You are on page 1of 65

‘

‘

  $ 
9  


‘ ‘

‘
 
‘ ‘
  ‘

 ‘
Æ  
 
‘

 ‘
   
 
‘
‘
a   

 

 ‘‘
Æ 
 

  
‘
˜ aÆƘ 

  
 
   ! 
Æ "   


   
 
 # 

‘
 ‘
ÿ 
c
‘

  
 


9
 

 
 ½
)*+,-,./)*0/
‘
‘
j1/2*-/345-6+7*/83495-/,4/603341:0*,4*6+-;/4*/5-/<24/=->/,01/:-34?-1/03,4*-,-1/
<24/@4*9-*/45/A+1A0/:3+A43/454A4*@0B/j*/ A-@4AC@+6-1D/2*-/E2*6+7*DF/-:5+6-6+7*/0/
A-:40/E/41/2*-/ 345-6+7*/4*@34/2*/60*?2*@0/,-,0/ G/845/,0A+*+0;/>/0@30/60*?2*@0/,4/
454A4*@01/ H/ 845/ 60,0A+*+0;/ ,4/ E03A-/ <24/ -/ 6-,-/ 454A4*@ 0/ I/ ,45/ ,0A+*+0/ 54/
603341:0*,4/2*/J*+60/454A4*@0/,45/60,0A+*+0/ E8I;B/K4/,4*0@-/:03./

L0AJ*A4*@4D/ 45/ @M3A+*0/ E2*6+7*/ 14/ 2@+5+N-/ 62-*,0/ 45/ 60,0A+*+0/ 10*/ O-50341/
*2AM3+601D/ 
/ 0/ 
B/ j*@0*641/ 14/ =-P5-/ ,4/ ‘ / 0/ ‘
 /A+4*@3-1/<24/-/5-1/E2*6+7*/:24,4/60*1+,43-314/60A0/2*/6-10/:-3@+625-3/
,4/ 2*-/ 345-6+7*/ 0/ ,4/ 603341:0*,4*6+-/ A-@4AC@+6-B/ L-,-/ 345-6+7*/ 0/
603341:0*,4*6+-/ ,4/ 2*/ 454A4*@0/ 60*/ 2*/ 8>/ 1750/ 2*;/ 14/ ,4*0@-
D/4*/529-3/,4/ /

Q5/ ,0A+*+0/ @-AP+M*/ 14/ 54/ 55-A-/ 60*?2*@0/ ,4/ 4*@3-,-/0/ 60*?2*@0/ +*+6+-5B/ K4/ ,4*0@-/
:03/ 0 B/ Q/ 501/ 454A4*@01/ ,45/ ,0A+*+0/ 14/ 541/ 55-A-/ =-P+@2-5A4*@4/
-392A4*@0/,4/5-/E2*6+7*B/

L-P4/ 14R-5-3/ <24/ 45/ @M3A+*0/ 3-*90/ 41/ -AP+920/ 4*/ 5-/ 5+@43-@23-D/ >-/ <24/ :24,4/
=-643/ 34E434*6+-/ @-*@0/ -5/ 60,0A+*+0/ 60A0/ -5/ 60*?2*@0/ +A-94*B/ S03/ 4550D/ 41/
-60*14?-P54/21-3/45/@M3A+*0/60,0A+*+0B /

K+/I/41/2*/454A4*@0/,45/,0A+*+0/-5/454A4*@0/,45/60,0A+*+0/-1+9*-,0 /:03/5-/E2*6+7*/
>/,4*0@-,0/:03/ E8I;/14/54/55-A-/O-503/0/+A-94*/,4/5-/E2*6+7*/E/,4/IB/Q5/12P60*?2*@0/
,45/ 60,0A+*+0/ E03A-,0/ :03/ @0,01/ 501/ O-50341/ 0/ +AC94*41/ 14/ 54/ 55-A-/ +A-94*D/
-56-*64/0/346033+,0/,4/5-/E2*6+7*B//

‰
) + ./) /
‘

‘‘‘‘

j / A @3Y / 65+ + D/ 5 / 3 6@ / / 5Y / 3 6@ D/ 5/ @ / + 5/ / 1 / I@+ / /


/ A+1A / +3 66+ D/ I+1@ / / / 1 5 / +A 1+ / >/ 6 @+ / + E+ +@ 1/ @ 1Z/
1@ /6 A 1@ / /+ E+ +@ 1/ 1 A @ 1/8 5/E3 A @ / / 5Y / A 1/6 3@ / / /
1/ @ 1;B/ [ A + / 1 / 163+ / 6 A / 5 / 1 6 1+ / 6 @+ / /+ E+ + / /
@ 1/ / /1 5 / +A 1+ D/ /1 D/ / 1 / 3+ 6+ + / +/E+ B /

j1/ / / 5 1/ @ 1/ A @3+6 1/ E A @ 5 1D/ ? @ / 5/ @ / >/ 5/ 5 B/ K /


6 1+ 3 1/6 6 @ 1/ 3+ 3Y1@+6 1/ > / /1 / E+ +6+ /1 5 / 1 / 1+ 5 / / 3@+3/
/ 5 / 163+ 6+ / / 5 1/ 6 3 6@ 3Y1@+6 1/ / @3 1/ 5 A @ 1/ 1+A+5 3 1B/ Q1YD/ 1/
1+ 5 / 5 3 3/ E+ +6+ 1/ 1 1 / / 5 1/ S 1@ 5 1/ 6 3 6@ 3Y1@+6 1/ /
@ 3A+ / 3 5 6+ 1/ @3 / 5 1/ @ 1/ E A @ 5 1B/ \ 1/ 3 6@ 1/ 1 / 1 5 /
A+ 3/6 / /5 @3 / A+ 16 5 B/

\ 1/5Y 1/3 6@ 1/ /1 3/ I 3 1 1/A + @ / / 6 6+ / 5/@+ / ‘‘ ‘‘


‘D/ /I/>/>/1 /O 3+ 5 1/ / / 5 B/j / +6 / I 3 1+ / A/ 1/ A+ /
5 /] + @ / / 5 / 3 6@ ]/ >/ 1@ / 3 5 6+ / 6 / 5 / + 65+ 6+ / / @ A / 5 / 3 6@ /
3 1 6@ / / / 3/ / ? 1/ / E+ / 5/ 5 B/^+ @3 1/ / / 1/ 5/ A+ /
]@ 3A+ /+ + @ ]/ /] 3 / 5/ 3+ ]/>/ 1/ 5/O 5 3/ 5/ @ / / 5/6 5/5 /
3 6@ /6 3@ / 5/ ? /O 3@+6 5/ / 5/ 5 B/

 ! ‘" ‘ ‘ ‘

Q5 1/ /5 1/6 3 6@ 3Y1@+6 1/ /5 /3 6@ /1 /5 1/1+ + @ 1. /

0/ \ /3 6@ /1 / 3 5 / 5/+ E+ +@ / / A 1/1 @+ 1B /
0/ \ / +1@ 6+ / A 1/ 6 3@ / @3 / 1/ @ 1/ 1@ / / / 5Y / 3 6@ D/ /5 /
A @3Y / 65+ + B/
0/ \ /3 6@ / 1/ /6 ? @ / / @ 1/1+@ 1/ /5 /5 3 / /5 /+ @ 31 66+ / /
1/ 5 1B/

 ‘" ‘ ‘ ‘

j / / 3 6@ D/ 5 / + @ / 1/ 1+ A 3 / 6 1@ @ B/ K / 6 56 5 / A + @ /5 /

6 6+ ./ /

K / / @ 3/ 5 / 6 6+ / / 5 / 3 6@ / / 3@+3/ / 5 / E 3A 5 / /5 / + @ /
8 6 6+ / @ _ + @ ;./

ÿ
*‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘  ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
‘ 
‘ ‘‘‘  ‘‘‘
 ‘‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘‘

‘
 ‘‘ ‘ ‘‘‘
‘‘‘‘
 ‘
‘
X  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
X  ‘
  
‘
‘
  ‘
‘
  
  X X‘
X X 

 
    ‘
 

   ‘

    ‘
  
 ‘
 
  ‘
  
  ‘
  ‘
‘
‘
‘ ‘
  

  

 ‘
‘
‘
‘
‘ ‘
  


   ‘
 
‘
‘
‘
‘
‘‘‘‘‘‘
‘ ‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
  ‘
‘
ÿB_/ 5 /f / + @ / / @ + / 5 / E 3@ / / 5 / / 3 / +? / /
5 + + / / / @ 3 + / / 5/ 3 + / g‘ £ 3/ + / /5 / @+ / / #‘ /
3 5 + /£ 3/5/ + /5+5B /
ll
j  
 ll llll ll‘
ll


;/ @3/5/ ///£3+ //gÿhBhh/£ /£ 3/+B /


;/ @3/5/£3+ /+/5////ik/+B ‘
;/ l3E+ /5/+ //5/B ‘
;/ //£3+ //gihBhh/£ /mn /@+//
‘
;/ m / /£3+ //3/oh/+
‘
E;/ mn /@+/////£3+ //gohBhh/£ //£ 3/+
‘

9  


À‘ ll
ll llll ll‘
ll
‘

ÿhpoh/_iqÿ /

ÿh_ohp/_iqÿ /

_ohrÿhp/_iqÿ /

_khp/_iqÿ /

ÿ8_kh;p/_iqÿ /

_shp/_i /

p/_shq_i/

p/koBo/

;/ p/oh_/iqÿ/8ik;//

p/oh_kÿ/

p/io/


c ‘‘ £ ‘ ‘£ ‘  ‘‘ £ ‘‘‘ ‘‘‘
£ ‘ ‘ ‘£ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘!‘ ‘ ‘ ‘" cckÿi‘‘‘ ‘
£ ‘‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ £ ‘‘ ‘ ‘ ‘
£ ‘‘ ‘

‘ #£  ‘!‘ ‘ £ ‘‘ ‘ ‘  ‘‘
£ ‘$‘ ‘‘ £ ‘ £ ‘ ‘‘ ‘£ ‘‘
s ih‘
‘
%‘ "‘c ckÿi‘
‘"c‘ sckÿi ‘
º‘ ‘
‘
‘
‘
‘
‘ ‘‘ £ ‘‘ ‘‘‘c‘ ‘$& ‘ £ ‘ ‘
 ‘ ‘£ ‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘
‘
‘
c‘"c‘‘‘ckÿi ‘
c%‘ckÿi"c ‘
ci‘c"c ‘
‘ ‘ ‘
‘
‘
‘
‘
‘

Ü
> 
 /
 


 > /
>
t / / /
 > 
> 
  //////////////////////////////////// /

> >
>
  ////////////////////////////// /


 
 /

 > /
 

 >
  /
> 
 > 
   /
> > >
 >
>  /

/ /
>

> 
  /
 >
>
 /


> >
  >  /
 

> >
 /

>

>
// /
>

>
////////////////////////////// > /
>

ü

 

*         
         
            
 

šଵ ൌ ͷͷ


›ଵ ൌ ͳͲͲ
šଶ ൌ ͷ͵
›ଶ ൌ ͳͲ͸

‫۾‬૚ሺ૞૞ǡ ૚૙૙ሻ‫۾‬૛ሺ૞૜ǡ ૚૙૟ሻ
›ʹ െ ›ͳ

ሺ›ǡ െ›ሻ ൌ ሺšǡ െšሻ
šʹ െ šͳ
ͳͲ͸ െ ͳͲͲ
ሺͳͲͲ െ ‫ݕ‬ሻ ൌ ൌ ሺͷͷ െ ‫ ݔ‬ሻ
ͷ͵ െ ͷͷ
͸
ሺͳͲͲ െ ‫ݕ‬ሻ ൌ ሺͷͷ െ ‫ݔ‬ሻ
െʹ
ͳͲͲ െ ‫ ݕ‬ൌ െ͵ሺͷͷ െ ‫ ݔ‬ሻ
ͳͲͲ െ ‫ ݕ‬ൌ െͳ͸ͷ ൅ ͵‫ݔ‬
െ‫ ݕ‬ൌ െͳ͸ͷ െ ͳͲͲ ൅ ͵
ሺെͳሻ െ ‫ ݕ‬ൌ െʹ͸ͷ ൅ ͵‫ݔ‬ሺെͳሻ
‫ ܡ‬ൌ െ૜‫ ܠ‬൅ ૛૟૞


 2 ൌ ૙


‫ ݕ‬ൌ െ͵‫ ݔ‬൅ ʹ͸ͷ


‫ ݕ‬ൌ െ͵ሺͲሻ ൅ ʹ͸ͷ
‫ ܡ‬ൌ ૛૟૞ I ൌ ૙


Ͳ ൌ െ͵‫ ݔ‬൅ ʹ͸ͷ


െ૛૟૞
െ૛૟૞ ൌ െ૜‫ ܠ‬ൌ ൌ ૡૡǤ ૜
െ૜%&'()*+,!&'--.)(,


8
*         
          
    

‫ ݌ͳݔ‬ൌ ͳͺͲ


‫ ݀ͳݕ‬ൌ ͻͲͲͲͲ
‫ ݌ʹݔ‬ൌ ʹͲͲ
‫ ݌ʹݔ‬ൌ ͹ͲͲͲͲ
‫۾‬૚ሺ૚ૡ૙ǡ ૢ૙૙૙૙ሻ‫۾‬૛ሺ૛૙૙ǡ ૠ૙૙૙૙ሻ
‫ ʹݕ‬െ ‫ͳݕ‬
ሺ‫ݕ‬ǡ െ‫ݕ‬ሻ ൌ ሺ‫ ͳݔ‬െ െ‫ ݔ‬ሻ
‫ ʹݔ‬െ ‫ͳݔ‬
͹ͲͲͲͲ െ ͻͲͲͲͲ

ͻͲͲͲͲ െ ‫ ݕ‬ൌ ሺͳͺͲ െ ‫ ݔ‬ሻ
ʹͲͲ െ ͳͺͲ

െʹͲͲͲͲ

ͻͲͲͲͲ െ ‫ ݕ‬ൌ ሺͳͺͲ െ ‫ݔ‬ሻ
ʹͲ

ͻͲͲͲͲ െ ‫ ݕ‬ൌ െͳͲͲͲሺͳͺͲ െ ‫ ݔ‬ሻ
ͻͲͲͲͲ െ ‫ ݕ‬ൌ ͳͺͲͲͲͲ ൅ ͳͲͲͲ‫ݔ‬
െ‫ ݕ‬ൌ െͳͺͲͲͲͲ െ ͻͲͲͲͲ െ ͳͲͲͲ‫ݔ‬
െ‫ ݕ‬ൌ െʹ͹ͲͲͲͲ െ ͳͲͲͲ‫ݔ‬
‫ ݕ‬ൌ ͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ʹ͹ͲͲͲͲ
 2 ൌ ૙


‫ ݕ‬ൌ ͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ʹ͹ͲͲͲͲ
‫ ݕ‬ൌ ͳͲͲͲሺͲሻ ൅ ʹ͹ͲͲͲͲ


‫ ܡ‬ൌ ૛ૠ૙૙૙૙

 I ൌ ૙


Ͳ ൌ ͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ʹ͹ͲͲͲͲ


െʹ͹ͲͲͲͲ ൌ ͳͲͲͲ‫ݔ‬

cW
െ૛ૠ૙૙૙૙
ൌ ‫ܠ‬
૚૙૙૙

Ó ൌ െ૛ૠ૙

*         

‫ ݕ‬൅ ͳͲͲͲ‫ ݔ‬െ ͳʹͲͲͲ ൌ Ͳ
െͷͲͲ‫ ݔ‬െ ‫ ݕ‬െ ͳͷͲͲ ൌ Ͳ %& 
 !&  

‫ ݕ‬ൌ െͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳʹͲͲͲ
‫ ݕ‬ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳͷͲͲ

െͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳʹͲͲͲ ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳͷͲͲ


 

ͳʹͲͲͲ െ ͳͷͲͲ ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳͲͲͲ‫ݔ‬


ͳͲͷͲͲ ൌ ͳͷͲͲ‫ݔ‬
ͳͲͷͲͲ
ൌ ‫ݔ‬
ͳͷͲͲ
‫ ݔ‬ൌ ͹

  

  

‫ ݕ‬ൌ െͳͲͲͲሺ͹ሻ െ ͳʹͲͲͲ
‫ ݕ‬ൌ െ͹ͲͲͲ ൅ ͳʹͲͲͲ


‫ ݕ‬ൌ ͷͲͲͲ

 / 


ൌ ሺૠǡ ૞૙૙૙ሻ


ሺͲǡ ܾሻǡ ሺܽǡ Ͳሻ
‫ ݕ‬ൌ െͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳʹͲͲͲ ൌ ŽƒŽ‹‡ƒ†‡‡ƒ†ƒ


‫ ݕ‬ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳͷͲͲ ൌ ŽƒŽ‹‡ƒ†‡‘ˆ‡”–ƒ


 

  

‫ ݔ‬ൌ Ͳ


‫ ݕ‬ൌ െͳͲͲͲሺͲሻ ൅ ͳʹͲͲͲ

cc
‫ ݕ‬ൌ ͳʹͲͲͲ


 

  

‫ ݕ‬ൌ Ͳ


‫ ݕ‬ൌ െͳͲͲͲ ൅ ͳʹͲͲͲ


Ͳ ൌ െͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳʹͲͲͲ
െͳʹͲͲͲ ൌ െͳͲͲͲ‫ݔ‬
െͳʹͲͲͲ
ൌ ‫ݔ‬
െͳͲͲͲ
‫ ݔ‬ൌ ͳʹ


   

 ൌ Ͳ


, ൌ ͷͲͲሺͲሻ ൅ ͳͷͲͲ
, ൌ ͳͷͲͲ   

‫ ݕ‬ൌ Ͳ


‫ ݕ‬ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳͷͲͲ


Ͳ ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬൅ ͳͷͲͲ
െͳͷͲͲ ൌ ͷͲͲ‫ ݔ‬
െͳͷͲͲ
ൌ ‫ݔ‬
ͷͲͲ
‫ ݔ‬ൌ െ͵


*          
  
     

C݀ ൌ C 


C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷܲ


C ൌ െʹ͵Ͳ ൅ ͶͷͲܲ

   

Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷܲ ൌ െʹ͵Ͳ ൅ ͶͷͲܲ
Ͷ͹͹Ͳ ൅ ʹ͵Ͳ ൌ ͶͷͲܲ ൅ ͳ͹ͷܲ


ͷͲͲͲ ൌ ͸Ͷͷܲ


ͷͲͲͲ
ൌ ܲ
͸ʹͷ
ܲ ൌ ͺ

  

  

C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷܲ


C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷሺͺሻ
C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳͶͲͲ
C݀ ൌ ͵ǡ͵͹Ͳ


 / 
 &'-)..0(, 

  

ܲ ൌ Ͳ


C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷܲ
C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷሺͲሻ
C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ


 

  

C݀ ൌ Ͳ


C݀ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷܲ
Ͳ ൌ Ͷ͹͹Ͳ െ ͳ͹ͷܲ
െͶ͹͹Ͳ ൌ െͳ͹ͷܲ
െͶ͹͹Ͳ
ൌ ܲ
െͳ͹ͷ
ܲ ൌ ʹ͹Ǥʹ͸


   

ܲ ൌ Ͳ


C ൌ െʹ͵Ͳ ൅ ͶͷͲܲ
C ൌ െʹ͵Ͳ ൅ ͶͷͲሺͲሻ
C ൌ െʹ͵Ͳ


   

C ൌ ͲC ൌ െʹ͵Ͳ ൅ ͶͷͲܲ
Ͳ ൌ െʹ͵Ͳ ൅ ͶͷͲܲ
ʹ͵Ͳ ൌ ͶͷͲܲ
ʹ͵Ͳ
ൌ ܲ
ͶͷͲ
ܲ ൌ ͲǤͷͳ

ÿ 
       
     1
   

 ൌ ૟૙ െ ࢗ‘

j  


    ÿ  


     
 ‘
   ‘
  
   ‘
   ! ‘
    !  ‘

9   ൌ ૟૙ െ ࢗ‘

À‘

ÿ"!
ÿ

ÿ!"
ÿ

!#ÿ"
ÿ

"
ÿ

ÿ$"
ÿ

"


"


"! !

cÿ"!
ÿ$


"!ÿ

"
!


"

"!
ÿ j ‘‘‘ 
"!
ÿ 8W
üW
!"
ÿ ÜW
W
ÿ$!"
  W
ÿW
ÿ
"

‰W
" ½W
cW
" W
W cW ½W ‰W ÿW  W W ÜW

"!
ÿ$

"!


 ൌ ૟૙ െ ࢗ‘


 ૝

"!
ÿ

!"
ÿ

!#
"
ÿ


"
ÿ

ÿ$
"


 "


" "ÿ
 ൌ ૟૙ െ ࢗ‘
"! ÿ

"!ÿ

" 

 9            1 


      

j   ൌǤ ૡ૞ࢗ‘

        


  
    
   
      
 

 ൌǤ ૡ૞ࢗ‘


" $ 

"ÿ ൌǤ ૡ૞ࢗ‘


" $

" %


" j ‘‘‘
 
 c
WX8
 " WXü
WXÜ
" WX
WX 
" WXÿ
WX‰
WX½
WXc
W
c
W cW ½W ‰W ÿW  W W ÜW

" $%

" 

!        

"!
ÿ

" 
g ‘‘
!
ÿ" 

!" #
ÿ
 ‘‘
!" # %

! !" !

! !"

"
% 

" 

" $
% 

"
%

&      '()  


 $      
   (" %*# ÿ
 
        
  

 9        


      

 

 (" %# ÿ

(" %$ # ÿ!&20-
        
   


" %(# ÿ

 ÿ
" %

%® %" %
%&0((3&        
 

$ÿ "


( "
$$ÿ

( "
$#ÿ

( "
 

("
 # 


!&4.$422

$
%"®ÿ

$%"ÿ$


ÿ$#%"$


ÿ#" 

ͷš െ Ͷ͵
ÿ" 

‫ݕ‬ൌ
Ͷ


&+® $5 .® 

&     $ÿ$ 

, െ Ͷ ൌ
ିଶିସ
ିଵ଴ିହ
$

‫ݕ‬െͶ ൌ
ି଺
ିଵହ
$

$ÿ"$

" 

" #

c8
ଶ௫ାଵ଴

" 

ଶ ଵ଴
ହ ହ
" # & $6

½W˜  Æ
½c
7 


          


 

˜7 ˜˜7 
    +   
     

0 ˜˜7 
    ')
     $  
    $ ')    
$ 

         


    ')  ')
  

    $ ') ')$


     

     

½½


}7 }


         


    


 ˜Æ ˜ Æ
      
      
  

½‰
7  ˜Æ


        


   

7 Æ
     
    

½ÿ


Æ7 Æ ˜
 7 7 


 7 ˜" a Æ 
  ,   +  
   ' )     
'+)     +  +  
    

       + 


      

 

½ 

 Æ ˜ 7 ˜7 
 ˜


0 9     


0
           
 


0              
          
    


0            -   
    -    .     
 -    / 

½

0              
            
         

 
    
          
       -        
  
   0 
$  
 
     0    
        
-
$       0 
         
 


0         -    
       
            
 
  

          
         
    
0   $   .      
        

½Ü

0         
- -   
        
 
- -         
  %    %.       
         -     
      
- 


0        
   
         
-
- 
            
        
-  
         
- 
-  
 !
  
! 


0               
            
     
-      
    
 /    
 /
  
          
       
-        
   
     0   


½ü
$   
     
0  
         
   -   / $   /     
   
0          
    


0        - - 
            
  -  -        
  
   
   
      -   
      - 


0             
            
     
" 
" 
"
0          
#
#" 
11ÿ"
11"ÿ
2 #
2$ #" 
2 2$ ÿ2"
2 $ "ÿ

#" 
#"
# "ÿ
" 
"
ÿ"ÿ


½8
‘

   
 #
 
 

 œିଵ ‫ œ݅ݏ‬ൌ

ͳ Ͳ ͳ
œ ൌ ൥ʹ െʹ െͳ൩
͵ Ͳ Ͳ
9 

ͳ Ͳ ͳͳ Ͳ Ͳ
œ ൌ ൥ʹ െʹ െͳͲ ͳ Ͳ൩
͵ Ͳ ͲͲ Ͳ ͳ

૚ ૙ ૚૚ ૙ ૙

ͳ Ͳ ͳͳ Ͳ Ͳ ൈ െʹ ൌ െʹ Ͳ െʹെʹ Ͳ Ͳ

െʹ Ͳ െʹെʹ Ͳ Ͳ ൅ ʹ െʹ െͳͲ ͳ Ͳൌ૙ െ૛ െ૜െ૛ ૚ ૙

ͳ Ͳ ͳͳ Ͳ Ͳ ൈ െ͵ ൌ െ͵ Ͳ െ͵െ͵ Ͳ Ͳ

െ͵ Ͳ െ͵െ͵ Ͳ Ͳ൅͵ Ͳ ͲͲ Ͳ ͳൌ૙ ૙ െ૜െ૜ ૙ ૚

૚ ૙ ૚૚ ૙ ૙


œ ൌ ൥૙ െ૛ െ૜െ૛ ૚ ૙൩
૙ ૙ െ૜െ૜ ૙ ૚
Ͳ െʹ െ͵െʹ ͳ Ͳ ૜ ૚
ൌ૙ ૚ ૚ െ ૙
െʹ ૛ ૛

૚ ૙ ૚૚ ૙ ૙

૙ ૙ െ૜െ૜ ૙ ૚

૚ ૙
૚૚ ૙ ૙
૜ ૚
œൌ൦૙ ૚ ૚ െ ૙ ൪
૛ ૛
૙ ૙ െ૜െ૜ ૙ ૚


‰W


Ͳ Ͳ െ͵െ͵ Ͳ ͳ ૚
ൌ૙ ૙ ૚૚ ૙ െ 
െ͵ ૜
ͳ ͵ ͵ ͵ ͳ
Ͳ Ͳ ͳͳ Ͳ െ ൈെ ൌͲ Ͳ െ െ Ͳ
͵ ʹ ʹ ʹ ʹ


͵ ͵ ͳ ૚ ૚ ૚
Ͳ Ͳ െ െ Ͳ ൅Ͳ Ͳ െ͵െ͵ Ͳ ͳൌ૙ ૚ ૙െ െ
ʹ ʹ ʹ ૛ ૛ ૛


ͳ ͳ
Ͳ Ͳ ͳͳ Ͳ െ ൈ െͳ ൌ Ͳ Ͳ െͳെͳ Ͳ
͵ ͵


ͳ ૚
Ͳ Ͳ െͳെͳ Ͳ ൅ͳ Ͳ ͳͳ Ͳ Ͳൌ૚ ૙ ૙૙ ૙
͵ ૜‫ ۍ‬૚ ૙ ૙૙ ૙ ‫ې‬
‫ێ‬ ૜ ‫ۑ‬
૚ ૚ ૚
œ ൌ ‫ ێ‬૙ ૚ ૙െ െ ‫ۑ‬
‫ێ‬ ૛ ૛ ૛ ‫ۑ‬
‫ێ‬ ૚ ‫ۑ‬
૙ ૙ ૚૚ ૙ െ
‫ۏ‬ ૜ ‫ے‬


 

‫ ۍ‬૙ ૙ ‫ې‬


‫ێ‬ ૜ ‫ۑ‬
૚ ૚ ૚
࡭ି૚ ൌ ‫ێ‬െ െ ‫ۑ‬
‫ ێ‬૛ ૛ ૛‫ۑ‬
‫ێ‬ ૚‫ۑ‬
‫ۏ‬ ૚ ૙ െ
૜‫ے‬


 

ͳ
‫Ͳ Ͳ ۍ‬ ‫ې‬
͵‫ۑ‬
ͳ Ͳ ͳ ‫ͳ ێ‬ ͳ ͳ‫ۑ‬
൥ʹ െʹ െͳ൩ ‫ێ‬െ െ
͵ Ͳ Ͳ ‫ʹ ێ‬ ʹ ʹ‫ۑ‬

‫ێ‬ ͳ‫ۑ‬
‫ Ͳ ͳ ۏ‬െ ͵ ‫ے‬

‰c
ͳ ͳ
ͳൈͲ ൌ Ͳ ͳ ൈ Ͳ ൌ Ͳ ͳൈ ൌ
͵ ͵
ͳ ͳ ͳ
Ͳൈെ ൌͲ Ͳ ൈ െ ൌ Ͳ Ͳൈ ൌͲ
ʹ ʹ ʹ
ͳ ͳ

ͳൈͳ ൌ ͳ ͳ ൈ Ͳ ൌ Ͳ ͳ ൈ െ ൌ െ
ൌͳ ൌͲ ͵ ͵
ൌͲ
ͳ ʹ
ʹൈͲൌͲ ʹ ൈ Ͳ ൌ Ͳ ൌ
ʹ ൈ
͵ ͵
ͳ ͳ ͳ
െʹ ൈ െ ൌ ͳ െʹ ൈ െ ൌ ͳ െʹ ൈ ൌ െͳ 
ʹ ʹ ʹ
ͳ ͳ
െͳ ൈ ͳ ൌ െͳ െͳ ൈ Ͳ ൌ Ͳ െͳ ൈ െ ൌ
ൌͲ ൌͳ ͵ ͵
ൌͲ
ͳ
͵ൈͲൌͲ ͵ ൈ Ͳ ൌ Ͳ ͵ ൈ ൌͳ
͵
ͳ ͳ ͳ
Ͳൈെ ൌͲ Ͳ ൈ െ ൌ Ͳ Ͳ ൈ ൌ Ͳ 
ʹ ʹ ʹ
ͳ
ͲൈͳൌͲ Ͳ ൈ Ͳ ൌ Ͳ Ͳ ൈ െ ൌ ͳ
ൌͲ ൌ Ͳ ͵
ൌͳ

૚ ૙ ૙
࡭ ି૚
ൌ ൥૙ ૚ ૙൩
૙ ૙ ૚


‰½
9  3 

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬ൌ Ͷ

‫ ݔ‬൅ ͷ‫ ݕ‬ൌ ʹ

9 

ʹ െ͵ Ͷ
ቂ ቃ
ͳ ͷ ͳ
ʹ െ͵ Ͷ ૜
ൌ૚ െ ૛
ʹ ૛
͵ ͵
ͳ െ ʹ ൈ െͳ ൌ െͳ െʹ
ʹ ʹ
͵ ૚૜
െͳ െʹ ൅ ͳ ͷ ʹൌ૙ ૙
ʹ ૛

૚ െ ૛
൦ ૛ ൪
૚૜
૙ ૙

Ͳ Ͳ
ଵଷ

ଵଷ ൌ૙ ૚ ૙

͵ ͵
Ͳ ͳ Ͳൈ ൌͲ Ͳ
ʹ ʹ
͵
Ͳ Ͳ൅ͳ Ͳ ʹൌ૚ ૙ ૛
ʹ

૚ ૙ ૛ 2
ቂ ቃ 
૙ ૚ ૙ I
 


 9 

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬ൌ Ͷ‫ ݔ‬൅ ͷ‫ ݕ‬ൌ ʹ

ʹሺʹሻ െ ͵ሺͲሻ ൌ Ͷʹ ൅ ͷሺͲሻ ൌ ʹ

Ͷ െ Ͳ ൌ Ͷʹ െ Ͳ ൌ ʹ

૝ ൌ ૝૛ ൌ ૛

‰‰
    

െ‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݖ‬ൌ ͻ

ʹ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ െ͵

͵‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ െ͸

9 

െͳ െʹ ʹ ͻ
൥ʹ ͳ െͳ െ͵൩
൩ ൥
͵ െͳ ͳ െ͸
െͳ െʹ ʹ
൥ʹ ͳ െͳ൩
͵ െͳ ͳ
െͳ െʹ ʹ
ͳ െͳ ʹ െͳ ʹ ͳ
οൌ ቈ ʹ ͳ െͳ቉"െͳ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ
െʹ ͳ ͵ ͳ ͵ െʹ
͵ െͳ ͳ

ሺͳሻ െ ሺʹሻ ൌ െͳሺʹሻ െ ሺെ͵ሻ ൌ ͷሺെͶሻ െ ሺ͵ሻ ൌ െ͹

ሺെͳሻሺെͳሻ ൌ ૚ሺͷሻሺʹሻ ൌ ૚૙ሺെ͹ሻሺʹሻ ൌ െ૚૝

οൌ ૚ ൅ ૚૙ െ ૚૝

οൌ െ૜


ͻ െʹ ʹ
ͳ െͳ െ͵ െͳ െ͵ ͳ
οଵ ൌ ቈെ͵ ͳ െͳ቉"ͻ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ
െʹ ͳ െ͸ ͳ െ͸ െʹ
െ͸ െͳ ͳ
ሺͳሻ െ ሺʹሻ ൌ െͳሺെ͵ሻ െ ሺ͸ሻ ൌ െͻሺ͸ሻ െ ሺെ͸ሻ ൌ ͳʹ

ሺെͳሻሺͻሻ ൌ െૢሺെͻሻሺʹሻ ൌ െ૚ૡሺͳʹሻሺʹሻ ൌ ૛૝

ο૚ ൌ െૢ െ ૚ૡ ൅ ૛૝

ο૚ ൌ െ૜

‰ÿ
െͳ ͻ ʹ
െ͵ െͳ ʹ െͳ ʹ െ͵
οଶ ൌ ቈ ʹ െ͵ െͳ቉"െͳ ቂ ቃ െ ͻ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ
െ͸ ͳ ͵ ͳ ͵ െ͸
͵ െ͸ ͳ

ሺെ͵ሻ െ ሺ͸ሻ ൌ െͻሺʹሻ െ ሺെ͵ሻ ൌ ͷሺെͳʹሻ െ ሺെͻሻ ൌ െ͵

ሺെͻሻሺെͳሻ ൌ ૢሺͷሻሺെͻሻ ൌ െ૝૞ሺെ͵ሻሺʹሻ ൌ െ૟

ο૛ ൌ ૢ െ ૝૞ െ ૟

ο૛ ൌ െ૝૛
െͳ െʹ ͻ
ͳ െ͵ ʹ െ͵ ʹ ͳ
οଷ ൌ ቈ ʹ ͳ െ͵቉"െͳ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ ൅ ʹ ቂ ቃ
െʹ െ͸ ͵ െ͸ ͵ െʹ
͵ െʹ െ͸

ሺെ͸ሻ െ ሺ͸ሻ ൌ െͳʹሺെͳʹሻ െ ሺെͻሻ ൌ െ͵ሺെͶሻ െ ሺ͵ሻ ൌ െ͹

ሺെͳʹሻሺെͳሻ ൌ ૚૛ሺെ͵ሻሺʹሻ ൌ െ૟ሺെ͹ሻሺͻሻ ൌ െ૟૜

ο૜ ൌ ૚૛ െ ૟ െ ૟૜

ο૜ ൌ െ૞ૠ

 
οଵ െ͵ οଶ െͶʹ οଷ െͷ͹
‫ݔ‬ൌ ൌ ൌ ૚‫ ݕ‬ൌ ൌ ൌ ૚૝‫ ݖ‬ൌ ൌ ൌ ૚ૢ
ο െ͵ ο െ͵ ο െ͵ െ‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݖ‬ൌ ͻʹ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ െ͵͵‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ െ͸

െሺͳሻ െ ʹሺͳͶሻ ൅ ʹሺͳͻሻ ൌ ͻʹሺͳሻ ൅ ͳͶ െ ͳͻ ൌ െ͵͵ሺͳሻ െ ʹሺͳͶሻ ൅ ͳͻ ൌ െ͸

െͳ െ ʹͺ ൅ ͵ͺ ൌ ͻʹ ൅ ͳͶ െ ͳͻ ൌ െ͵͵ െ ʹͺ ൅ ͳͻ ൌ െ͸

ૢ ൌ ૢ െ ૜ ൌ െ૜ െ ૟ ൌ െ૟

‰ 
9 

ͳ Ͳ െͳ
œ ൌ ൥ʹ ͳ െʹ൩
͵ ʹ െ͵
 ʹœଶ ൅ ͹œ െ ʹœ ൅ œ 

ͳ Ͳ െͳ ͳ Ͳ െͳ െ૛ െ૛ ૛
œ ൌ ൥ʹ

ͳ െʹ൩ ൥ʹ ͳ െʹ൩ ൌ ൥െ૛ െ૜ ૛൩
͵ ʹ െ͵ ͵ ʹ െ͵ െ૛ െ૝ ૛
െʹ െʹ ʹ െ૝ െ૝ ૝

ʹœ ൌ ʹ െʹ

െ͵ ʹ ൌ െ૝
൩ ൥ െ૟ ૝൩
െʹ െͶ ʹ െ૝ െૡ ૝
ͳ Ͳ െͳ ૠ ૙ െૠ
͹œ ൌ ͹ ൥ʹ ͳ െʹ ൩ ൌ ൥ ૚૝ ૠ െ૚૝൩
͵ ʹ െ͵ ૛૚ ૚૝ െ૛૚
ͳ Ͳ െͳ ૛ ૙ െ૛
ʹœ ൌ ʹ ൥ʹ ͳ െʹ൩ ൌ ൥૝ ૛ െ૝൩
͵ ʹ െ͵ ૟ ૝ െ૟
૚ ૛ ૜
œ ൌ൥ ૙ ૚ ૛ ൩
െ૚ െ૛ െ૜


െͶ െͶ Ͷ ͹ Ͳ െ͹ ૜ െ૝ െ૜
ʹœଶ ൅ ͹œ ൌ ൥െͶ െ͸ Ͷ൩ ൅ ൥ͳͶ ͹ െͳͶ൩ ൌ ൥૚૙ ૚ െ૚૙൩
െͶ െͺ Ͷ ʹͳ ͳͶ െʹͳ ૚૝ ૟ െ૚૝
͵ െͶ െ͵ ʹ Ͳ െʹ ૚ െ૝ െ૚
ʹœ ൅ ͹œ െ ʹœ ൌ ൥ͳͲ

ͳ െͳͲ൩ െ ൥Ͷ ʹ െͶ൩ ൌ ൥૟ െ૚ െ૟൩
ͳͶ ͸ െͳͶ ͸ Ͷ െ͸ ૡ ૛ െૡ
ͳ െͶ െͳ ͳ ʹ ͵ ૛ െ૛ ૛
ʹœ ൅ ͹œ െ ʹœ ൅ œ ൌ ൥͸ െͳ െ͸൩ ൅ ൥ Ͳ

ͳ ʹ ൩ ൌ ൥૟ ૙ െ૝ ൩
ͺ ʹ െͺ െͳ െʹ െ͵ ૠ ૙ െ૚૚‰‫ ݔ‬൅ ͷ‫ ݖ‬ൌ െ͸ ൅ ‫ݕ‬

͵‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݕ‬ൌ ͳͲ ൅ ‫ݖ‬

‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݖ‬ൌ ͷ

9 

‫ ݔ‬െ ‫ ݕ‬൅ ͷ‫ ݖ‬ൌ െ͸

͵‫ ݕ‬൅ ͵‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ ͳͲ

‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݖ‬ൌ ͷ

ͳ െͳ ͷ െ͸
൥͵ ͵ െͳ൩ ൥ ͳͲ ൩
ͳ ͵ ʹ ͷ
ͳ െͳ ͷ
ͳ ͷ ͳ ͷ ͳ െͳ
οൌ ቈ͵ ͵ െͳ቉"െ͵ ቂ ቃ ൅ ͵ ቂ ቃ ൅ ͳ ቂ ቃ
͵ ʹ ͳ ʹ ͳ ͵
ͳ ͵ ʹ
ሺെʹሻ െ ሺͳͷሻ ൌ െͳ͹ሺʹሻ െ ሺͷሻ ൌ െ͵ሺ͵ሻ െ ሺെͳሻ ൌ Ͷ

ሺെͳ͹ሻሺെ͵ሻ ൌ ૞૚ሺെ͵ሻሺ͵ሻ ൌ െૢሺͶሻሺͳሻ ൌ ૝

οൌ ૞૚ െ ૢ ൅ ૝

οൌ ૝૟


െ͸ െͳ ͷ
െͳ ͷ െ͸ ͷ െ͸ െͳ
οଵ ൌ ቈ ͳͲ ͵ െͳ቉"െͳͲ ቂ ቃ ൅͵ቂ ቃ൅ ͳ ቂ ቃ
͵ ʹ ͷ ʹ ͷ ͵
ͷ ͵ ʹ
ሺെʹሻ െ ሺͳͷሻ ൌ െͳ͹ሺെͳʹሻ െ ሺʹͷሻ ൌ െ͵͹ሺെͳͺሻ െ ሺെͷሻ ൌ െͳ͵

ሺെͳ͹ሻሺെͳͲሻ ൌ ૚ૠ૙ሺെ͵͹ሻሺ͵ሻ ൌ െ૚૚૚ሺെͳ͵ሻሺͳሻ ൌ െ૚૜

ο૚ ൌ ૚ૠ૙ െ ૚૚૚ െ ૚૜

ο૚ ൌ ૝૟

‰Ü
ͳ െ͸ ͷ
െ͸ ͷ ͳ ͷ ͳ െ͸
ο ଶ ൌ ቈ͵ ͳͲ െͳ቉"െ͵ ቂ ቃ ൅ ͳͲ ቂ ቃ ൅ ͳ ቂ ቃ
ͷ ʹ ͳ ʹ ͳ ͷ
ͳ ͷ ʹ
ሺെͳʹሻ െ ሺʹͷሻ ൌ െ͵͹ሺʹሻ െ ሺͷሻ ൌ െ͵ሺͷሻ െ ሺെ͸ሻ ൌ ͳͳ

ሺെ͵͹ሻሺെ͵ሻ ൌ ૚૚૚ሺെ͵ሻሺͳͲሻ ൌ െ૜૙ሺͳͳሻሺͳሻ ൌ ૚૚

ο૛ ൌ ૚૚૚ െ ૜૙ ൅ ૚૚

ο૛ ൌ ૢ૛
ͳ െͳ െ͸
െͳ െ͸ ͳ െ͸ ͳ െͳ
ο ଷ ൌ ቈ͵ ͵ ͳͲ ቉"െ͵ ቂ ቃ ൅ ͵ ቂ ቃ െ ͳͲ ቂ ቃ
͵ ͷ ͳ ͷ ͳ ͵
ͳ ͵ ͷ

ሺെͷሻ െ ሺെͳͺሻ ൌ ͳ͵ሺͷሻ െ ሺെ͸ሻ ൌ ͳͳሺ͵ሻ െ ሺെͳሻ ൌ Ͷ

ሺͳ͵ሻሺെ͵ሻ ൌ െ૜ૢሺͳͳሻሺ͵ሻ ൌ ૜૜ሺͶሻሺെͳͲሻ ൌ െ૝૙

ο૜ ൌ െ૜ૢ ൅ ૜૜ െ ૝૙

ο૜ ൌ െ૝૟

 
οଵ Ͷ͸ οଶ ͻʹ οଷ െͶ͸
‫ݔ‬ൌ ൌ ൌ ૚‫ ݕ‬ൌ ൌ ൌ ૛‫ ݖ‬ൌ ൌ ൌ െ૚
ο Ͷ͸ ο Ͷ͸ ο Ͷ͸ 

‫ ݔ‬െ ‫ ݕ‬൅ ͷ‫ ݖ‬ൌ െ͸͵‫ ݕ‬൅ ͵‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ ͳͲ‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݖ‬ൌ ͷͳ െ ʹ ൅ ͷሺെͳሻ ൌ െ͸͵ሺͳሻ ൅ ͵ሺʹሻ െ ͳሺെͳሻ ൌ ͳͲͳ ൅ ͵ሺʹሻ ൅ ʹሺെͳሻ ൌ ͷ

ͳ െ ʹ െ ͷ ൌ െ͸͵ ൅ ͸ ൅ ͳ ൌ ͳͲͳ ൅ ͸ െ ʹ ൌ ͷ

െ૟ ൌ െ૟૚૙ ൌ ૚૙૞ ൌ ૞‘


‘
‘

‰ü
   
     
 

    

 ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͷ


 െ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬൅ ͵‫ ݖ‬ൌ ͹

 ͵‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͳͳ

9 

9  

 ሺͳሻʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͷ


 ሺʹሻ െ ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬൅ ͵‫ ݖ‬ൌ ͹

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͷ


െʹ‫ ݔ‬൅ ʹ‫ ݕ‬൅ ͸‫ ݖ‬ൌ ͹
െ‫ ݕ‬൅ ͹‫ ݖ‬ൌ ͳͻ‫ܽݑܿܧ‬Ǥ Ͷ


9  


 ሺെ͵ሻʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͷ

͵Ǥሺʹሻ͵‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͳͳ

െ͸‫ ݔ‬൅ ͻ‫ ݕ‬െ ͵‫ ݖ‬ൌ െͳͷ
͸‫ ݔ‬െ Ͷ‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݖ‬ൌ ʹʹ


ͷ‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ ͹‫ܽݑܿܧ‬Ǥ ͷ


9 ÿ

ÿǤሺͷሻ െ ‫ ݕ‬൅ ͹‫ ݖ‬ൌ ͳͻ

Ǥሺͳሻͷ‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ ͹

െͷ‫ ݕ‬൅ ͵ͷ‫ ݖ‬ൌ ͻͷ


ͷ‫ ݕ‬െ ‫ ݖ‬ൌ ͹ 
͵Ͷ‫ ݖ‬ൌ ͳͲʹ
ͳͲʹ
‫ݖ‬ൌ
͵Ͷ


ࢠ ൌ ૜

‰8

9 ÿ ‫ݕ‬

െ‫ ݕ‬൅ ͹‫ ݖ‬ൌ ͳͻ

െ‫ ݕ‬൅ ͹ሺ͵ሻ ൌ ͳͻ

െ‫ ݕ‬൅ ʹͳ ൌ ͳͻ

െ‫ ݕ‬ൌ ͳͻ െ ʹͳ

ሺെͳሻ െ ‫ ݕ‬ൌ െʹሺെͳሻ

I ൌ ૛
9   ‫ݔ‬

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͷ

ʹ‫ ݔ‬െ ͵ሺʹሻ ൅ ͵ ൌ ͷ

ʹ‫ ݔ‬െ ͸ ൅ ͵ ൌ ͷ

ʹ‫ ݔ‬െ ͵ ൌ ͷ

ʹ‫ ݔ‬ൌ ͷ ൅ ͵

ʹ‫ ݔ‬ൌ ͺ

ͺ
‫ݔ‬ൌ 
ʹ

2 ൌ ૝
 

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͷ െ ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬൅ ͵‫ ݖ‬ൌ ͹͵‫ ݔ‬െ ʹ‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬ൌ ͳͳ

ʹሺͶሻ െ ͵ሺʹሻ ൅ ͵ ൌ ͷ െ ሺͶሻ ൅ ʹ ൅ ͵ሺ͵ሻ ൌ ͹͵ሺͶሻ െ ʹሺʹሻ ൅ ͵ ൌ ͳͳ

ͺ െ ͸ ൅ ͵ ൌ ͷ െ Ͷ ൅ ʹ ൅ ͻ ൌ ͹ͳʹ െ Ͷ ൅ ͵ ൌ ͳͳ

૞ ൌ ૞ૠ ൌ ૠ૚૚ ൌ ૚૚

‘

ÿW
   
 8 $ 
 

    3  9 9 

ʹ‫ ݔ‬൅ ʹ‫ ݕ‬െ Ͷ‫ ݖ‬ൌ ͳʹ

ʹ‫ ݔ‬൅ ͸‫ ݕ‬ൌ ͳ͸

െ͵‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ͷ‫ ݖ‬ൌ െʹͲ

 3 

ʹ ʹ െͶ ͳʹ
൥ʹ ͸ Ͳ ͳ͸ ൩
െ͵ െ͵ ͷ െʹͲ
9 

ʹ ʹ െͶ ͳʹ
ൌ૚ ૚ െ૛ ૟
ʹ
ͳ ͳ െʹ ͸ ൈ െʹ ൌ െʹ െʹ Ͷ െͳʹ

െʹ െʹ Ͷ െͳʹ ൅ ʹ ͸ Ͳ ͳ͸ ൌ ૙ ૝ ૝ ૝

ͳ ͳ െʹ ͸ ൈ ͵ ൌ ͵ ͵ െ͸ ͳͺ

͵ ͵ െ͸ ͳͺ ൅ െ͵ െ͵ ͷ െʹͲ ൌ ૙ ૙ െ૚ െ૛

૚ ૚ െ૛ ૟
൥ ૙ ૝ ૝ ૝ ൩
૙ ૙ െ૚ െ૛
Ͳ Ͷ Ͷ Ͷ
ൌ૙ ૚ ૚ ૚
Ͷ

Ͳ ͳ ͳ ͳ ൈ െͳ ൌ Ͳ െͳ െͳ െͳ

Ͳ െͳ െͳ െͳ ൅ ͳ ͳ െʹ ͸ ൌ ૚ ૙ െ૜ ૞

૙ ૙ െ૚ െ૛૙

૚ ૙ െ૜ ૞
൥ ૙ ૚ ૚ ૚ ൩
૙ ૙ െ૚ െ૛

ÿc
Ͳ Ͳ െͳ െʹ
ൌ૙ ૙ ૚ ૛
െͳ

Ͳ Ͳ ͳ ʹൈ͵ൌͲ Ͳ ͵ ͸

Ͳ Ͳ ͵ ͸ ൅ ͳ Ͳ െ͵ ͷ ൌ ૚ ૙ ૙ ૚૚

Ͳ Ͳ ͳ ʹ ൈ െͳ ൌ Ͳ Ͳ െͳ െʹ

Ͳ Ͳ െͳ െʹ ൅ Ͳ ͳ ͳ ͳ ൌ ૙ ૚ ૙ െ૚

૚ ૙ ૙ ૚૚ 2
൥૙ ૚ ૙ െ૚൩ I
૙ ૙ ૚ ૛ ࢠ
 

 9   

ʹ‫ ݔ‬൅ ʹ‫ ݕ‬െ Ͷ‫ ݖ‬ൌ ͳʹʹ‫ ݔ‬൅ ͸‫ ݕ‬ൌ ͳ͸ െ ͵‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ͷ‫ ݖ‬ൌ െʹͲ

ʹሺͳͳሻ ൅ ʹሺെͳሻ െ Ͷሺʹሻ ൌ ͳʹʹሺͳͳሻ ൅ ͸ሺെͳሻ ൌ ͳ͸ െ ͵ሺͳͳሻ െ ͵ሺെͳሻ ൅ ͷሺʹሻ ൌ െʹͲ

ʹʹ െ ʹ െ ͺ ൌ ͳʹʹʹ െ ͸ ൌ ͳ͸ െ ͵͵ ൅ ͵ ൅ ͳͲ ൌ െʹͲ

૚૛ ൌ ૚૛૚૟ ൌ ૚૟ െ ૛૙ ൌ െ૛૙

 
ʹ ʹ െͶ ͳʹ
൥ʹ ͸ Ͳ ൩ ൥ ͳ͸ ൩
െ͵ െ͵ ͷ െʹͲ
ʹ ʹ െͶ
͸ Ͳ ʹ Ͳ ʹ ͸
οൌ ቈ ʹ ͸ Ͳ ቉"൅ʹ ቂ ቃ െ ʹ ቂ ቃ െ Ͷ ቂ ቃ
െ͵ ͷ െ͵ ͷ െ͵ െ͵
െ͵ െ͵ ͷ

ሺ͵Ͳሻ െ ሺͲሻ ൌ ͵ͲሺͳͲሻ െ ሺͲሻ ൌ ͳͲሺെ͸ሻ െ ሺെͳͺሻ ൌ ͳʹ

ሺ͵Ͳሻሺʹሻ ൌ ૟૙ሺͳͲሻሺെʹሻ ൌ െ૛૙ሺͳʹሻሺെͶሻ ൌ െ૝ૡ

οൌ ૟૙ െ ૛૙ െ ૝ૡ

οൌ െૡ

ÿ½

ͳʹ ʹ െͶ
͸ Ͳ ͳ͸ Ͳ ͳ͸ ͸
οଵ ൌ ቈ ͳ͸ ͸ Ͳ ቉"ͳʹ ቂ ቃ െʹቂ ቃ െ Ͷቂ ቃ
െ͵ ͷ െʹͲ ͷ െʹͲ െ͵
െʹͲ െ͵ ͷ

ሺ͵Ͳሻ െ ሺͲሻ ൌ ͵ͲሺͺͲሻ െ ሺͲሻ ൌ ͺͲሺെͶͺሻ െ ሺെͳʹͲሻ ൌ ͹ʹ

ሺ͵Ͳሻሺͳʹሻ ൌ ૜૟૙ሺͺͲሻሺെʹሻ ൌ െ૚૟૙ሺ͹ʹሻሺെͶሻ ൌ െ૛ૡૡ

ο૚ ൌ ૜૟૙ െ ૚૟૙ െ ૛ૡૡ

ο૚ ൌ െૡૡ
ʹ ͳʹ െͶ
ͳ͸ Ͳ ʹ Ͳ ʹ ͳ͸
οଶ ൌ ቈ ʹ ͳ͸ Ͳ ቉"ʹ ቂ ቃ െ ͳʹ ቂ ቃ െ Ͷቂ ቃ
െʹͲ ͷ െ͵ ͷ െ͵ െʹͲ
െ͵ െʹͲ ͷ
ሺͺͲሻ െ ሺͲሻ ൌ ͺͲሺͳͲሻ െ ሺͲሻ ൌ ͳͲሺെͶͲሻ െ ሺെͶͺሻ ൌ ͺ

ሺͺͲሻሺʹሻ ൌ ૚૟૙ሺͳͲሻሺെʹሻ ൌ െ૚૛૙ሺͺሻሺെͶሻ ൌ െ૜૛

ο૛ ൌ ૚૟૙ െ ૚૛૙ െ ૜૛

ο૛ ൌ ૡ
ʹ ʹ ͳʹ
͸ ͳ͸ ʹ ͳ͸ ʹ ͸
οଷ ൌ ቈ ʹ ͸ ͳ͸ ቉"ʹ ቂ ቃെʹቂ ቃ ൅ ͳʹ ቂ ቃ
െ͵ െʹͲ െ͵ െʹͲ െ͵ െ͵
െ͵ െ͵ െʹͲ

ሺെͳʹͲሻ െ ሺെͶͺሻ ൌ െ͹ʹሺെͶͲሻ െ ሺെͶͺሻ ൌ ͺሺെ͸ሻ െ ሺെͳͺሻ ൌ ͳʹ

ሺെ͹ʹሻሺʹሻ ൌ െ૚૝૝ሺͺሻሺെʹሻ ൌ െ૚૟ሺͳʹሻሺͳʹሻ ൌ ૚૝૝

ο૜ ൌ െ૚૝૝ െ ૚૟ ൅ ૚૝૝

ο૜ ൌ െ૚૟

 
οଵ െͺͺ οଶ ͺ οଷ െͳ͸
‫ݔ‬ൌ ൌ ൌ ૚૚‫ ݕ‬ൌ ൌ ൌ െ૚‫ ݖ‬ൌ ൌ ൌ ૛
ο െͺ ο െͺ ο െͺ

ÿ‰

 

 9   

ʹ‫ ݔ‬൅ ʹ‫ ݕ‬െ Ͷ‫ ݖ‬ൌ ͳʹʹ‫ ݔ‬൅ ͸‫ ݕ‬ൌ ͳ͸ െ ͵‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൅ ͷ‫ ݖ‬ൌ െʹͲ

ʹሺͳͳሻ ൅ ʹሺെͳሻ െ Ͷሺʹሻ ൌ ͳʹʹሺͳͳሻ ൅ ͸ሺെͳሻ ൌ ͳ͸ െ ͵ሺͳͳሻ െ ͵ሺെͳሻ ൅ ͷሺʹሻ ൌ െʹͲ

ʹʹ െ ʹ െ ͺ ൌ ͳʹʹʹ െ ͸ ൌ ͳ͸ െ ͵͵ ൅ ͵ ൅ ͳͲ ൌ െʹͲ

૚૛ ൌ ૚૛૚૟ ൌ ૚૟ െ ૛૙ ൌ െ૛૙

ÿÿ
   

ʹ െͳ
œൌቂ ቃ
͸ ͹
9 

ʹ െͳͳ Ͳ
œൌቂ ቃ
͸ ͹Ͳ ͳ
ʹ െͳ ͳ Ͳ ૚ ૚
ൌ૚ െ ૙
ʹ ૛ ૛
ͳ ͳ
ͳ െ Ͳ ൈ െ͸ ൌ െ͸ ͵ െ͵ Ͳ
ʹ ʹ

െ͸ ͵ െ͵ Ͳ൅͸ ͹ Ͳ ͳൌ૙ ૚૙ െ૜ ૚

૚ ૚
൥૚ െ ૛ ૛
૙ ൩
૙ ૚૙ െ૜ ૚
Ͳ ͳͲ െ͵ ͳ ૜ ૚
ൌ૙ ૚ െ
ͳͲ ૚૙ ૚૙


͵ ͳ ͳ ͳ ͵ ͳ
Ͳ ͳ െ ൈ ൌͲ െ
ͳͲ ͳͲ ʹ ʹ ʹͲ ʹͲ


ͳ ͵ ͳ ͳ ͳ ૠ ૚
Ͳ െ ൅ͳ െ Ͳൌ૚ ૙
ʹ ʹͲ ʹͲ ʹ ʹ ૛૙ ૛૙


ૠ ૚
૚ ૙
൦ ૛૙ ૛૙ ൪
૜ ૚
૙ ૚ െ
૚૙ ૚૙

ૠ ૚
 

࡭ି૚ ൌ ൦ ૛૙ ૛૙ ൪
૜ ૚

૚૙ ૚૙


ÿ 
 

͹ ͳ
ʹ െͳ ʹͲ ʹͲ
ቂ ቃ൦ ൪
͸ ͹ ͵ ͳ

ͳͲ ͳͲ
͹ ͹ ͳ ͳ
ʹൈ ൌ ʹൈ ൌ
ʹͲ ͳͲ ʹͲ ͳͲ
͵ ͵ ͳ ͳ
െͳ ൈ െ ൌ െͳ ൈ ൌെ
ͳͲ ͳͲ ͳͲ ͳͲ
ൌͳ ൌͲ


͹ ʹͳ ͳ ͵
͸ൈ ൌ ͸ൈ ൌ
ʹͲ ͳͲ ʹͲ ͳͲ
͵ ʹͳ ͳ ͹
͹ൈെ ൌെ ͹ൈ ൌ
ͳͲ ͳͲ ͳͲ ͳͲ
ൌͲ ൌͳ
ͳ Ͳ
œିଵ ൌ ቂ ቃ
Ͳ ͳ


ÿ

9  

ʹ ͳ Ͷ
ൌ ൥͵ ʹ Ͳ൩
Ͷ ͵ ͳ
 ଶ
൅͵ ൅ ൅ ͷ


ʹ ͳ Ͷ ʹ ͳ Ͷ ૛૜ ૚૟ ૚૛

ൌ ൥͵ ʹ Ͳ൩ ൥͵ ʹ Ͳ൩ ൌ ൥૚૛ ૠ ૚૛൩
Ͷ ͵ ͳ Ͷ ͵ ͳ ૛૚ ૚૜ ૚ૠ


ʹ ͳ Ͷ ૟ ૜ ૚૛
͵ ൌ ͵ ൥͵ ʹ Ͳ ൌ ૢ ૟ ૙ ൩
൩ ൥
Ͷ ͵ ͳ ૚૛ ૢ ૜
૛ ૜ ૝
ൌ ൥૚ ૛ ૜൩ 
૝ ૙ ૚
ʹ͵ ͳ͸ ͳʹ ͸ ͵ ͳʹ ૛ૢ ૚ૢ ૛૝

൅͵ ൌ ൥ͳʹ ͹ ͳʹ൩ ൅ ൥ ͻ ͸ Ͳ ൩ ൌ ൥૛૚ ૚૞ ૚૛൩
ʹͳ ͳ͵ ͳ͹ ͳʹ ͻ ͵ ૜૜ ૛૛ ૛૙
ʹͻ ͳͻ ʹͶ ʹ ͵ Ͷ ૜૚ ૛૛ ૛ૡ

൅͵ ൅ ൥ ൩ ൥
ൌ ʹͳ ͳͷ ͳʹ ൅ ͳ ʹ ͵ ൌ ૛૚
൩ ൥ ૚૜ ૚૛൩
͵͵ ʹʹ ʹͲ Ͷ Ͳ ͳ ૜૜ ૛૛ ૛૙
͵ͳ ʹʹ ʹͺ ͷ Ͳ Ͳ

൅͵ ൅ ൅ ͷ ൌ ൥ʹͳ ͳͷ ͳʹ൩ ൅ ൥Ͳ ͷ Ͳ൩
͵͵ ʹʹ ʹͲ Ͳ Ͳ ͷ

૜૟ ૛૛ ૛ૡ
൥૛૛ ૛૙ ૚૞൩
૜ૠ ૛૛ ૛૟


ÿÜ
ÿ     3 

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬ൌ െ͹

െ͵‫ ݔ‬൅ ʹ‫ ݕ‬ൌ െʹ

9 

ʹ െ͵ െ͹
ቂ ቃ
െ͵ ʹ െʹ
ʹ െ͵ െ͹ ૜ ૠ
ൌ૚ െ െ 
ʹ ૛ ૛
͵ ͹ ͻ ʹͳ
ͳ െ െ ൈ͵ ൌ ͵ െ െ 
ʹ ʹ ʹ ʹ
ͻ ʹͳ ૞ ૛૞
͵ െ െ ൅ െ͵ ʹ െʹ ൌ ૙ െ െ
ʹ ʹ ૛ ૛


૜ ૠ
૚ െ െ
൦ ૛ ૛ ൪
૞ ૛૞
૙ െ െ
૛ ૛
Ͳ െ െ
ହ ଶହ
ଶ ଶ
ൌ૙ ૚ ૞


͵ ͵ ͳͷ
Ͳ ͳ ͷൈ ൌͲ
ʹ ʹ ʹ


͵ ͳͷ ͵ ͹
Ͳ ൅ͳ െ െ ൌ૚ ૙ ૝
ʹ ʹ ʹ ʹ

૚ ૙ ૝ 2
ቂ ቃ 
૙ ૚ ૞ I
 

ʹ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬ൌ െ͹ െ ͵‫ ݔ‬൅ ʹ‫ ݕ‬ൌ െʹ

ʹሺͶሻ െ ͵ሺͷሻ ൌ െ͹ െ ͵ሺͶሻ ൅ ʹሺͷሻ ൌ െʹ

ͺ െ ͳͷ ൌ െ͹ െ ͳʹ ൅ ͳͲ ൌ െʹ

െૠ ൌ െૠ െ ૛ ൌ െ૛

ÿü
ͳ ʹ ͵
  

œ ൌ ൥െʹ െͳ ͵ ൩
ͳ െͳ െʹ
9 

ͳ ʹ ͵ͳ Ͳ Ͳ
œିଵ ൌ ൥െʹ െͳ ͵Ͳ ͳ Ͳ൩
ͳ െͳ െʹͲ Ͳ ͳ

ͳ ʹ ͵ͳ Ͳ Ͳൈʹൌʹ Ͷ ͸ʹ Ͳ Ͳ

ʹ Ͷ ͻʹ ͳ Ͳ ൅ െʹ െͳ ͵Ͳ ͳ Ͳൌ૙ ૜ ૢ૛ ૚ ૙

ͳ ʹ ͵ͳ Ͳ Ͳ ൈ െͳ ൌ െͳ െʹ െ͵െͳ Ͳ Ͳ

െͳ െʹ െ͵െͳ Ͳ Ͳ൅ͳ െͳ െʹͲ Ͳ ͳൌ૙ െ૜ െ૞െ૚ ૙ ૚

૚ ૛ ૜૚ ૙ ૙
൥ ૙ ૜ ૢ૛ ૚ ૙ ൩
૙ െ૜ െ૞െ૚ ૙ ૚
Ͳ ͵ ͻʹ ͳ Ͳ ૛ ૚
ൌ૙ ૚ ૜ ૙
͵ ૜ ૜
ʹ ͳ Ͷ ʹ
Ͳ ͳ ͵ Ͳ ൈ െʹ ൌ Ͳ െʹ െ͸െ െ Ͳ
͵ ͵ ͵ ͵
Ͷ ʹ ૚ ૛
Ͳ െʹ െ͸െ െ Ͳ ൅ ͳ ʹ ͵ͳ Ͳ Ͳ ൌ ૚ ૙ െ૜െ െ ૙
͵ ͵ ૜ ૜
ʹ ͳ
Ͳ ͳ ͵ Ͳൈ͵ൌͲ ͵ ͻʹ ͳ Ͳ
͵ ͵

Ͳ ͵ ͻʹ ͳ Ͳ ൅ Ͳ െ͵ െͷെͳ Ͳ ͳൌ૙ ૙ ૝૚ ૚ ૚

૚ ૛
‫ۍ‬૚ ૙ െ૜െ െ ૙‫ې‬
‫ێ‬ ૜ ૜ ‫ۑ‬
‫ ێ‬૙ ૚ ૜૛ ૚ ૙ ‫ۑ‬
‫ێ‬ ૜ ૜ ‫ۑ‬
‫ ۏ‬૙ ૙ ૝૚ ૚ ૚ ‫ے‬

ÿ8
Ͳ Ͳ Ͷͳ ͳ ͳ ૚ ૚ ૚
ൌ૙ ૙ ૚
Ͷ ૝ ૝ ૝


ͳ ͳ ͳ ͵ ͵ ͵
Ͳ Ͳ ͳ ൈ͵ൌͲ Ͳ ͵
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ


͵ ͵ ͵ ͳ ʹ ૞ ૚ ૜
Ͳ Ͳ ͵ ൅ͳ Ͳ െ͵െ െ Ͳൌ૚ ૙ ૙
Ͷ Ͷ Ͷ ͵ ͵ ૚૛ ૚૛ ૝


ͳ ͳ ͳ ͵ ͵ ͵
Ͳ Ͳ ͳ ൈ െ͵ ൌ Ͳ Ͳ െ͵െ െ െ 
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ
͵ ͵ ͵ ʹ ͳ ૚ ૞ ૜
Ͳ Ͳ െ͵െ െ െ ൅ Ͳ ͳ ͵ Ͳ ൌ ૙ ૚ ૙െ െ െ 
Ͷ Ͷ Ͷ ͵ ͵ ૚૛ ૚૛ ૝

૞ ૚ ૜
‫ ۍ‬૚ ૙ ૙ ‫ې‬
‫ێ‬ ૚૛ ૚૛ ૝ ‫ۑ‬
‫ێ‬૙ ૚ ૙െ ૚ ૞ ૜‫ۑ‬
െ െ 
‫ێ‬ ૚૛ ૚૛ ૝‫ۑ‬
‫ێ‬ ૚ ૚ ૚ ‫ۑ‬
૙ ૙ ૚
‫ۏ‬ ૝ ૝ ૝ ‫ے‬
 

ͷ ͳ ͵
‫ۍ‬ ‫ې‬
‫ێ‬ ͳʹ ͳʹ Ͷ ‫ۑ‬
‫ێ‬െ ͳ െ ͷ െ ͵‫ۑ‬
‫ʹͳ ێ‬ ͳʹ Ͷ‫ۑ‬
‫ێ‬ ͳ ͳ ͳ ‫ۑ‬
‫ۏ‬ Ͷ Ͷ Ͷ ‫ے‬

 

ͷ ͳ ͵
‫ۍ‬ ‫ې‬
ͳʹ ͳʹ Ͷ ‫ۑ‬
ͳ ʹ ͵ ‫ͳ ێ‬ ͷ ͵
൥െʹ െͳ ͵ ൩ ‫ێ‬െ െ െ ‫ۑ‬
ͳ െͳ െʹ ‫ʹͳ ێ‬ ͳʹ Ͷ‫ۑ‬
‫ێ‬ ͳ ͳ ͳ ‫ۑ‬
‫ۏ‬ Ͷ Ͷ Ͷ ‫ے‬

 W
ͷ ͷ ͳ ͳ ͵ ͵
ͳൈ ൌ ͳ ൈ ൌ ͳ ൈ ൌ
ͳʹ ͳʹ ͳʹ ͳ͵ Ͷ Ͷ
ͳ ͳ ͷ ͷ ͵ ͵
ʹൈെ ൌെ ʹ ൈ െ ൌെ ʹ ൈ െ ൌ െ 
ͳʹ ͸ ͳʹ ͸ Ͷ ʹ
ͳ ͵ ͳ ͵ ͵ ͵
͵ൈ ൌ ͵ ൈ ൌ ͵ ൈ ൌ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ
ൌͳ ൌ Ͳ ൌͲ


ͷ ͷ ͳ ͳ ͵ ͵
െʹ ൈ ൌെ െʹ ൈ ൌെ െʹ ൈ ൌെ
ͳʹ ͸ ͳʹ ͸ Ͷ ʹ
ͳ ͳ ͷ ͷ ͵ ͵
െͳ ൈ െ ൌ െͳ ൈ െ ൌ െͳ ൈ െ ൌ 
ͳʹ ͳʹ ͳʹ ͳʹ Ͷ Ͷ
ͳ ͵ ͳ ͵ ͵ ͵
͵ൈ ൌ ͵ ൈ ൌ ͵ ൈ ൌ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ
ൌͲ ൌ ͳ ൌ Ͳ


ͷ ͷ ͳ ͳ ͵ ͵
ͳൈ ൌ ͳ ൈ ൌ ͳ ൈ ൌ
ͳʹ ͳʹ ͳʹ ͳʹ Ͷ Ͷ
ͳ ͳ ͷ ͷ ͵ ͵
െͳ ൈ െ ൌ െͳ ൈ െ ൌ െͳ ൈ െ ൌ 
ͳʹ ͳʹ ͳʹ ͳʹ Ͷ Ͷ
ͳ ͳ ͳ ͳ ͵ ͳ
െʹ ൈ ൌ െ െʹ ൈ ൌ െ െʹ ൈ ൌ െ
Ͷ ʹ Ͷ ʹ Ͷ ʹ
ൌͲ ൌ Ͳ ൌ ͳ

૚ ૙ ૙
൥૙ ૚ ૙൩
૙ ૙ ૚


‘
‘

 c
‘
‘

 ‘
‘
‘
‘
‘
‘

 ‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

 ½
‘
˜ ˜ 
   

Æ    

 › ൌ ˆሺšሻ£ 
 £    
 

 †›ǡ ˆǯሺšሻǡ ›ǯǡ †ሾˆሺšሻሿ£ £  › ൌ
š ଷ Ȃ Ͷš 
£  

 ›ǯ ൌ ͵š ଶ Ȃ Ͷ


 ˜ ˜˜ 

9ˆሺšሻ ൌ 
 
 
 
 ˜

9 ˆሺšሻ ൌ š ୬  £  


  
  

 
 
£  ›ǯ ൌ šƶ െ ͳ

! "#Æ$9

 ൌ š ଶ ൅ ͷ›ǯ ൌ ʹš› ൌ – ିଷ ›ǯ ൌ െ͵– ିସ ൌ െ ୲ర


9› ൌ యξš ೙ξ‫ ݔ‬ൌ ටସ ξ‫ ݔ‬ଵ ൌ ଶ


ೣ ଵమ ଵ

ξ‫ ݔ‬ଵ ‫ݔ‬ଷଵ ‫ ݕ‬ᇱ ൌ ଷ௫ మ െ ‫ ݕ‬ൌ ‫ ݕ‬ᇱ ൌ ξ‫ ݔ‬ଶ 


ௗ௬ య ଵ ଶ ଵ ଵయ
ௗ௫ ଷ ଷ௫యమ ଷ

j j j j
 j

j j 
 j

› ൌ ͸š ଷ ൅ ͳͷš ଶ ›ǯ ൌ ͳͺš ଶ ൅ ͵Ͳš

ͳͲ ͺ ᇱ ͳͲ య ଵ
ˆሺšሻ ൌ ͷଷ ξš ଶ ൅ Ͷš ିଶ ൅ ͹›ǯ ൌ ͳͲȀ͵š ିଵଷ െ ͺš ିଷ › ᇱ ൌ െ › ൌ ඥš െ ͺȀ యξ‫ݔ‬
ξšଵ

šଷ ͵

 ‰
  ˜


9 ܿሺ‫ݔ‬ሻ 

 

  
 %
 
 & £  ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ  ' 


  £  ( '  
)*+ 

 
‫ ݔܫ‬ൌ ܲ‫ݔ‬£  


£

  ,

 
 & £ ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲͲͲ‫ ݔ‬൅ ͷͲͲ
 
 9 £
   
 
  £ 


 
 Ͳ ൑ ‫ ݔ‬൑ ͷͲ
 

  
ሺܿƲሺ‫ݔ‬ሻሻ

 ‫ ݔ‬ൌ ͷ

ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲͲ‫ ݔ‬൅ ͷͲͲ

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͺ‫ ݔ‬൅ ͳͲͲ

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͺሺͷሻ ൅ ͳͲͲ

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳͶͲ

  
          £ 
ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͸ͲͲ ൅ ‫ ݔ‬൅ Ͷʹ‫ ݔ‬య ሺͲ ൑ ͳͲͲሻ

-,.

 

  


/,.  0

1,.   0-

-ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͸ͲͲ ൅ ‫ ݔ‬൅ Ͷʹ‫ݔ‬ଶȀଷ 

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͳ ൅ ͳ ൅ ʹͺ‫ି ݔ‬య 


ʹͺ
ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳ ൅
‫ ݔ‬ଵȀଷ


ʹͺ
ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳ ൅
‫ݔם‬


/ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳ ൅
ଶ଼
‫ם‬ସ଴


ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳ ൅ ͺǤͳͺ ൌ ͻǤͳͺ

1ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳ ൅ య
ଶ଼
ξସଵ


 ÿ
ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͳ ൅ ͺǤͳʹ ൌ ͻǤͳʹ

Æ 

 ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬൅ ͳͲ £
   £ 
 

( 
  
£ 0
 ,

ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬൅ ͳͲ

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͺ‫ ݔ‬െ ʹ

ܿƲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͺሺͶሻ െ ʹ ൌ ͵Ͳ


 
 

ˆሺšሻ ൌ —ሺšሻ െ ˜ሺšሻ

ˆ ᇱ ሺšሻ ൌ —ሺ˜ሻ ൅ ˜ሺ—ᇱ ሻ

…ሺšሻ ൌ ͷš ଷ ൅ ͵š ൅ ͷ

… ᇱ ሺšሻ ൌ ͳͷš ଶ ൅ ͵

… ᇱ ሺšሻ ൌ ͳͷሺͷሻଶ ൅ ͵

… ᇱ ሺšሻ͵ͳͷ ൅ ͵

… ᇱ ሺšሻ ൌ ͵ͳͺ

! "#Æ$-.

‫ ݑ‬ൌ ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷ‫ ݔ‬൅ ͸

‫ ݒ‬ൌ ʹ‫ ݔ‬ଶ ൅ Ͷ‫ ݔ‬൅ ʹ

ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ‫ݑ‬ሺ‫ݔ‬ሻ ‫ݒ כ‬ሺ‫ݔ‬ሻ


Š ሺ‫ݔ‬ሻ
ൌ ሺ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷ‫ ݔ‬൅ ͸ሻሺ͸‫ ݔ‬ଶ ൅ Ͷሻሺʹ‫ ݔ‬ଷ ൅ Ͷ‫ ݔ‬൅ ʹሻሺ͸‫ ݔ‬൅ ͷሻ
Š ሺ‫ݔ‬ሻ
ൌ ሺͳͺ‫ ݔ‬ସ ൅ ͵Ͳ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͵͸‫ݔ‬ଶ ൅ ͳʹ‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹͲ‫ ݔ‬൅ ʹͶ ൅ ͳʹ‫ ݔ‬ସ ൅ ʹͶ‫ݔ‬ଶ ൅ ͳʹ‫ ݔ‬൅ ͳͲ‫ ݔ‬ଷ ൅ ʹͲ‫ݔ‬
൅ ͳͲ
Š ሺ‫ݔ‬ሻ
ൌ ͵Ͳ‫ ݔ‬ସ ൅ ͶͲ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͹ʹ‫ݔ‬ଶ ൅ ͷʹ‫ ݔ‬൅ ͵Ͷ

  


-. 234 256 Æ78 6)97878 95 #6$8435$

, ൌ ሺඥ ൅ ͵ሻሺ‫ ݔ‬ଶ െ ͷሻ

, ൌ ቀ ൅ ͵ቁሺ‫ ݔ‬ଶ െ ͷሻ


ଵൗ

ͳ షభ
, Š ቀ‫ ݔ‬మ ൅ ͵ቁ ሺʹ െ ͷሻ ൅ ሺ‫ ݔ‬ଶ െ ͷሻሺ ‫ ݔ‬మ 

ʹ
ͳ య ͷ భ
, Š ൌ ʹ‫ ݔ‬మ ൅ ͸ െ ͷ‫ ݔ‬మ െ ͳͷ ൅ ‫ ݔ‬మ െ ‫ ݔ‬మ 
య భ

ʹ ʹ
ͷ ͳͷ
,Š ൌ ඥ ଷ െ ξ ൅ ͸ െ ͳͷ
ʹ ʹ
! 63)3)$/

, ൌ ൫െ͵ξ ൅ ൅͸൯ሺͶඥ െ ʹሻ

, ൌ ቀെ͵ మ ൅ ͸ቁ ሺͶ‫ ݔ‬మ െ ʹሻ


భ భ

͵ షభ
, Š ൌ ቀെ͵‫ ݔ‬మ ൅ ͸ቁ ቀʹ‫ ݔ‬మ ቁ ൅ ቀͶ‫ ݔ‬మ െ ʹቁ ሺ ‫ ݔ‬మ ሻ
భ షభ భ

, ൌ െ͸ ൅ ͳʹ‫ ݔ‬మ െ ͸ ൅ ͵‫ ݔ‬మ 


షభ షభ

, Š ሺሻ ൌ ͳͷ‫ ݔ‬మ െ ͳʹ


షభ

ͳͷ
, Š ሺሻ ൌ െ ͳʹ
ξ

! 63)3)$1.

‫ ݕ‬ൌ ሺʹ‫ ݔ‬൅ ͵ሻሺξ‫ ݔ‬െ ͳሻ

‫ ݕ‬ൌ ሺʹ‫ ݔ‬െ ͵ሻሺ‫ ݔ‬మ െ ͳሻ


ͳ షభ
‫ Š ݕ‬ൌ ሺʹ‫ ݔ‬െ ͵ሻ ൬ ‫ ݔ‬మ െ ͳ൰ ൅ ቀ‫ ݔ‬మ െ ͳቁ ሺʹሻ

 
͵ షభ
‫ Š ݕ‬ൌ ͳ‫ ݔ‬మ െ ‫ ݔ‬మ ൅ ʹ‫ ݔ‬మ െ ʹ
య భ

ʹ
͵ భ
‫ Š ݕ‬ൌ ͵‫ ݔ‬మ െ ‫ ݔ‬మ െ ʹ

ʹ
͵
‫ Š ݕ‬ൌ ͵ξ‫ ݔ‬െ െ ʹ
ʹξ‫ݔ‬


 
 ˜  ˜

9) ᇱ ሺሻ ൌ
௎ሺ௑ሻ
௏ሺ௑ሻ


Æ  
 


 £  
 

 
  £    

    
 
 

 ,

9 ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
ଶ௫ିଵ
ସ௫ାଷ


  


‫ ݑ‬ᇱ ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ʹ

‫ ݒ‬ᇱ ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ

ᇱ ሺ‫ݔ‬ሻ
ሺͶ‫ ݔ‬൅ ͵ሻሺʹሻ െ ሺʹ‫ ݔ‬െ ͳሻሺͶሻ

ሺͶ‫ ݔ‬൅ ͵ሻ


ᇱ ሺ‫ݔ‬ሻ

଼௫ା଺ି଼௫ାସ ଵ଴
ሺସ௫ାଷሻమ
ሺସ௫ାଷሻమ


ሺଷ௫ିଵሻሺସ௫ାଶሻ
ଶ௫


 ‫ݔܦ‬ሺ 

ͳʹ‫ ݔ‬ଶ െ Ͷ‫ ݔ‬൅ ͸‫ ݔ‬െ ʹ

ʹͶ‫ ݔ‬െ ʹ


ଵଶ௫ మିସ௫ା଺௫ିଶ ଵଶ௫ మାଶ௫ିଶ
ଶ௫ ଶ௫
 

 Ü
ʹ‫ݔ‬ሺʹͶ‫ ݔ‬െ ʹሻ െ ሺͳʹ‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹ‫ ݔ‬െ ʹሻሺʹሻ
‫ ݔܦ‬ൌ
ሺʹ‫ݔ‬ሻ


Ͷͺ‫ ݔ‬ଶ െ Ͷ‫ ݔ‬െ ʹͶ‫ ݔ‬ଶ ൅ Ͷ‫ ݔ‬െ Ͷ


‫ܦ‬ᇱ ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
ሺʹ‫ݔ‬ሻଶ


ʹͶ‫ ݔ‬ଶ െ Ͷ
‫ܦ‬ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
Ͷ‫ ݔ‬ଶ


   

9 £
 , ൌ ܿ‫     ݔ‬,  £ 
£   

     
 
, 8 (  
 %
    £     
 £   
  £ ,9      (    £    
£ £ ( …ሺšሻ ൌ
௖ሺ௫ሻ

ܿ!ሺ‫ݔ‬ሻ

   
     ‫    
 ݔ‬
 £ ܿሺ‫ݔ‬ሻ
ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
ି௫ యାଵହ௫ మାଵ଴଴଴ 

 £ £ 
 


 £  


ି௫ యାଵହ௫ మାଵ଴଴଴

7 

:ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
௫൫ି௫ యାଵହ௫ మ൯ି൫ି௫ యାଵହ௫ మାଵ଴଴଴൯ሺଵሻ‫ݔ‬ሺെ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͵Ͳ‫ݔ‬ሻ െ ሺെ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͳͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲͲͲሻሺͳሻ


‫ݔ‬ଶ


 ü
െ͵‫ ݔ‬ଷ ൅ ͵Ͳ‫ ݔ‬൅ ‫ ݔ‬ଷ െ ͳͷ‫ ݔ‬ଶ െ ͳͲͲͲ
‫ݔ‬ଶ


െʹ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͳͷ‫ ݔ‬ଶ െ ͳͲͲͲ


ܿሺ‫ݔ‬ሻ
‫ݔ‬ଶ


9 £
  
   
 (   
£ 

ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͹‫ ݔ‬൅ ͳʹ £ 


 £    


 
;   ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ Ͳ‫ݔ݆݁݁݌ݏ݁݀ݕ‬


 
 £ 
 £    £ 

 9   £ ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲ‫ ݔ‬൅ ͳ͸

£ 
£   £  


ଷ௫ మା଻௫ାଵଶ

7 

‫ݔ‬ሺ͸‫ ݔ‬൅ ͹ሻ െ ሺ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͹‫ ݔ‬൅ ͳʹሻሺͳሻ


ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
‫ݔ‬ଶ


ଷ௫ మିଵଶ
௫మ
: 

3<=>

ൌ Ͳሺ‫ ݔ‬ଶ ሻ/


ଷ௫ మିଵଶ
௫మ
8

௫ మାଵ଴௫ାଵ଺

 

‫ݔ‬ሺʹ‫ ݔ‬൅ ͳͲሻ െ ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲ‫ ݔ‬൅ ͳ͸ሻሺͳሻ


‫ݔ‬ଶ


ʹ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲ‫ ݔ‬െ ‫ ݔ‬ଶ െ ͳͲ‫ ݔ‬െ ͳ͸


‫ݔ‬ଶ


‫ ݔ‬ଶ െ ͳ͸
ൌ Ͳሺ‫ ݔ‬ଶሻ 
‫ݔ‬ଶ
‫ ݔ‬ଶ െ ͳ͸ ൌ Ͳ

 8
ͳ͸
ൌ ξͳ͸
ͳ

‫ ݔ‬ൌ Ͷ

ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
   
 
    £  
  £ 
ଷ௫ାଶ
௫ାସ£ £  
 

£ 

7 -
 
: /
 
3 ?
 
8

 

 £  


7 ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ௫ାସ  ‫ ݔ‬ଷ௫ାଶ ଷ௫ାଶ ଷሺଵ଴ሻାଶ ଷ଴ାଶ ଷଶ ଵ଴଴ ଷଶ଴଴
ଵ଴௫ାସ଴ ଵ଴ሺଵ଴ሻାସ଴ ଵ଴଴ାସ଴ ସ଴ ଵ ଵସ଴
 
భబ

: (ሺሻ ൌ ௑ାସ ଶ଴௑ା଼଴ ଶ଴ሺଶ଴ሻା଼଴ସ଴଴ା଼଴ସ଼଴ ‫ ݔ‬ଵ ସ଼଴ 


ଷ௑ାଶ ଷ௑ାଶ ଷሺଶ଴ሻାଶ ଺଴ାଶ ଺ଶ ଵ଴଴ ଺ଶ଴଴

మబ

3ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ
ଷ௫ାଶ ଷ௫ାଶ
௫ାସ ௫ మାସ௫ 


ଷ௫ାଶ ൫௫ మାସ௫൯ሺଷሻିሺଷ௫ାଶሻሺଶ௫ାସሻ ଷ௫ మାଵଶି଺௫ మିସ௑ିଵଶ௑ି଼ ିଷ௫ మିସ௑ି଼
8௫ మାସ௫ ሺ௫ మାସ௑ሻ ሺ௫ మାସ௑ሻ
 ሺ௫ మାସ௑ሻమ 
 ˜


-.   £  (   £ ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͲǤͶͺ ൅ ൅ ͳͷͲͲ


ଵଶ଴଴଴଴


 
 &£  
£ 
%  


ሺ‫ݔ‬ሻሺͲሻ െ ͳʹͲͲͲͲሺͳሻ
ܿሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ͲǤͶͺ ൅ ൅ Ͳ
‫ݔ‬ଶ

W

ͳʹͲͲͲͲ
Ͳ ൌ ͲǤͶͺ െ
‫ݔ‬ଶ


‫ ݔ‬ଶ ሺെͲǤͶͺሻ ൌ ͳʹͲǡͲͲͲ

Ǥ Ͷͺ‫ ݔ‬ଶ ൌ െͳʹͲǡͲͲͲ


ͳʹͲͲͲͲ
‫ݔ‬ଶ ൌ ൌ ʹͷͲͲͲͲ
െǤͶͺ


‫ ݔ‬ଶ ൌ ʹͷͲǡͲͲͲ

‫ ݔ‬ൌ ඥʹͷͲǡͲͲͲ

‫ ݔ‬ൌ ͷͲͲ

/.9 

  £  
 £ £ 

‫ ݑ‬ൌ ξ௫ మ ൅ ͷͲͲ$
  
£ /@
 
ହ௫ మ
ାଷ

ͷ‫ ݔ‬ଶ ͷ‫ ݔ‬ଶ
‫ݑ‬ൌ ൅ ͷͲͲͲ ൌ ଵ ൅ ͷͲͲ
‫ ݔ‬൅ ͳǤ͹͵ ሺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͵ሻ ൗଶ

ሺ‫ ݔ‬൅ ͳǤ͹͵ሻሺͳͲ‫ݔ‬ሻ െ ሺͷ‫ ݔ‬ଶ ሻሺͳሻ


‫ Šݑ‬ൌ
ሺ‫ ݔ‬൅ ͳǤ͹͵ሻ


ͳͲ‫ݔ‬ଶ ൅ ͳ͹Ǥ͵‫ݔ‬
‫ Šݑ‬ൌ
ሺ‫ ݔ‬൅ ͳǤ͹͵ሻଶ


c
͵ͳʹͷ ൅ Ͷ͵ʹǤͷ
‫ Šݑ‬ൌ
͹ͳͶǤͶͻʹͺ͵ͷͷ͹Ǥͷ
͹ͳͶǤͶͻʹͺ


‫ Š ݑ‬ൌ ͶǤͻ͹


 
 ˜˜ 
 

!"+1=@/#"+1=@.1A0

.-
+-.1A01=@.1A0.0A0

.-
+-/1=@/.-@+-.-@A01=@.>A0


+--1=@

+-1=@


"+/>/=@0$"+-//=<@

+-/,0>/=@0.-,-0+--/,@/=<,/

+---/>/=@1+--//=<0+B0/=/1A/+CD=/

+-B,1A/0/=/,B+-D=/-A/

+-D<0/=/0+--A/D=/.-A/./A/
D


½
+-DA/D=/.-A/


+/=-1 -1/=-//
1

+/=-1 -1/=-//</=-
1 -1

1</=-/./=-1
1/

+--B/=-/./=-1
1/
˜ 


 %
 
 
  
 £  
    
    
 , Æ 
  
 E-E

E

 ,

!" %& 9 E - 

 E- - £   E - 


 E-

#"E@

 £  +£ 
 ,

8 E-@7
 @

˜ 
 '˜ 

! (9E-E

FEE= 
£  
 ,

# ( 
 ˜ ˜  

#  
 
G
.- 
 
-
=-= 

=-
£ 


 ,

F1-1=-= 
1=-

F1-0= 
0

/F-F-/-./=-
//=-

‰

7A:7:.-F-./=-=3
-

F-.-=3

F-=3
5   (%

1FC 

F -A/- -A/.-= 
H=-

F -A/- 1A/= 
1A/

F -A// 1A/= 
1


0F--=-= 
=-

F---= 
-

F---= 

F-= 

@F@-@=>= 
@=-

F@-<= 
<

<FC/

F/A1--A1=-= 
-A1=-

F/A1-0A1= 
0A1

F-A110A1= 

ÿ
@>F@@=-= 
=-

F@@--= 

F@@-= 

F@@=