You are on page 1of 2

251

½®«Ü•½‚êâ鶄í ú½ŸÓ«â Ü•¹


Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ·óÓ¸¢ ¹‚ñΉӂñâ ¯õÜéâé ÒéÈ؄éé ©ÓŸsâé. ¨ Ó¸ÒéØ„é¢Üó Z NŸpâ¢Üó ¥Ì„Ç‹é
Òéâ Nö΋ÄéÇ‚ñâ W½‚êWØ„éé, ÓŸ¶„í Ó¸@Ø„é¢ ¿•Øê „ ÜY ÓŸ ¥[×܃á¸. ·„âé·„ ¥Ì„ËnŽ
Òê ú½«Øé„ ÁÌ„½Y¸ ½ŸÇ‚ñâ ½®Ü« ½• ‚êâ鶄í, 2ÒéÈ؄éé ÓŸ ΋»Ã_c„ ©¢¿„é·ó½ŸÜâé·òÓŸsâé. 14·ŸY Z ¥âéÒéW
Òéâ Nö΋È ¥½«>؄鶄í, ÒéâÌó Ó¸@ ¯ößŢ NŸC Ü•¶„í¢ÇŸ Ó•YΈ ¿•Ø„é΋ܿ„é·óܕ΋é. ZÒ… ¿•ðÓ ¨
Ó¸éoâs ¥Ãˆb½¸t鶄í, Qé Øé¢Åóz Ó¸Ò꽕à„ÒéØ•éx Ó¸@Ø„é¢ ÓŸ ³WoÇ›ÒÜz ·Ÿ¶„í¢ÇŸ Z Øéá¸j¢ ú½¸·ŸÃ„¢
Ó¸¢½®¸êY·Ž ú½ŸÓ¸éoâs Ó¸¢»„Ì„éÜé: ¿‚Ø„êxÜY ÓŸ ©Î•qà„x¢.
3Òéâ Ì„¢úǛ؂é`â Ε҅Njé, Òéâ Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo 15³Ó• Ó « Ò éé Z âé¢Ç› ·ò¢Ì„ · ŸÜ¢ ΋ ê Ä ¢

ú½¸Õ®„éÒ… RéÒéwHs ¥âéú»„U¢S Q鶄í à‡¢W ú½¸NŸ ¥Ø„êxÇ‹é. SÄ·ŸÜ¢ Z ΋»„cÄ ©¢ÇŸÜY Øé܃ ÁÈ
Έ¢¿„é »‡·„! C¢Î•½‚ê. 16¥Ì„Ç‹é Ø齸téÇ‹é ΟӸéÇ‹é ÒêúÌ„½•é
·ŸÎ‹é. ú·•Óé¸ âo é âRéwâ Òéâ ú½«Øé„ Nö΋Ãé„ Ç‹é. ¥Ì„Çé‹
ú¯ŸÃ„pâ, ·„ëÌ„ÁÂÌ„ ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ΋»„cÈ ½ŸÇ‹é. ÌóÅŽ ÒéYá«»‡, ú½¸Õ®„éÒ…
4 ·ŸÕÅŽj Ó•âé ú¯ŸÃ„pâÜé ¿•Ó«â½¸téǂ܃z Yâés ÒÜz ·„HCâ բϋ¢Üó ³·„ Nö΋ÄéY»‡, ¥Ì„Ys ZÒ…
ÁƒÂ½·¸ ¢„ ï½Åéj·òY ÓŸ Ε҅Y·Ž ·„ëÌ„ÁÌ ܄ é ¿‚½t¸ é·òâé Ø颷Ÿ ΋»„cȽŸY»‡ Õ®ƒRNŸoÒ…. 17ZÒ… ââés Z Õ®ƒ»„
¿„éÓŸsâé. 5Ø•éÓ¸é ú½¸Õ®„éÒ… ½¸Åz Z¶„íâs Õ®„·ŽoY NŸ|R黇 Õ®ƒRÓ¸êoâsÅzØéÌ• ÓŸ¶„í NŸ|»„Ì„¢ ¿‚½«t
»„éÈ¢S, Õ®„¶„íoܽ¸Åz Z¶„íâs úð½Òéâé »„éÈ¢S Ó•âé â_Åz, ¥Ì„Y·Ž ¶„îÇŸ NŸ|»„Ì„¢ ¿‚½¸té. 18¥Ì„Ç‹é Z
RÓŸsâé. 6ú·•Ó¸éo Òéâ¶„í ¿•Ó«â Òé¢SY ZÒ… ½¸†Ãˆo»‡ ½¸Åz °Î‚ñÓŸ ¥½¸ÃŸÏ‹¢ ¿•Ó« ©¢_Å, Ü•·„ ¥Ì„Ç‹é Z¶„í
¥Ã„p¢ ¿•Ó¸é·ó½ŸÜZ, ̄Ο|ß Òéâ Rà‡|NŸYs ZÒ… °Î‚ñâ ¥½¸té ©¢_Å ¥Îˆ ÓŸ Üœ·a„ Üó ú½ŸØé. 19Ó•âé
Øé̄ÄéÜÌó ©ÌŸ€º¢»‡ ½¸¢¿„é·ó»„܃cÜZ Ó•âé ¦ ¥½¸téâé XÄéNŸoâY ¯õÜé ¥âé Ó•âé ÓŸ Ó¸|º
Ε҅ˎn ú¯ŸÃˆpÓ¸éoÓŸsâé. 7Nö΋ß! ZÒ… Õ®„¶„íoܶ„í Ó¸o¢Ìó ú½ŸÓ¸éoÓŸsâé. ·ŸY ZÒ… Z ORÌ„¢Ìó Ó¸@
Ó¸@Ø„é¢ ¿•Ó« ½ŸÝ„{âé ¦â¢Î‹½¸Ãˆ¿ŸÒ…. ·„âé·„ Z ÓŸ¶„í Õƒ·• ©ÓŸsÒY ¿‚½¸tâÒӸÄ¢ ܕ΋é. 20·„âé·„
úð½Òé ÓŸ¶„í ¿ŸÜƒ ¦â¢Î‹Òééâé, ̄뽫oY ·„Hc¢S¢Îˆ. ÓŸ Nö΋ß! ú½¸Õ®„éÒ… ·óÓ¸¢ ΋؄鿕ӫ ÓŸ·• Ó¸@Ø„é¢
¿•Ø„ééÒéé. ú·•Ó¸éo ·ŸÃ„Ë¢»‡ Òé⢠Nö΋ÄéÜ¢ ·„âé·„
³Ó•Ó«Òéé ·òĶ„í RÁ½«o ÓŸ·• ̄뽫o ·„HC¢¿„é. 21Z RÏ•Øé„ Ì„ï½ñ ÓŸ¶„í âÒéw·„¢
8 ú·•Óé¸ o ð½ÃˆÅ ZÒ… ¿•Øé„ ÒÜÓ«â ·„ýo„ ŸxÜâé ¦ÁƒÂ ©¢Îˆ. Ó•âé ¥Ç›Câ ΟY·„ÓŸs ¯¶„ía½• ¿•NŸoÒY
½«¢¿„»„Ü ¥Ïˆ·ŸÃ„¢ ÓŸ¶„íÓŸs, 9Ó•âé úð½ÒéÌó Z¶„í ÓŸ¶„í Ì‚ÜéÓ¸é. ¥¢Î‹é_· Z¶„í ú½ŸÓ¸éoÓŸsâé.
22ÒéÃò·„ Rá¸Ø„é¢. ¥WÍ‹éÜ·óÓ¸¢ ©¢Sâ »„ΈY
RÁ½«o ¿•Ó¸éoÓŸsâé. ¯õÜâé Ó•âé, ÒØ„éÓ¸é€ ÒéJ{â
½ŸËŽn»‡, Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ¹‚ñΉY. 10ÓŸ ¶„íÒêÄé YÌó ÓŸ ·óÓ¸¢ ӫ΋r¢»‡ ©¢¿„é. Z ú¯ŸÃ„pâÜé RY Ε҅Njé
Ó¸Òê⽂éâ` ³Ó•ÓÒ« éé Rá¸Øé„ ¢Üó Yâés ³·„ÅŽ ½•Çé‹ ââés Z ΋»„cĶ„í ½¸¢½¸…ÌŸÇ‹Y ¦KÓ¸éoÓŸsâé.
23Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo YRéÌ„o¢ ÓŸÌó Ó¸@ ·ŸÃŸ»‡Ã„¢Üó
·ò¢ÅéÓŸsâé. Ó•âé ¹‚ñΉ»‡ ©âs½¸téÇ‹é ¥Ì„Ç‹é ÓŸ
¶„íÒêÄéÇ‹Ø„êxÇ‹é. 11»„Ì„¢Üó ¥Ì„Y ÒÜâ Z¶„í ©âs ¯½¸ú¯®Ÿ Z¶„í Ң΋ӟÜé Ì‚Ü齸ÒéÓŸsÇ‹é.
24ÓŸÌó ½¸Y ¿•Ó¸éoâs ÒêÄéa, ¥ÃˆNŸoÄéa, ΕÒê,
©½¸Ø‚껄¢ Ü•Îé‹ . ·ŸY Ø齸téÇ‹é ¥Ì„Y ÒÜâ Z¶„î,
ÓŸ¶„î, Øé΋qÈ·• ©½¸Ø‚껄¢ ©¢Îˆ. Üê·Ÿ ¶„îÇŸ Z¶„í Ң΋ӟÜé Ì‚Ü齸…Ì„éÓŸsÄé.
12ÓŸ »„é¢Ç‚܃¢ÅŽ½ŸÇ‚ñ⠥̄ˎn WÈC Z ΋»„cĶ„í 25Ø•éÓ¸é ú·•Ó¸éo ú½¸Õ®„éÒ… Ø‚éé·„a ¥âéú»„º¢ Qé

½¸¢½¸…Ì„éÓŸsâé. 13Ó•âé Ӹ齟Äo ·ŸÃ„Ë¢»‡ ¹‚ñΉ»‡ ¦Ì„w¶„í ÌóNj黇 ©¢Ç‹é»‡·„!


License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center


All rights reserved.

These Scriptures:
• Are copyrighted by World Bible Translation Center.
• Are not public domain.
• May not be altered or modified in any form.
• May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
• May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
• May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English)
must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center


P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html