareto-optimalitate) ierarhizarea finală a oricare 2 elemente depinde numai de ordinea lor în ierarhizările iniţiale (independenţă) ierarhizarea finală a oricăror 2 elemente nu este impusă dinainte (suveranitate) ierarhia finală nu trebuie să fie identică cu una fixată dinainte (nu există dictatură) atunci orice metodă care satisface 1-4 nu mai satisface 5. OR. Kenneth J. Păun. Regula majorităţii este deci aplicabilă uneori. în opţiunile sale). conform tranzitivităţii. (Cf. Cum însă A şi C preferă x lui y. op. asemenea ierarhizări nu sunt posibile. y este preferat lui z (A şi B). x trebuie să cîştige faţă de y. Concluzia este că nu totdeauna se pot agrega corect (raţional) preferinţe parţiale (ierarhii preferate de unele părţi participante) în ierarhii globale (finale). p. şi ei preferă y lui z.

şi singurele soluţii vor fi sau . volum portbagaj 14. tocmai în cazurile complicate în care este nevoie de o soluţie. Spre exemplu.65 de a lucra cu ea. aşadar aici se aplică perfect teorema lui Arrow şi toate variantele ei (teoreme de limitare a agregării). Problema agregării nu se pune doar pentru cazurile în care există mai mulţi agenţi raţionali şi deci mai multe ierarhii de preferinţe concurente (aparţinând unor persoane diferite) ci şi pentru orice agregare de preferinţe. cum ar fi: 1. pentru agregarea unor ierarhii de preferinţe făcute de aceeaşi perosană însă după criterii diferite. volum interior habitaclu (spaţiu pasageri) 12. confort 5. . siguranţă a pasagerilor 6. şi. Drept rezultat. aceasta poate să lipsească. n Numărul de automobile între care se poate alege este desigur foarte mare. viteză 4. putere motor 3. din nefericire. dotări speciale (GPS. . preţ 2. costuri de întreţinere 9. un agent raţional care doreşte să îşi cumpere un automobil poate face N ierarhii diferite după un set n de criterii diferite. fiabilitate 8. tip de carburant 11. şi aşa mai departe) 13. de exemplu. prestigiul mărcii 15. nu va exista nici un algoritm de alegere raţională coerentă. consum carburant 10. design 7.

unde sunt relevanţi foarte mulţi indicatori (criterii de evaluare). şi anume calitatea vieţii. într-o manieră care să excludă alternativele La o asemenea soluţie nu se poate deci ajunge decât fie arbitrar (privilegiind arbitrar anumite ierarhii).. relevante” (Gh. se produc pierderi de informaţie (anumite informaţii relevante nu mai sunt luate în calcul). Păun. Aşadar. dar ele sunt diverse. op. Post-liberalism.cit. op. în orice articulare şi în orice calcul raţional se pierde informaţie (Sowell).66 a) neglijarea unor criterii şi a ierarhizările corespunzătoare. şi nu pot fi combinate într-o singură fiinţă sau într-o singură societate. sau renunţarea la unele criterii de evaluare). Gray. În ambele cazuri. 47). Acest lucru este valabil şi în ceea ce priveşte factorul cheie al vieţii umane în societate. „Deoarece calitatea vieţii este o entitate supra-multidimensională. . nu există nici un criteriu cuprinzător pe baza căruia cerinţele concurente ale unor asemenea valori ultime să poată fi arbitrate raţional". rezultă că nu putem face ierarhii după nivelul de calitate a vieţii” (Gh. p. 65: "Ideea centrală a lui Berlin este că valorile ultime sunt obiective şi pot fi cunoscute. sau b) privilegierea unor criterii (acordarea de importanţă decisivă unor ierarhii). Mai ales în viaţa socială. p. Păun. aceste pierderi de informaţie sunt inevitabile. 1993. p. intră adesea în conflict între ele. Cf. fie prin sacrificii (ignorarea unor ierarhii. 47). ceea ce îi împinge pe unii comentatori să afirme că aici pur şi simplu „nu se pot face comparări realiste.. deci evaluările sunt totdeauna complexe. O dificultate majoră de 'agregare' a fost descoperită în secolul XX: dificultatea agregării tuturor scopurilor şi valorilor urmărite într-un singur tot coerent (într-o singură ordine socială). iar în cazul multor asemenea conflicte. Routledge.cit.

I Norman Barry An Introduction to Modern Political Theory. 1998 Gary S. Bahadur Khan Introducere în economia politică. Humanitas. 1996 Gh. 1998 Isaiah Berlin Patru eseuri despre libertate. A Preface to Democratic Theory. 2002 Svetozar Pejovich Economic Analysis of Institutions and Systems. Stanley L. Harvester-Wheatsheaf. S. Philippe Van Parijs Éthique économique et sociale. Macmillan. 1966 R. 2001 John Gray Post-liberalism. 1997 Brian Barry. 1991 Jon Elster Despre posibilitatea politicii raţionale. Brue Economics. 2005 Campbell McConnell. 1989 Patrick Dunleavy Democracy. Du Style. nr. 1993 Martin Hollis Introducere în filosofia ştiinţelor sociale.Trei. Ed. Theories of Justice. Dover Publications.67 Bibliografie Christian Arnsperger. of Chicago Press. McGraw-Hill. 2002. vol. John Langmead. 10-12/1996 F. Dahl. Becker Comportamentul uman – o abordare economică. 1995 (St Martin's Press. Kluwer Academic Publishers. Ed. Hayek Drumul spre servitute. Despre libertate. Routledge. Din spectacolul matematicii. 1989.A. All. Duncan Luce. Mill. Humanitas. La Découverte. Univ. 2000 Robert Axelrod The Complexity of Cooperation. 1998 J. Păun. 1989) Norman Barry Bunăstarea. Howard Raiffa Games and Decisions. Polirom. Humanitas. în Secolul 20. 1993 Philip Hardwick. Bureaucracy and Public Choice. Prentice Hall. Princeton University Press. 1996 Raymond Boudon Efecte perverse şi ordine socială Robert A. Albatros. 1994. 1983 .

Pettit (eds) The Good Polity. Hamlin. 1998 Robert E. Goodin. Du Style. Hans-Dieter Klingemann (ed) Manual de ştiinţă politică. 1996 Robert Sugden Maximizing Social Welfare: Is it the Government Business?.. 2005 Charles E. 2002 Norman Barry Bunăstarea. 1965 James M. 2003 Dorin Palaghiciuc Teorii ale ’dependenţei de cale’ în volumul Adrian-Paul Iliescu (coordonator). Polirom. Du Style. Cartier. P. Ştiinţifică. Nemira. 1998 Keith Dowding Puterea. 1993 Thrainn Eggertsson Economia neoinstituţională. Woodhouse Elaborarea politicilor. Institutul european. Hirschman Morala secretă a economistului. Mentalităţi şi instituţii. 1997 Albert O. Cartier. în A. Ed. Buchanan Limitele libertăţii. Brendan O'Leary Teoriile statului. Lindblom. Epigraf. 1990 Mancur Olson The Logic of Collective Action. Basic Books. Edward J. 1999 Patrick Dunleavy. 2002 Thomas Sowell Knowledge and Decisions. Harvard U. Humanitas. Ştiinţifică. 1991 . Blackwell. 1998 Daniel M.68 Roger Trigg Înţelegerea ştiinţei sociale. Ars Docendi. Hausman (ed) Filozofia ştiinţei economice. P. 1996 Cătălin Zamfir Incertitudinea Ed.

I give up the satisfaction From another bundle of goods that five dollars could buy. The fact that we all have unsatisfied wants means that we live in a world of scarcity. and even strangers. mends.69 TEXTE SUPLIMENTARE Svetozar Pejovich ECONOMIC ANALYSIS OF INSTITUTIONS AND SYSTEMS Copyright @ 1998 by Kluwer Academic Publishers Chapter 1 IMPORTANT CONCEPTS IN ECONOMICS Ask yourself if there is something that you would like to have but have not been able to afford? Try asking your parents. And speaking for ourselves. that is. desires and feelings. They will all agree that they have unsatisfied wants. All of human history is about our search for more utility. A student deciding to study on a Saturday night gives up the satisfaction of going out on a date. preferences. It predicts our behavior in a world in which what people want exceeds what they have. It could be a physical . a little bit of some of other good has to be given up. Anything that yields satisfaction to someone is then a good. The message is simple. what we want exceeds what is available. They would probably say there are many things they want but have to do without. we all have unsatisfied wants. Every time I spend five dollars on a pastrami sandwich. we can only speak for ourselves. But we cannot be sure they have everything they want. Economic analysis generalizes this behavior as demand for more utility. No matter how aflluent or poor we are as individuals. scarcity is always present. Scarcity means that in order to get a little bit more of any good. The desire for more utility (satisfaction) is a behavioral consequence of the fact of scarcity. On the issues of aspirations. Individuals demand only those goods that give them utility or satisfaction. Some of us may think that the very rich have everything. tastes.

the relevant criterion in making a choice on protection from crime. They go on. raw materials. A student could choose to study longer for a test in economics at the cost of giving up a bit of other activities that are also satisfYing. For example. but I cannot do both at the same time. we search for more of them. people. resources have alternative uses. All those things become resources when we develop a desire for the goods they help to produce (e. cars). choosing to produce less of something else.g. is the relationship between the incremental benefits from a little less crime and the incremental costs in terms of other things that have to be sacrificed. something to eat (ice cream). and time (e.. learning about alternatives. in effect. people. machines. In addition to being scarce. In a world of scarcity an increment in satisfaction from any good has its cost: the value of that which is being given up. etc.. certainly a useful good. calculating "economic person" exists only in some obsolete books. I can either work for the government or teach. The point is that whenever we use resources to produce a little more of something. You can always grow a little bit more food in your yard at the cost of having less lawn. a building could be used as a factory or residence. they have less time for other activities. "gifts" of nature. an activity (dating). But goods have to be produced. they have less income left for other things. rather than the total (all or nothing of A). individuals have diverse preferences. resources are created.g. and so on. to develop a mendship). In the real world. To produce goods we need to use a multitude of things including land. Every time people decide to buy something. and choosing those which they expect to make them better off A greedy. The concept of opportunity costs explains the nature of human choices. We could get slightly cleaner air at a cost of reducing the supply of other goods (e. That is. from the standpoint of individual members of a community. When a community decides to produce a few more cigars. machines.) could have produced. We can now define the concept of cost in economics.70 object (a crystal vase). Economics is about much more than just material things. or the opportunity costs. we are.. Most human decisions are in terms of the marginal or incremental (more or less of A in exchange for less or more of other things). or doing things for others (contributing to boy scouts). it must give up something else that the same bundle of resources (land. interpreting them. We satisfY wants by acquiring goods. and each time they choose to engage in an activity. The issue is not one of crime or no crime. day in and day out. Next time your senator tells you that the state needs another highway. ask what it is that the taxpayers can do without.g. aspirations and values. rational. . Once they are created. oil had been known to American Indians for a long time before it became a resource).

each time an individual gets a bit of something. It is Ii positive science. Part three discusses the effects of alternative institutions on economic behavior. we are giving up a bundle of other things the same resource could have produced. Facts and observations have meaning only in the context of a theory.new institutional theory. desirable or undesirable. He criticized scholars for marketing their own "values" to the public as if those values were cognitive statements about our world. and incentives to innovate. Economics seeks to identifY circumstances that affect the costs of alternative choices. property rights. and the theory must be refutable. is the science of choice. To say that economics is a positive science means that it is about cognition rather than abstract valuations. INSTITUTIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE Recent years have seen a substantial increase in research on the relationship between institutions and economic performance. The theory of property rights is a positive theory. Like all research efforts. or --the same thing-.71 THE NATURE OF ECONOMICS Given that resources are scarce relative to human wants and are capable of alternative uses. The moral disaffection that . that much less is left for others. economics does not judge human actions as good or bad. Economics. I. and (2) changes in the social and economic conditions of life modifY institutional arrangements. and systems. rational or irrational. it is necessary to show that (I) institutions have predictable effects on economic performance. then. and to make verifiable predictions about economic outcome. Economic theories are then generalized propositions of cause and effect. They must explain a wide class of real world events and yield observable propositions. today and tomorrow-have to resolve two fundamental survival issues: who gets what and who does what. to analyze their implications for human decisions. The final section explores the effects of alternative property rights on the choice of business firms. all human societies--yesterday. that is. The latter is about production and innovation. their performance. It separates valuation from cognition. The former is about the distribution of goods. The late professor Karl Brunner focused on this point in a number of his papers. It is therefore helpful to begin with a few simple propositions in the economics of property rights. To incorporate the relationship between institutions and economic performance into a coherent and testable theory. The organization of this book reflects those two requirements for the development of a theory. this book reflects its author's understanding of the subject at hand. every time we assign a resource to produce something. The book is about the theory of property rights. Part two of the book analyzes institutions. Ad hoc theorizing has no scientific content.

The principal agent model defines a contractual relationship between a principal and an agent. It is. and the results of market processes. Brunner wrote: The sacrifice of cognition is particularly easy to detect in objections to the market system introduced by discrepancies between one's desires. The former employs the latter to perform a range of activities on his or her behalf. The rational expectation theory and the principal-agent model bring the theory of property rights and neoclassical economics close to each other but not together.none of the many social institutions that are created by societies to help coordinate their economic and social activities by offering information not available in competitive prices... However. The rational expectation theory considers the process of adaptation to an optimal solution as a steady trial-and-error process in which the participants are not acquiring new knowledge. The theory of property rights is a major departure from neoclassical economics. 2. In a world of uncertainty and incomplete information. The costs of monitoring the agent being positive. The relevant choice for a community is not between motionless blackboard models of a "moral" society and the prevailing imperfect system. the model seeks to reinstate an optimal solution through a contract that . important to understand how and why the theory of property rights differs from neoclassical economics. they provide no useful evidence for analysis. glorified as social values. In the theory of property rights. 1 3. and the feedback of their consequences on selection processes replaces the assumption of a rational agent who is able to identifY the optimal strategy in each situation without any learning process. It is not the purpose of the book to denigrate a theory that has made numerous contributions to our understanding of social and economic issues. The problem with abstract values is that they occur in a cognitive limbo. Thus.72 some such scholars have for the prevailing social arrangements means only that they prefer another state of affairs to the one actually observed. neoclassical economics is silent about both the effects of alternative rules on the agents' costs of acquiring the knowledge required to make optimal choices and the effects of new knowledge on prevailing rules.. the incentives effects of the rules of the game replace the maximization paradigm.the only institutions existing in [the neoclassical model] are markets of the competitive type in which all information on the economy must be transmitted through the prices formed in these markets. however. The economy is therefore assumed to have . the only relevant choice is between imperfect systems. In fact. our ability to visualize "better" states more closely reflecting our preferences yields no evidence that this state can be realized 1. Schotter wrote: ..

The second level of social activity is exchange within the prevailing institutional arrangements. "Why Take a Game Theoretical Approach to Economics.73 creates incentives for the agent to act in the principal's interest. not all future problems arising between the principal and the agent are pure risk decisions. 563. p. p. __________________________ 1 K. and specification of institutions. The problem is that in a world of uncertainty and incomplete knowledge. They are also costly to practice. Schotter. the concept of transaction costs is discussed in some detail in the next chapter. D. and the Choice of Economic Organization.! The pursuit of exchange involves two levels of social activity. "Knowledge. The first is the development. while the latter is about the game itself. Transaction costs are the costs of all resources required for making an exchange (e. Those costs are transaction costs. Given its relative newness. on the choice among a small number of discrete institutional alternatives." Kyk/os 23 (1970).2 4. Chapter 2 THE COASE THEOREM AND TRANSACTION COSTS Exchange and production (hereafter exchange) are the major methods by which people seek to resolve problems that have their source in scarcity." Economie Applique 36 (1983). how variables are equated at the margin.g. discovering . The most critical concept upon which the theory of property rights rests is transaction costs. "Rationality as a Process and as a Product of Thought. Values. Herbert Simon wrote: [New economic theories] are not focused upon. Rather they are focused on qualitative and structural questions. The rules of the game are costly to produce. The former is about the rules of the game. modification. or how equilibrium is altered by marginal shifts in conditions. 2 H. 675. 6. or even much concerned with." American Economic Review 68 (1978).. Brunner. typically. the resolution of contingencies arising later between the two cannot depend on a contract but hinges upon the incentive effects of the prevailing rules. _________________________ 1 A. Thus. Simon.

Thus.200 and $1. academic research and empirical evidence confirmed Coase's contention that the total costs of an activity include both production and transaction costs. and protecting the institutional structure (e. the value of production would be maximized. Inc. are not concerned with social cost and will only _______________________ 1 Strictly speaking production is also exchange. These are subjective values that may but may not equal the market prices of the two homes...g. One day. 1 Suppose that Hamilton and Jefferson are neighbors.74 exchange opportunities. Jefferson gets an offer From Scream & Scare. monitoring. 10 undertake an activity if the value of the product of the factors employed is greater than their private cost. That is to say. .] who are normally only interested in maximizing their own incomes. to test sirens in his kitchen in exchange for $500.3 Testing sirens imposes a subjective cost on Hamilton. maintaining. The post-1989 developments in Eastern Europe have made the importance of transaction costs in a world of uncertainty and different institutional arrangements quite obvious. Jefferson gladly accepts the offer. Being indifferent to noise. the values Jefferson and Hamilton place on their homes in the two situations are: Table 2-1. say $200. armed forces). and enforcement). THE COASE THEOREM Coase made two points: (I) clearly defined private property rights are an essential requirement for resolving the conflict of interests among individuals via market exchange. and for developing. He wrote: [Individuals.000 respectively. In the 1930s. Slowly. Hamilton and Jefferson value their homes at $1. and (2) an efficient allocation of resources is independent of the initial assignment of property rights as long as transaction costs are insignificant. with zero transaction costs. judiciary. negotiating exchange.. police. it follows that [individuals] will only engage in an activity if the value of the product of the factors employed is greater than the value which they would yield in their best alternative use. Ronald Coase raised the issue of the importance of transaction costs for better understanding of social and economic processes.But if private cost is equal to social cost. The Coase Theorem .2 Their homes are next to each other and they have been getting along quite well.

4 It could if and when Jefferson considered the well-being of Hamilton as a good. Externality clearly exists because the cost borne by Hamilton does not enter into Jefferson's cost-benefit calculations. 3 Assuming that Jefferson is indifferent to noise (for whatever reasons) does not change the results of our analysis.000 Jefferson $1. "Notes on the Problem of Social Cost. ed. Initially there will be no sirens. Jefferson has incentives to keep raising his offer until a deal is made. Before that is done. In order to internalize the costs and benefits From this new interdependence. Hamilton then takes Jefferson to court. Suppose Hamilton wins. Assuming that not to be the case simplifies our exposition of the Coase Theorem without changing its conclusions.. R Coase. In short.75 Hamilton $1.500 Total Value $2.200 $1. 2 I owe this method of explanation of the Coase Theorem to Professor Richard Adelstein. But the relevant property right is now defined. 1 R Coase. exchange between Hamilton and Jefferson has the following outcome: .200 $2. the issue is who has the right of ownership in the noise From testing sirens in Jefferson's home. there is no way for Jefferson and Hamilton to negotiate a solution to their dispute. p. The relevant property right the court must determine is whether Hamilton has the right to impose additional costs on Jefferson by compelling him to stop testing sirens in his kitchen.000 $1. the Market.500 No sirens Sirens Testing sirens in Jefferson's home creates a new issue that did not exist before. (Chicago: University of Chicago Press. Jefferson believes that testing sirens is a lawful activity and refuses to stop. the relevant property right must be defined. and the_Law." in The Firm. or whether Jefferson has the right to impose additional costs on Hamilton by testing sirens in his kitchen. Then. but eliminates the necessity of making an adjustment in his net gains from accepting the offer. Jefferson knows that he is willing to offer up to $500 to purchase From Hamilton the right to continue testing sirens. Suppose Jefferson buys the right for $300. exchange will happen. 1988).4 Hamilton believes that he has the right not to suffer damages and wants Jefferson to stop testing sirens. 158. At some price between $200 and $500. While he might not know the value Hamilton places on that right.

Initially there are sirens. TRANSACTION COSTS The Coase Theorem says that the allocation of resources is independent of . Hence.500.200. However.200) either way.200. the Coase Theorem: Where bargaining is relatively costless. However. Jefferson is worth $1.500. Jefferson is worth $1. $2.000. Jefferson is worth $1. Driven by his selfinterest. Suppose Jefferson wins. What if transaction costs were positive? Assume that the state charges a sales tax of $700 for an exchange of the right to test sirens. and sirens are not tested because Jefferson cannot pay the minimum price of $200 plus the $700 tax. In our example. If Hamilton wins.500. with transaction costs being positive.000. the value of production is not maximized at $2. Hence.000.300. efficiency will result only if the court grants the right to the highest-valued owner.500. Hamilton is worth $1. the highest-valued owner is Jefferson. and the total value of production is maximized. an efficient allocation of the relevant property right (i. Hamilton is worth $1. The value of production is maximized at $2. The value of production is maximized at $2. who gets $200. With no opportunity for exchange between Hamilton and Jefferson. The increment in total value of $300 ($2. and Hamilton. who gets $100. Hamilton is worth $1. the initial assignment of property rights matters.500 vs.200. when transaction costs are positive and significant.200) is shared by Jefferson. Hamilton is worth $1. the one that maximizes the value of production) will be achieved regardless of the initial allocation of that right. The sirens are tested regardless of the initial allocation of the relevant property right.$2.000 + 300 = $1.500 300 = $1.e.500 .76 Sirens are going to be tested. Jefferson is worth $1. we have the following outcome: Sirens are tested. and the total value is maximized ($2.. In general. Jefferson gets $500 and Hamilton ($200) From the increment in total value of$300. Hamilton has incentives to offer up to $200 to buy the right From Jefferson. if Jefferson wins. Jefferson will accept no less than $500. But the distribution of this maximized value will differ from one initial allocation to another.

That is the world in which the costs of identifYing. The relevant choice is between two or more discrete institutional arrangements with positive transaction costs. their substitutability. Thus. the maximization paradigm at the individual level assure an efficient outcome or equilibrium at the system level. and the maximum output is taken to be merely a function of the supply of inputs. It surely is not a Coasian world. the world of zero transaction costs is not the one we live in. The problem is that the slopes I those . For example. neoclassical economics has frequently be€ used to justify various public policies in a world of different institution arrangements and varying transaction costs. studies in public finance often show the effects of various tax and public expenditure policies by moving the equilibrium solution for the economy (or a sector of the economy) along a given curve or by shifting that curve. Studies in economic systems routinely compare equilibrium solutions based on neoclassical tools such as upward-sloping supply or downwardsloping investment schedules. into the maximization paradigm.77 the legal assignment of property rights as long as transaction costs are insignificant. Coase's purpose has been to persuade his colleagues to devote their energies to better understanding of the real world of uncertainty and incomplete knowledge. It summarizes the desIre for more utility. negotiating. neoclassical analysis is certainly not hostile 1 social engineering. All those equilibria are idealized statements about what the world would have been if uncertainty and incomplete knowledge were to go away. This missing factor is the existence of transaction costs. Neoclassical economics is a product of the age of rationalism. By adjusting assumptions and constraints facing the individual decision make neoclassical economics has been able to identify a series of equilibrii. a basic trait of observed human behavior. an analyzes economic outcomes of that behavior in a world of non-attenuate private ownership and insignificant transaction costs. The assumption behind this type of analysis that the government is a cooperating agent in the model. Coase wrote: 1The reason why economists went wrong was that their theoretic system did not take into account a factor which is essential if one wishes to analyze the effect of a change in the law on the allocation of resources. changes fiscal rules have no effect on incentives affecting transaction costs. Indeed. and monitoring exchanges are negligible. However. and technology. the costs of protecting and maintaining the environment are ignored. Since its focus is on the end result of economic processes rath_ than the method of adaptation (why and how the observed patterns c behavior have emerged). Given the assumptions of non-attenuated private property rights and insignificant transaction costs. The relevant choice for policy is not between two or more motionless models. with its conventional wisdom that nature had endowed individuals with reason capable of discovering and implementing efficient solutions to their existential problems.

. The Economic Problem. and many other regulatory organizations are an unintended consequence of using neoclassical economics to assure the economy of competitive outcomes. 7th edition. ."} Paul Samuelson said: "It is a vulgar mistake to think that most people in Eastern Europe are miserable. 175. And even a privately owned firm in socialism induces behavior that is different than in capitalism. The gap between Western and Eastern living standard may narrow in the future. Federal Trade Commission.2 Seweryn Bialer and Joan Afferica wrote: "The Soviet Union is not now nor will it be during the next decade in the throes of a true systemic crisis. a state-owned firm induces different behavior than a privately owned firm. and the Law. p. Demsetz wrote: The special notion of competition relied upon by the model [of perfect competition] makes that model a poor vehicle for understanding a wide variety of competitive tactics and institutions that are adopted precisely to accommodate. Robert Heilbroner and Lester Thurow wrote: "Can economic command significantly compress and accelerate the growth process? The remarkable performance of the Soviet Union suggests that it can..4 In the United States.: Prentice Hall.... That is. Here are a few examples of pronouncements about the state of the Soviet economy as late as the 1980s.. 14 investment schedule to be downward sloping in a non-private property economy. the supply schedule cannot be assumed to be upward sloping nor the ______________________ R. A mechanical extension of neoclassical analytical concepts and tools to non-private property and/or positive transaction costs environments have produced misleading conclusions as well as policy prescriptions. for it boasts enormous unused reserves of political and social stability that suffice to endure the deepest difficulties. The Firm. p. NJ. (Englewood Cliffs... the Market. 629. In 1920 Russia was but a minor figure in the economic councils of the world. and the __________________________________ 1 R. Coase. Heilbroner. and L. 1984).78 functions reflect the incentive effects of private property rights. As we shall see later in this book. Thurow. Today it is a country whose economic achievements bear comparison with those of the United States. the Securities and Exchange Commission.3 And John Kenneth Galbraith on his return From Russia in 1984 claimed that the Soviet economy had made great national progress in recent years. uncertainty.

(New York: McGraw Hill. Galbraith. _______________________________ . In a world of uncertainty and incomplete knowledge. 11th edition. and scalpers are engaged in the production of transaction services.824. However. Particular marketing practices such as tie-in sales. if the price at which a person could obtain additional information were reduced. 4 lK. advertising. 1980). "A Visit to Russia." New Yorker 60 (September 3. Vertical integration and the V4 existence of firms find little rationale in the perfect decentralizati model because their source lies in the uncertainties of r economic systems and in the cost of rising markets accommodate to these uncertainties. p. Samuelson. 263." Foreign Affairs 61 (Winter 1982 83) . College graduates know that it takes time and money to gather information about employment opportunities. 1984). cost of transacting.1 Examples of Transaction Costs Information is not a free good. and manufacturer control of prices at whi retailers resell their goods are difficult to explain with a model the assumes away their cause. pp. marriage and dating bureaus. p. An important issue that underlines the theory of property rights What set of institutional arrangements encourages activities that reduce transaction costs? Or. Stores maintain inventories because it is a method for protecting themselves against fluctuations in the demand for their goods (i. Afferica. but the search costs might prevent them From discovering the best alternative. for reducing the cos1 information). "Reagan and Russia. free-market economy. what are the effects of various rules of the game transaction costs? In a private-property.79 2 P. reciprocity. 3 S. it takes real resources (including time) to produce information. 54 63. Shoppers know that by driving around they can find the best bargains. Bialer and J.e. Economics. but it might not be an efficient thing to do given the cost of gasoline and the alternative use for their time.. employment agencies. additional exchange opportuni1 would be exploited and the extent of exchange increased. Real estate agents. Sticky prices are a strategy on the part of the seller purchase goodwill From buyers by reducing their costs of informa1 about the terms of exchange over a period of transitory changes demand. resources are devoted to producing and selling information.

It is costly to many who act in good faith. misunderstandings concerning the attributes of goods. but more clearly in the latter. But. They may not have all relevant information about goods and services. he refused to pay his workers higher wages. increases the extent of trade. Legal and Political Dimensions of Capital. takes time and is costly. The extent of exchange would also be reduced if the allocation of risk and other future consequences of each and every exchange had to be negotiated separately. However. by preventing opportunistic behavior. and to the community as a whole because additional real resources have to be used to run credit bureaus. and provides incentives for resources to move to their highest-valued uses. reduced incentives for . A consequence of measuring all those attributes would be a reduction in the extent of exchange. (Amsterdam: North Holland. important as it is. 11. The wages to be paid to the seamen were agreed to before the voyage. the defendant hired a group of seamen to fish salmon off the coast of Alaska. This decision was efficiency-enhancing because it. A reputable dealer gets a higher price for the same good or service than a fly-by-night operator. a good reputation is an asset that has monetary value. Thus. Having no access to the labor market. An enforcement mechanism reduces the cost of exchange. p. The costs of negotiating exchange can be substantial. Domenico. Goods and services have multiple attributes that are costly to measure. Demsetz. contractual agreements in the rule-of-Iaw states reduce transaction costs by enforcing damages from breaches of contract. The court held that the defendant's promise to pay the wages over and above the original contract was not supported by fresh consideration (reciprocal promise). this selection process. A newcomer in town must be willing to trade at a lower price while investing in developing a reputation. Economic. the defendant agreed. the seamen refused to work unless they were paid higher wages. Due to their stability and credibility. The seamen sued and lost. and by reducing wasteful use of resources. The market provides an enforcement mechanism.g. and delivery dates are to be expected. to those who misunderstand the terms of exchange. In Alaska Packers' Association vs.80 H. and other means of self-protection. upon return to San Francisco. I pay for my plane ticket before the airline fulfills its side of the bargain). 1982). the bundle of rights being transferred. However. The parties may not know each other.g. Exchange is costly to enforce. Exchange can be simultaneous (e. Those who repeatedly fail to perform their side of the bargain lose business to their competitors. eliminates the time horizon problem. security deposits. In either case.. when the ship arrived in Alaskan waters.. buying fresh produce in a farmers' market) or it may take a period of time (e.

"Measuring the Transaction Sector in the United States Economy. The study has three parts. The first section develops a theoretical definition of transaction costs and the transaction sector. The completion of computers that have become outdated would have used additional resources. North and Wallis gave us a method for measuring transaction costs as well as supplying incentives for further research. Posner. An important implication is that transaction costs are a limiting factor on economic growth."1 With a few exceptions. Richard Posner's comment on the court's decIsIon in Allaska Packers’ Assocciation vs Domenico was that once it was "well known that such modifications [in the contract] are unenforceable workers in the position of the seamen in the Domenico case will know that it will do them no good to take advantage of their employers' vulnerability. North. which would be a waste. This is an efficiency-enhancing provision in the law of contract. Yet. It follows that incentives for efficiency improvements in the transaction sector are as important as __________________________ R.. . For example. The issue (addressed in chapter 15) is which set of institutions provides incentives for innovation in the transaction sector of the economy. Empirical Estimates of Transaction Costs Douglas North and John Wallis made the first comprehensive effort to measure transaction costs. eds. (Chicago: University of Chicago Press. S. for every answer it provided. which is not costless. B has to pay A for resources actually committed to production under their contract. 1986). 95-161. Gallman." in Long-Term Factors in American Economic Growth. B can choose to cancel the contract and compensate A only for computers already produced and for other sustained costs. Brown. Economic Analysis of Law. p. those in the production sector. The gains From trade are a consequence of specialization. 1992). 1870-1970. and the division of labor.2 As in many innovative works.81 opportunistic behavior by contractual partners. A agrees to produce for B a number of computers. the law of contract allows each party to choose between performing in accordance with the contract or compensating the other party for damages. Depending on costs. Then a better line of computers (produced by C) becomes available and the market for computers declines. 87. Engerman and R. pp. 2 1. Wallis and D. and Co. the study raised new questions. (Boston: Little. They are realized through exchange.

Table 2-2. Finally.35 43. Second.25 55.60 3. Whether those conflicts emerge from differences in customs.51 35. North and Wallis discuss potential implications of their empirical estimates of transaction costs.19 37. capital-intensive production techniques increase incentives for business enterprises to grow in size. They offer three major explanations for the expansion of resources used in the transaction sector of a growing economy.09 28.10 38.87 32.60 3.60 3.60 10.27 29.17 39.95 14.72 34. Table 2-2 summarizes their empirical findings.17 6. 121.67 3.35 54.82 The second part of the study provides empirical estimates of transaction costs in the United States economy for the period From 1870 to 1970.98 46. more resources have to be devoted to defining and enforcing the rules of the game." p.49 25.30 40. An implication is that more resources have to be devoted to transaction services within the firm. In the last section of the study. 1870-1970.66 4.87 8.69 51. religion and race or from occupational specialization and loss of personalized relationships between individuals in the community. First.80 Public Sector 3.12 30.30 41. The Transaction Sector as a Percentage of GNP in the USA Year 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Private Sector 22. "Measuring the Transaction Sector in the United States Economy.04 13.10 35. . According to North and Wallis.09 40. the expansion of markets and growing urbanization of the economy replaces repeated dealing with contractual partners we know with an ever-lengthening chain of exchanges carried out between individuals who have no knowledge of each other. transaction costs rose substantially during that period.43 31. Impersonal exchange requires more information-gathering activity as well as more elaborate enforcement mechanisms. ethnicity. the gains From trade tend to create conflicting interpretations about the prevailing institutional arrangements as well as about the justice and fairness of the distribution of income in general and the increments of income in particular.71 Source: Wallis and North.90 Total 26.

R. individuals develop institutions or rules of the game.83 SUGGESTED READING A. Their major function is to enhance the predictability of human behavior. They define the political system (the hierarchical structure. K. while the latter is about the game itself The rules are necessary in a world of uncertainty and incomplete knowledge. and reason. Alchian. Coase. experiences. Nijhoff. 1977). "Some Implications of Property Rights Transaction Costs. contracts). and other governmental regulations which are externally enforced. military). (Boston: M. and the. ed. administrative and customary arrangements for repeated human interactions. process. Given their subjective perceptions of reality. common laws. The former is about the rules of the game. and the importance of predicting the behavior of contractual partners. Dedication to ideologies. the computational limitations of the individual to understand. Informal rules have . the economic system (property rights in scarce resources. decision-making powers. statutes. protection system (judiciary. Formal rules are constitutions. then. the individual's rights). They arise From the complexity of the environment. "The Problem of Social Cost. PART TWO Chapter 3 INSTITUTIONS The transaction costs of making contracts credible are positive. Brunner. We define institutions as the legal." in Economics and Social Institutions. police. people develop rules. The first is the development and maintenance of institutions. traditions. are colored by their values. Individuals' perceptions of the real world. depth of religious beliefs. As we have o_served earlier. In der to control those costs." Journal of Law and Economics 3 (1960). while the second is about human interactions within the prevailing institutions. The prevailing institutional framework in a society consists of formal and informal rules. and many other observed behaviors of individuals and groups can be neither ignored nor dismissed as ad hoc events. sacrifice in defense of abstract causes. social activity involves human interactions at two levels. observed successes and failures. and utilize information about that environment.

Boyd and P. That is why informal rules are called the ethos. and Economic Welfare. To accomplish this objective. (Chicago: Chicago University Press. Identify exchange opportunities . The source of those benefits is the predictability of other people's behavior. My knowledge that other drivers will stop at a red light is my benefit from the rule. traditional values. Walker. rules yield a flow of benefits. I They are part of the heritage or culture. Rules are also costly. 5-7. Democracy. They learn how to adjust to the system. or both. We define ethos as the observed pattern of behavior that emerges from the interaction between the prevailing ethics and the conditions for survival as those are perceived by the community. Culture and Evolutionary Process. M. 2 D. enforced) and stable. "Institutions. North. individuals become better acquainted with the rules. ethnicity and other factors that influence the subjective perceptions individuals form to interpret reality. 1988). transmitted from one generation to another via teaching and imitation. p. Stability of Institutions As time goes by.84 their origins in the experiences.e. institutions must be credible (i. 2. Credibility (Enforcement) of Institutions Rules that are loosely enforced do not encourage human interactions and cease to be a predictor of human behavior. The cost of a rule (formal or informal) is the satisfaction a person has to give up by not being able to engage in the activity which the rule constrains.2 ________________________________ 1 R. From an individual standpoint. customs.. STABLE AND CREDIBLE INSTITUTIONS A major function of the rules of the game is to reduce the transaction cost of human interactions through making human behavior predictable. pp." in Freedom. Economic Growth. (Vancouver: Fraser Institute.l Richerson. or extending over long periods of time. ed. 1985). and Freedom. religious beliefs. The result is higher transaction costs of exchange and fewer exchanges. The fact that I must stop at a red light is the cost I bear. It is essential for both economic growth and social stability of the community to develop and enforce institutional structures that provide incentives for individuals to seek contracts with other individuals far removed From their personal knowledge.

He said: From 1935 through 1940. Fans enjoy watching the game. South Americans prefer lower rates of return from investments in the United States to the much higher rates of return that are often available in their homelands. the rules of the game are set. _I Comparison with a football game may illustrate the consequences of unstable institutions. the New Deal contributed significantly to prolonging the Great Depression until after World War II ended. investments in various assets. The coach goes to the referee and pleads: "My players worked so hard to get to the goal line. A stable and credible set of rules provides incentives to create new knowledge about exchange opportunities. the New Deal in retreat. and to exploit the most beneficial ones regardless of their time horizons. the never-ending process of "learning" them would reduce their flow of benefits for all students.587. And coaches know how to prepare their players. Jews in medieval Europe favored investments in jewelry. Robert Higgs presented convincing evidence that by denting investors' confidence in the stability of private property rights. with Roosevelt dead." The Independent Review 1. Frequent changes in or expectations about changes in the rules of the game tend to increase the risk and uncertainty associated with those decisions. However. "Regime Uncertainty: Why the Great Depression Lasted So Long and Why the Prosperity Resumed after the War. If the school changed its rules every year. and such factors raise the costs of exchange relative to those in contractual agreements that have a shorter time horizon. the flow of benefits from institutions depends on their stability. Thus. I __________________________ Higgs. P. The purchase of land.4 (1997). during an important game the blue team is on the one-yard line and fails to execute the fourth down. In 1945 and 1946. and other liquid assets. private investors dared not risk their funds in the amount typical of the late 1920s.85 and exploit the most beneficial ones. as long as university X has a well-defined set of rules. In a recent study. with Roosevelt and the ardent New Dealers who surrounded him in full cry. seniors are likely to capture more benefits from those rules than are sophomores. gold coins. and most of the wartime controls being removed. In football. please give them another down?" Suppose the referee . investors came out in force. An investor in post-communist Russia seeks a shorter payoff period than that available in Germany. Players know how to play it. and many other exchange opportunities have long-run consequences. For example.

and the behaviors that passed the test of time were institutionalized into taboos. The survival of small bands depended on cooperation among members. The informal institutions of a group are that group's repository of survival behaviors.. In the short run the blue team has won. players would not know how to prepare for it. culture.. different groups ended up with different informal institutions.sts. Those rules are called informal institutions. small bands were formed.. the closest collaborator of Karl Marx. the development of new trade routes and general improvements in knowledge created opportunities for individuals in a given community to interact with members of other communities. and football clubs would seek coaches who are better at getting rules changed than at coaching the players. but within the group. Those rules were not simply a product of human reason--many social animals also evince rules affecting individuals' behavior. the transaction costs of monitoring and enforcing informal rules were low. Predictably. In time. It is also modified in response to changes in the conditions of life. DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS Informal Institutions Human life in primitive society was geared toward the search for subsistence in its natural state. To the barbarian of the lower stage.prisoners of war were turned into slaves. But ITequent changes in the rules would raise the costs of the game downstream. To capture the potential gains From exchange. traditions. An interesting observation by Friedrich Engels... evolved as survival mechanisms within groups--although reason can explain their consequences.86 has power to choose to go along with the request. speaks of one such change in informal rules.1 Members of small groups lived together and interacted with one another. Human interactions that demonstrated survival traits were repeated. beliefs. The ethos is transmitted From one generation to another by imitation and in the context of stories about the life of the group. weaving. The [prisoners of war] were killed or adopted mto the tnbe. After the introduction of cattle breeding. Football fans would not be able to enjoy the game. Eventually. and agriculture. members of the group had to .... Interactions with members of other groups were rare and might not have been very friendly..human labor still does not produce any considerable surp_us over its main_enance co. In the pursuit of subsistence. The costs an individual had to bear for violating informal rules (as is still so today) ranged from having to put up with unhappy neighbors to being expelled from the community. and the blue team scores.. routines. and all other perceptions of the world. rules of behavior emerged within small groups.

More exchanges. but the transaction costs of exploiting them were high and often prohibitive. 58 and 65. And in Shasta County. That is. the transaction costs of enforcing intercommunity contracts had to be reduced.g. feudal lords. and bishops claimed a share of the gains from the resulting economic growth. Private Property. the extent of exchange increased. Nowadays. a rule protecting one's reputation) or in conflict (e. Many "boat people" in the United States have prospered under a set of formal rules they could not possibly have understood upon their arrival. 1942). To realize potential gains. and (3) offering credible protection of property rights. California. Privatization laws in post-1989 Eastern Europe are having different results From one country to another. the prohibition laws of .87 enter into contracts with individuals whom they did not know. Pursuing their self-interest. the residents rely on a set of informal rules rather than on legal norms to resolve disputes arising from damages done by stray livestockI Formal rules can suppress but they cannot chase out informal rules. Formal and informal rules coexist either in harmony (e. By incurring the costs of enforcing contracts between total strangers (cotton produced in Australia might be used to make shirts in New York which are then sold to ranchers in Montana). (2) providing protection for travelers. in turn. change in the balance of power between semi-autonomous city-states and the central power. Japanese culture has survived American commercial influence. new opportunities did emerge.g.. who followed different customs. As transaction costs of exploiting new opportunities fell. Kings. Serbs preserved their customs through five centuries of Turkish formal rules. in favor of the latter. and bishops in Europe rose to the challenge by (1) integrating local customs with the rules derived From Christian ethics. The Origin of the Family. and the State (New York: International Publishers. governments create opportunities for the growth of wealth and appropriate a share of those gains through taxation. lords. because the informal rules differ. commercial laws provide the same service. that 1S. kings.. In general. And they make a difference. Engels. pp. competition between semi-autonomous feuds gave incentives to feudal lords to provide credible guarantees of property rights. and whose behavior they could not observe at a low cost. created new knowledge about economic opportunities and reinforced economic growth. informal institutions emerge spontaneously. Similar formal rules in the Untied States and many South American countries have produced different outcomes. leading eventually to a ______________________________ F.

labor laws. morality. It would not be fair to say that social engineers do not have good intentions. designed by lawyers. Ellickson. informal rules matter because the present and the future are connected to the past by the continuity of a society's institutions even after they outlive their usefulness. In the 1990s research institutes and teaching centers. 624-87. Exogenous changes in the rules are usually conceptualized by scholars. "Of Coase and Cattle: Dispute Resolution Among Neighbors in Shasta County. and the British or empirical tradition on the other. _______________________ 1 R. Many informal rules have evolved into their present form from serving a once important purpose. The former emphasized exogenous or outcome-oriented rules. and regulatory agencies such as the Federal Trade Commission are a few examples of such developments in the United States. enacted by elected officials. The convention of showing an open hand when greeting a stranger. fairness. The problem with these terms is that none of them has a welldefined (agreed upon) empirical content. at one time. and/or the public interest. And the changes are justified by reference to justice. To paraphrase North. Formal Institutions Friedrich Hayek generalized the history and development of formal institutions into the continental or rationalistic tradition on the one hand. most of them financed by European taxpayers. have been set up all over Europe with the objective of creating knowledge supportive of the European Union. which emerge mostly in the political domain. and human reason is capable of discovering the institutions required to bring about such a society. advocated by various pressure groups. Outcome-Oriented Changes The continental tradition had two tenets: There exists a just society in which people can live in peace and harmony. pp. The caste system in India has survived its origin. for better or worse. served to show that one was not bearing a weapon." Stanford Law Review. If we assume that _residents .88 1920s). which was to enhance the division of labor in labor-intensive agriculture. But the changes they advocate rely. The continental tradition provided the philosophical rationale and political justification for governments to develop and impose outcome-oriented ( exogenous) rules of the game. while the accent of the latter was on endogenous or incremental rules which. 38 (1986). emerge spontaneously through repeated interactions. Antitrust laws. on the strong hand of the state to force the game to adjust to new rules. The continental tradition encouraged systematic investment in knowledge supportive of outcome-oriented rules. and carried out by bureaucrats.

The rules do. It questioned the conventional prescription of good government. To paraphrase William Niskanen. Instead of searching for Institutions that are outcome-oriented the British tradition emphasized the right of individuals to pursue their own private . The late professor Warren Nutter used to define the objectives of social and economic engineering as a hazy vision of things that would be nice to have. They can and have at times produced good outcomes. the British tradition held that in a world of uncertainty and incomplete knowledge. the public interest is defined by individuals who. Critical requirements that utopians have to deal with are: (1) Who is to identify the just outcome? (2) What kinds of institutions would channel human behavior in the direction of that outcome? (3) How are competing institutions to be suppressed without eliminating democracy? Examples of utopians are pre-Marx socialists.89 Clinton and Reagan both acted in good faith. It is important to understand that the issue is not whether exogenous changes can do good. and good policy. Spontaneous Changes The British tradition grew out of a strong dose of skepticism toward either the rulers' foresight or their goodwill or both. why not give the community a push in the right direction? Examples of holists are Hegel. like all other individuals. Utopians believe that we can use reason to discover the "just" society. and supporters of the so-called industrial democracy in the West. Stalin. Incrementalists seek to restructure society by way of marginal changes in the rules of the game. which is to seek and elect good leaders and give them the power to do what is right. etc. The issue is that they create a window of opportunity for public decision makers to satisfy their vision of a good community at the expense of its members. The common belief of all advocates of exogenous institutional changes is that the price of social restructuring is worth paying. Examples include hiring quotas. the public Interest is surely a very elusive concept. values. Holists tend to generalize historical events and personalities into prophesying the direction of social and economic development in society. Marx. good leaders do not assure good government high purpose does not assure good law. we can identify three general approaches to exogenous institutional changes: holistic. and incremental. and the German Historical School. have their own preferences. as by Lenin. minimum wage laws. Using history as a guide. utopian. A holistic approach to social restructuring can easily be radicalized. Mao and Castro. That is. Hence. and private ends. the political elite in most Third World countries.

S.gntrols and the Free Market. to the rise of socialism." in Governmental f. The British tradition. and (2) to institutionalize repeated interactions into the law.2 The prevailing set of institutions in any society is a mix of spontaneous and exogenous rules. a helpful hint is that institutions that emerge spontaneously tend to be noncompulsory (e. the rule of limited liability. A. perhaps unintentionally. The preponderance of one or another type of formal institutions determines the opportunity set of the ruling elite. Niskanen. (College Station: Texas A&M _niversity Press). stock exchanges). Because of their voluntary acceptance. "Public Policy and the Political Process. p. Both traditions confirm the old dictum that ideas have consequences. "What is Right with Hayek's Ethical Theory?" Paper presented at the Mont Pelerin Society meeting in Cannes. ___________________________ 1 W. then. The role of the state is (1) to monitor and enforce those rules--a role not too different from that of the referee in a football game.. While it is not always easy to determine whether an institution is endogenous or exogenous. However. Individuals accept those rules not because they understand them but because the rules work. some endogenous rules are mandatory. Outcome-oriented rules create opportunities for rent-seeking coalitions to be formed. Professor Angelo Petroni from the University of Bologna wrote: The fact that the mechanism of evolution. Pejovich ed. does not imply that individuals do not have a purposive objective-seeking behavior including imitation of others' successful behavior. and which maintain themselves by incremental adaptation to changes in the social and economic conditions of life. advocates rules of the game that are the result of a process of selective evolution. 1994. when large numbers and long periods of time are involved. 76. THE DIRECTION OF CHANGE . The rules of the game then emerge spontaneously via repeatedated voluntary interactions. The continental tradition created the market for social engineering and contributed. 26. September 25-29. p. like driving on the right-hand side of the road.g. Petroni.90 ends. The British tradition made a major contribution to the rise of classical liberal philosophy and methodological individualism. endogenous rules are self-sustaining. Spontaneous institutions raise the costs to the members of the ruling elite of pursuing their private ends. may be treated by the economist as if it were a Darwinian one.

It takes time for informal rules to change. Given potential gains from exploiting new opportunities. changes in the opportunity costs (ie. Changes in informal rules are costly because of their tenacity. the demand for adjusting the rules to the requirements of the game would arise from within the system. In order to capture potenti gains from joining the labor force. creates new resources.: relative price) of being a homemaker in the United States led to a significant increase in women's participation in the labor force. invents new technology. individuals have incentives to negotiate contracts that are submarginal in terms of the prevailing ethos. For example. the success of those individuals--whether we call them innovators. If the returns were substantial enough to generate and sustain a large number of repeated interactions. individuals compete for scarce goods. Single women were socially marginalized. women had to press for changes in a number of the prevailing formal and informal rules supporting the traditional family. Wives went to work in order to pay some specific bills. between pregnancies. In the pursuit of their private ends. That is. the prevailing institutions would slowly but surely adjust to the new requirements of the game. that is. speculators. If operating below the margin of accepted behavior provided a differential return. the critical function of which is to reduce the costs of exchange and production. others. Changes in formal rules may require a costly effort in terms of time and resources (including overcoming of the free-rider problem). discovers new sources of supplies. And the cost of institutional restructuring can be high. It means that competition continuously develops new opportunities for exchange.91 The agent of the process of change is the individual. The competitive process is a knowledge-creating process. The competition is carried out by means of institutions. those who stand to gain from changes in the rules must be willing to bear the costs of restructuring. and brings about changes in individuals' subjective perceptions of reality. In order to capture the potential gains from this never-ending process of creating new knowledge. Men bragged about their affairs while wives hid these even from their best friends. A critical factor affecting the opportunity costs of staying at home was the growth of output coupled with an enormous increase in the range of durable consumer goods. In the traditional family husbands specialized in earning incomes. while wives specialized in homemaking and raising children. sleazes or whatever term suits one's preferences--would attract competition from. and after kids went to . individuals and organizations have to seek and negotiate new types of contracts. If the prevailing rules were poorly attuned to such contracts. The demand for institutional change has to be effective. observed exchanges between interacting individuals would approach the margin of accepted behavior.

Gary Libecap analyzed the development of mineral laws in the western United States in the second half of the nineteenth century. Pressures on legislators from various feminists groups. Those changes in the rules of the game slowly but surely have been providing women with opportunities to compete in the labor market as equal to men. We observe changes in informal rules such as the social acceptance of the Pill. the rules of the game were not attuned to new demands of the game. so that the competitive market for labor would have no reason to differentiate between men and women. to equalize money incomes of men and women could have only raised the transaction costs of monitoring and enforcing employment contracts without solving the real issue. Lance Davis and Douglass North remarked: "It is the possibility of profits that cannot be captured within the existing arrangemental structure that leads to the formation of new (or the mutation of old) institutional arrangements. Changes in the rules are both incremental and spontaneous. the competitive labor market treated all women as a high-cost resource relative to men. and they occur in response to changes in the requirements of the game. There are then basically three ways for the community to respond to a demand for a change in the rules of the game. (1) Allocative efficiency method refers to adjustments within the prevailing institutional framework.2 A major problem at that time was the inability of the then prevailing institutions to take advantage of the rising value of mineral resources. including abortion laws and simplified divorce proceedings. the pressure for changes in the rules came from within the system. With some women earning differential returns at the cost of social ostracism. The competitive market for labor was not discriminating. and the rules eventually adjusted to the new requirements of the game. We also observe changes in formal rules. It is a good example because it also shows that even the top leader of the most tightly controlled society in the entire history of mankind had to make his decisions in a world of uncertainty and incomplete knowledge. The real issue was to remove the constraints of informal and formal rules. (2) Adaptive efficiency method is to allow individuals and organizations to seek and negotiate new kinds of contracts and then to institutionalize those that are repeatedly observed. of single motherhood and of live-in arrangements. We observe this method of responding to demand for changes in the rules whenever the prevailing establishment has greater bargaining strength than those who expect to profit from institutional changes. which identified the resulting income differences with discrimination based on sex. The response of the competitive market for labor was predictable. A good example is Gorbachev's attempts to save the S_)Viet system. That is. Libecap found that the . it was responding to the prevailing rules.92 college." 1 In a groundbreaking study. Given high information costs of identifying career-oriented women.

g. North eds... and D. Consequently. 1966).. Libecap. (Cambridge: Cambridge University Press.forced new ownership structure to _____________________________J L. Cambridge University Press. as in the breakup of AT&T) to encourage individuals and groups to explore alternative ways of exploiting new technological opportunities. 2 G. and D. 59. T. unwritten rules in the 1850s to higWy specified statutes and court verdicts by the end of the centuryThe historical record and the statistical tests suggest that the evolution of mineral rights law in Nevada can be understood as an adjustment process to reduce ownership uncertainty Since there was little existing mineral law to borrow from (either state or federal). In Europe. The fact that new property rights developed means that potential benefits from mining were judged to be in excess of the costs of defining and enforcing those rights. spurred by huge ore discoveries. The results of using piecemeal social engineering depend on the balance of bargaining power between the establishment on the one hand and individuals and organizations demanding a change in the rules on the other. 34-58.93 development of mineral law in the American West responded to changes in the requirements of the game. as the mining industry boomed. the establishment had much greater bargaining strength and the system moved in the direction of . L. (Cambridge:. Institutional Change and American Economic Growth. pp.. pressure on existing legal institutions." in Empirical Studies in Institutional Change. Eggertsson. Libecap concluded the study saying: The last half of the nineteenth century in the American West was a time of intense economic and legal change. JJ emerge. p. Alston. most of the Nevada statutes and court verdicts were written in response to local conditions. 1971). US rules were plastic enough (e. "Economic Variables and the Development of the Law: The Case of Western Mineral Rights.. A good example is the development of telecommunications in the United States and Western Europe. the system moved in the direction of adaptive efficiency. This resulted in the observed progression in mineral rights law from general. The exploitation of those benefits required the development of a bundle of property rights that was better attuned to new requirements of the game. 1 (3) Piecemeal social engineering method of responding to demand for institutional restructuring requires the government purposefully to design and implement changes in the rules. Changes in the rules are incremental but not spontaneous. The rising value of mineral deposits created pptential benefits. North. Davis.

higher than necessary military budgets. This means that all arrangements producing positive gains--rather than the most efficient one--are eligible for imitation. and no new issues requiring changes to the prevailing rules emerged. Armen Alchian wrote: [I do] not regard uncertainty as an aberrational exogenous disturbance. We do not observe such a tendency in the real world. Members draw their power and rewards from the prevailing rules. The convergence to the most efficient institutional arrangement would require a process during which no new knowledge is created." p. The objective of the political elite is always the same: to get a critical number of powerful groups to support the prevailing system. at best. business regulations favoring established firms. WHY DO INSTITUTIONS DIFFER? Our discussion does not suggest the existence of a mechanism for replacing less efficient institutions with more efficient ones. members of the political elite have incentives to create rentseeking opportunities for a segment of the community that might. We also observe the growth of rules that restrict exchange and production. To preserve their position and status. among many other forms. individuals interpret the results of different types of contracts differently. How do we explain the fact that more ____________________________ J G. Second. And as long as members of the community perceive the resulting inefficiencies of the system to be less than the costs of changing the system. With uncertainty and incomplete information. The collective set of actual choices then approximates a random selection of contractual arrangements. However. "Economic Variables. We observe research grants for educators. in turn. most recent developments in Europe suggest that the results of the competitive process in the United States have been noticed. small marginal changes. and foreign trade restrictions. The method of forming rent-seeking coalitions might take different forms in different communities depending on perceptions by the political elite of the prevailing balance of power. 57. people respond to opportunities for exchange by trying different types of contracts. We observe the growth of institutional arrangements that enhance the growth of wealth. from which successes and failures are chosen.94 piecemeal social engineering. the prevailing system will continue to exist with. in free societies. And for a good reason. as does the usual approach from the opposite extreme of accurate . support the prevailing regime. Libecap. efficient institutions have failed to drive less efficient ones out of existence? Why do less efficient institutions manage to survive? One reason is self-interest of the political elite. support for labor unions.

" July 1992. Finally. Professor David's second point is especially interesting. it motivates and rationalizes a type of adaptive behavior. It says that . or diagnosis. Paul David addressed the issue of the tenacity of institutions as follows: I perceive there to be three main analytical insights concerning the roots of path-dependence in economic phenomena which can take us a long way toward understanding why history matters so vitally where human organizations and institutions are concerned. p.. It does not base its aggregate description on individual optimal action. Evolution. 6." Journal of Political fconomy 58 ( 1950). The second is concerned with . The latter are sunk investments in the prevailing set of formal and informal rules. P.the necessity of achieving consistency and compatibility among the constituent elements of human organizations. by linking their present functions with originating circumstances. Institutional Changes. chapter II. p. North. yet it does not destroy the basis of prediction. The third involves . Alchian. Indeed we observe communities allover the world moving along inefficient (dependency) paths even though aware of more efficient institutional structures elsewhere.analysis. The first has to do with the role of historical experience in the formation of structures of mutually consistent expectations that enable coordination to be achieved without centralized direction of the individual economic agents.. "Uncertainty.. yet it is capable of incorporating such activity where justified.3 __________________________ A. The former include the individual's perception of reality. The existence of uncertainty and incomplete information is the foundation of. Institutions. David..2 An implication is that people have incentives (except in the case of a major change in relative prices) to make marginal adjustments in the prevailing rules rather than to incur the costs of institutional restructuring. 221. institutions give the hand of the past continuing leverage on the present. it permits of various conflicting objectives. explanation. which is shaped by the prevailing institutional framework.the resemblance between the information channels and codes that organizations require in order to function with even a minimum level of economic efficiency.. 3 D. The sources of those transaction costs are both subjective and objective.95 foresight. the importance of the concept of a class of "chance" decisions rests upon it. 1 Transaction costs of institutional restructuring are another reason why less efficient institutions continue to survive. and imperfect markets. the bargaining strength of the establishment. They become the carriers of history. "Why Are Institutions the 'Carriers of History'?" Paper presented at the Stanford Institute Symposium on "Irreversibilities. and Economic Theory.

(Cambridge: Cambridge University Press." Journal of Political Economy 58 (1950)." which have all the characteristics of capital assets specific to those organizations. For example.  . A. which includes communication channels. Institutional Changes and Economic Performance. şi în seminarul meu despre “Organizaţii şi Cunoaştere” la Departamentul de Ştiinţe Politice din Faculty of Arts. Both the firm and the employee have incentives to maintain this culture into the future. Această lucrare se bazează în parte pe idei prezentate într-o conferinţă la Institute of Economic Affairs. Polirom. A. JEREMY SHEARMUR Utilizarea cunoaşterii în organizaţii: o explicaţie preliminară Hayek. _____________________________ D North. Aş dori să mulţumesc participanţilor la ambele pentru discutarea unor versiuni mai vechi ale ideilor pe care se bazează această scurtă lucrare Nota editorului: Autorul îşi păstrează toate drepturile asupra acestui studiu. and other internal codes. 2001) ∗ (ARTICOL APĂRUT ÎN VOLUMUL Filosofia socială a lui F. an engineer working for Texas Instruments has to master the firm's culture. în cadrul ANU în 1999. which is of little value elsewhere. în 1998. informationprocessing procedures. 1990). The employee's knowledge of the Texas Instruments culture. becomes part of the firm's capital stock.96 organizations develop their own "cultures. "Uncertainty. Londra. Institutions. Evolution and Economic Theory. SUGGESTED READING Alchian.

Londra: Routledge. spontan. Pentru că. în special.2 Ceea ce era semnificativ. în viziunea lui Hayek. în termenii teoriei sociale. Prin aceasta înţeleg că ea este social dispersată . în Avuţia Naţiunilor o trecere în revistă a modurilor în care avuţia este generată ca urmare a diviziunii muncii în cadrul unui atelier de ace. materialul colectat apoi în lucrarea lui Polanyi. la nivelul există o aceeaşi diviziune a muncii şi câştiguri de productivitate. pentru a folosi exprimarea lui Gilbert Ryle. Coordonarea activităţilor indivizilor era dată de preocuparea fiecăruia de a obţine un câştig cât mai mare de pe urma muncii sau a bunurilor sale şi de atenţia la semnalele ce li se transmit prin intermediul preţurilor. scală mare. mai degrabă decât să fie ceva care este sau poate fi controlat în mod centralizat. mai degrabă. Smith a oferit.. Aceasta i-a determinat pe aceştia să coopereze . în acest caz.în sensul că este prezentă în cadrul populaţiei unei societăţi. The Concept of Mind.ci pe o societăţii. Ci avea loc. cu referire la Michael Polanyi1 . avea nu atât ceea ce se întâmpla în cadrul atelierului . Londra: Hutchinson.97 [. accentuând.fără măcar să ştie că acest lucru se 1 A se vedea. The Logic of Liberty. sau a directivelor date de către acesta celor ce întreprind activităţi economice în cadrul societăţii. este notoriu. Dar.1951 2 A se vedea Gilbert Ryle.unde se presupune că diversele activităţi ale indivizilor sunt coordonate de un manager sau un comitet al muncii . 1949 .. o semnificaţie cheie. a fost adus la lumină printr-o reinterpretare creativă a ideilor lui Adam Smith cu privire la diviziunea socială a muncii.faptul că o mare parte din cunoaşterea respectivă poate foarte bine avea un caracter tacit: să fie mai degrabă de tipul a şti cum decât a şti că.] În centrul argumentului lui Hayek se afla o imagine despre cunoaştere ca dezagregată din punct de vedere social. Dar coordonarea avea loc nu atât ca urmare a planificării de către un manager. Hayek va întări mai târziu această idee.

în diferite situaţii în societate. Într-adevăr. de asemenea. informaţii cu privire la răspunsurile şi evaluările agregate ale altor oameni. dar acesta nu este un subiect pe care îl putem dezbate aici 4 Argumentul lui Read este doar unul dintr-un şir de prezentări ale acestei idei după care produsele într-o societate bazată pe piaţă sunt produse ale cooperării neintenţionate între oameni care nu se cunosc între ei şi care nu cooperează în mod deliberat. în termenii utilizării cunoaşterii social dispersate.ca rezultat al luării în considerare a semnalelor care li se transmit prin intermediul preţurilor. Pencil”.org/about/ipencil. Căci ar părea nu numai că o asemenea societate funcţionează astfel încât oamenii contribuie fiecare la bunăstarea celuilalt. Căci într-o astfel de societate. Nu era vorba numai despre ce ar putea face oamenii. idee care poate fi regăsită cel puţin încă de la Al doilea tratat despre cârmuire (Second Treatise on Government) al lui John Locke. fiecărui individ care acţiona. Hayek a fost capabil să construiască pe .viziunea diviziunii sociale a muncii într-o societate bazată pe piaţă. Ideile lui Hayek sunt izbitoare. de la dezvoltarea încrederii 3 Este cu siguranţă o problemă de real interes intelectual când şi în ce condiţii are loc efectiv această coordonare.care îşi găseau locul în cadrul planurilor complexe şi necunoscute ale altor oameni . sub protecţia domniei legii. Aceasta îi determina să producă lucruri de care alţii aveau nevoie . Cea mai accesibilă sursă a eseului lui Read este acum: http://www. Nu trebuie să le tratăm ca descriind singurul mecanism legat de cunoaştere care funcţionează într-o societate a pieţei modernă şi complexă.98 întâmplă. Au loc tot felul de alte activităţi.cu deosebire în predica laică a lui Leonard Read. “I.şi să revigoreze .html .fee. dar şi despre ceea ce cunosc şi pot pune la dispoziţia altor membri ai societăţii prin intermediul mecanismelor de piaţă. indivizii pot acţiona pe baza propriilor judecăţi şi cunoştinţe.4 Aceste preţuri ofereau stimulente şi transmiteau. ci că ei ar putea face aceasta acţionând într-o manieră care să permită realizarea un ideal important de libertate.3 Imaginea rezultată este cea care a constituit de atunci o sursă continuă de inspiraţie pentru teoreticienii sociali . imaginea la care a condus a fost izbitoare.

cât de importante ar fi aceste alte probleme. 1989 7 A se vedea. organizaţii de desfacere şi producători în scopul unei mai bune asigurări a dezvoltării produselor potrivit cerinţelor consumatorilor. R. de asemenea. de exemplu. no. Ann Arbor: University of Michigan Press. 1996. Cornuelle. (În mod clar. dar argumentul lui Hayek era acela că nu li se pot substitui în mod sistematic. pp. şi diviziunea socială a cunoaşterii.nu pare să existe nici o alternativă evidentă în cadrul societăţilor bazate pe piaţă. de abordare a acestor lucruri altfel decât prin intermediul mecanismelor de piaţă. 6 Spre comparaţie. aşa cum o zugrăveşte Hayek. acela că acestea ne permit eliminarea costurilor de tranzacţie (în mod special ceea ce el numeşte costuri de 5 A se vedea de exemplu Dan Klein (ed. Winter 1992. Nu numai că aceste lucruri sunt caracteristice unei societăţi cum este a noastră. “Natura firmei” este încă folositoare. Căci el pune întrebarea foarte pertinentă: de ce. trebuie să existe firme şi. diviziunea socială a muncii. în mod esenţial.) Reputation.99 în cadrul relaţiilor repetate şi comunicarea cunoaşterii prin intermediul bârfei5. este cea care formează cadrul pentru acele alte activităţi.) Acest fapt pune problema care ne preocupă în lucrarea de faţă şi care este următoarea: ce ne facem cu problema lui Hayek privind utilizarea cunoaşterii tacite şi dezagregate în interiorul organizaţiilor?7 În acest context. oferindu-ne contextul pentru problema noastră. ca probă şi argument cu privire la rolul unor astfel de idei ca alternativă la viziunea potrivit căreia guvernul este necesar pentru a determina indivizii să se comporte în mod corespunzător unii faţă de ceilalţi. Critical Review. să spunem. Oxford: Clarendon Press. “The Power and Poverty of Libertarian Thought”.aşa cum arată Hayek. deşi există şi abordări mai recente. Dar. şi a fost recent admis de către mulţi socialişti6 . 6. contribuţiile lui Plant şi Miller în Market Socialism editat de Julien Le Grand şi Saul Estrin. în general. informaţia furnizată centralizat şi alte activităţi ale guvernului pot afecta funcţionarea unor asemenea mecanisme. la întrepătrunderea între. extinse. dată fiind abordarea pe care tocmai am menţionat-o.1-10 . organizaţii? Şi răspunsul pe care îl oferă este. dar . pentru o prezentare provocatoare a acestei probleme. lucrarea clasică a lui Ronald Coase.1.

el poate nu numai câştiga foarte mult de pe urma respectivului contract (presupunând că ar fi plătit pe baza aşteptărilor tuturor că lucrurile se vor face în vechiul mod). Kroszner (eds.de exemplu.raţional . şi dacă unii concurenţi ar fi 8 A se vedea.spre deosebire de a încheia cu el un contract pentru furnizarea unui bun sau serviciu .) Problema proprietăţii cunoaşterii este. (În mod clar. cunoştinţele sale legate de munca pe care o desfăşoară ca şi inovaţiile sale sunt proprietate a companiei şi nu a sa. este dificil şi costisitor pentru companie să identifice ce anume se întâmplă. în mod clar. a angaja pe cineva . acest lucru pune unele probleme interesante cu privire la stimulente. dar el se poate folosi de inovaţia la care a ajuns lucrând la problema respectivă. pentru a rezolva problemele altora. compania ar avea proprietatea asupra ei. cu deosebire important în cazul unui angajat. şi. dacă un angajat ar fi avut ideea. de a îndeplini o anumită sarcină. pentru o trecere în revistă folositoare. articolele din Louis Putterman şi Randall S. Cambridge: Cambridge University Press. ediţia a doua. atunci. aşa cum Coase însuşi a accentuat. În al doilea rând.) The Economic Nature of the Firm.100 marketing). mai uşoară şi mai rapidă. Dacă lucrătorul cu contract descoperă o modalitate nouă. în sensul că.aştepta să îndeplinească o gamă largă de servicii al căror caracter nu poate fi specificat la momentul angajării.are două consecinţe semnificative.el va avea interesul să ascundă potenţialul inovaţional care ar avea o aplicaţie dincolo de şi deasupra celei necesare soluţionării problemei care i-a fost încredinţată. În primul rând. În timp ce. înseamnă că de la o persoana se poate . aşa cum vom vedea.8 Căci dincolo de şi deasupra acestui răspuns. Această abordare ar putea fi uşor lărgită. şi dacă domeniul este tehnic. 1996 . dacă angajatul talentat nu are perspectiva unui venit în plus faţă de şi deasupra salariului său . semnificativă dacă vom compara un angajat cu cineva care furnizează anumite servicii prin contract. prin oferirea unei părţi din acţiunile companiei . s-ar putea adăuga că. în mod firesc.

vezi S. 1997. pp. descrierea de către Robertson a firmelor ca “insule de putere conştientă în oceanul de cooperare inconştientă precum picăturile de unt coagulându-se într-o găleată de zer”11. pentru o o mai puternică susţinere a acestui punct de vedere. Aşa cum voi arăta mai departe în această lucrare.foarte imteresantă. p. Simularea pieţei O cale de abordare a acestei probleme este adoptarea viziunii potrivit căreia abordarea lui Hayek a oferit calea de rezolvare a acestor probleme de cunoaştere şi a căilor în care acestea ar putea fi folosite în interiorul firmelor. 1988. Abordarea lor în această . cu aprobarea acestuia.în cadrul acestora? 2. April 1983. Dar. Cheung.10 Examinează apoi . ar putea face acest lucru numai cu acordul acesteia. Ei ne amintesc.1-21. “The Nature of the Firm”. 11 A se vedea Ronald Coase. Scopul general al argumentului lor este accentuarea continuităţii între relaţiile contractuale din afara şi din interiorul firmei.lucrare este mai largă decât ar putea-o indica caracterizarea mea de aici. în Coase. există şi alte dimensiuni ale acestei probleme. Ei 9 Tyler Cowen şi David Parker. şi anume: cum ne putem folosi de cunoaşterea social dezagregată . În mod corespunzător. “The Contractual Nature of the Firm”. Londra: Institute of Economic Affairs. acestea pun o problemă. The Firm. în Journal of Law and Economics. Chicago: Chicago University Press.şi argumentează în sprijinul .35 . 10 Spre comparaţie. pot fi utilizate în interiorul firmei.unei multitudini de căi în care abordări de piaţă (market-like approaches). Markets in the Firm. în acest context.înclusiv cunoaşterea tacită . odată ce există.101 vrut să se folosească de ea. ca şi mecanismul preţurilor şi cele asemănătoare acestuia (price-like mechanisms). de modul în care Ronald Coase a citat. the Market and the Law. Un ghid deosebit de bun şi scurt al unor asemenea abordări este oferit în lucrarea lui Tyler Cowen şi David Parker “Markets in the Firms” (Pieţe în interiorul firmelor)9. şi plătindu-i o taxă. există motive întemeiate pentru existenţa firmelor şi a altor tipuri de organizaţii.

Dar. Nu numai că toate condiţiile pot fi mai proaste.poate oferi reale beneficii celor care se ocupă de managementul companiei originale şi celor care conduc unitatea respectivă. dezavantajele acestora. şi anuume. Această abordare mi se pare solidă şi interesantă. în zilele noastre. Căci examinarea.în sensul unei companii care de atitudine. să fie exact tipul de abordare care ar trebui utilizat în multe împrejurări. printr-o paralelă cu neajunsurile unei economii planificate centralizat. contractarea . Abordarea lor este oferită ca alternativă la viziunea asupra managementului firmei ca planificator central. Prima constă în faptul că introduce în interiorul companiei o abordare care poate conduce la probleme în relaţiile de muncă. introduce un sistem de stimulente perverse pentru angajaţii în discuţie. însă. condiţiile lor de angajare şi oportunităţile de promovare vor rămâne la fel ca cele pe care le aveau în cadrul companiei mai mari. Indivizii din respectiva divizie vor putea foarte bine să înceapă a se întreba dacă. să spunem. evaluarea pe care o faci este aceeaşi cu cea pe care ai fi făcut-o dacă ar fi să evaluezi activitatea plănuind să contractezi cu alţi furnizori. ca un preambul la tratarea acestora ca furnizori prin contract ai respectivului serviciu. că există trei probleme ale unei astfel de abordări. până la a contracta toate activităţile “sale”. unele care răspund unor critici mai vechi ale relaţiei de angajare. Mi se pare. Pare. ceea ce se raţionalizează pot fi chiar posturile lor. În mod evident. însă. o dată ce această evaluare a va fi realizată. Angajaţii pot simţi că participarea la . dar dacă rezultatul este raţionalizarea. se discută despre firma virtuală adoptă o astfel . în mod clar. de asemenea. a sarcinilor pe care le au de îndeplinit anumite diviziuni ale unei companii.102 prezintă. pentru angajatul obişnuit. pot exista dezavantaje importante. Este uimitor cum. Căci.ca şi introducerea de astfel de condiţii în interiorul unei companii .

Una dintre persoane este folosită pentru atingerea scopurilor unei alte persoane. dar care poate fi extrem de profitabil. Mai mult.103 exerciţii evaluative relaţionate cu astfel de mişcări este echivalentă cu împletirea funiei cu care vor fi spânzuraţi. dacă avem de-a face. este posibil nu numai ca o sporire a productivităţii să fie în detrimentul cuiva . astfel. Trebuie. să plătească pentru el dacă a fost livrat conform specificaţiilor. rezistenţa sau chiar sabotarea respectivelor activităţi. sau parteneri într-o mică întreprindere. astfel. Dar există chiar riscul ca aceasta să se întâmple ca urmare a propriilor idei şi inovaţii. dar şi ca urmare a satisfacţiei de a ţi le vedea puse în practică şi de a ajuta la creşterea şi dezvoltarea companiei cu care te identifici. în acest cadru.între angajat şi angajator . Cu alte cuvinte. Tipul de relaţii în discuţie . se presupune că. diferite în cazul unui simplu angajat într-un asemenea cadru. se presupune că doreşte lucrul pe care l-a comandat. la cel de-al doilea punct. angajarea în asemenea termeni poate fi extrem de stimulativă. Ajung. Căci. şi nu cade în sarcina persoanei cu care a . dacă cineva contractează cu o parte din afara companiei pentru furnizarea a ceva. în acest context. Asemenea aranjamente sunt importante .căci ele pot fi în direcţia eficienţei. Lucrurile sunt.un lucru nu numai extraordinar. Este posibilă.fie în termeni de pierdere a locului de muncă sau de scădere a interesului asupra propriei activităţi. Poate fi o adevărată provocare a-ţi utiliza cunoştinţele şi ingeniozitatea pentru a face lucrurile mai bine . în mod firesc. cineva care intră într-o relaţie contractuală. însă. ştie ce anume doreşte. şi a unui tip de ordine socială descris de Smith şi mai apoi de către Hayek.au fără îndoială un caracter pur instrumental. cu indivizi care sunt întreprinzători individuali. nu numai în termeni de venituri de pe urma ideilor tale. În al treilea rând.

la rândul său. există contexte în care aceasta ar putea ridica o sprânceană. Dacă o abordare ca cea a lui Cowen şi Parker duce la dezvoltarea de centre de profit în interiorul întreprinderilor. ca parte a relaţiei contractuale). (De exemplu. nu ştie cu exactitate ce anume doreşti să realizezi . ca să nu luăm în considerare faptul că. produce ceea ce i-ai cerut să producă. dezvăluirea a ce anume doreşti să realizezi îi poate oferi informaţii preţioase. la rândul lor par a nu avea nici un motiv pentru a-şi pierde vremea cu problemele altora. În mod evident. Dar şi că vor exista pierderi atât în privinţa cunoştinţelor (know-how) indivizilor care execută sarcinile respective pe cont propriu.104 contractat să-i ofere o critică a produsului care a cerut să-i fie furnizat. nu numai că . în modul cel mai eficient. sau pune o întrebare mai explicită cu privire la ceea ce li s-a cerut să furnizeze. nici un stimulent pentru a se gândi la problemele tale.) Acest fapt presupune.în modul cel mai economic a ceea ce li s-a cerut să producă. însă. ci mai degrabă să desfăşoare producţia . Ideile la care conduc toate acestea sunt expuse mai pe larg în cele două puncte care urmează. ci numai la cum ar putea. însă.există limite cu privire la cât de departe poate în mod rezonabil pune asemenea întrebări.aşa cum am menţionat în introducerea acestei lucrări . cu cât o firmă este de dimensiuni mai reduse (sau cu cât o firmă mare adoptă .şi astfel.inovaţiile nu vor fi proprietatea persoanei care îndeplineşte o anumită sarcină (cu excepţia cazului în care acest lucru este specificat în avans. dar şi în privinţa input-ului decisiv pe care aceştia ar putea să-l introducă în specificarea sarcinii pe are o au de îndeplinit. Aceasta înseamnă. într-un anume sens. dacă o asemenea situaţie are loc. Dar tocmai pentru că nu este parte a activităţii tale antreprenoriale . că nu va avea. cu privire la o piaţă pe care ea însăşi ar putea să intre în concurenţă cu tine. În primul rând. acestea.

la un anumit nivel12 .13) În al doilea rând. prin utilizarea consultanţilor . destul de diferită. Este foarte posibil ca ei să cheltuiască timp şi resurse pentru a face ceva echivalent cu redescoperirea roţii. Risk. Dar aceste planuri sunt ele însele dogmatizate. 1982 13 A se compara.prin intermediul mecanismelor hayekiene . Uncertainty and Profit. am putea spune.în mod ciudat la o viziune care. în “The Nature of the Firm”.de exemplu. Aceasta conduce . MA: Harvard University Press. A se vedea. deşi este deosebit de sensibilă la 12 Am scris în acest fel pentru a lăsa loc noţiunii de “bunuri Z” . pe această temă.cere ca ei să ştie (într-un anume sens) ceea ce ei nu ştiu şi cine ar poseda cunoştinţele în cauză. cunoştinţelor (knowhow) acestor persoane sunt limitate la ceea ce ei cunosc.adică faptului că pot exista (pot fi date) preferinţe în spatele a ceea ce în mod curent noi considerăm a fi preferinţele noastre.pe un volum mare de cunoştinţe cu privire la modul în care planurile lor pot fi realizate.sunt luate ca atare. pe această temă. dispersat în cadrul unei societăţi bazate pe piaţă. În mod sigur.105 măsuri în interiorul său care să simuleze relaţiile între firme de dimensiuni reduse sau indivizi pe piaţă). în sensul de a fi luate ca atare. mai degrabă decât să facă obiectul unei evaluări critice din partea altor persoane. New York: Harper & Row. A Ttreatise on the Family. ca neputând face obiectul unei critici. preocuparea noastră poate fi privită ca un ecou a ceea ce Frank Knight numea incertitudine. ei se vor putea baza . Garry Becker. în termenii cărora preferinţele noastre curente pot fi criticate. În mod similar. discutarea de către Coase însuşi. ediţia a doua. Şi singurul mod în care pot dobândi alte cunoştinţe şi feed-back . a temelor din lucrarea lui Knight. 1921 . şi care ar fi preţul corect pentru acestea. dar ea este. problema fundamentală îmi pare a fi aceea că cei care utilizează o astfel de abordare lucrează cu viziunea că tot ceea ce este. în fapt. Cambridge. este coordonare de piaţă şi planificare centrală (deşi Cowen şi Parker permit mai multe combinaţii între cele două). cu atât mai mult funcţionarea sa este limitată la cunoaşterea cu privire la ceea ce ar trebui să se facă a acelor câteva persoane care o conduc. (În această privinţă. Avem aici analogul unui consumator ale cărui gusturi .

cred eu. şi care este adesea denumită “managementul cunoaşterii”.106 avantajele mecanismelor de piaţă.ar fi o greşeală să o considerăm ca singura alternativă la piaţă.) Dar. individul este un astfel de planificator în ceea ce priveşte propriile preferinţe şi gusturi. multe companii mari au cheltuit în perioada anilor ‘80 mari sume de bani pe tehnologii ale informaţiei. în special în Statele Unite. 3. deşi este importantă . tinde să trateze singura alternativă ca fiind aceea a unui planificator central.preţuri şi mecanisme de piaţă în interiorul organizaţiilor. Cunoaşterea tacită: de la Polanyi la managementul cunoaşterii În acest moment aş dori să mă întorc la întrebareacheie. ca produs al două tendinţe. pusă la sfârşitul introducerii: cum am putea răspunde la probleme despre utilizarea cunoaşterii în organizaţii? În secţiunea precedentă am urmărit o abordare a acestei probleme care răspunde prin încercarea de a utiliza . Pe de o parte. (Mi se pare izbitor faptul că unele dintre ideile pe care Cowen şi Parker le prezintă ca avându-şi originea în practica întreprinderilor din Statele Unite. pot fi mai bine teoretizate în termenii acestor idei mai degrabă decât în termenii abordărilor mai înguste bazate pe piaţă pe care le adoptă aceştia.) Managementul cunoaşterii poate fi privit în mod folositor. Aceasta a .sau de a simula . aceasta este o viziune care.şi pe care am face bine să o utilizăm în multe împrejurări . dar câştigurile de pe urma acestor investiţii au fost dezamăgitoare. (Întradevăr. Dar există oare abordări alternative? Prima nostră mişcare ar fi considerarea unei abordări care a devenit recent o modă în rândul celor care se preocupă de practicile de management. în special la Koch Industries. aşa cum aş dori să argumentez în cele ce urmează.

a recurs la lucrarea filosofului şi teoreticianului social Michael Polanyi.. la rândul său. la o mutare a atenţiei pe cunoaştere şi administrarea sa eficientă. şi oferă în mod curent un ghid al ideilor lui. Hayek avea cu siguranţă dreptate în a accentua acest din urmă punct. 1958. Sveiby a scris o teză cu privire la lucrarea lui Polanyi. am discutat despre rolul cunoaşterii tacite în argumentul lui Hayek împotriva planificării centralizate – spunînd că o astfel de cunoaştere nu poate fi centralizată şi. Jackson Grayson Jr.com/. nu poate fi utilizată de către planificatori. în cărţi16 şi pe internet.15 pentru idei cu privire la caracterul cunoaşterii. 1998 17 A se compara.html A se compara ale sale Logic of Liberty şi Personal Knowledge.cu deosebire suedezul Karl Erik Sveiby14 . New York: Free Press. de exemplu. de exemplu. prin intermediul comentariilor. unii cercetători . http://www. Aceste două influenţe au condus în vremurile recente la o creştere considerabilă a activităţii în interiorul organizaţiilor comerciale şi. Pe de altă parte. http://www. http://www.ey. Dar una dintre temele din managamentul cunoaşterii ne sugerează că se poate merge mult mai departe decât şi-a imaginat el în a face o astfel de cunoaştere disponibilă pentru ceilalţi. În “Introducere”.107 condus la o îngrijorare cu privire la modalităţile în care aceste facilităţi în cadrul companiei ar putea fi utilizate într-un mod mai eficient.knowledgebusiness.businessinovation. aceastaa condus.com/center/centerf. dar una care este deosebit de semnificativă în contextul nostru are legătură cu comunicarea cunoaşterii tacite. Londra: Routledge & Kegan Paul. prin intermediul indivizilor ce posedă o astfel de cunoaştere pe care o folosesc ca bază pentru acţiune.Carla O`Dell şi C. Ceea ce s-a făcut 14 15 - Coform http://www.sveiby. astfel.com/. .17 Exită multe dimensiuni ale acesteia. şi.care a devenit interesat în probleme privind administrarea cunoaşterii în organizaţii. If only we knew what we know.au/KnowledgeManagement. Viziunea lui Hayek era aceea că o astfel de cunoaştere poate fi utilizată social. în luarea deciziilor în contexte de piaţă.com. prin intermediul paginii sale de web (a se vedea nota 18) 16 A se vedea.html.brint.

şi alte informaţii pertinente. într-un cadru descentralizat.orbitalsw. de către alţi agenţi.com . cât şi de către cei interesaţi în studierea lor. capabil să utilizezi ceea ce este pus la dispoziţie.18 care oferă facilitatea de căutare (“mining”) a informaţiei electronice existente . Este de asemenea grăitor faptul că acea cunoaştere rezultată nu este utilizată de planificatorii centrali. ci mai degrabă. alcătuindu-se astfel o bază de date care poate fi consultată de către ceilalţi membri ai organizaţiei. Şi. Aceasta nu înseamnă. Cu alte cuvinte. 18 A se vedea http://www.de exemplu. dintr-o formă tacită într-una intersubiectiv accesibilă. oamenii nu mai au fiecare nevoie să înveţe de fiecare dată cum să rezolve o problemă anume. a corespondenţei electronice între birourile “de ajutor” şi cei care le pun întrebări acestora .a fost chestionarea celor implicaţi în diverse sarcini specifice. mai presus de orice.108 de către consultanţii în management Ernst şi Young. atât în cadrul organizaţiilor comerciale. Există de asemenea organizaţii comerciale cum sunt Orbital Software. Cu alte cuvinte. că. Acesteia i se pot pune întrebări în limbajul obişnuit. tipul de abordare pe care ei l-au utilizat a fost săi determine pe oameni să transcrie lecţiile pe care le-au învăţat. Înseamnă. desigur. aşa cum am menţionat. Pentru ca asemenea sisteme să funcţioneze. este important ca oamenii să fie stimulaţi să împărtăşescă imformaţia. că întregul conţinut al cunoaşterii tacite este explicitat.pentru a transforma aceasta într-o bază de date. În cazul în care o asemenea căutare nu îşi găseşte răspuns în materialul din baza de date. doar. dacă o asemenea bază de date este instalată. software-ul prezintă legături către persoane din cadrul organizaţiei care pot fi contactate şi care pot oferi mai multe informaţii despre subiectul respectiv. o dezvoltare impresionantă a unor astfel de idei are loc acum. de exemplu . sau că nu mai este nevoie de cunoaştere tacită (sau de un alt tip) pentru a fi. apoi.

Căci odată ce organizaţiile sunt privite în termeni de sistem. În mod clar. Mai degrabă decât a privi la aceste probleme mai detaliat sau. în baza de date. ei pot fi priviţi ca oameni care posedă cunoaştere. este atât un produs. Căci baza de date. se poate apela la cunoaşterea sa pentru crearea unei asemene baze de date. Dar membrii. o cunoaştere ce poate fi de folos altora. mai degrabă decât a-i privi . Mai mult.109 întrebările la care nu se poate răspunde sunt direcţionate către aceste persoane . pentru a trag din acestea câteva concluzii. Dar aceasta ar fi putut fi privită ca o cunoaştere relevantă numai pentru sarcinile pe care le aveau de îndeplinit sau. şi numai ei. creată prin intermediul comunicării cunoaşterii tacite. include cunoaşterea tacită.ca executanţi ai unor politici ordonate de către alţii. aş vrea să acestei lucrări. la rândul lor. În acest context. la domeniul în expansiune al managementului cunoaşterii. într-un anume sens. aceasta determină o atitudine oarecum diferită faţă de cei din interiorul companiei. dacă erau implicaţi în instruirea altora . este foarte important cine este şi cine nu este membru al companiei. Căci în cazul unui membru. vor fi şi cei care vor putea utiliza această bază de date. cât şi un instrument al întregii organizaţii.în mod esenţial .de exemplu. în interiorul căruia cunoaşterea tacită. în mod evident. expertiză în ce priveşte sarcinile care au fost angajaţi să le îndeplinească .şi întrebarea şi răspunsul său sunt adăugate.şi aceasta. Căci. devine dintr-odată clar că pot exista dezavantaje ale unei abordări “contractuale” (contracting-out) şi ale modelului companiei virtuale.şi alte tipuri de cunoaştere . Şi anume. unele care sunt legate de teme discutate în secţiunea a doua a .sunt împărtăşite într-o asemenea manieră. mai general. anumite probleme încep să arate destul de diferit.pentru cei care ar fi putut învăţa de la ei. întotdeauna angajaţii au fost priviţi ca posedând cunoaştere . eventual.

ar avea de câştigat de pe urma adăugării unor idei ale lui Karl Popper. însă. îndeplini sarcini specifice. 1996 . ei sunt trataţi ca scopuri în sine numai în măsura în care contribuie la un scop instrumental legat de împărtăşirea cunoaşterii. dar care au numai o redusă cunoaştere tacită care ar putea fi de folos altora în cadrul organizaţiei). În viziunea mea. Există. căci este posibil să existe angajaţi a căror folosinţă este în mod îngust instrumentală (de exemplu. la un nivel mai general.de tipul celui la care ne-am referit aici . deşi progresele în privinţa managementului cunoaşterii într-un cadru comercial sunt fascinante. a se vedea discuţia despre drepturi -şi în special despre dreptul de exprimare (dialogue rights) . În mod corespunzător. dacă expresia “scopuri în sine” poate fi considerată ca introducând o temă kantiană în argumentul meu. şi cu care nu are un contact direct.19 Acest lucru este semnificativ. 19 Pentru această temă. În cele ce urmează.110 putea. În acelaşi timp. presupune că indivizii vor fi evaluaţi într-un mod oarecum diferit de acela în care au fost evaluaţi pânâ acum: acum sunt mai mult trataţi ca scopuri în sine decât ca mijloace pentru un scop. cei care asamblează componente cu o mare dexteritate manuală.şi ca dobândind continuu . la rândul lor. individul este privit ca având .informaţii care pot fi de folos celor care lucrează în alte arii ale organizaţiei. la rândul său. voi sugera că ideile inspirate de Polanyi pe care le-am expus până acum.în lucrarea mea Hayek and After şi The Political Thought of Karl Popper. cred că abordările utilizate în mod curent pot câştiga de pe urma unei lărgiri a gamei ideilor teoretice care stau la baza acestora. Managementul cunoaşterii . modalităţi în care ideile dezvoltate în această secţiune pot căpăta o deschidere mai largă. Londra & New York: Routledge. Dar aceasta.conduce la o viziune oarecum diferită a acestor lucruri. aşa cum am explicat. Căci. trebuie luat în considerare faptul că aceasta are o astfel de motivaţie instrumentală subiacentă.

Această din urmă teză este legată de ideile sale despre cunoaşterea tacită. Pentru propria-mi interpretare asupra unor aspecte ale operei lui Popper. lipsită de aşteptări prealabile. Londra.adesea neconştientizate. spune el. Căci comunicarea a ceea ce facem ne permite . etc. Mai întâi. etc.să criticăm. şi uneori determinate biologic. şi Objective Knowledge. Oxford: Clarendon Press. 1945. Londra: Hutchinson. a se vedea lucrarea mea The Political Thought of Karl Popper . Căci Popper a accentuat rolul cunoaşterii tacite şi al aşteptărilor . Dar aceste idei pot fi greşite. De exemplu. însă.şi pe importanţa faptului de a lăsa ideile să moară în locul nostru.pe felul în care ideile noastre pot fi continuu îmbunătăţite prin critică . etc.introduce ceva distinct. Acest lucru . în lumina cărora să interpretăm lumea. putem vedea dintr-odată că o comunicare (parţială) a cunoaşterii tacite are o importanţă mai mare decât cea conferită de faptul de a fi făcută accesibilă altora. Londra: Routledge. şi The Open Society and Its Enemies. Logic of Scientific Discovery. Să începem cu câteva consecinţe ale acestor simple puncte de vedere. Şi anume. având în minte perspectiva lui Popper.în filosofia ştiinţei şi filosofia socială20 . Routledge. Nu ajungem niciodată într-o situaţie. în special.nouă şi altora .111 4. Există. accentul pe care Popper l-a pus pe failibilitatea cunoaşterii noastre .este bogată şi acoperă un spectru foarte larg.spre deosebire de abordarea lui Hayek . etc. Aşa cum 20 A se vedea. 1972. o viziune a cunoaşterii care implică descrierea (care poate fi adevărată sau falsă) şi argumentarea (în care asemenea susţineri sunt contestate şi puse la încercare) mai degrabă decât simpla informaţie. 1959. anumite trăsături ale operei sale care mi se par pertinente pentru subiectele pe care le dezbatem în lucrarea de faţă. dezvoltarea unei baze de date de tipul celei descrise în secţiunea precedentă poate fi considerată ca implicând un proces în care este obiectivizată informaţia despre cum anumiţi oameni fac anumite lucruri. şi anume. lucrările lui Popper. De la managementul cunoaşterii la Popper şi înapoi Activitatea lui Karl Popper . 1963. Conjectures and Refutations.

112 subliniază Popper. atâta timp cât informaţia despre cum anumiţi oameni fac anumite lucruri este explicitată. Mai mult. şi apoi intra în negocieri cu angajaţii cu privire la modul cum pot fi remediate aceste probleme. astfel. În această privinţă.şi. Există.care poate. Nu numai că pot face aceste descoperiri. atunci ea nu este disponibilă ca obiect al criticii. care au rolul de a fixa . nu numai că alţii pot învăţa despre acestea . În măsura în care avem o trecere în revistă a modului în care diverşi oameni indeplinesc diverse activităţi. de exemplu. La fiecare stadiu. baza de date poate deveni baza pentru învăţarea activă în interiorul organizaţiei mai degrabă decât pentru simpla acumulare (folositoare) de date despre experienţele diverselor persoane.dacă cunoaşterea este tacită. este deosebit de important să avem îm minte viziunea lui Popper potrivit căreia descoperirea unei greşeli nu trebui să fi privită ca un dezastru.4 din Cowen şi Parker). Să considerăm. un al doilea mod în care ideile lui Popper ar putea fi aplicate în interiorul organizaţiilor. sau ca un eşec personal. şi ca ceva la care putem lucra pentru îmbunătăţire. însă. “declaraţia de intenţii” a unei organizaţii (a se compara discutarea acestei teme cu cap. aceasta la rândul său devine de interes pentru management . nu este nevoie să le reinventeze ei înşişi. dar faptul că descoperă probleme în legătură cu acestea. multe întreprinderi formulează declaraţii de intenţii. ci mai degrabă ca oferind ocazia pentru îmbunătăţire. poate fi comunicat altora.inclusiv răsplătirea lor pentru ridicarea de probleme folositoare. Într-un asemenea cadru. practica managamentului cunoaşterii de a răsplăti indivizii pentru contribuţiile lor trebuie să fie continuată . de asemenea. dar pot vedea modalităţi în care le pot îmbunătăţi. şi sugerează cum ar putea fi depăşite. însă. localiza probleme de interes mai general cu privire la ceea ce se întâmplă. în acest context. În mod curent.

mai rău în sensul că adesea includ declaraţii care sunt adoptate cu o insuficientă examinare critică.21 Nu numai că este posibil ca scopurile unei organizaţii să fie formulate în termeni care nu au legătură cu ceea ce oamenii în diferitele părţi ale organizaţiei fac efectiv (acest lucru este evident în cazul unei organizaţii comerciale în care obiectivele financiarecheie pot fi formulate în termeni pe care cei mai mulţi dintre angajaţi nu îi înţeleg. acestea constau într-un şir de generalităţi. Aceasta ar include atât scopurile ei propriu-zise. Problema cu aceste lucruri pare să fie. dar care sunt apoi utilizate pentru a controla activităţile oamenilor. Aldershot. se poate consimţi prea rapid). cât şi viziunea lor cu privire la ceea ce fiecare parte a organizaţiei trebuie să facă pentru promovarea acestora. totuşi. fără o înţelegere a modului cum funcţionează realmente organizaţiile . ediţia a doua revizuită. din acest motiv. Două lucruri ar fi necesare.adică. că există o cale în care toate aceste exerciţii ar putea deveni folositoare. şi aşa mai departe. Hampshire. dublă. În primul rând. Ar putea fi folositoare dacă ar fi transformate de către cei în poziţii de conducere într-un cadru pentru teoria lor cu privire la cum ar trebui să funcţioneze organizaţia. ar fi necesar ca aceste idei să fie traduse în termeni care au legătură cu ceea ce se întâmplă în diferitele părţi ale organizaţiei. şi care nu au nici o legătură cu activităţile lor non-financiare. sau mai rău. multe dintre acestea sunt o pierdere de vreme. a cunoştinţelor (know-how) şi a cunoaşterii tacite de care se folosesc aceştia. Cred. Din experienţa mea. 1993 . a practicilor efective ale indivizilor. al căror conţinut este dificil de înţeles la o primă vedere (şi la care. England: Gower. sunt impuse de la vârf. în mod tipic. În al doilea rând.) Dar există un sens important 21 Conform Eliyahu M.Goldratt şi Jeff Cox. The Goal: A Process of Ongoing Improvement.113 obiectivele către care se îndreaptă şi care vor fi avute în vedere ca priorităţi. În primul rând.

sau pentru a cunoaşte tipurile de răspunsuri pe care le pot da diferite persoane ca răspuns la presiunea pe care o exercită îndeplinirea anumitor sarcini. devin efectiv politicile publice pe care ei le desfăşoară. însă. este posibil să nu existe nici un fel în care o anumită declaraţie de intenţii sau de politici stabilite la vârful organizaţiei.lucru care poate presupune un proces elaborat de traducere . unicul mod firesc în care se poate realiza acest lucru este explicitarea obiectivelor stabilite în declaraţia de intenţii astfel încât ele să devină parte din preocupările părţii respective a organizaţiei . Cu alte cuvinte. Aceasta este. inclusiv a cunoaşterii celor care conduc organizaţia. 1980 . numai jumătate din povestea privind declaraţiile de intenţii. dacă acesta este caracterul modului în care oamenii muncesc. şi pe care nu pentru acest motiv i-a numit “birocraţi de nivel inferior” (“street-level bureaucrats”):22 deciziile birocraţilor de nivel inferior. Dar. într-adevăr. ei nu posedă tipul de expertiză necesar pentru a şti ce anume se întâmplă efectiv.şi apoi examinarea modului cum practicile existente pot fi modificate astfel încât să fie aduse mai aproape de ceea ce respectivele obiective o cer. aşa cum a spus Lipski cu privire la astfel de indivizi . ca un ghid pentru conduită. Căci trebuie să luăm în considerare şi failibilitatea întregii cunoaşteri. în mod direct. Mai degrabă. Căci. să poată servi. şi soluţiile pe care ei le găsesc pentru a face faţă incertitudinii şi presiunilor de la locul de muncă. New York: Russell Stage.114 în care indivizii care îndeplinesc anumite sarcini trebuie să formuleze reguli euristice şi căi de realizare a lucrurilor care să se potrivească acestor sarcini.despre care a discutat în contextul serviciilor guvernamentale. rutinele pe care ei le stabilesc. (Este. 22 Melvin Lipsky. Street-Level Bureaucracy. Multe dintre ipotezele lor cu privire la cum funcţionează sau ar putea funcţiona organizaţia lor sunt incorecte. în mod evident.

Acesta este cu atât mai folositor cu cât sunt mai detaliat expuse prezumţiile celor care conduc organizaţia. Dar aşa cum scria Edmund Burke:23 “Nu am văzut încă un plan care să nu fie îmbunătăţit 23 Acest pasaj din Burke este citat ca motto al unor ediţii ulterioare ale lucrării lui Karl Popper. Aceasta sugerează încă un mod în care input-ul angajaţilor poate fi valoros. dar nu şi de către cei care conduc respectiva organizaţie. găsim încă un rol pentru angajaţii unei companii: nu numai acela de a găsi modalităţi de implementare a unei declaraţii de intenţii (sau. şi eu nu am reuşit până acum să localizez sursa acestui citat . Şi aici. într-un anume sens nu există o posibilitatea prea mare de eroare . ci şi acela de a oferi un feed-back critic asupra sa. de exemplu.şi acest lucru este încă mai important . Drept urmare. de a vedea cum practica efectivă poate fi schimbată pentru a fi adusă mai aproape de declaraţia de intenţii).ca. legată de modul în care realizează sau ar putea realiza sarcinile pe care le au de îndeplinit (şi astfel obiectivele organizaţiei pot fi mai bine implementate). în sensul în care spunem că scopul unei organizaţii comerciale este obţinerea de profit. El nu precizează de unde este luat. din nou. Ei contribuie nu numai prin experienţa lor locală. În mod evident. Dar când se trece la idei despre cum ar putea fi realizat acest lucru se trece la lucruri cu caracter teoretic. The Open Society and Its Enemies. sau că întotdeauna vor avea contribuţii substanţiale.115 izbitor faptul că consultanţii primesc adesea sume imense de bani pentru a descoperi într-o organizaţie lucruri cunoscute în mod tacit de către angajaţi.nu există nici un motiv pentru a presupune că cei care conduc organizaţia nu greşesc cu privire la scopurile pe care aceasta ar trebui să le îndeplinească. al căror statut este ipotetic. când acestea sunt înţelese ca teorii în curs de experimentare.) Dar . şi mai bine. Nu trebuie să presupunem că fiecare va fi la fel de capabil sau de cunoscător ca cei are conduc compania. dar sunt capabili să ofere feed-back pentru scopurile mai înalte ale organizaţiei. este bine să învăţăm să greşim şi să lăsăm teoriile greşite să moară în locul nostru decât să murim o dată cu ele.

pentru descoperirea adevărului mai degrabă decât pentru evitarea umilirii sau 24 Pentru explorări anterioare ale acestei teme. În viziunea lui Popper. Fall 1985 .116 ca urmare a observaţiilor celor mult inferiori din punct de vedere intelectual celor care conduc afacerea. Şi am urmărit numai o noţiune simplă în cadrul operei lui Popper: importanţa criticii. Dar el accentuează importanţa conştientizării a ceea ce facem.în lumina ideilor avansate de filosofii “convenţionalişti” cum sunt Pierre Duhem sau Henri Poincaré că este întotdeauna posibil să ne menţinem (unele dintre) idei în faţa unei experienţe adverse.că se confruntă cu probleme empirice: nu descriu în mod corect lumea. Descoperim aceasta când găsim o inconsistenţă între ideile noastre sau când ajungem să acceptăm . Şi dacă preocuparea este . şi de posibilitatea ca acestea să primească o interpretare sociologică. şi a evitării schimbărilor într-o manieră clandestină.este numit de către el “stratagemă convenţionalistă“.” Până acum ne-am preocupat de dezvoltările “popperiene” ale ideilor implicate în abrdările existente în cadrul managementului cunoaşterii.aşa cum este cazul lui Popper .de exemplu. Cred că există mult mai multe idei care ar putea fi dezvoltate.ca rezultat al testării lor . a se vedea lucrarea mea “Religious Sect as a Cognitive System”. 4. dar pentru moment mă voi referi numai la încă o o temă. A face acest lucru . În orice caz. acest lucru poate fi legitim. el recunoaşte . dacă dorim să punem responsabilitatea pentru eşecuri în seama altor elemente ale sistemului de idei cu care lucrăm. prin retragerea a ceea ce a fost spus iniţial. cu condiţia ca să nu diminuăm conţinutul aserţiunilor noastre. Este legată de ceea ce Popper numeşte ”reguli metodologice”.24 Popper a accentuat ideea că pentru creşterea cunoaşterii noastre este importantă expunerea ideilor noastre la critică. şi “Epistemology Socialized?”. fără recunoaşterea fără echivoc a acestui lucru . Et ectera. Annual Review of the Social Sciences of Religion. 1980. dar şi disponibilitatea de a le modifica atunci când se dovedesc a fi incorecte.

Ceea ce sugerează acest lucru este faptul că. cu siguranţă. De exemplu. să fie determinate de tot felul de alte probleme care nu au. nici un fel de legătură cu deschiderea către critică. mai degrabă decât să fie pur şi simplu utilizaţi instrumental. Power: A Radical View. de comparat Steven Lukes. cel puţin la prima vedere. ele pot aduce noi modalităţi în care membrii unei organizaţii vor fi preţuiţi pentru ideile lor. însă. important de evitat. procedurile cu privire la cine este şi cine nu este consultat în luarea deciziilor pot fi extrem de semnificative în privinţa tipului de critică care se poate aduce. poate fi importantă examinarea propriilor proceduri. Este posibil ca lucrurile care pot fi criticate. 25 Este izbitor faptul că multe abordări “tradiţionale” ale înţelegerii puterii pot fi reinterpretate în asemenea termeni.25 în timp ce procedurile instituite pentru tot felul de alte scopuri legitime pot avea ramificaţii cu privire la modul cum este administrată cunoaşterea noastră.117 pentru cât mai redusa schimbare a propriilor idei. sau chiar caracterizarea unor convingeri pe care aceasta le consideră adevărate ca fiind false. acest lucru este. Există. o blocare a avansării de sugestii cu privire la modul cum ideile şi căile de a face anumite lucruri pot fi îmbunătăţite. Atâta timp cât schimbări în această privinţă sunt implementate. pentru a vedea măsura în care acestea determină o blocare a criticii. În mod evident este posibil ca toate acestea să nu se desfăşoare în contexte în care oamenii adoptă în mod conştient proceduri cu privire la modul cum trebuie manevrate tezele ce alcătuiesc cunoaşterea. atâta timp cât există o preocupare pentru învăţarea de tipul acesta. Pentru o trecere în revistă a acestora. Căci tot felul de reguli şi proceduri organizaţionale pot servi la structurarea modului în care sunt adoptate ideile. şi cele care nu. 1974 . De exemplu. patru advertismente. poate exista o regulă aproape tacită potrivit căreia nu este permisă criticarea persoanei aflate în funcţie de conducere. Londra: Macmillan .

118 În primul rând.de exemplu. dacă o organizaţie produce un bun standard. diminua capacitatea sa de a produce murături. în care mulţi dintre angajaţi îndeplinesc sarcini non-standard în diferite tipuri de situaţii.capacitatea de a utiliza . să spunem. pe cont propriu. concentrarea pe probleme de cunoaştere poate fi extrem de importantă. În al doilea rând. este posibil ca toate câştigurile de pe urma concentrării pe probleme de cunoaştere să fie reduse. într-un domeniu în care este importantă sensibilitatea la cerinţele schimbătoare ale consumatorilor. o organizaţie are ca obiect de activitate conservarea ardeiului. La polul opus.aşa cum este cazul consultanţei manageriale . scopul acestei activităţi este îmbunătăţirea procedurilor şi învăţării. Dacă. plasându-se în situaţia de furnizori de bunuri şi servicii. În unele cazuri . de la aceştia putându-se aştepta o contribuţie semnificativă. În al treilea rând. una care depinde de caracterul activităţilor organizaţiei şi de capacităţile indivizilor respectivi. iar schimbările trebuie să fie făcute numai în aceste sens. Şi dacă din acest lucru trebuie să-şi câştige existenţa. să presupunem. aceasta poate câştiga ca urmare a îmbunătăţirii cunoaşterii şi procedeelor sale de învăţare. atâta timp cât sunt considerate oportune. şi cei mai mulţi dintre angajaţii săi îşi folosesc numai abilităţile manuale în sarcini repetitive. iar de la aceştia nu se poate aştepta sugerarea de căi în care procedurile ar putea fi îmbunătăţite. măsura în care aceste activităţi sunt folositoare este o problemă empirică. pot exista incompatibilităţi între utilizarea cunoaşterii în organizaţii şi un sistem în care indivizii sunt liberi să procedeze aşa cum doresc . atunci aceasta îi poate fi fatală! Este de aşteptat să existe diferenţe semnificative în privinţa câştigurilor de pe urma acestor idei. Dar asemenea preocupări pot. Dacă operează. în funcţie de tipul de organizaţie. în mod clar.

şi costisitoare. O astfel de cunoaştere poate fi utilizată într-o manieră dezagregată. de exemplu. introducerea de schimbări poate fi foarte dificilă . atâta timp cât toţi utilizează acceaşi regulă. este important să luăm în considerare rolul în organizaţii al convenţiilor şi al socializării indivizilor în interiorul acestora. astfel încât schimbarea nu ar trebui să fie frecventă decât în cazul în care există aşteptări importante cu privire la beneficiile pe care ea le va aduce. sau de a experimenta noi modalităţi în care sarcinile ar trebui să fie îndeplinite.119 diverse cunoştinţe constituite într-o bază de date pe baza experienţei consultanţilor anteriori poate fi de nepreţuit. În alte cazuri. În unele cazuri poate fi mai uşor ca o astfel de inovaţie să aibă loc prin testarea ei într-o organizaţie nouă. separată. este posibil să existe câştiguri de pe urma adoptării de către toţi a unui nou set de convenţii. (Să ne gândim. pe lângă cunoaştere. În alte cazuri. El se referă la faptul că. la costurile trecerii de la engleză la esperanto ca limbaj standard al . de exemplu. În unele cazuri . Un motiv pentru care o astfel de situaţie s-ar putea produce constituie cel de-al patrulea motiv de îngrijorare. A permite indivizilor să facă. dar costurile acestei adoptări depăşesc câştigurile. de către cei cărora le este utilă. în mod liber. mai degrabă decât să fie introduse schimbări în interiorul vechii organizaţii. pot exista câştiguri considerabile ca urmare a interacţiunii cu cei cu care este împărtăşit un anumit set de convenţii. de la limbaj la proceduri organizaţionale. În toate tipurile de cazuri. fără ca aceasta să conducă la schimbări majore în interiorul organizaţiei. Este însă cu totul altceva a lua o decizie de implementare a unor schimbări semnificative. propuneri este un lucru.aşa cum este cazul regulilor de circulaţie poate să nu conteze (prea mult) care este regula. atunci când o anumită sugestie se referă la întregul mod în care o organizaţie trebuie să fie condusă.

în sine. că esperanto ar fi un limbaj “mai bun”. Şi aceasta poate constitui. (Traducere de Florentina Popescu) . o subminare a facilităţii funcţionării organizaţiilor.120 comerţului. destrămare generată de tentativa de învăţare.) Acelaşi lucru. Căci. însăşi conştientizarea a ceea ce sunt convenţiile noastre poate submina caracterul lor “nediscutabil”. mi se pare mie. de dragul argumentului. presupunând. dar trebuie să luăm în considerare şi costurile învăţării. în astfel de cazuri. câştigurile de pe urma învăţării pot fi anulate prin destrămarea unor astfel de convenţii coordonatoare. În special în acele domenii în care ceea ce contează este doar existenţa unei convenţii împărtăşite. este adevărat cu privire la învăţare: putem beneficia de pe urma ei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful