ПРИПРЕМА

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Предметни наставник:

Предмет:
Школа:
Место:
Разред:
Одељење:
Наставна тема:
Наставна јединица:

Број часа у години:
Број часа наставне теме:

Бојан Спасић

Техничко и информатичко
образовање
ОШ “Младост“
Нови Београд
VIII
VIII-1
Електротехнички
материјали и инсталације
Електроинсталациони
материјал и приборсвојства и примена
(проводници,
суперпроводници и
изолатори)
13
01

учествују у разговору са наставником. ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Практична употреба и коришћење електроинсталационих материјала и прибора. САДРЖАЈ ПЛАНА РАДА I Подела теме „Електротехнички материјали и инсталације“ на наставне јединице 1. поднаслове и поједине поделе. ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА: Наставни час Место рада Уводни део: Обнављање градива из Кабинет за 7. Записују само наслове. II Значај наставне јединице у оквиру наставне теме (циљ часа): Наставна јединица за ученике VIII разреда има значај стицањa знања о стандардним електроинсталационим материјалима и прибору (проводницима. дијалошка. стварању. 3.2010. ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: Оспособљавање ученика за практичну употребу материјала. ТИП ЧАСА: Обрада 2. постављају питања уколико им изложено градиво није јасно. Опасности и заштита од струјног удара. суперпроводници. Електроинсталациони материјали и прибор . АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА/НАСТАВНИКА: Активности ученика – У уводном делу часа одговарају на постављена питања од стране наставника. демонстрациона 25-30` 10` 5. године Настава је планирана за: А. суперпроводницима и изолаторима). разреда Материјали ТИО и хемијски елементи Главни део: Кабинет за Обрада гадива ТИО Завршни део: Обнављање изложеног градива на часу Кабинет за ТИО Облик рада Нас. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 1. Б. 2. 3. Стицањем знања о поменутим материјалима ученици добијају информације које им могу помоћи при избору занимања (професионална оријентација). Електроинсталациони материјали и прибор . пажљиво прате предавање.својства и примена (сијалична грла.својства и примена (проводници. демонстрациона Вербална – дијалошка.осигурачи). Након одговора јављају се да усмено изнесу своје знање. метода Време Фронтални Вербална – дијалошка 5-10` Фронтални Фронтални Вербална. 4. утикачи. У главном делу часа запажају. Кућне електричне инсталације. У завршном делу часа одговарају на питања на датом листу и долазе до закључка колико су научили за време часа. 4. изолатори). Развијање љубави према занатима електро-струке Развој позитивног става према раду.10. 2 .19. прекидачи.

диктира. ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА У ВЕЗИ ОДРЖАНОГ ЧАСА: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________ 3 . У завршном делу часа дели ученицима листове са постављеним питањима. Завод за уџбенике и наставна средства .Активности наставника – У уводном делу часа поставља ученицима питања из градива из 7. разреда о материјалима и хемијским елементима. разред основне школе. Завод за уџбенике . пројектор. излаже градиво наставне јединице „Електротехнички материјал и прибор-својства и примена (проводници. Београд 2010. што се тиче тачности одговора на постављена питања и усвојености знања. Др Ђурђе Перишић: Техничко образовање за 8. електроинсталациони материјал. поднаслови и основне поделе-набрајања). пројектно платно. води кратак запис на табли (само наслови. • Др Драган Голубовић. урађене у програму Microsoft Office PowerPoint 2003. пажљиво објашњава. КОРЕЛАЦИЈА: Корелација је извршена у склопу истог наставног предмета за 7. ЛИТЕРАТУРА: • Вјекослав Сајферт. уџбеник и табла (уколико је слободна због пројектног платна). НАСТАВНА ТЕХНИКА (СРЕДСТВА): Лаптоп. разред са наставном темом: Материјали. излаже одговор путем слајда. У главном делу часа путем презентације. са хемијом за 7. Прати рад ученика. Иван Тасић. 6. Марина Петровић: Техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе. Коментарише са ученицима о успеху ученика. • Интернет 9. листићи са питањима за завршни део часа. 7. разред са наставном јединицом Електрична отпорност. суперпроводници и изолатори)“. Београд 2006. Води се кратак разговор са ученицима у вези материјала. излаже питања путем слајдова и након добијених одговора од стране ученика. разред са наставном темом:Хемијски елементи и са физиком за 8. 8.

суперпроводницима и изолаторима). изложити ученицима градиво о електроинсталационим материјалима и прибору (проводницима. Како се деле материјали? 2. Које особине имају метали? 3. излажем ученицима градиво о електротехничким материјалима. приказивањем слајдова. Електротехничке материјале према подручјима примене делимо на: ∗ Записујем на табли 4 . Које кућне инсталације се могу видети у становима? 5. Од којих материјала су направљени? 6. уз показивање одговарајућих електроинсталационих материјала . ТОК ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ: Уводни део часа: Ученицима поставити следећа питања: 1. приказивањем слајдова.Б. СУПЕРПРОВОДНИЦИ И ИЗОЛАТОРИ) ∗ Записујем поднаслов на табли ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ∗ Путем презентације. Каква треба да буде електрична отпорност код појединих елемената електричних кућних инсталација? Главни део часа: Путем презентације. ∗ Записујем наслов на табли ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРИБОР . Који метали имају добру електричну проводљивост? 4.СВОЈСТВА И ПРИМЕНА (ПРОВОДНИЦИ.

..отпорнике..никал. ∗ Записујем поднаслов на табли ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОВОДНИЦИ Путем презентације. .електроизолационе( чврсти. за нити осигурача и за лемљење). за ел.легуре гвожђа и никла..магнетне материјале(меко гвожђе. Електрични проводници су електроинсталациони материјали који служе за пренос електричне енергије. приказивањем слајдова. . течни и гасовити) и .електропроводне(за проводнике..силицијума.челик.) Приказујем слајдове: ∗ Записујем наслов на табли ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРИБОР • Проводници • Инсталационе цеви и кутије • Сијалице и сијалична грла • Прекидачи • Прикључнице • Утикаче и натикаче • Осигурачи • Термостати • Електрична бројила.кобалт. за контакте. излажем ученицима градиво о електричним проводницима. ∗ Записујем на табли Подела проводника: • Неизоловане • Изоловане Приказујем слајдове: 5 .

∗ Записујем поднаслове на табли Инсталационе цеви Инсталационе кутије Подела инсталационих кутија: монтажне ( без поклопца) разводне ( са поклопцем) универзалне 6 . приказивањем слајдова. приказивањем слајдова. ученицима објашњавам какве све врсте стандардних изолатора. ∗ Записујем нови поднаслов Суперпроводници Објашњавам ученицима који материјали имају особину суперпроводности. инсталационих цеви и инсталационих кутија има примену у електринсталацијама.. на коликој температури . помињем који материјали немају никако особину суперпроводности. ученицима објашњавам какве све врсте стандардних проводника постоје и која је њихова примена.∗ Путем презентације. Записујем нови поднаслов Изолатори Приказујем слајдове: ∗ Путем презентације.

својства и примена (проводници. обновити градиво изложено на часу. Такође ученицима задајем питања за домаћи задатак који је одштампан на крају радног листића.Објашњавам ученицима које врсте инсталационих кутија за које делове инсталација имају примену. • Приказ завршног слајда: ИЗГЛЕД ТАБЛЕ: Електроинсталациони материјал и прибор. суперпроводници и изолатори) 7 . Завршни део часа: Кроз низ питања постављених ученицима путем слајда. доћи до закључка о количини усвојеног градива од стране ученика. као и на листовима који су подељени ученицима. А затим на основу повратне информације од стране ученика о броју тачних одговора на свако питање. .

материјала према примени: електропроводни електроизолациони магнетни Суперпроводници Eлектропроводни - Материјали за проводнике Материјали за електричне отпорнике Материјали за нити осигурача Материјали за лемљење Материјали за контакте Изолатори Инсталационе цеви Инсталационе кутије Подела: - Eлектроизолациони - чврсти изолациони материјали течни изолациони материјали гасовити изолациони материјали Електроинсталациони материјал и прибор Проводници Инсталационе цеви и кутије Сијалице и сијалична грла Прекидачи Прикључнице Утикаче и натикаче Осигурачи Термостати Електрична бројила. Који се материјали материјала? 3. 2. ___________________. ______________________ .__________________ . 1. __________________. монтажне ( без поклопца) разводне ( са поклопцем) универзалне ИЗГЛЕД РАДНОГ ЛИСТИЋА: РБ. ОДГОВОР ТАЧАН НЕТАЧАН ПИТАЊА: Како се деле електротехнички материјали? . Чему служе електроизолациони материјали? користе за израду електропроводних _________________.тех. ______________________... 8 . Шта све убрајамо у стандардне електроинсталационе материјале? __________________ . __________________. __________________. .Електротехнички материјали Електрични проводници неизоловани изоловани Подела ел. 4. _________________. .

Које врсте инсталационих кутија знаш? ___________ . Које врсте проводника знаш? _________________________________ 6.___________________. Који електроинсталациони елементи се налазе у кутији? Питања за домаћи рад • Који материјали могу бити суперпроводници а који не? • Чему служе инсталационе цеви? • Чему служе инсталационе кутије? 9 . ____________________. _________________. 7. 5. _____________________. ___________________. и ______________________________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful