Lesson 131: Rituals are important

பரமரகச யம
A book based on 555 verses of

Brahma Sutra
Raja Subramaniyan

joyfulliving@gmail.com

ப டம 131:

சடஙககள ன அவச யம
ப டல

க ல

எழநதவடன

வ சல

எனற

ஆரமப.தத

வ ரம

ததள தத
ஒர

கக

414 - 415 (III.3.55-56)

கப டகவணடம

தப ழத

உணண வ.ரதம

இரகககவணடம எனபத வலர வழகக ல இரநத வரம பலகவற
சடஙககள ன அவச யதலத இநத ப டம வ.ளகககக றத.

சடஙககள (rituals) எனற ல எனன?

ஏன

எதறக

தபரயவரகள
ஒகர

எனற
நம

ககளவ.களகக

நல

த றக க

க ரணதத றக க

சடஙககள

ஆகம.

அரததம

ஏறபடதத யளள

தசயயபபடம

சடஙககள

ததரய மல

வழககம

எனற

அலனததசதசயலகளம

நமத

நல

த றக க

எனபத

உணலமதயனற லம அலவ எவவ ற நமகக நனலம பயககம
எனபலத

தபரமப க

ததரநத

தக ளவத லல

.

தசயய வ.டட ல கடவள தணடலன தக டபப ர எனற தவற ன
பயதத ன ல இனம, மதம, ந ட எனற கபதஙகலள கடநத உ
உளள

அலனதத

மககளம

ஆத க

மதல

இனற

பலகவற சடஙககலள தத டரநத கலடப.டதத வரக ற ரகள.

705

கல
வலர

சடஙககள ன அவச யம

இத இதன ல நடககம எனற க ரண க ரய அற லவ ஆத ரம க
தக ணட

மன தன

பலகவற

சமயஙகள ல தசயலகள ன ப
அலமவத லல
ச த தத லம
எனகவ

தசயலகள ல

னகள அவன எத ரப ரததத கப ல

. கமலம தப ரள த ர அடபபலடய.ல எவவளவ
ந ரநதரம ன

சடஙககள

அலமத

தசயவதன

அலடய

மனதகக

தசயத தம தச நத மயறச ய ல
வ ழலவ

ஈடபடக ற ன.

க லடபபத லல

கடவளரகலள

.

த ரபத

அலடயமடய த ந மமத ய ன

எனற

எணணமத ன

சடஙககள

தத டரவதறக க ரணம.

சடஙககள லடகய கவறப ட

கம

மழவதம

வரக னறன.

பரவ

கடவலள

பலகவற

க ரணம

சடஙககள

க டடதத ன

இரநத
சடஙககள

தத டஙகபபடடரநத லம ய ரம கநரடய க கடவள ன தசயத லய
படதத சடஙககள தசயயம வ.ததலத ததரநத தக ளவத லல

.

வழ வழ ய க கடமபதத ல உளள தபரயவரகள தஙகளத அற வகக
எடடயபட சடஙககலள தஙகள சநதத யரகக கறறதக டபபதன ல

ம ம றமதப ழத தத டரநத சடஙககளம ம ற கதக ணகட

வரக னறன.

706

க ரணம ததரய மல தசயவதத ன சடஙக எனபத ல எலக
ஒகரம த ர

அவறலற

தசயயகவணடய

அவச யம லல

கவறம த ர

சர.

த ஙகள

தசயக ற ரகள

.

(tradition)

அவரவரகள தஙகள கடமபதத ல உளள வழககஙகலள
ப.னபறறவதத ன

ரம

தசயவலதகப ல

அல

மல

க ரணதத றக க

எநத

ஒர

எனற

சடஙலகயம தவற எனற மடவதசயய மடய த. தனகக சரய க
வழ க டட கடமபதத ல தபரயவரகள ய ரம இலல
கவததலத படதத பரநத தக ணடவரகலள அணக
தசயயம வ.ததலத கறற அற ய

எவவ ற

பணம

ஆகர கக யம க

சமப த கக
இரகக

வளரததகதக ளள

சடஙககலள

ம.

ம,
ம,

எனன

உணவ

உறவகலள

ம எனபதகப னற உ

எவவ.த ஒறறலமயம ல

எனற ல

உணட ல
எவவ.தம

க வ.ஷயஙகள ல கட

தகப த க ரணம ததரய மல தசயயம

சடஙககள கவறபடவத ல எவவ.த ஆசசரயமம இலல

.

சடஙககள தசயயமதப ழத இரகககவணடய மனபப னலம

இயநத ரஙகள

கப

க ரணதத றக க
நனலமயம
எனற

ஏகத

எலக

சடஙககலள

க லடபபத லல

பயபகத யடன

சடஙககள தசயவதன ப

.

ரம

தசயக ற ரகள

ப.னபறறபவரகளகக
மனகன ரகள ல

தசயபவரகள

மடடகம

லன அலடவ ரகள.

707

எனற
எவவ.த

வ.த ககபபடடத

பகப கக ல

சடஙககள ன ப
அற வ.ய

ஆர யவத
மடஙக


அடபபலடய.ல

ம கவம

நல

தவற.

சடஙககள

கக

உடறபய.றச

தசயவதன

கப டவதன ல

க லடகக றத

எனபதம

ந ரப.ககபபடடரநத லம

அற வ.யல
இநத

லன

க லமடட

எனபதம

நமஸக ரம தசயவத ல உடலககம மனத றகம ப
ஏறபடக னறன

சரய

நனலமகள

ஆர யசச

க ரணஙகளகக க

சடஙககலள

தசயயகட த. க ரணம ததரநதவ.டட ல சடஙககள சடஙககள க
இரகக த.

ஆகர கக யம க இரககவம வ ழவ.ல

சடஙககலளசச ரநத ரகக மல
மயறச தசயவதத ன பதத ச

க ரணம

ததரய மல

அற வ.ய

வளமதபறவம
அடபபலடய.ல

ததனம.

கடவளகக க

மடடகம மகத எனனம சரய ன ப

தசயயபபடம

சடஙககள

லன மககளகக தக டககம.

இரவலக மன தரகள

சடஙககள

தசயவதன

தக ளளதகதலவய ன
மலறபபட

பதத கரலம

ஆச ரயரடம

தசயயகவணடம
பத ல

இறத ய ன

எனபதறக

க ரணதலத
உளளவரகள

பய.னற ல
பத ல

பரநததக ளளம ச மரதத யம இல

பயபகத யடன

சடஙககலள

ப.னபறற

ன க

நல

ச ரயலரபதபறற

சடஙககலள
ககளவ.ககடட

தவரகள தத டரநத

கவணடம.

தசயவத ல அவரகள மனம பணபடட தசயத நல

கவததலத

ஏன

ததரநதவ.டம.

அற நத

இவவ ற

க ரயஙகள ன

கவததலத

பரநததக ளளம தகத லய அவரகளம தபறறவ.டவ ரகள.

708

படதத

ஆக ககளவ. ககடகம த றன உளளவரகள மறறம இல
ஆக ய

இரவலக

இறத பப

ன ன

மன தரகளம

மகத லய

தவரகள

சடஙககள

தசயவதன

தபறறவ.டவ ரகள.

அலனதத

மககளம வ ழவ.ல சரய ன ப லதய.ல பயண.கக வழ வகககம
வலகய.லத ன கவதம சடஙககலள ஏறபடதத யளளத.

சடஙககள
எனகவ

சமயதத ன
அதறக

அடபபலடய.ல

அடபபலடய.ல

உணட ன

கதடககட த.

வ.ளககஙகலள
ஒனற

ககடக மல ப.னபறறகவணடம. இலல
சடஙககள

தசயவதன

உணட ககபபடடலவ.

கந ககதலத

அற வ.ய

சடஙககலள

ககளவ.கள

தயன ல கவததலத படதத

அற நத

தக ளள கவணடம.

கவதம இர பகத கள தக ணடத. கவத பரவம எனக ற மதல
ப கம

ககளவ.

ககடக மல

ப.னபறற

கவணடய

வ.வரககம பகத . கவததத ன இரணட ம பகத
உளளடகக ய
‘அற வ.ன
ககளவ.

கவத நதம.

மடவ'
ககடட

ஆக ய
பத ல

இத

‘மடவ ன

இரகவற

சடஙககலள

உபந ஷதஙகலள
அற வ'

தப ரளகலள

பரநததக ளளம

அல

தக ணடத.

அற வதத றனலடய

மககள படகககவணடய பகத இநத கவத நதம மடடமத ன.

கவத நததலத
ப.னபறறவத

படகக மல
மக

அவச யம.

இரபபவரகள

சடஙககலள

மலறபபட

கவத நததலத

ஆச ரயரடம பய.லபவரகள எவவ.த சடஙககலளயம தசயய மல
இரபபத ல தவற ஏதம இலல

. ஏதனன ல படதத மடததவடன

சடஙககள ன

ததரநத

அவச யதலத

தக ணட

அவரகள

அலனதலதயம மலறய க ப.னபறற ஆரமப.ததவ.டவ ரகள.

709

அரததமளள சடஙககள
தரமம தல

க ககம எனற தத டரகக மடநதவலர ய லரயம

தனபறதத மல

மறறவரகளகக

நனலம

தசயபவரகள, தஙகள பணண.யதத ன ப
தபறற

மரணம ல

தப ரள.

தரமம ன

தசயலகலள

ன க சரய ன ஆச ரயலர

தபரவ ழலவ

மககலள

தரம

அலடவ ரகள

மலறய.ல

எனபத

வ ழததணடவத ல

சடஙககள அரததமளளலவ. கடமப வழகக ல உளள அலனதத
சடஙககலளயம
உளளவரகள க

மலறய க
இரபப ரகள.

தசயபவரகள
இவரகளகக

கடவள

கடவள

பகத

ய ர

எனற

க டடதக டதத மகத யலடயசதசயய சடஙககள உதவக னறன.

சடஙககள
மனத ல

எனபத

உட

கடவள ன

உப சனகய கம.
உப சலன

ன ல

ந மதலதகய

அவவ ற

தசயயம

தசயயபபடம

த றன

உப சனகய கம.

பகலழகய

மனத ல
இல

தத டரநத
தவரகளகக

தYப.பபத
கடவலள
சடஙககள

கடவள டம பகத தசலதத தலண தசயக னறன.

இர ணவதத ல

உளள

வZரரகளகக

ந டடபபறற

அவச யம.

ந டடடம பறலற வளரததகதக ளள அவரகளம கதச யகதக டகக
வணககம

தசலதததல

எனபத

கப னற

சடஙககலள

தத டரநத தசயக ற ரகள. இபபடதத ன ந றக கவணடம அல
நடகக

கவணடம

எனபத

கப னற

அவரகள கலடப.டபபதறக அற வ.ய

இர ணவதத ன

சடஙககலள

ன அடபபலடய.ல எவவ.த

க ரணமம க லடய த. உடல மணணகக உய.ர ந டடகக எனற
வ யளவ.ல
கப னற

அவரகள

எடததகதக ணட

சடஙககலள

ப.னபறற

பத யலவததகதக ளக ற ரகள.
710

உறத தம ழ லய
மனத ல

இத

ஆழம க

இகதகப லத ன
உட

ளவ.ல

மனத ல

கடவள

சடஙககள

தசயவத

பகத லய

வளரததகதக ளள

மக

அவச யம க

இரகக றத.

எனகவ

ந லனபபகத

அவறலற ப.னபறறபவரகலள ஏளனம க ப ரபபகத

மடட ளதனம.

சடஙககலள

ரகக

மடநமப.கலககள

கடயரசத னதலத

தக ணட டவலத

எனற
வ.ட

கடவள ன தபயர ல வழககதத ல இரநத வரம ஆட அம வ லச,
லதபபசம, இர ம நவம , க ரஷண தYயநத

கப னற ந டகலள

தக ணட டவத ம க அவச யம னத.

ப.றநதந ள வ ழததககள ததரவபபத, த ரமண ஆணடந லறலவ
ந லனவபடதத

ஒரவரகதக ரவர

பரசகள

அள ததகதக ளவத

எனபத கப னற சடஙககள மன தரகளகக லடகய உளள உறலவ

படதத

உதவவத

கப

தப ஙகல,

தZப வள ,

க ரதத லக

கப னற பணடலக ந டகள ல ப.னபறறம சடஙககள கடவளககம
நமககம உளள உறலவ ப

படதத உதவக னறன.

மடவலர :

எபதப ழதம

பணம,

பகழ,

பதவ.

எனற

தவள ய

கல

உலழதததக ணடரககம மன தனகக கடவள ஒரவர இரகக ற ர
எனபலத

ந லனவபடததவத

தசயவதன ல
த ரமபம. மத

தவள ய
ல உட

கல

சடஙககள

ஆகம.

சஞசரககம

சடஙககலள

மனத

உளகந கக

ளவ.ல கடவளகக க சடஙககள தசயய

ஆரமப.தத ந ளலடவ.ல மனதளவ.ல உப சன கய கம தசயயம
தகத லய

அலடநத

மழலமய க

கலடச ய க

அற நத

ப.னபறறவதன ம

கவததலத

தக ளளம

வ யபலப

ம மன தன தபறக ற ன.
711

படதத

கடவலள

சடஙககலள

எனகவ மகத யலடய மதல படய க சடஙககலள ப.னபறறவத,
ககளவ.கள ககடட பத ல
அவச யம க றத.

பரநத தக ளளம சகத யறறவரகளகக

மதலபடலய

அலடநதவரகளம

கடநத

மறறவரகளகக

மடவ ன

மகத லய

மனம த ரய க

இரநத

வழ க டடமதப ரடட சடஙககலள ப.னபறறவ ரகள. எனகவத ன
எவவளவத ன
சடஙககள

அற வ.யல

தத டரநத

மனகனறறம
கல

பரவ

ஏறபடட

ப.னனமகட

வழகக ல

இரநத

வரக னறன.

பய.றச கக க :
1. சடஙககள எனற ல எனன?
2. சடஙககள ன அவச யம எனன?
3. சரய ன மலறய.ல சடஙககலள ப.னபறறவத எபபட?
4.

சடஙககள

தசயயமதப ழத

இரகககவணடய

மகன ப வம

எனன?
5. சடஙககள ன இறத பபயன எனன?
6. இரவலக மன தரகள ய ர ய ர?

சயச நதலனகக க :
1.

கவததத ல

கற யபடயல

மல

கவறம த ர

சடஙககலள

தசயவத ல ப வம ஏறபடம ?
2. சடஙககலள ப.னபறற தவரகள ன ந ல
3. தரமம எவவ ற தல

எனன?

லயகக ககம?

4. கவத நதம எனற தச ல

ன இரதப ரளகளகக லடகய உளள

வ.தத ய சம எனன?
712

Acknowledgments:
My humble respects to my teachers:
1. Swami Suddhananda http://www.selfknowledge.in
2. Swami Paramarthananda http://www.vedantavidyarthisangha.org
3. Swami Omkarananda http://www.vedaneri.com
4. Swami Guruparananda http://www.poornalayam.org/

My thanks to
1. Mr Viswanathan for creating Azagi Tamil Software http://azhagi.com
2. Open Office http://download.openoffice.org

3. The creator of the picture on the cover page.

On the cover page: Swami Jyothirmayananda Saraswati (1931 - )

http://www.dlshq.org/saints/jyotir.htm

713